Sony | WX-GT90BT | Sony WX-GT90BT CD přehrávač s bezdrátovou technologií BLUETOOTH® Rychlé nastavení a průvodce spuštěním

4-440-627-51(1)
Česky


Upozornění
IQH5
Nainstalujte tento přístroj do palubní desky vozidla,
protože zadní strana tohoto přístroje se během provozu
zahřívá.
Bluetooth®
audio systém
 Tento přístroj je určen pouze pro napájení stejnosměrným
napětím 12 V s uzemněným záporným pólem.
 Neveďte kabely pod šrouby a zabraňte jejich zachycení
v pohyblivých dílech (například v kolejnicích sedadel).
 Před prováděním připojení vypněte zapalování vozidla, aby
nedošlo ke zkratu.
 Napájecí kabel  nejprve připojte k přístroji
a reproduktorům a teprve pak jej připojte ke konektoru pro
napájení elektrického příslušenství ve vozidle.
 Veďte všechny uzemňovací kabely ke společnému
uzemňovacímu bodu (zemi).
 Z bezpečnostních důvodů nezapomeňte zaizolovat veškeré
volné nezapojené kabely elektrikářskou izolační páskou.


×2

×6
Poznámky k napájecímu kabelu (žlutý)
 Pokud tento přístroj připojujete společně s dalšími stereo
zařízeními, musí být okruh kabeláže vozidla, ke kterému
přístroj připojujete, dimenzován na vyšší elektrickou zátěž,
než představuje součet hodnot pojistek všech připojovaných
zařízení.
 Pokud žádný z okruhů kabeláže vozidla není dostatečně
dimenzován, připojte přístroj přímo k akumulátoru vozidla.

CZ
Instalace/Zapojení
Seznam součástí (
)
 Čísla v seznamu odpovídají číslům použitým v textu.
 Konzola  je při dodání upevněna k přístroji. Před instalací
přístroje použijte uvolňovací klíče  pro demontáž konzoly
 z přístroje. Podrobné informace najdete v části „Odejmutí
konzoly ()“ na opačné straně listu.
 Uvolňovací klíče  uschovejte pro případné použití
v budoucnu, protože jsou rovněž nezbytné pro vyjmutí
přístroje z vozidla.
A
Upozornění
S konzolou  manipulujte opatrně, abyste si neporanili prsty.
Příklad připojení (
)
Přímé připojení subwooferu (-B)
Podrobné informace o nastavení pro toto připojení najdete
v dodávaném návodu k obsluze.
* Nepřipojujte při tomto připojení reproduktor.
Poznámky
 Zajistěte, aby byl uzemňovací kabel připojen před připojením zesilovače.
 Výstražný alarm uslyšíte pouze v případě, že používáte vestavěný zesilovač.
B
Schéma zapojení (
© 2013 Sony Corporation
)
Vytištěno v České republice (EU)
*
Varování
Pokud máte ve vozidle nainstalovanou automatickou
(motorovou) anténu bez reléové skříňky, může po připojení
tohoto přístroje prostřednictvím dodávaného napájecího
kabelu  dojít k poškození antény.
WX-GT90BT
*1 Pokud konektor antény nevyhovuje, použijte v závislosti na typu vozidla
adaptér (není součástí příslušenství).
*2 Kabel s konektory RCA (cinch) (není součástí příslušenství).
*3 V závislosti na typu vozidla použijte adaptér pro kabelový dálkový ovladač
(není součástí příslušenství).
*4 Impedance reproduktorů: 4 – 8 ohmů × 4
*5 Vstupní kabel mikrofonu veďte tak, aby vám nepřekážel při řízení (i pokud
jej nebudete používat). Pokud je kabel veden v oblasti vašich nohou,
zajistěte jej pomocí kabelové svorky atd.
*6 Podrobné informace o instalaci mikrofonu najdete v části „Instalace
mikrofonu ()“ na opačné straně.
*2
*2
Pojistka (10 A)

*4
z konektoru reproduktoru ve vozidle
*1 z antény vozidla
*6
z konektoru napájení ve vozidle
Podrobnosti najdete v části „Schéma zapojení napájení ()“.
1
2
3
4
Fialový
Šedý
+
Reproduktor, zadní, pravý
5
–
Reproduktor, zadní, pravý
6
+
Reproduktor, přední, pravý
7
–
Reproduktor, přední, pravý
8
Bílý
Zelený
+
Reproduktor, přední, levý
–
Reproduktor, přední, levý
+
Reproduktor, zadní, levý
–
Reproduktor, zadní, levý
Pozice se zápornou polaritou 2, 4, 6 a 8 jsou opatřeny kabely s proužkem.
4
Žlutý
nepřetržitý zdroj energie
5
Modrý s bílým
proužkem
automatická (motorová) anténa/ovládání výkonového zesilovače (REM OUT)
6
Oranžový/bílý
spínaný zdroj energie pro osvětlení
7
Červený
spínaný zdroj energie
8
Černý
zem (uzemnění)
Pozice 1, 2 a 3 nejsou osazeny piny.
Zařízení uvedená na obrázcích (nejsou součástí příslušenství)
Přední reproduktor
Subwoofer
Výkonový zesilovač
Zadní reproduktor

