Sony | MEX-GS820BT | Sony MEX-GS820BT CD přehrávač s technologií BLUETOOTH® Návod k obsluze

4-698-030-31(1)
Bluetooth®
Audiosystem
Jak zrušit zobrazení ukázky viz strana 19.
Podrobnosti o připojení a instalaci viz strana 35.
Ak chcete zrušiť ukážku (DEMO), pozrite si strana 19.
Informácie o pripojení a inštalácii nájdete na strana 35.
MEX-GS820BT
Návod k obsluze
CS
Prevádzkové pokyny
SK
V zájmu zajištění bezpečnosti nainstalujte
toto zařízení do palubní desky
automobilu. Jeho levá strana se totiž
během používání zahřívá.
Podrobnosti najdete v části „Připojení/
montáž“ (strana 35).
Vyrobeno v Thajsku
Parametry laserové diody
 Vyzařování: nepřerušované
 výstup laseru: Méně než 53,3 μW
(Tato hodnota byla naměřena ve vzdálenosti
200 mm od povrchu čočky objektivu na
optickém bloku se clonou 7 mm.)
Štítek s napájecím napětím a dalšími
informacemi se nachází na spodní části
přístroje.
Společnost Sony Corporation tímto
prohlašuje, že toto zařízení splňuje
podmínky Směrnice 2014/53/EU.
Úplný text prohlášení o shodě pro EU je k
dispozici na adrese:
http://www.compliance.sony.de/
Toto zařízení je určeno pro použití spolu se
schválenými verzemi softwaru, které jsou
uvedeny v prohlášení o shodě pro EU.
U softwaru nahraného v tomto zařízení byla
ověřena shoda se základními požadavky
Směrnice 2014/53/EU.
Verze softwaru: 1_
Verzi softwaru lze ověřit v části pro nastavení
firmwaru v nabídce pro obecné nastavení.
2CS
Upozornění pro zákazníky: Následující
informace se vztahují pouze na zařízení
zakoupená v zemích podléhajících
směrnicím EU
Tento produkt byl vyroben společností Sony
Corporation, případně na její objednávku.
Dovozce do EU: Sony Europe Limited.
S dotazy souvisejícími se shodou produktů se
zákony Evropské unie se obracejte na
autorizovaného zástupce dovozce do EU: Sony
Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited,
Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgie.
Likvidace baterií a
elektrických a
elektronických zařízení (platí
v Evropské unii a dalších
evropských zemích se
systémy sběru tříděného odpadu)
Tento symbol na výrobku, baterii nebo obalu
značí, že s výrobkem a baterií nesmí být
nakládáno jako s domovním odpadem.
Na určitých bateriích může být tento symbol
použitý spolu s chemickou značkou. Chemické
značky pro rtuť (Hg) nebo olovo (Pb) se na
baterii přidávají v případě, že obsahuje více než
0,0005 % rtuti nebo 0,004 % olova.
Zajištěním správné likvidace těchto výrobků
a baterií pomůžete předejít potenciálním
negativním dopadům na životní prostředí a
zdraví lidí, ke kterým by mohlo dojít při
nesprávné likvidaci. Recyklace materiálů
napomáhá zachovávat přírodní zdroje.
V případě výrobků, které z důvodů
bezpečnosti, výkonu nebo integrity dat
vyžadují nepřetržité připojení k vestavěné
baterii, musí být tato baterie vyměněna pouze
kvalifikovaným servisním personálem.
Abyste zajistili, že s baterií i elektrickými a
elektronickými zařízeními bude správně
naloženo, předejte tyto výrobky po skončení
jejich životnosti na příslušném sběrném místě
zajišťujícím recyklaci elektrických a
elektronických zařízení.
V případě všech dalších typů baterií si přečtěte
část popisující bezpečné vyjmutí baterie z
výrobku. Předejte baterii na vhodné sběrné
místo pro recyklaci použitých baterií.
Podrobné informace o recyklaci tohoto
výrobku nebo baterie získáte na příslušném
úřadě místní samosprávy, ve firmě zajišťující
svoz odpadu nebo v obchodě, kde jste
výrobek zakoupili.
Varování pro případ, že váš
automobil nemá režim ACC
Ujistěte se, že je nastavena funkce AUTO
OFF (strana 20). Po uplynutí určité doby
od vypnutí se jednotka automaticky a
úplně odpojí, což zabraňuje vybití baterie.
Není-li nastavena funkce AUTO OFF,
stiskněte při každém vypnutí zapalování
tlačítko OFF a podržte jej tak dlouho,
dokud displej nezhasne.
Upozornění týkající se služeb
nabízených třetími stranami
Služby nabízené třetími stranami mohou být
změněny, přerušeny nebo ukončeny bez
předchozího upozornění. Společnost Sony
nenese v takovýchto případech žádnou
odpovědnost.
Důležité upozornění
Pozor
SPOLEČNOST SONY NENÍ V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ
ODPOVĚDNÁ ZA JAKÉKOLIV NÁHODNÉ,
NEPŘÍMÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY NEBO JINÉ
ŠKODY VČETNĚ, AVŠAK NIKOLIV VÝHRADNĚ,
ZTRÁTY ZISKU, ZTRÁTY PŘÍJMU, ZTRÁTY DAT,
NEMOŽNOSTI POUŽITÍ VÝROBKU NEBO
JAKÉHOKOLIV SOUVISEJÍCÍHO ZAŘÍZENÍ,
PROSTOJŮ A ZTRÁTY ČASU ZÁKAZNÍKA
VZNIKLÉ V SOUVISLOSTI S POUŽÍVÁNÍM
TOHOTO VÝROBKU, JEHO HARDWARU ANEBO
SOFTWARU.
Tento produkt obsahuje rádiový vysílač.
Podle regulace UNECE č. 10 mohou výrobci
vozidel stanovit zvláštní podmínky pro
montáž rádiových vysílačů do vozidel.
Před instalací tohoto produktu do vozidla si
přečtěte návod k obsluze vozidla nebo se
obraťte na výrobce nebo prodejce vozidla.
Tísňová volání
Toto zařízení Bluetooth® handsfree
v automobilu a k němu připojené elektronické
zařízení pracuje pomocí rádiových signálů,
mobilní a pozemní sítě a také uživatelsky
naprogramovaných funkcí, které nezaručují
připojení za všech podmínek.
Z tohoto důvodu se v případě naléhavé
komunikace (například při ohrožení zdraví)
nespoléhejte pouze na jediné elektronické
zařízení.
3CS
Komunikace BLUETOOTH®
 Mikrovlny vysílané tímto zařízením Bluetooth®
mohou narušovat provoz elektronických
zdravotnických přístrojů. V následujících
situacích vypněte toto zařízení včetně
ostatních zařízení Bluetooth®, protože by
mohlo dojít k poruše:
– všude, kde se mohou vyskytovat hořlavé
plyny, v nemocnicích, ve vlacích, v
letadlech a na čerpacích stanicích
– v blízkosti automatických dveří či hlásičů
požárů
 Tento přístroj podporuje funkce
zabezpečení, které vyhovují standardu
BLUETOOTH®, aby bylo zaručeno bezpečné
připojení během komunikace pomocí
bezdrátové technologie BLUETOOTH®. Toto
zabezpečení však v závislosti na
okolnostech nemusí být dostatečné. Při
komunikaci prostřednictvím bezdrátové
technologie BLUETOOTH® buďte opatrní.
 Neneseme žádnou zodpovědnost za únik
informací během komunikace BLUETOOTH®.
Budete-li mít k jednotce jakékoliv dotazy
nebo narazíte na problémy, na které
nenaleznete odpovědi v této příručce,
obraťte se na nejbližšího prodejce
společnosti Sony.
4CS
Nastavení
Obsah
Popis součástí a ovládacích prvků . . . . . . . 6
Začínáme
Odpojení předního panelu . . . . . . . . . . . . . 7
Resetování přístroje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Nastavení hodin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Kontrola napětí baterie . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Příprava zařízení BLUETOOTH® . . . . . . . . . . 9
Připojení zařízení USB . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Připojení dalších přenosných
audiozařízení. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Poslech rádia
Poslech rádia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Použití systému RDS (Radio Data
System) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Zrušení režimu DEMO . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Základní nastavení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Obecná nastavení (GENERAL) . . . . . . . . . . 20
Nastavení zvuku (SOUND) . . . . . . . . . . . . . . 21
Nastavení zobrazení (DISPLAY) . . . . . . . . . 23
Nastavení BLUETOOTH® (BLUETOOTH) . . . 23
Nastavení aplikace Sony | Music Center
(SONY APP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Doplňující informace
Aktualizace firmwaru . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bezpečnostní opatření. . . . . . . . . . . . . . . .
Údržba. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Specifikace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Řešení problémů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zprávy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24
24
26
26
28
32
Připojení/montáž
Přehrávání
Přehrávání disku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Přehrávání zařízení USB . . . . . . . . . . . . . . .
Přehrávání ze zařízení BLUETOOTH® . . . . .
Vyhledávání a přehrávání stop . . . . . . . . .
13
13
14
14
Upozornění . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Seznam součástí vyžadovaných
k instalaci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zapojení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Montáž . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35
35
36
39
Telefonování v režimu handsfree
(pouze BLUETOOTH)
Příjem hovoru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Vytočení hovoru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Funkce dostupné během hovoru . . . . . . . 17
Užitečné funkce
Sony | Music Center u zařízení iPhone /
chytrého telefonu s operačním
systémem Android . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Pomocí rozpoznání hlasu (pouze u
chytrých telefonů s operačním
systémem Android) . . . . . . . . . . . . . . . 18
Používání funkce Siri Eyes Free . . . . . . . . . 18
5CS
Popis součástí a ovládacích prvků
Zařízení
Odejmutý přední panel (vnitřní panel)
telefonů iPhone), stiskněte a podržte toto
tlačítko déle než 2 sekundy.
Značka N-Mark
Pro navázání spojení BLUETOOTH® se
dotkněte otočného voliče chytrým
telefonem s operačním systémem Android.
 Otvor pro disk
 Okénko displeje
 Tlačítko uvolnění předního panelu
 SRC (zdroj)
Zapnutí napájení.
Změna zdroje.
OFF
Stisknutím a podržením po dobu jedné
sekundy vypnete zdroj a zobrazíte hodiny.
Stisknutím a držením po dobu delší než
dvě sekundy vypnete přístroj a displej.
 Otočný volič
Otáčením ovladače se upravuje hlasitost.
PUSH ENTER
Potvrzení vybrané položky.
Chcete-li změnit zdroj, stiskněte tlačítko
SRC, otočte voličem a stiskněte jej (časový
limit 2 s).
MENU
Umožňuje otevřít nabídku nastavení.
VOICE (strana 16, 18, 19)
Chcete-li aktivovat vytáčení hlasem,
rozpoznání hlasu (pouze u chytrých
telefonů s operačním systémem
Android™) nebo funkci Siri (pouze u
6CS

/
(SEEK –/+)
Automatické ladění rozhlasových stanic.
Chcete-li stanice ladit manuálně, tlačítko
stiskněte a podržte.
/ (předchozí / následující)
/ (rychlý posun vzad/rychlý
posun vpřed)
  (vysunutí disku)
 PTY (typ programu)
Vybírá typ programu PTY v RDS.
(procházení) (strana 15)
Slouží k aktivaci režimu procházení během
přehrávání.
(Není k dispozici, když je připojeno zařízení
USB v režimu Android nebo zařízení iPod.)

CALL
Zobrazení nabídky volání. Slouží
k přijímání/ukončování hovorů.
Stisknutím a podržením po dobu delší
než dvě sekundy se přepne signál
BLUETOOTH®.

