Sony | WAHT-SA2 | Sony WAHT-SA2 SA2 Návod k obsluze

filename[C:\ 2010\SONY_Central_and_Sou\SONY\00136531_WAHTSA2_MULT\DTPdata\CZ\Zlom\01cov-cel.fm]
gb02reg.book Page 1 Monday, October 11, 2010 9:05 AM
4-163-341-11(2)
Sada pro bezdrátové
připojení prostorových
reprosoustav
Bezdrôtový
surround systém
CZ
Návod k obsluze
SK
Návod na použitie
WAHT-SA2
© 2010 Sony Corporation
model name [WAHT-SA2]
[4-163-341-11(2)]
filename[C:\ 2010\SONY_Central_and_Sou\SONY\00136531_WAHTSA2_MULT\DTPdata\CZ\Zlom\01cov-cel.fm]
gb02reg.book Page 1 Monday, October 11, 2010 9:05 AM
model name [WAHT-SA2]
[4-163-341-11(2)]
filename[C:\ 2010\SONY_Central_and_Sou\SONY\00136531_WAHTSA2_MULT\DTPdata\CZ\Zlom\01cov-cel.fm]
gb02reg.book Page 1 Monday, October 11, 2010 9:05 AM
4-163-341-11(2)
Sada pro bezdrátové
připojení prostorových
reprosoustav
CZ
Návod k obsluze
WAHT-SA2
© 2010 Sony Corporation
model name [WAHT-SA2]
[4-163-341-11(2)]
filename[C:\ 2010\SONY_Central_and_Sou\SONY\00136531_WAHTSA2_MULT\DTPdata\CZ\Zlom\gb01.fm]
gb02reg.book Page 2 Monday, October 11, 2010 9:05 AM
3
Obsah
Přehled ............................................... 4
Vybalení ............................................. 5
Připojení ............................................. 5
Nastavení bezdrátového systému ....... 7
Řešení problémů .............................. 11
Technické údaje ............................... 12
Přehled částí přístroje ....................... 14
Neformální prohlášení
..................................Konec dokumentu
Společnost Sony Corporation tímto prohlašuje,
že toto zařízení splňuje základní požadavky a ostatní
relevantní ustanovení směrnice 1999/5/ES. Podrobné
informace lze získat na následujících webových
stránkách: http://www.compliance.sony.de/
Tento výrobek je určen pro použití v následujících
zemích:
GB, IE, IS, DE, CH, AT, LI, NL, LU, BE, FR, IT,
MT, ES, PT, GR, CY, DK, SE, NO, FI, EE, LV,
LT, PL, CZ, HU, SI, BG, RO, SK
Bezpečnostní upozornění
Zdroje napájení
VAROVÁNÍ
Neinstalujte přístroj do stísněného prostoru,
jako například do knihovny, vestavěné skříně
a na podobná místa.
Abyste předešli nebezpečí vzniku požáru,
nezakrývejte ventilační otvory přístroje novinami,
ubrusy, závěsy atd.
Nestavte na přístroj zdroje otevřeného ohně,
jako například zapálené svíčky.
Abyste předešli nebezpečí vzniku požáru nebo
úrazu elektrickým proudem, nevystavujte přístroj
kapající nebo stříkající vodě a nepokládejte na něj
nádoby naplněné tekutinou, jako například vázy.
Pouze pro vnitřní použití.
Poznámka pro zákazníky: Následující informace
platí pouze pro zařízení prodávaná v zemích
uplatňujících směrnice EU.
Výrobcem tohoto výrobku je společnost Sony
Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokio,
108-0075 Japonsko. Autorizovaným zástupcem
pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC)
a bezpečnost výrobku je společnost Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Německo. V případě jakýchkoliv
záležitostí týkajících se opravy nebo záruky
se prosím obraťte na kontaktní adresy uvedené
v samostatné servisní nebo záruční dokumentaci.
• Jestliže je síťový kabel připojen do síťové
zásuvky, není systém odpojen od síťového
napájení, a to ani tehdy, pokud je systém
vypnutý.
• Jelikož zástrčka síťového kabelu slouží pro
odpojení systému od síťového napájení, připojte
systém do snadno přístupné síťové zásuvky.
V případě zjištění jakéhokoliv neobvyklého
provozního stavu systému okamžitě odpojte
zástrčku síťového kabelu ze síťové zásuvky.
Umístění
• Neinstalujte systém v blízkosti zdrojů tepla nebo
v místech, která jsou vystavena přímému
slunečnímu světlu, prachu, vysoké vlhkosti nebo
extrémnímu chladu.
• Při umísťování systému na speciálně ošetřenou
podlahu (například voskem, olejem, leštidlem
atd.) buďte opatrní, protože by mohlo dojít ke
vzniku skvrn nebo k odbarvení povrchu systému.
• Zajistěte dostatečnou cirkulaci vzduchu,
aby nedocházelo k nárůstu teploty uvnitř
systému.
• Neumísťujte systém na žádné plochy nebo
povrchy (pokrývky, přikrývky a podobně)
nebo do blízkosti materiálů (záclony, závěsy),
které mohou blokovat větrací otvory na systému.
• Neumísťujte systém do blízkosti zdrojů tepla,
jako jsou například radiátory nebo výstupy
teplého vzduchu, nebo na místa, kam dopadá
přímé sluneční světlo, kde se vyskytuje
nadměrná prašnost, mechanické otřesy nebo
nárazy.
• Neumísťujte systém v nakloněné poloze. Systém
je zkonstruován tak, aby pracoval pouze
ve vodorovné poloze.
• Neponechávejte systém v blízkosti zařízení se
silným magnetem, jako jsou například
mikrovlnné trouby nebo velké reprosoustavy.
2CZ
model name [WAHT-SA2]
[4-163-341-11(2)]
filename[C:\ 2010\SONY_Central_and_Sou\SONY\00136531_WAHTSA2_MULT\DTPdata\CZ\Zlom\gb01.fm]
gb02reg.book Page 3 Monday, October 11, 2010 9:05 AM
• Nepokládejte na systém těžké předměty.
• Pokud používáte více výrobků S-AIR, umístěte
je dál od sebe, aby nedocházelo k rušení.
• Surroundový zesilovač a výrobky S-AIR
umístěte do vzdálenosti nejméně 50 cm od osob.
• Abyste předešli nebezpečí vzniku požáru nebo
úrazu elektrickým proudem, nepokládejte na
systém nádoby naplněné tekutinou, jako
například vázy.
• Neumísťujte systém na koberec, protože
by mohlo dojít k odbarvení povrchu.
• Pokud používáte více surroundových zesilovačů,
nestavte je na sebe.
Čištění
K čištění skříňky systému použijte suchý měkký
hadřík. Nepoužívejte abrazivní utěrky, čisticí
prášek nebo rozpouštědla, jako je například líh
nebo benzín.
Bezpečnost
• Pokud se do skříňky systému dostane jakýkoli
předmět, odpojte systém od sítě a před
opětovným použitím jej nechejte zkontrolovat
kvalifikovanou osobou.
• Pokud nebudete systém delší dobu používat,
odpojte jej ze síťové zásuvky. Při odpojování
síťového kabelu vždy uchopte zástrčku. Nikdy
netahejte za samotný kabel.
Likvidace starých
elektrických
a elektronických
zařízení (platí
v zemích Evropské
unie a dalších
evropských zemích
se systémem
tříděného odpadu)
Tento symbol na výrobku
nebo na jeho obalu znamená, že s tímto výrobkem
nesmí být zacházeno jako s běžným domovním
odpadem. Místo toho je třeba tento výrobek odnést
na příslušné sběrné místo, kde bude provedena
recyklace takového elektrického a elektronického
zařízení. Zajištěním správné likvidace výrobku
předejdete možným negativním vlivům na životní
prostředí a lidské zdraví, které se mohou
v opačném případě projevit jako důsledek
nesprávné manipulace při likvidaci tohoto
výrobku. Recyklace materiálů přispívá k ochraně
přírodních zdrojů. Se žádostí o podrobnější
informace o recyklaci tohoto výrobku se prosím
obraťte na místní úřady, místní služby pro sběr
domovního odpadu nebo na obchod, kde jste
výrobek zakoupili.
