Sony | MEX-XB100BT | Sony MEX-XB100BT CD přehrávač s bezdrátovou technologií BLUETOOTH® Návod k obsluze

4-563-800-21(1) (CS)
Bluetooth®
audio systém
Podrobnosti o připojení a instalaci naleznete na straně 29.
Informace o tom, jak zrušit zobrazení ukázky, naleznete na
straně 17.
MEX-XB100BT
Návod k obsluze
CS
V zájmu zajištění bezpečnosti nainstalujte toto
zařízení do palubní desky automobilu. Jeho levá
strana se totiž během používání zahřívá.
Podrobné informace naleznete v části
„Připojení/montáž“ (strana 29).
Vyrobeno v Thajsku
Parametry laserové diody
 Vyzařování: Průběžné
 Výstup laseru: Méně než 53,3 μW
Tato hodnota byla naměřena ve vzdálenosti
200 mm od povrchu čočky objektivu na optickém
bloku s clonou 7 mm.
Štítek s napájecím napětím a dalšími informacemi
se nachází na spodní části přístroje.
Společnost Sony Corporation tímto prohlašuje,
že toto zařízení splňuje veškeré zásadní požadavky
a další příslušná ustanovení směrnice 1999/5/EC.
Podrobnosti naleznete na této adrese URL:
http://www.compliance.sony.de/
Upozornění pro zákazníky: následující
informace se vztahují pouze na zařízení
zakoupená v zemích podléhajících
směrnicím EU.
Výrobce: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku
Tokyo, 108-0075 Japonsko
Zástupce pro shodu produktu s bezpečnostními
standardy EU: Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Německo
Upozornění, pokud vaše auto nemá
polohu ACC
Ujistěte se, že je nastavena funkce AUTO OFF
(strana 17). Po uplynutí určité doby od vypnutí
se jednotka automaticky a úplně odpojí,
což zabraňuje vybití baterie. Není-li nastavena
funkce AUTO OFF, stiskněte při každém vypnutí
zapalování tlačítko OFF a podržte jej tak dlouho,
dokud displej nezhasne.
Upozornění týkající se služeb nabízených
třetími stranami
Služby nabízené třetími stranami mohou
být změněny, přerušeny nebo ukončeny bez
předchozího upozornění. Společnost Sony nenese
v takovýchto případech žádnou odpovědnost.
2CS
Důležité upozornění
Pozor
SPOLEČNOST SONY NENÍ V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ
ODPOVĚDNÁ ZA JAKÉKOLIV NÁHODNÉ, NEPŘÍMÉ
NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY NEBO JINÉ ŠKODY VČETNĚ,
AVŠAK NIKOLIV VÝHRADNĚ, ZTRÁTY ZISKU, ZTRÁTY
PŘÍJMU, ZTRÁTY DAT, NEMOŽNOSTI POUŽITÍ
VÝROBKU NEBO JAKÉHOKOLIV SOUVISEJÍCÍHO
ZAŘÍZENÍ, PROSTOJŮ A ZTRÁTY ČASU ZÁKAZNÍKA
VZNIKLÉ V SOUVISLOSTI S POUŽÍVÁNÍM TOHOTO
VÝROBKU, JEHO HARDWARU ANEBO SOFTWARU.
Tento produkt obsahuje rádiový vysílač.
Podle regulace UNECE č. 10 mohou výrobci vozidel
stanovit zvláštní podmínky pro montáž rádiových
vysílačů do vozidel.
Před montáží tohoto produktu do vozidla si
přečtěte návod k obsluze vozidla nebo se obraťte
na výrobce nebo prodejce vozidla.
Tísňová volání
Toto Bluetooth handsfree zařízení v automobilu
a k němu připojené elektronické zařízení pracuje
pomocí rádiových signálů, mobilní a pozemní sítě
a také uživatelsky naprogramovaných funkcí, které
nezaručují připojení za všech podmínek.
Z tohoto důvodu se v případě naléhavé komunikace
(například při ohrožení zdraví) nespoléhejte pouze
na jediné elektronické zařízení.
Komunikace BLUETOOTH
 Mikrovlny vysílané tímto Bluetooth zařízením
mohou narušovat provoz elektronických
zdravotnických přístrojů. V následujících situacích
vypněte toto zařízení včetně ostatních Bluetooth
zařízení, protože by mohlo dojít k poruše.
 Všude, kde se mohou vyskytovat hořlavé plyny,
v nemocnicích, ve vlacích, v letadlech
a na čerpacích stanicích;
 v blízkosti automatických dveří či
hlásičů požárů.
 Tento přístroj podporuje funkce zabezpečení,
které vyhovují standardu BLUETOOTH, aby bylo
zaručeno bezpečné připojení během komunikace
pomocí bezdrátové technologie BLUETOOTH.
Toto zabezpečení však v závislosti na okolnostech
nemusí být dostatečné. Při komunikaci
prostřednictvím bezdrátové technologie
BLUETOOTH buďte opatrní.
 Neneseme žádnou zodpovědnost za únik
informací během BLUETOOTH komunikace.
Budete-li mít k přístroji jakékoliv dotazy nebo
narazíte na problémy, na které nenaleznete
odpovědi v této příručce, obraťte se na
nejbližšího prodejce společnosti Sony.
3CS
Připojení/montáž
Obsah
Popis součástí a ovládacích prvků. . . . . . . . . . . . . . 5
Začínáme
Odpojení předního panelu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Resetování přístroje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nastavení hodin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Příprava zařízení BLUETOOTH . . . . . . . . . . . . . . . . .
Připojení zařízení iPod nebo zařízení USB. . . . . . . .
Připojení dalších přenosných audio zařízení . . . . .
6
7
7
7
9
9
Poslech rádia
Poslech rádia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Použití systému RDS (Radio Data System) . . . . . . 10
Přehrávání
Přehrávání disku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Přehrávání z iPodu / zařízení USB . . . . . . . . . . . . .
Přehrávání ze zařízení BLUETOOTH . . . . . . . . . . . .
Vyhledávání a přehrávání stop . . . . . . . . . . . . . . .
11
11
12
12
Handsfree telefonování
(pouze BLUETOOTH)
Příjem hovoru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Vytočení hovoru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Funkce dostupné během hovoru. . . . . . . . . . . . . . 14
Užitečné funkce
Použití aplikace SongPal u zařízení iPhone /
telefonů s operačním systémem Android. . . . 15
Používání funkce Siri Eyes Free . . . . . . . . . . . . . . . 16
Nastavení
Zrušení režimu DEMO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Základní nastavení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Obecná nastavení (GENERAL) . . . . . . . . . . . . . . . .
Nastavení zvuku (SOUND) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nastavení zobrazení (DISPLAY) . . . . . . . . . . . . . . .
Nastavení BLUETOOTH (BT) . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nastavení SongPal (SONGPAL). . . . . . . . . . . . . . . .
17
17
17
18
19
20
20
Další informace
Aktualizace firmwaru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bezpečnostní opatření . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Údržba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Technické údaje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Odstraňování problémů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4CS
21
21
22
22
24
Upozornění . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Seznam součástí vyžadovaných k montáži . . . . .
Připojení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Instalace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
29
29
30
33
Popis součástí a ovládacích prvků
Hlavní jednotka
Odejmutý přední panel (vnitřní panel)
Značka N
Pro navázání spojení BLUETOOTH se
dotkněte voliče telefonem s operačním
systémem Android.
 Otvor pro disk
 Displej
 SEEK +/–
Automaticky ladí rádiové stanice. Stisknutím
a podržením můžete stanice ladit manuálně.
/ (předchozí/následující)
/ (rychlý posun vpřed/
rychlý posun vzad)
 Tlačítko uvolnění předního panelu
 SRC (zdroj)
Zapněte přístroj.
Změňte zdroj.
OFF
Stisknutím a podržením po dobu jedné sekundy
vypnete zdroj a zobrazíte hodiny.
Stisknutím a držením po dobu delší než
dvě sekundy vypnete přístroj a displej.
  (vysunutí disku)

(procházení) (strana 12, 13)
Slouží k aktivaci režimu procházení
během přehrávání.

CALL
Zobrazí nabídku volání. Slouží k přijímání/
ukončování hovorů.
Stisknutím a podržením po dobu delší než
dvě sekundy přepnete signál BLUETOOTH.

