Sony | BC-VC10 | Sony BC-VC10 Návod k obsluze

3-072-221-21(1)
Battery charger
Nábíječka baterií
N·vod k obsluze
BC-VC10
© 2004 Sony Corporation
CZ
A
11
Pozor
V rámci prevence požárů a úrazů elektrickým
proudem chraňte přístroj před deštěm a vlhkostí.
Aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem, nesmí
se otevírat plášť. Údržbu svěřujte odborníkům.
Nabíječka
Napájecí kabel smí vyměňovat pouze odborná
opravna.
22
Pokyny k provozu
Baterie
Záruka za obsah záznamu
Pokud v důsledku nesprávného fungování
akumulátoru, nabíječky akumulátoru apod. dojde
k poruše při záznamu nebo přehrávání, nevzniká
nárok na náhradu škody způsobené nepořízením
nebo poškozením záznamu.
Kontrolka nabíjení
(oranžová)
B
Baterie
Česky
Před uvedením přístroje do provozu si pozorně
prostudujte tento návod a uschovejte
ho pro pozdější zjišťování informací.
Nabíječku akumulátorů BC-VC10 lze použít
k těmto účelům:
• nabíjení ionlithiového akumulátoru "InfoLITHIUM"
(typ C), např. pro digitální fotoaparáty,
• nabíjení dvou akumulátorů zároveň.
Co je akumulátor "InfoLITHIUM"?
"InfoLITHIUM" je ionlithiový akumulátor, který je
schopen poskytnout kompatibilnímu elektronickému
zařízení informace o stavu svého nabití.
Společnost Sony doporučuje používat akumulátory
"InfoLITHIUM" v elektronických přístrojích
s označením
InfoLITHIUM.
"InfoLITHIUM" je ochranná známka společnosti
Sony Corporation.
Nabíjení
• Používejte pouze ionlithiové akumulátory typu
"InfoLITHIUM" (typ C). Tímto přístrojem nelze
nabíjet akumulátory typu Ni-Cd.
• Dbejte na správné umístění akumulátoru.
• Akumulátor nabíjejte na rovné podložce
bez vibrací.
Optimální rozsah teplot pro nabíjení
Akumulátor lze obecně nabíjet při teplotě prostředí
od 0 °C do 40 °C. Aby byl akumulátor nabit
optimálně, měla by však být teplota prostředí
v rozmezí od 10 °C do 30 °C.
Ostatní
• Když zhasne indikátor CHARGE, není přístroj
odpojen od zásuvky. Pokud nastane problém,
ihned nabíječku odpojte od elektrické sítě.
• Identifikační štítek s údaji o provozním napětí,
příkonu atd. je umístěn na spodní straně.
• Při nabíjení akumulátor dobře upevněte
k nabíječce.
• Když je přístroj připojen k zásuvce, je jeho
příkon velmi malý.
• Pokud přístroj delší dobu nebudete používat,
vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Při tom vždy
tahejte za zástrčku, nikoli za kabel.
• Akumulátor nabíjejte při teplotě prostředí od 10
do 30 °C. Mimo tento rozsah teplot nemusí jeho
nabíjení probíhat správně.
Doporučujeme nechat akumulátor nabíjet ještě
asi hodinu (při 2 akumulátorech 2 hodiny)
po zhasnutí indikátoru CHARGE.
• Přístroj nepoužívejte, pokud spadl
a je poškozený nebo pokud je poškozený
napájecí kabel.
• Dbejte na to, aby se kovových kontaktů na desce
nedotýkaly žádné kovové předměty. Jinak může
dojít k poškození zkratem.
• Vždy dbejte na to, aby byly kovové kontakty
čisté.
• Akumulátor vkládejte do nabíječky zásadně
rovně. Pokud je akumulátor vložen nesprávně,
může dojít k poškození přívodu nabíječky.
• Přístroj nedemontujte a nijak neupravujte.
• Nevystavujte přístroj žádným mechanickým
otřesům a chraňte ho před pádem.
• Přístroj se při provozu zahřívá. Tento jev
je normální, nejedná se o závadu.
