Sony | CDX-GT930UI | Sony CDX-GT930UI Rychlé nastavení a průvodce spuštěním

4-122-159-41(1)
11
B
2
BUS AUDIO IN
Volič zdroje*
XA-C40
BUS CONTROL IN
3
4
* není součástí příslušenství
×2
5
Upozornění
6
• Tento přístroj je určen pouze pro napájení stejnosměrným
napětím 12 V s uzemněným záporným pólem.
• Neveďte kabely pod šrouby a zabraňte jejich zachycení
v pohyblivých dílech (například v kolejnicích sedadel).
• Před zapojováním vypněte klíč zapalování do polohy OFF
(Vypnuto), aby nedošlo ke zkratu.
• Napájecí kabel 3 nejprve připojte k přístroji
a reproduktorům a teprve pak jej připojte ke konektoru
napájení elektrického příslušenství ve vozidle.
7
FM/MW/LW
autorádio s CD
přehrávačem
Zařízení uvedená na obrázcích
(nejsou součástí příslušenství)
Přední
reproduktor
• Veďte všechny uzemňovací kabely ke společné zemi
(uzemnění).
Aktivní
subwoofer
• Z bezpečnostních důvodů nezapomeňte zaizolovat veškeré
volné nezapojené kabely elektrikářskou izolační páskou.
Poznámky k napájecímu kabelu (žlutý)
Zadní
reproduktor
Výkonový
zesilovač
Joystick
RM-X4S
CD měnič
Instalace/zapojení
USB
zařízení
• Pokud tento přístroj připojujete společně s dalšími stereo
zařízeními, musí být okruh kabeláže vozidla, ke kterému
přístroj připojujete, dimenzován na vyšší elektrickou
zátěž, než představuje součet hodnot pojistek všech
připojovaných zařízení.
• Pokud žádný z okruhů kabeláže vozidla není dostatečně
dimenzován, připojte přístroj přímo k akumulátoru vozidla.
Seznam součástí
Přehrávač
iPod
• Čísla v seznamu odpovídají číslům použitým v textu.
• Konzola 1 je při dodání upevněna k přístroji. Před
instalací přístroje použijte uvolňovací klíče 4 pro
demontáž konzoly 1 z přístroje. Podrobné informace - viz
část „Odejmutí konzoly (4)“ na druhé straně.
2A
• Uvolňovací klíče 4 si uschovejte pro případné
použití v budoucnu, protože jsou rovněž nezbytné pro
vyjmutí přístroje z vozidla.
AUDIO OUT
FRONT
Upozornění
S konzolou 1 manipulujte opatrně, abyste si neporanili prsty.
SUB OUT (MONO)
AUDIO OUT
REAR
1
Západka
B
Poznámka
BUS AUDIO IN
Před instalací zajistěte, aby byly západky po obou stranách
konzoly 1 ohnuté o 2 mm směrem dovnitř. Pokud jsou tyto
západky narovnané nebo ohnuté směrem ven, přístroj se
nenainstaluje pevně a může vyskočit ven.
CDX-GT930UI
BUS CONTROL IN
© 2009 Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)
3
*4
Volič zdroje
(není součástí
příslušenství)
XA-C40
*2
Dodáno s CD měničem
*4
BUS AUDIO IN
AUX IN
*2
AUDIO OUT
FRONT
*5
*1 Poznámka k připojení antény
Pokud je vaše anténa ve vozidle typu ISO (International
Organization for Standardization), použijte pro její připojení
dodávaný adaptér 2. Nejprve připojte anténu vozidla
k dodávanému adaptéru a pak ji připojte k anténnímu konektoru
na přístroji.
*2 Kabel s konektory RCA-cinch (není součástí příslušenství).
*3 Zasuňte vodičem směrem nahoru.
*4 Dodáno s XA-C40.
*5 Do externího audio zařízení
Kabel pro připojení do konektoru AUX IN (Vstup pro externí
zařízení) veďte tak, aby vám nepřekážel při řízení. Pokud jsou
kabely vedeny v oblasti nohou, zajistěte je pomocí kabelové
svorky atd.
REMOTE
IN
*3
L
R
BUS
AUDIO
IN
AUDIO AUDIO
OUT
OUT
REAR FRONT
SUB OUT (MONO)
AUDIO OUT
REAR
*1 od antény vozidla
Pojistka (10 A)
BUS
CONTROL IN
2
Pozice se zápornou polaritou 2, 4, 6 a 8 jsou opatřeny vodiči s proužkem.
