Sony | MHS-CM5 | Sony MHS-CM5 bloggie™ CM5 Fotoaparát Mobile HD Snap Návod k obsluze

VKLEPNĚTE ZDE!
Obsah
Začínáme
Základní postupy
Použití fotoaparátu s
počítačem
Použití funkcí
fotografování
Použití funkcí
prohlížení
Přizpůsobení
nastavení
Zobrazení snímků v
televizoru
Odstraňování
problémů
Ostatní
Příručka k produktu
Rejstřík
Přenosný digitální fotoaparát HD Snap
MHS-CM5
© 2010 Sony Corporation
4-170-789-61(1) CZ
Poznámky k používání fotoaparátu
Typy paměťových karet, jež
můžete ve fotoaparátu použít
• Paměťové karty, jež lze ve fotoaparátu
použít: „Memory Stick PRO Duo“,
„Memory Stick PRO-HG Duo“, paměťové
karty SD a paměťové karty SDHC. Nelze
použít karty MultiMediaCard.
• Bylo potvrzeno, že s tímto fotoaparátem
normálně spolupracují paměťové karty o
velikosti až 32 GB.
• Paměťové karty „Memory Stick PRO Duo“
a „Memory Stick PRO-HG Duo“ jsou v této
příručce souhrnně označeny názvem
„Memory Stick PRO Duo“.
• K záznamu videa se doporučuje použít kartu
„Memory Stick PRO Duo“ s kapacitou
1 GB nebo vyšší označenou jako:
–
* („Memory Stick
PRO Duo“)
–
(„Memory Stick
PRO-HG Duo“)
* Lze použít karty s označením Mark2 i bez
něj.
• Informace o době záznamu pro paměťové
karty „Memory Stick PRO Duo“ naleznete
na stránce 39.
„Memory Stick PRO Duo“/„Memory Stick
PRO-HG Duo“
Poznámky k akumulátoru
• Před prvním použitím fotoaparátu nabijte
modul akumulátoru.
• Modul akumulátoru lze nabít, i když není
zcela vybitý. Můžete však využít i stávající
kapacitu částečně nabitého akumulátoru v
případě, že modul není zcela nabitý.
• Nebudete-li fotoaparát delší dobu používat,
vybijte zbývající energii akumulátoru a
fotoaparát uložte na chladném a suchém
místě. Tímto způsobem zajistíte dlouhou
životnost modulu akumulátoru.
• Podrobné informace o akumulátoru
naleznete na stránce 65.
Za obsah nahrávky nepřísluší
žádná náhrada
• Obsah nahrávek nebude v případě
poškození nebo chyby v přehrávání z
důvodu poškození fotoaparátu nebo
nahrávacího média apod. nahrazen.
Zálohování vnitřní paměti a
paměťových karet
• Pokud svítí indikátor přístupu, fotoaparát
nevypínejte ani nevyjímejte paměťovou
kartu, jinak by mohlo dojít ke zničení dat
vnitřní paměti nebo paměťové karty. Svá
data vždy chraňte zálohováním.
Informace o změně nastavení
jazyka
Použití paměťových karet
„Memory Stick PRO Duo“ se
slotem kompatibilním se
standardní velikostí „Memory
Stick“
Zajistěte vložení karty „Memory Stick
PRO Duo“ do adaptéru „Memory Stick
Duo“.
„Memory Stick Duo“ adaptér
2
• Hlášení na obrazovce v místním jazyce
popisují postupy práce s fotoaparátem. V
případě potřeby změňte před použitím
fotoaparátu jazyk (stránka 20).
Poznámky k záznamu/přehrávání
• K zajištění stabilní funkce paměťových karet
doporučujeme, abyste paměťovou kartu
před prvním použitím ve fotoaparátu
zformátovali. Při zformátování paměťové
karty však budou smazána všechna data na
paměťové kartě bez možnosti jejich obnovy.
Před zformátováním paměťové karty se tedy
ujistěte, zda máte důležitá data uložena v
počítači.
• Tento fotoaparát není prachotěsný, odolný
proti stříkající vodě ani vodotěsný.
Poznámky k používání fotoaparátu
• Před záznamem jednorázových událostí
proveďte nejprve několik zkušebních záběrů
a ujistěte se, zda fotoaparát správně pracuje.
• Dbejte, aby se fotoaparát nenamočil.
Vniknutí vody do přístroje může způsobit
poruchy, jež mohou být v některých
případech neopravitelné.
• Nemiřte fotoaparátem do slunce ani jiných
zdrojů prudkého světla. Mohlo by dojít k
nenávratnému poškození vašeho zraku.
Může také dojít k poruše fotoaparátu.
• Fotoaparát nepoužívejte v blízkosti míst
generujících silné rádiové vlny nebo
vyzařování. Mohlo by dojít k nesprávnému
záznamu nebo přehrávání.
• Používání fotoaparátu na písčitých či
prašných místech může způsobit poruchy.
• Dojde-li ke kondenzaci vlhkosti, fotoaparát
vypněte a před použitím jej ponechte
přibližně hodinu v klidu.
• Fotoaparát nevystavujte otřesům ani
nárazům. Kromě poruch a znemožnění
obrazového záznamu se může záznamové
médium stát nepoužitelným nebo může dojít
ke zničení, poškození či ztrátě obrazových
dat.
• Při vkládání či vyjímání paměťové karty si
počínejte opatrně, aby vám paměťová karta
nevyskočila ven a neupadla.
• Během připojování fotoaparátu k jinému
zařízení kabelem se ujistěte, zda jste
konektor zasunuli správným způsobem.
Násilné vtlačování konektoru do zdířky
způsobí poškození zdířky a výsledkem může
být porucha fotoaparátu.
• Přehrávání jiného než v tomto fotoaparátu
upraveného či sestaveného videa není
zaručeno.
Poznámky k použití LCD displeje a
objektivu
• LCD displej je vyroben vysoce přesnou
technologií, díky níž je pro efektivní využití
aktivních přes 99,99 % pixelů. Přesto se
mohou na LCD displeji trvale objevovat
nepatrné černé nebo jasné (bílé, červené,
modré nebo zelené) body. Tyto body jsou ve
výrobním procesu normálním jevem a
záznam nijak neovlivňují.
Černé, bílé,
červené, modré
nebo zelené body
• Dlouhodobé vystavování LCD displeje nebo
objektivu slunci může způsobit poruchy. Při
pokládání fotoaparátu v blízkosti okna či
venku buďte opatrní.
• Na LCD displej netlačte. Barva obrazovky
se může změnit a může tak dojít k poruše.
• V chladném prostředí se může obraz na
LCD displeji posouvat zpožděně. Nejedná se
o poruchu.
Poznámky k likvidaci/změně
majitele
• Při používání softwaru vestavěného ve
fotoaparátu mohou být ve vnitřní paměti
fotoaparátu uložena osobní data,
identifikátory, poštovní adresy apod. Před
předáním fotoaparátu jiným uživatelům
nebo před jeho likvidací tyto údaje nejprve
smažte.
Kompatibilita obrazových dat
• Tento fotoaparát podporuje „formát MP4“
jako formát souborů videa. Video pořízené
tímto fotoaparátem tedy nelze přehrávat v
zařízeních, jež „formát MP4“ nepodporují.
• Fotoaparát nepodporuje „formát AVCHD“
a není tedy kompatibilní s přehráváním a
záznamem videa ve „formátu AVCHD“,
jako digitální fotoaparát s pevným diskem
HD.
• Fotografie pořízené tímto fotoaparátem jsou
komprimované/zaznamenané ve formátu
JPEG*1. Soubory mají příponu „.JPG“.
• Fotoaparát vyhovuje normě DCF*2, což je
univerzální standard stanovený asociací
JEITA*3.
• Přehrávání fotografií/videa pořízených tímto
fotoaparátem v jiném zařízení a přehrávání
fotografií zaznamenaných či upravených v
jiném zařízení není ve fotoaparátu zaručeno.
*1 Joint Photographic Experts Group
*2
Design rule for Camera File system
*3
Japan Electronics and Information
Technology Industries Association
3
Poznámky k používání fotoaparátu
Informace o ochraně proti přehřátí
• V závislosti na teplotě fotoaparátu či
modulu akumulátoru se může k zajištění
ochrany fotoaparátu automaticky vypnout
napájení. V takovémto případě se před
vypnutím napájení na obrazovce zobrazí
příslušné hlášení. Zobrazí-li se hlášení
„Přehřátí fotoaparátu Nechte jej
vychladnout“, došlo k přehřátí fotoaparátu.
Napájení se automaticky vypne. Uložte
fotoaparát na chladné místo a vyčkejte, až
teplota fotoaparátu poklesne.
Varování týkající se autorských
práv
• Televizní programy, filmy, videonahrávky a
jiné materiály mohou být chráněny
autorskými právy. Neoprávněný záznam
těchto materiálů může být v rozporu se
zákonem o ochraně autorských práv.
Informace k této příručce
• Fotografie použité jako příklady snímků v
této příručce jsou reprodukované obrázky a
nikoli skutečné snímky pořízené tímto
fotoaparátem.
• Design a specifikace záznamových médií a
dalšího příslušenství podléhají změnám bez
předchozího upozornění.
4
Využívání výhod digitálního fotoaparátu
Využijte obrazový záznam s vysokým rozlišením
Videa pořízená tímto fotoaparátem budou zaznamenána v hlavním profilu MPEG-4
AVC/H.264, přibližně 30 snímků za vteřinu, progresivní, AAC LC, „formát MP4“.
– MPEG: Movie Picture Experts Group
– AVC: Advanced Video Codec
Jaký je význam označení „MPEG-4 AVC/H.264“?
MPEG-4 AVC/H.264 je standard videokamery využívající vysoce efektivní
technologii kódování komprese obrazu k záznamu HD (vysoké rozlišení). V
porovnání se stávající technologií kódování komprese obrazu umožňuje
standard MPEG-4 AVC/H.264 ještě efektivnější kompresi obrazu.
• Ve standardu MPEG-4 AVC/H.264 fotoaparát podporuje obraz ve vysokém rozlišení s
1080 nebo 720 efektivně skenovanými řádky. Počet zaznamenaných obrazových pixelů je
1920×1080 nebo 1280×720 a obraz se zaznamenává v progresivním režimu *.
Progresivní přehrávání
Tento fotoaparát podporuje progresivní režim*, jenž se využívá v počítačích, takže je
vhodný k přehrávání obrazového záznamu v počítačích.
Pořizování videa v kvalitě obrazu odpovídající vašim potřebám
Fotoaparát podporuje běžnou a široce využívanou kvalitu obrazu VGA (640×480) a
také formát HD (vysoké rozlišení). Kvalitu obrazu VGA (640×480) zvolte při načítání
videa na webové severy nebo při jeho připojování ve formě přílohy k e-mailům bez
nutnosti konverze kvality obrazu.
Velikost filmů, kterou lze ve fotoaparátu vybrat
Velikost filmů
Doporučené použití
1920 × 1080 30P
Video v kvalitě HD (vysoké rozlišení) pořídíte ve velikostech
vhodných k zobrazení v počítači nebo v televizoru s vysokým
rozlišením.
1280 × 720 60P
Záběry akčních scén s rychlým pohybem natočíte plynule v
kvalitě HD (vysoké rozlišení).
1280 × 720 30P
Natáčení videa v kvalitě HD (vysoké rozlišení) ve velikostech
vhodných k zobrazení v počítači.
640 × 480 30P
Natáčení videa v kvalitě SD (standardní rozlišení) ve velikostech
vhodných k načítání na webové servery.
*
Progresivní režim je typ metody záznamu videa, jenž přečte všechny obrazové pixely najednou.
5
Zacházení s fotoaparátem
• Při přenášení fotoaparátu zavřete LCD displej tak, jak je znázorněno na obrázku.
• Při pořizování záznamu nezakrývejte objektiv prsty.
• Fotoaparát nedržte pouze za kryt akumulátoru/paměťové karty, konektor USB, kryt
konektoru či LCD displej.
• Informace o připevnění řemínku naleznete na stránka 14.
6
Obsah
Poznámky k používání fotoaparátu ...........................................................2
Využívání výhod digitálního fotoaparátu ...................................................5
Zacházení s fotoaparátem ........................................................................6
Popis součástí.........................................................................................10
Indikátory na obrazovce..........................................................................11
Začínáme
Kontrola přiloženého příslušenství ..........................................................14
1 Příprava modulu akumulátoru .............................................................15
2 Vložení paměťové karty.......................................................................18
3 Zapnutí fotoaparátu/nastavení jazyka a hodin ....................................19
Základní postupy
Pořizování snímků ...................................................................................21
Prohlížení snímků ....................................................................................25
Použití položek nabídky ..........................................................................27
Položky nabídky ......................................................................................28
Použití fotoaparátu s počítačem
Použití fotoaparátu s počítačem .............................................................29
Připojení fotoaparátu k počítači ..............................................................31
Načítání videa a snímků na servery služeb médií ...................................33
Použití softwaru.......................................................................................36
Použití funkcí fotografování
Nabídka záznamu....................................................................................38
Velik.foto.: volba velikosti snímku podle účelu použití
Velik.filmů: volba velikosti videa podle účelu použití
SteadyShot: zajistí omezení vlivu otřesů fotoaparátu při natáčení
Detekce obličejů: detekuje obličeje fotografovaných osob a automaticky upraví
zaostření a expozici
Nastavení: volba nastavení pro záběr
7
Obsah
Použití funkcí prohlížení
Zobrazení nabídky .................................................................................. 41
(Vymazat): umožňuje vybrat a smazat nechtěné snímky
(Prezentace): přehrávání série snímků
(Chránit): zamezení náhodnému vymazání
(Otočit): otáčení snímku
(Nastavení): změna položek Nastavení
Přizpůsobení nastavení
Použití položek Nastavení....................................................................... 44
Nastavení pro záběr.......................................................................... 45
Digitální transfokace
Redukce mihotání
Hlavní nastavení 1/2 ......................................................................... 46
Zvuk
Podsvícení LCD
Barva zobrazení
Language Setting
Inicializace
Hlavní nastavení 2/2 ......................................................................... 47
Nastavení LUN
Videovýstup
Nástroj paměťové karty .................................................................... 48
Formát.
