Sony | CDX-GT270MP | Sony CDX-GT270MP Návod k obsluze

4-426-948-21(1)
IGK1
FM/MW/LW
autorádio s CD
přehrávačem
Návod k obsluze
Zrušení ukázkového režimu (DEMO) - viz strana 4.
FM/MW/LW
autorádio s CD
prehrávačom
Návod na použitie
Zrušenie predvádzacieho režimu (DEMO) pozri na str. 4.
CDX-GT274MP/CDX-GT270MP
4-426-948-21(1)
FM/MW/LW
autorádio s CD
přehrávačem
Návod k obsluze
Zrušení ukázkového režimu (DEMO) - viz strana 4.
CDX-GT274MP/CDX-GT270MP
Z bezpečnostních důvodů nainstalujte
tento přístroj do palubní desky vozidla.
Instalace a zapojení je popsáno
v dodávaném návodu pro
instalaci/zapojení.
Upozornění pro zákazníky: následující
informace platí pouze pro zařízení
prodávaná v zemích uplatňujících
směrnice EU
Výrobcem tohoto produktu je společnost
Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku,
Tokio, 108-0075 Japonsko. Autorizovaným
zástupcem pro elektromagnetickou
kompatibilitu (EMC) a bezpečnost
produktu je společnost Sony Deutschland
GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327
Stuttgart, Německo. V případě jakýchkoli
záležitostí týkajících se opravy nebo záruky
použijte prosím kontaktní adresy uvedené
v samostatné servisní nebo záruční
dokumentaci.
Vlastnosti laserové diody
Doba trvání emise: Nepřetržité
Výkon laseru: Méně než 53,3 μW
(Tento výkon je hodnota naměřená ve
vzdálenosti přibližně 200 mm od povrchu
čočky v optické snímací části s otvorem
7 mm.)
Windows Media je registrovaná ochranná
známka nebo ochranná známka
společnosti Microsoft Corporation v USA
nebo jiných zemích.
Tento produkt obsahuje technologii
podléhající určitým právům na ochranu
duševního vlastnictví společnosti
Microsoft. Používání nebo distribuce této
technologie mimo tento produkt je bez
příslušné licence/licencí od společnosti
Microsoft zakázáno.
Technologie kódování zvuku MPEG
Layer-3 a patenty se používají v licenci
společnosti Fraunhofer IIS a Thomson.
2
Varování v případě, že zapalování
vašeho vozidla nemá polohu ACC
(elektrické příslušenství)
Nezapomeňte nastavit funkci Auto Off
(Automatické vypnutí) (strana 10).
Po vypnutí přístroje bude přístroj po
uplynutí nastavené doby automaticky
zcela odpojen od napájení, což zabraňuje
vybití akumulátoru. Pokud funkci Auto
Off (Automatické vypnutí) nenastavíte,
pak po každém vypnutí zapalování
stiskněte tlačítko (SOURCE/OFF)
a podržte jej stisknuté tak dlouho, dokud
displej nezhasne.
Obsah
Začínáme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Zrušení režimu DEMO (Ukázkový režim) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Nastavení hodin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Odejmutí předního panelu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Umístění ovládacích prvků . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Přístroj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Rádio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Ukládání a příjem stanic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
RDS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
CD. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Přehrávání disku. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Přehrávání skladeb v různých režimech . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Nastavení zvuku a nabídka nastavení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Úprava položek nastavení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Používání volitelných zařízení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Externí audio zařízení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Doplňující informace. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Bezpečnostní upozornění . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Údržba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Technické údaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Řešení problémů. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
3
4
Začínáme
Zrušení režimu DEMO
(Ukázkový režim)
Ukázkový displej, který se zobrazuje
u vypnutého přístroje, můžete zrušit.
1
2
Stiskněte tlačítko (MENU), pomocí
otočného ovladače zobrazte položku
„DISPLAY“ (Displej) a pak ovladač
stiskněte.
Pomocí otočného ovladače zobrazte
položku „DEMO“ (Ukázkový režim)
a potom ovladač stiskněte.
3
Pomocí otočného ovladače vyberte
možnost „DEMO-OFF“ (Ukázkový
režim vyp.) a potom ovladač stiskněte.
Nastavení je dokončeno.
4
Stiskněte dvakrát tlačítko
(Zpět).
Displej se vrátí do režimu normálního
přehrávání/příjmu.
Nastavení hodin
Čas na hodinách se zobrazuje
ve 24hodinovém digitálním formátu.
1
2
3
4
Stiskněte tlačítko (MENU), pomocí
otočného ovladače zobrazte položku
„GENERAL“ (Obecné) a pak ovladač
stiskněte.
Pomocí otočného ovladače zobrazte
položku „CLOCK-ADJ“ (Nastavení
hodin) a potom ovladač stiskněte.
Začne blikat indikace hodin.
Pomocí otočného ovladače nastavte
hodiny a minuty.
Pro přepínání mezi digitálními číslicemi
stiskněte tlačítko (SEEK) +/–.
Po nastavení minut stiskněte tlačítko
(MENU).
Nastavení je dokončeno a hodiny se
spustí.
Pro zobrazení hodin stiskněte tlačítko
(DSPL).
Odejmutí předního
panelu
Přední panel přístroje můžete odejmout
a předejít tak krádeži přístroje.
1
Stiskněte a podržte tlačítko
(SOURCE/OFF) 1.
Přístroj se vypne.
2
Stiskněte tlačítko pro uvolnění
předního panelu 2 a vytáhněte panel
směrem k sobě.
Výstražný alarm
Pokud vypnete zapalování, aniž byste
odebrali přední panel přístroje, ozve se na
několik sekund výstražný alarm. Výstražný
alarm uslyšíte pouze v případě, že používáte
vestavěný zesilovač.
Poznámka
Nevystavujte přední panel horku, vysokým
teplotám nebo vlhkosti. Nenechávejte přední
panel v zaparkovaném vozidle nebo na palubní
desce/zadním panelu.
Připevnění předního panelu
Nasaďte část A předního panelu na část B
na přístroji (viz obrázek) a zatlačte na levou
část tak, aby zacvakla do správné polohy.
Umístění ovládacích prvků
Přístroj
Tato část uvádí pokyny týkající se umístění
ovládacích prvků a základního ovládání.
A Tlačítko SOURCE/OFF (Zdroj/
vypnutí)
Stiskněte pro zapnutí napájení; výběr
zdroje (rádio/CD/AUX).
Stiskněte a podržte 1 sekundu pro
vypnutí napájení.
Stiskněte a podržte více než 2 sekundy
pro vypnutí napájení i displeje.
B Tlačítka SEEK +/– (Vyhledávání)
Rádio:
Pro automatické ladění stanic
(stiskněte); ruční vyhledání stanice
(stiskněte a podržte).
CD:
Pro přeskočení skladby (stiskněte);
souvislé přeskakování skladeb (stiskněte
a pak během 2 sekund znovu stiskněte
a podržte); rychlý posun ve skladbě
vzad/vpřed (stiskněte a podržte).
C Tlačítko MODE (Režim) strana 6
Pro výběr vlnového pásma (FM/MW/
LW).
D Otočný ovladač/Tlačítko ENTER/
MENU (Potvrzení/Nabídka)
strana 10
Otočením nastavte hlasitost.
Stiskněte pro přepnutí do režimu
nastavení.
E Přijímač signálu dálkového
ovladače
F Otvor pro disk
Vložte disk (potištěnou stranou
nahoru), spustí se přehrávání.
G Okno displeje
H Tlačítko Z (Vysunout)
Pro vysunutí disku.
I Tlačítko
(Zpět)
Pro návrat k předchozímu zobrazení.
J Tlačítko pro uvolnění předního
panelu strana 4
K Tlačítko EQ3 (Ekvalizér) strana 10
Pro výběr typu ekvalizéru (XPLOD,
VOCAL, EDGE, CRUISE, SPACE,
GRAVITY, CUSTOM (Uživatelské
nastavení) nebo OFF (Vypnuto)).
5
L Tlačítko AF (Alternativní frekvence)/
TA (Dopravní hlášení)/PTY (Typ
programu) strana 7, 8
Pro nastavení funkcí AF (Alternativní
frekvence) a TA (Dopravní hlášení)
(stiskněte); výběr PTY (Typ programu)
v systému RDS (stiskněte a podržte).
M Číselná tlačítka
Rádio:
Pro příjem uložených stanic (stiskněte);
uložení stanic (stiskněte a podržte).
CD:
(1)/(2): ALBUM (Album) V/v
(během přehrávání souborů MP3/
WMA)
Pro přeskočení alba (stiskněte);
souvislé přeskakování alb
(stiskněte a podržte).
(3):
(Opakování)* strana 9
(4): SHUF (Náhodné přehrávání)
strana 9
(6): PAUSE (Pozastavení)
Pro pozastavení přehrávání.
Dalším stisknutím tlačítka se
přehrávání obnoví.
Rádio
Ukládání a příjem stanic
Upozornění
Pokud stanice ladíte při řízení vozidla,
použijte funkci Best Tuning Memory
(BTM) (Naladění nejsilnějších stanic),
abyste nezpůsobili dopravní nehodu.
Automatické ukládání — BTM
(Naladění nejsilnějších stanic)
1
Opakovaným stisknutím tlačítka
(SOURCE/OFF) zobrazte položku
„TUNER“.
Pro změnu vlnového pásma opakovaně
stiskněte tlačítko (MODE). Můžete si
vybrat mezi pásmy FM1, FM2, FM3,
MW a LW.
2
Stiskněte tlačítko (MENU), pomocí
otočného ovladače zobrazte položku
„GENERAL“ (Obecné) a pak ovladač
stiskněte.
3
Pomocí otočného ovladače zobrazte
položku „BTM“ (Naladění nejsilnějších
stanic) a potom ovladač stiskněte.
Přístroj uloží stanice pod číselná tlačítka
v pořadí podle frekvencí.
N Tlačítko DSPL (Displej)/SCRL
(Posouvání textu) strana 7, 9
Pro změnu informací zobrazovaných na
displeji (stiskněte); posouvání informací
na displeji (stiskněte a podržte).
O Vstupní konektor AUX (Externí
zařízení) strana 12
* Toto tlačítko je opatřeno hmatovým bodem.
Ruční ukládání
1
Když přijímáte stanici, kterou chcete
uložit, stiskněte číselné tlačítko ((1) až
(6)) a podržte jej tak dlouho, dokud se
nezobrazí zpráva „MEMORY“
(Paměť).
Příjem uložených stanic
1
6
Vyberte vlnové pásmo a stiskněte
číselné tlačítko ((1) až (6)).
Automatické ladění
1
Vyberte vlnové pásmo a stiskněte
tlačítko (SEEK) +/– pro vyhledání
stanice.
Po naladění stanice se vyhledávání
zastaví. Opakujte tento postup, dokud
nenaladíte požadovanou stanici.
Tip
Pokud znáte frekvenci stanice, kterou chcete
poslouchat, stiskněte a podržte tlačítko
(SEEK) +/– pro vyhledání přibližné frekvence
a pak opakovaně stiskněte tlačítko (SEEK) +/–
pro jemné doladění požadované frekvence (ruční
ladění).
RDS
Stanice v pásmu FM se službou RDS (Radio
Data System) vysílají kromě běžného
rozhlasového signálu také doplňující
digitální informace.
Poznámky
• V závislosti na zemi/regionu nemusí být
některé funkce RDS k dispozici.
• Systém RDS nebude pracovat, pokud je signál
stanice slabý nebo pokud naladěná stanice
nevysílá RDS informace.
