Sony | CDX-GT200 | Sony CDX-GT200 Návod k obsluze

2-651-185-22 (1)
FM/MW/LW autorádio
s CD přehrávačem
Návod k obsluze
Popis instalace a připojení naleznete v připojeném návodu k instalaci
a připojení.
Ukončení demonstračního režimu (DEMO) viz strana 9.
CDX-GT200S
CDX-GT200
© 2005 Sony Corporation
Vítejte!
Děkujeme vám, že jste si zakoupili toto autorádio
Sony s CD přehrávačem. Můžete si užívat vaší
jízdy a používat následující funkce:
• Přehrávání disků CD
Můžete přehrávat CD-DA (i s CD TEXT*),
CD-R/CD-RW (se soubory MP3/WMA
obsahující také Multi Session (více sekcí)
(strana 12)) a ATRAC CD (ve formátu
ATRAC3 a ATRAC3plus (strana 12)).
Typy disků
Varování v případě, že skříňka
zapalování vašeho automobilu nemá
polohu ACC
Po vypnutí zapalování nezapomeňte stisknout
a podržet tlačítko (OFF), dokud displej
přístroje nezhasne.
V opačném případě nedojde k vypnutí
displeje, což způsobuje vybíjení baterie.
Štítek na disku
CD-DA
Tento štítek je umístěn na spodní
straně přístroje.
MP3
WMA
ATRAC CD
• Příjem rozhlasového vysílání
– Do paměti je možno uložit až 6 rozhlasových
stanic pro každé vlnové pásmo (FM1, FM2,
FM3, MW a LW).
– BTM (Best Tuning Memory): Přístroj vybere
stanice s nejsilnějším signálem a uloží je.
• Služby RDS
U stanic FM můžete využívat funkci systému pro
přenos datových informací - Radio Data System
(RDS).
• Nastavení zvuku
– EQ3: Můžete nastavit ekvalizační křivku pro
7 druhů hudby.
• Připojení externího zařízení
Vstupní konektor AUX na přední části přístroje
umožňuje připojení přenosného audio zařízení.
* Disk CD TEXT je disk CD-DA, který obsahuje
informace o disku, autorovi a názvech skladeb.
Popis instalace a připojení naleznete
v připojeném návodu k instalaci a připojení.
2CZ
Nakládání s nepotřebným
elektrickým a elektronickým
zařízením (platné v Evropské unii
a dalších evropských státech
uplatňujících oddělený systém
sběru)
Tento symbol umístěný na výrobku nebo jeho balení
upozorňuje, že by s výrobkem po ukončení jeho
životnosti nemělo být nakládáno jako s běžným odpadem
z domácnosti. Místo toho by měl být odložen do sběrného
místa určeného k recyklaci elektronických výrobků
a zařízení. Dodržením této instrukce zabráníte negativním
dopadům na životní prostředí a zdraví lidí, které naopak
může být ohroženo nesprávným nakládáním s výrobkem
při jeho likvidaci. Recyklováním materiálů, z nichž je
výrobek vyroben, pomůžete zachovat přírodní zdroje.
Se žádostí o podrobnější informace o recyklaci tohoto
výrobku se prosím obracejte na místní úřady, místní
služby pro sběr domovního odpadu nebo na obchod, kde
jste výrobek zakoupili.
SonicStage a příslušné logo jsou obchodní
známky společnosti Sony Corporation.
ATRAC, ATRAC3, ATRAC3plus a příslušná
loga jsou obchodní známky společnosti Sony
Corporation.
Microsoft, Windows Media
a logo Windows jsou
obchodní známky nebo
registrované obchodní známky
společnosti Microsoft Corporation v USA anebo
jiných zemích.
Obsah
Začínáme
Další funkce
Reset přístroje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Nastavení hodin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Odejmutí předního panelu . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Nasazení předního panelu . . . . . . . . . . . . . . . 4
Změna nastavení zvuku . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Úprava zvukových charakteristik — BAL/
FAD/SUB. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Úprava ekvalizačního frekvenčního průběhu
— EQ3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Úprava položek nastavení — SET . . . . . . . . . . 9
Používání doplňkového zařízení. . . . . . . . . . . 10
Externí audio zařízení . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Kartový dálkový ovladač RM-X114 . . . . . 10
Umístění ovládacích prvků
a základní ovládání
Vlastní přístroj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
CD
Položky zobrazované na displeji. . . . . . . . . . 6
Opakované a náhodné přehrávání. . . . . . . . . 6
Rádio
Ukládání a příjem stanic . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Automatické ukládání — BTM . . . . . . . . . . 6
Manuální ukládání . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Příjem uložených stanic . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Automatické ladění . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
RDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Přehled . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Nastavení AF (automatické přeladění) a TA/
TP (informace dopravního hlášení/identifikace
dopravního programu) . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Výběr typu programu - PTY . . . . . . . . . . . . . 8
Nastavení CT (časový signál) . . . . . . . . . . . . 8
Doplňující informace
Bezpečnostní upozornění . . . . . . . . . . . . . . . .
Poznámky k diskům . . . . . . . . . . . . . . . . . .
O souborech MP3/WMA . . . . . . . . . . . . . .
O discích ATRAC CD . . . . . . . . . . . . . . . .
Údržba. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vyjmutí přístroje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Technické údaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Odstraňování problémů. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Chybová hlášení/zprávy . . . . . . . . . . . . . . .
11
11
12
12
13
13
14
14
16
3CZ
Začínáme
Reset přístroje
Před prvním použitím přístroje, po výměně
akumulátoru vozidla nebo změně zapojení
musíte provést reset přístroje.
Odejměte přední panel přístroje a špičatým
předmětem, například kuličkovým perem,
stiskněte tlačítko RESET.
Tlačítko
RESET
Poznámka
Stisknutím tlačítka RESET se vymaže nastavení hodin
a některé uložené údaje.
Odejmutí předního panelu
Přední panel přístroje můžete oddělit jako
prevenci před ukradením.
Výstražný alarm
Pokud vypnete zapalování vozu a nesundáte
přední panel přístroje, ozve se na několik sekund
výstražný alarm.
Výstražný alarm uslyšíte pouze v případě, že
používáte vestavěný zesilovač.
1
Stiskněte tlačítko (OFF).
Přístroj je vypnutý.
2
Stiskněte
a vytáhněte panel ven
směrem k sobě.
Nastavení hodin
Čas na hodinách se zobrazuje ve 24hodinovém
formátu.
1
Stiskněte a podržte výběrové tlačítko.
Zobrazí se nabídka pro nastavení.
2
Opakovaným stiskem výběrového
tlačítka zobrazte „CLOCK-ADJ”.
3
Stiskněte tlačítko (DSPL).
