Sony | CDX-GT111 | Sony CDX-GT111 Návod k obsluze

2-699-133-11 (1)
FM/MW/LW
Přehrávač
kompaktních disků
Návod k obsluze
Chcete-li zrušit demonstrační displej (DEMO), podívejte se na stranu 10.
CDX-GT111
© 2006 Sony Corporation
Popis instalace a připojení naleznete
v dodaném návodu k instalaci a připojení.
Varování - pokud není zapalování
vašeho vozidla vybaveno polohou ACC
Nezapomeňte nastavit funkci pro automatické
vypnutí (Auto Off) (strana 10).
Po vypnutí přístroje se přístroj v nastaveném
čase automaticky zcela vypne, což zabraňuje
vybití akumulátoru.
Pokud funkci pro automatické vypnutí (Auto
Off) nenastavíte, pak při každém vypnutí
zapalování stiskněte tlačítko (OFF) a podržte
jej tak dlouho, dokud displej nezhasne.
Tento štítek je umístěn na spodní straně
přístroje.
Nakládání s nepotřebným
elektrickým a elektronickým
zařízením (platné v Evropské unii
a dalších evropských státech
uplatňujících oddělený systém
sběru)
Tento symbol umístěný na výrobku nebo jeho balení
upozorňuje, že by s výrobkem po ukončení jeho životnosti
nemělo být nakládáno jako s běžným odpadem
z domácnosti. Místo toho by měl být odložen do sběrného
místa určeného k recyklaci elektronických výrobků
a zařízení. Dodržením této instrukce zabráníte negativním
dopadům na životní prostředí a zdraví lidí, které naopak
může být ohroženo nesprávným nakládáním s výrobkem
při jeho likvidaci. Recyklováním materiálů, z nichž je
výrobek vyroben, pomůžete zachovat přírodní zdroje.
Se žádostí o podrobnější informace o recyklaci tohoto
výrobku se prosím obracejte na místní úřady, místní
služby pro sběr domovního odpadu nebo na obchod, kde
jste výrobek zakoupili.
2CZ
Obsah
Vítejte! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Další funkce
Začínáme
Změna nastavení zvuku . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Nastavení vyvážení levého-pravého
a předního-zadního kanálu
— BAL/FAD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Přizpůsobení ekvalizační křivky
— EQ lite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Úprava položek nastavení — SET . . . . . . . . . 10
Používání doplňkového zařízení. . . . . . . . . . . 10
Externí audio zařízení . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Nastavení hodin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Odejmutí předního panelu . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Nasazení předního panelu . . . . . . . . . . . . . . . 5
Umístění ovládacích prvků
a základní ovládání
Vlastní přístroj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Rádio
Ukládání a příjem stanic . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Automatické ukládání — BTM . . . . . . . . . . 7
Manuální ukládání . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Příjem uložených stanic . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Automatické ladění . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
RDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Přehled . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Nastavení funkce AF (Alternativní frekvence)
a TA (Dopravní zpravodajství) . . . . . . . . . . . 8
Výběr typu programu - PTY . . . . . . . . . . . . . 8
Nastavení funkce CT (Časový signál) . . . . . 9
Doplňující informace
Bezpečnostní upozornění . . . . . . . . . . . . . . . .
Poznámky k diskům . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Údržba. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vyjmutí přístroje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Technické údaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Odstraňování problémů. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Chybová hlášení/Zprávy . . . . . . . . . . . . . .
11
11
12
12
13
13
14
3CZ
Vítejte!
Děkujeme vám, že jste si zakoupili toto autorádio
Sony s CD přehrávačem. Můžete si užívat vaší
jízdy a používat následující funkce:
• Přehrávání disků CD
Přístroj umožňuje přehrávat zvuk z disků CDDA (obsahující rovněž CD TEXT*) a CD-R/
CD-RW.
• Příjem rozhlasového vysílání
– Do paměti je možno uložit až 6 rozhlasových
stanic pro každé vlnové pásmo (FM1, FM2,
FM3, MW a LW).
– BTM (Best Tuning Memory): Přístroj vybere
stanice s nejsilnějším signálem a uloží je.
• Služby RDS
– U stanic FM můžete využívat funkci systému
pro přenos datových informací - Radio Data
System (RDS).
• Nastavení zvuku
– EQ lite: Můžete si vybrat jednu ze 6
přednastavených ekvalizačních křivek.
• Připojení externího zařízení
Vstupní konektor AUX na přední části přístroje
umožňuje připojení přenosného audio zařízení.
* Disk CD TEXT je disk CD-DA, který obsahuje
informace jako např. název disku, interpreta
a skladeb.
Začínáme
Nastavení hodin
Čas na hodinách se zobrazuje ve 24hodinovém
formátu.
1
Stiskněte a podržte výběrové tlačítko.
Zobrazí se nabídka pro nastavení.
2
Opakovaným stiskem výběrového
tlačítka zobrazte „CLOCK-ADJ”.
3
Stiskněte tlačítko (SEEK) +.
Začne blikat indikace hodin.
4
Otáčením ovladače hlasitosti nastavte
hodiny a minuty.
