Sony | DSX-A210UI | Sony DSX-A210UI Mediální přehrávač DSX-A210UI s USB Návod k obsluze

4-697-416-31(1)
FM/MW/LW
Digital Media Player
Jak zrušit zobrazení ukázky viz strana 12.
Podrobnosti o připojení a instalaci viz strana 21.
Ak chcete zrušiť ukážku (DEMO), pozrite si stranu 11.
Informácie o pripojení a inštalácii nájdete na stranu 20.
DSX-A212UI/DSX-A210UI
Návod k obsluze
CS
Prevádzkové pokyny
SK
Pro zajištění bezpečnosti nainstalujte tento
přístroj do palubní desky automobilu. Zadní část
přístroje se totiž během používání zahřívá.
Podrobnosti najdete v části „Připojení/montáž“
(strana 21).
Vyrobeno v Thajsku
Štítek s napájecím napětím a dalšími informacemi
se nachází na spodní části přístroje.
Společnost Sony Corporation tímto prohlašuje, že
toto zařízení splňuje podmínky Směrnice 2014/53/EU.
Úplný text prohlášení o shodě pro EU je k dispozici
na adrese:
http://www.compliance.sony.de/
Toto zařízení je určeno pro použití spolu se
schválenými verzemi softwaru, které jsou uvedeny
v prohlášení o shodě pro EU.
U softwaru nahraného v tomto zařízení byla
ověřena shoda se základními požadavky Směrnice
2014/53/EU.
Verze softwaru: 1_
Verzi softwaru lze ověřit v části pro nastavení
firmwaru v nabídce pro obecné nastavení.
Upozornění pro zákazníky: Následující
informace se vztahují pouze na zařízení
zakoupená v zemích podléhajících
směrnicím EU
Výrobce: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku
Tokio, 108-0075 Japonsko
Zástupce pro shodu produktu s bezpečnostními
standardy EU: Sony Belgium, bijkantoor van Sony
Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem,
Belgie
Likvidace baterií a elektrických a
elektronických zařízení (platí v
Evropské unii a dalších evropských
zemích se systémy sběru
tříděného odpadu)
Tento symbol na výrobku, baterii nebo obalu značí,
že s výrobkem a baterií nesmí být nakládáno jako s
domovním odpadem. Na určitých bateriích může
být tento symbol použitý spolu s chemickou
2CS
značkou. Chemické značky pro rtuť (Hg) nebo olovo
(Pb) se na baterii přidávají v případě, že obsahuje
více než 0,0005 % rtuti nebo 0,004 % olova.
Zajištěním správné likvidace těchto výrobků a
baterií pomůžete předejít potenciálním negativním
dopadům na životní prostředí a zdraví lidí, ke
kterým by mohlo dojít při nesprávné likvidaci.
Recyklace materiálů napomáhá zachovávat přírodní
zdroje.
V případě výrobků, které z důvodů bezpečnosti,
výkonu nebo integrity dat vyžadují nepřetržité
připojení k vestavěné baterii, musí být tato baterie
vyměněna pouze kvalifikovaným servisním
personálem. Abyste zajistili, že s baterií i
elektrickými a elektronickými zařízeními bude
správně naloženo, předejte tyto výrobky po
skončení jejich životnosti na příslušném sběrném
místě zajišťujícím recyklaci elektrických a
elektronických zařízení. V případě všech dalších
typů baterií si přečtěte část popisující bezpečné
vyjmutí baterie z výrobku. Předejte baterii na
vhodné sběrné místo pro recyklaci použitých
baterií. Podrobné informace o recyklaci tohoto
výrobku nebo baterie získáte na příslušném úřadě
místní samosprávy, ve firmě zajišťující svoz odpadu
nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.
Varování pro případ, že váš automobil
nemá režim ACC
Ujistěte se, že je nastavena funkce AUTO OFF
(strana 12). Po uplynutí určité doby od vypnutí se
jednotka automaticky a úplně odpojí, což
zabraňuje vybití baterie. Není-li nastavena funkce
AUTO OFF, stiskněte při každém vypnutí
zapalování tlačítko OFF a podržte jej tak dlouho,
dokud displej nezhasne.
Upozornění týkající se služeb nabízených
třetími stranami
Služby nabízené třetími stranami mohou být
změněny, přerušeny nebo ukončeny bez
předchozího upozornění. Společnost Sony nenese
v takovýchto případech žádnou odpovědnost.
Obsah
Popis součástí a ovládacích prvků . . . . . . . . . . . . . 4
Začínáme
Odpojení předního panelu . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Resetování přístroje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nastavení hodin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kontrola napětí baterie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Připojení zařízení USB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Připojení dalších přenosných audiozařízení . . . . .
5
6
6
6
7
7
Poslech rádia
Poslech rádia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Použití systému RDS (Radio Data System). . . . . . . 8
Přehrávání
Přehrávání zařízení USB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Vyhledávání a přehrávání stop . . . . . . . . . . . . . . . 10
Nastavení
Zrušení režimu DEMO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Základní nastavení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Obecná nastavení (GENERAL) . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Nastavení zvuku (SOUND) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Nastavení zobrazení (DISPLAY) . . . . . . . . . . . . . . . 14
Doplňující informace
Aktualizace firmwaru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Bezpečnostní opatření. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Údržba. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Specifikace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Řešení problémů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Zprávy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Připojení/montáž
Upozornění . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Seznam součástí vyžadovaných k instalaci . . . . . . 21
Zapojení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Montáž . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
3CS
Popis součástí a ovládacích prvků
Zařízení
 Tlačítko uvolnění předního panelu

 SRC (zdroj)
Zapnutí napájení.
Změna zdroje.
OFF
Stisknutím a podržením po dobu jedné sekundy
vypnete zdroj a zobrazíte hodiny.
Stisknutím a držením po dobu delší než dvě
sekundy vypnete přístroj a displej.
/ (předchozí / následující)
/ (rychlý posun vzad/rychlý posun
vpřed)
 PTY (typ programu)
Vybírá typ programu PTY v RDS.
 Otočný volič
Otáčením ovladače se upravuje hlasitost.
PUSH ENTER
Potvrzení vybrané položky.
Chcete-li změnit zdroj, stiskněte tlačítko SRC,
otočte voličem a stiskněte jej (časový limit 2 s).
MENU
Umožňuje otevřít nabídku nastavení.
 Okénko displeje
/
(SEEK –/+)
Automatické ladění rozhlasových stanic.
Chcete-li stanice ladit manuálně, tlačítko
stiskněte a podržte.
(procházení) (strana 11)
Slouží k aktivaci režimu procházení během
přehrávání.
(Není k dispozici, když je připojeno zařízení USB
v režimu Android nebo zařízení iPod.)
 EQ (ekvalizér)
Vybírá křivku ekvalizéru.