(zpět)
Vrací zobrazení předchozí obrazovku.
Začínáme
MODE (strana 12, 17)
 Přijímač dálkového ovladače
 Numerická tlačítka (1 až 6)
Umožňují příjem uložených rádiových
stanic. Chcete-li ukládat stanice, tlačítko
stiskněte a podržte.
ALBUM /
Slouží k přeskočení alba v audio zařízení.
Stisknutím a podržením se aktivuje
nepřetržité přeskakování alb.
(Není k dispozici, když je připojeno
zařízení USB v režimu Android nebo
zařízení iPod.)
Odpojení předního panelu
Abyste předešli krádeži, je možné přední
panel tohoto zařízení odpojit.
1
Stiskněte tlačítko OFF  a podržte jej
stisknuté, dokud se zařízení nevypne.
Stiskněte tlačítko uvolnění předního
panelu . Vyjměte panel zatáhnutím
směrem k sobě.
(opakování)
(Není k dispozici, když je připojeno
zařízení USB v režimu Android.)
(náhodné přehrávání)
(Není k dispozici, když je připojeno
zařízení USB v režimu Android.)
MIC (strana 17)
 (přehrát/pozastavit)
 EXTRA BASS
Zesílení zvuku basů v synchronizaci s
úrovní hlasitosti. Stisknutím se mění
nastavení EXTRA BASS: [1], [2], [OFF].
 Vstupní konektor AUX
 DSPL (displej)
Slouží k změně zobrazovaných položek.
SCRL (posouvání)
Stisknutím a podržením se posune
položka na displeji.
 Port USB
Varovné znamení
Pokud klíčem v zapalování otočíte do pozice
vypnuto bez odpojení předního panelu
jednotky, ozve se na několik sekund varovné
znamení. Znamení se ozve, jen je-li použit
vestavěný zesilovač.
Sériová čísla
Přesvědčte se, že souhlasí sériová čísla na
spodní straně jednotky a zadní straně
čelního panelu. V opačném případě nebude
možno provádět párování BLUETOOTH® a
připojovat/odpojovat zařízení s funkcí NFC.
Připojení předního panelu
 RESET (vnitřní panel) (strana 8)
7CS
Resetování přístroje
Nastavení hodin
Jednotku je nutné před prvním použitím
resetovat, stejně jako po výměně
autobaterie nebo po změně připojení.
Po odejmutí předního panelu stiskněte
tlačítko RESET na vnitřním panelu (například
pomocí špičky pera).
1
Stiskněte tlačítko MENU. Poté
otáčením voliče vyberte volbu
[GENERAL] a volič stiskněte.
2
Otáčením voliče vyberte volbu
[SET CLOCK-ADJ], poté volič stiskněte.
Hodiny začnou blikat.
3
Otáčením voliče nastavte hodiny a
minuty.
Na další číslo přejdete stisknutím tlačítka
/ (SEEK –/+).
Poznámka
Při resetování jednotky se smaže nastavení hodin a
část uloženého obsahu.
4
Po nastavení minut stiskněte tlačítko
MENU.
Nastavení je dokončeno a hodiny se spustí.
Nastavení oblasti/regionu
Po resetování jednotky se zobrazí obrazovka
nastavení oblasti/regionu.
1
Když se zobrazuje text [SET AREA],
stiskněte ENTER.
Zobrazí se aktuálně nastavená oblast/
region.
2
Otáčením voliče vyberte volbu
[EUROPE] nebo [RUSSIA] a poté volič
stiskněte.
3
Otáčením voliče vyberte volbu [YES]
nebo [NO] a poté volič stiskněte.
Pokud se nastavení oblasti/regionu
změní, jednotka se resetuje a poté se
zobrazí hodiny.
Toto nastavení lze konfigurovat v nabídce
obecného nastavení (strana 20).
8CS
Zobrazení hodin
Stiskněte tlačítko DSPL.
Kontrola napětí baterie
Napětí vložené baterie lze zkontrolovat.
(Není k dispozici, pokud je zdroj vypnutý a
zobrazují se hodiny.)
1
Opakovaně stiskněte tlačítko DSPL,
dokud se nezobrazí napětí baterie.
Příprava zařízení
BLUETOOTH®
Některá kompatibilní zařízení BLUETOOTH®
(chytré telefony, mobilní telefony a
audiozařízení, dále jen zařízení BLUETOOTH®)
můžete používat k poslechu hudby nebo k
telefonování v režimu handsfree. Podrobnosti
o připojení naleznete v návodu k obsluze
dodaném s vaším zařízením.
Před připojením zařízení ztlumte hlasitost
přístroje. V opačném případě může být
vycházející zvuk příliš hlasitý.
Připojení k chytrému telefonu
jedním dotykem (NFC)
Pokud chytrý telefon s podporou funkce
NFC* podržíte v blízkosti symbolu na
jednotce, jednotka a chytrý telefon
automaticky provedou párování a připojí se
prostřednictvím technologie Bluetooth®.
*NFC (Near Field Communication) je technologie,
která na krátkou vzdálenost umožňuje
bezdrátovou komunikaci mezi různými zařízeními,
jako jsou mobilní telefony nebo identifikační čipy.
Pomocí funkce NFC lze snadno navázat datovou
komunikaci pouhým dotykem příslušného
symbolu nebo místa vyhrazeného pro dotyk na
zařízeních kompatibilních s funkcí NFC.
U chytrých telefonů s operačním systémem
Android verze 4.0 nebo nižší je třeba
stáhnout aplikaci „NFC Easy Connect“
dostupnou na portálu Google Play™.
V některých zemích/oblastech nemusí být
aplikace k dispozici.
1
2
Značkou N na jednotce se dotkněte
značky N na chytrém telefonu.
Přesvědčte se, že se symbol
jednotky rozsvítil.
na displeji
Odpojení pomocí funkce NFC
Značkou N na chytrém telefonu se znovu
dotkněte značky N na jednotce.
Poznámky
• Při navazování spojení zacházejte s chytrým
telefonem opatrně, aby se nepoškrábal.
• Připojení jedním dotykem není možné, je-li
jednotka již připojena ke dvěma zařízením s
podporou funkce NFC. V takovém případě jedno
zařízení odpojte a znovu vytvořte spojení
s chytrým telefonem.
Párování a propojení se zařízením
BLUETOOTH®
Při prvním připojování zařízení BLUETOOTH®
(mobilní telefon, audiozařízení atd.) je třeba
provést vzájemnou registraci (tzv.
„párování“). Díky párování se jednotka a jiná
zařízení navzájem rozpoznají. Tato jednotka
se může připojit ke dvěma zařízením
BLUETOOTH® (dva mobilní telefony nebo
mobilní telefon a audiozařízení).
Na chytrém telefonu aktivujte funkci NFC.
Podrobnější informace naleznete
v návodu k obsluze dodávaném
s chytrým telefonem.
1
Umístěte zařízení BLUETOOTH® do
vzdálenosti 1 m (3 stopy) od jednotky.
2
Stiskněte tlačítko MENU, poté
otočným voličem vyberte volbu
[BLUETOOTH] a volič stiskněte.
3
Otáčením voliče vyberte volbu [SET
PAIRING] a poté volič stiskněte.
9CS
4
Otáčením voliče vyberte volbu [SET
DEVICE 1]* nebo [SET DEVICE 2]* a poté
volič stiskněte.
Když je jednotka v pohotovostním režimu
párování, bliká ikona .
*Volba [SET DEVICE 1] nebo [SET DEVICE 2] se
po dokončení párování změní na název
spárovaného zařízení.
5
Proveďte párování na zařízení
BLUETOOTH®, aby zařízení rozpoznalo
tuto jednotku.
6
Na zobrazovacím panelu zařízení
BLUETOOTH® vyberte možnost
[MEX-GS820BT] (název vašeho
modelu).
Pokud se název vašeho modelu na
zařízení neobjeví, opakujte krok 2.
Odpojení spárovaného zařízení
Pro odpojení po spárování této jednotky a
zařízení BLUETOOTH® proveďte kroky 2 až 4.
Propojení se spárovaným
zařízením BLUETOOTH®
Chcete-li používat spárované zařízení, je
třeba propojit ho s touto jednotkou. Některá
spárovaná zařízení se připojí automaticky.
1
Stiskněte tlačítko MENU, poté
otočným voličem vyberte volbu
[BLUETOOTH] a volič stiskněte.
2
Otáčením voliče vyberte volbu [SET
BT SIGNL] a volič stiskněte.
MEX-GS820BT
7
Přesvědčte se, že se symbol
Pokud je na zařízení BLUETOOTH®
vyžadován vstupní kód*, zadejte [0000].
*V závislosti na zařízení může být klíč
„Passkey“ nazván také „Passcode“, „PIN code“,
„PIN number“ nebo „Password“.
Vložte kód.
[0000]
Poté, co proběhne párování, zůstane
ikona
svítit.
8
Chcete-li navázat spojení BLUETOOTH®,
vyberte jednotku na zařízení BLUETOOTH®.
Po navázání spojení se rozsvítí ikona
nebo
.
Poznámka
Během připojování k zařízení BLUETOOTH® nemůže
být jednotka rozpoznána jiným zařízením.
Rozpoznání povolíte nastavením režimu párování a
vyhledáním jednotky z jiného zařízení.
rozsvítil.
3
Na zařízení BLUETOOTH® aktivujte
funkci BLUETOOTH®.
4
Nastavte zařízení BLUETOOTH®, aby
se k jednotce připojilo.
Rozsvítí se symbol
nebo
.
Ikony na displeji:
Rozsvítí se, pokud je k dispozici
funkce handsfree volání po aktivaci
funkce HFP (Handsfree Profile).
Rozsvítí se, pokud audiozařízení
podporuje přehrávání po aktivaci
funkce A2DP (Advanced Audio
Distribution Profile).
Připojení naposledy připojeného
zařízení k jednotce
Na zařízení BLUETOOTH® aktivujte funkci
BLUETOOTH®.
Chcete-li se připojit k audiozařízení, vyberte
stisknutím tlačítka SRC volbu [BT AUDIO] a
stiskněte tlačítko  (přehrát/pozastavit).
Chcete-li se připojit k mobilnímu telefonu,
stiskněte CALL.
Poznámka
Spuštění přehrávání
Podrobnosti najdete v části „Přehrávání ze
zařízení BLUETOOTH®“ (strana 14).
10CS
Při přehrávání datového proudu audia přes rozhraní
BLUETOOTH® se nelze z jednotky připojit
k mobilnímu telefonu. Namísto toho se můžete
připojit z mobilního telefonu k jednotce.
Tip
Při aktivním signálu BLUETOOTH®: po zapnutí
zapalování se jednotka automaticky znovu připojí k
naposledy připojenému mobilnímu telefonu.
Instalace mikrofonu
Podrobnosti najdete v části „Instalace
mikrofonu“ (strana 39).
Připojení zařízení USB
1
2
Snižte hlasitost na jednotce.
Připojte zařízení USB k jednotce.
Zařízení iPod/iPhone připojte pomocí
propojovacího kabelu USB dodaného se
zařízením iPod (není součástí dodávky).
Připojení zařízení iPhone/iPod
(automatické párování BLUETOOTH®)
Pokud k portu USB připojíte zařízení iPhone/
iPod s operačním systémem iOS 5 nebo
novějším, spárování a připojení proběhne
automaticky.
Chcete-li aktivovat automatické párování
BLUETOOTH®, ujistěte se, že je položka
[SET AUTOPAIR] v konfiguraci [BLUETOOTH]
nastavena na [ON] (strana 23).
1
Aktivujte funkci BLUETOOTH® na
zařízení iPhone/iPod.
2
Připojte zařízení iPhone/
iPod k portu USB.
Připojení dalších
přenosných audiozařízení
1
2
3
Vypněte přenosné audio zařízení.
Snižte hlasitost na jednotce.
Připojte přenosné audio zařízení do
vstupního konektoru AUX
(stereofonní minikonektor) na
přístroji pomocí propojovacího
kabelu (není součástí dodávky)*.
*Ujistěte se, že používáte přímou zástrčku.
Přesvědčte se, že se symbol
jednotky rozsvítil.
na displeji
Poznámky
• Automatické párování BLUETOOTH® není možné
použít v případě, že je jednotka již připojena k
dvěma zařízením BLUETOOTH®. V takovém
případě odpojte jedno zařízení a připojte zařízení
iPhone/iPod znovu.
• Pokud není automatické párování BLUETOOTH®
aktivováno, viz „Příprava zařízení BLUETOOTH®“
(strana 9).
4
Stisknutím tlačítka SRC vyberte [AUX].
Srovnání úrovně hlasitosti připojeného
zařízení s ostatními zdroji
Spusťte přehrávání z přenosného
audiozařízení se střední hlasitostí a na
jednotce nastavte úroveň hlasitosti, kterou
obvykle používáte.
Stiskněte tlačítko MENU a zvolte možnost
[SOUND]  [SET AUX VOL] (strana 22).
11CS
Poslech rádia
Poslech rádia
Chcete-li poslouchat rádio, stiskněte tlačítko
SRC a vyberte možnost [TUNER].
Automatické ukládání stanic (BTM)
1
Stisknutím tlačítka MODE změňte
pásmo (FM1, FM2, FM3, MW nebo LW).
2
Stiskněte tlačítko MENU. Poté
otáčením voliče vyberte volbu
[GENERAL] a volič stiskněte.
3
Otáčením voliče vyberte volbu
[SET BTM], poté volič stiskněte.
Jednotka ukládá stanice v pořadí podle
frekvence na numerických tlačítkách.
Ruční
1
Stisknutím tlačítka MODE změňte
pásmo (FM1, FM2, FM3, MW nebo LW).
2
Nalaďte rádio.
Manuální ladění
Stisknutím a podržením tlačítka /
(SEEK –/+) vyhledejte přibližnou
frekvenci. Přesnější doladění požadované
frekvence provedete opakovaným
stisknutím tlačítka / (SEEK–/+).
Automatické ladění
Stiskněte tlačítko / (SEEK –/+).
Když systém naladí stanici, vyhledávání
se zastaví.
Manuální ukládání
1
Po naladění požadované stanice
stiskněte a podržte tlačítko s číslem
(1 až 6), dokud se nezobrazí [MEM].
Naladění uložených stanic
1
Vyberte pásmo a stiskněte tlačítko s
číslem (1 až 6).
12CS
Použití systému RDS (Radio
Data System)
Nastavení alternativních frekvencí
(AF) a dopravních hlášení (TA)
Funkce alternativních frekvencí automaticky
ladí stanici na nejsilnější signál v síti. Funkce
TA poskytuje aktuální dopravní hlášení nebo
dopravní programy.
1
Stiskněte tlačítko MENU. Poté
otáčením voliče vyberte volbu
[GENERAL] a volič stiskněte.
2
Otáčením voliče vyberte volbu
[SETAF/TA] a poté volič stiskněte.
3
Otáčením voliče vyberte volbu [SET
AF-ON], [SET TA-ON], [SET AF/TA-ON]
nebo [SET AF/TA-OFF] a poté volič
stiskněte.
Ukládání stanic RDS s nastavením AF a TA
Stanice RDS můžete ukládat jako předvolby
spolu s nastavením funkcí AF/TA. Nastavte
funkce AF/TA a uložte stanici prostřednictvím
BTM nebo manuálně. Pokud stanici ukládáte
manuálně, můžete ukládat i stanice bez RDS.
Příjem tísňových oznámení
Pokud je funkce AF nebo TA aktivní, tísňová
oznámení automaticky přeruší vysílání
aktuálně vybraného zdroje.
Nastavení úrovně hlasitosti během
dopravního hlášení
Nastavená úroveň se uloží do paměti a
použije se pro následující dopravní hlášení
nezávisle na běžné úrovni hlasitosti.
Chcete-li zůstat u jednoho regionálního
programu (REGIONAL)
Pokud jsou funkce AF a REGIONAL aktivní,
nebude vysílání přepínáno na jiné regionální
stanice se silnější frekvencí. Opustíte-li oblast s
příjmem tohoto regionálního programu,
nastavte během příjmu v pásmu FM možnost
[SET REGIONAL] v nabídce [GENERAL] na
hodnotu [SET REG-OFF] (strana 20).
Tato funkce nefunguje ve Velké Británii a
některých dalších oblastech.
Funkce Local Link (pouze Velká Británie)
Tato funkce umožňuje vybírat další místní
stanice v oblasti i v případě, že nejsou
uloženy pod tlačítky s čísly.
Během příjmu v pásmu FM stiskněte tlačítko s
číslem (1 až 6), pod kterým je uložena místní
stanice. Během příštích 5 sekund znovu
stiskněte tlačítko s číslem, ke kterému je
přiřazená místní stanice. Tento postup opakujte
tak dlouho, dokud nenaladíte místní stanici.
Přehrávání
Přehrávání disku
1
Vložte disk (potištěnou stranou
nahoru).
Volba typu programu (PTY)
1
2
Během příjmu FM stiskněte PTY.
Otáčejte voličem, dokud se nezobrazí
požadovaný typ programu, poté volič
stiskněte.
Přehrávání se spustí automaticky.
Přístroj začne vyhledávat stanici vysílající
požadovaný typ programu.
Typy programu
NEWS (Zprávy), AFFAIRS (Aktuální události),
INFO (Informace), SPORT (Sport), EDUCATE
(Vzdělávací pořady), DRAMA (Dramatická
tvorba), CULTURE (Kultura), SCIENCE (Věda),
VARIED (Různé), POP M (Populární hudba),
ROCK M (Rock), EASY M (Hudba hudba),
LIGHT M (Lehká klasická hudba), CLASSICS
(Vážná klasická hudba), OTHER M (Ostatní
hudební žánry), WEATHER (Počasí), FINANCE
(Informace z finančních trhů), CHILDREN
(Programy pro děti), SOCIAL A (Společenský
život), RELIGION (Náboženství), PHONE IN
(Program s telefonickými vstupy posluchačů),
TRAVEL (Cestování), LEISURE (Volný čas), JAZZ
(Jazzová hudba), COUNTRY (Country), NATION M
(Národní hudba), OLDIES (Staré hity), FOLK M
(Folková hudba), DOCUMENT (Dokumenty)
Nastavení hodin (CT)
Hodiny je možné nastavit daty CT vysílanými
stanicemi RDS.
1
Nastavte možnost [SET CT] v nabídce
[GENERAL] na
[SET CT-ON] (strana 20).
Přehrávání zařízení USB
V rámci tohoto návodu k obsluze se pojem
„iPod“ používá k obecnému označení funkcí
iPod na zařízeních iPod a iPhone, není-li
v textu či na ilustraci uvedeno jinak.
Podrobnosti o kompatibilitě vašeho zařízení
iPod naleznete v části „iPod“ (strana 25)
nebo na stránkách podpory uvedených na
zadní obálce.
Lze použít zařízení USB typu AOA (Android
Open Accessory) 2.0, MSC (Mass Storage
Class) a MTP (Media Transfer Protocol)*
kompatibilní se standardem USB. V závislosti
na zařízení USB lze na jednotce zvolit režim
Android nebo režim MSC/MTP.
Některé digitální přehrávače médií nebo chytré
telefony s operačním systémem Android
mohou vyžadovat nastavení režimu MTP.
*Např. USB flash disk, digitální přehrávač médií,
chytrý telefon s operačním systémem Android
Poznámky
• Podrobnosti o kompatibilitě vašeho zařízení USB
naleznete na stránkách podpory uvedených na
zadní obálce.
• Chytré telefony s nainstalovaným operačním
systémem Android OS 4.1 nebo vyšším podporují
Android Open Accessory 2.0 (AOA 2.0). Některé chytré
telefony nicméně nemusí AOA 2.0 plně podporovat,
ani pokud mají nainstalován Android OS 4.1 nebo vyšší.
Podrobnosti o kompatibilitě vašeho chytrého
telefonu s operačním systémem Android naleznete
na stránkách podpory uvedených na zadní obálce.
13CS
• Přehrávání následujících souborů není
podporováno.
MP3/WMA/AAC/FLAC:
– soubory chráněné autorskými právy;
– soubory s ochranou DRM (Digital Rights
Management)
– vícekanálové zvukové soubory
MP3/WMA/AAC:
– soubory s bezeztrátovou kompresí
WAV:
– vícekanálové zvukové soubory
Před provedením připojení vyberte režim
USB (režim Android nebo režim MSC/MTP)
v závislosti na zařízení USB (strana 20).
1
Připojte zařízení USB k portu USB
(strana 11).
Zahájí se přehrávání.
Pokud je zařízení již připojeno, zahájíte
přehrávání stisknutím tlačítka SRC a
výběrem možnosti [USB] (po rozpoznání
zařízení iPod se na displeji zobrazí [IPD]).
2
Stiskněte tlačítko OFF a podržte je po dobu
1 sekundy.
Odebrání zařízení
Zastavte přehrávání, poté zařízení odeberte.
Varování ohledně telefonu iPhone
Po připojení telefonu iPhone přes rozhraní USB
řídí hlasitost telefonního hovoru telefon
iPhone, nikoli jednotka. Pokud během hovoru
bezděčně zesílíte hlasitost jednotky, může se
po ukončení hovoru ozvat náhlý hlasitý zvuk.
Přehrávání ze zařízení
BLUETOOTH®
Můžete přehrávat obsah na připojeném
zařízení, které podporuje profil BLUETOOTH®
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile).
Navažte spojení BLUETOOTH® s
audiozařízením (strana 9).
Chcete-li vybrat audiozařízení, stiskněte
tlačítko MENU a potom vyberte položku
[BLUETOOTH]  [SET AUDIODEV] (strana 23).
2
Spusťte přehrávání z audiozařízení.
Hlasitost nastavte na této jednotce.
Poznámky
• V závislosti na použitém audio zařízení se nemusí
zobrazovat informace, jako je název a číslo stopy a
stav přehrávání.
• I když v tomto zařízení změníte zdroj, přehrávání
z připojeného zařízení se neukončí.
• Pokud spustíte aplikaci prostřednictvím funkce
BLUETOOTH®, na displeji se nezobrazí [BT AUDIO].
Srovnání úrovně hlasitosti připojeného
zařízení BLUETOOTH® s ostatními zdroji
Spusťte přehrávání audiozařízení
BLUETOOTH® se střední hlasitostí a na
přístroji nastavte úroveň hlasitosti, kterou
obvykle používáte.
Stiskněte tlačítko MENU a zvolte možnost
[SOUND]  [SET BTA VOL] (strana 22).
Hlasitost nastavte na této jednotce.
Zastavení přehrávání
1
3
4
Stisknutím tlačítka SRC vyberte
položku [BT AUDIO].
14CS
Vyhledávání a přehrávání stop
Opakované přehrávání a
přehrávání v náhodném pořadí
Není k dispozici, když je připojeno zařízení
USB v režimu Android.
1
Opakovaným stisknutím tlačítka
(opakovat) nebo
(náhodně)
během přehrávání vyberte
požadovaný režim přehrávání.
Počátek přehrávání se může ve vybraném
režimu přehrávání chvíli opozdit.
Dostupné režimy přehrávání se liší v
závislosti na vybraném zdroji zvuku.
Hledání stopy podle názvu
(Quick-BrowZer™)
Telefonování v režimu handsfree
(pouze BLUETOOTH®)
Není k dispozici, když je připojeno zařízení
USB v režimu Android nebo zařízení iPod.
1
Během přehrávání v režimu CD, USB
nebo BT AUDIO1 stiskněte tlačítko
(procházení)*2. Zobrazí se seznam
kategorií vyhledávání.
Chcete-li používat mobilní telefon, připojte ho
k jednotce. K jednotce můžete připojit dva
mobilní telefony. Podrobnosti najdete v části
„Příprava zařízení BLUETOOTH®“ (strana 9).
Po zobrazení seznamu stop zobrazíte
opakovaným stiskem tlačítka
(zpět)
požadovanou kategorii vyhledávání.
*1 K dispozici pouze u audiozařízení s podporou
profilu AVRCP (Audio Video Remote Control
Profile) verze 1.4 nebo novější.
*2 Pro návrat na začátek seznamu kategorií
během přehrávání ze zařízení USB podržte
tlačítko
(procházení) stisknuté déle než
dvě sekundy.
2
3
Otáčením voliče zvolte požadovanou
kategorii vyhledávání a volbu
potvrďte jeho stisknutím.
Příjem hovoru
1
Při vyzvánění příchozího hovoru
stiskněte tlačítko CALL.
Zahájí se telefonní hovor.
Poznámka
Opakujte krok 2, dokud nenajdete
požadovanou stopu.
Vyzvánění a hlas volajícího budou vystupovat jen
z předních reproduktorů.
Zahájí se přehrávání.
Odmítnutí hovoru
Ukončení režimu Quick-BrowZer
Stiskněte tlačítko
(procházení).
Stiskněte tlačítko OFF a podržte je po dobu
1 sekundy.
Ukončení hovoru
Vyhledávání pomocí přeskakování
položek (režim přeskakování)
Není k dispozici, když je připojeno zařízení
USB v režimu Android nebo zařízení iPod.
1
2
3
Stiskněte tlačítko
(procházení).
Stiskněte tlačítko  (SEEK +).
Otáčením voliče vyberte
požadovanou položku.
Přehrávání bude procházet seznamem v
krocích po 10 % celkového počtu položek.
4
Do režimu Quick-BrowZer se vrátíte
stisknutím tlačítka ENTER.
Znovu stisknete tlačítko CALL.
Vytočení hovoru
Pokud připojíte mobilní telefon podporující
PBAP (Phone Book Access Profile), můžete
vytáčet kontakty v seznamu čísel nebo
historii hovorů.
Jsou-li k jednotce připojeny dva mobilní
telefony, vyberte jeden z nich.
Z telefonního seznamu
1
Zobrazí se zvolená položka.
5
Otáčením voliče zvolte požadovanou
položku a poté volič stiskněte.
Zahájí se přehrávání.
Stiskněte tlačítko CALL.
Když jsou k jednotce připojeny dva
mobilní telefony, vyberte otáčením voliče
jeden z telefonů a poté volič stiskněte.
2
Otáčením voliče vyberte volbu
[PHONE BOOK] a poté volič stiskněte.
15CS
3
Otáčením voliče zvolte v seznamu
začáteční písmeno a poté volič
stiskněte.
4
Otáčením voliče zvolte v seznamu
jméno a poté volič stiskněte.
5
Otáčením voliče zvolte v seznamu
číslo a poté volič stiskněte.
Zahájí se telefonní hovor.
Opakovaným vytočením
posledního čísla
1
Když jsou k jednotce připojeny dva
mobilní telefony, vyberte otáčením voliče
jeden z telefonů a poté volič stiskněte.
2
Stiskněte tlačítko CALL.
Když jsou k jednotce připojeny dva
mobilní telefony, vyberte otáčením voliče
jeden z telefonů a poté volič stiskněte.
2
Otáčením voliče vyberte volbu
[RECENT CALL] a poté volič stiskněte.
Zobrazí se seznam historie hovorů.
3
Otáčením voliče zvolte v historii
hovorů jméno nebo číslo a poté volič
stiskněte.
Zahájí se telefonní hovor.
Telefonování podle hlasových
tagů
Hovory můžete vytáčet vyslovením hlasové
značky uložené v připojeném mobilním
telefonu s funkcí hlasového vytáčení.
1
Stiskněte tlačítko CALL.
Když jsou k jednotce připojeny dva
mobilní telefony, vyberte otáčením voliče
jeden z telefonů a poté volič stiskněte.
2
Otáčením voliče vyberte volbu [DIAL
NUMBER] a poté volič stiskněte.
3
Otáčením voliče zadejte telefonní
číslo, poté zvolte [ ] (mezera) a
stiskněte tlačítko ENTER*.
Zahájí se telefonní hovor.
*Na další číslo přejdete stisknutím tlačítka
/ (SEEK –/+).
Poznámka
Na displeji se namísto znaku [#] zobrazuje znak [_].
16CS
Stiskněte tlačítko CALL.
Když jsou k jednotce připojeny dva
mobilní telefony, vyberte otáčením voliče
jeden z telefonů a poté volič stiskněte.
2
Zadáním telefonního čísla
1
Otáčením voliče vyberte volbu
[REDIAL] a poté volič stiskněte.
Zahájí se telefonní hovor.
Z historie hovorů
1
Stiskněte tlačítko CALL.
Otáčením voliče vyberte volbu [VOICE
DIAL] a poté volič stiskněte.
Volitelně stiskněte tlačítko VOICE a
podržte jej stisknuté déle než 2 sekundy.
3
Vyslovte hlasový tag uložený v
mobilním telefonu.
Váš hlas bude rozpoznán a zahájí se
telefonní hovor.
Zrušení vytáčení hlasem
Stiskněte tlačítko VOICE.
Funkce dostupné během
hovoru
Změna hlasitosti vyzvánění
Otočte volič během vyzvánění.
Změna hlasitosti volajícího
Otočte volič během hovoru.
Nastavení hlasitosti pro volajícího
(nastavení citlivosti mikrofonu)
Stiskněte tlačítko MIC.
Volitelné hodnoty hlasitosti: [MIC-LOW],
[MIC-MID], [MIC-HI].
Chcete-li redukovat ozvěnu a šum
(režim odstranění ozvěny / šumu)
Stiskněte a podržte tlačítko MIC.
Nastavitelné režimy: [EC/NC-1], [EC/NC-2].
Přepnutí mezi režimem handsfree a
ručním režimem
V průběhu hovoru můžete stisknutím
tlačítka MODE přepnout zvuk hovoru mezi
jednotkou a mobilním telefonem.
Poznámka
V závislosti na mobilním telefonu nemusí být tato
funkce k dispozici.
Užitečné funkce
Sony | Music Center u zařízení
iPhone / chytrého telefonu s
operačním systémem Android
Stáhněte si nejnovější verzi aplikace „Sony |
Music Center“ ze služby App Store u zařízení
iPhone nebo ze služby Google Play u chytrého
telefonu s operačním systémem Android.
Poznámky
• Z důvodu bezpečnosti se řiďte místními
dopravními předpisy a omezeními a neovládejte
aplikaci během řízení.
• „Sony | Music Center“ je aplikace, která umožňuje
pomocí chytrého telefonu iPhone nebo Android
ovládat kompatibilní audiozařízení Sony.
• Funkce, které lze ovládat pomocí aplikace Sony | Music
Center, se liší v závislosti na připojeném zařízení.
• Podrobné informace o používání funkcí aplikace
„Sony | Music Center“ naleznete v podrobnostech
chytrého telefonu iPhone/Android.
• Podrobnosti o aplikaci „Sony | Music Center“
najdete na následující adrese:
http://www.sony.net/smcqa/
• Navštivte níže uvedenou stránku a zkontrolujte
kompatibilní modely chytrých telefonů iPhone/
Android.
U zařízení iPhone: navštivte obchod App Store
U chytrých telefonů se systémem Android:
navštivte obchod Google Play
Navázání spojení Sony | Music Center
1
Navažte spojení BLUETOOTH® s chytrým
telefonem iPhone/Android (strana 9).
Chcete-li vybrat audiozařízení, stiskněte
tlačítko MENU a potom vyberte položku
[BLUETOOTH]  [SET AUDIODEV]
(strana 23).
2
3
Spusťte aplikaci „Sony | Music Center”.
4
Otáčením voliče vyberte volbu
[CONNECT] a poté volič stiskněte.
Stiskněte tlačítko MENU, otáčením
voliče vyberte volbu [SONY APP] a
poté volič stiskněte.
Spustí se spojení s chytrým telefonem
iPhone/Android.
Další informace o funkcích chytrých
telefonů iPhone/Android naleznete v
nápovědě k aplikaci.
17CS
Zobrazí-li se číslo zařízení
Ujistěte se, že se číslo zobrazuje (např.
123456) a na chytrém telefonu iPhone/
Android vyberte volbu [Yes].
Ukončení připojení
1 Stiskněte tlačítko MENU, otáčením voliče
vyberte volbu [SONY APP] a poté volič stiskněte.
Změna nastavení zvuku a zobrazení
Zde můžete měnit nastavení týkající se
zvuku a zobrazení prostřednictvím chytrého
telefonu iPhone/Android.
Podrobnosti ohledně nastavení naleznete
v nápovědě k aplikaci.
2 Otáčením voliče vyberte volbu [CONNECT] a
poté volič stiskněte.
Výběr zdroje nebo aplikace
Požadovaný zdroj nebo aplikaci můžete
ovládat prostřednictvím chytrého telefonu
iPhone/Android.
Pomocí rozpoznání hlasu
(pouze u chytrých telefonů s
operačním systémem Android)
1
Rozpoznání hlasu aktivujete stisknutím
a podržením tlačítka VOICE.
2
Vyslovte do mikrofonu požadovaný
hlasový příkaz.
Výběr zdroje
Postupně mačkejte tlačítko SRC. Můžete
také stisknout tlačítko SRC, otáčením voliče
zvolit požadovaný zdroj a stisknout tlačítko
ENTER.
Zobrazení seznamu zdrojů
Stiskněte tlačítko SRC.
Hlasové oznamování SMS (pouze u
chytrých telefonů se systémem
Android)
Zprávy SMS jsou po doručení automaticky
čteny do reproduktorů vozidla.
Podrobnosti ohledně nastavení naleznete
v nápovědě k aplikaci.
Odpověď na zprávu SMS (pouze u
chytrých telefonů s operačním
systémem Android)
Klepnutím na ikonu pro odpověď můžete
odpovědět.
1 Aktivujte aplikaci “Sony | Music Center” a
klepněte na ikonu [Reply] (odpovědět).
V aplikaci „Sony | Music Center“ se objeví
zobrazení vstupu zprávy.
2 Prostřednictvím funkce rozpoznání hlasu
zadejte odpověď.
V aplikaci „Sony | Music Center“ se zobrazí
seznam návrhů zpráv.
3 Otáčením voliče zvolte požadovanou
zprávu, poté volič stiskněte.
Zpráva se odešle.
18CS
Deaktivace rozpoznání hlasu
Stiskněte tlačítko VOICE.
Poznámky
• Rozpoznání hlasu nemusí být v některých
případech k dispozici.
• Rozpoznání hlasu nemusí správně fungovat v
závislosti na výkonu připojeného chytrého
telefonu s operačním systémem Android.
• Ovládání hlasem může být obtížné za hlučných
podmínek, například při spuštěném motoru.
Používání funkce Siri Eyes Free
Funkce Siri Eyes Free umožňuje ovládat telefon
iPhone hlasově mluvením do mikrofonu. Aby
bylo možné tuto funkci používat, je nutné
iPhone připojit k jednotce pomocí rozhraní
BLUETOOTH®. Tato funkce je k dispozici pouze
u telefonů iPhone 4s a novějších. Ujistěte se,
že váš iPhone obsahuje nejnovější verzi
operačního systému iOS.
Je nutné předem propojit iPhone s jednotkou a
nakonfigurovat připojení BLUETOOTH®.
Podrobnosti najdete v části „Příprava zařízení
BLUETOOTH®“ (strana 9). Chcete-li vybrat iPhone,
stiskněte tlačítko MENU a potom vyberte volbu
[BLUETOOTH]  [SET AUDIODEV] (strana 23).
1
Na telefonu iPhone aktivujte funkci Siri.
Podrobnější informace naleznete v
návodu k obsluze dodávaném s
telefonem iPhone.
2
Stiskněte tlačítko VOICE a podržte jej
stisknuté déle než 2 sekundy.
Nastavení
Zobrazí se obrazovka hlasových příkazů.
3
Promluvte do mikrofonu poté, co
iPhone vydá zvukové upozornění.
Telefon iPhone znovu vydá zvukové
upozornění a aplikace Siri začne odpovídat.
Vypnutí funkce Siri Eyes Free
Stiskněte tlačítko VOICE.
Zrušení režimu DEMO
Ukázkový režim, který se zobrazuje, pokud je
zdroj vypnutý a zobrazují se hodiny, lze
vypnout.
1
Stiskněte tlačítko MENU. Poté
otáčením voliče vyberte volbu
[GENERAL] a volič stiskněte.
2
Otáčením voliče vyberte volbu [SET
DEMO], poté volič stiskněte.
3
Otáčením voliče vyberte volbu [SET
DEMO-OFF], poté volič stiskněte.
Poznámky
• S ohledem na okolní podmínky nemusí iPhone váš
hlas rozpoznat (Například při jízdě v autě.)
• V oblastech se slabým signálem nemusí Siri Eyes
Free fungovat správně nebo se může projevit
dlouhá prodleva.
• V závislosti na provozním stavu telefonu iPhone
nemusí Siri Eyes Free fungovat nebo se může vypnout.
• Přehráváte-li stopu na telefonu iPhone
prostřednictvím audiopřipojení BLUETOOTH®,
funkce Siri Eyes Free se automaticky vypne a
zařízení se přepne na audiozdroj BLUETOOTH®.
• Pokud se Siri Eyes Free aktivuje během přehrávání
zvuku, může se přístroj přepnout na audiozdroj
BLUETOOTH® i v případě, že nespustíte přehrávání
stopy.
• Pokud připojíte telefon iPhone k portu USB,
nemusí Siri Eyes Free fungovat nebo se může stát,
že se vypne.
• Neaktivujte funkci Siri prostřednictvím telefonu
iPhone během připojování telefonu iPhone k
jednotce pomocí USB. Funkce Siri Eyes Free by
nemusela správně fungovat nebo by se mohlo
stát, že se vypne.
• Když je aktivována funkce Siri Eyes Free, nevychází
ze systému žádný zvuk.
Nastavení je dokončeno.
4
Dvakrát stiskněte tlačítko
(zpět).
Displej se vrátí do režimu normálního
přehrávání.
Základní nastavení
Můžete měnit nastavení v následujících
nabídkách:
Obecné nastavení (GENERAL), Nastavení
zvuku (SOUND), Nastavení zobrazení
(DISPLAY), Nastavení BLUETOOTH®
(BLUETOOTH), Nastavení aplikace Sony |
Music Center (SONY APP)
1
2
Stiskněte tlačítko MENU.
Otočením voliče vyberte
požadovanou kategorii a poté volič
stiskněte.
Položky, které je možné nastavovat, závisí
na použitém zdroji a nastavení.
3
Otáčením voliče zvolte požadované
nastavení a poté volič stiskněte.
Návrat na předchozí zobrazení
Stiskněte tlačítko
(zpět).
19CS
Obecná nastavení (GENERAL)
AREA (oblast)
Určuje oblast/oblasti použití této
jednotky: [EUROPE], [RUSSIA].
Pokud se aktuálně nastavená oblast/
region změní, jednotka se resetuje a poté
se zobrazí hodiny.
(Tato možnost je k dispozici, pouze když
je zdroj vypnutý a zobrazují se hodiny.)
DEMO (ukázka)
Aktivace ukázky: [ON], [OFF].
CLOCK-ADJ (nastavení hodin) (strana 8)
CAUT ALM (varovné znamení)
Aktivuje varovné znamení: [ON], [OFF]
(strana 7).
(Tato možnost je k dispozici, pouze když
je zdroj vypnutý a zobrazují se hodiny.)
BEEP (pípnutí)
Aktivuje zvuk pípání: [ON], [OFF].
AUTO OFF (automatické vypnutí)
Po vypnutí automaticky po určité době
odpojí jednotku: [ON]
(30 minut), [OFF].
STEERING (volant)
Slouží k registraci nebo obnovení
nastavení dálkového ovladače na volantu.
(Tato možnost je k dispozici, pouze když
je zdroj vypnutý a zobrazují se hodiny.)
STR CONTROL (ovládání volantem)
Výběr režim vstupu připojeného
dálkového ovladače. Aby nedošlo k
poruše, nastavte před použitím režim
vstupu připojeného dálkového ovládání.
CUSTOM (vlastní)
Režim vstupu pro dálkový ovladač na
volantu
PRESET (předvolba)
Režim vstupu pro kabelový dálkový
ovladač (s výjimkou dálkového
ovladače na volantu)
EDIT CUSTOM (upravit vlastní)
Slouží k registraci funkcí (SOURCE, ATT,
VOL +/–, SEEK +/–, VOICE, ON HOOK, OFF
HOOK) pro dálkový ovladač na volantu:
 Otáčením voliče vyberte funkci, kterou
chcete přiřadit k dálkovému ovladači
na volantu, a poté volič stiskněte.
 Zatímco bliká text [REGISTER],
stiskněte a podržte tlačítko na
dálkovém ovladači na volantu, ke
kterému chcete funkci přiřadit. Po
dokončení registrace se zobrazí nápis
[REGISTERED].
 Chcete-li pokračovat v registrování
funkcí, opakujte kroky  a .
(Tato funkce je k dispozici pouze tehdy, jeli funkce [STR CONTROL] nastavena na
hodnotu [CUSTOM].)
RESET CUSTOM (resetovat vlastní)
Obnovení nastavení dálkového ovladače
na volantu: [YES], [NO].
(Tato funkce je k dispozici pouze tehdy, jeli funkce [STR CONTROL] nastavena na
hodnotu [CUSTOM].)
Poznámky
• Během nastavování jsou k dispozici pouze
funkce tlačítek na jednotce. Z bezpečnostních
důvodů před pokusem o změnu tohoto
nastavení zaparkujte vozidlo.
• Pokud během registrování dojde k chybě,
všechny dříve zaregistrované informace se
zachovají. Pokračujte v registraci od funkce, při
jejíž registraci došlo k chybě.
• Tato funkce nemusí být v některých vozidlech k
dispozici. Podrobnosti o kompatibilitě vašeho
vozidla naleznete na webových stránkách
podpory uvedených na zadní obálce.
USB MODE (režim USB)
Mění režim USB: [ANDROID], [MSC/MTP].
(K dispozici pouze v případě, že je vybrán
zdroj USB.)
CT (čas hodin)
Aktivuje funkci CT: [ON], [OFF].
AF/TA (alternativní frekvence/dopravní
hlášení)
Slouží k výběru nastavení alternativních
frekvencí (AF) a dopravních hlášení (TA):
[AF-ON], [TA-ON], [AF/TA-ON], [AF/TA-OFF].
REGIONAL (regionální)
Omezí příjem na konkrétní oblast: [ON], [OFF].
(K dispozici jen během příjmu pásma FM.)
20CS
BTM (Best tuning memory) (strana 12)
(K dispozici pouze v případě, že je vybrán
tuner.)
FIRMWARE (firmware)
(Tato možnost je k dispozici, pouze když
je zdroj vypnutý a zobrazují se hodiny.)
Umožňuje zobrazit nebo aktualizovat
verzi firmwaru. Další informace získáte na
webových stránkách podpory uvedených
na zadní obálce.
FW VERSION (verze firmwaru)
Zobrazí aktuální verzi firmwaru.
FW UPDATE (aktualizace firmwaru)
Zahájí proces aktualizace firmwaru:
[YES], [NO].
Aktualizace firmwaru trvá několik minut.
Během aktualizace nepřepínejte
zapalování do polohy OFF ani
neodpojujte zařízení USB.
Nastavení zvuku (SOUND)
Tato nabídka nastavení není k dispozici,
pokud je zdroj vypnutý a zobrazují se hodiny.
C.AUDIO+ (ClearAudio+)
Přehrává zvuk s optimalizací digitálního
signálu pomocí nastavení zvuku
doporučeného společností Sony: [ON], [OFF].
(Automaticky se nastaví na hodnotu [OFF]
při změně volby [EQ10 PRESET] nebo při
nastavení funkce [EXTRA BASS] na hodnotu
[1] nebo [2] nebo nastavení funkce [DSO] na
[LOW], [MID] nebo [HIGH].)
EQ10 PRESET (předvolba EQ10)
Umožňuje zvolit jednu z 10 křivek
ekvalizéru nebo funkci vypnout:
[OFF], [R&B], [ROCK], [POP], [HIP-HOP],
[EDM], [JAZZ], [SOUL], [COUNTRY],
[KARAOKE]*, [CUSTOM].
Nastavení křivky ekvalizéru lze pro
jednotlivé zdroje uložit do paměti.
*[KARAOKE] tlumí zvuk vokálů, ale nedokáže je
během přehrávání zcela odstranit. Také není
podporováno použití mikrofonu.
EQ10 CUSTOM (vlastní EQ10)
Nastavení volby [CUSTOM] pro EQ10.
Výběr křivky ekvalizéru: [BAND1] 32 Hz,
[BAND2] 63 Hz, [BAND3] 125 Hz, [BAND4]
250 Hz, [BAND5] 500 Hz, [BAND6] 1 kHz,
[BAND7] 2 kHz, [BAND8] 4 kHz, [BAND9]
8 kHz, [BAND10] 16 kHz.
Hlasitost se nastavuje krokově po 1 dB
v rozsahu –6 dB až +6 dB.
POSITION (pozice poslechu)
F/R POS (přední/zadní pozice)
Zpožděním zvukového výstupu z
reproduktorů simuluje přirozené zvukové
pole.
 [FRONT L] (přední levý),
 [FRONT R] (přední pravý),
 [FRONT] (přední středový),
 [ALL] (uprostřed vozu),
[CUSTOM] (poloha nastavena podle
pokročilého nastavení audia auta v
aplikaci „Sony | Music Center“)
[OFF] (bez nastavení pozice)
ADJ POSITION (úprava pozice)
Dolaďuje nastavení pozice poslechu: [+3] –
[CENTER] – [−3].
(Tato funkce je k dispozici pouze tehdy,
není-li funkce [F/R POS] nastavena na
[OFF] nebo [CUSTOM].)
SW POS (pozice subwooferu)
 [NEAR] (blízko),
 [NORMAL] (normální),
 [FAR] (daleko)
(K dispozici pouze při nastavení funkce
[F/R POS] na jinou volbu než [OFF].)
DSO (dynamický organizátor scény)
Vytvoří více obklopující zvuk, jako by
reproduktory byly umístěny v palubní
desce: [OFF], [LOW], [MID], [HIGH].
(Automaticky se nastaví na volbu [OFF],
pokud je možnost [C.AUDIO+] nastavena
na volbu [ON].)
BALANCE (vyvážení)
Upravuje vyvážení hlasitosti mezi
reproduktory: [RIGHT-15] – [CENTER] –
[LEFT-15].
21CS
FADER (přechod)
Upravuje relativní hlasitost: [FRONT-15] –
[CENTER] – [REAR-15].
DSEE (technologie Digital Sound
Enhancement Engine)
Vylepšuje digitálně zkomprimovaný zvuk
obnovením vysokých frekvencí, které se
v procesu komprimace ztrácejí: [ON], [OFF].
Toto nastavení lze uložit do paměti pro
všechny zdroje s výjimkou tuneru.
AAV (pokročilá automatická regulace
hlasitosti)
Upravuje hlasitost přehrávání ze všech
zdrojů na optimální úroveň: [ON], [OFF].
RB ENH (zesílení zadních basů)
Obohacuje zvuk basů tím, že na zadní
reproduktory aplikuje filtr s dolní
pásmovou propustí. Není-li připojen
subwoofer, mohou jej zadní reproduktory
díky této funkci nahradit.
(Tato funkce je k dispozici pouze tehdy, jeli funkce [SW DIREC] nastavena na
hodnotu [OFF].)
RBE MODE (režim zesílení zadních basů)
Volí režim zesílení zadních basů: [1], [2],
[3], [OFF].
LPF FREQ (frekvence dolní pásmové
propusti)
Volí mezní frekvenci subwooferu: [50Hz],
[60Hz], [80Hz], [100Hz], [120Hz].
LPF SLOP (snížení dolní pásmové
propusti)
Volí snížení dolní pásmové propusti:
[1], [2], [3].
SW DIREC (přímé připojení subwooferu)
Slouží k úpravě nastavení subwooferu
připojeného ke kabelu některého ze
zadních reproduktorů bez výkonového
zesilovače.
(Tato funkce je k dispozici jen tehdy, je-li
funkce [RBE MODE] nastavena na [OFF].)
Přesvědčte se, zda je k některému z
kabelů zadních reproduktorů připojen
subwoofer o hodnotě 4–8 Ω. Ke kabelu
druhého ze zadních reproduktorů žádný
reproduktor nepřipojujte.
SW MODE (režim subwooferu)
Volí režim subwooferu: [1], [2], [3], [OFF].
SW PHASE (fáze subwooferu)
Volba fáze subwooferu: [NORM], [REV].
SW POS (pozice subwooferu)
Volí pozici subwooferu: [NEAR],
[NORMAL], [FAR].
(K dispozici pouze při nastavení funkce
[F/R POS] na jinou volbu než [OFF].)
LPF FREQ (frekvence dolní pásmové
propusti)
22CS
Volí mezní frekvenci subwooferu: [50Hz],
[60Hz], [80Hz], [100Hz], [120Hz].
LPF SLOP (snížení dolní pásmové
propusti)
Volí snížení dolní pásmové propusti:
[1], [2], [3].
S.WOOFER (subwoofer)
SW LEVEL (úroveň subwooferu)
Upravuje úroveň hlasitosti subwooferu:
[+10 dB] – [0 dB] – [−10 dB].
(Při nejnižším nastavení se zobrazí [ATT].)
SW PHASE (fáze subwooferu)
Volba fáze subwooferu: [NORM], [REV].
SW POS (pozice subwooferu)
Volí pozici subwooferu: [NEAR],
[NORMAL], [FAR].
(Tato funkce je k dispozici pouze tehdy,
není-li funkce [F/R POS] nastavena na
[OFF].)
LPF FREQ (frekvence dolní pásmové
propusti)
Volí mezní frekvenci subwooferu: [50Hz],
[60Hz], [80Hz], [100Hz], [120Hz].
LPF SLOP (snížení dolní pásmové propusti)
Volí snížení dolní pásmové propusti:
[1], [2], [3].
HPF (pásmová propust)
HPF FREQ (frekvence horní pásmové
propusti)
Volí mezní frekvenci předních/zadních
reproduktorů: [OFF], [50Hz], [60Hz],
[80Hz], [100Hz], [120Hz].
HPF SLOP (snížení horní pásmové
propusti)
Volí snížení horní pásmové propusti
(funguje, pouze pokud je volba [HPF
FREQ] nastavena na jinou hodnotu než
[OFF]): [1], [2], [3].
AUX VOL (úroveň hlasitosti AUX)
Upravuje hlasitost zvuku z jakéhokoli
připojeného přídavného zařízení:
[+18 dB]–[0 dB]–[−8 dB].
Toto nastavení eliminuje nutnost
upravovat úroveň hlasitosti napříč zdroji.
(K dispozici pouze v případě, že je vybrán
zdroj AUX.)
BTA VOL (hlasitost zvuku BLUETOOTH®)
Upravuje úroveň hlasitosti pro každé
připojené zařízení BLUETOOTH®: [+6 dB] –
[0 dB] – [-6 dB].
Toto nastavení eliminuje nutnost
upravovat úroveň hlasitosti napříč zdroji.
(K dispozici pouze při výběru BT audia
nebo aplikace.)
Nastavení zobrazení (DISPLAY)
DIMMER (stmívač)
Změna jasu displeje:
[OFF], [ON], [AT] (automaticky), [CLK] (hodiny).
(Funkce [AT] je k dispozici pouze v
případě, že je připojen ovládací kabel
podsvícení a že jsou zapnuté světlomety.)
Chcete-li nastavit tuto funkci, aby byla
aktivní pouze během určité doby, vyberte
možnost [CLK] a poté nastavte časy
zahájení a ukončení.
– Nastavení jasu, když je aktivována
funkce ztlumení jasu:
Nastavte [DIMMER] na [ON] a poté
upravte [BRIGHTNESS].
– Nastavení jasu, když je deaktivována
funkce ztlumení jasu:
Nastavte [DIMMER] na [OFF] a poté
upravte [BRIGHTNESS].
Nastavení jasu se uloží a použije se při aktivaci
nebo deaktivaci funkce ztlumení jasu.
BRIGHTNESS (jas)
Mění jas displeje. Úroveň jasu je
nastavitelná: [1] – [10].
BUTTON-C (barva tlačítek)
Umožňuje zvolit přednastavenou barvu
nebo vlastní barvu tlačítek.
COLOR (barva)
Umožňuje výběr z 15 přednastavených
barev a 1 vlastní barvy.
CUSTOM-C (vlastní barva)
Slouží k nastavení vlastní barvy tlačítek.
RGB RED, RGB GRN, RGB BLUE
Nastavitelný rozsah barev: [0] – [32]
(hodnotu [0] nelze nastavit pro všechny
rozsahy barev).
DSPL-C (barva displeje)
Umožňuje zvolit přednastavenou barvu
nebo vlastní barvu displeje.
COLOR (barva)
Umožňuje výběr z 15 přednastavených
barev a 1 vlastní barvy.
CUSTOM-C (vlastní barva)
Slouží k nastavení vlastní barvy displeje.
RGB RED, RGB GRN, RGB BLUE
Nastavitelný rozsah barev: [0] – [32]
(hodnotu [0] nelze nastavit pro všechny
rozsahy barev).
SND SYNC (synchronizace se zvukem)
Aktivuje synchronizaci osvětlení se
zvukem: [ON], [OFF].
AUTO SCR (automatické posouvání)
Automaticky posouvá dlouhé položky:
[ON], [OFF].
(Není k dispozici, pokud je vybrána
možnost AUX nebo tuner.)
Nastavení BLUETOOTH®
(BLUETOOTH®)
PAIRING (párování) (strana 9)
Můžete připojit maximálně dvě zařízení
BLUETOOTH®: [DEVICE 1], [DEVICE 2].
Volba [DEVICE 1] nebo [DEVICE 2] se po
dokončení párování změní na název
spárovaného zařízení.
AUDIODEV (audiozařízení)
Slouží k výběru audiozařízení.
Hvězdička [*] se zobrazí na zařízení
spárovaném s [DEVICE 1] nebo na
současném audiozařízení kompatibilním s
A2DP.
RINGTONE (vyzváněcí tón)
Nastaví vyzvánění z této jednotky nebo
z připojeného mobilního telefonu: [1]
(tento přístroj), [2] (mobilní telefon).
AUTO ANS (automatický příjem hovorů)
Nastaví prodlevu před automatickým
příjmem příchozího hovoru: [OFF] (vypnuto),
[1] (cca 3 vteřiny), [2] (cca 10 vteřin).
AUTOPAIR (automatické párování)
Při připojení zařízení s operačním
systémem iOS verze 5.0 nebo vyšší
prostřednictvím rozhraní USB spustí
automaticky párování BLUETOOTH®:
[ON], [OFF].
BT SIGNL (signál BLUETOOTH®) (strana 10)
Aktivuje nebo deaktivuje funkci
BLUETOOTH®.
23CS
BT INIT (inicializace BLUETOOTH®)
Inicializuje všechna nastavení spojená s
funkcemi BLUETOOTH® (informace o
párování, přednastavené číslo, informace
o zařízení apod.): [YES], [NO].
Před likvidací zařízení všechna nastavení
inicializujte.
(Tato možnost je k dispozici, pouze když
je zdroj vypnutý a zobrazují se hodiny.)
Doplňující informace
Aktualizace firmwaru
Chcete-li aktualizovat firmware, navštivte
stránky podpory uvedené na zadní obálce a
postupujte podle uvedených pokynů.
Poznámky
Nastavení aplikace
Sony | Music Center
(SONY APP)
AUTO LAUNCH (automatické spuštění)
Aktivuje automatické spuštění aplikace
„Sony | Music Center“: [ON], [OFF].
Pokud je vybrána možnost [ON], funkce
„Sony | Music Center“se automaticky
připojí po dokončení tvorby připojení
BLUETOOTH®.
CONNECT (připojit) (strana 17)
Slouží k navázání nebo přerušení
připojení funkce „Sony | Music Center“.
• Pro aktualizaci firmwaru je nutné použití zařízení
USB (není součástí dodávky). Aktualizační soubor
uložte na zařízení USB a připojte zařízení do portu
USB. Potom proveďte aktualizaci zařízení.
• Aktualizace firmwaru trvá několik minut. Během
aktualizace nepřepínejte zapalování do polohy
OFF ani neodpojujte zařízení USB.
Bezpečnostní opatření
• Pokud jste zaparkovali automobil na
přímém slunečním světle, nechte přístroj
nejdříve vychladnout.
• Nenechávejte přední panel nebo audio
zařízení uvnitř automobilu, protože by
vlivem vysoké teploty na přímém slunci
mohlo dojít k jejich poškození.
• Motorová anténa se vysouvá automaticky.
Kondenzace vlhkosti
Pokud uvnitř jednotky zkondenzuje vlhkost,
vyjměte disk a počkejte asi jednu hodinu,
aby jednotka vyschla. V opačném případě
nebude jednotka fungovat správně.
Zachování vysoké kvality zvuku
Dbejte na to, aby se přístroj nebo disky
nedostaly do kontaktu s kapalinami.
Poznámky k diskům
• Nevystavujte disky přímému slunečnímu
světlu nebo zdrojům tepla, jako je
například horkovzdušné potrubí, ani je
nenechávejte v autě zaparkovaném na
přímém slunci.
• Před zahájením
přehrávání disky otřete
čisticím hadříkem od
středu směrem k okraji.
Nepoužívejte
rozpouštědla, jako
například benzín nebo
ředidlo, ani běžně
dostupné čističe.
24CS
• Tento přístroj slouží k přehrávání disků,
které odpovídají standardu kompaktních
disků (CD). Disky DualDisc a některé
hudební disky zakódované pomocí
technologií s ochranou autorských práv
neodpovídají standardu kompaktních disků
(CD), a proto je možné, že tyto disky
nebude možné v tomto přístroji přehrát.
• Disky, které tato jednotka NEPŘEHRÁVÁ
– Disky, na kterých jsou štítky, nálepky,
lepící páska nebo papír. Přehrávání
takových disků může poškodit jednotku
nebo zničit disk.
– Disky, které nemají standardní tvar (např.
srdce, čtverec, hvězda). Pokud se o to
pokusíte, mohlo by dojít k poškození
přístroje.
– 8cm (3 1/4 in) disky.
Poznámky k přehrávání disků CD-R/CD-RW
• Pokud disk obsahující více relací začíná
relací CD-DA, rozpozná se jako disk CD-DA
a ostatní relace neubude možné přehrát.
• Disky, které tato jednotka NEPŘEHRÁVÁ
– Disky CD-R/CD-RW se špatnou kvalitou
záznamu.
– Disky CD-R/CD-RW nahrané pomocí
nekompatibilního nahrávacího zařízení.
– Disky CD-R/CD-RW, které nejsou správně
ukončeny.
– Disky CD-R/CD-RW/CD-ROM, které
nejsou ve formátu hudebního CD nebo
MP3 odpovídajícímu standardu ISO 9660
Úroveň 1/Úroveň 2, Joliet/Romeo nebo
disky s více relacemi.
Pořadí přehrávání audiosouborů
Složka (album)
audiosoubor (stopa)
iPod
• K jednotce můžete připojit následující
modely přehrávače iPod. Před použitím
aktualizujte software zařízení iPod na
nejnovější verzi.
Kompatibilní modely zařízení iPhone/iPod
Kompatibilní
model
Bluetooth®
USB
iPhone 7 Plus


