Sony | CDX-M7850 | Sony CDX-M7850 Návod k obsluze

2-586-657-21(1)
FM/MW/LW autorádio
s CD přehrávačem
Návod k obsluze
Popis instalace a připojení naleznete v připojeném návodu k instalaci
a připojení.
CDX-M7850
© 2005 Sony Corporation
Vítejte!
Děkujeme Vám, že jste si zakoupili toto
autorádio Sony s CD přehrávačem. Můžete si
užívat Vaší jízdy a používat následující funkce.
• Přehrávání disku CD
Můžete přehrávat CD-DA (i s CD TEXT*),
CD-R/CD-RW (se soubory MP3 a také Multi
Session (s více sekcemi) (strana 18)) a ATRAC
CD (ve formátu ATRAC3 a ATRAC3plus
(page 19)).
Typy disků
Varování v případě, že skříňka
zapalování vašeho automobilu nemá
polohu ACC
Po vypnutÌ zapalov·nÌ nezapomeÚte stisknout
a podrûet tlaËÌtko (OFF), dokud displej
p¯Ìstroje nezhasne.
V opaËnÈm p¯ÌpadÏ nedojde k vypnutÌ
displeje, coû zp˘sobuje vybÌjenÌ baterie.
Štítek na disku
CD-DA
Tento ötÌtek je umÌstÏn na spodnÌ
stranÏ p¯Ìstroje.
MP3
ATRAC CD
• Příjem rozhlasového vysílání
– Do paměti je možno uložit až 6 rozhlasových
stanic pro každé vlnové pásmo (FM1, FM2,
FM3, MW a LW).
– BTM (Best Tuning Memory): přístroj vybere
stanice s nejsilnějším signálem a uloží je.
– Můžete přidělit každé rozhlasové stanici
jméno, uložit jej do paměti a zobrazit jména
stanic v seznamu.
• Úprava zvuku
– EQ7: Můžete nastavit ekvalizační křivku pro
7 druhů hudby.
– DSO (Dynamic Soundstage Organizer):
vytváří lépe obklopující zvukové pole pomocí
virtuálního posunutí reproduktorů, pro
zlepšení zvuku z reproduktorů, i když jsou
umístěny ve spodní části dveří.
– BBE MP: vylepšuje digitálně komprimovaný
zvuk, například z MP3. Podrobnosti viz
následující vysvětlení.
• Nastavení obrázku
Pro zobrazení na displeji přístroje můžete
nastavit různé obrázky.
– Space Producer: vytváří na obrazovce
animované obrazce při poslechu hudby.
• Ovládání volitelných přístrojů
Při přehrávání pomocí tohoto přístroje můžete
navíc ovládat volitelné měniče CD/MD
a volitelné přenosné zařízení Sony.
* Disk CD TEXT je disk CD-DA, který obsahuje
informace o disku, autorovi a názvech skladeb.
2
SonicStage a příslušné logo jsou obchodní
značky společnosti Sony Corporation.
ATRAC, ATRAC3, ATRAC3plus a příslušná
loga jsou obchodní značky společnosti Sony
Corporation.
Obsah
Začínáme
Další funkce
Reset přístroje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Nastavení hodin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
DEMO režim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Odejmutí čelního panelu . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Nasazení čelního panelu . . . . . . . . . . . . . . . 5
Vkládání disku do přístroje . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Vyjmutí disku: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Nastavení úhlu předního panelu . . . . . . . . . . . . 5
Změna nastavení zvuku . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Nastavení zvukových charakteristik . . . . . 11
Úprava ekvalizačního frekvenčního průběhu
— EQ7 Tune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Nastavení položek v menu — MENU . . . . . . 11
Používání doplňkového zařízení. . . . . . . . . . . 12
Měnič CD/MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Otočný dálkový ovladač RM-X4S . . . . . . 14
Externí audio zařízení . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Umístění ovládacích prvků
a základní ovládání
Vlastní přístroj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Infračervený dálkový ovladač
RM-X142 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
CD
Zobrazované položky . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Opakované a náhodné přehrávání . . . . . . . . 8
Doplňující informace
Bezpečnostní upozornění . . . . . . . . . . . . . . . .
Poznámky k diskům . . . . . . . . . . . . . . . . .
O souborech MP3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
O ATRAC CD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Údržba. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vyjmutí přístroje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Technické údaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Řešení problémů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Chybová hlášení/Zprávy . . . . . . . . . . . . . .
15
15
15
16
16
17
17
18
19
Rádio
Ukládání a příjem stanic . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Automatické ukládání — BTM . . . . . . . . . . 8
Ruční ukládání . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Příjem uložených stanic . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Automatické ladění . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Příjem stanic prostřednictvím seznamu
— LIST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
RDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Přehled . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Nastavení AF (automatické přeladění) a TA/
TP (informace dopravního hlášení/identifikace
dopravního programu) . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Výběr typu programu - PTY . . . . . . . . . . . 10
Nastavení CT (časový signál) . . . . . . . . . . 10
3
Začínáme
DEMO režim
Reset přístroje
Před prvním použitím přístroje, po výměně
akumulátoru vozidla nebo změně zapojení
musíte provést reset přístroje.
Odejměte čelní panel přístroje a špičatým
předmětem, například kuličkovým perem,
stiskněte tlačítko RESET.
Tlačítko RESET
Když je přístroj zapnutý, zobrazí se nejprve
hodiny a poté demonstrační režim (DEMO)
spustí předvádění funkcí.
Pro zrušení DEMO režimu nastavte položku
“DEMO-OFF” v nabídce nastavení (strana 12),
zatímco je přístroj vypnutý.
Odejmutí předního panelu
Přední panel přístroje můžete oddělit, jako
prevenci před ukradením.
Poznámka
Stisknutím tlačítka RESET se vymaže nastavení hodin
a některé uložené údaje.
Nastavení hodin
Čas na hodinách se zobrazuje ve 24-hodinovém
formátu.
1
2
Stiskněte tlačítko (MENU).
3
Otáčejte ovladačem SEEK, dokud se
neobjeví “Clock Adjust”, a poté
stiskněte tlačítko (ENTER).
Na displeji se objeví nastavení hodin.
4
Otáčejte ovladačem SEEK, pro
nastavení hodin a minut.
Pro přepínání mezi číslicemi stiskněte
tlačítko (ENTER).
5
Po nastavení minut stiskněte tlačítko
(ENTER).
Hodiny se rozběhnou.
Otáčejte ovladačem SEEK, dokud se
neobjeví “Setup”, a poté stiskněte
tlačítko (ENTER).
Pro zobrazení hodin během přehrávání/příjmu
nastavte “Clock on” (strana 12).
Pomocí infračerveného dálkového ovládání
V krocích 2 až 4: stiskněte M nebo m místo ovladače
SEEK; v kroku 4: stiskněte < nebo , místo tlačítka
(ENTER).
Tip
Hodiny můžete nastavit automaticky prostřednictvím
služby RDS (strana 10).
4
Výstražný alarm
Pokud vypnete zapalování vozu a nesundáte
čelní panel přístroje, ozve se na několik sekund
výstražný alarm.
Výstražný alarm uslyšíte pouze při používání
vestavěného zesilovače.
1
Stiskněte tlačítko (OFF).
Přístroj je vypnutý.
2
Stiskněte .
Pravá strana předního panelu je uvolněna.
3
Posuňte přední panel doleva a pak jej
jemně vytáhněte směrem k sobě.
(OFF)
2
1
Poznámky
• Buďte opatrní, abyste panel při odnímání neupustili
a na panel a okénko displeje netlačte silou.
• Nevystavujte přední panel horku, vysokým teplotám
nebo vlhkosti. Nenechávejte přední panel na palubní
desce nebo zadním panelu vozu.
Tip
Při přenášení předního panelu použijte dodávané
pouzdro.
Nasazení předního panelu
Otvor A předního panelu nasaďte na čep B na
přístroji a potom jemně zatlačte levou stranu
dovnitř.
Stiskněte tlačítko (SOURCE) (nebo vložte disk)
pro spuštění přístroje.
Vkládání disku do přístroje
1
Stiskněte tlačítko Z.
Přední panel se otevře automaticky.
2
Vložte do přístroje disk (strana
s potiskem musí směřovat vzhůru).
A
Přední panel se zavře automaticky, a poté se
automaticky spustí přehrávání.
B
Vyjmutí disku:
Poznámka
Nepokládejte žádné předměty na vnitřní plochu
předního panelu.
1
Stiskněte tlačítko Z.
Přední panel se otevře automaticky, a poté se
vysune disk.
2
Stiskněte tlačítko Z k zavření předního
panelu.
