Sony | MEX-N5000BT | Sony MEX-N5000BT CD přehrávač s bezdrátovou technologií BLUETOOTH® Rychlé nastavení a průvodce spuštěním

4-480-658-21(1)
Česky
Seznam součástí ( )
Upozornění
IJF1
Bluetooth®
audio systém
Nainstalujte tento přístroj do palubní
desky vozidla, protože zadní strana
tohoto přístroje se během provozu
zahřívá.
• Tento přístroj je určen pouze pro
napájení stejnosměrným napětím
12 V s uzemněným záporným pólem.
• Neveďte kabely pod šrouby a zabraňte
jejich zachycení v pohyblivých dílech
(například v kolejnicích sedadel).
• Aby nedošlo ke zkratu, vypněte před
připojováním zapalování vozidla.
• Napájecí kabel  nejprve připojte
k přístroji a reproduktorům a teprve pak
jej připojte ke konektoru pro napájení
elektrického příslušenství ve vozidle.
• Veďte všechny uzemňovací kabely ke
společnému uzemňovacímu bodu
(zemi).
• Z bezpečnostních důvodů
nezapomeňte zaizolovat veškeré volné
nezapojené kabely elektrikářskou
izolační páskou.
Instalace/připojení
Bluetooth®
audio systém
Montáž/Zapojenia
© 2014 Sony Corporation Vytištěno v České republice
Poznámky k napájecímu kabelu (žlutý)
• Pokud tento přístroj připojujete
společně s dalšími stereo zařízeními,
musí být okruh kabeláže vozidla, ke
kterému přístroj připojujete,
dimenzován na vyšší elektrickou zátěž,
než představuje součet hodnot pojistek
všech připojovaných zařízení.
• Pokud žádný z okruhů kabeláže vozidla
není dostatečně dimenzován, připojte
přístroj přímo k akumulátoru vozidla.
• Čísla v seznamu odpovídají číslům
použitým v textu.
• Konzola  a ochranný rámeček  jsou
při dodání upevněny k přístroji. Před
instalací přístroje použijte uvolňovací
klíče  pro demontáž konzoly 
z přístroje. Podrobné informace najdete
v části „Odebrání ochranného rámečku
a konzoly ()“ na druhé straně.
• Uvolňovací klíče  si uschovejte pro
případné použití v budoucnu,
protože jsou rovněž nezbytné pro
vyjmutí přístroje z vozidla.
Upozornění
S konzolou  manipulujte opatrně,
abyste si neporanili prsty.
Příklad připojení ( )
Snadné připojení subwooferu (-B)
Subwoofer můžete použít bez
výkonového zesilovače, když je připojen
k zadnímu reproduktorovému kabelu.
* Nepřipojujte při tomto připojení žádný
reproduktor.
Poznámky
• Zajistěte, aby byl uzemňovací kabel připojen před
připojením zesilovače (-A).
• Výstražný alarm uslyšíte pouze v případě, že
používáte vestavěný zesilovač (-A).
• Zajistěte, aby byl připojen 4 - 8 ohmový subwoofer.
Nepřipojujte k druhému zadnímu
reproduktorovému kabelu žádný reproduktor
(-B).
MEX-N5000BT