Změna zobrazovaných informací
Stiskněte tlačítko (DSPL).
Nastavení funkcí AF
(Alternativní frekvence) a TA
(Dopravní hlášení)
Funkce AF (Alternativní frekvence)
neustále vyhledává nejsilnější frekvenci
stanice a funkce TA (Dopravní hlášení)
přeladí na stanici vysílající dopravní
informace nebo dopravní programy (TP),
pokud jsou přijaty.
1
Opakovaným stisknutím tlačítka
(AF/TA) zobrazte požadované
nastavení.
Vyberte
Funkce
AF-ON
(AF zap.)
Aktivace funkce AF
a deaktivace funkce TA.
TA-ON
(TA zap.)
Aktivace funkce TA
a deaktivace funkce AF.
AF/TA-ON
Aktivace funkce AF i TA.
(AF, TA zap.)
AF/TA-OFF Deaktivace funkce AF i TA.
(AF, TA vyp.)
Ukládání stanic RDS s nastavením AF
(Alternativní frekvence) a TA (Dopravní
hlášení)
Stanice RDS můžete ukládat na předvolby
společně s nastavením AF (Alternativní
frekvence)/TA (Dopravní hlášení). Pokud
použijete funkci BTM (Naladění
nejsilnějších stanic), uloží se pouze stanice
RDS se stejným nastavením AF
(Alternativní frekvence)/TA (Dopravní
hlášení).
Pokud ukládáte stanice ručně, můžete uložit
stanice s RDS i bez RDS s nastavením AF
(Alternativní frekvence)/TA (Dopravní
hlášení) pro každou stanici jednotlivě.
1 Nastavte funkci AF (Alternativní frekvence)/
TA (Dopravní hlášení) a pak uložte stanici
pomocí funkce BTM (Naladění nejsilnějších
stanic) nebo ručně.
Příjem nouzových hlášení
Při zapnuté funkci AF (Alternativní
frekvence) nebo TA (Dopravní hlášení)
přeruší mimořádné tísňové hlášení
automaticky právě vybraný zdroj zvuku.
Tip
Pokud nastavujete úroveň hlasitosti během
dopravního zpravodajství, bude tato úroveň
uložena do paměti a použita pro následující
zpravodajství nezávisle na aktuálně nastavené
úrovni hlasitosti.
7
Chcete-li zůstat naladěni na jeden
regionální program — REGIONAL
(Regionální příjem)
Pokud je zapnutá funkce AF (Alternativní
frekvence): Přístroj je z výroby nastaven tak,
že omezuje příjem na určitý region, takže
nebude přelaďován na jinou regionální
stanici se silnějším signálem.
Pokud opustíte oblast příjmu tohoto
regionálního programu, nastavte během
příjmu FM stanice možnost „REGIONALOFF“ (Regionální příjem vyp.) (strana 11).
Poznámka
Tato funkce nepracuje na území Velké Británie
a v některých dalších oblastech.
Výběr typu programu (PTY)
Funkci PTY použijte pro zobrazení nebo
vyhledání požadovaného typu programu.
1
2
Během příjmu stanice v pásmu FM
stiskněte a podržte tlačítko (AF/TA)
(PTY).
Pokud stanice vysílá PTY data, zobrazí se
na displeji typ právě vysílaného
programu.
Pomocí otočného ovladače zobrazte
požadovaný typ programu a potom
ovladač stiskněte.
Přístroj začne vyhledávat stanici, která
vysílá vybraný typ programu.
Typy programů
NEWS (Zprávy), AFFAIRS (Nejnovější
události), INFO (Informace), SPORT
(Sport), EDUCATE (Vzdělávání), DRAMA
(Dramatická tvorba), CULTURE (Kultura),
SCIENCE (Věda), VARIED (Různé), POP M
(Populární hudba), ROCK M (Rocková
hudba), EASY M (Pohodová hudba),
LIGHT M (Lehká klasická hudba),
CLASSICS (Klasická hudba), OTHER M
(Ostatní hudba), WEATHER (Počasí),
FINANCE (Finance), CHILDREN (Dětské
programy), SOCIAL A (Společenské
události), RELIGION (Náboženství),
PHONE IN (Telefonické vstupy), TRAVEL
(Cestování), LEISURE (Volný čas), JAZZ
(Jazzová hudba), COUNTRY (Country
hudba), NATION M (Národní hudba),
OLDIES (Starší hudba), FOLK M (Lidová
hudba), DOCUMENT (Dokumentární
programy)
Poznámka
Může být přijímán jiný typ programu, než který
jste vybrali.
Nastavení funkce CT (Časový
signál)
Poskytuje časový signál vysílaný RDS stanicí
pro nastavení hodin.
1
V nastavení vyberte možnost „CT-ON“
(Časový signál zap.) (strana 11).
Poznámka
Funkce CT (Časový signál) nemusí pracovat,
i když je přijímána RDS stanice.
8
CD
Přehrávání disku
Přístroj umožňuje přehrávat disky CD-DA
(obsahující rovněž CD TEXT) a CD-R/
CD-RW (soubory MP3/WMA (strana 13)).
1
Vložte disk (potištěnou stranou
směrem nahoru).
Přehrávání se automaticky spustí.
Pro vysunutí disku stiskněte tlačítko Z.
Poznámka
Odpovídající kodek je MP3 (.mp3) a WMA
(.wma).
Změna zobrazovaných informací
Stiskněte tlačítko (DSPL).
Zobrazované informace se mohou lišit
v závislosti na typu disku, formátu záznamu
a nastavení.
Přehrávání skladeb
v různých režimech
Skladby můžete přehrávat opakovaně
(opakované přehrávání) nebo v náhodném
pořadí (náhodné přehrávání).
1
Během přehrávání stiskněte tlačítko
(3) ( ) nebo (4) (SHUF) (Náhodné
přehrávání) opakovaně tak, aby se
zobrazil požadovaný režim přehrávání.
Opakované přehrávání
Vyberte
Pro
TRACK (Skladba)opakované
přehrávání skladby.
ALBUM (Album)*opakované
přehrávání alba.
OFF (Vypnuto)
přehrávání
v normálním pořadí
(normální
přehrávání).
Náhodné přehrávání
Vyberte
Pro
SHUF ALBUM
(Náhodné
přehrávání alba)*
přehrávání alba
v náhodném pořadí.
SHUF DISC
přehrávání disku
(Náhodné
v náhodném pořadí.
přehrávání disku)
SHUF OFF
(Náhodné
přehrávání vyp.)
přehrávání
v normálním pořadí
(normální
přehrávání).
* Při přehrávání disku MP3/WMA.
9
Úprava položek nastavení
Nastavení zvuku
a nabídka nastavení
1
Stiskněte tlačítko (MENU), pomocí
otočného ovladače zobrazte
požadovanou kategorii a pak ovladač
stiskněte.
Nastavení ekvalizační křivky
— EQ3
2
Možnost „CUSTOM“ (Uživatelské
nastavení) funkce EQ3 vám umožňuje
provádět vaše vlastní nastavení ekvalizéru.
Pomocí otočného ovladače zobrazte
požadovanou položku a potom ovladač
stiskněte.
3
Pomocí otočného ovladače vyberte
nastavení a pak ovladač stiskněte.*
Nastavení je dokončeno.
4
Stiskněte tlačítko
(Zpět) pro návrat
k předchozímu zobrazení.
1
Během příjmu rádia/přehrávání
vyberte opakovaným stisknutím
tlačítka (EQ3) možnost „CUSTOM“
(Uživatelské nastavení) a potom
stiskněte tlačítko
(Zpět).
2
3
Stiskněte tlačítko (MENU).
4
Pomocí otočného ovladače zobrazte
položku „EQ3 LOW“ (EQ3 - basy),
„EQ3 MID“ (EQ3 - středy) nebo „EQ3
HIGH“ (EQ3 - výšky) a potom ovladač
stiskněte.
5
Pomocí otočného ovladače zobrazte
položku „SOUND“ (Zvuk) a pak
ovladač stiskněte.
Pomocí otočného ovladače nastavte
vybranou položku a potom ovladač
stiskněte.
Úroveň hlasitosti lze nastavit v rozsahu
od –10 dB do +10 dB s krokem 1 dB.
Zopakujte kroky 4 a 5 pro nastavení
ekvalizační křivky.
Pro obnovení ekvalizační křivky
nastavené z výroby stiskněte a podržte
před dokončením nastavení tlačítko
(MENU).
6
10
Stiskněte dvakrát tlačítko
(Zpět).
Displej se vrátí do režimu normálního
přehrávání/příjmu.
* Při nastavování položek CLOCK-ADJ
(Nastavení hodin) a BTM (Naladění
nejsilnějších stanic) není nutné provádět
krok 4.
Následující položky lze nastavit v závislosti
na zdroji a aktuálním nastavení:
GENERAL (Obecné):
CLOCK-ADJ (Nastavení hodin) (strana 4)
CAUT ALM*1 (Výstražný alarm)
Aktivace výstražného alarmu: „ON“
(Zapnuto), „OFF“ (Vypnuto) (strana 4).
BEEP (Zvukový signál)
Aktivace zvukového signálu: „ON“
(Zapnuto), „OFF“ (Vypnuto).
AUTO OFF (Automatické vypnutí)
Lze nastavit požadovanou dobu po
vypnutí přístroje, po jejímž uplynutí
bude přístroj zcela odpojen od napájení:
„NO“ (Ne), „30S“ (30 sekund), „30M“
(30 minut), „60M“ (60 minut).
AUX-A*1 (Externí zdroj zvuku)
Aktivace zobrazení externího zdroje
zvuku: „ON“ (Zapnuto), „OFF“
(Vypnuto) (strana 12).
REAR/SUB (Zadní/Subwoofer)*1
Přepínání zvukového výstupu: „REAROUT“ (Výkonový zesilovač), „SUBOUT“ (Subwoofer).
CT (Časový signál)
Aktivace funkce CT (Časový signál):
„ON“ (Zapnuto), „OFF“ (Vypnuto)
(strana 8).
REGIONAL (Regionální příjem)*2
Omezení příjmu na určitý region: „ON“
(Zapnuto), „OFF“ (Vypnuto) (strana 8).
BTM (Naladění nejsilnějších stanic)*3
(strana 6)
*1 Pokud je přístroj vypnutý.
*2 Pokud je přijímán signál FM.
*3 Pokud je vybrán režim rádia.
SOUND (Zvuk):
EQ3 LOW (EQ3 - basy)*1 (strana 10)
EQ3 MID (EQ3 - středy)*1 (strana 10)
EQ3 HIGH (EQ3 - výšky)*1 (strana 10)
BALANCE (Vyvážení levého/pravého
kanálu)
Nastavení vyvážení zvuku: „RIGHT-15
(R15)“ (Pravý) – „CENTER (0)“
(Středový) – „LEFT-15 (L15)“ (Levý).
FADER (Vyvážení předního/zadního
kanálu)
Nastavení relativní úrovně: „FRONT-15
(F15)“ (Přední) – „CENTER (0)“
(Středový) – „REAR-15 (R15)“ (Zadní).
LOUDNESS (Fyziologická hlasitost)
Zesílení basů a výšek pro dosažení
čistého zvuku při nízkých úrovních
hlasitosti: „ON“ (Zapnuto), „OFF“
(Vypnuto).
S.WOOFER*2 (Subwoofer)
SW LEVEL (Úroveň subwooferu)
Nastavení úrovně hlasitosti subwooferu:
„+10 dB“ – „0 dB“ – „–10 dB“.
