Sony | MEX-BT5000 | Sony MEX-BT5000 Návod k obsluze

d:\data2006\sony\27484_MEX-BT5000_CZ\DTPdata\Zlom\00GB+00COV-EUR.fm
masterpage:Right
00GB+00COV-EUR.fm Page 1 Friday, June 30, 2006 4:28 PM
2-693-038-11 (1)
Bluetooth™
Audio systém
Návod k obsluze
CZ
Zrušení ukázkového režimu (DEMO) viz strana 20.
MEX-BT5000
© 2006 Sony Corporation
MEX-BT5000
2-693-038-11 (1)
2-693-040-11 (1)
Užívejte si bezdrátové
technologie Bluetooth™
Rychlý průvodce funkcemi BLUETOOTH
Tento návod obsahuje přehled bezdrátové technologie BLUETOOTH
a pokyny při základní ovládání přístroje. Podrobné ovládání naleznete
v návodu k obsluze.
MEX-BT5000
 2006 Sony Corporation
Co je BLUETOOTH technologie?
Bezdrátová technologie
BLUETOOTH představuje
bezdrátovou technologii přenosu
dat na krátkou vzdálenost
a zajišťuje bezdrátovou
komunikaci mezi digitálními
zařízeními, například telefonem
a náhlavní soupravou.
Bezdrátová technologie
BLUETOOTH pracuje v dosahu
přibližně 10 m. Běžné je
připojení dvou zařízení, některá
zařízení však umožňují současné
připojení více zařízení.
Pro připojení nebudete
potřebovat kabel, jelikož
technologie BLUETOOTH
je bezdrátová, ani není nutné,
aby byla mezi jednotlivými
zařízením přímá viditelnost,
podobně jako u infračervené
technologie. Například můžete
takové zařízení používat v tašce
nebo v kapse.
Technologie BLUETOOTH
představuje mezinárodní
standard podporovaný milióny
společností na celém světě
a používaný celosvětově
v různých společnostech.
Dostupné funkce BLUETOOTH
nebo
HFP
OPP
A2DP
• Handsfree volání mobilním
telefonem v automobilu
(podporovány příchozí/odchozí
hovory) – HFP
• Přenos telefonního seznamu
z mobilního telefonu – OPP
• Vysílání hudby z mobilního
telefonu nebo přenosného
audio zařízení – A2DP
• Základní ovládání přehrávání
z automobilového audio
systému – AVRCP
 BLUETOOTH profily
Profily představují standardizaci
funkcí pro každou specifikaci
BLUETOOTH zařízení.
Tento přístroj podporuje
následující profily:
HFP (Hands-free Profile
- Profil handsfree): Volání
telefonem/ovládání telefonu
prostřednictvím hands-free.
OPP (Object Push Profile
- Profil posílání objektů):
Přenášení údajů telefonního
seznamu z mobilního telefonu do
tohoto přístroje.
A2DP (Advanced Audio
Distribution Profile - Profil
pokročilé distribuce hudby)
Příjem zvukového obsahu ve
vysoké kvalitě.
AVRCP (Audio Video
Remote Control Profile - Profil
dálkového ovládaní audio
a video) Ovládání A/V zařízení.
3 kroky k BLUETOOTH funkcím
1
c
c
1
2
3-A
2
Párování
Nejprve navzájem registrujte
(„spárujte”) BLUETOOTH
zařízení (mobilní telefon
atd.) a tento přístroj. Jakmile
je párování provedeno, není
potřeba jej provádět znovu.
BLUETOOTH připojení
Použijte ovládání
BLUETOOTH
zařízení pro vytvoření
BLUETOOTH připojení.
Použijte ovládání tohoto
přístroje pro vytvoření
BLUETOOTH připojení
k rozpoznanému zařízení.
c
3-
3-
Telefonování
Pomocí ovládání tohoto
přístroje můžete volat
nebo přijímat hovory.
Poslech hudby
Můžete poslouchat
hudbu přehrávanou na
BLUETOOTH zařízení.
Poznámka k připojení
U některých zařízení může být
připojení navázáno po spárování
automaticky.
3-B
Krok 1 –  Párování (Vyhledávání z tohoto přístroje)
(Bluetooth)
Joystick
Při prvním připojování
BLUETOOTH zařízení je
vyžadována vzájemná registrace.
To se nazývá „párování”.
Proces registrace (párování) je
vyžadován pouze při prvním
propojení, jelikož přístroj
a ostatní zařízení se od příštího
spojení rozeznají automaticky.
(U některých zařízení bude
možná potřeba zadat pro každé
připojení heslo.)
Vyhledávání BLUETOOTH
zařízení z tohoto přístroje
Nejprve zkontrolujte, zda jsou
ostatní Bluetooth zařízení
nastavena pro vyhledávání
(zjistitelná).
1 Stiskněte tlačítko
.
2 Vyberte „Connectivity”
(Připojení)  „Search”
(Vyhledávání).
Spustí se proces vyhledávání
připojitelných zařízení
a v seznamu se zobrazí názvy
zařízení, která je možno
připojit. V případě, že není
možné zařízení přijímat,
zobrazí se “Unknown”
(Neznámé).
3 Zvolte zařízení pro
připojení.
Spustí se párování.
4 Zadejte heslo.
Zadejte stejné heslo na
přístroji a na připojovaném
zařízení.
Heslo může být buď takové,
jaké vyberete nebo určené
připojovaným zařízením.
5 Stiskněte joystick pro
potvrzení.
Objeví se nápis „Connected”
(Spojeno) a propojení je
dokončeno.
Vyhledávání tohoto
přístroje z Bluetooth
zařízení
Zkontrolujte, zda je „Visibility”
(Viditelnost) v nabídce Bluetooth
Settings (nastavení Bluetooth)
nastavena na „Show” (Zobrazit).
1 Stiskněte tlačítko
.
2 Vyberte „Signal” (Signál)
 „ON” (Zap).
3 Vyberte „Visibility”
4
5
6
7
(Viditelnost)  „Show”
(Zobrazit).
Na připojovaném zařízení
spusťte vyhledávání.
Jakmile se v přístroji
objeví „Allow
Connection?” (Umožnit
připojení?) zvolte „yes”
(ano).
Zadejte heslo
připojovaného zařízení.
Stiskněte joystick pro
potvrzení.
Krok 2 BLUETOOTH připojení
(Bluetooth)
Joystick
Zařízení jsou registrována po
spárování a připojení k přístroji.
Můžete vybrat registrované
zařízení a připojit jej.
1 Stiskněte tlačítko
.
2 Zvolte „Connectivity”
(Připojení)  „Handsfree
Devices” (Handsfree
zařízení) nebo „Audio
Devices” (Audio
zařízení).
Zobrazí se seznam
registrovaných zařízení.
3 Zvolte zařízení pro
připojení.
4 Zvolte „Connect”
(Připojit).
Objeví se nápis „Connected”
(Spojeno) a propojení je
dokončeno.
Během připojování se zobrazí
„ ” nebo „ ”.
 O indikátorech
připojení
Na displeji přístroje se během
BLUETOOTH připojení
zobrazují následující indikátory.
: během HFP připojení
: během A2DP připojení
Ukončení připojení
Zvolte „Disconnect” (Odpojit) 
„yes” (ano) v kroku 4.
Krok 3 –  Handsfree telefonování
Joystick
(Bluetooth)
(MENU)
(CALL)
(OFF)
 Příchozí volání
 Odchozí volání
Při příchozím volání je
z reproduktorů automobilu slyšet
vyzváněcí tón.
1 Stiskněte tlačítko
1 Při příchozím volání
stiskněte ,
 nebo .
Hovor je přijat.
Vestavěný mikrofon přístroje
bude snímat váš hlas.
Odmítnutí hovoru
1 Stiskněte tlačítko .
.
2 Vyberte „Dial” (vytáčení).
3 Telefonní číslo zadejte
pomocí joysticku
nebo infračerveného
dálkového ovladače.
Pro zadání „+” stiskněte
a podržte tlačítko 0 na
infračerveném dálkovém
ovladači.
4 Stiskněte joystick pro
vytáčení.
Volání můžete uskutečnit také
z následujících nabídek CALL
(Volání).
„Dialed Calls” (Volaná
čísla)/„Received Calls”
(Přijaté hovory)/„Phonebook”
(Telefonní seznam)/„Preset Dial”
(Předvolby)
 Ukončení hovoru
1 Stiskněte tlačítko .
Krok 3 –  Vysílání hudby
(SOURCE)
Joystick
 Poslech hudby z audio
zařízení
V případě, že připojené audio
zařízení podporuje profil A2DP
technologie BLUETOOTH,
Můžete z něj poslouchat hudbu
na tomto přístroji.
1 Připojte přístroj
a BLUETOOTH audio
zařízení.
Během připojení se zobrazí
„ ”.
2 Snižte hlasitost přístroje.
3 Stiskněte opakovaně
tlačítko  až
se zobrazí „Bluetooth
AUDIO”.
4 Na audio zařízení
spusťte přehrávání.
5 Upravte hlasitost
přístroje.
 Ovládání
audiozařízení
prostřednictvím
tohoto přístroje
Přístrojem můžete ovládat
následující funkce v případě,
že připojené audio zařízení
podporuje profil AVRCP
technologie BLUETOOTH. (na
různých AUDIO zařízeních se
může ovládání lišit.)
(6) (PAUSE)
– Pro přeskočení skladby
stiskněte joystick VLEVO/
VPRAVO.
– Pro rychlý posun ve skladbě
zpět/vpřed stiskněte a podržte
joystick vlevo/vpravo.
– Pro pozastavení stiskněte
tlačítko  (PAUZA).
Jiné než výše uvedené operace
by měly být prováděny na audio
zařízení.
Řešení problémů
Připojované zařízení
nemůže detekovat přístroj.
Zkontrolujte BLUETOOTH
nastavení připojovaného
zařízení.
Připojované zařízení
nemůže detekovat přístroj.
• Nastavte položku „Signal” na
„ON”.
• Nastavte položku „Visibility”
na „Show”.
• Při připojení k BLUETOOTH
zařízení není možné přístroj
detekovat z jiného zařízení.
Pro umožnění detekce,
odpojte aktuální připojení
a vyhledejte přístroj z jiného
zařízení. Odpojené zařízení
je možné znovu připojit
po výběru ze seznamu
registrovaných zařízení.
Párování selhalo při
překročení času.
U některých zařízení může
být časový limit pro párování
krátký. Vyzkoušejte dokončit
párování nastavením
jednočíselného hesla.
Připojení není možné.
• Vyhledání některých
zařízeních nemusí být z tohoto
přístroje možné.
 Vyhledejte tento přístroj
z připojovaného zařízení.
• Vyhledání některých
zařízeních nemusí být z tohoto
přístroje možné vzhledem ke
stavu jeho nastavení.
 Vyhledejte tento přístroj
z připojovaného zařízení.
• Zkontrolujte postup párování
a připojení v návodu k obsluze
připojovaného zařízení
a proveďte jej znovu.
Některé funkce nepracují.
Zkontrolujte, zda připojené
zařízení podporuje vyžadovanou
funkci.
Stránky podpory
V případě dotazů nebo pro získání
nejnovějších informací o podpoře
výrobku navštivte následující
internetové stránky:
http://support.sony-europe.com
d:\data2006\sony\27484_MEX-BT5000_CZ\DTPdata\Zlom\01GB01INT-EUR.fm
masterpage:Left
01GB+00COV-EUR.book Page 2 Friday, June 30, 2006 5:17 PM
Přístroj instalujte do palubní desky pro
zachování bezpečnosti. Popis instalace
a připojení naleznete v přiloženém návodu pro
instalaci/připojení.
R
Značka Bluetooth a loga jsou vlastněny
společností Bluetooth SIG, Inc. a jakékoliv
použití takové značky společností Sony
Corporation je licencováno. Ostatní značky
a obchodní názvy jsou majetkem příslušných
vlastníků.
SonicStage a příslušné logo jsou obchodní
značky společnosti Sony Corporation.
„ATRAC” a
jsou obchodní
známky společnosti Sony Corporation.
Výrobní štítek přístroje, na němž je uvedeno
provozní napětí a další údaje, je umístěn na
spodní části přístroje.
Společnost Sony tímto prohlašuje, že přístroj
MEX-BT5000 odpovídá základním požadavkům
a ostatním důležitým nařízením Směrnice
1999/5/EC.
Podrobnosti naleznete na následujících
webových stránkách:
http://www.compliance.sony.de/
2
MEX-BT5000
2-693-038-11 (1)
d:\data2006\sony\27484_MEX-BT5000_CZ\DTPdata\Zlom\01GB+00COVEURTOC.fm
masterpage:Right
01GB+00COV-EUR.book Page 3 Friday, June 30, 2006 5:17 PM
Obsah
Vítejte ! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Bluetooth funkce
Začínáme
Před používáním Bluetooth funkcí . . . . . . . . .
Ovládání nabídky Bluetooth
funkcí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Konfigurace Bluetooth nastavení. . . . . . . .
Párování a připojení přístroje
s Bluetooth zařízeními . . . . . . . . . . . . . . . .
Připojení k registrovaným zařízením . . . . .
Využití Handsfree . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Odchozí volání . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Příchozí volání . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ukončení hovoru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Použití telefonního seznamu . . . . . . . . . . .
Použití předvoleb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vysílání hudby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Poslech hudby z audio
zařízení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ovládání audio zařízení prostřednictvím
tohoto přístroje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Další možnosti nastavení . . . . . . . . . . . . . . . .
Nastavení handsfree zařízení . . . . . . . . . . .
Vymazání registrace
připojeného zařízení . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Funkce pro automatické připojení . . . . . . .
Reset přístroje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Nastavení hodin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Odejmutí čelního panelu . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Nasazení předního panelu . . . . . . . . . . . . . . . 7
Vkládání disku do přístroje . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Vyjmutí disku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Umístění ovládacích prvků
a základní ovládání
Audio funkce. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Bluetooth funkce. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
CD
Zobrazované položky . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Opakované a náhodné přehrávání. . . . . . . . 12
Rádio
Ukládání a příjem stanic . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Automatické ukládání — BTM . . . . . . . . . 12
Ruční ukládání . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Příjem uložených stanic . . . . . . . . . . . . . . . 12
Automatické ladění . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Příjem stanic prostřednictvím seznamu
— LIST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
RDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Přehled . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Nastavení AF (alternativní frekvence)
a TA (dopravní hlášení) . . . . . . . . . . . . . . . 13
Výběr typu programu - PTY . . . . . . . . . . . . 14
Nastavení CT (časový signál) . . . . . . . . . . . 14
15
15
15
15
16
16
17
17
17
18
18
18
18
18
19
19
19
19
Další funkce
Nastavení položek v nabídce — MENU. . . . .
Úprava ekvalizačního
frekvenčního průběhu — EQ3 . . . . . . . . . .
Používání doplňkového zařízení . . . . . . . . . . .
Měnič CD/MD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Externí audio zařízení . . . . . . . . . . . . . . . .
Otočný dálkový ovladač RM-X4S . . . . . . .