(zpět)
Vrací zobrazení předchozí obrazovku.
MODE (strana 8)
 Přijímač dálkového ovladače
4CS
 Numerická tlačítka (1 až 6)
Umožňují příjem uložených rádiových stanic.
Chcete-li ukládat stanice, tlačítko stiskněte a
podržte.
ALBUM /
Slouží k přeskočení alba v audio zařízení.
Stisknutím a podržením se aktivuje nepřetržité
přeskakování alb.
(Není k dispozici, když je připojeno zařízení USB
v režimu Android nebo zařízení iPod.)
(opakování)
(Není k dispozici, když je připojeno zařízení USB
v režimu Android.)
(náhodné přehrávání)
(Není k dispozici, když je připojeno zařízení USB
v režimu Android.)
Začínáme
Odpojení předního panelu
Abyste předešli krádeži, je možné přední panel
tohoto zařízení odpojit.
1
Stiskněte tlačítko OFF  a podržte jej
stisknuté, dokud se zařízení nevypne.
Stiskněte tlačítko uvolnění předního
panelu . Vyjměte panel zatáhnutím
směrem k sobě.
 (přehrát/pozastavit)
 EXTRA BASS
Zesílí zvuk basů v synchronizaci s úrovní
hlasitosti. Stisknutím se mění nastavení EXTRA
BASS: [1], [2], [OFF].
 Vstupní konektor AUX
 DSPL (displej)
Stisknutím se mění zobrazované položky na
displeji.
SCRL (posouvání)
Stisknutím a podržením se posune položka na
displeji.
 Port USB
Varovné znamení
Pokud klíčem v zapalování otočíte do pozice
vypnuto bez odpojení předního panelu jednotky,
ozve se na několik sekund varovné znamení.
Znamení se ozve, jen je-li použit vestavěný
zesilovač.
Připojení předního panelu
5CS
Resetování přístroje
Nastavení hodin
Jednotku je nutné před prvním použitím resetovat,
stejně jako po výměně autobaterie nebo po změně
připojení.
1
Stiskněte tlačítko MENU. Poté otáčením
voliče vyberte volbu [GENERAL] a volič
stiskněte.
Stiskněte tlačítka DSPL a
(zpět)/
MODE a podržte je stisknutá déle než
2 sekundy.
2
Otáčením voliče vyberte volbu [SET
CLOCK-ADJ], poté volič stiskněte.
Poznámka
Při resetování jednotky se smaže nastavení hodin a část
uloženého obsahu.
3
1
Hodiny začnou blikat.
Na další číslo přejdete stisknutím tlačítka
/ (SEEK –/+).
Nastavení oblasti/regionu
Po resetování jednotky se zobrazí obrazovka
nastavení oblasti/regionu.
1
Zobrazí se aktuálně nastavená oblast/region.
Otáčením voliče vyberte volbu [EUROPE]
nebo [RUSSIA] a poté volič stiskněte.
3
Otáčením voliče vyberte volbu [YES]
nebo [NO] a poté volič stiskněte.
Pokud se nastavení oblasti/regionu změní,
jednotka se resetuje a poté se zobrazí hodiny.
Toto nastavení lze konfigurovat v nabídce
obecného nastavení (strana 12).
6CS
4
Když se zobrazuje text [SET AREA],
stiskněte ENTER.
2
Otáčením voliče nastavte hodiny a
minuty.
Po nastavení minut stiskněte tlačítko
MENU.
Nastavení je dokončeno a hodiny se spustí.
Zobrazení hodin
Stiskněte tlačítko DSPL.
Kontrola napětí baterie
Napětí vložené baterie lze zkontrolovat. (Není k
dispozici, pokud je zdroj vypnutý a zobrazují se
hodiny.)
1
Opakovaně stiskněte tlačítko DSPL,
dokud se nezobrazí napětí baterie.
Připojení zařízení USB
1
2
Snižte hlasitost na jednotce.
Připojte zařízení USB k jednotce.
Zařízení iPod/iPhone připojte pomocí
propojovacího kabelu USB dodaného se
zařízením iPod (není součástí dodávky).
Připojení dalších přenosných
audiozařízení
1
2
3
Vypněte přenosné audio zařízení.
Snižte hlasitost na jednotce.
Připojte přenosné audio zařízení do
vstupního konektoru AUX (stereofonní
minikonektor) na přístroji pomocí
propojovacího kabelu (není součástí
dodávky)*.
* Ujistěte se, že používáte přímou zástrčku.
4
Stisknutím tlačítka SRC vyberte [AUX].
Srovnání úrovně hlasitosti připojeného
zařízení s ostatními zdroji
Spusťte přehrávání z přenosného audiozařízení se
střední hlasitostí a na jednotce nastavte úroveň
hlasitosti, kterou obvykle používáte.
Stiskněte tlačítko MENU a zvolte možnost [SOUND]
 [SET AUX VOL] (strana 14).
7CS
Naladění uložených stanic
Poslech rádia
1
Poslech rádia
Chcete-li poslouchat rádio, stiskněte tlačítko SRC a
vyberte možnost [TUNER].
Automatické ukládání stanic (BTM)
1
Stisknutím tlačítka MODE změňte pásmo
(FM1, FM2, FM3, MW nebo LW).
2
Stiskněte tlačítko MENU. Poté otáčením
voliče vyberte volbu [GENERAL] a volič
stiskněte.
3
Otáčením voliče vyberte volbu [SET BTM],
poté volič stiskněte.
Použití systému RDS (Radio
Data System)
Nastavení alternativních frekvencí (AF)
a dopravních hlášení (TA)
Funkce alternativních frekvencí automaticky ladí
stanici na nejsilnější signál v síti. Funkce TA
poskytuje aktuální dopravní hlášení nebo dopravní
programy.
1
Stiskněte tlačítko MENU. Poté otáčením
voliče vyberte volbu [GENERAL] a volič
stiskněte.
2
Otáčením voliče vyberte volbu [SET AF/TA]
a poté volič stiskněte.
3
Otáčením voliče vyberte volbu [SET AF-ON],
[SET TA-ON], [SET AF/TA-ON] nebo [SET AF/
TA-OFF] a poté volič stiskněte.
Jednotka ukládá stanice v pořadí podle
frekvence na numerických tlačítkách.
Ruční
1
Stisknutím tlačítka MODE změňte pásmo
(FM1, FM2, FM3, MW nebo LW).
2
Nalaďte rádio.
Manuální ladění
Stisknutím a podržením tlačítka /
(SEEK –/+) vyhledejte přibližnou frekvenci.
Poté jemně dolaďte požadovanou frekvenci
opakovaným stisknutím tlačítka /
(SEEK–/+).
Automatické ladění
Stiskněte tlačítko / (SEEK –/+).
Když systém naladí stanici, vyhledávání se
zastaví.
Manuální ukládání
1
8CS
Po naladění požadované stanice
stiskněte a podržte tlačítko s číslem
(1 až 6), dokud se nezobrazí [MEM].
Vyberte pásmo a stiskněte tlačítko s
číslem (1 až 6).
Ukládání stanic RDS s nastavením AF a TA
Stanice RDS můžete ukládat jako předvolby spolu s
nastavením funkcí AF/TA. Nastavte funkce AF/TA a
uložte stanici prostřednictvím BTM nebo manuálně.
Pokud stanici ukládáte manuálně, můžete ukládat i
stanice bez RDS.
Příjem tísňových oznámení
Pokud je funkce AF nebo TA aktivní, tísňová
oznámení automaticky přeruší vysílání aktuálně
vybraného zdroje.
Nastavení úrovně hlasitosti během
dopravního hlášení
Nastavená úroveň se uloží do paměti a použije se
pro následující dopravní hlášení nezávisle na běžné
úrovni hlasitosti.
Chcete-li zůstat u jednoho regionálního
programu (REGIONAL)
Pokud jsou funkce AF a REGIONAL aktivní, nebude
vysílání přepínáno na jiné regionální stanice se
silnější frekvencí. Opustíte-li oblast s příjmem
tohoto regionálního programu, nastavte během
příjmu v pásmu FM možnost [SET REG-OFF] v
nabídce [GENERAL] (strana 13).
Tato funkce nefunguje ve Velké Británii a některých
dalších oblastech.
Funkce Local Link (pouze Velká Británie)
Tato funkce umožňuje vybírat další místní stanice v
oblasti i v případě, že nejsou uloženy pod tlačítky s
čísly.
Během příjmu v pásmu FM stiskněte tlačítko s
číslem (1 až 6), pod kterým je uložena místní