Pro přepínání mezi číslicemi stiskněte
tlačítko (SEEK) –/+.
5
Stiskněte výběrové tlačítko.
Nastavení je dokončeno a spustí se hodiny.
Pro zobrazení hodin stiskněte tlačítko (DSPL).
Stiskněte tlačítko (DSPL) znovu pro návrat
k předchozímu zobrazení.
Rada
Hodiny můžete nastavit automaticky prostřednictvím
služby RDS (strana 9).
Odejmutí předního panelu
Přední panel přístroje můžete oddělit jako
prevenci před ukradením.
Výstražný alarm
Pokud vypnete zapalování vozidla, aniž byste
odstranili přední panel přístroje, ozve se na
několik sekund výstražný alarm.
Výstražný alarm uslyšíte pouze v případě, že
používáte vestavěný zesilovač.
1
Stiskněte tlačítko (OFF).
Přístroj se vypne.
2
Stiskněte
a pak vytáhněte panel ven
směrem k sobě.
Poznámky
• Buďte opatrní, abyste přední panel při odebírání
neupustili a netlačte na přední panel a okno displeje
silou.
4CZ
• Nevystavujte přední panel horku, vysokým teplotám
nebo vlhkosti. Nenechávejte přední panel
v zaparkovaném vozidle nebo na palubní desce/
zadním panelu vozidla.
Nasazení předního panelu
Zahákněte část A předního panelu k části B na
přístroji (tak, jak je patrno z obrázku) a zatlačte
na levou část tak, aby zacvakla do správné
polohy.
A
B
Poznámka
Nepokládejte na vnitřní stranu předního panelu žádné
předměty.
5CZ
Umístění ovládacích prvků a základní ovládání
Vlastní přístroj
12 3
4
5
6
7 8
OFF
PUSH SELECT
EQ
SEEK
PTY
SOURCE
AUX
SEEK
MODE
DIM
DSPL
1
2
REP
SHUF
3
4
PAUSE
5
6
AF/ TA
CDX-GT111
9 q; qa qs qd
Podrobné informace najdete na uvedených
stránkách.
A Tlačítko OFF (Vypnout)
Pro vypnutí napájení; zastavení zdroje.
B Tlačítko EQ (Ekvalizér) 9
Pro volbu typu ekvalizéru (XPLOD,
NATURAL, HARD, UPBEAT, VOCAL,
CUSTOM nebo OFF).
C Ovladač hlasitosti/výběrové tlačítko 9
Pro přizpůsobení hlasitosti (otočte); výběr
položek nastavení (stiskněte a otočte).
D Tlačítko SOURCE (Zdroj)
Pro zapnutí napájení; změna zdroje (Rádio/
CD/AUX).
E Štěrbina pro vkládání disku
Pro vložení disku (strana s potiskem musí
směřovat vzhůru). Spustí se automatické
přehrávání disku.
F Okno displeje
G Vstupní konektor AUX 10
Pro připojení přenosného audio zařízení.
H Tlačítko Z (Vysunout)
Vysunutí disku z přehrávače.
I Tlačítko
(uvolnění předního
panelu) 4
J Tlačítko PTY (Typ programu) 8
Pro volbu typu programu (PTY) při příjmu
stanice s RDS.
6CZ
qf
qg
K Tlačítko SEEK +/– (Vyhledat)
CD:
Pro přeskočení skladeb (stiskněte); pro
souvislé přeskakování skladeb (stiskněte,
a pak během 1 sekundy stiskněte znovu
a podržte); rychlý posun ve skladbě vzad/
vpřed (stiskněte a podržte).
Rádio:
Pro automatické naladění stanic (stiskněte);
pro manuální naladění stanice (stiskněte
a podržte).
L Tlačítko MODE (Režim) 7
Volba vlnového rozsahu (FM/MW/LW).
M Tlačítko DSPL (Displej)/DIM (Tlumení
jasu) 7
Pro změnu zobrazení na displeji (stiskněte);
pro změnu jasu displeje (stiskněte a podržte).
N Numerická tlačítka
CD:
(3): REP
Pro opakované přehrávání aktuální
skladby.
(4): SHUF
Pro přehrávání skladeb v náhodném
pořadí.
(6): PAUSE
Pro pozastavení přehrávání. Dalším
stisknutím tohoto tlačítka se tato
funkce zruší.
Rádio:
Pro příjem uložených stanic (stiskněte);
uložení stanice (stiskněte a podržte).
O Tlačítko AF (Alternativní frekvence)/
TA (Dopravní zpravodajství) 8
Pro nastavení funkcí AF a TA u stanic
s RDS.
Rádio
Ukládání a příjem stanic
Rada
Pokud znáte frekvenci stanice, kterou chcete
poslouchat, stiskněte a podržte tlačítko (SEEK) –/+
pro vyhledání podobné frekvence a pak opakovaně
stiskněte tlačítko (SEEK) –/+ pro jemné doladění
požadované frekvence (manuální ladění).
Upozornění
Pokud stanice ladíte při řízení vozidla, použijte
funkci Best Tuning Memory (BTM) (naladění
nejsilnějších stanic), abyste nezpůsobili dopravní
nehodu.