Kopírovat
Nástroj vnitřní paměti ....................................................................... 49
Formát.
Nastavení hodin................................................................................ 50
Nastavení hodin
Zobrazení snímků v televizoru
Zobrazení snímků v televizoru ................................................................ 51
Odstraňování problémů
Odstraňování problémů .......................................................................... 54
Výstražné indikátory a hlášení ................................................................ 61
8
Obsah
Ostatní
Informace o médiích „Memory Stick“ .....................................................63
Akumulátor ..............................................................................................65
Bezpečnostní opatření ............................................................................66
Specifikace..............................................................................................67
Rejstřík
Rejstřík ....................................................................................................68
9
Popis součástí
Podrobnosti k ovládání naleznete na
stranách, jejichž čísla jsou uvedena v
závorkách.
L Páčka zoomu
Fotografování: zoom (W/T) (24)
Prohlížení: zoom přehrávání/
(přehled) (26)
M Víceúčelový ovladač
Nabídka zapnuta: v/V/b/B (27)
Nabídka vypnuta: DISP/
(24)
N Kryt konektoru
O Konektor HDMI OUT (52)
• Slouží pro připojení k televizoru apod.
kabelem HDMI (prodává se
samostatně).
P Konektor A/V OUT (51)
• Používá se pro připojení k televizoru
apod. spojovacím kabelem A/V.
A Objektiv
B Reproduktor
C Úchyt na řemínek (14)
Q
(USB) konektor (31)
• Slouží k propojení s počítačem
pomocným spojovacím kabelem USB.
R Indikátor přístupu (18)
D Mikrofon
S Slot na paměťovou kartu
E LCD displej (23)
T Slot akumulátoru
F Tlačítko
(přehrávání) (25)
G Tlačítko
U Závit stativu (na spodní straně)
(video) (21)
H Tlačítko MENU (27)
I Kontrolka napájení/nabíjení (15)
• Kontrolka napájení/nabíjení svítí při
zapnutém napájení zeleně a během
dobíjení akumulátoru oranžově.
J Tlačítko
(fotografie) (21)
• Slouží k fotografování.
K Tlačítko
(video) (21)
• Spuštění/zastavení záznamu videa.
10
• Používejte stativ se závitem dlouhým
max. 5,5 mm. Stativy se závitem delším
než 5,5 mm nelze k fotoaparátu pevně
přitáhnout a mohou jej poškodit.
V Kryt akumulátoru/paměťové karty
(18)
Indikátory na obrazovce
Opakovaným nakloněním
víceúčelového ovladače směrem k v
(DISP) se mění zobrazení na displeji
(stránka 23).
Ve výchozím nastavení po zakoupení
fotoaparátu zmizí indikátory na
obrazovce asi po 5 vteřinách. Budete-li
chtít indikátory znovu zobrazit,
proveďte libovolnou operaci s výjimkou
použití páčky zoomu. Proveďte
libovolnou operaci s výjimkou použití
páčky zoomu. Indikátory se však zobrazí
pouze po dobu 5 vteřin.
Podrobnosti k ovládání naleznete na
stranách, jejichž čísla jsou uvedena v
závorkách.
A
Při fotografování
B
Displej
Indikace
Zbývající kapacita
akumulátoru (16)
Varování při nízké
kapacitě akumulátoru
(61)
SteadyShot (40)
Zvětšení zoomu
Rámeček rozsahu
hledáčku AF (22)
/
Displej
Samospoušť (24)
Indikace
Velikost obrazu (38)
Informace o nastavení
fotografie se zobrazí v
blízkosti ikony
(fotografie).
Při záznamu videa
[400]
Zbývající počet snímků,
jež lze ještě uložit (38)
z
Blokování AE/AF
(zelený bod) (22)
C
Displej
Indikace
Složka k ukládání
• Při využití vnitřní paměti
se nezobrazuje.
Záznamové médium
Detekce obličejů (40)
11
Indikátory na obrazovce
D
Displej
Indikace
Velikost obrazu (38)
[00:00:05]
Zbývající doba
záznamu (38)
Záznam videa (červený
bod)
01:23
Doba záznamu (39)
Informace o nastavení
videa se zobrazí v
blízkosti ikony
(video).
b Poznámka
• Indikátory a jejich umístění jsou přibližné –
skutečné zobrazení může být odlišné.
12
Indikátory na obrazovce
Při přehrávání fotografií
A
Displej
Indikace
Zbývající kapacita
akumulátoru (16)
Velikost obrazu (38)
Při přehrávání videa
Chránit (42)
HL.
Hlasitost (25)
Zvětšení zoomu
Varování při nízké
kapacitě akumulátoru
(61)
B
Displej
Indikace
Panel přehrávání
00:00:00
Počitadlo
2010-1-1
9:30 AM
Datum a čas záznamu
přehrávaného snímku
BACK/
NEXT
Výběr snímků
VOLUME
Nastavení hlasitosti
C
Displej
Indikace
Složka k přehrávání
• Při využití vnitřní paměti
se nezobrazuje.
12/12
Číslo snímku/počet
snímků zaznamenaných
ve vybrané složce
Médium k přehrávání
b Poznámka
• Indikátory a jejich umístění jsou přibližné –
skutečné zobrazení může být odlišné.
13
Začínáme
Kontrola přiloženého příslušenství
• Dobíjecí modul akumulátoru NP-BK1 (1)
• Víčko objektivu (1)
• Spojovací kabel A/V (1)
Nasazeno na objektivu ve výrobě.
• Disk CD-ROM (1)
– „PMB“ (software včetně „PMB Help“)
– Příručka k produktu bloggie (ve formátu
pdf)
• Návod k obsluze
• Důležité upozornění
• Pomocný spojovací kabel USB (1)
• Řemínek (1)
Připevněte řemínek a navlečte si jej na
zápěstí, aby nedošlo k poškození
fotoaparátu pádem apod.
14
Úchyt
1 Příprava modulu akumulátoru
Kontrolka napájení/nabíjení
Pomocný spojovací kabel USB
(přiložen)
Začínáme
Síťový adaptér
Napájecí kabel
1 Otevřete kryt akumulátoru/paměťové karty, do fotoaparátu vložte modul
akumulátoru a kryt zavřete.
• Modul akumulátoru zasuňte co nejdále a mírným zatlačením na jeho zadní část jej zacvakněte
na místo.
2 Fotoaparát propojte se zapnutým počítačem pomocným spojovacím
kabelem USB (přiložen).
• Kontrolka napájení/nabíjení se rozsvítí oranžově a spustí se nabíjení.
• Po zhasnutí kontrolky napájení/nabíjení je dobíjení dokončeno.
• Kontrolka napájení/nabíjení může zhasnout v případě, kdy teplota překročí doporučenou
provozní teplotu (10 až 30 °C.)
3 Po skončení dobíjení odpojte pomocný spojovací kabel USB od konektoru
USB fotoaparátu.
b Poznámky
• Pokud je fotoaparát připojen k počítači, není možné používat ovládací prvky fotoaparátu. Než
začnete s fotoaparátem pracovat, zajistěte jeho odpojení.
• Dobíjení akumulátoru v upravovaných či vlastnoručně sestavených počítačích není zaručeno.
Dobíjení nemusí fungovat správně – záleží na použitém typu USB zařízení.
• Během propojování fotoaparátu s počítačem nemanipulujte s fotoaparátem násilně. Mohlo by tak
dojít k poškození fotoaparátu nebo počítače.
• Při propojování fotoaparátu s přenosným počítačem nepřipojeným k síťovému napájení může
dojít k rychlému vybití akumulátoru přenosného počítače. Fotoaparát nenechávejte propojený s
počítačem příliš dlouhou dobu.
• Jestliže je k fotoaparátu připevněn stativ, nebude možné otevřít kryt akumulátoru/paměťové
karty.
15
1 Příprava modulu akumulátoru
Vyjmutí modulu akumulátoru
Posuňte vysouvací páčkou akumulátoru.
Dejte pozor, aby vám akumulátor neupadl.
Doba nabíjení
Doba k úplnému nabití
Přibl. 300 min.
• Doba potřebná k nabití zcela vybitého akumulátoru při teplotě 25 °C. Za určitých okolností či
podmínek může nabíjení trvat déle.
• Informace o počtu zaznamenatelných snímků naleznete na stránce 38.
• Po skončení dobíjení odpojte pomocný spojovací kabel USB od počítače.
Přibližná doba záznamu/přehrávání (v minutách).
Doba záznamu*1
Doba souvislého záznamu
105
Obvyklá doba záznamu*2
50
Doba přehrávání
150
*1
*2
Souvislý záznam videa s velikostí obrazu [1280 × 720 30P]
Obvyklá doba záznamu představuje čas s opakovaným spouštěním a zastavování záznamu,
vypínáním a zapínáním napájení a používáním zoomu.
Kontrola zbývající energie akumulátoru
Otevřením LCD displeje zapněte fotoaparát a na LCD displeji zkontrolujte zbývající
kapacitu akumulátoru.
Indikátor
zbývající
kapacity
Vysvětlení
zbývající
kapacity
16
Zbývá
dostatek
energie
Akumulátor Akumulátor Kapacita je
je téměř
je zpola
nízká,
zcela nabitý nabitý
záznam/
přehrávání
se brzy
zastaví.
Dobijte
akumulátor.
(Bliká varovný
indikátor.)
1 Příprava modulu akumulátoru
• Zobrazení správného indikátoru zbývající kapacity trvá přibližně minutu.
• Zobrazený indikátor zbývající kapacity nemusí být za určitých okolností správný.
• Fotoaparát spuštěný s využitím energie akumulátoru se při neprovedení žádné operace zhruba po
pěti minutách automaticky vypne, aby se akumulátor nevybíjel (funkce automatického vypnutí).
• Při prvním zapnutí fotoaparátu se zobrazí obrazovka Language Setting (stránka 19).
Začínáme
17
2 Vložení paměťové karty
1
Kryt akumulátoru/
paměťové karty
2 Dejte pozor na orientaci 3
seříznutého rohu.
1 Otevřete kryt.
2 Zasuňte zcela paměťovou kartu, až zacvakne na místo, se seříznutým
rohem nasměrovaným dolů tak, jak je znázorněno na obrázku.
3 Zavřete kryt.
Jestliže není vložena paměťová karta
Fotoaparát zaznamenává/přehrává snímky pomocí vnitřní paměti (přibl. 26 MB).
Při nastavení velikosti videa na [1920 × 1080 30P] nebo [1280 × 720 60P] však
videozáznam není možný.
Vyjmutí paměťové karty
Otevřete kryt.
Ujistěte se, zda nesvítí indikátor
přístupu, a na kartu jednou
zatlačte.
• Nikdy nevyjímejte paměťovou kartu, jestliže svítí indikátor přístupu. Mohlo by dojít k poškození
dat na paměťové kartě.
18
3 Zapnutí fotoaparátu/nastavení jazyka a
hodin
Kontrolka napájení/nabíjení
LCD displej
Víceúčelový ovladač
Začínáme
Tlačítko MENU
1 Otevřením LCD displeje zapněte napájení.
• Kontrolka napájení/nabíjení se rozsvítí zeleně.
• Otevřete LCD displej v úhlu až 90 stupňů od fotoaparátu (1) a pak jej natočte do
požadovaného úhlu (2).
2 270 stupňů (max.)
1 90 stupňů (max.)
2 Nakloněním víceúčelového ovladače směrem k v/V nastavte požadovaný
jazyk a potom víceúčelový ovladač stiskněte.
3 Víceúčelovým ovladačem nastavte hodiny.
1 Pomocí v/V zvolte formát zobrazení data a potom stiskněte víceúčelový ovladač.
2 Pomocí b/B zvolte jednotlivé položky a nastavte číselnou hodnotu pomocí v/V.
3 Pomocí B zvolte [OK] a stiskněte víceúčelový ovladač.
19
3 Zapnutí fotoaparátu/nastavení jazyka a hodin
Vypnutí napájení
Zavřete LCD displej s obrazovkou směrem dovnitř.
Změna nastavení jazyka
Stiskněte MENU a zvolte
Setting] (stránka 46).
(Nastavení) t
(Hlavní nastavení 1/2) t [Language
Změna data a času
Stiskněte MENU a zvolte
20
(Nastavení) t [Nastavení hodin] (stránka 50).
Základní postupy
Pořizování snímků
Páčka zoomu
Kontrolka napájení/
nabíjení
Tlačítko
Tlačítko
(video)
(fotografie)
Tlačítko
(video)
Víceúčelový ovladač
Tlačítko MENU
1 Otevřením LCD displeje zapněte napájení.
Základní postupy
Toto tlačítko můžete použít po
otevření LCD displeje.
• Kontrolka napájení/nabíjení se rozsvítí zeleně.
2 Ověřte kompozici snímku.
Umístěte objekt do středu
obrazovky.
21
Pořizování snímků
3 Spusťte záznam.
Při fotografování:
1 Namáčknutím a přidržením tlačítka
(fotografie) zaostřete.
Po zaostření objektu se zobrazí rámeček rozsahu hledáčku AF (zelený). Zazní pípnutí a v
dolní části obrazovky se mírně vlevo od středu rozsvítí indikátor z (blokování AE/
AF)(zelený).