iPhone 7


iPhone SE


iPhone 6S Plus


iPhone 6S


iPhone 6 Plus


iPhone 6


iPhone 5S


iPhone 5C


iPhone 5


iPhone 4S


iPod touch
(6. generace)


iPod touch
(5. generace)


iPod nano
(7. generace)

• Označení „Made for iPod“ a „Made for
iPhone“ znamenají, že elektronické
příslušenství bylo navrženo speciálně pro
připojení k zařízení iPod nebo iPhone a
obdrželo certifikaci vývojáře, že splňuje
výkonové standardy společnosti Apple.
Společnost Apple není zodpovědná za
provoz tohoto zařízení ani za jeho soulad s
bezpečnostními a regulačními normami.
Dovolujeme si vás upozornit, že použití
tohoto příslušenství se zařízeními iPod a
iPhone může ovlivnit výkon bezdrátových
systémů.
Budete-li mít k jednotce jakékoliv dotazy nebo
narazíte na problémy, na které nenaleznete
odpovědi v této příručce, obraťte se na
nejbližšího prodejce společnosti Sony.
25CS
Údržba
Čištění konektorů
Pokud jsou konektory mezi přístrojem a
předním panelem znečištěné, nemusí
přístroj pracovat správně. Aby k takovým
situacím nedocházelo, odejměte přední
panel (strana 7) a očistěte konektory
vatovým tampónem. Při čištění nepoužívejte
nadměrnou sílu. V opačném případě by
mohlo dojít k poškození konektorů.
Poznámky
• Z bezpečnostních důvodů vypněte před čištěním
konektorů zapalování a vyjměte klíček ze spínací
skříňky.
• Nikdy se nedotýkejte konektorů prsty ani
kovovými předměty.
Specifikace
Tuner
FM
Rozsah ladění:
Při nastavení položky [AREA] na
[EUROPE]:
87,5–108,0 MHz
Když je položka [AREA] nastavena na
[RUSSIA]:
FM1/FM2: 87,5–108,0 MHz
(s krokem 50 kHz)
FM3: 65–74 MHz (s krokem 30 kHz)
Anténní konektor:
Konektor pro externí anténu
Mezifrekvence:
Při nastavení položky [AREA] na
[EUROPE]:
FM CCIR: −1 956,5 kHz až −487,3 kHz a
+500,0 kHz až +2 095,4 kHz
Když je položka [AREA] nastavena na
[RUSSIA]:
FM CCIR: −1 956,5 kHz až −487,3 kHz a
+500,0 kHz až +2 095,4 kHz
FM OIRT: -1 815,6 kHz až -943,7 kHz a
+996,6 kHz až +1 776,6 kHz
Využitelná citlivost: 8 dBf
Selektivita: 75 dB při 400 kHz
Odstup signál/šum: 73 dB
Odstup kanálů: 50 dB při 1 kHz
Frekvenční odezva: 20–15 000 Hz
26CS
MW/LW (SV/DV)
Rozsah ladění:
MW: 531–1 602 kHz
LW: 153–279 kHz
Anténní konektor:
Konektor pro externí anténu
Citlivost: MW: 26 μV, LW: 50 μV
CD přehrávač
Odstup signál/šum: 120 dB
Frekvenční odezva: 10 Hz až 20 000 Hz
Kolísání: Neměřitelné
Maximální počet:*1
Složky (alba)*2: 150
Soubory (stopy) a složky*3: 300
Zobrazitelné znaky pro název složky/
souboru:
32 (Joliet)/64 (Romeo)
Odpovídající kodeky: MP3 (.mp3), WMA
(.wma) a AAC (.m4a)
*1 Pouze CD-R/CD-RW
*2 Včetně kořenové složky
*3 Pokud některé z názvů složek/souborů obsahují
příliš mnoho znaků, může být menší než
změřená hodnota
Přehrávač USB
Rozhraní: USB (High-speed)
Maximální proud: 1.5 A
Maximální počet rozpoznatelných souborů
(stop): 10 000
Kompatibilní protokol Android Open
Accessory (AOA): 2.0
Odpovídající kodeky:
MP3 (.mp3)
Přenosová rychlost:8 –320 kb/s
(Podporuje VBR (variabilní
přenosová rychlost).)
Vzorkovací frekvence: 16–48 kHz
WMA (.wma)
Přenosová rychlost: 32 až 192 kb/s
(podpora VBR (variabilní přenosová
rychlost))
Vzorkovací frekvence: 32 kHz, 44,1 kHz
48 kHz
AAC (.m4a, .mp4)
Přenosová rychlost: 8 kb/s–320 kb/s
Vzorkovací frekvence: 11,025 kHz až
48 kHz
WAV (.wav)
Bitová hloubka: 16 bitů
Vzorkovací frekvence: 44,1 kHz, 48 kHz
FLAC (.flac)
Bitová hloubka: 16 bitů, 24 bitů
Vzorkovací frekvence: 44,1 kHz, 48 kHz
Bezdrátová komunikace
Komunikační systém:
BLUETOOTH® Standard verze 3.0
Výstup:
BLUETOOTH® Standard Power Class 2
(max. +4 dBm)
Maximální komunikační rozsah*1:
Přímá viditelnost přibl. 10 m (33 stop)
Frekvenční pásmo:
Pásmo 2,4 GHz
(2,4000 GHz–2,4835 GHz)
Způsob modulace: FHSS
Kompatibilní profily BLUETOOTH®*2:
A2DP (Advanced Audio Distribution
Profile) 1.3
AVRCP (Audio Video Remote Control
Profile) 1.5
HFP (Handsfree Profile) 1.6
PBAP (Phone Book Access Profile)
SPP (Serial Port Profile)
MAP (Message Access Profile)
HID (Human Interface Device Profile)
Odpovídající kodek:
SBC (.sbc), AAC (.m4a)
*1 Skutečný dosah se liší podle různých faktorů,
jako jsou například překážky mezi zařízeními,
magnetická pole kolem mikrovlnné trouby,
statická elektřina, citlivost příjmu, výkon antény,
operační systém, softwarová aplikace atd.
*2 Profily standardu BLUETOOTH® označují účel
komunikace BLUETOOTH® mezi zařízeními.
Komunikace NFC
Frekvenční pásmo a specifikace
maximálního výkonu
NFC: 13,56 MHz < 60 dBμA/m na vzdálenost
10 m
Výkonový zesilovač
Výstup: Výstupy reproduktorů
Impedance reproduktorů: 4 Ω–8 Ω
Maximální výstupní výkon: 100 W × 4 (při 4 Ω)
Obecné
Výstupy:
Výstupní audiokonektory:
FRONT, REAR, SUB
Konektor pro ovládání automatické
(motorové) antény a výkonového
zesilovače (REM OUT)
Vstupy:
Vstupní konektor pro dálkové ovládání
Vstupní konektor antény
Vstupní konektor MIC (mikrofon)
Vstupní zdířka AUX (stereofonní zdířka
mini jack)
port USB
Požadavky na výkon: 12 V= z baterie vozidla
(ukostřen záporný pól)
Jmenovitý proud: 10 A
Rozměry:
Přibl. 178 mm x 50 mm x 178 mm
(7 1/8 palce x 2 palce x 7 1/8 palce) (š/v/h)
Montážní rozměry:
Přibl. 182 mm x 53 mm x 161 mm
(7 1/4 palce x 2 1/8 palce x 6 3/8 palce) (š/
v/h)
Hmotnost: přibl. 1,3 kg (2 lb 14 oz)
Obsah balení:
Hlavní jednotka (1)
mikrofon (1)
Součásti pro montáž a připojení
(1 sada)
Některé položky z výše uvedeného seznamu
příslušenství nemusí být u vašeho prodejce k
dispozici. Pro další informace se obraťte na
svého prodejce.
Design a technické údaje se mohou měnit
bez předchozího upozornění.
Autorská práva
Název a logo Bluetooth® jsou registrované
ochranné známky ve vlastnictví společnosti
Bluetooth SIG, Inc. Společnost Sony
Corporation používá tyto značky v rámci
licence. Ostatní ochranné známky a obchodní
názvy jsou majetkem příslušných vlastníků.
Značka N je ochranná známka nebo
registrovaná ochranná známka společnosti
NFC Forum, Inc. v USA a dalších zemích.
Windows Media® je registrovanou ochrannou
známkou nebo ochrannou známkou
společnosti Microsoft Corporation ve Spojených
státech a/nebo dalších zemích.
Tento produkt je chráněn jistými právy
duševního vlastnictví společnosti Microsoft
Corporation. Je zakázáno používat nebo
distribuovat tuto technologii mimo tento
produkt bez příslušné licence společnosti
Microsoft® nebo jejích oprávněných
dceřiných společností.
iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano a iPod
touch a Siri jsou ochranné známky společnosti
Apple Inc., registrované ve Spojených státech
a dalších zemích. App Store je ochranná
známka pro služby společnosti Apple Inc.
27CS
Technologie kódování zvuku MPEG Layer-3 a
patenty jsou licencovány od společnosti
Fraunhofer IIS a Thomson.
Google, Google Play a Android jsou
ochrannými známkami společnosti Google Inc.
libFLAC
Copyright (C) 2000-2009 Josh Coalson
Copyright (C) 2011-2013 Xiph.Org Foundation
Další distribuce a používání ve formě
zdrojového nebo binárního kódu bez úprav
nebo s úpravami se povoluje za předpokladu,
že jsou splněny následující podmínky:
– Při další distribuci zdrojového kódu musí
být zachována výše uvedená poznámka
o autorských právech, tento seznam
podmínek a následující právní omezení.
– Při další distribuci ve formě binárního kódu
je nutno reprodukovat výše uvedenou
poznámku o autorských právech, tento
seznam podmínek a následující právní
omezení v dokumentaci nebo dalších
materiálech poskytovaných při distribuci.
– Název nadace Xiph.org ani jména jejích
přispěvatelů nesmí být bez předchozího
výslovného písemného svolení použity
v souvislosti se schválením nebo
propagací produktů odvozených z tohoto
softwaru.
TENTO SOFTWARE POSKYTUJÍ DRŽITELÉ
AUTORSKÝCH PRÁV A PŘISPĚVATELÉ „TAK,
JAK JE“, PŘIČEMŽ ODMÍTAJÍ JAKÉKOLI
ZÁRUKY, VÝSLOVNĚ UVEDENÉ NEBO
PŘEDPOKLÁDANÉ, MIMO JINÉ ZÁRUKY
OBCHODOVATELNOSTI A VHODNOSTI PRO
URČITÝ ÚČEL. NADACE ANI PŘISPĚVATELÉ
NEPONESOU V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ
ODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLI PŘÍMÉ,
NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ,
EXEMPLÁRNÍ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY
(MIMO JINÉ ZA ŠKODY V SOUVISLOSTI
S POŘÍZENÍM NÁHRADNÍHO ZBOŽÍ NEBO
SLUŽEB, NEMOŽNOSTÍ POUŽITÍ, ZTRÁTY DAT,
UŠLÉHO ZISKU NEBO PŘERUŠENÍ
PODNIKÁNÍ) BEZ OHLEDU NA TO, JAK
K TĚMTO ŠKODÁM DOŠLO A ZDA SE
ZAKLÁDAJÍ NA PORUŠENÍ SMLOUVY,
OBČANSKOPRÁVNÍM DELIKTU (VČETNĚ
NEDBALOSTI APOD.), OBJEKTIVNÍ
ODPOVĚDNOSTI, PORUŠENÍ ZÁRUK NEBO NA
JAKÉMKOLI JINÉM PRÁVNÍM ZÁKLADĚ,
V JAKÉKOLI SOUVISLOSTI S POUŽÍVÁNÍM
TOHOTO SOFTWARU, A TO ANI V PŘÍPADĚ,
ŽE BYLI O MOŽNOSTI VZNIKU TAKOVÉ ŠKODY
INFORMOVÁNI.
28CS
Řešení problémů
Následující kontrolní seznam vám pomůže
řešit případné problémy s jednotkou.
Před přečtením tohoto seznamu si přečtěte
postupy týkající se připojení a ovládání.
Podrobnosti o používání pojistky a odebrání
přístroje z palubní desky naleznete v části
„Připojení/montáž“ (strana 35).
Pokud se vám nepodaří problém vyřešit,
navštivte stránky podpory uvedené na
zadním krytu.
Obecné
Přístroj se při přehrávání s vysokou
hlasitostí vypíná.
 Přístroj možná není dostatečně napájen
prostřednictvím napájecího kabelu
vozidla.
– Zkontrolujte připojení napájení.
Nezjistíte-li žádný problém s připojením,
připojte napájecí kabel přímo k baterii.
Pokud se situaci nezlepší, obraťte se na
nejbližšího prodejce.
Není slyšet žádný zvuk nebo je zvuk příliš
tichý.
 Poloha ovladače [FADER] není nastavena
pro systém se dvěma reproduktory.
 Hlasitost přístroje nebo připojeného
zařízení je příliš nízká.
– Zvyšte hlasitost přístroje a připojeného
zařízení.
Neozývá se zvuková signalizace.
 Je připojen volitelný výkonový zesilovač a
nepoužíváte vestavěný zesilovač.
Obsah paměti byl vymazán.
 Stisknuli jste tlačítko obnovení.
– Uložte znovu do paměti.
 Došlo k odpojení napájecího kabelu nebo
baterie, případně nejsou kabely připojeny
správně.
Byly vymazány uložené stanice a
nastavení hodin.
Došlo k přepálení pojistky.
Při přepínání polohy klíčku zapalování je
slyšet hluk.
 Kabely nejsou správně připojeny ke
konektoru pro napájení elektrického
příslušenství vozidla.
Během přehrávání nebo příjmu rozhlasové
stanice se spustí ukázkový režim.
 Pokud je nastavena možnost [DEMO-ON]
a po dobu 5 minut není provedena žádná
operace, spustí se ukázkový režim.
– Nastavte možnost [DEMO-OFF] (strana 20).
Z displeje zmizí údaje nebo se na displeji
nic nezobrazí.
 Je nastavena možnost [DIM-ON]
(strana 23).
 Pokud podržíte stisknuté tlačítko OFF,
displej zhasne.
– Stiskněte a podržte tlačítko OFF na
přístroji, dokud se displej nerozsvítí.
 Jsou znečištěné konektory (strana 26).
Displej/podsvícení bliká.
 Napájení je nedostatečné.
– Ujistěte se, že baterie vozu poskytuje
jednotce dostatek energie. (Požadavek
na napájení je 12 V=)
Tlačítka pro ovládání nefungují.
Disk nelze vysunout.
 Připojení není provedeno správně.
– Zkontrolujte připojení jednotky.
strana 8Pokud se situace nezlepší,
stiskněte tlačítko pro reset (). Obsah
paměti se vymaže.
Z důvodu bezpečnosti neresetujte
jednotku během řízení.
Příjem rádia
Nelze přijímat stanice.
Zvuk je rušen šumem.
 Připojení není provedeno správně.
– Zkontrolujte připojení antény vozidla.
– Pokud se anténa nevysune, zkontrolujte
připojení ovládacího kabelu automatické
(motorové) antény.
Není možné vyvolat stanice na
předvolbách.
 Signál vysílání je příliš slabý.
Nelze naladit frekvence 65–74 MHz
v pásmu FM3.
 Položka [AREA] je nastavena na [EUROPE].
– Nastavte položku [AREA] na [RUSSIA]
(strana 20).
RDS
Nelze přijímat služby RDS (když je položka
[AREA] nastavena na [RUSSIA]).
 Je zvoleno pásmo FM3.
– Vyberte pásmo FM1 nebo FM2.
 Služby RDS nejsou v aktuální oblasti
k dispozici.
Po několika sekundách poslechu se spustí
vyhledávání (SEEK).
 Tato stanice není stanicí se službou TP
(dopravní program) nebo má slabý signál.
– Vypněte funkci TA (dopravní hlášení)
(strana 12).
Žádné dopravní hlášení.
 Zapněte funkci TA (dopravní hlášení)
(strana 12).
 Stanice nevysílá žádné dopravní
zpravodajství, přestože se jedná o stanici
se službou TP (dopravní program).
– Nalaďte jinou stanici.
Místo typu programu se zobrazuje
indikace [- - - - - - - -].
 Aktuálně naladěná stanice není stanicí RDS.
 Nejsou přijímána data RDS.
 Stanice nespecifikuje typ programu.
Název programové služby bliká.
 Aktuálně naladěná stanice nemá
alternativní frekvenci.
– Stiskněte tlačítko / SEEK –/+ ve
chvíli, kdy bliká název programové
služby. Zobrazí se nápis [PI SEEK]
(Vyhledávání PI) a přístroj spustí
vyhledávání jiné frekvence se stejnými
daty PI (identifikace programu).
Přehrávání disků CD
Disk se nepřehrává.
 Disk je znečištěný nebo deformovaný.
 Vložený disk CD-R/CD-RW není určen pro
poslech hudby (strana 25).
Soubory MP3/WMA/AAC nelze přehrát.
 Disk není kompatibilní s formátem a verzí
MP3/WMA/AAC. Podrobné informace o
discích a formátech, které lze přehrávat,
naleznete na stránkách podpory
uvedených na zadní obálce.
U souborů MP3/WMA/AAC trvá déle, než
se spustí přehrávání.
 Spuštění přehrávání následujících typů
disků trvá déle:
29CS
– disk se složitou stromovou strukturou,
– disk, který obsahuje více relací
(Multi Session),
– disk, na který lze přidávat data.
Zvuk přeskakuje.
 Disk je znečištěný nebo deformovaný.
Přehrávání z USB zařízení
Nelze přehrávat položky z USB zařízení
připojeného prostřednictvím USB
rozbočovače.
 Jdnotka nerozpozná USB zařízení
připojená přes USB rozbočovač.
Spuštění přehrávání z USB zařízení trvá
delší dobu.
 USB zařízení obsahuje soubory s
komplikovanou stromovou strukturou.
Zvuk je přerušovaný.
 Zvuk může být přerušovaný při vysoké
přenosové rychlosti.
 Soubory s ochranou DRM (Digital Rights
Management) se nemusí v některých
případech přehrát.
Audiosoubor nelze přehrát.
 Zařízení USB naformátovaná jinými
systémy souborů než FAT16 nebo FAT32
nejsou podporována.*
*Tento přístroj podporuje systémy souborů FAT16
a FAT32, ale některá zařízení USB nemusejí ani
jeden z těchto typů systémů souborů podporovat.
Chcete-li zjistit podrobnosti, nahlédněte do
návodu k obsluze jednotlivých zařízení USB nebo
kontaktujte výrobce.
Nelze provádět operace pro přeskočení
alba, přeskočení položek (režim
přeskakování) a vyhledávání stop podle
názvu (Quick-BrowZer).
 Tyto operace nelze provádět, když je
připojeno zařízení USB v režimu Android
nebo zařízení iPod.
– Nastavte položku [USB MODE] na
[MSC/MTP] (strana 20).
– Odpojte iPod.
 Není nastaven správný režim USB zařízení.
– Ujistěte se, že je režim USB zařízení
nastaven na režim MSC/MTP.
30CS
Během přehrávání v režimu Android nelze
reprodukovat zvuk.
 Když je jednotka v režimu Android, zvuk
vystupuje pouze z chytrého telefonu s
operačním systémem Android.
– Zkontrolujte stav aplikace pro přehrávání
zvuku na chytrém telefonu s operačním
systémem Android.
– Přehrávání nemusí probíhat správně.
Závisí to na chytrém telefonu
s operačním systémem Android.
Funkce NFC
Připojení jedním dotykem (NFC) nelze
navázat.
 Pokud chytrý telefon nereaguje na dotyk:
– Ujistěte se, že je funkce NFC na chytrém
telefonu zapnuta.
– Přesuňte značku N na chytrém telefonu
blíže ke značce N na přístroji.
– Pokud se chytrý telefon nachází
v ochranném obalu, vyjměte jej.
 Citlivost příjmu NFC se liší v závislosti na
zařízení.
Pokud se stále nedaří navázat připojení
jedním dotykem, připojte smartphone
manuálně přes rozhraní BLUETOOTH®.
Funkce BLUETOOTH®
Připojované zařízení nedokáže detekovat
jednotku.
 Před provedením párování nastavte
jednotku do pohotovostního režimu pro
párování.
 Když je připojena k dvěma zařízením
BLUETOOTH®, nemůže být jednotka
rozpoznána jiným zařízením.
– Odpojte jedno připojené zařízení a
vyhledejte jednotku z jiného zařízení.
 Pokud provádíte párování zařízení,
zapněte výstup signálu BLUETOOTH®
(strana 10).
Není možné navázat připojení.
 Připojení je řízeno pouze z jednoho
přístroje (jednotka nebo BLUETOOTH®
zařízení), nikoliv z obou přístrojů.
– Z BLUETOOTH® zařízení proveďte
připojení k jednotce nebo obráceně.
Název rozpoznaného zařízení se
nezobrazí.
 V závislosti na stavu zařízení nemusí
jednotka rozpoznat jeho název.
Není slyšet vyzváněcí tón.
 Nastavte hlasitost otáčením otočného
ovladače během příchozího hovoru.
 U některých připojovaných zařízení nemusí
být vyzváněcí tón odesílán správně.
– Nastavte položku [RINGTONE] na
hodnotu [1] (strana 23).
 Přední reproduktory nejsou připojeny
k zařízení.
– Připojte přední reproduktory k zařízení.
Vyzvánění vystupuje pouze z předních
reproduktorů.
Hlas volajícího není slyšet.
 Přední reproduktory nejsou připojeny
k zařízení.
– Připojte přední reproduktory k zařízení.
Hlas volajícího vystupuje pouze
z předních reproduktorů.
Druhý účastník vás slyší příliš slabě nebo
hlasitě.
 Změňte hlasitost pomocí funkce Mic gain
adjustment (strana 17).
V průběhu telefonního hovoru se objevuje
ozvěna nebo šum.
 Snižte hlasitost.
 Nastavte funkci EC/NC Mode (režim
potlačení ozvěny/šumu) na [EC/NC-1]
nebo [EC/NC-2] (strana 17).
 Je-li okolní hluk hlasitý, zkuste jej snížit.
Například: Máte-li otevřená okna a je
slyšet hluk ze silnice, zavřete je. Je-li příliš
slyšet zvuk ventilátoru klimatizace, snižte
jeho otáčky.
Telefon není připojen.
 Při přehrávání zvuku z BLUETOOTH® audio
zařízení není telefon připojen, a to ani
tehdy, když stisknete tlačítko CALL.
– Proveďte připojení z telefonu.
Kvalita zvuku telefonního hovoru je špatná.
 Kvalita zvuku telefonního hovoru závisí na
příjmových podmínkách mobilní sítě.
– Je-li příjem špatný, přejeďte s vozidlem
na místo, kde je lepší signál mobilní
telefonní sítě.
Hlasitost zvuku z připojeného audio
zařízení je nízká (vysoká).
 Úroveň hlasitosti se u různých audio
zařízení liší.
– Změňte hlasitost na připojeném
audiozařízení nebo na jednotce
(strana 22).
Při přehrávání z audiozařízení
BLUETOOTH® přeskakuje zvuk.
 Zmenšete vzdálenost mezi jednotkou a
BLUETOOTH® audio zařízením.
 V případě, že je BLUETOOTH® audio zařízení
uloženo v obalu, který ruší přenos signálu,
vyjměte jej při používání z tohoto obalu.
 V blízkosti je používáno několik zařízení
BLUETOOTH® nebo jiných zařízení, která
vysílají rádiové vlny.
– Vypněte ostatní zařízení.
– Zvětšete vzdálenost od ostatních
zařízení.
 Při vytváření připojení mezi jednotkou a
mobilním telefonem se přehrávaný zvuk
na chvíli zastaví. Nejedná se o poruchu.
Připojené BLUETOOTH® audio zařízení
není možné ovládat.
 Zkontrolujte, zda připojené BLUETOOTH®
audio zařízení podporuje profil AVRCP.
Některé funkce nepracují.
 Zkontrolujte, zda připojované zařízení
podporuje požadovanou funkci.
Hovor je neúmyslně přijat.
 Připojený telefon je nastaven na
automatické přijetí hovoru.
Spárování nebylo dokončeno v důsledku
překročení časového limitu.
 U některých připojovaných zařízení může
být časový limit pro spárování krátký.
– Zkuste dokončit spárování během
tohoto limitu.
31CS
Nelze spárovat.
 Po inicializaci jednotky ji nemusí být možné
spárovat se dříve spárovaným zařízením
BLUETOOTH®, pokud jsou informace o
spárování jednotky uloženy v tomto zařízení
BLUETOOTH®. V takovém případě vymažte
informace o spárování jednotky ze zařízení
BLUETOOTH® a poté párování opakujte.
Funkce BLUETOOTH® nefunguje.
 Stisknutím tlačítka OFF na více než 2 sekundy
vypněte jednotku a potom ji opět zapněte.
Během handsfree hovoru není slyšet zvuk
z reproduktorů vozidla.
 Pokud je zvuk slyšet z mobilního telefonu,
nastavte na mobilním telefonu výstup
zvuku do reproduktorů vozidla.
Funkce Siri Eyes Free není aktivní.
 Zaregistrujte handsfree pro chytrý telefon
iPhone, který podporuje funkci Siri Eyes
Free.
 Na telefonu iPhone aktivujte funkci Siri.
 Zrušte propojení telefonu s přístrojem přes
rozhraní BLUETOOTH® a znovu jej připojte.
Provoz Sony | Music Center
Název aplikace se neshoduje se skutečnou
aplikací v aplikaci „Sony | Music Center“.
 Spusťte aplikaci znovu z aplikace
„Sony | Music Center“.
Po spuštění aplikace „Sony | Music Center“
prostřednictvím funkce BLUETOOTH® se displej
automaticky přepne do režimu [BT AUDIO].
 Aplikace „Sony | Music Center“ nebo
funkce BLUETOOTH® selhala.
 Spusťte aplikaci znovu.
Aplikace „Sony | Music Center“ se
automaticky odpojí poté, co se displej
přepne do režimu [IPD].
 Aplikace „Sony | Music Center“ na zařízení
iPhone/iPod nepodporuje přehrávání v
režimu iPod.
– Změňte zdroj přístroje na jiný zdroj než
[IPD] a znovu navažte spojení „Sony |
Music Center“ (strana 17).
32CS
Po změně režimu USB jednotky na
hodnotu [ANDROID] se aplikace „Sony |
Music Center“ automaticky odpojí.
 Chytrý telefon se systémem Android
nepodporuje v režimu Android přehrávání.
– Nastavte režim USB jednotky na
hodnotu [MSC/MTP] a poté navažte
spojení s aplikací „Sony | Music Center“
(strana 17).
Zprávy
Při provozu se na displeji mohou zobrazit
nebo blikat následující zprávy:
INVALID
 Vybraná operace může být neplatná.
 [USB MODE] nelze změnit během
přehrávání ze zařízení iPod.
OUTPUT ERROR: Mohlo dojít k závadě uvnitř
přístroje.
 Zkontrolujte připojení. Pokud se zpráva na
displeji zobrazuje i nadále, obraťte se na
nejbližšího prodejce společnosti Sony.
READ: Načítání informací.
 Počkejte, dokud načítání neskončí a
automaticky se nespustí přehrávání. V
závislosti na organizaci souborů to může
trvat déle než jednu minutu.
TEMP CAUTION: Je aktivována funkce
ochrany proti přehřátí.
 Snižte hlasitost.
(podtržení): Znak nelze zobrazit.
Při přehrávání disků CD:
CD ERROR: Disk nelze přehrát. Disk se
automaticky vysune.
 Vyčistěte disk nebo jej vložte správně.
Ujistěte se, že není prázdný nebo vadný.
CD NO DISC: Není vložen žádný disk.
 Vložte disk obsahující přehrávatelné
soubory (strana 26).
CD NO MUSIC: Disk neobsahuje žádný
přehrávatelný soubor. Disk se automaticky
vysune.
 Vložte disk obsahující přehrávatelné
soubory (strana 26).
CD PUSH EJT: Disk se nepodařilo správně
vysunout.
 Stiskněte tlačítko  (vysunout).
nebo
: Dosáhli jste konce
nebo začátku disku.
Při přehrávání ze zařízení USB:
HUB NO SUPRT: Rozbočovače USB nejsou
podporovány.
IPD STOP: Přehrávání souborů ze zařízení
iPod skončilo.
 Spusťte přehrávání ze zařízení iPod/iPhone.
NOT SUPPORT - ANDROID MODE
 K jednotce je připojeno zařízení USB, které
nepodporuje AOA (Android Open
Accessory) 2.0, je-li položka [USB MODE]
nastavena na [ANDROID].
– Nastavte položku [USB MODE] na
[MSC/MTP] (strana 20).
USB ERROR: Zařízení USB nelze přehrát.
 Připojte zařízení USB znovu.
USB NO DEV: Zařízení USB není připojeno
nebo nebylo rozpoznáno.
 Ujistěte se, že je zařízení USB správně
připojeno spolu s kabelem USB.
USB NO MUSIC: Disk neobsahuje žádný
přehrávatelný soubor.
 Připojte zařízení USB obsahující
přehrávatelné soubory (strana 26).
USB NO SUPRT: USB zařízení není podporováno.
 Podrobnosti o kompatibilitě vašeho
zařízení USB naleznete na stránkách
podpory uvedených na zadní obálce.
USB OVERLOAD: USB zařízení je přetíženo.
 Odpojte USB zařízení a potom stisknutím
tlačítka SRC změňte zdroj.
 Indikuje, že USB zařízení není v pořádku
nebo že je připojeno nepodporované
zařízení.
Při provozu funkce RDS:
NO AF: Žádné alternativní frekvence.
 Stiskněte tlačítko / SEEK –/+ ve
chvíli, kdy bliká název programové služby.
Zobrazí se nápis [PI SEEK] a přístroj spustí
vyhledávání jiné frekvence se stejnými
daty PI (identifikace programu).
NO PI: Žádná identifikace programu.
Vybraná stanice nevysílá žádné údaje PI
(identifikace programu).
 Vyberte jinou stanici.
NO TP: Žádný dopravní program.
 Přístroj bude pokračovat v hledání
dostupných stanic s dopravním
programem (TP).
Funkce BLUETOOTH®:
BTA NO DEV: Zařízení BLUETOOTH® není
připojeno nebo nebylo rozpoznáno.
 Ujistěte se, že je zařízení BLUETOOTH®
správně připojeno a že je navázáno
připojení přes rozhraní BLUETOOTH®.
ERROR: Požadovanou operaci se nepodařilo
provést.
 Chvíli počkejte a proveďte operaci znovu.
NO DEVICE: Zařízení BLUETOOTH® s
podporou HFP (Handsfree Profile) není
připojeno nebo nebylo rozpoznáno.
 Ujistěte se, že je zařízení BLUETOOTH®
správně připojeno, resp. že je navázáno
spojení HFP prostřednictvím zařízení
BLUETOOTH®.
NO SUPPORT: Vybraná operace není
povolena nebo podporována.
 Ujistěte se, že zařízení BLUETOOTH®
podporuje HFP (profil Handsfree).
33CS
UNKNOWN: Jméno nebo telefonní číslo
nelze zobrazit.
WITHHELD: Telefonní číslo je skryto
volajícím.
Aplikace Sony | Music Center:
APP --------: Není navázáno připojení s
aplikací.
 Připojení aplikace „Sony | Music Center“
proveďte znovu (strana 17).
APP DISCNCT: Aplikace je odpojená.
 Připojte se k aplikaci „Sony | Music
Center“ (strana 17).
APP DISPLAY: Je otevřena obrazovka
nastavení aplikace.
 Tlačítka aktivujete tak, že ukončíte
obrazovku nastavení aplikace.
APP LIST: Je otevřen seznam obsahu disku
CD nebo zařízení USB/iPod.
 Tlačítka aktivujete tak, že ukončíte
zobrazení seznamu aplikace.
APP MENU: Je otevřena obrazovka
nastavení aplikace.
 Tlačítka aktivujete tak, že ukončíte
obrazovku nastavení aplikace.
APP NO DEV: Zařízení obsahující aplikaci
není připojeno nebo nebylo rozpoznáno.
 Navažte spojení prostřednictvím
BLUETOOTH® a navažte znovu spojení s
aplikací „Sony | Music Center“ (strana 17).
APP SOUND: Je otevřena obrazovka
aplikace s nastavením zvuku.
 Tlačítka aktivujete tak, že ukončíte
obrazovku aplikace s nastavením zvuku.
OPEN APP: Aplikace „Sony | Music Center“
není spuštěná.
 Spusťte aplikaci.
34CS
Funkčnost dálkového ovladače na
volantu:
ERROR: Při registraci funkce došlo k chybě.
 Pokračujte v registraci od funkce, při jejíž
registraci došlo k chybě (strana 20).
TIMEOUT: Registrace funkce se nezdařila z
důvodu překročení časového limitu.
 Zkuste registraci dokončit během blikání
nápisu [REGISTER] (přibližně 6 sekund)
(strana 20).
Při aktualizaci firmwaru:
ERROR: Na zařízení USB není uložen
aktualizační program.
 Uložte aktualizační program na zařízení
USB a poté opakujte akci (strana 24).
NO DEVICE: Zařízení USB obsahující
aktualizační program není připojeno nebo
rozpoznáno.
 Ujistěte se, že je zařízení USB správně
připojeno.
 Odpojte zařízení USB a poté jej znovu
připojte.
UPDATE ERROR - PRESS ENTER: Aktualizace
firmwaru nebyla řádně dokončena.
 Stiskem tlačítka ENTER vymažte zprávu a
poté opakujte akci.
Během aktualizace nepřepínejte
zapalování do polohy OFF ani neodpojujte
zařízení USB (strana 24).
Pokud vám tato řešení nepomohou situaci
zlepšit, obraťte se na nejbližšího prodejce Sony.
Pokud vezmete přístroj do opravy z důvodu
problémů s přehráváním CD, přineste
s sebou disk, který jste používali, když
problém nastal.
Připojení/montáž
Upozornění
• Ujistěte se, že všechny uzemňovací kabely
jsou spojeny s uzemňovacím bodem.
• Ujistěte se, že vodiče nejsou zachyceny
pod šrouby nebo v pohyblivých částech
(například v lištách sedadel).
• Abyste zabránili zkratům, vypněte před
připojením kabelů zapalování vozidla.
• Před připojením napájecího kabelu  ke
konektoru pomocného napájení jej připojte
k jednotce a k reproduktorům.
• Pro zajištění bezpečnosti izolujte případné
nepřipojené kabely elektrickou páskou.
Seznam součástí
vyžadovaných k instalaci