stanice. Během příštích 5 sekund znovu stiskněte
tlačítko s číslem, ke kterému je přiřazená místní
stanice. Tento postup opakujte tak dlouho, dokud
nenaladíte místní stanici.
Volba typu programu (PTY)
1
2
Během příjmu FM stiskněte PTY.
Otáčejte voličem, dokud se nezobrazí
požadovaný typ programu, poté volič
stiskněte.
Typy programu
NEWS (Zprávy), AFFAIRS (Aktuální události), INFO
(Informace), SPORT (Sport), EDUCATE (Vzdělávací
pořady), DRAMA (Dramatická tvorba), CULTURE
(Kultura), SCIENCE (Věda), VARIED (Různé), POP M
(Populární hudba), ROCK M (Rock), EASY M (Hudba
lehkého žánru), LIGHT M (Lehká klasická hudba),
CLASSICS (Vážná klasická hudba), OTHER M
(Ostatní hudební žánry), WEATHER (Počasí),
FINANCE (Informace z finančních trhů), CHILDREN
(Programy pro děti), SOCIAL A (Společenský život),
RELIGION (Náboženství), PHONE IN (Program s
telefonickými vstupy posluchačů), TRAVEL
(Cestování), LEISURE (Volný čas), JAZZ (Jazz),
COUNTRY (Country), NATION M (Národní hudba),
OLDIES (Hudba oldies), FOLK M (Folk), DOCUMENT
(Dokumenty)
Nastavení hodin (CT)
Hodiny je možné nastavit daty CT vysílanými
stanicemi RDS.
1
Nastavte možnost [SET CT] v nabídce
[GENERAL] na hodnotu [SET CT-ON]
(strana 13).
Přístroj začne vyhledávat stanici vysílající
požadovaný typ programu.
9CS
1
Přehrávání
Zahájí se přehrávání.
Pokud je zařízení již připojeno, zahájíte
přehrávání stisknutím tlačítka SRC a výběrem
možnosti [USB] (po rozpoznání zařízení iPod se
na displeji zobrazí [IPD]).
Přehrávání zařízení USB
V rámci tohoto návodu k obsluze se pojem „iPod“
používá k obecnému označení funkcí iPod na
zařízeních iPod a iPhone, není-li v textu či na
ilustraci uvedeno jinak.
Připojte zařízení USB k portu USB
(strana 7).
2
Hlasitost nastavte na této jednotce.
Zastavení přehrávání
Podrobnosti o kompatibilitě vašeho zařízení iPod
naleznete v části „iPod“ (strana 15) nebo na
stránkách podpory uvedených na zadní obálce.
Stiskněte tlačítko OFF a podržte je po dobu 1
sekundy.
Lze použít zařízení USB typu AOA (Android Open
Accessory) 2.0, MSC (Mass Storage Class) a MTP
(Media Transfer Protocol)* kompatibilní se
standardem USB. V závislosti na zařízení USB lze na
jednotce zvolit režim Android nebo režim MSC/MTP.
Některé digitální přehrávače médií nebo chytré
telefony s operačním systémem Android mohou
vyžadovat nastavení režimu MTP.
Zastavte přehrávání, poté zařízení odeberte.
* Např. USB flash disk, digitální přehrávač médií,
chytrý telefon s operačním systémem Android
Poznámky
 Podrobnosti o kompatibilitě vašeho zařízení USB
naleznete na stránkách podpory uvedených na zadní
obálce.
 Chytré telefony s nainstalovaným operačním
systémem Android OS 4.1 nebo vyšším podporují
Android Open Accessory 2.0 (AOA 2.0). Některé chytré
telefony nicméně nemusí AOA 2.0 plně podporovat,
ani pokud mají nainstalován Android OS 4.1 nebo
vyšší.
Podrobnosti o kompatibilitě vašeho chytrého telefonu
s operačním systémem Android naleznete na
stránkách podpory uvedených na zadní obálce.
 Přehrávání následujících souborů není podporováno.
MP3/WMA/FLAC:
 soubory chráněné autorskými právy;
 soubory s ochranou DRM (Digital Rights
Management)
 vícekanálové zvukové soubory
MP3/WMA:
 soubory s bezeztrátovou kompresí
Před provedením připojení vyberte režim USB
(režim Android nebo režim MSC/MTP) v závislosti
na zařízení USB (strana 13).
10CS
Odebrání zařízení
Varování ohledně telefonu iPhone
Po připojení telefonu iPhone přes rozhraní USB řídí
hlasitost telefonního hovoru telefon iPhone, nikoli
jednotka. Pokud během hovoru bezděčně zesílíte
hlasitost jednotky, může se po ukončení hovoru
ozvat náhlý hlasitý zvuk.
Vyhledávání a přehrávání stop
Opakované přehrávání a přehrávání
v náhodném pořadí
Není k dispozici, když je připojeno zařízení USB
v režimu Android.
1
Opakovaným stisknutím tlačítka
(opakovat) nebo
(náhodně) během
přehrávání vyberte požadovaný režim
přehrávání.
Počátek přehrávání se může ve vybraném
režimu přehrávání chvíli opozdit.
Dostupné režimy přehrávání se liší v závislosti na
vybraném zdroji zvuku.
Hledání stopy podle názvu
(Quick-BrowZer™)
Není k dispozici, když je připojeno zařízení USB
v režimu Android nebo zařízení iPod.
1
Během přehrávání v režimu USB
stiskněte tlačítko
(procházení)*.
Zobrazí se seznam kategorií
vyhledávání.
4
Do režimu Quick-BrowZer se vrátíte
stisknutím tlačítka ENTER.
Zobrazí se zvolená položka.
5
Otáčením voliče zvolte požadovanou
položku a poté volič stiskněte.
Zahájí se přehrávání.
Po zobrazení seznamu stop zobrazíte
opakovaným stiskem tlačítka
(zpět)
požadovanou kategorii vyhledávání.
* Pro návrat na začátek seznamu kategorií během
přehrávání ze zařízení USB podržte tlačítko
(procházení) stisknuté déle než dvě sekundy.
2
Otáčením voliče zvolte požadovanou
kategorii vyhledávání a volbu potvrďte
jeho stisknutím.
3
Opakujte krok 2, dokud nenajdete
požadovanou stopu.
Zahájí se přehrávání.
Ukončení režimu Quick-BrowZer
Stiskněte tlačítko
(procházení).
Vyhledávání pomocí přeskakování
položek (Režim přeskakování)
Není k dispozici, když je připojeno zařízení USB
v režimu Android nebo zařízení iPod.
1
2
3
Stiskněte tlačítko
(procházení).
Stiskněte tlačítko  (SEEK +).
Otáčením voliče vyberte požadovanou
položku.
Přehrávání bude procházet seznamem v krocích
po 10 % celkového počtu položek.
11CS
Obecná nastavení (GENERAL)
Nastavení
Zrušení režimu DEMO
Ukázkový režim, který se zobrazuje, pokud je zdroj
vypnutý a zobrazují se hodiny, lze vypnout.
1
Stiskněte tlačítko MENU. Poté otáčením
voliče vyberte volbu [GENERAL] a volič
stiskněte.
2
Otáčením voliče vyberte volbu [SET
DEMO], poté volič stiskněte.
3
Otáčením voliče vyberte volbu [SET
DEMO-OFF], poté volič stiskněte.
Nastavení je dokončeno.
4
Dvakrát stiskněte tlačítko
(zpět).
Displej se vrátí do režimu normálního
přehrávání.
Základní nastavení
Můžete měnit nastavení v následujících nabídkách:
Obecná nastavení (GENERAL), Nastavení zvuku
(SOUND), Nastavení zobrazení (DISPLAY)
1
2
Stiskněte tlačítko MENU.
Otočením voliče vyberte požadovanou
kategorii a poté volič stiskněte.
Položky, které je možné nastavovat, závisí na
použitém zdroji a nastavení.
3
Otáčením voliče zvolte požadované
nastavení a poté volič stiskněte.
Návrat na předchozí zobrazení
Stiskněte tlačítko
12CS
(zpět).
AREA
Určuje oblast/oblasti použití této jednotky:
[EUROPE], [RUSSIA].
Pokud se aktuálně nastavená oblast/region
změní, jednotka se resetuje a poté se zobrazí
hodiny.
(Tato možnost je k dispozici, pouze když je zdroj
vypnutý a zobrazují se hodiny.)
DEMO (ukázka)
