Sony | MEX-DV1000 | Sony MEX-DV1000 Rychlé nastavení a průvodce spuštěním

3-099-737-31(1)
11
Zařízení použitá na obrázcích
(nejsou součástí příslušenství)
2
Přední
reproduktor
3
4
×2
5
Měnič
CD/MD
Výkonový
zesilovač
7
2
Otočný
ovladač
RM-X4S
6
Autorádio s CD/DVD
přehrávačem
Instalace/Zapojení
Zadní
reproduktor
Upozornění
(Video výstup)
VIDEO OUT
Monitor*
REAR
AUDIO OUT
A
(Zadní audio výstup)
• Tento přístroj je určen pouze k napájení stejnosměrným
napětím 12 V DC s uzemněným záporným pólem.
• Neveďte kabely pod šrouby a zabraňte jejich zachycení
v pohyblivých dílech (například kolejnicích sedadel).
• Před zapojováním přepněte klíč zapalování do polohy OFF
(Vypnuto), aby nedošlo ke zkratu.
• Napájecí kabel 3 připojte k přístroji a reproduktorům
předtím, než jej připojíte ke konektoru napájení
elektrického příslušenství ve vozidle.
• Veďte všechny uzemňovací kabely ke společnému
uzemňovacímu bodu.
• Z bezpečnostních důvodů nezapomeňte zaizolovat veškeré
volné nezapojené kabely elektrikářskou izolační páskou.
* není součástí příslušenství
B
Poznámky k napájecímu kabelu (žlutý)
(Audio vstup
sběrnice)
BUS AUDIO IN
BUS CONTROL IN
VIDEO OUT
• Pokud tento přístroj připojujete společně s dalšími stereo
komponenty, musí být okruh kabeláže vozidla, ke kterému
přístroj připojujete, dimenzován na vyšší elektrickou
zátěž, než představuje součet hodnot pojistek všech
připojovaných zařízení.
• Pokud žádný z okruhů kabeláže vozidla není dostatečně
dimenzován, připojte přístroj přímo k akumulátoru vozidla.
(Video výstup)
(Ovládací vstup sběrnice)
Seznam součástí
Monitor*
* není součástí příslušenství
• Čísla v seznamu odpovídají číslům použitým v těchto
pokynech.
• Konzola 1 a ochranný rámeček 5 jsou před expedicí
z továrny připevněny k přístroji. Před montáží přístroje
použijte uvolňovací klíče 4 pro demontáž konzoly 1
a ochranného rámečku 5 z přístroje. Podrobné informace
- viz část „Odejmutí ochranného rámečku a konzoly (6)”
na opačné straně tohoto listu.
BUS AUDIO IN
• Uvolňovací klíče 4 si uschovejte pro případné
použití v budoucnu, protože jsou rovněž nezbytné pro
vyjmutí přístroje z vozidla.
Volič zdroje*
XA-C40
BUS CONTROL IN
MEX-DV1000
VIDEO OUT
Monitor*
* není součástí příslušenství
© 2007 Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)
3
Volič zdroje
(není součástí
příslušenství)
Dodáváno k XA-C40
Dodáváno s měničem
CD
XA-C40
Monitor
(není součástí
příslušenství)
(Audio vstup sběrnice)
REAR AUDIO OUT
(Vstup dálkového ovládání)
BUS AUDIO IN
REMOTE
IN
(Zadní audio výstup)
*2
*1 Poznámka k připojení antény
Pokud je anténa vašeho vozidla typu ISO (International Organization for
Standardization), použijte pro její připojení dodávaný adaptér 2. Nejprve
připojte k dodávanému adaptéru anténu vozidla a pak jej připojte
k anténnímu konektoru na přístroji.
*2 Kabel s konektory RCA-cinch (není součástí příslušenství).
*3
*3 Zasuňte kabelem obráceným nahoru.
*4 Podrobné informace o připojení ke kabelu spínače parkovací brzdy najdete
v části „Připojení kabelu parkovací brzdy (4)” na opačné straně.
*5 Podrobné informace o připojení ke kabelu vstupu MIC najdete v části
„Připojení mikrofonu (5)” na opačné straně.
(Ovládací vstup
sběrnice)
VIDEO OUT
(Video výstup)
Pojistka (10 A)
BUS
CONTROL IN
MIC IN*5
(Vstup pro mikrofon)
1
3
5
7
2
4
6
8
3
*1 z antény vozidla
z konektoru reproduktoru vozidla
2
Pozice 2, 4, 6 a 8 se zápornou polaritou jsou opatřeny kabely s proužkem.
1
+
Reproduktor, zadní, pravý
5
Purpurový
2
Max. napájecí proud 0,3 A
AMP REM
(Zesilovač)
Modro-bíle proužkovaný
3
–
Reproduktor, zadní, pravý
6
+
Reproduktor, přední, pravý
7
Reproduktor, přední, levý
–
Reproduktor, přední, levý
+
Reproduktor, zadní, levý
–
Reproduktor, zadní, levý
Zelený
Šedý
4
+
Bílý
–
Reproduktor, přední, pravý
8
5
PARKING BRAKE
(Parkovací brzda)
7
Světle zelený
z konektoru napájení vozidla
*4
Podrobné informace - viz část „Schéma zapojení napájení” na opačné straně.
