Sony | MEX-N4000BT | Sony MEX-N4000BT Přijímač CD s technologií Bluetooth® Návod k obsluze

4-480-655-11(1)
IIW6
Bluetooth®
audio systém
Návod k obsluze
Postup pro zrušení DEMO režimu najdete na straně 16.
Bluetooth®
audio systém
Návod na použitie
Zrušenie predvádzacieho režimu (DEMO) pozri na str. 16.
MEX-N4000BT
4-480-655-11(1)
Bluetooth®
audio systém
Návod k obsluze
Postup pro zrušení DEMO režimu najdete na straně 16.
MEX-N4000BT
Z bezpečnostních důvodů nainstalujte tento přístroj
do palubní desky vozidla.
Popis instalace a zapojení naleznete v přiložené
příručce pro instalaci/zapojení.
Vyrobeno v Thajsku
Vlastnosti laserové diody
 Doba trvání emise: Nepřetržitá
 Výkon laseru: Méně než 53,3 μW
(Tento výkon je hodnota naměřená ve vzdálenosti
200 mm od povrchu čočky v optické snímací části s 7mm
otvorem.)
Výrobní štítek s údaji o provozním napětí apod. je
umístěn na spodní straně přístroje.
Společnost Sony Corp. tímto prohlašuje, že přístroj
MEX-N4000BT odpovídá základním požadavkům
a dalším příslušným ustanovením směrnice 1999/5/ES.
Podrobné informace najdete na následující webové
stránce:
http://www.compliance.sony.de/
Upozornění pro zákazníky: následující informace
platí pouze pro zařízení prodávaná v zemích
uplatňujících směrnice EU
Výrobce: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku
Tokyo, 108-0075 Japonsko
Společnost odpovědná za kompatibilitu produktu v EU:
Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327
Stuttgart, Německo
Varování v případě, že zapalování vašeho
vozidla nemá polohu ACC (elektrické
příslušenství)
Nezapomeňte nastavit funkci AUTO OFF (Automatické
vypnutí) (strana 16). Po vypnutí přístroje bude přístroj
po uplynutí nastavené doby automaticky zcela
odpojen od napájení, což zabraňuje vybití
akumulátoru. Pokud funkci AUTO OFF (Automatické
vypnutí) nenastavíte, tak při každém vypnutí
zapalování stiskněte tlačítko OFF (Vypnuto) a podržte
jej tak dlouho, dokud displej nezhasne.
2CZ
Poznámky k funkci BLUETOOTH
Upozornění
SPOLEČNOST SONY NENÍ V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ
ODPOVĚDNÁ ZA JAKÉKOLIV NÁHODNÉ, NEPŘÍMÉ NEBO
NÁSLEDNÉ ŠKODY NEBO JINÉ ŠKODY VČETNĚ, AVŠAK
NIKOLIV VÝHRADNĚ, ZTRÁTY ZISKU, ZTRÁTY PŘÍJMU,
ZTRÁTY DAT, NEMOŽNOSTI POUŽITÍ VÝROBKU NEBO
JAKÉHOKOLIV SOUVISEJÍCÍHO ZAŘÍZENÍ, PROSTOJŮ
A ZTRÁTY ČASU ZÁKAZNÍKA VZNIKLÉ V SOUVISLOSTI
S POUŽÍVÁNÍM TOHOTO VÝROBKU, JEHO HARDWARU
ANEBO SOFTWARU.
Pamatujte si, že pro odchozí nebo příchozí volání musí
být handsfree a elektronické zařízení připojené k tomuto
handsfree zapnuté a musíte se nacházet v oblasti
s dostatečně silným signálem mobilní sítě.
Tísňová volání nemusí být možné provádět ve všech
mobilních sítích nebo při používání určitých síťových
služeb nebo funkcí telefonu.
Podrobné informace získáte u místního poskytovatele
služeb.
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!
Bezpečné a efektivní používání
Jakékoli změny nebo úpravy tohoto přístroje, které
nejsou výslovně schváleny společností Sony, mohou vést
ke ztrátě práva uživatele používat tento přístroj.
Před použitím tohoto přístroje se prosím seznamte
s výjimkami ohledně používání BLUETOOTH zařízení
ve vaší zemi vyplývajícími z národních požadavků nebo
omezení.
Řízení
V oblastech, kde řídíte vozidlo, se seznamte s předpisy
o používání handsfree zařízení a mobilních telefonů.
Věnujte řízení vždy plnou pozornost. Vyžadují-li to
podmínky řízení, opusťte před telefonováním silnici
a zaparkujte.
Připojení k jiným zařízením
V případě připojování k jiným zařízením si přečtěte návod
k obsluze příslušného zařízení včetně bezpečnostních
pokynů.
Vystavení rádiovým vlnám
Rádiové signály mohou ovlivňovat nesprávně
instalované nebo nedostatečně stíněné elektronické
systémy ve vozidlech, jako například elektronické
systémy vstřikování paliva, elektronické protismykové
nebo protiblokovací brzdové systémy, elektronické
systémy řízení rychlosti nebo systémy airbagů. V případě
instalace nebo údržby tohoto zařízení se obraťte na
výrobce vašeho vozidla nebo autorizovaného zástupce.
Nesprávná instalace nebo údržba může být nebezpečná
a může vést ke ztrátě záruky na toto zařízení.
Dotazem na výrobce vašeho vozidla se ujistěte, že
používání mobilního telefonu ve vozidle neovlivňuje
elektronické systémy vozidla.
Pravidelně kontrolujte, zda všechna bezdrátová zařízení
ve vašem vozidle pracují a jsou namontována správně.
Tísňová volání
Toto BLUETOOTH handsfree zařízení ve vozidle a k němu
připojené elektronické zařízení pracuje pomocí rádiových
signálů, mobilní a pozemní sítě a také uživatelsky
naprogramovaných funkcí, které nezaručují připojení za
všech podmínek.
Z tohoto důvodu se v případě naléhavé komunikace
(například při ohrožení zdraví) nespoléhejte pouze na
jediné elektronické zařízení.
3CZ
Obsah
Přehled částí přístroje a ovládacích prvků . . . . . . . . . . . . . . 5
Začínáme
Odejmutí předního panelu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Nastavení hodin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Příprava BLUETOOTH zařízení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Připojení iPodu/USB zařízení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Připojení jiného přenosného audio zařízení . . . . . . . . . . . . 9
Poslech rádia
Poslech rádia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Používání systému RDS (Radio Data System). . . . . . . . . . 10
Přehrávání
Přehrávání disku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Přehrávání z iPodu/USB zařízení. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Přehrávání z BLUETOOTH zařízení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vyhledávání a přehrávání skladeb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11
11
11
12
Handsfree volání
Příjem hovoru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Uskutečnění hovoru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Operace dostupné během volání . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Užitečné funkce
Aplikace App Remote v iPhonu/Android telefonu . . . . 14
Nastavení
Zrušení DEMO režimu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Základní postup při nastavování . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nastavení GENERAL (Obecné). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nastavení SOUND (Zvuk) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
EQ10 PRESET (Předvolby EQ10) . . . . . . . . . . . . . . . . . .
EQ10 SETTING (Nastavení EQ10) . . . . . . . . . . . . . . . . .
POSITION (Poslechová pozice) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RB ENH (Zdůraznění zadních basů) . . . . . . . . . . . . . . .
SW DIREC (Přímé připojení subwooferu). . . . . . . . . .
Nastavení DISPLAY (Zobrazení) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nastavení BT (BLUETOOTH) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BT INIT (Inicializace BLUETOOTH) . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nastavení APP REM (Aplikace App Remote) . . . . . . . . . .
16
16
16
16
16
16
17
17
17
18
18
18
18
Doplňující informace
Bezpečnostní opatření . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Údržba. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Technické údaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Řešení problémů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4CZ
19
21
21
22
Přehled částí přístroje a ovládacích prvků
Přístroj
Tlačítko 3/

(opakování) je opatřeno hmatovým bodem.
-OFF (Vypnuto)
Stiskněte a podržte 1 sekundu pro vypnutí napájení.
Stiskněte a podržte déle než 2 sekundy pro vypnutí
napájení i displeje.
(prohlížení) (strana 12)
Otevření režimu prohlížení během přehrávání.
 Tlačítko pro uvolnění předního panelu
 SEEK +/– (Vyhledávání dopředu/dozadu))
Automatické ladění stanic rádia. Pro ruční ladění
stiskněte a podržte.
/ (předchozí/další)
/ (rychlé přehrávání dozadu/dopředu)
 Otočný ovladač
Otočením nastavte hlasitost.
ENTER (Potvrzení)
Potvrzení vybrané položky.
Pro změnu zdroje stiskněte tlačítko SRC (zdroj),
otočte ovladač a pak jej stiskněte.
VOICE (Hlas) (strana 14)
Aktivace hlasového vytáčení.
Když je funkce App Remote zapnutá, je aktivováno
rozpoznávání hlasu (pouze Android™ telefon).

