Sony | MEX-BT5700U | Sony MEX-BT5700U Návod k obsluze

MEX-BT5700U_CZ.book Page 1 Thursday, March 12, 2009 3:49 PM
4-138-929-21 (1)
Bluetooth®
audio systém
Návod k obsluze
Chcete-li zrušit demonstrační displej (DEMO), podívejte se na stranu 21.
MEX-BT5700U
© 2009 Sony Corporation
MEX-BT5700U_CZ.book Page 2 Thursday, March 12, 2009 3:49 PM
2
MEX-BT5700U_CZ.book Page 3 Thursday, March 12, 2009 3:49 PM
4-143-386-11(1)
Mikrofon pro Bluetooth®
audio systém
Příručka
XA-MC10
© 2009 Sony Corporation
3
MEX-BT5700U_CZ.book Page 4 Thursday, March 12, 2009 3:49 PM
Připojením tohoto mikrofonu můžete
zlepšit kvalitu zvuku při používání
Bluetooth audio systému.
Upozornění
• Mikrofon je vysoce přesné a citlivé zařízení.
Za žádných okolností se jej nepokoušejte
demontovat.
• Nevystavujte mikrofon velmi vysokým
teplotám a vlhkosti.
• Omotání kabelu kolem sloupku řízení nebo
řadicí páky je velmi nebezpečné. Dbejte
na to, aby vám kabel ani ostatní součásti
žádným způsobem nepřekážely při řízení.
• Pokud je váš automobil vybaven airbagy
nebo jiným ochranným zařízením
pohlcujícím nárazy, obraťte se před instalací
mikrofonu na obchod, kde jste tento přístroj
zakoupili nebo na prodejce automobilu.
Seznam součástí
• Čísla v seznamu odpovídají číslům použitým
v textu.
• Zástrčka mikrofonu 1 se připojuje do
mikrofonního konektoru na přístroji.
1
2
3
4
×5
Upevnění
K dispozici jsou 2 možnosti upevnění.
2-A Upevnění na sluneční clonu
1 Upevněte mikrofon 1 ke svorce 2
(2-A-1).
2 Upevněte svorku 2 na sluneční
clonu (2-A-2).
2-B Upevnění k palubní desce
1 Upevněte mikrofon 1 ke svorce 2
a zatlačte kabel do drážky na svorce
2 (2-B-1).
2 Upevněte svorku 2 k palubní desce
pomocí oboustranné lepicí pásky 4
(2-B-2).
Poznámka
Před přilepením oboustranné lepicí pásky
4 očistěte povrch palubní desky suchým
hadříkem.
4
MEX-BT5700U_CZ.book Page 5 Thursday, March 12, 2009 3:49 PM
A
Nastavení úhlu mikrofonu
1
Nastavte mikrofon do vhodné polohy.
1
Poznámka
Mikrofonem lze pohybovat pouze
kolem jedné osy (viz obrázek níže).
Nepokoušejte se jej násilím otočit
nesprávným směrem.
2
2
1
2
Technické údaje
Typ: elektretový kondenzátorový mikrofon
(pouze pro určený přístroj)
Směrová charakteristika: všesměrový
Hmotnost: 25 g (pouze mikrofon)
Rozměry: 10,5 × 24 mm (pouze mikrofon)
3
B
1
1
2
2
3
4
1
2
5
MEX-BT5700U_CZ.book Page 6 Thursday, March 12, 2009 3:49 PM
6
MEX-BT5700U_CZ.book Page 7 Thursday, March 12, 2009 3:49 PM
4-138-931-11(1)
Bluetooth®
audio systém
Rychlý průvodce funkcí Bluetooth
Tento průvodce uvádí stručný postup pro použití funkce Bluetooth na tomto přístroji
v případě, že jste si přečetli dodaný návod k obsluze, ale zapomněli jste, jak funkci Bluetooth
používat. Podrobné informace o ovládání - viz dodaný návod k obsluze a návod k obsluze
Bluetooth zařízení.
MEX-BT5700U
© 2009 Sony Corporation
7
MEX-BT5700U_CZ.book Page 8 Thursday, March 12, 2009 3:49 PM
Dostupné funkce Bluetooth
or
HFP
OPP
PBAP
A2DP
x Bluetooth profily
Profil specifikuje účel a způsob komunikace mezi Bluetooth zařízeními. Tento přístroj podporuje
následující profily:
HFP (Handsfree Profile - profil handsfree): Handsfree telefonování pomocí mobilního telefonu
v automobilu (podpora příchozích/odchozích hovorů).
OPP (Object Push Profile - profil posílání objektů): Přenos telefonního seznamu z mobilního
telefonu.
PBAP (Phone Book Access Profile - profil pro přístup do telefonního seznamu): Přístup do
telefonního seznamu mobilního telefonu.
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile - profil pokročilé distribuce hudby): Přenos hudby
z mobilního telefonu nebo přenosného audio zařízení.
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile - profil dálkového ovládaní audio a video):
Základní ovládání přehrávání pomocí autorádia.
8
MEX-BT5700U_CZ.book Page 9 Thursday, March 12, 2009 3:49 PM
3 kroky pro používání funkce Bluetooth
1
2
c
3-A
c
c
3- B
1 Spárování
Nejprve vzájemně zaregistrujte („spárujte“) Bluetooth zařízení (mobilní telefon atd.) a tento
přístroj. Lze spárovat max. 9 zařízení. Po dokončení spárování není nutno párování znovu
provádět.
2 Bluetooth připojení
Ovládáním Bluetooth zařízení vytvořte Bluetooth připojení.
Ovládáním tohoto přístroje vytvořte Bluetooth připojení k rozpoznanému zařízení.
3-A Telefonování
Ovládáním tohoto přístroje můžete uskutečnit nebo přijmout hovor.
3-B Poslech hudby
Můžete poslouchat hudbu přehrávanou na Bluetooth zařízení.
Poznámka k připojení
V závislosti na zařízení může po dokončení párování dojít k automatickému připojení.
9
MEX-BT5700U_CZ.book Page 10 Thursday, March 12, 2009 3:49 PM
Krok 1 – A Párování (vyhledávání z tohoto přístroje)
(BT)
Otočný ovladač/výběrové tlačítko
Vyhledávání Bluetooth zařízení z tohoto přístroje
Nejprve zkontrolujte, zda je Bluetooth zařízení nastaveno tak, aby jej bylo možné vyhledat.
1 Stiskněte tlačítko (BT).
Zobrazí se nabídka nastavení funkce Bluetooth.
2 Pomocí otočného ovladače vyberte položku „Search“ (Vyhledávání)
a stiskněte výběrové tlačítko.
Spustí se proces vyhledávání dostupných zařízení a v seznamu se zobrazí názvy zařízení, která
je možno připojit. V případě, že není název zařízení rozpoznán, zobrazí se adresa Bluetooth
zařízení.
Doba vyhledávání závisí na počtu Bluetooth zařízení.
3 Pomocí otočného ovladače vyberte zařízení a stiskněte výběrové tlačítko.
4 Vyberte požadované připojení („Handsfree Connect“ (Handsfree připojení)
nebo „Audio Connect“ (Audio připojení)).
Spustí se párování.
5 Zadejte přístupový kód.
Pomocí otočného ovladače nebo kartového dálkového ovladače zadejte stejný přístupový
kód pro přístroj i připojované zařízení. Přístupový kód může být buď libovolný, nebo určený
připojovaným zařízením.
Podrobné informace naleznete v návodu k obsluze připojovaného zařízení.
6 Potvrďte stisknutím výběrového tlačítka.
Zobrazí se nápis „Connection Complete“ (Připojování dokončeno) a připojování je dokončeno.
Během připojování se zobrazuje „ “ nebo „ “.
10
MEX-BT5700U_CZ.book Page 11 Thursday, March 12, 2009 3:49 PM
Krok 1 – B Párování (vyhledávání z Bluetooth zařízení)
XXXX
Otočný ovladač/výběrové tlačítko
Vyhledávání tohoto přístroje z Bluetooth zařízení
Zkontrolujte nastavení funkce Bluetooth: položku „Signal“ (Signál) nastavte na „on“ (zapnuto)
a položku „Visibility“ (Viditelnost) na „Show“ (Zobrazit).
1 Nastavte Bluetooth zařízení tak, aby vyhledalo tento přístroj.
Na displeji připojovaného zařízení se zobrazí seznam nalezených zařízení. Tento přístroj je na
připojovaném zařízení zobrazen jako „XPLOD“.
2 Pokud je na displeji připojovaného zařízení vyžadován přístupový kód,
zadejte jej.
Pomocí otočného ovladače nebo kartového dálkového ovladače zadejte na tomto přístroji
stejný kód jako na připojovaném zařízení (například „0000“).
Tento přístroj i Bluetooth zařízení si vzájemně ukládají potřebné informace a po spárování je
přístroj připraven připojit se k zařízení.
3 Nastavte Bluetooth zařízení tak, aby se připojilo k tomuto přístroji.
Zobrazí se nápis „Connection Complete“ (Připojování dokončeno) a připojování je dokončeno.
Po vytvoření připojení se zobrazí „ “ nebo „ “.
11
MEX-BT5700U_CZ.book Page 12 Thursday, March 12, 2009 3:49 PM
Krok 2 Bluetooth připojení
(BT)
Otočný ovladač/výběrové tlačítko
Zařízení jsou registrována po spárování a připojení k přístroji. Můžete vybrat registrované
zařízení a připojit jej.
1 Stiskněte tlačítko (BT).
Zobrazí se nabídka nastavení funkce Bluetooth.
2 Pomocí otočného ovladače vyberte položku „Device List“ (Seznam zařízení)
a stiskněte výběrové tlačítko.
Zobrazí se seznam registrovaných zařízení.
3 Vyberte zařízení pro připojení.
4 Vyberte možnost „Handsfree Connect“ (Handsfree připojení) nebo „Audio
Connect“ (Audio připojení).
Zobrazí se nápis „Connection Complete“ (Připojování dokončeno) a připojování je dokončeno.
Během připojování se zobrazuje „ “ nebo „ “.
Ukončení připojení
V kroku 4 vyberte možnost „Handsfree Disconnect“ (Odpojit handsfree) nebo „Audio
Disconnect“ (Odpojit audio).
x Poznámky k indikátorům připojení
Během Bluetooth připojení se na displeji tohoto přístroje zobrazuje následující indikátor:
: během připojení pomocí profilu HFP
: během připojení pomocí profilu A2DP
12
MEX-BT5700U_CZ.book Page 13 Thursday, March 12, 2009 3:49 PM
Krok 3 – A Handsfree telefonování
(OFF)
(SOURCE)
Otočný ovladač/výběrové tlačítko/tlačítko
(handsfree)
x Příchozí hovor
Při příchozím hovoru je z reproduktorů automobilu slyšet vyzváněcí tón.
1 Stiskněte tlačítko
(handsfree) v okamžiku, kdy vyzváněcí tón oznamuje
příchozí hovor.
Hovor je přijat.
Odmítnutí hovoru
1 Stiskněte tlačítko (OFF).
x Odchozí hovor
1 Opakovaným stisknutím tlačítka (SOURCE) (Zdroj) zobrazte položku
„Bluetooth Phone“ (Bluetooth telefon).
2 Stiskněte tlačítko
(handsfree).
Zobrazí se nabídka nastavení hovoru.
3 Pomocí otočného ovladače vyberte položku „Dial“ (Vytočení) a stiskněte
výběrové tlačítko.
4 Pomocí číselných tlačítek, otočného ovladače nebo kartového dálkového
ovladače zadejte telefonní číslo.
5 Vyberte možnost „Yes“ (Ano).
Pro zadání „+“ stiskněte a podržte tlačítko 0 na kartovém dálkovém ovladači v kroku 4.
Můžete rovněž zobrazit a vytočit číslo z telefonního seznamu přístroje nebo mobilního telefonu.
Podrobné informace o ovládání - viz dodávaný návod k obsluze.
x Ukončení hovoru
1 Znovu stiskněte tlačítko
(handsfree) nebo tlačítko (OFF) (Vypnout).
13
MEX-BT5700U_CZ.book Page 14 Thursday, March 12, 2009 3:49 PM
Krok 3 – B Přenos hudby
(SOURCE)
(SEEK) +/-
(6) (PAUSE)
x Poslech hudby z audio zařízení
Na tomto přístroji můžete poslouchat hudbu z audio zařízení, které podporuje profil A2DP
technologie Bluetooth.
1 Připojte přístroj a Bluetooth audio zařízení.
Během připojování se zobrazuje „
“.
2 Snižte hlasitost přístroje.
3 Opakovaným stisknutím tlačítka (SOURCE) (Zdroj) zobrazte položku
„Bluetooth Audio“.
4 Spusťte přehrávání na audio zařízení.
5 Nastavte hlasitost přístroje.
x Ovládání audio zařízení prostřednictvím tohoto přístroje
Na přístroji můžete provádět následující operace v případě, že audio zařízení podporuje profil
AVRCP technologie Bluetooth. (Na různých audio zařízeních se může ovládání lišit.)
Funkce
Přehrávání
Pozastavení
Přeskakování skladeb
Rychlý posun vzad/vpřed
Stiskněte
(6) (PAUSE) (Pozastavení)
(6) (PAUSE) (Pozastavení)
(SEEK) –/+
a podržte (SEEK) –/+
Jiné než uvedené operace by měly být prováděny na audio zařízení.
MEX-BT5700U_CZ.book Page 15 Thursday, March 12, 2009 3:49 PM
Řešení problémů
Připojované zařízení nedokáže detekovat tento přístroj.
• Nastavte položku „Signal“ (Signál) na „on“ (zapnuto).
• Nastavte položku „Visibility“ (Viditelnost) na „Show“ (Zobrazit).
• Při připojení k Bluetooth zařízení není možné přístroj detekovat z jiného zařízení. Pro
umožnění detekce odpojte aktuálně připojené zařízení a vyhledejte přístroj z jiného zařízení.
Odpojené zařízení je možné znovu připojit po výběru ze seznamu registrovaných zařízení.
Připojované zařízení nemůže detekovat přístroj.
Zkontrolujte Bluetooth nastavení připojovaného zařízení.
Připojení není možné.
• Vyhledání některých zařízeních nemusí být z tohoto přístroje možné.
t Vyhledejte tento přístroj z připojovaného zařízení.
• Vyhledání některých zařízení nemusí být z tohoto přístroje možné vzhledem ke stavu
příslušných zařízení.
t Vyhledejte tento přístroj z připojovaného zařízení.
• Zkontrolujte postup párování a připojení v návodu k obsluze připojovaného zařízení a proveďte
jej znovu.
Některé funkce nepracují.
Zkontrolujte, zda připojené zařízení podporuje požadovanou funkci.
Párování nebylo dokončeno v důsledku překročení časového limitu.
U některých zařízení může být časový limit pro párování krátký. Pokuste se dokončit párování
včas nastavením jednociferného přístupového kódu.
Funkci Bluetooth nelze ovládat.
Podržte stisknuté tlačítko (OFF) asi 2 sekundy pro vypnutí přístroje a potom jej opět zapněte.
MEX-BT5700U_CZ.book Page 16 Thursday, March 12, 2009 3:49 PM
Z bezpečnostních důvodů nainstalujte tento
přístroj do palubní desky automobilu. Popis
instalace a zapojení naleznete v dodané
příručce pro instalaci/zapojení.
Tento štítek je umístěn v dolní části rámu.
Výrobní štítek přístroje, na němž je uvedeno
provozní napětí a další údaje, je umístěn ve
spodní části přístroje.
Společnost Sony Corp. tímto prohlašuje, že
přístroj MEX-BT5700U odpovídá základním
požadavkům a dalším relevantním ustanovením
Směrnice 1999/5/EC.
Podrobné informace naleznete na následujících
webových stránkách:
http://www.compliance.sony.de/
Použití tohoto rádiového zařízení není povoleno
v geografické oblasti v okruhu 20 km od
střediska Ny-Alesund na norském souostroví
Špicberky.
Poznámka pro zákazníky: Následující
informace se týkají pouze zařízení
prodávaných v zemích uplatňujících
směrnice EU.
Výrobcem tohoto výrobku je společnost Sony
Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japonsko.
Autorizovaným zástupcem pro EMC
a bezpečnost výrobku je společnost Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Německo. V případě
jakýchkoliv záležitostí týkajících se opravy
nebo záruky se prosím obraťte na kontaktní
adresy uvedené ve zvlášť dodávané servisní
nebo záruční dokumentaci.
16
Likvidace vyřazených elektrických
a elektronických zařízení (platí
v zemích Evropské unie a dalších
evropských zemích se
samostatnými systémy sběru
odpadu)
Tento symbol na výrobku nebo na jeho obalu znamená, že
s tímto výrobkem nesmí být zacházeno jako s běžným
domovním odpadem. Místo toho je třeba tento výrobek
odnést na příslušné sběrné místo, kde bude provedena
recyklace takového elektrického a elektronického
zařízení. Zajištěním správné likvidace výrobku předejdete
možným negativním vlivům na životní prostředí a lidské
zdraví, které by se jinak projevily v důsledku nesprávné
likvidace výrobku. Recyklace materiálů přispívá
k ochraně přírodních zdrojů. Se žádostí o podrobnější
informace o recyklaci tohoto výrobku se prosím obracejte
na místní správní úřady, místní služby pro sběr
domovního odpadu nebo na obchod, kde jste výrobek
zakoupili.
Platí pro příslušenství: dálkový ovladač, mikrofon
Likvidace starých baterií (platí
v zemích Evropské unie a dalších
evropských zemích se
samostatnými systémy sběru
odpadu)
Tento symbol na baterii nebo na jejím obalu znamená, že
s baterií nesmí být zacházeno jako s běžným domovním
odpadem. Zajištěním správné likvidace baterií předejdete
možným negativním vlivům na životní prostředí a lidské
zdraví, které by se jinak projevily v důsledku nesprávné
likvidace baterie. Recyklace materiálů přispívá k ochraně
přírodních zdrojů.
U výrobků, které vyžadují z důvodu bezpečnosti, výkonu
nebo zachování dat trvalé připojení k vestavěné baterii, by
taková baterie měla být vyměňována pouze
kvalifikovaným servisním technikem. Pro zajištění
správné likvidace baterie odneste výrobek na konci jeho
životnosti na příslušné sběrné místo, kde bude provedena
recyklace takového elektrického a elektronického
zařízení.
U ostatních baterií si prosím přečtěte část popisující
správné vyjmutí baterie z výrobku. Odneste baterii na
příslušné sběrné místo zabývající se recyklací starých
baterií.
Se žádostí o podrobnější informace o recyklaci tohoto
výrobku nebo baterie se prosím obracejte na místní
správní úřady, místní služby pro sběr domovního odpadu
nebo na obchod, kde jste výrobek zakoupili.
MEX-BT5700U_CZ.book Page 17 Thursday, March 12, 2009 3:49 PM
Poznámka k používání lithiové baterie
Nevystavujte baterii nadměrnému teplu, jako například
přímému slunečnímu světlu, ohni atd.
Značka slova Bluetooth a loga jsou vlastněny
společností Bluetooth SIG, Inc. a jakékoliv
použití těchto značek společností Sony
Corporation je licencováno. Ostatní obchodní
značky a obchodní názvy jsou majetkem
příslušných vlastníků.
ZAPPIN je obchodní značka společnosti Sony
Corporation.
Microsoft, Windows Media
a logo Windows jsou
obchodní značky nebo
registrované obchodní značky
společnosti Microsoft Corporation v USA anebo
jiných zemích.
iPod je obchodní značka společnosti Apple Inc.
registrovaná v USA a jiných zemích.
iPhone je obchodní značka společnosti Apple
Inc.
Technologie kódování zvuku MPEG Layer-3
a patenty jsou v licenci společností Fraunhofer IIS
a Thomson.
Tento výrobek je chráněn určitými právy na
ochranu duševního vlastnictví společnosti
Microsoft Corporation. Použití nebo rozšiřování
takové technologie bez licence od společnosti
Microsoft nebo autorizované dceřiné společnosti
Microsoft je zakázáno.
Poskytovatelé obsahu používají na ochranu integrity
jimi poskytnutého obsahu („Zabezpečený obsah“)
technologii digitální správy práv pro Windows
Media obsaženou v tomto přístroji („WM-DRM“)
takovým způsobem, aby nebyla porušena jejich
práva duševního vlastnictví k tomuto obsahu,
včetně autorských práv.