×2






Bezpečnostní opatření
• Při volbě umístění pro montáž dbejte na to, aby
jednotka nenarušovala běžné úkony řízení.
• Neinstalujte jednotku do oblastí s výskytem
prachu, nečistot, nadměrných vibrací nebo
vysoké teploty (například místa, na která
dopadá přímé sluneční světlo, nebo do
blízkosti horkovzdušného potrubí).
• Pro dosažení pevné bezpečné instalace
používejte při instalaci pouze dodávané
montážní vybavení.
Poznámky k napájecímu kabelu (žlutý kabel)
Při připojování jednotky v kombinaci s ostatními
stereokomponenty musí být proudové hodnocení
obvodu automobilu vyšší než součet kapacit
pojistek všech komponent.
Nastavení montážního úhlu
Montážní úhel nastavte tak, aby byl
menší než 45°.
• Tento seznam neuvádí kompletní obsah
balení.
• Držák  a ochranná objímka  jsou k
jednotce připevněny ještě před odesláním.
Před montáží jednotky použijte uvolňovací
klíče  k vyjmutí držáku  z přístroje.
Podrobnosti najdete v části „Vyjmutí
ochranné objímky a držáku“ (strana 39).
• Uvolňovací klíče  uschovejte, protože
jsou nezbytné pro vyjmutí jednotky z
vozidla.
35CS
Zapojení
Subwoofer*1
*3
*3
*3
Výkonový zesilovač*1
*5*6

*2*8
Podrobnosti naleznete v části „Schéma
zapojení“ (strana 38).
Podrobnosti najdete v části
„Připojení“ (strana 37).
V případě připojení přímo k baterii*9*10
Černý
Žlutý
Z kabelového dálkového ovladače
(není součástí dodávky)*4
Z antény vozidla*7
36CS
*1
*2
*3
*4
Není součástí dodávky
Impedance reproduktorů: 4 Ω–8 Ω x 4
Kabel RCA (není součástí dodávky)
V závislosti na typu vozidla může být nutné pro
kabelové dálkové ovládání použít adaptér (není
součástí dodávky). Podrobnosti o používání
kabelového dálkového ovladače viz „Používání
kabelového dálkového ovladače“ (strana 39).
*5 Nezávisle na tom, zda mikrofon používáte, jej
umístěte tak, aby nepřekážel při jízdních
úkonech. Pokud je tento kabel vedený
prostorem pod vašima nohama, zajistěte jej
např. svorkou.
*6 Podrobnosti o montáži mikrofonu naleznete v
části „Instalace mikrofonu“ (strana 39).
*7 V závislosti na typu vozidla může být nutné
připojit konektor antény (motorové) pomocí
adaptéru (není součástí dodávky).
*8 Použijte reproduktory se vstupním výkonem RMS
o hodnotě 50 W nebo vyšší. Doporučujeme použít
širokopásmové reproduktory řady Sony XB.
*9 Pokud proudová intenzita pojistky použité ve
vozidle činí 10 A, připojte napájecí kabel přímo k
baterii, aby nedocházelo ke zkratům.
*10 Před připojením je nutné nastavit žlutý a černý
vodič napájecího konektoru.
Připojení
Pokud vlastníte automatickou (motorovou)
anténu bez reléové skříňky, může připojení
této jednotky pomocí dodávaného
napájecího kabelu  anténu poškodit.
 Ke konektoru reproduktoru vozidla
1 Zadní
reproduktor
2 (pravý)
 fialový

fialovočerně
pruhovaný
3 Přední
reproduktor
4 (pravý)
 šedý
5 Přední
reproduktor
6 (levý)
 Bílý
7 Zadní
reproduktor
8 (levý)
 Zelená

šedočerně
pruhovaný
 K napájecímu konektoru vozidla
12
Zdroj nepřetržitého
napájení
13
Ovládání automatické
(motorové) antény a
modrobíle
výkonového
pruhovaný
zesilovače (REM OUT)
14
Spínaný zdroj
napájení osvětlení
oranžovobíle
pruhovaný
15
Spínaný zdroj
napájení
Červený
16 Uzemnění
Žlutý
Černý
V případě připojení přímo k baterii
Pokud proudová intenzita pojistky použité
ve vozidle činí 10 A, připojte napájecí kabel
přímo k baterii, aby nedocházelo ke
zkratům.
 ke kovové části vozidla
 ke kladnému pólu baterie
Poznámky
• Navzdory připojení k napájecímu kabelu vozidla
nemusí být přístroj schopen provozu na plný výkon z
důvodu nedostatečného napájení. V takovém
případě připojte napájecí kabel přímo k baterii.
• Všechny napájecí kabely připojené ke kladnému
kolíku baterie je třeba zajistit ve vzdálenosti 450 mm
od kolíku baterie a v úsecích před průchodem přes
jakýkoli kov.
• Kabely baterie, které jsou připojeny k vozidlu
(uzemněny do podvozku)*, musí mít stejný průměr
jako hlavní napájecí kabel připojený k baterii a k
hlavní jednotce.
• Při provozu na plný výkon bude systémem
procházet elektrický proud o síle více než 15 A. Je
proto třeba, aby kabely, které chcete zapojit do
konektorů +12 V a GND na přístroji, měly průměr
alespoň 14 (AWG14) nebo průřezovou plochu
alespoň 2 mm² (3/32 palce).
méně než 450 mm
bíločerně

pruhovaný

zelenočerně
pruhovaný
*
pojistka (15 A)
Autobaterie +12 V
S případnými dotazy nebo problémy ohledně
připojení se obraťte na příslušného prodejce,
který vám poskytne podrobné informace.
37CS
Snadné připojení subwooferu
Běžné zapojení
Pokud je subwoofer připojen ke kabelu
některého ze zadních reproduktorů, lze jej
používat bez výkonového zesilovače.
Červený
Červený
Žlutý
Žlutý
Přední
reproduktor
Subwoofer
12
Zdroj nepřetržitého
napájení
Žlutý
15 Spínaný zdroj napájení
Červený
Poznámky
• Je vyžadována příprava kabelů zadních
reproduktorů.
• Aby nedošlo k poškození, použijte subwoofer s
impedancí 4 až 8 ohmů a s adekvátní
zatížitelností.
Při záměně pozic červeného a žlutého
kabelu
Červený
Červený
Připojení paměti
Po připojení žlutého kabelu zdroje napájení
bude do paměťového okruhu nepřetržitě
dodáváno napájení, a to i v případě, že je
vypnuto zapalování.
12 Spínaný zdroj napájení
Připojení reproduktorů
15
• Před připojením reproduktorů vypněte
jednotku.
• Aby nedošlo k poškození, použijte
reproduktory s impedancí 4 až 8 ohmů a s
adekvátní zatížitelností.
Žlutý
Zdroj nepřetržitého
napájení
Žlutý
Žlutý
Červený
Spínací zařízení automobilu bez polohy ACC
Červený
Červený
Schéma zapojení
Žlutý
Zkontrolujte konektor pomocného napájení
vozidla a zapojte kabely správným
způsobem podle vozidla.
Konektor pomocného
napájení
38CS
Žlutý
Po správném zapojení konektorů a vodičů
spínaného zdroje napájení připojte jednotku
ke zdroji napájení vozidla. Budete-li mít
k připojení jednotky jakékoliv dotazy nebo
narazíte na problémy, na které nenaleznete
odpovědi v této příručce, obraťte se na
prodejce vozidla.
Instalace mikrofonu
Montáž
Aby bylo možné během telefonování v
režimu handsfree zachycovat váš hlas, je
nutné nainstalovat mikrofon .
Vyjmutí ochranné objímky a držáku
Před montáží jednotky vyjměte z přístroje
ochrannou objímku  a držák .

1
Sevřete obě hrany ochranné objímky
 a vyjměte ji.

Spona (není součástí
dodávky)


2
Vložte oba uvolňovací klíče  až
dokud se neozve kliknutí, a zatáhněte
držák  směrem dolů. Poté oddělte
přístroj vytáhnutím přístroje směrem
nahoru.

• Ovinutí kabelu kolem sloupku řízení nebo
řadicí páky představuje extrémně
nebezpečnou situaci. Ujistěte se, že kabel a
ostatní části nijak nezasahují do řízení.
• Pokud je vaše vozidlo vybaveno airbagy
nebo jiným nárazuvzdorným zařízením,
obraťte se před instalací na prodejnu, kde
jste tento přístroj zakoupili, nebo na
prodejce vašeho vozu.

Upozornění

Otočte hákem směrem dolů.
Poznámka
Před nalepením oboustranné pásky  očistěte
povrch palubní desky suchým hadříkem.
Používání kabelového dálkového
ovladače
1
Chcete-li aktivovat kabelový dálkový
ovladač, nastavte položku [STR
CONTROL] v nastavení [SET STEERING]
na [PRESET] (strana 20).
39CS
Montáž jednotky do palubní desky
Před instalací se ujistěte, že západky na
obou stranách držáku  jsou ohnuty o 2
mm (3/32 palce) směrem dovnitř.
Odpojení a připojení předního
panelu
Podrobnosti najdete v části „Odpojení
předního panelu“ (strana 7).
UPOZORNĚNÍ
Při demontáži přístroje z palubní desky se
nedotýkejte jeho levé strany. Chladič na levé
straně přístroje zůstává po použití horký.
1
Umístěte držák  dovnitř palubní
desky a ohněte svěrky směrem ven,
čímž zajistíte těsné zapadnutí.
182 mm (7 1/4 palce)
53 mm
(2 1/8 palce)