(zpět)
Návrat na předchozí zobrazení.
MODE (Režim) (strana 9, 11, 14)
 CALL (Hovor)
Otevření nabídky hovoru. Příjem/ukončení hovoru.
Stiskněte a podržte déle než 2 sekundy pro přepnutí
BLUETOOTH signálu.
 MENU (Nabídka)
Otevření nabídky nastavení.
-DSPL (Zobrazení)
Stiskněte a podržte a pak stiskněte tlačítko pro
změnu zobrazovaných položek.
-APP
Stiskněte a podržte déle než 2 sekundy pro aktivaci
funkce App Remote (připojení).
 Numerická tlačítka (1 až 6)
Příjem uložených stanic rádia. Stiskněte a podržte pro
uložení stanic.
Volání uloženého telefonního čísla. Stiskněte
a podržte pro uložení telefonního čísla.
Značka N
Dotkněte se otočného ovladače Android telefonem
pro vytvoření BLUETOOTH připojení.
ALBUM (Album) /
Přeskakování alb u audio zařízení. Pro nepřetržité
přeskakování alb stiskněte a podržte.
 Přijímač signálu dálkového ovladače
 Otvor pro disk
 Okno displeje
  (vysunutí disku)
(opakování)
(náhodné přehrávání)
MIC (Mikrofon) (strana 14)
PAUSE (Pauza)
 SRC (zdroj)
Zapnutí napájení.
Změna zdroje.
5CZ
 AF (Alternativní frekvence)/TA (Dopravní hlášení)
Nastavení funkcí AF (Alternativní frekvence) a TA
(Dopravní hlášení).
-PTY (Typ programu)
Stiskněte a podržte pro výběr typu programu (PTY)
v systému RDS.
 Konektor vstupu AUX (Externí zařízení)
 Port USB
 Mikrofon (na vnitřním panelu)
Aby funkce handsfree pracovala správně,
nezakrývejte mikrofon páskou apod.
Začínáme
Odejmutí předního panelu
Přední panel přístroje můžete odejmout a předejít tak
krádeži přístroje.
1
Stiskněte a podržte tlačítko OFF (Vypnuto) .
Přístroj se vypne.
2
Stiskněte tlačítko pro uvolnění předního
panelu  a pak panel vytáhněte směrem
k sobě.
Výstražný alarm
Pokud vypnete zapalování, aniž byste odebrali přední
panel přístroje, ozve se na několik sekund výstražný
alarm. Výstražný alarm uslyšíte pouze v případě, že
používáte vestavěný zesilovač.
Výrobní čísla
Ujistěte se, že si výrobní čísla v dolní části přístroje
a v zadní části předního panelu odpovídají. Jinak nelze
provádět BLUETOOTH párování a připojení nebo
odpojení prostřednictvím NFC.
Připevnění předního panelu
Nastavení hodin
1
Stiskněte tlačítko MENU (Nabídka), otočením
otočného ovladače vyberte [GENERAL]
(Obecné) a pak tento ovladač stiskněte.
2
Otočením otočného ovladače vyberte [CLOCKADJ] (Nastavení hodin) a pak ovladač
stiskněte.
Začne blikat indikace hodin.
6CZ
3
Otočením otočného ovladače nastavte hodiny
a minuty.
5
Pro přepínání mezi číslicemi stiskněte tlačítko SEEK +/–
(Vyhledávání dopředu/dozadu).
4
Pokud BLUETOOTH zařízení vyžaduje zadání
přístupového klíče*, zadejte [0000].
* V závislosti na zařízení se může přístupový klíč nazývat
„Passcode“ (Přístupový kód), „PIN code“ (PIN kód), „PIN
number“ (Číslo PIN), „Password“ (Heslo) apod.
Po nastavení minut stiskněte tlačítko MENU
(Nabídka).
Nastavení je dokončeno a hodiny se spustí.
Zadejte přístupový klíč
Pro zobrazení hodin stiskněte tlačítko DSPL (Zobrazení).
[0000]
Příprava BLUETOOTH zařízení
Po připojení vhodného BLUETOOTH zařízení si můžete
vychutnávat hudbu nebo uskutečnit handsfree volání.
Podrobné informace o připojování najdete v návodu
k obsluze dodávanému k zařízení.
Před připojením zařízení snižte hlasitost tohoto přístroje,
jinak může být vygenerován hlasitý zvuk.
Párování a připojení k BLUETOOTH zařízení
Při prvním připojování BLUETOOTH zařízení (mobilní
telefon, audio zařízení apod.) je vyžadována vzájemná
registrace (nazývaná „párování“). Párování umožňuje
vzájemnou detekci tohoto přístroje a dalších zařízení.
Po spárování bude svítit
6
.
Vyberte na BLUETOOTH zařízení tento přístroj
pro vytvoření BLUETOOTH připojení.
Po vytvoření připojení se rozsvítí indikátor
.
nebo
Poznámka
Během připojování k BLUETOOTH zařízení není možné tento
přístroj detekovat z jiného zařízení. Pro umožnění detekce
aktivujte režim párování a vyhledejte tento přístroj z jiného
zařízení.
Zrušení párování
Po spárování tohoto přístroje s BLUETOOTH zařízením
proveďte krok 2 pro zrušení režimu párování.
Připojení ke spárovanému BLUETOOTH
zařízení
1
Umístěte BLUETOOTH zařízení do vzdálenosti
max. 1 m od přístroje.
2
Stiskněte tlačítko CALL (Hovor), otočením
otočného ovladače vyberte [PAIRING]
(Párování) a pak ovladač stiskněte.
bliká.
Přístroj se přepne do pohotovostního režimu pro
párování.
3
4
Chcete-li používat spárované zařízení, je vyžadováno
připojení k tomuto přístroji. Některá spárovaná zařízení
se připojí automaticky.
1
Stiskněte tlačítko CALL (Hovor), otočením
otočného ovladače vyberte [BT SIGNL]
(Bluetooth signál) a pak ovladač stiskněte.
Proveďte párování na BLUETOOTH zařízení,
aby byl tento přístroj připojovaným zařízením
detekován.
2
Vyberte na displeji BLUETOOTH zařízení název
[Sony Car Audio].
Aktivujte funkci BLUETOOTH na BLUETOOTH
zařízení.
3
Ovládáním BLUETOOTH zařízení jej připojte
k tomuto přístroji.
Pokud se název [Sony Car Audio] nezobrazí,
zopakujte tento postup od kroku 2.
Ujistěte se, že se rozsvítí
Rozsvítí se
nebo
.
.
Ikony na displeji:
Rozsvítí se, když je k přístroji připojen mobilní
telefon.
Rozsvítí se, když je k přístroji připojeno audio
zařízení.
Indikuje sílu signálu u připojeného mobilního
telefonu.
7CZ
Připojení naposledy připojeného zařízení
z tohoto přístroje
Odpojení jedním dotykem
Aktivujte funkci BLUETOOTH na BLUETOOTH zařízení.
Stiskněte tlačítko SRC (zdroj).
Vyberte [BT PHONE] (Bluetooth telefon) nebo [BT AUDIO]
(Bluetooth audio zařízení).
Stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení) pro spojení
s mobilním telefonem nebo tlačítko PAUSE (Pauza) pro
spojení s audio zařízením.
Poznámka
Během streamování BLUETOOTH hudby nelze provést
připojení z tohoto přístroje k mobilnímu telefonu. Namísto
toho se k tomuto přístroji připojte z mobilního telefonu.
Tip
Při zapnutém BLUETOOTH signálu: po zapnutí zapalování se
tento přístroj znovu automaticky připojí k naposledy
připojenému mobilnímu telefonu.
Instalace mikrofonu
Instalace mikrofonu (není součástí příslušenství) zlepší
kvalitu zvuku při mluvení prostřednictvím tohoto
přístroje. Podrobné informace o způsobu připojení
mikrofonu najdete v návodu k obsluze mikrofonu.
Připojení smartphonu jedním dotykem (NFC)
Dotkněte se znovu značky N na přístroji částí se značkou
N na smartphonu.
Poznámky
 Při připojování manipulujte se smartphonem opatrně, aby
nedošlo k poškrábání.
 Připojení jedním dotykem není možné, jestliže je přístroj již
připojen k jinému zařízení kompatibilnímu s NFC.
V takovém případě odpojte druhé zařízení a vytvořte znovu
připojení ke smartphonu.
Připojení k iPhonu/iPodu (automatické
BLUETOOTH párování)
Když je k portu USB připojen iPhone/iPod se systémem
iOS5 nebo novějším, je přístroj spárován a připojen
k iPhonu/iPodu automaticky.
Pro aktivaci automatického BLUETOOTH párování
zajistěte, aby byla položka [AUTO PAIRING] (Automatické
párování) v nastavení BT nastavena na [ON] (Zapnuto)
(strana 18).
1
2
Aktivujte funkci BLUETOOTH v iPhonu/iPodu.
Připojte iPhone/iPod k portu USB.
Po dotyku otočného ovladače na přístroji NFC*
kompatibilním smartphonem se přístroj spáruje
a automaticky připojí ke smartphonu.
* NFC (Near Field Communication - Komunikace na krátkou
vzdálenost) je technologie umožňující bezdrátovou
komunikaci krátkého dosahu mezi různými zařízeními, jako
například mobilními telefony a IC štítky (IC tags). Díky funkci
NFC může být datová komunikace prováděna snadno
pouhým dotykem příslušného symbolu nebo určeného
místa na zařízeních kompatibilních s funkcí NFC.
U smartphonu s OS Android verze 4.0 nebo starší
doporučujeme, abyste si stáhli aplikaci „NFC Easy
Connect“, která je dostupná na Google Play™. Tato
aplikace nemusí být v některých zemích/regionech
k dispozici ke stažení.
1
Aktivujte ve smartphonu funkci NFC.
Podrobné informace najdete v návodu k obsluze
smartphonu.
2
Ujistěte se, že se na displeji přístroje rozsvítí
.
Poznámka
Automatické BLUETOOTH párování není možné, jestliže je
přístroj již připojen k jinému BLUETOOTH zařízení. V takovém
případě odpojte druhé zařízení a pak znovu připojte iPhone/
iPod.
Dotkněte se značky N na přístroji částí se
značkou N na smartphonu.
Připojení iPodu/USB zařízení
1
2
Snižte hlasitost přístroje.
Připojte k přístroji iPod/USB zařízení.
Pro připojení iPodu/iPhonu použijte USB připojovací
kabel pro iPod (není součástí příslušenství).
Při připojování iPhonu 5
Ujistěte se, že se na displeji přístroje rozsvítí
8CZ
.
Připojení jiného přenosného audio
zařízení
1
2
3
Vypněte přenosné audio zařízení.
Poslech rádia
Snižte hlasitost přístroje.
Chcete-li poslouchat rádio, vyberte stisknutím tlačítka
SRC (zdroj) položku [TUNER] (Rádio).
Připojte přenosné audio zařízení ke konektoru
vstupu AUX (konektor stereo mini) na tomto
přístroji pomocí připojovacího kabelu (není
součástí příslušenství)*.
* Zajistěte, aby byla použita zástrčka rovného typu.
4
Poslech rádia
Automatické ukládání (BTM - Naladění
nejsilnějších stanic)
1
Stiskněte tlačítko MODE (Režim) pro změnu
pásma (FM1, FM2, FM3, MW nebo LW).
2
Stiskněte tlačítko MENU (Nabídka), otočením
otočného ovladače vyberte [GENERAL]
(Obecné) a pak tento ovladač stiskněte.
3
Otočením otočného ovladače vyberte [BTM]
(Naladění nejsilnějších stanic) a pak tento
ovladač stiskněte.
Stisknutím tlačítka SRC (zdroj) vyberte [AUX]
(Externí vstup).
Přizpůsobení úrovně hlasitosti připojeného
zařízení jiným zdrojům
Spusťte přehrávání na přenosném audio zařízení
s mírnou hlasitostí a nastavte na přístroji obvyklou
hlasitost poslechu.
Stiskněte tlačítko MENU (Nabídka) a otočte otočný
ovladač.
Vyberte [SOUND] (Zvuk)  [AUX VOL] (Úroveň hlasitosti
externího zařízení) (strana 18).
Přístroj uloží stanice pod numerická tlačítka v pořadí
podle frekvencí.
Ladění
1
Stiskněte tlačítko MODE (Režim) pro změnu
pásma (FM1, FM2, FM3, MW nebo LW).
2
Proveďte ladění.
Ruční ladění
Stiskněte a podržte tlačítko SEEK +/– (Vyhledávání
dopředu/dozadu) pro vyhledání přibližné frekvence
a pak opakovaně stiskněte tlačítko SEEK +/–
(Vyhledávání dopředu/dozadu) pro jemné naladění
na požadovanou frekvenci.
Automatické ladění
Stiskněte tlačítko SEEK +/– (Vyhledávání dopředu/
dozadu).
Po naladění stanice se vyhledávání zastaví. Opakujte
tento postup, dokud nenaladíte požadovanou
stanici.
Ruční ukládání
1
Během příjmu stanice, kterou chcete uložit,
stiskněte numerické tlačítko (1 až 6) a podržte
jej, dokud se nezobrazí indikace [MEM]
(Paměť).
Příjem uložených stanic
1
Vyberte pásmo a pak stiskněte numerické
tlačítko (1 až 6).
9CZ
Používání systému RDS (Radio Data
System)
Do 5 sekund znovu stiskněte numerické tlačítko lokální
stanice. Opakujte tento postup tak dlouho, dokud
nenaladíte lokální stanici.
Výběr typů programů (PTY)
Nastavení alternativních frekvencí (AF)
a dopravních hlášení (TA)
Funkce AF (Alternativní frekvence) neustále vyhledává
nejsilnější signál stanice v síti a funkce TA (Dopravní
hlášení) přeladí na stanici vysílající dopravní informace
nebo dopravní programy (TP), pokud jsou přijaty.
1
Stisknutím tlačítka AF/TA vyberte [AF-ON]
(Alternativní frekvence - zap.), [TA-ON]
(Dopravní hlášení - zap.), [AF/TA-ON]
(Alternativní frekvence/Dopravní hlášení zap.) nebo [AF/TA-OFF] (Alternativní
frekvence/Dopravní hlášení - vyp.).
Ukládání stanic RDS s nastavením AF (Alternativní
frekvence) a TA (Dopravní hlášení)
Stanice RDS můžete ukládat na předvolby společně
s nastavením AF (Alternativní frekvence)/TA (Dopravní
hlášení). Nastavte funkci AF (Alternativní frekvence)/TA
(Dopravní hlášení) a pak uložte stanici pomocí funkce
BTM (Naladění nejsilnějších stanic) nebo ručně. Pokud
ukládáte na předvolbu ručně, můžete uložit rovněž
stanice nepodporující systém RDS.
Příjem nouzových hlášení
Při zapnuté funkci AF (Alternativní frekvence) nebo TA
(Dopravní hlášení) přeruší mimořádné tísňové hlášení
automaticky právě vybraný zdroj zvuku.
Nastavení úrovně hlasitosti během dopravního
hlášení
Úroveň bude uložena do paměti pro následná dopravní
hlášení, nezávisle na normální úrovni hlasitosti.
Zachování příjmu jednoho regionálního
programu (REGIONAL)
Když jsou zapnuté funkce AF (Alternativní frekvence)
a REGIONAL (Regionální příjem), neprovede se přepnutí
na jinou regionální stanici se silnější frekvencí. Pokud
opustíte oblast příjmu tohoto regionálního programu,
nastavte během příjmu FM stanice položku [REG-OFF]
(Regionální příjem vyp.) v nastavení GENERAL (Obecné)
(strana 16).
Tato funkce nefunguje na území Velké Británie
a v některých dalších oblastech.
Funkce Local Link (Lokální připojení) (pouze Velká
Británie)
Tato funkce umožňuje vybrat jiné lokální stanice v oblasti,
přestože nejsou uloženy v paměti přístroje (pod
numerickými tlačítky).
Během příjmu v pásmu FM stiskněte numerické tlačítko
předvolby (1 až 6), pod kterou je uložena lokální stanice.
10CZ
Funkci PTY použijte pro zobrazení nebo vyhledání
požadovaného typu programu.
1
Během příjmu stanice v pásmu FM podržte
stisknuté tlačítko PTY.
2
Otočením otočného ovladače zobrazte
požadovaný typ programu a pak ovladač
stiskněte.
Přístroj začne vyhledávat stanici, která vysílá vybraný
typ programu.
Typy programů
NEWS (Zprávy), AFFAIRS (Nejnovější události), INFO
(Informace), SPORT (Sport), EDUCATE (Vzdělávání),
DRAMA (Dramatická tvorba), CULTURE (Kultura),
SCIENCE (Věda), VARIED (Různé), POP M (Populární
hudba), ROCK M (Rocková hudba), EASY M (Pohodová
hudba), LIGHT M (Nenáročná klasická hudba), CLASSICS
(Klasická hudba), OTHER M (Ostatní hudba), WEATHER
(Počasí), FINANCE (Finance), CHILDREN (Dětské
programy), SOCIAL A (Společenské události), RELIGION
(Náboženství), PHONE IN (Telefonické vstupy), TRAVEL
(Cestování), LEISURE (Volný čas), JAZZ (Jazzová hudba),
COUNTRY (Country hudba), NATION M (Národní hudba),
OLDIES (Starší hudba), FOLK M (Folk), DOCUMENT
(Dokumentární programy)
Nastavení časového signálu (CT)
Časový signál CT vysílaný RDS stanicí nastavuje hodiny.
1
Nastavte [CT-ON] (Časový signál zap.)
v nastavení GENERAL (Obecné) (strana 16).
Zastavení přehrávání
Přehrávání
Přehrávání disku
1
Vložte disk (potištěnou stranou směrem
nahoru).
Podržte stisknuté tlačítko OFF (Vypnuto) po dobu
1 sekundy.
Odebrání zařízení
Zastavte přehrávání a pak odeberte zařízení.
Upozornění pro iPhone
Při připojení iPhonu prostřednictvím USB bude hlasitost
telefonních hovorů řízena iPhonem, nikoli přístrojem.
Nezvyšujte během hovoru hlasitost na přístroji, protože
po ukončení hovoru by se mohl náhle vygenerovat
hlasitý zvuk.
Přímé ovládání iPodem (Passenger Control Ovládání cestujícím)
Přehrávání se spustí automaticky.
Přehrávání z iPodu/USB zařízení
V tomto návodu k obsluze se označení „iPod“ používá
jako všeobecný termín pro funkce iPodu na iPodu
a iPhonu, pokud není v textu nebo na obrázcích uvedeno
jinak.
Podrobné informace o kompatibilitě vašeho iPodu
najdete v části „Informace o iPodu“ (strana 19) nebo
navštivte webové stránky zákaznické podpory uvedené
na zadní straně.
Jsou podporována USB zařízení typu MSC (Mass Storage
Class - velkokapacitní zařízení) kompatibilní s normou
USB (například zařízení USB flash, digitální přehrávač
médií, Android telefon).
V závislosti na digitálním přehrávači médií nebo Android
telefonu je vyžadováno nastavení režimu USB připojení
na MSC.
Poznámky
 Pro podrobné informace o kompatibilitě vašeho USB
zařízení navštivte webové stránky zákaznické podpory
uvedené na zadní straně.
 Přehrávání následujících souborů MP3/WMA/WAV není
podporováno:
 soubory s bezeztrátovou kompresí,
 soubory chráněné autorskými právy,
 soubory s technologií DRM (Digital Rights Management
- Správa digitálních práv),
 vícekanálovými audio soubory.
1
Připojte iPod/USB zařízení k portu USB
(strana 8).
Spustí se přehrávání.
Pokud je již připojeno nějaké zařízení, vyberte pro
spuštění přehrávání stisknutím tlačítka SRC (zdroj)
položku [USB] (po detekci iPodu se na displeji zobrazí
[IPD]).
2
Během přehrávání stiskněte tlačítko MODE (Režim)
a podržte jej, dokud se nezobrazí [MODE IPOD] (Režim
IPOD), aby bylo umožněno přímé ovládání iPodem.
Uvědomte si prosím, že hlasitost lze nastavovat pouze na
přístroji.
Ukončení režimu Passenger Control (Ovládání
cestujícím)
Stiskněte tlačítko MODE (Režim) a podržte jej, dokud se
nezobrazí indikace [MODE AUDIO] (Režim zvuku).
Přehrávání z BLUETOOTH zařízení
Je podporováno přehrávání obsahu na připojeném
zařízení, které podporuje profil BLUETOOTH A2DP
(Pokročilý profil pro distribuci zvuku).
1
Vytvořte BLUETOOTH připojení s audio
zařízením (strana 7).
2
Stisknutím tlačítka SRC (zdroj) vyberte
[BT AUDIO] (Bluetooth audio zařízení).
3
4
Spusťte přehrávání na audio zařízení.
Nastavte hlasitost na tomto přístroji.
Poznámky
 V závislosti na audio zařízení se nemusí na tomto přístroji
zobrazit informace, jako například název, číslo/čas skladby,
stav přehrávání apod.
 I v případě, že na tomto přístroji změníte zdroj signálu,
přehrávání v audio zařízení se nezastaví.
 Když je spuštěna aplikace „App Remote“ prostřednictvím
funkce BLUETOOTH, zpráva [BT AUDIO] (Bluetooth audio
zařízení) se na displeji nezobrazí.
Nastavte hlasitost na tomto přístroji.
11CZ
Přizpůsobení úrovně hlasitosti BLUETOOTH
zařízení jiným zdrojům
Spusťte na BLUETOOTH audio zařízení přehrávání
s mírnou hlasitostí a nastavte obvyklou hlasitost
poslechu na přístroji.
Stiskněte tlačítko MENU (Nabídka) a otočte otočný
ovladač.
Vyberte [SOUND] (Zvuk)  [BTA VOL] (Úroveň hlasitosti
BLUETOOTH audio zařízení) (strana 18).
Vyhledávání přeskakováním položek
(Režim Jump)
1
2
Stiskněte tlačítko
3
Otočením otočného ovladače vyberte
položku.
4
Opakované přehrávání a náhodné přehrávání
Během přehrávání stiskněte tlačítko
(opakování) pro opakované přehrávání nebo
tlačítko
(náhodně) pro náhodné
přehrávání.
2
Stiskněte opakovaně tlačítko (opakování)
nebo
(náhodně) pro výběr požadovaného
režimu přehrávání.
Spuštění přehrávání ve vybraném režimu může chvíli
trvat.
Dostupné režimy přehrávání závisí na vybraném zdroji
zvuku.
Vyhledávání skladby podle názvu (QuickBrowZer™)
1
Během přehrávání z disku CD, USB nebo BT
audio zařízení*1 stiskněte tlačítko
(prohlížení)*2 pro zobrazení seznamu kategorií
vyhledávání.
Jakmile se zobrazí seznam skladeb, vyberte
opakovaným stisknutím tlačítka
(zpět)
požadovanou kategorii vyhledávání.
*1 Dostupné pouze pro audio zařízení podporující profil
AVRCP (Profil dálkového ovládaní pro audio a video)
1.4 nebo vyšší.
*2 Během přehrávání z USB se můžete stisknutím tlačítka
(prohlížení) na déle než 2 sekundy přímo vrátit na
začátek seznamu kategorií.
2
Otočením otočného ovladače vyberte
požadovanou kategorii vyhledávání
a potvrďte ji stisknutím tohoto ovladače.
3
Pro vyhledání požadované skladby zopakujte
krok 2.
Spustí se přehrávání.
Ukončení režimu Quick-BrowZer
Stiskněte tlačítko
12CZ
(prohlížení).
Stiskněte tlačítko SEEK + (Vyhledávání
dopředu).
Položky seznamu jsou přeskakovány v krocích 10 %
z celkového počtu položek.
Vyhledávání a přehrávání skladeb
1
(prohlížení).
Stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení) pro návrat
do režimu Quick-BrowZer.
Zobrazí se vybraná položka.
5
Otočením otočného ovladače vyberte
požadovanou položku a pak tento ovladač
stiskněte.
Spustí se přehrávání.
Volání pomocí historie hovorů
Handsfree volání
Pokud chcete používat mobilní telefon, spojte jej s tímto
přístrojem. Podrobné informace najdete v části „Příprava
BLUETOOTH zařízení“ (strana 7).
1
Stiskněte tlačítko CALL (Hovor), otočením
otočného ovladače vyberte [RECENT CALL]
(Poslední hovory) a pak ovladač stiskněte.
Zobrazí se seznam s historií hovorů.
2
Otočením otočného ovladače vyberte
v historii hovorů jméno nebo telefonní číslo
a pak tento ovladač stiskněte.
Zahájí se telefonní hovor.
Volání zadáním telefonního čísla
Příjem hovoru
1
V okamžiku, kdy vyzváněcí tón oznamuje
příchozí hovor, stiskněte tlačítko CALL (Hovor).
Zahájí se telefonní hovor.
1
Stiskněte tlačítko CALL (Hovor), otočením
otočného ovladače vyberte [DIAL NUMBER]
(Vytočení čísla) a pak tento ovladač stiskněte.
2
Otočením otočného ovladače zadejte
telefonní číslo a nakonec vyberte [ ] (mezera)
a pak stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení)*.
Poznámka
Vyzváněcí tón a hlas volajícího jsou reprodukovány pouze
z předních reproduktorů.
Zahájí se telefonní hovor.
Odmítnutí hovoru
Podržte stisknuté tlačítko OFF (Vypnuto) po dobu
1 sekundy.
Ukončení hovoru
Stiskněte znovu tlačítko CALL (Hovor).
Uskutečnění hovoru
* Pro přepínání mezi číslicemi stiskněte tlačítko SEEK +/–
(Vyhledávání dopředu/dozadu).
Poznámka
Na displeji se místo symbolu [#] zobrazí [_].
Volání opakováním volby
1
Když připojíte mobilní telefon podporující profil PBAP
(Profil přístupu k telefonnímu seznamu), můžete
uskutečnit hovor pomocí telefonního seznamu nebo