• Úhel pohledu se přepne na poměr stran (4:3, 3:2 nebo 16:9) v souladu s velikostí snímku. V
závislosti na nastavení rozměru snímku se mohou zobrazit černé pásy.
V pohotovostním režimu
Při namáčknutí tlačítka
(fotografie)
720
Indikátor blokování AE/AF
2 Domáčkněte tlačítko
(fotografie).
• Během záznamu videa nelze pořizovat fotografie.
• Při fotografování se může změnit úhel pohledu zobrazený v pohotovostním režimu
fotografování.
• Při detekci obličeje v pohotovostním režimu fotografování se zobrazí bílý rámeček. Při detekci
více tváří se zobrazí několik bílých rámečků. Namáčknete-li a přidržíte tlačítko
(fotografie), změní se bílý rámeček na zelený a dojde k automatické optimalizaci kvality
snímku.
Při pořizování videa:
Stiskněte tlačítko
(video).
• Spusťte záznam videa.
Záznam zastavíte opětovným stisknutím tlačítka
(video).
• Při nastavení velikosti obrazu na [1920 × 1080 30P], [1280 × 720 60P] nebo [1280 × 720 30P] se
v horní a dolní části obrazu se zobrazí černé pruhy.
• Souvislé natáčení je možné přibližně po dobu 29 minut.
• Spuštění či zastavení záznamu videa můžete provést i stisknutím tlačítka
(video)
odkrytého na panelu při otevření LCD displeje.
22
Pořizování snímků
Změna zobrazení obrazovky
Tlačítko v (DISP)
(zobrazení obrazovky)
AUTO
ZAP
Základní postupy
Opakovaným nakloněním víceúčelového ovladače směrem k v (DISP) se zobrazení
změní následujícím způsobem.
VYP
• Ve výchozím nastavení po zakoupení fotoaparátu zmizí indikátory na obrazovce asi po 5
vteřinách. Výchozí nastavení je AUTO. Budete-li chtít indikátory znovu zobrazit, proveďte
některou z následujících operací.
– Nakloňte víceúčelový ovladač směrem k v (DISP).
– Proveďte libovolnou operaci s výjimkou použití páčky zoomu. Indikátory se však zobrazí pouze
po dobu 5 vteřin.
• Delším nakloněním směrem k v (DISP) zvýšíte jas podsvícení LCD displeje. Opakovaným delším
nakloněním směrem k v (DISP) se podsvícení LCD displeje vrátí zpět do normálu.
• Prohlížíte-li si obrázky za jasného venkovního světla, zvyšte jas podsvícení LCD displeje.
Za takových podmínek však může dojít k rychlejšímu vybíjení akumulátoru.
• Připojíte-li fotoaparát k televizoru, LCD obrazovka se nerozsvítí.
23
Pořizování snímků
Užitečné funkce fotografování
W/T Použití zoomu
Přesunutím páčky zoomu směrem k symbolu T objekt přiblížíte a přesunutím směrem
k symbolu W jej oddálíte.
Funkci Digitální transfokace využijete stisknutím tlačítka MENU a výběrem položky
(Nastavení pro záběr) t [Digitální transfokace]. Jakmile
(Nastavení) t
měřítko zoomu překročí hodnotu 5×, využije fotoaparát funkci Digitální transfokace
(stránka 45).
Použití samospouště
Víceúčelový ovladač nakloňte směrem k V (
).
• Opakovaným nakloněním víceúčelového ovladače směrem k V (
nastavení.
) můžete provádět změny
101
VGA 30P
[00:28:25]
(Vyp.): Samospoušť nebude použita.
(10 s):
Záznam se spustí po 10 vteřinové prodlevě. Toto nastavení použijte ve
chvíli, kdy chcete být sami zobrazeni na záznamu.
(2 s):
Záznam se spustí po 2 vteřinové prodlevě. Tato volba slouží k zamezení
rozmazání vinou roztřesení přístroje stisknutím tlačítka spouště.
Po stisknutí tlačítka
(fotografie) nebo tlačítka
(video) se zobrazí časovač
odpočítávání a po zaznění rychlého zapípání se spustí záznam.
Záznam v zrcadlovém režimu
Otevřete LCD displej o 90 stupňů k fotoaparátu (1) a potom jej otočte o 270 stupňů
tak, jak je znázorněno na obrázku (2).
• Na LCD displeji se zobrazí zrcadlový obraz objektu, avšak zaznamenaný obraz bude normální.
• V režimu přehrávání se na LCD displeji namísto zrcadlového obrazu zobrazí zaznamenaný obraz.
24
Prohlížení snímků
Kontrolka napájení/nabíjení
Páčka zoomu
Tlačítko
(přehrávání)
Tlačítko MENU
1 Otevřením LCD displeje zapněte napájení.
• Kontrolka napájení/nabíjení se rozsvítí zeleně.
2 Stisknutím tlačítka
Základní postupy
Víceúčelový ovladač
(přehrávání) přepněte fotoaparát do režimu
přehrávání.
• Zobrazí se obrazovka přehledu.
3 Nakloněním víceúčelového ovladače směrem k v/V/b/B vyberte snímek,
který chcete přehrát.
Fotografie:
Stiskněte víceúčelový ovladač.
• Zobrazí se fotografie.
Video:
Stisknutím víceúčelového ovladače spustíte či pozastavíte přehrávání videoklipu.
Nakloněním víceúčelového ovladače směrem k B spustíte rychlý posun vpřed a
nakloněním směrem k b rychlý posun zpět. (Stisknutím víceúčelového ovladače se
vrátíte k normálnímu přehrávání.)
Nakloněním směrem k V zobrazíte obrazovku ovládání hlasitosti, kde nakloněním
směrem k b/B nastavíte hlasitost.
• Při videozáznamu rychle se pohybujících objektů, například při sportovní události, se nemusí
video přehrávat plynule.
• Po skončení přehrávání prvního videa se automaticky spustí přehrávání dalšího. Po skončení
přehrávání posledního videa se přehrávání zastaví.
25
Prohlížení snímků
Zobrazení zvětšeného snímku (zoom přehrávání)
Při zobrazení fotografie přesuňte páčku zoomu směrem k symbolu T.
Zrušení zvětšení provedete přesunutím páčky zoomu směrem k symbolu W.
Úprava polohy: v/V/b/B
Zrušení zoomu při přehrávání: stiskněte víceúčelový ovladač.
Návrat k obrazovce přehledu
Při zobrazení fotografie nebo pozastavení přehrávání videa přesuňte páčku zoomu
směrem k symbolu
(přehled).
Mazání snímků
Můžete vybrat nechtěné snímky určené ke smazání.
Snímky můžete smazat pomocí tlačítka MENU (stránka 41).
26
Použití položek nabídky
Tlačítko MENU
1 Stisknutím tlačítka MENU zobrazte nabídku.
• Nabídka se zobrazí pouze v režimu fotografování a přehrávání.
• V závislosti na vybraném režimu se zobrazí různé položky.
Základní postupy
Víceúčelový ovladač
2 Nakloněním víceúčelového ovladače směrem k v/V vyberte požadovanou
položku nabídky.
3 Zvolte nastavení pomocí v/V a pak stiskněte víceúčelový ovladač.
4 Stisknutím tlačítka MENU zavřete nabídku.
27
Položky nabídky
Dostupné položky nabídky se liší podle režimu fotoaparátu.
Nabídka záznamu je k dispozici pouze v režimu záznamu a nabídka prohlížení je k
dispozici pouze v režimu přehrávání.
Na obrazovce se zobrazují pouze dostupné položky nabídky.
Nabídka záznamu (stránka 38)
Velik.foto.
Velik.filmů
SteadyShot
Detekce obličejů
Nastavení
Nabídka prohlížení (stránka 41)
(Vymazat)
(Chránit)
(Nastavení)
28
(Prezentace)
(Otočit)
Použití fotoaparátu s počítačem
Použití fotoaparátu s počítačem
Software „PMB“ a další aplikace obsažené na disku CD-ROM (přiložen) slouží ke
všestrannějšímu využití snímků pořízených fotoaparátem.
Doporučené počítačové prostředí (Windows)
Při použití přiloženého softwaru „PMB“nebo „PMB Portable“ a k importu snímků
prostřednictvím připojení USB je doporučeno následující počítačové prostředí.
Microsoft Windows XP*1 SP3/Windows Vista*2 SP2/Windows 7
Ostatní
Procesor: Intel Pentium III 800 MHz nebo rychlejší
(k přehrávání a úpravě videa ve vysokém rozlišení: Intel Core
Duo 1,66 GHz nebo rychlejší/Intel Core 2 Duo 1,20 GHz nebo
rychlejší)
Paměť: 512 MB nebo více (k přehrávání a úpravě videa ve
vysokém rozlišení: 1 GB nebo více)
Pevný disk: velikost vyžadovaného místa k instalaci – přibližně
500 MB
Monitor: rozlišení obrazovky: 1 024 × 768 pixelů či více
*1
*2
64 bitové verze a verze Starter nejsou podporovány.
Pro využití funkce vytváření disků je vyžadováno rozhraní Windows Image Mastering API
(IMAPI) v. 2.0 nebo novější.
Verze Starter není podporována.
Doporučené počítačové prostředí (Macintosh)
Použití fotoaparátu s počítačem
Operační systém
(předinstalovaný)
Při použití přiloženého softwaru „PMB Portable“ a k importu snímků prostřednictvím
připojení USB je doporučeno následující počítačové prostředí.
Operační systém
(předinstalovaný)
USB připojení: Mac OS X (v. 10.3 až v. 10.6)
PMB Portable: Mac OS X (v. 10.4 až v. 10.6)
b Poznámky
• V prostředí založeném na inovaci výše uvedených operačních systémů a v prostředí s možností
spouštění více systémů není provoz zaručen.
• Připojíte-li k jednomu počítači současně dvě či více zařízení USB, nemusí některá zařízení včetně
fotoaparátu pracovat – záleží na typu použitých zařízení USB.
• Připojení fotoaparátu rozhraním USB kompatibilním se standardem Hi-Speed USB
(kompatibilní s USB 2.0) umožňuje pokročilý přenos (vysokorychlostní přenos), neboť fotoaparát
je kompatibilní se standardem Hi-Speed USB (kompatibilní s USB 2.0).
• Při obnovení aktivity počítače v úsporném režimu nebo v režimu spánku nemusí současně dojít k
obnově komunikace mezi fotoaparátem a počítačem.
29
Použití fotoaparátu s počítačem
Poznámka k přehrávání souborů videa (MPEG-4 AVC/H.264)
K přehrávání a úpravám souborů videa (MPEG-4 AVC/H.264) zaznamenaných
fotoaparátem je třeba do počítače nainstalovat software kompatibilní s formátem
MPEG-4 AVC/H.264 nebo „PMB“.
• Vinou ztracených snímků se někdy dokonce obraz nemusí zobrazit plynule ani v počítačovém
prostředí se zaručenou funkčností.
• Samotný přenášený obraz však ovlivněn nebude.
• Používáte-li přenosný počítač, ujistěte se, zda jej máte připojen k síťovému adaptéru. Někdy může
být normální provoz znemožněn funkcí úspory energie počítače.
b Poznámka
• Provoz není zaručen ani v počítačích splňujících výše uvedené systémové požadavky. Výkon
přístroje mohou například omezit jiné otevřené nebo na pozadí spuštěné aplikace.
30
Připojení fotoaparátu k počítači
Připojte fotoaparát podle níže uvedených obrázků.
1 Zapněte napájení.
Pomocný spojovací kabel USB
(přiložen)
3 Ke konektoru USB počítače
Software „PMB“ umožňuje snadný import snímků.
Podrobné informace k funkcím softwaru „PMB“ naleznete v části „PMB Help“.
Import snímků do počítače (Windows)
Import snímků do počítače bez použití softwaru „PMB“
Jestliže se po USB propojení fotoaparátu s počítačem zobrazí průvodce automatickým
přehráváním, klepněte na možnost [Open folder to view files] t [OK] t [DCIM] nebo
[MP_ROOT] t a zkopírujte požadované snímky do počítače.
Použití fotoaparátu s počítačem
2 Ke konektoru USB
Import snímků do počítače (Macintosh)
1 Nejprve fotoaparát propojte s počítačem Macintosh. Poklepejte na nově
rozpoznanou ikonu na ploše t [DCIM] nebo [MP_ROOT] t a na složku, do
níž chcete importované snímky uložit.
2 Obrazové soubory přetáhněte myší na ikonu pevného disku.
Obrazové soubory se zkopírují na pevný disk.
3 Poklepejte na ikonu pevného disku t a na požadovaný obrazový soubor ve
složce obsahující zkopírované soubory.
Snímek se zobrazí.
31
Připojení fotoaparátu k počítači
Zrušení připojení USB
Nejprve proveďte postup popsaný níže v krocích 1 až 3:
• Vyjměte paměťovou kartu.
• Po zkopírování snímků z vnitřní paměti vložte do fotoaparátu paměťovou kartu.
• Fotoaparát vypněte.
1 V oznamovací oblasti poklepejte na ikonu odpojení.
Windows Vista
Windows XP
Ikona odpojení
2 Klepněte na položku
(USB Mass Storage Device) t [Stop].
3 V potvrzovacím okně zkontrolujte zařízení a klepněte na [OK].
b Poznámka
• Při použití počítače Macintosh nejprve přetáhněte myší ikonu paměťové karty nebo disku na
ikonu „koše“ a fotoaparát se odpojí od počítače.
32
Načítání videa a snímků na servery služeb
médií
Ve fotoaparátu je předinstalována softwarová aplikace „PMB Portable“.
Software „PMB Portable“ přináší následující možnosti.
• Snadné načítání videa a fotografií na servery služeb médií, například do blogu.
