Sony | WX-GT90BT | Sony WX-GT90BT CD přehrávač s bezdrátovou technologií BLUETOOTH® Návod k obsluze

000COV.book Page 1 Tuesday, January 15, 2013 1:44 PM
4-440-626-51(1)
IQH5
Bluetooth®
audio systém
CZ
Návod k obsluze
Bluetooth®
audio systém
SK
Návod na použitie
WX-GT90BT
000COV.book Page 1 Tuesday, January 15, 2013 1:44 PM
000COV.book Page 1 Tuesday, January 15, 2013 1:44 PM
4-440-626-51(1)
Bluetooth®
audio systém
CZ
Návod k obsluze
Zrušení ukázkového režimu (DEMO) - viz strana 7.
WX-GT90BT
E:\2013\SONY_EUROPE_LIMITED\SONY\00197934_WX-GT90BT_MULT\DTPdata\MULTI\Zlom\020INT.fm
masterpage:Left
000COV.book Page 2 Tuesday, January 15, 2013 1:44 PM
Z bezpečnostních důvodů nainstalujte
tento přístroj do palubní desky vozidla.
Instalace a zapojení je popsáno
v dodávaném návodu
pro instalaci/zapojení.
Vlastnosti laserové diody
• Doba trvání emise: Nepřetržitá
• Výkon laseru: Méně než 53,3 μW
(Tento výkon je hodnota naměřená
ve vzdálenosti přibližně 200 mm od
povrchu čočky v optické snímací části
s otvorem 7 mm.)
Výrobní štítek s údaji o provozním napětí
atd. je umístěn na spodní straně přístroje.
Společnost Sony Corp. tímto prohlašuje,
že přístroj WX-GT90BT odpovídá
základním požadavkům a ostatním
relevantním ustanovením směrnice 1999/5/
ES.
Podrobné informace najdete na
následujících webových stránkách:
http://www.compliance.sony.de/
Norsko: Používání tohoto rádiového
zařízení není dovoleno v geografické
oblasti v okruhu 20 km od středu
Ny-Alesund, Svalbard.
2
Upozornění pro zákazníky:
následující informace platí pouze
pro zařízení prodávaná v zemích
uplatňujících směrnice EU
Výrobcem tohoto produktu je společnost
Sony Corporation, 1-7-1 Konan,
Minato-ku, Tokio, 108-0075 Japonsko.
Autorizovaným zástupcem pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC)
a bezpečnost produktu je společnost
Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Německo.
V případě jakýchkoli záležitostí
týkajících se opravy nebo záruky použijte
prosím kontaktní adresy uvedené v
samostatné servisní nebo záruční
dokumentaci.
Likvidace vyřazených baterií
(platí v zemích Evropské unie
a dalších evropských zemích
se samostatnými systémy
sběru tříděného odpadu)
Tento symbol na baterii nebo na obalu
upozorňuje na to, že baterii dodávanou
k tomuto výrobku není dovoleno vyhazovat
do běžného domovního odpadu.
U některých baterií může být tento symbol
doplněn chemickým symbolem. Chemické
symboly pro rtuť (Hg) nebo olovo (Pb) jsou
uvedeny v případě, že baterie obsahuje více
než 0,0005 % rtuti nebo 0,004 % olova.
Zajištěním správné likvidace baterií
předejdete možným negativním dopadům
na životní prostředí a lidské zdraví, které se
mohou v opačném případě projevit jako
důsledek nesprávné manipulace při
likvidaci baterie. Recyklace materiálů
pomáhá chránit přírodní zdroje. U výrobků,
které vyžadují z důvodu bezpečnosti,
funkčnosti nebo zachování integrity dat
trvalé připojení k vestavěné baterii,
by taková baterie měla být vyměňována
pouze kvalifikovaným servisním technikem.
Pro zajištění správné likvidace baterie
odneste výrobek na konci jeho životnosti na
příslušné sběrné místo, kde bude provedena
recyklace takového elektrického
a elektronického zařízení. U ostatních
baterií si prosím přečtěte část popisující
postup pro bezpečné vyjmutí baterie
z výrobku. Odneste baterii do příslušného
sběrného dvora, který se zabývá recyklací
vyřazených baterií. Se žádostí o podrobnější
informace o recyklaci tohoto výrobku
nebo baterie se prosím obraťte na místní
úřady, místní služby pro sběr domovního
odpadu nebo na obchod, kde jste výrobek
zakoupili.
Slovní označení a loga Bluetooth jsou
majetkem společnosti Bluetooth SIG, Inc.
a jakékoliv použití těchto značek
společností Sony Corporation podléhá
licenci. Ostatní ochranné známky
a obchodní názvy jsou majetkem
příslušných vlastníků.
WX-GT90BT
4-440-626-51(1)
E:\2013\SONY_EUROPE_LIMITED\SONY\00197934_WX-GT90BT_MULT\DTPdata\MULTI\Zlom\020INT.fm
masterpage:Right_SideIndex
000COV.book Page 3 Tuesday, January 15, 2013 1:44 PM
ZAPPIN a Quick-BrowZer jsou
ochranné známky společnosti Sony
Corporation.
Windows Media je registrovaná
ochranná známka nebo ochranná
známka společnosti Microsoft
Corporation v USA nebo jiných
zemích.
Tento přístroj je chráněn právy na ochranu
duševního vlastnictví společnosti Microsoft
Corporation. Použití nebo rozšiřování
takové technologie mimo tento výrobek je
bez licence od společnosti Microsoft nebo
autorizované dceřiné společnosti Microsoft
zakázáno.
Varování v případě, že zapalování
vašeho vozidla nemá polohu ACC
(elektrické příslušenství)
Nezapomeňte nastavit funkci Auto Off
(Automatické vypnutí) (strana 37).
Po vypnutí přístroje bude přístroj
po uplynutí nastavené doby automaticky
zcela odpojen od napájení, což zabraňuje
vybití akumulátoru. Pokud funkci Auto
Off (Automatické vypnutí) nenastavíte,
pak po každém vypnutí zapalování
stiskněte tlačítko 
a podržte jej stisknuté tak dlouho, dokud
displej nezhasne.
iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano a iPod
touch jsou ochranné známky společnosti
Apple Inc. registrované v USA a dalších
zemích.
App Store je servisní značka společnosti
Apple Inc.
Technologie kódování zvuku MPEG
Layer-3 a patenty se používají v licenci
společnosti Fraunhofer IIS a Thomson.
Android je ochranná známka společnosti
Google Inc. Používání této ochranné
známky podléhá svolení ze strany
společnosti Google.
Poznámka k lithiové baterii
Nevystavujte tuto baterii nadměrnému
teplu, jako například přímému slunečnímu
světlu, ohni apod.
3
WX-GT90BT
4-440-626-51(1)
E:\2013\SONY_EUROPE_LIMITED\SONY\00197934_WX-GT90BT_MULT\DTPdata\MULTI\Zlom\030TOC.fm
masterpage:Left
000COV.book Page 4 Tuesday, January 15, 2013 1:44 PM
Obsah
Začínáme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Poznámky k funkci Bluetooth . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Zrušení režimu DEMO (Ukázkový režim). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Nastavení hodin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Umístění ovládacích prvků. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Přístroj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Dálkový ovladač RM-X231 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Rádio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Ukládání a příjem stanic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
RDS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
CD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Přehrávání disku. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
USB zařízení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Přehrávání z USB zařízení. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
iPod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Přehrávání z iPodu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Přímé ovládání iPodu — Passenger Control (Ovládání cestujícím). . . . . . . . . . . . . . 17
Aplikace App Remote prostřednictvím USB (iPhone). . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Dva způsoby ovládání hudby při použití iPhonu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Vyhledávání a přehrávání skladeb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Přehrávání skladeb v různých režimech . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Vyhledávání skladby podle názvu — Quick-BrowZer™. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Vyhledávání skladby prostřednictvím poslechu úseků skladeb — ZAPPIN™ . . . . . 20
Změna podsvícení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Změna barvy podsvícení displeje a tlačítek — Dynamic Color Illuminator . . . . . . . 21
Pokročilé nastavení barvy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Připojení Bluetooth zařízení. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Operace v režimu Bluetooth . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Spárování. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Připojení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Handsfree telefonování . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Streamování hudby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Obnovení výchozích nastavení funkce Bluetooth . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Aplikace App Remote prostřednictvím bezdrátové technologie Bluetooth
(Android telefon) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Dva způsoby ovládání hudby při použití Android telefonu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
4
WX-GT90BT
4-440-626-51(1)
E:\2013\SONY_EUROPE_LIMITED\SONY\00197934_WX-GT90BT_MULT\DTPdata\MULTI\Zlom\030TOC.fm
masterpage:Right
000COV.book Page 5 Tuesday, January 15, 2013 1:44 PM
Nastavení zvuku a nabídka nastavení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Použití propracovaných zvukových funkcí — Advanced Sound Engine. . . . . . . . . . 34
Úprava položek nastavení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Používání volitelných zařízení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Externí audio zařízení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Doplňující informace. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Bezpečnostní upozornění . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Údržba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Technické údaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Řešení problémů. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
5
WX-GT90BT
4-440-626-51(1)
E:\2013\SONY_EUROPE_LIMITED\SONY\00197934_WX-GT90BT_MULT\DTPdata\MULTI\Zlom\040CD.fm
masterpage:Left
000COV.book Page 6 Tuesday, January 15, 2013 1:44 PM
Expozice rádiovým vlnám
Začínáme
Poznámky k funkci
Bluetooth
Upozornění
SPOLEČNOST SONY NENÍ V ŽÁDNÉM
PŘÍPADĚ ODPOVĚDNÁ ZA JAKÉKOLIV
NÁHODNÉ, NEPŘÍMÉ NEBO NÁSLEDNÉ
ŠKODY NEBO JINÉ ŠKODY VČETNĚ,
AVŠAK NIKOLIV VÝHRADNĚ, ZTRÁTY
ZISKU, ZTRÁTY PŘÍJMU, ZTRÁTY DAT,
NEMOŽNOSTI POUŽITÍ VÝROBKU
NEBO JAKÉHOKOLIV SOUVISEJÍCÍHO
ZAŘÍZENÍ, PROSTOJŮ A ZTRÁTY ČASU
ZÁKAZNÍKA VZNIKLÉ V SOUVISLOSTI
S POUŽÍVÁNÍM TOHOTO VÝROBKU,
JEHO HARDWARU ANEBO SOFTWARU.
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!
Bezpečné a efektivní používání
Jakékoli změny nebo úpravy přístroje,
které nejsou výslovně schváleny společností
Sony, mohou vést ke ztrátě práva uživatele
na používání tohoto přístroje.
Před použitím tohoto přístroje se prosím
seznamte s výjimkami ohledně používání
Bluetooth zařízení ve vaší zemi vyplývajícími
z národních požadavků nebo omezení.
Řízení
V oblastech, kde řídíte vozidlo, se seznamte se
zákony a předpisy o používání mobilních
telefonů a handsfree zařízení.
Věnujte řízení vždy plnou pozornost.
Vyžadují-li to podmínky řízení, opusťte před
telefonováním silnici a zaparkujte.
Rádiové signály mohou ovlivňovat nesprávně
instalované nebo nedostatečně stíněné
elektronické systémy ve vozidlech, jako
například elektronické systémy vstřikování
paliva, elektronické protismykové nebo
protiblokovací brzdové systémy, elektronické
systémy řízení rychlosti nebo systémy airbagů.
V případě instalace nebo údržby tohoto
zařízení se obraťte na výrobce vašeho vozidla
nebo autorizovaného zástupce. Nesprávná
instalace nebo údržba může být nebezpečná
a může vést ke ztrátě záruky na toto zařízení.
Konzultujte s výrobcem vozidla, zda používání
mobilního telefonu neovlivňuje elektronické
systémy vozidla.
Pravidelně kontrolujte, zda všechna
bezdrátová zařízení ve vašem vozidle pracují
a jsou namontována správně.
Tísňová volání
Toto Bluetooth handsfree zařízení ve vozidle
a k němu připojené elektronické zařízení
pracují s využitím rádiových signálů, mobilní
a pozemní sítě, a také uživatelsky
naprogramovaných funkcí, které nezaručují
připojení za jakýchkoli podmínek.
Z tohoto důvodu se v případě naléhavé
komunikace (například při ohrožení zdraví)
nespoléhejte pouze na jediné elektronické
zařízení.
Pamatujte si, že pro odchozí nebo příchozí
volání musí být handsfree a elektronické
zařízení připojené k tomuto handsfree zapnuté
a musíte se nacházet v oblasti s dostatečně
silným signálem mobilní sítě.
Tísňová volání nemusí být možná ve všech
mobilních sítích nebo při používání určitých
síťových služeb nebo funkcí telefonu.
Podrobné informace získáte u místního
poskytovatele služeb.
Připojení k jiným zařízením
V případě připojování k jiným zařízením si
přečtěte návod k obsluze příslušného zařízení
včetně bezpečnostních pokynů.
6
WX-GT90BT
4-440-626-51(1)
E:\2013\SONY_EUROPE_LIMITED\SONY\00197934_WX-GT90BT_MULT\DTPdata\MULTI\Zlom\040CD.fm
masterpage:Right
000COV.book Page 7 Tuesday, January 15, 2013 1:44 PM
Zrušení režimu DEMO
(Ukázkový režim)
Ukázkový displej, který se zobrazuje
u vypnutého přístroje, můžete zrušit.
1
Stiskněte tlačítko , pomocí
otočného ovladače zobrazte položku
„DISPLAY“ (Displej) a pak ovladač
stiskněte.
2
Pomocí otočného ovladače zobrazte
položku „DEMO“ (Ukázkový režim)
a pak ovladač stiskněte.
3
Pomocí otočného ovladače vyberte
možnost „DEMO-OFF“ (Ukázkový
režim vyp.) a pak ovladač stiskněte.
Nastavení je dokončeno.
4
Stiskněte tlačítko
(BACK) (Zpět)
pro návrat k předchozímu zobrazení.
Displej se vrátí do režimu normálního
přehrávání/příjmu.
Nastavení je dokončeno a hodiny se
spustí.
Pro zobrazení hodin stiskněte tlačítko
.
Nastavení hodin
Čas na hodinách se zobrazuje
ve 24hodinovém digitálním formátu.
1
Stiskněte tlačítko , pomocí
otočného ovladače zobrazte položku
„GENERAL“ (Obecné) a pak ovladač
stiskněte.
2
Pomocí otočného ovladače zobrazte
položku „CLOCK-ADJ“ (Nastavení
hodin) a pak ovladač stiskněte.
Začne blikat indikace hodin.
3
Pomocí otočného ovladače nastavte
hodiny a minuty.
Pro přepínání mezi digitálními číslicemi
stiskněte tlačítko  +/–.
4
Po nastavení minut stiskněte tlačítko
.
7
WX-GT90BT
4-440-626-51(1)
E:\2013\SONY_EUROPE_LIMITED\SONY\00197934_WX-GT90BT_MULT\DTPdata\MULTI\Zlom\040CD.fm
masterpage:Left
000COV.book Page 8 Tuesday, January 15, 2013 1:44 PM
Umístění ovládacích prvků
Přístroj
AF/TA
Tato část uvádí pokyny týkající se umístění
ovládacích prvků a základního ovládání.
 Tlačítko CALL (Volání) strana 24
Pro zobrazení nabídky volání
(stiskněte); přepnutí signálu Bluetooth
(stiskněte a podržte více než 2 sekundy);
příjem/ukončení hovoru (stiskněte).
 Tlačítko
(BROWSE) (Procházet)
strana 19
Pro aktivaci režimu Quick-BrowZer™
(CD/USB).
8
 Otočný ovladač/Tlačítko ENTER/
MENU/APP (Potvrzení/Nabídka/
Aplikace) strana 17, 33, 37
Otočením nastavte hlasitost.
Stiskněte pro otevření režimu nastavení.
Stiskněte pro příjem/ukončení hovoru.
Stiskněte a podržte déle než 2 sekundy
pro aktivaci aplikace App Remote.
1
2
3
4
5
6
Po stisknutí tlačítka 
otočte a pak stiskněte tlačítko
pro změnu zdroje.
 Tlačítko SOURCE/OFF (Zdroj/
Vypnutí)*1
Stiskněte pro zapnutí napájení; výběr
zdroje (rádio/CD/USB/AUX/Bluetooth
audio/Bluetooth telefon).
Opakovaným stisknutím tlačítka
vyberte jiný zdroj.
Stiskněte a podržte 1 sekundu pro
vypnutí napájení.
Stiskněte a podržte déle než 2 sekundy
pro vypnutí napájení i displeje.
 Tlačítko DSPL (Displej)/SCRL
(Posouvání textu) strana 12, 14, 15,
16, 26, 31
WX-GT90BT
4-440-626-51(1)
E:\2013\SONY_EUROPE_LIMITED\SONY\00197934_WX-GT90BT_MULT\DTPdata\MULTI\Zlom\040CD.fm
masterpage:Right
000COV.book Page 9 Tuesday, January 15, 2013 1:44 PM
Pro změnu informací zobrazovaných na
displeji (stiskněte); posouvání informací
na displeji (stiskněte a podržte).
 Otvor pro disk
Vložte disk (potištěnou stranou
nahoru), spustí se přehrávání.
 Okno displeje
  Tlačítko (Vysunout)
Pro vysunutí disku.
 Tlačítko
(BACK) (Zpět)/MODE
(Režim) strana 11, 17, 29
Stiskněte pro návrat k předchozímu
zobrazení; výběr vlnového pásma (FM/
MW/LW).
Stiskněte a podržte pro aktivaci/zrušení
režimu Passenger Control (Ovládání
cestujícím) (iPod).
Stiskněte pro aktivaci/deaktivaci
příslušného zařízení (tento přístroj/
mobilní telefon) (Bluetooth telefon).
 Tlačítka SEEK +/– (Vyhledávání)
Rádio:
Pro automatické ladění stanic
(stiskněte); ruční vyhledání stanice
(stiskněte a podržte).
CD/USB:
Pro přeskočení skladby (stiskněte);
souvislé přeskakování skladeb (stiskněte
a pak během 2 sekund znovu stiskněte
a podržte); rychlý posun ve skladbě
vzad/vpřed (stiskněte a podržte).
Bluetooth audio zařízení*2:
Pro přeskočení skladby (stiskněte);
rychlý posun ve skladbě vzad/vpřed
(stiskněte a podržte).
Aplikace App Remote*3:
Pro přeskočení skladby (stiskněte).
 Tlačítko AF (Alternativní frekvence)
/TA (Dopravní hlášení)/
PTY (Typ programu) strana 12
Pro nastavení funkcí AF (Alternativní
frekvence) a TA (Dopravní hlášení)
(stiskněte); výběr PTY (Typ programu)
v systému RDS (stiskněte a podržte).
 Číselná tlačítka
Rádio:
Pro příjem uložených stanic (stiskněte);
uložení stanic (stiskněte a podržte).
CD/USB:
/: ALBUM (Album) /
(během přehrávání souborů MP3/
WMA/AAC)
Pro přeskočení alba (stiskněte);
souvislé přeskakování alb
(stiskněte a podržte).
:
(Opakování)*4 strana 18
:
(Náhodné přehrávání)
strana 18
: ZAP strana 20
: PAUSE (Pozastavení)
Pro pozastavení přehrávání.
Dalším stisknutím tlačítka se
přehrávání obnoví.
Bluetooth audio zařízení*2:
/: ALBUM (Album) /
:
(Opakování)*4 strana 31
:
(Náhodné přehrávání)
strana 31
: PAUSE (Pozastavení)
Pro pozastavení přehrávání.
Dalším stisknutím tlačítka se
přehrávání obnoví.
Bluetooth telefon: strana 28, 29
Pro vytočení uloženého telefonního
čísla (stiskněte); uložení telefonního
čísla na předvolbu (stiskněte a podržte)
(v nabídce volání).
: MIC (Mikrofon) (během hovoru)
strana 29
Pro nastavení citlivosti mikrofonu
(stiskněte); výběr režimu Echo
Canceler/Noise Canceler
(Potlačení ozvěny/šumu)
(stiskněte a podržte).
Aplikace App Remote*3:
: PAUSE (Pozastavení)
Pro pozastavení přehrávání.
Dalším stisknutím tlačítka se
přehrávání obnoví.
 Vstupní konektor AUX (Externí
zařízení) strana 40
 Port USB strana 15, 16, 17
9
WX-GT90BT
4-440-626-51(1)
E:\2013\SONY_EUROPE_LIMITED\SONY\00197934_WX-GT90BT_MULT\DTPdata\MULTI\Zlom\040CD.fm
masterpage:Left
000COV.book Page 10 Tuesday, January 15, 2013 1:44 PM
 Přijímač signálu dálkového ovladače
*1
Pokud je v telefonu iPhone/Android™
aktivována aplikace App Remote, zobrazí se
při výběru zdroje na displeji název aplikace.
*2
V případě připojení Bluetooth audio zařízení
(podporujícího Bluetooth profil AVRCP).
Na některých zařízeních nemusí být určité
funkce dostupné.
*3
Když je v telefonu iPhone/Android
aktivována aplikace App Remote. V závislosti
na aplikaci nemusí být některé operace
dostupné.
*4
Toto tlačítko je opatřeno hmatovým bodem.
Dálkový ovladač RM-X231
Poznámka
Pokud vypnete přístroj a zhasne displej, není
možno přístroj ovládat dálkovým ovladačem,
dokud nestisknete tlačítko 
na přístroji nebo dokud přístroj neaktivujete
vložením disku.
Před použitím odstraňte ochrannou fólii.
 Tlačítko OFF (Vypnutí)
Pro vypnutí napájení; zastavení zdroje;
odmítnutí hovoru.
 Tlačítko SOURCE (Zdroj)*1
Stiskněte pro zapnutí napájení.
Stiskněte opakovaně pro přepnutí na
jiný zdroj (Rádio/CD/USB/AUX/
Bluetooth audio/Bluetooth telefon).
 Tlačítka  ()/ ()
V režimu Rádio/CD/USB/Bluetooth
audio/App Remote mají stejnou funkci
jako tlačítka  –/+ na přístroji.
Pomocí tlačítek   lze provádět
nastavení.
Po stisknutí tlačítka 
stiskněte tlačítko   pro změnu
zdroje.
 Tlačítko
(BACK) (Zpět)
Pro návrat k předchozímu zobrazení.
10
WX-GT90BT
4-440-626-51(1)
E:\2013\SONY_EUROPE_LIMITED\SONY\00197934_WX-GT90BT_MULT\DTPdata\MULTI\Zlom\040CD.fm
masterpage:Right
000COV.book Page 11 Tuesday, January 15, 2013 1:44 PM
 Tlačítko ENTER (Potvrzení)
Potvrzení nastavení; přijetí hovoru;
ukončení hovoru.
Rádio
 Tlačítko PTY (Typ programu)
 Tlačítko VOL (Hlasitost) +*2/–
 Tlačítko CALL (Volání)
Pro vstup do nabídky volání.
Pro příjem/ukončení hovoru.
 Tlačítko MODE (Režim)
Stiskněte pro výběr vlnového pásma
(FM/MW/LW).
Stiskněte a podržte pro aktivaci/zrušení
režimu Passenger Control (Ovládání
cestujícím) (iPod).
Stiskněte pro aktivaci/deaktivaci
příslušného zařízení (tento přístroj/
mobilní telefon) (Bluetooth telefon).
Ukládání a příjem stanic
Upozornění
Pokud stanice ladíte při řízení vozidla,
použijte funkci Best Tuning Memory
(BTM) (Naladění nejsilnějších stanic),
abyste nezpůsobili dopravní nehodu.
Automatické ukládání — BTM
(Naladění nejsilnějších stanic)
1
Opakovaným stisknutím tlačítka
 zobrazte položku
„TUNER“ (Rádio).
Pro změnu vlnového pásma opakovaně
stiskněte tlačítko . Můžete si
vybrat mezi pásmy FM1, FM2, FM3,
MW a LW.
2
Stiskněte tlačítko , pomocí
otočného ovladače zobrazte položku
„GENERAL“ (Obecné) a pak ovladač
stiskněte.
3
Pomocí otočného ovladače zobrazte
položku „BTM“ (Naladění nejsilnějších
stanic) a pak ovladač stiskněte.
Přístroj uloží stanice pod číselná tlačítka
v pořadí podle frekvencí.
 Tlačítko SOUND/MENU (Zvuk/
Nabídka)
Pro přímé otevření nabídky SOUND
(Zvuk) (stiskněte); pro otevření režimu
nastavení (stiskněte a podržte).
 Tlačítko
(BROWSE) (Procházet)
 Tlačítka  (+)/ (–)
V režimu CD/USB/Bluetooth audio
zařízení mají stejnou funkci jako tlačítka
/ (ALBUM /) na přístroji.
Pomocí tlačítek   lze provádět
nastavení.
 Tlačítko DSPL (Displej)/SCRL
(Posouvání textu)
 Číselná tlačítka
Pro příjem uložených stanic (stiskněte);
uložení stanic (stiskněte a podržte).
Pro vytočení uloženého telefonního
čísla (stiskněte); uložení telefonního
čísla na předvolbu (stiskněte a podržte)
(v nabídce volání) (Bluetooth telefon).
Pro pozastavení přehrávání (stiskněte
tlačítko ).
*1
Pokud je v telefonu iPhone/Android
aktivována aplikace App Remote, zobrazí se
při výběru zdroje na displeji název aplikace.
*2
Toto tlačítko je opatřeno hmatovým bodem.
Tip
Můžete rovněž stisknout tlačítko ,
otočením otočného ovladače vybrat „TUNER“
(Rádio) a pak jeho stisknutím vybrat zdroj.
Ruční ukládání
1
Když přijímáte stanici, kterou chcete
uložit, stiskněte číselné tlačítko ( až
) a podržte jej tak dlouho, dokud se
nezobrazí zpráva „MEM“ (Paměť).
11
WX-GT90BT
4-440-626-51(1)
E:\2013\SONY_EUROPE_LIMITED\SONY\00197934_WX-GT90BT_MULT\DTPdata\MULTI\Zlom\040CD.fm
masterpage:Left
000COV.book Page 12 Tuesday, January 15, 2013 1:44 PM
Příjem uložených stanic
1
Vyberte vlnové pásmo a stiskněte
číselné tlačítko ( až ).
Automatické ladění
1
Vyberte vlnové pásmo a stiskněte
tlačítko  +/– pro vyhledání
stanice.
Po naladění stanice se vyhledávání
zastaví. Opakujte tento postup, dokud
nenaladíte požadovanou stanici.
Tip
Pokud znáte frekvenci stanice, kterou chcete
poslouchat, stiskněte a podržte tlačítko
 +/– pro vyhledání přibližné frekvence
a pak opakovaně stiskněte tlačítko  +/–
pro jemné doladění požadované frekvence (ruční
ladění).
RDS
Stanice v pásmu FM se službou RDS (Radio
Data System) vysílají kromě běžného
rozhlasového signálu také doplňující
digitální informace.
Poznámky
• V závislosti na zemi/regionu nemusí být
některé funkce RDS k dispozici.
• Systém RDS nebude pracovat, pokud je signál
stanice slabý nebo pokud naladěná stanice
nevysílá RDS informace.
Změna zobrazovaných informací
Stiskněte tlačítko .
Nastavení funkcí AF
(Alternativní frekvence) a TA
(Dopravní hlášení)
Funkce AF (Alternativní frekvence)
neustále vyhledává nejsilnější signál stanice
v síti a funkce TA (Dopravní hlášení)
přeladí na stanici vysílající dopravní
informace nebo dopravní programy (TP),
pokud jsou přijaty.
1
Opakovaným stisknutím tlačítka
 zobrazte požadované
nastavení.
Vyberte
Funkce
AF-ON
(AF zap.)
Aktivace funkce AF
a deaktivace funkce TA.
TA-ON
(TA zap.)
Aktivace funkce TA
a deaktivace funkce AF.
AF/TA-ON
Aktivace funkce AF i TA.
(AF, TA zap.)
AF/TA-OFF Deaktivace funkce AF i TA.
(AF, TA vyp.)
Ukládání stanic RDS s nastavením AF
(Alternativní frekvence) a TA (Dopravní
hlášení)
Stanice RDS můžete ukládat na předvolby
společně s nastavením AF (Alternativní
frekvence)/TA (Dopravní hlášení). Pokud
použijete funkci BTM (Naladění
nejsilnějších stanic), uloží se pouze stanice
RDS se stejným nastavením AF
(Alternativní frekvence)/TA (Dopravní
hlášení).
Pokud ukládáte stanice ručně, můžete uložit
stanice s RDS i bez RDS s nastavením AF
(Alternativní frekvence)/TA (Dopravní
hlášení) pro každou stanici jednotlivě.
1 Nastavte funkci AF (Alternativní
frekvence)/TA (Dopravní hlášení) a pak
uložte stanici pomocí funkce BTM
(Naladění nejsilnějších stanic) nebo ručně.
12
WX-GT90BT
4-440-626-51(1)
E:\2013\SONY_EUROPE_LIMITED\SONY\00197934_WX-GT90BT_MULT\DTPdata\MULTI\Zlom\040CD.fm
masterpage:Right
000COV.book Page 13 Tuesday, January 15, 2013 1:44 PM
Příjem nouzových hlášení
Při zapnuté funkci AF (Alternativní
frekvence) nebo TA (Dopravní hlášení)
přeruší mimořádné tísňové hlášení
automaticky právě vybraný zdroj zvuku.
Výběr typu programu (PTY)
Funkci PTY použijte pro zobrazení nebo
vyhledání požadovaného typu programu.
1
Během příjmu stanice v pásmu FM
podržte stisknuté tlačítko 
(PTY).
Pokud stanice vysílá PTY data, zobrazí se
na displeji typ právě vysílaného
programu.
2
Pomocí otočného ovladače zobrazte
požadovaný typ programu a potom
ovladač stiskněte.
Přístroj začne vyhledávat stanici, která
vysílá vybraný typ programu.
Tip
Pokud nastavujete úroveň hlasitosti během
dopravního zpravodajství, bude tato úroveň
uložena do paměti a použita pro následující
zpravodajství nezávisle na aktuálně nastavené
úrovni hlasitosti.
Chcete-li zůstat naladěni na jeden
regionální program — REGIONAL
(Regionální příjem)
Pokud je zapnutá funkce AF (Alternativní
frekvence): Přístroj je z výroby nastaven tak,
že omezuje příjem na určitý region, takže
nebude přelaďován na jinou regionální
stanici se silnějším signálem.
Pokud opustíte oblast příjmu tohoto
regionálního programu, nastavte během
příjmu v pásmu FM možnost „REG-OFF“
(Regionální příjem vyp.) (strana 37).
Poznámka
Tato funkce nefunguje na území Velké Británie a
v některých dalších oblastech.
Funkce Local Link (Lokální připojení)
(pouze Velká Británie)
Tato funkce umožňuje vybrat jinou lokální
stanici v oblasti, přestože není uložena
v paměti přístroje (pod číselnými tlačítky).
1 Během příjmu v pásmu FM stiskněte číselné
tlačítko předvolby ( až ), pod kterým
je uložena lokální stanice.
2 Do 5 sekund znovu stiskněte číselné tlačítko
lokální stanice.
Opakujte tento postup tak dlouho, dokud
nenaladíte lokální stanici.
Typy programů
NEWS (Zprávy), AFFAIRS (Nejnovější
události), INFO (Informace), SPORT
(Sport), EDUCATE (Vzdělávání), DRAMA
(Dramatická tvorba), CULTURE (Kultura),
SCIENCE (Věda), VARIED (Různé), POP M
(Populární hudba), ROCK M (Rocková
hudba), EASY M (Pohodová hudba),
LIGHT M (Lehká klasická hudba),
CLASSICS (Klasická hudba), OTHER M
(Ostatní hudba), WEATHER (Počasí),
FINANCE (Finance), CHILDREN (Dětské
programy), SOCIAL A (Společenské
události), RELIGION (Náboženství),
PHONE IN (Telefonické vstupy), TRAVEL
(Cestování), LEISURE (Volný čas), JAZZ
(Jazzová hudba), COUNTRY (Country
hudba), NATION M (Národní hudba),
OLDIES (Starší hudba), FOLK M (Lidová
hudba), DOCUMENT (Dokumentární
programy)
Poznámka
Může být přijímán jiný typ programu, než který
jste vybrali.
13
WX-GT90BT
4-440-626-51(1)
E:\2013\SONY_EUROPE_LIMITED\SONY\00197934_WX-GT90BT_MULT\DTPdata\MULTI\Zlom\040CD.fm
masterpage:Left
000COV.book Page 14 Tuesday, January 15, 2013 1:44 PM
Nastavení funkce CT (Časový
signál)
CD
Poskytuje časový signál vysílaný RDS stanicí
pro nastavení hodin.
Přehrávání disku
1
V nastavení vyberte možnost „CT-ON“
(Časový signál zap.) (strana 37).
Poznámka
Funkce CT (Časový signál) nemusí fungovat, ani
když je přijímána RDS stanice.
Přístroj umožňuje přehrávat disky CD-DA
(obsahující rovněž CD TEXT) a disky
CD-R/CD-RW (soubory MP3/WMA/AAC
(strana 42)).
1
Vložte disk (potištěnou stranou
směrem nahoru).
Přehrávání se automaticky spustí.
Pro vysunutí disku stiskněte tlačítko .
Poznámky
• Při vysouvání/vkládání disku dbejte na to,
aby nebylo připojeno žádné USB zařízení kvůli
možnému poškození disku.
• Odpovídající kodek je MP3 (.mp3), WMA
(.wma) a AAC (.m4a).
Změna zobrazovaných informací
Stiskněte tlačítko .
Zobrazované informace se mohou lišit
v závislosti na typu disku, formátu záznamu
a nastavení.
14
WX-GT90BT
4-440-626-51(1)
E:\2013\SONY_EUROPE_LIMITED\SONY\00197934_WX-GT90BT_MULT\DTPdata\MULTI\Zlom\040CD.fm
masterpage:Right
000COV.book Page 15 Tuesday, January 15, 2013 1:44 PM
USB zařízení
• Jsou podporována USB zařízení typu MSC
(Mass Storage Class - zařízení pro
hromadné ukládání dat) kompatibilní
s normou USB (například jednotka USB
flash, digitální multimediální přehrávač,
Android telefon).
V závislosti na digitálním multimediálním
přehrávači nebo Android telefonu je
vyžadováno nastavení režimu USB
připojení na MSC.
• Doporučujeme vám, abyste si data na USB
zařízení zálohovali.
Pro zastavení přehrávání stiskněte a podržte
tlačítko  na 1 sekundu.
Pro odpojení USB zařízení zastavte
přehrávání z USB a pak USB zařízení
odpojte.
Poznámka
Nepoužívejte USB zařízení, která jsou velká
nebo těžká, protože by mohla v důsledku vibrací
spadnout nebo způsobit uvolnění připojení.
Změna zobrazovaných informací
Stiskněte tlačítko .
Zobrazované informace se mohou lišit
v závislosti na USB zařízení, formátu
záznamu a nastavení.
Poznámky
• USB zařízení připojte až po spuštění motoru.
Pokud jej připojíte před spuštěním motoru,
mohlo by v závislosti na USB zařízení dojít
k jeho poruše nebo poškození.
• Odpovídající kodek je MP3 (.mp3), WMA
(.wma), AAC (.m4a) a AAC (.mp4).
• Pro podrobné informace o kompatibilitě vašeho
USB zařízení navštivte webové stránky
zákaznické podpory uvedené na zadní straně.
Přehrávání z USB zařízení
1
Otevřete kryt USB a pak připojte USB
zařízení k portu USB.
Poznámky
• Maximální počet skladeb je 10 000.
• V závislosti na množství zaznamenaných dat
může spuštění přehrávání nějakou dobu trvat.
• Při přehrávání nebo při rychlém posunu vpřed/
vzad u souborů MP3/WMA/AAC s VBR
(proměnný datový tok) se nemusí zobrazovat
správně uplynulá doba přehrávání.
• Přehrávání následujících souborů MP3/WMA/
AAC není podporováno.
– Soubory s bezeztrátovou kompresí.
– Soubory chráněné autorskými právy.
– Soubory s technologií DRM (Digital Rights
Management - Správa digitálních práv).
