Sony | HVL-F58AM | Sony HVL-F58AM F58AM Flash / Light Návod k obsluze

4-105-930-11(1)
Blesk
HVL-F58AM
Návod k obsluze
© 2008 Sony Corporation
Před ovládáním přístroje si pečlivě přečtěte tento návod k obsluze a ponechejte si
jej pro případné budoucí použití.
UPOZORNĚNÍ
Abyste snížili nebezpečí vzniku požáru nebo úrazu elektrickým proudem,
nevystavujte přístroj dešti ani vlhkosti.
Při likvidaci lithiové baterie omotejte její kontakty izolační páskou, abyste předešli
zkratu a dodržujte místní předpisy týkající se správné likvidace baterií.
Baterie a předměty, které je možné spolknout, chraňte před dětmi. V případě
spolknutí jakéhokoliv předmětu ihned vyhledejte lékaře.
Baterie okamžitě vyjměte a přestaňte je používat v následujících případech:
• Pokud dojde k pádu přístroje nebo pokud je přístroj vystaven nárazu, při kterém
dojde k otevření vnitřní části
• Pokud z přístroje uniká zvláštní zápach, teplo nebo kouř.
Přístroj nerozebírejte. Při doteku vysokonapěťových obvodů uvnitř přístroje může
dojít k úrazu elektrickým proudem.
DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ
POKYNY
Pokud používáte fotografické vybavení, je potřeba dodržovat
základní bezpečnostní opatření a dbát následujících pokynů:
Před použitím přístroje si přečtěte celý návod k obsluze a ujistěte
se, že rozumíte všem pokynům.
Pokud používají přístroj děti nebo pokud přístroj používáte
v jejich blízkosti, je třeba dbát zvýšené opatrnosti. Nenechávejte
přístroj během používání bez dozoru.
V případě doteku horkých částí přístroje může dojít k popálení.
Nepoužívejte přístroj s poškozeným kabelem nebo v případě, že
spadl nebo byl poškozen. Nejprve jej nechejte zkontrolovat
kvalifikovaným servisním technikem.
2
Před odložením nechejte přístroj úplně vychladnout. Při
uskladnění omotejte kabel volně kolem přístroje.
Pro snížení nebezpečí úrazu elektrickým proudem neponořujte
přístroj do vody nebo jiné kapaliny.
Abyste předešli nebezpečí úrazu elektrickým proudem, přístroj
nerozebírejte. Pokud přístroj vyžaduje servis nebo opravu,
odneste jej do servisního střediska. Nesprávná opětovná montáž
přístroje může při jeho dalším používání způsobit úraz
elektrickým proudem.
Používání příslušenství, které není doporučeno výrobcem, může
vést k nebezpečí vzniku požáru, úrazu elektrickým proudem nebo
poranění osob.
Při nesprávném používání mohou být baterie horké nebo mohou
explodovat.
Používejte pouze baterie uvedené v návodu k obsluze.
Při vkládání baterií dbejte na správnou polaritu (+/-).
Nevystavujte baterie ohni nebo vysokým teplotám.
Nepokoušejte se baterie nabíjet (nejsou-li nabíjecí), zkratovat
nebo rozebírat.
Nekombinujte baterie různých typů, značek nebo stáří.
TYTO POKYNY
USCHOVEJTE PRO
BUDOUCÍ POUŽITÍ
UPOZORNĚNÍ
Nedotýkejte se výbojky blesku. Výbojka může být během používání blesku velmi
horká.
3
Pro zákazníky v Evropě
Likvidace starých elektrických a elektronických zařízení
(platné v Evropské unii a ostatních evropských zemích
se systémem třídění odpadu)
Tento symbol na výrobku nebo na jeho obalu znamená, že s tímto
výrobkem nesmí být zacházeno jako s běžným domovním
odpadem. Výrobek je třeba odnést na příslušné sběrné místo, kde
bude provedena recyklace tohoto elektrického a elektronického
zařízení. Zajištěním správné likvidace výrobku můžete předejít
možným negativním následkům pro životní prostředí a lidské
zdraví, které se mohou v opačném případě projevit jako důsledek
nesprávné manipulace s výrobkem. Recyklace materiálů přispívá
k ochraně přírodních zdrojů. Se žádostí o podrobnější informace
o recyklaci tohoto výrobku se obracejte na místní úřady, místní
služby pro sběr domovního odpadu nebo na obchod, kde jste
výrobek zakoupili.
Poznámka pro zákazníky v zemích uplatňujících směrnice
EU
Výrobcem tohoto výrobku je společnost Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku
Tokyo, 108-0075 Japonsko. Autorizovaným zástupcem pro EMC a bezpečnost
výrobku je společnost Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327
Stuttgart, Německo. V případě jakýchkoliv záležitostí týkajících se opravy nebo
záruky se obraťte na kontaktní adresy uvedené ve zvlášť dodávané servisní nebo
záruční dokumentaci.
Pro zákazníky ve Spojených státech
UPOZORNĚNÍ
Provádění jakýchkoli změn nebo úprav, které nejsou výslovně povoleny v tomto
návodu k obsluze, může mít za následek ztrátu práva uživatele na obsluhu tohoto
zařízení.
POZNÁMKA:
Toto zařízení bylo testováno a bylo zjištěno, že odpovídá omezením, kladeným na
digitální zařízení Třídy B v souladu s Částí 15 Pravidel FCC.
Tyto limity jsou navrženy tak, aby při instalaci přístroje v obytných prostorách
zajišťovaly dostatečnou ochranu proti nežádoucímu rušení.
4
Toto zařízení generuje, používá a může vyzařovat energii rádiových frekvencí
a pokud není nainstalováno a používáno v souladu s návodem k obsluze, může
způsobovat rušivou interferenci rádiových komunikací.
Nelze však zaručit, že při některých způsobech instalace nedojde k rušení. Pokud
toto zařízení způsobuje rušení příjmu rádia nebo televize, což lze ověřit vypnutím
a zapnutím zařízení, doporučujeme uživateli situaci napravit některým z níže
uvedených opatření:
– změňte orientaci nebo umístění antény,
– zvětšete vzdálenost mezi umístěním zařízení a přijímače,
– připojte zařízení do zásuvky, která je součástí jiného obvodu než zásuvka, ke
které je připojen přijímač,
– obraťte se ze žádostí o pomoc na prodejce nebo kvalifikovaného
radiotelevizního technika.
5
Obsah
Vlastnosti ................................................................................................. 9
Popis částí .............................................................................................. 10
Příprava
Vkládání baterií ..................................................................................... 15
Připevnění a demontáž blesku ............................................................... 18
Zapnutí napájení .................................................................................... 20
Změna režimu blesku ............................................................................ 22
Osvětlení LCD panelu ........................................................................... 24
Základní ovládání
Programový automatický blesk (základní ovládání) ............................. 25
Používání blesku s každým režimem záznamu fotoaparátu .................. 29
Použití
Testovací záblesk ................................................................................... 31
Záběr blesku s použitím zoomu ............................................................. 32
Odražený blesk ...................................................................................... 36
Fotografování na krátkou vzdálenost (odraz směrem dolů) .................. 41
Ruční blesk (M) ..................................................................................... 43
Synchronizace s krátkými časy závěrky (HSS) ..................................... 47
Vícenásobný blesk (MULTI) ................................................................. 48
Režim bezdrátového blesku (WL) ......................................................... 54
Propojení fotoaparátu a blesku kabelem ................................................ 69
Používání externího bateriového adaptéru ............................................ 71
Přisvětlení AF ........................................................................................ 72
Obnovení výchozích nastavení .............................................................. 73
Uživatelské nastavení ............................................................................ 74
6
Doplňující informace
Poznámky k používání .......................................................................... 81
Údržba ................................................................................................... 83
Technické údaje ..................................................................................... 84
7
Před použitím
Podrobnosti - viz návod k obsluze fotoaparátu.
Tento blesk není prachotěsný ani vodotěsný.
Neumísťujte blesk do dále uvedených míst
Blesk nepoužívejte ani neskladujte v následujících místech. Mohlo by to mít za
následek chybnou funkci blesku.
• Místa vystavená přímému slunečnímu světlu (jako je například přístrojová deska
v automobilu) nebo místa v blízkosti zdrojů tepla, protože by mohlo dojít
k deformaci nebo chybné funkci blesku.
• Místa s nadměrnými vibracemi.
• Místa v silném magnetickém poli.
• Místa s nadměrnou prašností.
Na pobřeží a ostatních písečných místech nebo v místech s vysokou prašností
chraňte blesk před prachem a pískem.
V opačném případě by mohlo dojít k chybné funkci blesku.
8
Vlastnosti
HVL-F58AM je praktický, nasazovací blesk, poskytující silný
výstup se směrným číslem 58 (pozice 105 mm, ISO 100 · m).
,
strana 84
U kompatibilních objektivů lze používat funkci měření
intenzity záblesku ADI (Advanced Distance Integration), která
není ovlivněna mírou odrazivosti pozadí nebo objektu.
,
strana 43
,
strana 47
Funkce rychlého přemístění odrazné
destičky umožňuje snadné nastavení
horní nebo boční pozice při
fotografování s odraženým bleskem.
,
strana 36
Vestavěná odrazná destička umožňuje zdůraznění očí
fotografované osoby.
,
strana 36
Vybaven širokým, snadno čitelným LCD panelem.
,
strana 13
Vestavěná širokoúhlá předsádka umožňuje záběr blesku od
ohniskové vzdálenosti 16 mm.
,
strana 34
Pomocí informací o teplotě barev provádí automatickou
korekci vyvážení bílé.*
,
strana 28
Nastavuje optimální záběr blesku podle velikosti obrazového
snímače fotoaparátu.*
,
strana 32
Umožňuje bezdrátovou synchronizaci s krátkými časy závěrky.
* Při použití digitální zrcadlovky Sony (kromě DSLR-A100).
9
Popis částí
A Vestavěná širokoúhlá
předsádka (strana 34)
B Blesková výbojka
C Přijímač ovládacího signálu
v režimu bezdrátového blesku
(strana 54)
D Pomocné světlo AF (strana 72)
Před použitím odstraňte z přední části
pomocného světla AF ochrannou
fólii.
