Sony | HVL-F60M | Sony HVL-F60M F60M – Externí blesk pro použití s univerzální paticí Návod k obsluze

C:\ 2012\SONY_EUROPE_LIMITED\SONY\00190792_HVL-F60M_CZ\DTPdata\CZ\Zlom\010COV.fm
Master: Right
010COV.book Page 1 Wednesday, October 24, 2012 4:07 PM
4-444-194-11(1)
Blesk
Příprava
Základní ovládání
Návod k obsluze
CZ
Pokročilé ovládání
Doplňující informace
Operating Instructions
Before operating the product, please
read this manual thoroughly and retain it
for future reference.
HVL-F60M
HVL-F60M
4-444-194-11(1) GB
C:\ 2012\SONY_EUROPE_LIMITED\SONY\00190792_HVL-F60M_CZ\DTPdata\CZ\Zlom\020REG.fm
Master: Left
010COV.book Page 2 Wednesday, October 24, 2012 4:07 PM
HVL-F60M
© 2012 Sony Corporation
Vytištěno v České republice
4-444-682-01(1)
2CZ
HVL-F60M
4-444-194-11(1)
C:\ 2012\SONY_EUROPE_LIMITED\SONY\00190792_HVL-F60M_CZ\DTPdata\CZ\Zlom\020REG.fm
Master: Right
010COV.book Page 3 Wednesday, October 24, 2012 4:07 PM
Česky
Před použitím tohoto přístroje si prosím pečlivě přečtěte tento návod k obsluze
a uschovejte jej pro budoucí použití.
VAROVÁNÍ
Abyste předešli nebezpečí vzniku požáru nebo úrazu elektrickým proudem,
nevystavujte tento přístroj dešti ani vlhkosti.
CZ
Nevystavujte baterie nadměrnému teplu, jako například přímému slunečnímu
světlu, ohni apod.
Při likvidaci lithiové baterie omotejte její kontakty izolační páskou, abyste předešli
zkratu a dodržujte místní předpisy týkající se správné likvidace baterií.
Baterie a předměty, které je možné spolknout, uchovávejte mimo dosah malých
dětí. V případě spolknutí jakéhokoliv předmětu ihned vyhledejte lékaře.
V následujících případech baterie okamžitě vyjměte a přestaňte přístroj používat:
• pokud dojde k pádu přístroje na zem nebo pokud je přístroj vystaven nárazu,
při kterém dojde k otevření vnitřní části,
• pokud z přístroje vychází neobvyklý zápach, teplo nebo kouř.
Přístroj nerozebírejte. Při doteku vysokonapěťových obvodů uvnitř přístroje může
dojít k úrazu elektrickým proudem.
DŮLEŽITÉ
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
Při používání fotografického vybavení je nutno dodržovat
základní bezpečnostní opatření a dbát následujících
pokynů:
Před použitím přístroje si přečtěte celý návod k obsluze
a ujistěte se, že rozumíte všem pokynům.
3 CZ
HVL-F60M
4-444-194-11(1)
C:\ 2012\SONY_EUROPE_LIMITED\SONY\00190792_HVL-F60M_CZ\DTPdata\CZ\Zlom\020REG.fm
Master: Left
010COV.book Page 4 Wednesday, October 24, 2012 4:07 PM
Pokud používají přístroj děti nebo pokud přístroj používáte
v jejich blízkosti, je třeba dbát zvýšené opatrnosti.
Nenechávejte přístroj během používání bez dozoru.
V případě doteku horkých částí přístroje může dojít
k popálení, proto buďte opatrní.
Nepoužívejte přístroj s poškozeným kabelem nebo
v případě, že spadl na zem nebo byl poškozen.
Nejprve jej nechejte zkontrolovat kvalifikovaným
servisním technikem.
Před odložením nechejte přístroj úplně vychladnout.
Při uskladnění omotejte kabel volně kolem přístroje.
Aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem, neponořujte
přístroj do vody nebo jiné tekutiny.
Abyste předešli nebezpečí úrazu elektrickým proudem,
přístroj nerozebírejte. Pokud přístroj vyžaduje servis
nebo opravu, obraťte se na kvalifikovaného servisního
technika. Nesprávná opětovná montáž přístroje může při jeho
následném používání způsobit úraz elektrickým proudem.
Používání příslušenství, které není doporučeno výrobcem,
může vést k nebezpečí vzniku požáru, úrazu elektrickým
proudem nebo poranění osob.
Při nesprávném používání se mohou baterie zahřívat
nebo mohou explodovat.
Používejte pouze baterie uvedené v návodu k obsluze.
Při vkládání baterií dbejte na správnou polaritu (+/-).
Nevystavujte baterie ohni nebo vysokým teplotám.
Nepokoušejte se baterie nabíjet (nejsou-li nabíjecí),
zkratovat nebo rozebírat.
Nekombinujte baterie různých typů, značek nebo stáří.
4CZ
HVL-F60M
4-444-194-11(1)
C:\ 2012\SONY_EUROPE_LIMITED\SONY\00190792_HVL-F60M_CZ\DTPdata\CZ\Zlom\020REG.fm
Master: Right
010COV.book Page 5 Wednesday, October 24, 2012 4:07 PM
TYTO POKYNY
USCHOVEJTE
UPOZORNĚNÍ
Nedotýkejte se během provozu bleskové výbojky - výbojka může být během
používání blesku velmi horká.
Pro zákazníky v Evropě
Likvidace vyřazených elektrických a elektronických
zařízení (platí v Evropské unii a dalších evropských zemích
se samostatnými systémy sběru tříděného odpadu)
Tento symbol na výrobku nebo na jeho obalu znamená, že s tímto
výrobkem nesmí být zacházeno jako s běžným domovním
odpadem. Místo toho je třeba tento výrobek odnést na příslušné
sběrné místo, kde bude provedena recyklace takového elektrického
a elektronického zařízení. Zajištěním správné likvidace výrobku
předejdete možným negativním dopadům na životní prostředí
a lidské zdraví, které se mohou v opačném případě projevit jako
důsledek nesprávné manipulace při likvidaci tohoto výrobku.
Recyklace materiálů pomáhá chránit cenné přírodní zdroje.
Se žádostí o podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku se
prosím obraťte na místní úřady, místní služby pro sběr domovního
odpadu nebo na obchod, kde jste výrobek zakoupili.
Upozornění pro zákazníky v zemích uplatňujících
směrnice EU
Výrobcem tohoto produktu je společnost Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minatoku Tokio, 108-0075 Japonsko. Autorizovaným zástupcem pro elektromagnetickou
kompatibilitu (EMC) a bezpečnost produktu je společnost Sony Deutschland
GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Německo. V případě jakýchkoliv
záležitostí týkajících se opravy nebo záruky použijte prosím kontaktní adresy
uvedené v samostatné servisní nebo záruční dokumentaci.
5 CZ
HVL-F60M
4-444-194-11(1)
C:\ 2012\SONY_EUROPE_LIMITED\SONY\00190792_HVL-F60M_CZ\DTPdata\CZ\Zlom\010COVTOC.fm
Master: Left
010COV.book Page 6 Wednesday, October 24, 2012 4:07 PM
Obsah
Vlastnosti ................................................................................................. 9
Popis částí .............................................................................................. 10
Příprava
Vložení baterií ....................................................................................... 18
Připevnění a odebrání blesku ................................................................. 19
Skladování tohoto blesku ...................................................................... 22
Zapnutí napájení .................................................................................... 23
Změna režimu blesku ............................................................................ 26
AUTO (Režim) blesk (základní ovládání) ............................................. 29
Používání blesku v jednotlivých režimech záznamu fotoaparátu .......... 33
Fotografování s osvětlením (LED světlo) ............................................. 35
Úprava osvětlení (LED světlo)
(vestavěný difuzér, barevný konverzní filtr) ......................................... 37
Pokročilé ovládání
Testovací záblesk ................................................................................... 38
Zoom pokrytí blesku .............................................................................. 39
Kompenzace blesku ............................................................................... 43
Odražený blesk ...................................................................................... 45
Použití odrazného adaptéru ................................................................... 50
Fotografování na krátkou vzdálenost (odraz směrem dolů) .................. 52
Ruční blesk (M) ..................................................................................... 53
Synchronizace s krátkými časy závěrky
(HSS (Synchronizace s krátkými časy závěrky)) .................................. 56
Vícenásobný blesk (MULTI (Vícenásobný blesk)) ............................... 57
Režim bezdrátového blesku (WL) ......................................................... 62
Propojení fotoaparátu a blesku kabelem ................................................ 81
Používání externího bateriového adaptéru ............................................ 83
6CZ
HVL-F60M
4-444-194-11(1)
C:\ 2012\SONY_EUROPE_LIMITED\SONY\00190792_HVL-F60M_CZ\DTPdata\CZ\Zlom\010COVTOC.fm
Master: Right
010COV.book Page 7 Wednesday, October 24, 2012 4:07 PM
Přisvětlení AF ........................................................................................ 84
Nastavení MENU (Nabídka) ................................................................. 85
Doplňující informace
Poznámky k používání .......................................................................... 96
Údržba ................................................................................................... 98
Technické údaje ..................................................................................... 99
7 CZ
HVL-F60M
4-444-194-11(1)
C:\ 2012\SONY_EUROPE_LIMITED\SONY\00190792_HVL-F60M_CZ\DTPdata\CZ\Zlom\030INT.fm
Master: Left
010COV.book Page 8 Wednesday, October 24, 2012 4:07 PM
Před použitím
Tento blesk lze používat v kombinaci s digitálními fotoaparáty Sony
s vyměnitelnými objektivy, digitálními HD záznamovými videokamerami Sony
s vyměnitelnými objektivy a digitálními fotoaparáty Sony vybavenými standardní
paticí Multi Interface Shoe.
Použití dodávaného adaptéru patice rovněž umožňuje použití s digitálními
fotoaparáty Sony s vyměnitelnými objektivy a digitálními HD záznamovými
videokamerami Sony s vyměnitelnými objektivy vybavenými paticí pro
příslušenství s automatickým zámkem. Některé funkce nemusí v závislosti na
modelu fotoaparátu nebo záznamové videokamery fungovat. Podrobné informace
o modelech fotoaparátů kompatibilních s tímto bleskem najdete na místních
webových stránkách Sony, nebo se obraťte na místního prodejce Sony nebo místní
autorizované servisní středisko Sony.
Tento blesk není prachotěsný ani odolný vůči stříkající vodě,
přestože byl navržen s ohledem na toto prostředí.
Neumísťujte blesk do níže uvedených míst
Blesk nepoužívejte ani neskladujte v následujících místech. V opačném případě
by mohlo dojít k poruše.
• Místa vystavená přímému slunečnímu světlu (jako je například přístrojová deska
v automobilu) nebo místa v blízkosti zdrojů tepla, protože by mohlo dojít
k deformaci nebo chybné funkci tohoto blesku.
• Místa s nadměrnými vibracemi
• Místa v silném elektromagnetickém poli
• Místa s nadměrným množstvím písku
Na pobřeží a ostatních místech s výskytem písku nebo v místech s vysokou
prašností chraňte tento přístroj před prachem a pískem.
V opačném případě by mohlo dojít k poruše.
8CZ
HVL-F60M
4-444-194-11(1)
C:\ 2012\SONY_EUROPE_LIMITED\SONY\00190792_HVL-F60M_CZ\DTPdata\CZ\Zlom\030INT.fm
Master: Right
010COV.book Page 9 Wednesday, October 24, 2012 4:07 PM
Vlastnosti
HVL-F60M je praktický nasazovací blesk poskytující
silný výkon blesku se směrným číslem 60 (pozice 105 mm
ISO 100 · m).
,
strana 99
Funkce rychlého posunutí odrazu
umožňuje snadné nastavení horní
nebo boční pozice při fotografování
s odraženým bleskem.
,
strana 48
Vybavený vysoce výkonným LED světlem (1 200 luxů,
0,5 m). Jas lze nastavit na 15 úrovní.
,
strana 35
S tímto bleskem je dodáván odrazný adaptér pro blesk,
který umožňuje zjemnit světlo a redukovat stíny.
,
strana 50
K dispozici je vestavěný difuzér pro LED světlo. Součástí
příslušenství je rovněž teplotní konverzní filtr pro LED světlo.
,
strana 37
Vybaven ovládacím kolečkem. Jeho používání společně s obrazovkou
rychlé navigace (Quick Navi) umožňuje rychlejší ovládání.
,
strana 15
strana 17
Bezdrátové vícenásobné řízení úrovně záblesku umožňuje
vyspělý záznam s vícenásobným světlem.
,
strana 75
Umožňuje synchronizaci s krátkými časy závěrky.
,
strana 56
U kompatibilních objektivů lze používat funkci ADI
(Advanced Distance Integration) měření intenzity záblesku,
která není ovlivněna mírou odrazivosti pozadí nebo objektu.
,
strana 34
Vybaven snadno čitelným LCD panelem s bodovou maticí.
,
strana 13
9 CZ
HVL-F60M
4-444-194-11(1)
C:\ 2012\SONY_EUROPE_LIMITED\SONY\00190792_HVL-F60M_CZ\DTPdata\CZ\Zlom\030INT.fm
Master: Left.2column
010COV.book Page 10 Wednesday, October 24, 2012 4:07 PM
Popis částí
A Vestavěný širokoúhlý panel
(pro blesk) (42)
B Blesková výbojka
C Přijímač signálu bezdrátového
ovládání (66)
D Přisvětlení AF (84)
Před použitím odstraňte z přední části
přisvětlení AF ochrannou fólii.
E Krytka přípojných míst (81, 83)
F Multi Interface základna (19)
G Vestavěná odrazná destička
(pro blesk) (48)
H Vestavěný difuzér
(pro LED světlo) (37)
I Tlačítko LIGHT (Světlo) (35)
J LED světlo (35)
Čísla v závorkách představují čísla
stran, kde najdete popis jednotlivých
LCD segmentů.
10CZ
HVL-F60M
4-444-194-11(1)
C:\ 2012\SONY_EUROPE_LIMITED\SONY\00190792_HVL-F60M_CZ\DTPdata\CZ\Zlom\030INT.fm
Master: Right.2column
010COV.book Page 11 Wednesday, October 24, 2012 4:07 PM
*
K Indikátor svislého úhlu odrazu (46)
L LCD displej (13)
M Ovládací panel (12)
N Zajišťovací páčka (19)
O Kryt prostoru pro baterie (18)
P Indikátor odraženého blesku
(natočení do strany) (46)
Q Odrazný adaptér (pro blesk) (50)
R Barevný konverzní filtr
(pro LED světlo) (37)
S Mini stojan (65)
* Závit pro stativ
T Ochranná krytka konektoru (19)
U Adaptér patice (21)
• Když blesk nepoužíváte, znovu připevněte dodávanou ochrannou krytku
k přípojným místům jeho Multi Interface základny.
Čísla v závorkách představují čísla
stran, kde najdete popis jednotlivých
LCD segmentů.
11 CZ
HVL-F60M
4-444-194-11(1)
C:\ 2012\SONY_EUROPE_LIMITED\SONY\00190792_HVL-F60M_CZ\DTPdata\CZ\Zlom\030INT.fm
Master: Left.2column
010COV.book Page 12 Wednesday, October 24, 2012 4:07 PM
Ovládací panel
MENU
OFF
ON
LEVEL
A Tlačítko Fn (funkce) (funkce)
(15, 17)
B Tlačítko MODE (Režim) (26)
C Tlačítko TEST (38)
Stav je při rozsvícení indikátoru
Žlutá: Blesk připraven
Zelená:Správná expozice
D Ovládací kolečko (17)
E Tlačítko MENU (Nabídka) (85)
F Tlačítko osvětlení LCD
G Vypínač napájení (23)
Osvětlení LCD panelu
Pokud je LCD panel příliš tmavý, můžete stisknout tlačítko osvětlení LCD
pro osvětlení panelu a oblasti kolem tlačítek.
• LCD panel zůstane osvětlený po dobu přibližně 8 sekund, když je tento blesk
používán samostatně nebo připojen k fotoaparátu, který je v úsporném režimu.
Tento čas se prodlouží, jestliže blesk nebo fotoaparát použijete.
• Pro zhasnutí osvětlení LCD panelu stiskněte znovu tlačítko osvětlení LCD
v okamžiku, kdy je LCD panel osvětlen.
Čísla v závorkách představují čísla
stran, kde najdete popis jednotlivých
LCD segmentů.
12CZ
HVL-F60M
4-444-194-11(1)
C:\ 2012\SONY_EUROPE_LIMITED\SONY\00190792_HVL-F60M_CZ\DTPdata\CZ\Zlom\030INT.fm
Master: Right.2column
010COV.book Page 13 Wednesday, October 24, 2012 4:07 PM
Normální indikační obrazovka
Zobrazené detaily závisejí na režimu blesku vybraném pomocí tlačítka MODE
(Režim).
• Způsob změny režimu blesku najdete na straně 26.
• Zde uvedená obrazovka je pouhým příkladem. Zobrazené indikátory se mění
podle situace.
TTL blesk měření
(TTL blesk režim)
Ruční blesk
(MANUAL (Ruční blesk)
režim)
A Indikátor režimu blesku (28)
B Indikátor přehřívání (25)
C Indikátor téměř vybitých baterií
(24)
D Indikátor širokoúhlého panelu
(42)
E Indikátor synchronizace
s krátkými časy závěrky (56)
F Indikátor odraženého blesku
(46)
G Indikátor vzdálenosti (31)
H Pruh indikátoru vzdálenosti (31)
I Indikátor varování o rozsahu
blesku (do blízka) (31)
Indikátor varování o rozsahu
blesku (do dálky) (31)
J Indikátor zoomu (39)
K Indikátor kompenzace blesku
(TTL blesk) (43)
L Indikátor úrovně výkonu
(MANUAL (Ruční blesk))(53)
Čísla v závorkách představují čísla
stran, kde najdete popis jednotlivých
LCD segmentů.
13 CZ
HVL-F60M
4-444-194-11(1)
C:\ 2012\SONY_EUROPE_LIMITED\SONY\00190792_HVL-F60M_CZ\DTPdata\CZ\Zlom\030INT.fm
Master: Left.2column
010COV.book Page 14 Wednesday, October 24, 2012 4:07 PM
Vícenásobný blesk (režim MULTI)
Bezdrátový dálkový režim
(režim WL RMT)
Bezdrátové ovládání
(režim WL CTRL)
M Indikátor frekvence
vícenásobného blesku (57)
N Indikátor opakování
vícenásobného blesku (57)
O Indikátor bezdrátového kanálu
(89)
P Indikátor zvukové signalizace
(90)
Q Indikátor nastavení
bezdrátového dálkového režimu
(68)
R Indikátor nastavení
bezdrátového ovládání (72, 76)
S Indikátor úrovně blesku (72)
Čísla v závorkách představují čísla
stran, kde najdete popis jednotlivých
LCD segmentů.
