Sony | CDX-GT630UI | Sony CDX-GT630UI Návod k obsluze

4-113-865-21 (1)
FM/MW/LW
autorádio s CD
přehrávačem
Návod k obsluze
Zrušení ukázkového režimu (DEMO) – viz strana 6.
CDX-GT630UI
©2008 Sony Corporation
Popis instalace a připojení najdete v dodávané
příručce pro instalaci/připojení.
Tento štítek je umístěn v dolní části rámu.
Poznámka pro zákazníky: Následující
informace se týkají pouze zařízení
prodávaných v zemích uplatňujících
směrnice EU.
Výrobcem tohoto výrobku je společnost Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japonsko.
Autorizovaným zástupcem pro EMC
a bezpečnost výrobku je společnost Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Německo. V případě
jakýchkoliv záležitostí týkajících se opravy
nebo záruky se prosím obraťte na kontaktní
adresy uvedené ve zvlášť dodávané servisní
nebo záruční dokumentaci.
Likvidace vyřazených elektrických
a elektronických zařízení (platí
v zemích Evropské unie a dalších
evropských zemích se
samostatnými systémy sběru
odpadu)
Tento symbol na výrobku nebo na jeho obalu znamená, že
s tímto výrobkem nesmí být zacházeno jako s běžným
domovním odpadem. Místo toho je třeba tento výrobek
odnést na příslušné sběrné místo, kde bude provedena
recyklace takového elektrického a elektronického
zařízení. Zajištěním správné likvidace výrobku předejdete
možným negativním vlivům na životní prostředí a lidské
zdraví, které by se jinak projevily v důsledku nesprávné
likvidace výrobku. Recyklace materiálů přispívá
k ochraně přírodních zdrojů. Se žádostí o podrobnější
informace o recyklaci tohoto výrobku se prosím obracejte
na místní správní úřady, místní služby pro sběr
domovního odpadu nebo na obchod, kde jste výrobek
zakoupili.
Platí pro příslušenství: dálkový ovladač
2
Likvidace starých baterií (platí
v zemích Evropské unie a dalších
evropských zemích se
samostatnými systémy sběru
odpadu)
Tento symbol na baterii nebo na jejím obalu znamená, že
s baterií nesmí být zacházeno jako s běžným domovním
odpadem. Zajištěním správné likvidace baterií předejdete
možným negativním vlivům na životní prostředí a lidské
zdraví, které by se jinak projevily v důsledku nesprávné
likvidace baterie. Recyklace materiálů přispívá k ochraně
přírodních zdrojů.
U výrobků, které vyžadují z důvodu bezpečnosti, výkonu
nebo zachování dat trvalé připojení k vestavěné baterii, by
taková baterie měla být vyměňována pouze
kvalifikovaným servisním technikem. Pro zajištění
správné likvidace baterie odneste výrobek na konci jeho
životnosti na příslušné sběrné místo, kde bude provedena
recyklace takového elektrického a elektronického
zařízení.
U ostatních baterií si prosím přečtěte část popisující
správné vyjmutí baterie z výrobku. Odneste baterii na
příslušné sběrné místo zabývající se recyklací starých
baterií.
Se žádostí o podrobnější informace o recyklaci tohoto
výrobku nebo baterie se prosím obracejte na místní
správní úřady, místní služby pro sběr domovního odpadu
nebo na obchod, kde jste výrobek zakoupili.
Microsoft, Windows Media
a logo Windows jsou
obchodní značky nebo
registrované obchodní značky
společnosti Microsoft Corporation v USA anebo
jiných zemích.
iPod je obchodní značka společnosti Apple Inc.
registrovaná v USA a jiných zemích.
iPhone je obchodní značka společnosti Apple
Inc.
Technologie kódování zvuku MPEG Layer-3
a patenty jsou v licenci společností Fraunhofer IIS
a Thomson.
Tento výrobek je chráněn určitými právy na
ochranu duševního vlastnictví společnosti
Microsoft Corporation. Použití nebo rozšiřování
takové technologie bez licence od společnosti
Microsoft nebo autorizované dceřiné společnosti
Microsoft je zakázáno.
Poskytovatelé obsahu používají na ochranu
integrity jimi poskytnutého obsahu („Zabezpečený
obsah“) technologii digitální správy práv pro
Windows Media obsaženou v tomto přístroji
(„WM-DRM“) takovým způsobem, aby nebyla
porušena jejich práva duševního vlastnictví
k tomuto obsahu, včetně autorských práv.
Tento přístroj používá software WM-DRM pro
přehrávání „Zabezpečeného obsahu“ („Software
WM-DRM“). Pokud byla bezpečnost Softwaru
WM-DRM ohrožena, mohou vlastníci
Zabezpečeného obsahu („Vlastníci Zabezpečeného
obsahu“) žádat společnost Microsoft o zneplatnění
oprávnění Softwaru WM-DRM kopírovat,
zobrazovat anebo přehrávat Zabezpečený obsah.
Schopnost Softwaru WM-DRM přehrávat
nechráněný obsah nebude zneplatněním dotčena.
Při jakémkoli stahování licence na Zabezpečený
obsah z Internetu nebo počítače je do vašeho
přístroje odeslán seznam zneplatněného Softwaru
WM-DRM. Proto souhlasíte s tím, že společnost
Microsoft vám spolu s takovou licencí může
jménem Vlastníků Zabezpečeného obsahu do
vašeho přístroje nahrát seznamy zneplatněného
Softwaru WM-DRM.
Varování v případě, že zapalování
vašeho vozidla nemá polohu ACC
(elektrické příslušenství)
Nezapomeňte nastavit funkci Auto Off
(Automatické vypnutí) (strana 20).
Po vypnutí přístroje se přístroj po uplynutí
nastavené doby automaticky zcela vypne, což
zabraňuje vybití akumulátoru.
Pokud funkci Auto Off (Automatické vypnutí)
nenastavíte, tak při každém vypnutí zapalování
stiskněte tlačítko (OFF) (Vypnout) a podržte
jej tak dlouho, dokud displej nezhasne.
3
Obsah
Začínáme
Přehrávač iPod
Disky, které lze přehrávat . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Reset přístroje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Zrušení režimu DEMO (Ukázkový režim) . . . . 6
Příprava kartového dálkového ovladače . . . . . . 6
Nastavení hodin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Odejmutí předního panelu . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Nasazení předního panelu . . . . . . . . . . . . . . . 7
Přehrávání z přehrávače iPod . . . . . . . . . . . . .
Zobrazované informace . . . . . . . . . . . . . . .
Nastavení režimu přehrávání . . . . . . . . . . . . .
Opakované a náhodné přehrávání . . . . . . .
Přímé ovládání přehrávače iPod — Passenger
Control (Ovládání cestujícím) . . . . . . . . . . . .
16
17
17
18
18
Další funkce
Umístění ovládacích prvků
a základní ovládání
Vlastní přístroj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Kartový dálkový ovladač RM-X151. . . . . . . 8
Vyhledávání skladby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Vyhledávání skladby podle názvu — QuickBrowZer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Poslech úseků skladeb — ZAPPIN . . . . . . 10
Rádio
Ukládání a příjem stanic . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Automatické ukládání — BTM (Naladění
nejsilnějších stanic). . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Ruční ukládání . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Příjem uložených stanic . . . . . . . . . . . . . . . 11
Automatické ladění . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
RDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Přehled . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Nastavení funkce AF (Alternativní frekvence)
a TA (Dopravní hlášení) . . . . . . . . . . . . . . . 12
Výběr typu programu (PTY). . . . . . . . . . . . 13
Nastavení funkce CT (Časový signál) . . . . 13
CD
Přehrávání disku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Zobrazované informace . . . . . . . . . . . . . . . 14
Opakované a náhodné přehrávání. . . . . . . . 14
USB zařízení
Přehrávání z USB zařízení. . . . . . . . . . . . . . . . 15
Zobrazované informace . . . . . . . . . . . . . . . 15
Opakované a náhodné přehrávání. . . . . . . . 16
4
Změna nastavení zvuku . . . . . . . . . . . . . . . . .
Úprava zvukových charakteristik. . . . . . . .
Nastavení ekvalizační křivky — EQ3 . . . .
Úprava položek nastavení — SET
(Nastavení) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Používání přídavných zařízení . . . . . . . . . . . .
Externí audio zařízení . . . . . . . . . . . . . . . .
CD měnič . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Joystick RM-X4S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19
19
19
19
20
20
21
21
Doplňující informace
Bezpečnostní upozornění . . . . . . . . . . . . . . . .
Poznámky k diskům . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pořadí přehrávání souborů MP3/WMA/
AAC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
O přehrávači iPod. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Údržba. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vyjmutí přístroje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Technické údaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Odstraňování problémů. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Chybová hlášení/zprávy . . . . . . . . . . . . . . .
22
22
23
23
23
24
24
25
27
Stránky zákaznické podpory
Pokud máte jakékoliv dotazy nebo pokud hledáte nejnovější informace
zákaznické podpory k tomuto výrobku, navštivte prosím níže uvedené
webové stránky:
http://support.sony-europe.com
Zde najdete následující informace:
• Modely a výrobce kompatibilních digitálních audio přehrávačů
• Podporované soubory MP3/WMA/AAC
5
Začínáme
Disky, které lze přehrávat
Přístroj umožňuje přehrávat disky CD-DA
(obsahující rovněž CD TEXT) a CD-R/CD-RW
(soubory MP3/WMA/AAC (strana 22)).
Typy disků
Příprava kartového dálkového
ovladače
Odstraňte ochrannou fólii.
Označení na disku
CD-DA
Rada
Výměna baterie - viz strana 23.
MP3
WMA
AAC
Reset přístroje
Před prvním použitím přístroje, po výměně
akumulátoru vozidla nebo po změně zapojení
musíte provést reset přístroje.
Odejměte přední panel přístroje (strana 7)
a špičatým předmětem, jako například
kuličkovým perem, stiskněte tlačítko RESET
(strana 8).
Poznámka
Stisknutím tlačítka RESET se vymaže nastavení hodin
a některé uložené údaje.
Zrušení režimu DEMO
(Ukázkový režim)
Můžete zrušit ukázkový režim, který se
zobrazuje, pokud je přístroj vypnutý.
Stiskněte a podržte výběrové tlačítko.
