Sony | XAV-62BT | Sony XAV-62BT XAV-62BT 6,1"/15,49cm dotyková obrazovka pro čelní jednotku s technologií Bluetooth® Návod k obsluze

01GB+00COV-EUR____.fm Page 1 Tuesday, January 25, 2011 11:06 AM
4-263-232-21(1)
Systém vizuální
zábavy do auta
AV centrum
Návod k obsluze
Návod na použitie
XAV-62BT
XAV-622
©2011 Sony Corporation
01GB+00COV-EUR____.fm Page 2 Tuesday, January 25, 2011 11:06 AM
00GB+00COV-EUR.book Page 1 Friday, January 21, 2011 1:49 PM
4-263-232-21(1)
Systém vizuální
zábavy do auta
Návod k obsluze
XAV-62BT
XAV-622
©2011 Sony Corporation
00GB+00COV-EUR.book Page 2 Friday, January 21, 2011 1:49 PM
Z bezpečnostních důvodů nainstalujte tento
přístroj do palubní desky vozidla.
Popis instalace a připojení najdete v dodané
příručce pro instalaci/připojení.
Poznámky k tomuto návodu
k obsluze
• Tento návod k obsluze obsahuje pokyny
pro modely XAV-62BT a XAV-622.
• Pro účely vyobrazení se používá model
XAV-62BT.
• Ovládání a popis funkce Bluetooth platí
pouze pro model XAV-62BT.
Varování
Abyste zabránili nebezpečí vzniku požáru
nebo úrazu elektrickým proudem,
nevystavujte tento přístroj dešti
ani vlhkosti.
Abyste předešli nebezpečí úrazu
elektrickým proudem, neotevírejte skříň
přístroje. Opravy svěřte pouze
kvalifikovanému servisnímu technikovi.
UPOZORNĚNÍ
Použití optických přístrojů s tímto přístrojem
zvyšuje nebezpečí poškození zraku. Vzhledem
k tomu, že laserový paprsek používaný v tomto
CD/DVD přehrávači je nebezpečný pro oči,
nepokoušejte se rozebírat skříň přístroje.
Opravy svěřte pouze kvalifikovanému
servisnímu technikovi.
Tento štítek je umístěn v dolní části rámu.
2
Likvidace starých elektrických
a elektronických zařízení
(platí v zemích Evropské unie
a dalších evropských zemích
se systémem tříděného
odpadu)
Tento symbol na výrobku nebo jeho
obalu znamená, že s tímto výrobkem nesmí být
zacházeno jako s běžným domovním odpadem.
Místo toho je třeba tento výrobek odnést na
příslušné sběrné místo, kde bude provedena
recyklace takového elektrického
a elektronického zařízení. Zajištěním správné
likvidace výrobku předejdete možným
negativním vlivům na životní prostředí a lidské
zdraví, které se mohou v opačném případě
projevit jako důsledek nesprávné manipulace při
likvidaci tohoto výrobku. Recyklace materiálů
přispívá k ochraně přírodních zdrojů. Se žádostí
o podrobnější informace o recyklaci tohoto
výrobku se prosím obraťte na místní úřady,
místní služby pro sběr domovního odpadu
nebo na obchod, kde jste výrobek zakoupili.
Platí rovněž pro příslušenství: dálkový ovladač,
mikrofon dodaný k modelu XAV-62BT
Likvidace starých baterií
(platí v zemích Evropské unie
a dalších evropských zemích
se systémem tříděného
odpadu)
Tento symbol na baterii nebo na
jejím obalu znamená, že s baterií dodávanou
k tomuto výrobku nesmí být zacházeno jako
s běžným domovním odpadem. U některých
baterií může být tento symbol doplněn
chemickým symbolem. Chemické symboly
pro rtuť (Hg) nebo olovo (Pb) jsou uvedeny
v případě, že baterie obsahuje více než 0,0005 %
rtuti nebo 0,004 % olova. Zajištěním správné
likvidace baterií předejdete možným negativním
vlivům na životní prostředí a lidské zdraví,
které se mohou v opačném případě projevit
jako důsledek nesprávné manipulace při
likvidaci baterie. Recyklace materiálů přispívá
k ochraně přírodních zdrojů. U výrobků,
které vyžadují z důvodu bezpečnosti, funkčnosti
nebo zachování integrity dat trvalé připojení
k vestavěné baterii, by taková baterie měla být
vyměňována pouze kvalifikovaným servisním
technikem. Pro zajištění správné likvidace
baterie odneste výrobek na konci jeho životnosti
na příslušné sběrné místo, kde bude provedena
recyklace takového elektrického
a elektronického zaízení. U ostatních baterií
si prosím přečtěte část popisující postup pro
bezpečné vyjmutí baterie z výrobku. Odneste
baterii na příslušné sběrné místo zabývající
00GB+00COV-EUR.book Page 3 Friday, January 21, 2011 1:49 PM
se recyklací starých baterií. Se žádostí
o podrobnější informace o recyklaci tohoto
výrobku nebo baterie se prosím obraťte na místní
úřady, místní služby pro sběr domovního odpadu
nebo na obchod, kde jste výrobek zakoupili.
Poznámka k lithiové baterii
Nevystavujte baterii nadměrnému teplu,
jako například přímému slunečnímu světlu,
ohni a podobně.
Varování v případě, že zapalování
vašeho vozidla nemá polohu ACC
(elektrické příslušenství)
Nezapomeňte nastavit funkci Auto Off
(Automatické vypnutí) (strana 54).
Pokud není vybrán žádný zdroj signálu,
bude přístroj po uplynutí nastavené doby
automaticky zcela odpojen od napájení,
což zabraňuje vybití akumulátoru.
Pokud funkci Auto Off (Automatické
vypnutí) nenastavíte, tak při každém vypnutí
zapalování stiskněte tlačítko (SOURCE/OFF)
(Zdroj/vypnout) a podržte jej tak dlouho,
dokud displej nezhasne.
Následující informace platí pouze
pro model XAV-62BT:
Výrobní štítek s údaji o provozním napětí
atd. je umístěn na spodní straně přístroje.
Společnost Sony Corp. tímto prohlašuje,
že tento přístroj XAV-62BT odpovídá základním
požadavkům a ostatním relevantním
ustanovením směrnice 1999/5/EC.
Podrobné informace najdete na následujících
webových stránkách:
http://www.compliance.sony.de/
Zrušení ukázkového režimu (Demo)
- viz strana 58.
Upozornění pro zákazníky: Následující
informace platí pouze pro zařízení
prodávaná v zemích uplatňujících
směrnice EU.
Výrobcem tohoto výrobku je společnost Sony
Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokio,
108-0075 Japonsko. Autorizovaným zástupcem
pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC)
a bezpečnost výrobku je společnost Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Německo. V případě
jakýchkoliv záležitostí týkajících se opravy
nebo záruky se prosím obraťte na kontaktní
adresy uvedené v samostatné servisní
nebo záruční dokumentaci.
3
00GB+00COV-EUR.book Page 4 Friday, January 21, 2011 1:49 PM
Obsah
Bezpečnostní pokyny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Pokyny k instalaci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Autorská práva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Pokyny k funkci Bluetooth
(pouze XAV-62BT) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Disky, které lze přehrávat a symboly
používané v tomto návodu k obsluze . . . . . . . . 11
Umístění a funkce ovládacích
prvků/konektorů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
Přístroj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
Dálkový ovladač RM-X170 . . . . . . . . . . . . 14
Začínáme
Reset přístroje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Provedení počátečních nastavení . . . . . . . . . . . 16
Příprava dálkového ovladače . . . . . . . . . . . . . . 16
Rádio
Poslech rádia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Ovládací prvky v obrazovce
příjmu rádia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Indikátory během příjmu stanice . . . . . . . . . 18
Ukládání a příjem stanic. . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Automatické ukládání — BTM
(Naladění nejsilnějších stanic). . . . . . . . . . . 18
Ruční ukládání. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Příjem uložených stanic. . . . . . . . . . . . . . . . 18
RDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Přehled . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19
Nastavení funkcí AF
(Alternativní frekvence) a TA
(Dopravní zpravodajství). . . . . . . . . . . . . . . 19
Výběr typu programu
(funkce PTY) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
Nastavení časového signálu
(funkce CT) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Disky
Přehrávání disků. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
Ovládací prvky v obrazovce
přehrávání . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Indikátory během přehrávání. . . . . . . . . . . .22
Použití funkce PBC (Ovládání přehrávání) . . .23
4
Změna nastavení zvuku . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Změna jazyka/formátu zvukového
doprovodu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Změna zvukového kanálu . . . . . . . . . . . . . . 24
Nastavení výstupní úrovně zvuku
— Dolby D Level (Úroveň Dolby D). . . . . 24
Uzamknutí disků — Parental control
(Rodičovský zámek) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Aktivace rodičovského zámku . . . . . . . . . . 24
Změna oblasti a úrovně ochrany
filmů v této oblasti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Opakované a náhodné přehrávání . . . . . . . . . . 25
Přímé vyhledávání . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Ovládání USB zařízení
Přehrávání z USB zařízení. . . . . . . . . . . . . . . . 27
Opakované a náhodné přehrávání . . . . . . . . . . 27
Poslech hudby podle vaší
nálady — SensMe™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Před použitím funkce SensMe™ . . . . . . . . 28
Instalace softwaru „SensMe™ Setup“
a „Content Transfer“ na váš počítač . . . . . . 28
Registrace USB zařízení pomocí
softwaru „SensMe™ Setup“ . . . . . . . . . . . . 29
Přenos skladeb do USB zařízení
pomocí softwaru „Content Transfer“ . . . . . 29
Přehrávání skladeb v kanálu
— SensMe™ channels
(Hudba podle kanálů) . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Přehrávání skladeb v mapě nálad
— SensMe™ mood
(Hudba podle nálady) . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Ovládání přehrávače iPod
Přehrávání z přehrávače iPod . . . . . . . . . . . . . 32
Nastavení režimu přehrávání . . . . . . . . . . . . . . 32
Opakované a náhodné přehrávání . . . . . . . . . . 33
Přímé ovládání přehrávače
iPod — Passenger Control
(Přímé ovládání) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
00GB+00COV-EUR.book Page 5 Friday, January 21, 2011 1:49 PM
Užitečné funkce
Nastavení zvuku
Zobrazení seznamu skladeb/obrázků/
video souborů — List (Seznam) . . . . . . . . . . . 34
Výběr skladby/obrázku/video souboru . . . . 34
Výběr typu souborů . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Nastavení kvality zvuku
— EQ7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Úprava ekvalizační křivky
— EQ7 Tune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Vyhledávání skladby prostřednictvím
poslechu úseků skladeb — ZAPPIN™ . . . . . . 34
Úprava zvukových
charakteristik. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Použití funkce ovládání gesty . . . . . . . . . . . . . 35
Optimalizace zvuku
pro poslechové místo
— Intelligent Time Alignment . . . . . . . . . . . . 49
Přesné určení poslechového místa
— Intelligent Time Alignment Tune . . . . . 49
Handsfree telefonování
a přenos hudby — Bluetooth
(pouze XAV-62BT)
Před použitím funkce
Bluetooth . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Základní ovládání funkce Bluetooth. . . . . . 35
Indikátory stavu funkce Bluetooth . . . . . . . 36
Upevnění mikrofonu
(pouze XAV-62BT) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Spárování . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Vyhledání z tohoto přístroje . . . . . . . . . . . . 36
Vyhledání z Bluetooth zařízení. . . . . . . . . . 37
Konfigurace reproduktorů
a nastavení hlasitosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vytvoření virtuálního středového
reproduktoru — CSO . . . . . . . . . . . . . . . . .
Použití zadních reproduktorů
jako subwooferu — Rear Bass
Enhancer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nastavení hlasitosti reproduktorů . . . . . . .
50
50
50
50
Nastavení monitoru
Připojení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Kalibrace dotykového panelu . . . . . . . . . . . . . 51
Handsfree telefonování . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Uskutečnění hovoru . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Přijetí hovoru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Ovládání během hovoru . . . . . . . . . . . . . . . 41
Nastavení obrazovky pozadí . . . . . . . . . . . . . . 51
Správa telefonního seznamu . . . . . . . . . . . . . . 41
Uložení údajů do telefonního
seznamu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Procházení telefonního seznamu
v mobilním telefonu . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Vymazání údajů z telefonního
seznamu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Úprava údajů kontaktu . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Správa hovorů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Historie hovorů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Uložení čísla na předvolbu . . . . . . . . . . . . . 45
Ochrana osobních informací . . . . . . . . . . . . 46
Přenos hudby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Poslech hudby z Bluetooth zařízení
prostřednictvím tohoto přístroje . . . . . . . . . 46
Ovládání Bluetooth zařízení
prostřednictvím tohoto přístroje . . . . . . . . . 46
Úprava obrazu — Picture EQ
(Obrazový ekvalizér) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Uživatelské nastavení obrazu. . . . . . . . . . . 52
Výběr poměru stran obrazu. . . . . . . . . . . . . . . 52
Nastavení
Základní postup pro provedení nastavení . . . . 53
Obecná nastavení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Nastavení zvuku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Nastavení obrazovky. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Nastavení přehrávání DVD
a ostatní nastavení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Nastavení bezpečnostního kódu . . . . . . . . . . . 62
Nastavení hodin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Nastavení funkce Bluetooth . . . . . . . . . . . . . . 47
5
00GB+00COV-EUR.book Page 6 Friday, January 21, 2011 1:49 PM
Používání volitelných zařízení
Externí audio/
video zařízení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Zadní kamera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Nastavení zadní kamery . . . . . . . . . . . . . . .63
Doplňující informace
Bezpečnostní upozornění . . . . . . . . . . . . . . . . .64
Poznámky k LCD panelu. . . . . . . . . . . . . . . 64
Poznámky k diskům . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Pořadí přehrávání souborů
MP3/WMA/AAC/JPEG/Xvid/MPEG-4 . . .66
Soubory MP3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .66
Soubory WMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Soubory AAC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Soubory JPEG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Soubory MPEG-4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .66
Přehrávač iPod. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Funkce Bluetooth. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Údržba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Vyjmutí přístroje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Technické údaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Řešení problémů. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .70
Chybová hlášení/zprávy . . . . . . . . . . . . . . .73
Seznam jazykových kódů/
seznam kódů oblastí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Rejstřík . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
6
00GB+00COV-EUR.book Page 7 Friday, January 21, 2011 1:49 PM
Stránky zákaznické podpory
Pokud máte jakékoliv dotazy nebo pokud hledáte nejnovější informace zákaznické
podpory k tomuto výrobku, navštivte prosím níže uvedené webové stránky:
http://support.sony-europe.com/
Zde najdete následující informace:
• Modely a výrobce kompatabilních audio přehrávačů
• Modely a výrobce kompatibilních mobilních telefonů a FAQ
o funkci Bluetooth
7
00GB+00COV-EUR.book Page 8 Friday, January 21, 2011 1:49 PM
Bezpečnostní pokyny
• Dodržujte místní dopravní předpisy, zákony
a směrnice.
• Za jízdy:
– se nedívejte na monitor a neovládejte přístroj,
protože by to mohlo rozptylovat vaši pozornost
a vést k nehodě. Jestliže chcete sledovat monitor
nebo ovládat přístroj, zaparkujte své vozidlo
na bezpečném místě,
– neprovádějte nastavení ani neovládejte žádné
jiné funkce, které by mohly odvést vaši
pozornost od řízení,
– při couvání vozidla se z důvodu
bezpečnosti dívejte dozadu a sledujte
pozorně okolí, a to i tehdy, když je
připojena zadní kamera. Nespoléhejte
se pouze na zadní kameru.
• Během ovládání:
– nestrkejte ruce, prsty nebo cizí předměty
do přístroje, protože by mohlo dojít ke zranění
nebo k poškození přístroje,
– uchovávejte malé součásti mimo dosah dětí,
– si nezapomeňte zapnout bezpečnostní pásy,
aby v případě náhlého pohybu vozidla nedošlo
ke zranění.
Opatření pro snížení nebezpečí vzniku
dopravní nehody
Obraz se zobrazí pouze po zaparkování vozidla
a použití parkovací brzdy.
Pokud se během přehrávání obrazu začne vozidlo
pohybovat, zobrazí se níže uvedené upozornění
a potom obrazovka pozadí.
„Video blocked for your safety.“
(Obraz byl z bezpečnostních důvodů
zablokován.)
Monitor připojený do konektoru REAR VIDEO
OUT (Video výstup pro zadní monitor) je během
pohybu vozidla aktivní.
Místo obrazu se zobrazí obrazovka pozadí,
avšak zvuk bude i nadále přehráván.
Během řízení neovládejte přístroj a nesledujte
monitor.
8
Pokyny k instalaci
• Doporučujeme vám, abyste o instalaci tohoto
přístroje požádali kvalifikovanou osobu
nebo servisního technika:
– pokud se pokusíte přístroj nainstalovat sami,
přečtěte si dodanou příručku pro instalaci/
připojení a nainstalujte přístroj správným
způsobem,
– při nesprávné instalaci může dojít k vybití
akumulátoru nebo ke zkratu.
• Pokud přístroj nepracuje správně, zkontrolujte
nejprve připojení podle dodané příručky pro
instalaci/připojení. Jestliže je všechno v pořádku,
zkontrolujte pojistku.
• Chraňte povrch přístroje před poškozením:
– nevystavujte povrch přístroje působení
chemických látek, jako jsou například
insekticidy, spreje na vlasy, repelenty na hubení
hmyzu atd.,
– nenechávejte gumové nebo plastové materiály
v dlouhodobém kontaktu s tímto přístrojem.
Mohlo by dojít k poškození povrchové úpravy
přístroje nebo k jeho deformaci.
• Při instalaci zajistěte, aby bylo připojení pevné.
• Během instalace musí být zapalování vypnuté.
Při instalaci přístroje se zapnutým zapalováním by
mohlo dojít k vybití akumulátoru nebo ke zkratu.
• Během instalace dávejte pozor, abyste vrtákem
nepoškodili žádnou část vozidla (například trubky,
hadičky, palivovou nádrž nebo elektroinstalaci),
jinak by mohlo dojít k požáru nebo jiným
nehodám.
00GB+00COV-EUR.book Page 9 Friday, January 21, 2011 1:49 PM
Autorská práva
Vyrobeno v licenci společnosti
Dolby Laboratories.
Název „Dolby" a symbol
dvojitého písmene D jsou obchodní značky
společnosti Dolby Laboratories.
Microsoft, Windows, Windows Vista a Windows
Media a loga jsou obchodní značky nebo
registrované obchodní značky společnosti
Microsoft Corporation v USA anebo jiných zemích.
Tento výrobek je chráněn určitými právy
na ochranu duševního vlastnictví společnosti
Microsoft Corporation. Použití nebo rozšiřování
takové technologie je bez licence od společnosti
Microsoft nebo autorizované dceřinné společnosti
Microsoft zakázáno.
„DVD VIDEO“, „DVD-R“, „DVD-RW“,
„DVD+R“ a „DVD+RW“ jsou obchodní značky.
Značka slova Bluetooth a příslušná loga jsou
majetkem společnosti Bluetooth SIG, Inc.
a jakékoliv použití těchto značek společností
Sony Corporation podléhá licenci. Ostatní obchodní
značky a obchodní názvy jsou majetkem jejich
příslušných vlastníků.
ZAPPIN je obchodní značka společnosti
Sony Corporation.
12 TONE ANALYSIS
a příslušné logo jsou obchodní
značky společnosti Sony
Corporation.
„WALKMAN“ a logo
„WALKMAN“ jsou
registrované obchodní
značky společnosti
Sony Corporation.
SensMe a logo SensMe
jsou obchodní značky
nebo registrované obchodní
značky společnosti Sony
Ericsson Mobile
Communications AB.
Technologie rozpoznávání hudby a související
data jsou poskytována společností Gracenote®.
Gracenote představuje průmyslový standard
v technologii rozpoznávání hudby a poskytování
souvisejícího obsahu. Pro podrobné informace
navštivte prosím webové stránky
www.gracenote.com.
Data na disku CD, DVD, Blu-ray a data
související s hudbou a videem od společnosti
Gracenote, Inc. Copyright © 2000 - současnost,
Gracenote. Gracenote Software, copyright ©
2000 až současnost, Gracenote. Tento výrobek
a služby mohou být předmětem jednoho nebo
několika patentů ve vlastnictví společnosti
Gracenote. Viz webové stránky společnosti
Gracenote, kde je uveden neúplný seznam
platných patentů Gracenote.
Gracenote, CDDB, MusicID, MediaVOCS,
logo a logotyp Gracenote a logo „Powered by
Gracenote“ jsou registrované obchodní značky
nebo obchodní značky společnosti Gracenote
v USA anebo jiných zemích.
Tento výrobek používá font, na který byla
společnosti Sony poskytnuta licence od společnosti
Monotype Imaging Inc. nebo jejích dceřiných
společností.
iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano a iPod touch
jsou obchodní značky společnosti Apple Inc.
registrované v USA a dalších zemích.
Apple, Macintosh a iTunes jsou obchodní značky
společnosti Apple Inc. registrované v USA
a dalších zemích.
TENTO VÝROBEK JE LICENCOVÁN V RÁMCI
LICENČNÍHO PATENTOVÉHO PORTFOLIA
VIDEO FORMÁTU MPEG-4 A JE URČEN
PRO OSOBNÍ A NEKOMERČNÍ POUŽITÍ
ZA ÚČELEM DEKÓDOVÁNÍ OBRAZU
VE FORMÁTU MPEG-4, KTERÝ BYL
ZAKÓDOVÁN UŽIVATELEM PRO OSOBNÍ
A NEKOMERČNÍ ÚČELY ANEBO BYL ZÍSKÁN
OD POSKYTOVATELE VIDEO OBSAHU
MPEG-4 S LICENCÍ OD SPOLEČNOSTI
MPEG LA. LICENCE NENÍ UDĚLENA
A NEVZTAHUJE SE NA JAKÉKOLIV JINÉ
POUŽITÍ. DALŠÍ INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE
REKLAMNÍHO, INTERNÍHO A KOMERČNÍHO
POUŽITÍ A VYDÁVÁNÍ LICENCÍ NAJDETE
NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH SPOLEČNOSTI
MPEG LA, LLC. VIZ
HTTP://WWW.MPEGLA.COM
Všechny ostatní obchodní značky jsou majetkem
jejich příslušných vlastníků.
9
00GB+00COV-EUR.book Page 10 Friday, January 21, 2011 1:49 PM
Pokyny k funkci Bluetooth
(pouze XAV-62BT)
Upozornění
SPOLEČNOST SONY NENÍ V ŽÁDNÉM
PŘÍPADĚ ODPOVĚDNÁ ZA JAKÉKOLIV
NÁHODNÉ, NEPŘÍMÉ NEBO NÁSLEDNÉ
ŠKODY NEBO JINÉ ŠKODY VČETNĚ,
AVŠAK NIKOLIV VÝHRADNĚ, ZTRÁTY
ZISKU, ZTRÁTY PŘÍJMU, ZTRÁTY DAT,
NEMOŽNOSTI POUŽITÍ VÝROBKU NEBO
JAKÉHOKOLIV SOUVISEJÍCÍHO ZAŘÍZENÍ,
PROSTOJŮ A ZTRÁTY ČASU ZÁKAZNÍKA
SOUVISEJÍCÍ S POUŽÍVÁNÍM TOHOTO
VÝROBKU, JEHO HARDWARU ANEBO
SOFTWARU.
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!
Bezpečné a efektivní používání
Jakékoli změny nebo úpravy, které nejsou výslovně
schváleny společností Sony, mohou vést ke ztrátě
práva uživatele na používání tohoto přístroje.
Před použitím tohoto přístroje se prosím seznamte
s výjimkami, požadavky a omezeními platnými
pro používání Bluetooth zařízení ve vaší zemi.
Řízení
V oblastech, kde řídíte automobil, se seznamte
s předpisy o používání handsfree zařízení
a mobilních telefonů.
Věnujte řízení vždy plnou pozornost. Vyžadují-li to
podmínky řízení, opusťte před telefonováním silnici
a zaparkujte,
Připojení k jiným zařízením
V případě připojování k jiným zařízením si přečtěte
návod k obsluze příslušného zařízení včetně
bezpečnostních pokynů.
Vystavení rádiovým vlnám
Rádiové signály mohou ovlivňovat nesprávně
instalované nebo nedostatečně stíněné elektronické
systémy v automobilech, jako například
elektronické systémy vstřikování paliva,
elektronické protismykové nebo protiblokovací
brzdové systémy, elektronické systémy řízení
rychlosti nebo systémy airbagů. V případě instalace
nebo údržby tohoto zařízení se obraťte na výrobce
vašeho automobilu nebo autorizovaného zástupce.
Nesprávná instalace nebo údržba může být
nebezpečná a může vést ke ztrátě záruky
na toto zařízení.
Konzultujte s výrobcem automobilu, zda používání
mobilního telefonu neovlivňuje elektronické
systémy automobilu.
Pravidelně kontrolujte, zda všechna bezdrátová
zařízení ve vašem automobilu pracují
a jsou namontována správně.
10
Tísňová volání
Toto Bluetooth handsfree zařízení v automobilu
a k němu připojené elektronické zařízení pracuje
pomocí rádiových signálů, mobilní a pozemní sítě
a také uživatelsky naprogramovaných funkcí,
které nezaručují připojení za všech podmínek.
Z tohoto důvodu se v případě naléhavé komunikace
(například při ohrožení zdraví) nespoléhejte pouze
na jediné elektronické zařízení.
Pamatujte si, že pro odchozí nebo příchozí volání
musí být handsfree a elektronické zařízení připojené
k tomuto handsfree zapnuté a musíte se nacházet
v oblasti s dostatečně silným signálem mobilní sítě.
Tísňová volání nemusí být možná ve všech
mobilních sítích nebo při používání určitých
síťových služeb anebo funkcí telefonu.
Podrobné informace získáte u místního
poskytovatele služeb.
00GB+00COV-EUR.book Page 11 Friday, January 21, 2011 1:49 PM
Disky, které lze přehrávat a symboly používané v tomto návodu k obsluze
Tento přístroj umožňuje přehrávání různých typů video/audio disků.
Následující tabulka vám pomůže zjistit, zda je váš disk tímto přístrojem podporován a jaké funkce
jsou pro daný typ disku k dispozici.
Symbol disku v tomto návodu k obsluze
Formát disku
DVD VIDEO
DVD-R* /DVD-R DL*1/DVD-RW*1
(režim Video/režim VR)
VIDEO
1
DVD+R*1/DVD+R DL*1/DVD+RW*1
AUDIO
Video CD
(ver. 1.0/1.1/2.0)
Audio CD
CD-ROM*2/CD-R*2/CD-RW*2
*1 Lze rovněž uložit audio soubory.
*2 Lze rovněž uložit video soubory/obrazové soubory.
Poznámka
Označení „DVD“ může být v tomto návodu k obsluze použito jako všeobecný termín pro disky DVD VIDEO,
DVD-R/DVD-RW a DVD+R/DVD+RW.
V následující tabulce jsou uvedeny podporované typy souborů a příslušné symboly.
Dostupné funkce se liší v závislosti na formátu, bez ohledu na typ disku. Níže uvedené symboly
formátů jsou v tomto návodu k obsluze zobrazeny vedle popisu funkcí dostupných pro daný
typ souborů.
Symbol formátu v tomto návodu k obsluze
Typ souboru
Audio soubor MP3
Audio soubor WMA
Audio soubor AAC
Obrazový soubor JPEG
Video soubor Xvid
MPEG-4
Video soubor MPEG-4
Rada
Podrobné informace o kompresních formátech - viz strana 66.
Poznámka
V závislosti na podmínkách, za jakých byl záznam vytvořen, nemusí být na tomto přístroji možné přehrát
ani podporované disky.
11
00GB+00COV-EUR.book Page 12 Friday, January 21, 2011 1:49 PM
Umístění a funkce ovládacích prvků/konektorů
Přístroj
Podrobné informace najdete na uvedených
stranách.
G USB konektor
Před připojením USB zařízení sejměte kryt.
A Tlačítko Z (vysunout) strana 20
H Ovladač hlasitosti
B Tlačítko RESET strana 16
I Tlačítko SOURCE/OFF
(Zdroj/vypnout)
Stiskněte pro zapnutí napájení/změnu zdroje
signálu: „Tuner“ (Rádio), „Disc“ (Disk),
„iPod/USB“, „AUX“ (Externí zařízení),
„BT Audio“ (Bluetooth audio zařízení)*.
Stiskněte a podržte 1 sekundu pro ukončení
používání zdroje signálu.
Stiskněte a podržte více než 2 sekundy
pro vypnutí napájení.
C Přijímač signálu dálkového ovladače
D Otvor pro disk strana 20
E Tlačítko TOP (Hlavní nabídka)
Pro XAV-62BT
Stiskněte pro zobrazení hlavní nabídky.
Pro XAV-622
Stiskněte pro zobrazení seznamu zdrojů
signálu.
F Přední konektor AUX
(Externí zařízení) strana 62
12
J Displej/dotykový panel
* Funkce „BT Audio“ (Bluetooth audio zařízení)
je dostupná pouze u modelu XAV-62BT.
00GB+00COV-EUR.book Page 13 Friday, January 21, 2011 1:49 PM
A Tlačítko „Source List“
(Seznam zdrojů)
Pro zobrazení seznamu zdrojů signálu.
Zobrazení na displeji
Pokud není vybrán žádný zdroj signálu:
1
2
Source List
Top
B Tlačítko „Top“ (Hlavní nabídka)
XAV-62BT
Dotkněte se pro zobrazení hlavní nabídky.
XAV-622
Dotkněte se pro zobrazení seznamu zdrojů
signálu.
C Hodiny strana 58, 62
D
10:00
E Tlačítko „ATT“ (Ztlumení zvuku)*1
Dotkněte se pro ztlumení zvuku.
Dalším dotykem tlačítka se tato funkce zruší.
3
F
Hlavní nabídka (pouze XAV-62BT):
4
5
6 7
ATT
Tlačítko (zavřít)
Dotkněte se pro skrytí nabídky.
M.OFF
Tlačítko (nastavení)
Dotkněte se pro zobrazení nabídky
nastavení.
G Tlačítko „M.OFF“ (Vypnutí monitoru)
Dotkněte se pro vypnutí monitoru a osvětlení
tlačítek. Pro opětovné zapnutí se dotkněte
kteréhokoliv místa na displeji.
H Tlačítko „AV Source“
(Zdroj AV signálu)*2
Dotkněte se pro zobrazení seznamu zdrojů
signálu.
AV Source
BT Phone
8
I Tlačítko „BT Phone“
(Bluetooth telefon)*2
Dotkněte se pro vstup do režimu
Bluetooth telefonu.
9
Seznam zdrojů signálu:
4
5
6 qa
ATT
Top
Tuner
Disc
AUX
iPod/USB
SensMe™
BT Audio
J Tlačítka pro výběr zdroje signálu
Dotkněte se pro změnu zdroje signálu:
„Tuner“ (Rádio), „Disc“ (Disk),
„AUX“ (Externí zařízení), „iPod/USB“,
„SensMe™“, „BT Audio“
(Bluetooth audio zařízení)*3.
K Tlačítko „Top“ (Hlavní nabídka)/
tlačítko „M.OFF“ (Vypnutí monitoru)
Toto tlačítko se liší v závislosti na modelu.
XAV-62BT: Tlačítko „Top“ (Hlavní nabídka)
XAV-622: Tlačítko „M.OFF“
(Vypnutí monitoru)
Funkce jednotlivých tlačítek - viz výše.
*1 Zobrazí se, pouze pokud je vybrán zdroj signálu.
*2 K dispozici pouze u modelu XAV-62BT.
*3 „BT Audio“ (Bluetooth audio zařízení) se zobrazí
pouze u modelu XAV-62BT.
3
0*
13
00GB+00COV-EUR.book Page 14 Friday, January 21, 2011 1:49 PM
Dálkový ovladač RM-X170
8
1
9
2
q;
3
qa
4
5
qs
qd
qf
6
7
• Dálkový ovladač lze používat pro snadné
ovládání zvuku. Pro operace v nabídce použijte
dotykový panel.
• Podrobné informace najdete na uvedených
stranách.
• Před použitím odstraňte ochrannou fólii (strana
16).
A Tlačítko OFF (Vypnout)
Stiskněte pro ukončení používání/zastavení
zdroje signálu.
Stiskněte a podržte pro vypnutí napájení.
B Tlačítko MONITOR OFF
(Vypnutí monitoru)
Stiskněte pro vypnutí monitoru a osvětlení
tlačítek. Dalším stisknutím tlačítka
se monitor zapne.
14
C Tlačítko POSITION
(Poslechové místo)
Stiskněte pro změnu poslechového místa
(„Front L“ (Vpředu vlevo)/„Front R“
(Vpředu vpravo)/„Front“ (Vpředu)/
„All“ (Všude)/„Custom“ (Podle uživatele)/
„OFF“ (Vypnuto)).
qg
qh
D Tlačítko O (zpět)
Stiskněte pro návrat do předchozí
obrazovky/návrat do nabídky
na disku VCD*1.
E Tlačítko EQ (Ekvalizér)
Stiskněte pro výběr typu ekvalizéru
ze 7 možností („Xplod“/„Vocal“/„Edge“/
„Cruise“/„Space“/„Gravity“/„Custom“
(Podle uživatele)/„OFF“ (Vypnuto)).
F Číselná tlačítka strana 26
Rádio:
Stiskněte pro příjem uložených stanic.
Stiskněte a podržte pro uložení stanic.
Disk/USB:
Stiskněte pro vyhledání titulu/kapitoly/
skladby.
G Tlačítko CLEAR (Vymazání)
Stiskněte pro vymazání zadaného čísla.
H Tlačítko ATT (Ztlumení zvuku)
Stiskněte pro ztlumení zvuku. Dalším
stisknutím tlačítka se tato funkce zruší.
I Tlačítko u (přehrávání/pozastavení)
00GB+00COV-EUR.book Page 15 Friday, January 21, 2011 1:49 PM
J Tlačítka .m/M>
Rádio:
Stiskněte pro automatické naladění stanice.
Stiskněte a podržte pro ruční vyhledání
stanice.
Disk*2/USB:
Stiskněte pro přeskočení kapitoly/skladby/
scény/souboru.
Stiskněte a krátce podržte pro rychlý
posun obrazu vzad/vpřed.
Stiskněte a podržte pro rychlý posun
ve skladbě vzad/vpřed.
Bluetooth audio zařízení*3*4:
Stiskněte pro přeskočení skladby.
Stiskněte a podržte pro rychlý posun
ve skladbě vzad/vpřed.
*1 Při přehrávání s funkci PBC.
*2 Funkce se liší v závislosti na disku (strana 21).
*3 Funkce se liší v závislosti na připojeném Bluetooth
zařízení.
*4 Platí pouze pro XAV-62BT.
*5 Funkce „BT Audio“ (Bluetooth audio zařízení)
je dostupná pouze u modelu XAV-62BT.
*6 Pokud jsou používána dvě externí zařízení.
Poznámka
Pokud vypnete přístroj a zhasne displej, není možné
přístroj ovládat dálkovým ovladačem. Pro umožnění
ovládání přístroje pomocí dálkového ovladače
stiskněte tlačítko (SOURCE/OFF) (Zdroj/vypnout)
na přístroji nebo aktivujte přístroj vložením disku.
K Tlačítka pro nastavení přehrávání
disku DVD
(AUDIO) (Zvukový doprovod):
Stiskněte pro změnu jazyka/formátu
zvukového doprovodu.
(U disku VCD/CD/MP3/WMA/AAC/
MPEG-4 pro změnu zvukového kanálu.)
(SUBTITLE) (Titulky):
Stiskněte pro změnu jazyka titulků.
(ANGLE) (Úhel záběru):
Stiskněte pro změnu úhlu záběru.
(TOP MENU) (Hlavní nabídka):
Stiskněte pro zobrazení hlavní nabídky
na disku DVD.
(MENU) (Nabídka):
Stiskněte pro zobrazení nabídky na disku.
L Tlačítko ZAP
Stiskněte pro vstup do režimu ZAPPIN™.
M Tlačítka </M/m/, (kurzorová
tlačítka)/ENTER (Potvrzení) strana 20
Stiskněte pro ovládání nabídky
na disku DVD.
N Tlačítko SRC (Zdroj)
Stiskněte pro zapnutí/změnu zdroje signálu:
„Tuner“ (Rádio), „Disc“ (Disk),
„iPod/USB“, „AUX“ (Externí zařízení),
„BT Audio“ (Bluetooth audio zařízení)*5.
O Tlačítko MODE (Režim)
Stiskněte pro výběr vlnového pásma
(FM/MW/LW)/výběr externího zařízení
(přední/zadní konektor AUX)*6.
P Tlačítka VOL +/– (Hlasitost)
15
00GB+00COV-EUR.book Page 16 Friday, January 21, 2011 1:49 PM
Začínáme
Reset přístroje
Před prvním použitím přístroje, po výměně
akumulátoru vozidla nebo po změně připojení
je třeba provést reset přístroje.
Špičatým předmětem, jako například
kuličkovým perem, stiskněte tlačítko RESET
(strana 12).
Poznámka
Stisknutím tlačítka RESET se vymaže nastavení hodin
a některé uložené údaje.
Provedení počátečních nastavení
Po resetu se zobrazí obrazovka pro provedení
počátečních nastavení.
Initial Setting
Rear/Sub Out
Rear / Sub
Listening Position
Front L / Front R
Language
English
OK
16
1
Dotkněte se položky „Rear/Sub Out“
(Výstup pro zadní reproduktory/
subwoofer) pro nastavení připojení
subwooferu.
Pokud je připojen subwoofer,
vyberte možnost „Sub“ (Subwoofer).
Pokud je připojen výkonový zesilovač,
vyberte možnost „Rear“ (Zadní
reproduktory).
Pokud není připojen subwoofer ani výkonový
zesilovač, můžete vybrat libovolnou možnost.
2
Dotkněte se položky „Listening
Position“ (Poslechové místo) pro
nastavení poslechového místa.
Pokud je vaše poslechové místo vpředu
vlevo, nastavte možnost „Front L“
(Vpředu vlevo). Pokud sedíte vpředu vpravo,
nastavte možnost „Front R“ (Vpředu vpravo).
3
Dotkněte se položky „Language“
(Jazyk) pro nastavení jazyka displeje.
Opakovaným dotykem zobrazte požadovaný
jazyk (angličtina/španělština/ruština).
4
Dotkněte se tlačítka „OK“.
Nastavení je dokončeno.
Nastavení lze podrobněji upravovat
v nabídce nastavení.
• Podrobné informace o nastavení připojení
subwooferu - viz strana 57.
• Podrobné informace o nastavení poslechového
místa - viz „Optimalizace zvuku pro
poslechové místo — Intelligent Time
Alignment“ na straně 49.
• Podrobné informace o nastavení jazyka displeje
- viz strana 54.
Příprava dálkového ovladače
Před prvním použitím dálkového ovladače
odstraňte ochrannou fólii.
00GB+00COV-EUR.book Page 17 Friday, January 21, 2011 1:49 PM
Ovládací prvky v obrazovce
příjmu rádia
Rádio
Poslech rádia
1
Pokud nejsou ovládací prvky zobrazeny,
dotkněte se displeje.
Dotkněte se tlačítka „Source List“
(Seznam zdrojů) a potom tlačítka
„Tuner“ (Rádio).
(Pouze pro XAV-62BT: V hlavní nabídce
se dotkněte tlačítka „AV Source“ (Zdroj AV
signálu) a potom tlačítka „Tuner“ (Rádio).
Zobrazí se obrazovka příjmu rádia
a seznam předvoleb.
Source List
ATT
TA
AF
1
Source List
2
3
4
5
ATT
TA
AF
Top
Top
Band
P1
P2
P3
BTM
P4
P5
P6
Memory
Band
2
Receive
Menu
Preset
List
FM1
ATT
FM2
TA
FM3
Band
AF
Receive
Menu
Dotykem vyberte požadované
pásmo („FM1“, „FM2“, „FM3“,
„MW“ nebo „LW“).
Dalším dotykem tlačítka „Band“ (Pásmo)
skryjte seznam pásem.
4
Proveďte ladění.
Automatické ladění
Dotkněte se některého z tlačítek ./>.
Po naladění stanice se vyhledávání zastaví.
Opakujte tento postup, dokud nenaladíte
požadovanou stanici.
Ruční ladění
Opakovaným dotykem tlačítek m/M
nalaďte požadovanou frekvenci.
Pro souvislé vyhledávání frekvence
se dotkněte některého z tlačítek m/M
a podržte jej.
0
qa
„ATT“ (Ztlumení zvuku)
Dotkněte se pro ztlumení zvuku.
Dalším dotykem tlačítka se tato
funkce zruší.
3
„TA“ (Dopravní zpravodajství)
Dotkněte se pro nastavení funkce TA
(Dopravní zpravodajství) v systému RDS
(strana 19).
4
„AF“ (Alternativní frekvence)
Dotkněte se pro nastavení funkce AF
(Alternativní frekvence) v systému RDS
(strana 19).
5
„Top“ (Hlavní nabídka)
XAV-62BT
Dotkněte se pro zobrazení hlavní nabídky
(strana 13).
XAV-622
Dotkněte se pro zobrazení seznamu
zdrojů signálu (strana 13).
6
m/M
Dotkněte se pro ruční ladění.
Pro souvislé vyhledávání frekvence
se dotkněte některého z tlačítek
a podržte jej.
7
./>
Dotkněte se pro automatické ladění.
8
„Band“ (Pásmo)
Dotkněte se pro zobrazení seznamu
pásem a změnu pásma.
PTY
List
3
9
2
LW
Preset
List
PTY
List
„Source List“ (Seznam zdrojů)
Dotkněte se pro zobrazení seznamu
zdrojů signálu (strana 13).
Top
MW
78
Preset
List
1
PTY
List
Dotkněte se tlačítka „Band“ (Pásmo).
Zobrazí se seznam pásem.
Source List
6
Receive
Menu
17
00GB+00COV-EUR.book Page 18 Friday, January 21, 2011 1:49 PM
9
„Receive Menu“ (Nabídka režimu
příjmu)
Dotkněte se pro zobrazení nabídky
režimu příjmu, která obsahuje
následující položky:
• „Mono“ (Monofonní příjem):
Dotkněte se pro aktivaci režimu
monofonního příjmu, pokud je příjem
v pásmu FM nekvalitní. Pro obnovení
stereofonního příjmu vyberte možnost
„OFF“ (Vypnuto).
• „Local“ (Lokální vyhledávání):
Dotkněte se pro ladění pouze stanic
s nejsilnějším signálem. Pro ladění
normálních stanic vyberte možnost
„OFF“ (Vypnuto).
• „Regional“ (Regionální příjem)
(strana 19)
0
„Preset List“ (Seznam předvoleb)
Dotkněte se pro zobrazení seznamu
uložených stanic nebo pro uložení stanic
(strana 18).
qa
„PTY List“ (Seznam typů
programů)
Dotkněte se pro zobrazení seznamu typů
programů (PTY) (strana 20).
Ukládání a příjem stanic
Upozornění
Při ladění stanic za jízdy použijte funkci Best
Tuning Memory (BTM - naladění nejsilnějších
stanic), aby nedošlo k dopravní nehodě.
Automatické ukládání — BTM
(Naladění nejsilnějších stanic)
1
Dotkněte se tlačítka „Source List“
(Seznam zdrojů) a potom tlačítka
„Tuner“ (Rádio).
Pro změnu vlnového pásma se dotkněte
tlačítka „Band“ (Pásmo) a potom vyberte
požadované pásmo („FM1“, „FM2“, „FM3“,
„MW“ nebo „LW“).
2
Dotkněte se tlačítka „Preset List“
(Seznam předvoleb) a potom tlačítka
„BTM“ (Naladění nejsilnějších stanic).
Přístroj uloží prvních šest dostupných stanic
do seznamu předvoleb („P1“ až „P6“).
Po uložení nastavení zazní zvukový signál.
Ruční ukládání
1
Nalaďte stanici, kterou chcete uložit
a dotkněte se tlačítka „Preset List“
(Seznam předvoleb).
2
Dotkněte se tlačítka „Memory“
(Paměť) a potom se dotkněte čísla
v seznamu („P1“ až „P6“).
Na displeji se zobrazí číslo a potvrzovací
okno.
3
Dotkněte se tlačítka „Yes“ (Ano).
Stanice je uložena.
Indikátory během příjmu stanice
B
A
Source List
ATT
TA
Band
AF
Top
Receive
Menu
Preset
List
PTY
List
15
C
D
A Ikona aktuálního zdroje*1
B Pásmo, číslo předvolby*2, frekvence*3/stav
C Úroveň hlasitosti*4
D Stav nastavení (EQ7, RBE)
*1 Zobrazí se pouze při zobrazení ovládacích prvků.
*2 Zobrazí se pouze při příjmu stanice uložené na
předvolbě.
*3 Během příjmu RDS stanice se zobrazuje
název programové služby (stanice).
Podrobné informace - viz „RDS“ na straně 19.
*4 Pokud je aktivována funkce ATT (Ztlumení zvuku),
zobrazí se indikátor
.
18
Poznámka
Pokud se pokusíte pod stejné číslo předvolby uložit
další stanici, bude dříve uložená stanice nahrazena
novou stanicí.
Rada
Při ukládání RDS stanice bude uloženo také nastavení
funkce AF/TA (Alternativní frekvence/dopravní
zpravodajství) (strana 19).
Příjem uložených stanic
1
Vyberte pásmo a dotkněte se tlačítka
„Preset List“ (Seznam předvoleb).
2
Dotkněte se požadovaného čísla
(„P1“ až „P6“).
00GB+00COV-EUR.book Page 19 Friday, January 21, 2011 1:49 PM
Poznámky
• V závislosti na zemi/regionu nemusí být některé
funkce RDS k dispozici.
• Systém RDS nebude pracovat, pokud je signál
stanice slabý nebo pokud naladěná stanice nevysílá
RDS informace.
RDS
Přehled
Stanice v pásmu FM se službou RDS
(Radio Data System) vysílají kromě běžného
rozhlasového signálu také doplňující digitální
informace.
Zobrazované informace
1
A
Source List
ATT
TA
Nastavení funkcí AF
(Alternativní frekvence)
a TA (Dopravní zpravodajství)
AF
Top
Během příjmu rádia/přehrávání
se dotkněte tlačítka „AF“
(Alternativní frekvence) nebo
„TA“ (Dopravní zpravodajství).
Po aktivaci se barva tlačítka změní.
Dalším dotykem tlačítka se funkce zruší.
Ukládání stanic RDS s nastavením
funkcí AF a TA
Band
Receive
Menu
Preset
List
PTY
List
10:00
B
C
A Pásmo, číslo předvolby, frekvence
(název programové služby), RDS data, TA*1
B Stereo*2, RDS*3, TP*4
C Hodiny
*1
*2
*3
*4
Během dopravních informací.
Během příjmu v pásmu FM.
Během příjmu RDS.
Během příjmu dopravního programu.
Služby RDS
Tento přístroj automaticky poskytuje následující
služby RDS:
AF (Alternativní frekvence)
Vybere a přeladí na stanici s nejsilnějším
signálem v síti. Pomocí této funkce můžete
během jízdy na velkou vzdálenost neustále
poslouchat stejný program, aniž byste museli
danou stanici ručně přelaďovat.
TA (Dopravní zpravodajství)/
TP (Dopravní program)
Poskytuje informace/programy o současné
dopravní situaci. Při příjmu jakékoliv dopravní
informace/programu se přeruší aktuálně
vybraný zdroj zvuku.
PTY (Typy programů)
Zobrazuje aktuálně přijímaný typ programu.
Slouží také pro vyhledání vybraného typu
programu.
CT (Časový signál)
Poskytuje časový signál vysílaný stanicí RDS
pro automatické nastavení hodin přístroje.
Stanice RDS můžete uložit na předvolby
společně s nastavením funkcí AF/TA.
Pokud použijete funkci BTM (Naladění
nejsilnějších stanic), uloží se pouze stanice RDS
se stejným nastavením funkcí AF/TA.
Pokud ukládáte stanice ručně, můžete uložit
stanice s RDS i bez RDS s nastavením funkcí
AF/TA pro každou stanici jednotlivě.
1 Nastavte funkce AF/TA a potom uložte stanici
pomocí funkce BTM (Naladění nejsilnějších
stanic) nebo ručně.
Příjem nouzových hlášení
Jestliže je funkce AF nebo TA zapnutá, nouzová
hlášení automaticky přeruší aktuálně vybraný
zdroj zvuku.
Rada
Pokud nastavujete úroveň hlasitosti během
dopravního zpravodajství, bude tato úroveň uložena
do paměti a použita pro následující zpravodajství
nezávisle na aktuálně nastavené úrovni hlasitosti.
Chcete-li zůstat naladěni na jeden
regionální program
— Regional (Regionální příjem)
Pokud je zapnutá funkce AF: Přístroj je z výroby
nastaven tak, že omezuje příjem na určitý region,
takže se nebude přelaďovat na jinou regionální
stanici se silnějším signálem.
Pokud opustíte oblast příjmu tohoto regionálního
programu, deaktivujte během příjmu v pásmu
FM tuto funkci.
Dotkněte se tlačítka „Receive Menu“
(Nabídka režimu příjmu) a potom tlačítka
u položky „Regional“ (Regionální příjem)
pro nastavení možnosti „OFF“ (Vypnuto).
19
00GB+00COV-EUR.book Page 20 Friday, January 21, 2011 1:49 PM
Poznámka
Tato funkce nepracuje na území Velké Británie
a v některých dalších oblastech.
Funkce Local Link (Lokální připojení)
(pouze Velká Británie)
Tato funkce umožňuje vybrat jinou lokální
stanici v oblasti, přestože není uložena v paměti
přístroje (pod číselnými tlačítky).
1 Během příjmu v pásmu FM se dotkněte
tlačítka „Preset List“ (Seznam předvoleb)
a potom čísla („P1“ až „P6“), na kterém
je uložena lokální stanice.
2 Do 5 sekund se znovu dotkněte čísla lokální
stanice.
Opakujte tento postup tak dlouho,
dokud nenaladíte lokální stanici.
Výběr typu programu (funkce PTY)
1
2
Během příjmu v pásmu FM
se dotkněte tlačítka „PTY List“
(Seznam PTY).
Pokud stanice vysílá PTY data, zobrazí
se na displeji seznam PTY.
Pro procházení seznamu se dotkněte
tlačítek v/V.
Dotkněte se požadovaného typu
programu.
Přístroj vyhledá stanici, která vysílá vybraný
typ programu.
Pro skrytí seznamu PTY se dotkněte tlačítka
„PTY List“ (Seznam PTY).
Typy programů
„News“ (Zprávy), „Current Affairs“ (Aktuální události),
„Information“ (Informace), „Sport“ (Sport), „Education“
(Vzdělání), „Drama“ (Dramatická tvorba), „Cultures“
(Kultura), „Science“ (Věda), „Varied Speech“ (Různé),
„Pop Music“ (Popová hudba), „Rock Music“ (Rocková
hudba), „Easy Listening“ (Pohodová hudba), „Light
Classics M“ (Lehká klasická hudba), „Serious Classics“
(Vážná klasická hudba), „Other Music“ (Ostatní hudba),
„Weather & Metr“ (Počasí), „Finance“ (Finance),
„Children’s Progs“ (Programy pro děti), „Social Affairs“
(Společenské události), „Religion“ (Náboženství), „Phone
In“ (Telefonické vstupy), „Travel & Touring“ (Cestování),
„Leisure & Hobby“ (Volný čas), „Jazz Music“ (Jazzová
hudba), „Country Music“ (Country hudba), „National
Music“ (Národní hudba), „Oldies Music“ (Starší hudba),
„Folk Music“ (Folková hudba), „Documentary“
(Dokumentární programy)
Poznámka
Tuto funkci nemůžete používat v zemích/regionech,
kde nejsou dostupná data PTY.
Nastavení časového signálu
(funkce CT)
1
Nastavte položku „CT“ (Časový signál)
na „ON“ (Zapnuto) (strana 54).
Poznámky
• Funkce CT (Časový signál) nemusí pracovat,
i když je přijímána RDS stanice.
• Mezi časem nastaveným prostřednictvím funkce CT
(Časový signál) a skutečným časem může být určitá
odchylka.
Disky
Přehrávání disků
V závislosti na disku se mohou některé funkce
lišit nebo mohou být omezeny.
Přečtěte si pokyny přiložené k disku.
1
Vložte disk (potištěnou stranou
směrem nahoru).
Přehrávání se automaticky spustí.
Pokud se zobrazí nabídka disku DVD
Dotkněte se položky v nabídce disku DVD.
Můžete rovněž použít ovládací panel nabídky,
který lze zobrazit dotykem displeje v jakémkoliv
jiném místě, než je oblast nabídky disku DVD.
Dotykem tlačítek b/v/V/B přesuňte kurzor
a potom se dotkněte tlačítka „Enter“ (Potvrzení)
pro potvrzení.
Pokud se po dotyku displeje nezobrazí ovládací
panel nabídky, použijte dálkový ovladač.
Nabídka disku DVD
Disk DVD je rozdělen na několik částí, které tvoří
úseky obrazu nebo zvuku. Tyto části se nazývají
„tituly“. Při přehrávání disku DVD obsahujícího několik
titulů můžete vybrat požadovaný titul pomocí hlavní
nabídky disku DVD. U disků DVD, které umožňují
výběr položek, jako je například jazyk titulků/
zvukového doprovodu, vyberte tyto položky
prostřednictvím nabídky disku DVD.
Pokud disk obsahuje soubory JPEG
Automaticky se spustí prezentace.
Zastavení přehrávání
Stiskněte tlačítko (SOURCE/OFF)
(Zdroj/vypnout) na 1 sekundu.
Poznámka
Disky ve formátu DTS nejsou podporovány.
Při výběru formátu DTS nebude reprodukován zvuk.
Vysunutí disku
1
20
Stiskněte tlačítko Z na přístroji.
00GB+00COV-EUR.book Page 21 Friday, January 21, 2011 1:49 PM
Ovládací prvky v obrazovce
přehrávání
MPEG-4
Pokud nejsou ovládací prvky zobrazeny,
dotkněte se displeje.
Source List
ATT
TA
AF
Top
Společné pro všechny disky/formáty
1
Source List
2
3
4
5
ATT
TA
AF
Top
List
Play Menu
SHUF
Album
qs
qa
DVD
Control
qa
Play Menu
SHUF
Source List
6
7
Source List
ATT
ATT
qs
TA
AF
Top
8
TA
AF
Top
ZAP
List
Play Menu
SHUF
Album
qd
DVD
Control
Play Menu
SHUF
9
Source List
ATT
TA
AF
PBC Panel
1
„Source List“ (Seznam zdrojů)
Dotkněte se pro zobrazení seznamu zdrojů signálu
(strana 13).
2
„ATT“ (Ztlumení zvuku)
Dotkněte se pro ztlumení zvuku. Dalším dotykem
tlačítka se tato funkce zruší.
3
„TA“ (Dopravní zpravodajství)
Dotkněte se pro nastavení funkce TA (Dopravní
zpravodajství) v systému RDS (strana 19).
4
„AF“ (Alternativní frekvence)
Dotkněte se pro nastavení funkce AF (Alternativní
frekvence) v systému RDS (strana 19).
5
„Top“ (Hlavní nabídka)
XAV-62BT
Dotkněte se pro zobrazení hlavní nabídky (strana
13).
XAV-622
Dotkněte se pro zobrazení seznamu zdrojů signálu
(strana 13).
6
./>
Dotkněte se pro přeskočení kapitoly/skladby/
scény/obrázku/souboru.
Top
Play Menu
SHUF
0
Dotkněte se a krátce podržte pro rychlý posun
obrazu vzad/vpřed. Potom se opakovaně
dotkněte pro změnu rychlosti (× 2 t × 12 t
× 120 t × 2 …)*1. Pro zrušení této funkce
se dotkněte tlačítka u.
Dotkněte se a podržte pro rychlý posun v audio
skladbě vzad/vpřed.
Pro zpomalené přehrávání obrazu se během
pozastavení přehrávání dotkněte tlačítka >
a podržte jej. Uvolněním tlačítka tuto funkci
zrušíte.
21
00GB+00COV-EUR.book Page 22 Friday, January 21, 2011 1:49 PM
7
u
Dotkněte se pro pozastavení/obnovení přehrávání
po pozastavení.
8
„Play Menu“ (Nabídka přehrávání)
Dotkněte se pro zobrazení nabídky přehrávání,
která obsahuje následující položky:
• „Repeat“/„Shuffle“ (Opakované/náhodné
přehrávání) (strana 25)
• „Dolby D Level“ (Úroveň Dolby D) (pouze
při přehrávání disku DVD VIDEO) (strana 24)
• „Stereo“ (pouze při přehrávání disku VCD/CD/
MP3/WMA/AAC) (strana 24)
• „Image Turn“ (Otočení obrázku) (pouze
při přehrávání disku JPEG): Dotkněte se
pro otočení obrázku doleva/doprava.
• „Audio“ (Zvukový doprovod) (pouze při
přehrávání disku Xvid/MPEG-4) (strana 24)
9
„DVD Control“ (Ovládací nabídka
disku DVD)
Dotkněte se pro zobrazení ovládací nabídky
disku DVD, která obsahuje následující položky:
• „Audio“ (Zvukový doprovod): Opakovaně
se dotkněte pro výběr jazyka/formátu zvukového
doprovodu (strana 23).*2
• „Subtitle“ (Titulky): Opakovaně se dotkněte
pro vypnutí/výběr jazyka titulků.*2*3
• „Angle“ (Úhel záběru): Opakovaně
se dotkněte pro změnu úhlu záběru.*2
• „Top Menu“ (Hlavní nabídka): Dotkněte se
pro zobrazení hlavní nabídky na disku DVD.*2
• „Menu“ (Nabídka): Dotkněte se pro zobrazení
nabídky na disku.*2
0
„PBC Panel“ (Ovládací panel PBC)
Dotkněte se pro zobrazení ovládacího panelu
pro nabídku PBC (strana 23).
qa
„Album“ –/+ (Album)
Dotkněte se pro přeskočení alba (složky)
při přehrávání souborů MP3/WMA/AAC/JPEG/
Xvid/MPEG-4.
qs
„List“ (Seznam)
Dotkněte se pro zobrazení seznamu skladeb/
obrázků/video souborů (strana 34).
qd
„ZAP“
Dotkněte se pro vstup do režimu ZAPPIN
(strana 34).
*1 Rychlost závisí na formátu nebo způsobu
záznamu.
*2 V závislosti na disku nemusí být k dispozici.
*3 Pokud se zobrazí výzva k zadání čtyřciferného
kódu, zadejte kód požadovaného jazyka
(strana 75).
Poznámka
Pokud disk obsahuje několik typů souborů,
lze přehrávat pouze vybraný typ souborů (audio/video/
obrazové soubory). Podrobné informace o způsobu
výběru typu souborů - viz „Výběr typu souborů“ na
straně 34.
Poznámky k přehrávání souborů JPEG
• Při otočení velkého obrázku může jeho zobrazení
trvat delší dobu.
• Není možné zobrazit obrázky JPEG v progresivním
formátu.
22
Indikátory během přehrávání
Pokud nejsou indikátory zobrazeny,
dotkněte se displeje.
U audio disků jsou některé indikátory zobrazeny
během přehrávání trvale.
MPEG-4
A
Source List
ATT
TA
AF
Top
DVD
Control
Play Menu
SHUF
15
B
C
D
Source List
E
ATT
F
TA
AF
ZAP
Top
List
Play Menu
SHUF
Album
G
A Ikona aktuálního zdroje
B Úroveň hlasitosti*1
C Formát, stav přehrávání, uplynulá doba
přehrávání*2, číslo kapitoly/titulu/alba
(složky)/stopy/skladby*3*4, zvukový
formát*5, stav nastavení (CSO, EQ7, RBE)
D Stav přehrávání, uplynulá doba přehrávání*2
E Název skladby, název alba, jméno interpreta
F Obrázek obalu alba*6
G Formát, číslo skladby, číslo alba*7,
stav nastavení (CSO, EQ7, RBE)
*1 Pokud je aktivována funkce ATT (Ztlumení zvuku),
zobrazí se indikátor
.
*2 Během přehrávání souborů JPEG nebo disku VCD
s funkcí PBC se nezobrazí žádný indikátor.
*3 Indikátory se liší podle disku/formátu.
*4 Při přehrávání disku VCD s funkcí PBC (strana 23)
se nezobrazí žádný indikátor.
*5 Pouze DVD.
*6 Doporučené rozlišení je 240 × 240
až 960 × 960 pixelů.
*7 Pouze MP3/WMA/AAC.
00GB+00COV-EUR.book Page 23 Friday, January 21, 2011 1:49 PM
Použití funkce PBC
(Ovládání přehrávání)
Nabídka PBC umožňuje interaktivní ovládání
v případě přehrávání disku VCD podporujícího
funkci PBC.
Změna nastavení zvuku
Poznámka
Disky ve formátu DTS nejsou podporovány. Při výběru
formátu DTS nebude reprodukován zvuk.
Změna jazyka/formátu zvukového
doprovodu
1
Spusťte přehrávání disku VCD
podporujícího funkci PBC.
Zobrazí se nabídka PBC.
2
Dotkněte se tlačítka „PBC Panel“
(Ovládací panel PBC).
Zobrazí se ovládací panel nabídky.
3
Dotykem číselných tlačítek vyberte
požadovanou položku a potom se
dotkněte tlačítka „Enter“ (Potvrzení).
1
Během přehrávání se dotkněte tlačítka
„DVD Control“ (Ovládací nabídka
disku DVD).
4
Podle pokynů v nabídce můžete
provádět interaktivní ovládání.
Pro návrat do předchozí obrazovky stiskněte
tlačítko O.
Pro skrytí ovládacího panelu se dotkněte
tlačítka „Close“ (Zavřít).
2
Opakovaným dotykem tlačítka „Audio“
(Zvukový doprovod) zobrazte
požadovaný jazyk/formát zvukového
doprovodu.
Přehrávání bez použití funkce PBC
1
Pokud není vybrán žádný zdroj
signálu, dotkněte se tlačítka
„Source List“ (Seznam zdrojů)
a potom tlačítka
.
2
Dotkněte se tlačítka „Visual“
(Nastavení přehrávání).
Zobrazí se nabídka nastavení přehrávání.
3
Dotkněte se tlačítek v/V pro
procházení nabídkou a potom
dotykem položky „Video CD PBC“
nastavte možnost „OFF“ (Vypnuto).
4
Spusťte přehrávání disku VCD.
Během přehrávání se nabídka PBC nezobrazí.
Poznámky
• Položky v této nabídce a postupy ovládání
se liší v závislosti na disku.
• Během přehrávání s funkcí PBC se v obrazovce
přehrávání nebudou zobrazovat informace,
jako například číslo stopy, přehrávaná položka atd.
• Během přehrávání bez funkce PBC není k dispozici
funkce obnovení přehrávání.
Pokud disk obsahuje několik zvukových stop,
můžete změnit jazyk zvukového doprovodu.
Jestliže je na disku zaznamenáno několik
zvukových formátů (například Dolby Digital),
můžete rovněž změnit formát zvukového
doprovodu.
Jazyk zvukového doprovodu
Source List
Audio
ATT
TA
AF
1: English
Audio
Subtitle
Top
Dolby D 3/2.1
Angle
Top Menu
DVD
Control
Menu
Play Menu
SHUF
Formát zvukového doprovodu/čísla kanálů*
Jazyk zvukového doprovodu se přepíná
mezi dostupnými jazyky.
Pokud se zobrazí výzva k zadání
čtyřciferného kódu, zadejte kód
požadovaného jazyka (strana 75).
Jestliže je stejný jazyk zobrazen dvakrát
nebo vícekrát, znamená to, že disk obsahuje
několik formátů zvukového doprovodu.
* Název formátu a čísla kanálů se zobrazují
níže uvedeným způsobem.
Příklad: Dolby Digital 5.1
Zadní kanál × 2
Dolby D 3 / 2 . 1
Přední kanál × 2 +
středový kanál × 1
LFE kanál × 1
Pro skrytí ovládací nabídky disku DVD
se dotkněte tlačítka „DVD Control“
(Ovládací nabídka disku DVD).
23
00GB+00COV-EUR.book Page 24 Friday, January 21, 2011 1:49 PM
Změna zvukového kanálu
Uzamknutí disků — Parental
control (Rodičovský zámek)
MPEG-4
Při přehrávání disku VCD/CD/MP3/WMA/
AAC/Xvid/MPEG-4 můžete vybrat zvuk buď
obou kanálů, nebo pouze pravého nebo levého
kanálu a poslouchat jej prostřednictvím levého
i pravého reproduktoru.
Možnosti jsou uvedeny níže.
„2-Ch“: standardní stereofonní zvuk (výchozí)
„L-Ch“: zvuk levého kanálu (monofonní)
„R-Ch“: zvuk pravého kanálu (monofonní)
Pro VCD/CD/MP3/WMA/AAC
Během přehrávání se dotkněte tlačítka
„Play Menu“ (Nabídka přehrávání)
a opakovaným dotykem tlačítka
„Stereo“ zobrazte požadovaný
zvukový kanál.
1
Pro Xvid/MPEG-4
1 Během přehrávání se dotkněte tlačítka
„Play Menu“ (Nabídka přehrávání)
a opakovaným dotykem tlačítka
„Audio“ (Zvukový doprovod) zobrazte
požadovaný zvukový kanál.
*
* Kromě disků DVD-R/DVD-R DL/DVD-RW
v režimu VR.
Můžete uzamknout disk nebo nastavit omezení
přehrávání podle předem určené úrovně, jako je
například věk diváka. Při přehrávání disku DVD
podporujícího funkci rodičovského zámku lze
zakázané scény zablokovat nebo nahradit jinými
scénami.