3CZ
model name [WAHT-SA2]
[4-163-341-11(2)]
filename[C:\ 2010\SONY_Central_and_Sou\SONY\00136531_WAHTSA2_MULT\DTPdata\CZ\Zlom\gb01.fm]
gb02reg.book Page 4 Monday, October 11, 2010 9:05 AM
Poslech 7.1kanálového
zvuku
Přehled
Tento surroundový zesilovač vám umožňuje
používat 5.1kanálový systém reprosoustav
(pět reprosoustav a jeden subwoofer) nebo
7.1kanálový systém reprosoustav (sedm
reprosoustav a jeden subwoofer).
S-AIR umožňuje použití 7.1kanálového
systému reprosoustav s využitím dvou
prostorových a dvou zadních prostorových
reprosoustav.
B
Poslech 5.1kanálového
zvuku
A
H
S-AIR eliminuje potřebu nevzhledných
kabelů, které překáží v místnosti.
C
E
G
D
B
I
F
A
H
J
C
E
D
I
A Levá přední reprosoustava
B Pravá přední reprosoustava
C Středová reprosoustava
D Levá prostorová reprosoustava
E Pravá prostorová reprosoustava
F Levá zadní prostorová
reprosoustava
G Pravá zadní prostorová
reprosoustava
H Subwoofer
I Surroundový zesilovač
(pro prostorové reprosoustavy)
J Surroundový zesilovač
(pro zadní prostorové
reprosoustavy)
4CZ
model name [WAHT-SA2]
[4-163-341-11(2)]
filename[C:\ 2010\SONY_Central_and_Sou\SONY\00136531_WAHTSA2_MULT\DTPdata\CZ\Zlom\gb01.fm]
gb02reg.book Page 5 Monday, October 11, 2010 9:05 AM
Vybalení
Surroundový zesilovač
(TA-SA200WR) (1)
Připojení
Připojte surroundový zesilovač k vašemu
hlavnímu zařízení S-AIR.
Před připojováním odpojte
síťové kabely všech výrobků
S-AIR ze síťové zásuvky.
1
Bezdrátový transceiver
(EZW-RT10/EZW-RT10A) (1)
Vložte bezdrátový transceiver
(dodávané příslušenství)
do slotu na zadním panelu
surroundového zesilovače.
Poznámka
Bezdrátový vysílač
(EZW-T100) (1)
• Nedotýkejte se konektorů na
bezdrátovém transceiveru.
• Bezdrátový transceiver vložte tak, aby
odpovídaly značky V.
• Do slotu pro EZW-RT10 nevkládejte
žádné jiné zařízení než bezdrátový
transceiver.
Zadní panel surroundového
zesilovače
Reproduktorové kabely (2)
-RT10
EZW
Návod k obsluze
5CZ
model name [WAHT-SA2]
[4-163-341-11(2)]
filename[C:\ 2010\SONY_Central_and_Sou\SONY\00136531_WAHTSA2_MULT\DTPdata\CZ\Zlom\gb01.fm]
gb02reg.book Page 6 Monday, October 11, 2010 9:05 AM
2
Vložte bezdrátový vysílač
(dodávané příslušenství)
do slotu na hlavním
zařízení S-AIR.
Podrobné informace - viz návod
k obsluze hlavního zařízení S-AIR.
Uvedené vyobrazení zadního panelu
hlavního zařízení S-AIR je použito
pouze jako příklad. Některá hlavní
zařízení S-AIR mohou vypadat
odlišně.
3
Připojte reprosoustavy.
Připojte reproduktorové kabely tak,
aby odpovídaly barvám konektorů
SPEAKERS (Reprosoustavy) na přístroji.
x Připojení reproduktorových
kabelů k surroundovému
zesilovači
Při připojování reproduktorových
kabelů k surroundovému zesilovači
zasuňte zástrčku do konektoru tak,
aby zacvakla.
Zadní panel hlavního zařízení S-AIR
R
L
Šedá
(Reprosoustava
(R: pravá))
USE
ANCE 6
3-1
IMPED
KERS
SPEA
-RT10
EZW
100
EZW-T
Modrá
(Reprosoustava
(L: levá))
x Připojení reproduktorových
kabelů k reprosoustavám
Dbejte na to, aby byly reproduktorové
kabely připojeny do příslušných svorek
na reprosoustavách: reproduktorový
kabel s barevnou dutinkou připojte ke
svorce 3 a reproduktorový kabel bez
barevné dutinky připojte ke svorce #.
Dbejte na to, aby se izolace
reproduktorových kabelů nedostala do
svorek reprosoustav.
Zástrčka
Barevná dutinka
3
#
Zadní strana
reprosoustavy
6CZ
model name [WAHT-SA2]
[4-163-341-11(2)]
filename[C:\ 2010\SONY_Central_and_Sou\SONY\00136531_WAHTSA2_MULT\DTPdata\CZ\Zlom\gb01.fm]
gb02reg.book Page 7 Monday, October 11, 2010 9:05 AM
Poznámka
• Reproduktorové kabely dodané se sadou
pro bezdrátové připojení prostorových
reprosoustav nepřipojujte do žádného
z konektorů reprosoustav na hlavním zařízení
S-AIR.
4
Připojte síťové kabely.
Před připojením síťových kabelů
vašeho hlavního zařízení S-AIR
a surroundového zesilovače do síťové
zásuvky připojte všechny
reprosoustavy.
Nastavení bezdrátového
systému
Pro použití bezdrátového systému je třeba
nastavit surroundový zesilovač a vaše hlavní
zařízení S-AIR. Před provedením nastavení
se ujistěte, že jsou v hlavním zařízení S-AIR
a v surroundovém zesilovači správně
vloženy bezdrátové adaptéry.
Nastavení hlavního
zařízení S-AIR
Podrobné informace o používání hlavního
zařízení S-AIR - viz návod k obsluze
hlavního zařízení S-AIR.
1
Zapněte hlavní zařízení S-AIR.
Systém se zapne.
2
3
Proveďte operace na hlavním
zařízení S-AIR tak, aby bylo
možné nastavit ID kód.
Vyberte ID kód pro hlavní
zařízení S-AIR.
Můžete vybrat jakýkoliv z nabízených
ID kódů (A, B nebo C).
7CZ
model name [WAHT-SA2]
[4-163-341-11(2)]
filename[C:\ 2010\SONY_Central_and_Sou\SONY\00136531_WAHTSA2_MULT\DTPdata\CZ\Zlom\gb01.fm]
gb02reg.book Page 8 Monday, October 11, 2010 9:05 AM
Nastavení surroundového
zesilovače
2
Přední panel
3
?/1 (napájení)
Indikátor S-AIR/STANDBY
(S-AIR/pohotovostní režim)
4
Zadní panel
Přepínač SURROUND
SELECTOR
(Výběr prostorových
reprosoustav)
SURROUND SELECTOR
A B C
PAIRING
L
SURROUND SURROUND BACK
S-AIR ID
Stiskněte tlačítko ?/1 (napájení)
na surroundovém zesilovači.
Indikátor S-AIR/STANDBY (S-AIR/
pohotovostní režim) se rozsvítí zeleně.
Pokud ne - viz část „Kontrola stavu
přenosu“ (strana 8) a „Řešení
problémů“ (strana 11).
S-AIR/STANDBY
Přepínač
S-AIR ID
Nastavte přepínač S-AIR ID
na surroundovém zesilovači tak,
aby odpovídal ID kódu (A, B nebo
C) nastaveném na hlavním
zařízení S-AIR.
