Sony | CDX-GT740UI | Sony CDX-GT740UI Rychlé nastavení a průvodce spuštěním

4-159-968-21(1)
1
Upozornění




• Tento přístroj je určen pouze pro napájení
stejnosměrným napětím 12 V s uzemněným
záporným pólem.
• Neveďte kabely pod šrouby a zabraňte jejich
zachycení v pohyblivých dílech (například
v kolejnicích sedadel).
• Před zapojováním otočte klíček zapalování do
polohy OFF (Vypnuto), aby nedošlo ke zkratu.
• Napájecí kabel  nejprve připojte k přístroji
a reproduktorům a teprve pak jej připojte ke konektoru
napájení elektrického příslušenství ve vozidle.
• Veďte všechny uzemňovací kabely ke
společné zemi (uzemnění).
• Z bezpečnostních důvodů nezapomeňte zaizolovat
veškeré volné nezapojené kabely elektrikářskou
izolační páskou.

×2


Zařízení uvedená na obrázcích
(nejsou součástí příslušenství)
FM/MW/LW
autorádio
s CD přehrávačem
Instalace/Zapojení
Přední
reproduktor
Poznámky k napájecímu kabelu (žlutý)
• Pokud tento přístroj připojujete společně s dalšími
stereo zařízeními, musí být okruh kabeláže vozidla,
ke kterému přístroj připojujete, dimenzován na vyšší
elektrickou zátěž, než představuje součet hodnot
pojistek všech připojovaných zařízení.
• Pokud žádný z okruhů kabeláže vozidla není
dostatečně dimenzován, připojte přístroj přímo
k akumulátoru vozidla.
Výkonový
zesilovač
Zadní
reproduktor
Aktivní
subwoofer
2
A
CD měnič
Seznam součástí
• Čísla v seznamu odpovídají číslům použitým v textu.
• Konzola  a ochranný rámeček  jsou při dodání
upevněny k přístroji. Před instalací přístroje použijte
uvolňovací klíče  pro demontáž konzoly 
z přístroje. Podrobné informace - viz část „Odejmutí
ochranného rámečku a konzoly ()“ na druhé
straně.
• Uvolňovací klíče  si uschovejte pro
případné použití v budoucnu, protože
jsou rovněž nezbytné pro vyjmutí přístroje
z vozidla.
FRONT
AUDIO OUT
SUB OUT (MONO)
REAR
AUDIO OUT
Upozornění
S konzolou  manipulujte opatrně, abyste si
neporanili prsty.
B
BUS AUDIO IN

Západka
BUS CONTROL IN
Poznámka
Před instalací zajistěte, aby byly západky po obou
stranách konzoly  ohnuté o 2 mm směrem dovnitř.
Pokud jsou tyto západky narovnané nebo ohnuté směrem
vně, přístroj se nenainstaluje pevně a může vyskočit ven.
BUS AUDIO IN
Instalace/zapojení
CDX-GT740UI
Příklad zapojení
Volič zdroje*
Poznámky (-A)
• Zajistěte, aby byl uzemňovací kabel připojen před
připojením zesilovače.
• Výstražný alarm uslyšíte pouze v případě, že používáte
vestavěný zesilovač.
BUS CONTROL IN
* není součástí
příslušenství
© 2009 Sony Corporation Vytištěno v České republice
3
*1 Poznámka k připojení antény
Pokud je vaše anténa ve vozidle typu ISO (International Organization
for Standardization), použijte pro její připojení dodávaný adaptér .
Nejprve připojte anténu vozidla k dodávanému adaptéru a pak ji připojte
k anténnímu konektoru na přístroji.
*2 Kabel s konektory RCA-cinch (není součástí příslušenství).
3
* Může být vyžadován samostatný adaptér.
*4 Dodáno s XA-C40.
Volič zdroje
(není součástí
příslušenství)
*2
Dodáno s CD měničem
XA-C40
*4
FRONT
AUDIO OUT
SUB OUT (MONO)
REMOTE
IN*3
1
L
*
*1od antény vozidla
BUS AUDIO IN
R
BUS
IN
2
REAR FRONT
AUDIO OUT
3
Pojistka (10 A)
BUS
CONTROL IN
REAR
AUDIO OUT