Aktivace rodičovského zámku
1
Pokud není vybrán žádný zdroj
signálu, dotkněte se tlačítka
„Source List“ (Seznam zdrojů)
a potom tlačítka
.
2
Dotkněte se tlačítka „Visual“
(Nastavení přehrávání).
Zobrazí se nabídka nastavení přehrávání.
3
Dotkněte se tlačítek v/V pro
procházení nabídkou a potom se
dotkněte položky „DVD Parental
Control“ (Rodičovský zámek pro DVD).
Zobrazí se obrazovka pro nastavení hesla.
4
Dotykem číselných tlačítek
zadejte vaše heslo a dotkněte
se tlačítka „OK“.
5
Dotykem číselných tlačítek znovu
zadejte vaše heslo pro potvrzení
a dotkněte se tlačítka „OK“.
Nastavení je dokončeno.
Pro skrytí nabídky přehrávání se dotkněte
tlačítka „Play Menu“ (Nabídka přehrávání).
Poznámka
V závislosti na disku nemusí být změna nastavení
zvukového doprovodu možná.
Rada
Ovládání lze rovněž provést pomocí dálkového
ovladače opakovaným stisknutím tlačítka (AUDIO)
(Zvukový doprovod).
Nastavení výstupní úrovně zvuku
— Dolby D Level (Úroveň Dolby
D)
Úpravou výstupní úrovně zvuku u disku DVD
zaznamenaného ve formátu Dolby Digital
můžete snížit rozdíly v úrovni hlasitosti mezi
jednotlivými disky.
1
Během přehrávání se dotkněte tlačítka
„Play Menu“ (Nabídka přehrávání).
2
Dotykem tlačítka u položky
„Adjust“ (Úprava) nastavte možnost
„ON“ (Zapnuto).
3
Opakovaným dotykem tlačítek –/+
upravte výstupní úroveň.
Výstupní úroveň lze upravit v jednotlivých
krocích od –10 do +10.
Pro skrytí nabídky přehrávání se dotkněte
24 tlačítka „Play Menu“ (Nabídka přehrávání).
Pro vymazání zadaného čísla se dotkněte
tlačítka „Clear“ (Vymazat).
Pro návrat do předchozí obrazovky se dotkněte
tlačítka „Back“ (Zpět).
Deaktivace rodičovského zámku
1 Proveďte výše uvedené kroky 1 až 3.
Zobrazí se obrazovka pro zrušení
rodičovského zámku.
2 Dotykem číselných tlačítek zadejte vaše
aktuální heslo.
Zobrazí se zpráva „Parental Unlocked“
(Rodičovský zámek byl zrušen) a rodičovský
zámek se deaktivuje.
Změna hesla
Deaktivujte rodičovský zámek a potom jej znovu
aktivujte pomocí nového hesla.
00GB+00COV-EUR.book Page 25 Friday, January 21, 2011 1:49 PM
Změna oblasti a úrovně ochrany
filmů v této oblasti
Opakované a náhodné přehrávání
Úrovně omezení je možno nastavit podle oblasti
a úrovně ochrany filmů v této oblasti.
1
Pokud není vybrán žádný zdroj
signálu, dotkněte se tlačítka
„Source List“ (Seznam zdrojů)
a potom tlačítka
.
2
Dotkněte se tlačítka „Visual“
(Nastavení přehrávání).
Zobrazí se nabídka nastavení přehrávání.
3
Dotkněte se tlačítek v/V pro
procházení nabídkou a potom
se dotkněte položky „DVD Parental
Area“ (Oblast pro rodičovský zámek
pro DVD).
Jestliže byl rodičovský zámek již aktivován,
zobrazí se obrazovka pro zadání vašeho hesla.
Chcete-li změnit nastavení, zadejte heslo.
Zobrazí se možnosti.
4
5
6
Dotykem vyberte požadovanou oblast,
jejíž úroveň ochrany pro filmy chcete
používat.
Pokud vyberete možnost „Other“ (Ostatní),
zadejte pomocí číselných tlačítek kód oblasti
podle části „Seznam kódů oblastí“ na
straně 75.
Dotkněte se položky „DVD Parental
Rating“ (Úroveň omezení pro DVD).
Zobrazí se možnosti.
Čím nižší je číslo, tím přísnější je nastavení
úrovně omezení.
MPEG-4
1
Během přehrávání se dotkněte tlačítka
„Play Menu“ (Nabídka přehrávání)
a opakovaným dotykem tlačítka
u položky „Repeat“ (Opakované
přehrávání) nebo „Shuffle“
(Náhodné přehrávání) zobrazte
požadovanou možnost.
Source List
ATT
TA
AF
Chapter
OFF
ON
Repeat
Shuffle
Adjust
Top
Dolby D Level 0
DVD
Control
Play Menu
SHUF
Spustí se opakované nebo náhodné
přehrávání.
Pro skrytí nabídky přehrávání se dotkněte
tlačítka „Play Menu“ (Nabídka přehrávání).
Možnosti opakovaného přehrávání a pořadí
přepínání u jednotlivých disků/formátů jsou
uvedeny níže.
Disk/formát
Možnosti
„OFF“ (Vypnuto): obnovení režimu
normálního přehrávání.
„Chapter“ (Kapitola): opakované
přehrávání aktuální kapitoly.
„Title“ (Titul): opakované přehrávání
aktuálního titulu.
Dotykem vyberte požadovanou
úroveň.
Nastavení je dokončeno.
*1
Pro návrat do předchozí obrazovky se dotkněte
tlačítka „Back“ (Zpět).
„OFF“ (Vypnuto): obnovení režimu
normálního přehrávání.
„Track“ (Stopa/skladba):
opakované přehrávání aktuální stopy/
skladby.
„OFF“ (Vypnuto): obnovení režimu
normálního přehrávání.
„Track“ (Skladba): opakované
přehrávání aktuální skladby.
„Album“ (Album): opakované
přehrávání aktuálního alba (složky).
„OFF“ (Vypnuto): obnovení režimu
normálního přehrávání.
„Image“ (Obrázek): opakované
přehrávání aktuálního obrázku.
„Album“ (Album): opakované
přehrávání aktuálního alba.
MPEG-4
„OFF“ (Vypnuto): obnovení režimu
normálního přehrávání.
„Movie“ (Film): opakované
přehrávání aktuálního video souboru.
„Album“ (Album): opakované
přehrávání aktuálního alba (složky).
25
00GB+00COV-EUR.book Page 26 Friday, January 21, 2011 1:49 PM
Možnosti náhodného přehrávání a pořadí
přepínání u jednotlivých disků/formátů
jsou uvedeny níže.
Disk/formát
*2
*1
Přímé vyhledávání
Možnosti
„OFF“ (Vypnuto): obnovení režimu
normálního přehrávání.
„Title“ (Titul): Přehrávání kapitol
v aktuálním titulu v náhodném pořadí.
„OFF“ (Vypnuto): obnovení režimu
normálního přehrávání.
„Disc“ (Disk): přehrávání stop/
skladeb na aktuálním disku
v náhodném pořadí.
„OFF“ (Vypnuto): obnovení režimu
normálního přehrávání.
„Album“ (Album): přehrávání
skladeb/obrázků/video souborů
v aktuálním albu (složce)
v náhodném pořadí.
MPEG-4
*1 K dispozici pouze při přehrávání disku VCD
verze 1.0/1.1 nebo disku VCD verze 2.0 bez funkce
PBC.
*2 Kromě disků DVD-R/DVD-R DL/DVD-RW
v režimu VR.
MPEG-4
Požadované místo můžete přímo vyhledat
zadáním čísla titulu, čísla kapitoly atd.
1
Během přehrávání zadejte pomocí
číselných tlačítek na dálkovém
ovladači číslo položky (stopy/skladby,
titulu atd.) a stiskněte tlačítko (ENTER)
(Potvrzení).
Přehrávání se spustí od začátku vybraného
místa.
Položky pro vyhledávání se liší v závislosti
na disku/formátu následovně:
DVD: titul nebo kapitola*1
VCD*2/CD/MP3/WMA/AAC: stopa/skladba
JPEG: obrázek
Xvid/MPEG-4: film
*1 Položky pro vyhledávání se liší v závislosti
na nastavení.
*2 K dispozici pouze při přehrávání disku VCD
bez funkce PBC.
Nastavení hledané položky
(pouze DVD)
U disku DVD můžete nastavit hledanou položku
pro přehrávání (titul nebo kapitola).
1
Dotkněte se tlačítka „Source List“
(Seznam zdrojů) a potom tlačítka
2
Dotkněte se tlačítka „Visual“
(Nastavení přehrávání).
Zobrazí se nabídka nastavení přehrávání.
3
Dotkněte se tlačítek v/V pro
procházení nabídkou a potom
dotykem položky „DVD Direct Search“
(Přímé vyhledávání na disku DVD)
nastavte možnost „Chapter“ (Kapitola)
nebo „Title“ (Titul).
Nastavení je dokončeno.
.
Pro návrat do předchozí obrazovky se dotkněte
tlačítka „Back“ (Zpět).
26
00GB+00COV-EUR.book Page 27 Friday, January 21, 2011 1:49 PM
Ovládání USB zařízení
Pro podrobné informace o kompatibilitě vašeho
USB zařízení navštivte stránky zákaznické
podpory.
Stránky zákaznické podpory
http://support.sony-europe.com/
• Lze používat USB zařízení typu MSC
(Mass Storage Class) a MTP (Media Transfer
Protocol) kompatibilní se standardem USB.
• Odpovídající kodek je MP3 (.mp3), WMA
(.wma), AAC (.m4a), JPEG (.jpg), Xvid (.avi)
a MPEG-4 (.mp4).
• Doporučujeme vám, abyste si data na USB
zařízení zálohovali.
Poznámky
• USB zařízení připojte až po spuštění motoru.
Pokud jej připojíte před spuštěním motoru,
mohlo by v závislosti na USB zařízení dojít
k jeho poruše nebo poškození.
• Spuštění přehrávání velkého souboru může
chvíli trvat.
Přehrávání z USB zařízení
1
Sejměte kryt USB konektoru a připojte
USB zařízení do USB konektoru.
Automaticky se spustí přehrávání.
Pokud je USB zařízení již připojeno,
můžete přehrávání spustit dotykem tlačítka
„Source List“ (Seznam zdrojů) a potom
tlačítka „iPod/USB“.
Podrobné informace o umístění USB konektoru
- viz „Umístění a funkce ovládacích prvků/
konektorů“ (strana 12).
Poznámky k ovládacím prvkům
a indikátorům během přehrávání
Přehrávání z USB zařízení můžete ovládat
stejným způsobem jako přehrávání z disku.
Podrobné informace - viz „Ovládací prvky v
obrazovce přehrávání“ na straně 21.
Podrobné informace o indikátorech během
přehrávání - viz „Indikátory během přehrávání“
na straně 22.
Zastavení přehrávání
Stiskněte tlačítko (SOURCE/OFF)
(Zdroj/vypnout) na 1 sekundu.
Odpojení USB zařízení
Zastavte přehrávání a potom odpojte
USB zařízení.
Neodpojujte USB zařízení během přehrávání, protože
by mohlo dojít k poškození dat na USB zařízení.
Poznámky k používání
• Nepoužívejte USB zařízení, která jsou velká
nebo těžká, protože by mohla v důsledku vibrací
spadnout nebo způsobit uvolnění připojení.
• Nenechávejte USB zařízení v zaparkovaném
vozidle. Mohlo by dojít k poruše.
• Tento přístroj nerozpozná USB zařízení připojená
přes USB rozbočovač.
• Pokud je pro připojení vyžadován USB kabel,
použijte USB kabel dodaný se zařízením.
Poznámky k přehrávání
• Pokud USB zařízení obsahuje několik typů souborů,
lze přehrávat pouze vybraný typ souborů (audio/
video/obrazové soubory). Podrobné informace
o způsobu výběru typu souborů - viz „Výběr typu
souborů“ na straně 34.
• Zobrazované informace se liší v závislosti na
USB zařízení, formátu záznamu a nastavení.
Podrobné informace - viz stránky podpory.
• Maximální počet zobrazitelných dat je následující:
– složek (alb): 256,
– souborů (skladeb): 2 000.
• V závislosti na množství zaznamenaných dat může
spuštění přehrávání nějakou dobu trvat.
• Soubory DRM (Digital Rights Management) nemusí
být možné přehrát.
• Při přehrávání nebo při rychlém posunu vzad/vpřed
u souborů MP3/WMA/AAC s VBR (proměnný datový
tok) se nemusí zobrazovat správně uplynulá doba
přehrávání.
• Přehrávání souborů s bezeztrátovou kompresí
není podporováno.
Opakované a náhodné přehrávání
1 Během přehrávání se dotkněte tlačítka
„Play Menu“ (Nabídka přehrávání)
a opakovaným dotykem tlačítka u položky
„Repeat“ (Opakované přehrávání) nebo
„Shuffle“ (Náhodné přehrávání) zobrazte
požadovanou možnost.
Spustí se opakované nebo náhodné přehrávání.
K dispozici jsou níže uvedené možnosti
opakovaného přehrávání.
„OFF“ (Vypnuto): obnovení režimu normálního přehrávání.
„Track“ (Skladba)/„Image“ (Obrázek)/„Movie“
(Film) *1: opakované přehrávání aktuální skladby/
obrázku/video souboru.
„Album“ (Album): opakované přehrávání aktuálního
alba (složky).
„Drive“ (Oddíl)*2: opakované přehrávání aktuálního oddílu.
K dispozici jsou níže uvedené možnosti
náhodného přehrávání.
„OFF“ (Vypnuto): obnovení režimu normálního přehrávání.
„Album“ (Album): přehrávání skladeb/obrázků/video
souborů v aktuálním albu (složce) v náhodném pořadí.
*1 Dostupné možnosti závisí na typu souborů.
*2 Pokud jsou na USB zařízení vytvořeny aspoň
dva oddíly.
Pro skrytí nabídky přehrávání se dotkněte
tlačítka „Play Menu“ (Nabídka přehrávání).
27
00GB+00COV-EUR.book Page 28 Friday, January 21, 2011 1:49 PM
Poslech hudby podle vaší
nálady — SensMe™
Jedinečné funkce Sony „SensMe™ channels“
(Hudba podle kanálů) a „SensMe™ mood“
(Hudba podle nálady) automaticky uspořádají
skladby do skupin podle kanálů nebo nálady
a umožní vám intuitivní přehrávání hudby.
Před použitím funkce SensMe™
3 Přenos skladeb do USB zařízení
pomocí softwaru „Content Transfer“
Pro uspořádání skladeb podle kanálů nebo
nálady je třeba analyzovat rytmus skladeb
pomocí funkce 12 TONE ANALYSIS,
která je součástí softwaru „Content Transfer“.
Pokud je USB zařízení připojeno k počítači,
uchopte a přetáhněte skladby z Průzkumníku
Windows, aplikace iTunes atd. do softwaru
„Content Transfer“.
Software „Content Transfer“ provede přenos
i analýzu skladeb.
Následující kroky představují základní postup,
který je třeba provést pro použití funkce
SensMe™ na tomto přístroji.
1 Instalace softwaru „SensMe™ Setup“
a „Content Transfer“ na váš počítač
Nejdříve nainstalujte software „SensMe™
Setup“ a „Content Transfer“ z dodaného disku
CD-ROM.
SensMe™
Setup
Content
Transfer
2 Registrace USB zařízení pomocí
softwaru „SensMe™ Setup“
Připojte USB zařízení k počítači a proveďte
jeho registraci pomocí softwaru „SensMe™
Setup“, aby bylo možné používat funkci
SensMe™ na tomto přístroji.
SensMe™
Setup
Rada
Registraci lze provést buď během instalace,
nebo po jejím dokončení.
28
Content
Transfer
4 Připojení USB zařízení a použití funkce
SensMe™ na tomto přístroji
Připojte příslušné připravené USB zařízení.
Budete moci používat funkci „SensMe™
channels“ (Hudba podle kanálů) nebo
„SensMe™ mood“ (Hudba podle nálady)
na přístroji.
SensMe™
Instalace softwaru „SensMe™
Setup“ a „Content Transfer“
na váš počítač
Pro použití funkce SensMe™ na tomto přístroji
je vyžadována instalace dodaného softwaru
(„SensMe™ Setup“ a „Content Transfer“).
Nainstalujte software na váš počítač
z dodaného disku CD-ROM.
1
Vložte dodaný disk CD-ROM
do počítače.
Automaticky se spustí průvodce instalací.
2
Postupujte podle zobrazených pokynů
a dokončete instalaci.
00GB+00COV-EUR.book Page 29 Friday, January 21, 2011 1:49 PM
Registrace USB zařízení pomocí
softwaru „SensMe™ Setup“
Pro použití funkce SensMe™ na tomto přístroji
je vyžadována registrace USB zařízení.
Pokud neprovedete registraci během instalace,
postupujte podle níže uvedených kroků.
Přehrávání skladeb v kanálu
— SensMe™ channels
(Hudba podle kanálů)
Funkce „SensMe™ channels“ (Hudba podle
kanálů) automaticky uspořádá skladby do kanálů
podle jejich melodie. Můžete vybrat a přehrávat
kanál, který odpovídá vaší náladě, činnosti atd.
1
Spusťte software „SensMe™ Setup“
na vašem počítači.
1
2
3
Připojte USB zařízení k počítači.
Připojte USB zařízení připravené
pro použití funkce SensMe™.
2
Dotkněte se tlačítka „Source List“
(Seznam zdrojů) a potom tlačítka
„SensMe™“.
3
Dotkněte se tlačítka „channels“
(kanály).
Zobrazí se seznam kanálů.
Proveďte registraci podle zobrazených
pokynů.
Rada
Pokud připojíte registrované USB zařízení obsahující
analyzované skladby, můžete registraci USB zařízení
opět zrušit.
Přenos skladeb do USB zařízení
pomocí softwaru „Content
Transfer“
Shuffle All
Energetic
Pro použití funkce SensMe™ na tomto přístroji
je třeba pomocí softwaru „Content Transfer“
provést přenos skladeb do USB zařízení a jejich
analýzu.
1
2
Připojte registrované USB zařízení
k počítači.
Přehrávač „WALKMAN“ připojte s použitím
režimu MTP.
Jiná USB zařízení než přehrávač
„WALKMAN“ připojte s použitím režimu
MSC.
Software „Content Transfer“ se automaticky
spustí.
Pokud se zobrazí zpráva, postupujte podle
uvedených pokynů.
Uchopte a přetáhněte skladby
z Průzkumníku Windows,
aplikace iTunes atd. do softwaru
„Content Transfer“.
Spustí se přenos a analýza skladeb.
Podrobné informace o ovládání - viz nápověda
v softwaru „Content Transfer“.
Poznámka
Analýza skladeb pomocí funkce 12 TONE ANALYSIS
může v závislosti na specifikacích počítače chvíli trvat.
Relax
4
ZAP
Dotykem tlačítek v/V můžete
procházet seznamem kanálů.
Spustí se přehrávání první skladby aktuálního
kanálu od nejmelodičtějšího nebo
nejrytmičtějšího úseku skladby*.
* Tento úsek nemusí být rozpoznán správně.
5
Dotykem vyberte požadovaný kanál.
Spustí se přehrávání skladeb ve vybraném
kanálu.
Poznámky
• V závislosti na skladbě nemusí být skladba
rozpoznána správně nebo může být obsažena
v nesprávném kanálu, který neodpovídá její melodii.
• Pokud připojené USB zařízení obsahuje mnoho
skladeb, může spuštění funkce „SensMe™
channels“ (Hudba podle kanálů) chvíli trvat kvůli
načítání dat.
Rada
Skladby jsou přehrávány v náhodném pořadí.
Při každém výběru kanálu se bude pořadí lišit.
Rada
Pomocí softwaru „Content Transfer“ lze přenést nejen
audio soubory, ale rovněž i obrazové soubory nebo
video soubory. Podrobné informace - viz nápověda
v softwaru „Content Transfer“.
29
00GB+00COV-EUR.book Page 30 Friday, January 21, 2011 1:49 PM
Seznam kanálů
x Doporučeno, náhodné přehrávání
všech skladeb
„Morning“ (Ráno) (5:00 – 9:59)
„Daytime“ (Dopoledne/odpoledne)
(10:00 – 15:59)
„Evening“ (Večer) (16:00 – 18:59)
„Night“ (Noc) (19:00 – 23:59)
„Midnight“ (Pozdní noc) (24:00 – 4:59)
Skladby doporučené pro jednotlivé denní doby.
Pro správné zobrazení kanálu nastavte hodiny
(strana 62).
„Shuffle All“ (Náhodné přehrávání všech
skladeb): přehrávání všech analyzovaných
skladeb v náhodném pořadí.
Ovládací prvky a indikátory
během přehrávání s použitím
funkce „SensMe™ channels“
(Hudba podle kanálů)
A
B
C
D
Shuffle All
Energetic
Relax
ZAP
F
x Základní kanály
Přehrávání skladeb podle typu hudby.
„Energetic“: živé, energické skladby.
„Relax“: odpočinkové skladby.
„Mellow“: něžné, melancholické skladby.
„Upbeat“: veselé skladby pro zlepšení
vaší nálady.
„Emotional“: balady.
„Lounge“: pohodová hudba.
„Dance“: skladby typu Rhythm and Rap,
Rhythm and Blues.
„Extreme“: intenzivní rockové skladby.
x Kanály do auta
Přehrávání skladeb, které jsou vhodné
pro poslech během řízení.
„Freeway“: rychlé, energické skladby.
„Chillout Drive“: melodické, pohodové
skladby.
„Weekend Trip“: pestré, veselé skladby.
„Midnight Cruise“: jazzové skladby
nebo skladby obsahující klavír.
„Party Ride“: živé skladby s vysokým
tempem.
„Morning Commute“: veselé a svěží skladby.
„Goin’ Home“: teplé a odpočinkové skladby.
30
E
G H
A Zobrazení ovládacích tlačítek: „Source List“
(Seznam zdrojů), „ATT“ (Ztlumení zvuku),
„TA“ (Dopravní zpravodajství),
„AF“ (Alternativní frekvence),
„Top“ (Hlavní nabídka) (strana 21).
B Procházení seznamu a výběr jiného kanálu.
C Indikace aktuálního kanálu.
D Indikace obrázku obalu alba*1.
E Indikace uplynulé doby přehrávání,
názvu skladby, jména interpreta.
F Pozastavení/obnovení přehrávání
po pozastavení.
G Přeskočení skladby.
H Vstup do režimu ZAPPIN (strana 34).
Při přehrávání s použitím funkce „SensMe™
channels“ (Hudba podle kanálů) v režimu
ZAPPIN budou přehrávány nejmelodičtější
nebo nejrytmičtější úseky*2 skladeb.
*1 Doporučené rozlišení je 240 × 240
až 960 × 960 pixelů.
*2 Tento úsek nemusí být rozpoznán správně.
00GB+00COV-EUR.book Page 31 Friday, January 21, 2011 1:49 PM
Přehrávání skladeb v mapě nálad
— SensMe™ mood (Hudba podle
nálady)
Funkce „SensMe™ mood“ (Hudba podle nálady)
provede analýzu charakteristik jednotlivých
skladeb a uspořádá skladby v podobě teček
na mapě nálad tvořené dvěma osami.
Ovládací prvky a indikátory
během přehrávání s použitím
funkce „SensMe™ mood“
(Hudba podle nálady)
A
B
C
D
E
Fast
Při dotyku bodu na mapě odpovídajícímu vaší
náladě se okolo příslušného bodu zobrazí kruh
a budou přehrány skladby uvnitř tohoto kruhu.
Mood
1
Připojte USB zařízení připravené
pro použití funkce SensMe™.
Style
2
Dotkněte se tlačítka „Source List“
(Seznam zdrojů) a potom tlačítka
„SensMe™“.
3
Dotkněte se tlačítka „mood“ (nálada).
Zobrazí se mapa nálad tvořená dvěma osami.
Sad
Happy
Time
ZAP
Slow
Kruh
Fast
Mood
Type
Sad
Happy
Style
Time
ZAP
Slow
Tečky představující skladby
4
Type
Dotkněte se požadovaného bodu
na mapě.
Okolo příslušného bodu se zobrazí kruh
a spustí se přehrávání skladeb uvnitř
tohoto kruhu.
Spustí se přehrávání první skladby
od nejmelodičtějšího nebo nejrytmičtějšího
úseku*.
* Tento úsek nemusí být rozpoznán správně.
Poznámky
• Mapa obsahuje pouze posledních 200 přenesených
skladeb pomocí softwaru „Content Transfer“.
• V závislosti na skladbě nemusí být skladba
rozpoznána správně nebo se může nacházet
na mapě v nesprávném místě, které neodpovídá
její melodii.
• Pokud připojené USB zařízení obsahuje mnoho
skladeb, může spuštění funkce „SensMe™ mood“
(Hudba podle nálady) chvíli trvat kvůli načítání dat.
Rady
• V mapě nálad má aktuálně přehrávaná skladba
podobu zelené tečky.
• Skladby jsou přehrávány od středu kruhu směrem
k okraji.
F
G
HI
A Zobrazení ovládacích tlačítek: „Source List“
(Seznam zdrojů), „ATT“ (Ztlumení zvuku),
„TA“ (Dopravní zpravodajství),
„AF“ (Alternativní frekvence),
„Top“ (Hlavní nabídka) (strana 21).
B Přesunutí kruhu a nové uspořádání skladeb.
C Změna velikosti kruhu: malý, střední
nebo velký.
D Indikace obrázku obalu alba*1.
E Indikace uplynulé doby přehrávání,
názvu skladby, jména interpreta.
F Změna parametrů na horizontální ose.
G Přeskočení skladby.
H Pozastavení/obnovení přehrávání
po pozastavení.
I Vstup do režimu ZAPPIN (strana 34).
Při přehrávání s použitím funkce „SensMe™
mood“ (Hudba podle nálady) v režimu
ZAPPIN budou přehrávány nejmelodičtější
nebo nejrytmičtější úseky*2 skladeb.
*1 Doporučené rozlišení je 240 × 240
až 960 × 960 pixelů.
*2 Tento úsek nemusí být rozpoznán správně.
Změna parametrů
na horizontální ose
V mapě nálad můžete měnit parametry
na horizontální ose. Skladby budou znovu
uspořádány podle nastavení jednotlivých
parametrů.
Proveďte
Pro změnu parametrů na
Dotkněte se tlačítka „Sad“ (Smutná) – „Happy“
„Mood“ (Nálada)
(Veselá)
Dotkněte se tlačítka „Acoustic“ (Akustický) –
„Type“ (Typ)
„Electronic“ (Elektronický)
Dotkněte se tlačítka „Soft“ (Jemný) – „Hard“ (Tvrdý)
„Style“ (Styl)
Dotkněte se tlačítka „Morning“ (Ráno) – „Midnight“
„Time“ (Doba)
(Pozdní noc)
31
00GB+00COV-EUR.book Page 32 Friday, January 21, 2011 1:49 PM
Ovládání přehrávače iPod
Pro podrobné informace o kompatibilitě
vašeho přehrávače iPod - viz „Přehrávač iPod“
na straně 67 nebo navštivte stránky zákaznické
podpory.
Stránky zákaznické podpory
http://support.sony-europe.com/
V tomto návodu k obsluze se označení „iPod“
používá jako všeobecný termín pro funkce iPod
na přehrávači iPod a přístroji iPhone, pokud není
v textu nebo na obrázcích uvedeno jinak.
Přehrávání z přehrávače iPod
1
2
Snižte hlasitost na tomto přístroji.
Sejměte kryt USB konektoru a připojte
přehrávač iPod do USB konektoru.
Pro připojení doporučujeme použít volitelný
USB kabel RC-202IPV.*1
3
Nastavte hlasitost na tomto přístroji.
Poznámky k ovládacím prvkům
a indikátorům během přehrávání
Přehrávání z přehrávače iPod můžete ovládat
stejným způsobem jako přehrávání z disku.
Podrobné informace - viz „Ovládací prvky v
obrazovce přehrávání“ na straně 21.
Podrobné informace o indikátorech během
přehrávání - viz „Indikátory během přehrávání“
na straně 22.
Zastavení přehrávání
Stiskněte tlačítko (SOURCE/OFF) (Zdroj/
vypnout) na 1 sekundu.
Odpojení přehrávače iPod
Zastavte přehrávání a potom odpojte
přehrávač iPod.
Neodpojujte přehrávač iPod během přehrávání,
protože by mohlo dojít k poškození dat
na přehrávači iPod.
Poznámka k režimu obnovení
Při připojení přehrávače iPod, na kterém probíhá
přehrávání, k dokovacímu konektoru se změní
režim tohoto přístroje na režim obnovení
přehrávání a přehrávání se spustí v režimu
nastaveném na přehrávači iPod.
V režimu obnovení přehrávání nejsou dostupné
funkce opakovaného/náhodného přehrávání.
Upozornění pro přístroj iPhone
Při připojení přístroje iPhone přes USB rozhraní bude
hlasitost telefonu ovládána samotným přístrojem
iPhone. Abyste zabránili náhlému zvýšení hlasitosti
po ukončení hovoru, nezvyšujte během telefonního
hovoru hlasitost na přístroji.
Během připojení přehrávače iPod bude
zařízení připojené do předního konektoru
AUX (Externí zařízení) nedostupné a při
změně zdroje signálu nebude možné vybrat
funkci „Front AUX“ (Přední vstup AUX).
Na displeji přehrávače iPod se zobrazí níže
uvedená obrazovka*2 a potom se spustí
přehrávání poslední přehrávané položky.
Pokud je přehrávač iPod již připojen,
můžete přehrávání spustit dotykem tlačítka
„Source List“ (Seznam zdrojů) a potom
tlačítka „iPod/USB“.
Poznámka
Tento přístroj nerozpozná přehrávač iPod připojený
přes USB rozbočovač.
Rady
• Pokud je klíč zapalování otočen do polohy
ACC (elektrické příslušenství) a přístroj je zapnutý,
bude se přehrávač iPod dobíjet.
• Pokud odpojíte přehrávač iPod během přehrávání,
zobrazí se na displeji přístroje zpráva „USB device is
not connected.“ (USB zařízení není připojeno.).
Nastavení režimu přehrávání
Můžete nastavit některý z následujících režimů
přehrávání:
32
*1 Pro přehrávání videa z kompatibilního přehrávače
iPod je třeba použít kabel RC-202IPV.
*2 Nemusí se zobrazit, pokud je připojen
přehrávač iPod touch nebo přístroj iPhone
nebo pokud byl při posledním přehrávání
z přehrávače iPod použit režim Passenger
Control (Přímé ovládání).
Pro přehrávání hudby
„ALBUM“ (Album), „TRACK“ (Skladba),
„GENRE“ (Žánr), „PLAYLIST“ (Seznam
skladeb), „ARTIST“ (Interpret), „MUSIC
PODCAST“ (Hudební podcast)*
00GB+00COV-EUR.book Page 33 Friday, January 21, 2011 1:49 PM
Pro přehrávání videa
„MOVIE“ (Film), „RENTAL“ (Placené video),
„TV SHOW“ (Televizní show), „MUSIC
VIDEO“ (Hudební video), „VIDEO
PLAYLIST“ (Seznam videí), „VIDEO
PODCAST“ (Video podcast)*
* V závislosti na nastavení přehrávače iPod se nemusí
zobrazit.
1
Během přehrávání se dotkněte tlačítka
„List“ (Seznam).
2
Dotkněte se tlačítka „MUSIC“ (Hudba)
nebo „VIDEO“ (Video).
3
Dotykem vyberte požadovaný režim
přehrávání.
Pro spuštění přehrávání se dotkněte
požadované položky v seznamu.
Pro procházení seznamu se dotkněte
tlačítek v/V.
Přeskočení položek vybraného
režimu přehrávání
Během přehrávání se dotkněte tlačítek –/+
vybraného režimu přehrávání.
Opakované a náhodné přehrávání
1 Během přehrávání se dotkněte tlačítka
„Play Menu“ (Nabídka přehrávání)
a opakovaným dotykem tlačítka
u položky „Repeat“ (Opakované
přehrávání) nebo „Shuffle“
(Náhodné přehrávání) zobrazte
požadovanou možnost.
Spustí se opakované nebo náhodné
přehrávání.
Pro skrytí nabídky přehrávání se dotkněte
tlačítka „Play Menu“ (Nabídka přehrávání).
K dispozici jsou níže uvedené možnosti
opakovaného přehrávání.
Pro přehrávání hudby
K dispozici jsou níže uvedené možnosti
náhodného přehrávání.
Pro přehrávání hudby
„OFF“ (Vypnuto): obnovení režimu normálního přehrávání.
„ALBUM“ (Album)/„MUSIC PODCAST“ (Hudební
podcast)/„ARTIST“ (Interpret)/„PLAYLIST“
(Seznam skladeb)/„GENRE“ (Žánr)*: přehrávání
skladeb vybraného režimu přehrávání v náhodném pořadí.
„Device“ (Zařízení): přehrávání všech skladeb
v přehrávači iPod v náhodném pořadí.
* Liší se podle vybraného režimu přehrávání.
Poznámka
Zobrazené možnosti nemusí odpovídat skutečné operaci.
Přímé ovládání přehrávače iPod —
Passenger Control (Přímé ovládání)
Přehrávač iPod připojený k tomuto přístroji
můžete ovládat přímo.
1
Během přehrávání se dotkněte tlačítka
„Play Menu“ (Nabídka přehrávání)
a potom dotykem tlačítka u položky
„Passenger Control“ (Přímé ovládání)
nastavte možnost „ON“ (Zapnuto).
Zrušení režimu Passenger Control
(Přímé ovládání)
Dotykem tlačítka u položky „Passenger Control“
(Přímé ovládání) nastavte možnost „OFF“
(Vypnuto).
Režim přehrávání se změní na režim obnovení.
Pro skrytí nabídky přehrávání se dotkněte
tlačítka „Play Menu“ (Nabídka přehrávání).
Poznámky
• Pro výstup obrazu do tohoto přístroje je třeba
aktivovat video výstup přehrávače iPod.
• Hlasitost lze nastavovat pouze prostřednictvím
tohoto přístroje.
• Při zrušení režimu Passenger Control
(Přímé ovládání) bude zrušeno nastavení funkce
opakovaného přehrávání.
„OFF“ (Vypnuto): obnovení režimu normálního přehrávání.
„TRACK“ (Skladba): opakované přehrávání aktuální
skladby.
„ALBUM“ (Album)/„MUSIC PODCAST“ (Hudební
podcast)/„ARTIST“ (Interpret)/„PLAYLIST“
(Seznam skladeb)/„GENRE“ (Žánr)*: opakované
přehrávání aktuální položky vybraného režimu přehrávání.
Pro přehrávání videa
„OFF“ (Vypnuto): obnovení režimu normálního přehrávání.
„TRACK“ (Stopa): opakované přehrávání aktuálního
video souboru.
„RENTAL“ (Placené video)/„TV SHOW“ (Televizní
show)/„MUSIC VIDEO“ (Hudební video)/„VIDEO
PLAYLIST“ (Seznam videí)/„VIDEO PODCAST“
(Video podcast)*: opakované přehrávání aktuální
položky vybraného režimu přehrávání.
33
00GB+00COV-EUR.book Page 34 Friday, January 21, 2011 1:49 PM
Užitečné funkce
1
Během přehrávání se dotkněte tlačítka
„List“ (Seznam).
2
Dotkněte se tlačítka
a potom
dotykem tlačítka „Audio“ (Hudba),
„Image“ (Obrázek) nebo „Video“
(Video) vyberte typ souborů.
3
Dotkněte se požadovaného souboru.
Spustí se přehrávání vybraného souboru.
Zobrazení seznamu skladeb/obrázků/
video souborů — List (Seznam)
Výběr skladby/obrázku/
video souboru
MPEG-4
Přístroj umožňuje zobrazit seznam alb/složek/
skladeb/obrázků/video souborů a vybrat
požadovanou položku pro přehrávání.
Tato funkce je užitečná zejména u disku
ve formátu MP3/WMA/AAC/JPEG/Xvid/
MPEG-4 nebo USB zařízení obsahujícího
mnoho alb/skladeb atd.
1
Během přehrávání se dotkněte tlačítka
„List“ (Seznam).
Zobrazí se seznam složek nebo souborů
v aktuálně přehrávané položce.
Vyhledávání skladby
prostřednictvím poslechu úseků
skladeb — ZAPPIN™
Požadovanou skladbu můžete vyhledat
postupným poslechem krátkých úseků skladeb
na disku nebo USB zařízení.
Tato funkce je užitečná například pro vyhledání
skladby v režimu náhodného přehrávání
nebo náhodného opakovaného přehrávání.
1
Contents List
File 01
File 02
File 03
1/5
File 04
Během přehrávání hudby se dotkněte
tlačítka „ZAP“.
Spustí se přehrávání úseku následující skladby.
Úsek bude přehráván po nastavenou dobu.
Potom zazní zvukový signál a spustí
se přehrávání úseku další skladby.
File 05
File 06
Posuvná lišta
Pro návrat o úroveň výš se dotkněte tlačítka
.
Pro procházení seznamu se dotkněte
tlačítek v/V.
Pro změnu stránek použijte posuvnou lištu.
2
Dotykem vyberte požadovanou položku.
Spustí se přehrávání.
Výběr typu souborů
MPEG-4
Pokud disk/USB zařízení obsahuje několik
typů souborů, lze přehrávat pouze vybraný typ
souborů (audio/video/obrazové soubory).
Priorita přehrávání jednotlivých typů souborů
je ve výchozím stavu nastavena na audio
soubory, video soubory a potom obrazové
soubory (pokud například disk obsahuje video
soubory a obrazové soubory, přehrají se pouze
video soubory). Můžete určit typ souborů,
které chcete zobrazit v seznamu a potom vybrat
požadovaný soubor pro přehrávání.
34
Dotyk tlačítka Úseky jednotlivých skladeb pro
„ZAP“.
přehrávání v režimu ZAPPIN.
2
Jakmile je přehrávána skladba,
kterou chcete poslouchat, dotkněte
se tlačítka „ZAP“.
Spustí se přehrávání vybrané skladby od začátku.
Pro opětovné vyhledání skladby pomocí
režimu ZAPPIN zopakujte kroky 1 a 2.
Při přehrávání s použitím funkce „SensMe™
channels“ (Hudba podle kanálů) nebo
„SensMe™ mood“ (Hudba podle nálady)
Pokud aktivujete režim ZAPPIN během
přehrávání s použitím funkce „SensMe™
channels“ (Hudba podle kanálů) nebo
„SensMe™ mood“ (Hudba podle nálady), budou
přehrávány nejmelodičtější nebo nejrytmičtější
úseky* skladeb. Podrobné informace o funkci
SensMe™ - viz „Poslech hudby podle vaší
nálady — SensMe™“ na straně 28.
* Tento úsek nemusí být rozpoznán správně.
Rady
• Dobu přehrávání můžete změnit (strana 60),
avšak nemůžete vybrat úsek skladby pro přehrávání.
• Zvukový signál, který zazní při spuštění přehrávání
úseku další skladby, lze vypnout (strana 60).
00GB+00COV-EUR.book Page 35 Friday, January 21, 2011 1:49 PM
Použití funkce ovládání gesty
Často používané operace můžete provádět
načrtnutím níže uvedených symbolů v obrazovce
příjmu rádia/přehrávání.
Proveďte
Načrtněte
vodorovnou
přímku
(zleva doprava)
Pro
Před použitím funkce
Bluetooth
Příjem rádia:
vyhledávání stanic směrem vpřed.
(Stejná funkce jako tlačítko >.)
Ovládání a popis funkce Bluetooth platí pouze
pro model XAV-62BT.
Přehrávání DVD/VCD:
přeskočení kapitoly/stopy směrem
vpřed.
(Stejná funkce jako tlačítko >.)
Základní ovládání funkce
Bluetooth
Přehrávání JPEG/Xvid/MPEG-4/
hudby:
přeskočení souboru/skladby/stopy
směrem vpřed.
(Stejná funkce jako tlačítko >.)
Příjem rádia:
vyhledávání stanic směrem vzad.
(Stejná funkce jako tlačítko ..)
Načrtněte
vodorovnou
přímku
(zprava doleva)
Handsfree telefonování a přenos hudby
— Bluetooth (pouze XAV-62BT)
1 Spárování
Při prvním připojování Bluetooth zařízení
je nutná vzájemná registrace nazývaná
„spárování“. Proces registrace (spárování)
je vyžadován pouze při prvním propojení,
jelikož přístroj a ostatní zařízení se při příštím
připojení rozpoznají automaticky.
Přehrávání DVD/VCD:
přeskočení kapitoly/stopy
směrem vzad.
(Stejná funkce jako tlačítko ..)
Přehrávání JPEG/Xvid/MPEG-4/
hudby:
přeskočení souboru/skladby/stopy
směrem vzad.
(Stejná funkce jako tlačítko ..)
Příjem rádia:
příjem uložených stanic
(směrem vpřed).
Přehrávání DVD/VCD/Xvid/
Načrtněte svislou MPEG-4:
rychlý posun směrem vpřed.
přímku
(nahoru)
Přehrávání JPEG/hudby:
přeskočení alba (složky)
směrem vpřed.
(Stejná funkce jako tlačítko
„Album“ +.)
Poznámka
Pokud na tomto přístroji vymažete informace
o registrovaných zařízeních, bude třeba provést
spárování znovu.
2 Připojení
Po spárování proveďte připojení k Bluetooth
zařízení. V závislosti na zařízení může
být připojení provedeno automaticky
po dokončení spárování.
Příjem rádia:
příjem uložených stanic
(směrem vzad).
Přehrávání DVD/VCD/Xvid/
Načrtněte svislou MPEG-4:
rychlý posun směrem vzad.
přímku
(dolů)
Přehrávání JPEG/hudby:
přeskočení alba (složky)
směrem vzad.
(Stejná funkce jako tlačítko
„Album“ –.)
Zobrazení pokynů týkajících
se funkce ovládání gesty
Dotkněte se tlačítka
v pravém horním rohu
displeje, pokud je zobrazeno.
35
00GB+00COV-EUR.book Page 36 Friday, January 21, 2011 1:49 PM
3 Handsfree telefonování/přenos hudby
Po připojení můžete prostřednictvím tohoto
přístroje telefonovat handsfree nebo
poslouchat hudbu.
Upevnění mikrofonu
(pouze XAV-62BT)
Pro zachycení vašeho hlasu během handsfree
telefonování je třeba použít externí mikrofon
(součást příslušenství).
Podrobné informace o způsobu upevnění mikrofonu
- viz dodaná příručka pro instalaci/připojení.
Spárování
Pro podrobné informace o kompatibilitě vašeho
zařízení navštivte stránky zákaznické podpory.
Stránky zákaznické podpory
http://support.sony-europe.com/
Spárování je vyžadováno pouze při prvním
připojení Bluetooth zařízení (mobilní telefon atd.).*1
Pro spárování tohoto přístroje s Bluetooth
zařízením je třeba zadat na přístroji i Bluetooth
zařízení stejný přístupový kód 2. Přístupový kód
může být buď vaše libovolné číslo, nebo číslo
určené Bluetooth zařízením. Podrobné informace
- viz návod k obsluze Bluetooth zařízení.
*1 Pokud na tomto přístroji vymažete informace
o registrovaných zařízeních, bude třeba provést
spárování znovu.
*2 V závislosti na Bluetooth zařízení se může
přístupový kód nazývat „přístupový klíč“, „kód PIN“,
„číslo PIN“, „heslo“ atd.
Rada
Můžete spárovat až 9 zařízení.
Indikátory stavu funkce Bluetooth
Vyhledání z tohoto přístroje
Nejdříve se ujistěte, že je Bluetooth zařízení
nastaveno tak, aby jej bylo možné vyhledat.
ATT
Calling...
Name
0123456789
1
Vyberte zdroj Bluetooth signálu.
Pro výběr Bluetooth telefonu stiskněte
tlačítko (TOP) (Hlavní nabídka) a dotkněte
se tlačítka „BT Phone“ (Bluetooth telefon)
v hlavní nabídce.
Pro výběr Bluetooth audio zařízení
se dotkněte tlačítka „Source List“
(Seznam zdrojů) a potom tlačítka
„BT Audio“ (Bluetooth audio zařízení).
2
Dotkněte se tlačítka „BT Menu“
(Nabídka Bluetooth).
V případě Bluetooth audio zařízení
se dotkněte tlačítka „Play Menu“
(Nabídka přehrávání) a potom tlačítka
„BT Menu“ (Nabídka Bluetooth).
Zobrazí se nabídka nastavení funkce Bluetooth.
Calling...
Indikátory stavu funkce
Nesvítí: Bluetooth signál je vypnutý.
Svítí: Bluetooth signál je zapnutý.
Nesvítí: Není připojeno žádné zařízení
pro přenos hudby.
Bliká: Probíhá připojování.
Svítí: Připojeno k zařízení.
Nesvítí: Není připojen mobilní telefon
pro handsfree telefonování.
Bliká: Probíhá připojování.
Svítí: Připojeno k mobilnímu telefonu.
Indikuje sílu signálu u připojeného
mobilního telefonu.
Indikuje zbývající kapacitu baterie
u připojeného mobilního telefonu.
Back
Top
Signal
OFF / ON
Discoverable
Hide / Show
Device Name
Search
Device List
36
ATT
BT Menu
1/2
00GB+00COV-EUR.book Page 37 Friday, January 21, 2011 1:49 PM
3
Dotkněte se tlačítka „Search“ (Vyhledávání).
Spustí se vyhledávání všech Bluetooth
zařízení, která lze připojit.*1*2
Po dokončení vyhledávání se zobrazí seznam
nalezených zařízení*3.
*1 Pokud je výstup Bluetooth signálu vypnutý,
automaticky se aktivuje při zahájení
vyhledávání.
*2 Doba vyhledávání závisí na počtu zařízení,
která lze připojit.
*3 Zobrazí se název nebo adresa (pokud není
název k dispozici) nalezených zařízení.
4
5
6
Dotykem číselných tlačítek zadejte
přístupový kód a dotkněte
se tlačítka „OK“.
Níže uvedený text popisuje postup pro vyhledání
tohoto přístroje z Bluetooth zařízení.
Vyberte zdroj Bluetooth signálu.
Pro výběr Bluetooth telefonu stiskněte
tlačítko (TOP) (Hlavní nabídka) a dotkněte
se tlačítka „BT Phone“ (Bluetooth telefon)
v hlavní nabídce.
Pro výběr Bluetooth audio zařízení
se dotkněte tlačítka „Source List“
(Seznam zdrojů) a potom tlačítka
„BT Audio“ (Bluetooth audio zařízení).
Dotkněte se tlačítka „BT Menu“
(Nabídka Bluetooth).
V případě Bluetooth audio zařízení
se dotkněte tlačítka „Play Menu“
(Nabídka přehrávání) a potom tlačítka
„BT Menu“ (Nabídka Bluetooth).
Zobrazí se nabídka nastavení funkce Bluetooth.
3
Přístroj může být nyní vyhledán Bluetooth
zařízením.
5
Na Bluetooth zařízení proveďte postup
pro vyhledání tohoto přístroje.
Po dokončení vyhledávání se tento přístroj
zobrazí v seznamu na Bluetooth zařízení
jako „Sony Automotive“*.
* Lze změnit v nabídce nastavení funkce
Bluetooth (strana 47).
Pro handsfree telefonování se dotkněte
tlačítka „Handsfree Connect“
(Handsfree připojení).
Pro přenos hudby se dotkněte tlačítka
„Audio Connect“ (Audio připojení).
Zahájí se párování a zobrazí se obrazovka
pro zadání přístupového kódu.
Vyhledání z Bluetooth zařízení
2
Dotykem položky „Discoverable“
(Lze identifikovat) nastavte možnost
„Show“ (Povolit).
Dotykem vyberte zařízení,
které chcete připojit.
Vyberte typ připojení.
Proveďte požadované operace také
na Bluetooth zařízení.
Párování je dokončeno a tento přístroj
je připojen k Bluetooth zařízení.
Při úspěšném vytvoření připojení se ve
spodní části displeje zobrazí indikátor
nebo .
1
4
DR-BT30Q
Sony
Automotive
XXXXXXX
Po provedení požadovaných operací
na Bluetooth zařízení se na tomto přístroji
zobrazí obrazovka pro zadání
přístupového kódu.
6
Dotykem číselných tlačítek zadejte
přístupový kód a dotkněte
se tlačítka „OK“.
Párování je dokončeno a tento přístroj
je připojen k Bluetooth zařízení.
Při úspěšném vytvoření připojení se ve
spodní části displeje zobrazí indikátor
nebo .
Poznámky
• Při připojení k Bluetooth zařízení nelze tento
přístroj rozpoznat z jiného zařízení. Pro umožnění
rozpoznání zrušte aktuální připojení.
• V závislosti na Bluetooth zařízení nemusí být
vyhledání zařízení z tohoto přístroje možné.
V takovém případě proveďte vyhledání tohoto
přístroje z Bluetooth zařízení.
• Při současném vyhledávání z tohoto přístroje
i Bluetooth zařízení nerozpozná tento přístroj
příslušné Bluetooth zařízení.
• Vyhledání a připojení může chvíli trvat.
• V závislosti na Bluetooth zařízení se může před
zadáním přístupového kódu zobrazit obrazovka
s potvrzením připojení.
• Časový limit pro zadání přístupového kódu se liší
v závislosti na Bluetooth zařízení.
• Přístroj nelze připojit k Bluetooth zařízení, které
podporuje pouze profil HSP (Head Set Profile).
Dotkněte se položky „Signal“ (Signál)
a potom dotykem tlačítka „Yes“ (Ano)
nastavte položku „Signal“ (Signál)
na „ON“ (Zapnuto).
Bude aktivován výstup Bluetooth signálu
z tohoto přístroje.
37
00GB+00COV-EUR.book Page 38 Friday, January 21, 2011 1:49 PM
Připojení
Po zapnutí zapalování vašeho vozidla při
zapnutém výstupu Bluetooth signálu se tento
přístroj pokusí vyhledat a znovu automaticky
připojit k naposledy připojenému Bluetooth
zařízení.
1 Proveďte výše uvedené kroky 1 až 3.
2 Dotykem vyberte aktuálně připojené zařízení
a potom se dotkněte tlačítka „Handsfree
Disconnect“ (Handsfree odpojení) nebo
„Audio Disconnect“ (Audio odpojení).
Tato část popisuje způsob ručního připojení
k registrovaným Bluetooth zařízením.
Vymazání všech informací
o registrovaných zařízeních
Před zahájením zajistěte, aby byl u tohoto
přístroje (strana 47) i u Bluetooth zařízení
zapnutý výstup Bluetooth signálu.
1 Proveďte výše uvedené kroky 1 až 3.
2 Dotkněte se tlačítka „Delete All“
(Vymazat vše) a potom tlačítka „Yes“ (Ano)
pro potvrzení.
1
2
3
Vyberte zdroj Bluetooth signálu.
Pro výběr Bluetooth telefonu stiskněte
tlačítko (TOP) (Hlavní nabídka) a dotkněte
se tlačítka „BT Phone“ (Bluetooth telefon)
v hlavní nabídce.
Pro výběr Bluetooth audio zařízení
se dotkněte tlačítka „Source List“
(Seznam zdrojů) a potom tlačítka
„BT Audio“ (Bluetooth audio zařízení).
Dotkněte se tlačítka „BT Menu“
(Nabídka Bluetooth).
V případě Bluetooth audio zařízení
se dotkněte tlačítka „Play Menu“
(Nabídka přehrávání) a potom tlačítka
„BT Menu“ (Nabídka Bluetooth).
Zobrazí se nabídka nastavení funkce
Bluetooth.
Dotkněte se tlačítka „Device List“
(Seznam zařízení).
Zobrazí se seznam registrovaných Bluetooth
zařízení.
Pro procházení seznamu se dotkněte
tlačítek v/V.
4
Dotykem vyberte zařízení, které chcete
připojit.
5
Vyberte typ připojení.
Pro handsfree telefonování se dotkněte
tlačítka „Handsfree Connect“
(Handsfree připojení).
Pro přenos hudby se dotkněte tlačítka
„Audio Connect“ (Audio připojení).
Připojení je dokončeno.
Při úspěšném vytvoření připojení se ve
spodní části displeje zobrazí indikátor
nebo .
Aktuálně připojené zařízení je v seznamu
zařízení označeno symbolem u svého názvu.
Připojení z Bluetooth zařízení
Na Bluetooth zařízení proveďte postup
pro připojení k tomuto přístroji.
Při úspěšném vytvoření připojení se ve spodní
části displeje zobrazí indikátor
nebo .
38
Odpojení
Vymazání informací o jednom
registrovaném zařízení
1 Proveďte výše uvedené kroky 1 až 3.
2 Dotykem vyberte zařízení, které chcete
vymazat a dotkněte se tlačítka „Delete this
device from List“ (Vymazat toto zařízení
ze seznamu).
3 Dotkněte se tlačítka „Yes“ (Ano)
pro potvrzení.
Připojení naposledy připojeného
Bluetooth zařízení z tohoto přístroje
(pouze Bluetooth audio zařízení)
Dotkněte se tlačítka „Source List“ (Seznam
zdrojů), „BT Audio“ (Bluetooth audio zařízení)
a potom „Connect“ (Připojit).
Poznámka
Pokud je připojení vytvořeno během přenosu hudby,
může být přehrávaný zvuk rušen šumem.
Rada
Mobilní telefon můžete připojit za účelem přenosu
hudby, pokud podporuje profil A2DP (Advanced Audio
Distribution Profile).
Handsfree telefonování
Po připojení přístroje k mobilnímu telefonu
můžete ovládáním tohoto přístroje uskutečňovat/
přijímat handsfree hovory.
00GB+00COV-EUR.book Page 39 Friday, January 21, 2011 1:49 PM
Použitím telefonního seznamu
Uskutečnění hovoru
Vytočením telefonního čísla
Podrobné informace o správě údajů v telefonním
seznamu - viz „Správa telefonního seznamu“ na
straně 41.
1
1
Stiskněte tlačítko (TOP) (Hlavní
nabídka) a dotkněte se tlačítka
„BT Phone“ (Bluetooth telefon)
v hlavní nabídce.
Zobrazí se obrazovka režimu Bluetooth telefonu.
2
Dotkněte se tlačítka „Call Menu“
(Nabídka volání) a potom tlačítka
„Phonebook“ (Telefonní seznam).
Zobrazí se telefonní seznam.
3
Vyberte požadovaný kontakt.
Stiskněte tlačítko (TOP) (Hlavní
nabídka) a dotkněte se tlačítka
„BT Phone“ (Bluetooth telefon)
v hlavní nabídce.
Zobrazí se obrazovka režimu Bluetooth
telefonu.
Back
ATT
BT Menu
Top
Preset Dial
P1
P2
P3
P4
P5
P6
BT phone
2
Voice Dial
Call Menu
2 V seznamu jmen se dotkněte jména
požadovaného kontaktu.
PB Access
Dotkněte se tlačítka „Call Menu“
(Nabídka volání) a potom tlačítka
„Dial“ (Vytočit).
Zobrazí se obrazovka pro zadání čísla.
Back
1 V seznamu počátečních písmen
se dotkněte počátečního písmena
požadovaného kontaktu.
ATT
3 V seznamu telefonních čísel se dotkněte
telefonního čísla požadovaného kontaktu.
Zobrazí se obrazovka s potvrzením kontaktu.
4
Top
Dial
Rada
Pomocí tohoto přístroje můžete rovněž procházet
telefonní seznam připojeného mobilního telefonu
a uskutečnit hovor (strana 43).
Please input phone number.
3
Dotkněte se tlačítka „Call“ (Volat).
Zahájí se vytáčení telefonního čísla a dokud
druhá strana hovor nepřijme, bude zobrazena
obrazovka odchozího hovoru.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
Dotykem číselných tlačítek
zadejte telefonní číslo a dotkněte
se tlačítka
.
Pro vymazání zadaného čísla se dotkněte
tlačítka
.
Zahájí se vytáčení telefonního čísla a dokud
druhá strana hovor nepřijme, bude zobrazena
obrazovka odchozího hovoru.
Použitím historie hovorů
Přístroj ukládá posledních 20 hovorů
a umožňuje vám rychle vybrat požadovaný
hovor ze seznamu.
1
Stiskněte tlačítko (TOP) (Hlavní
nabídka) a dotkněte se tlačítka
„BT Phone“ (Bluetooth telefon)
v hlavní nabídce.
Zobrazí se obrazovka režimu Bluetooth
telefonu.
2
Dotkněte se tlačítka „Call Menu“
(Nabídka volání) a potom tlačítka
„Recent Call“ (Poslední hovory).
Zobrazí se seznam historie hovorů.
Pro procházení seznamu se dotkněte
tlačítek v/V.
3
Dotkněte se požadované položky
v seznamu.
Zobrazí se obrazovka s potvrzením kontaktu.
4
Dotkněte se tlačítka „Call“ (Volat).
Zahájí se vytáčení telefonního čísla a dokud
druhá strana hovor nepřijme, bude zobrazena
obrazovka odchozího hovoru.
ATT
Calling...
Name
0123456789
Calling...
39
00GB+00COV-EUR.book Page 40 Friday, January 21, 2011 1:49 PM
Vytočením telefonního čísla
na předvolbě
Přijetí hovoru
1
Prostřednictvím tohoto přístroje připojeného
k mobilnímu telefonu můžete kdykoliv přijmout
hovor bez ohledu na stav přístroje.
Při příchozím hovoru se zobrazí následující
obrazovka a bude slyšet vyzváněcí tón:
Na předvolby můžete uložit až 6 kontaktů.
Podrobné informace o ukládání - viz „Uložení
čísla na předvolbu“ na straně 45.
Stiskněte tlačítko (TOP)
(Hlavní nabídka) a dotkněte
se tlačítka „BT Phone“ (Bluetooth
telefon) v hlavní nabídce.
Zobrazí se obrazovka režimu Bluetooth
telefonu.
2
Dotkněte se požadovaného čísla
v seznamu („P1“ až „P6“).
Zobrazí se obrazovka s potvrzením kontaktu.
3
Dotkněte se tlačítka „Yes“ (Ano).
Zahájí se vytáčení telefonního čísla a dokud
druhá strana hovor nepřijme, bude zobrazena
obrazovka odchozího hovoru.
ATT
Incoming call...
Name
0123456789
Incoming call...
Přijetí hovoru
Použitím funkce hlasového vytáčení
Hovor můžete uskutečnit pomocí hlasové
informace uložené na připojeném mobilním
telefonu.
.
Nastavení hlasitosti
vyzváněcího tónu
Stiskněte tlačítko (TOP) (Hlavní
nabídka) a dotkněte se tlačítka
„BT Phone“ (Bluetooth telefon)
v hlavní nabídce.
Zobrazí se obrazovka režimu Bluetooth
telefonu.
Během vyzvánění otočte ovladačem hlasitosti.
Úroveň hlasitosti vyzváněcího tónu bude uložena
do paměti nezávisle na běžné úrovni hlasitosti.
2
Dotkněte se tlačítka „Voice Dial“
(Hlasové vytáčení).
3
Vyslovte hlasovou informaci uloženou
v mobilním telefonu.
Po rozpoznání hlasu bude zahájeno vytáčení
telefonního čísla.
Dokud druhá strana hovor nepřijme, bude
zobrazena obrazovka odchozího hovoru.
Poznámka
Vyzváněcí tón a hlas volajícího je reprodukován pouze
z předních reproduktorů.
1
Poznámky
• Hlasovou informaci vyslovte stejným způsobem
jako při ukládání do mobilního telefonu.
• Pokud je funkce hlasového vytáčení
aktivována na připojeném mobilním telefonu,
nemusí na tomto přístroji pracovat.
• Nepoužívejte funkci hlasového vytáčení na mobilním
telefonu, pokud je připojen k tomuto přístroji.
• Okolní hluk, jako například chod motoru, může
zabránit správnému rozpoznání hlasu. Pro zlepšení
rozpoznání hlasu používejte tuto funkci v prostředí
s minimálním hlukem.
• Hlasové vytáčení nemusí v závislosti na mobilním
telefonu pracovat. Podrobné informace - viz stránky
podpory.
Nastavení hlasitosti volajícího
Během hovoru otočte ovladačem hlasitosti.
Úroveň hlasitosti volajícího bude uložena
do paměti nezávisle na běžné úrovni hlasitosti.
40
Dotkněte se tlačítka
Odmítnutí hovoru
Dotkněte se tlačítka
.
Rady
• Můžete nastavit automatické přijetí hovoru (strana
47).
• Můžete nastavit, zda chcete používat vyzváněcí tón
mobilního telefonu nebo tohoto přístroje (strana 47).
00GB+00COV-EUR.book Page 41 Friday, January 21, 2011 1:49 PM
Správa telefonního seznamu
Ovládání během hovoru
Během hovoru je zobrazena následující
obrazovka:
ATT
BT Menu
Do telefonního seznamu lze uložit
až 300 kontaktů a až 5 telefonních čísel
ke každému kontaktu.
Top
On the Line.
Name
0123456789
Handsfree OFF
Open Keypad
10:59
Nastavení hlasitosti volajícího
Během hovoru otočte ovladačem hlasitosti.
Úroveň hlasitosti volajícího bude uložena do
paměti nezávisle na běžné úrovni hlasitosti.
Odeslání tónů DTMF
(Dual Tone Multiple Frequency)
Dotkněte se tlačítka „Open Keypad“
(Zobrazit klávesnici) a potom požadovaných
číselných tlačítek.
Předání aktuálního hovoru
do mobilního telefonu
Dotkněte se tlačítka „Handsfree OFF“
(Vypnout handsfree).
Pro předání zpět do handsfree se dotkněte
tlačítka „Handsfree ON“ (Zapnout handsfree).
Poznámky
• Před likvidací nebo změnou majitele vašeho vozidla
s nainstalovaným přístrojem stiskněte tlačítko
RESET pro vymazání všech údajů v telefonním
seznamu tohoto přístroje, abyste zabránili možnému
neoprávněnému přístupu. Údaje v telefonním
seznamu budou rovněž vymazány při odpojení
napájecího kabelu.
• Údaje telefonního seznamu stažené z mobilního
telefonu nemohou být přepsány následnými údaji.
V důsledku toho mohou být některé údaje
(jméno atd.) obsaženy v telefonním seznamu
dvakrát.
• Při poškození přístroje může dojít ke ztrátě údajů
v telefonním seznamu.
• Při likvidaci přístroje vymažte telefonní seznam
provedením inicializace (strana 47).
Uložení údajů do telefonního
seznamu
Stažení z mobilního telefonu
Pokud připojený mobilní telefon podporuje
profil PBAP (Phone Book Access Profile),
můžete stáhnout údaje telefonního seznamu
a uložit je do přístroje.
1
Stiskněte tlačítko (TOP)
(Hlavní nabídka) a dotkněte se tlačítka
„BT Phone“ (Bluetooth telefon)
v hlavní nabídce.
Zobrazí se obrazovka režimu Bluetooth
telefonu.
2
Dotkněte se tlačítka „PB Access“
(Přístup do telefonního seznamu).
Zobrazí se nabídka přístupu do telefonního
seznamu.
3
Dotykem tlačítka „Access“ (Přístup)
vyberte paměť, ve které jsou uloženy
údaje telefonního seznamu.
Pro stažení údajů uložených ve vnitřní paměti
mobilního telefonu nastavte možnost
„Memory“ (Paměť).
Pro stažení údajů uložených na SIM kartě
nastavte možnost „SIM“.
4
Dotkněte se tlačítka „Phonebook
Download“ (Stažení telefonního
seznamu).
Po dokončení stahování se zobrazí nápis
„Complete“ (Dokončeno) a údaje telefonního
seznamu budou uloženy do paměti přístroje.
Poznámka
V závislosti na mobilním telefonu může při pokusu
o předání hovoru dojít k výpadku připojení.
Nastavení hlasitosti pro druhou
stranu
1
Dotkněte se tlačítka „BT Menu“
(Nabídka Bluetooth).
2
Dotkněte se tlačítek v/V pro
procházení nabídkou a potom
se dotkněte tlačítka „MIC Gain“
(Citlivost mikrofonu).
3
Dotykem tlačítek –/+ upravte úroveň.
Úroveň lze upravit v jednotlivých krocích
od –2 do +2.
4
Opakovaným dotykem tlačítka
„Back“ (Zpět) se vraťte do předchozích
obrazovek.
Ukončení hovoru
Dotkněte se tlačítka
.
41
00GB+00COV-EUR.book Page 42 Friday, January 21, 2011 1:49 PM
Získání údajů z mobilního telefonu
Údaje telefonního seznamu můžete odeslat
z připojeného mobilního telefonu a přijmout
je na tomto přístroji.
1
Stiskněte tlačítko (TOP)
(Hlavní nabídka) a dotkněte se tlačítka
„BT Phone“ (Bluetooth telefon)
v hlavní nabídce.
Zobrazí se obrazovka režimu Bluetooth
telefonu.
2
Dotkněte se tlačítka „Call Menu“
(Nabídka volání) a potom tlačítka
„Receive Phonebook“ (Přijetí údajů
telefonního seznamu).
Přístroj je připraven na přijetí údajů
telefonního seznamu.
3
Pomocí připojeného mobilního
telefonu odešlete údaje telefonního
seznamu.
Po přijetí údajů se zobrazí nápis „Complete“
(Dokončeno) a údaje telefonního seznamu
budou uloženy do paměti přístroje.
Přidání kontaktu zadáním jména
a čísla
1
Stiskněte tlačítko (TOP)
(Hlavní nabídka) a dotkněte se tlačítka
„BT Phone“ (Bluetooth telefon)
v hlavní nabídce.
Zobrazí se obrazovka režimu Bluetooth
telefonu.
2
Dotkněte se tlačítka „Call Menu“
(Nabídka volání) a potom tlačítka
„Phonebook“ (Telefonní seznam).