(Při nejnižším nastavení se zobrazuje
„ATT“.)
SW PHASE (Fáze subwooferu)
Výběr fáze subwooferu: „SUB NORM“
(Normální), „SUB REV“ (Opačná).
LPF (Filtr dolní propust)
Výběr dělicí frekvence pro subwoofer:
„OFF“ (Vypnuto), „80 Hz“, „100 Hz“,
„120 Hz“, „140 Hz“, „160 Hz“.
HPF (Filtr horní propust)
Výběr dělicí frekvence předních/zadních
reproduktorů: „OFF“ (Vypnuto),
„80 Hz“, „100 Hz“, „120 Hz“, „140 Hz“,
„160 Hz“.
AUX VOL*3 (Úroveň hlasitosti externího
zařízení)
Nastavení úrovně hlasitosti pro každé
připojené externí zařízení:
„+18 dB“ – „0 dB“ – „-8 dB“.
Toto nastavení ruší potřebu měnit
hlasitost při přepínání mezi zdroji.
*1 Pokud je aktivován ekvalizér EQ3 (strana 10).
*2 Pokud je zvukový výstup nastaven na „SUBOUT“ (Subwoofer).
*3 Pokud je vybrán režim AUX.
DISPLAY (Zobrazení):
DEMO (Ukázkový režim)
Aktivace ukázkového režimu: „ON“
(Zapnuto), „OFF“ (Vypnuto).
DIMMER (Snížení jasu displeje)
Změna jasu displeje: „ON“ (Zapnuto),
„OFF“ (Vypnuto).
AUTO SCR* (Automatické posouvání textu)
Automatické posouvání dlouhého textu:
„ON“ (Zapnuto), „OFF“ (Vypnuto).
M.DISPLAY (Pohyblivé zobrazení)
– „ON“ (Zapnuto): pro zobrazování
pohyblivých vzorů.
– „OFF“ (Vypnuto): pro zrušení režimu
pohyblivého zobrazení.
* Pokud je vybrán režim CD.
11
Používání
volitelných zařízení
Externí audio zařízení
Po připojení volitelného přenosného audio
zařízení do vstupního konektoru AUX
(Externí zařízení) (stereo mini konektor) na
přístroji a následném výběru tohoto zdroje
můžete poslouchat tento zdroj
v reproduktorech vozidla.
Připojení přenosného audio zařízení
1 Vypněte přenosné audio zařízení.
2 Snižte hlasitost přístroje.
3 Pomocí připojovacího kabelu (není součástí
příslušenství)* připojte přenosné audio
zařízení k přístroji.
* Zajistěte, aby byla použita zástrčka rovného
typu.
Doplňující informace
Bezpečnostní upozornění
• Pokud jste zaparkovali vozidlo na přímém
slunci, nechejte přístroj nejdříve
vychladnout.
• Nenechávejte přední panel nebo audio
zařízení uvnitř automobilu, protože by
vlivem vysoké teploty na přímém slunci
mohlo dojít k jejich poškození.
• Automatická (motorová) anténa se vysune
automaticky.
Kondenzace vlhkosti
Pokud uvnitř přístroje zkondenzuje vlhkost,
vyjměte disk a počkejte asi jednu hodinu, aby
se přístroj vysušil. V opačném případě nebude
přístroj pracovat správně.
Zachování vysoké kvality zvuku
Chraňte přístroj a disky před kapalinami.
Poznámky k diskům
Nastavení úrovně hlasitosti
Před spuštěním přehrávání nezapomeňte
nastavit hlasitost každého připojeného
audio zařízení.
1 Snižte hlasitost přístroje.
2 Opakovaným stisknutím tlačítka
(SOURCE/OFF) zobrazte položku „AUX“
(Externí zařízení).
3 Spusťte přehrávání na přenosném audio
zařízení s přiměřenou hlasitostí.
4 Nastavte na přístroji obvyklou hlasitost
poslechu.
12
5 Upravte vstupní úroveň (strana 11).
• Neponechávejte disky na přímém slunečním
světle, v blízkosti zdrojů tepla (jako jsou
například výstupy horkého vzduchu) ani ve
vozidle zaparkovaném na přímém slunci.
• Před přehráváním otřete
disk čisticím hadříkem
směrem od středu k okraji.
Nepoužívejte rozpouštědla,
jako je benzín, ředidlo
nebo běžně dostupné čisticí
prostředky.
• Tento přístroj je určen pro přehrávání disků,
které jsou v souladu s normou Compact Disc
(CD). Duální disky a některé hudební disky
zakódované prostřednictvím technologií na
ochranu autorských práv neodpovídají
normě Compact Disc (CD), a proto je
nemusí být možné na tomto přístroji
přehrávat.
• Disky, které NELZE na tomto přístroji
přehrávat
– Disky s nalepenými štítky, samolepkami,
lepicí páskou nebo papírem. Při přehrávání
takového disku může dojít k poškození
přístroje nebo zničení disku.
– Disky nestandardního tvaru (například srdce,
čtverec nebo hvězda). V takovém případě
může dojít k poškození přístroje,
– 8cm (3 1/4 in) disky.
Poznámky k diskům CD-R/CD-RW
• Maximální počet: (pouze disky CD-R/
CD-RW)
– složek (alb): 150 (včetně kořenové složky),
– souborů (skladeb) a složek: 300 (pokud název
souboru/složky obsahuje mnoho znaků,
může být tento počet nižší než 300),
– zobrazitelných znaků pro název složky/
souboru: 32 (Joliet)/64 (Romeo).
• Pokud disk s více sekcemi (Multi Session)
začíná sekcí CD-DA, je rozpoznán jako disk
CD-DA a ostatní sekce nebudou přehrány.
• Disky, které NELZE na tomto přístroji
přehrávat
– Disky CD-R/CD-RW se špatnou kvalitou
záznamu.
– Disky CD-R/CD-RW zaznamenané na
nekompatibilním záznamovém zařízení.
– Disky CD-R/CD-RW, které nebyly správně
finalizovány.
– Disky CD-R/CD-RW zaznamenané v jiném
formátu než ve formátu hudebního CD nebo
ve formátu MP3 odpovídajícímu normě
ISO9660 Level 1/Level 2, Joliet/Romeo nebo
Multi Session (s více sekcemi).
Pořadí přehrávání souborů
MP3/WMA
MP3/WMA
Složka
(album)
Soubor
(skladba) MP3/
WMA
Soubory MP3
• MP3, což je zkratka pro MPEG-1 Audio
Layer-3, představuje standard pro kompresi
hudebních souborů. Umožňuje komprimaci
dat z hudebního CD na přibližně 1/10
původní velikosti.
• ID3 tagy verze 1.0, 1.1, 2.2, 2.3 a 2.4 se týkají
pouze souborů MP3. ID3 tag má 15/30
znaků (1.0 a 1.1) nebo 63/126 znaků (2.2, 2.3
a 2.4).
• Při pojmenovávání souborů MP3
nezapomeňte přidat k názvu souboru
příponu „.mp3“.
• Při přehrávání nebo při rychlém posunu
vpřed/vzad u souborů MP3 s VBR
(proměnný datový tok) se nemusí
zobrazovat správně uplynulá doba
přehrávání.
Poznámka
Při přehrávání souboru MP3 s vysokým datovým
tokem (jako například 320 kb/s) může docházet
k přeskakování zvuku.
Soubory WMA
• WMA, což znamená Windows Media Audio,
je standard pro kompresi hudebních
souborů. Umožňuje komprimaci dat
z hudebního CD na přibližně 1/22* původní
velikosti.
• WMA tag má 63 znaků.
• Při pojmenovávání souborů WMA
nezapomeňte přidat k názvu souboru
příponu „.wma“.
• Při přehrávání nebo při rychlém posunu
vpřed/vzad u souborů WMA s VBR
(proměnný datový tok) se nemusí
zobrazovat správně uplynulá doba
přehrávání.
* pouze pro 64 kb/s
Poznámka
Přehrávání následujících souborů WMA není
podporováno:
– S bezeztrátovou kompresí.
– Chráněných autorskými právy.
13
V případě jakýchkoliv dotazů nebo problémů
týkajících se vašeho přístroje, které nejsou
uvedeny v tomto návodu k obsluze, se obraťte
na nejbližšího prodejce Sony.
Údržba
CD přehrávač
Odstup signál/šum: 120 dB
Frekvenční rozsah: 10 – 20 000 Hz
Kolísání: Neměřitelné
Čištění konektorů
Výkonový zesilovač
Pokud jsou konektory mezi přístrojem
a předním panelem znečištěné, nemusí
přístroj pracovat správně. Aby k takovým
situacím nedocházelo, odejměte přední panel
(strana 4) a očistěte konektory vatovým
tampónem. Při čištění nepoužívejte
nadměrnou sílu. V opačném případě by mohlo
dojít k poškození konektorů.
Výstup: Výstupy pro reproduktory
Impedance reproduktorů: 4 – 8 ohmů
Maximální výstupní výkon: 52 W × 4
(při 4 ohmech)
Poznámky
• Z bezpečnostních důvodů vypněte před
čištěním konektorů zapalování a vyjměte klíček
ze spínací skříňky.
• Nikdy se nedotýkejte konektorů prsty nebo
jakýmikoliv kovovými předměty.
Technické údaje
Tuner
FM
Rozsah ladění: 87,5 – 108,0 MHz
Anténní konektor: Konektor pro externí anténu
Mezifrekvence: 25 kHz
Využitelná citlivost: 8 dBf
Selektivita: 75 dB při 400 kHz
Odstup signál/šum: 80 dB (stereo)
Odstup kanálů: 50 dB při 1 kHz
Frekvenční rozsah: 20 – 15 000 Hz
MW/LW
Rozsah ladění:
MW: 531 – 1 602 kHz
LW: 153 – 279 kHz
Anténní konektor: Konektor pro externí anténu
14
Mezifrekvence:
9 124,5 kHz nebo 9 115,5 kHz / 4,5 kHz
Citlivost: MW: 26 μV, LW: 45 μV
Obecné
Výstupy:
Výstupní audio konektory (přepínatelné zadní/
subwoofer)
Konektor automatické (motorové) antény/
ovládání výkonového zesilovače (REM OUT)
Vstupy:
Vstupní konektor pro dálkové ovládání
Vstupní konektor antény
Vstupní konektor AUX (Externí zařízení)
(stereo mini konektor)
Řízení frekvenčních charakteristik:
Basy: ±10 dB při 60 Hz (XPLOD)
Středy: ±10 dB při 1 kHz (XPLOD)
Výšky: ±10 dB při 10 kHz (XPLOD)
Požadavky na napájení: 12 V DC (stejnosm.)
z akumulátoru vozidla (záporné uzemnění)
Rozměry: Přibl. 178 × 50 × 177 mm (š/v/h)
Montážní rozměry: Přibl. 182 × 53 × 160 mm
(š/v/h)
Hmotnost: Přibl. 1,2 kg
Dodávané příslušenství:
Součásti pro instalaci a zapojení (1 sada)
Volitelné příslušenství/zařízení:
Dálkový ovladač: RM-X114
Váš prodejce nemusí některé z výše uvedených
položek prodávat. Požádejte prosím vašeho
prodejce o podrobné informace.
Design a technické údaje se mohou změnit bez
předchozího upozornění.
Řešení problémů
Následující kontrolní seznam vám pomůže
odstranit problémy, se kterými se můžete
během používání tohoto přístroje setkat.
Před procházením následujícího kontrolního
seznamu ověřte zapojení a postupy ovládání.
