Sony | CDX-GT230 | Sony CDX-GT230 Rychlé nastavení a průvodce spuštěním

4-108-797-11(1)
11
2
3
4
Upozornění
• Tento přístroj je určen pouze pro napájení stejnosměrným
napětím 12 V s uzemněným záporným pólem.
• Neveďte kabely pod šrouby a zabraňte jejich zachycení
v pohyblivých dílech (například v kolejnicích sedadel).
• Před zapojováním vypněte klíč zapalování do polohy OFF
(Vypnuto), aby nedošlo ke zkratu.
• Napájecí kabel 3 nejprve připojte k přístroji
a reproduktorům a teprve pak jej připojte ke konektoru
napájení elektrického příslušenství ve vozidle.
×2
5
• Veďte všechny uzemňovací kabely ke společné zemi
(uzemnění).
6
• Z bezpečnostních důvodů nezapomeňte zaizolovat veškeré
volné nezapojené kabely elektrikářskou izolační páskou.
7
FM/MW/LW
autorádio s CD
přehrávačem
Poznámky k napájecímu kabelu (žlutý)
• Pokud tento přístroj připojujete společně s dalšími stereo
zařízeními, musí být okruh kabeláže vozidla, ke kterému
přístroj připojujete, dimenzován na vyšší elektrickou
zátěž, než představuje součet hodnot pojistek všech
připojovaných zařízení.
• Pokud žádný z okruhů kabeláže vozidla není dostatečně
dimenzován, připojte přístroj přímo k akumulátoru vozidla.
Zařízení uvedená na obrázcích
(nejsou součástí příslušenství)
Přední
reproduktor
Výkonový
zesilovač
Seznam součástí
Zadní
reproduktor
Aktivní
subwoofer
Instalace/zapojení
• Čísla v seznamu odpovídají číslům použitým v textu.
• Konzola 1 a ochranný rámeček 5 jsou při dodání
upevněny k přístroji. Před instalací přístroje použijte
uvolňovací klíče 4 pro demontáž konzoly 1 z přístroje.
Podrobné informace - viz část „Odejmutí ochranného
rámečku a konzoly (4)“ na druhé straně.
Joystick
RM-X4S
• Uvolňovací klíče 4 si uschovejte pro případné
použití v budoucnu, protože jsou rovněž nezbytné pro
vyjmutí přístroje z vozidla.
2
A
Upozornění
S konzolou 1 manipulujte opatrně, abyste si neporanili prsty.
REAR / SUB
AUDIO OUT
1
Západka
Poznámka
Před instalací zajistěte, aby byly západky po obou stranách
konzoly 1 ohnuté o 2 mm směrem dovnitř. Pokud jsou tyto
západky narovnané nebo ohnuté směrem vně, přístroj se
nenainstaluje pevně a může vyskočit ven.
Příklad zapojení
Poznámky (2-A)
CDX-GT232
CDX-GT230
• Zajistěte, aby byl uzemňovací kabel připojen před
připojením zesilovače.
• Výstražný alarm uslyšíte pouze při používání vestavěného
zesilovače.
REAR / SUB
AUDIO OUT
© 2008 Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)
3
*1 Poznámka k připojení antény
Pokud je vaše anténa ve vozidle typu ISO (International Organization for
Standardization), použijte pro její připojení dodávaný adaptér 2. Nejprve připojte
anténu vozidla k dodávanému adaptéru a pak ji připojte k anténnímu konektoru
na přístroji.
*2 Kabel s konektory RCA-cinch (není součástí příslušenství).
*3 Konektor AUDIO OUT (Audio výstup) lze přepnout na SUB (Subwoofer) nebo
REAR (Zesilovač). Podrobné informace - viz dodávaný návod k obsluze.
*4 Zasuňte vodičem směrem nahoru.
*2
REMOTE
IN
2
*4
L
R
*1 od antény vozidla
REAR/SUB
AUDIO OUT
REAR / SUB
AUDIO OUT*3
Pojistka (10 A)
Pozice se zápornou polaritou 2, 4, 6 a 8 jsou opatřeny vodiči s proužkem.