Zobrazí se telefonní seznam.
3
Dotkněte se tlačítka „Add Contact“
(Přidat kontakt).
Zobrazí se obrazovka s registrací kontaktu.
Back
ATT
Top
Add Contact
Empty
Empty
1/1
Add to Phonebook?
42
4
Dotkněte se položky „Empty“
(Nový údaj) na prvním řádku.
Zobrazí se obrazovka pro zadání jména.
5
Dotykem klávesnice zadejte jméno
a dotkněte se tlačítka „OK“.
Podrobné informace o používání klávesnice viz „Klávesnice používaná
pro úpravu jména“ na straně 44.
Znovu se zobrazí obrazovka s registrací
kontaktu.
6
Dotkněte se položky „Empty“
(Nový údaj).
Zobrazí se obrazovka pro zadání čísla.
7
Dotykem číselných tlačítek
zadejte telefonní číslo a dotkněte
se tlačítka „OK“.
Zobrazí se obrazovka pro výběr typu
telefonního čísla.
8
Dotkněte se požadovaného typu
telefonního čísla.
Znovu se zobrazí obrazovka s registrací
kontaktu.
Pro zadání dalších telefonních čísel zopakujte
kroky 6 až 8.
9
Dotkněte se tlačítka „Add to
Phonebook?“ (Přidat do telefonního
seznamu?).
Kontakt bude přidán do telefonního seznamu.
00GB+00COV-EUR.book Page 43 Friday, January 21, 2011 1:49 PM
Přidání kontaktu z historie hovorů
1
2
Stiskněte tlačítko (TOP)
(Hlavní nabídka) a dotkněte se tlačítka
„BT Phone“ (Bluetooth telefon)
v hlavní nabídce.
Zobrazí se obrazovka režimu Bluetooth
telefonu.
Dotkněte se tlačítka „Phonebook
Browsing“ (Procházení telefonního
seznamu).
Zobrazí se telefonní seznam připojeného
mobilního telefonu.
5
Vyberte požadovaný kontakt.
1 V seznamu počátečních písmen
se dotkněte počátečního písmena
požadovaného kontaktu.
Dotkněte se tlačítka „Call Menu“
(Nabídka volání) a potom tlačítka
„Recent Call“ (Poslední hovory).
Zobrazí se seznam historie hovorů.
Pro procházení seznamu se dotkněte
tlačítek v/V.
3
Dotykem vyberte kontakt, který chcete
přidat do telefonního seznamu.
Zobrazí se obrazovka s potvrzením kontaktu.
4
Dotkněte se tlačítka „Save to
Phonebook“ (Uložit do telefonního
seznamu).
Zobrazí se obrazovka pro zadání jména.
5
Dotykem klávesnice zadejte jméno
a dotkněte se tlačítka „OK“.
Podrobné informace o používání klávesnice viz „Klávesnice používaná
pro úpravu jména“ na straně 44.
Kontakt bude přidán do telefonního seznamu.
Procházení telefonního seznamu
v mobilním telefonu
Pokud připojený mobilní telefon podporuje
profil PBAP (Phone Book Access Profile),
můžete procházet telefonní seznam
prostřednictvím tohoto přístroje.
Můžete rovněž uskutečnit hovor nebo přidat
kontakt do telefonního seznamu tohoto přístroje.
1
4
Stiskněte tlačítko (TOP)
(Hlavní nabídka) a dotkněte se tlačítka
„BT Phone“ (Bluetooth telefon)
v hlavní nabídce.
Zobrazí se obrazovka režimu Bluetooth
telefonu.
2
Dotkněte se tlačítka „PB Access“
(Přístup do telefonního seznamu).
Zobrazí se nabídka přístupu do telefonního
seznamu.
3
Dotykem tlačítka „Access“ (Přístup)
vyberte paměť, ve které jsou uloženy
údaje telefonního seznamu.
Pro procházení údajů uložených ve vnitřní
paměti mobilního telefonu nastavte možnost
„Memory“ (Paměť).
Pro procházení údajů uložených na SIM kartě
nastavte možnost „SIM“.
2 V seznamu jmen se dotkněte jména
požadovaného kontaktu.
3 V seznamu telefonních čísel se dotkněte
telefonního čísla požadovaného kontaktu.
Zobrazí se obrazovka s potvrzením kontaktu.
Uskutečnění hovoru
Dotkněte se požadovaného telefonního čísla
a potom tlačítka „Yes“ (Ano) pro potvrzení.
Přidání kontaktu do telefonního
seznamu tohoto přístroje
Dotkněte se tlačítka „Save to Phonebook“
(Uložit do telefonního seznamu) a potom
tlačítka „Yes“ (Ano) pro potvrzení.
Vymazání údajů z telefonního
seznamu
Vymazání všech údajů z telefonního
seznamu tohoto přístroje
1
Stiskněte tlačítko (TOP)
(Hlavní nabídka) a dotkněte se tlačítka
„BT Phone“ (Bluetooth telefon)
v hlavní nabídce.
Zobrazí se obrazovka režimu Bluetooth
telefonu.
2
Dotkněte se tlačítka „Call Menu“
(Nabídka volání) a potom tlačítka
„Phonebook“ (Telefonní seznam).
Zobrazí se telefonní seznam.
3
Dotkněte se tlačítka „Delete All“
(Vymazat vše).
Zobrazí se obrazovka s potvrzením.
4
Dotkněte se tlačítka „Yes“ (Ano).
Veškeré údaje telefonního seznamu budou
vymazány.
43
00GB+00COV-EUR.book Page 44 Friday, January 21, 2011 1:49 PM
Vymazání požadovaného kontaktu
z telefonního seznamu
1
2
Proveďte výše uvedené kroky 1 až 2.
Back
Vyberte kontakt, který chcete vymazat.
1 V seznamu počátečních písmen
se dotkněte počátečního písmena
požadovaného kontaktu.
2 V seznamu jmen se dotkněte jména
požadovaného kontaktu.
3
Dotkněte se tlačítka „Delete Contact“
(Vymazat kontakt).
Zobrazí se obrazovka s potvrzením.
4
Dotkněte se tlačítka „Yes“ (Ano).
Kontakt bude vymazán z telefonního
seznamu.
Úprava údajů kontaktu
1
2
3
Stiskněte tlačítko (TOP)
(Hlavní nabídka) a dotkněte se tlačítka
„BT Phone“ (Bluetooth telefon)
v hlavní nabídce.
Zobrazí se obrazovka režimu Bluetooth
telefonu.
Dotkněte se tlačítka „Call Menu“
(Nabídka volání) a potom tlačítka
„Phonebook“ (Telefonní seznam).
Zobrazí se telefonní seznam.
Vyberte kontakt, který chcete upravit.
1 V seznamu počátečních písmen
se dotkněte počátečního písmena
požadovaného kontaktu.
2 V seznamu jmen se dotkněte jména
požadovaného kontaktu.
4
Dotkněte se požadované možnosti
pro úpravu.
Proveďte
Pro
Dotkněte se tlačítka úpravu jména kontaktu.
„Edit Name“
Zadejte nové jméno
(Upravit jméno)
a dotkněte se tlačítka „OK“.
Dotkněte se tlačítka přidání telefonního čísla
„Add Number“
ke kontaktu. Zadejte
(Přidat číslo).
telefonní číslo a dotkněte
se tlačítka „OK“.
Dotkněte se
telefonního čísla
v seznamu
44
Klávesnice používaná
pro úpravu jména
vymazání vybraného
telefonního čísla. Dotkněte
se tlačítka „Delete Number“
(Vymazat číslo) a potom
tlačítka „Yes“ (Ano).
ATT
Top
Contact Name
Please Input Name
NAME
Q
W
A
E
S
Z
abc
R
D
X
T
F
C
123
Proveďte
Y
G
V
U
H
B
I
J
N
O
K
P
L
M
Space
OK
Pro
Dotkněte se tlačítka
„ABC“ nebo „abc“
změnu velikosti písma.
Dotkněte se
požadovaného znaku
zadání znaku.
Dotkněte se
tlačítka „123“
přepnutí na numerickou
klávesnici.
Dotkněte se
požadované číslice/
symbolu
zadání číslice/symbolu.
Dotkněte se tlačítka
„Space“ (Mezera)
vložení mezery.
Dotkněte
se tlačítka
vymazání znaku.
Dotkněte se
tlačítka „OK“
dokončení úpravy jména.
00GB+00COV-EUR.book Page 45 Friday, January 21, 2011 1:49 PM
Správa hovorů
Historie hovorů
Položky historie hovorů můžete vymazat.
2
Dotkněte se tlačítka „Call Menu“
(Nabídka volání) a potom tlačítka
„Phonebook“ (Telefonní seznam).
Zobrazí se telefonní seznam.
3
Vyberte kontakt, který chcete uložit
na předvolbu.
1 V seznamu počátečních písmen
se dotkněte počátečního písmena
požadovaného kontaktu.
Vymazání všech položek historie
hovorů
1
Stiskněte tlačítko (TOP)
(Hlavní nabídka) a dotkněte se tlačítka
„BT Phone“ (Bluetooth telefon)
v hlavní nabídce.
Zobrazí se obrazovka režimu Bluetooth
telefonu.
2
Dotkněte se tlačítka „Call Menu“
(Nabídka volání) a potom tlačítka
„Recent Call“ (Poslední hovory).
Zobrazí se seznam historie hovorů.
3
Dotkněte se tlačítka „Delete All“
(Vymazat vše).
Zobrazí se obrazovka s potvrzením.
4
Dotkněte se tlačítka „Yes“ (Ano).
Všechny položky historie hovorů budou
vymazány.
2 V seznamu jmen se dotkněte jména
požadovaného kontaktu.
3 V seznamu telefonních čísel se dotkněte
telefonního čísla požadovaného kontaktu.
Zobrazí se obrazovka s potvrzením kontaktu.
4
Dotkněte se tlačítka „Preset Memory“
(Paměť předvoleb) a potom se
dotkněte požadovaného čísla
předvolby („P1“ až „P6“).
Kontakt bude uložen na vybrané číslo
předvolby.
Uložení z historie hovorů
1
Stiskněte tlačítko (TOP)
(Hlavní nabídka) a dotkněte se tlačítka
„BT Phone“ (Bluetooth telefon)
v hlavní nabídce.
Zobrazí se obrazovka režimu Bluetooth
telefonu.
2
Dotkněte se tlačítka „Call Menu“
(Nabídka volání) a potom tlačítka
„Recent Call“ (Poslední hovory).
Zobrazí se seznam historie hovorů.
Pro procházení seznamu se dotkněte
tlačítek v/V.
Vymazání požadované položky
historie hovorů
1
2
Proveďte výše uvedené kroky 1 až 2.
3
Dotkněte se tlačítka „Delete Number“
(Vymazat číslo).
Zobrazí se obrazovka s potvrzením.
3
Dotkněte se tlačítka „Yes“ (Ano).
Vybraná položka historie hovorů bude
vymazána.
Dotkněte se požadované položky
v seznamu.
Zobrazí se obrazovka s potvrzením kontaktu.
4
Dotkněte se tlačítka „Preset Memory“
(Paměť předvoleb) a potom se
dotkněte požadovaného čísla
předvolby („P1“ až „P6“).
Kontakt bude uložen na vybrané číslo
předvolby.
4
V seznamu se dotkněte položky,
kterou chcete vymazat.
Zobrazí se obrazovka s potvrzením kontaktu.
Uložení čísla na předvolbu
Kontakty v telefonním seznamu nebo historii
hovorů můžete uložit na předvolby.
Uložení z telefonního seznamu
1
Stiskněte tlačítko (TOP)
(Hlavní nabídka) a dotkněte se tlačítka
„BT Phone“ (Bluetooth telefon)
v hlavní nabídce.
Zobrazí se obrazovka režimu Bluetooth
telefonu.
Změna telefonního čísla uloženého
na předvolbě
Proveďte výše uvedený postup a přepište uložené
telefonní číslo na předvolbě.
45
00GB+00COV-EUR.book Page 46 Friday, January 21, 2011 1:49 PM
Ochrana osobních informací
Abyste zabránili neoprávněnému přístupu
k osobním informacím, můžete údaje o hovorech
uzamknout nastavením čtyřciferného kódu.
Po nastavení zámku bude třeba pro přístup
k položkám v nabídce volání zadat kód.
1
Stiskněte tlačítko (TOP)
(Hlavní nabídka) a dotkněte se tlačítka
„BT Phone“ (Bluetooth telefon)
v hlavní nabídce.
Zobrazí se obrazovka režimu Bluetooth
telefonu.
Přenos hudby
Poslech hudby z Bluetooth zařízení
prostřednictvím tohoto přístroje
Pokud Bluetooth zařízení podporuje profil
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile),
můžete poslouchat hudbu prostřednictvím tohoto
přístroje.
1
Proveďte připojení tohoto přístroje
k Bluetooth zařízení (strana 38).
2
3
Snižte hlasitost na tomto přístroji.
2
Dotkněte se tlačítka „Call Menu“
(Nabídka volání) a potom tlačítka
„PIM Security“ (Ochrana osobních
informací).
Zobrazí se obrazovka s potvrzením.
3
Dotkněte se tlačítka „Yes“ (Ano).
Zobrazí se obrazovka pro nastavení kódu.
4
4
Dotykem číselných tlačítek zadejte váš
kód a dotkněte se tlačítka „OK“.
Spusťte přehrávání na Bluetooth
zařízení.
5
Nastavte hlasitost na tomto přístroji.
5
Dotykem číselných tlačítek znovu
zadejte váš kód pro potvrzení
a dotkněte se tlačítka „OK“.
Nastavení je dokončeno.
Ovládání Bluetooth zařízení
prostřednictvím tohoto přístroje
Pro vymazání zadaného čísla se dotkněte
tlačítka „Clear“ (Vymazat).
Pro návrat do předchozí obrazovky se dotkněte
tlačítka „Back“ (Zpět).
Zrušení ochrany údajů o hovorech
1 Proveďte výše uvedené kroky 1 až 2.
Zobrazí se obrazovka s potvrzením.
2 Dotkněte se tlačítka „Yes“ (Ano).
Zobrazí se obrazovka pro zrušení nastavení.
3 Dotykem číselných tlačítek zadejte váš kód.
Zobrazí se nápis „Complete“ (Dokončeno)
a údaje o hovorech budou odemknuty.
Dotkněte se tlačítka „Source List“
(Seznam zdrojů) a potom tlačítka
„BT Audio“ (Bluetooth audio zařízení).
Zobrazí se obrazovka režimu Bluetooth audio
zařízení.
Pokud Bluetooth zařízení podporuje profil
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile),
můžete ovládat přehrávání prostřednictvím
tohoto přístroje.
Ovládání lze provádět stejným způsobem
jako při přehrávání disku (strana 21) kromě
následujících případů:
Proveďte
Pro
Dotkněte se tlačítka zobrazení nabídky nastavení
„Play Menu“ (Nabídka funkce Bluetooth (strana 47).
přehrávání) c
„BT Menu“ (Nabídka
Bluetooth)
Dotkněte se tlačítek – snížení rozdílu v úrovni
/+ u položky „Level“ hlasitosti mezi tímto přístrojem
(Úroveň)
a Bluetooth zařízením. Úroveň
lze upravit v jednotlivých
krocích od –8 do +18.
Dotkněte se tlačítka
„Connect“ (Připojit)
připojení naposledy
připojeného zařízení z tohoto
přístroje.
Poznámky
• Dostupné možnosti ovládání se liší v závislosti
na Bluetooth zařízení. Operace, které nejsou
dostupné, proveďte na Bluetooth zařízení.
• V závislosti na Bluetooth zařízení může být nutné
se pro spuštění/pozastavení přehrávání dotknout
tlačítka u dvakrát.
• Během přenosu hudby nemusí být na tomto přístroji
zobrazeny některé informace, jako například název
skladby atd.
46
00GB+00COV-EUR.book Page 47 Friday, January 21, 2011 1:49 PM
Nastavení funkce Bluetooth
Nastavení funkce Bluetooth lze provést
v nabídce „BT Menu“ (Nabídka Bluetooth).
1
2
3
Vyberte zdroj Bluetooth signálu.
Pro výběr Bluetooth telefonu stiskněte
tlačítko (TOP) (Hlavní nabídka) a dotkněte
se tlačítka „BT Phone“ (Bluetooth telefon)
v hlavní nabídce.
Pro výběr Bluetooth audio zařízení
se dotkněte tlačítka „Source List“
(Seznam zdrojů) a potom tlačítka
„BT Audio“ (Bluetooth audio zařízení).
Dotkněte se tlačítka „BT Menu“
(Nabídka Bluetooth).
V případě Bluetooth audio zařízení
se dotkněte tlačítka „Play Menu“
(Nabídka přehrávání) a potom tlačítka
„BT Menu“ (Nabídka Bluetooth).
Zobrazí se nabídka nastavení funkce
Bluetooth.
„EC/NC Mode“ (Potlačení ozvěny/šumu)
Potlačení ozvěny a šumu během telefonního hovoru.
Za normálních okolností vyberte možnost „Mode 1“
(Režim 1).
Pokud není kvalita odchozího zvuku uspokojivá, nastavte
možnost „Mode 2“ (Režim 2) nebo „OFF“ (Vypnuto).
„MIC Gain“ (Citlivost mikrofonu) (strana 41)
Nastavení hlasitosti pro druhou stranu: –2 ~ +2.
„Initialize“ (Inicializace)*1
Obnovení výchozích nastavení týkajících se funkce
Bluetooth. Dotkněte se tlačítka „Yes“ (Ano)
pro potvrzení.
*1 Nelze nastavit během handsfree hovoru.
*2 V závislosti na mobilním telefonu může být
reprodukován vyzváněcí tón tohoto přístroje,
i pokud je nastavena možnost „Cellular“
(Mobilní telefon).
Poznámka
Podrobné informace o nastavení Bluetooth zařízení
- viz příslušný návod k obsluze.
Dotkněte se požadované položky
v seznamu a proveďte nastavení.
V nabídce nastavení funkce Bluetooth
jsou k dispozici následující položky:
„Signál“*1
Aktivace výstupu Bluetooth signálu: „ON“ (Zapnuto),
„OFF“ (Vypnuto).
„Discoverable“ (Lze identifikovat)*1 (strana 37)
Umožňuje, aby Bluetooth zařízení rozpoznalo tento
přístroj: „Show“ (Povolit), „Hide“ (Zakázat).
„Device Name“ (Název zařízení)*1
Změna názvu tohoto přístroje, který se bude
zobrazovat na připojeném zařízení. (Výchozí nastavení:
„Sony Automotive“)
Podrobné informace o základním používání klávesnice
- viz „Klávesnice používaná pro úpravu jména“ na straně
44.
„Search“ (Vyhledávání)*1 (strana 36)
Vyhledání Bluetooth zařízení, která lze připojit.
„Device List“ (Seznam zařízení)*1 (strana 38)
Zobrazení seznamu registrovaných zařízení; připojení
k registrovanému zařízení; vymazání všech informací
o registrovaných zařízeních.
„Auto Answer“ (Automatické přijetí hovoru)*1
Automatické přijetí hovoru.
– „Short“ (Krátká doba): automatické přijetí hovoru
po uplynutí 3 sekund.
– „Long“ (Dlouhá doba): automatické přijetí hovoru
po uplynutí 10 sekund.
– „OFF“ (Vypnuto): hovor není automaticky přijat.
„Ringtone“ (Vyzváněcí tón)*1*2
Použití vyzváněcího tónu tohoto přístroje nebo
připojeného mobilního telefonu: „Default“ (Výchozí),
„Cellular“ (Mobilní telefon).
47
00GB+00COV-EUR.book Page 48 Friday, January 21, 2011 1:49 PM
Nastavení zvuku
4
Dotykem tlačítek +/– u jednotlivých
frekvencí upravte jejich úrovně.
Úroveň lze upravit v jednotlivých krocích
od –8 do +8.
Pro obnovení výchozího nastavení
ekvalizační křivky se dotkněte tlačítka
„Reset“.
5
Dotkněte se tlačítka „OK“.
Nastavení je dokončeno.
Nastavení kvality zvuku
— EQ7
Přístroj umožňuje, abyste si vybrali některý
ze 7 typů ekvalizační křivky („Xplod“, „Vocal“,
„Edge“, „Cruise“, „Space“, „Gravity“, „Custom“
(Podle uživatele) nebo „OFF“ (Vypnuto)).
1
Během příjmu rádia/přehrávání
se dotkněte tlačítka „Source List“
(Seznam zdrojů) a potom tlačítka
.
2
Dotkněte se tlačítka „Sound“ (Zvuk).
Zobrazí se nabídka nastavení zvuku.
3
Dotkněte se položky „EQ7“.
Zobrazí se možnosti.
4
Dotykem vyberte požadovanou
ekvalizační křivku.
Nastavení je dokončeno.
Pro zrušení ekvalizační křivky vyberte možnost
„OFF“ (Vypnuto).
Pro návrat do předchozí obrazovky se dotkněte
tlačítka „Back“ (Zpět).
Pro návrat do předchozí obrazovky se dotkněte
tlačítka „Back“ (Zpět).
Rada
Můžete rovněž upravit ostatní typy ekvalizéru.
Úprava zvukových
charakteristik
Vyvážení zvuku mezi levými a pravými
reproduktory („Balance“) a předními a zadními
reproduktory („Fader“) lze upravit podle vašich
požadavků. Můžete rovněž upravit úroveň
hlasitosti subwooferu, pokud je připojen.
1
.
Úprava ekvalizační křivky
— EQ7 Tune
2
Dotkněte se tlačítka „Sound“ (Zvuk).
Zobrazí se nabídka nastavení zvuku.
Možnost „Custom“ (Podle uživatele) funkce
EQ7 vám umožňuje provádět vaše vlastní
nastavení ekvalizéru. Můžete upravit úroveň
7 různých pásem: 62 Hz, 157 Hz, 396 Hz, 1 kHz,
2,5 kHz, 6,3 kHz a 16 kHz.
3
Dotkněte se položky „Balance/Fader“
(Vyvážení levého-pravého kanálu/
předních-zadních kanálů).
Zobrazí se obrazovka pro nastavení.
1
Během příjmu rádia/přehrávání
se dotkněte tlačítka „Source List“
(Seznam zdrojů) a potom tlačítka
2
Dotkněte se tlačítka „Sound“ (Zvuk)
a potom položky „EQ7“.
3
Dotykem vyberte možnost „Custom“
(Podle uživatele) a potom možnost
„Tune“ (Nastavení).
Zobrazí se obrazovka pro uživatelské
nastavení ekvalizéru.
ATT
Back
Top
EQ7 Tune : Custom
Back
0
62 Hz
0
157 Hz
0
396 Hz
Reset
0
1 kHz
0
2.5 kHz
OK
0
6.3 kHz
0
16 kHz
ATT
Top
Balance/Fader/Subwoofer Level Adjust
.
Fader : 0
0
Subwoofer
Balance : 0
Poznámka
Možnost pro nastavení subwooferu se zobrazí,
pouze pokud je položka „Rear/Sub Out“ (Výstup
pro zadní reproduktory/subwoofer) nastavena
na „Sub“ (Subwoofer) (strana 57).
4
48
Během příjmu rádia/přehrávání
se dotkněte tlačítka „Source List“
(Seznam zdrojů) a potom tlačítka
Dotykem tlačítek B/V/v/b nastavte
vyvážení levého-pravého kanálu/
předních-zadních kanálů.
Úroveň lze nastavit v jednotlivých krocích
v rozsahu –15 až +15 (levý-pravý kanál)/
–15 až +15 (přední-zadní kanály).
00GB+00COV-EUR.book Page 49 Friday, January 21, 2011 1:49 PM
5
Dotykem tlačítek +/– nastavte úroveň
hlasitosti subwooferu.
Toto nastavení je dostupné, pouze pokud
je připojen subwoofer a položka „Rear/Sub
Out“ (Výstup pro zadní reproduktory/
subwoofer) je nastavena na „Sub“
(Subwoofer) (strana 57).
Úroveň lze upravit v jednotlivých krocích
od -6 do +6.
Pro návrat do předchozí obrazovky se dotkněte
tlačítka „Back“ (Zpět).
3
Dotkněte se položky „Listening
Position“ (Poslechové místo).
Zobrazí se obrazovka pro nastavení.
4
Nastavte poslechové místo.
Dotkněte se tlačítka „Front L“ (Vpředu
vlevo), „Front R“ (Vpředu vpravo), „Front“
(Vpředu), „All“ (Všude) nebo „Custom“
(Podle uživatele).
5
Nastavte polohu subwooferu.
Pokud je položka „Rear/Sub Out“ (Výstup
pro zadní reproduktory/subwoofer) nastavena
na „Sub“ (Subwoofer) (strana 57) a ve výše
uvedeném kroku 4 vyberete možnost „Front
L“ (Vpředu vlevo), „Front R“ (Vpředu
vpravo), „Front“ (Vpředu) nebo „All“
(Všude), můžete nastavit polohu subwooferu.
Dotkněte se tlačítka „Near“ (Blízko),
„Normal“ (Normálně) nebo „Far“ (Daleko).
Nastavení je dokončeno.
Optimalizace zvuku
pro poslechové místo
— Intelligent Time Alignment
Přístroj dokáže změnit lokalizaci zvuku
zpožděním výstupu zvuku z jednotlivých
reproduktorů podle vašeho poslechového místa
a simulovat přirozené zvukové pole s pocitem,
že jste zvukem obklopeni rovnoměrně bez
ohledu na to, kde ve vozidle sedíte.
Možnosti pro položku „Listening Position“
(Poslechové místo) jsou uvedeny níže.
„Front L“ (Vpředu vlevo)
(1): vpředu vlevo
„Front R“ (Vpředu
vpravo) (2): vpředu vpravo
„Front“ (Vpředu) (3):
vpředu uprostřed
„All“ (Všude) (4):
uprostřed vozidla
„Custom“ (Podle
uživatele): přesné nastavení
poslechového místa (strana
49)
„OFF“ (Vypnuto): není
nastaveno žádné poslechové
místo
132
Před zahájením změřte vzdálenost mezi vaším
poslechovým místem a jednotlivými
reproduktory.
4
2
Během příjmu rádia/přehrávání
se dotkněte tlačítka „Source List“
(Seznam zdrojů) a potom tlačítka
Přesné určení poslechového místa
— Intelligent Time Alignment Tune
Můžete provést přesné určení vašeho
poslechového místa vzhledem k jednotlivým
reproduktorům tak, aby byl výstup zvuku
správně zpožděn.
Nastavení přibližné polohy subwooferu
od vašeho poslechového místa můžete provést,
jestliže:
– je subwoofer připojen a položka „Rear/Sub
Out“ (Výstup pro zadní reproduktory/
subwoofer) je nastavena na „Sub“ (Subwoofer)
(strana 57),
– je poslechové místo nastaveno na „Front L“
(Vpředu vlevo), „Front R“ (Vpředu vpravo),
„Front“ (Vpředu) nebo „All“ (Všude).
1
Pro zrušení funkce Intelligent Time Alignment
vyberte možnost „OFF“ (Vypnuto).
Pro návrat do předchozí obrazovky se dotkněte
tlačítka „Back“ (Zpět).
1
Během příjmu rádia/přehrávání
se dotkněte tlačítka „Source List“
(Seznam zdrojů) a potom tlačítka
2
Dotkněte se tlačítka „Sound“ (Zvuk)
a potom položky „Listening Position“
(Poslechové místo).
3
Dotykem vyberte možnost „Custom“
(Podle uživatele) a potom možnost
„Custom Tune“ (Uživatelské
nastavení).
Zobrazí se obrazovka pro nastavení.
Back
ATT
.
Top
Position Tune
100
100
100
100
100
(cm)
.
Dotkněte se tlačítka „Sound“ (Zvuk).
Zobrazí se nabídka nastavení zvuku.
Reset
OK
49
00GB+00COV-EUR.book Page 50 Friday, January 21, 2011 1:49 PM
Poznámka
Možnost pro uživatelské nastavení subwooferu
spolu s příslušnými tlačítky se zobrazí, pouze pokud
je položka „Rear/Sub Out“ (Výstup pro zadní
reproduktory/subwoofer) nastavena na „Sub“
(Subwoofer) (strana 57).
4
5
Dotykem tlačítek +/– u jednotlivých
reproduktorů nastavte vzdálenost
mezi poslechovým místem
a reproduktory.
Vzdálenost lze nastavit s krokem 2 cm
v rozsahu 0 až 400 cm.
Pro obnovení výchozího nastavení
se dotkněte tlačítka „Reset“.
Dotkněte se tlačítka „OK“.
Nastavení je dokončeno.
Pro návrat do předchozí obrazovky se dotkněte
tlačítka „Back“ (Zpět).
Použití zadních reproduktorů
jako subwooferu — Rear Bass
Enhancer
Funkce RBE (Rear Bass Enhancer) zdůrazňuje
basy použitím nastavení dolní propusti (strana
57) u zadních reproduktorů. Tato funkce
umožňuje zadním reproduktorům pracovat
jako dvojice subwooferů, pokud není skutečný
subwoofer připojen.
1
Během příjmu rádia/přehrávání
se dotkněte tlačítka „Source List“
(Seznam zdrojů) a potom tlačítka
2
Dotkněte se tlačítka „Sound“ (Zvuk).
Zobrazí se nabídka nastavení zvuku.
3
Dotkněte se tlačítek v/V
pro procházení nabídkou a potom
se dotkněte položky „RBE“.
Zobrazí se možnosti.
4
Dotkněte se možnosti „RBE1“,
„RBE2“ nebo „RBE3“.
Nastavení je dokončeno.
Poznámka
Nastavení bude uplatněno až po dotyku tlačítka „OK“.
Konfigurace reproduktorů
a nastavení hlasitosti
Vytvoření virtuálního středového
reproduktoru — CSO
Pro optimální poslech prostorového zvuku
se obvykle používá 5 reproduktorů (přední levý/
pravý, zadní levý/pravý, středový)
a 1 subwoofer. Funkce CSO (Center Speaker
Organizer) vám umožňuje vytvořit virtuální
středový reproduktor, přestože není skutečný
středový reproduktor připojen.
1
Během přehrávání disku/USB zařízení
se dotkněte tlačítka „Source List“
(Seznam zdrojů) a potom tlačítka
.
2
Dotkněte se tlačítka „Sound“ (Zvuk).
Zobrazí se nabídka nastavení zvuku.
3
Dotkněte se položky „CSO“.
Zobrazí se možnosti.
4
Dotkněte se možnosti „CSO1“,
„CSO2“ nebo „CSO3“.
Nastavení je dokončeno.
Pro návrat do předchozí obrazovky se dotkněte
tlačítka „Back“ (Zpět).
Poznámka
Funkce „CSO“ bude pracovat pouze při nastavení
položky „Multi Ch Output“ (Vícekanálový výstup)
na „Multi“ (Vícekanálový zvuk) (strana 59), protože je
účinná jen při přehrávání vícekanálových zdrojů.
50
.
Pro návrat do předchozí obrazovky se dotkněte
tlačítka „Back“ (Zpět).
Nastavení hlasitosti reproduktorů
Můžete nastavit úroveň hlasitosti jednotlivých
připojených reproduktorů.
Lze nastavit tyto reproduktory: „Front R“
(Pravý přední), „Front L“ (Levý přední),
„Surround L“ (Levý zadní), „Surround R“
(Pravý zadní) a „Subwoofer*“.
* Lze nastavit, pouze pokud je připojen subwoofer
a položka „Rear/Sub Out“ (Výstup pro zadní
reproduktory/subwoofer) je nastavena na „Sub“
(Subwoofer) (strana 57).
1
Pokud není vybrán žádný zdroj
signálu, dotkněte se tlačítka
„Source List“ (Seznam zdrojů)
a potom tlačítka
.
2
Dotkněte se tlačítka „Sound“ (Zvuk).
Zobrazí se nabídka nastavení zvuku.
3
Dotkněte se tlačítek v/V pro
procházení nabídkou a potom
se dotkněte položky „4.1ch Speaker
Level“ (Úroveň hlasitosti
4.1kanálového reproduktorového
systému).
00GB+00COV-EUR.book Page 51 Friday, January 21, 2011 1:49 PM
Zobrazí se obrazovka pro nastavení.
ATT
Back
Nastavení obrazovky pozadí
Můžete vybrat pozadí, nastavit typ vizualizace
a upravit jas obrazu pro obrazovku pozadí podle
vašich požadavků.
Top
4.1ch Speaker Level
Front L
Front R
Surround L
Surround R
1
Subwoofer
0
Reset
Poznámka
Možnost pro nastavení subwooferu spolu
s příslušnými tlačítky se zobrazí, pouze pokud
je položka „Rear/Sub Out“ (Výstup pro zadní
reproduktory/subwoofer) nastavena na „Sub“
(Subwoofer) (strana 57).
4
Dotykem vyberte reproduktor
a potom se dotkněte tlačítek +/–
pro nastavení úrovně.
Opakováním tohoto kroku nastavte hlasitost
všech reproduktorů.
Pro obnovení výchozího nastavení
se dotkněte tlačítka „Reset“.
Pro návrat do předchozí obrazovky se dotkněte
tlačítka „Back“ (Zpět).
Nastavení monitoru
Kalibrace dotykového panelu
Kalibrace dotykového panelu je nutná v případě,
že místu dotyku neodpovídá správná položka.
1
Dotkněte se tlačítka „Source List“
(Seznam zdrojů) a potom tlačítka
2
Dotkněte se tlačítka „General“
(Obecná nastavení).
Zobrazí se nabídka obecných nastavení.
3
Dotkněte se tlačítek v/V pro
procházení nabídkou a potom
se dotkněte položky „Touch Panel
Adjust“ (Nastavení dotykového
panelu).
Zobrazí se obrazovka pro nastavení.
4
Postupně se dotkněte
zobrazených cílů.
Kalibrace je dokončena.
.
Dotkněte se tlačítka „Source List“
(Seznam zdrojů) a potom tlačítka
.
2
Dotkněte se tlačítka „Screen“
(Obrazovka).
Zobrazí se nabídka nastavení obrazovky.
3
Dotkněte se položky „Screen Select“
(Výběr obrazovky).
Zobrazí se možnosti.
4
Vyberte požadované pozadí.
Dotkněte se tlačítka „Screen Theme“
(Pozadí obrazovky) a potom vyberte
požadovaný typ.
5
Vyberte typ vizualizace.
Dotkněte se tlačítka „Visualizer“
(Vizualizace) a potom vyberte
požadovaný typ.
6
Vyberte jas obrazu.
Dotkněte se tlačítka „Day/Night mode“
(Denní/noční režim) a potom některé
z následujících možností:
„Auto“ (Automaticky): automatická
změna jasu při zapnutí světel. (K dispozici
pouze v případě, že je připojen ovládací kabel
osvětlení.)
„Always Day“ (Vždy den): nastavení
jasu vhodného pro denní používání.
„Always Night“ (Vždy noc): nastavení
jasu vhodného pro noční používání.
Pro návrat do předchozí obrazovky se dotkněte
tlačítka „Back“ (Zpět).
Pro zrušení kalibrace se dotkněte tlačítka
„Cancel“ (Zrušit).
51
00GB+00COV-EUR.book Page 52 Friday, January 21, 2011 1:49 PM
Zobrazí se obrazovka pro nastavení.
Úprava obrazu — Picture EQ
(Obrazový ekvalizér)
Back
ATT
Top
Picture EQ : Custom Tune
Obraz můžete upravit tak, aby odpovídal úrovni
osvětlení v interiéru vozidla.
Možnosti jsou uvedeny níže.
„Dynamic“ (Dynamický): živý obraz
s jasnými a čistými barvami.
„Standard“ (Standardní): standardní obraz.
„Theater“ (Kino): zvýšení jasu monitoru;
vhodné pro sledování filmů s množstvím
tmavých scén.
„Sepia“ (Sépiový odstín): použití sépiového
odstínu v obrazu.
„Custom 1“, „Custom 2“ (Podle uživatele):
nastavení, která může uživatel upravovat (strana
52).
Warm
Normal
Cool
Color Tone
Brightness
0
Color
0
4
Dotkněte se tlačítka „Warm“ (Teplý),
„Normal“ (Normální) nebo „Cool“
(Studený) u položky „Color Tone“
(Barevný odstín).
5
Dotykem tlačítek +/– u položek
„Brightness“ (Jas) a „Color“ (Barva)
upravte jejich úroveň.
1
Během přehrávání video souboru/
obrazového souboru se dotkněte
tlačítka „Source List“ (Seznam zdrojů)
a potom tlačítka
.
2
Dotkněte se tlačítka „Screen“
(Obrazovka).
Zobrazí se nabídka nastavení obrazovky.
3
Dotkněte se položky „Picture EQ“
(Obrazový ekvalizér).
Zobrazí se možnosti.
Můžete změnit poměr stran obrazu.
Možnosti jsou uvedeny níže.
Dotykem vyberte požadovanou
možnost.
„Normal“ (Normální obraz): Obraz
s poměrem stran 4:3 (normální obraz).
4
Pro návrat do předchozí obrazovky se dotkněte
tlačítka „Back“ (Zpět).
Poznámka
Kvalitu obrazu zadní kamery nelze nastavit.
Výběr poměru stran obrazu
Pro návrat do předchozí obrazovky se dotkněte
tlačítka „Back“ (Zpět).
Poznámka
Toto nastavení je dostupné, pouze pokud je použita
parkovací brzda.
Uživatelské nastavení obrazu
Možnosti „Custom 1“ a „Custom 2“
(Podle uživatele) funkce Picture EQ (Obrazový
ekvalizér) vám umožňují provést vaše vlastní
nastavení obrazu úpravou odstínů obrazu.
52
1
Během přehrávání video souboru/
obrazového souboru se dotkněte
tlačítka „Source List“ (Seznam zdrojů)
a potom tlačítka
.
2
Dotkněte se tlačítka „Screen“
(Obrazovka) a potom položky
„Picture EQ“ (Obrazový ekvalizér).
3
Dotykem vyberte možnost „Custom 1“
nebo „Custom 2“ (Podle uživatele)
a potom možnost „Custom Tune“
(Uživatelské nastavení).
„Wide“ (Rozšířený obraz): Obraz s
poměrem stran 4:3 zvětšený k levému
a pravému okraji obrazovky a s
odřezanými horními a dolními
přečnívajícími částmi tak, aby byla
zaplněna celá obrazovka.
„Full“ (Úplný obraz):
Obraz s poměrem stran 16:9.
„Zoom“ (Zvětšený obraz):
Obraz s poměrem stran 4:3 zvětšený
k levému a pravému okraji obrazovky.
1
Během přehrávání video souboru/
obrazového souboru se dotkněte
tlačítka „Source List“ (Seznam zdrojů)
a potom tlačítka
.
2
Dotkněte se tlačítka „Screen“
(Obrazovka).
Zobrazí se nabídka nastavení obrazovky.
00GB+00COV-EUR.book Page 53 Friday, January 21, 2011 1:49 PM
3
Dotkněte se položky „Aspect“
(Poměr stran obrazu).
Zobrazí se možnosti.
2
4
Dotykem vyberte požadovanou
možnost.
Dotkněte se tlačítka „Screen“
(Obrazovka).
Zobrazí se položky pro nastavení obrazovky.
Back
Pro návrat do předchozí obrazovky se dotkněte
tlačítka „Back“ (Zpět).
Poznámky
• Toto nastavení je dostupné, pouze pokud je použita
parkovací brzda.
• Poměr stran obrazu zadní kamery nelze změnit.
Nastavení
• „General“ (Obecná nastavení): obecná
nastavení (strana 54)
• „Sound“ (Zvuk): nastavení zvuku (strana 56)
• „Screen“ (Obrazovka): nastavení
obrazovky (strana 58)
• „Visual“ (Nastavení přehrávání):
nastavení přehrávání DVD a ostatní nastavení
(strana 59)
Top
Picture EQ
Dynamic
Aspect
Full
Clock
OFF / ON
Demo
General
3
Nabídka nastavení obsahuje následující
kategorie:
ATT
Screen Select
1/1
OFF / ON
Sound
Screen
Visual
Dotykem položky „Demo“
(Ukázkový režim) nastavte možnost
„ON“ (Zapnuto) nebo „OFF“
(Vypnuto).
Nastavení je dokončeno.
Pro procházení možností (v případě potřeby)
se dotkněte tlačítek v/V.
Pro návrat do předchozí obrazovky se dotkněte
tlačítka „Back“ (Zpět).
Základní postup pro provedení
nastavení
Položky v nabídce můžete nastavit níže
uvedeným způsobem.
Například nastavení ukázkového režimu:
1
Pokud není vybrán žádný zdroj
signálu, dotkněte se tlačítka
„Source List“ (Seznam zdrojů)
a potom tlačítka
.
(Pouze pro XAV-62BT: V hlavní nabídce
se dotkněte tlačítka
.)
Zobrazí se nabídka nastavení.
Back
ATT
Security Control
Top
Locked
Clock Adjust
Auto OFF
No
CT
OFF / ON
Output Color System
General
Sound
1/4
NTSC / PAL
Screen
Visual
53
00GB+00COV-EUR.book Page 54 Friday, January 21, 2011 1:49 PM
Obecná nastavení
Dotkněte se tlačítka
c „General“ (Obecná nastavení) c požadovaná položka c požadovaná
možnost. Podrobné informace o tomto postupu - viz „Základní postup pro provedení nastavení“ na
straně 53.
Podrobné informace najdete na uvedených stranách. „z“ indikuje výchozí nastavení.
Možnost
Účel
Security Control (Bezpečnostní
funkce) (strana 62)
Položka
–
–
Clock Adjust (Nastavení hodin)
(strana 62)
–
–
Auto OFF (Automatické vypnutí) No (Ne) (z)
Automatické úplné odpojení od
napájení po uplynutí požadované
doby, pokud není vybrán žádný zdroj 30 sec, 30 min,
signálu.
60 min
Pro deaktivaci funkce
automatického vypnutí.
CT (Časový signál) (strana 19, 20)
ON (Zapnuto)
Pro aktivaci funkce CT
(Časový signál).
OFF (Vypnuto)
(z)
Pro deaktivaci funkce CT
(Časový signál).
Output Color System (Výstupní
barevný systém)
Změna barevného systému podle
připojeného monitoru.
(Systém SECAM není podporován.)
PAL (z)
Pro nastavení systému PAL.
NTSC
Pro nastavení systému NTSC.
Dimmer (Snížení jasu displeje)
Změna jasu displeje.
Auto
(Automaticky)
(z)
Pro automatické snížení jasu
displeje při zapnutí světel.
(K dispozici pouze v případě,
že je připojen ovládací kabel
osvětlení.)
ON (Zapnuto)
Pro snížení jasu displeje.
Dimmer Level (Úroveň snížení
jasu displeje)
Nastavení úrovně jasu, pokud je
aktivováno snížení jasu displeje.
(–5 ~ +5)
z: 0
Pro výběr úrovně.
Touch Panel Adjust (Nastavení
dotykového panelu) (strana 51)
–
–
Beep (Zvukový signál)
ON (Zapnuto) (z) Pro aktivaci zvukového signálu
při provedení operace.
Libovolný stav
Libovolný stav
Libovolný stav
Libovolný stav
Není vybrán žádný
zdroj signálu
Libovolný stav
Libovolný stav
OFF (Vypnuto)
Pro deaktivaci zvukového signálu
při provedení operace.
Language (Jazyk)
English (z),
Espańol,
Русский
Pro výběr jazyka displeje.
Key Illumination (Osvětlení
tlačítek)
ON (Zapnuto) (z) Pro zapnutí osvětlení tlačítek.
OFF (Vypnuto)
54
Pro výběr požadované doby.
Stav přístroje
Pro vypnutí osvětlení tlačítek.
Libovolný stav
Libovolný stav
Není vybrán žádný
zdroj signálu
Libovolný stav
00GB+00COV-EUR.book Page 55 Friday, January 21, 2011 1:49 PM
Položka
Rotary Commander (Joystick)
Změna směru ovládání joysticku.
Možnost
Účel
Default (Výchozí
nastavení) (z)
Pro použití v poloze nastavené
z výroby.
Reverse (Opačný Pro použití na pravé straně
směr)
sloupku řízení.
Front AUX Input (Přední vstup
AUX) (strana 62)
Nastavení možnosti rozpoznání
vstupních signálů z audio zařízení
připojeného do předního konektoru
AUX (Externí zařízení).
Rear AUX Input (Zadní vstup
AUX) (strana 62)
Nastavení typu zařízení připojeného
do zadních konektorů AUX (Externí
zařízení), aby bylo možno
odpovídajícím způsobem přepnout
obrazovku pozadí.
Audio (zvuk) (z)
Pro aktivaci vstupu AUX
(Externí zařízení).
OFF (Vypnuto)
Pro deaktivaci vstupu AUX
(Externí zařízení).
Libovolný stav
Není vybrán žádný
zdroj signálu
Video (Obraz) (z) Pro zobrazení obrazu z
připojeného zařízení.
Audio (Zvuk)
Pro zobrazení obrazovky pozadí
tohoto přístroje.
OFF (Vypnuto)
Pro deaktivaci vstupu AUX
(Externí zařízení).
Through
(Průchod
signálu)
Pro zobrazení obrazovky příjmu
žádného signálu.
Blank (Vypnutí
obrazu) (z)
Pro zobrazení obrazovky
přehrávání hudby s upozorněním,
že není přijímán žádný signál.
Camera Input (Vstup kamery)
Aktivace video vstupu z připojené
zadní kamery.
OFF (Vypnuto)
Pro deaktivaci tohoto vstupu.
Rear View Camera Setting
(Nastavení zadní kamery)
(strana 63)
–
No Signal (Žádný signál)
Automatická změna obrazovky,
pokud není rozpoznán žádný externí
video signál.
Stav přístroje
ON (Zapnuto) (z) Pro zobrazení obrazu ze zadní
kamery při rozsvícení světel
zpátečky (nebo při zařazení
zpátečky).
–
Není vybrán žádný
zdroj signálu
Není vybrán žádný
zdroj signálu
Libovolný stav
Libovolný stav
55
00GB+00COV-EUR.book Page 56 Friday, January 21, 2011 1:49 PM
Nastavení zvuku
Dotkněte se tlačítka
c „Sound“ (Zvuk) c požadovaná položka c požadovaná možnost.
Podrobné informace o tomto postupu - viz „Základní postup pro provedení nastavení“ na straně 53.
Podrobné informace najdete na uvedených stranách. „z“ indikuje výchozí nastavení.
Položka
EQ7 (strana 48)
Možnost
Účel
OFF (Vypnuto)
(z)
Pro zrušení ekvalizační křivky.
Xplod, Vocal,
Edge, Cruise,
Space, Gravity,
Custom (Podle
uživatele)
Pro výběr ekvalizační křivky;
úpravu ekvalizační křivky.
Balance/Fader (Vyvážení levého- Balance
(Vyvážení
pravého kanálu/předníchlevého-pravého
zadních kanálů) (strana 48)
kanálu):
(-15 ~ +15)
Fader (Vyvážení
předníchzadních kanálů):
(-15 ~ +15)
z: 0
Listening Position (Poslechové
místo) (strana 49)
Nastavení poslechového místa
a polohy subwooferu.
56
Během příjmu rádia/
přehrávání
Pro nastavení úrovně.
Během příjmu rádia/
přehrávání
Subwoofer:
(-6 ~ +6)
z: 0
Pro nastavení úrovně hlasitosti
subwooferu. (K dispozici pouze
při nastavení položky
„Subwoofer“ na „ON“
(Zapnuto).)
OFF (Vypnuto)
(z)
Pokud nechcete nastavit
poslechové místo.
Front L (Vpředu
vlevo)
Pro nastavení dopředu doleva.
Front R (Vpředu
vpravo)
Pro nastavení dopředu doprava.
Front (Vpředu)
Pro nastavení dopředu
doprostřed.
All (Všude)
Pro nastavení do středu vašeho
vozidla.
Custom (Podle
uživatele)
Pro přesné určení poslechového
místa (strana 49).
Subwoofer:
Near (Blízko),
Normal
(Normálně) (z),
Far (Daleko)
Pro výběr polohy subwooferu.
(K dispozici pouze při nastavení
položky „Rear/Sub Out“
(Výstup pro zadní reproduktory/
subwoofer) na „Sub“
(Subwoofer) (strana 57)
a poslechového místa na „Front
L“ (Vpředu vlevo), „Front R“
(Vpředu vpravo), „Front“
(Vpředu) nebo „All“ (Všude).)
CSO (Center Speaker Organizer) OFF (Vypnuto)
(strana 50)
(z), CSO1,
Nastavení režimu virtuálního
CSO2, CSO3
středového reproduktoru.
Stav přístroje
Pro výběr režimu.
Během příjmu rádia/
přehrávání
Během přehrávání
disku/USB zařízení
00GB+00COV-EUR.book Page 57 Friday, January 21, 2011 1:49 PM
Položka
Možnost
Účel
Rear (Zadní
reproduktory)
Pro výstup audio signálů
do zadních reproduktorů
(zesilovače).
Sub (Zesilovač)
(z)
Pro výstup audio signálů
do subwooferu.
RBE (Rear Bass Enhancer)
(strana 50)
Použití zadních reproduktorů
jako subwooferu.
OFF (Vypnuto)
(z), RBE1,
RBE2, RBE3
Pro výběr režimu.
Crossover Filter (Dělicí filtr)
Pro výběr dělicí frekvence předních/
zadních reproduktorů (HPF)
a subwooferu (LPF).
LPF (Dolní
propust): 50 Hz,
60 Hz, 80 Hz,
100 Hz (z),
120 Hz
Pro výběr dělicí frekvence.
(K dispozici pouze při nastavení
položky „Subwoofer“ na „ON“
(Zapnuto).)
HPF (Horní
propust): OFF
(Vypnuto) (z)
Vyberte, pokud se nemá
frekvence ořezávat.
HPF (Horní
propust): 50 Hz,
60 Hz, 80 Hz,
100 Hz, 120 Hz
Pro výběr dělicí frekvence.
Subwoofer
Phase (Fáze
subwooferu):
Normal
(Normální) (z),
Reverse
(Opačná)
Pro výběr fáze subwooferu.
(K dispozici pouze při nastavení
položky „Subwoofer“ na „ON“
(Zapnuto).)
–
–
Rear/Sub Out (Výstup pro zadní
reproduktory/subwoofer)
Přepínání audio výstupu
mezi zadními reproduktory
a subwooferem.
4.1ch Speaker Level (Úroveň
hlasitosti 4.1kanálového
reproduktorového systému)
(strana 50)
Stav přístroje
Není vybrán žádný
zdroj signálu
Během příjmu rádia/
přehrávání
Během příjmu rádia/
přehrávání
Není vybrán žádný
zdroj signálu
57
00GB+00COV-EUR.book Page 58 Friday, January 21, 2011 1:49 PM
Nastavení obrazovky
Dotkněte se tlačítka
c „Screen“ (Obrazovka) c požadovaná položka c požadovaná možnost.
Podrobné informace o tomto postupu - viz „Základní postup pro provedení nastavení“ na straně 53.
Podrobné informace najdete na uvedených stranách. „z“ indikuje výchozí nastavení.
Položka
Možnost
Screen Select (Výběr obrazovky) –
(strana 51)
Účel
–
Pro výběr kvality obrazu.
Picture EQ (Obrazový ekvalizér)* Dynamic
(strana 52)
(Dynamický) (z),
Standard
(Standardní),
Theater (Kino),
Sepia (Sépiový
odstín)
Custom 1,
Custom 2 (Podle
uživatele)
Aspect (Poměr stran obrazu)*
(strana 52)
ON (Zapnuto) (z) Pro zobrazení hodin.
Clock (Hodiny)
Pro zobrazení/skrytí hodin v pravém
dolním rohu displeje.
OFF (Vypnuto)
Demo (Ukázkový režim)
ON (Zapnuto) (z) Pro aktivaci ukázkového režimu.
Pro skrytí hodin.
Pro deaktivaci ukázkového
režimu.
* Toto nastavení je dostupné, pouze pokud je použita parkovací brzda.
58
Libovolný stav
Během přehrávání
video souboru/
obrazového souboru
Pro nastavení kvality obrazu.
Full (Úplný
Pro výběr poměru stran obrazu.
obraz) (z),
Normal
(Normální obraz),
Wide (Rozšířený
obraz),
Zoom (Zvětšený
obraz)
OFF (Vypnuto)
Stav přístroje
Během přehrávání
video souboru/
obrazového souboru
Libovolný stav
Není vybrán žádný
zdroj signálu
00GB+00COV-EUR.book Page 59 Friday, January 21, 2011 1:49 PM
Nastavení přehrávání DVD a ostatní nastavení
Dotkněte se tlačítka
c „Visual“ (Nastavení přehrávání) c požadovaná položka c požadovaná
možnost. Podrobné informace o tomto postupu - viz „Základní postup pro provedení nastavení“ na
straně 53.
Podrobné informace najdete na uvedených stranách. „z“ indikuje výchozí nastavení.
Možnost
Účel
Stav přístroje
DVD Menu Language
(Jazyk nabídky disku DVD)
Položka
–
Pro změnu jazyka nabídky disku.
Není vybrán žádný
zdroj signálu
DVD Audio Language
(Jazyk zvukového doprovodu
na disku DVD)
–
Pro změnu jazyka zvukového
doprovodu.
DVD Subtitle Language
(Jazyk titulků na disku DVD)
–
Pro změnu jazyka titulků
zaznamenaných na disku.
Audio DRC (Řízení dynamického
rozsahu zvuku)
Poslech čistého zvuku při nízké
hlasitosti. Pouze pro disky DVD*
podporující funkci Audio DRC
(Dynamic Range Control).
Standard
(Standardní) (z)
Pro výběr standardního
nastavení.
Wide (Široký
rozsah)
Pro navození pocitu, že jste
na živém vystoupení.
Multi
(Vícekanálový
zvuk) (z)
Pro výstup 4.1 kanálů.
Stereo (Stereo
zvuk)
Pro sloučení do 2 kanálů.
DVD Parental Control
(Rodičovský zámek pro DVD)
(strana 24)
–
Pro uzamknutí/odemknutí disku.
DVD Parental Rating (Úroveň
omezení pro DVD) (strana 25)
–
Pro nastavení úrovně omezení
podle vybrané oblasti.
Není vybrán žádný
zdroj signálu
DVD Parental Area (Oblast pro
rodičovský zámek pro DVD)
(strana 25)
–
Pro nastavení standardu omezení
podle oblasti.
Není vybrán žádný
zdroj signálu
Není vybrán žádný
zdroj signálu
Není vybrán žádný
zdroj signálu
Není vybrán žádný
zdroj signálu
* Kromě disků DVD-R/DVD-R DL/
DVD-RW v režimu VR.
Multi Ch Output
(Vícekanálový výstup)
Přepínání způsobu výstupu
vícekanálových zdrojů signálu.
DVD Playlist Play (Přehrávání
Original
seznamu titulů na DVD)
(Originální) (z)
(Pouze pro disky DVD-R/DVD-R DL/
DVD-RW v režimu VR)
Playlist (Seznam
titulů)
DVD Direct Search (Přímé
vyhledávání na disku DVD)
(strana 26)
Nastavení vyhledávané položky
na disku DVD.
Pro přehrávání originálně
zaznamenaných titulů.
Pro přehrávání editovaného
seznamu titulů.
Chapter
(Kapitola) (z)
Pro vyhledání kapitoly.
Title (Titul)
Pro vyhledání titulu.
Není vybrán žádný
zdroj signálu
Není vybrán žádný
zdroj signálu
Není vybrán žádný
zdroj signálu
Libovolný stav
59
00GB+00COV-EUR.book Page 60 Friday, January 21, 2011 1:49 PM
Položka
Monitor Type (Typ monitoru)
Výběr formátu obrazu vhodného
pro připojený monitor.
(Formát obrazu tohoto přístroje
se rovněž změní.)
V závislosti na disku může být místo
možnosti „4:3 Pan Scan“
automaticky vybrána možnost
„4:3 Letter Box“ a naopak.
Možnost
Účel
16:9 (z)
Pro zobrazení širokoúhlého
obrazu.
Tato možnost je vhodná,
pokud připojujete přístroj
k širokoúhlému monitoru
nebo monitoru s funkcí
širokoúhlého režimu.
4:3 Letter Box
Pro zobrazení širokoúhlého
obrazu s pruhy v horní
a dolní části obrazovky.
Tato možnost je vhodná,
pokud připojujete přístroj
k monitoru s obrazovkou 4:3.
4:3 Pan Scan
6 sec, 15 sec (z), Pro výběr doby přehrávání
30 sec
pro funkci ZAPPIN.
ZAPPIN Tone (Zvukový signál
funkce ZAPPIN) (strana 34)
ON (Zapnuto) (z) Pro aktivaci zvukového signálu
při změně přehrávaného úseku.
Multi Disc Resume (Obnovení
přehrávání pro více disků)
Pro deaktivaci zvukového
signálu.
OFF (Vypnuto)
60
Nastavení pro obnovení
přehrávání se do paměti nebudou
ukládat.
Obnovení přehrávání je
k dispozici pouze pro aktuální
disk v přístroji.
ON (Zapnuto) (z) Pro uložení nastavení pro
obnovení přehrávání do paměti
u souborů Xvid/MPEG-4 na USB
zařízení.
OFF (Vypnuto)
JPEG Slide Show (Interval
prezentace)
Během přehrávání
hudby
Během přehrávání
hudby
ON (Zapnuto) (z) Pro uložení nastavení pro
obnovení přehrávání do paměti
až u 5 video* disků.
* Pouze disky DVD VIDEO/
VCD/Xvid/MPEG-4.
USB Resume (Obnovení
přehrávání z USB zařízení)
Není vybrán žádný
zdroj signálu
Pro zobrazení širokoúhlého
obrazu přes celou obrazovku
a automatické odřezání částí,
které se nevejdou na obrazovku.
ZAPPIN Time (Doba přehrávání
pro funkci ZAPPIN) (strana 34)
OFF (Vypnuto)
Stav přístroje
Nastavení pro obnovení
přehrávání se do paměti nebudou
ukládat.
5 sec (z), 20 sec, Pro výběr intervalu prezentace.
60 sec, Fixed
(Neměnný)
Není vybrán žádný
zdroj signálu
Není vybrán žádný
zdroj signálu
Není vybrán žádný
zdroj signálu
00GB+00COV-EUR.book Page 61 Friday, January 21, 2011 1:49 PM
Položka
Video CD PBC (strana 23)
Možnost
Účel
ON (Zapnuto) (z) Pro přehrávání disku VCD
s funkcí PBC.
OFF (Vypnuto)
Pro přehrávání disku VCD
bez funkce PBC.
Stav přístroje
Není vybrán žádný
zdroj signálu
Poznámka
Pokud se používá rodičovský zámek, nebude funkce obnovení přehrávání pracovat. V takovém případě
se po vložení disku spustí přehrávání od začátku disku.
61
00GB+00COV-EUR.book Page 62 Friday, January 21, 2011 1:49 PM
Nastavení bezpečnostního kódu
Tento přístroj disponuje bezpečnostní funkcí,
jejímž účelem je odradit zloděje.
Jako bezpečnostní kód zadejte čtyřciferné číslo.
Jestliže je bezpečnostní funkce aktivována,
musíte pro zapnutí přístroje po jeho instalaci
do jiného vozidla nebo po nabíjení akumulátoru
zadat bezpečnostní kód.
Aktivace bezpečnostní funkce
1
2
Dotkněte se tlačítka „Source List“
(Seznam zdrojů) a potom tlačítka
Zobrazí se nabídka obecných nastavení.
Pokud ne, dotkněte se tlačítka „General“
(Obecná nastavení).
Dotykem číselných tlačítek zadejte
váš bezpečnostní kód a dotkněte
se tlačítka „OK“.
4
Dotykem číselných tlačítek znovu
zadejte váš bezpečnostní kód
pro potvrzení a dotkněte
se tlačítka „OK“.
Nastavení je dokončeno.
Dotkněte se položky „Clock Adjust“
(Nastavení hodin).
Zobrazí se obrazovka pro nastavení.
3
Nastavte hodiny a minuty.
Například pro nastavení času 8:30 se dotkněte
tlačítek „0830“.
4
Dotkněte se tlačítka „OK“.
Nastavení je dokončeno.
Pro vymazání zadaného čísla se dotkněte tlačítka
„Clear“ (Vymazat).
Pro návrat do předchozí obrazovky se dotkněte
tlačítka „Back“ (Zpět).
.
Používání volitelných zařízení
Externí audio/
video zařízení
Dotkněte se položky „Security
Control“ (Bezpečnostní funkce).
Zobrazí se obrazovka pro nastavení
bezpečnostního kódu.
3
2
Do předního konektoru AUX (Externí zařízení)
a zadních konektorů AUX (Externí zařízení)
na přístroji lze připojit až 2 volitelná zařízení,
jako například přenosný multimediální
přehrávač, herní konzolu atd. (Přední konektor
AUX (Externí zařízení) je určen pouze pro
audio zařízení.)
Výběr externího zařízení
Pro vymazání zadaného čísla se dotkněte
tlačítka „Clear“ (Vymazat).
Pro návrat do předchozí obrazovky se dotkněte
tlačítka „Back“ (Zpět).
1
Po zapnutí přístroje po jeho instalaci do jiného
vozidla nebo po nabíjení akumulátoru se zobrazí
výzva k zadání čtyřciferného kódu. Dotykem
číselných tlačítek zadejte váš bezpečnostní kód.
Dotkněte se tlačítka „Source List“
(Seznam zdrojů) a potom tlačítka
„AUX“.
Zobrazí se obrazovka přehrávání z externího
zařízení.
Source List
ATT
TA
AF
Top
Deaktivace bezpečnostní funkce
1 Proveďte výše uvedené kroky 1 až 2.
Zobrazí se obrazovka pro zrušení bezpečnostní
funkce.
2 Dotykem číselných tlačítek zadejte
váš bezpečnostní kód.
Zobrazí se nápis „Unlocked“ (Odemknuto)
a bezpečnostní funkce bude zrušena.
Nastavení hodin
Čas se zobrazuje ve formátu 24 hodin.
1
62
Dotkněte se tlačítka „Source List“
(Seznam zdrojů) a potom tlačítka
Zobrazí se nabídka obecných nastavení.
Pokud ne, dotkněte se tlačítka „General“
(Obecná nastavení).
.
Front AUX
Rear AUX
Level 0
2
Dotykem tlačítka „Front AUX“
(Přední vstup AUX) nebo „Rear AUX“
(Zadní vstup AUX) vyberte zařízení.
Ovládání se provádí prostřednictvím
samotného přenosného zařízení.
00GB+00COV-EUR.book Page 63 Friday, January 21, 2011 1:49 PM
Nastavení úrovně hlasitosti
Před spuštěním přehrávání zajistěte,
aby byla nastavena hlasitost jednotlivých
připojených zařízení.
Hlasitost je stejná pro oba konektory
„Front AUX“ (Přední vstup AUX) i „Rear AUX“
(Zadní vstup AUX).
Zadní kamera
Po připojení volitelné zadní kamery
do konektoru CAMERA IN (Vstup kamery)
můžete zobrazit obraz ze zadní kamery.
1
2
Snižte hlasitost na tomto přístroji.
Obraz ze zadní kamery se zobrazí při rozsvícení
světel zpátečky (nebo při zařazení zpátečky).
Dotkněte se tlačítka „Source List“
(Seznam zdrojů) a potom tlačítka
„AUX“.
Zobrazí se obrazovka přehrávání z externího
zařízení.
Poznámky
• Z bezpečnostních důvodů pečlivě sledujte
při couvání vozidla své okolí.
Nespoléhejte se pouze na zadní kameru.
• Obraz ze zadní kamery se nezobrazuje na zadním
monitoru.
3
Spusťte přehrávání na přenosném
zařízení se střední úrovní hlasitosti.
4
Nastavte na tomto přístroji obvyklou
hlasitost poslechu.
Rada
I pokud je připojena zadní kamera, můžete vstup
kamery deaktivovat a nastavit tak, aby nebyl obraz
ze zadní kamery zobrazen (strana 55).
5
Opakovaným dotykem tlačítek –/+
u položky „Level“ (Úroveň) upravte
úroveň.
Úroveň lze upravit v jednotlivých krocích
od -8 do +18.
Nastavení typu zařízení
Nastavením typu (video nebo audio)
jednotlivých připojených zařízení můžete
odpovídajícím způsobem přepnout obrazovku
pozadí.
1
2
3
Pokud není vybrán žádný zdroj
signálu, dotkněte se tlačítka
„Source List“ (Seznam zdrojů)
a potom tlačítka
.
Zobrazí se nabídka obecných nastavení.
Pokud ne, dotkněte se tlačítka „General“
(Obecná nastavení).
Dotkněte se tlačítek v/V pro
procházení nabídkou a potom se
dotkněte položky „Front AUX Input“
(Přední vstup AUX) nebo „Rear AUX
Input“ (Zadní vstup AUX).
Nastavení zadní kamery
Na obrazu ze zadní kamery můžete zobrazit
nastavitelné položky, které vám usnadní
používání zadní kamery.
Toto nastavení je dostupné, pouze pokud:
– je položka „Camera Input“ (Vstup kamery)
nastavena na „ON“ (Zapnuto) (strana 55),
– je použita parkovací brzda.
1
2
Dotkněte se tlačítka „Source List“
(Seznam zdrojů) a potom tlačítka
Zobrazí se nabídka obecných nastavení.
Pokud ne, dotkněte se tlačítka „General“
(Obecná nastavení).
.
Dotkněte se tlačítek v/V pro
procházení nabídkou a potom se
dotkněte položky „Rear View Camera
Setting“ (Nastavení zadní kamery).
Zobrazí se nastavitelné položky.
Marker
Back
Mirror
1
Dotykem vyberte možnost „Audio“
(Zvuk) nebo „Video“ (Obraz).