10
E Montážní patice (strana 18)
F Krytka přípojných míst
(strana 69, 71)
G Odrazná destička (strana 36)
*
H Stupnice odraženého blesku
(vyklopení nahoru) (strana 36)
I LCD panel (strana 13)
J Ovládací panel (strana 12)
K Stupnice odraženého blesku
(natočení do strany) (strana 36)
L Tlačítko pro uvolnění montážní
patice (strana 19)
M Dvířka prostoru pro baterie
(strana 15)
N Mini stojan (strana 57)
* Závit pro stativ
Pokračování na další straně
11
Ovládací panel
A Tlačítko TTL/M (MANUAL/
MULTI) (strana 44, 48, 61, 66,
73)
B Tlačítko MODE (Režim) (strana
22)
C Tlačítko TEST (strana 31)
Stav je při rozsvícení tlačítka
indikován následovně:
Žlutá: blesk připraven
Zelená: správná expozice
D Tlačítka Fn (funkce)/směrová
tlačítka (strana 44, 48, 61, 64,
66, 74)
12
E Přepínač POWER (Napájení)
(strana 20)
F Tlačítko osvětlení LCD
(strana 24)
G Tlačítko ZOOM (strana 32)
LCD panel
A Stupnice zoomu (strana 32)
B Indikátor režimu blesku
(strana 22, 61, 64, 66)
C Indikátor vypnutého blesku
(strana 22)
D Indikátor úrovně výkonu blesku
(strana 43, 48)
E Přiblížení (zoom)/počet
opakování vícenásobného
blesku (strana 32, 48)
F Indikátor mm (strana 32)
G Indikátor TIMES (počet)
(strana 48)
H Stupnice úhlu odraženého
blesku (strana 36)
I Uživatelský indikátor (strana 74)
J Indikátor synchronizace
s krátkými časy závěrky
(strana 47)
K Indikátor širokoúhlé předsádky
(strana 34)
L Indikátor nízké kapacity baterie
(strana 16)
M Indikátor OVERHEAT (přehřátí)
(strana 17)
N Indikátor STANDBY
(pohotovostní režim) (strana 21)
O Indikátor bezdrátového kanálu
(strana 54)
P Indikátor bezdrátového
ovladače (strana 54)
Pokračování na další straně
13
Q Indikátor bezdrátového/
infračerveného ovladače
(strana 54)
R Dosah blesku/frekvence
vícenásobného blesku/úroveň
blesku (strana 27, 48, 66)
S Indikátor úrovně blesku
(strana 66)
T Indikátor provozu (strana 78)
U Indikátor varování o rozsahu
blesku (do blízka) (strana 27,
43)
V Indikátor TTL (strana 43)
W Indikátor ručního blesku
(strana 43)
14
X Indikátor vícenásobného blesku
(strana 48)
Y Indikátor varování o rozsahu
blesku (do dálky) (strana 27,
43)
Z Indikátor ft/m (strana 27, 43)
wj Indikátor Hz (strana 48)
Příprava
Vkládání baterií
1
Otevřete dvířka prostoru pro baterie podle obrázku.
2
Vložte baterie. Dodržujte přitom správnou polaritu
podle obrázku.
3
Uzavřete dvířka prostoru pro baterie.
• Při otevírání dvířek prostoru pro baterie postupujte opačně.
Pokračování na další straně
15
Příprava
Blesk HVL-F58AM může být napájen:
• Čtyřmi alkalickými bateriemi velikosti AA*.
• Čtyřmi Ni-MH bateriemi velikosti AA*.
* Baterie nejsou součástí balení.
Vždy zajistěte, aby byly Ni-MH baterie správně dobíjeny v určené nabíječce.
Kontrola baterií
Při nízké kapacitě baterií bliká indikátor
na datovém panelu.
bliká
Doporučujeme vyměnit baterie. Jestliže
se však tlačítko TEST rozsvítí žlutě, lze
blesk dále používat.
Bliká pouze
Blesk nelze použít.
Vložte nové baterie.
• Nezobrazí-li se nic na LCD panelu při zapnutí přepínače POWER (Napájení) do
polohy ON (Zapnuto), zkontrolujte orientaci baterií.
16
Indikátor OVERHEAT (Přehřátí)
17
Příprava
Pokud teplota přístroje stoupne v důsledku trvalého používání blesku nebo
používání blesku v prostředí s vysokou teplotou, dojde k automatickému vypnutí
blesku.
• Indikátor OVERHEAT (Přehřátí) bliká při zjištění přehřátí.
• Blesk není možné používat, dokud neklesne jeho teplota.
• Přestaňte blesk používat asi na 10 minut, aby mohl vychladnout.
Připevnění a demontáž blesku
Připevnění blesku k fotoaparátu
Pokud je blesk vypnutý, pevně nasuňte montážní patici na
horní část fotoaparátu až na doraz.
• Blesk se automaticky zajistí ve správné poloze.
• V případě, že je vestavěný blesk fotoaparátu vyklopený, zavřete jej.
18
Demontáž blesku z fotoaparátu
Stiskněte tlačítko pro uvolnění montážní patice 1 a blesk
vysuňte 2.
Příprava
19
Zapnutí napájení
Nastavte přepínač POWER (Napájení) do
polohy ON (Zapnuto).
Zapne se napájení blesku.
• Při zapnutí napájení blesku se rozsvítí LCD panel.
Vypnutí napájení
Nastavte přepínač POWER (Napájení) do polohy OFF (Vypnuto).
20
Režim úspory energie
* Při použití digitální zrcadlovky Sony (kromě DSLR-A100).
21
Příprava
Nepoužijete-li fotoaparát nebo blesk po dobu tří minut, přepne se blesk do režimu
úspory energie pro šetření baterií a na LCD panelu se zobrazí indikátor STANDBY
(Pohotovostní režim).
• Při fotografování s bezdrátovým ovládáním blesku (strana 54) se blesk přepne
do úsporného režimu po uplynutí 60 minut.
• Čas pro přepnutí do úsporného režimu můžete nastavit nebo můžete režim
úspory energie vypnout (strana 74).
• Blesk se automaticky přepne do úsporného režimu nastavením přepínače
POWER (Napájení) (Napájení) na fotoaparátu do polohy OFF (Vypnuto).*
Změna režimu blesku
Stiskněte tlačítko MODE (Režim).
• Indikátor na LCD panelu se mění následovně.*
(
AUTO) t
WL t
t
(
AUTO) t . . .
* Pokud je fotoaparát odpojen.
• [ AUTO] se rozsvítí při nastavení automatického blesku. Při nastavení do
režimu trvale zapnutého blesku se rozsvítí pouze indikátor zapnutého blesku
[ ].
22
Režimy blesku
•
Příprava
(Režim trvale zapnutého blesku)
Blesk se aktivuje při každém pořízení snímku.
•
AUTO (Režim automatického blesku)
Blesk se do tohoto režimu nastaví při nastavení fotoaparátu do režimu
automatického blesku.
•
WL (Režim bezdrátového blesku)
Tento režim se používá při fotografování s bezdrátovým ovládáním blesku.
•
(Vypnutý blesk)
Blesk se neaktivuje.
23
Osvětlení LCD panelu
Zapne se osvětlení datového panelu při nízké úrovni osvětlení.
Stiskněte tlačítko
(Režim).
• Osvětlení LCD panelu se zapne na přibližně osm sekund. Tento interval se
prodlouží, použijete-li během něj blesk nebo fotoaparát.
• Pro zhasnutí osvětlení LCD panelu stiskněte tlačítko
znovu.
24
Základní ovládání
Programový automatický blesk
(základní ovládání)
1
Na fotoaparátu nastavte režim P.
2
Stiskněte tlačítko MODE (Režim) pro zobrazení
symbolů [ AUTO] nebo [ ] na LCD panelu.
Základní ovládání
• [ AUTO] se rozsvítí při nastavení automatického blesku. Při nastavení do
režimu trvale zapnutého blesku se rozsvítí pouze indikátor zapnutého
blesku [ ].
Pokračování na další straně
25
3
Namáčkněte tlačítko spouště a ujistěte se, že je objekt
v dosahu blesku.
• Podrobnosti o dosahu blesku viz strana 27.
4
Jakmile je blesk nabitý, stiskněte spoušť pro pořízení
fotografie.
• Blesk je plně nabitý, jakmile se tlačítko TEST na ovládacím panelu rozsvítí
oranžově. Potvrzení o plně nabitém blesku zobrazuje také rozsvícení
indikátoru „ ” v hledáčku fotoaparátu.
26
Je-li dosažena správná expozice právě vyfotografovaného snímku, bude
tlačítko TEST na ovládacím panelu blikat zeleně.
Dosah blesku
Namáčkněte tlačítko spouště.
Dosah blesku pro správnou expozici je zobrazen na LCD panelu. Ujistěte se, že
objekt je umístěn v tomto rozsahu a pořiďte fotografii.
Pokračování na další straně
27
Základní ovládání
• Pokud fotografii pořídíte před úplným nabitím blesku, bude podexponovaná
kvůli nedostatečnému osvětlení.
• Při používání blesku se samospouští stiskněte tlačítko spouště poté, co se
ujistíte, že je nabíjení dokončeno.
• V případě, že fotoaparát používá režim AUTO nebo Volba scény, pracují tyto
režimy s programovým automatickým bleskem.
• Vybraný režim blesku (automatický blesk ( AUTO), trvale zapnutý blesk ( )
nebo vypnutý blesk (
)) závisí na fotoaparátu. Podrobnosti - viz návod
k obsluze fotoaparátu.
Na LCD panelu lze zobrazit rozsah od 1,5 m do 28 m (0,7 m až 28 m při dolů
směřujícím odrazu; viz strana 41). Je-li vzdálenost mimo tento rozsah, rozsvítí se
na některé straně rozsahu blesku nebo .
Správná expozice je dosažena na vzdálenost menší než
1,5 m.
Správná expozice je dosažena při vzdálenosti 1,5 m až
28 m nebo více.
• Dosah blesku se nezobrazuje při použití odrazu blesku směrem nahoru, při
bezdrátovém ovládání blesku nebo při použití kabelu pro umístění blesku mimo
fotoaparát.
• Při fotografování pod spodní hranicí rozsahu blesku může být fotografie
přeexponovaná i v případě, že tlačítko TEST bliká zeleně nebo může dolní část
snímku ztmavnout. Fotografujte vždy ze vzdálenosti v indikovaném rozsahu
blesku.