14CZ
HVL-F60M
4-444-194-11(1)
C:\ 2012\SONY_EUROPE_LIMITED\SONY\00190792_HVL-F60M_CZ\DTPdata\CZ\Zlom\030INT.fm
Master: Right
010COV.book Page 15 Wednesday, October 24, 2012 4:07 PM
Obrazovka rychlé navigace (Quick
Navi) a obrazovka souvisejícího
nastavení
Pro změnu nastavení stiskněte tlačítko Fn (funkce) na normální indikační
obrazovce pro přepnutí na obrazovku nastavení.
Obrazovka MODE (Režim) (26)
Normální indikační obrazovka
Obrazovka MENU (Nabídka) (87)
Obrazovka rychlé navigace (Quick Navi)
Obrazovka souvisejícího nastavení
: Stiskněte střed
Otočte pro změnu
hodnoty nastavení
: Stiskněte kolečko
15 CZ
HVL-F60M
4-444-194-11(1)
C:\ 2012\SONY_EUROPE_LIMITED\SONY\00190792_HVL-F60M_CZ\DTPdata\CZ\Zlom\030INT.fm
Master: Left
010COV.book Page 16 Wednesday, October 24, 2012 4:07 PM
Obrazovka rychlé navigace (Quick Navi)
Stiskněte tlačítko Fn (funkce) na normální indikační obrazovce pro přepnutí na
obrazovku rychlé navigace (Quick Navi). Na obrazovce rychlé navigace (Quick
Navi) použijte kurzor pro výběr nastavované položky. Vybraná položka je
zvýrazněna. Nastavení hlavních indikátorů zobrazených na normální indikační
obrazovce, jako například indikátoru zoomu a indikátoru kompenzace blesku, lze
změnit stejným způsobem, jako na normální indikační obrazovce.
Používání ovládacího kolečka na obrazovce rychlé
navigace (Quick Navi)
– Nahoře, dole, vlevo, vpravo: Přesunutí kurzoru
– Otočení: Změna hodnoty nastavení vybrané položky
OFF
LEVEL
Změna nastavení na obrazovce souvisejícího nastavení
Když je zobrazena obrazovka rychlé navigace (Quick Navi), přepíná stisknutí středu
ovládacího kolečka na obrazovku souvisejícího nastavení pro nastavení vybrané
kurzorem.
Podrobné informace o způsobu nastavení najdete na straně s popisem dané funkce.
16CZ
HVL-F60M
4-444-194-11(1)
C:\ 2012\SONY_EUROPE_LIMITED\SONY\00190792_HVL-F60M_CZ\DTPdata\CZ\Zlom\030INT.fm
Master: Right
010COV.book Page 17 Wednesday, October 24, 2012 4:07 PM
Používání ovládacího kolečka
U tohoto blesku můžete používat ovládací kolečko pro ovládání podle zobrazené
obrazovky.
• Normální indikační obrazovka
Běžně používaná nastavení jsou alokována různým směrům ovládacího kolečka.
Stisknutím kteréhokoli směru ovládacího kolečka provedete přepnutí na
obrazovku souvisejícího nastavení pro různé položky nastavení.
– Nahoře: Změna zoomu pokrytí blesku (ZOOM) (strana 40)
– Vpravo: Změna úrovně výkonu (LEVEL) (strana 53)
– Vlevo: Korekce úrovně výkonu (
) (strana 43)
OFF
LEVEL
• Obrazovka rychlé navigace (Quick Navi)
Stisknutím tlačítka Fn (funkce) se změní normální indikační obrazovka na
obrazovku rychlé navigace (Quick Navi). V tomto stavu můžete změnit hlavní
položky na normální indikační obrazovce.
Stiskněte ovládací kolečko nahoře, dole, vlevo nebo vpravo pro posunutí
kurzoru a výběr (zvýraznění) nastavované položky. Pak otočte ovládacím
kolečkem pro změnu hodnoty nastavení.
– Nahoře, dole, vlevo, vpravo: Přesunutí kurzoru
– Otočení: Změna hodnoty nastavení vybrané položky
OFF
LEVEL
• Jiné obrazovky
Ovládání se mění podle zobrazené obrazovky.
– Obrazovka MENU (Nabídka) (strana 87)
– Obrazovka MODE (Režim) (strana 26)
– Obrazovka souvisejícího nastavení (strana 16)
17 CZ
HVL-F60M
4-444-194-11(1)
C:\ 2012\SONY_EUROPE_LIMITED\SONY\00190792_HVL-F60M_CZ\DTPdata\CZ\Zlom\040C01.fm
Master: Left.L0
010COV.book Page 18 Wednesday, October 24, 2012 4:07 PM
Příprava
Vložení baterií
Blesk HVL-F60M může být napájen:
• Čtyřmi alkalickými bateriemi velikosti AA*
• Čtyřmi dobíjecími Ni-MH bateriemi velikosti AA*
* Baterie nejsou dodávány.
Vždy zajistěte, aby byly dobíjecí Ni-MH baterie dobíjeny v určené nabíječce.
1
Otevřete dvířka prostoru pro baterie podle obrázku.
2
Vložte baterie do prostoru pro baterie způsobem
uvedeným na obrázku.
3
Uzavřete dvířka prostoru pro baterie.
• Postupujte opačným postupem, když budete dvířka prostoru pro baterie
otevírat.
18CZ
HVL-F60M
4-444-194-11(1)
C:\ 2012\SONY_EUROPE_LIMITED\SONY\00190792_HVL-F60M_CZ\DTPdata\CZ\Zlom\040C01.fm
Master: Right
010COV.book Page 19 Wednesday, October 24, 2012 4:07 PM
Připevnění a odebrání blesku
Připevnění blesku k fotoaparátu
1
Vypněte napájení blesku a posuňte zajišťovací páčku
směrem k [RELEASE (Uvolnit)].
2
Pevně vložte Multi Interface základnu až na doraz do
patice Multi Interface Shoe na fotoaparátu ve směru
šipky.
3
Pevně posuňte zajišťovací páčku směrem k [LOCK
(Uzamknout)] pro zajištění blesku.
Příprava
• Před připevněním k fotoaparátu odstraňte ochrannou krytku z přípojných míst Multi
Interface základny na blesku a odstraňte adaptér patice z fotoaparátu.
• Když blesk nepoužíváte, znovu připevněte ochrannou krytku k přípojným
místům jeho Multi Interface základny.
• V případě, že je vestavěný blesk fotoaparátu vysunutý, před připevněním tohoto blesku
jej zatáhněte.
• Když připevňujete blesk k fotoaparátu vybavenému paticí pro příslušenství
s automatickým zámkem, připevněte k fotoaparátu adaptér patice. (strana 21)
19 CZ
HVL-F60M
4-444-194-11(1)
C:\ 2012\SONY_EUROPE_LIMITED\SONY\00190792_HVL-F60M_CZ\DTPdata\CZ\Zlom\040C01.fm
Master: Left.L0
010COV.book Page 20 Wednesday, October 24, 2012 4:07 PM
Odebrání blesku z fotoaparátu
1 Zatímco držíte stisknuté tlačítko na konci zajišťovací
páčky 1, posuňte páčku směrem k [RELEASE
(Uvolnit)] 2.
2
S páčkou v poloze [RELEASE (Uvolnit)] posuňte blesk
dopředu.
20CZ
HVL-F60M
4-444-194-11(1)
C:\ 2012\SONY_EUROPE_LIMITED\SONY\00190792_HVL-F60M_CZ\DTPdata\CZ\Zlom\040C01.fm
Master: Right
010COV.book Page 21 Wednesday, October 24, 2012 4:07 PM
Adaptér patice (ADP-AMA)
Když připevňujete blesk k fotoaparátu vybavenému paticí pro příslušenství
s automatickým zámkem, použijte dodávaný adaptér patice (ADP-AMA).
1
Patice Multi Interface
Shoe
2
Uvolňovací tlačítko
Příprava
Připevněte adaptér patice podle obrázku.
• Nasuňte jej pevně tak, aby zacvakl
do správné polohy.
Podržte uvolňovací tlačítko 1 a posuňte
adaptér patice směrem k sobě pro jeho
odstranění.
21 CZ
HVL-F60M
4-444-194-11(1)
C:\ 2012\SONY_EUROPE_LIMITED\SONY\00190792_HVL-F60M_CZ\DTPdata\CZ\Zlom\040C01.fm
Master: Left.L0
010COV.book Page 22 Wednesday, October 24, 2012 4:07 PM
Skladování tohoto blesku
Tento blesk a dodávané položky můžete skladovat v dodávaných pouzdrech a vaku,
jak je uvedeno na následujícím obrázku.
22CZ
HVL-F60M
4-444-194-11(1)
C:\ 2012\SONY_EUROPE_LIMITED\SONY\00190792_HVL-F60M_CZ\DTPdata\CZ\Zlom\040C01.fm
Master: Right
010COV.book Page 23 Wednesday, October 24, 2012 4:07 PM
Zapnutí napájení
Nastavte vypínač napájení do polohy ON (Zapnuto).
Zapne se napájení blesku.
• Po zapnutí napájení se na LCD panelu zobrazí normální indikační obrazovka.
Příprava
• Nezobrazí-li se po přepnutí vypínače napájení do polohy ON (Zapnuto) na LCD
panelu žádné údaje, zkontrolujte orientaci baterií.
Vypnutí napájení
Nastavte vypínač napájení do polohy OFF (Vypnuto).
23 CZ
HVL-F60M
4-444-194-11(1)
C:\ 2012\SONY_EUROPE_LIMITED\SONY\00190792_HVL-F60M_CZ\DTPdata\CZ\Zlom\040C01.fm
Master: Left.L0
010COV.book Page 24 Wednesday, October 24, 2012 4:07 PM
Režim úspory energie
Pokud nebudete tento blesk ovládat po dobu tří minut, když je odpojen od
fotoaparátu nebo když je připojen k fotoaparátu v úsporném režimu, blesk se
automaticky vypne a LCD panel zhasne, aby se šetřilo energií.
• Při fotografování s bezdrátovým ovládáním blesku (strana 62) se blesk přepne
do úsporného režimu po uplynutí 60 minut.
• Čas pro přepnutí do úsporného režimu můžete změnit nebo můžete režim úspory
energie vypnout. (strana 91)
• Blesk se automaticky přepne do úsporného režimu nastavením přepínače
napájení na fotoaparátu do polohy OFF (Vypnuto). *
* S výjimkou DSLR-A100
• Když je fotoaparát v úsporném režimu (a proto se jeho LCD monitor
automaticky vypne apod.), nelze s tímto bleskem komunikovat. V tento okamžik
nejsou přepínač režimu blesku na tomto blesku, automatický zoom, zobrazení na
širokoúhlém panelu a indikátor rozsahu blesku spojeny s fotoaparátem.
Kontrola baterií
Když je v bateriích malé množství energie, zobrazí se na LCD panelu indikátor
téměř vybitých baterií.
Indikátor
bliká.
Doporučujeme vyměnit baterie.
Když jsou baterie vybité, zobrazí
se obrazovka vybitých baterií.
Zobrazí se obrazovka vybitých baterií
Blesk nelze používat.
Vložte nové baterie.
Tato obrazovka zůstane zobrazena,
dokud nevyměníte baterii.
Obrazovka vybitých baterií
24CZ
HVL-F60M
4-444-194-11(1)
C:\ 2012\SONY_EUROPE_LIMITED\SONY\00190792_HVL-F60M_CZ\DTPdata\CZ\Zlom\040C01.fm
Master: Right
010COV.book Page 25 Wednesday, October 24, 2012 4:07 PM
• V závislosti na podmínkách používání nebo stáří baterií se může obrazovka vybitých
baterií zobrazit, aniž by se ukázal indikátor malého množství energie v bateriích.
• I když se zobrazí indikátor téměř vybitých baterií, může tento indikátor zmizet,
když přepnete blesk na LED světlo nebo naopak.
Indikátor přehřátí
Příprava
Během nepřetržitého používání blesku nebo při používání v prostředí s vysokou
teplotou se tento přístroj zahřívá a jeho vnitřní bezpečnostní obvod dočasně
zabraňuje odpálení. (Přehřátí)
• Když je detekováno přehřátí, zobrazí se obrazovka přehřátí.
• Blesk není možné používat, dokud neklesne jeho teplota.
• Pro změnu na jinou obrazovku stiskněte jakékoli tlačítko na tomto blesku.
Pokud to je normální indikační obrazovka, indikátor
bliká.
(Tlačítko MODE (Režim) a tlačítko LIGHT (Světlo) jsou deaktivovány.)
• Nastavte přepínač napájení do polohy OFF (Vypnuto) a pak přestaňte tento
blesk používat na přibl. 10 minut, aby se mohla teplota přístroje snížit.
Obrazovka přehřátí
25 CZ
HVL-F60M
4-444-194-11(1)
C:\ 2012\SONY_EUROPE_LIMITED\SONY\00190792_HVL-F60M_CZ\DTPdata\CZ\Zlom\040C01.fm
Master: Left.L0
010COV.book Page 26 Wednesday, October 24, 2012 4:07 PM
Změna režimu blesku
1
Stiskněte tlačítko MODE (Režim) pro zobrazení obrazovky
MODE (Režim).
2
Posuňte kurzor (zvýrazněná položka) otočením
ovládacího kolečka nebo jeho stisknutím nahoře, dole,
vlevo nebo vpravo pro výběr režimu blesku.
3
Nastavte vybraný režim stisknutím středu ovládacího
kolečka nebo tlačítka .
• Obrazovka se změní na normální indikační obrazovku vybraného režimu.
• [MANUAL (Ruční blesk)], [MULTI (Vícenásobný blesk)], [WL RMT
(Bezdrátový dálkový režim)] nebo [WL CTRL (Bezdrátové ovládání)]
nelze v následujících případech vybrat. (Položky, které není možno vybrat,
se zobrazují tečkovanou čarou)
[MANUAL (Ruční blesk)] nebo [MULTI (Vícenásobný blesk)]
– Když je u fotoaparátu zapnuto napájení (během komunikace)
– Když je záznamový režim fotoaparátu jiný, než režim M (ruční) *
* Lze vybrat, když je režim MANUAL (Ruční blesk) nastaven na
PASM (program, priorita clony/času, plně ruční) v nastavení MENU
(Nabídka).
[WL RMT (Bezdrátový dálkový režim)] nebo [WL CTRL (Bezdrátové
ovládání)]
– Když je u fotoaparátu zapnuto napájení (během komunikace)
26CZ
HVL-F60M
4-444-194-11(1)
C:\ 2012\SONY_EUROPE_LIMITED\SONY\00190792_HVL-F60M_CZ\DTPdata\CZ\Zlom\040C01.fm
Master: Right
010COV.book Page 27 Wednesday, October 24, 2012 4:07 PM
Příprava
– Když není režim blesku fotoaparátu nastaven na bezdrátový (WL)
• V závislosti na režimu blesku fotoaparátu nemusí být možno vybrat režim
blesku, ani když se nezobrazuje pomocí tečkované čáry, a obrazovka se nemusí
změnit na normální indikační obrazovku před změnou režimu blesku.
• Obrazovka MODE (Režim) se může změnit na normální indikační obrazovku
vlivem určitého druhu ovládání fotoaparátu.
• Jak je uvedeno výše, není možno vybrat režim [MR 1 (Paměť 1)] nebo [MR 2
(Paměť 2)] v závislosti na režimu blesku uloženém v režimu [MR 1 (Paměť 1)]
nebo [MR 2 (Paměť 2)].
• Pokud je vybrán režim TTL (TTL blesk), zobrazí se na normální indikační
obrazovce [TTL AUTO (Automatický TTL blesk)], když je fotoaparát nastaven
na automatický blesk (Autoflash) a [TTL (TTL blesk)], když je fotoaparát
nastaven na trvale zapnutý blesk (Fill-flash).
– [TTL (TTL blesk)]
Blesk se odpálí vždy.
– [TTL AUTO (Automatický TTL blesk)]
Fotoaparát určuje, zda se blesk odpálí.
27 CZ
HVL-F60M
4-444-194-11(1)
C:\ 2012\SONY_EUROPE_LIMITED\SONY\00190792_HVL-F60M_CZ\DTPdata\CZ\Zlom\040C01.fm
Master: Left.L0
010COV.book Page 28 Wednesday, October 24, 2012 4:07 PM
Volitelné režimy
Režim
[TTL (TTL
blesk)]
[
]
(Bez blesku)
Popis
Měření používá informace z fotoaparátu
Blesk se neodpálí
[MANUAL
(Ruční blesk)]
Měření používá nastavení tohoto blesku
[MULTI
(Vícenásobný
blesk)]
Blesk je několikrát odpálen při otevření závěrky
(vícenásobný blesk)
[WL RMT
(Bezdrátový
dálkový režim)]
Blesk je odpálen bezdrátově, jako samostatný
(dálkový) blesk
[WL CTRL
(Bezdrátové
ovládání)]
Blesk je odpálen bezdrátově jako ovladač
[MR 1 (Paměť 1)]
[MR 2 (Paměť 2)]
Můžete zobrazit detaily nastavení uložené funkcí
[MEMORY] nastavení MENU (Nabídka).
• V závislosti na režimu blesku fotoaparátu se může stát, že budete moci vybrat
pouze vypnutí blesku. Podívejte se rovněž do návodu k obsluze vašeho
fotoaparátu.
28CZ
HVL-F60M
4-444-194-11(1)
C:\ 2012\SONY_EUROPE_LIMITED\SONY\00190792_HVL-F60M_CZ\DTPdata\CZ\Zlom\050C02.fm
Master: Right
010COV.book Page 29 Wednesday, October 24, 2012 4:07 PM
AUTO (Režim) blesk
(základní ovládání)
• Pokud je váš fotoaparát vybaven režimem automatického blesku, jako například
výběr scény (Scene Selection) nebo automatický pokročilý (AUTO Advance),
používá se zde pro něj označení AUTO (Automatický režim).
1
2
Vyberte na fotoaparátu režim AUTO (Režim).
• Na normální indikační obrazovce se zobrazí [TTL AUTO (Automatický
TTL blesk)], když je fotoaparát nastaven na automatický blesk (Autoflash),
a [TTL (TTL blesk)], když je fotoaparát nastaven na trvale zapnutý blesk
(Fill-flash).
3
Základní ovládání
Stiskněte tlačítko MODE (Režim) pro zobrazení
obrazovky MODE (Režim) a vyberte [TTL (TTL blesk)].
Namáčkněte tlačítko spouště a ujistěte se, že je objekt
v rozsahu blesku.
• Podrobnosti o rozsahu blesku najdete na straně 31.
29 CZ
HVL-F60M
4-444-194-11(1)
C:\ 2012\SONY_EUROPE_LIMITED\SONY\00190792_HVL-F60M_CZ\DTPdata\CZ\Zlom\050C02.fm
Master: Left
010COV.book Page 30 Wednesday, October 24, 2012 4:07 PM
4
Jakmile je blesk nabitý, stiskněte tlačítko spouště
pro pořízení fotografie.
• Blesk je plně nabitý, jakmile se tlačítko TEST na ovládacím panelu rozsvítí
žlutě.
Pokud byla dosažena správná expozice právě vyfotografovaného snímku,
bude tlačítko TEST na ovládacím panelu blikat zeleně.