Možnost „Audio“ (Zvuk) je dostupná pro
položku „Front AUX Input“ (Přední vstup
AUX) i „Rear AUX Input“ (Zadní vstup
AUX), ale možnost „Video“ (Obraz) je
dostupná pouze pro položku „Rear AUX
Input“ (Zadní vstup AUX).
Nastavení je dokončeno.
Pro deaktivaci vstupu AUX (Externí zařízení)
vyberte možnost „OFF“ (Vypnuto).
Pro návrat do předchozí obrazovky se dotkněte
tlačítka „Back“ (Zpět).
2
3
Turn off engine but keep the key in the “IGN” position.
Line Edit
Zobrazení vodicích čar
Dotkněte se tlačítka „Marker“ (Vodicí čáry).
Pro skrytí vodicích čar se znovu dotkněte tlačítka
„Marker“ (Vodicí čáry).
63
00GB+00COV-EUR.book Page 64 Friday, January 21, 2011 1:49 PM
Obrácení obrazu
Dotkněte se tlačítka „Mirror“ (Zrcadlový obraz).
Zobrazí se zrcadlově obrácený obraz.
Úprava čar
1 Dotkněte se tlačítka „Line Edit“ (Úprava čar).
Back
1 Edit
3 Edit
Turn off engine but keep the key in the “IGN” position.
Bezpečnostní upozornění
• Pokud jste zaparkovali vozidlo na přímém slunci,
nechejte přístroj nejdříve vychladnout.
• Automatická (motorová) anténa se vysune
automaticky.
Kondenzace vlhkosti
1
2 Edit
Doplňující informace
Pokud uvnitř přístroje zkondenzuje vlhkost, vyjměte
disk a počkejte asi jednu hodinu, aby přístroj vyschl.
V opačném případě nebude přístroj pracovat
správně.
2
3
Reset
2 Vyberte čáru, kterou chcete upravit.
Dotkněte se tlačítka „1 Edit“, „2 Edit“
nebo „3 Edit“ podle čáry, kterou chcete
upravit.
3 Proveďte úpravu čáry.
Pro zvětšení délky se dotkněte tlačítka B b.
Pro zmenšení délky se dotkněte tlačítka bB.
Pro nastavení polohy se dotkněte tlačítka
V nebo v.
Pro obnovení výchozího nastavení se dotkněte
tlačítka „Reset“.
Zachování vysoké kvality zvuku
Chraňte přístroj a disky před kapalinami.
Poznámky k LCD panelu
• Chraňte LCD panel před působením
vlhkosti a kapalin. Mohlo by dojít
k poruše funkce.
Pro návrat do předchozí obrazovky se dotkněte
tlačítka „Back“ (Zpět).
64
• Netlačte na LCD panel, aby nedošlo ke zkreslení
obrazu nebo poruše (tj. obraz se může začít
zobrazovat nejasně nebo může dojít k poškození
LCD panelu).
• Nedotýkejte se LCD panelu jinak než prsty,
protože by mohlo dojít k poškození nebo prasknutí
LCD panelu.
• LCD panel čistěte pomocí suchého měkkého
hadříku. Nepoužívejte rozpouštědla, jako
například benzín, ředidla, běžně dostupné čisticí
prostředky nebo antistatické spreje.
• Nepoužívejte tento přístroj mimo teplotní rozsah
5 °C – 45 °C.
• Pokud vozidlo zaparkujete na místě s nízkou nebo
vysokou teplotou, nemusí se zobrazovat jasný
obraz. Monitor však není poškozený. Po obnovení
normální teploty ve vozidle bude obraz opět jasný.
• Na LCD panelu se může objevit několik
neměnných bodů modré, červené nebo zelené
barvy. Tyto body se nazývají „světlé body“
a mohou se vyskytnout u jakéhokoliv LCD
panelu. LCD panel je vyroben vysoce přesnou
technologií a má 99,99 % segmentů ve funkčním
stavu. Je ale možné, že malé procento
(standardně 0,01 %) segmentů nebude svítit
správně. To však v žádném případě nebrání
správnému zobrazení obrazu.
00GB+00COV-EUR.book Page 65 Friday, January 21, 2011 1:49 PM
Poznámky k diskům
• Neponechávejte disky na přímém slunečním
světle, v blízkosti zdrojů tepla (jako jsou například
výstupy horkého vzduchu) ani ve vozidle
zaparkovaném na přímém slunci.
• Před přehráváním otřete disk
čisticím hadříkem směrem od
středu k okraji. Nepoužívejte
rozpouštědla, jako je benzín,
ředidlo nebo běžně dostupné
čisticí prostředky.
• Tento přístroj je určen pro
přehrávání disků, které jsou
v souladu s normou Compact
Disc (CD). Duální disky a některé hudební disky
zakódované prostřednictvím technologií na
ochranu autorských práv neodpovídají normě
Compact Disc (CD), a proto je nemusí být možné
na tomto přístroji přehrávat.
• Disky, které NELZE přehrávat
– disky s nalepenými štítky, samolepkami,
lepicí páskou nebo papírem. Při přehrávání
takového disku může dojít k poškození přístroje
nebo zničení disku,
– disky nestandardního tvaru (například srdce,
čtverec nebo hvězda). V takovém případě
může dojít k poškození přístroje,
– 8cm disky.
Poznámka k funkcím přehrávání
u disků DVD a VCD
Některé funkce přehrávání u disků DVD a VCD
mohou být záměrně nastaveny výrobcem záznamu.
Protože tento přístroj přehrává disky DVD a VCD
podle jejich obsahu vytvořeného výrobcem
záznamu, nemusí být z tohoto důvodu některé
funkce přehrávání dostupné. Podívejte se rovněž
do pokynů přiložených k diskům DVD nebo VCD.
Poznámky k diskům DATA CD
a DATA DVD
• Některé disky DATA CD/DATA DVD nemusí
být možné v závislosti na zařízení použitém
pro záznam nebo stavu disku přehrát
na tomto přístroji.
• U některých disků je vyžadována finalizace
(strana 65).
• Tento přístroj podporuje následující standardy:
Pro disky DATA CD
– formát ISO 9660 Level 1/Level 2, Joliet/
Romeo v rozšířeném formátu,
– Multi Session (vícenásobné sekce).
Pro disky DATA DVD
– formát UDF Bridge (kombinovaný UDF
a ISO 9660),
– Multi Border (vícenásobné hranice).
• Maximální počet:
– složek (alb): 256 (včetně kořenové složky
a prázdných složek),
– souborů (skladby/obrázky/videa) a složek
obsažených na disku: 2 000 (pokud název
složky/souboru obsahuje velké množství znaků,
může být tento počet nižší než 2 000),
– zobrazitelných znaků pro název složky/souboru:
64 (Joliet/Romeo).
Poznámky k finalizaci disků
Aby bylo možné přehrávat následující disky
na tomto přístroji, musíte je finalizovat:
• DVD-R/DVD-R DL (v režimu Video/režimu VR)
• DVD-RW v režimu Video
• DVD+R/DVD+R DL
• CD-R
• CD-RW
Následující disky lze přehrávat bez finalizace:
• DVD+RW – finalizované automaticky
• DVD-RW v režimu VR – finalizace není
vyžadována
Podrobné informace najdete na obalu disku.
Poznámky k diskům Multi Session
CD (s vícenásobnými sekcemi)/
Multi Border DVD (s vícenásobnými
hranicemi)
Tento přístroj umí přehrávat disky Multi Session
CD (s vícenásobnými sekcemi)/Multi Border DVD
(s vícenásobnými hranicemi) za níže uvedených
podmínek. Uvědomte si prosím, že sekce musí být
uzavřena a disk musí být finalizován.
• Jestliže je v první sekci zaznamenán formát
CD-DA (Compact Disc Digital Audio):
Přístroj rozpozná disk jako CD-DA a budou
přehrány pouze soubory formátu CD-DA v první
sekci, a to i tehdy, pokud je v dalších sekcích
zaznamenán jiný formát (například MP3).
• Jestliže je formát CD-DA zaznamenán v jiné
než první sekci:
Přístroj rozpozná disk jako disk DATA CD
nebo DATA DVD a všechny sekce CD-DA
budou přeskočeny.
• Jestliže jsou na disku zaznamenány soubory ve
formátu MP3/WMA/AAC/JPEG/Xvid/MPEG-4:
Budou přehrány pouze sekce obsahující vybraný
typ souborů (audio/video/obrazové soubory)*
(pokud je v dalších sekcích zaznamenán formát
CD-DA nebo jiná data, budou tyto sekce
přeskočeny).
* Podrobné informace o způsobu výběru typu souborů
- viz strana 34.
65
00GB+00COV-EUR.book Page 66 Friday, January 21, 2011 1:49 PM
Pořadí přehrávání souborů MP3/
WMA/AAC/JPEG/Xvid/MPEG-4
MP3/WMA/AAC/
JPEG/Xvid/
MPEG-4
Složka
(album)
Soubor MP3/
WMA/AAC/
JPEG/Xvid/
MPEG-4
(skladba/
obrázek/video)
Soubory AAC
• AAC tag má 126 znaků.
• Při pojmenovávání souboru AAC nezapomeňte
přidat k názvu souboru příponu „.m4a“.
Soubory JPEG
• JPEG, což je zkratka pro Joint Photographic
Experts Group, představuje standard
pro kompresi obrazových souborů.
Umožňuje komprimaci statických obrázků
na přibližně 1/10 až 1/100 původní velikosti.
• Při pojmenovávání souboru JPEG nezapomeňte
přidat k názvu souboru příponu „.jpg“.
Poznámka k souborům JPEG
Přehrávání souborů JPEG v progresivním formátu
není podporováno.
Soubory MP3
• MP3, což je zkratka pro MPEG-1 Audio Layer-3,
představuje standard pro kompresi hudebních
souborů. Umožňuje komprimaci dat z hudebního
CD na přibližně 1/10 původní velikosti.
• ID3 tagy verze 1.0, 1.1, 2.2, 2.3 a 2.4 se týkají
pouze souborů MP3. ID3 tag má 15/30 znaků
(1.0 a 1.1) nebo 63/126 znaků (2.2, 2.3 a 2.4).
• Při pojmenovávání souborů MP3 nezapomeňte
přidat k názvu souboru příponu „.mp3“.
• Při přehrávání nebo při rychlém posunu vpřed/
vzad u souborů MP3 s VBR (proměnný datový
tok) se nemusí zobrazovat správně uplynulá
doba přehrávání.
Poznámka k souborům MP3
Při přehrávání souboru MP3 s vysokým datovým
tokem (jako například 192 kb/s) může docházet
k přeskakování zvuku.
Soubory WMA
• WMA, což je zkratka pro Windows Media Audio,
představuje standard pro kompresi hudebních
souborů. Umožňuje komprimaci dat z hudebního
CD na přibližně 1/22* původní velikosti.
• WMA tag má 63 znaků.
• Při pojmenovávání souborů WMA nezapomeňte
přidat k názvu souboru příponu „.wma“.
• Při přehrávání nebo při rychlém posunu vpřed/
vzad u souborů WMA s VBR (proměnný datový
tok) se nemusí zobrazovat správně uplynulá doba
přehrávání.
* pouze pro 64 kb/s
Poznámka k souborům WMA
Přehrávání následujících souborů WMA
není podporováno:
– s bezeztrátovou kompresí,
– chráněných autorskými právy.
66
Soubory MPEG-4
Lze přehrávat soubory MPEG-4 odpovídající
níže uvedeným požadavkům. Nelze však zaručit
přehrávání všech souborů MPEG-4, přestože
splňují následující požadavky:
• Profil: jednoduchý profil MPEG-4
• Datový tok: max. 7 Mb/s na USB FS, 10 Mb/s
na DVD, 7 Mb/s na CD
• Snímková rychlost: max. 30 fps
• Rozlišení obrazu: max. 720 × 480 pixelů
• Zvuk: max. 320 kb/s (AAC-LC)
• Přípona souboru: .mp4
00GB+00COV-EUR.book Page 67 Friday, January 21, 2011 1:49 PM
Přehrávač iPod
• Přístroj lze připojit k následujícím modelům
přehrávače iPod. Před použitím aktualizujte
software vašeho přehrávače iPod
na nejnovější verzi:
Přístroj podporuje následující modely:
– iPod touch (4. generace)
– iPod touch (3. generace),
– iPod touch (2. generace),
– iPod touch (1. generace),
– iPod classic
– iPod video*,
– iPod nano (6. generace),
– iPod nano (5. generace),
– iPod nano (4. generace),
– iPod nano (3. generace),
– iPod nano (2. generace),
– iPod nano (1. generace)*,
– iPhone 4,
– iPhone 3GS
– iPhone 3G
– iPhone
* Při připojení přehrávače iPod nano (1. generace)
nebo iPod video není dostupný režim Passenger
Control (Přímé ovládání).
• Označení „Made for iPod“ a „Made for iPhone“
znamenají, že elektronické příslušenství bylo
navrženo speciálně pro připojení k přehrávači
iPod nebo přístroji iPhone a obdrželo certifikaci
výrobce, že splňuje funkční požadavky Apple.
• Společnost Apple neodpovídá za správný provoz
tohoto zařízení ani za jeho soulad s
bezpečnostními a regulačními standardy.
Funkce Bluetooth
Následující informace platí pouze pro
model XAV-62BT.
Co je to technologie Bluetooth?
• Technologie Bluetooth je bezdrátová technologie
s krátkým dosahem, která umožňuje bezdrátovou
datovou komunikaci mezi digitálními zařízeními,
jako je například mobilní telefon a náhlavní
souprava. Bezdrátová technologie Bluetooth
pracuje v dosahu přibližně 10 m. Běžně se provádí
připojení dvou zařízení, avšak některá zařízení lze
připojit i k několika zařízením současně.
• Protože je technologie Bluetooth bezdrátová,
nepotřebujete pro připojení žádný kabel a není
ani nutné, aby byla připojovaná zařízení obrácena
k sobě (jako je tomu v případě infračervené
technologie). Takové zařízení můžete mít
například v tašce nebo v kapse.
• Technologie Bluetooth představuje mezinárodní
standard podporovaný milióny společností
po celém světě a využívaný společnostmi
podnikajícími v různých oborech v celosvětovém
měřítku.
Bluetooth komunikace
• Bezdrátová technologie Bluetooth pracuje
v dosahu přibližně 10 m.
Maximální komunikační dosah se může lišit
v závislosti na překážkách (osoba, kov, zeď atd.)
nebo elektromagnetickém prostředí.
• Následující podmínky mohou ovlivnit citlivost
Bluetooth komunikace:
– překážka mezi přístrojem a Bluetooth zařízením,
jako například osoba, kov nebo zeď,
– zařízení používající frekvenci 2,4 GHz,
jako například bezdrátová LAN zařízení,
bezdrátové telefony nebo mikrovlnné trouby
používané v blízkosti přístroje.
• Jelikož Bluetooth zařízení a bezdrátová síť LAN
(IEEE 802.11b/g) používají stejnou frekvenci,
může se objevit mikrovlnné rušení, jehož
výsledkem je zhoršení rychlosti komunikace,
šum nebo nefunkční připojení, pokud je tento
přístroj používán v blízkosti bezdrátového LAN
zařízení. V takovém případě proveďte následující.
– používejte přístroj ve vzdálenosti nejméně 10 m
od bezdrátového LAN zařízení,
– v případě, že přístroj používáte ve vzdálenosti
menší než 10 m od bezdrátového LAN zařízení,
vypněte příslušné bezdrátové LAN zařízení,
– umístěte přístroj a Bluetooth zařízení co nejblíže
k sobě.
• Mikrovlny vysílané z Bluetooth zařízení mohou
ovlivňovat funkce elektronických lékařských
zařízení. V následujících prostorech vypněte
přístroj a ostatní Bluetooth zařízení, jelikož
mohou způsobit nehodu:
– v přítomnosti hořlavého plynu, v nemocnici,
ve vlaku, v letadle nebo na benzínové stanici,
– v blízkosti automatických dveří nebo požárních
hlásičů.
• Přístroj podporuje bezpečnostní funkce,
které odpovídají standardu Bluetooth pro zajištění
bezpečného připojení bezdrátovou technologií
Bluetooth. Tato bezpečnost však nemusí být
v závislosti na nastavení dostatečná.
Při komunikaci prostřednictvím bezdrátových
Bluetooth zařízení buďte opatrní.
• Nepřebíráme odpovědnost za únik informací
během komunikace prostřednictvím funkce
Bluetooth.
• Není zaručeno, že se vám podaří připojit všechna
Bluetooth zařízení:
– je vyžadováno autorizované zařízení s funkcí
Bluetooth, která odpovídá standardu Bluetooth
specifikovanému společností Bluetooth SIG,
– i když připojené zařízení odpovídá výše
uvedenému standardu Bluetooth, nemusí
se v závislosti na svých funkcích nebo
specifikacích připojit nebo pracovat správně,
– v závislosti na zařízení nebo komunikačním
prostředí se může při používání handsfree
objevit šum.
• U některých připojovaných zařízení může
zahájení komunikace trvat delší dobu.
67
00GB+00COV-EUR.book Page 68 Friday, January 21, 2011 1:49 PM
Ostatní
• V závislosti na podmínkách šíření rádiových vln
a místě používání nemusí Bluetooth zařízení
s mobilním telefonem pracovat.
• Pociťujete-li při používání Bluetooth zařízení
nepohodlí, okamžitě přestaňte Bluetooth zařízení
používat. Pokud jakýkoli problém přetrvává,
obraťte se na nejbližšího prodejce Sony.
V případě jakýchkoli dotazů nebo problémů
týkajících se vašeho přístroje, které nejsou uvedeny
v tomto návodu k obsluze, se prosím obraťte
na nejbližšího prodejce Sony.
Údržba
Výměna pojistky
Při výměně pojistky zajistěte,
aby byla použita pojistka
odpovídající jmenovitému
proudu uvedenému na původní
pojistce. Jestliže dojde
k přepálení pojistky,
zkontrolujte připojení napájení
a vyměňte pojistku. Pokud se
pojistka po výměně znovu
Pojistka (10 A)
přepálí, může se jednat o vnitřní
poruchu. V takovém případě
prosím požádejte o pomoc nejbližšího
prodejce Sony.
Vyjmutí přístroje
Výměna lithiové baterie v dálkovém
ovladači
1
Za normálních podmínek vydrží tato baterie
přibližně 1 rok. (V závislosti na podmínkách
používání však může být životnost kratší.)
Pokud začne být baterie slabá, zkrátí se dosah
dálkového ovladače. Vyměňte baterii za novou
lithiovou baterii typu CR2025. Při použití jakékoliv
jiné baterie hrozí nebezpečí požáru nebo výbuchu.
Vložte oba uvolňovací klíče současně
tak, aby zacvakly do správné polohy.
Stranou + nahoru
c
Háček směřuje
dovnitř.
Poznámky k lithiové baterii
• Udržujte lithiovou baterii mimo dosah dětí.
Jestliže dojde ke spolknutí baterie, okamžitě
vyhledejte lékařskou pomoc.
• Aby byl zajištěn dobrý kontakt, otřete baterii suchým
hadříkem.
• Při vkládání baterie dbejte na dodržení správné
polarity.
• Nedržte baterii kovovými pinzetami, jinak může dojít
ke zkratu.
VAROVÁNÍ
Při nesprávném zacházení může baterie
explodovat. Baterii nenabíjejte, nerozebírejte
ani nevhazujte do ohně.
68
2
Zatáhněte za uvolňovací klíče,
aby se přístroj odjistil.
3
Vysuňte přístroj ven z místa upevnění.
00GB+00COV-EUR.book Page 69 Friday, January 21, 2011 1:49 PM
Technické údaje
Část monitoru
Typ displeje: širokoúhlý barevný LCD monitor
Rozměry: 6,1 palců
Systém: aktivní matice TFT
Počet pixelů:
1 152 000 (800 × 3 (RGB) × 480)
Barevný systém:
PAL/NTSC/SECAM/PAL-M (automatický výběr)
Část tuneru
*1 Platí pouze pro XAV-62BT.
*2 Skutečný dosah se liší podle různých podmínek,
jako jsou například překážky mezi zařízeními,
magnetická pole kolem mikrovlnné trouby, statická
elektřina, příjmová citlivost, výkon antény, operační
systém, softwarová aplikace atd.
*3 Profily standardu Bluetooth určují účel komunikace
Bluetooth mezi zařízeními.
Část výkonového zesilovače
Výstupy: výstupy pro reproduktory
Impedance reproduktorů: 4 – 8 ohmů
Maximální výstupní výkon: 52 W × 4 (při 4 ohmech)
FM
Obecné údaje
Rozsah ladění: 87,5 – 108,0 MHz
Anténní konektor:
Konektor pro externí anténu
Mezifrekvence: 150 kHz
Využitelná citlivost: 10 dBf
Selektivita: 75 dB při 400 kHz
Odstup signál/šum: 70 dB (mono)
Odstup kanálů: 40 dB při 1 kHz
Frekvenční rozsah: 20 – 15 000 Hz
Výstupy:
Výstupní video konektor (zadní)
Výstupní audio konektory (zadní reproduktory/
subwoofer - přepínatelné)
Konektor pro ovládání relé automatické
(motorové) antény
Konektor pro ovládání výkonového zesilovače
Vstupy:
Konektor pro ovládání funkce Telephone ATT
(Ztlumení zvuku při příjmu telefonního hovoru)
Konektor pro ovládání osvětlení
Vstupní konektor pro dálkové ovládání
Vstupní konektor antény
Konektor pro ovládání parkovací brzdy
Vstupní konektor mikrofonu (pouze XAV-62BT)
Vstupní reverzní konektor
Vstupní konektor kamery
Vstupní audio konektory AUX (Externí zařízení)
(přední/zadní)
Vstupní video konektor AUX (Externí zařízení)
Vstupní USB konektor
Požadavky na napájení: 12 V DC (stejnosměrných)
z akumulátoru vozidla
(záporné uzemnění)
Rozměry: přibližně 178 × 100 × 170 mm (š/v/h)
MW/LW
Rozsah ladění:
MW: 531 – 1 602 kHz
LW: 153 – 279 kHz
Anténní konektor:
Konektor pro externí anténu
Mezifrekvence: 25 kHz
Citlivost: MW: 26 µV, LW: 45 µV
Část DVD/CD přehrávače
Odstup signál/šum: 120 dB
Frekvenční rozsah: 10 – 20 000 Hz
Kolísání: neměřitelné
Harmonické zkreslení: 0,01 %
Regionální kód: uveden na spodní straně přístroje
Část USB přehrávače
Rozhraní: USB (plnorychlostní)
Maximální proud: 500 mA
Bezdrátová komunikace*1
Komunikační systém:
Standard Bluetooth verze 2.0 + EDR
Výstup:
Standard Bluetooth výkonové třídy 2
(max. +4 dBm)
Maximální komunikační dosah:
V přímém směru přibližně 10 m*2
Frekvenční pásmo:
2,4 GHz (2,4000 – 2,4835 GHz)
Modulace: FHSS
Kompatibilní profily Bluetooth*3:
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile) 1.3
HFP (Handsfree Profile) 1.5
PBAP (Phone Book Access Profile)
OPP (Object Push Profile)
Montážní rozměry: přibližně 182 × 111 × 164 mm (š/v/h)
Hmotnost: přibližně 1,9 kg
Dodávané příslušenství:
Dálkový ovladač RM-X170
Součásti pro instalaci a připojení (1 sada)
Mikrofon (pouze XAV-62BT)
CD-ROM (disk s aplikacemi)
Volitelné příslušenství/zařízení:
Propojovací USB a video kabel
pro přehrávač iPod:
RC-202IPV, RC-200IPV
Zadní kamera: XA-R800C
Váš prodejce nemusí některé z výše uvedených
položek prodávat. Požádejte prosím vašeho
prodejce o podrobné informace.
Patenty USA a dalších zemí v licenci Dolby
Laboratories.
Technologie kódování zvuku MPEG Layer-3
a patenty jsou používány v licenci společností
Frauhofer IIS a Thomson.
69
00GB+00COV-EUR.book Page 70 Friday, January 21, 2011 1:49 PM
Design a technické údaje podléhají změnám
bez předchozího upozornění.
Regionální kód
Systém regionálních kódů se používá na ochranu
autorských práv k softwaru.
Regionální kód je uveden na spodní straně přístroje
a tento přístroj umožňuje přehrávání pouze disků DVD,
které mají shodný regionální kód.
Disky DVD s označením ALL lze rovněž přehrávat.
Pokud se pokusíte přehrát jiný disk DVD, zobrazí se na
monitoru zpráva „Playback prohibited by region code.“
(Přehrávání je zakázáno z důvodu regionálního kódu.).
Na některých discích DVD nemusí být regionální kód
uveden, a přesto nebude možné tyto disky v důsledku
regionálního omezení přehrávat.
Systémové požadavky pro software
na dodaném disku CD-ROM
Počítač
• CPU/RAM
– IBM PC/AT kompatibilní
– CPU: Intel Pentium III 450 MHz nebo rychlejší
– RAM: 256 MB nebo více (pro Windows XP),
512 MB nebo více (pro Windows Vista nebo
novější)
• CD-ROM mechanika
• USB konektor
Operační systém
Windows XP, Windows Vista, Windows 7
Pro podrobné informace o kompatibilních verzích
nebo aktualizacích Service Pack navštivte následující
stránky zákaznické podpory:
http://support.sony-europe.com/
Monitor
High color (16 bitů) nebo více, 800 × 600 pixelů
nebo více
Ostatní
Připojení k internetu
Poznámky
• Následující systémové prostředí není podporováno:
– počítače jiného typu než IBM PC, jako například
Macintosh atd.,
– uživatelem sestavené počítače,
– upgrade výrobcem nainstalovaného operačního
systému,
– počítače s několika monitory,
– počítače s několika operačními systémy,
– prostředí virtuálních serverů.
• V závislosti na stavu počítače nemusí být operace
možná, ani pokud počítač splňuje doporučené
požadavky.
Řešení problémů
Následující kontrolní seznam vám pomůže odstranit
problémy, se kterými se můžete během používání
tohoto přístroje setkat.
Před procházením následujícího kontrolního
seznamu zkontrolujte připojení a postupy ovládání.
Pokud nelze problém vyřešit, navštivte následující
stránky zákaznické podpory:
Stránky zákaznické podpory
http://support.sony-europe.com/
Obecné problémy
Do přístroje není přiváděno žádné napájecí napětí.
• Zkontrolujte připojení nebo pojistku.
• Po vypnutí přístroje a zhasnutí displeje nelze přístroj
ovládat pomocí dálkového ovladače.
t Zapněte přístroj.
Automatická (motorová) anténa se nevysune.
Automatická (motorová) anténa nemá reléovou skříňku.
Neozývá se zvuková signalizace (pípnutí).
• Zvuková signalizace je vypnutá (strana 54).
• Je připojen volitelný výkonový zesilovač a nepoužíváte
vestavěný zesilovač.
Obsah paměti byl vymazán.
• Bylo stisknuto tlačítko RESET.
t Znovu uložte nastavení do paměti.
• Došlo k odpojení napájecího kabelu nebo akumulátoru.
Nebo nejsou kabely připojeny správně.
Byly vymazány uložené stanice a nastavení hodin.
Došlo k přepálení pojistky.
Při přepínání polohy klíče zapalování
je slyšet hluk.
Kabely nejsou správně připojeny ke konektoru
pro napájení elektrického příslušenství vozidla.
Z monitoru zmizí zobrazení nebo se na monitoru
nic neobjeví.
• Funkce snížení jasu displeje je nastavena na „ON“
(Zapnuto) (strana 54).
• Pokud podržíte stisknuté tlačítko (SOURCE/OFF)
(Zdroj/vypnout), displej zhasne.
t Stiskněte tlačítko (SOURCE/OFF) (Zdroj/vypnout)
na přístroji a podržte jej tak dlouho, dokud se displej
nerozsvítí.
• Dotkli jste se tlačítka „M.OFF“ (Vypnutí monitoru)
a je aktivní funkce vypnutí monitoru (strana 13).
t Pro opětovné zapnutí se dotkněte displeje na
libovolném místě.
Displej nereaguje správně na váš dotyk.
• V jeden okamžik se dotýkejte pouze jedné části displeje.
Pokud se současně dotknete dvou nebo více částí, nebude
displej pracovat správně.
• Nastavte místo dotyku na displeji (strana 51).
Funkce Auto Off (Automatické vypnutí) nepracuje.
Přístroj je zapnutý. Funkce Auto Off (Automatické
vypnutí) se aktivuje po vypnutí přístroje.
t Ukončete používání zdroje signálu.
Přístroj není možné ovládat pomocí dálkového
ovladače.
Pokud je aktivována funkce vypnutí monitoru
(žádný obraz), není ovládání pomocí dálkového ovladače
možné (strana 13).
70
Nelze vybrat položky nabídky.
Nedostupné položky nabídky se zobrazují šedě.
00GB+00COV-EUR.book Page 71 Friday, January 21, 2011 1:49 PM
Jako zdroj nelze vybrat vstup AUX
(Externí zařízení).
Pro všechny vstupy AUX (Externí zařízení) je nastavena
možnost „OFF“ (Vypnuto).
t Nastavte položku „Front AUX Input“ (Přední vstup
AUX) na „Audio“ (Zvuk) nebo položku „Rear AUX
Input“ (Zadní vstup AUX) na „Video“ (Obraz) nebo
„Audio“ (Zvuk) (strana 63).
Funkci „Front AUX“ (Přední vstup AUX)
nelze vybrat.
Je připojen přehrávač iPod přes USB rozbočovač.
t Odpojte přehrávač iPod (strana 32).
Příjem rádia
Nelze přijímat stanice.
Zvuk je rušen šumem.
• Připojení není provedeno správně.
t Připojte ovládací kabel automatické (motorové)
antény (modrý) nebo napájecí kabel elektrického
příslušenství vozidla (červený) k napájecímu
kabelu anténního zesilovače ve vozidle (pouze tehdy,
pokud je vaše vozidlo vybaveno vestavěnou anténou
FM/MW/LW v zadním nebo bočním skle).
t Zkontrolujte připojení antény vozidla.
t Pokud se anténa vozidla nevysune, zkontrolujte
připojení ovládacího kabelu automatické (motorové)
antény.
Není možné vyvolat stanice na předvolbách.
• Uložte do paměti správnou frekvenci stanice.
• Signál vysílače je příliš slabý.
Není možné provést automatické ladění.
• Nastavení režimu lokálního vyhledávání stanic
není správné.
t Ladění se příliš často zastavuje:
Nastavte položku „Local“ (Lokální vyhledávání)
na „ON“ (Zapnuto) (strana 18).
t Ladění se nezastaví na stanici:
Nastavte položku „Mono“ (Monofonní příjem)
na „ON“ (Zapnuto) (strana 18).
• Signál vysílače je příliš slabý.
t Použijte ruční ladění.
Během příjmu v pásmu FM bliká indikátor
„Stereo“.
• Nalaďte frekvenci přesně.
• Signál vysílače je příliš slabý.
t Nastavte položku „Mono“ (Monofonní příjem)
na „ON“ (Zapnuto) (strana 18).
Stereofonní FM vysílání je přijímáno monofonně.
Přístroj je v režimu monofonního příjmu.
t Nastavte položku „Mono“ (Monofonní příjem)
na „OFF“ (Vypnuto) (strana 18).
Systém RDS
Po několika sekundách poslechu se spustí
vyhledávání.
Tato stanice není stanicí se službou TP (Dopravní
program) nebo má slabý signál.
t Vypněte funkci TA (Dopravní zpravodajství) (strana
19).
Žádné dopravní zpravodajství.
• Zapněte funkci TA (Dopravní zpravodajství) (strana 19).
• Stanice nevysílá žádné dopravní zpravodajství,
přestože se jedná o stanici se službou TP (Dopravní
program).
t Nalaďte jinou stanici.
Místo typu programu (PTY) se zobrazuje
„None“ (Žádný).
• Aktuálně naladěná stanice není stanicí RDS.
• Nejsou přijímána data RDS.
• Stanice nespecifikuje typ programu.
Název programové služby (stanice) bliká.
Aktuálně naladěná stanice nemá alternativní frekvenci.
t Během doby, kdy bliká název programové služby
(stanice), se dotkněte některého z tlačítek ./>.
Zobrazí se nápis „PI Seek“ (Vyhledávání PI) a přístroj
spustí vyhledávání jiné frekvence se stejnými daty
PI (Identifikace programu).
Obraz
Nezobrazuje se žádný obraz/objevuje
se obrazový šum.
• Připojení nebylo provedeno správně.
• Zkontrolujte připojení zařízení a přepínačem vstupů
na zařízení vyberte zdroj signálu odpovídající tomuto
přístroji.
• Disk je znečistěný nebo vadný.
• Přístroj není správně nainstalován.
t Nainstalujte přístroj pod úhlem menším než 45°
do pevné části vozidla.
• Parkovací kabel (světle zelený) není připojen
ke kabelu spínače parkovací brzdy nebo není použita
parkovací brzda.
Obraz neodpovídá velikosti obrazovky.
Poměr stran obrazu je na disku DVD pevně nastaven.
Na zadním monitoru se nezobrazuje žádný obraz/
objevuje se obrazový šum.
• Je vybrán zdroj/režim, který není dostupný.
Pokud není k dispozici žádný vstup, nezobrazuje
se na zadním monitoru žádný obraz.
• Barevný systém není nastaven správně.
t Podle připojeného monitoru nastavte barevný systém
na „PAL“ nebo „NTSC“ (strana 54).
• Na tomto přístroji je zobrazen obraz ze zadní kamery.
t Pokud přístroj zobrazuje obraz ze zadní kamery,
nezobrazí se na zadním monitoru žádný obraz.
Zvuk
Není slyšet žádný zvuk/zvuk přeskakuje/
zvuk je praskavý.
• Připojení nebylo provedeno správně.
• Zkontrolujte připojení zařízení a přepínačem vstupů
na zařízení vyberte zdroj signálu odpovídající tomuto
přístroji.
• Disk je znečistěný nebo vadný.
• Přístroj není správně nainstalován.
t Nainstalujte přístroj pod úhlem menším než 45°
do pevné části vozidla.
• Vzorkovací frekvence souboru MP3 není 32, 44,1 nebo 48 kHz.
• Vzorkovací frekvence souboru WMA není 32, 44,1 nebo 48 kHz.
• Vzorkovací frekvence souboru AAC není 44,1 nebo 48 kHz.
• Datový tok souboru MP3 není v rozsahu 48 až 192 kb/s.
• Datový tok souboru WMA není v rozsahu 64 až 192 kb/s.
• Datový tok souboru AAC není v rozsahu 40 až 320 kb/s.
• Přístroj je v režimu pozastavení přehrávání/rychlého
posunu vzad/rychlého posunu vpřed.
• Nastavení výstupů není provedeno správně.
• Výstupní úroveň zvuku u disku DVD je příliš nízká
(strana 24).
• Hlasitost je příliš nízká.
• Je zapnuta funkce ATT (Ztlumení zvuku) nebo
Telephone ATT (Ztlumení zvuku při příjmu telefonního
hovoru) (pokud je připojen kabel rozhraní autotelefonu
do konektoru ATT).
• Poloha ovladače „Fader“ (Vyvážení předních-zadních
kanálů) není nastavena pro systém se dvěma
reproduktory.
• Formát není podporován (jako například DTS).
t Zkontrolujte, zda je formát přístrojem podporován
(strana 11).
Ve zvuku se objevuje šum.
Vodiče a kabely veďte dál od sebe.
71
00GB+00COV-EUR.book Page 72 Friday, January 21, 2011 1:49 PM
Přehrávání disku
Disk nelze vložit.
• Byl již vložen jiný disk.
• Disk byl násilím vložen obráceně nebo nesprávně.
Disk se nepřehrává.
• Disk je znečistěný nebo vadný.
• Disk nelze přehrát.
• Disk DVD nelze přehrát z důvodu nesprávného
regionálního kódu.
• Disk není finalizován (strana 65).
• Formát disku a verze souboru nejsou tímto přístrojem
podporovány (strana 11, 65).
• Stiskněte tlačítko Z pro vyjmutí disku.
Soubory MP3/WMA/AAC/JPEG/Xvid/MPEG-4
nelze přehrát.
• Záznam nebyl proveden podle standardu ISO 9660 Level
1 nebo Level 2, Joliet nebo Romeo v rozšířeném formátu
(DATA CD) nebo formátu UDF Bridge (DATA DVD)
(strana 65).
• Přípona souboru není správná (strana 66).
• Soubory nejsou uloženy ve formátu MP3/WMA/AAC/
JPEG/Xvid/MPEG-4.
• Pokud disk obsahuje několik typů souborů, lze přehrávat
pouze vybraný typ souborů (audio/video/obrazové
soubory).
t Pomocí seznamu vyberte příslušný typ souborů
(strana 34).
Chvíli trvá, než se spustí přehrávání souborů
MP3/WMA/AAC/JPEG/Xvid/MPEG-4.
Spuštění přehrávání následujících typů disků trvá déle:
– disky, na kterých je zaznamenána složitá stromová
struktura,
– disky zaznamenané ve formátu Multi Session
(vícenásobné sekce)/Multi Border (vícenásobné
hranice),
– disky, na které lze přidávat data.
Disk se nezačne přehrávat od začátku.
Aktivovala se funkce obnovení přehrávání nebo obnovení
přehrávání pro více disků (strana 60).
Některé funkce nelze provést.
V závislosti na disku se může stát, že některé funkce
nebudou dostupné (například zastavení, vyhledávání,
opakované přehrávání nebo náhodné přehrávání).
Podrobné informace najdete na obalu disku.
Jazyk zvukového doprovodu/titulků nebo úhel
záběru nelze změnit.
• Namísto tlačítka pro přímý výběr na dálkovém ovladači
použijte nabídku disku DVD (strana 20).
• Na disku DVD nejsou zaznamenány vícejazyčné
zvukové stopy, vícejazyčné titulky nebo vícenásobné
úhly záběru.
• Disk DVD neumožňuje provést změnu.
Ovládací tlačítka nepracují.
Disk se nevysune.
Stiskněte tlačítko RESET (strana 16).
Zapomněli jste heslo pro rodičovský zámek.
Pro odemknutí zadejte v obrazovce pro zadání hesla číslo
„5776“ (strana 24).
Přehrávání z USB zařízení
Nelze přehrávat položky ze zařízení připojeného
prostřednictvím USB rozbočovače.
Tento přístroj nerozpozná USB zařízení připojená přes
USB rozbočovač.
Nelze přehrávat položky.
Odpojte USB zařízení a znovu jej připojte.
72
Spuštění přehrávání z USB zařízení trvá delší
dobu.
USB zařízení obsahuje velké soubory nebo soubory
se složitou stromovou strukturou.
Zazní zvukový signál (pípnutí).
USB zařízení bylo odpojeno během přehrávání.
t Před odpojením USB zařízení zajistěte, aby bylo
z důvodu ochrany dat nejprve zastaveno přehrávání.
Zvuk je přerušovaný.
Zvuk může být přerušovaný při přehrávání s datovým
tokem vyšším než 320 kb/s.
Funkce Bluetooth (XAV-62BT)
Bluetooth zařízení nedokáže rozpoznat tento
přístroj.
• Nastavte položku „Signal“ (Signál) na „ON“ (Zapnuto)
(strana 47).
• Nastavte položku „Discoverable“ (Lze identifikovat)
na „Show“ (Povolit) (strana 47).
• Při připojení k Bluetooth zařízení nelze tento přístroj
rozpoznat z jiného zařízení. Pro umožnění detekce
odpojte aktuálně připojené zařízení a vyhledejte přístroj
z jiného zařízení. Odpojené zařízení je možné znovu
připojit po výběru ze seznamu registrovaných zařízení.
Tento přístroj nedokáže rozpoznat Bluetooth
zařízení.
Zkontrolujte nastavení funkce Bluetooth na připojovaném
zařízení.
Připojení není možné.
• V závislosti na Bluetooth zařízení nemusí být vyhledání
zařízení z tohoto přístroje možné.
t Vyhledejte tento přístroj z Bluetooth zařízení.
• V závislosti na stavu Bluetooth zařízení nemusí být
vyhledání zařízení z tohoto přístroje možné.
t Vyhledejte tento přístroj z Bluetooth zařízení.
• Zkontrolujte postup párování a připojení v návodu
k obsluze Bluetooth zařízení a proveďte jej znovu.
Název rozpoznaného zařízení se nezobrazí.
V závislosti na stavu zařízení nemusí přístroj rozpoznat
jeho název.
Není slyšet vyzváněcí tón.
• Během vyzvánění zvyšte hlasitost.
• U některých připojovaných zařízení nemusí
být vyzváněcí tón odesílán správně.
t Nastavte položku „Ringtone“ (Vyzváněcí tón)
na „Default“ (Výchozí) (strana 47).
Volajícího je špatně slyšet.
Během hovoru zvyšte hlasitost.
Druhý účastník vás slyší příliš slabě
nebo příliš hlasitě.
Nastavte úroveň položky „MIC Gain“
(Citlivost mikrofonu) (strana 41).
Během telefonního hovoru se objevuje ozvěna
nebo šum.
• Snižte hlasitost.
• Položka „EC/NC Mode“ (Potlačení ozvěny/šumu)
je nastavena na „OFF“ (Vypnuto).
t Nastavte položku „EC/NC Mode“ (Potlačení ozvěny/
šumu) na „Mode 1“ (Režim 1) nebo „Mode 2“
(Režim 2) (strana 47).
• V případě, že je v okolí silný hluk nezpůsobený
telefonním hovorem, zkuste jej snížit.
t Máte-li například otevřená okna a je slyšet hluk
ze silnice, zavřete je.
t Je-li příliš slyšet zvuk ventilátoru klimatizace,
snižte jeho otáčky.
Kvalita telefonního hovoru je špatná.
Kvalita zvuku telefonu závisí na příjmových podmínkách
mobilního telefonu.
t Pokud je příjem špatný, přejeďte s vozidlem na místo,
kde je lepší signál mobilní telefonní sítě.
00GB+00COV-EUR.book Page 73 Friday, January 21, 2011 1:49 PM
Hlasitost zvuku z připojeného Bluetooth zařízení je
nízká nebo vysoká.
Úroveň hlasitosti se u různých Bluetooth zařízení liší.
t Snižte rozdíl v úrovni hlasitosti mezi tímto přístrojem
a Bluetooth zařízením (strana 46).
Během přenosu hudby není slyšet žádný zvuk.
Připojené Bluetooth zařízení je v režimu pozastavení
přehrávání.
t Zrušte režim pozastavení přehrávání na Bluetooth
zařízení.
Během přenosu hudby zvuk přeskakuje.
• Zmenšete vzdálenost mezi přístrojem a Bluetooth
zařízením.
• Pokud je Bluetooth zařízení uloženo v obalu,
který ruší přenos signálu, vyjměte jej při používání
z tohoto obalu.
• V blízkosti je používáno několik Bluetooth zařízení
nebo jiných zařízení, která vysílají rádiové vlny.
t Vypněte ostatní zařízení.
t Zvětšete vzdálenost od ostatních zařízení.
• Při připojování přístroje k mobilnímu telefonu
se přehrávání zvuku na chvíli přeruší. V tomto případě
se nejedná o závadu.
Během přenosu hudby nelze připojené Bluetooth
zařízení ovládat.
Zkontrolujte, zda připojené Bluetooth zařízení podporuje
profil AVRCP.
Některé funkce nepracují.
Zkontrolujte, zda připojené zařízení podporuje
požadovanou funkci.
Při příchozím hovoru se nezobrazí jméno
volajícího.
• Jméno volajícího není uloženo v telefonním seznamu.
t Uložte jej do telefonního seznamu (strana 41).
• Telefon volajícího je nastaven do režimu skrytí čísla.
Hovor je neúmyslně přijat.
• Připojený telefon je nastaven na automatické přijetí
hovoru.
• Položka „Auto Answer“ (Automatické přijetí hovoru)
na tomto přístroji je nastavena na „Short“ (Krátká doba)
nebo „Long“ (Dlouhá doba) (strana 47).
Spárování nebylo dokončeno v důsledku
překročení časového limitu.
U některých zařízení může být časový limit pro spárování
krátký. Pokuste se dokončit spárování včas nastavením
jednociferného přístupového kódu.
Funkci Bluetooth nelze ovládat.
Ukončete používání zdroje stisknutím a podržením tlačítka
(SOURCE/OFF) (Zdroj/vypnout) asi 1 sekundu a potom
přístroj zapněte.
Během handsfree hovoru není slyšet zvuk
z reproduktorů vozidla.
Pokud je zvuk slyšet z mobilního telefonu, nastavte
na mobilním telefonu výstup zvuku do reproduktorů
vozidla.
Chybová hlášení/zprávy
Bluetooth device is not found. (Bluetooth zařízení
nebylo nalezeno.)
Přístroj nedokáže rozpoznat připojované Bluetooth
zařízení.
t Zkontrolujte nastavení funkce Bluetooth
na připojovaném zařízení.
Busy now… Please try again. (Zaneprázdněn...
opakujte prosím operaci znovu.)
Přístroj provádí určitou činnost.
t Chvíli počkejte a proveďte operaci znovu.
Cannot read. (Nelze přečíst.)
• Přístroj nedokáže z důvodu nějakého problému přečíst
data.
• Data jsou poškozena nebo porušena.
• Disk je poškozen.
• Disk není tímto přístrojem podporován.
• Disk není finalizován.
Disc Error (Chyba disku)
• Disk je znečištěný nebo je vložen obráceně.
t Očistěte disk nebo jej vložte správně.
• Byl vložen prázdný disk.
• Disk nelze z důvodu nějakého problému přehrát.
t Vložte jiný disk.
• Disk není tímto přístrojem podporován.
t Vložte podporovaný typ disku.
• Stiskněte tlačítko Z pro vyjmutí disku.
Disc Reading... (Načítání dat z disku...)
Přístroj načítá informace o všech souborech/albech
(složkách) na disku.
t Počkejte, dokud načítání neskončí a automaticky
se nespustí přehrávání. V závislosti na struktuře disku
to může trvat déle než jednu minutu.
Error (Chyba)
Pro XAV-62BT a XAV-622
• USB zařízení nebylo automaticky rozpoznáno.
t Odpojte jej a znovu připojte.
Pouze pro XAV-62BT
• Během připojení mobilního telefonu byl změněn obsah
telefonního seznamu.
t Znovu proveďte postup pro zobrazení telefonního
seznamu.
• Mobilní telefon neumožnil přístup do telefonního
seznamu.
t Znovu proveďte postup pro zobrazení telefonního
seznamu.
• Stažení telefonního seznamu z mobilního telefonu nebylo
dokončeno správně.
t Stáhněte telefonní seznam znovu (strana 41).
• Telefonní seznam mobilního telefonu nelze procházet.
t Zkuste provést operaci znovu (strana 43).
• Telefonní seznam mobilního telefonu nelze zobrazit.
t Zkuste provést operaci znovu (strana 43).
Error - Please select „intialize“ from the Bluetooth
settings menu. (Chyba - vyberte prosím položku
„intialize“ (Inicializace) v nabídce nastavení funkce
Bluetooth.)
Došlo k chybě paměti.
t Proveďte obnovení výchozích nastavení funkce
Bluetooth (strana 47).
Handsfree device is not available.
(Handsfree zařízení není dostupné.)
Mobilní telefon není připojen.
t Připojte mobilní telefon (strana 38).
Hubs not supported. (Rozbočovač není
podporován.)
Tento přístroj nepodporuje USB rozbočovač.
73
00GB+00COV-EUR.book Page 74 Friday, January 21, 2011 1:49 PM
Local Seek +/Local Seek –
Během automatického ladění je zapnut režim lokálního
vyhledávání.
No AF
Aktuálně naladěná stanice nemá alternativní frekvenci.
No device found. (Nebylo nalezeno žádné
zařízení.)
V seznamu registrovaných Bluetooth Bluetooth zařízení
není žádné zařízení.
t Proveďte spárování s Bluetooth zařízením (strana 36).
No playable data. (K dispozici nejsou žádná data,
která by bylo možno přehrát).
Disk neobsahuje data, která by bylo možno přehrát.
No SensMe™ data on device. (Na zařízení nejsou
k dispozici žádná data pro funkci SensMe™.)
Připojené USB zařízení neobsahuje data pro funkci
SensMe™ nebo byla data přesunuta do nevhodné cílové
složky na USB zařízení.
No TP
Přístroj bude pokračovat ve vyhledávání dostupných stanic
s dopravním programem (TP).
Offset (Vnitřní porucha)
Mohla nastat vnitřní porucha.
t Zkontrolujte připojení. Pokud indikace chyby zůstane
na displeji zobrazena, obraťte se na nejbližšího
prodejce Sony.
Output connection failure. (Chyba připojení.)
Připojení reproduktorů/zesilovačů není provedeno
správně.
t Podívejte se do dodané příručky pro instalaci/připojení
a zkontrolujte připojení.
Overcurrent Caution on USB. (Proudové přetížení
u USB zařízení.)
USB zařízení je přetíženo.
t Odpojte USB zařízení a potom stisknutím tlačítka
(SOURCE/OFF) (Zdroj/vypnout) změňte zdroj.
t Indikuje, že USB zařízení není v pořádku nebo že je
připojeno nepodporované zařízení.
Playback prohibited by region code. (Přehrávání
je zakázáno z důvodu regionálního kódu.)
Přehrávání disku DVD je zakázáno z důvodu odlišného
regionálního kódu.
Please push reset. (Stiskněte prosím
tlačítko RESET.)
Tento přístroj nebo USB zařízení nelze ovládat kvůli
vzniku problému.
t Stiskněte tlačítko RESET (strana 16).
SensMe™ data Reading... (Načítání dat pro funkci
SensMe™...)
Přístroj načítá veškerá data pro funkci SensMe™
na připojeném USB zařízení.
t Počkejte, až bude načítání dokončeno. V závislosti
na množství dat atd. může tato operace trvat delší dobu.
The connected USB device is not supported.
(Připojené USB zařízení není podporováno.)
Pro podrobné informace o kompatibilitě vašeho USB
zařízení navštivte stránky zákaznické podpory.
The SensMe™ data is corrupted. (Data pro funkci
SensMe™ jsou poškozena.)
Došlo k výskytu problému týkajícího se dat pro funkci
SensMe™, jako například změněný název souboru,
chybné informace atd.
USB device is not connected. (USB zařízení
není připojeno.)
Ačkoliv je vybrán zdroj USB, není připojeno žádné
USB zařízení. Došlo k odpojení USB zařízení
nebo USB kabelu během přehrávání.
t Připojte USB zařízení nebo USB kabel.
74
USB Reading... (Načítání dat z USB zařízení...)
Přístroj načítá informace o všech souborech/albech
(složkách) na připojeném USB zařízení.
t Počkejte, dokud načítání neskončí a automaticky
se nespustí přehrávání. V závislosti na struktuře
souborů a složek to může chvíli trvat.
„
“ nebo „
“
Při rychlém posunu vzad nebo vpřed jste dosáhli
začátku nebo konce disku a není možno
pokračovat dále.
„ “
Znak nelze na přístroji zobrazit.
Pokud vám tato řešení nepomohou situaci zlepšit,
obraťte se na nejbližšího prodejce Sony.
Pokud vezmete přístroj do opravy z důvodu
problémů s přehráváním disku, přineste s sebou
disk, který jste používali při vzniku problému.
00GB+00COV-EUR.book Page 75 Friday, January 21, 2011 1:49 PM
Seznam jazykových kódů/seznam kódů oblastí
Seznam jazykových kódů
Pravopis jazyků je v souladu s normou ISO 639: 1988 (E/F).
Kód
Jazyk
Kód
Jazyk
Kód
Jazyk
Kód
Jazyk
1027
1028
1032
1039
1044
1045
1051
1052
1053
1057
1059
1060
1061
1066
Afar
Abkhazian
Afrikaans
Amharic
Arabic
Assamese
Aymara
Azerbaijani
Bashkir
Byelorussian
Bulgarian
Bihari
Bislama
Bengali;
Bangla
Tibetan
Breton
Catalan
Corsican
Czech
Welsh
Danish
German
Bhutani
Greek
English
Esperanto
Spanish
Estonian
Basque
Persian
Finnish
Fiji
Faroese
French
Frisian
1183
1186
1194
1196
1203
1209
1217
1226
1229
1233
1235
1239
1245
1248
1253
1254
1257
1261
1269
1283
1287
1297
1298
1299
1300
1301
1305
1307
1311
1313
1326
1327
1332
1334
Irish
Scots Gaelic
Galician
Guarani
Gujarati
Hausa
Hindi
Croatian
Hungarian
Armenian
Interlingua
Interlingue
Inupiak
Indonesian
Icelandic
Italian
Hebrew
Japanese
Yiddish
Javanese
Georgian
Kazakh
Greenlandic
Cambodian
Kannada
Korean
Kashmiri
Kurdish
Kirghiz
Latin
Lingala
Laothian
Lithuanian
Latvian;
Lettish
Malagasy
1347
1349
1350
1352
1353
1356
1357
1358
1363
1365
1369
1376
1379
1393
1403
1408
1417
1428
1435
1507
1508
1509
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1521
1525
1527
1528
1529
1531
1532
1534
1535
1538
1539
1540
1543
1557
1564
1572
1581
1587
1613
1632
1665
1684
1697
Samoan
Shona
Somali
Albanian
Serbian
Siswati
Sesotho
Sundanese
Swedish
Swahili
Tamil
Telugu
Tajik
Thai
Tigrinya
Turkmen
Tagalog
Setswana
Tonga
Turkish
Tsonga
Tatar
Twi
Ukrainian
Urdu
Uzbek
Vietnamese
Volapük
Wolof
Xhosa
Yoruba
Chinese
Zulu
1503
1505
1506
Maori
Macedonian
Malayalam
Mongolian
Moldavian
Marathi
Malay
Maltese
Burmese
Nauru
Nepali
Dutch
Norwegian
Occitan
(Afan)Oromo
Oriya
Punjabi
Polish
Pashto;
Pushto
Portuguese
Quechua
RhaetoRomance
Kirundi
Romanian
Russian
Kinyarwanda
Sanskrit
Sindhi
Sangho
SerboCroatian
Singhalese
Slovak
Slovenian
1703
Není specifikován
1067
1070
1079
1093
1097
1103
1105
1109
1130
1142
1144
1145
1149
1150
1151
1157
1165
1166
1171
1174
1181
1345
1436
1463
1481
1482
1483
1489
1491
1495
1498
1501
1502
Seznam kódů oblastí
Kód
Oblast
Kód
Oblast
Kód
Oblast
Kód
Oblast
2044
2047
2046
2057
2070
2079
2090
2092
2115
Argentina
Austrálie
Rakousko
Belgie
Brazílie
Kanada
Chile
Čína
Dánsko
2165
2174
2109
2248
2238
2254
2276
2304
2363
Finsko
Francie
Německo
Indie
Indonésie
Itálie
Japonsko
Korea
Malajsie
2362
2376
2390
2379
2427
2424
2436
2489
2501
Mexiko
Nizozemí
Nový Zéland
Norsko
Pákistán
Filipíny
Portugalsko
Rusko
Singapur
2149
2499
2086
2528
2184
Španělsko
Švédsko
Švýcarsko
Thajsko
Velká
Británie
75
00GB+00COV-EUR.book Page 76 Friday, January 21, 2011 1:49 PM
Rejstřík
A
H
AAC 11, 66
Alternativní frekvence (AF) 19
Automatické přijetí hovoru
(Auto Answer) 47
Automatické vypnutí
(Auto OFF) 54
Handsfree telefonování 38
Hlasitost 12
Hlasitost reproduktorů
(4.1ch Speaker Level) 50
Hlasitost subwooferu
(Balance/Fader) 49, 56
Hlavní nabídka disku DVD
(Top Menu) 20, 22
Hodiny (Clock) 13, 58
Horní propust (HPF) 57
B
Bezpečnostní funkce
(Security Control) 62
Bluetooth 35
C
Časový signál (CT) 19, 20, 54
Citlivost mikrofonu
(MIC Gain) 41, 47
D
Dálkový ovladač 14, 16, 68
Dělicí filtr
(Crossover Filter) 57
Disk Multi Border DVD 65
Disk Multi Session CD 65
Disky 11
Disky, které lze přehrávat 11
Doba přehrávání pro funkci
ZAPPIN (ZAPPIN Time) 60
Dolby D Level (Úroveň
Dolby D) 24
Dolby Digital 24
Dolní propust (LPF) 57
Dopravní program (TP) 19
Dopravní zpravodajství
(TA) 19
E
EQ7 48, 56
Externí zařízení 62
F
Formát zvukového
doprovodu (Audio) 23
Formáty 11
Funkce Center Speaker
Organizer (CSO) 50, 56
Funkce Dynamic Range
Control (DRC) 59
Funkce Intelligent Time
Alignment 49
Funkce Rear Bass Enhancer
(RBE) 50, 57
76
I
Interval prezentace
(JPEG Slide Show) 60
iPod 32, 67
J
Jazyk displeje
(Language) 16, 54
Jazyk nabídky disku DVD
(DVD Menu Language) 59
Jazyk titulků (Subtitle, DVD
Subtitle Language) 22, 59
Jazyk zvukového doprovodu
na disku DVD (Audio, DVD
Audio Language) 23, 59
Jazykový kód 75
Joystick (Rotary
Commander) 55
JPEG 11, 66
K
Kalibrace dotykového panelu
(Touch Panel Adjust) 51
Kód oblasti 75
M
Monofonní příjem (Mono) 18
MP3 11, 66
MPEG-4 11, 66
N
Nabídka disku DVD 20
Nabídka přehrávání
(Play Menu) 22
Nabídka režimu příjmu
(Receive Menu) 18
Náhodné přehrávání
(Shuffle) 25, 27, 33
Naladění nejsilnějších stanic
(BTM) 18
Nastavení externích vstupů
(Front AUX Input, Rear AUX
Input) 55, 63
Nastavení funkce Bluetooth
47
Nastavení hodin
(Clock Adjust) 62
Nastavení obrazovky
(Screen) 58
Nastavení přehrávání
(Visual) 59
Nastavení rodičovského
zámku (DVD Parental
Control) 24, 59
Nastavení zadní kamery
(Rear View Camera
Setting) 63
Nastavení zadních
reproduktorů/subwooferu
(Rear/Sub) 16, 57
Nastavení zvuku (Sound) 56
NTSC 54
O
Obecná nastavení
(General) 54
Obnovení přehrávání 22
Obnovení přehrávání pro více
disků (Multi Disc Resume) 60
Obnovení přehrávání z USB
zařízení (USB Resume) 60
Obnovení výchozích
nastavení funkce Bluetooth
(Initialize) 47
Obrazovka pozadí
(Screen Select) 51
Opakované přehrávání
(Repeat) 25, 27, 33
Osvětlení tlačítek
(Key Illumination) 54
Otočení obrázku
(Image Turn) 22
Ovládací nabídka disku DVD
(DVD Control) 22
Ovládání gesty 35
Ovládání přehrávání
(Video CD PBC) 23, 61
P
PAL 54
Picture EQ (Obrazový
ekvalizér) 52, 58
Počáteční nastavení
(Initial Setting) 16
Pojistka 68
Poloha subwooferu 49
00GB+00COV-EUR.book Page 77 Friday, January 21, 2011 1:49 PM
Poměr stran obrazu
(Aspect) 52, 58
Poslechové místo
(Listening Position) 49, 56
Potlačení ozvěny/šumu
(EC/NC Mode) 47
Přehrávání seznamu titulů
na DVD (DVD Playlist
Play) 59
Přenos hudby 46
Přímé ovládání
(Passenger Control) 33
Přímé vyhledávání
na disku DVD (DVD Direct
Search) 26, 59
R
RDS (Radio Data System) 19
Regionální příjem
(Regional) 19
Reset 16
Režim lokálního vyhledávání
(Local) 18
Řízení dynamického rozsahu
zvuku (Audio DRC) 59
Vyvážení předních-zadních
kanálů (Balance/
Fader) 48, 56
Vyzváněcí tón (Ringtone) 47
W
WMA 11, 66
X
Xvid® 11
Z
Zadní kamera 63
Žádný signál (No Signal) 55
ZAPPIN™ 34
Zobrazení seznamu (List) 34
Zpomalené přehrávání 21
Zvukový kanál (Stereo) 24
Zvukový signál funkce
ZAPPIN (ZAPPIN Tone) 60
Zvukový signál při provedení
operace (Beep) 54
S
SensMe™ 28
Signál Bluetooth
(Signal) 37, 47
Snížení jasu displeje
(Dimmer) 54
T
Typ monitoru
(Monitor Type) 60
Typy programů (PTY) 19, 20
U
Úhel záběru (Angle) 22
Ukázkový režim (Demo) 58
Úroveň hlasitosti externího
zařízení (Level) 63
Úroveň snížení jasu displeje
(Dimmer Level) 54
USB zařízení 27
V
Vícekanálový výstup
(Multi Ch Output) 59
Vstup ze zadní kamery
(Camera Input) 55
Výstupní barevný systém
(Output Color System) 54
Vyvážení levého-pravého
kanálu (Balance/
Fader) 48, 56
77
00GB+00COV-EUR.book Page 78 Friday, January 21, 2011 1:49 PM
Pouze pro XAV-62BT
Register your product online now at:
Registre su producto online en:
Registra online il tuo prodotto su:
Merci d’enregister votre produit en ligne sur :
Registrieren Sie Ihr Produkt jetzt bei:
Registreer uw product nu online via:
www.sony-europe.com/myproducts
XAV-62BT-622_SK.book Page 1 Wednesday, December 15, 2010 3:20 PM
4-263-232-21(1)
AV centrum
Návod na použitie
XAV-62BT
XAV-622
©2011 Sony Corporation
Q:\XAV-62BT-622_SK\Fm\Sk_02-03_XAV-62BT-622.fm
masterpage:Ľavý
XAV-62BT-622_SK.book Page 2 Wednesday, December 15, 2010 3:20 PM
Z bezpečnostných dôvodov nainštalujte toto
zariadenie len do prístrojovej dosky
v automobile. Podrobnosti o montáži
a zapojeniach sú uvedené v dodávanom
návode “Montáž/Zapojenia”.
O tomto návode
• Tento návod obsahuje inštrukcie pre modely
XAV-62BT a XAV-622.
• Na ilustračné účely sa používa
model XAV-62BT.
• Bluetooth funkcie a opisy sa vzťahujú
len na model XAV-62BT.
Výstraha
Aby ste predišli riziku vzniku požiaru
alebo úrazu elektrickým prúdom,
nevystavujte zariadenie dažďu ani
vlhkosti.
Aby nedošlo k úrazu elektrickým
prúdom, nerozoberajte zariadenie.
Prípadné opravy prenechajte
na autorizovaný servis.
UPOZORNENIE
Používanie optických pomôcok spolu s týmto
zariadením zvyšuje riziko poškodenia zraku.
Laserový lúč použitý v tomto CD/DVD
prehrávači môže poškodiť zrak, preto sa
nepokúšajte rozoberať zariadenie. Prípadné
opravy prenechajte na autorizovaný servis.
Štítok s označením klasifikácie zariadenia
LASEROVÝ VÝROBOK 1. TRIEDY
je umiestnený na spodnej časti šasi.
2
Likvidácia starých
elektrických a elektronických
zariadení (Platí v Európskej
únii a ostatných európskych
krajinách so zavedeným
separovaným zberom)
Tento symbol na výrobku alebo
obale znamená, že s výrobkom nemôže byť
nakladané ako s domovým odpadom. Namiesto
toho je potrebné ho doručiť do vyhradeného
zberného miesta na recykláciu elektrozariadení.
Tým, že zaistíte správne zneškodnenie, pomôžete
zabrániť potenciálnemu negatívnemu vplyvu na
životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by
v opačnom prípade hrozilo pri nesprávnom
nakladaní s týmto výrobkom. Recyklácia
materiálov pomáha uchovávať prírodné zdroje.
Pre získanie ďalších podrobných informácií
o recyklácii tohto výrobku kontaktujte prosím
váš miestny alebo obecný úrad, miestnu službu
pre zber domového odpadu alebo predajňu, kde
ste výrobok zakúpili.
Aplikovateľné príslušenstvo: Diaľkové
ovládanie, dodávaný mikrofón XAV-62BT
Likvidácia starých
akumulátorov a batérií
(Platí v Európskej únii
a ostatných európskych
krajinách so zavedeným
separovaným zberom)
Tento symbol na akumulátore/batérii alebo na
ich obale upozorňuje, že akumulátor/batériu nie
je možné likvidovať v netriedenom komunálnom
odpade. Na určitých akumulátoroch/batériách sa
môže tento symbol používať v kombinácii
s určitým chemickým symbolom. Chemické
symboly pre ortuť (Hg) alebo olovo (Pb) sa
dopĺňajú na akumulátory/batérie obsahujúce viac
než 0,0005% ortuti alebo 0,004% olova. Tým, že
zaistíte správnu likvidáciu akumulátorov/batérií,
pomôžete zabrániť potenciálnemu negatívnemu
vplyvu akumulátorov/batérií na životné
prostredie a ľudské zdravie, ktoré by v opačnom
prípade hrozilo pri nesprávnom nakladaní
s akumulátormi/batériami. Recyklácia
materiálov pomáha uchovávať prírodné zdroje.
Ak zariadenia musia byť z bezpečnostných
a prevádzkových dôvodov alebo kvôli
zachovaniu dát neustále napájané zabudovaným
akumulátorom/batériou, tento akumulátor/
batériu smie vymieňať len kvalifikovaný servisný
pracovník. Pre zabezpečenie správneho
nakladania s akumulátorom/batériou odovzdajte
zariadenie, ktorému uplynula doba životnosti do
zberného strediska prevádzkujúceho recykláciu
a likvidáciu odpadu z elektrických
a elektronických zariadení. S ostatnými
akumulátormi/batériami nakladajte v zmysle
platných miestnych predpisov a noriem.