historie hovorů.
Stiskněte tlačítko CALL (Hovor), otočením
otočného ovladače vyberte [REDIAL]
(Opakování volby) a pak tento ovladač
stiskněte.
Zahájí se telefonní hovor.
Uložení telefonních čísel na předvolby
Volání pomocí telefonního seznamu
Na předvolby můžete uložit až 6 kontaktů.
1
Stiskněte tlačítko CALL (Hovor), otočením
otočného ovladače vyberte [PHONEBOOK]
(Telefonní seznam) a pak tento ovladač
stiskněte.
1
2
Otočením otočného ovladače vyberte
v seznamu počátečních písmen počáteční
písmeno a pak tento ovladač stiskněte.
2
3
Otočením otočného ovladače vyberte
v seznamu jmen jméno a pak tento ovladač
stiskněte.
4
Otočením otočného ovladače vyberte
v seznamu telefonních čísel telefonní číslo
a pak tento ovladač stiskněte.
V telefonním seznamu, historii hovorů nebo
přímým zadáním telefonního čísla vyberte
telefonní číslo, které chcete uložit na předvolbu.
Telefonní číslo se zobrazí na displeji tohoto přístroje.
Stiskněte numerické tlačítko (1 až 6) a podržte
jej, dokud se nezobrazí indikace [MEM]
(Paměť).
Kontakt bude uložen na vybrané číslo předvolby.
Volání pomocí telefonního čísla na předvolbě
1
Stiskněte tlačítko SRC (zdroj), otočením
otočného ovladače vyberte [BT PHONE]
(Bluetooth telefon) a pak tento ovladač
stiskněte.
2
Stisknutím numerického tlačítka (1 až 6)
vyberte kontakt, který chcete volat.
Zahájí se telefonní hovor.
13CZ
3
Stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení).
Zahájí se telefonní hovor.
Užitečné funkce
Volání pomocí hlasových informací
Volání můžete uskutečnit vyslovením hlasové informace
uložené v připojeném mobilním telefonu vybaveném
funkcí hlasového vytáčení.
1
Stiskněte tlačítko CALL (Hovor), otočením
otočného ovladače vyberte [VOICE DIAL]
(Hlasové vytáčení) a pak tento ovladač
stiskněte.
Nebo stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení) během
doby, kdy je vypnutá funkce App Remote.
2
Vyslovte hlasovou informaci uloženou
v mobilním telefonu.
Váš hlas se rozpozná a uskuteční se hovor.
Zrušení hlasového vytáčení
Stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení).
Operace dostupné během volání
Přednastavení hlasitosti vyzváněcího tónu a hlasu
volajícího
Hlasitost vyzváněcího tónu a hlasu volajícího můžete
přednastavit na požadovanou úroveň.
Nastavení hlasitosti vyzváněcího tónu:
Během vyzvánění otáčejte otočným ovladačem.
Nastavení hlasitosti volajícího:
Během hovoru otáčejte otočným ovladačem.
Nastavení hlasitosti pro druhou stranu (nastavení
zesílení mikrofonu)
Stiskněte tlačítko MIC (Mikrofon).
Nastavitelné úrovně hlasitosti: [MIC-LOW] (Mikrofon nízká), [MIC-MID] (Mikrofon - střední), [MIC-HI] (Mikrofon
- vysoká).
Redukce ozvěny a šumu (režim Echo Canceler/
Noise Canceler)
Stiskněte a podržte tlačítko MIC (Mikrofon).
Nastavitelný režim: [EC/NC-1], [EC/NC-2].
Předání hovoru
Pro aktivaci/deaktivaci příslušného zařízení (tento
přístroj/mobilní telefon) stiskněte tlačítko MODE (Režim)
nebo použijte váš mobilní telefon.
Poznámka
V závislosti na mobilním telefonu může při pokusu o předání
hovoru dojít k přerušení handsfree připojení.
Kontrola stavu SMS/e-mailu*
bliká, jestliže je přijata nová SMS/e-mail a svítí, když
existují nepřečtené zprávy.
* K dispozici pouze pro mobilní telefon podporující MAP
(Profil pro přístup ke zprávám).
14CZ
Aplikace App Remote v iPhonu/
Android telefonu
Je vyžadováno stažení aplikace „App
Remote“ z App Store pro iPhone
nebo z Google Play pro Android
telefon.
Prostřednictvím aplikace „App
Remote“ jsou k dispozici následující
funkce:
 Spuštění a ovládání kompatibilních aplikací v iPhonu/
Android telefonu ovládáním tohoto přístroje.
 Ovládání zdroje tohoto přístroje ovládáním iPhonu/
Android telefonu jednoduchými gesty prstů.
 Spuštění aplikace/zdroje zvuku nebo vyhledání
klíčového slova v této aplikaci vyslovením slova nebo
fráze do mikrofonu (pouze Android telefon).
 Automatické hlasité čtení příchozích textových zpráv,
SMS, e-mailů, Twitteru, Facebooku, Kalendáře apod.
a možnost odpovědí na textové zprávy, SMS a e-maily
(pouze Android telefon).
 Úprava nastavení zvuku (EQ10, vyvážení levého/
pravého kanálu, vyvážení předního/zadního kanálu,
poslechová pozice) v přístroji prostřednictvím iPhonu/
Android telefonu.
Poznámky
 Aby byla zajištěna bezpečnost, dodržujte místní dopravní
zákony a předpisy, a neovládejte aplikaci během řízení.
 Dostupné operace se liší v závislosti na aplikacích. Pro
podrobné informace o dostupných aplikacích navštivte
webové stránky zákaznické podpory uvedené na zadní
straně.
 Aplikace App Remote ver. 2.0 prostřednictvím USB je
kompatibilní s iPhony se systémem iOS 5/iOS 6.
 Aplikace App Remote ver. 2.0 prostřednictvím BLUETOOTH
je kompatibilní s Android zařízeními se systémem Android
2.2, 2.3, 3.*, 4.0, 4.1 nebo 4.2.
 Funkce rozpoznávání hlasu nemusí v závislosti na
smartphonu fungovat. V takovém případě otevřete
[Settings] (Nastavení) – a vyberte [Voice Recognition]
(Rozpoznávání hlasu).
 Čtení SMS/E-mailů/Oznámení je k dispozici pro Android
zařízení s nainstalovaným procesorem TTS.
 Pro hlasité čtení oznámení z Twitteru/Facebooku/Kalendáře
je vyžadována aplikace „Smart Connect“ dodávaná
společností Sony Mobile Communications.
Vytvoření připojení k aplikaci App Remote
1
Připojte iPhone k portu USB nebo připojte
Android telefon s funkcí BLUETOOTH.
2
Spusťte aplikaci „App Remote“.
3
Stiskněte tlačítko APP na přístroji a podržte jej
déle než 2 sekundy.
Spustí se připojení k iPhonu/Android telefonu.
Podrobné informace o ovládání iPhonu/Android
telefonu najdete v nápovědě této aplikace.
2
Jakmile se v Android telefonu zobrazí indikace [Say Source
or App] (Vyslovte zdroj nebo aplikaci), vyslovte do
mikrofonu požadovaný hlasový příkaz.
Pokud se zobrazí číslo zařízení
Ujistěte se, že se zobrazují stejná čísla (například 123456)
v přístroji i v mobilním zařízení a pak stiskněte tlačítko
ENTER (Potvrzení) na přístroji a vyberte [Yes] (Ano)
v mobilním zařízení.
Ukončení připojení
Stiskněte a podržte tlačítko APP.
Výběr zdroje nebo aplikace
Ovládáním přístroje můžete vybrat požadovaný zdroj
nebo aplikaci ve vašem smartphonu.
1
Otočením otočného ovladače vyberte požadovaný zdroj
nebo aplikaci a pak tento ovladač stiskněte.
Poznámky
 Hlasové rozpoznávání nemusí být v některých případech
k dispozici.
 Hlasové rozpoznávání nemusí v závislosti na výkonu
připojeného Android telefonu fungovat správně.
 Používejte tuto funkci za podmínek, kdy je hluk (například
z motoru) během rozpoznávání hlasu minimální.
 Použití externího mikrofonu (není součástí příslušenství)
zvýší kvalitu rozpoznávání hlasu.
Když je vybrána hudební aplikace nebo video
aplikace*
Stiskněte tlačítko 1 nebo 2 pro přepnutí do režimu HID
a pak stiskněte tlačítko SEEK +/– (Vyhledávání dopředu/
dozadu) pro výběr položky pro přehrávání a pak stiskněte
tlačítko ENTER (Potvrzení) pro spuštění přehrávání.
* Dostupné pouze u Android telefonu podporujícího profil
HID (Profil pro zařízení uživatelského rozhraní).
Pro výběr jiného zdroje nebo aplikace stiskněte tlačítko
SRC (zdroj) a pak otočením otočného ovladače vyberte
požadovaný zdroj nebo aplikaci.
Oznamování různých informací hlasovým
průvodcem (pouze Android telefon)
Když jsou přijata oznámení SMS/E-mailu, Twitteru/
Facebooku/Kalendáře apod., automaticky se sdělí
prostřednictvím reproduktorů automobilu.
Přizpůsobení nastavení zvuku
Nastavení položek EQ (Ekvalizér), BAL (Vyvážení levého/
pravého kanálu)/FAD (Vyvážení předního/zadního
kanálu)/SW Level (Úroveň hlasitosti subwooferu)
a Position (Pozice) můžete provést prostřednictvím
smartphonu.
Podrobné informace o nastavení najdete v nápovědě
k aplikaci.
Podrobné informace o nastavení najdete v nápovědě
k aplikaci.
Aktivace hlasového rozpoznávání (pouze
Android telefon)
Po registraci aplikací můžete ovládat jednotlivé aplikace
hlasovými příkazy. Podrobné informace najdete
v nápovědě k aplikaci.
Aktivace hlasového rozpoznávání
1
Stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení) pro aktivaci hlasového
rozpoznávání.
15CZ
BEEP (Zvukový signál)
Aktivace zvukového signálu: [ON] (Zapnuto), [OFF]
(Vypnuto).
Nastavení
Zrušení DEMO režimu
Ukázkový (demo) displej, který se zobrazuje u vypnutého
přístroje, můžete zrušit.
1
Stiskněte tlačítko MENU (Nabídka), otočením
otočného ovladače vyberte [DISPLAY]
(Zobrazení) a pak tento ovladač stiskněte.
2
Otočením otočného ovladače vyberte [DEMO]
(Ukázkový režim) a pak tento ovladač
stiskněte.
3
Pomocí otočného ovladače vyberte [DEMOOFF] (Ukázkový režim vyp.) a pak tento
ovladač stiskněte.
Nastavení je dokončeno.
4
Stiskněte dvakrát tlačítko
(zpět).
Displej se vrátí do režimu normálního přehrávání/
příjmu.
AUTO OFF (Automatické vypnutí)
Lze nastavit požadovanou dobu po vypnutí přístroje,
po jejímž uplynutí bude přístroj zcela odpojen od
napájení: [NO] (Ne), [30S] (30 sekund), [30M]
(30 minut), [60M] (60 minut).
AUX-A (Externí zdroj zvuku)
Aktivace zobrazení externího zdroje zvuku: [ON]
(Zapnuto), [OFF] (Vypnuto). (K dispozici pouze tehdy,
když je přístroj vypnutý.)
REAR/SUB (Zadní/subwoofer)
Přepínání zvukového výstupu: [SUB-OUT]
(Subwoofer), [REAR-OUT] (Výkonový zesilovač).
(K dispozici pouze tehdy, když je přístroj vypnutý.)
CT (Časový signál) (strana 10)
Aktivace funkce CT (Časový signál): [ON] (Zapnuto),
[OFF] (Vypnuto).
REGIONAL (Regionální příjem)
Omezení příjmu na určitý region: [ON] (Zapnuto),
[OFF] (Vypnuto). (K dispozici pouze při příjmu
v pásmu FM.)
Základní postup při nastavování
BTM (Naladění nejsilnějších stanic) (strana 9)
Položky v nabídce můžete nastavit níže uvedeným
způsobem.
Následující položky lze nastavit v závislosti na zdroji
a nastavení.
Nastavení SOUND (Zvuk)
1
2
Stiskněte tlačítko MENU (Nabídka).
Otočením otočného ovladače vyberte
kategorii nastavení a pak ovladač stiskněte.
Kategorie nastavení jsou následující:
 Nastavení GENERAL (Obecné) (strana 16)
 Nastavení SOUND (Zvuk) (strana 16)
 Nastavení DISPLAY (Zobrazení) (strana 18)
 Nastavení BT (BLUETOOTH) (strana 18)
 Nastavení APP REM (Aplikace App Remote)
(strana 18)
3
Otočením otočného ovladače vyberte
možnosti a pak ovladač stiskněte.
Návrat k předchozímu zobrazení
Stiskněte tlačítko
(zpět).
Nastavení GENERAL (Obecné)
CLOCK-ADJ (Nastavení hodin) (strana 6)
CAUT ALM (Výstražný alarm) (strana 6)
Aktivace výstražného alarmu: [ON] (Zapnuto), [OFF]
(Vypnuto). (K dispozici pouze tehdy, když je přístroj
vypnutý.)
16CZ
C.AUDIO+ (Čistý zvuk+)
Reprodukuje zvuk optimalizací digitálního signálu
pomocí doporučených nastavení zvuku Sony: [ON]
(Zapnuto), [OFF] (Vypnuto). (Automaticky se nastaví
na [OFF] (Vypnuto), jestliže je změněna položka
[EQ10 PRESET] (Předvolby EQ10)).
EQ10 PRESET (Předvolby EQ10)
Výběr některé z 10 ekvalizačních křivek nebo vypnutí:
[R AND B] (R&B), [ROCK] (Rock), [POP] (Pop), [DANCE]
(Taneční), [HIP-HOP] (Hip-hop), [ELECTRONICA]
(Elektronická hudba), [JAZZ] (Jazz), [SOUL] (Soul),
[COUNTRY] (Country hudba), [CUSTOM] (Uživatel),
[OFF] (Vypnuto).
Provedená nastavení ekvalizační křivky lze uložit do
paměti samostatně pro každý zdroj.
EQ10 SETTING (Nastavení EQ10)
Nastavuje režim [CUSTOM] (Uživatel) u EQ10.
BASE (Základ)
Výběr přednastavené ekvalizační křivky jako základu
pro další úpravu: [BAND1] (Pásmo 1) 32 Hz, [BAND2]
(Pásmo 2) 63 Hz, [BAND3] (Pásmo 3) 125 Hz, [BAND4]
(Pásmo 4) 250 Hz, [BAND5] (Pásmo 5) 500 Hz, [BAND6]
(Pásmo 6) 1 kHz, [BAND7] (Pásmo 7) 2 kHz, [BAND8]
(Pásmo 8) 4 kHz, [BAND9] (Pásmo 9) 8 kHz, [BAND10]
(Pásmo 10) 16 kHz.
Úroveň hlasitosti lze nastavit v krocích po 1 dB v
rozsahu od -6 dB do +6 dB.
POSITION (Poslechová pozice)
SET F/R POS (Nastavení přední/zadní pozice)
Simuluje přirozené zvukové pole zpožděním
zvukového výstupu z předních/zadních reproduktorů
podle vaší pozice.
FRONT L (Vpředu vlevo) (): Vpředu vlevo
FRONT R (Vpředu vpravo) (): Vpředu vpravo
FRONT (Vpředu) (): Vpředu uprostřed
ALL (Všude) (): Uprostřed vozidla
CUSTOM (Uživatel): Poloha nastavená aplikací App
Remote
OFF (Vypnuto): Není nastavena žádná pozice
ADJ POSITION* (Úprava pozice)
Jemné doladění nastavení poslechové pozice.
Nastavitelný rozsah: [+3] – [CENTER] (Střed) – [-3].
SET SW POS* (Nastavení pozice subwooferu)
NEAR (Blízko) (): Blízko
NORMAL (Normálně) (): Normálně
FAR (Daleko) (): Daleko
BALANCE (Vyvážení levého/pravého kanálu)
Nastavení vyvážení zvuku: [RIGHT-15] (Pravý) –
[CENTER] (Střed) – [LEFT-15] (Levý).
FADER (Vyvážení předního/zadního kanálu)
Nastavení relativní úrovně: [FRONT-15] (Přední) –
[CENTER] (Střed) – [REAR-15] (Zadní).
DSEE (Digitální procesor pro vylepšení zvuku)
Vylepšuje digitálně komprimovanou hudbu tím, že
obnovuje vysoké frekvence, které byly ztraceny
v průběhu komprese.
Toto nastavení lze uložit do paměti samostatně pro
každý zdroj, s výjimkou tuneru.
Výběr režimu DSEE: [ON] (Zapnuto), [OFF] (Vypnuto).
LOUDNESS (Fyziologická hlasitost)
Zesílení basů a výšek pro dosažení čistého zvuku při
nízkých úrovních hlasitosti: [ON] (Zapnuto), [OFF]
(Vypnuto).
AAV (Pokročilé automatické nastavení hlasitosti)
Nastavení úrovně hlasitosti přehrávání ze všech
zdrojů přehrávání na optimální úroveň: [ON]
(Zapnuto), [OFF] (Vypnuto).
RB ENH (Zdůraznění zadních basů)
Funkce Rear Bass Enhancer (Zdůraznění zadních basů)
zdůrazňuje basy použitím nastavení dolní propusti
u zadních reproduktorů. Tato funkce umožňuje
zadním reproduktorům pracovat jako subwoofer,
pokud není žádný připojen. (K dispozici pouze tehdy,
když je položka [SW DIREC] (Přímé připojení
subwooferu) nastavena na [OFF] (Vypnuto).)
RBE MODE (Režim zdůraznění zadních basů)
Výběr režimu zdůraznění zadních basů: [1], [2], [3],
[OFF] (Vypnuto).
LPF FREQ (Filtr dolní propust - frekvence)
Výběr dělicí frekvence pro subwoofer: [50Hz], [60Hz],
[80Hz], [100Hz], [120Hz].
LPF SLOP (Filtr dolní propust - strmost)
Nastavení strmosti dolní propusti: [1], [2], [3].
SW DIREC (Přímé připojení subwooferu)
Subwoofer můžete použít bez výkonového
zesilovače, když je připojen ke kabelu zadního
reproduktoru. (K dispozici pouze tehdy, když je
položka [RBE MODE] (Režim RBE) nastavena na [OFF]
(Vypnuto).)
Zajistěte, aby byl připojen 4 - 8 ohmový subwoofer
k libovolnému z kabelů zadního reproduktoru.
Nepřipojujte k druhému kabelu zadního
reproduktoru žádný reproduktor.
SW MODE (Režim subwooferu)
Výběr režimu subwooferu: [1], [2], [3], [OFF] (Vypnuto).
SW PHASE (Fáze subwooferu)
Výběr fáze subwooferu: [NORM (Normální)], [REV]
(Opačná).
SW POS* (Pozice subwooferu)
Výběr pozice subwooferu: [NEAR] (Blízko), [NORMAL]
(Normálně), [FAR] (Daleko).
LPF FREQ (Filtr dolní propust - frekvence)
Výběr dělicí frekvence pro subwoofer: [50Hz], [60Hz],
[80Hz], [100Hz], [120Hz].
LPF SLOP (Filtr dolní propust - strmost)
Nastavení strmosti dolní propusti: [1], [2], [3].
S.WOOFER (Subwoofer)
SW LEVEL (Úroveň hlasitosti subwooferu)
Nastavení úrovně hlasitosti subwooferu:
[+10 dB] – [0 dB] – [-10 dB].
(Při nejnižším nastavení se zobrazuje [ATT].)
SW PHASE (Fáze subwooferu)
Výběr fáze subwooferu: [NORM (Normální)], [REV]
(Opačná).
SW POS* (Pozice subwooferu)
Výběr pozice subwooferu: [NEAR] (Blízko), [NORMAL]
(Normálně), [FAR] (Daleko).
LPF FREQ (Filtr dolní propust - frekvence)
Výběr dělicí frekvence pro subwoofer: [50Hz], [60Hz],
[80Hz], [100Hz], [120Hz].
LPF SLOP (Filtr dolní propust - strmost)
Nastavení strmosti dolní propusti: [1], [2], [3].
17CZ
HPF (Filtr horní propust)
HPF FREQ (Filtr horní propust - frekvence)
Výběr dělicí frekvence pro přední/zadní reproduktory:
[OFF] (Vypnuto), [50Hz], [60Hz], [80Hz], [100Hz],
[120Hz].
HPF SLOP (Filtr horní propust - strmost)
Nastavení strmosti horní propusti (platné pouze při
nastavení položky [HPF FREQ] (Horní propust frekvence) na jinou hodnotu, než [OFF] (Vypnuto)):
[1], [2], [3].
AUX VOL (Úroveň hlasitosti externího zařízení)
Nastavení úrovně hlasitosti pro každé připojené
externí zařízení: [+18 dB] – [0 dB] – [-8 dB].
Toto nastavení ruší potřebu měnit hlasitost při
přepínání mezi zdroji.
BTA VOL (Úroveň hlasitosti BLUETOOTH audio zařízení)
Nastavení úrovně hlasitosti pro každé připojené
BLUETOOTH zařízení: [+6 dB] – [0 dB] – [-6 dB].
Toto nastavení ruší potřebu měnit hlasitost při
přepínání mezi zdroji.
* Nezobrazí se při nastavení položky [SET F/R POS] (Nastavení
přední/zadní pozice) na [OFF] (Vypnuto).
Nastavení DISPLAY (Zobrazení)
DEMO (Ukázkový režim)
Aktivace ukázkového režimu: [ON] (Zapnuto), [OFF]
(Vypnuto).
DIMMER (Snížení jasu displeje)
Změna jasu displeje: [ON] (Zapnuto), [OFF] (Vypnuto).
ILLUM (Osvětlení)
Změna barvy osvětlení: [1], [2].
AUTO SCR (Automatické posouvání textu)
Automatické posouvání dlouhého textu: [ON]
(Zapnuto), [OFF] (Vypnuto).
Nastavení BT (BLUETOOTH)
Tuto nabídku nastavení lze rovněž otevřít stisknutím
tlačítka CALL (Hovor).
PAIRING (Párování) (strana 7)
PHONEBOOK (Telefonní seznam) (strana 13)
REDIAL (Opakování volby) (strana 13)
RECENT CALL (Poslední hovory) (strana 13)
VOICE DIAL (Hlasové vytáčení) (strana 14)
DIAL NUMBER (Vytočení čísla) (strana 13)
18CZ
RINGTONE (Vyzváněcí tón)
Nastavení, zda má vyzváněcí tón reprodukovat tento
přístroj nebo připojený mobilní telefon: [1] (tento
přístroj), [2] (mobilní telefon).
AUTO ANS (Automatické přijetí hovoru)
Nastavení, zda má tento přístroj automaticky přijmout
příchozí hovor: [OFF] (Vypnuto), [1] (přibližně
3 sekundy), [2] (přibližně 10 sekund).
AUTO PAIRING (Automatické párování)
Automatické spuštění BLUETOOTH párování, když je
prostřednictvím USB připojeno iOS zařízení verze 5.0
nebo vyšší: [ON] (Zapnuto), [OFF] (Vypnuto).
BT SIGNL (BLUETOOTH signál) (strana 7)
Aktivace funkce BLUETOOTH: [ON] (Zapnuto), [OFF]
(Vypnuto).
BT INIT (Inicializace BLUETOOTH)
Inicializuje veškerá nastavení týkající se funkce
BLUETOOTH (informace o párování, telefonní čísla na
předvolbách, informace o zařízení apod.).
Při likvidaci přístroje proveďte inicializaci všech těchto
nastavení.
Nastavení APP REM (Aplikace App
Remote)
Aktivace a ukončení funkce App Remote (připojení).
Doplňující informace
Bezpečnostní opatření
 Pokud jste zaparkovali vozidlo na přímém slunci,
nechejte přístroj nejdříve vychladnout.
 Nenechávejte přední panel nebo audio zařízení uvnitř
automobilu, protože by vlivem vysoké teploty na
přímém slunci mohlo dojít k jejich poškození.
 Automatická (motorová) anténa se vysune
automaticky.
Kondenzace vlhkosti
 Disky, které NELZE v tomto přístroji přehrávat
 Disky CD-R/CD-RW se špatnou kvalitou záznamu.
 Disky CD-R/CD-RW zaznamenané na
nekompatibilním záznamovém zařízení.
 Disky CD-R/CD-RW, které nebyly správně
finalizovány.
 Disky CD-R/CD-RW zaznamenané v jiném formátu
než ve formátu hudebního CD nebo ve formátu MP3
odpovídajícímu normě ISO9660 Level 1/Level 2,
Joliet/Romeo nebo Multi Session (s více sekcemi).
Pořadí přehrávání souborů MP3/WMA
MP3/WMA
Pokud uvnitř přístroje zkondenzuje vlhkost, vyjměte disk
a počkejte asi jednu hodinu, než se přístroj vysuší.
V opačném případě nebude přístroj fungovat správně.
Složka (album)
Soubor (skladba) MP3/
WMA
Zachování vysoké kvality zvuku
Chraňte přístroj a disky před tekutinami.
Poznámky k diskům
 Nenechávejte disky na přímém slunečním světle,
v blízkosti zdrojů tepla (jako jsou například výstupy
horkého vzduchu) ani ve vozidle zaparkovaném na
přímém slunci.
 Před přehráváním otřete disk
čisticím hadříkem směrem od
středu k okrajům. Nepoužívejte
rozpouštědla jako například
benzen, ředidla nebo běžně
dostupné čisticí prostředky.
 Tento přístroj je určen
k přehrávání disků vyhovujících
normě Compact Disc (CD). Duální
disky a některé hudební disky zakódované
prostřednictvím technologií na ochranu autorských
práv neodpovídají normě Compact Disc (CD), a proto je
nemusí být možné na tomto přístroji přehrávat.
 Disky, které NELZE v tomto přístroji přehrávat
 Disky s nalepenými štítky, samolepkami, lepicí
páskou nebo papírem. Při přehrávání takového disku
může dojít k poškození přístroje nebo zničení disku.
 Disky nestandardního tvaru (například srdce, čtverec
nebo hvězda). V takovém případě může dojít
k poškození přístroje.
 8cm (3 1/4 in) disky.
Poznámky k diskům CD-R/CD-RW
 Maximální počet: (pouze disky CD-R/CD-RW)
 složek (alb): 150 (včetně kořenové složky)
 souborů (skladeb) a složek: 300 (pokud název
souboru/složky obsahuje mnoho znaků, může být
tento počet nižší než 300)
 zobrazitelných znaků pro název složky/souboru:
32 (Joliet)/64 (Romeo)
 Pokud disk s více sekcemi (Multi Session) začíná sekcí
CD-DA, je rozpoznán jako disk CD-DA a ostatní sekce
nebudou přehrány.
Informace o iPodu
 Přístroj lze připojit k následujícím modelům iPodů. Před
použitím aktualizujte software vašeho iPodu na
nejnovější verzi.
Kompatibilní modely iPhonu/iPodu
Kompatibilní model
USB
iPhone 5

