Sony | WS-DAVLFM | Sony WS-DAVLFM Návod k obsluze

2-348-778-11(2)
Wall Mounting Bracket
Držáky pro upevnění na zeď
Montážna sada
pre upevnenie na stenu
Fali tartókonzol
Uchwyt ścienny
Návod k obsluze
(Pro řídící jednotku)
Kezelési útmutató
(a vezérlőegységhez)
Návod na použitie
(Pre riadiacu jednotku)
Instrukcja obsługi
(do jednostki sterującej)
Bezpečnostní upozornění
Tento výrobek je určen pouze pro
DAV-LF1. Při použití s jinými výrobky
nebo pro jiné účely než je specifikováno
může dojít k poškození nebo poranění.
Pro zákazníky
Pro instalaci tohoto výrobku je
vyžadována dostatečná odbornost.
Na instalaci se dohodněte s dostatečně
kvalifikovanou osobou a během instalace
věnujte náležitou pozornost bezpečnosti.
Pro kvalifikované servisní
techniky
Pro instalaci tohoto výrobku je
vyžadována dostatečná odbornost.
Ujistěte se, že jste si zcela přečetli tento
návod k obsluze pro bezpečnou práci při
instalaci. Neodpovídáme za žádné
poškození nebo poranění způsobené
nesprávným zacházením nebo instalací.
Po instalaci předejte prosím tento návod
k obsluze zákazníkovi.
Z hlediska bezpečnosti
• Ujistěte se, že připevňujete držáky
řídící jednotky ke zdi, která je
dostatečně silná a pevná.
• Neopírejte se o řídící jednotku ani
ji nenaklánějte, protože by mohlo dojít
k jejímu pádu.
WS-DAVLFM
Sony Corporation © 2004
Printed in Czech Republic
Čištění
Dodávané součásti
Dodávané komponenty
Mellékelt tartozékok
Dostarczane elementy
Desku a držáky čistěte měkkým
hadříkem, navlhčeným v jemném roztoku
čisticího prostředku. Nepoužívejte žádné
abrazivní materiály, čisticí prášek nebo
rozpouštědla jako je například benzín
nebo alkohol.
S případnými dotazy nebo problémy,
které se týkají vašeho přístroje, se
obracejte na svého nejbližšího prodejce
Sony.
A
B
C
D
G
E
H
F
Bezpečnostné
upozornenia
Táto sada je určená len pre zariadenie
DAV-LF1. Použitie spolu s inými
zariadeniami alebo na iné ako
špecifikované účely môže spôsobiť
poškodenie alebo zranenie.
Informácia pre zákazníkov
Pre inštaláciu tohto zariadenia je
potrebná dostatočná kvalifikácia.
Inštaláciu prenechajte na kvalifikovaný
personál a a počas inštalácie zachovajte
primeranú bezpečnosť.
Informácia pre
kvalifikovaných servisných
pracovníkov
Pre inštaláciu tohto zariadenia je
potrebná dostatočná kvalifikácia. Pozorne
si prečítajte tento návod na použitie, aby
ste bezpečne vykonali inštalačné práce.
Výrobca nenesie žiadnu zodpovednosť
za akékoľvek škody alebo zranenia
spôsobené nesprávnym zaobchádzaním
alebo inštaláciou. Po inštalácií
odovzdajte prosím tento návod na
použitie zákazníkovi.
Bezpečnosť
• Uistite sa, že stena na ktorú
pripevňujete riadiacu jednotku je
dostatočne pevná.
• O riadiacu jednotku sa neopierajte ani
na ňu nič nevešajte, pretože by sa
mohla uvoľniť a spadnúť.
Čistenie
Povrch zariadenia čistite mäkkou
handričkou jemne navlhčenou v slabom
roztoku čistiaceho prostriedku.
Nepoužívajte žiadne abrazívne čistiace
prostriedky, drsné handričky ani
rozpúšťadlá ako napr. riedidlo, benzín
alebo lieh.
Ak máte nejaké otázky alebo problémy
týkajúce sa vášho zariadenia, obráťte sa
prosím na najbližšieho predajcu Sony.