3
1
+
Reproduktor, zadní, pravý
5
–
Reproduktor, zadní, pravý
6
Fialový
2
3
+
Reproduktor, přední, pravý
7
–
Reproduktor, přední, pravý
8
Šedý
4
+
Reproduktor, přední, levý
–
Reproduktor, přední, levý
Bílý
+
Reproduktor, zadní, levý
–
Reproduktor, zadní, levý
Zelený
Max. napájecí proud 0,3 A
A
B
AMP REM
ATT
Modrý s bílým
proužkem
1
3
5
7
2
4
6 8
5 7
4
6
z konektoru reproduktoru ve vozidle
Světle modrý
z konektoru napájení ve vozidle
Pozice 1, 2 a 3 nejsou osazeny piny.
4
5
Žlutý
nepřetržitý zdroj napájení
7
Červený
spínaný zdroj napájení
Modrý
ovládání automatické
(motorové) antény
8
Černý
zem (uzemnění)
Oranžový/
bílý
spínaný zdroj napájení
(podsvícení)
Viz „Schéma zapojení napájení“ na druhé straně, kde jsou uvedeny další podrobnosti.
6
8
4
5B
4
B
c
c
1
5A 1
2
182
mm
Zapojení pro uchování obsahu paměti autorádia
Příklad zapojení
Pokud je připojen žlutý kabel napájení, je paměťový okruh
neustále napájen, a to i tehdy, pokud je vypnuto zapalování.
Poznámky (2-B)
Poznámky k zapojení reproduktorů
• Zajistěte, aby byl uzemňovací kabel připojen před
připojením zesilovače.
• Výstražný alarm uslyšíte pouze v případě, že používáte
vestavěný zesilovač.
53 m
m
• Před zapojováním reproduktorů vypněte autorádio.
• Používejte reproduktory s impedancí 4 až 8 ohmů
a s dostatečnou zatížitelností, aby nedošlo k jejich
poškození.
• Nepřipojujte svorky reproduktorů k ukostření vozidla ani
vzájemně nepropojujte svorky levého reproduktoru se
svorkami pravého reproduktoru.
• Nepřipojujte uzemňovací kabel přístroje k záporné (–)
svorce reproduktoru.
• Nepokoušejte se zapojovat reproduktory paralelně.
• K tomuto přístroji připojujte pouze pasivní reproduktory.
Při připojení aktivních reproduktorů (s vestavěným
zesilovačem) ke svorkám reproduktorů může dojít
k poškození přístroje.
• Abyste předešli chybné funkci přístroje, nepoužívejte
vodiče pro vestavěné reproduktory nainstalované ve
vašem vozidle, pokud je kabeláž těchto reproduktorů
uspořádána tak, že přístroj sdílí společný záporný (–)
vodič pro pravý a levý reproduktor.
• Nepropojujte vzájemně vodiče reproduktorů tohoto
přístroje.
Rady (2-B)
• Při připojování pouze jednoho CD měniče nebo jiného
volitelného zařízení jej připojte přímo k tomuto přístroji.
• Při připojování dvou nebo více CD měničů nebo jiných
volitelných zařízení je vyžadován volič zdroje XA-C40
(není součástí příslušenství).
Příchytky
1
3
Schéma zapojení
Palubní deska
vozidla
Ohnivzdorná
přepážka vozidla
1
A
Do konektoru AMP REMOTE IN (Vstup dálkového
ovládání zesilovače) volitelného výkonového
zesilovače
Toto zapojení platí pouze pro zesilovače. Připojení
jakéhokoli jiného systému by mohlo vést k poškození
přístroje.
B
Ke kabelu rozhraní autotelefonu
5
6
Poznámka k zapojení
Pokud není reproduktor a zesilovač zapojen správně,
zobrazí se na displeji zpráva „Failure“ (Porucha). V takovém
případě zapojte reproduktory a zesilovač správně.
Varování
Pokud máte ve vozidle nainstalovanou automatickou
(motorovou) anténu bez reléové skříňky, může po připojení
tohoto přístroje prostřednictvím dodávaného napájecího
kabelu 3 dojít k poškození antény.
7
Schéma zapojení napájení
Konektor napájení elektrického příslušenství vozidla se
může u jednotlivých vozidel lišit. Prověřte schéma zapojení
konektoru pro napájení elektrického příslušenství ve vašem
vozidle, abyste se ujistili, že je zapojení správné. Existují tři
základní typy (viz níže uvedené vyobrazení). Možná bude
nutné přepojit pozice červeného a žlutého vodiče v napájecím
kabelu stereo autorádia.
Po odpovídajícím přizpůsobení zapojení a správném
uspořádání napájecích vodičů připojte autorádio ke
konektoru napájení ve vozidle. Máte-li jakékoli dotazy
nebo vyskytnou-li se při zapojování problémy, které nejsou
uvedeny v tomto návodu k obsluze, obraťte se prosím na
prodejce vašeho vozidla.