20
21
21
21
22
22
Doplňující informace
Bezpečnostní upozornění . . . . . . . . . . . . . . . .
Poznámky k diskům . . . . . . . . . . . . . . . . . .
O souborech MP3/WMA . . . . . . . . . . . . . .
O ATRAC CD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
O Bluetooth funkcích . . . . . . . . . . . . . . . . .
Údržba. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vyjmutí přístroje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Technické údaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Řešení problémů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Chybová hlášení/Zprávy . . . . . . . . . . . . . .
23
23
24
24
25
25
26
26
27
29
3
MEX-BT5000
2-693-038-11 (1)
d:\data2006\sony\27484_MEX-BT5000_CZ\DTPdata\Zlom\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
01GB+00COV-EUR.book Page 4 Friday, June 30, 2006 5:17 PM
Vítejte !
Děkujeme vám, že jste si zakoupili Sony
Bluetooth™ Audio systém. Můžete si užívat vaší
jízdy a používat následující funkce.
• Přehrávání CD
Můžete přehrávat disky CD-DA (i s funkcí CD
TEXT*), disky CD-R/CD-RW (se soubory
MP3/WMA a rovněž více sekcemi - Multi
Session (strana 24)) a disky ATRAC CD
(formát ATRAC3 a ATRAC3plus (strana 24)).
Typy disků
Štítek na disku
CD-DA
MP3
WMA
ATRAC CD
• Příjem rozhlasového vysílání
– Do paměti je možno uložit až 6 rozhlasových
stanic pro každé vlnové pásmo (FM1, FM2,
FM3, MW a LW).
– BTM (uložení nejsilnějších stanic): přístroj
vybere stanice s nejsilnějším signálem a uloží
je.
• Služby RDS
U stanic FM můžete využívat funkci systému
pro přenos datových informací - Radio Data
System (RDS).
• Bluetooth funkce
– Handsfree volání mobilním telefonem
v automobilu.
– Přenos telefonního seznamu z mobilního
telefonu.
– Vysílání hudby z mobilního telefonu nebo
přenosného audio zařízení.
– Podpora profilů HFP 1.0, A2DP, OPP
a AVRCP.
• Úprava zvuku
– EQ3 parametric (Parametrický
ekvalizér): Můžete zvolit jednu ze
7 předvolených křivek ekvalizéru a upravit ji
podle požadavků.
– DSO (Dynamic Soundstage Organizer):
Vytváří lépe obklopující zvukové pole pomocí
virtuálního posunutí reproduktorů, pro zlepšení
zvuku z reproduktorů, i když jsou umístěny ve
spodní části dveří.
– BBE MP: vylepšuje digitálně komprimovaný
zvuk, například z MP3.
* Disk CD TEXT je disk CD-DA, který obsahuje
informace o disku, autorovi a názvech skladeb.
4
MEX-BT5000
2-693-038-11 (1)
d:\data2006\sony\27484_MEX-BT5000_CZ\DTPdata\Zlom\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
01GB+00COV-EUR.book Page 5 Friday, June 30, 2006 5:17 PM
Upozornění
Tísňová volání
SPOLEČNOST SONY V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ
NEODPOVÍDÁ ZA JAKÉKOLIV VEDLEJŠÍ,
NEPŘÍMÉ NEBO NÁSLEDNÉ POŠKOZENÍ
NEBO JINÉ ZTRÁTY ZAHRNUJÍCÍ BEZ
OMEZENÍ ZTRÁTU ZISKU, PŘÍJMU, DAT,
NEMOŽNOST POUŽITÍ PŘÍSTROJE NEBO
JAKÉHOKOLIV SOUVISEJÍCÍHO ZAŘÍZENÍ,
PROSTOJE A ZTRÁTY ČASU ZÁKAZNÍKA
SOUVISEJÍCÍ S POUŽÍVÁNÍM TOHOTO
PŘÍSTROJE, JEHO HARDWARU ANEBO
SOFTWARU.
Automobilové Bluetooth handsfree a elektronické
zařízení připojené k němu pracuje pomocí
rádiových signálů, mobilní a pozemní sítě a také
uživatelsky naprogramovaných funkcí, které
nezaručují připojení za všech podmínek.
Z toho důvodu se nespoléhejte výhradně na
elektronickou komunikaci při zásadní komunikaci
(například v případě ohrožení zdraví).
Pamatujte si, že pro volání nebo příjem hovoru musí
být handsfree a elektronické zařízení připojené
a handsfree zapnuté v místě s dostatečnou silou
signálu mobilní sítě.
Tísňová volání nemusí být možná ve všech
mobilních sítích nebo při používání určitých
síťových služeb anebo funkcí telefonu.
Podrobnosti získáte u místního poskytovatele
služeb.
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
Bezpečné a efektivní použití
Jakékoli změny nebo úpravy, které nejsou výslovně
povoleny výrobcem zařízení, mohou zneplatnit
právo uživatele na obsluhu tohoto přístroje.
Před použitím Bluetooth zařízení se seznamte
s národními požadavky na omezení nebo použití
těchto zařízení.
Řízení
V oblastech, kde řídíte automobil, se seznamte
s předpisy o používání handsfree zařízení nebo
mobilních telefonů.
Plnou pozornost vždy věnujte řízení a před
telefonováním opusťte silnici a zaparkujte,
vyžadují-li to podmínky řízení.
Připojování k jiným zařízením
V případě připojování k jiným zařízením si přečtěte
návod k obsluze a bezpečnostní opatření.
Vystavení se rádiovým vlnám
Rádiové signály mohou ovlivňovat nesprávně
instalované nebo nedostatečně stíněné elektronické
systémy v automobilech, například elektronické
systémy vstřikování paliva, protismykové nebo
protiblokovací brzdové systémy, elektronické
systémy řízení rychlosti nebo systémy airbagů.
V případě instalace nebo údržby tohoto zařízení se
obraťte na výrobce vašeho automobilu nebo jeho
zastoupení. Nesprávná instalace nebo údržba může
být nebezpečná a může vést k pozbytí platnosti
záruky na toto zařízení.
Konzultujte s výrobcem automobilu, zda používání
mobilního telefonu neovlivňuje elektronické
systémy automobilu.
Pravidelně kontrolujte, zda všechna bezdrátová
zařízení ve vašem automobilu pracují a jsou
namontována správně.
5
MEX-BT5000
2-693-038-11 (1)
d:\data2006\sony\27484_MEX-BT5000_CZ\DTPdata\Zlom\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
01GB+00COV-EUR.book Page 6 Friday, June 30, 2006 5:17 PM
Začínáme
Odejmutí čelního panelu
Reset přístroje
Přední panel přístroje můžete oddělit, jako
prevenci před ukradením.
Před prvním použitím přístroje, po výměně
akumulátoru vozidla nebo změně zapojení, musíte
provést reset přístroje.
Odejměte přední panel přístroje a špičatým
předmětem, například kuličkovým perem,
stiskněte tlačítko RESET.
Tlačítko
RESET
Poznámka
Stisknutím tlačítka RESET se vymaže nastavení
hodin a některé uložené údaje.
Výstražný alarm
Pokud vypnete zapalování vozu a nesundáte čelní
panel přístroje, ozve se na několik sekund
výstražný alarm.
Výstražný alarm uslyšíte pouze při používání
vestavěného zesilovače.
1
Stiskněte tlačítko (OFF).
Přístroj je vypnutý.
2
Stiskněte tlačítko (OPEN).
Čelní panel se odklopí dolů.
3
Posuňte přední panel doprava a pak
jemně vytáhněte levý konec předního
panelu.
Nastavení hodin
Čas na hodinách se zobrazuje ve 24hodinovém
formátu.
1
2
Stiskněte tlačítko (MENU).
Stiskněte joystick nahoru/dolů až se
zobrazí „Setup” (Nastavení) a pak jej
stiskněte doprava.
3
Stiskněte joystick nahoru/dolů až se
zobrazí „Clock Adjust” (Nastavení
hodin) a pak jej stiskněte doprava.
4
Stiskněte joystick nahoru/dolů pro
nastavení hodin a minut.
Pro posun digitálního kurzoru stiskněte
joystick vlevo/vpravo.
5
Po nastavení hodin joystick stiskněte.
Hodiny se rozběhnou.
1
2
Poznámky
• Buďte opatrní, abyste panel při odnímání neupustili,
a na panel a okénko displeje netlačte silou.
• Nevystavujte přední panel horku, vysokým teplotám
nebo vlhkosti. Nenechávejte přední panel na
palubní desce nebo zadním panelu vozu.
Rada
Hodiny můžete nastavit automaticky prostřednictvím
služby RDS (strana 14).
6
MEX-BT5000
2-693-038-11 (1)
d:\data2006\sony\27484_MEX-BT5000_CZ\DTPdata\Zlom\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
01GB+00COV-EUR.book Page 7 Friday, June 30, 2006 5:17 PM
Nasazení předního panelu
Otvor A předního panelu nasaďte na čep B na
přístroji a potom jemně zatlačte levou stranu
dovnitř.
Stiskněte tlačítko (SOURCE) (nebo vložte disk),
pro spuštění přístroje.
Vkládání disku do přístroje
1
2
Stiskněte tlačítko (OPEN).
3
Zavřete přední panel.
Spustí se automatické přehrávání.
Vložte do přístroje disk (strana
s potiskem musí směřovat vzhůru).
A
B
c
Vyjmutí disku:
Poznámka
Nepokládejte žádné předměty na vnitřní plochu
předního panelu.
1
2
3
Stiskněte tlačítko (OPEN).
Stiskněte tlačítko Z.
Disk je vysunutý.
Zavřete přední panel.
7
MEX-BT5000
2-693-038-11 (1)
d:\data2006\sony\27484_MEX-BT5000_CZ\DTPdata\Zlom\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
01GB+00COV-EUR.book Page 8 Friday, June 30, 2006 5:17 PM
Umístění ovládacích prvků a základní ovládání
Audio funkce
Vlastní přístroj
1
2 3
4
5
6
MEX-BT5000
7
89
0
qa
Odejmutý přední panel
qs
qd qf
RESET
Podrobné informace najdete na uvedených
stránkách. Tlačítka na infračerveném dálkovém
ovladači ovládají stejné funkce jako odpovídající
tlačítka na přístroji.
A Tlačítko SOURCE
Pro zapnutí napájení; změňte zdroj (Radio/
CD/MD*1/Bluetooth AUDIO/AUX).
B Joystick/tlačítko LIST (Seznam) 13, 22
Otáčením: Nastavte hlasitost.
Stisknutím nahoru/dolů/vlevo/vpravo: Vyberte
položku menu.
Stiskněte pro: Použití nastavení.
CD/MD*1:
Stiskněte nahoru/dolů pro*2:
–Přeskočení skupin*3/alb*4 (stiskněte).
–Plynulé přeskakování skupin*3/alb*4
(stiskněte a podržte).
Stiskněte vlevo/vpravo pro:
–Přeskočení skladeb (stiskněte).
–Souvislé přeskakování skladeb (stiskněte
a pak během 2 sekund stiskněte znovu
a podržte);
–Rychlý posun ve skladbě dozadu/dopředu
(stiskněte a podržte).
Radiopřijímač:
Stiskněte nahoru/dolů pro:
–Naladění uložené stanice.
Stiskněte vlevo/vpravo pro:
–Automatické naladění stanic (stiskněte).
–Ruční naladění stanice (stiskněte a podržte).
Stiskněte pro:
–Zobrazení seznamu.
C Tlačítko MODE (Režim) 12, 21
Pro výběr vlnového rozsahu (FM/MW/LW)/
výběr přístroje*5.
D Tlačítko MENU (Nabídka)
Pro vstup do menu.
E Okénko displeje
F Tlačítko OPEN (Otevřít) 7
G Tlačítko OFF (Vypnout)
Pro vypnutí napájení; zastavení zdroje.
H Přijímač signálu infračerveného
dálkového ovladače
8
MEX-BT5000
2-693-038-11 (1)
d:\data2006\sony\27484_MEX-BT5000_CZ\DTPdata\Zlom\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
01GB+00COV-EUR.book Page 9 Friday, June 30, 2006 5:17 PM
Infračervený dálkový ovladač
RM-X302
1
qg
3
4
qh
qa
Následující tlačítka na infračerveném dálkovém
ovladači mají také jiné funkce než na přístroji.
7
qk
ql
w;
wa
ws
qj
wd
I Tlačítko AF (Alternativní frekvence)/TA
(Identifikace dopravního hlášení) 13
Pro nastavení AF a TA u stanic s RDS.
J Číselná tlačítka
CD/MD*1:
(1): Tlačítko REP (Opakování) 12, 22
(2): SHUF (Náhodně) 12, 22
(5): BBE MP*6 2
Pro aktivaci funkce BBE MP, nastavte
„BBE MP on” (Zapnuto). Pro zrušení,
nastavte „BBE MP off” (Vypnuto).
(6): PAUSE (Pozastavení)*6
K pozastavení přehrávání. Dalším
stisknutím tlačítka se tato funkce zruší.
Radiopřijímač:
Pro příjem uložených stanic (stiskněte);
uložení stanice (stiskněte a podržte).
K Tlačítko DSPL (displej)/PTY
(typ programu) 12, 14
Pro změnu položek na displeji; pro volbu PTY
při příjmu stanice s RDS.
L Štěrbina pro vkládání disku 7
Pro vložení disku.
M Tlačítko RESET 6
N Tlačítko Z (vysunutí disku) 7
Vysunutí disku z přehrávače.
qg Tlačítko ENTER
Pro použití nastavení.
qh Tlačítko LIST (Seznam)
Pro zobrazení seznamu.
qj Číselná tlačítka
Tlačítka 1 až 6 sdílejí stejné funkce jako
číselná tlačítka na přístroji.
qk Tlačítka M (+)/m (–)
Totéž jako stisknutím joysticku nahoru/dolů.
ql Tlačítka < (.)/, (>)
Totéž jako stisknutím joysticku vlevo/vpravo.
w; Tlačítko SCRL (posun)
Pro posun položek na displeji.
wa Tlačítko SOUND (Zvuk)
Volba zvukové položky.
ws Tlačítko ATT (ztlumení)
Pro ztlumení zvuku. Dalším stisknutím
tlačítka se tato funkce zruší.
wd Tlačítko pro ovládání hlasitosti (+/-)
Nastavení hlasitosti.
*1 Pokud je připojen měnič MD.
*2 Pokud je měnič připojen, ovládání se odlišuje, viz
strana 21.
*3 Při přehrávání disku ATRAC CD.
*4 Při přehrávání MP3/WMA.
*5 Pokud je připojen měnič CD/MD.
*6 Při přehrávání na tomto přístroji.
Poznámka
Pokud vypnete přístroj a zhasne displej, není možno
přístroj infračerveným dálkovým ovladačem ovládat,
dokud nestisknete tlačítko (SOURCE) na přístroji nebo
dokud přístroj neaktivujete vložením disku.
Rada
Podrobnosti o výměně baterií, see “Výměna lithiové
baterie infračerveného dálkového ovladače” on
page 25.