Poznámka
Po otevření předního panelu se přední panel opět
automaticky po 15 sekundách zavře.
Nastavení úhlu předního panelu
ANGLE
1
Stiskněte a držte opakovaně tlačítko
(ANGLE), dokud není přední panel
v požadovaném úhlu.
Přední panel může být nastaven do 3 poloh.
K návratu předního panelu do výchozí polohy
stiskněte a držte opakovaně tlačítko (ANGLE),
dokud se přední panel nevrátí do výchozí polohy.
Tipy
• Po otevření předního panelu (k vložení disku) se
přední panel znovu automaticky vrátí do nastavené
polohy.
• Úhel předního panelu, který jste nastavili, je uložen
v přístroji. Po vypnutí zapalování se úhel nastaví do
výchozí polohy, po zapnutí zapalování se panel vrátí
do nastavené polohy.
5
Umístění ovládacích prvků a základní ovládání
Vlastní přístroj
1 2
3
4
5
6
7 8
ANGLE
OFF
PUSH SOUND
PUSH ENTER
+
VOL
SEEK
MODE
MENU
–
REP
1
SOURCE
SHUF
2
3
4
BBE MP
5
PAUSE
6
AF/TA
IMAGE
CDX-M7850
9
q;
qa
Infračervený dálkový ovladač
RM-X142
qh
qj
qa
qk
7
OPEN/CLOSE
SCRL
PTY
DSPL
AF
REP
SHUF
1
2
3
BBE MP
PAUSE
5
6
4
TA
EQ7
MODE
DSO
MENU
DISC +
LIST
q;
SEEK–
ql
w;
2
SOUN
D
OFF
SOURCE
DISC –
+
VOL
–
wa
SEEK+
ws
qd
1
wd
wf
wg
R
ENTE
ATT
6
wh
qs qd qf
Podrobné informace najdete na uvedených
stránkách. Tlačítka na infračerveném dálkovém
ovladači ovládají stejné funkce jako odpovídající
tlačítka na přístroji.
A Tlačítko MODE 8, 12
Pro výběr vlnového rozsahu (FM/MW/LW)/
výběr přístroje*1.
B Tlačítko OFF
Vypnutí přístroje/zdroje.
C Otočný ovladač VOL (hlasitosti)/
tlačítko SOUND 11
Pro úpravu hlasitosti (otáčejte); vyberte
zvukovou položku (stiskněte).
D Okénko displeje
E Štěrbina pro vkládání disku 5
Pro vložení disku.
F Otočný ovladač SEEK/tlačítko ENTER
Volba položky (otáčejte); dokončení
nastavení (stiskněte).
Radiopřijímač:
Naladění stanic: stiskněte opakovaně tlačítko
(ENTER) k výběru “SEEK,” “MANUAL,”
nebo “PRESET,” poté otáčejte ovladačem
SEEK, dokud se neobjeví požadovaná
stanice.
CD:
Přeskočení skladeb nebo skupin: stiskněte
opakovaně tlačítko (ENTER) k výběru
./> nebo “GROUP,” poté otáčejte
ovladačem SEEK, dokud se neobjeví
požadovaná skladba nebo skupina.
G Tlačítko MENU
Pro vstup do menu.
6
qg
H Z (vysunutí disku)/tlačítko ANGLE 5
Vysunutí disku: otevřete přední panel
(stiskněte); natočení předního panelu do
3 poloh (stiskněte a držte).
qk Tlačítko EQ7 (ekvalizér)
Pro volbu typu ekvalizéru (XPLOD,
VOCAL, CLUB, JAZZ, NEW AGE, ROCK,
CUSTOM nebo OFF).
I
ql </, Tlačítka (SEEK –/+)
Radiopřijímač:
Pro automatické naladění stanic (stiskněte);
pro ruční naladění stanice (stiskněte
a podržte).
CD:
Pro přeskočení skladby (stiskněte);
pro souvislé přeskakování skladeb (stiskněte,
a pak během 1 sekundy stiskněte znovu
a podržte); rychlý posun ve skladbě dopředu/
dozadu (stiskněte a podržte).
Tlačítko (odejmutí čelního panelu)
4
J Tlačítko SOURCE
Zapnutí/změna zdroje (Radio/CD/MD*2/
AUX*3).
K Číselná tlačítka
Radiopřijímač:
Pro příjem uložených stanic (stiskněte);
uložení stanice (stiskněte a podržte).
CD/MD*2:
(1): REP 8
(2): SHUF 8
(5): BBE MP*4 2
Pro aktivaci funkce BBE MP, nastavte “BBE
MP-on.” Pro zrušení funkce BBE MP,
nastavte “BBE MP-off.”
(6): PAUSE*4
K pozastavení přehrávání dalším stisknutím
tlačítka se tato funkce zruší.
L Tlačítko RESET 4
M Tlačítko AF (Alternativní frekvence)/
TA (Identifikace dopravního hlášení)
10
Pro nastavení AF a TA/TP u stanic s RDS.
N Receptor
Pro příjem signálů z infračerveného
dálkového ovladače nebo bezdrátového
otočného ovladače.
O Tlačítko IMAGE 2
Pro výběr obrázku na displej.
Režim Space Producer t režim Movie
(film) 1-2 t režim Spectrum analyzer
(spektrální analyzér) 1-5 t režim Wall
paper (tapety) 1-3t režim normální
přehrávání/režim příjmu
Následující tlačítka na infračerveném dálkovém
ovladači mají také jiné funkce než na přístroji.
qh Tlačítko SCRL (posun) 8
Pro posun položek na displeji.
qj Tlačítko DSPL (displej)/PTY (typ
programu) 8, 10, 13
Pro změnu položek na displeji; pro volbu
PTY při příjmu stanice s RDS.
w; Tlačítko SOUND 11
Volba zvukové položky.
wa Tlačítko pro ovládání hlasitosti (+/-)
Nastavte hlasitost.
ws Tlačítko OPEN/CLOSE
Pro otevření/zavření předního panelu.
wd Tlačítko DSO 2
Pro výběr režimu DSO (1, 2, 3 nebo OFF).
Čím vyšší je toto číslo, tím větší je vliv
efektu.
wf Tlačítko LIST 9, 14
Pro zobrazení seznamu.
wg Tlačítka M/m (DISC +/–)
Pro výběr předvolené stanice/přeskočení
skupiny (stiskněte); pro souvislé
přeskakování skupin (stiskněte a podržte).
wh Tlačítko ATT (ztlumení)
Pro ztlumení zvuku. Dalším stisknutím
tlačítka se tato funkce zruší.
*1 Pokud je připojen měnič CD/MD.
*2 Pokud je připojen měnič MD.
*3 Když je připojeno volitelné přenosné zařízení Sony.
*4 Při přehrávání na tomto přístroji.
Poznámka
Pokud vypnete přístroj a zhasne displej, není možno
přístroj ovládat infračerveným dálkovým ovladačem,
dokud nestisknete tlačítko (SOURCE) na přístroji nebo
přístroj neaktivujete vložením disku.
Tip
Podrobnosti o výměně baterií viz “Výměna lithiové
baterie infračerveného dálkového ovladače” na
straně 16.
7
CD
Radiopřijímač
Podrobnosti o připojení k měniči CD/MD
viz strana 12.
Ukládání a příjem stanic
Upozornění
Zobrazované položky
Příklad: pokud vyberete režim normálního
přehrávání opakovaným stiskem (IMAGE)
(strana 7).
A
D
B
C
Pokud stanice ladíte při řízení vozidla, použijte
funkci Best Tuning Memory (BTM) (naladění
nejsilnějších stanic), abyste nezpůsobili dopravní
nehodu.
Automatické ukládání — BTM
1
Stiskněte opakovaně tlačítko
(SOURCE), dokud se neobjeví
“TUNER”.
Stiskněte opakovaně tlačítko (MODE) pro
změnu vlnového pásma. Můžete si zvolit
mezi FM1, FM2, FM3, MW nebo LW.
2
3
Stiskněte tlačítko (MENU).
4
Otáčejte ovladačem SEEK, dokud se
neobjeví “BTM”, a poté stiskněte
tlačítko (ENTER).
Přístroj uloží stanice pod číselná tlačítka
v pořadí podle frekvencí.
Po uložení se ozve zvukový signál (pípnutí).
E
A Zdroj
B Indikace MP3/ATRAC3 plus
C Hodiny*1
D Indikace BBE
E Číslo skupiny/číslo skladby/uplynulý čas
přehrávání, název disku/autora, název
skupiny, název skladby, textové informace
(Text information*2)
*1 Pokud je režim hodin nastaven na “on” (strana 12).