1
2
3
Palubní deska
Delší než 182 mm (7 1/4 in)



Větší než 111 mm
(4 3/8 in)
Háček musí
směřovat dovnitř.
Příchytky

Západka

A
velikost
5 × max. 8 mm
2
1

K palubní desce/středové konzole
Svorky (nejsou
součástí příslušenství)
velikost
5 × max. 8 mm

Konzola
B
Stávající součásti dodané k vašemu vozidlu
1
2
Konzola
Pojistka (10 A)
Svorka (není součástí
příslušenství)
Poznámky k ovládacím a napájecím kabelům
 Kabel REM OUT (modrý s bílým proužkem) dodává po zapnutí přístroje
stejnosměrné napětí +12 V.
 Při použití volitelného výkonového zesilovače připojte kabel REM OUT (modrý
s bílým proužkem) nebo napájecí kabel elektrického příslušenství vozidla
(červený) k jeho vstupu AMP REMOTE IN.
 Pokud je vaše vozidlo vybaveno anténou FM/MW/LW vestavěnou v zadním
nebo bočním skle, připojte kabel REM OUT (modrý s bílým proužkem) nebo
napájecí kabel elektrického příslušenství vozidla (červený) k napájecí svorce
existujícího anténního zesilovače ve vozidle. Se žádostí o podrobné informace
se obraťte na vašeho prodejce.
 Společně s tímto přístrojem není možno používat automatickou (motorovou)
anténu bez reléové skříňky.
Připojení pro uchování obsahu paměti
Jestliže je připojen žlutý kabel napájení, bude paměťový okruh neustále napájen, a to i tehdy, pokud je vypnuto zapalování.
Poznámky k připojení reproduktorů
 Před připojováním reproduktorů vypněte přístroj.
 Používejte reproduktory s impedancí 4 až 8 ohmů, které mají dostatečnou
výkonovou zatížitelnost, aby nedošlo k jejich poškození.
 Nepřipojujte svorky reproduktorů ke kostře vozidla a nepropojujte vzájemně
svorky levého reproduktoru se svorkami pravého reproduktoru.
 Nepřipojujte uzemňovací kabel tohoto přístroje k záporné (–) svorce
reproduktoru.
 Nepokoušejte se připojovat reproduktory paralelně.
 K tomuto přístroji připojujte pouze pasivní reproduktory. Při připojení
aktivních reproduktorů (s vestavěným zesilovačem) ke svorkám reproduktorů
může dojít k poškození přístroje.
 Abyste předešli poruše funkce přístroje, nepoužívejte kabely pro vestavěné
reproduktory nainstalované ve vašem vozidle, pokud je kabeláž těchto
reproduktorů uspořádána tak, že přístroj sdílí společný záporný (–) kabel pro
pravý a levý reproduktor.
 Nepropojujte vzájemně kabely reproduktorů tohoto přístroje.
Poznámka k připojení
Pokud není reproduktor a zesilovač připojen správně, zobrazí se na displeji zpráva „FAILURE“ (Porucha). V takovém případě připojte reproduktory a zesilovač
správně.
Schéma zapojení napájení
( )
Konektor pro napájení elektrického příslušenství vozidla se
může u jednotlivých vozidel lišit. Prověřte schéma zapojení
konektoru pro napájení elektrického příslušenství ve vašem
vozidle, abyste se ujistili, že je připojení správné. Existují tři
základní typy (-1, -2, -3). Možná bude nutné přepojit
pozice červeného a žlutého kabelu v napájecím kabelu stereo
autorádia.
Po odpovídajícím přizpůsobení připojení a správném
uspořádání napájecích kabelů připojte přístroj ke konektoru
napájení ve vozidle. Máte-li jakékoli dotazy nebo vyskytnouli se při připojování problémy, které nejsou uvedeny v této
příručce, obraťte se prosím na prodejce vašeho vozidla.
Odejmutí konzoly (
)
Před instalací přístroje z něj odejměte konzolu .
1 Zasuňte oba uvolňovací klíče  mezi přístroj
a konzolu  tak, aby zacvakly na místo.
2 Stáhněte konzolu  směrem dolů a pak z ní vysuňte
přístroj.
Příklad montáže (
Instalace do palubní desky
Poznámky
 Před instalací zajistěte, aby byly západky po obou stranách konzoly 
ohnuté o 3,5 mm (5/32 in) směrem dovnitř. Pokud jsou tyto západky rovné
nebo ohnuté směrem ven, přístroj se nenainstaluje pevně a může dojít k jeho
vysunutí (-1).
 V případě potřeby ohněte tyto příchytky směrem ven, aby byla konzola pevně