4
Pozice 1, 2 a 3 nejsou osazeny piny (vývody).
4
Žlutý
nepřetržitý zdroj napájení
7
Červený
spínaný zdroj napájení
5
Modrá
ovládání motorové antény
8
Černý
země (uzemnění)
8
5
6
1
4
6
2
4
5
Uvolňovací
klíč držte ve
správném
směru.
c
Otočte háček dovnitř.
c
1
• Pokud je vaše vozidlo vybaveno anténou FM/MW/LW
vestavěnou v zadním nebo bočním skle, připojte ovládací
kabel automatické (motorové) antény (modrý) nebo
napájecí kabel elektrického příslušenství vozidla (červený)
k napájecímu konektoru anténního zesilovače ve vozidle.
S žádostí o podrobnosti se obraťte na nejbližšího prodejce
Sony.
• S tímto přístrojem není možno používat automatickou
(motorovou) anténu bez reléové skříňky.
Upozornění
7
1
S konzolou 1 manipulujte opatrně, abyste si neporanili
prsty.
182
2
mm
c
Zapojení pro uchování obsahu paměti autorádia
1
53 m
m
Když je připojen žlutý napájecí kabel, je paměť autorádia
neustále napájena, a to i tehdy, když je vypnut klíč
zapalování.
Západka
Poznámka
Před instalací zajistěte, aby byly západky po obou stranách
konzoly 1 vyhnuté 2 mm dovnitř. Pokud jsou tyto západky
narovnané nebo vyhnuté ven, přístroj se nenainstaluje
pevně a může vyskočit ven.
Poznámky k zapojení reproduktorů
• Před zapojováním reproduktorů autorádio vypněte.
• Používejte reproduktory s impedancí 4 až 8 ohmů
a s dostatečnou zatížitelností, aby nedošlo k jejich
poškození.
• Nepřipojujte svorky reproduktorů ke kostře automobilu
ani vzájemně nepropojujte svorky levého reproduktoru se
svorkami pravého reproduktoru.
• Nepřipojujte uzemňovací kabel tohoto přístroje k záporné
(–) svorce reproduktoru.
• Nepokoušejte se zapojovat reproduktory paralelně.
• K tomuto přístroji připojujte pouze pasivní reproduktory.
Při připojení aktivních reproduktorů (s vestavěným
zesilovačem) ke svorkám reproduktorů může dojít
k poškození přístroje.
• Abyste předešli chybné funkci přístroje, nepoužívejte
kabely pro vestavěné reproduktory, nainstalované ve
vašem vozidle, pokud je kabeláž těchto reproduktorů
uspořádána tak, že přístroj sdílí společný záporný (–)
kabel pro pravý a levý reproduktor.
• Nepropojujte vzájemně kabely s reproduktory tohoto
přístroje.
Jazýčky
1
Příklad připojení
3
Poznámky (2-A)
Protipožární přepážka
• Před připojením zesilovače nezapomeňte připojit
uzemňovací kabel.
• Výstražný alarm uslyšíte pouze v případě, že používáte
vestavěný zesilovač.
Palubní deska
1
6
Rada (2-B-
)
Pro připojení dvou nebo více měničů CD je nezbytný volič
zdroje XA-C40 (není součástí příslušenství).
5
Schéma zapojení
7
A
4
Typ nožní brzda
B
C
Do konektoru AMP REMOTE IN volitelného
výkonového zesilovače
Toto zapojení platí pouze pro zesilovače. Připojení
jakéhokoli jiného systému by mohlo vést k poškození
přístroje.
Poznámky k připojení
• Pokud nejsou reproduktor a zesilovač připojeny správně,
zobrazí se na displeji zpráva „FAILURE” (Porucha).
V takovém případě se postarejte o to, aby reproduktory
a zesilovač byly zapojeny správně.
• Pokud se chystáte použít monitor u zadních sedadel,
připojte kabel spínače parkovací brzdy k uzemnění.
Ke kabelu spínače parkovací brzdy
K mikrofonu (není součástí příslušenství)
Typ ruční brzda
Schéma zapojení napájení
Varování
Kabel spínače
parkovací
brzdy
Pokud máte ve vozidle automatickou (motorovou) anténu
bez reléové skříňky, může po připojení tohoto přístroje
prostřednictvím dodávaného napájecího kabelu 3 dojít
k poškození antény.
Kabel spínače
parkovací brzdy
Bezpečnostní upozornění
• Vyberte pečlivě místo, kam přístroj nainstalujete, aby
nemohlo docházet k ovlivňování normálního ovládání
vozidla.