(zpět)
Slouží k návratu na předchozí obrazovku.
 Otočný volič
Otáčením upravíte hlasitost.
PUSH ENTER
Slouží k potvrzení vybrané položky.
Po stisknutí tlačítka SRC změníte zdroj otočením
voliče a jeho následným stisknutím.
Stisknutím a podržením po dobu delší než
dvě sekundy spustíte funkci „SongPal“
(a navážete připojení).
VOICE (strana 14, 16)
Slouží k aktivaci vytáčení hlasem, rozpoznání
hlasu (pokud je zapnuta funkce „SongPal“,
pouze u telefonů s operačním systémem
Android™) nebo funkce Siri (pouze
u telefonů iPhone).
MODE (strana 10, 12, 14)
 Přijímač dálkového ovladače
 MENU*
Otevírá nabídku nastavení.
* Není k dispozici, pokud je vybrán BT telefon.
5CS
 Numerická tlačítka (1 až 6)
Slouží k přepínání uložených rozhlasových
stanic. Stisknutím a podržením můžete
ukládat stanice.
Volání na uložené telefonní číslo. Stisknutím
a podržením můžete ukládat telefonní čísla.
ALBUM /
Slouží k přeskočení alba v audio zařízení.
Stisknutím a podržením aktivujete nepřetržité
přeskakování alb.
(opakování)
(náhodné přehrávání)
MIC (strana 14)
PAUSE
Začínáme
Odpojení předního panelu
Abyste předešli krádeži, je možné přední panel
tohoto zařízení odpojit.
1
Stiskněte tlačítko OFF  a podržte jej
stisknuté, dokud se zařízení nevypne.
Stiskněte tlačítko uvolnění předního
panelu . Vyjměte panel zatáhnutím
směrem k sobě.
 MEGA BASS
Stisknutím tohoto tlačítka zapnete funkci
MEGA BASS.
 AF (alternativní frekvence) /
TA (dopravní hlášení)
Slouží k nastavení alternativních frekvencí
a dopravních hlášení.
PTY (typ programu)
Stisknutím a podržením vyberete typ programu
v režimu RDS.
 Vstupní konektor AUX
 DSPL (displej)
Stisknutím změníte položky na displeji.
SCRL (posouvání)
Stisknutím a podržením posunete položku
na displeji.
 Port USB
 RESET (vnitřní panel) (strana 7)
Varovné znamení
Pokud klíčem v zapalování otočíte do pozice
vypnuto bez odpojení předního panelu jednotky,
ozve se na několik sekund varovné znamení.
Znamení se ozve pouze v případě, že je použit
vestavěný zesilovač.
Sériová čísla
Přesvědčte se, že sériová čísla na spodní straně
jednotky a zadní straně předního panelu souhlasí.
V opačném případě nebude možno provádět
párování BLUETOOTH a připojovat/odpojovat
zařízení s funkcí NFC.
Připojení předního panelu
6CS
Resetování přístroje
Příprava zařízení BLUETOOTH
Přístroj je nutné obnovit před prvním použitím,
po výměně autobaterie nebo po výměně připojení.
Po odejmutí předního panelu stiskněte tlačítko
RESET na vnitřním panelu (například pomocí
špičky pera).
Některá kompatibilní zařízení BLUETOOTH
(chytré telefony, mobilní telefony a audio zařízení,
dále jen zařízení BLUETOOTH) můžete používat
k poslechu hudby nebo k telefonování pomocí
funkce handsfree. Podrobnosti o připojení
naleznete v návodu k obsluze dodaném
s vaším zařízením.
Před připojením zařízení ztlumte hlasitost přístroje.
V opačném případě může být vycházející zvuk
příliš hlasitý.
Poznámka
Po stisknutí tlačítka RESET se obnoví nastavení hodin
a smaže se některý uložený obsah.
Nastavení hodin
1
2
Stiskněte tlačítko MENU, otáčením voliče
vyberte volbu [SET GENERAL] a poté
volič stiskněte.
Otáčením voliče vyberte volbu
[SET CLOCK ADJ] a poté volič stiskněte.
Hodiny začnou blikat.
3
Otáčením voliče nastavte hodiny
a minuty.
Digitální zobrazení posunete stisknutím
tlačítka SEEK +/−.
4
Po nastavení minut stiskněte
tlačítko MENU.
Nastavení je dokončeno a hodiny se spustí.
Připojení k chytrému telefonu
jedním dotykem (NFC)
Pokud chytrý telefon s podporou funkce NFC*
podržíte v blízkosti symbolu na jednotce, jednotka
a chytrý telefon automaticky provedou párování
a připojí se prostřednictvím technologie Bluetooth.
* NFC (Near Field Communication) je technologie,
která na krátkou vzdálenost umožňuje bezdrátovou
komunikaci mezi různými zařízeními, jako jsou
mobilní telefony nebo identifikační čipy. Pomocí
funkce NFC lze snadno navázat datovou komunikaci
pouhým dotykem příslušného symbolu nebo místa
vyhrazeného pro dotyk na zařízeních s podporou
funkce NFC.
U chytrých telefonů s operačním systémem Android
verze 4.0 nebo nižší je třeba stáhnout aplikaci
„NFC Easy Connect“ dostupnou na portálu
Google Play™. V některých zemích/oblastech
nemusí být aplikace k dispozici.
1
Zobrazení hodin*
Podrobnější informace naleznete v návodu
k obsluze dodávaném s chytrým telefonem.
Stiskněte tlačítko DSPL.
* Tato funkce je k dispozici pouze tehdy, je-li položka
[SUB DISPLAY] nastavena na hodnotu [SOURCE]
(strana 19).
Na chytrém telefonu aktivujte
funkci NFC.
2
Značkou N na jednotce se dotkněte
značky N na chytrém telefonu.
Přesvědčte se, že se symbol
přístroje rozsvítil.
na displeji
Odpojení jedním dotykem
Značkou N na chytrém telefonu se znovu dotkněte
značky N na jednotce.
7CS
Poznámky
 Při navazování spojení zacházejte s chytrým
telefonem opatrně, aby se nepoškrábal.
 Připojení nelze navázat, pokud je jednotka již
připojena k jinému zařízení s podporou funkce NFC.
V tom případě toto zařízení odpojte a znovu vytvořte
spojení s chytrým telefonem.
Párování a propojení se
zařízením BLUETOOTH
Při prvním připojování zařízení BLUETOOTH
(mobilní telefon, audiozařízení atd.) je třeba
provést vzájemnou registraci (tzv. „párování“).
Díky párování se jednotka a jiná zařízení
navzájem rozeznají.
6
Chcete-li navázat spojení BLUETOOTH,
vyberte jednotku na zařízení
BLUETOOTH.
Po navázání spojení se rozsvítí symbol
nebo
.
Poznámka
Během připojování k zařízení BLUETOOTH nemůže být
jednotka rozpoznána jiným zařízením. Rozpoznání
povolíte nastavením režimu párování a vyhledáním
jednotky z jiného zařízení.
Spuštění přehrávání
Podrobné informace naleznete v části „Přehrávání
ze zařízení BLUETOOTH“ (strana 12).
Zrušení párování
Po spárování jednotky a zařízení BLUETOOTH zrušíte
režim párování provedením kroku 2.
1
Umístěte zařízení BLUETOOTH
do vzdálenosti 1 m od jednotky.
2
Stiskněte tlačítko CALL, otáčením
voliče vyberte volbu [SET PAIRING]
a volič stiskněte.
Propojení se spárovaným
zařízením BLUETOOTH
Chcete-li používat spárované zařízení, je třeba
propojit ho s touto jednotkou. Některá spárovaná
zařízení se připojí automaticky.
Když je jednotka v pohotovostním párovacím
režimu, ikona
bliká.
3
Proveďte párování na zařízení
BLUETOOTH, aby přístroj rozpoznalo.
4
Na displeji zařízení BLUETOOTH vyberte
možnost [MEX-XB100BT].
Pokud se název vašeho modelu na zařízení
nezobrazí, opakujte krok 2.
1
Stiskněte tlačítko CALL, otáčením
voliče vyberte volbu [SET BT SIGNL]
a volič stiskněte.
Přesvědčte se, že se symbol
rozsvítil.
2
Na zařízení BLUETOOTH aktivujte
funkci BLUETOOTH.
3
Nastavte zařízení BLUETOOTH,
aby se k jednotce připojilo.
Rozsvítí se symbol
nebo
.
Ikony na displeji:
5
Pokud je na zařízení BLUETOOTH
vyžadován vstupní kód*, zadejte [0000].
* V závislosti na zařízení může být klíč „Passkey“
nazván také „Passcode“, „PIN code“, „PIN number“
nebo „Password“.
Vložte kód
[0000]
Poté, co párování proběhne, zůstane
ikona
svítit.
8CS
Rozsvítí se, pokud je k dispozici funkce
handsfree volání po aktivaci funkce HFP
(Handsfree Profile).
Rozsvítí se, pokud audio zařízení
podporuje přehrávání po aktivaci
funkce A2DP (Advanced Audio
Distribution Profile).
Připojení naposledy připojeného zařízení
k přístroji
Na zařízení BLUETOOTH aktivujte funkci
BLUETOOTH.
Stiskněte tlačítko SRC a zvolte možnost [BT PHONE]
nebo [BT AUDIO].
Stisknutím tlačítka ENTER se připojíte k mobilnímu
telefonu, stisknutím tlačítka PAUSE k audio zařízení.
Připojení zařízení iPod
nebo zařízení USB
1
2
Poznámka
Během přehrávání streamovaného audia přes rozhraní
BLUETOOTH se nelze z jednotky připojit k mobilnímu
telefonu. Namísto toho se můžete připojit z mobilního
telefonu k jednotce.
Snižte hlasitost na jednotce.
Připojte zařízení iPod / zařízení USB
přímo k přístroji.
Zařízení iPod/iPhone připojte pomocí
propojovacího kabelu USB dodaného se
zařízením iPod (není součástí dodávky).
Tip
Je-li zapnutý signál BLUETOOTH: pokud je zapnuto
zapalování, jednotka automaticky obnoví připojení
k naposledy připojenému mobilnímu telefonu.
Instalace mikrofonu
Podrobné informace naleznete v části „Instalace
mikrofonu“ (strana 32).
Připojení zařízení iPhone/iPod
(automatické párování BLUETOOTH)
Pokud k portu USB připojíte zařízení iPhone/iPod
s operačním systémem iOS 5 nebo novějším,
spárování a připojení proběhne automaticky.
Chcete-li aktivovat automatické párování
BLUETOOTH, ujistěte se, že je položka
[SET AUTO PAIR] v nabídce [BT] nastavena
na hodnotu [ON] (strana 20).
1
Aktivujte funkci BLUETOOTH na
zařízení iPhone/iPod.
2
Připojte zařízení iPhone/iPod
k portu USB.
Přesvědčte se, že se symbol
přístroje rozsvítil.
Připojení dalších přenosných
audio zařízení
1
2
3
Vypněte přenosné audio zařízení.
Snižte hlasitost na jednotce.
Připojte přenosné audio zařízení do
vstupního konektoru AUX (stereofonní
minikonektor) na přístroji pomocí
propojovacího kabelu (není
součástí dodávky)*.
* Ujistěte se, že používáte nepřekříženou zástrčku.
na displeji
Poznámky
 Automatické párování BLUETOOTH není možné použít
v případě, že je přístroj již připojen k jinému zařízení
BLUETOOTH. V takovém případě toto zařízení odpojte
a připojte zařízení iPhone/iPod znovu.
 Pokud není automatické párování BLUETOOTH
aktivováno, přejděte k části „Příprava zařízení
BLUETOOTH“ (strana 7).
4
Stisknutím tlačítka SRC vyberte [AUX].
Srovnání úrovně hlasitosti připojeného
zařízení s ostatními zdroji
Spusťte přehrávání přenosného audio zařízení se
střední hlasitostí a na přístroji nastavte úroveň
hlasitosti, kterou obvykle používáte.
Stiskněte tlačítko MENU a zvolte možnost
[SET SOUND]  [SET AUX VOLUME] (strana 19).
9CS
Poslech rádia
Použití systému RDS
(Radio Data System)
Poslech rádia
Chcete-li poslouchat rádio, stiskněte tlačítko SRC
a vyberte možnost [TUNER].
Automatické ukládání stanic (BTM)
1
Stisknutím tlačítka MODE změňte pásmo
(FM1, FM2, FM3, MW nebo LW).
2
Stiskněte tlačítko MENU, otáčením
voliče vyberte volbu [SET GENERAL]
a poté volič stiskněte.
3
Otáčením voliče vyberte volbu
[SET BTM], poté volič stiskněte.
Jednotka ukládá stanice v pořadí podle
frekvence na numerických tlačítkách.
Ladění
1
Stisknutím tlačítka MODE změňte pásmo
(FM1, FM2, FM3, MW nebo LW).
2
Proveďte ladění.
Manuální ladění
Stisknutím a podržením tlačítka SEEK +/–
vyhledejte přibližnou frekvenci. Poté nalaďte
požadovanou frekvenci opakovaným stisknutím
tlačítka SEEK +/–.
Automatické ladění
Stiskněte tlačítko SEEK +/–.
Když systém naladí stanici, vyhledávání
se zastaví.
Manuální ukládání
1
Po naladění požadované stanice
stiskněte a podržte tlačítko s číslem