*2 Při přehrávání MP3, se zobrazují tagy ID3 a při
přehrávání ATRAC CD se zobrazují textové
informace zapsané programem SonicStage apod.
Pro změnu zobrazení na displeji E, stiskněte
tlačítko (DSPL) pro posun položek na displeji
E, stiskněte (SCRL) na infračerveném
dálkovém ovladači nebo nastavte “A.Scroll on”
(strana 12).
Tip
Zobrazované položky se liší v závislosti na typu disku,
formátu záznamu a nastavení. Pro podrobnosti
o MP3, viz strana 15; ATRAC CD, viz strana 16.
Opakované a náhodné přehrávání
1
Během přehrávání stiskněte
opakovaně (1) (REP) nebo (2)
(SHUF), až se objeví požadované
nastavení.
Pomocí infračerveného dálkového ovládání
V krocích 3 a 4: stiskněte M nebo m místo ovladače
SEEK .
Ruční ukládání
1
Pokud přijímáte stanici, kterou chcete
uložit, stiskněte a podržte číselné
tlačítko ((1) až (6)), dokud se
neobjeví “Memory”.
Na displeji se objeví indikace numerického
tlačítka.
Poznámka
Pokud se pokusíte pod stejné numerické tlačítko uložit
další stanici, bude dříve uložená stanice nahrazena.
Tip
Pokud je uložena stanice s RDS, je uloženo také
nastavení AF/TA (strana 10).
Zvolte
Pro přehrávání
REP-TRACK
skladeb opakovaně.
Příjem uložených stanic
REP-Group*
skupin opakovaně.
1
SHUF-Group* skupin v náhodném pořadí.
SHUF-DISC
disků v náhodném pořadí.
* Při přehrávání MP3/ATRAC CD.
8
Otáčejte ovladačem SEEK, dokud se
neobjeví “Edit”, a poté stiskněte
tlačítko (ENTER).
Pro návrat do režimu normálního přehrávání
zvolte “REP-OFF” nebo “SHUF-OFF.”
Zvolte vlnové pásmo, a pak stiskněte
číselné tlačítko ((1) až (6)).
Tip
Další způsob, jak poslouchat uložené stanice:
opakovaně stiskněte tlačítko (ENTER), dokud se
neobjeví “PRESET”, a poté otáčejte ovladačem SEEK
, dokud se neobjeví požadovaná předvolená stanice.
Automatické ladění
1
Zvolte vlnové pásmo, a poté stiskněte
opakovaně tlačítko (ENTER), dokud se
neobjeví “SEEK”, poté otáčejte
ovladačem SEEK pro vyhledání
stanice.
Po naladění stanice se vyhledávání zastaví.
Opakujte tento postup, dokud nenaladíte
požadovanou stanici.
Tip
Jestliže znáte frekvenci stanice, kterou chcete
poslouchat, stiskněte opakovaně tlačítko (ENTER),
dokud se neobjeví “MANUAL”, a poté otáčejte
ovladačem SEEK, dokud se neobjeví požadovaná
frekvence.
Příjem stanic prostřednictvím
seznamu frekvencí — LIST
Můžete si zobrazit seznam frekvencí.
Podrobnosti o značení stanice viz strana 13.
1
Zvolte vlnový rozsah, potom stiskněte
(MENU).
2
Otáčejte ovladačem SEEK, dokud se
neobjeví “List” a potom stiskněte
tlačítko (ENTER).
Objeví se frekvence.
3
Otáčejte ovladačem SEEK, dokud se
neobjeví požadovaná stanice.
4
Stiskněte (ENTER) pro příjem stanice.
Displej se vrátí do režimu normálního příjmu.
Pomocí infračerveného dálkového ovládání
Zvolte vlnový rozsah, potom stiskněte (LIST).
Stiskněte opakovaně M nebo m, dokud se neobjeví
požadovaná stanice, a poté stiskněte tlačítko
(ENTER).
RDS
Přehled
RDS (Radio Data System) je rozhlasová služba,
umožňující FM stanicím vysílat kromě běžného
rozhlasového signálu také doplňující digitální
informace.
Zobrazované položky
Příklad: pokud vyberete režim normálního
přehrávání opakovaným stiskem (IMAGE)
(strana 7).
B
A
C
E
D
A Vlnové pásmo, funkce
B Hodiny*1
C Číslo předvolby
D Frekvence*2 (jméno stanice), RDS informace
E TA/TP*3
*1 Když je režim hodin nastaven na “on” (strana 12).
*2 Při příjmu stanice s RDS se vlevo vedle frekvence
zobrazuje indikátor“ *”.
*3 Během dopravního hlášení bliká “TA”. Pokud je
přijímána stanice s dopravními informacemi,
rozsvítí se “TP” .
Pro změnu zobrazovaných položek D, stiskněte
(DSPL) na infračerveném dálkovém ovladači.
Služby RDS
Tento přístroj automaticky poskytuje následující
služby RDS:
AF (alternativní frekvence)
Vybere a přeladí na příjem stanice
s nejsilnějším signálem v síti. Při používání této
funkce můžete neustále poslouchat stejný
program během jízdy na velkou vzdálenost, bez
toho, že byste museli ručně ladit stejnou stanici.
Funkce TA (Dopravní zpravodajství) /TP
(Dopravní program)
Identifikace dopravního programu pro
motoristy. Při příjmu jakékoliv dopravní
informace se přeruší aktuálně vybraný zdroj
zvuku.
PTY (typ programu)
Zobrazuje se aktuálně přijímaný typ programu.
Slouží také pro vyhledání vybraného typu
programu.
CT (časový signál)
Signál CT vysílaný stanicí s RDS pro
automatické nastavení hodin přístroje.
Poznámky
• V závislosti na zemi nebo regionu nemusí být
k dispozici všechny RDS funkce.
• Systém RDS nemusí pracovat, pokud je signál
stanice slabý nebo pokud naladěná stanice nevysílá
RDS informace.
pokračování na další straně t
9
Nastavení AF a TA/TP
1
Stiskněte opakovaně (AF/TA), dokud
se nezobrazí požadované nastavení.
Zvolte
Funkce
AF on
zapnuto AF a vypnuto TA.
TA on
zapnuto TA a vypnuto AF.
AF TA on
zapnuto současně AF a TA.
AF TA off
vypnuto současně AF a TA.
Pomocí infračerveného dálkového ovládání
Stiskněte (AF) nebo (TA) místo (AF/TA).
1 Během příjmu FM stiskněte číselné tlačítko
předvolby ((1) až (6)), pod kterou je uložena
lokální stanice.
2 Do pěti sekund stiskněte číselné tlačítko
lokální stanice znovu.
Opakujte tento postup, dokud nenaladíte
příjem lokální stanice.
Výběr typu programu - PTY
(Pomocí infračerveného dálkového
ovladače)
1
Stiskněte tlačítko (PTY) při příjmu
stanice v pásmu FM.
Ukládání stanic s RDS s nastavením
AF a TA
Stanice s RDS můžete ukládat společně s
nastavením AF/TA. Pokud použijete funkci
BTM, uloží se pouze stanice s RDS se stejným
nastavením AF/TA.
Pokud ukládáte stanice ručně, můžete nastavit
stanice s RDS a bez RDS s nastavením AF/TA
pro každou jednotlivě.
1 Nastavte AF/TA, a poté uložte stanici pomocí
BTM nebo ručně.
Nastavení hlasitosti dopravního
zpravodajství
Hlasitost dopravního zpravodajství můžete
přednastavit a zajistit tak, že zpravodajství
nepromeškáte.
1 Otáčejte ovladačem hlasitosti pro nastavení
úrovně hlasitosti.
2 Stiskněte a podržte tlačítko (AF/TA), dokud se
neobjeví “TA VOL”.
Pomocí infračerveného dálkového ovládání
Stiskněte a podržte (TA) místo (AF/TA).
Příjem tísňových hlášení
Při zapnutém AF nebo TA přeruší mimořádné
hlášení automaticky právě zvolený zdroj zvuku.
Chcete-li zůstat naladěni na jeden
regionální program — Regional
Pokud je zapnuta funkce AF: přístroj je z výroby
nastaven tak, že omezuje příjem na určitý region,
takže se nebude přelaďovat na jinou regionální
stanici se silnějším signálem.
Pokud opustíte oblast příjmu regionální stanice,
nastavte “Regional off” v nastavení (strana 12).
Pokud stanice vysílá PTY data, objeví se na
displeji typ právě vysílaného programu.
2
Stiskněte opakovaně M nebo m, dokud
se neobjeví požadovaný typ programu.
3
Stiskněte tlačítko (ENTER).