Előírások
Ezt a konzolt kifejezetten a DAV-LF1
rendszerhez terveztük. Ha az itt leírtaktól
eltérő készülékhez vagy célra használja,
anyagi kár vagy személyi sérülés
fordulhat elő.
Zalecenia dla
bezpieczeństwa
Niniejszy produkt jest przeznaczony tylko
do systemu DAV-LF1. Użycie go
z innymi produktami lub do innych celów
może być przyczyną szkód lub obrażeń.
A vásárlók számára
Dla klientów
E tartó telepítése megfelelő szakértelmet
igényel. Kérjük, a felszerelést és
az üzembe helyezést bízza szakemberre,
és a művelet során fordítson fokozott
figyelmet a biztonságra.
Instalacja tego produktu wymaga
odpowiedniej wiedzy. Należy ją
powierzyć wykwalifikowanemu
instalatorowi i zadbać o bezpieczeństwo
podczas instalacji.
A szakemberek számára
Dla wykwalifikowanego
instalatora
E tartó telepítése megfelelő szakértelmet
igényel. Kérjük, gondosan olvassa el ezt
az útmutatót a biztonságos telepítés
érdekében. A szakszerűtlen felszerelés és
a hanyag kezelés következtében fellépő
személyi sérülésekért vagy anyagi
károkért nem vállalunk felelősséget.
A telepítés után kérjük, adja át ezt az
útmutatót a vásárlónak.
A biztonságról
• A vezérlőegységet megfelelően vastag,
teherbíró falra kell felszerelni.
• Ne támaszkodjon rá vagy
kapaszkodjon bele a vezérlőegységbe,
mert a készülék leeshet.
A tisztításról
Kímélő tisztítószerrel enyhén
megnedvesített ruhával törölje le
a tartólemezt és a konzolt. Ne használjon
súrolószivacsot, súrolószert, illetve maró
hatású anyagot (oldószert), például
benzint vagy alkoholt.
Ha a készülékkel kapcsolatban bármilyen
kérdése vagy problémája merül fel,
kérjük, keresse fel a vásárlás helyét.
Instalacja tego produktu wymaga
odpowiedniej wiedzy. Aby bezpiecznie
wykonać roboty instalacyjne, należy
starannie zapoznać się z niniejszą
instrukcją instalacji. Sony nie będzie
ponosić odpowiedzialności za szkody
i obrażenia wynikające z niewłaściwego
obchodzenia się z uchwytem lub
niewłaściwej instalacji. Po instalacji
instrukcję należy przekazać klientowi.
Bezpieczeństwo
• Jednostkę sterującą należy
zainstalować na ścianie
o wystarczającej grubości
i wytrzymałości.
• Nie opierać się i nie zawieszać nic
na jednostce sterującej. Grozi to jej
upadkiem.
Czyszczenie
Do czyszczenia płyty i uchwytu używać
miękkiej ściereczki zwilżonej roztworem
łagodnego środka myjącego. Nie używać
ściereczek ani proszku do szorowania, jak
również rozpuszczalników, takich jak
benzyna czy spirytus.
W przypadku pytań lub problemów
związanych z systemem prosimy
o skontaktowanie się z najbliższym
autoryzowanym sklepem Sony.
Technické údaje
Műszaki adatok
Rozměry
Méretek
Přibližně 305 × 105 × 50 mm (š/v/h)
Kb. 305 × 105 × 50 mm (szé/ma/mé)
Hmotnost
Tömeg
Přibližně 0,55 kg
Kb. 0,55 kg
Design a technické údaje se mohou
změnit bez předchozího upozornění.
A modell és a műszaki adatok előzetes
bejelentés nélkül változhatnak.
Technické údaje
Dane techniczne
Rozmery
Wymiary
Cca 305 × 105 × 50 mm (š/v/h)
Około 305 i 105 i 50 mm (szer./wys./gł.)
Hmotnosť
Waga
Cca 0,55 kg
Około 0,55 kg
Právo na zmeny vyhradené.
Konstrukcja i dane techniczne mogą ulec
zmianie.
