Sony | CDX-R6550 | Sony CDX-R6550 Rychlé nastavení a průvodce spuštěním

2-348-440-21(1)
1
Upozornění
7
2
1
4
×2
6
3
5
FM/MW/LW
Compact Disc Player
Vybavení vyobrazené na obrázcích
(není součástí příslušenství)
Přední
reproduktor
Radiopřijímač FM/MW/LW
s přehrávačem disků CD
Zadní
reproduktor
Aktivní subwoofer
Výkonový zesilovač
Otočný dálkový
ovladač
RM-X4S
Instalace/Zapojení
• Toto zařízení je určeno pouze pro stejnosměrné
napájení 12 V s uzemněným záporným pólem.
• Neveďte vodiče pod šrouby a zabraňte jejich zachycení
v pohyblivých dílech (například kolejnicích sedadel).
• Před zapojováním vypněte klíč zapalování do polohy
OFF, aby nedošlo ke zkratu.
• Propojovací napájecí kabel připojte nejprve k přístroji
a k reproduktorům, a teprve pak ke konektoru napájení
elektrického příslušenství ve vozidle.
• Všechny uzemňovací vodiče přiveďte do
společného uzemňovacího bodu.
• Nezapomeňte z bezpečnostních důvodů zaizolovat
veškeré volné nezapojené vodiče elektrikářskou
izolační páskou.
Poznámky k napájecímu kabelu (žlutý)
• Pokud tento přístroj připojujete společně s dalšími
stereo komponenty, musí být okruh kabeláže vozidla,
ke kterému přístroj připojujete, dimenzován na vyšší
elektrickou zátěž, než představuje součet hodnot
pojistek všech připojovaných zařízení.
• Pokud žádný z okruhů kabeláže vozidla není dostatečně
dimenzován, připojte přístroj přímo k akumulátoru
vozidla.
Seznam částí (1)
Měnič CD/MD
• Čísla v seznamu odpovídají číslům použitým
v pokynech pro instalaci.
• Konzola 1 a ochranný rámeček 5 jsou při dodání
upevněny k přístroji. Před montáží přístroje použijte
přiložené uvolňovací klíče 4 pro demontáž konzoly
1 a ochranného rámečku 5 z přístroje. Podrobnosti
viz část „Odejmutí ochranného rámečku a konzoly
(4)” na druhé straně obalu.
• Uvolňovací klíče 4 si uschovejte pro případné
použití v budoucnu, protože jsou rovněž
nezbytné pro vyjmutí autorádia z vozidla.
2
AUDIO OUT FRONT
A
AUDIO OUT REAR
Upozornění
S konzolou 1 manipulujte opatrně, abyste si neporanili
prsty.
BUS AUDIO IN
B
BUS CONTROL IN
1
Západka
Poznámka
Před instalací se ujistěte, zda jsou západky na obou
stranách konzoly 1 ohnuty přibližně 2 mm dovnitř.
Pokud jsou západky rovně nebo vyhnuty směrem ven,
nebude přístroj správně upevněn a může vyskočit ven.
BUS AUDIO IN
Volič
zdroje*
XA-C30
BUS CONTROL IN
CDX-R6550
*není dodáván
© 2005 Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)
3
*2
Volič zdroje
(není dodáván)
XA-C30
Dodáváno s XA-C30
*4
*2
AUDIO OUT
FRONT
Dodáván s měničem CD/MD
REMOTE
IN
*4
2
L
*1 Poznámky k připojení antény
Pokud anténa ve vašem automobilu odpovídá ISO (Mezinárodní organizace pro
standardizaci), použijte pro její připojení dodávaný adaptér 2. Nejprve autoanténu
připojte k přiloženému adaptéru a pak ji zapojte do anténní zdířky na vlastním autorádiu.
2
* Kabel s konektory RCA (není dodáván).
3
* AUDIO OUT (audio výstup) je možno přepínat na REAR (do výkonového zesilovače)
nebo SUB (do subwooferu). Podrobnosti naleznete v Návodu k obsluze.
*4 Zasuňte, tak aby kabel směřoval nahoru.
R
1 z antény automobilu
*
BUS AUDIO IN
Pojistka
(10 A)
BUS
CONTROL IN
AUDIO OUT REAR*3
3
Max. napájecí proud 0,3 A
AMP REM
Modrý s bílým proužkem
ATT
1
3
5
7
2
4
6
8
5
7
6
8
od konektoru reproduktoru ve vozidle
Světle modrý
od konektoru přívodu napájení ve vozidle
4
Viz “Schéma zapojení napájení” na druhé straně, kde jsou uvedeny další podrobnosti.
