Sony | WX-XB100BT | Sony WX-XB100BT CD přehrávač s technologií BLUETOOTH® Návod k obsluze

4-692-908-22(1)
Bluetooth®
Audio System
Bluetooth® Audiosystém
Zvukový systém Bluetooth®
Informace o tom, jak zrušit zobrazení ukázky, viz strana 16.
Podrobnosti o připojení a instalaci viz strana 29.
Ak chcete zrušiť zobrazenie ukážky (DEMO), pozrite si
strana 16.
Informácie o pripojení a inštalácii nájdete na strana 29.
WX-XB100BT
Návod k obsluze
CZ
Preávádzkové pokyny
SK
V zájmu zajištění bezpečnosti nainstalujte toto
zařízení do palubní desky automobilu. Jeho levá
strana se totiž během používání zahřívá.
Podrobnosti viz „Připojení a instalace“ (strana 29).
Vyrobeno v Thajsku
Parametry laserové diody
 Vyzařování: nepřerušované
 výstup laseru: Méně než 53,3 μW
(Tato hodnota byla naměřena ve vzdálenosti
200 mm od povrchu čočky objektivu na optickém
bloku se clonou 7 mm.)
Štítek s napájecím napětím a dalšími informacemi
se nachází na spodní části přístroje.
Společnost Sony Corporation tímto prohlašuje,
že toto zařízení splňuje podmínky Směrnice
2014/53/EU.
Úplný text prohlášení o shodě pro EU je k dispozici
na adrese:
http://www.compliance.sony.de/
Toto zařízení je určeno pro použití spolu se
schválenými verzemi softwaru, které jsou uvedeny
v prohlášení o shodě pro EU.
U softwaru nahraného v tomto zařízení byla
ověřena shoda se základními požadavky Směrnice
2014/53/EU.
Verze softwaru: 1_
Verzi softwaru lze ověřit v části pro nastavení
firmwaru v nabídce pro obecné nastavení.
Upozornění pro zákazníky: Následující
informace se vztahují pouze na zařízení
zakoupená v zemích podléhajících směrnicím
EU
Výrobce: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku
Tokio, 108-0075 Japonsko
Zástupce pro shodu produktu s bezpečnostními
standardy EU: Sony Belgium, bijkantoor van Sony
Europe Limited, Da Vincilaan
7-D1, 1935 Zaventem, Belgie
Likvidace baterií a elektrických a
elektronických zařízení (platí v
Evropské unii a dalších evropských
zemích se systémy sběru
tříděného odpadu)
Tento symbol na výrobku, baterii nebo obalu značí,
že s výrobkem a baterií nesmí být nakládáno jako s
domovním odpadem. Na určitých bateriích může
být tento symbol použitý spolu s chemickou
značkou. Chemické značky pro rtuť (Hg) nebo olovo
(Pb) se na baterii přidávají v případě, že obsahuje
více než 0,0005 % rtuti nebo 0,004 % olova.
2CZ
Zajištěním správné likvidace těchto výrobků a
baterií pomůžete předejít potenciálním negativním
dopadům na životní prostředí a zdraví lidí, ke
kterým by mohlo dojít při nesprávné likvidaci.
Recyklace materiálů napomáhá zachovávat přírodní
zdroje.
V případě výrobků, které z důvodů bezpečnosti,
výkonu nebo integrity dat vyžadují nepřetržité
připojení k vestavěné baterii, musí být tato baterie
vyměněna pouze kvalifikovaným servisním
personálem. Abyste zajistili, že s baterií i
elektrickými a elektronickými zařízeními bude
správně naloženo, předejte tyto výrobky po
skončení jejich životnosti na příslušném sběrném
místě zajišťujícím recyklaci elektrických a
elektronických zařízení.
V případě všech dalších typů baterií si přečtěte část
popisující bezpečné vyjmutí baterie z výrobku.
Předejte baterii na vhodné sběrné místo pro
recyklaci použitých baterií.
Podrobné informace o recyklaci tohoto výrobku
nebo baterie získáte na příslušném úřadě místní
samosprávy, ve firmě zajišťující svoz odpadu nebo v
obchodě, kde jste výrobek zakoupili.
Varování pro případ, že váš automobil
nemá režim ACC
Ujistěte se, že je nastavena funkce AUTO OFF
(strana 17). Po uplynutí určité doby od vypnutí se
jednotka automaticky a úplně odpojí, což
zabraňuje vybití baterie. Není-li nastavena funkce
AUTO OFF, stiskněte při každém vypnutí
zapalování tlačítko OFF a podržte jej tak dlouho,
dokud displej nezhasne.
Upozornění týkající se služeb nabízených
třetími stranami
Služby nabízené třetími stranami mohou být
změněny, přerušeny nebo ukončeny bez
předchozího upozornění. Společnost Sony nenese
v takovýchto případech žádnou odpovědnost.
Důležité upozornění
Pozor
SPOLEČNOST SONY NENÍ V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ
ODPOVĚDNÁ ZA JAKÉKOLIV NÁHODNÉ, NEPŘÍMÉ
NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY NEBO JINÉ ŠKODY VČETNĚ,
AVŠAK NIKOLIV VÝHRADNĚ, ZTRÁTY ZISKU, ZTRÁTY
PŘÍJMU, ZTRÁTY DAT, NEMOŽNOSTI POUŽITÍ
VÝROBKU NEBO JAKÉHOKOLIV SOUVISEJÍCÍHO
ZAŘÍZENÍ, PROSTOJŮ A ZTRÁTY ČASU ZÁKAZNÍKA
VZNIKLÉ V SOUVISLOSTI S POUŽÍVÁNÍM TOHOTO
VÝROBKU, JEHO HARDWARU ANEBO SOFTWARU.
Tento produkt obsahuje rádiový vysílač.
Podle regulace UNECE č. 10 mohou výrobci vozidel
stanovit zvláštní podmínky pro montáž rádiových
vysílačů do vozidel.
Před instalací tohoto produktu do vozidla si
přečtěte návod k obsluze vozidla nebo se obraťte
na výrobce nebo prodejce vozidla.
Tísňová volání
Toto zařízení Bluetooth handsfree v automobilu a
k němu připojené elektronické zařízení pracuje
pomocí rádiových signálů, mobilní a pozemní sítě a
také uživatelsky naprogramovaných funkcí, které
nezaručují připojení za všech podmínek.
Z tohoto důvodu se v případě naléhavé
komunikace (například při ohrožení zdraví)
nespoléhejte pouze na jediné elektronické zařízení.
Komunikace BLUETOOTH®
 Mikrovlny vysílané tímto zařízením Bluetooth
mohou narušovat provoz elektronických
zdravotnických přístrojů. V následujících situacích
vypněte toto zařízení včetně ostatních zařízení
Bluetooth, protože by mohlo dojít k poruše:
 všude, kde se mohou vyskytovat hořlavé plyny,
v nemocnicích, ve vlacích, v letadlech a na
čerpacích stanicích
 v blízkosti automatických dveří či hlásičů
požárů
 Tento přístroj podporuje funkce zabezpečení,
které vyhovují standardu BLUETOOTH, aby bylo
zaručeno bezpečné připojení během komunikace
pomocí bezdrátové technologie BLUETOOTH. Toto
zabezpečení však v závislosti na okolnostech
nemusí být dostatečné. Při komunikaci
prostřednictvím bezdrátové technologie
BLUETOOTH buďte opatrní.
 Neneseme žádnou zodpovědnost za únik
informací během komunikace BLUETOOTH.
Budete-li mít k jednotce jakékoliv dotazy nebo
narazíte na problémy, na které nenaleznete
odpovědi v této příručce, obraťte se na nejbližšího
prodejce společnosti Sony.
3CZ
Připojení/montáž
Obsah
Popis součástí a ovládacích prvků. . . . . . . . . . . . . . 5
Začínáme
Resetování přístroje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nastavení hodin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kontrola napětí baterie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Příprava zařízení BLUETOOTH®. . . . . . . . . . . . . . . . .
Připojení zařízení USB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Připojení dalších přenosných audiozařízení . . . . . .
6
6
7
7
9
9
Poslech rádia
Poslech rádia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Použití systému RDS (Radio Data System) . . . . . . 10
Přehrávání
Přehrávání disku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Přehrávání zařízení USB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Přehrávání ze zařízení BLUETOOTH® . . . . . . . . . . .
Vyhledávání a přehrávání stop . . . . . . . . . . . . . . .
11
11
11
12
Telefonování v režimu handsfree
(pouze BLUETOOTH®)
Příjem hovoru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Vytočení hovoru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Funkce dostupné během hovoru. . . . . . . . . . . . . . 14
Užitečné funkce
Aplikace Sony | Music Center s chytrým
telefonem iPhone/Android . . . . . . . . . . . . . . . 14
Používání funkce Siri Eyes Free . . . . . . . . . . . . . . . 16
Nastavení
Zrušení režimu DEMO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Základní nastavení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Obecná nastavení (GENERAL) . . . . . . . . . . . . . . . .
Nastavení zvuku (SOUND) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nastavení zobrazení (DISPLAY) . . . . . . . . . . . . . . .
Nastavení BLUETOOTH® (BLUETOOTH) . . . . . . . . .
Nastavení aplikace Sony | Music Center . . . . . . . .
16
16
16
17
19
19
20
Doplňující informace
Aktualizace firmwaru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bezpečnostní opatření . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Specifikace. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Řešení problémů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zprávy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4CZ
20
20
21
23
26
Upozornění . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Seznam součástí vyžadovaných k instalaci . . . . .
Zapojení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Montáž. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
29
29
30
33
Popis součástí a ovládacích prvků
Zařízení

(procházení) (strana 12)
Slouží k aktivaci režimu procházení během
přehrávání.
(Není k dispozici, když je připojeno zařízení USB
v režimu Android™ nebo zařízení iPod.)
PTY (typ programu)
Vybírá typ programu PTY v RDS.
 SRC (zdroj)
Zapnutí napájení.
Změna zdroje.
OFF
Stisknutím a podržením po dobu jedné sekundy
vypnete zdroj a zobrazíte hodiny.
Stisknutím a držením po dobu delší než dvě
sekundy vypnete přístroj a displej.
 EXTRA BASS
Zesílí zvuk basů v synchronizaci s úrovní
hlasitosti. Stisknutím se mění nastavení EXTRA
BASS: [1], [2], [OFF].
 Otvor pro disk
 Okénko displeje
 Port USB
  (vysunutí disku)