Zoznam častí ( )
Upozornenia
Varování
Pokud máte ve vozidle nainstalovanou
automatickou (motorovou) anténu bez
reléové skříňky, může po připojení tohoto
přístroje prostřednictvím dodávaného
napájecího kabelu  dojít k poškození
antény.
Zariadenie namontujte len
do prístrojovej dosky automobilu,
pretože sa jeho zadná strana počas
používania zohrieva.
• Toto zariadenie je určené pre prevádzku
s jednosmerným napätím 12 V DC
s uzemneným záporným pólom.
• Dávajte pozor, aby ste nepricvikli
žiadne káble pod skrutku, alebo medzi
akékoľvek pohyblivé časti (napríklad
koľajničky sedadiel).
• Pred vykonaním zapojení vypnite
zapaľovanie, aby nedošlo ku skratu.
• K zariadeniu najskôr pripojte napájací
kábel  a reproduktory, až potom
pripojte prídavný konektor napájania
príslušenstva v automobile.
• Všetky uzemňovacie vodiče pripojte
na spoločné uzemňovacie miesto.
• Všetky voľné nezapojené káble
zaizolujte izolačnou lepiacou páskou.
Poznámky k ovládacím a napájecím kabelům
• Kabel REM OUT (modrý s bílým proužkem) dodává
po zapnutí přístroje stejnosměrné napětí +12 V.
• Při použití volitelného výkonového zesilovače
připojte kabel REM OUT (modrý s bílým proužkem)
nebo napájecí kabel elektrického příslušenství
vozidla (červený) k jeho vstupu AMP REMOTE IN.
• Pokud je vaše vozidlo vybaveno anténou FM/MW/
LW vestavěnou v zadním nebo bočním skle, připojte
kabel REM OUT (modrý s bílým proužkem) nebo
napájecí kabel elektrického příslušenství vozidla
(červený) k napájecí svorce existujícího anténního
zesilovače ve vozidle. Se žádostí o podrobné
informace se obraťte na vašeho prodejce.
• Společně s tímto přístrojem není možno používat
automatickou (motorovou) anténu bez reléové
skříňky.
Připojení pro uchování obsahu paměti
Jestliže je připojen žlutý kabel napájení, bude
paměťový okruh neustále napájen, a to i tehdy,
pokud je vypnuto zapalování.
Poznámky k napájaciemu káblu (žltý)
• Ak zariadenie zapájate spolu s inými
stereo zariadeniami, musí byť napájací
okruh v automobile dimenzovaný
na vyššiu prúdovú záťaž, než je súčet
hodnôt všetkých poistiek vo všetkých
zapojených zariadeniach.
• Ak nie je v automobile žiadny
dostatočne dimenzovaný okruh,
pripojte zariadenie priamo
na autobatériu.
Poznámky k připojení reproduktorů
• Před připojováním reproduktorů přístroj vypněte.
• Používejte reproduktory s impedancí 4 až 8 ohmů
a s dostatečnou zatížitelností, aby nedošlo k jejich
poškození.
• Nepřipojujte svorky reproduktorů k ukostření
vozidla ani vzájemně nepropojujte svorky levého
reproduktoru se svorkami pravého reproduktoru.
• Nepřipojujte uzemňovací kabel přístroje k záporné
(–) svorce reproduktoru.
• Nepokoušejte se připojovat reproduktory paralelně.
• K tomuto přístroji připojujte pouze pasivní
reproduktory. Při připojení aktivních reproduktorů
(s vestavěným zesilovačem) ke svorkám
reproduktorů může dojít k poškození přístroje.
• Abyste předešli chybné funkci přístroje, nepoužívejte
kabely pro vestavěné reproduktory nainstalované ve
vašem vozidle, pokud je kabeláž těchto reproduktorů
uspořádána tak, že přístroj sdílí společný záporný (–)
kabel pro pravý a levý reproduktor.
• Nepropojujte vzájemně kabely reproduktorů
tohoto přístroje.
Schéma zapojenia ( )
• Čísla priradené jednotlivým častiam
zodpovedajú číslam uvádzaným
v pokynoch pre montáž.
• Pri zakúpení je konzola  aj ochranný
kryt  nasadený na zariadení. Pred
montážou zariadenia pomocou
uvoľňovacích kľúčov  z neho zložte
konzolu . Podrobnosti pozri v časti
“Zloženie ochranného krytu a konzoly
()” ďalej v texte.
• Uvoľňovacie kľúče  uschovajte pre
budúce použitie, napr. pre demontáž
zariadenia z automobilu.
Výstraha
