Sony | MEX-R5 | Sony MEX-R5 Rychlé nastavení a průvodce spuštěním

2-631-968-11(1)
1
1
2
Upozornění
• Toto zařízení je určeno pouze pro stejnosměrné napájení
12 V s uzemněným záporným pólem.
• Neveďte vodiče pod šrouby a zabraňte jejich zachycení
v pohyblivých dílech (například kolejnicích sedadel).
• Před zapojováním vypněte klíč zapalování do polohy
OFF, aby nedošlo ke zkratu.
• Propojovací napájecí kabel 3 připojte nejprve k přístroji
a k reproduktorům a teprve pak jej připojte ke konektoru
napájení elektrického příslušenství ve vozidle.
• Všechny uzemňovací vodiče přiveďte do
společného uzemňovacího bodu.
• Nezapomeňte z bezpečnostních důvodů zaizolovat
veškeré volné nezapojené vodiče elektrikářskou izolační
páskou.
3
9
7
Multi Disc Player
4
5
6
8
×2
Přehrávání disků DVD/CD
Poznámky k napájecímu kabelu (žlutý)
• Pokud tento přístroj připojujete společně s dalšími
stereo komponenty, musí být okruh kabeláže vozidla,
ke kterému přístroj připojujete, dimenzován na vyšší
elektrickou zátěž, než představuje součet hodnot pojistek
všech připojovaných zařízení.
• Pokud žádný z okruhů kabeláže vozidla není dostatečně
dimenzován, připojte přístroj přímo k akumulátoru
vozidla.
2A
Přední
monitor*1
FRONT VIDEO/
AUDIO OUT
SUB OUT
(MONO)
Instalace/Zapojení
Seznam komponent (1)
• Čísla v seznamu odpovídají číslům použitým v pokynech
pro instalaci.
• Konzola 1 a ochranný rámeček 7 jsou při dodání
upevněny k přístroji. Před montáží přístroje použijte
přiložené uvolňovací klíče 6 pro demontáž konzoly 1
a ochranného rámečku 7 z přístroje. Podrobnosti viz
část „Odejmutí ochranného rámečku a konzoly (6)” na
druhé straně obalu.
• Uvolňovací klíče 6 si uschovejte pro případné
použití v budoucnu, protože jsou rovněž
nezbytné pro vyjmutí autorádia z vozidla.
*2
Zadní
monitor*1
XVM-F65WL
REAR
AUDIO OUT
*1 není součást příslušenství
*2 Bezdrátový přenos
B
Přední
monitor*1
S konzolou 1 manipulujte opatrně, abyste si neporanili
prsty.
*2
BUS CONTROL IN
*1 není součást příslušenství
*2 Bezdrátový přenos
Upozornění
FRONT VIDEO/
AUDIO OUT
BUS AUDIO IN
Zadní
monitor*1
XVM-F65WL
1
Západka
Poznámka
Před instalací zkontrolujte, že úchytky po stranách konzoly
1 jsou ohnuty dovnitř 2 mm. V případě, že budou úchytky
narovnané nebo ohnuté na druhou stranu, zařízení nebude
správně instalováno a může dojít k jeho nechtěnému
vysunutí.
Přední
monitor*1
FRONT VIDEO/
AUDIO OUT
BUS AUDIO IN
Přepínač zdroje
signálu*1
Případ propojení (2)
XA-C30
*
BUS CONTROL IN
*1 není součást příslušenství
*2 Bezdrátový přenos
MEX-R5
Poznámka (2-A)
2
Před zapojením zesilovače nezapomeňte připojit uzemňovací
vodič.
Zadní
monitor*1
XVM-F65WL
Tip (2-B- )
Pro připojení dvou nebo více CD/MD měničů budete
potřebovat přepínač zdroje signálu XA-C30 (doplňkové
příslušenství).