/
(SEEK –/+)
Automatické ladění rozhlasových stanic.
Chcete-li stanice ladit manuálně, tlačítko
stiskněte a podržte.
/ (předchozí / následující)
/ (rychlý posun vzad/rychlý posun
vpřed)
 MODE (strana 9, 14)
(zpět)
Vrací zobrazení předchozí obrazovku.
 CALL
Zobrazení nabídky volání. Slouží k přijímání/
ukončování hovorů.
Stisknutím a podržením po dobu delší než dvě
sekundy se přepne signál BLUETOOTH.
 Přijímač dálkového ovladače
 Numerická tlačítka (1 až 6)
Umožňují příjem uložených rádiových stanic.
Chcete-li ukládat stanice, tlačítko stiskněte a
podržte.
ALBUM /
Slouží k přeskočení alba v audio zařízení.
Stisknutím a podržením se aktivuje nepřetržité
přeskakování alb.
(Není k dispozici, když je připojeno zařízení USB
v režimu Android nebo zařízení iPod.)
5CZ
(opakování)
(Není k dispozici, když je připojeno zařízení USB
v režimu Android.)
Začínáme
(náhodné přehrávání)
(Není k dispozici, když je připojeno zařízení USB
v režimu Android.)
Resetování přístroje
MIC (strana 14)
Jednotku je nutné resetovat před prvním použitím,
po výměně autobaterie nebo po změně zapojení.
Stiskněte tlačítko Reset pomocí hrotu propisky
apod.
 (přehrát/pozastavit)
 Tlačítko Reset (strana 6)
 Otočný volič
Otáčením ovladače se upravuje hlasitost.
PUSH ENTER
Potvrzení vybrané položky.
Chcete-li změnit zdroj, stiskněte tlačítko SRC,
otočte voličem a stiskněte jej (časový limit 2 s).
MENU
Umožňuje otevřít nabídku nastavení.
VOICE (strana 14, 15, 16)
Chcete-li aktivovat vytáčení hlasem, rozpoznání
hlasu (pouze u chytrých telefonů s operačním
systémem Android) nebo funkci Siri (pouze u
telefonů iPhone), stiskněte a podržte toto
tlačítko na déle než 2 sekundy.
Značka N-Mark
Pro navázání spojení BLUETOOTH se dotkněte
otočného voliče chytrým telefonem
s operačním systémem Android.
 Vstupní konektor AUX
 DSPL (displej)
Stisknutím se mění zobrazované položky na
displeji.
SCRL (posouvání)
Stisknutím a podržením se posune položka na
displeji.
Poznámka
Při resetování jednotky se smaže nastavení hodin a část
uloženého obsahu.
Nastavení oblasti/regionu
Po resetování jednotky se zobrazí obrazovka
nastavení oblasti/regionu.
1
Zatímco se zobrazuje text [AREA],
stiskněte tlačítko ENTER.
Zobrazí se aktuálně nastavená oblast/region.
2
Otáčením voliče vyberte volbu [EUROPE]
nebo [RUSSIA] a poté volič stiskněte.
3
Otáčením voliče vyberte volbu [YES]
nebo [NO] a poté volič stiskněte.
Pokud se nastavení oblasti/regionu změní,
jednotka se resetuje a poté se zobrazí hodiny.
Toto nastavení lze konfigurovat v nabídce
obecného nastavení (strana 16).
Nastavení hodin
1
Stiskněte tlačítko MENU. Poté otáčením
voliče vyberte volbu [GENERAL] a volič
stiskněte.
2
Otáčením voliče vyberte volbu
[CLOCK ADJ], poté volič stiskněte.
Hodiny začnou blikat.
3
Otáčením voliče nastavte hodiny a
minuty.
Na další číslo přejdete stisknutím
tlačítka / (SEEK –/+).
4
Po nastavení minut stiskněte tlačítko
MENU.
Nastavení je dokončeno a hodiny se spustí.
Zobrazení hodin
Stiskněte tlačítko DSPL.
6CZ
Kontrola napětí baterie
Napětí vložené baterie lze zkontrolovat. (Není k
dispozici, pokud je zdroj vypnutý a zobrazují se
hodiny.)
1
Opakovaně stiskněte tlačítko DSPL,
dokud se nezobrazí napětí baterie.
Příprava zařízení BLUETOOTH®
Některá kompatibilní zařízení BLUETOOTH (chytré
telefony, mobilní telefony a audiozařízení, dále jen
zařízení BLUETOOTH) můžete používat k poslechu
hudby nebo k telefonování v režimu handsfree.
Podrobnosti o připojení naleznete v návodu k
obsluze dodaném s vaším zařízením.
Před připojením zařízení ztlumte hlasitost přístroje.
V opačném případě může být vycházející zvuk příliš
hlasitý.
Odpojení jedním dotykem
Značkou N na chytrém telefonu se znovu dotkněte
značky N na jednotce.
Poznámky
 Při navazování spojení zacházejte s chytrým
telefonem opatrně, aby se nepoškrábal.
 Připojení jedním dotykem není možné, je-li jednotka
již připojena k dvěma zařízením s podporou funkce
NFC. V takovém případě jedno zařízení odpojte a
znovu vytvořte spojení s chytrým telefonem.
Párování a propojení se zařízením
BLUETOOTH
Při prvním připojování zařízení BLUETOOTH (mobilní
telefon, audiozařízení atd.) je třeba provést
vzájemnou registraci (tzv. „párování“). Díky
párování se jednotka a jiná zařízení navzájem
rozpoznají. Tato jednotka se může připojit ke
dvěma zařízením BLUETOOTH (dva mobilní telefony
nebo mobilní telefon a audiozařízení).
Připojení k chytrému telefonu jedním
dotykem (NFC)
Pokud chytrý telefon s podporou funkce NFC*
podržíte v blízkosti symbolu na jednotce, jednotka
a chytrý telefon automaticky provedou párování a
připojí se prostřednictvím technologie Bluetooth.
* NFC (Near Field Communication) je technologie, která
na krátkou vzdálenost umožňuje bezdrátovou
komunikaci mezi různými zařízeními, jako jsou
mobilní telefony nebo identifikační čipy. Pomocí
funkce NFC lze snadno navázat datovou komunikaci
pouhým dotykem příslušného symbolu nebo místa
vyhrazeného pro dotyk na zařízeních kompatibilních s
funkcí NFC.
1
Umístěte zařízení BLUETOOTH® do
vzdálenosti 1 m od jednotky.
2
Stiskněte tlačítko MENU, poté otočným
voličem vyberte volbu [BLUETOOTH] a
volič stiskněte.
3
Otáčením voliče vyberte volbu [PAIRING]
a poté volič stiskněte.
4
Otáčením voliče vyberte volbu [DEVICE
1]* nebo [DEVICE 2]* a poté volič
stiskněte.
U chytrých telefonů s operačním systémem Android
verze 4.0 nebo nižší je třeba stáhnout aplikaci „NFC
Easy Connect“ dostupnou na portálu Google Play™.
V některých zemích/oblastech nemusí být aplikace
k dispozici.
1
Na chytrém telefonu aktivujte funkci
NFC.
Když je jednotka v pohotovostním režimu
párování, bliká ikona .
* Volba [DEVICE 1] nebo [DEVICE 2] se po dokončení
párování změní na název spárovaného zařízení.
5
Proveďte párování na zařízení
BLUETOOTH, aby zařízení rozpoznalo
tuto jednotku.
6
Na displeji zařízení BLUETOOTH® vyberte
možnost [WX-XB100BT].
Podrobnější informace naleznete v návodu
k obsluze dodávaném s chytrým telefonem.
2
Značkou N na jednotce se dotkněte
značky N na chytrém telefonu.
Pokud se název vašeho modelu na zařízení
neobjeví, opakujte krok 2.
WX-XB100BT
Přesvědčte se, že se symbol
jednotky rozsvítil.
na displeji
7CZ
7
Pokud je na zařízení BLUETOOTH
vyžadován vstupní kód*, zadejte [0000].
Ikony na displeji:
Rozsvítí se, pokud je k dispozici funkce
handsfree volání po aktivaci funkce HFP
(Handsfree Profile).
* V závislosti na zařízení může být klíč „Passkey“
nazván také „Passcode“, „PIN code“, „PIN number“
nebo „Password“.
Rozsvítí se, pokud audiozařízení
podporuje přehrávání po aktivaci funkce
A2DP (Advanced Audio Distribution
Profile).
Vložte kód.
[0000]
Připojení naposledy připojeného zařízení
k jednotce
Poté, co proběhne párování, zůstane ikona
svítit.
8
Chcete-li navázat spojení BLUETOOTH,
vyberte jednotku na zařízení
BLUETOOTH.
Po navázání spojení se rozsvítí ikona
nebo
Poznámka
Během připojování k zařízení BLUETOOTH nemůže být
jednotka rozpoznána jiným zařízením. Rozpoznání
povolíte nastavením režimu párování a vyhledáním
jednotky z jiného zařízení.
Spuštění přehrávání
Podrobnosti najdete v části „Přehrávání ze zařízení
BLUETOOTH®“ (strana 11).
Odpojení spárovaného zařízení
Pro odpojení po spárování této jednotky a zařízení
BLUETOOTH proveďte kroky 2 až 4.
Propojení se spárovaným zařízením
BLUETOOTH
Chcete-li používat spárované zařízení, je třeba
propojit ho s touto jednotkou. Některá spárovaná
zařízení se připojí automaticky.
1
Stiskněte tlačítko MENU, poté otočným
voličem vyberte volbu [BLUETOOTH] a
volič stiskněte.
2
Otáčením voliče vyberte volbu
[BT SIGNAL] a poté volič stiskněte.
Přesvědčte se, že se symbol
Na zařízení BLUETOOTH aktivujte funkci
BLUETOOTH.
4
Nastavte zařízení BLUETOOTH, aby se
k jednotce připojilo.
nebo
Poznámka
Při přehrávání datového proudu audia přes rozhraní
BLUETOOTH se nelze z jednotky připojit k mobilnímu
telefonu. Namísto toho se můžete připojit z mobilního
telefonu k jednotce.
Tip
Při aktivním signálu BLUETOOTH®: po zapnutí
zapalování se jednotka automaticky znovu připojí k
naposledy připojenému mobilnímu telefonu.
Instalace mikrofonu
Podrobnosti najdete v části „Instalace mikrofonu“
(strana 32).
Připojení zařízení iPhone/iPod
(automatické párování BLUETOOTH)
Pokud k portu USB připojíte zařízení iPhone/iPod s
operačním systémem iOS 5 nebo novějším,
spárování a připojení proběhne automaticky.
Chcete-li aktivovat automatické párování
BLUETOOTH®, ujistěte se, že je položka [AUTO PAIR]
v nastavení [BLUETOOTH] nastavena na možnost
[ON] (strana 20).
1
Aktivujte funkci BLUETOOTH na zařízení
iPhone/iPod.
2
Připojte zařízení iPhone/iPod k portu
USB.
rozsvítil.
3
Rozsvítí se symbol
.
Na zařízení BLUETOOTH aktivujte funkci
BLUETOOTH.
Chcete-li se připojit k audiozařízení, vyberte
stisknutím tlačítka SRC volbu [BT AUDIO] a stiskněte
tlačítko  (přehrát/pozastavit).
Chcete-li se připojit k mobilnímu telefonu, stiskněte
CALL.
.
Přesvědčte se, že se symbol
jednotky rozsvítil.
8CZ
na displeji
Poznámky
 Automatické párování BLUETOOTH není možné použít
v případě, že je jednotka již připojena k dvěma
zařízením BLUETOOTH. V takovém případě odpojte
jedno zařízení a připojte zařízení iPhone/iPod znovu.
 Pokud není automatické párování BLUETOOTH
aktivováno, přejděte k části „Příprava zařízení
BLUETOOTH“ (strana 7).
Připojení zařízení USB
1
2
Snižte hlasitost na jednotce.
Poslech rádia
Poslech rádia
Chcete-li poslouchat rádio, stiskněte tlačítko SRC a
vyberte možnost [TUNER].
Automatické ukládání stanic (BTM)
Připojte zařízení USB k jednotce.
1
Zařízení iPod/iPhone připojte pomocí
propojovacího kabelu USB dodaného se
zařízením iPod (není součástí dodávky).
Stisknutím tlačítka MODE změňte pásmo
(FM1, FM2, FM3, MW nebo LW).
2
Stiskněte tlačítko MENU. Poté otáčením
voliče vyberte volbu [GENERAL] a volič
stiskněte.
3
Otáčením voliče vyberte volbu [BTM],
poté volič stiskněte.
Jednotka ukládá stanice v pořadí podle
frekvence na numerických tlačítkách.
Ruční
Připojení dalších přenosných
audiozařízení
1
2
3
1
Stisknutím tlačítka MODE změňte pásmo
(FM1, FM2, FM3, MW nebo LW).
2
Nalaďte rádio.
Manuální ladění
Stisknutím a podržením tlačítka /
(SEEK –/+) vyhledejte přibližnou frekvenci. Poté
jemně dolaďte požadovanou frekvenci
opakovaným stisknutím tlačítka /
(SEEK–/+).
Vypněte přenosné audio zařízení.
Snižte hlasitost na jednotce.
Připojte přenosné audio zařízení do
vstupního konektoru AUX (stereofonní
minikonektor) na přístroji pomocí
propojovacího kabelu (není součástí
dodávky)*.
Automatické ladění
Stiskněte tlačítko / (SEEK –/+).
Když systém naladí stanici, vyhledávání se
zastaví.
* Ujistěte se, že používáte přímou zástrčku.
Manuální ukládání
1
4
Stisknutím tlačítka SRC vyberte [AUX].
Srovnání úrovně hlasitosti připojeného
zařízení s ostatními zdroji
Po naladění požadované stanice
stiskněte a podržte tlačítko s číslem
(1 až 6), dokud se nezobrazí text
[MEMORY].
Naladění uložených stanic
1
Vyberte pásmo a stiskněte tlačítko s
číslem (1 až 6).
Spusťte přehrávání z přenosného audiozařízení se
střední hlasitostí a na jednotce nastavte úroveň
hlasitosti, kterou obvykle používáte.
Stiskněte tlačítko MENU a zvolte možnost
[SOUND]  [AUX VOLUME] (strana 19).
9CZ
Použití systému RDS (Radio
Data System)
Nastavení alternativních frekvencí (AF)
a dopravních hlášení (TA)
Funkce alternativních frekvencí automaticky ladí
stanici na nejsilnější signál v síti. Funkce TA
poskytuje aktuální dopravní hlášení nebo dopravní
programy.
1
Stiskněte tlačítko MENU. Poté otáčením
voliče vyberte volbu [GENERAL] a volič
stiskněte.
2
Otáčením voliče vyberte volbu [AF/TA] a
poté volič stiskněte.
3
Otáčením voliče vyberte volbu [AF-ON],
[TA-ON], [AF/TA-ON] nebo [AF/TA-OFF] a
poté volič stiskněte.
Ukládání stanic RDS s nastavením AF a TA
Stanice RDS můžete ukládat jako předvolby spolu s
nastavením funkcí AF/TA. Nastavte funkce AF/TA a
uložte stanici prostřednictvím BTM nebo manuálně.
Pokud stanici ukládáte manuálně, můžete ukládat i
stanice bez RDS.
Příjem tísňových oznámení
Pokud je funkce AF nebo TA aktivní, tísňová
oznámení automaticky přeruší vysílání aktuálně
vybraného zdroje.
Nastavení úrovně hlasitosti během
dopravního hlášení
Nastavená úroveň se uloží do paměti a použije se
pro následující dopravní hlášení nezávisle na běžné
úrovni hlasitosti.
Chcete-li zůstat u jednoho regionálního
programu (REGIONAL)
Pokud jsou funkce AF a REGIONAL aktivní, nebude
vysílání přepínáno na jiné regionální stanice se
silnější frekvencí. Opustíte-li oblast s příjmem
tohoto regionálního programu, nastavte během
příjmu v pásmu FM možnost [REGIONAL] v nabídce
[GENERAL] na hodnotu [REG-OFF] (strana 17).
Tato funkce nefunguje ve Velké Británii a některých
dalších oblastech.
Funkce Local Link (pouze Velká Británie)
Tato funkce umožňuje vybírat další místní stanice v
oblasti i v případě, že nejsou uloženy pod tlačítky s
čísly.
Během příjmu v pásmu FM stiskněte tlačítko s
číslem (1 až 6), pod kterým je uložena místní
stanice. Během příštích 5 sekund znovu stiskněte
tlačítko s číslem, ke kterému je přiřazená místní
stanice. Tento postup opakujte tak dlouho, dokud
nenaladíte místní stanici.
10CZ
Volba typu programu (PTY)
1
2
Během příjmu FM stiskněte PTY.
Otáčejte voličem, dokud se nezobrazí
požadovaný typ programu, poté volič
stiskněte.
Přístroj začne vyhledávat stanici vysílající
požadovaný typ programu.
Typy programu
NEWS (Zprávy), AFFAIRS (Aktuální události), INFO
(Informace), SPORT (Sport), EDUCATE (Vzdělávací
pořady), DRAMA (Dramatická tvorba), CULTURE
(Kultura), SCIENCE (Věda), VARIED (Různé), POP M
(Populární hudba), ROCK M (Rock), EASY M (Hudba
hudba), LIGHT M (Lehká klasická hudba), CLASSICS
(Vážná klasická hudba), OTHER M (Ostatní hudební
žánry), WEATHER (Počasí), FINANCE (Informace
z finančních trhů), CHILDREN (Programy pro děti),
SOCIAL A (Společenský život), RELIGION
(Náboženství), PHONE IN (Program s telefonickými
vstupy posluchačů), TRAVEL (Cestování), LEISURE
(Volný čas), JAZZ (Jazzová hudba), COUNTRY
(Country), NATION M (Národní hudba), OLDIES
(Staré hity), FOLK M (Folková hudba), DOCUMENT
(Dokumenty)
Nastavení hodin (CT)
Hodiny je možné nastavit daty CT vysílanými
stanicemi RDS.
1
Nastavte možnost [CT] v nabídce
[GENERAL] na hodnotu [CT-ON]
(strana 17).
Přehrávání
Přehrávání disku
1
Před provedením připojení vyberte režim USB
(režim Android nebo režim MSC/MTP) v závislosti
na zařízení USB (strana 17).
1
Připojte zařízení USB k portu USB
(strana 9).
Zahájí se přehrávání.
Pokud je zařízení již připojeno, zahájíte
přehrávání stisknutím tlačítka SRC a výběrem
možnosti [USB] (po rozpoznání zařízení iPod se
na displeji zobrazí [IPOD]).
Vložte disk (potištěnou stranou nahoru).
2
Hlasitost nastavte na této jednotce.
Zastavení přehrávání
Stiskněte tlačítko OFF a podržte je po dobu
1 sekundy.
Odebrání zařízení
Přehrávání se spustí automaticky.
Zastavte přehrávání, poté zařízení odeberte.
Varování ohledně telefonu iPhone
Přehrávání zařízení USB
V rámci tohoto návodu k obsluze se pojem „iPod“
používá k obecnému označení funkcí iPod na
zařízeních iPod a iPhone, není-li v textu či na
ilustraci uvedeno jinak.
Podrobnosti o kompatibilitě vašeho zařízení iPod
naleznete v části „iPod“ (strana 21) nebo na
stránkách podpory uvedených na zadní obálce.
Lze použít zařízení USB typu AOA (Android Open
Accessory) 2.0, MSC (Mass Storage Class) a MTP
(Media Transfer Protocol)* kompatibilní se
standardem USB. V závislosti na zařízení USB lze na
jednotce zvolit režim Android nebo režim MSC/MTP.
Některé digitální přehrávače médií nebo chytré
telefony s operačním systémem Android mohou
vyžadovat nastavení režimu MTP.
Po připojení telefonu iPhone přes rozhraní USB řídí
hlasitost telefonního hovoru telefon iPhone, nikoli
jednotka. Pokud během hovoru bezděčně zesílíte
hlasitost jednotky, může se po ukončení hovoru
ozvat náhlý hlasitý zvuk.
Přehrávání ze zařízení
BLUETOOTH®
Můžete přehrávat obsah na připojeném zařízení,
které podporuje profil BLUETOOTH A2DP (Advanced
Audio Distribution Profile).
* Např. USB flash disk, digitální přehrávač médií, chytrý
telefon s operačním systémem Android
Poznámky
 Podrobnosti o kompatibilitě vašeho zařízení USB
naleznete na stránkách podpory uvedených na zadní
obálce.
 Chytré telefony s nainstalovaným operačním
systémem Android OS 4.1 nebo vyšším podporují
Android Open Accessory 2.0 (AOA 2.0). Některé chytré
telefony nicméně nemusí AOA 2.0 plně podporovat,
ani pokud mají nainstalován Android OS 4.1 nebo
vyšší.
Podrobnosti o kompatibilitě vašeho chytrého telefonu
s operačním systémem Android naleznete na
stránkách podpory uvedených na zadní obálce.
 Přehrávání následujících souborů není podporováno.
MP3/WMA/AAC/FLAC:
 soubory chráněné autorskými právy;
 soubory s ochranou DRM (Digital Rights
Management)
 vícekanálové zvukové soubory
MP3/WMA/AAC:
 soubory s bezeztrátovou kompresí
WAV:
 vícekanálové zvukové soubory
1
Navažte spojení BLUETOOTH s
audiozařízením (strana 7).
Audiozařízení vyberte stisknutím tlačítka MENU
a poté vyberte možnost [BLUETOOTH]  [AUDIO
DEV] (strana 19).
2
Stisknutím tlačítka SRC vyberte položku
[BT AUDIO].
3
4
Spusťte přehrávání z audiozařízení.
Hlasitost nastavte na této jednotce.
Poznámky
 V závislosti na použitém audio zařízení se nemusí
zobrazovat informace, jako je název a číslo stopy a
stav přehrávání.
 I když v tomto zařízení změníte zdroj, přehrávání
z připojeného zařízení se neukončí.
 Pokud spustíte aplikaci „Sony | Music Center“
prostřednictvím funkce BLUETOOTH®, na displeji se
nezobrazí text [BT AUDIO].
11CZ
Srovnání úrovně hlasitosti připojeného
zařízení BLUETOOTH s ostatními zdroji
Spusťte přehrávání audiozařízení BLUETOOTH se
střední hlasitostí a na přístroji nastavte úroveň
hlasitosti, kterou obvykle používáte.
Stiskněte tlačítko MENU a zvolte možnost
[SOUND]  [BTA VOLUME] (strana 19).
Vyhledávání a přehrávání stop
Opakované přehrávání a přehrávání
v náhodném pořadí
Vyhledávání pomocí přeskakování
položek (režim přeskakování)
Není k dispozici, když je připojeno zařízení USB
v režimu Android nebo zařízení iPod.
1
2
3
Opakovaným stisknutím tlačítka
(opakovat) nebo
(náhodně) během
přehrávání vyberte požadovaný režim
přehrávání.
Počátek přehrávání se může ve vybraném
režimu přehrávání chvíli opozdit.
Dostupné režimy přehrávání se liší v závislosti na
vybraném zdroji zvuku.
Hledání stopy podle názvu
(Quick-BrowZer™)
Není k dispozici, když je připojeno zařízení USB
v režimu Android nebo zařízení iPod.
1
Během přehrávání v režimu CD, USB
nebo BT AUDIO*1 stiskněte tlačítko
(procházení)*2. Zobrazí se seznam
kategorií vyhledávání.
Po zobrazení seznamu stop zobrazíte
opakovaným stiskem tlačítka
(zpět)
požadovanou kategorii vyhledávání.
*1 K dispozici pouze u audiozařízení s podporou
profilu AVRCP (Audio Video Remote Control
Profile) verze 1.4 nebo novější.
*2 Pro návrat na začátek seznamu kategorií během
přehrávání ze zařízení USB podržte tlačítko
(procházení) stisknuté déle než dvě sekundy.
2
Otáčením voliče zvolte požadovanou
kategorii vyhledávání a volbu potvrďte
jeho stisknutím.
3
Opakujte krok 2, dokud nenajdete
požadovanou stopu.
Zahájí se přehrávání.
Ukončení režimu Quick-BrowZer
Stiskněte tlačítko (procházení).
12CZ
(procházení).
Stiskněte tlačítko  (SEEK +).
Otáčením voliče vyberte požadovanou
položku.
Přehrávání bude procházet seznamem v krocích
po 10 % celkového počtu položek.
4
Není k dispozici, když je připojeno zařízení USB
v režimu Android.
1
Stiskněte tlačítko
Do režimu Quick-BrowZer se vrátíte
stisknutím tlačítka ENTER.
Zobrazí se zvolená položka.
5
Otáčením voliče zvolte požadovanou
položku a poté volič stiskněte.
Zahájí se přehrávání.
5
Telefonování v režimu handsfree
(pouze BLUETOOTH®)
Otáčením voliče zvolte v seznamu číslo a
poté volič stiskněte.
Zahájí se telefonní hovor.
Z historie hovorů
Chcete-li používat mobilní telefon, připojte ho k
jednotce. K jednotce můžete připojit dva mobilní
telefony. Podrobnosti najdete v části „Příprava
zařízení BLUETOOTH®“ (strana 7).
1
Stiskněte tlačítko CALL.
Když jsou k jednotce připojeny dva mobilní
telefony, vyberte otáčením voliče jeden z
telefonů a poté volič stiskněte.
2
Otáčením voliče vyberte volbu [RECENT
CALL] a poté volič stiskněte.
Zobrazí se seznam historie hovorů.
3
Příjem hovoru
1
Při vyzvánění příchozího hovoru
stiskněte tlačítko CALL.
Zahájí se telefonní hovor.
Poznámka
Vyzvánění a hlas volajícího budou vystupovat jen
z předních reproduktorů.
Odmítnutí hovoru
Stiskněte tlačítko OFF a podržte je po dobu
1 sekundy.
Ukončení hovoru
Otáčením voliče zvolte v historii hovorů
jméno nebo číslo a poté volič stiskněte.
Zahájí se telefonní hovor.
Zadání telefonního čísla
1
Stiskněte tlačítko CALL.
Když jsou k jednotce připojeny dva mobilní
telefony, vyberte otáčením voliče jeden z
telefonů a poté volič stiskněte.
2
Otáčením voliče vyberte volbu [DIAL
NUMBER] a poté volič stiskněte.
3
Otáčením voliče zadejte telefonní číslo,
poté zvolte [ ] (mezera) a stiskněte
tlačítko ENTER*.
Znovu stisknete tlačítko CALL.
Zahájí se telefonní hovor.
Vytočení hovoru
Pokud připojíte mobilní telefon podporující PBAP
(Phone Book Access Profile), můžete vytáčet
kontakty v seznamu čísel nebo historii hovorů.
Jsou-li k jednotce připojeny dva mobilní telefony,
vyberte jeden z nich.
Z telefonního seznamu
1
Poznámka
Na displeji se namísto znaku [#] zobrazuje znak [_].
Opakovaným vytočením posledního
čísla
1
Otáčením voliče vyberte volbu [PHONE
BOOK] a poté volič stiskněte.
3
Otáčením voliče zvolte v seznamu
začáteční písmeno a poté volič stiskněte.
4
Otáčením voliče zvolte v seznamu jméno
a poté volič stiskněte.
Stiskněte tlačítko CALL.
Když jsou k jednotce připojeny dva mobilní
telefony, vyberte otáčením voliče jeden z
telefonů a poté volič stiskněte.
Stiskněte tlačítko CALL.
Když jsou k jednotce připojeny dva mobilní
telefony, vyberte otáčením voliče jeden z
telefonů a poté volič stiskněte.
2
* Na další číslo přejdete stisknutím tlačítka
/ (SEEK –/+).
2
Otáčením voliče vyberte volbu [REDIAL]
a poté volič stiskněte.
Zahájí se telefonní hovor.
13CZ
Telefonování podle hlasových tagů
Hovory můžete vytáčet vyslovením hlasové značky
uložené v připojeném mobilním telefonu s funkcí
hlasového vytáčení.
1
Stiskněte tlačítko CALL.
Když jsou k jednotce připojeny dva mobilní
telefony, vyberte otáčením voliče jeden z
telefonů a poté volič stiskněte.
2
Otáčením voliče vyberte volbu [VOICE
DIAL] a poté volič stiskněte.
Volitelně stiskněte tlačítko VOICE a podržte jej
stisknuté déle než 2 sekundy.
3
Vyslovte hlasový tag uložený v mobilním
telefonu.
Váš hlas bude rozpoznán a zahájí se telefonní
hovor.
Zrušení vytáčení hlasem
Stiskněte tlačítko VOICE.
Funkce dostupné během
hovoru
Změna hlasitosti vyzvánění
Otočte volič během vyzvánění.
Změna hlasitosti volajícího
Užitečné funkce
Aplikace Sony | Music Center s
chytrým telefonem iPhone/
Android
Stáhněte si nejnovější verzi aplikace „Sony | Music
Center“ ze služby App Store u zařízení iPhone nebo
ze služby Google Play u chytrého telefonu s
operačním systémem Android.
Poznámky
 Z důvodu bezpečnosti se řiďte místními dopravními
předpisy a omezeními a neovládejte aplikaci během
řízení.
 „Sony | Music Center“ je aplikace, která umožňuje
pomocí chytrého telefonu iPhone nebo Android
ovládat audiozařízení Sony kompatibilní s aplikací
„Sony | Music Center“.
 Funkce, které lze ovládat pomocí aplikace „Sony |
Music Center“, se liší v závislosti na připojeném
zařízení.
 Podrobné informace o používání funkcí aplikace
„Sony | Music Center“ naleznete v podrobnostech
chytrého telefonu iPhone/Android.
 Podrobnosti o aplikaci „Sony | Music Center“ najdete
na následující adrese URL: http://www.sony.net/
smcqa/
 Navštivte níže uvedenou stránku a zkontrolujte
kompatibilní modely chytrých telefonů iPhone/Android.
U zařízení iPhone: navštivte obchod App Store
U chytrých telefonů se systémem Android: navštivte
obchod Google Play
Otočte volič během hovoru.
Nastavení hlasitosti pro volajícího (nastavení
citlivosti mikrofonu)
Stiskněte tlačítko MIC.
Volitelné hodnoty hlasitosti: [MIC-LOW], [MIC-MID],
[MIC-HI].
Navázání spojení s aplikací Sony |
Music Center
1
Audiozařízení vyberte stisknutím tlačítka MENU
a poté vyberte možnost [BLUETOOTH]  [AUDIO
DEV] (strana 19).
Chcete-li redukovat ozvěnu a šum (režim
odstranění ozvěny / šumu)
Stiskněte a podržte tlačítko MIC.
Nastavitelné režimy: [EC/NC-1], [EC/NC-2].
2
3
Spusťte aplikaci „Sony | Music Center“.
4
Otáčením voliče vyberte volbu
[CONNECT] a poté volič stiskněte.
Přepnutí mezi režimem handsfree a ručním
režimem
V průběhu hovoru můžete stisknutím tlačítka MODE
přepnout zvuk hovoru mezi jednotkou a mobilním
telefonem.
Poznámka
V závislosti na mobilním telefonu nemusí být tato
funkce k dispozici.
Navažte spojení BLUETOOTH s chytrým
telefonem iPhone/Android (strana 7).
Stiskněte tlačítko MENU, otáčením voliče
vyberte volbu [SONY APP] a poté volič
stiskněte.
Spustí se spojení s chytrým telefonem iPhone/
Android.
Další informace o funkcích chytrých telefonů
iPhone/Android naleznete v nápovědě k
aplikaci.
Zobrazí-li se číslo zařízení
Ujistěte se, že se číslo zobrazuje (např. 123456) a na
chytrém telefonu iPhone/Android vyberte volbu
[Yes].
14CZ
Ukončení připojení
1
2
Stiskněte tlačítko MENU, otáčením voliče vyberte
volbu [SONY APP] a poté volič stiskněte.
Otáčením voliče vyberte volbu [CONNECT] a poté
volič stiskněte.
Aktivace rozpoznání hlasu (pouze u
chytrých telefonů s operačním systémem
Android)
Výběr zdroje nebo aplikace
Zaregistrované aplikace můžete ovládat hlasovými
příkazy. Podrobnosti naleznete v nápovědě k
aplikaci.
Požadovaný zdroj nebo aplikaci můžete ovládat
prostřednictvím chytrého telefonu iPhone/Android.
Aktivace rozpoznání hlasu
1
Výběr zdroje
Postupně mačkejte tlačítko SRC. Můžete také
stisknout tlačítko SRC, otáčením voliče zvolit
požadovaný zdroj a stisknout tlačítko ENTER.
Zobrazení seznamu zdrojů
Stiskněte tlačítko SRC.
Hlasové oznamování různých informací
(pouze u chytrých telefonů s operačním
systémem Android)
Tato funkce umožňuje automaticky oznámit
obdržení SMS, oznámení Twitter/Facebook,
oznámení kalendáře atd. prostřednictvím
reproduktorů vozidla.
Podrobnosti ohledně nastavení naleznete
v nápovědě k aplikaci.
2
Rozpoznání hlasu aktivujete stisknutím a
podržením tlačítka VOICE.
Až se na displeji chytrého telefonu s operačním
systémem Android zobrazí [Say Source or App],
vyslovte do mikrofonu požadovaný hlasový příkaz.
Poznámky
 Rozpoznání hlasu nemusí být v některých případech k
dispozici.
 Rozpoznání hlasu nemusí správně fungovat v
závislosti na výkonu připojeného chytrého telefonu s
operačním systémem Android.
 Ovládání hlasem může být obtížné za hlučných
podmínek, například při spuštěném motoru.
Odpověď na zprávu SMS (pouze u
chytrých telefonů s operačním systémem
Android)
Na zprávy můžete odpovídat prostřednictvím
funkce rozpoznání hlasu.
1
2
3
Aktivujte funkci rozpoznání hlasu a zadejte příkaz
„Reply“.
V aplikaci „Sony | Music Center“ se zobrazí
obrazovka pro zadání zprávy.
Prostřednictvím funkce rozpoznání hlasu zadejte
odpověď.
V aplikaci „Sony | Music Center“ se zobrazí seznam
návrhů zpráv.
Otáčením voliče zvolte požadovanou zprávu, poté
volič stiskněte.
Zpráva se odešle.
Změna nastavení zvuku a zobrazení
Zde můžete měnit nastavení týkající se zvuku a
zobrazení prostřednictvím chytrého telefonu
iPhone/Android.
Podrobnosti ohledně nastavení naleznete
v nápovědě k aplikaci.
15CZ
Používání funkce Siri Eyes Free
Funkce Siri Eyes Free umožňuje ovládat telefon
iPhone hlasově mluvením do mikrofonu. Aby bylo
možné tuto funkci používat, je nutné iPhone připojit
k jednotce pomocí rozhraní BLUETOOTH. Tato
funkce je k dispozici pouze u telefonů iPhone 4S a
novějších. Ujistěte se, že váš iPhone obsahuje
nejnovější verzi operačního systému iOS.
Je nutné předem propojit iPhone s jednotkou a
nakonfigurovat připojení BLUETOOTH. Podrobnosti
najdete v části „Příprava zařízení BLUETOOTH®“
(strana 7).
Zařízení iPhone vyberte stisknutím tlačítka MENU a
poté vyberte možnost [BLUETOOTH]  [AUDIO DEV]
(strana 19).
1
Zrušení režimu DEMO
Ukázkový režim, který se zobrazuje, pokud je zdroj
vypnutý a zobrazují se hodiny, lze vypnout.
1
Stiskněte tlačítko MENU. Poté otáčením
voliče vyberte volbu [GENERAL] a volič
stiskněte.
2
Otáčením voliče vyberte volbu [DEMO] a
poté volič stiskněte.
3
Otáčením voliče vyberte volbu [DEMOOFF] a poté volič stiskněte.
Na telefonu iPhone aktivujte funkci Siri.
Podrobnější informace naleznete v návodu k
obsluze dodávaném s telefonem iPhone.
2
Nastavení
Stiskněte tlačítko VOICE a podržte jej
stisknuté déle než 2 sekundy.
Nastavení je dokončeno.
4
Dvakrát stiskněte tlačítko
(zpět).
Displej se vrátí do režimu normálního
přehrávání.
Zobrazí se obrazovka hlasových příkazů.
3
Promluvte do mikrofonu poté, co iPhone
vydá zvukové upozornění.
Telefon iPhone znovu vydá zvukové upozornění
a aplikace Siri začne odpovídat.
Vypnutí funkce Siri Eyes Free
Stiskněte tlačítko VOICE.
Poznámky
 S ohledem na okolní podmínky nemusí iPhone váš
hlas rozpoznat (Například při jízdě v autě.)
 V oblastech se slabým signálem nemusí Siri Eyes Free
fungovat správně nebo se může projevit dlouhá
prodleva.
 V závislosti na provozním stavu telefonu iPhone
nemusí Siri Eyes Free fungovat nebo se může
vypnout.
 Přehráváte-li stopu na telefonu iPhone
prostřednictvím audiopřipojení BLUETOOTH, funkce
Siri Eyes Free se automaticky vypne a zařízení se
přepne na audiozdroj BLUETOOTH.
 Pokud se Siri Eyes Free aktivuje během přehrávání
zvuku, může se přístroj přepnout na audiozdroj
BLUETOOTH i v případě, že nespustíte přehrávání
stopy.
 Pokud připojíte telefon iPhone k portu USB, nemusí
Siri Eyes Free fungovat nebo se může stát, že se
vypne.
 Neaktivujte funkci Siri prostřednictvím telefonu
iPhone během připojování telefonu iPhone k jednotce
pomocí USB. Funkce Siri Eyes Free by nemusela
správně fungovat nebo by se mohlo stát, že se vypne.
 Když je aktivována funkce Siri Eyes Free, nevychází ze
systému žádný zvuk.
Základní nastavení
Můžete měnit nastavení v následujících nabídkách:
Obecné nastavení (GENERAL), Nastavení zvuku
(SOUND), Nastavení zobrazení (DISPLAY), Nastavení
BLUETOOTH® (BLUETOOTH), Nastavení aplikace
Sony | Music Center (SONY APP)
1
2
Stiskněte tlačítko MENU.
Otočením voliče vyberte požadovanou
kategorii a poté volič stiskněte.
Položky, které je možné nastavovat, závisí na
použitém zdroji a nastavení.
3
Otáčením voliče zvolte požadované
nastavení a poté volič stiskněte.
Návrat na předchozí zobrazení
Stiskněte tlačítko
(zpět).
Obecná nastavení (GENERAL)
AREA (oblast)
Určuje oblast/oblasti použití této jednotky:
[EUROPE], [RUSSIA].
Pokud se aktuálně nastavená oblast/region
změní, jednotka se resetuje a poté se zobrazí
hodiny.
(Tato možnost je k dispozici, pouze když je zdroj
vypnutý a zobrazují se hodiny.)
DEMO (ukázka)
Aktivace ukázky: [ON], [OFF].
CLOCK ADJ (nastavení hodin) (strana 6)
16CZ
BEEP (pípnutí)
Aktivuje zvuk pípání: [ON], [OFF].
AUTO OFF (automatické vypnutí)
Po vypnutí automaticky po určité době odpojí
jednotku: [ON] (30 minut), [OFF].
STEERING (volant)
Slouží k registraci nebo obnovení nastavení
dálkového ovladače na volantu.
(Tato možnost je k dispozici, pouze když je zdroj
vypnutý a zobrazují se hodiny.)
STR CONTROL (ovládání volantem)
Výběr režim vstupu připojeného dálkového
ovladače. Aby nedošlo k poruše, nastavte před
použitím režim vstupu připojeného dálkového
ovládání.
CUSTOM (vlastní)
Režim vstupu pro dálkový ovladač na volantu
PRESET (předvolba)
Režim vstupu pro kabelový dálkový ovladač
(s výjimkou dálkového ovladače na volantu)
EDIT CUSTOM (upravit vlastní)
Slouží k registraci funkcí (SOURCE, ATT, VOL +/–,
SEEK +/–, VOICE, ON HOOK, OFF HOOK) pro
dálkový ovladač na volantu:
 Otáčením voliče vyberte funkci, kterou
chcete přiřadit k dálkovému ovladači na
volantu, a poté volič stiskněte.
 Zatímco bliká text [REGISTER], stiskněte a
podržte tlačítko na dálkovém ovladači na
volantu, ke kterému chcete funkci přiřadit. Po
dokončení registrace se zobrazí nápis
[REGISTERED].
 Chcete-li pokračovat v registrování funkcí,
opakujte kroky  a .
(Tato funkce je k dispozici pouze tehdy, je-li
funkce [STR CONTROL] nastavena na hodnotu
[CUSTOM].)
RESETCUSTOM (resetovat vlastní)
Slouží k resetování zaregistrovaných funkcí
dálkového ovladače na volantu: [YES], [NO].
(Tato funkce je k dispozici pouze tehdy, je-li
funkce [STR CONTROL] nastavena na hodnotu
[CUSTOM].)
Poznámky
 Během nastavování jsou k dispozici pouze funkce
tlačítek na jednotce. Z bezpečnostních důvodů
před pokusem o změnu tohoto nastavení
zaparkujte vozidlo.
 Pokud během registrování dojde k chybě, všechny
dříve zaregistrované informace se zachovají.
Pokračujte v registraci od funkce, při jejíž registraci
došlo k chybě.
 Tato funkce nemusí být v některých vozidlech k
dispozici. Podrobnosti o kompatibilitě vašeho
vozidla naleznete na webových stránkách podpory
uvedených na zadní obálce.
AF/TA (alternativní frekvence/dopravní hlášení)
Slouží k výběru nastavení alternativních
frekvencí (AF) a dopravních hlášení (TA):
[AF-ON], [TA-ON], [AF/TA-ON], [AF/TA-OFF].
REGIONAL (regionální)
Omezí příjem na konkrétní oblast: [ON], [OFF].
(K dispozici jen během příjmu pásma FM.)
BTM (Best tuning memory) (strana 9)
(K dispozici pouze v případě, že je vybrán tuner.)
FIRMWARE (firmware)
(Tato možnost je k dispozici, pouze když je zdroj
vypnutý a zobrazují se hodiny.)
Umožňuje zobrazit nebo aktualizovat verzi
firmwaru. Další informace získáte na webových
stránkách podpory uvedených na zadní obálce.
FW VERSION (verze firmwaru)
Zobrazí aktuální verzi firmwaru.
FW UPDATE (aktualizace firmwaru)
Zahájí proces aktualizace firmwaru: [YES], [NO].
Aktualizace firmwaru trvá několik minut. Během
aktualizace nepřepínejte zapalování do polohy
OFF ani neodpojujte zařízení USB.
Nastavení zvuku (SOUND)
Tato nabídka nastavení není k dispozici, pokud je
zdroj vypnutý a zobrazují se hodiny.
C.AUDIO+ (ClearAudio+)
Přehrává zvuk s optimalizací digitálního signálu
pomocí nastavení zvuku doporučeného
společností Sony: [ON], [OFF].
(Automaticky se nastaví na hodnotu [OFF] při
změně volby [EQ10 PRESET] nebo při nastavení
funkce [EXTRA BASS] na hodnotu [1] nebo [2]
nebo nastavení funkce [DSO] na [LOW], [MIDDLE]
nebo [HIGH].)
EQ10 PRESET (předvolba EQ10)
Umožňuje zvolit jednu z 10 křivek ekvalizéru
nebo funkci vypnout:
[OFF], [R&B], [ROCK], [POP], [HIP-HOP],
[ELECTRONICA], [JAZZ], [SOUL], [COUNTRY],
[KARAOKE]*, [CUSTOM].
Nastavení křivky ekvalizéru lze pro jednotlivé
zdroje uložit do paměti.
* [KARAOKE] tlumí zvuk vokálů, ale nedokáže je
během přehrávání zcela odstranit. Také není
podporováno použití mikrofonu.
USB MODE (režim USB)
Mění režim USB: [ANDROID], [MSC/MTP].
(K dispozici pouze v případě, že je vybrán zdroj
USB.)
CT (čas hodin)
Aktivuje funkci CT: [ON], [OFF].
17CZ
EQ10 CUSTOM (vlastní EQ10)
Nastavení volby [CUSTOM] pro EQ10.
Nastavení křivky ekvalizéru: [B1] 32 Hz, [B2] 63 Hz,
[B3] 125 Hz, [B4] 250 Hz, [B5] 500 Hz, [B6] 1 kHz,
[B7] 2 kHz, [B8] 4 kHz, [B9] 8 kHz, [B10] 16 kHz.
Hlasitost se nastavuje krokově po 1 dB v rozsahu
–6 dB až +6 dB.
POSITION (pozice poslechu)
F/R POS (přední/zadní pozice)
Zpožděním zvukového výstupu z reproduktorů
simuluje přirozené zvukové pole.
 [FRONT L] (přední levý),
 [FRONT R] (přední pravý),
 [FRONT] (přední středový),
 [ALL] (uprostřed vozu),
[CUSTOM] (poloha nastavena podle pokročilého
nastavení audia auta v aplikaci „Sony | Music
Center“)
[OFF] (bez nastavení pozice)
ADJ POS (úprava pozice)
Dolaďuje nastavení pozice poslechu: [+3] –
[CENTER] – [−3].
(Tato funkce je k dispozici pouze tehdy, není-li
funkce [F/R POS] nastavena na [OFF] nebo
[CUSTOM].)
SW POS (pozice subwooferu)
 [NEAR] (blízko),
 [NORMAL] (normální),
 [FAR] (daleko)
(K dispozici pouze při nastavení funkce [F/R POS]
na jinou volbu než [OFF].)
DSO (dynamický organizátor scény)
Vytvoří více obklopující zvuk, jako by
reproduktory byly umístěny v palubní desce:
[OFF], [LOW], [MIDDLE], [HIGH].
(Automaticky se nastaví na volbu [OFF], pokud je
možnost [C.AUDIO+] nastavena na volbu [ON].)
BALANCE (vyvážení)
Upravuje vyvážení hlasitosti mezi reproduktory:
[RIGHT-15] – [CENTER] – [LEFT-15].
FADER (přechod)
Upravuje relativní hlasitost: [FRONT-15] –
[CENTER] – [REAR-15].
DSEE (technologie Digital Sound Enhancement
Engine)
Vylepšuje digitálně zkomprimovaný zvuk
obnovením vysokých frekvencí, které se
v procesu komprimace ztrácejí: [ON], [OFF].
Toto nastavení lze uložit do paměti pro všechny
zdroje s výjimkou tuneru.
18CZ
AAV (pokročilá automatická regulace hlasitosti)
Upravuje hlasitost přehrávání ze všech zdrojů na
optimální úroveň: [ON], [OFF].
REARBAS ENH (zesílení zadních basů)
Obohacuje zvuk basů tím, že na zadní
reproduktory aplikuje filtr s dolní pásmovou
propustí. Není-li připojen subwoofer, mohou jej
zadní reproduktory díky této funkci nahradit.
(Tato funkce je k dispozici pouze tehdy, je-li
funkce [SUBW DIRECT] nastavena na hodnotu
[OFF].)
RBE MODE (režim zesílení zadních basů)
Volí režim zesílení zadních basů: [1], [2], [3],
[OFF].
LPF FREQ (frekvence dolní pásmové propusti)
Volí mezní frekvenci subwooferu: [50Hz], [60Hz],
[80Hz], [100Hz], [120Hz].
LPF SLOPE (snížení dolní pásmové propusti)
Volí snížení dolní pásmové propusti: [1], [2], [3].
SUBW DIRECT (přímé připojení subwooferu)
Slouží k úpravě nastavení subwooferu
připojeného ke kabelu některého ze zadních
reproduktorů bez výkonového zesilovače.
(Tato funkce je k dispozici jen tehdy, je-li funkce
[RBE MODE] nastavena na [OFF].)
Přesvědčte se, zda je k některému z kabelů
zadních reproduktorů připojen subwoofer o
hodnotě 4–8 Ω. Ke kabelu druhého ze zadních
reproduktorů žádný reproduktor nepřipojujte.
SUBW MODE (režim subwooferu)
Volí režim subwooferu: [1], [2], [3], [OFF].
SUBW PHASE (fáze subwooferu)
Volba fáze subwooferu: [NORM], [REV].
SW POSITION (pozice subwooferu)
Volí pozici subwooferu: [NEAR], [NORMAL],
[FAR].
(K dispozici pouze při nastavení funkce [F/R POS]
na jinou volbu než [OFF].)
LPF FREQ (frekvence dolní pásmové propusti)
Volí mezní frekvenci subwooferu: [50Hz], [60Hz],
[80Hz], [100Hz], [120Hz].
LPF SLOPE (snížení dolní pásmové propusti)
Volí snížení dolní pásmové propusti: [1], [2], [3].
SUBWOOFER (subwoofer)
SUBW LEVEL (úroveň subwooferu)
Upravuje úroveň hlasitosti subwooferu:
[+10 dB] – [0 dB] – [−10 dB].
(Při nejnižším nastavení se zobrazí [ATT].)
SUBW PHASE (fáze subwooferu)
Volba fáze subwooferu: [NORM], [REV].
SW POSITION (pozice subwooferu)
Volí pozici subwooferu: [NEAR], [NORMAL],
[FAR].
(Tato funkce je k dispozici pouze tehdy, není-li
funkce [F/R POS] nastavena na [OFF].)
LPF FREQ (frekvence dolní pásmové propusti)
Volí mezní frekvenci subwooferu: [50Hz], [60Hz],
[80Hz], [100Hz], [120Hz].
LPF SLOPE (snížení dolní pásmové propusti)
Volí snížení dolní pásmové propusti: [1], [2], [3].
HPF (pásmová propust)
HPF FREQ (frekvence horní pásmové propusti)
Volí mezní frekvenci předních/zadních
reproduktorů: [OFF], [50Hz], [60Hz], [80Hz],
[100Hz], [120Hz].
HPF SLOPE (snížení horní pásmové propusti)
Volí snížení horní pásmové propusti (funguje,
pouze pokud je volba [HPF FREQ] nastavena na
jinou hodnotu než [OFF]): [1], [2], [3].
AUX VOLUME (hlasitost AUX)
Upravuje hlasitost zvuku z jakéhokoli připojeného
přídavného zařízení: [+18 dB] – [0 dB] – [−8 dB].
Toto nastavení eliminuje nutnost upravovat
úroveň hlasitosti napříč zdroji.
(K dispozici pouze v případě, že je vybrán zdroj
AUX.)
BTA VOLUME (hlasitost zvuku BLUETOOTH®)
Upravuje úroveň hlasitosti pro každé připojené
zařízení BLUETOOTH: [+6 dB] – [0 dB] – [-6 dB].
Toto nastavení eliminuje nutnost upravovat
úroveň hlasitosti napříč zdroji.
(K dispozici pouze při výběru BT audia nebo
aplikace.)
Nastavení zobrazení (DISPLAY)
DIMMER (stmívač)
Změna jasu displeje: [OFF], [ON], [AT]
(automaticky), [CLK] (hodiny).
(Funkce [AT] je k dispozici pouze v případě, že je
připojen ovládací kabel podsvícení a že jsou
zapnuté světlomety.)
Chcete-li nastavit tuto funkci, aby byla aktivní
pouze během určité doby, vyberte možnost
[CLK] a poté nastavte časy zahájení a ukončení.
 Nastavení jasu, když je aktivována funkce
ztlumení jasu:
Nastavte [DIMMER] na [ON] a poté upravte
[BRIGHTNESS].
 Nastavení jasu, když je deaktivována funkce
ztlumení jasu:
Nastavte [DIMMER] na [OFF] a poté upravte
[BRIGHTNESS].
Nastavení jasu se uloží a použije se při aktivaci
nebo deaktivaci funkce ztlumení jasu.
BRIGHTNESS (jas)
Mění jas displeje. Úroveň jasu je nastavitelná:
[1] – [10].
BUTTON-C (barva tlačítek)
Umožňuje zvolit přednastavenou barvu nebo
vlastní barvu tlačítek.
COLOR (barva)
Umožňuje výběr z 15 přednastavených barev a 1
vlastní barvy.
CUSTOM-C (vlastní barva)
Slouží k nastavení vlastní barvy tlačítek.
RGB RED, RGB GREEN, RGB BLUE
Nastavitelný rozsah barev: [0] – [32] (hodnotu
[0] nelze nastavit pro všechny rozsahy barev).
DSPL-C (barva displeje)
Umožňuje zvolit přednastavenou barvu nebo
vlastní barvu displeje.
COLOR (barva)
Umožňuje výběr z 15 přednastavených barev a 1
vlastní barvy.
CUSTOM-C (vlastní barva)
Slouží k nastavení vlastní barvy displeje.
RGB RED, RGB GREEN, RGB BLUE
Nastavitelný rozsah barev: [0] – [32] (hodnotu
[0] nelze nastavit pro všechny rozsahy barev).
SOUND SYNC (synchronizace zvuku)
Aktivuje synchronizaci osvětlení se zvukem:
[ON], [OFF].
MOTION DSPL (Motion display)
Zobrazuje pohyblivé obrazce: [LM] (měřidlo
hlasitosti), [ON], [OFF].
AUTO SCROLL (automatické posouvání)
Automaticky posouvá dlouhé položky: [ON],
[OFF].
(Není k dispozici, pokud je vybrána možnost AUX
nebo tuner.)
Nastavení BLUETOOTH®
(BLUETOOTH)
PAIRING (párování) (strana 7)
Můžete připojit maximálně dvě zařízení
BLUETOOTH: [DEVICE 1], [DEVICE 2].
Volba [DEVICE 1] nebo [DEVICE 2] se po
dokončení párování změní na název
spárovaného zařízení.
AUDIO DEV (audiozařízení)
Slouží k výběru audiozařízení. Hvězdička [*] se
zobrazí na zařízení spárovaném s [DEVICE 1]
nebo na současném audiozařízení
kompatibilním s A2DP.
RINGTONE (vyzváněcí tón)
Nastaví vyzvánění z této jednotky nebo
z připojeného mobilního telefonu: [1] (tento
přístroj), [2] (mobilní telefon).
AUTO ANSWER (automatická odpověď)
Nastaví prodlevu před automatickým příjmem
příchozího hovoru: [OFF] (vypnuto), [1] (cca 3
vteřiny), [2] (cca 10 vteřin).
19CZ
AUTO PAIR (automatické párování)
Při připojení zařízení s operačním systémem iOS
verze 5.0 nebo vyšší přes rozhraní USB nastaví
automaticky párování BLUETOOTH: [ON], [OFF].
BT SIGNAL (signál BLUETOOTH®) (strana 8)
Aktivuje nebo deaktivuje funkci BLUETOOTH.
BT INITIAL (inicializace BLUETOOTH®)
Inicializuje všechna nastavení spojená s
funkcemi BLUETOOTH (informace o párování,
přednastavené číslo, informace o zařízení
apod.): [YES], [NO].
Před likvidací zařízení všechna nastavení
inicializujte.
(Tato možnost je k dispozici, pouze když je zdroj
vypnutý a zobrazují se hodiny.)
Nastavení aplikace Sony |
Music Center
AUTO LAUNCH (automatické spuštění)
Aktivuje funkci automatického spuštění aplikace
„Sony | Music Center“: [ON], [OFF].
Pokud je vybrána hodnota [ON], aplikace „Sony |
Music Center“ se po dokončení připojení
BLUETOOTH® automaticky připojí.
CONNECT (připojit)
Navázání a ukončení funkce aplikace „Sony |
Music Center“ (připojení).
Doplňující informace
Aktualizace firmwaru
Chcete-li aktualizovat firmware, navštivte stránky
podpory uvedené na zadní obálce a postupujte
podle uvedených pokynů.
Poznámky
 Pro aktualizaci firmwaru je nutné použití zařízení USB
(není součástí dodávky). Aktualizační soubor uložte
na zařízení USB a připojte zařízení do portu USB.
Potom proveďte aktualizaci zařízení.
 Aktualizace firmwaru trvá několik minut. Během
aktualizace nepřepínejte zapalování do polohy OFF
ani neodpojujte zařízení USB.
Bezpečnostní opatření
 Pokud jste zaparkovali automobil na přímém
slunečním světle, nechte přístroj nejdříve
vychladnout.
 Nenechávejte audio zařízení uvnitř automobilu,
protože by vlivem vysoké teploty na přímém
slunci mohlo dojít k jejich poškození.
 Motorová anténa se vysouvá automaticky.
Kondenzace vlhkosti
Pokud uvnitř jednotky zkondenzuje vlhkost,
vyjměte disk a počkejte asi jednu hodinu, aby
jednotka vyschla. V opačném případě nebude
jednotka fungovat správně.
Zachování vysoké kvality zvuku
Dbejte na to, aby se přístroj nebo disky nedostaly
do kontaktu s kapalinami.
Poznámky k diskům
 Nevystavujte disky přímému slunečnímu
světlu nebo zdrojům tepla, jako je například
horkovzdušné potrubí, ani je nenechávejte
v autě zaparkovaném na přímém slunci.
 Před zahájením přehrávání
disky otřete čisticím hadříkem
od středu směrem k okraji.
Nepoužívejte rozpouštědla,
jako například benzín nebo
ředidlo, ani běžně dostupné
čističe.
 Tento přístroj slouží k
přehrávání disků, které
odpovídají standardu kompaktních disků (CD).
Disky DualDisc a některé hudební disky
zakódované pomocí technologií s ochranou
autorských práv neodpovídají standardu
kompaktních disků (CD), a proto je možné, že tyto
disky nebude možné v tomto přístroji přehrát.
20CZ
 Disky, které tato jednotka NEPŘEHRÁVÁ
 Disky, na kterých jsou štítky, nálepky, lepicí
páska nebo papír. Přehrávání takových disků
může poškodit jednotku nebo zničit disk.
 Disky, které nemají standardní tvar (např. srdce,
čtverec, hvězda). Pokud se o to pokusíte, mohlo
by dojít k poškození přístroje.
 8cm (3 1/4 in) disky.
Poznámky k přehrávání disků CD-R/CD-RW
 Pokud disk obsahující více relací začíná relací CDDA, rozpozná se jako disk CD-DA a ostatní relace
neubude možné přehrát.
 Disky, které tato jednotka NEPŘEHRÁVÁ
 Disky CD-R/CD-RW se špatnou kvalitou
záznamu.
 Disky CD-R/CD-RW nahrané pomocí
nekompatibilního nahrávacího zařízení.
 Disky CD-R/CD-RW, které nejsou správně
ukončeny.
 Disky CD-R/CD-RW/CD-ROM, které nejsou ve
formátu hudebního CD nebo MP3
odpovídajícímu standardu ISO 9660 Úroveň 1/
Úroveň 2, Joliet/Romeo nebo disky s více
relacemi.
Pořadí přehrávání audiosouborů
Kompatibilní model
Bluetooth®
USB
iPhone 5