Zobrazí se nabídka pro nastavení.
2
Opakovaným stisknutím výběrového
tlačítka zobrazte položku „DEMO“
(Ukázkový režim).
3
Pomocí otočného ovladače vyberte
možnost „DEMO-OFF“ (Ukázkový
režim vyp.).
4
Stiskněte a podržte výběrové tlačítko.
Nastavení je dokončeno a displej se vrátí
k normálnímu režimu přehrávání/příjmu.
6
1
Nastavení hodin
Čas na hodinách se zobrazuje ve 24hodinovém
digitálním formátu.
1
Stiskněte a podržte výběrové tlačítko.
Zobrazí se nabídka pro nastavení.
2
Opakovaným stisknutím výběrového
tlačítka zobrazte položku „CLOCKADJ“ (Nastavení hodin).
3
Stiskněte tlačítko (SEEK) +
(Vyhledávání).
Začne blikat indikace hodin.
4
Pomocí otočného ovladače nastavte
hodiny a minuty.
Pro přepínání mezi číslicemi stiskněte
tlačítko (SEEK) –/+ (Vyhledávání).
5
Po nastavení minut stiskněte výběrové
tlačítko.
Nastavení je dokončeno a hodiny se spustí.
Pro zobrazení hodin stiskněte tlačítko (DSPL)
(Zobrazení). Pro návrat k předchozímu zobrazení
znovu stiskněte tlačítko (DSPL) (Zobrazení).
Rada
Hodiny můžete nastavit automaticky prostřednictvím
služby RDS (strana 13).
Odejmutí předního panelu
Přední panel přístroje můžete odejmout a předejít
tak krádeži přístroje.
Výstražný alarm
Nasazení předního panelu
Otvor A předního panelu nasaďte na čep B na
přístroji a potom jemně zatlačte levou stranu
dovnitř.
Stiskněte tlačítko (SOURCE) (Zdroj) na přístroji
(nebo vložte disk) pro spuštění přístroje.
Pokud vypnete zapalování vozidla a neodejmete
přední panel přístroje, ozve se na několik sekund
výstražný alarm.
Výstražný alarm uslyšíte pouze v případě, že
používáte vestavěný zesilovač.
1
Stiskněte tlačítko (OFF) (Vypnout).
Přístroj se vypne.
2
Stiskněte tlačítko (OPEN) (Otevřít).
Přední panel se vyklopí dolů.
3
Posuňte přední panel doprava a pak
jemně vytáhněte levou stranu
předního panelu.
Poznámka
Na vnitřní stranu předního panelu nepokládejte žádné
předměty.
Poznámky
• Buďte opatrní, abyste panel při odnímání neupustili.
Na panel a okno displeje netlačte silou.
• Nevystavujte přední panel horku, vysokým teplotám
nebo vlhkosti. Nenechávejte přední panel
v zaparkovaném vozidle nebo na palubní desce/
zadním panelu.
• Neodnímejte přední panel během přehrávání z USB
zařízení, protože by mohlo dojít k poškození dat na
USB zařízení.
7
Umístění ovládacích prvků a základní ovládání
Vlastní přístroj
1 2 34 5
6
8 9
7
OPEN
OFF
ZAP
SEEK
SOURCE
MODE
AUX
PTY
PUS
SEEK
q;
H ENTER / SELECT
qa qs
AF / TA
qd
Odejmutý přední panel
qj
qk ql
ALBUM
1
2
REP
SHUF
DM
PAUSE
SCRL
3
4
5
6
DSPL
qf
qg qh
Tato část uvádí pokyny týkající se základního
ovládání a umístění ovládacích prvků. Podrobné
informace najdete na příslušných stranách.
Tlačítka na kartovém dálkovém ovladači ovládají
stejné funkce jako odpovídající tlačítka na přístroji.
A Tlačítko OFF (Vypnout)
Pro vypnutí napájení; zastavení zdroje.
B Tlačítko
(BACK) (Zpět) strana 10
Pro návrat k předchozímu zobrazení.
RESET
Kartový dálkový ovladač
RM-X151
OFF
SOURCE
ATT
SEL
MODE
SCRL
1
2
3
4
5
6
+
–
8
E Otočný ovladač/výběrové tlačítko
Pro nastavení hlasitosti (otočte); výběr
položek nastavení (stiskněte a otočte).
G Okno displeje
–
VOL
D Tlačítko ZAP strana 11
Pro aktivaci režimu ZAPPIN.
F Přijímač signálu kartového dálkového
ovladače
+
DSPL
C Tlačítko SOURCE (Zdroj)
Pro zapnutí napájení; změnu zdroje (rádio/
CD/USB/AUX)*.
H Tlačítko OPEN (Otevřít) strana 7
I USB konektor strana 15
Pro připojení USB zařízení.
J Tlačítka SEEK –/+ (Vyhledávání)
CD/USB:
Pro přeskakování skladeb (stiskněte);
souvislé přeskakování skladeb (stiskněte
a pak během 1 sekundy znovu stiskněte
a podržte); rychlý posun ve skladbě vzad/
vpřed (stiskněte a podržte).
Rádio:
Pro automatické ladění stanic (stiskněte);
ruční ladění stanice (stiskněte a podržte).
K Tlačítko MODE (Režim) strana 11, 17,
18
Stiskněte pro: výběr vlnového pásma (FM/
MW/LW); výběr režimu přehrávání
z přehrávače iPod.
Stiskněte a podržte pro: aktivaci/zrušení
režimu Passenger Control (Ovládání
cestujícím).
L Tlačítko
(BROWSE) (Procházet)
strana 10
Pro aktivaci režimu Quick-BrowZer.
M Tlačítko AF (Alternativní frekvence)/
TA (Dopravní hlášení)/ PTY (Typ
programu) strana 12, 13
Nastavení funkcí AF (Alternativní
frekvence) a TA (Dopravní hlášení)
(stiskněte); výběr PTY (Typ programu)
v systému RDS (stiskněte a podržte).
N Číselná tlačítka
CD/USB:
(1)/(2): ALBUM –/+ (Album) (během
přehrávání souborů MP3/WMA/AAC)
Pro přeskakování alb (stiskněte);
souvislé přeskakování alb (stiskněte
a podržte).
(3): REP (Opakované přehrávání)
strana 14, 16, 18
(4): SHUF (Náhodné přehrávání)
strana 14, 16, 18
(5): DM+
Vylepšuje digitálně komprimovaný
zvuk, jako například MP3.
Pro aktivaci funkce DM+ vyberte
možnost „ON“ (Zapnuto). Pro zrušení
vyberte možnost „OFF“ (Vypnuto).
(6): PAUSE (Pozastavení)
Pro pozastavení přehrávání. Dalším
stisknutím tlačítka se tato funkce zruší.
Rádio:
Pro příjem uložených stanic (stiskněte);
uložení stanic (stiskněte a podržte).
O Tlačítko DSPL (Zobrazení)/SCRL
(Posouvání textu) strana 12, 14, 15, 17,
18
Pro změnu informací zobrazovaných na
displeji (stiskněte); posouvání informací na
displeji (stiskněte a podržte).
P Vstupní konektor AUX (Externí
zařízení) strana 20
Pro připojení přenosného audio zařízení.
R Tlačítko Z (vysunout)
Pro vysunutí disku.
S Otvor pro disk
Pro vložení disku.
Následující tlačítka na kartovém dálkovém
ovladači mají rovněž odlišné názvy/funkce než
tlačítka na přístroji. Před použitím odstraňte
ochrannou fólii (strana 6).
w; Tlačítka < (.)/, (>)
V režimu CD/rádia/USB mají stejnou funkci
jako tlačítka (SEEK) –/+ (Vyhledávání) na
přístroji.
Pomocí tlačítek < , lze provádět
nastavení v nabídce, nastavení zvuku atd.
wa Tlačítko DSPL (Zobrazení) strana 12,
14, 15, 17, 18
Pro změnu informací zobrazovaných na
displeji.
ws Tlačítko VOL +/– (Hlasitost)
Pro nastavení hlasitosti.
wd Tlačítko ATT (Ztlumení zvuku)
Pro ztlumení zvuku. Dalším stisknutím
tlačítka se tato funkce zruší.
wf Tlačítko SEL (Výběr)
Stejná funkce jako výběrové tlačítko na
přístroji.
wg Tlačítka M (+)/m (–)
V režimu CD/USB mají stejnou funkci jako
tlačítka (1)/(2) (ALBUM –/+) (Album) na
přístroji.
Pomocí tlačítek Mm lze provádět nastavení
v nabídce, nastavení zvuku atd.
wh Tlačítko SCRL (Posouvání textu)
Pro posouvání informací na displeji.
wj Číselná tlačítka
Pro příjem uložených stanic (stiskněte);
uložení stanic (stiskněte a podržte).
* Pokud je připojen CD měnič: Při stisknutí tlačítka
(SOURCE) (Zdroj) se na displeji zobrazí nápis „CD“
a číslo jednotky. Stisknutím tlačítka (MODE) (Režim)
můžete navíc vybrat měnič.
Poznámka
Pokud vypnete přístroj a zhasne displej, není možno
přístroj ovládat kartovým dálkovým ovladačem, dokud
nestisknete tlačítko (SOURCE) (Zdroj) na přístroji
nebo dokud přístroj neaktivujete vložením disku.
Q Tlačítko RESET strana 6
9
Vyhledávání skladby
Vyhledávání skladby podle názvu
— Quick-BrowZer
Skladbu na CD nebo USB zařízení můžete
snadno vyhledat podle kategorie.
(BROWSE)
(Procházet)
OFF
SEEK
Otočný
ovladač
Vyhledávání pomocí přeskakování
položek — režim Jump
(Přeskakování)
Pokud příslušná kategorie obsahuje mnoho
položek, můžete požadovanou položku snadno
vyhledat.
1 V režimu Quick-BrowZer stiskněte tlačítko
(SEEK) + (Vyhledávání).
Na displeji se zobrazí následující zobrazení.
ZAP
SOURCE
MODE
SEEK
SEEK +/–
(Vyhledávání)
PUS
H ENTER / SELECT
(BACK) (Zpět)
1
Stiskněte tlačítko
(BROWSE)
(Procházet).
Přístroj se přepne do režimu Quick-BrowZer
a zobrazí se seznam kategorií vyhledávání.
