Sony | BC-TR30 | Sony BC-TR30 Návod k obsluze

2-582-733-21(1)
2 Akumulátory dobijte.
Jeden konec síťového kabelu zasuňte do nabíječky, druhý konec se zástrčkou
zasuňte do elektrické zásuvky (obr. B).
Do nabíječky vložte předepsaným způsobem akumulátory.
CZ
Nabíječka akumulátorů
Návod k použití
•
•
•
•
Během bouřky se nedotýkejte síťového kabelu.
Zástrčku zasunujte do elektrické zásuvky správným způsobem.
Nebudete-li nabíječku používat, odpojte ji od elektrické sítě.
Před čištěním nabíječku odpojte od elektrické sítě.
Probíhající nabíjení signalizuje kontrolka NABÍJENÍ; po nabití kontrolka
NABÍJENÍ zhasne.
Přestane-li nabíječka fungovat, odpojte ji od sítě a obraťte se na prodejce Sony.
Během nabíjení a bezprostředně po zhasnutí kontrolky NABÍJENÍ se
akumulátory poněkud zahřívají. Při manipulaci s akumulátory postupujte se
zvýšenou opatrností.
Řešení problémů
Kontrolka nabíjení: (
Jestliže se kontrolka NABÍJENÍ nerozsvítí nebo bliká, viz kapitola „Řešení
problémů“.
BC-TR30
Před použitím nabíječky si pečlivě přečtěte tento návod a uschovejte jej pro pozdější
potřebu.
A
2
2
1
B
• Nabíječku umístěte co nejblíže k síťové zásuvce. Nabíječka je připojena
k elektrickému napětí i v době, kdy kontrolka NABÍJENÍ nesvítí. Nebude-li
nabíječka správně fungovat, odpojte ji ihned od elektrické sítě.
• Nabíječku chraňte před mechanickým poškozením.
• Nabíječku nerozebírejte a neupravujte.
• Nabíječku chraňte před vniknutím vody. Do nabíječky nevkládejte žádné
předměty.
• Nabíječku neumísťujte v blízkosti vody.
• Nabíječku nepoužívejte v zakouřeném, prašném nebo vlhkém prostředí.
• Nabíječky se dotýkejte vždy pouze suchýma rukama.
• Nabíječku chraňte před malými dětmi.
• Do nabíječky vkládejte výhradně akumulátory předepsaného typu.
• Nabíječku umístěte na stabilní podložku.
• Během nabíjení se nabíječky ani akumulátorů nedotýkejte.
• Nabíječku nezakrývejte (ubrus, závěsy).
• Plně nabité akumulátory nedobíjejte.
• Při vkládání akumulátorů dodržujte vyznačenou polaritu.
• Nabíječka není odolná proti prachu, vlhkosti ani vodě.
• Teplota prostředí
Pro zajištění optimálních podmínek nabíjení nabíječku používejte při teplotách
10 °C až 30 °C. Nabíjení při jiné teplotě může trvat déle a akumulátory se
nemusí nabít úplně.
VAROVÁNÍ
Nabíječku nevystavujte působení vody ani vlhkosti.
Nabíječku nerozebírejte - nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
Opravy svěřujte kvalifikovanému technikovi.
Označení
(obr. A)
Dobíjecí akumulátory Sony NiMH, typ HR15/51, HR6 (velikost AA), NH-AA
Sada dobíjecích akumulátorů Sony NP-NH25
Kontrolka NABÍJENÍ
Prostor pro akumulátory
Nabíjení akumulátorů
Jste upozorněni, že jakékoli změny nebo úpravy jednoznačně schváleny v této
uživatelské příručce by vás mohly zprostit oprávnění používat toto zařízení.
Do nabíječky vložte akumulátory Sony HR15/51, HR6 (velikost
AA), NH-AA NiMH nebo sadu akumulátorů Sony NP-NH25 tak, aby
polarita + akumulátorů odpovídala vyznačené polaritě +.
Nabíječka je určena pro dva akumulátory Sony HR15/51, HR6 (velikost AA),
NH-AA NiMH nebo sadu Sony NP-NH25.
Do nabíječky nevkládejte baterie, které nejsou schváleny výrobcem
- nebezpečí unikání elektrolytu, případně exploze.
1
manganové
alkalické
Řešení
Normální stav
Nabíjení
Nabíjení
dokončeno. Po vložení akumulátorů
se nerozsvítí kontrolka.
Kontrolka po vložení
akumulátorů bliká.
Další pokyny
Několik poznámek
1
2
Situace
Nabíjení jedné nebo dvou akumulátorů Sony 2500 mAh NiMH (velikost
AA) a sady Sony NP-NH25 trvá přibližně čtyři hodiny.
