Sony | CDX-GT540UI | Sony CDX-GT540UI Návod k obsluze

4-152-750-31(1)
FM/MW/LW autorádio
s CD přehrávačem
Návod k obsluze
Zrušení ukázkového režimu (DEMO) – viz strana 6.
FM/MW/LW autorádio
s CD prehrávačom
Návod na použitie
Zrušenie predvádzacieho režimu (DEMO) pozri na str. 6.
CDX-GT540UI
© 2009 Sony Corporation
4-152-750-31(1)
FM/MW/LW
autorádio s CD
přehrávačem
Návod k obsluze
Zrušení ukázkového režimu (DEMO) – viz strana 6.
CDX-GT540UI
© 2009 Sony Corporation
Ujistěte se, že je přístroj bezpečně
nainstalován do palubní desky automobilu.
Popis instalace a připojení najdete v dodávané
příručce pro instalaci/připojení.
Tento štítek je umístěn v dolní části rámu.
Poznámka pro zákazníky: Následující
informace se týkají pouze zařízení
prodávaných v zemích uplatňujících
směrnice EU.
Výrobcem tohoto výrobku je společnost Sony
Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo,
Japonsko.
Autorizovaným zástupcem pro EMC
a bezpečnost výrobku je společnost Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Německo. V případě
jakýchkoliv záležitostí týkajících se opravy
nebo záruky se prosím obraťte na kontaktní
adresy uvedené ve zvlášť dodávané servisní
nebo záruční dokumentaci.
Likvidace vyřazených elektrických
a elektronických zařízení (platí
v zemích Evropské unie a dalších
evropských zemích se
samostatnými systémy sběru
odpadu)
Tento symbol na výrobku nebo na jeho obalu znamená, že
s tímto výrobkem nesmí být zacházeno jako s běžným
domovním odpadem. Místo toho je třeba tento výrobek
odnést na příslušné sběrné místo, kde bude provedena
recyklace takového elektrického a elektronického
zařízení. Zajištěním správné likvidace výrobku předejdete
možným negativním vlivům na životní prostředí a lidské
zdraví, které by se jinak projevily v důsledku nesprávné
likvidace výrobku. Recyklace materiálů přispívá
k ochraně přírodních zdrojů. Se žádostí o podrobnější
informace o recyklaci tohoto výrobku se prosím obracejte
na místní správní úřady, místní služby pro sběr
domovního odpadu nebo na obchod, kde jste výrobek
zakoupili.
ZAPPIN je obchodní značka společnosti Sony
Corporation.
Windows Media a logo
Windows jsou obchodní
značky nebo registrované
obchodní značky společnosti
Microsoft Corporation v USA anebo jiných
zemích.
iPod je obchodní značka společnosti Apple Inc.
registrovaná v USA a jiných zemích.
iPhone je obchodní značka společnosti Apple
Inc.
2
Technologie kódování zvuku MPEG Layer-3
a patenty jsou používány v licenci společností
Frauhofer IIS a Thomson.
Tento výrobek je chráněn určitými právy na
ochranu duševního vlastnictví společnosti
Microsoft Corporation. Použití nebo rozšiřování
takové technologie bez licence od společnosti
Microsoft nebo autorizované dceřinné společnosti
Microsoft zakázáno.
Poskytovatelé obsahu používají na ochranu
integrity jimi poskytnutého obsahu („Zabezpečený
obsah“) technologii digitální správy práv pro
Windows Media obsaženou v tomto přístroji
(„WM-DRM“) takovým způsobem, aby nebyla
porušena jejich práva duševního vlastnictví
k tomuto obsahu, včetně autorských práv.
Tento přístroj používá software WM-DRM pro
přehrávání „Zabezpečeného obsahu“ („Software
WM-DRM“). Pokud byla bezpečnost Softwaru
WM-DRM ohrožena, mohou vlastníci
Zabezpečeného obsahu („Vlastníci Zabezpečeného
obsahu“) žádat společnost Microsoft o zneplatnění
oprávnění Softwaru WM-DRM kopírovat,
zobrazovat anebo přehrávat Zabezpečený obsah.
Schopnost Softwaru WM-DRM přehrávat
nechráněný obsah nebude zneplatněním dotčena.
Při jakémkoli stahování licence na Zabezpečený
obsah z Internetu nebo počítače je do vašeho
přístroje odeslán seznam zneplatněného Softwaru
WM-DRM. Proto souhlasíte s tím, že společnost
Microsoft vám spolu s takovou licencí může
jménem Vlastníků Zabezpečeného obsahu do
vašeho přístroje nahrát seznamy zneplatněného
Softwaru WM-DRM.
Varování v případě, že zapalování
vašeho vozidla nemá polohu ACC
(elektrické příslušenství)
Nezapomeňte nastavit funkci Auto Off
(Automatické vypnutí) (strana 19).
Po vypnutí přístroje bude přístroj po uplynutí
nastavené doby automaticky zcela odpojen od
napájení, což zabraňuje vybití akumulátoru.
Pokud funkci Auto Off (Automatické vypnutí)
nenastavíte, tak při každém vypnutí zapalování
stiskněte tlačítko (SOURCE/OFF) (Zdroj/
vypnout) a podržte jej tak dlouho, dokud
displej nezhasne.
3
Obsah
Začínáme
Přehrávač iPod
Disky, které lze přehrávat . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Reset přístroje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Zrušení režimu DEMO (Ukázkový režim) . . . . 6
Nastavení hodin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Odejmutí předního panelu . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Nasazení předního panelu . . . . . . . . . . . . . . . 7
Přehrávání z přehrávače iPod . . . . . . . . . . . . .
Zobrazované informace . . . . . . . . . . . . . . .
Nastavení režimu přehrávání . . . . . . . . . . . . .
Opakované a náhodné přehrávání . . . . . . .
Přímé ovládání přehrávače iPod — Passenger
Control (Ovládání cestujícím) . . . . . . . . . . . .
Umístění ovládacích prvků
a základní ovládání
Další funkce
Vlastní přístroj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Vyhledávání skladby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Vyhledávání skladby podle názvu —
Quick-BrowZer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Poslech úseků skladeb — ZAPPIN™. . . . . 11
Rádio
Ukládání a příjem stanic . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Automatické ukládání — BTM (Naladění
nejsilnějších stanic). . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Ruční ukládání . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Příjem uložených stanic . . . . . . . . . . . . . . . 11
Automatické ladění . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
RDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Přehled . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Nastavení funkce AF (Alternativní frekvence)
a TA (Dopravní hlášení) . . . . . . . . . . . . . . . 12
Výběr typu programu (PTY). . . . . . . . . . . . 13
Nastavení funkce CT (Časový signál) . . . . 13
CD
Zobrazované informace . . . . . . . . . . . . . . . 14
Opakované a náhodné přehrávání. . . . . . . . 14
USB zařízení
Přehrávání z USB zařízení. . . . . . . . . . . . . . . . 14
Zobrazované informace . . . . . . . . . . . . . . . 15
Opakované a náhodné přehrávání. . . . . . . . 15
4
Změna nastavení zvuku . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nastavení zvukových charakteristik . . . . .
Nastavení ekvalizační křivky — EQ3 . . . .
Úprava položek nastavení —
SET (Nastavení) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Používání přídavných zařízení . . . . . . . . . . . .
Externí audio zařízení . . . . . . . . . . . . . . . .
Kartový dálkový ovladač RM-X114 . . . . .
16
17
17
17
18
18
18
19
19
20
20
21
Doplňující informace
Bezpečnostní upozornění . . . . . . . . . . . . . . . .
Poznámky k diskům . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pořadí přehrávání souborů MP3/WMA/
AAC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Přehrávač iPod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Údržba. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vyjmutí přístroje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Technické údaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Odstraňování problémů. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Chybová hlášení/zprávy . . . . . . . . . . . . . . .
21
21
22
22
22
23
24
25
27
Stránky zákaznické podpory
Pokud máte jakékoliv dotazy nebo pokud hledáte nejnovější informace
zákaznické podpory k tomuto výrobku, navštivte prosím níže uvedené
webové stránky:
http://support.sony-europe.com
Zde najdete následující informace:
• Modely a výrobce kompatibilních digitálních audio přehrávačů
• Podporované soubory MP3/WMA/AAC
5
Začínáme
Disky, které lze přehrávat
Přístroj umožňuje přehrávat disky CD-DA
(obsahující rovněž CD TEXT) a CD-R/CD-RW
(soubory MP3/WMA/AAC (strana 21)).
Typy disků
Zrušení režimu DEMO
(Ukázkový režim)
Můžete zrušit ukázkový režim, který se
zobrazuje, pokud je přístroj vypnutý.
1
Stiskněte a podržte výběrové tlačítko.
Zobrazí se nabídka pro nastavení.
2
Opakovaným stisknutím výběrového
tlačítka zobrazte položku „DEMO“
(Ukázkový režim).
3
Pomocí otočného ovladače vyberte
možnost „DEMO-OFF“ (Ukázkový
režim vyp.).
4
Stiskněte a podržte výběrové tlačítko.
Nastavení je dokončeno a displej se vrátí
k normálnímu režimu přehrávání/příjmu.
Označení na disku
CD-DA
MP3
WMA
AAC
Nastavení hodin
Reset přístroje
Před prvním použitím přístroje, po výměně
akumulátoru vozidla nebo po změně zapojení
musíte provést reset přístroje.
Odejměte přední panel přístroje (strana 7)
a špičatým předmětem, jako například
kuličkovým perem, stiskněte tlačítko RESET
(strana 8).
Poznámka
Stisknutím tlačítka RESET se vymaže nastavení hodin
a některé uložené údaje.
Čas na hodinách se zobrazuje ve 24hodinovém
digitálním formátu.
1
Stiskněte a podržte výběrové tlačítko.
Zobrazí se nabídka pro nastavení.
2
Opakovaným stisknutím výběrového
tlačítka zobrazte položku „CLOCKADJ“ (Nastavení hodin).
3
Stiskněte tlačítko (SEEK) +
(Vyhledávání).
Začne blikat indikace hodin.
4
Pomocí otočného ovladače nastavte
hodiny a minuty.
Pro přepínání mezi číslicemi stiskněte
tlačítko (SEEK) –/+ (Vyhledávání).
5
Po nastavení minut stiskněte výběrové
tlačítko.
Nastavení je dokončeno a hodiny se spustí.
Pro zobrazení hodin stiskněte tlačítko (DSPL)
(Zobrazení). Pro návrat k předchozímu zobrazení
znovu stiskněte tlačítko (DSPL) (Zobrazení).
Rada
Hodiny můžete nastavit automaticky prostřednictvím
služby RDS (strana 13).
6
Odejmutí předního panelu
Přední panel přístroje můžete odejmout a předejít
tak krádeži přístroje.
Nasazení předního panelu
Nasaďte část A předního panelu na část B na
přístroji (viz obrázek) a zatlačte na levou část
tak, aby zacvakla do správné polohy.
Výstražný alarm
Pokud vypnete zapalování vozidla a neodejmete
přední panel přístroje, ozve se na několik sekund
výstražný alarm.
Výstražný alarm uslyšíte pouze v případě, že
používáte vestavěný zesilovač.
1
2
Podržte stisknuté tlačítko
(SOURCE/OFF) (Zdroj/vypnout)
Přístroj se vypne.
Stiskněte tlačítko
a vytáhněte
přední panel směrem k sobě.
A
B
(SOURCE/OFF)
Poznámka
Na vnitřní stranu předního panelu nepokládejte žádné
předměty.
Poznámky
• Buďte opatrní, abyste přední panel při odnímání
neupustili. Na panel a okno displeje netlačte silou.
• Nevystavujte přední panel horku, vysokým teplotám
nebo vlhkosti. Nenechávejte přední panel
v zaparkovaném vozidle nebo na palubní desce/
zadním panelu.
• Neodnímejte přední panel během přehrávání z USB
zařízení, protože by mohlo dojít k poškození dat na
USB zařízení.
7
Umístění ovládacích prvků a základní ovládání
Vlastní přístroj
1 2
34
5
6
7 8
PUS
OFF
H E N TE R / S E L E C
T
SOURCE
SEEK
SEEK
ZAP
PTY
MODE
9 q; qa
AF / TA
qs qd qf qg
Tato část uvádí pokyny týkající se základního
ovládání a umístění ovládacích prvků.
Podrobné informace najdete na příslušných
stranách.
A Tlačítka SEEK +/– (Vyhledávání)
CD/USB:
Pro přeskočení skladby (stiskněte); souvislé
přeskakování skladeb (stiskněte a pak během
1 sekundy znovu stiskněte a podržte); rychlý
posun ve skladbě vzad/vpřed (stiskněte
a podržte).
Rádio:
Pro automatické ladění stanic (stiskněte);
ruční ladění stanice (stiskněte a podržte).
B Tlačítko
(BACK) (Zpět) strana 10
Pro návrat k předchozímu zobrazení.
C Tlačítko SOURCE/OFF (Zdroj/
vypnout)*
Stiskněte pro zapnutí napájení/změnu zdroje
(rádio/CD/USB/AUX).
Stiskněte na 1 sekundu pro vypnutí napájení.
Stiskněte na více než 2 sekundy pro vypnutí
napájení i displeje.
D Otočný ovladač/výběrové tlačítko
strana 18, 19
Pro nastavení hlasitosti (otočte); výběr
položek nastavení (stiskněte a otočte).
8
ALBM
1
2
REP
SHUF
3
4
DM
5
qh
PAUSE
6
SCRL
AUX
DSPL
qj
qk
E Otvor pro disk
Vložte disk (potištěnou stranou nahoru),
spustí se přehrávání.
F Okno displeje
G Tlačítko Z (vysunout)
Pro vysunutí disku.
H USB konektor strana 14, 16
Pro připojení USB zařízení.
I Tlačítko
(uvolnění předního
panelu) strana 7
J Tlačítko
(BROWSE) (Procházet)
strana 10
Pro aktivaci režimu Quick-BrowZer.
K Tlačítko ZAP strana 11
Pro aktivaci režimu ZAPPIN™.
L Přijímač signálu kartového dálkového
ovladače
M Tlačítko RESET (umístěné za předním
panelem) strana 6
N Tlačítko MODE (Režim) strana 11, 16,
17
Stiskněte pro výběr vlnového pásma (FM/
MW/LW)/výběr režimu přehrávání
z přehrávače iPod.
Stiskněte a podržte pro aktivaci/zrušení
režimu Passenger Control (Ovládání
cestujícím).
O Tlačítko AF (Alternativní frekvence)/
TA (Dopravní hlášení)/ PTY (Typ
programu) strana 12, 13
Pro nastavení funkcí AF (Alternativní
frekvence) a TA (Dopravní hlášení)
(stiskněte); výběr PTY (Typ programu)
v systému RDS (stiskněte a podržte).
P Číselná tlačítka
CD/USB:
(1)/(2): ALBM –/+ (Album) (během
přehrávání souborů MP3/WMA/AAC)
Pro přeskočení alba (stiskněte);
souvislé přeskakování alb (stiskněte
a podržte).
(3): REP (Opakované přehrávání)*
strana 14, 15, 17
(4): SHUF (Náhodné přehrávání)
strana 14, 15, 17
(5): DM+
Vylepšuje digitálně komprimovaný
zvuk, jako například MP3.
Pro aktivaci funkce DM+ vyberte
možnost „ON“ (Zapnuto). Pro zrušení
vyberte možnost „OFF“ (Vypnuto).
(6): PAUSE (Pozastavení)
Pro pozastavení přehrávání. Dalším
stisknutím tlačítka se tato funkce zruší.
Rádio:
Pro příjem uložených stanic (stiskněte);
uložení stanic (stiskněte a podržte).
Q Tlačítko DSPL (Zobrazení)/SCRL
(Posouvání textu) strana 12, 14, 15, 17,
18
Pro změnu informací zobrazovaných na
displeji (stiskněte); posouvání informací na
displeji (stiskněte a podržte).
R Vstupní konektor AUX (Externí
zařízení) strana 20
Pro připojení přenosného audio zařízení.
* Toto tlačítko je opatřeno výstupkem.
Poznámka
Při vysouvání/vkládání disku dbejte na to, aby nebylo
připojeno žádné USB zařízení kvůli možnému
poškození disku.
9
Vyhledávání skladby
Vyhledávání skladby podle názvu
— Quick-BrowZer
Skladbu na CD nebo USB zařízení můžete
snadno vyhledat podle kategorie.
(BROWSE)
(Procházet)
Otočný ovladač/
výběrové tlačítko
Vyhledávání pomocí přeskakování
položek — režim Jump
(Přeskakování)
Pokud příslušná kategorie obsahuje mnoho
položek, můžete požadovanou položku rychle
vyhledat.
1 V režimu Quick-BrowZer stiskněte tlačítko
(SEEK) + (Vyhledávání).
Na displeji se zobrazí následující údaje:
A Číslo aktuální položky
B Celkový počet položek v aktuální vrstvě
SEEK +/–
(Vyhledávání)
(BACK) (Zpět)
1
Stiskněte tlačítko
(BROWSE)
(Procházet).
Přístroj se přepne do režimu Quick-BrowZer
a zobrazí se seznam kategorií vyhledávání.
2
Pomocí otočného ovladače vyberte
požadovanou kategorii vyhledávání
a potvrďte stisknutím ovladače.
3
Zopakujte krok 2, dokud není vybrána
požadovaná skladba.
Spustí se přehrávání.
Návrat k předchozímu zobrazení
Stiskněte tlačítko
(BACK) (Zpět).
Ukončení režimu Quick-BrowZer
Stiskněte tlačítko
(BROWSE) (Procházet).
Poznámka
Při přepnutí do režimu Quick-BrowZer se zruší
nastavení funkcí opakovaného/náhodného
přehrávání.
10
Potom se zobrazí název položky.
2 Pomocí otočného ovladače vyberte
požadovanou položku nebo některou
z položek, která se nachází blízko požadované
položky.
Položky budou přeskakovány v kroku 10 %
z celkového počtu položek.
3 Stiskněte výběrové tlačítko.
Displej se vrátí do režimu Quick-BrowZer
a zobrazí se vybraná položka.
4 Pomocí otočného ovladače vyberte
požadovanou položku a stiskněte ovladač.
Pokud je vybranou položkou skladba, spustí se
její přehrávání.
Zrušení režimu Jump (Přeskakování)
Stiskněte tlačítko
(BACK) (Zpět) nebo
(SEEK) – (Vyhledávání).
Poslech úseků skladeb —
ZAPPIN™
Požadovanou skladbu můžete vyhledat
postupným poslechem krátkých úseků skladeb
na CD nebo USB zařízení.
Režim ZAPPIN je vhodný pro vyhledání skladby
v režimu náhodného přehrávání nebo náhodného
opakovaného přehrávání.
(BACK)
(Zpět)
Rádio
Ukládání a příjem stanic
Upozornění
Pokud stanice ladíte při řízení vozidla, použijte
funkci Best Tuning Memory (BTM) (Naladění
nejsilnějších stanic), abyste nezpůsobili dopravní
nehodu.
Výběrové
tlačítko
Automatické ukládání — BTM
(Naladění nejsilnějších stanic)
ZAP
1
Během přehrávání stiskněte tlačítko
(ZAP).
Na displeji se zobrazí nápis „ZAPPIN“
a spustí se přehrávání úseku následující
skladby.
Úsek je přehráván po nastavenou dobu,
potom zazní zvukový signál a spustí se
přehrávání dalšího úseku.