Nastavte reprosoustavy.
Pokud je hlavní zařízení S-AIR
vybaveno funkcí Auto Calibration
(Automatická kalibrace), proveďte
automatickou kalibraci.
V opačném případě proveďte vhodné
nastavení reprosoustav.
R
IMPEDANCE USE
3-16
SPEAKERS
Kontrola stavu přenosu
EZW-RT10
1
Nastavte přepínač SURROUND
SELECTOR (Výběr prostorových
reprosoustav) níže uvedeným
způsobem.
5.1kanálový systém: SURROUND
(Prostorové reprosoustavy)
7.1kanálový systém
pro prostorové reprosoustavy:
SURROUND (Prostorové
reprosoustavy)
pro zadní prostorové reprosoustavy:
SURROUND BACK (Zadní
prostorové reprosoustavy)
Podrobné informace o vícekanálových
systémech prostorového zvuku - viz
část „Přehled“ (strana 4).
Stav bezdrátového přenosu zvuku mezi
hlavním zařízením S-AIR a surroundovým
zesilovačem můžete zkontrolovat pomocí
indikátoru S-AIR/STANDBY (S-AIR/
pohotovostní režim) na surroundovém
zesilovači.
Indikátor
Stav
S-AIR/STANDBY
(S-AIR/
pohotovostní
režim)
Svítí zeleně.
Systém je zapnutý,
bezdrátový přenos je
aktivován a probíhá přenos
prostorového zvuku.
Rychle bliká
zeleně.
Systém je zapnutý,
bezdrátový přenos je
aktivován, ale neprobíhá
přenos prostorového
zvuku.
Pomalu bliká
zeleně.
Systém je zapnutý
a bezdrátový přenos není
aktivován.
8CZ
model name [WAHT-SA2]
[4-163-341-11(2)]
filename[C:\ 2010\SONY_Central_and_Sou\SONY\00136531_WAHTSA2_MULT\DTPdata\CZ\Zlom\gb01.fm]
gb02reg.book Page 9 Monday, October 11, 2010 9:05 AM
Indikátor
Stav
S-AIR/STANDBY
(S-AIR/
pohotovostní
režim)
Zabránění příjmu zvuku
vašimi sousedy
(provedení spárování)
Svítí červeně.
Surroundový zesilovač je
v pohotovostním režimu.
Systém je rovněž
v pohotovostním režimu
nebo není aktivován
bezdrátový přenos.
Nesvítí.
Surroundový zesilovač
je vypnutý.
Pokud mají vaši sousedé také zařízení
S-AIR a používají stejný ID kód jako vy,
je možné, že budou přijímat zvuk z vašeho
hlavního zařízení S-AIR. Abyste tomu
zabránili, můžete vyhledat požadované
zařízení S-AIR a provést spárování.
Bliká oranžově.
Bezdrátový transceiver
není vložen
v surroundovém
zesilovači.
Bliká červeně.
Aktivoval se ochranný
obvod surroundového
zesilovače.
x Před spárováním (příklad)
Před spárováním je vytvořen bezdrátový
přenos zvuku podle ID kódu.
Vaše místnost
Sousedé
Hlavní zařízení
S-AIR
ID A
Poznámky k pohotovostnímu
režimu
Pokud je hlavní zařízení v pohotovostním
režimu nebo pokud není aktivován
bezdrátový přenos, přepne se surroundový
zesilovač automaticky do pohotovostního
režimu (indikátor S-AIR/STANDBY
(S-AIR/pohotovostní režim) se rozsvítí
červeně).
Při zapnutí systému a aktivaci bezdrátového
přenosu se surroundový zesilovač
automaticky zapne (indikátor S-AIR/
STANDBY (S-AIR/pohotovostní režim)
se rozsvítí zeleně).
Podrobné informace - viz část „Řešení
problémů“ (strana 11).
ID A
ID A
Surroundový
zesilovač
Jiná zařízení
S-AIR
x Po spárování (příklad)
Po spárování je vytvořen bezdrátový přenos
zvuku pouze mezi surroundovým
zesilovačem a hlavním zařízením S-AIR.
Poznámka
• V závislosti na hlavním zařízení se nemusí
surroundový zesilovač automaticky přepnout
do pohotovostního režimu nebo se nemusí
automaticky zapnout. V takovém případě
změňte režim napájení stisknutím tlačítka ?/1
(napájení) na surroundovém zesilovači.
9CZ
model name [WAHT-SA2]
[4-163-341-11(2)]
filename[C:\ 2010\SONY_Central_and_Sou\SONY\00136531_WAHTSA2_MULT\DTPdata\CZ\Zlom\gb01.fm]
gb02reg.book Page 10 Monday, October 11, 2010 9:05 AM
Vaše místnost
Hlavní zařízení
S-AIR
Sousedé
Žádný přenos
Tip
• Pro stisknutí tlačítka PAIRING (Spárování) lze
použít předmět s tenkou špičkou, jako například
kancelářskou sponku.
Zrušení spárování
ID A
Změňte nastavení ID kódu na hlavním
zařízení S-AIR a surroundovém zesilovači
(strana 7).
ID A
ID A
Surroundový
zesilovač
Jiná zařízení
S-AIR
Spárování
1
Zapněte hlavní zařízení S-AIR
a surroundový zesilovač.
Systém se zapne.
2
3
Nastavte na hlavním zařízení
S-AIR a surroundovém
zesilovači stejný ID kód.
Proveďte operace na hlavním
zařízení S-AIR tak, aby bylo
možné provést spárování.
Podrobné informace - viz návod
k obsluze hlavního zařízení S-AIR.
Indikátor S-AIR/STANDBY (S-AIR/
pohotovostní režim) na surroundovém
zesilovači bude blikat zeleně.
4
Stiskněte tlačítko PAIRING
(Spárování) na zadním panelu
surroundového zesilovače.
Při zahájení párování bude indikátor
PAIRING (Spárování) blikat.
Pokud je vytvořeno připojení pro
bezdrátový přenos zvuku, rozsvítí se
indikátor S-AIR/STANDBY (S-AIR/
pohotovostní režim) zeleně a indikátor
PAIRING (Spárování) bude svítit.
Pokud používáte více než jeden
surroundový zesilovač, zopakujte
u nich kroky 3 a 4.
10CZ
model name [WAHT-SA2]
[4-163-341-11(2)]
filename[C:\ 2010\SONY_Central_and_Sou\SONY\00136531_WAHTSA2_MULT\DTPdata\CZ\Zlom\gb01.fm]
gb02reg.book Page 11 Monday, October 11, 2010 9:05 AM
Řešení problémů
Pokud se při provozu systému setkáte
s některým z následujících problémů,
pokuste se jej pomocí tohoto průvodce
vyřešit ještě předtím, než požádáte o opravu.
Jestliže problém přetrvává, obraťte se na
vašeho nejbližšího prodejce Sony.
Mějte na paměti, že pokud servisní technik
vymění při opravě některé součásti, může si
tyto součásti ponechat.
V případě problémů se surroundovým
zesilovačem umožněte prodejci Sony,
aby zkontroloval celý systém (hlavní
zařízení S-AIR, reprosoustavy a bezdrátové
adaptéry).
Zvuk
Není reprodukován žádný zvuk.
Zkontrolujte stav indikátoru S-AIR/
STANDBY (S-AIR/pohotovostní režim)
na surroundovém zesilovači.
– Nesvítí:
• Zkontrolujte, zda je síťový kabel
surroundového zesilovače pevně připojen.
• Zapněte surroundový zesilovač stisknutím
tlačítka "/1 na surroundovém zesilovači.
– Bliká oranžově:
• Zkontrolujte, zda je bezdrátový transceiver
správně vložen v surroundovém zesilovači.
