Sony | CDX-RA550 | Sony CDX-RA550 Rychlé nastavení a průvodce spuštěním

2-659-708-11(1)
1
Upozornění
3
7
1
4
×2
6
2
5
FM/MW/LW
Compact Disc Player
Vybavení vyobrazené na obrázcích
(není součástí příslušenství)
Zadní
reproduktor
Přední
reproduktor
FM/MW/LW autorádio
s CD přehrávačem
Aktivní
subwoofer
Měnič CD/MD
Instalace/Zapojení
Otočný dálkový
ovladač RM-X4S
• Toto zařízení je určeno pouze pro stejnosměrné
napájení 12 V s uzemněným záporným pólem.
• Neveďte vodiče pod šrouby a zabraňte jejich zachycení
v pohyblivých dílech (například kolejnicích sedadel).
• Před zapojováním otočte klíč zapalování do polohy
OFF (vypnuto), aby nedošlo ke zkratu.
• Připojte připojovací napájecí kabel 3 nejprve
k přístroji a reproduktorům a teprve pak jej připojte
ke konektoru napájení elektrického příslušenství ve
vozidle.
• Všechny uzemňovací vodiče přiveďte do
společného uzemňovacího bodu.
• Nezapomeňte z bezpečnostních důvodů zaizolovat
veškeré volné nezapojené vodiče elektrikářskou
izolační páskou.
Poznámky k napájecímu kabelu (žlutý)
• Pokud tento přístroj připojujete společně s dalšími
stereo komponenty, musí být okruh kabeláže vozidla,
ke kterému přístroj připojujete, dimenzován na vyšší
elektrickou zátěž, než představuje součet hodnot
pojistek všech připojovaných zařízení.
• Pokud žádný z okruhů kabeláže vozidla není dostatečně
dimenzován, připojte přístroj přímo k akumulátoru
vozidla.
Výkonový
zesilovač
2
A
Seznam součástí (
• Čísla v seznamu odpovídají číslům použitým
v pokynech pro instalaci.
• Konzola 1 a ochranný rámeček 5 jsou při dodání
upevněny k přístroji. Před montáží přístroje použijte
přiložené uvolňovací klíče 4 pro demontáž konzoly
1 a ochranného rámečku 5 z přístroje. Podrobné
informace - viz část „Odejmutí ochranného rámečku
a konzoly (4)” na druhé straně obalu.
• Uvolňovací klíče 4 si uschovejte pro případné
použití v budoucnu, protože jsou rovněž
nezbytné pro vyjmutí přístroje z vozidla.
AUDIO OUT FRONT
AUDIO OUT REAR*
Pozor
S konzolou 1 manipulujte opatrně, abyste si neporanili
prsty.
* AUDIO OUT SUB/REAR
B
)
BUS AUDIO IN
BUS CONTROL IN
1
BUS AUDIO IN
Západka
Volič
zdroje*
XA-C30
CDX-RA550
BUS CONTROL IN
* není součástí příslušenství
© 2005 Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)
3
*2
*1 Poznámky k připojení antény
Pokud je vaše autoanténa typu ISO (International Organization for
Standardization), připojte ji pomocí dodávaného adaptéru 2. Autoanténu
nejprve připojte k dodávanému adaptéru a pak do anténního konektoru na
vlastním autorádiu.
2
* Kabel s konektory RCA-cinch (není součástí příslušenství).
3
* Zkontrolujte, že barevně rozlišené kabely jsou připojeny do odpovídajících
konektorů na přístroji. Pokud připojíte přídavný měnič CD/MD, nemůžete
používat vstup pro vnější zařízení AUX IN.
*4 Výstup AUDIO OUT lze přepnout na SUB nebo REAR. Podrobné informace
- viz dodávaný Návod k obsluze.
*5 Dodáváno s přídavným zařízením.
*6 Zasuňte vodičem směrem nahoru.
*7 Dodáno s XA-C30.
Přídavné zařízení, například přenosný
DVD přehrávač (není součástí
dodávky).
*5
*2
*7
AUDIO OUT
FRONT
BUS AUDIO IN/
AUX IN*3
REMOTE
IN
*6
L
Volič zdroje
(není součástí
příslušenství)
R
BUS REAR FRONT
IN AUDIO OUT
*1 z antény
automobilu
AUDIO OUT
REAR*4
2
A
B
AMP REM
ATT
*7
Modrý/s bílým proužkem
Světle modrý
Pozice 2, 4, 6 a 8 se zápornou polaritou jsou opatřeny vodiči s proužkem.