2
Západka
Nainstalujte přístroj na držák  a
připojte ochrannou objímku .




Poznámky
• Pokud jsou západky rovné nebo ohnuté směrem
ven, montáž jednotky nebude pevná a může se
stát, ze jednotka vypadne.
• Ujistěte se, že jsou všechny 4 západky ochranné
objímky  řádně zapojeny do drážek přístroje.
40CS
Resetování jednotky
Podrobnosti najdete v části
„Resetování přístroje“ (strana 8).
Výměna pojistky
Při výměně pojistky se
pojistka (15 A)
ujistěte, že používáte
pojistku, jejíž proudová
hodnota se shoduje
s původní pojistkou. Pokud
se pojistka spálí, zkontrolujte
připojení napájení a pojistku
vyměňte. Pokud se pojistka spálí znovu, mohlo
dojít k závadě uvnitř zařízení. V takovém
případě kontaktujte nejbližšího prodejce
společnosti Sony.
Z bezpečnostných dôvodov si túto
jednotku nainštalujte do palubnej dosky
auta, pretože ľavá strana jednotky bude
počas používania horúca.
Podrobné informácie nájdete v časti
Pripojenie a inštalácia (str. 35).
Vyrobené v Thajsku
Vlastnosti laserovej diódy
 Trvanie žiarenia: nepretržité
 Výstupný výkon lasera: menej ako 53,3 μW
(Tento výkon je hodnota nameraná vo
vzdialenosti 200 mm od povrchu objektívu
na bloku optickej prenosky s clonou 7 mm.)
Štítok, na ktorom je uvedené
prevádzkové napätie a ďalšie údaje,
je na spodnej strane šasi.
Spoločnosť Sony Corporation týmto
vyhlasuje, že toto vybavenie spĺňa
nariadenia smernice 2014/53/EÚ.
Celý text vyhlásenia o zhode EÚ je
k dispozícii na nasledujúcej
internetovej adrese:
http://www.compliance.sony.de/
Toto zariadenie je určené na používanie
so schválenými verziami softvéru, ktoré
sú uvedené vo vyhlásení o zhode EÚ.
Softvér uložený v tomto zariadení
preukázateľne spĺňa kľúčové požiadavky
smernice 2014/53/EÚ.
Verzia softvéru: 1_
Verziu softvéru je možné skontrolovať
v položke venovanej nastaveniu firmvéru
v ponuke všeobecných nastavení.
2SK
Upozornenie pre zákazníkov:
Nasledujúce informácie sa vzťahujú len
na zariadenia predávané v krajinách,
v ktorých platia smernice EÚ.
Tento produkt bol vyrobený spoločnosťou
alebo v mene spoločnosti Sony Corporation.
Dovozca pre EÚ: Sony Europe Limited.
Otázky týkajúce sa dovozcu pre EÚ alebo
súladu produktu s normami v Európe zašlite
oprávnenému zástupcovi výrobcu:
Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe
Limited, Da Vincilaan 7-D1,
1935 Zaventem, Belgicko.
Likvidácia odpadových
batérií, elektrického
a elektronického vybavenia
(platné v Európskej únii
a ostatných európskych
krajinách so zavedenými
systémami separovaného
zberu odpadu)
Tento symbol na produkte, batérii alebo na
balení znamená, že s produktom a batériou
nemožno zaobchádzať ako s domovým
odpadom.
Na určitých typoch batérií sa môže tento
symbol používať spolu so symbolom
chemickej značky. Symboly chemickej
značky ortuti (Hg) alebo olova (Pb) sa
k tomuto symbolu pridávajú v prípade, ak
batéria obsahuje viac ako 0,0005 % ortuti
alebo 0,004 % olova.
Správnou likvidáciou týchto produktov
a batérií zabránite možnému negatívnemu
vplyvu na životné prostredie a ľudské
zdravie, ktorý by inak hrozil pri nesprávnej
likvidácii batérií. Recyklácia týchto
materiálov pomáha šetriť prírodné zdroje.
Ak sú produkty z bezpečnostných,
prevádzkových dôvodov alebo z dôvodu
integrity údajov trvalo pripojené k vstavanej
batérii, takúto batériu by mal vymieňať len
kvalifikovaný servisný personál.
Po uplynutí životnosti batérie, elektrických
a elektronických zariadení by ste mali tieto
produkty odovzdať na príslušnom zbernom
mieste určenom na recykláciu elektrických
a elektronických zariadení, aby ste zaručili
ich správnu likvidáciu.
Informácie o iných typoch batérií nájdete
v časti o bezpečnom vybratí batérie
z produktu. Batériu odovzdajte v príslušnom
zbernom mieste určenom na recykláciu
nepotrebných batérií.
Podrobnejšie informácie o recyklácii tohto
produktu alebo batérie vám poskytne
miestny mestský úrad, miestny úrad
zodpovedný za odvoz domového odpadu
alebo obchod, v ktorom ste produkt alebo
batériu kúpili.
Upozornenie, ak zapaľovanie vozidla
nemá polohu ACC
Skontrolujte, či ste nastavili funkciu
AUTO OFF (strana 20). Jednotka sa
automaticky úplne vypne v nastavenom
čase po vypnutí jednotky, čím sa zabráni
vybitiu batérie. Ak ste nenastavili funkciu
AUTO OFF, pri každom vypnutí
zapaľovania stlačte tlačidlo OFF
a podržte ho, kým zobrazenie nezmizne.
Odopretie záruk na služby, ktoré
ponúkajú tretie strany
Služby, ktoré ponúkajú tretie strany, sa môžu
zmeniť, pozastaviť alebo ukončiť bez
predchádzajúceho upozornenia. Spoločnosť
Sony v takýchto situáciách nenesie žiadnu
zodpovednosť.
Dôležité upozornenie
Varovanie
SPOLOČNOSŤ SONY NEBUDE V ŽIADNOM
PRÍPADE NIESŤ ZODPOVEDNOSŤ ZA ŽIADNE
NÁHODNÉ, NEPRIAME ALEBO NÁSLEDNÉ
ŠKODY ANI ZA INÉ POŠKODENIA VRÁTANE,
ALE NIE VÝHRADNE, UŠLÉHO ZISKU, STRATY
PRÍJMOV, STRATY ÚDAJOV, STRATY
MOŽNOSTI POUŽÍVAŤ PRODUKT ALEBO
AKÉKOĽVEK SÚVISIACE VYBAVENIE,
PRESTOJOV A UŠLÉHO ČASU KUPUJÚCEHO
V SÚVISLOSTI S POUŽÍVANÍM TOHTO
PRODUKTU, JEHO HARDVÉRU A SOFTVÉRU,
PRÍPADNE V DÔSLEDKU JEHO POUŽÍVANIA.
Vážený zákazník, tento produkt obsahuje
rádiový vysielač.
Podľa predpisu EHK OSN č. 10 môžu
výrobcovia vozidiel stanoviť špecifické
podmienky týkajúce sa inštalácie rádiových
vysielačov do vozidiel.
Pred inštaláciou tohto produktu do vozidla si
pozrite návod na použitie vozidla, prípadne
sa obráťte na výrobcu alebo predajcu
vozidla.
Núdzové hovory
Toto zariadenie BLUETOOTH handsfree do
vozidla a elektronické zariadenie pripojené
k zariadeniu handsfree fungujú pomocou
rádiových signálov, celulárnych a káblových
sietí, ako aj funkcie naprogramovanej
používateľom, ktoré nemôžu zaručiť
pripojenie za každých podmienok.
Z tohto dôvodu sa v prípade nevyhnutnej
komunikácie (napríklad v núdzových
zdravotníckych situáciách) nikdy
nespoliehajte výhradne na elektronické
zariadenia.
3SK
Komunikácia cez BLUETOOTH
 Mikrovlny vyžarované zariadením
BLUETOOTH môžu mať vplyv na
fungovanie elektronických zdravotníckych
zariadení. Na nasledujúcich miestach
vypnite túto jednotku a ďalšie zariadenia
BLUETOOTH, pretože môžu spôsobiť
nehodu:
– na miestach, kde sa vyskytujú horľavé
plyny, v nemocniciach, vlakoch,
lietadlách alebo na čerpacích staniciach,
– v blízkosti automatických dverí alebo
požiarnych alarmov.
 Táto jednotka podporuje funkcie
zabezpečenia, ktoré vyhovujú štandardu
BLUETOOTH na poskytnutie bezpečného
pripojenia pri použití bezdrôtovej
technológie BLUETOOTH, ale v závislosti
od nastavenia nemusí byť toto
zabezpečenie dostatočné. Pri komunikácii
pomocou bezdrôtovej technológie
BLUETOOTH buďte opatrní.
 Nepreberáme žiadnu zodpovednosť za
únik informácií počas komunikácie cez
BLUETOOTH.
Ak máte nejaké otázky alebo problémy
s jednotkou, ktoré sa v tomto návode
nespomínajú, obráťte sa na najbližšieho
predajcu produktov spoločnosti Sony.
4SK
Nastavenie
Obsah
Sprievodca komponentmi
a ovládacími prvkami . . . . . . . . . . . . . . . 6
Úvodné informácie
Odpojenie predného panela . . . . . . . . . . . . 7
Obnovenie nastavení jednotky . . . . . . . . . . 8
Nastavenie hodín . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Kontrola napätia batérie . . . . . . . . . . . . . . . 8
Príprava zariadenia BLUETOOTH . . . . . . . . . 9
Pripojenie zariadenia USB . . . . . . . . . . . . . . 11
Pripojenie iného prenosného
zvukového zariadenia . . . . . . . . . . . . . . 11
Počúvanie rádia
Počúvanie rádia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Používanie rozhlasového
údajového systému (RDS) . . . . . . . . . . 12
Zrušenie režimu DEMO . . . . . . . . . . . . . . . 19
Základné nastavenia . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Všeobecné nastavenia (GENERAL) . . . . . . 20
Nastavenie zvuku (SOUND) . . . . . . . . . . . . . 21
Nastavenie displeja (DISPLAY) . . . . . . . . . 23
Nastavenie pripojenia BLUETOOTH
(BLUETOOTH) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Nastavenie aplikácie Sony | Music
Center (SONY APP) . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Ďalšie informácie
Aktualizácia firmvéru . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bezpečnostné upozornenia . . . . . . . . . . .
Údržba. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Technické parametre . . . . . . . . . . . . . . . . .
Riešenie problémov . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hlásenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24
24
26
26
28
32
Pripojenie a inštalácia
Prehrávanie
Prehrávanie disku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prehrávanie z zo zariadenia USB . . . . . . . .
Prehrávanie zo zariadenia
BLUETOOTH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vyhľadávanie a prehrávanie
skladieb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13
13
Varovania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zoznam súčastí na inštaláciu . . . . . . . . . .
Pripojenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Inštalácia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35
35
36
39
14
14
Telefonovanie bez pomoci rúk
(len cez BLUETOOTH)
Prevzatie hovoru. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Uskutočnenie hovoru . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Operácie dostupné počas hovoru. . . . . . . 17
Užitočné funkcie
Aplikácia Sony | Music Center
s iPhonom alebo smartfónom so
systémom Android . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Používanie rozpoznávania hlasu
(iba v smartfóne so systémom
Android). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Používanie funkcie Siri Eyes Free. . . . . . . . 18
5SK
Sprievodca komponentmi a ovládacími prvkami
Hlavná jednotka
Predný panel odpojený (vnútorný panel)
 Tlačidlo uvoľnenia predného panela
 SRC (zdroj)
Zapnutie napájania.
Zmena zdroja.
OFF
Stlačením a podržaním tohto tlačidla
1 sekundu sa vypne zdroj a zobrazia
sa hodiny.
Stlačením a podržaním najmenej
2 sekundy sa vypne napájanie
a zobrazenie na displeji.
 Ovládací volič
Otáčaním voliča sa nastavuje hlasitosť.
PUSH ENTER
Potvrdenie výberu danej položky.
Zdroj sa vyberá stlačením tlačidla SRC
a otáčaním a následným stlačením
ovládacieho voliča (časový limit
2 sekundy).
MENU
Otvorenie ponuky nastavení.
6SK
VOICE (strana 16, 18, 19)
Stlačením a podržaním tohto tlačidla
2 sekundy aktivujete hlasové vytáčanie,
rozpoznávanie hlasu (iba smartfóny
Android™) alebo funkciu Siri (iba iPhony).
Značka N
Keď sa smartfónom so systémom
Android dotknete ovládacieho voliča,
nadviaže sa pripojenie BLUETOOTH.
 Zásuvka na disk
 Okno displeja

/
(SEEK –/+)
Automatické ladenie rozhlasových staníc.
Stlačením a podržaním naladíte stanice
manuálne.
/ (predchádzajúce/
nasledujúce)
/ (rýchly posun dozadu alebo
dopredu)
  (vysunutie disku)
 PTY (typ programu)
Výber typu programu (PTY) v službe RDS.
(prehľadávanie) (strana 15)
Prechod do režimu prehľadávania počas
prehrávania.
(Nie je k dispozícii, ak je pripojené
zariadenie USB v režime Android alebo
zariadenie iPod.)

CALL
Prechod do ponuky hovorov. Prijatie alebo
ukončenie hovoru.
Stlačením a podržaním tlačidla dlhšie ako
2 sekundy prepnete na signál BLUETOOTH.