– Rychle bliká zeleně:
• Změňte nastavení ID kódu na hlavním
zařízení S-AIR a surroundovém zesilovači.
cPokud používáte tento systém
s prostorovými reprosoustavami:
• Nastavte přepínač SURROUND
SELECTOR (Výběr prostorových
reprosoustav) na surroundovém zesilovači do
polohy SURROUND (Prostorové
reprosoustavy).
cPokud používáte tento systém se zadními
prostorovými reprosoustavami:
• Nastavte položku [Surround Back] (Zadní
prostorové reprosoustavy) v nabídce
[Speaker Settings] (Nastavení reprosoustav)
hlavního zařízení S-AIR na [Yes] (Ano).
Podrobné informace - viz návod k obsluze
hlavního zařízení S-AIR.
• Stiskněte tlačítko "/1 pro vypnutí
surroundového zesilovače a zkontrolujte
následující položky:
1 Nedošlo ke zkratování
reproduktorových kabelů + a –?
2 Nejsou zablokovány větrací otvory
na surroundovém zesilovači?
Po kontrole výše uvedených položek
a odstranění problému zapněte surroundový
zesilovač. Pokud jste ani po kontrole všech
výše uvedených položek nezjistili příčinu
problému, obraťte se na vašeho nejbližšího
prodejce Sony.
– Pomalu bliká zeleně nebo svítí červeně:
• Ujistěte se, že je na hlavním zařízení S-AIR
a surroundovém zesilovači nastaven stejný
ID kód.
• Ujistěte se, že jste provedli spárování
správně.
• Přenos zvuku je špatný. Přemístěte
surroundový zesilovač tak, aby se indikátor
S-AIR/STANDBY (S-AIR/pohotovostní
režim) rozsvítil zeleně.
• Přemístěte systém do větší vzdálenosti
od jiných bezdrátových zařízení.
• Ukončete používání jiných bezdrátových
zařízení.
– Svítí zeleně:
• Zkontrolujte připojení a nastavení
reprosoustav.
• V závislosti na zdroji nebo nastavení
hlavního zařízení S-AIR může být zvuk
vycházející z reprosoustav tišší.
Není reprodukován žádný zvuk, je slyšet
šum nebo zvuk přeskakuje.
• Pokud používáte navíc další hlavní zařízení
S-AIR, umístěte jej dále než 8 m od jiného
hlavního zařízení S-AIR.
• Umístěte hlavní zařízení S-AIR
a surroundový zesilovač blíž k sobě.
• Nepoužívejte zařízení vytvářející
elektromagnetické vlny, jako je například
mikrovlnná trouba.
• Umístěte hlavní zařízení S-AIR
a surroundový zesilovač dál od ostatních
bezdrátových zařízení.
• Změňte nastavení ID kódu na hlavním
zařízení S-AIR a surroundovém zesilovači.
• Vypněte hlavní zařízení S-AIR
a surroundový zesilovač a potom je opět
zapněte.
– Bliká červeně:
11CZ
model name [WAHT-SA2]
[4-163-341-11(2)]
filename[C:\ 2010\SONY_Central_and_Sou\SONY\00136531_WAHTSA2_MULT\DTPdata\CZ\Zlom\gb01.fm]
gb02reg.book Page 12 Monday, October 11, 2010 9:05 AM
Bezdrátový přenos není aktivován.
(Indikátor S-AIR/STANDBY (S-AIR/
pohotovostní režim) pomalu bliká zeleně
nebo svítí červeně.)
• Ujistěte se, že je na hlavním zařízení S-AIR
a surroundovém zesilovači nastaven stejný
ID kód.
• Ujistěte se, že jste provedli spárování
správně.
• Přenos zvuku je špatný. Přemístěte
surroundový zesilovač tak, aby se indikátor
rozsvítil zeleně.
• Přemístěte systém do větší vzdálenosti
od jiných bezdrátových zařízení.
• Ukončete používání jiných bezdrátových
zařízení.
Ovládání
Systém nepracuje normálně.
• Odpojte síťový kabel ze síťové zásuvky
a po několika minutách jej opět připojte.
Technické údaje
Surroundový zesilovač
(TA-SA200WR)
Část zesilovače
VÝSTUPNÍ VÝKON (jmenovitý):
80 W + 80 W
(při 3 ohmech,
1 kHz, celkové
harmonické
zkreslení 1 %)
VÝSTUPNÍ VÝKON (referenční):
167 W (na kanál při
3 ohmech, 1 kHz)
Jmenovitá impedance
3 - 16 Ω
Obecné údaje
Napájení
220 V – 240 V
střídavých,
50/60 Hz
Příkon
50 W
Příkon v pohotovostním režimu
1,0 W
(v pohotovostním
režimu)
0,18 W (ve
vypnutém stavu)
Rozměry (přibližné)
206 mm × 60 mm ×
256 mm (š/v/h)
s vloženým
bezdrátovým
transceiverem
Hmotnost (přibližná)
1,3 kg
Bezdrátový transceiver
(EZW-RT10/EZW-RT10A)
Komunikační systém
Frekvenční pásmo
Metoda modulace
Napájení
Rozměry (přibližné)
Hmotnost (přibližná)
Specifikace S-AIR
verze 1.0
2,4000 GHz 2,4835 GHz
DSSS
3,3 V
stejnosměrných,
350 mA
50 mm × 13 mm ×
60 mm (š/v/h)
24 g
12CZ
model name [WAHT-SA2]
[4-163-341-11(2)]
filename[C:\ 2010\SONY_Central_and_Sou\SONY\00136531_WAHTSA2_MULT\DTPdata\CZ\Zlom\gb01.fm]
gb02reg.book Page 13 Monday, October 11, 2010 9:05 AM
Bezdrátový vysílač
(EZW-T100)
Komunikační systém
Výstupní výkon
Frekvenční pásmo
Metoda modulace
Napájení
Rozměry (přibližné)
Hmotnost (přibližná)
Specifikace S-AIR
verze 1.0
12,0 mW
2,4000 GHz 2,4835 GHz
DSSS
4V
stejnosměrných,
550 mA
5V
stejnosměrných,
15 mA
52 mm × 24 mm ×
95 mm (max.
77 mm × 24 mm
× 95 mm) (š/v/h)
61 g
Design a technické údaje podléhají změnám
bez předchozího upozornění.
„S-AIR“ a příslušné logo jsou obchodní značky
společnosti Sony Corporation.
• Příkon v pohotovostním režimu je 0,18 W.
• Při výrobě některých desek plošných spojů se
nepoužívají halogenované samozhášecí přísady.
• Výkonová účinnost zesilovače více než 85 % je
dosažena díky plně digitálnímu zesilovači typu
S-Master.
• Výplně v balení jsou vyrobeny z papíru.
13CZ
model name [WAHT-SA2]
[4-163-341-11(2)]
filename[C:\ 2010\SONY_Central_and_Sou\SONY\00136531_WAHTSA2_MULT\DTPdata\CZ\Zlom\gb01.fm]
gb02reg.book Page 14 Monday, October 11, 2010 9:05 AM
Přehled částí přístroje
Surroundový zesilovač
Přední panel
Zadní panel
SURROUND SELECTOR
A B C
PAIRING
L
SURROUND SURROUND BACK
S-AIR ID
R
IMPEDANCE USE
3-16
SPEAKERS
EZW-RT10
S-AIR/STANDBY
A ?/1 (napájení)
B Indikátor S-AIR/STANDBY (S-AIR/pohotovostní režim)
C Přepínač S-AIR ID
D Tlačítko PAIRING (Spárování)
E Indikátor PAIRING (Spárování)
F Přepínač SURROUND SELECTOR (Výběr prostorových reprosoustav)
G Konektory SPEAKERS (Reprosoustavy)
H Slot pro bezdrátový transceiver (EZW-RT10)
14CZ
model name [WAHT-SA2]
[4-163-341-11(2)]
WAHT-SA2_SK.book Page 1 Thursday, October 7, 2010 12:26 PM
4-163-341-11(2)
Bezdrôtový
surround systém
Návod na použitie
WAHT-SA2
© 2010 Sony Corporation
filename[O:\Navody\A_Preklad\WAHT-SA2_SK\Fm\Sk_02-13_WAHT-SA2.fm]
WAHT-SA2_SK.book Page 2 Thursday, October 7, 2010 12:26 PM
3
Obsah
Prehľad ............................................... 4
Obsah balenia ..................................... 5
Zapojenie ............................................ 5
Nastavenie bezdrôtového systému ....... 7
Riešenie problémov .......................... 10
Technické údaje ............................... 11
Popis častí ........................................ 13
Vyhlásenie....................... Záver návodu
Spoločnosť Sony Corporation týmto vyhlasuje,
že toto zariadenie je v súlade so základnými
požiadavkami a inými relevantnými
ustanoveniami smernice 1999/5/EC.