• Pokud fotografii pořídíte před dokončením nabíjení, bude podexponovaná kvůli
nedostatečné luminiscenci.
• Při používání blesku se samospouští stiskněte tlačítko spouště poté, co se
ujistíte, že je nabíjení dokončeno.
• Vybraný režim blesku (automatický blesk ([TTL AUTO (Automatický TTL
blesk)]), trvale zapnutý blesk ([TTL (TTL blesk)]) nebo vypnutý blesk (režim
)) závisí na vašem fotoaparátu. Podrobnosti najdete v návodu k obsluze
fotoaparátu.
30CZ
HVL-F60M
4-444-194-11(1)
C:\ 2012\SONY_EUROPE_LIMITED\SONY\00190792_HVL-F60M_CZ\DTPdata\CZ\Zlom\050C02.fm
Master: Right
010COV.book Page 31 Wednesday, October 24, 2012 4:07 PM
Rozsah blesku
Namáčkněte tlačítko spouště.
Rozsah blesku pro správnou expozici je zobrazen na LCD panelu. Ujistěte se,
že objekt je umístěn v tomto rozsahu a pak pořiďte fotografii.
Správná expozice je dosažena na vzdálenost menší
než 1,0 m.
Pokud je rozsah blesku menší než 1,0 m, může být
dolní oblast obrazu na LCD monitoru fotoaparátu
tmavá. Změňte rozsah blesku pro úpravu clony
a ISO citlivosti.
Základní ovládání
Na LCD panelu lze zobrazit rozsah od 1,0 m do 28 m (0,7 m až 28 m při dolů
směřujícím odrazu; viz strana 52). Je-li vzdálenost mimo tento rozsah, rozsvítí se
na některé straně rozsahu blesku nebo .
Správná expozice je dosažena při vzdálenosti 1,0 m
až 28 m nebo více.
• Rozsah blesku se nezobrazí při použití nahoru směřujícího odrazu záblesku,
u bezdrátového blesku, když je komunikace s fotoaparátem vypnutá,
nebo když je použit kabel pro samostatný blesk.
• Při fotografování pod spodní hranicí rozsahu blesku může být fotografie
přeexponovaná i v případě, že tlačítko TEST bliká zeleně nebo mohou dolní
části snímku ztmavnout. Fotografujte vždy ze vzdálenosti v indikovaném
rozsahu blesku.
31 CZ
HVL-F60M
4-444-194-11(1)
C:\ 2012\SONY_EUROPE_LIMITED\SONY\00190792_HVL-F60M_CZ\DTPdata\CZ\Zlom\050C02.fm
Master: Left
010COV.book Page 32 Wednesday, October 24, 2012 4:07 PM
Automatické vyvážení bílé
s informacemi o teplotě barev
Vyvážení bílé je automaticky nastavováno vaším fotoaparátem
(s výjimkou DSLR-A100) na základě informací o teplotě barev při odpálení blesku.
• Tato funkce pracuje s režimem blesku TTL (TTL blesk), pokud je blesk přímo
připevněn k fotoaparátu.
• Tato funkce nepracuje při fotografování s ručním bleskem.
32CZ
HVL-F60M
4-444-194-11(1)
C:\ 2012\SONY_EUROPE_LIMITED\SONY\00190792_HVL-F60M_CZ\DTPdata\CZ\Zlom\050C02.fm
Master: Right
010COV.book Page 33 Wednesday, October 24, 2012 4:07 PM
Používání blesku v jednotlivých
režimech záznamu fotoaparátu
Pokud je fotoaparát nastaven do režimu priority clony (režim A), priority rychlosti
závěrky (režim S) nebo ruční expozice (režim M), lze fotografovat s TTL (TTL
blesk) bleskem v závislosti na režimu.
Nastavte záznamový režim fotoaparátu.
2
Stiskněte tlačítko MODE (Režim) pro zobrazení
obrazovky MODE (Režim) a vyberte [TTL (TTL blesk)].
3
V závislosti na vybraném režimu nastavte clonu
a nebo rychlost závěrky a pak zaostřete na objekt.
Viz tabulka níže.
Režim záznamu fotoaparátu
Základní ovládání
1
Nastavení
A (Fotografování s bleskem
s prioritou clony)
Nastavte clonu.
• Zvětšete clonu (zvyšte clonové číslo)
pro snížení rozsahu blesku nebo
zmenšete clonu (snižte clonové číslo)
pro zvýšení rozsahu blesku.
• Rychlost závěrky se nastavuje
automaticky.
S (Fotografování s bleskem
s prioritou rychlosti závěrky)
Nastavte rychlost závěrky.
M (Fotografování s bleskem
s ručním nastavením expozice)
Nastavte clonu a rychlost závěrky.
• Zvětšete clonu (zvyšte clonové číslo)
pro snížení rozsahu blesku nebo
zmenšete clonu (snižte clonové číslo)
pro zvýšení rozsahu blesku.
33 CZ
HVL-F60M
4-444-194-11(1)
C:\ 2012\SONY_EUROPE_LIMITED\SONY\00190792_HVL-F60M_CZ\DTPdata\CZ\Zlom\050C02.fm
Master: Left
010COV.book Page 34 Wednesday, October 24, 2012 4:07 PM
4
Po dokončení nabíjení stiskněte tlačítko spouště.
TTL (TTL blesk) blesk
Ruční blesk umožňuje pevně nastavit intenzitu blesku bez ohledu na jas
fotografovaného objektu a nastavení fotoaparátu. TTL (TTL blesk) * blesk měří
světlo objektu skutečně procházející objektivem.
TTL (TTL blesk) měření je také vybaveno funkcí P-TTL měření, která přidává
k TTL (TTL blesk) měření předblesk, a funkcí ADI měření, která přidává k
P-TTL měření údaje o vzdálenosti.
Tento blesk definuje všechna P-TTL a ADI měření jako TTL (TTL blesk)
blesk.
* TTL (TTL blesk) = Through The Lens (skrz objektiv)
• ADI měření je možné v kombinaci s objektivem, který je vybaven
vestavěným kodérem vzdálenosti. Před použitím ADI měření zkontrolujte
v návodu k obsluze objektivu, zda je váš objektiv vestavěným kodérem
34CZ
HVL-F60M
4-444-194-11(1)
C:\ 2012\SONY_EUROPE_LIMITED\SONY\00190792_HVL-F60M_CZ\DTPdata\CZ\Zlom\050C02.fm
Master: Right
010COV.book Page 35 Wednesday, October 24, 2012 4:07 PM
Fotografování s osvětlením
(LED světlo)
Použití LED světla jako osvětlení umožňuje vytvořit přirozené světlo a stíny
a zachytit realistické videosekvence i za slabého světla, například v interiérech.
Základní ovládání
Použití světla
1
Nastavte blesk svisle (90° nahoru směřující odraz)
2
Stiskněte tlačítko LIGHT (Světlo) vedle LED světla a
podržte jej, dokud se nerozsvítí.
• LED světlo se rozsvítí.
• Na LCD panelu se objeví obrazovka LIGHT (Světlo).
35 CZ
HVL-F60M
4-444-194-11(1)
C:\ 2012\SONY_EUROPE_LIMITED\SONY\00190792_HVL-F60M_CZ\DTPdata\CZ\Zlom\050C02.fm
Master: Left
010COV.book Page 36 Wednesday, October 24, 2012 4:07 PM
3
Změňte jas pomocí ovládacího kolečka.
• Ovládací kolečko můžete otočit nebo stisknout nahoře nebo dole pro
nastavení jasu světla na 15 úrovní.
• Úroveň jasu se zobrazuje na obrazovce LIGHT (Světlo).
• Když je LED světlo zapnuto, indikátor [ ] (zapnutý blesk) na fotoaparátu
zhasne. (Když je zapnuto LED světlo, nelze odpálit blesk.)
• LED světlo zhasne, když je blesková výbojka otočena dolů (10stupňový dolů
směřující odraz).
Vypnutí světla
Stiskněte znovu tlačítko LIGHT (Světlo).
• LED světlo zhasne a na LCD panelu se zobrazí normální indikační obrazovka.
• Vyvážení bílé se může měnit v závislosti na fotoaparátu, objektivu a nastavení
během fotografování. Pokud k tomu dojde, nastavte vyvážení bílé na
fotoaparátu.
• Použití tohoto blesku, když je objekt příliš blízko fotoaparátu, může na objektu
vytvořit vícenásobné stíny.
• Teplota barev se nepatrně mění při úpravě jasu a teploty LED, a proto před
záznamem zkontrolujte vyvážení bílé.
36CZ
HVL-F60M
4-444-194-11(1)
C:\ 2012\SONY_EUROPE_LIMITED\SONY\00190792_HVL-F60M_CZ\DTPdata\CZ\Zlom\050C02.fm
Master: Right
010COV.book Page 37 Wednesday, October 24, 2012 4:07 PM
Úprava osvětlení (LED světlo)
(vestavěný difuzér, barevný
konverzní filtr)
Používání vestavěného difuzéru redukuje oslnění a zjemňuje světlo.
Může rovněž redukovat nepřirozené vícenásobné stíny.
Používání barevného konverzního filtru umožňuje změnit teplotu barev
na přibližně 3 200 K (při maximálním jasu).
Pevně stáhněte rukojeť vestavěného difuzéru dolů do spodní části okna
a připevněte jej. Při skladování vytáhněte rukojeť nahoru do hlavního těla.
Používání barevného konverzního filtru
Vyrovnejte příchytky na každé straně barevného konverzního filtru s žebry LED
světla a barevný konverzní filtr na něj přitiskněte.
Pro odebrání barevného konverzního filtru uchopte výstupky na obou stranách
a vytáhněte jej ven.
Základní ovládání
Používání vestavěného difuzéru
• Barevný konverzní filtr lze používat, ať už je vestavěný difuzér připevněn, či nikoli.
• Když používáte filtr, je osvětlení mírně redukováno a úhel osvětlení je nepatrně užší.
• Barevný konverzní filtr lze připevnit bez ohledu na jeho vodorovnou orientaci.
37 CZ
HVL-F60M
4-444-194-11(1)
C:\ 2012\SONY_EUROPE_LIMITED\SONY\00190792_HVL-F60M_CZ\DTPdata\CZ\Zlom\060C03.fm
Master: Left.L0
010COV.book Page 38 Wednesday, October 24, 2012 4:07 PM
Pokročilé ovládání
Testovací záblesk
Před fotografováním můžete provést testovací záblesk. V režimu ručního blesku
(M) můžete pomocí testovacího záblesku a expozimetru apod. zkontrolovat
intenzitu světla.
Stiskněte tlačítko TEST v okamžiku, když se tlačítko TEST
rozsvítí žlutou barvou.
• Tlačítko TEST se podle aktuálního stavu blesku rozsvítí následovně.
– Žlutá: Blesk připraven
– Zelená: Správná expozice
• Intenzita světla testovacího záblesku závisí na nastavené intenzitě světla
(strana 53). V režimu TTL (TTL blesk) se blesk odpálí s intenzitou světla 1/1.
• Pomocí funkce testovacího záblesku (modelový blesk) můžete zkontrolovat
stíny na objektu ještě před pořízením fotografií. Tento blesk je vybaven dvěma
režimy modelového blesku, režimem trojnásobného blesku a režimem
modelového blesku, při kterém se blesk opakovaně odpaluje po dobu čtyř
sekund. Podrobnosti o nastavení režimu testovacího blesku najdete v „Nastavení
MENU (Nabídka)“ (strana 85) a „Nastavení režimu testovacích záblesků
[TEST]“ (strana 91).
38CZ
HVL-F60M
4-444-194-11(1)
C:\ 2012\SONY_EUROPE_LIMITED\SONY\00190792_HVL-F60M_CZ\DTPdata\CZ\Zlom\060C03.fm
Master: Right
010COV.book Page 39 Wednesday, October 24, 2012 4:07 PM
Zoom pokrytí blesku
Automatický zoom
Při fotografování (automatický zoom) blesk automaticky přepíná optimální pokrytí
blesku (zoom pokrytí blesku) tak, aby se pokryly ohniskové vzdálenosti od 24 mm
do 105 mm. Za normálních podmínek nemusíte měnit pokrytí blesku ručně.
Automatický zoom pracuje při zobrazení [AUTO (Automatický režim)] na
indikátoru zoomu.
• Pokud používáte objektiv s ohniskovou vzdáleností (ekvivalentní 35mm
formátu) menší než 24 mm s automatickým zoomem, bude na LCD panelu
blikat indikátor [WIDE (Širokoúhlý)]. V tento okamžik doporučujeme používat
vestavěný širokoúhlý panel (strana 42) pro zamezení ztmavnutí na okrajích
obrazu.
Pokročilé ovládání
Ohnisková vzdálenost 24 mm Ohnisková vzdálenost 105 mm
39 CZ
HVL-F60M
4-444-194-11(1)
C:\ 2012\SONY_EUROPE_LIMITED\SONY\00190792_HVL-F60M_CZ\DTPdata\CZ\Zlom\060C03.fm
Master: Left
010COV.book Page 40 Wednesday, October 24, 2012 4:07 PM
Automatické řízení zoomu
optimalizované podle velikosti
obrazového snímače
Tento blesk zajišťuje optimální pokrytí blesku podle velikosti obrazového snímače
(APS-C formát/35mm formát) fotoaparátu (s výjimkou DSLR-A100).
Ruční zoom
Pokrytí blesku můžete nastavit ručně bez ohledu na ohniskovou vzdálenost
používaného objektivu (ruční zoom).
1
Stiskněte ovládací kolečko nahoře (ZOOM).
2
Otočte ovládacím kolečkem nebo jej stiskněte nahoře
nebo dole pro výběr hodnoty nastavení, a stiskněte
střed ovládacího kolečka pro nastavení hodnoty.
• Hodnoty nastavení: 24 mm, 28 mm, 35 mm, 50 mm, 70 mm, 105 mm, AUTO
(Automatický režim)
• Pokud se toto nastavení provádí ručně, zobrazuje se hodnota nastavení na
indikátoru zoomu. Pokud se nastavuje automaticky, zobrazuje se [AUTO
(Automatický režim)].
• V případě, že je pokrytí blesku nastaveno na menší hodnotu, než je použitá
ohnisková vzdálenost objektivu, okraje snímku ztmavnou.
• Hodnota pokrytí blesku zobrazená u ručního zoomu na LCD panelu odpovídá
zornému úhlu přepočtenému na ekvivalent 35 mm.
40CZ
HVL-F60M
4-444-194-11(1)
C:\ 2012\SONY_EUROPE_LIMITED\SONY\00190792_HVL-F60M_CZ\DTPdata\CZ\Zlom\060C03.fm
Master: Right
010COV.book Page 41 Wednesday, October 24, 2012 4:07 PM
Pokrytí blesku a ohnisková vzdálenost
Čím vyšší je hodnota ohniskové vzdálenosti objektivu fotoaparátu, tím
vzdálenější může být objekt fotografovaný na celou obrazovku; oblast,
kterou lze pokrýt, se však zmenšuje. Naopak při nižší hodnotě ohniskové
vzdálenosti lze fotografovat objekty s širší fotografovanou oblastí.
Pokrytí blesku představuje oblast, kterou dokáže světlo z blesku při nastavené
nebo větší intenzitě rovnoměrně pokrýt (vyjadřuje se jako úhel). Pokrytí blesku,
při kterém lze fotografovat, je určeno ohniskovou vzdáleností.
Pokud je známo pokrytí blesku podle ohniskové vzdálenosti, lze pokrytí blesku
vyjádřit v podobě čísla pro ohniskovou vzdálenost.
Pokročilé ovládání
41 CZ
HVL-F60M
4-444-194-11(1)
C:\ 2012\SONY_EUROPE_LIMITED\SONY\00190792_HVL-F60M_CZ\DTPdata\CZ\Zlom\060C03.fm
Master: Left
010COV.book Page 42 Wednesday, October 24, 2012 4:07 PM
Vestavěný širokoúhlý panel
(pro blesk) (úhel zoomu 15 mm)
Vytažením vestavěného širokoúhlého panelu se rozšíří pokrytí blesku na
ohniskovou vzdálenost 15 mm.
Vytáhněte širokoúhlý panel a nasaďte jej před výbojku
blesku a pak zasuňte zpět odraznou destičku.
• Na LCD panelu se zobrazí symbol [WIDE (Širokoúhlý)].
• Při ukládání širokoúhlého panelu zpět jej zatlačte zpět až na doraz
a zkontrolujte, že [WIDE (Širokoúhlý)] na LCD panelu zhasne.
• Nevytahujte širokoúhlý panel násilím. Mohlo by dojít k poškození širokoúhlého
panelu.
• Používáte-li širokoúhlý objektiv s ohniskovou vzdáleností menší než 15 mm,
může být okraj snímku tmavý.
• Ohnisková vzdálenost odpovídá ohniskové vzdálenosti přepočtené na ekvivalent
35 mm.
• Tento blesk nepodporuje zorný úhel objektivů 16 mm F2,8 Fisheye (rybí oko).
• Při uložení blesku do dodávaného pouzdra zasuňte širokoúhlý panel a odraznou
destičku do hlavy blesku.
• Poloha zoomu je uzamčena.
42CZ
HVL-F60M
4-444-194-11(1)
C:\ 2012\SONY_EUROPE_LIMITED\SONY\00190792_HVL-F60M_CZ\DTPdata\CZ\Zlom\060C03.fm
Master: Right
010COV.book Page 43 Wednesday, October 24, 2012 4:07 PM
Kompenzace blesku
Když je tento blesk v režimu blesku podporujícím TTL (TTL blesk) měření,
intenzita záblesku se upraví automaticky. Tuto automaticky nastavenou intenzitu
záblesku však můžete změnit.
• Režimy blesku podporující TTL (TTL blesk) měření
– Režim TTL (TTL blesk)
– Režim WL CTRL (Bezdrátové ovládání), když je nastaveno [TTL RATIO: ON
(TTL poměr: Zapnuto)] nebo [RATIO: OFF (Poměr: Vypnuto)]
• V režimech blesku podporujících TTL (TTL blesk) měření se v pravé dolní části
normální indikační obrazovky zobrazí indikátor kompenzace blesku.
Pokročilé ovládání
• Nefunguje u fotoaparátu vybaveného paticí pro příslušenství s automatickým
zámkem.
Kompatibilní modely fotoaparátů zjistíte online. (I u nekompatibilního
fotoaparátu se zobrazuje kompenzace blesku, jestliže je komunikace s
fotoaparátem vypnutá. I v tomto případě, když je komunikace s fotoaparátem
znovu zahájena, indikátor kompenzace blesku zmizí a kompenzace blesku se
neprovede.)
• Při použití tohoto blesku s kabelem pro samostatný blesk (strana 81) se samotná
úroveň výkonu koriguje, ale hodnota korekce na blesku není promítnuta do Exif
dat ve fotoaparátu.
• Pokud je měření korigováno na tomto blesku i na fotoaparátu, záblesk se odpálí
podle součtu obou hodnot. LCD panel blesku však zobrazuje pouze hodnotu
korekce nastavenou na blesku.