iPhone 4S

iPhone 4

iPhone 3GS

iPhone 3G

iPod touch (5. generace)

iPod touch (4. generace)

iPod touch (3. generace)

iPod touch (2. generace)

iPod classic

iPod nano (7. generace)

iPod nano (6. generace)

iPod nano (5. generace)

iPod nano (4. generace)

iPod nano (3. generace)

19CZ
 Označení „Made for iPod“ a „Made for iPhone“ udává,
že elektronické příslušenství bylo navrženo speciálně
pro připojení k iPodu nebo iPhonu a obdrželo
certifikaci výrobce, že splňuje funkční požadavky
Apple. Společnost Apple neodpovídá za správný
provoz tohoto zařízení ani za jeho shodu
s bezpečnostními a regulačními normami. Uvědomte si
prosím, že používání tohoto příslušenství s iPodem
nebo iPhonem může ovlivnit bezdrátový výkon.
Funkce BLUETOOTH
Co je to technologie BLUETOOTH?
 BLUETOOTH je bezdrátová technologie s krátkým
dosahem, která umožňuje bezdrátovou datovou
komunikaci mezi digitálními zařízeními, jako je
například mobilní telefon a náhlavní souprava.
Bezdrátová technologie BLUETOOTH je použitelná
v dosahu přibližně 10 m. Běžně se provádí připojení
dvou zařízení, avšak některá zařízení lze připojit
i k několika zařízením současně.
 Protože je technologie BLUETOOTH bezdrátová,
nepotřebujete pro připojení žádný kabel a není ani
nutné, aby byla připojovaná zařízení obrácena k sobě
(jako je tomu v případě infračervené technologie).
Takové zařízení můžete mít například v tašce nebo
v kapse.
 Technologie BLUETOOTH představuje mezinárodní
standard podporovaný milióny společností po celém
světě a využívaný společnostmi podnikajícími
v různých oborech v celosvětovém měřítku.
Komunikace prostřednictvím BLUETOOTH
 Bezdrátová technologie BLUETOOTH je použitelná
v dosahu přibližně 10 m.
Maximální komunikační dosah se může lišit v závislosti
na překážkách (osoba, kov, zeď atd.) nebo
elektromagnetickém prostředí.
 Citlivost BLUETOOTH komunikace mohou ovlivnit
následující podmínky.
 Překážka mezi přístrojem a BLUETOOTH zařízením,
jako například osoba, kov nebo zeď.
 Zařízení pracující ve frekvenčním pásmu 2,4 GHz,
jako například bezdrátové LAN zařízení, bezdrátový
telefon nebo mikrovlnná trouba, používané
v blízkosti přístroje.
 Jelikož BLUETOOTH zařízení a bezdrátová síť LAN (IEEE
802.11b/g) používají stejnou frekvenci, může se objevit
mikrovlnné rušení, jehož výsledkem je zhoršení
rychlosti komunikace, šum nebo nefunkční připojení,
pokud je tento přístroj používán v blízkosti
bezdrátového LAN zařízení. V takovém případě
proveďte následující opatření.
 Používejte přístroj ve vzdálenosti nejméně 10 m
od bezdrátového LAN zařízení.
 V případě, že přístroj používáte ve vzdálenosti menší
než 10 m od bezdrátového LAN zařízení, vypněte
příslušné bezdrátové LAN zařízení.
 Přístroj a BLUETOOTH zařízení umístěte co nejblíže
k sobě.
20CZ
 Mikrovlny vyzařované z BLUETOOTH zařízení mohou
negativně ovlivňovat funkci elektronických lékařských
zařízení. V následujících prostorech vypněte přístroj
i ostatní BLUETOOTH zařízení, jelikož mohou způsobit
nehodu:
 v místech s přítomností hořlavého plynu,
v nemocnici, ve vlaku, v letadle nebo na benzínové
stanici,
 v blízkosti automatických dveří nebo požárního
alarmu.
 Přístroj podporuje bezpečnostní funkce, které
odpovídají normě BLUETOOTH pro zajištění
bezpečného připojení bezdrátovou technologií
BLUETOOTH. Tato bezpečnost však nemusí být
v závislosti na nastavení dostatečná. Při komunikaci
prostřednictvím bezdrátové technologie BLUETOOTH
buďte opatrní.
 Neneseme odpovědnost za únik informací během
komunikace prostřednictvím technologie BLUETOOTH.
 Není zaručeno, že se vám podaří připojit všechna
BLUETOOTH zařízení.
 Je vyžadováno certifikované zařízení s funkcí
BLUETOOTH, která vyhovuje normě BLUETOOTH
specifikované společností BLUETOOTH SIG.
 I když připojené zařízení odpovídá výše uvedené
normě BLUETOOTH, nemusí se v závislosti na svých
funkcích nebo specifikacích připojit nebo pracovat
správně.
 V závislosti na zařízení nebo komunikačním prostředí
se může při používání handsfree telefonu objevit
šum.
 U některých připojovaných zařízení může zahájení
komunikace trvat delší dobu.
Ostatní
 V závislosti na podmínkách šíření rádiových vln a místě
používání nemusí BLUETOOTH zařízení na mobilních
telefonech fungovat.
 Pociťujete-li při používání BLUETOOTH zařízení
nepohodlí, okamžitě přestaňte BLUETOOTH zařízení
používat. Pokud problém přetrvává, obraťte se na
nejbližšího prodejce Sony.
V případě jakýchkoliv dotazů nebo problémů týkajících
se vašeho přístroje, které nejsou uvedeny v tomto
návodu k obsluze, se obraťte na nejbližšího prodejce
Sony.
Údržba
Čištění konektorů
Pokud jsou konektory mezi přístrojem a předním
panelem znečištěné, nemusí přístroj pracovat správně.
Aby k takovým situacím nedocházelo, odejměte přední
panel (strana 6) a očistěte konektory vatovým
tampónem. Při čištění nepoužívejte nadměrnou sílu. V
opačném případě by mohlo dojít k poškození konektorů.
Poznámky
 Z bezpečnostních důvodů vypněte před čištěním
konektorů zapalování a vyjměte klíček ze spínací skříňky.
 Nikdy se nedotýkejte konektorů prsty nebo jakýmikoliv
kovovými předměty.
Technické údaje
Tuner
FM
Rozsah ladění: 87,5 – 108,0 MHz
Anténní konektor: Konektor pro externí anténu
Mezifrekvenční kmitočet: 25 kHz
Využitelná citlivost: 8 dBf
Selektivita: 75 dB při 400 kHz
Odstup signál/šum: 80 dB (stereo)
Odstup kanálů: 50 dB při 1 kHz
Frekvenční rozsah: 20 – 15 000 Hz
MW/LW
Rozsah ladění:
MW (SV): 531 – 1 602 kHz
LW (DV): 153 – 279 kHz
Anténní konektor:
Konektor pro externí anténu
Mezifrekvenční kmitočet:
9 124,5 kHz nebo 9 115,5 kHz/4,5 kHz
Citlivost: MW (SV): 26 μV, LW (DV): 45 μV
CD přehrávač
Odstup signál/šum: 120 dB
Frekvenční rozsah: 10 – 20 000 Hz
Kolísání: Neměřitelné
Příslušný kodek: MP3 (.mp3) a WMA (.wma)
USB přehrávač
Rozhraní: USB (vysokorychlostní)
Maximální proud: 1 A
Maximální počet detekovaných stop: 10 000
Příslušný kodek:
MP3 (.mp3), WMA (.wma) a WAV (.wav)
Bezdrátová komunikace
Komunikační systém:
Norma BLUETOOTH verze 3.1
Výstup:
Norma BLUETOOTH, třída výkonu 2
(Max. +4 dBm)
Maximální komunikační dosah:
V přímém směru přibližně 10 m*1
Frekvenční pásmo:
Pásmo 2,4 GHz (2,4000 – 2,4835 GHz)
Způsob modulace: FHSS
Kompatibilní profily BLUETOOTH*2:
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile - Pokročilý
profil pro distribuci zvuku) 1.3
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile - Profil
dálkového ovládaní pro audio a video) 1.5
HFP (Handsfree Profile - Handsfree profil) 1.6
PBAP (Phone Book Access Profile - Profil přístupu
k telefonnímu seznamu)
SPP (Serial Port Profile - Profil sériového portu)
MAP (Message Access Profile - Profil pro přístup
ke zprávám)
HID (Human Interface Device Profile - Profil pro
zařízení uživatelského rozhraní)
*1 Skutečný dosah se liší podle různých podmínek, jako jsou
například překážky mezi zařízeními, magnetická pole
kolem mikrovlnné trouby, statická elektřina, příjmová
citlivost, výkon antény, operační systém, softwarová
aplikace atd.
*2 Profily normy BLUETOOTH označují účel BLUETOOTH
komunikace mezi zařízeními.
Výkonový zesilovač
Výstup: Výstupy pro reproduktory
Impedance reproduktorů: 4 – 8 ohmů
Maximální výstupní výkon: 55 W × 4 (při 4 ohmech)
Obecné
Výstupy:
Konektory audio výstupů (přední, zadní/subwoofer přepínatelný)
Konektor automatické (motorové) antény/ovládání
výkonového zesilovače (REM OUT)
Vstupy:
Konektor vstupu pro dálkové ovládání
Konektor vstupu antény
Konektor vstupu MIC (Mikrofon)
Konektor vstupu AUX (Externí zařízení) (stereo mini
konektor)
Port USB
Požadavky na napájení: 12 V stejnosm. z akumulátoru
vozidla (záporné uzemnění)
Rozměry:
Přibližně 178 mm × 50 mm × 177 mm (š/v/h)
Montážní rozměry:
Přibližně 182 mm × 53 mm × 160 mm (š/v/h)
Hmotnost: Přibližně 1,2 kg
21CZ
Obsah balení:
Přístroj (1)
Součásti pro instalaci a zapojení (1 sada)
Volitelné příslušenství/zařízení:
Mikrofon: XA-MC10
Váš prodejce nemusí některé z výše uvedených položek
prodávat. Požádejte prosím vašeho prodejce o podrobné
informace.
Design a technické údaje se mohou změnit bez
předchozího upozornění.
Autorská práva
Slovní označení a loga Bluetooth® jsou registrované
ochranné známky společnosti Bluetooth SIG, Inc.
a jakékoli použití těchto známek společností Sony
Corporation probíhá v rámci licence. Ostatní ochranné
známky a obchodní názvy jsou majetkem příslušných
vlastníků.
Řešení problémů
Následující kontrolní seznam vám pomůže odstranit
problémy, se kterými se můžete při používání tohoto
přístroje setkat.
Před procházením následujícího kontrolního seznamu
zkontrolujte připojení a postupy ovládání.
Podrobné informace o použití pojistky a vyjmutí přístroje
z palubní desky najdete v příručce pro instalaci/zapojení
dodávané s tímto přístrojem.
Pokud se vám nepodaří problém vyřešit, navštivte
webové stránky zákaznické podpory uvedené na zadní
straně.
Obecné
Není slyšet žádný zvuk.
 Poloha ovladače [FADER] (Vyvážení předního/zadního
kanálu) není nastavena pro systém se dvěma
reproduktory.
N-Mark je ochranná známka nebo registrovaná ochranná
známka společnosti NFC Forum, Inc. v USA a dalších
zemích.
Neozývá se zvuková signalizace (pípnutí).
 Je připojen volitelný výkonový zesilovač a nepoužíváte
vestavěný zesilovač.
Windows Media je registrovaná ochranná známka nebo
ochranná známka společnosti Microsoft Corporation
v USA nebo jiných zemích.
Obsah paměti byl vymazán.
 Došlo k odpojení napájecího kabelu nebo
akumulátoru, nebo připojení není správné.
Tento produkt je chráněn právy na ochranu duševního
vlastnictví společnosti Microsoft Corporation. Použití
nebo rozšiřování takové technologie mimo tento výrobek
je bez licence od společnosti Microsoft nebo
autorizované dceřiné společnosti Microsoft zakázáno.
Byly vymazány uložené stanice a nastavení hodin.
Došlo k přetavení pojistky.
Při přepínání polohy klíčku zapalování je slyšet hluk.
 Kabely nejsou správně přizpůsobeny konektoru pro
napájení elektrického příslušenství vozidla.
iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano a iPod touch jsou
ochranné známky společnosti Apple Inc. registrované
v USA a dalších zemích. App Store je servisní značka
společnosti Apple Inc.
Během přehrávání nebo příjmu stanice rádia se spustí
ukázkový režim.
 Pokud je nastavena možnost [DEMO-ON] (Ukázkový
režim zap.) a po dobu 5 minut není provedena žádná
operace, spustí se ukázkový režim.
 Nastavte možnost [DEMO-OFF] (Ukázkový režim
vyp.) (strana 18).
Vlastníkem licence a patentů k technologii kódování
zvuku MPEG Layer-3 jsou společnosti Fraunhofer IIS
a Thomson.
Google, Google Play a Android jsou ochranné známky
společnosti Google Inc.
Z displeje zmizí údaje nebo se na displeji nic
nezobrazuje.
 Je nastavena možnost [DIM-ON] (Snížení jasu displeje
zap.) (strana 18).
 Podržíte-li stisknuté tlačítko OFF (Vypnuto), displej
zhasne.
 Stiskněte tlačítko OFF (Vypnuto) na přístroji
a podržte jej, dokud se displej nerozsvítí.
 Jsou znečistěné konektory (strana 21).
Ovládací tlačítka nepracují.
Disk se nevysune.
 Stiskněte tlačítko AF/TA/PTY a
(zpět)/MODE
(Režim) na více než 2 sekundy pro resetování přístroje.
Obsah uložený v paměti se smaže.
Z bezpečnostních důvodů neprovádějte resetování
přístroje během řízení.
22CZ
Příjem rádia
Nelze přijímat stanice.
Zvuk je rušen šumem.
 Připojení není provedeno správně.
 Zkontrolujte připojení antény vozidla.
 Pokud se anténa vozidla nevysune, zkontrolujte
připojení ovládacího kabelu automatické
(motorové) antény.
Není možné naladit stanice na předvolbách.
 Signál vysílače je příliš slabý.
RDS
Po několika sekundách poslechu se spustí
vyhledávání (SEEK).
 Tato stanice není stanicí se službou TP (Dopravní
program) nebo má slabý signál.
 Deaktivujte funkci TA (Dopravní hlášení) (strana 10).
Žádné dopravní hlášení.
 Aktivujte funkci TA (Dopravní hlášení) (strana 10).
 Stanice nevysílá žádné dopravní hlášení, přestože se
jedná o stanici se službou TP (Dopravní program).
 Nalaďte jinou stanici.
Místo typu programu se zobrazuje [- - - - - - - -].
 Aktuálně naladěná stanice není stanicí s RDS.
 Nejsou přijímána data RDS.
 Stanice nespecifikuje typ programu.
Název programové služby (stanice) bliká.
 Aktuálně naladěná stanice nemá alternativní frekvenci.
 Stiskněte tlačítko SEEK +/– (Vyhledávání dopředu/
dozadu) ve chvíli, kdy bliká název programové
služby (stanice). Zobrazí se indikace [PI SEEK]
(Vyhledávání PI) a přístroj spustí vyhledávání jiné
frekvence se stejnými daty PI (Identifikace
programu).
Přehrávání disků CD
Disk se nepřehrává.
 Disk je znečistěný nebo vadný.
 Disk CD-R/CD-RW není určen pro poslech hudby
(strana 19).
Soubory MP3/WMA nelze přehrát.
 Disk není kompatibilní s formátem a verzí MP3/WMA.
Podrobné informace o podporovaných discích
a formátech najdete na stránkách zákaznické podpory.
Spuštění přehrávání trvá u souborů MP3/WMA déle,
než u jiných typů souborů.
 U následujících typů disků může dojít k prodlevě při
zahájení přehrávání:
 disky, na kterých je zaznamenána složitá stromová
struktura,
 disky s více sekcemi (Multi Session),
 disky, na které lze přidávat data.
Zvuk přeskakuje.
 Disk je znečistěný nebo vadný.
Přehrávání z USB zařízení
Nelze přehrávat položky z USB zařízení připojeného
prostřednictvím USB rozbočovače.
 Tento přístroj nerozpozná USB zařízení připojená přes
USB rozbočovač.
Spuštění přehrávání z USB zařízení trvá delší dobu.
 USB zařízení obsahuje soubory s komplikovanou
stromovou strukturou.
Zvuk je přerušovaný.
 Zvuk může být přerušovaný při vysokém datovém toku
(více než 320 kb/s).
Název aplikace není správně přiřazen k aktuální
aplikaci v App Remote.
 Spusťte tuto aplikaci znovu z aplikace „App Remote“.
Funkce NFC
Připojení jedním dotykem (NFC) není možné.
 Pokud smartphone nereaguje na dotyk.
 Zkontrolujte, zda je funkce NFC ve smartphonu
zapnutá.
 Posuňte část smartphonu označenou symbolem N
blíže ke značce N na přístroji.
 Pokud je smartphone v pouzdře, vyjměte jej.
 Citlivost příjmu funkce NFC závisí na zařízení.
Pokud se připojení jedním dotykem pomocí
smartphonu několikrát nezdaří, vytvořte BLUETOOTH
připojení ručně.
Funkce BLUETOOTH
Připojované zařízení nedokáže detekovat tento
přístroj.
 Před provedením párování nastavte přístroj do
pohotovostního režimu pro párování.
 Během připojení k BLUETOOTH zařízení není možné
tento přístroj detekovat z jiného zařízení.
 Pro umožnění detekce odpojte aktuálně připojené
zařízení a vyhledejte přístroj z jiného zařízení.
 Pokud provádíte párování zařízení, zapněte výstup
signálu BLUETOOTH (strana 7).
Připojení není možné.
 Připojení je řízeno pouze z jednoho přístroje (tento
přístroj nebo BLUETOOTH zařízení), nikoliv z obou
přístrojů.
 Připojte se k tomuto přístroji z BLUETOOTH zařízení
nebo obráceně.
Název rozpoznaného zařízení se nezobrazí.
 V závislosti na stavu druhého zařízení nemusí být
možné získat jeho název.
23CZ
Není slyšet vyzváněcí tón.
 Nastavte hlasitost otáčením otočného ovladače
během příchozího hovoru.
 U některých připojovaných zařízení nemusí být
vyzváněcí tón odesílán správně.
 Nastavte položku [RINGTONE] (Vyzváněcí tón) na [1]
(strana 18).
 Přední reproduktory nejsou připojeny k přístroji.
 Připojte přední reproduktory k přístroji. Vyzváněcí
tón vystupuje pouze z předních reproduktorů.
Není slyšet hlas volajícího.
 Přední reproduktory nejsou připojeny k přístroji.
 Připojte přední reproduktory k přístroji. Hlas
volajícího vystupuje pouze z předních reproduktorů.
Druhý účastník vás slyší příliš slabě nebo příliš
hlasitě.
 Upravte hlasitost pomocí funkce nastavení citlivosti
mikrofonu (strana 14).
V průběhu telefonního hovoru se objevuje ozvěna
nebo šum.
 Snižte hlasitost.
 Nastavte režim EC/NC (Potlačení ozvěny/šumu) na [EC/
NC-1] nebo [EC/NC-2] (strana 14).
 Pokud je okolní hluk (způsobený jinak než hovorem)
hlasitý, zkuste jej snížit.
Například: Máte-li otevřená okna a je slyšet hluk ze
silnice, zavřete je. Je-li příliš slyšet zvuk ventilátoru
klimatizace, snižte jeho otáčky.
Telefon není připojen.
 Při přehrávání zvuku z BLUETOOTH audio zařízení není
telefon připojen, a to ani tehdy, když stisknete tlačítko
CALL (Hovor).
 Proveďte připojení z telefonu.
Nekvalitní zvuk telefonu.
 Kvalita zvuku telefonu závisí na příjmových
podmínkách mobilní sítě.
 Pokud je příjem nekvalitní, přejeďte s vozidlem na
místo, kde je lepší signál mobilní telefonní sítě.
Hlasitost zvuku z připojeného audio zařízení je nízká
(vysoká).
 Úroveň hlasitosti se u různých audio zařízení liší.
 Upravte hlasitost na připojeném audio zařízení nebo
na tomto přístroji.
Při přehrávání z BLUETOOTH audio zařízení
přeskakuje zvuk.
 Zmenšete vzdálenost mezi přístrojem a BLUETOOTH
audio zařízením.
 V případě, že je BLUETOOTH audio zařízení uloženo
v obalu, který ruší přenos signálu, vyjměte jej při
používání z tohoto obalu.
 V blízkosti je používáno několik BLUETOOTH zařízení
nebo jiných zařízení, která vysílají rádiové vlny.
 Vypněte ostatní zařízení.
 Zvětšete vzdálenost od ostatních zařízení.
24CZ
 Při vytváření připojení mezi tímto přístrojem a
mobilním telefonem se přehrávaný zvuk na chvíli
zastaví. Nejedná se o závadu.
Připojené BLUETOOTH audio zařízení není možné
ovládat.
 Zkontrolujte, zda připojené BLUETOOTH audio zařízení
podporuje profil AVRCP.
Některé funkce nefungují.
 Zkontrolujte, zda připojované zařízení podporuje
požadované funkce.
Hovor je neúmyslně přijat.
 Připojený telefon je nastaven na automatické přijetí
hovoru.
Párování nebylo dokončeno v důsledku překročení
časového limitu.
 U některých zařízení může být časový limit pro
párování krátký.
 Zkuste dokončit párování během tohoto limitu.
Funkce BLUETOOTH nefunguje.
 Stisknutím tlačítka OFF (Vypnuto) na déle než
2 sekundy vypněte přístroj a pak jej opět zapněte.
Během handsfree hovoru není slyšet zvuk z
reproduktorů vozidla.
 Pokud je zvuk slyšet z mobilního telefonu, nastavte
mobilní telefon na výstup zvuku z reproduktorů
vozidla.
Název aplikace není správně přiřazen k aktuální
aplikaci v App Remote.
 Spusťte tuto aplikaci znovu z aplikace „App Remote“.
Při spuštění aplikace „App Remote“ prostřednictvím
BLUETOOTH se displej automaticky přepne na [BT
AUDIO] (Bluetooth audio zařízení).
 Aplikace „App Remote“ nebo funkce BLUETOOTH
skončila s chybou.
 Spusťte znovu tuto aplikaci.
Chybová hlášení/zprávy
ERROR (Chyba)
 Disk je znečištěný nebo je vložen obráceně.
 Očistěte disk nebo jej vložte správně.
 Byl vložen prázdný disk.
 Disk nelze z důvodu nějakého problému přehrát.
 Vložte jiný disk.
 USB zařízení nebylo automaticky rozpoznáno.
 Znovu jej připojte.
 Stiskněte tlačítko  (vysunout) pro vyjmutí disku.
HUB NO SUPRT (Rozbočovače nejsou podporovány)
 Tento přístroj nepodporuje USB rozbočovače.
IPD STOP (Zastavení iPodu)
 Když není nastaveno opakované přehrávání, bylo
dokončeno přehrávání poslední skladby v albu.
Hudební aplikace v iPodu/iPhonu je ukončena.
 Stisknutím tlačítka PAUSE (Pauza) spusťte znovu
přehrávání.
Pro funkci BLUETOOTH:
NO AF (Žádné alternativní frekvence)
 Aktuálně naladěná stanice nemá alternativní frekvenci.
 Stiskněte tlačítko SEEK +/– (Vyhledávání dopředu/
dozadu) ve chvíli, kdy bliká název programové
služby (stanice). Přístroj spustí vyhledávání jiné
frekvence se stejnými daty PI (Identifikace
programu) (zobrazuje se indikace [PI SEEK]
(Vyhledávání PI)).
ERROR (Chyba)
 Inicializace funkce Bluetooth se nezdařila.
 Přístup do telefonního seznamu se nezdařil.
 Během přístupu do mobilního telefonu byl změněn
obsah telefonního seznamu.
 Znovu proveďte přístup do telefonního seznamu
v mobilním telefonu.
NO DEV (Žádné zařízení)
 Ačkoliv je vybrán zdroj [USB], není připojeno žádné
USB zařízení. Během přehrávání došlo k odpojení USB
zařízení nebo USB kabelu.
 Připojte USB zařízení a USB kabel.
NO MUSIC (Žádné hudební soubory)
 Disk nebo USB zařízení neobsahuje žádný hudební
soubor.
 Vložte hudební CD.
 Připojte USB zařízení, které obsahuje hudební
soubory.
NO TP (Žádné dopravní programy)
 Přístroj bude pokračovat v hledání dostupných stanic
s dopravním programem (TP).
OVERLOAD (Přetížení)
 USB zařízení je přetíženo.
 Odpojte USB zařízení a pak stisknutím tlačítka SRC
(zdroj) změňte zdroj.
 USB zařízení je vadné nebo je připojeno
nepodporované zařízení.
PUSH EJT (Stiskněte tlačítko vysunutí)
 Disk nelze vysunout.
 Stiskněte tlačítko  (vysunout).
READ (Načítání)
 Přístroj načítá informace o všech skladbách a albech na
disku.
 Počkejte, dokud načítání neskončí a automaticky se
nespustí přehrávání. V závislosti na struktuře disku
to může trvat déle než jednu minutu.
USB NO SUPRT (USB zařízení není podporováno)
 Připojené USB zařízení není podporováno.
 Pro podrobné informace o kompatibilitě vašeho USB
zařízení navštivte stránky zákaznické podpory.
[
] nebo [
]
 Při rychlém přehrávání dozadu nebo dopředu jste
dosáhli začátku nebo konce disku a není možno dál
pokračovat.
BT BUSY (BLUETOOTH zaneprázdněno)
 Telefonní seznam a historie hovorů mobilního telefonu
nejsou z tohoto přístroje dostupné.
 Chvíli počkejte a pak to zkuste znovu.
MEM FAILURE (Chyba paměti)
 Přístroji se nepovedlo uložit kontakt na číslo předvolby.
 Ujistěte se, že je ukládané číslo správné (strana 13).
MEMORY BUSY (Paměť zaneprázdněna)
 Přístroj ukládá data.
 Počkejte na dokončení ukládání.
NO DEV (Žádné zařízení)
 Jako zdroj je vybráno BLUETOOTH audio zařízení
a přitom není připojeno žádné BLUETOOTH audio
zařízení. BLUETOOTH audio zařízení bylo během
hovoru odpojeno.
 Připojte BLUETOOTH audio zařízení.
 Jako zdroj je vybrán BLUETOOTH telefon a přitom není
připojen žádný mobilní telefon. Mobilní telefon byl
během hovoru odpojen.
 Připojte mobilní telefon.
P EMPTY (Číslo předvolby je prázdné)
 Číslo předvolby je prázdné.
UNKNOWN (Neznámé)
 Při procházení telefonního seznamu nebo historie
hovorů nelze jméno nebo telefonní číslo zobrazit.
WITHHELD (Skryté číslo)
 Telefonní číslo je skryto volajícím.
Pro ovládání aplikace App Remote:
APP -------- (Aplikace)
 Spojení s aplikací není navázáno.
 Vytvořte znovu spojení s iPhonem.
APP DISCNCT (Aplikace je odpojena)
 Připojení aplikace App Remote není provedeno.
 Vytvořte připojení k aplikaci App Remote (strana 14).
APP MENU (Nabídka aplikace)
 Operaci tlačítka nelze provést, jestliže je otevřená
nabídka v iPhonu/Android telefonu.
 Ukončete nabídku v iPhonu/Android telefonu.
[ ]
 Znak nelze zobrazit.
25CZ
APP NO DEV (Žádné zařízení s aplikací)
 Zařízení s instalovanou aplikací není připojeno.
 Připojte zařízení a pak vytvořte připojení k iPhonu.
APP SOUND (Zvuk aplikace)
 Operaci tlačítka nelze provést, jestliže je otevřená
nabídka zvuku v iPhonu/Android telefonu.
 Ukončete nabídku zvuku v iPhonu/Android
telefonu.
OPEN APP (Otevřít aplikaci)
 Aplikace „App Remote“ není spuštěná.
 Spusťte tuto aplikaci pro iPhone.
Pokud vám tato řešení nepomohou situaci zlepšit,
obraťte se na nejbližšího prodejce Sony.
Pokud vezmete přístroj do opravy z důvodu problémů
s přehráváním CD, přineste s sebou disk, který jste
používali při vzniku problému.
26CZ
Česky
Sony Corp. tímto prohlašuje, že MEX-N4000BT splňuje
základní požadavky a další příslušná ustanovení
Směrnice 1999/5/CE.
Podrobnosti lze získat na následující URL:
http://www.compliance.sony.de/
27CZ
Stránky zákaznické podpory
Pokud máte jakékoliv dotazy nebo pokud hledáte nejnovější informace zákaznické podpory k tomuto výrobku,
navštivte prosím níže uvedené webové stránky:
http://support.sony-europe.com/
Zaregistrujte si nyní váš výrobek online na:
www.sony-europe.com/myproducts
Sony Corporation
Printed in Czech Republic (EU)
CZ
Nakládání s nepotřebným elektrickým a elektronickým zařízením (platné v Evropské
unii a dalších evropských státech uplatňujících oddělený systém sběru)
Tento symbol umístěný na výrobku nebo jeho balení upozorňuje, že by s výrobkem po
ukončení jeho životnosti nemělo být nakládáno jako s běžným odpadem z domácnosti.
Místo toho by měl být odložen do sběrného místa určeného k recyklaci elektronických
výrobků a zařízení. Dodržením této instrukce zabráníte negativním dopadům na životní
prostředí a zdraví lidí, které naopak může být ohroženo nesprávným nakládáním
s výrobkem při jeho likvidaci. Recyklováním materiálů, z nichž je výrobek vyroben,
pomůžete zachovat přírodní zdroje. Pro získání dalších informací o recyklaci tohoto
výrobku kontaktujte prosím místní orgány státní správy, místní firmu zabezpečující
likvidaci a sběr odpadů nebo prodejnu, v níž jste výrobek zakoupili.
MEX-N4000BT_SK.book Page 1 Friday, January 10, 2014 3:55 PM
4-480-655-11(1)
Bluetooth® audio systém
Návod na použitie
Zrušenie predvádzacieho režimu (DEMO) pozri na str. 16.
MEX-N4000BT
Q:\MEX-N4000BT_SK\Fm\Sk_02-03_MEX-N4000BT.fm
masterpage: Ľavý
MEX-N4000BT_SK.book Page 2 Friday, January 10, 2014 3:55 PM
Z bezpečnostných dôvodov nainštalujte toto
zariadenie len do prístrojovej dosky v automobile.
Podrobnosti o montáži a zapojeniach sú uvedené
v dodávanom návode Montáž/Zapojenia.
Krajina pôvodu: Thajsko
Vlastnosti laserovej diódy
 Vyžarovanie: Nepretržité
 Výstupný výkon lasera: Menej než 53,3 μW
(Tento výstupný výkon je hodnotou nameranou vo
vzdialenosti cca 200 mm od povrchu šošovky
na optickom snímacom bloku cez 7 mm štrbinu.)
Typový štítok informujúci o prevádzkovom napätí a pod.
je umiestnený na spodnej strane šasi.
Týmto spoločnosť Sony Corp. vyhlasuje, že zariadenie
MEX-N4000BT je v súlade so základnými požiadavkami
a inými relevantnými ustanoveniami smernice 1999/5/EC.
Podrobnosti pozri na web-stránke:
http://www.compliance.sony.de/
Upozornenie pre spotrebiteľov: Nasledovná
informácia sa vzťahuje len na zariadenia
predávané v krajinách s platnou legislatívou
a smernicami EU
Výrobca: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku
Tokyo, 108-0075 Japonsko
Súlad produktov pre EU: Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Nemecko
Upozornenie pre prípad montáže v automobile
bez pozície ACC
Nastavte funkciu automatického úplného vypnutia
(AUTO OFF) (str. 16). Zariadenie sa úplne
a automaticky vypne v nastavenom čase
po normálnom vypnutí, čím sa predíde vybitiu
autobatérie. Ak nenastavíte funkciu automatického
úplného vypnutia (AUTO OFF), vždy po vypnutí
zapaľovania zatlačte a pridržte OFF tak, aby sa vyplo
zobrazenie na displeji.
2SK
MEX-N4000BT
4-480-655-11(1)
Q:\MEX-N4000BT_SK\Fm\Sk_02-03_MEX-N4000BT.fm
masterpage: Pravý
MEX-N4000BT_SK.book Page 3 Friday, January 10, 2014 3:55 PM
Poznámky k BLUETOOTH funkcii
Upozornenie
SPOLOČNOSŤ SONY NIE JE V ŽIADNOM PRÍPADE
ZODPOVEDNÁ ZA PRIAME, NÁHODNÉ ALEBO NÁSLEDNÉ
ŠKODY AKÉHOKOĽVEK CHARAKTERU, UJMY ALEBO
ÚTRATY VYPLÝVAJÚCE Z AKÉHOKOĽVEK POŠKODENIA
TOHTO ZARIADENIA ALEBO INÉHO ZARIADENIA
SPÔSOBENÉ POUŽÍVANÍM TOHTO ZARIADENIA, JEHO
HARDVÉRU A/ALEBO SOFTVÉRU.
Tiesňové volania nemusia byť dostupné vo všetkých
mobilných sieťach, alebo pri určitých používaných
službách/funkciách.
Zistite si tieto informácie u miestnych prevádzkovateľov
sietí.
DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE!
Bezpečnosť a správne používanie
Zmeny alebo úpravy, ktoré nie sú výslovne povolené
spoločnosťou Sony vedú k strate záruky.
Pred používaním zariadenia sa informujte o platných
miestnych predpisoch a normách upravujúcich
prevádzku BLUETOOTH zariadení.
Vedenie vozidla
Informujte sa o platných miestnych predpisoch
a normách upravujúcich používanie mobilných telefónov
a hlasitých súprav pre hlasité telefonovanie s voľnými
rukami (Handsfree) počas vedenia motorových vozidiel.
Venujte vždy maximálnu pozornosť premávke a ak si to
situácia vyžaduje, pred volaním alebo prijatím hovoru
odstavte vozidlo a zaparkujte mimo cesty.
Prepojenie s inými zariadeniami
Z dôvodu získania presných bezpečnostných informácií
si pred pripojením k inému zariadeniu prečítajte návod
na použitie pripájaného zariadenia.
Pôsobenie rádiovej frekvencie
RF signály môžu ovplyvňovať nesprávne nainštalované
alebo nevhodne tienené elektronické systémy
v automobile, ako je napr. elektronické vstrekovanie,
elektronický ABS systém, elektronické obmedzovače
rýchlosti alebo airbagy. Inštaláciu alebo servis týchto
zariadení realizujú výrobcovia/predajcovia automobilu.
Nesprávna inštalácia alebo servisný zásah môžu byť
nebezpečné a môžu viesť k strate záruky.
Informácie, či mobilný telefón neovplyvní činnosť
zariadení v automobile, vám poskytne výrobca vozidla.
Pravidelne kontrolujte, či sú všetky bezdrôtové
zariadenia vo vozidle namontované správne a či správne
fungujú.
Tiesňové volania
Toto BLUETOOTH Handsfree zariadenie a elektronické
zariadenie pripojené k Handsfree zariadeniu komunikujú
prostredníctvom rádiových signálov, mobilných
a pozemských sietí a tiež pomocou používateľsky
nastavených funkcií, pri ktorých nie je možné zaručiť
trvalé prepojenie vo všetkých podmienkach.
Preto sa obzvlášť v prípade potreby súrnej komunikácie
(napr. volanie zdravotnej pohotovosti) nespoliehajte
výhradne na žiadne elektronické zariadenie.
Aby bolo možné volať a prijímať hovory, zariadenia musia
byť zapnuté a v dosahu dostatočne silného signálu
mobilného operátora.
3SK
MEX-N4000BT
4-480-655-11(1)
Q:\MEX-N4000BT_SK\Fm\Sk_04-04_MEX-N4000BT.fm
masterpage: Ľavý
MEX-N4000BT_SK.book Page 4 Friday, January 10, 2014 3:55 PM
Obsah
Popis častí a ovládacích prvkov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Začíname
Vybratie predného panela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Nastavenie hodín . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Príprava BLUETOOTH zariadenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Pripojenie iPod/USB zariadenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Pripojenie iného prenosného audio zariadenia . . . . . . . . . 9
Počúvanie rozhlasu
Počúvanie rozhlasu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Používanie systému Radio Data System (RDS) . . . . . . . . 10
Prehrávanie
Prehrávanie disku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prehrávanie z prehrávača iPod/USB zariadenia . . . . . . .
Prehrávanie z BLUETOOTH zariadenia . . . . . . . . . . . . . . . .
Vyhľadávanie a prehrávanie skladieb. . . . . . . . . . . . . . . . .
11
11
11
12
Hlasitý hovor
Príjem hovoru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Volanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Dostupné operácie počas hovoru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Praktické funkcie
Aplikácia App Remote s telefónmi iPhone/Android . . . . . 14
Nastavenia
Zrušenie režimu DEMO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Základné operácie nastavení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
GENERAL (Hlavné). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SOUND (Zvuk). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
EQ10 PRESET (Predvoľby ekvalizéra). . . . . . . . . . . . . .
EQ10 SETTING (Nastavenia ekvalizéra). . . . . . . . . . . .
POSITION (Poloha počúvania). . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RB ENH (Zvýraznenie nízkych tónov vzadu). . . . . . .
SW DIREC (Priame pripojenie subwoofera) . . . . . . .
DISPLAY (Zobrazenia) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BT (BLUETOOTH) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BT INIT (Inicializácia BLUETOOTH) . . . . . . . . . . . . . . . .
APP REM (Aplikácia App Remote) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16
16
16
16
16
16
17
17
17
18
18
18
18
Ďalšie informácie
Bezpečnostné upozornenia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Údržba. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Technické údaje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Riešenie problémov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19
21
21
22
4SK
MEX-N4000BT
4-480-655-11(1)
Q:\MEX-N4000BT_SK\Fm\Sk_05-27_MEX-N4000BT.fm
masterpage: Pravý
MEX-N4000BT_SK.book Page 5 Friday, January 10, 2014 3:55 PM
Popis častí a ovládacích prvkov
Zariadenie
Tlačidlo 3/

