Sony | MEX-BT3000 | Sony MEX-BT3000 Přehrávač CD s technologií Bluetooth® do automobilu Rychlé nastavení a průvodce spuštěním

4-295-766-11(1)

1
Upozornění

Nainstalujte tento přístroj do palubní desky vozidla, protože
zadní strana tohoto přístroje se během provozu zahřívá.



 Tento přístroj je určen pouze pro napájení stejnosměrným
napětím 12 V s uzemněným záporným pólem.
 Neveďte kabely pod šrouby a zabraňte jejich zachycení
v pohyblivých dílech (například v kolejnicích sedadel).
 Před prováděním připojení vypněte zapalování vozidla, aby
nedošlo ke zkratu.
 Napájecí kabel  nejprve připojte k přístroji
a reproduktorům a teprve pak jej připojte ke konektoru pro
napájení elektrického příslušenství ve vozidle.
 Veďte všechny uzemňovací kabely ke společnému
uzemňovacímu bodu (zemi).
 Z bezpečnostních důvodů nezapomeňte zaizolovat veškeré
volné nezapojené kabely elektrikářskou izolační páskou.
×2


Bluetooth®
audio systém
Zařízení uvedená na obrázcích (nejsou
součástí příslušenství)
Instalace/zapojení
Přední
reproduktor
Subwoofer
Zadní
reproduktor
Výkonový
zesilovač
Poznámky k napájecímu kabelu (žlutý)
 Pokud tento přístroj připojujete společně s dalšími stereo
zařízeními, musí být okruh kabeláže vozidla, ke kterému
přístroj připojujete, dimenzován na vyšší elektrickou zátěž,
než představuje součet hodnot pojistek všech připojovaných
zařízení.
 Pokud žádný z okruhů kabeláže vozidla není dostatečně
dimenzován, připojte přístroj přímo k akumulátoru vozidla.
Seznam součástí
 Čísla v seznamu odpovídají číslům použitým v textu.
 Konzola  a ochranný rámeček  jsou při dodání
upevněny k přístroji. Před instalací přístroje použijte
uvolňovací klíče  pro demontáž konzoly  z přístroje.
Podrobné informace - viz část „Odejmutí ochranného
rámečku a konzoly ()“ na druhé straně.
 Uvolňovací klíče  uschovejte pro případné použití
v budoucnu, protože jsou rovněž nezbytné pro vyjmutí
přístroje z vozidla.
2 A
Upozornění
S konzolou  manipulujte opatrně, abyste si neporanili prsty.
REAR / SUB
AUDIO OUT

Západka
Poznámka
Před instalací zajistěte, aby byly západky po obou stranách
konzoly  ohnuté o 2 mm směrem dovnitř. Pokud jsou tyto
západky narovnané nebo ohnuté směrem ven, přístroj se
nenainstaluje pevně a může dojít k jeho vysunutí.
B
Příklad připojení
REAR / SUB
AUDIO OUT
Poznámky (-A)
 Zajistěte, aby byl uzemňovací kabel připojen před připojením
zesilovače.
 Výstražný alarm uslyšíte pouze v případě, že používáte
vestavěný zesilovač.
MEX-BT3000
© 2011 Sony Corporation Vytištěno v České republice (EU)
3
*1
*2
*3
*4
*5
Poznámka k připojení antény
Pokud je vaše anténa ve vozidle typu ISO (International Organization for Standardization), použijte pro její připojení dodávaný adaptér .
Nejprve připojte anténu vozidla k dodanému adaptéru a pak ji připojte k anténnímu konektoru na přístroji.
Kabel s konektory RCA (cinch) (není součástí příslušenství)
Konektor AUDIO OUT (Audio výstup) lze přepnout na SUB (Subwoofer) nebo REAR (Zesilovač). Podrobné informace - viz dodávaný
návod k obsluze.
Může být vyžadován samostatný adaptér.
Impedance reproduktorů: 4 – 8 ohmů × 4
REAR / SUB
AUDIO OUT*3
*2

*1 od antény vozidla
REMOTE
IN*4
Pojistka (10 A)