• Načítání dat prostřednictvím počítače připojeného k internetu dokonce i ve chvíli, kdy nejste
doma.
• Můžete přidávat služby médií, například často používaný blog.
Podrobnosti naleznete v souborech nápovědy k softwaru „PMB Portable“.
Spuštení softwaru „PMB Portable“ (Windows)
Při prvním použití softwaru musíte zvolit jazykové nastavení. Proveďte následující
postup. Po tomto nastavení můžete příště přeskočit kroky 3 až 5.
1 Po navázání spojení fotoaparátu s počítačem se automaticky spustí průvodce
automatickým spuštěním.
2 Nechtěné jednotky odstraníte křížkem [×].
• Jestliže se průvodce automatickým spuštěním nezobrazí, klepněte na ikonu [Computer] (v
systému Windows XP na ikonu [My Computer]) t [PMBPORTABLE] a potom poklepejte
na soubor [PMBP_Win.exe].
2 Klepněte na položku [PMB Portable].
• Jestliže se položka [PMB Portable] na obrazovce průvodce automatickým spuštěním
nezobrazí, klepněte na ikonu [Computer] t [PMBPORTABLE] a potom poklepejte na
soubor [PMBP_Win.exe].
Použití fotoaparátu s počítačem
1 Fotoaparát připojte k počítači kabelem USB.
(V systému Windows XP klepněte na [PMB Portable] t [OK].
V počítači Macintosh poklepejte na soubor [PMBP_Mac] ve složce
[PMBPORTABLE].)
Zobrazí se obrazovka „Choose Setup Language“.
3 Vyberte požadovaný jazyk a klepněte na [OK].
Zobrazí se obrazovka výběru oblasti.
4 Vyberte položky [Region] a [Country/Area].
Zobrazí se obrazovka „License Agreement“.
5 Smlouvu si pečlivě přečtěte a odsouhlaste klepnutím na [I Agree].
Spustí se software „PMB Portable“.
33
Načítání videa a snímků na servery služeb médií
Spuštění softwaru „PMB Portable“ (Macintosh)
1 Fotoaparát a počítač propojte kabelem USB.
Po připojení fotoaparátu s počítačem se na ploše zobrazí složka [PMBPORTABLE].
Klepnutím na křížek [×] zavřete všechny nadbytečné jednotky.
2 Ve složce [PMBPORTABLE] klepněte na soubor [PMBP_Mac].
Zobrazí se obrazovka výběru oblasti.
3 Vyberte příslušné položky [Region], [Country/Area] a potom klepněte na
[OK].
Zobrazí se obrazovka smlouvy s uživatelem.
4 Smlouvu si pozorně přečtěte. Jestliže podmínky smlouvy přijímáte, klepněte
na [I Agree].
Spustí se aplikace „PMB Portable“.
b Poznámky
• V menu nastavení fotoaparátu nastavte [Nastavení LUN] na [Více].
• Při každém použití softwaru [PMB Portable] zajistěte připojení počítače k síti.
• Při načítání videa a fotografií prostřednictvím internetu mohou v mezipaměti počítače zůstat
uložená data – záleží na využívaném poskytovateli služby. Tato skutečnost se může týkat i tohoto
produktu.
• Jestliže se softwarem [PMB Portable] nastanou potíže nebo jestliže software [PMB Portable]
nechtěně smažete, můžete si stáhnout instalační soubor aplikace [PMB Portable] z internetu a
software obnovit.
Poznámky k softwaru „PMB Portable“
Pomocí softwaru „PMB Portable“ si můžete stáhnout adresy URL některých
webových stránek ze serverů spravovaných společností Sony Corporation (dále jen
„Servery Sony“).
Při využívání služeb načítání snímků prostřednictvím těchto webových serverů (dále
jen „Služby“) pomocí softwaru „PMB Portable“ si všimněte následujících skutečností.
• Je možné, že u některých serverů zaplatíte za registraci nebo mohou být zpoplatněny Služby. Při
využívání Služeb postupujte podle podmínek smluv stanovených webovými servery.
• Poskytování Služeb může být přerušeno nebo mohou být změněny v závislosti na okolnostech
správy příslušných webových serverů. Společnost Sony Corporation neodpovídá (včetně
zmíněných případů) za spory mezi vámi a jakýmikoli třetími stranami ani za škody, jež byte mohli
v souvislosti s těmito Službami utrpět.
34
Načítání videa a snímků na servery služeb médií
• Vaše požadavky na webové servery budou přesměrovány na servery Sony. Požadované servery
nemusejí být dostupné – záleží na nejrůznějších okolnostech, například na údržbě serveru.
• Jestliže se rozhodneme služby poskytované prostřednictvím serverů Sony ukončit, upozorníme na
ukončení služby na webovém serveru Sony s předstihem.
• Adresy URL, na něž budete přesměrováni, mohou být zaznamenávány servery Sony a
shromážděné informace mohou být využity ke zlepšování produktů a služeb nabízených
společností Sony. Nikdy však nezaznamenáváme osobní informace.
Použití fotoaparátu s počítačem
35
Použití softwaru
Instalace softwaru „PMB (Picture Motion Browser)“
1 Zapněte počítač a do jednotky CD-ROM vložte disk CD-ROM (přiložen).
Zobrazí se obrazovka instalační nabídky.
• Jestliže se nezobrazí, poklepejte na ikonu [Computer] (v systému Windows XP, [My
(SONYPMB).
Computer]) t
• Pokud se zobrazí obrazovka automatického přehrávání, zvolte „Run Install.exe“ a pokračujte
v instalaci postupováním podle pokynů na obrazovce.
2 Klepněte na položku [Instalace].
Zobrazí se obrazovka „Choose Setup Language“.
3 Vyberte požadovaný jazyk a pokračujte k následující obrazovce.
Zobrazí se obrazovka „License Agreement“.
4 Smlouvu si pečlivě přečtěte a klepnutím na přepínač (
t
) přijměte
podmínky smlouvy. Potom klepněte na položku [Next].
5 Postupujte podle pokynů na obrazovce a dokončete instalaci.
• Chcete-li v instalaci pokračovat, připojte prozatím fotoaparát k počítači prostřednictvím
tohoto kroku (stránka 31).
• Jakmile se zobrazí hlášení s potvrzením restartování, restartuje počítač podle pokynů na
obrazovce.
• V závislosti na systémovém prostředí počítače může být nainstalováno rozhraní DirectX.
6 Po dokončení instalace vyjměte disk CD-ROM.
7 Spusťte software.
Software „PMB“ spustíte klepnutím na ikonu
(PMB) na ploše.
Podrobné informace o práci s programem získáte klepnutím na položku
(PMB Help).
Jestliže chcete software „PMB“ spustit v nabídce Start, klepněte na nabídku [Start] t [All
(PMB).
programs] t
36
Použití softwaru
b Poznámky
• Přihlaste se jako správce.
• Při prvním spuštění softwaru „PMB“ se na obrazovce zobrazí potvrzovací hlášení informačního
nástroje. Zvolte [Start].
z Úvod k softwaru „PMB“
Použití fotoaparátu s počítačem
• Software „PMB“ umožňuje import snímků pořízených fotoaparátem do počítače, kde je můžete
zobrazit. Propojte fotoaparát s počítačem kabelem USB a klepněte na položku [Import].
• Snímky si můžete uložit a vytisknout s datem.
• Snímky uložené v počítači můžete v kalendářním zobrazení zobrazit podle data pořízení.
• U fotografií můžete využít funkci korekce jevu červených očí nebo můžete změnit datum a čas
pořízení snímků.
• V zapisovacích jednotkách můžete vytvářet disky CD nebo DVD.
• Můžete načítat snímky na servery služeb médií. (Je vyžadováno prostředí s připojením k
internetu.)
• Další podrobnosti naleznete v části
(PMB Help).
37
Použití funkcí fotografování
Nabídka záznamu
Níže jsou popsány funkce dostupné v režimu snímání pomocí tlačítka MENU.
Podrobnosti k obsluze nabídky naleznete na stránka 27.
Výchozí nastavení je označeno symbolem .
Pokud je nastaven režim přehrávání, přepněte na režim fotografování tlačítkem
(přehrávání).
Velik.foto.: volba velikosti snímku podle účelu použití
Velikost snímku
Pokyny
5M (2592×1944)
Pro tisk do formátu A4
3:2 (2592×1728)
Poměr stran 3:2 jako u fotografií a pohlednic
3M (2048×1536)
Pro tisk do formátu 10×15 cm nebo 13×18 cm
16:9 (1920×1080)
K prohlížení v televizoru s vysokým rozlišením
VGA (640×480)
Fotografování s malou velikostí snímků určených jako
přílohy e-mailu
Přibližný počet fotografií
(Jednotky: snímky)
Kapacita
Velikost/
kvalita
Vnitřní
paměť
Paměťová karta naformátovaná v tomto fotoaparátu
Přibl.
26 MB
1 GB
2 GB
4 GB
8 GB
16 GB
32 GB
5M
6
390
770
1550
3100
6200
12400
3:2
10
550
1100
2200
4400
8800
17600
3M
17
620
1250
2500
5000
10000
20000
16:9
30
980
2000
4000
8000
16000
32000
110
6000
12000
23500
48000
96000
192000
VGA
• Počet snímků se může lišit v závislosti na podmínkách fotografování a na paměťové kartě.
• Bude-li počet zbývajících snímků, jež lze ještě pořídit, vyšší než 9 999, zobrazí se indikátor
„>9999“.
• Chcete-li v tomto fotoaparátu přehrávat snímky zaznamenané staršími modely Sony, může se
zobrazení od skutečné velikosti snímku lišit.
• Při měření kapacity médií odpovídá 1 GB 1 miliardě bytů, což je jednotka používaná pro správu
dat.
38
Podrobnosti k ovládání 1
strana 27
Nabídka záznamu
Velik.filmů: volba velikosti videa podle účelu použití
Velikost obrazu videa
*
Doporučené použití
1920 × 1080 30P*
Video v kvalitě HD (vysoké rozlišení) pořídíte ve
velikostech vhodných k zobrazení v počítači nebo v
televizoru s vysokým rozlišením
1280 × 720 60P
Záběry akčních scén s rychlým pohybem například při
sportu natočíte plynule v kvalitě HD (vysoké rozlišení)
1280 × 720 30P
Natáčení videa v kvalitě HD (vysoké rozlišení) ve
velikostech vhodných k zobrazení v počítači
640 × 480 30P*
Natáčení videa v kvalitě SD (standardní rozlišení) ve
velikostech vhodných k načítání na webové servery
Rozsah natáčení je v porovnání s velikostí [1280 × 720 30P] nebo [1280 × 720 60P] omezený.
Přibližná délka zaznamenaného videa
Tabulka představuje přibližné maximální délky záznamu. Jedná se o celkové časy pro
všechna videa. Souvislé natáčení je možné přibližně po dobu 29 minut.
(Jednotky: hodina: minuta: vteřina)
Kapacita
Vnitřní
paměť
Paměťová karta naformátovaná v tomto fotoaparátu
Přibl.
26 MB
1 GB
2 GB
4 GB
8 GB
16 GB
32 GB
1920 ×
1080 30P
–
(–)
0:10:00
(0:06:00)
0:20:00
(0:12:00)
0:40:00
(0:25:00)
1:20:00
(0:50:00)
2:40:00
(1:40:00)
5:20:00
(3:20:00)
1280 ×
720 60P
–
(–)
0:20:00
(0:10:00)
0:40:00
(0:20:00)
1:20:00
(0:40:00)
2:40:00
(1:30:00)
5:20:00
(3:10:00)
10:40:00
(6:20:00)
1280 ×
720 30P
0:00:40
(0:00:25)
0:30:00
(0:15:00)
1:00:00
(0:30:00)
2:00:00
(1:00:00)
4:00:00
(2:10:00)
8:00:00
(4:20:00)
16:00:00
(8:40:00)
640 ×
480 30P
0:01:20
(0:01:00)
1:00:00
(0:40:00)
2:00:00
(1:20:00)
4:00:00
(2:40:00)
8:00:00
16:00:00
32:00:00
(5:30:00) (11:00:00) (22:00:00)
Velikost
Použití funkcí fotografování
• Videa pořízená tímto fotoaparátem budou zaznamenána v hlavním profilu MPEG-4 AVC/H.264,
přibližně 30 či 60 snímků za vteřinu, progresivní, AAC LC, „formát MP4“.
– MPEG: Movie Picture Experts Group
– AVC: Advanced Video Codec
• Čím větší je velikost obrazu, tím vyšší je kvalita.
• Číslo uvedené v závorkách ( ) představuje minimální dobu záznamu.
• Délka videa se může lišit v závislosti na podmínkách natáčení.
• Před ukončením souvislého natáčení začne indikátor doby záznamu blikat a po chvíli se záznam
automaticky zastaví.
39
Podrobnosti k ovládání 1
strana 27
Nabídka záznamu
Fotoaparát využívá k automatické úpravě kvality obrazu zaznamenávané scény
kódování VBR (Variable Bit Rate). Tato technologie způsobuje u paměťové karty
kolísání doby záznamu.
Videa obsahující rychle se pohybující nebo složitý obraz budu zaznamenána s vyšší
přenosovou rychlostí, čímž dojde ke zkrácení celkové doby záznamu.
SteadyShot: zajistí omezení vlivu otřesů fotoaparátu při natáčení
Zap.
Aktivuje funkci omezení vlivu otřesů fotoaparátu.
Vyp.
Neaktivuje funkci omezení vlivu otřesů fotoaparátu.
• Funkce omezení vlivu otřesů fotoaparátu pracuje pouze v režimu [640 × 480 30P] nebo [1280 ×
720 30P].
