Sony | CDX-G1101U | Sony CDX-G1101U Rychlé nastavení a průvodce spuštěním

Přehrávání ze zařízení USB / Přehrávání stop v různých režimech /
Úprava charakteristiky zvuku / Úprava položek nastavení
CDX-G1101U
NASTAVENÍ
Umístění ovládacích prvků a základní funkce
Odpojení předního panelu
Nastavení hodin
Hlavní jednotka
Abyste předešli krádeži, je možné přední panel
tohoto zařízení odpojit.
Hodiny používají 24hodinový formát.
2 Otáčením voliče zvolte požadovanou
kategorii vyhledávání a volbu potvrďte
jeho stisknutím.
3 Opakujte krok 2, dokud nenajdete
požadovanou stopu.
Zahájí se přehrávání.
Režim Quick-BrowZer opustíte stisknutím
(procházení).
tlačítka

(zpět)
Slouží k návratu na předchozí obrazovku.
MODE
Stisknutím zvolíte pásmo rádia (FM1, FM2,
FM3, SV nebo DV).
 přijímač dálkového ovladače
 tlačítko uvolnění předního panelu
Rádio:
Automatické ladění stanic (stiskněte);
ruční hledání stanice (stiskněte a podržte).
 SRC (zdroj)
Stisknutí zapíná jednotku a volí zdroj
(rádio/CD/USB/AUX).
OFF
Stisknutím a podržením po dobu jedné
sekundy vypnete zdroj a zobrazíte hodiny.
Stisknutím a držením po dobu delší než
dvě sekundy vypnete jednotku a displej.
 otočný volič
Otáčením upravíte hlasitost.
ENTER
Slouží k potvrzení vybrané položky.
MENU
Otevírá nabídku nastavení.
 otvor pro disk
 okénko displeje
 SEEK +/−
/ (předchozí / následující)
/ (rychlý posun vzad / rychlý
posun vpřed)
©2015 Sony Corporation
CD/USB:
Přeskočení stopy (stiskněte); průběžné
přeskakování stop (stiskněte, během cca
dvou sekund stiskněte znovu a podržte);
přetočení stopy zpět/vpřed (stiskněte
a podržte).
 AF (alternativní frekvence) / TA (dopravní
hlášení)
Slouží k nastavení alternativních frekvencí
a dopravních hlášení.
PTY (typ programu)
Stisknutím a podržením vyberete typ
programu v režimu RDS.
 numerická tlačítka (1 až 6)
 DSPL (displej)
Stisknutím změníte položky na displeji.
SCRL (posouvání)
Stisknutím a podržením posunete položku
na displeji.
 vstupní konektor AUX
 port USB
Upozornění pro případ, že vaše auto
nemá režim ACC
Ujistěte se, že je nastavena funkce AUTO
OFF. Po uplynutí určité doby od vypnutí se
jednotka automaticky a úplně odpojí od
napájení, čímž se předchází vyčerpání
baterie. Není-li funkce AUTO OFF nastavena,
stiskněte při každém vypnutí zapalování
tlačítko OFF a podržte jej tak dlouho,
dokud displej nezhasne.
1
Stiskněte a podržte tlačítko OFF .
Jednotka se vypne.
2
Stiskněte tlačítko uvolnění předního
panelu  a pak panel vyjměte zatáhnutím
směrem k sobě.
Varovná signalizace
Pokud klíčem v zapalování otočíte do pozice
vypnuto, aniž byste odpojili přední panel
jednotky, ozve se na několik sekund varovná
signalizace. Signalizace se ozve pouze v případě,
že je použit vestavěný zesilovač.
1
Stiskněte tlačítko MENU, poté otáčením
voliče vyberte volbu [GENERAL] a volič
stiskněte.
2
Otáčením voliče vyberte volbu
[CLOCK-ADJ], poté volič stiskněte.
Hodiny začnou blikat.
3
Otáčením voliče nastavte hodiny a minuty.
Na další číslo přejdete stisknutím
tlačítka SEEK +/–.
4
Po nastavení minut stiskněte
tlačítko MENU.
Nastavení je hotové a hodiny se spustí.
Zobrazení hodin
Stiskněte tlačítko DSPL.