Ak vlastníte elektrickú anténu bez
spínacieho relé, jej pripojením
k zariadeniu pomocou dodávaného kábla
 môže dôjsť k poškodeniu antény.
Poznámky k ovládacím a napájacím káblom
• Kábel REM OUT (modrý s bielym prúžkom) dodáva
napätie +12 V DC po zapnutí zariadenia.
• Keď používate voliteľný výkonový zosilňovač,
pripojte kábel REM OUT (modrý s bielym prúžkom)
alebo napájací kábel príslušenstva (červený)
do vstupu AMP REMOTE IN na zosilňovači.
• Ak je váš automobil vybavený vstavanou FM/MW/
LW anténou v zadnom/bočnom okne, pripojte
kábel REM OUT (modrý s bielym prúžkom)
alebo napájací kábel príslušenstva (červený)
k napájaciemu konektoru anténového zosilňovača.
Podrobnejšie informácie vám poskytne predajca.
• Toto zariadenie nedokáže ovládať elektrickú
výsuvnú anténu bez spínacieho relé.
Upozornenie
S konzolou  manipulujte opatrne, aby
nedošlo k poraneniu vašich prstov.
Príklad zapojenia ( )
Zapojenie pre uchovanie obsahu pamäte
Ak je zapojený žltý napájací kábel, pamäťový okruh
bude napájaný nepretržite aj po vypnutí zapaľovania.
Jednoduché pripojenie subwoofera
(-B)
Môžete používať subwoofer bez
výkonového zosilňovača, ak je pripojený
ku káblu zadných reproduktorov.
Poznámky k zapojeniu reproduktorov
• Pred pripájaním reproduktorov zariadenie vypnite.
• Používajte reproduktory s impedanciou 4 až 8
Ohm a zodpovedajúcim výkonom. Inak môžete
reproduktory poškodiť.
• Koncovky reproduktorov nepripájajte na karosériu
automobilu, ani vzájomne neprepájajte konektory
pravého a ľavého reproduktora.
• Nezapájajte uzemňovací kábel tohto zariadenia
k zápornému (–) konektoru pre reproduktory
v automobile.
• Nepokúšajte sa reproduktory zapojiť paralelne.
• Vždy pripájajte len pasívne reproduktory.
Zapojenie aktívnych reproduktorov (so vstavaným
zosilňovačom) do konektorov pre reproduktory
môže poškodiť zariadenie.
• Aby ste predišli nesprávnemu fungovaniu,
tak v prípade, že je kábel so záporným pólom
(–) pripojený súčasne k pravému aj ľavému
reproduktoru, nepoužívajte vstavané káble pre
reproduktory vo vašom automobile.
• Neprepájajte káble reproduktorov medzi sebou.
* K tomuto káblu nepripájajte žiadny reproduktor.
Poznámky
• Dbajte na to, aby ste uzemňovací kábel zapojili ešte
pred pripojením zosilňovača (-A).
• Upozorňujúci zvukový signál zaznie len vtedy, ak
používate vstavaný zosilňovač (-A).
• Pripojte subwoofer s impedanciou 4 až 8 Ohm.
K druhému káblu zadných reproduktorov
nepripájajte reproduktor (-B).
*1 V závislosti od typu automobilu použite adaptér (nedodávaný), ak
konektor antény nepasuje.
*2 RCA kábel (nedodávaný).
*3 V závislosti od typu automobilu použite adaptér pre káblové diaľkové
ovládanie (nedodávaný).
*4 Impedancia reproduktorov: 4–8 Ohm × 4
*5 Bez ohľadu na to, či vstupný kábel mikrofónu používate alebo nie,
umiestnite ho tak, aby neprekážal pri vedení automobilu. Ak kábel
vediete v blízkosti nôh, zabezpečte ho napríklad káblovými úchytkami.
*6 Podrobnosti o inštalácii mikrofónu pozri v časti “Inštalácia mikrofónu
()” ďalej v texte.
*1 Pokud konektor antény nevyhovuje, použijte v závislosti na typu vozidla
adaptér (není součástí příslušenství).
*2 Kabel s konektory RCA (cinch) (není součástí příslušenství).
*3 V závislosti na typu vozidla použijte adaptér pro kabelový dálkový
ovladač (není součástí příslušenství).
*4 Impedance reproduktorů: 4 – 8 ohmů × 4
*5 Vstupní kabel mikrofonu veďte tak, aby nepřekážel při řízení (i pokud jej
nebudete používat). Pokud je kabel veden v oblasti vašich nohou,
zajistěte jej pomocí kabelové svorky atd.
*6 Podrobné informace o instalaci mikrofonu najdete v části „Instalace
mikrofonu ()“ na opačné straně.
*2
×2