XAV-62BT/622
4-263-232-21(1)
Q:\XAV-62BT-622_SK\Fm\Sk_02-03_XAV-62BT-622.fm
masterpage:Pravý
XAV-62BT-622_SK.book Page 3 Wednesday, December 15, 2010 3:20 PM
Akumulátory a batérie odovzdajte na vyhradené
zberné miesto pre recykláciu použitých
akumulátorov a batérií. Pre získanie ďalších
podrobných informácií o recyklácii tohto
výrobku alebo akumulátorov/batérií kontaktujte
prosím váš miestny alebo obecný úrad, miestnu
službu pre zber domového odpadu alebo
predajňu, kde ste výrobok zakúpili.
Nasledujúce informácie sa vzťahujú
len na model XAV-62BT:
Poznámka k lítiovej batérii
Batériu nevystavujte nadmernému teplu, napríklad
priamemu slnečnému žiareniu, ohňu atď.
Spoločnosť Sony Corp. týmto vyhlasuje,
že zariadenie XAV-62BT je v súlade so
základnými požiadavkami a inými relevantnými
ustanoveniami smernice 1999/5/EC.
Viac podrobností získate na nasledovnej URL
adrese:
http://www.compliance.sony.de/
Upozornenie pre prípad montáže
v automobile bez pozície ACC
Nastavte funkciu automatického úplného
vypnutia (Auto Off) (str. 51).
Zariadenie sa úplne a automaticky vypne
v nastavenom čase po normálnom vypnutí,
ak nie je zvolený žiadny zdroj vstupného
signálu, čím sa predíde vybitiu autobatérie.
Ak nenastavíte funkciu automatického
úplného vypnutia (Auto Off), po každom
vypnutí zapaľovania zatlačte a pridržte
(SOURCE/OFF), kým sa nevypne displej.
Zrušenie predvádzacieho režimu (Demo)
pozri na str. 55.
Upozornenie pre spotrebiteľov:
Nasledovná informácia sa vzťahuje len
na zariadenia predávané v krajinách
s platnou legislatívou a smernicami EU.
Výrobcom tohto produktu je spoločnosť Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japonsko. Autorizovaným
predstaviteľom ohľadom záležitostí týkajúcich
sa nariadení EMC a bezpečnosti produktu je
spoločnosť Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Nemecko. Ohľadom akýchkoľvek servisných
služieb alebo záručných záležitostí pozri adresy
poskytnuté v samostatných dokumentoch
týkajúcich sa servisu a záruky.
Typový štítok informujúci o prevádzkovom
napätí a pod. je umiestnený na spodnej strane
šasi.
Taliansko: Používanie siete RLAN sa riadi:
– s ohľadom na používanie na súkromné účely
podľa legislatívneho nariadenia zo dňa
1.8.2003. č. 259 (“Zákon o elektronických
komunikáciách”). Článok 104 konkrétne
stanovuje, kedy sa vyžaduje najprv získanie
všeobecného oprávnenia, a článok 105
stanovuje, kedy sa povoľuje voľné
používanie;
– s ohľadom na poskytovanie verejného
RLAN prístupu k telekomunikačným sieťam
a službám spravuje nariadenie ministerstva
zo dňa 28.5.2003, ktoré upravuje článok 25
(všeobecné povolenie pre elektronické
komunikačné siete a služby) Zákona
o elektronických komunikáciách.
Nórsko: Toto zariadenie sa nesmie používať
v okruhu 20 km od stredu oblasti Ny-Alesund,
Svalbard.
3
XAV-62BT/622
4-263-232-21(1)
Q:\XAV-62BT-622_SK\Fm\Sk_04-07_XAV-62BT-622.fm
masterpage:Ľavý
XAV-62BT-622_SK.book Page 4 Wednesday, December 15, 2010 3:20 PM
Obsah
Poznámky k bezpečnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
Poznámky k inštalácii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
Autorské práva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
Poznámky k Bluetooth rozhraniu
(len XAV-62BT) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
Typy prehrávateľných diskov a označenia
používané v tomto návode . . . . . . . . . . . . . . . .11
Umiestnenie a funkcie ovládacích prvkov/
konektorov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
Zariadenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
Diaľkové ovládanie RM-X170 . . . . . . . . . .14
Začíname
Resetovanie zariadenia. . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
Disky
Prehrávanie diskov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Ovládacie prvky pre prehrávanie . . . . . . . . 21
Indikácie počas prehrávania . . . . . . . . . . . . 22
Používanie funkcií PBC (Playback Control) . . 23
Konfigurácia nastavení zvuku . . . . . . . . . . . . . 23
Zmena jazyka/formátu zvuku . . . . . . . . . . . 23
Zmena zvukových kanálov . . . . . . . . . . . . . 24
Nastavenie úrovne výstupného audio signálu
— Dolby D level. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Zablokovanie diskov — Parental Control . . . . 24
Aktivácia funkcie Parental Control. . . . . . . 24
Zmena oblasti a súvisiacej úrovne
klasifikácie filmov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Počiatočné nastavenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
Opakované prehrávanie a prehrávanie
v náhodnom poradí (Repeat a Shuffle Play) . . 25
Príprava diaľkového ovládania. . . . . . . . . . . . .16
Priame vyhľadávanie počas prehrávania . . . . . 26
Rádio
Používanie USB zariadenia
Počúvanie rozhlasu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
Ovládacie prvky pre príjem rozhlasu. . . . . .17
Indikácie počas príjmu . . . . . . . . . . . . . . . .18
Prehrávanie z USB zariadenia . . . . . . . . . . . . . 27
Uloženie staníc do pamäte a ich príjem . . . . . .18
Automatické ukladanie staníc — BTM . . . .18
Manuálne uloženie staníc . . . . . . . . . . . . . .18
Príjem uložených staníc. . . . . . . . . . . . . . . .18
Reprodukcia hudby podľa nálady
— SensMe™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Pred používaním funkcie SensMe™ . . . . . 28
Inštalácia aplikácií “SensMe™ Setup”
a “Content Transfer” do PC . . . . . . . . . . . . 28
Registrovanie USB zariadenia pomocou
softvéru “SensMe™ Setup” . . . . . . . . . . . . 29
Prenos skladieb do USB zariadenia
pomocou softvéru “Content Transfer” . . . . 29
Prehrávanie skladieb v kanáloch
— SensMe™ Channels. . . . . . . . . . . . . . . . 29
Prehrávanie skladieb v mapách nálad
— SensMe™ Mood . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
RDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19
Popis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19
Nastavenie AF a TA . . . . . . . . . . . . . . . . . .19
Výber PTY. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
Nastavenie CT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
Opakované prehrávanie a prehrávanie
v náhodnom poradí (Repeat a Shuffle Play) . . 27
4
XAV-62BT/622
4-263-232-21(1)
Q:\XAV-62BT-622_SK\Fm\Sk_04-07_XAV-62BT-622.fm
masterpage:Pravý
XAV-62BT-622_SK.book Page 5 Wednesday, December 15, 2010 3:20 PM
Používanie prehrávača iPod
Hlasitý hovor a tok audio signálu
— Bluetooth (len XAV-62BT)
Prehrávanie z prehrávača iPod . . . . . . . . . . . . 32
Nastavenie režimu prehrávania . . . . . . . . . . . . 32
Opakované prehrávanie a prehrávanie
v náhodnom poradí (Repeat a Shuffle Play) . . 33
Pred použitím Bluetooth funkcií. . . . . . . . . . .
Základný postup pri Bluetooth funkcii . . .
Indikácie stavu Bluetooth pripojenia . . . . .
Inštalácia mikrofónu (len XAV-62BT) . . .
35
35
36
36
Priame ovládanie prehrávača iPod
— Ovládanie spolujazdcom . . . . . . . . . . . . . . 33
Párovanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Vyhľadávanie z tohto zariadenia . . . . . . . . 36
Vyhľadávanie z Bluetooth zariadenia . . . . 37
Praktické funkcie
Prepájanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Zobrazenie zoznamu skladieb/obrázkov/
video súborov
— List . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Voľba skladby/obrázka/video súboru . . . . . 34
Voľba typu súboru. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Vyhľadávanie skladby počúvaním pasáží
skladieb — ZAPPIN™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Príkazy gestom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Hlasitý hovor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vytáčanie hovorov . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Príjem hovorov. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Operácie počas hovoru . . . . . . . . . . . . . . . .
38
38
40
40
Správa telefónneho zoznamu . . . . . . . . . . . . .
Ukladanie dát do telefónneho zoznamu . . .
Prehliadanie telefónneho zoznamu
v mobilnom telefóne . . . . . . . . . . . . . . . . .
Odstránenie dát z telefónneho zoznamu . .
Editovanie kontaktu . . . . . . . . . . . . . . . . . .
41
41
Správa dát hovorov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
História hovorov. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rýchla voľba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zablokovanie osobných informácií . . . . . .
43
43
43
44
42
42
43
Tok audio signálu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Reprodukcia zvuku z Bluetooth zariadenia
prostredníctvom tohto zariadenia . . . . . . . . 44
Ovládanie Bluetooth zariadenia
prostredníctvom tohto zariadenia . . . . . . . . 44
Bluetooth nastavenia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
pokračovanie na nasledujúcej strane t
5
XAV-62BT/622
4-263-232-21(1)
Q:\XAV-62BT-622_SK\Fm\Sk_04-07_XAV-62BT-622.fm
masterpage:Ľavý
XAV-62BT-622_SK.book Page 6 Wednesday, December 15, 2010 3:20 PM
Nastavenie zvuku
Používanie voliteľných zariadení
Nastavenie kvality zvuku — EQ7 . . . . . . . . . .46
Užívateľské nastavenie krivky ekvalizéra
— EQ7 Tune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46
Doplnkové audio/video zariadenie . . . . . . . . . 59
Cúvacia kamera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Nastavenia cúvacej kamery . . . . . . . . . . . . 60
Nastavenie zvukových charakteristík. . . . . . . .46
Optimalizácia zvuku pre pozíciu počúvania
— Intelligent Time Alignment. . . . . . . . . . . . .47
Kalibrácia polohy počúvania
— Intelligent Time Alignment Tune . . . . . .47
Konfigurácia reproduktorov a nastavenie
hlasitosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48
Vytvorenie virtuálneho stredového
reproduktora
— CSO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48
Používanie zadných reproduktorov ako
subwooferov
— Rear Bass Enhancer . . . . . . . . . . . . . . . .48
Nastavenie hlasitosti reproduktorov . . . . . .48
Nastavenie displeja
Ďalšie informácie
Bezpečnostné upozornenia . . . . . . . . . . . . . . . 61
Poznámky k LCD panelu . . . . . . . . . . . . . . 61
Poznámky k diskom . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Poradie prehrávania súborov
MP3/WMA/AAC/JPEG/Xvid/MPEG-4. . . 62
Súbory MP3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Súbory WMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Súbory AAC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Súbory JPEG. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Súbory MPEG-4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Prehrávač iPod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Bluetooth funkcie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Údržba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Demontáž zariadenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Kalibrácia dotykového panela . . . . . . . . . . . . .49
Nastavenie pozadia displeja . . . . . . . . . . . . . . .49
Nastavenie obrazu — Picture EQ. . . . . . . . . . .49
Užívateľské nastavenie obrazu . . . . . . . . . .49
Nastavenie pomeru strán . . . . . . . . . . . . . . . . .50
Technické údaje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Riešenie problémov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Chybové zobrazenia/Hlásenia. . . . . . . . . . . 70
Tabuľka kódov jazykov/kódov oblastí . . . . . . 72
Index . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Nastavenia
Základné operácie nastavení . . . . . . . . . . . . . .50
Hlavné nastavenia (General) . . . . . . . . . . . . . .51
Nastavenia zvuku (Sound) . . . . . . . . . . . . . . . .53
Nastavenia zobrazenia (Screen) . . . . . . . . . . . .55
Nastavenia pre DVD a iné nastavenia
prehrávania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .56
Nastavenie bezpečnostného kódu. . . . . . . . . . .59
Nastavenie hodín . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59
6
XAV-62BT/622
4-263-232-21(1)
Q:\XAV-62BT-622_SK\Fm\Sk_04-07_XAV-62BT-622.fm
masterpage:Pravý
XAV-62BT-622_SK.book Page 7 Wednesday, December 15, 2010 3:20 PM
Portál podpory zákazníkov
Ak máte akékoľvek otázky alebo hľadáte najnovšie informácie o tomto
zariadení, navštívte web-stránku:
http://support.sony-europe.com/
Na tomto portáli nájdete informácie o:
• Modeloch a výrobcoch kompatibilných digitálnych audio prehrávačov
• Modeloch a výrobcoch kompatibilných mobilných telefónov a tiež často
kladené otázky (FAQ) o Bluetooth funkciách
7
XAV-62BT/622
4-263-232-21(1)
Q:\XAV-62BT-622_SK\Fm\Sk_08-72_XAV-62BT-622.fm
masterpage:Ľavý
XAV-62BT-622_SK.book Page 8 Wednesday, December 15, 2010 3:20 PM
Poznámky k bezpečnosti
• Dodržujte miestne pravidlá cestnej premávky,
zákony a usmernenia.
• Počas vedenia vozidla
– Nesledujte ani neovládajte zariadenie. Môžete
stratiť pozornosť a spôsobiť nehodu. Ak chcete
sledovať alebo ovládať zariadenie, zaparkujte
bezpečne vozidlo.
– Nepoužívajte žiadne nastavovacie ani iné
funkcie, ktoré môžu odpútať vašu pozornosť
od vedenia vozidla.
– Počas cúvania sa pozerajte aj dozadu
a pozorne sledujte okolie, aj keď máte
pripojenú cúvaciu kameru. Nespoliehajte
sa len na cúvaciu kameru.
• Počas ovládania
– Nevkladajte ruky, prsty ani žiadne predmety do
zariadenia. Môže dôjsť k úrazu alebo poškodeniu
zariadenia.
– Drobné predmety držte mimo dosahu detí.
– Aby nedošlo k úrazu v prípadne náhleho pohybu
vozidla, pripútajte sa.
Predchádzajte nehodám
Obrazové funkcie sú dostupné len vtedy, keď
zaparkujete vozidlo a použijete parkovaciu brzdu.
Ak sa vozidlo pri prehrávaní video signálu pohne,
obrazový signál sa automaticky prepne po
zobrazení nasledujúceho upozornenia na
zobrazenie pozadia.
Poznámky k inštalácii
• Montáž zariadenia odporúčame zveriť
kvalifikovanej osobe alebo servisu.
– Ak chcete montovať zariadenie svojpomocne,
použite dodávaný návod “Montáž/Zapojenia”
a montáž vykonajte správne.
– Nesprávna montáž môže spôsobiť vybitie
autobatérie alebo skrat.
• Ak zariadenie nefunguje správne, najskôr overte
zapojenia podľa dodávaného návodu “Montáž/
Zapojenia”. Ak je všetko v poriadku, skontrolujte
poistku.
• Chráňte povrch zariadenia pred poškodením.
– Zariadenie nevystavujte pôsobeniu chemikálií,
ako sú insekticídy, spreje na vlasy, repelenty
atď.
– Gumové ani plastové predmety nesmú prísť do
kontaktu so zariadením na dlhší čas. Inak sa
môže povrch zariadenia poškodiť alebo
deformovať.
• Montáž vykonajte pevne dôkladne.
• Pred montážou vypnite zapaľovanie.
Montáž zariadenia so zapnutým zapaľovaním
môže spôsobiť vybitie autobatérie alebo skrat.
• Pri montáži nepoškoďte vrtákom žiadnu časť, ako
sú potrubia, hadice, palivová nádrž alebo káble.
Môže dôjsť k požiaru alebo nehode.
“Video blocked for your safety.”
(Z bezpečnostných dôvodov je obraz
vypnutý.)
Monitor pripojený do konektora
REAR VIDEO OUT je aktívny aj pri pohybe
vozidla.
Zobrazí sa len pozadie, ale zvuk bude zapnutý.
Počas vedenia vozidla neovládajte zariadenie, ani
nesledujte displej.
8
XAV-62BT/622
4-263-232-21(1)
Q:\XAV-62BT-622_SK\Fm\Sk_08-72_XAV-62BT-622.fm
masterpage:Pravý
XAV-62BT-622_SK.book Page 9 Wednesday, December 15, 2010 3:20 PM
Autorské práva
Vyrobené v licencii spoločnosti
Dolby Laboratories.
“Dolby” a symbol dvojité-D sú
obchodné značky spoločnosti Dolby Laboratories.
Microsoft, Windows, Windows Vista, Windows
Media a príslušné logá sú obchodné značky alebo
ochranné známky spoločnosti Microsoft
Corporation v USA a/alebo ostatných krajinách.
Tento produkt je chránený konkrétnymi
duševnými vlastníckymi právami spoločnosti
Microsoft Corporation. Používanie alebo
distribúcia takejto technológie mimo tohto
produktu sú bez licencie spoločnosti Microsoft
alebo autorizovaného zástupcu spoločnosti
Microsoft zakázané.
“DVD VIDEO”, “DVD-R”, “DVD-RW”,
“DVD+R” a “DVD+RW” sú obchodné značky.
Názov Bluetooth a logá sú vlastníctvom spoločnosti
Bluetooth SIG, Inc. a spoločnosť Sony Corporation
ich na akékoľvek účely používa na základe licencie.
Ostatné obchodné značky a ochranné známky sú
majetkom ich príslušných vlastníkov.
ZAPPIN je obchodná značka spoločnosti Sony
Corporation.
12 TONE ANALYSIS
a príslušné logo sú obchodné
značky spoločnosti Sony
Corporation.
“WALKMAN” a logo
“WALKMAN” sú
ochranné známky
spoločnosti Sony
Corporation.
SensMe a logo SensMe logo sú
obchodné značky alebo ochranné
známky spoločnosti Sony
Ericsson Mobile
Communications AB.
Technológia rozpoznávania hudby a príslušné
dáta sú poskytované spoločnosťou Gracenote®.
Gracenote je priemyselný štandard v technológii
rozpoznávania hudby a poskytovaní príslušných
dát. Podrobnejšie informácie pozri na
www.gracenote.com.
CD, DVD, Blu-ray Disc dáta a dáta týkajúce sa
hudby a video záznamov poskytuje spoločnosť
Gracenote, Inc., autorské práva © 2000 až po
súčasnosť Gracenote. Softvér Gracenote,
autorské práva © 2000 až po súčasnosť
Gracenote. Tento produkt a služby môžu
využívať jeden alebo viacero patentov
spoločnosti Gracenote. Neúplný zoznam
aplikovateľných patentov spoločnosti Gracenote
nájdete na web-stránke spoločnosti Gracenote.
Gracenote, CDDB, MusicID, MediaVOCS,
logo a logotyp Gracenote a logo “Powered by
Gracenote” sú ochranné známky spoločnosti
alebo obchodné značky Gracenote v USA a/
alebo ostatných krajinách.
Tento produkt používa písmo, na ktoré poskytla
spoločnosti Sony licenciu spoločnosť Monotype
Imaging Inc. alebo jej dcérske spoločnosti.
iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano a iPod touch
sú obchodné značky spoločnosti Apple Inc.
registrované v USA a ostatných krajinách.
Apple, Macintosh a iTunes sú obchodné značky
spoločnosti Apple, Inc. registrované v USA
a ostatných krajinách.
TENTO PRODUKT JE LICENCOVANÝ V RÁMCI
MPEG-4 VISUAL PATENT PORTFOLIO LICENSE
LEN NA OSOBNÉ A NEKOMERČNÉ
POUŽÍVANIE SPOTREBITEĽOM PRE
DEKÓDOVANIE OBRAZOVÝCH ZÁZNAMOV
MPEG-4, KTORÉ BOLI ENKÓDOVANÉ
SPOTREBITEĽOM V SPOJITOSTI S OSOBNOU
A NEKOMERČNOU ČINNOSŤOU A/ALEBO
ZÍSKANÉ OD POSKYTOVATEĽA
OBRAZOVÉHO ZÁZNAMU LICENCOVANÉHO
MPEG LA NA VYTVORENIE OBRAZOVÉHO
ZÁZNAMU MPEG-4. NA ŽIADNE INÉ
POUŽÍVANIE LICENCIA NEBOLA VYDANÁ ANI
SA NEVZŤAHUJE. ĎALŠIE INFORMÁCIE
VRÁTANE INFORMÁCIÍ VZŤAHUJÚCICH SA
NA PREZENTAČNÉ, INTERNÉ A KOMERČNÉ
POUŽÍVANIE A LICENCOVANIE JE MOŽNÉ
ZÍSKAŤ OD SPOLOČNOSTI MPEG LA, LLC.
POZRI WEB-STRÁNKU
HTTP://WWW.MPEGLA.COM
Všetky ostatné obchodné značky sú obchodné
značky vo vlastníctve ich príslušných vlastníkov.
9
XAV-62BT/622
4-263-232-21(1)
Q:\XAV-62BT-622_SK\Fm\Sk_08-72_XAV-62BT-622.fm
masterpage:Ľavý
XAV-62BT-622_SK.book Page 10 Wednesday, December 15, 2010 3:20 PM
Poznámky k Bluetooth rozhraniu
(len XAV-62BT)
Upozornenie
SPOLOČNOSŤ SONY NIE JE V ŽIADNOM
PRÍPADE ZODPOVEDNÁ ZA PRIAME,
NÁHODNÉ ALEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY
AKÉHOKOĽVEK CHARAKTERU, UJMY
ALEBO ÚTRATY VYPLÝVAJÚCE
Z AKÉHOKOĽVEK POŠKODENIA TOHTO
ZARIADENIA ALEBO INÉHO ZARIADENIA
SPÔSOBENÉ POUŽÍVANÍM TOHTO
ZARIADENIA, JEHO HARDVÉRU A/ALEBO
SOFTVÉRU.
Dôležité upozornenie!
Bezpečnosť a správne používanie
Zmeny alebo úpravy, ktoré nie sú výslovne
povolené spoločnosťou Sony vedú k strate záruky.
Pred používaním zariadenia sa informujte
o platných miestnych predpisoch a normách
upravujúcich prevádzku Bluetooth zariadení.
Tiesňové volania
Toto Bluetooth Handsfree zariadenie a elektronické
zariadenie pripojené k Handsfree zariadeniu
komunikujú prostredníctvom rádiových signálov,
mobilných a pozemských sietí a tiež pomocou
užívateľsky nastavených funkcií, pri ktorých nie je
možné zaručiť trvalé prepojenie vo všetkých
podmienkach.
Preto sa obzvlášť v prípade potreby súrnej
komunikácie (napr. volanie zdravotnej pohotovosti)
nespoliehajte výhradne na žiadne elektronické
zariadenie.
Aby bolo možné volať a prijímať hovory, zariadenia
musia byť zapnuté a v dosahu dostatočne silného
signálu mobilného operátora.
Tiesňové volania nemusia byť dostupné vo všetkých
mobilných sieťach, alebo pri určitých používaných
službách/funkciách.
Zistite si tieto informácie u miestnych
prevádzkovateľov sietí.
Vedenie vozidla
Informujte sa o platných miestnych predpisoch
a normách upravujúcich používanie mobilných
telefónov a hlasitých sád (Handsfree) počas vedenia
motorových vozidiel.
Venujte vždy maximálnu pozornosť premávke a ak
si to situácia vyžaduje, pred volaním alebo prijatím
hovoru odstavte vozidlo a zaparkujte mimo cesty.
Prepojenie s inými zariadeniami
Z dôvodu získania presných bezpečnostných
informácií si pred pripojením k inému zariadeniu
prečítajte návod na použitie pripájaného zariadenia.
Pôsobenie rádiovej frekvencie
RF signály môžu ovplyvňovať nesprávne
nainštalované alebo nevhodne tienené elektronické
systémy v automobile, ako je napr. elektronické
vstrekovanie, elektronický ABS systém,
elektronické obmedzovače rýchlosti alebo airbagy.
Inštaláciu alebo servis týchto zariadení realizujú
výrobcovia/predajcovia automobilu. Nesprávna
inštalácia alebo servisný zásah môžu byť
nebezpečné a môžu viesť k strate záruky.
Informácie, či mobilný telefón neovplyvní činnosť
zariadení v automobile, vám poskytne výrobca
vozidla.
Pravidelne kontrolujte, či sú všetky bezdrôtové
zariadenia vo vozidle namontované správne a či
správne fungujú.
10
XAV-62BT/622
4-263-232-21(1)
Q:\XAV-62BT-622_SK\Fm\Sk_08-72_XAV-62BT-622.fm
masterpage:Pravý
XAV-62BT-622_SK.book Page 11 Wednesday, December 15, 2010 3:20 PM
Typy prehrávateľných diskov a označenia používané v tomto návode
Toto zariadenie dokáže prehrávať rôzne typy video/audio diskov.
V nasledujúcej prehľadnej tabuľke sú uvedené podporované typy diskov a tiež dostupné funkcie pre
jednotlivé typy diskov.
Označenie disku v návode
Formát disku
DVD VIDEO
DVD-R* /DVD-R DL*1/DVD-RW*1
(Režim Video/VR)
VIDEO
1
DVD+R*1/DVD+R DL*1/DVD+RW*1
AUDIO
Video CD
(Ver. 1.0/1.1/2.0)
Audio CD
CD-ROM*2/CD-R*2/CD-RW*2
*1 Na disku môžu byť tiež uložené audio súbory.
*2 Na disku môžu byť tiež uložené video/obrazové súbory.
Poznámka
Označenie “DVD” v tomto návode sa môže vzťahovať všeobecne na DVD VIDEO, DVD-R/DVD-RW a DVD+R/
DVD+RW disky.
Nasledovný prehľad obsahuje podporované typy súborov a ich symboly.
Bez ohľadu na typ disku sa môže dostupnosť funkcií v závislosti od formátu líšiť. Uvedené symboly
formátov sa nachádzajú v tomto návode na použitie pri opisoch funkcií, ktoré sú dostupné pre ich
príslušné typy súborov.
Označenie formátu v návode
Typ súboru
Audio súbor MP3
Audio súbor WMA
Audio súbor AAC
Obrazový súbor JPEG
Video súbor Xvid
MPEG-4
Video súbor MPEG-4
Rada
Podrobnosti o kompresných formátoch pozri na str. 62.
Poznámka
V závislosti od podmienok záznamu nemusí byť možné prehrávať niektoré kompatibilné disky.
11
XAV-62BT/622
4-263-232-21(1)
Q:\XAV-62BT-622_SK\Fm\Sk_08-72_XAV-62BT-622.fm
masterpage:Ľavý
XAV-62BT-622_SK.book Page 12 Wednesday, December 15, 2010 3:20 PM
Umiestnenie a funkcie ovládacích prvkov/konektorov
Zariadenie
Podrobnosti pozri na príslušných stranách,
ktorých čísla sú za popisujúcim textom.
G USB konektor
Pred pripojením USB zariadenie zložte kryt.
A Tlačidlo Z (Vysunutie) str. 20
H Ovládač hlasitosti
B Tlačidlo Reset str. 16
I Tlačidlo SOURCE/OFF
Zapnutie zariadenia/prepnutie zdroja
vstupného signálu: “Tuner” (Rádio), “Disc”
(Disk), “iPod/USB”, “AUX” (Doplnkové
zariadenie), “BT Audio” (Bluetooth audio)*.
Zatlačením a pridržaním na 1 sekundu
vypnete/zastavíte zdroj vstupného signálu.
Zatlačením a pridržaním na viac než 2
sekundy vypnete zariadenie.
C Senzor signálov diaľkového
ovládania
D Otvor pre disk str. 20
E Tlačidlo TOP
Model XAV-62BT
Zobrazenie hlavného Menu (Top Menu)
(stlačenie).
Model XAV-622
Zobrazenie zoznamu zdrojov (stlačenie).
J Displej/dotykový panel
* Nastavenie “BT Audio” (Bluetooth audio) je
dostupné len pre model XAV-62BT.
F Predný konektor AUX str. 59
12
XAV-62BT/622
4-263-232-21(1)
Q:\XAV-62BT-622_SK\Fm\Sk_08-72_XAV-62BT-622.fm
masterpage:Pravý
XAV-62BT-622_SK.book Page 13 Wednesday, December 15, 2010 3:20 PM
Zobrazenia
Ak nie je zvolený žiadny zdroj vstupného signálu:
1
2
Source List
Top
A Tlačidlo “Source List”
(Zoznam zdrojov)
Zobrazenie zoznamu zdrojov (stlačenie).
B Tlačidlo “Top”
XAV-62BT
Zobrazenie hlavného Menu (Top Menu)
(stlačenie).
XAV-622
Zobrazenie zoznamu zdrojov (stlačenie).
C Hodiny str. 55, 59
D Tlačidlo
(Zatvorenie)
Vypnutie zobrazenia Menu (stlačenie).
10:00
3
Top Menu (len XAV-62BT):
4
5
6 7
ATT
M.OFF
AV Source
9
5
6 qa
ATT
Top
Tuner
Disc
AUX
iPod/USB
SensMe™
BT Audio
0*
3
G Tlačidlo “M.OFF” (Vypnutie displeja)
Vypnutie displeja a podsvietenia tlačidiel
(stlačenie). Pre zapnutie zatlačte na displej
v ľubovoľnom mieste.
I Tlačidlo “BT Phone”
(Bluetooth telefón) *2
Aktivovanie režimu Bluetooth Phone
(Bluetooth telefón) (stlačenie).
Zoznam zdrojov:
4
F Tlačidlo
(Nastavenie)
Zobrazenie Menu nastavení (stlačenie).
H Tlačidlo “AV Source” (AV zdroj) *2
Zobrazenie zoznamu zdrojov (stlačenie).
BT Phone
8
E Tlačidlo “ATT” (Stíšenie)*1
Stlmenie zvuku (stlačenie).
Pre zrušenie stlačte tlačidlo znova.
J Tlačidlá pre výber zdrojov vstupného
signálu
Zmena zdroja (stlačenie): “Tuner” (Rádio),
“Disc” (Disk), “AUX” (Doplnkové
zariadenie), “iPod/USB”, “SensMe™”,
“BT Audio” (Bluetooth audio)*3.
K Tlačidlo “Top”/“M.OFF”
Funkcia tlačidla sa líši v závislosti od
modelu.
XAV-62BT: Tlačidlo “Top”
XAV-622: Tlačidlo “M.OFF”
Informácie o funkcii každého tlačidla sú
uvedené vyššie.
*1 Zobrazí sa, len ak je zvolený nejaký zdroj.
*2 Dostupné len pre model XAV-62BT.
*3 Položka “BT Audio” (Bluetooth audio) sa zobrazí
len v modeli XAV-62BT.
13
XAV-62BT/622
4-263-232-21(1)
Q:\XAV-62BT-622_SK\Fm\Sk_08-72_XAV-62BT-622.fm
masterpage:Ľavý
XAV-62BT-622_SK.book Page 14 Wednesday, December 15, 2010 3:20 PM
Diaľkové ovládanie RM-X170
8
1
9
2
q;
3
qa
4
5
qs
qd
qf
6
7
• Diaľkové ovládanie je možné používať na
ovládanie ovládacích prvkov pre zvuk. Na
operácie v Menu používajte dotykový panel
(displej).
• Podrobnosti pozri na príslušných stranách,
ktorých čísla sú za popisujúcim textom.
• Pred použitím odstráňte izolačný prvok (str. 16).
A Tlačidlo OFF
Vypnutie/zastavenie zdroja signálu
(stlačenie). Vypnutie zariadenia (zatlačenie
a pridržanie).
B Tlačidlo MONITOR OFF
Vypnutie displeja a podsvietenia tlačidiel
(stlačenie). Pre zapnutie stlačte tlačidlo znova.
C Tlačidlo POSITION
Prepnutie polohy počúvania (“Front L”
(Vpredu Ľ)/“Front R” (Vpredu P)/“Front”
(Vpredu)/“All” (Všetky)/“Custom”
(Vlastné)/“OFF” (Vyp.)) (stlačenie).
14
D Tlačidlo O (Návrat)
Obnovenie predošlého zobrazenia/návrat do
Menu pri VCD disku*1 (stlačenie).
qg
qh
E Tlačidlo EQ (Ekvalizér)
Výber krivky ekvalizéra zo 7 typov
(“Xplod”/“Vocal”/“Edge”/“Cruise”/
“Space”/“Gravity”/“Custom” (Vlastné)/
“OFF” (Vyp.)) (stlačenie).
F Číselné tlačidlá str. 26
Rádio:
Príjem uložených staníc (stlačenie).
Uloženie staníc (zatlačenie a pridržanie).
Disk/USB:
Vyhľadanie titulu/kapitoly/skladby
(stlačenie).
G Tlačidlo CLEAR
Vymazanie zadaného čísla (stlačenie).
H Tlačidlo ATT (Stíšenie)
Stlmenie zvuku (stlačenie).
Pre zrušenie stlačte tlačidlo znova.
I Tlačidlo u
(Prehrávanie/Pozastavenie)
XAV-62BT/622
4-263-232-21(1)
Q:\XAV-62BT-622_SK\Fm\Sk_08-72_XAV-62BT-622.fm
masterpage:Pravý
XAV-62BT-622_SK.book Page 15 Wednesday, December 15, 2010 3:20 PM
J Tlačidlá .m/M>
Rádio:
Automatické ladenie staníc (stlačenie).
Manuálne naladenie stanice (zatlačenie
a pridržanie).
Disk*2/USB:
Prepnutie kapitoly/skladby/scény/súboru
(stlačenie).
Zrýchlený posuv vo video zázname vzad/
vpred (zatlačenie a krátke pridržanie).
Zrýchlený posuv v skladbe vzad/vpred
(zatlačenie a pridržanie).
Bluetooth audio*3*4:
Prepínanie skladieb (stlačenie).
Zrýchlený posuv v skladbe vzad/vpred
(zatlačenie a pridržanie).
*1 Prehrávanie s funkciami PBC.
*2 Operácia závisí od disku (str. 21).
*3 Operácia závisí od pripojeného Bluetooth
zariadenia.
*4 Dostupné len pre model XAV-62BT.
*5 Nastavenie “BT Audio” (Bluetooth audio) je
dostupné len pre model XAV-62BT.
*6 Ak používate dve doplnkové zariadenia.
Poznámka
Ak je zariadenie aj displej vypnutý, nie je možné
diaľkovým ovládaním ovládať zariadenie. Stlačením
tlačidla (SOURCE/OFF) na zariadení alebo vložením
disku zapnite zariadenie a umožnite tak jeho
ovládanie diaľkovým ovládaním.
K Tlačidlá pre ovládanie prehrávania
DVD disku
(AUDIO):
Zmena jazyka/formátu zvuku (stlačenie).
(Zmena audio kanála pre VCD/CD/MP3/
WMA/AAC/MPEG-4 disky.)
(SUBTITLE):
Prepínanie jazyka titulkov (stlačenie).
(ANGLE):
Prepínanie zorných uhlov (stlačenie).
(TOP MENU):
Aktivovanie hlavného Menu DVD disku
(stlačenie).
(MENU):
Aktivovanie Menu disku (stlačenie).
L Tlačidlo ZAP
Aktivovanie režimu ZAPPIN™ (stlačenie).
M Tlačidlá </M/m/, (Kurzor)/ENTER
str. 20
Ovládanie Menu pri DVD disku (stlačenie).
N Tlačidlo SRC (Zdroj)
Zapnutie zariadenia/prepnutie zdroja
vstupného signálu (stlačenie): “Tuner”
(Rádio), “Disc” (Disk), “iPod/USB”, “AUX”
(Doplnkové zariadenie), “BT Audio”
(Bluetooth audio)*5.
O Tlačidlo MODE
Výber rozhlasového pásma (FM/MW/LW)/
výber doplnkového zariadenia (predný
AUX/zadný AUX)*6 (stlačenie).
P Tlačidlá VOL (Hlasitosť) +/–
15
XAV-62BT/622
4-263-232-21(1)
Q:\XAV-62BT-622_SK\Fm\Sk_08-72_XAV-62BT-622.fm
masterpage:Ľavý
XAV-62BT-622_SK.book Page 16 Wednesday, December 15, 2010 3:20 PM
Príprava diaľkového ovládania
Začíname
Resetovanie zariadenia
Pred prvým používaním diaľkového ovládania
odstráňte izolačný prvok.
Pred prvým použitím, alebo po výmene autobatérie,
prípadne po zmene zapojení je nutné zariadenie
resetovať. Tlačidlo Reset (str. 12) stlačte špicatým
predmetom, napr. guľkovým perom.
Poznámka
Po stlačení tlačidla Reset sa vymaže nastavenie
hodín, ako aj niektoré uložené informácie.
Počiatočné nastavenia
Po resetovaní sa zobrazí zobrazenie pre
počiatočné nastavenia.
Initial Setting
Rear/Sub Out
Rear / Sub
Listening Position
Front L / Front R
Language
English
OK
16
1
Ak chcete nastaviť stav pripojenia
subwoofera, stlačte “Rear/Sub Out”.
Ak je pripojený subwoofer, zvoľte “Sub”.
Ak je pripojený výkonový zosilňovač, zvoľte
“Rear” (Zadný). Ak nie je pripojený
subwoofer ani výkonový zosilňovač, môžete
zvoliť “Sub” alebo “Rear”.
2
Stlačte “Listening Position”
(Poloha počúvania) pre nastavenie
polohy počúvania.
Ak sedíte vľavo, zvoľte “Front L” (Vpredu Ľ),
ak sedíte vpravo, zvoľte “Front R” (Vpredu P).
3
Stlačte “Language” (Jazyk) pre
nastavenie jazyka zobrazení.
Stláčaním zobrazte želaný jazyk (English/
Spanish/Russian) (Angličtina/Španielčina/
Ruština).
4
Stlačte “OK”.
Nastavenie je dokončené.
Toto nastavenie je možné neskôr konfigurovať
v Menu nastavení.
• Podrobnosti o nastavení stavu pripojenia
subwoofera pozri na str. 54.
• Podrobnosti o nastavení polohy počúvania
pozri “Optimalizácia zvuku pre pozíciu
počúvania — Intelligent Time Alignment” na
str. 47.
• Podrobnosti o nastavení jazyka zobrazení pozri
na str. 51.
XAV-62BT/622
4-263-232-21(1)
Q:\XAV-62BT-622_SK\Fm\Sk_08-72_XAV-62BT-622.fm
masterpage:Pravý
XAV-62BT-622_SK.book Page 17 Wednesday, December 15, 2010 3:20 PM
Ovládacie prvky pre príjem
rozhlasu
Rádio
Počúvanie rozhlasu
1
Zatlačte na displej, ak sa ovládacie prvky pre
príjem rozhlasu nezobrazujú.
Stlačte “Source List”
(Zoznam zdrojov), potom “Tuner”.
(Len pre model XAV-62BT: V hlavnom
Menu (Top Menu) stlačte “AV Source”
(Zdroj AV), potom “Tuner”.)
Automaticky sa zobrazí zobrazenie pre príjem
rozhlasu a zoznam predvolieb.
Source List
ATT
TA
AF
1
Source List
2
3
4
5
ATT
TA
AF
Top
Top
Band
P1
P2
P3
BTM
P4
P5
P6
Memory
Band
2
Receive
Menu
Preset
List
PTY
List
Stlačte “Band” (Pásmo).
Zobrazí sa zoznam pásiem.
Source List
FM1
ATT
FM2
TA
FM3
Band
AF
6
Receive
Menu
Preset
List
PTY
List
9
0
qa
1
“Source List” (Zoznam zdrojov)
Zobrazenie zoznamu zdrojov (stlačenie).
(str. 13)
2
“ATT”
Stlmenie zvuku (stlačenie). Pre zrušenie
stlačte tlačidlo znova.
3
“TA”
Stlačte pre nastavenie TA pri RDS
vysielaní. (str. 19)
4
“AF”
Stlačte pre nastavenie AF pri RDS
vysielaní. (str. 19)
5
“Top” (Hlavné Menu)
XAV-62BT
Zobrazenie hlavného Menu (Top Menu)
(stlačenie). (str. 13)
XAV-622
Zobrazenie zoznamu zdrojov (stlačenie).
(str. 13)
6
m/M
Stlačte pre manuálne ladenie.
Ak chcete frekvencie meniť súvislo,
tlačidlo zatlačte a pridržte.
7
./>
Stlačte pre automatické ladenie.
8
“Band” (Pásmo)
Stlačte pre zobrazenie zoznamu pásiem
a zmenu pásma.
Top
MW
78
Receive
Menu
LW
Preset
List
PTY
List
3
Stlačte želané rozhlasové pásmo
(“FM1”, “FM2”, “FM3”, “MW”
alebo “LW”).
Ďalším stlačením “Band” (Pásmo) vypnete
zobrazenie zoznamu pásiem.
4
Nalaďte stanicu.
Automatické ladenie
Stlačte ./>.
Ladenie sa zastaví, keď zariadenie naladí
nejakú stanicu. Postup opakujte, až kým
nenaladíte požadovanú stanicu.
Manuálne ladenie
Stláčaním m/M nalaďte želanú frekvenciu.
Ak chcete frekvencie meniť súvislo, zatlačte
a pridržte m/M.
pokračovanie na nasledujúcej strane t
17
XAV-62BT/622
4-263-232-21(1)
Q:\XAV-62BT-622_SK\Fm\Sk_08-72_XAV-62BT-622.fm
masterpage:Ľavý
XAV-62BT-622_SK.book Page 18 Wednesday, December 15, 2010 3:20 PM
9
“Receive Menu” (Menu príjmu)
Stlačte pre zobrazenie Menu príjmu
s nasledovnými položkami.
• “Mono”: Stlačením aktivujete
monofonický režim príjmu, ak je FM
príjem nekvalitný. Stereo príjem
obnovíte zvolením “OFF” (Vyp.).
• “Local” (Lokálne): Stlačte pre
ladenie len staníc so silným signálom.
Pre bežné ladenie zvoľte “OFF” (Vyp.).
• “Regional” (Regionálne) (str. 19)
0
“Preset List” (Zoznam predvolieb)
Stlačte pre zobrazenie zoznamu
predvolieb, alebo ukladanie staníc.
(str. 18)
qa
“PTY List” (Zoznam PTY)
Stlačte pre zobrazenie zoznamu PTY.
(str. 20)
Uloženie staníc do pamäte a ich
príjem
Upozornenie
Na ladenie staníc počas vedenia vozidla
používajte funkciu Best Tuning Memory (BTM).
Predídete tak možnej dopravnej nehode.
Automatické ukladanie staníc
— BTM
1
Stlačte “Source List”
(Zoznam zdrojov), potom “Tuner”.
Pre zmenu pásma stlačte “Band” (Pásmo),
potom zvoľte želané pásmo (“FM1”, “FM2”,
“FM3”, “MW” alebo “LW”).
2
Stlačte “Preset List”
(Zoznam predvolieb), potom “BTM”.
Zariadenie uloží do zoznamu predvolieb
(“P1” až “P6”) prvých 6 dostupných staníc.
Po uložení nastavenia zaznie pípnutie.
Indikácie počas príjmu
B
A
Source List
ATT
Manuálne uloženie staníc
TA
Band
AF
Top
Receive
Menu
Preset
List
Keď je naladená stanica, ktorú
chcete uložiť, stlačte “Preset List”
(Zoznam predvolieb)
2
Stlačte “Memory” (Pamäť) a stlačte
číslo v zozname (“P1” až “P6”), pod
ktoré chcete číslo uložiť.
Zobrazí sa číslo a zobrazenie pre potvrdenie.
3
Stlačte “Yes” (Áno).
Stanica je uložená.
PTY
List
15
C
1
D
A Ikona aktuálneho zdroja*1
B Označenie pásma, číslo predvoľby*2,
frekvencia*3/stavy
C Úroveň hlasitosti*4
D Stavy nastavení (EQ7, RBE)
*1 Zobrazí sa, len keď sú zobrazené ovládacie prvky.
*2 Zobrazí sa, len ak je naladená nejaká predvoľba.
*3 Pri príjme RDS stanice sa zobrazí názov stanice.
Podrobnosti pozri “RDS” na str. 19.
*4 Keď je zapnuté ATT, zobrazí sa
.
Poznámka
Ak sa pod obsadené číselné tlačidlo pokúsite uložiť
inú stanicu, predtým uložená stanica sa vymaže
a nahradí ju nová stanica.
Rada
Pri uložení RDS stanice sa uloží aj jej nastavenie
AF/TA (str. 19).
Príjem uložených staníc
1
Zvoľte pásmo, potom stlačte
“Preset List” (Zoznam predvolieb).
2
Stlačte želané číslo predvoľby
(“P1” až “P6”).
18
XAV-62BT/622
4-263-232-21(1)
Q:\XAV-62BT-622_SK\Fm\Sk_08-72_XAV-62BT-622.fm
masterpage:Pravý
XAV-62BT-622_SK.book Page 19 Wednesday, December 15, 2010 3:20 PM
Poznámky
• Možnosť využitia služieb RDS závisí od krajiny/
oblasti, v ktorej sa nachádzate.
• Ak je signál stanice príliš slabý, alebo stanica nevysiela
údaje RDS, funkcia RDS nebude pracovať správne.
RDS
Popis
Radio Data System (RDS) je rozhlasová služba,
ktorá umožňuje v rozhlasovom pásme FM
vysielať spolu so signálom rozhlasovej stanice
ešte ďalšie digitálne informácie.
Zobrazované položky
A
Source List
ATT
TA
Band
AF
Receive
Menu
Top
Preset
List
PTY
List
10:00
B
C
A Označenie pásma, číslo predvoľby,
frekvencia (názov stanice), RDS dáta, TA*1
B Stereo*2, RDS*3, TP*4
C Clock (Hodiny)
*1
*2
*3
*4
Počas dopravných informácií.
Počas príjmu v pásme FM.
Počas RDS príjmu.
Počas príjmu dopravných správ.
Služby RDS
Toto zariadenie automaticky poskytuje
nasledovné RDS služby:
AF (Alternative Frequencies - Alternatívne
frekvencie)
Automatické prelaďovanie tej istej stanice
podľa intenzity jej signálu. Pomocou tejto
funkcie môžete počúvať rovnakú stanicu počas
dlhej jazdy bez toho, aby ste ju museli
manuálne prelaďovať.
TA (Traffic Announcement - Dopravné správy)/
TP (Traffic Program - Dopravné programy)
Poskytuje aktuálne dopravné informácie/
programy. Pri vysielaní nejakej dopravnej
informácie/programu sa preruší práve počúvaný
zdroj vstupného signálu.
PTY (Program Types - Typy programov)
Zobrazenie práve prijímaného typu programu.
Vyhľadávanie zvoleného typu programu.
CT (Clock Time - Presný čas)
Funkcia CT pomocou RDS vysielania
automaticky nastaví hodiny.
Nastavenie AF a TA
1
Počas príjmu/prehrávania stlačením
“AF” alebo “TA” aktivujte určenú
funkciu.
Po aktivovaní funkcie sa farba tlačidla zmení.
Pre zrušenie stlačte tlačidlo znova.
Uloženie RDS staníc s nastaveniami
funkcií AF a TA
RDS stanice môžete uložiť do pamäte spolu
s nastaveniami funkcií AF/TA. Ak použijete
funkciu BTM, uložia sa len RDS stanice
s rovnakým nastavením AF/TA.
Pri manuálnom ladení a ukladaní staníc
do pamäte je možné uložiť RDS stanice spolu
s individuálnym nastavením funkcií AF/TA,
ako aj stanice bez RDS služieb.
1 Nastavte funkcie AF/TA, potom uložte stanice
do pamäte pomocou funkcie BTM alebo
manuálne.
Príjem mimoriadnych hlásení
Ak je aktivovaná funkcia AF alebo TA, v prípade
vysielania mimoriadnych hlásení dôjde počas
počúvania zvoleného zdroja vstupného signálu
k automatickému preladeniu na takéto hlásenie.
Rada
Ak nastavíte úroveň hlasitosti počas vysielania
dopravných správ, táto úroveň sa uloží do pamäte pre
dané dopravné správy nezávisle od bežnej úrovne
hlasitosti.
Počúvanie jedného regionálneho
programu — Regional
Keď je zapnutá funkcia AF, výrobné nastavenie
zariadenia obmedzuje príjem na určitú oblasť,
takže zariadenie nepreladí na inú regionálnu
stanicu s kvalitnejším signálom.
Ak opustíte oblasť s možnosťou príjmu
regionálneho programu, počas príjmu FM stanice
vypnite funkciu regionálneho príjmu. Stlačte
“Receive Menu” (Menu príjmu), potom políčko
“Regional” (Regionálne) a nastavte “OFF” (Vyp.).
Poznámka
Táto funkcia nefunguje vo Veľkej Británii a niektorých
iných krajinách.
Funkcia Local Link
(len pre Veľkú Britániu)
Táto funkcia umožňuje vyhľadanie ďalších
lokálnych staníc v oblasti, aj keď nie sú uložené
v pamäti.
pokračovanie na nasledujúcej strane t
19
XAV-62BT/622
4-263-232-21(1)
Q:\XAV-62BT-622_SK\Fm\Sk_08-72_XAV-62BT-622.fm
masterpage:Ľavý
XAV-62BT-622_SK.book Page 20 Wednesday, December 15, 2010 3:20 PM
1 Počas príjmu v pásme FM stlačte “Preset List”
(Zoznam predvolieb) a číselné tlačidlo
(“P1” až “P6”), pod ktorým je uložená miestna
stanica.
2 Do 5 sekúnd stlačte číslo miestnej stanice
znova.
Postup opakujte dovtedy, kým nenaladíte
požadovanú stanicu.
Disky
Prehrávanie diskov
Pri niektorých diskoch môžu byť niektoré
operácie odlišné alebo nedostupné.
Podrobnosti pozri v návode na použitie disku.
1
Výber PTY
1
2
V režime FM príjmu stlačte “PTY List”
(Zoznam PTY).
Ak stanica vysiela údaje PTY, na displeji sa
zobrazí zoznam PTY.
V zozname rolujte stláčaním v/V.
Zatlačte na želaný typ programu.
Zariadenie vyhľadá stanice vysielajúce
zvolený typ programu.
Zoznam PTY vypnete stlačením “PTY List”
(Zoznam PTY).
Typy programov
“News” (Správy), “Current Affairs” (Aktuálne
udalosti), “Information” (Informácie), “Sport”
(Šport), “Education” (Vzdelávanie), “Drama”
(Dramatická tvorba), “Cultures” (Kultúra),
“Science” (Veda), “Varied Speech” (Rôzne),
“Pop Music” (Populárna hudba), “Rock Music”
(Rocková hudba), “Easy Listening” (Hudba
štýlu M.O.R.), “Light Classics M” (Ľahká
klasika), “Serious Classics” (Vážna hudba),
“Other Music” (Iné druhy hudby),
“Weather & Metr” (Počasie), “Finance”
(Financie), “Children’s Progs” (Vysielanie pre
deti), “Social Affairs” (Spoločenské udalosti),
“Religion” (Náboženstvo), “Phone In”
(Telefonáty poslucháčov), “Travel & Touring”
(Cestovanie), “Leisure & Hobby” (Voľný čas),
“Jazz Music” (Jazzová hudba),
“Country Music” (Country hudba),
“National Music” (Národná hudba),
“Oldies Music” (Evergreeny), “Folk Music”
(Ľudová hudba), “Documentary”
(Dokumentárne programy)
Vložte disk (popisom nahor).
Prehrávanie sa spustí automaticky.
Ak sa zobrazí Menu DVD disku
Stlačte želanú položku v Menu DVD disku.
Môžete tiež použiť Menu pre ovládací panel tak,
že ho zobrazíte zatlačením na displej v inom
mieste, než je Menu pre DVD disk.
Stláčaním b/v/V/B posúvajte kurzor a potom
stlačením “Enter” (Potvrdiť) potvrďte výber.
Ak sa po zatlačení na displej Menu pre ovládací
panel nezobrazí, použite diaľkové ovládanie.
Menu DVD disku
DVD disk je rozdelený na niekoľko úsekov obrazu
alebo zvuku. Tieto úseky sa nazývajú “tituly”. Pri
prehrávaní DVD disku, ktorý obsahuje niekoľko titulov,
si môžete zvoliť požadovaný titul pomocou hlavného
Menu DVD disku. Pri prehrávaní DVD disku, ktorý
umožňuje voľbu takých položiek, ako je jazyk pre
titulky/zvukové stopy, môžete tieto položky voliť
pomocou Menu DVD disku.
Ak disk obsahuje súbory JPEG
Automaticky sa spustí prezentácia Slide Show.
Zastavenie prehrávania
Zatlačte a pridržte (SOURCE/OFF)
na 1 sekundu.
Poznámka
Disky zaznamenané vo formáte DTS nie sú
podporované. Po zvolení formátu DTS nie je na
výstup vyvedený zvukový signál.
Vysunutie disku
1
Stlačte Z na zariadení.
Poznámka
Túto funkciu nie je možné použiť v niektorých krajinách/
oblastiach, kde nie sú k dispozícii údaje PTY.
Nastavenie CT
1
20
V nastaveniach nastavte
“CT” na “ON” (Zap.) (str. 51).
Poznámky
• Funkcia CT nemusí pracovať, aj keď je naladená
RDS stanica.
• Čas nastavený funkciou CT nemusí byť presný.
XAV-62BT/622
4-263-232-21(1)
Q:\XAV-62BT-622_SK\Fm\Sk_08-72_XAV-62BT-622.fm
masterpage:Pravý
XAV-62BT-622_SK.book Page 21 Wednesday, December 15, 2010 3:20 PM
Ovládacie prvky pre prehrávanie
Zatlačte na displej, ak sa ovládacie prvky pre
prehrávanie nezobrazujú.
qa
Source List
Spoločné pre všetky disky/formáty
1
Source List
2
3
4
5
ATT
TA
AF
Top
ATT
qs
TA
AF
ZAP
Top
List
Play Menu
SHUF
Album
DVD
Control
6
7
Source List
qd
Play Menu
SHUF
1
“Source List” (Zoznam zdrojov)
Zobrazenie zoznamu zdrojov (stlačenie).
(str. 13)
2
“ATT”
Stlmenie zvuku (stlačenie). Pre zrušenie
stlačte tlačidlo znova.
3
“TA”
Stlačte pre nastavenie TA pri RDS
vysielaní. (str. 19)
4
“AF”
Stlačte pre nastavenie AF pri RDS
vysielaní. (str. 19)
5
“Top” (Hlavné Menu)
XAV-62BT
Zobrazenie hlavného Menu (Top Menu)
(stlačenie). (str. 13)
XAV-622
Zobrazenie zoznamu zdrojov (stlačenie).
(str. 13)
6
./>
Stlačte pre prepnutie kapitoly/skladby/
scény/obrázka/súboru.
8
ATT
TA
AF
DVD
Control
Top
Play Menu
SHUF
9
Source List
ATT
TA
AF
PBC Panel
Top
Zrýchlený posuv vo video zázname vzad/
vpred (zatlačenie a krátke pridržanie).
Potom stláčaním prepnete rýchlosť
posuvu (× 2 t × 12 t × 120 t
× 2…)*1. Pre zrušenie stlačte u.
Play Menu
SHUF
0
Zrýchlený posuv v audio súbore vzad/
vpred (zatlačenie a pridržanie).
MPEG-4
Source List
ATT
TA
AF
Top
Zatlačením a pridržaním > počas
pozastavenia prehráte video záznam
spomalene. Pre zrušenie tlačidlo uvoľnite.
7
List
u
Stlačte pre pozastavenie/obnovenie
prehrávania po pozastavení.
Play Menu
SHUF
Album
pokračovanie na nasledujúcej strane t
qa
qs
21
XAV-62BT/622
4-263-232-21(1)
Q:\XAV-62BT-622_SK\Fm\Sk_08-72_XAV-62BT-622.fm
masterpage:Ľavý
XAV-62BT-622_SK.book Page 22 Wednesday, December 15, 2010 3:20 PM
8
9
“Play Menu” (Menu prehrávania)
Stlačte pre zobrazenie Menu pre
prehrávanie s nasledovnými položkami.
• “Repeat”/“Shuffle” (Opakovane/
Náhodne) (str. 25)
• “Dolby D Level” (Úroveň Dolby D)
(len prehrávanie DVD VIDEO diskov)
(str. 24)
• “Stereo” (len prehrávanie VCD/CD/
MP3/WMA/AAC diskov) (str. 24)
• “Image Turn” (Otočenie obrázka)
(len prehrávanie súborov JPEG):
Stlačením otáčate obrázok doľava/
doprava.
• “Audio” (len prehrávanie súborov
Xvid/MPEG-4) (str. 24)
“DVD Control” (Ovládanie DVD)
Stlačte pre zobrazenie Menu pre
ovládanie DVD prehrávania
s nasledovnými položkami.
• “Audio”: Stláčaním volíte jazyk/
formát zvuku. (str. 23)*2
• “Subtitle” (Titulky): Stláčaním
vypínate/volíte jazyk titulkov.*2*3
• “Angle” (Uhol): Stláčaním meníte
zorný uhol.*2
• “Top Menu” (Hlavné Menu):
Stlačením zobrazíte hlavné Menu DVD
disku.*2
• “Menu”: Stlačením zobrazíte Menu
disku.*2
0
“PBC Panel”
Stlačte pre zobrazenie ovládacieho panela
pre Menu PBC. (str. 23)
qa
“Album” –/+
Stlačte pre prepínanie albumov
(priečinkov) pri súboroch MP3/WMA/
AAC/JPEG/Xvid/MPEG-4.
qs
“List” (Zoznam)
Stlačte pre zobrazenie zoznamu skladieb/
obrázkov/video súborov. (str. 34)
qd
“ZAP”
Stlačte pre aktivovanie režimu ZAPPIN.
(str. 34)
*1 Rýchlosť závisí od formátu alebo spôsobu záznamu.
*2 Dostupnosť závisí od disku.
*3 Ak sa zobrazí výzva pre zadanie 4-ciferného čísla,
zadajte kód jazyka (str. 72) pre príslušný jazyk.
Poznámka
Ak je na disku zaznamenaných viac typov súborov,
prehrávať sa bude len zvolený typ súboru (audio/
video/obrazový). Podrobnosti o výbere typu súboru
pozri “Voľba typu súboru” na str. 34.
22
Poznámky k prehrávaniu súborov JPEG
• Pri otáčaní veľkého obrázka môže otáčanie trvať
dlhšie.
• Súbory JPEG v progresívnom formáte nie je možné
zobraziť.
Indikácie počas prehrávania
Zatlačte na displej, ak sa indikácie nezobrazujú.
Pri audio diskoch sa niektoré indikácie zobrazujú
počas prehrávania nepretržite.
MPEG-4
A
Source List
ATT
TA
AF
Top
DVD
Control
Play Menu
SHUF
15
B
C
D
Source List
E
ATT
F
TA
AF
ZAP
Top
List
Play Menu
SHUF
Album
G
A Ikona aktuálneho zdroja
B Úroveň hlasitosti*1
C Formát, stav prehrávania, uplynutý
prehrávací čas*2, číslo kapitoly/titulu/albumu
(priečinka)/skladby*3*4, formát zvuku*5,
stavy nastavení (CSO, EQ7, RBE)
D Stav prehrávania, uplynutý prehrávací čas*2
E Názov skladby, názov albumu, meno
interpreta
F Zobrazenie obalu albumu*6
G Formát, číslo skladby, číslo albumu*7, stavy
nastavení (CSO, EQ7, RBE)
*1 Keď je zapnuté ATT, zobrazí sa
.
*2 Počas prehrávania súboru JPEG alebo VCD disku
s funkciami PBC sa nezobrazí žiadna indikácia.
*3 Indikácie sa líšia v závislosti od disku/formátu.
*4 Pri prehrávaní VCD disku s funkciami PBC (str. 23)
sa nezobrazí žiadna indikácia.
*5 Len DVD disky.
*6 Odporúčaná veľkosť obrázka je v rozsahu
240 × 240 až 960 × 960 pixlov.
*7 Len súbory MP3/WMA/AAC.
XAV-62BT/622
4-263-232-21(1)
Q:\XAV-62BT-622_SK\Fm\Sk_08-72_XAV-62BT-622.fm
masterpage:Pravý
XAV-62BT-622_SK.book Page 23 Wednesday, December 15, 2010 3:20 PM
Používanie funkcií PBC
(Playback Control)
Menu PBC pomáha pri interaktívnom ovládaní
prehrávania PBC-kompatibilných VCD diskov.
1
Spustite prehrávanie
PBC-kompatibilného VCD disku.
Zobrazí sa PBC Menu.
2
Stlačte “PBC Panel”.
Zobrazí sa Menu pre ovládací panel.
3
Stláčaním číselných tlačidiel zvoľte
požadovanú položku, potom stlačte
“Enter” (Potvrdiť).
4
Postupujte interaktívne podľa
pokynov v Menu.
Pre návrat na predchádzajúce zobrazenie
stlačte O.
Stlačením “Close” (Zatvoriť) vypnete
zobrazenie ovládacích prvkov.
Konfigurácia nastavení zvuku
Poznámka
Disky zaznamenané vo formáte DTS nie sú
podporované. Po zvolení formátu DTS nie je na
výstup vyvedený zvukový signál.
Zmena jazyka/formátu zvuku
Pri diskoch s viacjazyčnými zvukovými
stopami si môžete zvoliť požadovaný jazyk.
Pri prehrávaní disku nahraného vo viacerých
zvukových formátoch môžete zmeniť formát
zvuku (napr. Dolby Digital).
1
Počas prehrávania stlačte
“DVD Control” (Ovládanie DVD).
2
Stláčaním “Audio” zvoľte želaný jazyk/
formát zvuku.
Jazyk zvuku
Source List
Audio
ATT
TA
AF
1: English
Top
Dolby D 3/2.1
Prehrávanie bez funkcií PBC
1
Keď nie je zvolený žiadny zdroj
vstupného signálu, stlačte
“Source List” (Zoznam zdrojov)
a potom
.
2
Stlačte “Visual” (Vizuálne).
Zobrazí sa Menu vizuálneho nastavovania.
3
Stláčaním v/V rolujte, potom stlačte
“Video CD PBC” a nastavte “OFF”
(Vyp.).
4
Spustite prehrávanie VCD disku.
Počas prehrávania sa PBC Menu nezobrazuje.
Poznámky
• Položky Menu a postupy ovládania závisia od disku.
• Počas PBC prehrávania sa v zobrazení pre
prehrávanie nezobrazuje číslo stopy (skladby),
prehrávaná položka atď.
• Počas prehrávania disku bez funkcie PBC
nefunguje funkcia pre obnovenie prehrávania.
Audio
Subtitle
Angle
Top Menu
DVD
Control
Menu
Play Menu
SHUF
Formát zvuku/počet kanálov*
Jazyk zvuku prepínate medzi dostupnými
jazykmi.
Ak sa zobrazí výzva pre zadanie 4-ciferného
čísla, zadajte kód jazyka (str. 72) pre
príslušný jazyk.
Ak je dva- alebo viackrát zobrazený ten istý
jazyk, disk je nahraný vo viacerých audio
formátoch.
* Názov formátu a čísla kanálov sa zobrazujú
nasledovne:
Príklad: Dolby Digital 5.1-kanálový
Zadný kanál × 2
Dolby D 3 / 2 . 1
Predný kanál × 2 +
Stredový kanál × 1
Kanál LFE × 1
Menu pre ovládanie DVD prehrávania vypnete
stlačením “DVD Control” (Ovládanie DVD).
23
XAV-62BT/622
4-263-232-21(1)
Q:\XAV-62BT-622_SK\Fm\Sk_08-72_XAV-62BT-622.fm
masterpage:Ľavý
XAV-62BT-622_SK.book Page 24 Wednesday, December 15, 2010 3:20 PM
Zmena zvukových kanálov
Zablokovanie diskov
— Parental Control
MPEG-4
Pri prehrávaní VCD/CD/MP3/WMA/AAC/Xvid/
/MPEG-4 diskov si môžete zvoliť, či chcete
prehrávať pravý aj ľavý, len pravý alebo len ľavý
kanál z oboch reproduktorov (ľavého aj
pravého).
Voľby sú uvedené nižšie.
“2-Ch” (2-k): Štandardný stereo zvuk (výrobné
nastavenie)
“L-Ch” (Ľ-k): Zvuk ľavého kanála
(monofonický)
“R-Ch” (P-k): Zvuk pravého kanála
(monofonický)
Pre súbory VCD/CD/MP3/WMA/AAC
*
* Okrem DVD-R/DVD-R DL/DVD-RW diskov
v režime VR.
Môžete znemožniť prehrávanie disku, alebo
prehrávanie takéhoto disku obmedziť podľa
zadefinovanej úrovne, napr. podľa veku diváka.
Pri prehrávaní DVD disku kompatibilného
s funkciou Parental Control sa môžu nevhodné
scény zablokovať alebo sa nahradia inými
scénami.
Aktivácia funkcie Parental Control
1
Keď nie je zvolený žiadny zdroj
vstupného signálu, stlačte “Source
List” (Zoznam zdrojov) a potom
.
2
Stlačte “Visual” (Vizuálne).
Zobrazí sa Menu vizuálneho nastavovania.
3
Stláčaním v/V rolujte, potom stlačte
“DVD Parental Control” (Rodičovská
zámka DVD).
Zobrazí sa okno pre nastavenie hesla.
Menu pre prehrávanie vypnete stlačením
“Play Menu” (Menu prehrávania).
4
Poznámka
V závislosti od disku nemusí byť možné vykonávať
nastavenia zvuku.
Stláčaním číselných tlačidiel zadajte
vlastné heslo a stlačte “OK”.
5
Číselnými tlačidlami zadajte heslo
znova (pre potvrdenie) a stlačte “OK”.
Nastavenie je dokončené.
1
Počas prehrávania stlačte “Play Menu”
(Menu prehrávania), potom stláčaním
“Stereo” zvoľte želaný audio kanál.