Automatické ukládání — BTM
1
Opakovaným stiskem tlačítka
(SOURCE) zobrazte položku „TUNER”.
Stiskněte opakovaně tlačítko (MODE) pro
změnu vlnového pásma. Můžete si zvolit
mezi FM1, FM2, FM3, MW nebo LW.
2
Stiskněte a podržte výběrové tlačítko.
Zobrazí se nabídka pro nastavení.
3
Opakovaným stiskem výběrového
tlačítka zobrazte „BTM”.
4
Stiskněte tlačítko (SEEK) +.
Přístroj uloží stanice pod numerická tlačítka
v pořadí podle frekvencí.
Po uložení se ozve zvukový signál (pípnutí).
Manuální ukládání
1
Pokud přijímáte stanici, kterou chcete
uložit, stiskněte numerické tlačítko
((1) až (6)) a podržte jej tak dlouho,
dokud se nezobrazí „Memory”.
Na displeji se objeví indikace numerického
tlačítka.
Poznámka
Pokud se pokusíte pod stejné numerické tlačítko uložit
další stanici, bude dříve uložená stanice nahrazena.
Rada
Pokud je uložena stanice s RDS, je uloženo také
nastavení AF/TA (strana 8).
Příjem uložených stanic
1
Zvolte vlnové pásmo a pak stiskněte
numerické tlačítko ((1) až (6)).
Automatické ladění
1
Zvolte vlnové pásmo, pak stiskněte
(SEEK) –/+ pro vyhledání stanice.
Po naladění stanice se vyhledávání zastaví.
Opakujte tento postup, dokud nenaladíte
požadovanou stanici.
RDS
Přehled
RDS (Radio Data System) je rozhlasová služba,
umožňující FM stanicím vysílat kromě běžného
rozhlasového signálu také doplňující digitální
informace.
Položky zobrazované na displeji
A
B
A Frekvence*1 (Název programové služby),
Číslo předvolby, Hodiny, Data RDS
B TA/TP*2
*1 Při příjmu stanice s RDS se vlevo vedle frekvence
zobrazuje indikátor „*”.
*2 Během dopravního hlášení bliká „TA”. Pokud je
přijímána stanice s dopravními informacemi,
rozsvítí se „TP”.
Pro změnu zobrazení na displeji A, stiskněte
tlačítko (DSPL).
Služby RDS
Tento přístroj automaticky poskytuje následující
služby RDS:
AF (Alternativní frekvence)
Vybere a přeladí na příjem stanice
s nejsilnějším signálem v síti. Při použití této
funkce můžete během jízdy na velkou
vzdálenost stále poslouchat stejný program,
aniž byste museli tuto stanici manuálně
přelaďovat.
TA (Dopravní zpravodajství)/TP (Dopravní
program)
Informace/Programy o současné dopravní
situaci. Při příjmu jakékoliv dopravní
informace/programu se přeruší aktuálně
vybraný zdroj zvuku.
PTY (Typy programů)
Zobrazuje se aktuálně přijímaný typ programu.
Slouží také pro vyhledání vybraného typu
programu.
pokračování na další straně t
7CZ
CT (Časový signál)
Signál CT vysílaný stanicí s RDS pro
automatické nastavení hodin přístroje.
Poznámky
• V závislosti na zemi/regionu nemusí být všechny
funkce RDS k dispozici.
• Systém RDS nebude fungovat, pokud je signál
stanice příliš slabý nebo pokud naladěná stanice
nevysílá data RDS.
Nastavení funkce AF (Alternativní
frekvence) a TA (Dopravní
zpravodajství)
1
Opakovaně stiskněte (AF/TA), dokud
se nezobrazí požadované nastavení.
Vyberte
Pro
AF-ON
aktivaci AF a deaktivaci TA
TA-ON
aktivaci TA a deaktivaci AF
AF, TA-ON
aktivaci AF i TA
AF, TA-OFF
deaktivaci AF i TA
Ukládání stanic s RDS s nastavením
AF a TA
Stanice s RDS můžete ukládat společně
s nastavením AF/TA. Pokud použijete funkci
BTM (Naladění nejsilnějších stanic), uloží se
pouze stanice s RDS se stejným nastavením AF/
TA.
Pokud ukládáte stanice manuálně, můžete uložit
stanice s RDS i bez RDS s nastavením AF/TA
pro každou jednotlivě.
1 Nastavte AF/TA a pak uložte stanici pomocí
BTM nebo manuálně.
Nastavení hlasitosti dopravního
zpravodajství
Hlasitost dopravního zpravodajství můžete
přednastavit tak, abyste jej nepromeškali.
1 Otáčejte ovladačem hlasitosti pro nastavení
úrovně hlasitosti.
2 Stiskněte tlačítko (AF/TA) a podržte jej tak
dlouho, než se objeví „TA”.
Příjem tísňových hlášení
Při zapnutém AF nebo TA přeruší mimořádné
hlášení automaticky právě zvolený zdroj zvuku.
8CZ
Chcete-li zůstat naladěni na jeden
regionální program — REG
Pokud je zapnuta funkce AF: přístroj je z výroby
nastaven tak, že omezuje příjem na určitý region,
takže se nebude přelaďovat na jinou regionální
stanici se silnějším signálem.