Slovensky
Schéma zapojení ( )
*2
Pojistka (10 A)
Poistka (10 A)
1
2
3
4
*1 Z antény vozidla
*1 Od autoantény
5
6
A
7

8
*4
Z konektoru napájení ve vozidle
Od konektora napájania
príslušenstva v automobile
B
Podrobnosti najdete v části „Schéma zapojení napájení ()“.
Podrobnosti sú uvedené v časti “Schéma zapojenia napájania ()”.
Bílý
Zelený
Reproduktor, zadní, pravý
1
–
Reproduktor, zadní, pravý
2
+
Reproduktor, přední, pravý
3
–
Reproduktor, přední, pravý
4
+
Reproduktor, přední, levý
5
–
Reproduktor, přední, levý
6
+
Reproduktor, zadní, levý
7
–
Zařízení uvedená na obrázcích (nejsou součástí příslušenství)
Príslušenstvo použité v obrázkoch na ilustráciu (nedodávané)
Přední reproduktor
Predný reproduktor
Subwoofer
Subwoofer
Reproduktor, zadní, levý
8
Fialový
Sivý
Biely
Zelený
+
Reproduktor, zadný, pravý
–
Reproduktor, zadný, pravý
+
Reproduktor, predný, pravý
–
Reproduktor, predný, pravý
+
Reproduktor, predný, ľavý
–
Reproduktor, predný, ľavý
+
Reproduktor, zadný, ľavý
–
Reproduktor, zadný, ľavý
Pozície so zápornou polaritou 2, 4, 6 a 8 majú káble
s prúžkom.
4
Žlutý
Nepřetržitý zdroj energie
4
Žltý
Nepretržité napájanie
5
Modrý s bílým
proužkem
Automatická (motorová) anténa/ovládání
výkonového zesilovače (REM OUT)
5
Modrý s bielym
prúžkom
Napájanie ovládania výsuvnej antény/
výkonového zosilňovača (REM OUT)
6
Oranžový/bílý
Spínaný zdroj energie pro osvětlení
6
Oranžovo/Biely
Spínané napájanie osvetlenia
7
Červený
Spínaný zdroj energie
7
Červený
Spínaný zdroj napájania
8
Černý
Zem (uzemnění)
8
Čierny
Uzemnenie
Pozice 1, 2 a 3 nejsou osazeny piny.
*
Je vyžadována příprava zadních reproduktorových kabelů.
Je potrebná príprava káblov pre zadný reproduktor.
Šedý
+
Pozice se zápornou polaritou 2, 4, 6 a 8 mají kabely
s proužkem.
Z konektoru reproduktoru ve vozidle
Od konektora reproduktorov v automobile
6
*
Fialový
Výkonový zesilovač
Výkonový zosilňovač
Zadní reproduktor
Zadný reproduktor
Pozície 1, 2 a 3 nemajú kolíky.
1
2
Červený
Červený
Konektor pro napájení elektrického
příslušenství vozidla
Konektor napájania príslušenstva
3
Červený
Červený
Červený
Červený
Červený
Červený
Červený
Červený
Červený
Červený
2
1


Žlutý
Žltý
4
Žlutý
Žlutý
Žltý
Žlutý
Žltý
Žlutý
Žltý
Žlutý
Žltý
Nepřetržitý zdroj energie
4
Žlutý
Spínaný zdroj energie
Červený
Nepřetržitý zdroj energie
7
Červený
Spínaný zdroj energie
7
4
Žltý
Nepretržité napájanie
4
Žltý
Spínaný zdroj napájania
7
Červený
Spínaný zdroj napájania
7
Červený
Nepretržité napájanie