Tento přístroj používá software WM-DRM pro
přehrávání „Zabezpečeného obsahu“ („Software
WM-DRM“). Pokud byla bezpečnost Softwaru
WM-DRM ohrožena, mohou vlastníci
Zabezpečeného obsahu („Vlastníci Zabezpečeného
obsahu“) žádat společnost Microsoft o zneplatnění
oprávnění Softwaru WM-DRM kopírovat,
zobrazovat anebo přehrávat Zabezpečený obsah.
Schopnost Softwaru WM-DRM přehrávat
nechráněný obsah nebude zneplatněním dotčena.
Při jakémkoli stahování licence na Zabezpečený
obsah z Internetu nebo počítače je do vašeho
přístroje odeslán seznam zneplatněného Softwaru
WM-DRM. Proto souhlasíte s tím, že společnost
Microsoft vám spolu s takovou licencí může
jménem Vlastníků Zabezpečeného obsahu do
vašeho přístroje nahrát seznamy zneplatněného
Softwaru WM-DRM.
Varování v případě, že zapalování
vašeho vozidla nemá polohu ACC
(elektrické příslušenství)
Nezapomeňte nastavit funkci Auto Off
(Automatické vypnutí) (strana 48).
Po vypnutí přístroje se přístroj po uplynutí
nastavené doby automaticky zcela vypne, což
zabraňuje vybití akumulátoru.
Pokud funkci Auto Off (Automatické vypnutí)
nenastavíte, tak při každém vypnutí zapalování
stiskněte tlačítko (OFF) (Vypnout) a podržte
jej tak dlouho, dokud displej nezhasne.
17
MEX-BT5700U_CZ.book Page 18 Thursday, March 12, 2009 3:49 PM
Obsah
Začínáme
Přehrávač iPod
Disky, které lze přehrávat . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Poznámky k funkci Bluetooth . . . . . . . . . . . . . 20
Reset přístroje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Zrušení režimu DEMO (Ukázkový režim) . . . 21
Příprava kartového dálkového ovladače . . . . . 22
Nastavení hodin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Odejmutí předního panelu . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Nasazení předního panelu . . . . . . . . . . . . . . 23
Přehrávání z přehrávače iPod . . . . . . . . . . . . .
Zobrazované informace . . . . . . . . . . . . . . .
Nastavení režimu přehrávání . . . . . . . . . . . . .
Opakované a náhodné přehrávání . . . . . . .
Přímé ovládání přehrávače iPod — Passenger
Control (Ovládání cestujícím) . . . . . . . . . . . .
Umístění ovládacích prvků
a základní ovládání
Přístroj. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Kartový dálkový ovladač RM-X305. . . . . . 26
Vyhledávání skladby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Vyhledávání skladby podle názvu — QuickBrowZer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Poslech úseků skladeb — ZAPPIN™. . . . . 29
Rádio
Ukládání a příjem stanic . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Automatické ukládání — BTM (Naladění
nejsilnějších stanic). . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Ruční ukládání . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Příjem uložených stanic . . . . . . . . . . . . . . . 29
Automatické ladění . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Příjem stanic prostřednictvím seznamu
frekvencí — LIST (Seznam). . . . . . . . . . . . 30
RDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Přehled . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Nastavení funkce AF (Alternativní frekvence)
a TA (Dopravní hlášení) . . . . . . . . . . . . . . . 30
Výběr PTY (Typ programu) . . . . . . . . . . . . 31
Nastavení funkce CT (Časový signál) . . . . 31
CD
Přehrávání disku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Zobrazované informace . . . . . . . . . . . . . . . 32
Opakované a náhodné přehrávání. . . . . . . . 32
USB zařízení
Přehrávání z USB zařízení. . . . . . . . . . . . . . . . 33
Zobrazované informace . . . . . . . . . . . . . . . 33
Opakované a náhodné přehrávání. . . . . . . . 34
18
34
35
36
36
36
Bluetooth (handsfree telefonování
a přenos hudby)
Před používáním funkce Bluetooth. . . . . . . . .
Operace v režimu Bluetooth. . . . . . . . . . . .
Konfigurace Bluetooth nastavení. . . . . . . .
Externí mikrofon XA-MC10 . . . . . . . . . . .
Spárování . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vyhledávání Bluetooth zařízení z tohoto
přístroje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vyhledávání tohoto přístroje z Bluetooth
zařízení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Indikátory režimu Bluetooth . . . . . . . . . . .
Připojení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Připojení mobilního telefonu . . . . . . . . . . .
Připojení audio zařízení . . . . . . . . . . . . . . .
Handsfree telefonování . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Odchozí hovor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Příchozí hovor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Předání hovoru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zobrazení telefonního seznamu mobilního
telefonu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Použití telefonního seznamu . . . . . . . . . . .
Použití předvoleb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Aktivace hlasového vytáčení . . . . . . . . . . .
Přenos hudby. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Poslech hudby z audio zařízení . . . . . . . . .
Ovládání audio zařízení prostřednictvím
tohoto přístroje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Další možnosti nastavení . . . . . . . . . . . . . . . .
Obnovení výchozích nastavení Bluetooth .
37
37
37
38
38
38
39
40
40
40
40
41
41
42
42
42
43
44
44
45
45
45
46
46
Další funkce
Změna nastavení zvuku . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Nastavení zvukových charakteristik . . . . . 46
Úprava ekvalizační křivky — EQ3 Parametric
Tune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Úprava položek nastavení — SET
(Nastavení) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Používání přídavných zařízení . . . . . . . . . . . . 49
Externí audio zařízení . . . . . . . . . . . . . . . . 49
CD měnič . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Joystick RM-X4S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
MEX-BT5700U_CZ.book Page 19 Thursday, March 12, 2009 3:49 PM
Doplňující informace
Bezpečnostní upozornění. . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Poznámky k diskům . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Pořadí přehrávání souborů MP3/WMA/
AAC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Přehrávač iPod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Funkce Bluetooth . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Údržba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Vyjmutí přístroje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Technické údaje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Řešení problémů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Chybová hlášení/zprávy . . . . . . . . . . . . . . . 58
Stránky zákaznické podpory
Pokud máte jakékoliv dotazy nebo pokud hledáte nejnovější informace zákaznické
podpory k tomuto výrobku, navštivte prosím níže uvedené webové stránky:
http://support.sony-europe.com/
Zde najdete následující informace:
• Modely a výrobce kompatibilních digitálních audio přehrávačů
• Podporované soubory MP3/WMA/AAC
• Modely a výrobce kompatibilních mobilních telefonů a často kladené otázky
týkající se funkce Bluetooth
19
MEX-BT5700U_CZ.book Page 20 Thursday, March 12, 2009 3:49 PM
Začínáme
Poznámky k funkci Bluetooth
Disky, které lze přehrávat
Přístroj umožňuje přehrávat disky CD-DA
(obsahující rovněž CD TEXT) a CD-R/CD-RW
(soubory MP3/WMA/AAC (strana 51)).
Typy disků
CD-DA
MP3
WMA
AAC
Označení na disku
Upozornění
SPOLEČNOST SONY V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ
NEODPOVÍDÁ ZA JAKÉKOLIV VEDLEJŠÍ,
NEPŘÍMÉ NEBO NÁSLEDNÉ POŠKOZENÍ
NEBO JINÉ ZTRÁTY ZAHRNUJÍCÍ BEZ
OMEZENÍ ZTRÁTU ZISKU, PŘÍJMU, DAT,
NEMOŽNOST POUŽITÍ PŘÍSTROJE NEBO
JAKÉHOKOLIV SOUVISEJÍCÍHO ZAŘÍZENÍ,
PROSTOJE A ZTRÁTY ČASU ZÁKAZNÍKA
SOUVISEJÍCÍ S POUŽÍVÁNÍM TOHOTO
PŘÍSTROJE, JEHO HARDWARU ANEBO
SOFTWARU.
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!
Bezpečné a efektivní použití
Jakékoli změny nebo úpravy, které nejsou výslovně
schváleny společností Sony, mohou zneplatnit právo
uživatele na používání tohoto přístroje.
Před použitím tohoto přístroje se prosím seznamte
s výjimkami týkajícími se používání Bluetooth
zařízení vzniklých na základě požadavků
a omezeních platných ve vaší zemi.
Řízení
V oblastech, kde řídíte automobil, se seznamte
s předpisy o používání handsfree zařízení
a mobilních telefonů.
Věnujte řízení vždy plnou pozornost a před
telefonováním opusťte silnici a zaparkujte,
vyžadují-li to podmínky řízení.
Připojování k jiným zařízením
V případě připojování k jiným zařízením si přečtěte
návod k obsluze a bezpečnostní pokyny.
20
MEX-BT5700U_CZ.book Page 21 Thursday, March 12, 2009 3:49 PM
Vystavení se rádiovým vlnám
Rádiové signály mohou ovlivňovat nesprávně
instalované nebo nedostatečně stíněné elektronické
systémy v automobilech, jako například
elektronické systémy vstřikování paliva,
elektronické protismykové nebo protiblokovací
brzdové systémy, elektronické systémy řízení
rychlosti nebo systémy airbagů. V případě instalace
nebo údržby tohoto zařízení se obraťte na výrobce
vašeho automobilu nebo autorizovaného zástupce.
Nesprávná instalace nebo údržba může být
nebezpečná a může vést k pozbytí platnosti záruky
na toto zařízení.
Konzultujte s výrobcem automobilu, zda používání
mobilního telefonu neovlivňuje elektronické
systémy automobilu.
Pravidelně kontrolujte, zda všechna bezdrátová
zařízení ve vašem automobilu pracují a jsou
namontována správně.
Tísňová volání
Automobilové Bluetooth handsfree a k němu
připojené elektronické zařízení pracují pomocí
rádiových signálů, mobilní a pozemní sítě a také
uživatelsky naprogramovaných funkcí, které
nezaručují připojení za všech podmínek.
Z tohoto důvodu se v případě naléhavé komunikace
(například v případě ohrožení zdraví) nespoléhejte
pouze na jediné elektronické zařízení.
Pamatujte si, že pro uskutečnění nebo příjem hovoru
musí být handsfree a elektronické zařízení připojené
k tomuto handsfree zapnuté a musíte se nacházet
v oblasti s dostatečnou silou signálu mobilní sítě.
Tísňová volání nemusí být možná ve všech
mobilních sítích nebo při používání určitých
síťových služeb anebo funkcí telefonu.
Podrobné informace získáte u místního
poskytovatele služeb.
Reset přístroje
Před prvním použitím přístroje, po výměně
akumulátoru automobilu nebo po změně
zapojení musíte provést reset přístroje.
Odejměte přední panel přístroje (strana 22)
a špičatým předmětem, jako například
kuličkovým perem, stiskněte tlačítko RESET
(strana 24).
Poznámka
Stisknutím tlačítka RESET se vymaže nastavení hodin
a některé uložené údaje.
Zrušení režimu DEMO
(Ukázkový režim)
Můžete zrušit ukázkový režim, který se
zobrazuje, pokud je přístroj vypnutý.
1
Stiskněte a podržte výběrové tlačítko.
Zobrazí se nabídka pro nastavení.
2
Pomocí otočného ovladače zobrazte
položku „Demo“ (Ukázkový režim)
a stiskněte výběrové tlačítko.
3
Pomocí otočného ovladače vyberte
možnost „off“ (vypnuto) a stiskněte
výběrové tlačítko.
Nastavování je dokončeno.
4
Stiskněte tlačítko
(BACK) (Zpět).
Displej se vrátí do režimu normálního
přehrávání.
21
MEX-BT5700U_CZ.book Page 22 Thursday, March 12, 2009 3:49 PM
Příprava kartového dálkového
ovladače
Odstraňte ochrannou fólii.
Odejmutí předního panelu
Přední panel přístroje můžete odejmout a předejít
tak krádeži přístroje.
Výstražný alarm
Pokud vypnete zapalování automobilu, aniž
byste odejmuli přední panel přístroje, ozve se na
několik sekund výstražný alarm.
Výstražný alarm uslyšíte pouze v případě, že
používáte vestavěný zesilovač.
Rada
Výměna baterie - viz strana 52.
Nastavení hodin
Čas na hodinách se zobrazuje ve 24hodinovém
digitálním formátu.
1
Stiskněte a podržte výběrové tlačítko.
Zobrazí se nabídka pro nastavení.
2
Pomocí otočného ovladače zobrazte
položku „Clock Adjust“ (Nastavení
hodin).
3
4
Stiskněte výběrové tlačítko.
5
Pomocí otočného ovladače nastavte
minuty a stiskněte výběrové tlačítko.
Pro přepínání mezi číslicemi stiskněte
tlačítko (SEEK) –/+ (Vyhledávání).
Nastavení je dokončeno a hodiny se spustí.
Pomocí otočného ovladače nastavte
hodiny a stiskněte výběrové tlačítko.
Rada
Hodiny můžete nastavit automaticky prostřednictvím
služby RDS (strana 31).
22
1
Stiskněte tlačítko (OFF) (Vypnout).
Přístroj se vypne.
2
Stiskněte tlačítko (OPEN) (Otevřít).
Přední panel se vyklopí dolů.
3
Posuňte přední panel doprava a pak
jemně vytáhněte levou stranu
předního panelu.
Poznámky
• Buďte opatrní, abyste přední panel při odnímání
neupustili. Na panel a okno displeje netlačte silou.
• Nevystavujte přední panel horku, vysokým teplotám
nebo vlhkosti. Nenechávejte přední panel na palubní
desce nebo zadním panelu automobilu.
• Neodnímejte přední panel během přehrávání z USB
zařízení, protože by mohlo dojít k poškození dat na
USB zařízení.
MEX-BT5700U_CZ.book Page 23 Thursday, March 12, 2009 3:49 PM
Nasazení předního panelu
Otvor A předního panelu nasaďte na čep B na
přístroji a potom jemně zatlačte levou stranu
dovnitř.
Stiskněte tlačítko (SOURCE) (Zdroj) na přístroji
(nebo vložte disk) pro spuštění přístroje.
Poznámka
Na vnitřní plochu předního panelu nepokládejte žádné
předměty.
23
MEX-BT5700U_CZ.book Page 24 Thursday, March 12, 2009 3:49 PM
Umístění ovládacích prvků a základní ovládání
Přístroj
1 2 34 5
6
8 9
7
OPEN
OFF
ZAP
SEEK
SOURCE
BLUETOOTH
BT
AUX
PU
SEEK
q;
MODE
SH
ENT
ER / SOUND / MEMU
qaqsqd
ql
RESET
w;
/
PTY
REP
SHUF
AF / TA
1
2
qf
Odejmutý přední panel
qk
/
wa
ALBUM
3
4
DM
PAUSE
SCRL
5
6
DSPL
qg
qh qj
Tato část uvádí pokyny týkající se umístění
ovládacích prvků a základního ovládání.
Podrobné informace najdete na příslušných
stranách.
Tlačítka na kartovém dálkovém ovladači ovládají
stejné funkce jako odpovídající tlačítka na
přístroji.
A Tlačítko OFF (Vypnout) strana 42
Pro vypnutí napájení; zastavení zdroje.
Bluetooth telefon:
Pro ukončení nebo odmítnutí hovoru.
B Tlačítko
(BACK) (Zpět) strana 28,
37, 46, 47
Pro návrat na předchozí zobrazení.
C Tlačítko SOURCE (Zdroj)
Pro zapnutí napájení; změnu zdroje (rádio/
CD/USB/AUX/Bluetooth audio/Bluetooth
telefon)*1.
D Tlačítko ZAP strana 29
Pro aktivaci režimu ZAPPIN™.
E Otočný ovladač/výběrové tlačítko/
tlačítko
(handsfree)/tlačítko
(ukončení hovoru)
Pro nastavení hlasitosti (otočte); výběr
položek nastavení (stiskněte a otočte).
Bluetooth telefon:
Pro zobrazení nabídky nastavení hovoru;
příjem/ukončení hovoru.
F Přijímač signálu kartového dálkového
ovladače
G Okno displeje
H Tlačítko OPEN (Otevřít) strana 22
24
MEX-BT5700U_CZ.book Page 25 Thursday, March 12, 2009 3:49 PM
I USB konektor strana 33
Pro připojení USB zařízení.
J Tlačítka SEEK –/+ (Vyhledávání)
CD/USB:
Pro přeskočení skladby (stiskněte); souvislé
přeskakování skladeb (stiskněte a pak během
1 sekundy znovu stiskněte a podržte); rychlý
posun ve skladbě vzad/vpřed (stiskněte
a podržte).
Rádio:
Pro automatické ladění stanic (stiskněte);
ruční ladění stanice (stiskněte a podržte).
Bluetooth audio zařízení*2:
Pro přeskočení skladby (stiskněte); rychlý
posun ve skladbě vzad/vpřed (stiskněte
a podržte).
K Tlačítko BT (BLUETOOTH) strana 37,
38, 40, 46
Pro zobrazení nabídky nastavení funkce
Bluetooth.
L Tlačítko MODE (Režim) strana 29, 35,
36, 42
Stiskněte pro: výběr vlnového pásma (FM/
MW/LW); výběr režimu přehrávání
z přehrávače iPod.
Stiskněte a podržte pro: aktivaci/zrušení
režimu Passenger Control (Ovládání
cestujícím).
M Tlačítko
(LIST/BROWSE) (Seznam/
procházet) strana 28, 30, 42, 43
Pro zobrazení seznamu frekvencí
rozhlasových stanic (rádio); vstup do režimu
Quick-BrowZer (CD/USB).
Bluetooth telefon*3:
Pro zobrazení nabídky telefonního seznamu.
N Tlačítko AF (Alternativní frekvence)/
TA (Dopravní hlášení)/PTY (Typ
programu) strana 30, 31
Pro nastavení funkcí AF (Alternativní
frekvence) a TA (Dopravní hlášení)
(stiskněte); výběr PTY (Typ programu)
v systému RDS (stiskněte a podržte).
O Číselná tlačítka
CD/USB:
(1): REP (Opakované přehrávání)
strana 32, 34, 36
(2): SHUF (Náhodné přehrávání)
strana 32, 34, 36
(3)/(4): ALBUM –/+ (Album) strana 36
Pro přeskočení alba (stiskněte);
souvislé přeskakování alb (stiskněte
a podržte).
(5): DM+
Vylepšuje digitálně komprimovaný
zvuk, jako například MP3.
Pro aktivaci funkce DM+ nastavte
možnost „on“ (zapnuto). Pro zrušení
vyberte možnost „off“ (vypnuto).
(6): PAUSE (Pozastavení)
Pro pozastavení přehrávání. Dalším
stisknutím tlačítka se tato funkce zruší.
Rádio:
Pro příjem uložených stanic (stiskněte);
uložení stanic (stiskněte a podržte).
Bluetooth audio zařízení*2:
(1): REP (Opakované přehrávání)
strana 45
(2): SHUF (Náhodné přehrávání)
strana 45
(3)/(4): ALBUM –/+ (Album) strana 45
(6): PAUSE (Pozastavení)
Pro pozastavení přehrávání. Dalším
stisknutím tlačítka se tato funkce zruší.
Bluetooth telefon:
Pro vytáčení uložených čísel.
P Tlačítko DSPL (Zobrazení)/SCRL
(Posouvání textu) strana 32, 33, 35
Pro změnu informací zobrazovaných na
displeji (stiskněte); posouvání informací na
displeji (stiskněte a podržte).
Q Vstupní konektor AUX (Externí
zařízení) strana 49
Pro připojení přenosného audio zařízení.
R Vestavěný mikrofon
Poznámka
Nezakrývejte mikrofon, jinak nemusí funkce
handsfree správně pracovat.
S Tlačítko RESET strana 21
T Otvor pro disk
Pro vložení disku.
U Tlačítko Z (vysunout)
Pro vysunutí disku.
*1 Pokud je připojen CD měnič: Při stisknutí tlačítka
(SOURCE) (Zdroj) se na displeji zobrazí „CD“
a číslo jednotky. Stisknutím tlačítka (MODE)
(Režim) můžete navíc přepnout měnič.
*2 V případě připojení Bluetooth audio zařízení
(podporujícího Bluetooth profil AVRCP). Na
některých zařízeních nemusí být určité funkce
dostupné.