9
MEX-BT5000
2-693-038-11 (1)
d:\data2006\sony\27484_MEX-BT5000_CZ\DTPdata\Zlom\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
01GB+00COV-EUR.book Page 10 Friday, June 30, 2006 5:17 PM
Bluetooth funkce
Vlastní přístroj
1
2
3
6
7 8
4
5
MEX-BT5000
9
0
Odejmutý přední panel
qa
RESET
Podrobné informace najdete na uvedených
stránkách. Tlačítka na infračerveném dálkovém
ovladači ovládají stejné funkce jako odpovídající
tlačítka na přístroji.
D Tlačítko MENU 17
Pro vstup do nabídky; příjem hovoru.
E Okénko displeje
A Tlačítko SOURCE
Pro zapnutí napájení; změňte zdroj (Radio/
CD/MD*1/Bluetooth AUDIO/AUX).
B Joystick
Otáčením: Nastavte hlasitost.
Stisknutím nahoru/dolů/vlevo/vpravo: Vyberte
položku menu.
Stiskněte pro: Použití nastavení.
Bluetooth audio zařízení*2:
Stiskněte vlevo/vpravo pro:
–Přeskočení skladeb (stiskněte).
–Rychlý posun ve skladbě dozadu/dopředu
(stiskněte a podržte).
C Bluetooth tlačítko 15, 16, 17, 19
Pro přístup k Bluetooth funkcím; příjem
hovoru.
F Tlačítko OFF 17
Pro vypnutí napájení; zastavení zdroje;
ukončení nebo odmítnutí hovoru.
G Tlačítko CALL (Volání) 17
Pro přístup k telefonním funkcím; příjem
hovoru.
H Přijímač signálu infračerveného
dálkového ovladače
I Číselná tlačítka
Pro vytáčení uložených čísel.
Bluetooth audio zařízení*2:
(6): PAUSE (Pozastavení)
K pozastavení přehrávání.
J Bluetooth indikátor
Rozsvítí se při vstupu/výstupu Bluetooth
signálu. Zhasne při vypnutí Bluetooth signálu.
K Mikrofon 16
10
MEX-BT5000
2-693-038-11 (1)
d:\data2006\sony\27484_MEX-BT5000_CZ\DTPdata\Zlom\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
01GB+00COV-EUR.book Page 11 Friday, June 30, 2006 5:17 PM
Infračervený dálkový ovladač
RM-X302
7
1
qs
3
6
qg
qh
Poznámka
Pokud vypnete přístroj a zhasne displej, není možno
přístroj infračerveným dálkovým ovladačem ovládat,
dokud nestisknete tlačítko (SOURCE) na přístroji nebo
dokud přístroj neaktivujete vložením disku.
Rada
Podrobnosti o výměně baterií, viz „Výměna lithiové
baterie infračerveného dálkového ovladače”
na straně 25.
4
qd
qj
qf
qk
Následující tlačítka na infračerveném dálkovém
ovladači mají také jiné funkce než na přístroji.
qs Tlačítko ENTER
Pro použití nastavení.
qd Číselná tlačítka 15, 16, 17
Pro zadání čísla (telefonní číslo, hesla atd.).
Tlačítka 1 až 6 sdílejí stejné funkce jako
číselná tlačítka na přístroji.
qf Tlačítko
17
qg Tlačítka M (+)/m (–)
Totéž jako stisknutím joysticku nahoru/dolů.
qh Tlačítka < (.)/, (>)
Totéž jako stisknutím joysticku vlevo/vpravo.
qj Tlačítko pro ovládání hlasitosti (+/-)
Nastavení hlasitosti.
qk Tlačítko
17
*1 Pokud je připojen měnič MD.
*2 V případě připojení Bluetooth audio zařízení
(podporuje Bluetooth technologii AVRCP). Na
některých zařízeních nemusí být určité funkce
dostupné.
11
MEX-BT5000
2-693-038-11 (1)
d:\data2006\sony\27484_MEX-BT5000_CZ\DTPdata\Zlom\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
01GB+00COV-EUR.book Page 12 Friday, June 30, 2006 5:17 PM
CD
Radiopřijímač
Podrobnosti o výběru měniče CD/MD - viz strana 21.
Zobrazované položky
Příklad: Nastavíte-li režim Info (informace) na
„All” (Vše) (strana 20).
A
B
Ukládání a příjem stanic
Upozornění
Pokud stanice ladíte při řízení vozidla, použijte
funkci Best Tuning Memory (BTM) (naladění
nejsilnějších stanic), abyste nezpůsobili dopravní
nehodu.
Automatické ukládání — BTM
C
A Indikace zdroje/MP3/ATRAC/WMA
B Hodiny
C Číslo skladby/Uplynulá doba přehrávání,
Název disku/Jméno interpreta, Číslo alba/
skupiny, Název alba/skupiny, Název skladby,
Textové informace*
* Při přehrávání MP3 se zobrazují ID3 tagy, při
přehrávání ATRAC CD se zobrazují textové
informace zapsané prostřednictvím SonicStage,
atd., a při přehrávání WMA se zobrazují WMA tagy.
Pro změnu zobrazení na displeji C stiskněte
tlačítko (DSPL); pro posun položek na displeji C,
stiskněte (SCRL) na infračerveném dálkovém
ovladači nebo nastavte „Auto Scroll on” (Aut.
posun zapnutý) (strana 20).
Rada
Zobrazované položky se liší v závislosti na typu disku,
formátu záznamu a nastavení. Podrobné informace
o MP3/WMA viz strana 24; ATRAC CD viz strana 24.
1
Stiskněte opakovaně tlačítko
(SOURCE), až se zobrazí položka
„TUNER”.
Stiskněte opakovaně tlačítko (MODE) pro
změnu vlnového pásma. Můžete si zvolit
mezi FM1, FM2, FM3, MW nebo LW.
2
3
Stiskněte tlačítko (MENU).
4
Stiskněte joystick nahoru/dolů až se
objeví „BTM”.
5
Stiskněte joystick.
Přístroj uloží stanice pod číselná tlačítka
v pořadí podle frekvencí.
Po uložení se ozve zvukový signál (pípnutí).
Ruční ukládání
1
Opakované a náhodné přehrávání
1
Během přehrávání stiskněte opakovaně
(1) (REP) nebo (2) (SHUF), až se objeví
požadované nastavení.
Zvolte
Pro přehrávání
Repeat Track (Opakování
skladby)
skladeb opakovaně.
Repeat Album
(Opakování alba)*1
alb opakovaně.
Repeat Group
(Opakování skupiny)*2
skupin opakovaně.
Shuffle Album (Náhodné
přehrávání alba)*1
alb v náhodném pořadí
Shuffle Group (Náhodné
přehrávání skupiny)*2
skupin v náhodném
pořadí.
Shuffle Disc (Náhodné
přehrávání disku)
disků v náhodném
pořadí.
*1 Při přehrávání MP3/WMA.
*2 Při přehrávání disku ATRAC CD.
Pro návrat do režimu normálního přehrávání
„Repeat off” (Opakování vypnout) nebo
12 zvolte
„Shuffle off” (Náhodné přehrávání vypnout).
Stiskněte joystick nahoru/dolů až se
zobrazí „Receive Mode” (Režim
příjmu) a pak jej stiskněte doprava.
Pokud přijímáte stanici, kterou chcete
uložit, stiskněte a podržte číselné
tlačítko ((1) až (6)), až se objeví
„MEM”.
Na displeji se objeví indikace číselného
tlačítka.
Poznámka
Pokud se pokusíte pod stejné číselné tlačítko uložit
další stanici, bude dříve uložená stanice nahrazena.
Rada
Pokud je uložena stanice s RDS, je uloženo také
nastavení AF/TA (strana 13).
Příjem uložených stanic
1
Zvolte vlnové pásmo a pak stiskněte
číselné tlačítko ((1) až (6)).
Automatické ladění
1
Zvolte pásmo a pak stiskněte joystick
vlevo/vpravo pro vyhledání stanice.
Po naladění stanice se vyhledávání zastaví.
Opakujte tento postup, dokud nenaladíte
požadovanou stanici.
MEX-BT5000
2-693-038-11 (1)
d:\data2006\sony\27484_MEX-BT5000_CZ\DTPdata\Zlom\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
01GB+00COV-EUR.book Page 13 Friday, June 30, 2006 5:17 PM
Rada
Znáte-li frekvenci stanice, kterou chcete poslouchat,
stiskněte a podržte joystick vlevo/vpravo pro
vyhledání přibližné frekvence a pak stisknutím
joysticku vlevo/vpravo jemně dolaďte požadovanou
frekvenci (ruční ladění).
Příjem stanic prostřednictvím
seznamu frekvencí — LIST
Můžete si zobrazit seznam frekvencí.
1
Zvolte pásmo a pak stiskněte joystick.
Objeví se frekvence .
Služby RDS
Tento přístroj automaticky poskytuje následující
služby RDS:
AF (alternativní frekvence)
Vybere a přeladí na příjem stanice s nejsilnějším
signálem v síti. Při používání této funkce můžete
neustále poslouchat stejný program během jízdy
na velkou vzdálenost, bez toho, že byste museli
ručně ladit stejnou stanici.
TA (dopravní zpravodajství)/TP (dopravní
program)
Identifikace dopravního programu pro motoristy.
Při příjmu jakékoliv dopravní informace se
přeruší aktuálně vybraný zdroj zvuku.
PTY (typ programu)
Zobrazuje se aktuálně přijímaný typ programu.
Slouží také pro vyhledání vybraného typu
programu.
2
Stisknutím joysticku nahoru/dolů
vyberte požadovanou stanici.
3
Stiskněte joystick pro aktivaci příjmu
stanice.
Displej se vrátí do režimu normálního příjmu.
RDS
Přehled
RDS (Radio Data System) je rozhlasová služba,
umožňující FM stanicím vysílat kromě běžného
rozhlasového signálu také doplňující digitální
informace.
CT (časový signál)
Signál CT vysílaný stanicí s RDS, pro
automatické nastavení hodin přístroje.
Poznámky
• V některých zemích nebo regionech nemusí být
k dispozici všechny RDS funkce.
• Systém RDS nemusí pracovat, pokud je signál
stanice slabý, nebo pokud naladěná stanice
nevysílá RDS informace.
Nastavení AF (alternativní
frekvence) a TA (dopravní hlášení)
1
Stiskněte opakovaně (AF/TA), dokud
se nezobrazí požadované nastavení.
Zobrazované položky
Zvolte
Funkce
Příklad: Nastavíte-li režim Info (informace) na
„All” (Vše) (strana 20).
AF on
zapnuto AF a vypnuto TA.
TA on
zapnuto TA a vypnuto AF.
AF/TA on
zapnuto současně AF a TA.
AF/TA off
vypnuto současně AF a TA.
A
B
C
D
E
A Vlnové pásmo (rozsah)
B TA/TP/AF*1
C Hodiny
D Číslo předvolby
E Frekvence*2 (název stanice), RDS informace
*1 Pokud je Info (Informace) nastaveno na „All”:
– „TP” svítí, pokud je přijímána služba „TP”.
– „TA”/„AF” svítí, pokud je přijímána služba
„TA/AF”.
*2 Při příjmu stanice s RDS se vlevo vedle frekvence
zobrazuje indikátor „RDS”.
Ukládání stanic s RDS s nastavením
AF a TA
Stanice s RDS můžete ukládat společně s
nastavením AF/TA. Pokud použijete funkci BTM,
uloží se pouze stanice s RDS se stejným
nastavením AF/TA.
Pokud ukládáte stanice ručně, můžete nastavit
stanice s RDS a bez RDS, s nastavením AF/TA
pro každou jednotlivě.
1 Nastavte AF/TA a pak uložte stanici pomocí
BTM nebo ručně.
pokračování na následující straně t
13
MEX-BT5000
2-693-038-11 (1)
d:\data2006\sony\27484_MEX-BT5000_CZ\DTPdata\Zlom\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
01GB+00COV-EUR.book Page 14 Friday, June 30, 2006 5:17 PM
Nastavení hlasitosti dopravního
zpravodajství
Hlasitost dopravního zpravodajství můžete
přednastavit a zajistit tak, že zpravodajství
nepromeškáte.
1 Otáčejte joystickem pro nastavení hlasitosti.
2 Stiskněte a podržte tlačítko (AF/TA), dokud se
neobjeví „TA VOL”.
Příjem tísňových hlášení
Při zapnutém AF nebo TA, přeruší mimořádné
hlášení automaticky právě zvolený zdroj zvuku.
Chcete-li zůstat naladěni na jeden
regionální program — REG
Pokud je zapnuta funkce AF: přístroj je z výroby
nastaven tak, že omezuje příjem na určitý region,
takže se nebude přelaďovat na jinou regionální
stanici se silnějším signálem.
Pokud opustíte oblast příjmu regionální stanice,
nastavte „Regional off” v nastavení během příjmu
v pásmu FM (strana 20).
Poznámka
Tato funkce nepracuje na území Velké Británie
a v některých dalších oblastech.
Výběr typu programu - PTY
1
Stiskněte tlačítko (PTY) při příjmu
stanice v pásmu FM.
Typy programů
News (zprávy), Current Affairs (nejnovější
události), Information (informace), Sport
(sport), Education (vzdělávání), Drama
(dramatická tvorba), Cultures (kultura),
Science (věda), Varied Speech (různé),
Pop Music (populární hudba), Rock Music
(rocková hudba), Easy Listening (pohodová
hudba), Light Classics M (lehká klasická
hudba), Serious Classics (klasická hudba),
Other Music (jiné hudební styly), Weather &
Metr (počasí), Finance (finance), Children’s
Progs (dětské programy), Social Affairs
(společenské události), Religion (náboženství),
Phone In (programy s voláním), Travel &
Touring (cestování), Leisure & Hobby
(volný čas), Jazz Music (jazzová hudba),
Country Music (country hudba),
National Music (národní hudba),
Oldies Music (oblíbená starší hudba),
Folk Music (lidová hudba), Documentary
(dokumentární programy)
Poznámka
Tuto funkci nemůžete používat v zemích/regionech,
kde nejsou dostupná data PTY.
Nastavení CT (časový signál)
1
Nastavte „CT on” v nastavení SETUP
(strana 20).
Poznámky
• Funkce CT nemusí pracovat, i když je přijímána
RDS stanice.
• Mezi časem nastaveným prostřednictvím funkce CT
a skutečným časem, může být určitá odchylka.
Pokud stanice vysílá PTY data, objeví se na
displeji typ právě vysílaného programu.
2
Stisknutím joysticku nahoru/dolů
vyberte požadovaný typ programu.
3
Stiskněte joystick.
Přístroj začne vyhledávat stanici, která vysílá
zvolený typ programu.
14
MEX-BT5000
2-693-038-11 (1)
d:\data2006\sony\27484_MEX-BT5000_CZ\DTPdata\Zlom\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
01GB+00COV-EUR.book Page 15 Friday, June 30, 2006 5:17 PM
Bluetooth funkce
Před používáním Bluetooth
funkcí
Ovládání nabídky Bluetooth funkcí
Nastavení Bluetooth je možné konfigurovat
z nabídky Bluetooth funkcí nebo CALL (Volání).