iPhone 4s


iPod touch
(6. generace)


iPod touch
(5. generace)


iPod nano
(7. generace)

 Označení „Made for iPod“ a „Made for iPhone“
znamenají, že elektronické příslušenství bylo
navrženo speciálně pro připojení k zařízení iPod
nebo iPhone a obdrželo certifikaci vývojáře, že
splňuje výkonové standardy společnosti Apple.
Společnost Apple není zodpovědná za provoz
tohoto zařízení ani za jeho soulad s
bezpečnostními a regulačními normami.
Dovolujeme si vás upozornit, že použití tohoto
příslušenství se zařízeními iPod a iPhone může
ovlivnit výkon bezdrátových systémů.
Budete-li mít k jednotce jakékoliv dotazy nebo
narazíte na problémy, na které nenaleznete
odpovědi v této příručce, obraťte se na nejbližšího
prodejce společnosti Sony.
Složka (album)
Audiosoubor (stopa)
Specifikace
Tuner
iPod
 K jednotce můžete připojit následující modely
přehrávače iPod. Před použitím aktualizujte
software zařízení iPod na nejnovější verzi.
Kompatibilní modely zařízení iPhone/iPod
Kompatibilní model
Bluetooth®
USB
iPhone 7 Plus


iPhone 7


iPhone SE


iPhone 6S Plus


iPhone 6S


iPhone 6 Plus


iPhone 6


iPhone 5S


iPhone 5C


FM
Rozsah ladění:
Při nastavení položky [AREA] na [EUROPE]:
87,5 – 108,0 MHz
Když je položka [AREA] nastavena na [RUSSIA]:
FM1/FM2: 87,5 – 108,0 MHz
(s krokem 50 kHz)
FM3: 65 – 74 MHz (s krokem 30 kHz)
Anténní konektor:
Konektor pro externí anténu
Mezifrekvence:
Při nastavení položky [AREA] na [EUROPE]:
FM CCIR: −1 956,5 kHz až −487,3 kHz a
+500,0 kHz až +2 095,4 kHz
Když je položka [AREA] nastavena na [RUSSIA]:
FM CCIR: −1 956,5 kHz až −487,3 kHz a
+500,0 kHz až +2 095,4 kHz
FM OIRT: -1 815,6 kHz až -943,7 kHz a
+996,6 kHz až +1 776,6 kHz
Využitelná citlivost: 8 dBf
Selektivita: 75 dB při 400 kHz
Odstup signál/šum (monofonní): 73 dB
Odstup kanálů: 50 dB při 1 kHz
Frekvenční odezva: 20 – 15 000 Hz
21CZ
MW/LW (SV/DV)
Rozsah ladění:
MW: 531 – 1 602 kHz
LW: 153 – 279 kHz
Anténní konektor:
Konektor pro externí anténu
Citlivost: MW: 26 μV, LW: 50 μV
CD přehrávač
Odstup signál/šum: 120 dB
Frekvenční odezva: 10 Hz až 20 000 Hz
Kolísání: Neměřitelné
Maximální počet:*1
Složky (alba)*2: 150
Soubory (stopy) a složky*3: 300
Zobrazitelné znaky pro název složky/souboru:
32 (Joliet)/64 (Romeo)
Odpovídající kodeky: MP3 (.mp3), WMA (.wma) a
AAC (.m4a)
*1 Pouze CD-R/CD-RW
*2 Včetně kořenové složky
*3 Pokud některé z názvů složek/souborů obsahují
příliš mnoho znaků, může být menší než změřená
hodnota
Přehrávač USB
Rozhraní: USB (High-speed)
Maximální proud: 1.5 A
Maximální počet rozpoznatelných souborů (stop):
10 000
Kompatibilní protokol Android Open Accessory
(AOA): 2.0
Odpovídající kodeky:
MP3 (.mp3)
Přenosová rychlost: 8 – 320 kb/s (Podporuje
VBR (variabilní přenosová rychlost).)
Vzorkovací frekvence: 16 – 48 kHz
WMA (.wma)
Přenosová rychlost: 32 až 192 kb/s (podpora
VBR (variabilní přenosová rychlost))
Vzorkovací frekvence: 32 kHz, 44,1 kHz, 48
kHz
AAC (.m4a, .mp4)
Přenosová rychlost: 8 kb/s – 320 kb/s
Vzorkovací frekvence: 11,025 kHz až 48 kHz
WAV (.wav)
Bitová hloubka: 16 bitů
Vzorkovací frekvence: 44,1 kHz, 48 kHz
FLAC (.flac)
Bitová hloubka: 16 bitů, 24 bitů
Vzorkovací frekvence: 44,1 kHz, 48 kHz
Bezdrátová komunikace
Komunikační systém:
BLUETOOTH® Standard verze 3.0
Výstup:
BLUETOOTH® Standard Power Class 2
(max. +4 dBm)
Maximální komunikační rozsah*1:
Přímá viditelnost přibl. 10 m (33 stop)
22CZ
Frekvenční pásmo:
pásmo 2,4 GHz (2,4000 GHz – 2,4835 GHz)
Způsob modulace: FHSS
Kompatibilní profily BLUETOOTH*2:
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) 1.3
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile) 1.5
HFP (Handsfree Profile) 1.6
PBAP (Phone Book Access Profile)
SPP (Serial Port Profile)
MAP (Message Access Profile)
HID (Human Interface Device Profile)
Odpovídající kodek:
SBC (.sbc), ACC (.m4a)
*1 Skutečný dosah se liší podle různých faktorů, jako
jsou například překážky mezi zařízeními, magnetická
pole kolem mikrovlnné trouby, statická elektřina,
citlivost příjmu, výkon antény, operační systém,
softwarová aplikace atd.
*2 Profily standardu BLUETOOTH® označují účel
komunikace BLUETOOTH® mezi zařízeními.
Komunikace NFC
Frekvenční pásmo a specifikace maximálního
výkonu
NFC: 13,56 MHz < 60 dBμA/m na vzdálenost 10 m
Výkonový zesilovač
Výstup: Výstupy reproduktorů
Impedance reproduktorů: 4 Ω – 8 Ω
Maximální výstupní výkon: 100 W × 4 (při 4 Ω)
Obecné
Výstupy:
Výstupní audiokonektory (FRONT, REAR, SUB)
Konektor pro ovládání automatické (motorové)
antény a výkonového zesilovače (REM OUT)
Vstupy:
Vstupní konektor pro dálkové ovládání
Vstupní konektor antény
Vstupní konektor MIC (mikrofon)
Vstupní zdířka AUX (stereofonní zdířka mini jack)
port USB
Požadavky na výkon: 12 V= z baterie vozidla
(ukostřen záporný pól)
Jmenovitý proud: 10 A
Rozměry:
Přibližně 178 mm × 100 mm × 178 mm
(7 1/8 palce × 4 palce × 7 1/8 palce) (š/v/h)
Montážní rozměry:
Přibližně 182 mm × 111 mm × 160 mm
(7 1/4 palce × 4 3/8 palce × 6 3/8 palce) (š/v/h)
Hmotnost: přibl. 1,5 kg (3 lb 5 oz)
Obsah balení:
Hlavní jednotka (1)
mikrofon (1)
Součásti pro montáž a propojení (1 sada)
Některé položky z výše uvedeného seznamu
příslušenství nemusí být u vašeho prodejce k
dispozici. Pro další informace se obraťte na svého
prodejce.
Design a technické údaje se mohou měnit bez
předchozího upozornění.
Autorská práva
Slovní značka Bluetooth® a loga jsou registrovanými
ochrannými známkami společnosti Bluetooth SIG,
Inc. a jakékoli použití těchto značek ze strany
společnosti Sony Corporation podléhá licenci.
Ostatní ochranné známky a obchodní názvy jsou
majetkem příslušných vlastníků.
Značka N je ochranná známka nebo registrovaná
ochranná známka společnosti NFC Forum, Inc. v
USA a dalších zemích.
Windows Media je registrovanou ochrannou
známkou nebo ochrannou známkou společnosti
Microsoft Corporation ve Spojených státech a/nebo
dalších zemích.
Tento produkt je chráněn jistými právy duševního
vlastnictví společnosti Microsoft. Je zakázáno
používat nebo distribuovat tuto technologii mimo
tento produkt bez příslušné licence společnosti
Microsoft nebo jejích oprávněných dceřiných
společností.
iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano a iPod touch a
Siri jsou ochranné známky společnosti Apple Inc.,
registrované ve Spojených státech a dalších zemích.
App Store je ochranná známka pro služby
společnosti Apple Inc.
Technologie kódování zvuku MPEG Layer-3 a
patenty jsou licencovány od společnosti Fraunhofer
IIS a Thomson.
Google, Google Play a Android jsou ochrannými
známkami společnosti Google Inc.
libFLAC
Copyright (C) 2000-2009 Josh Coalson
Copyright (C) 2011-2013 Xiph.Org Foundation
Další distribuce a používání ve formě zdrojového
nebo binárního kódu bez úprav nebo s úpravami se
povoluje za předpokladu, že jsou splněny
následující podmínky:
 Při další distribuci zdrojového kódu musí být
zachována výše uvedená poznámka o autorských
právech, tento seznam podmínek a následující
právní omezení.
 Při další distribuci ve formě binárního kódu je
nutno reprodukovat výše uvedenou poznámku o
autorských právech, tento seznam podmínek a
následující právní omezení v dokumentaci nebo
dalších materiálech poskytovaných při distribuci.
 Název nadace Xiph.org ani jména jejích
přispěvatelů nesmí být bez předchozího
výslovného písemného svolení použity
v souvislosti se schválením nebo propagací
produktů odvozených z tohoto softwaru.
TENTO SOFTWARE POSKYTUJÍ DRŽITELÉ
AUTORSKÝCH PRÁV A PŘISPĚVATELÉ „TAK, JAK JE“,
PŘIČEMŽ ODMÍTAJÍ JAKÉKOLI ZÁRUKY, VÝSLOVNĚ
UVEDENÉ NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ, MIMO JINÉ
ZÁRUKY OBCHODOVATELNOSTI A VHODNOSTI PRO
URČITÝ ÚČEL. NADACE ANI PŘISPĚVATELÉ
NEPONESOU V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ODPOVĚDNOST
ZA JAKÉKOLI PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ,
ZVLÁŠTNÍ, EXEMPLÁRNÍ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY
(MIMO JINÉ ZA ŠKODY V SOUVISLOSTI S POŘÍZENÍM
NÁHRADNÍHO ZBOŽÍ NEBO SLUŽEB, NEMOŽNOSTÍ
POUŽITÍ, ZTRÁTY DAT, UŠLÉHO ZISKU NEBO
PŘERUŠENÍ PODNIKÁNÍ) BEZ OHLEDU NA TO, JAK
K TĚMTO ŠKODÁM DOŠLO A ZDA SE ZAKLÁDAJÍ NA
PORUŠENÍ SMLOUVY, OBČANSKOPRÁVNÍM DELIKTU
(VČETNĚ NEDBALOSTI APOD.), OBJEKTIVNÍ
ODPOVĚDNOSTI, PORUŠENÍ ZÁRUK NEBO NA
JAKÉMKOLI JINÉM PRÁVNÍM ZÁKLADĚ, V JAKÉKOLI
SOUVISLOSTI S POUŽÍVÁNÍM TOHOTO SOFTWARU,
A TO ANI V PŘÍPADĚ, ŽE BYLI O MOŽNOSTI VZNIKU
TAKOVÉ ŠKODY INFORMOVÁNI.
Řešení problémů
Následující kontrolní seznam vám pomůže řešit
případné problémy s jednotkou.
Před přečtením tohoto seznamu si přečtěte
postupy týkající se připojení a ovládání.
Podrobnosti o používání pojistky a odebrání
přístroje z palubní desky naleznete v části
„Připojení/montáž“ (strana 29).
Pokud se vám nepodaří problém vyřešit, navštivte
stránky podpory uvedené na zadním krytu.
Obecné
Přístroj se při přehrávání s vysokou hlasitostí
vypíná.
 Přístroj možná není dostatečně napájen
prostřednictvím napájecího kabelu vozidla.
 Zkontrolujte připojení napájení. Nezjistíte-li
žádný problém s připojením, připojte napájecí
kabel přímo k baterii.
Pokud se situaci nezlepší, obraťte se na
nejbližšího prodejce.
Není slyšet žádný zvuk nebo je zvuk příliš tichý.
 Poloha ovladače [FADER] není nastavena pro
systém se dvěma reproduktory.
 Hlasitost přístroje nebo připojeného zařízení je
příliš nízká.
 Zvyšte hlasitost přístroje a připojeného
zařízení.
Neozývá se zvuková signalizace.
 Je připojen volitelný výkonový zesilovač a
nepoužíváte vestavěný zesilovač.
Obsah paměti byl vymazán.
 Stisknuli jste tlačítko obnovení.
 Uložte znovu do paměti.
 Došlo k odpojení napájecího kabelu nebo baterie,
případně nejsou kabely připojeny správně.
23CZ
Byly vymazány uložené stanice
a nastavení hodin.
Došlo k přepálení pojistky.
Při přepínání polohy klíčku zapalování je
slyšet hluk.
 Kabely nejsou správně připojeny ke konektoru
pro napájení elektrického příslušenství vozidla.
Během přehrávání nebo příjmu rozhlasové
stanice se spustí ukázkový režim.
 Pokud je nastavena možnost [DEMO-ON] a po
dobu 5 minut není provedena žádná operace,
spustí se ukázkový režim.
 Nastavte možnost [DEMO-OFF] (strana 16).
Z displeje zmizí údaje nebo se na displeji nic
nezobrazí.
 Je nastavena možnost [DIMMER-ON] (strana 19).
 Pokud podržíte stisknuté tlačítko OFF, displej
zhasne.
 Stiskněte a podržte tlačítko OFF na přístroji,
dokud se displej nerozsvítí.
Displej/podsvícení bliká.
 Napájení je nedostatečné.
 Ujistěte se, že baterie vozu poskytuje jednotce
dostatek energie. (Požadavek na napájení je
12 V=.)
Tlačítka pro ovládání nefungují.
Disk nelze vysunout.
 Připojení není provedeno správně.
 Zkontrolujte připojení jednotky.
Pokud se situace nezlepší, stiskněte tlačítko pro
reset (strana 6). Obsah paměti se vymaže.
Z důvodu bezpečnosti neresetujte jednotku
během řízení.
Příjem rádia
Nelze přijímat stanice.
Zvuk je rušen šumem.
 Připojení není provedeno správně.
 Zkontrolujte připojení antény vozidla.
 Pokud se anténa nevysune, zkontrolujte
připojení ovládacího kabelu automatické
(motorové) antény.
Není možné vyvolat stanice na předvolbách.
 Signál vysílání je příliš slabý.
Nelze naladit frekvence 65 – 74 MHz v pásmu
FM3.
 Položka [AREA] je nastavena na [EUROPE].
 Nastavte položku [AREA] na [RUSSIA] (strana 16).
RDS
Nelze přijímat služby RDS (když je položka
[AREA] nastavena na [RUSSIA]).
 Je zvoleno pásmo FM3.
 Vyberte pásmo FM1 nebo FM2.
 Služby RDS nejsou v aktuální oblasti k dispozici.
24CZ
Po několika sekundách poslechu se spustí
vyhledávání (SEEK).
 Tato stanice není stanicí se službou TP (dopravní
program) nebo má slabý signál.
 Vypněte funkci TA (dopravní hlášení) (strana 10).
Žádné dopravní hlášení.
 Zapněte funkci TA (dopravní hlášení) (strana 10).
 Stanice nevysílá žádné dopravní zpravodajství,
přestože se jedná o stanici se službou TP
(dopravní program).
 Nalaďte jinou stanici.
Místo typu programu se zobrazuje indikace [- - - - - -].
 Aktuálně naladěná stanice není stanicí RDS.
 Nejsou přijímána data RDS.
 Stanice nespecifikuje typ programu.
Název programové služby bliká.
 Aktuálně naladěná stanice nemá alternativní
frekvenci.
 Stiskněte tlačítko SEEK –/+ ve chvíli, kdy bliká
název programové služby. Zobrazí se nápis
[PI SEEK] (Vyhledávání PI) a přístroj spustí
vyhledávání jiné frekvence se stejnými daty
PI (identifikace programu).
Přehrávání disků CD
Disk se nepřehrává.
 Disk je znečištěný nebo deformovaný.
 Vložený disk CD-R/CD-RW není určen pro poslech
hudby (strana 21).
Soubory MP3/WMA/AAC nelze přehrát.
 Disk není kompatibilní s formátem a verzí MP3/
WMA/AAC. Podrobné informace o discích a
formátech, které lze přehrávat, naleznete na
stránkách podpory uvedených na zadní obálce.
U souborů MP3/WMA/AAC trvá déle, než se
spustí přehrávání.
 Spuštění přehrávání následujících typů disků trvá
déle:
 disk se složitou stromovou strukturou,
 disk, který obsahuje více relací (Multi Session),
 disk, na který lze přidávat data.
Zvuk přeskakuje.
 Disk je znečištěný nebo deformovaný.
Přehrávání z USB zařízení
Nelze přehrávat položky z USB zařízení
připojeného prostřednictvím USB rozbočovače.
 Jednotka nerozpozná USB zařízení připojená přes
USB rozbočovač.
Spuštění přehrávání z USB zařízení trvá delší
dobu.
 USB zařízení obsahuje soubory s komplikovanou
stromovou strukturou.
Zvuk je přerušovaný.
 Zvuk může být přerušovaný při vysoké přenosové
rychlosti.
 Soubory s ochranou DRM (Digital Rights
Management) se nemusí v některých případech
přehrát.
Audiosoubor nelze přehrát.
 Zařízení USB naformátovaná jinými systémy
souborů než FAT16 nebo FAT32 nejsou
podporována.*
* Tento přístroj podporuje systémy souborů FAT16
a FAT32, ale některá zařízení USB nemusejí ani jeden
z těchto typů systémů souborů podporovat. Chcete-li
zjistit podrobnosti, nahlédněte do návodu k obsluze
jednotlivých zařízení USB nebo kontaktujte výrobce.
Nelze provádět operace pro přeskočení alba,
přeskočení položek (režim přeskakování)
a vyhledávání stop podle názvu (Quick-BrowZer).
 Tyto operace nelze provádět, když je připojeno
zařízení USB v režimu Android nebo zařízení iPod.
 Nastavte položku [USB MODE] na [MSC/MTP]
(strana 17).
 Odpojte iPod.
 Není nastaven správný režim USB zařízení.
 Ujistěte se, že je režim USB zařízení nastaven
na režim MSC/MTP.
Během přehrávání v režimu Android nelze
reprodukovat zvuk.
 Když je jednotka v režimu Android, zvuk
vystupuje pouze z chytrého telefonu s operačním
systémem Android.
 Zkontrolujte stav aplikace pro přehrávání zvuku
na chytrém telefonu s operačním systémem
Android.
 Přehrávání nemusí probíhat správně. Závisí to
na chytrém telefonu s operačním systémem
Android.
Funkce NFC
Připojení jedním dotykem (NFC) nelze navázat.
 Pokud chytrý telefon nereaguje na dotyk:
 Ujistěte se, že je funkce NFC na chytrém
telefonu zapnuta.
 Přesuňte značku N na chytrém telefonu blíže ke
značce N na přístroji.
 Pokud se chytrý telefon nachází v ochranném
obalu, vyjměte jej.
 Citlivost příjmu NFC se liší v závislosti na zařízení.
Pokud se stále nedaří navázat připojení jedním
dotykem, připojte chytrý telefon manuálně přes
rozhraní BLUETOOTH.
Funkce BLUETOOTH
Připojované zařízení nedokáže detekovat
jednotku.
 Před provedením párování nastavte jednotku do
pohotovostního režimu pro párování.
 Když je připojena k dvěma zařízením
BLUETOOTH, nemůže být jednotka rozpoznána
jiným zařízením.
 Odpojte jedno připojené zařízení a vyhledejte
jednotku z jiného zařízení.
 Pokud provádíte párování zařízení, zapněte
výstup signálu BLUETOOTH (strana 8).
Není možné navázat připojení.
 Připojení je řízeno pouze z jednoho přístroje
(jednotka nebo BLUETOOTH zařízení), nikoliv
z obou přístrojů.
 Z BLUETOOTH zařízení proveďte připojení
k jednotce nebo obráceně.
Název rozpoznaného zařízení se nezobrazí.
 V závislosti na stavu zařízení nemusí jednotka
rozpoznat jeho název.
Není slyšet vyzváněcí tón.
 Nastavte hlasitost otáčením otočného ovladače
během příchozího hovoru.
 U některých připojovaných zařízení nemusí být
vyzváněcí tón odesílán správně.
 Nastavte položku [RINGTONE] na hodnotu [1]
(strana 19).
 Přední reproduktory nejsou připojeny k zařízení.
 Připojte přední reproduktory k zařízení.
Vyzvánění vystupuje pouze z předních
reproduktorů.
Hlas volajícího není slyšet.
 Přední reproduktory nejsou připojeny k zařízení.
 Připojte přední reproduktory k zařízení. Hlas
volajícího vystupuje pouze z předních
reproduktorů.
Druhý účastník vás slyší příliš slabě nebo hlasitě.
 Změňte hlasitost pomocí funkce nastavení
citlivosti mikrofonu (strana 14).
V průběhu telefonního hovoru se objevuje
ozvěna nebo šum.
 Snižte hlasitost.
 Nastavte funkci EC/NC Mode (režim potlačení
ozvěny/šumu) na [EC/NC-1] nebo [EC/NC-2]
(strana 14).
 Je-li okolní hluk hlasitý, zkuste jej snížit.
Například: Máte-li otevřená okna a je slyšet hluk
ze silnice, zavřete je. Je-li příliš slyšet zvuk
ventilátoru klimatizace, snižte jeho otáčky.
Telefon není připojen.
 Při přehrávání zvuku z BLUETOOTH audio zařízení
není telefon připojen, a to ani tehdy, když
stisknete tlačítko CALL.
 Proveďte připojení z telefonu.
Kvalita zvuku telefonního hovoru je špatná.
 Kvalita zvuku telefonního hovoru závisí na
příjmových podmínkách mobilní sítě.
 Je-li příjem špatný, přejeďte s vozidlem na
místo, kde je lepší signál mobilní telefonní sítě.
Hlasitost zvuku z připojeného audio zařízení je
nízká (vysoká).
 Úroveň hlasitosti se u různých audio zařízení liší.
 Změňte hlasitost na připojeném audiozařízení
nebo na jednotce (strana 19).
25CZ
Při přehrávání z audiozařízení BLUETOOTH
přeskakuje zvuk.
 Zmenšete vzdálenost mezi jednotkou a
BLUETOOTH audio zařízením.
 V případě, že je BLUETOOTH audio zařízení
uloženo v obalu, který ruší přenos signálu,
vyjměte jej při používání z tohoto obalu.
 V blízkosti je používáno několik zařízení
BLUETOOTH nebo jiných zařízení, která vysílají
rádiové vlny.
 Vypněte ostatní zařízení.
 Zvětšete vzdálenost od ostatních zařízení.
 Při vytváření připojení mezi jednotkou a
mobilním telefonem se přehrávaný zvuk na chvíli
zastaví. Nejedná se o poruchu.
Po spuštění aplikace „Sony | Music Center“
prostřednictvím funkce BLUETOOTH® se displej
automaticky přepne do režimu [BT AUDIO].
 Selhala aplikace „Sony | Music Center“ nebo
funkce BLUETOOTH®.
 Spusťte aplikaci znovu.
Připojené BLUETOOTH audio zařízení není možné
ovládat.
 Zkontrolujte, zda připojené Bluetooth audio
zařízení podporuje profil AVRCP.
Některé funkce nepracují.
 Zkontrolujte, zda připojované zařízení podporuje
požadovanou funkci.
Po změně režimu USB jednotky na hodnotu
[ANDROID] se aplikace „Sony | Music Center“
automaticky odpojí.
 Chytrý telefon se systémem Android
nepodporuje v režimu Android přehrávání.
 Nastavte režim USB jednotky na hodnotu
[MSC/MTP] a poté navažte spojení s aplikací
„Sony | Music Center“ (strana 14).
Hovor je neúmyslně přijat.
 Připojený telefon je nastaven na automatické
přijetí hovoru.
Zprávy
Spárování nebylo dokončeno v důsledku
překročení časového limitu.
 U některých připojovaných zařízení může být
časový limit pro spárování krátký.
 Zkuste dokončit spárování během tohoto
limitu.
Funkce BLUETOOTH nefunguje.
 Stisknutím tlačítka OFF na více než 2 sekundy
vypněte jednotku a potom ji opět zapněte.
Během handsfree hovoru není slyšet zvuk
z reproduktorů vozidla.
 Pokud je zvuk slyšet z mobilního telefonu,
nastavte na mobilním telefonu výstup zvuku do
reproduktorů vozidla.
Funkce Siri Eyes Free není aktivní.
 Zaregistrujte handsfree pro chytrý telefon
iPhone, který podporuje funkci Siri Eyes Free.
 Na telefonu iPhone aktivujte funkci Siri.
 Zrušte propojení telefonu s přístrojem přes
rozhraní BLUETOOTH a znovu jej připojte.
Aplikace „Sony | Music Center“ se po přepnutí
displeje na text [IPOD] automaticky odpojí.
 Aplikace „Sony | Music Center“ na zařízení
iPhone/iPod nepodporuje přehrávání v režimu
iPod.
 Změňte zdroj jednotky na jiný než [IPOD] a poté
navažte spojení s aplikací „Sony | Music
Center“ (strana 14).
Při provozu se na displeji mohou zobrazit nebo
blikat následující zprávy:
AUDIO OUTPUT ERROR: Mohlo dojít k závadě
uvnitř přístroje.
 Zkontrolujte připojení. Pokud se zpráva na
displeji zobrazuje i nadále, obraťte se na
nejbližšího prodejce společnosti Sony.
INVALID
 Vybraná operace může být neplatná.
OVER TEMPERATURE CAUTION: Je aktivována
funkce ochrany proti přehřátí.
 Snižte hlasitost.
READ: Načítání informací.
 Počkejte, dokud načítání neskončí a automaticky
se nespustí přehrávání. V závislosti na organizaci
souborů to může trvat déle než jednu minutu.
(podtržení): Znak nelze zobrazit.
Při přehrávání disků CD:
Fungování aplikace Sony | Music Center
Název aplikace se neshoduje se skutečnou
aplikací v aplikaci „Sony | Music Center“.
 Spusťte aplikaci znovu z aplikace „Sony | Music
Center“.
26CZ
CD ERROR: Disk nelze přehrát. Disk se automaticky
vysune.
 Vyčistěte disk nebo jej vložte správně. Ujistěte se,
že není prázdný nebo vadný.
CD NO DISC: Není vložen žádný disk.
 Vložte disk obsahující přehrávatelné soubory
(strana 22).
CD NO MUSIC: Disk neobsahuje žádný
přehrávatelný soubor. Disk se automaticky vysune.
 Vložte disk obsahující přehrávatelné soubory
(strana 22).
CD PUSH EJECT: Disk se nepodařilo správně
vysunout.
 Stiskněte tlačítko  (vysunout).
nebo
začátku disku.
: Dosáhli jste konce nebo
Při přehrávání ze zařízení USB:
HUB NO SUPPORT: Rozbočovače USB nejsou
podporovány.
IPOD STOP: Přehrávání souborů ze zařízení iPod
skončilo.
 Spusťte přehrávání ze zařízení iPod/iPhone.
NOT SUPPORT ANDROID MODE
 K jednotce je připojeno zařízení USB, které
nepodporuje AOA (Android Open Accessory) 2.0,
je-li položka [USB MODE] nastavena na
[ANDROID].
 Nastavte položku [USB MODE] na [MSC/MTP]
(strana 17).
USB ERROR: Zařízení USB nelze přehrát.
 Připojte zařízení USB znovu.
USB NO DEVICE: Zařízení USB není připojeno nebo
nebylo rozpoznáno.
 Ujistěte se, že je zařízení USB správně připojeno
spolu s kabelem USB.
USB NO MUSIC: Disk neobsahuje žádný
přehrávatelný soubor.
 Připojte zařízení USB obsahující přehrávatelné
soubory (strana 22).
USB NO SUPPORT: USB zařízení není podporováno.
 Podrobnosti o kompatibilitě vašeho zařízení USB
naleznete na stránkách podpory uvedených na
zadní obálce.
USB OVERLOAD: USB zařízení je přetíženo.
 Odpojte USB zařízení a potom stisknutím tlačítka
SRC změňte zdroj.
 Indikuje, že USB zařízení není v pořádku nebo že
je připojeno nepodporované zařízení.
Při provozu funkce RDS:
NO AF: Žádné alternativní frekvence.
 Stiskněte tlačítko SEEK –/+ ve chvíli, kdy bliká
název programové služby. Zobrazí se nápis [PI
SEEK] a přístroj spustí vyhledávání jiné frekvence
se stejnými daty PI (identifikace programu).
NO PI: Žádná identifikace programu. Vybraná
stanice nevysílá žádné údaje PI (identifikace
programu).
 Vyberte jinou stanici.
NO TP: Žádný dopravní program.
 Přístroj bude pokračovat v hledání dostupných
stanic s dopravním programem (TP).
Funkce BLUETOOTH:
BT AUDIO NO DEVICE: Zařízení BLUETOOTH není
připojeno nebo nebylo rozpoznáno.
 Ujistěte se, že je zařízení BLUETOOTH správně
připojeno a že je navázáno připojení přes
rozhraní BLUETOOTH.
ERROR: Požadovanou operaci se nepodařilo
provést.
 Chvíli počkejte a proveďte operaci znovu.
NO DEVICE: Zařízení BLUETOOTH s podporou HFP
(Handsfree Profile) není připojeno nebo nebylo
rozpoznáno.
 Ujistěte se, že je zařízení BLUETOOTH správně
připojeno, resp. že je navázáno spojení HFP
prostřednictvím zařízení BLUETOOTH.
NO SUPPORT: Vybraná operace není povolena
nebo podporována.
 Ujistěte se, že zařízení BLUETOOTH® podporuje
HFP (profil Handsfree).
UNKNOWN: Jméno nebo telefonní číslo nelze
zobrazit.
WITHHELD: Telefonní číslo je skryto volajícím.
Operace aplikace Sony | Music Center:
APP -----------: Není navázáno připojení s aplikací.
 Navažte znovu spojení s aplikací „Sony | Music
Center“ (strana 14).
APP DISPLAY: Je otevřena obrazovka nastavení
aplikace.
 Tlačítka aktivujete tak, že ukončíte obrazovku
nastavení aplikace.
APP LIST: Je otevřen seznam obsahu disku CD nebo
zařízení USB.
 Tlačítka aktivujete tak, že ukončíte zobrazení
seznamu aplikace.
APP MENU: Je otevřena obrazovka nastavení
aplikace.
 Tlačítka aktivujete tak, že ukončíte obrazovku
nastavení aplikace.
27CZ
APP NO DEVICE: Zařízení obsahující aplikaci není
připojeno nebo nebylo rozpoznáno.
 Navažte spojení prostřednictvím BLUETOOTH® a
navažte znovu spojení s aplikací „Sony | Music
Center“ (strana 14).
APP SOUND: Je otevřena obrazovka aplikace s
nastavením zvuku.
 Tlačítka aktivujete tak, že ukončíte obrazovku
aplikace s nastavením zvuku.
OPEN SONY APP: Aplikace „Sony | Music Center“
není spuštěna.
 Spusťte aplikaci.
SONY APP DISCNCTED: Aplikace je odpojená.
 Navažte spojení s aplikací „Sony | Music Center“
(strana 14).
Funkčnost dálkového ovladače na volantu:
ERROR: Při registraci funkce došlo k chybě.
 Pokračujte v registraci od funkce, při jejíž
registraci došlo k chybě (strana 17).
TIMEOUT: Registrace funkce se nezdařila z důvodu
překročení časového limitu.
 Zkuste registraci dokončit během blikání nápisu
[REGISTER] (přibližně 6 sekund) (strana 17).
Při aktualizaci firmwaru:
ERROR: Na zařízení USB není uložen aktualizační
program.
 Uložte aktualizační program na zařízení USB a
poté opakujte akci (strana 20).
NO DEVICE: Zařízení USB obsahující aktualizační
program není připojeno nebo rozpoznáno.
 Ujistěte se, že je zařízení USB správně připojeno.
 Odpojte zařízení USB a poté jej znovu připojte.
UPDATE ERROR PRESS ENTER: Aktualizace
firmwaru nebyla řádně dokončena.
 Stiskem tlačítka ENTER vymažte zprávu a poté
opakujte akci. Během aktualizace nepřepínejte
zapalování do polohy OFF ani neodpojujte
zařízení USB (strana 20).
Pokud vám tato řešení nepomohou situaci zlepšit,
obraťte se na nejbližšího prodejce Sony.
Pokud vezmete přístroj do opravy z důvodu
problémů s přehráváním CD, přineste s sebou disk,
který jste používali, když problém nastal.
28CZ
Připojení/montáž
Upozornění
 Ujistěte se, že všechny uzemňovací kabely jsou
spojeny s uzemňovacím bodem.
 Ujistěte se, že vodiče nejsou zachyceny pod
šrouby nebo v pohyblivých částech (například v
lištách sedadel).
 Abyste zabránili zkratům, vypněte před
připojením kabelů zapalování vozidla.
 Před připojením napájecího kabelu  ke
konektoru pomocného napájení jej připojte k
jednotce a k reproduktorům.
 Pro zajištění bezpečnosti izolujte případné
nepřipojené kabely elektrickou páskou.
Seznam součástí vyžadovaných
k instalaci