Instalace řídící jednotky
A vezérlőegység felszerelése
1 Označte si místa pro šrouby podle šablony (A), poté
připevněte desku (B) na zeď (ujistěte se, že zeď je
dostatečně silná) pomocí běžně dostupných šroubů.
2 Připevněte desku (C).
3 Odmontujte stojan pomocí imbusového klíče (G).
4 Pevně přišroubujte desku (D) k řídící jednotce pomocí
šroubů (H) a šroubům uvedeným v kroku 3 pomocí
imbusového klíče (G).
5 Spojte řídící jednotku s deskou (C), poté ji posuňte dolů až
na doraz.
6 Zajistěte doraz (E) na desce (D) pomocí šroubů (F).
1 A sablon (A) segítségével jelölje ki a csavarok helyét, majd
külön megvásárolható csavarokkal erősítse a tartólemezt
(B) a falra (ellenőrizze, hogy a fal megfelelő vastagságú-e).
2 Helyezze fel a lemezt (C).
3 A csavarkulcs segítségével távolítsa el az állványt (G).
4 A (H) jelű csavarokkal, illetve a 3 lépésben eltávolított
csavarokkal biztonságosan rögzítse a tartókonzolt (D)
a vezérlőegységhez (használja a csavarkulcsot (G).
5 Illessze a vezérlőegységet a tartólemezek megfelelő
furataihoz, és lefelé tolva biztonságosan rögzítse azt.
6 Az (F) jelű csavarral erősítse az ütközőt (E)
a tartókonzolhoz (D).
1
C
Poznámka
Nepovolujte šrouby na montážní desce nebo šrouby připevňující
řídící jednotku k upevňovacím držákům během sestavování.
Pokud řídící jednotku spadne, způsobí nehodu.
2
Megjegyzés
Az összeszerelési folyamat során ne lazítsa meg a tartólemez
csavarjait vagy a vezérlőegységet a tartókonzolhoz rögzítő
csavarokat. Ellenkező esetben a vezérlőegység leeshet, és
sérülést okozhat.
Inštalácia riadiacej jednotky
Instalacja jednostki sterującej
1 Pozície skrutiek označte priložením šablóny (A) a následne
pripevnite časť (B) k stene pomocou komerčne dostupných
skrutiek (uistite sa, či je stena dostatočne pevná).
2 Pripevnite diel (C).
3 Odmontujte podstavec riadiacej jednotky pomocou kľúča
(G).
4 Pevne pripevnite časť (D) k riadiacej jednotke pomocou
skrutiek (H) a zaskrutkujte skrutky z kroku 3 pomocou
kľúča (G).
5 Riadiacu jednotku založte na časť (C) a potom ju zasuňte
smerom dolu až na doraz.
6 Poistku proti vysunutiu (E) pripevnite na časť (D)
pomocou skrutiek (F).
1 Używając szablonu (A) , zaznacz miejsca na wkręty.
Następnie, używając dostępnych w handlu wkrętów, zamocuj
płytę (B) na ścianie (upewnij się, że ściana ma
wystarczającą grubość).
2 Załóż płytkę (C).
3 Używając klucza (G), zdejmij podstawkę.
4 Używając klucza (G), wkrętów (H) oraz wkrętów
wykręconych podczas wykonywania czynności 3, starannie
przykręć płytkę (D) do jednostki sterującej.
5 Wprowadź jednostkę sterującą w płytkę (C), a następnie
przesuwaj jednostkę aż do oporu.
6 Używając wkrętu (F), zamocuj ogranicznik (E)
na płytce (D).
Poznámka
Uwaga
Počas montáže neuvoľňujte skrutky na montážnej platničke ani
skrutky, ktorými je pripevnená riadiaca jednotka k držiaku. Ak to
urobíte, môže riadiaca jednotka spadnúť, poškodiť sa, prípadne
spôsobiť úraz.
Podczas montażu nie obluzowywać wkrętów płytki montażowej
ani wkrętów mocujących jednostkę sterującą do uchwytu
montażowego. Grozi to upadkiem jednostki sterującej
i wypadkiem.
3
4
5
6
Download PDF

advertising