Podrobné informace o použití pojistky
a vyjmutí přístroje z palubní desky najdete
v příručce pro instalaci/zapojení dodávané
s tímto přístrojem.
Obecné
Do přístroje není přiváděno žádné napájecí
napětí.
p Zkontrolujte připojení nebo pojistku.
Automatická (motorová) anténa se
nevysune.
p Automatická (motorová) anténa nemá
reléovou skříňku.
Není slyšet žádný zvuk.
p Je aktivní funkce ATT (Ztlumení zvuku).
p Poloha ovladače „FAD“ (Vyvážení předních/
zadních kanálů) není nastavena pro systém se
dvěma reproduktory.
Neozývá se zvuková signalizace (pípnutí).
p Zvuková signalizace (pípnutí) je vypnuta
(strana 10).
p Je připojen volitelný výkonový zesilovač
a nepoužíváte vestavěný zesilovač.
Obsah paměti byl vymazán.
p Došlo k odpojení napájecího kabelu nebo
akumulátoru. Nebo nejsou kabely připojeny
správně.
p Přístroj je resetován.
– Znovu uložte nastavení do paměti.
Byly vymazány uložené stanice a nastavení
hodin.
Došlo k přepálení pojistky.
Při přepínání polohy klíčku zapalování je
slyšet hluk.
p Kabely nejsou správně přizpůsobeny
konektoru pro napájení elektrického
příslušenství vozidla.
Během přehrávání nebo příjmu rozhlasové
stanice se spustí ukázkový režim.
p Pokud je nastavena možnost „DEMO-ON“
(Ukázkový režim zap.) a po dobu 5 minut není
provedena žádná operace, spustí se ukázkový
režim.
– Nastavte možnost „DEMO-OFF“ (Ukázkový
režim vyp.) (strana 11).
Z displeje zmizí údaje nebo se na displeji nic
nezobrazí.
p Je nastavena možnost „DIMMER-ON“
(Snížení jasu displeje zap.) (strana 11).
p Pokud stisknete a podržíte tlačítko
(SOURCE/OFF), displej zhasne.
– Stiskněte tlačítko (SOURCE/OFF) na
přístroji a podržte jej, dokud se displej
nerozsvítí.
p Jsou znečistěné konektory (strana 14).
Funkce Auto Off (Automatické vypnutí)
nepracuje.
p Přístroj je zapnutý. Funkce Auto Off
(Automatické vypnutí) se aktivuje po vypnutí
přístroje.
– Vypněte přístroj.
Ovládací tlačítka nepracují.
Disk se nevysune.
p Stiskněte tlačítko (DSPL) a
(Zpět) na
minimálně 2 sekundy.
Obsah uložený v paměti se smaže.
Z bezpečnostních důvodů neprovádějte
resetování během řízení.
Příjem rádia
Nelze přijímat stanice.
Zvuk je rušen šumem.
p Připojení není provedeno správně.
– Zkontrolujte připojení antény vozidla.
– Pokud se anténa vozidla nevysune,
zkontrolujte připojení ovládacího kabelu
automatické (motorové) antény.
Není možné vyvolat stanice na předvolbách.
p Uložte do paměti správnou frekvenci stanice.
p Signál vysílače je příliš slabý.
Není možné provést automatické ladění.
p Signál vysílače je příliš slabý.
– Použijte ruční ladění.
15
RDS
Po několika sekundách poslechu se spustí
vyhledávání (SEEK).
p Tato stanice není stanicí se službou TP
(Dopravní program) nebo má slabý signál.
– Vypněte funkci TA (Dopravní hlášení)
(strana 7).
Žádné dopravní hlášení.
p Zapněte funkci TA (Dopravní hlášení)
(strana 7).
p Stanice nevysílá žádná dopravní hlášení,
přestože se jedná o stanici se službou TP
(Dopravní program).
– Nalaďte jinou stanici.
Místo typu programu se zobrazuje indikace
„- - - - - - - -“.
p Aktuálně naladěná stanice není stanicí RDS.
p Nejsou přijímána data RDS.
p Stanice nespecifikuje typ programu.
Název programové služby (stanice) bliká.
p Aktuálně naladěná stanice nemá alternativní
frekvenci.
– Stiskněte tlačítko (SEEK) +/– ve chvíli, kdy
bliká název programové služby (stanice).
Zobrazí se nápis „PI SEEK“ (Vyhledávání
PI) a přístroj spustí vyhledávání jiné
frekvence se stejnými daty PI (Identifikace
programu).
Přehrávání disků CD
Disk nelze vložit.
p Byl již vložen jiný disk.
p Disk byl násilím vložen obráceně nebo
nesprávně.
Disk se nepřehrává.
p Disk je znečistěný nebo vadný.
p Vložený disk CD-R/CD-RW není určen pro
poslech hudby (strana 13).
Soubory MP3/WMA nelze přehrát.
p Disk není kompatibilní s formátem a verzí
MP3/WMA (strana 13).
16
U souborů MP3/WMA trvá déle, než se spustí
přehrávání (ve srovnání s jinými soubory).
p U následujících typů disků může dojít
k prodlevě při zahájení přehrávání:
– disky, na kterých je zaznamenána složitá
stromová struktura,
– disky s více sekcemi (Multi Session),
– disky, na které lze přidávat data.
Informace na displeji se neposouvají.
p U disků s velkým množstvím znaků v názvech
je to možné.
p Funkce „AUTO SCR“ (Automatické
posouvání textu) je nastavena na „OFF“
(Vypnuto).
– Nastavte možnost „AUTO SCR-ON“
(Automatické posouvání textu zap.)
(strana 11).
– Stiskněte a podržte tlačítko (DSPL) (SCRL).
Zvuk přeskakuje.
p Přístroj není správně nainstalován.
– Nainstalujte přístroj pod úhlem menším než
45° do pevné části vozidla.
p Disk je znečistěný nebo vadný.
Disk se nevysune.
p Stiskněte tlačítko Z (vysunout) (strana 5).
Chybová hlášení/zprávy
ERROR (Chyba)
p Disk je znečištěný nebo je vložen obráceně.
– Očistěte disk nebo jej vložte správně.
p Byl vložen prázdný disk.
p Disk nelze z důvodu nějakého problému
přehrát.
– Vložte jiný disk.
p Stiskněte tlačítko Z (vysunout) pro vyjmutí
disku.
FAILURE (Porucha)
p Zapojení reproduktorů/zesilovačů není
provedeno správně.
– Podívejte se do příručky pro instalaci/
zapojení vašeho modelu přístroje
a zkontrolujte zapojení.
NO AF (Žádné alternativní frekvence)
p Aktuálně naladěná stanice nemá alternativní
frekvenci.
NO MUSIC (Žádné hudební soubory)
p Disk neobsahuje žádný hudební soubor.
– Vložte do přístroje hudební CD.
NO NAME (Žádný název)
p Ve skladbě není zapsán název disku/alba/
interpreta/skladby.
NO TP (Žádný dopravní program)
p Přístroj bude pokračovat v hledání dostupných
stanic s dopravním programem (TP).
OFFSET (Vnitřní chyba)
p Mohlo dojít k výskytu vnitřní závady.
– Zkontrolujte připojení. Pokud je na displeji
nadále zobrazena indikace této chyby,
obraťte se na nejbližšího prodejce Sony.
PUSH EJT (Stiskněte tlačítko vysunutí)
p Disk nelze vysunout.
– Stiskněte tlačítko Z (vysunout) (strana 5).
READ (Načítání)
p Přístroj načítá informace o všech skladbách
a albech na disku.
– Počkejte, dokud načítání neskončí
a automaticky se nespustí přehrávání.
V závislosti na struktuře disku to může trvat
déle než jednu minutu.
„
“ nebo „
“
p Při rychlém posunu vzad nebo vpřed jste
dosáhli začátku nebo konce disku a není
možno pokračovat dále.
„ “
p Znak nelze v přístroji zobrazit.
Pokud vám tato řešení nepomohou situaci
zlepšit, obraťte se na nejbližšího prodejce
Sony.
Pokud vezmete přístroj do opravy z důvodu
problémů s přehráváním CD, přineste s sebou
disk, který jste používali při vzniku problému.
17
Zaregistrujte si nyní váš výrobek online na:
www.sony-europe.com/myproducts
CDX-GT270MP_SK.book Page 1 Thursday, November 8, 2012 4:02 PM
4-426-948-21(1)
FM/MW/LW
autorádio
s CD prehrávačom
Návod na použitie
Zrušenie predvádzacieho režimu (DEMO) pozri na str. 4.
CDX-GT274MP/CDX-GT270MP
Q:\CDX-GT270MP-GT274MP_SK\Fm\SK_02-02_CDX-GT270MP.fm
masterpage:Ľavý
CDX-GT270MP_SK.book Page 2 Thursday, November 8, 2012 4:02 PM
Z bezpečnostných dôvodov nainštalujte
toto zariadenie len do prístrojovej dosky
v automobile. Podrobnosti o montáži
a zapojeniach sú uvedené v dodávanom
návode Montáž/Zapojenia.
Upozornenie pre spotrebiteľov:
Nasledovná informácia sa vzťahuje len
na zariadenia predávané v krajinách
s platnou legislatívou a smernicami EU
Výrobcom tohto produktu je spoločnosť
Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku
Tokyo, 108-0075 Japonsko. Autorizovaným
predstaviteľom ohľadom záležitostí
týkajúcich sa nariadení EMC a bezpečnosti
produktu
je spoločnosť Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Nemecko. Ohľadom akýchkoľvek
servisných služieb alebo záručných
záležitostí pozri adresy poskytnuté
v samostatných dokumentoch týkajúcich
sa servisu a záruky.
Technológia kódovania zvuku MPEG
Layer-3 a patenty sa používajú v licencii
spoločnosti Fraunhofer IIS a Thomson.
Upozornenie pre prípad montáže
v automobile bez pozície ACC
Nastavte funkciu automatického úplného
vypnutia (Auto Off) (str. 10).
Zariadenie sa úplne a automaticky vypne
v nastavenom čase po normálnom
vypnutí, čím sa predíde vybitiu
autobatérie. Ak nenastavíte funkciu
automatického úplného vypnutia
(Auto Off), vždy po vypnutí zapaľovania
zatlačte a pridržte  tak,
aby sa vyplo zobrazenie na displeji.
Vlastnosti laserovej diódy
Vyžarovanie: Nepretržité
Výstupný výkon lasera: Menej než 53,3 μW
(Tento výstupný výkon je hodnotou
nameranou vo vzdialenosti cca 200 mm
od povrchu šošovky na optickom
snímacom bloku cez 7 mm štrbinu.)
Windows Media sú ochranné známky
alebo obchodné značky spoločnosti
Microsoft Corporation v USA a/alebo
ostatných krajinách.
Tento produkt je chránený konkrétnymi
duševnými vlastníckymi právami
spoločnosti Microsoft Corporation.
Používanie alebo distribúcia takejto
technológie mimo tohto produktu sú bez
licencie spoločnosti Microsoft alebo
autorizovaného zástupcu spoločnosti
Microsoft zakázané.