Podrobnosti pozri na web-stránke:
http://www.compliance.sony.de/
Toto zariadenie je určené pre používanie
v nasledovných krajinách:
GB, IE, IS, DE, CH, AT, LI, NL, LU, BE, FR, IT,
MT, ES, PT, GR, CY, DK, SE, NO, FI, EE, LV,
LT, PL, CZ, HU, SI, BG, RO, SK
Informácie pre zákazníkov
vo Francúzsku
VÝSTRAHA
Zariadenie neumiestňujte do uzatvorených miest,
ako je napr. vstavaná skriňa alebo knižnica.
Aby ste predišli riziku vzniku požiaru a riziku
úrazu elektrickým prúdom, nezakrývajte
ventilačné otvory zariadenia novinami, obrusmi,
závesmi atď.
Na zariadenie neklaďte zdroje otvoreného ohňa
ako napr. horiace sviečky.
Aby ste predišli riziku vzniku požiaru alebo úrazu
elektrickým prúdom, zariadenie nevystavujte
pôsobeniu vody (špliechaniu atď.) a na zariadenie
neklaďte nádoby naplnené kvapalinou, napríklad
vázy.
Používajte len v interiéri.
Informácia: Nasledovná informácia sa vzťahuje
len na zariadenia predávané v krajinách
aplikujúcich legislatívu EU
Výrobcom tohto produktu je spoločnosť Sony
Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo,
108-0075 Japonsko. Autorizovaným
predstaviteľom ohľadom záležitostí týkajúcich
sa nariadení EMC a bezpečnosti produktu je
spoločnosť Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Nemecko.
Ohľadom služieb alebo záručných záležitostí
použite adresy uvedené v samostatnom servisnom
alebo záručnom liste.
„Nadzór nad dystrybucją na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej sprawuje Sony Poland,
00-876 Warszawa, ul. Ogrodowa 58”
WLAN funkciu tohto zariadenia je možné
používať výhradne vnútri budov.
Akékoľvek používanie WLAN funkcie tohto
zariadenia mimo budov je na území Francúzska
zakázané. Pred používaním zariadenia mimo
budov vypnite WLAN funkciu tohto zariadenia.
(ART Decision 2002-1009 v platnom znení článku
ART Decision 03-908, týkajúceho sa obmedzenia
používania rádiových frekvencií.)
Informácie pre zákazníkov
v Taliansku
Používanie siete RLAN sa riadi:
– s ohľadom na používanie na súkromné účely
podľa legislatívneho nariadenia zo dňa
1.8.2003. č. 259 (“Zákon o elektronických
komunikáciách”). Článok 104 konkrétne
stanovuje, kedy sa vyžaduje najprv získanie
všeobecného oprávnenia a článok 105
stanovuje, kedy sa povoľuje voľné používanie.
– s ohľadom na poskytovanie verejného RLAN
prístupu k telekomunikačným sieťam
a službám spravuje nariadenie ministerstva
zo dňa 28.5.2003, ktoré upravuje článok 25
(všeobecné povolenie pre elektronické
komunikačné siete a služby) Zákona
o elektronických komunikáciách.
Informácie pre zákazníkov
na Cypre
Koncový užívateľ je povinný zaregistrovať RLAN
(alebo WAS alebo WiFi) zariadenia na úrade
Department of Electronic Communications
(P.I. 6/2006 a P.I. 6A/2006).
P.I. 6/2006 je Nariadenie o rádiokomunikáciách
(Categories of Stations Subject to General
Authorization and Registration) z roku 2006.
P.I. 6A/2006 je Článok o obecnom schvaľovaní
používania rádiofrekvencií rádiovými LAN sieťami
a bezdrôtovými prístupovými systémami, vrátane
rádiových LAN sietí (WAS/RLAN).
2SK
model name [WAHT-SA2]
[4-163-341-11(2)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\WAHT-SA2_SK\Fm\Sk_02-13_WAHT-SA2.fm]
WAHT-SA2_SK.book Page 3 Thursday, October 7, 2010 12:26 PM
Informácie pre zákazníkov
v Nórsku
Toto zariadenie sa nesmie používať v okruhu
20 km od stredu oblasti Ny-Alesund, Svalbard.
Bezpečnostné upozornenia
Zdroje napájania
• Zariadenie je pod stálym napätím, kým je
pripojené do elektrickej zásuvky, aj keď je
samotné zariadenie vypnuté.
• Zariadenie umiestnite tak, aby bolo možné
v prípade problémov sieťovú šnúru ihneď odpojiť
od elektrickej siete. Ak nastanú problémy
a zariadenie nefunguje štandardne, okamžite
odpojte sieťovú šnúru od elektrickej siete.
Umiestnenie
• Zariadenie neumiestňujte na horúce miesta ani na
miesta vystavené priamemu slnečnému žiareniu,
prašné miesta, miesta s vysokou vlhkosťou ani
na extrémne chladné miesta.
• Pri umiestňovaní zariadenia na špeciálne
povrchovo upravenú podlahu (voskovanie,
olejovanie, leštenie atď.) buďte opatrný, pretože
môže dôjsť k poškodeniu povrchovej úpravy.
• Zariadenie umiestnite na miesto s dostatočnou
cirkuláciou vzduchu, aby ste predišli jeho
prehrievaniu.
• Zariadenie neumiestňujte na mäkký povrch
(deka, plachta atď.) ani do blízkosti materiálov
(záclony, závesy), ktoré by mohli brániť
v cirkulácii vzduchu zablokovaním ventilačných
otvorov.
• Zariadenie neumiestňujte do blízkosti tepelných
zdrojov ako sú radiátory ani na miesta s priamym
slnečným žiarením, nadmerne prašné miesta,
miesta podliehajúce mechanickým vibráciám
alebo otrasom.
• Zariadenie neumiestňujte na naklonený povrch.
Zariadenie je určené len na prevádzku
vo vodorovnej polohe.
• Zariadenie neumiestňujte do blízkosti zariadení
so silnými magnetmi, ako sú mikrovlnné rúry
alebo veľké reproduktory.
• Na zariadenie neklaďte ťažké predmety.
• Ak používate viac než jednu sadu S-AIR
produktov, umiestnite ich ďalej od seba,
aby nevytvárali krížové väzby.
• Tento surround zosilňovač a S-AIR produkty
umiestnite minimálne 50 cm od osôb.
• Aby ste predišli riziku vzniku požiaru alebo úrazu
elektrickým prúdom, na zariadenie neklaďte
nádoby naplnené kvapalinou, napríklad vázy.
• Zariadenie neumiestňujte na koberec, pretože
môže dôjsť k poškodeniu vzhľadu koberca.
• Ak používate viac než jeden surround
zosilňovač, neklaďte ich na seba.
Čistenie
Povrch čistite len pomocou jemnej suchej
handričky. Nepoužívajte žiadne drsné handričky,
práškové prostriedky alebo rozpúšťadlá ako lieh
alebo benzín.