Aktivace ukázky: [ON], [OFF].
CLOCK-ADJ (nastavení hodin) (strana 6)
CAUT ALM (varovné znamení)
Aktivuje varovné znamení: [ON], [OFF] (strana 5).
(Tato možnost je k dispozici, pouze když je zdroj
vypnutý a zobrazují se hodiny.)
BEEP
Aktivuje zvuk pípání: [ON], [OFF].
AUTO OFF
Po vypnutí automaticky po určité době odpojí
jednotku: [ON] (30 minut), [OFF].
STEERING
Slouží k registraci nebo obnovení nastavení
dálkového ovladače na volantu.
(K dispozici při použití připojovacího kabelu,
který není součástí dodávky.) (Tato možnost je k
dispozici, pouze když je zdroj vypnutý a
zobrazují se hodiny.)
STR CONTROL (ovládání volantem)
Výběr režim vstupu připojeného dálkového
ovladače. Aby nedošlo k poruše, nastavte před
použitím režim vstupu připojeného dálkového
ovládání.
CUSTOM
Režim vstupu pro dálkový ovladač na volantu
PRESET
Režim vstupu pro kabelový dálkový ovladač
kromě ovladače na volantu (vybere se
automaticky po provedení [RESET CUSTOM]).
EDIT CUSTOM
Slouží k registraci funkcí (SOURCE, ATT, VOL +/−,
SEEK +/−) pro dálkový ovladač na volantu:
 Otáčením voliče vyberte funkci, kterou
chcete přiřadit k dálkovému ovladači na
volantu, a poté volič stiskněte.
 Zatímco bliká text [REGISTER], stiskněte a
podržte tlačítko na dálkovém ovladači na
volantu, ke kterému chcete funkci přiřadit.
Po dokončení registrace se zobrazí nápis
[REGISTERED].
 Chcete-li pokračovat v registrování funkcí,
opakujte kroky  a .
(Tato funkce je k dispozici pouze tehdy, je-li
funkce [STR CONTROL] nastavena na hodnotu
[CUSTOM].)
RESET CUSTOM
Obnovení nastavení dálkového ovladače na
volantu: [YES], [NO].
(Tato funkce je k dispozici pouze tehdy, je-li
funkce [STR CONTROL] nastavena na hodnotu
[CUSTOM].)
Poznámky
 Během nastavování jsou k dispozici pouze funkce
tlačítek na jednotce. Z bezpečnostních důvodů
před pokusem o změnu tohoto nastavení
zaparkujte vozidlo.
 Pokud během registrování dojde k chybě, všechny
dříve zaregistrované informace se zachovají.
Pokračujte v registraci od funkce, při jejíž registraci
došlo k chybě.
 Tato funkce nemusí být v některých vozidlech k
dispozici. Podrobnosti o kompatibilitě vašeho
vozidla naleznete na webových stránkách podpory
uvedených na zadní obálce.
USB MODE
Mění režim USB: [ANDROID], [MSC/MTP].
(K dispozici pouze v případě, že je vybrán zdroj
USB.)
CT (čas hodin)
Aktivuje funkci CT: [ON], [OFF].
AF/TA (alternativní frekvence/dopravní hlášení)
Slouží k výběru nastavení alternativních
frekvencí (AF) a dopravních hlášení (TA):
[AF-ON], [TA-ON], [AF/TA-ON], [AF/TA-OFF].
(K dispozici v případě, že je vybrán jakýkoli
zdroj.)
REGIONAL
Omezí příjem na konkrétní oblast: [ON], [OFF].
(K dispozici jen během příjmu pásma FM.)
BTM (Best tuning memory) (strana 8)
(K dispozici pouze v případě, že je vybrán tuner.)
FIRMWARE
(Tato možnost je k dispozici, pouze když je zdroj
vypnutý a zobrazují se hodiny.)
Umožňuje zobrazit nebo aktualizovat verzi
firmwaru. Další informace získáte na webových
stránkách podpory uvedených na zadní obálce.
FW VERSION (verze firmwaru)
Zobrazí aktuální verzi firmwaru.
FW UPDATE (aktualizace firmwaru)
Zahájí proces aktualizace firmwaru: [YES], [NO].
Aktualizace firmwaru trvá několik minut. Během
aktualizace nepřepínejte zapalování do polohy
OFF ani neodpojujte zařízení USB.
Nastavení zvuku (SOUND)
Tato nabídka nastavení je k dispozici při výběru
libovolného zdroje.
EQ10 PRESET
Umožňuje zvolit jednu z 10 křivek ekvalizéru
nebo funkci vypnout:
[OFF], [R&B], [ROCK], [POP], [HIP-HOP], [EDM],
[JAZZ], [SOUL], [COUNTRY], [KARAOKE]*,
[CUSTOM].
Nastavení křivky ekvalizéru lze pro jednotlivé
zdroje uložit do paměti.
* [KARAOKE] tlumí zvuk vokálů, ale nedokáže je
během přehrávání zcela odstranit. Také není
podporováno použití mikrofonu.
EQ10 CUSTOM
Nastavení volby [CUSTOM] pro EQ10.
Nastavení křivky ekvalizéru:
[BAND1] 32 Hz, [BAND2] 63 Hz, [BAND3] 125 Hz,
[BAND4] 250 Hz, [BAND5] 500 Hz, [BAND6] 1 kHz,
[BAND7] 2 kHz, [BAND8] 4 kHz, [BAND9] 8 kHz,
[BAND10] 16 kHz.
Hlasitost se nastavuje krokově po 1 dB v rozsahu
–6 dB až +6 dB.
13CS
BALANCE
Upravuje vyvážení hlasitosti mezi reproduktory:
[RIGHT-15] – [CENTER] – [LEFT-15].
FADER
Upravuje relativní hlasitost: [FRONT-15] –
[CENTER] – [REAR-15].
AUX VOL (úroveň hlasitosti AUX)
Upravuje hlasitost zvuku z jakéhokoli
připojeného přídavného zařízení:
[+18 dB] – [0 dB] – [−8 dB].
Toto nastavení eliminuje nutnost upravovat
úroveň hlasitosti napříč zdroji.
(K dispozici pouze v případě, že je vybrán zdroj
AUX.)
Nastavení zobrazení (DISPLAY)
DIMMER
Změna jasu displeje: [ON], [OFF], [CLK] (hodiny).
Chcete-li nastavit tuto funkci, aby byla aktivní
pouze během určité doby, vyberte možnost
[CLK] a poté nastavte časy zahájení a ukončení.
– Nastavení jasu, když je aktivována funkce
ztlumení jasu:
Nastavte [DIMMER] na [ON] a poté upravte
[BRIGHTNESS].
– Nastavení jasu, když je deaktivována funkce
ztlumení jasu:
Nastavte [DIMMER] na [OFF] a poté upravte
[BRIGHTNESS].
Nastavení jasu se uloží a použije se při aktivaci
nebo deaktivaci funkce ztlumení jasu.
BRIGHTNESS
Mění jas displeje. Úroveň jasu je nastavitelná:
[1] – [10].
SND SYNC (synchronizace se zvukem)
Aktivuje synchronizaci osvětlení se zvukem:
[ON], [OFF].
14CS
AUTO SCR (automatické posouvání)
Automaticky posouvá dlouhé položky:
[ON], [OFF].
(Není k dispozici, pokud je vybrána možnost AUX
nebo tuner.)
iPod
Doplňující informace
Aktualizace firmwaru
Chcete-li aktualizovat firmware, navštivte stránky
podpory uvedené na zadní obálce a postupujte
podle uvedených pokynů.
Poznámky
 Pro aktualizaci firmwaru je nutné použití zařízení USB
(není součástí dodávky). Aktualizační soubor uložte
na zařízení USB a připojte zařízení do portu USB.
Potom proveďte aktualizaci zařízení.
 Aktualizace firmwaru trvá několik minut. Během
aktualizace nepřepínejte zapalování do polohy OFF
ani neodpojujte zařízení USB.
Bezpečnostní opatření
 Pokud jste zaparkovali automobil na přímém
slunečním světle, nechte přístroj nejdříve
vychladnout.
 Nenechávejte přední panel nebo audio zařízení
uvnitř automobilu, protože by vlivem vysoké
teploty na přímém slunci mohlo dojít k jejich
poškození.
 Motorová anténa se vysouvá automaticky.
Zachování vysoké kvality zvuku
Dbejte na to, aby se jednotka nedostala do
kontaktu s kapalinami.
Pořadí přehrávání audiosouborů
Složka (album)
audiosoubor (stopa)
 K jednotce můžete připojit následující modely
přehrávače iPod. Před použitím aktualizujte
software zařízení iPod na nejnovější verzi.
Kompatibilní modely zařízení iPhone/iPod
Kompatibilní model
USB
iPhone 7 Plus