Tip
Hodiny můžete nastavit automaticky pomocí funkce
RDS. Podrobnosti naleznete v části „Úprava položek
nastavení“ na druhé straně návodu. Automatické
nastavení hodin se provádí volbou hodnoty [CT-ON]
(čas na hodinách).
Připojení předního panelu
Zastrčte část  předního panelu do části 
jednotky, jak je vidět na obrázku, a zatlačte
na levou stranu panelu, dokud s kliknutím
nezapadne na své místo.
RÁDIO
  (vysunutí disku)
Rádio:
Příjem uložených stanic (stiskněte);
ukládání stanic (stiskněte a podržte).

CD/USB:
Pozor
1/2: ALBUM / (během přehrávání
souborů MP3/WMA)
Přeskočení alba (stiskněte); průběžné
přeskakování alb (stiskněte a podržte).
Při ladění stanic za jízdy doporučujeme použít
funkci Best Tuning Memory (BTM), abyste
předešli nehodě.
(procházení)
Přepíná do režimu Quick-BrowZer™.
(Na CD nebo zařízení USB lze jednoduše
vyhledávat stopy podle kategorií.)
1 Během přehrávání v režimu CD nebo
(procházení)*.
USB stiskněte tlačítko
Zobrazí se seznam kategorií
vyhledávání.
Po zobrazení seznamu stop mačkejte
(zpět), abyste zobrazili
tlačítko
požadovanou kategorii vyhledávání.
* Pro návrat na začátek seznamu kategorií během
přehrávání ze zařízení USB stiskněte tlačítko
(procházení) a podržte ho déle než 2 sekundy.
Automatické ukládání stanic
1
Opakovaným stiskem tlačítka SRC vyberte
volbu [TUNER].
Pásmo lze změnit mačkáním tlačítka MODE.
6: PAUSE
Pozastaví přehrávání. V přehrávání
pokračujte opětovným stisknutím.
2
Stiskněte tlačítko MENU. Poté otáčením
voliče vyberte volbu [GENERAL] a volič
stiskněte.
 MEGA BASS
Stisknutím zapnete/vypnete funkci
MEGA BASS.
3
Otáčením voliče vyberte volbu [BTM]
a poté volič stiskněte.
Jednotka uloží stanice v pořadí podle
frekvence pod čísla numerických tlačítek.
3:
(opakování)
4: SHUF (náhodně)
Umístění ovládacích prvků a základních funkcí /
Odpojení předního panelu / Nastavení hodin /
Automatické ukládání stanic
USB
Přehrávání ze zařízení USB
1
Otevřete krytku portu USB a zapojte
zařízení USB do příslušného portu.
CD
Přehrávání stop v různých
režimech
2
Nastavte hlasitost na tomto zařízení.
Zastavení přehrávání
Stiskněte tlačítko OFF a podržte ho po dobu
1 sekundy.
Odebrání zařízení
Zastavte přehrávání a poté zařízení odeberte.
NASTAVENÍ
Mačkáním tlačítek
(opakování) nebo
SHUF (náhodně) během přehrávání
vyberte požadovaný režim přehrávání.
Počátek přehrávání se může ve vybraném
režimu přehrávání o chvíli opozdit.
RÁDIO
CD
USB
Úprava charakteristiky zvuku
1
Dostupné režimy přehrávání se liší v závislosti
na vybraném zdroji zvuku.
1
Zahájí se přehrávání.
Pokud je zařízení již připojeno, přehrávání
zahájíte stisknutím tlačítka SRC a výběrem
možnosti [USB].
USB
Během příjmu/přehrávání stiskněte
tlačítko MENU. Otáčením voliče vyberte
volbu [SOUND] a poté volič stiskněte.
2
Otáčením voliče zvolte požadovanou
položku a poté volič stiskněte.
3
Otáčením voliče zvolte požadované
nastavení a poté volič stiskněte.
Nastavení je dokončeno.
4
Stisknutím tlačítka
(zpět) se vraťte
na předchozí obrazovku.
V závislosti na zdroji a nastavení lze nastavit
následující položky:
Nastavení SOUND:
MEGABASS (zesílení basů)
Zesiluje zvuk basů v synchronizaci s úrovní
hlasitosti: [ON], [OFF].