1
+
Reproduktor, zadní, pravý
5
–
Reproduktor, zadní, pravý
6
+
Reproduktor, přední, pravý
7
Fialový
2
3
3
Šedý
4
+
Reproduktor, přední, levý
–
Reproduktor, přední, levý
+
Reproduktor, zadní, levý
–
Reproduktor, zadní, levý
Bílý
Zelený
–
Reproduktor, přední, pravý
8
1
3
5
7
2
4
6
8
5
7
Max. napájecí proud 0,3 A
AMP REM
Modrý s bílým
proužkem
z konektoru reproduktoru ve vozidle
ATT
Světle modrý
z konektoru napájení ve vozidle
4
Pozice 1, 2, 3 a 6 nejsou osazeny piny.
4
Viz „Schéma zapojení napájení“ na druhé straně, kde jsou uvedeny další podrobnosti.
5
Žlutý
nepřetržitý zdroj napájení
7
Červený
spínaný zdroj napájení
Modrý
ovládání automatické
(motorové) antény
8
Černý
zem (uzemnění)
8
4
1
4
2
5
c
51
Háček musí směřovat dovnitř.
c
1
A
mm
B
53 m
c
• Abyste předešli chybné funkci přístroje, nepoužívejte
vodiče pro vestavěné reproduktory nainstalované ve
vašem vozidle, pokud je kabeláž těchto reproduktorů
uspořádána tak, že přístroj sdílí společný záporný (–)
vodič pro pravý a levý reproduktor.
• Nepropojujte vzájemně vodiče reproduktorů tohoto
přístroje.
Schéma zapojení
2
182
4
Do konektoru AMP REMOTE IN (Vstup dálkového
ovládání zesilovače) volitelného výkonového
zesilovače
Toto zapojení platí pouze pro zesilovače. Připojení
jakéhokoli jiného systému by mohlo vést k poškození
přístroje.
Poznámka k zapojení
Pokud není reproduktor a zesilovač zapojen správně,
zobrazí se na displeji zpráva „FAILURE“ (Porucha).
V takovém případě zapojte reproduktory a zesilovač
správně.
Ke kabelu rozhraní autotelefonu
m
Varování
Pokud máte ve vozidle nainstalovanou automatickou
(motorovou) anténu bez reléové skříňky, může po připojení
tohoto přístroje prostřednictvím dodávaného napájecího
kabelu 3 dojít k poškození antény.
Příchytky
1
Schéma zapojení napájení
Konektor napájení elektrického příslušenství vozidla se
může u jednotlivých vozidel lišit. Prověřte schéma zapojení
konektoru pro napájení elektrického příslušenství ve vašem
vozidle, abyste se ujistili, že je zapojení správné. Existují tři
základní typy (viz níže uvedené vyobrazení). Možná bude
nutné přepojit pozice červeného a žlutého vodiče v napájecím
kabelu stereo autorádia.
Po odpovídajícím přizpůsobení zapojení a správném
uspořádání napájecích vodičů připojte autorádio ke
konektoru napájení ve vozidle. Máte-li jakékoli dotazy
nebo vyskytnou-li se při zapojování problémy, které nejsou
uvedeny v tomto návodu k obsluze, obraťte se prosím na
prodejce vašeho vozidla.
Poznámky k ovládacím a napájecím kabelům
3
Palubní deska
vozidla
1
Ohnivzdorná
přepážka vozidla
5
• Ovládací kabel automatické (motorové) antény
(modrý) dodává napětí +12 V stejnosměrných, jakmile
zapnete radiopřijímač nebo pokud aktivujete funkci AF
(Alternativní frekvence) nebo funkci TA (Dopravní hlášení).
• Pokud je vaše vozidlo vybaveno FM/MW/LW anténou
vestavěnou v zadním nebo bočním skle, připojte ovládací
kabel automatické (motorové) antény (modrý) nebo
napájecí kabel elektrického příslušenství vozidla (červený)
k napájecí svorce existujícího anténního zesilovače. Se
žádostí o podrobné informace se obraťte na nejbližšího
prodejce Sony.
• Společně s tímto přístrojem není možno používat
automatickou (motorovou) anténu bez reléové skříňky.