Pokud opustíte oblast příjmu tohoto regionálního
programu, nastavte během příjmu FM položku
„REG-OFF” (strana 10).
Poznámka
Tato funkce nefunguje na území Velké Británie
a v některých dalších oblastech.
Výběr typu programu - PTY
1
Stiskněte tlačítko (PTY) při příjmu
stanice v pásmu FM.
Pokud stanice vysílá PTY data, objeví se na
displeji typ právě vysílaného programu.
2
Opakovaným stiskem tlačítka (PTY)
zobrazte požadovaný typ programu.
3
Stiskněte tlačítko (SEEK) –/+.
Přístroj začne vyhledávat stanici, která vysílá
zvolený typ programu.
Typy programů
NEWS (zprávy), AFFAIRS (nejnovější
události), INFO (informace), SPORT (sport),
EDUCATE (vzdělávání), DRAMA (dramatická
tvorba), CULTURE (kultura), SCIENCE
(věda), VARIED (různé), POP M (populární
hudba), ROCK M (rocková hudba), EASY M
(pohodová hudba), LIGHT M (lehká klasická
hudba), CLASSICS (klasická hudba),
OTHER M (jiné hudební styly), WEATHER
(počasí), FINANCE (finance), CHILDREN
(dětské programy), SOCIAL A (společenské
události), RELIGION (náboženství),
PHONE IN (programy s telefonickými vstupy
posluchačů), TRAVEL (cestování), LEISURE
(volný čas), JAZZ (jazzová hudba), COUNTRY
(country hudba), NATION M (národní hudba),
OLDIES (oblíbená starší hudba), FOLK M
(folk), DOCUMENT (dokumentární programy)
Poznámka
Tuto funkci nemůžete používat v zemích/regionech,
kde nejsou dostupná data PTY.
Nastavení funkce CT (Časový
signál)
1
Nastavte „CT-ON” v nastavení
(strana 10).
Poznámky
• Funkce CT nemusí fungovat ani tehdy, když je
přijímána stanice s RDS.
• Mezi časem nastaveným prostřednictvím funkce CT
a skutečným časem může být určitá odchylka.
Další funkce
Změna nastavení zvuku
Nastavení vyvážení levého-pravého
a předního-zadního kanálu
— BAL/FAD
1
Opakovaným stiskem výběrového
tlačítka zobrazte „BAL” nebo „FAD”.
Položka se změní následovně:
LOW (nízko)*1 t HI (vysoko)*1 t BAL
(vyvážení levý-pravý) t FAD (vyvážení
přední-zadní) t AUX*2
*1 Když je aktivován ekvalizér EQ lite (strana 9).
*2 Když je aktivován externí zdroj AUX
(strana 10).
2
Otáčením ovladače hlasitosti upravte
nastavení zvolené položky.
Po 3 sekundách je nastavení dokončeno
a displej se vrátí k normálnímu režimu
přehrávání/příjmu.
Přizpůsobení ekvalizační křivky
— EQ lite
Položka „CUSTOM” v EQ lite vám umožňuje
provádět vlastní nastavení ekvalizéru.
1
Vyberte zdroj a pak opakovaným
stiskem (EQ) vyberte „CUSTOM”.
2
Opakovaným stiskem výběrového
tlačítka zobrazte „LOW” nebo „HI”.
3
Otáčením ovladače hlasitosti upravte
nastavení zvolené položky.
Úroveň hlasitosti je nastavitelná s krokem
1 dB od –10 dB do +10 dB.
Zopakujte kroky 2 a 3 pro nastavení
ekvalizační křivky.
Pro obnovení ekvalizační křivky nastavené
z výroby stiskněte a podržte před dokončením
nastavení výběrové tlačítko.
Po 3 sekundách je nastavení dokončeno
a displej se vrátí k normálnímu režimu
přehrávání/příjmu.
Rada
Lze rovněž upravit další typy ekvalizéru.
9CZ
Úprava položek nastavení
— SET
1
Stiskněte a podržte výběrové tlačítko.
Zobrazí se nabídka pro nastavení.
2
Opakovaným stiskem výběrového
tlačítka zobrazte požadovanou
položku.
3
Otočením ovladače hlasitosti vyberte
nastavení (například „ON” nebo
„OFF”).
4
Stiskněte a podržte výběrové tlačítko.
Nastavení je dokončeno a displej se vrátí
k normálnímu režimu přehrávání/příjmu.
Poznámka
Zobrazované položky se mohou lišit podle zdroje
a nastavení.
Je možné nastavit následující položky (podrobné
informace naleznete na referenční stránce):
„z” indikuje výchozí nastavení.
CLOCK-ADJ (Nastavení hodin) (strana 4)
CT (Časový signál)
Zapnutí „CT-ON” nebo vypnutí „CT-OFF” (z)
(strana 8, 9).
BEEP (Zvukový signál)
Zapnutí „BEEP-ON” (z) nebo vypnutí „BEEPOFF”.