Ovládání nabídky je obecně možné provádět
prostřednictvím joysticku.
1
Stiskněte tlačítko (Bluetooth) nebo
(CALL).
Objeví se nabídka Bluetooth funkcí nebo
CALL.
2
Stiskněte joystick nahoru/dolů až se
zobrazí požadovaná položka nabídky
a pak jej stiskněte doprava.
Digitální kurzor se přesune na pravou stranu
(výběr nastavování).
3
Stisknutím joysticku nahoru/dolů
vyberte nastavení a pak jej stiskněte.
Nastavování je dokončeno.
4
Stiskněte tlačítko (Bluetooth) nebo
(CALL).
Objeví se normální zobrazení.
Nabídka Bluetooth Settings
(Nastavení Bluetooth)
„z” indikuje výchozí nastavení.
Signal (Signál)
Přepnutí výstupu Bluetooth signálu z přístroje na
„ON” (Zap) nebo „OFF” (Vyp).
– „ON”: zapnutý výstup Bluetooth signálu
(vysokofrekvenční kmitočet 2,4 GHz).
– „OFF” (z): vypnutý výstup Bluetooth signálu
(vysokofrekvenční kmitočet 2,4 GHz).
Pro připojení Bluetooth zařízení nezapomeňte
nastavit hodnotu „ON” (Zap).
Visibility (Viditelnost)
Povolení, aby mohli přístroj vyhledat ostatní
Bluetooth zařízení.
– „Show” (Zobrazit): umožňuje ostatním
zařízením vyhledání.
– „Hide” (Skrýt) (z): neumožňuje ostatním
zařízením vyhledání.
V případě, že vyhledáváte přístroj z Bluetooth
zařízení, nastavte hodnotu „Show” (Zobrazit).
Device Name (Název zařízení):
Změna zobrazeného názvu přístroje v připojeném
zařízení. (Výchozí nastavení: „Xplod”)
Zvolte „Rename” (Přejmenovat) a zadejte znaky.
Můžete zadat až 12 znaků.
Pro obnovení názvu „Xplod” zvolte „Default”
(výchozí) c „yes” (ano).
Vložení znaku
Poznámka
Podrobnosti o nastavení jiných Bluetooth zařízení
naleznete v jejich příslušných návodech.
Stisknutím joysticku nahoru/dolů zvolte znak
a stisknutím vlevo/vpravo posunujte kurzor.
Znaky, které je možné zadávat jsou: A – Z, a – z,
0 – 9 a mezera.
Párování a připojení přístroje
s Bluetooth zařízeními
Konfigurace Bluetooth nastavení
Před připojením Bluetooth zařízení zkonfigurujte
Bluetooth Settings (Nastavení Bluetooth)
v přístroji.
1
Stiskněte tlačítko (Bluetooth).
Zobrazí se nabídka Bluetooth funkcí.
Při prvním připojování Bluetooth zařízení je
vyžadována vzájemná registrace. To se nazývá
„párování”. Proces registrace (párování) je
vyžadován pouze při prvním propojení, jelikož
přístroj a ostatní zařízení se od příštího spojení
rozeznají automaticky. (U některých zařízení bude
možná potřeba zadat pro každé připojení heslo.)
Vyhledávání Bluetooth zařízení
z tohoto přístroje
Nejprve zkontrolujte, zda jsou ostatní Bluetooth
zařízení nastavena pro vyhledávání (zjistitelná).
2
Zvolte položku „Bluetooth Settings”
(Nastavení Bluetooth).
3
4
5
Zvolte požadovanou nabídku.
1
Stiskněte tlačítko (Bluetooth).
Zobrazí se nabídka Bluetooth funkcí.
2
Zvolte „Connectivity” (Připojení) c
„Search” (Vyhledávání)
Zvolte nastavení.
Stiskněte tlačítko (Bluetooth).
pokračování na následující straně t
15
MEX-BT5000
2-693-038-11 (1)
d:\data2006\sony\27484_MEX-BT5000_CZ\DTPdata\Zlom\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
01GB+00COV-EUR.book Page 16 Friday, June 30, 2006 5:17 PM
Spustí se proces vyhledávání připojitelných
zařízení a v seznamu se zobrazí názvy zařízení,
které je možno připojit. V případě, že není
možné zařízení přijímat, zobrazí se
„Unknown” (Neznámé).
Doba vyhledávání závisí na počtu Bluetooth
zařízení.
3
4
Zvolte zařízení pro připojení.
Spustí se párování.
Zadejte heslo*.
Zadejte stejné heslo v přístroji
a připojovaném zařízení pomocí joysticku
nebo infračerveného dálkového ovladače.
Heslo může být buď takové, jaké vyberete
nebo určené připojovaným zařízením.
Podrobnosti naleznete v návodu k obsluze
připojovaného zařízení.
Poznámky
• Při připojení k Bluetooth zařízení není možné přístroj
detekovat z jiného zařízení. Pro umožnění detekce,
odpojte aktuální připojení a vyhledejte přístroj
z jiného zařízení.
• Vyhledání některých zařízeních nemusí být z tohoto
přístroje možné. V takovém případě vyhledejte přístroj
z připojovaného zařízení.
• Spustíte-li vyhledávání na přístroji a připojovaném
zařízení současně, nerozezná přístroj připojované
zařízení.
• Vyhledávání nebo připojení může určitou dobu trvat.
• Na některých zařízeních se požadavek na potvrzení
připojení objeví před zadáním hesla.
• Časový limit pro zadání hesla je na různých zařízeních
odlišný.
• Přístroj může registrovat až 6 handsfree a audio zařízení.
• Přístroj není možné připojit k zařízení, které podporuje
pouze režim HSP (Head Set Profile (Profil náhlavní
sady)).
Připojení k registrovaným zařízením
5
Stiskněte joystick pro potvrzení.
Objeví se nápis „Connected” (Spojeno)
a propojení je dokončeno. Během připojování
se zobrazuje „ ” nebo „ ”.
* Na některých zařízení se heslo se může nazývat
„klíč”, „kód PIN”, „číslo PIN” nebo „heslo” atd..
Vyhledávání tohoto přístroje
z Bluetooth zařízení
Zkontrolujte, zda je „Visibility” (Viditelnost)
v nabídce Bluetooth Settings (nastavení
Bluetooth) nastavena na „Show” (Zobrazit)
(strana 15).
1
Na připojovaném zařízení spusťte
vyhledávání.
2
Jakmile se v přístroji objeví „Allow
Connection?” (Umožnit připojení?)
zvolte „yes” (ano).
Spustí se připojování. U některých zařízení se
zobrazí požadavek na zadání hesla.
3
4
Zadejte heslo připojovaného zařízení.
Stiskněte joystick pro potvrzení.
Objeví se nápis „Connected” (Spojeno)
a propojení je dokončeno. Během připojování
se zobrazuje „ ” nebo „ ”.
Rada
Heslo je možné zadat také pomocí číselných tlačítek
infračerveného dálkového ovladače.
16
Zařízení jsou registrována po spárování
a připojení k přístroji. Můžete vybrat registrované
zařízení a připojit jej.
1
Stiskněte tlačítko (Bluetooth).
Zobrazí se nabídka Bluetooth funkcí.
2
Zvolte „Connectivity” (Připojení) c
„Handsfree Devices” (Handsfree
zařízení) nebo „Audio Devices” (Audio
zařízení).
Zobrazí se seznam registrovaných zařízení.
3
4
Zvolte zařízení pro připojení.
Zvolte „Connect” (Připojit).
Objeví se nápis „Connected” (Spojeno)
a propojení je dokončeno.
Během připojování se zobrazuje „ ” nebo
„ ”.
Ukončení připojení
Zvolte „Disconnect” (Odpojit) c „yes” (ano)
v kroku 4.
Rada
U některých zařízení je možné zvolit tento přístroj ze
zařízení a pak připojit.
Handsfree telefonování
Nejprve zkontrolujte, zda je propojeno zařízení
a mobilní telefon (strana 15, 16).
Poznámky
• Podrobnosti o ovládání v případě, že je připojen
mobilní telefon s funkcí vysílání hudby přes
Bluetooth naleznete na straně 18 „Poslech hudby
z audio zařízení“.
• Mikrofon na přístroji je umístěn v zadní části
předního panelu (strana 10). Nezakrývejte mikrofon
páskou apod.
• I když aktivujete funkci ATT během volání, nebude
výstupní zvuk zeslaben.
MEX-BT5000
2-693-038-11 (1)
d:\data2006\sony\27484_MEX-BT5000_CZ\DTPdata\Zlom\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
01GB+00COV-EUR.book Page 17 Friday, June 30, 2006 5:17 PM
Odchozí volání
Z telefonu můžete zavolat prostřednictvím
ovládání přístroje.
1
2
Stiskněte tlačítko (CALL).
Zobrazí se nabídka CALL (Volání).
Zvolte položky v následujícím pořadí
a pak stiskněte joystick pro začátek volání.
Nabídka CALL (Volání)
Dialed Calls (Volaná čísla)*
Zvolte číslo z historie volání. (Maximální počet
jmen a telefonních čísel, který je možné uložit: 10)
Jméno a telefonní číslo pro volání c „Call” (Volání)
Zvolte „Delete” (Vymazat) pro vymazání jména a
telefonního čísla, „Delete All” (Vymazat vše) pro
vymazání historie.
Received Calls (Přijaté hovory)*
Zvolte číslo z historie přijatých volání.
(Maximální počet jmen a telefonních čísel, který
je možné uložit: 10)
Jméno a telefonní číslo pro volání c „Call” (Volání)
Zvolte „Delete” (Vymazat) pro vymazání jména
a telefonního čísla, „Delete All” (Vymazat vše)
pro vymazání historie.
Phonebook (Telefonní seznam)*
Zvolte číslo z telefonního seznamu. (Maximální
počet jmen a telefonních čísel, který je možné
uložit: 50)
„Contact List” (Seznam kontaktů) c jméno pro
volání c jméno a telefonní číslo
Podrobnosti o ukládání čísel do telefonního seznamu
viz „Použití telefonního seznamu” na straně 18
a „Nastavení handsfree zařízení” na straně 19.
Vytáčení
Telefonní číslo zadejte pomocí joysticku nebo
infračerveného dálkového ovladače.
Pro zadání „+” stiskněte a podržte tlačítko 0 na
infračerveném dálkovém ovladači.
Vytáčení předvoleb*
Zvolte telefonní číslo uložené pod číselným
tlačítkem.
Číslo předvolby (P1 – P6) c „Call” (Volání)
Podrobnosti o ukládání čísel pod číselná tlačítka
viz „Použití předvoleb” na straně 18.
* Nastavíte-li „Security” (Bezpečnost) (strana 19),
objeví se nápis „Security Locked” (Bezpečnostní
zámek) a není možné ovládání.
Rady
• Pomocí předvoleb je možné provést volání také dvojím
stisknutím číselného tlačítka po stisknutí tlačítka (CALL).
• V nabídkách „Dialed Calls” (Volaná čísla), „Received
Calls” (Přijaté hovory) a „Preset Dial” (Předvolby) můžete
provést volání stisknutím tlačítka (CALL) při zobrazení
telefonního čísla.
Předvolba hlasitosti vyzváněcího
tónu a hlasu volajícího
Můžete si přednastavit úroveň hlasitosti
vyzváněcího tónu a hlasu volajícího.
Nastavení vyzváněcího tónu:
Při vyzvánění telefonu otáčejte joystickem.
Zobrazí se „Ring Vol” (Hlasitost vytáčení)
a nastaví se hlasitost vyzváněcího tónu.
Nastavení hlasu volajícího:
Během volání otáčejte joystickem. Zobrazí se
„Talk Vol” (Hlasitost volajícího) a nastaví se
hlasitost volajícího.
Poslání tónů DTMF (Dual Tone Multiple
Frequency - metoda dvoutónové volby)
Z přístroje můžete posílat DTMF tóny.
Pro posílání DTMF tónů použijte joystick nebo
stiskněte požadované číselné tlačítko (0 – 9,
nebo ) na infračerveném dálkovém ovladači
během volání.
Příchozí volání
Při příchozím volání je z reproduktorů automobilu
slyšet vyzváněcí tón.
Podrobnosti o nastavení příchozích volání
a během volání viz „Nastavení handsfree zařízení”
na straně 19.
1
Při příchozím volání stiskněte tlačítko
(CALL), (MENU) nebo (Bluetooth).
(Bluetooth)
(MENU)
(CALL)
Hovor je přijat.
Odmítnutí hovoru
Stiskněte tlačítko (OFF).
Rady
• Nastavíte-li položku „Auto Answer” (Automatická
odpověď) na „on” (Zapnuto), je hovor přijat automaticky
v nastaveném čase (strana 19).
• Stisknete-li během hovoru tlačítko (CALL) zruší se
funkce handsfree a aktivuje se mikrofon a reproduktor
mobilního telefonu. V takovém případě může u
některých telefonů dojít ke zrušení Bluetooth připojení.
Ukončení hovoru
1
Stiskněte tlačítko (OFF).
Jakmile hovor ukončíte, objeví se na několik
sekund doba hovoru.
pokračování na následující straně t
17
MEX-BT5000
2-693-038-11 (1)
d:\data2006\sony\27484_MEX-BT5000_CZ\DTPdata\Zlom\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
01GB+00COV-EUR.book Page 18 Friday, June 30, 2006 5:17 PM
Poznámka
I v případě ukončení hovoru není ukončeno Bluetooth
připojení.
Použití předvoleb
Uložení předvoleb
Použití telefonního seznamu
Příjem údajů telefonního seznamu
z mobilního telefonu
1 Zvolte „Phone Settings” (Nastavení telefonu)
z nabídky funkcí Bluetooth.
2 Zvolte „Receive PB” (Přijetí tel. seznamu).
Zobrazí se nápis „Waiting…” (Čekám...).
3 Z telefonu odešlete údaje telefonního seznamu.
Při příjmu údajů se zobrazí „Data
Receiving…” (Přijímám údaje...).
Po dokončení příjmu se objeví nápis
„Complete” (Dokončeno).
Poznámka
Pro zrušení přenosu údajů telefonního seznamu
použijte ovládání telefonu. Přenos není možné zrušit
z tohoto přístroje.
Ukládání čísel ze seznamů „Dialed
Calls” (Volaná čísla) nebo „Received
Calls”(Přijaté hovory)
1 Z nabídky CALL (Volání) vyberte „Dialed
Calls” (Volaná čísla) nebo „Received
Calls”(Přijaté hovory)
2 Zvolte telefonní číslo, které chcete uložit a pak
zvolte „Save” (Uložit).
Zobrazí se „Contact Name” (Kontaktní jméno).
3 Zadejte jméno.
Můžete zadat až 20 znaků.
4 Vyberte „Save?” (Uložit?) c „yes” (ano).
Poznámka
V telefonním seznamu může být uloženo až 50 čísel.
V případě, že chcete uložit více než 50 čísel, zobrazí
se nápis „Memory Full” (Plná paměť).