(1 až 6), dokud se nezobrazí [MEM].
Naladění uložených stanic
1
Vyberte pásmo a stiskněte tlačítko
s číslem (1 až 6).
10CS
Nastavení alternativních frekvencí (AF)
a dopravních hlášení (TA)
Funkce alternativních frekvencí automaticky
ladí stanici na nejsilnější signál v síti. Funkce
TA poskytuje aktuální dopravní hlášení nebo
dopravní programy.
1
Stiskněte tlačítko AF/TA a vyberte
[AF-ON], [TA-ON], [AF/TA-ON] nebo
[AF/TA-OFF].
Ukládání stanic RDS s nastavením AF a TA
Stanice RDS můžete ukládat jako předvolby
spolu s nastavením funkcí AF/TA. Nastavte funkce
AF/TA a uložte stanici prostřednictvím BTM nebo
manuálně. Pokud stanici uložíte manuálně, můžete
také ukládat stanice jiné než RDS.
Příjem tísňových oznámení
Pokud je funkce AF nebo TA aktivní, tísňová
oznámení automaticky přeruší vysílání aktuálně
vybraného zdroje.
Nastavení úrovně hlasitosti během
dopravního hlášení
Nastavená úroveň se uloží do paměti a použije se
pro následující dopravní hlášení nezávisle na běžné
úrovni hlasitosti.
Chcete-li zůstat u jednoho regionálního
programu (REGIONAL)
Pokud jsou funkce AF a REGIONAL aktivní, nebude
vysílání přepínáno na jiné regionální stanice se
silnější frekvencí. Opustíte-li oblast s příjmem
tohoto regionálního programu, nastavte během
příjmu v pásmu FM možnost [REGIONAL-OFF]
v nabídce [GENERAL] (strana 18).
Tato funkce nefunguje ve Velké Británii a některých
dalších oblastech.
Funkce Local Link (pouze Velká Británie)
Tato funkce umožňuje vybírat další místní stanice
v oblasti i v případě, že nejsou uloženy pod
tlačítky s čísly.
Během příjmu v pásmu FM stiskněte tlačítko
s číslem (1 až 6), pod kterým je uložena místní
stanice. Během příštích 5 sekund znovu stiskněte
tlačítko s číslem, ke kterému je přiřazená místní
stanice. Tento postup opakujte tak dlouho,
dokud nenaladíte místní stanici.
Volba typu programu (PTY)
1
Během příjmu v pásmu FM stiskněte
a podržte tlačítko PTY.
2
Otáčejte voličem, dokud se nezobrazí
požadovaný typ programu, poté
volič stiskněte.
Přehrávání
Přehrávání disku
1
Vložte disk (potištěnou stranou nahoru).
Přístroj začne vyhledávat stanici vysílající
požadovaný typ programu.
Typy programu
NEWS (Zprávy), AFFAIRS (Aktuální události), INFO
(Informace), SPORT (Sport), EDUCATE (Vzdělávací
pořady), DRAMA (Dramatická tvorba), CULTURE
(Kultura), SCIENCE (Věda), VARIED (Různé), POP M
(Populární hudba), ROCK M (Rock), EASY M (Hudba
lehkého žánru), LIGHT M (Lehká klasická hudba),
CLASSICS (Vážná klasická hudba), OTHER M
(Ostatní hudební žánry), WEATHER (Počasí),
FINANCE (Informace z finančních trhů), CHILDREN
(Programy pro děti), SOCIAL A (Společenský život),
RELIGION (Náboženství), PHONE IN (Program
s telefonickými vstupy posluchačů), TRAVEL
(Cestování), LEISURE (Volný čas), JAZZ (Jazz),
COUNTRY (Country), NATION M (Národní hudba),
OLDIES (Hudba oldies), FOLK M (Folk),
DOCUMENT (Dokumenty)
Nastavení hodin (CT)
Hodiny je možné nastavit daty CT vysílanými
stanicemi RDS.
1
Nastavte možnost [SET CT-ON] v nabídce
[SET GENERAL] (strana 18).
Disk se automaticky přehraje.
Přehrávání z iPodu /
zařízení USB
V rámci tohoto návodu k obsluze se pojem „iPod“
používá k obecnému označení funkcí iPod na
zařízeních iPod a iPhone, není-li v textu či na
ilustraci uvedeno jinak.
Podrobnosti o kompatibilitě vašeho iPodu
naleznete v části „iPod“ (strana 21) nebo na
stránkách uvedených na zadním krytu.
Zařízení USB typu MSC (Mass Storage Class) a MTP
(Media Transfer Protocol) (např. USB flash disky,
přehrávače digitálních médií, telefony s operačním
systémem Android) je možné používat, pokud
splňují standard USB.
V závislosti na digitálním přehrávači nebo telefonu
s operačním systémem může být nutné nastavit
režim USB připojení na MTP.
Poznámky
 Podrobnosti o kompatibilitě vašeho zařízení USB
naleznete na stránkách uvedených na zadním krytu.
 Přehrávání následujících souborů není podporováno.
MP3/WMA/AAC/FLAC:
 Soubory chráněné autorskými právy;
 Soubory s ochranou DRM (Digital Rights
Management);
 Vícekanálové zvukové soubory.
MP3/WMA/AAC:
 Soubory s bezeztrátovou kompresí
WAV:
 Vícekanálové zvukové soubory
11CS
1
Připojte iPod / zařízení USB k portu USB
(strana 9).
Zahájí se přehrávání.
Pokud je zařízení již připojeno, zahájíte
přehrávání stisknutím tlačítka SRC a výběrem
možnost [USB] (po rozpoznání zařízení iPod se
na displeji zobrazí [IPD]).
2
Nastavte hlasitost na tomto zařízení.
Zastavení přehrávání
Stiskněte tlačítko OFF a podržte je po dobu
1 sekundy.
Odebrání zařízení
Zastavte přehrávání, poté zařízení odeberte.
Poznámky
 V závislosti na použitém audio zařízení se nemusí
zobrazovat informace, jako je název a číslo stopy
a stav přehrávání.
 I pokud v tomto zařízení změníte zdroj, přehrávání
z připojeného zařízení se neukončí.
 Pokud spustíte aplikaci „SongPal“ prostřednictvím
funkce BLUETOOTH, na displeji se nezobrazí
[BT AUDIO].
Srovnání úrovně hlasitosti připojeného
zařízení BLUETOOTH s ostatními zdroji
Spusťte přehrávání přenosného audio zařízení
BLUETOOTH se střední hlasitostí a na přístroji
nastavte úroveň hlasitosti, kterou obvykle
používáte.
Stiskněte tlačítko MENU a zvolte možnost
[SET SOUND]  [SET BTA VOLUME] (strana 19).
Varování ohledně telefonu iPhone
Po připojení telefonu iPhone přes rozhraní USB řídí
hlasitost telefonního hovoru telefon iPhone, nikoli
jednotka. Pokud během hovoru bezděčně zesílíte
hlasitost jednotky, může se po ukončení hovoru
ozvat náhlý hlasitý zvuk.
Přímé ovládání iPodu
(ovládání pasažérem)
1
Vyhledávání a přehrávání stop
Opakované přehrávání
v náhodném pořadí
1
Během přehrávání stiskněte a podržte
tlačítko MODE, dokud se nezobrazí
[MODE IPOD].
Počátek přehrávání se může ve vybraném
režimu přehrávání chvíli opozdit.
iPod bude možné ovládat.
Hlasitost lze měnit pouze na zařízení.
Ukončení ovládání pasažérem
Stiskněte a podržte tlačítko MODE, dokud se
nezobrazí [MODE AUDIO].
Přehrávání ze zařízení
BLUETOOTH
Dostupné režimy přehrávání se liší v závislosti na
vybraném zdroji zvuku.
Hledání stopy podle názvu
(Quick-BrowZer™)
1
Můžete přehrávat obsah na připojeném zařízení,
které podporuje profil BLUETOOTH A2DP
(Advanced Audio Distribution Profile).
1
Navažte připojení BLUETOOTH s audio
zařízením (strana 8).
2
Stisknutím tlačítka SRC vyberte položku
[BT AUDIO].
3
4
Spusťte přehrávání z audio zařízení.
Nastavte hlasitost na tomto zařízení.
12CS
Opakovaným stiskem tlačítka
(opakovat) nebo
(náhodně)
během přehrávání vyberte požadovaný
režim přehrávání.
Během přehrávání v režimu CD, USB
nebo BT AUDIO*1 stiskněte tlačítko
(procházení)*2. Zobrazí se seznam
kategorií vyhledávání.
Po zobrazení seznamu stop opakovaným
stiskem tlačítka
(zpět) zobrazíte
požadovanou kategorii vyhledávání.
*1 K dispozici pouze u audio zařízení s podporou
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
verze 1.4 nebo vyšší.
*2 Pro návrat na začátek seznamu kategorií během
přehrávání ze zařízení USB podržte tlačítko
(procházení) stisknuté déle než dvě vteřiny.
2
Otáčením voliče zvolte požadovanou
kategorii vyhledávání a stiskněte volič
pro potvrzení.
3
Opakujte krok 2, dokud nenajdete
požadovanou stopu.
Zahájí se přehrávání.
Ukončení režimu Quick-BrowZer
Stiskněte tlačítko
(procházení).
Vyhledávání pomocí přeskakování
položek (režim přeskakování)
1
2
3
Stiskněte tlačítko
Stiskněte tlačítko SEEK +.
Otáčením voliče vyberte požadovanou
položku.
Příjem hovoru
1
Do režimu Quick-BrowZer se vrátíte
stisknutím tlačítka ENTER.
Zobrazí se zvolená položka.
5
Chcete-li používat mobilní telefon, připojte ho
k tomuto zařízení. Podrobné informace naleznete
v části „Příprava zařízení BLUETOOTH“ (strana 7).
(procházení).
Přehrávání bude procházet seznamem po
krocích 10 % celkového počtu položek.
4
Handsfree telefonování
(pouze BLUETOOTH)
Otáčením voliče zvolte požadovanou
položku, poté volič stiskněte.
Zahájí se přehrávání.
Při vyzvánění příchozího hovoru
stiskněte tlačítko CALL.
Zahájí se telefonní hovor.
Poznámka
Vyzvánění a hlas volajícího budou vystupovat pouze
z předních reproduktorů.
Odmítnutí hovoru
Stiskněte tlačítko OFF a podržte je po dobu
1 sekundy.
Ukončení hovoru
Znovu stisknete tlačítko CALL.
Vytočení hovoru
Pokud připojíte mobilní telefon podporující PBAP
(Phone Book Access Profile), můžete volat vytáčet
kontakty v seznamu čísel nebo historii hovorů.
Z telefonního seznamu
1
Stiskněte tlačítko CALL, poté otáčením
voliče vyberte volbu [SET PHONE BOOK]
a volič stiskněte.
2
Otáčením voliče zvolte v seznamu
počáteční písmeno a poté volič stiskněte.
3
Otáčením voliče zvolte v seznamu jméno
a poté volič stiskněte.
4
Otáčením voliče zvolte v seznamu číslo
a poté volič stiskněte.
Zahájí se telefonní hovor.
13CS
Z historie hovorů
1
2
Podle hlasových tagů
Stiskněte tlačítko CALL, poté otáčením
voliče vyberte volbu [SET RECENT CALL]
a volič stiskněte.
Hovory můžete vytáčet vyslovením hlasové značky
uložené v připojeném mobilním telefonu s funkcí
hlasového vytáčení.
Zobrazí se seznam historie hovorů.
1
Otáčením voliče zvolte v historii hovorů
jméno nebo číslo a poté volič stiskněte.
Pokud je funkce „SongPal“ vypnutá, můžete
také stisknout tlačítko VOICE.
Zahájí se telefonní hovor.
Zadání telefonního čísla
1
Stiskněte tlačítko CALL, poté otáčením
voliče vyberte volbu [SET DIAL NUMBER]
a volič stiskněte.
2
Otáčením voliče zadejte telefonní číslo,
poté zvolte [ ] (mezera) a stiskněte
tlačítko ENTER*.
Zahájí se telefonní hovor.
* Digitální zobrazení posunete stisknutím
tlačítka SEEK +/−.
Poznámka
Na displeji se namísto znaku [#] zobrazuje znak [_].
Opakovaným vytočením
posledního čísla
1
Stiskněte tlačítko CALL, otáčením
voliče vyberte volbu [SET REDIAL]
a volič stiskněte.
Zahájí se telefonní hovor.
Pomocí předvoleného čísla
1
Stiskněte tlačítko SRC, poté otáčením
voliče vyberte volbu [BT PHONE]
a volič stiskněte.
Stiskněte tlačítko CALL, poté otáčením
voliče vyberte volbu [SET VOICE DIAL]
a volič stiskněte.
2
Vyslovte hlasový tag uložený
v mobilním telefonu.
Váš hlas bude rozpoznán a zahájí se
telefonní hovor.
Zrušení vytáčení hlasem
Stiskněte tlačítko VOICE.
Funkce dostupné
během hovoru
Změna hlasitosti vyzvánění
Otočte volič během vyzvánění.
Změna hlasitosti volajícího
Otočte volič během hovoru.
Nastavení hlasitosti pro volajícího
(nastavení citlivosti mikrofonu)
Stiskněte tlačítko MIC.
Volitelné hodnoty hlasitosti: [BTP MIC GAIN-LOW],
[BTP MIC GAIN-MID], [BTP MIC GAIN-HI].
Redukce ozvěny a šumu (režim odstranění
ozvěny / odstranění šumu)
Stiskněte a podržte tlačítko MIC.
Nastavitelné režimy: [BTP EC/NC-1], [BTP EC/NC-2].
Přepnutí mezi režimem handsfree