×2


5 × max. 8 mm
(7/32 × max. 5/16 palce)
×4
Bezpečnostní opatření
 Při volbě umístění pro montáž dbejte na to, aby
jednotka nenarušovala běžné úkony řízení.
 Neinstalujte jednotku do oblastí s výskytem
prachu, nečistot, nadměrných vibrací nebo vysoké
teploty (například místa, na která dopadá přímé
sluneční světlo, nebo do blízkosti
horkovzdušného potrubí).
 Pro dosažení pevné bezpečné instalace
používejte při instalaci pouze dodávané montážní
vybavení.
Poznámky k napájecímu kabelu (žlutý kabel)
Při připojování jednotky v kombinaci s ostatními
stereokomponenty musí být proudové hodnocení
obvodu automobilu vyšší než součet kapacit pojistek
všech komponent.
Nastavení montážního úhlu
Montážní úhel nastavte tak, aby byl menší než 45°.



 Tento seznam neuvádí kompletní obsah balení.
 Držák  je k jednotce připevněn ještě před
odesláním. Před montáží jednotky použijte
uvolňovací klíče  k vyjmutí držáku  z přístroje.
Podrobnosti najdete v části „Demontáž držáku“
(strana 33).
 Uvolňovací klíče  uschovejte, protože jsou
nezbytné pro vyjmutí jednotky z vozidla.
29CZ
Zapojení
Subwoofer*1
*3
*3
*3
Výkonový zesilovač*1
*6

*2*7
Podrobnosti naleznete v části „Schéma
zapojení napájení“ (strana 32).
Podrobnosti najdete v části
„Připojení“ (strana 31).
V případě připojení přímo k baterii*8*9
Z kabelového dálkového ovladače
(není součástí dodávky)*4
z antény vozidla*5
30CZ
*1
*2
*3
*4
*5
*6
*7
*8
*9
Není součástí dodávky
Impedance reproduktorů: 4 Ω – 8 Ω × 4
Kabel RCA (není součástí dodávky)
V závislosti na typu vozidla může být nutné pro
kabelové dálkové ovládání použít adaptér (není
součástí dodávky).
Podrobné informace o použití kabelového dálkového
ovladače, viz „Použití kabelového dálkového
ovladače“ (strana 33).
V závislosti na typu vozidla může být nutné připojit
konektor antény (motorové) pomocí adaptéru (není
součástí dodávky).
Nezávisle na tom, zda mikrofon používáte, jej
umístěte tak, aby nepřekážel při jízdních úkonech.
Pokud je tento kabel vedený prostorem pod vašima
nohama, zajistěte jej např. svorkou.
Podrobnosti o montáži mikrofonu naleznete v části
„Instalace mikrofonu“ (strana 32).
Použijte reproduktory se vstupním výkonem RMS o
hodnotě 50 W nebo vyšší. Doporučujeme použít
širokopásmové reproduktory řady Sony XB.
Pokud proudová intenzita pojistky použité ve vozidle
činí 10 A, připojte napájecí kabel přímo k baterii, aby
nedocházelo ke zkratům.
Před připojením je nutné upravit žlutý a černý vodič
napájecího konektoru.
 K napájecímu konektoru vozidla
12
Zdroj nepřetržitého
napájení
Žlutý
13
Ovládání automatické
(motorové) antény a
výkonového zesilovače
(REM OUT)
modrobíle
pruhovaný
14
Spínaný zdroj napájení
osvětlení
oranžovobíle
pruhovaný
15
Spínaný zdroj napájení
Červený
16
Uzemnění
Černý
V případě připojení přímo k baterii
Pokud proudová intenzita pojistky použité ve
vozidle činí 10 A, připojte napájecí kabel přímo k
baterii, aby nedocházelo ke zkratům.
 ke kovové části vozidla
 ke kladnému pólu baterie
Připojení
Pokud vlastníte automatickou (motorovou) anténu
bez reléové skříňky, může připojení tohoto přístroje
pomocí dodávaného napájecího kabelu  anténu
poškodit.
 Ke konektoru reproduktoru vozidla
1
2
3
4
5
6
7
8
Zadní reproduktor
(pravý)
Přední
reproduktor
(pravý)
Přední
reproduktor (levý)
Zadní reproduktor
(levý)

fialový

fialovočerně
pruhovaný

šedý

šedočerně
pruhovaný

Bílý

bíločerně
pruhovaný

Zelená

zelenočerně
pruhovaný
Poznámky
 Navzdory připojení k napájecímu kabelu vozidla
nemusí být přístroj schopen provozu na plný výkon z
důvodu nedostatečného napájení. V takovém případě
připojte napájecí kabel přímo k baterii.
 Všechny napájecí kabely připojené ke kladnému
kolíku baterie je třeba zajistit ve vzdálenosti 450 mm
od kolíku baterie a v úsecích před průchodem přes
jakýkoli kov.
 Kabely baterie, které jsou připojeny k vozidlu
(uzemněny do podvozku)*, musí mít stejný průměr
jako hlavní napájecí kabel připojený k baterii a k
hlavní jednotce.
 Při provozu na plný výkon bude systémem procházet
elektrický proud o síle více než 15 A. Je proto třeba,
aby kabely, které chcete zapojit do konektorů +12 V a
GND na přístroji, měly průměr alespoň 14 (AWG14)
nebo průřezovou plochu alespoň 2 mm² (3/32 palce).
méně než 450 mm
*
pojistka (15 A)
Autobaterie +12
S případnými dotazy nebo problémy ohledně
připojení se obraťte na příslušného prodejce, který
vám poskytne podrobné informace.
31CZ
Snadné připojení subwooferu
Pokud je subwoofer připojen ke kabelu některého
ze zadních reproduktorů, lze jej používat bez
výkonového zesilovače.
Při záměně pozic červeného a žlutého
kabelu
Červený
Červený
Žlutý
Žlutý
Přední reproduktor
12
Spínaný zdroj napájení
Žlutý
15
Zdroj nepřetržitého
napájení
Červený
Subwoofer
Poznámky
 Je vyžadována příprava kabelů zadních reproduktorů.
 Aby nedošlo k poškození, použijte subwoofer s
impedancí 4 až 8 ohmů a s adekvátní zatížitelností.
Spínací zařízení automobilu bez polohy ACC
Červený
Červený
Žlutý
Žlutý
Připojení paměti
Po připojení žlutého kabelu zdroje napájení bude
do paměťového okruhu nepřetržitě dodáváno
napájení, a to i v případě, že je vypnuto zapalování.
Připojení reproduktorů
 Před připojením reproduktorů vypněte jednotku.
 Aby nedošlo k poškození, použijte reproduktory s
impedancí 4 až 8 ohmů a s adekvátní
zatížitelností.
Po správném zapojení konektorů a vodičů
spínaného zdroje napájení připojte jednotku ke
zdroji napájení vozidla. Budete-li mít k připojení
jednotky jakékoliv dotazy nebo narazíte na
problémy, na které nenaleznete odpovědi v této
příručce, obraťte se na prodejce vozidla.
Instalace mikrofonu
Schéma zapojení
Zkontrolujte konektor pomocného napájení vozidla
a zapojte kabely správným způsobem podle
vozidla.
Aby bylo možné během telefonování v režimu
handsfree zachytit váš hlas, je nutné nainstalovat
mikrofon .
Konektor pomocného napájení

Běžné zapojení
Červený
Červený
Žlutý
Žlutý
Spona (není
součástí dodávky)

12
Zdroj nepřetržitého
napájení
Žlutý
15
Spínaný zdroj napájení
Červený
32CZ

Upozornění
 Ovinutí kabelu kolem sloupku řízení nebo řadicí
páky představuje extrémně nebezpečnou situaci.
Ujistěte se, že kabel a ostatní části nijak
nezasahují do řízení.
 Pokud je vaše vozidlo vybaveno airbagy nebo
jiným nárazuvzdorným zařízením, obraťte se před
instalací na prodejnu, kde jste tento přístroj
zakoupili, nebo na prodejce vašeho vozu.
Poznámka
Před nalepením oboustranné pásky  očistěte povrch
palubní desky suchým hadříkem.
Používání kabelového dálkového
ovladače
1
Montáž jednotky do palubní desky
Pro japonská vozidla viz „Montáž jednotky v
japonském automobilu“ (strana 34).
UPOZORNĚNÍ
Při demontáži přístroje z palubní desky se
nedotýkejte jeho levé strany. Chladič na levé
straně přístroje zůstává po použití horký.
Montáž jednotky s dodávaným držákem
Před instalací se ujistěte, že západky na obou
stranách držáku  jsou ohnuty o 3,5 mm
(5/32 palce) směrem dovnitř.
1
Chcete-li aktivovat kabelový dálkový
ovladač, nastavte položku [STR
CONTROL] v nastavení [STEERING] na
hodnotu [PRESET] (strana 17).
Umístěte držák  dovnitř palubní desky
a ohněte svěrky směrem ven, čímž
zajistíte těsné zapadnutí.
Montáž
Demontáž držáku
Před instalací jednotky od ní odpojte držák .
1
Vložte oba uvolňovací klíče , dokud se
neozve kliknutí, stáhněte dolů konzolu
 a oddělte přístroj jeho vytáhnutím
směrem nahoru.

Západka

2
Větší než 182 mm
(7 1/4 palce)
Větší než
111 mm
(4 3/8 palce)
Namontujte jednotku do držáku .


 Otočte hákem směrem dovnitř.
Poznámka
Pokud jsou západky rovné nebo ohnuté směrem ven,
montáž jednotky nebude pevná a může se stát, že
jednotka vypadne.
33CZ
Montáž jednotky v japonském
automobilu
Do některých modelů japonských automobilů nelze
tuto jednotku namontovat. V takovém případě
kontaktujte prodejce společnosti Sony.