Žlutý
Žltý

2
3
Automobil bez pozície ACC na skrinke
zapaľovania
Palubní deska
Prístrojová doska

182 mm

Pojistka (10 A)
Poistka (10 A)
Tlačítko pro uvolnění předního panelu
Tlačidlo uvoľnenia predného panela
Svorky (nejsou součástí příslušenství)
Spony (nedodávané)

53 mm
A
B
Ohnivzdorná přepážka
Protipožiarna prepážka


Západka
Jazýček

Háček musí směřovat dovnitř.
Výčnelkom smerom dovnútra.
Vozidlo, jehož spínací skříňka (zapalování)
není vybavena polohou ACC
(elektrické příslušenství)
A
1

B
Příchytky
Jazýčky

OFF (Vypnuto)
OFF (Vyp.)
Svorka (není součástí příslušenství)
Spona (nedodávaná)
Česky
Schéma zapojení
napájení ( )
Konektor pro napájení elektrického
příslušenství vozidla se může
u jednotlivých vozidel lišit. Prověřte
schéma zapojení konektoru pro napájení
elektrického příslušenství ve vašem
vozidle, abyste se ujistili, že je připojení
správné. Existují tři základní typy (-1,
-2, -3). Možná bude nutné přepojit
pozice červeného a žlutého kabelu
v napájecím kabelu stereo autorádia.
Po odpovídajícím přizpůsobení připojení
asprávném uspořádání napájecích vodičů
připojte přístroj ke konektoru napájení ve
vozidle. Máte-li jakékoli dotazy nebo
vyskytnou-li se při připojování problémy,
které nejsou uvedeny v této příručce,
obraťte se prosím na prodejce vašeho
vozidla.
Bezpečnostní upozornění
• Pečlivě vyberte místo pro instalaci tak,
aby přístroj nepřekážel běžným úkonům
při řízení.
• Vyvarujte se instalace přístroje tam, kde
by byl vystaven prachu, nečistotám,
nadměrným vibracím nebo vysokým
teplotám, jako například na přímém
slunci nebo u výstupních otvorů topení.
• Pro spolehlivou a bezpečnou instalaci
používejte pouze dodávané montážní
vybavení.
Volba montážního úhlu
Přístroj namontujte pod úhlem menším
než 45°.
Odejmutí ochranného
rámečku a konzoly ( )
Před instalací přístroje z něj odejměte
ochranný rámeček  a konzolu 
1
2
Odejměte ochranný rámeček .
Stiskněte obě strany ochranného
rámečku  a vytáhněte jej.
Odeberte konzolu .
 Zasuňte oba uvolňovací klíče 
mezi přístroj a konzolu  tak, aby
zacvakly.
 Stáhněte konzolu směrem dolů 
a pak z ní vysuňte přístroj směrem
nahoru.
Příklad montáže ( )
Instalace do palubní desky
Poznámky
• Před instalací zajistěte, aby byly západky po obou
stranách konzoly  ohnuté o 2 mm směrem
dovnitř. Pokud jsou tyto západky rovné nebo
ohnuté směrem ven, přístroj se nenainstaluje
pevně a může dojít k jeho vysunutí (-1).
• V případě potřeby ohněte tyto příchytky směrem
ven, aby byla instalace pevná (-2).
• Zajistěte, aby byly čtyři západky na ochranném
rámečku  správně zachyceny ve výřezech
na přístroji (-3).
Jak odebrat a nasadit
přední panel ( )
Před instalací přístroje odeberte
přední panel.
-A Odebrání
Před odebráním předního panelu
nezapomeňte stisknout a podržet tlačítko
OFF (Vypnuto). Stiskněte tlačítko pro
uvolnění předního panelu a vytáhněte
panel směrem k sobě.
-B Připevnění
Nasaďte část  předního panelu na část
 na přístroji (viz obrázek) a zatlačte
na levou část tak, aby zacvakla do správné