Přístroj začne vyhledávat stanici, která vysílá
zvolený typ programu.
Typy programů
NEWS (zprávy), AFFAIRS (nejnovější
události), INFO (informace), SPORT (sport),
EDUCATE (vzdělávání), DRAMA (dramatická
tvorba), CULTURE (kultura), SCIENCE
(věda), VARIED (různé), POP M (populární
hudba), ROCK M (rocková hudba), EASY M
(pohodová hudba), LIGHT M (lehká klasická
hudba), CLASSICS (klasická hudba),
OTHER M (jiné hudební styly), WEATHER
(počasí), FINANCE (finance), CHILDREN
(dětské programy), SOCIAL A (společenské
události), RELIGION (náboženství),
PHONE IN (programy s voláním), TRAVEL
(cestování), LEISURE (volný čas), JAZZ
(jazzová hudba), COUNTRY (country hudba),
NATION M (národní hudba), OLDIES (oblíbená
starší hudba), FOLK M (lidová hudba),
DOCUMENT (dokumentární programy)
Poznámka
Tuto funkci nemůžete používat v zemích/regionech,
kde nejsou dostupná data PTY.
Poznámka
Tato funkce nepracuje na území Velké Británie
a v některých dalších oblastech.
Nastavení CT (časový signál)
Funkce Local Link (pouze Velká
Británie)
Poznámky
• Funkce CT nemusí pracovat, i když je přijímána
RDS stanice.
• Mezi časem, nastaveným prostřednictvím funkce CT
a skutečným časem, může být určitá odchylka.
funkce umožňuje zvolit jinou lokální stanici
10 Tato
v oblasti, přestože není uložena v paměti přístroje.
1
Nastavte “CT on” v menu (strana 12).
Frekvence se změní následovně:
62 Hz t 157 Hz t 396 Hz t 1,0 kHz
t 2,5 kHz t 6,3 kHz t 16 kHz
Zopakujte kroky 5 a 6 pro nastavení
ekvalizační křivky.
Po nastavení “16 kHz” a stisknutí (ENTER)
se objeví potvrzovací dialog .
Další funkce
Změna nastavení zvuku
Nastavení zvukových charakteristik
Můžete nastavit ekvalizér, DSO, hloubky, výšky,
vyvážení kanálů, posun kanálů a hlasitost subwooferu.
1
Vyberte zdroj, a poté opakovaně
stiskněte tlačítko (SOUND) pro výběr
požadované položky.
Položka se změní následovně:
EQ7 t DSO t BAS (hloubky) t
TRE (výšky) t BAL (levý-pravý) t
FAD (přední-zadní) t SUB (hlasitost
subwooferu)*
* “ ∞” se zobrazuje při nejnižším nastavení a může
být nastaveno ve 20 krocích..
2
Otáčejte opakovaně ovladačem
hlasitosti pro nastavení zvolené
položky.
Po 3 sekundách je nastavení dokončeno
a displej se vrátí k normálnímu režimu
přehrávání/příjmu.
Poznámka
Nastavte do 3 sekund po vybrání položky.
Pomocí infračerveného dálkového ovládání
V kroku 2: stiskněte < nebo , místo otočného
ovladače VOL.
Úprava ekvalizačního frekvenčního
průběhu — EQ7 Tune
Parametry ekvalizační křivky můžete upravit
a uložit pro různé tónové rozsahy.
1
2
Zvolte zdroj, a poté stiskněte (MENU).
3
Otáčejte ovladačem SEEK, dokud se
neobjeví “EQ7 Tune”, a poté stiskněte
tlačítko (ENTER).
4
Otáčejte ovladačem SEEK pro výběr
požadovaného typu ekvalizéru, a poté
stiskněte tlačítko (ENTER).
5
Otáčejte ovladačem SEEK pro nastavení
požadované úrovně hlasitosti.
Úroveň hlasitosti je nastavitelná s krokem
1 dB od –10 dB do +10 dB.
6
7
Pro obnovení výrobního nastavení křivky
ekvalizéru stiskněte a podržte tlačítko (ENTER)
v krocích 5 nebo 6, a poté otáčejte ovladačem
SEEK pro volbu “YES.”
Pomocí infračerveného dálkového ovládání
V krocích 2, 3 a 5: stiskněte M nebo m místo ovladače
SEEK; V krocích 4 a 7: stiskněte < nebo , místo
ovladače SEEK. V kroku 6: stiskněte < nebo ,
místo tlačítka (ENTER).
Nastavení položek v menu —
MENU
1
2
Stiskněte tlačítko (MENU).
Otáčejte ovladačem SEEK, dokud se
neobjeví požadovaná položka menu, a
poté stiskněte tlačítko (ENTER).
Položky se mění následovně:
Setup y Display y Receive Mode
y Sound y Edit y List
3
Otáčejte ovladačem SEEK, dokud se
neobjeví požadovaná nastavovaná
položka, a poté stiskněte tlačítko
(ENTER).
Digitální indikace se přesune na pravou
stranu (výběr nastavování).
4
Otáčejte ovladačem SEEK pro výběr
nastavování, a poté stiskněte tlačítko
(ENTER).
Nastavování je dokončeno.
5
Stiskněte tlačítko (MENU).
Displej se vrátí do režimu normálního přehrávání.
Otáčejte ovladačem SEEK, dokud se
neobjeví “Sound”, a poté stiskněte
tlačítko (ENTER).
Stiskněte tlačítko (ENTER) pro
přesunutí na další frekvenci.
Otáčejte ovladačem SEEK pro výběr
“YES”, a poté stiskněte tlačítko
(ENTER).
Nastavení je dokončeno a displej se vrátí
k normálnímu režimu přehrávání/příjmu.
Poznámka
Zobrazované položky se mohou lišit podle zdroje
a nastavení.
Pomocí infračerveného dálkového ovládání
V krocích 2 a 3: stiskněte M nebo m místo ovladače SEEK;
v kroku 4 stiskněte < nebo , místo ovladače SEEK.
pokračování na další straně t
11
Je možné nastavit následující položky
(podrobnosti naleznete na referenční stránce):
“z” indikuje výchozí nastavení.
Nastavení
Nastavení hodin (strana 4)
CT (časový signál)
Zapnutí “on” nebo vypnutí “off” (z) (strana 9,
10).
BEEP (zvukový signál)
Zapnutí “on” (z) nebo vypnutí “off.”
AUX-A (externí zdroj zvuku)*1
Pro zapnutí “on” (z) nebo vypnutí “off” displeje
zdroje (strana 14).
Displej
Clock (hodiny)
Pro zobrazení hodin a současné zobrazení
položek/obrázku.
– “on”: pro současné zobrazení.
– “off” (z): pro současné nezobrazování.
A.IMG (Automatický obrázek)
Režim automatického obrázku automaticky
mění (každých 10 sekund) zobrazované
obrázky.
– “off” (z): pro vypnutí automatické změny
obrázků.
– “SA”: pro opakované krokové zobrazování
obrázků spektrálního analyzéru.
– “Movie”: pro opakované krokové zobrazování
obrázků filmového režimu.
– “ALL”: pro opakované krokové zobrazování
obrázků ve všech režimech zobrazení.
INFO (zobrazení informací)
Pro zobrazování položek (v závislosti na zdroji,
apod.) ve středové části displeje při zobrazení
obrázku.
– “on” (z): pro zobrazení položek.
– “off”: pro nezobrazení žádných položek.
Dimmer (jas osvětlení displeje)
Pro nastavení jasu displeje.
– “Auto” (z): pro automatické ztmavnutí
displeje při zapnutí světel.
– “on”: pro ztmavnutí displeje.
– “off”: pro vypnutí snižování jasu.
DEMO*1 (demonstrační režim)
Zapnutí “on” nebo vypnutí “off” (strana 4).
A.Scroll (automatický posun textu)
Pro automatický posun textu zobrazovaných
položek při změně disku/skupiny/skladby.
– “on”: pro zapnutí.
– “off” (z): vypnutí posunu.
Mono (monofonní režim)
Pro vylepšení slabého příjmu FM zvolte režim
monofonního příjmu.
– “on”: pro poslech stereofonního vysílání
monofonně.
– “off” (z): pro poslech stereofonního vysílání stereo.
Regional*2
Zapnutí “on” nebo vypnutí “off” (strana 10).
Zvuk
EQ7 Tune (strana 11)
HPF (horní propust)
Pro volbu frekvence „ořezání” předních/zadních
reproduktorů: “off,” (z), “78 Hz” nebo “125 Hz.”
LPF (dolní propust)
Pro volbu frekvence „ořezání” pro subwoofer:
“off,” (z), “125 Hz” nebo “78 Hz.”