• Nepoužívejte přístroj v blízkosti středněvlnných
přijímačů, protože by mohl rušit příjem.
• Chraňte přístroj před:
- horkem a velkým chladnem,
- prachem a nečistotami
- vlhkostí,
- vibracemi.
S případnými dalšími otázkami se obraťte
na nejbližšího prodejce Sony.
Technické údaje
Vstupní napětí
Výstupní napětí
Určení
Rozsah provozních teplot
Rozsah teplot skladování
Rozměry
Hmotnost asi
Délka kabelu
Dodávané
100 - 240 V, střídavý
proud, 50/60 Hz, 5 W
4,2 V, stejnosměrný
proud, 600 mA
akumulátory Sony NPFC10
0 °C až 40 °C
- 20 °C až +60 °C
asi 47 × 33 × 98 mm
(Š/V/H) včetně
vystupujících částí
100 g
Napájecí kabel: asi 2 m
příslušenství, napájecí
kabel (1)
Změny v rámci technického zdokonalování
vyhrazeny.
Nabíjení akumulátoru
Nabíjení akumulátoru umístěného v nabíječce
Viz obrázek A .
1 Připojte napájecí kabel k nabíječce a pak
k zásuvce.
2 Vložte akumulátor.
Při vkládání zatlačte akumulátor dolů, dokud
se nerozsvítí indikátor CHARGE.
Rozsvítí se indikátor CHARGE (oranžový)
a začne nabíjení.
Když indikátor CHARGE zhasne, je normální
nabíjení ukončeno. Pokud akumulátor nabijete
úplně, lze ho používat déle než po normálním nabití.
Akumulátor lze vyjmout také dříve, není nutné
ho nabíjet vždy zcela.
Vložte dva akumulátory.
Viz obrázek B .
Do nabíječky lze vložit dva akumulátory.
Nabíječka umožňuje nabíjet dva akumulátory
zároveň.
Tím se však dvakrát prodlužuje doba nabíjení.
Pokud chcete akumulátor nabít rychleji, nabíjejte
pouze jeden.
Doba nutná k úplnému nabití závisí na počtu
akumulátorů.
Jeden akumulátor: asi hodinu po zhasnutí
indikátoru CHARGE
Dva akumulátory:
asi dvě hodiny po zhasnutí
indikátoru CHARGE
Doba nabíjení
V následující tabulce jsou uvedeny doby nabíjení
jednoho zcela vybitého akumulátoru.
Akumulátor
Úplné nabití (normální nabití)
Jeden akumulátor asi
NP-FC10
Dva akumulátory asi
140 minut
(asi 80 minut)
280 minut
(asi 160 minut)
• Přibližná doba v minutách nutná k úplnému nabití
prázdného akumulátoru (normální nabití).
• Doba nutná normálně k nabití (úplné nabití)
je uvedena v závorkách.
• Informace o provozní době akumulátoru
je uvedena v návodu k obsluze příslušného
digitálního fotoaparátu.
• Doba nabíjení závisí na stavu akumulátoru
a na teplotě prostředí.
Upozornění
• Pokud indikátor CHARGE nesvítí nebo bliká,
zkontrolujte, zda je akumulátor v nabíječce
správně vložen. Pokud je akumulátor vložen
nesprávně, nelze ho nabít.
• Pokud vložíte úplně nabitý akumulátor, indikátor
CHARGE se rozsvítí a pak zhasne.
Pokud indikátor CHARGE bliká
Projděte následující schéma.
Odpojte akumulátor od adaptéru a pak ho znovu vložte.
Pokud indikátor CHARGE
bliká znovu:
Vložte jiný akumulátor.
Pokud indikátor CHARGE znovu
nebliká, ale svítí:
Nabíjení je dokončeno, nenastal
žádný problém.
Pokud indikátor CHARGE
bliká znovu:
Problém je v nabíječce.
Pokud indikátor CHARGE znovu
nebliká, ale svítí:
Předchozí vložený akumulátor
je vadný.
Závadu nabíječky, popř. akumulátoru řešte se svým
prodejcem Sony.
http://www.sony.net/
Sony Corporation
Printed in Czech Republic (EU)
Download PDF

advertising