Pre súbory Xvid/MPEG-4
1
Počas prehrávania stlačte “Play Menu”
(Menu prehrávania), potom stláčaním
“Audio” zvoľte želaný audio kanál.
Rada
Používať môžete aj diaľkové ovládanie
(stláčajte (AUDIO)).
Nastavenie úrovne výstupného
audio signálu
— Dolby D level
Nastavením úrovne výstupného audio signálu
DVD rekordéra pre formát Dolby Digital môžete
redukovať rozdiely v úrovni hlasitosti medzi
diskmi.
1
Počas prehrávania stlačte
“Play Menu” (Menu prehrávania).
2
Zatlačte na políčko “Adjust” (Nastaviť)
a nastavte “ON” (Zap.).
3
Stláčaním –/+ nastavte úroveň
výstupného signálu.
Výstupná úroveň je nastaviteľná v krokoch
v rozmedzí –10 až +10.
Pre vymazanie zadaných čísiel stlačte
“Clear” (Zrušiť).
Pre návrat na predchádzajúce zobrazenie stlačte
“Back” (Späť).
Deaktivovanie funkcie
Parental Control
1 Vykonajte predtým uvedené kroky 1 až 3.
Zobrazí sa zobrazenie pre zrušenie rodičovskej
zámky.
2 Stláčaním číselných tlačidiel zadajte aktuálne
heslo.
Po deaktivovaní funkcie rodičovskej zámky sa
zobrazí hlásenie “Parental Unlocked”
(Rodičovská zámka zrušená).
Zmena hesla
Deaktivujte rodičovskú zámku a aktivujte ju
znova pomocou nového hesla.
Menu pre prehrávanie vypnete stlačením
“Play Menu” (Menu prehrávania).
24
XAV-62BT/622
4-263-232-21(1)
Q:\XAV-62BT-622_SK\Fm\Sk_08-72_XAV-62BT-622.fm
masterpage:Pravý
XAV-62BT-622_SK.book Page 25 Wednesday, December 15, 2010 3:20 PM
Spustí sa opakované prehrávanie alebo
prehrávanie v náhodnom poradí.
Zmena oblasti a súvisiacej
úrovne klasifikácie filmov
Úroveň obmedzenia môžete nastaviť podľa
oblasti a jej úrovne klasifikácie filmov.
1
Keď nie je zvolený žiadny zdroj
vstupného signálu, stlačte
“Source List” (Zoznam zdrojov)
a potom
.
2 Stlačte “Visual” (Vizuálne).
Zobrazí sa Menu vizuálneho nastavovania.
3 Stláčaním v/V rolujte, potom stlačte
“DVD Parental Area” (Oblasť DVD).
Ak už je funkcia rodičovskej zámky
aktivovaná, zobrazí sa okno pre zadanie
hesla. Pre zmenu nastavenia zadajte heslo.
Zobrazia sa voľby.
4 Zatlačte na želanú oblasť, aby sa
aplikovali obmedzenia filmov platné
v danej oblasti.
Keď zvolíte “Other” (Iné), pomocou
číselných tlačidiel zadajte kód oblasti zo
zoznamu “Tabuľka kódov oblastí” na str. 72.
5 Stlačte “DVD Parental Rating”
(Klasifikácia DVD).
Zobrazia sa voľby.
Čím nižšie je číslo, tým prísnejšia je úroveň
obmedzenia.
6 Zatlačte na želanú klasifikáciu.
Nastavenie je dokončené.
Pre návrat na predchádzajúce zobrazenie stlačte
“Back” (Späť).
Menu pre prehrávanie vypnete stlačením
“Play Menu” (Menu prehrávania).
Voľby pre opakované prehrávanie a poradie
prepínania pre každý disk/formát sú uvedené
v nasledovnej tabuľke.
Disk/formát
“OFF” (Vyp.): Obnovenie
štandardného režimu
prehrávania.
“Chapter” (Kapitola):
Opakované prehrávanie
aktuálnej kapitoly.
“Title” (Titul): Opakované
prehrávanie aktuálneho titulu.
1
*
“OFF” (Vyp.): Obnovenie
štandardného režimu
prehrávania.
“Image” (Obrázok):
Opakované prehrávanie
aktuálneho obrázka.
“Album”: Opakované
prehrávanie aktuálneho albumu.
MPEG-4
Počas prehrávania stlačte
“Play Menu” (Menu prehrávania),
potom stláčaním políčok “Repeat”
(Opakovane) alebo “Shuffle”
(Náhodne) zvoľte želanú voľbu.
Source List
ATT
TA
AF
Top
“OFF” (Vyp.): Obnovenie
štandardného režimu
prehrávania.
“Track” (Skladba/Stopa):
Opakované prehrávanie
aktuálnej skladby (stopy).
“OFF” (Vyp.): Obnovenie
štandardného režimu
prehrávania.
“Track” (Skladba/Stopa):
Opakované prehrávanie
aktuálnej skladby (stopy).
“Album”: Opakované
prehrávanie aktuálneho albumu
(priečinka).
Opakované prehrávanie
a prehrávanie v náhodnom poradí
(Repeat a Shuffle Play)
1
Voľby
MPEG-4
“OFF” (Vyp.): Obnovenie
štandardného režimu
prehrávania.
“Movie” (Film): Opakované
prehrávanie aktuálneho video
súboru.
“Album”: Opakované
prehrávanie aktuálneho albumu
(priečinka).
pokračovanie na nasledujúcej strane t
Chapter
OFF
ON
Repeat
Shuffle
Adjust
Dolby D Level 0
DVD
Control
Play Menu
SHUF
25
XAV-62BT/622
4-263-232-21(1)
Q:\XAV-62BT-622_SK\Fm\Sk_08-72_XAV-62BT-622.fm
masterpage:Ľavý
XAV-62BT-622_SK.book Page 26 Wednesday, December 15, 2010 3:20 PM
Voľby pre prehrávanie v náhodnom poradí
a poradie prepínania pre každý disk/formát sú
uvedené v nasledovnej tabuľke.
Disk/formát
*
2
*1
Priame vyhľadávanie počas
prehrávania
Voľby
“OFF” (Vyp.):
Obnovenie štandardného
režimu prehrávania.
“Title” (Titul):
Prehrávanie kapitol aktuálneho
titulu v náhodnom poradí.
“OFF” (Vyp.): Obnovenie
štandardného režimu
prehrávania.
“Disc” (Disk): Prehrávanie
skladieb (stôp) aktuálneho
disku v náhodnom poradí.
“OFF” (Vyp.): Obnovenie
štandardného režimu
prehrávania.
“Album”: Prehrávanie
skladieb/obrázkov/video
súborov z aktuálneho albumu
(priečinka) v náhodnom poradí.
MPEG-4
Konkrétne miesto na disku môžete vyhľadať
priamo zadaním čísla titulu, kapitoly atď.
1
Počas prehrávania zadajte pomocou
číselných tlačidiel na diaľkovom
ovládaní číslo položky
(skladbu, titul atď.) a stlačte (ENTER).
Spustí sa prehrávanie od začiatku zvolenej
položky.
Položky pre vyhľadávanie pre disk/formát sú
nasledovné:
DVD: Title (Titul) alebo Chapter (Kapitola)*1
VCD*2/CD/MP3/WMA/AAC: Track (Skladba)
JPEG: Image (Obrázok)
Xvid/MPEG-4: Movie (Film)
*1 Položka pre vyhľadávanie závisí od nastavenia.
*2 Dostupné len pri prehrávaní VCD diskov bez
funkcií PBC.
MPEG-4
*1 Dostupné len pri prehrávaní VCD diskov verzie
1.0/1.1 alebo 2.0 bez funkcií PBC.
*2 Okrem DVD-R/DVD-R DL/DVD-RW diskov
v režime VR.
Nastavenie položky pre
vyhľadávanie (len DVD disky)
Pri prehrávaní DVD disku môžete nastaviť
položku pre vyhľadávanie (titul alebo kapitola).
1
Stlačte “Source List”
(Zoznam zdrojov), potom
.
2
Stlačte “Visual” (Vizuálne).
Zobrazí sa Menu vizuálneho nastavovania.
3
Stláčaním v/V rolujte, potom
stlačte “DVD Direct Search”
(Priame vyhľadávanie na DVD)
a nastavte “Chapter” (Kapitola)
alebo “Title” (Titul).
Nastavenie je dokončené.
Pre návrat na predchádzajúce zobrazenie stlačte
“Back” (Späť).
26
XAV-62BT/622
4-263-232-21(1)
Q:\XAV-62BT-622_SK\Fm\Sk_08-72_XAV-62BT-622.fm
masterpage:Pravý
XAV-62BT-622_SK.book Page 27 Wednesday, December 15, 2010 3:20 PM
Používanie USB zariadenia
Podrobnosti o kompatibilite konkrétneho USB
zariadenia nájdete na portáli podpory zákazníkov.
Portál podpory zákazníkov
http://support.sony-europe.com/
• Používať môžete veľkokapacitné USB
zariadenia MSC (Mass Storage Class) a MTP
(Media Transfer Protocol) zariadenia
kompatibilné so štandardom USB.
• Kompatibilné kodeky sú MP3 (.mp3), WMA
(.wma), AAC (.m4a), JPEG (.jpg), Xvid (.avi)
a MPEG-4 (.mp4).
• Dáta v USB zariadení odporúčame zálohovať.
Poznámky
• USB zariadenie pripojte až po naštartovaní.
Ak je USB zariadenie pripojené pred naštartovaním,
môže v závislosti od USB zariadenia dôjsť k poruche
alebo jeho poškodeniu.
• Spustenie prehrávania veľkého súboru môže určitý
čas trvať.
Prehrávanie z USB zariadenia
1
Zložte kryt USB konektora a do USB
konektora pripojte USB zariadenie.
Prehrávanie sa spustí automaticky.
Ak je už pripojené USB zariadenie, pre
spustenie prehrávania stlačte “Source List”
(Zoznam zdrojov) a “iPod/USB”.
Bližšie podrobnosti o umiestnení USB konektora
pozri v časti “Umiestnenie a funkcie ovládacích
prvkov/konektorov” (str. 12).
Ovládacie prvky a indikácie pre
prehrávanie
USB prehrávanie môžete ovládať rovnako ako
prehrávanie disku. Podrobnosti pozri “Ovládacie
prvky pre prehrávanie” na str. 21.
Podrobnosti o indikáciách počas prehrávania
pozri “Indikácie počas prehrávania” na str. 22.
Zastavenie prehrávania
Zatlačte a pridržte (SOURCE/OFF) na 1 sekundu.
Odpojenie USB zariadenia
Zastavte prehrávanie a potom zariadenie odpojte.
Ak odpojíte USB zariadenie počas prehrávania,
môžu sa poškodiť dáta na USB zariadení.
Poznámky k používaniu
• Nepoužívajte príliš dlhé ani ťažké USB zariadenia,
ktoré môžu z dôvodu otrasov spadnúť, alebo sa
môžu odpojiť.
• USB zariadenie nenechávajte v zaparkovanom
vozidle. Môže dôjsť k jeho poruche.
• Zariadenie nesprístupní USB zariadenie pripojené
cez USB rozbočovač.
• Ak je na vytvorenie USB prepojenia potrebný USB
kábel, použite USB kábel dodávaný so zariadením.
Poznámky k prehrávaniu
• Ak je na USB zariadení zaznamenaných viac typov
súborov, prehrávať sa bude len zvolený typ súboru
(audio/video/obrazový). Podrobnosti o výbere typu
súboru pozri “Voľba typu súboru” na str. 34.
• Zobrazené indikácie sa budú v závislosti od typu
USB zariadenia, formátu záznamu a nastavení líšiť.
Podrobnosti pozri na portáli podpory zákazníkov.
• Maximálny počet zobraziteľných dát je nasledovný:
– Priečinky (Albumy): 256
– Súbory (Skladby): 2 000
• Spustenie prehrávania môže v závislosti od
množstva uložených dát určitý čas trvať.
• DRM (Digital Rights Management - Správa
autorských práv digitálnych súborov) súbory nemusí
byť možné prehrávať.
• Pri prehrávaní súboru MP3/WMA/AAC s variabilným
dátovým tokom VBR (Variable Bit Rate), alebo pri
zrýchlenom posuve v súbore vpred/vzad, sa
uplynutý čas prehrávania nemusí zobraziť presne.
• Prehrávanie súborov s bezstratovou kompresiou nie
je podporované.
Opakované prehrávanie
a prehrávanie v náhodnom poradí
(Repeat a Shuffle Play)
1
Počas prehrávania stlačte “Play
Menu” (Menu prehrávania), potom
stláčaním políčok “Repeat”
(Opakovane) alebo “Shuffle”
(Náhodne) zvoľte želanú voľbu.
Spustí sa opakované prehrávanie alebo
prehrávanie v náhodnom poradí.
Voľby pre opakované prehrávanie sú nasledovné:
“OFF” (Vyp.): Obnovenie štandardného
režimu prehrávania.
“Track” (Skladba)/“Image” (Obrázok)/
“Movie” (Film)*1: Opakované prehrávanie
aktuálnej skladby/obrázka/video súboru.
“Album”: Opakované prehrávanie aktuálneho
albumu (priečinka).
“Drive”*2 (Jednotka): Opakované
prehrávanie z aktuálnej jednotky (zariadenia).
Voľby pre prehrávanie v náhodnom poradí sú
nasledovné:
“OFF” (Vyp.): Obnovenie štandardného
režimu prehrávania.
“Album”: Prehrávanie skladieb/obrázkov/
video súborov z aktuálneho albumu (priečinka)
v náhodnom poradí.
*1 Voľby závisia od typu súboru.
*2 Ak sú v USB zariadení vytvorené dve alebo viacero
jednotiek.
Menu pre prehrávanie vypnete stlačením
“Play Menu” (Menu prehrávania).
27
XAV-62BT/622
4-263-232-21(1)
Q:\XAV-62BT-622_SK\Fm\Sk_08-72_XAV-62BT-622.fm
masterpage:Ľavý
XAV-62BT-622_SK.book Page 28 Wednesday, December 15, 2010 3:20 PM
Reprodukcia hudby podľa nálady
— SensMe™
Unikátne funkcie “SensMe™ channels”
a “SensMe™ mood” spoločnosti Sony
automaticky zoskupia skladby podľa kanála
alebo nálady a umožnia vám hudbu reprodukovať
intuitívne.
Pred používaním funkcie
SensMe™
3 Prenos skladieb do USB zariadenia
pomocou softvéru “Content Transfer”
Aby sa skladby zoskupili podľa kanála alebo
nálady, je nutné analyzovať zvukovú štruktúru
skladieb systémom 12-tónovej analýzy
(12 TONE ANALYSIS) integrovaným
v softvéri “Content Transfer”.
Pripojte USB zariadenie k PC a myšou
presuňte skladby z okna Windows Explorer
alebo iTunes atď. do okna softvéru “Content
Transfer”.
Softvér “Content Transfer” vykoná presun aj
analýzu skladieb.
Toto je základný postup potrebný pre používanie
funkcie SensMe™ v zariadení.
1 Inštalácia aplikácií “SensMe™ Setup”
a “Content Transfer” do PC
Najskôr nainštalujte aplikácie “SensMe™
Setup” a “Content Transfer” z dodávaného
CD-ROM disku.
SensMe™
Setup
Content
Transfer
Content
Transfer
4 Pripojenie USB zariadenia k tomuto
zariadeniu a používanie funkcie
SensMe™ na zariadení
Pripojte pripravené a nastavené USB
zariadenie. Môžete využívať funkciu
“SensMe™ channels” alebo “SensMe™
mood” v tomto zariadení.
2 Registrovanie USB zariadenia
pomocou softvéru “SensMe™ Setup”
Pripojte USB zariadenie k PC a zaregistrujte
ho pomocou aplikácie “SensMe™ Setup”,
aby sa sprístupnila funkcia SensMe™ v tomto
zariadení.
SensMe™
Setup
Rada
Registráciu môžete vykonať spolu s inštaláciou
aplikácie, alebo až po nej.
SensMe™
Inštalácia aplikácií “SensMe™
Setup” a “Content Transfer” do PC
Aby bola funkcia SensMe™ v tomto zariadení
funkčná, použite dodávaný softvér (“SensMe™
Setup” a “Content Transfer”).
Nainštalujte softvér do PC z dodávaného
CD-ROM disku.
1
Vložte dodávaný CD-ROM disk do
mechaniky v PC.
Automaticky sa spustí sprievodca inštaláciou.
2
Inštaláciu dokončite podľa
zobrazovaných pokynov.
28
XAV-62BT/622
4-263-232-21(1)
Q:\XAV-62BT-622_SK\Fm\Sk_08-72_XAV-62BT-622.fm
masterpage:Pravý
XAV-62BT-622_SK.book Page 29 Wednesday, December 15, 2010 3:20 PM
Registrovanie USB zariadenia
pomocou softvéru “SensMe™
Setup”
Aby bola funkcia SensMe™ v tomto zariadení
funkčná, je potrebné zaregistrovať USB
zariadenie.
Prehrávanie skladieb v kanáloch
— SensMe™ Channels
Funkcia “SensMe™ channels” automaticky
zoskupí skladby do kanálov podľa ich
charakteristiky. Môžete zvoliť a prehrať kanál,
ktorý zodpovedá vašej nálade, aktivite atď.
Ak registráciu nevykonáte počas inštalácie,
vykonajte nasledovný postup.
1
Pripojte USB zariadenie pripravené
a nastavené pre funkciu SensMe™.
1
Spustite softvér “SensMe™ Setup”
v PC.
2
Stlačte “Source List” (Zoznam
zdrojov), potom “SensMe™”.
2
3
Pripojte USB zariadenie k PC.
3
Stlačte “channels” (Kanály).
Zobrazí sa zoznam kanálov.
Registráciu dokončite podľa
zobrazovaných pokynov.
Rada
Ak pripojíte zaregistrované USB zariadenie
obsahujúce analyzované skladby, USB zariadenie
môžete znova odregistrovať.
Shuffle All
Energetic
Prenos skladieb do USB
zariadenia pomocou softvéru
“Content Transfer”
Aby bola funkcia SensMe™ v tomto zariadení
funkčná, je nutné analyzovať a preniesť skladby
do zaregistrovaného USB zariadenia pomocou
softvéru “Content Transfer”.
1
2
Pripojte zaregistrované USB
zariadenie k PC.
Ak vlastníte “WALKMAN”, pripojte ho
v režime MTP.
Ak vlastníte iné USB zariadenie než
“WALKMAN”, pripojte ho v režime MSC.
Softvér “Content Transfer” sa spustí
automaticky.
Ak sa zobrazí hlásenie, vykonávajte
zobrazované pokyny.
Myšou presuňte skladby z okna
Windows Explorer alebo iTunes atď.
do okna softvéru “Content Transfer”.
Spustí sa analýza a prenos skladieb.
Podrobnosti o operáciách pozri v pomocníkovi
Help softvéru “Content Transfer”.
Relax
4
ZAP
V zozname kanálov rolujte
stláčaním v/V.
Spustí sa prehrávanie prvej skladby
v aktuálnom kanáli od najmelodickejšej alebo
najrytmickejšej pasáže skladby*.
* Detekcia nemusí byť presná.
5
Zatlačte na želaný kanál.
Spustí sa prehrávanie skladieb zo zvoleného
kanála.
Poznámky
• V závislosti od skladby sa detekcia nemusí vykonať
správne, alebo sa skladba môže priradiť do kanála
nevhodného pre danú náladu.
• Ak pripojíte USB zariadenie obsahujúce množstvo
skladieb, spustenie funkcie “SensMe™ channels”
môže trvať dlhší čas z dôvodu načítavania dát.
Rada
Skladby sa prehrávajú v náhodnom poradí. Poradie sa
mení pri každom výbere kanála.
pokračovanie na nasledujúcej strane t
Poznámka
Analýza skladieb systémom 12 TONE ANALYSIS
môže v závislosti od konfigurácie PC trvať určitý čas.
Rada
Pomocou softvéru “Content Transfer” môžete
prenášať nielen audio, ale aj obrazové alebo video
súbory. Podrobnosti pozri v pomocníkovi Help
softvéru “Content Transfer”.
29
XAV-62BT/622
4-263-232-21(1)
Q:\XAV-62BT-622_SK\Fm\Sk_08-72_XAV-62BT-622.fm
masterpage:Ľavý
XAV-62BT-622_SK.book Page 30 Wednesday, December 15, 2010 3:20 PM
Channel list (Zoznam kanálov)
x Recommended, Shuffle All
(Odporúčané, Náhodne všetky)
“Morning” (Ráno) (5:00 – 9:59)
“Daytime” (Deň) (10:00 – 15:59)
“Evening” (Večer) (16:00 – 18:59)
“Night” (Noc) (19:00 – 23:59)
“Midnight” (Polnoc) (24:00 – 4:59)
Prehrávanie skladieb odporúčaných na
jednotlivé časti dňa.
Aby bolo zobrazenie presné, nastavte hodiny
(str. 59) pre kanál.
“Shuffle All” (Náhodne všetky):
Prehrávanie všetkých analyzovaných skladieb
v náhodnom poradí.
Ovládacie prvky a indikácie pre
prehrávanie “SensMe™ channels”
A
B
C
D
E
Shuffle All
Energetic
Relax
ZAP
F
G H
“Lounge” (Pohodlie): Pohodlné skladby.
A Zobrazenie ovládacích prvkov:
“Source List” (Zoznam zdrojov), “ATT”,
“TA”, “AF”, “Top”. (str. 21)
B Rolovanie v zozname a výber iného kanála.
C Indikácia aktuálneho kanála.
D Indikácia zobrazenia obalu albumu*1.
E Indikácia uplynutého prehrávacieho času,
názvu skladby a mena interpreta.
F Pozastavenie/obnovenie prehrávania po
pozastavení.
G Prepínanie skladieb.
H Aktivovanie režimu ZAPPIN. (str. 34)
V režime ZAPPIN počas prehrávania
“SensMe™ channels” sa prehrá
najmelodickejšia alebo najrytmickejšia*2 časť
skladby.
“Dance” (Tanec): Rytmicky - rapové,
rytmicky - bluesové skladby.
*1 Odporúčaná veľkosť obrázka je v rozsahu
240 × 240 až 960 × 960 pixlov.
*2 Detekcia nemusí byť presná.
x Basic channels (Základné kanály)
Prehrávanie skladieb podľa typu hudby.
“Energetic” (Energické):
Dynamické skladby.
“Relax”: Upokojujúce skladby.
“Mellow” (Jemné):
Jemné, melancholické skladby.
“Upbeat” (Rytmické):
Veselé skladby na pozdvihnutie nálady
“Emotional” (Emocionálne): Balady.
“Extreme” (Extrém):
Dynamické rockové skladby.
x In-car channels (Kanály pre automobil)
Prehrávanie skladieb vhodných na šoférovanie.
“Freeway” (Bezstarostná jazda):
Rýchle a dynamické skladby.
“Chillout Drive” (Pohodová jazda):
Intonované a relaxačné balady.
“Weekend Trip” (Víkendový výlet):
Príjemné, nenáročné a veselé skladby.
“Midnight Cruise” (Polnočná jazda):
Jazzové alebo klavírne vyzreté skladby.
“Party Ride” (Párty na ceste):
Dynamické a živé skladby.
“Morning Commute” (Ranná jazda):
Nenáročné a svieže skladby.
30
“Goin’ Home” (Návrat domov):
Hrejivé a relaxačné skladby.
XAV-62BT/622
4-263-232-21(1)
Q:\XAV-62BT-622_SK\Fm\Sk_08-72_XAV-62BT-622.fm
masterpage:Pravý
XAV-62BT-622_SK.book Page 31 Wednesday, December 15, 2010 3:20 PM
Prehrávanie skladieb v mapách
nálad — SensMe™ Mood
Funkcia “SensMe™ mood” zobrazuje skladby
ako body na dvojosovej mape nálad, podľa
individuálnych charakteristík skladieb.
Ovládacie prvky a indikácie pre
prehrávanie “SensMe™ mood”
A
B
C
D
E
Fast
Stlačením bodu na mape podľa momentálnej
nálady zobrazíte okolo zvoleného bodu krúžok
a spustíte prehranie skladieb vnútri krúžka.
Mood
1
Pripojte USB zariadenie pripravené
a nastavené pre funkciu SensMe™.
Style
2
Stlačte “Source List” (Zoznam
zdrojov), potom “SensMe™”.
3
Stlačte “mood” (Nálada).
Zobrazí sa dvojosová mapa nálad.
Happy
Sad
Time
ZAP
Slow
F
Krúžok
Fast
Mood
Type
Happy
Sad
Style
Time
ZAP
Slow
Body predstavujúce skladby
4
Type
Stlačte želaný bod na mape.
Okolo bodu dotyku sa zobrazí krúžok a spustí
sa prehrávanie skladieb vnútri krúžka.
Prehrávanie prvej skladby sa spustí od jej
najmelodickejšej alebo najrytmickejšej
časti*.
* Detekcia nemusí byť presná.
Poznámky
• Do mapy sa zaradí len 200 skladieb naposledy
prenesených pomocou softvéru “Content Transfer”.
• V závislosti od skladby sa detekcia nemusí vykonať
správne, alebo sa skladba môže zaradiť na mape do
pozície nevhodnej pre danú náladu.
• Ak pripojíte USB zariadenie obsahujúce množstvo
skladieb, spustenie funkcie “SensMe™ mood” môže
trvať dlhší čas z dôvodu načítavania dát.
Rady
• V mape nálad sa práve prehrávaná skladba indikuje
ako zelený bod.
• Skladby sa prehrávajú od stredu krúžka smerom von.
G
HI
A Zobrazenie ovládacích prvkov: “Source List”
(Zoznam zdrojov), “ATT”, “TA”, “AF”,
“Top”. (str. 21)
B Posun krúžka a preskupenie skladieb.
C Zmena veľkosti krúžka: malý, stredný alebo
veľký.
D Indikácia zobrazenia obalu albumu*1.
E Indikácia uplynutého prehrávacieho času,
názvu skladby a mena interpreta.
F Zmena parametrov na horizontálnej osi.
G Prepínanie skladieb.
H Pozastavenie/obnovenie prehrávania po
pozastavení.
I Aktivovanie režimu ZAPPIN. (str. 34)
V režime ZAPPIN počas prehrávania
“SensMe™ mood” sa prehrá
najmelodickejšia alebo najrytmickejšia*2 časť
skladby.
*1 Odporúčaná veľkosť obrázka je v rozsahu
240 × 240 až 960 × 960 pixlov.
*2 Detekcia nemusí byť presná.
Zmena parametrov na
horizontálnej osi
V mape nálad môžete zmeniť parametre na
horizontálnej osi. Zaradenie skladieb do mapy sa
zmení podľa charakteristík parametrov.
Vykonajte
Pre zmenu parametrov na
Stlačte “Mood” “Sad” (Smutná) –
(Nálada)
“Happy” (Veselá)
Stlačte
“Type” (Typ)
“Acoustic” (Akustické) –
“Electronic” (Elektronické)
Stlačte
“Style” (Štýl)
“Soft” (Jemný) – “Hard”
(Tvrdý)
Stlačte
“Time” (Čas)
“Morning” (Ráno) –
“Midnight” (Polnoc)
31
XAV-62BT/622
4-263-232-21(1)
Q:\XAV-62BT-622_SK\Fm\Sk_08-72_XAV-62BT-622.fm
masterpage:Ľavý
XAV-62BT-622_SK.book Page 32 Wednesday, December 15, 2010 3:20 PM
Používanie prehrávača iPod
Podrobnosti o kompatibilite konkrétneho
prehrávača iPod pozri “Prehrávač iPod” na str. 63
alebo na portáli podpory zákazníkov.
Portál podpory zákazníkov
http://support.sony-europe.com/
V tomto návode na použitie sa výraz “iPod”
používa ako všeobecné označenie pre iPod funkcie
v zariadeniach iPod a iPhone, ak to v texte alebo na
obrázkoch nie je špecifikované inak.
Ovládacie prvky a indikácie pre
prehrávanie
Prehrávanie z prehrávača iPod môžete ovládať
rovnako ako prehrávanie disku. Podrobnosti pozri
“Ovládacie prvky pre prehrávanie” na str. 21.
Podrobnosti o indikáciách počas prehrávania pozri
“Indikácie počas prehrávania” na str. 22.
Zastavenie prehrávania
Zatlačte a pridržte (SOURCE/OFF) na 1 sekundu.
Odpojenie prehrávača iPod
Zastavte prehrávanie a potom zariadenie odpojte.
Ak odpojíte prehrávač iPod počas prehrávania,
môžu sa poškodiť dáta v prehrávači iPod.
Prehrávanie z prehrávača iPod
1
2
Znížte hlasitosť na tomto zariadení.
Zložte kryt USB konektora a do USB
konektora pripojte prehrávač iPod.
Odporúča sa použiť voliteľný USB
prepojovací kábel RC-202IPV.*1
Režim obnovenia
Po pripojení prehrávača iPod, z ktorého sa práve
prehráva, k dokovaciemu konektoru sa autorádio
prepne do režimu obnovenia a spustí sa
prehrávanie v režime nastavenom v prehrávači
iPod.
V režime obnovenia nie je dostupné opakované
prehrávanie/prehrávanie v náhodnom poradí
(Repeat/Shuffle Play).
Upozornenie pre iPhone
Keď prostredníctvom USB konektora pripojíte iPhone,
hlasitosť telefónu sa ovláda v samotnom telefóne
iPhone. Ak sa chcete vyvarovať náhlej zvýšenej
hlasitosti po ukončení hovoru, počas telefonického
hovoru nezvyšujte na zariadení hlasitosť.
Poznámka
Zariadenie nesprístupní prehrávač iPod pripojený cez
USB rozbočovač.
Ak je pripojený prehrávač iPod, zariadenie
pripojené ku prednému konektoru AUX je
nedostupné a pri prepínaní zdroja vstupného
signálu nie je možné zvoliť “Front AUX”
(Predný AUX).
Na displeji prehrávača iPod sa zobrazí
nasledovné zobrazenie*2, potom sa spustí
prehrávanie od naposledy prehrávanej
položky. Ak je už prehrávač iPod pripojený,
pre spustenie prehrávania stlačte “Source
List” (Zoznam zdrojov) a “iPod/USB”.
Rady
• Keď je zapaľovanie v polohe ACC a keď je toto
autorádio zapnuté, bude sa nabíjať akumulátor
prehrávača iPod.
• Ak počas prehrávania odpojíte prehrávač iPod, na
displeji zariadenia sa zobrazí “USB device is not
connected.” (USB zariadenie nie je pripojené.).
Nastavenie režimu prehrávania
Nastaviť môžete jeden z nasledovných režimov.
Prehrávanie audio súborov
“ALBUM”, “TRACK” (Skladba), “GENRE”
(Žáner), “PLAYLIST”, “ARTIST” (Interpret),
“MUSIC PODCAST” (Hudobný Podcast)*
*1 Pre prehrávanie video súborov z prehrávača
iPod s funkciou prehrávania video súborov je
potrebný kábel RC-202IPV.
*2 Nemusí sa zobraziť, ak bol pripojený prehrávač
iPod touch alebo telefón iPhone, prípadne ak
ste naposledy prehrávali z prehrávača iPod
pomocou funkcie ovládania spolujazdcom.
32
3
Prehrávanie video súborov
“MOVIE” (Film), “RENTAL” (Film
z požičovne), “TV SHOW” (TV vysielanie),
“MUSIC VIDEO” (Hudobný videoklip),
“VIDEO PLAYLIST”, “VIDEO PODCAST”*
* V závislosti od prehrávača iPod sa nemusí zobraziť.
Nastavte hlasitosť na tomto zariadení.
XAV-62BT/622
4-263-232-21(1)
Q:\XAV-62BT-622_SK\Fm\Sk_08-72_XAV-62BT-622.fm
masterpage:Pravý
XAV-62BT-622_SK.book Page 33 Wednesday, December 15, 2010 3:20 PM
1
Počas prehrávania stlačte
“List” (Zoznam).
2
Stlačte “MUSIC” (Hudba)
alebo “VIDEO”.
3
Zatlačte na želaný režim prehrávania.
Pre spustenie prehrávania stlačte želanú(é)
položku(y) v zozname.
V zozname rolujte stláčaním v/V.
Prepínanie položiek vo zvolenom
režime prehrávania
Počas prehrávania stláčajte –/+ vo zvolenom
režime prehrávania.
Opakované prehrávanie
a prehrávanie v náhodnom poradí
(Repeat a Shuffle Play)
1
Počas prehrávania stlačte
“Play Menu” (Menu prehrávania),
potom stláčaním políčok “Repeat”
(Opakovane) alebo “Shuffle”
(Náhodne) zvoľte želanú voľbu.
Spustí sa opakované prehrávanie alebo
prehrávanie v náhodnom poradí.
Menu pre prehrávanie vypnete stlačením
“Play Menu” (Menu prehrávania).
Voľby pre opakované prehrávanie sú nasledovné:
Prehrávanie audio súborov
“OFF” (Vyp.): Obnovenie štandardného
režimu prehrávania.
“TRACK” (Skladba): Opakované prehrávanie
aktuálnej skladby.
“ALBUM”/“MUSIC PODCAST”
(Hudobný Podcast)/“ARTIST” (Interpret)/
“PLAYLIST”/“GENRE” (Žáner)*:
Opakované prehrávanie aktuálnej položky vo
zvolenom režime prehrávania.
Prehrávanie video súborov
“OFF” (Vyp.): Obnovenie štandardného
režimu prehrávania.
“TRACK” (Stopa/Skladba): Opakované
prehrávanie aktuálneho video záznamu.
“RENTAL” (Film z požičovne)/“TV
SHOW” (TV vysielanie)/“MUSIC VIDEO”
(Hudobný videoklip)/“VIDEO PLAYLIST”/
“VIDEO PODCAST”*: Opakované
prehrávanie aktuálnej položky vo zvolenom
režime prehrávania.
Voľby pre prehrávanie v náhodnom poradí sú
nasledovné:
Prehrávanie audio súborov
“OFF” (Vyp.): Obnovenie štandardného
režimu prehrávania.
“ALBUM”/“MUSIC PODCAST”
(Hudobný Podcast)/“ARTIST” (Interpret)/
“PLAYLIST”/“GENRE” (Žáner)*:
Prehrávanie skladieb vo zvolenom režime
prehrávania v náhodnom poradí.
“Device” (Zariadenie): Prehrávanie všetkých
skladieb z prehrávača iPod v náhodnom poradí.
* Líši sa v závislosti od zvoleného režimu
prehrávania.
Poznámka
Zobrazené voľby nemusia zodpovedať skutočnej
operácii.
Priame ovládanie prehrávača
iPod — Ovládanie spolujazdcom
Prehrávač iPod pripojený k tomuto zariadeniu
môžete ovládať priamo.
1
Počas prehrávania stlačte
“Play Menu” (Menu prehrávania),
potom stlačte políčko “Passenger
Control” (Ovládanie spolujazdcom)
a nastavte “ON” (Zap.).
Vypnutie ovládania spolujazdcom
Zatlačte na políčko “Passenger Control”
(Ovládanie spolujazdcom) a nastavte
“OFF” (Vyp.).
Režim prehrávania sa prepne na režim
obnovenia.
Menu pre prehrávanie vypnete stlačením
“Play Menu” (Menu prehrávania).
Poznámky
• Ak chcete do tohto zariadenia priviesť video signál,
musíte aktivovať výstup video signálu na prehrávači
iPod.
• Hlasitosť je možné ovládať len pomocou tohto
zariadenia.
• Ak zrušíte režim ovládania spolujazdcom,
nastavenie pre opakovanie sa vypne.
33
XAV-62BT/622
4-263-232-21(1)
Q:\XAV-62BT-622_SK\Fm\Sk_08-72_XAV-62BT-622.fm
masterpage:Ľavý
XAV-62BT-622_SK.book Page 34 Wednesday, December 15, 2010 3:20 PM
Praktické funkcie
Zobrazenie zoznamu skladieb/
obrázkov/video súborov — List
1
Počas prehrávania stlačte “List”
(Zoznam).
2
Stlačte
, potom stlačením “Audio”,
“Image” (Obrázok) alebo “Video”
zvoľte typ súboru.
3
Zatlačte na želaný súbor.
Spustí sa prehrávanie zvoleného súboru.
Voľba skladby/obrázka/
video súboru
MPEG-4
Môžete zobraziť zoznam albumov/priečinkov/
skladieb/obrázkov/video súborov a zvoliť si
jeden, ktorý chcete prehrať. Táto funkcia je
vhodná najmä pri diskoch formátu MP3/WMA/
AAC/JPEG/Xvid/MPEG-4 alebo USB
zariadeniach, ktoré obsahujú mnoho albumov/
skladieb atď.
1
Počas prehrávania stlačte
“List” (Zoznam).
Zobrazí sa zoznam kategórií alebo súborov
z práve prehrávanej položky.
Vyhľadávanie skladby
počúvaním pasáží skladieb
— ZAPPIN™
Ak za sebou z disku alebo USB zariadenia
prehrávate krátke pasáže skladieb, môžete
vyhľadať skladbu, ktorú chcete počúvať.
Táto funkcia je praktická napríklad pri
vyhľadávaní skladby v režime Shuffle alebo
Shuffle Repeat.
1
Contents List
File 01
File 02
1/5
File 03
Počas prehrávania audio súboru
stlačte “ZAP”.
Prehrávanie sa spustí od pasáže nasledujúcej
skladby.
Pasáž sa bude prehrávať podľa nastaveného
času, potom sa ozve pípnutie a spustí sa
prehrávanie ďalšej pasáže.
File 04
File 05
File 06
Stlačenie
“ZAP”.
Prehrávaná časť z každej
skladby v režime ZAPPIN.
Lišta pozície strany
Pre prepnutie do vyššej úrovne stlačte
.
V zozname rolujte stláčaním v/V. Pre
prepínanie strán zatlačte na lištu pozície strany.
2
Zatlačte na želanú položku.
Prehrávanie sa spustí.
Voľba typu súboru
MPEG-4
Ak je na disku/USB zariadení zaznamenaných
viac typov súborov, prehrávať sa bude len
zvolený typ súboru (audio/video/obrazový).
Od výroby je priorita poradia prehrávania typov
súborov nastavená na audio súbor, video súbor
a potom obrazový súbor (napr. ak disk obsahuje
video súbory a obrazové súbory, prehrajú sa len
video súbory). Môžete si zvoliť typ súboru pre
prehliadanie v zozname a potom si môžete zvoliť
súbor, ktorý chcete prehrať.
2
Stlačte “ZAP” počas prehrávania
skladby, ktorú chcete počúvať.
Zvolená skladba sa prehrá od začiatku
v štandardnom režime prehrávania.
Pre ďalšie vyhľadávanie skladby v režime
ZAPPIN zopakujte kroky 1 a 2.
V prípade prehrávania “SensMe™
channels” alebo “SensMe™ mood”
Ak zapnete režim ZAPPIN počas prehrávania
“SensMe™ channels” alebo “SensMe™ mood”,
prehrá sa najmelodickejšia alebo
najrytmickejšia* časť skladby. Podrobnosti
o funkcii SensMe™ pozri “Reprodukcia hudby
podľa nálady — SensMe™” na str. 28.
* Detekcia nemusí byť presná.
Rady
• Prehrávací čas je možné zmeniť (str. 57), nie je však
možné zvoliť pasáž skladby pre prehrávanie.
• Pípanie medzi pasážami skladieb môžete vypnúť
(str. 57).
34
XAV-62BT/622
4-263-232-21(1)
Q:\XAV-62BT-622_SK\Fm\Sk_08-72_XAV-62BT-622.fm
masterpage:Pravý
XAV-62BT-622_SK.book Page 35 Wednesday, December 15, 2010 3:20 PM
Príkazy gestom
Často používané operácie môžete vykonať
nakreslením nasledovných príkazových gest
v zobrazení pre príjem rozhlasu/prehrávanie.
Vykonajte
Pre
Príjem rozhlasu:
Ladenie staníc nahor.
(Rovnako ako >.)
Nakreslite
vodorovnú Prehrávanie DVD/VCD
čiaru
disku:
(zľava doprava) Prepínanie kapitoly/stopy
vpred. (Rovnako ako >.)
Prehrávanie JPEG/Xvid/
MPEG-4/audio súboru:
Prepínanie súboru/skladby
vpred. (Rovnako ako >.)
Hlasitý hovor a tok audio signálu
— Bluetooth (len XAV-62BT)
Pred použitím Bluetooth funkcií
Bluetooth funkcie a opisy sa vzťahujú len na
model XAV-62BT.
Základný postup pri
Bluetooth funkcii
1 Párovanie
Ak vzájomne prepájate Bluetooth zariadenia
prvýkrát, je potrebná ich vzájomná registrácia.
Nazýva sa to “párovanie”. Táto registrácia
(párovanie) je potrebná len prvýkrát, pretože
pri ďalšom prepájaní sa už toto zariadenie
a ostatné zariadenia rozpoznajú automaticky.
Príjem rozhlasu:
Ladenie staníc nadol.
(Rovnako ako ..)
Nakreslite
vodorovnú Prehrávanie DVD/VCD
čiaru
disku:
(sprava doľava) Prepínanie kapitoly/stopy vzad.
(Rovnako ako ..)
Prehrávanie JPEG/Xvid/
MPEG-4/audio súboru:
Prepínanie súboru/skladby
vzad. (Rovnako ako ..)
Príjem rozhlasu:
Príjem uložených staníc (vpred).
Nakreslite
zvislú čiaru
(nahor)
Poznámka
Ak zrušíte registráciu daného zariadenia z tohto
zariadenia, je nutné vykonať párovanie znova.
2 Prepájanie
Po vykonaní spárovania prepojte toto
zariadenie s Bluetooth zariadením.
V závislosti od zariadenia sa prepojenie môže
vykonať automaticky pri párovaní.
Prehrávanie DVD/VCD
disku/súboru Xvid/MPEG-4:
Zrýchlený posuv vo video
zázname vpred.
Prehrávanie JPEG/audio
súboru:
Prepínanie albumu (priečinka)
vpred. (Rovnako ako
“Album” +.)
pokračovanie na nasledujúcej strane t
Príjem rozhlasu:
Príjem uložených staníc (vzad).
Nakreslite
zvislú čiaru
(nadol)
Prehrávanie DVD/VCD
disku/súboru Xvid/MPEG-4:
Zrýchlený posuv vo video
zázname vzad.
Prehrávanie JPEG/audio
súboru:
Prepínanie albumu (priečinka)
vzad. (Rovnako ako “Album” –.)
Zobrazenie pokynov
pre príkazy gestom
Zatlačte na
, keď sa ikona zobrazí v pravom
hornom rohu displeja.
35
XAV-62BT/622
4-263-232-21(1)
Q:\XAV-62BT-622_SK\Fm\Sk_08-72_XAV-62BT-622.fm
masterpage:Ľavý
XAV-62BT-622_SK.book Page 36 Wednesday, December 15, 2010 3:20 PM
3 Hlasitý hovor/tok audio signálu
Môžete prijať alebo vykonať hlasitý hovor
(Handsfree) alebo týmto zariadením
reprodukovať zvuk.
Inštalácia mikrofónu
(len XAV-62BT)
Aby sa pri hlasitom hovore zachytil váš hlas, je
nutné nainštalovať externý mikrofón (dodávaný).
Podrobnosti o pripojení mikrofónu pozri
v dodávanom návode “Montáž/Zapojenia”.
Párovanie
Párovanie je potrebné len pri prvom pripojení
Bluetooth zariadenia (mobilný telefón atď.).*1
Podrobnosti o kompatibilite konkrétneho
zariadenia nájdete na portáli podpory
zákazníkov.
Portál podpory zákazníkov
http://support.sony-europe.com/
Indikácie stavu Bluetooth pripojenia
Ak chcete spárovať toto zariadenie s Bluetooth
zariadením, je potrebné na tomto aj Bluetooth
zariadení zadať rovnaký kód*2. Kód môže byť
ľubovoľné číslo alebo číslo určené pripájaným
Bluetooth zariadením. Podrobnosti pozri
v návode na použitie pripájaného Bluetooth
zariadenia.
*1 Ak zrušíte registráciu daného zariadenia z tohto
zariadenia, je nutné vykonať párovanie znova.
*2 Kód sa môže v závislosti od Bluetooth zariadenia
zobrazovať pod názvom “Passcode”, “PIN code”,
“PIN number”, “Password” atď.
Rada
Spárovať môžete až 9 zariadení.
Vyhľadávanie z tohto zariadenia
ATT
Calling...
Najskôr skontrolujte, či je iné Bluetooth
zariadenie viditeľné pre hľadanie (odkryté).
Name
0123456789
1
Zvoľte zdroj vstupného signálu
Bluetooth.
Pre zvolenie Bluetooth Phone stlačte
(TOP) a potom “BT Phone” (BT telefón)
v hlavnom Menu (Top Menu).
Pre zvolenie Bluetooth Audio stlačte
“Source List” (Zoznam zdrojov) a potom
“BT Audio”.
2
Stlačte “BT Menu”.
V prípade Bluetooth audio prehrávania stlačte
“Play Menu” (Menu prehrávania) a potom
“BT Menu”.
Zobrazí sa Menu pre Bluetooth nastavenia.
Calling...
Indikácie stavu Bluetooth pripojenia
Nesvieti: Bluetooth signál vypnutý.
Svieti: Bluetooth signál aktívny.
Nesvieti: Nie je pripojené žiadne
zariadenie pre prehrávanie toku audio
signálu.
Bliká: Pripojenie sa realizuje.
Svieti: Prepojenie so zariadením je
aktívne.
Nesvieti: Nie je pripojený žiadny
mobilný telefón pre hlasitý hovor.
Bliká: Pripojenie sa realizuje.
Svieti: Mobilný telefón je pripojený.
Indikácia sily signálu pripojeného
mobilného telefónu.
36
Back
ATT
Top
BT Menu
Signal
OFF / ON
Discoverable
Hide / Show
Device Name
1/2
Search
Device List
Indikácia stavu batérie pripojeného
mobilného telefónu.
XAV-62BT/622
4-263-232-21(1)
Q:\XAV-62BT-622_SK\Fm\Sk_08-72_XAV-62BT-622.fm
masterpage:Pravý
XAV-62BT-622_SK.book Page 37 Wednesday, December 15, 2010 3:20 PM
3
Stlačte “Search” (Vyhľadať).
Spustí sa hľadanie pripojiteľných Bluetooth
zariadení.*1*2
Po dokončení hľadania sa zobrazí zoznam
zistených zariadení*3.
5
*1 Ak je Bluetooth signál na tomto zariadení
vypnutý, zapne sa automaticky pri spustení
hľadania.
*2 Čas vyhľadávania závisí od počtu
pripojiteľných zariadení.
*3 Zobrazí sa názov alebo adresa (ak nie je
dostupný názov) zistených zariadení.
4
Zatlačte na názov zariadenia,
ktoré chcete pripojiť.
5
Zvoľte typ pripojenia.
Stlačte “Handsfree Connect”
(Handsfree pripojenie), ak chcete používať
hlasité hovory.
Stlačte “Audio Connect” (Audio pripojenie),
ak chcete používať tok audio signálu.
Spustí sa párovanie a zobrazí sa okno pre
zadanie kódu.
6
Stláčaním číselných tlačidiel zadajte
kód a stlačte “OK”.
Vykonajte potrebné operácie aj na inom
Bluetooth zariadení.
Párovanie je dokončené a toto zariadenie je
prepojené s iným Bluetooth zariadením.
Ak je prepojenie úspešné, v spodnej časti
displeja sa zobrazí
alebo .
Vyhľadávanie
z Bluetooth zariadenia
Ako vyhľadať toto zariadenie z Bluetooth
zariadenia popisuje nasledovná časť.
1
Zvoľte zdroj vstupného signálu
Bluetooth.
Pre zvolenie Bluetooth Phone stlačte (TOP)
a potom “BT Phone” (BT telefón) v hlavnom
Menu (Top Menu).
Pre zvolenie Bluetooth Audio stlačte “Source
List” (Zoznam zdrojov) a potom “BT Audio”.
2
Stlačte “BT Menu”.
V prípade Bluetooth audio prehrávania stlačte
“Play Menu” (Menu prehrávania) a potom
“BT Menu”.
Zobrazí sa Menu pre Bluetooth nastavenia.
3
Stlačte “Signal” (Signál), potom
“Yes” (Áno) a nastavte “Signal”
(Signál) na “ON” (Zap.).
Bluetooth signál je v tomto zariadení zapnutý.
4
Stlačte “Discoverable” (Viditeľnosť)
a nastavte “Show” (Ukázať).
Toto zariadenie teraz môže byť vyhľadané
iným Bluetooth zariadením.
Začnite vyhľadávať toto zariadenie
z iného Bluetooth zariadenia.
Po dokončení hľadania sa v zozname na inom
Bluetooth zariadení zobrazí toto zariadenie
ako “Sony Automotive”*.
* Možnosť zmeniť v Menu pre Bluetooth
nastavenia (str. 45).
DR-BT30Q
Sony
Automotive
XXXXXXX
Po vykonaní potrebných operácií na inom
Bluetooth zariadení sa v tomto zariadení
zobrazí okno pre zadanie kódu.
6
Stláčaním číselných tlačidiel
zadajte kód a stlačte “OK”.
Párovanie je dokončené a toto zariadenie je
prepojené s iným Bluetooth zariadením.
Ak je prepojenie úspešné, v spodnej časti
displeja sa zobrazí
alebo .
Poznámky
• Počas pripájania Bluetooth zariadenia nie je možné
toto zariadenie zistiť z iného zariadenia. Aby ho bolo
možné zistiť, odpojte aktuálne zapojenie.
• V závislosti od zariadenia nemusí byť vyhľadávanie
z tohto zariadenia možné. V takomto prípade
vyhľadajte toto zariadenie z iného zariadenia.
• Ak sa súčasne vyhľadáva z tohto zariadenia aj iného
zariadenia, toto zariadenie nerozpozná iné
zariadenie.
• Vyhľadanie alebo aktivácia prepojenia môže určitý
čas trvať.
• V závislosti od zariadenia pred zadaním kódu sa
môže zobraziť potvrdzujúce zobrazenie o prepojení.
• Časový limit na zadanie kódu závisí od daného
zariadenia.
• Toto zariadenie nie je možné pripojiť k zariadeniu,
ktoré podporuje len profil HSP (Head Set Profile).
37
XAV-62BT/622
4-263-232-21(1)
Q:\XAV-62BT-622_SK\Fm\Sk_08-72_XAV-62BT-622.fm
masterpage:Ľavý
XAV-62BT-622_SK.book Page 38 Wednesday, December 15, 2010 3:20 PM
Prepájanie
Ak zapnete zapaľovanie, keď je zapnutý Bluetooth
signál v tomto zariadení, zariadenie automaticky
vyhľadá naposledy pripojené Bluetooth zariadenie
a prepojí sa s ním, ak je to možné.
Táto časť popisuje ako vykonať manuálne
prepojenie s registrovanými Bluetooth
zariadeniami.
Najskôr zapnite Bluetooth signál v tomto (str. 45)
aj inom Bluetooth zariadení.
1
2
3
4
5
Zvoľte zdroj vstupného signálu
Bluetooth.
Pre zvolenie Bluetooth Phone stlačte (TOP)
a potom “BT Phone” (BT telefón) v hlavnom
Menu (Top Menu). Pre zvolenie Bluetooth
Audio stlačte “Source List” (Zoznam
zdrojov) a potom “BT Audio”.
Stlačte “BT Menu”.
V prípade Bluetooth audio prehrávania stlačte
“Play Menu” (Menu prehrávania) a potom
“BT Menu”. Zobrazí sa Menu pre Bluetooth
nastavenia.
Stlačte “Device List”
(Zoznam zariadení).
Zobrazí sa zoznam registrovaných Bluetooth
zariadení. V zozname rolujte stláčaním v/V.
Zatlačte na názov zariadenia, ktoré
chcete pripojiť.
Zvoľte typ pripojenia.
Stlačte “Handsfree Connect” (Handsfree
pripojenie), ak chcete používať hlasité
hovory. Stlačte “Audio Connect” (Audio
pripojenie), ak chcete používať tok audio
signálu. Pripojenie je dokončené. Ak je
prepojenie úspešné, v spodnej časti displeja
sa zobrazí
alebo . V zozname zariadení
je práve pripojené zariadenie indikované
ikonou v úvode jeho názvu.
Zrušenie individuálnej registrácie
1 Vykonajte predtým uvedené kroky 1 až 3.
2 Zatlačte na zariadenie, ktoré chcete zrušiť a
potom na “Delete this device from List”
(Zrušiť toto zariadenie v zozname).
3 Stlačte “Yes” (Áno) pre potvrdenie.
Pripojenie k naposledy pripojenému
zariadeniu z tohto zariadenia
(len Bluetooth Audio)
Stlačte “Source List” (Zoznam zdrojov),
“BT Audio” a “Connect” (Pripojiť).
Poznámka
Ak realizujete pripojenie počas toku audio signálu,
môže sa v prehrávanom zvuku reprodukovať šum.
Rada
Mobilný telefón s podporou profilu A2DP (Advanced
Audio Distribution Profile) môžete pripojiť ako audio
zariadenie (tok audio signálu) a počúvať tak hudbu.
Hlasitý hovor
Keď je zariadenie prepojené s mobilným
telefónom, môžete prijímať/vykonávať hlasité
hovory prostredníctvom tohto zariadenia.
Vytáčanie hovorov
Vytočením telefónneho čísla
1
Stlačte (TOP), potom v hlavnom Menu
(Top Menu) stlačte “BT Phone”
(BT telefón).
Zobrazí sa zobrazenie Bluetooth Phone
(Bluetooth telefón).
Back
Pripojenie z iného Bluetooth zariadenia
Na inom Bluetooth zariadení sa prepojte s týmto
zariadením. Ak je prepojenie úspešné, v spodnej
časti displeja sa zobrazí
alebo .
Odpojenie
1 Vykonajte predtým uvedené kroky 1 až 3.
2 Zatlačte na práve pripojené zariadenie a potom
na “Handsfree Disconnect” (Odpojiť
Handsfree) alebo “Audio Disconnect”
(Odpojiť audio).
ATT
BT Menu
Top
Preset Dial
P1
P2
P3
P4
P5
P6
BT phone
2
Voice Dial
Call Menu
PB Access
Stlačte “Call Menu” (Menu volania)
a potom “Dial” (Volať).
Zobrazí sa zobrazenie pre zadávanie čísla.
Back
ATT
Top
Dial
Please input phone number.
Zrušenie všetkých registrácií
38
1 Vykonajte predtým uvedené kroky 1 až 3.
2 Stlačte “Delete All” (Zrušiť všetko) a potom
pre potvrdenie “Yes” (Áno).
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
XAV-62BT/622
4-263-232-21(1)
Q:\XAV-62BT-622_SK\Fm\Sk_08-72_XAV-62BT-622.fm
masterpage:Pravý
XAV-62BT-622_SK.book Page 39 Wednesday, December 15, 2010 3:20 PM
3
Stláčaním číselných tlačidiel zadajte
telefónne číslo a stlačte
.
Pre vymazanie zadaných čísiel stlačte
.
Volanie sa realizuje a zobrazuje sa zobrazenie
pre volanie, až kým volaná strana neprijme
hovor.
2
Stlačte “Call Menu” (Menu volania)
a potom “Recent Call”
(Posledné hovory).
Zobrazí sa zoznam histórie hovorov.
V zozname rolujte stláčaním v/V.
3
Stlačte želanú položku v zozname.
Zobrazí sa potvrdzujúce zobrazenie pre
kontakt.
4
Stlačte “Call” (Volať).
Volanie sa realizuje a zobrazuje sa zobrazenie
pre volanie, až kým volaná strana neprijme
hovor.
ATT
Calling...
Name
0123456789
Calling...
Z rýchlych volieb
Z telefónneho zoznamu
Podrobnosti o práci s dátami telefónneho
zoznamu pozri “Správa telefónneho zoznamu”
na str. 41.
1
2
3
Stlačte (TOP), potom v hlavnom Menu
(Top Menu) stlačte “BT Phone”
(BT telefón).
Zobrazí sa zobrazenie Bluetooth Phone
(Bluetooth telefón).
Stlačte “Call Menu” (Menu volania)
a potom “Phonebook” (Telefónny
zoznam).
Zobrazí sa telefónny zoznam.
Zvoľte želaný kontakt.
1 V zozname iniciálok stlačte iniciálky
kontaktu.
2 V zozname mien stlačte meno kontaktu.
4
3 V zozname čísiel stlačte príslušné
telefónne číslo.
Zobrazí sa potvrdzujúce zobrazenie pre
kontakt.
Stlačte “Call” (Volať).
Volanie sa realizuje a zobrazuje sa zobrazenie
pre volanie, až kým volaná strana neprijme
hovor.
Rada
Na tomto zariadení si tiež môžete prehliadať zoznam
z mobilného telefónu a vykonávať hovory (str. 42).
Z histórie hovorov
Zariadenie si pamätá 20 posledných hovorov,
vďaka čomu si môžete rýchlo zvoliť jeden z nich
v zozname.
1
Stlačte (TOP), potom v hlavnom Menu
(Top Menu) stlačte “BT Phone”
(BT telefón).
Zobrazí sa zobrazenie Bluetooth Phone
(Bluetooth telefón).
Ako predvolené volania (rýchlu voľbu) môžete
uložiť až 6 kontaktov. Podrobnosti o ukladaní
pozri “Rýchla voľba” na str. 43.
1
Stlačte (TOP), potom v hlavnom Menu
(Top Menu) stlačte “BT Phone”
(BT telefón).
Zobrazí sa zobrazenie Bluetooth Phone
(Bluetooth telefón).
2
Stlačte želané číslo v zozname
(“P1” až “P6”).
Zobrazí sa potvrdzujúce zobrazenie pre
kontakt.
3
Stlačte “Yes” (Áno).
Volanie sa realizuje a zobrazuje sa zobrazenie
pre volanie, až kým volaná strana neprijme
hovor.
Hlasovým vytáčaním
Pomocou tohto zariadenia môžete vykonať hovor
cez hlasový pokyn uložený v mobilnom telefóne
pre hlasové vytáčanie.
1
Stlačte (TOP), potom v hlavnom Menu
(Top Menu) stlačte “BT Phone”
(BT telefón).
Zobrazí sa zobrazenie Bluetooth Phone
(Bluetooth telefón).
2
Stlačte “Voice Dial”
(Hlasové vytáčanie).
3
Vyslovte hlasový povel uložený
v mobilnom telefóne.
Váš hlas bude rozpoznaný a spustí sa
vytáčanie.
Zobrazuje sa zobrazenie pre volanie, až kým
volaná strana neprijme hovor.
Poznámky
• Hlasový povel vyslovte rovnako, ako je uložený
v mobilnom telefóne.
• Ak je funkcia hlasového vytáčania v pripojenom
telefóne aktivovaná, nemusí fungovať s týmto
zariadením.
• Funkciu hlasového vytáčania v pripojenom telefóne
nepoužívajte, kým je telefón prepojený s týmto
zariadením.
39
XAV-62BT/622
4-263-232-21(1)
Q:\XAV-62BT-622_SK\Fm\Sk_08-72_XAV-62BT-622.fm
masterpage:Ľavý
XAV-62BT-622_SK.book Page 40 Wednesday, December 15, 2010 3:20 PM
• Šum, ako napríklad hluk motora, môže spôsobiť
interferencie pri rozpoznávaní zvuku. Pre vylepšenie
rozpoznávania uskutočňujte hlasové vytáčanie pri
minimálnom šume.
• Hlasové vytáčanie nemusí v závislosti od
rozpoznávacích špecifikácií telefónu fungovať.
Podrobnosti pozri na portáli podpory zákazníkov.
Operácie počas hovoru
Počas hovoru sa zobrazuje nasledovné
zobrazenie.
ATT
BT Menu
Top
On the Line.
Nastavenie hlasitosti hovoru
účastníka
Name
0123456789
Počas telefonovania otáčajte ovládač nastavenia
hlasitosti.
Nastavenie hlasitosti hovoru účastníka sa uloží
do pamäte nezávisle od bežnej úrovne hlasitosti.
Handsfree OFF
Open Keypad
10:59
Príjem hovorov
Ak je k zariadeniu pripojený telefón, môžete
so zariadením v akomkoľvek stave prijať hovor.
Prichádzajúci hovor sa indikuje nasledovným
zobrazením spolu s vyzváňaním.
ATT
Nastavenie hlasitosti hovoru
účastníka
Počas telefonovania otáčajte ovládač nastavenia
hlasitosti.
Nastavenie hlasitosti hovoru účastníka sa uloží
do pamäte nezávisle od bežnej úrovne hlasitosti.
Incoming call...
Odoslanie DTMF (Dual Tone Multiple
Frequency) tónov
Name
0123456789
Stlačte “Open Keypad” (Otvoriť klávesnicu)
a potom stláčajte potrebné číselné tlačidlá.
Incoming call...
Prenos aktuálneho hovoru do
mobilného telefónu
Prijate hovoru
Stlačte
.
Nastavenie úrovne hlasitosti
vyzváňania
Počas prichádzajúceho hovoru otáčajte ovládač
nastavenia hlasitosti.
Nastavenie hlasitosti vyzváňania sa uloží do
pamäte nezávisle od bežnej úrovne hlasitosti.
Odmietnutie hovoru
Stlačte
.
Poznámka
Vyzváňanie a hlas účastníka sa reprodukuje len
z predných reproduktorov.
Rady
• Hovor sa po nastavení môže prijímať automaticky
(str. 45).
• Po vykonaní nastavenia môžete používať
vyzváňanie z telefónu alebo z tohto zariadenia
(str. 45).
Stlačte “Handsfree OFF” (Handsfree Vyp.).
Pre prenos späť do tohto Handsfree zariadenia
stlačte “Handsfree ON” (Handsfree Zap.).
Poznámka
V závislosti od mobilného telefónu sa môže pri pokuse
preniesť hovor zrušiť prepojenie.
Nastavenie hlasitosti pre druhú
stranu (pre volaného)
1
2
Stlačte “BT Menu”.
3
Stláčaním –/+ nastavte úroveň.
Úroveň je nastaviteľná v jednotkových
krokoch v rozsahu –2 až +2.
4
Pre návrat na predchádzajúce
zobrazenia stláčajte “Back” (Späť).
Stláčaním v/V rolujte, potom stlačte
“MIC Gain” (Zisk mikrofónu).
Ukončenie hovoru
Stlačte
.
40
XAV-62BT/622
4-263-232-21(1)
Q:\XAV-62BT-622_SK\Fm\Sk_08-72_XAV-62BT-622.fm
masterpage:Pravý
XAV-62BT-622_SK.book Page 41 Wednesday, December 15, 2010 3:20 PM
Správa telefónneho zoznamu
Do telefónneho zoznamu môžete uložiť až
300 kontaktov a pre každý kontakt môžete
zaregistrovať až 5 telefónnych čísel.
Poznámky
• Aby sa predišlo možnému neoprávnenému prístupu
k údajom, pred likvidáciou alebo pri zmene vlastníka
automobilu s nainštalovaným zariadením sa uistite
sa, že ste stlačili tlačidlo resetovania pre vymazanie
všetkých údajov telefónneho zoznamu v tomto
zariadení. Údaje telefónneho zoznamu tiež
vymažete odpojením napájacieho kábla.
• Údaje telefónneho zoznamu stiahnuté z mobilného
telefónu nemôžu byť prepísané ďalšími údajmi.
Môže sa však stať, že niektoré údaje (meno atď.) sa
potom môžu vyskytovať duplicitne.
• Ak dôjde k poškodeniu tohto zariadenia, údaje
telefónneho zoznamu sa môžu vymazať.
• Pri odovzdávaní zariadenia na recykláciu odstráňte
údaje z telefónneho zoznamu inicializáciou (str. 45).
Ukladanie dát do telefónneho
zoznamu
2
3
Pridanie kontaktu zadaním mena a čísla
1
2
3
Stiahnutie z telefónu
Ak pripojený telefón podporuje profil PBAP
(Phone Book Access Profile), môžete dáta
telefónneho zoznamu stiahnuť a uložiť ich do
tohto zariadenia.
1
2
3
4
Stlačte (TOP), potom v hlavnom
Menu (Top Menu) stlačte “BT Phone”
(BT telefón).
Zobrazí sa zobrazenie Bluetooth Phone
(Bluetooth telefón).
Stlačte “Call Menu” (Menu volania)
a potom “Phonebook” (Telefónny
zoznam).
Zobrazí sa telefónny zoznam.
Stlačte “Add Contact” (Pridať kontakt).
Zobrazí sa zobrazenie pre registrovanie
kontaktu.
Back
Top
ATT
Add Contact
Empty
Stlačte (TOP), potom v hlavnom
Menu (Top Menu) stlačte “BT Phone”
(BT telefón).
Zobrazí sa zobrazenie Bluetooth Phone
(Bluetooth telefón).
Stlačte “PB Access” (Sprístupniť PB).
Zobrazí sa Menu pre sprístupnenie
telefónneho zoznamu.
Stlačte “Access” (Sprístupniť) pre
zvolenie pamäte, kde sú uložené dáta
telefónneho zoznamu.
Pre stiahnutie dát zo vstavanej pamäte
telefónu nastavte “Memory” (Pamäť). Pre
stiahnutie dát zo SIM karty nastavte “SIM”.
Stlačte “Phonebook Download”
(Stiahnuť telefónny zoznam).
Po dokončení sťahovania sa zobrazí
“Complete” (Hotovo) a dáta telefónneho
zoznamu sa uložia v pamäti tohto zariadenia.
Empty
1/1
Add to Phonebook?
4
5
6
7
Prijatie z telefónu
Dáta telefónneho zoznamu môžete odoslať
z pripojeného telefónu a prijať ich týmto
zariadením.