Printed in Czech Republic (EU)
1
bliká,  svítí,  nesvítí)
nabití vytáhněte síťový kabel z elektrické zásuvky a akumulátory
3 Po
vyjměte.
Při vytahování kabel uchopte za zástrčku. Netahejte přímo za kabel.
© 2005 Sony Corporation
Pokyny k použití dobíjecích akumulátorů
Připojení k elektrické síti
• Umístění
Nabíječku neumísťujte v prostředí s těmito vlastnostmi:
– v prostředí s extrémními teplotami a v prostředí s přímým dopadem slunečního
záření, poblíž zdrojů tepla a v uzavřeném automobilu. Vysoká teplota může
způsobit poruchu funkce nebo deformaci nabíječky.
– poblíž zdrojů vibrací,
– v blízkosti zdrojů silného magnetického pole,
– v prašném prostředí.
Budete-li nabíječku používat například v blízkosti pláže, chraňte ji před
vniknutím písku. Vniknutí písku může způsobit poruchu funkce nabíječky.
• Problém s akumulátory
nebo nabíječkou
Postupujte
podle pokynů níže.
Doporučený postup
Pro zjištění příčiny problému použijte níže uvedené schéma.
Akumulátory vyjměte z nabíječky a níže uvedené kroky proveďte pro každý
jednotlivý akumulátor zvlášť.
• Ošetřování
– K odstranění nečistot použijte kousek suché tkaniny.
– K odstranění ulpívajících nečistot tkaninu navlhčete ve směsi vody a běžného
čisticího prostředku, po vyčištění nabíječku dosucha vytřete.
– K čištění nepoužívejte organická rozpouštědla, benzín, alkohol apod.
Chemicky agresivní látky mohou nabíječku poškodit.
– Při čištění speciálními utěrkami napuštěnými chemickými prostředky
dodržujte pokyny příslušného výrobce.
– Nabíječku chraňte před působením těkavých látek jako jsou pesticidy apod.
Chraňte nabíječku před kontaktem s pryží a vinylem. Nebezpečí poškození
nabíječky.
Aby nedošlo k úrazu v důsledku požáru nebo
exploze, dodržujte níže uvedené pokyny.
Aby nedocházelo k přehřívání, unikání elektrolytu nebo k explozi, dodržujte níže
uvedená pravidla:
• K nabíjení používejte doporučenou nabíječku Sony. V jiné nabíječce
akumulátory nenabíjejte.
• Akumulátory nerozebírejte, neupravujte a nepřipojujte pomocí pájení.
Akumulátory nevhazujte do ohně, nezahřívejte a jejich kontakty chraňte před
zkratem.
• Vnikne-li elektrolyt do očí, ihned je vypláchněte čistou vodou a vyhledejte
lékařské ošetření.
Aby nedošlo ke zranění v důsledku požáru, dodržujte níže uvedená pravidla:
• Akumulátory vkládejte podle vyznačené polarity /.
• Kontakty / chraňte před zkratováním kovovými předměty. Akumulátory
nepřenášejte a neskladujte společně s kovovými předměty (sponky, řetízky
apod.).
• Nenarušujte kovový obal akumulátorů.
• Unikne-li z akumulátoru elektrolyt, opláchněte postižené místo ihned pod
tekoucí vodou.
• Akumulátory uchovávejte mimo dosah malých dětí.
• Akumulátory s unikajícím elektrolytem a akumulátory s barevnými nebo
tvarovými změnami nepoužívejte.
Aby nedošlo ke zranění, dodržujte níže uvedená pravidla:
• V jednom zařízení nepoužívejte současně akumulátory Sony a akumulátory
jiných výrobců, akumulátory jiného typu apod.
• Akumulátory chraňte před prudkými nárazy.
• Nepoužívejte současně staré a nové akumulátory.
• Akumulátory použité k napájení nějakého zařízení nabíjejte současně.
• Akumulátory neponechávejte v nabíječce.
Do nabíječky vložte jeden z vyjmutých akumulátorů.
Používání akumulátorů NiMH
NP-NH25
Kontrolka opět bliká nebo
nesvítí.
Akumulátor vyjměte.
Vložte druhý z prve
vyjmutých akumulátorů.
Poznámky
Kontrolka svítí a nebliká.
Jestliže kontrolka po
dobití zhasne, vše je
v pořádku.
Kontrolka opět bliká nebo
nesvítí.
Akumulátor vyjměte.
Do nabíječky vložte jiný
akumulátor (nejprve
vyjmutý akumulátor).
Kontrolka svítí a nebliká.