a ručním režimem
2
Stisknutím tlačítka s číslem (1 až 6) zvolte
kontakt, který chcete vytočit.
V průběhu hovoru můžete stisknutím tlačítka
MODE přepnout zvuk hovoru mezi přístrojem
a mobilním telefonem.
3
Stiskněte tlačítko ENTER.
Poznámka
V závislosti na mobilním telefonu nemusí být tato
funkce k dispozici.
Zahájí se telefonní hovor.
Uložení telefonního čísla do předvolby
Do předvoleb můžete uložit až 6 kontaktů.
1
2
Vyberte ze seznamu čísel telefonní číslo, které
chcete uložit jako předvolbu, nebo jej vyberte
z historie hovorů, případně jej zadejte přímo.
Toto telefonní číslo se zobrazí na displeji přístroje.
Podržte a stiskněte tlačítko s číslem (1 až 6),
až dokud se nezobrazí [MEM].
Kontakt se uloží pod zvoleným číslem předvolby.
14CS
Výběr zdroje nebo aplikace
Užitečné funkce
Požadovaný zdroj nebo aplikaci můžete ovládat
prostřednictvím telefonu iPhone/Android.
Použití aplikace SongPal
u zařízení iPhone / telefonů
s operačním systémem Android
Výběr zdroje
Stáhněte si aplikaci „SongPal“
(verze 2.1 nebo novější) ze služby
App Store u zařízení iPhone
nebo ze služby Google Play
u telefonu s operačním
systémem Android.
Stiskněte tlačítko SRC.
Poznámky
 Z důvodu bezpečnosti se řiďte
místními dopravními zákony
a omezeními a neovládejte
aplikaci během řízení.
 „SongPal“ je aplikace, která umožňuje pomocí
telefonu iPhone nebo Android ovládat kompatibilní
audio zařízení Sony.
 Funkce, které lze ovládat pomocí aplikace „SongPal“,
se liší v závislosti na připojených zařízeních.
 Podrobné informace o používání funkcí aplikace
„SongPal“ naleznete v podrobnostech telefonu
iPhone/Android.
 Další informace o aplikaci „SongPal“ naleznete
na následující stránce:
http://rd1.sony.net/help/speaker/songpal/
Opakovaně stiskněte tlačítko SRC. Můžete také
stisknout tlačítko SRC, otáčením voliče zvolit
požadovaný zdroj a stisknout tlačítko ENTER.
Zobrazení seznamu zdrojů
Hlasové oznamování různých informacích
(pouze u telefonů s operačním
systémem Android)
Tato funkce umožňuje automaticky ohlásit
obdržení SMS, oznámení Twitter/Facebook,
oznámení kalendáře atd. prostřednictvím
reproduktorů zařízení.
Navázání připojení SongPal
1
Navažte spojení BLUETOOTH s telefonem
iPhone/Android (strana 7).
2
3
Spusťte aplikaci „SongPal“.
Stiskněte tlačítko ENTER na přístroji
a podržte jej stisknuté po dobu
2 sekund.
Zahájí se spojení s telefonem iPhone/Android.
Další informace o funkcích telefonů iPhone/
Android naleznete v nápovědě k aplikaci.
Zobrazí-li se číslo zařízení
Ujistěte se, že se číslo zobrazuje (např. 123456)
a na telefonu iPhone/Android vyberte volbu [Yes].
Ukončení připojení
Stiskněte a podržte tlačítko ENTER.
Podrobnosti ohledně nastavení naleznete
v nápovědě k aplikaci.
Aktivace rozpoznání hlasu
(pouze u telefonů s operačním
systémem Android)
Zaregistrované aplikace můžete ovládat hlasovými
příkazy. Podrobnosti naleznete v nápovědě
k aplikaci.
15CS
Aktivace rozpoznání hlasu
1
2
Rozpoznání hlasu aktivujete stisknutím
tlačítka VOICE.
Až se na displeji telefonu s operačním systémem
Android zobrazí [Say Source or App], vyslovte
do mikrofonu požadovaný hlasový příkaz.
Používání funkce Siri Eyes Free
Funkce Siri Eyes Free umožňuje ovládat iPhone
hlasově mluvením do mikrofonu. Aby bylo možné
tuto funkci používat, je nutné telefon iPhone
připojit k zařízení pomocí automatického párování
BLUETOOTH. Tato funkce je k dispozici pouze
u telefonů iPhone 4S a novějších. Ujistěte se,
že váš iPhone obsahuje nejnovější verzi
operačního systému iOS.
Je nutné předem propojit iPhone se zařízením
a nakonfigurovat připojení BLUETOOTH. Podrobné
informace naleznete v části „Příprava zařízení
BLUETOOTH“ (strana 7).
1
Poznámky
 Rozpoznání hlasu nemusí být v některých případech
k dispozici.
 Rozpoznání hlasu nemusí správně fungovat
v závislosti na výkonu připojeného telefonu
s operačním systémem Android.
 Ovládání hlasem může být obtížné za hlučných
podmínek, například při spuštěném motoru.
Odpověď na zprávu SMS
(pouze u telefonů s operačním
systémem Android)
Na zprávy můžete odpovídat prostřednictvím
funkce rozpoznání hlasu.
1
2
3
Aktivujte funkci rozpoznání hlasu a zadejte
příkaz „Reply“.
V aplikaci „SongPal“ se objeví zobrazení
vstupu zprávy.
Prostřednictvím funkce rozpoznání hlasu
zadejte odpověď.
V aplikaci „SongPal“ se zobrazí seznam návrhů zpráv.
Otáčením voliče zvolte požadovanou zprávu,
poté volič stiskněte.
Zpráva se odešle.
Provádění různých nastavení
Prostřednictvím zařízení iPhone či telefonu
s operačním systémem Android můžete
upravovat různá nastavení.
Podrobnosti ohledně nastavení naleznete
v nápovědě k aplikaci.
16CS
Na telefonu iPhone aktivujte funkci Siri.
Podrobnější informace naleznete v návodu
k obsluze dodávaném s telefonem iPhone.
2
Stiskněte tlačítko VOICE.
Zobrazí se obrazovka hlasových příkazů.
3
Promluvte do mikrofonu poté, co iPhone
vydá zvukové upozornění.
Telefon iPhone znovu vydá zvukové upozornění
a aplikace Siri začne odpovídat.
Vypnutí funkce Siri Eyes Free
Stiskněte tlačítko VOICE.
Poznámky
 V závislosti na okolních podmínkách nemusí iPhone
váš hlas rozpoznat. (Například při jízdě v autě.)
 V oblastech se slabým signálem nemusí Siri fungovat
správně nebo se může vyskytovat vysoká odezva.
 V závislosti na provozním stavu telefonu iPhone
nemusí Siri fungovat nebo se může stát, že se vypne.
 Přehráváte-li stopu na telefonu iPhone
prostřednictvím audio připojení BLUETOOTH, funkce
Siri se automaticky vypne a zařízení přepne na audio
zdroj BLUETOOTH.
 Pokud se Siri aktivuje během přehrávání zvuku,
může přístroj přepnout na audio zdroj BLUETOOTH
i v případě, že nespustíte přehrávání stopy.
 Pokud připojíte telefon iPhone k portu USB, nemusí
Siri fungovat nebo se může stát, že se vypne.
 Neaktivujte funkci Siri prostřednictvím telefonu
iPhone během připojování telefonu k zařízení.
Funkce Siri by nemusela správně fungovat nebo
by se mohlo stát, že se vypne.
 Když je aktivována funkce Siri Eyes Free, nevychází ze
systému žádný zvuk.
BEEP
Aktivuje zvuk pípání: [ON], [OFF].
Nastavení
Zrušení režimu DEMO
Můžete zrušit ukázkový režim, který se zobrazuje,
pokud je zdroj vypnutý a pokud se zobrazují hodiny.
1
Stiskněte tlačítko MENU, poté otáčením
voliče vyberte volbu [SET DISPLAY]
a volič stiskněte.
2
Otáčením voliče vyberte volbu
[SET DEMO], poté volič stiskněte.
3
Otáčením voliče vyberte volbu
[SET DEMO-OFF], poté volič stiskněte.
Nastavení je dokončeno.
4
Dvakrát stiskněte tlačítko
(zpět).
Displej se vrátí do režimu normálního
přehrávání.
Základní nastavení
Můžete měnit nastavení v následujících nabídkách:
Obecná nastavení (GENERAL), Nastavení zvuku
(SOUND), Nastavení zobrazení (DISPLAY), Nastavení
Bluetooth (BT), Nastavení SongPal (SONGPAL)
Není k dispozici, pokud je vybrán BT telefon.
1
2
Stiskněte tlačítko MENU.
Otočením voliče vyberte požadovanou
kategorii a poté volič stiskněte.
Položky, které je možné nastavovat, závisí na
použitém zdroji a nastavení.
3
Otáčením voliče zvolte požadované
nastavení a poté volič stiskněte.
Návrat na předchozí obrazovku
Stiskněte tlačítko
(zpět).
Obecná nastavení (GENERAL)
CLOCK ADJ (nastavení hodin) (strana 7)
CHARGE
Přepíná proudovou kapacitu (A) kapacitu
portu USB: [HIGH], [STD].
(Tato možnost je k dispozici pouze tehdy,
pokud je zdroj vypnutý a zobrazují se hodiny.)
CAUT ALARM (varovné znamení)
Aktivuje varovné znamení: [ON], [OFF] (strana 6).
(Tato možnost je k dispozici pouze tehdy, pokud
je zdroj vypnutý a zobrazují se hodiny.)
AUTO OFF
Po vypnutí po určité době automaticky odpojí
zařízení: [NO] (vypnuto), [30S] (30 sekund),
[30M] (30 minut), [60M] (60 minut).
STEERING
Slouží k registraci nebo obnovení nastavení
dálkového ovladače na volantu.
(K dispozici při použití připojovacího kabelu,
který není součástí dodávky.) (Tato možnost je
k dispozici pouze tehdy, pokud je zdroj vypnutý
a zobrazují se hodiny.)
STR CONTROL (ovládání pomocí volantu)
Výběr režim vstupu připojeného dálkového
ovladače. Aby nedošlo k poruše, nastavte
před použitím stejný režim vstupu pomocí
připojeného dálkového ovládání.
USER
Režim vstupu pro dálkový ovladač na volantu
(vybere se automaticky po dokončení
[STR EDIT] nebo po provedení [STR RESET]).
EXTERNAL
Režim vstupu pro drátový dálkový ovladač
(s výjimkou dálkového ovladače na volantu).
STR EDIT (nastavení volantu)
Slouží k registraci funkcí (SOURCE, ATT, VOL +/–,
SEEK +/–, VOICE, CALL) pro dálkový ovladač
na volantu:
 Otočením voliče vyberte funkci, kterou
chcete přiřadit k dálkovému ovladači na
volantu, a poté volič stiskněte.
 Zatímco bliká [REGISTER], stiskněte a podržte
tlačítko na dálkovém ovladači na volantu, ke
kterému chcete funkci přiřadit. Po dokončení
registrace se zobrazí nápis [REGISTERED].
 Chcete-li pokračovat v registrování funkcí,
opakujte kroky  a .
STR RESET (resetování volantu)
Obnovení nastavení dálkového ovladače na
volantu: [YES], [NO].
Poznámky
 Během provádění nastavení jsou k dispozici pouze
funkce tlačítek na zařízení. Z bezpečnostních
důvodů před pokusem o změnu tohoto nastavení
zaparkujte vozidlo.
 Pokud během registrování dojde k chybě, všechny
dříve zaregistrované informace se zachovají.
Pokračujte v registraci od funkce, při jejíž registraci
došlo k chybě.
 Tato funkce nemusí být v některých vozidlech
k dispozici. Podrobnosti o kompatibilitě vašeho
vozidla naleznete na webových stránkách
uvedených na zadním krytu.
AUX AUDIO
Aktivuje displej zdroje AUX: [ON], [OFF].
(Tato možnost je k dispozici pouze tehdy,
pokud je zdroj vypnutý a zobrazují se hodiny.)
(Není k dispozici, pokud je navázáno připojení
k aplikaci „SongPal“.)
17CS
CT (čas na hodinách)
Aktivuje funkci Clock Time: [ON], [OFF].
REGIONAL
Omezí příjem na konkrétní oblast: [ON], [OFF].
(K dispozici jen během příjmu pásma FM.)
BTM (strana 10)
(K dispozici pouze v případě, že je vybrán ladič.)
FIRMWARE
Umožňuje zobrazit nebo aktualizovat verzi
firmwaru. Další informace získáte na následující
stránce podpory:
http://support.sony-europe.com/
FW VERSION (verze firmwaru)
Zobrazí aktuální verzi firmwaru.
FW UPDATE (aktualizace firmwaru)
Zahájí proces aktualizace firmwaru: [YES], [NO].
(Tato možnost je k dispozici pouze tehdy, pokud
je zdroj vypnutý a zobrazují se hodiny.)
Nastavení zvuku (SOUND)
Tato nabídka je k dispozici v případě výběru
jakéhokoli zdroje kromě telefonu s technologií
Bluetooth.
MEGA BASS
Zesiluje zvuk basů v synchronizaci s úrovní
hlasitosti: [ON], [OFF].
(Automaticky se nastaví na hodnotu [OFF],
pokud je možnost [CLEAR AUDIO+] nastavena
na hodnotu [ON].)
CLEAR AUDIO+