*5
z konektoru reproduktoru ve vozidle
Max. napájecí proud 0,3 A
AMP REM (Dálkové
ovládání zesilovače)
Modrý s bílým proužkem
ATT (Ztlumení zvuku)
Světle modrý
z konektoru napájení ve vozidle
1
2
Viz „Schéma připojení napájení“ na druhé straně, kde jsou uvedeny další podrobnosti.
3
4
Fialový
Šedý
+
Reproduktor, zadní, pravý
5
–
Reproduktor, zadní, pravý
6
+
Reproduktor, přední, pravý
7
–
Reproduktor, přední, pravý
8
Bílý
Zelený
+
Reproduktor, přední, levý
–
Reproduktor, přední, levý
+
Reproduktor, zadní, levý
–
Reproduktor, zadní, levý
Pozice se zápornou polaritou 2, 4, 6 a 8 jsou opatřeny vodiči s proužkem.
4
Žlutý
nepřetržitý zdroj napájení
7
Červený
spínaný zdroj napájení
5
Modrý
ovládání automatické (motorové) antény
8
Černý
zem (uzemnění)
Pozice 1, 2, 3 a 6 nejsou osazeny piny.
4 1
2


Háček musí směřovat dovnitř.




5 1
6 A
2
Příchytky
Tlačítko pro uvolnění předního panelu
3
Palubní deska vozidla