*3 Podporující profil PBAP, pouze pro handsfree
připojení.
25
MEX-BT5700U_CZ.book Page 26 Thursday, March 12, 2009 3:49 PM
Kartový dálkový ovladač
RM-X305
1
2
3
4
5
6
7
Některá z následujících tlačítek na kartovém
dálkovém ovladači mají odlišné funkce nebo se
jiným způsobem liší od tlačítek na přístroji. Před
použitím odstraňte ochrannou fólii (strana 22).
0
qa
qs
qd
qf
qg
qh
8
qj
9
qk
A Tlačítko CALL (Hovor)/ (handsfree)
strana 41
Bluetooth telefon:
Pro zobrazení nabídky nastavení hovoru;
příjem hovoru.
B Tlačítko SOURCE (Zdroj)
Pro zapnutí napájení; změnu zdroje (rádio/
CD/USB/AUX/Bluetooth audio/Bluetooth
telefon)*.
C Tlačítko ENTER (Potvrzení)
Pro použití nastavení.
D Tlačítko MODE (Režim)
Stiskněte pro: výběr vlnového pásma (FM/
MW/LW); výběr režimu přehrávání
z přehrávače iPod.
Stiskněte a podržte pro: aktivaci/zrušení
režimu Passenger Control (Ovládání
cestujícím).
E Tlačítko MENU (Nabídka)
Pro vstup do nabídky.
F Tlačítko
(LIST/BROWSE) (Seznam/
procházet)
Pro zobrazení seznamu frekvencí
rozhlasových stanic (rádio); vstup do režimu
Quick-BrowZer (CD/USB).
Bluetooth telefon:
Pro zobrazení nabídky telefonního seznamu.
G Tlačítko DSPL (Displej)/PTY (Typ
programu) strana 31
Pro změnu informací zobrazovaných na
displeji; výběr PTY (Typ programu)
v systému RDS.
H Číselná tlačítka strana 39, 41, 42
Pro zadání čísla (telefonní číslo, heslo atd.).
Tlačítka 1 až 6 mají stejné funkce jako
číselná tlačítka na přístroji.
I Tlačítko
strana 42
J Tlačítko OFF (Vypnout)/
(ukončení
hovoru) strana 42
Pro vypnutí napájení; zastavení zdroje;
ukončení nebo odmítnutí hovoru.
K Tlačítko BLUETOOTH
Pro zobrazení nabídky nastavení funkce
Bluetooth.
26
MEX-BT5700U_CZ.book Page 27 Thursday, March 12, 2009 3:49 PM
L Tlačítka M (+)/m (–)
V režimu CD/USB/Bluetooth Audio mají
stejnou funkci jako tlačítka (3)/(4)
(ALBUM –/+) (Album) na přístroji.
Pomocí tlačítek M m lze provádět nastavení
v nabídce, nastavení zvuku atd.
M Tlačítka < (.)/, (>)
V režimu CD/rádia/USB/Bluetooth Audio
mají stejnou funkci jako tlačítka (SEEK) –/+
(Vyhledávání) na přístroji.
Pomocí tlačítek < , lze provádět
nastavení v nabídce, nastavení zvuku atd.
N Tlačítko SCRL (Posouvání textu)
Pro posouvání informací na displeji.
O Tlačítko SOUND (Zvuk)
Pro nastavení zvuku.
P Tlačítko ATT (Ztlumení zvuku)
Pro ztlumení zvuku. Dalším stisknutím
tlačítka se tato funkce zruší.
Q Tlačítka VOL (+/-) (Hlasitost)
Pro nastavení hlasitosti.
R Tlačítko
strana 42
* Pokud je připojen CD měnič: Při stisknutí tlačítka
(SOURCE) (Zdroj) se na displeji zobrazí „CD“ a číslo
jednotky. Stisknutím tlačítka (MODE) (Režim)
můžete navíc přepnout měnič.
Poznámka
Pokud vypnete přístroj a zhasne displej, není možno
přístroj ovládat kartovým dálkovým ovladačem, dokud
nestisknete tlačítko (SOURCE) (Zdroj) na přístroji
nebo dokud přístroj neaktivujete vložením disku.
27
MEX-BT5700U_CZ.book Page 28 Thursday, March 12, 2009 3:49 PM
Vyhledávání pomocí přeskakování
položek — režim Jump
(Přeskakování)
Vyhledávání skladby
Vyhledávání skladby podle názvu
— Quick-BrowZer
Skladbu na CD nebo USB zařízení můžete
snadno vyhledat podle kategorie.
Otočný ovladač/
výběrové tlačítko
(LIST/BROWSE)
(Seznam/procházet)
Pokud příslušná kategorie obsahuje mnoho
položek, můžete požadovanou položku snadno
vyhledat.
1 V režimu Quick-BrowZer stiskněte tlačítko
(SEEK) + (Vyhledávání).
Na displeji se zobrazí následující zobrazení:
A
OFF
B
ZAP
SEEK
SOURCE
BLUETOOTH
BT
PU
SEEK
SEEK +/–
(Vyhledávání)
MODE
SH
ENT
ER / SOUND / MEMU
/
/
(BACK) (Zpět)
1
Stiskněte tlačítko
(LIST/BROWSE)
(Seznam/procházet).
Přístroj se přepne do režimu Quick-BrowZer
a zobrazí se seznam kategorií vyhledávání.
2
Pomocí otočného ovladače vyberte
požadovanou kategorii vyhledávání
a potvrďte stisknutím ovladače.
3
Zopakujte krok 2, dokud není vybrána
požadovaná skladba.
Spustí se přehrávání.
Návrat k předchozímu zobrazení
Stiskněte tlačítko
(BACK) (Zpět).
Ukončení režimu Quick-BrowZer
Stiskněte tlačítko
(LIST/BROWSE)
(Seznam/procházet).
Poznámka
Při přepnutí do režimu Quick-BrowZer se zruší
nastavení funkcí opakovaného/náhodného
přehrávání.
28
C
A Číslo aktuální položky
B Celkový počet položek v aktuální vrstvě
C Název položky
Potom se zobrazí název položky.
2 Pomocí otočného ovladače vyberte
požadovanou položku nebo některou
z položek, která se nachází blízko požadované
položky.
Položky budou přeskakovány v kroku 10 %
z celkového počtu položek.
3 Stiskněte výběrové tlačítko.
Displej se vrátí do režimu Quick-BrowZer
a zobrazí se vybraná položka.
4 Pomocí otočného ovladače vyberte
požadovanou položku a stiskněte ovladač.
Pokud je vybranou položkou skladba, spustí se
její přehrávání.
Zrušení režimu Jump (Přeskakování)
Stiskněte tlačítko
(BACK) (Zpět) nebo
(SEEK) – (Vyhledávání).
MEX-BT5700U_CZ.book Page 29 Thursday, March 12, 2009 3:49 PM
Rádio
Poslech úseků skladeb —
ZAPPIN™
Požadovanou skladbu můžete vyhledat
postupným poslechem krátkých úseků skladeb
na CD nebo USB zařízení.
Režim ZAPPIN je vhodný pro vyhledání skladby
v režimu náhodného přehrávání nebo náhodného
opakovaného přehrávání.
Výběrové tlačítko
ZAP
OFF
Upozornění
Pokud stanice ladíte při řízení automobilu,
použijte funkci Best Tuning Memory (BTM)
(Naladění nejsilnějších stanic), abyste
nezpůsobili dopravní nehodu.
Automatické ukládání — BTM
(Naladění nejsilnějších stanic)
ZAP
SEEK
Ukládání a příjem stanic
SOURCE
1
Opakovaným stisknutím tlačítka
(SOURCE) (Zdroj) zobrazte položku
„TUNER“ (Rádio).
Pro změnu vlnového pásma opakovaně
stiskněte tlačítko (MODE) (Režim). Můžete
si vybrat mezi pásmy FM1, FM2, FM3, MW
a LW.
2
Stiskněte a podržte výběrové tlačítko.
Zobrazí se nabídka pro nastavení.
3
Pomocí otočného ovladače zobrazte
položku „BTM“ (Naladění nejsilnějších
stanic) a stiskněte výběrové tlačítko.
Přístroj uloží stanice pod číselná tlačítka
v pořadí podle frekvencí.
Po uložení nastavení se ozve zvukový signál
(pípnutí).
BLUETOOTH
BT
PU
SEEK
MODE
SH
ENT
ER / SOUND / MEMU
/
/
(BACK) (Zpět)
1
Během přehrávání stiskněte tlačítko
(ZAP).
Spustí se přehrávání úseku následující
skladby.
Úsek je přehráván po nastavenou dobu,
potom zazní zvukový signál a spustí se
přehrávání dalšího úseku.
Skladba
1
2
3
4
Ruční ukládání
ZAP
2
Úseky jednotlivých skladeb
pro přehrávání v režimu
ZAPPIN.
Jakmile je přehrávána skladba, kterou
chcete poslouchat, stiskněte výběrové
tlačítko nebo tlačítko (ZAP).
Spustí se přehrávání vybrané skladby od
začátku.
Pro opětovné vyhledání skladby pomocí
režimu ZAPPIN zopakujte kroky 1 a 2.
Rady
• Můžete nastavit dobu přehrávání výběrem některé
z možností 6 sekund/9 sekund/30 sekund
(strana 48). Nelze však vybrat úsek skladby pro
přehrávání.
• Pro přeskočení skladby nebo alba v režimu ZAPPIN
stiskněte tlačítko (SEEK) –/+ (Vyhledávání) nebo
(3)/(4) (ALBUM –/+) (Album).
• Potvrzení skladby pro přehrávání můžete provést
rovněž stisknutím tlačítka
(BACK) (Zpět).
1
Pokud přijímáte stanici, kterou chcete
uložit, stiskněte číselné tlačítko ((1) až
(6)) a podržte jej tak dlouho, dokud se
nezobrazí nápis „MEM“ (Paměť).
Poznámka
Pokud se pokusíte pod stejné číselné tlačítko uložit
další stanici, bude dříve uložená stanice nahrazena
novou stanicí.
Rada
Pokud je uložena stanice RDS, uloží se také nastavení
funkce AF/TA (Alternativní frekvence/dopravní
hlášení) (strana 30).
Příjem uložených stanic
1
Vyberte vlnové pásmo a stiskněte
číselné tlačítko ((1) až (6)).
29
MEX-BT5700U_CZ.book Page 30 Thursday, March 12, 2009 3:49 PM
Automatické ladění
1
Vyberte vlnové pásmo a stiskněte
tlačítko (SEEK) +/– (Vyhledávání) pro
vyhledání stanice.
Po naladění stanice se vyhledávání zastaví.
Opakujte tento postup, dokud nenaladíte
požadovanou stanici.
Rada
Pokud znáte frekvenci stanice, kterou chcete
poslouchat, stiskněte a podržte tlačítko (SEEK) +/–
(Vyhledávání) pro vyhledání přibližné frekvence a pak
opakovaně stiskněte tlačítko (SEEK) +/–
(Vyhledávání) pro jemné doladění požadované
frekvence (ruční ladění).
Příjem stanic prostřednictvím
seznamu frekvencí — LIST
(Seznam)
Můžete zobrazit seznam frekvencí rozhlasových
stanic.
1
2
Vyberte pásmo a stiskněte tlačítko
(LIST) (Seznam).
Zobrazí se seznam frekvencí uložených
stanic.
Pomocí otočného ovladače zobrazte
požadovanou stanici.
A Vlnové pásmo, funkce
B TP/TA/AF (Dopravní program/dopravní
hlášení/alternativní frekvence)*1
C Hodiny
D Číslo předvolby
E Frekvence*2 (název stanice), RDS informace
*1 Pokud je položka „Information“ (Informace)
nastavena na „on“ (zapnuto):
– „TP“ svítí, pokud je přijímána služba „TP“,
– „TA“/„AF“ svítí, pokud je přijímána služba „TA/
AF“.
*2 Při příjmu stanice RDS se vlevo vedle frekvence
zobrazuje indikátor „RDS“.
Služby RDS
Tento přístroj automaticky poskytuje následující
služby RDS:
AF (Alternativní frekvence)
Vybere a přeladí na příjem stanice
s nejsilnějším signálem v síti. Pomocí této
funkce můžete během jízdy na velkou
vzdálenost neustále poslouchat stejný program,
aniž byste museli danou stanici ručně
přelaďovat.
TA (Dopravní hlášení)/TP (Dopravní program)
Poskytuje informace/programy o současné
dopravní situaci. Při příjmu jakékoliv dopravní
informace/programu se přeruší aktuálně
vybraný zdroj zvuku.
PTY (Typ programu)
Zobrazuje aktuálně přijímaný typ programu.
Slouží také pro vyhledání vybraného typu
programu.
3
Stiskněte výběrové tlačítko pro příjem
stanice.
Displej se vrátí do režimu normálního příjmu.
RDS
CT (Časový signál)
Poskytuje časový signál vysílaný stanicí RDS
pro automatické nastavení hodin přístroje.
Poznámky
• V závislosti na zemi nebo regionu nemusí být
k dispozici některé funkce RDS.
• Systém RDS nebude pracovat, pokud je signál
stanice slabý nebo pokud naladěná stanice nevysílá
RDS informace.
Přehled
RDS (Radio Data System) je rozhlasová služba
umožňující FM stanicím vysílat kromě běžného
rozhlasového signálu také doplňující digitální
informace.
Zobrazované informace
A
30
D
B
C
E
Nastavení funkce AF (Alternativní
frekvence) a TA (Dopravní hlášení)
1
Opakovaným stisknutím tlačítka
(AF/TA) (Alternativní frekvence/
dopravní hlášení) zobrazte
požadované nastavení.
Vyberte
Funkce
AF on
(AF zap.)
Aktivace funkce AF
a deaktivace funkce TA.
TA on
(TA zap.)
Aktivace funkce TA
a deaktivace funkce AF.
MEX-BT5700U_CZ.book Page 31 Thursday, March 12, 2009 3:49 PM
AF/TA on
Aktivace funkce AF i TA.
(AF/TA zap.)
AF/TA off
Deaktivace funkce AF i TA.
(AF/TA vyp.)
Výběr PTY (Typ programu)
1
Ukládání stanic RDS s nastavením
AF (Alternativní frekvence) a TA
(Dopravní hlášení)
Stanice RDS můžete ukládat na předvolby
společně s nastavením AF (Alternativní
frekvence)/TA (Dopravní hlášení). Pokud
použijete funkci BTM (Naladění nejsilnějších
stanic), uloží se pouze stanice RDS se stejným
nastavením AF (Alternativní frekvence)/TA
(Dopravní hlášení).
Pokud ukládáte stanice ručně, můžete uložit
stanice s RDS i bez RDS s nastavením AF
(Alternativní frekvence)/TA (Dopravní hlášení)
pro každou stanici jednotlivě.
1 Nastavte AF (Alternativní frekvence)/TA
(Dopravní hlášení) a pak uložte stanici pomocí
funkce BTM (Naladění nejsilnějších stanic)
nebo ručně.
Příjem tísňových hlášení
Při zapnuté funkci AF (Alternativní frekvence)
nebo TA (Dopravní hlášení) přeruší mimořádné
tísňové hlášení automaticky právě vybraný zdroj
zvuku.
Rada
Pokud nastavujete úroveň hlasitosti během
dopravního hlášení, bude tato úroveň uložena do
paměti a použita pro následující hlášení nezávisle na
aktuálně nastavené úrovni hlasitosti.
Chcete-li zůstat naladěni na jeden
regionální program — Regional
(Regionální příjem)
Pokud je zapnuta funkce AF (Alternativní
frekvence): Přístroj je z výroby nastaven tak, že
omezuje příjem na určitý region, takže se nebude
přelaďovat na jinou regionální stanici se
silnějším signálem.
Pokud opustíte oblast příjmu tohoto regionálního
programu, nastavte během příjmu FM stanice
možnost „Regional off“ (Regionální příjem vyp.)
(strana 48).
Poznámka
Tato funkce nepracuje na území Velké Británie
a v některých dalších oblastech.
Během příjmu stanice v pásmu FM
podržte stisknuté tlačítko (AF/TA)
(Alternativní frekvence/dopravní
hlášení) (PTY).
Pokud stanice vysílá PTY data, zobrazí se na
displeji typ právě vysílaného programu.
2
Pomocí otočného ovladače zobrazte
požadovaný typ programu.
3
Stiskněte výběrové tlačítko.
Přístroj začne vyhledávat stanici, která vysílá
vybraný typ programu.
Typy programů
News (zprávy), Current Affairs (nejnovější
události), Information (informace), Sport
(sport), Education (vzdělávání), Drama
(dramatická tvorba), Cultures (kultura),
Science (věda), Varied Speech (různé),
Pop Music (populární hudba), Rock Music
(rocková hudba), Easy Listening (pohodová
hudba), Light Classics M (lehká klasická
hudba), Serious Classics (klasická hudba),
Other Music (jiné hudební styly), Weather &
Metr (počasí), Finance (finance), Children’s
Progs (dětské programy), Social Affairs
(společenské události), Religion (náboženství),
Phone In (programy s telefonickými vstupy),
Travel & Touring (cestování), Leisure &
Hobby (volný čas), Jazz Music (jazzová
hudba), Country Music (country hudba),
National Music (národní hudba),
Oldies Music (oblíbená starší hudba),
Folk Music (lidová hudba), Documentary
(dokumentární programy)
Poznámka
Tuto funkci nemůžete používat v zemích/regionech,
kde nejsou dostupná data PTY.
Nastavení funkce CT (Časový
signál)
1
V nabídce nastavte „CT on“ (Časový
signál zap.) (strana 48).
Poznámky
• Funkce CT (Časový signál) nemusí pracovat, i když
je přijímána RDS stanice.
• Mezi časem nastaveným prostřednictvím funkce CT
(Časový signál) a skutečným časem může být určitá
odchylka.
31
MEX-BT5700U_CZ.book Page 32 Thursday, March 12, 2009 3:49 PM
Rada
Zobrazované informace se liší v závislosti na typu
disku, formátu záznamu a nastavení.
CD
Přehrávání disku
1
2
Stiskněte tlačítko (OPEN) (Otevřít).
3
Zavřete přední panel.
Přehrávání se automaticky spustí.
Opakované a náhodné přehrávání
1
Vložte disk (potištěnou stranou
směrem nahoru).
Během přehrávání opakovaně
stiskněte tlačítko (1) (REP)
(Opakované přehrávání) nebo (2)
(SHUF) (Náhodné přehrávání) tak, aby
se zobrazilo požadované nastavení.
Vysunutí disku
Vyberte
Pro
1 Stiskněte tlačítko (OPEN) (Otevřít).
2 Stiskněte tlačítko Z.
Disk se vysune.
3 Zavřete přední panel.
Repeat Track
(Opakování
skladby)
opakované přehrávání
skladby.
Zobrazované informace
Shuffle Album
(Náhodné
přehrávání alba)*
přehrávání alba
v náhodném pořadí.
Shuffle Disc
(Náhodné
přehrávání disku)
přehrávání disku
v náhodném pořadí.
Repeat Album
opakované přehrávání
(Opakování alba)* alba.
Pro změnu zobrazovaných informací stiskněte
tlačítko (DSPL) (Zobrazení).
B
A
* Při přehrávání souborů MP3/WMA/AAC.
C
Pro návrat do režimu normálního přehrávání
vyberte možnost „Repeat off“ (Opakované
přehrávání vyp.) nebo „Shuffle off“ (Náhodné
přehrávání vyp.).
D
A Zdroj
B Hodiny
C Název skladby*, jméno interpreta*, název
disku/alba*
D Předvolba parametrického ekvalizéru EQ3/
režim DM+ Advanced/ZAPPIN/opakované
přehrávání/náhodné přehrávání
B
A
E
A Zdroj
B Hodiny
E Jméno interpreta*, název disku/alba*, název
skladby*, číslo disku/alba, číslo skladby,
uplynulá doba přehrávání
* Jsou zobrazeny informace funkce CD TEXT, resp.
souboru MP3/WMA/AAC.
32
MEX-BT5700U_CZ.book Page 33 Thursday, March 12, 2009 3:49 PM
USB zařízení
Pro podrobné informace o kompatibilitě vašeho
USB zařízení navštivte stránky zákaznické
podpory.