Detekce obličejů: detekuje obličeje fotografovaných osob a automaticky
upraví zaostření a expozici
Zap.
Aktivuje funkci Detekce obličejů.
Vyp.
Neaktivuje funkci Detekce obličejů.
Nastavení: volba nastavení pro záběr
Změny nastavení můžete provést na obrazovce
40
(Nastavení).
Použití funkcí prohlížení
Zobrazení nabídky
Níže jsou popsány funkce dostupné v režimu prohlížení pomocí tlačítka MENU.
Podrobnosti k obsluze nabídky naleznete na stránka 27.
Jestliže je nastaven režim REC, přepněte jej na režim přehrávání tlačítkem
(přehrávání).
(Vymazat): umožňuje vybrat a smazat nechtěné snímky
Toto foto
Smaže se aktuálně zobrazený snímek v režimu jednoho snímku.
Více snímků
Umožňuje vybrat a smazat více snímků.
1 Vyberte snímek a stiskněte víceúčelový ovladač.
Výše uvedené kroky opakujte, dokud nebudou žádné další
snímky určené ke smazání. Označení zrušíte opětovným
vybráním snímku s označením.
2 MENU t [OK] t víceúčelový ovladač
Vymazání
všech snímků
Smazány budou všechny snímky najednou s výjimkou chráněných
snímků.
Stiskněte [OK].
1 Nakloněním víceúčelového ovladače směrem k v v/V/b/B vyberte snímky, jež chcete
začít přehrávat v prezentaci, a stiskněte víceúčelový ovladač.
2 Stisknutím tlačítka MENU zobrazte nabídku.
3 Nakloněním víceúčelového ovladače směrem k v/V vyberte položku
stiskněte víceúčelový ovladač.
(Prezentace) a
4 Pomocí v/V vyberte [Start] a stisknutím víceúčelového ovladače spusťte přehrávání.
Použití funkcí prohlížení
(Prezentace): přehrávání série snímků
Zastavení prezentace
Stiskněte víceúčelový ovladač.
• V této fázi nelze prezentaci obnovit.
Změna nastavení
Před spuštěním prezentace můžete víceúčelovým ovladačem změnit nastavení.
Výchozí nastavení je označeno symbolem .
41
Podrobnosti k ovládání 1
strana 27
Zobrazení nabídky
Interval
1s
Nastavení intervalů prezentace.
3s
5s
10 s
Opakovat
Zap.
Přehrávání snímků v nekonečné smyčce.
Vyp.
Po přehrání všech snímků se prezentace ukončí.
(Chránit): zamezení náhodnému vymazání
Ochrana zaznamenaných snímků před náhodným smazáním.
U registrovaných snímků se zobrazí symbol .
(Toto foto)
Chráněn bude aktuálně zobrazený snímek v režimu jednoho
snímku.
(Více snímků)
Vybrat a chránit můžete více snímků najednou.
1 Vyberte snímek a stiskněte víceúčelový ovladač.
Výše uvedené kroky opakujte, dokud nebudou žádné další
snímky určené k ochraně. Označení zrušíte opětovným
vybráním snímku s označením.
2 MENU t [OK] t víceúčelový ovladač
Zrušení ochrany
Vyberte snímek, u něhož chcete zrušit ochranu a odemkněte jej stisknutím víceúčelového
ovladače – obdobně jako při postupu aktivace ochrany.
Indikátor zmizí a ochrana je zrušena.
(Otočit): otáčení snímku
Otáčení snímku.
1 Stisknutím tlačítka
(přehrávání) přepněte fotoaparát do režimu přehrávání.
2 Nakloněním víceúčelového ovladače k šipce v/V/b/B vyberte snímek, který chcete
otočit, a stiskněte víceúčelový ovladač.
42
Zobrazení nabídky
Podrobnosti k ovládání 1
strana 27
3 Stisknutím tlačítka MENU zobrazte nabídku.
4 Šipkami v/V vyberte položku [Otočit] a pak stiskněte víceúčelový ovladač.
5 Vyberte [
] a pak snímek otočte šipkami b/B.
6 Šipkami v/V vyberte položku [OK] a pak stiskněte víceúčelový ovladač.
• Následující typy snímků nelze otáčet.
– Videa
– Chráněné snímky
• Je možné, že nebude možné otáčet snímky pořízené jinými fotoaparáty.
• Při prohlížení snímků v počítači nemusí informace o otočení vyhodnocena správně – záleží na
použitém softwaru.
(Nastavení): změna položek Nastavení
Viz stránka 44.
Použití funkcí prohlížení
43
Přizpůsobení nastavení
Použití položek Nastavení
Využitím obrazovky Nastavení můžete měnit výchozí nastavení.
Tlačítko MENU
Víceúčelový ovladač
1 Stisknutím tlačítka MENU zobrazte nabídku.
2 Nakloněním víceúčelového ovladače směrem k v/V zvolte položku
(Nastavení).
3 Nakloněním směrem k v/V/b/B vyberte položku,
kterou chcete nastavit.
Zvolená položka se zvýrazní.
4 Nakloněním směrem k B zadejte nastavení.
Nastavení můžete zadat také stisknutím víceúčelového ovladače.
Obrazovku Nastavení vypnete stisknutím tlačítka MENU.
Chcete-li se v obrazovce Nastavení vrátit k nabídce, nakloňte víceúčelový ovladač opakovaně
směrem k b.
Zrušení změny nastavení
Zvolte [Zrušit], pokud se zobrazí, a stiskněte víceúčelový ovladač. Pokud se nezobrazí,
zvolte opět předchozí nastavení.
• Nastavení zůstává uchováno i po vypnutí fotoaparátu.
44
Nastavení pro
záběr
Výchozí nastavení je označeno symbolem
Podrobnosti k ovládání 1
strana 44
.
Digitální transfokace
Volba režimu digitálního zoomu. Fotoaparát zvětší obraz optickým zoomem (až 5×).
Jakmile měřítko zoomu překročí hodnotu 5×, přístroj využije funkci digitálního zoomu.
Fotoaparát provede zvětšení až do hodnoty celkového rozsahu zoomu přibližně 20×
včetně optického zoomu 5×.
Zap.
Použije se digitální zoom.
Vyp.
Nepoužije se digitální zoom.
• Při překročení rozsahu optického zoomu se zhorší kvalita obrazu.
• Při natáčení videa v libovolné z následujících podmínek se funkce Digitální transfokace nastaví na
hodnotu [Vyp.].
– Velikost [1920 × 1080 30P].
– Fotoaparát je současně připojen k televizoru nebo k jinému zařízení komponentním A/V
kabelem.
Redukce mihotání
Funkce elektronické závěrky omezuje blikání či chvění způsobované zářivkami.
Funkce Redukce mihotání bude použita.
Vyp.
Funkce Redukce mihotání nebude použita.
Přizpůsobení nastavení
Zap.
45
Hlavní nastavení
1/2
Výchozí nastavení je označeno symbolem
Podrobnosti k ovládání 1
strana 44
.
Zvuk
Volba zvuků slyšitelných při obsluze fotoaparátu.
Zap.
Zapíná zvukový signál při stisknutí víceúčelového
ovladače, tlačítka
(fotografie) nebo tlačítka
(video).
Vyp.
Vypnutí zvukového signálu.
Podsvícení LCD
Úprava jasu podsvícení displeje LCD.
Světlejší
Zvýšení jasu LCD displeje.
Normální
Standardní jas.
• Nastavení lze změnit delším nakloněním víceúčelového ovladače v (DISP).
• Volba [Světlejší] způsobí rychlejší vybití akumulátoru.
Barva zobrazení
Můžete zvolit barvu pozadí LCD displeje – k dispozici jsou 3 barvy.
Language Setting
Volba nastavení jazyka použitého k zobrazení položek nabídek, varování a hlášení.
Inicializace
Inicializuje nastavení na výchozí hodnoty. Snímky uložené ve vnitřní paměti zůstanou
uchovány i po spuštění této funkce.
1 Nakloněním víceúčelového ovladače směrem k v/V zvolte možnost [Inicializace] a pak
víceúčelový ovladač stiskněte nebo nakloňte směrem k B.
Zobrazí se hlášení „Resetovat na původní nastavení“.
2 Pomocí v zvolte [OK] a pak stiskněte víceúčelový ovladač.
Obnoví se výchozí nastavení fotoaparátu.
Zrušení inicializace
V kroku 2 zvolte [Zrušit] a pak stiskněte víceúčelový ovladač.
• Dbejte, abyste během inicializace nevypnuli napájení fotoaparátu.
46
Hlavní nastavení
2/2
Výchozí nastavení je označeno symbolem
Podrobnosti k ovládání 1
strana 44
.
Nastavení LUN
Umožňuje výběr nastavení metody zobrazení snímků na záznamovém médiu v
připojeném zařízení, například v počítači, kdy je fotoaparát propojen s počítačem nebo
AV zařízením prostřednictvím připojení USB.
Více
Zobrazí se snímky uložené na paměťové kartě a v interní
paměti fotoaparátu. Tuto možnost zvolte při propojení
fotoaparátu s počítačem.
Jeden
Pokud je vložena paměťová karta, zobrazí se pouze
snímky na paměťové kartě a jestliže paměťová karta
vložena není, zobrazí se snímky ve vnitřní paměti. Tuto
možnost zvolte, jestliže fotoaparát propojujete s jiným
zařízením než s počítačem, kdy se nezobrazují snímky na
paměťové kartě ani snímky ve vnitřní paměti
fotoaparátu.
b Poznámka
• Při načítání videa a snímků na severy služeb médií pomocí softwaru „PMB Portable“ se ujistěte,
zda jste nastavili položku [Nastavení LUN] na [Více].
Videovýstup
NTSC
Výstup signálu videa se nastaví na režim NTSC
(například pro USA, Japonsko).
PAL
Výstup signálu videa se nastaví na režim PAL (například
pro Evropu, Čínu).
Přizpůsobení nastavení
Nastavení výstupního signálu videa podle televizního systému modulace barev
připojeného videozařízení. Různé země a oblasti využívají odlišné televizní systémy
modulace barev. Jestliže chcete snímky zobrazovat na televizní obrazovce, přečtěte si
informace na stránce 53 o televizních systémech modulace barev v zemi či oblasti, kde
fotoaparát používáte.
47
Nástroj paměťové
karty
Podrobnosti k ovládání 1
strana 44
Tato položka se zobrazí pouze pokud je ve fotoaparátu vložena paměťová karta.
Formát.
Formátování paměťové karty.
K zajištění stabilní funkce paměťových karet doporučujeme, abyste paměťovou kartu
před prvním použitím ve fotoaparátu zformátovali. Při zformátování paměťové karty
však budou smazána všechna data na paměťové kartě bez možnosti jejich obnovy. Před
zformátováním paměťové karty se tedy ujistěte, zda máte důležitá data uložena v
počítači.
• Uvědomte si, že formátování nevratně vymaže všechna data na paměťové kartě včetně
chráněných snímků.
1 Nakloněním víceúčelového ovladače směrem k v/V/b/B zvolte položku [Formát.] a pak
ovladač nakloňte směrem k B.
Zobrazí se hlášení „Všechna data na paměťové kartě budou vymazána“.
2 Pomocí v zvolte [OK] a pak stiskněte víceúčelový ovladač.
Formátování je dokončeno.
Zrušení formátování
V kroku 2 zvolte [Zrušit] a pak stiskněte víceúčelový ovladač.
Kopírovat
Všechny snímky ve vnitřní paměti se zkopírují na paměťovou kartu.
1 Vložte paměťovou kartu.
2 Nakloněním víceúčelového ovladače směrem k v/V/b/B zvolte položku [Kopírovat] a
pak ovladač nakloňte směrem k B.
Zobrazí se hlášení „Data ve vnitřní paměti budou zkopírována“.
3 Pomocí v zvolte [OK] a pak stiskněte víceúčelový ovladač.
Spustí se kopírování.
Zrušení kopírování
V kroku kroku 3 vyberte položku [Zrušit] v potom stiskněte víceúčelový ovladač.
• Dobijte dostatečně akumulátor. Kopírování obrazových souborů s nízkou kapacitou akumulátoru
může způsobit selhání přenosu dat nebo poškození dat vinou vybití akumulátoru.
• Snímky nelze kopírovat jednotlivě.
• Původní snímky uložené ve vnitřní paměti zůstanou uchovány i po zkopírování. Chcete-li smazat
obsah vnitřní paměti, vyjměte po zkopírování paměťovou kartu a spusťte příkaz [Formát.] v části
[Nástroj vnitřní paměti] (stránka 49).
• Při kopírování dat z vnitřní paměti na paměťovou kartu se vytvoří nová složka. Výběr určité
složky na paměťové kartě jako cíle ke kopírování dat není možný.
48
Nástroj vnitřní
paměti
Podrobnosti k ovládání 1
strana 44
Tato položka se zobrazí pouze pokud ve fotoaparátu není vložena paměťová karta.
Formát.
Zformátují se data uložená ve vnitřní paměti.
• Uvědomte si, že formátování nevratně vymaže všechna data ve vnitřní paměti včetně chráněných
snímků.
1 Nakloněním víceúčelového ovladače směrem k v/V/b/B zvolte položku [Formát.] a pak
ovladač nakloňte směrem k B.
Zobrazí se hlášení „Data ve vnitřní paměti budou vymazána“.
2 Pomocí v zvolte [OK] a pak stiskněte víceúčelový ovladač.
Formátování je dokončeno.
Zrušení formátování
V kroku 2 zvolte [Zrušit] a pak stiskněte víceúčelový ovladač.
Přizpůsobení nastavení
49
Nastavení hodin
Podrobnosti k ovládání 1
strana 44
Nastavení hodin
Nastavení data a času.