43 CZ
HVL-F60M
4-444-194-11(1)
C:\ 2012\SONY_EUROPE_LIMITED\SONY\00190792_HVL-F60M_CZ\DTPdata\CZ\Zlom\060C03.fm
Master: Left
010COV.book Page 44 Wednesday, October 24, 2012 4:07 PM
1
Stiskněte ovládací kolečko vlevo (
2
Otočte ovládacím kolečkem nebo jej stiskněte vlevo
nebo vpravo pro výběr hodnoty nastavení, a stiskněte
střed ovládacího kolečka pro nastavení hodnoty.
).
• Hodnoty nastavení:
-3,0, -2,5, -2,0~ ±0,0~ +2,0, +2,5, +3,0 (kroky 0,5)
-3,0, -2,7, -2,3, -2,0~ ±0,0~ +2,0, +2,3, +2,7, +3,0 (kroky 0,3)
• Velikost kroků nastavení úrovně výkonu (0,5 nebo 0,3) můžete změnit
v nastavení MENU (Nabídka).
Způsob nastavení je uveden v části „Nastavení MENU (Nabídka)“ (strana 85)
a „Změna velikosti kroků nastavení úrovně výkonu (0,5 nebo 0,3) [LEVEL
STEP] (Krok úrovně)“ (strana 92).
44CZ
HVL-F60M
4-444-194-11(1)
C:\ 2012\SONY_EUROPE_LIMITED\SONY\00190792_HVL-F60M_CZ\DTPdata\CZ\Zlom\060C03.fm
Master: Right
010COV.book Page 45 Wednesday, October 24, 2012 4:07 PM
Odražený blesk
Fotografujete-li s bleskem objekt, za kterým je stěna, objeví se na ní silné stíny.
Nasměrováním blesku na strop můžete objekt nasvítit odraženým světlem, čímž se
sníží intenzita stínů a na snímku se vytvoří měkčí světlo.
Pokročilé ovládání
Odražený blesk
Normální blesk
45 CZ
HVL-F60M
4-444-194-11(1)
C:\ 2012\SONY_EUROPE_LIMITED\SONY\00190792_HVL-F60M_CZ\DTPdata\CZ\Zlom\060C03.fm
Master: Left
010COV.book Page 46 Wednesday, October 24, 2012 4:07 PM
Pevně uchopte fotoaparát a otočte blesk nahoru nebo
doleva a doprava.
Indikátor odrazu na pravé horní straně obrazovky se mění podle stavu odrazu
blesku.
: Žádný odraz
: Pouze boční odraz
: Nahoru směřující odraz nebo boční odraz + nahoru směřující odraz
: Dolů směřující odraz nebo boční odraz + dolů směřující odraz
• Při otočení blesku nahoru se na LCD panelu nezobrazuje rozsah blesku. Zhasne
také indikátor synchronizace s krátkými časy závěrky (strana 56).
• Pro odražení blesku použijte bílý strop nebo stěnu. Barevný povrch může světlo
zabarvit. Rovněž vysoké nebo skleněné stropy nejsou pro použití této funkce
vhodné.
46CZ
HVL-F60M
4-444-194-11(1)
C:\ 2012\SONY_EUROPE_LIMITED\SONY\00190792_HVL-F60M_CZ\DTPdata\CZ\Zlom\060C03.fm
Master: Right
010COV.book Page 47 Wednesday, October 24, 2012 4:07 PM
Nastavení úhlu odrazu
Současné použití přímého světla a odraženého světla z blesku vytváří nevyvážené
osvětlení. Úhel odrazu blesku určete s ohledem na vzdálenost odrazného povrchu,
vzdálenost fotoaparátu od objektu, ohniskovou vzdálenost atd.
Příklady podmínek fotografování:
• vzdálenost od fotoaparátu k odraznému povrchu
• rozsah blesku
• ohnisková vzdálenost objektivu
Pokročilé ovládání
Správně
Nesprávně
47 CZ
HVL-F60M
4-444-194-11(1)
C:\ 2012\SONY_EUROPE_LIMITED\SONY\00190792_HVL-F60M_CZ\DTPdata\CZ\Zlom\060C03.fm
Master: Left
010COV.book Page 48 Wednesday, October 24, 2012 4:07 PM
Pokud je blesk odražen nahoru
Úhel určete podle následující tabulky.
Ohnisková vzdálenost objektivu
Úhel odrazu
Minimálně 70 mm
30°, 45°
28 mm - 70 mm
60°
Maximálně 28 mm
75°, 90°
Používání odrazné destičky (pro blesk)
Odrazná destička vytváří zdůraznění očí fotografovaného objektu, což výrazně
oživuje vizáž na fotografii.
• Odrazná destička se vytáhne při vytažení širokoúhlého panelu. Širokoúhlý panel
zasuňte zpět.
• Používáte-li odraznou destičku, nastavte úhel odrazu na 90° nahoru.
Rychlé posunutí odrazu
Při fotografování na výšku (portrét) můžete nastavit stejný odražený blesk jako při
fotografování na šířku (krajina) a také používat ovládací panel ve správné poloze.
48CZ
HVL-F60M
4-444-194-11(1)
C:\ 2012\SONY_EUROPE_LIMITED\SONY\00190792_HVL-F60M_CZ\DTPdata\CZ\Zlom\060C03.fm
Master: Right
010COV.book Page 49 Wednesday, October 24, 2012 4:07 PM
90° boční odraz
Při nastavení úhlu odrazu na 90° bočně a 0° nahoru při fotografování na výšku
(portrét) může být horní a dolní část fotografie tmavší. V takovém případě použijte
vestavěný širokoúhlý panel nebo nastavte úhel odrazu 0° bočně.
Pokročilé ovládání
• V tomto stavu se na LCD panelu zobrazí indikátor odraženého blesku
.
• Při nastavení zoomu pokrytí blesku na [AUTO (Automatický režim)] a použití
90° bočního odrazu se pokrytí upraví automaticky na širokoúhlé. V tomto
případě je rozsah blesku kratší než při 0° bočním odrazu.
49 CZ
HVL-F60M
4-444-194-11(1)
C:\ 2012\SONY_EUROPE_LIMITED\SONY\00190792_HVL-F60M_CZ\DTPdata\CZ\Zlom\060C03.fm
Master: Left
010COV.book Page 50 Wednesday, October 24, 2012 4:07 PM
Použití odrazného adaptéru
Připevnění dodávaného odrazného adaptéru umožňuje rozptýlit světlo z blesku v
širším rozsahu, což produkuje jemnější světlo a redukuje stíny.
Připevnění odrazného adaptéru
Připevněte odrazný adaptér ve směru šipky na obrázku tak, že vyrovnáte příchytky
na odrazném adaptéru s drážkami v blesku.
• Podržte odrazný adaptér podle níže uvedeného obrázku tak, aby byla jeho
oříznutá část nahoře a zkontrolujte jeho orientaci vůči bleskové výbojce ještě
předtím, než je k sobě pevně spojíte. Nedostatečné připevnění může překážet
přesnému měření.
OK
50CZ
HVL-F60M
4-444-194-11(1)
C:\ 2012\SONY_EUROPE_LIMITED\SONY\00190792_HVL-F60M_CZ\DTPdata\CZ\Zlom\060C03.fm
Master: Right
010COV.book Page 51 Wednesday, October 24, 2012 4:07 PM
• Při připevněné odrazného adaptéru se v indikátoru zoomu zobrazí [BOUNCE
ADAPTOR (Odrazný adaptér)]. (Při použití vestavěného širokoúhlého panelu se
rovněž zobrazí [WIDE (Širokoúhlý)].)
• Poloha zoomu je uzamčena.
Odebrání odrazného adaptéru
Pokročilé ovládání
Zatímco táhnete rukojeť odrazného adaptéru ve směru šipky 1, odstraňte odrazný
adaptér ve směru šipky 2.
51 CZ
HVL-F60M
4-444-194-11(1)
C:\ 2012\SONY_EUROPE_LIMITED\SONY\00190792_HVL-F60M_CZ\DTPdata\CZ\Zlom\060C03.fm
Master: Left
010COV.book Page 52 Wednesday, October 24, 2012 4:07 PM
Fotografování na krátkou
vzdálenost (odraz směrem dolů)
Při fotografování s bleskem u předmětů ve vzdálenosti 0,7 m až 1,0 m od
fotoaparátu nakloňte blesk mírně dolů pro zajištění odpovídajícího osvětlení.
Pevně držte fotoaparát a otočte blesk směrem dolů.
• Úhel otočení je 10°.
• Na LCD panelu se objeví
.
• Při fotografování na vzdálenost menší než 0,7 m není blesk schopen zcela pokrýt
objekt a dolní části snímku budou tmavší. Použijte samostatný blesk, dvojitý
makro blesk nebo kruhový blesk.
• Dolní odraz je možné použít pouze v případě, že je úhel odrazu nastaven na 0°
nebo 90° bočně.
• Dlouhé objektivy mohou zaclonit bleskové světlo.
52CZ
HVL-F60M
4-444-194-11(1)
C:\ 2012\SONY_EUROPE_LIMITED\SONY\00190792_HVL-F60M_CZ\DTPdata\CZ\Zlom\060C03.fm
Master: Right
010COV.book Page 53 Wednesday, October 24, 2012 4:07 PM
Ruční blesk (M)
Běžné TTL (TTL blesk) měření intenzity záblesku automaticky nastaví vhodnou
intenzitu blesku tak, aby bylo dosaženo správné expozice pro objekt. Ruční blesk
umožňuje pevně nastavit intenzitu blesku bez ohledu na jas fotografovaného
objektu a nastavení fotoaparátu.
• Jelikož není ruční blesk ovlivněn odrazivostí objektu, je vhodné jej používat při
fotografování objektů s velmi vysokou nebo nízkou odrazivostí světla.
• Ruční blesk lze použít, pouze pokud je fotoaparát nastaven do režimu M (ruční).
V ostatních režimech se automaticky nastaví TTL (TTL blesk) měření.
• S využitím nastavení MENU (Nabídka) může být vybrán ruční blesk, aniž by
byl změněn režim fotoaparátu na M (ruční) (strana 91).
1
Ruční měření intenzity záblesku
Stiskněte tlačítko MODE (Režim) pro zobrazení
obrazovky režimu MODE (Režim) a vyberte [MANUAL
(Ruční blesk)].
Pokročilé ovládání
TTL (TTL blesk) měření
intenzity záblesku
53 CZ
HVL-F60M
4-444-194-11(1)
C:\ 2012\SONY_EUROPE_LIMITED\SONY\00190792_HVL-F60M_CZ\DTPdata\CZ\Zlom\060C03.fm
Master: Left
010COV.book Page 54 Wednesday, October 24, 2012 4:07 PM
2
Stiskněte ovládací kolečko vpravo (LEVEL (Úroveň
výkonu)).
3
Otočte ovládacím kolečkem nebo jej stiskněte vlevo
nebo vpravo pro výběr hodnoty nastavení, a stiskněte
střed ovládacího kolečka pro nastavení hodnoty.
• Hodnoty nastavení:
1/1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, 1/64, 1/128, 1/256 (velikost kroků nastavení =
0,5 nebo 0,3)
• Úroveň výkonu lze nastavit na hodnotu v rozmezí 1/1 (nejjasnější) a 1/128
(tmavý). Lze ji rovněž nastavit na 1/256 (nejtmavší), pokud je [HSS
(Synchronizace s krátkými časy závěrky)] v nastavení MENU (Nabídka)
nastaveno na [OFF (Vypnuto)].
• I při stejném nastavení úrovně výkonu se indikátor kroku úrovně liší
v závislosti na tom, zda je úroveň zvýšená nebo snížená.
např.
Stisknutí ovládacího kolečka vlevo
1/1 → 1/1 (-0,3) → 1/1 (-0,7) → 1/2 ⋅ ⋅ ⋅
⋅ ⋅ ⋅ 1/128 (-0,3) → 1/128 (-0,7) → 1/256
Stisknutí ovládacího kolečka vpravo
1/1 ← 1/2 (+0,7) ← 1/2 (+0,3) ← 1/2 ⋅ ⋅ ⋅
⋅ ⋅ ⋅ 1/256 (+0,7) ← 1/256 (+0,3) ← 1/256
• Pomocí tohoto blesku můžete změnit velikost kroků nastavení úrovně
výkonu tak, aby bylo možno nastavit až 25 úrovní světla. Další podrobnosti
o velikosti kroků nastavení úrovně výkonu najdete na straně 92.
54CZ
HVL-F60M
4-444-194-11(1)
C:\ 2012\SONY_EUROPE_LIMITED\SONY\00190792_HVL-F60M_CZ\DTPdata\CZ\Zlom\060C03.fm
Master: Right
010COV.book Page 55 Wednesday, October 24, 2012 4:07 PM
• Je-li namáčknuto tlačítko spouště, zobrazí se na LCD panelu vzdálenost, při
které bude dosažena správná expozice. Nastavte clonu tak, aby odpovídala
zobrazené vzdálenosti pro vzdálenost fotografování.
Správná expozice je dosažena na vzdálenost větší než
28 m.
• V režimu fotografování s ručním bleskem a při nastavení úrovně výkonu na
hodnotu 1/1 bude použit blesk s plným výkonem. Rozsah úrovně výkonu (např.
1/1 t 1/2) odpovídá rozsahu clony (např. F4 t 5,6).
• Indikátor kontroly rozsahu blesku tlačítka TEST (bliká zeleně) nefunguje po
pořízení fotografie s ručním bleskem.
• Rozsah blesku se nezobrazí při použití nahoru směřujícího odrazu záblesku, u
bezdrátového blesku, když je komunikace s fotoaparátem vypnutá, nebo když je
použit kabel pro samostatný blesk.
Pokročilé ovládání
Správná expozice je dosažena na vzdálenost menší než
1,0 m.
Pokud je rozsah blesku menší než 1,0 m, může být
dolní oblast obrazu na LCD monitoru fotoaparátu
tmavá. Změňte rozsah blesku pro úpravu clony a ISO
citlivosti.
55 CZ
HVL-F60M
4-444-194-11(1)
C:\ 2012\SONY_EUROPE_LIMITED\SONY\00190792_HVL-F60M_CZ\DTPdata\CZ\Zlom\060C03.fm
Master: Left
010COV.book Page 56 Wednesday, October 24, 2012 4:07 PM
Synchronizace s krátkými časy
závěrky (HSS (Synchronizace s
krátkými časy závěrky))
Synchronizace s krátkými časy závěrky
Normální blesk
Synchronizace s krátkými časy závěrky odstraňuje omezení rychlosti
synchronizace blesku a umožňuje používat blesk při všech rychlostech závěrky
fotoaparátu. Větší volitelný rozsah clony umožňuje fotografování s bleskem
při otevřenější cloně, čímž je dosaženo rozmazání pozadí a zdůraznění objektu
v popředí. I při fotografování s nízkou hodnotou clonového čísla v režimu A nebo
M fotoaparátu, kdy je pozadí velmi jasné a snímek by byl za normálních okolností
přeexponovaný, můžete upravit expozici použitím vysoké rychlosti závěrky.
Podrobnosti o nastavení funkcí HSS (Synchronizace s krátkými časy závěrky) viz
„Nastavení MENU (Nabídka)“ (strana 85).
• HSS (Synchronizace s krátkými časy závěrky) nemusí fungovat v závislosti na použitém
modelu fotoaparátu. Podrobné informace o modelech fotoaparátů kompatibilních s tímto
bleskem najdete na místních webových stránkách Sony, nebo se obraťte na místního
prodejce Sony nebo místní autorizované servisní středisko Sony.
Rychlost synchronizace blesku
Fotografování s bleskem je obvykle spojeno s maximální rychlostí závěrky,
která se uvádí jako rychlost synchronizace blesku. Toto omezení neplatí pro
fotoaparáty vybavené funkcí pro fotografování se synchronizací s krátkými
časy závěrky (HSS (Synchronizace s krátkými časy závěrky)), která umožňuje
fotografování s bleskem při maximální rychlosti závěrky fotoaparátu.
56CZ
HVL-F60M
4-444-194-11(1)
C:\ 2012\SONY_EUROPE_LIMITED\SONY\00190792_HVL-F60M_CZ\DTPdata\CZ\Zlom\060C03.fm
Master: Right
010COV.book Page 57 Wednesday, October 24, 2012 4:07 PM
Vícenásobný blesk (MULTI
(Vícenásobný blesk))
Blesk je několikrát odpálen při otevřené závěrce (vícenásobný blesk). Vícenásobný
blesk umožňuje zachycení pohybu objektu na fotografii pro pozdější analýzu.
• Fotoaparát musí být pro fotografování s vícenásobným bleskem nastaven do
režimu M. V jiných režimech fotoaparátu, než je režim M (ruční), nemusí být
možno dosáhnout správné expozice.
• Použití nastavení MENU (Nabídka) umožňuje nastavení fotoaparátu pro fotografování
s vícenásobným bleskem, bez výběru režimu M (ruční) (strana 91).
Pokročilé ovládání
1
Stiskněte tlačítko MODE (Režim) pro zobrazení
obrazovky MODE (Režim) a vyberte [MULTI
(Vícenásobný blesk)].
2
Stiskněte tlačítko Fn (funkce) pro zobrazení obrazovky
rychlé navigace (Quick Navi)
3
Posuňte kurzor (zvýrazněný) na indikátor frekvence
vícenásobných záblesků stisknutím ovládacího
kolečka nahoře, dole, vlevo nebo vpravo.
57 CZ
HVL-F60M
4-444-194-11(1)
C:\ 2012\SONY_EUROPE_LIMITED\SONY\00190792_HVL-F60M_CZ\DTPdata\CZ\Zlom\060C03.fm
Master: Left
010COV.book Page 58 Wednesday, October 24, 2012 4:07 PM
4
Stiskněte střed ovládacího kolečka pro zobrazení
obrazovky souvisejícího nastavení.
• Toto nastavení můžete rovněž změnit na obrazovce rychlé navigace (Quick
Navi). (strana 16)
5
Změňte frekvenci záblesků pomocí ovládacího kolečka.
• Otočení: Změna hodnoty nastavení
Doleva nebo doprava: Změna hodnoty nastavení
Hodnoty nastavení:
100, 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1
6
Stiskněte ovládací kolečko nahoře nebo dole
pro posunutí kurzoru a současnou změnu počtu
záblesků a nastavení úrovně výkonu.
Počet záblesků
• Otočení: Změna hodnoty nastavení
Doleva nebo doprava: Změna hodnoty nastavení
Hodnoty nastavení:
- -, 100, 90, 80, 70, 60, 50, 45, 40, 35, 30, 25, 20, 15, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2
• Když je vybráno „--“, pokračují záblesky nastavenou frekvencí při otevřené
závěrce.