Automatické vyvážení bílé
s informacemi o teplotě barev
Blesk odesílá informace o teplotě barev do α fotoaparátu. Teplota barev je α
fotoaparátem automaticky nastavena na standardní bílou.
• Tato funkce pracuje s režimem blesku TTL, pokud je blesk přímo připevněn
k fotoaparátu.
• Tato funkce nepracuje při fotografování s ručním bleskem.
28
Používání blesku s každým
režimem záznamu fotoaparátu
Tato část popisuje způsob použití blesku v jednotlivých režimech záznamu
fotoaparátu.
2
Základní ovládání
Fotografování s bleskem s prioritou
clony (A)
1 Na fotoaparátu nastavte režim A.
Stiskněte tlačítko MODE (Režim) pro zobrazení [ ].
• Je vybrán režim trvale zapnutého blesku.
3
4
Nastavte clonu a zaostřete na objekt.
• Zmenšete clonu (zvyšte clonové číslo) pro snížení dosahu blesku nebo
otevřete clonu (snižte clonové číslo) pro zvýšení dosahu blesku.
• Čas závěrky se nastavuje automaticky.
Po dokončení nabíjení blesku stiskněte tlačítko
spouště.
Pokračování na další straně
29
Fotografování s bleskem s prioritou
času (S)
1 Na fotoaparátu nastavte režim S.
2
Stiskněte tlačítko MODE (Režim) pro zobrazení [ ].
• Je vybrán režim trvale zapnutého blesku.
3
Nastavte rychlost závěrky a zaostřete na objekt.
4
Po dokončení nabíjení blesku stiskněte tlačítko
spouště.
Fotografování s bleskem s ručním
nastavením expozice (M)
1 Na fotoaparátu nastavte režim M.
2
Stiskněte tlačítko MODE (Režim) pro zobrazení [ ].
• Je vybrán režim trvale zapnutého blesku.
3
Nastavte clonu a rychlost závěrky a zaostřete na
objekt.
• Zmenšete clonu (zvyšte clonové číslo) pro snížení dosahu blesku nebo
otevřete clonu (snižte clonové číslo) pro zvýšení dosahu blesku.
4
30
Po dokončení nabíjení blesku stiskněte tlačítko
spouště.
Použití
Testovací záblesk
Před fotografováním můžete provést testovací záblesk. V režimu ručního blesku
(M) můžete pomocí testovacího záblesku a expozimetru zkontrolovat úroveň
světla.
Jestliže indikátor TEST svítí žlutě, stiskněte tlačítko TEST.
Použití
• Úroveň testovacího záblesku závisí na nastavené úrovni záblesku (strana 43).
V režimu TTL se blesk aktivuje s úrovní záblesku 1/1.
• Pomocí funkce testovacího záblesku (modelový blesk) můžete zkontrolovat
stíny na objektu před pořízením fotografií. Blesk je vybaven dvěma režimy
modelového blesku, režimem trojnásobného blesku a režimem modelového
blesku, při kterém se blesk opakovaně aktivuje po dobu čtyř sekund.
Podrobnosti o nastavení režimu testovacího blesku viz „Uživatelské nastavení”
(strana 74).
Tlačítko TEST
Tlačítko TEST se podle aktuálního stavu blesku rozsvítí následovně:
• Žlutá: blesk připraven.
• Zelená: správná expozice.
31
Záběr blesku s použitím zoomu
Automatický zoom
Při fotografování blesk automaticky přepne do režimu automatického zoomu pro
pokrytí ohniskové vzdálenosti od 24 mm do 105 mm. Při normálních podmínkách
nemusíte měnit nastavení zoomu blesku ručně.
Automatické přiblížení pracuje při zobrazení symbolu [A ZOOM] na LCD panelu.
Úroveň zoomu se na LCD panelu nezobrazuje při zobrazení symbolu [A ZOOM].
Ohnisková vzdálenost 24 mm Ohnisková vzdálenost 105 mm
• Pokud používáte objektiv s ohniskovou vzdáleností menší než 24 mm v režimu
automatického zoomu, bude na LCD panelu blikat indikátor [WIDE].
V takovém případě doporučujeme použít vestavěnou širokoúhlou předsádku
(strana 34), abyste předešli ztmavnutí okrajů snímku.
Automatický zoom optimalizovaný
podle velikosti obrazového snímače
Při použití digitální zrcadlovky Sony (kromě DSLR-A100) s tímto bleskem bude
dosaženo optimálního záběru blesku podle velikosti obrazového snímače (formát
APS-C/formát 35 mm) fotoaparátu.
32
Ruční zoom
Zoom blesku můžete nastavit ručně bez ohledu na ohniskovou vzdálenost
používaného objektivu (ruční zoom).
Stisknutím tlačítka ZOOM vyberte požadovaný zoom
blesku.
• Zoom blesku se mění v následujícím pořadí:
105 mm t 70 mm t 50 mm t 35 mm t 28 mm t 24 mm t A ZOOM
t 105 mm t . . .
Použití
• Je-li zoom nastaven ručně, zobrazí se nad pokrytím zoomu symbol [M ZOOM].
• V případě, že je zoom blesku nastaven na menší hodnotu, než je použitá
ohnisková vzdálenost, okraje snímku ztmavnou.
• Hodnota zoomu blesku zobrazená u ručního zoomu na LCD panelu odpovídá
zornému úhlu přepočtenému na ekvivalent 35 mm.
Pokračování na další straně
33
Vestavěná širokoúhlá předsádka
(zoom 16 mm)
Vytažením vestavěné širokoúhlé předsádky se rozšíří záběr blesku pro ohniskovou
vzdálenost 16 mm.
Vytáhněte širokoúhlou předsádku, nasaďte ji před výbojku
blesku a pak zasuňte zpět odraznou destičku.
•
•
•
•
•
•
•
•
Na LCD panelu se zobrazí symbol [WIDE].
Širokoúhlou předsádku zasuňte až na doraz.
Nevytahujte širokoúhlou předsádku násilím. Mohlo by dojít k jejímu poškození.
Při fotografování plochého objektu zepředu s ohniskovou vzdáleností přibližně
16 mm mohou být okraje snímku mírně tmavší, jelikož je ohnisková vzdálenost
ve středu a na okrajích odlišná.
Používáte-li širokoúhlé objektivy s ohniskovou vzdáleností menší než 16 mm,
může být okraj snímku tmavý.
Ohnisková vzdálenost odpovídá ohniskové vzdálenosti přepočtené na ekvivalent
35 mm.
Blesk nepodporuje zorný úhel objektivů 16 mm F2.8 Fisheye (rybí oko).
Při uložení blesku do pouzdra zasuňte širokoúhlou předsádku a odraznou
destičku zpět do hlavy blesku.
34
Záběr blesku a ohnisková vzdálenost
Čím vyšší je hodnota ohniskové vzdálenosti objektivu fotoaparátu, tím více
může být fotografovaný objekt vzdálen, ale fotografovaná oblast bude menší.
Naopak nižší hodnota ohniskové vzdálenosti umožňuje fotografovat bližší
objekty s širší fotografovanou oblastí. Záběr blesku představuje oblast, kterou
dokáže světlo z blesku při nastavené nebo větší intenzitě rovnoměrně pokrýt
(vyjadřuje se jako úhel). Záběr blesku, při kterém můžete fotografovat, je určen
ohniskovou vzdáleností.
Pokud je znám záběr blesku podle ohniskové vzdálenosti, lze jej vyjádřit
v podobě čísla pro ohniskovou vzdálenost.
Použití
35
Odražený blesk
Fotografujete-li s bleskem objekt, za kterým je stěna, objeví se na ní silný stín.
Nasměrováním blesku na strop můžete objekt nasvítit odraženým světlem, čímž se
sníží intenzita stínů a na snímku se vytvoří měkčí světlo.
Odražený blesk
36
Normální blesk
Pevně uchopte fotoaparát a otočte blesk nahoru nebo
doleva a doprava.
Použití
• Na LCD panelu se objeví
.
Blesk lze nastavit do následujících úhlů:
• Nahoru: 45°, 60°, 75°, 90°, 120°, 150°.
• Směrem dolů: 10° (viz „Fotografování na krátkou vzdálenost (odraz směrem
dolů)” strana 41).
• Doprava: 30°, 45°, 60°, 90°.
• Doleva: 30°, 45°, 60°, 90°.
Pokračování na další straně
37
• Při otočení blesku nahoru se na LCD panelu nezobrazuje dosah blesku. Zhasne
také indikátor synchronizace s krátkými časy závěrky (strana 47).
• Při otočení blesku nahoru se nezobrazí indikátor odraženého blesku.
• Pro odražení blesku použijte bílý strop nebo stěnu. Barevný povrch může světlo
zabarvit. Rovněž vysoké nebo skleněné stropy nejsou pro použití této funkce
vhodné.
Nastavení úhlu odrazu
Současné použití přímého světla a odraženého světla z blesku vytváří nevyvážené
osvětlení. Úhel odrazu blesku určete s ohledem na vzdálenost odrazového povrchu,
vzdálenost fotoaparátu od objektu, ohniskovou vzdálenost atd.
Správně
Nesprávně
38
Pokud je blesk odražen nahoru
Úhel určete podle následující tabulky:
Ohnisková vzdálenost objektivu
Odrazový úhel
Minimálně 70 mm
45°
28 - 70 mm
60°
Maximálně 28 mm
75°, 90°
Použití odrazné destičky
Použití
Odrazná destička vytváří zdůraznění očí fotografovaného objektu, což výrazně
oživuje vizáž na fotografii.
• Odrazná destička se vytáhne při vytažení širokoúhlé předsádky. Předsádku
zasuňte zpět.
• Používáte-li odraznou destičku, nastavte její úhel na 90° nahoru.
Rychlé posunutí odrazu
Při fotografování na výšku (portrét) můžete nastavit stejný odražený blesk jako při
fotografování na šířku (krajina) a také používat ovládací panel ve správné poloze.
Pokračování na další straně
39
90° boční odraz
Při nastavení úhlu odrazu na 90° bočně a 0° nahoru při fotografování na výšku
(portrét) může být horní a dolní část fotografie tmavší. V takovém případě použijte
vestavěnou širokoúhlou předsádku nebo nastavte úhel 0° bočně.