(Opakovanie) má orientačný hmatový bod.
(Prehliadanie) (str. 12)
Zapnutie režimu prehliadania počas prehrávania.
-OFF
Zatlačením a pridržaním na 1 sekundu vypnete
zariadenie.
Zatlačením a pridržaním na viac než 2 sekundy
vypnete napájanie a displej.
 Tlačidlo uvoľnenia predného panela
 SEEK +/–
Automatické naladenie rozhlasových staníc.
Manuálne ladenie (zatlačenie a pridržanie).
/ (predchádzajúce/nasledujúce)
/
(zrýchlený posuv vzad/zrýchlený posuv vpred)
 Otočný ovládač
Nastavenie hlasitosti (otáčanie).
ENTER
Potvrdenie zvolenej položky.
Po stlačení SRC otáčaním a následným stlačením
prepnete zdroj vstupného signálu.
VOICE (str. 14)
Aktivovanie hlasového vytáčania.
Ak je zapnutá funkcia App Remote, aktivuje sa funkcia
rozpoznávania hlasu (len telefóny s OS Android™).
-APP
Zatlačením a pridržaním na viac než 2 sekundy
aktivujete diaľkové ovládanie aplikáciou App Remote
(vytvorí sa spojenie).
N-Mark
Dotykom otočného ovládača so smartfónom s OS
Android vytvoríte BLUETOOTH prepojenie.
 Senzor signálov diaľkového ovládania
 Otvor pre disk
 Displej
  (Vysunutie disku)