© 2005 Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)
3
Vybavení vyobrazené na obrázcích
(není součástí příslušenství)
Přední monitor
Přední
reproduktor
Monitor
*5
Aktivní subwoofer
Rotační
dálkový
ovladač
RM-X4S
Propojovací skříňka
REAR
AUDIO OUT
Zadní monitor
5
*
FRONT AUDIO OUT
FRONT VIDEO OUT
SUB OUT (MONO)
*5
BUS AUDIO IN
/AUX IN*7
*3
Je součástí
příslušenství
s XA-C30
REMOTE
IN
*8
BUS
CONTROL IN
Pojistka (10 A)
*1
z antény automobilu
2
Max. napájecí
proud 0,3 A
*4
1
3
5
7
2
4
6
8
5
7
od konektoru reproduktoru ve
vozidle
3
Schéma zapojení (3)
A
Do konektoru AMP REMOTE IN doplňkového
výkonového zesilovače
Toto zapojení platí pouze pro zesilovače. Připojení
jakéhokoli jiného systému by mohlo vést k poškození
přístroje.
B
C
D
E
Ke kabelu rozhraní autotelefonu
Optický kabel RC-104 (není součástí příslušenství)
AMP REM
Modrý/s bílým proužkem
ATT
Světle modrý
od konektoru přívodu napájení
ve vozidle
4
6
5*
6
8
Světle zelený
Viz „Schéma zapojení napájení” na druhé straně, kde jsou uvedeny další podrobnosti.
Pozice 2, 4, 6 a 8 se zápornou polaritou
jsou opatřeny vodiči s proužkem.
1
4
Žlutý
kontinuální zdroj napájení
7
Červený
spínaný zdroj napájení
5
Modrá
ovládání motorové antény
8
Černý
uzemnění
6
Oranžová/
Bílá
spínaný zdroj napájení pro
osvětlení
Pozice 1, 2 a 3 nejsou osazeny piny.
Purpurový
2
3
Šedý
4
Měnič
CD/MD
*2 Bezdrátový přenos.
*3 V závislosti jak a kde je umístěný vysílač se může
objevit rušení nebo šum ve zvuku. Objeví-li se rušení,
změňte kanál nebo polohu vysílače. Podrobnosti viz
„Nastavení položek v nabídkách“ „Řešení problémů“
v dodávaném návodu k obsluze.
4
* Informace o připojení optického kabelu a adaptéru
naleznete v části „V případě digitálního připojení (5)”
na druhé straně.
5
* Kabel s konektory RCA-cinch (není součástí
příslušenství).
*6 Podrobnosti o připojení ke spínači parkovací brzdy
a připevnění svorky 5 naleznete v části „Připojení
parkovací brzdy (4)” na druhé straně.
7
* Jestliže budete připojovat doplňkový měnič CD/MD,
nemůžete použít konektor AUX IN.
*8 Zasuňte kabel směrem nahoru.
Je součástí příslušenství
s měničem CD/MD
4
DIGITAL OUT
Výkonový
zesilovač
*1 Poznámka pro připojení antény
V případě, že je anténa v automobilu zakončena
konektorem ISO, použijte pro připojení dodaný
adaptér 2.
Nejprve autoanténu připojte k přiloženému adaptéru
a pak ji připojte do anténního konektoru na vlastním
autorádiu.
Přepínač zdroje signálu
XA-C30
(není součástí příslušenství)
3. XVM-F65WL
(není dodáván)
*2
Zadní
reproduktor
+
Reproduktor, zadní, pravý
K pomocnému zařízení, jako je přenosný přehrávač
K digitálnímu zesilovači nebo audio zařízení
Optický kabel RC-104 (není součástí příslušenství) atd.
připojte k digitálnímu zesilovači nebo audiozařízení, které
je vybaveno dekodérem Dolby Digital.
5
Bílý
–
Reproduktor, zadní, pravý
6
+
Reproduktor, přední, pravý
7
–
Ke spínači parkovací brzdy
Zelený
Reproduktor, přední, pravý
8
+
Reproduktor, přední, levý
–
Reproduktor, přední, levý
+
Reproduktor, zadní, levý
–
Reproduktor, zadní, levý
s nožní parkovací
4 Typ
brzdou
Používání svorky
Kabel od spínače parkovací brzdy
5
c
Kabel od spínače
parkovací brzdy
6
1
6
7
Uvolňovací klíče držte ve
správném směru.