Pozice 2, 4, 6 a 8 se zápornou polaritou jsou opatřeny vodiči s proužkem.
1
+
Reproduktor, zadní, pravý
5
Purpurový
4
Žlutý
trvalý zdroj napájení
7
Červený
spínaný zdroj napájení
5
Modrý
ovládání motorové antény
8
Černý
uzemnění
6
Oranžový/
bílý
přepínání podsvícení zdrojem
napájení
Pozice 1, 2 a 3 nejsou osazeny kolíky (piny).
2
3
–
Reproduktor, zadní, pravý
6
+
Reproduktor, přední, pravý
7
Reproduktor, přední, levý
–
Reproduktor, přední, levý
+
Reproduktor, zadní, levý
–
Reproduktor, zadní, levý
Zelený
Šedý
4
+
Bílý
–
Reproduktor, přední, pravý
8
4 1
Uvolňovací klíče držte ve správném směru.
4
4
2
Háček musí směřovat dovnitř.
5
c
5 1
182
2
mm
c
1
c
B Ke kabelu rozhraní autotelefonu.
Poznámky k zapojení reproduktorů
• Před zapojováním reproduktorů autorádio vypněte.
• Používejte reproduktory s impedancí 4 až 8 ohmů
a s dostatečnou zatížitelností, aby nedošlo k jejich
poškození.
• Nepřipojujte svorky reproduktorů ke kostře
automobilu ani vzájemně nepropojujte svorky levého
reproduktoru se svorkami pravého reproduktoru.
• Nepřipojujte uzemňovací kabel přístroje k záporné (–)
svorce reproduktoru.
• Nepokoušejte se zapojovat reproduktory paralelně.
• K tomuto přístroji připojujte pouze pasivní
reproduktory. Připojení aktivních reproduktorů
(s vestavěným zesilovačem) k reproduktorovým
svorkám může poškodit přístroj.
• Abyste předešli chybné funkci přístroje, nepoužívejte
vodiče pro vestavěné reproduktory, nainstalované ve
vašem vozidle, pokud je kabeláž těchto reproduktorů
uspořádána tak, že přístroj sdílí společný záporný (–)
vodič pro pravý a levý reproduktor.
• Nepropojujte vzájemně vodiče reproduktorů tohoto
přístroje.
Varování
Pokud máte na vozidle nainstalovánu motorovou anténu
bez reléové skříňky, může připojení tohoto přístroje
prostřednictvím dodaného napájecího kabelu 3 způsobit
poškození antény.
Poznámka k zapojení
Pokud nejsou reproduktory a zesilovač připojeny
správně, zobrazí se na displeji nápis „FAILURE“.
V takovém případě se postarejte o to, aby byly
reproduktory a zesilovač zapojeny správně.
Příklad připojení (2)
Poznámky (2-A)
• Před zapojením zesilovače nezapomeňte připojit
uzemňovací vodič.
• Výstražný alarm bude slyšet pouze při používání
vestavěného zesilovače.
Tip (2-B-B)
Pro připojení dvou nebo více měničů CD/MD je nutné
použití voliče zdrojů XS-C30 (volitelné příslušenství).
53 m
m
Schéma připojení (3)
A Do zdířky AMP REMOTE IN přídavného
Příchytky
1
výkonového zesilovače.
Toto připojení je určeno pouze pro zesilovač.
Připojení jakéhokoliv jiného systému může poškodit
přístroj.
5 3
Palubní deska vozidla
1
Ohnivzdorná přepážka
vozidla
5
6
7
Poznámky k řídícímu vodiči napájení antény
• Napájecí vodič motorové antény (modrý) dodává
napětí +12 V stejnosměrných, jakmile zapnete
radiopřijímač, nebo pokud aktivujete funkci AF
(Alternativní frekvence) nebo funkci TA (Dopravní
zpravodajství).
• Pokud je vaše vozidlo vybaveno anténou FM/MW/
LW v zadním nebo bočním skle, zapojte napájecí
vodič motorové antény (modrý) nebo napájecí
vodič elektrického příslušenství vozidla (červený)
k napájecímu kabelu anténního zesilovače ve voze.
S žádostí o podrobnosti se obraťte na nejbližšího
prodejce Sony.