Stránky zákaznické podpory
http://support.sony-europe.com/
• Lze používat USB zařízení typu MSC (Mass
Storage Class) a MTP (Media Transfer
Protocol) kompatibilní se standardem USB.
• Odpovídající kodek je MP3 (.mp3), WMA
(.wma) a AAC (.m4a).
• Doporučujeme vám, abyste si data na USB
zařízení zálohovali.
Poznámka
USB zařízení připojte až po spuštění motoru.
Pokud jej připojíte před spuštěním motoru, mohlo by
v závislosti na USB zařízení dojít k jeho poruše nebo
poškození.
Odpojení USB zařízení
1 Ukončete přehrávání na USB zařízení.
2 Odpojte USB zařízení.
Pokud odpojíte USB zařízení během
přehrávání, může dojít k poškození dat na
USB zařízení.
Poznámky
• Nepoužívejte USB zařízení, která jsou velká nebo
těžká, protože by mohla v důsledku vibrací spadnout
nebo způsobit uvolnění připojení.
• Neodnímejte přední panel během přehrávání z USB
zařízení, protože by mohlo dojít k poškození dat na
USB zařízení.
• Tento přístroj nerozpozná USB zařízení připojená
přes USB rozbočovač.
• Pokud odpojíte USB zařízení během přehrávání,
zobrazí se na displeji přístroje zpráva „NO Device“
(Žádné zařízení).
Zobrazované informace
Pro změnu zobrazovaných informací stiskněte
tlačítko (DSPL) (Zobrazení).
1
Posuňte kryt USB konektoru.
C
2
B
A
Přehrávání z USB zařízení
Připojte USB zařízení do USB
konektoru.
Pokud používáte kabel, použijte pro připojení
kabel dodaný k USB zařízení.
D
A Zdroj
B Hodiny
C Název skladby, jméno interpreta, název alba
D Předvolba parametrického ekvalizéru EQ3/
režim DM+ Advanced/ZAPPIN/opakované
přehrávání/náhodné přehrávání
B
A
E
Spustí se přehrávání.
Pokud je USB zařízení již připojeno, zobrazte
opakovaným stisknutím tlačítka (SOURCE)
(Zdroj) položku „USB“. Spustí se přehrávání.
A Zdroj
B Hodiny
E Jméno interpreta, název alba, název skladby,
číslo alba, číslo skladby, uplynulá doba
přehrávání
Pro zastavení přehrávání stiskněte tlačítko
(OFF) (Vypnout).
33
MEX-BT5700U_CZ.book Page 34 Thursday, March 12, 2009 3:49 PM
Poznámky
• Zobrazované informace se liší v závislosti na USB
zařízení, formátu záznamu a nastavení.
• Maximální počet zobrazitelných dat je následující:
– složek (alb): 128
– souborů (skladeb) v jedné složce: 512
• Nenechávejte USB zařízení v zaparkovaném
automobilu. Mohlo by dojít k poruše.
• V závislosti na množství zaznamenaných dat může
spuštění přehrávání nějakou dobu trvat.
• Soubory DRM (Digital Rights Management) nemusí
být možné přehrát.
• Při přehrávání nebo při rychlém posunu vpřed/vzad
u souborů MP3/WMA/AAC s VBR (proměnný datový
tok) se nemusí zobrazovat správně uplynulá doba
přehrávání.
• Přehrávání následujících souborů MP3/WMA/AAC
není podporováno:
– s bezeztrátovou kompresí,
– chráněných autorskými právy.
Opakované a náhodné přehrávání
1
Během přehrávání opakovaně
stiskněte tlačítko (1) (REP)
(Opakované přehrávání) nebo (2)
(SHUF) (Náhodné přehrávání) tak, aby
se zobrazilo požadované nastavení.
opakované přehrávání
alba.
Shuffle Album
(Náhodné
přehrávání alba)
přehrávání alba
v náhodném pořadí.
Shuffle Device
(Náhodné
přehrávání všech
skladeb)
přehrávání všech
skladeb v náhodném
pořadí.
Přehrávání z přehrávače iPod
Před připojením přehrávače iPod snižte hlasitost
na přístroji.
1
Posuňte kryt USB konektoru.
2
Pomocí USB kabelu s dokovacím
konektorem připojte přehrávač iPod
k USB konektoru na přístroji.
.
Repeat Album
(Opakování alba)
http://support.sony-europe.com/
U
opakované přehrávání
skladby.
Stránky zákaznické podpory
>
Repeat Track
(Opakování
skladby)
V tomto návodu k obsluze se označení „iPod“
používá jako všeobecný termín pro funkce iPod
na přístroji iPod a iPhone, pokud není v textu
nebo na vyobrazeních uvedeno jinak.
EN
Pro
Podrobné informace o kompatibilitě vašeho
přehrávače iPod - viz „Přehrávač iPod” na
straně 51 nebo navštivte stránky zákaznické
podpory.
M
Vyberte
Přehrávač iPod
Po uplynutí 3 sekund je nastavení dokončeno.
Pro návrat do režimu normálního přehrávání
vyberte možnost „Repeat off“ (Opakované
přehrávání vyp.) nebo „Shuffle off“ (Náhodné
přehrávání vyp.).
Přehrávač iPod se automaticky zapne a na
displeji přehrávače se zobrazí níže uvedená
obrazovka.*
Rada
Pro připojení k dokovacímu konektoru doporučujeme
použít USB kabel RC-100IP (není součástí
příslušenství).
34
MEX-BT5700U_CZ.book Page 35 Thursday, March 12, 2009 3:49 PM
Automaticky se spustí přehrávání skladeb z
přehrávače iPod od místa posledního
zastavení přehrávání.
Pokud je přehrávač iPod již připojen,
zobrazte opakovaným stisknutím tlačítka
(SOURCE) (Zdroj) položku „USB“ nebo
„iPod“. Spustí se přehrávání.
Zobrazované informace
Pro změnu zobrazovaných informací stiskněte
tlačítko (DSPL) (Zobrazení).
B
A
* Pokud předtím probíhalo přehrávání z přehrávače
iPod v režimu Passenger Control (Ovládání
cestujícím), tato obrazovka se nezobrazí.
3
Stisknutím tlačítka (MODE) (Režim)
vyberte režim přehrávání.
Režim se bude měnit následovně:
Režim obnovení přehrávání t Režim
alba t Režim skladby t Režim
podcastu* t Režim žánru t Režim
seznamu skladeb t Režim interpreta
* V závislosti na nastavení přehrávače iPod se nemusí
zobrazit.
4
C
D
A Indikace zdroje (iPod)
B Hodiny
C Název skladby, jméno interpreta, název alba
D Předvolba parametrického ekvalizéru EQ3/
režim DM+ Advanced/ZAPPIN*/opakované
přehrávání*/náhodné přehrávání*
Upravte hlasitost.
Pro zastavení přehrávání stiskněte tlačítko
(OFF) (Vypnout).
B
A
Odpojení přehrávače iPod
1 Ukončete přehrávání na přehrávači iPod.
2 Odpojte přehrávač iPod.
Upozornění pro iPhone
Při připojení přístroje iPhone přes USB rozhraní bude
hlasitost telefonu ovládána samotným přístrojem
iPhone. Abyste zabránili náhlému zvýšení hlasitosti po
ukončení hovoru, nezvyšujte během telefonního
hovoru hlasitost na přístroji.
E
A Indikace zdroje (iPod)
B Hodiny
E Jméno interpreta, název alba, název skladby,
číslo skladby*, celkový počet skladeb*,
uplynulá doba přehrávání*
Poznámky
• Neodnímejte přední panel během přehrávání
z přehrávače iPod, protože by mohlo dojít
k poškození dat.
• Tento přístroj nerozpozná přehrávač iPod připojený
přes USB rozbočovač.
* V režimu Passenger control (Ovládání cestujícím)
není zobrazeno.
Rady
• Pokud je klíč zapalování otočen do polohy ACC
a přístroj je zapnutý, bude se přehrávač iPod dobíjet.
• Pokud odpojíte přehrávač iPod během přehrávání,
zobrazí se na displeji přístroje zpráva „NO Device“
(Žádné zařízení).
Poznámka
Některá písmena uložená v přehrávači iPod se
nemusí zobrazit správně.
Rada
Při změně alba/podcastu/žánru/interpreta/seznamu
skladeb se krátce zobrazí odpovídající číslo.
Režim obnovení přehrávání
Pokud je přehrávač iPod připojen k dokovacímu
konektoru, změní se režim tohoto přístroje na
režim obnovení přehrávání a přehrávání se spustí
v režimu nastaveném na přehrávači iPod.
V režimu obnovení přehrávání nepracují
následující tlačítka:
– (1) (REP) (Opakované přehrávání),
– (2) (SHUF) (Náhodné přehrávání).
35
MEX-BT5700U_CZ.book Page 36 Thursday, March 12, 2009 3:49 PM
Nastavení režimu přehrávání
1
Během přehrávání stiskněte tlačítko
(MODE) (Režim).
Režim se bude měnit následovně:
Režim alba t Režim skladby t
Režim podcastu* t Režim žánru t
Režim seznamu skladeb t Režim
interpreta
* V závislosti na nastavení přehrávače iPod se nemusí
zobrazit.
Přeskočení alba, podcastu, žánru,
seznamu skladeb a interpreta
Shuffle Podcast
(Náhodné
přehrávání
podcastu)
přehrávání podcastu
v náhodném pořadí.
Shuffle Artist
(Náhodné
přehrávání
interpreta)
přehrávání interpreta
v náhodném pořadí.
přehrávání seznamu
Shuffle Playlist
skladeb v náhodném
(Náhodné
pořadí.
přehrávání
seznamu skladeb)
Funkce
Stiskněte
Shuffle Genre
(Náhodné
přehrávání žánru)
Přeskočení
(3)/(4) (ALBUM –/+)
(Album)
[stiskněte jednou pro každý
skok]
Shuffle Device
(Náhodné
přehrávání všech
skladeb)
Souvislé
přeskakování
(3)/(4) (ALBUM –/+)
(Album)
[podržte až do okamžiku, kdy
dosáhnete požadovaného místa]
Po uplynutí 3 sekund je nastavení dokončeno.
přehrávání žánru
v náhodném pořadí.
přehrávání všech
skladeb v náhodném
pořadí.
Pro návrat do režimu normálního přehrávání
vyberte možnost „Repeat off“ (Opakované
přehrávání vyp.) nebo „Shuffle off“ (Náhodné
přehrávání vyp.).
Opakované a náhodné přehrávání
1
Během přehrávání opakovaně
stiskněte tlačítko (1) (REP)
(Opakované přehrávání) nebo (2)
(SHUF) (Náhodné přehrávání) tak, aby
se zobrazilo požadované nastavení.
Vyberte
Pro
Přehrávač iPod připojený do dokovacího
konektoru můžete ovládat přímo.
Repeat Track
(Opakování
skladby)
opakované přehrávání
skladby.
1
Repeat Album
(Opakování alba)
opakované přehrávání
alba.
Repeat Podcast
(Opakování
podcastu)
opakované přehrávání
podcastu.
Repeat Artist
(Opakování
interpreta)
opakované přehrávání
interpreta.
Repeat Playlist
opakované přehrávání
(Opakování
seznamu skladeb.
seznamu skladeb)
Repeat Genre
opakované přehrávání
(Opakování žánru) žánru.
Shuffle Album
(Náhodné
přehrávání alba)
36
Přímé ovládání přehrávače
iPod — Passenger Control
(Ovládání cestujícím)
přehrávání alba
v náhodném pořadí.
Během přehrávání podržte stisknuté
tlačítko (MODE) (Režim).
Zobrazí se zpráva „Mode iPod“ (Režim iPod)
a nyní můžete ovládat přehrávač iPod přímo.
Ukončení režimu Passenger Control
(Ovládání cestujícím)
Podržte stisknuté tlačítko (MODE) (Režim).
Zobrazí se zpráva „Mode Audio“ (Audio režim)
a režim přehrávání se změní na „Resuming
Mode“ (Režim obnovení přehrávání).
Poznámky
• Hlasitost lze nastavovat pouze na přístroji.
• Při zrušení tohoto režimu se rovněž vypne funkce
opakovaného přehrávání.
MEX-BT5700U_CZ.book Page 37 Thursday, March 12, 2009 3:49 PM
Bluetooth (handsfree
telefonování a přenos hudby)
Před používáním funkce
Bluetooth
Operace v režimu Bluetooth
3
Pomocí otočného ovladače vyberte
nastavení a stiskněte výběrové
tlačítko.
Návrat k předchozímu zobrazení
Stiskněte tlačítko
(BACK) (Zpět).
Ukončení nabídky nastavení funkce
Bluetooth
Stiskněte tlačítko (BT).
Jestliže chcete používat funkci Bluetooth, musíte
provést následující postup:
Nabídka nastavení funkce Bluetooth
1 Spárování
Při prvním připojování Bluetooth zařízení je
nutná vzájemná registrace nazývaná
„spárování“. Proces registrace (spárování) je
vyžadován pouze při prvním připojování,
jelikož přístroj a ostatní zařízení se při příštím
připojení rozpoznají automaticky. Lze
spárovat max. 9 zařízení. (U některých
zařízení může být nutné zadat při každém
připojení přístupový kód.)
2 Připojení
Pro použití zařízení po spárování proveďte
připojení. V některých případech umožňuje
spárování automatické vytvoření připojení.
3 Hovor s využitím handsfree/přenos
hudby
Po vytvoření připojení můžete telefonovat
handsfree a poslouchat hudbu.
Signal (Signál)
Nastavení výstupu Bluetooth signálu z přístroje
na „on“ (zapnuto) nebo „off“ (vypnuto).
– „on“ (zapnuto): pro výstup Bluetooth signálu.
– „off“ (vypnuto): Bluetooth signál nevystupuje.
Při připojování Bluetooth zařízení nezapomeňte
vybrat možnost „on“ (zapnuto).
Visibility (Viditelnost)
Umožňuje ostatním Bluetooth zařízením
vyhledat tento přístroj.
– „Show“ (Zobrazit): umožnění vyhledání
tohoto přístroje jiným zařízením.
– „Hide“ (Skrýt): zakázání vyhledání tohoto
přístroje jiným zařízením.
V případě, že vyhledáváte přístroj z Bluetooth
zařízení, vyberte možnost „Show“ (Zobrazit).
Device Name (Název zařízení)
Změna názvu přístroje zobrazovaného na
připojeném zařízení. (Výchozí nastavení:
„XPLOD“)
Vyberte možnost „Rename“ (Přejmenovat)
a zadejte znaky. Můžete zadat až 13 znaků.
Pro obnovení názvu „XPLOD“ vyberte možnost
„Default“ (Výchozí).
Search (Vyhledávání)
Vyhledání jiných Bluetooth zařízení (strana 38).
Device List (Seznam zařízení)
Zobrazení seznamu registrovaných zařízení.
Vyberte název zařízení, které chcete připojit/
odpojit od tohoto přístroje.
Pro vymazání všech zařízení vyberte možnost
„Delete All“ (Vymazat vše).
Auto Answer (Aut. přijetí hovoru)
„off“ (vypnuto): hovor nebude přijat, dokud
nestisknete tlačítko
(handsfree).
– „Short“ (Krátká doba): automatické přijetí
hovoru asi za 3 sekundy.
– „Long“ (Dlouhá doba): automatické přijetí
hovoru asi za 10 sekund.
Ringtone (Vyzváněcí tón)
Přepnutí vyzváněcího tónu.
– „Cellular“ (Mobilní telefon)*1: bude slyšet
vyzváněcí tón nastavený na mobilním
telefonu.
– „Default“ (Výchozí): bude slyšet vyzváněcí
tón přístroje.
Podrobné informace o použitelných zařízeních viz následující stránky zákaznické podpory:
Stránky zákaznické podpory
http://support.sony-europe.com/
Konfigurace Bluetooth nastavení
Před připojením Bluetooth proveďte konfiguraci
v nabídce nastavení funkce Bluetooth tohoto
přístroje.
1
Stiskněte tlačítko (BT).
Zobrazí se nabídka nastavení funkce
Bluetooth.
2
Pomocí otočného ovladače zobrazte
požadovanou položku nabídky
a stiskněte výběrové tlačítko.
V závislosti na nastavení můžete opětovným
otáčením ovladače nastavit další položky.
37
MEX-BT5700U_CZ.book Page 38 Thursday, March 12, 2009 3:49 PM
EC/NC Mode (Režim potlačení ozvěny/
šumu)*2
Snížení ozvěny a šumu v telefonním hovoru.
Za normálních okolností vyberte možnost
„Mode 1“ (Režim 1). V případě, že je kvalita
výstupního zvuku nevyhovující, nastavte
možnost „Mode 2“ (Režim 2) nebo „off“
(vypnuto).
MIC Gain (Úroveň mikrofonu)*2
Změna úrovně hlasitosti: „–2“, „–1“, „0“, „+1“,
„+2“.
MIC Select (Výběr mikrofonu)*3
– „External“ (Externí): pro automatické přepnutí
na externí mikrofon, pokud je připojen.
– „Internal“ (Interní): pro použití pouze
vestavěného mikrofonu.
Initialize (Obnovení výchozích nastavení)
Obnovení všech nastavení týkajících se funkce
Bluetooth na výchozí hodnoty (strana 46).
*1 U některých mobilních telefonů může být
reprodukován vyzváněcí tón přístroje i při
nastavení možnosti „Cellular“ (Mobilní telefon).
*2 Lze nastavit během hovoru.
*3 Nelze přepnout během hovoru.
Poznámky
• Podrobné informace o nastavení jiných Bluetooth
zařízení naleznete v jejich příslušných návodech.
• Při výběru možnosti „Initialize“ (Obnovení výchozích
nastavení) budou vymazána všechna uložená
nastavení v nabídce nastavení hovoru a nabídce
nastavení funkce Bluetooth.
Upevnění k palubní desce
Svorky
Propojovací kabel
Externí
mikrofon
Rada
Můžete nastavit prioritu mikrofonu (strana 38).
Spárování
Nejprve vzájemně zaregistrujte („spárujte“)
Bluetooth zařízení (mobilní telefon atd.) a tento
přístroj. Lze spárovat max. 9 zařízení. Po
dokončení spárování není nutno párování znovu
provádět.
Vyhledávání Bluetooth zařízení
z tohoto přístroje
Nejprve zkontrolujte, zda je Bluetooth zařízení
nastaveno tak, aby jej bylo možné vyhledat.
1
Stiskněte tlačítko (BT).
Zobrazí se nabídka nastavení funkce
Bluetooth.
2
Pomocí otočného ovladače vyberte
položku „Search“ (Vyhledávání)
a stiskněte výběrové tlačítko.
Externí mikrofon XA-MC10
Připojením externího mikrofonu do
mikrofonního vstupu můžete zlepšit kvalitu
zvuku při telefonování pomocí tohoto přístroje.
Upevnění na sluneční clonu
Externí mikrofon
Spustí se proces vyhledávání dostupných
zařízení a v seznamu se zobrazí názvy
zařízení, která je možno připojit. V případě,
že není název zařízení rozpoznán, zobrazí se
adresa Bluetooth zařízení.
Doba vyhledávání závisí na počtu Bluetooth
zařízení.
Propojovací kabel
Svorky
38
3
Pomocí otočného ovladače vyberte
zařízení a stiskněte výběrové tlačítko.
4
Vyberte požadované připojení
(„Handsfree Connect“ (Handsfree
připojení) nebo „Audio Connect“
(Audio připojení)).
Spustí se párování.
MEX-BT5700U_CZ.book Page 39 Thursday, March 12, 2009 3:49 PM
5
Zadejte přístupový kód*.
Pomocí otočného ovladače nebo kartového
dálkového ovladače zadejte stejný přístupový
kód pro přístroj i připojované zařízení.
Přístupový kód může být buď libovolný, nebo
určený připojovaným zařízením.
Podrobné informace naleznete v návodu
k obsluze připojovaného zařízení.
Pomocí otočného ovladače nebo kartového
dálkového ovladače zadejte na tomto přístroji
stejný kód jako na připojovaném zařízení
(například „0000“).
Zadejte
přístupový kód.
XXXX
6
Potvrďte stisknutím výběrového
tlačítka.
Zobrazí se nápis „Connection Complete“
(Připojování dokončeno) a připojování je
dokončeno.
Během připojování se zobrazuje „ “ nebo
„ “.