– Vícekanálové audio soubory.
Spustí se přehrávání.
Pokud je USB zařízení již připojeno, spusťte
přehrávání zobrazením položky „USB“
opakovaným stisknutím tlačítka
.
15
WX-GT90BT
4-440-626-51(1)
E:\2013\SONY_EUROPE_LIMITED\SONY\00197934_WX-GT90BT_MULT\DTPdata\MULTI\Zlom\040CD.fm
masterpage:Left
000COV.book Page 16 Tuesday, January 15, 2013 1:44 PM
iPod
V této uživatelské příručce se označení
„iPod“ používá jako všeobecný termín
pro funkce na iPodu a iPhonu, pokud není
v textu nebo na obrázcích uvedeno jinak.
Podrobné informace o kompatibilitě vašeho
iPodu najdete v části „Informace o iPodu“
(strana 42) nebo navštivte webové stránky
zákaznické podpory uvedené na zadní
straně.
Přehrávání z iPodu
Před připojením iPodu snižte hlasitost na
přístroji.
1
Pro odpojení iPodu zastavte přehrávání
z iPodu a pak iPod odpojte.
Upozornění pro iPhone
Při připojení iPhonu prostřednictvím USB bude
hlasitost telefonního hovoru řízena iPhonem,
nikoli přístrojem. Nezvyšujte během hovoru
hlasitost na přístroji, protože po ukončení hovoru
by se mohl náhle vygenerovat hlasitý zvuk.
Tip
Jestliže je přístroj zapnutý, bude se iPod nabíjet.
Režim obnovení přehrávání
Pokud je iPod připojen k tomuto přístroji,
spustí se přehrávání v režimu nastaveném
na iPodu. V tomto režimu nepracují
následující tlačítka:
–  ( )
–  ( )
Otevřete kryt konektoru USB a pomocí
USB připojovacího kabelu pro iPod
(není součástí příslušenství)* připojte
iPod k portu USB.
Změna zobrazovaných informací
Stiskněte tlačítko .
* Pro připojení iPodu doporučujeme použít
USB připojovací kabel RC-100IP.
Některá písmena uložená v iPodu se nemusí
zobrazit správně.
Poznámka
Přeskakování alb, podcastů,
žánrů, seznamů skladeb
a interpretů
Funkce
Proveďte
Automaticky se spustí přehrávání
skladeb z iPodu od místa posledního
zastavení přehrávání.
Přeskočení
Pokud je iPod již připojen, spusťte
přehrávání zobrazením položky „USB“
opakovaným stisknutím tlačítka
. (Pokud je iPod
rozpoznán, zobrazí se na displeji
indikace „IPD“.)
Stiskněte tlačítko /
(ALBUM /) [jedno
stisknutí pro přeskočení
příslušné položky]
Souvislé
Stiskněte a podržte tlačítko
přeskakování / (ALBUM /)
[uvolněte v požadovaném
místě]
Pro zastavení přehrávání stiskněte a podržte
tlačítko  na 1 sekundu.
16
WX-GT90BT
4-440-626-51(1)
E:\2013\SONY_EUROPE_LIMITED\SONY\00197934_WX-GT90BT_MULT\DTPdata\MULTI\Zlom\040CD.fm
masterpage:Right
000COV.book Page 17 Tuesday, January 15, 2013 1:44 PM
Přímé ovládání iPodu —
Passenger Control
(Ovládání cestujícím)
iPod je možno ovládat přímo, a to i tehdy,
když je připojen k přístroji.
1
Během přehrávání stiskněte a podržte
tlačítko .
Zobrazí se zpráva „MODE IPOD“
(Režim iPod) a nyní můžete ovládat iPod
přímo.
Pro ukončení režimu Passenger Control
stiskněte a podržte tlačítko .
Zobrazí se zpráva „MODE AUDIO“
(Audio režim) a přímé ovládání iPodu
nebude možné.
Poznámka
Hlasitost lze nastavovat pouze na přístroji.
Aplikace App Remote
prostřednictvím USB (iPhone)
Do iPhonu si musíte stáhnout aplikaci
„App Remote“ z App StoreSM.
Pokud je tato aplikace stažena do iPhonu
a ten je připojen k přístroji, jsou k dispozici
následující funkce:
– Ovládáním přístroje můžete spouštět
a ovládat kompatibilní aplikace v iPhonu.
– Ovládáním iPhonu jednoduchými gesty
prstů můžete ovládat zdroj přístroje.
– Můžete zobrazit detailní informace
o zdroji (název skladby, jméno interpreta,
obrázek alba apod.) v iPhonu.
Dostupné operace se liší v závislosti na
aplikaci. Pro podrobné informace
o dostupných aplikacích navštivte stránky
zákaznické podpory uvedené na zadní
straně.
Poznámky
• Aby byla zajištěna vaše bezpečnost, dodržujte
místní dopravní zákony a předpisy,
a neovládejte aplikaci během řízení.
• Aplikace „App Remote“ prostřednictvím USB
je k dispozici pouze u iPhonů s nainstalovaným
iOS 5.
Dva způsoby ovládání
hudby při použití iPhonu
1
Otevřete kryt USB konektoru a pomocí
USB připojovacího kabelu pro iPhone
(není součástí příslušenství)* připojte
iPhone k portu USB.
* Pro připojení iPhonu doporučujeme použít
USB připojovací kabel RC-100IP.
2
3
Spusťte aplikaci „App Remote“.
Stiskněte a podržte tlačítko 
(APP) na přístroji déle než 2 sekundy.
Spustí se připojení k iPhonu.
17
WX-GT90BT
4-440-626-51(1)
E:\2013\SONY_EUROPE_LIMITED\SONY\00197934_WX-GT90BT_MULT\DTPdata\MULTI\Zlom\040CD.fm
masterpage:Left
000COV.book Page 18 Tuesday, January 15, 2013 1:44 PM
Když je vytvořeno připojení, zobrazí se
při výběru zdroje název aplikace
v iPhonu a zpřístupní se některé operace
přehrávání pro aplikaci. (Dostupné
operace se liší v závislosti na aplikaci.)
Podobně platí, že některé operace
přehrávání na přístroji je možno ovládat
z iPhonu. Podrobné informace
o operacích v iPhonu najdete v nápovědě
této aplikace.
Tip
Můžete rovněž stisknout tlačítko ,
otočením otočného ovladače vybrat „APP REM“
a pak jej stisknout pro vytvoření připojení. A pak
stiskněte tlačítko  pro výběr
zdroje.
Ukončení připojení
Stiskněte a podržte tlačítko .
Vyhledávání
a přehrávání skladeb
Přehrávání skladeb
v různých režimech
Skladby můžete přehrávat opakovaně
(opakované přehrávání) nebo v náhodném
pořadí (náhodné přehrávání).
Dostupné režimy přehrávání závisí na
vybraném zdroji zvuku.
1
Během přehrávání stiskněte tlačítko
 ( ) nebo  ( ) opakovaně tak,
aby se zobrazil požadovaný režim
přehrávání.
Spuštění přehrávání ve vybraném režimu
může chvíli trvat.
Opakované přehrávání
Vyberte
Pro
TRACK
(Skladba)
Opakované přehrávání
skladby.
ALBUM
(Album)
Opakované přehrávání
alba.
PODCAST
(Podcast)*1
Opakované přehrávání
podcastu.
ARTIST
(Interpret)*1
Opakované přehrávání
interpreta.
PLAYLIST
(Seznam
skladeb)*1
Opakované přehrávání
seznamu skladeb.
GENRE
(Žánr)*1
Opakované přehrávání
žánru.
OFF
(Vypnuto)
Přehrávání
v normálním pořadí
(normální přehrávání).
18
WX-GT90BT
4-440-626-51(1)
E:\2013\SONY_EUROPE_LIMITED\SONY\00197934_WX-GT90BT_MULT\DTPdata\MULTI\Zlom\040CD.fm
masterpage:Right
000COV.book Page 19 Tuesday, January 15, 2013 1:44 PM
Náhodné přehrávání
Vyberte
Pro
ALBUM
(Album)
Přehrávání alba
v náhodném pořadí.
DISC (Disk)*2
Přehrávání podcastu
v náhodném pořadí.
ARTIST
(Interpret)*1
Přehrávání interpreta
v náhodném pořadí.
PLAYLIST
(Seznam
skladeb)*1
Přehrávání seznamu
skladeb v náhodném
pořadí.
GENRE (Žánr)*1 Přehrávání žánru
v náhodném pořadí.
Přehrávání ze zařízení
v náhodném pořadí.
OFF (Vypnuto) Přehrávání
v normálním pořadí
(normální přehrávání).
*1
Pouze iPod
*2
Pouze CD
*3
Pouze USB a iPod
2
Pomocí otočného ovladače vyberte
požadovanou kategorii vyhledávání
a potvrďte stisknutím ovladače.
3
Opakujte krok 2, dokud není vybrána
požadovaná skladba.
Spustí se přehrávání.
Přehrávání disku
v náhodném pořadí.
PODCAST
(Podcast)*1
DEVICE
(Zařízení)*3
* Během přehrávání z USB se můžete
stisknutím tlačítka
(BROWSE)
(Procházet) na více než 2 sekundy přímo
vrátit na začátek seznamu kategorií.
Vyhledávání skladby
podle názvu — QuickBrowZer™
Pro ukončení režimu Quick-BrowZer
stiskněte tlačítko
(BROWSE) (Procházet).
Poznámky
• Při přepnutí do režimu Quick-BrowZer se zruší
nastavení funkcí opakovaného/náhodného
přehrávání.
•„
“ se rozsvítí, když existuje horní vrstva,
a„
“ se rozsvítí, když existuje dolní vrstva.
Vyhledávání přeskakováním
položek — režim Jump
(Přeskakování)
Pokud příslušná kategorie obsahuje mnoho
položek, můžete požadovanou položku
rychle vyhledat.
1
V režimu Quick-BrowZer stiskněte
tlačítko  +.
Zobrazí se název položky.
2
Pomocí otočného ovladače vyberte
některou z položek, která se nachází
blízko požadované položky.
Položky budou přeskakovány v kroku
10 % z celkového počtu položek
v seznamu.
3
Stiskněte otočný ovladač.
Displej se vrátí do režimu QuickBrowZer a zobrazí se vybraná položka.
4
Pomocí otočného ovladače vyberte
požadovanou položku a potom ovladač
stiskněte.
Skladbu na CD nebo v USB zařízení můžete
snadno vyhledat podle kategorie.
1
Stiskněte tlačítko
(BROWSE)
(Procházet)*.
Přístroj se přepne do režimu QuickBrowZer a zobrazí se seznam kategorií
vyhledávání.
Po zobrazení seznamu skladeb stiskněte
tlačítko
(BACK) (Zpět) opakovaně
tak, aby se zobrazila požadovaná
kategorie vyhledávání.
19
WX-GT90BT
4-440-626-51(1)
E:\2013\SONY_EUROPE_LIMITED\SONY\00197934_WX-GT90BT_MULT\DTPdata\MULTI\Zlom\040CD.fm
masterpage:Left
000COV.book Page 20 Tuesday, January 15, 2013 1:44 PM
Pokud je vybranou položkou skladba,
spustí se její přehrávání.
Pro zrušení režimu Jump (Přeskakování)
stiskněte tlačítko
(BACK) (Zpět)
nebo  –.
Vyhledávání v abecedním
pořadí — Alphabet search
(Vyhledávání podle abecedy)
Pokud je k přístroji připojen iPod, můžete
vyhledat požadovanou položku podle
abecedy.
1
V režimu Quick-BrowZer stiskněte
tlačítko  +.
• Podle počtu skladeb může činnost režimu
Alphabet search (Vyhledávání podle abecedy)
chvíli trvat.
Vyhledávání skladby
prostřednictvím poslechu
úseků skladeb — ZAPPIN™
Požadovanou skladbu můžete vyhledat
postupným poslechem krátkých úseků
skladeb na CD nebo USB zařízení.
Režim ZAPPIN je vhodný pro vyhledání
skladby v režimu náhodného přehrávání
nebo náhodného opakovaného přehrávání.
1
Během přehrávání stiskněte tlačítko
 (ZAP).
Spustí se přehrávání úseku následující
skladby. Můžete nastavit požadovanou
dobu přehrávání (strana 37).
Skladba
2
3
Pomocí otočného ovladače vyberte
první písmeno požadované položky
a potom ovladač stiskněte.
Zobrazí se abecední seznam položek
začínajících vybraným písmenem.
Pomocí otočného ovladače vyberte
požadovanou položku a potom ovladač
stiskněte.
Pokud je vybranou položkou skladba,
spustí se její přehrávání.
Pro zrušení vyhledávání podle abecedy
stiskněte tlačítko
(BACK) (Zpět)
nebo  –.
Stisknutí tlačítka
.
2
Úseky jednotlivých skladeb
pro přehrávání v režimu
ZAPPIN.
Když se přehrává skladba, kterou
chcete poslouchat, stiskněte tlačítko
 (ENTER) (Potvrzení)
nebo  (ZAP).
Spustí se normální přehrávání vybrané
skladby od začátku.
Přehrávání vybrané skladby můžete
rovněž provést stisknutím tlačítka
(BACK) (Zpět).
Poznámky
• Při výběru písmena v režimu Alphabet search
(Vyhledávání podle abecedy) je symbol nebo
člen (a/an/the) před názvem položky vyloučen z
vyhledávání.
• V závislosti na vybrané položce pro vyhledávání
může být dostupný pouze režim Jump
(Přeskakování).
Tipy
• Pro přeskočení skladby v režimu ZAPPIN
stiskněte tlačítko  +/–.
• Pro přeskočení alba v režimu ZAPPIN stiskněte
tlačítko / (ALBUM /).
20
WX-GT90BT
4-440-626-51(1)
E:\2013\SONY_EUROPE_LIMITED\SONY\00197934_WX-GT90BT_MULT\DTPdata\MULTI\Zlom\040CD.fm
masterpage:Right
000COV.book Page 21 Tuesday, January 15, 2013 1:44 PM
Změna podsvícení
Změna barvy podsvícení
displeje a tlačítek —
Dynamic Color Illuminator
Funkce Dynamic Color Illuminator vám
umožňuje změnit barvu podsvícení displeje
a tlačítek na přístroji tak, aby odpovídala
interiéru vozidla. Můžete si vybrat 12
přednastavených barev, uživatelsky
nastavenou barvu a 5 přednastavených
vzorů.
Přednastavené barvy:
RED, AMBER, M_AMBER, YELLOW,
WHITE, LIGHT GREEN, GREEN, LIGHT
BLUE, SKY BLUE, BLUE, PURPLE, PINK.
Uživatelské nastavení barvy
podsvícení displeje a tlačítek
— Custom Color (Uživatelská
barva)
Můžete uložit uživatelsky nastavenou barvu
podsvícení displeje a tlačítek.
1
Stiskněte tlačítko , pomocí
otočného ovladače zobrazte položku
„DISPLAY“ (Displej) a pak ovladač
stiskněte.
2
Pomocí otočného ovladače zobrazte
položku „CUSTOM-C“ (Uživatelská
barva) a pak ovladač stiskněte.
3
Pomocí otočného ovladače zobrazte
položku „BASE“ (Výchozí) a pak
ovladač stiskněte.
Můžete vybrat výchozí přednastavenou
barvu, která bude použita pro další
nastavení.
Při výběru položky „BASE“ (Výchozí)
bude uživatelsky nastavená barva
přepsána.
4
Pomocí otočného ovladače vyberte
možnost „RGB RED“ (RGB - červená),
„RGB GRN“ (RGB - zelená) nebo
„RGB BLUE“ (RGB - modrá) a pak
ovladač stiskněte.
5
Pomocí otočného ovladače upravte
nastavení barevného rozsahu a pak
ovladač stiskněte.
Nastavitelný barevný rozsah: „0“ – „32“.
Nelze nastavit hodnotu „0“ pro všechny
barevné rozsahy současně.
6
Stiskněte tlačítko
(BACK) (Zpět)
pro návrat k předchozímu zobrazení.
Přednastavené vzory:
RAINBOW, OCEAN, SUNSET, FOREST,
RANDOM.
1
Stiskněte tlačítko , pomocí
otočného ovladače zobrazte položku
„DISPLAY“ (Displej) a pak ovladač
stiskněte.
2
Pomocí otočného ovladače zobrazte
položku „COLOR“ (Barva) a pak
ovladač stiskněte.
3
Pomocí otočného ovladače vyberte
požadovanou přednastavenou barvu
nebo vzor a pak ovladač stiskněte.
4
Stiskněte tlačítko
(BACK) (Zpět)
pro návrat k předchozímu zobrazení.
Poznámka
Při rychlém otáčení otočného ovladače se může
barva podsvícení displeje a tlačítek měnit příliš
rychle.
21
WX-GT90BT
4-440-626-51(1)
E:\2013\SONY_EUROPE_LIMITED\SONY\00197934_WX-GT90BT_MULT\DTPdata\MULTI\Zlom\040CD.fm
masterpage:Left
000COV.book Page 22 Tuesday, January 15, 2013 1:44 PM
Změna režimu barev DAY/NIGHT (Den/noc)
Pro režim DAY/NIGHT (Den/noc) můžete
nastavit odlišnou barvu podsvícení podle
nastavení funkce snížení jasu displeje.
Režim barev
DIMMER (Snížení jasu
displeje)*1
DAY (Den)
OFF (Vypnuto) nebo
AUTO (Automaticky)
(vypnutá světla*2)
NIGHT (Noc)
ON (Zapnuto)
nebo AUTO
(Automaticky)
(zapnutá světla*2)
*1
Podrobné informace o funkci DIMMER
(Snížení jasu displeje) najdete na straně 40.
*2
K dispozici pouze v případě, že je připojen
ovládací kabel osvětlení.
1 V kroku 3 v „Uživatelské nastavení barvy
2
Pomocí otočného ovladače zobrazte
položku „SND SYNC“ (Synchronizace
s hudbou) a pak ovladač stiskněte.
3
Pomocí otočného ovladače vyberte
možnost „SYNC-ON“ (Synchronizace
s hudbou zap.) a potom ovladač
stiskněte.
4
Stiskněte tlačítko
(BACK)
pro návrat k předchozímu zobrazení.
Zřetelnější zobrazení nabídky
— White Menu (Bílá nabídka)
Nabídku můžete zobrazit tak, aby byla lépe
viditelná (díky použití bílé barvy) bez
ohledu na nastavení barvy podsvícení.
1
Stiskněte tlačítko , pomocí
otočného ovladače zobrazte položku
„DISPLAY“ (Displej) a pak ovladač
stiskněte.
2
Pomocí otočného ovladače zobrazte
položku „WHT MENU“ (Bílá nabídka)
a potom ovladač stiskněte.
3
Pomocí otočného ovladače vyberte
možnost „WHITE-ON“ (Bílé
podsvícení při spuštění zap.)
a pak ovladač stiskněte.
4
Stiskněte tlačítko
(BACK) (Zpět)
pro návrat k předchozímu zobrazení.
podsvícení displeje a tlačítek — Custom
Color (Uživatelská barva)“ vyberte položku
„DAY/NIGHT“ (Den/noc).
2 Vyberte možnost „DAY“ (Den) nebo
„NIGHT“ (Noc).
3 Upravte přednastavenou barvu kroky 3 až 5
v „Uživatelské nastavení barvy podsvícení
displeje a tlačítek — Custom Color
(Uživatelská barva)“.
Pokročilé nastavení barvy
Změna barvy podle
přehrávané hudby
— Sound Synchronization
(Synchronizace s hudbou)
Při výběru přednastaveného vzoru se
uplatní synchronizace s hudbou.
1
22
Stiskněte tlačítko , pomocí
otočného ovladače zobrazte položku
„DISPLAY“ (Displej) a pak ovladač
stiskněte.
Pro zrušení funkce White Menu (Bílá
nabídka) vyberte v kroku 3 možnost „OFF“
(Vypnuto).
Efekt při spuštění
— Start White (Bílé
podsvícení při spuštění)
Pokud při nastavení funkce Start White
(Bílé podsvícení při spuštění) stisknete
tlačítko , bude barva
podsvícení displeje a tlačítek na přístroji
WX-GT90BT
4-440-626-51(1)
E:\2013\SONY_EUROPE_LIMITED\SONY\00197934_WX-GT90BT_MULT\DTPdata\MULTI\Zlom\040CD.fm
masterpage:Right
000COV.book Page 23 Tuesday, January 15, 2013 1:44 PM
chvíli bílá a potom se změní na
přednastavenou barvu.
1
Stiskněte tlačítko , pomocí
otočného ovladače zobrazte položku
„DISPLAY“ (Displej) a pak ovladač
stiskněte.
2
Pomocí otočného ovladače zobrazte
položku „START-WHT“
(Bílé podsvícení při spuštění) a pak
ovladač stiskněte.
3
4
Pomocí otočného ovladače vyberte
možnost „WHITE-ON“
(Bílé podsvícení při spuštění zap.)
a pak ovladač stiskněte.
Stiskněte tlačítko
(BACK) (Zpět)
pro návrat k předchozímu zobrazení.
Pro zrušení funkce Start White (Bílé
podsvícení při spuštění) vyberte v kroku 3
možnost „OFF“ (Vypnuto).
Připojení Bluetooth
zařízení
Operace v režimu
Bluetooth
Funkce Bluetooth umožňuje handsfree
telefonování a streamování hudby
prostřednictvím tohoto přístroje.
Jestliže chcete používat funkci Bluetooth,
musíte provést následující postup:
 Spárování
Při prvním připojování Bluetooth
zařízení je vyžadována vzájemná
registrace. Tato procedura se nazývá
„spárování“. Registrace je vyžadována
pouze při prvním připojení, jelikož
přístroj a ostatní zařízení se již potom
rozpoznají automaticky.
 Připojení
Pro použití zařízení po spárování
aktivujte připojení. V některých
případech může být připojení provedeno
po dokončení spárování automaticky.
 Handsfree telefonování/
streamování hudby
Po připojení můžete uskutečňovat/přijímat
handsfree hovory a poslouchat hudbu.
Pokud spárování nelze provést, nemusí být
vaše zařízení s tímto přístrojem kompatibilní.
Pro podrobné informace o kompatibilních
zařízeních navštivte webové stránky
zákaznické podpory uvedené na zadní straně.
Instalace mikrofonu
Pro zachycení vašeho hlasu během
handsfree telefonování je třeba nainstalovat
mikrofon (součást příslušenství).
23
WX-GT90BT
4-440-626-51(1)
E:\2013\SONY_EUROPE_LIMITED\SONY\00197934_WX-GT90BT_MULT\DTPdata\MULTI\Zlom\040CD.fm
masterpage:Left
000COV.book Page 24 Tuesday, January 15, 2013 1:44 PM
Podrobné informace o způsobu upevnění
mikrofonu najdete v dodávané příručce pro
instalaci/zapojení.
*1
Tyto položky můžete rovněž vybrat stisknutím
tlačítka  a otočením otočného ovladače
pro výběr „BT“ (Bluetooth).
*2
V závislosti na mobilním telefonu může být
reprodukován vyzváněcí tón tohoto přístroje,
i pokud je nastavena možnost „2“ (mobilní
telefon).
*3
Zobrazí se v nabídce nastavení, pokud je
přístroj vypnutý.
Ovládání funkcí Bluetooth
1
Stiskněte tlačítko .
Zobrazí se nabídka volání.
2
Pomocí otočného ovladače zobrazte
požadovanou položku a pak ovladač
stiskněte.
3
Stiskněte tlačítko
(BACK) (Zpět)*.
Zdroj se změní zpět na Bluetooth telefon.
* U položek PAIRING (Párování), REDIAL
(Opakování volby), VOICE DIAL (Hlasové
vytáčení) a BT SIGNL (Bluetooth signál) není
nutné krok 3 provádět.
Spárování
Před použitím funkce Bluetooth je třeba
„spárovat“ Bluetooth zařízení (mobilní
telefon, audio zařízení atd.) s tímto
přístrojem.
Lze nastavit následující položky:
PAIRING (Párování)*1 (strana 24)
PHONEBOOK (Telefonní seznam) (strana 28)
REDIAL (Opakování volby) (strana 29)
RECENT CALL (Poslední hovory) (strana 28)
VOICE DIAL (Hlasové vytáčení) (strana 30)
Tipy
• Podrobné informace o postupu spárování pro
Bluetooth zařízení najdete v návodu k obsluze
příslušného zařízení.
• S tímto přístrojem lze spárovat až 9 Bluetooth
zařízení.
DIAL NUMBER (Vytočení čísla)
(strana 28)
1
Umístěte Bluetooth zařízení do
vzdálenosti max. 1 m od přístroje.
RINGTONE (Vyzváněcí tón)*1*2
Nastavení, zda má znít vyzváněcí tón
tohoto přístroje nebo připojeného
mobilního telefonu: „1“ (tento přístroj) „2“ (mobilní telefon).
2
Stiskněte tlačítko  a pomocí
otočného ovladače zobrazte položku
„PAIRING“ (Párování) a pak ovladač
stiskněte.
Přístroj se přepne do pohotovostního
režimu pro párování.
AUTO ANS*1 (Automatické přijetí hovoru)
Nastavení, zda má tento přístroj
automaticky přijmout příchozí hovor:
„OFF“ (Vypnuto) - „1“ (asi 3 sekundy) „2“ (asi 10 sekund).
Bliká
BT SIGNL*1 (Bluetooth signál) (strana 26, 27)
BT INIT*3 (Bluetooth inicializace) (strana 32)
3
Nastavte Bluetooth zařízení tak,
aby vyhledalo tento přístroj.
24
WX-GT90BT
4-440-626-51(1)
E:\2013\SONY_EUROPE_LIMITED\SONY\00197934_WX-GT90BT_MULT\DTPdata\MULTI\Zlom\040CD.fm
masterpage:Right
000COV.book Page 25 Tuesday, January 15, 2013 1:44 PM
Na displeji připojovaného zařízení se
zobrazí seznam nalezených zařízení.
Tento přístroj je na připojovaném
zařízení zobrazen jako „Sony
Automotive“.
5
Vyberte tento přístroj na
připojovaném Bluetooth zařízení.
Po vytvoření připojení se zobrazí
indikátor „ “ nebo „ “.
Poznámky
4
Pokud je na displeji připojovaného
zařízení vyžadován přístupový kód*,
zadejte „0000“.
Pokud zařízení podporuje Bluetooth
verze 2.1, není přístupový kód
vyžadován.
* Na některých zařízeních se přístupový kód
může nazývat „Passkey“ (Přístupový klíč),
„PIN code“ (Kód PIN), „PIN number“
(Číslo PIN), „Password“ (Heslo) atd.
• Během připojování k Bluetooth zařízení není
možné tento přístroj detekovat z jiného
zařízení. Pro umožnění detekce aktivujte režim
párování a vyhledejte tento přístroj z jiného
zařízení.
• Vyhledání a připojení může chvíli trvat.
• U některých zařízení se může před zadáním
přístupového kódu zobrazit požadavek na
potvrzení připojení.
• Časový limit pro zadání přístupového kódu se
liší v závislosti na zařízení. V případě uplynutí
časového limitu proveďte postup spárování
znovu od začátku.
• Přístroj není možné připojit k zařízení, které
podporuje pouze profil HSP (Head Set Profile Profil pro náhlavní soupravu).
Tip
Zadejte
„0000“
Tento přístroj i Bluetooth zařízení si
vzájemně uloží potřebné informace
a po spárování zůstane indikátor
svítit.
Přístroj je připraven připojit se
k zařízení.
V závislosti na zařízení může být připojení mezi
tímto přístrojem a Bluetooth zařízením
provedeno automaticky.
Zrušení spárování
Po spárování tohoto přístroje s Bluetooth
zařízením proveďte krok 2 pro zrušení
režimu párování.
Připojení
Poznámka
Pokud indikátor „ “ bliká, nemusí být
Bluetooth zařízení s tímto přístrojem
kompatibilní. Pro podrobné informace
o kompatibilních zařízeních navštivte webové
stránky zákaznické podpory uvedené na zadní
straně.
Pro použití zařízení po spárování aktivujte
připojení. V některých případech může být
připojení provedeno po dokončení
spárování automaticky.
Pokud spárování proběhlo úspěšně,
postupujte podle pokynů v této části.
25
WX-GT90BT
4-440-626-51(1)
E:\2013\SONY_EUROPE_LIMITED\SONY\00197934_WX-GT90BT_MULT\DTPdata\MULTI\Zlom\040CD.fm
masterpage:Left
000COV.book Page 26 Tuesday, January 15, 2013 1:44 PM
Připojení mobilního telefonu
1
Stiskněte tlačítko  a pomocí
otočného ovladače zobrazte položku
„BT SIGNL“ (Bluetooth signál) a pak
ovladač stiskněte.
Po aktivaci signálu Bluetooth se rozsvítí
indikátor „ “.
Ikony na displeji:
Síla signálu u připojeného
mobilního telefonu.*
Zbývající kapacita baterie
u připojeného mobilního
telefonu.*
*
Pokud není k dispozici handsfree připojení,
zhasne. Liší se v závislosti na mobilním
telefonu.
Změna zobrazovaných informací
Stiskněte tlačítko .
Poznámka
Pokud je výstup signálu Bluetooth u tohoto
přístroje již zapnutý a vyberete položku „BT
SIGNL“ (Bluetooth signál), bude signál
Bluetooth deaktivován.
Tip
Výstup signálu Bluetooth z tohoto přístroje
lze rovněž zapnout stisknutím a podržením
tlačítka  na přístroji na déle než
2 sekundy.
2
Zapněte mobilní telefon a aktivujte
signál Bluetooth.
3
Připojte se pomocí mobilního telefonu
k tomuto přístroji.
Po vytvoření připojení se zobrazí
indikátor „ “. Pokud po vytvoření
připojení vyberete zdroj Bluetooth
Phone (Bluetooth telefon), zobrazí se na
displeji název sítě a název připojeného
mobilního telefonu.
Připojení naposledy připojeného
mobilního telefonu z tohoto přístroje
1 Ujistěte se, že je na mobilním telefonu
aktivován signál Bluetooth.
2 Opakovaným stisknutím tlačítka
 zobrazte položku
„BT PHONE“ (Bluetooth telefon).
3 Stiskněte tlačítko  (ENTER)
(Potvrzení).
Během vytváření připojení bude
indikátor „ “ blikat a po dokončení
připojení zůstane svítit.
Poznámky
• Některé mobilní telefony vyžadují během
handsfree připojení k tomuto přístroji povolení
pro přístup k údajům telefonního seznamu.
V takovém případě získejte povolení
prostřednictvím mobilního telefonu.
• Během streamování Bluetooth hudby nelze
provést připojení z tohoto přístroje
k mobilnímu telefonu. Namísto toho
se k tomuto přístroji připojte z mobilního
telefonu. V přehrávané hudbě možná uslyšíte
šum způsobený připojováním.
Tip
26
Při zapnutém výstupu signálu Bluetooth:
po zapnutí zapalování se tento přístroj znovu
automaticky připojí k naposledy připojenému
mobilnímu telefonu. Automatické připojení je
však rovněž závislé na specifikacích mobilního
telefonu. Pokud není připojení automaticky
vytvořeno, proveďte jej ručně.
WX-GT90BT
4-440-626-51(1)
E:\2013\SONY_EUROPE_LIMITED\SONY\00197934_WX-GT90BT_MULT\DTPdata\MULTI\Zlom\040CD.fm
masterpage:Right
000COV.book Page 27 Tuesday, January 15, 2013 1:44 PM
Připojení audio zařízení
1
Stiskněte tlačítko  a pomocí
otočného ovladače zobrazte položku
„BT SIGNL“ (Bluetooth signál) a pak
ovladač stiskněte.
Po aktivaci signálu Bluetooth se rozsvítí
indikátor „ “.
2
Zapněte audio zařízení a aktivujte
signál Bluetooth.
3
Připojte se pomocí audio zařízení
k tomuto přístroji.
Po vytvoření připojení se zobrazí
indikátor „ “.
Před handsfree telefonováním zkontrolujte
následující:
 Ujistěte se, že jsou na displeji zobrazeny
indikátory „ “ a „ “.
 Pokud indikátory „ “ a „ “ nejsou
zobrazeny, proveďte postup připojení
(strana 26).
 Pokud nelze připojit tento přístroj
a mobilní telefon prostřednictvím
funkce Bluetooth, proveďte postup
spárování (strana 24).
Příjem hovorů
Při příchozím hovoru je z reproduktorů
vozidla nebo připojeného mobilního
telefonu slyšet vyzváněcí tón. Na displeji se
zobrazí jméno volajícího nebo telefonní
číslo.
1
Připojení naposledy připojeného audio
zařízení z tohoto přístroje
V okamžiku, kdy vyzváněcí tón
oznamuje příchozí hovor, stiskněte
tlačítko  .
Zahájí se telefonní hovor.
1 Ujistěte se, že je na audio zařízení aktivován
signál Bluetooth.
2 Opakovaným stisknutím tlačítka
 zobrazte položku
„BT AUDIO“ (Bluetooth audio).
3 Stiskněte tlačítko  (PAUSE) (Pozastavení).
Během vytváření připojení bude
indikátor „ “ blikat a po dokončení
připojení zůstane svítit.
Handsfree telefonování
Poznámky
• V závislosti na mobilním telefonu se jméno
volajícího nemusí zobrazit.
• Vyzváněcí tón a hlas volajícího je reprodukován
pouze z předních reproduktorů.
Odmítnutí hovoru
Podržte stisknuté tlačítko 
asi 1 sekundu.
Ukončení hovoru
Znovu stisknete tlačítko  .
Po připojení přístroje k mobilnímu telefonu
můžete ovládáním tohoto přístroje
uskutečňovat/přijímat handsfree hovory.
27
WX-GT90BT
4-440-626-51(1)
E:\2013\SONY_EUROPE_LIMITED\SONY\00197934_WX-GT90BT_MULT\DTPdata\MULTI\Zlom\040CD.fm
masterpage:Left
000COV.book Page 28 Tuesday, January 15, 2013 1:44 PM
Volání pomocí telefonního
seznamu
Při připojení k mobilnímu telefonu
s podporou PBAP (Phone Book Access
Profile - Profil přístupu k telefonnímu
seznamu) můžete otevřít telefonní seznam
a s jeho pomocí uskutečnit hovor.
1
Stiskněte tlačítko  a pomocí
otočného ovladače zobrazte položku
„PHONEBOOK“ (Telefonní seznam)
a pak ovladač stiskněte.
2
Pomocí otočného ovladače vyberte
počáteční písmeno v seznamu
počátečních písmen a pak ovladač
stiskněte.
3
Pomocí otočného ovladače vyberte
jméno v seznamu jmen a pak ovladač
stiskněte.
4
Pomocí otočného ovladače vyberte
telefonní číslo v seznamu telefonních
čísel a pak ovladač stiskněte.
Zahájí se telefonní hovor.
Poznámka
V závislosti na mobilním telefonu se mohou
údaje zobrazené na přístroji lišit od údajů
telefonního seznamu mobilního telefonu.
Volání pomocí historie
hovorů
Při připojení k mobilnímu telefonu
s podporou PBAP (Phone Book Access
Profile - Profil přístupu k telefonnímu
seznamu) můžete otevřít historii hovorů
uloženou v mobilním telefonu a s její
pomocí uskutečnit hovor.
1
28
Stiskněte tlačítko  a pomocí
otočného ovladače zobrazte položku
„RECENT CALL“ (Poslední hovory)
a pak ovladač stiskněte.
Zobrazí se seznam s historií hovorů.
2
Pomocí otočného ovladače vyberte
z historie hovorů jméno nebo telefonní
číslo a pak ovladač stiskněte.
Zahájí se telefonní hovor.
Volání zadáním telefonního
čísla
1
Stiskněte tlačítko  a pomocí
otočného ovladače zobrazte položku
„DIAL NUMBER“ (Vytočení čísla)
a pak ovladač stiskněte.
2
Pomocí otočného ovladače zadejte
telefonní číslo a nakonec vyberte „ “
(mezera) a stiskněte tlačítko 
(ENTER) (Potvrzení)*.
Zahájí se telefonní hovor.
* Pro přepínání mezi digitálními číslicemi
stiskněte tlačítko  –/+.