2
Pomocí otočného ovladače vyberte
požadovanou kategorii vyhledávání
a potvrďte stisknutím ovladače.
3
Zopakujte krok 2, dokud není vybrána
požadovaná skladba.
Spustí se přehrávání.
Pro návrat k předchozímu zobrazení.
Stiskněte tlačítko
(BACK) (Zpět).
Ukončení režimu Quick-BrowZer
Stiskněte tlačítko
(BROWSE) (Procházet).
A Číslo aktuální položky
B Celkový počet položek v aktuální vrstvě
Potom se zobrazí název položky.
2 Pomocí otočného ovladače vyberte
požadovanou položku nebo některou
z položek, která se nachází blízko požadované
položky.
Položky budou přeskakovány v kroku 10 %
z celkového počtu položek.
3 Stiskněte otočný ovladač.
Displej se vrátí do režimu Quick-BrowZer
a zobrazí se vybraná položka.
4 Pomocí otočného ovladače vyberte
požadovanou položku a stiskněte ovladač.
Pokud je vybranou položkou skladba, spustí se
její přehrávání.
Zrušení režimu Jump (Přeskakování)
Stiskněte tlačítko
(BACK) (Zpět) nebo
(SEEK) – (Vyhledávání).
Poslech úseků skladeb — ZAPPIN
Poznámka
Při přepnutí do režimu Quick-BrowZer se zruší
nastavení funkcí opakovaného/náhodného
přehrávání.
Požadovanou skladbu můžete vyhledat
postupným poslechem krátkých úseků skladeb
na CD nebo USB zařízení.
Režim ZAPPIN je vhodný pro vyhledání skladby
v režimu náhodného přehrávání nebo náhodného
opakovaného přehrávání.
Otočný ovladač
ZAP
OFF
SEEK
ZAP
SOURCE
MODE
SEEK
10
PUS
H ENTER / SELECT
(BACK) (Zpět)
1
Během přehrávání stiskněte tlačítko
(ZAP).
Na displeji se zobrazí nápis „ZAPPIN“
a spustí se přehrávání úseku následující
skladby.
Úsek je přehráván po nastavenou dobu,
potom zazní zvukový signál a spustí se
přehrávání dalšího úseku.
Skladba
1
2
ZAP
2
3
4
Úseky jednotlivých skladeb
pro přehrávání v režimu
ZAPPIN.
Jakmile je přehrávána skladba, kterou
chcete poslouchat, stiskněte otočný
ovladač nebo tlačítko (ZAP).
Spustí se přehrávání vybrané skladby od
začátku.
Pro opětovné vyhledání skladby pomocí
režimu ZAPPIN zopakujte kroky 1 a 2.
Rady
• Můžete nastavit dobu přehrávání výběrem některé
z možností 6 sekund/9 sekund/30 sekund
(strana 20). Nelze však vybrat úsek skladby pro
přehrávání.
• Pro přeskočení skladby nebo alba v režimu ZAPPIN
stiskněte tlačítko (SEEK) –/+ (Vyhledávání) nebo
(1)/(2) (ALBUM –/+) (Album).
• Potvrzení skladby pro přehrávání můžete provést
rovněž stisknutím tlačítka
(BACK) (Zpět).
Rádio
Ukládání a příjem stanic
Upozornění
Pokud stanice ladíte při řízení vozidla, použijte
funkci Best Tuning Memory (BTM) (Naladění
nejsilnějších stanic), abyste nezpůsobili dopravní
nehodu.
Automatické ukládání — BTM
(Naladění nejsilnějších stanic)
1
Opakovaným stisknutím tlačítka
(SOURCE) (Zdroj) zobrazte položku
„TUNER“ (Radiopřijímač).
Opakovaným stisknutím tlačítka (MODE)
(Režim) změňte vlnové pásmo. Můžete si
vybrat mezi pásmy FM1, FM2, FM3, MW
a LW.
2
Stiskněte a podržte výběrové tlačítko.
Zobrazí se nabídka pro nastavení.
3
Opakovaným stisknutím výběrového
tlačítka zobrazte položku „BTM“
(Naladění nejsilnějších stanic).
4
Stiskněte tlačítko (SEEK) +
(Vyhledávání).
Přístroj uloží stanice pod číselná tlačítka
v pořadí podle frekvencí.
Po uložení se ozve zvukový signál (pípnutí).
Ruční ukládání
1
Pokud přijímáte stanici, kterou chcete
uložit, stiskněte číselné tlačítko ((1) až
(6)) a podržte jej tak dlouho, dokud se
nezobrazí nápis „MEM“ (Paměť).
Poznámka
Pokud se pokusíte pod stejné číselné tlačítko uložit
další stanici, bude dříve uložená stanice nahrazena
novou stanicí.
Rada
Pokud je uložena stanice RDS, je uloženo také
nastavení AF/TA (Alternativní frekvence/dopravní
hlášení) (strana 12).
Příjem uložených stanic
1
Vyberte vlnové pásmo a stiskněte
číselné tlačítko ((1) až (6)).
11
Automatické ladění
1
Vyberte vlnové pásmo a stiskněte
tlačítko (SEEK) +/– (Vyhledávání) pro
vyhledání stanice.
Po naladění stanice se vyhledávání zastaví.
Opakujte tento postup, dokud nenaladíte
požadovanou stanici.
Rada
Pokud znáte frekvenci stanice, kterou chcete
poslouchat, stiskněte a podržte tlačítko (SEEK) +/–
(Vyhledávání) pro vyhledání přibližné frekvence a pak
opakovaně stiskněte tlačítko (SEEK) +/–
(Vyhledávání) pro jemné doladění požadované
frekvence (ruční ladění).
RDS
Přehled
RDS (Radio Data System) je rozhlasová služba
umožňující FM stanicím vysílat kromě běžného
rozhlasového signálu také doplňující digitální
informace.
Zobrazované informace
PTY (Typ programu)
Zobrazuje se aktuálně přijímaný typ programu.
Slouží také pro vyhledání vybraného typu
programu.
CT (Časový signál)
Časový signál vysílaný stanicí RDS pro
automatické nastavení hodin přístroje.
Poznámky
• V závislosti na zemi nebo regionu nemusí být
k dispozici některé funkce RDS.
• Systém RDS nebude pracovat, pokud je signál
stanice slabý nebo pokud naladěná stanice nevysílá
RDS informace.
Nastavení funkce AF (Alternativní
frekvence) a TA (Dopravní hlášení)
1
Opakovaným stisknutím tlačítka
(AF/TA) (Alternativní frekvence/
dopravní hlášení) zobrazte
požadované nastavení.
Vyberte
Funkce
AF-ON
(AF zap.)
Aktivace funkce AF
a deaktivace funkce TA.
TA-ON
(TA zap.)
Aktivace funkce TA
a deaktivace funkce AF.
A Vlnové pásmo, funkce
B TA (Dopravní hlášení)/TP (Dopravní
program)*1
C Frekvence*2 (název stanice), číslo předvolby,
hodiny, data RDS
AF, TA-ON
Aktivace funkce AF i TA.
(AF, TA zap.)
*1 Při příjmu dopravního hlášení bliká „TA“ (Dopravní
hlášení). Pokud je přijímána stanice, která tuto
službu poskytuje, rozsvítí se „TP“ (Dopravní
program).
*2 Při příjmu stanice RDS se vlevo vedle frekvence
zobrazuje indikátor „*“.
Ukládání stanic RDS s nastavením
AF (Alternativní frekvence) a TA
(Dopravní hlášení)
Pro změnu zobrazovaných informací C
stiskněte tlačítko (DSPL) (Zobrazení).
Služby RDS
Tento přístroj automaticky poskytuje následující
služby RDS:
12
TA (Dopravní hlášení)/TP (Dopravní program)
Informace/programy o současné dopravní
situaci. Při příjmu jakéhokoliv dopravního
hlášení/programu se přeruší aktuálně vybraný
zdroj zvuku.
AF (Alternativní frekvence)
Vybere a přeladí na příjem stanice
s nejsilnějším signálem v síti. Při použití této
funkce můžete během jízdy na velkou
vzdálenost stále poslouchat stejný program,
aniž byste museli tuto stanici ručně přelaďovat.
AF, TA-OFF Deaktivace funkce AF i TA.
(AF, TA vyp.)
Stanice RDS můžete ukládat na předvolby
společně s nastavením AF (Alternativní
frekvence)/TA (Dopravní hlášení). Pokud
použijete funkci BTM (Naladění nejsilnějších
stanic), uloží se pouze stanice RDS se stejným
nastavením AF (Alternativní frekvence)/TA
(Dopravní hlášení).
Pokud ukládáte stanice ručně, můžete uložit
stanice s RDS i bez RDS s nastavením AF
(Alternativní frekvence)/TA (Dopravní hlášení)
pro každou stanici jednotlivě.
1 Nastavte AF (Alternativní frekvence)/TA
(Dopravní hlášení) a pak uložte stanici pomocí
funkce BTM (Naladění nejsilnějších stanic)
nebo ručně.
Příjem tísňových hlášení
Při zapnuté funkci AF (Alternativní frekvence)
nebo TA (Dopravní hlášení) přeruší mimořádné
tísňové hlášení automaticky právě vybraný zdroj
zvuku.
Rada
Pokud nastavujete úroveň hlasitosti během
dopravního hlášení, bude tato úroveň uložena do
paměti a použita pro následující hlášení nezávisle na
aktuálně nastavené úrovni hlasitosti.
Chcete-li zůstat naladěni na jeden
regionální program — REG
(Regionální příjem)
Pokud je zapnuta funkce AF (Alternativní
frekvence): Přístroj je z výroby nastaven tak, že
omezuje příjem na určitý region, takže se nebude
přelaďovat na jinou regionální stanici se
silnějším signálem.