* Na některých zařízeních se přístupový kód může
nazývat „Passkey“ (Přístupový klíč), „PIN code“ (Kód
PIN), „PIN number“ (Číslo PIN), „Password“ (Heslo)
atd.
Vyhledávání tohoto přístroje
z Bluetooth zařízení
Zkontrolujte nastavení funkce Bluetooth:
položku „Signal“ (Signál) nastavte na „on“
(zapnuto) a položku „Visibility“ (Viditelnost) na
„Show“ (Zobrazit) (strana 37).
1
Nastavte Bluetooth zařízení tak, aby
vyhledalo tento přístroj.
Na displeji připojovaného zařízení se zobrazí
seznam nalezených zařízení. Tento přístroj je
na připojovaném zařízení zobrazen jako
„XPLOD*1“.
DR-BT30Q
XPLOD
XXXXXXX
2
„0000“
Tento přístroj i Bluetooth zařízení si
vzájemně ukládají potřebné informace a po
spárování je přístroj připraven připojit se
k zařízení.
3
Nastavte Bluetooth zařízení tak, aby se
připojilo k tomuto přístroji.
Zobrazí se nápis „Connection Complete“
(Připojování dokončeno) a připojování je
dokončeno.
Po vytvoření připojení se zobrazí „ “ nebo
„ “.
*1 Výchozí nastavení (lze změnit).
*2 Na některých zařízeních se přístupový kód může
nazývat „Passkey“ (Přístupový klíč), „PIN code“
(Kód PIN), „PIN number“ (Číslo PIN), „Password“
(Heslo) atd.
Poznámky
• Při připojení k Bluetooth zařízení není možné
přístroj detekovat z jiného zařízení. Pro umožnění
detekce zrušte aktuální připojení a vyhledejte
přístroj z jiného zařízení.
• Vyhledání některých zařízeních nemusí být z tohoto
přístroje možné. V takovém případě vyhledejte
přístroj z připojovaného zařízení.
• Spustíte-li vyhledávání na přístroji a připojovaném
zařízení současně, nerozpozná přístroj připojované
zařízení.
• Vyhledávání nebo připojení může určitou dobu trvat.
• Na některých zařízeních se požadavek na potvrzení
připojení objeví před zadáním hesla.
• Časový limit pro zadání hesla je na různých
zařízeních odlišný.
• Přístroj není možné připojit k zařízení, které
podporuje pouze profil HSP (Head Set Profile - profil
náhlavní soupravy).
Pokud je na displeji připojovaného
zařízení vyžadován přístupový kód*2,
zadejte jej.
39
MEX-BT5700U_CZ.book Page 40 Thursday, March 12, 2009 3:49 PM
Během připojování se zobrazuje „
Indikátory režimu Bluetooth
Tento přístroj používá následující indikátory:
“.
Ukončení připojení
svítí:
nesvítí:
Bluetooth signál zapnutý
Bluetooth signál vypnutý
V kroku 4 vyberte možnost „Handsfree
Disconnect“ (Odpojit handsfree).
svítí:
bliká:
nesvítí:
Připojení úspěšné
Připojování
Žádné připojení
Vymazání registrace připojeného
zařízení
svítí:
bliká:
nesvítí:
Připojení úspěšné
Připojování
Žádné připojení
Poznámka
Při přenosu hudby přes Bluetooth může být
přehrávaný zvuk rušen šumem způsobeným
připojením.
Indikátor síly signálu na
připojovaném mobilním
telefonu*
Zbývající kapacita baterie
připojovaného mobilního
telefonu*
* Pokud není vytvořeno handsfree připojení, zobrazí
se šedě. Liší se v závislosti na mobilním telefonu.
V kroku 4 vyberte možnost „Delete“ (Vymazat).
Rada
Při zapnutém signálu Bluetooth: Po zapnutí
zapalování vašeho automobilu se tento přístroj znovu
automaticky připojí k naposledy připojenému
mobilnímu telefonu. Automatické připojení je však
rovněž závislé na technických parametrech mobilního
telefonu. Pokud se tento přístroj znovu nepřipojí
automaticky, proveďte připojení ručně.
Připojení audio zařízení
Připojení
Pokud spárování proběhlo úspěšně, postupujte
podle pokynů v této části.
1
Zajistěte, aby byl u tohoto přístroje
i u audio zařízení zapnutý Bluetooth
signál.
2
Připojte se pomocí audio zařízení
k tomuto přístroji.
Po vytvoření připojení se zobrazí „ “.
Připojení mobilního telefonu
1
Zajistěte, aby byl u tohoto přístroje
i u mobilního telefonu zapnutý
Bluetooth signál.
2
Připojte se pomocí mobilního telefonu
k tomuto přístroji.
Po vytvoření připojení se zobrazí „ “.
Připojení k registrovaným zařízením
1
Stiskněte tlačítko (BT).
Zobrazí se nabídka nastavení funkce
Bluetooth.
2
Pomocí otočného ovladače vyberte
položku „Device List“ (Seznam
zařízení) a stiskněte výběrové tlačítko.
Zobrazí se seznam registrovaných zařízení.
3
4
Vyberte zařízení pro připojení.
Připojení k registrovaným zařízením
40
1
Stiskněte tlačítko (BT).
Zobrazí se nabídka nastavení funkce
Bluetooth.
2
Pomocí otočného ovladače vyberte
položku „Device List“ (Seznam
zařízení) a stiskněte výběrové tlačítko.
Zobrazí se seznam registrovaných zařízení.
3
4
Vyberte zařízení pro připojení.
Vyberte možnost „Handsfree
Connect“ (Handsfree připojení).
Zobrazí se nápis „Connection Complete“
(Připojování dokončeno) a připojování je
dokončeno.
Vyberte možnost „Audio Connect“
(Audio připojení).
Zobrazí se nápis „Connection Complete“
(Připojování dokončeno) a připojování je
dokončeno.
Během připojování se zobrazuje „ “.
MEX-BT5700U_CZ.book Page 41 Thursday, March 12, 2009 3:49 PM
Připojení naposledy připojeného
audio zařízení pomocí tohoto
přístroje
Vyberte zdroj „Bluetooth Audio“ a stiskněte
tlačítko (6).
Ukončení připojení
V kroku 4 vyberte možnost „Audio Disconnect“
(Odpojit audio).
Vymazání registrace připojeného
zařízení
V kroku 4 vyberte možnost „Delete“ (Vymazat).
Handsfree telefonování
Předem zkontrolujte, zda je vytvořeno připojení
mezi přístrojem a mobilním telefonem.
Odchozí hovor
Z připojeného mobilního telefonu můžete
uskutečnit hovor pomocí tohoto přístroje.
Ovládáním tohoto přístroje můžete vytočit číslo
z telefonního seznamu mobilního telefonu
(strana 43).
1
Opakovaným stisknutím tlačítka
(SOURCE) (Zdroj) zobrazte položku
„Bluetooth Phone“ (Bluetooth telefon).
2
Stiskněte tlačítko
(handsfree).
Zobrazí se nabídka nastavení hovoru.
Dial (Vytočení)
Zadání telefonního čísla pomocí otočného
ovladače nebo kartového dálkového ovladače.
Receive PB (Příjem telefonního
seznamu)*1*2
Příjem a uložení údajů z telefonního seznamu
mobilního telefonu (strana 43).
Security (Zabezpečení)
Ochrana osobních informací nastavením
čtyřciferného hesla.
Pokud aktivujete tuto funkci, zobrazí se při
vstupu do výše uvedených položek nápis
„Security Code“ (Bezpečnostní kód).
Pro odemknutí zadejte vaše heslo. Přístroj bude
možné dále ovládat bez zadání hesla, dokud
přístroj nevypnete.
*1 Pokud je aktivní funkce „Security“ (Zabezpečení),
zobrazí se nápis „Security Code“ (Bezpečnostní
kód) a ovládání nebude možné.
*2 Použijete-li znak, který tento přístroj neumí
zobrazit, nebude se zobrazovat správně.
Vytočení čísla z telefonního seznamu
přístroje
1 Pomocí otočného ovladače vyberte položku
„Phonebook“ (Telefonní seznam) a stiskněte
výběrové tlačítko.
2 V seznamu počátečních písmen vyberte
požadované počáteční písmeno.
3 V seznamu jmen vyberte požadované jméno.
4 V seznamu telefonních čísel vyberte
požadované telefonní číslo.
5 Vyberte možnost „Call“ (Volat).
Vytočení čísla z historie hovorů
uložené v tomto přístroji
3
Pomocí otočného ovladače zobrazte
požadovanou položku nabídky
a stiskněte výběrové tlačítko.
V závislosti na nastavení můžete opětovným
otáčením ovladače nastavit další položky.
Nabídka nastavení hovoru
Phonebook (Telefonní seznam)*1
Výběr položky telefonního seznamu přístroje
(strana 43) (maximální počet kontaktů, které lze
uložit: 300).
Recent Call (Poslední hovory)*1
Výběr čísla z historie odchozích/příchozích
hovorů. (Maximální počet jmen a telefonních
čísel, která je možné uložit: 20)
Pro vymazání jména a telefonního čísla vyberte
možnost „Delete“ (Vymazat). Pro vymazání
historie vyberte možnost „Delete All“ (Vymazat
vše).
1 Pomocí otočného ovladače vyberte položku
„Recent Call“ (Poslední hovory) a stiskněte
výběrové tlačítko.
2 V seznamu posledních hovorů vyberte jméno
a telefonní číslo.
3 Vyberte možnost „Call“ (Volat).
Poznámka
Lze vytočit pouze číslo z historie hovorů uložené
v tomto přístroji.
Zadání telefonního čísla
1 Pomocí otočného ovladače vyberte položku
„Dial“ (Vytočení) a stiskněte výběrové
tlačítko.
2 Pomocí číselných tlačítek, otočného ovladače
nebo kartového dálkového ovladače zadejte
telefonní číslo.
3 Vyberte možnost „Yes“ (Ano).
Pro zadání „+“ stiskněte a podržte tlačítko 0 na
kartovém dálkovém ovladači.
41
MEX-BT5700U_CZ.book Page 42 Thursday, March 12, 2009 3:49 PM
Vytočení čísla uloženého na
předvolbě
Nejdříve je nutné uložit požadované telefonní
číslo na předvolbu (strana 44).
Poznámka
Vestavěný mikrofon přístroje je umístěn v zadní části
předního panelu (strana 24). Nezakrývejte mikrofon
páskou apod.
1 Vyberte zdroj „Bluetooth Phone“ (Bluetooth
telefon) a stiskněte některé z tlačítek (1) (6).
2 Vyberte možnost „Yes“ (Ano).
Odmítnutí hovoru
Předvolba hlasitosti vyzváněcího
tónu a hlasu volajícího
Aby bylo možno aktivovat/deaktivovat příslušné
zařízení (tento přístroj/mobilní telefon),
zkontrolujte následující:
Můžete přednastavit úroveň hlasitosti
vyzváněcího tónu a hlasu volajícího.
Nastavení vyzváněcího tónu:
Při vyzvánění telefonu otáčejte otočným
ovladačem. Zobrazí se nápis „Ring Volume“
(Hlasitost vyzvánění) a nastaví se hlasitost
vyzváněcího tónu.
Nastavení hlasu volajícího:
Vyberte zdroj „Bluetooth Phone“ (Bluetooth
telefon) a otáčejte otočným ovladačem. Zobrazí
se „Talk Volume“ (Hlasitost volajícího) a nastaví
se hlasitost volajícího.
Poslání tónů DTMF (Dual Tone
Multiple Frequency - metoda
dvoutónové volby)
Z přístroje můžete posílat DTMF tóny.
Pro posílání DTMF tónů stiskněte během hovoru
požadovaná číselná tlačítka (0 – 9, nebo )
na kartovém dálkovém ovladači.
Ukončení hovoru
Stiskněte tlačítko (OFF) (Vypnout).
Předání hovoru
1
Podrobné informace o ovládání mobilního
telefonu najdete v návodu k obsluze vašeho
mobilního telefonu.
Poznámka
V závislosti na vašem mobilním telefonu může při
pokusu o předání hovoru dojít k přerušení handsfree
připojení.
Zobrazení telefonního seznamu
mobilního telefonu
Ovládáním tohoto přístroje můžete zobrazit
telefonní seznam mobilního telefonu.
V závislosti na mobilním telefonu nemusí být
tato funkce k dispozici.
Poznámka k profilu PBAP
Mobilní telefon musí podporovat profil PBAP, pouze
pro handsfree připojení.
1
Opakovaným stisknutím tlačítka
(SOURCE) (Zdroj) zobrazte položku
„Bluetooth Phone“ (Bluetooth telefon).
2
Stiskněte tlačítko
(LIST/BROWSE)
(Seznam/procházet).
Zobrazí se nabídka telefonního seznamu.
3
Pomocí otočného ovladače zobrazte
požadovanou položku nabídky
a stiskněte výběrové tlačítko.
V závislosti na nastavení můžete opětovným
otáčením ovladače nastavit další položky.
Znovu stiskněte tlačítko
(handsfree) nebo
tlačítko (OFF) (Vypnout).
Poznámka
I v případě ukončení hovoru není ukončeno Bluetooth
připojení.
Stiskněte tlačítko (MODE) (Režim)
nebo použijte váš mobilní telefon.
Nastavení úrovně mikrofonu
Během hovoru můžete nastavit vhodnou úroveň
hlasitosti („–2“, „–1“, „0“, „+1“, „+2“) tak, aby
vás druhý účastník dobře slyšel.
Rada
Pokud nastavíte položku „Auto Answer“ (Aut. přijetí
hovoru) na „on“ (zapnuto), je hovor automaticky přijat
v nastaveném čase (strana 37).
Příchozí hovor
Při příchozím hovoru je z reproduktorů
automobilu slyšet vyzváněcí tón.
1
42
Stiskněte tlačítko
(handsfree)
v okamžiku, kdy vyzváněcí tón
oznamuje příchozí hovor.
Hovor je přijat.
MEX-BT5700U_CZ.book Page 43 Thursday, March 12, 2009 3:49 PM
Nabídka telefonního seznamu
Access To (Přístup)
Nastavení přístupu k položkám telefonního
seznamu mezi možnostmi „Local“ (Paměť)
nebo „SIM“.
– „Local“ (Paměť): přístup k položkám
telefonního seznamu uloženým v paměti
mobilního telefonu.
– „SIM“: přístup k položkám telefonního
seznamu uloženým na SIM kartě.
PB Browse (Zobrazení telefonního
seznamu)
Zobrazení telefonního seznamu mobilního
telefonu pro uskutečnění hovoru.
PB Download (Přenos údajů telefonního
seznamu)*
Přenos údajů telefonního seznamu z mobilního
telefonu (strana 43).
* Pokud je aktivní funkce „Security“ (Zabezpečení),
zobrazí se nápis „Security Code“ (Bezpečnostní
kód) a ovládání nebude možné.
Poznámka
Je třeba, aby byl mobilní telefon v pohotovostním
režimu.
Vytočení čísla z telefonního seznamu
mobilního telefonu
1 Pomocí otočného ovladače vyberte položku
„PB Browse“ (Zobrazení telefonního
seznamu) a stiskněte výběrové tlačítko.
2 V seznamu počátečních písmen vyberte
požadované počáteční písmeno.
3 V seznamu jmen vyberte požadované jméno.
4 V seznamu telefonních čísel vyberte
požadované telefonní číslo.
5 Vyberte možnost „Yes“ (Ano).
Použití telefonního seznamu
Poznámky k údajům telefonního seznamu
• Údaje přenesené z telefonního seznamu mobilního
telefonu nebudou přepsány příštími přenesenými
údaji. Některé údaje (jméno atd.) tak mohou být
duplikovány.
• Při poškození tohoto přístroje může dojít ke ztrátě
údajů telefonního seznamu.
• Při likvidaci tohoto přístroje by měly být údaje
telefonního seznamu vymazány pomocí funkce
„Initialize“ (Obnovení výchozích nastavení)
(strana 46).
• V telefonním seznamu může být uloženo až 300
kontaktů. V případě, že chcete uložit více než 300
čísel, se zobrazí nápis „Memory Full“ (Plná paměť).
Přenos údajů telefonního seznamu
pomocí nabídky telefonního
seznamu
Mobilní telefon podporující profil PBAP, pouze
pro handsfree připojení.
1 Stiskněte tlačítko
(LIST/BROWSE)
(Seznam/procházet).
2 Pomocí otočného ovladače vyberte položku
„PB Download“ (Přenos údajů telefonního
seznamu) a stiskněte výběrové tlačítko.
3 Zobrazí se nápis „Downloading...“ (Přenos).
4 Po dokončení přenosu se zobrazí nápis
„Complete“ (Dokončeno).
Příjem údajů telefonního seznamu
z mobilního telefonu
1 Stiskněte tlačítko
(handsfree).
2 Pomocí otočného ovladače vyberte položku
„Receive PB“ (Příjem telefonního seznamu)
a stiskněte výběrové tlačítko.
Zobrazí se nápis „Waiting…“ (Čekejte).
3 Z mobilního telefonu odešlete údaje
telefonního seznamu.
Při příjmu údajů se zobrazí nápis „Data
Receiving…“ (Příjem údajů).
Po dokončení příjmu se zobrazí nápis
„Complete“ (Dokončeno).
Poznámky
• Před příjmem údajů telefonního seznamu odpojte
mobilní telefon nebo audio zařízení.
• Pro zrušení přenosu údajů telefonního seznamu
použijte ovládání telefonu.
Uložení telefonního čísla z historie
hovorů
1 Stiskněte tlačítko
(handsfree).
2 Pomocí otočného ovladače vyberte položku
„Recent Call“ (Poslední hovory) a stiskněte
výběrové tlačítko.
3 V seznamu posledních hovorů vyberte jméno
a telefonní číslo.
4 Vyberte možnost „Save to PB“ (Uložit do
telefonního seznamu).
5 Zadejte jméno.
Můžete zadat až 40 znaků.
43
MEX-BT5700U_CZ.book Page 44 Thursday, March 12, 2009 3:49 PM
Zobrazení telefonního seznamu
Mobilního telefonu:
V závislosti na mobilním telefonu nemusí být
funkce zobrazení telefonního seznamu mobilního
telefonu k dispozici.
1 Stiskněte tlačítko
(LIST/BROWSE)
(Seznam/procházet).
2 Pomocí otočného ovladače vyberte položku
„PB Browse“ (Zobrazení telefonního
seznamu) a stiskněte výběrové tlačítko.
Během načítání položek telefonního seznamu
se zobrazí zpráva „Listing...“ (Načítání).
Tohoto přístroje:
1 Stiskněte tlačítko
(handsfree).
2 Pomocí otočného ovladače vyberte položku
„Phonebook“ (Telefonní seznam) a stiskněte
výběrové tlačítko.
Uložení jednotlivého čísla
z telefonního seznamu mobilního
telefonu
Použití předvoleb
Telefonní číslo z telefonního seznamu/historie
hovorů můžete uložit na předvolbu.
Uložení čísla z telefonního seznamu
na předvolbu
Tuto funkci lze vybrat pouze v nabídce nastavení
hovoru.
1 Zobrazte telefonní seznam (strana 44).
2 Vyberte telefonní číslo, které chcete uložit
a potom vyberte položku „Preset Memory“
(Uložit na předvolbu).
3 Vyberte číslo předvolby (P1 – P6).
Uložení čísla z historie hovorů na
předvolbu
1 Zobrazte telefonní seznam (strana 44).
2 Vyberte požadovaný kontakt.
3 Vyberte položku „Save to Phonebook“ (Uložit
do telefonního seznamu).
4 Vyberte možnost „Yes“ (Ano).
1 Stiskněte tlačítko
(handsfree).
2 Pomocí otočného ovladače vyberte položku
„Recent Call“ (Poslední hovory) a stiskněte
výběrové tlačítko.
3 Vyberte jméno nebo telefonní číslo, které
chcete uložit a potom vyberte položku „Preset
Memory“ (Uložit na předvolbu).
4 Vyberte číslo předvolby (P1 – P6).
Vymazání čísla z telefonního
seznamu přístroje
Aktivace hlasového vytáčení
Tuto funkci lze vybrat pouze v nabídce nastavení
hovoru.
1 Zobrazte telefonní seznam (strana 44).
2 Vyberte jméno, které chcete vymazat.
3 Vyberte položku „Delete Contact“ (Vymazat
kontakt).