• Na LCD panelu bliká .
• Při nastavení záběru zoomu blesku na [A ZOOM] a použití 90° bočního odrazu
se záběr upraví automaticky na širokoúhlý. V tomto případě je dosah blesku
kratší než při 0° bočním odrazu.
40
Fotografování na krátkou
vzdálenost (odraz směrem dolů)
Při fotografování předmětů ve vzdálenosti mezi 0,7 m a 1,5 m nakloňte blesk mírně
dolů pro zajištění odpovídajícího osvětlení.
Použití
Otočte blesk směrem dolů při pevném držení fotoaparátu.
• Úhel otočení je 10°.
Pokračování na další straně
41
• Na LCD panelu se objeví
.
• Při fotografování na menší vzdálenost než 0,7 m není blesk schopen zcela pokrýt
objekt a dolní části snímku bude tmavá. Použijte samostatný blesk, dvojitý
makro blesk nebo kruhový blesk.
• Dolní odraz je možné použít pouze v případě, že je úhel odrazu nastaven na 0°
nebo 90° bočně.
• Dlouhé objektivy mohou zaclonit bleskové světlo.
42
Ruční blesk (M)
Běžné TTL měření blesku automaticky nastaví vhodnou intenzitu záblesku tak, aby
bylo dosaženo správné expozice. Ruční blesk umožňuje pevně nastavit intenzitu
záblesku bez ohledu na osvětlení fotografovaného objektu a nastavení fotoaparátu.
• Ruční blesk lze použít, pouze pokud je fotoaparát nastaven do režimu M.
V ostatních režimech se automaticky nastaví TTL měření.
• Jelikož není ruční blesk ovlivněn odrazivostí objektu, je vhodné jej používat při
fotografování objektů s velmi vysokou nebo nízkou odrazivostí světla.
Použití
TTL měření blesku
1
Ruční měření blesku
Na fotoaparátu nastavte režim M.
Pokračování na další straně
43
2
Stiskněte tlačítko TTL/M pro zobrazení
panelu.
na LCD
• Režimy mění v následujícím pořadí.
,
,
3
Stiskněte tlačítko g nebo G pro výběr úrovně výkonu
blesku, kterou chcete nastavit.
• Úroveň výkonu blesku se mění v následujícím pořadí:
1/1 t 1/2 t 1/4 t 1/8 t 1/16 t 1/32
44
• Je-li namáčknuto tlačítko spouště, zobrazí se vzdálenost, při které bude dosažena
správná expozice na LCD panelu.
Správná expozice je dosažena na vzdálenost menší než
1,5 m.
• V režimu fotografování s ručním bleskem a nastavení úrovně výkonu blesku na
hodnotu 1/1 bude použit blesk s plným výkonem. Rozsah úrovně výkonu blesku
(např. 1/1 t 1/2) odpovídá rozsahu clony (např. F4 t 5.6).
• Indikátor kontroly dosahu blesku tlačítka TEST (bliká zeleně) nepracuje po
pořízení fotografie s ručním bleskem.
• U některých uživatelských funkcí může být použit ruční blesk, aniž by byl
fotoaparát nastaven do režimu M (strana 74).
Pokračování na další straně
45
Použití
Správná expozice je dosažena na vzdálenost větší než
28 m.
TTL blesk
Ruční blesk umožňuje pevně nastavit intenzitu záblesku bez ohledu na
osvětlení fotografovaného objektu a nastavení fotoaparátu. TTL* blesk měří
intenzitu světla skutečně procházejícího objektivem.
TTL měření je také vybaveno funkcí P-TTL, která přidává k TTL měření
předzáblesk a funkcí ADI měření, která doplňuje k P-TTL měření údaje
o vzdálenosti.
Blesk určuje všechna měření P-TTL a ADI jako TTL blesk a na LCD panelu se
zobrazí
.
*TTL = through the lens (skrz objektiv)
• ADI měření je možné v kombinaci s objektivem, který umožňuje přenos
informací o zaostřené vzdálenosti do fotoaparátu (je vybaven kodérem
vzdálenosti). Před použitím ADI měření zkontrolujte v uživatelské příručce
objektivu, zda váš objektiv tuto funkci podporuje.
46
Synchronizace s krátkými časy
závěrky (HSS)
Použití
Synchronizace s krátkými časy závěrky
Normální blesk
Synchronizace s krátkými časy závěrky odstraňuje omezení rychlosti
synchronizace blesku a umožňuje používat blesk při všech rychlostech závěrky
fotoaparátu. Větší volitelný rozsah clony umožňuje fotografování s bleskem při
otevřenější cloně, čímž je dosaženo rozmazání pozadí a zdůraznění objektu
v popředí. I při fotografování s nízkou hodnotou clonového čísla v režimu A nebo
M fotoaparátu, kdy je pozadí velmi jasné a snímek by byl za normálních okolností
přeexponovaný, můžete upravit expozici použitím vysoké rychlosti závěrky.
Podrobnosti o nastavení funkcí HSS viz „Uživatelské nastavení” (strana 74).
Rychlost synchronizace blesku
Fotografování s bleskem je obvykle spojeno s maximální rychlostí závěrky,
která se uvádí jako rychlost synchronizace blesku. Toto omezení neplatí pro
fotoaparáty vybavené funkcí pro fotografování se synchronizací s krátkými
časy závěrky (HSS), která umožňuje fotografování s bleskem při nejkratším
času závěrky fotoaparátu.
47
Vícenásobný blesk (MULTI)
Blesk je několikrát odpálen při stisknutí tlačítka spouště (vícenásobný blesk).
Vícenásobný blesk umožňuje zachycení pohybu objektu pro pozdější analýzu.
• Fotoaparát musí být pro fotografování s vícenásobným bleskem nastaven do
režimu M.
1
Na fotoaparátu nastavte režim M.
2
Stiskněte tlačítko TTL/M pro zobrazení
panelu.
48
na LCD
3
Stiskněte tlačítko Fn (Funkce), aby začal blikat
indikátor [TIMES] (Počet opakování).
• Na LCD panelu se zobrazí aktuální počet záblesků vícenásobného blesku.
Použití
Pokračování na další straně
49
4
Počet záblesků vyberte stisknutím tlačítka f nebo F.
• Počet záblesků je možné vybrat z následujících možností.
- -, 100, 90, 80, 70, 60, 50, 45, 40, 35, 30, 25, 20, 15, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2
• Podržte stisknuté tlačítko f nebo F pro opakovanou změnu hodnoty.
• Když je vybráno „--” blikání pokračuje nastavenou frekvencí při otevřené
závěrce.
5
Stiskněte tlačítko Fn (Funkce), aby začal blikat
indikátor [Hz].
• Na LCD panelu se zobrazuje aktuální frekvence vícenásobného blesku
(záblesků za sekundu).
50
6
Frekvenci záblesků vyberte stisknutím tlačítka f nebo
F.
• Frekvenci záblesků je možné vybrat z následujících možností.
100, 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1
• Podržte stisknuté tlačítko f nebo F pro opakovanou změnu hodnoty.
Použití
7
Stiskněte tlačítko Fn (Funkce), aby začal blikat
indikátor úrovně výkonu blesku.
• Zobrazuje se aktuální úroveň výkonu blesku.
8
Stiskněte tlačítko g nebo G pro výběr úrovně výkonu
blesku, kterou chcete nastavit.
• Úroveň výkonu blesku je možné vybrat z následujících možností.
1/8, 1/16, 1/32
Pokračování na další straně
51
9
Stiskněte tlačítko Fn (Funkce).
10 Nastavte čas závěrky a clonu.
• Čas závěrky se počítá následujícím způsobem, aby vyhovoval vybrané
frekvenci a počtu záblesků.
Počet záblesků (TIME) ÷ Frekvence záblesků (Hz) = Čas závěrky
Například při nastavení 10 záblesků a frekvence 5 Hz vyžaduje výpočet
10 ÷ 5 = 2 čas závěrky delší než dvě sekundy.
11 Jakmile je blesk plně nabitý, stiskněte spoušť pro
pořízení fotografie.
• Na LCD panelu je zobrazena vzdálenost při které je dosažena správná
expozice s jedním zábleskem.
• Abyste předešli rozhýbání fotoaparátu, je doporučeno při fotografování
s vícenásobným bleskem používat stativ.
• Testovací záblesk se odpálí s vybranou frekvencí/počtem/úrovní při
stisknutí tlačítka TEST, je-li vybráno [TEST1] v uživatelském nastavení.
Je-li vybráno [TEST3] nebo [TESTM] má přednost trojnásobný blesk nebo
čtyřsekundový modelovací blesk.
• Uživatelské nastavení umožňuje nastavení fotoaparátu pro fotografování
s vícenásobným bleskem, bez výběru režimu M (strana 74).
52
Maximální počet záblesků v sérii
Maximální počet záblesků v sérii při fotografování s vícenásobným bleskem je
omezen kapacitou baterií. Následující hodnoty použijte jako průvodce.
S alkalickými bateriemi
Úroveň
výkonu
blesku
1/8
Frekvence záblesků (Hz)
100 90
4
4
80
70
60
50
40
30
20
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
4
4
4
4
4
4
4
5
5
6
6
6
7
8
10
14
14
40 100
1/16
8
8
8
8
8
8
8
8
8
10
15
15
15
20
20
20
35
1/32
14
14
14
14
14
18
18
20
20
25
35
35
40
50
50
50
50 100 100*
*100 označuje více než 100.
Úroveň
výkonu
blesku
1/8
Frekvence záblesků (Hz)
100 90
4
4
80
70
60
50
40
30
20
10
9
8
7
6
5
4
3
2
4
4
4
4
5
5
5
7
7
7
7
10
10
15
20
50 100
1
50 100 100* 100*
1/16
8
8
8
8
8
9
10
10
10
15
15
15
20
20
30
1/32
15
17
17
17
18
18
18
20
25
50
60
70
70
70
70 100* 100* 100* 100*
*100 označuje více než 100.
• Maximální počet záblesků se mění podle typu baterie a jejich podmínek.
Používáte-li externí bateriový zdroj FA-EB1AM (volitelné příslušenství),
maximální počet záblesků se zvýší nad hodnoty uvedené výše.