Typy programů
NEWS (Zprávy), AFFAIRS (Nejnovější
události), INFO (Informace), SPORT (Sport),
EDUCATE (Vzdělávání), DRAMA
(Dramatická tvorba), CULTURE (Kultura),
SCIENCE (Věda), VARIED (Různé), POP M
(Populární hudba), ROCK M (Rocková hudba),
EASY M (Pohodová hudba), LIGHT M (Lehká
klasická hudba), CLASSICS (Klasická hudba),
OTHER M (Jiné hudební styly), WEATHER
(Počasí), FINANCE (Finance), CHILDREN
(Dětské pořady), SOCIAL A (Společenské
události), RELIGION (Náboženství),
PHONE IN (Pořady s telefonními vstupy),
TRAVEL (Cestování), LEISURE (Volný čas),
JAZZ (Jazzová hudba), COUNTRY (Country
hudba), NATION M (Národní hudba), OLDIES
(Starší hudba), FOLK M (Lidová hudba),
DOCUMENT (Dokumentární pořady)
Pokud opustíte oblast příjmu tohoto regionálního
programu, nastavte během příjmu v pásmu FM
možnost „REG-OFF“ (Regionální příjem vyp.)
(strana 20).
Poznámka
Tuto funkci nemůžete používat v zemích/regionech,
kde nejsou dostupná data PTY.
Poznámka
Tato funkce nepracuje na území Velké Británie
a v některých dalších oblastech.
Nastavení funkce CT (Časový
signál)
Výběr typu programu (PTY)
1
Během příjmu stanice v pásmu FM
podržte stisknuté tlačítko (AF/TA)
(Alternativní frekvence/dopravní
hlášení) (PTY).
1
V nastavení vyberte možnost „CT-ON“
(Časový signál zap.) (strana 19).
Poznámky
• Funkce CT (Časový signál) nemusí pracovat, i když
je přijímána RDS stanice.
• Mezi časem nastaveným prostřednictvím funkce CT
(Časový signál) a skutečným časem může být určitá
odchylka.
Pokud stanice vysílá PTY data, zobrazí se na
displeji typ právě vysílaného programu.
2
Opakovaným stisknutím tlačítka
(AF/TA) (Alternativní frekvence/
dopravní hlášení) (PTY) zobrazte
požadovaný typ programu.
3
Stiskněte tlačítko (SEEK) +/–
(Vyhledávání).
Přístroj začne vyhledávat stanici, která vysílá
vybraný typ programu.
13
CD
Přehrávání disku
1
2
3
Stiskněte tlačítko (OPEN) (Otevřít).
Vložte disk (potištěnou stranou
směrem nahoru).
Zavřete přední panel.
Přehrávání se automaticky spustí.
Vysunutí disku
1 Stiskněte tlačítko (OPEN) (Otevřít).
2 Stiskněte tlačítko Z.
Disk se vysune.
3 Zavřete přední panel.
Zobrazované informace
A Zdroj
B Název skladby*1, název disku/jméno
interpreta*1, jméno interpreta*1, číslo alba*2,
název alba*1, číslo skladby/uplynulá doba
přehrávání, hodiny
*1 Jsou zobrazeny informace funkce CD TEXT, resp.
souboru MP3/WMA/AAC.
*2 Číslo alba se zobrazuje pouze při změně alba.
Pro změnu zobrazovaných informací B
stiskněte tlačítko (DSPL) (Zobrazení).
Rada
Zobrazované informace se liší v závislosti na typu
disku, formátu záznamu a nastavení.
Opakované a náhodné přehrávání
1
14
Během přehrávání opakovaně
stiskněte tlačítko (3) (REP)
(Opakované přehrávání) nebo (4)
(SHUF) (Náhodné přehrávání) tak, aby
se zobrazilo požadované nastavení.
Vyberte
Pro
TRACK
(Skladba)
opakované přehrávání
skladby.
ALBUM
(Album)*
opakované přehrávání
alba.
SHUF ALBUM
(Náhodné
přehrávání alba)*
přehrávání alba
v náhodném pořadí.
SHUF DISC
(Náhodné
přehrávání disku)
přehrávání disku
v náhodném pořadí.
* Při přehrávání souborů MP3/WMA/AAC.
Pro návrat do režimu normálního přehrávání
vyberte možnost „ OFF“ (Vypnuto) nebo
„SHUF OFF“ (Náhodné přehrávání vyp.).
USB zařízení
Pro podrobné informace o kompatibilitě vašeho
USB zařízení navštivte stránky zákaznické
podpory.
Stránky zákaznické podpory
http://support.sony-europe.com
• Lze používat USB zařízení typu MSC (Mass
Storage Class) a MTP (Media Transfer
Protocol) kompatibilní se standardem USB.
• Odpovídající kodek je MP3 (.mp3), WMA
(.wma) a AAC (.m4a).
• Doporučujeme vám, abyste si data na USB
zařízení zálohovali.
Odpojení USB zařízení
1 Ukončete přehrávání na USB zařízení.
2 Odpojte USB zařízení.
Pokud odpojíte USB zařízení během
přehrávání, může dojít k poškození dat na
USB zařízení.
Poznámky
• Nepoužívejte USB zařízení, která jsou velká nebo
těžká, protože by mohla v důsledku vibrací spadnout
nebo způsobit uvolnění připojení.
• Neodnímejte přední panel během přehrávání z USB
zařízení, protože by mohlo dojít k poškození dat na
USB zařízení.
• Tento přístroj nerozpozná USB zařízení připojená
přes USB rozbočovač.
Zobrazované informace
Poznámka
USB zařízení připojte až po spuštění motoru.
Pokud jej připojíte před spuštěním motoru, mohlo by
v závislosti na USB zařízení dojít k jeho poruše nebo
poškození.
Přehrávání z USB zařízení
1
Posuňte kryt USB konektoru.
A Zdroj
B Název skladby, jméno interpreta, číslo alba*,
název alba, číslo skladby/uplynulá doba
přehrávání, hodiny
* Číslo alba se zobrazuje pouze při změně alba.
Pro změnu zobrazovaných informací B
stiskněte tlačítko (DSPL) (Zobrazení).
2
Připojte USB zařízení do USB
konektoru.
Pokud používáte kabel, použijte pro připojení
kabel dodaný k USB zařízení.
Spustí se přehrávání.
Pokud je USB zařízení již připojeno, zobrazte
opakovaným stisknutím tlačítka (SOURCE)
(Zdroj) položku „USB“. Spustí se přehrávání.
Poznámky
• Zobrazované informace se liší v závislosti na USB
zařízení, formátu záznamu a nastavení. Pro
podrobné informace navštivte stránky zákaznické
podpory.
• Maximální počet zobrazitelných dat je následující:
– složek (alb): 128,
– souborů (skladeb) v jedné složce: 500.
• Nenechávejte USB zařízení v zaparkovaném
vozidle. Mohlo by dojít k poruše.
• V závislosti na množství zaznamenaných dat může
spuštění přehrávání nějakou dobu trvat.
• Soubory DRM (Digital Rights Management) nemusí
být možné přehrát.
• Při přehrávání nebo při rychlém posunu vpřed/vzad
u souborů MP3/WMA/AAC s VBR (proměnný datový
tok) se nemusí zobrazovat správně uplynulá doba
přehrávání.
• Přehrávání následujících souborů MP3/WMA/AAC
není podporováno:
– s bezeztrátovou kompresí,
– chráněných autorskými právy.
Pro zastavení přehrávání stiskněte tlačítko
(OFF) (Vypnout).
15
Přehrávač iPod
Opakované a náhodné přehrávání
1 Během přehrávání opakovaně stiskněte
tlačítko (3) (REP) (Opakované přehrávání)
nebo (4) (SHUF) (Náhodné přehrávání) tak,
aby se zobrazilo požadované nastavení.
Podrobné informace o kompatibilitě vašeho
přehrávače iPod - viz „O přehrávači iPod” na
straně 23 nebo navštivte stránky zákaznické
podpory.
Vyberte
Pro
TRACK
(Skladba)
opakované přehrávání
skladby.
V tomto návodu k obsluze se označení „iPod“
používá jako všeobecný termín pro funkce iPod
na přístroji iPod a iPhone, pokud není v textu
nebo na vyobrazeních uvedeno jinak.
ALBUM
(Album)
opakované přehrávání
alba.
SHUF ALBUM
(Náhodné
přehrávání alba)
přehrávání alba
v náhodném pořadí.
SHUF DEVICE
(Náhodné
přehrávání všech
skladeb)
přehrávání všech
skladeb v náhodném
pořadí.
Po uplynutí 3 sekund je nastavení dokončeno.
Pro návrat do režimu normálního přehrávání
vyberte možnost „ OFF“ (Vypnuto) nebo
„SHUF OFF“ (Náhodné přehrávání vyp.).
Stránky zákaznické podpory
http://support.sony-europe.com
Přehrávání z přehrávače iPod
Před připojením přehrávače iPod snižte hlasitost
na přístroji.
1
Posuňte kryt USB konektoru.
2
Pomocí USB kabelu s dokovacím
konektorem připojte přehrávač iPod
k USB konektoru na přístroji.
>
U
EN
M
.
Přehrávač iPod se automaticky zapne a na
displeji přehrávače se zobrazí níže uvedená
obrazovka.*
Rada
Pro připojení k dokovacímu konektoru doporučujeme
použít USB kabel RC-100IP (není součástí
příslušenství).
16
Automaticky se spustí přehrávání skladeb
z přehrávače iPod od místa posledního
zastavení přehrávání.
Pokud je přehrávač iPod již připojen,
zobrazte opakovaným stisknutím tlačítka
(SOURCE) (Zdroj) položku „USB“. Spustí
se přehrávání. (Pokud je přehrávač iPod
rozpoznán, zobrazí se na displeji nápis
„IPD“.)
* Pokud předtím probíhalo přehrávání z přehrávače
iPod v režimu Passenger Control (Ovládání
cestujícím), tato obrazovka se nezobrazí.
3
Stisknutím tlačítka (MODE) (Režim)
vyberte režim přehrávání.
Režim se bude měnit následovně:
RESUMING (Obnovení přehrávání) t
ALBUM (Album) t TRACK (Skladba)
t PODCAST (Podcast)* t GENRE
(Žánr) t PLAYLIST (Seznam skladeb)
t ARTIST (Interpret)
* V závislosti na nastavení přehrávače iPod se nemusí
zobrazit.
4
Zobrazované informace
A Indikace zdroje (iPod)
B Název skladby, jméno interpreta, název alba,
číslo skladby/uplynulá doba přehrávání,
hodiny
Pro změnu zobrazovaných informací B
stiskněte tlačítko (DSPL) (Zobrazení).
Rada
Při změně alba/podcastu/žánru/interpreta/seznamu
skladeb se krátce zobrazí odpovídající číslo.