(späť)
Návrat na predchádzajúce zobrazenie.
Úvodné informácie
MODE (strana 12, 17)
 Snímač diaľkového ovládača
 Číselné tlačidlá (1 až 6)
Ladenie uložených rozhlasových staníc.
Stlačením a podržaním tlačidla stanice
uložíte.
ALBUM /
Preskočenie albumu vo zvukovom
zariadení. Stlačením a podržaním
nastavíte trvalé preskakovanie albumov.
(Nie je k dispozícii, ak je pripojené
zariadenie USB v režime Android alebo
zariadenie iPod.)
Odpojenie predného panela
Predný panel môžete z jednotky odpojiť, aby
ste predišli jeho odcudzeniu.
1
Stlačte a podržte tlačidlo OFF , kým
sa jednotka nevypne, stlačte tlačidlo
na uvoľnenie predného panela  a
potom potiahnutím k sebe panel
odpojte.
(opakovanie)
(Nie je k dispozícii, ak je pripojené
zariadenie USB v režime Android.)
(náhodný výber)
(Nie je k dispozícii, ak je pripojené
zariadenie USB v režime Android.)
MIC (strana 17)
 (prehrávanie/pozastavenie)
 EXTRA BASS
Zosilnenie basového zvuku v súlade
s úrovňou hlasitosti. Stláčaním tohto
tlačidla zmeníte nastavenie EXTRA BASS:
[1], [2], [OFF].
 Konektor vstupu AUX
 DSPL (displej)
Zmena položiek na displeji.
SCRL (posúvanie)
Stlačením a podržaním prechádzate
položkami na displeji.
 Port USB
Zvukové upozornenie
Ak prepnete zapaľovanie do polohy OFF bez
toho, aby ste odpojili predný panel, na
niekoľko sekúnd zaznie zvukové
upozornenie. Upozornenie zaznie iba vtedy,
ak sa používa zabudovaný zosilňovač.
Sériové čísla
Sériové čísla na spodnej strane jednotky
a zadnej strane predného panela sa musia
presne zhodovať. V opačnom prípade
nemôžete zariadenia spárovať cez
BLUETOOTH ani pripájať a odpájať pomocou
funkcie NFC.
Pripojenie predného panela
 RESET (vnútorná strana panela)
(strana 8)
7SK
Obnovenie nastavení
jednotky
Pred prvým použitím jednotky alebo po
výmene autobatérie, prípadne po zmene
pripojení musíte obnoviť nastavenia
jednotky.
Po odpojení predného panela stlačte
pomocou guľôčkového pera alebo iného
predmetu tlačidlo RESET na vnútornom
paneli.
Nastavenie hodín
1
Stlačte tlačidlo MENU, otáčaním
ovládacieho voliča vyberte
[GENERAL] a stlačte ovládací volič.
2
Otáčaním ovládacieho voliča
vyberte [SET CLOCK-ADJ]
a stlačte ovládací volič.
Indikátor hodín zabliká.
3
Hodiny a minúty nastavte otáčaním
ovládacieho voliča.
Digitálny indikátor posuniete stlačením
tlačidla / (SEEK –/+).
4
Keď nastavíte minúty, stlačte tlačidlo
MENU.
Nastavenie sa dokončí a hodiny
sa spustia.
Poznámka
Vynulovaním jednotky sa vymaže nastavenie hodín
a časť uloženého obsahu.
Zobrazenie hodín
Nastavenie oblasti/regiónu
Po vynulovaní jednotky sa zobrazí
nastavenie oblasti/regiónu.
1
Kým sa zobrazuje položka [SET AREA],
stlačte ENTER.
Zobrazí sa aktuálne nastavená oblasť/
región.
2
Otáčaním ovládacieho voliča vyberte
[EUROPE] alebo [RUSSIA] a stlačte
ovládací volič.
3
Otáčaním ovládacieho voliča
vyberte [YES] alebo [NO]
a stlačte ovládací volič.
Ak sa zmení nastavenie oblasti/regiónu,
jednotka sa vynuluje a zobrazia sa
hodiny.
Toto nastavenie môžete konfigurovať v ponuke
všeobecných nastavení (strana 20).
8SK
Stlačte tlačidlo DSPL.
Kontrola napätia batérie
Môžete skontrolovať aktuálne napätie
batérie. (Nie je k dispozícii, keď je zdroj
vypnutý a zobrazujú sa hodiny.)
1
Opakovane stláčajte tlačidlo DSPL,
kým sa nezobrazí napätie batérie.
Príprava zariadenia
BLUETOOTH
Môžete prehrávať hudbu alebo telefonovať
bez pomoci rúk v závislosti od zariadenia
kompatibilného s funkciou BLUETOOTH,
ako je smartfón, mobilný telefón a zvukové
zariadenie (ďalej len „zariadenie
BLUETOOTH“, ak nie je uvedené inak).
Podrobné informácie o pripojení nájdete
v návode na použitie dodanom s príslušným
zariadením.
Pred pripojením zariadenia znížte hlasitosť
jednotky, inak sa môže reprodukovať
hlasný zvuk.
Pripojenie k smartfónu jedným
dotykom (NFC)
Keď sa ovládacieho voliča na jednotke
dotknete smartfónom kompatibilným
s technológiou NFC*, jednotka sa
automaticky spáruje a pripojí k smartfónu.
* NFC (Near Field Communication) je technológia,
ktorá umožňuje bezdrôtovú komunikáciu krátkeho
dosahu medzi rôznymi zariadeniami, ako sú
mobilné telefóny a značky IC. Vďaka funkcii NFC
nadviažete dátovú komunikáciu veľmi ľahko. Stačí,
keď sa dotknete príslušného symbolu alebo
označeného miesta na zariadeniach
kompatibilných s funkciou NFC.
V prípade smartfónu so systémom Android 4.0
alebo staršou verziou je potrebné prevziať
aplikáciu NFC Easy Connect zo služby Google
Play™. V niektorých krajinách alebo regiónoch
sa táto aplikácia nemusí dať prevziať.
1
2
Značky N na jednotke sa dotknite
značkou N na smartfóne.
Skontrolujte, či na displeji jednotky svieti
indikátor .
Odpojenie pomocou funkcie NFC
Značky N na jednotke sa znova dotknite
značkou N na smartfóne.
Poznámky
• Pri vytváraní pripojenia narábajte so smartfónom
opatrne, aby ste ho nepoškriabali.
• Pripojenie jedným dotykom nie je možné, keď je
jednotka pripojená už k dvom zariadeniam
kompatibilným s funkciou NFC. V takomto prípade
jedno zo zariadení odpojte a znova vytvorte
spojenie so smartfónom.
Párovanie a pripojenie zariadenia
BLUETOOTH
Pri prvom pripojení zariadenia BLUETOOTH
sa vyžaduje vzájomná registrácia (nazýva sa
„párovanie“). Vďaka párovaniu sa jednotka
a ostatné zariadenia medzi sebou vzájomne
rozpoznajú. Jednotka sa dá pripojiť k dvom
zariadeniam BLUETOOTH (k dvom mobilným
telefónom alebo k mobilnému telefónu
a zvukovému zariadeniu).
V smartfóne aktivujte funkciu NFC.
Podrobné informácie nájdete v návode
na použitie dodanom so smartfónom.
1
Zariadenie BLUETOOTH umiestnite do
okruhu 1 m (3 stopy) od jednotky.
2
Stlačte tlačidlo MENU, otáčaním
ovládacieho voliča vyberte
[BLUETOOTH] a stlačte ovládací volič.
3
Otáčaním ovládacieho voliča vyberte
[SET PAIRING] a stlačte ovládací volič.
9SK
4
Otáčaním ovládacieho voliča vyberte
[SET DEVICE 1]* alebo [SET DEVICE 2]*
a stlačte ovládací volič.
Kým je jednotka v pohotovostnom režime
párovania, bliká indikátor .
* Po dokončení párovania sa položka
[SET DEVICE 1] alebo [SET DEVICE 2] zmení
na názov spárovaného zariadenia.
5
6
Párovanie urobte v zariadení
BLUETOOTH, aby jednotku
rozpoznalo.
Vyberte položku [MEX-GS820BT]
(názov vášho modelu) zobrazenú
na displeji zariadenia BLUETOOTH.
Odpojenie spárovaného zariadenia
Na odpojenie jednotky a zariadenia
BLUETOOTH po ich spárovaní vykonajte
kroky 2 až 4.
Pripojenie k spárovanému
zariadeniu BLUETOOTH
Ak chcete používať spárované zariadenie,
musíte ho pripojiť k jednotke. Niektoré
spárované zariadenia sa pripoja automaticky.
Ak sa názov vášho modelu nezobrazuje,
zopakujte postup od kroku č. 2.
MEX-GS820BT
1
Stlačte tlačidlo MENU, otáčaním
ovládacieho voliča vyberte
[BLUETOOTH] a stlačte ovládací volič.
2
Otáčaním ovládacieho voliča vyberte
[SET BT SIGNL] a stlačte ovládací volič.
Skontrolujte, či sa rozsvietil indikátor
7
Ak zariadenie BLUETOOTH vyžaduje
prístupový kľúč*, zadajte [0000].
* V závislosti od zariadenia sa prístupový kľúč
môže nazývať prístupový kód, PIN kód, číslo
PIN alebo aj heslo.
.
3
V zariadení BLUETOOTH aktivujte
funkciu BLUETOOTH.
4
Pripojte sa k tejto jednotke pomocou
zariadenia BLUETOOTH.
Rozsvieti sa indikátor
alebo
.
Ikony na displeji:
Zadajte prístupový kľúč
[0000]
Po spárovaní zostane indikátor
8
svietiť.
Výberom jednotky v zariadení
BLUETOOTH vytvoríte pripojenie
BLUETOOTH.
Po pripojení sa rozsvieti
indikátor
alebo
.
Poznámka
Počas pripojenia k zariadeniu BLUETOOTH sa táto
jednotka nedá rozpoznať v inom zariadení.
Ak chcete zapnúť detekciu, prejdite do režimu
párovania a jednotku vyhľadajte z iného zariadenia.
Spustenie prehrávania
Podrobné informácie nájdete v časti
Prehrávanie zo zariadenia BLUETOOTH
(str. 14).
10SK
Rozsvieti sa, keď je k dispozícii
telefonovanie bez pomoci rúk po
zapnutí profilu HFP (handsfree).
Rozsvieti sa, ak zvukové zariadenie
podporuje prehrávanie po zapnutí
profilu A2DP.
Pripojenie naposledy pripojeného
zariadenia z jednotky
V zariadení BLUETOOTH aktivujte funkciu
BLUETOOTH.
Ak sa chcete pripojiť k zvukovému zariadeniu,
stláčaním tlačidla SRC vyberte [BT AUDIO]
a stlačte tlačidlo  (prehrať/pozastaviť).
Ak sa chcete pripojiť k mobilnému telefónu,
stlačte tlačidlo CALL.
Poznámka
Pri prehrávaní zvuku cez BLUETOOTH sa z jednotky
nemôžete pripojiť k mobilnému telefónu. Môžete sa
však pripojiť z mobilného telefónu k jednotke.
Tip
Pri zapnutom signáli BLUETOOTH: Keď je
zapaľovanie zapnuté, jednotka sa znova
automaticky pripojí k naposledy pripojenému
mobilnému telefónu.
Inštalácia mikrofónu
Pripojenie zariadenia USB
1
2
Znížte hlasitosť v jednotke.
K jednotke pripojte zariadenie USB.
Ak chcete pripojiť zariadenie iPod alebo
iPhone, použite kábel USB pre zariadenie
iPod (nedodáva sa).
Podrobné informácie nájdete v časti
Inštalácia mikrofónu (str. 39).
Pripojenie k iPhonu alebo iPodu
(automatické párovanie cez
BLUETOOTH)
Keď je k portu USB pripojené zariadenie
iPhone alebo iPod so systémom iOS5 alebo
novším, jednotka sa automaticky spáruje
a pripojí k zariadeniu iPhone alebo iPod.
Ak chcete zapnúť automatické párovanie
cez BLUETOOTH, skontrolujte, či je položka
[SET AUTOPAIR] v ponuke [BLUETOOTH]
nastavená na [ON] (strana 23).
1
Aktivujte funkciu BLUETOOTH
v iPhone/iPode.
2
Pripojte iPhone alebo iPod
k portu USB.
Pripojenie iného
prenosného zvukového
zariadenia
1
Vypnite prenosné zvukové
zariadenie.
2
3
Znížte hlasitosť v jednotke.
Pomocou pripojovacieho kábla
(nedodáva sa)* pripojte prenosné
zvukové zariadenie k vstupnému
konektoru AUX (stereofónny
minikonektor) na jednotke.
* Vždy používajte rovnú zástrčku.
Skontrolujte, či na displeji jednotky svieti
indikátor .
Poznámky
• Automatické párovanie cez BLUETOOTH nie je
možné, ak je jednotka pripojená už k dvom
zariadeniam BLUETOOTH. V takomto prípade
odpojte jedno zo zariadení a potom znova pripojte
iPhone/iPod.
• Ak automatické párovanie cez BLUETOOTH
nefunguje, pozrite si časť Príprava zariadenia
BLUETOOTH (str. 9).
4
Stláčaním tlačidla SRC vyberte [AUX].
Prispôsobenie hlasitosti pripojeného
zariadenia iným zdrojom
Spustite prehrávanie prenosného zvukového
zariadenia so strednou úrovňou hlasitosti
a na jednotke nastavte obvyklú hlasitosť.
Stlačte tlačidlo MENU a vyberte [SOUND] 
[SET AUX VOL] (strana 22).
11SK
Počúvanie rádia
Počúvanie rádia
Ak chcete počúvať rádio, stlačením tlačidla
SRC vyberte [TUNER].
Automatické ukladanie
(pamäť BTM)
1
Stlačením tlačidla MODE zmeňte
pásmo (FM1, FM2, FM3, MW alebo LW).
2
Stlačte tlačidlo MENU, otáčaním
ovládacieho voliča vyberte
[GENERAL] a stlačte ovládací volič.
3
Otáčaním ovládacieho voliča vyberte
[SET BTM] a stlačte ovládací volič.
Jednotka uloží stanice v poradí podľa
frekvencie na číselných tlačidlách.
Ladenie
1
Stlačením tlačidla MODE zmeňte
pásmo (FM1, FM2, FM3, MW alebo LW).
2
Vykonajte ladenie.
Manuálne ladenie
Stlačením a podržaním tlačidla
/ (SEEK –/+) vyhľadajte približnú
frekvenciu a potom opakovaným
stláčaním tlačidla / (SEEK –/+)
dolaďte na želanú frekvenciu.
Automatické ladenie
Stlačte tlačidlo / (SEEK –/+).
Vyhľadávanie sa zastaví, keď jednotka
zachytí signál stanice.
Manuálne ukladanie staníc
1
Počas prijímania signálu stanice,
ktorú chcete uložiť, stlačte a podržte
číselné tlačidlo (1 až 6), kým sa
nezobrazí možnosť [MEM].
Počúvanie uložených staníc
1
Vyberte pásmo a stlačte číselné
tlačidlo (1 až 6).
12SK
Používanie rozhlasového
údajového systému (RDS)
Nastavenie alternatívnych
frekvencií (AF) a hlásení
o dopravnej situácii (TA)
Funkcia AF nepretržite opakovane ladí
stanicu na najintenzívnejší signál v sieti
a funkcia TA poskytuje aktuálne dopravné
informácie alebo programy o dopravnej
situácii (TP), ak sú k dispozícii.
1
Stlačte tlačidlo MENU, otáčaním
ovládacieho voliča vyberte možnosť
[GENERAL] a stlačte ovládací volič.
2
Otáčaním ovládacieho voliča vyberte
[SET AF/TA] a stlačte ovládací volič.
3
Otáčaním ovládacieho voliča vyberte
[SET AF-ON], [SET TA-ON], [SET AF/
TA-ON] alebo [SET AF/TA-OFF]
a stlačte ovládací volič.
Ukladanie staníc RDS s nastavením AF a TA
Stanice RDS môžete predvoliť spolu
s nastavením AF/TA. Nastavte funkcie AF
a TA a uložte stanicu pomocou pamäte BTM
alebo manuálne. Ak predvoľbu nastavujete
manuálne, môžete predvoliť aj stanice, ktoré
neposkytujú služby RDS.
Príjem núdzových hlásení
Keď je funkcia AF alebo TA zapnutá, núdzové
oznámenia automaticky prerušia aktuálne
vybratý zdroj.
Nastavenie úrovne hlasitosti počas
hlásenia o dopravnej situácii
Úroveň hlasitosti sa uloží do pamäte pre
neskoršie hlásenia o dopravnej situácii,
nezávisle od bežnej hlasitosti.
Zachovanie jedného regionálneho
programu (REGIONAL)
Keď sú zapnuté funkcie AF a REGIONAL,
vysielanie sa neprepne na inú regionálnu
stanicu so silnejšou frekvenciou. Ak opustíte
oblasť príjmu tohto regionálneho programu,
počas príjmu v pásme FM nastavte v ponuke
[GENERAL] položku [SET REGIONAL] na
možnosť [SET REG-OFF] (strana 20).
Táto funkcia nefunguje v Spojenom
kráľovstve a v niektorých ďalších oblastiach.
Funkcia lokálneho prepojenia
(len Spojené kráľovstvo)
Táto funkcia umožňuje vybrať iné lokálne
stanice v danej oblasti, aj keď ich nemáte
uložené na číselných tlačidlách.
Počas vysielania v pásme FM stlačte číselné
tlačidlo (1 až 6), v rámci ktorého je uložená
lokálna stanica. Do 5 sekúnd znova stlačte
číselné tlačidlo lokálnej stanice. Tento postup
opakujte, kým nenaladíte lokálnu stanicu.
Prehrávanie
Prehrávanie disku
1
Vložte disk (označenou stranou nahor).
Výber typov programov (PTY)
1
Počas príjmu v pásme FM stlačte
tlačidlo PTY.
2
Otáčajte ovládacím voličom, kým sa
nezobrazí požadovaný typ programu,
a stlačte ovládací volič.
Jednotka začne vyhľadávať stanicu, ktorá
vysiela vybratý typ programu.
Typy programov
NEWS (správy), AFFAIRS (aktuálne udalosti),
INFO (informácie), SPORT (šport), EDUCATE
(vzdelávanie), DRAMA (dráma), CULTURE
(kultúra), SCIENCE (veda), VARIED (rôzne), POP M
(populárna hudba), ROCK M (rocková hudba),
EASY M (komerčná formát), LIGHT M (jemná
klasická hudba), CLASSICS (vážna klasická hudba),
OTHER M (iná hudba), WEATHER (počasie),
FINANCE (financie), CHILDREN (detský program),
SOCIAL A (spoločenské udalosti), RELIGION
(náboženstvo), PHONE IN (program s telefonickou
účasťou divákov), TRAVEL (cestovanie), LEISURE
(voľný čas), JAZZ (džezová hudba), COUNTRY
(country hudba), NATION M (ľudová hudba),
OLDIES (staré hity), FOLK M (folková hudba),
DOCUMENT (dokumentaristika)
Nastavenie hodín (CT)
Hodiny sa dajú nastaviť pomocou údajov CT
vysielaných stanicami RDS.
1
V ponuke [GENERAL] nastavte
položku [SET CT] na možnosť
[SET CT-ON] (strana 20).
Prehrávanie sa spustí automaticky.
Prehrávanie zo zariadenia USB
Výraz „iPod“ sa v tomto návode na použitie
používa na všeobecné označenie funkcií
zariadenia iPod v iPodoch a iPhonoch, ak nie
je v texte alebo na obrázkoch uvedené inak.
Podrobné informácie o kompatibilite
zariadenia iPod nájdete v časti O zariadení
iPod (str. 25) alebo na lokalite zákazníckej
podpory uvedenej na zadnom obale.
Použiť sa môžu zariadenia USB typu AOA
(príslušenstvo Android Open Accessory) 2.0,
MSC (Mass Storage Class) a MTP (Media
Transfer Protocol)* kompatibilné so
štandardom USB. V závislosti od zariadenia
USB môžete v jednotke vybrať režim Android
alebo režim MSC/MTP.
Niektoré prehrávače digitálnych médií alebo
smartfóny so systémom Android môžu
vyžadovať nastavenie režimu MTP.
* Napríklad kľúč USB, prehrávač digitálnych médií,
smartfón so systémom Android
Poznámky
• Podrobné informácie o kompatibilite zariadenia
USB nájdete na lokalite zákazníckej podpory
uvedenej na zadnom obale.
• Smartfóny s operačným systémom Android 4.1
alebo novším podporujú príslušenstvo typu
Android Open Accessory 2.0 (AOA 2.0). Niektoré
smartfóny však nemusia plne podporovať štandard
AOA 2.0, a to ani v prípade, že je nainštalovaný
operačný systém Android 4.1 alebo novší.
Podrobné informácie o kompatibilite smartfónu so
systémom Android získate na lokalite zákazníckej
podpory uvedenej na zadnom obale.
13SK
• Prehrávanie nasledujúcich súborov nie je
podporované.
MP3/WMA/AAC/FLAC:
– súbory chránené autorskými právami
– súbory DRM (Digital Rights
Management – Správa digitálnych práv)
– viackanálové zvukové súbory
MP3/WMA/AAC:
– súbory s bezstratovou kompresiou
WAV:
– viackanálové zvukové súbory
Pred vytvorením pripojenia vyberte režim
USB (režim Android alebo režim MSC/MTP)
v závislosti od zariadenia USB (strana 20).
1
Pripojte zariadenie USB k portu USB
(strana 11).
Spustí sa prehrávanie.
Ak je už zariadenie pripojené a chcete
spustiť prehrávanie, stláčaním tlačidla
SRC vyberte [USB] (keď sa iPod rozpozná,
na displeji sa zobrazí text [IPD]).
2
3
Spustite prehrávanie zo zvukového
zariadenia.
4
Nastavte hlasitosť na tejto jednotke.
Poznámky
• V závislosti od zvukového zariadenia sa na
jednotke nemusia zobraziť informácie, ako je
názov, číslo a trvanie skladby a stav prehrávania.
• Aj keď sa v jednotke zmení zdroj, prehrávanie
zo zvukového zariadenia sa nezastaví.
• Keď je spustená aplikácia „Sony | Music Center“
cez funkciu BLUETOOTH, hlásenie [BT AUDIO]
sa na displeji nezobrazí.
Prispôsobenie hlasitosti zariadenia
BLUETOOTH iným zdrojom
Spustite prehrávanie zvukového zariadenia
BLUETOOTH so strednou hlasitosťou a na
jednotke nastavte obvyklú hlasitosť.
Stlačte tlačidlo MENU a vyberte [SOUND] 
[SET BTA VOL] (strana 22).
Nastavte hlasitosť na tejto jednotke.
Zastavenie prehrávania
Stlačte a 1 sekundu podržte tlačidlo OFF.
Odpojenie zariadenia
Vyhľadávanie a prehrávanie
skladieb
Zastavte prehrávanie a potom zariadenie
odpojte.
Upozornenie v prípade iPhonu
Keď pripojíte iPhone cez USB, hlasitosť
hovorov v telefóne ovláda iPhone, nie
jednotka. Dávajte pozor, aby ste v jednotke
počas hovoru neúmyselne nezvýšili hlasitosť,
pretože to môže mať za následok
neočakávane hlasný zvuk po ukončení hovoru.
Prehrávanie zo zariadenia
BLUETOOTH
Môžete prehrávať obsah pripojeného
zariadenia, ktoré podporuje profil BLUETOOTH
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile).
1
Cez BLUETOOTH sa pripojte
k zvukovému zariadeniu (strana 9).
Ak chcete vybrať zvukové zariadenie, stlačte
tlačidlo MENU a vyberte [BLUETOOTH] 
[SET AUDIODEV] (strana 23).
2
Stláčaním tlačidla SRC vyberte
[BT AUDIO].
14SK
Opakované a náhodné
prehrávanie
Nie je k dispozícii, ak je pripojené zariadenie
USB v režime Android.
1
Opakovaným stláčaním
tlačidla
(opakovanie)
alebo
(náhodné prehrávanie)
počas prehrávania vyberte
režim prehrávania.
Spustenie prehrávania vo vybratom
režime môže chvíľu trvať.
Dostupné režimy prehrávania sa líšia
v závislosti od vybratého zdroja zvuku.
Vyhľadávanie skladby podľa
názvu (režim Quick-BrowZer™)
Nie je k dispozícii, ak je pripojené USB
zariadenie v režime Android alebo
zariadenie iPod.
1
Počas prehrávania z disku CD,
zariadenia USB alebo BT AUDIO*1
stlačením tlačidla
(prehľadávanie)*2 sa zobrazí
zoznam kategórií vyhľadávania.
Telefonovanie bez pomoci rúk
(len cez BLUETOOTH)
Ak chcete používať mobilný telefón, pripojte
ho k tejto jednotke. K jednotke môžete
pripojiť dva mobilné telefóny. Podrobné
informácie nájdete v časti Príprava
zariadenia BLUETOOTH (str. 9).
Po zobrazení zoznamu skladieb
opakovane stláčajte tlačidlo
(späť), až
kým sa nezobrazí požadovaná kategória
vyhľadávania.
*1 Dostupné iba pre zvukové zariadenia
s podporou profilu AVRCP (Audio Video
Remote Control Profile) 1.4 alebo novšieho.
*2 Ak počas prehrávania zo zariadenia USB
podržíte tlačidlo
(prehľadávanie) dlhšie
ako 2 sekundy, vrátite sa priamo na začiatok
zoznamu kategórií.
2
3
Otáčaním ovládacieho voliča vyberte
kategóriu vyhľadávania a jeho
stlačením výber potvrďte.
Skladbu vyhľadajte zopakovaním
kroku 2.
Spustí sa prehrávanie.
Prevzatie hovoru
1
Keď dostanete hovor so zvonením,
stlačte tlačidlo CALL.
Začne sa telefonický hovor.
Poznámka
Zvonenie a hlas hovoriaceho sa reprodukujú iba
z predných reproduktorov.
Odmietnutie hovoru
Stlačte a 1 sekundu podržte tlačidlo OFF.
Ukončenie režimu Quick-BrowZer
Ukončenie hovoru
Stlačte tlačidlo
Znova stlačte tlačidlo CALL.
(prehľadávanie).
Vyhľadávanie preskakovaním
položiek (režim preskakovania)
Nie je k dispozícii, ak je pripojené USB
zariadenie v režime Android alebo
zariadenie iPod.
1
2
3
Stlačte tlačidlo
(prehľadávanie).
Stlačte tlačidlo  (SEEK +).
Otáčaním ovládacieho voliča vyberte
položku.
Položky v zozname sa preskakujú v krokoch
po 10 % z celkového počtu položiek.
4
Stlačením tlačidla ENTER sa vrátite na
režim Quick-BrowZer.
Uskutočnenie hovoru
Keď je pripojený mobilný telefón s podporou
profilu PBAP (Phone Book Access Profile),
hovor môžete začať z telefónneho adresára
alebo z histórie hovorov.
Ak sú k jednotke pripojené dva mobilné
telefóny, vyberte ktorýkoľvek z nich.
Z telefónneho adresára
1
Ak sú k jednotke pripojené dva mobilné
telefóny, otáčaním ovládacieho voliča
vyberte ktorýkoľvek z nich a stlačte
ovládací volič.
Zobrazí sa vybratá položka.
5
Otáčaním ovládacieho voliča vyberte
požadovanú položku a stlačte
ovládací volič.
Spustí sa prehrávanie.
Stlačte tlačidlo CALL.
2
Otáčaním ovládacieho voliča vyberte
[PHONE BOOK] a stlačte ovládací
volič.
15SK
3
Otáčaním ovládacieho voliča vyberte
iniciálu zo zoznamu iniciál a stlačte
ovládací volič.
4
Otáčaním ovládacieho voliča vyberte
meno zo zoznamu mien a stlačte
ovládací volič.
5
Otáčaním ovládacieho voliča vyberte
zo zoznamu čísel požadované číslo
a stlačte ho.
Opätovným vytočením čísla
1
Ak sú k jednotke pripojené dva mobilné
telefóny, otáčaním ovládacieho voliča
vyberte ktorýkoľvek z nich a stlačte
ovládací volič.
2
Začne sa telefonický hovor.
Z histórie hovorov
1
Stlačte tlačidlo CALL.
Ak sú k jednotke pripojené dva mobilné
telefóny, otáčaním ovládacieho voliča
vyberte ktorýkoľvek z nich a stlačte
ovládací volič.
2
Pomocou hlasovej voľby
Hovor môžete začať aj vyslovením hlasovej
voľby uloženej v pripojenom mobilnom
telefóne, ktorý má funkciu hlasového
vytáčania.
1
Otáčaním ovládacieho voliča vyberte
[RECENT CALL] a stlačte ovládací
volič.
1
2
Začne sa telefonický hovor.
3
Stlačte tlačidlo CALL.
Ak sú k jednotke pripojené dva mobilné
telefóny, otáčaním ovládacieho voliča
vyberte ktorýkoľvek z nich a stlačte
ovládací volič.
2
Otáčaním ovládacieho voliča vyberte
[DIAL NUMBER] a stlačte ovládací
volič.
3
Otáčaním ovládacieho voliča zadajte
telefónne číslo a nakoniec vyberte [ ]
(medzera) a stlačte tlačidlo ENTER*.
Začne sa telefonický hovor.
* Digitálny indikátor posuniete stlačením tlačidla
/ (SEEK –/+).
Poznámka
Na displeji sa namiesto symbolu [#] zobrazí symbol
[_].
16SK
Stlačte tlačidlo CALL.
Ak sú k jednotke pripojené dva mobilné
telefóny, otáčaním ovládacieho voliča
vyberte ktorýkoľvek z nich a stlačte
ovládací volič.
Otáčaním ovládacieho voliča vyberte
z histórie hovorov požadované meno
alebo telefónne číslo a stlačte
ovládací volič.
Zadaním telefónneho čísla
Otáčaním ovládacieho voliča vyberte
[REDIAL] a stlačte ovládací volič.
Začne sa telefonický hovor.
Zobrazí sa zoznam histórie hovorov.
3
Stlačte tlačidlo CALL.
Otáčaním ovládacieho voliča vyberte
[VOICE DIAL] a stlačte ovládací volič.
Prípadne podržte stlačené tlačidlo VOICE
najmenej 2 sekundy.
Vyslovte hlasovú voľbu uloženú
v mobilnom telefóne.
Po rozpoznaní vášho hlasu sa nadviaže
hovor.
Zrušenie hlasového vytáčania
Stlačte tlačidlo VOICE.
Operácie dostupné počas
hovoru
Nastavenie hlasitosti zvonenia
Počas telefonovania otáčajte ovládacím
voličom.
Nastavenie hlasitosti hlasu
hovoriaceho
Počas hovoru otáčajte ovládacím voličom.
Nastavenie hlasitosti pre druhého
účastníka (nastavenie zosilnenia pre
mikrofón)
Stlačte tlačidlo MIC.
Dostupné úrovne hlasitosti:
[MIC-LOW], [MIC-MID], [MIC-HI].
Obmedzenie ozveny a hluku (režim
potlačenia ozveny alebo hluku)
Stlačte a podržte tlačidlo MIC.
Nastaviteľný režim: [EC/NC-1], [EC/NC-2].
Prepínanie medzi režimami bez pomoci
rúk a s použitím rúk
Stlačením tlačidla MODE počas hovoru
prepnete zvuk telefonického hovoru medzi
jednotkou a mobilným telefónom.
Poznámka
V závislosti od mobilného telefónu táto funkcia
možno nebude k dispozícii.
Užitočné funkcie
Aplikácia Sony | Music
Center s iPhonom alebo
smartfónom so systémom
Android
Musíte si prevziať najnovšiu verziu aplikácie
„Sony | Music Center“. Pre zariadenie iPhone
ju získate v službe App Store a pre smartfón
so systémom Android v službe Google Play.
Poznámky
• Z dôvodu bezpečnosti dodržiavajte miestne
dopravné zákony a predpisy a nepoužívajte túto
aplikáciu počas šoférovania.
• „Sony | Music Center“ je aplikácia na ovládanie
zvukových zariadení značky Sony (kompatibilných
s aplikáciou „Sony | Music Center“) pomocou
zariadenia iPhone alebosmartfónu so systémom
Android.
• Funkcie, ktoré možno ovládať aplikáciou Sony |
Music Center, závisia od pripojeného zariadenia.
• Ak chcete využívať funkcie aplikácie „Sony | Music
Center“, podrobnejšie informácie nájdete v zariadení
iPhone alebo smartfónu so systémom Android.
• Ďalšie podrobnosti o aplikácii „Sony | Music
Center“ nájdete na nasledujúcej URL adrese:
http://www.sony.net/smcqa/
• Na webových lokalitách nižšie nájdete informácie
o kompatibilných modeloch iPhonov a smartfónu
so systémom Android.
Pre zariadenia iPhone: Navštívte službu App Store.
Pre smartfóny so systémom Android: Navštívte
službu Google Play.
Pripojenie aplikácie Sony | Music
Center
1
Cez BLUETOOTH sa pripojte k iPhonu
alebo smartfónu so systémom
Android (strana 9).
Ak chcete vybrať zvukové zariadenie, stlačte
tlačidlo MENU a vyberte [BLUETOOTH] 
[SET AUDIODEV] (strana 23).
2
3
4
Spustite aplikáciu Sony | Music Center.
Stlačte tlačidlo MENU, otáčajte
ovládacím voličom, kým nevyberiete
položku [SONY APP], a stlačte
ovládací volič.
Otáčaním ovládacieho voliča vyberte
[CONNECT] a stlačte ovládací volič.
Nadviaže sa spojenie s iPhonom
smartfónom so systémom Android.
Podrobnejšie informácie o operáciách
v iPhone alebo smartfóne so systémom
Android nájdete v pomocníkovi danej
aplikácie.
17SK
Ak sa zobrazí číslo zariadenia
Skontrolujte, či sa zobrazuje číslo (napr. 123456),
a potom v iPhone alebo smartfóne so
systémom Android vyberte [Yes].
Ukončenie pripojenia
1 Stlačte tlačidlo MENU, otáčajte ovládacím
voličom, kým nevyberiete položku
[SONY APP], a stlačte ovládací volič.
2 Otáčaním ovládacieho voliča vyberte
[CONNECT] a stlačte ovládací volič.
Výber zdroja alebo aplikácie
V iPhone alebo smartfóne so systémom
Android vyberte požadovaný zdroj alebo
aplikáciu.
Výber zdroja
Opakovane stláčajte tlačidlo SRC. Prípadne
stlačte tlačidlo SRC, otáčaním ovládacieho
voliča vyberte zdroj a stlačte tlačidlo ENTER.
Zobrazenie zoznamu zdrojov
Nastavenia zvuku a zobrazenia
Nastavenia týkajúce sa zvuku a zobrazenia
môžete upraviť cez iPhone alebo smartfón
so systémom Android.
Podrobné nastavenia nájdete v pomocníkovi
danej aplikácie.
Používanie rozpoznávania
hlasu (iba v smartfóne
so systémom Android)
1
Stlačením a podržaním tlačidla VOICE
aktivujte rozpoznávanie hlasu.
2
Povedzte požadovaný hlasový príkaz
do mikrofónu.
Deaktivácia rozpoznávania hlasu
Stlačte tlačidlo VOICE.
Stlačte tlačidlo SRC.
Poznámky
Oznámenie správy SMS
prostredníctvom hlasového
sprievodcu (iba v smartfónoch
so systémom Android)
• Rozpoznávanie hlasu nemusí v niektorých
prípadoch fungovať.
• V závislosti od výkonu pripojeného smartfónu so
systémom Android rozpoznávanie hlasu možno
nebude fungovať správne.
• Počas rozpoznávania hlasu používajte zariadenie
v podmienkach s minimalizovaným hlukom,
napríklad zvukom motora.
Správy SMS sú po prijatí automaticky
prečítané nahlas cez reproduktory auta.
Podrobné nastavenia nájdete v pomocníkovi
danej aplikácie.
Odpovedanie na správy SMS
(iba v smartfónoch so systémom
Android)
Na správu môžete odpovedať dotknutím
sa ikony odpovedania.
1 Aktivujte aplikáciu Sony | Music Center
a potom sa dotknite ikony [Reply]
(odpovedať).
V aplikácii Sony | Music Center sa zobrazí okno
na zadanie správy.
2 Pomocou funkcie rozpoznávania hlasu
zadajte odpoveď vo forme správy.
V aplikácii Sony | Music Center sa zobrazí zoznam
správ, ktoré sa môžu použiť ako odpoveď.
3 Otáčaním ovládacieho voliča vyberte
požadovanú správu a stlačte ovládací volič.
Správa sa odošle.
18SK
Používanie funkcie Siri Eyes
Free
Funkcia Siri Eyes Free umožňuje používať
zariadenie iPhone aj bez pomoci rúk, len
rozprávaním do mikrofónu. Vyžaduje si to
pripojenie iPhonu k jednotke cez BLUETOOTH.
Dostupné len pre iPhone 4s alebo novšie
verzie. Skontrolujte, či máte v iPhone
najnovšiu verziu systému iOS.
Registráciu BLUETOOTH a nastavenia
pripojenia iPhonu k jednotke musíte urobiť
vpred. Podrobné informácie nájdete v časti
Príprava zariadenia BLUETOOTH (str. 9). Ak
chcete vybrať iPhone, stlačte tlačidlo MENU
a vyberte [BLUETOOTH]  [SET AUDIODEV]
(strana 23).
1
V iPhone aktivujte funkciu Siri.
Podrobné informácie nájdete v návode
na použitie dodanom s iPhonom.
2
Podržte stlačené tlačidlo VOICE
najmenej 2 sekundy.
Nastavenie
Zobrazí sa okno hlasových príkazov.
3
Keď iPhone zapípa, začnite hovoriť
do mikrofónu.
iPhone znova zapípa a funkcia Siri začne
reagovať.
Vypnutie funkcie Siri Eyes Free
Stlačte tlačidlo VOICE.
Zrušenie režimu DEMO
Ukážku, ktorá sa zobrazí, keď je zdroj vypnutý
a zobrazujú sa hodiny, môžete zrušiť.
1
Stlačte tlačidlo MENU, otáčaním
ovládacieho voliča vyberte
[GENERAL] a stlačte ovládací volič.
2
Otáčaním ovládacieho voliča vyberte
[SET DEMO] a stlačte ovládací volič.
3
Otáčaním ovládacieho voliča vyberte
nastavenie [SET DEMO-OFF] a stlačte
ovládací volič.
Poznámky
• V závislosti od podmienok používania nemusí
zariadenie iPhone rozpoznať váš hlas.
(Ak ste napríklad v idúcom vozidle.)
• Na miestach, kde je ťažké zachytiť signály zo
zariadenia iPhone, nemusí funkcia Siri Eyes Free
fungovať správne alebo môže reagovať
oneskorene.
• Za určitých podmienok pri prevádzke iPhonu
nemusí funkcia Siri Eyes Free fungovať správne
alebo môže prestať fungovať.
• Ak prehrávate skladbu z iPhonu cez zvukové
pripojenie BLUETOOTH, po spustení prehrávania
skladby cez BLUETOOTH funkcia Siri Eyes Free
automaticky prestane fungovať a jednotka
sa prepne na zvukový zdroj BLUETOOTH.
• Keď sa funkcia Siri Eyes Free aktivuje počas
prehrávania zvuku, jednotka sa môže prepnúť
na zvukový zdroj BLUETOOTH, aj keď nevyberiete
skladbu na prehratie.
• Pri pripájaní iPhonu k portu USB nemusí funkcia
Siri Eyes Free fungovať správne alebo môže
prestať fungovať.
• Keď iPhone pripájate k jednotke cez USB,
neaktivujte funkciu Siri pomocou iPhonu. Funkcia
Siri Eyes Free nemusí fungovať správne alebo
môže prestať fungovať.
• Keď je aktivovaná funkcia Siri Eyes Free,
neprehráva sa žiadny zvuk.
Nastavenie je hotové.
4
Dvakrát stlačte tlačidlo
(späť).
Displej sa prepne späť do režimu
normálneho príjmu alebo prehrávania.
Základné nastavenia
Nastavenia si môžete urobiť v týchto
kategóriách:
všeobecné nastavenia (GENERAL),
nastavenie zvuku (SOUND), nastavenie
zobrazenia (DISPLAY), nastavenie pripojenia
BLUETOOTH (BLUETOOTH), nastavenie
aplikácie Sony | Music Center (SONY APP).
1
2
Stlačte tlačidlo MENU.
Otáčaním ovládacieho voliča vyberte
kategóriu nastavení a stlačte ovládací
volič.
Nastaviteľné položky sa môžu líšiť podľa
toho, aký zdroj a nastavenia používate.
3
Otáčaním ovládacieho voliča vyberte
možnosti a stlačte ovládací volič.
Návrat na predchádzajúce zobrazenie
Stlačte tlačidlo
(späť).
19SK
Všeobecné nastavenia
(GENERAL)
AREA (oblasť)
Určuje oblasť/región, kde sa dá jednotka
používať. [EUROPE], [RUSSIA].
Ak sa zmení aktuálne nastavenie oblasti/
regiónu, jednotka sa vynuluje a zobrazia
sa hodiny.
(K dispozícii iba vtedy, keď je zdroj
vypnutý a zobrazujú sa hodiny.)
DEMO (ukážka)
Aktivuje sa ukážka: [ON], [OFF].
CLOCK-ADJ (nastavenie hodín) (strana 8)
CAUT ALM (zvukové upozornenie)
Aktivuje zvukové upozornenie:
[ON], [OFF] (strana 7).
(K dispozícii iba vtedy, keď je zdroj
vypnutý a zobrazujú sa hodiny.)
BEEP (pípnutie)
Aktivuje pípanie: [ON], [OFF].
AUTO OFF (automatické vypnutie)
Vypne sa automaticky po uplynutí
určitého času, ak je jednotka vypnutá:
[ON] (30 minút), [OFF].
STEERING (riadenie)
Registrácia alebo obnovenie nastavení
diaľkového ovládača na volante.
(K dispozícii iba vtedy, keď je zdroj
vypnutý a zobrazujú sa hodiny.)
STR CONTROL (ovládanie riadenia)
Výber režimu vstupu pripojeného
diaľkového ovládača. Pred použitím
diaľkového ovládača sa uistite, že režim
vstupu zodpovedá pripojenému
diaľkovému ovládaču. Predídete tak
poruche.
CUSTOM (vlastné)
Režim vstupu pre diaľkový ovládač
na volante
PRESET (predvoľba)
Režim vstupu pre káblový diaľkový
ovládač okrem diaľkového ovládača
na volante
20SK
EDIT CUSTOM (upraviť vlastné)
Registruje funkcie (SOURCE, ATT, VOL +/–,
SEEK +/–, VOICE, ON HOOK, OFF HOOK)
pre diaľkový ovládač na volante:
 Otáčaním ovládacieho voliča vyberte
funkciu, ktorú chcete priradiť
diaľkovému ovládaniu na volante,
a stlačte ovládací volič.
 Kým bliká hlásenie [REGISTER], stlačte
a podržte tlačidlo na diaľkovom
ovládaní na volante, ktorému chcete
priradiť funkciu. Po dokončení
registrácie sa zobrazí hlásenie
[REGISTERED].
 Ak chcete zaregistrovať ďalšie funkcie,
zopakujte kroky  a .
(Dostupné, iba keď je funkcia
[STR CONTROL] nastavená na [CUSTOM].)
RESET CUSTOM (obnoviť vlastné)
Obnovenie nastavení diaľkového
ovládača na volante: [YES], [NO].
(Dostupné, iba keď je funkcia [STR
CONTROL] nastavená na [CUSTOM].)
Poznámky
• Pri výbere nastavení je na jednotke dostupné
len ovládanie tlačidlami. Z bezpečnostných
dôvodov pred výberom tohto nastavenia
automobil zaparkujte.
• Ak sa počas registrácie vyskytne chyba, všetky
predtým zaregistrované informácie sa
zachovajú. Opätovne spustite registráciu
z funkcie, pri ktorej sa vyskytla chyba.
• Niektoré vozidlá túto funkciu nemajú.
Podrobné informácie o kompatibilite vozidla
nájdete na lokalite zákazníckej podpory
uvedenej na zadnom obale.
USB MODE (režim USB)
Mení režim USB: [ANDROID], [MSC/MTP].
(K dispozícii iba pri výbere zdroja USB.)
CT (hodiny)
Aktivuje funkciu CT: [ON], [OFF].
AF/TA (alternatívne frekvencie/hlásenia
o dopravnej situácii)
Výber nastavení alternatívnych frekvencií
(AF) a hlásení o dopravnej situácii (TA):
[AF-ON], [TA-ON], [AF/TA-ON], [AF/TA-OFF].
REGIONAL (regionálne)
Obmedzuje príjem na konkrétnu oblasť:
[ON], [OFF].
(K dispozícii iba počas vysielania
v pásme FM.)
BTM (pamäť najlepšieho naladenia) (strana 12)
(K dispozícii iba pri výbere tunera.)
FIRMWARE (firmvér)
(K dispozícii iba vtedy, keď je zdroj
vypnutý a zobrazujú sa hodiny.)
Kontroluje alebo aktualizuje verziu
firmvéru. Podrobné informácie nájdete
na lokalite zákazníckej podpory uvedenej
na zadnom obale.
FW VERSION (verzia firmvéru)
Zobrazuje aktuálnu verziu firmvéru.
FW UPDATE (aktualizácia firmvéru)
Spúšťa aktualizáciu firmvéru: [YES], [NO].
Aktualizácia firmvéru trvá niekoľko minút.
Počas aktualizácie neprepínajte
zapaľovanie do polohy OFF ani
neodpájajte zariadenie USB.
Nastavenie zvuku (SOUND)
Táto ponuka nastavení nie je dostupná, keď
je vypnutý zdroj a sú zobrazené hodiny.
C.AUDIO+ (ClearAudio+)
Reprodukuje zvuk optimalizáciou
digitálneho signálu pomocou zvukových
nastavení, ktoré odporúča spoločnosť
Sony: [ON], [OFF].
(Automaticky sa nastaví na [OFF], keď sa
zmení položka [EQ10 PRESET] alebo keď sa
položka [EXTRABASS] nastaví na [1] alebo
[2], prípadne keď sa položka [DSO] nastaví
na [LOW], [MID] alebo [HIGH].)
EQ10 PRESET (predvoľba EQ10)
Výber krivky ekvalizéra z 10 kriviek
ekvalizéra alebo vypnutie:
[OFF], [R&B], [ROCK], [POP], [HIP-HOP],
[EDM], [JAZZ], [SOUL], [COUNTRY],
[KARAOKE]*, [CUSTOM].
Nastavenie krivky ekvalizéra pre
jednotlivé zdroje sa dá uložiť do pamäte.
* [KARAOKE] znižuje vokálny zvuk, ale pri
prehrávaní ho nedokáže úplne odstrániť.
Použiť sa nedá ani mikrofón.
EQ10 CUSTOM (vlastné EQ10)
Nastavuje hodnotu [CUSTOM] pre EQ10.
Výber krivky ekvalizéra: [BAND1] 32 Hz,
[BAND2] 63 Hz, [BAND3] 125 Hz, [BAND4]
250 Hz, [BAND5] 500 Hz, [BAND6] 1 kHz,
[BAND7] 2 kHz, [BAND8] 4 kHz, [BAND9]
8 kHz, [BAND10] 16 kHz.
Hlasitosť možno nastaviť v krokoch
po 1 dB v rozsahu –6 dB až +6 dB.
POSITION (poloha pri počúvaní)
F/R POS (predná alebo zadná poloha)
Simuluje prirodzené zvukové pole
oneskorením zvukového výstupu
z reproduktorov podľa vašej polohy:
 [FRONT L] (vpredu vľavo),
 [FRONT R] (vpredu vpravo),
 [FRONT] (vpredu v strede),
 [ALL] (v strede vozidla),
[CUSTOM] (poloha nastavená
prostredníctvom rozšírených nastavení
autorádia v aplikácii „Sony | Music
Center“)
[OFF] (žiadna nastavená poloha).
ADJ POSITION (nastavenie polohy)
Presné nastavenie polohy pri počúvaní:
[+3] – [CENTER] – [-3].
(Dostupné, iba keď položka [F/R POS] nie
je nastavená na [OFF] alebo [CUSTOM].)
SW POS (pozícia hlbokotónového
reproduktora)
 [NEAR] (blízko),
 [NORMAL] (normálne),
 [FAR] (ďaleko).
(K dispozícii, iba keď je položka [F/R POS]
nastavená na inú hodnotu než [OFF].)
DSO (dynamický organizátor scény)
Vytvára priestorovo výraznejší zvuk, ako
keby boli reproduktory v palubnej doske:
[OFF], [LOW], [MID], [HIGH].
(Automaticky sa nastaví na [OFF], keď je
položka [C.AUDIO+] nastavená na [ON].)
BALANCE (vyváženie)
Nastavenie vyváženia zvuku:
[RIGHT-15] – [CENTER] – [LEFT-15].
FADER (stlmenie)
Nastavenie relatívnej úrovne hlasitosti:
[FRONT-15] – [CENTER] – [REAR-15].
DSEE (technológia na zlepšenie digitálneho
zvuku)
Zlepšuje digitálne komprimovaný zvuk
obnovovaním vysokých frekvencií, ktoré
sa stratili pri kompresii: [ON], [OFF].
Toto nastavenie možno uložiť do pamäte
pre každý zdroj okrem tunera.
21SK
AAV (rozšírená automatická regulácia hlasitosti)
Nastavenie optimálnej hlasitosti pri
prehrávaní zo všetkých zdrojov: [ON], [OFF].
RB ENH (zosilnenie zadných basov)
Zlepšuje basový zvuk použitím
nízkopriepustného filtra na zadné
reproduktory. Táto funkcia umožňuje,
aby zadné reproduktory pracovali ako
hlbokotónový reproduktor, ak žiadny
nie je pripojený.
(Dostupné, iba keď je funkcia [SW DIREC]
nastavená na [OFF].)
RBE MODE (režim zosilnenia zadných basov)
Výber režimu zosilnenia zadných basov:
[1], [2], [3], [OFF].
LPF FREQ (frekvencia nízkopriepustného
filtra)
Výber medznej frekvencie
hlbokotónového reproduktora: [50 Hz],
[60 Hz], [80 Hz], [100 Hz], [120 Hz].
LPF SLOP (sklon nízkopriepustného filtra)
Výber sklonu nízkopriepustného filtra:
[1], [2], [3].
SW DIREC (priame pripojenie
hlbokotónového reproduktora)
Upravuje nastavenia pre hlbokotónový
reproduktor pripojený ku káblu zadného
reproduktora bez výkonového zosilňovača.
(Dostupné, iba keď je režim [RBE MODE]
nastavený na [OFF].)
Pripojte 4 Ω – 8 Ω hlbokotónový
reproduktor k niektorému z káblov
zadných reproduktorov. K tomu druhému
káblu zadného reproduktora nepripájajte
žiadny reproduktor.
SW MODE (režim hlbokotónového
reproduktora)
Výber režimu hlbokotónového
reproduktora: [1], [2], [3], [OFF].
SW PHASE (fáza hlbokotónového
reproduktora)
Výber fázy hlbokotónového reproduktora:
[NORM], [REV].
SW POS (pozícia hlbokotónového
reproduktora)
Výber polohy hlbokotónového
reproduktora: [NEAR], [NORMAL], [FAR].
(K dispozícii, iba keď je položka [F/R POS]
nastavená na inú hodnotu než [OFF].)
LPF FREQ (frekvencia nízkopriepustného filtra)
Výber medznej frekvencie
hlbokotónového reproduktora: [50 Hz],
[60 Hz], [80 Hz], [100 Hz], [120 Hz].
LPF SLOP (sklon nízkopriepustného filtra)
Výber sklonu nízkopriepustného filtra:
[1], [2], [3].
22SK
S.WOOFER (hlbokotónový reproduktor)
SW LEVEL (hlasitosť hlbokotónového
reproduktora)
Slúži na nastavenie úrovne hlasitosti
hlbokotónového reproduktora:
[+10 dB] – [0 dB] – [-10 dB].
(Najnižšie zobrazené nastavenie je [ATT].)
SW PHASE (fáza hlbokotónového
reproduktora)
Výber fázy hlbokotónového reproduktora:
[NORM], [REV].
SW POS (pozícia hlbokotónového
reproduktora)
Výber polohy hlbokotónového
reproduktora: [NEAR], [NORMAL], [FAR].
(Dostupné, iba keď položka [F/R POS] nie
je nastavená na [OFF].
LPF FREQ (frekvencia nízkopriepustného filtra)
Výber medznej frekvencie
hlbokotónového reproduktora: [50 Hz],
[60 Hz], [80 Hz], [100 Hz], [120 Hz].
LPF SLOP (sklon nízkopriepustného filtra)
Výber sklonu nízkopriepustného filtra:
[1], [2], [3].
HPF (vysokopriepustný filter)
HPF FREQ (frekvencia
vysokopriepustného filtra)
Výber medznej frekvencie predného
alebo zadného reproduktora: [OFF],
[50Hz], [60Hz], [80Hz], [100Hz], [120Hz].
HPF SLOP (sklon vysokopriepustného
filtra)
Slúži na výber sklonu vysokopriepustného
filtra (HPF) (účinný iba pri nastavení
položky [HPF FREQ] inom ako [OFF]):
[1], [2], [3].
AUX VOL (hlasitosť vstupu AUX)
Nastavenie hlasitosti každého
pripojeného prídavného zariadenia:
[+18 dB] – [0 dB] – [-8 dB].
Toto nastavenie ruší potrebu
prispôsobovať hlasitosť medzi
jednotlivými zdrojmi.
(K dispozícii iba pri výbere konektora AUX.)
BTA VOL (hlasitosť zvuku zo zariadenia
BLUETOOTH)
Nastavenie úrovne hlasitosti každého
pripojeného zariadenia BLUETOOTH:
[+6 dB] – [0 dB] – [-6 dB].
Toto nastavenie ruší potrebu prispôsobovať
hlasitosť medzi jednotlivými zdrojmi.
(K dispozícii je iba vtedy, keď je vybratý
Bluetooth zvuk alebo aplikácia.)
Nastavenie displeja
(DISPLAY)
DIMMER (stlmenie)
Umožňuje meniť jas displeja:
[OFF], [ON], [AT] (automaticky), [CLK] (hodiny).
(Možnosť [AT] je k dispozícii, len keď je
pripojený ovládací kábel osvetlenia
a zapnuté predné svetlo.)
Ak chcete túto funkciu nastaviť tak, aby bola
aktívna iba počas určitého obdobia, vyberte
[CLK] a nastavte čas začiatku a konca.
– Nastavenie jasu, keď je aktivovaná
funkcia stlmenia displeja:
Nastavte [DIMMER] na [ON] a potom
upravte nastavenie [BRIGHTNESS].
– Nastavenie jasu, keď je vypnutá funkcia
stlmenia displeja:
Nastavte [DIMMER] na [OFF] a potom
upravte nastavenie [BRIGHTNESS].
Nastavenie jasu sa uloží a použije pri
zapnutí alebo vypnutí funkcie stmievača.
BRIGHTNESS (jas)
Úprava jasu displeja. Jas sa dá upraviť:
[1] – [10].
BUTTON-C (farba tlačidiel)
Nastavenie predvolenej alebo
prispôsobenej farby tlačidiel.
COLOR (farba)
Slúži na výber z 15 predvolených farieb
a 1 prispôsobenej farby.
CUSTOM-C (vlastná farba)
Umožňuje zaregistrovať vlastnú farbu
tlačidiel.
RGB RED, RGB GRN, RGB BLUE
Rozsah nastavenia farieb: [0] – [32]
(hodnotu [0] nemožno pre niektoré
rozsahy farieb nastaviť).
DSPL-C (farba displeja)
Nastavenie predvolenej alebo
prispôsobenej farby zobrazenia.
COLOR (farba)
Slúži na výber z 15 predvolených farieb
a 1 prispôsobenej farby.
CUSTOM-C (vlastná farba)
Umožňuje zaregistrovať vlastnú farbu
displeja.
RGB RED, RGB GRN, RGB BLUE
Rozsah nastavenia farieb: [0] – [32]
(hodnotu [0] nemožno pre niektoré
rozsahy farieb nastaviť).
SND SYNC (synchronizácia zvuku)
Aktivuje synchronizáciu osvetlenia
so zvukom: [ON], [OFF].
AUTO SCR (automatické posúvanie)
Umožňuje automatické posúvanie dlhých
položiek: [ON], [OFF].
(Nie je k dispozícii, keď je vybratá možnosť
AUX alebo tuner.)
Nastavenie pripojenia
BLUETOOTH (BLUETOOTH)
PAIRING (párovanie) (strana 9)
Spojenie najviac dvoch zariadení
BLUETOOTH: [DEVICE 1], [DEVICE 2].
Po dokončení párovania sa názov
[DEVICE 1] alebo [DEVICE 2] zmení na
názov spárovaného zariadenia.
AUDIODEV (zvukové zariadenie)
Výber zvukového zariadenia.
Symbol hviezdičky [*] sa zobrazí na
zariadení spárovanom so zariadením
[DEVICE 1] alebo súčasným zvukovým
zariadením kompatibilným s A2DP.
RINGTONE (zvonenie)
Vyberá, či bude vyzváňať jednotka alebo
pripojený mobilný telefón:
[1] (táto jednotka), [2] (mobilný telefón).
AUTO ANS (automatická odpoveď)
Jednotku nastaví tak, aby automaticky
odpovedala na prichádzajúci hovor:
[OFF], [1] (o 3 sekundy), [2] (o 10 sekúnd).
AUTOPAIR (automatické párovanie)
Automaticky spúšťa párovanie cez
BLUETOOTH, keď sa cez USB pripojí
zariadenie so systémom iOS verzie 5.0
alebo novšej: [ON], [OFF].
BT SIGNL (signál BLUETOOTH) (strana 10)
Zapína a vypína funkciu BLUETOOTH.
23SK
BT INIT (inicializácia BLUETOOTH)
Inicializuje všetky nastavenia spojené
s funkciou BLUETOOTH (informácie
o párovaní, informácie o zariadení a iné.):
[YES], [NO].
Pri likvidácii jednotky inicializujte všetky
nastavenia.
(K dispozícii iba vtedy, keď je zdroj
vypnutý a zobrazujú sa hodiny.)
Ďalšie informácie
Aktualizácia firmvéru
Ak chcete aktualizovať firmvér, navštívte
lokalitu zákazníckej podpory uvedenú na
zadnom obale a postupujte podľa online
pokynov.
Poznámky
Nastavenie aplikácie Sony |
Music Center (SONY APP)
AUTO LAUNCH (automatické spustenie)
Aktivuje funkciu automatického spustenia
aplikácie „Sony | Music Center“: [ON], [OFF].
Keď je vybratá možnosť [ON], aplikácia
„Sony | Music Center“ sa pripojí
automaticky po nadviazaní spojenia
cez BLUETOOTH.
CONNECT (pripojiť) (strana 17)
Slúži na vytvorenie a ukončenie funkcie
(pripojenia) aplikácie „Sony | Music
Center“.
• Na aktualizáciu firmvéru je potrebné zariadenie
USB (nie je súčasťou balenia). Aktualizačný modul
uložte do zariadenia USB, zariadenie pripojte
k portu USB a vykonajte aktualizáciu.
• Aktualizácia firmvéru trvá niekoľko minút. Počas
aktualizácie neprepínajte zapaľovanie do polohy
OFF ani neodpájajte zariadenie USB.
Bezpečnostné upozornenia
• Ak bolo auto zaparkované na priamom
slnečnom svetle, najskôr nechajte jednotku
vychladnúť.
• Nenechávajte predný panel ani zvukové
zariadenia vnútri vozidla, inak môže dôjsť
k poruche v dôsledku vysokej teploty
spôsobenej priamym slnečným svetlom.
• Elektrická anténa sa roztiahne automaticky.
Kondenzácia vlhkosti
Ak sa vnútri jednotky kondenzuje vlhkosť,
vyberte disk a počkajte približne hodinu,
kým sa nevysuší. V opačnom prípade
jednotka nebude fungovať správne.
Zachovanie vysokej kvality zvuku
Na jednotku ani na disky nešpliechajte
kvapaliny.
Poznámky o diskoch
• Disky nevystavujte priamemu slnečnému
svetlu ani zdrojom tepla, napríklad
prieduchom horúceho vzduchu, ani ich
nenechávajte v automobile zaparkovanom
na priamom slnečnom svetle.
• Pred prehrávaním utrite
disky čistou handričkou,
postupujte od stredu
k okrajom. Nepoužívajte
rozpúšťadlá ako benzín,
riedidlo ani komerčné
čistiace prostriedky.
24SK
• Jednotka je navrhnutá na prehrávanie
diskov, ktoré spĺňajú štandard pre
kompaktné disky (CD). Disky DualDisc
a niektoré hudobné disky kódované
pomocou technológií na ochranu
autorských práv nespĺňajú štandard pre
kompaktné disky (CD), a preto ich jednotka
možno nebude vedieť prehrať.
• Disky, ktoré jednotka NEDOKÁŽE prehrávať
– Disky, na ktorých sú prilepené štítky,
nálepky alebo lepiaca páska, prípadne
papier. Mohlo by dôjsť k poruche alebo
k poškodeniu disku.
– Disky neštandardných tvarov (napríklad
srdce, štvorec alebo hviezda). Pri pokuse
o ich prehratie by sa jednotka mohla
poškodiť.
– Disky s priemerom 8 cm (3 1/4 palca).
Poznámky o diskoch CD-R/CD-RW
• Ak disk s viacerými reláciami začína
reláciou CD-DA, rozpozná sa ako disk
CD-DA a ďalšie relácie sa neprehrajú.
• Disky, ktoré jednotka NEDOKÁŽE prehrávať
– disky CD-R/CD-RW s nízkou kvalitou
záznamu,
– disky CD-R/CD-RW nahraté pomocou
nekompatibilného nahrávacieho
zariadenia,
– nesprávne finalizované disky CD-R/CD-RW,
– disky CD-R/CD-RW, ktoré nie sú nahraté
vo formáte hudobných diskov CD alebo
vo formáte MP3 v súlade s normou
ISO9660 Level 1/Level 2, Joliet/Romeo
alebo s viacerými reláciami.
Poradie prehrávania zvukových
súborov
Priečinok (album)
Zvukový súbor (skladba)
O zariadení iPod
• Pripojiť môžete nasledujúce modely iPodu.
Skôr než začnete zariadenia iPod používať,
aktualizujte ich softvér na najnovšiu verziu.
Kompatibilné modely zariadení iPhone a iPod
Kompatibilný
model
Bluetooth®
USB
iPhone 7 Plus