(Späť)
Obnovenie predošlého zobrazenia.
MODE (str. 9, 11, 14)
 CALL
Zobrazenie ponuky Menu Call (Hovor).
Príjem/ukončenie hovoru.
Prepnutie BLUETOOTH signálu
(zatlačenie a pridržanie na viac než 2 sekundy).
 MENU
Zobrazenie Menu nastavení.
-DSPL (Displej)
Zatlačením a pridržaním a následným stláčaním
prepínate zobrazované položky.
 Číselné tlačidlá (1 až 6)
Príjem uložených rozhlasových staníc. Uloženie
staníc (zatlačenie a pridržanie).
Volanie uloženého telefónneho čísla. Uloženie
telefónneho čísla (zatlačenie a pridržanie).
ALBUM /
Prepínanie albumu na audio zariadení. Súvislé
prepínanie albumov (zatlačenie a pridržanie).
(Opakovanie)
(Náhodne)
MIC (str. 14)
PAUSE
 SRC (Zdroj)
Zapnutie zariadenia.
Prepnutie zdroja vstupného signálu.
5SK
MEX-N4000BT
4-480-655-11(1)
Q:\MEX-N4000BT_SK\Fm\Sk_05-27_MEX-N4000BT.fm
masterpage: Ľavý
MEX-N4000BT_SK.book Page 6 Friday, January 10, 2014 3:55 PM
 AF (Alternatívne frekvencie)/
TA (Dopravné správy)
Nastavenie AF a TA.
-PTY (Typ programu)
Výber typu programu PTY pri RDS staniciach
(zatlačenie a pridržanie).
 Vstupný konektor AUX
 USB konektor
 Mikrofón (na vnútornom paneli)
Pre správne fungovanie Handsfree funkcie
(hlasité telefonovanie s voľnými rukami) nezakrývajte
mikrofón páskou a pod.
Začíname
Vybratie predného panela
Z dôvodu ochrany pred krádežou je možné predný panel
zariadenia vybrať.
1
Zatlačte a pridržte OFF .
Zariadenie sa vypne.
2
Stlačte tlačidlo uvoľnenia predného panela
 a vyberte panel jeho pritiahnutím
smerom k vám.
Upozorňujúci zvukový signál
Ak nevyberiete predný panel a otočíte kľúč zapaľovania
do polohy OFF, na niekoľko sekúnd zaznie upozorňujúci
zvukový signál (pípanie). Upozorňujúci zvukový signál
zaznie len vtedy, ak používate vstavaný zosilňovač.
Výrobné čísla
Uistite sa, že výrobné čísla na spodnej strane zariadenia
a na zadnej strane predného panela súhlasia. V opačnom
prípade nie je možné vykonať BLUETOOTH párovanie,
pripojenie a odpojenie funkciou NFC.
Nasadenie predného panela
Nastavenie hodín
1
Stlačte MENU, otáčaním otočného ovládača
zvoľte [GENERAL] (Hlavné) a potom ho
stlačte.
2
Otáčaním otočného ovládača zvoľte
[CLOCK-ADJ] (Nastavenie hodín) a potom ho
stlačte.
Indikátor hodiny bliká.
6SK
MEX-N4000BT
4-480-655-11(1)
Q:\MEX-N4000BT_SK\Fm\Sk_05-27_MEX-N4000BT.fm
masterpage: Pravý
MEX-N4000BT_SK.book Page 7 Friday, January 10, 2014 3:55 PM
3
Otáčaním otočného ovládača nastavte
hodinu a minúty.
5
Pozíciu číslice meníte stláčaním SEEK +/–.
4
Ak je potrebné na BLUETOOTH zariadení
zadať kód*, zadajte [0000].
* Kód sa môže v závislosti od zariadenia zobrazovať pod
názvom “Passcode”, “PIN code”, “PIN number” alebo
“Password” atď.
Po nastavení minút stlačte MENU.
Nastavenie je dokončené a hodiny sú v prevádzke.
Hodiny zobrazíte stlačením DSPL.
Zadajte kód
[0000]
Príprava BLUETOOTH zariadenia
Po pripojení vhodného BLUETOOTH zariadenia môžete
z neho reprodukovať hudbu alebo realizovať hlasité
telefonovanie (Handsfree ). Podrobnosti o pripojení pozri
v návode na použitie daného zariadenia.
Pred pripojením zariadenia znížte hlasitosť na tomto
zariadení. Inak sa môže reprodukovať hlasitý zvuk.
Párovanie a pripojenie BLUETOOTH zariadenia
Pri prvom pripájaní BLUETOOTH zariadenia (mobilný
telefón, audio zariadenie atď.) je potrebná vzájomná
registrácia (nazývaná “párovanie”). Párovanie umožní,
aby sa toto a iné zariadenia vzájomne rozpoznali.
Po vykonaní párovania
6
svieti.
Na pripájanom BLUETOOTH zariadení zvoľte
toto zariadenie, aby sa vytvorilo BLUETOOTH
prepojenie.
Po zavedení prepojenia svieti
alebo
.
Poznámka
Počas pripájania BLUETOOTH zariadenia nie je možné toto
zariadenie zistiť z iného zariadenia. Aby ho bolo možné zistiť,
aktivujte režim párovania a vyhľadajte toto zariadenie z iného
zariadenia.
Zrušenie spárovania
Po spárovaní tohto a BLUETOOTH zariadenia zrušte režim
párovania vykonaním kroku 2.
Pripojenie spárovaného BLUETOOTH zariadenia
1
BLUETOOTH zariadenie položte maximálne
1 m od tohto zariadenia.
2
Stlačte CALL, otáčaním otočného ovládača
zvoľte [PAIRING] (Párovanie) a potom ho
stlačte.
Bliká .
Zariadenie sa prepne do pohotovostného režimu
pre párovanie.
3
Vykonajte párovanie na BLUETOOTH
zariadení, aby zistilo toto zariadenie.
4
Na displeji BLUETOOTH zariadenia zvoľte
[Sony Car Audio].
Ak sa [Sony Car Audio] nezobrazí, opakujte krok 2.
Ak chcete používať spárované zariadenie, je potrebné ho
pripojiť. Niektoré spárované zariadenia sa pripoja
automaticky.
1
Stlačte CALL, otáčaním otočného ovládača
zvoľte [BT SIGNL] (BT signál) a potom ho
stlačte.
Overte, či
svieti.
2
Zapnite BLUETOOTH funkciu na BLUETOOTH
zariadení.
3
Na inom BLUETOOTH zariadení sa prepojte
s týmto zariadením.
Svieti
alebo
.
Ikony na displeji:
Svieti, keď je k tomuto zariadeniu pripojený
telefón.
Svieti, keď je k tomuto zariadeniu pripojené
audio zariadenie.
Indikácia intenzity signálu pripojeného
mobilného telefónu.
7SK
MEX-N4000BT
4-480-655-11(1)
Q:\MEX-N4000BT_SK\Fm\Sk_05-27_MEX-N4000BT.fm
masterpage: Ľavý
MEX-N4000BT_SK.book Page 8 Friday, January 10, 2014 3:55 PM
Pripojenie k naposledy pripojenému zariadeniu
z tohto zariadenia
Zapnite BLUETOOTH funkciu na BLUETOOTH zariadení.
Stlačte SRC.
Zvoľte [BT PHONE] (BT telefón) alebo [BT AUDIO].
Stlačte ENTER pre pripojenie telefónu alebo PAUSE pre
pripojenie audio zariadenia.
Poznámka
Počas BLUETOOTH toku audio signálu sa z tohto zariadenia
nemôžete prepojiť s mobilným telefónom. Pripojte sa
k tomuto zariadeniu z mobilného telefónu.
Rada
Keď je BLUETOOTH signál aktívny: Keď zapnete zapaľovanie,
zariadenie automaticky rozpozná naposledy pripojený
mobilný telefón.
Inštalácia mikrofónu
Pre vylepšenie kvality zvuku pri komunikácii
prostredníctvom tohto zariadenia nainštalujte mikrofón
(nedodávaný). Podrobnosti o pripojení mikrofónu pozri
v jeho návode na použitie.
Zrušenie prepojenia vytvoreného jediným dotykom
Znova sa označením N (N-Mark) na smartfóne dotknite
označenia N (N-Mark) vyznačeného na zariadení.
Poznámky
 Pri vytváraní pripojenia manipulujte so smartfónom
opatrne, aby sa zabránilo poškriabaniu.
 Vytvorenie pripojenia jediným dotykom nie je možné, ak je
už toto zariadenie pripojené k inému NFC-kompatibilnému
zariadeniu. V takomto prípade odpojte iné zariadenie
a znova vytvorte prepojenie so smartfónom.
Prepojenie so zariadením iPhone/iPod
(Automatické BLUETOOTH párovanie)
Ak do USB konektora pripojíte zariadenie iPhone/iPod
s iOS5 alebo novšou verziou, toto zariadenie sa so
zariadením iPhone/iPod spáruje aj prepojí automaticky.
Ak chcete realizovať automatické BLUETOOTH párovanie,
nastavte [AUTO PAIRING] (Automatické párovanie)
v BT nastaveniach na [ON] (Zap.) (str. 18).
1
Zapnite BLUETOOTH funkciu na zariadení
iPhone/iPod.
2
Pripojte zariadenie iPhone/iPod do USB
konektora.
Pripojenie smartfónu jediným dotykom (NFC)
Ak sa dotknete otočného ovládača na zariadení s NFC*kompatibilným smartfónom, toto zariadenie sa spáruje
a prepojí so smartfónom automaticky.
* NFC (Near Field Communication) je technológia
umožňujúca zaviesť bezdrôtovú komunikáciu na krátku
vzdialenosť medzi rôznymi zariadeniami, ako sú mobilné
telefóny a bezkontaktné čítacie systémy. Vďaka funkcii NFC
sa dátová komunikácia môže dosiahnuť jediným dotykom
na príslušnom symbole alebo určenom mieste na NFCkompatibilných zariadeniach.
Pri smartfónoch s OS Android 4.0 alebo staršími
verziami je potrebné stiahnuť aplikáciu “NFC Easy
Connect” z Obchodu Play (Google Play™). V niektorých
krajinách/regiónoch nemusí byť aplikácia na stiahnutie
dostupná.
1
Zapnite funkciu NFC na smartfóne.
Podrobnosti pozri v návode na použitie smartfónu.
2
Označením N (N-Mark) na smartfóne
sa dotknite označenia N (N-Mark)
vyznačeného na zariadení.
Overte, že na displeji zariadenia svieti
.
Poznámka
Automatické BLUETOOTH párovanie nie je možné, ak je už
toto zariadenie pripojené k inému BLUETOOTH zariadeniu.
V takomto prípade odpojte iné zariadenie a znova vytvorte
prepojenie so zariadením iPhone/iPod.
Pripojenie iPod/USB zariadenia
1
2
Znížte hlasitosť na zariadení.
Do USB konektora pripojte iPod/
USB zariadenie.
Pri pripojení zariadenia iPod/iPhone použite
USB prepojovací kábel pre iPod (nedodávaný).
Pripojenie zariadenia iPhone 5
Overte, že na displeji zariadenia svieti
.
8SK
MEX-N4000BT
4-480-655-11(1)
Q:\MEX-N4000BT_SK\Fm\Sk_05-27_MEX-N4000BT.fm
masterpage: Pravý
MEX-N4000BT_SK.book Page 9 Friday, January 10, 2014 3:55 PM
Pripojenie iného prenosného audio
zariadenia
1
2
3
Počúvanie rozhlasu
Vypnite prenosné audio zariadenie.
Počúvanie rozhlasu
Znížte hlasitosť na zariadení.
Ak chcete počúvať rádio (rozhlas), stláčaním SRC zvoľte
[TUNER].
Prenosné audio zariadenie pripojte
do vstupného konektora AUX (stereo
minikonektor) na tomto zariadení pomocou
prepojovacieho kábla (nedodávaný)*.
Automatické ukladanie staníc (BTM)
1
Stláčaním MODE prepnite pásmo
(FM1, FM2, FM3, MW alebo LW).
2
Stlačte MENU, otáčaním otočného ovládača
zvoľte [GENERAL] (Hlavné) a potom ho
stlačte.
3
Otáčaním otočného ovládača zvoľte [BTM]
a potom ho stlačte.
* Použite vhodné konektory.
Zariadenie ukladá stanice pod číselné tlačidlá
predvolieb v poradí podľa ich frekvencie.
4
Stláčaním SRC zvoľte [AUX].
Nastavenie hlasitosti na pripojenom zariadení
podľa iných zdrojov
Spustite prehrávanie na prenosnom audio zariadení
s primeranou úrovňou hlasitosti a na tomto zariadení
nastavte zvyčajnú úroveň hlasitosti.
Stlačte MENU a otáčajte otočným ovládačom.
Zvoľte [SOUND] (Zvuk)  [AUX VOL] (Hlasitosť AUX)
(str. 18).
Ladenie
1
Stláčaním MODE prepnite pásmo
(FM1, FM2, FM3, MW alebo LW).
2
Nalaďte stanicu.
Manuálne ladenie
Zatlačením a pridržaním SEEK +/– nalaďte približnú
frekvenciu, potom stláčaním SEEK +/– jemne dolaďte
želanú frekvenciu.
Automatické ladenie
Stlačte SEEK +/–.
Ladenie sa zastaví, keď zariadenie naladí nejakú
stanicu. Postup opakujte, až kým nenaladíte želanú
stanicu.
Manuálne uloženie staníc
1
Keď naladíte stanicu, ktorú chcete uložiť,
zatlačte a pridržte číselné tlačidlo (1 až 6),
kým sa nezobrazí [MEM] (Predvoľba).
Príjem uložených staníc
1
Zvoľte rozhlasové pásmo a stlačte číselné
tlačidlo predvoľby (1 až 6).
9SK
MEX-N4000BT
4-480-655-11(1)
Q:\MEX-N4000BT_SK\Fm\Sk_05-27_MEX-N4000BT.fm
masterpage: Ľavý
MEX-N4000BT_SK.book Page 10 Friday, January 10, 2014 3:55 PM
Používanie systému
Radio Data System (RDS)
Nastavenie AF (Alternatívne frekvencie)
a TA (Dopravné správy)
Funkcia AF neustále prelaďuje na stanicu s najsilnejším
signálom v sieti a funkcia TA poskytuje aktuálne
dopravné informácie alebo dopravné programy (TP),
ak sa dajú prijímať.
1
Stláčaním AF/TA zvoľte [AF-ON], [TA-ON],
[AF/TA-ON] alebo [AF/TA-OFF].
Uloženie RDS staníc s nastaveniami funkcií
AF a TA
RDS stanice môžete uložiť do pamäte spolu
s nastaveniami funkcií AF/TA. Nastavte funkcie AF/TA,
potom uložte stanice do pamäte pomocou funkcie BTM
alebo manuálne. Ak ukladáte manuálne, môžete tiež
uložiť iné, než RDS stanice.
Príjem mimoriadnych hlásení
Ak je aktivovaná funkcia AF alebo TA, v prípade vysielania
mimoriadnych hlásení dôjde počas počúvania zvoleného
zdroja vstupného signálu k automatickému preladeniu
na takéto hlásenie.
Nastavenie hlasitosti počas príjmu dopravných
informácií
Nastavenie hlasitosti pre dané dopravné informácie sa
uloží do pamäte nezávisle od bežnej úrovne hlasitosti.
Naladenie jedného regionálneho programu
(REGIONAL)
Výber PTY (Typy programov)
Funkciu PTY používajte na zobrazenie alebo vyhľadanie
želaného typu programu.
1
Zatlačte a pridržte PTY počas príjmu rádia
v pásme FM.
2
Otáčajte otočným ovládačom, kým sa
nezobrazí typ programu a potom ho stlačte.
Zariadenie začne vyhľadávať stanice vysielajúce
zvolený typ programu.
Typy programov
NEWS (Správy), AFFAIRS (Aktuálne udalosti), INFO
(Informácie), SPORT (Šport), EDUCATE (Vzdelávanie),
DRAMA (Dramatická tvorba), CULTURE (Kultúra),
SCIENCE (Veda), VARIED (Rôzne), POP M (Populárna
hudba), ROCK M (Rocková hudba), EASY M (Hudba štýlu
M.O.R.), LIGHT M (Ľahká klasika), CLASSICS (Vážna
hudba), OTHER M (Iné druhy hudby), WEATHER
(Počasie), FINANCE (Financie), CHILDREN (Vysielanie pre
deti), SOCIAL A (Spoločenské udalosti), RELIGION
(Náboženstvo), PHONE IN (Telefonáty poslucháčov),
TRAVEL (Cestovanie), LEISURE (Voľný čas), JAZZ
(Jazzová hudba), COUNTRY (Country hudba), NATION M
(Národná hudba), OLDIES (Evergreeny), FOLK M (Ľudová
hudba), DOCUMENT (Dokumentárne programy)
Nastavenie CT (Presný čas)
Funkcia CT pomocou RDS vysielania automaticky nastaví
hodiny.
1
V nastaveniach GENERAL (Hlavné) zvoľte
[CT-ON] (CT – Zap.) (str. 16).
Ak sú zapnuté funkcie AF a REGIONAL, nebude sa
prelaďovať na inú regionálnu stanicu so silnejším
signálom. Ak opustíte oblasť s možnosťou príjmu
regionálneho programu, počas príjmu FM stanice
nastavte v nastaveniach [REG-OFF] (Regionálny – Vyp.)
(str. 16).
Táto funkcia nefunguje vo Veľkej Británii a niektorých
iných krajinách.
Funkcia Local Link (len pre Veľkú Britániu)
Táto funkcia umožňuje vyhľadanie ďalších lokálnych
staníc v oblasti, aj keď nie sú uložené v pamäti.
Počas príjmu v pásme FM stlačte číselné tlačidlo (1 až 6),
pod ktorým je uložená miestna stanica. Do 5 sekúnd
stlačte číselné tlačidlo miestnej stanice znova. Postup
opakujte dovtedy, kým nenaladíte želanú stanicu.
10SK
MEX-N4000BT
4-480-655-11(1)
Q:\MEX-N4000BT_SK\Fm\Sk_05-27_MEX-N4000BT.fm
masterpage: Pravý
MEX-N4000BT_SK.book Page 11 Friday, January 10, 2014 3:55 PM
Odpojenie zariadenia
Zastavte prehrávanie a odpojte zariadenie.
Prehrávanie
Prehrávanie disku
1
Vložte disk (popisom nahor).
Upozornenie pre iPhone
Keď prostredníctvom USB konektora pripojíte zariadenie
iPhone, hlasitosť telefónu sa ovláda v samotnom
zariadení iPhone a nie týmto zariadením. Nezvyšujte
nedopatrením hlasitosť na tomto zariadení počas
hovoru, pretože sa po dokončení hovoru môže náhle
začať reprodukovať veľmi hlasný zvuk.
Priame ovládanie zariadenia iPod
(Ovládanie spolujazdcom)
Prehrávanie sa spustí automaticky.
Prehrávanie z prehrávača
iPod/USB zariadenia
V tomto návode na použitie sa výraz “iPod” používa ako
všeobecné označenie pre iPod funkcie v zariadeniach
iPod a iPhone, ak to v texte alebo na obrázkoch nie je
špecifikované inak.
Podrobnosti o kompatibilite konkrétneho prehrávača
iPod pozrite v časti “Prehrávač iPod” (str. 19) alebo
na portáli podpory zákazníkov (pozri zadnú stranu).
Používať môžete veľkokapacitné USB zariadenia MSC
(Mass Storage Class) (napríklad USB pamäťové
jednotky s pamäťou Flash, prehrávače digitálnych
médií, telefóny s OS Android) kompatibilné
so štandardom USB.
V závislosti od prehrávača digitálnych médií alebo
telefónu s OS Android môže byť potrebné nastaviť režim
USB prepojenia na MSC.
Poznámky
 Podrobnosti o kompatibilite konkrétneho USB zariadenia
nájdete na portáli podpory zákazníkov (pozri zadnú stranu).
 Prehrávanie nasledovných MP3/WMA/WAV súborov nie je
podporované.
 Súbory s bezstratovou kompresiou
 Súbory chránené autorským právom
 Súbory s ochranou DRM (Digital Rights Management)
 Multikanálové audio súbory
1
Pripojte iPod/USB zariadenie do USB
konektora (str. 8).
Prehrávanie sa spustí.
Ak už je pripojené nejaké zariadenie, pre spustenie
prehrávania stláčaním SRC zvoľte [USB] (na displeji
sa zobrazí [IPD], ak je sprístupnený prehrávač iPod).
2
Nastavte hlasitosť na tomto zariadení.
Zastavenie prehrávania
Počas prehrávania zatlačte a pridržte MODE, aby sa
zobrazilo [MODE IPOD] (Režim iPod).
Spustí sa tým priame ovládanie zariadenia iPod.
Hlasitosť je možné ovládať len pomocou tohto
zariadenia.
Vypnutie režimu ovládania spolujazdcom
Zatlačte a pridržte MODE, kým sa nezobrazí
[MODE AUDIO] (Režim AUDIO).
Prehrávanie z BLUETOOTH zariadenia
Je možné prehrávať obsah z pripojeného zariadenia
kompatibilného s profilom BLUETOOTH A2DP
(Advanced Audio Distribution Profile).
1
Vytvorte BLUETOOTH prepojenie s audio
zariadením (str. 7).
2
3
4
Stláčaním SRC zvoľte [BT AUDIO].
Na audio zariadení spustite prehrávanie.
Nastavte hlasitosť na tomto zariadení.
Poznámky
 V závislosti od audio zariadenia sa informácie ako názov
skladby, číslo/čas skladby a stav prehrávania nemusia
zobraziť na tomto zariadení.
 Aj keď prepnete zdroj signálu na tomto zariadení,
prehrávanie na audio zariadení sa nezastaví.
 Na displeji sa nezobrazí [BT AUDIO], kým je aktívna aplikácia
“App Remote” pri ovládaní cez BLUETOOTH rozhranie.
Nastavenie hlasitosti na pripojenom BLUETOOTH
zariadení podľa iných zdrojov
Spustite prehrávanie na BLUETOOTH audio zariadení
s primeranou úrovňou hlasitosti a na tomto zariadení
nastavte zvyčajnú úroveň hlasitosti.
Stlačte MENU a otáčajte otočným ovládačom.
Zvoľte [SOUND] (Zvuk)  [BTA VOL] (Hlasitosť BTA) (str. 18).
Zatlačte a pridržte OFF na 1 sekundu.
11SK
MEX-N4000BT
4-480-655-11(1)
Q:\MEX-N4000BT_SK\Fm\Sk_05-27_MEX-N4000BT.fm
masterpage: Ľavý
MEX-N4000BT_SK.book Page 12 Friday, January 10, 2014 3:55 PM
Vyhľadávanie a prehrávanie
skladieb
3
V zozname sa preskakuje s krokom 10 % z celkového
počtu položiek.
4
Opakované prehrávanie a prehrávanie
v náhodnom poradí (Repeat a Shuffle Play)
1
2
Počas prehrávania stlačte (Opakovanie)
pre opakované prehrávanie alebo
(Náhodne) pre prehrávanie v náhodnom
poradí.
Otáčaním otočného ovládača zvoľte
položku.
Stlačením ENTER obnovíte režim
Quick-BrowZer.
Zobrazí sa zvolená položka.
5
Otáčaním otočného ovládača zvoľte želanú
položku a potom ho stlačte.
Prehrávanie sa spustí.
Stláčaním (Opakovanie) alebo
(Náhodne) zvoľte želaný režim prehrávania.
Spustenie prehrávania vo zvolenom režime
prehrávania môže určitý čas trvať.
Dostupné režimy prehrávania závisia od zvoleného
zdroja zvuku.
Vyhľadávanie skladby podľa názvu
(Quick-BrowZer™)
1
Počas prehrávania z CD, USB alebo
z BT audio zariadenia*1 stlačením
(Prehliadanie)*2 zobrazte zoznam
vyhľadávacích kategórií.
Po zobrazení zoznamu skladieb stláčajte
(Späť),
kým sa zobrazí želaná kategória vyhľadávania.
*1 Dostupné len pri audio zariadeniach s podporou
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile) 1.4 alebo
vyššou verziou.
*2 Počas prehrávania z USB zariadenia zatlačte a pridržte
(Prehliadanie) na viac než 2 sekundy, aby sa
priamo obnovilo zobrazenie začiatku zoznamu
kategórií.
2
Otáčaním otočného ovládača zvoľte želanú
vyhľadávaciu kategóriu a stlačením ovládača
výber potvrďte.
3
Opakovaním kroku 2 vyhľadáte želanú
skladbu.
Prehrávanie sa spustí.
Vypnutie režimu Quick-BrowZer
Stlačte
(Prehliadanie).
Vyhľadávanie prepínaním položiek
(Režim Jump)
1
2
Stlačte
(Prehliadanie).
Stlačte SEEK +.
12SK
MEX-N4000BT
4-480-655-11(1)
Q:\MEX-N4000BT_SK\Fm\Sk_05-27_MEX-N4000BT.fm
masterpage: Pravý
MEX-N4000BT_SK.book Page 13 Friday, January 10, 2014 3:55 PM
2
Hlasitý hovor
Otáčaním otočného ovládača zvoľte meno
alebo telefónne číslo z histórie hovorov
a potom ho stlačte.
Hovor sa začne.
Ak chcete používať mobilný telefón, pripojte ho k tomuto
zariadeniu. Podrobnosti pozri “Príprava BLUETOOTH
zariadenia” (str. 7).
Telefonovanie zadaním telefónneho čísla
1
Stlačte CALL, otáčaním otočného ovládača
zvoľte [DIAL NUMBER] (Volať číslo) a potom
ho stlačte.
2
Otáčaním otočného ovládača zadajte
telefónne číslo a nakoniec zvoľte [ ]
(medzera), potom stlačte tlačidlo ENTER*.
Príjem hovoru
1
Keď zaznie zvonenie prichádzajúceho
hovoru, stlačte CALL.
Hovor sa začne.
Poznámka
Vyzváňanie a hlas účastníka sa reprodukuje len z predných
reproduktorov.
Hovor sa začne.
* Pozíciu číslice meníte stláčaním SEEK +/–.
Poznámka
Na displeji sa namiesto [#] zobrazí [_].
Opakované volanie
1
Zatlačte a pridržte OFF na 1 sekundu.
Stlačte CALL, otáčaním otočného ovládača
zvoľte [REDIAL] (Opätovné volanie) a potom
ho stlačte.
Ukončenie hovoru
Hovor sa začne.
Odmietnutie hovoru
Znova stlačte CALL.
Uloženie telefónnych čísiel
Volanie
Keď pripojíte telefón s podporou profilu PBAP (Phone
Book Access Profile), môžete si sprístupniť telefónny
zoznam alebo históriu hovorov a volať z nich.
Do rýchleho vytáčania (volieb) môžete uložiť až
6 kontaktov.
1
Telefonovanie pomocou telefónneho zoznamu
1
Stlačte CALL, otáčaním otočného ovládača
zvoľte [PHONEBOOK] (Telefónny zoznam)
a potom ho stlačte.
2
Otáčaním otočného ovládača zvoľte iniciálku
zo zoznamu iniciálok a stlačte ho.
3
Otáčaním otočného ovládača zvoľte meno