Poznámka
Místo symbolu „#“ se na displeji zobrazí „_“.
Vytočení telefonního čísla
na předvolbě
Na předvolby můžete uložit až 6 kontaktů.
Podrobné informace o ukládání najdete
v části „Uložení čísla na předvolbu“
(strana 29).
1
Stiskněte tlačítko ,
pomocí otočného ovladače zobrazte
položku „BT PHONE“ (Bluetooth
telefon) a pak ovladač stiskněte.
2
Stisknutím číselného tlačítka (
až ) vyberte požadovaný kontakt.
3
Stiskněte tlačítko  (ENTER)
(Potvrzení).
Zahájí se telefonní hovor.
WX-GT90BT
4-440-626-51(1)
E:\2013\SONY_EUROPE_LIMITED\SONY\00197934_WX-GT90BT_MULT\DTPdata\MULTI\Zlom\040CD.fm
masterpage:Right
000COV.book Page 29 Tuesday, January 15, 2013 1:44 PM
Volání opakováním poslední
volby čísla
1
Stiskněte tlačítko  a otočením
otočného ovladače zobrazte položku
„REDIAL“ (Opakování volby) a pak
ovladač stiskněte.
Zahájí se telefonní hovor.
Ovládání během hovoru
Přednastavení hlasitosti vyzváněcího
tónu a hlasu volajícího
Hlasitost vyzváněcího tónu a hlasu
volajícího můžete nastavit na požadovanou
úroveň.
Nastavení hlasitosti vyzváněcího tónu:
Během vyzvánění otáčejte otočným
ovladačem. Úroveň hlasitosti vyzváněcího
tónu se bude měnit.
Nastavení hlasitosti volajícího:
Během hovoru otáčejte otočným
ovladačem. Úroveň hlasitosti volajícího se
bude měnit.
Předání hovoru
Pro aktivaci/deaktivaci příslušného zařízení
(tento přístroj/mobilní telefon), stiskněte
tlačítko  nebo použijte váš mobilní
telefon.
Poznámky
• Podrobné informace o ovládání mobilního
telefonu najdete v návodu k obsluze vašeho
mobilního telefonu.
• V závislosti na vašem mobilním telefonu může
při pokusu o předání hovoru dojít k přerušení
handsfree připojení.
Uložení čísla na předvolbu
Na předvolby můžete uložit až 6 kontaktů.
Poznámky
• Pokud váš mobilní telefon podporuje profil
PBAP (Phone Book Access Profile - Profil
přístupu k telefonnímu seznamu), můžete
vybrat telefonní číslo z telefonního seznamu
nebo historie hovorů.
• Odpojení napájecího kabelu způsobí smazání
všech kontaktů na číslech předvoleb.
1
Poznámka
Pokud je vybrán zdroj Bluetooth Phone
(Bluetooth telefon), bude při otáčení otočného
ovladače nastavena pouze hlasitost volajícího.
Nastavení citlivosti mikrofonu
Umožňuje nastavit hlasitost pro druhou
stranu. Stisknutím tlačítka  (MIC)
(Mikrofon) nastavte úroveň hlasitosti
(„MIC-LOW“ (Nízká), „MIC-MID“
(Střední) a „MIC-HI“ (Vysoká)).
EC/NC Mode (Režim potlačení ozvěny/
šumu)
Umožňuje potlačit ozvěnu a šum.
Stisknutím a podržením tlačítka  (MIC)
(Mikrofon) vyberte možnost „EC/NC-1“
nebo „EC/NC-2“.
V telefonním seznamu, historii
hovorů* nebo přímým zadáním
telefonního čísla vyberte telefonní
číslo, které chcete uložit na předvolbu.
Telefonní číslo se zobrazí na displeji
tohoto přístroje.
* U historie hovorů můžete rovněž vybrat
požadovaný kontakt podle jména volajícího.
V tomto případě se na displeji přístroje
zobrazí jméno volajícího.
2
Stiskněte a podržte číselné tlačítko
( až ) pro výběr požadovaného
čísla předvolby tak, aby se zobrazila
zpráva „MEM“ (Paměť).
Kontakt bude uložen na vybrané číslo
předvolby.
29
WX-GT90BT
4-440-626-51(1)
E:\2013\SONY_EUROPE_LIMITED\SONY\00197934_WX-GT90BT_MULT\DTPdata\MULTI\Zlom\040CD.fm
masterpage:Left
000COV.book Page 30 Tuesday, January 15, 2013 1:44 PM
Aktivace hlasového vytáčení
Při příjmu nové SMS zprávy bude indikátor
SMS zprávy blikat.
Na mobilním telefonu připojeném k tomuto
přístroji můžete aktivovat hlasové vytáčení
vyslovením hlasové informace uložené v
mobilním telefonu a pak uskutečnit hovor.
1
Stiskněte tlačítko , pomocí
otočného ovladače zobrazte položku
„VOICE DIAL“ (Hlasové vytáčení) a
pak ovladač stiskněte.
2
Vyslovte hlasovou informaci uloženou
v mobilním telefonu.
Váš hlas je rozpoznán a zahájí se
vytáčení.
Poznámky
• Předem zkontrolujte, zda je přístroj propojen s
mobilním telefonem.
• Před použitím této funkce uložte do vašeho
mobilního telefonu hlasovou informaci.
• Pokud aktivujete hlasové vytáčení na mobilním
telefonu připojeném k tomuto přístroji, nemusí
tato funkce v některých případech pracovat.
• Hlasové vytáčení nemusí vždy pracovat
správně. Především to závisí na účinnosti
funkce rozpoznání hlasu na mobilním telefonu.
Pro podrobné informace navštivte webové
stránky zákaznické podpory uvedené na zadní
straně.
Tip
Uložte hlasové informace prostřednictvím tohoto
přístroje tak, že si sednete do vozidla a vyberte na
přístroji zdroj „BT PHONE“ (Bluetooth telefon).
Pokud je k dispozici nepřečtená SMS
zpráva, bude indikátor SMS zprávy svítit.
Poznámka
Funkce indikátoru SMS zprávy závisí na
mobilním telefonu.
Streamování hudby
Poslech hudby z audio
zařízení
Na tomto přístroji můžete poslouchat
hudbu z audio zařízení, které podporuje
profil A2DP (Advanced Audio Distribution
Profile - Pokročilý profil pro distribuci
zvuku) technologie Bluetooth.
Indikátor SMS zprávy
Při připojení mobilního telefonu k tomuto
přístroji vás indikátor SMS zprávy
informuje o jakékoliv příchozí nebo
nepřečtené SMS zprávě.
30
1
2
Snižte hlasitost na tomto přístroji.
3
4
Spusťte přehrávání na audio zařízení.
Opakovaným stisknutím tlačítka
 zobrazte položku
„BT AUDIO“ (Bluetooth audio).
Nastavte hlasitost na tomto přístroji.
WX-GT90BT
4-440-626-51(1)
E:\2013\SONY_EUROPE_LIMITED\SONY\00197934_WX-GT90BT_MULT\DTPdata\MULTI\Zlom\040CD.fm
masterpage:Right
000COV.book Page 31 Tuesday, January 15, 2013 1:44 PM
Poznámka
Když je spuštěna aplikace „App Remote“
prostřednictvím funkce Bluetooth, zpráva „BT
AUDIO“ (Bluetooth audio) se na displeji
nezobrazí.
Změna zobrazovaných informací
Stiskněte tlačítko .
Nastavení úrovně hlasitosti
Úroveň hlasitosti je nastavitelná, aby bylo
možno kompenzovat rozdíly mezi
přístrojem a Bluetooth audio zařízením.
1 Spusťte na Bluetooth audio zařízení
přehrávání s přiměřenou hlasitostí.
2 Nastavte na přístroji obvyklou hlasitost
poslechu.
3 Stiskněte tlačítko , pomocí
otočného ovladače zobrazte položku
„SOUND“ (Zvuk) a pak ovladač stiskněte.
4 Pomocí otočného ovladače zobrazte
Ovládání audio zařízení
prostřednictvím tohoto
přístroje
Na přístroji můžete používat následující
funkce v případě, že zařízení podporuje
profil AVRCP (Audio Video Remote
Control Profile - Profil dálkového ovládání
pro audio a video) technologie Bluetooth.
(Na různých audio zařízeních se může
ovládání lišit.)
Funkce
Přeskakování Stiskněte tlačítko /
alb
(ALBUM /) (Album)
[jedno stisknutí pro každé
album]
Opakované
přehrávání
Stiskněte tlačítko 
( )*1
Náhodné
přehrávání
Stiskněte tlačítko 
( )*1
Přehrávání
Stiskněte tlačítko 
(PAUSE) (Pozastavení)*2
na tomto přístroji.
Pauza
Stiskněte tlačítko 
(PAUSE) (Pozastavení)*2
na tomto přístroji.
položku „BTA VOL“ (Hlasitost Bluetooth
zvuku) a pak ovladač stiskněte.
5 Otočením otočného ovladače nastavte
vstupní úroveň („+18dB“ – „0dB“ –
„– 8dB“) a pak ovladač stiskněte.
6 Stiskněte tlačítko
(BACK) (Zpět)
pro návrat k předchozímu zobrazení.
Proveďte
Přeskakování Stiskněte tlačítko 
skladeb
–/+ (/) [jedno
stisknutí pro každou
skladbu]
Rychlý posun Stiskněte a podržte tlačítko
vzad/Rychle  –/+ (/)
dopředu
[uvolněte v požadovaném
místě]
*1
Opakovaně stiskněte, dokud se nezobrazí
požadované nastavení.
*2
Na některých zařízeních může být nutné
stisknout tlačítko dvakrát.
Jiné než výše uvedené operace by měly být
prováděny na audio zařízení.
31
WX-GT90BT
4-440-626-51(1)
E:\2013\SONY_EUROPE_LIMITED\SONY\00197934_WX-GT90BT_MULT\DTPdata\MULTI\Zlom\040CD.fm
masterpage:Left
000COV.book Page 32 Tuesday, January 15, 2013 1:44 PM
Poznámky
• V závislosti na audio zařízení se nemusí
informace, jako například název, číslo/čas
skladby, stav přehrávání atd. na tomto přístroji
zobrazit. Informace budou zobrazeny pouze při
přehrávání v režimu Bluetooth Audio
(Bluetooth audio).
• I v případě, že na tomto přístroji změníte zdroj
signálu, přehrávání na audio zařízení se
nezastaví.
Poznámka
Při likvidaci tohoto přístroje doporučujeme
telefonní čísla na předvolbách smazat pomocí
funkce „BT INIT“ (Bluetooth inicializace).
Obnovení výchozích
nastavení funkce
Bluetooth
Pomocí tohoto přístroje můžete obnovit
veškerá nastavení týkající se funkce
Bluetooth (informace o spárování, telefonní
čísla na předvolbách, informace o zařízení
atd.) na výchozí hodnoty.
1
Stiskněte a podržte tlačítko
 asi 1 sekundu pro
vypnutí přístroje.
2
Stiskněte tlačítko , pomocí
otočného ovladače zobrazte položku
„BT“ (Bluetooth) a pak ovladač
stiskněte.
Zobrazí se seznam nabídky.
3
Pomocí otočného ovladače vyberte
položku „BT INIT“ (Bluetooth
inicializace) a pak ovladač stiskněte.
Zobrazí se požadavek na potvrzení.
4
Pomocí otočného ovladače vyberte
možnost „INIT-YES“ (Inicializace ano) a pak ovladač stiskněte.
Během obnovování výchozích nastavení
funkce Bluetooth bude blikat nápis
„INITIAL“ (Inicializace). Po dokončení
inicializace se zobrazí nápis
„COMPLETE“ (Dokončeno).
5
Stiskněte tlačítko
(BACK) (Zpět)
pro návrat k předchozímu zobrazení.
32
WX-GT90BT
4-440-626-51(1)
E:\2013\SONY_EUROPE_LIMITED\SONY\00197934_WX-GT90BT_MULT\DTPdata\MULTI\Zlom\040CD.fm
masterpage:Right
000COV.book Page 33 Tuesday, January 15, 2013 1:44 PM
Aplikace App Remote
prostřednictvím bezdrátové
technologie Bluetooth
(Android telefon)
Do Android telefonu si musíte stáhnout
aplikaci „App Remote“ z Google Play.
Pokud je aplikace stažena do Android
telefonu a ten je připojen k přístroji, jsou
k dispozici následující funkce:
– Ovládáním přístroje můžete spouštět
a ovládat kompatibilní aplikace v Android
telefonu.
– Ovládáním Android telefonu
jednoduchými gesty prstů můžete ovládat
zdroj přístroje.
– Můžete zobrazit detailní informace
o zdroji (název skladby, jméno interpreta,
obrázek alba apod.) v Android telefonu.
– Můžete automaticky číst příchozí textové
zprávy/SMS.
Dostupné operace se liší v závislosti na
aplikaci. Pro podrobné informace
o dostupných aplikacích navštivte stránky
zákaznické podpory uvedené na zadní
straně.
Poznámky
• Aby byla zajištěna vaše bezpečnost, dodržujte
místní dopravní zákony a předpisy,
a neovládejte aplikaci během řízení.
• Aplikace „App Remote“ prostřednictvím
funkce Bluetooth je k dispozici pouze
u Android telefonů s instalovaným systémem
Android 2.1, 2.2, 2.3 nebo 4.0.
• Automatické čtení funkce SMS je k dispozici
pouze u Android telefonů s nainstalovanou
aplikací TTS Engine.
Dva způsoby ovládání
hudby při použití Android
telefonu
Před připojením mobilního zařízení snižte
hlasitost na přístroji.
1
Připojte tento přístroj a mobilní
zařízení prostřednictvím funkce
Bluetooth (strana 23).
2
3
Spusťte aplikaci „App Remote“.
Stiskněte a podržte tlačítko 
(APP) na přístroji déle než 2 sekundy.
Připojení k mobilnímu zařízení se
aktivuje.
Když je vytvořeno připojení, zobrazí se
při výběru zdroje název aplikace
v mobilním zařízení a zpřístupní se
některé operace přehrávání pro aplikaci.
(Dostupné operace se liší v závislosti na
aplikaci.)
Podobně platí, že některé operace
přehrávání na přístroji je možno ovládat
pomocí mobilního zařízení. Podrobné
informace o operacích v mobilním
zařízení najdete v nápovědě této
aplikace.
Poznámka
Když je připojeno mobilní zařízení, může se
zobrazit číslo zařízení. Zajistěte, aby byla
v přístroji a v mobilním zařízení zobrazena stejná
čísla (např. 123456), pak stiskněte tlačítko
 na přístroji a vyberte „Yes“ (Ano)
na mobilním zařízení.
Tip
Můžete rovněž stisknout tlačítko ,
otočením otočného ovladače vybrat „APP REM“
a pak jej stisknout pro vytvoření připojení. A pak
stiskněte tlačítko  pro výběr
zdroje.
Ukončení připojení
Stiskněte a podržte tlačítko .
33
WX-GT90BT
4-440-626-51(1)
E:\2013\SONY_EUROPE_LIMITED\SONY\00197934_WX-GT90BT_MULT\DTPdata\MULTI\Zlom\040CD.fm
masterpage:Left
000COV.book Page 34 Tuesday, January 15, 2013 1:44 PM
Nastavení zvuku
a nabídka nastavení
Použití propracovaných
zvukových funkcí —
Advanced Sound Engine
Technologie Advanced Sound Engine
používá digitální zpracování signálu a
vytváří v automobilu ideální zvukové pole.
Nastavení kvality zvuku
— EQ7 Preset (Předvolba
ekvalizéru)
Můžete vybrat některý ze 7 typů ekvalizační
křivky (XPLOD, VOCAL, EDGE, CRUISE,
SPACE, GRAVITY, CUSTOM (Uživatel)
nebo OFF (Vypnuto)).
1
Během příjmu/přehrávání stiskněte
tlačítko , otočením otočného
ovladače zobrazte položku „SOUND“
(Zvuk) a pak ovladač stiskněte.
2
Pomocí otočného ovladače zobrazte
položku „EQ7 PRESET“ (Předvolba
ekvalizéru) a pak ovladač stiskněte.
3
Pomocí otočného ovladače zobrazte
požadovanou ekvalizační křivku a pak
ovladač stiskněte.
4
Stiskněte tlačítko
(BACK) (Zpět)
pro návrat k předchozímu zobrazení.
Pro zrušení ekvalizační křivky vyberte
v kroku 3 možnost „OFF“ (Vypnuto).
Úprava ekvalizační křivky —
EQ7 Setting (Nastavení
ekvalizéru)
Možnost „CUSTOM“ (Uživatelské
nastavení) funkce EQ7 vám umožňuje
provádět vaše vlastní nastavení ekvalizéru.
1
Po výběru zdroje stiskněte tlačítko
, otočením otočného ovladače
zobrazte položku „SOUND“ (Zvuk)
a pak ovladač stiskněte.
2
Pomocí otočného ovladače zobrazte
položku „EQ7 SETTING“ (Nastavení
ekvalizéru) a pak ovladač stiskněte.
3
Pomocí otočného ovladače zobrazte
položku „BASE“ (Výchozí) a pak
ovladač stiskněte.
Můžete vybrat výchozí ekvalizační
křivku, která bude použita pro další
nastavení.
4
Pomocí otočného ovladače vyberte
ekvalizační křivku a pak ovladač
stiskněte.
5
Nastavte ekvalizační křivku.
Pomocí otočného ovladače vyberte
frekvenční rozsah a pak ovladač
stiskněte.
BAND1 (Pásmo 1): 63 Hz
BAND2 (Pásmo 2): 160 Hz
BAND3 (Pásmo 3): 400 Hz
BAND4 (Pásmo 4): 1 kHz
BAND5 (Pásmo 5): 2,5 kHz
BAND6 (Pásmo 6): 6,3 kHz
BAND7 (Pásmo 7): 16,0 kHz
Tip
Provedená nastavení ekvalizační křivky lze uložit
do paměti samostatně pro každý zdroj.
34
WX-GT90BT
4-440-626-51(1)
E:\2013\SONY_EUROPE_LIMITED\SONY\00197934_WX-GT90BT_MULT\DTPdata\MULTI\Zlom\040CD.fm
masterpage:Right
000COV.book Page 35 Tuesday, January 15, 2013 1:44 PM
Pomocí otočného ovladače nastavte
úroveň hlasitosti a pak ovladač
stiskněte.
Úroveň hlasitosti lze nastavit v rozsahu
od -6 dB do +6 dB s krokem 1 dB.
Níže jsou uvedeny možnosti nastavení pro
položku „SET SW POS“ (Nastavení polohy
subwooferu).
NEAR (Blízko) (): Blízko
NORMAL (Normálně) (): Normálně
FAR (Daleko) (): Daleko
1
Během příjmu/přehrávání stiskněte
tlačítko , otočením otočného
ovladače zobrazte položku „SOUND“
(Zvuk) a pak ovladač stiskněte.
2
Pomocí otočného ovladače zobrazte
položku „POSITION“ (Poslechové
místo) a pak ovladač stiskněte.
3
Pomocí otočného ovladače zobrazte
položku „SET F/R POS“ (Nastavení
přední/zadní polohy) a pak ovladač
stiskněte.
Optimalizace zvuku pomocí
funkce Time Alignment —
Listening Position
(Poslechové místo)
4
Pomocí otočného ovladače vyberte
možnost „FRONT L“ (Vpředu vlevo),
„FRONT R“ (Vpředu vpravo),
„FRONT“ (Vpředu) nebo „ALL“
(Všude) a pak ovladač stiskněte.
Přístroj dokáže simulovat přirozené
zvukové pole zpožděním výstupu zvuku
z jednotlivých reproduktorů podle vašeho
poslechového místa.
Níže jsou uvedeny možnosti nastavení pro
položku „POSITION“ (Poslechové místo).
5
Pomocí otočného ovladače zobrazte
položku „SET SW POS“ (Nastavení
polohy subwooferu) a pak ovladač
stiskněte.
6
Pomocí otočného ovladače nastavte
polohu subwooferu výběrem některé
z možností „NEAR“ (Blízko),
„NORMAL“ (Normálně) nebo „FAR“
(Daleko) a pak ovladač stiskněte.
7
Stiskněte tlačítko
(BACK) (Zpět)
pro návrat k předchozímu zobrazení.
Zopakujte kroky  a  pro nastavení
ostatních frekvenčních pásem.
6
Stiskněte tlačítko
(BACK) (Zpět)
pro návrat k předchozímu zobrazení.
Pro uložení ekvalizační křivky se použije
možnost „CUSTOM“ (Uživatelské
nastavení).
FRONT L (Vpředu vlevo)
(): Vpředu vlevo
FRONT R (Vpředu
vpravo) (): Vpředu
vpravo
FRONT (Vpředu) ():
Vpředu uprostřed
ALL (Všude) ():
Uprostřed vozidla
OFF (Vypnuto):
Není nastaveno žádné
poslechové místo
Nastavení přibližné polohy subwooferu od
vašeho poslechového místa můžete provést,
jestliže je poslechové místo nastaveno na
jinou hodnotu, než „OFF“ (Vypnuto).
Pro zrušení nastavení poslechového místa
vyberte v kroku 4 možnost „OFF“
(Vypnuto).
35
WX-GT90BT
4-440-626-51(1)
E:\2013\SONY_EUROPE_LIMITED\SONY\00197934_WX-GT90BT_MULT\DTPdata\MULTI\Zlom\040CD.fm
masterpage:Left
000COV.book Page 36 Tuesday, January 15, 2013 1:44 PM
Přesné určení poslechového
místa
Můžete provést jemnou úpravu nastavení
poslechového místa.
1
Během příjmu/přehrávání stiskněte
tlačítko , otočením otočného
ovladače zobrazte položku „SOUND“
(Zvuk) a pak ovladač stiskněte.
2
Pomocí otočného ovladače zobrazte
položku „POSITION“ (Poslechové
místo) a pak ovladač stiskněte.
3
Pomocí otočného ovladače zobrazte
položku „ADJ POSITION“ (Přesné
určení poslechového místa) a pak
ovladač stiskněte.
4
Pomocí otočného ovladače upravte
nastavení poslechového místa a pak
ovladač stiskněte.
Nastavitelný rozsah: „+3“ – „CENTER“
(Střed) – „–3“.
5
Stiskněte tlačítko
(BACK) (Zpět)
pro návrat k předchozímu zobrazení.
DM+ Advanced
Technologie DM+ Advanced vylepšuje
digitálně komprimovanou hudbu tím,
že obnovuje vysoké frekvence, které byly
ztraceny v průběhu komprese.
36
1
Během přehrávání stiskněte tlačítko
, otočením otočného ovladače
zobrazte položku „SOUND“ (Zvuk)
a pak ovladač stiskněte.
2
Pomocí otočného ovladače zobrazte
položku „DM+“ a pak ovladač
stiskněte.
3
Pomocí otočného ovladače vyberte
možnost „ON“ (Zapnuto) a pak
ovladač stiskněte.
4
Stiskněte tlačítko
(BACK) (Zpět)
pro návrat k předchozímu zobrazení.
Tip
Provedená nastavení funkce DM+ lze uložit do
paměti samostatně pro každý zdroj, s výjimkou
tuneru.
Použití zadních reproduktorů
jako subwooferu — Rear Bass
Enhancer
Funkce RBE (Rear Bass Enhancer)
zdůrazňuje basy použitím nastavení dolní
propusti (strana 38) u zadních
reproduktorů. Tato funkce umožňuje
zadním reproduktorům pracovat jako
subwoofer, pokud žádný není připojen.
1
Během příjmu/přehrávání stiskněte
tlačítko , otočením otočného
ovladače zobrazte položku „SOUND“
(Zvuk) a pak ovladač stiskněte.
2
Pomocí otočného ovladače zobrazte
položku „RB ENH“ (Zdůraznění
zadních basů) a pak ovladač stiskněte.
3
Pomocí otočného ovladače zobrazte
položku „RBE MODE“ (Režim RBE)
a pak ovladač stiskněte.
4
Pomocí otočného ovladače vyberte
možnost „1“, „2“ nebo „3“ a pak
ovladač stiskněte.
5
Stiskněte tlačítko
(BACK) (Zpět)
pro návrat k předchozímu zobrazení.
Použití subwooferu bez
výkonového zesilovače
— Přímé připojení
subwooferu
Subwoofer můžete použít bez výkonového
zesilovače, když je připojen ke kabelu
zadního reproduktoru.
WX-GT90BT
4-440-626-51(1)
E:\2013\SONY_EUROPE_LIMITED\SONY\00197934_WX-GT90BT_MULT\DTPdata\MULTI\Zlom\040CD.fm
masterpage:Right
000COV.book Page 37 Tuesday, January 15, 2013 1:44 PM
Poznámka
Zajistěte, aby byl připojen 4 - 8 ohmový
subwoofer k libovolnému z kabelů zadního
reproduktoru. Nepřipojujte reproduktor k
druhému kabelu zadního reproduktoru.
1
* Při nastavování položek CLOCK-ADJ (Nastavení
hodin) a BTM (Naladění nejsilnějších stanic) není
nutné provádět krok 4.
Následující položky lze nastavit v závislosti
na zdroji a aktuálním nastavení:
Během příjmu/přehrávání stiskněte
tlačítko , otočením otočného
ovladače zobrazte položku „SOUND“
(Zvuk) a pak ovladač stiskněte.
GENERAL (Obecné):
2
Pomocí otočného ovladače zobrazte
položku „SW DIREC“ (Přímé
připojení subwooferu) a pak ovladač
stiskněte.
BEEP (Zvukový signál)
Aktivace zvukového signálu: „ON“
(Zapnuto), „OFF“ (Vypnuto).
3
Pomocí otočného ovladače zobrazte
položku „SW MODE“ (Režim
subwooferu) a pak ovladač stiskněte.
4
Pomocí otočného ovladače vyberte
možnost „1“, „2“ nebo „3“ a pak
ovladač stiskněte.
5
Stiskněte tlačítko
(BACK) (Zpět)
pro návrat k předchozímu zobrazení.
Podrobné informace o nastavení fáze,
polohy, frekvence filtru dolní propust
a strmosti filtru dolní propust pro
subwoofer - viz strana 39.
Úprava položek nastavení
1
2
3
4
Stiskněte tlačítko , pomocí
otočného ovladače zobrazte
požadovanou kategorii a pak ovladač
stiskněte.
Pomocí otočného ovladače zobrazte
požadovanou položku a pak ovladač
stiskněte.
Pomocí otočného ovladače vyberte
nastavení a pak ovladač stiskněte.*
Nastavení je dokončeno.
Stiskněte tlačítko
(BACK) (Zpět)
pro návrat k předchozímu zobrazení.
CLOCK-ADJ (Nastavení hodin) (strana 7)
AUTO OFF (Automatické vypnutí)
Lze nastavit požadovanou dobu po
vypnutí přístroje, po jejímž uplynutí
bude přístroj zcela odpojen od napájení:
„NO“ (Ne), „30S“ (30 sekund), „30M“
(30 minut), „60M“ (60 minut).
AUX-A*1*2 (Externí zdroj zvuku)
Aktivace zobrazení externího zdroje
zvuku: „ON“ (Zapnuto), „OFF“
(Vypnuto) (strana 40).
CT (Časový signál)
Aktivace funkce CT (Časový signál):
„ON“ (Zapnuto), „OFF“ (Vypnuto)
(strana 14).
REGIONAL (Regionální příjem)*3
Omezení příjmu na určitý region: „ON“
(Zapnuto), „OFF“ (Vypnuto) (strana 13).
BTM (Naladění nejsilnějších stanic)*4
(strana 11)
ZAPPIN*5
ZAP TIME (Doba funkce Zappin)
Nastavení doby přehrávání pro funkci
ZAPPIN.
– „Z.TIME-1“ (asi 6 sekund), „Z.TIME-2“
(asi 15 sekund), „Z.TIME-3“ (asi 30
sekund).
ZAP BEEP (Zvukový signál funkce
Zappin)
Aktivace zvukového signálu při změně
přehrávaného úseku: „ON“ (Zapnuto),
„OFF“ (Vypnuto).
37
WX-GT90BT
4-440-626-51(1)
E:\2013\SONY_EUROPE_LIMITED\SONY\00197934_WX-GT90BT_MULT\DTPdata\MULTI\Zlom\040CD.fm
masterpage:Left
000COV.book Page 38 Tuesday, January 15, 2013 1:44 PM
*1
Pokud je přístroj vypnutý.
*2
Nezobrazí se v aplikaci App Remote.
*3
Pokud je přijímán signál FM.
*4
Pokud je vybrán režim rádia.
*5
Pokud je vybrán režim CD nebo USB.
SOUND (Zvuk):
EQ7 PRESET (Předvolba ekvalizéru)
(strana 34)
EQ7 SETTING (Nastavení ekvalizéru)
(strana 34)
POSITION (Poslechové místo)
SET F/R POS (Nastavení přední/zadní
polohy) (strana 35)
ADJ POSITION*1 (Přesné určení
poslechového místa) (strana 36)
SET SW POS*1 (Nastavení polohy
subwooferu) (strana 35)
BALANCE (Vyvážení levého/pravého
kanálu)
Nastavení vyvážení zvuku: „RIGHT-15“
(Doprava) – „CENTER“ (Střed) –
„LEFT-15“ (Doleva).
FADER (Vyvážení předního/zadního
kanálu)
Nastavení relativní úrovně: „FRONT15“ (Dopředu) – „CENTER“ (Střed) –
„REAR-15“ (Dozadu).
DM+*2 (strana 36)
RB ENH*3 (Zdůraznění zadních basů)
RBE MODE (Režim zdůraznění zadních
basů)
Výběr režimu zdůraznění zadních basů:
„1“, „2“, „3“, „OFF“ (Vypnuto).
LPF FREQ (Filtr dolní propust frekvence)
Výběr dělicí frekvence pro subwoofer:
„50 Hz“, „60 Hz“, „80 Hz“, „100 Hz“,
„120 Hz“.
LPF SLOP (Filtr dolní propust - strmost)
Nastavení strmosti dolní propusti: „1“,
„2“, „3“.
SW DIREC*4 (Přímé připojení subwooferu)
SW MODE (Režim subwooferu)
Výběr režimu subwooferu: „1“, „2“, „3“,
„OFF“ (Vypnuto).
SW PHASE (Fáze subwooferu)
Výběr fáze subwooferu: „NORM“
(Normální), „REV“ (Opačná).
SW POS*1 (Poloha subwooferu)
(strana 35)
Výběr polohy subwooferu: „NEAR“
(Blízko), „NORMAL“ (Normálně),
„FAR“ (Daleko).
LPF FREQ (Filtr dolní propust frekvence)
Výběr dělicí frekvence pro subwoofer:
„50 Hz“, „60 Hz“, „80 Hz“, „100 Hz“,
„120 Hz“.
LPF SLOP (Filtr dolní propust - strmost)
Nastavení strmosti dolní propusti: „1“,
„2“, „3“.
LOUDNESS (Dynamická fyziologická
hlasitost)
Zesílení basů a výšek pro dosažení
čistého zvuku při nízkých úrovních
hlasitosti: „ON“ (Zapnuto), „OFF“
(Vypnuto).
ALO (Automatická optimalizace úrovně)
Nastavení hlasitosti přehrávání ze všech
zařízení na optimální úroveň: „ON“
(Zapnuto), „OFF“ (Vypnuto).
38
WX-GT90BT
4-440-626-51(1)
E:\2013\SONY_EUROPE_LIMITED\SONY\00197934_WX-GT90BT_MULT\DTPdata\MULTI\Zlom\040CD.fm
masterpage:Right
000COV.book Page 39 Tuesday, January 15, 2013 1:44 PM
S.WOOFER (Subwoofer)
SW LEVEL (Úroveň hlasitosti
subwooferu)
Nastavení úrovně hlasitosti subwooferu:
„+10 dB“ – „0 dB“ – „–10 dB“.
(Při nejnižším nastavení se zobrazuje
„ATT“.)
SW PHASE (Fáze subwooferu)
Výběr fáze subwooferu: „NORM“
(Normální), „REV“ (Opačná).
SW POS*1 (Poloha subwooferu)
Výběr polohy subwooferu: „NEAR“
(Blízko), „NORMAL“ (Normálně),
„FAR“ (Daleko).
LPF FREQ (Filtr dolní propust frekvence)
Výběr dělicí frekvence pro subwoofer:
„50 Hz“, „60 Hz“, „80 Hz“, „100 Hz“,
„120 Hz“.
LPF SLOP (Filtr dolní propust - strmost)
Nastavení strmosti dolní propusti: „1“,
„2“, „3“.
*1
Nezobrazí se při nastavení položky „SET F/R
POS“ (Nastavení přední/zadní polohy) na
„OFF“ (Vypnuto).
*2
Nezobrazí se, když je vybrán tuner.
*3
Pokud je položka „SW DIREC“ (Přímé
připojení subwooferu) nastavena na „OFF“
(Vypnuto).
*4
Pokud je položka „RBE MODE“ (Režim RBE)
nastavena na „OFF“ (Vypnuto).
*5
Pokud je vybrán režim AUX.
*6
Pokud je aktivován zdroj Bluetooth audio.
HPF (Filtr horní propust)
HPF FREQ (Filtr horní propust frekvence)
Výběr dělicí frekvence pro přední/zadní
reproduktory: „OFF“ (Vypnuto),
„50Hz“, „60Hz“, „80Hz“, „100Hz“,
„120Hz“.
HPF SLOP (Filtr horní propust strmost)
Nastavení strmosti horní propusti
(účinné pouze při nastavení položky
„HPF FREQ“ (Horní propust frekvence) na jinou možnost než „OFF“
(Vypnuto)): „1“, „2“, „3“.
AUX VOL*5 (Úroveň hlasitosti externího
zařízení)
Nastavení úrovně hlasitosti pro každé
připojené externí zařízení:
„+18 dB“ – „0 dB“ – „-8 dB“.
Toto nastavení ruší potřebu měnit
hlasitost při přepínání mezi zdroji.
BTA VOL (Úroveň hlasitosti Bluetooth
audio zařízení)*6 (strana 31)
39
WX-GT90BT
4-440-626-51(1)
E:\2013\SONY_EUROPE_LIMITED\SONY\00197934_WX-GT90BT_MULT\DTPdata\MULTI\Zlom\040CD.fm
masterpage:Left
000COV.book Page 40 Tuesday, January 15, 2013 1:44 PM
DISPLAY (Displej):
DEMO (Ukázkový režim)
Aktivace ukázkového režimu: „ON“
(Zapnuto), „OFF“ (Vypnuto).
Používání
volitelných zařízení
DIMMER (Snížení jasu displeje)
Změna jasu displeje.
Externí audio zařízení
– „AT“: pro automatické ztmavnutí
displeje při zapnutí světel. (K dispozici
pouze v případě, že je připojen ovládací
kabel osvětlení.)
– „ON“ (Zapnuto): pro ztmavnutí displeje.
– „OFF“ (Vypnuto): deaktivace snižování
jasu.
COLOR (Přednastavená barva)
Výběr přednastavené barvy podsvícení
displeje a tlačítek na přístroji (strana 21).
CUSTOM-C (Uživatelská barva)
Výběr přednastavené barvy, která bude
použita pro další nastavení (strana 21).
SND SYNC (Synchronizace s hudbou)
Nastavení barvy podsvícení podle
přehrávané hudby: „ON“ (Zapnuto),
„OFF“ (Vypnuto) (strana 22).
Po připojení volitelného přenosného audio
zařízení do vstupního konektoru AUX
(Externí zařízení) (stereo mini konektor) na
přístroji a následném výběru tohoto zdroje
můžete poslouchat tento zdroj
v reproduktorech vozidla.
Připojení přenosného audio zařízení
1 Vypněte přenosné audio zařízení.
2 Snižte hlasitost přístroje.
3 Pomocí připojovacího kabelu (není součástí
příslušenství)* připojte přenosné audio
zařízení k přístroji.
* Zajistěte, aby byla použita zástrčka rovného
typu.
WHT MENU (Bílá nabídka)
Použití efektu při změně zdroje: „ON“
(Zapnuto), „OFF“ (Vypnuto) (strana 22).
START-WHT (Bílé podsvícení při
spuštění)
Nastavení barvy podsvícení při spuštění:
„ON“ (Zapnuto), „OFF“ (Vypnuto)
(strana 22).