Fyziologická korekce
Pro vylepšení hloubek a výšek při nízké
hlasitosti.
– “on”: pro zdůraznění hloubek a výšek.
– “off” (z): pro nezdůraznění hloubek a výšek.
AUX Level
Pro nastavení úrovně hlasitosti pro každé
připojené externí zařízení (strana 14). Toto
nastavení ruší potřebu měnit hlasitost při
přepínání mezi zdroji.
Editace
Name Edit (editace jména) (strana 13)
Name Delete (vymazání jména) (strana 13)
BTM (strana 8)
*1 Pokud je přístroj vypnutý.
*2 Když je přijímán signál FM.
Používání doplňkového zařízení
Měnič CD/MD
Volba měniče
1 Stiskněte opakovaně tlačítko (SOURCE),
dokud se neobjeví “CD” nebo “MD”.
2 Stiskněte opakovaně tlačítko (MODE), dokud
se neobjeví požadovaný měnič.
Číslo
Číslo
přístroje disku
Indikace LP2/
LP4*
Režim příjmu
12
Local (režim místního vyhledávání)
– “on”: pro naladění stanic pouze se silným
signálem.
– “off” (z): pro naladění normálního příjmu.
Spustí se přehrávání.
* Při přehrávání disků MDLP.
Přeskakování disků
1 Během přehrávání stiskněte tlačítko
(ENTER), dokud se neobjeví “DISC”.
2 Otáčejte ovladačem SEEK, dokud se neobjeví
požadovaný disk.
Přeskakování skupin a disků pomocí
infračerveného dálkového ovládače.
1 Během přehrávání stiskněte M nebo m.
Pro
přeskočení
Stiskněte M nebo m.
skupiny
a uvolněte (chvíli podržte).
skupiny
souvisle
během 2 sekund od prvního
uvolnění.
disků
opakovaně.
disků souvisle a potom stiskněte znovu během
2 sekund a podržte.
Opakované a náhodné přehrávání
1 Během přehrávání stiskněte opakovaně (1)
(REP) nebo (2) (SHUF), dokud se neobjeví
požadované nastavení.
Zvolte
Pro přehrávání
REP-DISC*1
disku opakovaně.
SHUFChanger*1
skladeb v měniči v náhodném
pořadí.
SHUF-ALL*2
skladeb ve všech přístrojích
v náhodném pořadí.
*1 Pokud je připojen jeden nebo více měničů
CD/MD.
*2 Pokud je připojen jeden nebo více měničů
CD nebo dva nebo více měničů MD.
Pro návrat do režimu normálního přehrávání
zvolte “REP-OFF” nebo “SHUF-OFF.”
Tip
“SHUF-ALL” nebude přehrávat náhodně skladby mezi
CD a měničem MD.
Pojmenování disku
Když přehráváte disk v CD měniči pomocí
funkce CUSTOM FILE, můžete si každý disk
pojmenovat vlastním jménem o délce maximálně
8 znaků (Disc Memo).
Pokud pojmenujete disk, zobrazí se jméno na
seznamu (strana 14).
1 Při přehrávání disku, který chcete pojmenovat,
stiskněte (MENU).
2 Otáčejte ovladačem SEEK, dokud se neobjeví
“Edit”, a poté stiskněte tlačítko (ENTER).
3 Otáčejte ovladačem SEEK, dokud se neobjeví
“Name Edit” , a poté stiskněte tlačítko (ENTER).
4 Otáčejte ovladačem SEEK, dokud se neobjeví
požadovaný znak.
Znaky se mění následovně:
A y B y C ... y 0 y 1 y 2 ... y +
y – y ... y (mezera) y A
Pro přepínání mezi číslicemi stiskněte
tlačítko (ENTER).
Opakujte tuto činnost až do zadání celého
jména.
Po vložení posledního znaku vpravo
a stisknutí tlačítka (ENTER) se objeví
potvrzovací dialog.
5 Otáčejte ovladačem SEEK pro volbu “YES”,
a poté stiskněte tlačítko (ENTER).
Nastavování je dokončeno a displej se vrátí k
normálnímu režimu přehrávání.
Pro zobrazení jména stiskněte během přehrávání
tlačítko (DSPL) na infračerveném dálkovém
ovladači.
Tipy
• Pro opravu nebo vymazání znaku jej přepište nebo
zadejte “ ”.
• Disc Memo má vždy přednost před titulem
zaznamenaným na disku.
• Disk v přístroji můžete pojmenovat, pokud je
připojen měnič s funkcí CUSTOM FILE.
• “REP-TRACK” a všechna nastavení náhodného
přehrávání jsou pozastaveny do dokončení
pojmenování disku.
Pomocí infračerveného dálkového ovládání
V krocích 2 až 4: stiskněte M nebo m místo ovladače
SEEK; v kroku 4: stiskněte < nebo , pro změnu
číselného zobrazování; v kroku 5: stiskněte < nebo
, místo ovladače SEEK.
Vymazání vlastního jména
1 Vyberte přístroj, na kterém je uloženo vlastní
jméno, které chcete vymazat, a poté stiskněte
(MENU).
2 Otáčejte ovladačem SEEK, dokud se neobjeví
“Edit”, a poté stiskněte tlačítko (ENTER).
3 Otáčejte ovladačem SEEK, dokud se neobjeví
“Name Delete”, a poté stiskněte tlačítko (ENTER).
Objeví se uložené jméno.
4 Otáčejte ovladačem SEEK pro výběr jména,
které chcete smazat.
5 Stiskněte (ENTER).
Objeví se potvrzovací dialog.
6 Otáčejte ovladačem SEEK pro volbu “YES”,
a poté stiskněte tlačítko (ENTER).
pokračování na další straně t
13
Jméno je vymazáno a objeví se “Continue”,
pokud jsou uložena další jména. Pokud chcete
vymazat další jména, otáčejte ovladačem
SEEK pro volbu “YES,” a poté opakujte kroky
4 až 6.
7 Stiskněte tlačítko (MENU).
Přístroj se vrátí do režimu normálního
přehrávání.
Pomocí infračerveného dálkového ovládání
V krocích 2 až 4: stiskněte M nebo m místo ovladače
SEEK; V kroku 6: stiskněte < nebo , místo
ovladače SEEK.
Vyhledávání disku podle jména —
LIST
Můžete vybrat disk ze seznamu při připojení
měniče CD s funkcí CUSTOM FILE nebo
měniče MD.
Pokud přiřadíte disku jméno, zobrazí se jméno na
seznamu. Podrobnosti o značení disku viz strana 13.
1 Během přehrávání stiskněte (MENU).
2 Otáčejte ovladačem SEEK, dokud se neobjeví
“List”, a poté stiskněte tlačítko (ENTER).
Objeví se číslo nebo jméno disku.
3 Otáčejte ovladačem SEEK, dokud se neobjeví
požadovaný disk.
4 Stiskněte (ENTER) pro přehrání disku.
Displej se vrátí do režimu normálního
přehrávání.
Následují ovladače, na otočném dálkovém
ovladači, vyžadují jiné ovládání z přístroje.
• Ovladač PRESET/DISC
Pro ovládání radiopřijímače/CD stejné jako M
nebo m na infračerveném dálkovém ovladači
(vtlačit a otáčet).
• Ovládání hlasitosti (VOL)
Stejné ovládání jako ovladač hlasitosti na
přístroji (otáčejte).
• Ovladač SEEK/AMS
Pro ovládání radiopřijímače/CD stejné jako <
nebo , na infračerveném dálkovém ovladači
(otáčejte nebo otáčejte a podržte).
Změna směru ovládání
Směr ovládání jednotlivých ovládacích prvků je
při výrobě nastaven tak, jak je uvedeno níže.
Pro zvýšení
Pro snížení
Pokud je třeba otočný ovladač namontovat na
pravou stranu sloupku řízení, můžete obrátit
směr ovládání.
1 Při stisknutí ovladače hlasitosti VOL, stiskněte
a podržte (SOUND).
Pomocí infračerveného dálkového ovládání
Během přehrávání stiskněte (LIST). Stiskněte
opakovaně M nebo m, dokud se neobjeví požadovaný
disk, a poté stiskněte tlačítko (ENTER).
Otočný dálkový ovladač RM-X4S
Nalepení štítku
Štítek s popisem ovladačů nalepte podle toho, jak
budete otočný ovladač připevňovat.
SOUND
MODE
DSPL
Volitelné přenosné zařízení SONY můžete
připojit do konektoru BUS AUDIO IN/AUX IN
na přístroji. Pokud není ke konektoru připojen
měnič nebo jiné zařízení, umožní vám přístroj
poslech přenosného zařízení pomocí
reproduktorů v automobilu.