1
Opakovaným stisknutím tlačítka
(SOURCE/OFF) (Zdroj/vypnout)
zobrazte položku „TUNER“ (Rádio).
Opakovaným stisknutím tlačítka (MODE)
(Režim) změňte vlnové pásmo. Můžete si
vybrat mezi pásmy FM1, FM2, FM3, MW
a LW.
2
Stiskněte a podržte výběrové tlačítko.
Zobrazí se nabídka pro nastavení.
3
Opakovaným stisknutím výběrového
tlačítka zobrazte položku „BTM“
(Naladění nejsilnějších stanic).
4
Stiskněte tlačítko (SEEK) +
(Vyhledávání).
Přístroj uloží stanice pod číselná tlačítka
v pořadí podle frekvencí.
Po uložení se ozve zvukový signál (pípnutí).
Skladba
Ruční ukládání
Úseky jednotlivých skladeb pro
přehrávání v režimu ZAPPIN.
2
Jakmile je přehrávána skladba, kterou
chcete poslouchat, stiskněte výběrové
tlačítko nebo tlačítko (ZAP).
Spustí se přehrávání vybrané skladby od
začátku.
Pro opětovné vyhledání skladby pomocí
režimu ZAPPIN zopakujte kroky 1 a 2.
Rady
• Můžete nastavit dobu přehrávání výběrem některé
z možností 6 sekund/9 sekund/30 sekund
(strana 20). Nelze však vybrat úsek skladby pro
přehrávání.
• Pro přeskočení skladby nebo alba v režimu ZAPPIN
stiskněte tlačítko (SEEK) +/– (Vyhledávání) nebo
(1)/(2) (ALBM –/+) (Album).
• Potvrzení skladby pro přehrávání můžete provést
rovněž stisknutím tlačítka
(BACK) (Zpět).
1
Pokud přijímáte stanici, kterou chcete
uložit, stiskněte číselné tlačítko ((1) až
(6)) a podržte jej tak dlouho, dokud se
nezobrazí nápis „MEM“ (Paměť).
Poznámka
Pokud se pokusíte pod stejné číselné tlačítko uložit
další stanici, bude dříve uložená stanice nahrazena
novou stanicí.
Rada
Pokud je uložena stanice RDS, uloží se také nastavení
funkce AF/TA (Alternativní frekvence/dopravní
hlášení) (strana 12).
Příjem uložených stanic
1
Vyberte vlnové pásmo a stiskněte
číselné tlačítko ((1) až (6)).
11
Automatické ladění
1
Vyberte vlnové pásmo a stiskněte
tlačítko (SEEK) +/– (Vyhledávání) pro
vyhledání stanice.
Po naladění stanice se vyhledávání zastaví.
Opakujte tento postup, dokud nenaladíte
požadovanou stanici.
Rada
Pokud znáte frekvenci stanice, kterou chcete
poslouchat, stiskněte a podržte tlačítko (SEEK) +/–
(Vyhledávání) pro vyhledání přibližné frekvence a pak
opakovaně stiskněte tlačítko (SEEK) +/–
(Vyhledávání) pro jemné doladění požadované
frekvence (ruční ladění).
RDS
Přehled
RDS (Radio Data System) je rozhlasová služba
umožňující FM stanicím vysílat kromě běžného
rozhlasového signálu také doplňující digitální
informace.
Zobrazované informace
A TA (Dopravní hlášení)/TP (Dopravní
program)*1
B Vlnové pásmo, funkce
C Frekvence*2 (název stanice), číslo předvolby,
hodiny, data RDS
*1 Při příjmu dopravního hlášení bliká „TA“ (Dopravní
hlášení). Pokud je přijímána stanice, která tuto
službu poskytuje, rozsvítí se „TP“ (Dopravní
program).
*2 Při příjmu stanice RDS se vlevo vedle frekvence
zobrazuje indikátor „*“.
Pro změnu zobrazovaných informací C
stiskněte tlačítko (DSPL) (Zobrazení).
Služby RDS
Tento přístroj automaticky poskytuje následující
služby RDS:
AF (Alternativní frekvence)
Vybere a přeladí na příjem stanice
s nejsilnějším signálem v síti. Při použití této
funkce můžete během jízdy na velkou
vzdálenost stále poslouchat stejný program,
aniž byste museli tuto stanici ručně přelaďovat.
12
TA (Dopravní hlášení)/TP (Dopravní program)
Poskytuje informace/programy o současné
dopravní situaci. Při příjmu jakéhokoliv
dopravního hlášení/programu se přeruší
aktuálně vybraný zdroj zvuku.
PTY (Typ programu)
Zobrazuje aktuálně přijímaný typ programu.
Slouží také pro vyhledání vybraného typu
programu.
CT (Časový signál)
Poskytuje časový signál vysílaný stanicí RDS
pro automatické nastavení hodin přístroje.
Poznámky
• V závislosti na zemi nebo regionu nemusí být
k dispozici některé funkce RDS.
• Systém RDS nebude pracovat, pokud je signál
stanice slabý nebo pokud naladěná stanice nevysílá
RDS informace.
Nastavení funkce AF (Alternativní
frekvence) a TA (Dopravní hlášení)
1
Opakovaným stisknutím tlačítka
(AF/TA) (Alternativní frekvence/
dopravní hlášení) zobrazte
požadované nastavení.
Vyberte
Funkce
AF-ON
(AF zap.)
Aktivace funkce AF
a deaktivace funkce TA.
TA-ON
(TA zap.)
Aktivace funkce TA
a deaktivace funkce AF.
AF, TA-ON
Aktivace funkce AF i TA.
(AF, TA zap.)
AF, TA-OFF Deaktivace funkce AF i TA.
(AF, TA vyp.)
Ukládání stanic RDS s nastavením
AF (Alternativní frekvence) a TA
(Dopravní hlášení)
Stanice RDS můžete ukládat na předvolby
společně s nastavením AF (Alternativní
frekvence)/TA (Dopravní hlášení). Pokud
použijete funkci BTM (Naladění nejsilnějších
stanic), uloží se pouze stanice RDS se stejným
nastavením AF (Alternativní frekvence)/TA
(Dopravní hlášení).
Pokud ukládáte stanice ručně, můžete uložit
stanice s RDS i bez RDS s nastavením AF
(Alternativní frekvence)/TA (Dopravní hlášení)
pro každou stanici jednotlivě.
1 Nastavte AF (Alternativní frekvence)/TA
(Dopravní hlášení) a pak uložte stanici pomocí
funkce BTM (Naladění nejsilnějších stanic)
nebo ručně.
Příjem tísňových hlášení
Při zapnuté funkci AF (Alternativní frekvence)
nebo TA (Dopravní hlášení) přeruší mimořádné
tísňové hlášení automaticky právě vybraný zdroj
zvuku.
Rada
Pokud nastavujete úroveň hlasitosti během
dopravního hlášení, bude tato úroveň uložena do
paměti a použita pro následující hlášení nezávisle na
aktuálně nastavené úrovni hlasitosti.
Chcete-li zůstat naladěni na jeden
regionální program — REG
(Regionální příjem)
Pokud je zapnuta funkce AF (Alternativní
frekvence): Přístroj je z výroby nastaven tak, že
omezuje příjem na určitý region, takže se nebude
přelaďovat na jinou regionální stanici se
silnějším signálem.
Typy programů
NEWS (Zprávy), AFFAIRS (Nejnovější
události), INFO (Informace), SPORT (Sport),
EDUCATE (Vzdělávání), DRAMA
(Dramatická tvorba), CULTURE (Kultura),
SCIENCE (Věda), VARIED (Různé), POP M
(Populární hudba), ROCK M (Rocková hudba),
EASY M (Pohodová hudba), LIGHT M (Lehká
klasická hudba), CLASSICS (Klasická hudba),
OTHER M (Ostatní hudba), WEATHER
(Počasí), FINANCE (Finance), CHILDREN
(Dětské programy), SOCIAL A (Společenské
události), RELIGION (Náboženství),
PHONE IN (Telefonické vstupy), TRAVEL
(Cestování), LEISURE (Volný čas), JAZZ
(Jazzová hudba), COUNTRY (Country hudba),
NATION M (Národní hudba), OLDIES (Starší
hudba), FOLK M (Lidová hudba),
DOCUMENT (Dokumentární programy)
Pokud opustíte oblast příjmu tohoto regionálního
programu, nastavte během příjmu FM stanice
možnost „REG-OFF“ (Regionální příjem vyp.)
(strana 20).
Poznámka
Tuto funkci nemůžete používat v zemích/regionech,
kde nejsou dostupná data PTY.
Poznámka
Tato funkce nepracuje na území Velké Británie
a v některých dalších oblastech.
Nastavení funkce CT (Časový
signál)
Výběr typu programu (PTY)
1
Během příjmu stanice v pásmu FM
podržte stisknuté tlačítko (AF/TA)
(Alternativní frekvence/dopravní
hlášení) (PTY).
1
V nastavení vyberte možnost „CT-ON“
(Časový signál zap.) (strana 19).
Poznámky
• Funkce CT (Časový signál) nemusí pracovat, i když
je přijímána RDS stanice.
• Mezi časem nastaveným prostřednictvím funkce CT
(Časový signál) a skutečným časem může být určitá
odchylka.
Pokud stanice vysílá PTY data, zobrazí se na
displeji typ právě vysílaného programu.
2
Opakovaným stisknutím tlačítka
(AF/TA) (Alternativní frekvence/
dopravní hlášení) (PTY) zobrazte
požadovaný typ programu.
3
Stiskněte tlačítko (SEEK) +/–
(Vyhledávání).
Přístroj začne vyhledávat stanici, která vysílá
vybraný typ programu.
13
CD
USB zařízení
Zobrazované informace
Pro podrobné informace o kompatibilitě vašeho
USB zařízení navštivte stránky zákaznické
podpory.
Stránky zákaznické podpory
http://support.sony-europe.com
A
A Zdroj
B Název skladby*1, název disku/jméno
interpreta*1, jméno interpreta*1, číslo alba*2,
název alba*1, číslo skladby/uplynulá doba
přehrávání, hodiny
*1 Jsou zobrazeny informace funkce CD TEXT, resp.
souboru MP3/WMA/AAC.
*2 Číslo alba se zobrazuje pouze při změně alba.
Pro změnu zobrazovaných informací B
stiskněte tlačítko (DSPL) (Zobrazení).
Rada
Zobrazované informace se mohou lišit v závislosti na
modelu, typu disku, formátu záznamu a nastavení.
Opakované a náhodné přehrávání
1
Během přehrávání opakovaně
stiskněte tlačítko (3) (REP)
(Opakované přehrávání) nebo (4)
(SHUF) (Náhodné přehrávání) tak, aby
se zobrazilo požadované nastavení.
Vyberte
Pro
TRACK
(Skladba)
opakované přehrávání
skladby.
ALBUM
(Album)*
opakované přehrávání
alba.
SHUF ALBUM
(Náhodné
přehrávání alba)*
přehrávání alba
v náhodném pořadí.
SHUF DISC
(Náhodné
přehrávání disku)
přehrávání disku
v náhodném pořadí.
* Při přehrávání souborů MP3/WMA/AAC.
Pro návrat do režimu normálního přehrávání
vyberte možnost „ OFF“ (Vypnuto) nebo
„SHUF OFF“ (Náhodné přehrávání vyp.).
14
• Lze používat USB zařízení typu MSC (Mass
Storage Class) a MTP (Media Transfer
Protocol) kompatibilní se standardem USB.
• Odpovídající kodek je MP3 (.mp3), WMA
(.wma) a AAC (.m4a).
• Doporučujeme vám, abyste si data na USB
zařízení zálohovali.
Poznámka
USB zařízení připojte až po spuštění motoru.
Pokud jej připojíte před spuštěním motoru, mohlo by
v závislosti na USB zařízení dojít k jeho poruše nebo
poškození.
Přehrávání z USB zařízení
1
Připojte USB zařízení do USB
konektoru.
Pokud používáte kabel, použijte pro připojení
kabel dodaný k USB zařízení.
Spustí se přehrávání.
Pokud je USB zařízení již připojeno, zobrazte
opakovaným stisknutím tlačítka (SOURCE/OFF)
(Zdroj/vypnout) položku „USB“. Spustí se
přehrávání.
Stisknutím tlačítka (SOURCE/OFF) (Zdroj/
vypnout) na 1 sekundu můžete přehrávání
ukončit.
Odpojení USB zařízení
1 Ukončete přehrávání na USB zařízení.
2 Odpojte USB zařízení.
Pokud odpojíte USB zařízení během
přehrávání, může dojít k poškození dat na
USB zařízení.
Poznámky
• Nepoužívejte USB zařízení, která jsou velká nebo
těžká, protože by mohla v důsledku vibrací spadnout
nebo způsobit uvolnění připojení.
• Neodnímejte přední panel během přehrávání z USB
zařízení, protože by mohlo dojít k poškození dat na
USB zařízení.
• Tento přístroj nerozpozná USB zařízení připojená
přes USB rozbočovač.
Zobrazované informace
A Zdroj
B Název skladby, jméno interpreta, číslo alba*,
název alba, číslo skladby/uplynulá doba
přehrávání, hodiny
* Číslo alba se zobrazuje pouze při změně alba.
Pro změnu zobrazovaných informací B stiskněte
tlačítko (DSPL) (Zobrazení).
Poznámky
• Zobrazované informace se liší v závislosti na USB
zařízení, formátu záznamu a nastavení. Pro
podrobné informace navštivte stránky zákaznické
podpory.
• Maximální počet zobrazitelných dat je následující:
– složek (alb): 128
– souborů (skladeb) v jedné složce: 500
• Nenechávejte USB zařízení v zaparkovaném
vozidle. Mohlo by dojít k poruše.
• V závislosti na množství zaznamenaných dat může
spuštění přehrávání nějakou dobu trvat.
• Soubory DRM (Digital Rights Management) nemusí
být možné přehrát.
• Při přehrávání nebo při rychlém posunu vpřed/vzad
u souborů MP3/WMA/AAC s VBR (proměnný datový
tok) se nemusí zobrazovat správně uplynulá doba
přehrávání.
• Přehrávání následujících souborů MP3/WMA/AAC
není podporováno:
– s bezeztrátovou kompresí,
– chráněných autorskými právy.
Opakované a náhodné přehrávání
1
Během přehrávání opakovaně
stiskněte tlačítko (3) (REP)
(Opakované přehrávání) nebo (4)
(SHUF) (Náhodné přehrávání) tak, aby
se zobrazilo požadované nastavení.
Vyberte
Pro
TRACK
(Skladba)
opakované přehrávání
skladby.
ALBUM
(Album)
opakované přehrávání
alba.
SHUF ALBUM
(Náhodné
přehrávání alba)
přehrávání alba
v náhodném pořadí.
SHUF DEVICE
(Náhodné
přehrávání všech
skladeb)
přehrávání všech
skladeb v náhodném
pořadí.
Po uplynutí 3 sekund je nastavení dokončeno.
Pro návrat do režimu normálního přehrávání
vyberte možnost „ OFF“ (Vypnuto) nebo
„SHUF OFF“ (Náhodné přehrávání vyp.).
15
Přehrávač iPod
Podrobné informace o kompatibilitě vašeho
přehrávače iPod - viz „Přehrávač iPod“ na
straně 22 nebo navštivte stránky zákaznické
podpory.
* Pokud je připojen přehrávač iPod touch nebo přístroj
iPhone nebo pokud byl při posledním přehrávání
z přehrávače iPod použit režim Passenger Control
(Ovládání cestujícím), nebude logo na displeji
zobrazeno.
2
V tomto návodu k obsluze se označení „iPod“
používá jako všeobecný termín pro funkce iPod
na přístroji iPod a iPhone, pokud není v textu
nebo na vyobrazeních uvedeno jinak.
Stránky zákaznické podpory
http://support.sony-europe.com
Před připojením přehrávače iPod snižte hlasitost
na přístroji.
1
* V závislosti na nastavení přehrávače iPod se nemusí
zobrazit.
3
Přehrávání z přehrávače iPod
Pomocí USB kabelu s dokovacím
konektorem připojte přehrávač iPod
k USB konektoru na přístroji.
M
U
>
EN
.
Přehrávač iPod se automaticky zapne a na
displeji přehrávače se zobrazí níže uvedená
obrazovka.*
Stisknutím tlačítka (MODE) (Režim)
vyberte režim přehrávání.
Režim se bude měnit následovně:
RESUMING (Obnovení přehrávání) t
ALBUM (Album) t TRACK (Skladba)
t PODCAST (Podcast)* t GENRE
(Žánr) t PLAYLIST (Seznam skladeb)
t ARTIST (Interpret)
Upravte hlasitost.
Stisknutím tlačítka (SOURCE/OFF) (Zdroj/
vypnout) na 1 sekundu můžete přehrávání
ukončit.
Odpojení přehrávače iPod
1 Ukončete přehrávání na přehrávači iPod.
2 Odpojte přehrávač iPod.
Upozornění pro iPhone
Při připojení přístroje iPhone přes USB rozhraní bude
hlasitost telefonu ovládána samotným přístrojem
iPhone. Abyste zabránili náhlému zvýšení hlasitosti po
ukončení hovoru, nezvyšujte během telefonního
hovoru hlasitost na přístroji.
Poznámky
• Neodnímejte přední panel během přehrávání
z přehrávače iPod, protože by mohlo dojít
k poškození dat.
• Tento přístroj nerozpozná přehrávač iPod připojený
přes USB rozbočovač.
Rady
• Pokud je klíček zapalování otočen do polohy ACC
a přístroj je zapnutý, bude se přehrávač iPod dobíjet.
• Pokud odpojíte přehrávač iPod během přehrávání,
zobrazí se na displeji přístroje zpráva „NO DEV“
(Žádné zařízení).
Režim obnovení přehrávání
Rada
Pro připojení k dokovacímu konektoru doporučujeme
použít USB kabel RC-100IP (není součástí
příslušenství).
Automaticky se spustí přehrávání skladeb
z přehrávače iPod od místa posledního
zastavení přehrávání.
Pokud je přehrávač iPod již připojen,
zobrazte opakovaným stisknutím tlačítka
(SOURCE/OFF) (Zdroj/vypnout) položku
„USB“. Spustí se přehrávání. (Pokud je
přehrávač iPod rozpoznán, zobrazí se na
displeji nápis „IPD“.)
16
Pokud je přehrávač iPod připojen k dokovacímu
konektoru, změní se režim tohoto přístroje na
režim obnovení přehrávání a přehrávání se spustí
v režimu nastaveném na přehrávači iPod.
V režimu obnovení přehrávání nepracují
následující tlačítka:
– (3) (REP) (Opakované přehrávání),
– (4) (SHUF) (Náhodné přehrávání).
Zobrazované informace
Opakované a náhodné přehrávání
1
A Indikace zdroje (iPod)
B Název skladby, jméno interpreta, název alba,
číslo skladby/uplynulá doba přehrávání,
hodiny
Pro změnu zobrazovaných informací B stiskněte
tlačítko (DSPL) (Zobrazení).
Rada
Při změně alba/podcastu/žánru/interpreta/seznamu
skladeb se krátce zobrazí odpovídající číslo.
Poznámka
Některá písmena uložená v přehrávači iPod se
nemusí zobrazit správně.
Nastavení režimu přehrávání
1
Během přehrávání stiskněte tlačítko
(MODE) (Režim).
Režim se bude měnit následovně:
ALBUM (Album) t TRACK (Skladba)
t PODCAST (Podcast)* t GENRE
(Žánr) t PLAYLIST (Seznam skladeb)
t ARTIST (Interpret)
* V závislosti na nastavení přehrávače iPod se nemusí
zobrazit.