6
Zapojení pro uchování obsahu paměti autorádia
Pokud je připojen žlutý kabel napájení, je paměťový okruh
neustále napájen, a to i tehdy, pokud je vypnuto zapalování.
Poznámky k zapojení reproduktorů
7
Bezpečnostní upozornění
• Pečlivě vyberte místo, kam přístroj nainstalujete, aby
nemohlo docházet k ovlivňování normálního ovládání
vozidla.
• Vyvarujte se instalace přístroje tam, kde by byl vystaven
prachu, nečistotám, nadměrným vibracím nebo vysokým
teplotám, jako například na přímém slunci nebo
u výstupních otvorů topení.
• Pro spolehlivou a bezpečnou instalaci používejte pouze
přiložené montážní vybavení.
Nastavení úhlu upevnění
Přístroj namontujte pod úhlem menším než 45°.
Odejmutí ochranného rámečku
a konzoly
Před instalací přístroje z něj odejměte ochranný
rámeček 5 a konzolu 1.
1
Odejměte ochranný rámeček 5.
Stiskněte obě strany ochranného rámečku 5 a stáhněte
jej.
2
Odejměte konzolu 1.
1 Zasuňte oba uvolňovací klíče 4 mezi přístroj
a konzolu 1 tak, aby zacvakly na místo.
2 Stáhněte konzolu 1 směrem dolů a pak z ní vysuňte
přístroj.
Jak odejmout a nasadit přední
panel
• Před zapojováním reproduktorů vypněte autorádio.
• Používejte reproduktory s impedancí 4 až 8 ohmů
a s dostatečnou zatížitelností, aby nedošlo k jejich
poškození.
• Nepřipojujte svorky reproduktorů k ukostření vozidla ani
vzájemně nepropojujte svorky levého reproduktoru se
svorkami pravého reproduktoru.
• Nepřipojujte uzemňovací kabel přístroje k záporné (–)
svorce reproduktoru.
• Nepokoušejte se zapojovat reproduktory paralelně.
• K tomuto přístroji připojujte pouze pasivní reproduktory.
Při připojení aktivních reproduktorů (s vestavěným
zesilovačem) ke svorkám reproduktorů může dojít
k poškození přístroje.
6 B
Před instalací přístroje odejměte přední panel.
6-A Pro odejmutí
Před odejmutím předního panelu nezapomeňte stisknout část
označenou (OFF). Stiskněte tlačítko a vytáhněte panel
ven směrem k sobě.
6-B Pro nasazení
Přichyťte část A předního panelu k části B na přístroji (viz
obr.) a zatlačte na levou část tak, aby zacvakla do správné
polohy.
Varování - pokud není
zapalování vašeho vozidla
vybaveno polohou ACC
Konektor pro napájení elektrického příslušenství
vozidla
Nezapomeňte nastavit funkci Auto Off (Automatické
vypnutí). Podrobné informace - viz dodávaný návod
k obsluze.
Po vypnutí přístroje se přístroj po uplynutí nastavené doby
automaticky zcela vypne, což zabraňuje vybití akumulátoru.
Pokud funkci Auto Off (Automatické vypnutí) nenastavíte,
pak při každém vypnutí zapalování stiskněte tlačítko (OFF)
a podržte jej stisknuté tak dlouho, dokud displej nezhasne.
Příklad montáže
Instalace do palubní desky vozidla
4
Žlutý
Červený
Červený
Žlutý
Žlutý
nepřetržitý zdroj napájení
7
Červený
spínaný zdroj napájení
Poznámky
• V případě potřeby ohněte tyto příchytky směrem ven, aby
byla konzola pevně uchycena (5-2).
• Zajistěte, aby byly čtyři západky na ochranném rámečku
5 správně zachyceny ve výřezech na přístroji (5-3).
6 A
4
Žlutý
Červený
Červený
Žlutý
Žlutý
spínaný zdroj napájení
Červený
7
Červený
nepřetržitý zdroj napájení
Červený
Vozidlo, jehož
spínací skříňka
(zapalování) není
vybavena polohou
ACC (elektrické
příslušenství)
Žlutý
Žlutý
Download PDF

advertising