DSPL
MODE
SOUND
Umístění ovládacích prvků
Odpovídající tlačítka na otočném dálkovém
ovladači ovládají stejné funkce jako tlačítka na
přístroji nebo infračerveném dálkovém ovladači.
Volba externího zařízení
MODE
OFF
SOURCE
DSPL
14
VOL
SEEK/AMS
Poznámka
Při připojování přenosného zařízení se ujistěte, zda
není zapojen konektor BUS CONTROL IN. Pokud je
do BUS CONTROL IN připojeno zařízení, není možno
zvolit “AUX” pomocí (SOURCE).
Tip
Když připojujete současně přenosné zařízení a měnič,
použijte volitelný AUX-IN volič.
ATT
SOUND
PRESET/
DISC
Externí audio zařízení
OFF
1 Stiskněte opakovaně tlačítko (SOURCE),
dokud se neobjeví “AUX”.
Ovládejte přímo přenosné zařízení.
Pro nastavení úrovně hlasitosti externího zařízení
se podívejte na “AUX Level” na strana 12.
Doplňující informace
Bezpečnostní upozornění
• Jestliže jste svůj automobil zaparkovali tak, že na
něj dopadá přímé sluneční záření, nechejte přístroj
před použitím vychladnout.
• Automatická (motorová) anténa se při provozu
přístroje vysune automaticky.
Kondenzace vlhkosti
Za deštivých dní nebo na velmi vlhkých místech se
může na optických součástech uvnitř přístroje
a na displeji vytvořit kondenzace vlhkosti. Pokud
tato situace nastane, nebude přístroj správně
pracovat. V takovém případě vyjměte z přístroje
disk a počkejte přibližně jednu hodinu, dokud se
vlhkost nevypaří.
Aby zůstala zachována vysoká
kvalita zvuku
Dejte pozor, aby nedošlo k postříkání přístroje nebo
disků džusem nebo jinými nealkoholickými nápoji.
Poznámky k diskům
• Aby disk zůstal čistý, nedotýkejte se jeho povrchu.
Uchopte disk za jeho okraj.
• Před zahájením přehrávání
očistěte disky běžně dostupnou
čistící utěrkou. Povrch disku
otírejte od středu směrem ven.
K čištění nepoužívejte
rozpouštědla jako je benzín,
ředidlo, běžně dostupné čisticí
prostředky ani antistatické
spreje, určené pro čištění
klasických analogových desek.
Poznámky k diskům CD-R/CD-RW
• Některé disky CD-R/CD-RW se nemusí na tomto
přístroji podařit přehrát (záleží na záznamovém
zařízení a stavu disku).
• Nelze přehrávat disky CD-R/CD-RW, které nejsou
uzavřeny.
Hudební disky kódované
technologiemi na ochranu
autorských práv
Tento přístroj je určen pro přehrávání disků, které
jsou v souladu s normou Compact Disc (CD).
V nedávné době začaly některé společnosti vyrábět
a prodávat hudební disky, zakódované
prostřednictvím různých technologií na ochranu
autorských práv. Mějte prosím na paměti, že některé
z těchto disků nebude možné na tomto přístroji
přehrát, pokud neodpovídají normě pro disky CD.
• Pokud disky nepoužíváte, uskladněte je do
pouzdra nebo zásobníku.
• Nevystavujte disky horku/vysokým teplotám.
O souborech MP3
Nenechávejte disky na palubní desce nebo zadním
panelu vozu zaparkovaného na přímém slunci.
• Nelepte na disky štítky a nepoužívejte disky
s lepivým inkoustem/zbytky. Takové disky se
mohou během používání přestat otáčet a způsobit
tak poruchu nebo zničení disku.
MP3, což je zkratka pro MPEG-1 Audio Layer-3, je
standard pro kompresi hudebního souboru.
Umožňuje komprimaci dat ze zvukového CD na
přibližně 1/10 původní velikosti.
• Přístroj je kompatibilní s formáty ISO 9660 level
1/level 2, rozšířeným formátem, tagy ID3 ve verzi
1.0, 1.1, 2.2, 2.3 a 2.4, a Multi Session (s více
sekcemi).
• Maximální počet:
– složek (skupin): 150 (včetně kořenové
a prázdných složek)
– souborů MP3 (skladeb) a složek obsažených na
disku: 300 (pokud název souboru/složky
obsahuje mnoho znaků, tento počet se může
snížit na méně, než 300).
– zobrazitelných znaků pro název složky/souboru
je 32 (Joliet), nebo 32/64 (Romeo); tagů ID3 15/
30 znaků (1.0, 1.1, 2.2 a 2.3), nebo 63/126 znaků
(2.4).
• Nepoužívejte žádné disky s připevněnými štítky
nebo nálepkami.
Použití takových disků může být příčinou
následujících závad:
– Neschopnost vysunout disk (v důsledku
odloupnutí štítku nebo nálepky a následného
ucpání výsuvného mechanismu disku).
– Neschopnost správně číst zvuková data (např.
přeskakování při přehrávání nebo neschopnost
přehrávat) z důvodu scvrknutí štítku nebo
nálepky vlivem tepla, v jehož důsledku dojde ke
zkroucení disku.
• Na tomto přístroji není možno přehrávat disky
nestandardního tvaru (například srdce, čtverec,
hvězda). V opačném případě může dojít
k poškození přístroje. Nepoužívejte takové disky.
• Na tomto přístroji není možno přehrávat disky CD
o průměru 8 cm.
pokračování na další straně t
15
Pořadí přehrávání souborů MP3
MP3
Složka (skupina)
Soubor MP3 (skladba)
V případě jakýchkoli dotazů nebo problémů,
týkajících se Vašeho přístroje, na které nenajdete
odpověď v této příručce, se prosím obraťte na
nejbližšího prodejce Sony.
Údržba
Výměna lithiové baterie
infračerveného dálkového ovladače
Poznámky
• Zkontrolujte, zda jste disk uzavřeli před používáním
v přístroji.
• Při pojmenovávání souborů MP3 nezapomeňte
přidat k názvu souboru příponu “.mp3”.
• Budete-li přehrávat soubor MP3 s vysokým datovým
tokem (jako je například 320 kbps), může docházet
k výpadkům zvuku.
• Při přehrávání souborů MP3 s VBR (proměnný
datový tok), nebo při rychlém posunu dopředu/
dozadu se nemusí zobrazovat správně doba
přehrávání.
• Pokud je disk zaznamenán v Multi Session (s více
sekcemi), je rozeznán a přehráván pouze formát
první skladby v první sekci (jakýkoliv další formát je
přeskočen). Priorita formátů je v pořadí CD-DA,
ATRAC CD a MP3.
– Pokud je první skladba CD-DA, budou přehrávány
pouze CD-DA v první sekci.
– Pokud první skladba není CD-DA, budou
přehrávány sekce ATRAC CD nebo MP3. Pokud
nejsou na disku žádná data v těchto formátech,
zobrazí se “NO MUSIC”.
O ATRAC CD
Formát ATRAC3plus
Zkratka „ATRAC3“ znamená „Adaptive Transform
Acoustic Coding3“, což je technologie komprese
zvuku. Umožňuje komprimaci dat ze zvukového
CD na přibližně 1/10 původní velikosti.
ATRAC3plus je rozšířený formát ATRAC3, který
umožňuje komprimaci dat ze zvukového CD na
přibližně 1/20 původní velikosti. Přístroj podporuje
oba formáty ATRAC3 a ATRAC3plus.
ATRAC CD
ATRAC CD jsou nahraná zvuková data z CD, která
jsou komprimována do formátu ATRAC3 nebo
ATRAC3plus pomocí autorizovaného softwaru,
jako je SonicStage 2.0 nebo novější, nebo
SonicStage Simple Burner.
• Maximální počet:
– složek (skupin): 255
– souborů (skladeb): 999
• Zobrazí se název složky/souboru a textové
informace zapsané softwarem SonicStage.
Podrobnosti o ATRAC CD naleznete v návodu
k obsluze SonicStage nebo SonicStage Simple Burner.
16
Poznámka
Ujistěte se, že ATRAC CD vytváříte pomocí
autorizovaného softwaru SonicStage 2.0 nebo
novější, nebo SonicStage Simple Burner 1.0 nebo 1.1,
které jsou dodávány s výrobky Sony Network.
Za normálních podmínek je provozní životnost
baterie přibližně 1 rok. (Tato provozní životnost
může být v závislosti na podmínkách používání
kratší.)