53
Použití
S nikl-metalhydridovými akumulátory (při použití kapacity 2 500 mAh)
Režim bezdrátového blesku (WL)
Fotografie pořízené s bleskem nasazeným na fotoaparátu jsou ploché, jak je
vyobrazeno na snímku 1. V takovým případech sundejte blesk z fotoaparátu
a umístěte jej jinam pro získání prostorovějšího efektu, jako na snímku 2.
Použitím 2 nebo více blesků můžete vytvořit mnohem podrobnější světelné
podmínky, jak je vyobrazeno na snímku 3.
Při fotografování tohoto typu snímků zrcadlovkou bývá fotoaparát a blesk většinou
připojen kabelem. Tento blesk odstraňuje potřebu kabelu pro přenos signálů do
blesku použitím samotného světla vestavěného blesku jako signálu. Fotoaparát
určuje správnou expozici automaticky.
Normální blesk
Bezdrátový blesk
Bezdrátový blesk
(Režim řízení úrovně záblesku)
54
Dosah bezdrátového blesku
Bezdrátový blesk používá světelný signál z blesku jako spouštěč samostatného
blesku. Při umísťování fotoaparátu, blesku a objektu dodržujte následující pokyny:
• Fotografie v tmavých místech v místnosti.
• Pokud natočíte hlavu blesku při použití funkce odraženého blesku (strana 36)
tak, aby přijímač ovládacího signálu směřoval proti fotoaparátu, bude umožněn
snazší příjem signálů z fotoaparátu.
• Samostatný blesk umístěte do šedě vyznačené oblasti podle následujícího
schématu.
Vzdálenost mezi bleskem
a objektem
(Viz Tabulka 2)
Neumísťujte blesk přímo za
objekt
Umístěte fotoaparát a blesk ve
vzdálenosti 1 až 5 m od objektu
Pokračování na další straně
55
Použití
Vzdálenost mezi fotoaparátem
a objektem (viz Tabulka 1)
Vzdálenost fotoaparát - HVL-F58AM - objekt
Vzdálenost
fotoaparát - objekt
(Tabulka 1)
Čas závěrky
Vzdálenost HVL-F58AM - objekt
(Tabulka 2)
Jiný blesk než
HSS
HSS
Clona
Všechny rychlosti
závěrky
Synchronizovaný
s časem závěrky
nebo nižší
2.8
1,4 - 5
1,4 - 5
1 - 3,5
4
1-5
1-5
1 - 2,5
5.6
1-5
1-5
1 - 1,7
1 - 1,2
1/250 s
1/500 s
1/1 000 s
1/2 000 s
1 - 2,5
1 - 1,7
1 - 1,2
1 - 1,7
1 - 1,2
–
–
–
Jednotky: m
• Vzdálenosti ve výše uvedené tabulce předpokládají použití citlivosti ISO 100.
V případě použití citlivosti ISO 400 musí být vzdálenost násobena dvěma
(předpokládá se limit 5 m).
• Při použití bezdrátového blesku se na LCD panelu nezobrazuje dosah blesku.
Poznámky k bezdrátovému blesku
• V režimu bezdrátového blesku není možné používat expozimetr nebo
kolorimetr, protože vestavěný blesk fotoaparátu je vypnutý.
• Pro Testovací záblesk bezdrátového blesku se použije aktuálně vybraný režim
blesku. Při volbě [TEST1] se aktivuje jeden záblesk a při [TEST3] tři záblesky.
Záblesky trvají po dobu čtyř sekund při nastavení [TESTM]. Podrobnosti
o testovacím záblesku viz „Uživatelské nastavení” (strana 74).
• Zoom u HVL-F58AM je automaticky nastaven na 24 mm. Nedoporučujeme
používat jinou pozici zoomu než 24 mm.
• V režimu bezdrátového blesku je ADI měření vypnuto a automaticky se použije
měření P-TTL (strana 43).
• Vícenásobný blesk nelze použít.
• Pokud je v blízkosti používán další bezdrátový blesk, můžete v uživatelském
nastavení změnit kanál na nebo, abyste zabránili rušení (strana 74).
• Při fotografování s bezdrátovým bleskem nemusí být blesk ve vzácných
případech odpálen z důvodu statické elektřiny nebo elektromagnetického šumu.
Nepoužíváte-li blesk, zvolte [
] pomocí tlačítka MODE (Režim).
56
Otevření a zavření mini stativu
• Ministativ je skládací, je nutno jej pro použití otevřít.
Použití
Nasazení a demontáž ministativu
• V případě, že používáte blesk odděleně od fotoaparátu, použijte dodávaný
ministativ.
Upevnění
Demontáž
• Blesk můžete také upevnit na stativ pomocí závitového otvoru v ministativu.
Použijte stativ vybavený šroubem kratším než 5,5 mm. Stativ vybavený šroubem
delším než 5,5 mm nebude pevně držet ministativ, proto může dojít k jeho
poškození.
Pokračování na další straně
57
• Dojde-li k rozdělení ministativu na samostatné části, zasuňte část s hřídelkou do
druhé části.
Dostupné způsoby fotografování
s bezdrátovým ovládáním tohoto
blesku
S tímto bleskem je možné použít následující způsoby fotografování s bezdrátovým
ovládáním blesku.
[1] Fotografování s bezdrátovým ovládáním blesku, je-li fotoaparát
vybaven vestavěným bleskem
Použitím vestavěného blesku fotoaparátu jako ovladače je možné tento blesk
spouštět jako samostatný.
[2] Fotografování s bezdrátovým ovládáním blesku, není-li fotoaparát
vybaven vestavěným bleskem (bez ovládání úrovně záblesku)
I když není fotoaparát vybaven vestavěným bleskem, můžete fotografovat
s bezdrátovým ovládáním blesku použitím tohoto blesku jako ovladače a druhého
blesku jako samostatného blesku.
[3] Fotografování s bezdrátovým ovládáním blesku, s ovládáním
intenzity záblesku
Můžete fotografovat s bezdrátovým ovládáním blesku a řízením úrovně záblesku
skupiny blesků využitím blesku jako ovladače.
(1) Používáte-li HVL-F58AM/HVL-F42AM jako samostatný blesk, můžete
řídit úroveň záblesku až tří skupin ([CTRL], [RMT], [RMT2]). Tuto funkci
můžete použít s DSLR-A700.
(2) Používáte-li HVL-F56AM/HVL-F36AM jako samostatný blesk, můžete
řídit úroveň záblesku dvou skupin ([CTRL], [RMT]). Tuto funkci můžete
použít s fotoaparátem, který ji podporuje.
58
• Podrobnosti viz „Kombinace fotoaparátu, samostatného blesku a ovladače.”.
• Současně můžete používat několik samostatných blesků.
• V tomto návodu se pojem „ovladač” používá pro blesk připevněný na fotoaparát
a „samostatný blesk” pro blesk demontovaný z fotoaparátu.
Kombinace fotoaparátu, samostatného blesku a ovladače
Typy
[1] S vestavěným
bleskem
[3] Řízení
úrovně
záblesku
Samostatný blesk*1
Ovladač*2
HVL-F58AM/
HVL-F42AM/
HVL-F56AM/
HVL-F36AM
Vestavěný blesk
fotoaparátu
HVL-F58AM*3/
HVL-F42AM
HVL-F58AM:
Režim [CTRL1]*4
Fotoaparáty bez
HVL-F58AM/
vestavěného blesku HVL-F42AM/
HVL-F56AM/
HVL-F36AM
HVL-F58AM:
Režim
[CTRL2]*4*5
[3]-(1)
DSLR-A700
Ovládání
až 3 skupin
HVL-F58AM/
HVL-F42AM*6
HVL-F58AM:
Režim [CTRL1]*4
[3]-(2)
Podporované
Ovládání 2
fotoaparáty
skupin
HVL-F58AM/
HVL-F42AM/
HVL-F56AM/
HVL-F36AM
HVL-F58AM:
Režim
[CTRL2]*4*5
*1
Podrobnosti o fotoaparátech a blescích neuvedených výše naleznete v návodech
k obsluze dodávaných s jednotlivými výrobky.
*2
Při použití DSLR-A100/A200/A300/A350 nelze tento blesk nastavit do režimu
ovladače. Je-li blesk již nastaven do režimu ovladače, nastavení je automaticky
zrušeno. Podrobnosti o ostatních fotoaparátech viz návody k obsluze dodávané
k jednotlivým fotoaparátům.
*3
Nastavte režim bezdrátového ovládání na [RMT].
Pokračování na další straně
59
Použití
[2] Bez vestavěného
blesku
Fotoaparát*1
Jednooké digitální
zrcadlovky Sony
s vestavěným
bleskem
*4
Tento blesk je vybaven dvěma režimy bezdrátového ovládání, [CTRL1] a [CTRL2].
Indikátor bezdrátového ovladače na LCD panelu se zobrazuje následovně.
Režim [CTRL1]: [CTRL+]
Při použití HVL-F58AM/HVL-F42AM jako samostatného blesku vyberte tento režim.
Režim [CTRL2]: [CTRL]
Při použití HVL-F56AM/HVL-F36AM jako samostatného blesku vyberte tento režim.
Změníte-li režim ovladače, nastavte [C03] v uživatelském nastavení (strana 74).
*5 Při používání DSLR-A700 nelze tento blesk nastavit do režimu [CTRL](CTRL2).
Je-li blesk již nastaven do režimu [CTRL], nastavení je automaticky zrušeno.
Podrobnosti o ostatních fotoaparátech viz návody k obsluze dodávané k jednotlivým
fotoaparátům.
*6
HVL-F42AM použitý jako samostatný blesk je zahrnut ve skupině [RMT].
60
[1] Fotografování s bezdrátovým
ovládáním blesku, s vestavěným
bleskem na fotoaparátu
Použití pouze samostatného blesku pomocí světla z vestavěného blesku jako
signálu.
Vestavěný blesk
Samostatný blesk
Nasaďte blesk na fotoaparát a zapněte napájení blesku
a fotoaparát.
2
Fotoaparát nastavte do režimu bezdrátového blesku.
• Nastavení se liší podle používaného fotoaparátu. Podrobnosti - viz návod
k obsluze fotoaparátu.