iPhone 7

iPhone SE

iPhone 6S Plus

iPhone 6S

iPhone 6 Plus

iPhone 6

iPhone 5S

iPhone 5C

iPhone 5

iPhone 4s

iPod touch (6. generace)

iPod touch (5. generace)

iPod nano (7. generace)

 Označení „Made for iPod“ a „Made for iPhone“
znamenají, že elektronické příslušenství bylo
navrženo speciálně pro připojení k zařízení iPod
nebo iPhone a obdrželo certifikaci vývojáře, že
splňuje výkonové standardy společnosti Apple.
Společnost Apple není zodpovědná za provoz
tohoto zařízení ani za jeho soulad s
bezpečnostními a regulačními normami.
Dovolujeme si vás upozornit, že použití tohoto
příslušenství se zařízeními iPod a iPhone může
ovlivnit výkon bezdrátových systémů.
Budete-li mít k jednotce jakékoliv dotazy nebo
narazíte na problémy, na které nenaleznete
odpovědi v této příručce, obraťte se na nejbližšího
prodejce společnosti Sony.
15CS
Údržba
Čištění konektorů
Pokud jsou konektory mezi přístrojem a předním
panelem znečištěné, nemusí přístroj pracovat
správně. Aby k takovým situacím nedocházelo,
odejměte přední panel (strana 5) a očistěte
konektory vatovým tampónem. Při čištění
nepoužívejte nadměrnou sílu. V opačném případě
by mohlo dojít k poškození konektorů.
Využitelná citlivost: 7 dBf
Selektivita: 75 dB při 400 kHz
Odstup signál/šum: 73 dB
Odstup kanálů: 50 dB při 1 kHz
Frekvenční odezva: 20–15 000 Hz
MW/LW (SV/DV)
Rozsah ladění:
MW: 531–1 602 kHz
LW: 153 – 279 kHz
Anténní konektor:
Konektor pro externí anténu
Citlivost: MW: 26 μV, LW: 50 μV
Přehrávač USB
Poznámky
 Z bezpečnostních důvodů vypněte před čištěním
konektorů zapalování a vyjměte klíček ze spínací
skříňky.
 Nikdy se nedotýkejte konektorů prsty ani kovovými
předměty.
Specifikace
Tuner
FM
Rozsah ladění:
Při nastavení položky [AREA] na [EUROPE]:
87,5–108,0 MHz
Když je položka [AREA] nastavena na [RUSSIA]:
FM1/FM2: 87,5–108,0 MHz
(s krokem 50 kHz)
FM3: 65–74 MHz (s krokem 30 kHz)
Anténní konektor:
Konektor pro externí anténu
Mezifrekvence:
Při nastavení položky [AREA] na [EUROPE]:
FM CCIR: −1 956,5 kHz až −487,3 kHz a
+500,0 kHz až +2 095,4 kHz
Když je položka [AREA] nastavena na [RUSSIA]:
FM CCIR: −1 956,5 kHz až −487,3 kHz a
+500,0 kHz až +2 095,4 kHz
FM OIRT: -1 815,6 kHz až -943,7 kHz a
+996,6 kHz až +1 776,6 kHz
16CS
Rozhraní: USB (Full-speed)
Maximální proud: 1 A
Maximální počet rozpoznatelných složek a souborů:
Složky (alba): 256
Počet souborů (stop) ve složce: 256
Kompatibilní protokol Android Open Accessory
(AOA): 2.0
Odpovídající kodek:
MP3 (.mp3)
Přenosová rychlost: 8 až 320 kb/s (podpora
VBR (variabilní přenosová rychlost))
Vzorkovací frekvence: 16 kHz až 48 kHz
WMA (.wma)
Přenosová rychlost: 32 až 192 kb/s (podpora
VBR (variabilní přenosová rychlost))
Vzorkovací frekvence: 32 kHz, 44,1 kHz,
48 kHz
FLAC (.flac)
Bitová hloubka: 16 bitů, 24 bitů
Vzorkovací frekvence: 44,1 kHz, 48 kHz
Výkonový zesilovač
Výstup: Výstupy reproduktorů
Impedance reproduktorů: 4 Ω–8 Ω
Maximální výstupní výkon: 55 W x 4 (při 4 Ω)
Obecné
Výstupy:
Výstupní audio konektory (ZADNÍ)
Konektor pro ovládání automatické (motorové)
antény a výkonového zesilovače (REM OUT)
Vstupy:
Vstupní konektor pro dálkové ovládání
Vstupní konektor antény
Vstupní zdířka AUX (stereofonní zdířka mini jack)
port USB
Požadavky na výkon: 12 V stejnosměrného proudu z
baterie vozidla (ukostřen záporný pól)
Jmenovitý proud: 10 A
Rozměry:
Přibl. 178 mm x 50 mm x 119 mm
(7 1/8 palců x 2 palce x 4 3/4 palce) (š/v/h)
Montážní rozměry:
Přibl. 182 mm x 53 mm x 102 mm
(7 1/4 palců x 2 1/8 palce x 4 1/8 palce) (š/v/h)
Hmotnost: Přibližně 0,7 kg (1 lb 9 oz)
Obsah balení:
Hlavní jednotka (1)
Součásti pro montáž a propojení (1 sada)
Některé položky z výše uvedeného seznamu
příslušenství nemusí být u vašeho prodejce k
dispozici. Pro další informace se obraťte na svého
prodejce.
Design a technické údaje se mohou měnit bez
předchozího upozornění.
Autorská práva
Windows Media® je registrovanou ochrannou
známkou nebo ochrannou známkou společnosti
Microsoft Corporation ve Spojených státech a/nebo
dalších zemích.
Tento produkt je chráněn jistými právy duševního
vlastnictví společnosti Microsoft Corporation. Je
zakázáno používat nebo distribuovat tuto
technologii mimo tento produkt bez příslušné
licence společnosti Microsoft® nebo jejích
oprávněných dceřiných společností.
iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano a iPod touch
jsou ochranné známky společnosti Apple Inc.,
registrované v USA a dalších zemích.
libFLAC
Copyright (C) 2000-2009 Josh Coalson
Copyright (C) 2011-2013 Xiph.Org Foundation
Další distribuce a používání ve formě zdrojového
nebo binárního kódu bez úprav nebo s úpravami se
povoluje za předpokladu, že jsou splněny
následující podmínky:
 Při další distribuci zdrojového kódu musí být
zachována výše uvedená poznámka o autorských
právech, tento seznam podmínek a následující
právní omezení.
 Při další distribuci ve formě binárního kódu je
nutno reprodukovat výše uvedenou poznámku o
autorských právech, tento seznam podmínek a
následující právní omezení v dokumentaci nebo
dalších materiálech poskytovaných při distribuci.
 Název nadace Xiph.org ani jména jejích
přispěvatelů nesmí být bez předchozího
výslovného písemného svolení použity
v souvislosti se schválením nebo propagací
produktů odvozených z tohoto softwaru.
TENTO SOFTWARE POSKYTUJÍ DRŽITELÉ
AUTORSKÝCH PRÁV A PŘISPĚVATELÉ „TAK, JAK JE“,
PŘIČEMŽ ODMÍTAJÍ JAKÉKOLI ZÁRUKY, VÝSLOVNĚ
UVEDENÉ NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ, MIMO JINÉ
ZÁRUKY OBCHODOVATELNOSTI A VHODNOSTI PRO
URČITÝ ÚČEL. NADACE ANI PŘISPĚVATELÉ
NEPONESOU V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ODPOVĚDNOST
ZA JAKÉKOLI PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ,
ZVLÁŠTNÍ, EXEMPLÁRNÍ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY
(MIMO JINÉ ZA ŠKODY V SOUVISLOSTI S POŘÍZENÍM
NÁHRADNÍHO ZBOŽÍ NEBO SLUŽEB, NEMOŽNOSTÍ
POUŽITÍ, ZTRÁTY DAT, UŠLÉHO ZISKU NEBO
PŘERUŠENÍ PODNIKÁNÍ) BEZ OHLEDU NA TO, JAK
K TĚMTO ŠKODÁM DOŠLO A ZDA SE ZAKLÁDAJÍ NA
PORUŠENÍ SMLOUVY, OBČANSKOPRÁVNÍM DELIKTU
(VČETNĚ NEDBALOSTI APOD.), OBJEKTIVNÍ
ODPOVĚDNOSTI, PORUŠENÍ ZÁRUK NEBO NA
JAKÉMKOLI JINÉM PRÁVNÍM ZÁKLADĚ, V JAKÉKOLI
SOUVISLOSTI S POUŽÍVÁNÍM TOHOTO SOFTWARU,
A TO ANI V PŘÍPADĚ, ŽE BYLI O MOŽNOSTI VZNIKU
TAKOVÉ ŠKODY INFORMOVÁNI.
Technologie kódování zvuku MPEG Layer-3 a
patenty jsou licencovány od společnosti Fraunhofer
IIS a Thomson.
Android je ochranná známka společnosti Google Inc.
17CS
Řešení problémů
Následující kontrolní seznam vám pomůže řešit
případné problémy s jednotkou.
Před přečtením tohoto seznamu si přečtěte
postupy týkající se připojení a ovládání.
Podrobnosti o používání pojistky a odebrání
přístroje z palubní desky naleznete v části
„Připojení/montáž“ (strana 21).
Pokud se vám nepodaří problém vyřešit, navštivte
stránky podpory uvedené na zadním krytu.
Obecné
Není slyšet žádný zvuk nebo je zvuk příliš tichý.
 Poloha ovladače [FADER] není nastavena pro
systém se dvěma reproduktory.
 Hlasitost přístroje nebo připojeného zařízení je
příliš nízká.
 Zvyšte hlasitost přístroje a připojeného
zařízení.
Neozývá se zvuková signalizace.
 Je připojen volitelný výkonový zesilovač a
nepoužíváte vestavěný zesilovač.
Obsah paměti byl vymazán.
 Došlo k odpojení napájecího kabelu nebo baterie,
případně nejsou kabely připojeny správně.
Byly vymazány uložené stanice a nastavení
hodin.
Došlo k přepálení pojistky.
Při přepínání polohy klíčku zapalování je slyšet
hluk.
 Kabely nejsou správně připojeny ke konektoru
pro napájení elektrického příslušenství vozidla.
Během přehrávání nebo příjmu rozhlasové
stanice se spustí ukázkový režim.