Přeskočení alba, podcastu, žánru,
seznamu skladeb a interpreta
Funkce
Stiskněte
Přeskočení
(1)/(2) (ALBM –/+) (Album)
[stiskněte jednou pro každý
skok]
Souvislé
přeskakování
(1)/(2) (ALBM –/+) (Album)
[podržte až do okamžiku, kdy
dosáhnete požadovaného místa]
Během přehrávání opakovaně
stiskněte tlačítko (3) (REP)
(Opakované přehrávání) nebo (4)
(SHUF) (Náhodné přehrávání) tak, aby
se zobrazilo požadované nastavení.
Vyberte
Pro
TRACK
(Skladba)
opakované přehrávání
skladby.
ALBUM
(Album)
opakované přehrávání
alba.
PODCAST
(Podcast)
opakované přehrávání
podcastu.
ARTIST
(Interpret)
opakované přehrávání
interpreta.
PLAYLIST
opakované přehrávání
(Seznam skladeb) seznamu skladeb.
GENRE (Žánr)
opakované přehrávání
žánru.
SHUF ALBUM
(Náhodné
přehrávání alba)
přehrávání alba
v náhodném pořadí.
SHUF PODCAST
(Náhodné
přehrávání
podcastu)
přehrávání podcastu
v náhodném pořadí.
SHUF ARTIST
(Náhodné
přehrávání
interpreta)
přehrávání interpreta
v náhodném pořadí.
přehrávání seznamu
SHUF PLAYLIST
skladeb v náhodném
(Náhodné
pořadí.
přehrávání
seznamu skladeb)
SHUF GENRE
(Náhodné
přehrávání žánru)
přehrávání žánru
v náhodném pořadí.
SHUF DEVICE
(Náhodné
přehrávání všech
skladeb)
přehrávání všech
skladeb v náhodném
pořadí.
Po uplynutí 3 sekund je nastavení dokončeno.
Pro návrat do režimu normálního přehrávání
vyberte možnost „ OFF“ (Vypnuto) nebo
„SHUF OFF“ (Náhodné přehrávání vyp.).
17
Přímé ovládání přehrávače
iPod — Passenger Control
(Ovládání cestujícím)
Přehrávač iPod připojený do dokovacího
konektoru můžete ovládat přímo.
1
Během přehrávání podržte stisknuté
tlačítko (MODE) (Režim).
Zobrazí se zpráva „MODE IPOD“ (Režim
iPod) a nyní můžete ovládat přehrávač iPod
přímo.
Změna informací zobrazovaných na
displeji
Stiskněte tlačítko (DSPL) (Zobrazení).
Zobrazované informace se budou měnit
následovně:
Název skladby t Jméno interpreta t Název
alba t MODE IPOD (Režim iPod) t Hodiny
Ukončení režimu Passenger Control
(Ovládání cestujícím)
Podržte stisknuté tlačítko (MODE) (Režim).
Zobrazí se zpráva „MODE AUDIO“ (Audio
režim) a režim přehrávání se změní na
„RESUMING“ (Obnovení přehrávání).
Poznámky
• Hlasitost lze nastavovat pouze na přístroji.
• Při zrušení tohoto režimu se rovněž vypne funkce
opakovaného přehrávání.
Další funkce
Změna nastavení zvuku
Nastavení zvukových charakteristik
1
Opakovaným stisknutím výběrového
tlačítka zobrazte požadovanou
položku.
2
Pomocí otočného ovladače upravte
nastavení vybrané položky.
3
Stiskněte tlačítko
(BACK) (Zpět).
Nastavení je dokončeno a displej se vrátí
k normálnímu režimu přehrávání/příjmu.
Je možné nastavit následující položky (podrobné
informace naleznete na referenční straně):
EQ3
Výběr některého ze 7 typů ekvalizační křivky
(XPLOD, VOCAL, EDGE, CRUISE, SPACE,
GRAVITY, CUSTOM (Uživatelské nastavení)
nebo OFF (Vypnuto)).
LOW (Hloubky)*1, MID (Středy)*1, HI
(Výšky)*1 (strana 19)
BAL (Vyvážení levého/pravého kanálu)
Vyvážení hlasitosti levého a pravého kanálu.
FAD (Vyvážení předních/zadních kanálů)
Vyvážení hlasitosti předních a zadních kanálů
SUB*2 (Hlasitost subwooferu)
Nastavení hlasitosti subwooferu.
AUX*3 (Úroveň externího vstupu)
Nastavení úrovně hlasitosti pro každé připojené
externí zařízení: „+18 dB“ – „0 dB“ – „–8 dB“.
Toto nastavení ruší potřebu měnit hlasitost při
přepínání mezi zdroji.
*1 Pokud je aktivován ekvalizér (EQ3).
*2 Pokud je zvukový výstup nastaven na „SUB-OUT“
(Subwoofer) (strana 19).
Při nejnižším nastavení se zobrazuje „ATT“
(Ztlumení zvuku) a nastavení lze provést v 21
krocích.
*3 Pokud je aktivován zdroj AUX (Externí zařízení)
(strana 20).
18
Nastavení ekvalizační křivky —
EQ3
Úprava položek nastavení —
SET (Nastavení)
Možnost „CUSTOM“ (Uživatelské nastavení)
funkce EQ3 vám umožňuje provádět vaše vlastní
nastavení ekvalizéru.
1
1
Stiskněte a podržte výběrové tlačítko.
Zobrazí se nabídka pro nastavení.
Vyberte zdroj a opakovaným
stisknutím výběrového tlačítka vyberte
„EQ3“.
2
2
Opakovaným stisknutím výběrového
tlačítka zobrazte požadovanou
položku.
Pomocí otočného ovladače vyberte
„CUSTOM“ (Uživatelské nastavení).
3
3
Opakovaným stisknutím výběrového
tlačítka zobrazte položku „LOW“
(Hloubky), „MID“ (Středy) nebo „HI“
(Výšky).
Pomocí otočného ovladače vyberte
nastavení (například „ON“ (Zapnuto)
nebo „OFF“ (Vypnuto)).
4
Stiskněte a podržte výběrové tlačítko.
Nastavení je dokončeno a displej se vrátí
k normálnímu režimu přehrávání/příjmu.
Pomocí otočného ovladače upravte
nastavení vybrané položky.
Úroveň hlasitosti je nastavitelná s krokem
1 dB od –10 dB do +10 dB.
Poznámka
Zobrazované položky se mohou lišit podle zdroje
a nastavení.
4
Zopakujte kroky 3 a 4 pro nastavení
ekvalizační křivky.
Pro obnovení ekvalizační křivky nastavené
z výroby stiskněte a podržte výběrové tlačítko
před dokončením nastavení.
5
Stiskněte tlačítko
(BACK) (Zpět).
Nastavení je dokončeno a displej se vrátí
k normálnímu režimu přehrávání/příjmu.
Rada
Lze rovněž nastavit ostatní typy ekvalizéru.
Je možné nastavit následující položky (podrobné
informace naleznete na referenční straně):
CLOCK-ADJ (Nastavení hodin) (strana 6)
CT (Časový signál)
Aktivace funkce CT (Časový signál): „ON“
(Zapnuto), „OFF“ (Vypnuto) (strana 12, 13).
BEEP (Zvukový signál)
Aktivace zvukového signálu: „ON“ (Zapnuto),
„OFF“ (Vypnuto).
AUX-A (Externí zdroj zvuku)*1
Aktivace externího zdroje zvuku: „ON“
(Zapnuto), „OFF“ (Vypnuto) (strana 20).
A.OFF (Automatické vypnutí)
Lze nastavit požadovanou dobu po vypnutí
přístroje, po jejímž uplynutí bude přístroj zcela
odpojen od napájení: „NO“ (Ne), „30S“
(30 sekund), „30M“ (30 minut), „60M“
(60 minut).
SUB/REAR (Subwoofer/zesilovač)*1
Přepínání zvukového výstupu: „SUB-OUT“
(Subwoofer), „REAR-OUT“ (Zesilovač).
DEMO (Ukázkový režim)
Aktivace ukázkového režimu: „ON“ (Zapnuto),
„OFF“ (Vypnuto).
DIM (Snížení jasu displeje)
Změna jasu displeje: „ON“ (Zapnuto), „OFF“
(Vypnuto).
M.DSPL (Pohyblivé zobrazení)
– „SA“ (Spektrální analyzátor): pro zobrazování
pohyblivých vzorů a spektrálního analyzátoru.
– „OFF“ (Vypnuto): pro zrušení režimu
pohyblivého zobrazení.
A.SCRL (Automatické posouvání textu)
Automatické posouvání dlouhého textu: „ON“
(Zapnuto), „OFF“ (Vypnuto).
19
LOCAL (Režim lokálního vyhledávání)
– „ON“ (Zapnuto): pro ladění stanic pouze se
silným signálem.
– „OFF“ (Vypnuto): pro normální ladění.
MONO (Monofonní režim)*2
Výběr monofonního příjmu pro vylepšení
slabého příjmu v pásmu FM: „ON“ (Zapnuto),
„OFF“ (Vypnuto).
REG (Regionální příjem)*2
Omezení příjmu na určitý region: „ON“
(Zapnuto), „OFF“ (Vypnuto) (strana 13).
Z.TIME (Doba funkce Zappin)
Nastavení doby přehrávání pro funkci ZAPPIN.
– „Z.TIME-1 (about 6 seconds)“ (asi 6 sekund),
„Z.TIME-2 (about 9 seconds)“ (asi 9 sekund),
„Z.TIME-3 (about 30 seconds)“ (asi
30 sekund).
LPF (Dolní propust)*3
Výběr dělicí frekvence subwooferu: „OFF“
(Vypnuto), „80 Hz“, „100 Hz“, „120 Hz“,
„140 Hz“, „160 Hz“.
LPF NORM/REV (Dolní propust normální/opačná)*3
Výběr fáze subwooferu: „NORM“ (Normální),
„REV“ (Opačná).
HPF (Horní propust)
Výběr dělicí frekvence předních/zadních
reproduktorů: „OFF“ (Vypnuto), „80 Hz“,
„100 Hz“, „120 Hz“, „140 Hz“, „160 Hz“.
LOUD (Zesílení basů)
Zesílení basů a výšek pro dosažení čistého
zvuku při nízkých úrovních hlasitosti: „ON“
(Zapnuto), „OFF“ (Vypnuto).
BTM (Naladění nejsilnějších stanic)
(strana 11)
*1 Pokud je přístroj vypnutý.
*2 Pokud je přijímán signál FM.
*3 Pokud je zvukový výstup nastaven na „SUB-OUT“
(Subwoofer).
Používání přídavných zařízení
Externí audio zařízení
Po připojení volitelného přenosného audio
zařízení do vstupního konektoru AUX (Externí
zařízení) (stereo mini konektor) na přístroji
a následném výběru tohoto zdroje můžete
poslouchat tento zdroj v reproduktorech vozidla.
Úroveň hlasitosti je nastavitelná, aby bylo možno
kompenzovat rozdíly mezi přístrojem
a přenosným audio zařízením. Postupujte
následujícím způsobem:
Připojení přenosného audio zařízení
1 Vypněte přenosné audio zařízení.
2 Snižte hlasitost přístroje.
3 Připojte zařízení k přístroji.
Propojovací kabel*
(není součástí
příslušenství)
* Zajistěte, aby byla použita zástrčka rovného typu.
Nastavení hlasitosti
Před spuštěním přehrávání nezapomeňte nastavit
hlasitost každého připojeného audio zařízení.
1 Snižte hlasitost přístroje.
2 Opakovaným stisknutím tlačítka
(SOURCE/OFF) (Zdroj/vypnout) zobrazte
položku „AUX“ (Externí zařízení).
Potom se na displeji zobrazí nápis „AUX
FRONT IN“ (Přední vstup pro externí
zařízení).
3 Na přenosném audio zařízení nastavte střední
úroveň hlasitosti a spusťte přehrávání.
4 Nastavte na tomto přístroji hlasitost, kterou
obvykle používáte.
5 Upravte vstupní úroveň (strana 18).
20
Kartový dálkový ovladač RM-X114
Doplňující informace
Tlačítka na kartovém dálkovém ovladači ovládají
stejné funkce jako odpovídající tlačítka na
přístroji.
Bezpečnostní upozornění
DSPL
DSPL
MENU*
SOURCE
</,
(SEEK –/+)
SEEK–
SOUN
D
VOL (+/–)
DISC +
SOURCE
DISC –
LIST
SEEK+
R
ENTE
+
m/M
(DISC*/
PRESET
+/–)
ENTER*
PRESET –
OFF
MODE
LIST
PRESET +
MENU
SOUND
OFF
MODE
ATT
VOL
ATT
–
• Jestliže jste vozidlo zaparkovali tak, že na něj
dopadá přímé sluneční světlo, nechejte přístroj
před použitím vychladnout.
• Automatická (motorová) anténa se při provozu
přístroje vysune automaticky.
Kondenzace vlhkosti
Pokud dojde uvnitř přístroje ke kondenzaci vlhkosti,
vyjměte disk a počkejte asi jednu hodinu, aby
přístroj vyschl. V opačném případě nebude přístroj
pracovat správně.
Aby zůstala zachována vysoká
kvalita zvuku
Chraňte přístroj a disky před kapalinami.
Následující tlačítka na kartovém dálkovém
ovladači mají rovněž odlišné názvy/funkce než
tlačítka na přístroji:
• Tlačítko DSPL (Zobrazení)
Pro změnu informací zobrazovaných na
displeji.
• Tlačítko SOURCE (Zdroj)
Pro zapnutí napájení; změnu zdroje (rádio/CD/
USB/AUX).
• Tlačítka </, (SEEK –/+) (Vyhledávání)
V režimu rádia/CD/USB mají stejnou funkci
jako tlačítka (SEEK) –/+ (Vyhledávání) na
přístroji.
• Tlačítko SOUND (Zvuk)
Stejná funkce jako výběrové tlačítko na
přístroji.
• Tlačítko OFF (Vypnout)
Pro vypnutí napájení; zastavení zdroje.
• Tlačítko LIST (Seznam)
Pro výběr PTY (Typ programu) v systému
RDS.
• Tlačítka M/m (DISC (Disk)*/PRESET +/–
(Předvolba))
V režimu CD/USB mají stejnou funkci jako
tlačítka (1)/(2) (ALBM –/+) (Album) na
přístroji.
• Tlačítko ATT (Ztlumení zvuku)
Pro ztlumení zvuku. Dalším stisknutím tlačítka
se tato funkce zruší.
* U tohoto přístroje není k dispozici.
Poznámka
Pokud vypnete přístroj a zhasne displej, není možno
přístroj ovládat kartovým dálkovým ovladačem, dokud
nestisknete tlačítko (SOURCE/OFF) (Zdroj/vypnout) na
přístroji nebo dokud přístroj neaktivujete vložením
disku.
Poznámky k diskům
• Neponechávejte disky na přímém slunečním
světle, v blízkosti zdrojů tepla (jako jsou například
výstupy horkého vzduchu) ani ve vozidle
zaparkovaném na přímém slunci.
• Před přehráváním otřete disk
čisticím hadříkem směrem od
středu k okraji. Nepoužívejte
rozpouštědla, jako je benzín,
ředidlo nebo běžně dostupné
čisticí prostředky.
• Tento přístroj je určen pro
přehrávání disků, které jsou
v souladu s normou Compact
Disc (CD). Duální disky a některé hudební disky
zakódované prostřednictvím technologií na
ochranu autorských práv neodpovídají normě
Compact Disc (CD), a proto je nemusí být možné
na tomto přístroji přehrávat.
• Disky, které NELZE přehrávat
– disky s nalepenými štítky, samolepkami, lepicí
páskou nebo papírem. Při přehrávání takového
disku může dojít k poškození přístroje nebo
zničení disku,
– disky nestandardního tvaru (například srdce,
čtverec nebo hvězda). V takovém případě může
dojít k poškození přístroje,
– 8cm disky.
Poznámky k diskům CD-R/CD-RW
• Maximální počet (pouze disky CD-R/CD-RW):
– složek (alb): 150 (včetně kořenové složky),
– souborů (skladeb) a složek: 300 (pokud název
souboru/složky obsahuje mnoho znaků, může
být tento počet nižší než 300),
– zobrazitelných znaků pro název složky/souboru:
32 (Joliet)/64 (Romeo).
• Pokud disk s více sekcemi (Multi Session) začíná
sekcí CD-DA, je rozpoznán jako disk CD-DA
a ostatní sekce nebudou přehrány.
21
• Disky, které NELZE přehrávat
– disky CD-R/CD-RW se špatnou kvalitou
záznamu,
– disky CD-R/CD-RW zaznamenané na
nekompatibilním záznamovém zařízení,
– nesprávně uzavřené disky CD-R/CD-RW,
– disky CD-R/CD-RW zaznamenané v jiném
formátu než ve formátu hudebního CD nebo ve
formátu MP3 odpovídajícímu normě ISO9660
Level 1/Level 2, Joliet/Romeo nebo Multi
Session (s více sekcemi).
• Společnost Apple neodpovídá za správný provoz
tohoto zařízení ani za jeho soulad
s bezpečnostními a regulačními standardy.
Pořadí přehrávání souborů MP3/
WMA/AAC
Výměna lithiové baterie kartového
dálkového ovladače
MP3/WMA/AAC
Složka
(album)
Soubor
(skladba)
MP3/WMA/
AAC
V případě jakýchkoliv dotazů nebo problémů
týkajících se vašeho přístroje, které nejsou uvedeny
v tomto návodu k obsluze, se obraťte na vašeho
nejbližšího prodejce Sony.
Údržba
Za normálních podmínek je provozní životnost
baterie přibližně 1 rok. (Provozní životnost
baterie může být kratší v závislosti na
podmínkách používání.)
Jakmile začne být baterie vybitá, snižuje se
provozní dosah kartového dálkového ovladače.
Vyměňte baterii za novou lithiovou baterii typu
CR2025. Při použití jakékoliv jiné baterie hrozí
nebezpečí požáru nebo výbuchu.
Přehrávač iPod
• Přístroj lze připojit k následujícím přehrávačům
iPod. Před použitím aktualizujte software vašeho
přehrávače iPod na nejnovější verzi.
Přístroj podporuje následující modely:
– iPod touch,
– iPod touch (2. generace),
– iPod classic,
– iPod classic (120 GB),
– iPod video*,
– iPod nano (4. generace),
– iPod nano (3. generace),
– iPod nano (2. generace),
– iPod nano (1. generace)*.
A rovněž také:
– iPhone,
– iPhone 3G.
* Při připojení přehrávače iPod nano (1. generace)
nebo iPod video není dostupný režim Passenger
control (Ovládání cestujícím).
22
• Označení „Made for iPod“ znamená, že
elektronické příslušenství bylo navrženo speciálně
pro připojení k přehrávači iPod a bylo
certifikováno výrobcem tak, aby odpovídalo
výkonnostním standardům Apple.
• Označení „Works with iPhone“ znamená, že
elektronické příslušenství bylo navrženo speciálně
pro připojení k zařízení iPhone a bylo
certifikováno výrobcem tak, aby odpovídalo
výkonnostním standardům Apple.
x
stranou +
nahoru
Poznámky k lithiové baterii
• Udržujte lithiovou baterii mimo dosah dětí.
V případě, že dojde k polknutí baterie, okamžitě
vyhledejte lékařskou pomoc.
• Aby byl zajištěn správný kontakt, otřete baterii
suchým hadříkem.