iPhone 7


iPhone SE


iPhone 6s Plus


iPhone 6s


iPhone 6 Plus


iPhone 6


iPhone 5s


iPhone 5c


iPhone 5


iPhone 4s


iPod touch
(6. generácie)


iPod touch
(5. generácie)


iPod nano
(7. generácie)

• Spojenia „Made for iPod“ a „Made for iPhone“
znamenajú, že elektronické príslušenstvo
bolo navrhnuté špeciálne na pripojenie
k zariadeniu iPod alebo iPhone a vývojová
spoločnosť zaručuje, že spĺňa výkonnostné
normy spoločnosti Apple. Spoločnosť Apple
nezodpovedá za prevádzku zariadenia ani za
súlad s bezpečnostnými a regulačnými
normami. Upozorňujeme, že používanie
tohto príslušenstva so zariadením iPod alebo
iPhone môže ovplyvňovať bezdrôtovú
prevádzku.
Ak máte nejaké otázky alebo problémy
s jednotkou, ktoré sa v tomto návode
nespomínajú, obráťte sa na najbližšieho
predajcu produktov spoločnosti Sony.
25SK
Údržba
Čistenie konektorov
Jednotka nemusí fungovať správne, ak
konektory medzi jednotkou a predným
panelom nie sú čisté. Aby ste tomuto
problému predišli, odpojte predný panel
(strana 7) a vatovou tyčinkou vyčistite
konektory. Netlačte príliš silno, aby nedošlo
k poškodeniu konektorov.
Poznámky
• Z bezpečnostných dôvodov pred čistením
konektorov vypnite zapaľovanie a vyberte z neho
kľúč.
• Konektorov sa nikdy nedotýkajte priamo prstami
ani žiadnym kovovým zariadením.
Technické parametre
Tuner
FM
Ladiaci rozsah:
Keď je položka [AREA] nastavená
na [EUROPE]:
87,5 MHz – 108,0 MHz
Keď je položka [AREA] nastavená
na [RUSSIA]:
FM1/FM2: 87,5 MHz – 108,0 MHz
(s krokom po 50 kHz)
FM3: 65 MHz – 74 MHz (s krokom po 30 kHz)
Konektor antény:
konektor externej antény
Medzifrekvencia:
Keď je položka [AREA] nastavená
na [EUROPE]:
FM CCIR: –1 956,5 kHz až –487,3 kHz a
+500,0 kHz až +2 095,4 kHz
Keď je položka [AREA] nastavená
na [RUSSIA]:
FM CCIR: –1 956,5 kHz až –487,3 kHz a
+500,0 kHz až +2 095,4 kHz
FM OIRT: –1 815,6 kHz až –943,7 kHz a
+996,6 kHz až +1 776,6 kHz
Použiteľná citlivosť: 8 dBf
Selektívnosť: 75 dB pri 400 kHz
Pomer signál/šum: 73 dB
Separácia: 50 dB pri 1 kHz
Frekvenčná charakteristika: 20 Hz – 15 000 Hz
26SK
MW/LW
Ladiaci rozsah:
MW: 531 kHz – 1602 kHz
LW: 153 kHz – 279 kHz
Konektor antény:
konektor externej antény
Citlivosť: MW: 26 μV, LW: 50 μV
CD prehrávač
Pomer signál/šum: 120 dB
Frekvenčná charakteristika: 10 Hz – 20 000 Hz
Kolísanie a flutter: pod hranicou
merateľnosti
Maximálny počet*1:
Priečinky (albumy)*2: 150
Súbory (skladby) a priečinky*3: 300
Znaky, ktoré možno zobraziť v názve
priečinka alebo súboru:
32(Joliet)/64(Romeo)
Zodpovedajúci kodek: MP3 (.mp3),
WMA (.wma) a AAC (.m4a)
*1 len disky CD-R/CD-RW
*2 vrátane koreňového priečinka
*3 môže byť menej, než je uvedená hodnota, ak
názvy priečinkov/súborov obsahujú veľa znakov
USB prehrávač
Rozhranie: USB (vysokorýchlostné)
Maximálny prúd: 1.5 A
Maximálny počet rozpoznateľných súborov
(skladieb): 10 000
Kompatibilné s protokolom Android Open
Accessory (AOA): 2.0
Zodpovedajúci kodek:
MP3 (.mp3)
Bitová rýchlosť: 8 kb/s – 320 kb/
s (podporuje variabilnú bitovú
rýchlosť (VBR))
Frekvencia vzorkovania: 16 kHz – 48 kHz
WMA (.wma)
Bitová rýchlosť: 32 kb/s – 192 kb/
s (podporuje variabilnú bitovú
rýchlosť (VBR))
Frekvencia vzorkovania: 32 kHz, 44,1 kHz,
48 kHz
AAC (.m4a, .mp4)
Bitová rýchlosť: 8 kb/s – 320 kb/s
Frekvencia vzorkovania:
11,025 kHz – 48 kHz
WAV (.wav)
Bitová hĺbka: 16 b
Frekvencia vzorkovania: 44,1 kHz, 48 kHz
FLAC (.flac)
Bitová hĺbka: 16 bitov, 24 bitov
Frekvencia vzorkovania: 44,1 kHz, 48 kHz
Bezdrôtová komunikácia
Komunikačný systém:
Štandard BLUETOOTH, verzia 3.0
Výstup:
Štandardné BLUETOOTH, energetická
trieda 2
(max. +4 dBm)
Maximálny komunikačný rozsah*1:
Čiara priamej viditeľnosti približne 10 m
(33 stôp)
Frekvenčné pásmo:
Pásmo 2,4 GHz
(2,4000 GHz – 2,4835 GHz)
Spôsob modulácie: FHSS
Kompatibilné profily BLUETOOTH*2:
A2DP (Advanced Audio Distribution
Profile) 1.3
AVRCP (Audio Video Remote Control
Profile) 1.5
HFP (profil Handsfree) 1.6
PBAP (Phone Book Access Profile)
SPP (Serial Port Profile)
MAP (Message Access Profile)
HID (Human Interface Device Profile)
Zodpovedajúci kodek:
SBC (.sbc), AAC (.m4a)
*1 Skutočný rozsah sa bude líšiť v závislosti od
takých faktorov, ako sú prekážky medzi
zariadeniami, magnetické polia v okolí
mikrovlnnej rúry, statická elektrina, citlivosť
príjmu, výkon antény, operačný systém,
softvérová aplikácia a ďalšie faktory.
*2 Štandardné profily BLUETOOTH signalizujú účel
komunikácie BLUETOOTH medzi zariadeniami.
Komunikácia prostredníctvom
technológie NFC
Frekvenčné pásmo a maximálny výkon
NFC: 13,56 MHz < 60 dBμA/m pri 10 m
Výkonový zosilňovač
Výstup: z reproduktorov
Impedancia reproduktorov: 4 Ω – 8 Ω
Maximálny výstupný výkon: 100 W × 4 (pri 4 Ω)
Všeobecné informácie
Výstupy:
Konektor zvukových výstupov:
FRONT, REAR, SUB
Konektor na ovládanie elektrickej antény
a výkonového zosilňovača (REM OUT)
Vstupy:
Vstupný konektor pre diaľkový ovládač
Vstupný konektor pre anténu
Vstupný konektor MIC
Vstupný konektor AUX
(stereofónny minikonektor)
port USB
Požiadavky na napájanie: autobatéria 12 V,
jednosmerný prúd (záporné uzemnenie)
Menovitá spotreba prúdu: 10 A
Rozmery:
Pribl. 178 mm × 50 mm × 178 mm
(7 1/8 palca × 2 palce × 7 1/8 palca) (š/v/h)
Montážne rozmery:
Pribl. 182 mm × 53 mm × 161 mm
(7 1/4 palca × 2 1/8 palca × 6 3/8 palca) (š/v/h)
Hmotnosť: Pribl. 1,3 kg (2 lb 14 oz)
Obsah balenia:
Hlavná jednotka (1)
Mikrofón (1)
Súčasti na inštaláciu a pripojenie
(1 súprava)
Predajca nemusí ponúkať niektoré položky
z uvedeného príslušenstva. Podrobné
informácie si vyžiadajte od predajcu.
Dizajn a špecifikácie podliehajú zmenám
aj bez predchádzajúceho upozornenia.
Autorské práva
Slovná značka a logá Bluetooth® sú
registrovanými ochrannými známkami, ktoré
vlastní spoločnosť Bluetooth SIG, Inc.,
a spoločnosť Sony Corporation používa
všetky takéto známky na základe licencie.
Ostatné ochranné známky a obchodné
názvy patria príslušným vlastníkom.
N-Mark je ochrannou známkou alebo
registrovanou ochrannou známkou spoločnosti
NFC Forum, Inc. v USA a v iných krajinách.
Windows Media je registrovanou ochrannou
známkou alebo ochrannou známkou
spoločnosti Microsoft Corporation v USA
alebo iných krajinách.
Tento produkt je chránený určitými právami
duševného vlastníctva spoločnosti Microsoft
Corporation. Bez licencie od spoločnosti
Microsoft alebo jej oprávnenej dcérskej
spoločnosti je používanie alebo
distribuovanie takejto technológie oddelene
od produktu zakázané.
iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod
touch a Siri sú ochrannými známkami
spoločnosti Apple Inc., ktoré sú registrované
v USA a iných krajinách. App Store je
značkou služby spoločnosti Apple Inc.
27SK
Na technológiu kódovania zvuku MPEG
Layer-3 a príslušné patenty poskytli licenciu
spoločnosti Fraunhofer IIS a Thomson.
Google, Google Play a Android sú ochrannými
známkami spoločnosti Google Inc.
libFLAC
Copyright (C) 2000 – 2009 Josh Coalson
Copyright (C) 2011 – 2013 Xiph.Org
Foundation
Ďalšia distribúcia a používanie v zdrojovej
a binárnej forme, či už so zmenami, alebo
bezo zmien, sa povoľujú pri splnení
nasledujúcich podmienok:
– V ďalších distribúciách zdrojového kódu sa
musí zachovať oznámenie o autorských
právach uvedené vyššie, tento zoznam
podmienok a nasledujúce odopretie záruk.
– V ďalších distribúciách v binárnej forme
sa musí reprodukovať oznámenie
o autorských právach uvedené vyššie,
tento zoznam podmienok a nasledujúce
odopretie záruk, a to v dokumentácii alebo
iných materiáloch poskytovaných
s distribúciou.
– Názov nadácie Xiph.org ani mená jej
prispievateľov sa bez predchádzajúceho
výslovného písomného povolenia nesmú
použiť na podporu ani propagáciu
produktov odvodených z tohto softvéru.
TENTO SOFTVÉR POSKYTUJÚ VLASTNÍCI
AUTORSKÝCH PRÁV A PRISPIEVATELIA „TAK,
AKO JE“, A ODMIETAJÚ AKÉKOĽVEK VÝSLOVNÉ
ALEBO IMPLICITNÉ ZÁRUKY VRÁTANE, ALE NIE
VÝHRADNE, IMPLICITNÝCH ZÁRUK
OBCHODOVATEĽNOSTI A VHODNOSTI NA
KONKRÉTNY ÚČEL. NADÁCIA ANI
PRISPIEVATELIA NEBUDÚ V ŽIADNOM
PRÍPADE ZODPOVEDAŤ ZA ŽIADNE PRIAME,
NEPRIAME, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNE, ZNAČNÉ
ANI NÁSLEDNÉ ŠKODY (VRÁTANE, ALE NIE
VÝHRADNE, ZAOBSTARANIA NÁHRADNÉHO
TOVARU ALEBO SLUŽIEB, STRATY MOŽNOSTI
POUŽÍVANIA, STRATY ÚDAJOV ALEBO ZISKU,
PRÍPADNE PRERUŠENIA PODNIKANIA) BEZ
OHĽADU NA PRÍČINU A TEÓRIU
ZODPOVEDNOSTI, ČI UŽ NA ZÁKLADE
ZMLUVY, PRESNE VYMEDZENEJ
ZODPOVEDNOSTI, ALEBO PORUŠENIA PRÁVA
(VRÁTANE ZANEDBANIA ALEBO Z INÉHO
DÔVODU), KTORÉ AKÝMKOĽVEK SPÔSOBOM
VZNIKNÚ V DÔSLEDKU POUŽÍVANIA TOHTO
SOFTVÉRU, A TO AJ V PRÍPADE, AK BOLA
MOŽNOSŤ TAKÝCHTO ŠKÔD OZNÁMENÁ.
28SK
Riešenie problémov
Nasledujúci kontrolný zoznam vám pomôže
vyriešiť problémy, s ktorými sa môžete
stretnúť pri používaní jednotky.
Skôr ako prejdete kontrolným zoznamom
uvedeným nižšie, skontrolujte pripojenie
a prevádzkové postupy.
Podrobné informácie o používaní poistky
a odpojení jednotky od palubnej dosky
nájdete v časti Pripojenie a inštalácia (str. 35).
Ak sa problém nevyrieši, navštívte lokalitu
zákazníckej podpory uvedenú na zadnom
obale.
Všeobecné informácie
Pri prehrávaní pri vysokej hlasitosti
sa jednotka vypne.
 Napájanie z napájacieho kábla auta
nemusí byť dostatočné.
– Skontrolujte elektrické pripojenie. Ak je
toto pripojenie v poriadku, vytvorte
elektrické pripojenie priamo k batérii.
Ak sa situácia nezlepší, obráťte sa na
najbližšieho predajcu.
Zvuk sa nereprodukuje alebo je veľmi
slabý.
 Poloha ovládača [FADER] nie je nastavená
pre 2-reproduktorový systém.
 Hlasitosť jednotky alebo pripojeného
zariadenia je veľmi nízka.
– Zvýšte hlasitosť jednotky a pripojeného
zariadenia.
Nepočuť pípanie.
 Je pripojený voliteľný výkonový zosilňovač
a nepoužívate zabudovaný zosilňovač.
Obsah pamäte sa vymazal.
 Stlačili ste tlačidlo obnovenia nastavení.
– Uložte obsah späť do pamäte.
 Kábel napájania alebo batéria sú
odpojené alebo nesprávne pripojené.
Uložené stanice a správny čas sú vymazané.
Poistka je vypálená.
Pri prepnutí polohy zapaľovania sa tvorí
šum.
 Káble nie sú správne zapojené ku konektoru
na napájanie príslušenstva vozidla.
Počas prehrávania alebo príjmu sa spúšťa
režim ukážky.
 Ak sa pri nastavení položky [DEMO-ON]
počas 5 minút nevykoná žiadna operácia,
spustí sa režim ukážky.
– Nastavte [DEMO-OFF] (strana 20).
Zobrazenie mizne z okna displeja alebo sa
v ňom neobjaví.
 Stlmenie svetla je nastavené na [DIM-ON]
(strana 23).
 Zobrazenie zmizne, ak stlačíte a podržíte
tlačidlo OFF.
– Na jednotke stlačte a podržte tlačidlo
OFF, kým sa nezapne displej.
 Konektory sú znečistené (strana 26).
Displej/osvetlenie bliká.
 Nedostatočné elektrické napájanie.
– Skontrolujte, či je jednotka dostatočne
napájaná z autobatérie. (Požadované
napätie je 12 V jednosmerný prúd.)
Nefungujú ovládacie tlačidlá.
Disk sa nevysúva.
 Nesprávne pripojenie.
– Skontrolujte pripojenie jednotky.
Ak sa situácia nezlepší, stlačte tlačidlo
na obnovenie nastavení (strana 8).
Obsah uložený v pamäti sa vymaže.
Z dôvodu bezpečnosti neobnovujte
nastavenia jednotky počas riadenia.
Rozhlasový príjem
Nedá sa prijímať signál staníc.
Zvuk je prerušovaný šumom.
 Nesprávne pripojenie.
– Skontrolujte pripojenie antény vozidla.
– Ak sa anténa neroztiahne, skontrolujte
pripojenie ovládacieho kábla elektrickej
antény.
Uložené stanice sa nedajú naladiť.
 Vysielací signál je príliš slabý.
Frekvencie 65 MHz až 74 MHz v FM3 sa
nedajú naladiť.
 Položka [AREA] je nastavená na [EUROPE].
– Nastavte položku [AREA] na [RUSSIA]
(strana 20).
RDS
Služby RDS nie je možné prijímať (ak je
položka [AREA] nastavená na [RUSSIA]).
 Je vybraté pásmo FM3.
– Vyberte pásmo FM1 alebo FM2.
 Služby RDS nie sú v aktuálnej oblasti
k dispozícii.
Po niekoľkých sekundách počúvania sa
spustí vyhľadávanie.
 Stanica neposkytuje informácie
o dopravnej situácii alebo má slabý signál.
– Vypnite funkciu TA (strana 12).
Nie sú k dispozícii hlásenia o dopravnej
situácii.
 Aktivujte funkciu TA (strana 12).
 Stanica nevysiela žiadne hlásenia
o dopravnej situácii napriek tomu, že patrí
do kategórie TP.
– Nalaďte inú stanicu.
Položka PTY zobrazuje [- - - - - - - -].
 Aktuálna stanica nie je stanicou RDS.
 Nevysielajú sa údaje RDS.
 Stanica nešpecifikuje typ programu.
Bliká názov programovej služby.
 Pre aktuálnu stanicu neexistuje žiadna
alternatívna frekvencia.
– Kým bliká názov programovej služby,
stlačte tlačidlo / (SEEK –/+).
Zobrazí sa hlásenie [PI SEEK] a jednotka
začne vyhľadávať inú frekvenciu
s rovnakými údajmi PI (identifikácia
programu).
Prehrávanie diskov CD
Disk sa neprehráva.
 Chybný alebo znečistený disk.
 Disk CD-R/CD-RW nie je určený na
zvukové prehrávanie (strana 25).
Súbory MP3/WMA/AAC nemožno
prehrávať.
 Disk je nekompatibilný s formátom MP3/
WMA/AAC a verziou. Podrobné informácie
o prehrateľných diskoch a formátoch
nájdete na lokalite zákazníckej podpory
uvedenej na zadnom obale.
29SK
Prehranie súborov MP3/WMA/AAC trvá
dlhšie ako pri iných súboroch.
 Spustenie prehrávania trvá dlhšie pri
týchto diskoch:
– disk nahratý so zložitou stromovou
štruktúrou,
– disk nahratý vo formáte viacerých relácií,
– disk, na ktorý možno pridávať údaje.
Zvuk je trhaný.
 Chybný alebo znečistený disk.
Prehrávanie zo zariadenia USB
Položky nemožno prehrávať cez
rozbočovač USB.
 Táto jednotka nedokáže rozpoznať
zariadenia USB cez rozbočovač USB.
Prehrávanie zo zariadenia USB trvá dlhšie.
 Zariadenie USB obsahuje súbory so
zložitou stromovou štruktúrou.
Zvuk je prerušovaný.
 K prerušovaniu zvuku môže dochádzať pri
vysokej bitovej rýchlosti.
 Súbory DRM s ochranou autorských práv
sa za určitých okolností nemusia dať
prehrať.
Nedá sa prehrať zvukový súbor.
 Zariadenia USB naformátované pomocou
iných systémov súborov než FAT16 alebo
FAT32 nie sú podporované.*
* Jednotka podporuje systémy FAT16 a FAT32, ale
niektoré zariadenia USB nemusia podporovať
obidva tieto systémy. Podrobné informácie
nájdete v návode na použitie konkrétnych
zariadení USB alebo sa obráťte na ich výrobcu.
Nefungujú operácie na preskakovanie
albumov, preskakovanie položiek
(režim preskakovania) a vyhľadávanie
skladieb podľa názvu (Quick-BrowZer).
 Tieto operácie nefungujú, ak je pripojené
zariadenie USB v režime Android alebo
zariadenie iPod.
– Nastavte režim [USB MODE] na
[MSC/MTP] (strana 20).
– Odpojte iPod.
 USB režim zariadenia nie je nastavený na
vhodný režim.
– Uistite sa, že USB režim zariadenia je
nastavený na režim MSC/MTP.
30SK
Pri prehrávaní v režime Android sa nedá
reprodukovať zvuk.
 Kým je jednotka v režime Android, zvuk
vychádza iba zo smartfónu Android.
– Pozrite si stav aplikácie na prehrávanie
zvuku v smartfóne Android.
– Správne fungovanie prehrávania závisí
od konkrétneho smartfónu Android.
Funkcia NFC
Nedá sa pripojiť jedným dotykom (NFC).
 Ak smartfón nereaguje na dotyk:
– Skontrolujte, či je v smartfóne zapnutá
funkcia NFC.
– Značku N na smartfóne priložte bližšie
k značke N na jednotke.
– Ak sa smartfón nachádza v puzdre,
vyberte ho.
 Citlivosť prijímača funkcie NFC závisí
od zariadenia.
Ak pripojenie jedným dotykom so
smartfónom niekoľkokrát zlyhá, vytvorte
pripojenie BLUETOOTH manuálne.
Funkcia BLUETOOTH
Pripojené zariadenie nedokáže túto
jednotku vyhľadať.
 Pred spárovaním nastavte jednotku do
pohotovostného režimu párovania.
 Keď je jednotka pripojená k dvom
zariadeniam BLUETOOTH, z ďalšieho
zariadenia sa už nedá vyhľadať.
– Odpojte jedno zo zariadení a jednotku
vyhľadajte z ďalšieho zariadenia.
 Pri párovaní zariadenia zapnite výstup
signálu BLUETOOTH (strana 10).
Pripojenie nie je možné.
 Pripojenie je ovládané z jednej strany
(tejto jednotky alebo zariadenia
BLUETOOTH), nie oboch.
– Pripojte sa k jednotke zo zariadenia
BLUETOOTH alebo naopak.
Nezobrazuje sa názov nájdeného
zariadenia.
 V závislosti od stavu druhého zariadenia
sa názov nemusí dať vždy získať.
Nepočuť zvonenie.
 Počas hovoru nastavte hlasitosť otáčaním
ovládacieho voliča.
 V závislosti od pripájaného zariadenia
sa zvonenie nemusí odoslať správne.
– Nastavte [RINGTONE] na [1] (strana 23).
 Predné reproduktory nie sú pripojené
k jednotke.
– Pripojte predné reproduktory k jednotke.
Zvonenie vychádza len z predných
reproduktorov.
Nepočuť hlas hovoriaceho.
 Predné reproduktory nie sú pripojené
k jednotke.
– Pripojte predné reproduktory k jednotke.
Hlas hovoriaceho sa reprodukuje len
z predných reproduktorov.
Druhý účastník hovoru tvrdí, že hlasitosť je
príliš nízka alebo vysoká.
 Upravte hlasitosť pomocou nastavenia
zosilnenia mikrofónu (strana 17).
Pri telefonovaní počuť ozvenu alebo šum.
 Znížte hlasitosť.
 Nastavte režim EC/NC na [EC/NC-1] alebo
[EC/NC-2] (strana 17).
 Ak je okolitý hluk (iný než zvuk
telefonického hovoru) hlasný, skúste ho
znížiť.
Príklad: Ak je cez otvorené okno počuť
hlasný hluk z ulice, okno zatvorte. Ak je
hlasná klimatizácia, pustite ju slabšie.
Telefón nie je pripojený.
 Keď sa prehráva zvuk zo zariadenia
BLUETOOTH, telefón sa nepripojí, ani keď
stlačíte tlačidlo CALL.
– Pripojte sa z telefónu.
Kvalita zvuku telefónu je slabá.
 Kvalita zvuku telefónu závisí od
podmienok príjmu v mobilnej sieti.
– Prejdite vozidlom na miesto, kde bude
mať mobilný telefón lepší signál.
Hlasitosť pripojeného zvukového
zariadenia je nízka alebo vysoká.
 Hlasitosť sa bude líšiť v závislosti
od zvukového zariadenia.
– Upravte hlasitosť pripojeného
zvukového zariadenia alebo jednotky
(strana 22).
Pri prehrávaní zvukového zariadenia
BLUETOOTH sa ozýva trhaný zvuk.
 Skráťte vzdialenosť medzi jednotkou
a zvukovým zariadením BLUETOOTH.
 Ak je zvukové zariadenie BLUETOOTH
uložené v puzdre, ktoré ruší signál, počas
používania vyberte zvukové zariadenie
z puzdra.
 V blízkosti sa používa niekoľko zariadení
BLUETOOTH alebo iných zariadení, ktoré
vyžarujú rádiové vlny.
– Vypnite ostatné zariadenia.
– Zväčšite vzdialenosť od ostatných
zariadení.
 Prehrávaný zvuk sa počas vytvárania
pripojenia medzi jednotkou a mobilným
telefónom na chvíľu zastaví. Nejde
o poruchu.
Pripojené zvukové zariadenie BLUETOOTH
nemožno ovládať.
 Skontrolujte, či pripojené zvukové
zariadenie BLUETOOTH podporuje profil
AVRCP.
Niektoré funkcie nie sú k dispozícii.
 Skontrolujte, či pripojené zariadenie
podporuje príslušné funkcie.
Hovor bol prijatý neúmyselne.
 Pripájajúci sa telefón je nastavený na
automatické prijímanie hovorov.
Párovanie zlyhalo z dôvodu vypršania
časového limitu.
 U niektorých pripájaných zariadení môže
byť časový limit párovania krátky.
– Skúste zariadenia spárovať v časovom
limite.
31SK
Nie je možné vykonať párovanie.
 Jednotku nemožno po inicializácii spárovať
so zariadením BLUETOOTH, ktoré bolo
predtým spárované, ak sú informácie
o párovaní jednotky uložené v zariadení
BLUETOOTH. V takom prípade odstráňte
informácie o párovaní jednotky zo zariadenia
BLUETOOTH a potom ich znova spárujte.
Nefunguje BLUETOOTH.
 Vypnite jednotku stlačením a podržaním
tlačidla OFF dlhšie ako 2 sekundy a potom
ju znova zapnite.
Počas telefonovania bez pomoci rúk
sa z reproduktorov vozidla neozýva
žiaden zvuk.
 Ak sa zvuk ozýva z mobilného telefónu,
nastavte mobilný telefón tak, aby zvuk
vychádzal z reproduktorov vozidla.
Funkcia Siri Eyes Free nie je aktivovaná.
 Zaregistrujte zariadenie handsfree pre
zariadenie iPhone, ktoré podporuje
funkciu Siri Eyes Free.
 V iPhone zapnite funkciu Siri.
 Zrušte pripojenie BLUETOOTH so
zariadením iPhone a jednotkou a potom
ho znova vytvorte.
Používanie aplikácie Sony | Music Center
Názov aplikácie sa nezhoduje so
skutočnou aplikáciou v aplikácii
„Sony | Music Center“.
 Spustite aplikáciu znova z aplikácie Sony |
Music Center.
Keď je spustená aplikácia „Sony | Music
Center“ prostredníctvom pripojenia
BLUETOOTH, zobrazenie sa automaticky
prepne na možnosť [BT AUDIO].
 Aplikácia „Sony | Music Center“ alebo
funkcia BLUETOOTH zlyhala.
 Spustite aplikáciu znova.
Po prepnutí zobrazenia na možnosť [IPD]
sa aplikácia „Sony | Music Center“
automaticky odpojí.
 Aplikácia „Sony | Music Center“ v zariadení
iPhone alebo iPod nepodporuje
prehrávanie zo zariadenia iPod.
– Zmeňte zdroj jednotky na inú možnosť
ako [IPD] a potom vytvorte pripojenie
aplikácie „Sony | Music Center“
(strana 17).
32SK
Pripojenie aplikácie Sony | Music Center
sa automaticky preruší, keď režim USB
jednotky prepnete na [ANDROID].
 Smartfón so systémom Android
nepodporuje prehrávanie v režime Android.
– Nastavte režim USB jednotky na
možnosť [MSC/MTP] a následne vytvorte
pripojenie aplikácie Sony | Music Center
(strana 17).
Hlásenia
Počas prevádzky sa môžu zobrazovať alebo
blikať nasledujúce hlásenia:
INVALID
 Vybraná operácia môže byť neplatná.
 Počas prehrávania v iPode sa nedá zmeniť
nastavenie [USB MODE].
OUTPUT ERROR: Pravdepodobne došlo
k vnútornej poruche.
 Skontrolujte pripojenie. Ak sa chybové
hlásenie zostáva zobrazené, obráťte
sa na najbližšieho predajcu produktov
značky Sony.
READ: Prebieha čítanie informácií.
 Počkajte, kým skončí čítanie informácií
a automaticky sa spustí prehrávanie.
V závislosti od štruktúry súborov
to môže chvíľu trvať.
TEMP CAUTION: Je aktivovaná funkcia
tepelnej ochrany.
 Znížte hlasitosť.
(znak podčiarknutia) Znak sa nedá zobraziť.
Pri prehrávaní diskov CD:
CD ERROR: Disk sa nedá prehrať.
Automaticky sa vysunie.
 Vyčistite disk alebo ho vložte správne,
prípadne skontrolujte, či nie je prázdny
alebo chybný.
CD NO DISC: Nie je vložený žiadny disk.
 Vložte disk, na ktorom sú prehrateľné
súbory (strana 26).
CD NO MUSIC: V zariadení USB nie je žiadny
prehrateľný súbor. Automaticky sa vysunie.
 Vložte disk, na ktorom sú prehrateľné
súbory (strana 26).
CD PUSH EJT: Disk sa nevysunul správne.
 Stlačte tlačidlo  (vysunutie).
alebo
: Bol dosiahnutý
začiatok alebo koniec disku.
Pri prehrávaní zo zariadenia USB:
HUB NO SUPRT: Rozbočovače USB nemajú
podporu.
IPD STOP: Prehrávanie z iPodu sa skončilo.
 Spustite prehrávanie z iPodu/iPhonu.
NOT SUPPORT – ANDROID MODE
 K jednotke je pripojené zariadenie, ktoré
nepodporuje protokol AOA 2.0 (Android
Open Accessory), pričom režim [USB
MODE] je nastavený na [ANDROID].
– Nastavte režim [USB MODE] na
[MSC/MTP] (strana 20).
USB OVERLOAD: Zariadenie USB je
preťažené.
 Odpojte zariadenie USB a stláčaním
tlačidla SRC vyberte iný zdroj.
 V zariadení USB sa vyskytla chyba alebo je
pripojené nepodporované zariadenie.
Pri používaní služieb RDS:
NO AF: Nie sú k dispozícii alternatívne
frekvencie.
 Kým bliká názov programovej služby,
stlačte tlačidlo / (SEEK –/+).
Jednotka začne vyhľadávať inú frekvenciu
s rovnakými údajmi PI (identifikácia
programu) (zobrazí sa hlásenie [PI SEEK]).
NO PI: Chýba identifikácia programu.
Vybraná stanica neobsahuje žiadne údaje
PI (identifikácia programu).
 Vyberte inú stanicu.
NO TP: Nie sú k dispozícii žiadne programy
o dopravnej situácii.
 Jednotka bude naďalej vyhľadávať dostupné
stanice vysielajúce dopravné správy.
USB ERROR: Obsah zariadenia USB sa nedá
prehrať.
 Znova pripojte zariadenie USB.
Pri používaní funkcie BLUETOOTH:
USB NO DEV: Zariadenie USB nie je
pripojené alebo sa nerozpoznalo.
 Skontrolujte, či sú zariadenie USB alebo
kábel USB bezpečne pripojené.
BTA NO DEV: Zariadenie BLUETOOTH nie je
pripojené alebo sa nerozpoznalo.
 Skontrolujte, či je zariadenie BLUETOOTH
riadne pripojené alebo či je vytvorené
pripojenie BLUETOOTH so zariadením
BLUETOOTH.
USB NO MUSIC: V zariadení USB nie je
žiadny prehrateľný súbor.
 Pripojte zariadenie USB, v ktorom sú
prehrateľné súbory (strana 26).
ERROR: Vybratú operáciu sa nepodarilo
vykonať.
 Chvíľu počkajte a potom to skúste znova.
USB NO SUPRT: Zariadenie USB nemá
podporu.
 Podrobné informácie o kompatibilite
zariadenia USB nájdete na lokalite
zákazníckej podpory uvedenej na
zadnom obale.
NO DEVICE: Zariadenie BLUETOOTH
podporujúce profil HFP (Handsfree Profile)
nie je pripojené alebo sa nenašlo.
 Skontrolujte, či je zariadenie BLUETOOTH
riadne pripojené alebo či je vytvorené
pripojenie handsfree (bez pomoci rúk) so
zariadením BLUETOOTH.
NO SUPPORT: Vybraný úkon nie je povolený
alebo podporovaný.
 Uistite sa, že dané zariadenie BLUETOOTH
podporuje profil HFP (Handsfree Profile).
33SK
UNKNOWN: Nedá sa zobraziť meno alebo
telefónne číslo.
WITHHELD: Telefónne číslo je skryté
v dôsledku nastavení volajúceho.
Pri používaní aplikácie
„Sony | Music Center“:
APP --------: Pripojenie s aplikáciou nie je
vytvorené.
 Znova vykonajte pripojenie aplikácie
„Sony | Music Center“ (strana 17).
APP DISCNCT: Aplikácia je odpojená.
 Vytvorte pripojenie aplikácie
„Sony | Music Center“ (strana 17).
APP DISPLAY: Je otvorené zobrazenie
nastavenia obrazovky danej aplikácie.
 Ukončením zobrazenia s nastaveniami
obrazovky zapnete ovládanie pomocou
tlačidiel.
APP LIST: Je otvorený zoznam s obsahom
disku CD, zariadenia USB alebo iPodu.
 Zatvorením zoznamu aplikácie zapnete
ovládanie pomocou tlačidiel.
APP MENU: Je otvorená obrazovka
nastavení aplikácie.
 Zatvorením obrazovky nastavení aplikácie
zapnete ovládanie pomocou tlačidiel.
APP NO DEV: Zariadenie s nainštalovanou
aplikáciou nie je pripojené alebo sa
nerozpoznalo.
 Vytvorte pripojenie BLUETOOTH a znova
vytvorte pripojenie aplikácie
„Sony | Music Center“ (strana 17).
APP SOUND: Je otvorená obrazovka
s nastaveniami zvuku aplikácie.
 Zatvorením obrazovky s nastaveniami
zvuku zapnete ovládanie pomocou
tlačidiel.
OPEN APP: Aplikácia „Sony | Music Center“
nie je spustená.
 Spustite aplikáciu.
34SK
Používanie diaľkového ovládača
na volante:
ERROR: Počas registrácie funkcie sa vyskytla
chyba.
 Znova vykonajte registráciu z funkcie,
pri ktorej sa vyskytla chyba (strana 20).
TIMEOUT: Registrácia funkcie zlyhala
z dôvodu vypršania časového limitu.
 Pokúste sa dokončiť registráciu, kým bliká
hlásenie [REGISTER] (približne 6 sekúnd)
(strana 20).
Pri aktualizácii firmvéru:
ERROR: V zariadení USB nie je uložený
nástroj na aktualizáciu.
 Uložte na zariadenie USB nástroj na
aktualizáciu a skúste to znova (strana 24).
NO DEVICE: Zariadenie USB obsahujúce
nástroj na aktualizáciu nie je pripojené alebo
nebolo rozpoznané.
 Skontrolujte, či je zariadenie USB dobre
zapojené.
 Odpojte zariadenie USB a následne ho
znova pripojte.
UPDATE ERROR - PRESS ENTER:
Aktualizácia firmvéru sa nedokončila
správne.
 Stlačením tlačidla ENTER zrušte toto
hlásenie a skúste to znova.
Počas aktualizácie neprepínajte
zapaľovanie do polohy OFF ani
neodpájajte zariadenie USB (strana 24).
Ak tieto riešenia nepomôžu situáciu zlepšiť,
obráťte sa na najbližšieho predajcu
produktov značky Sony.
Ak prinesiete jednotku na opravu z dôvodu
problémov pri prehrávaní disku CD, prineste
so sebou aj disk, pri ktorom sa daný problém
vyskytol.
Pripojenie a inštalácia
Zoznam súčastí na inštaláciu