Úroveň výkonu
• Otočení: Změna hodnoty nastavení
Doleva nebo doprava: Změna hodnoty nastavení
58CZ
HVL-F60M
4-444-194-11(1)
C:\ 2012\SONY_EUROPE_LIMITED\SONY\00190792_HVL-F60M_CZ\DTPdata\CZ\Zlom\060C03.fm
Master: Right
010COV.book Page 59 Wednesday, October 24, 2012 4:07 PM
Hodnoty nastavení:
1/8, 1/16, 1/32, 1/64, 1/128, 1/256 (velikost kroků nastavení = 0,5 nebo 0,3)
• Úroveň výkonu lze nastavit na hodnotu v rozmezí 1/8 a 1/128 (tmavý). Lze ji
rovněž nastavit na 1/256 (nejtmavší), pokud je [HSS (Synchronizace s krátkými
časy závěrky)] v nastavení MENU (Nabídka) nastaveno na [OFF (Vypnuto)].
• Můžete změnit velikost kroků nastavení úrovně výkonu tak, aby bylo možno
nastavit u vícenásobného blesku až 16 úrovní světla. Další podrobnosti
o velikosti kroků nastavení úrovně výkonu najdete na straně 92.
Pokročilé ovládání
59 CZ
HVL-F60M
4-444-194-11(1)
C:\ 2012\SONY_EUROPE_LIMITED\SONY\00190792_HVL-F60M_CZ\DTPdata\CZ\Zlom\060C03.fm
Master: Left
010COV.book Page 60 Wednesday, October 24, 2012 4:07 PM
7
Po dokončení nastavování stiskněte prostřední část
ovládacího kolečka pro návrat na normální indikační
obrazovku.
8
Nastavte rychlost závěrky a clonu.
• Rychlost závěrky se počítá následujícím způsobem, aby vyhovovala
vybrané frekvenci záblesků a počtu záblesků.
Počet záblesků (TIME) ÷ Frekvence záblesků (Hz) = Rychlost závěrky
Například při nastavení 10 záblesků a frekvence 5 Hz vyžaduje výpočet
10 ÷ 5 = 2 rychlost závěrky delší než dvě sekundy.
9
Jakmile je blesk plně nabitý, stiskněte tlačítko spouště
pro pořízení fotografie.
• Na LCD panelu je zobrazena vzdálenost při které je dosažena správná
expozice s jedním zábleskem.
(Vzdálenost se nezobrazí při použití nahoru směřujícího odrazu záblesku,
když je komunikace s fotoaparátem vypnutá, nebo když je použit kabel pro
samostatný blesk.)
• Abyste zabránili chvění fotoaparátu, doporučujeme při fotografování
s vícenásobným bleskem používat stativ.
• Testovací záblesk se odpálí s vybranou frekvencí/počtem/úrovní
při stisknutí tlačítka TEST, pokud je vybráno [1 TIME] v nastavení MENU
(Nabídka). Je-li vybráno [3 TIMES] nebo [4 SEC], má přednost
trojnásobný blesk nebo čtyřsekundový modelový blesk.
60CZ
HVL-F60M
4-444-194-11(1)
C:\ 2012\SONY_EUROPE_LIMITED\SONY\00190792_HVL-F60M_CZ\DTPdata\CZ\Zlom\060C03.fm
Master: Right
010COV.book Page 61 Wednesday, October 24, 2012 4:07 PM
Maximální počet záblesků v sérii
Maximální počet záblesků v sérii při fotografování s vícenásobným bleskem je
omezen kapacitou baterií. Následující hodnoty použijte jako vodítko.
Při použití alkalických baterií
Úroveň
výkonu
1/8
Frekvence záblesků (Hz)
100 90
4
4
80
70
60
50
40
30
20
10
9
8
7
6
5
4
3
2
4
4
4
4
4
4
4
6
6
6
6
6
7
8
10
15 100*
1
10
15
20
25 100* 100* 100*
1/16
8
8
8
8
8
8
8
8
8
10
10
10
1/32
16
16
16
17
17
17
18
19
20
35
40
45 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100*
1/64
30
30
30
30
30
30
35
40
50 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100*
1/128
50
60
60
60
65 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100*
100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100*
100* označuje více než 100.
Při použití Ni-MH baterií (použití kapacity 2 500 mAh)
Úroveň
výkonu
1/8
Frekvence záblesků (Hz)
100 90
4
4
80
70
60
50
40
30
20
10
9
8
7
6
5
4
4
4
4
4
5
5
5
7
7
7
7
10
10
15 100* 100* 100*
3
2
1
20
20
35
40 100* 100* 100* 100* 100* 100*
1/16
8
8
8
9
9
9
10
10
10
1/32
17
17
17
17
18
18
20
20
25 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100*
1/64
30
30
32
32
32
40
45
60 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100*
1/128
60
60 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100*
1/256
Pokročilé ovládání
1/256
100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100*
100* označuje více než 100.
• Maximální počet záblesků se mění podle typu baterie a jejího stavu. Používáte-li
externí bateriový adaptér FA-EB1AM (volitelný), maximální počet záblesků se
zvýší nad hodnoty uvedené výše.
61 CZ
HVL-F60M
4-444-194-11(1)
C:\ 2012\SONY_EUROPE_LIMITED\SONY\00190792_HVL-F60M_CZ\DTPdata\CZ\Zlom\060C03.fm
Master: Left
010COV.book Page 62 Wednesday, October 24, 2012 4:07 PM
Režim bezdrátového blesku (WL)
Tento blesk umožňuje následující fotografování s bezdrátovým ovládáním blesku.
[A] Fotografování s bezdrátovým ovládáním blesku
(HVL-F60M: samostatný blesk)
Vestavěný blesk fotoaparátu je ovladač (blesk emitující ovládací světlo)
a HVL-F60M je samostatný blesk (blesk mimo fotoaparát).
[B] Fotografování s bezdrátovým ovládáním blesku
(HVL-F60M: ovladač)
HVL-F60M je ovladač a jiný blesk je samostatný blesk.
[C] Fotografování s vícenásobným bezdrátovým ovládáním blesku
s řízením úrovně záblesku
Při použití HVL-F60M jako ovladače může fotoaparát, který podporuje řízení
úrovně záblesku, seskupovat několik samostatných blesků a ovládat úroveň
záblesku.
Normální blesk
Bezdrátový blesk [A], [B]
Bezdrátový blesk [C]
(Režim řízení úrovně záblesku)
62CZ
HVL-F60M
4-444-194-11(1)
C:\ 2012\SONY_EUROPE_LIMITED\SONY\00190792_HVL-F60M_CZ\DTPdata\CZ\Zlom\060C03.fm
Master: Right
010COV.book Page 63 Wednesday, October 24, 2012 4:07 PM
Rozsah bezdrátového blesku
Bezdrátový blesk používá světelný signál z blesku jako spouštěč pro řízení
samostatného blesku. Při umísťování fotoaparátu, blesku a objektu dodržujte
následující pokyny.
• Fotografujte v tmavých místech v interiéru.
• Samostatný blesk umístěte do šedě vyznačené oblasti v následujícím schématu.
Vzdálenost mezi fotoaparátem
a objektem (viz Tabulka 1)
Vzdálenost mezi bleskem
a objektem
(viz Tabulka 2)
Pokročilé ovládání
Neumísťujte blesk přímo
za objekt
Umístěte fotoaparát a blesk v kruhu
o poloměru 1 m až 5 m od objektu
63 CZ
HVL-F60M
4-444-194-11(1)
C:\ 2012\SONY_EUROPE_LIMITED\SONY\00190792_HVL-F60M_CZ\DTPdata\CZ\Zlom\060C03.fm
Master: Left
010COV.book Page 64 Wednesday, October 24, 2012 4:07 PM
Vzdálenost fotoaparát -HVL-F60M- objekt
Vzdálenost HVL-F60M - objekt
(Tabulka 2)
Vzdálenost
fotoaparát - objekt Jiný než HSS
(Synchronizace s HSS (Synchronizace s krátkými časy závěrky)
(Tabulka 1)
krátkými časy
závěrky)
Rychlost
závěrky
Všechny rychlosti
závěrky
Rychlost
synchronizace nebo
pomalejší
2,8
1,4 - 5
4
1-5
5,6
1-5
Clona
1/250 s
1/500 s
1/1 000 s
1/2 000 s
1-5
1-4
1-5
1 - 2,8
1 - 2,8
1-2
1 - 1,4
1-2
1 - 1,4
1-5
1-2
–
1 - 1,4
–
–
Jednotky: m
• Vzdálenosti ve výše uvedené tabulce předpokládají použití ISO 100. V případě
použití ISO 400 musí být vzdálenosti násobeny dvěma (předpokládá se limit 5 m).
• Při použití bezdrátového blesku se na LCD panelu nezobrazuje rozsah blesku.
64CZ
HVL-F60M
4-444-194-11(1)
C:\ 2012\SONY_EUROPE_LIMITED\SONY\00190792_HVL-F60M_CZ\DTPdata\CZ\Zlom\060C03.fm
Master: Right
010COV.book Page 65 Wednesday, October 24, 2012 4:07 PM
Otevření a uzavření mini stojanu
• Mini stojan je skládací a pro použití je nutno jej otevřít.
Připevnění a odebrání mini stojanu
• V případě, že používáte blesk odděleně od fotoaparátu, použijte dodávaný mini stojan.
Odebrání
Pokročilé ovládání
Připevnění
• Viz rovněž „Připevnění a odebrání blesku“ (strana 19).
• Blesk můžete také upevnit na stativ pomocí závitových otvorů v
mini stojanu. Použijte stativ vybavený šroubem kratším než 5,5 mm. Stativ
vybavený šroubem delším než 5,5 mm nebude držet mini stojan pevně, a proto
může dojít k poškození mini stojanu.
• Dojde-li k rozdělení mini stojanu na jednotlivé části, zasuňte část s hřídelkou do
druhé části.
65 CZ
HVL-F60M
4-444-194-11(1)
C:\ 2012\SONY_EUROPE_LIMITED\SONY\00190792_HVL-F60M_CZ\DTPdata\CZ\Zlom\060C03.fm
Master: Left
010COV.book Page 66 Wednesday, October 24, 2012 4:07 PM
[A] Fotografování s bezdrátovým
ovládáním blesku s využitím HVL-F60M
ve funkci samostatného blesku
Použití pouze samostatného blesku pomocí světla z vestavěného blesku jako signálu.
Vestavěný blesk
HVL-F60M
1
Nasaďte blesk na fotoaparát a zapněte napájení blesku
a fotoaparátu.
2
Nastavte fotoaparát do režimu bezdrátového ovládání
blesku (WL).
• Nastavení se liší podle používaného fotoaparátu. Podrobnosti najdete
v návodu k obsluze fotoaparátu.
• Když je fotoaparát nastaven na bezdrátové ovládání blesku, blesk se rovněž
automaticky změní na bezdrátový a zobrazí se normální indikační
obrazovka režimu WL RMT (Bezdrátový dálkový režim).
Informace o kanálu blesku je přenášena do fotoaparátu. (Pokud se
zobrazuje indikátor režimu blesku [WL CTRL (Bezdrátové ovládání)],
změňte jej na [WL RMT (Bezdrátový dálkový režim)] na obrazovce MODE
(Režim).)
3
Odstraňte blesk z fotoaparátu a vysuňte vestavěný blesk.
• Ujistěte se, že indikátor režimu blesku na LCD panelu blesku ukazuje
[WL RMT (Bezdrátový dálkový režim)].
4
Vyberte nastavení bezdrátového dálkového režimu
tohoto blesku.
• Podrobnosti najdete na straně 68.
• V tento okamžik, pokud je nastavení bezdrátového dálkového režimu
MANUAL REMOTE nebo MANUAL REMOTE 2, můžete ručně upravit
úroveň výkonu. (Viz tabulka nastavení bezdrátového dálkového režimu na
straně 69)
66CZ
HVL-F60M
4-444-194-11(1)
C:\ 2012\SONY_EUROPE_LIMITED\SONY\00190792_HVL-F60M_CZ\DTPdata\CZ\Zlom\060C03.fm
Master: Right
010COV.book Page 67 Wednesday, October 24, 2012 4:07 PM
5
Umístěte fotoaparát a blesk.
• Fotoaparát a blesk umístěte do tmavého místa, jako jsou například vnitřní
prostory.
• Podrobnosti najdete na straně 63.
6
Zkontrolujte, zda jsou vestavěný i externí blesk zcela
nabity.
• Indikace plného nabití vestavěného blesku se liší v závislosti na
fotoaparátu. Podrobné informace najdete v návodu k obsluze fotoaparátu.
• Pokud je blesk v bezdrátovém režimu plně nabitý, bude blikat přisvětlení
AF na přední straně a tlačítko TEST se rozsvítí žlutě.
7
Pokročilé ovládání
• Při použití blesku ve funkci bezdrátového blesku jej můžete nastavit tak,
aby se po dokončení nabíjení a dokončení měření ozvalo zvukové znamení.
(Doba dokončení nabíjení: přibližně 0,6 sekund; doba dokončení měření:
přibližně 0,1 sekundy) Další podrobnosti najdete v části „Nastavení funkce
zvukové signalizace v bezdrátovém dálkovém režimu [BEEP (Zvukový
signál)]“ v „Nastavení MENU (Nabídka)“ (strana 90).
Pro kontrolu blesku použijte testovací záblesk.
• Při fotografování s bezdrátovým ovládáním blesku se testovací záblesk liší
v závislosti na použitém fotoaparátu. Podrobnosti najdete v návodu
k obsluze vašeho fotoaparátu.
• Nepracuje-li testovací záblesk, změňte pozici fotoaparátu, blesku a objektu,
nebo nasměruje přijímač bezdrátového ovládacího signálu na fotoaparát.
8
Znovu zkontrolujte, zda je vestavěný i externí blesk
nabitý, a stiskněte tlačítko spouště pro pořízení
fotografie.
67 CZ
HVL-F60M
4-444-194-11(1)
C:\ 2012\SONY_EUROPE_LIMITED\SONY\00190792_HVL-F60M_CZ\DTPdata\CZ\Zlom\060C03.fm
Master: Left
010COV.book Page 68 Wednesday, October 24, 2012 4:07 PM
Nastavení bezdrátového blesku pouze pomocí
blesku
Budete-li nadále používat kombinaci stejného fotoaparátu a blesku bez změny
bezdrátového kanálu po provedení nastavení bezdrátového blesku v kroku [A],
pak můžete také nastavit blesk a fotoaparát do bezdrátového režimu samostatně.
Nastavení fotoaparátu:
Nastavte režim blesku na bezdrátový (WL).
Podrobnosti najdete v návodu k obsluze fotoaparátu.
Nastavení blesku:
Nastavte režim tohoto blesku na bezdrátový dálkový režim (WL RMT (Bezdrátový
dálkový režim)) a pak vyberte nastavení měření a skupiny pro dálkové použití.
1 Stiskněte tlačítko MODE (Režim) pro zobrazení
obrazovky MODE (Režim) a vyberte [WL RMT
(Bezdrátový dálkový režim)].
2 Stiskněte tlačítko Fn (funkce) pro zobrazení obrazovky
rychlé navigace (Quick Navi) a stiskněte ovládací
kolečko nahoře, dole, vlevo nebo vpravo pro výběr
indikátoru nastavení bezdrátového dálkového režimu.
3 Stiskněte střed ovládacího kolečka pro zobrazení
obrazovky souvisejícího nastavení.
• Toto nastavení můžete rovněž změnit na obrazovce rychlé navigace (Quick
Navi). (strana 16)
68CZ
HVL-F60M
4-444-194-11(1)
C:\ 2012\SONY_EUROPE_LIMITED\SONY\00190792_HVL-F60M_CZ\DTPdata\CZ\Zlom\060C03.fm
Master: Right
010COV.book Page 69 Wednesday, October 24, 2012 4:07 PM
4 Otočte ovládacím kolečkem nebo jej stiskněte nahoře
nebo dole pro posunutí kurzoru a nastavení měření
nebo skupin pro dálkový režim.
• Otočení: Změna hodnoty nastavení
Nahoru nebo dolů: Změna hodnoty nastavení
Střed: Nastavení hodnoty a návrat na normální indikační obrazovku
Tabulka nastavení bezdrátového dálkového režimu
Hodnota nastavení
Režim blesku
Skupina při
dálkovém používání
TTL (TTL blesk)
Skupina [REMOTE
(Samostatný blesk)]
TTL REMOTE 2
TTL (TTL blesk)
Skupina [REMOTE 2
(Samostatný blesk 2)]
MANUAL REMOTE
MANUAL (Ruční blesk) Skupina [REMOTE
(Samostatný blesk)]
MANUAL REMOTE 2 MANUAL (Ruční blesk) Skupina [REMOTE 2
(Samostatný blesk 2)]
• Pokud je [WL CTRL (Bezdrátové ovládání)] (nastavení režimu
bezdrátového ovládání blesku) v nastavení MENU (Nabídka) nastaveno na
[CTRL (Ovládání)], dálková skupina v nastavení bezdrátového dálkového
režimu bude fungovat stejně, ať už je to REMOTE (Samostatný blesk) nebo
REMOTE 2 (Samostatný blesk 2).
• Pokud je režim blesku v nastavení bezdrátového dálkového režimu [TTL
(TTL blesk)], kompenzace blesku se nezobrazuje.
5
Pokročilé ovládání
TTL REMOTE
Pokud je to žádoucí, změňte stejným způsobem zoom
a úroveň výkonu.
Indikátor zoomu
Indikátor úrovně výkonu
• Další podrobnosti o jednotlivých obrazovkách souvisejícího nastavení najdete v
části „Změna velikosti kroků nastavení úrovně výkonu (0,5 nebo 0,3) [LEVEL
STEP] (Krok úrovně)“ (strana 40) a „Změna velikosti kroků nastavení úrovně
výkonu (0,5 nebo 0,3) [LEVEL STEP] (Krok úrovně)“ (strana 53).
69 CZ
HVL-F60M
4-444-194-11(1)
C:\ 2012\SONY_EUROPE_LIMITED\SONY\00190792_HVL-F60M_CZ\DTPdata\CZ\Zlom\060C03.fm
Master: Left
010COV.book Page 70 Wednesday, October 24, 2012 4:07 PM
• Když je nastaven bezdrátový dálkový režim, je minimální nastavení úrovně
výkonu 1/128, bez ohledu na to, zda je HSS (Synchronizace s krátkými časy
závěrky) v nastavení MENU (Nabídka) nastaveno na ON (Zapnuto) nebo
OFF (Vypnuto).
• Když je v nastavení bezdrátového dálkového režimu nastaveno TTL (TTL
blesk), můžete měnit pouze zoom.
6
Po dokončení vašich změn stiskněte střed ovládacího
kolečka pro nastavení hodnot a návrat na normální
indikační obrazovku.
• Ujistěte se, že je bezdrátový kanál samostatného blesku nastaven na stejný
kanál, jaký má ovladač. Podrobnosti o nastavení bezdrátového kanálu
najdete v části „Nastavení MENU (Nabídka)“ (strana 85).
• Při použití blesku ve funkci bezdrátového blesku jej můžete nastavit tak,
aby se po dokončení nabíjení a dokončení měření ozvalo zvukové znamení.