4 Vyberte možnost „Yes“ (Ano).
Pro vymazání všech údajů z telefonního seznamu
vyberte v kroku 1 možnost „Delete All“
(Vymazat vše). Po vymazání zkontrolujte, zda
byly všechny údaje správně vymazány.
Změna jména v telefonním seznamu
Tuto funkci lze vybrat pouze v nabídce nastavení
hovoru.
1 Zobrazte telefonní seznam (strana 44).
2 Vyberte jméno, které chcete změnit.
3 Vyberte položku „Edit Name“ (Upravit
jméno).
4 Proveďte úpravu jména.
Můžete zadat až 40 znaků.
44
Rada
Pokud chcete změnit telefonní číslo, přidejte nové
číslo a stávající neplatné číslo vymažte.
Na mobilním telefonu připojeném k tomuto
přístroji můžete aktivovat hlasové vytáčení
vyslovením hlasové informace uložené
v mobilním telefonu a potom uskutečnit hovor.
1
Opakovaným stisknutím tlačítka
(SOURCE) (Zdroj) zobrazte položku
„Bluetooth Phone“ (Bluetooth telefon).
2
Podržte stisknuté tlačítko
(handsfree).
Mobilní telefon se přepne do režimu
hlasového vytáčení.
3
Vyslovte hlasovou informaci uloženou
v mobilním telefonu.
Váš hlas je rozpoznán a zahájí se vytáčení.
Poznámky
• Předem zkontrolujte, zda je vytvořeno připojení mezi
přístrojem a mobilním telefonem.
• Před použitím této funkce uložte do vašeho
mobilního telefonu hlasovou informaci.
• Pokud aktivujete hlasové vytáčení na telefonu
připojeném k tomuto přístroji, nemusí tato funkce
v některých případech pracovat.
• Okolní hluk, jako například chod motoru, může
zabránit správnému rozpoznání hlasu. Pro zlepšení
rozpoznání hlasu používejte tuto funkci v prostředí
s minimálním hlukem.
MEX-BT5700U_CZ.book Page 45 Thursday, March 12, 2009 3:49 PM
• Hlasové vytáčení nemusí v některých případech
pracovat. Především to závisí na účinnosti funkce
rozpoznání hlasu na mobilním telefonu. Podrobné
informace - viz stránky zákaznické podpory.
• Nepoužívejte funkci hlasového vytáčení na mobilním
telefonu během handsfree připojení.
Rady
• Mluvte stejným způsobem jako při ukládání hlasové
informace.
• Pro uložení hlasové informace si sedněte do
automobilu a vyberte na tomto přístroji zdroj
„Bluetooth Phone“ (Bluetooth telefon).
Přenos hudby
Poslech hudby z audio zařízení
Na tomto přístroji můžete poslouchat hudbu
z audio zařízení, které podporuje profil A2DP
(Advanced Audio Distribution Profile - profil
pokročilé distribuce hudby) technologie
Bluetooth.
1
Připojte přístroj a Bluetooth audio
zařízení (strana 40).
Během připojování se zobrazuje „ “.
2
3
Snižte hlasitost přístroje.
4
5
Opakovaným stisknutím tlačítka
(SOURCE) (Zdroj) zobrazte položku
„Bluetooth Audio“.
Spusťte přehrávání na audio zařízení.
Nastavte hlasitost přístroje.
Ovládání audio zařízení
prostřednictvím tohoto přístroje
Na přístroji můžete provádět následující operace
v případě, že audio zařízení podporuje profil
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile profil dálkového ovládaní audio a video)
technologie Bluetooth. (Na různých audio
zařízeních se může ovládání lišit.)
Funkce
Stiskněte
Přehrávání
(6) (PAUSE) (Pozastavení)*1
na přístroji
Pozastavení
(6) (PAUSE) (Pozastavení)*1
na přístroji
Přeskakování
skladeb
(SEEK) –/+ (Vyhledávání)
(./>) [jednou pro
každou skladbu]
Rychlý posun
vzad/vpřed
a podržte (SEEK) –/+
(Vyhledávání) (./>)
Opakované
přehrávání
(1) (REP) (Opakované
přehrávání) na přístroji*2
Náhodné
přehrávání
(2) (SHUF) (Náhodné
přehrávání) na přístroji*2
Přeskakování
alb
(3)/(4) (ALBUM –/+)
(Album)
*1 Na některých zařízeních bude možná potřeba
stisknout tlačítko dvakrát.
*2 Opakovaným stisknutím zobrazte požadované
nastavení.
Nastavení úrovně hlasitosti
Jiné než výše uvedené operace by měly být
prováděny na audio zařízení.
Úroveň hlasitosti je nastavitelná, aby bylo možno
kompenzovat rozdíly mezi přístrojem
a Bluetooth audio zařízením.
Poznámky
• V závislosti na audio zařízení se na displeji tohoto
přístroje nemusí zobrazit informace, jako například
název skladby, číslo skladby/čas, stav přehrávání
atd. Informace se zobrazí pouze při přehrávání ze
zdroje „Bluetooth Audio“.
• I v případě, že na tomto přístroji změníte zdroj
signálu, přehrávání na audio zařízení se nezastaví.
1 Spusťte na Bluetooth audio zařízení
přehrávání s přiměřenou hlasitostí.
2 Nastavte na tomto přístroji hlasitost, kterou
obvykle používáte.
3 Stiskněte výběrové tlačítko.
4 Pomocí otočného ovladače vyberte položku
„Bluetooth Audio Level“ (Úroveň hlasitosti
pro Bluetooth audio zařízení) a stiskněte
výběrové tlačítko.
5 Pomocí otočného ovladače nastavte vstupní
úroveň („+18dB“ – „0dB“ – „–8dB“).
Rada
Pro poslech hudby můžete jako audio zařízení připojit
mobilní telefon, který podporuje profil A2DP
(Advanced Audio Distribution Profile).
45
MEX-BT5700U_CZ.book Page 46 Thursday, March 12, 2009 3:49 PM
Další možnosti nastavení
Obnovení výchozích nastavení
Bluetooth
Pomocí tohoto přístroje můžete provést obnovení
všech nastavení týkajících se funkce Bluetooth
na výchozí hodnoty.
1
Stiskněte tlačítko (BT).
Zobrazí se nabídka nastavení funkce
Bluetooth.
2
Pomocí otočného ovladače vyberte
položku „Initialize“ (Obnovení
výchozích nastavení) a stiskněte
výběrové tlačítko.
Zobrazí se obrazovka vyžadující potvrzení.
3
Vyberte možnost „Yes“ (Ano).
Během obnovování výchozích nastavení
funkce Bluetooth bude zobrazen nápis
„Initializing...“ (Obnovování).
Poznámka
Při likvidaci tohoto přístroje by měly být údaje
telefonního seznamu vymazány pomocí funkce
„Initialize“ (Obnovení výchozích nastavení).
46
Další funkce
Změna nastavení zvuku
Nastavení zvukových charakteristik
1
2
Stiskněte výběrové tlačítko.
3
Pomocí otočného ovladače vyberte
nastavení a stiskněte výběrové
tlačítko.
4
Stiskněte tlačítko
(BACK) (Zpět).
Nastavení je dokončeno a displej se vrátí
k normálnímu režimu přehrávání/příjmu.
Pomocí otočného ovladače zobrazte
požadovanou položku nabídky
a stiskněte výběrové tlačítko.
V závislosti na nastavení můžete opětovným
otáčením ovladače nastavit další položky.
Lze nastavit následující položky:
EQ3 Parametric Preset (Předvolba
parametrického ekvalizéru EQ3)
Výběr některého ze 7 typů ekvalizační křivky.
EQ3 Parametric Tune (Uživatelský
parametrický ekvalizér EQ3)*1
Provedení vlastního nastavení ekvalizéru.
Subwoofer Tune & LPF (Subwoofer
a dolní propust)
Phase (Fáze)
Výběr fáze (účinné pouze při aktivní dolní
propusti): „Normal“ (Normální), „Reverse“
(Opačná).
FREQ (Frekvence)
Výběr dělicí frekvence pro subwoofer: „80 Hz“,
„100 Hz“, „120 Hz“, „140 Hz“, „160 Hz“,
„OFF“ (Vypnuto).
Level (Úroveň)
Nastavení hlasitosti subwooferu: „+10 dB“ –
„0 dB“ – „–10 dB“.
(„– ∞“ zobrazuje nejnižší nastavení.)
HPF & Speaker Select (Horní propust
a výběr reproduktorů)
Speaker (Reproduktory)
Výběr reproduktorů: „All“ (Všechny), „Front“
(Přední) nebo „Rear“ (Zadní).
FREQ (Frekvence)
Výběr dělicí frekvence: „OFF“ (Vypnuto),
„80 Hz“, „100 Hz“, „120 Hz“, „140 Hz“,
„160 Hz“.
DSO (Dynamic Soundstage Organizer)
Vytvoření prostorovějšího zvukové pole.
Výběr režimu DSO: „1“, „2“, „3“ nebo „off“
(vypnuto). Čím vyšší je toto číslo, tím větší je
vliv efektu.
MEX-BT5700U_CZ.book Page 47 Thursday, March 12, 2009 3:49 PM
Fader & Balance (Vyvážení předních/
zadních kanálů a levého/pravého kanálu)
Fader (Vyvážení předních/zadních kanálů)
Nastavení relativní úrovně: „Front:15“
(Dopředu) – „Center“ (Rovnoměrně) –
„Rear:15“ (Dozadu).
Balance (Vyvážení levého/pravého kanálu)
Nastavení vyvážení zvuku: „Right:15“
(Doprava) – „Center“ (Rovnoměrně) –
„Left:15“ (Doleva).
AUX Level (Úroveň externího vstupu)*2
Nastavení úrovně hlasitosti pro každé připojené
externí zařízení: „+18 dB“ – „0 dB“ – „–8 dB“.
Toto nastavení ruší potřebu měnit hlasitost při
přepínání mezi zdroji.
Bluetooth Audio Level (Úroveň hlasitosti
pro Bluetooth audio zařízení)*3
Nastavení úrovně hlasitosti pro každé připojené
Bluetooth audio zařízení: „+18 dB“ – „0 dB“ –
„–8 dB“.
Toto nastavení ruší potřebu měnit hlasitost při
přepínání mezi zdroji.
Hloubky: 60 Hz nebo 100 Hz
Středy: 500 Hz nebo 1,0 kHz
Výšky: 10,0 kHz nebo 12,5 kHz
60Hz 100Hz
LOW
500Hz 1.0kHz
10.0kHz 12.5kHz
MID
HI
Volitelná nastavení úrovně hlasitosti:
„+10 dB“ – „0 dB“ – „–10 dB“.
+10dB
0dB
-10dB
Volitelná nastavení „Q“ v jednotlivých
pásmech:
Hloubky: „0,5“, „1,0“, „1,5“ nebo „2,0“
Středy: „0,75“, „1,0“, „1,25“ nebo „1,5“
Výšky: „0,75“ nebo „1,25“
*1 Při nastavení položky EQ3 Parametric Preset
(Předvolba parametrického ekvalizéru EQ3) na
„off“ (vypnuto) se nezobrazuje.
*2 Pokud je aktivován zdroj AUX (Externí zařízení).
*3 Pokud je aktivován zdroj „Bluetooth Audio“.
Úprava ekvalizační křivky — EQ3
Parametric Tune
Pomocí této funkce lze nastavovat „Q“ (šířku
rozsahu účinných frekvencí).
Možnost „Custom“ (Uživatelské nastavení)
funkce EQ3 Parametric Preset (Předvolba
parametrického ekvalizéru EQ3) vám umožňuje
provádět vaše vlastní nastavení ekvalizéru.
Vyberte možnost „Custom“ (Uživatelské
nastavení) funkce EQ3 Parametric Preset
(Předvolba parametrického ekvalizéru EQ3).
dB
Q=1.0 1.5 2.0
2.0
1.5
1.0
Hz
1
Vyberte zdroj a stiskněte výběrové
tlačítko.
2
Pomocí otočného ovladače vyberte
položku „EQ3 Parametric Tune“
(Uživatelský parametrický ekvalizér
EQ3) a stiskněte ovladač.
4
3
Nastavte ekvalizační křivku.
Můžete nastavit středovou frekvenci
ekvalizéru, úroveň hlasitosti a šířku pásma
pro možnosti „Low“ (Hloubky), „Mid“
(Středy) nebo „Hi“ (Výšky).
Pro obnovení ekvalizační křivky nastavené
z výroby vyberte v kroku 3 položku „Initialize“
(Obnovení výchozích nastavení) a možnost
„Yes“ (Ano).
1 Pomocí otočného ovladače zobrazte
požadovanou položku nabídky
a stiskněte výběrové tlačítko.
Pro nastavení dalších frekvenčních pásem
zopakujte kroky 1 až 2.
Dvakrát stiskněte tlačítko
(BACK)
(Zpět).
Nastavení je dokončeno a displej se vrátí
k normálnímu režimu přehrávání/příjmu.
Rada
Lze rovněž upravit další typy ekvalizéru.
2 Pomocí otočného ovladače vyberte
nastavení a stiskněte výběrové tlačítko.
Volitelná nastavení středové frekvence
v jednotlivých pásmech:
47
MEX-BT5700U_CZ.book Page 48 Thursday, March 12, 2009 3:49 PM
Úprava položek nastavení —
SET (Nastavení)
1
Stiskněte a podržte výběrové tlačítko.
Zobrazí se nabídka pro nastavení.
2
Pomocí otočného ovladače zobrazte
požadovanou položku nabídky
a stiskněte výběrové tlačítko.
3
Pomocí otočného ovladače vyberte
nastavení a stiskněte výběrové
tlačítko.
Nastavování je dokončeno.
4
Stiskněte tlačítko
(BACK) (Zpět).
Displej se vrátí do režimu normálního
přehrávání.
Poznámky
• Zobrazované položky se mohou lišit podle zdroje
signálu a nastavení.
• Nelze zobrazit, pokud je vybrán zdroj „Bluetooth
Phone“ (Bluetooth telefon).
Je možné nastavit následující položky (podrobné
informace naleznete na referenční straně):
Setup (Nastavení)
Clock Adjust (Nastavení hodin) (strana 22)
CT (Časový signál) (strana 30, 31)
Beep (Zvukový signál)
Aktivace zvukového signálu: „on“ (zapnuto),
„off“ (vypnuto).
RM (Joystick)
Změna směru ovládání joysticku.
– „NORM“ (Normální): pro použití joysticku
v poloze podle nastavení z výroby.
– „REV“ (Opačný): pokud namontujete joystick
na pravou stranu sloupku řízení.
AUX Audio (Externí zdroj zvuku)*1
Aktivace externího zdroje zvuku: „on“
(zapnuto), „off“ (vypnuto) (strana 49).
Auto Off (Automatické vypnutí)
Lze nastavit požadovanou dobu po vypnutí
přístroje, po jejímž uplynutí se přístroj zcela
vypne: „NO“ (Ne), „30sec“ (30 sekund),
„30min“ (30 minut), „60min“ (60 minut).
Display (Zobrazení)
Demo (Ukázkový režim)
Aktivace ukázkového režimu: „on“ (zapnuto),
„off“ (vypnuto).
48
Image (Obrázek)
Nastavení různých obrázků na displeji.
– „Movie“ (Videosekvence): pro zobrazení
videosekvence.
– „SA 1 – 3, All“ (Spektrální analyzátor - vše):
pro zobrazení spektrálního analyzátoru.
– „Wall.P 1 – 3, All“ (Tapeta - vše): pro
zobrazení tapety.
– „off“ (vypnuto): pro vypnutí zobrazení
jakéhokoliv obrázku.
– „All“ (Vše): pro zobrazení všech obrázků.
Information (Informace)
Zobrazení informací (v závislosti na zdroji
přehrávání atd.): „on“ (zapnuto), „off“
(vypnuto).
Dimmer (Snížení jasu displeje)
Změna jasu displeje.
– „Auto“ (Automaticky): pro automatické
ztmavnutí displeje při zapnutí světel. (Tato
možnost je dostupná pouze při připojení
ovládacího kabelu osvětlení.)
– „on“ (zapnuto): pro ztmavnutí displeje.
– „off“ (vypnuto): pro vypnutí snižování jasu.
Auto Scroll (Automatické posouvání
textu)
Automatické posouvání dlouhého textu: „on“
(zapnuto), „off“ (vypnuto).
Play Mode (Režim přehrávání)
Local (Režim lokálního vyhledávání)
– „on“ (zapnuto): pro ladění stanic pouze se
silným signálem.
– „off“ (vypnuto): pro normální ladění.
Mono (Monofonní režim)*2
Výběr monofonního příjmu pro vylepšení
slabého příjmu v pásmu FM: „on“ (zapnuto),
„off“ (vypnuto).
Regional (Regionální příjem)*2 (strana 31)
Zappin Time (Doba funkce Zappin)*3
Nastavení doby přehrávání pro funkci ZAPPIN.
– „1 (about 6 seconds)“ (asi 6 sekund), „2 (about
9 seconds)“ (asi 9 sekund), „3 (about 30
seconds)“ (asi 30 sekund).
BTM (Naladění nejsilnějších stanic)
(strana 29)
*1 Pokud je přístroj vypnutý.
*2 Pokud je přijímán signál FM.
*3 Pokud je aktivován zdroj CD/USB.
MEX-BT5700U_CZ.book Page 49 Thursday, March 12, 2009 3:49 PM
Používání přídavných zařízení
Externí audio zařízení
Po připojení volitelného přenosného audio
zařízení do vstupního konektoru AUX (Externí
zařízení) (stereo mini konektor) na přístroji
a následném výběru tohoto zdroje můžete
poslouchat zvuk z tohoto zařízení
v reproduktorech automobilu. Úroveň hlasitosti
je nastavitelná, aby bylo možno kompenzovat
rozdíly mezi přístrojem a přenosným audio
zařízením. Postupujte následujícím způsobem:
CD měnič
Výběr měniče
1 Opakovaným stisknutím tlačítka (SOURCE)
(Zdroj) zobrazte položku „CD“.
2 Opakovaným stisknutím tlačítka (MODE)
(Režim) zobrazte požadovaný měnič.
Číslo jednotky
Připojení přenosného audio zařízení
1 Vypněte přenosné audio zařízení.
2 Snižte hlasitost přístroje.
3 Připojte zařízení k přístroji.
Číslo disku
Spustí se přehrávání.
Přeskakování alb a disků
1 Během přehrávání stiskněte tlačítko (3)/(4)
(ALBUM –/+) (Album).
Pro
Stiskněte tlačítko (3)/(4)
(ALBUM –/+) (Album)
přeskočení alba a uvolněte (chvíli podržte).
AUX
souvislé
přeskakování
alb
během 2 sekund od prvního
uvolnění.
přeskočení
disku
opakovaně.
a potom znovu stiskněte během
2 sekund a podržte.
* Zajistěte, aby byla použita zástrčka rovného typu.
souvislé
přeskakování
disků
Nastavení hlasitosti
Opakované a náhodné přehrávání
Před spuštěním přehrávání nezapomeňte nastavit
hlasitost každého připojeného audio zařízení.
1 Během přehrávání opakovaně stiskněte
tlačítko (1) (REP) (Opakované přehrávání)
nebo (2) (SHUF) (Náhodné přehrávání) tak,
aby se zobrazilo požadované nastavení.
Propojovací kabel* (není
součástí příslušenství)
1 Snižte hlasitost přístroje.
2 Opakovaným stisknutím tlačítka (SOURCE)
(Zdroj) zobrazte položku „AUX“ (Externí
zařízení).
3 Spusťte přehrávání na přenosném audio
zařízení se střední úrovní hlasitosti.
4 Nastavte na tomto přístroji hlasitost, kterou
obvykle používáte.
5 Nastavte vstupní úroveň (strana 47).
Vyberte
Pro
Repeat Disc
(Opakování
disku)
opakované přehrávání disku.
Shuffle
Changer
(Náhodné
přehrávání
měniče)
přehrávání skladeb v měniči
v náhodném pořadí.
Pro návrat do režimu normálního přehrávání
vyberte možnost „Repeat off“ (Opakované
přehrávání vyp.) nebo „Shuffle off“ (Náhodné
přehrávání vyp.).