 Pokud je nastavena možnost [DEMO-ON] a po
dobu 5 minut není provedena žádná operace,
spustí se ukázkový režim.
 Nastavte možnost [DEMO-OFF] (strana 12).
18CS
Z displeje zmizí údaje nebo se na displeji nic
nezobrazí.
 Je nastavena možnost [DIM-ON] (strana 14).
 Pokud podržíte stisknuté tlačítko OFF, displej
zhasne.
 Stiskněte a podržte tlačítko OFF na přístroji,
dokud se displej nerozsvítí.
 Jsou znečištěné konektory (strana 16).
Displej/podsvícení bliká.
 Napájení je nedostatečné.
 Ujistěte se, že baterie vozu poskytuje jednotce
dostatek energie. (Požadavek na napájení je
12 V stejnosměrného proudu.)
Tlačítka pro ovládání nefungují.
 Stiskněte tlačítka DSPL a
(back)/MODE a
podržte je stisknutá déle než
2 sekundy pro resetování jednotky.
Obsah paměti se vymaže.
Z důvodu bezpečnosti neresetujte jednotku
během řízení.
Příjem rádia
Nelze přijímat stanice.
Zvuk je rušen šumem.
 Připojení není provedeno správně.
 Zkontrolujte připojení antény vozidla.
 Pokud se anténa nevysune, zkontrolujte
připojení ovládacího kabelu automatické
(motorové) antény.
Není možné vyvolat stanice na předvolbách.
 Signál vysílání je příliš slabý.
Nelze naladit frekvence 65 – 74 MHz v pásmu
FM3.
 Položka [AREA] je nastavena na [EUROPE].
 Nastavte položku [AREA] na [RUSSIA]
(strana 12).
RDS
Nelze přijímat služby RDS (když je položka
[AREA] nastavena na [RUSSIA]).
 Je zvoleno pásmo FM3.
 Vyberte pásmo FM1 nebo FM2.
 Služby RDS nejsou v aktuální oblasti k dispozici.
Po několika sekundách poslechu se spustí
vyhledávání (SEEK).
 Tato stanice není stanicí se službou TP (dopravní
program) nebo má slabý signál.
 Vypněte funkci TA (dopravní hlášení) (strana 8).
Žádné dopravní hlášení.
 Zapněte funkci TA (dopravní hlášení) (strana 8).
 Stanice nevysílá žádné dopravní zpravodajství,
přestože se jedná o stanici se službou TP
(dopravní program).
 Nalaďte jinou stanici.
Místo typu programu se zobrazuje indikace
[- - - - - - - -].
 Aktuálně naladěná stanice není stanicí RDS.
 Nejsou přijímána data RDS.
 Stanice nespecifikuje typ programu.
Název programové služby bliká.
 Aktuálně naladěná stanice nemá alternativní
frekvenci.
 Stiskněte tlačítko  SEEK –/+ ve chvíli,
kdy bliká název programové služby. Zobrazí se
nápis [PI SEEK] (Vyhledávání PI) a přístroj spustí
vyhledávání jiné frekvence se stejnými daty PI
(identifikace programu).
Přehrávání z USB zařízení
Nelze přehrávat položky z USB zařízení
připojeného prostřednictvím USB rozbočovače.
 Jdnotka nerozpozná USB zařízení připojená přes
USB rozbočovač.
Zvuk je přerušovaný.
 Zvuk může být přerušovaný při vysoké přenosové
rychlosti.
 Soubory s ochranou DRM (Digital Rights
Management) se nemusí v některých případech
přehrát.
Audiosoubor nelze přehrát.
 Zařízení USB naformátovaná jinými systémy
souborů než FAT16 nebo FAT32 nejsou
podporována.*
* Tento přístroj podporuje systémy souborů FAT16
a FAT32, ale některá zařízení USB nemusejí ani jeden
z těchto typů systémů souborů podporovat. Chcete-li
zjistit podrobnosti, nahlédněte do návodu k obsluze
jednotlivých zařízení USB nebo kontaktujte výrobce.
Nelze provádět operace pro přeskočení alba,
přeskočení položek (režim přeskakování)
a vyhledávání stop podle názvu (Quick-BrowZer).
 Tyto operace nelze provádět, když je připojeno
zařízení USB v režimu Android nebo zařízení iPod.
 Nastavte položku [USB MODE] na [MSC/MTP]
(strana 13).
 Odpojte iPod.
 Není nastaven správný režim USB zařízení.
 Ujistěte se, že je režim USB zařízení nastaven
na režim MSC/MTP.
Během přehrávání v režimu Android nelze
reprodukovat zvuk.
 Když je jednotka v režimu Android, zvuk
vystupuje pouze z chytrého telefonu s operačním
systémem Android.
 Zkontrolujte stav aplikace pro přehrávání zvuku
na chytrém telefonu s operačním systémem
Android.
 Přehrávání nemusí probíhat správně. Závisí to
na chytrém telefonu s operačním systémem
Android.
Spuštění přehrávání z USB zařízení trvá delší
dobu.
 USB zařízení obsahuje soubory s komplikovanou
stromovou strukturou.
19CS
Zprávy
Při provozu se na displeji mohou zobrazit nebo
blikat následující zprávy:
HUB NO SUPRT: Rozbočovače USB nejsou
podporovány.
INVALID
 Vybraná operace může být neplatná.
 [USB MODE] nelze změnit během přehrávání ze
zařízení iPod.
IPD STOP: Přehrávání souborů ze zařízení iPod
skončilo.
 Spusťte přehrávání ze zařízení iPod/iPhone.
NO AF: Žádné alternativní frekvence.
 Stiskněte tlačítko  SEEK –/+ ve chvíli,
kdy bliká název programové služby. Zobrazí se
nápis [PI SEEK] a přístroj spustí vyhledávání jiné
frekvence se stejnými daty PI (identifikace
programu).
NO TP: Žádný dopravní program.
 Přístroj bude pokračovat v hledání dostupných
stanic s dopravním programem (TP).
NOT SUPPORT - ANDROID MODE
 K jednotce je připojeno zařízení USB, které
nepodporuje AOA (Android Open Accessory) 2.0,
je-li položka [USB MODE] nastavena na
[ANDROID].
 Nastavte položku [USB MODE] na [MSC/MTP]
(strana 13).
OVERLOAD: USB zařízení je přetíženo.
 Odpojte USB zařízení a potom stisknutím tlačítka
SRC změňte zdroj.
 Indikuje, že USB zařízení není v pořádku nebo že
je připojeno nepodporované zařízení.
READ: Načítání informací.
 Počkejte, dokud načítání neskončí a automaticky
se nespustí přehrávání. V závislosti na organizaci
souborů to může trvat déle než jednu minutu.
USB ERROR: Zařízení USB nelze přehrát.
 Připojte zařízení USB znovu.
20CS
USB NO DEV: Zařízení USB není připojeno nebo
nebylo rozpoznáno.
 Ujistěte se, že je zařízení USB správně připojeno
spolu s kabelem USB.
USB NO MUSIC: Disk neobsahuje žádný
přehrávatelný soubor.
 Připojte zařízení USB obsahující přehrávatelné
soubory (strana 16).
USB NO SUPRT: USB zařízení není podporováno.
 Podrobnosti o kompatibilitě vašeho zařízení USB
naleznete na stránkách podpory uvedených na
zadní obálce.
Funkčnost dálkového ovladače na volantu:
ERROR: Při registraci funkce došlo k chybě.
 Pokračujte v registraci od funkce, při jejíž
registraci došlo k chybě (strana 13).
TIMEOUT: Registrace funkce se nezdařila z důvodu
překročení časového limitu.
 Zkuste registraci dokončit během blikání nápisu
[REGISTER] (přibližně 6 sekund) (strana 13).
Při aktualizaci firmwaru:
FILE ERROR: Na zařízení USB není uložen
aktualizační program.
 Uložte aktualizační program na zařízení USB a
poté opakujte akci (strana 15).
UPDATE ERROR PRESS ENTER: Aktualizace
firmwaru nebyla řádně dokončena.
 Stiskem tlačítka ENTER vymažte zprávu a poté
opakujte akci. Během aktualizace nepřepínejte
zapalování do polohy OFF ani neodpojujte
zařízení USB (strana 15).
 Vložte zařízení USB, na kterém je nahrán
aktualizační program, a stiskněte ENTER.
Pokud vám tato řešení nepomohou situaci zlepšit,
obraťte se na nejbližšího prodejce Sony.
Připojení/montáž
Upozornění
 Ujistěte se, že všechny uzemňovací kabely jsou
spojeny s uzemňovacím bodem.
 Ujistěte se, že vodiče nejsou zachyceny pod
šrouby nebo v pohyblivých částech (například v
lištách sedadel).
 Abyste zabránili zkratům, vypněte před
připojením kabelů zapalování vozidla.
 Před připojením napájecího kabelu  ke
konektoru pomocného napájení jej připojte
k jednotce a k reproduktorům.
 Pro zajištění bezpečnosti izolujte případné
nepřipojené kabely elektrickou páskou.
Bezpečnostní opatření
 Při volbě umístění pro montáž dbejte na to, aby
jednotka nenarušovala běžné úkony řízení.
 Neinstalujte jednotku do oblastí s výskytem
prachu, nečistot, nadměrných vibrací nebo vysoké
teploty (například místa, na která dopadá přímé
sluneční světlo, nebo do blízkosti
horkovzdušného potrubí).
 Pro dosažení pevné bezpečné instalace
používejte při instalaci pouze dodávané montážní
vybavení.
Seznam součástí vyžadovaných
k instalaci