• Při instalaci baterie dbejte na dodržení správné
polarity.
• Nedržte baterii pomocí kovových pinzet, aby nedošlo
ke zkratu.
VAROVÁNÍ
Při nesprávném zacházení může baterie
explodovat.
Baterii nenabíjejte, nerozebírejte ani
nevhazujte do ohně.
Výměna pojistky
Při výměně pojistky zajistěte,
aby byla použita pojistka se
stejným proudovým zatížením,
jaké je uvedeno na originální
pojistce. Jestliže dojde ke
spálení pojistky, zkontrolujte
připojení napájení a vyměňte
pojistku. Pokud se pojistka po
výměně opět spálí, může se
Pojistka (10 A)
jednat o vnitřní závadu.
V takovém případě prosím
požádejte o pomoc nejbližšího prodejce Sony.
Vyjmutí přístroje
1
Odejměte ochranný rámeček.
1 Odejměte přední panel (strana 7).
2 Stiskněte obě strany ochranného rámečku
a stáhněte jej.
Čištění konektorů
Pokud jsou konektory mezi vlastním přístrojem
a předním panelem znečištěné, nemusí přístroj
pracovat správně. Aby k takovým situacím
nedocházelo, odejměte přední panel (strana 7)
a očistěte konektory vatovým tampónem. Při čištění
nepoužívejte nadměrnou sílu. V opačném případě
by mohlo dojít k poškození konektorů.
x
2
Vlastní přístroj
Zadní strana
předního panelu
Poznámky
• Z bezpečnostních důvodů vypněte před čištěním
konektorů zapalování a vyjměte klíček ze spínací
skříňky.
• Nikdy se nedotýkejte konektorů prsty nebo
jakýmikoliv kovovými předměty.
Vyjměte přístroj.
1 Vložte oba uvolňovací klíče současně tak,
aby zacvakly do správné polohy.
Háček směřuje
dovnitř.
2 Zatáhněte za uvolňovací klíče, aby se
přístroj odjistil.
3 Vysuňte přístroj ven z místa upevnění.
23
Technické údaje
Část radiopřijímače
FM
Rozsah ladění: 87,5 – 108,0 MHz
Anténní konektor:
Konektor pro externí anténu
Mezifrekvence: 150 kHz
Využitelná citlivost: 10 dBf
Selektivita: 75 dB při 400 kHz
Odstup signál/šum: 70 dB (mono)
Odstup kanálů: 40 dB při 1 kHz
Frekvenční rozsah: 20 – 15 000 Hz
MW/LW
Rozsah ladění:
MW: 531 – 1 602 kHz
LW: 153 – 279 kHz
Anténní konektor:
Konektor pro externí anténu
Mezifrekvence: 25 kHz
Citlivost: MW: 26 µV, LW: 45 µV
Část CD přehrávače
Odstup signál/šum: 120 dB
Frekvenční rozsah: 10 – 20 000 Hz
Kolísání: neměřitelné
Část USB přehrávače
Rozhraní: USB (plnorychlostní)
Maximální proud: 500 mA
Část výkonového zesilovače
Výstupy: výstupy pro reproduktory (konektory
s pojistkou)
Impedance reproduktorů: 4 – 8 ohmů
Maximální výstupní výkon: 52 W × 4 (při 4 ohmech)
Všeobecné údaje
24
Výstupy:
Výstupní audio konektory (přepínatelné
subwoofer/zesilovač)
Konektor pro ovládání relé automatické
(motorové) antény
Konektor pro ovládání výkonového zesilovače
Vstupy:
Konektor pro ovládání funkce Telephone ATT
(Ztlumení zvuku při příjmu telefonního hovoru)
Vstupní konektor pro dálkový ovladač
Vstupní konektor antény
Vstupní konektor AUX (Externí zařízení) (stereo
mini konektor)
Vstupní USB konektor
Řízení kmitočtové charakteristiky:
Hloubky: ±10 dB při 60 Hz (XPLOD)
Středy: ±10 dB při 1 kHz (XPLOD)
Výšky: ±10 dB při 10 kHz (XPLOD)
Požadavky na napájení: 12 V stejnosm. z
akumulátoru vozidla
(záporná zem (uzemnění))
Rozměry: přibl. 178 × 50 × 179 mm (š/v/h)
Montážní rozměry: přibl. 182 × 53 × 162 mm (š/v/h)
Hmotnost: přibl. 1,2 kg
Dodávané příslušenství:
Součásti pro instalaci a zapojení (1 souprava)
Volitelné příslušenství/vybavení:
Kartový dálkový ovladač: RM-X114
Propojovací USB kabel pro iPod: RC-100IP
Váš prodejce nemusí některé z výše uvedených
položek prodávat. Požádejte prosím vašeho
prodejce o podrobné informace.
Design a technické údaje mohou být změněny bez
předchozího upozornění.
• Při výrobě některých desek plošných spojů se
nepoužívají halogenované samozhášecí přísady.
• Při výrobě skříněk se nepoužívají halogenované
samozhášecí přísady.
• Jako výplňový materiál pro zabalení přístroje se
používá papír.
Odstraňování problémů
Následující kontrolní seznam vám pomůže při
odstraňování problémů, se kterými se můžete při
použití přístroje setkat.
Dříve než začnete tento seznam procházet,
zkontrolujte prosím zapojení přístroje a provozní
postupy.
Pokud nelze problém vyřešit, navštivte následující
stránky zákaznické podpory:
Stránky zákaznické podpory
http://support.sony-europe.com
Všeobecné problémy
Do přístroje není přiváděno žádné napájecí
napětí.
• Zkontrolujte připojení nebo pojistku.
• Pokud je přístroj vypnutý a zhasne displej, není
možné jej ovládat dálkovým ovladačem.
t Zapněte přístroj.
Automatická (motorová) anténa se nevysune.
Automatická (motorová) anténa nemá reléovou
skříňku.
Není slyšet žádný zvuk.
• Je zapnuta funkce ATT (Ztlumení zvuku) nebo
Telephone ATT (Ztlumení zvuku při příjmu
telefonního hovoru) (pokud je připojen kabel
rozhraní telefonu ve vozidle do konektoru ATT).
• Poloha ovladače „FAD“ (Vyvážení předních/zadních
kanálů) není nastavena pro systém se dvěma
reproduktory.
Neozývá se zvuková signalizace (pípnutí).
• Zvuková signalizace (pípnutí) je vypnuta (strana 19).
• Je připojen volitelný výkonový zesilovač
a nepoužíváte vestavěný zesilovač.
Byl vymazán obsah paměti.
• Bylo stisknuto tlačítko RESET.
t Znovu uložte nastavení do paměti.
• Došlo k odpojení napájecího kabelu nebo
akumulátoru. Nebo nejsou kabely připojeny správně.
Jsou vymazány uložené stanice a nastavení
hodin.
Došlo ke spálení pojistky.
Při přepínání polohy klíčku zapalování je slyšet
hluk.
Kabely nejsou správně připojeny ke konektoru pro
napájení elektrického příslušenství vozidla.
Během přehrávání nebo příjmu rozhlasové
stanice se spustí ukázkový režim.
Pokud je nastavena možnost „DEMO-ON“ (Ukázkový
režim zap.) a po dobu 5 minut není provedena žádná
operace, spustí se ukázkový režim.
t Nastavte možnost „DEMO-OFF“ (Ukázkový režim
vyp.) (strana 19).
Z displeje zmizí údaje nebo se na displeji nic
nezobrazí.
• Je nastavena možnost „DIM-ON“ (Snížení jasu
displeje zap.) (strana 19).
• Podržíte-li stisknuté tlačítko (SOURCE/OFF) (Zdroj/
vypnout), displej zhasne.
t Stiskněte a podržte tlačítko (SOURCE/OFF)
(Zdroj/vypnout) na přístroji tak dlouho, dokud se
displej nerozsvítí.
• Jsou znečistěné konektory (strana 23).
Funkce Auto Off (Automatické vypnutí)
nepracuje.
Přístroj je zapnutý. Funkce Auto Off (Automatické
vypnutí) se aktivuje po vypnutí přístroje.
t Vypněte přístroj.
Příjem rozhlasového vysílání
Není možno přijímat žádné stanice.
Zvuk je rušen šumy.
• Připojení není provedeno správně.
t Připojte ovládací kabel automatické (motorové)
antény (modrý) nebo napájecí kabel elektrického
příslušenství vozidla (červený) k napájecímu
kabelu anténního zesilovače ve vozidle (pouze
tehdy, pokud je vaše vozidlo vybaveno
vestavěnou anténou FM/MW/LW v zadním nebo
bočním skle).
t Zkontrolujte připojení antény vozidla.
t Pokud se anténa vozidla nevysune nahoru,
zkontrolujte připojení ovládacího kabelu
automatické (motorové) antény.
Není možné vyvolat stanice na předvolbách.
• Uložte do paměti správnou frekvenci stanice.
• Signál rozhlasového vysílače je příliš slabý.
Není možné provést automatické ladění stanic.
• Není správně nastaven režim vyhledávání lokálních
stanic.
t Ladění se příliš často zastavuje:
Nastavte možnost „LOCAL-ON“ (Režim
lokálního vyhledávání zap.) (strana 20).
t Ladění se nezastavuje na stanici:
Nastavte možnost „LOCAL-OFF“ (Režim
lokálního vyhledávání vyp.) (strana 20).
• Signál rozhlasového vysílače je příliš slabý.
t Použijte ruční ladění.
Při příjmu stanice FM bliká indikátor „ST“.
• Nalaďte frekvenci přesně.
• Signál rozhlasového vysílače je příliš slabý.
t Nastavte možnost „MONO-ON“ (Monofonní
režim zap.) (strana 20).
Stereofonní FM vysílání je přijímáno
monofonně.
Přístroj je v režimu monofonního příjmu.
t Nastavte možnost „MONO-OFF“ (Monofonní
režim vyp.) (strana 20).
25
RDS
Po několika sekundách poslechu se spustí
vyhledávání (SEEK).
Tato stanice není stanicí se službou TP (Dopravní
program) nebo má slabý signál.
t Vypněte funkci TA (Dopravní hlášení) (strana 12).
Žádné dopravní hlášení.
• Zapněte funkci TA (Dopravní hlášení) (strana 12).
• Stanice nevysílá žádné dopravní zpravodajství,
přestože se jedná o stanici se službou TP (Dopravní
program).
t Nalaďte jinou stanici.
Místo typu programu se zobrazuje indikace
„- - - - - - - -“.
• Aktuálně naladěná stanice není stanicí RDS.
• Nejsou přijímána data RDS.
• Stanice nespecifikuje typ programu.
Přehrávání disků CD
Disk nelze vložit.
• V přehrávači je již vložen jiný disk.
• Disk byl násilím vložen obráceně nebo nesprávně.
Disk se nepřehrává.
• Disk je znečistěný nebo vadný.
• Vložený disk CD-R/CD-RW není určen pro poslech
hudby (strana 21).
Soubory MP3/WMA/AAC nelze přehrát.
Disk není kompatibilní s formátem a verzí MP3/
WMA/AAC. Podrobné informace o discích
a formátech, které lze přehrávat - viz stránky
zákaznické podpory.
U souborů MP3/WMA/AAC trvá déle, než se
spustí přehrávání (ve srovnání s jinými disky).
U následujících typů disků může dojít k prodlevě při
zahájení přehrávání:
– disk, na němž je zaznamenána komplikovaná
stromová struktura,
– disk zaznamenaný v režimu Multi Session (s více
sekcemi),
– disk, který nebyl uzavřen a lze na něj přidávat data.
Informace na displeji se neposouvají.
• U disků s velkým množstvím znaků v názvech je to
možné.
• Položka „A.SCRL“ (Automatické posouvání textu) je
nastavena na „OFF“ (Vypnuto).
t Nastavte možnost „A.SCRL-ON“ (Automatické
posouvání textu zap.) (strana 19).
t Podržte stisknuté tlačítko (DSPL) (Zobrazení)
(SCRL).
Zvuk přeskakuje.
• Přístroj není správně nainstalován.
t Nainstalujte přístroj pod úhlem menším než 45°
do pevné části vozidla.
• Disk je znečistěný nebo vadný.
Nepracují ovládací tlačítka přístroje.
Disk se nevysune.
Stiskněte tlačítko RESET (strana 6).
26
Přehrávání z USB
Nelze přehrávat položky ze zařízení
připojeného prostřednictvím USB
rozbočovače.
Tento přístroj nerozpozná USB zařízení připojená přes
USB rozbočovač.
Nelze přehrávat položky.
USB zařízení nepracuje.
t Znovu jej připojte.
Spuštění přehrávání z USB zařízení trvá delší
dobu.
USB zařízení obsahuje soubory s komplikovanou
stromovou strukturou.
Ozve se pípnutí.
Během přehrávání bylo USB zařízení odpojeno.
t Před odpojením USB zařízení zajistěte, aby bylo
z důvodu ochrany dat nejprve zastaveno
přehrávání.
Zvuk je přerušovaný.
Zvuk může být přerušovaný při vysokém datovém
toku (více než 320 kb/s).
Chybová hlášení/zprávy
CHECKING (Kontrola)
Přístroj provádí kontrolu připojení USB zařízení.
t Počkejte, dokud ověřování připojení neskončí.
ERROR (Chyba)
• Disk je znečištěný nebo je vložen obráceně.
t Očistěte disk nebo jej vložte správně.
• Byl vložen prázdný disk.
• Disk nelze z nějakého důvodu přehrát.
t Vložte jiný disk.
• USB zařízení nebylo automaticky rozpoznáno.
t Odpojte jej a znovu připojte.
• Stisknutím tlačítka Z vyjměte disk.
FAILURE (Porucha)
Nesprávné zapojení reproduktorů/zesilovačů.
t Podívejte se do příručky pro instalaci/zapojení
vašeho modelu přístroje a zkontrolujte zapojení.
HUB NO SUPRT (Rozbočovač není
podporován)
Tento přístroj nepodporuje USB rozbočovač.
L.SEEK +/– (Lokální vyhledávání)
Během automatického ladění je zapnut režim
lokálního vyhledávání.
NO AF (Žádná alternativní frekvence)
Aktuální naladěná stanice nemá alternativní frekvenci.
t Stiskněte tlačítko (SEEK) +/– (Vyhledávání) ve
chvíli, kdy bliká název stanice (programové
služby). Přístroj spustí vyhledávání jiné frekvence
se stejnými daty PI (Identifikace programu)
(zobrazuje se „PI SEEK“ (Vyhledávání PI)).
NO DEV (Žádné zařízení)
Stisknutím tlačítka (SOURCE/OFF) (Zdroj/vypnout)
byl vybrán zdroj, aniž by bylo připojeno USB zařízení.
Během přehrávání bylo odpojeno USB zařízení nebo
USB kabel.
t Zajistěte, aby bylo připojeno USB zařízení a USB
kabel.
NO MUSIC (Žádné hudební soubory)
Disk nebo USB zařízení neobsahuje žádný hudební
soubor.
t Vložte do přístroje hudební CD.
t Připojte USB zařízení, které obsahuje hudební
soubor.
NO NAME (Žádný název)
Ve skladbě není zapsán název disku/alba/interpreta/
skladby.
NO TP (Žádný dopravní program)
Přístroj bude pokračovat v hledání dostupných stanic
s dopravním programem (TP).
OFFSET (Vnitřní chyba)
Mohlo dojít k výskytu vnitřní závady.
t Zkontrolujte správné připojení kabelů. Pokud je
nadále na displeji zobrazena indikace chyby,
obraťte se na nejbližšího prodejce Sony.
OVERLOAD (Přetížení)
USB zařízení je přetíženo.
t Odpojte USB zařízení a potom stisknutím tlačítka
(SOURCE/OFF) (Zdroj/vypnout) změňte zdroj.
t Indikuje, že USB zařízení není v pořádku nebo že
je připojeno nepodporované zařízení.
READ (Načítání)
Přístroj načítá informace o všech skladbách a albech
na disku.
t Počkejte na dokončení načítání, přehrávání se
spustí automaticky. V závislosti na struktuře disku
to může trvat déle než jednu minutu.
RESET (Reset)
Tento přístroj nebo USB zařízení nelze ovládat kvůli
vzniku problému.
t Stiskněte tlačítko RESET (strana 6).
USB NO SUPRT (Nepodporované USB zařízení)
Připojené USB zařízení není podporováno.
t Pro podrobné informace o kompatibilitě vašeho
USB zařízení navštivte stránky zákaznické
podpory.
„
“ nebo „
“
Při rychlém posunu vzad nebo vpřed jste dosáhli
začátku nebo konce disku a není možno pokračovat
dále.
„ “
Přístroj neumí zobrazit tento znak.
Pokud vám tato řešení nepomohou situaci zlepšit,
obraťte se na nejbližšího prodejce Sony.
Pokud vezmete přístroj do opravy z důvodu
problémů s přehráváním CD, přineste s sebou disk,
který jste používali při vzniku problému.
27
CDX-GT540UI_SK.book Page 1 Tuesday, February 9, 2010 3:21 PM
4-152-750-31(1)
FM/MW/LW autorádio
s CD prehrávačom
Návod na použitie
Zrušenie predvádzacieho režimu (DEMO) pozri na str. 6.
CDX-GT540UI
©2009 Sony Corporation
O:\Navody\A_Preklad\CDX-GT540UI_SK\Fm\Sk_02-03_CDX-GT540UI.fm
masterpage:Ľavý
CDX-GT540UI_SK.book Page 2 Tuesday, February 9, 2010 3:21 PM
Z bezpečnostných dôvodov nainštalujte
toto zariadenie len do prístrojovej dosky
v automobile. Podrobnosti o montáži
a zapojeniach sú uvedené v dodávanom
návode Montáž/Zapojenia.
Štítok s označením klasifikácie zariadenia
LASEROVÝ VÝROBOK 1. TRIEDY
je umiestnený na spodnej časti šasi.
Upozornenie pre spotrebiteľov:
Nasledovná informácia sa vzťahuje len
na zariadenia predávané v krajinách
s platnou legislatívou a smernicami EU
Výrobcom tohto produktu je spoločnosť Sony
Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo,
Japonsko. Autorizovaným predstaviteľom
ohľadom záležitostí týkajúcich sa nariadení
EMC a bezpečnosti produktu je spoločnosť
Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse
61, 70327 Stuttgart, Nemecko.
Ohľadom akýchkoľvek servisných služieb alebo
záručných záležitostí pozri adresy poskytnuté
v samostatných dokumentoch týkajúcich sa
servisu a záruky.
Likvidácia starých elektrických
a elektronických zariadení
(Platí v Európskej únii a ostatných
európskych krajinách so zavedeným
separovaným zberom)
Tento symbol na výrobku alebo obale
znamená, že s výrobkom nemôže byť nakladané ako
s domovým odpadom. Miesto toho je potrebné ho doručiť
do vyhradeného zberného miesta na recykláciu
elektrozariadení. Tým, že zaistíte správne zneškodnenie,
pomôžete zabrániť potencionálnemu negatívnemu vplyvu
na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by v opačnom
prípade hrozilo pri nesprávnom nakladaní s týmto
výrobkom. Recyklácia materiálov pomáha uchovávať
prírodné zdroje. Pre získanie ďalších podrobných informácií
o recyklácii tohoto výrobku kontaktujte prosím váš miestny
alebo obecný úrad, miestnu službu pre zber domového
odpadu alebo predajňu, kde ste výrobok zakúpili.
ZAPPIN je obchodná značka spoločnosti Sony
Corporation.