Začne blikat indikace hodin.
4
Otáčením ovladače hlasitosti nastavte
hodiny a minuty.
Pro přepínání mezi číslicemi stiskněte
tlačítko (DSPL).
5
Stiskněte výběrové tlačítko.
Nastavení je dokončeno a spustí se hodiny.
Poznámky
• Buďte opatrní, abyste panel při odnímání neupustili,
a na panel a okénko displeje netlačte silou.
• Nevystavujte přední panel horku, vysokým teplotám
nebo vlhkosti. Nenechávejte přední panel
v zaparkovaném automobilu nebo na palubní desce/
zadním panelu vozu.
Nasazení předního panelu
Zahákněte část A předního panelu k části B na
přístroji (tak, jak je patrno z obrázku) a zatlačte
levou část na místo tak, aby správně zapadla.
Pro zobrazení hodin stiskněte tlačítko (DSPL).
Stiskněte tlačítko (DSPL) znovu pro návrat
k předchozímu zobrazení.
Rada
Hodiny můžete nastavit automaticky prostřednictvím
služby RDS (strana 8).
Pomocí kartového dálkového ovladače
V kroku 4 pro nastavení hodin a minut stiskněte
tlačítko M nebo m.
A
B
Poznámka
Nepokládejte na vnitřní stranu předního panelu žádné
předměty.
4CZ
Umístění ovládacích prvků a základní ovládání
Vlastní přístroj
CDX-GT200S
CDX-GT200
Podrobné informace najdete na uvedených
stránkách.
A Tlačítko OFF (vypnout)
Pro vypnutí napájení; zastavení zdroje.
B Ovladač hlasitosti/výběrové tlačítko 9
Pro přizpůsobení hlasitosti (otočte); výběr
položek nastavení (stiskněte a otočte).
C Tlačítko EQ3 (ekvalizér) 9
Pro volbu typu ekvalizéru (XPLOD,
VOCAL, CLUB, JAZZ, NEW AGE, ROCK,
CUSTOM nebo OFF).
D Štěrbina pro vkládání disku
Po vložení disku (potištěnou stranou nahoru)
se spustí přehrávání.
E Okénko displeje
F Tlačítko Z (vysunutí disku)
Vysunutí disku z přehrávače.
G Tlačítko AF (alternativní frekvence)/TA
(informace dopravního hlášení) 7
Pro nastavení AF a TA/TP u stanic s RDS.
H Tlačítko DSPL (displej)/DIM (tlumení
jasu) 4, 6
Pro změnu zobrazení na displeji (stiskněte);
pro změnu jasu displeje (stiskněte a podržte).
I Tlačítka GP*1/ALBM*2 +/–
Pro přeskočení skupin/alb (stiskněte); pro
souvislé přeskakování skupin/alb (stiskněte
a podržte).
J Tlačítko
(odejmutí předního
panelu) 4
K Tlačítko SEEK +/– (vyhledávání)
CD:
Pro přeskočení skladeb (stiskněte); pro
souvislé přeskakování skladeb (stiskněte,
a pak během 1 sekundy stiskněte znovu
a podržte); rychlý posun ve skladbě dozadu/
dopředu (stiskněte a podržte).
Rádio:
Pro automatické naladění stanic (stiskněte);
pro manuální naladění stanice (stiskněte
a podržte).
L Tlačítko SOURCE (zdroj)
Pro zapnutí napájení; změna zdroje (Rádio/
CD/AUX).
M Tlačítko PTY (typ programu) 8
Pro volbu PTY při příjmu stanice s RDS.
N Tlačítko MODE (režim) 6
Volba vlnového rozsahu (FM/MW/LW).
O Tlačítko RESET (umístěné za předním
panelem) 4
P Numerická tlačítka
CD:
(3): REP 6
(4): SHUF 6
(6): PAUSE
Pro pozastavení přehrávání. Dalším
stisknutím tohoto tlačítka se tato
funkce zruší.
Rádio:
Pro příjem uložených stanic (stiskněte);
uložení stanice (stiskněte a podržte).
Q Tlačítko SENS/BTM
Pro zlepšení slabého příjmu: LOCAL/
MONO (místní/mono)(stiskněte); zapnutí
funkce BTM (stiskněte a podržte).
R Přijímač signálu kartového dálkového
ovladače 10
S Vstupní konektor AUX 10
Pro připojení přenosného audio zařízení.
*1 Při přehrávání ATRAC CD.
*2 Při přehrávání MP3/WMA.
5CZ
CD
Rádio
Položky zobrazované na displeji
Ukládání a příjem stanic
Pozor
Pokud stanice ladíte při řízení vozidla, použijte
funkci Best Tuning Memory (BTM) (naladění
nejsilnějších stanic), abyste nezpůsobili dopravní
nehodu.
A Indikace WMA/MP3/ATRAC CD
B Číslo skladby/Uplynulá doba přehrávání,
Název disku/Jméno umělce, Číslo alba/
skupiny*1, Název alba/skupiny, Název
skladby, Textové informace*2, Hodiny
C Zdroj
*1 Číslo alba/skupiny se zobrazí pouze tehdy, když
probíhá změna alba/skupiny.
*2 Při přehrávání MP3 se zobrazují ID3 tagy, při
přehrávání ATRAC CD se zobrazují textové
informace zapsané SonicStage atd. a při
přehrávání WMA se zobrazují WMA tagy.
Pro změnu zobrazení na displeji B stiskněte
tlačítko (DSPL); pro posunutí položek
zobrazených na displeji B nastavte „A.SCRLON” (strana 10).
Rada
Zobrazované položky se liší v závislosti na typu disku,
formátu záznamu a nastavení. Podrobné informace
o MP3/WMA - viz strana 12; ATRAC CD - viz
strana 12.
Opakované a náhodné přehrávání
1
Během přehrávání opakovaně
stiskněte (3) (REP) nebo (4) (SHUF)
tak, aby se objevilo požadované
nastavení.
Vyberte
Pro přehrávání
REP-TRACK
skladeb opakovaně
REP-ALBM*1
alb opakovaně
REP-GP*2
SHUF-ALBM*
1
Opakovaným stiskem tlačítka
(SOURCE) zobrazte „TUNER”.
Opakovaně stiskněte tlačítko (MODE) pro
změnu vlnového pásma. Můžete si zvolit
mezi FM1, FM2, FM3, MW nebo LW.
2
Stiskněte a podržte tlačítko
(SENS/BTM), aby začal blikat „BTM”.
Přístroj uloží stanice pod numerická tlačítka
v pořadí podle frekvencí.
Po uložení se ozve zvukový signál (pípnutí).
Manuální ukládání
1
Pokud přijímáte stanici, kterou chcete
uložit, stiskněte a podržte numerické
tlačítko ((1) až (6)) aby se zobrazilo
„MEM”.