Bezpečnosť
• V prípade vniknutia akéhokoľvek predmetu do
zariadenia odpojte zariadenie od elektrickej siete
a pred ďalším používaním nechajte zariadenie
prekontrolovať v autorizovanom servise.
• Ak nebudete zariadenie dlhší čas používať,
odpojte sieťovú šnúru od elektrickej zásuvky.
Sieťovú šnúru ťahajte za koncovku, nikdy nie
za šnúru samotnú.
Likvidácia starých
elektrických
a elektronických
zariadení
(Platí v Európskej
únii a ostatných
európskych krajinách
so zavedeným
separovaným
zberom)
Tento symbol na výrobku alebo obale znamená,
že s výrobkom nemôže byť nakladané ako
s domovým odpadom. Namiesto toho je potrebné
ho doručiť do vyhradeného zberného miesta
na recykláciu elektrozariadení. Tým, že zaistíte
správne zneškodnenie, pomôžete zabrániť
potenciálnemu negatívnemu vplyvu na životné
prostredie a ľudské zdravie, ktoré by v opačnom
prípade hrozilo pri nesprávnom nakladaní s týmto
výrobkom. Recyklácia materiálov značne
napomáha pri ochrane a zachovaní prírodných
zdrojov. Pre získanie ďalších podrobných
informácií o recyklácii tohto výrobku kontaktujte
prosím váš miestny alebo obecný úrad, miestnu
službu pre zber domového odpadu alebo predajňu,
kde ste výrobok zakúpili.
3SK
model name [WAHT-SA2]
[4-163-341-11(2)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\WAHT-SA2_SK\Fm\Sk_02-13_WAHT-SA2.fm]
WAHT-SA2_SK.book Page 4 Thursday, October 7, 2010 12:26 PM
Reprodukcia
7.1-kanálového zvuku
Prehľad
Tento surround zosilňovač umožňuje
využívať 5.1-kanálový systém
(päť reproduktorov a subwoofer) alebo
7.1-kanálový systém (sedem reproduktorov
a subwoofer).
Systém S-AIR umožní zostaviť
7.1-kanálový zvukový systém pomocou
dvoch surround a dvoch surround zadných
reproduktorov.
B
Reprodukcia
5.1-kanálového zvuku
A
H
Systém S-AIR vás zbaví problémov
s káblami, takže nenaruší vzhľad vašej
miestnosti.
C
E
G
D
B
A
I
F
J
H
C
A Predný ľavý reproduktor
E
D
I
B Predný pravý reproduktor
C Stredový reproduktor
D Surround ľavý reproduktor
E Surround pravý reproduktor
F Surround zadný ľavý reproduktor
G Surround zadný pravý reproduktor
H Subwoofer
I Surround zosilňovač
(pre surround reproduktory)
J Surround zosilňovač
(pre surround zadné reproduktory)
4SK
model name [WAHT-SA2]
[4-163-341-11(2)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\WAHT-SA2_SK\Fm\Sk_02-13_WAHT-SA2.fm]
WAHT-SA2_SK.book Page 5 Thursday, October 7, 2010 12:26 PM
Obsah balenia
Surround zosilňovač
(TA-SA200WR) (1)
Zapojenie
Zapojte surround zosilňovač k hlavnému
zariadeniu S-AIR.
Pred inštalovaním odpojte
sieťové šnúry všetkých
zariadení S-AIR od elektrickej
siete.
1
Bezdrôtový vysielač s prijímačom
(EZW-RT10/EZW-RT10A) (1)
Zasuňte bezdrôtový vysielač
s prijímačom (dodávaný) do
slotu na zadnej strane surround
zosilňovača.
Bezdrôtový vysielač
(EZW-T100) (1)
• Nedotýkajte sa kontaktov bezdrôtového
vysielača s prijímačom.
• Dodržte smer podľa značiek V.
• Do slotu EZW-RT10 nezasúvajte nič iné
než bezdrôtový vysielač s prijímačom.
Poznámka
Zadný panel surround zosilňovača
Reproduktorové káble (2)
-RT10
EZW
Návod na použitie
5SK
model name [WAHT-SA2]
[4-163-341-11(2)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\WAHT-SA2_SK\Fm\Sk_02-13_WAHT-SA2.fm]
WAHT-SA2_SK.book Page 6 Thursday, October 7, 2010 12:26 PM
2
Zasuňte bezdrôtový vysielač
(dodávaný) do slotu na hlavnom
zariadení S-AIR.
Podrobnosti pozri v návode na použitie
hlavného zariadenia S-AIR.
Obrázok zadného panela hlavného
zariadenia S-AIR slúži ako príklad.
Nie všetky hlavné zariadenia S-AIR
majú rovnaký vzhľad.
3
Pripojte reproduktory.
Podľa farebného rozlíšenia pripojte
konektory reproduktorových káblov do
príslušných konektorov SPEAKERS
na zariadení.
x Pripojenie reproduktorových
káblov k surround zosilňovaču
Pri pripájaní k surround zosilňovaču
zasúvajte konektor, kým nezacvakne.
Zadný panel hlavného zariadenia S-AIR
R
L
Šedý
(Reproduktor
(R: pravý))
USE
ANCE 6
3-1
IMPED
KERS
SPEA
-RT10
EZW
100
EZW-T
Modrý
(Reproduktor
(L: ľavý))
x Pripojenie reproduktorových
káblov k reproduktorom
Dodržte polaritu reproduktorových
káblov a reproduktorových
konektorov: reproduktorový kábel
s farebnou násadkou pripojte do
konektora 3 a reproduktorový kábel
bez farebnej násadky do konektora #.
Izoláciu reproduktorového kábla
nezasúvajte až do reproduktorových
konektorov.
Konektor
Farebná násadka
3
#
Zadná strana
reproduktora
6SK
model name [WAHT-SA2]
[4-163-341-11(2)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\WAHT-SA2_SK\Fm\Sk_02-13_WAHT-SA2.fm]
WAHT-SA2_SK.book Page 7 Thursday, October 7, 2010 12:26 PM
Poznámka
• Reproduktorové káble dodávané s bezdrôtovým
surround systémom nepripájajte k žiadnym
reproduktorovým konektorom na hlavnom
zariadení S-AIR.
4
Pripojte sieťové šnúry.
Pred pripojením sieťových šnúr
hlavného zariadenia S-AIR a surround
zosilňovača do elektrickej siete musia
byť pripojené všetky reproduktory.
Nastavenie bezdrôtového
systému
Ak chcete používať bezdrôtový systém, je
nutné nastaviť surround zosilňovač a hlavné
zariadenie S-AIR. Pred nastavením musia
byť bezdrôtové adaptéry správne zasunuté
v hlavnom zariadení S-AIR a surround
zosilňovači.
Nastavenie hlavného
zariadenia S-AIR
Podrobnosti o hlavnom zariadení S-AIR
pozri v jeho návode na použitie.
1
Zapnite hlavné zariadenie S-AIR.
Systém sa zapne.
2
3
Nastavte hlavné zariadenie S-AIR
tak, aby bolo možné nastaviť
identifikačný znak ID.
Zvoľte identifikačný znak ID
hlavného zariadenia S-AIR.
Zvoliť môžete ľubovoľný ID
(A, B alebo C).
7SK
model name [WAHT-SA2]
[4-163-341-11(2)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\WAHT-SA2_SK\Fm\Sk_02-13_WAHT-SA2.fm]
WAHT-SA2_SK.book Page 8 Thursday, October 7, 2010 12:26 PM
3
Nastavenie surround
zosilňovača
Indikátor S-AIR/STANDBY
sa rozsvieti nazeleno. Ak sa
nerozsvieti, pozri “Overenie stavu
bezdrôtového prenosu” (str. 8)
a “Riešenie problémov” (str. 10).