2
CDX-GT274MP/CDX-GT270MP
4-426-948-21(1)
Q:\CDX-GT270MP-GT274MP_SK\Fm\SK_03-03_CDX-GT270MP.fm
masterpage:Pravý
CDX-GT270MP_SK.book Page 3 Thursday, November 8, 2012 4:02 PM
Obsah
Začíname . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Zrušenie režimu DEMO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Nastavenie hodín . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Vybratie predného panela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Umiestnenie ovládacích prvkov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Zariadenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Rádio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Uloženie staníc do pamäte a ich príjem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
RDS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
CD prehrávač . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Prehrávanie disku. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Prehrávanie skladieb v rôznych režimoch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Nastavenia zvuku a Menu Setup (Nastavenia). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Úprava nastaviteľných položiek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Používanie voliteľných zariadení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Voliteľné audio zariadenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Ďalšie informácie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Bezpečnostné upozornenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Údržba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Technické údaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Riešenie problémov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
3
CDX-GT274MP/CDX-GT270MP
4-426-948-21(1)
Q:\CDX-GT270MP-GT274MP_SK\Fm\SK_04-19_CDX-GT270MP.fm
masterpage:Ľavý
CDX-GT270MP_SK.book Page 4 Thursday, November 8, 2012 4:02 PM
Vybratie predného panela
Začíname
Zrušenie režimu DEMO
Môžete zrušiť predvádzací režim, ktorý
sa aktivuje po vypnutí tohto zariadenia.
1
Stlačte  a otáčajte otočným
ovládačom, kým sa nezobrazí
“DISPLAY” (Zobrazenie), potom
ho stlačte.
2
Otáčajte otočným ovládačom, kým sa
nezobrazí “DEMO” (Predvádzanie),
potom ho stlačte.
3
Otáčaním otočného ovládača zvoľte
“DEMO-OFF” (Predvádzanie – Vyp.)
a potom ho stlačte.
Nastavenie je dokončené.
4
Stlačte dvakrát
(BACK).
Obnoví sa zobrazenie pre štandardný
režim prehrávania/príjmu rozhlasu.
Nastavenie hodín
Hodiny pracujú v 24-hodinovom cykle.
4
1
Stlačte  a otáčajte otočným
ovládačom, kým sa nezobrazí
“GENERAL” (Hlavné), potom
ho stlačte.
2
Otáčajte otočným ovládačom,
kým sa nezobrazí “CLOCK-ADJ”
(Nastavenie hodín), potom ho stlačte.
Indikátor hodiny bliká.
3
Otáčaním otočného ovládača nastavte
hodinu a minúty.
Pozíciu meníte stláčaním  +/–.
4
Po nastavení minút stlačte .
Nastavenie je dokončené a hodiny sú
v prevádzke.
Z dôvodu ochrany pred krádežou je možné
predný panel zariadenia vybrať.
1
Zatlačte a pridržte  .
Zariadenie sa vypne.
2
Stlačte tlačidlo uvoľnenia predného
panela  a vyberte panel jeho
pritiahnutím smerom k vám.
Upozorňujúci zvukový signál
Ak nevyberiete predný panel a otočíte kľúč
zapaľovania do polohy OFF, na niekoľko
sekúnd zaznie upozorňujúci zvukový signál
(pípanie). Upozorňujúci zvukový signál
zaznie len vtedy, ak používate vstavaný
zosilňovač.
Poznámka
Predný panel nevystavujte pôsobeniu tepelných
zdrojov, extrémnemu teplu alebo vlhkosti.
Nenechávajte ho na palubnej doske alebo pod
zadným sklom zaparkovaného vozidla.
Nasadenie predného panela
Podľa obrázka nasaďte časť  predného
panela na časť  na zariadení a zatlačte
ľavú stranu panela tak, aby zacvakla na svoje
miesto.
Hodiny zobrazíte stlačením .
CDX-GT274MP/CDX-GT270MP
4-426-948-21(1)
Q:\CDX-GT270MP-GT274MP_SK\Fm\SK_04-19_CDX-GT270MP.fm
masterpage:Pravý
CDX-GT270MP_SK.book Page 5 Thursday, November 8, 2012 4:02 PM
Umiestnenie ovládacích prvkov
Zariadenie
Táto časť obsahuje informácie o umiestnení
ovládacích prvkov a základných operáciách.
 Tlačidlo SOURCE/OFF
Zapnutie zariadenia (stlačenie).
Zmena zdroja vstupného signálu
(Rádio/CD/AUX).
Zatlačením a pridržaním na 1 sekundu
vypnite zariadenie.
Zatlačením a pridržaním na viac než
2 sekundy vypnete napájanie a displej.
 Tlačidlá SEEK +/–
Rádio:
Automatické ladenie staníc (stlačenie).
Manuálne naladenie stanice
(zatlačenie a pridržanie).
CD:
Prepínanie skladieb (stlačenie).
Súvislé prepínanie skladieb (tlačidlo
stlačte, potom ho do 2 sekúnd stlačte
znova a pridržte ho zatlačené).
Zrýchlený posuv v skladbe vzad/vpred
(zatlačenie a pridržanie).
 Tlačidlo MODE str. 6
Výber rozhlasového pásma
(FM/MW/LW).
 Otočný ovládač/Tlačidlo ENTER/
MENU str. 10
Nastavenie hlasitosti (otáčanie).
Aktivovanie režimu nastavovania
(stlačenie).
 Senzor signálov diaľkového
ovládania
 Otvor pre disk
Vložte disk (popisom nahor),
prehrávanie sa spustí.
 Displej
 Tlačidlo  (Vysunutie)
Vysunutie disku.
 Tlačidlo
(BACK) (Späť)
Obnovenie predošlého zobrazenia.
 Tlačidlo uvoľnenia predného panela
str. 4
 Tlačidlo EQ3 (Ekvalizér) str. 10
Výber typu krivky ekvalizéra
(XPLOD, VOCAL, EDGE, CRUISE,
SPACE, GRAVITY, CUSTOM
(Vlastné) alebo OFF (Vyp.)).
5
CDX-GT274MP/CDX-GT270MP
4-426-948-21(1)
Q:\CDX-GT270MP-GT274MP_SK\Fm\SK_04-19_CDX-GT270MP.fm
masterpage:Ľavý
CDX-GT270MP_SK.book Page 6 Thursday, November 8, 2012 4:02 PM
 Tlačidlo AF (Alternative Frequencies
– Alternatívne frekvencie)/
TA (Traffic Announcement
– Dopravné správy)/
PTY (Program Type – Typ programu)
str. 7, 8
Nastavenie funkcie AF a TA (stlačenie).
Výber typu programu PTY pri RDS
staniciach (zatlačenie a pridržanie).
 Číselné tlačidlá
Rádio:
Príjem uložených staníc (stlačenie).
Uloženie staníc (zatlačenie a pridržanie).
CD:
/: ALBUM /
(počas prehrávania MP3/WMA
súborov)
Prepínanie albumov (stlačenie).
Súvislé prepínanie albumov
(zatlačenie a pridržanie).
:
(Opakovanie)* str. 9
: SHUF str. 9
: PAUSE
Pozastavenie prehrávania.
Pre obnovenie prehrávania stlačte
tlačidlo ešte raz.
 Tlačidlo DSPL (Displej)/
SCRL (Rolovanie) str. 7, 9
Zmena zobrazených položiek
(stlačenie). Rolovanie zobrazených
položiek (zatlačenie a pridržanie).
Rádio
Uloženie staníc
do pamäte a ich príjem
Upozornenie
Na ladenie staníc počas vedenia vozidla
používajte funkciu Best Tuning Memory
(BTM). Predídete tak možnej dopravnej
nehode.
Automatické uloženie staníc
— BTM
1
Stláčajte tlačidlo ,
kým sa nezobrazí “TUNER”.
Pre zmenu rozhlasového pásma stláčajte
. Zvoliť môžete pásmo FM1,
FM2, FM3, MW alebo LW.
2
Stlačte  a otáčajte otočným
ovládačom, kým sa nezobrazí
“GENERAL” (Hlavné), potom ho
stlačte.
3
Otáčajte otočným ovládačom, kým
sa nezobrazí “BTM”, potom ho stlačte.
Zariadenie ukladá stanice pod číselné
tlačidlá predvolieb v poradí podľa ich
frekvencie.
 Vstupný konektor AUX str. 12
* Toto tlačidlo má hmatový bod.
Manuálne uloženie staníc
1
Keď naladíte stanicu, ktorú chcete
uložiť, zatlačte a pridržte číselné
tlačidlo ( až ), kým sa nezobrazí
“MEMORY” (Predvoľba).
Príjem uložených staníc
1
Zvoľte rozhlasové pásmo a stlačte
číselné tlačidlo predvoľby ( až ).
6
CDX-GT274MP/CDX-GT270MP
4-426-948-21(1)
Q:\CDX-GT270MP-GT274MP_SK\Fm\SK_04-19_CDX-GT270MP.fm
masterpage:Pravý
CDX-GT270MP_SK.book Page 7 Thursday, November 8, 2012 4:02 PM
Automatické ladenie
1
Zvoľte pásmo a stlačte  +/–,
aby sa naladila stanica.
Ladenie sa zastaví, keď zariadenie naladí
nejakú stanicu. Postup opakujte, až kým
nenaladíte želanú stanicu.
Rada
Ak poznáte frekvenciu požadovanej stanice,
zatlačte a pridržte tlačidlo  +/– pre
vyhľadanie približnej frekvencie a potom
stláčaním tlačidla  +/– požadovanú
frekvenciu jemne dolaďte (manuálne ladenie).
RDS
Radio Data System (RDS) je rozhlasová
služba, ktorá umožňuje v rozhlasovom
pásme FM vysielať spolu so signálom
rozhlasovej stanice ešte ďalšie digitálne
informácie.
Poznámky
• Možnosť využitia služieb RDS závisí od krajiny/
oblasti, v ktorej sa nachádzate.
• Ak je signál stanice príliš slabý, alebo stanica
nevysiela údaje RDS, funkcia RDS nebude
pracovať správne.
Zmena zobrazovaných položiek
Stlačte .
Nastavenie AF
(Alternatívne frekvencie)
a TA (Dopravné správy)
Funkcia AF neustále prelaďuje na stanicu
s najsilnejším signálom v sieti a funkcia TA
poskytuje aktuálne dopravné informácie
alebo dopravné programy (TP), ak sa dajú
prijímať.
1
Stláčaním  zvoľte želané
nastavenie.
Zvoľte
Pre
AF-ON
aktiváciu AF a deaktiváciu TA.
TA-ON
aktiváciu TA a deaktiváciu AF.
AF/TA-ON aktiváciu AF aj TA.
AF/TA-OFF deaktiváciu AF aj TA.
Uloženie RDS staníc s nastaveniami
funkcií AF a TA
RDS stanice môžete uložiť do pamäte spolu
s nastaveniami funkcií AF/TA. Ak použijete
funkciu BTM, uložia sa len RDS stanice
s rovnakým nastavením AF/TA.
Pri manuálnom ladení a ukladaní staníc
do pamäte je možné uložiť RDS stanice
spolu s individuálnym nastavením funkcií
AF/TA, ako aj stanice bez RDS služieb.
1
Nastavte funkcie AF/TA, potom uložte
stanice do pamäte pomocou funkcie BTM
alebo manuálne.
Príjem mimoriadnych hlásení
Ak je aktivovaná funkcia AF alebo TA,
v prípade vysielania mimoriadnych hlásení
dôjde počas počúvania zvoleného zdroja
vstupného signálu k automatickému
preladeniu na takéto hlásenie.
Rada
Ak nastavíte úroveň hlasitosti počas vysielania
dopravných správ, táto úroveň sa uloží do pamäte
pre dané dopravné správy nezávisle od bežnej
úrovne hlasitosti.