Na displeji se objeví indikace numerického
tlačítka.
Poznámka
Pokud se pokusíte pod stejné numerické tlačítko uložit
další stanici, bude dříve uložená stanice nahrazena.
Rada
Když je uložena stanice s RDS, je uloženo také
nastavení AF/TA (strana 7).
Příjem uložených stanic
1
Zvolte vlnové pásmo a pak stiskněte
numerické tlačítko ((1) až (6)).
skupin opakovaně
alb v náhodném pořadí
Automatické ladění
SHUF-GP*2
skupin v náhodném
pořadí
1
SHUF-DISC
disků v náhodném
pořadí
1
*1 Při přehrávání MP3/WMA.
*2 Při přehrávání ATRAC CD.
Pro návrat do režimu normálního přehrávání
zvolte „REP-OFF” nebo „SHUF-OFF”.
6CZ
Automatické ukládání — BTM
Zvolte vlnové pásmo, pak stiskněte
(SEEK) –/+ pro vyhledání stanice.
Po naladění stanice se vyhledávání zastaví.
Opakujte tento postup, dokud nenaladíte
požadovanou stanici.
Rada
Pokud znáte frekvenci stanice, kterou chcete
poslouchat, stiskněte a podržte tlačítko (SEEK) –/+
pro vyhledání podobné frekvence a pak opakovaně
stiskněte tlačítko (SEEK) –/+ pro jemné doladění
požadované frekvence (manuální ladění).
RDS
Přehled
RDS (Radio Data System) je rozhlasová služba,
umožňující FM stanicím vysílat kromě běžného
rozhlasového signálu také doplňující digitální
informace.
Položky zobrazované na displeji
A Vlnové pásmo, funkce
B Frekvence*1 (název stanice), RDS informace
C TA/TP*2
Nastavení AF (automatické
přeladění) a TA/TP (informace
dopravního hlášení/identifikace
dopravního programu)
1
Opakovaně stiskněte (AF/TA), dokud
se nezobrazí požadované nastavení.
Vyberte
Pro
AF-ON
aktivaci AF a deaktivaci TA
TA-ON
aktivaci TA a deaktivaci AF
AF, TA-ON
aktivaci AF i TA
AF, TA-OFF
deaktivaci AF i TA
Ukládání stanic s RDS s nastavením
AF a TA
Pro změnu zobrazení na displeji B stiskněte
tlačítko (DSPL).
Stanice s RDS můžete ukládat společně
s nastavením AF/TA. Pokud použijete funkci
BTM (Paměť nejsilnějších stanic), uloží se pouze
stanice s RDS se stejným nastavením AF/TA.
Pokud ukládáte stanice manuálně, můžete uložit
stanice s RDS i bez RDS s nastavením AF/TA
pro každou jednotlivě.
Služby RDS
1 Nastavte AF/TA a pak uložte stanici pomocí
BTM nebo manuálně.
*1 Při příjmu stanice s RDS se vlevo vedle frekvence
zobrazuje indikátor „ *”.
*2 Během dopravního hlášení bliká „TA”. Pokud je
přijímána stanice s dopravními informacemi,
rozsvítí se „TP” .
Tento přístroj automaticky poskytuje následující
služby RDS:
AF (alternativní frekvence)
Vybere a přeladí na příjem stanice
s nejsilnějším signálem v síti. Při používání této
funkce můžete neustále poslouchat stejný
program během jízdy na velkou vzdálenost,
aniž byste museli manuálně ladit stejnou
stanici.
TA (dopravní zpravodajství)/TP (dopravní
program)
Informace/Programy o současné dopravní
situaci. Při příjmu jakékoliv dopravní
informace se přeruší aktuálně vybraný zdroj
zvuku.
PTY (typ programu)
Zobrazuje se aktuálně přijímaný typ programu.
Slouží také pro vyhledání vybraného typu
programu.
CT (časový signál)
Signál CT vysílaný stanicí s RDS pro
automatické nastavení hodin přístroje.
Poznámky
• V závislosti na zemi nebo regionu nemusí být
k dispozici všechny RDS funkce.
• Systém RDS nemusí pracovat, pokud je signál
stanice slabý nebo pokud naladěná stanice nevysílá
RDS informace.
Nastavení hlasitosti dopravního
zpravodajství
Hlasitost dopravního zpravodajství můžete
přednastavit, a zajistit tak, že zpravodajství
nepromeškáte.
1 Otáčejte ovladačem hlasitosti pro nastavení
úrovně hlasitosti.
2 Stiskněte a podržte tlačítko (AF/TA), až se
objeví „TA”.
Příjem tísňových hlášení
Při zapnutém AF nebo TA přeruší mimořádné
hlášení automaticky právě zvolený zdroj zvuku.
Chcete-li zůstat naladěni na jeden
regionální program — REG
Pokud je zapnuta funkce AF: přístroj je z výroby
nastaven tak, že omezuje příjem na určitý region,
takže se nebude přelaďovat na jinou regionální
stanici se silnějším signálem.
Pokud opustíte oblast příjmu regionální stanice,
nastavte v nastavení „REG-OFF” (strana 10).
Poznámka
Tato funkce nepracuje na území Velké Británie
a v některých dalších oblastech.
7CZ
Funkce Local Link (pouze Velká
Británie)
Tato funkce umožňuje zvolit jiné lokální stanice
v oblasti, přestože nejsou uloženy v paměti
přístroje (pod numerickými tlačítky).
1 Během příjmu FM stiskněte numerické
tlačítko předvolby ((1) až (6)), pod kterou je
uložena lokální stanice.
2 Do pěti sekund stiskněte numerické tlačítko
lokální stanice znovu.
Opakujte tento postup, dokud nenaladíte
příjem lokální stanice.
Výběr typu programu - PTY
1
Stiskněte tlačítko (PTY) při příjmu
stanice v pásmu FM.
Pokud stanice vysílá PTY data, objeví se na
displeji typ právě vysílaného programu.
2
Opakovaně stiskněte tlačítko (PTY), až
se zobrazí požadovaný typ programu.
3
Stiskněte tlačítko (SEEK) –/+.
Přístroj začne vyhledávat stanici, která vysílá
zvolený typ programu.