Windows Media a logo
Windows sú obchodné značky
alebo ochranné známky
spoločnosti Microsoft
Corporation v USA a/alebo ostatných krajinách.
iPod je obchodná značka spoločnosti Apple Inc.
registrovaná v USA a ďalších krajinách.
iPhone je obchodná značka spoločnosti Apple Inc.
2
CDX-GT540UI
4-152-750-31(1)
O:\Navody\A_Preklad\CDX-GT540UI_SK\Fm\Sk_02-03_CDX-GT540UI.fm
masterpage:Pravý
CDX-GT540UI_SK.book Page 3 Tuesday, February 9, 2010 3:21 PM
Technológia kódovania zvuku MPEG Layer-3
a patenty sú používané v licencii spoločnosti
Fraunhofer IIS a Thomson.
Tento produkt je chránený konkrétnymi
duševnými vlastníckymi právami spoločnosti
Microsoft Corporation. Používanie alebo
distribúcia takejto technológie mimo tohto
produktu sú bez licencie spoločnosti Microsoft
alebo autorizovaného zástupcu spoločnosti
Microsoft zakázané.
Vlastníci obsahov používajú v tomto zariadení
technológiu správy oprávnení digitálnych súborov
(“WM-DRM”) pre ochranu ich chráneného obsahu
(”Secure Content”), duševného vlastníctva
a autorských práv. Zabraňuje sa tým
neoprávanému kopírovaniu týchto chránených
obsahov. Toto zariadenie používa na prehrávanie
chráneného obsahu WM-DRM softvér
(“WM-DRM Software”). Ak by bola bezpečnosť
softvéru WM-DRM v zariadení narušená, tak
vlastníci chráneného obsahu (“Secure Content
Owners”) môžu od spoločnosti Microsoft
požadovať revokáciu príslušných práv softvéru
WM-DRM na nadobudnutie nových licencií
pre kopírovanie, zobrazovanie a/alebo prehrávanie
obsahu Secure Content. Revokácia nemení
schopnosť softvéru WM-DRM naďalej prehrávať
nechránené obsahy. Zoznam revokovaného
softvéru WM-DRM je vždy poslaný do vášho
zariadenia pri stiahnutí licencie pre chránený obsah
z internetu alebo z PC. Spoločnosť Microsoft môže
v záujme vlastníkov chránených obsahov spolu
s licenciou poslať do zariadenia tiež revokačné
zoznamy.
Upozornenie pre prípad montáže
v automobile bez pozície ACC
Nastavte funkciu automatického úplného
vypnutia (Auto Off) (str. 18).
Zariadenie sa úplne a automaticky vypne
v nastavenom čase po normálnom vypnutí,
čím sa predíde vybitiu autobatérie.
Ak nenastavíte funkciu automatického úplného
vypnutia (Auto Off), vždy po vypnutí
zapaľovania zatlačte a pridržte (SOURCE/OFF)
tak, aby sa vyplo zobrazenie na displeji.
3
CDX-GT540UI
4-152-750-31(1)
O:\Navody\A_Preklad\CDX-GT540UI_SK\Fm\Sk_04-05_CDX-GT540UI.fm
masterpage:Pravý
CDX-GT540UI_SK.book Page 4 Tuesday, February 9, 2010 3:21 PM
Obsah
Začíname
USB zariadenia
Prehrávateľné disky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Resetovanie zariadenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Zrušenie režimu DEMO . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Nastavenie hodín . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Vybratie predného panela . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Nasadenie predného panela. . . . . . . . . . . . . . 7
Prehrávanie z USB zariadenia . . . . . . . . . . . . 14
Zobrazované položky . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Opakované prehrávanie a prehrávanie
v náhodnom poradí
(Repeat a Shuffle Play) . . . . . . . . . . . . . . . 14
iPod
Umiestnenie ovládacích prvkov
a základné operácie
Zariadenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Vyhľadávanie skladby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Vyhľadávanie skladby podľa názvu
— Quick-BrowZer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Vyhľadávanie skladby počúvaním pasáží
skladieb — ZAPPIN™ . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Prehrávanie z prehrávača iPod . . . . . . . . . . . .
Zobrazované položky . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nastavenie režimu prehrávania. . . . . . . . . . . .
Opakované prehrávanie a prehrávanie
v náhodnom poradí
(Repeat a Shuffle Play) . . . . . . . . . . . . . . .
Priame ovládanie prehrávača iPod
— Ovládanie spolujazdcom . . . . . . . . . . . . . .
Rádio
Ďalšie funkcie
Uloženie staníc do pamäte a ich príjem . . . . . . . . 11
Automatické ukladanie staníc — BTM . . . . . 11
Manuálne uloženie staníc . . . . . . . . . . . . . . 11
Príjem uložených staníc . . . . . . . . . . . . . . . 11
Automatické ladenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
RDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Popis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Nastavenie AF a TA . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Výber PTY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Nastavenie CT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Zmena nastavení zvuku . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Nastavenie zvukových charakteristík . . . . . . . 17
Nastavenie krivky ekvalizéra
— EQ3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Úprava nastaviteľných položiek — SET . . . . . . 18
Používanie voliteľných zariadení . . . . . . . . . . 19
Doplnkové audio zariadenie. . . . . . . . . . . . 19
Diaľkové ovládanie RM-X114 . . . . . . . . . . 19
CD prehrávač
Bezpečnostné upozornenia . . . . . . . . . . . . . . .
Poznámky k diskom . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Poradie prehrávania súborov
MP3/WMA/AAC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prehrávač iPod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Údržba. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Demontáž zariadenia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Technické údaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Riešenie problémov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Chybové zobrazenia/Hlásenia . . . . . . . . . .
Zobrazované položky . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Opakované prehrávanie a prehrávanie
v náhodnom poradí
(Repeat a Shuffle Play) . . . . . . . . . . . . . . . . 13
15
15
16
16
16
Ďalšie informácie
20
20
20
20
21
22
22
23
25
4
CDX-GT540UI
4-152-750-31(1)
O:\Navody\A_Preklad\CDX-GT540UI_SK\Fm\Sk_04-05_CDX-GT540UI.fm
masterpage:Pravý
CDX-GT540UI_SK.book Page 5 Tuesday, February 9, 2010 3:21 PM
Portál podpory zákazníkov
Ak máte akékoľvek otázky alebo hľadáte najnovšie informácie o tomto
zariadení, navštívte web-stránku:
http://support.sony-europe.com/
Na tomto portáli nájdete informácie o:
• Modeloch a výrobcoch kompatibilných digitálnych audio prehrávačov
• Podporovaných MP3/WMA/AAC súboroch
5
CDX-GT540UI
4-152-750-31(1)
O:\Navody\A_Preklad\CDX-GT540UI_SK\Fm\Sk_06-25_CDX-GT540UI.fm
masterpage:Ľavý
CDX-GT540UI_SK.book Page 6 Tuesday, February 9, 2010 3:21 PM
Zrušenie režimu DEMO
Začíname
Prehrávateľné disky
Autorádio môže prehrávať CD-DA disky
(aj s CD TEXT) a CD-R/CD-RW disky
(MP3/WMA/AAC súbory (str. 20)).
Typ disku
Označenie disku
CD-DA
Môžete zrušiť predvádzací režim, ktorý
sa aktivuje po vypnutí.
1
Zatlačte a pridržte tlačidlo Select
(Výber).
Zobrazí sa nastavovacie zobrazenie.
2
Stláčajte Select, kým sa nezobrazí
“DEMO”.
3
Otáčaním otočného ovládača nastavte
“DEMO-OFF”.
4
Zatlačte a pridržte tlačidlo Select.
Nastavenie sa aplikuje a obnoví sa zobrazenie
pre štandardný režim príjmu signálu/
prehrávania.
MP3
WMA
AAC
Nastavenie hodín
Hodiny pracujú v 24-hodinovom cykle.
Resetovanie zariadenia
Pred prvým použitím, alebo po výmene
autobatérie, prípadne po zmene zapojení je nutné
zariadenie resetovať.
Vyberte predný panel (str. 7) a pomocou
špicatého predmetu, napr. guľkovým perom,
stlačte tlačidlo RESET (str. 8).
Poznámka
Po stlačení tlačidla RESET sa vymaže nastavenie
hodín, ako aj niektoré uložené informácie.
1
Zatlačte a pridržte tlačidlo Select.
Zobrazí sa nastavovacie zobrazenie.
2
Stláčajte Select, kým sa nezobrazí
“CLOCK-ADJ”.
3
Stlačte (SEEK) +.
Indikátor hodiny bliká.
4
Otáčaním otočného ovládača nastavte
hodinu a minúty.
Pozíciu meníte stláčaním (SEEK) –/+.
5
Po nastavení minúty stlačte Select.
Nastavenie je dokončené a hodiny sú
v prevádzke.
Hodiny zobrazíte stlačením (DSPL). Ďalším
stlačením (DSPL) obnovíte predchádzajúce
zobrazenie.
Rada
Hodiny je možné nastaviť automaticky pomocou
funkcie RDS (str. 13).
6
CDX-GT540UI
4-152-750-31(1)
O:\Navody\A_Preklad\CDX-GT540UI_SK\Fm\Sk_06-25_CDX-GT540UI.fm
masterpage:Pravý
CDX-GT540UI_SK.book Page 7 Tuesday, February 9, 2010 3:21 PM
Vybratie predného panela
Z dôvodu ochrany pred krádežou je možné
predný panel zariadenia vybrať.
Nasadenie predného panela
Podľa obrázka nasaďte časť A predného panela
na časť B na zariadení a zatlačte ľavú stranu
panela tak, aby zacvakla na svoje miesto.
Upozorňujúci zvukový signál
Ak nevyberiete predný panel a otočíte kľúč
zapaľovania do polohy OFF, na niekoľko sekúnd
zaznie upozorňujúci zvukový signál (pípanie).
Upozorňujúci zvukový signál zaznie len vtedy,
ak používate vstavaný zosilňovač.
1
Zatlačte a pridržte (SOURCE/OFF).
Zariadenie sa vypne.
2
Stlačte
k vám.
a potiahnite panel smerom
A
B
(SOURCE/OFF)
Poznámka
Na predný panel nič neklaďte.
Poznámky
• Dávajte pozor, aby vám predný panel nespadol.
Na predný panel a na displej nevyvíjajte nadmerný
tlak.
• Predný panel nevystavujte pôsobeniu tepelných
zdrojov, extrémnemu teplu alebo vlhkosti.
Nenechávajte ho na palubnej doske alebo pod
zadným sklom zaparkovaného vozidla.
• Neodklápajte predný panel zariadenia počas
prehrávania z USB zariadenia. Môžu sa poškodiť
dáta v USB zariadení.
7
CDX-GT540UI
4-152-750-31(1)
O:\Navody\A_Preklad\CDX-GT540UI_SK\Fm\Sk_06-25_CDX-GT540UI.fm
masterpage:Ľavý
CDX-GT540UI_SK.book Page 8 Tuesday, February 9, 2010 3:21 PM
Umiestnenie ovládacích prvkov a základné operácie
Zariadenie
1 2
34
5
7 8
6
PUS
OFF
H E N TE R / S E L E C
T
SOURCE
SEEK
SEEK
ZAP
9 q; qa
ALBM
PTY
MODE
AF / TA
qs qd qf qg
Táto časť obsahuje informácie o umiestnení
ovládacích prvkov a základných operáciách.
Podrobnosti pozri na príslušných stranách,
ktorých čísla sú za popisujúcim textom.
A Tlačidlá SEEK +/–
CD/USB:
Prepínanie skladieb (stlačenie). Súvislé
prepínanie skladieb (tlačidlo stlačte, potom
ho do 1 sekundy stlačte znova a pridržte ho
zatlačené). Zrýchlený posuv v skladbe vzad/
vpred (zatlačenie a pridržanie).
Rádio:
Automatické ladenie staníc (stlačenie).
Manuálne naladenie stanice
(zatlačenie a pridržanie).
B Tlačidlo
(BACK (Späť)) str. 10
Obnovenie predchádzajúceho zobrazenia.
C Tlačidlo SOURCE/OFF*
Zapnutie zariadenia/zmena zdroja signálu
(Rádio/CD/USB/AUX) (stlačenie).
Zatlačením na 1 sekundu vypnete zariadenie.
Zatlačením na viac ako 2 sekundy vypnete
napájanie a displej.
D Otočný ovládač/tlačidlo Select (Výber)
str. 17, 18
Nastavenie hlasitosti (otáčanie). Výber
nastaviteľnej položky (zatlačenie a otáčanie).
1
2
REP
SHUF
3
4
qh
DM
5
PAUSE
6
AUX
SCRL
DSPL
qj
qk
E Otvor pre disk
Vložte disk (popisom nahor), prehrávanie sa
spustí.
F Displej
G Tlačidlo Z (Vysunutie)
Vysunutie disku.
H USB konektor str. 14, 15
Pripojenie USB zariadenia.
I Tlačidlo
(uvoľnenie predného panela) str. 7
J Tlačidlo
(BROWSE (Prehliadanie))
str. 10
Zapnutie režimu Quick-BrowZer.
K Tlačidlo ZAP str. 11
Aktivovanie režimu ZAPPIN™.
L Senzor signálov diaľkového
ovládania
M Tlačidlo RESET (za predným panelom)
str. 6
N Tlačidlo MODE str. 11, 15, 16
Stlačením zvolíte rozhlasové pásmo
(FM/MW/LW)/zvolíte režim prehrávania
pre prehrávač iPod.
Zatlačením a pridržaním aktivujte/zrušíte
ovládanie spolujazdcom.
8
CDX-GT540UI
4-152-750-31(1)
O:\Navody\A_Preklad\CDX-GT540UI_SK\Fm\Sk_06-25_CDX-GT540UI.fm
masterpage:Pravý
CDX-GT540UI_SK.book Page 9 Tuesday, February 9, 2010 3:21 PM
O Tlačidlo AF (Alternative Frequencies Alternatívne frekvencie)/TA (Traffic
Announcement - Dopravné správy)/
PTY (Program Type - Typ programu)
str. 12, 13
Nastavenie funkcie AF a TA (stlačenie).
Výber typu programu PTY pri RDS
staniciach (zatlačenie a pridržanie).
P Číselné tlačidlá
CD/USB:
(1)/(2): ALBUM –/+ (počas prehrávania
MP3/WMA/AAC súborov)
Prepínanie albumov (stlačenie).
Súvislé prepínanie albumov
(zatlačenie a pridržanie).
(3): REP* str. 13, 14, 16
(4): SHUF str. 13, 14, 16
(5): DM+
Zlepšenie digitálne komprimovaného
zvuku, akým je zvuk MP3 súborov.
Pre zapnutie funkcie DM+ nastavte
“ON” (Zap.). Pre zrušenie nastavte
“OFF” (Vyp.).
(6): PAUSE
Pozastavenie prehrávania.
Pre zrušenie stlačte tlačidlo znova.
Rádio:
Príjem uložených staníc (stlačenie).
Uloženie staníc (zatlačenie a pridržanie).
Q Tlačidlo DSPL (Displej)/SCRL
(Rolovanie) str. 12, 13, 14, 15, 16
Zmena zobrazených položiek (stlačenie).
Rolovanie zobrazených položiek
(zatlačenie a pridržanie).
R Vstupný konektor AUX str. 19
Pripojenie prenosného audio zariadenia.
* Toto tlačidlo má hmatový bod.
Poznámka
Pri vysúvaní/vkladaní disku nesmie byť pripojené
USB zariadenie, aby nedošlo k poškodeniu disku.
9
CDX-GT540UI
4-152-750-31(1)
O:\Navody\A_Preklad\CDX-GT540UI_SK\Fm\Sk_06-25_CDX-GT540UI.fm
masterpage:Ľavý
CDX-GT540UI_SK.book Page 10 Tuesday, February 9, 2010 3:21 PM
Vyhľadávanie skladby
Vyhľadávanie skladby podľa názvu
— Quick-BrowZer
Na CD disku alebo USB zariadení môžete
jednoducho vyhľadávať konkrétnu skladbu
podľa kategórie.
Vyhľadávanie pomocou
preskakovania položiek
— Režim Jump
Ak sa v kategórii nachádza veľa položiek,
môžete požadovanú položku vyhľadať rýchlejšie.
1 V režime Quick-BrowZer stlačte (SEEK) +.
Zobrazí sa nasledovné zobrazenie.
Otočný ovládač/
(BROWSE) tlačidlo Select
A Číslo aktuálnej položky
B Celkový počet položiek v aktuálnej úrovni
SEEK +/–
(BACK)
1
Stlačte
(BROWSE).
Zariadenie aktivuje režim Quick-BrowZer
a zobrazí sa zoznam vyhľadávacích kategórií.
2
Otáčaním otočného ovládača zvoľte
želanú vyhľadávaciu kategóriu
a stlačením ovládača výber potvrďte.
3
Opakovaním kroku 2 zvoľte želanú
skladbu.
Prehrávanie sa spustí.
Potom sa zobrazí názov položky.
2 Otáčaním otočného ovládača zvoľte želanú
položku alebo položku nachádzajúcu sa v jej
blízkosti.
Krok preskakovania zodpovedá 10%
z celkového počtu položiek.
3 Stlačte tlačidlo Select.
Vrátite sa do režimu Quick-BrowZer a zobrazí
sa zvolená položka.
4 Otáčaním otočného ovládača zvoľte želanú
položku a potom ho stlačte.
Ak je zvolená položka skladba, spustí
sa prehrávanie.
Zrušenie režimu Jump
Stlačte
(BACK) alebo (SEEK) –.
Obnovenie predchádzajúceho zobrazenia
Stlačte
(BACK).
Vypnutie režimu Quick-BrowZer.
Stlačte
(BROWSE).
Poznámka
Ak zapnete režim Quick-BrowZer, zruší na nastavenie
režimov Repeat/Shuffle.
10
CDX-GT540UI
4-152-750-31(1)
O:\Navody\A_Preklad\CDX-GT540UI_SK\Fm\Sk_06-25_CDX-GT540UI.fm
masterpage:Pravý
CDX-GT540UI_SK.book Page 11 Tuesday, February 9, 2010 3:21 PM
Vyhľadávanie skladby počúvaním
pasáží skladieb — ZAPPIN™
Ak za sebou na CD disku alebo USB zariadení
prehrávate krátke pasáže skladieb, môžete
vyhľadať skladbu, ktorú chcete počúvať.
Režim ZAPPIN je vhodný pre vyhľadávanie
skladieb v režime náhodného prehrávania alebo
v režime opakovaného náhodného prehrávania.
(BACK)
Tlačidlo Select
Rádio
Uloženie staníc do pamäte
a ich príjem
Upozornenie
Na ladenie staníc počas vedenia vozidla
používajte funkciu Best Tuning Memory (BTM).
Predídete tak možnej dopravnej nehode.
Automatické ukladanie staníc — BTM
1
Stláčajte tlačidlo (SOURCE/OFF),
kým sa nezobrazí “TUNER”.
Pre zmenu rozhlasového pásma stláčajte
(MODE). Zvoliť môžete pásmo FM1, FM2,
FM3, MW alebo LW.
2
Zatlačte a pridržte tlačidlo Select.
Zobrazí sa nastavovacie zobrazenie.
3
4
Stláčajte Select, kým sa nezobrazí “BTM”.
ZAP
1
Počas prehrávania stlačte (ZAP).
Po zobrazení “ZAPPIN” na displeji sa
prehrávanie spustí od pasáže nasledujúcej
skladby.