×2


 Tento seznam neuvádí kompletní obsah balení.
 Držák  a ochranná objímka  jsou k jednotce
připevněny ještě před odesláním. Před montáží
jednotky použijte uvolňovací klíče  k vyjmutí
držáku  z přístroje. Podrobnosti najdete v části
„Vyjmutí ochranné objímky a držáku“ (strana 24).
 Uvolňovací klíče  uschovejte, protože jsou
nezbytné pro vyjmutí jednotky z vozidla.
Poznámky k napájecímu kabelu (žlutý kabel)
Při připojování jednotky v kombinaci s ostatními
stereokomponenty musí být proudové hodnocení
obvodu automobilu vyšší než součet kapacit pojistek
všech komponent.
Nastavení montážního úhlu
Montážní úhel nastavte tak, aby byl menší než 45°.
21CS
Zapojení
*3
Výkonový zesilovač*1

*2
Podrobnosti najdete v části
„Připojení“ (strana 23).
Podrobnosti naleznete v části „Schéma
zapojení napájení“ (strana 24).
Z kabelového dálkového
ovladače (není součástí
dodávky)*4
z antény vozidla*5
*1 Není součástí dodávky
*2 Impedance reproduktorů: 4 Ω–8 Ω × 4
*3 Kabel RCA (není součástí dodávky)
22CS
*4 V závislosti na typu vozidla může být nutné pro
kabelové dálkové ovládání použít adaptér (není
součástí dodávky). Podrobnosti o používání
kabelového dálkového ovladače viz „Používání
kabelového dálkového ovladače“ (strana 24).
*5 Pokud anténní konektor nepasuje, může být nutné
v závislosti na typu vozidla použít adaptér (není
součástí dodávky).
Snadné připojení subwooferu
Připojení
Pokud vlastníte automatickou (motorovou) anténu
bez reléové skříňky, může připojení tohoto přístroje
pomocí dodávaného napájecího kabelu  anténu
poškodit.
Pokud je subwoofer připojen ke kabelu některého
ze zadních reproduktorů, lze jej používat bez
výkonového zesilovače.
Přední
reproduktor
 Ke konektoru reproduktoru vozidla
Subwoofer
1
2
3
4
5
6
7
8
Zadní reproduktor
(pravý)
Přední
reproduktor
(pravý)
Přední
reproduktor (levý)
Zadní reproduktor
(levý)

fialový

fialovočerně
pruhovaný

šedý

šedočerně
pruhovaný

Bílý

bíločerně
pruhovaný

Zelená

zelenočerně
pruhovaný
Poznámky
 Je vyžadována příprava kabelů zadních reproduktorů.
 Aby nedošlo k poškození, použijte subwoofer s
impedancí 4 až 8 ohmů a s adekvátní zatížitelností.
Připojení paměti
Po připojení žlutého kabelu zdroje napájení bude
do paměťového okruhu nepřetržitě dodáváno
napájení, a to i v případě, že je vypnuto zapalování.
Připojení reproduktorů
 Před připojením reproduktorů vypněte jednotku.
 Aby nedošlo k poškození, použijte reproduktory s
impedancí 4 až 8 ohmů a s adekvátní
zatížitelností.
 K napájecímu konektoru vozidla
12
Zdroj nepřetržitého
napájení
Žlutý
13
Ovládání automatické
(motorové) antény a
výkonového zesilovače
(REM OUT)
modrobíle
pruhovaný
15
Spínaný zdroj napájení
Červený
16
Uzemnění
Černý
23CS
Schéma zapojení
Ujistěte se, že je konektor pomocného napájení
vozidla správně zapojen.
Konektor pomocného napájení
Po správném zapojení konektorů a vodičů
spínaného zdroje napájení připojte jednotku ke
zdroji napájení vozidla. Budete-li mít k připojení
jednotky jakékoliv dotazy nebo narazíte na
problémy, na které nenaleznete odpovědi v této
příručce, obraťte se na prodejce vozidla.
Používání kabelového dálkového
ovladače
1
Běžné zapojení
Červený
Červený
Žlutý
Žlutý
Chcete-li aktivovat kabelový dálkový
ovladač, nastavte položku [STR CONTROL]
v nastavení [SET STEERING] na [PRESET]
(strana 12).
Montáž
12
Zdroj nepřetržitého
napájení
Žlutý
15
Spínaný zdroj napájení
Červený
Při záměně pozic červeného a žlutého
kabelu
Červený
Vyjmutí ochranné objímky a držáku
Před montáží jednotky vyjměte z přístroje
ochrannou objímku  a držák .
1
Sevřete obě hrany ochranné objímky 
a vyjměte ji.
Červený

Žlutý
Žlutý
12
Spínaný zdroj napájení
Žlutý
15
Zdroj nepřetržitého
napájení
Červený
Spínací zařízení automobilu bez polohy ACC
Červený
Červený
2
Vložte oba uvolňovací klíče  až dokud
se neozve kliknutí, a zatáhněte držák 
směrem dolů. Poté oddělte přístroj
vytáhnutím přístroje směrem nahoru.

Žlutý
Žlutý


24CS
Otočte hákem směrem dolů.
Montáž jednotky do palubní desky
Před instalací se ujistěte, že západky na obou
stranách držáku  jsou ohnuty o 2 mm (3/32 palce)
směrem dovnitř.
1
Umístěte držák  dovnitř palubní desky
a ohněte svěrky směrem ven, čímž
zajistíte těsné zapadnutí.
Odpojení a připojení předního panelu
Podrobnosti najdete v části „Odpojení předního
panelu“ (strana 5).
Resetování jednotky
Podrobnosti najdete v části „Resetování přístroje“
(strana 6).
182 mm (7 1/4 palců)
Výměna pojistky
53 mm (2 1/8 palce)

2
Západka
Nainstalujte přístroj na držák  a
připojte ochrannou objímku .
Při výměně pojistky se ujistěte, že
Pojistka (10 A)
používáte pojistku, jejíž proudová
hodnota se shoduje s původní
pojistkou. Pokud se pojistka spálí,
zkontrolujte připojení napájení a
pojistku vyměňte. Pokud se
pojistka spálí znovu, mohlo dojít k
závadě uvnitř zařízení. V takovém případě
kontaktujte nejbližšího prodejce společnosti Sony.