Přehrává zvuk s optimalizací digitálního signálu
pomocí nastavení zvuku doporučeného
společností Sony: [ON], [OFF].
(Automaticky se nastaví na hodnotu [OFF] při
změně volby [EQ10 PRESET] nebo při nastavení
funkce [MEGA BASS] na hodnotu [ON].)
EQ10 PRESET
Volí jednu z 10 křivek ekvalizéru: [OFF],
[R AND B], [ROCK], [POP], [DANCE], [HIP-HOP],
[ELECTRONICA], [JAZZ], [SOUL], [COUNTRY],
[CUSTOM].
Nastavení křivky ekvalizéru pro jednotlivé zdroje
lze uložit do paměti.
EQ10 SETTING
Nastaví u EQ10 volbu [CUSTOM].
BASE
Umožňuje jako základ pro další úpravy zvolit
přednastavenou křivku ekvalizéru: [BAND1]
32 Hz, [BAND2] 63 Hz, [BAND3] 125 Hz, [BAND4]
250 Hz, [BAND5] 500 Hz, [BAND6] 1 kHz, [BAND7]
2 kHz, [BAND8] 4 kHz, [BAND9] 8 kHz, [BAND10]
16 kHz.
Hlasitost se nastavuje krokově po 1 dB v rozsahu
–6 dB až +6 dB.
POSITION (pozice poslechu)
F/R POSITION (přední/zadní pozice)
Zpožděním zvukového výstupu z reproduktorů
simuluje přirozené zvukové pole.
 [FRONT L] (přední levý),
 [FRONT R] (přední pravý),
 [FRONT] (přední středový),
 [ALL] (uprostřed vozu),
[OFF] (bez nastavení pozice)
ADJ POSITION* (úprava pozice)
Dolaďuje nastavení pozice poslechu:
[+3] – [CENTER] – [−3].
SW POSITION* (pozice subwooferu)
 [NEAR] (blízko),
 [NORMAL] (normální),
 [FAR] (daleko)
BALANCE
Upravuje vyvážení hlasitosti mezi reproduktory:
[RIGHT-15] – [CENTER] – [LEFT-15].
FADER
Upravuje relativní hlasitost:
[FRONT-15] – [CENTER] – [REAR-15].
DSEE (technologie Digital Sound Enhancement
Engine)
Vylepšuje digitálně zkomprimovaný zvuk
obnovením vysokých frekvencí, které se
ztrácejí během procesu komprimace.
Toto nastavení lze uložit do paměti pro
všechny zdroje s výjimkou tuneru.
Přepíná nastavení režimu DSEE: [ON], [OFF].
AAV (pokročilá automatická regulace hlasitosti)
Upravuje hlasitost přehrávání ze všech zdrojů
na optimální úroveň: [ON], [OFF].
18CS
REARBAS ENH (zesílení zadních basů)
Funkce zesílení zadních basů obohacuje zvuk
basů tím, že na zadní reproduktory aplikuje filtr
s dolní pásmovou propustí. Není-li připojen
subwoofer, mohou jej zadní reproduktory díky
této funkci nahradit. (Tato funkce je k dispozici
pouze tehdy, je-li funkce [SUBW DIRECT]
nastavena na hodnotu [OFF].)
RBE MODE (režim zesílení zadních basů)
Volí režim zesílení zadních basů:
[1], [2], [3], [OFF].
LPF FREQ (frekvence pro dolní pásmovou
propusť)
Volí mezní frekvenci subwooferu:
[50Hz], [60Hz], [80Hz], [100Hz], [120Hz].
LPF SLOPE (snížení dolní pásmové propusti)
Volí snížení dolní pásmové propusti: [1], [2], [3].
SUBW DIRECT (přímé připojení subwooferu)
Pokud je subwoofer připojen ke kabelu
některého ze zadních reproduktorů, lze jej
používat bez výkonového zesilovače. (Tato
funkce je k dispozici pouze tehdy, je-li funkce
[RBE MODE] nastavena na hodnotu [OFF].)
Přesvědčte se, zda je k jednomu z kabelů
zadních reproduktorů připojen subwoofer
o odporu 4 – 8 ohmů. Ke kabelu druhého
ze zadních reproduktorů žádný reproduktor
nepřipojujte.
SUBW MODE (režim subwooferu)
Volí režim subwooferu: [1], [2], [3], [OFF].
SUBW PHASE (fáze subwooferu)
Volí fázi subwooferu: [NORM], [REV].
SW POSITION* (pozice subwooferu)
Volí pozici subwooferu:
[NEAR], [NORMAL], [FAR].
LPF FREQ (frekvence pro dolní pásmovou
propusť)
Volí mezní frekvenci subwooferu:
[50Hz], [60Hz], [80Hz], [100Hz], [120Hz].
LPF SLOPE (snížení dolní pásmové propusti)
Volí snížení dolní pásmové propusti: [1], [2], [3].
SUB WOOFER
SUBW LEVEL (úroveň subwooferu)
Upravuje hlasitost subwooferu:
[+10 dB] – [0 dB] – [−10 dB].
(Při nejnižším nastavení se zobrazí [ATT].)
SUBW PHASE (fáze subwooferu)
Volí fázi subwooferu: [NORM], [REV].
SW POSITION* (pozice subwooferu)
Volí pozici subwooferu:
[NEAR], [NORMAL], [FAR].
LPF FREQ (frekvence pro dolní pásmovou
propusť)
Volí mezní frekvenci subwooferu:
[50Hz], [60Hz], [80Hz], [100Hz], [120Hz].
LPF SLOPE (snížení dolní pásmové propusti)
Volí snížení dolní pásmové propusti: [1], [2], [3].
HPF (horní pásmová propusť)
HPF FREQ (frekvence horní pásmové propusti)
Volí mezní frekvenci předních/zadních
reproduktorů: [OFF], [50Hz], [60Hz], [80Hz],
[100Hz], [120Hz].
HPF SLOPE (snížení horní pásmové propusti)
Volí snížení horní pásmové propusti (funguje,
pouze pokud je volba [HPF FREQ] nastavena
na jinou hodnotu než [OFF]): [1], [2], [3].
AUX VOLUME (úroveň hlasitosti AUX)
Upravuje úroveň hlasitosti pro každé připojené
přídavné zařízení: [+18 dB] – [0 dB] – [-8 dB].
Toto nastavení odstraňuje nutnost upravovat
úroveň hlasitosti napříč zdroji.
BTA VOLUME (úroveň hlasitosti pro BLUETOOTH)
Upravuje úroveň hlasitosti pro každé připojené
zařízení BLUETOOTH: [+6 dB] – [0 dB] – [-6 dB].
Toto nastavení odstraňuje nutnost upravovat
úroveň hlasitosti napříč zdroji.
* Nezobrazí se, pokud je položka [F/R POSITION]
nastavena na hodnotu [OFF].
Nastavení zobrazení (DISPLAY)
DEMO (ukázka)
Aktivuje ukázku: [ON], [OFF].
DIMMER
Ztmaví displej: [ON], [OFF], [AT] (automaticky)
(Funkce [AT] je k dispozici pouze v případě,
že je připojen ovládací kabel podsvícení
a že jsou zapnuté světlomety.)
SUB DISPLAY
Umožňuje zvolit položky, které se mají zobrazit
jako zástupné informace: [SOURCE], [CLOCK].
BUTTON COLOR
Umožňuje zvolit přednastavenou barvu nebo
vlastní barvu tlačítek.
COLOR
Nabízí výběr 15 přednastavených barev
a 1 vlastní barvu.
CUSTOM COLOR
Slouží k zaznamenání vlastní barvy tlačítek.
RGB RED, RGB GREEN, RGB BLUE
Nastavitelný rozsah barev: [0] – [32] (hodnotu
[0] nelze nastavit pro všechny rozsahy barev).
19CS
DSPL COLOR (barva displeje)
Umožňuje zvolit přednastavenou barvu nebo
vlastní barvu displeje.
COLOR
Nabízí výběr 15 přednastavených barev
a 1 vlastní barvu.
CUSTOM COLOR
Slouží k zaznamenání vlastní barvy displeje.
RGB RED, RGB GREEN, RGB BLUE
Nastavitelný rozsah barev: [0] – [32] (hodnotu
[0] nelze nastavit pro všechny rozsahy barev).
Nastavení BLUETOOTH (BT)
ALL COLOR
Umožňuje zvolit přednastavenou barvu nebo
vlastní barvu displeje a tlačítek.
COLOR
Nabízí výběr 15 přednastavených barev
a 1 vlastní barvu.
CUSTOM COLOR
Slouží k zaznamenání vlastní barvy displeje
a tlačítek.
RGB RED, RGB GREEN, RGB BLUE
Nastavitelný rozsah barev: [0] – [32] (hodnotu
[0] nelze nastavit pro všechny rozsahy barev).
DIAL NUMBER (strana 14)
SOUND SYNC (synchronizace zvuku)
Slouží k výběru barvy se synchronizací zvuku:
[ON], [OFF].
WHITE MENU
Nabídku lze zobrazit zřetelněji (v bílé barvě)
nezávisle na tom, jakou barvu jste nastavili:
[ON], [OFF].
START WHITE
Po stisknutí tlačítka SRC se displej a tlačítka na
hlavní jednotce rozsvítí bíle a teprve poté se
změní na vlastní barvu: [ON], [OFF].
MOTION DSPL (Motion display)
Zobrazuje pohyblivé obrazce: [ON], [OFF],
[SA] (analyzátor spektra).
AUTO SCROLL
Automaticky posouvá dlouhé položky:
[ON], [OFF].
(Není k dispozici, pokud je vybrána možnost AUX
nebo tuner.)
20CS
PAIRING (strana 8)
PHONE BOOK (strana 13)
REDIAL (strana 14)
RECENT CALL (strana 14)
VOICE DIAL (strana 14)
RINGTONE
Umožňuje nastavit vyzvánění z tohoto přístroje
nebo z připojeného mobilního telefonu:
[1] (tento přístroj), [2] (mobilní telefon).
AUTO ANSWER
Nastaví prodlevu přístroje před automatickým
příjmem příchozího hovoru: [OFF] (vypnuto),
[1] (cca 3 vteřiny), [2] (cca 10 vteřin).
AUTO PAIR (automatické párování)
Při připojení zařízení s operačním systémem iOS
verze 5.0 nebo vyšší přes rozhraní USB nastaví
automaticky párování BLUETOOTH: [ON], [OFF].
BT SIGNL (signál BLUETOOTH) (strana 8)
Aktivuje nebo deaktivuje funkci BLUETOOTH.
BT INIT (inicializace BLUETOOTH)
Inicializuje všechna nastavení spojená
s funkcemi BLUETOOTH (informace o párování,
přednastavené číslo, informace o zařízení
apod.): [YES], [NO].
Před likvidací zařízení inicializujte všechna
nastavení.
(K dispozici pouze pokud je zdroj vypnutý
a pokud se zobrazují hodiny.)
Nastavení SongPal (SONGPAL)
Slouží k navázání nebo zrušení připojení
funkce „SongPal“.
Další informace
Aktualizace firmwaru
Aktualizace firmwaru pro toto zařízení můžete
stáhnout z následujících stránek podpory:
http://support.sony-europe.com/
Chcete-li aktualizovat firmware, navštivte
tuto stránku podpory a postupujte podle
uvedených instrukcí.
Bezpečnostní opatření
 Pokud jste zaparkovali automobil na přímém
slunci, nechejte přístroj nejdříve vychladnout.
 Nenechávejte přední panel nebo audio zařízení
uvnitř automobilu, protože by vlivem vysoké
teploty na přímém slunci mohlo dojít k jejich
poškození.
 Automatická (motorová) anténa se vysune
automaticky.
 Disky, které nemají standardní tvar (např. srdce,
čtverec, hvězda). Pokud se o to pokusíte, mohlo
by dojít k poškození přístroje.
 8cm disky.
Poznámky k přehrávání disků CD-R/CD-RW
 Pokud disk obsahující více relací začíná relací
CD-DA, rozpozná se jako disk CD-DA. Ostatní
relace neubude možné přehrát.
 Disky, které tento přístroj NEPŘEHRÁVÁ
 Disky CD-R/CD-RW se špatnou kvalitou
záznamu.
 Disky CD-R/CD-RW nahrané pomocí
nekompatibilního nahrávacího zařízení.
 Disky CD-R/CD-RW, které nejsou správně
ukončeny.
 Disky CD-R/CD-RW/CD-ROM, které nejsou
ve formátu hudebního CD nebo MP3
odpovídajícímu standardu ISO 9660 Úroveň 1/
Úroveň 2, Joliet/Romeo nebo disky s více
relacemi.
Pořadí přehrávání souborů
MP3/WMA/AAC
Kondenzace vlhkosti
MP3/WMA/AAC
Pokud uvnitř přístroje zkondenzuje vlhkost,
vyjměte disk a počkejte asi jednu hodinu,
aby přístroj vyschl. V opačném případě
nebude přístroj fungovat správně.
Složka (album)
Soubor MP3/WMA/AAC
(stopa)
Zachování vysoké kvality zvuku
Dbejte na to, aby se přístroj nebo disky nedostaly
do kontaktu s kapalinami.
Poznámky k diskům
 Nevystavujte disky přímému slunečnímu
světlu nebo zdrojům tepla, jako je například
horkovzdušné potrubí, ani je nenechávejte
v autě zaparkovaném na přímém slunci.
 Před zahájením přehrávání
disky otřete čisticím hadříkem
od středu směrem k okraji.
Nepoužívejte rozpouštědla,
jako například benzín
nebo ředidlo, ani běžně
dostupné čističe.
 Tento přístroj slouží
k přehrávání disků, které
odpovídají standardu kompaktních disků (CD).
Disky DualDisc a některé hudební disky
zakódované pomocí technologií s ochranou
autorských práv neodpovídají standardu
kompaktních disků (CD), a proto je možné, že tyto
disky nebude možné v tomto přístroji přehrát.
 Disky, které tento přístroj NEPŘEHRÁVÁ
 Disky, na kterých jsou štítky, nálepky, lepící
páska nebo papír. Přehrávání takových disků
může poškodit přístroj nebo zničit disk.
iPod
 K přístroji můžete připojit následující modely
přehrávače iPod. Před použitím aktualizujte
software zařízení iPod na nejnovější verzi.
Kompatibilní modely zařízení iPhone/iPod
Kompatibilní model
Bluetooth®
USB
iPhone 5S