Vymazání údajů z telefonního seznamu
1 Zvolte „Phonebook” (Telefonní seznam) c
„Contact List” (Seznam kontaktů) z nabídky
CALL (Volání).
2 Vyberte jméno, které chcete vymazat.
3 Zvolte „Delete” (Vymazat) c „yes” (ano).
Pro vymazání všech údajů z telefonního seznamu
vyberte „Delete All” (Vymazat vše) v kroku 1. Po
vymazání zkontrolujte, zda byly všechny údaje
správně vymazány.
Změna jména v telefonním seznamu
18
1 Zvolte „Phonebook” (Telefonní seznam) c
„Contact List” (Seznam kontaktů) z nabídky
CALL (Volání).
2 Vyberte jméno, které chcete změnit.
3 Vyberte „Edit Name” (Upravit jméno) a pak
zadejte nové.
Telefonní číslo ze seznamu můžete uložit do
předvolby.
1 Z nabídky CALL (Volání) vyberte „Preset Dial”
(Předvolby).
2 Vyberte číslo předvolby (P1 – P6) pro uložení
a pak zvolte „Preset Memory” (Paměť
předvolby).
3 Vyberte jméno, které chcete uložit.
4 Zvolte telefonní číslo vybraného jména.
5 Jakmile se zobrazí „Save?” (Uložit?), vyberte
„yes” (ano).
Poznámka
Pro výměnu zaregistrovaného čísla v předvolbě
nejprve vymažte existující a pak uložte nové.
Vymazání předvoleb
1 Z nabídky CALL (Volání) vyberte „Preset Dial”
(Předvolby).
2 Vyberte číslo předvolby, kterou chcete vymazat.
3 Zvolte „Delete” (Vymazat) c „yes” (ano).
Vysílání hudby
Poslech hudby z audio zařízení
Na přístroji můžete poslouchat hudbu z audio
zařízení, které podporuje A2DP (Advanced Audio
Distribution Profile - Profil pokročilé distribuce
hudby) technologie Bluetooth.
1
Připojte přístroj a Bluetooth audio
zařízení (strana 16).
Během připojování se zobrazuje „ ”.
2
3
Snižte hlasitost přístroje.
4
5
Stiskněte opakovaně tlačítko
(SOURCE), až se objeví nápis
„Bluetooth AUDIO”.
Na audio zařízení spusťte přehrávání.
Upravte hlasitost přístroje.
Ovládání audio zařízení
prostřednictvím tohoto přístroje
Na přístroji můžete používat následující funkce
v případě, že zařízení podporuje AVRCP (Audio
Video Remote Control Profile - profil dálkového
ovládaní audio a video) technologie Bluetooth.
(Na různých audio zařízeních se může ovládání
lišit.)
MEX-BT5000
2-693-038-11 (1)
d:\data2006\sony\27484_MEX-BT5000_CZ\DTPdata\Zlom\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
01GB+00COV-EUR.book Page 19 Friday, June 30, 2006 5:17 PM
Funkce
Udělejte toto
Přeskočení
skladeb
Stiskněte joystick vlevo/
vpravo.
Rychlý posun Stiskněte a podržte joystick
vzad/vpřed
vlevo/vpravo.
v rámci skladby.
Pauza
Stiskněte (6) (Pauza)*.
* Na některých zařízeních bude možná potřeba
stisknout tlačítko dvakrát.
Jiné než výše uvedené operace by měly být
prováděny na audio zařízení.
Poznámka
I v případě, že změní zdroj na přístroji, přehrávání na
audio zařízení se nezastaví.
Rada
Můžete připojit mobilní telefon, který podporuje A2DP
(Advanced Audio Distribution Profile) jako audio
zařízení a poslouchat hudbu.
Další možnosti nastavení
Nastavení handsfree zařízení
V případě, že máte připojen mobilní telefon,
kompatibilní s Bluetooth funkcemi jako
a handsfree zařízení, můžete nastavovat různé
funkce.
1
Stiskněte tlačítko (Bluetooth).
Zobrazí se nabídka Bluetooth funkcí.
2
Vyberte „Phone Settings”
(Nastavení telefonu).
3
4
5
Zvolte požadovanou nabídku.
Zvolte nastavení.
EC/NC Mode*4 (Režim potlačení ozvěny/šumu)
Snížení ozvěny a šumu v konverzaci po telefonu.
Za normálních okolností nastavte „Mode 1” (z)
(Režim 1). V případě, že je kvalita výstupního
zvuku nevyhovující, nastavte „Mode 2” (Režim 2)
nebo „off” (Vyp).
Speaker Sel*4 (Volba reproduktoru)
Nastavení, zda má z předních reproduktorů vycházet
vyzváněcí tón nebo tón vytáčení a hlas druhé strany.
– „FR-L” (z): Výstup z levého kanálu předních
reproduktorů.
– „FR-R”: Výstup z pravého kanálu předních
reproduktorů.
– „Front” (Přední): Výstup z obou předních
reproduktorů.
Security (Zabezpečení)
Uzamknutí osobních informací v následujících
nabídkách nastavením čtyřmístného hesla (strana 17).
„Dialed Calls” (Volaná čísla), „Received Calls” (Přijaté
hovory), „Phonebook” (Telefonní seznam), „Preset
Dial” (Předvolby), „Receive PB” (Příjem tel. seznamu)
Nastavíte-li zabezpečení, zobrazí se při vstupu do výše
uvedených nabídek nápis „Security Locked”
(Bezpečnostní zámek). Pro odemknutí nabídek vyberte
„Unlock” (Odemknout) a zadejte číselné heslo.
*1 Nastavíte-li „Security” (Bezpečnost), objeví se
nápis „Security Locked” (Bezpečnostní zámek)
a není možné ovládání.
*2 Použijete-li znak, který tento přístroj neumí
používat, nebude se zobrazovat správně.
*3 U některých telefonů může být reprodukován
vyzváněcí tón přístroje, i při nastavení „Cellular”
(Mobilní telefon).
*4 Nastavitelné během volání.
Poznámka
Vyberete-li v nastavení zabezpečení „Initialize”
(Inicializovat), budou vymazány všechny uložené
údaje („Dialed Calls” (Volaná čísla), „Received Calls”
(Přijaté hovory), „Phonebook” (Telefonní seznam)
a „Preset Dial” (Předvolby)).
Stiskněte tlačítko (Bluetooth).
Nabídka Phone Settings (Nastavení
telefonu)
„z” indikuje výchozí nastavení.
Receive PB*1*2 (Příjem telefonního seznamu)
Pro příjem a uložení údajů z telefonního seznamu
mobilního telefonu (strana 18).
Auto Answer (Aut. přijetí hovoru)
– „on” (Zap): automatické přijetí příchozího
hovoru při jeho příjmu. Nastavte čas pro přijetí
hovoru: „1” – „60” sekund
– „off” (Vyp) (z): příchozí hovor je přijat až po
stisknutí tlačítka (CALL), (MENU) nebo
(Bluetooth).
Ringtone (Vyzváněcí tón)
Přepnutí vyzváněcího tónu.
– „Cellular*3” (z) (Mobilní telefon): bude slyšet
vyzváněcí tón nastavený v mobilním telefonu.
– „Default” (Výchozí): bude slyšet vyzváněcí tón
přístroje.
Vymazání registrace připojeného
zařízení
1
Stiskněte tlačítko (Bluetooth).
Zobrazí se nabídka Bluetooth funkcí.
2
Zvolte „Connectivity” (Připojení) c
„Handsfree Devices” (Handsfree zařízení)
nebo „Audio Devices” (Audio zařízení).
Zobrazí se seznam registrovaných zařízení.
3
4
Zvolte zařízení, které chcete vymazat.
Zvolte „Delete” (Vymazat) c „yes”
(ano).
Pro vymazání všech zařízení v seznamu vyberte
„Delete All” (Vymazat vše) v kroku 4.
Funkce pro automatické připojení
V případě, že je skříňka zapalování automobilu
nastavena do polohy ACC, přístroj se automaticky
připojí k naposledy připojenému Bluetooth zařízení.
19
MEX-BT5000
2-693-038-11 (1)
d:\data2006\sony\27484_MEX-BT5000_CZ\DTPdata\Zlom\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
01GB+00COV-EUR.book Page 20 Friday, June 30, 2006 5:17 PM
Další funkce
Version (Verze)*
Zobrazení verze firmwaru přístroje.
Nastavení položek v nabídce — MENU
Display (Displej)
1
2
Stiskněte tlačítko (MENU).
Stiskněte joystick nahoru/dolů až se
zobrazí požadovaná položka nabídky
a pak jej stiskněte doprava.
Položky se mění následovně:
Setup (Nastavení) y Display (Displej)
y Receive Mode (Režim příjmu) y
Sound (Zvuk)
3
Stiskněte joystick nahoru/dolů až se
zobrazí požadovaná položka nabídky
a pak jej stiskněte doprava.
Digitální kurzor se přesune na pravou stranu
(výběr nastavování).
4
Stisknutím joysticku nahoru/dolů
vyberte nastavení a pak jej stiskněte.
Nastavování je dokončeno.
5
Stiskněte tlačítko (MENU).
Displej se vrátí do režimu normálního přehrávání.
Poznámka
Zobrazované položky se mohou lišit podle zdroje
a nastavení.
Rady
• Stisknutím joysticku můžete přejít na další úroveň
nabídky.
• V kroku 5 stiskněte joystick vlevo až se zobrazí
„EXIT” a pak stiskněte joystick místo stisknutí
tlačítka (MENU).
• Do nabídky nastavení Sound (Zvuk) můžete vstoupit
přímo stisknutím tlačítka (SOUND) na
infračerveném dálkovém ovladači.
Je možné nastavit následující položky
(podrobnosti naleznete na referenční stránce):
„z” indikuje výchozí nastavení.
Setup (Nastavení)
Clock Adjust (Nastavení hodin) (strana 6)
CT (časový signál)
Pro nastavení „on” (Zap) nebo „off” (Vyp) (z)
(strana 13, 14).
BEEP (zvukový signál)
Pro nastavení „on” (Zap) (z) nebo „off” (Vyp).
RM (Otočný ovladač)
Pro změnu směru ovládání otočného ovladače.
– „NORM” (Normální) (z): pro použití otočného
ovladače podle nastavení z výroby.
– „REV” (Reverzní): pokud namontujete otočný
ovladač na pravou stranu sloupku řízení.
AUX Audio (Vnější audio vstup)*
Pro zapnutí externího zdroje signálu „on” (Zap)
(z) nebo vypnutí „off” (Vyp) (strana 22).
20
Image (Obrázek)
Nastavení různých obrázků na displeji.
– „SpaceProducer” (z): vytváří na obrazovce
animované obrazce při poslechu hudby.
– „All” (Vše): pro opakované postupné zobrazování
obrázků ve všech režimech zobrazení.
– „off” (Vyp): nezobrazování žádného obrázku.
– „SA 1 – 5”: pro zobrazení spektrálního analyzéru
(Spectrum Analyzer).
– „Movie 1 – 3” (Film 1-3): pro zobrazení filmu.
– „Wallpaper 1 – 3” (Pozadí 1-3): pro zobrazení pozadí.
– „SA All”/„Movie All”/„Wallpaper All” (Vše): pro
opakované postupné zobrazování všech typů režimů.
Info (Informace)
Zobrazení položek (podle zdroje přehrávání atd.).
– „All” (Vše): pro zobrazení všech položek.
– „Simple” (Jednoduché) (z): pro nezobrazení
některých položek.
– „Clear” (Zhasnout): pro automatické zhasnutí
položek.
Demo* (Ukázkový režim)
Pro nastavení „on” (Zap) (z) nebo „off” (Vyp).
Dimmer (Jas displeje)
Pro nastavení jasu displeje.
– „Auto” (Automaticky) (z): pro automatické
ztmavnutí displeje při zapnutí světel.
– „on” (Zap): pro ztmavnutí displeje.
– „off” (Vyp): pro vypnutí snižování jasu.
Auto Scroll (Automatický posun)
Pro automatický posun dlouhého textu
zobrazovaných položek při změně disku/alba/
skupiny/skladby.
– „on” (Zap): pro zapnutí.
– „off” (Vyp) (z): vypnutí posunu.
ID3 Tag (ID3 informace)
Pro přepnutí priority zobrazování znaků ID3
informací (když je jako zdroj zvoleno CD).
– „EUR” (z): Prioritu mají znaky pro západní Evropu.
– „RUS”: Priorita zobrazování znaků Cyriliky.
Receive Mode (Režim příjmu)
Local (Režim místního vyhledávání)
– „off” (Vyp) (z): pro naladění normálního
příjmu.
– „on” (Zap): pro naladění pouze stanic se silným
signálem.
Mono (monofonní režim)
Pro vylepšení slabého příjmu FM, zvolte režim
monofonního příjmu.
– „off” (Vyp) (z): pro poslech stereofonního vysílání
stereo.
– „on” (Zap): pro poslech stereofonního vysílání
monofonně.
Regional (Místní)
Pro nastavení „on” (Zap) (z) nebo „off” (Vyp)
(strana 14).
MEX-BT5000
2-693-038-11 (1)
d:\data2006\sony\27484_MEX-BT5000_CZ\DTPdata\Zlom\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
01GB+00COV-EUR.book Page 21 Friday, June 30, 2006 5:17 PM
BTM (Aut. naladění) (strana 12)
6
Úprava ekvalizačního frekvenčního
průběhu
Úroveň hlasitosti je nastavitelná s krokem
1 dB od – 10 dB do + 10 dB.
7
Stiskněte joystick.
Další frekvence upravte zopakováním kroků
4 až 7.
Sound (Zvuk)
EQ3 Preset (Předvolba ekvalizéru)
Výběr typu ekvalizéru: „Xplod”, „Vocal”,
„Edge”, „Cruise”, „Space”, „Gravity”, „Custom”
nebo „Off” (z).
EQ3 Tune (Nastavení ekvalizéru)
Viz „Úprava ekvalizačního frekvenčního
průběhu” strana 21.
DSO
Výběr režimu DSO: „1”, „2”, „3” nebo „off” (z).
Čím vyšší je toto číslo, tím větší je vliv efektu.
Balance (Vyvážení)
Nastavení stranového vyvážení mezi levým a
pravým předním reproduktorem. „R10” – „± 0”
(z) – „L10”
Fader (Posunutí)
Nastavení vyvážení mezi předními a zadními
reproduktory. „F10” – „± 0” (z) – „R10”
Subwoofer
Nastavení hlasitosti subwooferu: „+ 10” – „± 0”
(z) – „– 10”
(„– ∞” zobrazuje nejnižší nastavení.)
LPF (Dolní propust)
Pro volbu frekvence, nad kterou nebude signál
posílán do subwooferu: “off” (Vyp) (z), „125 Hz”
nebo „78 Hz”.
AUX Level (Úroveň vnějšího vstupu)
Pro nastavení úrovně hlasitosti pro každé
připojené externí zařízení. Toto nastavení ruší
potřebu měnit hlasitost při přepínání mezi zdroji
(strana 22).