Počúvanie jedného regionálneho
programu — REGIONAL
Keď je funkcia AF aktivovaná:
Výrobné nastavenie zariadenia obmedzuje
príjem na určitú oblasť, takže zariadenie
nepreladí na inú regionálnu stanicu
s kvalitnejším signálom.
7
CDX-GT274MP/CDX-GT270MP
4-426-948-21(1)
Q:\CDX-GT270MP-GT274MP_SK\Fm\SK_04-19_CDX-GT270MP.fm
masterpage:Ľavý
CDX-GT270MP_SK.book Page 8 Thursday, November 8, 2012 4:02 PM
Ak opustíte oblasť s možnosťou príjmu
regionálneho programu, počas príjmu
FM stanice nastavte “REGIONAL-OFF”
(Regionálny – Vyp.) (str. 11).
Poznámka
Táto funkcia nefunguje vo Veľkej Británii
a niektorých iných krajinách.
Funkcia Local Link
(len pre Veľkú Britániu)
Táto funkcia umožňuje vyhľadanie ďalších
lokálnych staníc v oblasti, aj keď nie sú
uložené v pamäti.
1
Počas príjmu v pásme FM stlačte číselné
tlačidlo ( až ), pod ktorým je uložená
miestna stanica.
2
Do 5 sekúnd stlačte číselné tlačidlo miestnej
stanice znova.
Postup opakujte dovtedy, kým nenaladíte
želanú stanicu.
Typy programov
NEWS (Správy), AFFAIRS (Aktuálne
udalosti), INFO (Informácie), SPORT
(Šport), EDUCATE (Vzdelávanie), DRAMA
(Dramatická tvorba), CULTURE (Kultúra),
SCIENCE (Veda), VARIED (Rôzne), POP M
(Populárna hudba), ROCK M (Rocková
hudba), EASY M (Hudba štýlu M.O.R.),
LIGHT M (Ľahká klasika), CLASSICS
(Vážna hudba), OTHER M (Iné druhy
hudby), WEATHER (Počasie), FINANCE
(Financie), CHILDREN (Vysielanie pre
deti), SOCIAL A (Spoločenské udalosti),
RELIGION (Náboženstvo), PHONE IN
(Telefonáty poslucháčov), TRAVEL
(Cestovanie), LEISURE (Voľný čas), JAZZ
(Jazzová hudba), COUNTRY (Country
hudba), NATION M (Národná hudba),
OLDIES (Evergreeny), FOLK M (Ľudová
hudba), DOCUMENT (Dokumentárne
programy)
Poznámka
Výber PTY (Typy programov)
Funkciu PTY používajte na zobrazenie
alebo vyhľadanie želaného typu programu.
1
2
Zatlačte a pridržte  (PTY)
počas príjmu rádia v pásme FM.
Ak stanica vysiela údaje PTY, na displeji
sa zobrazí typ aktuálneho programu.
Otáčajte otočným ovládačom, kým
sa nezobrazí typ programu a potom
ho stlačte.
Zariadenie začne vyhľadávať stanice
vysielajúce zvolený typ programu.
Môže sa naladiť iný typ rozhlasového programu
než ste zvolili.
Nastavenie CT (Presný čas)
Funkcia CT pomocou RDS vysielania
automaticky nastaví hodiny.
1
V nastavovacom zobrazení zvoľte
“CT-ON” (CT – Zap.) (str. 11).
Poznámka
Funkcia CT nemusí pracovať správne, aj keď je
naladená RDS stanica.
8
CDX-GT274MP/CDX-GT270MP
4-426-948-21(1)
Q:\CDX-GT270MP-GT274MP_SK\Fm\SK_04-19_CDX-GT270MP.fm
masterpage:Pravý
CDX-GT270MP_SK.book Page 9 Thursday, November 8, 2012 4:02 PM
CD prehrávač
Prehrávanie disku
Autorádio môže prehrávať CD-DA disky
(aj s CD TEXT) a CD-R/CD-RW disky
(MP3/WMA súbory (str. 13)).
1
Vložte disk (popisom nahor).
Prehrávanie sa spustí automaticky.
Pre vysunutie disku stlačte .
Poznámka
Príslušný kodek je MP3 (.mp3) a WMA (.wma).
Zmena zobrazovaných položiek
Stlačte .
Zobrazené položky sa môžu v závislosti
od typu disku, formátu záznamu
a nastavení líšiť.
Prehrávanie skladieb
v rôznych režimoch
Skladby môžete prehrávať opakovane
(Repeat Play) alebo v náhodnom poradí
(Shuffle Play).
1
Počas prehrávania stláčajte tlačidlo
 ( ) alebo  (SHUF), kým sa
nezobrazí želaný režim prehrávania.
Opakované prehrávanie (Repeat Play)
Zvoľte
Pre prehrávanie
TRACK
(Skladba)
skladby opakovane.
ALBUM*
albumu opakovane.
OFF (Vyp.)
skladby v bežnom
režime (Normal Play).
Prehrávanie v náhodnom poradí
(Shuffle Play)
Zvoľte
Pre prehrávanie
SHUF ALBUM
albumu v náhodnom
(Album náhodne)* poradí.
SHUF DISC
(Disk náhodne)
disku v náhodnom
poradí.
SHUF OFF
(Náhodne vyp.)
skladby v bežnom
režime (Normal Play).
* Pri prehrávaní súborov MP3/WMA.
9
CDX-GT274MP/CDX-GT270MP
4-426-948-21(1)
Q:\CDX-GT270MP-GT274MP_SK\Fm\SK_04-19_CDX-GT270MP.fm
masterpage:Ľavý
CDX-GT270MP_SK.book Page 10 Thursday, November 8, 2012 4:02 PM
Nastavenia zvuku a Menu
Setup (Nastavenia)
Úprava nastaviteľných
položiek
1
Stlačte  a otáčajte otočným
ovládačom, kým sa nezobrazí želaná
kategória, potom ho stlačte.
2
Otáčajte otočným ovládačom dovtedy,
kým sa nezobrazí požadovaná položka
a potom ho stlačte.
3
Počas príjmu rozhlasu/prehrávania
stláčaním  zvoľte “CUSTOM”
(Vlastné) a stlačte
(BACK).
Pre výber nastavenia otáčajte otočným
ovládačom a potom ho stlačte.*
Nastavenie je dokončené.
4
Pre návrat na predchádzajúce
zobrazenie stlačte
(BACK).
2
3
Stlačte .
* Pri nastaveniach CLOCK-ADJ (Nastavenie
hodín) a BTM nie je krok 4 potrebný.
Otáčajte otočným ovládačom,
kým sa nezobrazí “SOUND” (Zvuk),
potom ho stlačte.
V závislosti od zdroja a nastavenia je možné
nastaviť nasledovné položky:
4
Otáčajte otočným ovládačom, kým sa
nezobrazí “EQ3 LOW” (EQ3 Nízke),
“EQ3 MID” (EQ3 Stredné) alebo
“EQ3 HIGH” (EQ3 Vysoké), potom
ho stlačte.
GENERAL (Hlavné):
Užívateľské nastavenie krivky
ekvalizéra — EQ3
Voľba “CUSTOM” (Vlastné) pri položke
EQ3 umožňuje vykonať vlastné nastavenia
ekvalizéra.
1
5
Pre úpravu nastavenia zvolenej
položky otáčajte otočným ovládačom
a potom ho stlačte.
Hlasitosť je možné nastaviť v 1 dB
krokoch v rozsahu od -10 dB do +10 dB.
Opakovaním krokov 4 a 5 nastavte
krivku ekvalizéra.
Pre obnovenie výrobného nastavenia
krivky ekvalizéra zatlačte a pridržte
 pred dokončením nastavenia.
6
Stlačte dvakrát
(BACK).
Obnoví sa zobrazenie pre štandardný
režim prehrávania/príjmu rozhlasu.
CLOCK-ADJ (Nastavenie hodín) (str. 4)
CAUT ALM*1 (Upozorňujúci signál)
Aktivovanie upozorňujúceho signálu:
“ON” (Zap.), “OFF” (Vyp.) (str. 4).
BEEP (Pípanie)
Aktivovanie zvukového signálu:
“ON” (Zap.), “OFF” (Vyp.).
AUTO OFF (Automatické vyp.)
Automatické úplné vypnutie
v nastavenom čase po vypnutí zariadenia:
“NO” (Bez), “30S (sekundy)”, “30M
(minúty)”, “60M (minúty)”.
AUX-A*1 (AUX Audio)
Aktivovanie zdroja vstupného signálu
AUX: “ON” (Zap.), “OFF” (Vyp.) (str. 12).
REAR/SUB*1
(Výkonový zosilňovač/Subwoofer)
Prepínanie výstupného audio signálu:
“REAR-OUT” (Výkonový zosilňovač),
“SUB-OUT” (Subwoofer).
10
CDX-GT274MP/CDX-GT270MP
4-426-948-21(1)
Q:\CDX-GT270MP-GT274MP_SK\Fm\SK_04-19_CDX-GT270MP.fm
masterpage:Pravý
CDX-GT270MP_SK.book Page 11 Thursday, November 8, 2012 4:02 PM
CT (Presný čas)
Aktivácia funkcie CT:
“ON” (Zap.), “OFF” (Vyp.) (str. 8).
REGIONAL*2 (Regionálny)
Obmedzenie príjmu na špecifický región:
“ON” (Zap.), “OFF” (Vyp.) (str. 7).
BTM* (str. 6)
3
*1 Keď je zariadenie vypnuté.
*2 Pri príjme v rozhlasovom pásme FM.
*3 Keď je zvolené rádio.
HPF (Filter s horným priepustom)
Nastavenie medznej frekvencie
predných/zadných reproduktorov:
“OFF” (Vyp.), “80Hz”, “100Hz”,
“120Hz”, “140Hz”, “160Hz”.
AUX VOL*3 (Úroveň hlasitosti AUX)
Nastavenie úrovne hlasitosti pre každé
pripojené voliteľné zariadenie:
“+18 dB” – “0 dB” – “–8 dB”.
Toto nastavenie eliminuje potrebu
nastavenia úrovne hlasitosti medzi
zdrojmi vstupného signálu.
SOUND (Zvuk):
*1 Keď je aktívny ekvalizér EQ3 (str. 10).
EQ3 LOW*1 (EQ3 Nízke) (str. 10)
*2 Keď je audio výstup nastavený na “SUB-OUT”.
EQ3 MID* (EQ3 Stredné) (str. 10)
*3 Keď je zvolený zdroj AUX.
1
EQ3 HIGH* (EQ3 Vysoké) (str. 10)
1
BALANCE (Vyváženie)
Nastavenie vyváženia ľavé – pravé:
“RIGHT-15 (R15)” (Pravý)
– “CENTER (0)” (Stred)
– “LEFT-15 (L15)” (Ľavý).
FADER (Vyváženie predné – zadné)
Nastavenie vyváženia predné – zadné:
“FRONT-15 (F15)” (Predné)
– “CENTER (0)” (Stred)
– “REAR-15 (R15)” (Zadné).
LOUDNESS (Zvýraznenie)
Zvýraznenie nízkych a vysokých tónov
pre čistejší zvuk pri nízkych úrovniach
hlasitosti: “ON” (Zap.), “OFF” (Vyp.).
S.WOOFER*2 (Subwoofer)
SW LEVEL (Úroveň hlasitosti subwoofera)
Nastavenie úrovne hlasitosti subwoofera:
“+10 dB” – “0 dB” – “–10 dB”.
(Pri najnižšom nastavení sa zobrazí
“ATT”.)