iPhone 5C


iPhone 5


iPhone 4S


iPhone 4


iPhone 3GS

iPhone 3G*


21CS
Kompatibilní model
Bluetooth®
USB
iPod touch
(5. generace)


iPod touch
(4. generace)


Údržba
Čištění konektorů
iPod touch
(3. generace)*

iPod touch
(2. generace)*

iPod classic*

iPod nano
(7. generace)*

iPod nano
(6. generace)*

iPod nano
(5. generace)*

iPod nano
(4. generace)*

iPod nano
(3. generace)*

* Aplikace „SongPal“ nepodporuje zařízení iPhone 3G,
iPod touch (3. generace), iPod touch (2. generace),
iPod classic ani iPod nano.
 Označení „Made for iPod“ a „Made for iPhone“
znamenají, že elektronické příslušenství bylo
navrženo speciálně pro připojení k zařízení iPod
nebo iPhone a obdrželo certifikaci vývojáře,
že splňuje výkonové standardy společnosti Apple.
Společnost Apple není zodpovědná za
provoz tohoto zařízení nebo jeho soulad
s bezpečnostními a regulačními normami. Použití
tohoto příslušenství se zařízeními iPod a iPhone
může ovlivnit výkon bezdrátových systémů.
Budete-li mít k přístroji jakékoliv dotazy nebo
narazíte na problémy, na které nenaleznete
odpovědi v této příručce, obraťte se na nejbližšího
prodejce společnosti Sony.
Pokud jsou konektory mezi přístrojem a předním
panelem znečištěné, nemusí přístroj pracovat
správně Aby k takovým situacím nedocházelo,
odejměte přední panel (strana 6) a očistěte
konektory vatovým tampónem. Při čištění
nepoužívejte nadměrnou sílu. V opačném
případě by mohlo dojít k poškození konektorů.
Poznámky
 Z bezpečnostních důvodů vypněte před čištěním
konektorů zapalování a vyjměte klíček ze
spínací skříňky.
 Nikdy se nedotýkejte konektorů prsty nebo
jakýmikoliv kovovými předměty.
Technické údaje
Tuner
FM
Rozsah ladění: 87,5 – 108,0 MHz
Anténní konektor:
Konektor pro externí anténu
Mezifrekvence:
FM CCIR: −1 956,5 Hz až −487,3 kHz
a 500,0 Hz až 2 095,4 kHz
Využitelná citlivost: 8 dBf
Selektivita: 75 dB při 400 kHz
Odstup signál/šum: 73 dB
Odstup kanálů: 50 dB při 1 kHz
Frekvenční odezva: 20 – 15 000 Hz
MW/LW
Rozsah ladění:
MW: 531 – 1 602 kHz
LW: 153 – 279 kHz
Anténní konektor:
Konektor pro externí anténu
Citlivost: MW: 26 μV, LW: 50 μV
22CS
CD přehrávač
Obecné
Odstup signál/šum: 120 dB
Frekvenční odezva: 10 – 20 000 Hz
Kolísání: neměřitelné
Maximální počet: (pouze CD-R/CD-RW)
 složky (alba): 150 složek (včetně kořenové složky),
 soubory (stopy) a složky: 300 (méně než 300,
pokud některé z názvů složek/souborů obsahují
příliš mnoho znaků)
 počet zobrazitelných znaků pro název složky/
souboru: 32 (Joliet) / 64 (Romeo)
Odpovídající kodeky: MP3 (.mp3), WMA (.wma)
a AAC (.m4a)
Výstupy:
Výstupní audio konektory: přední, zadní,
subwoofer
Konektor pro ovládání automatické (motorové)
antény a výkonového zesilovače (REM OUT)
Vstupy:
Vstupní konektor pro dálkové ovládání
Vstupní konektor antény
Vstupní konektor MIC (mikrofon)
Vstupní konektor AUX (externí zařízení)
(stereofonní minikonektor)
Konektor USB
Požadavky na napájení: 12 V DC z akumulátoru
vozidla (záporné uzemnění)
Jmenovitá spotřeba proudu: 10 A
Rozměry:
přibližně 178 mm × 50 mm × 178 mm (š×v×h)
Montážní rozměry:
přibližně 182 mm × 53 mm × 161 mm (š×v×h)
Hmotnost: přibližně 1,3 kg
Obsah balení:
Hlavní jednotka (1)
Mikrofon (1)
Součásti pro montáž a připojení (1 sada)
Přehrávač USB
Rozhraní: USB (vysokorychlostní)
Maximální proud: 1.5 A
Maximální počet rozpoznatelných stop: 10,000
Odpovídající kodeky:
MP3 (.mp3), WMA (.wma), WAV (.wav),
AAC (.m4a), AAC (.mp4) a FLAC (.flac)
Bezdrátová komunikace
Komunikační systém:
BLUETOOTH Standard verze 3.0
Výstup:
BLUETOOTH Standard Power Class 2
(Max. +4 dBm)
Maximální komunikační rozsah:
V přímém směru přibližně 10 m*1
Frekvenční pásmo:
2,4 GHz (2,4000 – 2,4835 GHz)
Způsob modulace: FHSS
Kompatibilní profily BLUETOOTH*2:
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) 1.3
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile) 1.5
HFP (Handsfree Profile) 1.6
PBAP (Phone Book Access Profile)
SPP (Serial Port Profile)
MAP (Message Access Profile)
HID (Human Interface Device Profile)
Odpovídající kodeky:
SBC (.sbc) a AAC (.m4a)
Některé položky z výše uvedeného seznamu
příslušenství nemusí být u vašeho prodejce
k dispozici. Pro další informace se obraťte
na svého prodejce.
Design a technické parametry se mohou změnit
bez předchozího upozornění.
*1 Skutečný dosah se liší podle různých podmínek, jako
jsou například překážky mezi zařízeními, magnetická
pole kolem mikrovlnné trouby, statická elektřina,
příjmová citlivost, výkon antény, operační systém,
softwarová aplikace atd.
*2 Profily standardu BLUETOOTH značí účel komunikace
BLUETOOTH mezi zařízeními.
Výkonový zesilovač
Výstup: Výstupy reproduktorů
Impedance reproduktorů: 4 – 8 ohmů
Maximální výstupní výkon: 100 W × 4 (při 4 ohmech)
23CS
Autorská práva
Logo a značka slova Bluetooth® jsou registrovanými
ochrannými známkami společnosti Bluetooth SIG,
Inc. a jakékoli použití těchto značek ze strany
společnosti Sony Corporation podléhá licenci.
Ostatní ochranné známky a obchodní názvy
jsou majetkem příslušných vlastníků.
Značka N je ochranná známka nebo registrovaná
ochranná známka společnosti NFC Forum, Inc.
v USA a dalších zemích.
Windows Media je buď ochrannou známkou nebo
registrovanou ochrannou známkou společnosti
Microsoft Corporation ve Spojených státech
nebo dalších zemích.
Tento produkt je chráněn jistými právy duševního
vlastnictví společnosti Microsoft. Použití nebo
distribuce této technologie mimo tento produkt
jsou bez příslušné licence společnosti Microsoft
nebo jejích oprávněných dceřiných společností
zakázány.
iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano a iPod touch
a Siri jsou ochranné známky společnosti Apple Inc.,
registrované ve Spojených státech a ostatních
zemích. App Store je servisní značka společnosti
Apple Inc.
Technologie kódování zvuku MPEG Layer-3
a patenty licencované institutem Fraunhofer IIS
a společností Thomson.
Google, Google Play a Android jsou ochrannými
známkami společnosti Google Inc.
libFLAC
Copyright (C) 2000-2009 Josh Coalson
Copyright (C) 2011-2013 Xiph.Org Foundation
Další distribuce a používání ve formě zdrojového
nebo binárního kódu bez úprav nebo s úpravami
se povoluje za předpokladu, že jsou splněny
následující podmínky:
 Při další distribuci zdrojového kódu musí být
zachována výše uvedená poznámka o autorských
právech, tento seznam podmínek a následující
právní omezení.
 Při další distribuci ve formě binárního kódu
musí být výše uvedená poznámka o autorských
právech, tento seznam podmínek a následující
právní omezení reprodukovány v dokumentaci
a/nebo dalších materiálech poskytovaných
při distribuci.
 Název nadace Xiph.org ani jména jejích
přispěvatelů nesmí být bez předchozího
výslovného písemného svolení použity
v souvislosti se schválením nebo propagací
produktů odvozených z tohoto softwaru.
24CS
TENTO SOFTWARE POSKYTUJÍ DRŽITELÉ
AUTORSKÝCH PRÁV A PŘISPĚVATELÉ „TAK, JAK JE“,
PŘIČEMŽ ODMÍTAJÍ JAKÉKOLI ZÁRUKY, VÝSLOVNĚ
UVEDENÉ NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ, MIMO JINÉ
ZÁRUKY OBCHODOVATELNOSTI A VHODNOSTI
PRO URČITÝ ÚČEL. NADACE ANI PŘISPĚVATELÉ
NEPONESOU V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ODPOVĚDNOST
ZA JAKÉKOLI PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ,
ZVLÁŠTNÍ, EXEMPLÁRNÍ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY
(MIMO JINÉ ZA ŠKODY V SOUVISLOSTI S POŘÍZENÍM
NÁHRADNÍHO ZBOŽÍ NEBO SLUŽEB, NEMOŽNOSTÍ
POUŽITÍ, ZTRÁTY DAT, UŠLÉHO ZISKU NEBO
PŘERUŠENÍ PODNIKÁNÍ) BEZ OHLEDU NA TO, JAK
K TĚMTO ŠKODÁM DOŠLO A ZDA SE ZAKLÁDAJÍ
NA PORUŠENÍ SMLOUVY, OBČANSKOPRÁVNÍM
DELIKTU (VČETNĚ NEDBALOSTI APOD.), OBJEKTIVNÍ
ODPOVĚDNOSTI, PORUŠENÍ ZÁRUK NEBO NA
JAKÉMKOLI JINÉM PRÁVNÍM ZÁKLADĚ, V JAKÉKOLI
SOUVISLOSTI S POUŽÍVÁNÍM TOHOTO SOFTWARU,
A TO ANI V PŘÍPADĚ, ŽE BYLI O MOŽNOSTI VZNIKU
TAKOVÉ ŠKODY INFORMOVÁNI.
Odstraňování problémů
Následující seznam vám pomůže řešit případné
problémy s přístrojem.
Před přečtením tohoto seznamu si přečtěte
postupy týkající se připojení a ovládání.
Podrobnosti o používání pojistky a odebrání
přístroje z palubní desky naleznete v části
„Připojení/montáž“ (strana 29).
Pokud se vám problém nepodaří vyřešit, navštivte
webové stránky podpory uvedené na zadním krytu.
Obecné
Přístroj se při přehrávání s vysokou
hlasitostí vypíná.
 Přístroj možná není dostatečně napájen
prostřednictvím napájecího kabelu vozidla.
 Zkontrolujte připojení napájení. Nezjistíte-li
žádný problém s připojením, připojte
napájecí kabel přímo k baterii.
Pokud se situaci nezlepší, obraťte se na
nejbližšího prodejce.
Není slyšet žádný zvuk nebo je slyšet velmi
slabý zvuk.
 Poloha ovladače [FADER] není nastavena na
systém se dvěma reproduktory.
 Hlasitost přístroje nebo připojeného zařízení
je příliš nízká.
 Zvyšte hlasitost přístroje a připojeného
zařízení.
Neozývá se zvuková signalizace.
 Je připojen volitelný výkonový zesilovač
a nepoužíváte vestavěný zesilovač.
Obsah paměti byl vymazán.
 Stisknuli jste tlačítko obnovení.
 Znovu uložte obsah do paměti.
 Došlo k odpojení napájecího kabelu nebo
akumulátoru, případně nejsou kabely
připojeny správně.
Byly vymazány uložené stanice
a nastavení hodin.
Došlo k přepálení pojistky.
Při přepínání polohy klíčku zapalování
je slyšet hluk.
 Kabely nejsou správně připojeny ke konektoru
pro napájení elektrického příslušenství vozidla.
RDS
Po několika sekundách poslechu se spustí
vyhledávání (SEEK).
 Tato stanice není stanicí se službou TP (dopravní
program) nebo má slabý signál.
 Vypněte funkci TA (dopravní hlášení)
(strana 10).
Žádné dopravní hlášení.
 Zapněte funkci TA (dopravní hlášení) (strana 10).
 Stanice nevysílá žádná dopravní hlášení, přestože
se jedná o stanici se službou TP (dopravní
program).
 Nalaďte jinou stanici.
Během přehrávání nebo příjmu rozhlasové
stanice se spustí ukázkový režim.
 Pokud je nastavena možnost [DEMO-ON] a po
dobu 5 minut není provedena žádná operace,
spustí se ukázkový režim.
 Nastavte možnost [DEMO-OFF] (strana 19).
Místo typu programu se zobrazuje
indikace [- - - - - - - -].
 Aktuálně naladěná stanice není stanicí RDS.
 Nejsou přijímána data RDS.
 Stanice nespecifikuje typ programu.
Z displeje mizí údaje nebo se na něm
vůbec nezobrazují.
 Je nastavena možnost [DIMMER-ON] (strana 19).
 Pokud podržíte stisknuté tlačítko OFF,
displej zhasne.
 Stiskněte a podržte tlačítko OFF na přístroji,
dokud se displej nerozsvítí.
 Jsou znečištěné konektory (strana 22).
Název programové služby bliká.
 Aktuálně naladěná stanice nemá alternativní
frekvenci.
 Stiskněte tlačítko SEEK +/– ve chvíli, kdy bliká
název programové služby. Zobrazí se nápis
[PI SEEK] (Vyhledávání PI) a přístroj spustí
vyhledávání jiné frekvence se stejnými daty PI
(identifikace programu).
Tlačítka pro ovládání nefungují.
Disk nelze vysunout.
 Připojení není provedeno správně.
 Zkontrolujte připojení přístroje.
Pokud se situace nezlepší, stiskněte tlačítko
RESET (strana 7).
Obsah paměti se vymaže.
Z důvodu bezpečnosti neresetujte přístroj
během řízení.
Příjem rádia
Nelze přijímat stanice.
Zvuk je rušen šumem.
 Připojení není provedeno správně.
 Zkontrolujte připojení antény vozidla.
 Pokud se anténa vozidla nevysune,
zkontrolujte připojení ovládacího kabelu
automatické (motorové) antény.
Není možné vyvolat stanice na předvolbách.
 Signál vysílače je příliš slabý.
Přehrávání disků CD