Pasáž sa bude prehrávať podľa nastaveného
času, potom sa ozve zvuk cvaknutia a spustí
sa prehrávanie ďalšej pasáže.
Skladba
2
Manuálne uloženie staníc
1
Časť z každej skladby, ktorá
sa prehrá v režime ZAPPIN.
Keď vyhľadáte skladbu, ktorú chcete
prehrať, stlačte tlačidlo Select
alebo (ZAP).
Zvolená skladba sa prehrá od začiatku
v štandardnom režime prehrávania.
Pre ďalšie vyhľadávanie skladby v režime
ZAPPIN zopakujte kroky 1 a 2.
Rady
• Čas prehrávania je možné nastaviť na cca 6 / 9 /
30 sekúnd (str. 18). Nie je možné zvoliť prehrávanie
pasáže skladby.
• Stlačením (SEEK) +/– alebo (1)/(2) (ALBM –/+)
v režime ZAPPIN prepnete skladbu alebo album.
• Prehrávanie skladby tiež potvrdíte stlačením
(BACK).
Stlačte (SEEK) +.
Zariadenie ukladá stanice pod číselné tlačidlá
predvolieb v poradí podľa ich frekvencie.
Po uložení nastavenia zaznie pípnutie.
Keď naladíte stanicu, ktorú chcete
uložiť, zatlačte a pridržte číselné tlačidlo
((1) až (6)), kým sa nezobrazí “MEM”.
Poznámka
Ak sa pod obsadené číselné tlačidlo pokúsite uložiť
inú stanicu, predtým uložená stanica sa vymaže
a nahradí ju nová stanica.
Rada
Pri uložení RDS stanice sa uloží aj jej nastavenie
AF/TA (str. 12).
Príjem uložených staníc
1
Zvoľte rozhlasové pásmo a stlačte
číselné tlačidlo predvoľby ((1) až (6)).
Automatické ladenie
1
Zvoľte pásmo, potom stlačte (SEEK) +/–,
aby sa naladila stanica.
Vyhľadávanie sa zastaví, keď zariadenie
naladí nejakú stanicu. Postup opakujte,
až kým nenaladíte požadovanú stanicu.
Rada
Ak poznáte frekvenciu požadovanej stanice, zatlačte
a pridržte tlačidlo (SEEK) +/– pre vyhľadanie približnej
frekvencie a potom stláčaním tlačidla (SEEK) +/–
požadovanú frekvenciu jemne dolaďte
(manuálne ladenie).
11
CDX-GT540UI
4-152-750-31(1)
O:\Navody\A_Preklad\CDX-GT540UI_SK\Fm\Sk_06-25_CDX-GT540UI.fm
masterpage:Ľavý
CDX-GT540UI_SK.book Page 12 Tuesday, February 9, 2010 3:21 PM
RDS
Nastavenie AF a TA
1
Popis
Radio Data System (RDS) je rozhlasová služba,
ktorá umožňuje v rozhlasovom pásme FM
vysielať spolu so signálom rozhlasovej stanice
ešte ďalšie digitálne informácie.
Zobrazované položky
Stláčaním (AF/TA) zvoľte požadované
nastavenie.
Zvoľte
Pre
AF-ON
aktiváciu AF a deaktiváciu TA.
TA-ON
aktiváciu TA a deaktiváciu AF.
AF, TA-ON
aktiváciu AF aj TA.
AF, TA-OFF
deaktiváciu AF aj TA.
Uloženie RDS staníc s nastaveniami
funkcií AF a TA
A TA/TP*1
B Rozhlasové pásmo, Zdroj vstupného signálu
C Frekvencia*2 (Názov stanice), Číslo
predvoľby, Hodiny, RDS dáta
*1 Počas dopravných správ bliká “TA”. Ak je naladená
stanica, ktorá vysiela dopravné správy, svieti “TP”.
*2 Ak je naladená RDS stanica, naľavo od indikácie
frekvencie je zobrazené “*”.
Pre zmenu zobrazených položiek C
stlačte (DSPL).
Služby RDS
Toto zariadenie automaticky poskytuje
nasledovné RDS služby:
AF (Alternative Frequencies - Alternatívne
frekvencie)
Automatické prelaďovanie tej istej stanice
podľa intenzity jej signálu. Pomocou tejto
funkcie môžete počúvať rovnakú stanicu počas
dlhej jazdy bez toho, aby ste ju museli
manuálne prelaďovať.
TA (Traffic Announcement - Dopravné správy)/
TP (Traffic Program - Dopravné programy)
Poskytuje aktuálne dopravné informácie/
programy. Pri vysielaní nejakej dopravnej
informácie/programu sa preruší práve počúvaný
zdroj vstupného signálu.
PTY (Program Types - Typy programov)
Zobrazenie práve prijímaného typu programu.
Vyhľadávanie zvoleného typu programu.
CT (Clock Time - Presný čas)
Funkcia CT pomocou RDS vysielania
automaticky nastaví hodiny.
Poznámky
• Možnosť využitia služieb RDS závisí od krajiny/
oblasti, v ktorej sa nachádzate.
• Ak je signál stanice príliš slabý, alebo stanica
nevysiela údaje RDS, funkcia RDS nebude pracovať
správne.
12
RDS stanice môžete uložiť do pamäte spolu
s nastaveniami funkcií AF/TA. Ak použijete
funkciu BTM, uložia sa len RDS stanice
s rovnakým nastavením AF/TA.
Pri manuálnom ladení a ukladaní staníc
do pamäte je možné uložiť RDS stanice aj stanice
bez RDS služieb spolu s individuálnym
nastavením funkcií AF/TA.
1 Nastavte funkcie AF/TA, potom uložte stanice
do pamäte pomocou funkcie BTM alebo
manuálne.
Príjem mimoriadnych hlásení
Ak je aktivovaná funkcia AF alebo TA, v prípade
vysielania mimoriadnych hlásení dôjde počas
počúvania zvoleného zdroja vstupného signálu
k automatickému preladeniu na takéto hlásenie.
Rada
Ak nastavíte úroveň hlasitosti počas vysielania dopravných
správ, táto úroveň sa uloží do pamäte pre dané dopravné
správy nezávisle od bežnej úrovne hlasitosti.
Počúvanie jedného regionálneho
programu — REG
Keď je funkcia AF aktivovaná: Výrobné
nastavenie zariadenia obmedzuje príjem na
určitú oblasť, takže zariadenie nepreladí na inú
regionálnu stanicu s kvalitnejším signálom.
Ak opustíte oblasť s možnosťou príjmu
regionálneho programu, počas príjmu FM stanice
nastavte “REG-OFF” (str. 18).
Poznámka
Táto funkcia nefunguje vo Veľkej Británii a niektorých
iných krajinách.
Funkcia Local Link
(len pre Veľkú Britániu)
Táto funkcia umožňuje vyhľadanie ďalších
lokálnych staníc v oblasti, aj keď nie sú uložené
v pamäti.
1 Počas príjmu v pásme FM stlačte číselné
tlačidlo ((1) až (6)), pod ktorým je uložená
miestna stanica.
CDX-GT540UI
4-152-750-31(1)
O:\Navody\A_Preklad\CDX-GT540UI_SK\Fm\Sk_06-25_CDX-GT540UI.fm
masterpage:Pravý
CDX-GT540UI_SK.book Page 13 Tuesday, February 9, 2010 3:21 PM
2 Do 5 sekúnd stlačte číselné tlačidlo miestnej
stanice znova.
Postup opakujte dovtedy, kým nenaladíte
požadovanú stanicu.
CD prehrávač
Zobrazované položky
Výber PTY
1
Zatlačte a pridržte (AF/TA) (PTY) počas
príjmu rádia v pásme FM.
A
Ak stanica vysiela údaje PTY, na displeji
sa zobrazí typ aktuálneho programu.
2
A Zdroj vstupného signálu
B Názov skladby*1, Názov disku/meno
interpreta*1, Meno interpreta*1, Číslo
albumu*2, Názov albumu*1, Číslo skladby/
Uplynutý čas prehrávania, Hodiny
Stláčajte (AF/TA) (PTY), kým sa
nezobrazí požadovaný typ programu.
*1 Zobrazí sa informácia CD TEXT, MP3/WMA/AAC.
*2 Číslo albumu sa zobrazí, len ak zmeníte album.
3
Stlačte (SEEK) +/–.
Zariadenie začne vyhľadávať stanice
vysielajúce zvolený typ programu.
Pre zmenu zobrazených položiek B
stlačte (DSPL).
Typy programov
NEWS (Správy), AFFAIRS (Aktuálne
udalosti), INFO (Informácie), SPORT (Šport),
EDUCATE (Vzdelávanie), DRAMA
(Dramatická tvorba), CULTURE (Kultúra),
SCIENCE (Veda), VARIED (Rôzne), POP M
(Populárna hudba), ROCK M (Rocková hudba),
EASY M (Hudba štýlu M.O.R.), LIGHT M
(Ľahká klasika), CLASSICS (Vážna hudba),
OTHER M (Iné druhy hudby), WEATHER
(Počasie), FINANCE (Financie), CHILDREN
(Vysielanie pre deti), SOCIAL A (Spoločenské
udalosti), RELIGION (Náboženstvo),
PHONE IN (Telefonáty poslucháčov),
TRAVEL (Cestovanie), LEISURE (Voľný čas),
JAZZ (Jazzová hudba), COUNTRY (Country
hudba), NATION M (Národná hudba), OLDIES
(Evergreeny), FOLK M (Ľudová hudba),
DOCUMENT (Dokumentárne programy)
Poznámka
Túto funkciu nie je možné použiť v niektorých krajinách/
oblastiach, kde nie sú k dispozícii údaje PTY.
Nastavenie CT
1
Rada
Zobrazené položky sa môžu v závislosti od modelu,
typu disku, formátu záznamu a nastavení líšiť.
Opakované prehrávanie
a prehrávanie v náhodnom poradí
(Repeat a Shuffle Play)
1
Počas prehrávania stláčajte tlačidlo
(3) (REP) alebo (4) (SHUF), až kým
sa na displeji nezobrazí požadované
nastavenie.
Zvoľte
Pre prehrávanie
TRACK
skladby opakovane.
ALBUM*
albumu opakovane.
SHUF ALBUM*
albumu v náhodnom
poradí.
SHUF DISC
disku v náhodnom
poradí.
* Keď sa prehráva MP3/WMA/AAC disk.
Pre obnovenie štandardného režimu prehrávania
zvoľte “ OFF” alebo “SHUF OFF”.
V nastavovacom zobrazení zvoľte
“CT-ON” (str. 18).
Poznámky
• Funkcia CT nemusí pracovať, aj keď je naladená
RDS stanica.
• Čas nastavený funkciou CT nemusí byť presný.
13
CDX-GT540UI
4-152-750-31(1)
O:\Navody\A_Preklad\CDX-GT540UI_SK\Fm\Sk_06-25_CDX-GT540UI.fm
masterpage:Ľavý
CDX-GT540UI_SK.book Page 14 Tuesday, February 9, 2010 3:21 PM
USB zariadenia
Zobrazované položky
Podrobnosti o kompatibilite konkrétneho USB
zariadenia nájdete na portáli podpory zákazníkov.
Portál podpory zákazníkov
http://support.sony-europe.com/
• Používať môžete veľkokapacitné USB
zariadenia MSC (Mass Storage Class) a MTP
(Media Transfer Protocol) zariadenia
kompatibilné so štandardom USB.
• Podporované formáty sú MP3 (.mp3), WMA
(.wma) a AAC (.m4a).
• Dáta v USB zariadení odporúčame zálohovať.
Poznámka
USB zariadenie pripojte až po naštartovaní.
Ak je USB zariadenie pripojené pred naštartovaním,
môže v závislosti od USB zariadenia dôjsť k poruche
alebo jeho poškodeniu.
Prehrávanie z USB zariadenia
1
Pripojte USB zariadenie do USB
konektora.
Na prepojenie použite USB kábel dodávaný
s USB zariadením.
Prehrávanie sa spustí.
Ak je USB zariadenie už pripojené, stláčajte
(SOURCE/OFF), kým sa nezobrazí “USB”,
aby sa spustilo prehrávanie.
Zatlačením (SOURCE/OFF) na 1 sekundu
zastavte prehrávanie.
Odpojenie USB zariadenia
1 Zastavte prehrávanie z USB zariadenia.
2 Odpojte USB zariadenie.
Ak odpojíte USB zariadenie počas prehrávania,
môžu sa poškodiť dáta na USB zariadení.
14
Poznámky
• Nepoužívajte príliš dlhé ani ťažké USB zariadenia,
ktoré môžu z dôvodu otrasov spadnúť, alebo sa
môžu odpojiť.
• Neodklápajte predný panel zariadenia počas
prehrávania z USB zariadenia. Môžu sa poškodiť
dáta v USB zariadení.
• Zariadenie nesprístupní USB zariadenie pripojené
cez USB rozbočovač.
A Zdroj vstupného signálu
B Názov skladby, Meno interpreta, Číslo
albumu*, Názov albumu, Číslo skladby/
Uplynutý čas prehrávania, Hodiny
* Číslo albumu sa zobrazí, len ak zmeníte album.
Pre zmenu zobrazených položiek B
stlačte (DSPL).
Poznámky
• Zobrazené položky sa budú v závislosti od typu USB
zariadenia, formátu záznamu a nastavení líšiť.
Podrobnosti pozri na portáli podpory zákazníkov.
• Maximálny počet zobraziteľných dát je nasledovný.
– Priečinky (Albumy): 128
– Súbory (Skladby) v jednom priečinku: 500
• USB zariadenie nenechávajte v zaparkovanom
vozidle. Môže dôjsť k jeho poruche.
• Spustenie prehrávania môže v závislosti
od množstva uložených dát určitý čas trvať.
• DRM (Digital Rights Management - Správa
autorských práv digitálnych súborov) súbory nemusí
byť možné prehrávať.
• Pri prehrávaní súboru MP3/WMA/AAC s variabilným
dátovým tokom VBR (Variable Bit Rate), alebo pri
zrýchlenom posuve v skladbách vpred/vzad, sa
uplynutý čas prehrávania nemusí zobraziť presne.
• Prehrávanie nasledovných MP3/WMA/AAC súborov
nie je podporované.
– Súbory s bezstratovou kompresiou
– Súbory chránené autorským právom
Opakované prehrávanie
a prehrávanie v náhodnom poradí
(Repeat a Shuffle Play)
1
Počas prehrávania stláčajte tlačidlo
(3) (REP) alebo (4) (SHUF), až kým
sa na displeji nezobrazí požadované
nastavenie.
Zvoľte
Pre prehrávanie
TRACK
skladby opakovane.
ALBUM
albumu opakovane.
SHUF ALBUM
albumu v náhodnom
poradí.
SHUF DEVICE
zo zariadenia
v náhodnom poradí.
Po 3 sekundách je nastavenie dokončené.
Pre obnovenie štandardného režimu prehrávania
zvoľte “ OFF” alebo “SHUF OFF”.
CDX-GT540UI
4-152-750-31(1)
O:\Navody\A_Preklad\CDX-GT540UI_SK\Fm\Sk_06-25_CDX-GT540UI.fm
masterpage:Pravý
CDX-GT540UI_SK.book Page 15 Tuesday, February 9, 2010 3:21 PM
2
iPod
Podrobnosti o kompatibilite konkrétneho
prehrávača iPod pozri “Prehrávač iPod” na str. 20
alebo na portáli podpory zákazníkov.
V tomto návode na použitie sa výraz “iPod”
používa ako všeobecné označenie pre iPod
funkcie v zariadeniach iPod a iPhone, ak to
v texte alebo na obrázkoch nie je špecifikované
inak.
Stláčaním (MODE) zvoľte režim
prehrávania.
Režimy sa prepínajú nasledovne:
RESUMING t ALBUM t TRACK t
PODCAST* t GENRE t PLAYLIST
t ARTIST
* V závislosti od prehrávača iPod sa nemusí zobraziť.
3
Nastavte úroveň hlasitosti.
Zatlačením (SOURCE/OFF) na 1 sekundu
zastavte prehrávanie.
Odpojenie prehrávača iPod
Portál podpory zákazníkov
1 Zastavte prehrávanie z prehrávača iPod.
2 Odpojte prehrávač iPod.
http://support.sony-europe.com/
Prehrávanie z prehrávača iPod
Pred pripojením prehrávača iPod znížte hlasitosť
na autorádiu.
1
Prehrávač iPod pripojte do USB
konektora pomocou dokovacieho
konektora a USB kábla.
Upozornenie pre iPhone
Keď prostredníctvom USB konektora pripojíte iPhone,
hlasitosť telefónu sa ovláda v samotnom telefóne
iPhone. Ak sa chcete vyvarovať náhlej zvýšenej
hlasitosti po ukončení hovoru, počas telefonického
hovoru nezvyšujte na zariadení hlasitosť.
Poznámky
• Neodklápajte predný panel zariadenia počas
prehrávania z prehrávača iPod. Môže dôjsť
k poškodeniu dát.
• Zariadenie nesprístupní prehrávač iPod pripojený
cez USB rozbočovač.
U
>
EN
M
.
Rady
• Keď je zapaľovanie v polohe ACC a keď je toto
autorádio zapnuté, bude sa nabíjať akumulátor
prehrávača iPod.
• Ak počas prehrávania odpojíte prehrávač iPod,
na displeji zariadenia sa zobrazí “NO DEV”
(Žiadne zariadenie).
Režim Resuming (Obnovenie)
iPod sa automaticky zapne a na displeji
prehrávača iPod sa zobrazí nasledovné
zobrazenie.*
Po pripojení prehrávača iPod k dokovaciemu
konektoru sa autorádio prepne do režimu
obnovenia a spustí sa prehrávanie v režime
nastavenom v prehrávači iPod. V režime
obnovenia nie sú funkčné nasledovné tlačidlá.
– (3) (REP)
– (4) (SHUF)
Zobrazované položky
Rada
Na pripojenie dokovacieho konektora odporúčame
používať USB kábel RC-100IP (nedodávaný).
Automaticky sa spustí prehrávanie skladieb
z prehrávača iPod od naposledy prehrávaného
miesta.
Ak je prehrávač iPod už pripojený, pre spustenie
prehrávania stláčajte (SOURCE/OFF), kým sa
nezobrazí “USB”. (Po sprístupnení prehrávača
iPod sa na displeji zobrazí “IPD”.)
* Ak bol pripojený prehrávač iPod Touch alebo telefón
iPhone, prípadne ste naposledy prehrávali
z prehrávača iPod pomocou funkcie ovládanie
spolujazdcom, logo sa na displeji nezobrazí.
A Indikátor zdroja vstupného signálu (iPod)
B Názov skladby, Meno interpreta, Názov
albumu, Číslo skladby/Uplynutý čas
prehrávania, Hodiny
Pre zmenu zobrazených položiek B stlačte (DSPL).
Rada
Po zmene albumu/Podcastu/žánra/interpreta/Playlistu
sa nakrátko zobrazí číslo danej položky.
Poznámka
Niektoré znaky uložené v prehrávači iPod sa nemusia
zobraziť správne.
15
CDX-GT540UI
4-152-750-31(1)
O:\Navody\A_Preklad\CDX-GT540UI_SK\Fm\Sk_06-25_CDX-GT540UI.fm
masterpage:Ľavý
CDX-GT540UI_SK.book Page 16 Tuesday, February 9, 2010 3:21 PM
Nastavenie režimu prehrávania
1
Počas prehrávania stlačte (MODE).