AUTO SCR* (Automatické posouvání textu)
Automatické posouvání dlouhého textu:
„ON“ (Zapnuto), „OFF“ (Vypnuto).
Nastavení úrovně hlasitosti
* Pokud je vybrán režim CD, USB nebo
Bluetooth audio.
BT (Bluetooth):
Podrobné informace o položkách nastavení
funkce Bluetooth - viz strana 24.
40
APP REM:
Spuštění aktivace aplikace App Remote.
Před spuštěním přehrávání nezapomeňte
nastavit hlasitost každého připojeného
audio zařízení.
1 Snižte hlasitost přístroje.
2 Opakovaným stisknutím tlačítka
 zobrazte položku „AUX“
(Externí zařízení).
WX-GT90BT
4-440-626-51(1)
E:\2013\SONY_EUROPE_LIMITED\SONY\00197934_WX-GT90BT_MULT\DTPdata\MULTI\Zlom\040CD.fm
masterpage:Right
000COV.book Page 41 Tuesday, January 15, 2013 1:44 PM
3 Spusťte přehrávání na přenosném audio
zařízení s přiměřenou hlasitostí.
4 Nastavte na přístroji obvyklou hlasitost
Doplňující informace
poslechu.
5 Upravte vstupní úroveň (strana 39).
Bezpečnostní upozornění
• Pokud jste zaparkovali vozidlo na přímém
slunci, nechejte přístroj nejdříve
vychladnout.
• Nenechávejte audio zařízení uvnitř
automobilu, protože by vlivem vysoké
teploty na přímém slunci mohlo dojít k jejich
poškození.
• Automatická (motorová) anténa se vysune
automaticky.
Kondenzace vlhkosti
Pokud uvnitř přístroje zkondenzuje vlhkost,
vyjměte disk a počkejte asi jednu hodinu, aby
se přístroj vysušil. V opačném případě nebude
přístroj pracovat správně.
Zachování vysoké kvality zvuku
Chraňte přístroj a disky před kapalinami.
Poznámky k diskům
• Neponechávejte disky na přímém slunečním
světle, v blízkosti zdrojů tepla (jako jsou
například výstupy horkého vzduchu) ani ve
vozidle zaparkovaném na přímém slunci.
• Před přehráváním otřete
disk čisticím hadříkem
směrem od středu k okraji.
Nepoužívejte rozpouštědla,
jako je benzín, ředidlo
nebo běžně dostupné čisticí
prostředky.
• Tento přístroj je určen pro přehrávání disků,
které jsou v souladu s normou Compact Disc
(CD). Duální disky a některé hudební disky
zakódované prostřednictvím technologií na
ochranu autorských práv neodpovídají
normě Compact Disc (CD), a proto je
nemusí být možné na tomto přístroji
přehrávat.
41
WX-GT90BT
4-440-626-51(1)
E:\2013\SONY_EUROPE_LIMITED\SONY\00197934_WX-GT90BT_MULT\DTPdata\MULTI\Zlom\040CD.fm
masterpage:Left
000COV.book Page 42 Tuesday, January 15, 2013 1:44 PM
• Disky, které NELZE v tomto přístroji
přehrávat
– Disky s nalepenými štítky, samolepkami,
lepicí páskou nebo papírem. Při přehrávání
takového disku může dojít k poškození
přístroje nebo zničení disku.
– Disky nestandardního tvaru (například srdce,
čtverec nebo hvězda). V takovém případě
může dojít k poškození přístroje.
– 8cm (3 1/4 in) disky.
Pořadí přehrávání souborů
MP3/WMA/AAC
MP3/WMA/AAC
Složka
(album)
Soubor
(skladba) MP3/
WMA/AAC
Poznámky k diskům CD-R/CD-RW
• Maximální počet: (pouze disky CD-R/CD-RW)
– Složek (alb): 150 (včetně kořenové složky).
– Souborů (skladeb) a složek: 300 (pokud název
souboru/složky obsahuje mnoho znaků,
může být tento počet nižší než 300).
– Zobrazitelných znaků pro název složky/
souboru: 32 (Joliet)/64 (Romeo).
• Pokud disk s více sekcemi (Multi Session)
začíná sekcí CD-DA, je rozpoznán jako disk
CD-DA a ostatní sekce nebudou přehrány.
• Disky, které NELZE v tomto přístroji
přehrávat
– Disky CD-R/CD-RW se špatnou kvalitou
záznamu.
– Disky CD-R/CD-RW zaznamenané na
nekompatibilním záznamovém zařízení.
– Disky CD-R/CD-RW, které nebyly správně
finalizovány.
– Disky CD-R/CD-RW zaznamenané v jiném
formátu než ve formátu hudebního CD nebo
ve formátu MP3 odpovídajícímu normě
ISO9660 Level 1/Level 2, Joliet/Romeo nebo
Multi Session (s více sekcemi).
Informace o iPodu

Přístroj můžete připojit k následujícím
modelům iPodů. Před použitím
aktualizujte software ve vašich iPodech
na nejnovější verzi.
Vyrobeno pro
- iPod touch (4. generace)
- iPod touch (3. generace)
- iPod touch (2. generace)
- iPod classic
- iPod nano (6. generace)
- iPod nano (5. generace)
- iPod nano (4. generace)
- iPod nano (3. generace)
- iPod nano (2. generace)
- iPod nano (1. generace)*
- iPhone 4S
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPhone 3G
* Funkce Passenger Control (Ovládání
cestujícím) není k dispozici u iPodu nano
(1. generace).
42
• Označení „Made for iPod“ a „Made for
iPhone“ znamenají, že elektronické
příslušenství bylo navrženo speciálně pro
připojení k iPodu nebo iPhonu a obdrželo
certifikaci výrobce, že splňuje funkční
požadavky Apple. Společnost Apple
neodpovídá za správný provoz tohoto
zařízení ani za jeho shodu s
WX-GT90BT
4-440-626-51(1)
E:\2013\SONY_EUROPE_LIMITED\SONY\00197934_WX-GT90BT_MULT\DTPdata\MULTI\Zlom\040CD.fm
masterpage:Right
000COV.book Page 43 Tuesday, January 15, 2013 1:44 PM
bezpečnostními a regulačními standardy.
Uvědomte si prosím, že používání tohoto
příslušenství s iPodem nebo iPhonem
může ovlivnit bezdrátový výkon.
Funkce Bluetooth
Co je to technologie Bluetooth?
• Technologie Bluetooth je bezdrátová
technologie s krátkým dosahem,
která umožňuje bezdrátovou datovou
komunikaci mezi digitálními zařízeními,
jako je například mobilní telefon a náhlavní
souprava. Bezdrátová technologie Bluetooth
je použitelná v dosahu přibližně 10 m. Běžně
se provádí připojení dvou zařízení, avšak
některá zařízení lze připojit i k několika
zařízením současně.
• Protože je technologie Bluetooth bezdrátová,
nepotřebujete pro připojení žádný kabel
a není ani nutné, aby byla připojovaná
zařízení obrácena k sobě (jako je tomu
v případě infračervené technologie). Takové
zařízení můžete mít například v tašce nebo
v kapse.
• Technologie Bluetooth představuje
mezinárodní standard podporovaný milióny
společností po celém světě a využívaný
společnostmi podnikajícími v různých
oborech v celosvětovém měřítku.
Komunikace prostřednictvím Bluetooth
• Bezdrátová technologie Bluetooth má
provozní dosah přibližně 10 m.
Maximální komunikační dosah se může lišit
v závislosti na překážkách (osoba, kov, zeď
atd.) nebo elektromagnetickém prostředí.
• Citlivost Bluetooth komunikace mohou
ovlivnit následující podmínky.
– Překážka mezi přístrojem a Bluetooth
zařízením, jako například osoba, kov nebo
zeď.
– Zařízení pracující ve frekvenčním pásmu
2,4 GHz, jako například bezdrátové LAN
zařízení, bezdrátový telefon nebo mikrovlnná
trouba, používané v blízkosti přístroje.
• Jelikož Bluetooth zařízení a bezdrátová síť
LAN (IEEE 802.11b/g) používají stejnou
frekvenci, může se objevit mikrovlnné
rušení, jehož výsledkem je zhoršení rychlosti
komunikace, šum nebo nefunkční připojení,
pokud je tento přístroj používán v blízkosti
bezdrátového LAN zařízení. V takovém
případě proveďte následující opatření.
– Používejte přístroj ve vzdálenosti nejméně
10 m od bezdrátového LAN zařízení.
– V případě, že přístroj používáte ve
vzdálenosti menší než 10 m od bezdrátového
LAN zařízení, vypněte příslušné bezdrátové
LAN zařízení.
– Přístroj a Bluetooth zařízení umístěte co
nejblíže k sobě.
• Mikrovlny vyzařované z Bluetooth zařízení
mohou ovlivnit funkci elektronických
lékařských zařízení. V následujících
prostorech vypněte přístroj a ostatní
Bluetooth zařízení, jelikož mohou způsobit
nehodu:
– Místa s existencí hořlavého plynu,
v nemocnici, ve vlaku, v letadle nebo na
benzínové stanici.
– Místa v blízkosti automatických dveří nebo
požárních hlásičů.
• Přístroj podporuje bezpečnostní funkce,
které odpovídají standardu Bluetooth pro
zajištění bezpečného připojení bezdrátovou
technologií Bluetooth. Tato bezpečnost však
nemusí být v závislosti na nastavení
dostatečná. Při komunikaci prostřednictvím
bezdrátové technologie Bluetooth buďte
opatrní.
• Nepřebíráme odpovědnost za únik informací
během komunikace prostřednictvím
technologie Bluetooth.
• Není zaručeno, že se vám podaří připojit
všechna Bluetooth zařízení.
– Je vyžadováno certifikované zařízení s funkcí
Bluetooth, která vyhovuje standardu
Bluetooth specifikovanému společností
Bluetooth SIG.
– I když připojené zařízení odpovídá výše
uvedenému standardu Bluetooth, nemusí se
v závislosti na svých funkcích nebo
specifikacích připojit nebo pracovat správně.
– V závislosti na zařízení nebo komunikačním
prostředí se může při používání handsfree
telefonu objevit šum.
43
WX-GT90BT
4-440-626-51(1)
E:\2013\SONY_EUROPE_LIMITED\SONY\00197934_WX-GT90BT_MULT\DTPdata\MULTI\Zlom\040CD.fm
masterpage:Left
000COV.book Page 44 Tuesday, January 15, 2013 1:44 PM
• U některých připojovaných zařízení může
zahájení komunikace trvat delší dobu.
Údržba
Ostatní
• V závislosti na podmínkách šíření rádiových
vln a místě používání nemusí Bluetooth
zařízení s mobilním telefonem fungovat.
• Pociťujete-li při používání Bluetooth zařízení
nepohodlí, okamžitě přestaňte Bluetooth
zařízení používat. Pokud problém přetrvává,
obraťte se na nejbližšího prodejce Sony.
V případě jakýchkoliv dotazů nebo problémů
týkajících se vašeho přístroje, které nejsou
uvedeny v tomto návodu k obsluze, se obraťte
na nejbližšího prodejce Sony.
Výměna lithiové baterie v dálkovém
ovladači
Pokud začne být baterie slabá, zkrátí se
dosah dálkového ovladače. Vyměňte baterii
za novou lithiovou baterii typu CR2025.
Při použití jakékoliv jiné baterie hrozí
nebezpečí požáru nebo výbuchu.
Stranou + nahoru
Poznámky k lithiové baterii
• Udržujte lithiovou baterii mimo dosah dětí.
Jestliže dojde ke spolknutí baterie, okamžitě
vyhledejte lékařskou pomoc.
• Aby byl zajištěn dobrý kontakt, otřete baterii
suchým hadříkem.
• Při vkládání baterie dbejte na dodržení správné
polarity.
• Nedržte baterii kovovými pinzetami, jinak
může dojít ke zkratu.
VAROVÁNÍ
V případě nesprávné manipulace může
baterie explodovat.
Baterii nedobíjejte, nerozebírejte,
ani nevhazujte do ohně.
44
WX-GT90BT
4-440-626-51(1)
E:\2013\SONY_EUROPE_LIMITED\SONY\00197934_WX-GT90BT_MULT\DTPdata\MULTI\Zlom\040CD.fm
masterpage:Right
000COV.book Page 45 Tuesday, January 15, 2013 1:44 PM
zařízeními, magnetická pole kolem
mikrovlnné trouby, statická elektřina,
příjmová citlivost, výkon antény, operační
systém, softwarová aplikace atd.
Technické údaje
Tuner
*2
FM
Rozsah ladění: 87,5 – 108,0 MHz
Anténní konektor:
Konektor pro externí anténu
Mezifrekvence: 25 kHz
Využitelná citlivost: 8 dBf
Selektivita: 75 dB při 400 kHz
Odstup signál/šum: 80 dB (stereo)
Odstup kanálů: 50 dB při 1 kHz
Frekvenční rozsah: 20 – 15 000 Hz
MW/LW
Rozsah ladění:
MW: 531 – 1 602 kHz
LW: 153 – 279 kHz
Anténní konektor:
Konektor pro externí anténu
Mezifrekvence:
9 124,5 kHz nebo 9 115,5 kHz/4,5 kHz
Citlivost: MW: 26 μV, LW: 45 μV
CD přehrávač
Odstup signál/šum: 120 dB
Frekvenční rozsah: 10 – 20 000 Hz
Kolísání: Neměřitelné
USB přehrávač
Rozhraní: USB (max. rychlost)
Maximální proud: 1 A
Bezdrátová komunikace
Komunikační systém:
Standard Bluetooth verze 2.1 + EDR
Výstup:
Standard Bluetooth, třída výkonu 2
(Max. +4 dBm)
Maximální komunikační dosah:
V přímém směru přibližně 10 m (33 ft)*1
Frekvenční pásmo:
Pásmo 2,4 GHz (2,4000 – 2,4835 GHz)
Způsob modulace: FHSS
Kompatibilní profily Bluetooth*2:
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile Pokročilý profil pro distribuci zvuku) 1.2
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile Profil dálkového ovládaní pro audio a video) 1.3
HFP (Handsfree Profile - Handsfree profil) 1.5
PBAP (Phone Book Access Profile - Profil
přístupu k telefonnímu seznamu)
SPP (Serial Port Profile - Profil sériového portu)
*1
Skutečný dosah se liší podle různých
podmínek, jako jsou například překážky mezi
Profily standardu Bluetooth označují účel
Bluetooth komunikace mezi zařízeními.
Výkonový zesilovač
Výstup: Výstupy pro reproduktory
Impedance reproduktorů: 4 – 8 ohmů
Maximální výstupní výkon: 52 W × 4 (při 4 ohmech)
Obecné
Výstupy:
Konektory audio výstupu (přední, zadní,
subwoofer)
Konektor automatické (motorové) antény/
ovládání výkonového zesilovače (REM OUT)
Vstupy:
Vstupní konektor pro dálkové ovládání
Vstupní konektor antény
Vstupní konektor MIC (Mikrofon)
Vstupní konektor AUX (Externí zařízení)
(stereo mini konektor)
Port USB
Požadavky na napájení: 12 V DC (stejnosm.)
z akumulátoru vozidla (záporné uzemnění)
Rozměry: Přibl. 178 × 100 × 178 mm
(7 1/8 × 4 × 7 1/8 in) (š/v/h)
Montážní rozměry: Přibl. 182 × 111 × 159 mm
(7 1/4 × 4 3/8 × 6 3/8 in) (š/v/h)
Hmotnost: Přibl. 1,4 kg
Dodávané příslušenství:
Dálkový ovladač: RM-X231
Mikrofon
Součásti pro instalaci a zapojení (1 sada)
Volitelné příslušenství/zařízení:
Připojovací USB kabel pro iPod: RC-100IP
Váš prodejce nemusí některé z výše uvedených
položek prodávat. Požádejte prosím vašeho
prodejce o podrobné informace.
Design a technické údaje se mohou změnit bez
předchozího upozornění.
45
WX-GT90BT
4-440-626-51(1)
E:\2013\SONY_EUROPE_LIMITED\SONY\00197934_WX-GT90BT_MULT\DTPdata\MULTI\Zlom\040CD.fm
masterpage:Left
000COV.book Page 46 Tuesday, January 15, 2013 1:44 PM
Řešení problémů
Následující kontrolní seznam vám pomůže
odstranit problémy, se kterými se můžete
během používání tohoto přístroje setkat.
Před procházením následujícího kontrolního
seznamu ověřte zapojení a postupy ovládání.
Podrobné informace o použití pojistky
a vyjmutí přístroje z palubní desky najdete
v příručce pro instalaci/zapojení dodávané
s tímto přístrojem.
Pokud problém nelze vyřešit, navštivte webové
stránky zákaznické podpory uvedené na zadní
straně.
Obecné
Do přístroje není přiváděno žádné napájecí
napětí.
 Zkontrolujte připojení nebo pojistku.
 Po vypnutí přístroje a zhasnutí displeje nelze
přístroj ovládat pomocí dálkového ovladače.
– Zapněte přístroj.
Automatická (motorová) anténa se
nevysune.
 Automatická (motorová) anténa nemá
reléovou skříňku.
Není slyšet žádný zvuk.
 Je aktivní funkce ATT (Ztlumení zvuku).
 Poloha ovladače „FADER“ (Vyvážení
předního/zadního kanálu) není nastavena pro
systém se dvěma reproduktory.
Neozývá se zvuková signalizace (pípnutí).
 Zvuková signalizace (pípnutí) je vypnuta
(strana 37).
 Je připojen volitelný výkonový zesilovač a
nepoužíváte vestavěný zesilovač.
46
Při přepínání polohy klíčku zapalování je
slyšet hluk.
 Kabely nejsou správně přizpůsobeny
konektoru pro napájení elektrického
příslušenství vozidla.
Během přehrávání nebo příjmu rozhlasové
stanice se spustí ukázkový režim.
 Pokud je nastavena možnost „DEMO-ON“
(Ukázkový režim zap.) a po dobu 5 minut není
provedena žádná operace, spustí se ukázkový
režim.
– Nastavte možnost „DEMO-OFF“ (Ukázkový
režim vyp.) (strana 7).
Z displeje zmizí údaje nebo se na displeji nic
nezobrazí.
 Je nastavena možnost „DIM-ON“ (Snížení jasu
displeje zap.) (strana 40).
 Pokud stisknete a podržíte tlačítko
, displej zhasne.
– Stiskněte tlačítko  na
přístroji a podržte jej, dokud se displej
nerozsvítí.
Funkce Auto Off (Automatické vypnutí)
nepracuje.
 Přístroj je zapnutý. Funkce Auto Off
(Automatické vypnutí) se aktivuje po vypnutí
přístroje.
– Vypněte přístroj.
Ovládací tlačítka nepracují.
Disk se nevysune.
 Stiskněte tlačítko  a
(BACK)
(Zpět)/ na minimálně 2 sekundy.
Obsah uložený v paměti se smaže.
Z bezpečnostních důvodů neprovádějte
resetování během řízení.
Příjem rádia
Obsah paměti byl vymazán.
 Došlo k odpojení napájecího kabelu nebo
akumulátoru. Nebo nejsou kabely připojeny
správně.
 Přístroj je resetován.
– Znovu uložte nastavení do paměti.
Nelze přijímat stanice.
Zvuk je rušen šumem.
 Připojení není provedeno správně.
– Zkontrolujte připojení antény vozidla.
– Pokud se anténa vozidla nevysune,
zkontrolujte připojení ovládacího kabelu
automatické (motorové) antény.
Byly vymazány uložené stanice a nastavení
hodin.
Došlo k přepálení pojistky.
Není možné vyvolat stanice na předvolbách.
 Uložte do paměti správnou frekvenci stanice.
 Signál vysílače je příliš slabý.
WX-GT90BT
4-440-626-51(1)
E:\2013\SONY_EUROPE_LIMITED\SONY\00197934_WX-GT90BT_MULT\DTPdata\MULTI\Zlom\040CD.fm
masterpage:Right
000COV.book Page 47 Tuesday, January 15, 2013 1:44 PM
Není možné provést automatické ladění.
 Signál vysílače je příliš slabý.
– Použijte ruční ladění.
RDS
Po několika sekundách poslechu se spustí
vyhledávání (SEEK).
 Tato stanice není stanicí se službou TP
(Dopravní program) nebo má slabý signál.
– Vypněte funkci TA (Dopravní hlášení)
(strana 12).
Žádné dopravní hlášení.
 Zapněte funkci TA (Dopravní hlášení)
(strana 12).
 Stanice nevysílá žádná dopravní hlášení,
přestože se jedná o stanici se službou TP
(Dopravní program).
– Nalaďte jinou stanici.
Místo typu programu se zobrazuje indikace
„- - - - - - - -“.
 Aktuálně naladěná stanice není stanicí RDS.
 Nejsou přijímána data RDS.
 Stanice nespecifikuje typ programu.
Název programové služby (stanice) bliká.
 Aktuálně naladěná stanice nemá alternativní
frekvenci.
– Stiskněte tlačítko  +/– ve chvíli,
kdy bliká název programové služby
(stanice). Zobrazí se nápis „PI SEEK“
(Vyhledávání PI) a přístroj spustí
vyhledávání jiné frekvence se stejnými daty
PI (Identifikace programu).
Přehrávání disků CD
Disk nelze vložit.
 Byl již vložen jiný disk.
 Disk byl násilím vložen obráceně
nebo nesprávně.
Disk se nepřehrává.
 Disk je znečistěný nebo vadný.
 Vložený disk CD-R/CD-RW není určen
pro poslech hudby (strana 42).
Soubory MP3/WMA/AAC nelze přehrát.
 Disk není kompatibilní s formátem a verzí
MP3/WMA/AAC. Podrobné informace
o discích a formátech, které lze přehrávat
najdete na stránkách zákaznické podpory.
U souborů MP3/WMA/AAC trvá déle, než se
spustí přehrávání (ve srovnání s jinými
soubory).
 Spuštění přehrávání následujících typů disků
trvá déle.
– Disky, na kterých je zaznamenána složitá
stromová struktura.
– Disky s více sekcemi (Multi Session).
– Disky, na které lze přidávat data.
Informace na displeji se neposouvají.
 U disků s velkým množstvím znaků v názvech
je to možné.
 Funkce „AUTO SCR“ (Automatické
posouvání textu) je nastavena na „OFF“
(Vypnuto).
– Nastavte možnost „A.SCRL-ON“
(Automatické posouvání textu zap.)
(strana 40).
– Stiskněte a podržte tlačítko  (SCRL).
Zvuk přeskakuje.
 Přístroj není správně nainstalován.
– Nainstalujte přístroj pod úhlem menším než
45° do pevné části vozidla.
 Disk je znečistěný nebo vadný.
Přehrávání z USB zařízení
Nelze přehrávat položky z USB zařízení
připojeného prostřednictvím USB
rozbočovače.
 Tento přístroj nerozpozná USB zařízení
připojená přes USB rozbočovač.
Nelze přehrávat položky.
 USB zařízení nepracuje.
– Znovu jej připojte.
Spuštění přehrávání z USB zařízení trvá delší
dobu.
 USB zařízení obsahuje soubory s
komplikovanou stromovou strukturou.
Zvuk je přerušovaný.
 Zvuk může být přerušovaný při vysokém
datovém toku (více než 320 kb/s).
47
WX-GT90BT
4-440-626-51(1)
E:\2013\SONY_EUROPE_LIMITED\SONY\00197934_WX-GT90BT_MULT\DTPdata\MULTI\Zlom\040CD.fm
masterpage:Left
000COV.book Page 48 Tuesday, January 15, 2013 1:44 PM
Název aplikace není správně přiřazen
k aktuální aplikaci v App Remote.
 Spusťte tuto aplikaci znovu z aplikace
„App Remote“.
Funkce Bluetooth
Připojované zařízení nedokáže detekovat
tento přístroj.
 Před provedením párování nastavte přístroj do
pohotovostního režimu pro párování.
 Během připojení k Bluetooth zařízení není
možné tento přístroj detekovat z jiného
zařízení.
– Pro umožnění detekce odpojte aktuálně
připojené zařízení a vyhledejte přístroj z
jiného zařízení.
 Pokud provádíte párování zařízení, zapněte
výstup signálu Bluetooth (strana 24, 26, 27).
Připojení není možné.
 Připojení je řízeno pouze z jednoho přístroje
(tento přístroj nebo Bluetooth zařízení),
nikoliv z obou přístrojů.
– Z Bluetooth zařízení proveďte připojení
k tomuto přístroji nebo obráceně.
 Zkontrolujte postup párování a připojení
v návodu k obsluze druhého zařízení
a proveďte jej znovu.
Název rozpoznaného zařízení se nezobrazí.
 V závislosti na stavu druhého zařízení nemusí
přístroj rozpoznat jeho název.
Není slyšet vyzváněcí tón.
 Nastavte hlasitost otáčením otočného ovladače
během příchozího hovoru.
 U některých připojovaných zařízení nemusí
být vyzváněcí tón odesílán správně.
– Nastavte položku „RINGTONE“ (Vyzváněcí
tón) na „1“ (strana 24).
 Přední reproduktory nejsou připojeny
k přístroji.
– Připojte přední reproduktory k přístroji.
Vyzváněcí tón vystupuje pouze z předních
reproduktorů.
Volajícího je špatně slyšet.
 Upravte úroveň hlasitosti.
Není slyšet hlas volajícího.
 Přední reproduktory nejsou připojeny
k přístroji.
– Připojte přední reproduktory k přístroji.
Hlas volajícího vystupuje pouze z předních
reproduktorů.
Druhý účastník vás slyší příliš slabě
nebo příliš hlasitě.
 Upravte hlasitost pomocí funkce nastavení
citlivosti mikrofonu (strana 29).
V průběhu telefonního hovoru se objevuje
ozvěna nebo šum.
 Snižte hlasitost.
 Nastavte funkci EC/NC Mode (Režim
potlačení ozvěny/šumu) na „EC/NC-1“ nebo
„EC/NC-2“ (strana 29).
 Pokud je okolní hluk (způsobený jinak než
hovorem) hlasitý, zkuste jej snížit.
Například: Máte-li otevřená okna a je slyšet
hluk ze silnice, zavřete je. Je-li příliš slyšet zvuk
ventilátoru klimatizace, snižte jeho otáčky.
Telefon není připojen.
 Při přehrávání zvuku z Bluetooth audio
zařízení není telefon připojen, a to ani tehdy,
když stisknete tlačítko .
– Proveďte připojení z telefonu.
Kvalita telefonního hovoru je špatná.
 Kvalita telefonního hovoru závisí na
příjmových podmínkách mobilní sítě.
– Pokud je příjem špatný, přejeďte s vozidlem
na místo, kde je lepší signál mobilní
telefonní sítě.
Hlasitost zvuku z připojeného audio zařízení
je nízká (vysoká).
 Úroveň hlasitosti se u různých audio zařízení
liší.
– Upravte hlasitost na připojeném audio
zařízení nebo na tomto přístroji.
Z Bluetooth audio zařízení není slyšet žádný
zvuk.
 Audio zařízení je v režimu pozastavení
přehrávání.
– Zrušte režim pozastavení přehrávání u audio
zařízení.
48
WX-GT90BT
4-440-626-51(1)
E:\2013\SONY_EUROPE_LIMITED\SONY\00197934_WX-GT90BT_MULT\DTPdata\MULTI\Zlom\040CD.fm
masterpage:Right
000COV.book Page 49 Tuesday, January 15, 2013 1:44 PM
Při přehrávání z Bluetooth audio zařízení
přeskakuje zvuk.
 Zmenšete vzdálenost mezi přístrojem a
Bluetooth audio zařízením.
 V případě, že je Bluetooth audio zařízení
uloženo v obalu, který ruší přenos signálu,
vyjměte jej při používání z tohoto obalu.
 V blízkosti je používáno několik Bluetooth
zařízení nebo jiných zařízení, která vysílají
rádiové vlny.
– Vypněte ostatní zařízení.
– Zvětšete vzdálenost od ostatních zařízení.
 Při vytváření připojení mezi tímto přístrojem
a mobilním telefonem se přehrávaný zvuk na
chvíli zastaví. Nejedná se o závadu.
Připojené Bluetooth audio zařízení není
možné ovládat.
 Zkontrolujte, zda připojené Bluetooth audio
zařízení podporuje profil AVRCP.
Během handsfree hovoru není slyšet zvuk
z reproduktorů vozidla.
 Pokud je zvuk slyšet z mobilního telefonu,
nastavte na mobilním telefonu výstup zvuku
do reproduktorů vozidla.
Název aplikace není správně přiřazen
k aktuální aplikaci v App Remote.
 Spusťte tuto aplikaci znovu z aplikace
„App Remote“.
Při spuštěné aplikaci „App Remote“
prostřednictvím Bluetooth se displej
automaticky přepne na „BT AUDIO“
(Bluetooth zvuk).
 Aplikace „App Remote“ nebo funkce
Bluetooth skončila s chybou.
– Spusťte znovu aplikaci.
Některé funkce nepracují.
 Zkontrolujte, zda připojované zařízení
podporuje požadovanou funkci.
Při příchozím hovoru se nezobrazí jméno
volajícího.
 Telefon volajícího je nastaven do režimu skrytí
čísla.
Hovor je neúmyslně přijat.
 Připojený telefon je nastaven na automatické
přijetí hovoru.
 Položka „AUTO ANS“ (Automatické přijetí
hovoru) v tomto přístroji je nastavena na
„ANS-1“ (Přijetí 1) nebo „ANS-2“ (Přijetí 2)
(strana 24).
Spárování nebylo dokončeno v důsledku
překročení časového limitu.
 U některých zařízení může být časový limit pro
spárování krátký.
– Zkuste dokončit spárování během tohoto
limitu.
Funkce Bluetooth nepracuje.
 Stisknutím tlačítka  na déle
než 2 sekundy vypněte přístroj a pak jej opět
zapněte.
49
WX-GT90BT
4-440-626-51(1)
E:\2013\SONY_EUROPE_LIMITED\SONY\00197934_WX-GT90BT_MULT\DTPdata\MULTI\Zlom\040CD.fm
masterpage:Left
000COV.book Page 50 Tuesday, January 15, 2013 1:44 PM
Chybová hlášení/zprávy
CHECKING (Probíhá kontrola)
 Přístroj provádí kontrolu připojení USB
zařízení.
– Počkejte, dokud ověřování připojení
neskončí.
ERROR (Chyba)
 Disk je znečištěný nebo je vložen obráceně.
– Očistěte disk nebo jej vložte správně.
 Byl vložen prázdný disk.
 Disk nelze z důvodu nějakého problému
přehrát.
– Vložte jiný disk.
 USB zařízení nebylo automaticky rozpoznáno.
– Znovu jej připojte.
 Stiskněte tlačítko  pro vyjmutí disku.
FAILURE (Porucha)
 Zapojení reproduktorů/zesilovačů není
provedeno správně.
– Podívejte se do příručky pro instalaci/
zapojení vašeho modelu přístroje
a zkontrolujte zapojení.
HUB NO SUPRT (Rozbočovač není podporován)
 Tento přístroj nepodporuje USB rozbočovač.
NO AF (Žádné alternativní frekvence)
 Aktuálně naladěná stanice nemá alternativní
frekvenci.
– Stiskněte tlačítko  +/– ve chvíli,
kdy bliká název programové služby
(stanice). Přístroj spustí vyhledávání jiné
frekvence se stejnými daty PI (Identifikace
programu) (zobrazuje se nápis „PI SEEK“
(Vyhledávání PI)).
NO DEV (Žádné zařízení)
 Ačkoliv je vybrán zdroj „USB“, není připojeno
žádné USB zařízení. Během přehrávání došlo
k odpojení USB zařízení nebo USB kabelu.
– Připojte USB zařízení a USB kabel.
NO DISC (Žádný disk)
 Disk je vysunutý, nebo je jako zdroj vybráno
„CD“, aniž by byl vložen disk.
50
– Vložte do přístroje hudební CD.
– Připojte USB zařízení, které obsahuje
hudební soubor.
NO NAME (Žádný název)
 Ve skladbě není zapsán název disku/alba/
interpreta/skladby.
NO TP (Žádný dopravní program)
 Přístroj bude pokračovat v hledání dostupných
stanic s dopravním programem (TP).
NOT FOUND (Nebylo nalezeno)
 Při použití funkce Alphabet search
(Vyhledávání podle abecedy) není k dispozici
žádná položka začínající vybraným písmenem.
OFFSET (Vnitřní chyba)
 Mohlo dojít k výskytu vnitřní závady.
– Zkontrolujte připojení. Pokud je na displeji
nadále zobrazena indikace této chyby,
obraťte se na nejbližšího prodejce Sony.
OVERLOAD (Přetížení)
 USB zařízení je přetíženo.
– Odpojte USB zařízení a potom stisknutím
tlačítka  změňte zdroj.
– Indikuje, že USB zařízení není v pořádku
nebo že je připojeno nepodporované
zařízení.
PUSH EJT (Stiskněte tlačítko vysunutí)
 Disk nelze vysunout.
– Stiskněte tlačítko  (vysunout).
READ (Načítání)
 Přístroj načítá informace o všech skladbách
a albech na disku.
– Počkejte, dokud načítání neskončí
a automaticky se nespustí přehrávání.
V závislosti na struktuře disku to může trvat
déle než jednu minutu.
USB NO SUPRT (USB zařízení není
podporováno)
 Připojené USB zařízení není podporováno.
– Pro podrobné informace o kompatibilitě
vašeho USB zařízení navštivte stránky
zákaznické podpory.
NO MUSIC (Žádné hudební soubory)
 Disk nebo USB zařízení neobsahuje žádný
hudební soubor.
WX-GT90BT
4-440-626-51(1)
E:\2013\SONY_EUROPE_LIMITED\SONY\00197934_WX-GT90BT_MULT\DTPdata\MULTI\Zlom\040CD.fm
masterpage:Right
000COV.book Page 51 Tuesday, January 15, 2013 1:44 PM
„
“ nebo „
“
 Při rychlém posunu vzad nebo vpřed jste
dosáhli začátku nebo konce disku a není
možno pokračovat dále.
„ “
 Znak nelze v přístroji zobrazit.
Pro funkci Bluetooth:
BT BUSY (Bluetooth zaneprázdněno)
 Telefonní seznam a historii hovorů mobilního
telefonu nelze z tohoto přístroje zobrazit.
– Chvíli počkejte a proveďte operaci znovu.
EMPTY (Žádný údaj)
 Historie hovorů je prázdná.
ERROR (Chyba)
 Inicializace funkce Bluetooth neproběhla.
 Přístup do telefonního seznamu se nezdařil.
 Během přístupu do telefonního seznamu
mobilního telefonu byl obsah telefonního
seznamu změněn.
– Znovu proveďte přístup do telefonního
seznamu.
MEM FAILURE (Chyba paměti)
 Přístroji se nepovedlo uložit kontakt na číslo
předvolby.
– Ujistěte se, že je ukládané číslo správné
(strana 29).
MEMORY BUSY (Paměť zaneprázdněna)
 Přístroj ukládá data.
– Počkejte na dokončení ukládání.
NO DEV (Žádné zařízení)
 Je vybrán zdroj Bluetooth audio, aniž by bylo
připojeno Bluetooth audio zařízení.
Bluetooth audio zařízení bylo během hovoru
odpojeno.
– Připojte Bluetooth audio zařízení.
 Je vybrán zdroj Bluetooth phone (Bluetooth
telefon), aniž by byl připojen mobilní telefon.
Mobilní telefon byl během hovoru odpojen.
– Připojte mobilní telefon.
NO INFO (Žádné informace)
 Při připojení mobilního telefonu nejsou
k dispozici informace o názvu sítě a názvu
mobilního telefonu.
P (číslo předvolby) EMPTY (Žádný údaj)
 Číslo předvolby je prázdné.
UNKNOWN (Není známo)
 Při procházení telefonního seznamu nebo
historie hovorů nelze jméno nebo telefonní
číslo zobrazit.
WITHHELD (Skryté číslo)
 Telefonní číslo je skryto volajícím.
Pro ovládání aplikace App Remote:
APP -------- (Aplikace)
 Spojení s aplikací není navázáno.
– Vytvořte znovu spojení s iPhonem.