Nastavitelná úroveň: „+ 6 dB” – „± 0 dB” (z) –
„– 6 dB”
Pro obnovení ekvalizační křivky nastavené
z výroby vyberte „Initialize” (Inicializovat) c
„Yes” (Ano) v kroku 4.
Rada
Lze rovněž upravit další typy ekvalizéru.
Používání doplňkového zařízení
Měnič CD/MD
Volba měniče
1 Stiskněte opakovaně tlačítko (SOURCE),
dokud se neobjeví „CD” nebo „MD”.
2 Stiskněte opakovaně tlačítko (MODE), dokud
se neobjeví požadovaný měnič.
Číslo jednotky, indikace MP3*1
Indikace LP2/LP4*2
* Pokud je přístroj vypnutý.
Úprava ekvalizačního frekvenčního
průběhu — EQ3
Číslo disku/Alba
Spustí se přehrávání.
Možnost „Custom” (Uživatelský) v EQ3 vám
umožňuje provádět vaše vlastní nastavení ekvalizéru.
*1 Při přehrávání MP3.
*2 Při přehrávání disků MDLP.
1
2
Přeskakování alb a disků
Zvolte zdroj a poté stiskněte (MENU).
Pomocí joysticku vyberte „Sound”
(Zvuk)c „EQ3 Preset” (Předvolba
ekvalizéru) c „Custom” (Uživatelský).
3
Pomocí joysticku vyberte „EQ3 Tune”
(Nastavení EQ3).
4
Vyberte požadovaný rozsah frekvence
z možností „LOW” (Nízké), „MID”
(Střední) a „HI” (Vysoké).
5
Zvolte frekvenci, kterou chcete upravit.
Nastavitelné frekvence v jednotlivých
rozsazích:
LOW: 60 Hz nebo 100 Hz
MID: 500 Hz nebo 1,0 kHz;
HI: 10,0 Hz nebo 12,5 kHz;
1 Během přehrávání stiskněte joystick nahoru/dolů.
Pro
přeskočení
Stiskněte nahoru/dolů
alba
a chvíli podržte, pak uvolněte.
alba souvisle
a podržte během 2 sekund od
prvního uvolnění.
disků
opakovaně.
disků souvisle a potom znovu stiskněte během
2 sekund a podržte.
pokračování na následující straně t
21
MEX-BT5000
2-693-038-11 (1)
d:\data2006\sony\27484_MEX-BT5000_CZ\DTPdata\Zlom\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
01GB+00COV-EUR.book Page 22 Friday, June 30, 2006 5:17 PM
Opakované a náhodné přehrávání
Přizpůsobení úrovně hlasitosti
1 Během přehrávání stiskněte opakovaně (1)
(REP) nebo (2) (SHUF), až se objeví
požadované nastavení.
Před spuštěním přehrávání nezapomeňte
přizpůsobit hlasitost každého připojeného audio
zařízení.
1 Snižte hlasitost přístroje.
2 Stiskněte opakovaně tlačítko (SOURCE),
dokud se neobjeví „AUX”.
3 Spusťte přehrávání na přenosném audio
zařízení s přiměřenou hlasitostí.
4 Nastavte na přístroji hlasitost, kterou obvykle
používáte.
5 Nastavte úroveň hlasitosti podle části
„Nastavení položek v nabídce — MENU” na
straně 20. Vstupní úroveň je nastavitelná od
– 6 dB do + 6 dB.
Zvolte
Pro přehrávání
Repeat Disc
(Opakování
disku)*1
disku opakovaně.
Shuffle Changer
(Obsah měniče
náhodně)*1
skladeb v měniči v náhodném
pořadí.
Shuffle All
(Náhodně vše)*2
skladeb ve všech přístrojích
v náhodném pořadí.
*1 Pokud je připojen jeden nebo více měničů CD/MD.
*2 Pokud je připojeno jeden nebo více měničů CD
nebo dva nebo více měničů MD.
Pro návrat do režimu normálního přehrávání
zvolte „Repeat off” (Opakování vypnout) nebo
„Shuffle off” (Náhodné přehrávání vypnout).
Rada
„Shuffle All” nebude přehrávat náhodně skladby mezi
CD a měničem MD.
Otočný dálkový ovladač RM-X4S
Nalepení štítku
Štítek s popisem ovladačů nalepte podle toho, jak
budete otočný ovladač připevňovat.
Vyhledávání disku podle jména — LIST
Externí audio zařízení
Volitelné přenosné zařízení SONY můžete připojit do
konektoru BUS AUDIO IN/AUX IN na přístroji.
Pokud není ke konektoru připojen měnič nebo jiné
zařízení, umožní vám přístroj poslech přenosného
zařízení pomocí reproduktorů v automobilu.
Poznámka
Při připojování přenosného zařízení se ujistěte, zda
není zapojen konektor BUS CONTROL IN. Pokud je
do vstupu BUS CONTROL IN připojeno zařízení, není
možno zvolit „AUX” pomocí (SOURCE).
Rada
Když připojujete současně přenosné zařízení a měnič,
použijte volitelný AUX-IN volič.
Volba externího zařízení
1 Stiskněte opakovaně tlačítko (SOURCE),
dokud se neobjeví „AUX”.
Ovládejte přímo přenosné zařízení.
22
SOUND
MODE
DSPL
DSPL
MODE
SOUND
Umístění ovládacích prvků
Tlačítka na otočném dálkovém ovladači ovládají
stejné funkce jako odpovídající tlačítka na
přístroji.
ATT
SOUND*
PRESET/
DISC
MODE
SOURCE
OFF
Můžete vybrat disk ze seznamu při připojení
měniče CD s funkcí CD TEXT nebo měniče MD.
Pokud přiřadíte disku jméno, zobrazí se jméno na
seznamu.
1 Během přehrávání stiskněte joystick.
Objeví se číslo nebo jméno disku.
2 Stisknutím joysticku nahoru/dolů vyberte
požadovaný disk.
3 Stiskněte joystick pro spuštění přehrávání
disku. Displej se vrátí do režimu normálního
přehrávání.
DSPL
VOL
SEEK/AMS
OFF
Následují ovladače, na otočném dálkovém
ovladači, vyžadují jiné ovládání z přístroje.
• Ovladač PRESET/DISC (Předvolby/disk)
Stejná funkce jako stisknutí joysticku nahoru/
dolů na přístroji (stiskněte a otočte).
• Ovládání hlasitosti (VOL)
Stejná funkce jako otočení joysticku na
přístroji (otáčejte).
• Ovladač SEEK/AMS (Vyhledávání/
začátku)
Stejná funkce jako stisknutí joysticku vlevo/
vpravo na přístroji (otočení nebo otočení
a podržení).
* Není pro tento přístroj dostupné
MEX-BT5000
2-693-038-11 (1)
d:\data2006\sony\27484_MEX-BT5000_CZ\DTPdata\Zlom\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
01GB+00COV-EUR.book Page 23 Friday, June 30, 2006 5:17 PM
Změna směru ovládání
Směr ovládání jednotlivých ovládacích prvků je
v továrně nastaven tak, jak je uvedeno níže.
Pro zvýšení
Pro snížení
Pokud je třeba otočný ovladač namontovat na
pravou stranu sloupku řízení, můžete obrátit směr
ovládání.
1 Při stisknutí ovladače hlasitosti VOL, stiskněte
a podržte (SOUND).
Doplňující informace
Bezpečnostní upozornění
• Jestliže jste svůj automobil zaparkovali tak, že na
něj dopadá přímé sluneční záření, nechejte přístroj
před použitím vychladnout.
• Automatická (motorová) anténa se při provozu
přístroje vysune automaticky.
Kondenzace vlhkosti
Za deštivých dní nebo na velmi vlhkých místech se
může na optických součástech uvnitř přístroje a na
displeji vytvořit kondenzace vlhkosti. Pokud tato
situace nastane, nebude přístroj správně pracovat.
V takovém případě vyjměte z přístroje disk a počkejte
přibližně jednu hodinu, dokud se vlhkost nevypaří.
Aby zůstala zachována vysoká
kvalita zvuku
Dejte pozor, aby nedošlo k postříkání přístroje nebo
disků džusem nebo jinými nealkoholickými nápoji.
Poznámky k diskům
• Aby disk zůstal čistý, nedotýkejte se jeho povrchu.
Uchopte disk za jeho okraj.
• Pokud disky nepoužíváte, uskladněte je do
pouzdra nebo zásobníku.
• Nevystavujte disky horku/vysokým teplotám.
Nenechávejte disky na palubní desce nebo zadním
panelu vozu, zaparkovaného na přímém slunci.
• Nelepte na disky štítky a nepoužívejte disky
s lepivým inkoustem/zbytky. Takové disky se
mohou během používání přestat otáčet, a způsobit
tak poruchu nebo zničení disku.
• Nepoužívejte žádné disky s připevněnými štítky nebo
nálepkami.
Použití takových disků může být příčinou
následujících závad:
– Neschopnost vysunout disk (v důsledku odloupnutí
štítku nebo nálepky a následného ucpání výsuvného
mechanismu disku).
– Neschopnost správně číst zvuková data (např.
přeskakování při přehrávání nebo neschopnost
přehrávat) z důvodu scvrknutí štítku nebo nálepky
vlivem tepla, v jehož důsledku dojde ke zkroucení
disku.
• Na tomto přístroji není možno přehrávat disky
nestandardního tvaru (například srdce, čtverec,
hvězda). V opačném případě může dojít k poškození
přístroje. Nepoužívejte takové disky.
• Na tomto přístroji není možno přehrávat disky CD
o průměru 8 cm.
pokračování na následující straně t
23
MEX-BT5000
2-693-038-11 (1)
d:\data2006\sony\27484_MEX-BT5000_CZ\DTPdata\Zlom\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
01GB+00COV-EUR.book Page 24 Friday, June 30, 2006 5:17 PM
• Před zahájením přehrávání očistěte
disky běžně dostupnou čistící
utěrkou. Povrch disku otírejte od
středu směrem ven.
K čištění nepoužívejte rozpouštědla,
jako je benzin, ředidlo, běžně
dostupné čisticí prostředky ani
antistatické spreje určené pro čištění
klasických analogových desek.
Pořadí přehrávání souborů MP3/WMA
MP3/WMA
Složka
(album)
Soubor MP3/
WMA (stopa)
Poznámky k diskům CD-R/CD-RW
• Některé disky CD-R/CD-RW se nemusí na tomto
přístroji podařit přehrát (záleží na záznamovém
zařízení a stavu disku).
• Nelze přehrávat disky CD-R/CD-RW, které nejsou
uzavřeny.
Hudební disky kódované technologiemi
na ochranu autorských práv
Teto produkt je navržen tak, aby přehrával disky
odpovídající normě Compact Disc (CD).
Některé nahrávací společnosti vydávají disky
s ochranou proti kopírování. Mějte prosím na
paměti, že některé z těchto disků nebude možné na
tomto přístroji přehrát, pokud neodpovídají normě
pro disky CD.
O souborech MP3/WMA
MP3, což je zkratka pro MPEG-1 Audio Layer-3, je
standard pro kompresi hudebního souboru.
Umožňuje komprimaci dat ze zvukového CD na
přibližně 1/10 původní velikosti.
WMA, což je zkratka pro Windows Media Audio, je
další standard pro kompresi hudebních souborů.
Umožňuje komprimaci dat ze zvukového CD na
přibližně 1/22* jejich původní velikosti.
* pouze pro 64 kb/s
24
• Tento přístroj podporuje formát ISO 9660 level
1/level 2, Joliet/Romeo v rozšířeném formátu
a disky s více sekcemi (Multi Session).
• Maximální počet:
– složek (alb): 150 (včetně kořenové a prázdných
složek),
– souborů MP3/WMA (stop) a složek obsažených
na disku: 300 (pokud název souboru/složky
obsahuje mnoho znaků, tento počet se může snížit
na méně než 300).
– zobrazitelných znaků pro název složky/souboru je
25 (Joliet) nebo 50 (Romeo)
• ID3 tagy verze 1.0, 1.1, 2.2, 2.3 a 2.4 se týkají pouze
MP3. Zobrazitelné informace ID3 tag mohou mít 30
znaků (1.0 a 1.1) nebo 50 znaků (2.2, 2.3 a 2.4).
Zobrazitelný WMA tag má 25 znaků.
Poznámky
• Při pojmenovávání souborů MP3/WMA nezapomeňte
přidat k názvu souboru příponu „.mp3”/„.wma”.
• Při přehrávání souborů MP3/WMA s proměnným
datovým tokem (VBR), nebo při rychlém posunu
dopředu/dozadu, se nemusí zobrazovat správně doba
přehrávání.
• Pokud je disk zaznamenán v Multi Session (s více
sekcemi), je rozeznán a přehráván pouze formát první
skladby v první sekci (jakýkoliv další formát je
přeskočen). Priorita formátů je v pořadí CD-DA,
ATRAC CD a MP3/WMA.
– Pokud je první skladba CD-DA, budou přehrávány
pouze CD-DA v první sekci.
– Pokud první stopa (skladba) není CD-DA, bude
přehrávána sekce ATRAC CD nebo MP3/WMA.
Pokud nejsou na disku žádná data v těchto
formátech, zobrazí se “NO MUSIC”.
Poznámky k souborům MP3
• Zkontrolujte, zda jste disk uzavřeli před používáním
v přístroji.
• Budete-li přehrávat soubor MP3 s vysokým datovým
tokem (jako je například 320 kb/s), může docházet
k výpadkům zvuku.
Poznámky k souborům WMA
• Soubory vytvořené bezztrátovou kompresí nelze
přehrávat.
• Soubory chráněné autorskými právy nelze přehrávat.
O ATRAC CD
Formát ATRAC3plus
Zkratka „ATRAC3” znamená „Adaptive Transform
Acoustic Coding3”, což je technologie komprese
zvuku. Umožňuje komprimaci dat ze zvukového CD
na přibližně 1/10 původní velikosti. ATRAC3plus je
rozšířený formát ATRAC3, který umožňuje
komprimaci dat ze zvukového CD na přibližně 1/20
původní velikosti. Přístroj podporuje oba formáty
ATRAC3 a ATRAC3plus.
ATRAC CD
ATRAC CD jsou nahraná zvuková data z CD, která jsou
komprimována do formátu ATRAC3 nebo ATRAC3plus
pomocí autorizovaného softwaru, jako je SonicStage 2.0
nebo novější, nebo SonicStage Simple Burner.
• Maximální počet:
– složek (skupin): 255
– souborů (skladeb): 999
MEX-BT5000
2-693-038-11 (1)
d:\data2006\sony\27484_MEX-BT5000_CZ\DTPdata\Zlom\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
01GB+00COV-EUR.book Page 25 Friday, June 30, 2006 5:17 PM
• Zobrazí se název složky/souboru a textové
informace zapsané softwarem SonicStage.
Podrobnosti o ATRAC CD naleznete v návodu
k obsluze SonicStage nebo SonicStage Simple Burner.
Poznámka
K vytvoření ATRAC CD používejte autorizovaný
software, jako např. SonicStage 2.0 nebo vyšší verze,
nebo SonicStage Simple Burner 1.0 nebo 1.1.