1 Nakloněním víceúčelového ovladače směrem k v/V zvolte možnost [Nastavení hodin] a
pak víceúčelový ovladač stiskněte nebo nakloňte směrem k B.
2 Pomocí v/V zvolte formát zobrazení data a potom stiskněte víceúčelový ovladač.
3 Pomocí b/B zvolte jednotlivé položky a nastavte číselnou hodnotu pomocí v/V.
4 Šipkami v/V zvolte položku [OK] a pak stiskněte víceúčelový ovladač.
Zrušení nastavení hodin
V kroku 4 zvolte položku [Zrušit] a potom stiskněte víceúčelový ovladač.
50
Zobrazení snímků v televizoru
Zobrazení snímků v televizoru
Připojíte-li fotoaparát k televizoru, můžete záběry zobrazit na televizní obrazovce.
Připojení a kvalita obrazu (HD (vysoké rozlišení)/SD (standardní rozlišení)) se liší
podle typu televizoru a vstupních konektorů, kterými je fotoaparát připojen.
• Používáte-li fotoaparát v zahraničí, může být nutné přepnout výstup videosignálu tak, aby
odpovídal příslušnému televiznímu systému modulace barev (stránka 47).
• Pokud je obrazový signál výstupem pro televizor, obrazový záznam se na LCD obrazovce
nezobrazí.
Připojení k televizoru bez vysokého rozlišení 16:9 (širokoúhlý)
nebo k televizoru 4:3
Obrazový záznam v kvalitě HD (vysoké rozlišení) se převede na kvalitu SD
(standardní rozlišení) a bude přehrán. Obrazový záznam v kvalitě SD (standardní
rozlišení) se přehraje v obrazové kvalitě SD (standardní rozlišení).
VIDEO AUDIO
Konektor A/V OUT
Spojovací kabel A/V
(přiložen)
Žlutý/bílý/červený
• Při přehrávání videa v režimu HD (vysoké rozlišení) v televizoru SD (standardní rozlišení) se
video přehraje s černými pruhy v horní a dolní části obrazovky.
Zobrazení snímků v televizoru
51
Zobrazení snímků v televizoru
Připojení k televizoru s vysokým rozlišením
Obrazový záznam v kvalitě HD (vysoké rozlišení) se přehraje v obrazové kvalitě HD
(vysoké rozlišení). Obrazový záznam v kvalitě SD (standardní rozlišení) se přehraje v
obrazové kvalitě SD (standardní rozlišení).
Konektor HDMI
COMPONENT AUDIO
Konektor HDMI OUT
Zelený/
modrý/
červený
Kabel HDMI
(prodává se samostatně)
Konektor A/V OUT
Bílý/červený
Komponentní kabel A/V
(prodává se samostatně)
• Současné připojení kabelem HDMI a komponentním kabelem A/V není možné.
Připojení komponentním A/V kabelem (prodává se samostatně)
• Připojíte-li pouze konektory komponentního videa, zvukové signály na výstupu
nebudou. Výstup zvukových signálů zajistíte připojením bílého a červeného
konektoru.
• Nastavení výstupu se automaticky přepne podle přehrávaného obrazového záznamu.
Při přepínání režimu v připojeném televizoru tak může docházet ke zkreslení obrazu.
• Zaznamenáte-li video v obrazové kvalitě HD (vysoké rozlišení) [1920 × 1080 30P],
[1280 × 720 60P], nebo [1280 × 720 30P] a fotoaparát připojíte komponentním
kabelem k televizoru s vysokým rozlišením, zobrazí se výstup v televizoru v kvalitě
SD.
Připojení kabelem HDMI (prodává se samostatně)
• Fotoaparát a zařízení určené k připojení nepřipojujte pomocí výstupních konektorů.
Při propojení fotoaparátu a televizoru výstupními konektory se nebude přehrávat
žádné video a zvuk. Takové propojení rovněž může způsobit problémy s
fotoaparátem a připojeným zařízením.
• Tato funkce nemusí s některými televizory HD pracovat správně. Je například
možné, že v televizoru HD nebude možné zobrazit video nebo se v televizoru HD
nebude přehrávat zvuk.
• Použijte kabel HDMI označený logem HDMI.
52
Zobrazení snímků v televizoru
Propojení s televizorem přes videorekordér
Spojovacím kabelem A/V připojte fotoaparát ke vstupu LINE IN videorekordéru. Ve
videorekordéru nastavte vstup na LINE (VIDEO 1, VIDEO 2 atd.).
Pokud je televizor monofonní (pouze s jedním audio vstupem)
Žlutý konektor spojovacího kabelu A/V připojte do zdířky vstupu videa a bílý (levý
kanál) nebo červený (pravý kanál) konektor do zdířky zvukového vstupu vašeho
televizoru nebo videorekordéru.
Televizní systémy modulace barev
Chcete-li záběry zobrazit na televizní obrazovce, budete potřebovat televizor se
zdířkou vstupu videa a spojovací kabel A/V. Televizní systém modulace barev musí
odpovídat systému ve fotoaparátu. V níže uvedených seznamech vyhledejte televizní
systém modulace barev používaný v zemi či oblasti, kde fotoaparát používáte.
Systém NTSC
Bahamské ostrovy, Bolívie, Chile, Ekvádor, Filipíny, Jamajka, Japonsko, Kanada,
Kolumbie, Korea, Mexiko, Peru, Střední Amerika, Surinam, Taiwan, USA, Venezuela
atd.
Systém PAL
Austrálie, Belgie, Česká republika, Čína, Dánsko, Finsko, Holandsko, Hongkong,
Itálie, Kuvajt, Maďarsko, Malajsie, Německo, Norsko, Nový Zéland, Polsko,
Portugalsko, Rakousko, Singapur, Slovenská republika, Španělsko, Švédsko,
Švýcarsko, Thajsko, Velká Británie atd.
Systém PAL-M
Brazílie
Argentina, Paraguay, Uruguay
Systém SECAM
Bulharsko, Francie, Guyana, Irák, Írán, Monako, Rusko, Ukrajina atd.
Zobrazení snímků v televizoru
Systém PAL-N
53
Odstraňování problémů
Odstraňování problémů
Nastanou-li při používání fotoaparátu potíže, vyzkoušejte následující řešení.
1 Zkontrolujte položky na stranách 55 až 60.
2 Vypněte napájení a po uplynutí minuty jej znovu zapněte.
3 Obraťte se na prodejce Sony nebo na místní autorizovaný servis
Sony.
Během opravy fotoaparátu můžeme za účelem zlepšení stavu zkontrolovat minimální
množství dat uložených ve vnitřní paměti. Prodejce Sony však nebude vaše data
kopírovat ani ukládat.
Klepnutím na některou z následujících položek přejdete na stranu s vysvětlením
příznaků, příčin a vhodných možností nápravy.
54
Modul akumulátoru a napájení
55
Mazání/úprava snímků
58
Pořizování snímků/videa
56
Paměťová karta
59
Prohlížení snímků
57
Vnitřní paměť
59
Počítače
58
Ostatní
60
Odstraňování problémů
Modul akumulátoru a napájení
Fotoaparát nelze zapnout.
• Zbývající kapacita akumulátoru je nízká nebo je akumulátor vybitý.
– Fotoaparát připojte k zapnutému počítači a akumulátor zcela nabijte (stránka 15).
– Jestliže fotoaparát nelze zapnout ani po nabití akumulátoru, vyjměte akumulátor a
znovu jej do fotoaparátu nasaďte.
• Zkontrolujte, zda je akumulátor vložen správným směrem (stránka 15).
• Jestliže se fotoaparát automaticky vypne, zavřete LCD displej otočením dovnitř a pak
jej opět otevřete.
Fotoaparát nelze nabít.
• Na LCD displeji se v režimu nabíjení nezobrazují žádné indikátory.
– Zavřete LCD displej a fotoaparát připojte k počítači pomocným spojovacím kabelem
USB (přiložen).
– Zkontrolujte, zda svítí kontrolka napájení/nabíjení (oranžová).
• Teplota modulu akumulátoru je příliš nízká.
– Vyjměte modul akumulátoru a nechte jej na teplém místě.
• Teplota modulu akumulátoru je příliš vysoká.
– Vyjměte modul akumulátoru a nechte jej na chladném místě.
• Pomocný spojovací kabel USB není správně připojen k počítači.
– Odpojte pomocný spojovací kabel USB a znovu jej připojte.
– Ujistěte se, zda používáte pomocný spojovací kabel USB (přiložen).
• Počítač není zapnutý.
– Zapněte počítač.
• Počítač je v pohotovostním režimu (v režimu spánku či hibernace).
– Ukončete režim spánku či hibernace.
• Používáte rozbočovač USB.
– Při použití rozbočovače USB pravděpodobně nebude možné akumulátor nabíjet.
Připojte fotoaparát přímo ke konektoru USB počítače.
Odstraňování problémů
Kontrolka napájení/nabíjení se při nabíjení modulu akumulátoru nerozsvítí
správně.
• Teplota může přesahovat doporučenou provozní teplotu. Akumulátor nabíjejte při
doporučené teplotě prostředí v rozmezí 10 až 30 °C.
• Podrobné informace naleznete na stránce 65.
Životnost akumulátoru je příliš krátká.
• Doba nabíjení není dostatečná.
– Nabití fotoaparátu může v závislosti na podmínkách souvisejících s počítačem
nějakou dobu trvat. Fotoaparát nabíjejte do okamžiku, kdy se zobrazí ikona
.
55
Odstraňování problémů
Napájení se náhle vypne.
• Zapnutý fotoaparát se při neprovedení žádné operace zhruba po pěti minutách
automaticky vypne, aby se nevybíjel akumulátor. Fotoaparát znovu zapněte.
• V závislosti na teplotě fotoaparátu či modulu akumulátoru se může k zajištění ochrany
fotoaparátu automaticky vypnout napájení. V takovémto případě se před vypnutím
napájení na obrazovce zobrazí příslušné hlášení.
Indikátor zbývající kapacity akumulátoru neukazuje správně.
• K tomuto jevu dochází při používání fotoaparátu v extrémně teplém či chladném
prostředí.
• Zbývající kapacita akumulátoru se liší od skutečné. Zobrazení správného údaje
zajistíte úplným vybitím a opětovným nabitím modulu akumulátoru.
• Modul akumulátoru je vybitý. Dobijte akumulátor.
Provoz fotoaparátu připojeného k počítači je nestabilní.
• Používáte rozbočovač USB nebo jiný kabel USB než přiložený pomocný spojovací
kabel USB.
– Ujistěte se, zda fotoaparát připojujete přímo ke konektoru USB počítače pomocným
spojovacím kabelem USB (přiložen).
Pořizování snímků/videa
Fotoaparát nezaznamenává obraz.
• Zkontrolujte volnou kapacitu vnitřní paměti nebo paměťové karty. Jestliže jsou
zaplněny, proveďte některý z následujících kroků:
– Smažte nepotřebné snímky (strany 26, 41).
– Vyměňte paměťovou kartu.
• K záznamu videa doporučujeme použít paměťovou kartu s kapacitou 1 GB nebo větší.
• Souvislé natáčení je možné přibližně po dobu 29 minut.
• Stiskněte tlačítko
(přehrávání) a nastavte fotoaparát do režimu záznamu pro
fotografování nebo natáčení videa.
• Paměťová karta může být poškozená. Vyměňte paměťovou kartu za jinou.
• Při nastavení velikosti videa na [1920 × 1080 30P] nebo [1280 × 720 60P] nelze
zaznamenávat video do vnitřní paměti.
• Nedostatečná kapacita akumulátoru.
LCD displej nezobrazuje pořizované fotografie či videa.
• Fotoaparát je v režimu přehrávání. Stisknutím tlačítka
(přehrávání) změňte režim
záznamu (stránka 21).
Na displeji LCD se nezobrazuje datum a čas.
• Při fotografování se datum a čas nezobrazují. Tyto údaje se zobrazují pouze během
přehrávání.
• Datum a čas se zobrazí po dobu 5 vteřin po zapnutí fotoaparátu.
56
Odstraňování problémů
Datum záznamu není na snímku zobrazeno.
• Tento fotoaparát není vybaven funkcí přidání data do snímku.
Displej je příliš tmavý nebo příliš jasný.
• Upravte jas podsvícení displeje LCD (stránka 46).
Na displeji se zobrazují body, jež nemizí.
• Nejedná se o poruchu. Tyto body se nezaznamenávají (stránka 3).
Prohlížení snímků
Fotoaparát nepřehrává snímky.
• Stisknutím tlačítka
(přehrávání) změňte režim přehrávání (stránka 25).
• Název složky/souboru v počítači byl změněn.
• Jestliže byl obrazový soubor zpracován počítačem nebo byl zaznamenán pomocí
jiného než tohoto modelu fotoaparátu, není přehrávání v tomto fotoaparátu zaručeno.
• Paměťová karta může být poškozená. Vyměňte paměťovou kartu za jinou.
Nezobrazuje se datum a čas.
• Ve výchozím nastavení při nákupu fotoaparátu je DISP nastaveno na AUTO. Proto se
indikátory zhruba po 5 vteřinách vypnou. Jestliže chcete indikátory znovu zobrazit,
přepněte víceúčelový ovladač na v (DISP) (stránka 23).
Ihned po spuštění přehrávání se snímek jeví hrubý.
• V důsledku zpracování obrazu se může snímek v okamžiku po spuštění přehrávání
jevit jako hrubý. Nejedná se o poruchu.
Obrazový záznam nelze zobrazit v televizoru.
na systém barev vašeho televizoru (stránka 47).
• Zkontrolujte správnost připojení (stránka 51).
• Pokud je pomocný spojovací kabel USB připojen k fotoaparátu a počítači, odpojte jej.