APP MENU (Nabídka aplikace)
 Operaci tlačítka nelze provést, dokud je
otevřená nabídka v iPhonu/Android telefonu.
– Ukončete nabídku v iPhonu/Android
telefonu.
APP NO DEV (Žádné zařízení s aplikací)
 Zařízení s instalovanou aplikací není
připojeno.
– Připojte zařízení a pak vytvořte připojení
k iPhonu.
OPEN APP (Otevřít aplikaci)
 Aplikace „App Remote“ neběží.
– Spusťte tuto iPhone aplikaci.
Pokud vám tato řešení nepomohou situaci
zlepšit, obraťte se na nejbližšího prodejce
Sony.
Pokud vezmete přístroj do opravy z důvodu
problémů s přehráváním CD, přineste s sebou
disk, který jste používali při vzniku problému.
51
WX-GT90BT
4-440-626-51(1)
E:\2013\SONY_EUROPE_LIMITED\SONY\00197934_WX-GT90BT_MULT\DTPdata\MULTI\Zlom\040CD.fm
masterpage:Left
000COV.book Page 52 Tuesday, January 15, 2013 1:44 PM
52
WX-GT90BT
4-440-626-51(1)
WX-GT90BT_SK.book Page 1 Monday, January 14, 2013 3:02 PM
4-440-626-51(1)
Bluetooth®
audio systém
Návod na použitie
Zrušenie predvádzacieho režimu (DEMO) pozri na str. 7.
WX-GT90BT
Q:\WX-GT90BT_SK\Fm\SK_02-03_WX-GT90BT.fm
masterpage:Ľavý
WX-GT90BT_SK.book Page 2 Monday, January 14, 2013 3:02 PM
Z bezpečnostných dôvodov nainštalujte
toto zariadenie len do prístrojovej dosky
v automobile. Podrobnosti o montáži
a zapojeniach sú uvedené v dodávanom
návode Montáž/Zapojenia.
Vlastnosti laserovej diódy
• Vyžarovanie: Nepretržité
• Výstupný výkon lasera:
Menej než 53,3 μW
(Tento výstupný výkon je hodnotou
nameranou vo vzdialenosti cca 200 mm
od povrchu šošovky na optickom
snímacom bloku cez 7 mm štrbinu.)
Typový štítok informujúci o prevádzkovom
napätí a pod. je umiestnený na spodnej
strane šasi.
Týmto spoločnosť Sony Corp. vyhlasuje, že
zariadenie WX-GT90BT je v súlade
so základnými požiadavkami a inými
relevantnými ustanoveniami smernice
1999/5/EC.
Podrobnosti pozri na web-stránke:
http://www.compliance.sony.de/
Taliansko: Používanie siete RLAN sa riadi:
– s ohľadom na používanie na súkromné
účely podľa legislatívneho nariadenia
zo dňa 1. 8. 2003, č. 259 (“Zákon
o elektronických komunikáciách”).
Článok 104 konkrétne stanovuje, kedy
sa vyžaduje najprv získanie všeobecného
oprávnenia, a článok 105 stanovuje, kedy
sa povoľuje voľné používanie;
– s ohľadom na poskytovanie verejného
RLAN prístupu k telekomunikačným
sieťam a službám spravuje nariadenie
ministerstva zo dňa 28. 5. 2003, ktoré
upravuje článok 25 (všeobecné povolenie
pre elektronické komunikačné siete
a služby) Zákona o elektronických
komunikáciách.
2
Nórsko: Toto rádiové zariadenie sa nesmie
používať v okruhu 20 km od stredu oblasti
Ny-Alesund, Svalbard v Nórsku.
Upozornenie pre spotrebiteľov:
Nasledovná informácia sa vzťahuje len
na zariadenia predávané v krajinách
s platnou legislatívou a smernicami EU
Výrobcom tohto produktu je spoločnosť
Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku
Tokyo, 108-0075 Japonsko. Autorizovaným
predstaviteľom ohľadom záležitostí
týkajúcich sa nariadení EMC a bezpečnosti
produktu je spoločnosť Sony Deutschland
GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327
Stuttgart, Nemecko. Ohľadom akýchkoľvek
servisných služieb alebo záručných záležitostí
pozri adresy poskytnuté v samostatných
dokumentoch týkajúcich sa servisu a záruky.
Likvidácia starých
akumulátorov a batérií
(Platí v Európskej únii
a ostatných európskych
krajinách so zavedeným
separovaným zberom)
Tento symbol na akumulátore/batérii alebo
na ich obale upozorňuje, že akumulátor/
batériu nie je možné likvidovať
v netriedenom komunálnom odpade.
Na určitých akumulátoroch/batériách sa
môže tento symbol používať v kombinácii
s určitým chemickým symbolom. Chemické
symboly pre ortuť (Hg) alebo olovo (Pb)
sa dopĺňajú na akumulátory/batérie
obsahujúce viac než 0,0005% ortuti alebo
0,004% olova. Tým, že zaistíte správnu
likvidáciu akumulátorov/batérií, pomôžete
zabrániť potenciálnemu negatívnemu
vplyvu akumulátorov/batérií na životné
prostredie a ľudské zdravie, ktoré by
v opačnom prípade hrozilo pri nesprávnom
nakladaní s akumulátormi/batériami.
Recyklácia materiálov pomáha uchovávať
prírodné zdroje. Ak zariadenia musia byť
z bezpečnostných a prevádzkových
dôvodov alebo kvôli zachovaniu dát
neustále napájané zabudovaným
akumulátorom/batériou, tento akumulátor/
WX-GT90BT
4-440-626-51(1)
Q:\WX-GT90BT_SK\Fm\SK_02-03_WX-GT90BT.fm
masterpage:Right_SideIndex
WX-GT90BT_SK.book Page 3 Monday, January 14, 2013 3:02 PM
batériu smie vymieňať len kvalifikovaný
servisný pracovník. Pre zabezpečenie
správneho nakladania s akumulátorom/
batériou odovzdajte zariadenie, ktorému
uplynula doba životnosti do zberného
strediska prevádzkujúceho recykláciu
a likvidáciu odpadu z elektrických
a elektronických zariadení. S ostatnými
akumulátormi/batériami nakladajte
v zmysle platných miestnych predpisov
a noriem. Akumulátory a batérie odovzdajte
na vyhradené zberné miesto pre recykláciu
použitých akumulátorov a batérií.
Pre získanie ďalších podrobných informácií
o recyklácii tohto výrobku alebo
akumulátorov/batérií kontaktujte prosím
váš miestny alebo obecný úrad, miestnu
službu pre zber domového odpadu alebo
predajňu, kde ste výrobok zakúpili.
Názov Bluetooth a logá sú vlastníctvom
spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. a spoločnosť
Sony Corporation ich na akékoľvek účely
používa na základe licencie. Ostatné
obchodné značky a ochranné známky sú
majetkom ich príslušných vlastníkov.
ZAPPIN a Quick-BrowZer sú obchodné
značky spoločnosti Sony Corporation.
Windows Media je obchodná značka alebo
ochranná známka spoločnosti Microsoft
Corporation v USA a/alebo ostatných
krajinách.
iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano a iPod
touch sú ochranné známky spoločnosti
Apple Inc., registrované v USA a v ďalších
krajinách. App Store je servisná značka
spoločnosti Apple Inc.
Technológia kódovania zvuku MPEG Layer-3
a patenty sú používané v licencii spoločnosti
Fraunhofer IIS a Thomson.
Android je obchodná značka spoločnosti
Google Inc. Používanie tejto obchodnej
značky je podmienené povolením
spoločnosti Google.
Poznámka k lítiovej batérii
Batériu nevystavujte nadmernému teplu,
napríklad priamemu slnečnému žiareniu,
ohňu atď.
Upozornenie pre prípad montáže
v automobile bez pozície ACC
Nastavte funkciu automatického úplného
vypnutia (Auto Off) (str. 34).
Zariadenie sa úplne a automaticky vypne
v nastavenom čase po normálnom
vypnutí, čím sa predíde vybitiu
autobatérie. Ak nenastavíte funkciu
automatického úplného vypnutia
(Auto Off), vždy po vypnutí zapaľovania
zatlačte a pridržte  tak,
aby sa vyplo zobrazenie na displeji.
Tento produkt je chránený konkrétnymi
duševnými vlastníckymi právami
spoločnosti Microsoft Corporation.
Používanie alebo distribúcia takejto
technológie mimo tohto produktu sú bez
licencie spoločnosti Microsoft alebo
autorizovaného zástupcu spoločnosti
Microsoft zakázané.
3
WX-GT90BT
4-440-626-51(1)
Q:\WX-GT90BT_SK\Fm\SK_04-05_WX-GT90BT.fm
masterpage:Ľavý
WX-GT90BT_SK.book Page 4 Monday, January 14, 2013 3:02 PM
Obsah
Začíname. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Poznámky k Bluetooth funkcii. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Zrušenie režimu DEMO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Nastavenie hodín . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Umiestnenie ovládacích prvkov. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Zariadenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Diaľkové ovládanie RM-X231 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Rádio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Uloženie staníc do pamäte a ich príjem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
RDS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
CD prehrávač . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Prehrávanie disku. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
USB zariadenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Prehrávanie z USB zariadenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
iPod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Prehrávanie zo zariadenia iPod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Priame ovládanie zariadenia iPod — Ovládanie spolujazdcom . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Diaľkové ovládanie aplikáciou App Remote cez USB prepojenie
(zariadenie iPhone) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Obojsmerné ovládanie prehrávania hudby zariadením iPhone . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Vyhľadávanie a prehrávanie skladieb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Prehrávanie skladieb v rôznych režimoch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Vyhľadávanie skladby podľa názvu — Quick-BrowZer™. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Vyhľadávanie skladby počúvaním pasáží skladieb — ZAPPIN™ . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Zmena podsvietenia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Zmena farby displeja a tlačidiel — Dynamic Color Illuminator . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Pokročilejšie nastavenie farieb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Pripojenie Bluetooth zariadení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Bluetooth operácie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Párovanie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Prepojenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Hlasitý hovor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Tok audio signálu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Inicializácia Bluetooth nastavení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
4
WX-GT90BT
4-440-626-51(1)
Q:\WX-GT90BT_SK\Fm\SK_04-05_WX-GT90BT.fm
masterpage:Pravý
WX-GT90BT_SK.book Page 5 Monday, January 14, 2013 3:02 PM
Diaľkové ovládanie aplikáciou App Remote cez bezdrôtové Bluetooth
prepojenie (telefóny s OS Android). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Obojsmerné ovládanie prehrávania hudby telefónom s OS Android . . . . . . . . . . . . 30
Nastavenia zvuku a Menu Setup (Nastavenia). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Využívanie zložitejších zvukových funkcií — Advanced Sound Engine . . . . . . . . . . 31
Úprava nastaviteľných položiek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Používanie voliteľných zariadení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Voliteľné audio zariadenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Ďalšie informácie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Bezpečnostné upozornenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Údržba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Technické údaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Riešenie problémov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
5
WX-GT90BT
4-440-626-51(1)
Q:\WX-GT90BT_SK\Fm\SK_06-47_WX-GT90BT.fm
masterpage:Ľavý
WX-GT90BT_SK.book Page 6 Monday, January 14, 2013 3:02 PM
Pôsobenie rádiovej frekvencie
Začíname
Poznámky k Bluetooth
funkcii
Upozornenie
SPOLOČNOSŤ SONY NIE JE V ŽIADNOM
PRÍPADE ZODPOVEDNÁ ZA PRIAME,
NÁHODNÉ ALEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY
AKÉHOKOĽVEK CHARAKTERU,
UJMY ALEBO ÚTRATY VYPLÝVAJÚCE
Z AKÉHOKOĽVEK POŠKODENIA TOHTO
ZARIADENIA ALEBO INÉHO
ZARIADENIA SPÔSOBENÉ POUŽÍVANÍM
TOHTO ZARIADENIA, JEHO HARDVÉRU
A/ALEBO SOFTVÉRU.
DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE!
Bezpečnosť a správne používanie
Zmeny alebo úpravy, ktoré nie sú výslovne
povolené spoločnosťou Sony vedú k strate
záruky.
Pred používaním zariadenia sa informujte
o platných miestnych predpisoch a normách
upravujúcich prevádzku Bluetooth zariadení.
Vedenie vozidla
Informujte sa o platných miestnych
predpisoch a normách upravujúcich
používanie mobilných telefónov a hlasitých
súprav pre telefonovanie s voľnými rukami
(Handsfree) počas vedenia motorových
vozidiel.
Venujte vždy maximálnu pozornosť premávke
a ak si to situácia vyžaduje, pred volaním alebo
prijatím hovoru odstavte vozidlo a zaparkujte
mimo cesty.
RF signály môžu ovplyvňovať nesprávne
nainštalované alebo nevhodne tienené
elektronické systémy v automobile, ako je
napr. elektronické vstrekovanie, elektronický
ABS systém, elektronické obmedzovače
rýchlosti alebo airbagy. Inštaláciu alebo servis
týchto zariadení realizujú výrobcovia/
predajcovia automobilu. Nesprávna inštalácia
alebo servisný zásah môžu byť nebezpečné
a môžu viesť k strate záruky.
Informácie, či mobilný telefón neovplyvní
činnosť zariadení v automobile, vám poskytne
výrobca vozidla.
Pravidelne kontrolujte, či sú všetky bezdrôtové
zariadenia vo vozidle namontované správne
a či správne fungujú.
Tiesňové volania
Toto Bluetooth Handsfree zariadenie
a elektronické zariadenie pripojené
k Handsfree zariadeniu komunikujú
prostredníctvom rádiových signálov,
mobilných a pozemských sietí a tiež pomocou
užívateľsky nastavených funkcií, pri ktorých
nie je možné zaručiť trvalé prepojenie vo
všetkých podmienkach.
Preto sa obzvlášť v prípade potreby súrnej
komunikácie (napr. volanie zdravotnej
pohotovosti) nespoliehajte výhradne na žiadne
elektronické zariadenie.
Aby bolo možné volať a prijímať hovory,
zariadenia musia byť zapnuté a v dosahu
dostatočne silného signálu mobilného
operátora.
Tiesňové volania nemusia byť dostupné vo
všetkých mobilných sieťach, alebo pri určitých
používaných službách/funkciách.
Zistite si tieto informácie u miestnych
prevádzkovateľov sietí.
Prepojenie s inými zariadeniami
Z dôvodu získania presných bezpečnostných
informácií si pred pripojením k inému
zariadeniu prečítajte návod na použitie
pripájaného zariadenia.
6
WX-GT90BT
4-440-626-51(1)
Q:\WX-GT90BT_SK\Fm\SK_06-47_WX-GT90BT.fm
masterpage:Pravý
WX-GT90BT_SK.book Page 7 Monday, January 14, 2013 3:02 PM
Zrušenie režimu DEMO
Môžete zrušiť predvádzací režim, ktorý
sa aktivuje po vypnutí tohto zariadenia.
1
Stlačte  a otáčajte otočným
ovládačom, kým sa nezobrazí
“DISPLAY” (Zobrazenie), potom ho
stlačte.
2
Otáčajte otočným ovládačom, kým sa
nezobrazí “DEMO” (Predvádzanie),
potom ho stlačte.
3
Otáčaním otočného ovládača zvoľte
“DEMO-OFF” (Predvádzanie – Vyp.)
a potom ho stlačte.
Nastavenie je dokončené.
4
Pre návrat na predchádzajúce
zobrazenie stlačte
(BACK).
Obnoví sa zobrazenie pre štandardný
režim prehrávania/príjmu rozhlasu.
Nastavenie hodín
Hodiny pracujú v 24-hodinovom cykle.
1
Stlačte  a otáčajte otočným
ovládačom, kým sa nezobrazí
“GENERAL” (Hlavné), potom ho
stlačte.
2
Otáčajte otočným ovládačom, kým
sa nezobrazí “CLOCK-ADJ”
(Nastavenie hodín), potom ho stlačte.
Indikátor hodiny bliká.
3
Otáčaním otočného ovládača nastavte
hodinu a minúty.
Pozíciu meníte stláčaním  +/–.
4
Po nastavení minút stlačte .
Nastavenie je dokončené a hodiny sú
v prevádzke.
Hodiny zobrazíte stlačením .
7
WX-GT90BT
4-440-626-51(1)
Q:\WX-GT90BT_SK\Fm\SK_06-47_WX-GT90BT.fm
masterpage:Ľavý
WX-GT90BT_SK.book Page 8 Monday, January 14, 2013 3:02 PM
Umiestnenie ovládacích prvkov
Zariadenie
AF/TA
1
2
Táto časť obsahuje informácie o umiestnení
ovládacích prvkov a základných operáciách.
 Tlačidlo CALL
str. 22
Aktivovanie ponuky Menu Call (Hovor)
(stlačenie). Prepnutie Bluetooth signálu
(zatlačenie a pridržanie na viac než
2 sekundy). Príjem/ukončenie hovoru
(stlačenie).

 Tlačidlo (BROWSE) (Prehliadanie)
str. 18
Zapnutie režimu Quick-BrowZer™
(CD/USB).
8
 Otočný ovládač/Tlačidlo ENTER/
MENU/APP str. 16, 30, 34
Nastavenie hlasitosti (otáčanie).
Aktivovanie režimu nastavovania
(stlačenie).
Príjem/ukončenie hovoru (stlačenie).
Zatlačením a pridržaním na viac než
2 sekundy aktivujete diaľkové ovládanie
aplikáciou App Remote.



3
4
5
6
Po stlačení  otáčaním
a následným stlačením prepnete zdroj
vstupného signálu.
Tlačidlo SOURCE/OFF*1
Zapnutie zariadenia (stlačenie), výber
zdroja vstupného signálu (Rádio/CD/
USB/AUX/Bluetooth audio/Bluetooth
telefón).
Stláčaním prepnete na iný zdroj.
Zatlačením a pridržaním na 1 sekundu
vypnite zariadenie.
Zatlačením a pridržaním na viac než
2 sekundy vypnete napájanie a displej.
Tlačidlo DSPL (Displej)/SCRL
(Rolovanie) str. 11, 13, 14, 15, 24, 28
Zmena zobrazených položiek
(stlačenie). Rolovanie zobrazených
položiek (zatlačenie a pridržanie).
Otvor pre disk
Vložte disk (popisom nahor),
prehrávanie sa spustí.
Displej
WX-GT90BT
4-440-626-51(1)
Q:\WX-GT90BT_SK\Fm\SK_06-47_WX-GT90BT.fm
masterpage:Pravý
WX-GT90BT_SK.book Page 9 Monday, January 14, 2013 3:02 PM
 Tlačidlo  (Vysunutie)
Vysunutie disku.
 Tlačidlo
(BACK) (Späť)/MODE
str. 11, 16, 27
Obnovenie predchádzajúceho zobrazenia
(stlačenie). Výber rozhlasového pásma
(FM/MW/LW) (stlačenie).
Aktivovanie/zrušenie režimu ovládania
spolujazdcom (zatlačenie a pridržanie).
Aktivovanie/deaktivovanie príslušného
zariadenia (toto zariadenie/mobilný
telefón) (stlačenie).
 Tlačidlá SEEK +/–
Rádio:
Automatické ladenie staníc (stlačenie).
Manuálne naladenie stanice
(zatlačenie a pridržanie).
CD/USB:
Prepínanie skladieb (stlačenie).
Súvislé prepínanie skladieb (tlačidlo
stlačte, potom ho do 2 sekúnd stlačte
znova a pridržte ho zatlačené).
Zrýchlený posuv v skladbe vzad/vpred
(zatlačenie a pridržanie).
Bluetooth Audio*2:
Prepínanie skladieb (stlačenie).
Zrýchlený posuv v skladbe vzad/vpred
(zatlačenie a pridržanie).
App Remote*3:
Prepínanie skladieb (stlačenie).
 Tlačidlo AF (Alternative Frequencies
– Alternatívne frekvencie)/
TA (Traffic Announcement
– Dopravné správy)/PTY (Program
Type – Typ programu) str. 12
Nastavenie funkcie AF a TA (stlačenie).
Výber typu programu PTY pri RDS
staniciach (zatlačenie a pridržanie).
 Číselné tlačidlá
Rádio:
Príjem uložených staníc (stlačenie).
Uloženie staníc (zatlačenie a pridržanie).
CD/USB:
/: ALBUM / (počas
prehrávania MP3/WMA/AAC súborov)
Prepínanie albumov (stlačenie).
Súvislé prepínanie albumov
(zatlačenie a pridržanie).
:
(Opakovanie)*4 str. 17
:
(Náhodne) str. 17
: ZAP str. 19
: PAUSE
Pozastavenie prehrávania.
Pre obnovenie prehrávania stlačte
tlačidlo ešte raz.
Bluetooth Audio*2:
/: ALBUM /
:
(Opakovanie)*4 str. 29
:
(Náhodne) str. 29
: PAUSE
Pozastavenie prehrávania.
Pre obnovenie prehrávania stlačte
tlačidlo ešte raz.
Bluetooth telefón: str. 26, 27
Príjem (vyvolanie) uložených staníc
(stlačenie). Uloženie telefónneho čísla
ako predvoľby (zatlačenie a pridržanie)
(v Menu Call (Hovor)).
: MIC (počas telefonovania) str. 27
Nastavenie zosilnenia mikrofónu
(stlačenie). Výber režimu Echo
Canceller/Noise Canceller (Režim
eliminácie spätnej väzby/šumu)
(zatlačenie a pridržanie).
App Remote*3:
: PAUSE
Pozastavenie prehrávania.
Pre obnovenie prehrávania stlačte
tlačidlo ešte raz.
 Vstupný konektor AUX str. 36
 USB konektor str. 14, 15, 16
 Senzor signálov diaľkového
ovládania
*1 Ak je aktívny režim diaľkového ovládania
aplikáciou App Remote pomocou telefónu
iPhone/Android™, na displeji sa pri výbere
zdroja zobrazí názov aplikácie.
*2 Ak je pripojené Bluetooth audio zariadenie
(s podporou AVRCP Bluetooth technológie).
V závislosti od zariadenia nemusia byť
niektoré operácie dostupné.
*3 Ak je aktívny režim diaľkového ovládania
aplikáciou App Remote pomocou telefónu
iPhone/Android. V závislosti od aplikácie
nemusia byť niektoré operácie dostupné.
*4 Toto tlačidlo má hmatový bod.
Poznámka
Ak je zariadenie aj displej vypnutý, nie je možné
diaľkovým ovládaním ovládať zariadenie, kým
nestlačíte tlačidlo  na zariadení,
alebo zariadenie nezapnete vložením disku.
9
WX-GT90BT
4-440-626-51(1)
Q:\WX-GT90BT_SK\Fm\SK_06-47_WX-GT90BT.fm
masterpage:Ľavý
WX-GT90BT_SK.book Page 10 Monday, January 14, 2013 3:02 PM
Diaľkové ovládanie
RM-X231
 Tlačidlo ENTER
Aplikovanie nastavenia. Príjem hovoru.
Ukončenie hovoru.
 Tlačidlo PTY
(Program Type – Typ programu)
 Tlačidlo VOL (Hlasitosť) +*2/–
 Tlačidlo CALL
Zobrazenie ponuky Menu Call (Hovor).
Prijatie/ukončenie hovoru.
 Tlačidlo MODE
Výber rozhlasového pásma
(FM/MW/LW) (stlačenie).
Aktivovanie/zrušenie režimu ovládania
spolujazdcom (zatlačenie a pridržanie).
Aktivovanie/deaktivovanie príslušného
zariadenia (toto zariadenie/mobilný
telefón) (stlačenie).
Pred použitím odstráňte izolačný prvok.
 Tlačidlo SOUND/MENU
Aktivovanie ponuky Menu SOUND
(Zvuk) (stlačenie). Aktivovanie režimu
nastavovania (zatlačenie a pridržanie).
 Tlačidlo
 Tlačidlo OFF
Vypnutie zariadenia. Vypnutie zdroja
zvuku. Odmietnutie hovoru.
 Tlačidlo SOURCE*1
Zapnutie zariadenia (stlačenie).
Zmena zdroja vstupného signálu
(Rádio/CD/USB/AUX/Bluetooth
audio/Bluetooth telefón) (stláčanie).
 Tlačidlá  ()/ ()
Ovládanie Rádia/CD prehrávača/USB/
Bluetooth audio zariadenia/ovládanie
aplikáciou App Remote, rovnako ako
 –/+ na zariadení.
Nastavované položky je možné ovládať
tlačidlami  .
Po stlačení  stlačením 
 prepnete zdroj vstupného signálu.
10
 Tlačidlo
(BACK) (Späť)
Obnovenie predošlého zobrazenia.
(BROWSE) (Prehliadanie)
 Tlačidlá  (+)/ (–)
Ovládanie CD prehrávača/USB/
Bluetooth audio zariadenia, rovnako
ako / (ALBUM /)
na zariadení.
Nastavované položky je možné ovládať
tlačidlami  .
 Tlačidlo DSPL (Displej)/
SCRL (Rolovanie)
 Číselné tlačidlá
Príjem uložených staníc (stlačenie).
Uloženie staníc (zatlačenie a pridržanie).
Príjem (vyvolanie) uložených staníc
(stlačenie). Uloženie telefónneho čísla
ako predvoľby (zatlačenie a pridržanie)
(v Menu Call (Hovor)) (Bluetooth
telefón).
Pozastavenie prehrávania (stlačte ).
*1 Ak je aktívny režim diaľkového ovládania
aplikáciou App Remote pomocou telefónu
iPhone/Android™, na displeji sa pri výbere
zdroja zobrazí názov aplikácie.
*2 Toto tlačidlo má hmatový bod.
WX-GT90BT
4-440-626-51(1)
Q:\WX-GT90BT_SK\Fm\SK_06-47_WX-GT90BT.fm
masterpage:Pravý
WX-GT90BT_SK.book Page 11 Monday, January 14, 2013 3:02 PM
Príjem uložených staníc
Rádio
Uloženie staníc
do pamäte a ich príjem
Upozornenie
Na ladenie staníc počas vedenia vozidla
používajte funkciu Best Tuning Memory
(BTM). Predídete tak možnej dopravnej
nehode.
1
Zvoľte rozhlasové pásmo a stlačte
číselné tlačidlo predvoľby ( až ).
Automatické ladenie
1
Zvoľte pásmo a stlačte  +/–,
aby sa naladila stanica.
Ladenie sa zastaví, keď zariadenie naladí
nejakú stanicu. Postup opakujte, až kým
nenaladíte želanú stanicu.
Rada
Automatické uloženie staníc
— BTM
1
2
3
Stláčajte tlačidlo ,
kým sa nezobrazí “TUNER”.
Pre zmenu rozhlasového pásma stláčajte
. Zvoliť môžete pásmo FM1,
FM2, FM3, MW alebo LW.
Stlačte  a otáčajte otočným
ovládačom, kým sa nezobrazí
“GENERAL” (Hlavné), potom
ho stlačte.
Otáčajte otočným ovládačom, kým sa
nezobrazí “BTM”, potom ho stlačte.
Zariadenie ukladá stanice pod číselné
tlačidlá predvolieb v poradí podľa ich
frekvencie.
Rada
Môžete tiež stlačiť , otáčaním
otočného ovládača zvoliť “TUNER” a jeho
stlačením zvoliť zdroj.
Ak poznáte frekvenciu požadovanej stanice,
zatlačte a pridržte tlačidlo  +/– pre
vyhľadanie približnej frekvencie a potom
stláčaním tlačidla  +/– požadovanú
frekvenciu jemne dolaďte (manuálne ladenie).
RDS
Radio Data System (RDS) je rozhlasová
služba, ktorá umožňuje v rozhlasovom
pásme FM vysielať spolu so signálom
rozhlasovej stanice ešte ďalšie digitálne
informácie.
Poznámky
• Možnosť využitia služieb RDS závisí od krajiny/
oblasti, v ktorej sa nachádzate.
• Ak je signál stanice príliš slabý, alebo stanica
nevysiela údaje RDS, funkcia RDS nebude
pracovať správne.
Zmena zobrazovaných položiek
Stlačte .
Manuálne uloženie staníc
1
Keď naladíte stanicu, ktorú chcete
uložiť, zatlačte a pridržte číselné
tlačidlo ( až ), kým sa nezobrazí
“MEM” (Predvoľba).
11
WX-GT90BT
4-440-626-51(1)
Q:\WX-GT90BT_SK\Fm\SK_06-47_WX-GT90BT.fm
masterpage:Ľavý
WX-GT90BT_SK.book Page 12 Monday, January 14, 2013 3:02 PM
Nastavenie AF
(Alternatívne frekvencie)
a TA (Dopravné správy)
Funkcia AF neustále prelaďuje na stanicu
s najsilnejším signálom v sieti a funkcia TA
poskytuje aktuálne dopravné informácie
alebo dopravné programy (TP), ak sa dajú
prijímať.
1
Stláčaním  zvoľte želané
nastavenie.
Zvoľte
Pre
AF-ON
aktiváciu AF a deaktiváciu TA.
TA-ON
aktiváciu TA a deaktiváciu AF.
AF/TA-ON aktiváciu AF aj TA.
AF/TA-OFF deaktiváciu AF aj TA.
Uloženie RDS staníc s nastaveniami
funkcií AF a TA
RDS stanice môžete uložiť do pamäte spolu
s nastaveniami funkcií AF/TA. Ak použijete
funkciu BTM, uložia sa len RDS stanice
s rovnakým nastavením AF/TA.
Pri manuálnom ladení a ukladaní staníc
do pamäte je možné uložiť RDS stanice
spolu s individuálnym nastavením funkcií
AF/TA, ako aj stanice bez RDS služieb.
1
Nastavte funkcie AF/TA, potom uložte
stanice do pamäte pomocou funkcie BTM
alebo manuálne.
Príjem mimoriadnych hlásení
Ak je aktivovaná funkcia AF alebo TA,
v prípade vysielania mimoriadnych hlásení
dôjde počas počúvania zvoleného zdroja
vstupného signálu k automatickému
preladeniu na takéto hlásenie.
Rada
12
Ak nastavíte úroveň hlasitosti počas vysielania
dopravných správ, táto úroveň sa uloží do pamäte
pre dané dopravné správy nezávisle od bežnej
úrovne hlasitosti.
Počúvanie jedného regionálneho
programu — REGIONAL
Keď je funkcia AF aktivovaná:
Výrobné nastavenie zariadenia obmedzuje
príjem na určitú oblasť, takže zariadenie
nepreladí na inú regionálnu stanicu
s kvalitnejším signálom.
Ak opustíte oblasť s možnosťou príjmu
regionálneho programu, počas príjmu
FM stanice nastavte “REG-OFF”
(Regionálny – Vyp.) (str. 34).
Poznámka
Táto funkcia nefunguje vo Veľkej Británii
a niektorých iných krajinách.
Funkcia Local Link
(len pre Veľkú Britániu)
Táto funkcia umožňuje vyhľadanie ďalších
lokálnych staníc v oblasti, aj keď nie sú
uložené v pamäti.
1
Počas príjmu v pásme FM stlačte číselné
tlačidlo ( až ), pod ktorým je uložená
miestna stanica.
2
Do 5 sekúnd stlačte číselné tlačidlo miestnej
stanice znova.
Postup opakujte dovtedy, kým nenaladíte
želanú stanicu.
Výber PTY (Typy programov)
Funkciu PTY používajte na zobrazenie
alebo vyhľadanie želaného typu programu.
1
Zatlačte a pridržte  (PTY)
počas príjmu rádia v pásme FM.
Ak stanica vysiela údaje PTY, na displeji
sa zobrazí typ aktuálneho programu.
2
Otáčajte otočným ovládačom, kým
sa nezobrazí typ programu a potom
ho stlačte.
Zariadenie začne vyhľadávať stanice
vysielajúce zvolený typ programu.
WX-GT90BT
4-440-626-51(1)
Q:\WX-GT90BT_SK\Fm\SK_06-47_WX-GT90BT.fm
masterpage:Pravý
WX-GT90BT_SK.book Page 13 Monday, January 14, 2013 3:02 PM
Typy programov
NEWS (Správy), AFFAIRS (Aktuálne
udalosti), INFO (Informácie), SPORT
(Šport), EDUCATE (Vzdelávanie), DRAMA
(Dramatická tvorba), CULTURE (Kultúra),
SCIENCE (Veda), VARIED (Rôzne), POP M
(Populárna hudba), ROCK M (Rocková
hudba), EASY M (Hudba štýlu M.O.R.),
LIGHT M (Ľahká klasika), CLASSICS
(Vážna hudba), OTHER M (Iné druhy
hudby), WEATHER (Počasie), FINANCE
(Financie), CHILDREN (Vysielanie pre
deti), SOCIAL A (Spoločenské udalosti),
RELIGION (Náboženstvo), PHONE IN
(Telefonáty poslucháčov), TRAVEL
(Cestovanie), LEISURE (Voľný čas), JAZZ
(Jazzová hudba), COUNTRY (Country
hudba), NATION M (Národná hudba),
OLDIES (Evergreeny), FOLK M (Ľudová
hudba), DOCUMENT (Dokumentárne
programy)
Poznámka
Môže sa naladiť iný typ rozhlasového programu
než ste zvolili.
CD prehrávač
Prehrávanie disku
Zariadenie môže prehrávať CD-DA disky
(aj s CD TEXT) a CD-R/CD-RW disky
(MP3/WMA/AAC súbory (str. 37)).
1
Vložte disk (popisom nahor).
Prehrávanie sa spustí automaticky.
Pre vysunutie disku stlačte .
Poznámky
• Pri vysúvaní/vkladaní disku nesmie byť
pripojené USB zariadenie, aby nedošlo
k poškodeniu disku.
• Podporované formáty sú MP3 (.mp3),
WMA (.wma) a AAC (.m4a).
Zmena zobrazovaných položiek
Stlačte .
Zobrazené položky sa môžu v závislosti
od typu disku, formátu záznamu
a nastavení líšiť.
Nastavenie CT (Presný čas)
Funkcia CT pomocou RDS vysielania
automaticky nastaví hodiny.
1
V nastavovacom zobrazení zvoľte
“CT-ON” (CT – Zap.) (str. 34).
Poznámka
Funkcia CT nemusí pracovať správne, aj keď je
naladená RDS stanica.
13
WX-GT90BT
4-440-626-51(1)
Q:\WX-GT90BT_SK\Fm\SK_06-47_WX-GT90BT.fm
masterpage:Ľavý
WX-GT90BT_SK.book Page 14 Monday, January 14, 2013 3:02 PM
USB zariadenia
• Používať môžete veľkokapacitné USB
zariadenia MSC (Mass Storage Class)
(napríklad USB pamäťové jednotky
s pamäťou Flash, prehrávače digitálnych
médií, telefóny s OS Android)
kompatibilné so štandardom USB.
V závislosti od prehrávača digitálnych
médií alebo telefónu s OS Android môže
byť potrebné nastaviť režim USB
prepojenia na MSC.
• Dáta v USB zariadení odporúčame
zálohovať.
Poznámky
• USB zariadenie pripojte až po naštartovaní.
Ak je USB zariadenie pripojené pred
naštartovaním, môže v závislosti od USB
zariadenia dôjsť k poruche alebo jeho
poškodeniu.
• Podporované formáty sú MP3 (.mp3), WMA
(.wma), AAC (.m4a) a AAC (.mp4).
• Podrobnosti o kompatibilite konkrétneho USB
zariadenia nájdete na portáli podpory
zákazníkov (pozri zadnú stranu).
Prehrávanie
z USB zariadenia
1
Posuňte kryt USB konektora nabok
a pripojte USB zariadenie do USB
konektora.
Ak je USB zariadenie už pripojené, stláčajte
, kým sa nezobrazí “USB”,
aby sa spustilo prehrávanie.
Zatlačením a pridržaním 
na 1 sekundu zastavíte prehrávanie.
Ak chcete odpojiť USB zariadenie, zastavte
prehrávanie z USB zariadenia a odpojte
USB zariadenie.
Poznámka
Nepoužívajte príliš dlhé ani ťažké USB zariadenia,
ktoré môžu z dôvodu otrasov spadnúť, alebo sa
môžu odpojiť.
Zmena zobrazovaných položiek
Stlačte .
Zobrazené položky sa môžu v závislosti
od typu USB zariadenia, formátu záznamu
a nastavení líšiť.