SW PHASE (Fáza subwoofera)
Nastavenie fázy subwoofera: “SUB
NORM” (Normálna), “SUB REV”
(Opačná).
LPF (Filter s dolným priepustom)
Nastavenie medznej frekvencie
subwoofera: “OFF” (Vyp.), “80Hz”,
“100Hz”, “120Hz”, “140Hz”, “160Hz”.
DISPLAY (Zobrazenie):
DEMO (Predvádzanie)
Aktivovanie predvádzacieho režimu:
“ON” (Zap.), “OFF” (Vyp.).
DIMMER (Stmavnutie)
Zmena jasu displeja:
“ON” (Zap.), “OFF” (Vyp.).
AUTO SCR* (Automatické rolovanie)
Automatické rolovanie dlhých položiek:
“ON” (Zap.), “OFF” (Vyp.).
M.DISPLAY (Akčný displej)
– “ON” (Zap.): Zobrazovanie animácie.
– “OFF” (Vyp.): Vypnutie režimu akčného
displeja.
* Keď je zvolený zdroj CD.
11
CDX-GT274MP/CDX-GT270MP
4-426-948-21(1)
Q:\CDX-GT270MP-GT274MP_SK\Fm\SK_04-19_CDX-GT270MP.fm
masterpage:Ľavý
CDX-GT270MP_SK.book Page 12 Thursday, November 8, 2012 4:02 PM
Používanie
voliteľných zariadení
Voliteľné audio zariadenie
Po pripojení voliteľného prenosného audio
zariadenia do vstupného konektora AUX
(stereo minikonektor) na zariadení a jeho
jednoduchom zvolení môžete reprodukovať
jeho zvuk v automobile.
Pripojenie prenosného audio zariadenia
1
2
3
Vypnite prenosné audio zariadenie.
Ďalšie informácie
Bezpečnostné upozornenia
• Ak bol váš automobil zaparkovaný
na priamom slnečnom žiarení, pred
používaním nechajte zariadenie najprv
vychladnúť.
• Predný panel ani audio zariadenia
nenechávajte vnútri vozidla zaparkovanom
na priamom slnečnom žiarení.
Môžu sa poškodiť vplyvom vysokej teploty.
• Elektrická výsuvná anténa sa vysúva
automaticky.
Znížte hlasitosť na zariadení.
Kondenzácia vlhkosti
K zariadeniu pripojte prenosné audio
zariadenie pomocou prepojovacieho kábla
(nedodávaný)*.
Ak sa vo vnútri zariadenia kondenzuje vlhkosť,
vyberte z neho disk a ponechajte ho mimo
prevádzky približne hodinu. V opačnom
prípade nebude zariadenie pracovať správne.
* Použite vhodné konektory.
Udržiavanie vysokej kvality reprodukcie
Dbajte na to, aby nedochádzalo k vylievaniu
žiadnych kvapalín na zariadenie alebo na disky.
Poznámky k diskom
Nastavenie úrovne hlasitosti
Pred prehrávaním nastavte vhodnú úroveň
hlasitosti pre jednotlivé pripojené audio
zariadenia.
12
1
2
Znížte hlasitosť na zariadení.
3
Spustite prehrávanie na prenosnom audio
zariadení s primeranou úrovňou hlasitosti.
4
Nastavte zvyčajnú úroveň hlasitosti
na zariadení.
5
Nastavte úroveň vstupného signálu (str. 11).
Stláčajte tlačidlo , kým sa
nezobrazí “AUX”.
• Disky nevystavujte priamemu slnečnému
žiareniu alebo zdrojom tepla, ani ich
nenechávajte vo vozidle zaparkovanom
na priamom slnečnom žiarení.
• Pred prehrávaním vyčistite
disk čistiacou handričkou
smerom od stredu
k okrajom. Nepoužívajte
rozpúšťadlá ako benzín,
riedidlo alebo komerčne
dostupné čistiace
prostriedky.
• Zariadenie je určené pre prehrávanie diskov
kompatibilných so štandardom Compact
Disc (CD). Disky formátu DualDisc
a niektoré audio disky kódované
technológiou pre ochranu autorských práv
nevyhovujú štandardu Compact Disc (CD)
a nie je ich v tomto zariadení možné
prehrávať.
CDX-GT274MP/CDX-GT270MP
4-426-948-21(1)
Q:\CDX-GT270MP-GT274MP_SK\Fm\SK_04-19_CDX-GT270MP.fm
masterpage:Pravý
CDX-GT270MP_SK.book Page 13 Thursday, November 8, 2012 4:02 PM
• Disky, ktoré NIE JE možné prehrávať
– Disky s nalepenými štítkami, nálepkami,
alebo s nalepeným papierom. Inak môže
dôjsť k poruche zariadenia alebo poškodeniu
disku.
– Disky zvláštnych tvarov (disky v tvare srdca,
štvorcové alebo hviezdicové disky).
Ak sa pokúsite takýto disk prehrávať, môžete
zariadenie poškodiť.
– 8 cm disky.
Poznámky k CD-R/CD-RW diskom
• Maximálny počet: (len CD-R/CD-RW disky)
– Priečinky (albumy):
150 (vrátane hlavného priečinka)
– Súbory (skladby) a priečinky: 300 (ak názvy
priečinkov/súborov pozostávajú z mnohých
znakov, možný počet môže byť nižší než 300)
– Zobraziteľné znaky v názve priečinka/súboru:
32 (Joliet)/64 (Romeo)
• Ak Multi Session disk začína sekciou
(Session) CD-DA, bude rozpoznaný ako
CD-DA disk a ostatné sekcie sa neprehrajú.
• Disky, ktoré NIE JE možné prehrávať
– Nekvalitne nahrané CD-R/CD-RW disky.
– CD-R/CD-RW disky nahrané
v nekompatibilnom zariadení.
– Nesprávne uzatvorené CD-R/CD-RW disky.
– CD-R/CD-RW disky nahrané v inom ako CD
alebo MP3 formáte vyhovujúcom štandardu
ISO9660 Level 1/Level 2, Joliet/Romeo alebo
Multi Session.
Poradie prehrávania súborov
MP3/WMA
MP3/WMA
Priečinok
(album)
Súbor
(skladba)
MP3/WMA
Súbory MP3
• MP3 je skratka pre MPEG-1 Audio Layer-3,
čo je štandard kompresného formátu audio
súborov. Skomprimuje dáta z audio CD
disku na cca 1/10 pôvodnej veľkosti.
• ID3 tag verzií 1.0, 1.1, 2.2, 2.3 a 2.4
sa aplikuje len na súbory MP3. ID3 tag
pozostáva z 15/30 znakov (ver. 1.0 a 1.1)
alebo 63/126 znakov (2.2, 2.3 a 2.4).
• Pri pomenúvaní súboru MP3 nezabudnite
k názvu súboru doplniť príponu “.mp3”.
• Pri prehrávaní súboru MP3 s variabilným
dátovým tokom VBR (Variable Bit Rate),
alebo pri zrýchlenom posuve v skladbách
vpred/vzad, sa uplynutý čas prehrávania
nemusí zobraziť presne.
Poznámka
Pri prehrávaní súboru MP3 s vysokým dátovým
tokom (napr. 320 kb/s) môže vypadávať zvuk.
Súbory WMA
• WMA je skratka pre Windows Media Audio,
čo je štandard kompresného formátu audio
súborov. Skomprimuje dáta z audio CD
disku na cca 1/22* pôvodnej veľkosti.
• WMA tag pozostáva zo 63 znakov.
• Pri pomenúvaní súboru WMA nezabudnite
k názvu súboru doplniť príponu “.wma”.
• Pri prehrávaní súboru WMA s variabilným
dátovým tokom VBR (Variable Bit Rate),
alebo pri zrýchlenom posuve v skladbách
vpred/vzad, sa uplynutý čas prehrávania
nemusí zobraziť presne.
* Len pre 64 kb/s.
Poznámka
Prehrávanie nasledovných WMA súborov nie je
podporované.
– Súbory s bezstratovou kompresiou
– Súbory chránené autorským právom
Ak máte akékoľvek otázky alebo problémy
týkajúce sa zariadenia, ktoré nie sú v tomto
návode popísané, obráťte sa na najbližšieho
predajcu Sony.
13
CDX-GT274MP/CDX-GT270MP
4-426-948-21(1)
Q:\CDX-GT270MP-GT274MP_SK\Fm\SK_04-19_CDX-GT270MP.fm
masterpage:Ľavý
CDX-GT270MP_SK.book Page 14 Thursday, November 8, 2012 4:02 PM
Údržba
Čistenie konektorov
Zariadenie nemusí pracovať správne, ak dôjde
k znečisteniu konektorov medzi predným
panelom a zariadením. Aby ste takejto situácii
predišli, vyberte predný panel (str. 4) a očistite
konektory čistiacou tyčinkou navlhčenou
v liehu. Na konektory príliš netlačte.
Mohlo by dôjsť k ich poškodeniu.
Poznámky
• Z bezpečnostných dôvodov najskôr vypnite
motor a vytiahnite kľúč zo zapaľovania.
• Nikdy sa nedotýkajte kontaktov priamo prstami
alebo kovovými predmetmi.
Technické údaje
Tuner (Rádio)
Pásmo FM
Ladiaci rozsah: 87,5–108,0 MHz
Anténový konektor:
Konektor pre externú anténu
Medzifrekvencia: 25 kHz
Citlivosť: 8 dBf
Selektivita: 75 dB pri 400 kHz
Odstup signál – šum: 80 dB (stereo)
Odstup kanálov: 50 dB pri 1 kHz
Frekvenčný rozsah: 20–15 000 Hz
CD prehrávač
Odstup signál – šum: 120 dB
Frekvenčný rozsah: 10–20 000 Hz
Skreslenie: Pod merateľnou hodnotou
Výkonový zosilňovač
Výstup: Výstup pre reproduktory
Impedancia reproduktorov: 4–8 Ohm
Maximálny výstupný výkon: 52 W × 4 (pri 4 Ohm)
Všeobecne
Výstupy:
Výstupné audio konektory
(zadné/subwoofer – prepínateľné)
Konektor pre výkonovú anténu/
konektor pre výkonový zosilňovač (REM OUT)
Vstupy:
Vstupný konektor pre otočný ovládač
Vstupný anténový konektor
Vstupný konektor AUX (stereo minikonektor)
Nastavenie tónových charakteristík:
Nízke tóny: ±10 dB pri 60 Hz (XPLOD)
Stredné tóny: ±10 dB pri 1 kHz (XPLOD)
Vysoké tóny: ±10 dB pri 10 kHz (XPLOD)
Napájanie: Jednosmerné (DC) 12 V z autobatérie
(uzemnený záporný pól)
Rozmery: Cca 178 × 50 × 177 mm (š/v/h)
Montážne rozmery: Cca 182 × 53 × 160 mm (š/v/h)
Hmotnosť: Cca 1,2 kg
Dodávané príslušenstvo:
Časti pre montáž a zapojenie (1 súprava)
Voliteľné príslušenstvo/zariadenia:
Diaľkové ovládanie: RM-X114
Niektoré uvedené príslušenstvo nemusí byť
u vášho predajcu dostupné. Podrobnejšie
informácie vám poskytne predajca.
Právo na zmeny vyhradené.