Varovania
• Všetky uzemňovacie káble zveďte do
spoločného bodu uzemnenia.
• Nenechajte káble zachytené pod skrutkou
ani v pohyblivých častiach (napr. vo
vodiacej lište sedadla).
• Pred zapojením káblov vypnite zapaľovanie
vozidla, aby ste predišli skratom.
• Kábel napájania  pripojte k jednotke
a reproduktorom pred tým, ako ho pripojíte
ku konektoru pomocného napájania.
• Z bezpečnostných dôvodov vždy zaizolujte
všetky voľné nepripojené káble
elektrikárskou páskou.
×2






Bezpečnostné upozornenia
• Výber miesta inštalácie dôkladne zvážte,
aby vám jednotka neprekážala pri
šoférovaní.
• Jednotku neinštalujte na miestach
vystavených prachu, nečistotám,
nadmerným vibráciám alebo vysokej
teplote, napríklad na priamom slnečnom
svetle alebo v blízkosti prieduchov
ohrievačov.
• Na zaistenie bezpečnej a spoľahlivej
inštalácie používajte len dodaný montážny
materiál.
Poznámka ku káblu napájania (žltému)
Pri pripájaní jednotky v kombinácii s ďalšími
stereokomponentmi musí byť hodnota intenzity
elektrického prúdu obvodu vozidla, ku ktorému je
jednotka pripojená, vyššia ako súčet hodnôt
intenzity elektrického prúdu poistiek jednotlivých
komponentov.
• Zoznam súčastí neuvádza celý obsah
balenia.
• Pred odoslaním sa k jednotke pripevní
konzola  a ochranný rámček . Konzolu
 pred montážou jednotky odstráňte
pomocou uvoľňovacích kľúčov .
Podrobné informácie nájdete v časti
Odstránenie ochranného rámčeka
a konzoly (str. 39).
• Uvoľňovacie kľúče  si odložte, pretože ich
budete potrebovať aj pri vyberaní jednotky
z vozidla.
Nastavenie montážneho uhla
Montážny uhol nastavte na menej ako 45°.
35SK
Pripojenie
Hlbokotónový reproduktor*1
*3
*3
*3
Výkonový zosilňovač*1
*5*6

*2*8
Podrobné informácie nájdete v časti Schéma
elektrického zapojenia (str. 38).
Podrobné informácie
nájdete v časti Inštalácia
pripojení (str. 37).
Pri priamom pripojení k batérii*9*10
Čierny
Žltý
Z káblového diaľkového ovládača
(nie je súčasťou balenia)*4
Z antény auta*7
36SK
*1
*2
*3
*4
Nie je súčasťou balenia.
Impedancia reproduktorov: 4 Ω – 8 Ω × 4
Kábel s kolíkmi RCA (nie je súčasťou balenia)
V závislosti od typu vozidla sa môže stať, že pre
káblový diaľkový ovládač (nie je súčasťou
balenia) budete potrebovať adaptér. Podrobné
informácie o používaní káblového diaľkového
ovládača nájdete v časti Používanie káblového
diaľkového ovládača (str. 39).
*5 Či mikrofón použijete, alebo nie, veďte jeho
vstupný kábel tak, aby vás neobmedzoval pri
riadení. Ak je kábel nainštalovaný v blízkosti
nôh, zaistite ho svorkou alebo iným spôsobom.
*6 Podrobné informácie o inštalácii mikrofónu
nájdete v časti Inštalácia mikrofónu (str. 39).
*7 Ak konektor antény nie je vhodný, použite
adaptér (nie je súčasťou balenia) pre daný
typ vozidla.
*8 Použite reproduktory s kapacitou vstupného
výkonu najmenej 50 W RMS/efektívny výkon.
Odporúčame použiť širokopásmové
reproduktory série Sony XB.
*9 Keď je hodnota intenzity elektrického prúdu
poistky použitej vo vozidle 10 A, vytvorte
elektrické pripojenie priamo k batérii. Predídete
tak skratom.
*10 Pred pripojením je nutné usporiadať žlté
a čierne káble konektora napájania.
 Do konektora napájania vozidla
12 Nepretržité napájanie Žltý
Elektrická anténa/
Modro-biely
13 ovládanie výkonového
pásikavý
zosilňovača (REM OUT)
14
Prepínané napájanie
osvetlenia
Oranžovobiely pásikavý
15 Prepínané napájanie
Červený
16 Uzemnenie
Čierny
Priame pripojenie k batérii
Keď je hodnota intenzity elektrického prúdu
poistky použitej vo vozidle 10 A, vytvorte
elektrické pripojenie priamo k batérii.
Predídete tak skratom.
 Do kovovej časti vozidla
 Do kladného pólu batérie
Inštalácia pripojení
Poznámky
Ak máte elektrickú anténu bez reléového
panela, pripojenie jednotky pomocou
dodaného napájacieho kábla  môže
poškodiť anténu.
 Do konektora reproduktorov vozidla
1 Zadný
reproduktor
2 (pravý)
 Fialový

Fialovo-čierny
pásikavý
3 Predný
reproduktor
4 (pravý)
 Sivý
5 Predný
reproduktor
6 (ľavý)
 Biely
7 Zadný
reproduktor
8 (ľavý)
 Zelený



Sivo-čierny
pásikavý
Bielo-čierny
pásikavý
• Napriek pripojeniu k napájaciemu káblu vozidla
nemusí jednotka poskytovať plný výkon z dôvodu
nedostatočného napájania. V takom prípade
vytvorte elektrické pripojenie priamo k batérii.
• Všetky napájacie káble pripojené ku kladnému
pólu batérie by sa mali spojiť najviac 450 mm od
pólu batérie a pred prechodom cez kov.
• Dbajte na to, aby káble batérie do automobilu
zapojené v aute (uzemnenie v šasi)* mali kaliber
drôtov aspoň taký, aký je kaliber hlavného
napájacieho kábla zapojeného medzi batériou
a hlavnou jednotkou.
• Počas prevádzky pri plnom výkone bude
systémom prechádzať prúd vyšší ako 15 A. Z tohto
dôvodu sa uistite, že káble zapojené do
konektorov +12 V a GND na tejto jednotke majú
prierez najmenej 14 AWG alebo majú plochu
prierezu väčšiu ako 2 mm² (3/32 palca).
Menej ako 450 mm
*
Poistka (15 A)
+12 V autobatéria
Ak máte akékoľvek otázky alebo problémy
týkajúce sa pripojenia, obráťte sa na
predajcu.
Zeleno-čierny
pásikavý
37SK
Jednoduché pripojenie
hlbokotónového reproduktora
Bežné zapojenie
Červený
Červený
Žltý
Žltý
Ak je hlbokotónový reproduktor pripojený ku
káblu zadného reproduktora, môže sa použiť
bez výkonového zosilňovača.
Predný
reproduktor
Hlbokotónový
reproduktor
Poznámky
• Vyžaduje sa príprava káblov zadných
reproduktorov.
• Aby nedošlo k poškodeniu, použite hlbokotónový
reproduktor s impedanciou 4 Ω až 8 Ω
a s dostatočným maximálnym vstupným
výkonom.
Pripojenie pamäte
Keď je pripojený žltý kábel napájania,
pamäťový obvod bude vždy napájaný, a to aj
pri vypnutom zapaľovaní.
Pripojenie reproduktorov
• Pred pripojením reproduktorov jednotku
vypnite.
• Aby nedošlo k poškodeniu, použite
reproduktory s impedanciou 4 Ω až 8 Ω
a s dostatočným maximálnym vstupným
výkonom.
Schéma elektrického zapojenia
Skontrolujte, či je konektor pomocného
napájania vozidla správne zapojený. Káble
zapojte správne podľa typu vozidla.
Konektor pomocného napájania
38SK
12 Nepretržité napájanie
Žltý
15 Prepínané napájanie
Červený
V prípade zámeny pozícií červeného
a žltého kábla
Červený
Červený
Žltý
Žltý
12 Prepínané napájanie
Žltý
15 Nepretržité napájanie
Červený
V prípade vozidla bez polohy
zapaľovania ACC
Červený
Červený
Žltý
Žltý
Po správnom pripojení a výmene napájacích
káblov pripojte jednotku k napájaniu
vozidla. Ak máte akékoľvek otázky alebo
problémy týkajúce sa pripojenia jednotky,
ktoré nie sú zahrnuté v tejto príručke,
obráťte sa na predajcu vozidla.
Inštalácia mikrofónu
Inštalácia
Ak chcete zaznamenať svoj hlas počas
telefonovania bez pomoci rúk, musíte
nainštalovať mikrofón .

Odstránenie ochranného rámčeka
a konzoly
Pred inštaláciou odstráňte z jednotky
ochranný rámček  a konzolu .
1
Stlačte oba okraje ochranného
rámčeka  a vytiahnite ho.

Príchytka
(nie je súčasťou balenia)


2
Zasuňte obidva uvoľňovacie kľúče ,
kým nezacvaknú, konzolu potiahnite
nadol  a potom potiahnite jednotku
nahor a oddeľte ich.

• Omotanie kábla okolo stĺpika riadenia
alebo rýchlostnej páky je mimoriadne
nebezpečné. Uistite sa, že kábel a ďalšie
súčasti vám nebudú prekážať pri riadení.
• Ak sú vo vozidle airbagy alebo akékoľvek
vybavenie pohlcujúce nárazy, pred
inštaláciou kontaktujte obchod, v ktorom ste
jednotku zakúpili, prípadne predajcu vozidla.

Varovania

Háčik musí smerovať dovnútra.
Poznámka
Pred prilepením obojstrannej pásky  vyčistite
povrch palubnej dosky suchou handričkou.
Používanie káblového diaľkového
ovládača
1
Ak chcete zapnúť používanie
káblového diaľkového ovládača,
položku [STR CONTROL] v ponuke
[SET STEERING] nastavte na hodnotu
[PRESET] (strana 20).
39SK
Montáž jednotky do palubnej
dosky
Pred inštaláciou sa uistite, že príchytky na
oboch stranách konzoly  sú ohnuté
dovnútra 2 mm (3/32 palca).
Pri odpájaní jednotky od palubnej dosky
sa nedotýkajte ľavej strany jednotky.
Odvod tepla na ľavej strane jednotky
ostáva bezprostredne po použití horúci.
Umiestnite konzolu  dovnútra
palubnej dosky a potom kvôli jej
riadnemu upevneniu vyhnite háčiky
smerom von.
182 mm (7 1/4 palca)
53 mm
(2 1/8 palca)

2
Príchytka
Jednotku primontujte do konzoly
 a pripojte ochranný rámček .




Poznámky
• Ak sú príchytky rovné alebo vyhnuté von, jednotka
nebude riadne prichytená a môže vyskočiť.
• Skontrolujte, či sú 4 príchytky na ochrannom
rámčeku  riadne zasunuté do zásuviek jednotky.
40SK
Podrobné informácie nájdete v časti
Odpojenie predného panela (str. 7).
Obnovenie nastavení jednotky
VAROVANIE
1
Odpojenie a pripojenie predného
panela
Podrobné informácie nájdete v časti
Obnovenie nastavení jednotky (str. 8).
Výmena poistky
Pri výmene poistky sa
Poistka (15 A)
uistite, že hodnota
intenzity elektrického
prúdu novej poistky
zodpovedá hodnote
uvedenej na pôvodnej
poistke. Ak sa poistka
vypáli, skontrolujte pripojenie napájania
a vymeňte ju. Ak sa po výmene poistka
znova vypáli, príčinou môže byť vnútorná
porucha jednotky. V takom prípade sa
obráťte na najbližšieho predajcu produktov
značky Sony.
Čeština
Společnost Sony Corporation tímto prohlašuje,
že toto zařízení splňuje podmínky Směrnice
2014/53/EU.
Úplný text prohlášení o shodě pro EU je k
dispozici na adrese:
http://www.compliance.sony.de/
Slovensky
Spoločnosť Sony Corporation týmto vyhlasuje,
že toto vybavenie spĺňa nariadenia smernice
2014/53/EÚ.
Celý text vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii
na nasledujúcej internetovej adrese:
http://www.compliance.sony.de/
Webová stránka podpory
Pokud máte další dotazy nebo chcete získat
nejnovější informace o tomto výrobku,
navštivte níže uvedenou webovou stránku:
Lokalita zákazníckej podpory
Ak máte akékoľvek otázky, navštívte nižšie
uvedenú webovú lokalitu, kde nájdete aj
najnovšie informácie podpory pre produkt:
http://www.sony.eu/support
Zaregistrujte svůj produkt online na adrese:
Zaregistrujte svoj produkt online na adrese:
http://www.sony.eu/mysony
©2017 Sony Corporation
http://www.sony.net/
Download PDF