Predný panel
?/1 (Napájanie)
Indikátor S-AIR/STANDBY
4
S-AIR/STANDBY
Zadný panel
Prepínač S-AIR ID
Stlačte ?/1 (Napájanie)
na surround zosilňovači.
Prepínač SURROUND
SELECTOR
Nastavte reproduktory.
Ak hlavné zariadenie S-AIR disponuje
funkciou automatickej kalibrácie
(Auto Calibration), použite ju.
Ak hlavné zariadenie S-AIR
nedisponuje funkciou automatickej
kalibrácie (Auto Calibration),
vykonajte príslušné nastavenia
reproduktorov.
Overenie stavu
bezdrôtového prenosu
SURROUND SELECTOR
A B C
PAIRING
L
SURROUND SURROUND BACK
S-AIR ID
R
IMPEDANCE USE
3-16
SPEAKERS
EZW-RT10
1
Prepínač SURROUND SELECTOR
nastavte nasledovne.
5.1-kanálový systém: SURROUND
7.1-kanálový systém
pre surround reproduktory:
SURROUND
pre surround zadné reproduktory:
SURROUND BACK
Podrobnejšie informácie
o multikanálových surround
systémoch pozri “Prehľad” (str. 4).
2
Prepínač S-AIR ID na surround
zosilňovači nastavte tak, aby
zodpovedal identifikačnému
znaku ID (A, B alebo C) hlavného
zariadenia S-AIR.
Stav prenosu zvukového signálu medzi
hlavným zariadením S-AIR a surround
zosilňovačom je možné overiť
skontrolovaním indikátora S-AIR/
STANDBY na surround zosilňovači.
Indikátor
Stav
S-AIR/STANDBY
Svieti nazeleno. Systém je zapnutý,
bezdrôtový prenos je
aktívny a surround signály
sa prenášajú.
Rýchlo bliká
nazeleno.
Systém je zapnutý
a bezdrôtový prenos je
aktívny, surround signály
sa však neprenášajú.
Pomaly bliká
nazeleno.
Systém je zapnutý,
bezdrôtový prenos
je vypnutý.
Svieti načerveno. Surround zosilňovač je
v pohotovostnom režime,
kým je systém
v pohotovostnom režime,
alebo je bezdrôtový prenos
vypnutý.
8SK
model name [WAHT-SA2]
[4-163-341-11(2)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\WAHT-SA2_SK\Fm\Sk_02-13_WAHT-SA2.fm]
WAHT-SA2_SK.book Page 9 Thursday, October 7, 2010 12:26 PM
Indikátor
Stav
S-AIR/STANDBY
Vaša miestnosť
Nesvieti.
Surround zosilňovač
je vypnutý.
Hlavné zariadenie
S-AIR
Bliká
naoranžovo.
Bezdrôtový vysielač
s prijímačom nie je
pripojený k surround
zosilňovaču.
ID A
Sused
Bliká načerveno. Aktivovala sa ochrana
surround zosilňovača.
Pohotovostný režim
Surround zosilňovač sa prepne do
pohotovostného režimu automaticky
(indikátor S-AIR/STANDBY svieti
načerveno), keď je hlavné zariadenie
v pohotovostnom režime, alebo je
bezdrôtový prenos vypnutý.
Surround zosilňovač sa zapne automaticky
(indikátor S-AIR/STANDBY svieti
nazeleno), keď je systém zapnutý
a bezdrôtový prenos je aktívny.
Podrobnosti pozri “Riešenie problémov”
(str. 10).
ID A
ID A
Surround
zosilňovač
Iné produkty
S-AIR
x Po spárovaní (príklad)
Prenos zvukového signálu je aktívny medzi
surround zosilňovačom a hlavným
zariadením S-AIR, ktoré boli spárované.
Vaša miestnosť
Hlavné zariadenie
S-AIR
Poznámka
Sused
Žiadny prenos
ID A
• V závislosti od hlavného zariadenia sa surround
zosilňovač nemusí prepnúť do pohotovostného
režimu automaticky, alebo sa nemusí
automaticky zapnúť. V takomto prípade
stlačením ?/1 (Napájanie) na surround
zosilňovač zmeňte režim napájania.
Zabránenie prenosu
k susedom (Párovanie)
Ak rovnaké ID pre svoje produkty S-AIR
používajú aj susedia, môžu prijímať
zvukový signál z vášho hlavného zariadenia
S-AIR. Aby k tomu nedochádzalo, môžete
identifikovať vaše produkty S-AIR
pomocou párovania.
x Pred párovaním (príklad)
Prenos zvukového signálu je aktivovaný
pomocou identifikačného znaku ID.
ID A
ID A
Surround
zosilňovač
Iné produkty
S-AIR
Párovanie
1
Zapnite hlavné zariadenie S-AIR
a surround zosilňovač.
Systém sa zapne.
2
Zjednoťte nastavenia ID pre
hlavné zariadenie S-AIR
aj surround zosilňovač.
9SK
model name [WAHT-SA2]
[4-163-341-11(2)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\WAHT-SA2_SK\Fm\Sk_02-13_WAHT-SA2.fm]
WAHT-SA2_SK.book Page 10 Thursday, October 7, 2010 12:26 PM
3
Nastavte hlavné zariadenie S-AIR
tak, aby bolo možné párovanie.
Podrobnosti pozri v návode na použitie
hlavného zariadenia S-AIR.
Indikátor S-AIR/STANDBY na
surround zosilňovači bliká nazeleno.
4
Stlačte PAIRING na zadnom
paneli surround zosilňovača.
Po spustení párovania bliká indikátor
PAIRING.
Po aktivovaní bezdrôtového prenosu
zvukového signálu svieti indikátor
S-AIR/STANDBY nazeleno
a rozsvieti sa indikátor PAIRING.
Ak vlastníte viac než jeden surround
zosilňovač, vykonajte kroky 3 a 4 aj pre
ostatné zosilňovače.
Rada
• Na stlačenie PAIRING môžete použiť tenký
predmet (napr. kancelársku spinku).
Zrušenie párovania
Zmeňte nastavenia ID pre hlavné zariadenie
S-AIR aj surround zosilňovač (str. 7).
Riešenie problémov
Ak sa počas používania zariadenia vyskytne
nejaký problém, pokúste sa ho vyriešiť
pomocou nižšie uvedeného prehľadu skôr
než pristúpite k žiadosti o opravu.
Ak problém pretrváva, obráťte sa na
najbližšieho predajcu Sony.
Ak v servise dôjde počas opravy k výmene
niektorých dielov, môže si servis staré diely
ponechať.
V prípade problému so surround
zosilňovačom odovzdajte pracovníkovi
Sony na overenie kompletný systém (hlavné
zariadenie S-AIR, reproduktory aj
bezdrôtové adaptéry).
Zvuk
Nie je počuť zvuk.
Skontrolujte stav indikátora S-AIR/
STANDBY na surround zosilňovači.
– Nesvieti.
• Skontrolujte, či je sieťová šnúra surround
zosilňovača správne pripojená do elektrickej
zásuvky.
• Zapnite surround zosilňovač stlačením "/1
na surround zosilňovači.
– Bliká naoranžovo.
• Skontrolujte, či je bezdrôtový vysielač
s prijímačom správne vsunutý do slotu
na surround zosilňovači.
– Rýchlo bliká nazeleno.
• Zmeňte nastavenia S-AIR ID pre hlavné
zariadenie S-AIR aj surround zosilňovač.
cAk používate tento systém so surround
reproduktormi:
• Prepínač SURROUND SELECTOR na
surround zosilňovači nastavte na SURROUND.
cAk používate tento systém so surround
zadnými reproduktormi:
• Nastavte položku [Surround Back] (Surround
zadné) na hlavnom zariadení S-AIR na [Yes]
(Áno). Podrobnosti pozri v návode na
použitie hlavného zariadenia S-AIR.