(Doba do dokončení nabíjení: přibližně 0,6 sekundy; doba do dokončení
měření: přibližně 0,1 sekundy). Další podrobnosti najdete v části
„Nastavení funkce zvukové signalizace v bezdrátovém dálkovém režimu
[BEEP (Zvukový signál)]“ v „Nastavení MENU (Nabídka)“ (strana 90).
70CZ
HVL-F60M
4-444-194-11(1)
C:\ 2012\SONY_EUROPE_LIMITED\SONY\00190792_HVL-F60M_CZ\DTPdata\CZ\Zlom\060C03.fm
Master: Right
010COV.book Page 71 Wednesday, October 24, 2012 4:07 PM
[B] Fotografování s bezdrátovým
ovládáním blesku s využitím HVL-F60M
ve funkci ovladače
Při použití DSLR-A900, DSLR-A850, DSLR-A700, SLT-A99V/SLT-A99,
SLT-A77V/SLT-A77, SLT-A65V/SLT-A65, SLT-A57, SLT-A37, NEX-7
nebo NEX-6 můžete provádět fotografování s bezdrátovým ovládáním blesku
pomocí více než 2 externích blesků - jednoho jako ovladače a druhého jako
samostatného blesku. Použití HVL-F60M jako ovladače.
(Podrobné informace o modelech fotoaparátů kompatibilních s tímto bleskem
najdete na místních webových stránkách Sony, nebo se obraťte na místního
prodejce Sony nebo místní autorizované servisní středisko Sony.)
Samostatný blesk
• Pokud používáte HVL-F56AM nebo HVL-F36AM jako samostatný blesk
při použití DSLR-A900, DSLR-A850, SLT-A99V/SLT-A99, SLT-A77V/SLTA77, SLT-A65V/SLT-A65, SLT-A57, SLT-A37, NEX-7 nebo NEX-6 fotoaparátu,
nastavte režim ovládání blesku tohoto blesku na [CTRL (Ovládání)].
Další podrobnosti o nastavení režimu ovládání blesku najdete v části „Nastavení
MENU (Nabídka)“ na straně 85.
1
Pokročilé ovládání
Tento blesk
Nastavte fotoaparát, blesk (ovladač), blesk
(samostatný blesk) do režimu bezdrátového blesku.
Nastavení fotoaparátu:
Nastavte režim blesku na bezdrátový (WL).
Podrobnosti najdete v návodu k obsluze fotoaparátu.
71 CZ
HVL-F60M
4-444-194-11(1)
C:\ 2012\SONY_EUROPE_LIMITED\SONY\00190792_HVL-F60M_CZ\DTPdata\CZ\Zlom\060C03.fm
Master: Left
010COV.book Page 72 Wednesday, October 24, 2012 4:07 PM
Nastavení ovladače:
1 Stiskněte tlačítko MODE (Režim) pro zobrazení
obrazovky MODE (Režim) a vyberte [WL CTRL
(Bezdrátové ovládání)].
2 Stiskněte tlačítko Fn (funkce) pro zobrazení
obrazovky rychlé navigace (Quick Navi) a stiskněte
ovládací kolečko nahoře, dole, vlevo nebo vpravo pro
výběr indikátoru nastavení bezdrátového ovládání.
3 Stiskněte střed ovládacího kolečka pro zobrazení
obrazovky souvisejícího nastavení.
• Toto nastavení můžete rovněž změnit na obrazovce rychlé navigace
(Quick Navi). (strana 16)
4 Otočte ovládacím kolečkem nebo jej stiskněte
nahoře nebo dole pro posunutí kurzoru a výběr
[RATIO: OFF (Poměr: Vypnuto)].
• Otočení: Změna hodnoty nastavení
Nahoru nebo dolů: Změna hodnoty nastavení
Střed: Nastavení hodnoty a návrat na normální indikační obrazovku
Hodnoty nastavení:
RATIO: OFF (Poměr: Vypnuto)
Umožňuje fotografování s bezdrátovým ovládáním blesku pouze
s dálkovým bleskem.
Ovládací blesk pouze vysílá ovládací světlo pro bezdrátové ovládání.
TTL RATIO: ON (TTL poměr: Zapnuto)
Umožňuje fotografování s bezdrátovým ovládáním blesku s řízením
úrovně záblesku.
72CZ
HVL-F60M
4-444-194-11(1)
C:\ 2012\SONY_EUROPE_LIMITED\SONY\00190792_HVL-F60M_CZ\DTPdata\CZ\Zlom\060C03.fm
Master: Right
010COV.book Page 73 Wednesday, October 24, 2012 4:07 PM
MANUAL RATIO: ON (Ruční poměr: Zapnuto)
Umožňuje fotografování s bezdrátovým ovládáním blesku s řízením
úrovně záblesku. Odpálení ovladače lze nastavit ručně.
Pokročilé ovládání
• [MANUAL RATIO: ON] (Ruční poměr: Zapnuto) lze nastavit, když je
fotoaparát v režimu M (ruční).
Může být rovněž k dispozici, když fotoaparát není v režimu M (ruční),
pokud je [MANUAL MODE (Ruční režim)] v nastavení MENU
(Nabídka) blesku (strana 91) nastaveno na [PASM (program, priorita
clony/času, plně ruční)].
• Když je [MANUAL MODE (Ruční režim)] nastaveno na [MANUAL
(Ruční blesk)] a fotoaparát je v režimu M (ruční), nastavení
[MANUAL RATIO: ON] (Ruční poměr: Zapnuto) dočasně zobrazuje
[MANUAL RATIO: ON] (Ruční poměr: Zapnuto), pokud je
komunikace s fotoaparátem vypnutá. Když se zahájí komunikace
s fotoaparátem, displej se změní na [TTL RATIO: ON] (TTL poměr:
Zapnuto).
• Indikátor zoomu se nezobrazí, když je nastaveno [RATIO: OFF]
(Poměr: Vypnuto).
Nastavení samostatného blesku:
Nastavte blesk do režimu WL RMT (Bezdrátový dálkový režim). Pokud
používáte tento blesk jako samostatný blesk, podívejte se na stranu 68.
(Po nastavení do režimu WL RMT (Bezdrátový dálkový režim) nastavte
indikátor nastavení bezdrátového dálkového režimu na [TTL REMOTE]
nebo [MANUAL REMOTE].) Pokud používáte odlišný blesk, podívejte se do
návodu k obsluze dodávaného k tomuto blesku.
2
Nasaďte ovladač na fotoaparát a zapněte napájení
fotoaparátu, ovladače a samostatného blesku.
3
Umístěte fotoaparát s ovladačem a samostatný blesk.
• Podrobnosti najdete na straně 63.
73 CZ
HVL-F60M
4-444-194-11(1)
C:\ 2012\SONY_EUROPE_LIMITED\SONY\00190792_HVL-F60M_CZ\DTPdata\CZ\Zlom\060C03.fm
Master: Left
010COV.book Page 74 Wednesday, October 24, 2012 4:07 PM
4
Ujistěte se, že ovladač i externí blesk jsou plně nabity.
• Pokud je blesk v bezdrátovém režimu plně nabitý, bude blikat přisvětlení
AF na přední straně a tlačítko TEST se rozsvítí žlutě.
5
Pro kontrolu blesku použijte testovací záblesk.
• Metoda testovacího záblesku se liší podle používaného fotoaparátu.
Podrobnosti najdete v návodu k obsluze fotoaparátu.
• Nepracuje-li testovací záblesk, změňte pozici fotoaparátu, blesku a objektu
nebo nasměrujte přijímač bezdrátového ovládacího signálu na fotoaparát.
Kromě toho zkontrolujte, zda je bezdrátový kanál samostatného blesku
nastaven na stejný kanál, jaký má ovladač.
6
Znovu zkontrolujte, zda jsou ovladač i tento blesk plně
nabity a stiskněte tlačítko spouště pro pořízení
fotografie.
• I když je nastavení bezdrátového ovládání nastaveno na [RATIO: OFF]
(Poměr: Vypnuto) (řízení úrovně záblesku vypnuto), ovladač bliká,
aby proběhl přenos signálu.
74CZ
HVL-F60M
4-444-194-11(1)
C:\ 2012\SONY_EUROPE_LIMITED\SONY\00190792_HVL-F60M_CZ\DTPdata\CZ\Zlom\060C03.fm
Master: Right
010COV.book Page 75 Wednesday, October 24, 2012 4:07 PM
[C] Fotografování s vícenásobným
bezdrátovým ovládáním blesku
s řízením úrovně záblesku
Tento blesk
(Ovladač)
Samostatný blesk
(REMOTE
(Samostatný blesk))
Samostatný blesk
(REMOTE 2
(Samostatný blesk 2))
Pokročilé ovládání
Při použití DSLR-A900, DSLR-A850, DSLR-A700, SLT-A99V/SLT-A99, SLTA77V/SLT-A77, SLT-A65V/SLT-A65, SLT-A57, SLT-A37, NEX-7 nebo NEX-6
můžete fotografovat s bezdrátovým ovládáním blesku, zatímco řídíte úroveň
záblesku mezi maximálně 3 skupinami včetně ovladače a dvěma skupinami
samostatných blesků.
(Podrobné informace o modelech fotoaparátů kompatibilních s tímto bleskem
najdete na místních webových stránkách Sony, nebo se obraťte na místního
prodejce Sony nebo místní autorizované servisní středisko Sony.)
Ovladač: HVL-F60M (tento blesk)
Samostatné blesky:
HVL-F60M (tento blesk), HVL-F58AM, HVL-F43AM, HVL-F42AM
Tyto blesky lze nastavit do 2 skupin (REMOTE (Samostatný blesk) a REMOTE 2
(Samostatný blesk 2)).
• Jakákoli kombinace tohoto blesku nebo HVL-F58AM, HVL-F43AM nebo
HVL-F42AM může být použita ve skupině REMOTE (Samostatný blesk).
Jakákoli kombinace tohoto blesku nastavená na [REMOTE 2 (Samostatný blesk
2)] nebo HVL-F58AM nebo HVL-F43AM může být použita ve skupině
REMOTE 2 (Samostatný blesk 2).
* Na HVL-F58AM nebo HVL-F43AM se skupina REMOTE (Samostatný
blesk) zobrazuje jako [RMT] a skupina REMOTE 2 (Samostatný blesk 2) se
zobrazuje jako [RMT2].
• HVL-F42AM nastavený na bezdrátový (samostatný blesk) je rozpoznán
jako skupina REMOTE (Samostatný blesk). Pro fotografování s bezdrátovým
ovládáním blesku se 3 skupinami proto potřebujete tento blesk, HVL-F58AM
nebo HVL-F43AM, který lze nastavit do skupiny REMOTE 2 (Samostatný blesk 2).
75 CZ
HVL-F60M
4-444-194-11(1)
C:\ 2012\SONY_EUROPE_LIMITED\SONY\00190792_HVL-F60M_CZ\DTPdata\CZ\Zlom\060C03.fm
Master: Left
010COV.book Page 76 Wednesday, October 24, 2012 4:07 PM
• Při použití DSLR-A900, DSLR-A850, SLT-A99V/SLT-A99, SLT-A77V/SLTA77, SLT-A65V/SLT-A65, SLT-A57, SLT-A37, NEX-7 nebo NEX-6
fotoaparátu můžete použít blesky HVL-F56AM nebo HVL-F36AM jako
samostatné blesky. Nastavte režim ovládacího blesku na [CTRL (Ovládání)].
Samostatné blesky HVL-F56AM a HVL-F36AM jsou rozpoznány jako členové
skupiny REMOTE (Samostatný blesk), takže můžete ovládat pouze úroveň
záblesku max. 2 skupin pomocí tohoto blesku, HVL-F43AM nebo HVL-F58AM
jako ovladače. Další podrobnosti o nastavení režimu ovládacího blesku najdete v
části „Změna velikosti kroků nastavení úrovně výkonu (0,5 nebo 0,3) [LEVEL
STEP] (Krok úrovně)“ v „Nastavení MENU (Nabídka)“ (strana 90).
• Pro fotografování s bezdrátovým ovládáním blesku s řízením úrovně záblesku se
celková úroveň záblesku zobrazuje pomocí indikátoru bezdrátového řízení
úrovně záblesku na LCD panelu.
například:
Když je na displeji [4:2:1], odpálí se blesk v každé skupině s úrovní výkonu 4/7, 2/7
a 1/7 z celku.
1
Nastavte fotoaparát, blesk (ovladač) a blesk
(samostatný blesk) do režimu bezdrátového blesku.
Nastavení fotoaparátu:
Nastavte režim blesku na bezdrátový (WL).
Podrobnosti najdete v návodu k obsluze fotoaparátu.
Nastavení ovladače:
1 Stiskněte tlačítko MODE (Režim) pro zobrazení
obrazovky MODE (Režim) a vyberte [WL CTRL
(Bezdrátové ovládání)].
2 Stiskněte tlačítko Fn (funkce) pro zobrazení
obrazovky rychlé navigace (Quick Navi)a stiskněte
ovládací kolečko nahoře, dole, vlevo nebo vpravo pro
výběr indikátoru nastavení bezdrátového ovládání.
76CZ
HVL-F60M
4-444-194-11(1)
C:\ 2012\SONY_EUROPE_LIMITED\SONY\00190792_HVL-F60M_CZ\DTPdata\CZ\Zlom\060C03.fm
Master: Right
010COV.book Page 77 Wednesday, October 24, 2012 4:07 PM
3 Stiskněte střed ovládacího kolečka pro zobrazení
obrazovky souvisejícího nastavení.
• Toto nastavení můžete rovněž změnit na obrazovce rychlé navigace
(Quick Navi). (strana 16)
4 Otočte ovládacím kolečkem nebo jej stiskněte
Pokročilé ovládání
nahoře nebo dole pro posunutí kurzoru a výběr
[TTL RATIO: ON] (TTL poměr: Zapnuto)
nebo [MANUAL RATIO: ON] (Ruční poměr: Zapnuto).
• Podrobnosti najdete v kroku 4 na straně 72.
• Otočení: Změna hodnoty nastavení
Nahoru nebo dolů: Změna hodnoty nastavení
Hodnoty nastavení: RATIO: OFF (Poměr: Vypnuto), TTL RATIO:
ON (TTL poměr: Zapnuto), MANUAL RATIO: ON (Ruční poměr:
Zapnuto)
5 Po dokončení nastavování stiskněte střed
ovládacího kolečka pro návrat na normální
indikační obrazovku.
6 Stiskněte tlačítko Fn (funkce) pro zobrazení
obrazovky rychlé navigace (Quick Navi) a stiskněte
ovládací kolečko nahoře, dole, vlevo nebo vpravo
77 CZ
HVL-F60M
4-444-194-11(1)
C:\ 2012\SONY_EUROPE_LIMITED\SONY\00190792_HVL-F60M_CZ\DTPdata\CZ\Zlom\060C03.fm
Master: Left
010COV.book Page 78 Wednesday, October 24, 2012 4:07 PM
pro výběr indikátoru bezdrátového řízení úrovně
záblesku.
7 Stiskněte střed ovládacího kolečka pro zobrazení
obrazovky souvisejícího nastavení.
• Toto nastavení můžete rovněž změnit na obrazovce rychlé navigace
(Quick Navi). (strana 16)
8 Pomocí ovládacího kolečka změňte úroveň
záblesku jednotlivých skupin.
• Otočení: Změna hodnoty nastavení
Nahoru nebo dolů: Změna hodnoty nastavení
Doleva nebo doprava: Přesunutí kurzoru
Hodnoty nastavení: 16, 8, 4, 2, 1, -
9 Po dokončení nastavování stiskněte střed
ovládacího kolečka pro návrat na normální
indikační obrazovku.
• Pokud je vybráno [MANUAL RATIO: ON] (Ruční poměr: Zapnuto),
dálkové blesky se odpalují podle nastavení úrovně záblesku, ale pouze
ovládací blesk se odpálí s úrovní nastavenou ručně pomocí LEVEL
(Úroveň výkonu).
78CZ
HVL-F60M
4-444-194-11(1)
C:\ 2012\SONY_EUROPE_LIMITED\SONY\00190792_HVL-F60M_CZ\DTPdata\CZ\Zlom\060C03.fm
Master: Right
010COV.book Page 79 Wednesday, October 24, 2012 4:07 PM
Nastavení samostatného blesku:
Nastavte blesk do režimu WL RMT (Bezdrátový dálkový režim). Pokud
používáte tento blesk jako samostatný blesk, podívejte se na stranu 68.
Pokud používáte odlišný blesk, podívejte se do návodu k obsluze
dodávaného k tomuto blesku.
2
Nasaďte ovladač na fotoaparát a zapněte napájení
fotoaparátu, ovladače a samostatného blesku.
3
Umístěte fotoaparát s ovladačem a samostatný blesk.
• Podrobnosti najdete na straně 63.
4
Ujistěte se, že ovladač i externí blesk jsou plně nabity.
5
Pro kontrolu blesku použijte testovací záblesk.
• Metoda testovacího záblesku se liší podle používaného fotoaparátu.
Podrobnosti najdete v návodu k obsluze fotoaparátu.
• Nepracuje-li testovací záblesk, změňte pozici fotoaparátu, blesku a objektu
nebo nasměrujte přijímač bezdrátového ovládacího signálu na fotoaparát.
Kromě toho zkontrolujte, zda je bezdrátový kanál samostatného blesku
nastaven na stejný kanál, jaký má ovladač.
6
Pokročilé ovládání
• Pokud je blesk v bezdrátovém režimu plně nabitý, bude blikat přisvětlení
AF na přední straně a tlačítko TEST se rozsvítí žlutě.
Znovu zkontrolujte, zda jsou ovladač i tento blesk plně
nabity a stiskněte tlačítko spouště pro pořízení
fotografie.
79 CZ
HVL-F60M
4-444-194-11(1)
C:\ 2012\SONY_EUROPE_LIMITED\SONY\00190792_HVL-F60M_CZ\DTPdata\CZ\Zlom\060C03.fm
Master: Left
010COV.book Page 80 Wednesday, October 24, 2012 4:07 PM
Poznámky k bezdrátovému blesku
• V režimu bezdrátového blesku není možné používat expozimetr nebo
kolorimetr, protože předblesk je vypnutý.
• Pro testovací záblesk bezdrátového blesku se použije aktuálně vybraný režim
testovacího záblesku. Při volbě [1 TIME] se aktivuje jeden záblesk a při volbě [3
TIMES] tři záblesky. Při nastavení [4 SEC] trvají záblesky po dobu čtyř sekund.
Podrobnosti o testovacím záblesku najdete v části „Nastavení MENU
(Nabídka)“ (strana 85).
• Poloha zoomu pro HVL-F60M je automaticky nastavena na 24 mm.
Nedoporučujeme používat jinou pozici zoomu než 24 mm.
• V režimu bezdrátového blesku je ADI měření vypnuto a automaticky se použije
měření intenzity záblesku P-TTL (strana 34).
• Vícenásobný blesk nelze použít.
• Pokud je v blízkosti používán další bezdrátový blesk, můžete v nastavení
MENU (Nabídka) změnit kanál, abyste zabránili rušení (strana 85).