K palubní desce / středové konzole
držák
držák
Díly dodané k
vozidlu

Při montáži této jednotky do předinstalovaných
držáků ve vašem vozidle použijte dodávané šrouby
 v příslušných otvorech pro šrouby v závislosti na
vozidle:
T pro vozy TOYOTA a N pro vozy NISSAN.
Poznámka
Abyste předešli problémům, použijte k montáži pouze
dodávané šrouby .
Resetování jednotky
Podrobnosti najdete v části „Resetování přístroje“
(strana 6).
Výměna pojistky
Při výměně pojistky se ujistěte, že
pojistka (15 A)
používáte pojistku, jejíž proudová
hodnota se shoduje s původní
pojistkou. Pokud se pojistka spálí,
zkontrolujte připojení napájení a
pojistku vyměňte. Pokud se
pojistka spálí znovu, mohlo dojít k
závadě uvnitř zařízení. V takovém případě
kontaktujte nejbližšího prodejce společnosti Sony.
34CZ
Z bezpečnostných dôvodov si túto jednotku
nainštalujte do palubnej dosky auta, pretože ľavá
strana jednotky bude počas používania horúca.
Podrobné informácie nájdete v časti Pripojenie a
inštalácia (strana 29).
Vyrobené v Thajsku
Vlastnosti laserovej diódy
 Trvanie žiarenia: nepretržité
 Výstupný výkon lasera: menej ako 53,3 μW
(Tento výkon je hodnota nameraná vo vzdialenosti
200 mm od povrchu objektívu na bloku optickej
prenosky s clonou 7 mm.)
Štítok, na ktorom je uvedené prevádzkové napätie
a ďalšie údaje, je na spodnej strane šasi.
Spoločnosť Sony Corporation týmto vyhlasuje, že
toto vybavenie spĺňa nariadenia smernice
2014/53/EÚ.
Celý text vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na
nasledujúcej internetovej adrese:
http://www.compliance.sony.de/
Toto zariadenie je určené na používanie so
schválenými verziami softvéru, ktoré sú uvedené vo
vyhlásení o zhode EÚ.
Softvér uložený v tomto zariadení preukázateľne
spĺňa kľúčové požiadavky smernice 2014/53/EÚ.
Verzia softvéru: 1_
Verziu softvéru je možné skontrolovať v položke
venovanej nastaveniu firmvéru v ponuke
všeobecných nastavení.
Upozornenie pre zákazníkov:
Nasledujúce informácie sa vzťahujú len na
zariadenia predávané v krajinách, v ktorých
platia smernice EÚ.
Výrobca: Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokio, 108-0075, Japonsko
Zástupca pre zhodu produktu s normami EÚ:
Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited,
Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgicko
Likvidácia odpadových batérií,
elektrického a elektronického
vybavenia (platné v Európskej únii
a ostatných európskych krajinách
so zavedenými systémami
separovaného zberu odpadu)
Tento symbol na produkte, batérii alebo na balení
znamená, že s produktom a batériou nemožno
zaobchádzať ako s domovým odpadom. Na určitých
typoch batérií sa môže tento symbol používať spolu
so symbolom chemickej značky. Symboly chemickej
značky ortuti (Hg) alebo olova (Pb) sa k tomuto
symbolu pridávajú v prípade, ak batéria obsahuje
viac ako 0,0005 % ortuti alebo 0,004 % olova.
2SK
Správnou likvidáciou týchto produktov a batérií
zabránite možnému negatívnemu vplyvu na
životné prostredie a ľudské zdravie, ktorý by inak
hrozil pri nesprávnej likvidácii batérií. Recyklácia
týchto materiálov pomáha šetriť prírodné zdroje.
Ak sú produkty z bezpečnostných, prevádzkových
dôvodov alebo z dôvodu integrity údajov trvalo
pripojené k vstavanej batérii, takúto batériu by mal
vymieňať len kvalifikovaný servisný personál. Po
uplynutí životnosti batérie, elektrických
a elektronických zariadení by ste mali tieto
produkty odovzdať na príslušnom zbernom mieste
určenom na recykláciu elektrických a elektronických
zariadení, aby ste zaručili ich správnu likvidáciu.
Informácie o iných typoch batérií nájdete v časti
o bezpečnom vybratí batérie z produktu. Batériu
odovzdajte v príslušnom zbernom mieste určenom
na recykláciu nepotrebných batérií.
Podrobnejšie informácie o recyklácii tohto produktu
alebo batérie vám poskytne miestny mestský úrad,
miestny úrad zodpovedný za odvoz domového
odpadu alebo obchod, v ktorom ste produkt alebo
batériu kúpili.
Upozornenie, ak zapaľovanie vozidla nemá
polohu ACC
Skontrolujte, či ste nastavili funkciu AUTO OFF
(strana 17). Jednotka sa automaticky úplne vypne
v nastavenom čase po vypnutí jednotky, čím sa
zabráni vybitiu batérie. Ak ste nenastavili funkciu
AUTO OFF, pri každom vypnutí zapaľovania
stlačte tlačidlo OFF a podržte ho, kým zobrazenie
nezmizne.
Odopretie záruk na služby, ktoré ponúkajú
tretie strany
Služby, ktoré ponúkajú tretie strany, sa môžu
zmeniť, pozastaviť alebo ukončiť bez
predchádzajúceho upozornenia. Spoločnosť Sony
v takýchto situáciách nenesie žiadnu
zodpovednosť.
Dôležité upozornenie
Varovanie
SPOLOČNOSŤ SONY NEBUDE V ŽIADNOM PRÍPADE
NIESŤ ZODPOVEDNOSŤ ZA ŽIADNE NÁHODNÉ,
NEPRIAME ALEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY ANI ZA INÉ
POŠKODENIA VRÁTANE, ALE NIE VÝHRADNE, UŠLÉHO
ZISKU, STRATY PRÍJMOV, STRATY ÚDAJOV, STRATY
MOŽNOSTI POUŽÍVAŤ PRODUKT ALEBO AKÉKOĽVEK
SÚVISIACE VYBAVENIE, PRESTOJOV A UŠLÉHO ČASU
KUPUJÚCEHO V SÚVISLOSTI S POUŽÍVANÍM TOHTO
PRODUKTU, JEHO HARDVÉRU A SOFTVÉRU,
PRÍPADNE V DÔSLEDKU JEHO POUŽÍVANIA.
Vážený zákazník, tento produkt obsahuje rádiový
vysielač.
Podľa predpisu EHK OSN č. 10 môžu výrobcovia
vozidiel stanoviť špecifické podmienky týkajúce sa
inštalácie rádiových vysielačov do vozidiel.
Pred inštaláciou tohto produktu do vozidla si
pozrite návod na použitie vozidla, prípadne sa
obráťte na výrobcu alebo predajcu vozidla.
Núdzové hovory
Toto zariadenie BLUETOOTH handsfree do vozidla
a elektronické zariadenie pripojené k zariadeniu
handsfree fungujú pomocou rádiových signálov,
celulárnych a káblových sietí, ako aj funkcie
naprogramovanej používateľom, ktoré nemôžu
zaručiť pripojenie za každých podmienok.
Z tohto dôvodu sa v prípade nevyhnutnej
komunikácie (napríklad v núdzových
zdravotníckych situáciách) nikdy nespoliehajte
výhradne na elektronické zariadenia.
Komunikácia cez BLUETOOTH
 Mikrovlny vyžarované zariadením BLUETOOTH
môžu mať vplyv na fungovanie elektronických
zdravotníckych zariadení. Na nasledujúcich
miestach vypnite túto jednotku a ďalšie
zariadenia BLUETOOTH, pretože môžu
spôsobiť nehodu:
 na miestach, kde sa vyskytujú horľavé plyny,
v nemocniciach, vlakoch, lietadlách alebo na
čerpacích staniciach,
 v blízkosti automatických dverí alebo
požiarnych alarmov.
 Táto jednotka podporuje funkcie zabezpečenia,
ktoré vyhovujú štandardu BLUETOOTH na
poskytnutie bezpečného pripojenia pri použití
bezdrôtovej technológie BLUETOOTH, ale
v závislosti od nastavenia nemusí byť toto
zabezpečenie dostatočné. Pri komunikácii
pomocou bezdrôtovej technológie BLUETOOTH
buďte opatrní.
 Nepreberáme žiadnu zodpovednosť za únik
informácií počas komunikácie cez BLUETOOTH.
Ak máte nejaké otázky alebo problémy s jednotkou,
ktoré sa v tomto návode nespomínajú, obráťte sa na
najbližšieho predajcu produktov spoločnosti Sony.
3SK
Pripojenie a inštalácia
Obsah
Sprievodca komponentmi a ovládacími prvkami . . . 5
Úvodné informácie
Obnovenie nastavení jednotky . . . . . . . . . . . . . . . .
Nastavenie hodín . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kontrola napätia batérie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Príprava zariadenia BLUETOOTH . . . . . . . . . . . . . . .
Pripojenie zariadenia USB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pripojenie iného prenosného zvukového
zariadenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
6
7
7
9
9
Počúvanie rádia
Počúvanie rádia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Používanie rozhlasového údajového
systému (RDS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Prehrávanie
Prehrávanie disku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prehrávanie z USB zariadenia . . . . . . . . . . . . . . . .
Prehrávanie zo zariadenia BLUETOOTH. . . . . . . . .
Vyhľadávanie a prehrávanie skladieb . . . . . . . . . .
11
11
11
12
Telefonovanie bez pomoci rúk
(len cez BLUETOOTH)
Prevzatie hovoru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Uskutočnenie hovoru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Operácie dostupné počas hovoru . . . . . . . . . . . . . 14
Užitočné funkcie
Sony | Music Center so zariadením iPhone/
smartfónom so systémom Android. . . . . . . . . 14
Používanie funkcie Siri Eyes Free . . . . . . . . . . . . . . 16
Nastavenia
Zrušenie režimu DEMO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Základné nastavenia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Všeobecné nastavenia (GENERAL) . . . . . . . . . . . . 16
Nastavenie zvuku (SOUND) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Nastavenie displeja (DISPLAY) . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Nastavenie pripojenia BLUETOOTH (BLUETOOTH) . . . 20
Nastavenie aplikácie Sony | Music Center
(SONY APP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Ďalšie informácie
Aktualizácia firmvéru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bezpečnostné upozornenia . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Technické parametre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Riešenie problémov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hlásenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4SK
20
20
21
23
26
Varovania. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zoznam súčastí na inštaláciu . . . . . . . . . . . . . . . .
Pripojenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Inštalácia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
29
29
30
33
Sprievodca komponentmi a ovládacími prvkami
Hlavná jednotka

(prehľadávanie) (strana 12)
Prechod do režimu prehľadávania počas
prehrávania.
(Nie je k dispozícii, ak je pripojené zariadenie
USB v režime Android™ alebo iPod.)
Tlačidlo PTY (typ programu)
Výber typu programu (PTY) v službe RDS.
 SRC (zdroj)
Zapnutie napájania.
Zmena zdroja.
OFF
Stlačením a podržaním tohto tlačidla 1 sekundu
sa vypne zdroj a zobrazia sa hodiny.
Stlačením a podržaním najmenej 2 sekundy sa
vypne napájanie a zobrazenie na displeji.
 EXTRA BASS
Zosilnenie basového zvuku v súlade s úrovňou
hlasitosti. Stláčaním tohto tlačidla zmeníte
nastavenie EXTRA BASS: [1], [2], [OFF].
 Zásuvka na disk
 Okno displeja
 Port USB
  (vysunutie disku)