• Po nastavení fotoaparátu do režimu bezdrátového blesku se současně
automaticky nastaví blesk a na LCD panelu se rozsvítí kontrolka WL.
Informace o kanálu blesku je přenášena do fotoaparátu.
• Intenzitu záblesku lze změnit i pro bezdrátový režim. Podrobnosti - viz
strana 74.
3
Demontujte blesk z fotoaparátu a vysuňte vestavěný
blesk.
4
Umístěte fotoaparát a blesk.
• Fotoaparát a blesk umístěte do tmavého místa, jako jsou například vnitřní
prostory.
• Podrobnosti - viz strana 55.
Pokračování na další straně
61
Použití
1
5
Zkontrolujte, zda je vestavěný a samostatný blesk
zcela nabitý.
• Při plném nabití vestavěného blesku se v hledáčku rozsvítí indikátor „ ”.
• Pokud je samostatný blesk plně nabitý v bezdrátovém režimu, bude blikat
pomocné světlo AF na přední straně a tlačítko TEST se rozsvítí žlutě.
6
Pro kontrolu blesku použijte testovací záblesk.
• Při fotografování s bezdrátovým ovládáním blesku se testovací záblesk liší
v závislosti na použitém fotoaparátu. Podrobnosti viz návod k obsluze
vašeho fotoaparátu.
• Nepracuje-li testovací záblesk, změňte pozici fotoaparátu, blesku a objektu
nebo nasměruje příjímač bezdrátového řídícího signálu na fotoaparát.
7
62
Znovu zkontrolujte, zda je nabitý vestavěný
i samostatný blesk a stiskněte tlačítko spouště pro
pořízení fotografie.
Nastavení bezdrátového režimu samostatně
na blesku
Budete-li nadále používat kombinaci stejného fotoaparátu a blesku bez změny
bezdrátového kanálu po provedení nastavení bezdrátového blesku v kroku [1], pak
můžete také nastavit blesk a fotoaparát samostatně.
Nastavení fotoaparátu:
Na fotoaparátu nastavte režim bezdrátového blesku.
Podrobnosti viz návod k obsluze fotoaparátu.
Nastavení blesku:
nebo
.
• Při výběru
se blesk odpálí s nastavenou úrovní výkonu blesku.
2 Opakovaně stiskněte tlačítko MODE (Režim) pro
zobrazení [ WL].
3 Stiskněte tlačítko Fn (Funkce).
4 Stiskněte tlačítko g nebo G tak, aby začal blikat symbol
[RMT] nebo [RMT2].
5 Stiskněte tlačítko Fn (Funkce).
• Zkontrolujte, zda je bezdrátový kanál samostatného blesku nastaven na
stejný kanál jako ovladač. Podrobnosti o nastavení bezdrátového kanálu viz
„Uživatelské nastavení” (strana 74).
Pokračování na další straně
63
Použití
1 Stiskněte tlačítko TTL/M pro zobrazení
[2] Fotografování s bezdrátovým
ovládáním blesku, bez vestavěného
blesku na fotoaparátu
I když není fotoaparát vybaven vestavěným bleskem, můžete fotografovat
s bezdrátovým ovládáním blesku použitím dvou blesků, jednoho jako ovladače
a druhého blesku jako samostatného blesku.
Tento blesk musíte použít jako ovladač.
Tento blesk
Samostatný blesk
1
Nastavte fotoaparát, blesk (ovladač), blesk
(samostatný blesk) na režim bezdrátového blesku.
Nastavení fotoaparátu:
Fotoaparát nastavte do režimu bezdrátového blesku.
Podrobnosti viz návod k obsluze fotoaparátu.
Nastavení ovladače:
1 Opakovaně stiskněte tlačítko MODE (Režim) pro
zobrazení [ WL].
2 Stiskněte tlačítko Fn (Funkce).
3 Stiskněte tlačítko g nebo G tak, aby začal blikat
symbol [CTRL].
4 Stiskněte tlačítko Fn (Funkce).
64
5 Stiskněte tlačítko g nebo G tak, aby začal blikat
symbol RATIO [OFF].
6 Stiskněte tlačítko Fn (Funkce).
• Zobrazí se [CTRL+] nebo [CTRL].
Nastavení samostatného blesku:
Nastavte bezdrátový blesk s nasazením blesku na fotoaparátu a pak jej
z fotoaparátu sundejte. Podrobné informace viz návod k obsluze dodávaný
s externím bleskem. Při použití HVL-F58AM jako samostatného blesku se
podívejte na stranu 63 a nastavte režim dálkového ovládání na [RMT].
Nasaďte ovladač na fotoaparát a zapněte napájení
fotoaparátu, ovladače a samostatného blesku.
3
Nastavte fotoaparát s ovladačem a samostatný blesk.
• Podrobnosti - viz strana 55.
4
Zkontrolujte, zda jsou ovladač a samostatný blesk
úplně nabité.
• Pokud je samostatný blesk plně nabitý v bezdrátovém režimu, bude blikat
pomocné světlo AF na přední straně a tlačítko TEST se rozsvítí žlutě.
5
Pro kontrolu blesku použijte testovací záblesk.
• Metoda testovacího záblesku se liší podle používaného fotoaparátu.
Podrobnosti - viz návod k obsluze fotoaparátu.
• Nepracuje-li testovací záblesk, změňte pozici fotoaparátu, blesku a objektu
nebo nasměrujte přijímač bezdrátového řídícího signálu na fotoaparát.
Kromě toho zkontrolujte, zda je bezdrátový kanál samostatného blesku
nastaven na stejný kanál jako ovladač.
Pokračování na další straně
65
Použití
2
6
Znovu zkontrolujte, zda je nabitý ovladač i samostatný
blesk a stiskněte tlačítko spouště pro pořízení
fotografie.
• I když je položka RATIO nastavena na [OFF] (Vypnuto), odpálí ovladač
záblesk pro přenos signálu.
[3] Fotografování s bezdrátovým
ovládáním blesku s řízením úrovně
záblesku
Můžete fotografovat s bezdrátovým ovládáním blesku s řízením úrovně záblesku
ovladače a 2 skupin samostatných blesků (RMT, RMT2).
Tento blesk
(Ovladač)
Samostatný blesk
(RMT)
Samostatný blesk
(RMT2)
• Ve skupině [RMT] je možné použít jakoukoliv kombinaci přístrojů HVL-F58AM/
HVL-F42AM/HVL-F56AM/HVL-F36AM. Pro skupinu [RMT2] je možné použít ve
skupině pouze HVL-F58AM, který je nastaven na [CTRL1].
• Při používání blesku HVL-F56AM/HVL-F36AM jako samostatného blesku nastavte
režim ovladače na [CTRL2]. V režimu [CTRL2] můžete řídit úroveň záblesku pouze
dvou skupin. Podrobnosti o nastavení režimu ovladače viz [C03] v části „Uživatelské
nastavení” (strana 74).
1
Nastavte fotoaparát, blesk (ovladač) a blesk
(samostatný blesk) na režim bezdrátového blesku.
Nastavení fotoaparátu:
Fotoaparát nastavte do režimu bezdrátového blesku.
Podrobnosti viz návod k obsluze fotoaparátu.
66
Nastavení ovladače:
1 Opakovaně stiskněte tlačítko MODE (Režim) pro
zobrazení [ WL].
2 Stiskněte tlačítko Fn (Funkce).
3 Stiskněte tlačítko g nebo G tak, aby začal blikat
symbol [CTRL].
4 Stiskněte tlačítko Fn (Funkce).
Použití
5 Stiskněte tlačítko g nebo G tak, aby začal blikat
symbol RATIO [ON].
6 Stiskněte tlačítko Fn (Funkce) (Režim).
7 Úroveň záblesku vyberte stisknutím tlačítka f nebo
F.
• Úroveň světla lze nastavit na následující hodnoty:
1, 2, 4, 8, 16, --*
* Při nastavení úrovně záblesku na [--] nedojde k odpálení záblesku.
8 Stisknutím tlačítka g nebo G vyberte úroveň
záblesku ovladače a samostatných blesků (RMT,
RMT2).
9 Stiskněte tlačítko Fn (Funkce).
10 Stiskněte tlačítko TTL/M pro zobrazení
• Při výběru
nastavení blesku.
.
se pro řízení úrovně záblesku použije ruční
Pokračování na další straně
67
Nastavení samostatného blesku:
Nastavte bezdrátový blesk s nasazením blesku na fotoaparátu a pak jej
z fotoaparátu sundejte. Podrobné informace viz návod k obsluze dodávaný
s externím bleskem. Při použití HVL-F58AM jako samostatného blesku se
podívejte na stranu 63.
2
Nasaďte ovladač na fotoaparát a zapněte napájení
fotoaparátu, ovladače a samostatného blesku.
3
Nastavte fotoaparát s ovladačem a samostatný blesk.
• Podrobnosti - viz strana 55.
4
Zkontrolujte, zda jsou ovladač a samostatný blesk
úplně nabité.
• Pokud je samostatný blesk plně nabitý v bezdrátovém režimu, bude blikat
pomocné světlo AF na přední straně a tlačítko TEST se rozsvítí žlutě.
5
Pro kontrolu blesku použijte testovací záblesk.
• Metoda testovacího záblesku se liší podle používaného fotoaparátu.
Podrobnosti - viz návod k obsluze fotoaparátu.
• Nepracuje-li testovací záblesk, změňte pozici fotoaparátu, blesku a objektu
nebo nasměruje přijímač bezdrátového řídícího signálu na fotoaparát.
Kromě toho zkontrolujte, zda je bezdrátový kanál samostatného blesku
nastaven na stejný kanál jako ovladač.
6
68
Znovu zkontrolujte, zda je nabitý ovladač i samostatný
blesk a stiskněte tlačítko spouště pro pořízení
fotografie.
Propojení fotoaparátu a blesku
kabelem
Použití kabelů FA-CC1AM pro samostatné blesky (volitelné příslušenství)
umožňuje fotografovat s bleskem odděleným od fotoaparátu. Dohromady mohou
být připojeny až čtyři blesky. Možnost fotografování bez nutnosti uvažování nad
umístěním blesků poskytuje značnou volnost ve vytváření různých stínových
efektů na objektu.
Použití
• Blesky s konektorem příslušenství mohou být připojeny přímo.