1
Stlačte “Call Menu” (Menu volania)
a potom “Receive Phonebook”
(Prijať telefónny zoznam).
Zariadenie je pripravené na príjem dát
telefónneho zoznamu.
Odošlite dáta telefónneho zoznamu
z pripojeného mobilného telefónu
ovládaním telefónu.
Po dokončení prijímania sa zobrazí
“Complete” (Hotovo) a dáta telefónneho
zoznamu sa uložia v pamäti tohto zariadenia.
Stlačte (TOP), potom v hlavnom
Menu (Top Menu) stlačte “BT Phone”
(BT telefón).
Zobrazí sa zobrazenie Bluetooth Phone
(Bluetooth telefón).
8
Stlačte “Empty” (Prázdne) v prvom
riadku.
Zobrazí sa zobrazenie pre zadávanie mena.
Stláčaním znakových tlačidiel zadajte
meno a stlačte “OK”.
Podrobnosti o práci s klávesnicou pozri
“Klávesnica pre editovanie mena” na str. 43.
Znova sa zobrazí zobrazenie pre registrovanie
kontaktu.
Stlačte “Empty” (Prázdne).
Zobrazí sa zobrazenie pre zadávanie čísla.
Stláčaním číselných tlačidiel zadajte
telefónne číslo a stlačte “OK”.
Zobrazí sa zobrazenie pre výber typu
telefónneho čísla.
Zatlačte na želaný typ telefónneho čísla.
Znova sa zobrazí zobrazenie pre registrovanie
kontaktu. Zadajte ďalšie čísla opakovaním
krokov 6 až 8.
pokračovanie na nasledujúcej strane t
41
XAV-62BT/622
4-263-232-21(1)
Q:\XAV-62BT-622_SK\Fm\Sk_08-72_XAV-62BT-622.fm
masterpage:Ľavý
XAV-62BT-622_SK.book Page 42 Wednesday, December 15, 2010 3:20 PM
9
Stlačte “Add to Phonebook?”
(Pridať do telefónneho zoznamu?).
Kontakt sa pridá do telefónneho zoznamu.
5
1 V zozname iniciálok stlačte iniciálky
kontaktu.
Pridanie kontaktu z histórie hovorov
2 V zozname mien stlačte meno kontaktu.
1
3 V zozname čísiel stlačte príslušné
telefónne číslo.
Zobrazí sa potvrdzujúce zobrazenie pre
kontakt.
2
3
4
5
Stlačte (TOP), potom v hlavnom
Menu (Top Menu) stlačte “BT Phone”
(BT telefón).
Zobrazí sa zobrazenie Bluetooth Phone
(Bluetooth telefón).
Stlačte “Call Menu” (Menu volania)
a potom “Recent Call” (Posledné
hovory).
Zobrazí sa zoznam histórie hovorov.
V zozname rolujte stláčaním v/V.
Zatlačte na položku, ktorú chcete
pridať do telefónneho zoznamu.
Zobrazí sa potvrdzujúce zobrazenie pre
kontakt.
Stlačte “Save to Phonebook”
(Uložiť do telefónneho zoznamu).
Zobrazí sa zobrazenie pre zadávanie mena.
Stláčaním znakových tlačidiel zadajte
meno a stlačte “OK”.
Podrobnosti o práci s klávesnicou pozri
“Klávesnica pre editovanie mena” na str. 43.
Kontakt sa pridá do telefónneho zoznamu.
Volanie kontaktu
Zatlačte na telefónne číslo, ktoré chcete volať
a potom stlačte “Yes” (Áno) pre potvrdenie.
Pridanie kontaktu do telefónneho
zoznamu tohto zariadenia
Stlačte “Save to Phonebook” (Uložiť do
telefónneho zoznamu) a potom stlačte “Yes”
(Áno) pre potvrdenie.
Odstránenie dát z telefónneho
zoznamu
Odstránenie všetkých dát
z telefónneho zoznamu v tomto
zariadení
1
Stlačte (TOP), potom v hlavnom
Menu (Top Menu) stlačte “BT Phone”
(BT telefón).
Zobrazí sa zobrazenie Bluetooth Phone
(Bluetooth telefón).
2
Stlačte “Call Menu” (Menu volania)
a potom “Phonebook”
(Telefónny zoznam).
Zobrazí sa telefónny zoznam.
3
Stlačte “Delete All” (Odstrániť všetko).
Zobrazí sa potvrdzujúce zobrazenie.
4
Stlačte “Yes” (Áno).
Všetky dáta z telefónneho zoznamu sa
odstránia.
Prehliadanie telefónneho zoznamu
v mobilnom telefóne
Ak pripojený telefón podporuje profil PBAP
(Phone Book Access Profile), môžete dáta z jeho
telefónneho zoznamu prehliadať na tomto
zariadení. Môžete tiež z neho volať kontakt,
alebo pridať takýto kontakt do telefónneho
zoznamu v tomto zariadení.
1
Stlačte (TOP), potom v hlavnom
Menu (Top Menu) stlačte “BT Phone”
(BT telefón).
Zobrazí sa zobrazenie Bluetooth Phone
(Bluetooth telefón).
2
Stlačte “PB Access” (Sprístupniť PB).
Zobrazí sa Menu pre sprístupnenie
telefónneho zoznamu.
3
Stlačte “Access” (Sprístupniť) pre
zvolenie pamäte, kde sú uložené dáta
telefónneho zoznamu.
Pre prehliadanie dát zo vstavanej pamäte
telefónu nastavte “Memory” (Pamäť).
Pre prehliadanie dát zo SIM karty
nastavte “SIM”.
4
42
Zvoľte želaný kontakt.
Stlačte “Phonebook Browsing”
(Prehliadať telefónny zoznam).
Zobrazí sa telefónny zoznam z mobilného
telefónu.
Odstránenie individuálneho kontaktu
z telefónneho zoznamu
1
2
Vykonajte predtým uvedené kroky 1 a 2.
Zvoľte kontakt, ktorý chcete odstrániť.
1 V zozname iniciálok stlačte iniciálky
kontaktu.
2 V zozname mien stlačte meno kontaktu.
3
Stlačte “Delete Contact”
(Odstrániť kontakt).
Zobrazí sa potvrdzujúce zobrazenie.
4
Stlačte “Yes” (Áno).
Kontakt sa odstráni z telefónneho zoznamu.
XAV-62BT/622
4-263-232-21(1)
Q:\XAV-62BT-622_SK\Fm\Sk_08-72_XAV-62BT-622.fm
masterpage:Pravý
XAV-62BT-622_SK.book Page 43 Wednesday, December 15, 2010 3:20 PM
Správa dát hovorov
Editovanie kontaktu
1
2
3
4
Stlačte (TOP), potom v hlavnom
Menu (Top Menu) stlačte “BT Phone”
(BT telefón).
Zobrazí sa zobrazenie Bluetooth Phone
(Bluetooth telefón).
Stlačte “Call Menu” (Menu volania)
a potom “Phonebook” (Telefónny
zoznam).
Zobrazí sa telefónny zoznam.
Zvoľte kontakt, ktorý chcete editovať.
1 V zozname iniciálok stlačte iniciálky
kontaktu.
2 V zozname mien stlačte meno kontaktu.
Zatlačte na želanú voľbu editovania.
Vykonajte
Editovanie mena
kontaktu. Zadajte nové
meno a stlačte “OK”.
Pridanie telefónneho čísla
kontaktu. Zadajte telefónne
číslo a stlačte “OK”.
Odstránenie zvoleného
telefónneho čísla. Stlačte
“Delete Number” (Odstrániť
číslo) a “Yes” (Áno).
Klávesnica pre editovanie mena
Back
Môžete odstrániť položky z histórie hovorov.
Odstránenie položiek z histórie hovorov
1
2
3
Pre
Stlačte
“Edit Name”
(Editovať meno)
Stlačte
“Add Number”
(Pridať číslo)
Stlačte
telefónne číslo
v zozname
História hovorov
ATT
4
Odstránenie individuálnej položky
z histórie hovorov
1
2
3
Top
Contact Name
4
Please Input Name
NAME
Q
W
A
E
S
Z
abc
R
D
X
123
Vykonajte
Stlačte “ABC”
alebo “abc”
Stlačte tlačidlo
želaného znaku
Stlačte “123”
Stlačte tlačidlo
želaného čísla/
symbolu
Stlačte “Space”
(Medzera)
Stlačte
Stlačte “OK”
T
F
C
Y
G
V
U
H
B
I
J
N
O
K
Stlačte (TOP), potom v hlavnom
Menu (Top Menu) stlačte “BT Phone”
(BT telefón).
Zobrazí sa zobrazenie Bluetooth Phone
(Bluetooth telefón).
Stlačte “Call Menu” (Menu volania)
a potom “Recent Call” (Posledné
hovory).
Zobrazí sa zoznam histórie hovorov.
Stlačte “Delete All” (Odstrániť všetko).
Zobrazí sa potvrdzujúce zobrazenie.
Stlačte “Yes” (Áno).
Odstránia sa všetky položky z histórie
hovorov.
Vykonajte predtým uvedené kroky 1 a 2.
Stlačte želanú položku v zozname,
ktorú chcete odstrániť.
Zobrazí sa potvrdzujúce zobrazenie pre kontakt.
Stlačte “Delete Number”
(Odstrániť číslo).
Zobrazí sa potvrdzujúce zobrazenie.
Stlačte “Yes” (Áno).
Zvolená položka sa odstráni z histórie hovorov.
P
L
Rýchla voľba
M
Space
OK
Pod predvolené čísla (predvoľby) rýchlej voľby
(Preset Dial) môžete uložiť kontakty
z telefónneho zoznamu alebo histórie hovorov.
Pre
Uloženie z telefónneho zoznamu
Zmenu veľkosti písma.
1
Zadanie znaku.
Prepnutie na numerickú
klávesnicu.
Zadanie čísla/symbolu.
2
Zadanie medzery.
3
Odstránenie znaku.
Dokončenie úprav mena.
Stlačte (TOP), potom v hlavnom
Menu (Top Menu) stlačte “BT Phone”
(BT telefón).
Zobrazí sa zobrazenie Bluetooth Phone
(Bluetooth telefón).
Stlačte “Call Menu” (Menu volania)
a potom “Phonebook” (Telefónny
zoznam).
Zobrazí sa telefónny zoznam.
Zvoľte kontakt, ktorý chcete uložiť ako
rýchlu voľbu.
1 V zozname iniciálok stlačte iniciálky
kontaktu.
pokračovanie na nasledujúcej strane t
43
XAV-62BT/622
4-263-232-21(1)
Q:\XAV-62BT-622_SK\Fm\Sk_08-72_XAV-62BT-622.fm
masterpage:Ľavý
XAV-62BT-622_SK.book Page 44 Wednesday, December 15, 2010 3:20 PM
2 V zozname mien stlačte meno kontaktu.
3 V zozname čísiel stlačte príslušné
telefónne číslo.
Zobrazí sa potvrdzujúce zobrazenie pre kontakt.
4
Stlačte “Preset Memory” (Predvoľba)
a želané číslo predvoľby (“P1” až “P6”).
Kontakt sa uloží ako rýchla voľba pod
zvolené číslo predvoľby.
Uloženie z histórie hovorov
1
2
3
4
Stlačte (TOP), potom v hlavnom
Menu (Top Menu) stlačte “BT Phone”
(BT telefón).
Zobrazí sa zobrazenie Bluetooth Phone
(Bluetooth telefón).
Stlačte “Call Menu” (Menu volania)
a potom “Recent Call” (Posledné
hovory).
Zobrazí sa zoznam histórie hovorov.
V zozname rolujte stláčaním v/V.
Stlačte želanú položku v zozname.
Zobrazí sa potvrdzujúce zobrazenie pre kontakt.
Stlačte “Preset Memory” (Predvoľba)
a želané číslo predvoľby (“P1” až “P6”).
Kontakt sa uloží ako rýchla voľba pod
zvolené číslo predvoľby.
Zmena registrácie rýchlej voľby
Vykonajte predtým uvedený postup a prepíšte
zaregistrovanú predvoľbu rýchlej voľby.
Odblokovanie dát hovorov
1 Vykonajte predtým uvedené kroky 1 a 2.
Zobrazí sa potvrdzujúce zobrazenie.
2 Stlačte “Yes” (Áno).
Zobrazí sa zobrazenie pre odblokovanie.
3 Stláčaním číselných tlačidiel zadajte aktuálne
heslo (kód).
Zobrazí sa “Complete” (Dokončené) a dáta
hovorov sa odblokujú.
Tok audio signálu
Reprodukcia zvuku z Bluetooth
zariadenia prostredníctvom tohto
zariadenia
Môžete počúvať zvuk z iného zariadenia cez toto
zariadenie, ak iné zariadenie podporuje profil
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile).
1
Prepojte toto zariadenie s Bluetooth
zariadením (str. 38).
2
3
Znížte hlasitosť na tomto zariadení.
4
Na inom Bluetooth zariadení spustite
prehrávanie.
5
Nastavte hlasitosť na tomto zariadení.
Stlačte “Source List”
(Zoznam zdrojov), potom “BT Audio”.
Zobrazí sa zobrazenie Bluetooth Audio.
Zablokovanie osobných informácií
Aby sa zabránilo neautorizovanému prístupu
k osobným informáciám, môžete zablokovať
všetky dáta nastavením 4-ciferného kódu.
Po zablokovaní je nutné zadať kód, aby sa získal
prístup k položkám v Menu hovorov.
1
44
Stlačte (TOP), potom v hlavnom
Menu (Top Menu) stlačte “BT Phone”
(BT telefón).
Zobrazí sa zobrazenie Bluetooth Phone
(Bluetooth telefón).
2 Stlačte “Call Menu” (Menu volania)
a potom “PIM Security” (Bezpečnosť
PIM).
Zobrazí sa potvrdzujúce zobrazenie.
3 Stlačte “Yes” (Áno).
Zobrazí sa zobrazenie pre nastavenie hesla.
4 Stláčaním číselných tlačidiel zadajte
vlastné heslo (kód) a stlačte “OK”.
5 Číselnými tlačidlami zadajte heslo (kód)
znova (pre potvrdenie) a stlačte “OK”.
Nastavenie je dokončené.
Pre vymazanie zadaných čísiel stlačte “Clear”
(Zrušiť). Pre návrat na predchádzajúce
zobrazenie stlačte “Back” (Späť).
Ovládanie Bluetooth zariadenia
prostredníctvom tohto zariadenia
V tomto zariadení môžete ovládať prehrávanie,
ak iné zariadenie podporuje profil AVRCP
(Audio Video Remote Control Profile).
Ovládanie je možné vykonávať rovnako ako pri
prehrávaní disku (str. 21), s výnimkou
nasledovného:
Vykonajte
Pre
Stlačte “Play
Menu” (Menu
prehrávania) c
“BT Menu”
Zobrazenie Menu pre
Bluetooth nastavenia
(str. 45).
Stlačte –/+
v políčku
“Level”
(Úroveň)
Zníženie rozdielov v úrovni
hlasitosti medzi týmto a iným
Bluetooth zariadením.
Úroveň je nastaviteľná
v jednotkových krokoch
v rozsahu –8 až +18.
Stlačte
“Connect”
(Pripojiť)
Pripojenie k naposledy
pripojenému zariadeniu
z tohto zariadenia.
XAV-62BT/622
4-263-232-21(1)
Q:\XAV-62BT-622_SK\Fm\Sk_08-72_XAV-62BT-622.fm
masterpage:Pravý
XAV-62BT-622_SK.book Page 45 Wednesday, December 15, 2010 3:20 PM
Poznámky
• Dostupnosť operácie závisí od pripojeného
Bluetooth zariadenia. Nedostupné operácie
vykonajte na Bluetooth zariadení.
• V závislosti od Bluetooth zariadenia môže byť
potrebné pre spustenie/pozastavenie prehrávania
stlačiť u dvakrát.
• Počas toku audio signálu sa na tomto zariadení
nemusia niektoré indikácie (napr. názov skladby
atď.) zobraziť.
Bluetooth nastavenia
Bluetooth nastavenia je možné konfigurovať
v “BT Menu”.
1
Zvoľte zdroj vstupného signálu
Bluetooth.
Pre zvolenie Bluetooth Phone stlačte (TOP)
a potom “BT Phone” (BT telefón) v hlavnom
Menu (Top Menu).
Pre zvolenie Bluetooth Audio stlačte
“Source List” (Zoznam zdrojov) a potom
“BT Audio”.
2
Stlačte “BT Menu”.
V prípade Bluetooth audio prehrávania
stlačte “Play Menu” (Menu prehrávania)
a potom “BT Menu”.
Zobrazí sa Menu pre Bluetooth nastavenia.
3
Zatlačte na želanú položku v zozname
a nakonfigurujte nastavenie.
Položky v Menu pre Bluetooth nastavenia sú
nasledovné:
“Signal” (Signál)*1
Zapnutie Bluetooth signálu: “ON” (Zap.),
“OFF” (Vyp.).
“Auto Answer” (Automatické prijatie)*1
Automatické prijate prichádzajúceho hovoru.
– “Short” (Krátko): Automatické prijatie
po 3 sekundách.
– “Long” (Dlho): Automatické prijatie
po 10 sekundách.
– “OFF” (Vyp.): Bez automatického prijatia.
“Ringtone” (Zvonenie)*1*2
Používanie vyzváňania tohto zariadenia alebo
z mobilného telefónu: “Default” (Predvolené),
“Cellular” (Telefón).
“EC/NC Mode” (Režim potlačenia spätnej
väzby/šumu)
Eliminácia ozveny pri spätnej väzbe a šumu
pri konverzácii cez mobilný telefón.
Pre bežné používanie nastavte “Mode 1”
(Režim 1).
Ak je kvalita zvuku odchádzajúceho hovoru
zlá, nastavte “Mode 2” (Režim 2) alebo “OFF”
(Vyp.).
“MIC Gain” (Zisk mikrofónu) (str. 40)
Nastavenie hlasitosti mikrofónu pre druhú
stranu (volaného): –2 ~ +2.
“Initialize” (Inicializácia)*1
Inicializácia všetkých Bluetooth nastavení.
Stlačte “Yes” (Áno) pre potvrdenie.
*1 Nie je možné konfigurovať počas hlasitého hovoru.
*2 V závislosti od mobilného telefónu sa môže
reprodukovať vyzváňanie tohto zariadenia, aj keď
je nastavené “Cellular” (Telefón).
Poznámka
Podrobnosti o nastavení iných Bluetooth zariadení
pozri v ich návodoch na použitie.
“Discoverable” (Viditeľnosť)*1 (str. 37)
Umožnenie iným Bluetooth zariadeniam
vyhľadať toto zariadenie: “Show” (Ukázať),
“Hide” (Ukryť).
“Device Name” (Názov zariadenia)*1
Zmena názvu tohto zariadenia, ktorý sa
zobrazuje na pripojenom zariadení.
(Výrobné nastavenie: “Sony Automotive”)
Podrobnosti o základných operáciách
s klávesnicou pozri “Klávesnica pre editovanie
mena” na str. 43.
“Search” (Vyhľadať)*1 (str. 36)
Vyhľadávanie pripojiteľných Bluetooth
zariadení.
“Device List” (Zoznam zariadení)*1 (str. 38)
Zobrazenie zoznamu registrovaných zariadení,
pripojenie registrovaného zariadenia, zrušenie
všetkých registrácií.
45
XAV-62BT/622
4-263-232-21(1)
Q:\XAV-62BT-622_SK\Fm\Sk_08-72_XAV-62BT-622.fm
masterpage:Ľavý
XAV-62BT-622_SK.book Page 46 Wednesday, December 15, 2010 3:20 PM
5
Stlačte “OK”.
Nastavenie je dokončené.
Pre návrat na predchádzajúce zobrazenie stlačte
“Back” (Späť).
Nastavenie zvuku
Nastavenie kvality zvuku
— EQ7
Rada
Nastaviť môžete aj iné typy ekvalizéra.
Môžete zvoliť krivku ekvalizéra zo 7 typov
(“Xplod”, “Vocal”, “Edge”, “Cruise”, “Space”,
“Gravity”, “Custom” (Vlastné) alebo “OFF” (Vyp.)).
1
Počas príjmu rozhlasu/prehrávania
stlačte “Source List” (Zoznam zdrojov)
a potom
.
2 Stlačte “Sound” (Zvuk).
Zobrazí sa Menu pre nastavenia zvuku.
3 Stlačte “EQ7”.
Zobrazia sa voľby.
4 Zatlačte na želanú krivku ekvalizéra.
Nastavenie je dokončené.
Pre zrušenie krivky ekvalizéra zvoľte “OFF”
(Vyp.). Pre návrat na predchádzajúce zobrazenie
stlačte “Back” (Späť).
Užívateľské nastavenie krivky
ekvalizéra — EQ7 Tune
Nastavenie zvukových
charakteristík
Podľa potreby môžete nastaviť vyváženie medzi
ľavými a pravými (“Balance”) a prednými
a zadnými reproduktormi (“Fader”). Môžete tiež
nastaviť úroveň hlasitosti subwoofera, ak je
pripojený.
1
Počas príjmu rozhlasu/prehrávania
stlačte “Source List” (Zoznam zdrojov)
a potom
.
2
Stlačte “Sound” (Zvuk).
Zobrazí sa Menu pre nastavenia zvuku.
3
Stlačte “Balance/Fader”.
Zobrazí sa zobrazenie pre nastavovanie.
Voľba “Custom” (Vlastné) pri položke EQ7
umožňuje vykonať vlastné nastavenia ekvalizéra.
Môžete nastaviť úroveň v 7 rôznych
frekvenčných pásmach: 62 Hz, 157 Hz, 396 Hz,
1 kHz, 2,5 kHz, 6,3 kHz a 16 kHz.
1
2
3
Počas príjmu rozhlasu/prehrávania
stlačte “Source List” (Zoznam zdrojov)
a potom
.
Stlačte “Sound” (Zvuk), potom “EQ7”.
Stlačte “Custom” (Vlastné), potom
“Tune” (Nastaviť).
Zobrazí sa zobrazenie pre nastavovanie.
Back
ATT
Back
0
157 Hz
0
396 Hz
Fader : 0
Reset
4
0
2.5 kHz
0
6.3 kHz
0
16 kHz
OK
Stláčaním +/– pri jednotlivých
frekvenčných pásmach nastavte ich
úroveň.
Úroveň je nastaviteľná v jednotkových
krokoch v rozsahu –8 až +8.
Výrobné nastavenie krivky ekvalizéra
obnovíte stlačením “Reset”.
0
Subwoofer
Poznámka
Subwoofer sa zobrazí len ak je “Rear/Sub Out”
nastavené na “Sub” (str. 54).
4
Stláčaním B/V/v/b nastavte vyváženie
pre Balance/Fader.
Úroveň je možné nastaviť v jednotkových
krokoch v rozsahu –15 až +15 (Balance)/
–15 až +15 (Fader).
5
Stláčaním +/– nastavte úroveň
hlasitosti subwoofera.
Toto nastavenie je dostupné, len keď je
pripojený subwoofer a “Rear/Sub Out” je
nastavené na “Sub” (str. 54).
Úroveň je nastaviteľná v jednotkových
krokoch v rozsahu –6 až +6.
Top
0
1 kHz
Top
Balance : 0
EQ7 Tune : Custom
0
62 Hz
ATT
Balance/Fader/Subwoofer Level Adjust
Pre návrat na predchádzajúce zobrazenie stlačte
“Back” (Späť).
46
XAV-62BT/622
4-263-232-21(1)
Q:\XAV-62BT-622_SK\Fm\Sk_08-72_XAV-62BT-622.fm
masterpage:Pravý
XAV-62BT-622_SK.book Page 47 Wednesday, December 15, 2010 3:20 PM
Optimalizácia zvuku pre pozíciu
počúvania
— Intelligent Time Alignment
Zariadenie dokáže meniť lokalizáciu zvuku
oneskorením výstupu zvuku z jednotlivých
reproduktorov tak, aby to zodpovedalo vašej
polohe a simulovať prirodzené zvukové pole
s navodením pocitu stredovej polohy bez ohľadu
na skutočnú polohu v automobile. Voľby pre
“Listening Position” (Poloha počúvania) sú
indikované nižšie.
“Front L” (Vpredu Ľ) (1):
Vpredu vľavo
“Front R” (Vpredu P) (2):
Vpredu vpravo
“Front” (Vpredu) (3):
Vpredu v strede
“All” (Všetky) (4):
V strede vozidla
“Custom” (Vlastné): Presná
kalibrácia polohy (str. 47)
“OFF” (Vyp.):
Bez nastavenia miesta
Kalibrácia polohy počúvania
— Intelligent Time Alignment Tune
Vašu pozíciu voči jednotlivým reproduktorom
môžete presne kalibrovať, takže oneskorený zvuk
sa k vám dostane precíznejšie.
Najskôr zmerajte vzdialenosti pozície počúvania
od jednotlivých reproduktorov.
1
Počas príjmu rozhlasu/prehrávania
stlačte “Source List” (Zoznam zdrojov)
a potom
.
2
Stlačte “Sound” (Zvuk), potom
“Listening Position” (Poloha
počúvania).
3
Stlačte “Custom” (Vlastné), potom
“Custom Tune” (Nastaviť vlastné).
Zobrazí sa zobrazenie pre nastavovanie.
132
4
Back
ATT
Top
Position Tune
100
100
100
100
100
(cm)
Z miesta počúvania môžete tiež orientačne
nastaviť pozíciu subwoofera, ak:
– Je pripojený subwoofer a “Rear/Sub Out” je
nastavené na “Sub” (str. 54).
– Pozícia počúvania je nastavená na “Front L”
(Vpredu Ľ), “Front R” (Vpredu P), “Front”
(Vpredu) alebo “All” (Všetky).
Poznámka
Zobrazí sa subwoofer a tlačidlo užívateľského
nastavenia subwoofera sa zobrazí len ak je “Rear/Sub
Out” nastavené na “Sub” (str. 54).
1
4
Stláčaním +/– pri jednotlivých
reproduktoroch nastavte vzdialenosť
daného reproduktora od polohy
počúvania.
Vzdialenosť sa nastavuje v 2 cm krokoch
v rozsahu 0 až 400 cm.
Pre obnovenie výrobných nastavení stlačte
“Reset”.
5
Stlačte “OK”.
Nastavenie je dokončené.
Počas príjmu rozhlasu/prehrávania
stlačte “Source List” (Zoznam zdrojov)
a potom
.
2 Stlačte “Sound” (Zvuk).
Zobrazí sa Menu pre nastavenia zvuku.
3 Stlačte “Listening Position”
(Poloha počúvania).
Zobrazí sa zobrazenie pre nastavovanie.
4 Nastavte polohu počúvania.
Stlačte “Front L” (Vpredu Ľ), “Front R”
(Vpredu P), “Front” (Vpredu), “All” (Všetky)
alebo “Custom” (Vlastné).
5 Nastavte polohu subwoofera.
Ak je “Rear/Sub Out” nastavené na “Sub”
(str. 54) a v kroku 4 ste zvolili “Front L”
(Vpredu Ľ), “Front R” (Vpredu P), “Front”
(Vpredu) alebo “All” (Všetky), môžete
nastaviť polohu subwoofera. Stlačte “Near”
(Blízko), “Normal” (Bežná) alebo “Far”
(Ďaleko). Nastavenie je dokončené.
Pre zrušenie funkcie Intelligent Time Alignment
zvoľte “OFF” (Vyp.).
Pre návrat na predchádzajúce zobrazenie stlačte
“Back” (Späť).
Reset
OK
Pre návrat na predchádzajúce zobrazenie
stlačte “Back” (Späť).
Poznámka
Nastavenie sa aplikuje len po stlačení “OK”.
47
XAV-62BT/622
4-263-232-21(1)
Q:\XAV-62BT-622_SK\Fm\Sk_08-72_XAV-62BT-622.fm
masterpage:Ľavý
XAV-62BT-622_SK.book Page 48 Wednesday, December 15, 2010 3:20 PM
Konfigurácia reproduktorov
a nastavenie hlasitosti
Vytvorenie virtuálneho stredového
reproduktora — CSO
Aby sa kvalitne reprodukoval priestorový
(surround) zvuk, je potrebných 5 reproduktorov
(predný ľavý/pravý, zadný ľavý/pravý, stredový)
a 1 subwoofer. Funkcia CSO (Riadenie
stredového reproduktora) umožní vytvoriť
virtuálny stredový reproduktor, ak nie je
skutočný stredový reproduktor pripojený.
Nastavenie hlasitosti
reproduktorov
Môžete nastaviť úroveň hlasitosti každého
pripojeného reproduktora.
Možné je nastaviť nasledovné reproduktory:
“Front R” (Predný pravý), “Front L” (Predný
ľavý), “Surround L” (Zadný ľavý), “Surround R”
(Zadný pravý) a “Subwoofer*”.
* Toto nastavenie je dostupné, len keď je pripojený
subwoofer a “Rear/Sub Out” je nastavené na “Sub”
(str. 54).
1
Keď nie je zvolený žiadny zdroj
vstupného signálu, stlačte
“Source List” (Zoznam zdrojov)
a potom
.
1
Počas prehrávania disku/USB
zariadenia stlačte “Source List”
(Zoznam zdrojov) a potom
.
2
2
Stlačte “Sound” (Zvuk).
Zobrazí sa Menu pre nastavenia zvuku.
Stlačte “Sound” (Zvuk).
Zobrazí sa Menu pre nastavenia zvuku.
3
Stláčaním v/V rolujte, potom
stlačte “4.1ch Speaker Level”
(Úroveň 4.1-kanálového systému
reproduktorov).
Zobrazí sa zobrazenie pre nastavovanie.
3
Stlačte “CSO”.
Zobrazia sa voľby.
4
Stlačte “CSO1”, “CSO2” alebo “CSO3”.
Nastavenie je dokončené.
Back
Pre návrat na predchádzajúce zobrazenie stlačte
“Back” (Späť).
ATT
Top
4.1ch Speaker Level
Poznámka
Funkcia “CSO” je účinná, len ak je “Multi Ch Output”
(Multikanálový výstup) nastavené na “Multi” (str. 56),
pretože je účinná len pri prehrávaní multikanálových
zdrojov.
Front L
Front R
Surround L
Surround R
Subwoofer
0
Reset
Používanie zadných reproduktorov
ako subwooferov
— Rear Bass Enhancer
Funkcia Rear Bass Enhancer (Zvýraznenie
nízkych frekvencií vzadu) zvýrazní nízke tóny
aplikovaním nastavenia filtra s dolným
priepustom (str. 54) pre zadné reproduktory.
Táto funkcia umožní, aby zadné reproduktory
plnili úlohu páru subwooferov, hoci subwoofer
nepripojíte.
48
1
Počas príjmu rozhlasu/prehrávania
stlačte “Source List” (Zoznam zdrojov)
a potom
.
2
Stlačte “Sound” (Zvuk).
Zobrazí sa Menu pre nastavenia zvuku.
3
Stláčaním v/V rolujte, potom
stlačte “RBE”.
Zobrazia sa voľby.
4
Stlačte “RBE1”, “RBE2” alebo “RBE3”.
Nastavenie je dokončené.
Poznámka
Zobrazí sa subwoofer a tlačidlo nastavenia
subwoofera sa zobrazí len ak je “Rear/Sub Out”
nastavené na “Sub” (str. 54).
4
Zatlačte na daný reproduktor
a stláčaním –/+ nastavte úroveň.
Opakovaním tohto kroku nastavte hlasitosť
každého reproduktora. Pre obnovenie
výrobných nastavení stlačte “Reset”.
Pre návrat na predchádzajúce zobrazenie stlačte
“Back” (Späť).
Pre návrat na predchádzajúce zobrazenie stlačte
“Back” (Späť).
XAV-62BT/622
4-263-232-21(1)
Q:\XAV-62BT-622_SK\Fm\Sk_08-72_XAV-62BT-622.fm
masterpage:Pravý
XAV-62BT-622_SK.book Page 49 Wednesday, December 15, 2010 3:20 PM
Nastavenie displeja
Kalibrácia dotykového panela
Kalibrácia dotykového panela je potrebná,
ak sa pri dotyku nestlačí správna položka.
1
Stlačte “Source List”
(Zoznam zdrojov), potom
2
Stlačte “General” (Hlavné).
Zobrazí sa Menu pre hlavné nastavenia.
3
Stláčaním v/V rolujte, potom stlačte
“Touch Panel Adjust” (Nastavenie
dotykového panela).
Zobrazí sa zobrazenie pre nastavovanie.
4
Postupne sa dotýkajte cieľových
bodov.
Kalibrácia je dokončená.
.
Pre zrušenie kalibrácie stlačte “Cancel” (Zrušiť).
Nastavenie pozadia displeja
Môžete nastaviť tému, vizualizáciu a jas obrazu
pre pozadie displeja podľa vlastných preferencií.
1
Stlačte “Source List”
(Zoznam zdrojov), potom
.
2
Stlačte “Screen” (Zobrazenie).
Zobrazí sa Menu pre nastavenia zobrazenia.
3
Stlačte “Screen Select” (Zvoliť
zobrazenie).
Zobrazia sa voľby.
4
Zvoľte tému zobrazenia.
Stlačte “Screen Theme” (Téma zobrazenia)
a potom želaný typ.
5
6
Zvoľte vizualizáciu.
Stlačte “Visualizer” (Vizualizácia) a potom
želaný typ.
Zvoľte jas obrazu.
Stlačte “Day / Night mode” (Denný / Nočný
režim) a potom jednu z nasledovných volieb.
“Auto”: Automatické stmavnutie displeja,
keď zapnete svetlá. (Dostupné len vtedy, keď
pripojíte kábel ovládania osvetlenia.)
“Always Day” (Vždy ako cez deň):
Nemenné nastavenie jasu vhodného
počas dňa.
“Always Night” (Vždy ako v noci):
Nemenné nastavenie jasu vhodného na noc.
Nastavenie obrazu
— Picture EQ
Obraz môžete nastaviť tak, aby zodpovedal
osvetleniu v interiéri vozidla.
Voľby sú uvedené nižšie.
“Dynamic” (Dynamický): Živý obraz
s jasnými a čistými farbami.
“Standard” (Bežný): Štandardný obraz.
“Theater” (Kinosála): Zosvetlenie displeja.
Vhodné pre tmavý obraz filmov.
“Sepia” (Sépia): Aplikovanie hnedastých
odtieňov do obrazu.
“Custom 1” (Vlastný 1), “Custom 2”
(Vlastný 2): Užívateľské nastavenia (str. 49).
1 Počas prehrávania video záznamu/
obrázkov stlačte “Source List”
(Zoznam zdrojov) a potom
.
2 Stlačte “Screen” (Zobrazenie).
Zobrazí sa Menu pre nastavenia zobrazenia.
3 Stlačte “Picture EQ” (Obrazový EQ).
Zobrazia sa voľby.
4 Zatlačte na želanú voľbu.
Pre návrat na predchádzajúce zobrazenie
stlačte “Back” (Späť).
Poznámka
Toto nastavenie je dostupné, len ak je použitá
parkovacia brzda.
Užívateľské nastavenie obrazu
Voľby “Custom 1” (Vlastný 1) a “Custom 2”
(Vlastný 2) v položke Picture EQ (Obrazový EQ)
umožnia nastaviť vlastnú kvalitu obrazu
nastavením odtieňov obrazu.
1
2
3
Počas prehrávania video záznamu/
obrázkov stlačte “Source List”
(Zoznam zdrojov) a potom
.
Stlačte “Screen” (Zobrazenie) a potom
“Picture EQ” (Obrazový EQ).
Stlačte “Custom 1” (Vlastný 1) alebo
“Custom 2” (Vlastný 2) a potom
“Custom Tune” (Nastaviť vlastný).
Zobrazí sa zobrazenie pre nastavovanie.
Back
Top
Warm
Normal
Cool
Color Tone
Pre návrat na predchádzajúce zobrazenie stlačte
“Back” (Späť).
ATT
Picture EQ : Custom Tune
Brightness
0
Color
0
pokračovanie na nasledujúcej strane t
49
XAV-62BT/622
4-263-232-21(1)
Q:\XAV-62BT-622_SK\Fm\Sk_08-72_XAV-62BT-622.fm
masterpage:Ľavý
XAV-62BT-622_SK.book Page 50 Wednesday, December 15, 2010 3:20 PM
4
Stlačte “Warm” (Teplý), “Normal”
(Štandardný) alebo “Cool” (Studený)
pre zvolenie “Color Tone”
(Odtieň farieb).
5
Stláčaním +/– pri položkách
“Brightness” (Jas) a “Color” (Farby)
nastavte ich úroveň.
Pre návrat na predchádzajúce zobrazenie stlačte
“Back” (Späť).
Poznámka
Kvalitu obrazu z cúvacej kamery nie je možné
nastaviť.
Nastavenie pomeru strán
Môžete zmeniť nastavenie pomeru strán obrazu.
Voľby sú uvedené nižšie.
“Normal” (Štandardný):
Obraz s pomerom strán 4:3
(bežný obraz).
Nastavenia
Menu nastavení (ponuka nastavení) obsahuje
nasledujúce kategórie.
• “General” (Hlavné):
Hlavné nastavenia (str. 51)
• “Sound” (Zvuk): Nastavenia zvuku (str. 53)
• “Screen” (Zobrazenie): Nastavenia
zobrazenia (str. 55)
• “Visual” (Vizuálne): Nastavenia pre DVD
a iné nastavenia prehrávania (str. 56)
Základné operácie nastavení
Pomocou nasledovného postupu môžete
nastavovať položky v Menu.
Napríklad pri nastavovaní predvádzania:
1
“Wide” (Širokouhlý): Obraz
s pomerom strán 4:3 sa zväčší,
aby vyplnil celú plochu displeja
od ľavej po pravú stranu.
Vrchná a spodná časť obrazu
bude orezaná.
Keď nie je zvolený žiadny
zdroj vstupného signálu, stlačte
“Source List” (Zoznam zdrojov)
a potom
.
(Len pre model XAV-62BT: V hlavnom
Menu (Top Menu) stlačte
.)
Zobrazí sa Menu nastavení.
Back
ATT
Security Control
“Full” (Celá plocha):
Obraz s pomerom strán 16:9.
Clock Adjust
Auto OFF
No
CT
OFF / ON
Output Color System
“Zoom” (Zväčšený):
Obraz s pomerom strán 4:3 sa
zväčší po ľavý a pravý okraj
displeja.
1
2
2
Stlačte “Aspect” (Pomer strán).
Zobrazia sa voľby.
4
Zatlačte na želanú voľbu.
Poznámky
• Toto nastavenie je dostupné, len ak je použitá
parkovacia brzda.
• Pomer strán obrazu z cúvacej kamery nie je možné
zmeniť.
1/4
NTSC / PAL
Sound
Screen
Visual
Stlačte “Screen” (Zobrazenie).
Zobrazí sa ponuka pre nastavenie zobrazenia.
Back
ATT
Top
Screen Select
Stlačte “Screen” (Zobrazenie).
Zobrazí sa Menu pre nastavenia zobrazenia.
Pre návrat na predchádzajúce zobrazenie stlačte
“Back” (Späť).
50
General
Počas prehrávania video záznamu/
obrázkov stlačte “Source List”
(Zoznam zdrojov) a potom
.
3
Top
Locked
Picture EQ
Dynamic
Aspect
Full
Clock
OFF / ON
Demo
General
3
1/1
OFF / ON
Sound
Screen
Visual
Stlačte “Demo” (Predvádzanie)
a nastavte “ON” (Zap.) alebo
“OFF” (Vyp.).
Nastavenie je dokončené.
Vo voľbách rolujte stláčaním v/V (len ak je to
potrebné).
Pre návrat na predchádzajúce zobrazenie stlačte
“Back” (Späť).
XAV-62BT/622
4-263-232-21(1)
Q:\XAV-62BT-622_SK\Fm\Sk_08-72_XAV-62BT-622.fm
masterpage:Pravý
XAV-62BT-622_SK.book Page 51 Wednesday, December 15, 2010 3:20 PM
Hlavné nastavenia (General)
Stlačte
c “General” (Hlavné) c želanú položku c želanú voľbu. Podrobnosti o postupe
nastavovania pozri “Základné operácie nastavení” na str. 50.
Podrobnosti pozri na príslušných stranách, ktorých čísla sú za popisujúcim textom. “z” označuje
výrobné nastavenie.
Účel
Stav zariadenia
Security Control (Riadenie –
zabezpečenia) (str. 59)
Položka
Voľba
–
V akomkoľvek
režime
Clock Adjust
(Nastavenie hodín) (str. 59)
–
–
V akomkoľvek
režime
Auto OFF
(Automatické Vyp.)
Automatické úplné vypnutie
v nastavenom čase, keď nie je
zvolený žiadny zdroj
vstupného signálu.
No (Nie) (z)
Deaktivovanie funkcie
automatického úplného
vypínania.
30sec
Nastavenie požadovaného
(sekundy),
času.
30min (minúty),
60min (minúty)
CT (Presný čas) (str. 19, 20) ON (Zap.)
Aktivovanie funkcie CT.
OFF (Vyp.) (z) Deaktivovanie funkcie CT.
PAL (z)
Output Color System
(Norma výstupného
NTSC
signálu)
Zmena normy výstupného
video signálu podľa normy
pripojeného monitora. (Norma
SECAM nie je podporovaná.)
Nastavenie normy PAL.
Dimmer (Stmavnutie)
Zmena jasu displeja.
Stmavnutie displeja, keď
zapnete svetlá. (Dostupné
len vtedy, keď pripojíte
kábel ovládania osvetlenia.)
Auto (z)
ON (Zap.)
Nastavenie normy NTSC.
Nastavenie úrovne.
Touch Panel Adjust
(Nastavenie dotykového
panela) (str. 49)
–
–
Beep (Pípanie)
ON (Zap.) (z)
Aktivovanie zvukového
signálu.
OFF (Vyp.)
Deaktivovanie zvukového
signálu.
Key Illumination
(Podsvietenie tlačidiel)
V akomkoľvek
režime
Nie je zvolený
žiadny zdroj
vstupného signálu
V akomkoľvek
režime
Stmavnutie displeja.
(–5 ~ +5)
Dimmer Level
z: 0
(Úroveň jasu)
Nastavenie úrovne jasu, keď je
aktívne stmavnutie.
Language (Jazyk)
V akomkoľvek
režime
V akomkoľvek
režime
V akomkoľvek
režime
Výber jazyka pre
zobrazenia.
ON (Zap.) (z)
Zapnutie podsvietenia
tlačidiel.
OFF (Vyp.)
Vypnutie podsvietenia
tlačidiel.
V akomkoľvek
režime
Nie je zvolený
žiadny zdroj
vstupného signálu
V akomkoľvek
režime
pokračovanie na nasledujúcej strane t
51
XAV-62BT/622
4-263-232-21(1)
Q:\XAV-62BT-622_SK\Fm\Sk_08-72_XAV-62BT-622.fm
masterpage:Ľavý
XAV-62BT-622_SK.book Page 52 Wednesday, December 15, 2010 3:20 PM
Položka
Rotary Commander
(Otočný ovládač)
Zmena smeru ovládania
otočným ovládačom.
Voľba
Účel
Default
(Predvolené)
(z)
Používanie s výrobne
nastavenou orientáciou.
Reverse
(Opačné)
Používanie na pravej strane
stĺpika volantu.
Audio (z)
Front AUX Input
(Predný vstup AUX) (str. 59)
Zvoľte, či sa má alebo nemá
OFF (Vyp.)
detekovať vstupný signál audio
zariadenia prostredníctvom
predného vstupu AUX.
Aktivácia vstupného
signálu AUX.
Rear AUX Input
(Zadný vstup AUX) (str. 59)
Nastavenie typu zariadenia
pripojeného do zadných
konektorov AUX a následné
prepnutie zobrazenia pozadia
podľa danej situácie.
Video (z)
Zobrazovanie obrazu
z pripojeného zariadenia.
Audio
Zobrazovanie pozadia tohto
zariadenia.
OFF (Vyp.)
Vypnutie zdroja vstupného
signálu AUX.
No Signal (Bez signálu)
Automatická zmena
zobrazenia, ak sa nezistí žiadny
externý video signál.
Through
(Prechod)
Nezobrazovanie žiadneho
signálu.
Blank
(Šablóna) (z)
Ak sa nezistí žiadny signál,
zobrazí sa zobrazenie pre
prehrávanie audio signálu.
Vypnutie zdroja vstupného
signálu AUX.
OFF (Vyp.)
Camera Input
(Vstup z kamery)
Zobrazovanie vstupného video ON (Zap.) (z)
signálu z pripojenej cúvacej
kamery.
Vypnutie tohto zdroja
vstupného signálu.
Rear View Camera Setting –
(Nastavenie obrazu
z cúvacej kamery) (str. 60)
–
Zobrazovanie obrazu
z cúvacej kamery po
rozsvietení zadných svetiel
(prípadne pri zaradení
spiatočky (R)).
Stav zariadenia
V akomkoľvek
režime
Nie je zvolený
žiadny zdroj
vstupného signálu
Nie je zvolený
žiadny zdroj
vstupného signálu
Nie je zvolený
žiadny zdroj
vstupného signálu
V akomkoľvek
režime
V akomkoľvek
režime
52
XAV-62BT/622
4-263-232-21(1)
Q:\XAV-62BT-622_SK\Fm\Sk_08-72_XAV-62BT-622.fm
masterpage:Pravý
XAV-62BT-622_SK.book Page 53 Wednesday, December 15, 2010 3:20 PM
Nastavenia zvuku (Sound)
Stlačte
c “Sound” (Zvuk) c želanú položku c želanú voľbu. Podrobnosti o postupe nastavovania
pozri “Základné operácie nastavení” na str. 50.
Podrobnosti pozri na príslušných stranách, ktorých čísla sú za popisujúcim textom. “z” označuje
výrobné nastavenie.
Položka
EQ7 (Ekvalizér 7) (str. 46)
Voľba
Účel
Xplod, Vocal,
Výber krivky ekvalizéra,
Edge, Cruise, vlastné nastavenie krivky
Space, Gravity, ekvalizéra.
Custom
(Vlastné)
Balance/Fader (Vyváženie
pravé-ľavé/predné-zadné)
(str. 46)
Stav zariadenia
OFF (Vyp.) (z) Vypnutie krivky ekvalizéra.
Balance
Nastavenie úrovne.
(Vyváženie
pravé-ľavé)):
(–15 ~ +15)
Fader
(Vyváženie
predné-zadné):
(–15 ~ +15)
z: 0
Subwoofer:
(–6 ~ +6)
z: 0
OFF (Vyp.) (z)
Listening Position
(Poloha počúvania) (str. 47)
Nastavenie polohy počúvania Front L
a vzdialenosti subwoofera.
(Vpredu Ľ)
Front R
(Vpredu P)
Počas príjmu
rozhlasovej
stanice/
prehrávania
Počas príjmu
rozhlasovej
stanice/
prehrávania
Nastavenie úrovne hlasitosti
subwoofera. (Dostupné, len
ak je “Subwoofer”
nastavené na “ON” (Zap.).)
Nenastavovanie pozície
počúvania.
Nastavenie pozície vpredu
vľavo.
Nastavenie pozície vpredu
vpravo.
Front (Vpredu) Nastavenie pozície vpredu
v strede.
All (Všetky)
Nastavenie pozície v strede
vozidla.
Custom
(Vlastné)
Presná kalibrácia pozície
počúvania (str. 47).
Subwoofer:
Near (Blízko),
Normal (Bežná)
(z), Far
(Ďaleko).
Výber polohy subwoofera.
(Dostupné, len ak je
“Rear/Sub Out” nastavené
na “Sub” (str. 54) a poloha
počúvania je nastavená na
“Front L” (Vpredu Ľ),
“Front R” (Vpredu P),
“Front” (Vpredu) alebo
“All” (Všetky).)
CSO (Riadenie stredového OFF (Vyp.) (z), Výber režimu.
CSO1, CSO2,
reproduktora) (str. 48)
Nastavenie režimu virtuálneho CSO3
stredového reproduktora.
Počas príjmu
rozhlasovej
stanice/
prehrávania
Počas prehrávania
disku/z USB
zariadenia.
pokračovanie na nasledujúcej strane t
53
XAV-62BT/622
4-263-232-21(1)
Q:\XAV-62BT-622_SK\Fm\Sk_08-72_XAV-62BT-622.fm
masterpage:Ľavý
XAV-62BT-622_SK.book Page 54 Wednesday, December 15, 2010 3:20 PM
Položka
Voľba
Rear (Zadné)
Rear/Sub Out (Výstup zo
zadných reproduktorov/
subwoofera)
Prepínanie audio výstupu
Sub (z)
medzi zadnými reproduktormi
a subwooferom.
Účel
Výstup audio signálu
zo zadných reproduktorov
(zosilňovač).
Výstup audio signálu
zo subwoofera.
RBE (Zvýraznenie nízkych OFF (Vyp.) (z), Výber režimu.
RBE1, RBE2,
tónov vzadu) (str. 48)
RBE3
Používanie zadných
reproduktorov ako
subwooferov
Crossover Filter
(Filter výhybky)
Výber medznej frekvencie
predných/zadných
reproduktorov (HPF)
a subwoofera (LPF).
LPF: 50 Hz,
60 Hz, 80 Hz,
100 Hz (z),
120 Hz
Nastavenie medznej
frekvencie. (Dostupné, len
ak je “Subwoofer”
nastavené na “ON” (Zap.).)
HPF: OFF
(Vyp.) (z)
Nepoužívanie medzných
frekvencií.
HPF: 50 Hz,
Nastavenie medznej
60 Hz, 80 Hz,
frekvencie.
100 Hz, 120 Hz
4.1ch Speaker Level
(Úroveň 4.1-kanálového
systému reproduktorov)
(str. 48)
Subwoofer
Phase (Fáza
subwoofera):
Normal (Bežná)
(z), Reverse
(Reverzná)
Nastavenie fázy
subwoofera. (Dostupné, len
ak je “Subwoofer”
nastavené na “ON” (Zap.).)
–
–
Stav zariadenia
Nie je zvolený
žiadny zdroj
vstupného signálu
Počas príjmu
rozhlasovej
stanice/
prehrávania
Počas príjmu
rozhlasovej
stanice/
prehrávania
Nie je zvolený
žiadny zdroj
vstupného signálu
54
XAV-62BT/622
4-263-232-21(1)
Q:\XAV-62BT-622_SK\Fm\Sk_08-72_XAV-62BT-622.fm
masterpage:Pravý
XAV-62BT-622_SK.book Page 55 Wednesday, December 15, 2010 3:20 PM
Nastavenia zobrazenia (Screen)
Stlačte
c “Screen” (Zobrazenie) c želanú položku c želanú voľbu. Podrobnosti o postupe
nastavovania pozri “Základné operácie nastavení” na str. 50.
Podrobnosti pozri na príslušných stranách, ktorých čísla sú za popisujúcim textom. “z” označuje
výrobné nastavenie.
Položka
Screen Select (Výber
zobrazenia) (str. 49)
Voľba
Účel
Stav zariadenia
–
–
V akomkoľvek
režime
Picture EQ (Obrazový EQ) * Dynamic
(Dynamický)
(str. 49)
Nastavenie kvality obrazu.
(z),
Standard
(Bežný),
Theater
(Kinosála),
Sepia (Sépia)
Počas prehrávania
video záznamu/
obrázkov.
Custom 1
(Vlastný 1),
Custom 2
(Vlastný 2)
Vlastné nastavenie kvality
obrazu.
Full (Celá
plocha) (z),
Normal
(Štandardný),
Wide
(Širokouhlý),
Zoom
(Zväčšenie)
Nastavenie pomeru strán
obrazu.
Clock (Hodiny)
Zobrazenie/vypnutie
zobrazenia hodín v pravom
spodnom rohu displeja.
ON (Zap.) (z)
Zobrazovanie hodín.
OFF (Vyp.)
Vypnutie zobrazovania
hodín.
Demo (Predvádzanie)
ON (Zap.) (z)
Aktivovanie
predvádzacieho režimu.
OFF (Vyp.)
Deaktivovanie
predvádzacieho režimu.
Aspect (Pomer strán)*
(str. 50)
Počas prehrávania
video záznamu/
obrázkov.
V akomkoľvek
režime
Nie je zvolený
žiadny zdroj
vstupného signálu
* Toto nastavenie je dostupné, len ak je použitá parkovacia brzda.
55
XAV-62BT/622
4-263-232-21(1)
Q:\XAV-62BT-622_SK\Fm\Sk_08-72_XAV-62BT-622.fm
masterpage:Ľavý
XAV-62BT-622_SK.book Page 56 Wednesday, December 15, 2010 3:20 PM
Nastavenia pre DVD a iné nastavenia prehrávania
Stlačte
c “Visual” (Vizuálne) c želanú položku c želanú voľbu. Podrobnosti o postupe
nastavovania pozri “Základné operácie nastavení” na str. 50.
Podrobnosti pozri na príslušných stranách, ktorých čísla sú za popisujúcim textom. “z” označuje
výrobné nastavenie.
Položka
Voľba
Účel
Stav zariadenia
–
Zmena jazyka Menu disku.
Nie je zvolený
žiadny zdroj
vstupného signálu
–
DVD Audio Language
(Jazyk pre zvuk DVD disku)
Zmena jazyka zvukovej
stopy.
Nie je zvolený
žiadny zdroj
vstupného signálu
DVD Subtitle Language
(Jazyk pre titulky DVD
disku)
–
Zmena jazyka titulkov
zaznamenaných na disku.
Nie je zvolený
žiadny zdroj
vstupného signálu
Audio DRC
Podpora čistejšieho zvuku pri
nízkej hlasitosti. Len pre DVD
disky* s podporou funkcie
Audio DRC (Dynamic Range
Control - Riadenie
dynamického rozsahu).
Standard
(Štandardné)
(z)
Voľba štandardného
nastavenia.
Wide (Široký)
Vytvorenie pocitu priameho
účinkovania v deji.
DVD Menu Language
(Jazyk pre Menu DVD
disku)
Nie je zvolený
žiadny zdroj
vstupného signálu
* Okrem DVD-R/DVD-R DL/
DVD-RW diskov v režime VR.
Multi (z)
Multi Ch Output
(Multikanálový výstup)
Prepínanie výstupného signálu Stereo
z multikanálových zdrojov.
Výstup 4.1-kanálového
signálu.
DVD Parental Control
(Rodičovská zámka DVD)
(str. 24)
–
Zablokovanie/odblokovanie
prehrávania disku.
Nie je zvolený
žiadny zdroj
vstupného signálu
DVD Parental Rating
(Klasifikácia DVD) (str. 25)
–
Nastavenie úrovne
obmedzení podľa zvolenej
oblasti.
Nie je zvolený
žiadny zdroj
vstupného signálu
DVD Parental Area
(Oblasť DVD) (str. 25)
–
Nastavenie štandardu
obmedzení podľa oblasti.
Nie je zvolený
žiadny zdroj
vstupného signálu
DVD Playlist Play
(Prehrávanie Playlistu
DVD)
(Len pre DVD-R/DVD-R DL/
DVD-RW disky v režime VR)
Original
(Pôvodné) (z)
Prehrávanie titulov v ich
pôvodnej verzii.
Playlist
Prehrávanie
naprogramovaného
Playlistu.
Chapter
DVD Direct Search
(Kapitola) (z)
(Priame vyhľadávanie na
DVD) (str. 26)
Title (Titul)
Nastavenie položky pre priame
vyhľadávanie na DVD disku
počas prehrávania.
Zmixovanie do
2-kanálového signálu.
Nie je zvolený
žiadny zdroj
vstupného signálu
Nie je zvolený
žiadny zdroj
vstupného signálu
Vyhľadávanie kapitoly.
Vyhľadávanie titulu.
V akomkoľvek
režime
56
XAV-62BT/622
4-263-232-21(1)
Q:\XAV-62BT-622_SK\Fm\Sk_08-72_XAV-62BT-622.fm
masterpage:Pravý
XAV-62BT-622_SK.book Page 57 Wednesday, December 15, 2010 3:20 PM
Položka
Monitor Type
(Typ monitora)
Nastavenie vhodného pomeru
strán obrazu pre pripojený
monitor.
(Zmení sa tiež pomer strán
obrazu pre displej tohto
zariadenia.)
Voľba
Účel
16:9 (z)
Zobrazovanie širokouhlého
obrazu.
Vhodné pri pripojení
širokouhlého monitora
alebo monitora s funkciou
širokouhlého režimu
(Wide).
4:3 Letter Box
Vo vrchnej a spodnej časti
obrazovky sa zobrazia
pruhy.
Vhodné pri zapojení
monitora s pomerom strán
4:3
4:3 Pan Scan
Zobrazenie širokouhlého
obrazu na celej ploche
monitora a automatické
orezanie častí presahujúcich
plochu monitora.
Pri niektorých diskoch môže
dochádzať k automatickému
výberu formátu “4:3 Letter
Box“ namiesto “4:3 Pan Scan”
a naopak.
ZAPPIN Time (Čas ZAPPIN) 6sec
(sekundy),
(str. 34)
Výber času prehrávania pre
režim ZAPPIN.
ZAPPIN Tone (Tón ZAPPIN) ON (Zap.) (z)
(str. 34)
Zvukový signál (pípanie)
medzi pasážami skladieb.
15sec
(sekundy) (z),
30sec
(sekundy)
Multi Disc Resume
(Obnovenie pre viacero
diskov)
OFF (Vyp.)
Deaktivovanie zvukového
signálu (pípnutia).
ON (Zap.) (z)
Ukladanie miesta
zastavenia prehrávania do
pamäte až pre 5 video*
diskov.
* Len DVD VIDEO/VCD disky/
súbory Xvid/MPEG-4.
USB Resume
(Obnovenie USB)
OFF (Vyp.)
Neukladanie miest
zastavenia prehrávania do
pamäte.
Obnovovanie prehrávania je
dostupné len pre aktuálne
vložený disk.
ON (Zap.) (z)
Ukladanie miesta
zastavenia prehrávania do
pamäte pre súbory Xvid/
MPEG-4 na USB zariadení.
OFF (Vyp.)
JPEG Slide Show
(Prezentácia JPEG)
Neukladanie miest
zastavenia prehrávania do
pamäte.
5sec (sekundy) Nastavenie intervalu
(z), 20sec
prezentácie Slide Show.
(sekundy),
60sec
(sekundy),
Fixed
(Nemenné)
Stav zariadenia
Nie je zvolený
žiadny zdroj
vstupného signálu
Počas prehrávania
audio súborov
Počas prehrávania
audio súborov
Nie je zvolený
žiadny zdroj
vstupného signálu
Nie je zvolený
žiadny zdroj
vstupného signálu
Nie je zvolený
žiadny zdroj
vstupného signálu
pokračovanie na nasledujúcej strane t
57
XAV-62BT/622
4-263-232-21(1)
Q:\XAV-62BT-622_SK\Fm\Sk_08-72_XAV-62BT-622.fm
masterpage:Ľavý
XAV-62BT-622_SK.book Page 58 Wednesday, December 15, 2010 3:20 PM
Položka
Video CD PBC (str. 23)
Voľba
Účel
ON (Zap.) (z)
Prehrávanie VCD diskov
s funkciami PBC.
OFF (Vyp.)
Prehrávanie VCD diskov
bez funkcií PBC.
Stav zariadenia
Nie je zvolený
žiadny zdroj
vstupného signálu
Poznámka
Ak aplikujete funkciu Parental Control, funkcia obnovenia prehrávania nebude pracovať. V takomto prípade sa
prehrávanie po vložení disku spustí od začiatku disku.
58
XAV-62BT/622
4-263-232-21(1)
Q:\XAV-62BT-622_SK\Fm\Sk_08-72_XAV-62BT-622.fm
masterpage:Pravý
XAV-62BT-622_SK.book Page 59 Wednesday, December 15, 2010 3:20 PM
Nastavenie bezpečnostného kódu
Zariadenie disponuje bezpečnostnou funkciou,
ktorá má odradiť od krádeže zariadenia. Ako
bezpečnostný kód zadajte 4-ciferné číslo.
Po aktivovaní bezpečnostnej funkcie je po novej
montáži zariadenia do iného vozidla alebo po
výmene batérie nutné zadať bezpečnostný kód.
Aktivovanie bezpečnostnej funkcie
1
Stlačte “Source List”
(Zoznam zdrojov), potom
.
Zobrazí sa Menu pre hlavné nastavenia.
Ak nie, stlačte “General” (Hlavné).
2 Stlačte “Security Control”
(Riadenie zabezpečenia).
Zobrazí sa zobrazenie pre nastavenie
bezpečnostného kódu.
3 Stláčaním číselných tlačidiel zadajte
vlastné bezpečnostné heslo (kód)
a stlačte “OK”.
4 Číselnými tlačidlami zadajte vlastné
bezpečnostné heslo (kód) znova
(pre potvrdenie) a stlačte “OK”.
Nastavenie je dokončené.
Pre vymazanie zadaných čísiel stlačte “Clear”
(Zrušiť). Pre návrat na predchádzajúce
zobrazenie stlačte “Back” (Späť).
Ak po novej montáži v inom vozidle alebo
výmene autobatérie prvýkrát zapnete zariadenie,
zobrazí sa výzva na zadanie 4-ciferného kódu.
Stláčaním číselných tlačidiel zadajte aktuálny
bezpečnostný kód.
Deaktivovanie bezpečnostnej funkcie
1 Vykonajte predtým uvedené kroky 1 a 2.
Zobrazí sa zobrazenie pre zrušenie
bezpečnostnej funkcie.
2 Stláčaním číselných tlačidiel zadajte aktuálny
bezpečnostný kód.
Zobrazí sa “Unlocked” (Odblokované)
a bezpečnostná funkcia sa vypne.
4
Stlačte “OK”.
Nastavenie je dokončené.
Pre vymazanie zadaných čísiel stlačte “Clear”
(Zrušiť). Pre návrat na predchádzajúce
zobrazenie stlačte “Back” (Späť).
Používanie voliteľných zariadení
Doplnkové audio/video zariadenie
Do konektorov predný AUX a zadný AUX na
zariadení môžete pripojiť 2 voliteľné zariadenia
(napr. prenosný prehrávač médií, hernú konzolu
atď.). (Predný konektor AUX je určený len pre
audio signál.)
Zvolenie doplnkového zariadenia
1
Source List
Front AUX
1
2
3
Stlačte “Source List”
(Zoznam zdrojov), potom
.
Zobrazí sa Menu pre hlavné nastavenia.
Ak nie, stlačte “General” (Hlavné).
Stlačte “Clock Adjust”
(Nastavenie hodín).
Zobrazí sa zobrazenie pre nastavovanie.
Nastavte hodiny a minúty.
Napríklad ak chcete nastaviť čas 8:30,
stlačte “0830”.
ATT
TA
AF
Top
Rear AUX
Level 0
2
Stlačením “Front AUX” (Predný AUX)
alebo “Rear AUX” (Zadný AUX) zvoľte
zariadenie.
Ovládajte doplnkové prenosné zariadenie.
Nastavenie úrovne hlasitosti
Pred prehrávaním nastavte vhodnú úroveň
hlasitosti pre jednotlivé pripojené zariadenia.
Úroveň hlasitosti je spoločná pre vstup “Front
AUX” a “Rear AUX.”
1
2
Nastavenie hodín
Hodiny pracujú v 24-hodinovom cykle.
Stlačte “Source List”
(Zoznam zdrojov), potom “AUX”.
Zobrazí sa zobrazenie pre prehrávanie zo
zariadenia AUX.
3
4
5
Znížte hlasitosť na tomto zariadení.
Stlačte “Source List”
(Zoznam zdrojov), potom “AUX”.
Zobrazí sa zobrazenie pre prehrávanie zo
zariadenia AUX.
Spustite prehrávanie na prenosnom
zariadení s primeranou úrovňou
hlasitosti.
Nastavte zvyčajnú úroveň hlasitosti na
zariadení.
Stláčaním –/+ v políčku “Level”
(Úroveň) nastavte úroveň.
Úroveň je nastaviteľná v jednotkových
krokoch v rozsahu –8 až +18.
pokračovanie na nasledujúcej strane t
59
XAV-62BT/622
4-263-232-21(1)
Q:\XAV-62BT-622_SK\Fm\Sk_08-72_XAV-62BT-622.fm
masterpage:Ľavý
XAV-62BT-622_SK.book Page 60 Wednesday, December 15, 2010 3:20 PM
Nastavenie typu zariadenia
Podľa nastavenia typu (video alebo audio)
jednotlivých pripojených zariadení sa prepne
zobrazenie pozadia.
1
Keď nie je zvolený žiadny zdroj
vstupného signálu, stlačte “Source
List” (Zoznam zdrojov) a potom
.
Zobrazí sa Menu pre hlavné nastavenia.
Ak nie, stlačte “General” (Hlavné).
2
Stláčaním v/V rolujte a potom stlačte
“Front AUX Input” (Predný vstup AUX)
alebo “Rear AUX Input” (Zadný vstup
AUX).
3
Stlačte “Audio” alebo “Video”.
Nastavenie “Audio” je dostupné pre vstup
“Front AUX Input” alebo “Rear AUX Input”
a nastavenie “Video” je dostupné len pre
vstup “Rear AUX Input”.
Nastavenie je dokončené.
Nastavenia cúvacej kamery
Aby bolo nastavovanie jednoduchšie,
nastavovacie položky môžete zobraziť v obraze
z cúvacej kamery.
Toto nastavenie je dostupné, len ak je:
– “Camera Input” (Vstup z kamery) nastavené na
“ON” (Zap.) (str. 52).
– Používate parkovaciu brzdu.
1 Stlačte “Source List”
(Zoznam zdrojov), potom
.
Zobrazí sa Menu pre hlavné nastavenia.
Ak nie, stlačte “General” (Hlavné).
2 Stláčaním v/V rolujte, potom zvoľte
“Rear View Camera Setting”
(Nastavenie obrazu z cúvacej kamery).