/
(SEEK –/+)
Automatické ladenie rozhlasových staníc.
Stlačením a podržaním naladíte stanice
manuálne.
Tlačidlá /
(predchádzajúce/nasledujúce)
Tlačidlo /
(rýchly posun dozadu alebo dopredu)
 MODE (strana 9, 14)
Tlačidlo
(späť)
Návrat na predchádzajúce zobrazenie.
 CALL
Prechod do ponuky hovorov. Prijatie alebo
ukončenie hovoru.
Stlačením a podržaním tlačidla dlhšie ako
2 sekundy prepnete na signál BLUETOOTH.
 Snímač diaľkového ovládača
 Číselné tlačidlá (1 až 6)
Ladenie uložených rozhlasových staníc.
Stlačením a podržaním tlačidla stanice uložíte.
ALBUM /
Preskočenie albumu vo zvukovom zariadení.
Stlačením a podržaním nastavíte trvalé
preskakovanie albumov.
(Nie je k dispozícii, ak je pripojené zariadenie
USB v režime Android alebo zariadenie iPod.)
5SK
(opakovanie)
(Nie je k dispozícii, ak je pripojené zariadenie
USB v režime Android.)
Tlačidlo
Úvodné informácie
(náhodný výber)
(Nie je k dispozícii, ak je pripojené zariadenie
USB v režime Android.)
Obnovenie nastavení jednotky
Tlačidlo MIC (strana 14)
Pred prvým použitím jednotky po výmene
autobatérie alebo zmene pripojení musíte obnoviť
nastavenia jednotky.
Guľôčkovým perom alebo podobným predmetom
stlačte tlačidlo obnovenia nastavení.
 (prehrávanie/pozastavenie)
 Tlačidlo obnovenia nastavení (strana 6)
 Ovládací volič
Otáčaním voliča sa nastavuje hlasitosť.
Tlačidlo PUSH ENTER
Potvrdenie výberu danej položky.
Zdroj sa vyberá stlačením tlačidla SRC a
otáčaním a následným stlačením ovládacieho
voliča (časový limit 2 sekundy).
MENU
Otvorenie ponuky nastavení.
VOICE (strana 14, 15, 16)
Stlačením a podržaním tohto tlačidla na dlhšie
než 2 sekundy aktivujete hlasové vytáčanie,
rozpoznávanie hlasu (iba smartfóny so
systémom Android) alebo funkciu Siri
(iba iPhone).
Značka N
Keď sa smartfónom Android dotknete
ovládacieho voliča, nadviaže sa pripojenie
BLUETOOTH.
 Konektor vstupu AUX
 DSPL (displej)
Stlačením tlačidla zmeníte položky na displeji.
Tlačidlo SCRL (posúvanie)
Stlačením a podržaním prechádzate položkami
na displeji.
Poznámka
Vynulovaním jednotky sa vymaže nastavenie hodín
a časť uloženého obsahu.
Nastavenie oblasti/regiónu
Po vynulovaní jednotky sa zobrazí nastavenie
oblasti/regiónu.
1
Stlačte tlačidlo ENTER, kým sa zobrazuje
položka [AREA].
Zobrazí sa aktuálne nastavená oblasť/región.
2
Otáčaním ovládacieho voliča vyberte
[EUROPE] alebo [RUSSIA] a stlačte
ovládací volič.
3
Otáčaním ovládacieho voliča vyberte
[YES] alebo [NO] a stlačte ovládací volič.
Ak sa zmení nastavenie oblasti/regiónu,
jednotka sa vynuluje a zobrazia sa hodiny.
Toto nastavenie môžete konfigurovať v ponuke
všeobecných nastavení (strana 16).
Nastavenie hodín
1
Stlačte tlačidlo MENU, otáčaním
ovládacieho voliča vyberte [GENERAL]
a stlačte ovládací volič.
2
Otáčaním ovládacieho voliča vyberte
položku [CLOCK ADJ] a stlačte ovládací
volič.
Indikátor hodín zabliká.
3
Hodiny a minúty nastavíte otáčaním
ovládacieho voliča.
Digitálny indikátor posuniete stlačením tlačidla
/ (SEEK –/+).
4
Keď nastavíte minúty, stlačte tlačidlo
MENU.
Nastavenie sa dokončí a hodiny sa spustia.
Zobrazenie hodín
Stlačte tlačidlo DSPL.
6SK
Kontrola napätia batérie
Môžete skontrolovať aktuálne napätie batérie.
(Nie je k dispozícii, keď je zdroj vypnutý
a zobrazujú sa hodiny.)
1
Opakovane stláčajte tlačidlo DSPL,
kým sa nezobrazí napätie batérie.
Príprava zariadenia BLUETOOTH
Môžete prehrávať hudbu alebo telefonovať bez
pomoci rúk v závislosti od zariadenia
kompatibilného s funkciou BLUETOOTH, ako je
smartfón, mobilný telefón a zvukové zariadenie
(ďalej len „zariadenie BLUETOOTH“, ak nie je
uvedené inak). Podrobné informácie o pripojení
nájdete v návode na použitie dodanom
s príslušným zariadením.
Pred pripojením zariadenia znížte hlasitosť
jednotky, inak sa môže reprodukovať hlasný zvuk.
Odpojenie jedným dotykom
Značky N na jednotke sa znova dotknite značkou
N na smartfóne.
Poznámky
 Pri vytváraní pripojenia narábajte so smartfónom
opatrne, aby ste ho nepoškriabali.
 Pripojenie jedným dotykom nie je možné, keď je
jednotka pripojená už k dvom zariadeniam
kompatibilným s funkciou NFC. V takomto prípade
jedno zo zariadení odpojte a znova vytvorte spojenie
so smartfónom.
Párovanie a pripojenie zariadenia
BLUETOOTH
Pri prvom pripojení zariadenia BLUETOOTH
sa vyžaduje vzájomná registrácia (nazýva sa
„párovanie“). Vďaka párovaniu sa jednotka
a ostatné zariadenia medzi sebou vzájomne
rozpoznajú. Jednotka sa dá pripojiť
k dvom zariadeniam BLUETOOTH (k dvom
mobilným telefónom alebo k mobilnému telefónu
a zvukovému zariadeniu).
Pripojenie k smartfónu jedným
dotykom (NFC)
Keď sa ovládacieho voliča na jednotke dotknete
smartfónom kompatibilným s technológiou NFC*,
jednotka sa automaticky spáruje a pripojí
k smartfónu.
* NFC (Near Field Communication) je technológia, ktorá
umožňuje bezdrôtovú komunikáciu krátkeho dosahu
medzi rôznymi zariadeniami, ako sú mobilné telefóny
a značky IC. Vďaka funkcii NFC nadviažete dátovú
komunikáciu veľmi ľahko. Stačí, keď sa dotknete
príslušného symbolu alebo označeného miesta na
zariadeniach kompatibilných s funkciou NFC.
V prípade smartfónu so systémom Android 4.0
alebo staršou verziou je potrebné prevziať aplikáciu
NFC Easy Connect zo služby Google Play™.
V niektorých krajinách alebo regiónoch sa táto
aplikácia nemusí dať prevziať.
1
2
1
Zariadenie BLUETOOTH umiestnite do
okruhu 1 m (3 stopy) od jednotky.
2
Stlačte tlačidlo MENU, otáčaním
ovládacieho voliča vyberte [BLUETOOTH]
a stlačte ovládací volič.
3
Otáčaním ovládacieho voliča vyberte
položku [PAIRING] a stlačte ovládací
volič.
4
Otáčaním ovládacieho voliča vyberte
možnosť [DEVICE 1]* alebo [DEVICE 2]*
a stlačte ovládací volič.
Kým je jednotka v pohotovostnom režime
párovania, bliká indikátor .
* Po dokončení párovania sa názov [DEVICE 1]
alebo [DEVICE 2] zmení na názov
spárovaného zariadenia.
V smartfóne aktivujte funkciu NFC.
Podrobné informácie nájdete v návode na
použitie dodanom so smartfónom.
5
Značky N na jednotke sa dotknite
značkou N na smartfóne.
Párovanie urobte v zariadení
BLUETOOTH, aby jednotku rozpoznalo.
6
Vyberte položku [WX-XB100BT]
zobrazenú na displeji zariadenia
BLUETOOTH.
Ak sa názov vášho modelu nezobrazuje,
zopakujte postup od kroku č. 2.
WX-XB100BT
Skontrolujte, či na displeji jednotky svieti
indikátor .
7SK
7
Ak zariadenie BLUETOOTH vyžaduje
prístupový kľúč*, zadajte [0000].
Ikony na displeji:
Rozsvieti sa, keď je k dispozícii
telefonovanie bez pomoci rúk po zapnutí
profilu HFP (handsfree).
* V závislosti od zariadenia sa prístupový kľúč môže
nazývať prístupový kód, PIN kód, číslo PIN alebo
aj heslo.
Rozsvieti sa, ak zvukové zariadenie
podporuje prehrávanie po zapnutí
profilu A2DP.
Zadajte prístupový kľúč
Pripojenie naposledy pripojeného
zariadenia z tejto jednotky
[0000]
Po spárovaní zostane indikátor
8
svietiť.
Výberom jednotky v zariadení
BLUETOOTH vytvoríte pripojenie
BLUETOOTH.
Po pripojení sa rozsvieti indikátor
alebo
.
Poznámka
Počas pripojenia k zariadeniu BLUETOOTH sa táto
jednotka nedá rozpoznať v inom zariadení. Ak chcete
zapnúť detekciu, prejdite do režimu párovania
a jednotku vyhľadajte z iného zariadenia.
Spustenie prehrávania
Podrobné informácie nájdete v časti Prehrávanie zo
zariadenia BLUETOOTH (str. 11).
Odpojenie spárovaného zariadenia
Na odpojenie jednotky a zariadenia BLUETOOTH po
ich spárovaní vykonajte kroky 2 až 4.
Pripojenie k spárovanému zariadeniu
BLUETOOTH
Ak chcete používať spárované zariadenie, musíte
ho pripojiť k jednotke. Niektoré spárované
zariadenia sa pripoja automaticky.
1
2
Stlačte tlačidlo MENU, otáčaním
ovládacieho voliča vyberte [BLUETOOTH]
a stlačte ovládací volič.
Poznámka
Pri prehrávaní zvuku cez BLUETOOTH sa z jednotky
nemôžete pripojiť k mobilnému telefónu. Môžete sa
však pripojiť z mobilného telefónu k jednotke.
Tip
Pri zapnutom signáli BLUETOOTH: Keď je zapaľovanie
zapnuté, jednotka sa znova automaticky pripojí
k naposledy pripojenému mobilnému telefónu.
Inštalácia mikrofónu
Podrobné informácie nájdete v časti Inštalácia
mikrofónu (str. 32).
Pripojenie k iPhonu alebo iPodu
(automatické párovanie cez
BLUETOOTH)
Keď je k portu USB pripojené zariadenie iPhone
alebo iPod so systémom iOS5 alebo novším,
jednotka sa automaticky spáruje a pripojí
k zariadeniu iPhone alebo iPod.
Ak chcete povoliť automatické párovanie
BLUETOOTH, skontrolujte, či je funkcia [AUTO PAIR]
v ponuke [BLUETOOTH] nastavená na možnosť [ON]
(strana 20).
1
Aktivujte funkciu BLUETOOTH v iPhone/
iPode.
2
Pripojte iPhone alebo iPod k portu USB.
Otáčaním ovládacieho voliča vyberte
položku [BT SIGNAL] a stlačte ovládací
volič.
Skontrolujte, či sa rozsvietil indikátor
.
3
V zariadení BLUETOOTH aktivujte funkciu
BLUETOOTH.
4
Pripojte sa k tejto jednotke pomocou
zariadenia BLUETOOTH.
Rozsvieti sa indikátor
8SK
V zariadení BLUETOOTH aktivujte funkciu
BLUETOOTH.
Ak sa chcete pripojiť k zvukovému zariadeniu,
stláčaním tlačidla SRC vyberte [BT AUDIO] a stlačte
tlačidlo  (prehrať/pozastaviť).
Ak sa chcete pripojiť k mobilnému telefónu, stlačte
tlačidlo CALL.
alebo
.
Skontrolujte, či na displeji jednotky svieti
indikátor .
Poznámky
 Automatické párovanie cez BLUETOOTH nie je možné,
ak je jednotka pripojená už k dvom zariadeniam
BLUETOOTH. V takomto prípade odpojte jedno zo
zariadení a potom znova pripojte
iPhone/iPod.
 Ak automatické párovanie cez BLUETOOTH nie je
vytvorené, pozrite si časť Príprava zariadenia
BLUETOOTH (strana 7).
Pripojenie zariadenia USB
1
2
Znížte hlasitosť v jednotke.
Počúvanie rádia
Počúvanie rádia
Ak chcete počúvať rádio, stlačením tlačidla SRC
vyberte [TUNER].
Automatické ukladanie (pamäť BTM)
1
Stlačením tlačidla MODE zmeňte pásmo
(FM1, FM2, FM3, MW alebo LW).
2
Stlačte tlačidlo MENU, otáčaním
ovládacieho voliča vyberte [GENERAL]
a stlačte ovládací volič.
3
Otáčaním ovládacieho voliča vyberte
nastavenie [BTM] a stlačte ovládací volič.
K jednotke pripojte zariadenie USB.
Ak chcete pripojiť zariadenie iPod alebo iPhone,
použite kábel USB pre zariadenie iPod
(nedodáva sa).
Jednotka uloží stanice v poradí podľa frekvencie
na číselných tlačidlách.
Ladenie
Pripojenie iného prenosného
zvukového zariadenia
1
2
3
1
Stlačením tlačidla MODE zmeňte pásmo
(FM1, FM2, FM3, MW alebo LW).
2
Vykonajte ladenie.
Manuálne ladenie
Stlačením a podržaním tlačidla /
(SEEK –/+) vyhľadajte približnú frekvenciu
a potom opakovaným stláčaním tlačidla
/ (SEEK –/+) dolaďte želanú frekvenciu.
Vypnite prenosné zvukové zariadenie.
Znížte hlasitosť v jednotke.
Pomocou pripojovacieho kábla
(nedodáva sa)* pripojte prenosné
zvukové zariadenie k vstupnému
konektoru AUX (stereofónny
minikonektor) na jednotke.
* Vždy používajte rovnú zástrčku.
Automatické ladenie
Stlačte tlačidlo / (SEEK –/+).
Vyhľadávanie sa zastaví, keď jednotka zachytí
signál stanice.
Manuálne ukladanie staníc
1
Počas príjmu stanice, ktorú chcete uložiť,
stlačte a podržte číselné tlačidlo (1 až 6),
kým sa nezobrazí položka [MEMORY].
Ladenie uložených staníc
4
Stláčaním tlačidla SRC vyberte [AUX].
1
Vyberte pásmo a stlačte číselné tlačidlo
(1 až 6).
Prispôsobenie hlasitosti pripojeného
zariadenia iným zdrojom
Spustite prehrávanie prenosného zvukového
zariadenia so strednou úrovňou hlasitosti a na
jednotke nastavte obvyklú hlasitosť.
Stlačte tlačidlo MENU a vyberte položku [SOUND] 
[AUX VOLUME] (strana 19).
9SK
Používanie rozhlasového
údajového systému (RDS)
Nastavenie alternatívnych frekvencií
(AF) a hlásení o dopravnej situácii (TA)
Funkcia AF nepretržite opakovane ladí stanicu na
najintenzívnejší signál v sieti a funkcia TA poskytuje
aktuálne dopravné informácie alebo programy
o dopravnej situácii (TP), ak sú k dispozícii.
1
Stlačte tlačidlo MENU, otáčaním
ovládacieho voliča vyberte možnosť
[GENERAL] a stlačte ovládací volič.
2
Otáčaním ovládacieho voliča vyberte
položku [AF/TA] a stlačte ovládací volič.
3
Otáčaním ovládacieho voliča vyberte
možnosť [AF-ON], [TA-ON], [AF/TA-ON]
alebo [AF/TA-OFF] a stlačte ovládací
vodič.
Ukladanie staníc RDS s nastavením AF a TA
Stanice RDS môžete predvoliť spolu s nastavením
AF/TA. Nastavte funkcie AF a TA a uložte stanicu
pomocou pamäte BTM alebo manuálne. Ak
predvoľbu nastavujete manuálne, môžete predvoliť
aj stanice, ktoré neposkytujú služby RDS.
Príjem núdzových hlásení
Keď je funkcia AF alebo TA zapnutá, núdzové
oznámenia automaticky prerušia aktuálne
vybratý zdroj.
Nastavenie úrovne hlasitosti počas hlásenia
o dopravnej situácii
Úroveň hlasitosti sa uloží do pamäte pre neskoršie
hlásenia o dopravnej situácii, nezávisle od bežnej
hlasitosti.
Zachovanie jedného regionálneho programu
(REGIONAL)
Keď sú zapnuté funkcie AF a REGIONAL, vysielanie
sa neprepne na inú regionálnu stanicu so silnejšou
frekvenciou. Ak opustíte oblasť príjmu tohto
regionálneho programu, počas príjmu v pásme FM
nastavte v ponuke [GENERAL] položku [REGIONAL]
na možnosť [REG-OFF] (strana 17).
Táto funkcia nefunguje v Spojenom kráľovstve
a v niektorých ďalších oblastiach.
Funkcia lokálneho prepojenia
(len Spojené kráľovstvo)
Táto funkcia umožňuje vybrať iné lokálne stanice
v danej oblasti, aj keď ich nemáte uložené na
číselných tlačidlách.
Počas vysielania v pásme FM stlačte číselné tlačidlo
(1 až 6), v rámci ktorého je uložená lokálna stanica.
Do 5 sekúnd znova stlačte číselné tlačidlo lokálnej
stanice. Tento postup opakujte, kým nenaladíte
lokálnu stanicu.
10SK
Výber typov programov (PTY)
1
Počas príjmu v pásme FM stlačte
tlačidlo PTY.
2
Otáčajte ovládacím voličom, kým sa
nezobrazí požadovaný typ programu,
a stlačte ovládací volič.
Jednotka začne vyhľadávať stanicu, ktorá vysiela
vybratý typ programu.
Typy programov
NEWS (správy), AFFAIRS (aktuálne udalosti),
INFO (informácie), SPORT (šport), EDUCATE
(vzdelávanie), DRAMA (dráma), CULTURE (kultúra),
SCIENCE (veda), VARIED (rôzne), POP M
(populárna hudba), ROCK M (rocková hudba),
EASY M (komerčná formát), LIGHT M
(jemná klasická hudba), CLASSICS (vážna klasická
hudba), OTHER M (iná hudba), WEATHER (počasie),
FINANCE (financie), CHILDREN (detský program),
SOCIAL A (spoločenské udalosti), RELIGION
(náboženstvo), PHONE IN (program s telefonickou
účasťou divákov), TRAVEL (cestovanie), LEISURE
(voľný čas), JAZZ (džezová hudba), COUNTRY
(country hudba), NATION M (ľudová hudba),
OLDIES (staré hity), FOLK M (folková hudba),
DOCUMENT (dokumentaristika)
Nastavenie hodín (CT)
Hodiny sa dajú nastaviť pomocou údajov CT
vysielaných stanicami RDS.
1
Nastavte položku [CT] v ponuke
[GENERAL] na možnosť [CT-ON]
(strana 17).
Prehrávanie
Prehrávanie disku
1
Pred vytvorením pripojenia vyberte režim USB
(režim Android alebo režim MSC/MTP) v závislosti
od zariadenia USB (strana 17).
1
Pripojte zariadenie USB k portu USB
(strana 9).
Spustí sa prehrávanie.
Ak je zariadenie už pripojené a chcete spustiť
prehrávanie, stláčaním tlačidla SRC vyberte
položku [USB] (keď sa iPod rozpozná, na displeji
sa zobrazí text [IPOD]).
Vložte disk (označenou stranou nahor).
2
Nastavte hlasitosť na tejto jednotke.
Zastavenie prehrávania
Stlačte a 1 sekundu podržte tlačidlo OFF.
Odpojenie zariadenia
Zastavte prehrávanie a potom zariadenie odpojte.
Prehrávanie sa spustí automaticky.
Upozornenie v prípade iPhonu
Prehrávanie z USB zariadenia
Výraz „iPod“ sa v tomto návode na použitie používa
na všeobecné označenie funkcií zariadenia iPod
v iPodoch a iPhonoch, ak nie je v texte alebo na
obrázkoch uvedené inak.
Podrobné informácie o kompatibilite zariadenia
iPod nájdete v časti O zariadení iPod (str. 21) alebo
na lokalite zákazníckej podpory uvedenej na
zadnom obale.
Použiť sa môžu zariadenia USB typu AOA
(príslušenstvo Android Open Accessory) 2.0, MSC
(Mass Storage Class) a MTP (Media Transfer
Protocol)* kompatibilné so štandardom USB.
V závislosti od zariadenia USB môžete v jednotke
vybrať režim Android alebo režim MSC/MTP.
Niektoré prehrávače digitálnych médií alebo
smartfóny so systémom Android môžu vyžadovať
nastavenie režimu MTP.
* Napríklad kľúč USB, prehrávač digitálnych médií,
smartfón so systémom Android
Poznámky
 Podrobné informácie o kompatibilite zariadenia USB
nájdete na lokalite zákazníckej podpory uvedenej na
zadnom obale.
 Smartfóny s operačným systémom Android 4.1 alebo
novším podporujú príslušenstvo typu Android Open
Accessory 2.0 (AOA 2.0). Niektoré smartfóny však
nemusia plne podporovať štandard AOA 2.0, a to ani
v prípade, že je nainštalovaný operačný systém
Android 4.1 alebo novší.
Podrobné informácie o kompatibilite smartfónu so
systémom Android získate na lokalite zákazníckej
podpory uvedenej na zadnom kryte.
 Prehrávanie nasledujúcich súborov nie je
podporované.
MP3/WMA/AAC/FLAC:
 súbory chránené autorskými právami
 súbory DRM (Digital Rights Management – Správa
digitálnych práv)
 viackanálové zvukové súbory
MP3/WMA/AAC:
 súbory s bezstratovou kompresiou
WAV:
 viackanálové zvukové súbory
Keď pripojíte iPhone cez USB, hlasitosť hovorov
v telefóne ovláda iPhone, nie jednotka. Dávajte
pozor, aby ste v jednotke počas hovoru neúmyselne
nezvýšili hlasitosť, pretože to môže mať za následok
neočakávane hlasný zvuk po ukončení hovoru.
Prehrávanie zo zariadenia
BLUETOOTH
Môžete prehrávať obsah pripojeného zariadenia,
ktoré podporuje profil BLUETOOTH A2DP
(Advanced Audio Distribution Profile).
1
Cez BLUETOOTH sa pripojte k zvukovému
zariadeniu (strana 7).
Ak chcete vybrať zvukové zariadenie, stlačte
tlačidlo MENU a vyberte položky [BLUETOOTH] 
[AUDIO DEV] (strana 20).
2
Stláčaním tlačidla SRC vyberte
[BT AUDIO].
3
Spustite prehrávanie zo zvukového
zariadenia.
4
Nastavte hlasitosť na tejto jednotke.
Poznámky
 V závislosti od zvukového zariadenia sa na jednotke
nemusia zobraziť informácie, ako je názov, číslo a
trvanie skladby a stav prehrávania.
 Aj keď sa v jednotke zmení zdroj, prehrávanie zo
zvukového zariadenia sa nezastaví.
 Hlásenie [BT AUDIO] sa na displeji nezobrazí, kým je
spustená aplikácia Sony | Music Center cez funkciu
BLUETOOTH.
11SK
Prispôsobenie hlasitosti zariadenia
BLUETOOTH iným zdrojom
Spustite prehrávanie zvukového zariadenia
BLUETOOTH so strednou hlasitosťou a na jednotke
nastavte obvyklú hlasitosť.
Stlačte tlačidlo MENU a vyberte položky [SOUND] 
[BTA VOLUME] (strana 19).
Vyhľadávanie a prehrávanie
skladieb
Opakované a náhodné prehrávanie
Vyhľadávanie preskakovaním položiek
(režim preskakovania)
Nie je k dispozícii, ak je pripojené USB zariadenie
v režime Android alebo zariadenie iPod.
1
2
3
Opakovaným stláčaním tlačidla
(opakovanie) alebo
(náhodné
prehrávanie) počas prehrávania vyberte
režim prehrávania.
Spustenie prehrávania vo vybratom režime
môže chvíľu trvať.
Dostupné režimy prehrávania sa líšia v závislosti od
vybratého zdroja zvuku.
Vyhľadávanie skladby podľa názvu
(režim Quick-BrowZer™)
Nie je k dispozícii, ak je pripojené USB zariadenie
v režime Android alebo zariadenie iPod.
1
Počas prehrávania v režime CD, USB
alebo BT AUDIO*1 stlačením tlačidla
(prehľadávať)*2 otvoríte zoznam
kategórií vyhľadávania.
Po zobrazení zoznamu skladieb opakovane
stláčajte tlačidlo
(späť), až kým sa nezobrazí
požadovaná kategória vyhľadávania.
*1 Dostupné iba pre zvukové zariadenia s podporou
profilu AVRCP (Audio Video Remote Control
Profile) 1.4 alebo novšieho.
*2 Ak počas prehrávania zo zariadenia USB podržíte
tlačidlo
(prehľadávať) dlhšie ako 2 sekundy,
vrátite sa priamo na začiatok zoznamu kategórií.
2
Otáčaním ovládacieho voliča vyberte
kategóriu vyhľadávania a jeho stlačením
výber potvrďte.
3
Skladbu vyhľadajte zopakovaním
kroku 2.
Spustí sa prehrávanie.
Ukončenie režimu Quick-BrowZer
Stlačte tlačidlo (prehľadávanie).
12SK
(prehľadávať).
Stlačte tlačidlo  (SEEK +).
Otáčaním ovládacieho voliča vyberte
položku.
Položky v zozname sa preskakujú v krokoch
po 10 % z celkového počtu položiek.
4
Nie je k dispozícii, ak je pripojené zariadenie USB
v režime Android.
1
Stlačte tlačidlo
Stlačením tlačidla ENTER sa vrátite
na režim Quick-BrowZer.
Zobrazí sa vybratá položka.
5
Otáčaním ovládacieho voliča vyberte
požadovanú položku a stlačte
ovládací volič.
Spustí sa prehrávanie.
5
Telefonovanie bez pomoci rúk
(len cez BLUETOOTH)
Ak chcete používať mobilný telefón, pripojte ho
k tejto jednotke. K jednotke môžete pripojiť dva
mobilné telefóny. Podrobné informácie nájdete
v časti Príprava zariadenia BLUETOOTH (str. 7).
Otáčaním ovládacieho voliča vyberte
zo zoznamu čísel požadované číslo
a stlačte ho.
Začne sa telefonický hovor.
Z histórie hovorov
1
Stlačte tlačidlo CALL.
Ak sú k jednotke pripojené dva mobilné
telefóny, otáčaním ovládacieho voliča vyberte
ktorýkoľvek z nich a stlačte ovládací volič.
2
Otáčaním ovládacieho voliča vyberte
[RECENT CALL] a stlačte ovládací volič.
Zobrazí sa zoznam histórie hovorov.
Prevzatie hovoru
1
3
Keď dostanete hovor so zvonením,
stlačte tlačidlo CALL.
Začne sa telefonický hovor.
Začne sa telefonický hovor.
Poznámka
Zvonenie a hlas hovoriaceho sa reprodukujú iba
z predných reproduktorov.
Odmietnutie hovoru
Otáčaním ovládacieho voliča vyberte
z histórie hovorov požadované meno
alebo telefónne číslo a stlačte
ovládací volič.
Zadaním telefónneho čísla
1
Stlačte tlačidlo CALL.
Ak sú k jednotke pripojené dva mobilné
telefóny, otáčaním ovládacieho voliča vyberte
ktorýkoľvek z nich a stlačte ovládací volič.
Stlačte a 1 sekundu podržte tlačidlo OFF.
Ukončenie hovoru
Znova stlačte tlačidlo CALL.
2
Otáčaním ovládacieho voliča vyberte
[DIAL NUMBER] a stlačte ovládací volič.
Uskutočnenie hovoru
3
Otáčaním ovládacieho voliča zadajte
telefónne číslo a nakoniec vyberte
položku [ ] (medzera) a stlačte
tlačidlo ENTER*.
Keď je pripojený mobilný telefón s podporou profilu
PBAP (Phone Book Access Profile), hovor môžete
začať z telefónneho adresára alebo z histórie
hovorov.
Ak sú k jednotke pripojené dva mobilné telefóny,
vyberte ktorýkoľvek z nich.
Zo zoznamu v telefóne
1
Stlačte tlačidlo CALL.
Ak sú k jednotke pripojené dva mobilné
telefóny, otáčaním ovládacieho voliča vyberte
ktorýkoľvek z nich a stlačte ovládací volič.
2
Otáčaním ovládacieho voliča vyberte
[PHONE BOOK] a stlačte ovládací volič.
3
Otáčaním ovládacieho voliča vyberte
iniciálu zo zoznamu iniciál a stlačte
ovládací volič.
4
Začne sa telefonický hovor.
* Digitálny indikátor posuniete stlačením tlačidla
/ (SEEK –/+).
Poznámka
Na displeji sa namiesto symbolu [#] zobrazí symbol [_].
Opätovným vytočením
1
Stlačte tlačidlo CALL.
Ak sú k jednotke pripojené dva mobilné
telefóny, otáčaním ovládacieho voliča vyberte
ktorýkoľvek z nich a stlačte ovládací volič.
2
Otáčaním ovládacieho voliča vyberte
[REDIAL] a stlačte ovládací volič.
Začne sa telefonický hovor.
Otáčaním ovládacieho voliča vyberte
meno zo zoznamu mien a stlačte
ovládací volič.
13SK
Pomocou hlasovej voľby
Hovor môžete začať aj vyslovením hlasovej voľby
uloženej v pripojenom mobilnom telefóne, ktorý
má funkciu hlasového vytáčania.
1
Stlačte tlačidlo CALL.
Ak sú k jednotke pripojené dva mobilné
telefóny, otáčaním ovládacieho voliča vyberte
ktorýkoľvek z nich a stlačte ovládací volič.
2
Otáčaním ovládacieho voliča vyberte
[VOICE DIAL] a stlačte ovládací volič.
Prípadne podržte stlačené tlačidlo VOICE
najmenej 2 sekundy.
3
Vyslovte hlasovú voľbu uloženú
v mobilnom telefóne.
Po rozpoznaní vášho hlasu sa nadviaže hovor.
Zrušenie hlasového vytáčania
Stlačte tlačidlo VOICE.
Operácie dostupné počas
hovoru
Nastavenie hlasitosti zvonenia
Počas telefonovania otáčajte ovládacím voličom.
Nastavenie hlasitosti hlasu hovoriaceho
Počas hovoru otáčajte ovládacím voličom.
Nastavenie hlasitosti pre druhého účastníka
(nastavenie zosilnenia pre mikrofón)
Stlačte tlačidlo MIC.
Dostupné úrovne hlasitosti: [MIC-LOW], [MIC-MID],
[MIC-HI].
Užitočné funkcie
Sony | Music Center so
zariadením iPhone/
smartfónom so systémom
Android
Musíte si prevziať najnovšiu verziu aplikácie Sony |
Music Center. Pre iPhone ju získate v službe
App Store a pre smartfón so systémom Android
v službe Google Play.
Poznámky
 Z dôvodu bezpečnosti dodržiavajte miestne
dopravné zákony a predpisy a nepoužívajte túto
aplikáciu počas šoférovania.
 Sony | Music Center je aplikácia na ovládanie
zvukových zariadení značky Sony kompatibilných
s aplikáciou Sony | Music Center pomocou zariadenia
iPhone alebo smartfónu so systémom Android.
 Funkcie, ktoré sa dajú ovládať aplikáciou Sony | Music
Center, sa líšia v závislosti od pripojeného zariadenia.
 Ak chcete využívať funkcie aplikácie Sony | Music
Center, podrobnejšie informácie nájdete v zariadení
iPhone alebo smartfóne so systémom Android.
 Podrobnejšie informácie o aplikácii Sony | Music
Center nájdete na nasledujúcej adrese URL:
http://www.sony.net/smcqa/.
 Na webových lokalitách nižšie nájdete informácie
o kompatibilných modeloch iPhonov a smartfónov
Android.
Pre zariadenia iPhone: Navštívte službu App Store.
Pre smartfóny so systémom Android: Navštívte
službu Google Play.
Vytvorenie pripojenia aplikácie Sony |
Music Center
1
Obmedzenie ozveny a hluku (režim
potlačenia ozveny alebo hluku)
Ak chcete vybrať zvukové zariadenie, stlačte
tlačidlo MENU a vyberte položky [BLUETOOTH] 
[AUDIO DEV] (strana 20).
Stlačte a podržte tlačidlo MIC.
Nastaviteľný režim: [EC/NC-1], [EC/NC-2].
Prepínanie medzi režimami bez pomoci rúk
a s použitím rúk
2
3
Spustite aplikáciu Sony | Music Center.
4
Otáčaním ovládacieho voliča vyberte
[CONNECT] a stlačte ovládací volič.
Stlačením tlačidla MODE počas hovoru prepnete
zvuk telefonického hovoru medzi jednotkou
a mobilným telefónom.
Poznámka
V závislosti od mobilného telefónu táto funkcia možno
nebude k dispozícii.
Cez BLUETOOTH sa pripojte k iPhonu
alebo smartfónu Android (strana 7).
Stlačte tlačidlo MENU, otáčajte
ovládacím voličom, kým nevyberiete
položku [SONY APP], a stlačte
ovládací volič.
Nadviaže sa spojenie s iPhonom alebo
smartfónom Android.
Podrobnejšie informácie o operáciách v iPhone
alebo smartfóne Android nájdete
v pomocníkovi danej aplikácie.
Ak sa zobrazí číslo zariadenia
Skontrolujte, či sa zobrazuje číslo (napr. 123456),
a potom v iPhone alebo smartfóne Android
vyberte [Yes].
14SK
Ukončenie pripojenia
1
2
Stlačte tlačidlo MENU, otáčajte ovládacím voličom,
kým nevyberiete položku [SONY APP], a stlačte
ovládací volič.
Otáčaním ovládacieho voliča vyberte [CONNECT]
a stlačte ovládací volič.
Výber zdroja alebo aplikácie
V iPhone alebo smartfóne Android vyberte
požadovaný zdroj alebo aplikáciu.
Aktivácia rozpoznávania hlasu
(iba v smartfóne Android)
Ak aplikácie zaregistrujete, môžete ich ovládať
hlasovými príkazmi. Podrobné informácie nájdete
v pomocníkovi aplikácie.
Aktivácia rozpoznávania hlasu
1
2
Výber zdroja
Opakovane stláčajte tlačidlo SRC. Prípadne stlačte
tlačidlo SRC, otáčaním ovládacieho voliča vyberte
zdroj a stlačte tlačidlo ENTER.
Zobrazenie zoznamu zdrojov
Stlačte tlačidlo SRC.
Rôzne informačné hlásenia
prostredníctvom hlasového sprievodcu
(iba v smartfóne Android)
Prijaté upozornenia na správy SMS alebo
upozornenia zo služieb Twitter, Facebook, Calendar
a ďalších služieb sa automaticky prehrajú cez
reproduktory vozidla.
Stlačením a podržaním tlačidla VOICE aktivujte
rozpoznávanie hlasu.
Keď sa v smartfóne Android zobrazí hlásenie
[Say Source or App], do mikrofónu vyslovte
hlasový príkaz.
Poznámky
 Rozpoznávanie hlasu nemusí v niektorých
prípadoch fungovať.
 V závislosti od výkonu pripojeného smartfónu
Android rozpoznávanie hlasu možno nebude
fungovať správne.
 Počas rozpoznávania hlasu používajte zariadenie
v podmienkach s minimalizovaným hlukom,
napríklad zvukom motora.
Odpovedanie na správy SMS
(iba v smartfónoch Android)
Na správu môžete odpovedať aj pomocou funkcie
rozpoznávania hlasu.
1
Podrobné nastavenia nájdete v pomocníkovi danej
aplikácie.
2
3
Aktivujte rozpoznávanie hlasu a potom vyslovte
príkaz Reply.
V aplikácii Sony | Music Center sa zobrazí okno na
zadanie správy.
Pomocou funkcie rozpoznávania hlasu zadajte
odpoveď vo forme správy.
V aplikácii Sony | Music Center sa zobrazí zoznam
kontaktov, ktorým môžete odoslať správu.
Otáčaním ovládacieho voliča vyberte požadovanú
správu a stlačte ovládací volič.
Správa sa odošle.
Nastavenia zvuku a zobrazenia
Nastavenia týkajúce sa zvuku a zobrazenia môžete
upraviť cez iPhone alebo smartfón Android.
Podrobné nastavenia nájdete v pomocníkovi danej
aplikácie.
15SK
Používanie funkcie Siri
Eyes Free
Funkcia Siri Eyes Free umožňuje používať zariadenie
iPhone aj bez pomoci rúk, len rozprávaním do
mikrofónu. Vyžaduje si to pripojenie iPhonu
k jednotke cez BLUETOOTH. Dostupné len pre
zariadenie iPhone 4s alebo novšie verzie.
Skontrolujte, či máte v iPhone najnovšiu verziu
systému iOS.
Registráciu BLUETOOTH a nastavenia pripojenia
iPhonu k jednotke musíte urobiť vpred. Podrobné
informácie nájdete v časti Príprava zariadenia
BLUETOOTH (str. 7).
Ak chcete vybrať zariadenie iPhone, stlačte tlačidlo
MENU a vyberte položky [BLUETOOTH] 
[AUDIO DEV] (strana 20).
1
Podržte stlačené tlačidlo VOICE najmenej
2 sekundy.
Zobrazí sa okno hlasových príkazov.
3
Zrušenie režimu DEMO
Ukážku, ktorá sa zobrazí, keď je zdroj vypnutý
a zobrazujú sa hodiny, môžete zrušiť.
1
Stlačte tlačidlo MENU, otáčaním
ovládacieho voliča vyberte [GENERAL]
a stlačte ovládací volič.
2
Otáčaním ovládacieho voliča vyberte
možnosť [DEMO] a stlačte ovládací volič.
3
Otáčaním ovládacieho voliča vyberte
možnosť [DEMO-OFF] a stlačte
ovládací volič.
Nastavenie je hotové.
V iPhone aktivujte funkciu Siri.
Podrobné informácie nájdete v návode na
použitie dodanom s iPhonom.
2
Nastavenia
Keď iPhone zapípa, začnite hovoriť do
mikrofónu.
iPhone znova zapípa a funkcia Siri začne
reagovať.
Vypnutie funkcie Siri Eyes Free
Stlačte tlačidlo VOICE.
Poznámky
 V závislosti od podmienok používania nemusí
zariadenie iPhone rozpoznať váš hlas. (Ak ste
napríklad v idúcom vozidle.)
 Na miestach, kde je ťažké zachytiť signály zo
zariadenia iPhone, nemusí funkcia Siri Eyes Free
fungovať správne alebo môže reagovať oneskorene.
 Za určitých podmienok pri prevádzke iPhonu nemusí
funkcia Siri Eyes Free fungovať správne alebo môže
prestať fungovať.
 Ak prehrávate skladbu z iPhonu cez zvukové
pripojenie BLUETOOTH, po spustení prehrávania
skladby cez BLUETOOTH funkcia Siri Eyes Free
automaticky prestane fungovať a jednotka sa prepne
na zvukový zdroj BLUETOOTH.
 Keď sa funkcia Siri Eyes Free aktivuje počas
prehrávania zvuku, jednotka sa môže prepnúť na
zvukový zdroj BLUETOOTH, aj keď nevyberiete
skladbu na prehratie.
 Pri pripájaní iPhonu k portu USB nemusí funkcia Siri
Eyes Free fungovať správne alebo môže prestať
fungovať.
 Keď iPhone pripájate k jednotke cez USB, neaktivujte
funkciu Siri pomocou iPhonu. Funkcia Siri Eyes Free
nemusí fungovať správne alebo môže prestať
fungovať.
 Keď je aktivovaná funkcia Siri Eyes Free, neprehráva sa
žiadny zvuk.
4
Dvakrát stlačte tlačidlo
(späť).
Displej sa prepne späť do režimu normálneho
príjmu alebo prehrávania.
Základné nastavenia
Nastavenia si môžete urobiť v týchto kategóriách:
všeobecné nastavenia (GENERAL), nastavenie
zvuku (SOUND), nastavenie zobrazenia (DISPLAY),
nastavenie pripojenia BLUETOOTH (BLUETOOTH),
nastavenie aplikácie Sony | Music Center
(SONY APP).
1
2
Stlačte tlačidlo MENU.
Otáčaním ovládacieho voliča vyberte
kategóriu nastavení a stlačte
ovládací volič.
Nastaviteľné položky sa môžu líšiť podľa toho,
aký zdroj a nastavenia používate.
3
Otáčaním ovládacieho voliča vyberte
možnosti a stlačte ovládací volič.
Návrat na predchádzajúce zobrazenie
Stlačte tlačidlo
(späť).
Všeobecné nastavenia
(GENERAL)
AREA (oblasť)
Určuje oblasť/región, kde sa dá jednotka
používať. [EUROPE], [RUSSIA].
Ak sa zmení aktuálne nastavenie oblasti/regiónu,
jednotka sa vynuluje a zobrazia sa hodiny.
(K dispozícii iba vtedy, keď je zdroj vypnutý
a zobrazujú sa hodiny.)
DEMO (ukážka)
Aktivuje sa ukážka: [ON], [OFF].
CLOCK ADJ (nastavenie hodín) (strana 6)
16SK
BEEP (pípnutie)
Aktivuje pípanie: [ON], [OFF].
AUTO OFF (automatické vypnutie)
Vypne sa automaticky po uplynutí určitého času,
ak je jednotka vypnutá: [ON] (30 minút), [OFF].
STEERING (riadenie)
Registrácia alebo obnovenie nastavení
diaľkového ovládača na volante.
(K dispozícii iba vtedy, keď je zdroj vypnutý
a zobrazujú sa hodiny.)
STR CONTROL (ovládanie riadenia)
Výber režimu vstupu pripojeného diaľkového
ovládača. Pred použitím diaľkového ovládača sa
uistite, že režim vstupu zodpovedá pripojenému
diaľkovému ovládaču. Predídete tak poruche.
CUSTOM (vlastné)
Režim vstupu pre diaľkový ovládač na volante
PRESET (predvoľba)
Režim vstupu pre káblový diaľkový ovládač
okrem diaľkového ovládača na volante
EDIT CUSTOM (upraviť vlastné)
Registruje funkcie (SOURCE, ATT, VOL +/–,
SEEK +/–, VOICE, ON HOOK, OFF HOOK)
pre diaľkový ovládač na volante:
 Otáčaním ovládacieho voliča vyberte
funkciu, ktorú chcete priradiť diaľkovému
ovládaniu na volante, a stlačte ovládací volič.
 Kým bliká hlásenie [REGISTER], stlačte
a podržte tlačidlo na diaľkovom ovládaní na
volante, ktorému chcete priradiť funkciu. Po
dokončení registrácie sa zobrazí hlásenie
[REGISTERED].
 Ak chcete zaregistrovať ďalšie funkcie,
zopakujte kroky  a .
(Dostupné, iba keď je funkcia [STR CONTROL]
nastavená na [CUSTOM].)
RESETCUSTOM (obnoviť vlastné)
Obnovuje registrované funkcie diaľkového
ovládača na volante: [YES], [NO].
(Dostupné, iba keď je funkcia [STR CONTROL]
nastavená na [CUSTOM].)
Poznámky
 ?Pri výbere nastavení je na jednotke dostupné len
ovládanie tlačidlami. Z bezpečnostných dôvodov
pred výberom tohto nastavenia automobil
zaparkujte.
 ?Ak sa počas registrácie vyskytne chyba, všetky
predtým zaregistrované informácie sa zachovajú.
Opätovne spustite registráciu z funkcie, pri ktorej
sa vyskytla chyba.
 ?Niektoré vozidlá túto funkciu nemajú. Podrobné
informácie o kompatibilite vozidla nájdete na
lokalite zákazníckej podpory uvedenej na zadnom
obale.
AF/TA (alternatívne frekvencie/hlásenia
o dopravnej situácii)
Výber nastavení alternatívnych frekvencií (AF)
a hlásení o dopravnej situácii (TA): [AF-ON],
[TA-ON], [AF/TA-ON], [AF/TA-OFF].
REGIONAL (regionálne)
Obmedzuje príjem na konkrétnu oblasť:
[ON], [OFF].
(K dispozícii iba počas vysielania v pásme FM.)
BTM (pamäť najlepšieho naladenia) (strana 9)
(K dispozícii iba pri výbere tunera.)
FIRMWARE (firmvér)
(K dispozícii iba vtedy, keď je zdroj vypnutý
a zobrazujú sa hodiny.)
Kontroluje alebo aktualizuje verziu firmvéru.
Podrobné informácie nájdete na lokalite
zákazníckej podpory uvedenej na zadnom kryte.
FW VERSION (verzia firmvéru)
Zobrazuje aktuálnu verziu firmvéru.
FW UPDATE (aktualizácia firmvéru)
Spúšťa aktualizáciu firmvéru: [YES], [NO].
Aktualizácia firmvéru trvá niekoľko minút. Počas
aktualizácie neprepínajte zapaľovanie do polohy
OFF ani neodpájajte zariadenie USB.
Nastavenie zvuku (SOUND)
Táto ponuka nastavení nie je dostupná, keď je
vypnutý zdroj a sú zobrazené hodiny.
C.AUDIO+ (ClearAudio+)
Reprodukuje zvuk optimalizáciou digitálneho
signálu pomocou zvukových nastavení, ktoré
odporúča spoločnosť Sony: [ON], [OFF].
(Automaticky sa nastaví na [OFF], keď sa zmení
položka [EQ10 PRESET] alebo keď sa položka
[EXTRABASS] nastaví na [1] alebo [2], prípadne
keď sa položka [DSO] nastaví na [LOW], [MIDDLE]
alebo [HIGH].)
EQ10 PRESET (predvoľba EQ10)
Výber krivky ekvalizéra z 10 kriviek ekvalizéra
alebo vypnutie:
[OFF], [R&B], [ROCK], [POP], [HIP-HOP],
[ELECTRONICA], [JAZZ], [SOUL], [COUNTRY],
[KARAOKE]*, [CUSTOM].
Nastavenie krivky ekvalizéra pre jednotlivé
zdroje sa dá uložiť do pamäte.
* [KARAOKE] znižuje vokálny zvuk, ale pri
prehrávaní ho nedokáže úplne odstrániť.
Použiť sa nedá ani mikrofón.
USB MODE (režim USB)
Mení režim USB: [ANDROID], [MSC/MTP].
(K dispozícii iba pri výbere zdroja USB.)
CT (hodiny)
Aktivuje funkciu CT: [ON], [OFF].
17SK
EQ10 CUSTOM (vlastné EQ10)
Nastavuje hodnotu [CUSTOM] pre EQ10.
Nastavenie krivky ekvalizéra: [B1] 32 Hz,
[B2] 63 Hz, [B3] 125 Hz, [B4] 250 Hz, [B5] 500 Hz,
[B6] 1 kHz, [B7] 2 kHz, [B8] 4 kHz, [B9] 8 kHz,
[B10] 16 kHz.
Hlasitosť možno nastaviť v krokoch po 1 dB
v rozsahu –6 dB až +6 dB.
POSITION (poloha pri počúvaní)
F/R POS (predná alebo zadná poloha)
Simuluje prirodzené zvukové pole oneskorením
zvukového výstupu z reproduktorov podľa vašej
polohy:
 [FRONT L] (vpredu vľavo),
 [FRONT R] (vpredu vpravo),
 [FRONT] (vpredu v strede),
 [ALL] (v strede vozidla),
[CUSTOM] (poloha nastavená prostredníctvom
rozšírených nastavení autorádia v aplikácii Sony
| Music Center),
[OFF] (žiadna nastavená poloha).
ADJ POS (nastavenie polohy)
Presné nastavenie polohy pri počúvaní:
[+3] – [CENTER] – [-3].
(Dostupné, iba keď položka [F/R POS] nie je
nastavená na [OFF] alebo [CUSTOM].)
SW POS (pozícia hlbokotónového reproduktora)
 [NEAR] (blízko),
 [NORMAL] (normálne),
 [FAR] (ďaleko).
(K dispozícii, iba keď je položka [F/R POS]
nastavená na inú hodnotu než [OFF].)
DSO (dynamický organizátor scény)
Vytvára priestorovo výraznejší zvuk, ako keby
boli reproduktory v palubnej doske:
[OFF], [LOW], [MIDDLE], [HIGH].
(Automaticky sa nastaví na [OFF], keď je položka
[C.AUDIO+] nastavená na [ON].)
BALANCE (vyváženie)
Nastavenie vyváženia zvuku:
[RIGHT-15] – [CENTER] – [LEFT-15].
FADER (stlmenie)
Nastavenie relatívnej úrovne hlasitosti:
[FRONT-15] – [CENTER] – [REAR-15].
DSEE (technológia na zlepšenie digitálneho zvuku)
Zlepšuje digitálne komprimovaný zvuk
obnovovaním vysokých frekvencií, ktoré sa
stratili pri kompresii: [ON], [OFF].
Toto nastavenie možno uložiť do pamäte pre
každý zdroj okrem tunera.
18SK
AAV (rozšírená automatická regulácia hlasitosti)
Nastavenie optimálnej hlasitosti pri prehrávaní
zo všetkých zdrojov: [ON], [OFF].
REARBAS ENH (zosilnenie zadných basov)
Zlepšuje basový zvuk použitím nízkopriepustného
filtra na zadné reproduktory. Táto funkcia umožňuje,
aby zadné reproduktory pracovali ako hlbokotónový
reproduktor, ak žiadny nie je pripojený.
(Dostupné iba po nastavení funkcie
[SUBW DIRECT] na možnosť [OFF].)
RBE MODE (režim zosilnenia zadných basov)
Výber režimu zosilnenia zadných basov:
[1], [2], [3], [OFF].
LPF FREQ (frekvencia nízkopriepustného filtra)
Výber medznej frekvencie hlbokotónového
reproduktora: [50 Hz], [60 Hz], [80 Hz], [100 Hz],
[120 Hz].
LPF SLOPE (sklon nízkopriepustného filtra)
Výber sklonu nízkopriepustného filtra: [1], [2], [3].
SUBW DIRECT
(priame pripojenie hlbokotónového reproduktora)
Upravuje nastavenia pre hlbokotónový
reproduktor pripojený ku káblu zadného
reproduktora bez výkonového zosilňovača.
(Dostupné, iba keď je režim [RBE MODE]
nastavený na [OFF].)
Pripojte 4 Ω – 8 Ω hlbokotónový reproduktor
k niektorému z káblov zadných reproduktorov.
K tomu druhému káblu zadného reproduktora
nepripájajte žiadny reproduktor.
SUBW MODE
(režim hlbokotónového reproduktora)
Výber režimu hlbokotónového reproduktora:
[1], [2], [3], [OFF].
SUBW PHASE
(fáza hlbokotónového reproduktora)
Výber fázy hlbokotónového reproduktora:
[NORM], [REV].
SW POSITION
(poloha hlbokotónového reproduktora)
Výber polohy hlbokotónového reproduktora:
[NEAR], [NORMAL], [FAR].
(K dispozícii, iba keď je položka [F/R POS]
nastavená na inú hodnotu než [OFF].)
LPF FREQ (frekvencia nízkopriepustného filtra)
Výber medznej frekvencie hlbokotónového
reproduktora: [50Hz], [60Hz], [80Hz], [100Hz], [120Hz].
LPF SLOPE (sklon nízkopriepustného filtra)
Výber sklonu nízkopriepustného filtra: [1], [2], [3].
SUBWOOFER (hlbokotónový reproduktor)
SUBW LEVEL (úroveň hlbokotónového reproduktora)
Slúži na nastavenie úrovne hlasitosti hlbokotónového
reproduktora: [+10 dB] – [0 dB] – [-10 dB].
(Najnižšie zobrazené nastavenie je [ATT].)
SUBW PHASE (fáza hlbokotónového reproduktora)
Výber fázy hlbokotónového reproduktora:
[NORM], [REV].
SW POSITION
(poloha hlbokotónového reproduktora)
Výber polohy hlbokotónového reproduktora:
[NEAR], [NORMAL], [FAR].
(Dostupné, iba keď položka [F/R POS] nie je
nastavená na [OFF].
LPF FREQ (frekvencia nízkopriepustného filtra)
Výber medznej frekvencie hlbokotónového
reproduktora: [50 Hz], [60 Hz], [80 Hz], [100 Hz],
[120 Hz].
LPF SLOPE (sklon nízkopriepustného filtra)
Výber sklonu nízkopriepustného filtra: [1], [2], [3].
HPF (vysokopriepustný filter)
HPF FREQ
(frekvencia vysokopriepustného filtra)
Výber medznej frekvencie predného alebo
zadného reproduktora:
[OFF], [50Hz], [60Hz], [80Hz], [100Hz], [120Hz].
HPF SLOPE (sklon vysokopriepustného filtra)
Slúži na výber sklonu vysokopriepustného filtra
(HPF) (účinný iba pri nastavení položky
[HPF FREQ] inom ako [OFF]): [1], [2], [3].
AUX VOLUME (hlasitosť vstupu AUX)
Nastavenie hlasitosti každého pripojeného
prídavného zariadenia:
[+18 dB] – [0 dB] – [-8 dB].
Toto nastavenie ruší potrebu prispôsobovať
hlasitosť medzi jednotlivými zdrojmi.
(K dispozícii iba pri výbere konektora AUX.)
BTA VOLUME
(hlasitosť zvuku zo zariadenia BLUETOOTH)
Nastavenie úrovne hlasitosti každého
pripojeného zariadenia BLUETOOTH:
[+6 dB] – [0 dB] – [-6 dB].
Toto nastavenie ruší potrebu prispôsobovať
hlasitosť medzi jednotlivými zdrojmi.
(K dispozícii je iba vtedy, keď je vybratý
Bluetooth zvuk alebo aplikácia.)
Nastavenie displeja (DISPLAY)
DIMMER (stlmenie)
Umožňuje meniť jas displeja:
[OFF], [ON], [AT] (automaticky), [CLK] (hodiny).
(Možnosť [AT] je k dispozícii, len keď je pripojený
ovládací kábel osvetlenia a zapnuté
predné svetlo.)
Ak chcete túto funkciu nastaviť tak, aby bola
aktívna iba počas určitého obdobia, vyberte
[CLK] a nastavte čas začiatku a konca.
 Nastavenie jasu, keď je aktivovaná funkcia
stlmenia displeja:
Nastavte [DIMMER] na [ON] a potom upravte
nastavenie [BRIGHTNESS].
 Nastavenie jasu, keď je vypnutá funkcia
stlmenia displeja:
Nastavte [DIMMER] na [OFF] a potom upravte
nastavenie [BRIGHTNESS].
Nastavenie jasu sa uloží a použije pri zapnutí
alebo vypnutí funkcie stmievača.
BRIGHTNESS (jas)
Úprava jasu displeja. Jas sa dá upraviť: [1] – [10].
BUTTON-C (farba tlačidiel)
Nastavenie predvolenej alebo prispôsobenej
farby tlačidiel.
COLOR (farba)
Slúži na výber z 15 predvolených farieb a
1 prispôsobenej farby.
CUSTOM-C (vlastná farba)
Umožňuje zaregistrovať vlastnú farbu tlačidiel.
RGB RED, RGB GREEN, RGB BLUE
Rozsah nastavenia farieb: [0] – [32] (hodnotu
[0] nemožno pre niektoré rozsahy farieb
nastaviť).
DSPL-C (farba displeja)
Nastavenie predvolenej alebo prispôsobenej
farby zobrazenia.
COLOR (farba)
Slúži na výber z 15 predvolených farieb a
1 prispôsobenej farby.
CUSTOM-C (vlastná farba)
Umožňuje zaregistrovať vlastnú farbu displeja.
RGB RED, RGB GREEN, RGB BLUE
Rozsah nastavenia farieb: [0] – [32] (hodnotu
[0] nemožno pre niektoré rozsahy farieb
nastaviť).
SOUND SYNC (synchronizácia zvuku)
Aktivuje synchronizáciu osvetlenia so zvukom:
[ON], [OFF].
MOTION DSPL (funkcia Motion Display)
Zobrazuje pohyblivé vzory:
[LM] (meranie úrovne), [ON], [OFF].
AUTO SCROLL (automatické posúvanie)
Umožňuje automatické posúvanie dlhých
položiek: [ON], [OFF].
(Nie je k dispozícii, keď je vybratá možnosť
AUX alebo tuner.)
19SK
Nastavenie pripojenia
BLUETOOTH (BLUETOOTH)
PAIRING (párovanie) (strana 7)
Spojenie najviac dvoch zariadení BLUETOOTH:
[DEVICE 1], [DEVICE 2].
Po dokončení párovania sa názov [DEVICE 1]
alebo [DEVICE 2] zmení na názov spárovaného
zariadenia.
AUDIO DEV (zvukové zariadenie)
Výber zvukového zariadenia. Symbol hviezdičky
[*] sa zobrazí na zariadení spárovanom so
zariadením [DEVICE 1] alebo súčasným
zvukovým zariadením kompatibilným s A2DP.
RINGTONE (zvonenie)
Vyberá, či bude vyzváňať jednotka alebo
pripojený mobilný telefón:
[1] (táto jednotka), [2] (mobilný telefón).
AUTO ANSWER (automatická odpoveď)
Jednotku nastaví tak, aby automaticky
odpovedala na prichádzajúci hovor:
[OFF], [1] (o 3 sekundy), [2] (o 10 sekúnd).
AUTO PAIR (automatické párovanie)
Automaticky spustí párovanie cez BLUETOOTH,
keď sa cez USB pripojí zariadenie so systémom
iOS verzie 5.0 alebo novšej: [ON], [OFF].
BT SIGNAL (signál BLUETOOTH) (strana 8)
Zapína a vypína funkciu BLUETOOTH.
BT INITIAL (inicializácia BLUETOOTH)
Inicializuje všetky nastavenia spojené s funkciou
BLUETOOTH (informácie o párovaní, predvoľba
čísel, informácie o zariadení ap.): [YES], [NO].
Pri likvidácii jednotky inicializujte všetky
nastavenia.
(K dispozícii iba vtedy, keď je zdroj vypnutý
a zobrazujú sa hodiny.)
Nastavenie aplikácie Sony |
Music Center (SONY APP)
AUTO LAUNCH (automatické spustenie)
Aktivuje funkciu automatického spustenia
aplikácie Sony | Music Center: [ON], [OFF].
Ak je nastavená možnosť [ON], aplikácia Sony |
Music Center sa automaticky pripojí po
nadviazaní pripojenia BLUETOOTH.
CONNECT (pripojiť)
Nadviazanie a ukončenie pripojenia aplikácie
Sony | Music Center.
20SK
Ďalšie informácie
Aktualizácia firmvéru
Ak chcete aktualizovať firmvér, navštívte lokalitu
zákazníckej podpory uvedenú na zadnom kryte
a postupujte podľa online pokynov.
Poznámky
 Na aktualizáciu firmvéru je potrebné zariadenie USB
(nie je súčasťou balenia). Aktualizačný modul uložte
do zariadenia USB, zariadenie pripojte k portu USB a
vykonajte aktualizáciu.
 Aktualizácia firmvéru trvá niekoľko minút. Počas
aktualizácie neprepínajte zapaľovanie do polohy OFF
ani neodpájajte zariadenie USB.
Bezpečnostné upozornenia
 Ak bolo auto zaparkované na priamom slnečnom
svetle, najskôr nechajte jednotku vychladnúť.
 Nenechávajte zvukové zariadenia vnútri vozidla,
aby nedošlo k poruche v dôsledku vysokej teploty
spôsobenej priamym slnečným svetlom.
 Elektrická anténa sa roztiahne automaticky.
Kondenzácia vlhkosti
Ak sa vnútri jednotky kondenzuje vlhkosť, vyberte
disk a počkajte približne hodinu, kým sa nevysuší.
V opačnom prípade jednotka nebude fungovať
správne.
Zachovanie vysokej kvality zvuku
Na jednotku ani na disky nešpliechajte kvapaliny.
Poznámky o diskoch
 Disky nevystavujte priamemu slnečnému svetlu
ani zdrojom tepla, napríklad prieduchom
horúceho vzduchu, ani ich nenechávajte
v automobile zaparkovanom na priamom
slnečnom svetle.
 Pred prehrávaním utrite disky
čistou handričkou, postupujte
od stredu k okrajom.
Nepoužívajte rozpúšťadlá ako
benzín, riedidlo ani komerčné
čistiace prostriedky.
 Jednotka je navrhnutá na
prehrávanie diskov, ktoré
spĺňajú štandard pre
kompaktné disky (CD). Disky DualDisc a niektoré
hudobné disky kódované pomocou technológií
na ochranu autorských práv nespĺňajú štandard
pre kompaktné disky (CD), a preto ich jednotka
možno nebude vedieť prehrať.
 Disky, ktoré jednotka NEDOKÁŽE prehrávať
 Disky, na ktorých sú prilepené štítky, nálepky
alebo lepiaca páska, prípadne papier. Mohlo by
dôjsť k poruche alebo k poškodeniu disku.
 Disky neštandardných tvarov (napríklad srdce,
štvorec alebo hviezda). Pri pokuse o ich
prehratie by sa jednotka mohla poškodiť.
 Disky s priemerom 8 cm (3 1/4 palca).
Poznámky o diskoch CD-R/CD-RW
 Ak disk s viacerými reláciami začína reláciou
CD-DA, rozpozná sa ako disk CD-DA a ďalšie
relácie sa neprehrajú.
 Disky, ktoré jednotka NEDOKÁŽE prehrávať
 disky CD-R/CD-RW s nízkou kvalitou záznamu,
 disky CD-R/CD-RW nahraté pomocou
nekompatibilného nahrávacieho zariadenia,
 nesprávne finalizované disky CD-R/CD-RW,
 disky CD-R/CD-RW, ktoré nie sú nahraté vo
formáte hudobných diskov CD alebo vo formáte
MP3 v súlade s normou ISO9660 Level 1/Level 2,
Joliet/Romeo alebo s viacerými reláciami.
Poradie prehrávania zvukových
súborov
Kompatibilný model
Zvukový systém
USB
iPhone 5c