AUX-A (Externí zdroj zvuku)*1
Zapnutí „AUX-A-ON” (z) nebo vypnutí „AUXA-OFF” zobrazení AUX zdroje (strana 10).
A.OFF (Automatické vypnutí)
Pro automatické vypnutí po uplynutí
požadované doby po vypnutí přístroje: „A.OFFNO” (z), „A.OFF-30S (Sekundy)”, „A.OFF30M (Minuty)” nebo „A.OFF-60M (Minuty)”.
DEMO*1 (Demonstrační režim)
Zapnutí „DEMO-ON” (z) nebo vypnutí
„DEMO-OFF”.
DIM (Tlumení jasu)
Pro nastavení jasu displeje.
– „DIM-ON”: pro ztmavení displeje.
– „DIM-OFF” (z): pro vypnutí tlumení jasu.
M.DSPL (Pohyblivé zobrazení)
– „M.DSPL-ON” (z): zapnutí zobrazení
pohyblivých vzorů.
– „M.DSPL-OFF”: Pro zrušení režimu
pohyblivého zobrazení.
A.SCRL (Automatický posun textu)
Pro automatický posun textu dlouhé položky na
displeji při změně skladby.
– „A.SCRL-ON” (z): pro zapnutí posunu.
– „A.SCRL-OFF”: pro vypnutí posunu.
10CZ
LOCAL (Režim místního vyhledávání)
– „LOCAL-ON”: pro naladění pouze stanic se
silným signálem.
– „LOCAL-OFF” (z): pro naladění normálního
příjmu.
MONO*2 (Monofonní režim)
Pro vylepšení slabého příjmu FM zvolte režim
monofonního příjmu.
– „MONO-ON”: pro poslech stereofonního
vysílání v monofonním režimu.
– „MONO-OFF” (z): pro poslech stereofonního
vysílání v stereofonním režimu.
REG*2 (Regionální program)
Zapnutí „REG-ON” (z) nebo vypnutí „REGOFF” (strana 8).
LOUD (Hlasitost)
Umožňuje čistý poslech při nízkých úrovních
hlasitosti.
– „LOUD -ON”: pro zdůraznění hloubek
a výšek.
– „LOUD -OFF” (z): pro deaktivaci zdůraznění
hloubek a výšek.
BTM (strana 7)
*1 Když je přístroj vypnutý.
*2 Když je přijímán signál FM.
Používání doplňkového zařízení
Externí audio zařízení
Po připojení volitelného přenosného audio
zařízení ke konektoru vstupu AUX (konektor
stereo mini) na přístroji a následném výběru
tohoto zdroje můžete poslouchat tento zdroj
v reproduktorech automobilu. Úroveň hlasitosti
je nastavitelná, aby bylo možno kompenzovat
rozdíly mezi přístrojem a přenosným audio
zařízením. Postupujte následujícím způsobem:
Připojení přenosného audio zařízení
1 Vypněte přenosné audio zařízení.
2 Snižte hlasitost přístroje.
3 Připojte zařízení k přístroji.
Doplňující informace
AUX
AUX
Bezpečnostní upozornění
• Jestliže jste své vozidlo zaparkovali tak, že na něj
dopadá přímé sluneční světlo, nechejte přístroj
před použitím vychladnout.
• Motorová anténa se při provozu přístroje vysune
automaticky.
Kondenzace vlhkosti
Připojovací kabel*
(není součástí
příslušenství)
Za deštivých dní nebo ve velmi vlhkých místech
může na optických součástech uvnitř přístroje a na
displeji dojít ke kondenzaci vlhkosti. Pokud tato
situace nastane, nebude přístroj správně pracovat.
V takovém případě vyjměte disk a počkejte
přibližně jednu hodinu, dokud se vlhkost nevypaří.
* Zajistěte, aby byla použita zástrčka rovného typu.
Aby zůstala zachována vysoká
kvalita zvuku
Nastavení hlasitosti
Dejte pozor, aby nedošlo k postříkání přístroje nebo
disků džusem nebo jinými nealkoholickými nápoji.
Před spuštěním přehrávání nezapomeňte
přizpůsobit hlasitost každého připojeného audio
zařízení.
1 Snižte hlasitost přístroje.
2 Opakovaným stiskem tlačítka (SOURCE)
zobrazte „AUX”.
Zobrazí se zpráva „FRONT IN” (Přední
vstup).
3 Spusťte přehrávání na přenosném audio
zařízení s nepříliš vysokou hlasitostí.
4 Nastavte na přístroji hlasitost, kterou obvykle
používáte.
5 Opakovaným stiskem výběrového tlačítka
zobrazte „AUX” a otočením ovladače
hlasitosti přizpůsobte vstupní úroveň (–8 dB
až +18 dB).
Poznámky k diskům
• Aby disk zůstal čistý, nedotýkejte se jeho povrchu.
Uchopte disk za jeho okraj.
• Pokud disky nepoužíváte, uskladněte je do
pouzdra nebo zásobníku.
• Nevystavujte disky horku/vysokým teplotám.
Nenechávejte disky na palubní desce nebo zadním
panelu zaparkovaného vozidla.