• Vyvarujte se instalace přístroje tam, kde by byl vystaven
prachu, nečistotám, nadměrným vibracím nebo vysokým
teplotám, například na přímém slunci nebo u výstupů
kanálu topení.
• Pro spolehlivou a bezpečnou instalaci používejte pouze
přiložené vybavení.
Nastavení úhlu upevnění
Přístroj namontujte pod úhlem menším než 45°.
Připojení kabelu parkovací brzdy
Nezapomeňte připojit kabel parkovací brzdy (světle zelený)
3 ke kabelu spínače parkovací brzdy. Montážní poloha
kabelu spínače parkovací brzdy závisí na typu vozidla.
Další podrobnosti vám sdělí prodejce vozidla nebo nejbližší
prodejce Sony.
Příklad montáže
Instalace do palubní desky vozidla
Konektor externího napájení se může u jednotlivých vozidel
lišit. Prověřte schéma zapojení konektoru externího napájení
ve vašem vozidle, abyste se ujistili, že je zapojení správné.
Existují tři základní typy (viz níže uvedená vyobrazení).
Možná bude nezbytné vyměnit pozice červeného a žlutého
vodiče v propojovacím napájecím kabelu stereo autorádia.
Po odpovídajícím přizpůsobení zapojení a správném
uspořádání napájecích vodičů připojte autorádio ke
konektoru napájení ve vozidle. Máte-li jakékoli dotazy nebo
vyskytnou-li se problémy týkající se přístroje, které nejsou
zahrnuty v tomto návodu k obsluze, obraťte se prosím na
prodejce vašeho vozidla.
Poznámky k ovládacím a napájecím kabelům
• Ovládací kabel automatické (motorové) antény (modrý)
dodává stejnosměrné napětí +12 V DC po zapnutí tuneru,
nebo po aktivaci funkce AF (Alternativní frekvence) nebo
TA (Dopravní zpravodajství).
8
A
B
Poznámky
• V případě potřeby vyhněte tyto příchytky směrem ven,
aby bylo uchycení pevné (7-2).
• Zajistěte, aby byly 4 západky na ochranném rámečku 5
pevně zachyceny ve výřezech na přístroji (7-3).
A
B
1
Jak odejmout a nasadit přední
panel
2
Před instalací přístroje z něj odejměte přední
panel.
8-A Odejmutí
Konektor napájení elektrického příslušenství
Před odejmutím předního panelu nezapomeňte stisknout
(OFF). Stiskněte (OPEN) a pak posuňte přední panel
vpravo a vytáhněte levou stranu.
8-B Připevnění
Umístěte otvor A v předním panelu na trn B na přístroji
(viz obrázek) a pak levou stranu zatlačte dovnitř.
Červený
Červený
Žlutý
Žlutý
Připojení mikrofonu
Příklad připojení
Poznámky
• Ať už jej používáte, či nikoliv, veďte kabel vstupu MIC tak,
aby nepřekážel při řízení. Pokud kabely vedete kolem
vašich nohou, zajistěte je pomocí kabelové příchytky
apod.
• Funkce Karaoke není během řízení k dispozici.
Odejmutí ochranného rámečku
a konzoly
Před instalací přístroje z něj odejměte ochranný
rámeček 5 a konzolu 1.
1
Odstraňte ochranný rámeček 5.
1 Zahákněte uvolňovací klíče 4 společně za ochranný
rámeček 5.
2 Tahem za uvolňovací klíče 4 vyjměte ochranný
rámeček 5.
2
Varování - pokud není
zapalování vašeho vozidla
vybaveno polohou ACC
Nezapomeňte nastavit funkci pro automatické vypnutí (Auto
Off) . Podrobné informace - viz dodávaný Návod k obsluze.
Po vypnutí přístroje se přístroj v nastaveném čase
automaticky zcela vypne, což zabraňuje vybití akumulátoru.
Pokud funkci pro automatické vypnutí (Auto Off)
nenastavíte, pak při každém vypnutí zapalování stiskněte
tlačítko (OFF) a podržte jej tak dlouho, dokud nezhasne
displej.
Žlutý
nepřetržitý zdroj napájení
7
Červený
spínaný zdroj napájení
Červený
Červený
Žlutý
Žlutý
Tlačítko RESET
Po dokončení instalace a zapojení kabelů nezapomeňte
špičatým předmětem (např. kuličkovým perem a podobně)
stisknout tlačítko RESET, umístěné na přední straně za
předním panelem (přístupné po jeho odejmutí).
Odstraňte konzolu 1.
1 Zasuňte oba uvolňovací klíče 4 společně mezi
přístroj a konzolu 1 tak, aby zacvakly.
2 Stáhněte konzolu 1 směrem dolů a pak pro oddělení
vytáhněte přístroj směrem nahoru.
4
4
9
Žlutý
spínaný zdroj napájení
Červený
7
Červený
nepřetržitý zdroj napájení
Červený
vozidlo, které není
vybaveno polohou
ACC
Žlutý
Žlutý
Download PDF

advertising