polohy.
Varování - pokud není
zapalování vašeho
vozidla vybaveno
polohou ACC
Nezapomeňte nastavit funkci Auto Off
(Automatické vypnutí). Podrobné
informace najdete v dodávaném návodu
k obsluze.
Po vypnutí přístroje se přístroj po uplynutí
nastavené doby automaticky zcela odpojí
od napájení, což zabraňuje vybití
akumulátoru.
Pokud funkci Auto Off (Automatické
vypnutí) nenastavíte, tak při každém
vypnutí zapalování stiskněte tlačítko OFF
(Vypnuto) a podržte jej tak dlouho, dokud
displej nezhasne.
Výměna pojistky ( )
Při výměně pojistky zajistěte, aby byla
použita pojistka odpovídající
jmenovitému proudu uvedenému
na původní pojistce. Jestliže dojde
k přetavení pojistky, zkontrolujte
připojení napájení a vyměňte pojistku.
Jestliže se pojistka po výměně znovu
přetaví, může jít o vnitřní poruchu.
V takovém případě prosím požádejte
o pomoc nejbližšího prodejce Sony.
Instalace mikrofonu ( )
Pro zachycení vašeho hlasu během
handsfree hovorů je třeba upevnit
mikrofon .
Upozornění
• Chraňte mikrofon před extrémně
vysokou teplotou a vlhkostí.
• Pokud dojde k omotání kabelu kolem
sloupku řízení nebo řadicí páky, může to
být velmi nebezpečné. Dbejte na to, aby
vám kabel ani ostatní součásti žádným
způsobem nepřekážely při řízení.
• Pokud je vaše vozidlo vybaveno airbagy
nebo jiným ochranným systémem pro
absorpci nárazů, obraťte se před
upevněním mikrofonu na obchod, kde
jste tento přístroj zakoupili nebo
na prodejce vašeho vozidla.
-A Upevnění na sluneční
clonu
Upevněte svorky (nejsou součástí
příslušenství) a upravte délku a umístění
kabelu tak, aby vám nepřekážel při řízení.
-B Upevnění k palubní desce
Upevněte svorku (nejsou součástí
příslušenství) a upravte délku a umístění
kabelu tak, aby vám nepřekážel při řízení.
Poznámky
• Před přilepením oboustranné lepicí pásky
očistěte povrch palubní desky suchým hadříkem.
• Nastavte mikrofon do vhodného úhlu.
Slovensky
Schéma zapojenia
napájania ( )
Konektor napájania príslušenstva sa môže
v závislosti od automobilu líšiť. Podľa
schémy napájania konektora vo vašom
automobile skontrolujte, či zapojenie
zodpovedá konektoru na zariadení.
Vyskytujú sa tri základné typy konektorov
(-1, -2, -3). Je možné, že bude
potrebné zameniť pozíciu červeného
a žltého kábla konektora napájania
príslušenstva.
Po dôkladnom prekontrolovaní
a prípadnom upravení napájacích káblov
pripojte zariadenie k napájaniu. Ak
máte akékoľvek otázky alebo problémy
týkajúce sa zapojenia zariadenia, ktoré
nie sú popísané v tomto návode, obráťte
sa na predajcu vášho automobilu.
Bezpečnostné upozornenia
• Miesto montáže zvoľte tak, aby
zariadenie neprekážalo vedeniu
automobilu.
• Zariadenie nemontujte na miesta
vystavené nadmernej prašnosti,
nečistote, nadmerným otrasom alebo
nadmernej teplote, ako napr. priamemu
slnečnému žiareniu alebo pôsobeniu
tepelných zdrojov.
• Zariadenie bezpečne namontujete len
pomocou dodávaného montážneho
príslušenstva.
Nastavenie uhla montáže
Uhol montáže musí byť menší ako 45°.
Zloženie ochranného