B
Ohnivzdorná
přepážka vozidla




Odejmutí ochranného rámečku
a konzoly
Schéma připojení
 Do konektoru AMP REMOTE IN (Vstup dálkového
ovládání zesilovače) volitelného výkonového
zesilovače
Toto připojení je určeno pouze pro zesilovače. Připojení
jakéhokoliv jiného systému by mohlo vést k poškození přístroje.
 Ke kabelu rozhraní autotelefonu
Varování
Pokud máte ve vozidle nainstalovanou automatickou
(motorovou) anténu bez reléové skříňky, může po připojení
tohoto přístroje prostřednictvím dodávaného napájecího
kabelu  dojít k poškození antény.
Poznámky k ovládacím a napájecím kabelům
 Ovládací kabel automatické (motorové) antény (modrý) dodává
napětí +12 V stejnosměrných, jakmile zapnete rádio nebo
pokud aktivujete funkci AF (Alternativní frekvence) nebo funkci
TA (Dopravní hlášení).
 Pokud je vaše vozidlo vybaveno FM/MW/LW anténou
vestavěnou v zadním nebo bočním skle, připojte ovládací
kabel automatické (motorové) antény (modrý) nebo napájecí
kabel elektrického příslušenství vozidla (červený) k napájecí
svorce anténního zesilovače ve vozidle. Se žádostí o podrobné
informace se obraťte na nejbližšího prodejce Sony.
 Společně s tímto přístrojem není možno používat automatickou
(motorovou) anténu bez reléové skříňky.
Připojení pro uchování obsahu paměti autorádia
Jestliže je připojen žlutý kabel napájení, bude paměťový okruh
neustále napájen, a to i tehdy, pokud je vypnuto zapalování.
Poznámky k připojení reproduktorů
 Před připojováním reproduktorů vypněte přístroj.
 Používejte reproduktory s impedancí 4 až 8 ohmů, které mají
dostatečnou výkonovou zatížitelnost, aby nedošlo k jejich
poškození.
 Nepřipojujte svorky reproduktorů ke kostře vozidla ani
vzájemně nepropojujte svorky levého reproduktoru se svorkami
pravého reproduktoru.
 Nepřipojujte uzemňovací kabel tohoto přístroje k záporné (–)
svorce reproduktoru.
 Nepokoušejte se připojovat reproduktory paralelně.
 K tomuto přístroji připojujte pouze pasivní reproduktory. Při
připojení aktivních reproduktorů (s vestavěným zesilovačem) ke
svorkám reproduktorů může dojít k poškození přístroje.
 Abyste předešli poruše funkce přístroje, nepoužívejte vodiče pro
vestavěné reproduktory nainstalované ve vašem vozidle, pokud
je kabeláž těchto reproduktorů uspořádána tak, že přístroj sdílí
společný záporný (–) vodič pro pravý a levý reproduktor.
 Nepropojujte vzájemně vodiče reproduktorů tohoto přístroje.
Poznámka k připojení
Pokud není reproduktor a zesilovač připojen správně, zobrazí
se na displeji zpráva „FAILURE“ (Porucha). V takovém případě
připojte reproduktory a zesilovač správně.
Bezpečnostní upozornění
 Pečlivě vyberte místo pro instalaci tak, aby přístroj
nepřekážel běžným úkonům při řízení.
 Vyvarujte se instalace přístroje tam, kde by byl vystaven
prachu, nečistotám, nadměrným vibracím nebo vysokým
teplotám, jako například na přímém slunci nebo
u výstupních otvorů topení.
 Pro spolehlivou a bezpečnou instalaci používejte pouze
přiložené montážní vybavení.
Volba montážního úhlu
Přístroj namontujte pod úhlem menším než 45°.
Před instalací přístroje z něj odejměte
ochranný rámeček  a konzolu .
1
Odejměte ochranný rámeček .
2
Odejměte konzolu .
Stiskněte obě strany ochranného rámečku  a stáhněte jej.
Schéma připojení napájení
Konektor pro napájení elektrického příslušenství vozidla se může u jednotlivých vozidel lišit. Prověřte schéma připojení
konektoru pro napájení elektrického příslušenství ve vašem vozidle, abyste se ujistili, že je připojení správné. Existují tři základní
typy (viz níže uvedené vyobrazení). Možná bude nutné přepojit pozice červeného a žlutého vodiče v napájecím kabelu stereo
autorádia. Po odpovídajícím přizpůsobení připojení a správném uspořádání napájecích vodičů připojte přístroj ke konektoru
napájení ve vozidle. Máte-li jakékoli dotazy nebo vyskytnou-li se při připojování problémy, které nejsou uvedeny v této příručce,
obraťte se prosím na prodejce vašeho vozidla.
 Zasuňte oba uvolňovací klíče  mezi přístroj a konzolu
 tak, aby zacvakly na místo.
 Stáhněte konzolu směrem dolů  a pak z ní vysuňte
přístroj.
Konektor pro napájení elektrického
příslušenství vozidla
Příklad montáže
Instalace do palubní desky vozidla
Poznámky
 V případě potřeby ohněte tyto příchytky směrem ven, aby byla
konzola pevně uchycena (-2).
 Zajistěte, aby byly čtyři západky na ochranném rámečku 
správně zachyceny ve výřezech na přístroji (-3).
Červený
Červený
Žlutý
Žlutý
Jak odejmout a nasadit přední
panel
Před instalací přístroje odejměte přední panel.
-A Pro odejmutí
4
Žlutý
Před odejmutím předního panelu nezapomeňte stisknout a podržet
tlačítko  (Zdroj/vypnout). Stiskněte tlačítko pro
uvolnění předního panelu a vytáhněte panel směrem k sobě.
nepřetržitý zdroj napájení
7
Červený
spínaný zdroj napájení
Červený
Červený
Žlutý
Žlutý
-B Pro nasazení
Nasaďte část  předního panelu na část  na přístroji (viz obrázek)
a zatlačte na levou část tak, aby zacvakla do správné polohy.
Varování v případě, že zapalování
vašeho vozidla nemá polohu ACC
(elektrické příslušenství)
Nezapomeňte nastavit funkci Auto Off (Automatické vypnutí).
Podrobné informace - viz dodávaný návod k obsluze. Po vypnutí
přístroje bude přístroj po uplynutí nastavené doby automaticky
zcela odpojen od napájení, což zabraňuje vybití akumulátoru.
Pokud funkci Auto Off (Automatické vypnutí) nenastavíte, tak
při každém vypnutí zapalování stiskněte tlačítko 
(Zdroj/vypnout) a podržte jej tak dlouho, dokud displej nezhasne.
4
Žlutý
spínaný zdroj napájení
7
Červený
nepřetržitý zdroj napájení
Červený
Červený
Žlutý
Žlutý
Výměna pojistky
Při výměně pojistky zajistěte, aby byla použita pojistka
odpovídající jmenovitému proudu uvedenému na původní
pojistce. Jestliže dojde k přepálení pojistky, zkontrolujte připojení
napájení a vyměňte pojistku. Pokud se pojistka po výměně znovu
přepálí, může se jednat o vnitřní poruchu. V takovém případě
prosím požádejte o pomoc nejbližšího prodejce Sony.
Vozidlo, jehož spínací skříňka (zapalování) není vybavena polohou ACC (elektrické příslušenství).
Download PDF

advertising