V případě jakýchkoli dotazů nebo problémů týkajících se
Vašeho přístroje, na které nenajdete odpověď v této
příručce, se prosím obraťte na nejbližšího prodejce Sony.
O Bluetooth funkcích
O Bluetooth komunikaci
• Bezdrátová technologie Bluetooth pracuje
v dosahu přibližně 10 m.
Maximální komunikační dosah se může lišt
v závislosti na překážkách (osoba, kov, zeď atd.)
nebo elektromagnetickém prostředí.
• Následující podmínky mohou ovlivnit citlivost
Bluetooth komunikace.
– Mezi přístrojem a Bluetooth zařízením je překážka,
například osoba, kov nebo zeď.
– Zařízení používající frekvenci 2,4 GHz, jako
například bezdrátová LAN zařízení, bezdrátové
telefony nebo mikrovlnné trouby, používané
v blízkosti přístroje.
• Jelikož Bluetooth zařízení a bezdrátová síť LAN
(IEEE802.11b/g) používají stejnou frekvenci, může
se objevit mikrovlnné rušení, jehož výsledkem je
zhoršení rychlosti komunikace, šum nebo nefunkční
připojení přístroje použitého
v blízkosti LAN zařízení. V takovém případě
proveďte následující.
– Přístroj používejte nejméně ve vzdálenosti 10 m od
bezdrátového LAN zařízení.
– V případě, že přístroj používáte v menší
vzdálenosti než 10 m od bezdrátového LAN
zařízení, vypněte jej.
– Přístroj a Bluetooth zařízení umístěte co nejblíže
k sobě.
• Mikrovlny vysílané z Bluetooth zařízení mohou
ovlivňovat funkce elektronických lékařských
zařízení. V následujících prostorech vypněte přístroj
a ostatní Bluetooth zařízení, jelikož mohou způsobit
nehodu.
– v přítomnosti hořlavého plynu, v nemocnici, ve
vlaku, v letadle nebo na benzínové stanici,
– v blízkosti automatických dveří nebo
poplachových zařízení.
• Přístroj podporuje bezpečnostní funkce, které
odpovídají standardu Bluetooth pro zajištění
bezpečného připojení bezdrátovou Bluetooth
technologií. Tato bezpečnost však při určitém
nastavení nemusí být dostatečná. Při komunikaci
prostřednictvím bezdrátových Bluetooth zařízení
buďte opatrní.
• Nepřebíráme odpovědnost za únik informací během
Bluetooth komunikace.
• Není zaručeno připojení všech Bluetooth zařízení.
– Je vyžadováno zařízení s Bluetooth funkcemi,
které odpovídají standardu Bluetooth
specifikovanému společností Bluetooth SIG,
a které bylo autorizováno.
– I když připojené zařízení odpovídá výše
uvedeným standardům Bluetooth, nemusí být
připojeno nebo pracovat správně v závislosti na
jeho funkcích nebo parametrech.
– U některých zařízení nebo v komunikačním
prostředí se při používání handsfree může
objevit šum.
• U některých připojených zařízení může začátek
komunikace trvat delší dobu.
Ostatní
• Používání Bluetooth zařízení s mobilním
telefonem nemusí pracovat v závislosti na
podmínkách rádiových vln a místě používání
zařízení.
• Pociťujete-li při používání Bluetooth zařízení
nepohodlí, okamžitě přestaňte Bluetooth zařízení
používat. Pokud jakýkoli problém přetrvává,
obraťte se na svého nejbližšího prodejce Sony.
Údržba
Výměna lithiové baterie
infračerveného dálkového ovladače
Za normálních podmínek je provozní životnost baterie
přibližně 1 rok. (Tato provozní životnost může být
v závislosti na podmínkách používání kratší.)
Jestliže je baterie slabá, snižuje se dosah
infračerveného dálkového ovladače. Nahraďte baterii
novou lithiovou baterií CR2025. Při použití jakékoliv
jiné baterie hrozí nebezpečí požáru nebo výbuchu.
stranou + nahoru
c
Poznámky k používání lithiových baterií
• Udržujte lithiovou baterii mimo dosah dětí.
V případě, že dojde k polknutí baterie, vyhledejte
okamžitě lékařskou pomoc.
• Aby byl zajištěn dobrý kontakt, otřete baterii suchým
hadříkem.
• Při instalaci baterie dbejte na dodržení její správné
polarity.
• Nedržte baterii pomocí kovových pinzet, aby
nedošlo ke zkratu.
pokračování na následující straně t
25
MEX-BT5000
2-693-038-11 (1)
d:\data2006\sony\27484_MEX-BT5000_CZ\DTPdata\Zlom\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
01GB+00COV-EUR.book Page 26 Friday, June 30, 2006 5:17 PM
2
Výměna pojistky
Vyjměte přístroj ven.
Při výměně pojistky zajistěte, aby
byla použita pojistka se stejnou
proudovou hodnotou, jaká je
uvedena na originální pojistce.
Jestliže dojde k přetavení pojistky,
zkontrolujte připojení napájení
a vyměňte pojistku. V případě, že se
pojistka po výměně opět přetaví,
může jít o vnitřní závadu.
Pojistka (10 A)
V takovém případě prosím
požádejte o pomoc nejbližšího
prodejce Sony.
1 Vložte oba uvolňovací klíče současně, až
správně zapadnou.
Čištění konektorů
2 Zatáhněte za uvolňovací klíče, aby se
přístroj odjistil.
Pokud jsou konektory mezi vlastním přístrojem
a předním panelem znečištěné, nemusí přístroj pracovat
správně. Aby k takovým situacím nedocházelo, odejměte
čelní panel (strana 15) a očistěte konektory vatovým
tampónem, namočeným v alkoholu. Při čištění
nepoužívejte nadměrnou sílu. V opačném případě by
mohlo dojít k poškození konektorů.
Háčky směřují
dovnitř.
3 Povysuňte přístroj ven z místa upevnění.
Zadní plocha předního
panelu
Vlastní přístroj
Technické údaje
Poznámky
• Z bezpečnostních důvodů vypněte před čištěním
konektorů motor vozidla a vyjměte klíček ze spínací
skříňky (zapalování).
• Nikdy se nedotýkejte konektorů prsty nebo
jakýmikoli kovovými předměty.
Část přehrávače disků CD
Odstup signál/šum:120 dB
Frekvenční rozsah: 10 – 20 000 Hz
Kolísání: neměřitelné
Část radiopřijímače
Vyjmutí přístroje
1
Sundejte ochranný rámeček.
1 Odejměte čelní panel (strana 15).
2 Stiskněte obě strany ochranného okraje
a stáhněte jej.
FM
Rozsah ladění: 87,5 – 108 MHz
Konektor antény: externí anténní konektor
Mezifrekvenční kmitočet: 10,7 MHz/450 kHz
Užitná citlivost: 9 dBf
Citlivost: 75 dB při 400 kHz
Odstup signál/šum: 67 dB (stereo), 69 dB (mono)
Harmonické zkreslení při 1 kHz: 0,5 % (stereo),
0,3 % (mono)
Odstup kanálů: 35 dB při 1 kHz
Frekvenční rozsah: 30 – 15 000 Hz
MW/LW
x
Rozsah ladění:
SV: 531 – 1 602 kHz
LW: 153 - 279 kHz
Konektor antény: externí anténní konektor
Mezifrekvenční kmitočet: 10,7 MHz/450 kHz
Citlivost: SV: 30 µV, DV: 40 µV
26
MEX-BT5000
2-693-038-11 (1)
d:\data2006\sony\27484_MEX-BT5000_CZ\DTPdata\Zlom\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
01GB+00COV-EUR.book Page 27 Friday, June 30, 2006 5:17 PM
Bezdrátová komunikace
Komunikační systém:
Bluetooth Standard verze 2.0
Výstup:
Standardní výstup Bluetooth třída 2 (Max + 4 dBm)
Maximální komunikační dosah:
Na přímou viditelnost cca 10 m*1
Kmitočtové pásmo:
2,4 GHz (2,4000 – 2,4835 GHz)
Metoda modulace: FHSS
Kompatibilní Bluetooth profily*2:
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile Profil pokročilé distribuce hudby)
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile Profil dálkového ovládaní audio a video)
HFP (Handsfree Profile - Profil handsfree)
OPP (Object Push Profile - Profil posílání objektů)
*1 Skutečný dosah se mění podle různých podmínek,
například překážky mezi zařízeními, magnetické
pole kolem mikrovlnné trouby, statická elektřina,
příjmová citlivost, výkon antény, operační systém,
softwarová aplikace atd.
*2 Standardní profily Bluetooth označují účel
komunikace mezi Bluetooth zařízeními.
Váš prodejce nemusí některé z výše uvedených
položek prodávat. Detailní informace získáte přímo
u prodejce.
Patentovaná technologie kódování zvukového
záznamu MPEG Layer-3 je použita na základě
licencí, udělených společnostmi Fraunhofer IIS
a Thomson.
Poznámka
Tento přístroj nemůže být připojen k digitálnímu
předzesilovači nebo k ekvalizéru, který je kompatibilní
se sběrnicí Sony BUS.
Design a technické údaje se mohou změnit bez
předchozího upozornění.
Část výkonového zesilovače
Výstupy: Výstupy pro reproduktory
(konektory s pojistkou)
Impedance reproduktorů: 4 – 8 ohmů
Maximální výstupní výkon: 52 W × 4 (při 4 ohmech)
Všeobecné údaje
Výstupy:
Výstupní audio konektory (přední/zadní)
Výstupní konektor pro Subwoofer (mono)
Konektor pro ovládání automatické (motorové)
antény
Konektor pro ovládání výkonového zesilovače
Vstupy:
Konektor pro ovládání telefonu (ATT)
Konektor pro ovládání podsvícení
Vstupní konektor pro ovládání sběrnice BUS
Audio vstup sběrnice/konektor pro externí zařízení
AUX IN
Vstupní konektor pro dálkový ovladač
Vstupní konektor pro anténu
Ovládaní kmitočtové charakteristiky:
Nízké: ± 10 dB při 60 nebo 100 Hz (XPLOD)
Střední: ± 10 dB při 500 Hz nebo 1 kHz (XPLOD)
Vysoké: ± 10 dB při 10 kHz nebo 12,5 kHz (XPLOD)
Požadavky na napájení: Autobaterie 12 V
stejnosměrné
(uzemněný záporný pól)
Rozměry: Přibližně 178 × 50 × 183 mm (š/v/h)
Montážní rozměry: Přibližně 182 × 53 × 162 mm (š/v/h)
Hmotnost: Přibližně 1,2 kg
Dodávané příslušenství:
Infračervený dálkový ovladač: RM-X302
Součásti pro instalaci a zapojení (1 souprava)
Volitelné příslušenství/vybavení:
Otočný dálkový ovladač: RM-X4S
Kabel sběrnice (dodávaný s RCA kabelem):
RC-61 (1 m), RC-62 (2 m)
Měnič CD (10 disků): CDX-757MX
Měnič CD (6 disků): CDX-T70MX, CDX-T69
Volič zdroje: XA-C30, XA-C40
Přepínač zdroje signálu AUX-IN: XA-300
Řešení problémů
Následující kontrolní seznam vám pomůže při
odstraňování problémů, se kterými se můžete při
použití přístroje setkat.
Předtím, než začnete tento seznam procházet, prosím
zkontrolujte zapojení přístroje a provozní postupy.
Všeobecné údaje
Do přístroje není přiváděno žádné napájecí napětí.
• Zkontrolujte správné zapojení kabelů. Jestliže je
všechno v pořádku, zkontrolujte pojistku.
• Pokud je přístroj vypnutý a zhasne displej, není
možné jej ovládat dálkovým ovladačem.
t Zapněte přístroj.
Nevysouvá se automatická (motorová) anténa.
Automatická (motorová) anténa není vybavena
reléovou skříňkou.
Žádný zvuk.
• Hlasitost zvuku je příliš nízká.
• Je zapnuta funkce ATT (ztlumení) nebo Telephone
ATT (ztlumení při příjmu telefonního hovoru, když je
připojen kabel rozhraní telefonu v automobilu do
konektoru ATT).
• Poloha ovladače vyvážení předních-zadních kanálů
není nastavena pro systém se dvěma reproduktory.
• Měnič CD není kompatibilní s formátem disku
(MP3/WMA/ATRAC CD).
t Přehrávejte pomocí Sony MP3 kompatibilního
měniče CD nebo tohoto přístroje.
Neozývá se zvuková signalizace (pípnutí).
• Zvuková signalizace (pípnutí) je vypnuta (strana 20).
• Je připojen doplňkový výkonový zesilovač
a nepoužíváte vestavěný zesilovač.
27
pokračování na následující straně t
MEX-BT5000
2-693-038-11 (1)
d:\data2006\sony\27484_MEX-BT5000_CZ\DTPdata\Zlom\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
01GB+00COV-EUR.book Page 28 Friday, June 30, 2006 5:17 PM
Byl vymazán obsah paměti.
• Bylo stisknuto tlačítko RESET.
t Uložte nastavení a údaje do paměti znovu.
• Došlo k odpojení napájecího kabelu nebo
akumulátoru vozidla.
• Napájecí kabel není zapojen správně.
Jsou vymazány uložené stanice a nastavení
hodin.
Pojistka je přepálená.
Při přepínání klíče zapalování vzniká hluk.
Kabely autorádia nejsou připojeny správně ke
konektoru pro elektrické příslušenství vozidla.
Z displeje zmizí zobrazení, nebo se na displeji nic
neobjeví.
• Ztlumení jasu je nastaveno na zapnuto - „Dimmer
on”(strana 20).
• Podržíte-li stisknuté tlačítko (OFF), displej zhasne.
t Stiskněte a podržte tlačítko (OFF) na přístroji tak
dlouho, než se rozsvítí displej.
• Jsou znečistěné konektory (strana 26).
Nepracuje DSO.
V závislosti na typu interiéru vozidla nebo druhu hudby
nemusí mít DSO žádaný účinek.
Nezobrazují se žádné informace.
t Nastavte „Info All” (strana 20).
Přehrávání CD/MD
Disk nelze vložit.
• V přehrávači je již vložen jiný disk.
• Disk byl násilím vložen obráceně nebo špatně.
Disk se nepřehrává.
• Znečištěný nebo vadný disk.
• Vložené CD-R/CD-RW není určeno pro poslech
hudby (strana 24).
Nelze přehrávat soubory MP3/WMA.
Disk není kompatibilní s formátem a verzí MP3/WMA
(strana 24).
U souborů MP3/WMA trvá déle, než se spustí
přehrávání (ve srovnání s jinými disky).
U následujících typů disků může dojít k prodlevě při
zahájení přehrávání:
– Disk, na němž je zaznamenána komplikovaná
stromová struktura.
– Disk zaznamenaný v režimu Multi Session.
– Disk, na který lze přidávat data.
Nepřehrává se ATRAC CD.
• Disk není vytvořen autorizovaným softwarem, jako je
SonicStage nebo SonicStage Simple Burner.
• Skladby, které nejsou zahrnuty ve skupinách, není
možné přehrávat.