• Při fotografování s bezdrátovým bleskem nemusí být blesk ve vzácných
případech odpálen z důvodu statické elektřiny nebo elektromagnetického šumu.
Když jej nepoužíváte, stiskněte tlačítko MODE (Režim) a vyberte [
] pro
nastavení režimu
(vypnutý blesk).
• Ve vzácných případech může blesk poskytovat nesprávnou luminiscenci,
protože signální světlo nedosáhne na objekt apod., z důvodu polohy, do které byl
bezdrátový blesk nainstalován. V takovém případě můžete zabránit nesprávné
luminiscenci změnou instalační polohy bezdrátového blesku nebo změnou
nastavení bezdrátového kanálu v nastavení MENU (Nabídka) (strana 85).
• Současně můžete používat několik samostatných blesků.
• Samostatný blesk se odpálí s úrovní výkonu nastavenou pro jednotlivé blesky,
když je samostatný blesk v ručním režimu.
80CZ
HVL-F60M
4-444-194-11(1)
C:\ 2012\SONY_EUROPE_LIMITED\SONY\00190792_HVL-F60M_CZ\DTPdata\CZ\Zlom\060C03.fm
Master: Right
010COV.book Page 81 Wednesday, October 24, 2012 4:07 PM
Propojení fotoaparátu a blesku
kabelem
Použití kabelů pro samostatné blesky FA-CC1AM (volitelné příslušenství)
umožňuje fotografovat s bleskem odděleným od fotoaparátu. Dohromady mohou
být připojeny až čtyři blesky. Možnost fotografování bez nutnosti uvažování nad
umístěním blesků poskytuje značnou volnost ve vytváření různých stínových
efektů na objektu.
1
Odstraňte krytku přípojných míst.
2
Připojte kabel do svorky pro příslušenství.
Pokročilé ovládání
• Blesky s konektorem příslušenství mohou být připojeny přímo.
• Pokud používáte fotoaparát kompatibilní s paticí Multi Interface Shoe, použijte
adaptér patice pro připojení fotoaparátu k FA-CC1AM.
81 CZ
HVL-F60M
4-444-194-11(1)
C:\ 2012\SONY_EUROPE_LIMITED\SONY\00190792_HVL-F60M_CZ\DTPdata\CZ\Zlom\060C03.fm
Master: Left
010COV.book Page 82 Wednesday, October 24, 2012 4:07 PM
• V tomto režimu bude ADI měření zrušeno a automaticky se použijte TTL
(TTL blesk) měření s předbleskem (strana 34).
• Synchronizace s krátkými časy závěrky není k dispozici, když je blesk
připojen pomocí kabelu pro samostatný blesk FA-CC1AM (volitelné
příslušenství) a fotoaparát je v režimu P.
• Všechny blesky mají v režimu blesku TTL (TTL blesk) nastavenu stejnou
úroveň výkonu.
• Při fotografování s kabelem pro samostatný blesk je režim bezdrátového
ovladače zrušen automaticky a nelze používat fotografování s bleskem s
řízením úrovně záblesku.
82CZ
HVL-F60M
4-444-194-11(1)
C:\ 2012\SONY_EUROPE_LIMITED\SONY\00190792_HVL-F60M_CZ\DTPdata\CZ\Zlom\060C03.fm
Master: Right
010COV.book Page 83 Wednesday, October 24, 2012 4:07 PM
Používání externího bateriového
adaptéru
Externí bateriový adaptér FA-EB1AM (volitelné příslušenství) můžete používat
jako externí zdroj energie.
1
Odstraňte krytku přípojných míst.
2
Vložte konektor připojovacího kabelu do svorky
externího napájení.
Pokročilé ovládání
• Použijte externí bateriový adaptér nebo kabel pro tento blesk pro externí
napájecí svorku nebo svorky pro příslušenství.
83 CZ
HVL-F60M
4-444-194-11(1)
C:\ 2012\SONY_EUROPE_LIMITED\SONY\00190792_HVL-F60M_CZ\DTPdata\CZ\Zlom\060C03.fm
Master: Left
010COV.book Page 84 Wednesday, October 24, 2012 4:07 PM
Přisvětlení AF
Při slabém osvětlení nebo málo kontrastním objektu se při namáčknutí spouště pro
automatické zaostření rozsvítí červené světlo v přední části blesku. Jedná se
o přisvětlení AF, které slouží jako pomůcka při automatickém zaostřování.
• Přisvětlení AF se aktivuje, i když je blesk nastaven do režimu [
] (vypnutý
blesk).
• Přisvětlení AF na fotoaparátu při použití přisvětlení AF na blesku nepracuje.
• Přisvětlení AF nepracuje při použití režimu nepřetržitého zaostřování (neustálé
zaostřování na pohybující se objekt).
• Přisvětlení AF nemusí pracovat v případě, že je ohnisková vzdálenost objektivu
větší než 300 mm. Blesk nebude po odebrání z fotoaparátu pracovat.
• V závislosti na fotoaparátu se nemusí přisvětlení AF aktivovat.
• Přisvětlení AF se neaktivuje, když je zapnuto LED světlo.
84CZ
HVL-F60M
4-444-194-11(1)
C:\ 2012\SONY_EUROPE_LIMITED\SONY\00190792_HVL-F60M_CZ\DTPdata\CZ\Zlom\060C03.fm
Master: Right
010COV.book Page 85 Wednesday, October 24, 2012 4:07 PM
Nastavení MENU (Nabídka)
Obrazovka MENU (Nabídka) zobrazuje různá nastavení pro tento blesk. Tato
nastavení můžete na obrazovce MENU (Nabídka) bez omezení měnit.
4 Položka nabídky během
nastavování
5 Okno pro nastavení hodnoty
Pokročilé ovládání
1 Č. strany
2 Položka nabídky
3 Aktuální hodnota nastavení
Můžete nastavit následujících 12 položek.
Č. strany
Položka
1
HSS
(Synchroniza
ce s krátkými
časy závěrky)
Zapíná nebo vypíná
ON (Zapnuto), OFF
synchronizaci s krátkými (Vypnuto)
časy závěrky a mění
nastavení intenzity světla
WL CH
Kanál při fotografování s
bezdrátovým ovládáním
blesku
CH1, CH2, CH3, CH4
1
WL CTRL
(Bezdrátové
ovládání)
Režim blesku v režimu
bezdrátového ovládání
CTRL+ (Ovládání+),
CTRL (Ovládání)
1
BEEP
(Zvukový
signál)
Funkce zvukového znamení
po odpálení v bezdrátovém
dálkovém režimu
HIGH (Hlasitý), (Tichý),
OFF (Vypnuto)
1
MANUAL
Režim fotoaparátu
MODE
umožňující ruční blesk
(Ruční režim) nebo vícenásobný blesk
MANUAL (Ruční blesk),
PASM (program, priorita
clony/času, plně ruční)
TEST
Počet odpálení
testovacího záblesku
1 TIME, 3 TIMES, 4 SEC
POWER
SAVE
Čas před přepnutím do
úsporného režimu
30 SEC, 3 MIN, 30 MIN,
OFF (Vypnuto)
1
2
2
Popis nastavení
Hodnoty
85 CZ
HVL-F60M
4-444-194-11(1)
C:\ 2012\SONY_EUROPE_LIMITED\SONY\00190792_HVL-F60M_CZ\DTPdata\CZ\Zlom\060C03.fm
Master: Left
010COV.book Page 86 Wednesday, October 24, 2012 4:07 PM
Č. strany
Položka
Čas před přepnutím do
úsporného režimu při
bezdrátovém ovládání
60 MIN, OFF (Vypnuto)
2
WL POWER
SAVE
m/ft
Indikátor jednotky
vzdálenosti
m, ft
2
Popis nastavení
Hodnoty
LEVEL STEP Velikost kroků nastavení
(Krok úrovně) úrovně výkonu (0,5 nebo
0,3)
0.3 EV, 0.5 EV
2
3
MEMORY
(Paměť)
Uloží režim a hodnoty
nastavení
1, 2, CANCEL
RESET
(Inicializace
nastavení)
Inicializace hodnot
nastavení
OK, CANCEL
3
* Podtržené hodnoty představují výchozí nastavení. [MEMORY (Paměť)]
a [RESET (Inicializace nastavení)] nemají žádné výchozí nastavení.
86CZ
HVL-F60M
4-444-194-11(1)
C:\ 2012\SONY_EUROPE_LIMITED\SONY\00190792_HVL-F60M_CZ\DTPdata\CZ\Zlom\060C03.fm
Master: Right
010COV.book Page 87 Wednesday, October 24, 2012 4:07 PM
Nastavování v nabídce MENU
(Nabídka)
Nastavení MENU (Nabídka) se mění následovně.
Stiskněte tlačítko MENU (Nabídka) pro zobrazení
obrazovky MENU (Nabídka).
2
Pomocí ovládacího kolečka vyberte položku nabídky,
kterou chcete nastavit.
• Otočení: Posunutí kurzoru nahoru a dolů
Nahoru nebo dolů: Změna hodnoty nastavení
Doleva nebo doprava: Přesun mezi stranami na obrazovce MENU
(Nabídka)
3
Stiskněte střed ovládacího kolečka pro zobrazení okna
nastavení.
4
Otočte ovládacím kolečkem nebo jej stiskněte nahoře
nebo dole pro výběr hodnoty nastavení, a stiskněte
střed ovládacího kolečka pro nastavení hodnoty.
Pokročilé ovládání
1
• Význam symbolů v okně nastavení
: Aktuálně nastavovaná hodnota
87 CZ
HVL-F60M
4-444-194-11(1)
C:\ 2012\SONY_EUROPE_LIMITED\SONY\00190792_HVL-F60M_CZ\DTPdata\CZ\Zlom\060C03.fm
Master: Left
010COV.book Page 88 Wednesday, October 24, 2012 4:07 PM
: Právě nastavovaná položka nabídky (zobrazuje se na hranici mezi
položkou nabídky a oknem nastavení)
5
Stiskněte tlačítko MENU (Nabídka) pro nastavení
hodnoty a návrat na normální indikační obrazovku.
• Nastavení MENU (Nabídka) zůstane uloženo, i když vypnete blesk nebo
vyjmete jeho baterie.
88CZ
HVL-F60M
4-444-194-11(1)
C:\ 2012\SONY_EUROPE_LIMITED\SONY\00190792_HVL-F60M_CZ\DTPdata\CZ\Zlom\060C03.fm
Master: Right
010COV.book Page 89 Wednesday, October 24, 2012 4:07 PM
Podrobnosti k nastavení MENU
(Nabídka)
Nastavení synchronizace s krátkými časy závěrky [HSS
(Synchronizace s krátkými časy závěrky)]
Pokročilé ovládání
Hodnoty nastavení: ON (Zapnuto), OFF (Vypnuto)
• Tento blesk se automaticky nastaví do režimu synchronizace s krátkými časy
závěrky, pokud je nastavena větší rychlost závěrky, než rychlost synchronizace
blesku. Synchronizační rychlost blesku závisí na používaném fotoaparátu.
Podrobnosti o synchronizační rychlosti blesku najdete v návodu k obsluze
vašeho fotoaparátu.
• Doporučujeme fotografovat v místech s jasným světlem.
• Synchronizace s krátkými časy závěrky nemůže být použita u odraženého blesku.
• Používání expozimetru nebo kolorimetru při synchronizaci s krátkými časy
nedoporučujeme, jelikož narušuje dosažení správné expozice a barev.
• Při použití synchronizace s krátkými časy závěrky je rozsah blesku kratší než při
normálním fotografování s bleskem. Zkontrolujte, zda je objekt v dosahu blesku.
• Synchronizaci s krátkými časy závěrky můžete použít také při použití
fotografování s bezdrátovým ovládáním blesku.
• Při výběru [OFF (Vypnuto)] (Vypnuto) se funkce synchronizace s krátkými časy
závěrky zruší. Při vypnutém režimu synchronizace s krátkými časy závěrky
nelze nastavit vyšší rychlost závěrky, než je synchronizační rychlost.
• Nastavení minimální úrovně výkonu se mění v závislosti na tom, zda je HSS
(Synchronizace s krátkými časy závěrky) nastaveno na ON (Zapnuto) nebo OFF
(Vypnuto).
– Nastavení HSS ON (Zapnuto): Možno nastavit na minimum 1/128
– Nastavení HSS OFF (Vypnuto): Možno nastavit na minimum 1/256
• Podrobné informace o modelech fotoaparátů kompatibilních s tímto bleskem
najdete na místních webových stránkách Sony, nebo se obraťte na místního
prodejce Sony nebo místní autorizované servisní středisko Sony.
Změna bezdrátového kanálu [WL CH]
Hodnoty nastavení: CH1, CH2, CH3, CH4
• Po změně kanálu upevněte tento blesk k fotoaparátu a namáčkněte tlačítko
spouště.
• Podrobné informace o modelech fotoaparátů kompatibilních s tímto bleskem
najdete na místních webových stránkách Sony, nebo se obraťte na místního
prodejce Sony nebo místní autorizované servisní středisko Sony.
89 CZ
HVL-F60M
4-444-194-11(1)
C:\ 2012\SONY_EUROPE_LIMITED\SONY\00190792_HVL-F60M_CZ\DTPdata\CZ\Zlom\060C03.fm
Master: Left
010COV.book Page 90 Wednesday, October 24, 2012 4:07 PM
Nastavení režimu bezdrátového ovládání blesku [WL CTRL
(Bezdrátové ovládání)]
Hodnoty nastavení: CTRL+ (Ovládání+), CTRL (Ovládání)
Při použití tohoto blesku jako bezdrátového ovladače vyberte kterýkoli z režimů
ovládání blesku [CTRL+] nebo [CTRL (Ovládání)], v závislosti na typu
samostatného blesku.
• [CTRL+ (Ovládání+)]:
Při použití HVL-F60M/HVL-F58AM/HVL-F43AM/HVL-F42AM jako
samostatného blesku vyberte tento režim.
• [CTRL (Ovládání)]:
Při použití HVL-F56AM/HVL-F36AM jako samostatného blesku vyberte tento
režim.
Nastavení funkce zvukové signalizace v bezdrátovém
dálkovém režimu [BEEP (Zvukový signál)]
Hodnoty nastavení: HIGH (Hlasitý), (Tichý), OFF (Vypnuto)
Když se tento blesk používá jako bezdrátový dálkový blesk, nastavte, zda se má po
odpálení ozvat zvukový signál.
• Když je nastaveno [HIGH (Hlasitý)], je zvukový signál hlasitý. Když je
nastaveno [ (Tichý)], je zvukový signál tichý.
• Pokud je nastaveno [HIGH (Hlasitý)] nebo [ (Tichý)], zobrazí se na normální
indikační obrazovce [BEEP (Zvukový signál)] v režimu WL RMT (Bezdrátový
dálkový režim).
90CZ
HVL-F60M
4-444-194-11(1)
C:\ 2012\SONY_EUROPE_LIMITED\SONY\00190792_HVL-F60M_CZ\DTPdata\CZ\Zlom\060C03.fm
Master: Right
010COV.book Page 91 Wednesday, October 24, 2012 4:07 PM
Nastavení záznamového režimu pro umožnění ručního
blesku (M) nebo fotografování s vícenásobným bleskem
[MANUAL MODE (Ruční režim)]
Nastavení režimu testovacích záblesků [TEST]
Hodnoty nastavení: 1 TIME, 3 TIMES, 4 SEC
[1 TIME] : jeden záblesk s nastavenou intenzitou světla.
[3 TIMES] : tři záblesky určenou rychlostí.
[4 SEC] : záblesky po dobu čtyř sekund se stanovenou rychlostí.
Pokročilé ovládání
Hodnoty nastavení: MANUAL (Ruční blesk), PASM (program, priorita
clony/času, plně ruční)
• Když je vybráno [MANUAL (Ruční blesk)], může tento blesk spustit ruční
blesk a vícenásobný blesk pouze v režimu fotoaparátu M (ruční).
• Když je vybráno [PASM (program, priorita clony/času, plně ruční)], je možné
používat fotografování s ručním bleskem a fotografování s vícenásobným
bleskem ve všech režimech záznamu vašeho fotoaparátu. Jelikož však v jiném
režimu, než je ruční režim M vašeho fotoaparátu, nemusí být dosaženo správné
expozice, doporučujeme nastavit na vašem fotoaparátu ruční režim M.
• Když je vybráno [PASM (program, priorita clony/času, plně ruční)], zůstane
tento blesk v režimu ručního blesku, a to i tehdy, když je záznamový režim
fotoaparátu změněn na AUTO (Automatický režim) (automatický režim).
• V závislosti na režimu blesku fotoaparátu se může stát, že budete moci vybrat
pouze vypnutí blesku. Podívejte se rovněž do návodu k obsluze vašeho
fotoaparátu.
Natavení času před přepnutím do úsporného režimu
[POWER SAVE]
Hodnoty nastavení: 30 SEC, 3 MIN, 30 MIN, OFF (Vypnuto)
[30 SEC] : úsporný režim se aktivuje po uplynutí 30 sekund.
[3 MIN] : úsporný režim se aktivuje po uplynutí 3 minut.
[30 MIN] : úsporný režim se aktivuje po uplynutí 30 minut.
[OFF (Vypnuto)] : vypnutí úsporného režimu.
91 CZ
HVL-F60M
4-444-194-11(1)
C:\ 2012\SONY_EUROPE_LIMITED\SONY\00190792_HVL-F60M_CZ\DTPdata\CZ\Zlom\060C03.fm
Master: Left
010COV.book Page 92 Wednesday, October 24, 2012 4:07 PM
Nastavení času před přepnutím do úsporného režimu
při bezdrátovém ovládání [WL POWER SAVE]
Hodnoty nastavení: 60 MIN, OFF (Vypnuto)
[60 MIN] : úsporný režim se aktivuje po uplynutí 60 minut.
[OFF (Vypnuto)] : vypnutí úsporného režimu.