Reproduktor, zadní,
pravý
5
–
Reproduktor, zadní,
pravý
6
+
Reproduktor, přední,
pravý
7
Reproduktor, přední,
pravý
8
+
Fialový
2
Šedý
4
–
+
Reproduktor, přední,
levý
–
Reproduktor, přední,
levý
+
Reproduktor, zadní,
levý
–
Reproduktor, zadní,
levý
Bílý
Zelený
Pozice se zápornou polaritou 2, 4, 6 a 8 jsou opatřeny vodiči s proužkem.
Max. napájecí proud 0,3 A
Modrý s bílým
proužkem
A

AMP REM (Dálkové ovládání zesilovače)
3
5
7
2
4
6
8
z konektoru reproduktoru ve vozidle
Světle modrý
B
1
ATT (Ztlumení zvuku)
7
6
8
z konektoru napájení ve vozidle
4
Viz „Schéma zapojení napájení“ na druhé straně, kde jsou uvedeny
další podrobnosti.
5
4
Žlutý
nepřetržitý zdroj napájení
7
Červený
spínaný zdroj napájení
5
Modrý
ovládání automatické
(motorové) antény
8
Černý
zem (uzemnění)
6
Oranžový/
bílý
spínaný zdroj napájení pro
podsvícení
Pozice 1, 2 a 3 nejsou osazeny piny.
41

2

Háček musí směřovat dovnitř.