Jestliže kontrolka po dobití zhasne, byl problém
způsoben původně vloženým akumulátorem
(například příliš starým).
Kontrolka opět bliká nebo
nesvítí.
Problém zřejmě způsobuje
nabíječka.
Kontrolka svítí a nebliká.
Jestliže kontrolka po dobití zhasne, byl problém
způsoben původně vloženými akumulátory
(například příliš starými).
• Před prvním použitím akumulátory dobijte.
• Po úplném nabití akumulátory vyjměte z nabíječky. Ponechání nabitých
akumulátorů v nabíječce zkracuje dobu jejich životnosti.
• Nově zakoupené nebo delší dobu skladované akumulátory mohou být
nedostatečně nabité. Pozvolné vybíjení je charakteristickou vlastností NiMH
akumulátorů, nejedná se o vadu. V takovém případě akumulátory nechejte
zcela vybít a poté je dobijte.
• U nepoužívaných akumulátorů dochází k samovolnému vybíjení. Před
použitím nechejte akumulátory vždy nabít.
• Budete-li akumulátory nabíjet ještě před jejich úplným vybitím, objeví
se po nějaké době tzv. „paměťový jev“, projevující se snížením kapacity
akumulátorů. Problém vyřeší úplné vybití akumulátorů a následné nabití.
* Paměťový jev - neschopnost akumulátoru nabít se na plnou kapacitu.
Nabíjení
• Před použitím nechejte akumulátory zcela nabít.
• Nově zakoupené akumulátory jsou nabité pouze zčásti.
• Při delším skladování se akumulátory samovolně vybíjejí.
Problém zřejmě způsobuje nabíječka. Obraťte se na prodejce Sony.
Výdrž akumulátorů
Technické údaje
Nebudete-li nabíječku používat
Nabíječka akumulátorů BC-TR30
• Používání
– Nabíječku nepoužívejte v blízkosti zdrojů silného magnetického nebo
elektromagnetického pole.
– Nabíječku chraňte před nárazy.
– Aby nedocházelo k rušení, nepoužívejte nabíječku v blízkosti televizoru nebo
tuneru.
– Kontakty nabíječky chraňte před zkratováním kovovými předměty.
– Při vkládání akumulátorů dbejte na to, aby nedošlo k poškození kontaktů nabíječky.
UPOZORNĚNÍ
Vstupní napětí
Výstupní napětí a proud
Teplota okolí
Teplota skladování
Rozměry
Hmotnost
Doporučené baterie
AC 100 – 240 V, 50/60 Hz
DC 1,2 V, 650 mA × 2
0 °C až +40 °C
–20 °C až +60 °C
přibližně 47 × 46 × 74,5 mm (š/v/h)
přibližně 80 g
Dobíjecí akumulátory Sony NiMH
HR15/51, HR6 (velikost AA), NH-AA
Sada dobíjecích akumulátorů Sony NP-NH25
• Výdrž akumulátorů se snižuje s klesající teplotou.
• Vyjměte z ní akumulátory. Ponechání akumulátorů v nabíječce může způsobit
její poškození unikajícím elektrolytem.
Ošetřování
• Kontakty akumulátorů udržujte v čistotě.
U déle skladovaných akumulátorů anebo znečištěných akumulátorů otřete před
použitím kontakty  a  kouskem tkaniny.
Skladování
• Akumulátory uchovávejte v chladném prostředí.
• Pro delší skladování doporučujeme použít speciální obal.
Balení
Nabíječka baterií (1)
Síťový kabel (1)
Tištěná dokumentace
Technické údaje a provedení se mohou změnit bez předchozího upozornění.
Nakládání s nepotřebným elektrickým a elektronickým zařízením (platné v Evropské unii
a dalších evropských státech uplatňujících oddělený systém sběru)
Tento symbol umístěný na výrobku nebo jeho balení upozorňuje, že by s výrobkem po ukončení
jeho životnosti nemělo být nakládáno jako s běžným odpadem z domácnosti. Místo toho by
měl být odložen do sběrného místa určeného k recyklaci elektronických výrobků a zařízení.
Dodržením této instrukce zabráníte negativním dopadům na životní prostředí a zdraví lidí, které
naopak může být ohroženo nesprávným nakládáním s výrobkem při jeho likvidaci. Recyklováním
materiálů, z nichž je výrobek vyroben, pomůžete zachovat přírodní zdroje. Pro získání dalších
informací o recyklaci tohoto výrobku kontaktujte prosím místní orgány státní správy, místní firmu
zabezpečující likvidaci a sběr odpadů nebo prodejnu, v níž jste výrobek zakoupili.
Download PDF

advertising