• Nelepte na disky štítky a nepoužívejte disky
s lepivým inkoustem/zbytky lepidla. Takové disky
se mohou během používání přestat otáčet
a způsobit tak poruchu nebo může dojít ke zničení
disku.
• Nepoužívejte žádné disky s připevněnými štítky
nebo nálepkami.
Použití takových disků může být příčinou
následujících závad:
– Neschopnost vysunout disk (v důsledku
odloupnutí štítku nebo nálepky a následného
ucpání výsuvného mechanismu disku).
– Neschopnost správně číst zvuková data (např.
přeskakování při přehrávání nebo neschopnost
přehrávat) z důvodu scvrknutí štítku nebo
nálepky vlivem tepla, v jehož důsledku dojde ke
zkroucení disku.
• Na tomto přístroji není možno přehrávat disky
nestandardního tvaru (například srdce, čtverec,
hvězda). V opačném případě může dojít
k poškození přístroje. Nepoužívejte takové disky.
• Nelze přehrávat 8 cm disky CD.
pokračování na další straně t 11CZ
• Před zahájením přehrávání
očistěte disky běžně dostupnou
čisticí utěrkou. Povrch disku
stírejte směrem ven od středu
disku. K čištění nepoužívejte
rozpouštědla jako je benzín,
ředidlo, běžně dostupné čisticí
prostředky ani antistatické
spreje určené pro čištění
analogových disků.
Čištění konektorů
Pokud jsou konektory mezi vlastním přístrojem
a předním panelem znečištěné, nemusí přístroj
pracovat správně. Aby k takovým situacím
nedocházelo, odejměte čelní panel (strana 4)
a očistěte konektory vatovým tampónem. Při čištění
nepoužívejte nadměrnou sílu. V opačném případě
by mohlo dojít k poškození konektorů.
Poznámky k diskům CD-R/CD-RW
• Některé disky CD-R/CD-RW se nemusí na tomto
přístroji podařit přehrát (záleží na záznamovém
zařízení a stavu disku).
• Nelze přehrávat disky CD-R/CD-RW, které nejsou
uzavřeny.
Hudební disky kódované
technologiemi na ochranu
autorských práv
Tento přístroj je určen k přehrávání disků, které
splňují požadavky normy Compact Disc (CD).
V nedávné době začaly některé společnosti vyrábět
a prodávat hudební disky, zakódované
prostřednictvím různých technologií na ochranu
autorských práv. Uvědomte si prosím, že některé
z těchto disků nebude možné na tomto zařízení
přehrát, pokud neodpovídají normě pro disky CD.
Vlastní přístroj
Zadní strana
předního panelu
Poznámky
• Z bezpečnostních důvodů vypněte před čištěním
konektorů zapalování a vyjměte klíček ze spínací
skříňky (zapalování).
• Nikdy se nedotýkejte konektorů prsty nebo
jakýmikoli kovovými předměty.
Vyjmutí přístroje
1
Odstraňte ochranný rámeček.
1 Odejměte přední panel (strana 4).
2 Zahákněte uvolňovací klíče společně za
ochranný rámeček.
Poznámka - disky formátu DualDisc
Disky formátu DualDisc jsou oboustranné disky,
které mají na jedné straně záznam ve formátu
DVD, zatímco na druhé straně je záznam
digitálního zvuku. Protože však strana se
zvukovým záznamem nevyhovuje standardu
Compact Disc (CD), nemůžeme zaručit, že ji váš
přístroj přehraje.
Uvolňovací klíče natočte podle obrázku.
3 Tahem za uvolňovací klíče odstraňte
ochranný rámeček.
Údržba
Výměna pojistky
Při výměně pojistky zajistěte,
aby byla použita pojistka se
stejnou jmenovitou ampérovou
hodnotou, která je uvedena na
originální pojistce. Jestliže
dojde k přetavení pojistky,
zkontrolujte připojení napájení
a vyměňte pojistku. V případě,
že se pojistka po výměně opět
Pojistka (10 A)
přetaví, může jít o vnitřní
závadu. V takovém případě
požádejte o pomoc nejbližšího prodejce Sony.
2
Vyjměte přístroj.
1 Vložte oba uvolňovací klíče současně tak,
aby zacvakly do správné polohy.
Háčky směřují
dovnitř.
12CZ
2 Zatáhněte za uvolňovací klíče, aby se
přístroj odjistil.
3 Vysuňte přístroj ven z místa upevnění.
Hlasitost:
+9 dB při 100 Hz
+5 dB při 10 kHz
Požadavky na napájení: 12 V DC (stejnosměrné)
z akumulátoru vozidla (záporná zem (uzemnění))
Rozměry: Přibl. 178 × 50 × 179 mm (š/v/h)
Montážní rozměry: Přibl. 182 × 53 × 162 mm (š/v/h)
Hmotnost: Přibl. 1,2 kg
Dodávané příslušenství:
Součásti pro instalaci a zapojení (1 souprava)
Design a technické údaje se mohou změnit bez
předchozího upozornění.