Kabel parkovací brzdy
(světle zelený) 3
c
5
Typ s ruční parkovací
brzdou
Optický kabel RC-104
(není součástí příslušenství)
2
6
Kabel od spínače parkovací brzdy
7 1
182
2
mm
53 m
1
m
Háček musí směřovat
dovnitř.
c
c
8A
(OFF)
Příchytky
1
3
Palubní deska vozidla
1
Ohnivzdorná přepážka vozidla
7
B
8
9
Varování
Pokud máte na vozidle nainstalovánu motorovou anténu
bez reléové skříňky, může po připojení tohoto přístroje
prostřednictvím dodaného napájecího kabelu 3 způsobit
poškození antény.
Poznámky týkající se napájecích kabelů
• Napájecí vodič motorové antény (modrý) dodává napětí
+12 V stejnosměrných jakmile zapnete tuner nebo pokud
aktivujete funkci AF (Alternativní frekvence) nebo funkci TA
(Dopravní zpravodajství).
• Pokud je vaše vozidlo vybaveno anténou FM/MW/LW
v zadním nebo bočním skle, zapojte napájecí vodič
motorové antény (modrý) nebo napájecí vodič elektrického
příslušenství vozidla (červený) k napájecímu kabelu
anténního zesilovače ve voze. Se žádostí o podrobnosti se
obraťte na nejbližšího prodejce Sony.
• S tímto přístrojem není možno používat motorovou anténu
bez reléové skříňky.
Zapojení pro uchování obsahu paměti autorádia
Pokud je zapojen žlutý kabel napájení, je paměť autorádia
neustále napájena, i když je vypnut klíč zapalování.
Poznámky k zapojení reproduktorů
• Před zapojováním reproduktorů autorádio vypněte.
• Používejte reproduktory s impedancí 4 až 8 ohmů
a s dostatečnou zatížitelností, aby nedošlo k jejich
poškození.
• Nepřipojujte svorky reproduktorů ke kostře automobilu
ani vzájemně nepropojujte svorky levého reproduktoru se
svorkami pravého reproduktoru.
• Nepřipojujte uzemňovací kabel přístroje k záporné (–)
svorce reproduktoru.
• Nepokoušejte se zapojovat reproduktory paralelně.
• K tomuto přístroji připojujte pouze pasivní reproduktory.
Při připojení aktivních reproduktorů (s vestavěným
zesilovačem) ke svorkám reproduktorů může dojít
k poškození přístroje.
• Abyste předešli chybné funkci přístroje, nepoužívejte
vodiče pro vestavěné reproduktory nainstalované ve vašem
vozidle, pokud je kabeláž těchto reproduktorů uspořádána
tak, že přístroj sdílí společný záporný (–) vodič pro pravý
a levý reproduktor.
• Nepropojujte vzájemně vodiče reproduktorů tohoto přístroje.
Poznámka k zapojení
Pokud nejsou reproduktory a zesilovač připojeny správně,
zobrazí se na displeji nápis „FAILURE“. V takovém případě
se postarejte o to, aby reproduktory a zesilovač byly zapojeny
správně.
Bezpečnostní upozornění
• Vyberte pečlivě místo, kam přístroj nainstalujete, aby nemohlo
docházet k ovlivňování normálního ovládání vozidla.
• Vyvarujte se instalace přístroje tam, kde by byl vystaven
prachu, nečistotám, nadměrným vibracím nebo vysokým
teplotám, například na přímém slunci nebo u výstupů kanálu
topení.
• Pro spolehlivou a bezpečnou instalaci používejte pouze
přiložené vybavení.
Nastavení úhlu upevnění
Přístroj namontujte pod úhlem menším než 45°.
Připojení parkovací brzdy (4)
Kabel parkovací brzdy (světle zelený) připojte ke kabelu spínače
parkovací brzdy. Montážní poloha spínače parkovací brzdy závisí
na typu automobilu. Další podrobnosti vám sdělí váš prodejce
automobilu nebo nejbližší prodejce Sony.
Používání svorky
Připevněte svorku na konec kabelu parkovací brzdy (světle
zelený) a ke kabelu spínače parkovací brzdy.
Upozornění pro automobily, které nemají
na skříňce zapalování pozici ACC
Poznámka
V případě, že je kabel spínače parkovací brzdy příliš tenký,
připojte kabel parkovací brzdy (světle zelený) ke spínači
parkovací brzdy bez použití svorky 5.