Poznámka
Některá písmena uložená v přehrávači iPod se
nemusí zobrazit správně.
Upravte hlasitost.
Pro zastavení přehrávání stiskněte tlačítko
(OFF) (Vypnout).
Odpojení přehrávače iPod
1 Ukončete přehrávání na přehrávači iPod.
2 Odpojte přehrávač iPod.
Upozornění pro iPhone
Při připojení přístroje iPhone přes USB rozhraní bude
hlasitost telefonu ovládána samotným přístrojem
iPhone. Abyste zabránili náhlému zvýšení hlasitosti po
ukončení hovoru, nezvyšujte během telefonního
hovoru hlasitost na přístroji.
Poznámky
• Neodnímejte přední panel během přehrávání
z přehrávače iPod, protože by mohlo dojít
k poškození dat.
• Tento přístroj nerozpozná přehrávač iPod připojený
přes USB rozbočovač.
Rady
• Pokud je klíč zapalování otočen do polohy ACC
a přístroj je zapnutý, bude se přehrávač iPod dobíjet.
• Pokud odpojíte přehrávač iPod během přehrávání,
zobrazí se na displeji přístroje zpráva „NO DEV“
(Žádné zařízení).
Režim obnovení přehrávání
Nastavení režimu přehrávání
1
Během přehrávání stiskněte tlačítko
(MODE) (Režim).
Režim se bude měnit následovně:
ALBUM (Album) t TRACK (Skladba)
t PODCAST (Podcast)* t GENRE
(Žánr) t PLAYLIST (Seznam skladeb)
t ARTIST (Interpret)
* V závislosti na nastavení přehrávače iPod se nemusí
zobrazit.
Přeskočení alba, podcastu, žánru,
seznamu skladeb a interpreta
Funkce
Stiskněte
Přeskočení
(1)/(2) (ALBUM –/+)
(Album)
[stiskněte jednou pro každý
skok]
Souvislé
přeskakování
(1)/(2) (ALBUM –/+)
(Album)
[podržte až do okamžiku, kdy
dosáhnete požadovaného místa]
Pokud je přehrávač iPod připojen k dokovacímu
konektoru, změní se režim tohoto přístroje na
režim obnovení přehrávání a přehrávání se spustí
v režimu nastaveném na přehrávači iPod.
V režimu obnovení přehrávání nepracují
následující tlačítka:
– (3) (REP) (Opakované přehrávání)
– (4) (SHUF) (Náhodné přehrávání)
17
Opakované a náhodné přehrávání
1
Během přehrávání opakovaně
stiskněte tlačítko (3) (REP)
(Opakované přehrávání) nebo (4)
(SHUF) (Náhodné přehrávání) tak, aby
se zobrazilo požadované nastavení.
Vyberte
Pro
TRACK
(Skladba)
opakované přehrávání
skladby.
ALBUM
(Album)
opakované přehrávání
alba.
PODCAST
(Podcast)
opakované přehrávání
podcastu.
ARTIST
(Interpret)
opakované přehrávání
interpreta.
PLAYLIST
opakované přehrávání
(Seznam skladeb) seznamu skladeb.
GENRE
(Žánr)
opakované přehrávání
žánru.
SHUF ALBUM
(Náhodné
přehrávání alba)
přehrávání alba
v náhodném pořadí.
SHUF PODCAST
(Náhodné
přehrávání
podcastu)
přehrávání podcastu
v náhodném pořadí.
SHUF ARTIST
(Náhodné
přehrávání
interpreta)
přehrávání interpreta
v náhodném pořadí.
přehrávání seznamu
SHUF PLAYLIST
skladeb v náhodném
(Náhodné
pořadí.
přehrávání
seznamu skladeb)
SHUF GENRE
(Náhodné
přehrávání žánru)
přehrávání žánru
v náhodném pořadí.
SHUF DEVICE
(Náhodné
přehrávání všech
skladeb)
přehrávání všech
skladeb v náhodném
pořadí.
Po uplynutí 3 sekund je nastavení dokončeno.
Pro návrat do režimu normálního přehrávání
vyberte možnost „ OFF“ (Vypnuto) nebo
„SHUF OFF“ (Náhodné přehrávání vyp.).
18
Přímé ovládání přehrávače
iPod — Passenger Control
(Ovládání cestujícím)
Přehrávač iPod připojený do dokovacího
konektoru můžete ovládat přímo.
1
Během přehrávání podržte stisknuté
tlačítko (MODE) (Režim).
Zobrazí se zpráva „MODE IPOD“ (Režim
iPod) a nyní můžete ovládat přehrávač iPod
přímo.
Změna informací zobrazovaných na
displeji.
Stiskněte tlačítko (DSPL) (Zobrazení).
Zobrazované informace se budou měnit
následovně:
Název skladby t Jméno interpreta t Název
alba t Režim iPod t Hodiny
Ukončení režimu Passenger Control
(Ovládání cestujícím)
Podržte stisknuté tlačítko (MODE) (Režim).
Zobrazí se zpráva „MODE AUDIO“ (Audio
režim) a režim přehrávání se změní na
„RESUMING“ (Obnovení přehrávání).
Poznámky
• Hlasitost lze nastavovat pouze na přístroji.
• Při zrušení tohoto režimu se rovněž vypne funkce
opakovaného přehrávání.
Další funkce
3
Opakovaným stisknutím výběrového
tlačítka zobrazte položku „LOW“
(Hloubky), „MID“ (Středy) nebo „HI“
(Výšky).
4
Pomocí otočného ovladače upravte
nastavení vybrané položky.
Úroveň hlasitosti je nastavitelná s krokem
1 dB od –10 dB do +10 dB.
Změna nastavení zvuku
Úprava zvukových charakteristik
1
Opakovaným stisknutím výběrového
tlačítka zobrazte požadovanou
položku.
2
Pomocí otočného ovladače upravte
nastavení vybrané položky.
3
Stiskněte tlačítko
(BACK) (Zpět).
Nastavení je dokončeno a displej se vrátí
k normálnímu režimu přehrávání/příjmu.
Zopakujte kroky 3 a 4 pro nastavení
ekvalizační křivky.
Pro obnovení ekvalizační křivky nastavené
z výroby stiskněte a podržte výběrové tlačítko
před dokončením nastavení.
Je možné nastavit následující položky (podrobné
informace naleznete na referenční straně):
EQ3
Výběr některého ze 7 typů ekvalizační křivky.
DSO (Dynamic Soundstage Organizer)
Vytvoření prostorovějšího zvukové pole.
Pro režim DSO jsou k dispozici možnosti: „1“,
„2“, „3“ nebo „OFF“ (Vypnuto). Čím vyšší
hodnota, tím výraznější efekt.
LOW (Hloubky)*1, MID (Středy)*1, HI
(Výšky)*1 (strana 19)
BAL (Vyvážení levého/pravého kanálu)
Vyvážení hlasitosti levého a pravého kanálu.
FAD (Vyvážení předních/zadních kanálů)
Vyvážení hlasitosti předních a zadních kanálů
SUB (Hlasitost subwooferu)
Nastavení hlasitosti subwooferu.
AUX (Úroveň externího zdroje)*2
Nastavení úrovně hlasitosti pro každé připojené
externí zařízení: „+18 dB“ – „0 dB“ – „–8 dB“.
Toto nastavení ruší potřebu měnit hlasitost při
přepínání mezi zdroji.
*1 Pokud je aktivován ekvalizér (EQ3).
*2 Pokud je aktivován zdroj AUX (Externí zařízení).
Nastavení ekvalizační křivky —
EQ3
Možnost „CUSTOM“ (Uživatelské nastavení)
funkce EQ3 (Ekvalizér) vám umožňuje provádět
vaše vlastní nastavení ekvalizéru.
1
Vyberte zdroj a opakovaným
stisknutím výběrového tlačítka vyberte
„EQ3“.
2
Pomocí otočného ovladače vyberte
„CUSTOM“ (Uživatelské nastavení).
5
Stiskněte tlačítko
(BACK) (Zpět).
Nastavení je dokončeno a displej se vrátí
k normálnímu režimu přehrávání/příjmu.
Rada
Lze rovněž upravit další typy ekvalizéru.
Úprava položek nastavení —
SET (Nastavení)
1
Stiskněte a podržte výběrové tlačítko.
Zobrazí se nabídka pro nastavení.
2
Opakovaným stisknutím výběrového
tlačítka zobrazte požadovanou
položku.
3
Pomocí otočného ovladače vyberte
nastavení (například „ON“ (Zapnuto)
nebo „OFF“ (Vypnuto)).
4
Stiskněte a podržte výběrové tlačítko.
Nastavení je dokončeno a displej se vrátí
k normálnímu režimu přehrávání/příjmu.
Poznámka
Zobrazované položky se mohou lišit podle zdroje
a nastavení.
Je možné nastavit následující položky (podrobné
informace naleznete na referenční straně):
CLOCK-ADJ (Nastavení hodin) (strana 6)
CT (Časový signál) (strana 12, 13)
BEEP (Zvukový signál)
Aktivace zvukového signálu: „ON“ (Zapnuto),
„OFF“ (Vypnuto).
AUX-A (Externí zdroj zvuku)*1
Aktivace externího zdroje zvuku: „ON“
(Zapnuto), „OFF“ (Vypnuto) (strana 20).
19
AUTO OFF (Automatické vypnutí)
Lze nastavit požadovanou dobu po vypnutí
přístroje, po jejímž uplynutí se přístroj zcela
vypne. „NO“ (Ne), „30S“ (30 sekund), „30M“
(30 minut), „60M“ (60 minut).
DEMO (Ukázkový režim)
Aktivace ukázkového režimu: „ON“ (Zapnuto),
„OFF“ (Vypnuto).
DIMMER (Snížení jasu displeje)
Změna jasu displeje.
– „AT“ (Automaticky): pro automatické
ztmavnutí displeje při zapnutí světel. (Tato
možnost je dostupná pouze při připojení
ovládacího kabelu podsvícení.)
– „ON“ (Zapnuto): pro ztmavnutí displeje.
– „OFF“ (Vypnuto): pro vypnutí snižování jasu.
CONTRAST (Kontrast)
Nastavení kontrastu displeje. Úroveň kontrastu
lze nastavit v 7 krocích.