1

2
182
mm
A
53 m
m
Příchytky
B

Palubní deska vozidla
3

Ohnivzdorná přepážka
vozidla




Rady (-B)
• Při připojování pouze jednoho CD měniče nebo jiného
volitelného zařízení jej připojte přímo k tomuto přístroji.
• Při připojování dvou nebo více CD měničů nebo jiných
volitelných zařízení je vyžadován volič zdroje XA-C40 (není
součástí příslušenství).
Nastavení úhlu upevnění
Přístroj namontujte pod úhlem menším než 45°.
Odejmutí ochranného rámečku
a konzoly
Schéma zapojení
 Do konektoru AMP REMOTE IN (Vstup dálkového
ovládání zesilovače) volitelného výkonového
zesilovače
Toto zapojení platí pouze pro zesilovače. Připojení jakéhokoli
jiného systému by mohlo vést k poškození přístroje.
 Ke kabelu rozhraní autotelefonu
Varování
Pokud máte ve vozidle nainstalovanou automatickou
(motorovou) anténu bez reléové skříňky, může po připojení
tohoto přístroje prostřednictvím dodávaného napájecího
kabelu  dojít k poškození antény.
Poznámky k ovládacím a napájecím kabelům
• Ovládací kabel automatické (motorové) antény (modrý) dodává
napětí +12 V stejnosměrných, jakmile zapnete rádio nebo pokud
aktivujete funkci AF (Alternativní frekvence) nebo funkci TA
(Dopravní hlášení).
• Pokud je vaše vozidlo vybaveno FM/MW/LW anténou
vestavěnou v zadním nebo bočním skle, připojte ovládací
kabel automatické (motorové) antény (modrý) nebo napájecí
kabel elektrického příslušenství vozidla (červený) k napájecí
svorce anténního zesilovače ve vozidle. Se žádostí o podrobné
informace se obraťte na nejbližšího prodejce Sony.
• Společně s tímto přístrojem není možno používat automatickou
(motorovou) anténu bez reléové skříňky.
Zapojení pro uchování obsahu paměti autorádia
Pokud je připojen žlutý kabel napájení, je paměťový okruh
neustále napájen, a to i tehdy, pokud je vypnuto zapalování.
Poznámky k zapojení reproduktorů
• Před zapojováním reproduktorů vypněte autorádio.
• Používejte reproduktory s impedancí 4 až 8 ohmů
a s dostatečnou zatížitelností, aby nedošlo k jejich poškození.
• Nepřipojujte svorky reproduktorů k ukostření vozidla ani
vzájemně nepropojujte svorky levého reproduktoru se svorkami
pravého reproduktoru.
• Nepřipojujte uzemňovací kabel přístroje k záporné (–) svorce
reproduktoru.
• Nepokoušejte se zapojovat reproduktory paralelně.
• K tomuto přístroji připojujte pouze pasivní reproduktory. Při
připojení aktivních reproduktorů (s vestavěným zesilovačem) ke
svorkám reproduktorů může dojít k poškození přístroje.
• Abyste předešli chybné funkci přístroje, nepoužívejte vodiče pro
vestavěné reproduktory nainstalované ve vašem vozidle, pokud
je kabeláž těchto reproduktorů uspořádána tak, že přístroj sdílí
společný záporný (–) vodič pro pravý a levý reproduktor.
• Nepropojujte vzájemně vodiče reproduktorů tohoto přístroje.
Poznámka k zapojení
Pokud není reproduktor a zesilovač zapojen správně, zobrazí se
na displeji zpráva „Failure“ (Porucha). V takovém případě zapojte
reproduktory a zesilovač správně.
Varování v případě, že zapalování
vašeho vozidla nemá polohu ACC
(elektrické příslušenství)
Nezapomeňte nastavit funkci Auto Off (Automatické vypnutí).
Podrobné informace - viz dodávaný návod k obsluze.
Po vypnutí přístroje bude přístroj po uplynutí nastavené doby
automaticky zcela odpojen od napájení, což zabraňuje vybití
akumulátoru.
Pokud funkci Auto Off (Automatické vypnutí) nenastavíte,
pak při každém vypnutí zapalování stiskněte tlačítko 
(Vypnuto) a podržte jej stisknuté tak dlouho, dokud displej
nezhasne.
Tlačítko RESET
Po dokončení instalace a zapojení kabelů nezapomeňte
špičatým předmětem (například kuličkovým perem a podobně)
stisknout tlačítko RESET umístěné na přední straně za předním
panelem (přístupné po jeho odejmutí).
Schéma zapojení napájení
Konektor pro napájení elektrického příslušenství vozidla se může u jednotlivých vozidel lišit. Prověřte schéma zapojení
konektoru pro napájení elektrického příslušenství ve vašem vozidle, abyste se ujistili, že je zapojení správné. Existují tři základní
typy (viz níže uvedené vyobrazení). Možná bude nutné přepojit pozice červeného a žlutého vodiče v napájecím kabelu stereo
autorádia. Po odpovídajícím přizpůsobení zapojení a správném uspořádání napájecích vodičů připojte autorádio ke konektoru
napájení ve vozidle. Máte-li jakékoli dotazy nebo vyskytnou-li se při zapojování problémy, které nejsou uvedeny v tomto návodu
k obsluze, obraťte se prosím na prodejce vašeho vozidla.
Před instalací přístroje z něj odejměte
ochranný rámeček  a konzolu .
1
2
Odejměte ochranný rámeček .
Stiskněte obě strany ochranného rámečku  a stáhněte
jej.
Odejměte konzolu .
 Zasuňte oba uvolňovací klíče  mezi přístroj
a konzolu  tak, aby zacvakly na místo.
 Stáhněte konzolu  směrem dolů a pak z ní vysuňte
přístroj.
Konektor pro napájení elektrického
příslušenství vozidla
Příklad montáže
Červený
Červený
Instalace do palubní desky vozidla
Poznámky
• V případě potřeby ohněte tyto příchytky směrem ven, aby byla
konzola pevně uchycena (-2).
• Zajistěte, aby byly čtyři západky na ochranném rámečku 
správně zachyceny ve výřezech na přístroji (-3).
Jak odejmout a nasadit přední
panel
Žlutý
4
Žlutý
nepřetržitý zdroj napájení
Žlutý
7
Červený
spínaný zdroj napájení
Před instalací přístroje odejměte přední panel.
-A Pro odejmutí
Červený
Červený
Žlutý
Žlutý
Před odejmutím předního panelu nezapomeňte stisknout
tlačítko  (Vypnuto). Stiskněte tlačítko 
(Otevřít), posuňte přední panel na pravou stranu a vyjměte
levou část.
-B Pro nasazení
Umístěte otvor  v předním panelu na čep  na přístroji (viz
obrázek) a potom levou stranu zasuňte dovnitř.
4
Žlutý
spínaný zdroj napájení
Červený
7
Červený
nepřetržitý zdroj napájení
Červený
Bezpečnostní upozornění
• Pečlivě vyberte místo, kam přístroj nainstalujete, aby
nemohlo docházet k ovlivňování normálního ovládání
vozidla.
• Vyvarujte se instalace přístroje tam, kde by byl vystaven
prachu, nečistotám, nadměrným vibracím nebo vysokým
teplotám, jako například na přímém slunci nebo
u výstupních otvorů topení.
• Pro spolehlivou a bezpečnou instalaci používejte pouze
přiložené montážní vybavení.
Vozidlo, jehož
spínací skříňka
(zapalování)
není vybavena
polohou ACC
(elektrické
příslušenství).
Žlutý
Žlutý
Download PDF

advertising