1
+
Reproduktor, zadní, pravý
5
Purpurový
4
Žlutý
nepřetržitý zdroj napájení
7
Červený
spínaný zdroj napájení
2
5
Modrý
ovládání motorové antény
8
Černý
uzemnění
3
5
7
2
4
6
5
8
7
4
6
8
4
+
Reproduktor, přední, levý
–
Reproduktor, přední, levý
+
Reproduktor, zadní, levý
–
Reproduktor, zadní, levý
Bílý
–
Reproduktor, zadní, pravý
6
+
Reproduktor, přední, pravý
7
Zelený
Šedý
spínaný napájecí zdroj
3
od konektoru přívodu napájení ve vozidle
Pozice 1, 2 a 3 nejsou osazeny kolíky (piny).
Oranžový/
Bílý
1
od konektoru reproduktoru ve vozidle
Viz „Schéma zapojení napájení” na druhé straně, kde jsou uvedeny další podrobnosti.
6
Dodáno s měničem CD/MD
XA-C30
BUS
CONTROL IN
Pojistka
(10 A)
3
Max. napájecí proud 0,3 A
Poznámka
Před instalací zajistěte, aby byly západky na obou
stranách konzoly 1 ohnuty 2 mm směrem dovnitř.
Pokud jsou západky rovné nebo ohnuté směrem ven,
nebude přístroj bezpečně nainstalován a může vyskočit
ven.
–
Reproduktor, přední, pravý
8
4 1
5
c
5 1
182
4
2
c
1
Příklad připojení (
2
c
Poznámky k zapojení reproduktorů
• Před zapojováním reproduktorů autorádio vypněte.
• Používejte reproduktory s impedancí 4 až 8 ohmů
a s dostatečnou zatížitelností, aby nedošlo k jejich
poškození.
• Nepřipojujte svorky reproduktorů k ukostření
automobilu ani vzájemně nepropojujte svorky levého
reproduktoru se svorkami pravého reproduktoru.
• Nepřipojujte uzemňovací kabel přístroje k záporné (–)
svorce reproduktoru.
• Nepokoušejte se zapojovat reproduktory paralelně.
• K tomuto přístroji připojujte pouze pasivní
reproduktory. Při připojení aktivních reproduktorů
(s vestavěným zesilovačem) ke svorkám reproduktorů
může dojít k poškození přístroje.
• Abyste předešli chybné funkci přístroje, nepoužívejte
vodiče pro vestavěné reproduktory nainstalované ve
vašem vozidle, pokud je kabeláž těchto reproduktorů
uspořádána tak, že přístroj sdílí společný záporný (–)
vodič pro pravý a levý reproduktor.
• Nepropojujte vzájemně vodiče reproduktorů tohoto
přístroje.
)
Poznámky (2-A)
• Před zapojením zesilovače nezapomeňte připojit
uzemňovací vodič.
• Výstražný alarm uslyšíte pouze při používání
vestavěného zesilovače.
mm
Rada (2-B- )
Pro připojení dvou nebo více měničů CD/MD
je nezbytný volič zdroje XA-C30 (není součástí
příslušenství).
53 m
m
Schéma zapojení (
Příchytky
1
Háček musí směřovat dovnitř.
)
A Do konektoru AMP REMOTE IN volitelného
výkonového zesilovače
3
Toto zapojení platí pouze pro zesilovače.
Připojení jakéhokoli jiného systému by mohlo vést
k poškození přístroje.
Palubní deska vozidla
1
Ohnivzdorná přepážka
vozidla
Poznámka k zapojení
Pokud nejsou reproduktory a zesilovač připojeny
správně, zobrazí se na displeji nápis „FAILURE“.
V takovém případě se postarejte o to, aby reproduktory
a zesilovač byly zapojeny správně.
B Ke kabelu rozhraní autotelefonu
Varování
Pokud máte ve vozidle nainstalovánu motorovou anténu
bez reléové skříňky, může po připojení tohoto přístroje
prostřednictvím dodaného napájecího kabelu 3 dojít
k poškození antény.
5
6
7
Schéma zapojení napájení
Konektor napájení elektrického příslušenství vozidla se
může u jednotlivých automobilů lišit. Prověřte schéma
napájecího konektoru příslušenství ve vašem vozidle
a ujistěte se, že zapojení odpovídá. Existují tři základní
typy (viz níže uvedené vyobrazení). Možná bude třeba,
abyste přepojili pozice červeného a žlutého vodiče
v propojovacím napájecím kabelu autorádia.