ILLUMI (Podsvícení)
Změna barvy podsvícení: „ILLUMI-1“
(Podsvícení 1), „ILLUMI-2“ (Podsvícení 2).
M.DSPL (Pohyblivé zobrazení)
Nastavení režimu pohyblivého zobrazení.
– „SA“ (Spektrální analyzátor): pro zobrazování
pohyblivých vzorů a spektrálního analyzátoru.
– „ON“ (Zapnuto): pro zobrazování
pohyblivých vzorů.
– „OFF“ (Vypnuto): pro zrušení režimu
pohyblivého zobrazení.
A.SCRL (Automatické posouvání textu)
Automatické posouvání dlouhého textu: „ON“
(Zapnuto), „OFF“ (Vypnuto).
LOCAL (Režim lokálního vyhledávání)
– „ON“ (Zapnuto): pro ladění stanic pouze se
silným signálem.
– „OFF“ (Vypnuto): pro normální ladění.
MONO (Monofonní režim)*2
Výběr monofonního příjmu pro vylepšení
slabého příjmu v pásmu FM. „ON“ (Zapnuto),
„OFF“ (Vypnuto).
REG (Regionální příjem)*2 (strana 13)
ZAP.TIME (Doba funkce Zappin)
Nastavení doby přehrávání pro funkci ZAPPIN.
– „ZAP.TIME-1 (6 seconds)“ (6 sekund),
„ZAP.TIME-2 (9 seconds)“ (9 sekund),
„ZAP.TIME-3 (30 seconds)“ (30 sekund).
LPF (Dolní propust)
Výběr dělicí frekvence pro subwoofer: „OFF“
(Vypnuto), „80 Hz“, „100 Hz“, „120 Hz“,
„140 Hz“, „160 Hz“.
LPF NORM/REV (Dolní propust normální/opačná)
Výběr fáze při aktivní dolní propusti: „NORM“
(Normální), „REV“ (Opačná).
20
HPF (Horní propust)
Výběr dělicí frekvence předních/zadních
reproduktorů: „OFF“ (Vypnuto), „80 Hz“,
„100 Hz“, „120 Hz“, „140 Hz“, „160 Hz“.
LOUD (Zesílení basů)
Zesílení basů a výšek pro čistý zvuk při nízkých
úrovních hlasitosti: „ON“ (Zapnuto), „OFF“
(Vypnuto).
BTM (Naladění nejsilnějších stanic)
(strana 11)
*1 Pokud je přístroj vypnutý.
*2 Pokud je přijímán signál FM.
Používání přídavných zařízení
Externí audio zařízení
Po připojení volitelného přenosného audio
zařízení do vstupního konektoru AUX (Externí
zařízení) (stereo mini konektor) na přístroji
a následném výběru tohoto zdroje můžete
poslouchat tento zdroj v reproduktorech vozidla.
Úroveň hlasitosti je nastavitelná, aby bylo možno
kompenzovat rozdíly mezi přístrojem
a přenosným audio zařízením. Postupujte
následujícím způsobem:
Připojení přenosného audio zařízení
1 Vypněte přenosné audio zařízení.
2 Snižte hlasitost přístroje.
3 Připojte zařízení k přístroji.
AUX
Propojovací kabel* (není
součástí příslušenství)
* Zajistěte, aby byla použita zástrčka rovného typu.
Nastavení hlasitosti
Opakované a náhodné přehrávání
Před spuštěním přehrávání nezapomeňte nastavit
hlasitost každého připojeného audio zařízení.
1 Během přehrávání opakovaně stiskněte
tlačítko (3) (REP) (Opakované přehrávání)
nebo (4) (SHUF) (Náhodné přehrávání) tak,
aby se zobrazilo požadované nastavení.
1 Snižte hlasitost přístroje.
2 Opakovaným stisknutím tlačítka (SOURCE)
(Zdroj) zobrazte položku „AUX“ (Externí
zařízení).
Zobrazí se zpráva „AUX FRONT IN“ (Přední
vstup AUX).
3 Na přenosném audio zařízení nastavte střední
úroveň hlasitosti a spusťte přehrávání.
4 Nastavte na tomto přístroji hlasitost, kterou
obvykle používáte.
5 Nastavte vstupní úroveň (strana 19).
CD měnič
Výběr měniče
1 Opakovaným stisknutím tlačítka (SOURCE)
(Zdroj) zobrazte položku „CD“.
2 Opakovaným stisknutím tlačítka (MODE)
(Režim) zobrazte požadovaný měnič.
Vyberte
Pro
DISC
(Disk)
opakované přehrávání disku.
SHUF
CHANGER
(Náhodné
přehrávání
z měniče)
přehrávání skladeb v měniči
v náhodném pořadí.
Pro návrat do režimu normálního přehrávání
vyberte možnost „ OFF“ (Vypnuto) nebo
„SHUF OFF“ (Náhodné přehrávání vyp.).
Joystick RM-X4S
Nalepení štítku
Nalepte indikační štítek podle toho, jak budete
joystick upevňovat.
Číslo jednotky
SEL
MODE
DSPL
Přeskakování alb a disků
1 Během přehrávání stiskněte tlačítko (1)/(2)
(ALBUM –/+) (Album).
Pro
Stiskněte tlačítko (1)/(2)
(ALBUM –/+) (Album)
přeskočení alba a uvolněte (chvíli podržte).
souvislé
přeskakování
alb
během 2 sekund od prvního
uvolnění.
přeskočení
disku
opakovaně.
souvislé
přeskakování
disků
a potom znovu stiskněte během
2 sekund a podržte.
Umístění ovládacích prvků
Tlačítka na joysticku ovládají stejné funkce jako
odpovídající tlačítka na přístroji.
ATT
SEL
PRESET/
DISC
MODE
SOURCE
OFF
Číslo disku
Spustí se přehrávání.
DSPL
MODE
SEL
DSPL
VOL
SEEK/AMS
OFF
Následují ovládací prvky na joysticku vyžadují
odlišný způsob ovládání než ovládací prvky na
přístroji.
• Tlačítko ATT (Ztlumení zvuku)
Pro ztlumení zvuku. Dalším stisknutím tlačítka
se tato funkce zruší.
• Ovladač PRESET/DISC (Předvolba/disk)
CD/USB: stejná funkce jako tlačítka (1)/(2)
(ALBUM –/+) (Album) na přístroji (stlačte
a otočte).
Rádio: pro příjem uložených stanic (stlačte
a otočte).
21
• Ovladač VOL (Hlasitost)
Stejná funkce jako u otočného ovladače na
přístroji (otočte).
• Ovladač SEEK/AMS (Vyhledávání/AMS)
Stejná funkce jako u tlačítek (SEEK) +/–
(Vyhledávání) na přístroji (otočte nebo otočte
a podržte).
• Tlačítko DSPL (Zobrazení)
Pro změnu informací zobrazovaných na
displeji.
• Jestliže jste vozidlo zaparkovali tak, že na něj
dopadá přímé sluneční světlo, nechejte přístroj
před použitím vychladnout.
• Automatická (motorová) anténa se při provozu
přístroje vysune automaticky.
Změna směru ovládání
Kondenzace vlhkosti
Směr ovládání jednotlivých ovládacích prvků je
výrobcem nastaven tak, jak je uvedeno níže.
Pro zvýšení
Doplňující informace
Bezpečnostní upozornění
Pokud dojde uvnitř přístroje ke vzniku kondenzace
vlhkosti, vyjměte disk a počkejte asi jednu hodinu,
aby přístroj vyschl. V opačném případě nebude
přístroj pracovat správně.
Aby zůstala zachována vysoká
kvalita zvuku
Pro snížení
Pokud je třeba upevnit joystick na pravou stranu
sloupku řízení, můžete obrátit směr ovládání.
1 Při stisknutí ovladače hlasitosti VOL
(Hlasitost) stiskněte a podržte tlačítko (SEL)
(Výběr).
Chraňte přístroj a disky před kapalinami.
Poznámky k diskům
• Neponechávejte disky na přímém slunečním
světle, v blízkosti zdrojů tepla (jako jsou například
výstupy horkého vzduchu) ani v automobilu
zaparkovaném na přímém slunci.
• Před přehráváním otřete disk
čisticím hadříkem směrem od
středu k okraji. Nepoužívejte
rozpouštědla, jako je benzín,
ředidlo nebo běžně dostupné
čisticí prostředky.
• Tento přístroj je určen pro
přehrávání disků, které jsou
v souladu s normou Compact
Disc (CD). Duální disky a některé hudební disky
zakódované prostřednictvím technologií na
ochranu autorských práv neodpovídají normě
Compact Disc (CD), a proto je nemusí být možné
na tomto přístroji přehrávat.
• Disky, které NELZE přehrávat
– disky s nalepenými štítky, samolepkami, lepicí
páskou nebo papírem. Při přehrávání takového
disku může dojít k poškození přístroje nebo
zničení disku,
– disky nestandardního tvaru (například srdce,
čtverec nebo hvězda). V takovém případě může
dojít k poškození přístroje,
– 8cm disky.
Poznámky k diskům CD-R/CD-RW
• Maximální počet (pouze disky CD-R/CD-RW):
– složek (alb): 150 (včetně kořenové složky),
– souborů (skladeb) a složek: 300 (pokud název
souboru/složky obsahuje mnoho znaků, může
být tento počet nižší než 300),
– zobrazitelných znaků pro název složky/souboru:
32 (Joliet)/64 (Romeo).
• Pokud disk s více sekcemi (Multi Session) začíná
sekcí CD-DA, je rozpoznán jako disk CD-DA
a ostatní sekce nebudou přehrány.
22
• Disky, které NELZE přehrávat
– disky CD-R/CD-RW se špatnou kvalitou
záznamu,
– disky CD-R/CD-RW zaznamenané na
nekompatibilním záznamovém zařízení,
– nesprávně uzavřené disky CD-R/CD-RW,
– disky CD-R/CD-RW zaznamenané v jiném
formátu než ve formátu hudebního CD nebo ve
formátu MP3 odpovídajícímu normě ISO9660
Level 1/Level 2, Joliet/Romeo nebo Multi
Session (s více sekcemi).
Pořadí přehrávání souborů MP3/
WMA/AAC
MP3/WMA/AAC
Složka
(album)
Soubor
(skladba)
MP3/WMA/
AAC
Jakmile začne být baterie vybitá, snižuje se
provozní dosah kartového dálkového ovladače.