Disk se nepřehrává.
 Disk je znečištěný nebo deformovaný.
 Vložený disk CD-R/CD-RW není určen pro poslech
hudby (strana 21).
Soubory ve formátu MP3/WMA/AAC
nelze přehrát.
 Disk není kompatibilní s formátem a verzí
MP3/WMA/AAC. Podrobné informace o discích
a formátech, které lze přehrávat, naleznete na
stránkách zákaznické podpory uvedených na
zadním krytu.
U souborů MP3/WMA/AAC trvá déle, než se
spustí přehrávání (ve srovnání s jinými soubory).
 Spuštění přehrávání následujících typů disků
trvá déle:
 disk se složitou stromovou strukturou,
 disk, který obsahuje více relací (Multi Session),
 disk, na který lze přidávat data.
Zvuk přeskakuje.
 Disk je znečištěný nebo deformovaný.
25CS
Přehrávání z USB zařízení
Nelze přehrávat položky z USB zařízení
připojeného prostřednictvím USB rozbočovače.
 Tento přístroj nerozpozná USB zařízení připojená
přes USB rozbočovač.
Spuštění přehrávání z USB zařízení trvá
delší dobu.
 USB zařízení obsahuje soubory s komplikovanou
stromovou strukturou.
Zvuk je přerušovaný.
 Zvuk může být přerušovaný při vysokém datovém
toku (více než 320 kb/s).
Audio soubor nelze přehrát.
 Zařízení USB naformátovaná jinými systémy
souborů než FAT16 nebo FAT32 nejsou
podporována.*
* Tento přístroj podporuje systémy souborů FAT16
a FAT32, ale některá zařízení USB nemusejí ani jeden
z těchto typů systémů souborů podporovat. Více
informací naleznete v návodu k obsluze každého
zařízení USB nebo kontaktujte výrobce.
Funkce NFC
Připojení jedním dotykem (NFC) nelze navázat.
 Pokud chytrý telefon nereaguje na dotyk:
 Ujistěte se, že je funkce NFC na chytrém
telefonu zapnuta.
 Přesuňte značku N na chytrém telefonu blíže
ke značce N na přístroji.
 Pokud se chytrý telefon nachází v ochranném
obalu, vyjměte jej.
 Citlivost příjmu NFC se liší v závislosti na zařízení.
Pokud se stále nedaří navázat připojení jedním
dotykem, připojte chytrý telefon manuálně přes
rozhraní BLUETOOTH.
Funkce BLUETOOTH
Připojované zařízení nedokáže detekovat
tento přístroj.
 Před provedením párování nastavte přístroj
do pohotovostního režimu pro párování.
 Když je přístroj připojen k zařízení BLUETOOTH,
nemůže být jednotka rozpoznána jiným
zařízením.
 Odpojte aktuálně připojené zařízení
a vyhledejte přístroj z jiného zařízení.
 Pokud provádíte párování zařízení, zapněte
výstup signálu BLUETOOTH (strana 8).
Připojení není možné.
 Připojení je řízeno pouze z jednoho přístroje
(tento přístroj nebo BLUETOOTH zařízení),
nikoliv z obou přístrojů.
 Z BLUETOOTH zařízení proveďte připojení
k tomuto přístroji nebo obráceně.
26CS
Název rozpoznaného zařízení se nezobrazí.
 V závislosti na stavu BLUETOOTH zařízení nemusí
přístroj rozpoznat jeho název.
Není slyšet vyzváněcí tón.
 Nastavte hlasitost otáčením otočného ovladače
během příchozího hovoru.
 U některých připojovaných zařízení nemusí být
vyzváněcí tón odesílán správně.
 Nastavte položku [RINGTONE] na hodnotu [1]
(strana 20).
 Přední reproduktory nejsou připojeny k zařízení.
 Připojte přední reproduktory k zařízení.
Vyzvánění vystupuje pouze z předních
reproduktorů.
Hlas volajícího není slyšet.
 Přední reproduktory nejsou připojeny k zařízení.
 Připojte přední reproduktory k zařízení.
Hlas volajícího vystupuje pouze z předních
reproduktorů.
Druhý účastník vás slyší příliš slabě nebo hlasitě.
 Změňte hlasitost pomocí funkce nastavení
citlivosti mikrofonu (strana 14).
V průběhu telefonního hovoru je slyšet ozvěna
nebo šum.
 Snižte hlasitost.
 Nastavte funkci EC/NC Mode (režim potlačení
ozvěny/šumu) na možnost [BTP EC/NC-1]
nebo [BTP EC/NC-2] (strana 14).
 Je-li hluk v okolí příliš velký, zkuste jej snížit.
Například: Máte-li otevřená okna a je slyšet hluk
ze silnice, zavřete je. Je-li příliš slyšet zvuk
ventilátoru klimatizace, snižte jeho otáčky.
Telefon není připojen.
 Při přehrávání zvuku z BLUETOOTH audio zařízení
není telefon připojen, a to ani tehdy, pokud
stisknete tlačítko CALL.
 Proveďte připojení z telefonu.
Kvalita telefonního hovoru je špatná.
 Kvalita telefonního hovoru závisí na příjmových
podmínkách mobilní sítě.
 Pokud je příjem špatný, přejeďte s vozidlem na
místo, kde je lepší signál mobilní telefonní sítě.
Hlasitost zvuku z připojeného audio zařízení je
nízká (vysoká).
 Úroveň hlasitosti se u různých audio zařízení liší.
 Změňte hlasitost na připojeném audio zařízení
nebo na tomto přístroji.
Při přehrávání z BLUETOOTH audio zařízení
přeskakuje zvuk.
 Zmenšete vzdálenost mezi přístrojem
a BLUETOOTH audio zařízením.
 V případě, že je BLUETOOTH audio zařízení
uloženo v obalu, který ruší přenos signálu,
vyjměte jej při používání z tohoto obalu.
 V blízkosti je používáno několik BLUETOOTH
zařízení nebo jiných zařízení, která vysílají
rádiové vlny.
 Vypněte ostatní zařízení.
 Zvětšete vzdálenost od ostatních zařízení.
 Při vytváření připojení mezi tímto přístrojem
a mobilním telefonem se přehrávaný zvuk na
chvíli zastaví. V tomto případě se nejedná
o závadu.
Připojené BLUETOOTH audio zařízení není
možné ovládat.
 Zkontrolujte, zda připojené Bluetooth audio
zařízení podporuje profil AVRCP.
Některé funkce nefungují.
 Zkontrolujte, zda připojované zařízení podporuje
požadovanou funkci.
Hovor je neúmyslně přijat.
 Připojený telefon je nastaven na automatické
přijetí hovoru.
Spárování nebylo dokončeno v důsledku
překročení časového limitu.
 U některých připojovaných zařízení může
být časový limit pro spárování krátký.
 Zkuste dokončit spárování během
tohoto limitu.
Funkce BLUETOOTH nefunguje.
 Stisknutím tlačítka OFF na více než 2 sekundy
vypněte přístroj a potom jej opět zapněte.
Během handsfree hovoru není slyšet zvuk
z reproduktorů vozidla.
 Pokud je zvuk slyšet z mobilního telefonu,
nastavte na mobilním telefonu výstup zvuku
do reproduktorů vozidla.
Funkce Siri Eyes Free není aktivní.
 Zaregistrujte handsfree pro chytrý telefon
iPhone, který podporuje funkci Siri Eyes Free.
 Na telefonu iPhone aktivujte funkci Siri.
 Zrušte propojení telefonu s přístrojem přes
rozhraní BLUETOOTH a znovu jej připojte.
Ovládání aplikace SongPal
Název aplikace se neshoduje se skutečnou
aplikací v aplikaci „SongPal“.
 Spusťte aplikaci znovu z aplikace „SongPal“.
Po spuštění aplikace „SongPal“ prostřednictvím
funkce BLUETOOTH se displej automaticky
přepne do režimu [BT AUDIO].
 Aplikace „SongPal“ nebo funkce BLUETOOTH
selhala.
 Spusťte aplikaci znovu.
Aplikace „SongPal“ se automaticky odpojí poté,
co se displej předpne do režimu [IPD].
 Aplikace „SongPal“ na zařízení iPhone/iPod
nepodporuje přehrávání v režimu iPod.
 Změňte zdroj přístroje na jiný zdroj než [IPD]
a znovu navažte spojení „SongPal“ (strana 15).
Chybová hlášení/zprávy
CD ERROR: Disk nelze přehrát. Automaticky
se vysune.
 Vyčistěte disk nebo jej vložte správně. Ujistěte se,
že není prázdný nebo vadný.
CD NO MUSIC: Disk neobsahuje žádný
přehrávatelný soubor. Automaticky se vysune.
 Vložte disk obsahující přehrávatelné soubory
(strana 23).
CD PUSH EJT: Disk se nepodařilo správně vysunout.
 Stiskněte tlačítko  (vysunout).
HUB NO SUPRT: Rozbočovače USB nejsou
podporovány.
IPD STOP: Přehrávání souborů na zařízení iPod
bylo dokončeno.
 Spusťte přehrávání ze zařízení iPod/iPhone.
NO AF: Žádné alternativní frekvence.
 Stiskněte tlačítko SEEK +/– ve chvíli, kdy bliká
název programové služby. Zobrazí se nápis
[PI SEEK] (Vyhledávání PI) a přístroj spustí
vyhledávání jiné frekvence se stejnými daty PI
(identifikace programu).
NO TP: Žádný dopravní program.
 Přístroj bude pokračovat v hledání dostupných
stanic s dopravním program (TP).
OUTPUT ERROR: Mohlo dojít k závadě uvnitř
přístroje.
 Zkontrolujte připojení. Pokud se zpráva na
displeji zobrazuje i nadále, obraťte se na
nejbližšího prodejce společnosti Sony.
27CS
OVERLOAD: Zařízení USB je přetíženo.
 Odpojte zařízení USB a potom stisknutím tlačítka
SRC změňte zdroj.
 Indikuje, že USB zařízení není v pořádku nebo že
je připojeno nepodporované zařízení.
READ: Načítání informací.
 Počkejte, dokud načítání neskončí a automaticky
se nespustí přehrávání. V závislosti na struktuře
disku to může trvat déle než jednu minutu.
TEMP CAUTION: Je aktivována funkce ochrany
proti přehřátí.
 Snižte hlasitost.
USB ERROR: Zařízení USB nelze přehrát.
 Připojte zařízení USB znovu.
USB NO DEV: USB zařízení není připojeno nebo
nebylo rozpoznáno.
 Ujistěte se, že je USB zařízení správně připojeno
spolu s USB kabelem.
USB NO MUSIC: Disk neobsahuje žádný
přehrávatelný soubor.
 Připojte USB zařízení obsahující přehrávatelné
soubory (strana 23).
USB NO SUPRT: USB zařízení není podporováno.
 Podrobnosti o kompatibilitě vašeho zařízení
USB naleznete na stránkách uvedených na
zadním krytu.
nebo
konce nebo začátku disku.
: Dosáhli jste
: Znak nelze na přístroji zobrazit.
Ovládání aplikace SongPal:
APP --------: Není navázáno připojení s aplikací.
 Znovu navažte připojení s aplikací „SongPal“
(strana 15).
APP DISCNCT: Aplikace je odpojená.
 Znovu navažte připojení s aplikací „SongPal“
(strana 15).
APP DISPLAY: Je otevřena obrazovka nastavení
aplikace.
 Tlačítka aktivujete tak, že ukončíte obrazovku
nastavení aplikace.
APP LIST: Je otevřen seznam obsahu disku CD nebo
zařízení USB/iPod.
 Tlačítka aktivujete tak, že ukončíte zobrazení
seznamu aplikace.
APP MENU: Je otevřena obrazovka nastavení
aplikace.
 Tlačítka aktivujete tak, že ukončíte obrazovku
nastavení aplikace.
APP NO DEV: Zařízení obsahující aplikaci není
připojeno nebo nebylo rozpoznáno.
 Navažte spojení BLUETOOTH a znovu navažte
spojení s aplikací SongPal (strana 15).
APP SOUND: Je otevřena obrazovka aplikace
s nastavením zvuku.
 Tlačítka aktivujete tak, že ukončíte obrazovku
aplikace s nastavením zvuku.
OPEN APP: Aplikace „SongPal“ není spuštěná.
 Spusťte aplikaci.
Funkce BLUETOOTH:
Ovládání dálkovým ovladačem na volantu
BT BUSY: Funkce BLUETOOTH je zaneprázdněna.
 Chvíli počkejte a proveďte operaci znovu.
ERROR: Během registrace funkce došlo k chybě.
 Pokračujte v registraci od funkce, při jejíž
registraci došlo k chybě (strana 17).
ERROR: Požadovanou operaci se nepodařilo
provést.
 Chvíli počkejte a proveďte operaci znovu.
NO DEV: Zařízení BLUETOOTH není připojeno nebo
nebylo rozpoznáno.
 Ujistěte se, že je zařízení BLUETOOTH správně
připojeno a že je navázáno připojení přes
rozhraní BLUETOOTH.
P EMPTY: V telefonním seznamu nejsou uložena
žádná čísla.
UNKNOWN: Název nebo telefonní číslo nelze
zobrazit.
WITHHELD: Telefonní číslo je skryto volajícím.
28CS
TIMEOUT: Registrace se nezdařila z důvodu
překročení časového limitu.
 Zkuste registraci dokončit během blikání nápisu
[REGISTER] (přibližně 6 sekund) (strana 17).
Pokud vám tato řešení nepomohou situaci zlepšit,
obraťte se na nejbližšího prodejce Sony.
Pokud vezmete přístroj do opravy z důvodu
problémů s přehráváním CD, přineste s sebou disk,
který jste používali při vzniku problému.
Připojení/montáž
Upozornění
 Ujistěte se, že jsou všechny uzemňovací vodiče
spojeny s uzemňovacím bodem.
 Ujistěte se, že vodiče nejsou zachyceny pod
šrouby nebo v pohyblivých částech (například
v lištách sedadel).
 Abyste zabránili zkratům, vypněte před
připojením kabelů zapalování vozidla.
 Před připojením napájecího kabelu  ke
konektoru pomocného napájení jej připojte
k jednotce a k reproduktorům.
 Pro zajištění bezpečnosti izolujte případné
nepřipojené kabely elektrickou páskou.
Seznam součástí vyžadovaných
k montáži