Poznámky k ovládacím a napájecím kabelům
• Ovládací kabel automatické (motorové) antény
(modrý) dodává napětí +12 V stejnosměrných, jakmile
zapnete radiopřijímač nebo pokud aktivujete funkci AF
(Alternativní frekvence) nebo funkci TA (Dopravní hlášení).
• Pokud je vaše vozidlo vybaveno FM/MW/LW anténou
vestavěnou v zadním nebo bočním skle, připojte ovládací
kabel automatické (motorové) antény (modrý) nebo
napájecí kabel elektrického příslušenství vozidla (červený)
k napájecí svorce existujícího anténního zesilovače. Se
žádostí o podrobné informace se obraťte na nejbližšího
prodejce Sony.
• Společně s tímto přístrojem není možno používat
automatickou (motorovou) anténu bez reléové skříňky.
Bezpečnostní upozornění
• Pečlivě vyberte místo, kam přístroj nainstalujete, aby
nemohlo docházet k ovlivňování normálního ovládání
vozidla.
• Vyvarujte se instalace přístroje tam, kde by byl vystaven
prachu, nečistotám, nadměrným vibracím nebo vysokým
teplotám, jako například na přímém slunci nebo
u výstupních otvorů topení.
• Pro spolehlivou a bezpečnou instalaci používejte pouze
přiložené montážní vybavení.
Jak odejmout a nasadit přední
panel
6 B
Před instalací přístroje odejměte přední panel.
A
6-A Pro odejmutí
B
Před odejmutím předního panelu nezapomeňte stisknout
tlačítko (OFF). Stiskněte tlačítko , posuňte přední panel
doleva a pak jej opatrně vytáhněte směrem k sobě.
6-B Pro nasazení
Nastavení úhlu upevnění
Umístěte otvor A v předním panelu na čep B na přístroji
(viz obr.) a pak levou stranu zasuňte dovnitř.
Přístroj namontujte pod úhlem menším než 45°.
Odejmutí konzoly
Před instalací přístroje z něj odejměte konzolu
1.
1
Zasuňte oba uvolňovací klíče 4 mezi přístroj
a konzolu 1 tak, aby zacvakly na místo.
2
Stáhněte konzolu 1 směrem dolů a pak z ní
vysuňte přístroj.
Příklad montáže
Varování v případě, že
zapalování vašeho vozidla
nemá polohu ACC (elektrické
příslušenství)
Konektor pro napájení elektrického příslušenství
vozidla
Nezapomeňte nastavit funkci Auto Off (Automatické
vypnutí). Podrobné informace - viz dodávaný návod
k obsluze.
Po vypnutí přístroje se přístroj po uplynutí nastavené doby
automaticky zcela vypne, což zabraňuje vybití akumulátoru.
Pokud funkci Auto Off (Automatické vypnutí) nenastavíte,
pak při každém vypnutí zapalování stiskněte tlačítko (OFF)
a podržte jej stisknuté tak dlouho, dokud displej nezhasne.
Červený
Červený
Žlutý
Žlutý
5-A Instalace do palubní desky vozidla
Poznámky
• V případě potřeby ohněte tyto příchytky směrem ven, aby
byla konzola pevně uchycena (5-2).
• Zajistěte, aby byly čtyři západky na ochranném rámečku
5 správně zachyceny ve výřezech na přístroji (5-3).
5-B Instalace USB zařízení nebo přehrávače
Tlačítko RESET
Po dokončení instalace a zapojení kabelů nezapomeňte
špičatým předmětem (například kuličkovým perem
a podobně) stisknout tlačítko RESET umístěné na přední
straně za předním panelem (přístupné po jeho odejmutí).
4
Žlutý
iPod
nepřetržitý zdroj napájení
7
Červený
spínaný zdroj napájení
Červený
Červený
Žlutý
Žlutý
Poznámky
• Ujistěte se, že je USB zařízení/přehrávač iPod umístěn
tak, aby nepřekážel při řízení, jako například v odkládací
přihrádce vozidla atd.
• Délka USB kabelu je 1,5 m. Umístěte USB zařízení/
přehrávač iPod do dosahu USB kabelu.
6 A
(OFF)
4
2
Žlutý
spínaný zdroj napájení
Červený
7
Červený
nepřetržitý zdroj napájení
Červený
Vozidlo, jehož
spínací skříňka
(zapalování) není
vybavena polohou
ACC (elektrické
příslušenství).
1
Žlutý
Žlutý
Download PDF

advertising