Obrazový záznam nebo zvuk nelze v televizoru reprodukovat.
• Používáte-li komponentní video konektor, ujistěte se, zda jsou zapojeny červené a bílé
konektory spojovacího kabelu A/V (strany 51, 52).
Odstraňování problémů
• Zkontrolujte položku [Videovýstup], zda je výstup signálu videa fotoaparátu nastaven
Okraje snímků mohou být při přehrávání v připojeném televizoru lehce oříznuty.
• LCD obrazovka fotoaparátu může zobrazit zaznamenávané snímky přes celou
obrazovku (zobrazení full pixel). Při přehrávání v televizoru nekompatibilním se
zobrazením full pixel však může dojít k mírnému oříznutí okrajů snímků.
57
Odstraňování problémů
Připojíte-li fotoaparát k televizoru spojovacím kabelem, zobrazí se snímky s
černými pruhy v horní a dolní části obrazovky.
• K tomuto jevu dochází při zobrazení snímků zaznamenaných v kvalitě HD (vysoké
rozlišení) v televizoru 4:3. Nejedná se o poruchu.
Obrazový záznam v kvalitě HD (vysoké rozlišení) je zkreslený.
• Nastavte televizor správným způsobem do širokoúhlého režimu pro přehrávání
obrazového záznamu zaznamenaného v režimu 16:9.
Počítače
Nelze nainstalovat software „PMB“.
• Zkontrolujte požadované počítačové prostředí vyžadované k instalaci softwaru „PMB“.
• Nainstalujte software „PMB“ obvyklým způsobem (stránka 36).
Pro připojení USB se software „PMB Portable“ nespustí.
• Připojení USB proveďte po zapnutí počítače.
• Položku [Nastavení LUN] nastavte na [Více] (stránka 47).
• Připojte počítač k síti.
Software „PMB“ nepracuje správně.
• Ukončete software „PMB“ a restartujte počítač.
Neproběhne rozpoznání fotoaparátu v počítači.
• Odpojte všechna zařízení od konektorů USB počítače kromě klávesnice, myši a
fotoaparátu.
• Od počítače i fotoaparátu odpojte pomocný spojovací kabel USB a restartujte počítač.
Potom počítač obvyklým způsobem znovu propojte s fotoaparátem (stránka 31).
• Ujistěte se, zda se aktivuje nástroj kontroly médií počítače. Podrobnosti o nástroji
kontroly médií: viz „PMB Help“ (stránka 36).
• Nainstalujte software „PMB“ (stránka 36).
Mazání/úprava snímků
Ve fotoaparátu nelze smazat snímek.
• Zrušte ochranu (stránka 42).
58
Odstraňování problémů
Paměťová karta
Nelze vložit paměťovou kartu.
• Kartu zasuňte správným směrem.
Paměťovou kartu jste omylem zformátovali.
• Formátováním se smažou všechna data na paměťové kartě. Data nelze obnovit.
Vnitřní paměť
Z vnitřní paměti nelze přehrávat ani do ní zaznamenávat snímky.
• Ve fotoaparátu je vložena paměťová karta. Vyjměte ji.
Data uložená ve vnitřní paměti nelze zkopírovat na paměťovou kartu.
• Paměťová karta je plná. Zkontrolujte kapacitu.
Data uložená na paměťové kartě nebo v počítači nelze zkopírovat do vnitřní
paměti.
• Data uložená na paměťové kartě nebo v počítači není možné kopírovat do vnitřní
paměti.
Odstraňování problémů
59
Odstraňování problémů
Ostatní
Objektiv je zamlžený.
• Došlo ke kondenzaci vlhkosti. Fotoaparát vypněte a před dalším používáním jej
přibližně hodinu ponechte v klidu.
Fotoaparát se při delším používání zahřívá.
• Nejedná se o poruchu.
Po zapnutí fotoaparátu se zobrazí obrazovka nastavení jazyka.
• Proveďte opětovné nastavení jazyka (stránka 46).
Potřebujete změnit datum a čas.
• Znovu nastavte datum a čas (stránka 50).
60
Výstražné indikátory a hlášení
Hlášení
Jestliže se zobrazí následující hlášení,
postupujte podle příslušných pokynů.
• Kapacita akumulátoru je nízká.
K použití jen s kompatibilními akumulátory
• Vložený akumulátor je jiný než
akumulátorový blok NP-BK1
(přiložen).
Chyba systému
• Vypněte a znovu zapněte napájení.
Přehřátí fotoaparátu
Nechte jej vychladnout
Nelze použít paměťovou kartu
Přístup odepřen
• Používáte paměťovou kartu s
omezeným přístupem.
Chyba formátování vnitřní paměti
• Znovu zformátujte vnitřní paměť
(stránka 49).
Chyba formátování paměťové karty
• Znovu zformátujte paměťovou kartu
(stránka 48).
Paměťová karta uzamčena
• Používáte paměťovou kartu s
přepínačem k ochraně proti záznamu
a přepínač je nastaven do polohy
LOCK. Nastavte přepínač do polohy
umožňující záznam.
• Zvýšila se teplota fotoaparátu.
Napájení se může automaticky
vypnout nebo nemusí být možný
záznam videa. Fotoaparát ponechte
na chladném místě, dokud teplota
nepoklesne.
Chyba vnitřní paměti
• Vypněte a znovu zapněte napájení.
Ve vnitřní paměti není místo
Na paměťové kartě není místo
• Smažte nepotřebné snímky či
soubory (strany 26, 41).
Paměťová karta jen ke čtení
• Fotoaparát neumožňuje záznam či
mazání snímků z této paměťové
karty.
• Správným způsobem vložte
paměťovou kartu (stránka 18).
• Vloženou paměťovou kartu nelze ve
fotoaparátu použít (stránka 2).
• Paměťová karta je poškozená.
• Konektor paměťové karty je
znečištěný.
Chyba typu paměťové karty
• Vloženou paměťovou kartu nelze ve
fotoaparátu použít (stránka 63).
Nejsou snímky
• Ve vnitřní paměti nejsou uloženy
žádné snímky, jež by bylo možné
přehrávat.
• V této složce na paměťové kartě
nejsou uloženy žádné snímky, jež by
bylo možné přehrávat.
Odstraňování problémů
Opět vložte paměťovou kartu
Chyba složky
• Na paměťové kartě již existuje složka
se stejným prvním trojčíslím
(například: 123MSDCF a
123ABCDE).
61
Výstražné indikátory a hlášení
Nelze vytvářet složky
• Na paměťové kartě již existuje složka
s názvem začínajícím „999“. V
takovém případě nelze vytvořit
žádné složky.
Chyba souboru
• Při přehrávání snímku došlo k chybě.
Chráněný soubor
• Zrušte ochranu (stránka 42).
Nadm.vel.snímku
• Přehráváte snímek o velikosti,
kterou nelze ve fotoaparátu přehrát.
Vypněte a znovu zapněte
• Chybu způsobil problém s
objektivem.
Maximální počet snímků již vybrán
• Při použití možnosti [Více snímků]
lze vybrat až 100 souborů.
Akumulátor vybit
• Při kopírování snímků z vnitřní
paměti na paměťovou kartu použijte
plně nabitý akumulátor.
Činnost nelze vykonat pro soubory
videoklipů
• Vybrali jste funkci, jež není pro
video k dispozici.
Činnost nelze vykonat v
nepodporovaných souborech
• Zpracování a další funkce úprav
fotoaparátu nelze provést u
obrazových souborů, jež byly
zpracovány počítačem nebo u
snímků zaznamenaných jinými
fotoaparáty.
62
• Při dlouhodobějším záznamu videa
vzroste teplota fotoaparátu. V
takovém případě záznam videa
ukončete.
Ostatní
Informace o médiích „Memory Stick“
Karta „Memory Stick“ je kompaktní
přenosné IC záznamové médium s
vysokou datovou kapacitou.
Ve fotoaparátu lze použít následující
typy karet „Memory Stick“. Funkčnost
všech typů karet „Memory Stick“ ve
vašem fotoaparátu však nemůžeme
zaručit. (Více podrobností naleznete v
níže uvedené tabulce.)
Typy karet „Memory Stick“
Záznam/
přehrávání
„Memory Stick Duo“
(s MagicGate)
—
„Memory Stick PRO Duo“
a
„Memory Stick PRO-HG
Duo“
a*
* Fotoaparát nepodporuje 8bitový paralelní
přenos dat. 4bitový paralelní přenos je stejně
jako karty „Memory Stick PRO Duo“
podporován.
Ostatní
• Fotoaparát nemůže zaznamenávat ani
přehrávat data využívající technologii
„MagicGate“. „MagicGate“ je technologie
ochrany autorských práv, jež obsah
zaznamenává a přenáší v šifrovaném
formátu.
• Fotoaparát je kompatibilní s kartou
„Memory Stick Micro“ („M2“). „M2“ je
zkratka pro formát „Memory Stick Micro“.
• Karta „Memory Stick PRO Duo“
zformátovaná v počítači (s Windows OS/
Mac OS) nemá zaručenou kompatibilitu s
fotoaparátem.
• Rychlost čtení či zápisu se může lišit v
závislosti na kombinaci karty „Memory
Stick PRO Duo“ a použitého zařízení
kompatibilního s formátem „Memory Stick
PRO Duo“.
• Poškození či ztráta obrazových dat nebudou
odškodněny a může k nim dojít v
následujících případech:
– Při vysunutí karty „Memory Stick PRO
Duo“ nebo jestliže fotoaparát vypnete
během čtení či zápisu obrazových souborů
na kartu „Memory Stick PRO Duo“
(indikátor přístupu svítí nebo bliká).
– Budete-li kartu „Memory Stick PRO
Duo“ používat v blízkosti magnetů či
magnetického pole.
• Důležitá data doporučujeme zálohovat na
pevném disku počítače.
• Na paměťovou kartu „Memory Stick PRO
Duo“ ani na adaptér „Memory Stick Duo“
nelepte štítky ani jiné nálepky.
• Konektorů se nedotýkejte a zamezte
kontaktu s kovovými předměty.
• Paměťovou kartu „Memory Stick PRO
Duo“ neohýbejte, nepouštějte na zem a
nemanipulujte s ní násilně.
• Paměťovou kartu „Memory Stick PRO
Duo“ nerozebírejte ani neupravujte.
• Paměťovou kartu „Memory Stick PRO
Duo“ chraňte před vlhkem.
• Kartu „Memory Stick PRO Duo“
uchovávejte mimo dosah malých dětí. Dítě
by mohlo kartu spolknout.
• Do slotu „Memory Stick Duo“ nevkládejte
žádné jiné karty než „Memory Stick PRO
Duo“. Mohlo by dojít k poruše.
• Paměťovou kartu „Memory Stick PRO
Duo“ nepoužívejte ani neuchovávejte za
následujících podmínek:
– V místech vystavených mimořádně
vysokým teplotám, např. ve voze
zaparkovaném v létě na přímém
slunečním světle.
– V místech vystavených přímému
slunečnímu záření.
– V místech s mimořádně vysokou vlhkostí
nebo výskytem korozívních plynů.
63
Informace o médiích „Memory Stick“
Informace o adaptéru „Memory
Stick Duo“
• Při použití paměťové karty „Memory Stick
PRO Duo“ v zařízení kompatibilním s
formátem „Memory Stick“ zajistěte, abyste
kartu „Memory Stick PRO Duo“ vložili do
adaptéru „Memory Stick Duo“.
• Při vkládání karty „Memory Stick PRO
Duo“ do adaptéru „Memory Stick Duo“ se
ujistěte, zda kartu „Memory Stick PRO
Duo“ vkládáte správným směrem a pak ji
zasuňte až na doraz. Pamatujte, že
nesprávný postup může způsobit poruchu. K
poškození karty „Memory Stick PRO Duo“
může dojít také vinou násilného vtlačování
do adaptéru „Memory Stick Duo“ chybným
směrem.
• Adaptér „Memory Stick Duo“ nezasunujte
bez vložené karty „Memory Stick PRO
Duo“. V opačném případě může dojít k
poruchám fotoaparátu.
Poznámky ke kartě „Memory Stick
Micro“
• Pro použití paměťové karty „Memory Stick
Micro“ s tímto fotoaparátem potřebujete
adaptér Duo M2. Paměťovou kartu
„Memory Stick Micro“ vložte do adaptéru
Duo M2 a pak adaptér zasuňte do slotu
„Memory Stick Duo“. Vložíte-li kartu
„Memory Stick Micro“ do fotoaparátu bez
adaptéru Duo M2, může se stát, že se ji
nepodaří z fotoaparátu vyjmout.
• Kartu „Memory Stick Micro“
neponechávejte v dosahu malých dětí.
Mohly by ji omylem spolknout.
64
Kompatibilita obrazových dat
• Soubory obrazových dat zaznamenané
fotoaparátem na kartě „Memory Stick PRO
Duo“ vyhovují univerzální normě „Design
rule for Camera File system“ stanovené
asociací JEITA (Japan Electronics and
Information Technology Industries
Association).
• V tomto fotoaparátu nelze přehrávat snímky
zaznamenané v jiných zařízeních, jež
univerzální normě neodpovídají. (Tyto
modely se v některých zemích neprodávají.)
• Nemůžete-li použít paměťovou kartu
„Memory Stick PRO Duo“, jež byla předtím
použita v jiném zařízení, zformátujte ji ve
fotoaparátu (stránka 48). Upozorňujeme, že
formátování smaže všechna data na kartě
„Memory Stick PRO Duo“.
• Je možné, že ve fotoaparátu nebude možné
přehrávat snímky za těchto okolností:
– Při přehrávání obrazových dat upravených
v počítači.
– Při přehrávání obrazových dat
zaznamenaných jinými zařízeními.