49
MEX-BT5700U_CZ.book Page 50 Thursday, March 12, 2009 3:49 PM
Pokud je třeba upevnit joystick na pravou stranu
sloupku řízení, můžete obrátit směr ovládání.
Joystick RM-X4S
Nalepení štítku
Štítek s popisem ovládacích prvků nalepte podle
toho, jak budete joystick připevňovat.
SEL
MODE
DSPL
DSPL
MODE
SEL
Umístění ovládacích prvků
Tlačítka na joysticku ovládají stejné funkce jako
odpovídající tlačítka na přístroji.
ATT
SEL
PRESET/
DISC
MODE
OFF
SOURCE
DSPL
VOL
SEEK/AMS
OFF
Následující ovládací prvky na joysticku vyžadují
odlišný způsob ovládání než ovládací prvky na
přístroji.
• Tlačítko ATT (Ztlumení zvuku)
Pro ztlumení zvuku. Dalším stisknutím tlačítka
se tato funkce zruší.
• Ovladač PRESET/DISC (Předvolba/disk)
CD/USB: Stejná funkce jako tlačítka (3)/(4)
(ALBUM –/+) (Album) na přístroji (stlačte
a otočte).
Rádio: Pro příjem uložených stanic (stlačte
a otočte).
• Ovladač VOL (Hlasitost)
Stejná funkce jako otočný ovladač na přístroji
(otočte).
• Ovladač SEEK/AMS (Vyhledávání/AMS)
Stejná funkce jako tlačítka (SEEK) +/–
(Vyhledávání) na přístroji (otočte nebo otočte
a podržte).
• Tlačítko DSPL (Zobrazení)
Pro změnu informací zobrazovaných na
displeji.
Změna směru ovládání
Směr ovládání jednotlivých ovládacích prvků je
výrobcem nastaven níže uvedeným způsobem.
Pro zvýšení
50
Pro snížení
1 Při stisknutí ovladače hlasitosti VOL
(Hlasitost) stiskněte a podržte tlačítko (SEL)
(Výběr).
MEX-BT5700U_CZ.book Page 51 Thursday, March 12, 2009 3:49 PM
Doplňující informace
Bezpečnostní upozornění
• Jestliže jste automobil zaparkovali tak, že na něj
dopadá přímé sluneční světlo, nechejte přístroj
před použitím vychladnout.
• Automatická (motorová) anténa se při provozu
přístroje vysune automaticky.
• Disky, které NELZE přehrávat
– disky CD-R/CD-RW se špatnou kvalitou
záznamu,
– disky CD-R/CD-RW zaznamenané na
nekompatibilním záznamovém zařízení,
– nesprávně uzavřené disky CD-R/CD-RW,
– disky CD-R/CD-RW zaznamenané v jiném
formátu než ve formátu hudebního CD nebo ve
formátu MP3 odpovídajícímu normě ISO 9660
Level 1/Level 2, Joliet/Romeo nebo Multi
Session (s více sekcemi).
Kondenzace vlhkosti
Pokud dojde uvnitř přístroje ke vzniku kondenzace
vlhkosti, vyjměte disk a počkejte asi jednu hodinu,
aby přístroj vyschl. V opačném případě nebude
přístroj pracovat správně.
Pořadí přehrávání souborů MP3/
WMA/AAC
MP3/WMA/AAC
Aby zůstala zachována vysoká
kvalita zvuku
Složka
(album)
Soubor
(skladba)
MP3/WMA/
AAC
Chraňte přístroj a disky před kapalinami.
Poznámky k diskům
• Neponechávejte disky na přímém slunečním
světle, v blízkosti zdrojů tepla (jako jsou například
výstupy horkého vzduchu) ani v automobilu
zaparkovaném na přímém slunci.
• Před přehráváním otřete disk
čisticím hadříkem směrem od
středu k okraji. Nepoužívejte
rozpouštědla, jako je benzín,
ředidlo nebo běžně dostupné
čisticí prostředky.
• Tento přístroj je určen pro
přehrávání disků, které jsou
v souladu s normou Compact
Disc (CD). Duální disky a některé hudební disky
zakódované prostřednictvím technologií na
ochranu autorských práv neodpovídají normě
Compact Disc (CD), a proto je nemusí být možné
na tomto přístroji přehrávat.
• Disky, které NELZE přehrávat
– disky s nalepenými štítky, samolepkami, lepicí
páskou nebo papírem. Při přehrávání takového
disku může dojít k poškození přístroje nebo
zničení disku,
– disky nestandardního tvaru (například srdce,
čtverec nebo hvězda). V takovém případě může
dojít k poškození přístroje,
– 8cm disky.
Poznámky k diskům CD-R/CD-RW
• Maximální počet (pouze disky CD-R/CD-RW):
– složek (alb): 150 (včetně kořenové složky),
– souborů (skladeb) a složek: 300 (pokud název
souboru/složky obsahuje mnoho znaků, může
být tento počet nižší než 300),
– zobrazitelných znaků pro název složky/souboru:
32 (Joliet)/64 (Romeo).
• Pokud disk s více sekcemi (Multi Session) začíná
sekcí CD-DA, je rozpoznán jako disk CD-DA
a ostatní sekce nebudou přehrány.
Přehrávač iPod
• Přístroj lze připojit k níže uvedeným přehrávačům
iPod.
Před použitím aktualizujte software vašeho
přehrávače iPod na nejnovější verzi:
– iPod touch,
– iPod classic,
– iPod video*,
– iPod nano (3. generace),
– iPod nano (2. generace),
– iPod nano (1. generace)*,
– iPhone a iPhone 3G.
* Při připojení přehrávače iPod nano (1. generace)
nebo iPod video není dostupný režim Passenger
control (Ovládání cestujícím).
• Označení „Made for iPod“ znamená, že
elektronické příslušenství bylo navrženo speciálně
pro připojení k přehrávači iPod a bylo
certifikováno výrobcem tak, aby odpovídalo
výkonnostním standardům Apple.
• Označení „Works with iPhone“ znamená, že
elektronické příslušenství bylo navrženo speciálně
pro připojení k zařízení iPhone a bylo
certifikováno výrobcem tak, aby odpovídalo
výkonnostním standardům Apple.
• Společnost Apple neodpovídá za správný provoz
tohoto zařízení ani za jeho soulad
s bezpečnostními a regulačními standardy.
51
MEX-BT5700U_CZ.book Page 52 Thursday, March 12, 2009 3:49 PM
• Technologie Bluetooth je bezdrátová technologie
s krátkým dosahem, která umožňuje bezdrátovou
datovou komunikaci mezi digitálními zařízeními,
jako je například mobilní telefon a náhlavní
souprava (headset). Bezdrátová technologie
Bluetooth je použitelná v dosahu přibližně 10 m.
Běžně se provádí připojení dvou zařízení; některá
zařízení lze ale připojit i k několika zařízením
současně.
• Protože je technologie Bluetooth bezdrátová,
nepotřebujete pro připojení žádný kabel a není ani
nutné, aby byla připojovaná zařízení obrácena
k sobě (jako je tomu v případě infračervené
technologie). Takové zařízení můžete mít
například v tašce nebo v kapse.
• Technologie Bluetooth je mezinárodní standard
podporovaný milióny společností po celém světě
a využívaný společnostmi podnikajícími
v různých oborech v celosvětovém měřítku.
• Přístroj podporuje bezpečnostní funkce, které
odpovídají standardu Bluetooth pro zajištění
bezpečného připojení bezdrátovou technologií
Bluetooth. Tato bezpečnost však při určitém
nastavení nemusí být dostatečná. Při komunikaci
prostřednictvím bezdrátových Bluetooth zařízení
buďte opatrní.
• Nepřebíráme odpovědnost za únik informací
během Bluetooth komunikace.
• Není zaručeno, že se vám podaří připojit všechna
Bluetooth zařízení:
– je vyžadováno autorizované zařízení s funkcemi
Bluetooth, které odpovídají standardu Bluetooth
specifikovanému společností Bluetooth SIG,
– i když připojené zařízení odpovídá výše
uvedeným standardům Bluetooth, nemusí se
v závislosti na svých funkcích nebo parametrech
připojit nebo pracovat správně,
– u některých zařízení nebo v komunikačním
prostředí se při používání handsfree může
objevit šum.
• U některých připojených zařízení může začátek
komunikace trvat delší dobu.
Bluetooth komunikace
Ostatní
Funkce Bluetooth
Co je to technologie Bluetooth?
• Bezdrátová technologie Bluetooth pracuje
v dosahu přibližně 10 m.
Maximální komunikační dosah se může lišit
v závislosti na překážkách (osoba, kov, zeď atd.)
nebo elektromagnetickém prostředí.
• Následující podmínky mohou ovlivnit citlivost
Bluetooth komunikace:
– mezi přístrojem a Bluetooth zařízením je
překážka, jako například osoba, kov nebo zeď,
– zařízení používající frekvenci 2,4 GHz, jako
například bezdrátová LAN zařízení, bezdrátové
telefony nebo mikrovlnné trouby používané
v blízkosti přístroje.
• Jelikož Bluetooth zařízení a bezdrátová síť LAN
(IEEE 802.11b/g) používají stejnou frekvenci,
může se objevit mikrovlnné rušení, jehož
výsledkem je zhoršení rychlosti komunikace, šum
nebo nefunkční připojení přístroje použitého
v blízkosti LAN zařízení. V takovém případě
proveďte následující:
– přístroj používejte ve vzdálenosti nejméně 10 m
od bezdrátového LAN zařízení,
– v případě, že přístroj používáte ve vzdálenosti
menší než 10 m od bezdrátového LAN zařízení,
vypněte toto bezdrátové LAN zařízení,
– přístroj a Bluetooth zařízení umístěte co nejblíže
k sobě.
• Mikrovlny vysílané z Bluetooth zařízení mohou
ovlivňovat funkce elektronických lékařských
zařízení. V následujících prostorech vypněte
přístroj a ostatní Bluetooth zařízení, jelikož
mohou způsobit nehodu:
– v přítomnosti hořlavého plynu, v nemocnici,
ve vlaku, v letadle nebo na benzínové stanici,
– v blízkosti automatických dveří nebo
poplachových zařízení.
52
• Používání Bluetooth zařízení s mobilním
telefonem nemusí pracovat v závislosti na
podmínkách rádiových vln a místě používání
zařízení.
• Pociťujete-li při používání Bluetooth zařízení
nepohodlí, okamžitě přestaňte Bluetooth zařízení
používat. Pokud jakýkoli problém přetrvává,
obraťte se na nejbližšího prodejce Sony.
V případě jakýchkoli dotazů nebo problémů
týkajících se vašeho přístroje, které nejsou uvedeny
v tomto návodu k obsluze, se prosím obraťte na
nejbližšího prodejce Sony.
Údržba
Výměna lithiové baterie kartového
dálkového ovladače
Za normálních podmínek je provozní životnost
baterie přibližně 1 rok. (Provozní životnost baterie
může být kratší v závislosti na podmínkách
používání.)
Jakmile začne být baterie vybitá, snižuje se
provozní dosah kartového dálkového ovladače.
Vyměňte baterii za novou lithiovou baterii typu
CR2025. Při použití jakékoliv jiné baterie hrozí
nebezpečí požáru nebo výbuchu.
stranou + nahoru
c
MEX-BT5700U_CZ.book Page 53 Thursday, March 12, 2009 3:49 PM
Poznámky k lithiové baterii
• Udržujte lithiovou baterii mimo dosah dětí.
V případě, že dojde k polknutí baterie, okamžitě
vyhledejte lékařskou pomoc.
• Aby byl zajištěn dobrý kontakt, otřete baterii suchým
hadříkem.
• Při instalaci baterie dbejte na dodržení správné
polarity.
• Nedržte baterii pomocí kovových pinzet, aby nedošlo
ke zkratu.
Vyjmutí přístroje
1
Sejměte ochranný rámeček.
1 Odejměte přední panel (strana 22).
2 Stiskněte obě strany ochranného rámečku
a stáhněte jej.
VAROVÁNÍ
Při nesprávném zacházení může baterie
explodovat.
Baterii nenabíjejte, nerozebírejte ani
nevhazujte do ohně.
x
Výměna pojistky
Při výměně pojistky zajistěte,
aby byla použita pojistka se
stejnou proudovou hodnotou,
jaká je uvedena na originální
pojistce. Jestliže dojde ke
spálení pojistky, zkontrolujte
připojení napájení a vyměňte
pojistku. Pokud se pojistka po
výměně opět spálí, může se
Pojistka (10 A)
jednat o vnitřní závadu.
V takovém případě prosím
požádejte o pomoc nejbližšího prodejce Sony.
Čištění konektorů
Pokud jsou konektory mezi přístrojem a předním
panelem znečištěné, nemusí přístroj pracovat
správně. Aby k takovým situacím nedocházelo,
odejměte přední panel (strana 22) a očistěte
konektory vatovým tampónem. Při čištění
nepoužívejte nadměrnou sílu. V opačném případě
by mohlo dojít k poškození konektorů.
2
Vyjměte přístroj.
1 Vložte oba uvolňovací klíče současně tak,
aby zacvakly do správné polohy.
Háček směřuje
dovnitř.
2 Zatáhněte za uvolňovací klíče, aby se
přístroj odjistil.
Přístroj
Zadní strana
předního panelu
3 Vysuňte přístroj ven z místa upevnění.
Poznámky
• Z bezpečnostních důvodů vypněte před čištěním
konektorů zapalování automobilu a vyjměte klíček
ze spínací skříňky.
• Nikdy se nedotýkejte konektorů prsty nebo
jakýmikoliv kovovými předměty.
53
MEX-BT5700U_CZ.book Page 54 Thursday, March 12, 2009 3:49 PM
Technické údaje
Část CD přehrávače
Odstup signál/šum: 120 dB
Frekvenční rozsah: 10 – 20 000 Hz
Kolísání: neměřitelné
Část radiopřijímače
FM
Rozsah ladění: 87,5 – 108,0 MHz
Anténní konektor: Konektor pro externí anténu
Mezifrekvence: 150 kHz
Využitelná citlivost: 10 dBf
Selektivita: 75 dB při 400 kHz
Odstup signál/šum: 70 dB (mono)
Odstup kanálů: 40 dB při 1 kHz
Frekvenční rozsah: 20 – 15 000 Hz
MW/LW
Rozsah ladění:
MW: 531 – 1 602 kHz
LW: 153 – 279 kHz
Anténní konektor: Konektor pro externí anténu
Mezifrekvence: 25 kHz
Citlivost: MW: 26 µV, LW: 45 µV
Část USB přehrávače
Rozhraní: USB (plnorychlostní)
Maximální proud: 500 mA
Bezdrátová komunikace
Komunikační systém:
Bluetooth standard verze 2.0 + EDR
Výstup: Výstup Bluetooth třídy 2 (max. +4 dBm)
Maximální komunikační dosah:
V přímém směru přibl. 10 m*1
Frekvenční pásmo:
2,4 GHz (2,4000 – 2,4835 GHz)
Metoda modulace: FHSS
Kompatibilní Bluetooth profily*2:
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile profil pokročilé distribuce hudby)
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile profil dálkového ovládaní audio a video) 1.3
HFP (Handsfree Profile - profil handsfree) 1.5
PBAP (Phone Book Access Profile - profil pro
přístup do telefonního seznamu)
OPP (Object Push Profile - profil posílání objektů)
*1 Skutečný dosah se mění podle různých podmínek,
jako jsou například překážky mezi zařízeními,
magnetické pole kolem mikrovlnné trouby, statická
elektřina, příjmová citlivost, výkon antény, operační
systém, softwarová aplikace atd.
*2 Profily standardu Bluetooth označují účel
komunikace mezi Bluetooth zařízeními.
Část výkonového zesilovače
Výstup: výstupy pro reproduktory (konektory
s pojistkou)
Impedance reproduktorů: 4 – 8 ohmů
Maximální výstupní výkon: 52 W × 4 (při 4 ohmech)
54
Všeobecné údaje
Výstupy:
Výstupní audio konektory (přední/zadní)
Výstupní konektor pro subwoofer (monofonní)
Konektor pro ovládání relé automatické
(motorové) antény
Konektor pro ovládání výkonového zesilovače
Vstupy:
Vstupní konektor pro dálkový ovladač
Vstupní konektor pro anténu
Konektor pro ovládání funkce Telephone ATT
(Ztlumení zvuku při příjmu telefonního hovoru)
Konektor pro ovládání podsvícení
Vstupní konektor pro ovládání sběrnice (BUS)
Vstupní audio konektor sběrnice (BUS)
Vstupní konektor AUX (Externí zařízení) (stereo
mini konektor)
Vstupní USB konektor
Vstupní konektor MIC (Mikrofon)
Řízení frekvenční charakteristiky:
Hloubky: ±10 dB při 60 Hz (XPLOD)
Středy: ±10 dB při 1 kHz (XPLOD)
Výšky: ±10 dB při 10 kHz (XPLOD)
Požadavky na napájení: Akumulátor automobilu 12 V
DC (stejnosměrných) (záporná zem (uzemnění))
Rozměry: přibl. 178 × 50 × 182 mm (š/v/h)
Montážní rozměry: přibl. 182 × 53 × 162 mm (š/v/h)
Hmotnost: přibl. 1,3 kg
Dodávané příslušenství:
Kartový dálkový ovladač: RM-X305
Součásti pro instalaci a zapojení (1 souprava)
Mikrofon: XA-MC10
Volitelné příslušenství/vybavení:
Joystick: RM-X4S
Kabel sběrnice (dodávaný s RCA kabelem):
RC-61 (1 m), RC-62 (2 m)
CD měnič (6 disků): CDX-T69
Volič zdroje: XA-C40
Propojovací USB kabel pro iPod: RC-100IP
Váš prodejce nemusí některé z výše uvedených
položek prodávat. Požádejte prosím vašeho
prodejce o podrobné informace.
Design a technické údaje podléhají změnám bez
předchozího upozornění.
• Při výrobě některých desek plošných spojů se
nepoužívají halogenované samozhášecí přísady.
• Při výrobě skříněk se nepoužívají halogenované
samozhášecí přísady.
• Jako výplňový materiál pro zabalení přístroje se
používá papír.
MEX-BT5700U_CZ.book Page 55 Thursday, March 12, 2009 3:49 PM
Řešení problémů
Následující kontrolní seznam vám pomůže při
odstraňování problémů, se kterými se můžete při
použití přístroje setkat.
Dříve než začnete tento seznam procházet,
zkontrolujte prosím zapojení přístroje a provozní
postupy.
Pokud nelze problém vyřešit, navštivte následující
stránky zákaznické podpory:
Stránky zákaznické podpory
http://support.sony-europe.com/
Všeobecné problémy
Do přístroje není přiváděno žádné napájecí
napětí.
• Zkontrolujte připojení nebo pojistku.
• Pokud je přístroj vypnutý a zhasne displej, není
možné přístroj ovládat dálkovým ovladačem.
t Zapněte přístroj.
Automatická (motorová) anténa se nevysune.
Automatická (motorová) anténa nemá reléovou
skříňku.
Není slyšet žádný zvuk.
• Je zapnuta funkce ATT (Ztlumení zvuku) nebo
Telephone ATT (Ztlumení zvuku při příjmu
telefonního hovoru) (pokud je připojen kabel
rozhraní autotelefonu do konektoru ATT).
• Poloha ovladače „Fader“ (Vyvážení předních/zadních
kanálů) není nastavena pro systém se dvěma
reproduktory.
• CD měnič není kompatibilní s formátem disku (MP3/
WMA/AAC).
t Proveďte přehrávání pomocí Sony MP3
kompatibilního měniče CD nebo tohoto přístroje.
Neozývá se zvuková signalizace (pípnutí).
• Zvuková signalizace (pípnutí) je vypnutá (strana 48).
• Je připojen volitelný výkonový zesilovač
a nepoužíváte vestavěný zesilovač.
Byl vymazán obsah paměti.
• Bylo stisknuto tlačítko RESET.
t Znovu uložte nastavení do paměti.
• Došlo k odpojení napájecího kabelu nebo
akumulátoru. Nebo nejsou kabely připojeny správně.
Jsou vymazány uložené stanice a nastavení
hodin.
Došlo ke spálení pojistky.
Při přepínání polohy klíče zapalování je slyšet
hluk.