Jestliže je baterie slabá, snižuje se dosah
infračerveného dálkového ovladače. Nahraďte
baterii novou lithiovou baterií CR2025. Při použití
jakékoliv jiné baterie hrozí nebezpečí požáru nebo
výbuchu.
x
stranou + nahoru
Poznámky k používání lithiových baterií
• Udržujte lithiovou baterii mimo dosah dětí.
V případě, že dojde k polknutí baterie, vyhledejte
okamžitě lékařskou pomoc.
• Aby byl zajištěn dobrý kontakt, otřete baterii suchým
hadříkem.
• Při instalaci baterie dbejte na dodržení její správné
polarity.
• Nedržte baterii pomocí kovových pinzet, aby nedošlo
ke zkratu.
VAROVÁNÍ
V p¯ÌpadÏ öpatnÈho zach·zenÌ m˘ûe baterie
explodovat.
NenabÌjejte baterii, nerozebÌrejte baterii ani
neh·zejte baterii do ohnÏ.
Výměna pojistky
Při výměně pojistky zajistěte, aby
byla použita pojistka se stejným
proudovým zatížením, jaké je
uvedeno na originální pojistce.
Jestliže dojde k přetavení
pojistky, zkontrolujte připojení
napájení a vyměňte pojistku.
V případě, že se pojistka po
výměně opět přetaví, může jít
o vnitřní závadu. V takovém
případě prosím požádejte
o pomoc nejbližšího prodejce Sony.
Pojistka
(10 A)
Čištění konektorů
Pokud jsou konektory mezi vlastním přístrojem
a předním panelem znečištěné, nemusí přístroj
pracovat správně. Aby k takovým situacím
nedocházelo, odejměte čelní panel (strana 4)
a očistěte konektory vatovým tampónem
namočeným v alkoholu. Při čištění nepoužívejte
nadměrnou sílu. V opačném případě by mohlo dojít
k poškození konektorů.
1 Vložte oba uvolňovací klíče současně, až
správně zapadnou.
Háčky směřují
dovnitř.
2 Zatáhněte za uvolňovací klíče, aby se
přístroj odjistil.
Zadní plocha předního
panelu
Vlastní přístroj
Poznámky
• Z bezpečnostních důvodů vypněte před čištěním
konektorů motor vozidla a vyjměte klíček ze spínací
skříňky (zapalování).
• Nikdy se nedotýkejte konektorů prsty nebo
jakýmikoli kovovými předměty.
3 Vysuňte přístroj částečně ven z místa
upevnění.
Vyjmutí přístroje
1
Sundejte ochranný rámeček.
1 Odejměte přední panel (strana 4).
2 Zahákněte uvolňovací klíče za ochranný
rámeček.
Technické údaje
Část přehrávače disků CD
Odstup signál/šum: 120 dB
Frekvenční rozsah: 10 – 20 000 Hz
Kolísání: neměřitelné
Část radiopřijímače
FM
Uvolňovací klíče natočte
podle obrázku.
3 Tahem za uvolňovací klíče odejměte
ochranný rámeček.
Rozsah ladění: 87,50 – 108,00 MHz
Konektor antény: externí anténní konektor
Mezifrekvenční kmitočet: 10,7 MHz/450 kHz
Užitná citlivost: 9 dBf
Citlivost: 75 dB při 400 kHz
Odstup signál/šum: 67 dB (stereo), 69 dB (mono)
Harmonické zkreslení při 1 kHz: 0,5 % (stereo),
0,3 % (mono)
Odstup kanálů: 35 dB při 1 kHz
Frekvenční rozsah: 30 – 15 000 Hz
MW/LW
2
Vyjměte přístroj ven.
Rozsah ladění:
MW: 531 - 1.602 kHz
LW: 153 - 279 kHz
Konektor antény: externí anténní konektor
Mezifrekvenční kmitočet: 10,7 MHz/450 kHz
Citlivost: MW: 30 µV, LW: 40 µV
Část výkonového zesilovače
Výstupy: Výstupy pro reproduktory (konektory
s pojistkou)
Impedance reprosoustav: 4 – 8 ohmů
pokračování na další straně t
17
Maximální výstupní výkon: 52 W × 4 (při 4 Ohmech)
Všeobecné údaje
Výstupy:
Výstupní zdířky audio (přední/zadní)
Výstupní konektor pro Subwoofer (mono)
Zdířka pro ovládání automatické (motorové)
antény
Zdířka pro ovládání výkonového zesilovače
Vstupy:
Zdířka pro ovládání telefonu (ATT)
Zdířka pro ovládání podsvícení
Vstupní zdířka pro ovládání sběrnice BUS
Audio vstup sběrnice/zdířka pro externí zařízení
AUX IN
Vstupní konektor pro dálkový ovladač
Vstupní konektor pro anténu
Ovládaní kmitočtové charakteristiky:
Hloubky: ±8 dB při 100 kHz
Výšky: ±8 dB při 10 kHz
Fyziologická korekce:
+8 dB při 100 kHz
+2 dB při 10 kHz
Napájení: Autobaterie 12 V stejnosměrné
(uzemněný záporný pól)
Rozměry: Přibližně 178 × 50 × 188 mm (š/v/h)
Montážní rozměry: Přibližně 182 × 53 × 162 mm (š/v/h)
Hmotnost: Přibližně 1,6 kg
Dodávané příslušenství:
Infračervený dálkový ovladač RM-X142
Součásti pro instalaci a zapojení (1 souprava)
Pouzdro na čelní panel (1)
Volitelné příslušenství/vybavení:
Otočný dálkový ovladač: RM-X6S, RM-X4S
Kabel sběrnice BUS (dodávaný s RCA kabelem):
RC-61 (1 m), RC-62 (2 m)
Měnič CD (10 disků): CDX-757MX,
CDX-T70MX
Měnič CD (6 disků): CDX-T69
Měnič MD (6 disků): MDX-66XLP
Volič zdroje: XA-C30
Přepínač zdroje signálu AUX-IN: XA-300
AmerickÈ a zahraniËnÌ patenty licencovanÈ
spoleËnostÌ Dolby Laboratories
Poznámka
Tento přístroj nemůže být připojen k digitálnímu
předzesilovači nebo k ekvalizéru, který je kompatibilní
se sběrnicí Sony BUS.
Design a specifikace podléhají změnám bez
upozornění.
• Pro pájení byla použita bezolovnatá pájka (více
než 80 %).
• Při výrobě desek s plošnými spoji se nepoužívají
halogenované samozhášecí přísady.
• Při výrobě skříněk se nepoužívají halogenované
samozhášecí přísady.
• VOC (Volatile Organic Compound)-pro potisk
•
18
obalů je používaný inkoust založený na volném
rostlinném oleji.
Pro výplně v balení není používána polystyrénová
pěna.
Řešení problémů
Následující kontrolní seznam vám pomůže při
odstraňování problémů, se kterými se můžete při
použití přístroje setkat.
Předtím, než začnete tento seznam procházet, prosím
zkontrolujte zapojení přístroje a provozní postupy.
Všeobecné údaje
Do přístroje není přiváděno žádné napájecí
napětí.
• Zkontrolujte správné zapojení kabelů. Jestliže je
všechno v pořádku, zkontrolujte pojistku.
• Pokud je přístroj vypnutý a zhasne displej, není
možné jej ovládat dálkovým ovladačem.
t Zapněte přístroj.
Nevysouvá se automatická (motorová) anténa.
Automatická (motorová) anténa není vybavena
reléovou skříňkou.
Žádný zvuk.
• Hlasitost zvuku je příliš nízká.
• Je zapnuta funkce ATT (ztlumení) nebo Telephone
ATT (ztlumení při příjmu telefonního hovoru, když je
připojen kabel rozhraní telefonu v automobilu do
zdířky ATT).
• Poloha ovladače vyvážení předních-zadních kanálů
(FAD) není nastavena pro systém se dvěma
reproduktory.
• Měnič CD není kompatibilní s formátem disku (MP3/
ATRAC CD).
t Přehrávejte pomocí Sony MP3 kompatibilního
měniče CD nebo tohoto přístroje.
Neozývá se zvuková signalizace (pípnutí).
• Zvuková signalizace (pípnutí) je vypnuta (strana 12).
• Je připojen doplňkový výkonový zesilovač
a nepoužíváte vestavěný zesilovač.
Byl vymazán obsah paměti.
• Bylo stisknuto tlačítko RESET.
t Uložte nastavení a údaje do paměti znovu.
• Došlo k odpojení napájecího kabelu nebo
akumulátoru vozidla.
• Napájecí kabel není zapojen správně.
Jsou vymazány uložené stanice a nastavení
hodin.
Pojistka je přepálená.
Při přepínání klíče zapalování vzniká hluk.