• S tímto přístrojem není možno používat motorovou
anténu bez reléové skříňky.
Schéma zapojení napájení
Konektor napájení elektrického příslušenství vozidla se
může u jednotlivých automobilů lišit. Prověřte schéma
napájecího konektoru příslušenství ve vašem vozidle
a ujistěte se, že zapojení odpovídá. Existují tři základní
typy (viz níže uvedené vyobrazení). Bude možná
potřeba, abyste přepojili pozice červeného a žlutého
vodiče v propojovacím napájecím kabelu autorádia.
Po odpovídajícím přizpůsobení zapojení a správném
uspořádání napájecích vodičů připojte autorádio
ke konektoru napájení ve voze. Máte-li jakékoli dotazy
nebo vyskytnou-li se problémy týkající se přístroje,
které nejsou zahrnuty v tomto návodu k obsluze, obraťte
se prosím na prodejce vašeho vozidla.
Zapojení pro uchování obsahu paměti autorádia
Pokud je zapojen žlutý kabel napájení, je paměť
autorádia neustále napájena, i když je vypnut klíč
zapalování.
Bezpečnostní upozornění
Jak odejmout a nasadit čelní
panel (6)
• Vyberte pečlivě místo, kam přístroj nainstalujete, aby
nemohlo docházet k ovlivňování normálního ovládání
vozidla.
• Vyvarujte se instalace přístroje tam, kde by byl
vystaven prachu, nečistotám, nadměrným vibracím
nebo vysokým teplotám, například na přímém slunci
nebo u výstupů kanálu topení.
• Pro spolehlivou a bezpečnou instalaci používejte pouze
přiložené vybavení.
Před odejmutím čelního panelu nezapomeňte stisknout
část, označenou (OFF). Stiskněte a vytáhněte panel
ven směrem k sobě.
Nastavení úhlu upevnění
Přístroj namontujte pod úhlem menším než 45°.
6–B Nasazení
Odejmutí ochranného rámečku
a konzoly (4)
Před instalací přístroje z něj odejměte ochranný
rámeček 5 a konzolu 1.
1
2
Sundejte ochranný rámeček 5.
1 Zahákněte současně uvolňovací klíče 4 za
ochranný rámeček 5.
2 Tahem za uvolňovací klíče 4 odejměte ochranný
rámeček 5.
Sundejte konzolu 1.
1 Zasuňte současně oba uvolňovací klíče 4 mezi
přístroj a konzolu 1, aby zacvakly na místo.
2 Stáhněte konzolu směrem dolů 1, a pak z ní
vysuňte vlastní autorádio.
Příklad montáže (5)
6 B
Před instalací přístroje z něj odejměte čelní
panel.
6–A Odejmutí
Nasaďte část A čelního panelu k části B na přístroji
(tak, jak je patrno z obrázku) a zatlačte levou část na
místo tak, aby správně zapadla.
Varování v případě, že zapalování
vašeho automobilu nemá polohu
ACC (elektrické příslušenství)
Konektor pro napájení elektrického
příslušenství vozidla
Po vypnutí zapalování nezapomeňte stisknout
a podržet tlačítko (OFF) na přístroji, aby zhasl
displej.
V opačném případě se displej nevypne a bude se vybíjet
akumulátor vozidla.
Červený
Červený
Tlačítko RESET
Po dokončení instalace a zapojení kabelů nezapomeňte
špičatým předmětem (např. kuličkovým perem
a podobně) stisknout tlačítko RESET, umístěné na přední
straně za čelním panelem (přístupné po jeho odejmutí).
Instalace do palubní desky vozidla
Žlutý
4
Žlutý
Poznámky
• V případě potřeby vyhněte tyto jazýčky směrem ven,
aby byla konzola pevně uchycena (5-2).
• Ujistěte se, že čtyři západky na ochranném rámečku
5 jsou pevně zachyceny ve výřezech na přístroji
(5-3).
trvalý zdroj napájení
Žlutý
7
Červený
Červený
Červený
Žlutý
6 A
4
(OFF)
Žlutý
spínaný zdroj napájení
Červený
spínaný zdroj napájení
Žlutý
7
Červený
trvalý zdroj napájení
Červený
vozidlo, jehož
spínací skříňka
(zapalování) není
vybavena polohou
ACC (elektrické
příslušenství)
Žlutý
Žlutý
Download PDF

advertising