Typy programů
NEWS (zprávy), AFFAIRS (nejnovější
události), INFO (informace), SPORT (sport),
EDUCATE (vzdělávání), DRAMA (dramatická
tvorba), CULTURE (kultura), SCIENCE
(věda), VARIED (různé), POP M (populární
hudba), ROCK M (rocková hudba), EASY M
(pohodová hudba), LIGHT M (lehká klasická
hudba), CLASSICS (klasická hudba),
OTHER M (jiné hudební styly), WEATHER
(počasí), FINANCE (finance), CHILDREN
(dětské programy), SOCIAL A (společenské
události), RELIGION (náboženství),
PHONE IN (programy s voláním), TRAVEL
(cestování), LEISURE (volný čas), JAZZ
(jazzová hudba), COUNTRY (country hudby),
NATION M (národní hudba), OLDIES
(oblíbená starší hudba), FOLK M (lidová
hudba), DOCUMENT (dokumentární
programy).
Poznámka
Tuto funkci nemůžete používat v zemích/regionech,
kde nejsou dostupná data PTY.
8CZ
Nastavení CT (časový signál)
1
Nastavte „CT-ON” v nastavení
(strana 9).
Poznámky
• Funkce CT nemusí pracovat, i když je přijímána
RDS stanice.
• Mezi časem nastaveným prostřednictvím funkce CT
a skutečným časem může být určitá odchylka.
Další funkce
Rada
Lze rovněž upravit další typy ekvalizéru.
Změna nastavení zvuku
Pomocí kartového dálkového ovladače
V kroku 3 pro nastavení vybraných položek stiskněte
<, M, , nebo m.
Úprava zvukových
charakteristik — BAL/FAD/SUB
Můžete nastavit vyvážení kanálů, posun kanálů
dopředu/dozadu a hlasitost subwooferu.
1
Opakovaným stiskem výběrového
tlačítka zobrazte „BAL”, „FAD” nebo
„SUB”.
Položka se změní následovně:
LOW*1 t MID*1 t HI*1 t
BAL (levý-pravý) t FAD (přední-zadní) t
SUB (hlasitost subwooferu)*2 t AUX*3
*1 Když je aktivován ekvalizér (EQ3) (strana 9).
*2 Když je výstup zvuku nastaven na „SUB”
(strana 9).
Při nejnižším nastavení se zobrazuje „ATT”
a může být nastavena v 20 krocích.
*3 Když je aktivován zdroj AUX (strana 10).
2
Otáčením ovladače hlasitosti upravte
nastavení zvolené položky.
Po 3 sekundách je nastavení dokončeno
a displej se vrátí k normálnímu režimu
přehrávání/příjmu.
Pomocí kartového dálkového ovladače
V kroku 2 pro nastavení vybraných položek stiskněte
<, M, , nebo m.
Úprava ekvalizačního frekvenčního
průběhu — EQ3
Možnost „CUSTOM” v EQ3 vám umožňuje
provádět vaše vlastní nastavení ekvalizéru.
1
Vyberte zdroj a pak opakovaným
stiskem (EQ3) vyberte „CUSTOM”.
2
Opakovaným stiskem výběrového
tlačítka zobrazte „LOW”, „MID” nebo
„HI”.
3
Otáčením ovladače hlasitosti upravte
nastavení zvolené položky.
Úroveň hlasitosti je nastavitelná s krokem
1 dB od –10 dB do +10 dB.
Zopakujte kroky 2 a 3 pro nastavení
ekvalizační křivky.
Pro obnovení ekvalizační křivky nastavené
z výroby stiskněte a podržte výběrové tlačítko
před dokončením nastavení.
Po 3 sekundách je nastavení dokončeno
a displej se vrátí k normálnímu režimu
přehrávání/příjmu.
Úprava položek nastavení
— SET
1
Stiskněte a podržte výběrové tlačítko.
Zobrazí se nabídka pro nastavení.
2
Opakovaným stiskem výběrového
tlačítka zobrazte požadovanou
položku.
3
Otočením ovladače hlasitosti vyberte
nastavení (například „ON” nebo
„OFF”).
4
Stiskněte a podržte výběrové tlačítko.
Nastavení je dokončeno a displej se vrátí
k normálnímu režimu přehrávání/příjmu.
Poznámka
Zobrazované položky se mohou lišit podle zdroje
a nastavení.
Pomocí kartového dálkového ovladače
V kroku 3 pro volbu nastavení stiskněte tlačítko <
nebo ,.
Je možné nastavit následující položky (podrobné
informace naleznete na referenční stránce):
„z” indikuje výchozí nastavení.
CLOCK-ADJ (nastavení hodin) (strana 4)
CT (časový signál)
Zapnutí „CT-ON” nebo vypnutí „CT-OFF” (z)
(strana 8).
BEEP (zvukový signál)
Zapnutí „BEEP-ON” (z) nebo vypnutí „BEEPOFF”.
AUX-A (externí zdroj zvuku)*1
Zapnutí „AUX-A-ON” (z) nebo vypnutí „AUXA-OFF” zobrazení AUX zdroje (strana 10).
SUB/REAR*1
Přepínání zvukového výstupu.
– „SUB-OUT” (z): pro výstup do subwooferu.
– „REAR-OUT”: pro výstup do výkonového
zesilovače.
DIM (snížení jasu)
Pro nastavení jasu displeje.
– „DIM-ON”: pro ztmavení displeje.
– „DIM-OFF” (z): pro vypnutí snižování jasu.
DEMO*1 (demonstrační režim)
Zapnutí „DEMO-ON” (z) nebo vypnutí
„DEMO-OFF”.
9CZ
A.SCRL (automatický posun textu)
Pro automatický posun dlouhého textu
zobrazovaných položek při změně disku/
skupiny/skladby/alba.
– „A.SCRL-ON”: pro zapnutí posunu.
– „A.SCRL-OFF” (z): vypnutí posunu.
REG*2 (regionální)
Zapnutí „REG-ON” (z) nebo vypnutí „REGOFF” (strana 7).
LPF*3 (dolní propust)
Pro volbu mezní frekvence subwooferu: „LPF
OFF” (z), „LPF125Hz” nebo „LPF 78Hz”.
*1 Když je přístroj vypnutý.
*2 Když je přijímán signál FM.
*3 Když je výstup zvuku nastaven na „SUB” .
Používání doplňkového zařízení
Přizpůsobení úrovně hlasitosti
Před spuštěním přehrávání nezapomeňte
přizpůsobit hlasitost každého připojeného audio
zařízení.
1 Snižte hlasitost přístroje.
2 Opakovaným stiskem tlačítka (SOURCE)
zobrazte „AUX FRONT IN”.
3 Spusťte přehrávání na přenosném audio
zařízení s přiměřenou hlasitostí.
4 Nastavte na přístroji hlasitost, kterou obvykle
používáte.
5 Opakovaným stiskem výběrového tlačítka
zobrazte „AUX” a otočením ovladače
hlasitosti přizpůsobte úroveň hlasitosti.