Akumulátor
Nabíjení modulu akumulátoru
• Akumulátor doporučujeme nabíjet při
teplotě v rozmezí 10 až 30 °C. Mimo tento
teplotní rozsah nemusí být efektivní nabití
akumulátoru možné.
• V následujících případech nemusí být nabití
bloku akumulátoru možné nebo se
kontrolka napájení/nabíjení nerozsvítí:
– Pokud je teplota modulu akumulátoru
příliš nízká.
Vyjměte modul akumulátoru a nechte jej
na teplém místě.
– Jestliže je teplota modulu akumulátoru je
příliš vysoká.
Vyjměte modul akumulátoru a nechte jej
na chladném místě.
• Podrobné informace naleznete na stránce 15.
Efektivní využití akumulátoru
• Výkon akumulátoru se v prostředí s nízkou
teplotou snižuje. V chladném prostředí se
tedy použitelnost akumulátoru zkracuje. K
prodloužení využitelnosti akumulátoru
doporučujeme následující opatření:
– Před použitím vložte fotoaparát do kapsy
apod., aby se zahřál.
• Při častém používání zoomu se akumulátor
rychleji vybíjí.
• S akumulátorem nezacházejte hrubě,
nedemontujte jej, nepozměňujte,
nevystavujte jej mechanickému namáhání,
nárazům, pádům a na blok akumulátoru
nešlapejte.
• Nepoužívejte deformovaný ani poškozený
akumulátor.
akumulátor pravděpodobně konce své
životnosti. Obraťte se na prodejce Sony nebo
na místní autorizovaný servis Sony.
• Životnost akumulátoru se liší podle
skladování, provozních podmínek a
prostředí.
Likvidace modulu akumulátoru
• Při likvidaci akumulátoru se obraťte na
nejbližšího prodejce Sony.
Informace o vnitřní dobíjitelné
zálohovací baterii
Tento fotoaparát obsahuje vnitřní
dobíjitelnou zálohovací baterii sloužící k
uchování data, času a dalších nastavení bez
ohledu na zapnuté či vypnuté napájení.
Tato dobíjitelná baterie se při používání
fotoaparátu neustále dobíjí. Používáte-li však
fotoaparát pouze chvílemi na krátkou dobu,
baterie se postupně vybíjí a nebudete-li
fotoaparát vůbec používat zhruba týden,
baterie se zcela vybije. V takovém případě
zajistěte před použitím fotoaparátu dobití této
baterie.
Fotoaparát můžete používat i přesto, že je
dobíjitelná baterie vybitá, avšak nebude se
zobrazovat datum a čas.
Metoda nabíjení vnitřní dobíjitelné
zálohovací baterie
Do fotoaparátu vložte nabíjenou baterii a pak
fotoaparát ponechte 24 hodin či déle se
zapnutým napájením.
Skladování fotoaparátu
Ostatní
• Nebudete-li fotoaparát delší dobu používat,
nabijte k zachování správné funkce úplně
vnitřní akumulátor, alespoň jednou ročně jej
vybijte a fotoaparát uložte na suchém
chladném místě.
• Vybití akumulátoru zajistíte ponecháním
fotoaparátu v režimu přehrávání prezentace
(stránka 41), dokud se nevypne napájení.
Životnost akumulátoru
• Životnost akumulátoru je omezená.
Kapacita akumulátoru se opakovaným
používáním a časem snižuje. Jestliže se doba
provozu akumulátoru znatelně zkrátí, dosáhl
65
Bezpečnostní opatření
Fotoaparát nepoužívejte a
neskladujte na následujících
místech
• V mimořádně horkém, chladném či vlhkém
prostředí
Na místech jako v automobilu
zaparkovaném na přímém slunci se může
tělo fotoaparátu zdeformovat a způsobí
poruchu.
• Na místech vystavených přímému
slunečnímu záření nebo v blízkosti topidla
Tělo fotoaparátu může změnit barvu nebo se
může zdeformovat, což může vyvolat
poruchu.
• V místech vystavených prudkým otřesům
• V blízkosti zdrojů silného magnetického
pole
• V písčitém či prašném prostředí
Dejte pozor a zamezte vniknutí písku či
prachu do fotoaparátu. Mohlo by tak dojít k
poruše fotoaparátu a v některých případech
může být porucha neopravitelná.
Přenášení fotoaparátu
Nesedejte si na židli ani na jiná místa s
fotoaparátem v zadní kapse kalhot či sukně,
neboť může dojít k jeho poruše či poškození.
Čištění
Čištění LCD displeje
Povrch displeje otřete s pomocí čisticí sady
LCD (prodává se samostatně) a odstraňte
otisky prstů, prach atd.
Čištění objektivu
Objektiv očistěte měkkou tkaninou a
odstraňte otisky prstů, prach atd.
Čištění povrchu fotoaparátu
Povrch fotoaparátu očistěte měkkou tkaninou
mírně navlhčenou vodou a potom jej otřete
suchou tkaninou. Nepoužívejte následující
prostředky, jež mohou poškodit povrchovou
úpravu pouzdra.
• Chemické prostředky jako ředidlo, benzin,
alkohol, chemicky ošetřené utěrky,
repelenty proti hmyzu, opalovací krémy,
insekticidy atd.
• Výše uvedené prostředky nesmějí přijít do
kontaktu s fotoaparátem.
66
• Fotoaparát neponechávejte delší dobu v
kontaktu s pryží či vinylem.
Provozní teploty
Fotoaparát je navržen k používání v teplotách
mezi 0 a 40 °C. Používání v mimořádně
chladném či horkém prostředí mimo uvedený
teplotní rozsah není doporučeno.
Kondenzace vlhkosti
Přenesete-li fotoaparát z chladného prostředí
do teplého, může uvnitř či na vnější straně
fotoaparátu zkondenzovat vlhkost.
Zkondenzovaná vlhkost může způsobit
poruchu fotoaparátu.
Postup při kondenzaci vlhkosti
Fotoaparát vypněte a počkejte zhruba hodinu,
až se vlhkost vypaří. Pokusíte-li se
fotografovat se zbytky vlhkosti v objektivu,
nepodaří se vám pořídit ostré snímky.
Specifikace
Fotoaparát
[Systém]
Zobrazovací zařízení: snímač CMOS 7,13 mm
(typ 1/2,5")
Celkový počet pixelů fotoaparátu:
Přibl. 5 040 000 (2 592 × 1 944) pixelů
Efektivní počet pixelů fotoaparátu:
Přibl. 5 040 000 (2 592 × 1 944) pixelů
(fotografie),
přibl. 2 073 600 pixelů ([1920 × 1080 30P]
video)
Objektiv: F3,3
f = 6,3 až 31,5 mm
Při přepočtu na 35mm kinofilm
Pro video: 41 až 205 mm (16:9)
Pro fotografie: 38 až 190 mm (4:3)
Ovládání expozice: automatická expozice
Formát souborů:
Fotografie: kompatibilní s formátem JPEG
(DCF v. 2.0, Exif v. 2.21, MPF Baseline)
Video: MPEG-4 AVC/H.264 (.MP4)
Zvuk: 2kanálový MPEG AAC
Záznamové médium: Vnitřní paměť (přibl.
26 MB), „Memory Stick PRO Duo“,
paměťové karty SD, paměťové karty
SDHC (třída 4, 6, 10)
[Vstupní a výstupní konektory]
víceúčelový konektor (komponentní výstup
A/V (SD/HD)):
Výstup signálu videa
Výstup signálu zvuku
HDMI konektor: minikonektor HDMI
USB konektor: typ A (vestavěný)
USB komunikace: Hi-Speed USB
(kompatibilní s USB 2.0)
[LCD displej]
[Napájení, obecné informace]
Napájení: dobíjecí modul akumulátoru NPBK1, 3,6 V
Spotřeba energie: 1,9 W (při velikosti obrazu
videa [1280 × 720 30P])
Provozní teplota: 0 až 40 °C
Skladovací teplota: –20 až +60 °C
Rozměry: přibl. 39,0 × 101,4 × 67,1 mm
(Š/V/H, včetně vyčnívajících částí)
Dobíjecí modul akumulátoru NPBK1
Použitý akumulátor: lithium-iontový
akumulátor
Maximální výstupní napětí: 4,2 V ss
Střední výstupní napětí: 3,6 V ss
Maximální nabíjecí napětí: 4,2 V ss
Maximální nabíjecí proud: 1,4 A
Kapacita:
typická: 3,4 Wh (970mAh)
minimální: 3,3 Wh (930 mAh)
Konstrukce a specifikace mohou být změněny
i bez předchozího upozornění.
Ochranné známky
• „Memory Stick“,
, „Memory Stick
PRO“,
, „Memory Stick
Duo“,
, „Memory Stick
PRO Duo“,
,
„Memory Stick Micro“, „MagicGate“ a
jsou ochranné známky
společnosti Sony Corporation.
• Microsoft, Windows, Windows Vista a
DirectX jsou registrované ochranné známky
nebo ochranné známky společnosti
Microsoft Corporation ve Spojených státech
amerických a v dalších zemích.
• Macintosh, Mac OS, iMac, iBook,
PowerBook, Power Mac a eMac jsou
ochranné známky nebo registrované
ochranné známky společnosti Apple Inc.
• Intel, a Pentium jsou ochranné známky nebo
registrované ochranné známky společnosti
Intel Corporation.
• Logo SDHC je ochranná známka.
• MultiMediaCard je ochranná známka
společnosti MultiMediaCard Association.
Názvy systémů a produktů použité v této
příručce jsou navíc obecně ochrannými
známkami nebo registrovanými ochrannými
známkami jejich příslušných vývojářů a
výrobců. Označení ™ nebo ® však nejsou v
této příručce použita ve všech případech.
Ostatní
LCD displej: 6 cm (typ 2,5) TFT
Celkový počet pixelů: 230 400 (960 × 240)
pixelů
Hmotnost (včetně bloku akumulátoru NPBK1 a paměťové karty): přibl. 196 g
Mikrofon: monofonní
Reproduktor: monofonní
67
Rejstřík
Rejstřík
A
N
Akumulátor ........................65
Nabídka
Připojení
Počítač.......................... 31
Položky ........................ 28
Širokoúhlý televizor ... 51
C
Prohlížení .................... 41
Televizor 4:3 ................ 51
Chránit.................................42
Záznam........................ 38
Televizor s vysokým
rozlišením..................... 52
D
Nastavení ............................ 43
Nastavení hodin ................. 50
R
Datum..................................50
Nastavení LUN .................. 47
Detekce obličejů.................40
Nastavení pro záběr........... 45
Rámeček rozsahu hledáčku
AF................................. 22
Digitální transfokace .........45
Nástroj paměťové karty .... 48
Redukce mihotání.............. 45
Disk CD-ROM ...................29
Nástroj vnitřní paměti ....... 49
Dobíjecí modul
akumulátor.............14, 67
NTSC................................... 47
F
Formátování..................48, 49
H
Hlasitost ..............................25
Hlavní nastavení.................46
Samospoušť .........................24
O
Software .............................. 36
Obrazovka
Indikátor...................... 11
Š
Odstraňování problémů.... 54
Širokoúhlý televizor...........51
Operační systém ................ 29
Indikátor..............................11
P
PAL ..................................... 47
Paměťová karta .................... 2
Instalace ..............................36
PMB .................................... 36
Počítač................................. 29
Import snímků ............ 31
Konektor A/V OUT ..........51
Počítač Macintosh.............. 29
Konektor HDMI ................52
Počítač se systémem
Windows...................... 29
Podsvícení LCD................. 46
L
Popis součástí ..................... 10
Language Setting................46
Prezentace .......................... 41
Prohlížení............................ 41
M
„Memory Stick PRO
Duo“ .............................63
T
Televizor 4:3 ....................... 51
Inicializace ..........................46
Kopírování ..........................48
SteadyShot .......................... 40
Obrazovka přehledu.......... 25
Otočit .................................. 42
K
Spojovací kabel A/V .......... 51
Podsvícení LCD.......... 46
I
Indikátor blokování
AE/AF..........................22
S
Prohlížení snímků .............. 25
Televizor s vysokým
rozlišením..................... 52
V
VGA ....................................38
Videovýstup........................ 47
Vymazat .............................. 41
Výstražné indikátory a
hlášení .......................... 61
Z
Zacházení s fotoaparátem... 6
Záznam................................ 38
Fotografie ....................22
Videa ............................ 22
Zoom ................................... 24
Zoom přehrávání ............... 26
Zrcadlový režim ................. 24
Zvuk..................................... 46
68
Rejstřík
Poznámky k licenci
TENTO PRODUKT JE POD LICENSÍ
AVC PATENTNÍHO PORTFOLIA PRO
OSOBNÍ A NEKOMERČNÍ POUŽITÍ
UŽIVATELEM
(i) ŠIFROVÁNÍ VIDEA V SOULADU SE
STANDARDEM AVC („AVC VIDEO“) A/
NEBO
(ii) DEŠIFROVAT AVC VIDEO KTERÉ
BYLO ŠIFROVÁNO UŽIVATELEM,
KTERÝ SE ÚČASTNÍ OSOBNÍ A
NEKOMERČNÍ AKTIVITY A /NEBO
VIDEO ZÍSKANÉ OD OPRÁVNĚNÉHO
POSKYTOVATELE AVC VIDEA. JINOU
ČINNOST NEBUDE LICENSÍ
PODPOROVÁNA NEBO POVOLENA.
DALŠÍ INFORMACE LZE ZÍSKAT NA
ADRESE MPEG LA, L.L.C.
VIZ <HTTP://MPEGLA.COM>
Rejstřík
69
Další informace o produktu a odpovědi na často
kladené dotazy naleznete na našich
internetových stránkách zákaznické podpory.
Download PDF

advertising