Nastavení indikátoru jednotky vzdálenosti [m/ft]
Hodnoty nastavení: m, ft
m: jednotkou jsou metry
ft: jednotkou jsou stopy
Změna velikosti kroků nastavení úrovně výkonu
(0,5 nebo 0,3) [LEVEL STEP (Krok úrovně)]
Hodnoty nastavení: 0.3 EV, 0.5 EV
[0.3 EV]: Úroveň výkonu se mění po krocích 0,3
[0.5 EV]: Úroveň výkonu se mění po krocích 0,5
Kroky 0,3 EV
Stiskněte pravou část ovládacího kolečka nebo jej otočte ve směru
hodinových ručiček
(pro zvýšení výkonu)
1/256 → 1/256 (+0,3) → 1/256 (+0,7) → 1/128 ⋅ ⋅ ⋅
1/4 (+0,7) → 1/2 → 1/2 (+0,3) → 1/2 (+0,7) → 1/1
Stiskněte levou část ovládacího kolečka nebo jej otočte proti směru
hodinových ručiček
(pro snížení výkonu)
1/256 ← 1/128 (-0,7) ← 1/128 (-0,3) ← 1/128 ⋅ ⋅ ⋅
1/2 (-0,3) ← 1/2 ← 1/1 (-0,7) ← 1/1 (-0,3) ← 1/1
92CZ
HVL-F60M
4-444-194-11(1)
C:\ 2012\SONY_EUROPE_LIMITED\SONY\00190792_HVL-F60M_CZ\DTPdata\CZ\Zlom\060C03.fm
Master: Right
010COV.book Page 93 Wednesday, October 24, 2012 4:07 PM
Kroky 0,5 EV
Stiskněte pravou část ovládacího kolečka nebo jej otočte ve směru
hodinových ručiček
(pro zvýšení výkonu)
1/256 → 1/256 (+0,5) → 1/128 → 1/128 (+0,5) ⋅ ⋅ ⋅
1/4 (+0,5) → 1/2 → 1/2 (+0,5) → 1/1
Stiskněte levou část ovládacího kolečka nebo jej otočte proti směru
hodinových ručiček
(pro snížení výkonu)
1/256 ← 1/128 (-0,5) ← 1/128 ← 1/64 (-0,5) ⋅ ⋅ ⋅
1/2 (-0,5) ← 1/2 ← 1/1 (-0,5) ← 1/1
Pokročilé ovládání
V následujících případech se indikátor liší v závislosti na tom, zda je úroveň
výkonu zvýšená nebo snížená, ale úroveň výkonu blesku je stejná.
např. 1/1 (-0,7) a 1/2 (+0,3); 1/1 (-0,5) a 1/2 (+0,5)
93 CZ
HVL-F60M
4-444-194-11(1)
C:\ 2012\SONY_EUROPE_LIMITED\SONY\00190792_HVL-F60M_CZ\DTPdata\CZ\Zlom\060C03.fm
Master: Left
010COV.book Page 94 Wednesday, October 24, 2012 4:07 PM
Úsporný režim/nastavení [MEMORY (Paměť)]
Hodnoty nastavení: 1, 2, CANCEL
[1]: Uloží detaily aktuálního nastavení v [MR 1 (Paměť 1)] na obrazovce MODE
(Režim)
[2]: Uloží detaily aktuálního nastavení v [MR 2 (Paměť 2)] na obrazovce MODE
(Režim)
[CANCEL]: Návrat do předchozího okna bez uložení.
Detaily, které lze uložit:
Režim blesku
Úroveň výkonu
Kompenzace blesku
Zoom
Frekvence záblesků, počet záblesků
Bezdrátový dálkový režim
Bezdrátové ovládání
Bezdrátové nastavení úrovně záblesku
Výkon LED světla
Hodnoty nastavení položek v nastavení MENU (Nabídka) (s výjimkou MEMORY
(Paměť) a RESET (Inicializace nastavení))
Zobrazení uložených detailů
Vyberte [MR 1 (Paměť 1)] nebo [MR 2 (Paměť 2)] na obrazovce MODE (Režim).
• Po zobrazení uložených detailů se v horní části normální indikační obrazovky
zobrazí [1] nebo [2].
Změna uložených detailů
Zobrazte uložené detaily, změňte požadovaným způsobem nastavení a znovu je
uložte pomocí [MEMORY (Paměť)] na obrazovce MENU (Nabídka).
94CZ
HVL-F60M
4-444-194-11(1)
C:\ 2012\SONY_EUROPE_LIMITED\SONY\00190792_HVL-F60M_CZ\DTPdata\CZ\Zlom\060C03.fm
Master: Right
010COV.book Page 95 Wednesday, October 24, 2012 4:07 PM
Inicializace nastavení [RESET (Inicializace nastavení)]
Hodnoty nastavení: OK, CANCEL
[OK]: Obnovuje hlavní výchozí nastavení tohoto blesku.
[CANCEL]: Návrat do předchozí obrazovky bez inicializace.
Položka
Tovární nastavení
Strana
Režim TTL (TTL blesk) (trvale
zapnutý blesk)
28
Úroveň výkonu
1/1 v režimu [MANUAL (Ruční
blesk)],
1/32 v režimu [MULTI
(Vícenásobný blesk)]
53
57
Kompenzace blesku
±0
43
Zoom
AUTO (Automatický režim)
39
Nastavení bezdrátového
dálkového režimu
TTL REMOTE
Nastavení bezdrátového
ovládání
TTL RATIO
Řízení úrovně záblesku
(RATIO)
1:1:1
68
76
76
Úroveň výkonu při
1/32
vícenásobném blesku
(LEVEL (Úroveň výkonu))
57
Frekvence záblesků při
vícenásobném blesku (Hz)
5
57
Počet záblesků při
vícenásobném blesku
(TIME)
10
Úroveň výkonu LED světla 1 (minimum)
Pokročilé ovládání
Režim blesku
57
35
• Obnovuje hodnoty nastavení položek v nastavení MENU (Nabídka) (s výjimkou
„WL CTRL (Bezdrátové ovládání)“ a „m/ft“ (metry/stopy)) bez inicializace.
95 CZ
HVL-F60M
4-444-194-11(1)
C:\ 2012\SONY_EUROPE_LIMITED\SONY\00190792_HVL-F60M_CZ\DTPdata\CZ\Zlom\070C04.fm
Master: Left.L0
010COV.book Page 96 Wednesday, October 24, 2012 4:07 PM
Doplňující informace
Poznámky k používání
Při fotografování
• Jelikož tento blesk vytváří silné světlo, neměl by být směřován přímo proti očím.
• Abyste zabránili přehřátí a poškození blesku a fotoaparátu, neprovádějte
záblesky v rychlém sledu (20krát po sobě nebo v řadě rychlých záblesků).
(40krát po sobě při nastavení úrovně výkonu blesku na 1/32.)
Pokud jste dosáhli výše uvedeného počtu záblesků provedených v řadě,
přestaňte blesk na alespoň 10 minut používat a nechejte jej vychladnout.
• Při upevňování k fotoaparátu dbejte na to, aby byl blesk vypnutý.
V opačném případě by mohlo dojít k chybné funkci blesku nebo nesprávné
luminiscenci nebo náhlému odpálení blesku a poškození vašeho zraku.
• Nepožívejte blesk v blízkosti osob při otáčení výbojky při fotografování
s odraženým bleskem. Záblesk může způsobit poškození očí nebo horká výbojka
popálení.
• Při uzavírání dvířek prostoru pro baterie je silně zatlačte dovnitř, zatímco je
příčně posouváte.
• Nepoužívejte blesk, jestliže jsou blesková výbojka nebo LED světlo zakryty
rukou, rukavicí, apod. Po použití blesku se rovněž chvíli nedotýkejte bleskové
výbojky nebo LED světla.
Jinak by mohlo dojít k popálení, doutnání nebo poruše.
Baterie
• Množství energie v bateriích zobrazované na LCD panelu může být nižší, než je
skutečný stav, v závislosti na teplotě a podmínkách skladování. Zobrazené
množství energie v bateriích se obnoví na správnou úroveň po několika
použitích blesku.
• U Ni-MH baterií může dojít k náhlé ztrátě výkonu. Pokud začne indikátor téměř
vybitých baterií blikat nebo blesk již nelze při fotografování používat, vyměňte
nebo nabijte baterie.
• Četnost a počet záblesků při použití nových baterií se může lišit od hodnot v
tabulce z důvodu uplynulého času od výroby baterií.
96CZ
HVL-F60M
4-444-194-11(1)
C:\ 2012\SONY_EUROPE_LIMITED\SONY\00190792_HVL-F60M_CZ\DTPdata\CZ\Zlom\070C04.fm
Master: Right
010COV.book Page 97 Wednesday, October 24, 2012 4:07 PM
• Před výměnou baterií vypněte napájení a počkejte několik minut. V závislosti na
typu baterií mohou být baterie horké. Při jejich vyjímání buďte opatrní.
• Pokud nebudete fotoaparát delší dobu používat, vyjměte baterie a uskladněte je.
Teplota
Jiné poznámky
• Před uskladněním vyjměte baterie. Existuje nebezpečí jejich vznícení nebo
úniku elektrolytu.
• Uložte blesk bezprostředně po jeho použití do pouzdra. Před jeho vložením do
pouzdra zajistěte, aby byl vypnutý a dostatečně chladný.
Doplňující informace
• Blesk může být používán při teplotě v rozsahu 0 °C až 40 °C.
• Nevystavujte blesk velmi vysokým teplotám (například přímému slunečnímu
světlu uvnitř automobilu) nebo vysoké vlhkosti.
• Abyste předešli vzniku kondenzace vlhkosti v blesku, uložte jej při přenášení z
chladného do teplého prostředí do uzavřeného igelitového sáčku. Před vyjmutím
ze sáčku počkejte, než dosáhne pokojové teploty.
• Kapacita baterií se za nízkých teplot snižuje. Při fotografování v chladném
počasí uchovávejte fotoaparát a náhradní baterie v teple, jako například v kapse.
V chladném počasí může indikátor vybitých baterií blikat, i když nejsou baterie
ještě zcela vybité. Po ohřátí na normální provozní teplotu získají baterie část své
kapacity zpět.
97 CZ
HVL-F60M
4-444-194-11(1)
C:\ 2012\SONY_EUROPE_LIMITED\SONY\00190792_HVL-F60M_CZ\DTPdata\CZ\Zlom\070C04.fm
Master: Left
010COV.book Page 98 Wednesday, October 24, 2012 4:07 PM
Údržba
Sejměte blesk z fotoaparátu. Očistěte blesk jemným suchým hadříkem. Dojde-li ke
kontaktu blesku s pískem, může otření hadříkem způsobit poškození povrchu a z
tohoto důvodu by měl být blesk očištěn ofouknutím. V případě těžko
odstranitelných skvrn použijte hadřík mírně navlhčený ve slabém roztoku čisticího
prostředku a potom blesk očistěte suchým jemným hadříkem. Nepoužívejte silná
rozpouštědla, jako je ředidlo nebo benzín, protože mohou poškodit povrchovou
úpravu.
98CZ
HVL-F60M
4-444-194-11(1)
C:\ 2012\SONY_EUROPE_LIMITED\SONY\00190792_HVL-F60M_CZ\DTPdata\CZ\Zlom\070C04.fm
Master: Right
010COV.book Page 99 Wednesday, October 24, 2012 4:07 PM
Technické údaje
Směrné číslo
Normální blesk (ISO100 v metrech)
Ruční blesk/formát 35 mm
Úroveň
výkonu
BA *
BA
1/1
15
1/2
Nastavení pokrytí blesku (mm)
24
28
35
50
70
20
17
29
31
36
42
48
105
60
10,6
14,1
12,0
20,5
21,9
25,5
29,7
33,9
42,4
1/4
7,5
10,0
8,5
14,5
15,5
18,0
21,0
24,0
30,0
1/8
5,3
7,1
6,0
10,3
11,0
12,7
14,8
17,0
21,2
1/16
3,8
5,0
4,3
7,3
7,8
9,0
10,5
12,0
15,0
1/32
2,7
3,5
3,0
5,1
5,5
6,4
7,4
8,5
10,6
1/64
1,9
2,5
2,1
3,6
3,9
4,5
5,3
6,0
7,5
1/128
1,3
1,8
1,5
2,6
2,7
3,2
3,7
4,2
5,3
1/256
0,9
1,3
1,1
1,8
1,9
2,3
2,6
3,0
3,8
BA: Při připevnění odrazného adaptéru
* Při připevnění širokoúhlého panelu.
Formát APS-C
Úroveň
výkonu
BA *
BA
1/1
15
1/2
Nastavení pokrytí blesku (mm)
15 *
24
28
35
50
70
20
17
31
36
42
48
51
105
60
10,6
14,1
12,0
21,9
25,5
29,7
33,9
36,1
42,4
1/4
7,5
10,0
8,5
15,5
18,0
21,0
24,0
25,5
30,0
1/8
5,3
7,1
6,0
11,0
12,7
14,8
17,0
18,0
21,2
1/16
3,8
5,0
4,3
7,8
9,0
10,5
12,0
12,8
15,0
1/32
2,7
3,5
3,0
5,5
6,4
7,4
8,5
9,0
10,6
1/64
1,9
2,5
2,1
3,9
4,5
5,3
6,0
6,4
7,5
1/128
1,3
1,8
1,5
2,7
3,2
3,7
4,2
4,5
5,3
1/256
0,9
1,3
1,1
1,9
2,3
2,6
3,0
3,2
3,8
Doplňující informace
15 *
BA: Při připevnění odrazného adaptéru
* Při připevnění širokoúhlého panelu.
99 CZ
HVL-F60M
4-444-194-11(1)
C:\ 2012\SONY_EUROPE_LIMITED\SONY\00190792_HVL-F60M_CZ\DTPdata\CZ\Zlom\070C04.fm
Master: Left
010COV.book Page 100 Wednesday, October 24, 2012 4:07 PM
HSS rovný (flat) blesk (ISO100 v metrech)
Ruční blesk/formát 35 mm
Rychlost
závěrky
BA *
BA
1/250
5,4
Nastavení pokrytí blesku (mm)
15 *
24
28
35
50
70
105
7,7
6,4
11,8
12,9
14,8
17,3
19,5
22,4
1/500
3,8
5,4
4,6
8,4
9,1
10,5
12,2
13,8
15,9
1/1 000
2,7
3,8
3,2
5,9
6,4
7,4
8,6
9,8
11,2
1/2 000
1,9
2,7
2,3
4,2
4,6
5,2
6,1
6,9
7,9
1/4 000
1,4
1,9
1,6
3,0
3,2
3,7
4,3
4,9
5,6
1/8 000
1,0
1,4
1,1
2,1
2,3
2,6
3,1
3,5
4,0
1/12 000
0,7
1,0
0,8
1,5
1,6
1,8
2,2
2,4
2,8
BA: Při připevnění odrazného adaptéru
* Při připevnění širokoúhlého panelu.
Formát APS-C
Rychlost
závěrky
BA *
BA
1/250
5,4
Nastavení pokrytí blesku (mm)
15 *
24
28
35
50
70
105
7,7
6,4
12,9
14,8
17,3
19,5
19,9
22,4
1/500
3,8
5,4
4,6
9,1
10,5
12,2
13,8
14,0
15,9
1/1 000
2,7
3,8
3,2
6,4
7,4
8,6
9,8
9,9
11,2
1/2 000
1,9
2,7
2,3
4,6
5,2
6,1
6,9
7,0
7,9
1/4 000
1,4
1,9
1,6
3,2
3,7
4,3
4,9
5,0
5,6
1/8 000
1,0
1,4
1,1
2,3
2,6
3,1
3,5
3,5
4,0
1/12 000
0,7
1,0
0,8
1,6
1,8
2,2
2,4
2,5
2,8
BA: Při připevnění odrazného adaptéru
* Při připevnění širokoúhlého panelu.
Doba recyklace/Počet záblesků
Alkalické
Doba recyklace (s)
Počet záblesků (kolikrát)
Niklo-hydridové
(2 100 mAh)
Přibližně 0,1 - 3,5
Přibližně 0,1 - 2,6
Přibližně 120 nebo více
Přibližně 200 nebo více
• Počet záblesků je přibližný počet, kolikrát může být blesk odpálen
před úplným vybitím nové baterie.
100CZ
HVL-F60M
4-444-194-11(1)
C:\ 2012\SONY_EUROPE_LIMITED\SONY\00190792_HVL-F60M_CZ\DTPdata\CZ\Zlom\070C04.fm
Master: Right
010COV.book Page 101 Wednesday, October 24, 2012 4:07 PM
Výkon záblesků
v sérii
Přisvětlení AF
Řízení blesku
LED světlo
Doplňující informace
40 záblesků při 10 záblescích za sekundu
(Normální blesk, úroveň výkonu 1/32, Ni-MH baterie)
Automatický blesk při nízkém kontrastu a slabém osvětlení
Provozní rozsah (s objektivem 50 mm upevněným
k SLT-A99V)
Středová oblast (přibl.): 0,5 m až 10 m (1 ft. 7 3/4 in.
až 32 ft. 9 3/4 in.)
Okrajové oblasti (přibl.): 0,5 m až 3 m (1 ft. 7 3/4 in.
až 9 ft. 10 1/8 in.)
Řízení blesku pomocí předblesku
Středový jasová
intenzita:
Přibl. 1 200 luxů ve vzdálenosti
0,5 m (1 ft. 7 3/4 in.)
nebo 300 luxů ve vzdálenosti 1 m
(3 ft. 3 3/8 in.) (bez vestavěného
difuzéru pro LED světlo nebo
barevného teplotního
konverzního filtru)
Vzdálenost osvětlení: Přibl. 2 m (6 ft. 6 3/4 in.)
(Při záznamu videosekvencí
nastavte ISO 3200 a F5,6, bez
vestavěného difuzéru pro LED
světlo nebo barevného teplotního
konverzního filtru)
Podporované ohniskové vzdálenosti:35 mm (zorný úhel
35mm formátu,
bez vestavěného difuzéru
pro LED světlo
nebo barevného teplotního
konverzního filtru)
Nepřetržité osvětlení:
Přibl. 1 hodina
(čas při použití AA
alkalické baterie, intenzita
jasu ve středu)
Teplota barev:
Přibl. 5 500 K (bez vestavěného
difuzéru pro LED světlo nebo
barevného teplotního
konverzního filtru)
Přibl. 3 200 K (bez vestavěného
difuzéru pro LED světlo,
při použití barevného teplotního
konverzního filtru)
101 CZ
HVL-F60M
4-444-194-11(1)
C:\ 2012\SONY_EUROPE_LIMITED\SONY\00190792_HVL-F60M_CZ\DTPdata\CZ\Zlom\070C04.fm
Master: Left
010COV.book Page 102 Wednesday, October 24, 2012 4:07 PM
Rozměry
(Přibl.)
Hmotnost (Přibl.)
Požadavky
na napájení
Doporučené baterie
Dodávané položky
80 mm × 150 mm × 102 mm (Š/V/H) (3 1/4 in. × 6 in. × 4 1/8 in.)
Přibl. 450 g (pouze hlavní tělo)
DC (stejnosm.) 6 V
Čtyři alkalické baterie velikosti AA
Čtyři nabíjecí Ni-MH baterie velikosti AA
Blesk (1), odrazový adaptér (pro blesk) (1), barevný
konverzní filtr (pro LED světlo) (1), ochranná krytka
konektoru (1), mini stojan (1), adaptér patice (ADP-AMA)
(1), přepravní pouzdro (1), mini přepravní pouzdro (1),
přepravní vak (1), tištěná dokumentace
Funkce uvedené v tomto návodu k obsluze vychází z testovacích podmínek v naší
společnosti.
Design a technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění.
Ochranné známky
„Multi Interface Shoe“ je ochranná známka Sony Corporation.
102CZ
HVL-F60M
4-444-194-11(1)
C:\ 2012\SONY_EUROPE_LIMITED\SONY\00190792_HVL-F60M_CZ\DTPdata\CZ\Zlom\070C04.fm
Master: Right
010COV.book Page 105 Wednesday, October 24, 2012 4:07 PM
HVL-F60M
4-444-194-11(1)
010COV.book Page 104 Wednesday, October 24, 2012 4:07 PM
Download PDF