Režimy sa prepínajú nasledovne:
ALBUM t TRACK t PODCAST* t
GENRE t PLAYLIST t ARTIST
* V závislosti od prehrávača iPod sa nemusí zobraziť.
Prepínanie albumov, Podcastov,
žánrov, Playlistov a interpretov
Pre
Stlačte
Prepínanie
(1)/(2) (ALBM –/+)
[stlačte raz pre každé prepnutie]
Súvislé
prepínanie
(1)/(2) (ALBM –/+)
[držte zatlačené až do želaného
miesta]
Opakované prehrávanie
a prehrávanie v náhodnom poradí
(Repeat a Shuffle Play)
1
Priame ovládanie prehrávača iPod
— Ovládanie spolujazdcom
Prehrávač iPod pripojený k dokovaciemu
konektoru môžete ovládať priamo.
1
Počas prehrávania zatlačte a pridržte
(MODE).
Zobrazí sa “MODE IPOD” a prehrávač iPod
môžete ovládať priamo.
Prepnutie zobrazenej položky
Stlačte (DSPL).
Zobrazované položky sa menia nasledovne:
Názov skladby t Meno interpreta t Názov
albumu t MODE IPOD t Hodiny
Vypnutie režimu ovládania spolujazdcom
Zatlačte a pridržte (MODE).
Zobrazí sa “MODE AUDIO” a režim
prehrávania sa prepne na “RESUMING”.
Poznámky
• Hlasitosť je možné ovládať len pomocou autorádia.
• Ak tento režim zrušíte, nastavenie pre opakovanie
sa vypne.
Počas prehrávania stláčajte tlačidlo
(3) (REP) alebo (4) (SHUF), až kým
sa na displeji nezobrazí požadované
nastavenie.
Zvoľte
Pre prehrávanie
TRACK
skladby opakovane.
ALBUM
albumu opakovane.
PODCAST
Podcastu opakovane.
ARTIST
interpreta opakovane.
PLAYLIST
Playlistu opakovane.
GENRE
žánra opakovane.
SHUF ALBUM
albumu v náhodnom
poradí.
SHUF PODCAST
Podcastu v náhodnom
poradí.
SHUF ARTIST
interpreta v náhodnom
poradí.
SHUF PLAYLIST
Playlistu v náhodnom
poradí.
SHUF GENRE
žánra v náhodnom
poradí.
SHUF DEVICE
zo zariadenia
v náhodnom poradí.
Po 3 sekundách je nastavenie dokončené.
Pre obnovenie štandardného režimu prehrávania
zvoľte “ OFF” alebo “SHUF OFF”.
16
CDX-GT540UI
4-152-750-31(1)
O:\Navody\A_Preklad\CDX-GT540UI_SK\Fm\Sk_06-25_CDX-GT540UI.fm
masterpage:Pravý
CDX-GT540UI_SK.book Page 17 Tuesday, February 9, 2010 3:21 PM
Ďalšie funkcie
Zmena nastavení zvuku
Nastavenie krivky ekvalizéra
— EQ3
Voľba “CUSTOM” pri položke EQ3 umožňuje
vykonať vlastné nastavenia ekvalizéra.
Nastavenie zvukových
charakteristík
1
Zvoľte zdroj vstupného signálu
a stláčaním tlačidla Select
zvoľte “EQ3”.
1
Stláčajte tlačidlo Select, kým
sa nezobrazí požadovaná položka.
2
Otáčaním otočného ovládača zvoľte
“CUSTOM”.
2
Otáčaním otočného ovládača nastavte
zvolenú položku.
3
Stláčajte tlačidlo Select, kým sa
nezobrazí “LOW”, “MID” alebo “HI”.
3
Stlačte
(BACK).
Nastavenie sa aplikuje a obnoví sa zobrazenie
pre štandardný režim príjmu rozhlasu/
prehrávania.
4
Otáčaním otočného ovládača nastavte
zvolenú položku.
Hlasitosť je možné nastaviť v 1 dB krokoch
v rozsahu od –10 dB do +10 dB.
Môžete nastaviť nasledovné položky
(podrobnosti pozri na príslušných stranách):
EQ3 (Ekvalizér)
Výber krivky ekvalizéra zo 7 typov
(XPLOD, VOCAL, EDGE, CRUISE, SPACE,
GRAVITY, CUSTOM alebo OFF).
LOW*1 (Nízke), MID*1 (Stredné), HI*1
(Vysoké) (str. 17)
BAL (Vyváženie)
Nastavenie vyváženia zvuku medzi ľavými
a pravými reproduktormi.
FAD (Vyváženie predné - zadné)
Nastavenie relatívnej úrovne medzi prednými
a zadnými reproduktormi.
SUB*2 (Hlasitosť subwoofera)
Nastavenie hlasitosti subwoofera.
AUX*3 (Úroveň AUX)
Nastavenie úrovne hlasitosti pre každé pripojené
doplnkové zariadenie: “+18 dB” – “0 dB” –
“–8 dB”.
Toto nastavenie eliminuje potrebu nastavenia
úrovne hlasitosti medzi zdrojmi vstupného
signálu.
Opakovaním krokov 3 a 4 nastavte krivku
ekvalizéra.
Výrobné nastavenie krivky ekvalizéra
obnovíte zatlačením a pridržaním tlačidla
Select pred dokončením nastavenia.
5
Stlačte
(BACK).
Nastavenie sa aplikuje a obnoví sa zobrazenie
pre štandardný režim príjmu rozhlasu/
prehrávania.
Rada
Nastaviť môžete aj iné typy ekvalizéra.
*1 Keď je aktívny ekvalizér EQ3.
*2 Keď je audio výstup nastavený na “SUB-OUT” (str. 18).
Pri najnižšej úrovni sa zobrazí “ATT” a je ju možné
nastaviť na 21 úrovní.
*3 Keď je aktívny zdroj vstupného signálu AUX (str. 19).
17
CDX-GT540UI
4-152-750-31(1)
O:\Navody\A_Preklad\CDX-GT540UI_SK\Fm\Sk_06-25_CDX-GT540UI.fm
masterpage:Ľavý
CDX-GT540UI_SK.book Page 18 Tuesday, February 9, 2010 3:21 PM
Úprava nastaviteľných položiek
— SET
1
Zatlačte a pridržte tlačidlo Select.
Zobrazí sa nastavovacie zobrazenie.
2
Stláčajte tlačidlo Select, kým sa
nezobrazí požadovaná položka.
3
Otáčaním otočného ovládača
zvoľte nastavenie (napríklad “ON”
alebo “OFF”).
4
Zatlačte a pridržte tlačidlo Select.
Nastavenie sa aplikuje a obnoví sa zobrazenie
pre štandardný režim príjmu signálu/
prehrávania.
Poznámka
Zobrazené položky sa budú v závislosti od zdroja
vstupného signálu a nastavenia líšiť.
Môžete nastaviť nasledovné položky
(podrobnosti pozri na príslušných stranách):
CLOCK-ADJ (Nastavenie hodín) (str. 6)
CT (Presný čas)
Aktivácia funkcie CT:
“ON” (Zap.), “OFF” (Vyp.) (str. 12, 13).
BEEP (Pípanie)
Aktivovanie zvukového signálu:
“ON” (Zap.), “OFF” (Vyp.).
AUX-A*1 (AUX Audio)
Aktivovanie zdroja vstupného signálu AUX:
“ON” (Zap.), “OFF” (Vyp.) (str. 19).
A.OFF (Automatické vypínanie)
Automatické úplné vypnutie v nastavenom čase
po vypnutí zariadenia: “NO” (Bez), “30S
(sekundy)”, “30M (minúty)”, “60M (minúty)”.
SUB/REAR*1 (Subwoofer/Zadné)
Prepínanie výstupného audio signálu.
“SUB-OUT” (subwoofer), “REAR-OUT”
(výkonový zosilňovač).
DEMO (Predvádzanie)
Aktivovanie predvádzacieho režimu:
“ON” (Zap.), “OFF” (Vyp.).
DIM (Jas displeja)
Zmena jasu displeja. “ON” (Zap.), “OFF” (Vyp.).
M.DSPL (Akčný displej)
– “SA”: Zobrazovanie pohyblivých zobrazení
a spektrálneho analyzéra.
– “OFF” (Vyp.):
Vypnutie režimu akčného displeja.
A.SCRL (Automatické rolovanie)
Automatické rolovanie dlhých položiek:
“ON” (Zap.), “OFF” (Vyp.).
LOCAL (Režim miestneho vyhľadávania)
– “ON” (Zap.):
Ladenie len staníc s najsilnejším signálom.
– “OFF” (Vyp.): Normálne ladenie.
MONO*2 (Monofonický režim)
Nastavenie monofonického režimu príjmu pre
skvalitnenie príjmu v pásme FM:
“ON” (Zap.), “OFF” (Vyp.).
REG*2 (Regionálny program)
Obmedzenie príjmu na špecifický región:
“ON” (Zap.), “OFF” (Vyp.) (str. 12).
Z.TIME (Čas Zappin)
Voľba času prehrávania pre režim ZAPPIN.
– “Z.TIME-1 (cca 6 sekúnd)”, “Z.TIME-2
(cca 9 sekúnd)”, “Z.TIME-3 (cca 30 sekúnd)”.
LPF*3 (Filter s dolným priepustom)
Nastavenie medznej frekvencie subwoofera:
“OFF” (Vyp.), “80Hz”, “100Hz”, “120Hz”,
“140Hz”, “160Hz”.
LPF NORM/REV*3 (Filter s dolným
priepustom - Bežný/Reverzný)
Nastavenie fázy subwoofera:
“NORM” (Bežný), “REV” (Reverzný).
HPF (Filter s horným priepustom)
Nastavenie medznej frekvencie predných/
zadných reproduktorov: “OFF” (Vyp.), “80Hz”,
“100Hz”, “120Hz”, “140Hz”, “160Hz”.
LOUD (Zvýraznenie)
Zvýraznenie basov a výšok pre čistejší zvuk
pri nízkych úrovniach hlasitosti:
“ON” (Zap.), “OFF” (Vyp.).
BTM (str. 11)
*1 Keď je zariadenie vypnuté.
*2 Pri príjme v rozhlasovom pásme FM.
*3 Keď je audio výstup nastavený na “SUB-OUT”.
18
CDX-GT540UI
4-152-750-31(1)
O:\Navody\A_Preklad\CDX-GT540UI_SK\Fm\Sk_06-25_CDX-GT540UI.fm
masterpage:Pravý
CDX-GT540UI_SK.book Page 19 Tuesday, February 9, 2010 3:21 PM
Používanie voliteľných zariadení
Doplnkové audio zariadenie
Po pripojení voliteľného prenosného audio
zariadenia do vstupného konektora AUX (stereo
minikonektor) na zariadení a jeho jednoduchom
zvolení môžete reprodukovať jeho zvuk
v automobile. Úroveň hlasitosti je nastaviteľná
na tomto zariadení aj na prenosnom audio
zariadení. Postupujte nasledovne:
Pripojenie prenosného audio
zariadenia
1 Vypnite prenosné audio zariadenie.
2 Znížte hlasitosť na zariadení.
3 Pripojte prenosné zariadenie k autorádiu.
Diaľkové ovládanie RM-X114
Tlačidlá na diaľkovom ovládaní zodpovedajúce
tlačidlám na zariadení majú rovnaké funkcie
ako tlačidlá na zariadení.
DSPL
DSPL
MENU*
SOURCE
</,
(SEEK –/+)
SEEK–
SOUN
D
VOL (+/–)
DISC +
SOURCE
DISC –
LIST
SEEK+
R
ENTE
+
m/M
(DISC*/
PRESET
+/–)
ENTER*
PRESET –
OFF
MODE
LIST
PRESET +
MENU
SOUND
OFF
MODE
ATT
VOL
ATT
–
Nasledovné tlačidlá na diaľkovom ovládaní majú
tiež iné funkcie ako tlačidlá na zariadení.
Prepojovací kábel*
(nedodávaný)
* Použite vhodné konektory.
Nastavenie úrovne hlasitosti
Pred prehrávaním nastavte vhodnú úroveň
hlasitosti pre jednotlivé pripojené audio
zariadenia.
1 Znížte hlasitosť na zariadení.
2 Stláčajte tlačidlo (SOURCE/OFF),
kým sa nezobrazí “AUX”.
Následne sa zobrazí “AUX FRONT IN”.
3 Spustite prehrávanie na prenosnom audio
zariadení s primeranou úrovňou hlasitosti.
4 Nastavte zvyčajnú úroveň hlasitosti
na zariadení.
5 Nastavte úroveň vstupného signálu (str. 17).
• Tlačidlo DSPL (Displej)
Zmena zobrazovaných položiek.
• Tlačidlo SOURCE
Zapnutie zariadenia. Zmena zdroja vstupného
signálu (Rádio/CD/USB/AUX).
• Tlačidlá </, (SEEK –/+)
Ovládanie rádia/CD prehrávača/USB zariadenia
rovnako ako (SEEK) –/+ na zariadení.
• Tlačidlo SOUND
Rovnako ako tlačidlo Select na zariadení.
• Tlačidlo OFF
Vypnutie zariadenia.
Vypnutie zdroja vstupného signálu.
• Tlačidlo LIST
Voľba PTY pri RDS vysielaní.
• Tlačidlá M/m (DISC*/PRESET +/–)
Ovládanie CD prehrávača/USB zariadenia
rovnako ako tlačidlami (1)/(2) (ALBM –/+)
na zariadení.
• Tlačidlo ATT (Stíšenie)
Stlmenie zvuku.
Pre zrušenie stlačte tlačidlo znova.
* Nedostupné pre toto zariadenie.
Poznámka
Ak je zariadenie aj displej vypnutý, nie je možné
diaľkovým ovládaním ovládať zariadenie, kým
nestlačíte tlačidlo (SOURCE/OFF) na zariadení,
alebo zariadenie nezapnete vložením disku.
19
CDX-GT540UI
4-152-750-31(1)
O:\Navody\A_Preklad\CDX-GT540UI_SK\Fm\Sk_06-25_CDX-GT540UI.fm
masterpage:Ľavý
CDX-GT540UI_SK.book Page 20 Tuesday, February 9, 2010 3:21 PM
Ďalšie informácie
Bezpečnostné upozornenia
• Ak bol váš automobil zaparkovaný na priamom
slnečnom žiarení, pred používaním nechajte
zariadenie najprv vychladnúť.
• Elektrická výsuvná anténa sa vysúva automaticky.
Kondenzácia vlhkosti
Ak sa vo vnútri zariadenia kondenzuje vlhkosť,
vyberte z neho disk a ponechajte ho mimo
prevádzky približne hodinu. V opačnom prípade
nebude zariadenie pracovať správne.
• Disky, ktoré NIE JE možné prehrávať
– Nekvalitne nahrané CD-R/CD-RW disky.
– CD-R/CD-RW disky nahrané
v nekompatibilnom zariadení.
– Nesprávne uzatvorené CD-R/CD-RW disky.
– CD-R/CD-RW disky nahrané v inom ako CD
alebo MP3 formáte vyhovujúcom štandardu
ISO9660 Level 1/Level 2, Joliet/Romeo alebo
Multi Session.
Poradie prehrávania súborov
MP3/WMA/AAC
MP3/WMA/AAC
Priečinok
(album)
Súbor
(skladba) MP3/
WMA/AAC
Udržiavanie vysokej kvality reprodukcie
Dbajte na to, aby nedochádzalo k vylievaniu
žiadnych kvapalín na zariadenie alebo na disky.
Poznámky k diskom
• Disky nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu
alebo zdrojom tepla, a ani ich nenechávajte
vo vozidle zaparkovanom na priamom
slnečnom žiarení.
• Pred prehrávaním vyčistite disk
čistiacou handričkou smerom
od stredu k okrajom.
Nepoužívajte rozpúšťadlá ako
benzín, riedidlo alebo
komerčne dostupné čistiace
prostriedky.
• Zariadenie je určené pre
prehrávanie diskov
kompatibilných so štandardom Compact Disc
(CD). Disky formátu DualDisc a niektoré audio
disky kódované technológiou pre ochranu
autorských práv nevyhovujú štandardu Compact
Disc (CD) a nie je ich v tomto zariadení možné
prehrávať.
• Disky, ktoré NIE JE možné prehrávať
– Disky s nalepenými štítkami, nálepkami, alebo
s nalepeným papierom. Inak môže dôjsť
k poruche zariadenia alebo poškodeniu disku.
– Disky zvláštnych tvarov (disky v tvare srdca,
štvorcové alebo hviezdicové disky).
Ak sa pokúsite takýto disk prehrávať,
môžete zariadenie poškodiť.
– 8 cm disky.
Poznámky k CD-R/CD-RW diskom
20
• Maximálny počet: (len CD-R/CD-RW disky)
– Priečinky (albumy):
150 (vrátane hlavného priečinka)
– Súbory (skladby) a priečinky: 300 (ak názvy
priečinkov/súborov pozostávajú z mnohých
znakov, možný počet môže byť nižší než 300).
– Zobraziteľné znaky v názve priečinka/súboru:
32 (Joliet)/64 (Romeo)
• Ak Multi Session disk začína sekciou (Session)
CD-DA, bude rozpoznaný ako CD-DA disk
a ostatné sekcie sa neprehrajú.
Prehrávač iPod
• Pripojiť je možné nasledovné modely prehrávačov
iPod. Pred používaním prehrávača iPod v ňom
aktualizujte softvér.
Zariadenie je určené pre
– iPod Touch
– iPod Touch (2. generácia)
– iPod Classic
– iPod Classic (120 GB)
– iPod s funkciou prehrávania video súborov*
– iPod nano (4. generácia)
– iPod nano (3. generácia)
– iPod nano (2. generácia)
– iPod nano (1. generácia)*
Zariadenie funguje s telefónmi
– iPhone
– iPhone 3G
* Pri prehrávačoch iPod nano (1. generácia) alebo
iPod s funkciou prehrávania video súborov nie je
dostupné ovládanie spolujazdcom.
• Výraz “Made for iPod” znamená, že elektronické
príslušenstvo je určené na špecifické pripojenie
prehrávača iPod a má certifikát výrobcu o súlade
s výkonovými štandardmi spoločnosti Apple.
• Výraz “Works with iPhone” znamená, že elektronické
príslušenstvo je určené na špecifické pripojenie
telefónu iPhone a má certifikát výrobcu o súlade
s výkonovými štandardmi spoločnosti Apple.
• Spoločnosť Apple nezodpovedá za fungovanie tohto
zariadenia ani za jeho súlad s bezpečnostnými
a usmerňujúcimi normami.
Ak máte akékoľvek otázky alebo problémy týkajúce
sa zariadenia, ktoré nie sú v tomto návode popísané,
obráťte sa na najbližšieho predajcu Sony.
CDX-GT540UI
4-152-750-31(1)
O:\Navody\A_Preklad\CDX-GT540UI_SK\Fm\Sk_06-25_CDX-GT540UI.fm
masterpage:Pravý
CDX-GT540UI_SK.book Page 21 Tuesday, February 9, 2010 3:21 PM
Čistenie konektorov
Údržba
Výmena lítiovej batérie v diaľkovom
ovládaní
Za normálnych podmienok by batéria mala vydržať
približne 1 rok. (V závislosti od podmienok
používania sa môže táto životnosť skrátiť.)
Ak je už batéria slabá, dosah diaľkového
ovládania sa výrazne skráti. Vymeňte starú
batériu za novú lítiovú batériu typu CR2025.
Použitím inej batérie môže vzniknúť riziko
vznietenia alebo explózie.