Kabely autorádia nejsou připojeny správně
ke konektoru pro elektrické příslušenství vozidla.
Z displeje zmizí zobrazení nebo se na displeji
nic neobjeví.
• Ztlumení jasu je nastaveno na zapnuto - “Dimmer
on”(strana 12).
• Úhel předního panelu není správný.
t Nastavte úhel předního panelu stisknutím a
držením tlačítka (ANGLE) (strana 7).
• Podržíte-li stisknuté tlačítko (OFF), displej zhasne.
t Opět stiskněte a podržte tlačítko (OFF), až se
displej rozsvítí.
• Jsou znečistěné konektory (strana 17).
Nepracuje DSO.
V závislosti na typu interiéru vozidla nebo druhu
hudby, nemusí mít DSO žádaný účinek.
Obrázky se mění automaticky.
V režimu Auto Image nemůže být zobrazen vybraný
obrázek.
t Pro zobrazení pouze vybraného obrázku nastavte
“A.IMG off” (strana 12).
Nezobrazují se žádné informace.
t Nastavte “Info on” (strana 12).
Přehrávání CD/MD
Disk nelze vložit.
• V přehrávači je již vložen jiný disk.
• Disk byl násilím vložen obráceně nebo špatně.
Disk se nepřehrává.
• Znečištěný nebo vadný disk.
• Vložené CD-R/CD-RW není určeno pro poslech
hudby (strana 15).
Nelze přehrávat soubory MP3.
Disk není v kompatibilním formátu a verzi MP3
(strana 15).
U souborů MP3 trvá déle, než se spustí
přehrávání (ve srovnání s jinými disky).
U následujících typů disků může dojít k prodlevě při
zahájení přehrávání:
– Disk, na němž je zaznamenána komplikovaná
stromová struktura.
– Disk zaznamenaný v režimu Multi Session (s více
sekcemi).
– Disk, na který lze přidávat data.
Nepřehrává se ATRAC CD.
• Disk není vytvořen autorizovaným softwarem, jako
je SonicStage nebo SonicStage Simple Burner.
• Skladby, které nejsou zahrnuty ve skupinách, není
možné přehrávat.
Informace na displeji se neposunují.
• U disků s velkým množstvím znaků v názvech je to
možné.
• “A.Scroll” není nastaveno na vypnuto.
t Nastavte “A.Scroll on” (strana 12) nebo stiskněte
(SCRL) na infračerveném dálkovém ovladači.
Zvuk přeskakuje.
• Přístroj není správně nainstalován.
t Instalujte přístroj pod úhlem menším než 45° do
pevné části automobilu.
• Znečištěný nebo vadný disk.
Nepracují ovládací tlačítka přístroje.
Disk se nevysune.
Stiskněte tlačítko RESET (strana 4).
Na displeji zdroje se neobjevuje “MS” nebo
“MD” při současném připojení MGS-X1 a
měniče MD.
Přístroj považuje MGS-X1 za MD přehrávač.
t Stiskněte (SOURCE) až se objeví “MS” nebo
“MD”, potom stiskněte opakovaně (MODE).
Příjem rozhlasového vysílání
Není možno přijímat žádné stanice.
Zvuk je rušen šumy.
• Zapojte napájecí vodič motorové antény (modrý)
nebo napájecí vodič elektrického příslušenství
vozidla (červený) k napájecímu kabelu anténního
zesilovače ve voze (pouze tehdy, pokud je vaše
vozidlo vybaveno vestavěnou anténou FM/MW/LW
v zadním nebo bočním skle).
• Zkontrolujte zapojení antény vozidla.
• Automatická (motorová) anténa se nevysune.
t Zkontrolujte zapojení ovládacího kabelu
automatické (motorové) antény.
• Zkontrolujte frekvenci.
• Když je zapnutý režim DSO, je zvuk občas
omezován šumem.
t Nastavte režim DSO na “off” (strana 7).
Není možné naladění stanic na předvolbách.
• Uložte do paměti správnou frekvenci stanice.
• Signál rozhlasového vysílače je příliš slabý.
Není možné automatické ladění stanic.
• Režim lokálního vyhledávání je nastaven na “on.”
t Nastavte “Local off” (strana 12).
• Signál rozhlasového vysílače je příliš slabý.
t Použijte manuální ladění.
Při příjmu stanice FM bliká indikátor “ST”.
• Nalaďte frekvenci přesně.
• Signál rozhlasového vysílače je příliš slabý.
t Nastavte “Mono on” (strana 12).
Stereofonní FM vysílání je přijímáno
monofonně.
Přístroj je v režimu monofonního příjmu.
t Nastavte “Mono off” (strana 12).
RDS
Po několika sekundách poslechu se spustí
vyhledávání SEEK.
Tato stanice není TP stanicí nebo má slabý signál.
t Vypněte TA (strana 10).
Žádné dopravní zpravodajství.
• Zapněte TA (strana 10).
• Stanice nevysílá žádné dopravní zpravodajství,
přestože se jedná o TP stanici.
t Nalaďte jinou stanici.
V režimu PTY se zobrazí indikace “- - - - - - - -.”
• Aktuální naladěná stanice není stanicí RDS.
• Nejsou přijímána data RDS.
• Stanice nespecifikuje typ programu.
Chybová hlášení/zprávy
Blank*1
Na MD nejsou zaznamenány skladby MD.*2
t Přehrávejte MD se zaznamenanými skladbami.
pokračování na další straně t
19
Error*1
• Disk je znečištěný nebo je vložen obráceně.*2
t Očistěte disk a vložte jej správně.
• Disk nelze z nějakého důvodu přehrát.
t Vložte jiný disk.
Failure
Nesprávné zapojení reproduktorů/zesilovače.
t Podívejte se do instalační příručky tohoto přístroje
a zkontrolujte zapojení.
Load
Měnič načítá disk.
t Počkejte na dokončení načtení.
Local Seek +/–
Během automatického ladění je zapnut režim
lokálního vyhledávání.
NO AF
Aktuální naladěná stanice nemá žádné alternativní
frekvence.
t Otáčejte < nebo , když bliká jméno stanice.
Přístroj zahájí vyhledávání jiné frekvence se
stejnými daty PI (Identifikace Programu)
(zobrazuje se “PI SEEK”).
NO Data
Všechna vlastní jména byla vymazána nebo není žádné
uloženo.
NO Disc
V měniči CD/MD není vložen disk.
t Vložte disk do měniče.
NO Disc Name
Ve stopě není zapsáno jméno disku.
NO Group Name
Ve stopě není zapsáno jméno skupiny.
NO ID3 Tag
V souboru MP3 nejsou zapsány žádné informace
v ID3.
NO Info
V souborech ATRAC3/ATRAC3plus nejsou zapsány
žádné textové informace.
NO Magazine
V měniči CD není vložen zásobník.
t Vložte zásobník do měniče.
NO Music
Na disku nejsou hudební soubory.
t Vložte do přístroje hudební CD nebo MP3 disk.
NO TP
Přístroj bude pokračovat v hledání dostupných stanic
s dopravním programem.
NO Track Name
Ve stopě není zapsáno jméno skladby.
Not Read
Přistroj nenačetl informace o disku.
t Načtěte disk, potom jej vyberte v seznamu.
Not Ready
Víko měniče MD je otevřeno nebo není správně
vložen MD.
t Zavřete víko nebo vložte správně MD.
20
Offset
Mohlo dojít k výskytu interní závady.
t Zkontrolujte správné zapojení kabelů. Pokud je
nadále na displeji zobrazena indikace chyby,
obraťte se na nejbližšího prodejce Sony.
Read
Přístroj načítá všechny skladby a informace
o skupinách na disku.
t Počkejte na dokončení čtení a přehrávání se spustí
automaticky. Může to trvat až jednu minutu
v závislosti na struktuře disku.
Push Reset
Přehrávač CD a měnič CD/MD nepracuje z důvodu
nějakého problému.
t Stiskněte tlačítko RESET (strana 4).
“
” nebo “
”
Při rychlém posunu ve skladbě dopředu nebo dozadu
jste dosáhli začátku nebo konce disku a není možno
pokračovat dále.
“s”
Přístroj neumí zobrazit tento znak.
*1 Pokud se během přehrávání CD nebo MD objeví
chyba, číslo disku CD nebo MD se neobjeví na
displeji.
*2 Číslo disku způsobuje chybu, která se objevuje na
displeji.
Pokud vám tato řešení nepomohou situaci zlepšit,
obraťte se na nejbližšího prodejce Sony.
Pokud vezmete přístroj do opravy z důvodu
problémů s přehráváním CD, přineste disk, který
jste používali při vzniku problému sebou.
Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)
Download PDF