Kartový dálkový ovladač
RM-X114
Umístění ovládacích prvků
Externí audio zařízení
Po připojení volitelného přenosného audio
zařízení ke konektoru vstupu AUX (konektor
stereo mini) na přístroji a následném výběru
zdroje můžete poslouchat tento zdroj
v reproduktorech automobilu. Úroveň hlasitosti
je nastavitelná, aby bylo možno kompenzovat
rozdíly mezi přístrojem a přenosným audio
zařízením. Postupujte podle následujícího
postupu:
Připojení přenosného audio zařízení
1 Vypněte přenosné audio zařízení.
2 Snižte hlasitost přístroje.
3 Připojte zařízení k přístroji.
Tlačítka na kartovém dálkovém ovladači ovládají
stejné funkce jako odpovídající tlačítka na
přístroji.
DSPL
DSPL
MENU*
SOURCE
</,
(SEEK –/+)
SEEK–
SOUN
D
VOL (+/–)
DISC +
SOURCE
DISC –
LIST
SEEK+
R
ENTE
+
VOL
m/M
(DISC*/
PRESET
+/–)
ENTER*
PRESET –
OFF
MODE
LIST
PRESET +
MENU
SOUND
OFF
MODE
ATT
ATT
–
Následující tlačítka na kartovém dálkovém
ovladači mají také odlišné funkce než na
přístroji.
AUX
AUX
Připojovací kabel*
(není součástí
příslušenství)
* Zajistěte, aby byla použita zástrčka rovného typu.
10CZ
• Tlačítko SOUND (zvuk)
Stejné jako výběrové tlačítko na přístroji.
• Tlačítka </, (SEEK –/+) (vyhledat)
Pro ovládání CD/ radiopřijímače, stejná funkce
jako (SEEK) –/+ na přístroji. (Podrobné
informace o dalším ovládání - viz část „Pomocí
kartového dálkového ovladače” na jednotlivých
stránkách.)
• Tlačítka M/m (DISC*/PRESET +/–) (disk/
předvolba)
Pro ovládání CD, stejná funkce jako tlačítka
GP/ALBM +/– na přístroji. (Podrobné
informace o dalším ovládání - viz část „Pomocí
kartového dálkového ovladače” na jednotlivých
stránkách.)
• Tlačítko ATT (ztlumení)
Pro ztlumení zvuku. Dalším stisknutím tohoto
tlačítka se tato funkce zruší.
• Tlačítko LIST (seznam)
Pro ovládání radiopřijímače, stejná funkce jako
tlačítko (PTY) na přístroji.
* Není pro tento přístroj dostupné.
Poznámka
Pokud vypnete přístroj a zhasne displej, není možno
přístroj kartovým dálkovým ovladačem ovládat, dokud
nestisknete tlačítko (SOURCE) na přístroji nebo dokud
přístroj neaktivujete vložením disku.
Výměna lithiové baterie
Za normálních podmínek je provozní životnost
baterie přibližně 1 rok. (Tato provozní životnost
může být v závislosti na podmínkách používání
kratší.)
Jestliže je baterie slabá, snižuje se dosah
kartového dálkového ovladače. Nahraďte baterii
novou lithiovou baterií CR2025. Při použití
jakékoliv jiné baterie hrozí nebezpečí požáru
nebo výbuchu.
Doplňující informace
Bezpečnostní upozornění
• Jestliže jste svůj automobil zaparkovali tak, že na
něj dopadá přímé sluneční světlo, nechejte přístroj
před použitím vychladnout.
• Automatická (motorová) anténa se při provozu
přístroje vysune automaticky.
Kondenzace vlhkosti
Za deštivých dní nebo na velmi vlhkých místech se
může na optických součástech uvnitř přístroje a na
displeji vytvořit kondenzace vlhkosti. Pokud tato
situace nastane, nebude přístroj správně pracovat.
V takovém případě vyjměte disk a počkejte
přibližně jednu hodinu, dokud se vlhkost nevypaří.
Aby zůstala zachována vysoká
kvalita zvuku
Dejte pozor, aby nedošlo k postříkání přístroje nebo
disků džusem nebo jinými nealkoholickými nápoji.
Poznámky k diskům
x
stranou +
nahoru
Poznámky k používání lithiových baterií
• Udržujte lithiovou baterii mimo dosah dětí.
V případě, že dojde k polknutí baterie, vyhledejte
okamžitě lékařskou pomoc.
• Aby byl zajištěn dobrý kontakt, otřete baterii suchým
hadříkem.
• Při instalaci baterie dbejte na dodržení její správné
polarity.
• Nedržte baterii pomocí kovových pinzet, aby nedošlo
ke zkratu.
VAROVÁNÍ
V případě špatného zacházení může baterie
explodovat.
Nenabíjejte baterii, nerozebírejte baterii ani
neházejte baterii do ohně.
• Aby disk zůstal čistý, nedotýkejte se jeho povrchu.
Uchopte disk za jeho okraj.
• Pokud disky nepoužíváte, uskladněte je do
pouzdra nebo zásobníku.
• Nevystavujte disky horku/vysokým teplotám.
Nenechávejte disky na palubní desce nebo zadním
panelu vozu, zaparkovaného na přímém slunci.
• Nelepte na disky štítky a nepoužívejte disky
s lepivým inkoustem/zbytky. Takové disky se
mohou během používání přestat otáčet a způsobit
tak poruchu nebo zničení disku.
• Nepoužívejte žádné disky s připevněnými štítky
nebo nálepkami.
Použití takových disků může být příčinou
následujících závad:
– Neschopnost vysunout disk (v důsledku
odloupnutí štítku nebo nálepky a následného
ucpání výsuvného mechanismu disku).
– Neschopnost správně číst zvuková data (např.
přeskakování při přehrávání nebo neschopnost
přehrávat) z důvodu scvrknutí štítku nebo
nálepky vlivem tepla, v jehož důsledku dojde
ke zkroucení disku.
• Na tomto přístroji není možno přehrávat disky
nestandardního tvaru (například srdce, čtverec,
hvězda). V opačném případě může dojít
k poškození přístroje. Nepoužívejte takové disky.
• Na tomto přístroji není možno přehrávat disky CD
o průměru 8 cm.
11CZ
• Před zahájením přehrávání
očistěte disky běžně dostupnou
čisticí utěrkou. Povrch disku
otírejte od středu směrem ven.
K čištění nepoužívejte
rozpouštědla, jako je benzín,
ředidlo, běžně dostupné čisticí
prostředky ani antistatické
spreje určené pro čištění
klasických analogových desek.
• ID3 tagy verze 1.0, 1.1, 2.2, 2.3 a 2.4 se týkají
pouze MP3. ID tag má 15/30 znaků (1.0 a 1.1),
nebo 63/126 znaků (2.2, 2.3 a 2.4). WMA tag má
63 znaků.