1
Sundejte krytku konektoru.
2
Připojte příslušný kabel.
Pokračování na další straně
69
• V tomto režimu bude ADI měření zrušeno a automaticky se použijte
předblesk TTL měření (strana 43).
• Synchronizace s krátkými časy závěrky v režimu P nelze použít v případě,
že je blesk připojen kabelem FA-CC1AM pro samostatný blesk (volitelné
příslušenství).
• Všechny blesky mají nastavenu stejnou úroveň výkonu blesku.
• Při fotografování s kabelem připojeným samostatným bleskem je režim
ovladače zrušen automaticky a nemůžete použít fotografování s bleskem
s řízením úrovně záblesku.
70
Používání externího bateriového
adaptéru
Externí bateriový adaptér FA-EB1AM (volitelné příslušenství) můžete použít jako
externí zdroj napájení.
1
Sundejte krytku konektoru.
2
Vložte konektor připojovacího kabelu do zásuvky
externího zdroje.
Použití
71
Přisvětlení AF
Při slabém osvětlení nebo málo kontrastním objektu se při namáčknutí spouště pro
automatické zaostření rozsvítí červené světlo na přední části blesku. Jedná se
o přisvětlení AF, které slouží jako pomůcka při automatickém zaostřování.
• Přisvětlení AF pracuje, i pokud je na LCD panelu zobrazen symbol [
].
• Přisvětlení AF na fotoaparátu nepracuje při použití přisvětlení AF na blesku.
• Přisvětlení AF nepracuje při použití režimu trvalého zaostřování (neustálé
zaostřování na pohybující se objekt).
• Přisvětlení AF nemusí pracovat v případě, že je ohnisková vzdálenost objektivu
větší než 300 mm. Blesk nebude pracovat po odpojení z fotoaparátu.
72
Obnovení výchozích nastavení
Na tři sekundy stiskněte současně tlačítka MODE (Režim)
a TTL/M.
Většina funkcí blesku se vrátí na výchozí nastavení.
Použití
Položka
Výchozí nastavení
Zapnutí/vypnutí blesku
Zapnuto ( Auto nebo
Záběr blesku se zoomem
Automatický zoom
(105 mm)
Strana
)
22
32
Režim blesku (TTL/M/MULTI)
TTL
43, 48
Bezdrátový blesk (WL)
RMT
54
Úroveň záblesku
1:1:1
Úroveň výkonu blesku při TTL/M (LEVEL)
1/1
66
43, 48
Úroveň výkonu blesku při vícenásobném blesku
(LEVEL)
1/32
48
Frekvence při vícenásobném blesku (Hz)
5
48
Opakování při vícenásobném blesku (TIMES)
10
48
Uživatelské nastavení se neresetuje.
73
Uživatelské nastavení
V případě potřeby lze provést různá nastavení blesku.
Lze změnit nastavení následujících osmi funkcí:
• Nastavení HSS (Zapnuto/vypnuto).
• Nastavení bezdrátového kanálu (kanály 1 až 4).
• Nastavení režimu bezdrátového ovladače (1/2).
• Režim záznamu, ve kterém může být nastaven ruční blesk nebo vícenásobný
blesk (pouze režim M/všechny režimy).
• Nastavení testovacího záblesku (jednou/3krát/4 sekundy).
• Nastavení času pro přepnutí do úsporného režimu (30 sekund/3 minuty/
30 minut/vypnuto).
• Nastavení času pro přepnutí do úsporného režimu při použití bezdrátového
blesku (60 minut/vypnuto).
• Jednotky dosahu blesku (m/ft).
Provedení uživatelského nastavení
Uživatelské nastavení lze provést následovně:
1
Podržte stisknuté tlačítko Fn (Funkce) asi 3 sekundy
během doby, kdy je přepínač POWER (Napájení)
nastaven do polohy ON (Zapnuto).
• Zobrazí se první položka (Nastavení HSS).
74
2
Stiskněte tlačítko g nebo G pro výběr položky.
Podrobnosti o jednotlivých nastaveních viz „Změna uživatelského nastavení”
(strana 78).
Stisknutím tlačítka Fn (Funkce) dokončete uživatelské
nastavení.
• Zobrazení na LCD panelu se vrátí do původního stavu.
• Při výběru jiného než výchozího nastavení pro režimy C03, C04, C06 nebo
C07 zůstane na LCD panelu svítit symbol
.
• Vybrané nastavení je zachováno i při vypnutí blesku nebo vyjmutí baterií.
Pokračování na další straně
75
Použití
3
Výběr proveďte pomocí tlačítka f nebo F
C01. Nastavení HSS
Výběr proveďte pomocí tlačítka g nebo G
Zap
Vyp
C02. Nastavení bezdrátového kanálu
Kanál 1
Kanál 2
Kanál 3
Kanál 4
C03. Nastavení režimu bezdrátového ovladače
Ovladač 1
Ovladač 2
C04. Režim záznamu, ve kterém může být nastaven ruční blesk nebo
vícenásobný blesk
Pouze režim M
76
Všechny režimy
Výběr proveďte pomocí tlačítka f nebo F
C05. Nastavení testovacího záblesku
3krát
4 sekundy
Použití
Výběr proveďte pomocí tlačítka g nebo G
Jednou
C06. Čas před přepnutím do úsporného režimu
30 sekund
3 minuty
30 minut
Vypnuto
C07. Čas před přepnutím do úsporného režimu při použití
bezdrátového blesku
60 minut
Vypnuto
C08. Jednotky dosahu blesku
m
ft
Pokračování na další straně
77
Změna uživatelského nastavení
Dále je uvedeno vysvětlení jak změnit jednotlivá uživatelská nastavení.
Nastavení synchronizace s krátkými časy závěrky (C01)
Můžete nastavit synchronizaci s krátkými časy závěrky.
Stiskněte tlačítko f nebo F pro výběr [ON] (Zapnuto).
• Zobrazení na displeji se přepne mezi [ON] (Zapnuto) a [OFF] (Vypnuto).
• Blesk se automaticky nastaví do režimu synchronizace s krátkými časy závěrky,
pokud je čas závěrky větší než synchronizační čas blesku. Synchronizační čas
blesku závisí na používaném fotoaparátu. Podrobnosti o synchronizačním čase
blesku - viz návod k obsluze vašeho fotoaparátu.
• Doporučujeme fotografovat v místech s jasným světlem.
• Synchronizace s krátkými časy závěrky nemůže být použita s odraženým
bleskem.
• Používáte-li expozimetr nebo kolorimetr, nedoporučujeme používat
synchronizaci s krátkými časy, jelikož narušuje dosažení správné expozici
a barev.
• Při použití synchronizace s krátkými časy závěrky je dosah blesku kratší než při
fotografování s normálním bleskem. Zkontrolujte, zda je objekt v dosahu blesku.
• Synchronizaci s krátkými časy závěrky můžete použít také při použití
fotografování s bezdrátovým ovládáním blesku.
• Při výběru [OFF] (Vypnuto) se funkce synchronizace s krátkými časy závěrky
zruší. Při vypnutém režimu synchronizace s krátkými časy závěrky nelze
nastavit kratší než synchronizační čas.
Změna kanálu pro režim bezdrátového blesku (C02)
Můžete změnit bezdrátový kanál, abyste předešli rušení při používání jiného blesku
v blízkosti.
Požadované nastavení vyberte stisknutím tlačítka f nebo F.
• Zobrazení na displeji se mění v následujícím pořadí:
[CH-1] y [CH-2] y [CH-3] y [CH-4] y . . .
• Po změně kanálu upevněte blesk k fotoaparátu a namáčkněte tlačítko spouště.
78
Výběr režimu ovládání bezdrátového blesku (C03)
Můžete změnit režim ovládání bezdrátového blesku. Tento blesk je vybaven dvěma
režimy ovladače, [CTRL1] a [CTRL2]. Indikátor bezdrátového ovladače na LCD
panelu se zobrazuje následovně.
Režim [CTRL1]: [CTRL+]
Při použití HVL-F58AM/HVL-F42AM jako samostatného blesku vyberte tento
režim.
Režim [CTRL2]: [CTRL]
Při použití HVL-F56AM/HVL-F36AM jako samostatného blesku vyberte tento
režim.
Použití
Režim ovládání bezdrátového blesku vyberte stisknutím tlačítka f
nebo F.
• Zobrazení na displeji se přepne mezi [CTRL1] a [CTRL2].
Změna režimu záznamu, který může používat režim
ručního blesku (M) a vícenásobného blesku (C04)
Můžete změnit režim záznamu, který může používat režim ručního blesku (M)
a vícenásobného blesku.
Stiskněte tlačítko f nebo F pro výběr režimu záznamu, který může
používat režim ručního blesku a vícenásobného blesku.
• Zobrazení na displeji se změní následovně.
M: (odpovídá pouze režimu M fotoaparátu)
PASM: (odpovídá všem režimům fotoaparátu)
• Když je vybráno [PASM], je možné používat režim fotografování s bleskem
a vícenásobný blesk ve všech režimech záznamu vašeho fotoaparátu. Jelikož
však v jiném režimu než režimu M nemusí být dosaženo správné expozice,
doporučujeme nastavit na vašem fotoaparátu režim M.
Pokračování na další straně
79
Změna režimu testovacího záblesku (C05)
Můžete změnit způsob záblesku při použití testovacího záblesku.
Nastavení testovacího záblesku vyberte stisknutím tlačítka f nebo F.
• Zobrazení na displeji se mění v následujícím pořadí:
[TEST1] y [TEST3] y [TESTM] y . . .
[TEST1] : jeden záblesk s nastavenou úrovní záblesku.
[TEST3] : tři záblesky určenou rychlostí.
[TESTM] : záblesky po dobu čtyř sekund s nastavenou rychlostí.
Změnu času přechodu do úsporného režimu (C06)
Čas pro přepnutí do úsporného režimu můžete změnit.
Stisknutím tlačítka f nebo F vyberte požadovaný čas, který uplyne
před přepnutím do úsporného režimu.
• Zobrazení na displeji se mění v následujícím pořadí:
[PS 0.5] y [PS 3] y [PS 30] y [PS --] y [PS 0.5] y . . .
[PS 0.5] : úsporný režim se aktivuje po uplynutí 30 sekund.