Poznámky
• Maximálny počet skladieb je 10 000.
• Spustenie prehrávania môže v závislosti
od množstva uložených dát určitý čas trvať.
• Pri prehrávaní súboru MP3/WMA/AAC
s variabilným dátovým tokom VBR
(Variable Bit Rate), alebo pri zrýchlenom
posuve v skladbách vpred/vzad, sa uplynutý čas
prehrávania nemusí zobraziť presne.
• Prehrávanie nasledovných MP3/WMA/AAC
súborov nie je podporované.
– Súbory s bezstratovou kompresiou
– Súbory chránené autorským právom
– Súbory s ochranou DRM (Digital Rights
Management)
– Multikanálové audio súbory
Prehrávanie sa spustí.
14
WX-GT90BT
4-440-626-51(1)
Q:\WX-GT90BT_SK\Fm\SK_06-47_WX-GT90BT.fm
masterpage:Pravý
WX-GT90BT_SK.book Page 15 Monday, January 14, 2013 3:02 PM
iPod
V tomto návode na použitie sa výraz “iPod”
používa ako všeobecné označenie pre iPod
funkcie v zariadeniach iPod a iPhone, ak to
v texte alebo na obrázkoch nie je
špecifikované inak.
Podrobnosti o kompatibilite konkrétneho
zariadenia iPod pozri “Zariadenie iPod”
(str. 38) alebo na portáli podpory
zákazníkov (pozri zadnú stranu).
Ak chcete odpojiť zariadenie iPod, zastavte
prehrávanie zo zariadenia iPod a odpojte
zariadenie iPod.
Upozornenie pre iPhone
Keď prostredníctvom USB konektora pripojíte
zariadenie iPhone, hlasitosť telefónu sa ovláda
v samotnom zariadení iPhone a nie týmto
zariadením. Nezvyšujte nedopatrením hlasitosť
na tomto zariadení počas hovoru, pretože sa
po dokončení hovoru môže náhle začať
reprodukovať veľmi hlasný zvuk.
Rada
Kým je zapnuté toto zariadenie, nabíja sa batéria
v zariadení iPod.
Prehrávanie zo zariadenia
iPod
Pred pripojením zariadenia iPod znížte
hlasitosť na tomto zariadení.
1
Otvorte kryt USB konektora a do USB
konektora pripojte zariadenie iPod
USB prepojovacím káblom pre
zariadenia iPod (nedodávaný)*.
* Odporúčame používať USB prepojovací
kábel RC-100IP pre zariadenia iPod.
Režim Resuming (Obnovenie)
Ak je zariadenie iPod pripojené k tomuto
zariadeniu, prehrávanie sa spustí v režime
nastavenom podľa zariadenia iPod. V tomto
režime nie sú funkčné nasledovné tlačidlá.
–  ( )
–  ( )
Zmena zobrazovaných položiek
Stlačte .
Poznámka
Niektoré znaky uložené v zariadení iPod
sa nemusia zobraziť správne.
Automaticky sa spustí prehrávanie
skladieb zo zariadenia iPod od naposledy
prehrávaného miesta.
Ak je zariadenie iPod už pripojené,
pre spustenie prehrávania stláčajte
, kým sa nezobrazí
“USB”. (Po sprístupnení prehrávača
iPod sa na displeji zobrazí “IPD”.)
Zatlačením a pridržaním 
na 1 sekundu zastavíte prehrávanie.
Prepínanie albumov,
Podcastov, žánrov, Playlistov
a interpretov
Pre
Vykonajte
Prepínanie Stlačte / (ALBUM /)
[stlačte jedenkrát pre každé
prepnutie]
Súvislé
Zatlačte a pridržte /
prepínanie (ALBUM /)
[držte zatlačené až do želaného
miesta]
15
WX-GT90BT
4-440-626-51(1)
Q:\WX-GT90BT_SK\Fm\SK_06-47_WX-GT90BT.fm
masterpage:Ľavý
WX-GT90BT_SK.book Page 16 Monday, January 14, 2013 3:02 PM
Priame ovládanie
zariadenia iPod —
Ovládanie spolujazdcom
Zariadenie iPod môžete ovládať priamo,
aj keď je pripojené k tomuto zariadeniu.
1
Počas prehrávania zatlačte a pridržte
.
Zobrazí sa “MODE IPOD”
(Režim IPOD) a zariadenie iPod
môžete ovládať priamo.
Ak chcete ukončiť ovládanie spolujazdcom,
zatlačte a pridržte tlačidlo .
Zobrazí sa “MODE AUDIO” (Režim
Audio) a priame ovládanie zariadenia iPod
nebude možné.
Poznámka
Hlasitosť je možné ovládať len pomocou tohto
zariadenia.
Diaľkové ovládanie
aplikáciou App Remote
cez USB prepojenie
(zariadenie iPhone)
Pri zariadení iPhone je potrebné stiahnuť
doň aplikáciu “App Remote” z lokality
App StoreSM.
Po stiahnutí aplikácie do zariadenia iPhone
a jeho pripojení k tomuto zariadeniu budú
dostupné nasledovné funkcie:
– Ovládanie tohto zariadenia tak, aby
sprístupnilo a ovládalo kompatibilné
aplikácie v zariadení iPhone.
– Ovládanie zariadenia iPhone
jednoduchými gestami prstami a tým
ovládanie zdrojov vstupného signálu pre
toto zariadenie.
– Zobrazenie podrobných informácií o zdroji
(názov skladby, meno interpreta, obal
albumu atď.) na displeji zariadenia iPhone.
Dostupné operácie sa líšia v závislosti
od konkrétnej aplikácie. Podrobnosti
o dostupných aplikáciách pozri na portáli
podpory zákazníkov (pozri zadnú stranu).
Poznámky
• Z bezpečnostných dôvodov dodržujte miestne
dopravné predpisy a pokyny a neovládajte
aplikáciu počas vedenia vozidla.
• Funkcia diaľkového ovládania aplikáciou
“App Remote” cez USB prepojenie je dostupná
len pre zariadenia iPhone s nainštalovaným
operačným systémom iOS 5.
Obojsmerné ovládanie
prehrávania hudby
zariadením iPhone
1
16
Otvorte kryt USB konektora a do USB
konektora pripojte zariadenie iPhone
USB prepojovacím káblom pre
zariadenia iPhone (nedodávaný)*.
* Odporúčame používať USB prepojovací
kábel RC-100IP pre zariadenia iPhone.
WX-GT90BT
4-440-626-51(1)
Q:\WX-GT90BT_SK\Fm\SK_06-47_WX-GT90BT.fm
masterpage:Pravý
WX-GT90BT_SK.book Page 17 Monday, January 14, 2013 3:02 PM
2
3
Spustite aplikáciu “App Remote”.
Opakované prehrávanie (Repeat Play)
Zatlačte a pridržte  (APP)
na tomto zariadení na viac než
2 sekundy.
Začne sa pripájať zariadenie iPhone.
Po nadviazaní spojenia sa pri výbere
zdroja na displeji zariadenia iPhone
zobrazí názov aplikácie a sprístupnia
sa niektoré funkcie prehrávania pre
aplikáciu. (Dostupné operácie sa líšia
v závislosti od konkrétnej aplikácie.)
Môžete tiež niektoré funkcie prehrávania
tohto zariadenia ovládať zo zariadenia
iPhone. Podrobnosti o operáciách
na zariadení iPhone pozri
v pomocníkovi (Help) aplikácie.
Zvoľte
Pre prehrávanie
TRACK
(Skladba)
skladby opakovane.
Rada
Môžete tiež stlačiť , otáčaním otočného
ovládača zvoliť “APP REM” (Ovládanie
aplikáciou) a jeho stlačením zaviesť pripojenie.
Potom stlačením  zvolíte zdroj.
Ukončenie prepojenia
Zatlačte a pridržte .
Vyhľadávanie
a prehrávanie skladieb
Prehrávanie skladieb
v rôznych režimoch
Skladby môžete prehrávať opakovane
(Repeat Play) alebo v náhodnom poradí
(Shuffle Play).
Dostupné režimy prehrávania závisia
od zvoleného zdroja zvuku.
1
Počas prehrávania stláčajte tlačidlo
 ( ) alebo  ( ), kým sa
nezobrazí želaný režim prehrávania.
Spustenie prehrávania vo zvolenom
režime prehrávania môže určitý čas trvať.
ALBUM
albumu opakovane.
PODCAST*1
Podcastu opakovane.
ARTIST
(Interpret)*1
PLAYLIST*1
GENRE
(Žáner)*1
OFF (Vyp.)
interpreta opakovane.
Playlistu opakovane.
žánra opakovane.
skladby v bežnom
režime (Normal Play).
Prehrávanie v náhodnom poradí
(Shuffle Play)
Zvoľte
Pre prehrávanie
ALBUM
albumu v náhodnom
poradí.
DISC (Disk)*2
disku v náhodnom
poradí.
PODCAST*1
Podcastu v náhodnom
poradí.
ARTIST
(Interpret)*1
PLAYLIST*1
interpreta v náhodnom
poradí.
Playlistu v náhodnom
poradí.
GENRE
(Žáner)*1
žánra v náhodnom
poradí.
DEVICE
(Zariadenie)*3
zo zariadenia
v náhodnom poradí.
OFF (Vyp.)
skladby v bežnom
režime (Normal Play).
*1 Len zariadenie iPod
*2 Len CD
*3 Len USB zariadenie a zariadenie iPod
17
WX-GT90BT
4-440-626-51(1)
Q:\WX-GT90BT_SK\Fm\SK_06-47_WX-GT90BT.fm
masterpage:Ľavý
WX-GT90BT_SK.book Page 18 Monday, January 14, 2013 3:02 PM
Vyhľadávanie skladby
podľa názvu
— Quick-BrowZer™
Na CD disku alebo USB zariadení môžete
jednoducho vyhľadávať konkrétnu skladbu
podľa kategórie.
1
Stlačte
(BROWSE)*.
Zariadenie aktivuje režim
Quick-BrowZer a zobrazí sa zoznam
vyhľadávacích kategórií.
Po zobrazení zoznamu skladieb stláčajte
(BACK), kým sa zobrazí želaná
kategória vyhľadávania.
* Počas prehrávania z USB zariadenia zatlačte
a pridržte
(BROWSE) na viac než
2 sekundy, aby sa priamo obnovilo
zobrazenie začiatku zoznamu kategórií.
2
Otáčaním otočného ovládača zvoľte
želanú vyhľadávaciu kategóriu
a stlačením ovládača výber potvrďte.
3
Opakovaním kroku 2 zvoľte želanú
skladbu.
Prehrávanie sa spustí.
2
Otáčaním otočného ovládača zvoľte
položku v blízkosti želanej položky.
Krok preskakovania v zozname
zodpovedá 10% z celkového počtu
položiek v zozname.
3
Stlačte otočný ovládač.
Vrátite sa do režimu Quick-BrowZer
a zobrazí sa zvolená položka.
4
Otáčaním otočného ovládača zvoľte
želanú položku a potom ho stlačte.
Ak je zvolená položka skladba, spustí
sa prehrávanie.
Pre zrušenie režimu Jump stlačte
(BACK) alebo  –.
Vyhľadávanie podľa abecedy
— Alphabet Search
Keď je k zariadeniu pripojené zariadenie
iPod, môžete vyhľadať želanú položku podľa
abecedy.
1
V režime Quick-BrowZer stlačte
 +.
2
Otáčaním otočného ovládača zvoľte
prvý znak želanej položky a potom
ovládač stlačte.
Zobrazí sa zoznam položiek začínajúcich
na zvolený znak, v abecednom poradí.
3
Otáčaním otočného ovládača zvoľte
želanú položku a potom ho stlačte.
Ak je zvolená položka skladba, spustí
sa prehrávanie.
Pre vypnutie režimu Quick-BrowZer stlačte
(BROWSE).
Poznámky
• Ak zapnete režim Quick-BrowZer, zruší
sa nastavenie režimov Repeat/Shuffle.
• Ak je dostupná vyššia úroveň zobrazí sa “
ak je dostupná nižšia úroveň zobrazí sa “
”,
”.
Vyhľadávanie pomocou
preskakovania položiek
— Režim Jump
Ak sa v kategórii nachádza veľa položiek,
môžete želanú položku vyhľadať rýchlejšie.
1
V režime Quick-BrowZer
stlačte  +.
Zobrazí sa názov položky.
Pre zrušenie vyhľadávania podľa abecedy
stlačte
(BACK) alebo  –.
18
WX-GT90BT
4-440-626-51(1)
Q:\WX-GT90BT_SK\Fm\SK_06-47_WX-GT90BT.fm
masterpage:Pravý
WX-GT90BT_SK.book Page 19 Monday, January 14, 2013 3:02 PM
Poznámky
• Pri vyhľadávaní Alphabet Search sa neberie
do úvahy symbol alebo člen (a/an/the) pred
zvoleným znakom.
• V závislosti od hľadanej položky, ktorú ste
zvolili môže byť dostupný len režim Jump.
• Vyhľadávanie Alphabet Search môže
v závislosti od počtu skladieb určitý čas trvať.
Vyhľadávanie skladby
počúvaním pasáží
skladieb — ZAPPIN™
Ak za sebou na CD disku alebo USB
zariadení prehrávate krátke pasáže skladieb,
môžete vyhľadať skladbu, ktorú chcete
počúvať.
Režim ZAPPIN je vhodný pre vyhľadávanie
skladieb v režime náhodného prehrávania
alebo v režime opakovaného náhodného
prehrávania.
1
Stlačte  (ZAP) počas prehrávania.
Prehrávanie sa spustí od pasáže
nasledujúcej skladby. Môžete zvoliť čas
prehrávania (str. 34).
Skladba
Stlačenie .
2
Zmena podsvietenia
Zmena farby displeja
a tlačidiel — Dynamic
Color Illuminator
Funkcia Dynamic Color Illuminator
umožňuje meniť farbu podsvietenia displeja
a tlačidiel na zariadení, aby vyhovovala
interiéru automobilu. Vybrať si môžete
z 12 predvolených farieb, vlastných
nastavení farieb a 5 predvolených šablón.
Predvolené farby:
RED (Červená), AMBER (Jantárová),
M_AMBER (Jemná jantárová), YELLOW
(Žltá), WHITE (Biela), LIGHT GREEN
(Svetlozelená), GREEN (Zelená), LIGHT
BLUE (Svetlomodrá), SKY BLUE (Nebeská
modrá), BLUE (Modrá), PURPLE (Fialová),
PINK (Ružová).
Predvolené šablóny:
RAINBOW (Dúha), OCEAN (Oceán),
SUNSET (Západ slnka), FOREST (Les),
RANDOM (Náhodne).
1
Stlačte  a otáčajte otočným
ovládačom, kým sa nezobrazí
“DISPLAY” (Zobrazenie), potom ho
stlačte.
Časť z každej skladby, ktorá
sa prehrá v režime ZAPPIN.
2
Počas prehrávania želanej skladby
stlačte  (ENTER) alebo
 (ZAP).
Zvolená skladba sa prehrá od začiatku
v štandardnom režime prehrávania.
Otáčajte otočným ovládačom, kým sa
nezobrazí “COLOR” (Farba), potom
ho stlačte.
3
Otáčaním otočného ovládača zvoľte
želanú predvolenú farbu alebo šablónu
a potom ho stlačte.
Zvolená skladba sa prehrá aj po stlačení
(BACK).
4
Pre návrat na predchádzajúce
zobrazenie stlačte
(BACK).
Rady
• Pre prepnutie skladby stlačte  +/–
v režime ZAPPIN.
• Pre prepnutie albumu stlačte /
(ALBUM /) v režime ZAPPIN.
Poznámka
Ak otočný ovládač otáčate rýchlo, farba
podsvietenia displeja a tlačidiel sa môže meniť
príliš rýchlo.
19
WX-GT90BT
4-440-626-51(1)
Q:\WX-GT90BT_SK\Fm\SK_06-47_WX-GT90BT.fm
masterpage:Ľavý
WX-GT90BT_SK.book Page 20 Monday, January 14, 2013 3:02 PM
Vlastné nastavenie farby
podsvietenia displeja
a tlačidiel — Custom Color
Môžete si uložiť (zaregistrovať) vlastné farby
podsvietenia displeja a tlačidiel.
1
Stlačte  a otáčajte otočným
ovládačom, kým sa nezobrazí
“DISPLAY” (Zobrazenie), potom
ho stlačte.
2
Otáčajte otočným ovládačom,
kým sa nezobrazí “CUSTOM-C”
(Vlastná farba), potom ho stlačte.
3
Otáčajte otočným ovládačom, kým sa
nezobrazí “BASE” (Základné), potom
ho stlačte.
Môžete zvoliť predvolenú farbu ako
základ pre ďalšie vlastné úpravy.
Ak zvolíte “BASE” (Základné), vlastná
upravená farba sa prepíše.
4
5
6
Otáčaním otočného ovládača zvoľte
“RGB RED” (RGB Červená), “RGB
GRN” (RGB Zelená) alebo “RGB BLUE”
(RGB Modrá), potom ho stlačte.
Pre úpravu nastavenia farebnej škály
otáčajte otočným ovládačom a potom
ho stlačte.
Nastaviteľný rozsah farieb
(farebná škála): “0” – “32”.
Nie je možné zvoliť “0” pre všetky
farebné rozsahy.
*1 Podrobnosti o položke DIMMER
(Stmavnutie) pozri na str. 36.
*2 Dostupné len vtedy, keď pripojíte kábel
ovládania osvetlenia.
1
Zvoľte “DAYNIGHT” (Deň/Noc) v kroku 3
v časti “Vlastné nastavenie farby
podsvietenia displeja a tlačidiel — Custom
Color”.
2
3
Zvoľte “DAY” (Deň) alebo “NIGHT” (Noc).
Pokročilejšie nastavenie
farieb
Zmena farieb podľa
synchronizácie so zvukom
— Sound Synchronization
Keď zvolíte predvolenú šablónu, aktivuje
sa synchronizácia so zvukom.
1
Stlačte  a otáčajte otočným
ovládačom, kým sa nezobrazí
“DISPLAY” (Zobrazenie), potom ho
stlačte.
2
Otáčajte otočným ovládačom, kým
sa nezobrazí “SND SYNC”
(Synchronizácia so zvukom), potom ho
stlačte.
3
Otáčaním otočného ovládača zvoľte
“SYNC-ON” (Synchronizácia – Zap.)
a potom ho stlačte.
4
Pre návrat na predchádzajúce
zobrazenie stlačte
(BACK).
Pre návrat na predchádzajúce
zobrazenie stlačte
(BACK).
Zmena režimu farieb pre režimy
DAY/NIGHT (Deň/Noc)
Môžete nastaviť odlišné farby pre režim
DAY/NIGHT (Deň/Noc), v závislosti
od nastavenia DIMMER (Stmavnutie).
Upravte predvoľby od kroku 3 až po krok 5
v časti “Vlastné nastavenie farby
podsvietenia displeja a tlačidiel — Custom
Color”.
Režim farieb DIMMER (Stmavnutie)*1
DAY (Deň)
20
OFF (Vyp.) alebo AUTO
(vypnutie svetlometov*2)
NIGHT (Noc) ON (Zap.) alebo AUTO
(zapnutie svetlometov*2)
WX-GT90BT
4-440-626-51(1)
Q:\WX-GT90BT_SK\Fm\SK_06-47_WX-GT90BT.fm
masterpage:Pravý
WX-GT90BT_SK.book Page 21 Monday, January 14, 2013 3:02 PM
Zobrazenie jasnej farby
— White Menu
Menu môžete zobraziť zreteľnejšie (nabielo)
bez ohľadu na nastavenie farby.
1
Stlačte  a otáčajte otočným
ovládačom, kým sa nezobrazí
“DISPLAY” (Zobrazenie), potom ho
stlačte.
2
Otáčajte otočným ovládačom,
kým sa nezobrazí “WHT MENU”
(Biele Menu), potom ho stlačte.
3
Otáčaním otočného ovládača zvoľte
“WHITE-ON” (Biele – Zap.) a potom
ho stlačte.
4
Pre návrat na predchádzajúce
zobrazenie stlačte
(BACK).
Pre zrušenie režimu White Menu zvoľte
v kroku 3 “OFF” (Vyp.).
Efekt pri zapnutí
— Start White
Pri funkcii Start White sa po stlačení tlačidla
 farba podsvietenia displeja
a tlačidiel na zariadení jedenkrát sfarbí
nabielo a potom sa farba zmení
na nastavenú.
1
Stlačte  a otáčajte otočným
ovládačom, kým sa nezobrazí
“DISPLAY” (Zobrazenie), potom
ho stlačte.
2
Otáčajte otočným ovládačom, kým
sa nezobrazí “START-WHT”
(Biele spustenie), potom ho stlačte.
3
Otáčaním otočného ovládača zvoľte
“WHITE-ON” (Biele – Zap.)
a potom ho stlačte.
4
Pre návrat na predchádzajúce
zobrazenie stlačte
(BACK).
Pre zrušenie režimu Start White zvoľte
v kroku 3 “OFF” (Vyp.).
Pripojenie Bluetooth
zariadení
Bluetooth operácie
Bluetooth funkcia umožňuje telefonovanie
s voľnými rukami (Handsfree)
a prehrávanie prúdov (Streaming) pomocou
tohto zariadenia.
Aby bolo možné používať funkciu
Bluetooth, je potrebný nasledovný postup.
 Párovanie
Ak vzájomne prepájate Bluetooth
zariadenia prvýkrát, je potrebná ich
vzájomná registrácia. Nazýva sa to
“párovanie”. Registrácia (párovanie)
je potrebná len prvýkrát, pretože pri
ďalšom prepájaní sa už toto zariadenie
a ostatné zariadenia rozpoznajú
automaticky.
 Prepojenie
Ak chcete zariadenie používať
po vykonaní spárovania, vytvorte
prepojenie. Niekedy sa môže prepojenie
zaviesť po spárovaní automaticky.
 Hlasitý hovor/tok audio signálu
Po prepojení je možné volať/prijímať
hovory v režime hlasitého hovoru
a počúvať hudbu.
Ak párovanie nie je možné, dané zariadenie
nemusí byť s týmto zariadením
kompatibilné. Podrobnosti o kompatibilite
konkrétnych zariadení pozri na portáli
podpory zákazníkov (pozri zadnú stranu).
Inštalácia mikrofónu
Aby bolo možné hlasité (Handsfree)
telefonovanie, je potrebné nainštalovať
mikrofón (dodávaný).
Podrobnosti o pripojení mikrofónu pozri
v návode “Montáž/Zapojenia”.
21
WX-GT90BT
4-440-626-51(1)
Q:\WX-GT90BT_SK\Fm\SK_06-47_WX-GT90BT.fm
masterpage:Ľavý
WX-GT90BT_SK.book Page 22 Monday, January 14, 2013 3:02 PM
Párovanie
Ovládanie Bluetooth funkcií
1
Stlačte .
Zobrazí sa Menu Call (Hovor).
2
Otáčajte otočným ovládačom dovtedy,
kým sa nezobrazí želaná položka
a potom ho stlačte.
3
Stlačte
(BACK)*.
Obnoví sa zdroj Bluetooth telefón.
* Pri nastaveniach PAIRING (Párovanie),
REDIAL (Opätovné volanie), VOICE DIAL
(Hlasové vytáčanie) a BT SIGNL (Nastavenie
Bluetooth signálu) nie je krok 3 potrebný.
Pred vzájomným používaním
prostredníctvom Bluetooth funkcie je
potrebné Bluetooth zariadenie (mobilný
telefón, audio zariadenie atď.) a toto
zariadenie “spárovať”.
Rady
PHONEBOOK (Telefónny zoznam) (str. 25)
• Podrobnosti o párovaní pre dané Bluetooth
zariadenie sú uvedené v návode na použitie
Bluetooth zariadenia.
• S týmto zariadením môžete spárovať až
9 Bluetooth zariadení.
REDIAL (Opätovné volanie) (str. 26)
1
Bluetooth zariadenie položte
maximálne 1 m od tohto zariadenia.
2
Stlačte  a otáčajte otočným
ovládačom, kým sa nezobrazí
“PAIRING” (Párovanie), potom
ho stlačte.
Zariadenie sa prepne do pohotovostného
režimu pre párovanie.
Nastaviť je možné nasledovné položky:
PAIRING*1 (Párovanie) (str. 22)
RECENT CALL (Posledný hovor) (str. 26)
VOICE DIAL (Hlasové vytáčanie) (str. 27)
DIAL NUMBER (Volať číslo) (str. 26)
RINGTONE*1*2 (Zvonenie)
Výber používania vyzváňania tohto
zariadenia alebo z mobilného telefónu:
“1” (Toto zariadenie), “2” (Mobilný
telefón).
Bliká
AUTO ANS*1 (Automatické prijatie)
Nastavenie automatického prijatia
prichádzajúceho hovoru týmto
zariadením: “OFF” (Vyp.), “1 (Cca
3 sekundy)”, “2 (Cca 10 sekúnd)”.
BT SIGNL*1 (Nastavenie Bluetooth signálu)
(str. 24, 24)
BT INIT*3 (Inicializácia Bluetooth) (str. 29)
*1 Tieto položky tiež môžete zvoliť stlačením
 a následným zvolením “BT”
otáčaním otočného ovládača.
3
Nastavte Bluetooth zariadenie
do režimu vyhľadávania tohto
zariadenia.
Na displeji pripájaného zariadenia
sa zobrazí zoznam zistených zariadení.
*2 V závislosti od mobilného telefónu sa môže
reprodukovať vyzváňanie tohto zariadenia, aj
keď je nastavené “2” (mobilný telefón).
*3 Zobrazí sa v Menu nastavení, keď je
zariadenie vypnuté.
22
WX-GT90BT
4-440-626-51(1)
Q:\WX-GT90BT_SK\Fm\SK_06-47_WX-GT90BT.fm
masterpage:Pravý
WX-GT90BT_SK.book Page 23 Monday, January 14, 2013 3:02 PM
Na pripájanom zariadení sa zobrazí toto
zariadenie ako “Sony Automotive”.
4
Ak je na displeji pripájaného
zariadenia zobrazená výzva na zadanie
kódu*, zadajte kód “0000”.
Ak zariadenie podporuje systém
Bluetooth verzie 2.1, zadanie kódu nie je
potrebné.
* Kód sa môže v závislosti od zariadenia
zobrazovať pod názvom “Passcode” (Kód),
“PIN code” (PIN kód), “PIN number” (číslo
PIN) alebo “Password” (Heslo) atď.
Poznámky
• Počas pripájania Bluetooth zariadenia nie je
možné toto zariadenie zistiť z iného zariadenia.
Aby ho bolo možné zistiť, aktivujte režim
párovania a vyhľadajte toto zariadenie z iného
zariadenia.
• Vyhľadanie alebo aktivácia prepojenia môže
určitý čas trvať.
• V závislosti od zariadenia sa zobrazí
potvrdzujúce zobrazenie o prepojení pred
zadaním kódu.
• Časový limit na zadanie kódu závisí od daného
zariadenia. Ak čas uplynie, zopakujte párovanie
znova od začiatku.
• Toto zariadenie nie je možné pripojiť
k zariadeniu, ktoré podporuje len profil HSP
(Head Set Profile).
Rada
Pripojenie medzi týmto a Bluetooth zariadením
môže byť v závislosti od daného zariadenia
automatické.
Zadajte kód
“0000”
Toto a Bluetooth zariadenie si zapamätajú
vzájomné informácie o sebe a po
vykonaní párovania zostane svietiť .
Toto zariadenie je pripravené
na pripojenie k inému zariadeniu.
Zrušenie párovania
Po spárovaní tohto a Bluetooth zariadenia
zrušte režim párovania vykonaním kroku 2.
Prepojenie
Ak chcete zariadenie používať po vykonaní
spárovania, vytvorte prepojenie.
Niekedy sa môže prepojenie zaviesť
po spárovaní automaticky.
Ak bolo párovanie úspešné, postupujte
od tohto postupu.
Poznámka
Ak “ ” neprestane blikať, dané Bluetooth
zariadenie nemusí byť s týmto zariadením
kompatibilné. Podrobnosti o kompatibilite
konkrétnych zariadení pozri na portáli
podpory zákazníkov (pozri zadnú stranu).
5
Na pripájanom Bluetooth zariadení
zvoľte toto zariadenie.
Po zavedení prepojenia sa zobrazí “ ”
alebo “ ”.
23
WX-GT90BT
4-440-626-51(1)
Q:\WX-GT90BT_SK\Fm\SK_06-47_WX-GT90BT.fm
masterpage:Ľavý
WX-GT90BT_SK.book Page 24 Monday, January 14, 2013 3:02 PM
* Ak nie je k dispozícii Handsfree prepojenie,
položka nebude prístupná. Líši sa
v závislosti od mobilného telefónu.
Pripojenie mobilného
telefónu
1
Stlačte  a otáčajte otočným
ovládačom, kým sa nezobrazí “BT
SIGNL” (Nastavenie Bluetooth
signálu), potom ho stlačte.
Keď je aktívny Bluetooth signál,
svieti “ ”.
Zmena zobrazovaných položiek
Stlačte .
Pripojenie k naposledy pripojenému
mobilnému telefónu z tohto zariadenia
1
Overte, či je zapnutý Bluetooth signál
na mobilnom telefóne.
2
Stláčajte , kým sa nezobrazí
“BT PHONE” (BT Telefón).
3
Stlačte  (ENTER).
Počas zavádzania pripojenia bliká “ ”.
Po zavedení pripojenia bude indikátor
svietiť nepretržite.
Poznámka
Ak je Bluetooth signál pre toto zariadenie už
zapnutý (ON), zvolením “BT SIGNL”
(Nastavenie Bluetooth signálu) sa Bluetooth
signál deaktivuje.
Rada
Výstupný Bluetooth signál z tohto zariadenia
môžete tiež zapnúť zatlačením a pridržaním
 na tomto zariadení na viac než
dve sekundy.
2
Zapnite mobilný telefón a Bluetooth
signál na ňom.
3
Na mobilnom telefóne sa pripojte
k tomuto zariadeniu.
Po prepojení sa zobrazí “ ”.
Ak po vytvorení prepojenia zvolíte ako
zdroj audio signálu Bluetooth telefón,
na displeji sa zobrazí názov siete
a pripojeného mobilného telefónu.
Poznámky
• Niektoré mobilné telefóny si počas Handsfree
prepojenia k tomuto zariadeniu vyžadujú
povolenie na prístup k údajom telefónneho
zoznamu. Prostredníctvom mobilného telefónu
získajte povolenie.
• Počas Bluetooth toku audio signálu sa z tohto
zariadenia nemôžete prepojiť s mobilným
telefónom. Pripojte sa k tomuto zariadeniu
z mobilného telefónu. V prehrávanom zvuku
môže byť počuť zvuk z prepájania.
Rada
Keď je Bluetooth signál aktívny: Keď zapnete
zapaľovanie, zariadenie automaticky rozpozná
naposledy pripojený mobilný telefón.
Automatické prepojenie však závisí tiež
od technických vlastností telefónu. Ak sa
automatické prepojenie nevykoná, vykonajte ho
manuálne.
Pripojenie audio zariadenia
Ikony na displeji:
24
Sila signálu pripojeného
mobilného telefónu.*
Stav batérie pripojeného
mobilného telefónu.*
1
Stlačte  a otáčajte otočným
ovládačom, kým sa nezobrazí “BT
SIGNL” (Nastavenie Bluetooth
signálu), potom ho stlačte.
WX-GT90BT
4-440-626-51(1)
Q:\WX-GT90BT_SK\Fm\SK_06-47_WX-GT90BT.fm
masterpage:Pravý
WX-GT90BT_SK.book Page 25 Monday, January 14, 2013 3:02 PM
Keď je aktívny Bluetooth signál, svieti “ ”.
 Ak sa “ ” a “ ” nezobrazí, vykonajte
postup na zavedenie prepojenia (str. 24).
 Ak nie je možné prepojiť toto zariadenie
a mobilný telefón cez Bluetooth funkciu,
vykonajte postup párovania (str. 22).
2
Zapnite audio zariadenie a Bluetooth
signál na ňom.
Príjem hovorov
3
Na audio zariadení sa pripojte
k tomuto zariadeniu.
Po prepojení sa zobrazí “ ”.
Pri prichádzajúcom hovore bude
z reproduktorov alebo z pripojeného
mobilného telefónu v automobile zaznievať
vyzváňanie. Na displeji sa zobrazí meno
alebo telefónne číslo volajúceho.
1
Keď zaznie zvonenie prichádzajúceho
hovoru, stlačte .
Hovor sa začne.
Poznámky
Pripojenie k naposledy pripojenému
audio zariadeniu z tohto zariadenia
1
Overte, či je zapnutý Bluetooth signál
na audio zariadení.
2
Stláčajte , kým sa nezobrazí
“BT AUDIO”.
3
Stlačte  (PAUSE).
Počas zavádzania pripojenia bliká “ ”.
Po zavedení pripojenia bude indikátor
svietiť nepretržite.
Hlasitý hovor
Keď je zariadenie prepojené s mobilným
telefónom, môžete prijímať/vykonávať
hlasité hovory prostredníctvom tohto
zariadenia.
Pred hlasitým telefonovaním (Handsfree)
skontrolujte nasledovné:
 Na displeji musí svietiť “ ” a “ ”.
• V závislosti od mobilného telefónu sa môže
zobraziť meno volajúceho.
• Vyzváňanie a hlas účastníka sa reprodukuje
len z predných reproduktorov.
Odmietnutie hovoru
Zatlačte a pridržte 
na 1 sekundu.
Ukončenie hovoru
Znova stlačte .
Telefonovanie pomocou
telefónneho zoznamu
Keď pripojíte telefón s podporou profilu
PBAP (Phone Book Access Profile), môžete
si sprístupniť telefónny zoznam a volať.
1
Stlačte  a otáčajte otočným
ovládačom, kým sa nezobrazí
“PHONEBOOK” (Telefónny zoznam),
potom ho stlačte.
2
Otáčaním otočného ovládača zvoľte
iniciálku zo zoznamu iniciálok
a stlačte ho.
25
WX-GT90BT
4-440-626-51(1)
Q:\WX-GT90BT_SK\Fm\SK_06-47_WX-GT90BT.fm
masterpage:Ľavý
WX-GT90BT_SK.book Page 26 Monday, January 14, 2013 3:02 PM
3
4
Otáčaním otočného ovládača zvoľte
meno zo zoznamu mien a stlačte ho.
Otáčaním otočného ovládača zvoľte
číslo zo zoznamu čísel a stlačte ho.
Hovor sa začne.
Poznámka
V závislosti od mobilného telefónu sa kontakty
zobrazené v zariadení môžu líšiť od telefónneho
zoznamu zobrazeného v mobilnom telefóne.
Poznámka
Na displeji sa namiesto “#” zobrazí “_”.
Telefonovanie pomocou
uloženého čísla
Ako predvolené volania (rýchlu voľbu)
môžete uložiť až 6 kontaktov.
Podrobnosti o ukladaní pozri v časti
“Rýchla voľba” (str. 27).
1
Stlačte  a otáčajte
otočným ovládačom, kým sa nezobrazí
“BT PHONE” (BT telefón), potom
ho stlačte.
2
Stlačte číselné tlačidlo ( až )
a zvoľte si kontakt, ktorý chcete vytočiť.
3
Stlačte  (ENTER).
Hovor sa začne.
Telefonovanie z histórie
hovorov
Keď pripojíte telefón s podporou profilu
PBAP (Phone Book Access Profile), môžete
si sprístupniť históriu hovorov uloženú
v telefóne a volať.
1
2
Stlačte  a otáčajte otočným
ovládačom, kým sa nezobrazí
“RECENT CALL” (Posledný hovor),
potom ho stlačte.
Zobrazí sa zoznam histórie hovorov.
Otáčaním otočného ovládača zvoľte
meno alebo telefónne číslo z histórie
hovorov a potom ho stlačte.
Hovor sa začne.
Telefonovanie zadaním
telefónneho čísla
1
Stlačte  a otáčajte otočným
ovládačom, kým sa nezobrazí
“DIAL NUMBER” (Volať číslo),
potom ho stlačte.