Pořadí přehrávání souborů MP3/
WMA
MP3/WMA
Složka
(album)
Soubor
(stopa) MP3/
WMA
Poznámky k diskům CD-R/CD-RW
• Některé disky CD-R/CD-RW se nemusí na tomto
přístroji podařit přehrát (záleží na záznamovém
zařízení a stavu disku).
• Nelze přehrávat disky CD-R/CD-RW, které nejsou
uzavřeny.
Hudební disky kódované
technologiemi na ochranu
autorských práv
Tento přístroj je určen pro přehrávání disků, které
jsou v souladu s normou Compact Disc (CD).
V nedávné době začaly některé společnosti vyrábět
a prodávat hudební disky, zakódované
prostřednictvím různých technologií na ochranu
autorských práv. Mějte prosím na paměti, že některé
z těchto disků nebude možné na tomto zařízení
přehrát, pokud neodpovídají normě pro disky CD.
Poznámka - disky formátu DualDisc
Disky formátu DualDisc jsou oboustranné disky,
které mají na jedné straně záznam ve formátu
DVD, zatímco na druhé straně je záznam
digitálního zvuku. Protože však strana se
zvukovým záznamem nevyhovuje standardu
Compact Disc (CD), nemůžeme zaručit, že ji váš
přístroj přehraje.
O souborech MP3/WMA
MP3, což je zkratka pro MPEG-1 Audio Layer-3,
je standard pro kompresi hudebních souborů.
Umožňuje komprimaci dat ze zvukového CD na
přibližně 1/10 původní velikosti.
WMA, což je zkratka pro Windows Media Audio, je
další standard pro kompresi hudebních souborů.
Umožňuje komprimaci dat ze zvukového CD na
přibližně 1/22* jejich původní velikosti.
Poznámky
• Při pojmenovávání souborů MP3/WMA
nezapomeňte přidat k názvu souboru příponu
„.mp3”/„.wma”.
• Při přehrávání souborů MP3 s VBR (proměnný
datový tok), nebo při rychlém posunu dopředu/
dozadu se nemusí správně zobrazovat uplynulá
doba přehrávání.
• Pokud je disk zaznamenán jako Multi Session
(s více sekcemi), je rozeznán a přehráván pouze
formát první skladby v první sekci (další formáty jsou
přeskočeny). Priorita formátů je v pořadí CD-DA,
ATRAC CD a MP3./WMA
– Pokud je první stopa (skladba) CD-DA, budou
přehrávány pouze CD-DA v první sekci.
– Pokud první stopa (skladba) není CD-DA, bude
přehrávána sekce ATRAC CD nebo MP3/WMA.
Pokud nejsou na disku žádná data v těchto
formátech, zobrazí se „NO MUSIC”.
Poznámky k souborům MP3
• Před použitím v tomto přístroji nezapomeňte disk
uzavřít (finalizovat).
• Budete-li přehrávat soubor MP3 s vysokým datovým
tokem (jako je například 320 kb/s), může docházet
k výpadkům zvuku.
Poznámky k souborům WMA
• Soubory vytvořené bezeztrátovou kompresí nelze
přehrávat.
• Soubory chráněné autorskými právy nelze
přehrávat.
* pouze pro 64 kb/s
• Tento přístroj podporuje formát ISO 9660 level 1/
level 2, Joliet/Romeo v rozšířením formátu
a Multi Session.
• Maximální počet:
– složek (alb): 150 (včetně kořenové a prázdných
složek).
– souborů MP3/WMA (stop) a složek obsažených
na disku: 300 (pokud název souboru/složky
obsahuje mnoho znaků, bude tento počet nižší
než 300).
– zobrazitelných znaků pro název složky/souboru
12CZ je 32 (Joliet) nebo 64 (Romeo).
O discích ATRAC CD
Formát ATRAC3plus
Zkratka „ATRAC3” znamená „Adaptive Transform
Acoustic Coding3”, což je technologie komprese
zvuku. Umožňuje komprimaci dat ze zvukového
CD na přibližně 1/10 původní velikosti.
ATRAC3plus je rozšířený formát ATRAC3, který
umožňuje komprimaci dat ze zvukového CD na
přibližně 1/20 původní velikosti. Zařízení podporuje
oba formáty ATRAC3 a ATRAC3plus.
ATRAC CD
ATRAC CD jsou nahraná zvuková CD, která jsou
komprimována do formátu ATRAC3 nebo
ATRAC3plus pomocí autorizovaného softwaru,
jako je SonicStage 2.0 nebo novější, nebo
SonicStage Simple Burner.
• Maximální počet:
– složek (skupin): 255,
– souborů (skladeb): 999.
• Zobrazí se název složky/souboru a textové
informace zapsané softwarem SonicStage.
Podrobné informace o ATRAC CD naleznete
v návodu k obsluze SonicStage nebo SonicStage
Simple Burner.
Poznámky
• Z bezpečnostních důvodů vypněte před čištěním
konektorů motor vozidla a vyjměte klíček ze spínací
skříňky (zapalování).
• Nikdy se nedotýkejte konektorů prsty nebo
jakýmikoli kovovými předměty.
Vyjmutí přístroje
1
Sundejte ochranný rámeček.
1 Odejměte přední panel (strana 4).
2 Zahákněte uvolňovací klíče za ochranný
rámeček.
Poznámka
K vytvoření ATRAC CD používejte autorizovaný
software, jako např. SonicStage 2.0 nebo vyšší verze,
nebo SonicStage Simple Burner 1.0 nebo 1.1.
V případě jakýchkoli dotazů nebo problémů
týkajících se vašeho přístroje, na které nenajdete
odpověď v této příručce, se prosím obraťte na
nejbližšího prodejce Sony.
Uvolňovací klíče natočte
podle obrázku.
3 Tahem za uvolňovací klíče odejměte
ochranný rámeček.
Údržba
Výměna pojistky
Při výměně pojistky zajistěte,
aby byla použita pojistka se
stejnou ampérovou hodnotou,
jaká je uvedena na originální
pojistce. Jestliže dojde
k přetavení pojistky,
zkontrolujte připojení napájení
a vyměňte pojistku. V případě,
že se pojistka po výměně opět
Pojistka (10 A)
přetaví, může jít o vnitřní
závadu. V takovém případě
požádejte o pomoc nejbližšího prodejce Sony.
Čištění konektorů
Pokud jsou konektory mezi vlastním přístrojem
a předním panelem znečištěné, nemusí přístroj
pracovat správně. Aby k takovým situacím
nedocházelo, odejměte přední panel (strana 4)
a očistěte konektory vatovým tamponem
namočeným v lihu. Při čištění nepoužívejte
nadměrnou sílu. V opačném případě by mohlo
dojít k poškození konektorů.