zo zoznamu mien a stlačte ho.
4
Otáčaním otočného ovládača zvoľte číslo
zo zoznamu čísel a stlačte ho.
Hovor sa začne.
Telefonovanie z histórie hovorov
1
Stlačte CALL, otáčaním otočného ovládača
zvoľte [RECENT CALL] (Posledné hovory)
a potom ho stlačte.
Z telefónneho zoznamu, histórie hovorov
alebo priamym zadaním telefónneho čísla
zvoľte telefónne číslo, ktoré chcete uložiť
ako rýchlu voľbu.
Na displeji tohto zariadenia sa zobrazí telefónne číslo.
2
Zatlačte a pridržte číselné tlačidlo (1 až 6),
kým sa nezobrazí [MEM] (Predvoľba).
Kontakt sa uloží ako rýchla voľba pod zvolené číslo
predvoľby.
Telefonovanie pomocou uloženého čísla
1
Stlačte SRC, otáčaním otočného ovládača
zvoľte [BT PHONE] (BT telefón) a potom ho
stlačte.
2
Stlačte číselné tlačidlo (1 až 6) a zvoľte si
kontakt, ktorý chcete vytočiť.
3
Stlačte ENTER.
Hovor sa začne.
Zobrazí sa zoznam histórie hovorov.
13SK
MEX-N4000BT
4-480-655-11(1)
Q:\MEX-N4000BT_SK\Fm\Sk_05-27_MEX-N4000BT.fm
masterpage: Ľavý
MEX-N4000BT_SK.book Page 14 Friday, January 10, 2014 3:55 PM
Hlasové vytáčanie
Môžete realizovať hlasové vytáčanie po vyslovení
hlasového odkazu uloženého v pripojenom mobilnom
telefóne, ktorý má funkciu hlasového vytáčania.
1
Stlačte CALL, otáčaním otočného ovládača
zvoľte [VOICE DIAL] (Hlasové vytáčanie)
a potom ho stlačte.
Prípadne stlačte ENTER, kým je vypnutá funkcia
App Remote.
2
Vyslovte hlasový povel uložený v mobilnom
telefóne.
Váš hlas bude rozpoznaný a spustí sa vytáčanie.
Zrušenie hlasového vytáčania
Stlačte ENTER.
Dostupné operácie počas hovoru
Predvolenie úrovne hlasitosti vyzváňania
a hovoru účastníka
Môžete predvoliť úroveň hlasitosti vyzváňania a hovoru
účastníka.
Nastavenie úrovne hlasitosti vyzváňania:
Počas prichádzajúceho hovoru otáčajte otočným
ovládačom.
Nastavenie hlasitosti hovoru účastníka:
Počas telefonovania otáčajte otočným ovládačom.
Nastavenie hlasitosti pre druhú stranu
(Nastavenie hlasitosti mikrofónu)
Stlačte MIC.
Nastaviteľné úrovne hlasitosti:
[MIC-LOW] (Nízka), [MIC-MID] (Stredná), [MIC-HI] (Vysoká).
Redukcia ozveny a šumu
(Režim Echo Canceler/Noise Canceler)
Zatlačte a pridržte MIC.
Nastaviteľné režimy: [EC/NC-1], [EC/NC-2].
Prenos hovoru
Pre aktivovanie/deaktivovanie príslušného zariadenia
(toto zariadenie/mobilný telefón) stlačte MODE alebo
použite mobilný telefón.
Poznámka
V závislosti od mobilného telefónu sa môže pri pokuse
o presmerovanie hovoru zrušiť Handsfree prepojenie.
Kontrola nových SMS/e-mailov*
Keď sa prijme nová SMS/e-mail, bliká
.
Ak SMS/e-mail nie sú prečítané, indikácia zostane svietiť.
Praktické funkcie
Aplikácia App Remote s telefónmi
iPhone/Android
Pri zariadení iPhone je potrebné
stiahnuť doň aplikáciu “App Remote”
z lokality App Store a pri telefónoch
s OS Android z Obchodu Play
spoločnosti Google.
Pri používaní aplikácie “App Remote”
sú dostupné nasledovné funkcie:
 Ovládanie tohto zariadenia tak, aby sprístupnilo
a ovládalo kompatibilné aplikácie v zariadení iPhone/
telefóne s OS Android.
 Ovládanie zariadenia iPhone/telefónu s OS Android
jednoduchými gestami prstami a tým ovládanie
zdrojov vstupného signálu pre toto zariadenie.
 Spustenie aplikácie/zdroja zvuku alebo vyhľadanie
kľúčového slova v aplikácii vyslovením určitého slova
alebo frázy do mikrofónu (len telefón s OS Android).
 Automatické prečítanie prichádzajúcich textových
správ, SMS, e-mailov, príspevkov na lokalitách Twitter,
Facebook, Calendar atď. a možnosť odpovedať na
textové správy, SMS a e-maily (len telefón s OS Android).
 Vykonanie nastavení zvuku (EQ10, vyváženie ľavé –
pravé/predné – zadné, poloha počúvania) v tomto
zariadení zariadením iPhone/mobilným telefónom
s OS Android.
Poznámky
 Z bezpečnostných dôvodov dodržujte miestne dopravné
predpisy a pokyny a neovládajte aplikáciu počas vedenia
vozidla.
 Dostupné operácie sa líšia v závislosti od konkrétnej
aplikácie. Podrobnosti o dostupných aplikáciách pozri
na portáli podpory zákazníkov (pozri zadnú stranu).
 App Remote ver. 2.0 cez USB prepojenie je kompatibilná
s telefónmi iPhone s iOS 5/iOS 6.
 App Remote ver. 2.0 cez BLUETOOTH prepojenie je
kompatibilná s telefónmi s OS Android s Android 2.2, 2.3,
3.*, 4.0, 4.1 alebo 4.2.
 Funkcia rozpoznávania hlasu v závislosti od konkrétneho
smartfónu nemusí fungovať. V takomto prípade zobrazte
[Settings] (Nastavenia) – zvoľte [Voice Recognition]
(Rozpoznávanie hlasu).
 Čítanie SMS/e-mailov/upozornení je dostupné pri
telefónoch s OS Android s nainštalovanou aplikáciou TTS
engine.
 Pre čítanie upozornení na nové príspevky na lokalitách
Twitter/Facebook/Calendar atď. je potrebná aplikácia
“Smart Connect” od spoločnosti Sony Mobile
Communications.
Vytvorenie prepojenia s aplikáciou App Remote
1
Pripojte iPhone do USB konektora alebo
telefón s OS Android cez BLUETOOTH
rozhranie.
2
Spustite aplikáciu “App Remote”.
* Dostupné len pri mobilných telefónoch s podporou profilu
MAP (Message Access Profile).
14SK
MEX-N4000BT
4-480-655-11(1)
Q:\MEX-N4000BT_SK\Fm\Sk_05-27_MEX-N4000BT.fm
masterpage: Pravý
MEX-N4000BT_SK.book Page 15 Friday, January 10, 2014 3:55 PM
3
Zatlačte a pridržte APP na tomto zariadení
na viac než 2 sekundy.
Začne sa pripájať zariadenie iPhone/telefón s OS
Android.
Podrobnosti o operáciách na zariadení iPhone/
telefóne s OS Android pozri v pomocníkovi Help
aplikácie.
2
Vyslovte želaný hlasový príkaz do mikrofónu,
keď sa na displeji telefónu s OS Android zobrazí
[Say Source or App] (Vyslovte zdroj alebo aplikáciu).
Ak sa zobrazí číslo zariadenia
Overte, či je na displeji tohto aj mobilného zariadenia
zobrazené rovnaké číslo (napr. 123456), potom stlačte
ENTER na tomto zriadení a zvoľte [Yes] (Áno)
na mobilnom zariadení.
Výber zdroja alebo aplikácie
Poznámky
 V niektorých prípadoch nemusí byť rozpoznávanie hlasu
dostupné.
 Rozpoznávanie hlasu nemusí v závislosti od rozpoznávacích
špecifikácií telefónu s OS Android správne fungovať.
 Pri rozpoznávaní hlasu v podmienkach, kde je hluk
(napr. zvuk motora) sa účinnosť funkcie minimalizuje.
 Používanie externého mikrofónu (nedodávaný) zlepší
účinnosť funkcie rozpoznávania hlasu.
Ovládaním na tomto zariadení môžete zvoliť želaný zdroj
alebo aplikáciu na vašom smartfóne.
Ak je zvolená aplikácia pre hudbu alebo video*
Ukončenie prepojenia
Zatlačte a pridržte APP.
1
Otáčaním otočného ovládača zvoľte želaný zdroj alebo
aplikáciu a potom ho stlačte.
Stlačením 1 alebo 2 zapnite režim HID a stláčaním
SEEK +/– vyberte položku prehrávania, potom
stlačením ENTER spustite prehrávanie.
* Dostupné len pre telefóny s OS Android s podporou profilu
HID (Human Interface Device Profile).
Nastavenia zvuku
Smartfónom môžete vykonať nastavenia EQ, úrovne
hlasitosti BAL/FAD/SW a polohy počúvania.
Ak chcete zvoliť iný zdroj alebo aplikáciu, stlačte SRC
a potom otáčaním otočného ovládača zvoľte želaný zdroj
alebo aplikáciu.
Upozornenie na rôzne informácie hlasom
(len telefóny s OS Android)
Ak sa prijme nová SMS/e-mail, upozornenie na príspevok
na lokalitách Twitter/Facebook/Calendar atď.,
automaticky sa na to upozorní cez reproduktory.
Podrobnosti o nastaveniach pozri v pomocníkovi Help
aplikácie.
Podrobnosti o nastaveniach pozri v pomocníkovi Help
aplikácie.
Aktivovanie rozpoznávania hlasu
(len telefóny s OS Android)
Po zaregistrovaní aplikácií môžete ovládať aplikáciu
pomocou hlasového príkazu. Podrobnosti pozri
v pomocníkovi Help danej aplikácie.
Aktivovanie rozpoznávania hlasu
1
Stlačte ENTER pre aktivovanie rozpoznávania hlasu.
15SK
MEX-N4000BT
4-480-655-11(1)
Q:\MEX-N4000BT_SK\Fm\Sk_05-27_MEX-N4000BT.fm
masterpage: Ľavý
MEX-N4000BT_SK.book Page 16 Friday, January 10, 2014 3:55 PM
Nastavenia
Zrušenie režimu DEMO
Môžete zrušiť predvádzací režim, ktorý sa aktivuje
po vypnutí tohto zariadenia.
1
Stlačte MENU, otáčaním otočného ovládača
zvoľte [DISPLAY] (Zobrazenia) a potom ho
stlačte.
2
Otáčaním otočného ovládača zvoľte [DEMO]
(Predvádzanie) a potom ho stlačte.
3
Otáčaním otočného ovládača zvoľte
[DEMO-OFF] (Predvádzanie – Vyp.) a potom
ho stlačte.
Nastavenie je dokončené.
4
Stlačte dvakrát
(Späť).
Obnoví sa zobrazenie pre štandardný režim
prehrávania/príjmu rozhlasu.
AUTO OFF (Automatické vyp.)
Automatické úplné vypnutie v nastavenom čase
po vypnutí zariadenia:
[NO] (Nie), [30S] (30 sekúnd), [30M] (30 minút),
[60M] (60 minút).
AUX-A (AUX audio)
Aktivovanie zdroja vstupného signálu AUX:
[ON] (Zap.), [OFF] (Vyp.).
(Dostupné, len keď je zariadenie vypnuté.)
REAR/SUB (Zadné/Subwoofer)
Prepínanie výstupného audio signálu:
[SUB-OUT] (Subwoofer), [REAR-OUT]
(Výkonový zosilňovač).
(Dostupné, len keď je zariadenie vypnuté.)
CT (Presný čas) (str. 10)
Aktivácia funkcie CT: [ON] (Zap.), [OFF] (Vyp.).
REGIONAL (Regionálne)
Obmedzenie príjmu na špecifický región:
[ON] (Zap.), [OFF] (Vyp.).
(Dostupné len pri príjme v rozhlasovom pásme FM.)
BTM (str. 9)
Základné operácie nastavení
Pomocou nasledovného postupu môžete nastavovať
položky v Menu.
V závislosti od zdroja a nastavenia je možné nastaviť
nasledovné položky.
1
2
Stlačte MENU.
Pre výber nastaviteľných kategórií otáčajte
otočným ovládačom a potom ho stlačte.
Nastaviteľné kategórie sú nasledovné:
 GENERAL (Hlavné) (str. 16)
 SOUND (Zvuk) (str. 16)
 DISPLAY (Zobrazenia) (str. 18)
 BT (BLUETOOTH) (str. 18)
 APP REM (Aplikácia App Remote) (str. 18)
3
Pre výber volieb otáčajte otočným
ovládačom a potom ho stlačte.
Obnovenie predošlého zobrazenia
Stlačte
(Späť).
GENERAL (Hlavné)
CLOCK-ADJ (Nastavenie hodín) (str. 6)
CAUT ALM (Upozorňujúci signál) (str. 6)
Aktivovanie upozorňujúceho signálu:
[ON] (Zap.), [OFF] (Vyp.).
(Dostupné, len keď je zariadenie vypnuté.)
SOUND (Zvuk)
C.AUDIO+ (Clear audio+)
Reprodukcia zvuku optimalizovaním digitálneho
signálu s nastaveniami zvuku odporúčanými
spoločnosťou Sony:
[ON] (Zap.), [OFF] (Vyp.). (Automatické nastavenie
na [OFF] (Vyp.) pri zmene [EQ10 PRESET]
(Predvoľby ekvalizéra)).
EQ10 PRESET (Predvoľby ekvalizéra)
Výber krivky zo 10 kriviek ekvalizéra alebo jeho vypnutie:
[R AND B], [ROCK], [POP], [DANCE], [HIP-HOP],
[ELECTRONICA], [JAZZ], [SOUL], [COUNTRY],
[CUSTOM] (Vlastné), [OFF] (Vyp.).
Nastavenie krivky ekvalizéra je možné uložiť zvlášť
pre jednotlivé zdroje vstupného signálu.
EQ10 SETTING (Nastavenia ekvalizéra)
Nastavenie krivky [CUSTOM] (Vlastná) ekvalizéra
EQ10.
BASE (Základné)
Výber predvolenej krivky ekvalizéra ako základu pre
ďalšie vlastné úpravy:
[BAND1] 32 Hz, [BAND2] 63 Hz, [BAND3] 125 Hz,
[BAND4] 250 Hz, [BAND5] 500 Hz, [BAND6] 1 kHz,
[BAND7] 2 kHz, [BAND8] 4 kHz, [BAND9] 8 kHz,
[BAND10] 16 kHz (BAND – Pásmo).
Hlasitosť je možné nastaviť v 1 dB krokoch v rozsahu
od -6 dB do +6 dB.
BEEP (Pípanie)
Aktivovanie zvukového signálu: [ON] (Zap.), [OFF] (Vyp.).
16SK
MEX-N4000BT
4-480-655-11(1)
Q:\MEX-N4000BT_SK\Fm\Sk_05-27_MEX-N4000BT.fm
masterpage: Pravý
MEX-N4000BT_SK.book Page 17 Friday, January 10, 2014 3:55 PM
POSITION (Poloha počúvania)
SET F/R POS (Nastaviť polohu vpredu/vzadu)
Simulovanie prirodzeného zvukového poľa
oneskorením výstupného audio signálu z predných/
zadných reproduktorov, aby zvuk najlepšie vyhovoval
vašej polohe.
FRONT L (Vpredu Ľ) (): Vpredu vľavo
FRONT R (Vpredu P) (): Vpredu vpravo
FRONT (Vpredu) (): Vpredu v strede
ALL (Všetky) (): V strede vozidla
CUSTOM (Vlastné):
Poloha nastavená aplikáciou App Remote
OFF (Vyp.): Bez nastavenia polohy
ADJ POSITION* (Nastaviť polohu)
Jemná úprava nastavenia polohy počúvania.
Nastaviteľný rozsah: [+3] – [CENTER] (Stred) – [-3].
SET SW POS* (Nastaviť polohu subwoofera)
NEAR (Blízko) (): Blízko
NORMAL (Bežná) (): Bežná
FAR (Ďaleko) (): Ďaleko
BALANCE (Vyváženie)
Nastavenie vyváženia ľavé – pravé:
[RIGHT-15] (Pravé – 15) – [CENTER] (Stred) – [LEFT-15]
(Ľavé – 15).
FADER (Vyváženie predné – zadné)
Nastavenie vyváženia predné – zadné:
[FRONT-15] (Predné – 15) – [CENTER] (Stred) –
[REAR-15] (Zadné – 15).
DSEE (Vylepšenie digitálneho zvuku)
Vylepšenie digitálne komprimovaného zvuku
obnovením vysokých frekvencií stratených počas
procesu kompresie.
Toto nastavenie je možné uložiť zvlášť pre jednotlivé
zdroje vstupného signálu, okrem rádia (tuner).
Nastavenie režimu DSEE: [ON] (Zap.), [OFF] (Vyp.).
LOUDNESS (Zvýraznenie)
Zvýraznenie nízkych a vysokých tónov pre čistejší
zvuk pri nízkych úrovniach hlasitosti:
[ON] (Zap.), [OFF] (Vyp.).
AAV (Pokročilá automatická hlasitosť)
Nastavenie úrovne hlasitosti pri prehrávaní
zo všetkých zdrojov zvuku na optimálnu úroveň:
[ON] (Zap.), [OFF] (Vyp.).
RB ENH (Zvýraznenie nízkych tónov vzadu)
Funkcia Rear Bass Enhancer (Zvýraznenie nízkych
tónov vzadu) zvýrazní nízke tóny aplikovaním
nastavenia filtra s dolným priepustom pre zadné
reproduktory. Táto funkcia umožní, aby zadné
reproduktory plnili úlohu subwoofera, hoci subwoofer
nepripojíte. (Dostupné, len ak je [SW DIREC] (Priame
pripojenie subwoofera) nastavené na [OFF] (Vyp.).)
RBE MODE (Režim zvýraznenia nízkych tónov vzadu)
Nastavenie režimu zvýraznenia nízkych tónov vzadu:
[1], [2], [3], [OFF] (Vyp.).
LPF FREQ (Frekvencia filtra s dolným priepustom)
Nastavenie medznej frekvencie subwoofera:
[50Hz], [60Hz], [80Hz], [100Hz], [120Hz].
LPF SLOP (Strmosť filtra s dolným priepustom)
Nastavenie strmosti filtra s dolným priepustom:
[1], [2], [3].
SW DIREC (Priame pripojenie subwoofera)
Môžete používať subwoofer bez výkonového
zosilňovača, ak je pripojený ku káblu zadných
reproduktorov. (Dostupné, len ak je [RBE MODE]
(Režim RBE) nastavené na [OFF] (Vyp.).) Subwoofer
s impedanciou 4–8 Ohm musíte pripojiť k jednému
z káblov zadných reproduktorov. K druhému káblu
zadných reproduktorov nepripájajte reproduktor.
SW MODE (Režim subwoofera)
Nastavenie režimu subwoofera: [1], [2], [3], [OFF] (Vyp.).
SW PHASE (Fáza subwoofera)
Nastavenie fázy subwoofera:
[NORM] (Normálna), [REV] (Opačná).
SW POS* (Poloha subwoofera)
Nastavenie polohy subwoofera:
[NEAR] (Blízko), [NORMAL] (Bežná), [FAR] (Ďaleko).
LPF FREQ (Frekvencia filtra s dolným priepustom)
Nastavenie medznej frekvencie subwoofera:
[50Hz], [60Hz], [80Hz], [100Hz], [120Hz].
LPF SLOP (Strmosť filtra s dolným priepustom)
Nastavenie strmosti filtra s dolným priepustom:
[1], [2], [3].
S.WOOFER (Subwoofer)
SW LEVEL (Úroveň hlasitosti subwoofera)
Nastavenie úrovne hlasitosti subwoofera:
[+10 dB] – [0 dB] – [-10 dB].
(Pri najnižšom nastavení sa zobrazí [ATT].)
SW PHASE (Fáza subwoofera)
Nastavenie fázy subwoofera:
[NORM] (Normálna), [REV] (Opačná).
SW POS* (Poloha subwoofera)
Nastavenie polohy subwoofera:
[NEAR] (Blízko), [NORMAL] (Bežná), [FAR] (Ďaleko).
LPF FREQ (Frekvencia filtra s dolným priepustom)
Nastavenie medznej frekvencie subwoofera:
[50Hz], [60Hz], [80Hz], [100Hz], [120Hz].
LPF SLOP (Strmosť filtra s dolným priepustom)
Nastavenie strmosti filtra s dolným priepustom:
[1], [2], [3].
17SK
MEX-N4000BT
4-480-655-11(1)
Q:\MEX-N4000BT_SK\Fm\Sk_05-27_MEX-N4000BT.fm
masterpage: Ľavý
MEX-N4000BT_SK.book Page 18 Friday, January 10, 2014 3:55 PM
HPF (Filter s horným priepustom)
HPF FREQ (Frekvencia filtra s horným priepustom)
Nastavenie medznej frekvencie predných/zadných
reproduktorov:
[OFF] (Vyp.), [50Hz], [60Hz], [80Hz], [100Hz], [120Hz].
HPF SLOP (Strmosť filtra s horným priepustom)
Nastavenie strmosti filtra s horným priepustom (HPF)
(účinné, len ak nie je [HPF FREQ] nastavené na [OFF]
(Vyp.)): [1], [2], [3].
RINGTONE (Vyzváňací tón)
Výber používania vyzváňania tohto zariadenia
alebo z mobilného telefónu:
[1] (Toto zariadenie), [2] (Mobilný telefón).
AUX VOL (Úroveň hlasitosti AUX)
Nastavenie úrovne hlasitosti pre každé pripojené
voliteľné zariadenie: [+18 dB] – [0 dB] – [-8 dB].
Toto nastavenie eliminuje potrebu nastavenia úrovne
hlasitosti medzi zdrojmi vstupného signálu.
AUTO PAIRING (Automatické párovanie)
Automatické spustenie BLUETOOTH párovania, ak je
cez USB konektor pripojené zariadenie s iOS ver. 5.0
alebo novšou verziou: [ON] (Zap.), [OFF] (Vyp.).
BTA VOL (Úroveň hlasitosti BLUETOOTH audio zariadenia)
Nastavenie úrovne hlasitosti pre každé pripojené
BLUETOOTH zariadenie: [+6 dB] – [0 dB] – [-6 dB].
Toto nastavenie eliminuje potrebu nastavenia úrovne
hlasitosti medzi zdrojmi vstupného signálu.
AUTO ANS (Automatická odpoveď)
Nastavenie automatického prijatia prichádzajúceho
hovoru týmto zariadením:
[OFF] (Vyp.), [1] (Cca 3 sekundy), [2] (Cca 10 sekúnd).
BT SIGNL (BLUETOOTH signál) (str. 7)
Zapnutie BLUETOOTH funkcie: [ON] (Zap.), [OFF] (Vyp.).
* Nezobrazuje sa, keď je [SET F/R POS] (Nastaviť polohu
vpredu/vzadu) nastavené na [OFF] (Vyp.).
BT INIT (Inicializácia BLUETOOTH)
Inicializácia (reset) všetkých BLUETOOTH nastavení
(informácia o párovaní, uložené voľby, informácie
o zariadení atď.).
Pred likvidáciou nepotrebného zariadenia inicializujte
všetky nastavenia.
DISPLAY (Zobrazenia)
APP REM (Aplikácia App Remote)
DEMO (Predvádzanie)
Aktivovanie predvádzacieho režimu:
[ON] (Zap.), [OFF] (Vyp.).
Vytvorenie a ukončenie prepojenia aplikáciou
App Remote.
DIMMER (Stmavnutie)
Zmena jasu displeja: [ON] (Zap.), [OFF] (Vyp.).
ILLUM (Podsvietenie)
Zmena farby podsvietenia: [1], [2].
AUTO SCR (Automatické rolovanie)
Automatické rolovanie dlhých položiek:
[ON] (Zap.), [OFF] (Vyp.).
BT (BLUETOOTH)
Toto Menu je možné zobraziť aj stlačením CALL.
PAIRING (Párovanie) (str. 7)
PHONEBOOK (Telefónny zoznam) (str. 13)
REDIAL (Opätovné volanie) (str. 13)
RECENT CALL (Posledný hovor) (str. 13)
VOICE DIAL (Hlasové vytáčanie) (str. 14)
DIAL NUMBER (Volať číslo) (str. 13)
18SK
MEX-N4000BT
4-480-655-11(1)
Q:\MEX-N4000BT_SK\Fm\Sk_05-27_MEX-N4000BT.fm
masterpage: Pravý
MEX-N4000BT_SK.book Page 19 Friday, January 10, 2014 3:55 PM
Ďalšie informácie
Bezpečnostné upozornenia
 Ak bol váš automobil zaparkovaný na priamom
slnečnom žiarení, pred používaním nechajte zariadenie
najprv vychladnúť.
 Predný panel ani audio zariadenia nenechávajte vnútri
vozidla zaparkovanom na priamom slnečnom žiarení.
Môžu sa poškodiť vplyvom vysokej teploty.
 Elektrická výsuvná anténa sa vysúva automaticky.
 Ak Multi Session disk začína sekciou (Session) CD-DA,
bude rozpoznaný ako CD-DA disk a ostatné sekcie
sa neprehrajú.
 Disky, ktoré NIE JE možné prehrávať
 Nekvalitne nahrané CD-R/CD-RW disky.
 CD-R/CD-RW disky nahrané v nekompatibilnom
zariadení.
 Nesprávne uzatvorené CD-R/CD-RW disky.
 CD-R/CD-RW disky nahrané v inom ako CD alebo
MP3 formáte vyhovujúcom štandardu ISO9660
Level 1/Level 2, Joliet/Romeo alebo Multi Session.
Poradie prehrávania súborov MP3/WMA
Kondenzácia vlhkosti
Ak sa vo vnútri zariadenia kondenzuje vlhkosť, vyberte
z neho disk a ponechajte ho mimo prevádzky približne
hodinu. V opačnom prípade nebude zariadenie pracovať
správne.
MP3/WMA
Priečinok (album)
Súbor (skladba)
MP3/WMA
Udržiavanie vysokej kvality reprodukcie
Dbajte na to, aby nedochádzalo k vylievaniu žiadnych
kvapalín na zariadenie alebo na disky.
Poznámky k diskom
 Disky nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu
alebo zdrojom tepla, ani ich nenechávajte vo vozidle
zaparkovanom na priamom slnečnom žiarení.
 Pred prehrávaním vyčistite disk
čistiacou handričkou smerom
od stredu k okrajom.
Nepoužívajte rozpúšťadlá ako
benzín, riedidlo alebo komerčne
dostupné čistiace prostriedky.
 Zariadenie je určené pre
prehrávanie diskov
kompatibilných so štandardom
Compact Disc (CD). Disky formátu DualDisc a niektoré
audio disky kódované technológiou pre ochranu
autorských práv nevyhovujú štandardu Compact Disc
(CD) a nie je ich v tomto zariadení možné prehrávať.
 Disky, ktoré NIE JE možné prehrávať
 Disky s nalepenými štítkami, nálepkami, alebo
s nalepeným papierom. Inak môže dôjsť k poruche
zariadenia alebo poškodeniu disku.
 Disky zvláštnych tvarov (disky v tvare srdca,
štvorcové alebo hviezdicové disky). Ak sa pokúsite
takýto disk prehrávať, môžete zariadenie poškodiť.
 8 cm disky.
Poznámky k CD-R/CD-RW diskom
 Maximálny počet: (len CD-R/CD-RW disky)
 Priečinky (albumy): 150 (vrátane hlavného priečinka)
 Súbory (skladby) a priečinky: 300 (ak názvy
priečinkov/súborov pozostávajú z mnohých znakov,
možný počet môže byť nižší než 300)
 Zobraziteľné znaky v názve priečinka/súboru:
32 (Joliet)/64 (Romeo)
Prehrávač iPod
 Pripojiť je možné nasledovné modely prehrávačov
iPod. Pred používaním prehrávača iPod v ňom
aktualizujte softvér.
Kompatibilné modely zariadení iPhone/iPod
Kompatibilné modely
USB
iPhone 5