– Bliká načerveno.
• Stlačením "/1 vypnite surround zosilňovač
a skontrolujte nasledovné položky.
1 Nie sú reproduktorové káble + a –
skratované?
2 Neblokuje niečo ventilačné otvory
na surround zosilňovači?
10SK
model name [WAHT-SA2]
[4-163-341-11(2)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\WAHT-SA2_SK\Fm\Sk_02-13_WAHT-SA2.fm]
WAHT-SA2_SK.book Page 11 Thursday, October 7, 2010 12:26 PM
Po skontrolovaní a odstránení predtým
uvedených problémov znova zapnite
surround zosilňovač. Ak sa problém
nevyriešil ani po vykonaní uvedeného,
kontaktujte najbližšieho predajcu Sony.
– Pomaly bliká nazeleno alebo svieti načerveno.
• Overte nastavenia S-AIR ID pre hlavné
zariadenie S-AIR aj surround zosilňovač.
• Skontrolujte nastavenie párovania.
• Prenos zvukového signálu je nekvalitný.
Premiestnite surround zosilňovač tak, aby
indikátor S-AIR/STANDBY svietil nazeleno.
• Premiestnite systém ďalej od iných
bezdrôtových zariadení.
• Nepoužívajte ďalšie bezdrôtové produkty.
– Svieti nazeleno.
• Skontrolujte zapojenia a nastavenia
reproduktorov.
• V závislosti od zdroja signálu alebo nastavení
hlavného zariadenia S-AIR môže byť efekt
zo surround reproduktorov ťažko počuteľný.
Nepočuť zvuk, počuť šum, alebo vypadáva
zvuk.
• Ak používate aj iné hlavné zariadenie S-AIR,
umiestnite ho viac než 8 metrov od tohto
hlavného zariadenia S-AIR.
• Umiestnite hlavné zariadenie S-AIR
a surround zosilňovač bližšie k sebe.
• Nepoužívajte zariadenia generujúce
elektromagnetické žiarenie
(napr. mikrovlnná rúra).
• Hlavné zariadenie S-AIR aj surround
zosilňovač umiestnite ďalej od iných
bezdrôtových produktov.
• Zmeňte nastavenia S-AIR ID pre hlavné
zariadenie S-AIR aj surround zosilňovač.
• Vypnite hlavné zariadenie S-AIR aj surround
zosilňovač a potom ich znova zapnite.
Bezdrôtový prenos nie je aktívny.
(Indikátor S-AIR/STANDBY pomaly bliká
nazeleno alebo svieti načerveno.)
• Overte nastavenia S-AIR ID pre hlavné
zariadenie S-AIR aj surround zosilňovač.
• Skontrolujte nastavenie párovania.
• Prenos zvukového signálu je nekvalitný.
Premiestnite surround zosilňovač tak,
aby indikátor svietil nazeleno.
• Premiestnite systém ďalej od iných
bezdrôtových zariadení.
• Nepoužívajte ďalšie bezdrôtové produkty.
Prevádzka
Systém nepracuje správne.
• Odpojte sieťovú šnúru od elektrickej zásuvky,
potom ju po niekoľkých minútach znova
zapojte.
Technické údaje
Surround zosilňovač
(TA-SA200WR)
Zosilňovač
VÝSTUPNÝ VÝKON (menovitý):
80 W + 80 W
(pri 3 Ohm, 1 kHz,
1% THD)
VÝSTUPNÝ VÝKON (referenčný):
167 W (na kanál
pri 3 Ohm, 1 kHz)
Menovitá impedancia
3 - 16 Ω
Všeobecne
Napájanie
Striedavé napätie
(AC) 220 V - 240 V,
50/60 Hz
Príkon
50 W
Príkon v pohotovostnom režime
1,0 W
(pohotovostný
režim)
0,18 W (vypnutie)
Rozmery (cca)
206 mm × 60 mm
× 256 mm (š/v/h)
s osadeným
bezdrôtovým
vysielačom
s prijímačom
Hmotnosť (cca)
1,3 kg
Bezdrôtový vysielač s prijímačom
(EZW-RT10/EZW-RT10A)
Komunikačný systém
Frekvenčné pásmo
Modulácia
Napájanie
Rozmery (cca)
Hmotnosť (cca)
Špecifikácie S-AIR
ver. 1.0
2,4000 GHz 2,4835 GHz
DSSS
Jednosmerné
napätie (DC) 3,3 V,
350 mA
50 mm × 13 mm
× 60 mm (š/v/h)
24 g
11SK
model name [WAHT-SA2]
[4-163-341-11(2)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\WAHT-SA2_SK\Fm\Sk_02-13_WAHT-SA2.fm]
WAHT-SA2_SK.book Page 12 Thursday, October 7, 2010 12:26 PM
Bezdrôtový vysielač
(EZW-T100)
Komunikačný systém
Výstup
Frekvenčné pásmo
Modulácia
Napájanie
Rozmery (cca)
Hmotnosť (cca)
S-AIR
Špecifikácie
ver. 1.0
12,0 mW
2,4000 GHz 2,4835 GHz
DSSS
Jednosmerné
napätie (DC) 4 V,
550 mA
Jednosmerné
napätie (DC) 5 V,
15 mA
52 mm × 24 mm
× 95 mm
(max. 77 mm
× 24 mm × 95 mm)
(š/v/h)
61 g
Právo na zmeny vyhradené.
“S-AIR” a príslušné logo sú obchodné značky
spoločnosti Sony Corporation.
• Príkon v pohotovostnom režime 0,18 W.
• Na niektorých plošných spojoch nie sú použité
samozhasínajúce halogenidové prísady.
• Plne digitálnym zosilňovačom S-master
sa dosahuje viac než 85% účinnosť výkonu.
• Výplň obalového materiálu tvorí papier.
12SK
model name [WAHT-SA2]
[4-163-341-11(2)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\WAHT-SA2_SK\Fm\Sk_02-13_WAHT-SA2.fm]
WAHT-SA2_SK.book Page 13 Thursday, October 7, 2010 12:26 PM
Popis častí
Surround zosilňovač
Predný panel
Zadný panel
SURROUND SELECTOR
A B C
PAIRING
L
SURROUND SURROUND BACK
S-AIR ID
R
IMPEDANCE USE
3-16
SPEAKERS
EZW-RT10
S-AIR/STANDBY
A ?/1 (Napájanie)
B Indikátor S-AIR/STANDBY
C Prepínač S-AIR ID
D Tlačidlo PAIRING
E Indikátor PAIRING
F Prepínač SURROUND SELECTOR
G Konektory SPEAKERS
H Slot pre bezdrôtový vysielač s prijímačom (EZW-RT10)
13SK
model name [WAHT-SA2]
[4-163-341-11(2)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\WAHT-SA2_SK\Fm\Sk_14-15_WAHT-SA2.fm]
WAHT-SA2_SK.book Page 14 Thursday, October 7, 2010 12:26 PM
Vyhlásenie
Slovensky
Sony Corporation týmto vyhlasuje, že zariadenie
spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné
ustanovenia Smernice 1999/5/ES. Podrobnosti
získate na nasledovnej webovej adrese:
http://www.compliance.sony.de/
model name [WAHT-SA2]
[4-163-341-11(2)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\WAHT-SA2_SK\Fm\Sk_14-15_WAHT-SA2.fm]
WAHT-SA2_SK.book Page 15 Thursday, October 7, 2010 12:26 PM
model name [WAHT-SA2]
[4-163-341-11(2)]
filename[C:\ 2010\SONY_Central_and_Sou\SONY\00136531_WAHTSA2_MULT\DTPdata\CZ\Zlom\gb01.fm]
gb02reg.book Page 15 Monday, October 11, 2010 9:05 AM
15CZ
model name [WAHT-SA2]
[4-163-341-11(2)]
Download PDF

advertising