Po vypnutí zapalování nezapomeňte stisknout a podržet
tlačítko (OFF) na přístroji, aby zhasl displej.
V opačném případě se displej nevypne a bude se vybíjet
akumulátor vozidla.
V případě digitálního připojení (5)
Tlačítko RESET (9)
Když připojujete digitální zesilovač nebo audiozařízení, které
je vybaveno dekodérem Dolby Digital, připojte optický kabel
k výstupu DIGITAL OUT na zadním panelu.
Poznámky
• Nadměrně neohýbejte optický kabel. V případě, že jej
ohnete do oblouku, jehož průměr je menší než 10 cm,
nebude možná reprodukován zvuk.
• Používejte pouze optické kabely (nejsou součástí
příslušenství) určené pro autorádia Sony.
• Zajistěte, aby optický kabel nebyl přiskřípnut okolními
objekty.
• Zamezte, aby spojovací části konektorů byly poškrábány
nebo znečištěny.
Schéma zapojení napájení
Konektor napájení elektrického příslušenství vozidla se může
u jednotlivých automobilů lišit. Prověřte schéma napájecího
konektoru příslušenství ve vašem vozidle a ujistěte se, že
zapojení odpovídá. Existují tři základní typy (viz níže uvedené
vyobrazení). Možná bude třeba, abyste přepojili pozice červeného
a žlutého vodiče v propojovacím napájecím kabelu autorádia.
Po odpovídajícím přizpůsobení zapojení a správném uspořádání
napájecích vodičů připojte autorádio ke konektoru napájení ve
voze. Máte-li jakékoli dotazy nebo vyskytnou-li se problémy
týkající se přístroje, které nejsou zahrnuty v tomto návodu
k obsluze, obraťte se prosím na prodejce vašeho vozidla.
Po dokončení instalace a zapojení kabelů nezapomeňte špičatým
předmětem (např. kuličkovým perem a podobně) stisknout
tlačítko RESET umístěné na přední straně za čelním panelem
(přístupné po jeho odejmutí).
Konektor pro napájení elektrického
příslušenství vozidla
Odejmutí ochranného rámečku a konzoly
(6)
Před instalací přístroje z něj odejměte ochranný
rámeček 7 a konzolu 1.
1
2
Odstraňte ochranný rámeček 7.
1 Zahákněte uvolňovací klíče 6 za ochranný rámeček 7.
2 Tahem za uvolňovací klíče 6 odejměte ochranný
rámeček 7.
Odstraňte konzolu 1.
1 Zasuňte oba uvolňovací klíče 6 mezi přístroj a konzolu
1, až se ozve kliknutí.
2 Stáhněte konzolu 1 směrem dolů a pak z ní vysuňte
zařízení.
Příklad montáže (7)
4
Žlutý
Instalace do palubní desky vozidla
Červený
Červený
Žlutý
Žlutý
trvalý zdroj napájení
7
Červený
spínaný zdroj napájení
Červený
Červený
Žlutý
Žlutý
Poznámky
• V případě potřeby vyhněte tyto jazýčky směrem ven, aby
byla konzola pevně uchycena (7-2).
• Ujistěte se, že čtyři západky na ochranném rámečku 7
jsou pevně zachyceny ve výřezech na přístroji (7-3).
Jak odejmout a nasadit čelní panel (8)
Před instalací přístroje z něj odejměte čelní panel.
8–A Odejmutí
Před odejmutím čelního panelu nezapomeňte stisknout část
označenou (OFF). Stiskněte
a vytáhněte panel ven směrem
k sobě.
4
Žlutý
spínaný zdroj napájení
Červený
7
Červený
trvalý zdroj napájení
Červený
8–B Nasazení
Nasaďte část A čelního panelu k části B na přístroji (tak, jak je
patrno z obrázku) a zatlačte levou část na místo tak, aby správně
zapadla.
Vozidlo, jehož
spínací skříňka
(zapalování) není
vybavena polohou
ACC (elektrické
příslušenství).
Žlutý
Žlutý
Download PDF

advertising