iPhone 4S

iPhone 4

iPhone 3GS

iPhone 3G

iPod touch (5. generácia)

iPod touch (4. generácia)

iPod touch (3. generácia)

iPod touch (2. generácia)

iPod classic

iPod nano (7. generácia)

iPod nano (6. generácia)

iPod nano (5. generácia)

iPod nano (4. generácia)

iPod nano (3. generácia)

19SK
MEX-N4000BT
4-480-655-11(1)
Q:\MEX-N4000BT_SK\Fm\Sk_05-27_MEX-N4000BT.fm
masterpage: Ľavý
MEX-N4000BT_SK.book Page 20 Friday, January 10, 2014 3:55 PM
 Výraz “Made for iPod” a “Made for iPhone” znamená, že
elektronické príslušenstvo je určené na špecifické
pripojenie prehrávača iPod resp. telefónu iPhone a má
certifikát výrobcu o súlade s výkonovými štandardmi
spoločnosti Apple. Spoločnosť Apple nezodpovedá
za fungovanie tohto zariadenia ani za jeho súlad
s bezpečnostnými a usmerňujúcimi normami.
Používanie tohto príslušenstva s prehrávačom iPod
alebo telefónom iPhone môže ovplyvniť bezdrôtové
funkcie.
BLUETOOTH funkcie
BLUETOOTH technológia
 Bezdrôtová BLUETOOTH technológia je technológia
s krátkym dosahom, ktorá umožňuje bezdrôtovú
dátovú komunikáciu medzi digitálnymi zariadeniami
ako napr. mobilný telefón a náhlavná súprava.
Bezdrôtová BLUETOOTH technológia funguje v dosahu
cca 10 m. Prepojenie dvoch zariadení je vzájomné,
niektoré zariadenia je však možné pripojiť k viacerým
zariadeniam naraz.
 Na prepojenie nie je potrebný žiadny kábel, pretože
BLUETOOTH technológia je bezdrôtová technológia,
a ani nie je potrebné umiestniť zariadenia oproti sebe
ako pri infračervenej technológii. Zariadenia môžete
napríklad používať aj keď sú v batohu alebo vo vrecku.
 BLUETOOTH technológia je medzinárodný štandard
podporovaný a využívaný mnohými spoločnosťami
po celom svete.
BLUETOOTH komunikácia
 Bezdrôtová BLUETOOTH technológia funguje v dosahu
cca 10 m.
Maximálny komunikačný dosah závisí od prekážok
(osoby, kov, stena atď.) alebo elektromagnetického
prostredia.
 Nasledovné podmienky môžu ovplyvniť citlivosť
BLUETOOTH komunikácie.
 Medzi týmto a BLUETOOTH zariadením sú osoby,
kov alebo stena.
 V blízkosti tohto zariadenia sa používa zariadenie
pracujúce s frekvenciou 2,4 GHz (napr. bezdrôtové
LAN zariadenie, bezdrôtový telefón alebo
mikrovlnná rúra).
 Keďže BLUETOOTH a bezdrôtové LAN (IEEE802.11b/g)
zariadenia využívajú rovnakú frekvenciu, môže sa
vyskytnúť mikrovlnné rušenie s následkom narúšania
rýchlosti komunikácie, šumu alebo nesprávneho
prepojenia, ak toto zariadenie používate v blízkosti LAN
zariadenia. V takomto prípade vykonajte nasledovné.
 Používajte toto zariadenie minimálne 10 m
od bezdrôtového LAN zariadenia.
 Ak toto zariadenie používate v menšej vzdialenosti
než 10 m od bezdrôtového LAN zariadenia, vypnite
bezdrôtové LAN zariadenie.
 Toto zariadenie umiestnite čo najbližšie
k BLUETOOTH zariadeniu.
 Mikrovlny vyžarované BLUETOOTH zariadením môžu
ovplyvňovať prevádzku elektronických zdravotníckych
prístrojov. Na nasledovných miestach vypnite toto aj
BLUETOOTH zariadenie, pretože môže vzniknúť riziko
nebezpečenstva.
 V blízkosti horľavých plynov, v nemocniciach,
vlakoch, lietadlách alebo čerpacích staniciach.
 V blízkosti automatických dvier alebo požiarnych
alarmov.
 Toto zariadenie podporuje bezpečnostné štandardy,
ktoré sú v súlade s BLUETOOTH štandardmi, aby sa
zaistilo bezpečné prepojenie pri používaní bezdrôtovej
technológie BLUETOOTH. V závislosti od nastavení však
zabezpečenie nemusí postačovať. Pri komunikácii
pomocou bezdrôtovej technológie BLUETOOTH buďte
obozretní.
 Nezodpovedáme za únik informácií pri BLUETOOTH
komunikácii.
 Prepojenie so všetkými BLUETOOTH zariadeniami nie je
možné zaručiť.
 Aby bol zabezpečený súlad s BLUETOOTH
štandardmi špecifikovanými normou BLUETOOTH
SIG a autentifikácia, je potrebné zariadenie
disponujúce BLUETOOTH funkciou.
 Aj keď pripojené zariadenie vyhovuje uvedeným
BLUETOOTH štandardom, niektoré zariadenia sa
v závislosti od funkcií alebo špecifikácií daného
zariadenia nemusia dať pripojiť, alebo nemusia
pracovať správne.
 Počas hlasitého hovoru (Handsfree) sa v závislosti
od zariadenia alebo prostredia komunikácie môže
vyskytovať šum.
 V závislosti od pripojeného zariadenia môže začatie
komunikácie určitý čas trvať.
Ostatné
 V závislosti od vlastností rádiových vĺn a miesta, kde sa
zariadenie používa, nemusí využívanie BLUETOOTH
zariadenia fungovať.
 Ak máte pri používaní BLUETOOTH zariadenia zvláštne
pocity, ihneď ho prestaňte používať. Ak problém
pretrváva, obráťte sa na najbližšieho predajcu Sony.
Ak máte akékoľvek otázky alebo problémy týkajúce
sa zariadenia, ktoré nie sú v tomto návode popísané,
obráťte sa na najbližšieho predajcu Sony.
20SK
MEX-N4000BT
4-480-655-11(1)
Q:\MEX-N4000BT_SK\Fm\Sk_05-27_MEX-N4000BT.fm
masterpage: Pravý
MEX-N4000BT_SK.book Page 21 Friday, January 10, 2014 3:55 PM
Údržba
Čistenie konektorov
Zariadenie nemusí pracovať správne, ak dôjde
k znečisteniu konektorov medzi predným panelom
a zariadením. Aby ste takejto situácii predišli, vyberte
predný panel (str. 6) a očistite konektory čistiacou
tyčinkou navlhčenou v liehu. Na konektory príliš netlačte.
Mohlo by dôjsť k ich poškodeniu.
Poznámky
 Z bezpečnostných dôvodov najskôr vypnite motor
a vytiahnite kľúč zo zapaľovania.
 Nikdy sa nedotýkajte kontaktov priamo prstami alebo
kovovými predmetmi.
Technické údaje
Tuner (Rádio)
Pásmo FM
Ladiaci rozsah: 87,5–108,0 MHz
Anténový konektor:
Konektor pre externú anténu
Medzifrekvencia: 25 kHz
Citlivosť: 8 dBf
Selektivita: 75 dB pri 400 kHz
Odstup signál – šum: 80 dB (stereo)
Odstup kanálov: 50 dB pri 1 kHz
Frekvenčný rozsah: 20–15 000 Hz
Pásmo MW/LW
Ladiaci rozsah:
MW: 531–1 602 kHz
LW: 153–279 kHz
Anténový konektor:
Konektor pre externú anténu
Medzifrekvencia:
9124,5 kHz alebo 9115,5 kHz/4,5 kHz
Citlivosť: MW: 26 μV, LW: 45 μV
CD prehrávač
Odstup signál – šum: 120 dB
Frekvenčný rozsah: 10–20 000 Hz
Skreslenie: Pod merateľnou hodnotou
Príslušný kodek: MP3 (.mp3) a WMA (.wma)
USB prehrávač
Rozhranie: USB (Vysokorýchlostné)
Maximálna prúdová záťaž: 1 A
Maximálny počet rozpoznateľných skladieb: 10 000
Príslušný kodek: MP3 (.mp3), WMA (.wma) a WAV (.wav)
Bezdrôtová komunikácia
Komunikačný systém:
BLUETOOTH štandard ver. 3.1
Výstup:
Výkonový BLUETOOTH štandard triedy 2
(Max. +4 dBm)
Maximálny komunikačný dosah:
Bez prekážok cca 10 m*1
Frekvenčné pásmo:
Pásmo 2,4 GHz (2,4000–2,4835 GHz)
Modulácia: FHSS
Kompatibilné BLUETOOTH profily*2:
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) 1.3
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile) 1.5
HFP (Handsfree Profile) 1.6
PBAP (Phone Book Access Profile)
SPP (Serial Port Profile)
MAP (Message Access Profile)
HID (Human Interface Device Profile)
*1 Skutočný dosah sa môže líšiť v závislosti od faktorov ako
prekážky medzi zariadeniami, magnetické polia v okolí,
mikrovlnné rúry, statická elektrina, citlivosť príjmu,
vlastnosti antény, operačný systém, softvérová aplikácia atď.
*2 Profily BLUETOOTH štandardu určujú spôsob BLUETOOTH
komunikácie medzi zariadeniami.
Výkonový zosilňovač
Výstup: Výstup pre reproduktory
Impedancia reproduktorov: 4–8 Ohm
Maximálny výstupný výkon: 55 W × 4 (pri 4 Ohm)
Všeobecne
Výstupy:
Výstupné audio konektory
(predné, prepínateľné zadné/subwoofer)
Konektor pre výkonovú anténu/
konektor pre výkonový zosilňovač (REM OUT)
Vstupy:
Vstupný konektor pre otočný ovládač
Vstupný anténový konektor
Vstupný konektor MIC
Vstupný konektor AUX (stereo minikonektor)
USB konektor
Napájanie:
Jednosmerné napätie (DC) 12 V autobatéria
(s uzemneným záporným pólom)
Rozmery:
Cca 178 mm × 50 mm × 177 mm (š/v/h)
Montážne rozmery:
Cca 182 mm × 53 mm × 160 mm (š/v/h)
Hmotnosť: Cca 1,2 kg
21SK
MEX-N4000BT
4-480-655-11(1)
Q:\MEX-N4000BT_SK\Fm\Sk_05-27_MEX-N4000BT.fm
masterpage: Ľavý
MEX-N4000BT_SK.book Page 22 Friday, January 10, 2014 3:55 PM
Obsah balenia:
Zariadenie (1)
Časti pre montáž a zapojenie (1 súprava)
Voliteľné príslušenstvo/zariadenia:
Mikrofón: XA-MC10
Niektoré uvedené príslušenstvo nemusí byť u vášho
predajcu dostupné. Podrobnejšie informácie vám
poskytne predajca.
Právo na zmeny vyhradené.
Autorské práva
Názov Bluetooth® a logá sú ochranné známky vo
vlastníctve spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. a spoločnosť
Sony Corporation ich na akékoľvek účely používa
na základe licencie. Ostatné obchodné značky
a ochranné známky sú majetkom ich príslušných
vlastníkov.
N-Mark (Značka N) je obchodná značka alebo ochranná
známka spoločnosti NFC Forum, Inc. v USA a ostatných
krajinách.
Windows Media je ochranná známka alebo obchodná
značka spoločnosti Microsoft Corporation v USA a/alebo
ostatných krajinách.
Tento produkt je chránený konkrétnymi duševnými
vlastníckymi právami spoločnosti Microsoft Corporation.
Používanie alebo distribúcia takejto technológie mimo
tohto produktu sú bez licencie spoločnosti Microsoft
alebo autorizovaného zástupcu spoločnosti Microsoft
zakázané.
iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano a iPod touch sú
obchodné značky spoločnosti Apple Inc. registrované
v USA a ostatných krajinách. App Store je servisná značka
spoločnosti Apple Inc.
Technológia kódovania zvuku MPEG Layer-3 a patenty
sú používané v licencii spoločnosti Fraunhofer IIS
a Thomson.
Google, Google Play a Android sú obchodné značky
spoločnosti Google Inc.
Riešenie problémov
Nasledujúci prehľad pomôže nájsť príčinu problému,
ktorý sa môže vyskytnúť pri používaní zariadenia.
Predtým ako začnete vykonávať odporúčané úkony,
skontrolujte správnosť prepojení a ovládania.
Podrobnosti o používaní poistky a vybratí zariadenia
z palubnej dosky pozri v návode Montáž/Zapojenia
dodávanom so zariadením.
Ak problém nevyriešite, navštívte portál podpory
zákazníkov (pozri zadnú stranu).
Všeobecne
Nepočuť zvuk.
 Vyváženie predné – zadné ([FADER]) nie je nastavené
pre 2-reproduktorový systém.
Nezaznieva zvukový signál (pípanie).
 Je pripojený voliteľný zosilňovač, nepoužívate
vstavaný zosilňovač.
Obsah pamäte sa vymazal.
 Odpojil sa napájací kábel alebo batéria, alebo nie sú
správne pripojené.
Uložené stanice a nastavenie hodín sú vymazané.
Poistka sa prepálila.
Pri prepínaní zapaľovania počuť šum.
 V konektore napájania príslušenstva v automobile
nie sú správne prepojené káble.
Počas prehrávania alebo príjmu rozhlasu sa spustí
predvádzací režim.
 Ak sa cca 5 minút nevykoná žiadna operácia, keď je
nastavené [DEMO-ON] (Predvádzanie – Zap.), spustí
sa predvádzací režim.
 Nastavte [DEMO-OFF] (Predvádzanie – Vyp.) (str. 18).
Z displeja sa stratila/na displeji sa nezobrazila
indikácia.
 Stmavnutie displeja je nastavené na [DIM-ON]
(Stmavnutie – Zap.) (str. 18).
 Zobrazenie sa vypne po zatlačení a pridržaní
tlačidla OFF.
 Zatlačte OFF na zariadení, kým sa displej nezapne.
 Konektory sú znečistené (str. 21).
Ovládacie prvky nefungujú.
Disk sa nevysunie.
 Zatlačením a pridržaním AF/TA/PTY a
(Späť)/
MODE na viac než 2 sekundy resetujte zariadenie.
Obsah uložený v pamäti sa vymaže.
Z bezpečnostných dôvodov neresetujte zariadenie
počas vedenia vozidla.
Príjem rozhlasu
Stanice nie je možné naladiť.
Zvuk je rušený šumom.
 Prepojenie nie je správne.
 Skontrolujte zapojenie elektrickej výsuvnej antény.
 Ak sa anténa automaticky nevysunie, skontrolujte
zapojenie napájacieho kábla antény.
22SK
MEX-N4000BT
4-480-655-11(1)
Q:\MEX-N4000BT_SK\Fm\Sk_05-27_MEX-N4000BT.fm
masterpage: Pravý
MEX-N4000BT_SK.book Page 23 Friday, January 10, 2014 3:55 PM
Nie je možné naladiť uložené stanice.
 Vysielaný signál je príliš slabý.
RDS
Po niekoľkých sekundách počúvania sa spustí funkcia
SEEK (Vyhľadávanie).
 Stanica nevysiela údaje TP, alebo má slabý signál.
 Deaktivujte funkciu TA (str. 10).
Nie je možné prijímať dopravné hlásenia.
 Aktivujte funkciu TA (str. 10).
 Stanica práve nevysiela žiadne dopravné hlásenia,
aj keď vysiela údaje TP.
 Nalaďte inú stanicu.
Funkcia PTY zobrazila [- - - - - - - -].
 Naladená stanica nevysiela RDS údaje.
 Zariadenie neprijíma RDS údaje.
 Stanica nemá špecifikovaný typ programu.
Bliká názov stanice.
 Zariadenie nenašlo žiadnu alternatívnu frekvenciu
pre aktuálnu stanicu.
 Kým názov stanice bliká, stlačte SEEK +/–.
Zobrazí sa [PI SEEK] (Vyhľadávanie PI) a zariadenie
začne vyhľadávať inú frekvenciu s tými istými
údajmi PI (Identifikácia programu).
Prehrávanie CD disku
Disk sa neprehráva.
 Disk je chybný alebo znečistený.
 CD-R/CD-RW disky nie sú určené na audio používanie
(str. 19).
Súbory MP3/WMA nie je možné prehrať.
 Disk nie je kompatibilný s formátom a verziou MP3/
WMA. Podrobnosti o prehrávateľných diskoch
a formátoch sa dozviete na portáli podpory
zákazníkov.
Spustenie prehrávania súborov MP3/WMA trvá dlhšie
než pri iných diskoch.
 Pri nasledovných diskoch trvá spustenie prehrávania
dlhší čas.
 Disk so zložitou štruktúrou priečinkov.
 Disky so záznamom v metóde Multi Session.
 Disk, na ktorý je možné dopĺňať údaje.
Zvuk preskakuje.
 Disk je chybný alebo znečistený.
Prehrávanie z USB zariadení
Položky nie je možné prehrávať cez USB rozbočovač.
 Zariadenie nesprístupní USB zariadenie pripojené cez
USB rozbočovač.
Spustenie prehrávania z USB zariadenia trvá dlhší
čas.
 USB zariadenie obsahuje súbory so zložitou štruktúrou
priečinkov.
Zvuk je prerušovaný.
 Pri prehrávaní súboru s vysokým dátovým tokom
(napr. viac než 320 kb/s) môže zvuk vypadávať.
Názov aplikácie nesúhlasí so skutočnou aplikáciou
App Remote.
 Spustite aplikáciu znova z aplikácie “App Remote”.
Funkcia NFC
Pripojenie jediným dotykom (NFC) sa nedá vytvoriť.
 Ak smartfón nereaguje na dotyk.
 Skontrolujte, či je funkcia NFC na smartfóne
zapnutá.
 Označenie N (N-Mark) na smartfóne priblížte
k označeniu N (N-Mark) vyznačenému na zariadení.
 Ak je smartfón stále nereaguje, odpojte ho.
 Citlivosť NFC signálu závisí od daného zariadenia.
Ak pripojenie jediným dotykom so smartfónom
viackrát zlyhá, vytvorte BLUETOOTH pripojenie
manuálne.
BLUETOOTH funkcie
Pripájané zariadenie nenašlo toto zariadenie.
 Pred párovaním nastavte toto zariadenie
do pohotovostného režimu pre párovanie.
 Počas pripojenia k BLUETOOTH zariadeniu nie je
možné toto zariadenie zistiť z iného zariadenia.
 Odpojte aktuálne zapojenie a vyhľadajte toto
zariadenie z iného zariadenia.
 Po vykonaní párovania so zariadením zapnite
výstupný BLUETOOTH signál (str. 7).
Pripojenie nie je možné.
 Prepojenie sa riadi len z jednej strany (z tohto alebo
BLUETOOTH zariadenia), nie však z obidvoch.
 Vytvorte prepojenie s BLUETOOTH zariadením
z tohto zariadenia alebo naopak.
Nezobrazí sa názov zisteného zariadenia.
 V závislosti od stavu iného zariadenia nemusí byť
možné získať jeho názov.
Nie je počuť vyzváňanie.
 Nastavte hlasitosť otáčaním otočného ovládača počas
príjmu hovoru.
 V závislosti od pripojeného zariadenia sa nemusí
vyzváňací tón správne odoslať.
 Nastavte [RINGTONE] (Vyzváňací tón) na [1] (str. 18).
 K zariadeniu nie sú pripojené predné reproduktory.
 K zariadeniu pripojte predné reproduktory.
Zvonenie sa reprodukuje len z predných
reproduktorov.
23SK
MEX-N4000BT
4-480-655-11(1)
Q:\MEX-N4000BT_SK\Fm\Sk_05-27_MEX-N4000BT.fm
masterpage: Ľavý
MEX-N4000BT_SK.book Page 24 Friday, January 10, 2014 3:55 PM
Nepočuť hlas volajúceho.
 K zariadeniu nie sú pripojené predné reproduktory.
 K zariadeniu pripojte predné reproduktory.
Hlas volajúceho sa reprodukuje len z predných
reproduktorov.
Druhý účastník hovoru sa sťažuje na príliš nízku alebo
vysokú hlasitosť.
 Nastavte hlasitosť cez položku Mic Gain
(Zosilnenie mikrofónu) (str. 14).
Pri konverzácii cez mobilný telefón sa vyskytuje
ozvena pri spätnej väzbe alebo šum.
 Znížte hlasitosť.
 Nastavte režim EC/NC Mode na [EC/NC-1] alebo
[EC/NC-2] (str. 14).
 Ak je okolitý šum hlasný, skúste ho redukovať.
Napr.: Ak je otvorené okno a počuť ruch premávky atď.,
zatvorte okno. Ak počuť hluk klimatizácie, znížte jej
výkon.
Telefón nie je pripojený.
 Ak sa prehráva z BLUETOOTH audio zariadenia, telefón
nie je pripojený, ani keď stlačíte CALL.
 Pripojte sa zo strany telefónu.
Kvalita zvuku z telefónu je nízka.
 Kvalita zvuku telefónu závisí od podmienok príjmu
mobilného telefónu.
 Ak je príjem nekvalitný, premiestnite sa s vozidlom
na miesto, kde je signál operátora kvalitnejší.
Hlasitosť pripojeného audio zariadenia je nízka
(vysoká).
 Úroveň hlasitosti závisí od audio zariadenia.
 Nastavte hlasitosť na pripojenom audio zariadení
alebo tomto zariadení.
Počas prehrávania z BLUETOOTH audio zariadenia
vypadáva zvuk.
 Zmenšite vzdialenosť medzi týmto a BLUETOOTH
audio zariadením.
 Ak je BLUETOOTH audio zariadenie uložené v puzdre,
ktoré ruší signál, vyberte ho počas používania
z puzdra.
 V blízkosti používate niekoľko BLUETOOTH alebo iných
zariadení, ktoré vyžarujú rádiové vlny.
 Vypnite iné zariadenia.
 Zväčšite vzdialenosť od iných zariadení.
 Počas zavádzania prepojenia krátkodobo vypadáva
zvuk. Nejde o poruchu.
Pripojené BLUETOOTH audio zariadenie sa nedá
ovládať.
 Skontrolujte, či pripojené BLUETOOTH audio
zariadenie podporuje profil AVRCP.
Niektoré funkcie nefungujú.
 Skontrolujte, či pripojené zariadenie podporuje dané
funkcie.
Nečakane sa odpovie na hovor.
 Telefón je nastavený na automatické odpovedanie
na hovor.
Párovanie zlyhalo z dôvodu uplynutia časového
limitu.
 V závislosti od pripájaného zariadenia môže byť časový
limit na párovanie krátky.
 Pokúste sa dokončiť párovanie v časovom limite.
BLUETOOTH funkcia nefunguje.
 Stlačením tlačidla OFF na viac než 2 sekundy
zariadenie vypnite a následne ho opäť zapnite.
Počas hlasitého (Handsfree) hovoru sa
z reproduktorov v automobile nereprodukuje zvuk.
 Ak sa zvuk reprodukuje z mobilného telefónu, nastavte
telefón tak, aby sa zvuk reprodukoval z reproduktorov
v automobile.
Názov aplikácie nesúhlasí so skutočnou aplikáciou
App Remote.
 Spustite aplikáciu znova z aplikácie “App Remote”.
Kým je aktívna aplikácia “App Remote” pri ovládaní
cez BLUETOOTH rozhranie, zobrazenie sa
automaticky prepne na [BT AUDIO].
 Aplikácia “App Remote” alebo BLUETOOTH pripojenie
zlyhalo.
 Spustite aplikáciu znova.
Chybové zobrazenia/Hlásenia
ERROR (Chyba)
 Disk je znečistený alebo nesprávne vložený.
 Vyčistite disk, alebo vložte disk správne.
 Vložili ste prázdny disk.
 Disk sa z nejakého dôvodu neprehráva.
 Vložte iný disk.
 USB zariadenie sa automaticky nesprístupnilo.
 Pripojte ho znova.
 Stlačte  a vyberte disk.
HUB NO SUPRT (Rozbočovač nepodporovaný)
 Zariadenie nepodporuje USB rozbočovač.
IPD STOP (iPod sa zastavil)
 Ak nie je zvolený režim opakovaného prehrávania,
skončilo sa prehrávanie poslednej skladby v albume.
V zariadení iPod/iPhone sa ukončila hudobná
aplikácia.
 Stlačením PAUSE spustíte prehrávanie znova.
NO AF (Žiadne alternatívne frekvencie)
 Zariadenie nenašlo žiadnu alternatívnu frekvenciu
pre aktuálnu stanicu.
 Kým názov stanice bliká, stlačte SEEK +/–.
Zariadenie začne vyhľadávať inú frekvenciu s tými
istými údajmi PI (Program Identification) (zobrazí
sa [PI SEEK] (Vyhľadávanie PI)).
24SK
MEX-N4000BT
4-480-655-11(1)
Q:\MEX-N4000BT_SK\Fm\Sk_05-27_MEX-N4000BT.fm
masterpage: Pravý
MEX-N4000BT_SK.book Page 25 Friday, January 10, 2014 3:55 PM
NO DEV (Žiadne zariadenie)
 Zvolili ste zdroj vstupného signálu [USB], ale nie je
pripojené USB zariadenie. Počas prehrávania sa USB
zariadenie alebo USB kábel odpojili.
 Pripojte USB zariadenie a USB kábel.
NO MUSIC (Žiadny audio súbor)
 Disk alebo USB zariadenie neobsahuje audio súbory.
 Vložte audio CD disk.
 Pripojte USB zariadenie obsahujúce audio súbor.
NO TP (Žiadne TP (Dopravné programy))
 Zariadenie bude pokračovať vo vyhľadávaní staníc
s údajmi TP.
OVERLOAD (Preťaženie)
 USB zariadenie je preťažené.
 Odpojte USB zariadenie a stláčaním SRC prepnite
zdroj vstupného signálu.
 USB zariadenie je poškodené, alebo je pripojené
nepodporované zariadenie.
PUSH EJT (Stlačte tlačidlo pre vysunutie)
 Nie je možné vysunúť disk.
 Stlačte  (Vysunutie).
READ (Čítanie)
 Zariadenie načítava všetky informácie o skladbách
a albumoch na disku.
 Počkajte, kým sa načítavanie nedokončí a kým
sa automaticky nespustí prehrávanie. V závislosti
od štruktúry disku môže spustenie prehrávania trvať
aj viac než minútu.
USB NO SUPRT (USB nepodporované)
 Pripojené USB zariadenie nie je podporované.
 Podrobnosti o kompatibilite konkrétneho USB
zariadenia nájdete na portáli podpory zákazníkov.
[
] alebo [
]
 Počas zrýchleného posuvu vpred/vzad ste dosiahli
začiatok alebo koniec disku a nie je možný ďalší posuv.
[ ]
 Znak sa nedá zobraziť.
BLUETOOTH funkcie:
BT BUSY (BLUETOOTH je zaneprázdnené)
 Z tohto zariadenia nie je práve možné sprístupniť
telefónny zoznam a históriu hovorov mobilného
telefónu.
 Pred zopakovaním operácie chvíľu počkajte.
ERROR (Chyba)
 Zlyhala BT inicializácia.
 Zlyhal prístup k telefónnemu zoznamu.
 Počas sprístupňovania mobilného telefónu bol
zmenený obsah telefónneho zoznamu.
 Opäť sprístupnite telefónny zoznam mobilného
telefónu.
MEM FAILURE (Chyba predvoľby)
 Zariadenie zlyhalo pri ukladaní kontaktu ako rýchlej
voľby.
 Overte, či je číslo, ktoré chcete uložiť správne (str. 13).
MEMORY BUSY (Pamäť je zaneprázdnená)
 Toto zariadenie ukladá dáta.
 Počkajte na dokončenie ukladania.
NO DEV (Žiadne zariadenie)
 Bol zvolený zdroj audio signálu BLUETOOTH bez toho,
aby bolo pripojené BLUETOOTH audio zariadenie.
Počas telefonovania došlo k odpojeniu BLUETOOTH
audio zariadenia.
 Pripojte BLUETOOTH audio zariadenie.
 Bol zvolený zdroj audio signálu BLUETOOTH telefónu
bez toho, aby bol pripojený mobilný telefón. Počas
telefonovania došlo k odpojeniu mobilného telefónu.
 Pripojte mobilný telefón.
P EMPTY (Neobsadené číslo predvoľby)
 Nie sú nastavené predvoľby rýchlej voľby.
UNKNOWN (Neznáme)
 Počas prehľadávania telefónneho zoznamu alebo
histórie hovorov nie je možné zobraziť meno ani
telefónne číslo.
WITHHELD (Utajené)
 Telefónne číslo je utajené volajúcim.
Prevádzka aplikácie App Remote:
APP -------- (Aplikácia)
 Nezaviedlo sa prepojenie s aplikáciou.
 Znova zaveďte prepojenie so zariadením iPhone.
APP DISCNCT (Aplikácia je odpojená)
 Prepojenie aplikáciou App Remote nie je vytvorené.
 Vytvorte pripojenia s aplikáciou App Remote (str. 14).
APP MENU (Menu aplikácie)
 Tlačidlá nie sú funkčné, kým je zobrazené Menu
na displeji zariadenia iPhone/telefónu s OS Android.
 Vypnite Menu na displeji zariadenia iPhone/
telefónu s OS Android.
APP NO DEV (Žiadne zariadenie s aplikáciou)
 Nie je pripojené žiadne zariadenie s nainštalovanou
aplikáciou.
 Pripojte zariadenie a zaveďte prepojenie
so zariadením iPhone.
APP SOUND (Zvuk aplikácie)
 Tlačidlá nie sú funkčné, kým je zobrazené Menu
pre zvuk na displeji zariadenia iPhone/
telefónu s OS Android.
 Vypnite Menu pre zvuk na displeji zariadenia
iPhone/telefónu s OS Android.
25SK
MEX-N4000BT
4-480-655-11(1)
Q:\MEX-N4000BT_SK\Fm\Sk_05-27_MEX-N4000BT.fm
masterpage: Ľavý
MEX-N4000BT_SK.book Page 26 Friday, January 10, 2014 3:55 PM
OPEN APP (Spustite aplikáciu)
 Aplikácia “App Remote” nie je spustená.
 Spustite aplikáciu zariadenia iPhone.
Ak tieto riešenia nepomôžu problém vyriešiť, obráťte
sa na najbližšieho predajcu Sony.
Ak za účelom opravy prinesiete zariadenie, ktoré má
problémy s prehrávaním CD disku, prineste tiež disk,
pri ktorom ste problém spozorovali.
26SK
MEX-N4000BT
4-480-655-11(1)
Q:\MEX-N4000BT_SK\Fm\Sk_05-27_MEX-N4000BT.fm
masterpage: Pravý
MEX-N4000BT_SK.book Page 27 Friday, January 10, 2014 3:55 PM
Slovensky
Sony Corp. potvrdzuje, že MEX-N4000BT spĺňa základné
požiadavky a ostatné nariadenia smernice 1999/5/EC.
Podrobnosti získate na nasledovnej webovej adrese:
http://www.compliance.sony.de/
27SK
MEX-N4000BT
4-480-655-11(1)
MEX-N4000BT_SK.book Page 28 Friday, January 10, 2014 3:55 PM
Portál podpory zákazníkov
Ak máte akékoľvek otázky alebo hľadáte najnovšie informácie o tomto zariadení, navštívte web-stránku:
http://support.sony-europe.com/
Zaregistrujte si teraz svoje zariadenie na:
www.sony-europe.com/myproducts
Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)
SK
Likvidácia starých elektrických a elektronických zariadení
(Platí v Európskej únii a ostatných európskych krajinách so zavedeným
separovaným zberom)
Tento symbol na výrobku alebo obale znamená, že s výrobkom nemôže byť
nakladané ako s domovým odpadom. Namiesto toho je potrebné ho doručiť
do vyhradeného zberného miesta na recykláciu elektrozariadení. Tým, že zaistíte správne zneškodnenie, pomôžete zabrániť potenciálnemu negatívnemu
vplyvu na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by v opačnom prípade
hrozilo pri nesprávnom nakladaní s týmto výrobkom. Recyklácia materiálov
pomáha uchovávať prírodné zdroje. Pre získanie ďalších podrobných informácií o recyklácii
tohto výrobku kontaktujte prosím váš miestny alebo obecný úrad, miestnu službu pre zber
domového odpadu alebo predajňu, kde ste výrobok zakúpili.
Sony Corporation
Printed in Czech Republic (EU)
CZ
Nakládání s nepotřebným elektrickým a elektronickým zařízením (platné v Evropské
unii a dalších evropských státech uplatňujících oddělený systém sběru)
Tento symbol umístěný na výrobku nebo jeho balení upozorňuje, že by s výrobkem po
ukončení jeho životnosti nemělo být nakládáno jako s běžným odpadem z domácnosti.
Místo toho by měl být odložen do sběrného místa určeného k recyklaci elektronických
výrobků a zařízení. Dodržením této instrukce zabráníte negativním dopadům na životní
prostředí a zdraví lidí, které naopak může být ohroženo nesprávným nakládáním
s výrobkem při jeho likvidaci. Recyklováním materiálů, z nichž je výrobek vyroben,
pomůžete zachovat přírodní zdroje. Pro získání dalších informací o recyklaci tohoto
výrobku kontaktujte prosím místní orgány státní správy, místní firmu zabezpečující
likvidaci a sběr odpadů nebo prodejnu, v níž jste výrobek zakoupili.
SK
Likvidácia starých elektrických a elektronických zariadení (Platí v Európskej únii
a ostatných európskych krajinách so zavedeným separovaným zberom)
Tento symbol na výrobku alebo obale znamená, že s výrobkom nemôže byť nakladané
ako s domovým odpadom. Miesto toho je potrebné ho doručiť do vyhradeného zberného
miesta na recykláciu elektrozariadení. Tým, že zaistíte správne zneškodnenie, pomôžete
zabrániť potencionálnemu negatívnemu vplyvu na životné prostredie a ľudské zdravie,
ktoré by v opačnom prípade hrozilo pri nesprávnom nakladaní s týmto výrobkom.
Recyklácia materiálov pomáha uchovávať prírodné zdroje. Pre získanie ďalších
podrobných informácií o recyklácii tohoto výrobku kontaktujte prosím váš miestny alebo
obecný úrad, miestnu službu pre zber domového odpadu alebo predajňu, kde ste výrobok
zakúpili.
Download PDF

advertising