Po odpovídajícím přizpůsobení zapojení a správném
uspořádání napájecích vodičů připojte autorádio
ke konektoru napájení ve voze. Máte-li jakékoli dotazy
nebo vyskytnou-li se problémy týkající se přístroje, které
nejsou zahrnuty v tomto návodu k obsluze, obraťte se
prosím na prodejce vašeho vozidla.
Poznámky k ovládání napájení a napájecím
vodičům
• Ovládací vodič motorové antény (modrý) dodává
napětí +12 V stejnosměrných, jakmile zapnete
tuner, nebo pokud aktivujete funkci AF (Alternativní
frekvence) nebo funkci TA (Dopravní zpravodajství).
• Pokud je vaše vozidlo vybaveno anténou FM/MW/
LW v zadním nebo bočním skle, zapojte ovládací
vodič motorové antény (modrý) nebo napájecí
vodič elektrického příslušenství vozidla (červený)
k napájecímu konektoru anténního zesilovače ve
voze. Se žádostí o podrobné informace se obraťte na
nejbližšího prodejce Sony.
• S tímto přístrojem není možno používat motorovou
anténu bez reléové skříňky.
Zapojení pro uchování obsahu paměti autorádia
Pokud je zapojen žlutý kabel napájení, je paměť
autorádia neustále napájena, i když je vypnut klíč
zapalování.
Bezpečnostní upozornění
• Vyberte pečlivě místo, kam přístroj nainstalujete, aby
nemohlo docházet k ovlivňování normálního ovládání
vozidla.
• Vyvarujte se instalace přístroje tam, kde by byl
vystaven prachu, nečistotám, nadměrným vibracím
nebo vysokým teplotám, například na přímém slunci
nebo u výstupů kanálu topení.
• Pro spolehlivou a bezpečnou instalaci používejte pouze
přiložené vybavení.
6 B
Před instalací přístroje z něj odejměte přední
panel.
6-A Pro odejmutí
Před odejmutím předního panelu nezapomeňte stisknout
část, označenou (OFF). Stiskněte a vytáhněte panel
ven směrem k sobě.
6-B Pro připevnění
Nastavení úhlu upevnění
Přístroj namontujte pod úhlem menším než 45°.
Odejmutí ochranného rámečku
a konzoly ( )
Před instalací přístroje z něj odejměte ochranný
rámeček 5 a konzolu 1.
1
Odstraňte ochranný rámeček 5.
Stiskněte obě strany ochranného okraje a stáhněte jej.
2
Odstraňte konzolu 1.
1 Zasuňte oba uvolňovací klíče 4 mezi přístroj
a konzolu 1, aby zacvakly na místo.
2 Stáhněte konzolu 1 směrem dolů a pak z ní
vysuňte přístroj.
Příklad montáže (
Jak odejmout a nasadit přední
panel ( )
)
Instalace do palubní desky vozidla
Přichyťte část A předního panelu k části B přístroje
(viz obrázek) a zatlačte levou část na místo tak, aby
zapadla do správné polohy.
Konektor pro napájení elektrického
příslušenství vozidla
Varování - pokud není
zapalování vašeho vozidla
vybaveno polohou ACC
Červený
Po vypnutí zapalování nezapomeňte stisknout
a podržet tlačítko (OFF) na přístroji, aby zhasl
displej.
V opačném případě se displej nevypne a bude se vybíjet
akumulátor vozidla.
Červený
Tlačítko RESET
Po dokončení instalace a zapojení kabelů nezapomeňte
špičatým předmětem (např. kuličkovým perem
a podobně) stisknout tlačítko RESET, umístěné na přední
straně za čelním panelem (přístupné po jeho odejmutí).
Žlutý
4
Žlutý
Poznámky
• V případě potřeby vyhněte tyto příchytky směrem
ven, aby byla konzola pevně uchycena (5-2).
• Zajistěte, aby byly čtyři západky na ochranném
rámečku 5 správně zachyceny ve výřezech na
přístroji (5-3).
4
6 A
Žlutý
nepřetržitý zdroj napájení
Žlutý
7
Červený
spínaný zdroj napájení
Červený
Červený
Žlutý
Žlutý
spínaný zdroj napájení
Červený
7
Červený
nepřetržitý zdroj napájení
Červený
(OFF)
vozidlo, jehož
spínací skříňka
(zapalování)
není vybavena
polohou ACC
(elektrické
příslušenství)
Žlutý
Žlutý
Download PDF

advertising