ID3 informace MP3 souboru se nezobrazuje
správně.
• Zkontrolujte nastavení „ID3 Tag” (strana 20).
• Zákazníci v Rusku by měli nastavit „RUS”; ostatní
zákazníci „EUR”. Uvědomte si, že i když nastavíte
„RUS”, nemusí se informace ID3 zobrazovat správně.
Informace na displeji se neposunují.
• U disků s velkým množstvím znaků v názvech je to
možné.
• Funkce „Auto Scroll” je nastavena „off” (Vyp).
t Nastavte „Auto Scroll on” (strana 20) nebo
stiskněte (SCRL) na infračerveném dálkovém
ovladači.
Zvuk přeskakuje.
28
• Přístroj není správně nainstalován.
t Instalujte přístroj pod úhlem menším než 45° do
pevné části automobilu.
• Znečištěný nebo vadný disk.
Nepracují ovládací tlačítka přístroje.
Disk se nevysune.
Stiskněte tlačítko RESET (strana 6).
Příjem rozhlasového vysílání
Není možno přijímat žádné stanice.
Zvuk je rušen šumy.
• Zapojte napájecí vodič motorové antény (modrý) nebo
napájecí vodič elektrického příslušenství vozidla
(červený) k napájecímu kabelu anténního zesilovače
ve voze (pouze tehdy, pokud je vaše vozidlo vybaveno
vestavěnou anténou FM/MW/LW v zadním nebo
bočním skle).
• Zkontrolujte zapojení antény vozidla.
• Automatická (motorová) anténa se nevysune.
t Zkontrolujte zapojení ovládacího kabelu
automatické (motorové) antény.
• Zkontrolujte frekvenci.
• Když je zapnutý režim DSO, je zvuk občas omezován
šumem.
t Nastavte režim DSO na „off” (Vyp) (strana 21).
Není možné naladění stanic na předvolbách.
• Uložte do paměti správnou frekvenci stanice.
• Signál rozhlasového vysílače je příliš slabý.
Není možné automatické ladění stanic.
• Je zapnutý režim lokálního vyhledávání.
t Nastavte „Local off” (strana 20).
• Signál rozhlasového vysílače je příliš slabý.
t Použijte manuální ladění.
Při příjmu stanice FM bliká indikátor „ST”.
• Nalaďte frekvenci přesně.
• Signál rozhlasového vysílače je příliš slabý.
t Nastavte „Mono on” (strana 20).
Stereofonní FM vysílání je přijímáno monofonně.
Přístroj je v režimu monofonního příjmu.
t Nastavte „Mono off” (strana 20).
RDS
Po několika sekundách poslechu se spustí
vyhledávání SEEK.
Tato stanice není TP stanicí, nebo má slabý signál.
t Vypněte TA (strana 13).
Žádné dopravní zpravodajství.
• Zapněte TA (strana 13).
• Stanice nevysílá žádné dopravní zpravodajství,
přestože se jedná o TP stanici.
t Nalaďte jinou stanici.
Na PTY displeji se zobrazuje „None” (Žádný).
• Aktuální naladěná stanice není stanicí RDS.
• Nejsou přijímána data RDS.
• Stanice nespecifikuje typ programu.
Bluetooth funkce
Připojované zařízení nemůže detekovat přístroj.
• Nastavte položku „Signal” na „ON” (strana 15).
• Nastavte položku „Visibility” na „Show” (strana 15).
• Při připojení k Bluetooth zařízení není možné přístroj
detekovat z jiného zařízení. Pro umožnění detekce,
odpojte aktuální připojení a vyhledejte přístroj z
jiného zařízení. Odpojené zařízení je možné znovu
připojit po výběru ze seznamu registrovaných
zařízení.
Připojované zařízení nemůže detekovat přístroj.
Zkontrolujte Bluetooth nastavení připojovaného
zařízení.
MEX-BT5000
2-693-038-11 (1)
d:\data2006\sony\27484_MEX-BT5000_CZ\DTPdata\Zlom\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Right
01GB+00COV-EUR.book Page 29 Friday, June 30, 2006 5:17 PM
Připojení není možné.
• Vyhledání některých zařízeních nemusí být z tohoto
přístroje možné.
t Vyhledejte tento přístroj z připojovaného zařízení.
• Vyhledání některých zařízeních nemusí být z tohoto
přístroje možné vzhledem ke stavu jeho nastavení.
t Vyhledejte tento přístroj z připojovaného zařízení.
• Zkontrolujte postup párování a připojení v návodu
k obsluze připojovaného zařízení a proveďte jej
znovu.
Název detekovaného zařízení se nezobrazí.
U některých zařízeních nemusí být možné získat
z tohoto přístroje název vzhledem ke stavu jejich
nastavení.
Není slyšet vyzváněcí tón.
• Upravte hlasitost v položce „Ring Vol” (strana 17).
• U některých připojovaných zařízení nemusí být
vyzváněcí tón nastaven správně.
t Nastavte položku „Ringtone” na „Default”
(strana 19).
Volajícího je špatně slyšet.
Upravte hlasitost v položce „Talk Vol” (strana 17).
V průběhu telefonního hovoru se objevuje šum.
• Snižte hlasitost.
• Položka „EC/NC Mode” je nastavena na „off”.
t Nastavte „EC/NC Mode” na „Mode 1” nebo
„Mode 2” (strana 19).
• V případě, že je v okolí silný hluk, nezpůsobený
v telefonním hovoru, zkuste jej snížit.
Například: Máte-li otevřená okna a je slyšet hluk ze
silnice, zavřete je. Je-li příliš slyšet zvuk ventilátoru
klimatizace, snižte jeho otáčky.
Kvalita telefonního hovoru je špatná.
Kvalita telefonního hovoru závisí na příjmových
podmínkách mobilní sítě.
t Přejeďte s automobilem na místo, kde je lepší signál
mobilní telefonní sítě.
Hlasitost zvuku z připojeného audio zařízení je
nízká (vysoká).
Hlasitost u různých audio zařízení liší.
t Upravte hlasitost na připojeném audio zařízení nebo
na tomto přístroji.
Zvuk při přehrávání z Bluetooth audio zařízení
přeskakuje.
• Zmenšete vzdálenost mezi přístrojem a Bluetooth
audio zařízením.
• V případě, že je Bluetooth audio zařízení uloženo
v obalu, který přerušuje signál, vyjměte jej při
používání z tohoto obalu.
• V blízkosti je používáno několik Bluetooth zařízení
nebo jiných zařízení, které vysílají rádiové vlny.
t Vypněte ostatní zařízení.
t Zmenšete vzdálenost od ostatních zařízení.
Připojené Bluetooth audio zařízení není možné
ovládat.
Zkontrolujte, zda připojené Bluetooth audio zařízení
podporuje AVRCP.
Některé funkce nepracují.
Zkontrolujte, zda připojené zařízení podporuje
vyžadovanou funkci.
Při příjmu hovoru se nezobrazí jméno volajícího.
• Jméno volajícího není uloženo v telefonním seznamu.
t Uložte jej do seznamu (strana 18).
• Telefon volajícího je nastaven do režimu skrytí čísla.
Hovor začne nečekaně.
• Připojený telefon je nastaven pro automatické přijetí
hovoru.
• Položka „Auto Answer” v přístroji je nastavena na
„on” (strana 19).
Párování selhalo při překročení času.
U některých zařízení může být časový limit pro
párování krátký. Vyzkoušejte dokončit párování
nastavením jednočíselného hesla.
Vyzváněcí tón nebo hlas druhé stanice je slyšet
pouze z jednoho reproduktoru.
Položka „Speaker Sel” je nastavena na „FR-L” nebo
„FR-R”.
t Nastavte položku „Speaker Sel” na „Front”
(strana 19).
Během handsfree hovoru není slyšet
z reproduktorů automobilu zvuk.
V případě, že je zvuk slyšet z mobilního telefonu,
nastavte výstup mobilního telefonu do reproduktorů
automobilu.
Chybová hlášení/zprávy
Audio funkce
Blank Disc (Prázdný disk)
Na MD nejsou zaznamenány skladby.
t Přehrávejte MD se zaznamenanými skladbami.
Error (Chyba)
• Disk je znečištěný nebo je vložen obráceně.
t Očistěte disk a vložte jej správně.
• Disk není možné přehrát z důvodů problémů.
t Vložte jiný disk.
Failure (Selhání) (Rozsvítí se před stisknutím
jakéhokoliv tlačítka.)
Nesprávné zapojení reproduktorů/zesilovače.
t Podívejte se do instalační příručky tohoto přístroje
a zkontrolujte zapojení.
LOAD (Načítání)
Měnič načítá disk.
t Počkejte na dokončení načtení.
Local Seek (Lokální vyhledávání) +/–
Během automatického ladění je zapnut režim lokálního
vyhledávání.
NO AF (není alternativní frekvence)
Aktuální naladěná stanice nemá žádné alternativní
frekvence.
t Stiskněte joystick vlevo/vpravo, zatímco bliká název
stanice. Přístroj zahájí vyhledávání jiné frekvence se
stejnými daty PI (Identifikace Programu) (zobrazuje
se “PI SEEK”).
NO Disc (Není založen disk)
V měniči CD/MD není vložen disk.
t Vložte disk do měniče.
NO Disc Name (Není název disku)
Ve stopě není zapsáno jméno disku.
NO Group Name (Není název skupiny)
Ve stopě ATRAC CD není zapsán název skupiny.
NO ID3 Tag (Nejsou ID3 tagy)
V souboru MP3 nejsou zapsány žádné informace v ID3.
NO Information (Nejsou informace)
V souborech ATRAC3/ATRAC3plus nebo souboru
WMA nejsou zapsány žádné textové informace.
NO Magazine (Není zásobník)
V měniči CD není vložen zásobník.
t Vložte zásobník do měniče.
NO Music (Není hudební disk)
Na disku nejsou hudební soubory.
t Vložte do přístroje hudební CD nebo MP3 disk.
pokračování na následující straně t
29
MEX-BT5000
2-693-038-11 (1)
d:\data2006\sony\27484_MEX-BT5000_CZ\DTPdata\Zlom\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:Left
01GB+00COV-EUR.book Page 30 Friday, June 30, 2006 5:17 PM
NO TP (Není dopravní hlášení)
No Devices Found (Nenalezeno žádné zařízení)
Přístroj bude pokračovat v hledání dostupných stanic
s dopravním programem.
NO Track Name (Není název skladby)
Ve stopě není zapsáno jméno skladby.
Offset (Vnitřní chyba)
Mohlo dojít k výskytu interní závady.
t Zkontrolujte správné zapojení kabelů. Pokud je
nadále na displeji zobrazena indikace chyby, obraťte
se na nejbližšího prodejce Sony.
Push Reset (Stiskněte Reset)
Přehrávač CD a měnič CD/MD nepracuje z důvodu
nějakého problému.
t Stiskněte tlačítko RESET (strana 6).
READ (Načítání)
Přístroj načítá všechny skladby a informace
o skupinách na disku.
t Počkejte na dokončení čtení a přehrávání se spustí
automaticky. Může to trvat až jednu minutu
v závislosti na struktuře disku.
„
” nebo „
”
Při rychlém posunu ve skladbě dozadu nebo dopředu
jste dosáhli začátku nebo konce disku a není možno
pokračovat dále.
„
”
Přístroj neumí zobrazit tento znak.
• Při vyhledávání nebylo nalezeno žádné připojitelné
zařízení.
• Zařízení není registrováno v seznamech „Handsfree
Devices” nebo „Audio Devices”.
t Registrujte zařízení do seznamu „Handsfree
Devices” nebo „Audio Devices”.
Security Locked (Bezpečnostní zámek)
Je nastaven bezpečnostní zámek.
Turn ON Bluetooth (Zapněte Bluetooth)
Bluetooth přenos je vypnutý.
t Přepněte nastavení Bluetooth na „on” (Zap).
Nepomohou-li vám tato řešení situaci zlepšit,
obraťte se na nejbližšího prodejce Sony.
Vezmete-li přístroj do opravy z důvodu problémů
s přehráváním CD, přineste disk, který jste používali
při vzniku problému sebou.
Stránky podpory
V případě dotazů nebo pro získání nejnovějších
informací o podpoře výrobku navštivte
následující internetové stránky:
http://support.sony-europe.com
Bluetooth funkce
Busy (Zaneprázděn)
Proces Bluetooth připojení není dokončen.
t Přerušte příjem údajů z telefonního seznamu.
t Přerušte aktuální operaci a chvíli počkejte.
Connection Complete (Připojení dokončeno)
Proces Bluetooth připojení je dokončen.
Connection Failed (Připojení selhalo)
• Připojení k zařízení nelze dokončit kvůli nějakému
problému.
• Není možné dokončit připojení, jelikož je zadán
nesprávný kód.
• Byl překročen časový limit pro připojení.
Disconnected (Odpojeno)
Bluetooth signál je odpojen.
Empty (Prázdné)
• V nabídce CALL nejsou žádné údaje v položkách
„Dialed Calls”, „Received Calls” nebo „Phonebook”.
• V telefonním seznamu nejsou žádné údaje při
ukládání do předvolby.
Error (Chyba)
Údaje do telefonního seznamu není možné přijmout
z důvodu problému.
HF Device is not available (Handsfree zařízení není
dostupné)
Není připojeno handsfree zařízení.
Invalid Code (Nesprávný kód)
Zadaný bezpečnostní kód není správný.
Memory Full (Plná paměť)
• Při příjmu údajů do telefonního seznamu byla
zaplněna paměť.
• Paměť telefonního seznamu přístroje je plná.
Not Available (Není dostupné)
Jako zdroj zvuku je zvoleno Bluetooth AUDIO, ale
není připojeno žádné Bluetooth audio zařízení.
30
MEX-BT5000
2-693-038-11 (1)
d:\data2006\sony\27484_MEX-BT5000_CZ\DTPdata\Zlom\01GB02CD-EUR.fm
masterpage:None
01GB+00COV-EUR.book Page 31 Friday, June 30, 2006 5:17 PM
MEX-BT5000
2-693-038-11 (1)
CZ
Nakládání s nepotřebným elektrickým a elektronickým zařízením (platné v Evropské
unii a dalších evropských státech uplatňujících oddělený systém sběru)
Tento symbol umístěný na výrobku nebo jeho balení upozorňuje, že by s výrobkem po
ukončení jeho životnosti nemělo být nakládáno jako s běžným odpadem z domácnosti. Místo
toho by měl být odložen do sběrného místa určeného k recyklaci elektronických výrobků
a zařízení. Dodržením této instrukce zabráníte negativním dopadům na životní prostředí
a zdraví lidí, které naopak může být ohroženo nesprávným nakládáním s výrobkem při jeho
likvidaci. Recyklováním materiálů, z nichž je výrobek vyroben, pomůžete zachovat přírodní
zdroje. Pro získání dalších informací o recyklaci tohoto výrobku kontaktujte prosím místní
orgány státní správy, místní firmu zabezpečující likvidaci a sběr odpadů nebo prodejnu, v níž
jste výrobek zakoupili.
Download PDF

advertising