Technické údaje
Přehrávač disků CD
Odstup signál/šum: 95 dB
Frekvenční odezva: 10 – 20 000 Hz
Kolísání: Neměřitelné
Tuner
FM
Rozsah ladění: 87,5 – 108,0 MHz
Anténní svorka:
Konektor externí antény
Mezifrekvenční kmitočet: 10,7 MHz/450 kHz
Využitelná citlivost: 9 dBf
Citlivost: 75 dB při 400 kHz
Odstup signál/šum: 67 dB (stereo), 69 dB (mono)
Harmonické zkreslení při 1 kHz: 0,5 % (stereo),
0,3 % (mono)
Odstup kanálů: 35 dB při 1 kHz
Frekvenční odezva: 30 – 15 000 Hz
MW/LW
Rozsah ladění:
MW: 531 - 1 602 kHz
LW: 153 - 279 kHz
Anténní svorka:
Konektor externí antény
Mezifrekvenční kmitočet: 10,7 MHz/450 kHz
Citlivost: MW: 30 µV, LW: 40 µV
Výkonový zesilovač
Výstupy: Výstupy pro reproduktory (konektory
s pojistkou)
Impedance reproduktorů: 4 – 8 ohmů
Maximální výstupní výkon: 45 W × 4 (při 4 ohmech)
Všeobecné údaje
Výstup:
Svorka pro ovládání relé motorové antény
Vstupy:
Svorka pro ovládání telefonu (ATT)
Vstupní svorka antény
Vstupní konektor AUX (konektor stereo mini)
Řízení kmitočtové charakteristiky:
Nízké: ±10 dB při 100 Hz
Vysoké: ±10 dB při 10 kHz
• Při výrobě desek s plošnými spoji se nepoužívají
halogenované samozhášecí přísady.
• Při výrobě skříněk se nepoužívají halogenované
samozhášecí přísady.
• Jako výplňový materiál pro balení přístroje se
používá papír.
Odstraňování problémů
Následující kontrolní seznam vám pomůže při
odstraňování problémů, se kterými se můžete při
použití přístroje setkat.
Předtím, než začnete tento seznam procházet,
prosím zkontrolujte připojení přístroje a postup při
ovládání.
Všeobecné údaje
Do přístroje není přiváděno žádné napájecí
napětí.
Zkontrolujte správné připojení kabelů. Jestliže je
všechno v pořádku, zkontrolujte pojistku.
Motorová anténa se nevysune.
Motorová anténa nemá reléovou skříňku.
Není slyšet žádný zvuk.
• Hlasitost zvuku je příliš nízká.
• Poloha ovladače vyvážení předních-zadních kanálů
„FAD” není nastavena pro systém se dvěma
reproduktory.
Neozývá se zvuková signalizace (pípnutí).
Zvuková signalizace (pípnutí) je vypnuta (strana 10).
Byl vymazán obsah paměti.
• Došlo k odpojení napájecího kabelu nebo
akumulátoru.
• Napájecí kabel není správně připojen.
Jsou vymazány uložené stanice a nastavení
hodin.
Došlo k přetavení pojistky.
Při přepínání klíče zapalování je slyšet hluk.
Kabely autorádia nejsou správně připojeny ke
konektoru napájení pro elektrické příslušenství
vozidla.
pokračování na další straně t
13CZ
Z displeje zmizí zobrazení nebo se na displeji
nic neobjeví.
• Ztlumení jasu je nastaveno na zapnuto - „DIM-ON”
(strana 10).
• Podržíte-li stisknuté tlačítko (OFF), displej zhasne.
t Stiskněte a podržte tlačítko (OFF) na přístroji
tak dlouho, než se rozsvítí displej.
• Jsou znečistěné konektory (strana 12).
Funkce pro automatické vypnutí (Auto Off)
nefunguje.
Přístroj je zapnutý. Funkce pro automatické vypnutí
(Auto Off) se aktivuje po vypnutí přístroje.
t Vypněte přístroj.
Přehrávání disků CD
Disk nelze vložit.
• V přehrávači je již vložen jiný disk.
• Disk byl násilím vložen obráceně nebo nesprávně.
Disk se nepřehrává.
• Poškozený nebo znečištěný disk.
• Vložený disk CD-R/CD-RW není určen pro poslech
hudby (strana 12).
Informace na displeji se neposouvají.
• U disků s velkým množstvím znaků v názvech je to
možné.
• „A.SCRL” je nastaveno na „OFF”.
t Nastavte „A.SCRL-ON” (strana 10).
Zvuk přeskakuje.
• Přístroj není správně nainstalován.
t Nainstalujte přístroj pod úhlem menším než 45°
v pevné části vozidla.
• Poškozený nebo znečištěný disk.
Disk se nevysune.
Stiskněte tlačítko Z (vysunout) (strana 6).
Není možné automatické ladění stanic.
• Není správné nastavení režimu vyhledávání lokálních
stanic.
t Ladění se zastavuje příliš často:
Nastavte „LOCAL-ON” (strana 10).
t Ladění se nezastavuje na stanici:
Nastavte „MONO-ON” (strana 10).
• Signál rozhlasového vysílače je příliš slabý.
t Použijte manuální ladění.
Při příjmu stanice FM bliká indikátor „ST”.
• Nalaďte frekvenci přesně.