Vyměňte baterii za novou lithiovou baterii typu
CR2025. Při použití jakékoliv jiné baterie hrozí
nebezpečí požáru nebo výbuchu.
stranou + nahoru
2
c
1
Poznámky k lithiové baterii
• Udržujte lithiovou baterii mimo dosah dětí.
V případě, že dojde k polknutí baterie, okamžitě
vyhledejte lékařskou pomoc.
• Aby byl zajištěn správný kontakt, otřete baterii
suchým hadříkem.
• Při instalaci baterie dbejte na dodržení správné
polarity.
• Nedržte baterii pomocí kovových pinzet, aby nedošlo
ke zkratu.
VAROVÁNÍ
Při nesprávném zacházení může baterie
explodovat.
Baterii nenabíjejte, nerozebírejte ani
nevhazujte do ohně.
O přehrávači iPod
Přístroj lze připojit k následujícím přehrávačům
iPod.
Před použitím aktualizujte software vašeho
přehrávače iPod na nejnovější verzi.
– iPod nano 1. generace*,
– iPod nano 2. generace (hliník),
– iPod nano 3. generace (video),
– iPod 5. generace (video)*,
– iPod classic,
– iPod touch,
– iPhone a iPhone 3G.
* Při připojení přehrávače iPod nano 1. generace
nebo iPod 5. generace není dostupný režim
Passenger Control (Ovládání cestujícím).
Výměna pojistky
Při výměně pojistky zajistěte,
aby byla použita pojistka se
stejným proudovým zatížením,
jaké je uvedeno na originální
pojistce. Jestliže dojde ke
spálení pojistky, zkontrolujte
připojení napájení a vyměňte
pojistku. Pokud se pojistka po
výměně opět spálí, může se
jednat o vnitřní závadu.
V takovém případě prosím
požádejte o pomoc nejbližšího
prodejce Sony.
Pojistka (10 A)
V případě jakýchkoli dotazů nebo problémů
týkajících se vašeho přístroje, které nejsou uvedeny
v tomto návodu k obsluze, se prosím obraťte na
nejbližšího prodejce Sony.
Údržba
Výměna lithiové baterie kartového
dálkového ovladače
Za normálních podmínek je provozní životnost
baterie přibližně 1 rok. (Provozní životnost baterie
může být kratší v závislosti na podmínkách
používání.)
23
2
Čištění konektorů
Pokud jsou konektory mezi vlastním přístrojem
a předním panelem znečištěné, nemusí přístroj
pracovat správně. Aby k takovým situacím
nedocházelo, odejměte přední panel (strana 7)
a očistěte konektory vatovým tampónem. Při čištění
nepoužívejte nadměrnou sílu. V opačném případě
by mohlo dojít k poškození konektorů.
Zadní strana
předního panelu
Vlastní přístroj
Poznámky
• Z bezpečnostních důvodů vypněte před čištěním
konektorů zapalování a vyjměte klíček ze spínací
skříňky.
• Nikdy se nedotýkejte konektorů prsty nebo
jakýmikoliv kovovými předměty.
Vyjměte přístroj.
1 Vložte oba uvolňovací klíče současně tak,
aby zacvakly do správné polohy.
Háček směřuje
dovnitř.
2 Zatáhněte za uvolňovací klíče, aby se
přístroj odjistil.
3 Vysuňte přístroj ven z místa upevnění.
Vyjmutí přístroje
1
Odejměte ochranný rámeček.
1 Odejměte přední panel (strana 7).
2 Stiskněte obě strany ochranného rámečku
a stáhněte jej.
Technické údaje
Část CD přehrávače
Odstup signál/šum: 120 dB
Frekvenční rozsah: 10 – 20 000 Hz
Kolísání: neměřitelné
Část radiopřijímače
FM
x
Rozsah ladění: 87,5 – 108,0 MHz
Anténní konektor:
Konektor pro externí anténu
Mezifrekvence: 150 kHz
Využitelná citlivost: 10 dBf
Selektivita: 75 dB při 400 kHz
Odstup signál/šum: 70 dB (mono)
Odstup kanálů: 40 dB při 1 kHz
Frekvenční rozsah: 20 – 15 000 Hz
MW/LW
Rozsah ladění:
MW: 531 – 1 602 kHz
LW: 153 – 279 kHz
Anténní konektor:
Konektor pro externí anténu
Mezifrekvence: 25 kHz
Citlivost: MW: 26 µV, LW: 45 µV
Část USB přehrávače
Rozhraní: USB (plnorychlostní)
Maximální proud: 500 mA
24
Část výkonového zesilovače
Výstupy: výstupy pro reproduktory (konektory
s pojistkou)
Impedance reproduktorů: 4 – 8 ohmů
Maximální výstupní výkon: 52 W × 4 (při 4 ohmech)
Všeobecné údaje
Výstupy:
Výstupní audio konektory (přední/zadní)
Výstupní konektor pro subwoofer (mono)
Konektor pro ovládání relé automatické
(motorové) antény
Konektor pro ovládání výkonového zesilovače
Vstupy:
Vstupní konektor pro dálkový ovladač
Vstupní konektor antény
Konektor pro ovládání funkce Telephone ATT
(Ztlumení zvuku při příjmu telefonního hovoru)
Konektor pro ovládání podsvícení
Vstupní konektor pro ovládání sběrnice
Vstupní audio konektor sběrnice
Vstupní konektor AUX (Externí zařízení) (stereo
mini konektor)
Vstupní USB konektor
Řízení kmitočtové charakteristiky:
Hloubky: ±10 dB při 60 Hz (XPLOD)
Středy: ±10 dB při 1 kHz (XPLOD)
Výšky: ±10 dB při 10 kHz (XPLOD)
Požadavky na napájení: 12 V stejnosm.
z akumulátoru vozidla (záporná zem (uzemnění))
Napájecí napětí: 11 – 16 V
Rozměry: přibl. 178 × 50 × 182 mm (š/v/h)
Montážní rozměry: přibl. 182 × 53 × 162 mm (š/v/h)
Hmotnost: přibl. 1,3 kg
Dodávané příslušenství:
Kartový dálkový ovladač: RM-X151
Součásti pro instalaci a zapojení (1 souprava)
Volitelné příslušenství/vybavení:
Joystick: RM-X4S
Kabel sběrnice (dodávaný s RCA kabelem):
RC-61 (1 m), RC-62 (2 m)
CD měnič (6 disků): CDX-T69
Volič zdroje: XA-C40
Propojovací USB kabel pro iPod: RC-100IP
Váš prodejce nemusí některé z výše uvedených
položek prodávat. Požádejte prosím vašeho
prodejce o podrobné informace.
Design a technické údaje mohou být změněny bez
předchozího upozornění.
• Při výrobě některých desek plošných spojů se
nepoužívají halogenované samozhášecí přísady.
• Při výrobě skříněk se nepoužívají halogenované
samozhášecí přísady.
• Jako výplňový materiál pro zabalení přístroje se
používá papír.
Odstraňování problémů
Následující kontrolní seznam vám pomůže při
odstraňování problémů, se kterými se můžete při
použití přístroje setkat.
Dříve než začnete tento seznam procházet,
zkontrolujte prosím zapojení přístroje a provozní
postupy.
Pokud nelze problém vyřešit, navštivte následující
stránky zákaznické podpory:
Stránky zákaznické podpory
http://support.sony-europe.com
Všeobecné problémy
Do přístroje není přiváděno žádné napájecí
napětí.
• Zkontrolujte připojení nebo pojistku.
• Pokud je přístroj vypnutý a zhasne displej, není
možné jej ovládat dálkovým ovladačem.
t Zapněte přístroj.
Automatická (motorová) anténa se nevysune.
Automatická (motorová) anténa nemá reléovou
skříňku.
Není slyšet žádný zvuk.
• Je zapnuta funkce ATT (Ztlumení zvuku) nebo
Telephone ATT (Ztlumení zvuku při příjmu
telefonního hovoru) (pokud je připojen kabel
rozhraní telefonu ve vozidle do konektoru ATT).
• Poloha ovladače „FAD“ (Vyvážení předních/zadních
kanálů) není nastavena pro systém se dvěma
reproduktory.
Neozývá se zvuková signalizace (pípnutí).
• Zvuková signalizace (pípnutí) je vypnuta (strana 19).
• Je připojen volitelný výkonový zesilovač
a nepoužíváte vestavěný zesilovač.
Byl vymazán obsah paměti.
• Bylo stisknuto tlačítko RESET.
t Znovu uložte nastavení do paměti.
• Došlo k odpojení napájecího kabelu nebo
akumulátoru. Nebo nejsou kabely připojeny správně.
Jsou vymazány uložené stanice a nastavení
hodin.
Došlo ke spálení pojistky.
Při přepínání polohy klíče zapalování je slyšet
hluk.
Kabely nejsou správně připojeny ke konektoru pro
napájení elektrického příslušenství vozidla.
Během přehrávání nebo příjmu rozhlasové
stanice se spustí ukázkový režim.
Pokud je nastavena možnost „DEMO-ON“ (Ukázkový
režim zap.) a po dobu 5 minut není provedena žádná
operace, spustí se ukázkový režim.
t Nastavte možnost „DEMO-OFF“ (Ukázkový režim
vyp.) (strana 20).
25
Z displeje zmizí údaje nebo se na displeji nic
nezobrazí.
• Je nastavena možnost „DIM-ON“ (Snížení jasu
displeje zap.) (strana 20).
• Podržíte-li stisknuté tlačítko (OFF) (Vypnout),
displej zhasne.
t Stiskněte a podržte tlačítko (OFF) (Vypnout) na
přístroji tak dlouho, dokud se displej nerozsvítí.
• Jsou znečistěné konektory (strana 24).
Funkce Auto Off (Automatické vypnutí)
nepracuje.
Přístroj je zapnutý. Funkce Auto Off (Automatické
vypnutí) se aktivuje po vypnutí přístroje.
t Vypněte přístroj.
Přehrávání disků CD
Disk nelze vložit.
• V přehrávači je již vložen jiný disk.
• Disk byl násilím vložen obráceně nebo nesprávně.
Disk se nepřehrává.
• Disk je znečistěný nebo vadný.
• Vložený disk CD-R/CD-RW není určen pro poslech
hudby (strana 22).