EQ5 PRESET
Umožňuje zvolit jednu z 10 křivek ekvalizéru
nebo funkci vypnout:
[OFF], [R AND B], [ROCK], [POP], [DANCE],
[HIP-HOP], [ELECTRONICA], [JAZZ], [SOUL],
[COUNTRY], [CUSTOM].
Nastavení křivky ekvalizéru lze pro jednotlivé
zdroje uložit do paměti.
NASTAVENÍ
EQ5 SETTING
Nastaví u EQ5 volbu [CUSTOM].
BASE
Umožňuje jako základ pro další úpravy zvolit
přednastavenou křivku ekvalizéru: [BAND1] (nízká
frekvence), [BAND2] (středně nízká frekvence),
[BAND3] (střední frekvence), [BAND4] (středně
vysoká frekvence), [BAND5] (vysoká frekvence).
Hlasitost se nastavuje krokově po 1 dB v rozsahu
–10 dB až +10 dB.
BALANCE
Upravuje vyvážení hlasitosti mezi reproduktory:
[RIGHT-15] – [CENTER] – [LEFT-15].
FADER
Upravuje relativní hlasitost:
[FRONT-15] – [CENTER] – [REAR-15].
SW LEVEL (úroveň subwooferu)
Upravuje úroveň hlasitosti subwooferu:
[+2 dB] – [0 dB] – [-2 dB].
AUX VOL (úroveň hlasitosti AUX)
Upravuje úroveň hlasitosti pro každé připojené
přídavné zařízení: [+18 dB] – [0 dB] – [-8 dB].
Toto nastavení odstraňuje nutnost upravovat
úroveň hlasitosti napříč zdroji.
(K dispozici pouze v případě, že je vybrán
zdroj AUX.)
RÁDIO
CD
USB
Úprava položek nastavení
1
Stiskněte tlačítko MENU. Otáčením voliče
zvolte požadovanou kategorii a poté volič
stiskněte.
2
Otáčením voliče zvolte požadovanou
položku a poté volič stiskněte.
3
Otáčením voliče zvolte požadované
nastavení a poté volič stiskněte.
Nastavení je dokončeno.
Návrat na předchozí zobrazení
(zpět).
Stiskněte tlačítko
V závislosti na zdroji a nastavení lze nastavit
následující položky:
AUX-A (AUX audio)
Aktivuje zobrazení zdroje AUX: [ON], [OFF].
(Tato možnost je k dispozici, pouze když je
zdroj vypnutý a zobrazují se hodiny.)
CT (čas na hodinách)
Aktivuje funkci CT: [ON], [OFF].
REGIONAL
Omezí příjem na konkrétní oblast: [ON], [OFF].
(K dispozici jen při příjmu v pásmu FM.)
BTM
Automaticky ukládá stanice rádia.
(K dispozici pouze v případě, že je vybrán tuner.)
Nastavení SOUND:
Podrobnosti naleznete v části „Úprava
charakteristiky zvuku“.
Nastavení DISPLAY:
Nastavení GENERAL:
CLOCK-ADJ (nastavení hodin)
Umožňuje nastavit hodiny.
CAUT ALM (varovná signalizace)
Aktivuje varovnou signalizaci: [ON], [OFF].
(Tato možnost je k dispozici, pouze když je
zdroj vypnutý a zobrazují se hodiny.)
BEEP
Aktivuje zvuk pípání: [ON], [OFF].
AUTO OFF
Po vypnutí po určité době automaticky jednotku
odpojí: [NO] (vypnuto), [30S] (30 sekund),
[30M] (30 minut), [60M] (60 minut).
DEMO (ukázka)
Aktivuje ukázku: [ON], [OFF].
DIMMER
Mění jas displeje: [ON], [OFF].
SND SYNC (synchronizace zvuku)
Slouží k výběru barvy se synchronizací zvuku:
[ON], [OFF].
AUTO SCR (automatické posouvání)
Automaticky posouvá dlouhé položky: [ON], [OFF].
M.DISPLAY (Motion display)
Zobrazuje pohyblivé obrazce: [ON], [OFF].
Download PDF

advertising