Zariadenie nemusí pracovať správne, ak dôjde
k znečisteniu konektorov medzi predným panelom
a zariadením. Aby ste takejto situácii predišli, vyberte
predný panel (str. 7) a očistite konektory čistiacou
tyčinkou navlhčenou v liehu. Na konektory príliš
netlačte. Mohlo by dôjsť k ich poškodeniu.
Zariadenie
Zadná časť
predného panela
Poznámky
• Z bezpečnostných dôvodov najskôr vypnite motor
a vytiahnite kľúč zo zapaľovania.
• Nikdy sa nedotýkajte kontaktov priamo prstami
alebo kovovými predmetmi.
x
Stranou +
nahor
Poznámky k lítiovej batérii
• Batériu skladujte mimo dosahu detí. Ak by došlo
k jej prehltnutiu, ihneď vyhľadajte lekára.
• Batériu pred vložením utrite suchou handričkou.
Zaistíte tak dobrý kontakt.
• Pri vkladaní batérie skontrolujte správnu polaritu.
• Batériu nedržte kovovou pinzetou. Mohlo by dôjsť
ku skratu.
VÝSTRAHA
Pri nesprávnom zaobchádzaní môže
batéria explodovať. Batériu nenabíjajte,
nerozoberajte a nehádžte do ohňa.
Výmena poistky
Pri výmene poistky
skontrolujte, či hodnota jej
prúdovej záťaže zodpovedá
odporúčanej hodnote. Ak dôjde
k prepáleniu poistky,
skontrolujte správnosť
napájania a vymeňte ju za novú.
Keď sa poistka prepáli znovu,
môže ísť o poruchu vo vnútri
zariadenia. V takomto prípade
sa obráťte na najbližšieho
predajcu Sony.
Poistka (10 A)
21
CDX-GT540UI
4-152-750-31(1)
O:\Navody\A_Preklad\CDX-GT540UI_SK\Fm\Sk_06-25_CDX-GT540UI.fm
masterpage:Ľavý
CDX-GT540UI_SK.book Page 22 Tuesday, February 9, 2010 3:21 PM
Demontáž zariadenia
1
Technické údaje
Vyberte predný ochranný kryt.
Tuner (Rádio)
1 Vyberte predný panel (str. 7).
Pásmo FM
2 Stlačte obidva okraje ochranného krytu
a vytiahnite ho.
Ladiaci rozsah: 87,5 – 108,0 MHz
Anténový konektor:
Konektor pre externú anténu
Medzifrekvencia: 150 kHz
Citlivosť: 10 dBf
Selektivita: 75 dB pri 400 kHz
Odstup signál - šum: 70 dB (mono)
Odstup kanálov: 40 dB pri 1 kHz
Frekvenčný rozsah: 20 – 15 000 Hz
Pásmo MW/LW
Ladiaci rozsah:
MW: 531 – 1 602 kHz
LW: 153 – 279 kHz
Anténový konektor:
Konektor pre externú anténu
Medzifrekvencia: 25 kHz
Citlivosť: MW: 26 μV, LW: 45 μV
x
CD prehrávač
2
Odstup signál - šum: 120 dB
Frekvenčný rozsah: 10 – 20 000 Hz
Skreslenie: Pod merateľnou hodnotou
Vyberte zariadenie.
1 Obidva uvoľňovacie kľúče zasuňte súčasne
tak, aby zacvakli.
Výčnelkami
smerom dnu.
USB prehrávač
Rozhranie: USB (Plná rýchlosť)
Maximálna prúdová záťaž: 500 mA
Výkonový zosilňovač
Výstup: Výstupy pre reproduktory
(bezpečnostné konektory)
Impedancia reproduktorov: 4 – 8 Ohm
Maximálny výstupný výkon: 52 W × 4 (pri 4 Ohm)
Všeobecne
2 Ťahaním uvoľňovacích kľúčov povysuňte
zariadenie.
3 Vysuňte zariadenie z konzoly.
22
Výstupy:
Výstupné audio konektory
(subwoofer/prepínateľné zadné)
Konektor pre napájanie elektrickej výsuvnej antény
Konektor pre výkonový zosilňovač
Vstupy:
Konektor pre pripojenie “Handsfree” sady
pre mobilný telefón (Telephone ATT)
Vstupný konektor pre otočný ovládač
Vstupný anténový konektor
Vstupný konektor AUX (stereo minikonektor)
Vstupný USB konektor
Korekcie zvuku:
Low - Nízke tóny: ±10 dB pri 60 Hz (XPLOD)
Mid - Stredné tóny: ±10 dB pri 1 kHz (XPLOD)
High - Vysoké tóny: ±10 dB pri 10 kHz (XPLOD)
Napájanie: 12 V (jednosmerné) z autobatérie
(uzemnený záporný pól)
Rozmery: Cca 178 × 50 × 179 mm (š/v/h)
Montážne rozmery: Cca 182 × 53 × 162 mm (š/v/h)
Hmotnosť: Cca 1,2 kg
Dodávané príslušenstvo:
Časti pre montáž a zapojenie (1 sada)
Voliteľné príslušenstvo/zariadenia:
Diaľkové ovládanie: RM-X114
USB prepojovací kábel pre iPod: RC-100IP
CDX-GT540UI
4-152-750-31(1)
O:\Navody\A_Preklad\CDX-GT540UI_SK\Fm\Sk_06-25_CDX-GT540UI.fm
masterpage:Pravý
CDX-GT540UI_SK.book Page 23 Tuesday, February 9, 2010 3:21 PM
Niektoré uvedené príslušenstvo nemusí byť u vášho
predajcu dostupné. Podrobnejšie informácie vám
poskytne predajca.
Právo na zmeny vyhradené.
• V niektorých plošných spojoch nie sú použité
halogenidové samozhasínajúce prísady.
• Skrinky nie sú vyrobené s halogenidovými
samozhasínajúcimi prísadami.
• Na výplň obalového materiálu je použitý papier.
Riešenie problémov
Nasledujúci prehľad pomôže nájsť príčinu problému,
ktorý sa môže vyskytnúť pri používaní zariadenia.
Predtým ako začnete vykonávať odporúčané úkony,
skontrolujte správnosť prepojení a ovládania.
Ak problém nevyriešite, navštívte nasledujúci portál
podpory zákazníkov.
Portál podpory zákazníkov
http://support.sony-europe.com/
Všeobecne
Zariadenie nie je napájané.
• Skontrolujte zapojenia alebo poistku.
• Keď je zariadenie aj displej vypnutý, nie je ho možné
ovládať diaľkovým ovládaním.
t Zapnite zariadenie.
Elektrická výsuvná anténa sa nevysunie.
Elektrická výsuvná anténa nie je vybavená spínacím relé.
Nepočuť zvuk.
• Je aktivovaná funkcia ATT alebo Telephone ATT
(ak je ku káblu ATT pripojený kábel montážnej sady
pre mobilný telefón).
• Vyváženie zvuku (“FAD”) nie je nastavené pre
2-reproduktorový systém.
Nezaznieva zvukový signál (pípanie).
• Zvukový signál je vypnutý (str. 18).
• Je pripojený voliteľný zosilňovač, nepoužívate
vstavaný zosilňovač.
Obsah pamäte sa vymazal.
• Bolo stlačené tlačidlo RESET.
t Opäť uložte do pamäte všetky nastavenia.
• Odpojil sa napájací kábel alebo batéria, alebo nie sú
správne pripojené.
Uložené stanice a nastavenie hodín sú
vymazané.
Poistka sa prepálila.
Pri prepínaní zapaľovania počuť šum.
V konektore napájania príslušenstva v automobile
nie sú správne prepojené káble.
Počas prehrávania alebo príjmu rozhlasu
sa spustí predvádzací režim.
Ak sa cca 5 minút nevykoná žiadna operácia, keď je
nastavené “DEMO-ON” (Predvádzanie - Zap.),
spustí sa predvádzací režim.
t Nastavte “DEMO-OFF” (str. 18).
Z displeja sa stratila/na displeji sa nezobrazila
indikácia.
• Stmavnutie displeja je nastavené na “DIM-ON” (str. 18).
• Zobrazenie sa vypne po zatlačení a pridržaní
tlačidla (SOURCE/OFF).
t Zatlačte (SOURCE/OFF) na zariadení, kým
sa displej nezapne.
• Konektory sú znečistené (str. 21).
pokračovanie na nasledujúcej strane t
23
CDX-GT540UI
4-152-750-31(1)
O:\Navody\A_Preklad\CDX-GT540UI_SK\Fm\Sk_06-25_CDX-GT540UI.fm
masterpage:Ľavý
CDX-GT540UI_SK.book Page 24 Tuesday, February 9, 2010 3:21 PM
Funkcia automatického úplného vypnutia
(Auto Off) nefunguje.
Zariadenie je zapnuté. Funkcia automatického úplného
vypnutia (Auto Off) funguje až po vypnutí zariadenia.
t Vypnite zariadenie.
Príjem rozhlasu
Stanice nie je možné naladiť.
Zvuk je rušený šumom.
• Prepojenie nie je správne.
t Pripojte napájací kábel pre anténu (modrý) alebo
kábel napájania príslušenstva (červený)
k anténovému zosilňovaču (iba ak má váš
automobil zabudovanú FM/MW/LW anténu
v zadnom/bočnom okne).
t Skontrolujte zapojenie elektrickej výsuvnej antény.
t Ak sa anténa automaticky nevysunie, skontrolujte
zapojenie napájacieho kábla antény.
Nie je možné naladiť uložené stanice.
• Do pamäte uložte správne frekvencie.
• Vysielaný signál je príliš slabý.
Automatické ladenie nie je možné.
• Nastavenie režimu miestneho vyhľadávania nie je
správne.
t Ladenie sa zastavuje príliš často:
Nastavte “LOCAL-ON” (str. 18).
t Ladenie sa nezastaví pri žiadnej stanici:
Nastavte “LOCAL-OFF” (str. 18).
• Vysielaný signál je príliš slabý.
t Nalaďte stanicu manuálne.
Počas príjmu stanice v pásme FM bliká
indikátor “ST”.
• Frekvenciu jemne dolaďte.
• Vysielaný signál je príliš slabý.
t Nastavte “MONO-ON” (str. 18).
Stereo vysielanie v pásme FM sa reprodukuje
monofonicky.
Zariadenie je v režime monofonického príjmu.
t Nastavte “MONO-OFF” (str. 18).
RDS
Po niekoľkých sekundách počúvania sa spustí
funkcia SEEK.
Stanica nevysiela údaje TP, alebo má slabý signál.
t Deaktivujte funkciu TA (str. 12).
Nie je možné prijímať dopravné hlásenia.
• Aktivujte funkciu TA (str. 12).
• Stanica práve nevysiela žiadne dopravné hlásenia,
aj keď vysiela údaje TP.
t Nalaďte inú stanicu.
Funkcia PTY zobrazila “- - - - - - - -”.
• Naladená stanica nevysiela RDS údaje.
• Zariadenie neprijíma RDS údaje.
• Stanica nemá špecifikovaný typ programu.
Prehrávanie CD disku
Nie je možné vložiť disk.
• Je už vložený iný disk.
• Disk bol vložený naopak alebo nesprávnym
spôsobom.
Disk sa neprehráva.
• Disk je chybný alebo znečistený.
• CD-R/CD-RW disky nie sú určené na audio
používanie (str. 20).
Súbory MP3/WMA/AAC nie je možné prehrať.
Disk nie je kompatibilný s formátom a verziou MP3/
WMA/AAC. Podrobnosti o prehrávateľných diskoch
a formátoch sa dozviete na portáli podpory zákazníkov.
Spustenie prehrávania súborov MP3/WMA/
AAC trvá dlhšie než pri iných diskoch.
Pri nasledovných diskoch trvá spustenie prehrávania
dlhší čas.
– Disk so zložitou štruktúrou priečinkov.
– Disk so záznamom v metóde Multi Session.
– Disky, na ktoré je možné dopĺňať údaje.
Položky na displeji nerolujú.
• Pri diskoch s množstvom znakov v názvoch nebudú
tieto názvy rolovať.
• “A.SCRL” je nastavené na “OFF”.
t Nastavte “A.SCRL-ON” (str. 18).
t Zatlačte a pridržte (DSPL) (SCRL).
Zvuk preskakuje.
• Zariadenie nie je správne namontované.
t Zariadenie namontujte pod uhlom menším
než 45° na pevnú časť automobilu.
• Disk je chybný alebo znečistený.
Ovládacie prvky nefungujú.
Disk sa nevysunie.
Stlačte tlačidlo RESET (str. 6).
Prehrávanie z USB zariadení
Položky nie je možné prehrávať cez
USB rozbočovač.
Zariadenie nesprístupní USB zariadenie pripojené
cez USB rozbočovač.
Nie je možné prehrávať položky.
USB zariadenie nefunguje.
t Odpojte ho a znova ho zapojte.
Spustenie prehrávania z USB zariadenia trvá
dlhší čas.
USB zariadenie obsahuje súbory so zložitou štruktúrou
priečinkov.
Zaznie pípanie.
Počas prehrávania sa USB zariadenie odpojilo.
t Pred odpojením USB zariadenia zastavte
prehrávanie, aby sa chránili dáta.
Zvuk je prerušovaný.
Pri prehrávaní súboru s vysokým dátovým tokom
(napr. viac než 320 kb/s) môže zvuk vypadávať.
24
CDX-GT540UI
4-152-750-31(1)
O:\Navody\A_Preklad\CDX-GT540UI_SK\Fm\Sk_06-25_CDX-GT540UI.fm
masterpage:Pravý
CDX-GT540UI_SK.book Page 25 Tuesday, February 9, 2010 3:21 PM
Chybové zobrazenia/Hlásenia
CHECKING (Overovanie)
Zariadenie overuje prepojenie s USB zariadením.
t Počkajte na dokončenie overenia prepojenia.
ERROR (Chyba)
• Disk je znečistený alebo nesprávne vložený.
t Vyčistite disk, alebo vložte disk správne.
• Vložili ste prázdny disk.
• Disk sa z nejakého dôvodu neprehráva.
t Vložte iný disk.
• USB zariadenie sa automaticky nesprístupnilo.
t Odpojte ho a znova ho zapojte.
• Stlačte Z a vyberte disk.
FAILURE (Chyba)
Reproduktory/zosilňovač nie sú správne pripojené.
t Podľa popisu v návode Montáž/Zapojenia pre tento
model skontrolujte správnosť prepojení.
HUB NO SUPRT (Rozbočovač nepodporovaný)
Zariadenie nepodporuje USB rozbočovač.
L. SEEK +/– (Lokálne vyhľadávanie +/–)
Režim miestneho vyhľadávania je počas
automatického ladenia zapnutý.
NO AF (Žiadna alternatívna frekvencia)
Zariadenie nenašlo žiadnu alternatívnu frekvenciu pre
aktuálnu stanicu.
t Kým názov stanice bliká, stlačte (SEEK) +/–.
Zariadenie začne vyhľadávať inú frekvenciu s tými
istými údajmi PI (Program Identification)
(zobrazí sa “PI SEEK”).
NO DEV (Žiadne zariadenie)
Je zvolené (SOURCE/OFF), pričom nie je pripojené
USB zariadenie. Počas prehrávania sa USB zariadenie
alebo USB kábel odpojili.
t Pripojte USB zariadenie a USB kábel.
NO MUSIC (Žiadny audio súbor)
Disk alebo USB zariadenie neobsahuje audio súbory.
t Do zariadenia vložte audio CD disk.
t Pripojte USB zariadenie obsahujúce audio súbor.
NO NAME (Žiadny názov)
Skladba neobsahuje názov disku/albumu/interpreta/
skladby.
NO TP (Žiadne TP (Dopravné programy))
Zariadenie bude pokračovať vo vyhľadávaní staníc
s údajmi TP.
OFFSET (Porucha)
Vyskytla sa vnútorná porucha.
t Skontrolujte zapojenia. Ak chybové zobrazenie
nezmizne, obráťte sa na predajcu alebo
autorizovaný servis Sony.
OVERLOAD (Preťaženie)
USB zariadenie je preťažené.
t Odpojte USB zariadenie a stláčaním
(SOURCE/OFF) prepnite zdroj vstupného signálu.
t Indikuje, že USB zariadenie nie je v poriadku,
alebo je pripojené nepodporované zariadenie.
READ (Čítanie)
Zariadenie načítava všetky informácie o skladbách
a albumoch na disku.
t Počkajte, kým sa načítavanie nedokončí a kým sa
automaticky nespustí prehrávanie. V závislosti od
štruktúry disku môže spustenie prehrávania trvať
aj viac než minútu.
RESET
Toto zariadenie alebo USB zariadenie nie je možné
z dôvodu nejakého problému ovládať.
t Stlačte tlačidlo RESET (str. 6).
USB NO SUPRT (USB nepodporované)
Pripojené USB zariadenie nie je podporované.
t Podrobnosti o kompatibilite konkrétneho USB
zariadenia nájdete na portáli podpory zákazníkov.
“
” alebo “
”
Počas zrýchleného posuvu vpred/vzad ste dosiahli
začiatok alebo koniec disku a nie je možný ďalší
posuv.
“ ”
Toto zariadenie nedokáže daný znak zobraziť.
Ak tieto riešenia nepomôžu problém vyriešiť,
obráťte sa na najbližšieho predajcu Sony.
Ak za účelom opravy prinesiete zariadenie, ktoré
má problémy s prehrávaním CD disku, prineste tiež
disk, pri ktorom ste problém spozorovali.
25
CDX-GT540UI
4-152-750-31(1)
Sony Corporation
Printed in Czech Republic (EU)
CZ
Nakládání s nepotřebným elektrickým a elektronickým zařízením (platné v Evropské
unii a dalších evropských státech uplatňujících oddělený systém sběru)
Tento symbol umístěný na výrobku nebo jeho balení upozorňuje, že by s výrobkem po
ukončení jeho životnosti nemělo být nakládáno jako s běžným odpadem z domácnosti.
Místo toho by měl být odložen do sběrného místa určeného k recyklaci elektronických
výrobků a zařízení. Dodržením této instrukce zabráníte negativním dopadům na životní
prostředí a zdraví lidí, které naopak může být ohroženo nesprávným nakládáním
s výrobkem při jeho likvidaci. Recyklováním materiálů, z nichž je výrobek vyroben,
pomůžete zachovat přírodní zdroje. Pro získání dalších informací o recyklaci tohoto
výrobku kontaktujte prosím místní orgány státní správy, místní firmu zabezpečující
likvidaci a sběr odpadů nebo prodejnu, v níž jste výrobek zakoupili.
SK
Likvidácia starých elektrických a elektronických zariadení (Platí v Európskej únii
a ostatných európskych krajinách so zavedeným separovaným zberom)
Tento symbol na výrobku alebo obale znamená, že s výrobkom nemôže byť nakladané
ako s domovým odpadom. Miesto toho je potrebné ho doručiť do vyhradeného zberného
miesta na recykláciu elektrozariadení. Tým, že zaistíte správne zneškodnenie, pomôžete
zabrániť potencionálnemu negatívnemu vplyvu na životné prostredie a ľudské zdravie,
ktoré by v opačnom prípade hrozilo pri nesprávnom nakladaní s týmto výrobkom.
Recyklácia materiálov pomáha uchovávať prírodné zdroje. Pre získanie ďalších
podrobných informácií o recyklácii tohoto výrobku kontaktujte prosím váš miestny alebo
obecný úrad, miestnu službu pre zber domového odpadu alebo predajňu, kde ste výrobok
zakúpili.
Download PDF

advertising