2
Vyjměte přístroj ven.
1 Vložte oba uvolňovací klíče současně tak,
aby zacvakly do správné polohy.
Háčky směřují
dovnitř.
2 Zatáhněte za uvolňovací klíče, aby se
přístroj odjistil.
3 Vysuňte přístroj ven z místa upevnění.
Vlastní přístroj
Zadní plocha předního
panelu
13CZ
Technické údaje
Váš prodejce nemusí některé z výše uvedených
položek prodávat. Požádejte prosím svého
prodejce o podrobné informace.
Část Přehrávač disků CD
Odstup signál/šum: 120 dB
Frekvenční rozsah: 10 – 20000 Hz
Kolísání: Neměřitelné
Americké a zahraniční patenty licencované
společností Dolby Laboratories
Část Tuner
Vlastníkem licence a patentů k technologii
kódování zvuku MPEG Layer-3 jsou
společnosti Fraunhofer IIS a Thomson.
FM
Rozsah ladění: 87,5 – 108,0 MHz
Konektor antény: Externí anténní konektor
Mezifrekvenční kmitočet: 10,7 MHz/450 kHz
Využitelná citlivost: 9 dBf
Selektivita: 75 dB při 400 kHz
Odstup signál/šum: 67 dB (stereo), 69 dB (mono)
Harmonické zkreslení při 1 kHz: 0,5 % (stereo),
0,3 % (mono)
Odstup kanálů: 35 dB při 1 kHz
Frekvenční rozsah: 30 – 15000 Hz
MW/LW
Rozsah ladění:
MW: 531 - 1602 kHz
LW: 153 - 279 kHz
Konektor antény: Externí anténní konektor
Mezifrekvenční kmitočet: 10,7 MHz/450 kHz
Citlivost: MW: 30 µV, LW: 40 µV
Část Výkonový zesilovač
Výstupy: Výstupy pro reproduktory (konektory
s pojistkou)
Impedance reproduktorů: 4 – 8 ohmů
Maximální výstupní výkon: 50 W × 4 (při 4 ohmech)
Všeobecné údaje
Výstupy:
Výstupní audio konektor (přepínatelný subwoofer/
zesilovač)
Zdířka pro ovládání relé automatické (motorové)
antény
Zdířka pro ovládání výkonového zesilovače
Vstupy:
Vstupní konektor pro anténu
Vstupní konektor AUX (konektor stereo mini)
Ovládaní kmitočtové charakteristiky:
Nízké: ±10 dB při 60 Hz (XPLOD)
Střední: ±10 dB při 1 kHz (XPLOD)
Vysoké: ±10 dB při 10 kHz (XPLOD)
Napájení: Autobaterie 12 V stejnosměrné
(uzemněný záporný pól)
Rozměry: Přibližně 178 × 50 × 179 mm (š/v/h)
Montážní rozměry: Přibližně 182 × 53 × 161 mm
(š/v/h)
Hmotnost: Přibližně 1,2 kg
Dodávané příslušenství:
Součásti pro instalaci a zapojení (1 souprava)
Volitelné příslušenství:
Kartový dálkový ovladač: RM-X114
14CZ
Design a technické údaje se mohou změnit bez
předchozího upozornění.
• Pro pájení byla použita bezolovnatá pájka
(více než 80 %).
• Při výrobě desek s plošnými spoji se nepoužívají
halogenované samozhášecí přísady.
• Při výrobě skříněk se nepoužívají halogenované
samozhášecí přísady.
• VOC (Volatile Organic Compound) - pro potisk
obalů je používaný inkoust založený na volném
rostlinném oleji.
• Pro výplně v balení není používána polystyrenová
pěna.
Odstraňování problémů
Následující kontrolní seznam vám pomůže při
odstraňování problémů, se kterými se můžete při
použití přístroje setkat.
Předtím, než začnete tento seznam procházet,
prosím zkontrolujte zapojení přístroje a provozní
postupy.
Všeobecné údaje
Do zařízení není přiváděno žádné napájecí
napětí.
• Zkontrolujte správné zapojení kabelů. Jestliže je
všechno v pořádku, zkontrolujte pojistku.
• Pokud je přístroj vypnutý a zhasne displej, není
možné jej ovládat dálkovým ovladačem.
t Zapněte přístroj.
Nevysouvá se automatická (motorová) anténa.
Automatická (motorová) anténa není vybavena
reléovou skříňkou.
Žádný zvuk.
• Hlasitost zvuku je příliš nízká.
• Je aktivována funkce ATT.
• Poloha ovladače vyvážení předních-zadních kanálů
„FAD” není nastavena pro systém se dvěma
reproduktory.
Neozývá se zvuková signalizace (pípnutí).
• Zvuková signalizace (pípnutí) je vypnuta (strana 9).
• Je připojen doplňkový výkonový zesilovač
a nepoužíváte vestavěný zesilovač.
Byl vymazán obsah paměti.
• Bylo stisknuto tlačítko RESET.
t Uložte nastavení a údaje do paměti znovu.
• Došlo k odpojení napájecího kabelu nebo
akumulátoru vozidla.
• Napájecí kabel není zapojen správně.
Jsou vymazány uložené stanice a nastavení
hodin.
Pojistka je přepálená.
Při přepínání klíče zapalování vzniká hluk.
Kabely autorádia nejsou správně připojeny ke
konektoru pro elektrické příslušenství vozidla.
Z displeje zmizí zobrazení nebo se na displeji
nic neobjeví.
• Ztlumení jasu je nastaveno na zapnuto - „DIM-ON”
(strana 9).
• Podržíte-li stisknuté tlačítko (OFF), displej zhasne.
t Stiskněte a podržte tlačítko (OFF) na přístroji
tak dlouho, než se rozsvítí displej.
• Jsou znečistěné konektory (strana 13).
Přehrávání disku CD
Disk nelze vložit.
• V přehrávači je již vložen jiný disk.
• Disk byl násilím vložen obráceně nebo nesprávně.
Disk se nepřehrává.
• Poškozený nebo znečištěný disk.
• Vložené CD-R/CD-RW není určeno pro poslech
hudby (strana 12).
Nelze přehrávat soubory MP3/WMA.
Disk nepodporuje formát a verzi MP3 (strana 12).
U souborů MP3/WMA trvá déle, než se spustí
přehrávání (ve srovnání s jinými disky).
U následujících typů disků může dojít k prodlevě při
zahájení přehrávání:
– disk, na němž je zaznamenána komplikovaná
stromová struktura,
– disk zaznamenaný v režimu Multi Session (s více
sekcemi),
– disk, na který lze přidávat data.
Nepřehrává se disk ATRAC CD.