2
Otáčaním otočného ovládača zadajte
telefónne číslo a nakoniec zvoľte “ ”
(medzera), potom stlačte tlačidlo
 (ENTER)*.
Hovor sa začne.
* Pozíciu meníte stláčaním  –/+.
26
Opakované volanie
1
Stlačte  a otáčajte otočným
ovládačom, kým sa nezobrazí
“REDIAL” (Opätovné volanie),
potom ho stlačte.
Hovor sa začne.
Operácie počas hovoru
Predvolenie úrovne hlasitosti
vyzváňania a hovoru účastníka
Môžete predvoliť úroveň hlasitosti
vyzváňania a hovoru účastníka.
Nastavenie úrovne hlasitosti vyzváňania:
Počas prichádzajúceho hovoru otáčajte
otočným ovládačom. Nastavíte tým
hlasitosť vyzváňania.
Nastavenie hlasitosti hovoru účastníka:
Počas telefonovania otáčajte otočným
ovládačom. Nastavíte tým hlasitosť
účastníka, s ktorým telefonujete.
WX-GT90BT
4-440-626-51(1)
Q:\WX-GT90BT_SK\Fm\SK_06-47_WX-GT90BT.fm
masterpage:Pravý
WX-GT90BT_SK.book Page 27 Monday, January 14, 2013 3:02 PM
telefónneho čísla zvoľte telefónne číslo,
ktoré chcete uložiť ako rýchlu voľbu.
Na displeji tohto zariadenia sa zobrazí
telefónne číslo.
Poznámka
Ak zvolíte zdroj audio signálu Bluetooth telefón,
otáčaním otočného ovládača môžete nastaviť len
hlasitosť hovoru účastníka.
Nastavenie zosilnenia mikrofónu
Môžete nastaviť hlasitosť pre účastníka,
s ktorým telefonujete. Stláčaním  (MIC)
nastavte úroveň hlasitosti (“MIC-LOW”
(Nízka), “MIC-MID” (Stredná), “MIC-HI”
(Vysoká)).
Režim EC/NC (Režim eliminácie spätnej
väzby/šumu)
Môžete eliminovať ozvenu spätnej väzby
a šum.
Zatlačte a pridržte  (MIC) a zvoľte
“EC/NC-1” alebo “EC/NC-2”.
Presmerovanie hovoru
Pre aktivovanie/deaktivovanie príslušného
zariadenia (toto zariadenie/mobilný
telefón) stlačte  alebo použite
mobilný telefón.
* Pri histórii hovorov môžete zvoliť tiež
z mien volajúcich. V takomto prípade sa
na displeji tohto zariadenia zobrazí meno
volajúceho.
2
Aktivácia hlasového vytáčania
Na vašom mobilnom telefóne pripojenom
k zariadeniu môžete aktivovať hlasové
vytáčanie vyslovením hlasového povelu
uloženého v mobilnom telefóne
a uskutočniť tak hovor.
1
Stlačte  a otáčajte otočným
ovládačom, kým sa nezobrazí
“VOICE DIAL” (Hlasové vytáčanie),
potom ho stlačte.
2
Vyslovte hlasový povel uložený
v mobilnom telefóne.
Váš hlas bude rozpoznaný a spustí
sa vytáčanie.
Poznámky
• Podrobnosti o ovládaní mobilného telefónu
pozri v jeho návode na použitie.
• V závislosti od mobilného telefónu sa môže
pri pokuse o presmerovanie hovoru zrušiť
Handsfree prepojenie.
Rýchla voľba
Do rýchleho vytáčania (volieb) môžete
uložiť až 6 kontaktov.
Poznámky
• Ak váš telefón podporuje profil PBAP (Phone
Book Access Profile), môžete zvoliť telefónne
číslo z telefónneho zoznamu alebo z histórie
hovorov.
• Po odpojení kábla napájania sa vymažú všetky
kontakty z rýchlej voľby.
1
Z telefónneho zoznamu, histórie
hovorov* alebo priamym zadaním
Zatlačte a pridržte číselné tlačidlo
( až ) a zvoľte číslo predvoľby
pre uloženie, kým sa nezobrazí “MEM”
(Predvoľba).
Kontakt sa uloží ako rýchla voľba
pod zvolené číslo predvoľby.
Poznámky
• Toto zariadenie musí byť prepojené s mobilným
telefónom.
• Hlasový povel musí byť už uložený v mobilnom
telefóne.
• Pri aktivovaní hlasového vytáčania s mobilným
telefónom pripojeným k zariadeniu nemusí
v niektorých prípadoch táto funkcia vždy
pracovať.
• V závislosti od účinnosti funkcie rozpoznávania
zvuku v mobilnom telefóne nemusí
v niektorých situáciách hlasové vytáčanie
fungovať. Podrobnosti pozri na portáli podpory
zákazníkov (pozri zadnú stranu).
27
WX-GT90BT
4-440-626-51(1)
Q:\WX-GT90BT_SK\Fm\SK_06-47_WX-GT90BT.fm
masterpage:Ľavý
WX-GT90BT_SK.book Page 28 Monday, January 14, 2013 3:02 PM
Rada
Hlasové povely zaznamenajte prostredníctvom
zariadenia pri zvolenom zdroji “BT PHONE”
(Bluetooth telefón) tak, že budete sedieť
na sedadle vo vozidle.
SMS indikátor
Počas pripojenia mobilného telefónu
k tomuto zariadeniu vás SMS indikátor
informuje o každej novej a neprečítaných
SMS správach.
Tok audio signálu
Počúvanie zvuku z audio
zariadenia
Môžete počúvať zvuk z audio zariadenia
cez toto zariadenie, ak audio zariadenie
podporuje profil A2DP (Advanced Audio
Distribution Profile) Bluetooth technológie.
Ak prijmete novú SMS správu,
SMS indikátor začne blikať.
Ak máte nejaké neprečítané SMS správy,
SMS indikátor bude svietiť.
1
2
Znížte hlasitosť na tomto zariadení.
3
Na audio zariadení spustite
prehrávanie.
4
Nastavte hlasitosť na tomto zariadení.
Stláčajte , kým
sa nezobrazí “BT AUDIO”.
Poznámka
Na displeji sa nezobrazí “BT AUDIO”, kým je
aktívna aplikácia “App Remote” pri ovládaní
cez Bluetooth rozhranie.
Poznámka
Funkcia SMS indikátora sa v závislosti
od mobilného telefónu môže líšiť.
Zmena zobrazovaných položiek
Stlačte .
Nastavenie úrovne hlasitosti
Úroveň hlasitosti je nastaviteľná na tomto
zariadení aj na Bluetooth audio zariadení.
28
1
Spustite prehrávanie na Bluetooth audio
zariadení s primeranou úrovňou hlasitosti.
2
Nastavte zvyčajnú úroveň hlasitosti
na zariadení.
3
Stlačte  a otáčajte otočným
ovládačom, kým sa nezobrazí “SOUND”
(Zvuk), potom ho stlačte.
4
Otáčajte otočným ovládačom, kým
sa nezobrazí “BTA VOL” (Hlasitosť BTA),
potom ho stlačte.
WX-GT90BT
4-440-626-51(1)
Q:\WX-GT90BT_SK\Fm\SK_06-47_WX-GT90BT.fm
masterpage:Pravý
WX-GT90BT_SK.book Page 29 Monday, January 14, 2013 3:02 PM
5
6
Otáčaním otočného ovládača nastavte
úroveň vstupného signálu (“+18dB” – “0dB”
– “– 8dB”) a potom ho stlačte.
Pre návrat na predchádzajúce zobrazenie
stlačte
(BACK).
Ovládanie audio zariadenia
prostredníctvom tohto
zariadenia
Na tomto zariadení môžete vykonať
nasledovné operácie, ak audio zariadenie
podporuje profil AVRCP (Audio Video
Remote Control Profile) Bluetooth
technológie. (Ovládanie závisí od audio
zariadenia.)
Pre
Vykonajte
Prepínanie
albumov
Stlačte / (ALBUM /)
[jedenkrát pre každý album]
Poznámky
• V závislosti od audio zariadenia sa informácie
ako názov skladby, číslo/čas skladby, stav
prehrávania atď. nemusia zobraziť na tomto
zariadení. Informácie sa zobrazujú len počas
prehrávania zdroja zvuku Bluetooth audio.
• Aj keď prepnete zdroj signálu na tomto
zariadení, prehrávanie na audio zariadení
sa nezastaví.
Inicializácia Bluetooth
nastavení
Môžete inicializovať toto zariadenie
a odstrániť tak z neho všetky dáta
a nastavenia súvisiace s Bluetooth funkciou
(informácie o párovaní, telefónny zoznam,
históriu hovorov, čísla predvolieb,
informácie zariadenia atď.).
Opakované Stlačte  (
prehrávanie
(Repeat Play)
)*1
1
Zatlačením a pridržaním
 na 1 sekundu vypnite
zariadenie.
Prehrávanie Stlačte  (
v náhodnom
poradí
(Shuffle Play)
)*1
2
Stlačte  a otáčajte otočným
ovládačom, kým sa nezobrazí “BT”,
potom ho stlačte.
Zobrazí sa ponuka Menu.
3
Otáčaním otočného ovládača zvoľte
“BT INIT” (BT Inicializácia) a potom
ho stlačte.
Zobrazí sa potvrdzovacie hlásenie.
4
Otáčaním otočného ovládača zvoľte
“INIT-YES” (Inicializácia – Áno)
a potom ho stlačte.
Počas inicializácie Bluetooth nastavení
bliká “INITIAL” (Inicializácia).
Po dokončení inicializácie sa zobrazí
“COMPLETE” (Dokončené).
5
Pre návrat na predchádzajúce
zobrazenie stlačte
(BACK).
Prehrávanie Stlačte  (PAUSE)*2
na tomto zariadení.
Pozastavenie Stlačte  (PAUSE)*2
na tomto zariadení.
Prepínanie
skladieb
Stlačte  –/+
(/) [jedenkrát
pre každú skladbu]
Zrýchlený
Zatlačte a pridržte
posuv vzad/  –/+ (/)
[až kým nenájdete želané
vpred
miesto]
*1 Stláčaním tlačidla zvoľte želané nastavenie.
*2 V závislosti od zariadenia môže byť potrebné
dvojité stlačenie.
Iné než uvedené operácie je potrebné
vykonávať na audio zariadení.
Poznámka
Pred likvidáciou nepotrebného zariadenia môžete
uložené čísla vymazať pomocou položky “BT INIT”.
29
WX-GT90BT
4-440-626-51(1)
Q:\WX-GT90BT_SK\Fm\SK_06-47_WX-GT90BT.fm
masterpage:Ľavý
WX-GT90BT_SK.book Page 30 Monday, January 14, 2013 3:02 PM
Diaľkové ovládanie aplikáciou
App Remote cez bezdrôtové
Bluetooth prepojenie
(telefóny s OS Android)
Pri telefóne s OS Android je potrebné
stiahnuť doň aplikáciu “App Remote”
z lokality Google Play.
Po stiahnutí aplikácie do telefónu s OS
Android a jeho pripojení k tomuto
zariadeniu budú dostupné nasledovné
funkcie:
– Ovládanie tohto zariadenia tak, aby
sprístupnilo a ovládalo kompatibilné
aplikácie v telefóne s OS Android.
– Ovládanie telefónu s OS Android
jednoduchými gestami prstami a tým
ovládanie zdrojov vstupného signálu pre
toto zariadenie.
– Zobrazenie podrobných informácií
o zdroji (názov skladby, meno interpreta,
obal albumu atď.) na displeji telefónu s OS
Android.
– Automatické zobrazovanie
prichádzajúcich textových správ/SMS.
Dostupné operácie sa líšia v závislosti
od konkrétnej aplikácie. Podrobnosti
o dostupných aplikáciách pozri na portáli
podpory zákazníkov (pozri zadnú stranu).
Poznámky
• Z bezpečnostných dôvodov dodržujte miestne
dopravné predpisy a pokyny a neovládajte
aplikáciu počas vedenia vozidla.
• Aplikácia “App Remote” pre ovládanie cez
Bluetooth rozhranie je dostupná len pre
telefóny s OS Android s nainštalovaným
operačným systémom Android 2.1, 2.2, 2.3
alebo 4.0.
• Funkcia automatického zobrazovania SMS je
dostupná len pre telefóny s OS Android
s nainštalovanou aplikáciou TTS Engine.
Obojsmerné ovládanie
prehrávania hudby
telefónom s OS Android
Pred pripojením mobilného zariadenia
znížte hlasitosť na tomto zariadení.
1
Prepojte toto zariadenie s mobilným
zariadením cez Bluetooth rozhranie
(str. 21).
2
3
Spustite aplikáciu “App Remote”.
Zatlačte a pridržte  (APP)
na tomto zariadení na viac než
2 sekundy.
Začne sa pripájanie mobilného
zariadenia.
Po nadviazaní spojenia sa pri výbere
zdroja na displeji mobilného zariadenia
zobrazí názov aplikácie a sprístupnia sa
niektoré funkcie prehrávania pre
aplikáciu. (Dostupné operácie sa líšia
v závislosti od konkrétnej aplikácie.)
Môžete tiež niektoré funkcie prehrávania
tohto zariadenia ovládať z mobilného
zariadenia. Podrobnosti o operáciách
na mobilnom zariadení pozri
v pomocníkovi (Help) aplikácie.
Poznámka
Po pripojení mobilného zariadenia sa môže
zobraziť číslo zariadenia. Overte, či je na displeji
tohto aj mobilného zariadenia zobrazené rovnaké
číslo (napr. 123456), potom stlačte 
na tomto zriadení a zvoľte “Yes” (Áno)
na mobilnom zariadení.
Rada
Môžete tiež stlačiť , otáčaním otočného
ovládača zvoliť “APP REM” (Ovládanie
aplikáciou) a jeho stlačením zaviesť pripojenie.
Potom stlačením  zvolíte zdroj.
Ukončenie prepojenia
Zatlačte a pridržte .
30
WX-GT90BT
4-440-626-51(1)
Q:\WX-GT90BT_SK\Fm\SK_06-47_WX-GT90BT.fm
masterpage:Pravý
WX-GT90BT_SK.book Page 31 Monday, January 14, 2013 3:02 PM
Nastavenia zvuku a Menu
Setup (Nastavenia)
Využívanie zložitejších
zvukových funkcií —
Advanced Sound Engine
Funkcia Advanced Sound Engine vytvára
ideálne zvukové pole pre automobily
so spracovaním digitálneho signálu.
Nastavenie kvality zvuku
— EQ7 Preset
Môžete si zvoliť krivku ekvalizéra zo 7 typov
kriviek (XPLOD, VOCAL, EDGE, CRUISE,
SPACE, GRAVITY, CUSTOM (Vlastné)
alebo OFF (Vyp.)).
1
Počas príjmu rozhlasu/prehrávania
stlačte  a otáčajte otočným
ovládačom, kým sa nezobrazí
“SOUND” (Zvuk), potom ho stlačte.
2
Otáčajte otočným ovládačom, kým sa
nezobrazí “EQ7 PRESET” (Predvoľby
ekvalizéra), potom ho stlačte.
3
Otáčajte otočným ovládačom dovtedy,
kým sa nezobrazí želaná krivka
ekvalizéra a potom ho stlačte.
4
Pre návrat na predchádzajúce
zobrazenie stlačte
(BACK).
Pre zrušenie krivky ekvalizéra zvoľte
v kroku 3 “OFF” (Vyp.).
Rada
Užívateľské nastavenie krivky
ekvalizéra — EQ7 Setting
Voľba “CUSTOM” (Vlastné) pri položke
EQ7 umožňuje vykonať vlastné nastavenia
ekvalizéra.
1
Po zvolení zdroja stlačte 
a otáčajte otočným ovládačom, kým sa
nezobrazí “SOUND” (Zvuk), potom ho
stlačte.
2
Otáčajte otočným ovládačom, kým
sa nezobrazí “EQ7 SETTING”
(Nastavenie ekvalizéra), potom
ho stlačte.
3
Otáčajte otočným ovládačom, kým sa
nezobrazí “BASE” (Základné), potom
ho stlačte.
Môžete zvoliť krivku ekvalizéra ako
základ pre ďalšie vlastné úpravy.
4
Pre výber krivky ekvalizéra otáčajte
otočným ovládačom a potom ho stlačte.
5
Nastavte krivku ekvalizéra.
 Pre výber frekvenčného pásma otáčajte
otočným ovládačom a potom ho stlačte.
BAND1 (Pásmo 1): 63 Hz
BAND2 (Pásmo 2): 160 Hz
BAND3 (Pásmo 3): 400 Hz
BAND4 (Pásmo 4): 1 kHz
BAND5 (Pásmo 5): 2,5 kHz
BAND6 (Pásmo 6): 6,3 kHz
BAND7 (Pásmo 7): 16,0 kHz
Pre nastavenie úrovne hlasitosti
otáčajte otočným ovládačom
a potom ho stlačte.
Hlasitosť je možné nastaviť v 1 dB
krokoch v rozsahu od -6 dB do +6 dB.
Nastavenie krivky ekvalizéra je možné uložiť
zvlášť pre jednotlivé zdroje vstupného signálu.
Opakovaním krokov  a  nastavte
ostatné frekvenčné pásma.
31
WX-GT90BT
4-440-626-51(1)
Q:\WX-GT90BT_SK\Fm\SK_06-47_WX-GT90BT.fm
masterpage:Ľavý
WX-GT90BT_SK.book Page 32 Monday, January 14, 2013 3:02 PM
6
Pre návrat na predchádzajúce
zobrazenie stlačte
(BACK).
Krivka ekvalizéra sa uloží do predvoľby
“CUSTOM” (Vlastné).
Optimalizácia zvuku pomocou
funkcie Time Alignment
— Listening Position
Zariadenie dokáže simulovať prirodzené
zvukové pole oneskorením výstupného
audio signálu z jednotlivých reproduktorov,
aby zvuk najlepšie vyhovoval vašej polohe.
Voľby pre “POSITION” (Poloha) sú
popísané ďalej v texte.
FRONT L (Vpredu Ľ)
(): Vpredu vľavo
FRONT R (Vpredu P)
(): Vpredu vpravo
FRONT (Vpredu) ():
Vpredu v strede
ALL (Všetky) ():
V strede vozidla
“OFF” (Vyp.):
Bez nastavenia polohy
Polohu subwoofera môžete tiež orientačne
nastaviť z miesta počúvania, ak poloha
počúvania nie je nastavená na “OFF” (Vyp.).
Voľby pre “SET SW POS” (Nastaviť polohu
subwoofera) sú popísané ďalej v texte.
NEAR (Blízko) (): Blízko
NORMAL (Bežná) (): Bežná
FAR (Ďaleko) (): Ďaleko
32
1
Počas príjmu rozhlasu/prehrávania
stlačte  a otáčajte otočným
ovládačom, kým sa nezobrazí
“SOUND” (Zvuk), potom ho stlačte.
2
Otáčajte otočným ovládačom, kým sa
nezobrazí “POSITION” (Poloha),
potom ho stlačte.
3
Otáčajte otočným ovládačom, kým
sa nezobrazí “SET F/R POS” (Nastaviť
polohu vpredu/vzadu), potom ho stlačte.
4
Otáčaním otočného ovládača zvoľte
“FRONT L” (Vpredu Ľ), “FRONT R”
(Vpredu P), “FRONT” (Vpredu) alebo
“ALL” (Všetky), potom ho stlačte.
5
Otáčajte otočným ovládačom, kým sa
nezobrazí “SET SW POS” (Nastaviť
polohu subwoofera), potom ho stlačte.
6
Otáčaním otočného ovládača zvoľte
polohu subwoofera spomedzi “NEAR”
(Blízko), “NORMAL” (Bežná) alebo
“FAR” (Ďaleko) a potom ho stlačte.
7
Pre návrat na predchádzajúce
zobrazenie stlačte
(BACK).
Pre zrušenie polohy počúvania zvoľte
v kroku 4 “OFF” (Vyp.).
Nastavenie polohy počúvania
Môžete jemne upraviť nastavenie polohy
počúvania.
1
Počas príjmu rozhlasu/prehrávania
stlačte  a otáčajte otočným
ovládačom, kým sa nezobrazí
“SOUND” (Zvuk), potom ho stlačte.
2
Otáčajte otočným ovládačom, kým
sa nezobrazí “POSITION” (Poloha),
potom ho stlačte.
3
Otáčajte otočným ovládačom, kým
sa nezobrazí “ADJ POSITION”
(Upraviť polohu), potom ho stlačte.
4
Pre úpravu nastavenia polohy
počúvania otáčajte otočným ovládačom
a potom ho stlačte.
Nastaviteľný rozsah:
“+3” – “CENTER” (Stred) – “–3”.
5
Pre návrat na predchádzajúce
zobrazenie stlačte
(BACK).
WX-GT90BT
4-440-626-51(1)
Q:\WX-GT90BT_SK\Fm\SK_06-47_WX-GT90BT.fm
masterpage:Pravý
WX-GT90BT_SK.book Page 33 Monday, January 14, 2013 3:02 PM
DM+ Advanced
Funkcia DM+ Advanced vylepšuje digitálne
komprimovaný zvuk obnovením vysokých
frekvencií stratených počas procesu
kompresie.
1
Počas prehrávania stlačte 
a otáčajte otočným ovládačom, kým sa
nezobrazí “SOUND” (Zvuk), potom ho
stlačte.
2
Otáčajte otočným ovládačom, kým sa
nezobrazí “DM+”, potom ho stlačte.
3
Otáčaním otočného ovládača zvoľte
“ON” (Zap.) a potom ho stlačte.
4
Pre návrat na predchádzajúce
zobrazenie stlačte
(BACK).
Rada
Nastavenie DM+ je možné uložiť zvlášť pre
jednotlivé zdroje vstupného signálu, okrem rádia
(tuner).
Používanie zadných
reproduktorov ako subwoofera
— Rear Bass Enhancer
Funkcia Rear Bass Enhancer (Zvýraznenie
nízkych frekvencií vzadu) zvýrazní nízke
tóny aplikovaním nastavenia filtra s dolným
priepustom (str. 35) pre zadné
reproduktory. Táto funkcia umožní, aby
zadné reproduktory plnili úlohu
subwoofera, hoci subwoofer nepripojíte.
1
Počas príjmu rozhlasu/prehrávania
stlačte  a otáčajte otočným
ovládačom, kým sa nezobrazí
“SOUND” (Zvuk), potom ho stlačte.
2
Otáčajte otočným ovládačom, kým
sa nezobrazí “RB ENH” (Zvýraznenie
nízkych tónov vzadu), potom ho stlačte.
3
Otáčajte otočným ovládačom, kým
sa nezobrazí “RBE MODE” (Režim
zvýraznenia nízkych tónov vzadu),
potom ho stlačte.
4
Otáčaním otočného ovládača zvoľte
“1”, “2” alebo “3” a potom ho stlačte.
5
Pre návrat na predchádzajúce
zobrazenie stlačte
(BACK).
Používanie subwoofera bez
výkonového zosilňovača
— Priame pripojenie
subwoofera
Môžete používať subwoofer bez
výkonového zosilňovača, ak je pripojený
ku káblu zadných reproduktorov.
Poznámka
Subwoofer s impedanciou 4–8 Ohm musíte
pripojiť k jednému z káblov zadných
reproduktorov. K druhému káblu zadných
reproduktorov nepripájajte reproduktor.
1
Počas príjmu rozhlasu/prehrávania
stlačte  a otáčajte otočným
ovládačom, kým sa nezobrazí
“SOUND” (Zvuk), potom ho stlačte.
2
Otáčajte otočným ovládačom,
kým sa nezobrazí “SW DIREC”
(Priame pripojenie subwoofera),
potom ho stlačte.
3
Otáčajte otočným ovládačom,
kým sa nezobrazí “SW MODE”
(Režim subwoofera), potom ho stlačte.
4
Otáčaním otočného ovládača zvoľte
“1”, “2” alebo “3” a potom ho stlačte.
5
Pre návrat na predchádzajúce
zobrazenie stlačte
(BACK).
Podrobnosti o nastavení fázy, polohy,
frekvencie filtra s dolným priepustom
a strmosti filtra s dolným priepustom
subwoofera pozri str. 35.
33
WX-GT90BT
4-440-626-51(1)
Q:\WX-GT90BT_SK\Fm\SK_06-47_WX-GT90BT.fm
masterpage:Ľavý
WX-GT90BT_SK.book Page 34 Monday, January 14, 2013 3:02 PM
Úprava nastaviteľných
položiek
1
Stlačte  a otáčajte otočným
ovládačom, kým sa nezobrazí želaná
kategória, potom ho stlačte.
2
Otáčajte otočným ovládačom dovtedy,
kým sa nezobrazí želaná položka
a potom ho stlačte.
3
Pre výber nastavenia otáčajte otočným
ovládačom a potom ho stlačte.*
Nastavenie je dokončené.
4
Pre návrat na predchádzajúce
zobrazenie stlačte
(BACK).
* Pri nastaveniach CLOCK-ADJ (Nastavenie
hodín) a BTM nie je krok 4 potrebný.
– “Z.TIME-1 (cca 6 sekúnd)”,
“Z.TIME-2 (cca 15 sekúnd)”,
“Z.TIME-3 (cca 30 sekúnd)”.
ZAP BEEP (Pípanie Zappin)
Pípanie medzi pasážami skladieb:
“ON” (Zap.), “OFF” (Vyp.).
*1 Keď je zariadenie vypnuté.
*2 Nezobrazuje sa v režime App Remote.
*3 Pri príjme v rozhlasovom pásme FM.
*4 Keď je zvolené rádio.
*5 Keď je zvolený CD prehrávač alebo USB.
SOUND (Zvuk):
V závislosti od zdroja a nastavenia je možné
nastaviť nasledovné položky:
EQ7 PRESET (Predvoľby ekvalizéra) (str. 31)
GENERAL (Hlavné):
POSITION (Poloha)
SET F/R POS
(Nastaviť polohu vpredu/vzadu) (str. 32)
ADJ POSITION*1
(Upraviť polohu) (str. 32)
SET SW POS*1
(Nastaviť polohu subwoofera) (str. 32)
CLOCK-ADJ (Nastavenie hodín) (str. 7)
BEEP (Pípanie)
Aktivovanie zvukového signálu:
“ON” (Zap.), “OFF” (Vyp.).
EQ7 SETTING (Nastavenie ekvalizéra)
(str. 31)
AUTO OFF (Automatické vyp.)
Automatické úplné vypnutie
v nastavenom čase po vypnutí zariadenia:
“NO” (Bez), “30S (sekundy)”,
“30M (minúty)”, “60M (minúty)”.
BALANCE (Vyváženie)
Nastavenie vyváženia ľavé – pravé:
“RIGHT-15” (Pravé – 15) – “CENTER”
(Stred) – “LEFT-15” (Ľavé – 15)
AUX-A*1*2 (AUX Audio)
Aktivovanie zdroja vstupného signálu
AUX: “ON” (Zap.), “OFF” (Vyp.) (str. 36).
FADER (Vyváženie predné – zadné)
Nastavenie vyváženia predné – zadné:
“FRONT-15” (Predné – 15) – “CENTER”
(Stred) – “REAR-15” (Zadné – 15)
CT (Presný čas)
Aktivácia funkcie CT:
“ON” (Zap.), “OFF” (Vyp.) (str. 13).
REGIONAL*3 (Regionálny)
Obmedzenie príjmu na špecifický región:
“ON” (Zap.), “OFF” (Vyp.) (str. 12).
BTM*4 (str. 11)
34
ZAPPIN*5
ZAP TIME (Čas Zappin)
Voľba času prehrávania pre režim
ZAPPIN.
DM+*2 (str. 33)
LOUDNESS (Dynamické zvýraznenie)
Zvýraznenie nízkych a vysokých tónov
pre čistejší zvuk pri nízkych úrovniach
hlasitosti: “ON” (Zap.), “OFF” (Vyp.).
ALO (Automatický optimalizér úrovne)
Nastavenie úrovne hlasitosti pri
prehrávaní zo všetkých zdrojov zvuku
na optimálnu úroveň:
“ON” (Zap.), “OFF” (Vyp.).
WX-GT90BT
4-440-626-51(1)
Q:\WX-GT90BT_SK\Fm\SK_06-47_WX-GT90BT.fm
masterpage:Pravý
WX-GT90BT_SK.book Page 35 Monday, January 14, 2013 3:02 PM
RB ENH*3 (Zvýraznenie nízkych tónov vzadu)
RBE MODE
(Režim zvýraznenia nízkych tónov vzadu)
Nastavenie režimu zvýraznenia nízkych
tónov vzadu: “1”, “2”, “3”, “OFF” (Vyp.).
LPF FREQ
(Frekvencia filtra s dolným priepustom)
Nastavenie medznej frekvencie
subwoofera: “50Hz”, “60Hz”, “80Hz”,
“100Hz”, “120Hz”.
LPF SLOPE
(Strmosť filtra s dolným priepustom)
Nastavenie strmosti filtra s dolným
priepustom: “1”, “2”, “3”.
SW DIREC*4 (Priame pripojenie subwoofera)
SW MODE (Režim subwoofera)
Nastavenie režimu subwoofera:
“1”, “2”, “3”, “OFF” (Vyp.).
SW PHASE (Fáza subwoofera)
Nastavenie fázy subwoofera:
“NORM” (Normálna), “REV” (Opačná).
SW POS*1 (Poloha subwoofera) (str. 32)
Nastavenie polohy subwoofera:
“NEAR” (Blízko), “NORMAL” (Bežná),
“FAR” (Ďaleko).
LPF FREQ
(Frekvencia filtra s dolným priepustom)
Nastavenie medznej frekvencie
subwoofera: “50Hz”, “60Hz”, “80Hz”,
“100Hz”, “120Hz”.
LPF SLOPE
(Strmosť filtra s dolným priepustom)
Nastavenie strmosti filtra s dolným
priepustom: “1”, “2”, “3”.
HPF (Filter s horným priepustom)
HPF FREQ
(Frekvencia filtra s horným priepustom)
Nastavenie medznej frekvencie
predných/zadných reproduktorov:
“OFF” (Vyp.), “50Hz”, “60Hz”, “80Hz”,
“100Hz”, “120Hz”.
HPF SLOP
(Strmosť filtra s horným priepustom)
Nastavenie strmosti filtra s horným
priepustom (účinné, len ak nie je HPF
FREQ nastavené na “OFF” (Vyp.)):
“1”, “2”, “3”.
S.WOOFER (Subwoofer)
SW LEVEL (Úroveň hlasitosti subwoofera)
Nastavenie úrovne hlasitosti subwoofera:
“+10 dB” – “0 dB” – “–10 dB”.
(Pri najnižšom nastavení sa zobrazí
“ATT”.)
SW PHASE (Fáza subwoofera)
Nastavenie fázy subwoofera:
“NORM” (Normálna), “REV” (Opačná).
SW POS*1 (Poloha subwoofera)
Nastavenie polohy subwoofera:
“NEAR” (Blízko), “NORMAL” (Bežná),
“FAR” (Ďaleko).
LPF FREQ (Frekvencia filtra s dolným
priepustom)
Nastavenie medznej frekvencie
subwoofera: “50Hz”, “60Hz”, “80Hz”,
“100Hz”, “120Hz”.
LPF SLOPE
(Strmosť filtra s dolným priepustom)
Nastavenie strmosti filtra s dolným
priepustom: “1”, “2”, “3”.
AUX VOL*5 (Úroveň hlasitosti AUX)
Nastavenie úrovne hlasitosti pre každé
pripojené voliteľné zariadenie:
“+18 dB” – “0 dB” – “–8 dB”.
Toto nastavenie eliminuje potrebu
nastavenia úrovne hlasitosti medzi
zdrojmi vstupného signálu.
BTA VOL (Úroveň hlasitosti Bluetooth
audio zariadenia)*6 (str. 28)
*1 Nezobrazuje sa, keď je “SET F/R POS”
(Nastaviť polohu vpredu/vzadu) nastavené
na “OFF” (Vyp.).
*2 Nezobrazuje sa, keď je zvolené rádio.
*3 Keď je “SW DIREC” (Priame pripojenie
subwoofera) nastavené na “OFF” (Vyp.).
*4 Keď je “RBE MODE” (Režim zvýraznenia
nízkych tónov vzadu) nastavené na “OFF”
(Vyp.).
*5 Keď je zvolený zdroj AUX.
*6 Keď je aktívny zdroj zvuku Bluetooth audio.
35
WX-GT90BT
4-440-626-51(1)
Q:\WX-GT90BT_SK\Fm\SK_06-47_WX-GT90BT.fm
masterpage:Ľavý
WX-GT90BT_SK.book Page 36 Monday, January 14, 2013 3:02 PM
DISPLAY (Zobrazenie):
DEMO (Predvádzanie)
Aktivovanie predvádzacieho režimu:
“ON” (Zap.), “OFF” (Vyp.).
DIMMER (Stmavnutie)
Zmena jasu displeja.
– “AT”: Stmavnutie displeja, keď zapnete
svetlá. (Dostupné len vtedy, keď pripojíte
kábel ovládania osvetlenia.)
– “ON” (Zap.): Stmavnutie displeja.
– “OFF” (Vyp.): Displej nestmavne.
COLOR (Predvolená farba)
Výber predvolenej farby pre
podsvietenie displeja a tlačidiel
zariadenia (str. 19).
CUSTOM-C (Vlastná farba)
Výber predvolenej farby ako základu
pre ďalšie vlastné úpravy (str. 20).
SND SYNC (Synchronizácia so zvukom)
Výber farby podľa synchronizácie
so zvukom:
“ON” (Zap.), “OFF” (Vyp.) (str. 20).
WHT MENU (Biele Menu)
Nastavenie efektu pri prepínaní zdroja
vstupného signálu:
“ON” (Zap.), “OFF” (Vyp.) (str. 21).
START-WHT (Biele spustenie)
Nastavenie farby pri zapnutí:
“ON” (Zap.), “OFF” (Vyp.) (str. 21).
AUTO SCR* (Automatické rolovanie)
Automatické rolovanie dlhých položiek:
“ON” (Zap.), “OFF” (Vyp.).
Používanie
voliteľných zariadení
Voliteľné audio zariadenie
Po pripojení voliteľného prenosného audio
zariadenia do vstupného konektora AUX
(stereo minikonektor) na zariadení a jeho
jednoduchom zvolení môžete reprodukovať
jeho zvuk v automobile.
Pripojenie prenosného audio zariadenia
1
2
3
Vypnite prenosné audio zariadenie.
Znížte hlasitosť na zariadení.
K zariadeniu pripojte prenosné audio
zariadenie pomocou prepojovacieho kábla
(nedodávaný)*.
* Použite vhodné konektory.
* Keď je zvolený CD prehrávač, USB alebo
Bluetooth audio zariadenie.
Nastavenie úrovne hlasitosti
BT (Bluetooth):
Podrobnosti o nastaviteľných položkách
v nastaveniach Bluetooth pozri str. 22.
APP REM:
Aktivovanie diaľkového ovládania pomocou
aplikácie App Remote.
36
Pred prehrávaním nastavte vhodnú úroveň
hlasitosti pre jednotlivé pripojené audio
zariadenia.
1
2
Znížte hlasitosť na zariadení.
3
Spustite prehrávanie na prenosnom audio
zariadení s primeranou úrovňou hlasitosti.
4
Nastavte zvyčajnú úroveň hlasitosti
na zariadení.
5
Nastavte úroveň vstupného signálu (str. 35).
Stláčajte tlačidlo ,
kým sa nezobrazí “AUX”.
WX-GT90BT
4-440-626-51(1)
Q:\WX-GT90BT_SK\Fm\SK_06-47_WX-GT90BT.fm
masterpage:Pravý
WX-GT90BT_SK.book Page 37 Monday, January 14, 2013 3:02 PM
Ďalšie informácie
Bezpečnostné upozornenia
• Ak bol váš automobil zaparkovaný
na priamom slnečnom žiarení, pred
používaním nechajte zariadenie najprv
vychladnúť.
• Predný panel ani audio zariadenia
nenechávajte vnútri vozidla zaparkovanom
na priamom slnečnom žiarení.
Môžu sa poškodiť vplyvom vysokej teploty.
• Elektrická výsuvná anténa sa vysúva
automaticky.