• Signál rozhlasového vysílače je příliš slabý.
t Nastavte „MONO-ON” (strana 10).
Stereofonní FM vysílání je přijímáno
monofonně.
Přístroj je v režimu monofonního příjmu.
t Nastavte „MONO-OFF” (strana 10).
RDS
Po několika sekundách poslechu se spustí
vyhledávání (SEEK).
Tato stanice není stanicí s TP (Dopravní program)
nebo má slabý signál.
t Vypněte TA (Dopravní zpravodajství) (strana 8).
Žádné dopravní zpravodajství.
• Zapněte TA (Dopravní zpravodajství) (strana 8).
• Stanice nevysílá žádné dopravní zpravodajství,
přestože se jedná o stanici s TP (Dopravní program).
t Nalaďte jinou stanici.
V režimu PTY se zobrazí indikace „- - - - - - - -”.
• Aktuální naladěná stanice není stanicí s RDS.
• Nejsou přijímána data RDS.
• Stanice nespecifikuje typ programu.
Chybová hlášení/Zprávy
Příjem rozhlasového vysílání
Není možno přijímat žádné stanice.
Zvuk je rušen šumy.
• Připojte ovládací kabel motorové antény (modrý)
nebo napájecí kabel elektrického příslušenství
vozidla (červený) k napájecímu kabelu anténního
zesilovače ve vozidle (pouze tehdy, pokud je vaše
vozidlo vybaveno vestavěnou anténou FM/MW/LW
v zadním nebo bočním skle).
• Zkontrolujte připojení antény vozidla.
• Anténa vozidla se nevysune směrem nahoru.
t Zkontrolujte připojení ovládacího kabelu
motorové antény.
• Zkontrolujte frekvenci.
Není možné naladění stanic na předvolbách.
• Uložte do paměti správnou frekvenci stanice.
• Signál rozhlasového vysílače je příliš slabý.
14CZ
zst30847
ERROR
• Disk je znečištěný nebo je vložen obráceně.
t Očistěte disk a vložte jej správně.
• Byl vložen prázdný disk.
• Disk nelze z nějakého důvodu přehrát.
t Vložte jiný disk.
FAILURE
Připojení reproduktorů je nesprávné.
t Podívejte se do instalační příručky tohoto přístroje
a zkontrolujte zapojení.
L. SEEK +/–
Během automatického ladění je zapnut režim
lokálního vyhledávání.
NO AF
Aktuální naladěná stanice nemá žádné alternativní
frekvence.
t Stiskněte tlačítko (SEEK) –/+ ve chvíli, kdy bliká
název stanice (programové služby). Přístroj zahájí
vyhledávání jiné frekvence se stejnými daty PI
(Identifikace programu) (zobrazuje se „PI SEEK”).
NO MUSIC
Na disku nejsou hudební soubory.
t Vložte hudební CD.
NO NAME
Ve stopě není zapsáno jméno skladby.
NO TP
Přístroj bude pokračovat v hledání dostupných stanic
s dopravním programem (TP).
OFFSET
Mohlo dojít k interní závadě.
t Zkontrolujte správné připojení kabelů. Pokud je
nadále na displeji zobrazena indikace chyby,
obraťte se na nejbližšího prodejce Sony.
READ
Přístroj načítá informace o všech skladbách na disku.
t Počkejte na dokončení čtení - přehrávání se spustí
automaticky. V závislosti na struktuře disku to
může trvat více než 1 minutu.
PUSH EJT
Disk nelze vysunout.
t Stiskněte tlačítko Z (vysunout) (strana 6).
„
” nebo „
”
Při rychlém posunu ve skladbě vzad nebo vpřed jste
dosáhli začátku nebo konce disku a není možno
pokračovat dále.
„ ”
Přístroj neumí tento znak zobrazit.
Pokud vám tato řešení nepomohou situaci zlepšit,
obraťte se na nejbližšího prodejce Sony.
Pokud odnesete přístroj do opravy z důvodu
problémů s přehráváním CD, přineste s sebou disk,
který daný problém způsobil.
15CZ
Sony Corporation
Printed in Czech Republic (EU)
CZ
Nakládání s nepotřebným elektrickým a elektronickým zařízením (platné v Evropské
unii a dalších evropských státech uplatňujících oddělený systém sběru)
Tento symbol umístěný na výrobku nebo jeho balení upozorňuje, že by s výrobkem po
ukončení jeho životnosti nemělo být nakládáno jako s běžným odpadem z domácnosti.
Místo toho by měl být odložen do sběrného místa určeného k recyklaci elektronických
výrobků a zařízení. Dodržením této instrukce zabráníte negativním dopadům na životní
prostředí a zdraví lidí, které naopak může být ohroženo nesprávným nakládáním
s výrobkem při jeho likvidaci. Recyklováním materiálů, z nichž je výrobek vyroben,
pomůžete zachovat přírodní zdroje. Pro získání dalších informací o recyklaci tohoto
výrobku kontaktujte prosím místní orgány státní správy, místní firmu zabezpečující
likvidaci a sběr odpadů nebo prodejnu, v níž jste výrobek zakoupili.
Download PDF

advertising