• Disk není vytvořen autorizovaným softwarem, jako
je SonicStage nebo SonicStage Simple Burner.
• Skladby, které nejsou zahrnuty ve skupinách, není
možné přehrávat.
Informace na displeji se neposouvají.
• U disků s velkým množstvím znaků v názvech je to
možné.
• „A.SCRL” je nastaveno na „OFF”.
t Nastavte „A.SCRL-ON” (strana 10).
Zvuk přeskakuje.
• Přístroj není správně nainstalován.
t Nainstalujte přístroj pod úhlem menším než 45°
do pevné části automobilu.
• Poškozený nebo znečištěný disk.
Nepracují ovládací tlačítka zařízení.
Disk se nevysune.
Stiskněte tlačítko RESET (strana 4).
Příjem rozhlasového vysílání
Není možno přijímat žádné stanice.
Zvuk je rušen šumy.
• Připojte ovládací vodič motorové antény (modrý)
nebo napájecí vodič elektrického příslušenství
vozidla (červený) k napájecímu kabelu anténního
zesilovače ve voze (pouze tehdy, pokud je vaše
vozidlo vybaveno vestavěnou anténou FM/MW/LW
v zadním nebo bočním skle).
• Zkontrolujte zapojení antény vozidla.
• Automatická (motorová) anténa se nevysune.
t Zkontrolujte zapojení ovládacího vodiče
automatické (motorové) antény.
• Zkontrolujte frekvenci.
Není možné naladění stanic na předvolbách.
• Uložte do paměti správnou frekvenci stanice.
• Signál rozhlasového vysílače je příliš slabý.
Není možné automatické ladění stanic.
• Není správné nastavení režimu vyhledávání lokálních
stanic.
t Ladění se zastavuje příliš často:
Stiskněte tlačítko (SENS), až se objeví
„LOCAL-ON”.
t Ladění se nezastavuje na stanici:
Opakovaně stiskněte tlačítko (SENS), až se
objeví „MONO-ON” nebo „MONO-OFF” (FM),
nebo „LOCAL-OFF” (MW/LW).
• Signál rozhlasového vysílače je příliš slabý.
t Použijte manuální ladění.
Při příjmu stanice FM bliká indikátor „ST”.
• Nalaďte frekvenci přesně.
• Signál rozhlasového vysílače je příliš slabý.
t Stiskněte tlačítko (SENS) pro nastavení
monofonního příjmu - „MONO-ON”.
Stereofonní FM vysílání je přijímáno
monofonně.
Zařízení je v režimu monofonního příjmu.
t Stiskněte tlačítko (SENS), až se objeví
„MONO-OFF”.
RDS
Po několika sekundách poslechu se spustí
vyhledávání SEEK.
Tato stanice není TP stanicí nebo má slabý signál.
t Vypněte TA (strana 7).
Žádné dopravní zpravodajství.
• Zapněte TA (strana 7).
• Stanice nevysílá žádné dopravní zpravodajství,
přestože se jedná o TP stanici.
t Nalaďte jinou stanici.
V režimu PTY se zobrazí indikace „- - - - - - - -”.
• Aktuální naladěná stanice není stanicí RDS.
• Nejsou přijímána data RDS.
• Stanice nespecifikuje typ programu.
15CZ
Chybová hlášení/zprávy
ERROR
• Disk je znečištěný nebo je vložen obráceně.
t Očistěte disk a vložte jej správně.
• Byl vložen prázdný disk.
• Disk nelze z nějakého důvodu přehrát.
t Vložte jiný disk.
FAILURE
Není správné připojení reproduktoru/zesilovače.
t Podívejte se do dodávané instalační příručky tohoto
přístroje a zkontrolujte zapojení.
L.SEEK +/–
Během automatického ladění je zapnut režim
lokálního vyhledávání.
NO AF
Aktuální naladěná stanice nemá žádné alternativní
frekvence.
t Stiskněte tlačítko (SEEK) –/+, když bliká název
stanice. Přístroj zahájí vyhledávání jiné frekvence
se stejnými daty PI (Identifikace Programu)
(zobrazuje se „PI SEEK”).
NO ID3
V souboru MP3 nejsou zapsány žádné informace ID3
tagů.
NO INFO
V souborech ATRAC3/ATRAC3plus nebo v souboru
WMA nejsou zapsány žádné textové informace.
NO MUSIC
Na disku nejsou hudební soubory.
t Vložte hudební CD.
NO NAME
Ve stopě (skladbě) není zapsán název stopy/alba/
skupiny/disku.
NO TP
Přístroj bude pokračovat v hledání dostupných stanic
s dopravním programem (TP).
OFFSET
Mohlo dojít k interní závadě.
t Zkontrolujte správné zapojení kabelů. Pokud je
nadále na displeji zobrazena indikace chyby,
obraťte se na nejbližšího prodejce Sony.
READ
Přístroj načítá všechny skladby a informace
o skupinách na disku.
t Počkejte na dokončení čtení a přehrávání se spustí
automaticky. Může to trvat až jednu minutu
v závislosti na struktuře disku.
RESET
Zařízení není možno z důvodu nějakého problému
ovládat.
t Stiskněte tlačítko RESET (strana 4).
„
” nebo „
”
Při rychlém posunu ve skladbě dozadu nebo dopředu
jste dosáhli začátku nebo konce disku a není možno
pokračovat dále.
„ ”
Přístroj neumí zobrazit tento znak.
16CZ
Pokud vám tato řešení nepomohou situaci zlepšit,
obraťte se na nejbližšího prodejce Sony.
Pokud odnesete přístroj do opravy z důvodu
problémů s přehráváním CD, přineste s sebou disk,
který daný problém způsobil.
zst19180
Sony Corporation
Printed in Czech Republic (EU)
CZ
Nakládání s nepotřebným elektrickým a elektronickým zařízením (platné v Evropské
unii a dalších evropských státech uplatňujících oddělený systém sběru)
Tento symbol umístěný na výrobku nebo jeho balení upozorňuje, že by s výrobkem po
ukončení jeho životnosti nemělo být nakládáno jako s běžným odpadem z domácnosti.
Místo toho by měl být odložen do sběrného místa určeného k recyklaci elektronických
výrobků a zařízení. Dodržením této instrukce zabráníte negativním dopadům na životní
prostředí a zdraví lidí, které naopak může být ohroženo nesprávným nakládáním
s výrobkem při jeho likvidaci. Recyklováním materiálů, z nichž je výrobek vyroben,
pomůžete zachovat přírodní zdroje. Pro získání dalších informací o recyklaci tohoto
výrobku kontaktujte prosím místní orgány státní správy, místní firmu zabezpečující
likvidaci a sběr odpadů nebo prodejnu, v níž jste výrobek zakoupili.
Download PDF

advertising