[PS 3] : úsporný režim se aktivuje po uplynutí 3 minut.
[PS 30] : úsporný režim se aktivuje po uplynutí 30 minut.
[PS --] : vypnutí úsporného režimu.
Změna času přechodu do úsporného režimu při používání
bezdrátového blesku (C07)
Můžete změnit čas přechodu do úsporného režimu při používání bezdrátového
blesku
Stisknutím tlačítka f nebo F vyberte požadovaný čas, který uplyne
před přepnutím do úsporného režimu při používání bezdrátového
blesku.
• Zobrazení na displeji se přepne mezi [PS 60] a [PS --].
[PS 60] : úsporný režim se aktivuje po uplynutí 60 minut.
[PS --] : vypnutí úsporného režimu.
Změna jednotek dosahu blesku (C08)
Můžete změnit jednotky zobrazeného dosahu blesku.
Jednotky vyberte stisknutím tlačítka f nebo F.
• Zobrazení na displeji se přepne mezi [m] a [ft].
80
Doplňující informace
Poznámky k používání
Při fotografování
Baterie
• Úroveň stavu baterií zobrazovaná na LCD panelu může být nižší než skutečný
stav v závislosti na kapacitě baterií, teplotě a podmínkách skladování.
Zobrazovaná úroveň se obnoví na správnou hodnotu po několika použitích
blesku.
• U Ni-MH baterií může dojít k náhlé ztrátě výkonu. Pokud začne blikat indikátor
nízké kapacity baterií nebo již nelze blesk při fotografování používat, vyměňte
nebo nabijte baterie.
• Četnost a počet záblesků při použití nových baterií se může lišit od hodnot
v tabulce z důvodu uplynulého času od výroby baterií.
Pokračování na další straně
81
Doplňující informace
• Jelikož blesk vytváří silné světlo, neměl by být směřován přímo proti očím.
• Abyste zabránili přehřátí a poškození blesku a fotoaparátu, neprovádějte
záblesky v rychlém sledu (20krát po sobě nebo v řadě rychlých záblesků.
(40krát po sobě při nastavení úrovně výkonu blesku na 1/32).
Pokud jste dosáhli výše uvedeného počtu záblesků provedených v řadě,
přestaňte blesk asi na 10 minut používat a nechejte jej vychladnout.
• Při upevňování k fotoaparátu dbejte na to, aby byl blesk vypnutý.
V opačném případě by mohlo dojít k chybné funkci blesku nebo nesprávné
intenzitě nebo náhlému odpálení blesku a poškození vašeho zraku.
• Nepožívejte blesk v blízkosti osob při otáčení výbojky při fotografování
s odraženým bleskem. Záblesk může způsobit poškození očí nebo horká výbojka
popálení.
• Před výměnou baterií vypněte napájení a počkejte několik minut. V závislosti na
typu baterií mohou být baterie horké. Při jejich vyjímání buďte opatrní.
• Pokud nebudete fotoaparát delší dobu používat, vyjměte baterie a uskladněte je.
Teplota
• Blesk může být používán při teplotě v rozsahu 0 °C až 40 °C.
• Nevystavujte blesk velmi vysokým teplotám (například přímému slunečnímu
světlu uvnitř automobilu) nebo vysoké vlhkosti.
• Abyste předešli vytváření kondenzace v blesku, uložte jej při přenášení
z chladného do teplého prostředí do uzavřeného plastového sáčku. Před
vyjmutím ze sáčku počkejte, než dosáhne pokojové teploty.
• Kapacita baterií se v nízkých teplotách snižuje. Při fotografování v chladném
počasí uchovávejte fotoaparát a náhradní baterie v teple, například uvnitř kapsy.
V chladném počasí může indikátor nízké kapacity baterií blikat, i pokud nejsou
baterie příliš vybité. Baterie získají část své kapacity při ohřátí na normální
provozní teplotu.
• Blesk není vodotěsný. Dávejte pozor, aby se nedostal do kontaktu s vodou nebo
pískem (při používání například na pláži). Kontakt s vodou, pískem, prachem
nebo solí může způsobit chybnou funkci.
82
Údržba
Demontujte blesk z fotoaparátu. K čištění použijte měkký suchý hadřík. Dojde-li ke
kontaktu blesku s pískem, může otření způsobit poškození povrchu a z toho důvodu
by měl být blesk nejprve očištěn ofouknutím. V případě těžko odstranitelné skvrny
použijte hadřík mírně navlhčený ve slabém čistícím roztoku a pak blesk očistěte
suchým měkkým hadříkem. Nepoužívejte silná rozpouštědla, jako je ředidlo nebo
benzín, jelikož mohou poškodit povrchovou úpravu.
Doplňující informace
83
Technické údaje
Směrné číslo
Normální blesk (ISO100)
Ruční blesk/formát 35 mm
Nastavení záběru blesku (mm)
Úroveň výkonu
blesku
16*
24
28
35
50
70
1/1
17
29
31
36
42
48
58
1/2
11,9
20,8
21,8
25,1
29,6
34,2
41,0
1/4
8,4
14,7
15,4
17,8
20,9
24,2
29,0
1/8
5,9
10,4
10,9
12,6
14,8
17,1
20,5
1/16
4,2
7,4
7,7
8,9
10,5
12,1
14,5
1/32
3,0
5,2
5,4
6,3
7,4
8,6
10,3
105
105
* Při nasazení širokoúhlé předsádky.
Formát APS-C
Nastavení záběru blesku (mm)
Úroveň výkonu
blesku
16*
24
28
35
50
70
1/1
17
31
36
42
48
52
58
1/2
11.9
21,8
25,1
29,6
34,2
36,8
41,0
1/4
8.4
15,4
17,8
20,9
24,2
26,0
29,0
1/8
5.9
10,9
12,6
14,8
17,1
18,4
20,5
1/16
4.2
7,7
8,9
10,5
12,1
13,0
14,5
1/32
3.0
5,4
6,3
7,4
8,6
9,2
10,3
* Při nasazení širokoúhlé předsádky.
84
Plochý blesk HSS (ISO100)
Ruční blesk/formát 35 mm
Čas závěrky
1/250
Nastavení záběru blesku (mm)
16*
24
28
35
50
70
105
6,7
11,8
12,9
14,8
17,3
19,5
22,4
1/500
4,7
8,4
9,1
10,5
12,2
13,8
15,9
1/1 000
3,3
5,9
6,4
7,4
8,6
9,8
11,2
1/2 000
2,4
4,2
4,6
5,2
6,1
6,9
7,9
1/4 000
1,7
3,0
3,2
3,7
4,3
4,9
5,6
1/8 000
1,2
2,1
2,3
2,6
3,1
3,5
4,0
1/12 000
0,8
1,5
1,6
1,8
2,2
2,4
2,8
* Při nasazení širokoúhlé předsádky.
Čas závěrky
1/250
Nastavení záběru blesku (mm)
16*
24
28
35
50
70
105
6,7
12,9
14,8
17,3
19,5
20,9
22,4
1/500
4,7
9,1
10,5
12,2
13,8
14,8
15,9
1/1 000
3,3
6,4
7,4
8,6
9,8
10,5
11,2
1/2 000
2,4
4,6
5,2
6,1
6,9
7,4
7,9
1/4 000
1,7
3,2
3,7
4,3
4,9
5,2
5,6
1/8 000
1,2
2,3
2,6
3,1
3,5
3,7
4,0
1/12 000
0,8
1,6
1,8
2,2
2,4
2,6
2,8
* Při nasazení širokoúhlé předsádky.
Frekvence/opakování
Alkalické
Frekvence (s)
Opakování (počet)
Ni-MH
(2 500 mAh)
Přibližně 0,1 - 5
Přibližně 0,1 - 3
Přibližně 100 nebo více
Přibližně 200 nebo více
• Opakování představuje přibližný počet možných záblesků před
úplným vybitím nových baterií.
85
Doplňující informace
Formát APS-C
Trvalý výkon blesku
Přisvětlení AF
40 záblesků při 5 záblescích za sekundu
(Normální blesk, úroveň výkonu 1/32, 105 mm, Ni-MH
baterie)
Automatický blesk při nízkém kontrastu a osvětlení
Dosah (s objektivem 50 mm upevněným k fotoaparátu
DSLR-A700)
Střední oblast: 0,5 m až 10 m
Okrajová oblast : 0,5 m až 3 m
Řízení blesku s využitím předblesku, přímé měření TTL
(š × v × h) 77 × 147 × 106 mm
Řízení blesku
Rozměry
(Přibližně)
Hmotnost (Přibližně) 440 g (bez baterií)
Požadavky na
6V
napájení
Doporučené baterie
Čtyři alkalické baterie velikosti AA*
Čtyři nabíjecí Ni-MH akumulátory velikosti AA
Obsah balení
Blesk (1), mini stojan (1), pouzdro (1), Tištěná dokumentace
Funkce uvedené v tomto návodu k obsluze odpovídají testovacím podmínkám
v naší společnosti. (Design a technické parametry jsou předmětem změn bez
upozornění)
Design and specifications are subject to change without notice.
Obchodní značka
je obchodní značka společnosti Sony Corporation.
86
zst77355
87
Doplňující informace
Sony Corporation
Printed in Czech Republic (EU)
CZ
Nakládání s nepotřebným elektrickým a elektronickým zařízením (platné v Evropské
unii a dalších evropských státech uplatňujících oddělený systém sběru)
Tento symbol umístěný na výrobku nebo jeho balení upozorňuje, že by s výrobkem po
ukončení jeho životnosti nemělo být nakládáno jako s běžným odpadem z domácnosti.
Místo toho by měl být odložen do sběrného místa určeného k recyklaci elektronických
výrobků a zařízení. Dodržením této instrukce zabráníte negativním dopadům na životní
prostředí a zdraví lidí, které naopak může být ohroženo nesprávným nakládáním
s výrobkem při jeho likvidaci. Recyklováním materiálů, z nichž je výrobek vyroben,
pomůžete zachovat přírodní zdroje. Pro získání dalších informací o recyklaci tohoto
výrobku kontaktujte prosím místní orgány státní správy, místní firmu zabezpečující
likvidaci a sběr odpadů nebo prodejnu, v níž jste výrobek zakoupili.
Download PDF

advertising