Kondenzácia vlhkosti
Ak sa vo vnútri zariadenia kondenzuje vlhkosť,
vyberte z neho disk a ponechajte ho mimo
prevádzky približne hodinu. V opačnom
prípade nebude zariadenie pracovať správne.
Udržiavanie vysokej kvality
reprodukcie
Dbajte na to, aby nedochádzalo k vylievaniu
žiadnych kvapalín na zariadenie alebo
na disky.
Poznámky k diskom
• Disky nevystavujte priamemu slnečnému
žiareniu alebo zdrojom tepla, ani ich
nenechávajte vo vozidle zaparkovanom
na priamom slnečnom žiarení.
• Pred prehrávaním vyčistite
disk čistiacou handričkou
smerom od stredu
k okrajom. Nepoužívajte
rozpúšťadlá ako benzín,
riedidlo alebo komerčne
dostupné čistiace
prostriedky.
• Zariadenie je určené pre prehrávanie diskov
kompatibilných so štandardom Compact
Disc (CD). Disky formátu DualDisc
a niektoré audio disky kódované
technológiou pre ochranu autorských práv
nevyhovujú štandardu Compact Disc (CD)
a nie je ich v tomto zariadení možné
prehrávať.
• Disky, ktoré NIE JE možné prehrávať
– Disky s nalepenými štítkami, nálepkami,
alebo s nalepeným papierom. Inak môže
dôjsť k poruche zariadenia alebo poškodeniu
disku.
– Disky zvláštnych tvarov (disky v tvare srdca,
štvorcové alebo hviezdicové disky).
Ak sa pokúsite takýto disk prehrávať, môžete
zariadenie poškodiť.
– 8 cm disky.
Poznámky k CD-R/CD-RW diskom
• Maximálny počet: (len CD-R/CD-RW disky)
– Priečinky (albumy):
150 (vrátane hlavného priečinka)
– Súbory (skladby) a priečinky: 300 (ak názvy
priečinkov/súborov pozostávajú z mnohých
znakov, možný počet môže byť nižší než 300)
– Zobraziteľné znaky v názve priečinka/súboru:
32 (Joliet)/64 (Romeo)
• Ak Multi Session disk začína sekciou
(Session) CD-DA, bude rozpoznaný ako
CD-DA disk a ostatné sekcie sa neprehrajú.
• Disky, ktoré NIE JE možné prehrávať
– Nekvalitne nahrané CD-R/CD-RW disky.
– CD-R/CD-RW disky nahrané
v nekompatibilnom zariadení.
– Nesprávne uzatvorené CD-R/CD-RW disky.
– CD-R/CD-RW disky nahrané v inom ako CD
alebo MP3 formáte vyhovujúcom štandardu
ISO9660 Level 1/Level 2, Joliet/Romeo alebo
Multi Session.
37
WX-GT90BT
4-440-626-51(1)
Q:\WX-GT90BT_SK\Fm\SK_06-47_WX-GT90BT.fm
masterpage:Ľavý
WX-GT90BT_SK.book Page 38 Monday, January 14, 2013 3:02 PM
Poradie prehrávania súborov
MP3/WMA/AAC
MP3/WMA/AAC
Priečinok
(album)
Súbor
(skladba) MP3/
WMA/AAC
Zariadenie iPod
• Pripojiť je možné nasledovné modely
prehrávačov iPod. Pred používaním
prehrávača iPod v ňom aktualizujte softvér.
Zariadenie je určené pre
– iPod touch (4. generácia)
– iPod touch (3. generácia)
– iPod touch (2. generácia)
– iPod classic
– iPod nano (6. generácia)
– iPod nano (5. generácia)
– iPod nano (4. generácia)
– iPod nano (3. generácia)
– iPod nano (2. generácia)
– iPod nano (1. generácia)*
– iPhone 4S
– iPhone 4
– iPhone 3GS
– iPhone 3G
* Pri prehrávačoch iPod nano (1. generácia) nie je
dostupné ovládanie spolujazdcom.
38
• Výraz “Made for iPod” a “Made for iPhone”
znamená, že elektronické príslušenstvo je
určené na špecifické pripojenie prehrávača
iPod resp. telefónu iPhone a má certifikát
výrobcu o súlade s výkonovými štandardmi
spoločnosti Apple. Spoločnosť Apple
nezodpovedá za fungovanie tohto
zariadenia ani za jeho súlad
s bezpečnostnými a usmerňujúcimi
normami. Používanie tohto príslušenstva
s prehrávačom iPod alebo telefónom
iPhone môže ovplyvniť bezdrôtové funkcie.
Bluetooth funkcie
Bluetooth technológia
• Bezdrôtová Bluetooth technológia je
technológia s krátkym dosahom, ktorá
umožňuje bezdrôtovú dátovú komunikáciu
medzi digitálnymi zariadeniami ako napr.
mobilný telefón a náhlavná súprava.
Bezdrôtová Bluetooth technológia funguje
v dosahu cca 10 m. Prepojenie dvoch
zariadení je vzájomné, niektoré zariadenia je
však možné pripojiť k viacerým zariadeniam
naraz.
• Na prepojenie nie je potrebný žiadny kábel,
pretože Bluetooth technológia je bezdrôtová
technológia, a ani nie je potrebné umiestniť
zariadenia oproti sebe ako pri infračervenej
technológii. Zariadenia môžete napríklad
používať aj keď sú v batohu alebo vo vrecku.
• Bluetooth technológia je medzinárodný
štandard podporovaný a využívaný
mnohými spoločnosťami po celom svete.
Bluetooth komunikácia
• Bezdrôtová Bluetooth technológia funguje
v dosahu cca 10 m.
Maximálny komunikačný dosah závisí
od prekážok (osoby, kov, stena atď.) alebo
elektromagnetického prostredia.
• Nasledovné podmienky môžu ovplyvniť
citlivosť Bluetooth komunikácie.
– Medzi týmto a Bluetooth zariadením sú
osoby, kov alebo stena.
– V blízkosti tohto zariadenia sa používa
zariadenie pracujúce s frekvenciou 2,4 GHz
(napr. bezdrôtové LAN zariadenie,
bezdrôtový telefón alebo mikrovlnná rúra).
• Keďže Bluetooth a bezdrôtové LAN
(IEEE802.11b/g) zariadenia využívajú
rovnakú frekvenciu, môže sa vyskytnúť
mikrovlnné rušenie s následkom narúšania
rýchlosti komunikácie, šumu alebo
nesprávneho prepojenia, ak toto zariadenie
používate v blízkosti LAN zariadenia.
V takomto prípade vykonajte nasledovné.
– Používajte toto zariadenie minimálne 10 m
od bezdrôtového LAN zariadenia.
– Ak toto zariadenie používate v menšej
vzdialenosti než 10 m od bezdrôtového LAN
zariadenia, vypnite bezdrôtové LAN zariadenie.
– Toto zariadenie umiestnite čo najbližšie
k Bluetooth zariadeniu.
WX-GT90BT
4-440-626-51(1)
Q:\WX-GT90BT_SK\Fm\SK_06-47_WX-GT90BT.fm
masterpage:Pravý
WX-GT90BT_SK.book Page 39 Monday, January 14, 2013 3:02 PM
• Mikrovlny vyžarované Bluetooth zariadením
môžu ovplyvňovať prevádzku elektronických
zdravotníckych prístrojov. Na nasledovných
miestach vypnite toto aj Bluetooth
zariadenie, pretože môže vzniknúť riziko
nebezpečenstva.
– V blízkosti horľavých plynov,
v nemocniciach, vlakoch, lietadlách alebo
čerpacích staniciach.
– V blízkosti automatických dvier alebo
požiarnych alarmov.
• Toto zariadenie podporuje bezpečnostné
štandardy, ktoré sú v súlade s Bluetooth
štandardmi, aby sa zaistilo bezpečné
prepojenie pri používaní bezdrôtovej
technológie Bluetooth. V závislosti
od nastavení však zabezpečenie nemusí
postačovať. Pri komunikácii pomocou
bezdrôtovej technológie Bluetooth buďte
obozretní.
• Nezodpovedáme za únik informácií pri
Bluetooth komunikácii.
• Prepojenie so všetkými Bluetooth
zariadeniami nie je možné zaručiť.
– Aby bol zabezpečený súlad s Bluetooth
štandardmi špecifikovanými normou
Bluetooth SIG a autentifikácia, je potrebné
zariadenie disponujúce Bluetooth funkciou.
– Aj keď pripojené zariadenie vyhovuje
uvedeným Bluetooth štandardom, niektoré
zariadenia sa v závislosti od funkcií alebo
špecifikácií daného zariadenia nemusia dať
pripojiť, alebo nemusia pracovať správne.
– Počas hlasitého hovoru (Handsfree) sa
v závislosti od zariadenia alebo prostredia
komunikácie môže vyskytovať šum.
Údržba
Výmena lítiovej batérie v diaľkovom
ovládaní
Ak je už batéria slabá, dosah diaľkového
ovládania sa výrazne skráti. Vymeňte starú
batériu za novú lítiovú batériu typu
CR2025. Použitím inej batérie môže
vzniknúť riziko vznietenia alebo explózie.
Stranou + nahor
Poznámky k lítiovej batérii
• Batériu skladujte mimo dosahu detí. Ak by
došlo k jej prehltnutiu, ihneď vyhľadajte lekára.
• Batériu pred vložením utrite suchou
handričkou. Zaistíte tak dobrý kontakt.
• Pri vkladaní batérie skontrolujte správnu
polaritu.
• Batériu nedržte kovovou pinzetou.
Mohlo by dôjsť ku skratu.
VÝSTRAHA
Pri nesprávnom zaobchádzaní môže
batéria explodovať. Batériu nenabíjajte,
nerozoberajte a nehádžte do ohňa.
• V závislosti od pripojeného zariadenia môže
začatie komunikácie určitý čas trvať.
Ostatné
• V závislosti od vlastností rádiových vĺn
a miesta, kde sa zariadenie používa, nemusí
využívanie Bluetooth zariadenia fungovať.
• Ak máte pri používaní Bluetooth zariadenia
zvláštne pocity, ihneď ho prestaňte používať.
Ak problém pretrváva, obráťte sa
na najbližšieho predajcu Sony.
Ak máte akékoľvek otázky alebo problémy
týkajúce sa zariadenia, ktoré nie sú v tomto
návode popísané, obráťte sa na najbližšieho
predajcu Sony.
39
WX-GT90BT
4-440-626-51(1)
Q:\WX-GT90BT_SK\Fm\SK_06-47_WX-GT90BT.fm
masterpage:Ľavý
WX-GT90BT_SK.book Page 40 Monday, January 14, 2013 3:02 PM
Technické údaje
Tuner (Rádio)
Pásmo FM
Ladiaci rozsah: 87,5–108,0 MHz
Anténový konektor:
Konektor pre externú anténu
Medzifrekvencia: 25 kHz
Citlivosť: 8 dBf
Selektivita: 75 dB pri 400 kHz
Odstup signál – šum: 80 dB (stereo)
Odstup kanálov: 50 dB pri 1 kHz
Frekvenčný rozsah: 20–15 000 Hz
*1 Skutočný dosah sa môže líšiť v závislosti
od faktorov ako prekážky medzi
zariadeniami, magnetické polia v okolí,
mikrovlnné rúry, statická elektrina, citlivosť
príjmu, vlastnosti antény, operačný systém,
softvérová aplikácia atď.
*2 Profily Bluetooth štandardu určujú spôsob
Bluetooth komunikácie medzi zariadeniami.
Výkonový zosilňovač
Výstup: Výstup pre reproduktory
Impedancia reproduktorov: 4–8 Ohm
Maximálny výstupný výkon: 52 W  4 (pri 4 Ohm)
Pásmo MW/LW
Všeobecne
Ladiaci rozsah:
MW: 531–1 602 kHz
LW: 153–279 kHz
Anténový konektor:
Konektor pre externú anténu
Medzifrekvencia:
9124,5 kHz alebo 9115,5 kHz/4,5 kHz
Citlivosť: MW: 26 μV, LW: 45 μV
Výstupy:
Výstupné audio konektory
(predné, zadné, subwoofer)
Konektor pre výkonovú anténu/konektor
pre výkonový zosilňovač (REM OUT)
Vstupy:
Vstupný konektor pre otočný ovládač
Vstupný anténový konektor
Vstupný konektor MIC
Vstupný konektor AUX (stereo minikonektor)
USB konektor
Napájanie: Jednosmerné (DC) 12 V z autobatérie
(uzemnený záporný pól)
Rozmery: Cca 178  100  178 mm (š/v/h)
Montážne rozmery: Cca 182  111  159 mm (š/v/h)
Hmotnosť: Cca 1,4 kg
Dodávané príslušenstvo:
Diaľkové ovládanie: RM-X231
Mikrofón
Časti pre montáž a zapojenie (1 súprava)
Voliteľné príslušenstvo/zariadenia:
USB prepojovací kábel pre iPod: RC-100IP
CD prehrávač
Odstup signál – šum: 120 dB
Frekvenčný rozsah: 10–20 000 Hz
Skreslenie: Pod merateľnou hodnotou
USB prehrávač
Rozhranie: USB (Plná rýchlosť)
Maximálna prúdová záťaž: 1 A
Bezdrôtová komunikácia
Komunikačný systém:
Bluetooth štandard ver. 2.1 + EDR
Výstup:
Výkonový Bluetooth štandard triedy 2
(Max. +4 dBm)
Maximálny komunikačný dosah:
Bez prekážok cca 10 m*1
Frekvenčné pásmo:
Pásmo 2,4 GHz (2,4000–2,4835 GHz)
Modulácia: FHSS
Kompatibilné Bluetooth profily*2:
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
1.2
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
1.3
HFP (Handsfree Profile) 1.5
PBAP (Phone Book Access Profile)
SPP (Serial Port Profile)
Niektoré uvedené príslušenstvo nemusí byť
u vášho predajcu dostupné. Podrobnejšie
informácie vám poskytne predajca.
Právo na zmeny vyhradené.
40
WX-GT90BT
4-440-626-51(1)
Q:\WX-GT90BT_SK\Fm\SK_06-47_WX-GT90BT.fm
masterpage:Pravý
WX-GT90BT_SK.book Page 41 Monday, January 14, 2013 3:02 PM
Riešenie problémov
Nasledujúci prehľad pomôže nájsť príčinu
problému, ktorý sa môže vyskytnúť pri
používaní zariadenia.
Predtým ako začnete vykonávať odporúčané
úkony, skontrolujte správnosť prepojení
a ovládania.
Podrobnosti o používaní poistky a vybratí
zariadenia z palubnej dosky pozri v návode
Montáž/Zapojenia dodávanom so zariadením.
Ak problém nevyriešite, navštívte portál
podpory zákazníkov (pozri zadnú stranu).
Všeobecne
Zariadenie nie je napájané.
 Skontrolujte zapojenia alebo poistku.
 Keď je zariadenie aj displej vypnutý, nie je ho
možné ovládať diaľkovým ovládaním.
– Zapnite zariadenie.
Elektrická výsuvná anténa sa nevysunie.
 Elektrická výsuvná anténa nie je vybavená
spínacím relé.
Nepočuť zvuk.
 Je aktívna funkcia ATT.
 Vyváženie predné – zadné (“FADER”) nie je
nastavené pre 2-reproduktorový systém.
Nezaznieva zvukový signál (pípanie).
 Zvukový signál je vypnutý (str. 34).
 Je pripojený voliteľný zosilňovač, nepoužívate
vstavaný zosilňovač.
Obsah pamäte sa vymazal.
 Odpojil sa napájací kábel alebo batéria, alebo
nie sú správne pripojené.
 Toto zariadenie sa resetovalo.
– Opäť uložte do pamäte všetky nastavenia.
Uložené stanice a nastavenie hodín sú
vymazané.
Poistka sa prepálila.
Pri prepínaní zapaľovania počuť šum.
 V konektore napájania príslušenstva
v automobile nie sú správne prepojené káble.
Počas prehrávania alebo príjmu rozhlasu
sa spustí predvádzací režim.
 Ak sa cca 5 minút nevykoná žiadna operácia,
keď je nastavené “DEMO-ON” (Predvádzanie
– Zap.), spustí sa predvádzací režim.
– Nastavte “DEMO-OFF” (Predvádzanie –
Vyp.) (str. 7).
Z displeja sa stratila/na displeji sa
nezobrazila indikácia.
 Stmavnutie displeja je nastavené na
“DIM-ON” (Stmavnutie – Zap.) (str. 36).
 Zobrazenie sa vypne po zatlačení a pridržaní
tlačidla .
– Zatlačte  na zariadení,
kým sa displej nezapne.
Funkcia automatického úplného vypnutia
(Auto Off) nefunguje.
 Zariadenie je zapnuté. Funkcia automatického
úplného vypnutia (Auto Off) funguje až
po vypnutí zariadenia.
– Vypnite zariadenie.
Ovládacie prvky nefungujú.
Disk sa nevysunie.
 Zatlačte a pridržte  a
(BACK)/
 na viac než 2 sekundy.
Obsah uložený v pamäti sa vymaže.
Z bezpečnostných dôvodov nevykonávajte
reset počas vedenia vozidla.
Príjem rozhlasu
Stanice nie je možné naladiť.
Zvuk je rušený šumom.
 Prepojenie nie je správne.
– Skontrolujte zapojenie elektrickej výsuvnej
antény.
– Ak sa anténa automaticky nevysunie,
skontrolujte zapojenie napájacieho kábla
antény.
Nie je možné naladiť uložené stanice.
 Do pamäte uložte správne frekvencie.
 Vysielaný signál je príliš slabý.
Automatické ladenie nie je možné.
 Vysielaný signál je príliš slabý.
– Nalaďte stanicu manuálne.
41
WX-GT90BT
4-440-626-51(1)
Q:\WX-GT90BT_SK\Fm\SK_06-47_WX-GT90BT.fm
masterpage:Ľavý
WX-GT90BT_SK.book Page 42 Monday, January 14, 2013 3:02 PM
RDS
Po niekoľkých sekundách počúvania
sa spustí funkcia SEEK (Vyhľadávanie).
 Stanica nevysiela údaje TP, alebo má slabý
signál.
– Deaktivujte funkciu TA (str. 12).
Nie je možné prijímať dopravné hlásenia.
 Aktivujte funkciu TA (str. 12).
 Stanica práve nevysiela žiadne dopravné
hlásenia, aj keď vysiela údaje TP.
– Nalaďte inú stanicu.
Funkcia PTY zobrazila “- - - - - - - -”.
 Naladená stanica nevysiela RDS údaje.
 Zariadenie neprijíma RDS údaje.
 Stanica nemá špecifikovaný typ programu.
Bliká názov stanice.
 Zariadenie nenašlo žiadnu alternatívnu
frekvenciu pre aktuálnu stanicu.
– Kým názov stanice bliká, stlačte  +/–.
Zobrazí sa “PI SEEK” (Vyhľadávanie PI)
a zariadenie začne vyhľadávať inú frekvenciu
s tými istými údajmi PI (Identifikácia
programu).
Prehrávanie CD disku
Nie je možné vložiť disk.
 Je už vložený iný disk.
 Disk bol vložený naopak alebo nesprávnym
spôsobom.
Disk sa neprehráva.
 Disk je chybný alebo znečistený.
 CD-R/CD-RW disky nie sú určené na audio
používanie (str. 37).
Súbory MP3/WMA/AAC nie je možné prehrať.
 Disk nie je kompatibilný s formátom a verziou
MP3/WMA/AAC. Podrobnosti
o prehrávateľných diskoch a formátoch
sa dozviete na portáli podpory zákazníkov.
42
Spustenie prehrávania súborov MP3/WMA/
AAC trvá dlhšie než pri iných diskoch.
 Pri nasledovných diskoch trvá spustenie
prehrávania dlhší čas.
– Disk so zložitou štruktúrou priečinkov.
– Disky so záznamom v metóde Multi Session.
– Disk, na ktorý je možné dopĺňať údaje.
Položky na displeji nerolujú.
 Pri diskoch s množstvom znakov v názvoch
nebudú tieto názvy rolovať.
 Funkcia “AUTO SCR” (Automatické
rolovanie) je nastavená na “OFF” (Vyp.).
– Nastavte “A.SCRL-ON” (Automatické
rolovanie – Zap.) (str. 36).
– Zatlačte a pridržte  (SCRL).
Zvuk preskakuje.
 Zariadenie nie je správne namontované.
– Zariadenie namontujte pod uhlom menším
ako 45° v pevnej časti vozidla.
 Disk je chybný alebo znečistený.
Prehrávanie z USB zariadení
Položky nie je možné prehrávať cez USB
rozbočovač.
 Zariadenie nesprístupní USB zariadenie
pripojené cez USB rozbočovač.
Nie je možné prehrávať položky.
 USB zariadenie nefunguje.
– Pripojte ho znova.
Spustenie prehrávania z USB zariadenia trvá
dlhší čas.
 USB zariadenie obsahuje súbory so zložitou
štruktúrou priečinkov.
Zvuk je prerušovaný.
 Pri prehrávaní súboru s vysokým dátovým
tokom (napr. viac než 320 kb/s) môže zvuk
vypadávať.
Názov aplikácie nesúhlasí so skutočnou
aplikáciou App Remote.
 Spustite aplikáciu znova z aplikácie
“App Remote”.
Bluetooth funkcie
Pripájané zariadenie nenašlo toto
zariadenie.
 Pred párovaním nastavte toto zariadenie
do pohotovostného režimu pre párovanie.
 Počas pripojenia k Bluetooth zariadeniu nie je
možné toto zariadenie zistiť z iného zariadenia.
– Odpojte aktuálne zapojenie a vyhľadajte toto
zariadenie z iného zariadenia.
WX-GT90BT
4-440-626-51(1)
Q:\WX-GT90BT_SK\Fm\SK_06-47_WX-GT90BT.fm
masterpage:Pravý
WX-GT90BT_SK.book Page 43 Monday, January 14, 2013 3:02 PM
 Po vykonaní párovania so zariadením zapnite
výstupný Bluetooth signál (str. 22, 24).
premávky atď., zatvorte okno. Ak počuť hluk
klimatizácie, znížte jej výkon.
Pripojenie nie je možné.
 Prepojenie sa riadi len z jednej strany
(z tohto alebo Bluetooth zariadenia), nie však
z obidvoch.
– Vytvorte prepojenie s Bluetooth zariadením
z tohto zariadenia alebo naopak.
 Skontrolujte postupy párovania a prepojenia
v návode na použitie iného zariadenia atď.
a vykonajte postup znova.
Telefón nie je pripojený.
 Ak sa prehráva z Bluetooth audio zariadenia,
telefón nie je pripojený, ani keď stlačíte
.
– Pripojte sa zo strany telefónu.
Nezobrazí sa názov zisteného zariadenia.
 V závislosti od stavu iného zariadenia nemusí
byť možné získať jeho názov.
Nie je počuť vyzváňanie.
 Nastavte hlasitosť otáčaním otočného ovládača
počas príjmu hovoru.
 V závislosti od pripojeného zariadenia
sa nemusí vyzváňací tón správne odoslať.
– Nastavte “RINGTONE” (Vyzváňací tón)
na “1” (str. 22).
 K zariadeniu nie sú pripojené predné
reproduktory.
– K zariadeniu pripojte predné reproduktory.
Zvonenie sa reprodukuje len z predných
reproduktorov.
Hlasitosť hovoru účastníka je nízka.
 Nastavte úroveň hlasitosti.
Nepočuť hlas volajúceho.
 K zariadeniu nie sú pripojené predné
reproduktory.
– K zariadeniu pripojte predné reproduktory.
Hlas volajúceho sa reprodukuje len
z predných reproduktorov.
Druhý účastník hovoru sa sťažuje na príliš
nízku alebo vysokú hlasitosť.
 Nastavte hlasitosť cez položku Mic Gain
(Zosilnenie mikrofónu) (str. 27).
Pri konverzácii cez mobilný telefón
sa vyskytuje ozvena pri spätnej väzbe
alebo šum.
 Znížte hlasitosť.
 Nastavte režim EC/NC Mode na “EC/NC-1”
alebo “EC/NC-2” (str. 27).
 Ak je okolitý šum hlasný, skúste ho redukovať.
Napr.: Ak je otvorené okno a počuť ruch
Kvalita zvuku z telefónu je nízka.
 Kvalita zvuku telefónu závisí od podmienok
príjmu mobilného telefónu.
– Ak je príjem nekvalitný, premiestnite sa
s vozidlom na miesto, kde je signál operátora
kvalitnejší.
Hlasitosť pripojeného audio zariadenia je
nízka (vysoká).
 Úroveň hlasitosti závisí od audio zariadenia.
– Nastavte hlasitosť na pripojenom audio
zariadení alebo tomto zariadení.
Z Bluetooth audio zariadenia sa neprehráva
žiadny zvuk.
 Prehrávanie v audio zariadení je pozastavené.
– V audio zariadení zrušte pozastavenie
prehrávania.
Počas prehrávania z Bluetooth audio
zariadenia vypadáva zvuk.
 Zmenšite vzdialenosť medzi týmto a Bluetooth
audio zariadením.
 Ak je Bluetooth audio zariadenie uložené
v puzdre, ktoré ruší signál, vyberte ho počas
používania z puzdra.
 V blízkosti používate niekoľko Bluetooth alebo
iných zariadení, ktoré vyžarujú rádiové vlny.
– Vypnite iné zariadenia.
– Zväčšite vzdialenosť od iných zariadení.
 Počas zavádzania prepojenia krátkodobo
vypadáva zvuk. Nejde o poruchu.
Pripojené Bluetooth audio zariadenie sa
nedá ovládať.
 Skontrolujte, či pripojené Bluetooth audio
zariadenie podporuje profil AVRCP.
Niektoré funkcie nefungujú.
 Skontrolujte, či pripojené zariadenie
podporuje dané funkcie.
43
WX-GT90BT
4-440-626-51(1)
Q:\WX-GT90BT_SK\Fm\SK_06-47_WX-GT90BT.fm
masterpage:Ľavý
WX-GT90BT_SK.book Page 44 Monday, January 14, 2013 3:02 PM
Pri príjme hovoru sa nezobrazí meno
účastníka.
 Na telefóne volajúceho je zakázané odosielanie
informácie o jeho čísle.
Nečakane sa odpovie na hovor.
 Telefón je nastavený na automatické
odpovedanie na hovor.
 Funkcia “AUTO ANS” (Automatické prijatie)
tohto zariadenia je nastavená na “ANS-1”
alebo “ANS-2” (str. 22).
Párovanie zlyhalo z dôvodu uplynutia
časového limitu.
 V závislosti od pripájaného zariadenia môže
byť časový limit na párovanie krátky.
– Pokúste sa dokončiť párovanie v časovom
limite.
Bluetooth funkcia nefunguje.
 Stlačením tlačidla  na viac než
2 sekundy zariadenie vypnite a následne ho
opäť zapnite.
Počas hlasitého (Handsfree) hovoru sa
z reproduktorov v automobile
nereprodukuje zvuk.
 Ak sa zvuk reprodukuje z mobilného telefónu,
nastavte telefón tak, aby sa zvuk reprodukoval
z reproduktorov v automobile.
Názov aplikácie nesúhlasí so skutočnou
aplikáciou App Remote.
 Spustite aplikáciu znova z aplikácie
“App Remote”.
Kým je aktívna aplikácia “App Remote”
pri ovládaní cez Bluetooth rozhranie,
zobrazenie sa automaticky prepne
na “BT AUDIO”.
 Aplikácia “App Remote” alebo Bluetooth
pripojenie zlyhalo.
– Spustite aplikáciu znova.
Chybové zobrazenia/Hlásenia
CHECKING (Overovanie)
 Zariadenie overuje prepojenie s USB
zariadením.
– Počkajte na dokončenie overenia prepojenia.
ERROR (Chyba)
 Disk je znečistený alebo nesprávne vložený.
– Vyčistite disk, alebo vložte disk správne.
 Vložili ste prázdny disk.
 Disk sa z nejakého dôvodu neprehráva.
– Vložte iný disk.
 USB zariadenie sa automaticky nesprístupnilo.
– Pripojte ho znova.
 Stlačte  a vyberte disk.
FAILURE (Chyba)
 Reproduktory/zosilňovač nie sú správne
pripojené.
– Podľa popisu v návode Montáž/Zapojenia
pre tento model skontrolujte správnosť
prepojení.
HUB NO SUPRT (Rozbočovač nepodporovaný)
 Zariadenie nepodporuje USB rozbočovač.
NO AF (Žiadne alternatívne frekvencie)
 Zariadenie nenašlo žiadnu alternatívnu
frekvenciu pre aktuálnu stanicu.
– Kým názov stanice bliká, stlačte  +/–.
Zariadenie začne vyhľadávať inú frekvenciu
s tými istými údajmi PI (Program
Identification) (zobrazí sa “PI SEEK”
(Vyhľadávanie PI)).
NO DEV (Žiadne zariadenie)
 Zvolili ste zdroj vstupného signálu “USB”,
ale nie je pripojené USB zariadenie. Počas
prehrávania sa USB zariadenie alebo USB
kábel odpojili.
– Pripojte USB zariadenie a USB kábel.
NO DISC (Žiadny disk)
 Disk je vysunutý alebo je zvolený zdroj
vstupného signálu “CD”, pričom nie je vložený
žiadny disk.
44
WX-GT90BT
4-440-626-51(1)
Q:\WX-GT90BT_SK\Fm\SK_06-47_WX-GT90BT.fm
masterpage:Pravý
WX-GT90BT_SK.book Page 45 Monday, January 14, 2013 3:02 PM
NO MUSIC (Žiadny audio súbor)
 Disk alebo USB zariadenie neobsahuje audio
súbory.
– Do zariadenia vložte audio CD disk.
– Pripojte USB zariadenie obsahujúce audio
súbor.
NO NAME (Žiadny názov)
 Skladba neobsahuje názov disku/albumu/
interpreta/skladby.
NO TP (Žiadne TP (Dopravné programy))
 Zariadenie bude pokračovať vo vyhľadávaní
staníc s údajmi TP.
NOT FOUND (Nenájdené)
 Pri vyhľadávaní Alphabet Search nie je
dostupná žiadna položka začínajúca
na zvolený znak.
OFFSET (Porucha)
 Vyskytla sa vnútorná porucha.
– Skontrolujte zapojenia. Ak chybové
zobrazenie nezmizne, obráťte sa na predajcu
alebo autorizovaný servis Sony.
OVERLOAD (Preťaženie)
 USB zariadenie je preťažené.
– Odpojte USB zariadenie a stláčaním
 prepnite zdroj vstupného
signálu.
– Indikuje, že USB zariadenie nie je
v poriadku, alebo je pripojené
nepodporované zariadenie.
PUSH EJT (Stlačte tlačidlo pre vysunutie)
 Nie je možné vysunúť disk.
– Stlačte  (Vysunutie).
READ (Čítanie)
 Zariadenie načítava všetky informácie
o skladbách a albumoch na disku.
– Počkajte, kým sa načítavanie nedokončí
a kým sa automaticky nespustí prehrávanie.
V závislosti od štruktúry disku môže
spustenie prehrávania trvať aj viac než
minútu.
USB NO SUPRT (USB nepodporované)
 Pripojené USB zariadenie nie je podporované.
– Podrobnosti o kompatibilite konkrétneho
USB zariadenia nájdete na portáli podpory
zákazníkov.
“
” alebo “
”
 Počas zrýchleného posuvu vpred/vzad ste
dosiahli začiatok alebo koniec disku a nie je
možný ďalší posuv.
“ ”
 Toto zariadenie nedokáže daný znak zobraziť.
Bluetooth funkcie:
BT BUSY (Bluetooth je zaneprázdnené)
 Z tohto zariadenia nie je práve možné
sprístupniť telefónny zoznam a históriu
hovorov mobilného telefónu.
– Pred zopakovaním operácie chvíľu počkajte.
EMPTY (Prázdne)
 História hovorov je prázdna.
ERROR (Chyba)
 Zlyhala BT inicializácia.
 Zlyhal prístup k telefónnemu zoznamu.
 Počas sprístupňovania mobilného telefónu bol
zmenený obsah telefónneho zoznamu.
– Opäť sprístupnite telefónny zoznam
mobilného telefónu.
MEM FAILURE (Chyba predvoľby)
 Zariadenie zlyhalo pri ukladaní kontaktu ako
rýchlej voľby.
– Overte, či je číslo, ktoré chcete uložiť správne
(str. 27).
MEMORY BUSY (Pamäť je zaneprázdnená)
 Toto zariadenie ukladá dáta.
– Počkajte na dokončenie ukladania.
NO DEV (Žiadne zariadenie)
 Bol zvolený zdroj audio signálu Bluetooth
bez toho, aby bolo pripojené Bluetooth audio
zariadenie.
Počas telefonovania došlo k odpojeniu
Bluetooth audio zariadenia.
– Pripojte Bluetooth audio zariadenie.
 Bol zvolený zdroj audio signálu Bluetooth
telefónu bez toho, aby bol pripojený mobilný
telefón. Počas telefonovania došlo k odpojeniu
mobilného telefónu.
– Pripojte mobilný telefón.
45
WX-GT90BT
4-440-626-51(1)
Q:\WX-GT90BT_SK\Fm\SK_06-47_WX-GT90BT.fm
masterpage:Ľavý
WX-GT90BT_SK.book Page 46 Monday, January 14, 2013 3:02 PM
NO INFO (Žiadna informácia)
 Z pripojeného mobilného telefónu nebol
prijatý žiadny názov siete a názov mobilného
telefónu.
P (číslo predvoľby) EMPTY
(Neobsadená predvoľba)
 Nie sú nastavené predvoľby rýchlej voľby.
UNKNOWN (Neznáme)
 Počas prehľadávania telefónneho zoznamu
alebo histórie hovorov nie je možné zobraziť
meno ani telefónne číslo.
WITHHELD (Utajené)
 Telefónne číslo je utajené volajúcim.
Prevádzka aplikácie App Remote:
APP -------- (Aplikácia)
 Nezaviedlo sa prepojenie s aplikáciou.
– Znova zaveďte prepojenie so zariadením
iPhone.
APP MENU (Menu aplikácie)
 Tlačidlá nie sú funkčné, kým je zobrazené
Menu na displeji zariadenia iPhone/telefónu
s OS Android.
– Vypnite Menu na displeji zariadenia iPhone/
telefónu s OS Android.
APP NO DEV (Žiadne zariadenie s aplikáciou)
 Nie je pripojené žiadne zariadenie
s nainštalovanou aplikáciou.
– Pripojte zariadenie a zaveďte prepojenie
so zariadením iPhone.
OPEN APP (Otvorte aplikáciu)
 Aplikácia “App Remote” nie je spustená.
– Spustite aplikáciu v zariadení iPhone.
Ak tieto riešenia nepomôžu problém vyriešiť,
obráťte sa na najbližšieho predajcu Sony.
Ak za účelom opravy prinesiete zariadenie,
ktoré má problémy s prehrávaním CD disku,
prineste tiež disk, pri ktorom ste problém
spozorovali
46
WX-GT90BT
4-440-626-51(1)
Q:\WX-GT90BT_SK\Fm\SK_06-47_WX-GT90BT.fm
masterpage:Prázdne
WX-GT90BT_SK.book Page 47 Monday, January 14, 2013 3:02 PM
Spoločnosť Sony Corporation potvrdzuje,
že WX-GT90BT spĺňa základné požiadavky
a ostatné nariadenia smernice 1999/5/EC.
Podrobnosti získate na nasledovnej web-stránke:
http://www.compliance.sony.de/
WX-GT90BT
4-440-626-51(1)
WX-GT90BT_SK.book Page 48 Monday, January 14, 2013 3:02 PM
E:\2013\SONY_EUROPE_LIMITED\SONY\00197934_WX-GT90BT_MULT\DTPdata\MULTI\Zlom\040CD.fm
masterpage:Right
000COV.book Page 53 Tuesday, January 15, 2013 1:44 PM
53
WX-GT90BT
4-440-626-51(1)
E:\2013\SONY_EUROPE_LIMITED\SONY\00197934_WXGT90BT_MULT\DTPdata\MULTI\Zlom\050BCO.fm
masterpage:Left
000COV.book Page 54 Tuesday, January 15, 2013 1:44 PM
WX-GT90BT
4-440-626-51(1)
Download PDF

advertising