uchycena (-2).
 Upevněte přístroj do dodané konzoly  (-3).
Montáž přístroje do japonského
vozidla ( )
Některé japonské značky vozidel neumožňují instalaci tohoto
přístroje. V takovém případě prosím požádejte o pomoc vašeho
prodejce Sony.
Při montáži tohoto přístroje do předem nainstalovaných konzol
ve vašem vozidle připevněte dodané šrouby  do příslušných
otvorů podle typu vašeho vozidla: T pro značku TOYOTA,
M pro značku MITSUBISHI a N pro značku NISSAN.
Volba montážního úhlu
Přístroj namontujte pod úhlem menším než 45°.
)
Při výměně pojistky zajistěte, aby byla použita pojistka
odpovídající jmenovitému proudu uvedenému na původní
pojistce. Jestliže dojde k přepálení pojistky, zkontrolujte
připojení napájení a vyměňte pojistku. Pokud se pojistka po
výměně znovu přepálí, může se jednat o vnitřní poruchu.
V takovém případě prosím požádejte o pomoc nejbližšího
prodejce Sony.
)
Instalace mikrofonu (
Konektor pro napájení elektrického
příslušenství vozidla
)
Pro zachycení vašeho hlasu během handsfree telefonování je
třeba nainstalovat mikrofon (součást příslušenství).
Upozornění
 Chraňte mikrofon před extrémně vysokou teplotou
a vlhkostí.
 Pokud dojde k omotání kabelu kolem sloupku řízení nebo
řadicí páky, může to být velmi nebezpečné. Dbejte na to,
aby vám kabel ani ostatní součásti žádným způsobem
nepřekážely při řízení.
 Pokud je vaše vozidlo vybaveno airbagy nebo jiným
ochranným systémem pro absorpci nárazů, obraťte se před
upevněním mikrofonu na obchod, kde jste tento přístroj
zakoupili nebo na prodejce vašeho vozidla.
1
Žlutý
-A Upevnění na sluneční clonu
1
2
3
Upevněte mikrofon ke svorce .
Upevněte svorku na sluneční clonu.
Upevněte svorky (nejsou součástí příslušenství)
a upravte délku a umístění kabelu tak, aby vám
nepřekážel při řízení.
Červený
Červený
Žlutý
4
Žlutý
nepřetržitý zdroj energie
7
Červený
spínaný zdroj energie
2
Červený
Červený
Žlutý
Žlutý
-B Upevnění k palubní desce
1
2
3
Poznámka
Aby nedošlo k poruše, použijte pro instalaci pouze dodané šrouby .
Bezpečnostní upozornění
 Pečlivě vyberte místo pro instalaci tak, aby přístroj
nepřekážel běžným úkonům při řízení.
 Vyvarujte se instalace přístroje tam, kde by byl vystaven
prachu, nečistotám, nadměrným vibracím nebo vysokým
teplotám, jako například na přímém slunci nebo
u výstupních otvorů topení.
 Pro spolehlivou a bezpečnou instalaci používejte pouze
přiložené montážní vybavení.
Výměna pojistky (
Varování - pokud není zapalování
vašeho vozidla vybaveno
polohou ACC
Nezapomeňte nastavit funkci Auto Off (Automatické vypnutí).
Podrobné informace najdete v dodávaném návodu k obsluze.
Po vypnutí přístroje bude přístroj po uplynutí nastavené doby
automaticky zcela odpojen od napájení, což zabraňuje vybití
akumulátoru.
Pokud funkci Auto Off (Automatické vypnutí) nenastavíte,
tak při každém vypnutí zapalování stiskněte tlačítko
 a podržte jej tak dlouho, dokud displej
nezhasne.
Upevněte mikrofon ke svorce a zatlačte kabel do
drážky na svorce .
Upevněte svorku k palubní desce pomocí
oboustranné lepicí pásky .
Upevněte svorku (není součástí příslušenství)
a upravte délku a umístění kabelu tak, aby vám
nepřekážel při řízení.
Poznámky
 Před přilepením oboustranné lepicí pásky očistěte povrch palubní desky
suchým hadříkem.
 Nastavte mikrofon do vhodné polohy.
 Mikrofon lze upevnit i bez použití svorky .
V takovém případě upevněte mikrofon přímo k palubní desce pomocí
oboustranné lepicí pásky . Nepoužitou svorku uschovejte pro budoucí
použití.
4
Žlutý
spínaný zdroj energie
7
Červený
nepřetržitý zdroj energie
3
Červený
Červený
Žlutý
Žlutý
vozidlo, jehož spínací skříňka (zapalování) není
vybavena polohou ACC (elektrické příslušenství)
Download PDF

advertising