Pásmo MW/LW
Ladiaci rozsah:
MW: 531–1 602 kHz
LW: 153–279 kHz
Anténový konektor:
Konektor pre externú anténu
Medzifrekvencia:
9124,5 kHz alebo 9115,5 kHz/4,5 kHz
Citlivosť: MW: 26 μV, LW: 45 μV
14
CDX-GT274MP/CDX-GT270MP
4-426-948-21(1)
Q:\CDX-GT270MP-GT274MP_SK\Fm\SK_04-19_CDX-GT270MP.fm
masterpage:Pravý
CDX-GT270MP_SK.book Page 15 Thursday, November 8, 2012 4:02 PM
Riešenie problémov
Nasledujúci prehľad pomôže nájsť príčinu
problému, ktorý sa môže vyskytnúť pri
používaní zariadenia.
Skôr ako začnete vykonávať odporúčané úkony,
skontrolujte správnosť prepojení a ovládania.
Podrobnosti o používaní poistky a vybratí
zariadenia z palubnej dosky pozri v návode
Montáž/Zapojenia dodávanom so zariadením.
Všeobecne
Zariadenie nie je napájané.
 Skontrolujte zapojenia alebo poistku.
Elektrická výsuvná anténa sa nevysunie.
 Elektrická výsuvná anténa nie je vybavená
spínacím relé.
Nepočuť zvuk.
 Je aktívna funkcia ATT.
 Vyváženie predné – zadné (“FAD”) nie je
nastavené pre 2-reproduktorový systém.
Nezaznieva zvukový signál (pípanie).
 Zvukový signál je vypnutý (str. 10).
 Je pripojený voliteľný zosilňovač, nepoužívate
vstavaný zosilňovač.
Obsah pamäte sa vymazal.
 Odpojil sa napájací kábel alebo batéria, alebo
nie sú správne pripojené.
 Toto zariadenie sa resetovalo.
– Opäť uložte do pamäte všetky nastavenia.
Uložené stanice a nastavenie hodín sú
vymazané.
Poistka sa prepálila.
Pri prepínaní zapaľovania počuť šum.
 V konektore napájania príslušenstva
v automobile nie sú správne prepojené káble.
Počas prehrávania alebo príjmu rozhlasu
sa spustí predvádzací režim.
 Ak sa cca 5 minút nevykoná žiadna operácia,
keď je nastavené “DEMO-ON”
(Predvádzanie – Zap.), spustí sa predvádzací
režim.
– Nastavte “DEMO-OFF” (Predvádzanie –
Vyp.) (str. 11).
Z displeja sa stratila/na displeji
sa nezobrazila indikácia.
 Stmavnutie displeja je nastavené na
“DIMMER-ON” (Stmavnutie – Zap.) (str. 11).
 Zobrazenie sa vypne po zatlačení a pridržaní
tlačidla .
– Zatlačte  na zariadení,
kým sa displej nezapne.
 Konektory sú znečistené (str. 14).
Funkcia automatického úplného vypnutia
(Auto Off) nefunguje.
 Zariadenie je zapnuté. Funkcia automatického
úplného vypnutia (Auto Off) funguje
až po vypnutí zariadenia.
– Vypnite zariadenie.
Ovládacie prvky nefungujú.
Disk sa nevysunie.
 Zatlačte a pridržte  a
(BACK)
na viac než 2 sekundy.
Obsah uložený v pamäti sa vymaže.
Z bezpečnostných dôvodov nevykonávajte
reset počas vedenia vozidla.
Príjem rozhlasu
Stanice nie je možné naladiť.
Zvuk je rušený šumom.
 Prepojenie nie je správne.
– Skontrolujte zapojenie elektrickej výsuvnej
antény.
– Ak sa anténa automaticky nevysunie,
skontrolujte zapojenie napájacieho kábla
antény.
Nie je možné naladiť uložené stanice.
 Do pamäte uložte správne frekvencie.
 Vysielaný signál je príliš slabý.
Automatické ladenie nie je možné.
 Vysielaný signál je príliš slabý.
– Nalaďte stanicu manuálne.
RDS
Po niekoľkých sekundách počúvania
sa spustí funkcia SEEK (Vyhľadávanie).
 Stanica nevysiela údaje TP, alebo má slabý
signál.
– Deaktivujte funkciu TA (str. 7).
15
CDX-GT274MP/CDX-GT270MP
4-426-948-21(1)
Q:\CDX-GT270MP-GT274MP_SK\Fm\SK_04-19_CDX-GT270MP.fm
masterpage:Ľavý
CDX-GT270MP_SK.book Page 16 Thursday, November 8, 2012 4:02 PM
Nie je možné prijímať dopravné hlásenia.
 Aktivujte funkciu TA (str. 7).
 Stanica práve nevysiela žiadne dopravné
hlásenia, aj keď vysiela údaje TP.
– Nalaďte inú stanicu.
Zvuk preskakuje.
 Zariadenie nie je správne namontované.
– Zariadenie namontujte pod uhlom menším
ako 45° v pevnej časti vozidla.
 Disk je chybný alebo znečistený.
Funkcia PTY zobrazila “- - - - - - - -”.
 Naladená stanica nevysiela RDS údaje.
 Zariadenie neprijíma RDS údaje.
 Stanica nemá špecifikovaný typ programu.
Disk sa nevysunie.
 Stlačte  (Vysunutie) (str. 5).
Bliká názov stanice.
 Zariadenie nenašlo žiadnu alternatívnu
frekvenciu pre aktuálnu stanicu.
– Kým názov stanice bliká, stlačte  +/–.
Zobrazí sa “PI SEEK” (Vyhľadávanie PI)
a zariadenie začne vyhľadávať inú frekvenciu
s tými istými údajmi PI (Identifikácia
programu).
Prehrávanie CD disku
Nie je možné vložiť disk.
 Je už vložený iný disk.
 Disk bol vložený naopak alebo nesprávne.
Disk sa neprehráva.
 Disk je chybný alebo znečistený.
 CD-R/CD-RW disky nie sú určené na audio
používanie (str. 13).
Súbory MP3/WMA nie je možné prehrať.
 Disk nie je kompatibilný s formátom a verziou
MP3/WMA (str. 13).
Spustenie prehrávania súborov MP3/WMA
trvá dlhšie než pri iných diskoch.
 Pri nasledovných diskoch trvá spustenie
prehrávania dlhší čas.
– Disk so zložitou štruktúrou priečinkov.
– Disky so záznamom v metóde Multi Session.
– Disk, na ktorý je možné dopĺňať údaje.
Položky na displeji nerolujú.
 Pri diskoch s množstvom znakov v názvoch
nebudú tieto názvy rolovať.
 Funkcia “AUTO SCR” (Automatické rolovanie)
je nastavená na “OFF” (Vyp.).
– Nastavte “AUTO SCR-ON”
(Automatické rolovanie – Zap.) (str. 11).
– Zatlačte a pridržte  (SCRL).
Chybové zobrazenia/Hlásenia
ERROR (Chyba)
 Disk je znečistený alebo nesprávne vložený.
– Vyčistite disk, alebo vložte disk správne.
 Vložili ste prázdny disk.
 Disk sa z nejakého dôvodu neprehráva.
– Vložte iný disk.
 Stlačte  (Vysunutie) a vyberte disk.
FAILURE (Chyba)
 Reproduktory/zosilňovač nie sú správne
pripojené.
– Podľa popisu v návode Montáž/Zapojenia
pre tento model skontrolujte správnosť
prepojení.
NO AF (Žiadne alternatívne frekvencie)
 Zariadenie nenašlo žiadnu alternatívnu
frekvenciu pre aktuálnu stanicu.
NO MUSIC (Žiadny audio súbor)
 Disk neobsahuje žiadny audio súbor.
– Do zariadenia vložte audio CD disk.
NO NAME (Žiadny názov)
 Skladba neobsahuje názov disku/albumu/
interpreta/skladby.
NO TP (Žiadne TP (Dopravné programy))
 Zariadenie bude pokračovať vo vyhľadávaní
staníc s údajmi TP.
OFFSET (Porucha)
 Vyskytla sa vnútorná porucha.
– Skontrolujte zapojenia.
Ak chybové zobrazenie nezmizne, obráťte sa
na predajcu alebo autorizovaný servis Sony.
16
CDX-GT274MP/CDX-GT270MP
4-426-948-21(1)
Q:\CDX-GT270MP-GT274MP_SK\Fm\SK_04-19_CDX-GT270MP.fm
masterpage:Pravý
CDX-GT270MP_SK.book Page 17 Thursday, November 8, 2012 4:02 PM
PUSH EJT (Stlačte tlačidlo pre vysunutie)
 Nie je možné vysunúť disk.
– Stlačte  (Vysunutie) (str. 5).
READ (Čítanie)
 Zariadenie načítava všetky informácie
o skladbách a albumoch na disku.
– Počkajte, kým sa načítavanie nedokončí
a kým sa automaticky nespustí prehrávanie.
V závislosti od štruktúry disku môže
spustenie prehrávania trvať aj viac než
minútu.
“
” alebo “
”
 Počas zrýchleného posuvu vpred/vzad ste
dosiahli začiatok alebo koniec disku a nie je
možný ďalší posuv.
“ ”
 Toto zariadenie nedokáže daný znak zobraziť.
Ak tieto riešenia nepomôžu problém vyriešiť,
obráťte sa na najbližšieho predajcu Sony.
Ak za účelom opravy prinesiete zariadenie,
ktoré má problémy s prehrávaním CD disku,
prineste tiež disk, pri ktorom ste problém
spozorovali.
17
CDX-GT274MP/CDX-GT270MP
4-426-948-21(1)
CDX-GT270MP_SK.book Page 20 Thursday, November 8, 2012 4:02 PM
Zaregistrujte si teraz svoje zariadenie na:
www.sony-europe.com/myproducts
Sony Corporation
Printed in Czech Republic (EU)
CZ
Nakládání s nepotřebným elektrickým a elektronickým zařízením (platné v Evropské
unii a dalších evropských státech uplatňujících oddělený systém sběru)
Tento symbol umístěný na výrobku nebo jeho balení upozorňuje, že by s výrobkem po
ukončení jeho životnosti nemělo být nakládáno jako s běžným odpadem z domácnosti.
Místo toho by měl být odložen do sběrného místa určeného k recyklaci elektronických
výrobků a zařízení. Dodržením této instrukce zabráníte negativním dopadům na životní
prostředí a zdraví lidí, které naopak může být ohroženo nesprávným nakládáním
s výrobkem při jeho likvidaci. Recyklováním materiálů, z nichž je výrobek vyroben,
pomůžete zachovat přírodní zdroje. Pro získání dalších informací o recyklaci tohoto
výrobku kontaktujte prosím místní orgány státní správy, místní firmu zabezpečující
likvidaci a sběr odpadů nebo prodejnu, v níž jste výrobek zakoupili.
SK
Likvidácia starých elektrických a elektronických zariadení (Platí v Európskej únii
a ostatných európskych krajinách so zavedeným separovaným zberom)
Tento symbol na výrobku alebo obale znamená, že s výrobkom nemôže byť nakladané
ako s domovým odpadom. Miesto toho je potrebné ho doručiť do vyhradeného zberného
miesta na recykláciu elektrozariadení. Tým, že zaistíte správne zneškodnenie, pomôžete
zabrániť potencionálnemu negatívnemu vplyvu na životné prostredie a ľudské zdravie,
ktoré by v opačnom prípade hrozilo pri nesprávnom nakladaní s týmto výrobkom.
Recyklácia materiálov pomáha uchovávať prírodné zdroje. Pre získanie ďalších
podrobných informácií o recyklácii tohoto výrobku kontaktujte prosím váš miestny alebo
obecný úrad, miestnu službu pre zber domového odpadu alebo predajňu, kde ste výrobok
zakúpili.
Download PDF

advertising