iPhone 5


iPhone 4s


iPod touch
(6. generácie)


iPod touch
(5. generácie)


iPod nano
(7. generácie)

 Spojenia „Made for iPod“ a „Made for iPhone“
znamenajú, že elektronické príslušenstvo bolo
navrhnuté špeciálne na pripojenie k zariadeniu
iPod alebo iPhone a vývojová spoločnosť
zaručuje, že spĺňa výkonnostné normy
spoločnosti Apple. Spoločnosť Apple
nezodpovedá za prevádzku zariadenia ani za
súlad s bezpečnostnými a regulačnými normami.
Upozorňujeme, že používanie tohto príslušenstva
so zariadením iPod alebo iPhone môže
ovplyvňovať bezdrôtovú prevádzku.
Ak máte nejaké otázky alebo problémy s jednotkou,
ktoré sa v tomto návode nespomínajú,
obráťte sa na najbližšieho predajcu produktov
spoločnosti Sony.
Priečinok (album)
Zvukový súbor (skladba)
Technické parametre
Tuner
O zariadení iPod
 Pripojiť môžete nasledujúce modely iPodu. Skôr
než začnete zariadenia iPod používať, aktualizujte
ich softvér na najnovšiu verziu.
Kompatibilné modely zariadení iPhone a iPod
Kompatibilný model
Zvukový systém
USB
iPhone 7 Plus


iPhone 7


iPhone SE


iPhone 6s Plus


iPhone 6s


iPhone 6 Plus


iPhone 6


iPhone 5s


FM
Ladiaci rozsah:
Keď je položka [AREA] nastavená na [EUROPE]:
87,5 MHz – 108,0 MHz
Keď je položka [AREA] nastavená na [RUSSIA]:
FM1/FM2: 87,5 MHz – 108,0 MHz
(s krokom po 50 kHz)
FM3: 65 MHz – 74 MHz (s krokom po 30 kHz)
Konektor antény:
konektor externej antény
Medzifrekvencia:
Keď je položka [AREA] nastavená na [EUROPE]:
FM CCIR: –1 956,5 kHz až –487,3 kHz a
+500,0 kHz až +2 095,4 kHz
Keď je položka [AREA] nastavená na [RUSSIA]:
FM CCIR: –1 956,5 kHz až –487,3 kHz a
+500,0 kHz až +2 095,4 kHz
FM OIRT: –1 815,6 kHz až –943,7 kHz a
+996,6 kHz až +1 776,6 kHz
Použiteľná citlivosť: 8 dBf
Selektívnosť: 75 dB pri 400 kHz
Pomer signál/šum (mono): 73 dB
Separácia: 50 dB pri 1 kHz
Frekvenčná charakteristika: 20 Hz – 15 000 Hz
21SK
MW/LW
Ladiaci rozsah:
MW: 531 kHz – 1602 kHz
LW: 153 kHz – 279 kHz
Konektor antény:
konektor externej antény
Citlivosť: MW: 26 μV, LW: 50 μV
CD prehrávač
Pomer signál/šum: 120 dB
Frekvenčná charakteristika: 10 Hz – 20 000 Hz
Kolísanie a flutter: pod hranicou merateľnosti
Maximálny počet*1:
Priečinky (albumy)*2: 150
Súbory (skladby) a priečinky*3: 300
znakov, ktoré možno zobraziť v názve priečinka
alebo súboru:
32(Joliet)/64(Romeo)
Zodpovedajúci kodek: MP3 (.mp3), WMA (.wma)
a AAC (.m4a)
Spôsob modulácie: FHSS
Kompatibilné profily BLUETOOTH*2:
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) 1.3
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile) 1.5
HFP (profil Handsfree) 1.6
PBAP (Phone Book Access Profile)
SPP (Serial Port Profile)
MAP (Message Access Profile)
HID (Human Interface Device Profile)
Zodpovedajúci kodek:
SBC (.sbc), ACC (.m4a)
*1 Skutočný rozsah sa bude líšiť v závislosti od takých
faktorov, ako sú prekážky medzi zariadeniami,
magnetické polia v okolí mikrovlnnej rúry, statická
elektrina, citlivosť príjmu, výkon antény, operačný
systém, softvérová aplikácia a ďalšie faktory.
*2 Štandardné profily BLUETOOTH signalizujú účel
komunikácie BLUETOOTH medzi zariadeniami.
Komunikácia prostredníctvom
technológie NFC
*1 len disky CD-R/CD-RW
*2 vrátane koreňového priečinka
*3 môže byť menej, než je uvedená hodnota, ak názvy
priečinkov/súborov obsahujú veľa znakov
Frekvenčné pásmo a maximálny výkon
NFC: 13,56 MHz < 60 dBμA/m pri 10 m
Prehrávač USB
Výstup: z reproduktorov
Impedancia reproduktorov: 4 Ω – 8 Ω
Maximálny výstupný výkon: 100 W × 4 (pri 4 Ω)
Rozhranie: USB (vysokorýchlostné)
Maximálny prúd: 1.5 A
Maximálny počet rozpoznateľných súborov
(skladieb): 10 000
Kompatibilné s protokolom Android Open
Accessory (AOA): 2.0
Zodpovedajúci kodek:
MP3 (.mp3)
Bitová rýchlosť: 8 kb/s – 320 kb/s (podporuje
variabilnú bitovú rýchlosť (VBR))
Frekvencia vzorkovania: 16 kHz – 48 kHz
WMA (.wma)
Bitová rýchlosť: 32 kb/s – 192 kb/
s (podporuje variabilnú bitovú rýchlosť
(VBR))
Frekvencia vzorkovania: 32 kHz,
44,1 kHz, 48 kHz
AAC (.m4a, .mp4)
Bitová rýchlosť: 8 kb/s – 320 kb/s
Frekvencia vzorkovania: 11,025 kHz – 48 kHz
WAV (.wav)
Bitová hĺbka: 16 b
Frekvencia vzorkovania: 44,1 kHz, 48 kHz
FLAC (.flac)
Bitová hĺbka: 16 bitov, 24 bitov
Frekvencia vzorkovania: 44,1 kHz, 48 kHz
Bezdrôtová komunikácia
Komunikačný systém:
Štandard BLUETOOTH, verzia 3.0
Výstup:
Štandardné BLUETOOTH, energetická trieda 2
(max. +4 dBm)
Maximálny komunikačný rozsah*1:
Čiara priamej viditeľnosti približne 10 m (33 stôp)
Frekvenčné pásmo:
pásmo 2,4 GHz (2,4000 GHz – 2,4835 GHz)
22SK
Výkonový zosilňovač
Všeobecné informácie
Výstupy:
Konektor zvukových výstupov
(FRONT, REAR, SUB)
Konektor na ovládanie elektrickej antény a
výkonového zosilňovača (REM OUT)
Vstupy:
Vstupný konektor pre diaľkový ovládač
Vstupný konektor pre anténu
Vstupný konektor MIC
Vstupný konektor AUX
(stereofónny minikonektor)
port USB
Požiadavky na napájanie: autobatéria 12 V,
jednosmerný prúd (záporné uzemnenie)
Menovitá spotreba prúdu: 10 A
Rozmery:
Približne 178 mm × 100 mm × 178 mm
(7 1/8 palca × 4 palce × 7 1/8 palca) (š/v/h)
Montážne rozmery:
Približne 182 mm × 111 mm × 160 mm
(7 1/4 palca × 4 3/8 palca × 6 3/8 palca) (š/v/h)
Hmotnosť: Približne 1,5 kg (3 lb 5 oz)
Obsah balenia:
Hlavná jednotka (1)
Mikrofón (1)
Súčiastky na inštaláciu a pripojenie (1 súprava)
Predajca nemusí ponúkať niektoré položky
z uvedeného príslušenstva. Podrobné informácie si
vyžiadajte od predajcu.
Dizajn a špecifikácie podliehajú zmenám aj bez
predchádzajúceho upozornenia.
Autorské práva
Slovná značka a logá Bluetooth® sú registrovanými
ochrannými známkami, ktoré vlastní spoločnosť
Bluetooth SIG, Inc., a spoločnosť Sony Corporation
používa všetky takéto známky na základe licencie.
Ostatné ochranné známky a obchodné názvy patria
príslušným vlastníkom.
N-Mark je ochrannou známkou alebo registrovanou
ochrannou známkou spoločnosti NFC Forum, Inc.
v USA a v iných krajinách.
Windows Media je registrovanou ochrannou
známkou alebo ochrannou známkou spoločnosti
Microsoft Corporation v USA alebo iných krajinách.
Tento produkt je chránený určitými právami
duševného vlastníctva spoločnosti Microsoft
Corporation. Bez licencie od spoločnosti Microsoft
alebo jej oprávnenej dcérskej spoločnosti je
používanie alebo distribuovanie takejto
technológie oddelene od produktu zakázané.
iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod touch
a Siri sú ochrannými známkami spoločnosti
Apple Inc., ktoré sú registrované v USA a iných
krajinách. App Store je servisnou známkou
spoločnosti Apple Inc.
Na technológiu kódovania zvuku MPEG
Layer-3 a príslušné patenty poskytli licenciu
spoločnosti Fraunhofer IIS a Thomson.
Google, Google Play a Android sú ochrannými
známkami spoločnosti Google Inc.
libFLAC
Copyright (C) 2000 – 2009 Josh Coalson
Copyright (C) 2011 – 2013 Xiph.Org Foundation
Ďalšia distribúcia a používanie v zdrojovej
a binárnej forme, či už so zmenami, alebo bezo
zmien, sa povoľujú pri splnení nasledujúcich
podmienok:
 V ďalších distribúciách zdrojového kódu sa musí
zachovať oznámenie o autorských právach
uvedené vyššie, tento zoznam podmienok
a nasledujúce odopretie záruk.
 V ďalších distribúciách v binárnej forme sa musí
reprodukovať oznámenie o autorských právach
uvedené vyššie, tento zoznam podmienok a
nasledujúce odopretie záruk, a to v dokumentácii
alebo iných materiáloch poskytovaných
s distribúciou.
 Názov nadácie Xiph.org ani mená jej
prispievateľov sa bez predchádzajúceho
výslovného písomného povolenia nesmú použiť
na podporu ani propagáciu produktov
odvodených z tohto softvéru.
TENTO SOFTVÉR POSKYTUJÚ VLASTNÍCI
AUTORSKÝCH PRÁV A PRISPIEVATELIA „TAK, AKO JE“,
A ODMIETAJÚ AKÉKOĽVEK VÝSLOVNÉ ALEBO
IMPLICITNÉ ZÁRUKY VRÁTANE, ALE NIE VÝHRADNE,
IMPLICITNÝCH ZÁRUK OBCHODOVATEĽNOSTI A
VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL. NADÁCIA ANI
PRISPIEVATELIA NEBUDÚ V ŽIADNOM PRÍPADE
ZODPOVEDAŤ ZA ŽIADNE PRIAME, NEPRIAME,
NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNE, ZNAČNÉ ANI NÁSLEDNÉ
ŠKODY (VRÁTANE, ALE NIE VÝHRADNE,
ZAOBSTARANIA NÁHRADNÉHO TOVARU ALEBO
SLUŽIEB, STRATY MOŽNOSTI POUŽÍVANIA, STRATY
ÚDAJOV ALEBO ZISKU, PRÍPADNE PRERUŠENIA
PODNIKANIA) BEZ OHĽADU NA PRÍČINU A TEÓRIU
ZODPOVEDNOSTI, ČI UŽ NA ZÁKLADE ZMLUVY,
PRESNE VYMEDZENEJ ZODPOVEDNOSTI, ALEBO
PORUŠENIA PRÁVA (VRÁTANE ZANEDBANIA ALEBO
Z INÉHO DÔVODU), KTORÉ AKÝMKOĽVEK
SPÔSOBOM VZNIKNÚ V DÔSLEDKU POUŽÍVANIA
TOHTO SOFTVÉRU, A TO AJ V PRÍPADE, AK BOLA
MOŽNOSŤ TAKÝCHTO ŠKÔD OZNÁMENÁ.
Riešenie problémov
Nasledujúci kontrolný zoznam vám pomôže vyriešiť
problémy, s ktorými sa môžete stretnúť pri
používaní jednotky.
Skôr ako prejdete kontrolným zoznamom
uvedeným nižšie, skontrolujte pripojenie
a prevádzkové postupy.
Podrobné informácie o používaní poistky
a odpojení jednotky od palubnej dosky nájdete
v časti Pripojenie a inštalácia (str. 29).
Ak sa problém nevyrieši, navštívte lokalitu
zákazníckej podpory uvedenú na zadnom obale.
Všeobecné informácie
Pri prehrávaní pri vysokej hlasitosti sa jednotka
vypne.
 Napájanie z napájacieho kábla auta nemusí byť
dostatočné.
 Skontrolujte elektrické pripojenie. Ak je toto
pripojenie v poriadku, vytvorte elektrické
pripojenie priamo k batérii.
Ak sa situácia nezlepší, obráťte sa na
najbližšieho predajcu.
Zvuk sa nereprodukuje alebo je veľmi slabý.
 Poloha ovládača [FADER] nie je nastavená
pre 2-reproduktorový systém.
 Hlasitosť jednotky alebo pripojeného zariadenia
je veľmi nízka.
 Zvýšte hlasitosť jednotky a pripojeného
zariadenia.
Nepočuť pípanie.
 Je pripojený voliteľný výkonový zosilňovač a
nepoužívate zabudovaný zosilňovač.
Obsah pamäte sa vymazal.
 Stlačili ste tlačidlo obnovenia nastavení.
 Uložte obsah späť do pamäte.
 Kábel napájania alebo batéria sú odpojené alebo
nesprávne pripojené.
23SK
Uložené stanice a správny čas sú vymazané.
Poistka je vypálená.
Pri prepnutí polohy zapaľovania sa tvorí šum.
 Káble nie sú správne zapojené ku konektoru na
napájanie príslušenstva vozidla.
Po niekoľkých sekundách počúvania sa spustí
vyhľadávanie.
 Stanica neposkytuje informácie o dopravnej
situácii alebo má slabý signál.
 Vypnite funkciu TA (strana 10).
Počas prehrávania alebo príjmu sa spúšťa
režim ukážky.
 Ak sa pri nastavení položky [DEMO-ON] počas
5 minút nevykoná žiadna operácia, spustí sa
režim ukážky.
 Nastavte [DEMO-OFF] (strana 16).
Nie sú k dispozícii hlásenia o dopravnej situácii.
 Aktivujte funkciu TA (strana 10).
 Stanica nevysiela žiadne hlásenia o dopravnej
situácii napriek tomu, že patrí do kategórie TP.
 Nalaďte inú stanicu.
Zobrazenie mizne z okna displeja alebo sa v ňom
neobjaví.
 Stlmenie svetla je nastavené na hodnotu
[DIMMER-ON] (strana 19).
 Zobrazenie zmizne, ak stlačíte a podržíte
tlačidlo OFF.
 Na jednotke stlačte a podržte tlačidlo OFF,
kým sa nezapne displej.
Displej/osvetlenie bliká.
 Nedostatočné elektrické napájanie.
 Skontrolujte, či je jednotka dostatočne
napájaná z autobatérie.
(Požadované napätie je
12 V jednosmerného prúdu.)
Nefungujú ovládacie tlačidlá.
Disk sa nevysúva.
 Nesprávne pripojenie.
 Skontrolujte pripojenie jednotky.
Ak sa situácia nezlepší, stlačte tlačidlo na
obnovenie nastavení (strana 6). Obsah uložený
v pamäti sa vymaže.
Z dôvodu bezpečnosti neobnovujte nastavenia
jednotky počas riadenia.
Rozhlasový príjem
Nedá sa prijímať signál staníc.
Zvuk je prerušovaný šumom.
 Nesprávne pripojenie.
 Skontrolujte pripojenie antény vozidla.
 Ak sa anténa neroztiahne, skontrolujte
pripojenie ovládacieho kábla elektrickej
antény.
Uložené stanice sa nedajú naladiť.
 Vysielací signál je príliš slabý.
Frekvencie 65 MHz až 74 MHz v FM3 sa
nedajú naladiť.
 Položka [AREA] je nastavená na [EUROPE].
 Nastavte položku [AREA] na [RUSSIA]
(strana 16).
Systém RDS
Služby RDS nie je možné prijímať
(ak je položka [AREA] nastavená na [RUSSIA]).
 Je vybraté pásmo FM3.
 Vyberte pásmo FM1 alebo FM2.
 Služby RDS nie sú v aktuálnej oblasti k dispozícii.
24SK
Položka PTY zobrazuje [- - - - - - - -].
 Aktuálna stanica nie je stanicou RDS.
 Nevysielajú sa údaje RDS.
 Stanica nešpecifikuje typ programu.
Bliká názov programovej služby.
 Pre aktuálnu stanicu neexistuje žiadna
alternatívna frekvencia.
 Kým bliká názov programovej služby, stlačte
tlačidlo SEEK –/+. Zobrazí sa hlásenie [PI SEEK]
a jednotka začne vyhľadávať inú frekvenciu
s rovnakými údajmi PI (identifikácia programu).
Prehrávanie diskov CD
Disk sa neprehráva.
 Chybný alebo znečistený disk.
 Disk CD-R/CD-RW nie je určený na zvukové
prehrávanie (strana 21).
Súbory MP3/WMA/AAC nemožno prehrávať.
 Disk je nekompatibilný s formátom
MP3/WMA/AAC a verziou. Podrobné informácie
o prehrateľných diskoch a formátoch nájdete na
lokalite zákazníckej podpory uvedenej na
zadnom kryte.
Prehranie súborov MP3/WMA/AAC trvá dlhšie
ako pri iných súboroch.
 Spustenie prehrávania trvá dlhšie pri týchto
diskoch:
 disk nahratý so zložitou stromovou štruktúrou,
 disk nahratý vo formáte viacerých relácií,
 disk, na ktorý možno pridávať údaje.
Zvuk je trhaný.
 Chybný alebo znečistený disk.
Prehrávanie zo zariadenia USB
Položky nemožno prehrávať cez rozbočovač USB.
 Táto jednotka nedokáže rozpoznať zariadenia
USB cez rozbočovač USB.
Prehrávanie zo zariadenia USB trvá dlhšie.
 Zariadenie USB obsahuje súbory so zložitou
stromovou štruktúrou.
Zvuk je prerušovaný.
 K prerušovaniu zvuku môže dochádzať pri
vysokej bitovej rýchlosti.
 Súbory DRM s ochranou autorských práv sa za
určitých okolností nemusia dať prehrať.
Nedá sa prehrať zvukový súbor.
 Zariadenie USB formátované pomocou iných
súborových systémov než FAT16 alebo FAT32
nemá podporu.*
* Jednotka podporuje systémy FAT16 a FAT32, ale
niektoré zariadenia USB nemusia podporovať obidva
tieto systémy. Podrobné informácie nájdete v návode
na použitie konkrétnych zariadení USB alebo sa
obráťte na ich výrobcu.
Nefungujú operácie na preskakovanie albumov,
preskakovanie položiek (režim preskakovania)
a vyhľadávanie skladieb podľa názvu
(Quick-BrowZer).
 Tieto operácie nefungujú, ak je pripojené
zariadenie USB v režime Android alebo
zariadenie iPod.
 Nastavte režim [USB MODE] na [MSC/MTP]
(strana 17).
 Odpojte iPod.
 USB režim zariadenia nie je nastavený na
vhodný režim.
 Uistite sa, že USB režim zariadenia je nastavený
na režim MSC/MTP.
Pri prehrávaní v režime Android sa nedá
reprodukovať zvuk.
 Kým je jednotka v režime Android, zvuk vychádza
iba zo smartfónu Android.
 Pozrite si stav aplikácie na prehrávanie zvuku
v smartfóne Android.
 Správne fungovanie prehrávania závisí od
konkrétneho smartfónu Android.
Funkcia NFC
Nedá sa pripojiť jedným dotykom (NFC).
 Ak smartfón nereaguje na dotyk:
 Skontrolujte, či je v smartfóne zapnutá
funkcia NFC.
 Značku N na smartfóne priložte bližšie k značke
N na jednotke.
 Ak sa smartfón nachádza v puzdre, vyberte ho.
 Citlivosť prijímača funkcie NFC závisí od
zariadenia.
Ak pripojenie jedným dotykom so smartfónom
niekoľkokrát zlyhá, vytvorte pripojenie
BLUETOOTH manuálne.
Funkcia BLUETOOTH
Pripojené zariadenie nedokáže túto jednotku
vyhľadať.
 Pred spárovaním nastavte jednotku do
pohotovostného režimu párovania.
 Keď je jednotka pripojená k dvom zariadeniam
BLUETOOTH, z ďalšieho zariadenia sa už nedá
vyhľadať.
 Odpojte jedno zo zariadení a jednotku
vyhľadajte z ďalšieho zariadenia.
 Pri párovaní zariadenia zapnite výstup signálu
BLUETOOTH (strana 8).
Pripojenie nie je možné.
 Pripojenie je ovládané z jednej strany
(tejto jednotky alebo zariadenia BLUETOOTH),
nie oboch.
 Pripojte sa k jednotke zo zariadenia
BLUETOOTH alebo naopak.
Nezobrazuje sa názov nájdeného zariadenia.
 V závislosti od stavu druhého zariadenia sa názov
nemusí dať vždy získať.
Nepočuť zvonenie.
 Počas hovoru nastavte hlasitosť otáčaním
ovládacieho voliča.
 V závislosti od pripájaného zariadenia sa
zvonenie nemusí odoslať správne.
 Nastavte [RINGTONE] na [1] (strana 20).
 Predné reproduktory nie sú pripojené k jednotke.
 Pripojte predné reproduktory k jednotke.
Zvonenie vychádza len z predných
reproduktorov.
Nepočuť hlas hovoriaceho.
 Predné reproduktory nie sú pripojené k jednotke.
 Pripojte predné reproduktory k jednotke. Hlas
hovoriaceho sa reprodukuje len z predných
reproduktorov.
Druhý účastník hovoru tvrdí, že hlasitosť je príliš
nízka alebo vysoká.
 Upravte hlasitosť pomocou nastavenia zosilnenia
mikrofónu (strana 14).
Pri telefonovaní počuť ozvenu alebo šum.
 Znížte hlasitosť.
 Nastavte režim EC/NC na [EC/NC-1] alebo
[EC/NC-2] (strana 14).
 Ak je okolitý hluk (iný než zvuk telefonického
hovoru) hlasný, skúste ho znížiť.
Príklad: Ak je cez otvorené okno počuť hlasný
hluk z ulice, okno zatvorte. Ak je hlasná
klimatizácia, pustite ju slabšie.
Telefón nie je pripojený.
 Keď sa prehráva zvuk zo zariadenia BLUETOOTH,
telefón sa nepripojí, ani keď stlačíte tlačidlo CALL.
 Pripojte sa z telefónu.
Kvalita zvuku telefónu je slabá.
 Kvalita zvuku telefónu závisí od podmienok
príjmu v mobilnej sieti.
 Prejdite vozidlom na miesto, kde bude mať
mobilný telefón lepší signál.
Hlasitosť pripojeného zvukového zariadenia je
nízka alebo vysoká.
 Hlasitosť sa bude líšiť v závislosti od zvukového
zariadenia.
 Upravte hlasitosť pripojeného zvukového
zariadenia alebo jednotky (strana 19).
25SK
Pri prehrávaní zvukového zariadenia BLUETOOTH
sa ozýva trhaný zvuk.
 Skráťte vzdialenosť medzi jednotkou a zvukovým
zariadením BLUETOOTH.
 Ak je zvukové zariadenie BLUETOOTH uložené
v puzdre, ktoré ruší signál, počas používania
vyberte zvukové zariadenie z puzdra.
 V blízkosti sa používa niekoľko zariadení
BLUETOOTH alebo iných zariadení, ktoré vyžarujú
rádiové vlny.
 Vypnite ostatné zariadenia.
 Zväčšite vzdialenosť od ostatných zariadení.
 Prehrávaný zvuk sa počas vytvárania pripojenia
medzi jednotkou a mobilným telefónom na
chvíľu zastaví. Nejde o poruchu.
Pripojené zvukové zariadenie BLUETOOTH
nemožno ovládať.
 Skontrolujte, či pripojené zvukové zariadenie
BLUETOOTH podporuje profil AVRCP.
Niektoré funkcie nie sú k dispozícii.
 Skontrolujte, či pripojené zariadenie podporuje
príslušné funkcie.
Hovor bol prijatý neúmyselne.
 Pripájajúci sa telefón je nastavený na
automatické prijímanie hovorov.
Párovanie zlyhalo z dôvodu vypršania
časového limitu.
 U niektorých pripájaných zariadení môže byť
časový limit párovania krátky.
 Skúste zariadenia spárovať v časovom limite.
Nefunguje BLUETOOTH.
 Vypnite jednotku stlačením a podržaním
tlačidla OFF dlhšie ako 2 sekundy a potom
ju znova zapnite.
Počas telefonovania bez pomoci rúk sa
z reproduktorov vozidla neozýva žiaden zvuk.
 Ak sa zvuk ozýva z mobilného telefónu, nastavte
mobilný telefón tak, aby zvuk vychádzal
z reproduktorov vozidla.
Funkcia Siri Eyes Free nie je aktivovaná.
 Zaregistrujte zariadenie handsfree pre zariadenie
iPhone, ktoré podporuje funkciu Siri Eyes Free.
 V iPhone zapnite funkciu Siri.
 Zrušte pripojenie BLUETOOTH so zariadením
iPhone a jednotkou a potom ho znova vytvorte.
Používanie aplikácie Sony | Music Center
Názov aplikácie sa nezhoduje so skutočnou
aplikáciou v aplikácii Sony | Music Center.
 Spustite aplikáciu znova z aplikácie Sony |
Music Center.
26SK
Keď je spustená aplikácia Sony | Music Center cez
BLUETOOTH, zobrazenie sa automaticky prepne
na možnosť [BT AUDIO].
 Aplikácia Sony | Music Center alebo funkcia
BLUETOOTH zlyhala.
 Spustite aplikáciu znova.
Po prepnutí zobrazenia na možnosť [IPOD]
sa aplikácia Sony | Music Center automaticky
odpojí.
 Aplikácia Sony | Music Center v zariadeniach
iPhone alebo iPod nepodporuje prehrávanie zo
zariadení iPod.
 Zmeňte zdroj jednotky na inú možnosť ako
[IPOD] a potom vytvorte pripojenie aplikácie
Sony | Music Center (strana 14).
Pripojenie aplikácie Sony | Music Center sa
automaticky preruší, keď režim USB jednotky
prepnete na [ANDROID].
 Smartfón so systémom Android nepodporuje
prehrávanie v režime Android.
 Nastavte režim USB jednotky na možnosť
[MSC/MTP] a následne vytvorte pripojenie
aplikácie Sony | Music Center (strana 14).
Hlásenia
Počas prevádzky sa môžu zobrazovať alebo blikať
nasledujúce hlásenia:
AUDIO OUTPUT ERROR: Pravdepodobne došlo
k vnútornej poruche.
 Skontrolujte pripojenie. Ak sa chybové hlásenie
zostáva zobrazené, obráťte sa na najbližšieho
predajcu produktov značky Sony.
INVALID
 Vybraná operácia môže byť neplatná.
OVER TEMPERATURE CAUTION: Je aktivovaná
funkcia tepelnej ochrany.
 Znížte hlasitosť.
READ: Prebieha čítanie informácií.
 Počkajte, kým skončí čítanie informácií
a automaticky sa spustí prehrávanie. V závislosti
od štruktúry súborov to môže chvíľu trvať.
(znak podčiarknutia) Znak sa nedá zobraziť.
Pri prehrávaní diskov CD:
CD ERROR: Disk sa nedá prehrať. Automaticky
sa vysunie.
 Vyčistite disk alebo ho vložte správne, prípadne
skontrolujte, či nie je prázdny alebo chybný.
CD NO DISC: Nie je vložený žiadny disk.
 Vložte disk, na ktorom sú prehrateľné súbory
(strana 22).
CD NO MUSIC: V zariadení USB nie je žiadny
prehrateľný súbor. Automaticky sa vysunie.
 Vložte disk, na ktorom sú prehrateľné súbory
(strana 22).
CD PUSH EJECT: Disk sa nevysunul správne.
 Stlačte tlačidlo  (vysunutie).
alebo
alebo koniec disku.
: Bol dosiahnutý začiatok
Pri prehrávaní zo zariadenia USB:
NO PI: Chýba identifikácia programu.
Vybraná stanica neobsahuje žiadne údaje PI
(identifikácia programu).
 Vyberte inú stanicu.
NO TP: Nie sú k dispozícii žiadne programy
o dopravnej situácii.
 Jednotka bude naďalej vyhľadávať dostupné
stanice vysielajúce dopravné správy.
Pri používaní funkcie BLUETOOTH:
BT AUDIO NO DEVICE: Zariadenie BLUETOOTH nie
je pripojené alebo sa nerozpoznalo.
 Skontrolujte, či je zariadenie BLUETOOTH riadne
pripojené alebo či je vytvorené pripojenie
BLUETOOTH so zariadením BLUETOOTH.
HUB NO SUPPORT: Rozbočovače USB nemajú
podporu.
ERROR: Vybratú operáciu sa nepodarilo vykonať.
 Chvíľu počkajte a potom to skúste znova.
IPOD STOP: Prehrávanie z iPodu sa skončilo.
 Spustite prehrávanie z iPodu/iPhonu.
NO DEVICE: Zariadenie BLUETOOTH podporujúce
profil HFP (Handsfree Profile) nie je pripojené alebo
sa nenašlo.
 Skontrolujte, či je zariadenie BLUETOOTH riadne
pripojené alebo či je vytvorené pripojenie
handsfree (bez pomoci rúk) so zariadením
BLUETOOTH.
NOT SUPPORT ANDROID MODE
 K jednotke je pripojené zariadenie, ktoré
nepodporuje protokol AOA 2.0
(Android Open Accessory), pričom režim
[USB MODE] je nastavený na [ANDROID].
 Nastavte režim [USB MODE] na [MSC/MTP]
(strana 17).
USB ERROR: Obsah zariadenia USB sa nedá
prehrať.
 Znova pripojte zariadenie USB.
USB NO DEVICE: Zariadenie USB nie je pripojené
alebo sa nerozpoznalo.
 Skontrolujte, či sú zariadenie USB alebo kábel
USB bezpečne pripojené.
USB NO MUSIC: V zariadení USB nie je žiadny
prehrateľný súbor.
 Pripojte zariadenie USB, v ktorom sú prehrateľné
súbory (strana 22).
USB NO SUPPORT: Zariadenie USB nemá podporu.
 Podrobné informácie o kompatibilite zariadenia
USB nájdete na lokalite zákazníckej podpory
uvedenej na zadnom obale.
USB OVERLOAD: Zariadenie USB je preťažené.
 Odpojte zariadenie USB a stláčaním tlačidla SRC
vyberte iný zdroj.
 V zariadení USB sa vyskytla chyba alebo je
pripojené nepodporované zariadenie.
Pri používaní služieb RDS:
NO AF: Nie sú k dispozícii alternatívne frekvencie.
 Kým bliká názov programovej služby, stlačte
tlačidlo SEEK –/+. Jednotka začne vyhľadávať inú
frekvenciu s rovnakými údajmi PI (identifikácia
programu) (zobrazí sa hlásenie [PI SEEK]).
NO SUPPORT: Vybraný úkon nie je povolený alebo
podporovaný.
 Uistite sa, že dané zariadenie BLUETOOTH
podporuje profil HFP (Handsfree Profile).
UNKNOWN: Nedá sa zobraziť meno alebo
telefónne číslo.
WITHHELD: Telefónne číslo je skryté v dôsledku
nastavení volajúceho.
Pri používaní aplikácie Sony | Music Center:
APP -----------: Pripojenie s aplikáciou nie je
vytvorené.
 Znova vytvorte pripojenie aplikácie Sony |
Music Center (strana 14).
APP DISPLAY: Je otvorené zobrazenie nastavenia
obrazovky danej aplikácie.
 Ukončením zobrazenia s nastaveniami obrazovky
zapnete ovládanie pomocou tlačidiel.
APP LIST: Je otvorený zoznam s obsahom disku
CD/zariadenia USB.
 Zatvorením zoznamu aplikácie zapnete ovládanie
pomocou tlačidiel.
APP MENU: Je otvorená obrazovka nastavení
aplikácie.
 Zatvorením obrazovky nastavení aplikácie
zapnete ovládanie pomocou tlačidiel.
27SK
APP NO DEVICE: Zariadenie s nainštalovanou
aplikáciou nie je pripojené alebo sa nerozpoznalo.
 Vytvorte pripojenie BLUETOOTH a znova vytvorte
pripojenie aplikácie Sony | Music Center
(strana 14).
APP SOUND: Je otvorená obrazovka s nastaveniami
zvuku aplikácie.
 Zatvorením obrazovky s nastaveniami zvuku
zapnete ovládanie pomocou tlačidiel.
OPEN SONY APP: Aplikácia Sony | Music Center nie
je spustená.
 Spustite aplikáciu.
SONY APP DISCNCTED: Aplikácia je odpojená.
 Vytvorte pripojenie aplikácie Sony | Music Center
(strana 14).
Používanie diaľkového ovládača
na volante:
ERROR: Počas registrácie funkcie sa vyskytla chyba.
 Znova vykonajte registráciu z funkcie, pri ktorej sa
vyskytla chyba (strana 17).
TIMEOUT: Registrácia funkcie zlyhala z dôvodu
vypršania časového limitu.
 Pokúste sa dokončiť registráciu, kým bliká
hlásenie [REGISTER] (približne 6 sekúnd)
(strana 17).
Pri aktualizácii firmvéru:
ERROR: V zariadení USB nie je uložený nástroj na
aktualizáciu.
 Uložte na zariadenie USB nástroj na aktualizáciu
a skúste to znova (strana 20).
NO DEVICE: Zariadenie USB obsahujúce nástroj na
aktualizáciu nie je pripojené alebo nebolo
rozpoznané.
 Skontrolujte, či je zariadenie USB dobre zapojené.
 Odpojte zariadenie USB a následne ho znova
pripojte.
UPDATE ERROR PRESS ENTER: Aktualizácia
firmvéru sa nedokončila správne.
 Stlačením tlačidla ENTER zrušte toto hlásenie
a skúste to znova. Počas aktualizácie
neprepínajte zapaľovanie do polohy OFF ani
neodpájajte zariadenie USB (strana 20).
Ak tieto riešenia nepomôžu situáciu zlepšiť, obráťte
sa na najbližšieho predajcu produktov značky Sony.
Ak prinesiete jednotku na opravu z dôvodu
problémov pri prehrávaní disku CD, prineste so
sebou aj disk, pri ktorom sa daný problém vyskytol.
28SK
Pripojenie a inštalácia
Zoznam súčastí na inštaláciu