Zobrazia sa nastavovacie položky.
Mirror
1
Pre vypnutie zdroja vstupného signálu AUX
zvoľte “OFF” (Vyp.).
Pre návrat na predchádzajúce zobrazenie stlačte
“Back” (Späť).
Cúvacia kamera
Po pripojení voliteľnej cúvacej kamery do
konektora CAMERA IN môžete zobraziť obraz
z takejto kamery.
Zobrazovanie obrazu z cúvacej kamery sa
aktivuje po rozsvietení zadných svetiel (prípadne
pri zaradení spiatočky (R)).
Poznámky
• Pri cúvaní z bezpečnostných dôvodov sledujte aj
okolie. Nespoliehajte sa len na cúvaciu kameru.
• Obraz z cúvacej kamery sa nezobrazuje na
pripojenom zadnom monitore.
Rada
Ak vypnete vstupný signál pre kameru (nastavenie
nezobrazovania obrazu z cúvacej kamery), obraz
z cúvacej kamery sa nebude zobrazovať, ani keď
bude cúvacia kamera pripojená (str. 52).
Marker
Back
2
3
Zobrazenie orientačných čiar
Stlačte “Marker” (Značky).
Ďalším stlačením “Marker” (Značky) vypnete
zobrazenie orientačných čiar.
Preklopenie obrazu
Stlačte “Mirror” (Zrkadlo).
Obraz sa zobrazí zrkadlovo preklopený.
Editovanie čiar
1 Stlačte “Line Edit” (Upraviť čiaru).
Back
1 Edit
1
2 Edit
2
3 Edit
3
Turn off engine but keep the key in the “IGN” position.
60
Line Edit
Turn off engine but keep the key in the “IGN” position.
Reset
2 Zvoľte čiaru, ktorú chcete editovať.
Stlačte “1 Edit”, “2 Edit” alebo “3 Edit” podľa
upravovanej čiary.
3 Upravte čiaru.
Ak chcete čiaru predĺžiť, stlačte B b.
Ak chcete čiaru skrátiť, stlačte bB .
Polohu nastavte stláčaním V alebo v.
Pre obnovenie výrobných nastavení stlačte
“Reset”.
Pre návrat na predchádzajúce zobrazenie stlačte
“Back” (Späť).
XAV-62BT/622
4-263-232-21(1)
Q:\XAV-62BT-622_SK\Fm\Sk_08-72_XAV-62BT-622.fm
masterpage:Pravý
XAV-62BT-622_SK.book Page 61 Wednesday, December 15, 2010 3:20 PM
Ďalšie informácie
Poznámky k diskom
Bezpečnostné upozornenia
• Disky nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu
alebo zdrojom tepla, a ani ich nenechávajte vo
vozidle zaparkovanom na priamom slnečnom
žiarení.
• Pred prehrávaním vyčistite disk
čistiacou handričkou smerom
od stredu k okrajom.
Nepoužívajte rozpúšťadlá ako
benzín, riedidlo alebo
komerčne dostupné čistiace
prostriedky.
• Zariadenie je určené pre
prehrávanie diskov
kompatibilných so štandardom Compact Disc
(CD). Disky formátu DualDisc a niektoré audio
disky kódované technológiou pre ochranu
autorských práv nevyhovujú štandardu Compact
Disc (CD) a nie je ich v tomto zariadení možné
prehrávať.
• Disky, ktoré NIE JE možné prehrávať
– Disky s nalepenými štítkami, nálepkami, alebo
s nalepeným papierom. Inak môže dôjsť
k poruche zariadenia alebo poškodeniu disku.
– Disky zvláštnych tvarov (disky v tvare srdca,
štvorcové alebo hviezdicové disky). Ak sa
pokúsite takýto disk prehrávať, môžete
zariadenie poškodiť.
– 8 cm disky.
• Ak bol váš automobil zaparkovaný na priamom
slnečnom žiarení, pred používaním nechajte
zariadenie najprv vychladnúť.
• Elektrická výsuvná anténa sa vysúva automaticky.
Kondenzácia vlhkosti
Ak sa vo vnútri zariadenia kondenzuje vlhkosť,
vyberte z neho disk a ponechajte ho mimo
prevádzky približne hodinu. V opačnom prípade
nebude zariadenie pracovať správne.
Udržiavanie vysokej kvality
reprodukcie
Dbajte na to, aby nedochádzalo k vylievaniu
žiadnych kvapalín na zariadenie alebo na disky.
Poznámky k LCD panelu
• LCD panel sa nesmie namočiť ani vystaviť
kvapalinám. Môže dôjsť k poruche.
Poznámka k funkciám prehrávania
DVD a VCD diskov
• Na LCD panel silno netlačte. Môže sa skresliť
obraz alebo môže dôjsť k poruche (obraz sa môže
rozmazať, LCD panel sa môže poškodiť).
• Displej stláčajte len prstom. Inak sa LCD panel
môže poškodiť alebo prasknúť.
• LCD panel čistite pomocou suchej jemnej
handričky. Nepoužívajte rozpúšťadlá, ako benzín,
riedidlo, komerčne dostupné čistiace prostriedky
alebo antistatické spreje.
• Zaradenie nepoužívajte mimo rozsahu
teplôt 5 – 45oC.
• Ak vozidlo parkujete v chladnom alebo teplom
prostredí, obraz môže byť rozmazaný. Displej sa
však nepoškodí a po obnovení bežnej teploty bude
obraz v poriadku.
• Na displeji sa môžu trvalo zobrazovať nemenné
modré, červené alebo zelené body. Ide o “svetlé
body”, ktoré sú pri LCD paneloch bežné. LCD
panel je vyrobený precíznou technológiou, takže
viac ako 99,99% bodov je efektívnych. Môže sa
však permanentne objaviť malé percento (bežne
0,01%) segmentov, ktoré nebudú svietiť správne.
Tieto body sú výsledkom normálneho výrobného
procesu a nijakým spôsobom neovplyvňujú obraz.
Niektoré funkcie prehrávania DVD a VCD diskov
môžu byť úmyselne zablokované výrobcom
softvéru. Vzhľadom na to, že tento systém prehráva
DVD a VCD disky podľa samotného obsahu disku
upraveného výrobcom, niektoré funkcie prehrávania
nemusia byť k dispozícii. Ďalšie informácie sa
dozviete z pokynov uvedených pri DVD alebo VCD
disku.
Poznámky k DATA CD
a DATA DVD diskom
• Niektoré DATA CD/DATA DVD disky
(v závislosti od zariadenia, na ktorom boli
nahrávané, prípadne v závislosti od povahy disku)
nemusí byť možné v tomto zariadení prehrať.
• Na niektorých diskoch musí byť vykonané
uzatvorenie disku (str. 62).
• Zariadenie je kompatibilné s nasledovnými
štandardmi:
Pre DATA CD disky
– Formát ISO 9660 Level 1/Level 2, Joliet/Romeo
v rozšírenom formáte.
– Multi Session
Pre DATA DVD disky
– Formát UDF Bridge
(kombinácia UDF a ISO 9660).
– Multi Border
pokračovanie na nasledujúcej strane t
61
XAV-62BT/622
4-263-232-21(1)
Q:\XAV-62BT-622_SK\Fm\Sk_08-72_XAV-62BT-622.fm
masterpage:Ľavý
XAV-62BT-622_SK.book Page 62 Wednesday, December 15, 2010 3:20 PM
• Maximálny počet:
– Priečinky (albumy): 256 (vrátane hlavného
a prázdnych priečinkov).
– Súbory (skladby/obrázky/video súbory)
a priečinky na disku: 2 000 (ak názvy
priečinkov/súborov pozostávajú z mnohých
znakov, možný počet súborov/priečinkov môže
byť nižší než 2 000).
– Zobraziteľné znaky v názve priečinka/súboru:
64 (Joliet/Romeo).
Poradie prehrávania súborov MP3/
WMA/AAC/JPEG/Xvid/MPEG-4
MP3/WMA/AAC/
JPEG/Xvid/
MPEG-4
Poznámky k uzatváraniu diskov
Nasledovné disky musia byť uzatvorené, aby mohli
byť prehrávané v tomto zariadení.
• DVD-R/DVD-R DL (režim Video/VR)
• DVD-RW v režime Video
• DVD+R/DVD+R DL
• CD-R
• CD-RW
V tomto zariadení je možné prehrávať nasledujúce
disky bez uzatvorenia.
• DVD+RW disky – automaticky uzatvorené.
• DVD-RW v režime VR – uzatvorenie sa
nevyžaduje.
Podrobnosti pozri v návode na použitie disku.
Poznámky k Multi Session CD/
Multi Border DVD diskom
Toto zariadenie dokáže prehrávať Multi Session
CD/Multi Border DVD disky v nasledovných
prípadoch. Sekcia (session) a disk musia byť vždy
uzatvorené.
• Keď je záznam formátu CD-DA (Compact Disc
Digital Audio) zaznamenaný v prvej sekcii:
Zariadenie rozpozná disk ako CD-DA disk
a prehrá sa len prvá sekcia, aj keď sú v ďalších
sekciách zaznamenané ďalšie formáty (napr.
súbory MP3).
• Keď je záznam formátu CD-DA zaznamenaný
v inej ako prvej sekcii:
Zariadenie rozpozná disk ako DATA CD alebo
DATA DVD disk a všetky sekcie so záznamom
formátu CD-DA sa vynechajú.
• Ak je zaznamenaný súbor MP3/WMA/AAC/
JPEG/Xvid/MPEG-4:
Prehrá sa len tá sekcia, ktorá obsahuje zvolený typ
súboru (audio/video/obrazový)* (ak sa v ďalších
sekciách nachádzajú CD-DA záznamy alebo iné
údaje, tieto sa vynechajú).
* Podrobnosti o nastavení typu súboru
pozri na str. 34.
Priečinok
(album)
Súbory MP3/
WMA/AAC/
JPEG/Xvid/
MPEG-4
(skladba/
obrázok/video
súbor)
Súbory MP3
• MP3 je skratka pre MPEG-1 Audio Layer-3 a je to
štandard pre kompresný formát audio súborov.
Audio CD dáta sa komprimujú na cca 1/10
pôvodnej veľkosti.
• ID3 tag verzie 1.0, 1.1, 2.2, 2.3 a 2.4 sú
aplikovateľné len na súbory MP3. Zobraziteľných
znakov v ID3 tag je 15/30 (1.0 a 1.1) alebo 63/126
(2.2, 2.3 a 2.4).
• Pri tvorbe názvu MP3 súboru nezabudnite
k súboru pridať príponu “.mp3”.
• Pri prehrávaní alebo pri zrýchlenom posuve vpred/
vzad pri súboroch MP3 s variabilným dátovým
tokom VBR (Variable Bit Rate) sa uplynutý čas
prehrávania nemusí zobraziť presne.
Poznámka k súborom MP3
Pri prehrávaní súboru MP3 s vysokým dátovým tokom
(napr. 192 kb/s) môže vypadávať zvuk.
Súbory WMA
• WMA je skratka pre Windows Media Audio a je
to štandard pre kompresný formát audio súborov.
Audio CD dáta sa komprimujú na cca 1/22*
pôvodnej veľkosti.
• Zobraziteľných znakov vo WMA tag je 63.
• Pri pomenúvaní súborov WMA nezabudnite
k názvu súboru pridať príponu “.wma”.
• Pri prehrávaní alebo pri zrýchlenom posuve vpred/
vzad pri súboroch WMA s variabilným dátovým
tokom VBR (Variable Bit Rate) sa uplynutý čas
prehrávania nemusí zobraziť presne.
* Len pri 64 kb/s
Poznámka k súborom WMA
Prehrávanie nasledovných súborov WMA nie je
podporované.
– Súbory s bezstratovou kompresiou
– Súbory chránené autorským právom
62
XAV-62BT/622
4-263-232-21(1)
Q:\XAV-62BT-622_SK\Fm\Sk_08-72_XAV-62BT-622.fm
masterpage:Pravý
XAV-62BT-622_SK.book Page 63 Wednesday, December 15, 2010 3:20 PM
Súbory AAC
Prehrávač iPod
• Zobraziteľných znakov v AAC tag je 126.
• Pri pomenúvaní súborov AAC nezabudnite
k názvu súboru pridať príponu “.m4a”.
• Pripojiť je možné nasledovné modely prehrávačov
iPod. Pred používaním prehrávača iPod v ňom
aktualizujte softvér.
Zariadenie je určené pre
– iPod touch (4. generácia)
– iPod touch (3. generácia)
– iPod touch (2. generácia)
– iPod touch (1. generácia)
– iPod classic
– iPod s video funkciou*
– iPod nano (6. generácia)
– iPod nano (5. generácia)
– iPod nano (4. generácia)
– iPod nano (3. generácia)
– iPod nano (2. generácia)
– iPod nano (1. generácia)*
– iPhone 4
– iPhone 3GS
– iPhone 3G
– iPhone
Súbory JPEG
• JPEG, čo je skratka pre Joint Photographic
Experts Group, je štandard formátu na kompresiu
obrazových súborov. Súbor komprimuje statický
záber na cca 1/10 až 1/100 pôvodnej veľkosti.
• Pri pomenúvaní súborov JPEG nezabudnite
k názvu súboru pridať príponu “.jpg”.
Poznámka k súborom JPEG
Prehrávanie progresívnych JPEG súborov nie je
podporované.
Súbory MPEG-4
Aby bolo možné prehrávať súbory MPEG-4,
musia spĺňať nasledovné podmienky.
Prehrávanie nie je možné zaručiť pri všetkých
súboroch MPEG-4, aj keď budú spĺňať uvedené
podmienky.
• Profil: MPEG-4 Simple profile
• Dátový tok: Max. 7 Mb/s na USB zariadení
(plná rýchlosť), 10 Mb/s na DVD disku, 7 Mb/s na
CD disku
• Rýchlosť snímkovania: Max. 30 snímok/s
• Veľkosť obrazu: Max. 720 × 480 pixlov
• Zvuk: Max. 320 kb/s (AAC-LC)
• Prípona súboru: .mp4
* Pri prehrávačoch iPod nano (1. generácia) alebo
iPod s video funkciou nie je dostupné ovládanie
spolujazdcom.
• Výraz “Made for iPod” a “Made for iPhone”
znamená, že elektronické príslušenstvo je určené
na špecifické pripojenie prehrávača iPod resp.
telefónu iPhone a má certifikát výrobcu o súlade
so štandardmi spoločnosti Apple.
• Spoločnosť Apple nezodpovedá za fungovanie
tohto zariadenia ani za jeho súlad
s bezpečnostnými a usmerňujúcimi normami.
Bluetooth funkcie
Nasledujúce informácie sa vzťahujú len na model
XAV-62BT.
Bluetooth technológia
• Bezdrôtová Bluetooth technológia je technológia
s krátkym dosahom, ktorá umožňuje bezdrôtovú
dátovú komunikáciu medzi digitálnymi
zariadeniami ako napr. mobilný telefón a náhlavná
súprava. Bezdrôtová Bluetooth technológia
funguje v dosahu cca 10 m. Prepojenie dvoch
zariadení je vzájomné, niektoré zariadenia je však
možné pripojiť k viacerým zariadeniam naraz.
• Na prepojenie nie je potrebný žiadny kábel,
pretože Bluetooth technológia je bezdrôtová
technológia, a ani nie je potrebné umiestniť
zariadenia oproti sebe ako pri infračervenej
technológii. Zariadenia môžete napríklad používať
aj keď sú v batohu alebo vo vrecku.
• Bluetooth technológia je medzinárodný štandard
podporovaný a využívaný mnohými
spoločnosťami po celom svete.
pokračovanie na nasledujúcej strane t
63
XAV-62BT/622
4-263-232-21(1)
Q:\XAV-62BT-622_SK\Fm\Sk_08-72_XAV-62BT-622.fm
masterpage:Ľavý
XAV-62BT-622_SK.book Page 64 Wednesday, December 15, 2010 3:20 PM
Bluetooth komunikácia
Ostatné
• Bezdrôtová Bluetooth technológia funguje
v dosahu cca 10 m.
Maximálny komunikačný dosah závisí od
prekážok (osoby, kov, stena atď.) alebo
elektromagnetického prostredia.
• Nasledovné podmienky môžu ovplyvniť citlivosť
Bluetooth komunikácie.
– Medzi týmto a Bluetooth zariadením sú osoby,
kov alebo stena.
– V blízkosti tohto zariadenia sa používa
zariadenie pracujúce s frekvenciou 2,4 GHz
(napr. bezdrôtové LAN zariadenie, bezdrôtový
telefón alebo mikrovlnná rúra).
• Keďže Bluetooth a bezdrôtové LAN
(IEEE802.11b/g) zariadenia využívajú rovnakú
frekvenciu, môže sa vyskytnúť mikrovlnné rušenie
s následkom narúšania rýchlosti komunikácie,
šumu alebo nesprávneho prepojenia, ak toto
zariadenie používate v blízkosti LAN zariadenia.
V takomto prípade vykonajte nasledovné.
– Používajte toto zariadenie minimálne 10 m od
bezdrôtového LAN zariadenia.
– Ak toto zariadenie používate v menšej
vzdialenosti než 10 m od bezdrôtového LAN
zariadenia, vypnite bezdrôtové LAN zariadenie.
– Toto zariadenie umiestnite čo najbližšie
k Bluetooth zariadeniu.
• Mikrovlny vyžarované Bluetooth zariadením
môžu ovplyvňovať prevádzku elektronických
zdravotníckych prístrojov. Na nasledovných
miestach vypnite toto aj Bluetooth zariadenie,
pretože môže vzniknúť riziko nebezpečenstva.
– V blízkosti horľavých plynov, v nemocniciach,
vlakoch, lietadlách alebo čerpacích staniciach.
– V blízkosti automatických dvier alebo
požiarnych alarmov.
• Toto zariadenie podporuje bezpečnostné
štandardy, ktoré sú v súlade s Bluetooth
štandardmi, aby sa zaistilo bezpečné prepojenie
pri používaní bezdrôtovej technológie Bluetooth.
V závislosti od nastavení však zabezpečenie
nemusí postačovať. Pri komunikácii pomocou
bezdrôtovej technológie Bluetooth buďte
obozretní.
• Nezodpovedáme za únik informácií pri Bluetooth
komunikácii.
• Prepojenie so všetkými Bluetooth zariadeniami
nie je možné zaručiť.
– Aby bol zabezpečený súlad s Bluetooth
štandardmi špecifikovanými normou Bluetooth
SIG a autentifikácia, je potrebné zariadenie
disponujúce Bluetooth funkciou.
– Aj keď pripojené zariadenie vyhovuje uvedeným
Bluetooth štandardom, niektoré zariadenia sa
v závislosti od funkcií alebo špecifikácií daného
zariadenia nemusia dať pripojiť, alebo nemusia
pracovať správne.
– Počas hlasitého hovoru (Handsfree) sa
v závislosti od zariadenia alebo prostredia
komunikácie môže vyskytovať šum.
• V závislosti od pripojeného zariadenia môže
začatie komunikácie určitý čas trvať.
• V závislosti od vlastností rádiových vĺn a miesta,
kde sa zariadenie používa, nemusí využívanie
Bluetooth zariadenia fungovať.
• Ak máte pri používaní Bluetooth zariadenia
zvláštne pocity, ihneď ho prestaňte používať.
Ak problém pretrváva, obráťte sa na najbližšieho
predajcu Sony.
Ak máte akékoľvek otázky alebo problémy týkajúce
sa zariadenia, ktoré nie sú v tomto návode popísané,
obráťte sa na najbližšieho predajcu Sony.
Údržba
Výmena lítiovej batérie v diaľkovom
ovládaní
V normálnych podmienkach by batéria mala
vydržať približne 1 rok. (V závislosti od podmienok
používania sa môže táto životnosť skrátiť.)
Keď má batéria slabú kapacitu, dosah diaľkového
ovládania sa skráti. Vymeňte starú batériu za novú
lítiovú batériu typu CR2025. Použitím inej batérie
môže vzniknúť riziko vznietenia alebo explózie.
Stranou + nahor
c
Poznámky k lítiovej batérii
• Batériu skladujte mimo dosahu detí. Ak by došlo
k jej prehltnutiu, ihneď vyhľadajte lekára.
• Batériu pred vložením utrite suchou handričkou.
Zaistíte tak dobrý kontakt.
• Pri vkladaní batérie skontrolujte správnu polaritu.
• Batériu nedržte kovovou pinzetou. Mohlo by dôjsť ku
skratu.
VÝSTRAHA
Pri nesprávnom zaobchádzaní môže
batéria explodovať. Batériu nenabíjajte,
nerozoberajte a nehádžte do ohňa.
64
XAV-62BT/622
4-263-232-21(1)
Q:\XAV-62BT-622_SK\Fm\Sk_08-72_XAV-62BT-622.fm
masterpage:Pravý
XAV-62BT-622_SK.book Page 65 Wednesday, December 15, 2010 3:20 PM
Výmena poistky
Pri výmene poistky
skontrolujte, či hodnota jej
prúdovej záťaže zodpovedá
odporúčanej hodnote. Ak dôjde
k prepáleniu poistky,
skontrolujte správnosť
napájania a vymeňte ju za novú.
Keď sa poistka prepáli znovu,
môže ísť o poruchu vo vnútri
zariadenia. V takomto prípade
sa obráťte na najbližšieho
predajcu Sony.
Technické údaje
Displej
Poistka (10 A)
Tuner (Rádio)
Pásmo FM
Demontáž zariadenia
1
Typ displeja: Širokouhlý farebný LCD displej
Rozmery: 6,1"
Systém: TFT s aktívnou maticou
Počet pixlov:
1 152 000 pixlov (800 × 3 (RGB) × 480)
Prenosový systém (Norma):
PAL/NTSC/SECAM/PAL-M, automatické
nastavenie
Obidva uvoľňovacie kľúče zasuňte
súčasne tak, aby zacvakli.
Ladiaci rozsah: 87,5 – 108,0 MHz
Anténový konektor:
Konektor pre externú anténu
Medzifrekvencia: 150 kHz
Citlivosť: 10 dBf
Selektivita: 75 dB pri 400 kHz
Odstup signál - šum: 70 dB (mono)
Odstup kanálov: 40 dB pri 1 kHz
Frekvenčný rozsah: 20 – 15 000 Hz
Pásmo MW/LW
Výčnelkami
smerom dnu.
Ladiaci rozsah:
MW: 531 – 1 602 kHz
LW: 153 – 279 kHz
Anténový konektor:
Konektor pre externú anténu
Medzifrekvencia: 25 kHz
Citlivosť: MW: 26 μV, LW: 45 μV
DVD/CD prehrávač
2
Ťahaním uvoľňovacích kľúčov
povysuňte zariadenie.
Odstup signál - šum: 120 dB
Frekvenčný rozsah: 10 – 20 000 Hz
Skreslenie: Pod merateľnou hodnotou
Harmonické skreslenie: 0,01 %
Regionálny kód: Vyznačený v spodnej časti zariadenia
USB prehrávač
3
Rozhranie: USB (Plná rýchlosť)
Maximálna prúdová záťaž: 500 mA
Vysuňte zariadenie z konzoly.
Bezdrôtová komunikácia*1
Komunikačný systém:
Bluetooth štandard ver. 2.0 + EDR
Výstup:
Bluetooth Standard Power Class 2 (Max. +4 dBm)
Maximálny komunikačný dosah:
Bez prekážok cca 10 m*2
Frekvenčné pásmo:
Pásmo 2,4 GHz (2,4000 – 2,4835 GHz)
Modulácia: FHSS
Kompatibilné Bluetooth profily*3:
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
AVRCP
(Audio Video Remote Control Profile) 1.3
HFP (Handsfree Profile) 1.5
PBAP (Phone Book Access Profile)
OPP (Object Push Profile)
pokračovanie na nasledujúcej strane t
65
XAV-62BT/622
4-263-232-21(1)
Q:\XAV-62BT-622_SK\Fm\Sk_08-72_XAV-62BT-622.fm
masterpage:Ľavý
XAV-62BT-622_SK.book Page 66 Wednesday, December 15, 2010 3:20 PM
*1 Dostupné len pre model XAV-62BT.
*2 Skutočný dosah sa môže líšiť v závislosti od
faktorov ako prekážky medzi zariadeniami,
magnetické polia v okolí, mikrovlnné rúry, statická
elektrina, citlivosť príjmu, vlastnosti antény,
operačný systém, softvérová aplikácia atď.
*3 Profily Bluetooth štandardu určujú spôsob
Bluetooth komunikácie medzi zariadeniami.
Regionálny kód
Systém regionálnych kódov je využívaný pre ochranu
autorských práv.
Regionálny kód je vyznačený na spodnej časti
zariadenia a zariadenie dokáže prehrávať len DVD
disky označené tým istým regionálnym kódom.
V tomto zariadení je tiež možné prehrať DVD disky
s označením
.
ALL
Výkonový zosilňovač
Výstupy: Výstup pre reproduktory
Impedancia reproduktorov: 4 – 8 Ohm
Maximálny výstupný výkon: 52 W × 4 (pri 4 Ohm)
Všeobecne
Výstupy:
Výstupný video konektor (zadný)
Výstupné audio konektory
(prepínateľné predné/zadné)
Konektor pre napájanie elektrickej výsuvnej
antény
Konektor pre výkonový zosilňovač
Vstupy:
Konektor pre pripojenie “Handsfree” sady pre
mobilný telefón (Telephone ATT)
Konektor pre ovládanie osvetlenia displeja
Vstupný konektor pre otočný ovládač
Vstupný anténový konektor
Konektor pre pripojenie k signalizácii parkovacej
brzdy
Vstupný konektor mikrofónu (len XAV-62BT)
Reverzný vstupný konektor
Vstupný konektor pre cúvaciu kameru
Výstupné audio konektory AUX (predné/zadné)
Vstupný video konektor AUX
Vstupný USB konektor
Napájanie: 12 V (jednosmerné) z autobatérie
(uzemnený záporný pól)
Rozmery: Cca 178 × 100 × 170 mm (š/v/h)
Montážne rozmery: Cca 182 × 111 × 164 mm (š/v/h)
Hmotnosť: Cca 1,9 kg
Dodávané príslušenstvo:
Diaľkové ovládanie: RM-X170
Časti pre montáž a zapojenie (1 sada)
Mikrofón (len XAV-62BT)
CD-ROM (Disk s aplikáciami)
Voliteľné príslušenstvo/zariadenia:
USB a video prepojovací kábel pre iPod:
RC-202IPV, RC-200IPV
Cúvacia kamera: XA-R800C
Niektoré uvedené príslušenstvo nemusí byť u vášho
predajcu dostupné. Podrobnejšie informácie vám
poskytne predajca.
USA a zahraničné patenty sú používané na
základe licencie spoločnosti Dolby Laboratories.
Pri pokuse prehrávať iný DVD disk sa na monitore
zobrazí hlásenie “Playback prohibited by region code”
(“Prehrávanie nie je povolené regionálnym kódom”).
V závislosti od DVD disku nemusí byť disk označený
regionálnym kódom, aj keď je jeho prehrávanie
obmedzené na určitý región.
Systémové požiadavky pre používanie
softvéru z dodávaného CD-ROM disku
PC
• CPU/RAM
– IBM PC/AT kompatibilný
– CPU: Procesor Intel Pentium III, 450 MHz alebo
výkonnejší
– RAM: 256 MB alebo viac (OS Windows XP),
512 MB alebo viac (OS Windows Vista alebo
novšie verzie)
• CD-ROM mechanika
• USB port
OS
Windows XP, Windows Vista, Windows 7
Podrobnosti o kompatibilite konkrétnych edícií alebo
balíkov Service Pack pozri na portáli podpory
zákazníkov:
http://support.sony-europe.com/
Monitor
Farebná hĺbka 16 bit alebo viac, minimálne rozlíšenie
800 × 600 bodov
Ostatné
Pripojenie na Internet
Poznámky
• Nasledovné systémové konfigurácie nie sú
podporované.
– Iné než IBM PC (napr. Macintosh atď.)
– PC vlastnej výroby
– PC s aktualizovanými OS
– Multimonitorové prostredie
– Multi-bootovacie prostredie
– Prostredie s virtuálnym PC
• V závislosti od PC a konfigurácie nemusí byť
fungovanie možné ani pri splnení všetkých
uvedených podmienok pre odporúčanú konfiguráciu
a prostredie.
Technológia kódovania zvuku MPEG Layer-3
a patenty sú používané v licencii spoločnosti
Fraunhofer IIS a Thomson.
Právo na zmeny vyhradené.
66
XAV-62BT/622
4-263-232-21(1)
Q:\XAV-62BT-622_SK\Fm\Sk_08-72_XAV-62BT-622.fm
masterpage:Pravý
XAV-62BT-622_SK.book Page 67 Wednesday, December 15, 2010 3:20 PM
Riešenie problémov
Nasledujúci prehľad pomôže nájsť príčinu
problému, ktorý sa môže vyskytnúť pri používaní
zariadenia.
Predtým ako začnete vykonávať odporúčané úkony,
skontrolujte správnosť prepojení a ovládania.
Ak problém nevyriešite, navštívte nasledujúci portál
podpory zákazníkov.
Portál podpory zákazníkov
http://support.sony-europe.com/
Všeobecne
Zariadenie nie je napájané.
• Skontrolujte zapojenia alebo poistku.
• Keď je zariadenie aj displej vypnutý, nie je ho možné
ovládať diaľkovým ovládaním.
t Zapnite zariadenie.
Elektrická výsuvná anténa sa nevysunie.
Elektrická výsuvná anténa nie je vybavená spínacím
relé.
Nezaznie pípanie.
• Zvukový signál je vypnutý (str. 51).
• Je pripojený voliteľný zosilňovač, nepoužívate
vstavaný zosilňovač.
Obsah pamäte sa vymazal.
• Bolo stlačené tlačidlo Reset.
t Opäť uložte do pamäte všetky nastavenia.
• Odpojil sa napájací kábel alebo batéria, alebo nie sú
správne pripojené.
Uložené stanice a nastavenie hodín sú
vymazané.
Poistka sa prepálila.
Pri prepínaní zapaľovania počuť zo zariadenia
šum.
V konektore napájania príslušenstva v automobile nie
sú správne prepojené káble.
Z displeja sa stratila/na displeji sa nezobrazila
indikácia.
• Stmavnutie je nastavené na “ON” (Zap.) (str. 51).
• Zobrazenie sa vypne po zatlačení a pridržaní tlačidla
(SOURCE/OFF).
t Zatlačte (SOURCE/OFF) na zariadení, kým sa
displej nezapne.
• Je zapnuté “M.OFF” a zapla sa funkcia vypnutia
displeja (str. 13).
t Pre zapnutie displeja zatlačte na displej
v ľubovoľnom mieste.
Displej správne nereaguje na dotyky.
• Vždy zatlačte len na jednu časť. Ak súčasne zatlačíte
na dve alebo viac častí, displej nebude fungovať
správne.
• Nastavte (skalibrujte) dotykový panel displeja (str. 49).
Funkcia automatického úplného vypnutia
(Auto Off) nefunguje.
Zariadenie je zapnuté. Funkcia automatického úplného
vypnutia (Auto Off) funguje až po vypnutí zariadenia.
t Vypnite/zastavte zdroj vstupného signálu.
Diaľkové ovládanie nefunguje.
Ak je zapnutá funkcia vypnutia displeja (displej
nesvieti), ovládanie diaľkovým ovládaním nie je
možné (str. 13).
Nie je možné zvoliť položky Menu.
Položky Menu, ktoré nie sú dostupné, sú zobrazené
našedo.
Nie je možné zvoliť zdroj vstupného signálu
AUX.
Všetky nastavenia zdroja vstupného signálu AUX sú
nastavené na “OFF” (Vyp.).
t Nastavte “Front AUX Input” (Predný vstup AUX)
na “Audio” alebo “Rear AUX Input” (Zadný vstup
AUX) na “Video” alebo “Audio” (str. 60).
Nie je možné zvoliť “Front AUX” (Predný AUX).
Prostredníctvom USB konektora je pripojený
prehrávač iPod.
t Odpojte prehrávač iPod (str. 32).
Príjem rozhlasu
Stanice nie je možné naladiť.
Zvuk je rušený šumom.
• Prepojenie nie je správne.
t Pripojte napájací kábel pre anténu (modrý) alebo
kábel napájania príslušenstva (červený)
k anténovému zosilňovaču (iba ak má váš
automobil zabudovanú FM/MW/LW anténu
v zadnom/bočnom okne).
t Skontrolujte zapojenie elektrickej výsuvnej
antény.
t Ak sa anténa automaticky nevysunie, skontrolujte
zapojenie napájacieho kábla antény.
Nie je možné naladiť uložené stanice.
• Do pamäte uložte správne frekvencie.
• Vysielaný signál je príliš slabý.
Automatické ladenie nie je možné.
• Nastavenie režimu miestneho vyhľadávania nie je
správne.
t Ladenie sa zastavuje príliš často:
Nastavte “Local” (Lokálne) na “ON” (Zap.)
(str. 18).
t Ladenie sa nezastaví pri žiadnej stanici:
Nastavte “Mono” na “ON” (Zap.) (str. 18).
• Vysielaný signál je príliš slabý.
t Nalaďte stanicu manuálne.
Počas príjmu stanice v pásme FM bliká
indikátor “Stereo”.
• Želanú frekvenciu jemne dolaďte.
• Vysielaný signál je príliš slabý.
t Nastavte “Mono” na “ON” (Zap.) (str. 18).
Stereo vysielanie v pásme FM sa reprodukuje
monofonicky.
Zariadenie je v režime monofonického príjmu.
t Nastavte “Mono” na “OFF” (Vyp.) (str. 18).
RDS
Po niekoľkých sekundách počúvania sa spustí
funkcia Seek (Vyhľadávanie).
Stanica nevysiela údaje TP, alebo má slabý signál.
t Deaktivujte funkciu TA (str. 19).
pokračovanie na nasledujúcej strane t
67
XAV-62BT/622
4-263-232-21(1)
Q:\XAV-62BT-622_SK\Fm\Sk_08-72_XAV-62BT-622.fm
masterpage:Ľavý
XAV-62BT-622_SK.book Page 68 Wednesday, December 15, 2010 3:20 PM
Nie sú dostupné dopravné správy.
• Aktivujte funkciu TA (str. 19).
• Stanica práve nevysiela žiadne dopravné hlásenia, aj
keď vysiela údaje TP.
t Nalaďte inú stanicu.
Funkcia PTY zobrazila “None” (Žiadny).
• Naladená stanica nevysiela RDS údaje.
• Zariadenie neprijíma RDS údaje.
• Stanica nemá špecifikovaný typ programu.
Bliká názov stanice.
Zariadenie nenašlo žiadnu alternatívnu frekvenciu pre
aktuálnu stanicu.
t Kým názov stanice bliká, stlačte ./>.
Zobrazí sa “PI Seek” (Hľadanie PI) a zariadenie
začne vyhľadávať inú frekvenciu s tými istými
údajmi PI (Program Identification).
Obraz
Nie je vidieť obraz/výskyt obrazového šumu.
• Zapojenie nie je správne.
• Skontrolujte zapojenie pripojeného zariadenia
a prepínač vstupného signálu nastavte do polohy
zodpovedajúcej signálu z tohto zariadenia.
• Disk je chybný alebo znečistený.
• Zariadenie nie je správne namontované.
t Zariadenie namontujte pod uhlom menším ako
45° v pevnej časti vozidla.
• Kábel pre pripojenie k signalizácii zatiahnutia
parkovacej brzdy (svetlozelený) nie je pripojený
k spínaciemu káblu signalizácie parkovacej brzdy.
Obraz nezodpovedá ploche monitora.
Formát pomeru strán je nemenne zadaný na vašom
DVD disku.
Na pripojenom zadnom monitore nevidno
obraz/obraz je rušený.
• Je zvolený zdroj vstupného signálu/režim, ktorý nie
je pripojený. Ak nie je zvolený žiadny zdroj
vstupného signálu, na pripojenom zadnom monitore
sa nezobrazí žiadny obraz.
• Nie je správne nastavená norma.
t Nastavte normu na “PAL” alebo “NTSC” podľa
normy pripojeného monitora (str. 51).
• Na displeji zariadenia je zobrazený obraz z cúvacej
kamery.
t Ak je na displeji zariadenia práve zobrazený
obraz z cúvacej kamery, na pripojenom zadnom
monitore sa nezobrazí žiadny obraz.
68
Zvuk
Nie je počuť zvuk/zvuk je rušený/praská.
• Zapojenie nie je správne.
• Skontrolujte zapojenie pripojeného zariadenia
a prepínač vstupného signálu nastavte do polohy
zodpovedajúcej signálu z tohto zariadenia.
• Disk je chybný alebo znečistený.
• Zariadenie nie je správne namontované.
t Zariadenie namontujte pod uhlom menším ako 45°
v pevnej časti vozidla.
• Vzorkovacia frekvencia súboru MP3 nemá hodnotu
32, 44,1 alebo 48 kHz.
• Vzorkovacia frekvencia súboru WMA nemá hodnotu
32, 44,1 alebo 48 kHz.
• Vzorkovacia frekvencia súboru AAC nemá hodnotu
44,1 alebo 48 kHz.
• Dátový tok súboru MP3 nemá hodnotu 48 až 192 kb/s.
• Dátový tok súboru WMA nemá hodnotu 64 až 192 kb/s.
• Dátový tok súboru AAC nemá hodnotu 40 až 320 kb/s.
• Zariadenie je v režime pozastavenia/zrýchleného
posuvu vzad/vpred.
• Nastavenia pre zvuk nie sú správne.
• Výstupná úroveň signálu DVD disku je príliš nízka
(str. 24).
• Úroveň hlasitosti je príliš nízka.
• Je aktivovaná funkcia ATT alebo Telephone ATT (ak je
ku káblu ATT pripojený kábel montážnej sady pre
mobilný telefón).
• Vyváženie (“Fader”) nie je nastavené
pre 2-reproduktorový systém.
• Formát nie je podporovaný (napr. DTS).
t Skontrolujte, či daný formát zariadenie podporuje
(str. 11).
Zvuk nie je kvalitný (je zašumený).
Káble nezlučujte vedľa seba.
Prehrávanie disku
Nie je možné vložiť disk.
• Je už vložený iný disk.
• Disk bol vložený naopak alebo nesprávnym spôsobom.
Disk sa neprehráva.
• Disk je chybný alebo znečistený.
• Disk nie je možné prehrať.
• DVD disk nie je kompatibilný z dôvodu regionálneho
kódu.
• Disk nie je uzatvorený (str. 62).
• Formát disku a verzia súboru sú nekompatibilné
s týmto zariadením (str. 11, 61).
• Stlačením Z vyberte disk.
Súbory MP3/WMA/AAC/JPEG/Xvid/MPEG-4 sa
neprehrávajú.
• Záznam nebol vykonaný podľa štandardu ISO 9660
Level 1 alebo Level 2, Joliet alebo Romeo
v rozšírenom formáte (DATA CD disk) alebo vo
formáte UDF Bridge (DATA DVD disk) (str. 61).
• Súbor má nesprávnu príponu (str. 62).
• Súbory nie sú uložené vo formáte MP3/WMA/AAC/
JPEG/Xvid/MPEG-4.
• Ak je na disku zaznamenaných viac typov súborov,
prehrávať sa bude len zvolený typ súboru (audio/
video/obrazový).
t Zo zoznamu si zvoľte príslušný typ súboru (str. 34).
XAV-62BT/622
4-263-232-21(1)
Q:\XAV-62BT-622_SK\Fm\Sk_08-72_XAV-62BT-622.fm
masterpage:Pravý
XAV-62BT-622_SK.book Page 69 Wednesday, December 15, 2010 3:20 PM
Spustenie prehrávania súborov MP3/WMA/
AAC/JPEG/Xvid/MPEG-4 trvá dlhšie než pri
iných diskoch.
Pri nasledovných diskoch trvá spustenie prehrávania
dlhší čas.
– Disk so zložitou štruktúrou priečinkov.
– Disk zaznamenaný metódou Multi Session/
Multi Border.
– Disky, na ktoré je možné dopĺňať údaje.
Pri prehrávaní disku systém neprehráva disk
od začiatku.
Vykonalo sa obnovenie prehrávania disku alebo
obnovenie prehrávania viacerých diskov (str. 57).
Niektoré funkcie nie sú dostupné.
Niektoré disky neumožňujú využívanie niektorých
funkcií, ako sú napr. zastavenie, vyhľadávanie,
opakované prehrávanie alebo prehrávanie v náhodnom
poradí. Podrobnosti pozri v návode na použitie disku.
Jazyk pre zvukovú stopu/titulky alebo zorný
uhol sa nedá zmeniť.
• Namiesto stláčania tlačidiel na DO použite Menu
DVD disku (str. 20).
• Na DVD disku nie sú zaznamenané viaceré zvukové
stopy, titulky alebo zorné uhly.
• Zmena nie je na DVD disku dostupná.
Ovládacie prvky nefungujú.
Disk sa nevysunie.
Stlačte tlačidlo Reset (str. 16).
Zabudli ste heslo pre obmedzenie prehrávania
Parental Control.
Zadaním hesla “5776” zrušte obmedzenia (str. 24).
Prehrávanie z USB zariadení
Položky nie je možné prehrávať cez USB
rozbočovač.
Zariadenie nesprístupní USB zariadenie pripojené cez
USB rozbočovač.
Nie je možné prehrávať položky.
Odpojte a znova pripojte USB zariadenie.
Spustenie prehrávania z USB zariadenia trvá
dlhší čas.
USB zariadenie obsahuje veľké súbory alebo súbory so
zložitou štruktúrou priečinkov.
Zaznie pípanie.
Počas prehrávania sa USB zariadenie odpojilo.
t Pred odpojením USB zariadenia zastavte
prehrávanie, aby sa chránili dáta.
Zvuk je prerušovaný.
Pri prehrávaní súboru s vysokým dátovým tokom
(napr. viac než 320 kb/s) môže zvuk vypadávať.
Bluetooth funkcie (XAV-62BT)
Iné Bluetooth zariadenie nenašlo toto
zariadenie.
• Nastavte “Signal” na “ON” (Zap.) (str. 45).
• Nastavte “Discoverable” (Viditeľnosť) na “Show”
(Ukázať) (str. 45).
• Počas pripájania Bluetooth zariadenia nie je možné
toto zariadenie zistiť z iného zariadenia. Odpojte
aktuálne zapojenie a vyhľadajte toto zariadenie
z iného zariadenia. Odpojené zariadenie je možné
znova pripojiť jeho zvolením zo zoznamu
registrovaných zariadení.
Toto zariadenie nenašlo iné Bluetooth
zariadenie.
Skontrolujte Bluetooth nastavenie na inom zariadení.
Pripojenie nie je možné.
• V závislosti od iného zariadenia nemusí byť
vyhľadávanie z tohto zariadenia možné.
t Vyhľadajte toto zariadenie na inom zariadení.
• V závislosti od stavu iného zariadenia nemusí byť
vyhľadávanie z tohto zariadenia možné.
t Vyhľadajte toto zariadenie na inom zariadení.
• Skontrolujte postupy párovania a prepojenia
v návode na použitie iného zariadenia atď.
a vykonajte postup znova.
Nezobrazí sa názov zisteného zariadenia.
V závislosti od stavu iného zariadenia nemusí byť
možné získať jeho názov.
Nezaznieva vyzváňanie.
• Počas prijímania hovoru zvýšte hlasitosť.
• V závislosti od pripojeného zariadenia sa nemusí
vyzváňací tón správne odoslať.
t Nastavte “Ringtone” na “Default” (str. 45).
Hlasitosť hovoru účastníka je nízka.
Zvýšte hlasitosť počas hovoru.
Druhý účastník hovoru sa sťažuje na príliš
nízku alebo vysokú hlasitosť.
Nastavte úroveň “MIC Gain” (Zisk mikrofónu)
(str. 40).
Pri konverzácii cez mobilný telefón sa
vyskytuje ozvena pri spätnej väzbe alebo šum.
• Znížte úroveň hlasitosti.
• “EC/NC Mode” (Režim EC/NC) je nastavené
na “OFF” (Vyp.).
t Nastavte “EC/NC Mode” (Režim EC/NC)
na “Mode 1” (Režim 1) alebo “Mode 2”
(Režim 2) (str. 45).
• Ak je okolitý šum hlasný, skúste ho redukovať.
t Ak je hlasný hluk z premávky, zatvorte okno.
t Ak počuť hluk klimatizácie, znížte jej výkon.
Kvalita zvuku z telefónu je nízka.
Kvalita zvuku telefónu závisí od podmienok príjmu
mobilného telefónu.
t Ak je príjem nekvalitný, premiestnite sa s vozidlom
na miesto, kde je signál operátora kvalitnejší.
pokračovanie na nasledujúcej strane t
69
XAV-62BT/622
4-263-232-21(1)
Q:\XAV-62BT-622_SK\Fm\Sk_08-72_XAV-62BT-622.fm
masterpage:Ľavý
XAV-62BT-622_SK.book Page 70 Wednesday, December 15, 2010 3:20 PM
Hlasitosť pripojeného Bluetooth zariadenia je
nízka alebo vysoká.
Úroveň hlasitosti závisí od Bluetooth zariadenia.
t Znížte rozdiel úrovne hlasitosti medzi týmto
zariadením a iným Bluetooth zariadením (str. 44).
Počas toku audio signálu nepočuť zvuk.
Pripojené Bluetooth zariadenie je v režime
pozastavenia.
t V Bluetooth zariadení zrušte pozastavenie
prehrávania.
Počas toku audio signálu vypadáva zvuk.
• Zmenšite vzdialenosť medzi týmto a Bluetooth
zariadením.
• Ak je Bluetooth zariadenie uložené v puzdre, ktoré
ruší signál, vyberte ho počas používania z puzdra.
• V blízkosti používate niekoľko Bluetooth alebo iných
zariadení, ktoré vyžarujú rádiové vlny.
t Vypnite iné zariadenia.
t Zväčšite vzdialenosť od iných zariadení.
• Pri pripojení mobilného telefónu k tomuto zariadeniu
sa prehrávanie zvuku nakrátko preruší. Nejde
o poruchu.
Pripojené Bluetooth zariadenie sa počas toku
audio signálu nedá ovládať.
Skontrolujte, či pripojené Bluetooth zariadenie
podporuje profil AVRCP.
Niektoré funkcie nefungujú.
Skontrolujte, či pripojené zariadenie podporuje dané
funkcie.
Pri príjme hovoru sa nezobrazí meno
účastníka.
• Účastník nie je uložený v telefónnom zozname.
t Uložte účastníka do telefónneho zoznamu
(str. 41).
• Na telefóne volajúceho je zakázané odosielanie
informácie o jeho čísle.
Nečakane sa odpovie na hovor.
• Telefón je nastavený na automatické odpovedanie na
hovor.
• “Auto Answer” (Automatické prijatie) je nastavené
na “Short” (Krátko) alebo “Long” (Dlho) (str. 45).
Párovanie zlyhalo z dôvodu uplynutia
časového limitu.
V závislosti od pripájaného zariadenia môže byť
časový limit na párovanie krátky. Skúste dokončiť
párovanie načas zadaním jednociferného kódu.
Bluetooth funkcia nefunguje.
Zatlačením a pridržaním tlačidla (SOURCE/OFF)
na 1 sekundu vypnite zdroj vstupného signálu
a následne zapnite zariadenie.
Počas hlasitého (Handsfree) hovoru sa
z reproduktorov v automobile nereprodukuje
zvuk.
Ak sa zvuk reprodukuje z mobilného telefónu, nastavte
telefón tak, aby sa zvuk reprodukoval z reproduktorov
v automobile.
Chybové zobrazenia/Hlásenia
Bluetooth device is not found.
(Bluetooth zariadenie sa nenašlo.)
Toto zariadenie nedokáže vyhľadať pripojiteľné
Bluetooth zariadenie.
t Skontrolujte Bluetooth nastavenie na pripájanom
zariadení.
Busy now... Please try again.
(Zariadenie je aktívne... Skúste znova.)
Toto zariadenie vykonáva inú operáciu.
t Pred zopakovaním ďalšej operácie chvíľu počkajte.
Cannot read. (Nie je možné čítať.)
• Zariadenie nedokáže z dôvodu nejakého problému
čítať dáta.
• Dáta sú poškodené.
• Disk je poškodený.
• Disk nie je kompatibilný so zariadením.
• Disk nie je uzatvorený.
Disc Error (Chybný disk)
• Disk je znečistený alebo nesprávne vložený.
t Vyčistite disk, alebo vložte disk správne.
• Vložili ste prázdny disk.
• Disk sa z nejakého dôvodu neprehráva.
t Vložte iný disk.
• Disk nie je kompatibilný so zariadením.
t Vložte kompatibilný disk.
• Stlačením Z vyberte disk.
Disc Reading... (Číta sa disk...)
Zariadenie načítava všetky informácie o súbore/
albume (priečinku) na disku.
t Počkajte, kým sa načítavanie nedokončí a kým sa
automaticky nespustí prehrávanie. V závislosti od
štruktúry disku môže spustenie prehrávania trvať aj
viac než minútu.
Error (Chyba)
Pre model XAV-62BT a XAV-622
• USB zariadenie sa automaticky nesprístupnilo.
t Odpojte ho a znova ho zapojte.
Len model XAV-62BT
• Obsah telefónneho zoznamu bol zmenený počas
sprístupňovania mobilného telefónu.
t Znova sprístupnite telefónny zoznam.
• Prístup k telefónnemu zoznamu bol ukončený
zo strany mobilného telefónu.
t Znova sprístupnite telefónny zoznam.
• Sťahovanie telefónneho zoznamu z mobilného
telefónu zlyhalo z dôvodu nejakého problému.
t Znova stiahnite telefónny zoznam (str. 41).
• Prehliadanie telefónneho zoznamu z mobilného
telefónu zlyhalo z dôvodu nejakého problému.
t Zopakujte prehliadanie (str. 42).
• Zobrazovanie telefónneho zoznamu z mobilného
telefónu zlyhalo z dôvodu nejakého problému.
t Zopakujte zobrazenie (str. 42).
70
XAV-62BT/622
4-263-232-21(1)
Q:\XAV-62BT-622_SK\Fm\Sk_08-72_XAV-62BT-622.fm
masterpage:Pravý
XAV-62BT-622_SK.book Page 71 Wednesday, December 15, 2010 3:20 PM
Error - Please select ‘initialize’ from the
Bluetooth settings menu. (Chyba - V Menu pre
Bluetooth nastavenia zvoľte ‘initialize’
(Inicializácia).)
Vyskytla sa chyba pamäte.
t Inicializujte Bluetooth nastavenia (str. 45).
Handsfree device is not available.
(Handsfree zariadenie nie je dostupné.)
Mobilný telefón nie je pripojený.
t Pripojte mobilný telefón (str. 38).
Hubs Not Supported
(USB rozbočovač nie je podporovaný)
Zariadenie nepodporuje USB rozbočovač.
Local Seek +/Local Seek –
Režim miestneho vyhľadávania je počas
automatického ladenia zapnutý.
No AF (Žiadna alternatívna frekvencia)
Zariadenie nenašlo žiadnu alternatívnu frekvenciu pre
aktuálnu stanicu.
No device found.
(Nenašlo sa žiadne zariadenie.)
V zozname registrovaných Bluetooth zariadení nie je
žiadne zariadenie.
t Vykonajte párovanie s Bluetooth zariadením
(str. 36).
No playable data. (Nekompatibilné dáta.)
Disk neobsahuje dáta, ktoré dokáže zariadenie prehrať.
No SensMe™ data on device. (V zariadení nie
sú žiadne dáta SensMe™.)
Pripojené USB zariadenie neobsahuje dáta pre funkciu
SensMe™, alebo sa dáta presunuli do nesprávnej
lokality na USB zariadení.
No TP (Žiadne TP (Dopravné programy))
Zariadenie bude pokračovať vo vyhľadávaní staníc
s údajmi TP.
Offset (Porucha)
Vyskytla sa vnútorná porucha.
t Skontrolujte zapojenia. Ak chybové zobrazenie
nezmizne, obráťte sa na predajcu alebo
autorizovaný servis Sony.
Output connection failure.
(Chybné pripojenie výstupu.)
Reproduktory/zosilňovač nie sú správne pripojené.
t Podrobnosti o zapojení sú v dodávanom návode
“Montáž/Zapojenia”.
Overcurrent Caution on USB
(Prúdové preťaženie na USB zariadení)
USB zariadenie je preťažené.
t Odpojte USB zariadenie a stláčaním
(SOURCE/OFF) prepnite zdroj vstupného signálu.
t Indikuje, že USB zariadenie nie je v poriadku,
alebo je pripojené nepodporované zariadenie.
Playback prohibited by region code.
(Prehrávanie obmedzené regionálnym kódom.)
Regionálny kód DVD disku sa líši od regionálneho
kódu zariadenia.
Please push reset. (Stlačte Reset.)
Toto zariadenie alebo USB zariadenie nie je možné
z dôvodu nejakého problému ovládať.
t Stlačte tlačidlo Reset (str. 16).
SensMe™ data Reading...
(Čítajú sa dáta SensMe™...)
Zariadenie číta všetky dáta pre funkciu SensMe™
v pripojenom USB zariadení.
t Počkajte, kým sa čítanie nedokončí. Môže to
v závislosti od množstva dát atď. určitý čas trvať.
The connected USB device is not supported.
(Pripojené USB zariadenie nie je
podporované.)
Podrobnosti o kompatibilite konkrétneho USB
zariadenia nájdete na portáli podpory zákazníkov.
The SensMe™ data is corrupted. )
(Dáta SensMe™ sú poškodené.)
Dáta pre funkciu SensMe™ majú nejaký problém
(napr. pozmenené názvy súborov, informácie atď.).
USB device is not connected.
(USB zariadenie nie je pripojené.)
Zvolili ste zdroj vstupného signálu USB, ale nie je
pripojené USB zariadenie. Počas prehrávania sa
USB zariadenie alebo USB kábel odpojili.
t Pripojte USB zariadenie a USB kábel.
USB Reading... (Číta sa USB zariadenie...)
Zariadenie načítava všetky informácie o súbore/
albume (priečinku) na pripojenom USB zariadení.
t Počkajte, kým sa načítavanie nedokončí a kým sa
automaticky nespustí prehrávanie. V závislosti od
štruktúry to môže určitý čas trvať.
“
” alebo “
”
Počas zrýchleného posuvu vpred/vzad ste dosiahli
začiatok alebo koniec disku a nie je možný ďalší
posuv.
“ ”
Toto zariadenie nedokáže daný znak zobraziť.
Ak tieto riešenia nepomôžu problém vyriešiť,
obráťte sa na najbližšieho predajcu Sony.
Ak za účelom opravy prinesiete zariadenie, ktoré
má problémy s prehrávaním disku, prineste tiež
disk, pri ktorom ste problém spozorovali.
71
XAV-62BT/622
4-263-232-21(1)
Q:\XAV-62BT-622_SK\Fm\Sk_08-72_XAV-62BT-622.fm
masterpage:Ľavý
XAV-62BT-622_SK.book Page 72 Wednesday, December 15, 2010 3:20 PM
Tabuľka kódov jazykov/oblastí
Tabuľka kódov jazykov
Pravopis jazykov zodpovedá štandardu ISO 639: 1988 (E/F).
Kód
Jazyk
Kód
Jazyk
Kód
Jazyk
Kód
Jazyk
1027
1028
1032
1039
1044
1045
1051
1052
1053
1057
1059
1060
1061
1066
Afar
Abkhazian
Afrikaans
Amharic
Arabic
Assamese
Aymara
Azerbaijani
Bashkir
Byelorussian
Bulgarian
Bihari
Bislama
Bengali;
Bangla
Tibetan
Breton
Catalan
Corsican
Czech
Welsh
Danish
German
Bhutani
Greek
English
Esperanto
Spanish
Estonian
Basque
Persian
Finnish
Fiji
Faroese
French
Frisian
1183
1186
1194
1196
1203
1209
1217
1226
1229
1233
1235
1239
1245
1248
1253
1254
1257
1261
1269
1283
1287
1297
1298
1299
1300
1301
1305
1307
1311
1313
1326
1327
1332
1334
Irish
Scots Gaelic
Galician
Guarani
Gujarati
Hausa
Hindi
Croatian
Hungarian
Armenian
Interlingua
Interlingue
Inupiak
Indonesian
Icelandic
Italian
Hebrew
Japanese
Yiddish
Javanese
Georgian
Kazakh
Greenlandic
Cambodian
Kannada
Korean
Kashmiri
Kurdish
Kirghiz
Latin
Lingala
Laothian
Lithuanian
Latvian;
Lettish
Malagasy
1347
1349
1350
1352
1353
1356
1357
1358
1363
1365
1369
1376
1379
1393
1403
1408
1417
1428
1435
Maori
Macedonian
Malayalam
Mongolian
Moldavian
Marathi
Malay
Maltese
Burmese
Nauru
Nepali
Dutch
Norwegian
Occitan
(Afan)Oromo
Oriya
Punjabi
Polish
Pashto;
Pushto
Portuguese
Quechua
RhaetoRomance
Kirundi
Romanian
Russian
Kinyarwanda
Sanskrit
Sindhi
Sangho
SerboCroatian
Singhalese
Slovak
Slovenian
1507
1508
1509
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1521
1525
1527
1528
1529
1531
1532
1534
1535
1538
1539
1540
1543
1557
1564
1572
1581
1587
1613
1632
1665
1684
1697
Samoan
Shona
Somali
Albanian
Serbian
Siswati
Sesotho
Sundanese
Swedish
Swahili
Tamil
Telugu
Tajik
Thai
Tigrinya
Turkmen
Tagalog
Setswana
Tonga
Turkish
Tsonga
Tatar
Twi
Ukrainian
Urdu
Uzbek
Vietnamese
Volapük
Wolof
Xhosa
Yoruba
Chinese
Zulu
1703
Bez uvedenia
1067
1070
1079
1093
1097
1103
1105
1109
1130
1142
1144
1145
1149
1150
1151
1157
1165
1166
1171
1174
1181
1345
1436
1463
1481
1482
1483
1489
1491
1495
1498
1501
1502
1503
1505
1506
Tabuľka kódov oblastí
Kód
Oblasť
Kód
Oblasť
Kód
Oblasť
Kód
Oblasť
2044
2047
2046
2057
2070
2079
2090
2092
2115
Argentína
Austrália
Rakúsko
Belgicko
Brazília
Kanada
Chile
Čína
Dánsko
2165
2174
2109
2248
2238
2254
2276
2304
2363
Fínsko
Francúzsko
Nemecko
India
Indonézia
Taliansko
Japonsko
Kórea
Malajzia
2362
2376
2390
2379
2427
2424
2436
2489
2501
Mexiko
Holandsko
Nový Zéland
Nórsko
Pakistan
Filipíny
Portugalsko
Rusko
Singapur
2149
2499
2086
2528
2184
Španielsko
Švédsko
Švajčiarsko
Thajsko
Veľká
Británia
72
XAV-62BT/622
4-263-232-21(1)
Sk_73-75_XAV-62BT-622.fm
masterpage:Pravý
XAV-62BT-622_SK.book Page 73 Wednesday, December 15, 2010 3:20 PM
Index
A
H
N
AAC 11, 63
Alternatívne frekvencie (AF)
19
Audio kanál (Stereo) 24
Audio DRC (Audio DRC) 56
Automatické úplné vypnutie
(Auto OFF) 51
Automatické prijatie
(Auto Answer) 45
Hlasitosť 12
Hlasitý hovor 38
Hlasitosť reproduktorov
(4.1ch Speaker Level) 48
Hlasitosť subwoofera
(Balance/Fader) 46, 53
Hlavné Menu DVD disku
(Top Menu) 20, 22
Hlavné nastavenia
(General) 51
Hodiny (Clock) 13, 55
Nastavenia cúvacej kamery
(Rear View Camera Setting)
60
Nastavenia doplnkových
zariadení (Front AUX Input,
Nastavenia rodičovskej
zámky (DVD Parental
Control) 24, 56
Nastavenia pre prehrávanie
(Visual) 56
Nastavenia zobrazenia
(Screen) 55
Nastavenia zvuku (Sound) 53
Nastavenie hodín (Clock
Adjust) 59
Nastavenie stmavnutia
(Dimmer) 51
Nastavenie zadných
reproduktorov/subwoofera
(Rear/Sub) 16, 54
Norma
(Output Color System) 51
NTSC 51
B
Best Tuning Memory
(BTM) 18
Bez signálu (No Signal) 52
Bezpečnostná funkcia
(Security Control) 59
Bluetooth 35
Bluetooth nastavenia 45
Bluetooth signál
(Signal) 37, 45
I
Inicializácia Bluetooth
nastavení (Initialize) 45
Intelligent Time Alignment 47
iPod 32, 63
Interval prezentácie Slide
Show (JPEG Slide Show) 57
C
J
Cúvacia kamera 60
Jazyk pre Menu DVD disku
(DVD Menu Language) 56
Jazyk pre zobrazenia
(Language) 16, 51
Jazyk pre zvuk DVD (Audio,
DVD Audio Language) 23, 56
JPEG 11, 63
Jazyk titulkov (Subtitle, DVD
Subtitle Language) 22, 56
D
Diaľkové ovládanie 14, 16, 64
Disky 11
Doplnkové zariadenie 59
Dopravné programy (TP) 19
Dopravné správy (TA) 19
Dolby Digital 24
E
EQ7 46, 53
F
Fader (Balance/Fader) 46, 53
Filter s dolným priepustom
(LPF) 54
Filter s horným priepustom
(HPF) 54
Filter výhybky
(Crossover Filter) 54
Formát zvuku (Audio) 23
Formáty 11
K
Kalibrácia dotykového panela
(Touch Panel Adjust) 49
Kód jazyka 72
Kód oblasti 72
M
Menu DVD disku 20
Menu pre ovládanie
prehrávania DVD disku
(DVD Control) 22
Menu pre prehrávanie
(Play Menu) 22
Menu príjmu
(Receive Menu) 18
Monofonický režim (Mono) 18
MP3 11, 62
MPEG-4 11, 63
Multi Border DVD disk 62
Multikanálový výstup
(Multi Ch Output) 56
Multi Session CD disk 62
O
Obnovenie prehrávania pre
viacero diskov
(Multi Disc Resume) 57
Obnovenie prehrávania 21
Obnovenie prehrávania
z USB zariadenia
(USB Resume) 57
Otočenie obrázka
(Image Turn) 22
Opakované prehrávanie
(Repeat) 25, 27, 33
Otočný ovládač
(Rotary Commander) 52
Ovládanie prehrávania
(Video CD PBC) 23, 58
Ovládanie spolujazdcom
(Passenger Control) 33
pokračovanie na
nasledujúcej strane t
73
XAV-62BT/622
4-263-232-21(1)
Sk_73-75_XAV-62BT-622.fm
masterpage:Ľavý
XAV-62BT-622_SK.book Page 74 Wednesday, December 15, 2010 3:20 PM
P
U
PAL 51
Picture EQ 49, 55
Počiatočné nastavenia
(Initial Setting) 16
Poistka 65
Pomer strán obrazu
(Aspect) 50, 55
Podsvietenie tlačidiel
(Key Illumination) 51
Poloha počúvania
(Listening Position) 47, 53
Poloha subwoofera 47
Predvádzací režim (Demo) 55
Prehrávací čas pre režim
ZAPPIN (ZAPPIN Time) 57
Prehrávanie DVD Playlistu
(DVD Playlist Play) 56
Prehrávanie v náhodnom
poradí (Shuffle) 25, 27, 33
Presný čas (CT) 19, 20, 51
Prevádzkový zvukový signál
(Beep) 51
Priame vyhľadávanie počas
prehrávania DVD disku (DVD
Direct Search) 26, 56
Príkazy gestom 35
Uhol (Angle) 22
USB zariadenie 27
Úroveň Dolby D
(Dolby D Level) 24
Úroveň hlasitosti
z doplnkového zariadenia
(Level) 59
Úroveň jasu
(Dimmer Level) 51
R
Radio Data System (RDS) 19
Rear AUX Input) 52, 60
Regionálny režim
(Regional) 19
Reset 16
Režim miestneho
vyhľadávania (Local) 18
Režim potlačenia spätnej
väzby/šumu
(EC/NC Mode) 45
Riadenie stredového
reproduktora (CSO) 48, 53
Riadenie dynamického
rozsahu (DRC) 56
V
Vhodné disky 11
Vstupný signál z cúvacej
kamery (Camera Input) 52
Vyváženie
(Balance/Fader) 46, 53
Vyzváňanie (Ringtone) 45
W
WMA 11, 62
X
Xvid® 11
Z
ZAPPIN™ 34
Zisk mikrofónu
(MIC Gain) 40, 45
Zobrazenie pozadia
(Screen Select) 49
Zoznam (List) 34
Zvuk pre režim ZAPPIN
(ZAPPIN Tone) 57
Zvýraznenie nízkych tónov
vzadu (RBE) 48, 54
S
SensMe™ 28
Spomalené prehrávanie 21
T
Tok audio signálu 44
Typ monitora
(Monitor Type) 57
Typy programov (PTY) 19, 20
74
XAV-62BT/622
4-263-232-21(1)
Sk_76-77_XAV-62BT-622.fm
masterpage:Ľavý
XAV-62BT-622_SK.book Page 76 Wednesday, December 15, 2010 3:20 PM
Len model XAV-62BT
XAV-62BT/622
4-263-232-21(1)
Sk_76-77_XAV-62BT-622.fm
masterpage:Pravý
XAV-62BT-622_SK.book Page 77 Wednesday, December 15, 2010 3:20 PM
XAV-62BT/622
4-263-232-21(1)
00GB+00COV-EUR.book Page 79 Friday, January 21, 2011 1:49 PM
00GB+00COV-EUR.book Page 80 Friday, January 21, 2011 1:49 PM
Download PDF