Soubory MP3/WMA/AAC nelze přehrát.
Disk není kompatibilní s formátem a verzí MP3/
WMA/AAC. Podrobné informace o discích
a formátech, které lze přehrávat - viz stránky
zákaznické podpory.
U souborů MP3/WMA/AAC trvá déle, než se
spustí přehrávání (ve srovnání s jinými disky).
U následujících typů disků může dojít k prodlevě při
zahájení přehrávání:
– disk, na němž je zaznamenána komplikovaná
stromová struktura,
– disk zaznamenaný v režimu Multi Session (s více
sekcemi),
– disk, který nebyl uzavřen a lze na něj přidávat data.
Informace na displeji se neposouvají.
• U disků s velkým množstvím znaků v názvech je to
možné.
• Položka „A.SCRL“ (Automatické posouvání textu) je
nastavena na „OFF“ (Vypnuto).
t Nastavte možnost „A.SCRL-ON“ (Automatické
posouvání textu zap.) (strana 20).
t Podržte stisknuté tlačítko (DSPL) (Zobrazení)
(SCRL).
Zvuk přeskakuje.
• Přístroj není správně nainstalován.
t Nainstalujte přístroj pod úhlem menším než 45°
do pevné části vozidla.
• Disk je znečistěný nebo vadný.
Nepracují ovládací tlačítka přístroje.
Disk se nevysune.
Stiskněte tlačítko RESET (strana 6).
26
Příjem rozhlasového vysílání
Není možno přijímat žádné stanice.
Zvuk je rušen šumy.
• Připojení není provedeno správně.
t Připojte ovládací kabel automatické (motorové)
antény (modrý) nebo napájecí kabel elektrického
příslušenství vozidla (červený) k napájecímu
kabelu anténního zesilovače ve vozidle (pouze
tehdy, pokud je vaše vozidlo vybaveno
vestavěnou anténou FM/MW/LW v zadním nebo
bočním skle).
t Zkontrolujte připojení antény vozidla.
t Pokud se anténa vozidla nevysune nahoru,
zkontrolujte připojení ovládacího kabelu
automatické (motorové) antény.
Není možné vyvolat stanice na předvolbách.
• Uložte do paměti správnou frekvenci stanice.
• Signál rozhlasového vysílače je příliš slabý.
Není možné provést automatické ladění stanic.
• Není správně nastaven režim vyhledávání lokálních
stanic.
t Ladění se příliš často zastavuje:
Nastavte možnost „LOCAL-ON“ (Režim
lokálního vyhledávání zap.) (strana 20).
t Ladění se nezastavuje na stanici:
Nastavte možnost „MONO-ON“ (Monofonní
režim zap.) (strana 20).
• Signál rozhlasového vysílače je příliš slabý.
t Použijte ruční ladění.
Při příjmu stanice FM bliká indikátor „ST“.
• Nalaďte frekvenci přesně.
• Signál rozhlasového vysílače je příliš slabý.
t Nastavte možnost „MONO-ON“ (Monofonní
režim zap.) (strana 20).
Stereofonní FM vysílání je přijímáno
monofonně.
Přístroj je v režimu monofonního příjmu.
t Nastavte možnost „MONO-OFF“ (Monofonní
režim vyp.) (strana 20).
RDS
Po několika sekundách poslechu se spustí
vyhledávání (SEEK).
Tato stanice není stanicí se službou TP (Dopravní
program) nebo má slabý signál.
t Vypněte funkci TA (Dopravní hlášení) (strana 12).
Žádné dopravní hlášení.
• Zapněte funkci TA (Dopravní hlášení) (strana 12).
• Stanice nevysílá žádné dopravní zpravodajství,
přestože se jedná o stanici se službou TP (Dopravní
program).
t Nalaďte jinou stanici.
Místo typu programu se zobrazuje indikace
„- - - - - - - -“.
• Aktuálně naladěná stanice není stanicí RDS.
• Nejsou přijímána data RDS.
• Stanice nespecifikuje typ programu.
Přehrávání z USB
Nelze přehrávat položky ze zařízení
připojeného prostřednictvím USB
rozbočovače.
Tento přístroj nerozpozná USB zařízení připojená přes
USB rozbočovač.
Nelze přehrávat položky.
USB zařízení nepracuje.
t Znovu jej připojte.
Spuštění přehrávání z USB zařízení trvá delší
dobu.
USB zařízení obsahuje soubory s komplikovanou
stromovou strukturou.
Ozve se pípnutí.
Během přehrávání bylo USB zařízení odpojeno.
t Před odpojením USB zařízení zajistěte, aby bylo
z důvodu ochrany dat nejprve zastaveno
přehrávání.
Zvuk je přerušovaný.
Zvuk může být přerušovaný při vysokém datovém
toku (více než 320 kb/s).
Chybová hlášení/zprávy
CHECKING (Kontrola)
Přístroj provádí kontrolu připojení USB zařízení.
t Počkejte, dokud ověřování připojení neskončí.
ERROR (Chyba)*1
• Disk je znečištěný nebo je vložen obráceně.*2
t Očistěte disk nebo jej vložte správně.
• Byl vložen prázdný disk.
• Disk nelze z nějakého důvodu přehrát.
t Vložte jiný disk.
• USB zařízení nebylo automaticky rozpoznáno.
t Odpojte jej a znovu připojte.
• Stisknutím tlačítka Z vyjměte disk.
FAILURE (Porucha)
Nesprávné zapojení reproduktorů/zesilovačů.
t Podívejte se do příručky pro instalaci/zapojení
vašeho modelu přístroje a zkontrolujte zapojení.
HUB NO SUPRT (USB rozbočovač není
podporován)
Tento přístroj nepodporuje USB rozbočovač.
LOAD (Načítání)
CD měnič načítá disk.
t Počkejte, až se načítání dokončí.
L.SEEK +/– (Lokální vyhledávání)
Během automatického ladění je zapnut režim
lokálního vyhledávání.
NO AF (Žádná alternativní frekvence)
Aktuální naladěná stanice nemá alternativní frekvenci.
t Stiskněte tlačítko (SEEK) –/+ (Vyhledávání) ve
chvíli, kdy bliká název stanice (programové
služby). Přístroj spustí vyhledávání jiné frekvence
se stejnými daty PI (Identifikace programu)
(zobrazuje se „PI SEEK“ (Vyhledávání PI)).
NO DEV (Žádné zařízení)
Stisknutím tlačítka (SOURCE) (Zdroj) byl vybrán
zdroj, aniž by bylo připojeno USB zařízení. Během
přehrávání bylo odpojeno USB zařízení nebo USB
kabel.
t Zajistěte, aby bylo připojeno USB zařízení a USB
kabel.
NO DISC (Žádný disk)
V CD měniči není vložen disk.
t Vložte disky do CD měniče.
NO MAG (Žádný zásobník)
V CD měniči není vložen zásobník.
t Vložte zásobník do CD měniče.
NO MUSIC (Žádné hudební soubory)
Disk nebo USB zařízení neobsahuje žádný hudební
soubor.
t Vložte do přístroje nebo CD měniče s podporou
MP3 hudební CD.
t Připojte USB zařízení, které obsahuje hudební
soubor.
NO NAME (Žádný název)
Ve skladbě není zapsán název disku/alba/interpreta/
skladby.
27
NO TP (Žádný dopravní program)
Přístroj bude pokračovat v hledání dostupných stanic
s dopravním programem (TP).
OFFSET (Vnitřní chyba)
Mohlo dojít k výskytu vnitřní závady.
t Zkontrolujte správné připojení kabelů. Pokud je
nadále na displeji zobrazena indikace chyby,
obraťte se na nejbližšího prodejce Sony.
OVERLOAD (Přetížení)
USB zařízení je přetíženo.
t Odpojte USB zařízení a potom stisknutím tlačítka
(SOURCE) (Zdroj) změňte zdroj.
t Indikuje, že USB zařízení není v pořádku nebo že
je připojeno nepodporované zařízení.
READ (Načítání)
Přístroj načítá informace o všech skladbách a albech
na disku.
t Počkejte na dokončení načítání, přehrávání se
spustí automaticky. V závislosti na struktuře disku
to může trvat déle než jednu minutu.
RESET
CD přehrávač, CD měnič nebo USB zařízení nelze
ovládat kvůli vzniku problému.
t Stiskněte tlačítko RESET (strana 6).
USB NO SUPRT (Nepodporované USB zařízení)
Připojené USB zařízení není podporováno.
t Připojte USB zařízení typu Mass Storage Class
(zařízení pro hromadné ukládání dat).
„
“ nebo „
“
Při rychlém posunu vzad nebo vpřed jste dosáhli
začátku nebo konce disku a není možno pokračovat
dále.
„ “
Přístroj neumí zobrazit tento znak.
*1 Pokud se během přehrávání disku CD objeví
chyba, číslo disku CD se nezobrazí na displeji.
*2 Na displeji se zobrazuje číslo disku, který
způsobuje chybu.
Pokud vám tato řešení nepomohou situaci zlepšit,
obraťte se na nejbližšího prodejce Sony.
Pokud vezmete přístroj do opravy z důvodu
problémů s přehráváním CD, přineste s sebou disk,
který jste používali při vzniku problému.
28
29
30
zst85810
Sony Corporation
Printed in Czech Republic (EU)
CZ
Nakládání s nepotřebným elektrickým a elektronickým zařízením (platné v Evropské
unii a dalších evropských státech uplatňujících oddělený systém sběru)
Tento symbol umístěný na výrobku nebo jeho balení upozorňuje, že by s výrobkem po
ukončení jeho životnosti nemělo být nakládáno jako s běžným odpadem z domácnosti.
Místo toho by měl být odložen do sběrného místa určeného k recyklaci elektronických
výrobků a zařízení. Dodržením této instrukce zabráníte negativním dopadům na životní
prostředí a zdraví lidí, které naopak může být ohroženo nesprávným nakládáním
s výrobkem při jeho likvidaci. Recyklováním materiálů, z nichž je výrobek vyroben,
pomůžete zachovat přírodní zdroje. Pro získání dalších informací o recyklaci tohoto
výrobku kontaktujte prosím místní orgány státní správy, místní firmu zabezpečující
likvidaci a sběr odpadů nebo prodejnu, v níž jste výrobek zakoupili.
Download PDF

advertising