Kabely nejsou správně připojeny ke konektoru pro
napájení elektrického příslušenství automobilu.
Během přehrávání nebo příjmu rozhlasové
stanice se spustí ukázkový režim.
Pokud je nastavena možnost „Demo on“ (Ukázkový
režim zap.) a po dobu 5 minut není provedena žádná
operace, spustí se ukázkový režim.
t Nastavte možnost „Demo off“ (Ukázkový režim
vyp.) (strana 48).
Z displeje zmizí zobrazení nebo se na displeji
nic neobjeví.
• Funkce snížení jasu displeje je nastavena na
„Dimmer on“ (Snížení jasu displeje zap.) (strana 48).
• Podržíte-li stisknuté tlačítko (OFF) (Vypnout),
displej zhasne.
t Stiskněte a podržte tlačítko (OFF) (Vypnout) na
přístroji tak dlouho, dokud se displej nerozsvítí.
• Jsou znečistěné konektory (strana 53).
Funkce Auto Off (Automatické vypnutí)
nepracuje.
Přístroj je zapnutý. Funkce Auto Off (Automatické
vypnutí) se aktivuje po vypnutí přístroje.
t Vypněte přístroj.
Nepracuje DSO.
V závislosti na typu interiéru automobilu nebo druhu
hudby nemusí mít DSO žádaný účinek.
Nezobrazují se žádné informace.
t Nastavte možnost „Information on“ (Informace
zap.) (strana 48).
Nelze nastavit úroveň hlasitosti.
Při výběru zdroje AUX (Externí zařízení) pomocí
tlačítka (SOURCE) (Zdroj) nebylo připojeno přenosné
audio zařízení.
t Připojte přenosné audio zařízení do vstupního
konektoru AUX (Externí zařízení).
Přehrávání CD
Disk nelze vložit.
• V přehrávači je již vložen jiný disk.
• Disk byl násilím vložen obráceně nebo nesprávně.
Disk se nepřehrává.
• Disk je znečistěný nebo vadný.
• Vložený disk CD-R/CD-RW není určen pro poslech
hudby (strana 51).
Soubory MP3/WMA/AAC nelze přehrát.
Disk není kompatibilní s formátem a verzí MP3/
WMA/AAC. Podrobné informace o discích a
formátech, které lze přehrávat - viz stránky zákaznické
podpory.
U souborů MP3/WMA/AAC trvá déle, než se
spustí přehrávání (ve srovnání s jinými disky).
U následujících typů disků může dojít k prodlevě při
zahájení přehrávání:
– disk, na němž je zaznamenána komplikovaná
stromová struktura,
– disk zaznamenaný v režimu Multi Session (s více
sekcemi),
– disk, na který lze přidávat data.
55
MEX-BT5700U_CZ.book Page 56 Thursday, March 12, 2009 3:49 PM
Informace na displeji se neposouvají.
• U disků s velkým množstvím znaků v názvech je to
možné.
• Funkce „Auto Scroll“ (Automatické posouvání textu)
je nastavena na „off“ (vypnuto).
t Nastavte možnost „Auto Scroll on“ (Automatické
posouvání textu zap.) (strana 48).
t Podržte stisknuté tlačítko (DSPL) (Zobrazení)
(SCRL).
Zvuk přeskakuje.
• Přístroj není správně nainstalován.
t Nainstalujte přístroj pod úhlem menším než 45°
do pevné části automobilu.
• Disk je znečistěný nebo vadný.
Nepracují ovládací tlačítka přístroje.
Disk se nevysune.
Stiskněte tlačítko RESET (strana 21).
Příjem rozhlasového vysílání
Není možno přijímat žádné stanice.
Zvuk je rušen šumy.
Připojení není provedeno správně.
t Připojte ovládací kabel automatické (motorové)
antény (modrý) nebo napájecí kabel elektrického
příslušenství automobilu (červený) k napájecímu
kabelu anténního zesilovače v automobilu (pouze
tehdy, pokud je váš automobil vybaven vestavěnou
anténou FM/MW/LW v zadním nebo bočním skle).
t Zkontrolujte připojení antény automobilu.
t Pokud se anténa automobilu nevysune, zkontrolujte
připojení ovládacího kabelu automatické
(motorové) antény.
t Pokud je zapnutý režim DSO, je zvuk občas
omezován šumem.
t Nastavte režim DSO na „off“ (vypnuto) (strana 46).
Není možné vyvolat stanice na předvolbách.
• Uložte do paměti správnou frekvenci stanice.
• Signál rozhlasového vysílače je příliš slabý.
Není možné provést automatické ladění stanic.
• Není správně nastaven režim vyhledávání lokálních
stanic.
t Ladění se příliš často zastavuje:
Nastavte možnost „Local on“ (Režim lokálního
vyhledávání zap.) (strana 48).
t Ladění se nezastaví na stanici:
Nastavte možnost „Local off“ (Režim lokálního
vyhledávání vyp.) (strana 48).
• Signál rozhlasového vysílače je příliš slabý.
t Použijte ruční ladění.
Při příjmu stanice FM bliká indikátor „ST“.
• Nalaďte frekvenci přesně.
• Signál rozhlasového vysílače je příliš slabý.
t Nastavte možnost „Mono on“ (Monofonní režim
zap.) (strana 48).
Stereofonní FM vysílání je přijímáno
monofonně.
Přístroj je v režimu monofonního příjmu.
t Nastavte možnost „Mono off“ (Monofonní režim
vyp.) (strana 48).
56
RDS
Po několika sekundách poslechu se spustí
vyhledávání (SEEK).
Tato stanice není stanicí se službou TP (Dopravní
program) nebo má slabý signál.
t Vypněte funkci TA (Dopravní hlášení) (strana 30).
Žádné dopravní hlášení.
• Zapněte funkci TA (Dopravní hlášení) (strana 30).
• Stanice nevysílá žádné dopravní zpravodajství,
přestože se jedná o stanici se službou TP (Dopravní
program).
t Nalaďte jinou stanici.
Místo typu programu se zobrazuje indikace „- - - - - - -“.
• Aktuálně naladěná stanice není stanicí RDS.
• Nejsou přijímána data RDS.
• Stanice nespecifikuje typ programu.
Přehrávání z USB zařízení
Nelze přehrávat položky ze zařízení
připojeného prostřednictvím USB
rozbočovače.
Tento přístroj nerozpozná USB zařízení připojená přes
USB rozbočovač.
Nelze přehrávat položky.
USB zařízení nepracuje.
t Připojte jej znovu.
Spuštění přehrávání z USB zařízení trvá delší
dobu.
USB zařízení obsahuje soubory s komplikovanou
stromovou strukturou.
Ozve se pípnutí.
Během přehrávání bylo USB zařízení odpojeno.
t Před odpojením USB zařízení zajistěte, aby bylo
z důvodu ochrany dat nejprve zastaveno
přehrávání.
Zvuk je přerušovaný.
Zvuk může být přerušovaný při přehrávání s datovým
tokem více než 320 kb/s.
Funkce Bluetooth
Připojované zařízení nedokáže detekovat tento
přístroj.
• Nastavte položku „Signal“ (Signál) na „on“
(zapnuto) (strana 37).
• Nastavte položku „Visibility“ (Viditelnost) na
„Show“ (Zobrazit) (strana 37).
• Při připojení k Bluetooth zařízení není možné přístroj
detekovat z jiného zařízení. Pro umožnění detekce
odpojte aktuálně připojené zařízení a vyhledejte
přístroj z jiného zařízení. Odpojené zařízení je možné
znovu připojit po výběru ze seznamu registrovaných
zařízení.
Připojované zařízení nemůže detekovat
přístroj.
Zkontrolujte Bluetooth nastavení připojovaného
zařízení.
MEX-BT5700U_CZ.book Page 57 Thursday, March 12, 2009 3:49 PM
Připojení není možné.
• Vyhledání některých zařízeních nemusí být z tohoto
přístroje možné.
t Vyhledejte tento přístroj z připojovaného
zařízení.
• Vyhledání některých zařízení nemusí být z tohoto
přístroje možné vzhledem ke stavu příslušných
zařízení.
t Vyhledejte tento přístroj z připojovaného
zařízení.
• Zkontrolujte postup párování a připojení v návodu
k obsluze připojovaného zařízení a proveďte jej
znovu.
Název detekovaného zařízení se nezobrazí.
V závislosti na stavu detekovaného zařízení nemusí
přístroj rozpoznat jeho název.
Není slyšet vyzváněcí tón.
• Nastavte úroveň hlasitosti v položce „Ring Volume“
(Hlasitost vyzvánění).
• U některých připojovaných zařízení nemusí být
vyzváněcí tón nastaven správně.
t Nastavte položku „Ringtone“ (Vyzváněcí tón) na
„Default“ (Výchozí) (strana 37).
Volajícího je špatně slyšet.
Nastavte úroveň hlasitosti v položce „Talk Volume“
(Hlasitost volajícího).
Druhý účastník vás slyší příliš slabě nebo příliš
hlasitě.
Nastavte hlasitost pomocí funkce pro nastavení úrovně
hlasitosti mikrofonu (strana 38).
V průběhu telefonního hovoru se objevuje
ozvěna nebo šum.
• Snižte hlasitost.
• Položka „EC/NC Mode“ (Režim potlačení ozvěny/
šumu) je nastavena na „off“ (vypnuto).
t Nastavte položku „EC/NC Mode“ (Režim
potlačení ozvěny/šumu) na „Mode 1“ (Režim 1)
nebo „Mode 2“ (Režim 2) (strana 38).
• V případě, že je v okolí silný hluk nezpůsobený
telefonním hovorem, zkuste jej snížit.
Například: Máte-li otevřená okna a je slyšet hluk ze
silnice, zavřete je. Je-li příliš slyšet zvuk ventilátoru
klimatizace, snižte jeho otáčky.
Kvalita telefonního hovoru je špatná.
Kvalita telefonního hovoru závisí na příjmových
podmínkách mobilního telefonu.
t Přejeďte s automobilem na místo, kde je lepší
signál mobilní telefonní sítě.
Hlasitost zvuku z připojeného audio zařízení je
nízká (vysoká).
Úroveň hlasitosti se u různých audio zařízení liší.
t Upravte hlasitost na připojeném audio zařízení
nebo na tomto přístroji.
Z audio zařízení Bluetooth není slyšet žádný
zvuk.
Audio zařízení je v režimu pozastavení přehrávání.
t Zrušte režim pozastavení přehrávání na audio
zařízení.
Zvuk při přehrávání z Bluetooth audio zařízení
přeskakuje.
• Zmenšete vzdálenost mezi přístrojem a Bluetooth
audio zařízením.
• V případě, že je Bluetooth audio zařízení uloženo
v obalu, který přerušuje signál, vyjměte jej při
používání z tohoto obalu.
• V blízkosti je používáno několik Bluetooth zařízení
nebo jiných zařízení, která vysílají rádiové vlny.
t Vypněte ostatní zařízení.
t Zmenšete vzdálenost od ostatních zařízení.
• Při vytváření připojení mezi tímto přístrojem
a mobilním telefonem se přehrávaný zvuk na chvíli
zastaví. V tomto případě se nejedná o závadu.
Připojené Bluetooth audio zařízení není možné
ovládat.
Zkontrolujte, zda připojené Bluetooth audio zařízení
podporuje profil AVRCP.
Některé funkce nepracují.
Zkontrolujte, zda připojené zařízení podporuje
požadovanou funkci.
Při příjmu hovoru se nezobrazí jméno
volajícího.
• Jméno volajícího není uloženo v telefonním
seznamu.
t Uložte jej do seznamu (strana 43).
• Telefon volajícího je nastaven do režimu skrytí čísla.
Hovor je neúmyslně přijat.
• Připojený telefon je nastaven na automatické přijetí
hovoru.
• Položka „Auto Answer“ (Aut. přijetí hovoru) je
nastavena na „Short“ (Krátká doba) nebo „Long“
(Dlouhá doba) (strana 37).
Párování nebylo dokončeno v důsledku
překročení časového limitu.
U některých zařízení může být časový limit pro
párování krátký. Pokuste se dokončit párování včas
nastavením jednociferného přístupového kódu.
Funkci Bluetooth nelze ovládat.
Podržte stisknuté tlačítko (OFF) (Vypnout) asi
2 sekundy pro vypnutí přístroje a potom jej opět
zapněte.
Během handsfree hovoru není slyšet zvuk
z reproduktorů automobilu.
V případě, že je zvuk slyšet z mobilního telefonu,
nastavte výstup mobilního telefonu do reproduktorů
automobilu.
Externí mikrofon nepracuje.
Mikrofon není správně nastaven.
t Nastavte položku „MIC Select“ (Výběr mikrofonu)
na „External“ (Externí) (strana 38).
57
MEX-BT5700U_CZ.book Page 58 Thursday, March 12, 2009 3:49 PM
Chybová hlášení/zprávy
Busy now... Please try later (Zaneprázdněn...
opakujte operaci později)
Přístroj provádí určitou činnost.
t Chvíli počkejte a proveďte operaci znovu.
Checking (Kontrola)
Přístroj provádí kontrolu připojení USB zařízení.
t Počkejte, dokud ověřování připojení neskončí.
Connection Failed (Připojení selhalo)
Připojení pro přístup do telefonního seznamu
mobilního telefonu bylo na mobilním telefonu
ukončeno.
t Znovu proveďte postup pro zobrazení telefonního
seznamu mobilního telefonu.
Empty (Prázdné)
• Seznam zařízení je prázdný.
• Seznam posledních hovorů je prázdný.
• Telefonní seznam mobilního telefonu je prázdný.
Error (Chyba)*1
• Disk je znečištěný nebo je vložen obráceně.*2
t Očistěte disk nebo jej vložte správně.
• Byl vložen prázdný disk.
• Disk nelze z nějakého důvodu přehrát.
t Vložte jiný disk.
• USB zařízení nebylo automaticky rozpoznáno.
t Odpojte jej a znovu připojte.
• Stiskněte tlačítko Z pro vyjmutí disku.
• Během připojení mobilního telefonu byl změněn
obsah telefonního seznamu.
t Znovu proveďte postup pro zobrazení telefonního
seznamu mobilního telefonu.
Error - Please Initialize Bluetooth Setting Data
(Chyba - proveďte prosím obnovení výchozích
nastavení funkce Bluetooth)
Došlo k chybě paměti.
t Zobrazte nabídku nastavení funkce Bluetooth
a vyberte položku „Initialize“ (Obnovení
výchozích nastavení).
Failure (Porucha)
Nesprávné zapojení reproduktorů/zesilovačů.
t Podívejte se do příručky pro instalaci/zapojení
tohoto modelu přístroje a zkontrolujte zapojení.
HF Device is not available (Handsfree zařízení
není dostupné)
Mobilní telefon není připojen.
t Připojte mobilní telefon.
Hubs Not Supported (Rozbočovač není
podporován)
Tento přístroj nepodporuje USB rozbočovač.
Invalid Code (Nesprávný kód)
Heslo není správné.
t Pokud zapomenete heslo, proveďte obnovení
výchozích nastavení pomocí nabídky nastavení
funkce Bluetooth.
Load (Načítání)
CD měnič načítá disk.
t Počkejte na dokončení načítání.
58
Local Seek +/– (Lokální vyhledávání)
Během automatického ladění je zapnut režim
lokálního vyhledávání.
NO AF (Žádná alternativní frekvence)
Aktuální naladěná stanice nemá alternativní frekvenci.
t Stiskněte tlačítko (SEEK) –/+ (Vyhledávání) ve
chvíli, kdy bliká název stanice (programové
služby). Přístroj spustí vyhledávání jiné frekvence
se stejnými daty PI (Identifikace programu)
(zobrazuje se „PI SEEK“ (Vyhledávání PI)).
NO Device (Žádné zařízení)
Stisknutím tlačítka (SOURCE) (Zdroj) byl vybrán
zdroj, aniž by bylo připojeno USB zařízení. Během
přehrávání došlo k odpojení USB zařízení nebo USB
kabelu.
t Zajistěte, aby bylo připojeno USB zařízení a USB
kabel.
No Devices Found (Nenalezeno žádné zařízení)
Tento přístroj nemůže rozpoznat připojované zařízení.
t Zkontrolujte nastavení funkce Bluetooth na
připojovaném zařízení.
NO Disc (Žádný disk)
V CD měniči není vložen disk.
t Vložte disky do CD měniče.
NO Magazine (Žádný zásobník)
V CD měniči není vložen zásobník.
t Vložte zásobník do CD měniče.
NO Music (Žádné hudební soubory)
Disk nebo USB zařízení neobsahuje žádný hudební
soubor.
t Vložte do přístroje nebo CD měniče s podporou
MP3 hudební CD.
t Připojte USB zařízení, které obsahuje hudební
soubor.
NO TP (Žádný dopravní program)
Přístroj bude pokračovat v hledání dostupných stanic
s dopravním programem (TP).
Not Supported (Není podporováno)
Připojené USB zařízení není podporováno.
t Pro podrobné informace o kompatibilitě vašeho
USB zařízení navštivte stránky zákaznické
podpory.
Offset (Vnitřní chyba)
Mohlo dojít k výskytu vnitřní závady.
t Zkontrolujte správné připojení kabelů. Pokud je
i nadále zobrazena na displeji indikace chyby,
obraťte se na nejbližšího prodejce Sony.
Overload (Přetížení)
USB zařízení je přetíženo.
t Odpojte USB zařízení a potom stisknutím tlačítka
(SOURCE) (Zdroj) změňte zdroj.
t Indikuje, že USB zařízení není v pořádku nebo že
je připojeno nepodporované zařízení.
Push Reset (Stiskněte Reset)
CD přehrávač, CD měnič nebo USB zařízení nelze
ovládat kvůli vzniku problému.
t Stiskněte tlačítko RESET (strana 21).
MEX-BT5700U_CZ.book Page 59 Thursday, March 12, 2009 3:49 PM
Read (Načítání)
Přístroj načítá informace o všech skladbách a albech
na disku.
t Počkejte na dokončení načítání, přehrávání se
spustí automaticky. V závislosti na struktuře disku
může zahájení přehrávání trvat déle než jednu
minutu.
„
“ nebo „
“
Při rychlém posunu vzad nebo vpřed jste dosáhli
začátku nebo konce disku a není možno pokračovat
dále.
„ “
Přístroj neumí zobrazit tento znak.
*1 Pokud se během přehrávání disku CD objeví
chyba, číslo disku CD se nezobrazí na displeji.
*2 Na displeji se zobrazí číslo disku, který způsobil
chybu.
Pokud vám tato řešení nepomohou situaci zlepšit,
obraťte se na nejbližšího prodejce Sony.
Pokud vezmete přístroj do opravy z důvodu
problémů s přehráváním CD, přineste s sebou disk,
který jste používali při vzniku problému.
59
MEX-BT5700U_CZ.book Page 60 Thursday, March 12, 2009 3:49 PM
60
MEX-BT5700U_CZ.book Page 61 Thursday, March 12, 2009 3:49 PM
61
MEX-BT5700U_CZ.book Page 60 Thursday, March 12, 2009 3:49 PM
zst95845
MEX-BT5700U_CZ.book Page 61 Thursday, March 12, 2009 3:49 PM
MEX-BT5700U_CZ.book Page 62 Thursday, March 12, 2009 3:49 PM
Sony Corporation
Printed in Czech Republic (EU)
CZ
Nakládání s nepotřebným elektrickým a elektronickým zařízením (platné v Evropské
unii a dalších evropských státech uplatňujících oddělený systém sběru)
Tento symbol umístěný na výrobku nebo jeho balení upozorňuje, že by s výrobkem po
ukončení jeho životnosti nemělo být nakládáno jako s běžným odpadem z domácnosti.
Místo toho by měl být odložen do sběrného místa určeného k recyklaci elektronických
výrobků a zařízení. Dodržením této instrukce zabráníte negativním dopadům na životní
prostředí a zdraví lidí, které naopak může být ohroženo nesprávným nakládáním
s výrobkem při jeho likvidaci. Recyklováním materiálů, z nichž je výrobek vyroben,
pomůžete zachovat přírodní zdroje. Pro získání dalších informací o recyklaci tohoto
výrobku kontaktujte prosím místní orgány státní správy, místní firmu zabezpečující
likvidaci a sběr odpadů nebo prodejnu, v níž jste výrobek zakoupili.
Download PDF