×2






Bezpečnostní opatření
 Při volbě umístění pro montáž dbejte na to,
aby přístroj nenarušoval běžné jízdní úkony.
 Neinstalujte přístroj do oblastí s výskytem prachu,
nečistot, nadměrných vibrací nebo vysoké teploty
(například místa, na která dopadá přímý sluneční
svit nebo do blízkosti horkovzdušného potrubí).
 Pro dosažení pevné bezpečné instalace
používejte při instalaci pouze dodávané
montážní vybavení.
Poznámky k napájecímu kabelu (žlutý kabel)
Při připojování tohoto přístroje v kombinaci s ostatními
stereokomponenty musí být proudové hodnocení
obvodu automobilu vyšší než součet kapacit
pojistek všech komponent.
Nastavení montážního úhlu
Montážní úhel nastavte tak, aby byl menší než 45°.

 Tento seznam neuvádí veškerý obsah balení.
 Držák  a ochranná objímka  jsou k přístroji
připevněny ještě před odesláním. Před montáží
jednotky použijte uvolňovací klíče  k vyjmutí
držáku  z přístroje. Podrobné informace
naleznete v části „Vyjmutí ochranné objímky
a konzoly“ (strana 33).
 Uvolňovací klíče  uschovejte, protože jsou
nezbytné pro vyjmutí přístroje z vozidla.
29CS
Připojení
Subwoofer*1
*3
*3
*3
Výkonový zesilovač*1
z kabelového dálkového ovladače
(není součástí dodávky)*4


*2*8
Podrobnosti naleznete v části
„Schéma zapojení“ (strana 32).
Podrobné informace naleznete
v části „Připojení“ (strana 31).
červený
červený
žlutý
žlutý
černý
černý
V případě připojení přímo k baterii*9
Černý
Žlutý
z antény vozidla*7
*5*6
30CS
*1
*2
*3
*4
*5
*6
*7
*8
*9
Není součástí dodávky
Impedance reproduktorů: 4 – 8 Ω × 4
Kabel s konektorem RCA (není součástí dodávky)
V závislosti na typu vozidla může být k připojení
kabelového dálkového ovladače nutné použít
adaptér (není součástí dodávky).
Podrobnosti o používání kabelového dálkového
ovladače najdete v části „Používání kabelového
dálkového ovladače“ (strana 33).
Nezávisle na tom, zda mikrofon používáte, jej
umístěte tak, aby nepřekážel při provádění úkonů
spojených s jízdou. Pokud je tento kabel vedený
prostorem pod vašima nohama, zajistěte jej
např. svorkou.
Podrobnosti o montáži mikrofonu naleznete v části
„Instalace mikrofonu“ (strana 32).
V závislosti na typu vozidla může být k připojení
konektoru antény nutné použít adaptér
(není součástí dodávky).
Použijte reproduktory se vstupním výkonem RMS
o hodnotě 50 W nebo vyšší. Doporučujeme použít
širokopásmové reproduktory řady Sony XB.
Pokud proudová intenzita pojistky použité ve vozidle
činí 10 A, připojte napájecí kabel přímo k baterii,
aby nedocházelo ke zkratům.
Připojení
 Ke konektoru reproduktoru vozidla
2
3
4
5
6
7
8
Zadní reproduktor
(pravý)
Přední
reproduktor
(pravý)
Přední
reproduktor (levý)
Zadní reproduktor
(levý)
12
zdroj nepřetržitého
napájení
žlutý
13
ovládání automatické
(motorové) antény
a výkonového
zesilovače (REM OUT)
modro-bíle
pruhovaný
14
zaměněný zdroj
napájení osvětlení
oranžovo-bíle
pruhovaný
15
zaměněný zdroj
napájení
červený
16
uzemnění
černý
V případě připojení přímo k baterii
Pokud proudová intenzita pojistky použité ve
vozidle činí 10 A, připojte napájecí kabel přímo
k baterii, aby nedocházelo ke zkratům.
 ke kovové části vozidla
Pokud vlastníte automatickou (motorovou) anténu
bez reléové skříňky, může připojení tohoto přístroje
pomocí dodávaného napájecího kabelu  anténu
poškodit.
1
 K napájecímu konektoru vozidla

fialový

fialovo/černě
pruhovaný

Šedá

šedo/černě
pruhovaný

Bílá

bílo/černě
pruhovaný

zelený

zeleno/černě
pruhovaný
 ke kladnému pólu baterie
Poznámky
 Navzdory připojení k napájecímu kabelu vozidla
nemusí být přístroj schopen provozu na plný výkon
z důvodu nedostatečného napájení. V takovém
případě připojte napájecí kabel přímo k baterii.
 Všechny napájecí kabely připojené ke kladnému pólu
baterie je třeba ve vzdálenosti 450 mm od pólu
baterie a před před průchodem přes jakýkoli kov
osadit pojistkou.
 Kabely baterie, které jsou připojeny k vozidlu
(uzemněny ke kostře)*, musí mít stejný průměr
jako hlavní napájecí kabel připojený k baterii
a k hlavní jednotce.
 Při provozu na plný výkon bude systémem procházet
elektrický proud o síle více než 15 A. Je proto třeba,
aby kabely, které chcete zapojit do konektorů +12V
a GND na přístroji, měly průměr alespoň 14 (AWG14)
nebo průřezovou plochu alespoň 2mm².
méně než 450 mm
*
pojistka (15 A)
autobaterie +12 V
S případnými dotazy nebo problémy ohledně
připojení se obraťte na příslušného prodejce,
který vám poskytne podrobné informace.
31CS
Snadné připojení subwooferu
Pokud je subwoofer připojen ke kabelu některého
ze zadních reproduktorů, lze jej používat bez
výkonového zesilovače.
Při zaměnění pozic červeného
a žlutého kabelu
červený
červený
přední reproduktor
žlutý
subwoofer
Poznámky
 Je vyžadována příprava kabelů zadních reproduktorů.
 Aby nedošlo k poškození, použijte subwoofer
s impedancí 4 až 8 ohmů a s adekvátní zatížitelností.
žlutý
12
zaměněný zdroj
napájení
žlutý
15
zdroj nepřetržitého
napájení
červený
Auto bez polohy ACC
červený
červený
Připojení paměti
Po připojení žlutého kabelu zdroje napájení bude
do paměťového okruhu nepřetržitě dodáváno
napájení, a to i v případě, že je vypnuto zapalování.
žlutý
žlutý
Připojení reproduktorů
 Před připojením reproduktorů přístroj vypněte.
 Aby nedošlo k poškození, použijte reproduktory
s impedancí 4 až 8 ohmů a s adekvátní
zatížitelností.
Schéma zapojení
Po správném zapojení konektorů a zaměnění
napájecích kabelů připojte přístroj ke zdroji
napájení vozidla. Pokud budete mít k připojení
přístroje jakékoliv dotazy nebo narazíte na
problémy, na které nenaleznete odpovědi
v této příručce, obraťte se na prodejce vozidla.
Instalace mikrofonu
Ujistěte se, že je konektor pomocného napájení
vozidla je správně zapojen.
konektor pomocného napájení
Aby bylo možné během telefonování v režimu
handsfree zachytit váš hlas, je nutné nainstalovat
mikrofon .

Běžné zapojení
červený
červený
spona (není součástí dodávky)
žlutý
žlutý

12
zdroj nepřetržitého
napájení
žlutý
15
zaměněný zdroj
napájení
červený
32CS

Upozornění
 Pokud se kabel ovine kolem sloupku řízení nebo
řadící páky, nastává extrémně nebezpečná
situace. Ujistěte se, že kabel a ostatní části
nijak nezasahují do řízení.
 Pokud je vaše vozidlo vybaveno airbagy nebo
jiným nárazuvzdorným zařízením, obraťte
se před instalací na prodejnu, kde jste tento
přístroj zakoupili, nebo na prodejce vozidla.
Instalace přístroje do palubní desky
Před instalací se ujistěte, že jsou západky na obou
stranách konzoly  ohnuty 2 mm směrem dovnitř.
1
Umístěte konzolu  dovnitř palubové
desky a ohněte svěrky směrem ven,
čímž zajistíte těsné zapadnutí.
Poznámka
Před nalepením oboustranné pásky  očistěte povrch
palubní desky suchým hadříkem.
182 mm
53 mm
Používání kabelového
dálkového ovladače
1
Chcete-li aktivovat kabelový dálkový
ovladač, nastavte položku [SET STR
CONTROL] v nastavení [SET STEERING]
na hodnotu [EXTERNAL] (strana 17).

2
západka
Nainstalujte přístroj na konzolu 
a připojte ochrannou objímku .
Instalace

Vyjmutí ochranné objímky a konzoly
Před montáží jednotky vyjměte z přístroje
ochrannou objímku  a konzolu .
1

Sevřete obě hrany ochranné objímky 
a vyjměte ji.



POZOR
Při demontáži přístroje z palubní desky se
nedotýkejte jeho levé strany. Chladič na levé
straně přístroje zůstává po použití horký.
Vložte oba uvolňovací klíče  až
dokud se neozve kliknutí, a zatáhněte
konzolu  směrem dolů. Poté oddělte
přístroj vytáhnutím přístroje směrem
nahoru.
Poznámky
 Pokud jsou západky rovné nebo ohnuté směrem ven,
montáž přístroje nebude pevná a může se stát,
že přístroj vypadne.
 Ujistěte se, že jsou všechny 4 západky ochranné
objímky  řádně zapojeny do drážek přístroje.
Odpojení a připojení předního panelu

Podrobné informace naleznete v části „Odpojení
předního panelu“ (strana 6).


2
Otočte hákem směrem dolů.
Resetování přístroje
Podrobné informace naleznete v části „Resetování
přístroje“ (strana 7).
33CS
Výměna pojistky
Při výměně pojistky se ujistěte, že používáte
pojistku, jejíž proudová hodnota se shoduje
s původní pojistkou. Pokud se pojistka spálí,
zkontrolujte připojení napájení a vyměňte pojistku.
Pokud se pojistka spálí znovu, mohlo dojít k závadě
uvnitř přístroje. V takovém případě kontaktujte
nejbližšího prodejce společnosti Sony.
pojistka (15 A)
Poznámka
K výměně pojistky použijte vhodný nástroj.
34CS
Български
С настоящето Сони Корпорация декларира,
че това оборудване отговаря на основните
изисквания и другите съответстващи клаузи
на Директива 1999/5/ЕС. Подробности може
да намерите на Интернет страницата:
http://www.compliance.sony.de/
Eesti keel
Sony Corporation kinnitab käesolevaga
selle seadme vastavust 1999/5/EÜ direktiivi
põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele
teistele asjakohastele sätetele. Üksikasjalikum info:
http://www.compliance.sony.de/
Suomi
Hrvatski
Ovime Sony Corporation izjavljuje da je ova
oprema u skladu s osnovnim zahtjevima i ostalim
relevantnim odredbama direktive 1999/5/EZ.
Dodatne informacije potražite na sljedećoj
internet adresi:
http://www.compliance.sony.de/
Česky
Sony Corporation tímto prohlašuje, že toto vybavení
je ve shodě se základními požadavky a dalšími
příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.
Podrobnosti lze získat na následující URL:
http://www.compliance.sony.de/
Sony Corporation vakuuttaa täten että tämä laite on
direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä
koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.
Halutessasi lisätietoja, käy osoitteessa:
http://www.compliance.sony.de/
Français
Par la présente Sony Corporation déclare que cet
appareil est conforme aux exigences essentielles et
aux autres dispositions pertinentes de la directive
1999/5/CE. Pour toute information
complémentaire, veuillez consulter l’URL suivante :
http://www.compliance.sony.de/
Deutsch
Dansk
Undertegnede Sony Corporation erklærer herved,
at dette udstyr overholder de væsentlige krav
og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
For yderligere information gå ind på følgende
hjemmeside:
http://www.compliance.sony.de/
Hiermit erklärt Sony Corporation, dass sich dieses
Gerät in Übereinstimmung mit den grundlegenden
Anforderungen und den übrigen einschlägigen
Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.
Weitere Informationen erhältlich unter:
http://www.compliance.sony.de/
Ελληνικά
Nederlands
Hierbij verklaart Sony Corporation dat dit toestel
in overeenstemming is met de essentiële eisen
en de andere relevante bepalingen van richtlijn
1999/5/EG. Nadere informatie kunt u vinden op:
http://www.compliance.sony.de/
Με την παρούσα η Sony Corporation δηλώνει ότι
ο παρόν εξοπλισμός συμμορφώνεται προς της
ουσιώδεις απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές
διατάξεις της οδηγίας 1999/5/ΕΚ.
Για λεπτομέρειες παρακαλούμε όπως ελέγξετε
την ακόλουθη σελίδα του διαδικτύου:
http://www.compliance.sony.de/
English
Hereby, Sony Corporation, declares that this
equipment is in compliance with the essential
requirements and other relevant provisions of
Directive 1999/5/EC. For details, please access
the following URL:
http://www.compliance.sony.de/
Magyar
Alulírott, Sony Corporation nyilatkozom, hogy
ez a készülék megfelel a vonatkozó alapvető
követelményeknek és az 1999/5/EK irányelv
egyéb előírásainak. További információkat
a következő weboldalon találhat:
http://www.compliance.sony.de/
Italiano
Con la presente Sony Corporation dichiara che
questo apparecchio è conforme ai requisiti
essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti
stabilite dalla direttiva 1999/5/CE. Per ulteriori
dettagli, si prega di consultare il seguente URL:
http://www.compliance.sony.de/
Latviešu
Ar šo Sony Corporation deklarē, ka šis aprīkojums
atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām
un citiem ar to saistītajiem noteikumiem.
Plašāka informācija ir pieejama:
http://www.compliance.sony.de/
Română
Prin prezenta, Sony Corporation declară că acest tip
de echipament respectă cerinţele esenţiale şi este
în conformitate cu prevederile Directivei 1999/5/EC.
Pentru detalii, vă rugăm accesaţi următoarea
adresă:
http://www.compliance.sony.de/
Slovensky
Sony Corporation týmto vyhlasuje, že toto
zariadenie spĺňa základné požiadavky a všetky
príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES.
Podrobnosti získate na nasledovnej webovej
adrese:
http://www.compliance.sony.de/
Lietuvių kalba
Šiuo dokumentu Sony Corporation deklaruoja,
kad ši įranga atitinka esminius reikalavimus ir kitas
1999/5/EB Direktyvos nuostatas. Susipažinti su visu
atitikties deklaracijos turiniu Jūs galite interneto
tinklalapyje:
http://www.compliance.sony.de/
Norsk
Sony Corporation erklærer herved at dette utstyret
er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige
relevante krav i direktiv 1999/5/EF. For flere detaljer,
vennligst se:
http://www.compliance.sony.de/
Polski
Niniejszym Sony Corporation oświadcza,
że to urządzenie jest zgodne z zasadniczymi
wymaganiami oraz innymi stosownymi
postanowieniami Dyrektywy 1999/5/WE.
Szczegółowe informacje znaleźć można
pod następującym adresem URL:
http://www.compliance.sony.de/
Português
Sony Corporation declara que este equipamento
está conforme com os requisitos essenciais e outras
disposições da Directiva 1999/5/CE. Para mais
informações, por favor consulte o seguinte URL:
http://www.compliance.sony.de/
Slovenščina
Sony Corporation izjavlja, da je ta oprema v skladu
z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi
določili direktive 1999/5/ES. Za podrobnosti vas
naprošamo, če pogledate na URL:
http://www.compliance.sony.de/
Español
Por medio de la presente Sony Corporation
declara que este equipo cumple con los requisitos
esenciales y cualesquiera otras disposiciones
aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.
Para mayor información, por favor consulte el
siguiente URL:
http://www.compliance.sony.de/
Svenska
Härmed intygar Sony Corporation att denna
utrustning står I överensstämmelse med de
väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta
bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.
För ytterligare information gå in på följande
hemsida:
http://www.compliance.sony.de/
Webové stránky podpory
Máte-li jakékoli otázky nebo pokud máte zájem
o nejnovější informace o podpoře, navštivte
následující webové stránky:
http://support.sony-europe.com/
Zaregistrujte svůj produkt online na stránkách:
www.sony-europe.com/myproducts
http://www.sony.net/
©2015 Sony Corporation
Download PDF