krytu a konzoly ( )
Pred montážou zariadenia
zo zariadenia zložte ochranný kryt 
aj konzolu .
1
Vyberte predný ochranný kryt .
Stlačte obidva okraje ochranného
krytu  a vytiahnite ho.
2
Vyberte konzolu .
 Obidva uvoľňovacie kľúče 
zasuňte medzi konzolu 
a zariadenie tak, aby zacvakli.
 Posúvaním postupne zložte
konzolu  zo zariadenia.
Príklad montáže ( )
Montáž do prístrojovej dosky
Poznámky
• Pred montážou zariadenia do konzoly vyhnite
jazýčky po obidvoch stranách konzoly  dovnútra
cca 2 mm. Ak jazýčky nevyhnete, alebo ich vyhnete
smerom von, zariadenie nenamontujete bezpečne
a môže sa vysunúť (-1).
• Ak je to potrebné, vyhnite jazýčky smerom von
(-2).
• Skontrolujte, či štyri výčnelky na ochrannom kryte
 správne zapasovali do otvorov v zariadení
(-3).
Vybratie a nasadenie
predného panela ( )
Pred montážou zariadenia vyberte
predný panel.
-A Vybratie predného panela
Pred vybratím predného panela stlačte
a podržte zatlačené tlačidlo OFF. Stlačte
tlačidlo uvoľnenia predného panela
a potiahnite predný panel smerom k vám.
-B Nasadenie predného
panela
Podľa obrázka nasaďte časť  predného
panela na časť  na zariadení, potom
jemne zatlačte ľavú stranu, kým
nezacvakne na svoje miesto.
Upozornenie pre prípad
montáže v automobile
bez pozície ACC
Nastavte funkciu automatického úplného
vypnutia (Auto Off). Podrobnosti pozri
v dodávanom návode na použitie.
Zariadenie sa úplne a automaticky vypne
v nastavenom čase po normálnom
vypnutí, čím sa predíde vybitiu
autobatérie.
Ak nenastavíte funkciu automatického
úplného vypnutia (Auto Off), vždy
po vypnutí zapaľovania zatlačte a pridržte
OFF dovtedy, kým sa nevypne zobrazenie
na displeji.
Výmena poistky ( )
Pri výmene poistky skontrolujte, či
hodnota jej prúdovej záťaže zodpovedá
odporúčanej hodnote. Ak dôjde
k prepáleniu poistky, skontrolujte
správnosť napájania a vymeňte
ju za novú. Keď sa poistka prepáli
znovu, môže ísť o poruchu vo vnútri
zariadenia. V takomto prípade sa obráťte
na najbližšieho predajcu Sony.
Inštalácia mikrofónu ( )
Aby bolo možné hlasité (Handsfree)
telefonovanie, je potrebné nainštalovať
mikrofón .
Upozornenia
• Mikrofón nevystavujte extrémne
vysokým teplotám a vlhkosti.
• Je veľmi nebezpečné, ak dôjde
k omotaniu kábla okolo hriadeľa volantu
alebo okolo radiacej páky. Dbajte na to,
aby žiadne časti zariadenia nebránili
vedeniu automobilu.
• Ak je váš automobil vybavený
airbagmi alebo iným bezpečnostným
zariadením, pred inštaláciou kontaktuje
autorizovaného predajcu tohto
zariadenia alebo predajcu vášho
automobilu.
-A Inštalácia na slnečnú clonu
Nainštalujte spony (nedodávané)
a nastavte dĺžku a polohu kábla tak, aby
neprekážal pri vedení automobilu.
-B Inštalácia na prístrojovú
dosku
Nainštalujte sponu (nedodávaná)
a nastavte dĺžku a polohu kábla tak, aby
neprekážal pri vedení automobilu.
Poznámky
• Pred prilepením obojstrannej lepiacej pásky
vyčistite pomocou suchej handričky povrch
prístrojovej dosky.
• Sklon mikrofónu nastavte do správnej polohy.
Download PDF