Varovania
 Všetky uzemňovacie káble zveďte do
spoločného bodu uzemnenia.
 Nenechajte káble zachytené pod skrutkou ani
v pohyblivých častiach
(napr. vo vodiacej lište sedadla).
 Pred zapojením káblov vypnite zapaľovanie
vozidla, aby ste predišli skratom.
 Kábel napájania  pripojte k jednotke
a reproduktorom pred tým, ako ho pripojíte
k prídavnému konektoru napájania.
 Z bezpečnostných dôvodov vždy zaizolujte všetky
voľné nepripojené káble elektrikárskou páskou.
Bezpečnostné upozornenia
 Výber miesta inštalácie dôkladne zvážte, aby vám
jednotka neprekážala pri šoférovaní.
 Jednotku neinštalujte na miestach vystavených
prachu, nečistotám, nadmerným vibráciám alebo
vysokej teplote, napríklad na priamom slnečnom
svetle alebo v blízkosti prieduchov ohrievačov.
 Na zaistenie bezpečnej a spoľahlivej inštalácie
používajte len dodaný montážny materiál.
Poznámka ku káblu napájania (žltému)
Pri pripájaní jednotky v kombinácii s ďalšími
stereokomponentmi musí byť hodnota intenzity
elektrického prúdu obvodu vozidla, ku ktorému je
jednotka pripojená, vyššia ako súčet hodnôt intenzity
elektrického prúdu poistiek jednotlivých komponentov.
Nastavenie montážneho uhla
Montážny uhol nastavte na menej ako 45°.
×2


5 × max. 8 mm
(7/32 × max. 5/16 palca)
×4



 Zoznam súčastí neuvádza celý obsah balenia.
 K jednotke sa pred dodaním pripevňuje konzola
. Konzolu  pred montážou jednotky odstráňte
pomocou uvoľňovacích kľúčov . Podrobné
informácie nájdete v časti Odstránenie konzoly
(strana 33).
 Uvoľňovacie kľúče  si odložte, pretože ich
budete potrebovať aj pri vyberaní jednotky
z vozidla.
29SK
Pripojenie
Hlbokotónový reproduktor*1
*3
*3
*3
Výkonový zosilňovač*1
*6

*2*7
Podrobné informácie nájdete v časti
„Schéma elektrického pripojenia“ (strana 32).
Podrobné informácie nájdete
v časti Inštalácia pripojení (str. 31).
Pri priamom pripojení k batérii*8*9
z káblového diaľkového ovládača
(nie je súčasťou balenia)*4
z antény vozidla*5
30SK
*1
*2
*3
*4
*5
*6
*7
*8
*9
Nie je súčasťou balenia.
Impedancia reproduktorov: 4 Ω – 8 Ω × 4
Kábel s kolíkmi RCA (nie je súčasťou balenia)
V závislosti od typu vozidla sa môže stať, že pre
káblový diaľkový ovládač (nie je súčasťou balenia)
budete potrebovať adaptér.
Podrobné informácie o používaní káblového
diaľkového ovládača nájdete v časti Používanie
káblového diaľkového ovládača (strana 33).
Ak konektor antény nie je vhodný, použite adaptér
(nie je súčasťou balenia) pre daný typ vozidla.
Či mikrofón použijete, alebo nie, veďte jeho vstupný
kábel tak, aby vás neobmedzoval pri riadení. Ak je
kábel nainštalovaný v blízkosti nôh, zaistite ho
svorkou alebo iným spôsobom.
Podrobné informácie o inštalácii mikrofónu nájdete
v časti Inštalácia mikrofónu (str. 32).
Použite reproduktory s kapacitou vstupného výkonu
najmenej 50 W RMS/efektívny výkon. Odporúčame
použiť širokopásmové reproduktory série Sony XB.
Keď je hodnota intenzity elektrického prúdu poistky
použitej vo vozidle 10 A, vytvorte elektrické
pripojenie priamo k batérii. Predídete tak skratom.
Pred pripojením je nutné spracovať žlté a čierne
káble konektora napájania.
 Do konektora napájania vozidla
12
Nepretržité napájanie
Žltý
13
Elektrická anténa/
ovládanie výkonového
zosilňovača (REM OUT)
Modro-biely
pásikavý
14
Prepínané napájanie
osvetlenia
Oranžovo-biely
pásikavý
15
Prepínané napájanie
Červený
16
Uzemnenie
Čierny
Priame pripojenie k batérii
Keď je hodnota intenzity elektrického prúdu poistky
použitej vo vozidle 10 A, vytvorte elektrické
pripojenie priamo k batérii. Predídete tak skratom.
 do kovovej časti vozidla
 do kladného pólu batérie
Inštalácia pripojení
Ak máte elektrickú anténu bez reléového panela,
pripojenie jednotky pomocou dodaného
napájacieho kábla  môže poškodiť anténu.
 Do konektora reproduktorov vozidla
1
2
3
4
5
6
7
8
Zadný reproduktor
(pravý)
Predný
reproduktor
(pravý)
Predný
reproduktor (ľavý)
Zadný reproduktor
(ľavý)

Fialový

Fialovo-čierny
pásikavý

Sivý

Sivo-čierny
pásikavý

Biely

Bielo-čierny
pásikavý

Zelený

Zeleno-čierny
pásikavý
Poznámky
 Napriek pripojeniu k napájaciemu káblu vozidla
nemusí jednotka poskytovať plný výkon z dôvodu
nedostatočného napájania. V takom prípade vytvorte
elektrické pripojenie priamo k batérii.
 Všetky napájacie káble pripojené ku kladnému pólu
batérie by sa mali spojiť najviac 450 mm od pólu
batérie a pred prechodom cez kov.
 Dbajte na to, aby káble batérie do automobilu
zapojené v aute (uzemnenie v šasi)* mali kaliber
drôtov aspoň taký, aký je kaliber hlavného
napájacieho kábla zapojeného medzi batériou
a hlavnou jednotkou.
 Počas prevádzky pri plnom výkone bude systémom
prechádzať prúd vyšší ako 15 A. Z tohto dôvodu sa
uistite, že káble zapojené do konektorov +12 V a GND
na tejto jednotke majú prierez najmenej 14 AWG
alebo majú plochu prierezu väčšiu ako 2 mm²
(3/32 palca).
Menej ako 450 mm
*
Poistka (15 A)
+12 V autobatéria
Ak máte akékoľvek otázky alebo problémy týkajúce
sa pripojenia, obráťte sa na predajcu.
31SK
Jednoduché pripojenie hlbokotónového
reproduktora
Hlbokotónový reproduktor môžete použiť bez
výkonového zosilňovača, keď je pripojený ku káblu
zadného reproduktora.
V prípade zámeny pozícií červeného
a žltého kábla
Červený
Červený
Žltý
Žltý
Predný reproduktor
Hlbokotónový
reproduktor
Poznámky
 Vyžaduje sa príprava káblov zadných reproduktorov.
 Aby nedošlo k poškodeniu, použite hlbokotónový
reproduktor s impedanciou 4 Ω až 8 Ω
a s dostatočným maximálnym vstupným výkonom.
12
Prepínané napájanie
Žltý
15
Nepretržité napájanie
Červený
V prípade vozidla bez polohy zapaľovania
ACC
Červený
Červený
Žltý
Žltý
Pripojenie pamäte
Keď je pripojený žltý kábel napájania, pamäťový
obvod bude vždy napájaný, a to aj pri vypnutom
zapaľovaní.
Pripojenie reproduktorov
 Pred pripojením reproduktorov jednotku vypnite.
 Aby nedošlo k poškodeniu, použite reproduktory
s impedanciou 4 Ω až 8 Ω a s dostatočným
maximálnym vstupným výkonom.
Schéma elektrického zapojenia
Skontrolujte, či je konektor pomocného napájania
vozidla správne zapojený. Káble zapojte správne
podľa typu vozidla.
Po správnom pripojení a výmene napájacích káblov
pripojte jednotku k napájaniu vozidla. Ak máte
akékoľvek otázky alebo problémy týkajúce sa
pripojenia jednotky, ktoré nie sú zahrnuté v tejto
príručke, obráťte sa na predajcu vozidla.
Inštalácia mikrofónu
Ak chcete zaznamenať svoj hlas počas
telefonovania bez pomoci rúk, musíte nainštalovať
mikrofón .

Konektor pomocného napájania
Príchytka (nie je súčasťou balenia)
Bežné zapojenie
Červený
Červený


Žltý
Žltý
12
Nepretržité napájanie
Žltý
15
Prepínané napájanie
Červený
32SK
Varovania
 Omotanie kábla okolo stĺpika riadenia alebo
rýchlostnej páky je mimoriadne nebezpečné.
Uistite sa, že kábel a ďalšie súčasti vám nebudú
prekážať pri riadení.
 Ak sú vo vozidle airbagy alebo akékoľvek
vybavenie pohlcujúce nárazy, pred inštaláciou
kontaktujte obchod, v ktorom ste jednotku
zakúpili, prípadne predajcu vozidla.
Poznámka
Pred prilepením obojstrannej pásky  vyčistite povrch
palubnej dosky suchou handričkou.
Používanie káblového diaľkového
ovládača
1
Ak chcete zapnúť používanie káblového
diaľkového ovládania, položku
[STR CONTROL] v ponuke [STEERING]
nastavte na hodnotu [PRESET]
(strana 17).
Montáž jednotky do palubnej dosky
Informácie o japonských vozidlách nájdete v časti
Montáž jednotky v japonských vozidlách (str. 34).
VAROVANIE
Pri odpájaní jednotky od palubnej dosky sa
nedotýkajte ľavej strany jednotky. Odvod tepla na
ľavej strane jednotky ostáva bezprostredne po
použití horúci.
Montáž jednotky s dodanou konzolou
Pred inštaláciou sa uistite, že príchytky na oboch
stranách konzoly  sú ohnuté dovnútra 3,5 mm
(5/32 palca).
1
Umiestnite konzolu  dovnútra
palubnej dosky a potom kvôli jej
riadnemu upevneniu vyhnite háčiky
smerom von.
Inštalácia
Odstránenie konzoly
Z jednotky pred montážou odstráňte konzolu .
1
Príchytka
Zasuňte obidva uvoľňovacie kľúče ,
kým nezacvaknú, konzolu potiahnite
nadol  a potom potiahnite jednotku
nahor a oddeľte ich.


2
Viac než 182 mm
(7 1/4 palca)
Viac než 111 mm
(4 3/8 palca)
Jednotku primontujte do konzoly .


 Háčik musí smerovať dovnútra.
Poznámka
Ak sú príchytky rovné alebo vyhnuté von, jednotka
nebude riadne prichytená a môže vyskočiť.
33SK
Montáž jednotky v japonských vozidlách
Do niektorých značiek japonských áut sa táto
jednotka možno nebude dať nainštalovať. V takom
prípade sa obráťte na predajcu produktov
spoločnosti Sony.

K palubnej doske/stredovej konzole
Konzola
Konzola
Súčiastky dodané
s vozidlom

Pri montáži jednotky do predinštalovaných konzol
vo vozidle vložte dodané skrutky  do správnych
skrutkových otvorov podľa značky vozidla:
T pre vozidlo TOYOTA a N pre NISSAN.
Poznámka
Ak chcete predísť poruche, na inštaláciu použite iba
dodané skrutky .
Obnovenie nastavení jednotky
Podrobné informácie nájdete v časti Obnovenie
nastavení jednotky (str. 6).
Výmena poistky
Pri výmene poistky sa uistite, že
Poistka (15 A)
hodnota intenzity elektrického
prúdu novej poistky zodpovedá
hodnote uvedenej na pôvodnej
poistke. Ak sa poistka vypáli,
skontrolujte pripojenie napájania
a vymeňte ju. Ak sa po výmene
poistka znova vypáli, príčinou môže byť vnútorná
porucha jednotky. V takom prípade sa obráťte na
najbližšieho predajcu produktov značky Sony.
34SK
Česky
Společnost Sony Corporation tímto prohlašuje, že toto
zařízení splňuje podmínky Směrnice 2014/53/EU.
Úplný text prohlášení o shodě pro EU je k dispozici
na adrese:
http://www.compliance.sony.de/
Slovensky
Spoločnosť Sony Corporation týmto vyhlasuje, že toto
vybavenie spĺňa nariadenia smernice 2014/53/EÚ.
Celý text vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii
na nasledujúcej internetovej adrese:
http://www.compliance.sony.de/
Webová stránka podpory
Lokalita zákazníckej podpory
Pokud máte další dotazy nebo chcete
získat nejnovější informace o tomto
výrobku, navštivte níže uvedenou
webovou stránku:
Ak máte akékoľvek otázky, navštívte
nižšie uvedenú webovú lokalitu, kde
nájdete aj najnovšie informácie podpory
pre produkt:
http://www.sony.eu/support
Zaregistrujte svůj produkt online na adrese:
Zaregistrujte svoj produkt online na adrese:
http://www.sony.eu/mysony
http://www.sony.net/
©2017 Sony Corporation
Download PDF

advertising