Poznámky
 Pokud jsou západky rovné nebo ohnuté směrem ven,
montáž jednotky nebude pevná a může se stát, ze
jednotka vypadne.
 Ujistěte se, že jsou všechny 4 západky ochranné
objímky  řádně zapojeny do drážek přístroje.
25CS
Z bezpečnostných dôvodov si túto jednotku
nainštalujte do palubnej dosky vozidla, pretože
zadná strana jednotky sa počas používania
zahrieva.
Podrobné informácie nájdete v časti Pripojenie
a inštalácia (str. 20).
Vyrobené v Thajsku
Štítok, na ktorom je uvedené prevádzkové napätie
a ďalšie údaje, je na spodnej strane šasi.
Spoločnosť Sony Corporation týmto vyhlasuje, že toto
vybavenie spĺňa nariadenia smernice 2014/53/EÚ.
Celý text vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na
nasledujúcej internetovej adrese:
http://www.compliance.sony.de/
Toto zariadenie je určené na používanie so
schválenými verziami softvéru, ktoré sú uvedené vo
vyhlásení o zhode EÚ.
Softvér uložený v tomto zariadení preukázateľne
spĺňa kľúčové požiadavky smernice 2014/53/EÚ.
Verzia softvéru: 1_
Verziu softvéru je možné skontrolovať v položke
venovanej nastaveniu firmvéru v ponuke
všeobecných nastavení.
Upozornenie pre zákazníkov: Nasledujúce
informácie sa vzťahujú len na zariadenia
predávané v krajinách, v ktorých platia
smernice EÚ.
Výrobca: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku
Tokio, 108-0075, Japonsko
Zástupca pre zhodu produktu s normami EÚ: Sony
Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da
Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgicko
Likvidácia odpadových batérií,
elektrického a elektronického
vybavenia (platné v Európskej únii
a ostatných európskych krajinách
so zavedenými systémami
separovaného zberu odpadu)
Tento symbol na produkte, batérii alebo na balení
znamená, že s produktom a batériou nemožno
2SK
zaobchádzať ako s domovým odpadom. Na
určitých typoch batérií sa môže tento symbol
používať spolu so symbolom chemickej značky.
Symboly chemickej značky ortuti (Hg) alebo olova
(Pb) sa k tomuto symbolu pridávajú v prípade, ak
batéria obsahuje viac ako 0,0005 % ortuti alebo
0,004 % olova. Správnou likvidáciou týchto
produktov a batérií zabránite možnému
negatívnemu vplyvu na životné prostredie a ľudské
zdravie, ktorý by inak hrozil pri nesprávnej likvidácii
batérií. Recyklácia týchto materiálov pomáha šetriť
prírodné zdroje.
Ak sú produkty z bezpečnostných, prevádzkových
dôvodov alebo z dôvodu integrity údajov trvalo
pripojené k vstavanej batérii, takúto batériu by mal
vymieňať len kvalifikovaný servisný personál. Po
uplynutí životnosti batérie, elektrických
a elektronických zariadení by ste mali tieto
produkty odovzdať na príslušnom zbernom mieste
určenom na recykláciu elektrických a elektronických
zariadení, aby ste zaručili ich správnu likvidáciu.
Informácie o iných typoch batérií nájdete v časti
o bezpečnom vybratí batérie z produktu. Batériu
odovzdajte v príslušnom zbernom mieste určenom
na recykláciu nepotrebných batérií. Podrobnejšie
informácie o recyklácii tohto produktu alebo batérie
vám poskytne miestny mestský úrad, miestny úrad
zodpovedný za odvoz domového odpadu alebo
obchod, v ktorom ste produkt alebo batériu kúpili.
Upozornenie, ak zapaľovanie vozidla nemá
polohu ACC
Skontrolujte, či ste nastavili funkciu AUTO OFF
(strana 12). Jednotka sa automaticky úplne vypne
v nastavenom čase po vypnutí jednotky, čím sa
zabráni vybitiu batérie. Ak ste nenastavili funkciu
AUTO OFF, pri každom vypnutí zapaľovania
stlačte tlačidlo OFF a podržte ho, kým zobrazenie
nezmizne.
Odopretie záruk na služby, ktoré ponúkajú
tretie strany
Služby, ktoré ponúkajú tretie strany, sa môžu
zmeniť, pozastaviť alebo ukončiť bez
predchádzajúceho upozornenia. Spoločnosť Sony
v takýchto situáciách nenesie žiadnu
zodpovednosť.
Table of Contents
Sprievodca komponentmi a ovládacími prvkami. . . . 4
Úvodné informácie
Odpojenie predného panela . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Obnovenie nastavení jednotky . . . . . . . . . . . . . . . .
Nastavenie hodín . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kontrola napätia batérie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pripojenie zariadenia USB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pripojenie iného prenosného
zvukového zariadenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
6
6
6
7
7
Počúvanie rádia
Počúvanie rádia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Používanie rozhlasového údajového
systému (RDS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Prehrávanie
Prehrávanie z USB zariadenia . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Vyhľadávanie a prehrávanie skladieb. . . . . . . . . . 10
Nastavenia
Zrušenie režimu DEMO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Základné nastavenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Všeobecné nastavenia (GENERAL) . . . . . . . . . . . . . 12
Nastavenie zvuku (SOUND) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Nastavenie displeja (DISPLAY) . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Ďalšie informácie
Aktualizácia firmvéru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Bezpečnostné upozornenia . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Údržba. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Technické parametre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Riešenie problémov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Hlásenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Pripojenie a inštalácia
Varovania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Zoznam súčastí na inštaláciu . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Pripojenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Inštalácia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
3SK
Sprievodca komponentmi a ovládacími prvkami
Hlavná jednotka
Tlačidlá / (predchádzajúce/
nasledujúce)
Tlačidlo / (rýchly posun dozadu alebo
dopredu)
 Tlačidlo uvoľnenia predného panela
 SRC (zdroj)
Zapnutie napájania.
Zmena zdroja.
OFF
Stlačením a podržaním tohto tlačidla 1 sekundu
sa vypne zdroj a zobrazia sa hodiny.
Stlačením a podržaním najmenej 2 sekundy sa
vypne napájanie a zobrazenie na displeji.
 Ovládací volič
Otáčaním voliča sa nastavuje hlasitosť.
Tlačidlo PUSH ENTER
Potvrdenie výberu danej položky.
Zdroj sa vyberá stlačením tlačidla SRC a
otáčaním a následným stlačením ovládacieho
voliča (časový limit 2 sekundy).
MENU
Otvorenie ponuky nastavení.
 Okno displeja

4SK
/
(SEEK –/+)
Automatické ladenie rozhlasových staníc.
Stlačením a podržaním naladíte stanice
manuálne.
 PTY (typ programu)
Výber typu programu (PTY) v službe RDS.
(prehľadávanie) (strana 11)
Prechod do režimu prehľadávania počas
prehrávania.
(Nie je k dispozícii, ak je pripojené zariadenie
USB v režime Android™ alebo iPod.)
 EQ (ekvalizér)
Výber krivky ekvalizéra.

(späť)
Návrat na predchádzajúce zobrazenie.
MODE (strana 8)
 Snímač diaľkového ovládača
 Číselné tlačidlá (1 až 6)
Ladenie uložených rozhlasových staníc.
Stlačením a podržaním tlačidla stanice uložíte.
ALBUM /
Preskočenie albumu vo zvukovom zariadení.
Stlačením a podržaním nastavíte trvalé
preskakovanie albumov.
(Nie je k dispozícii, ak je pripojené zariadenie
USB v režime Android alebo zariadenie iPod.)
(opakovanie)
(Nie je k dispozícii, ak je pripojené zariadenie
USB v režime Android.)
Tlačidlo
(náhodný výber)
(Nie je k dispozícii, ak je pripojené zariadenie
USB v režime Android.)
 (prehrávanie/pozastavenie)
Úvodné informácie
Odpojenie predného panela
Predný panel môžete z jednotky odpojiť, aby ste
predišli jeho odcudzeniu.
1
Stlačte a podržte tlačidlo OFF , kým sa
jednotka nevypne, stlačte tlačidlo na
uvoľnenie predného panela  a potom
potiahnutím k sebe panel odpojte.
 EXTRA BASS
Zosilnenie basového zvuku v súlade s úrovňou
hlasitosti. Stláčaním tohto tlačidla zmeníte
nastavenie EXTRA BASS: [1], [2], [OFF].
 Konektor vstupu AUX
 DSPL (displej)
Stlačením tlačidla zmeníte položky na displeji.
Tlačidlo SCRL (posúvanie)
Stlačením a podržaním prechádzate položkami
na displeji.
 Port USB
Zvukové upozornenie
Ak prepnete zapaľovanie do polohy OFF bez toho,
aby ste odpojili predný panel, na niekoľko sekúnd
zaznie zvukové upozornenie. Upozornenie zaznie
iba vtedy, ak sa používa zabudovaný zosilňovač.
Pripojenie predného panela
5SK
Obnovenie nastavení jednotky
Nastavenie hodín
Pred prvým použitím jednotky alebo po výmene
autobatérie prípadne po zmene pripojení musíte
obnoviť nastavenia jednotky.
1
Stlačte tlačidlo MENU, otáčaním
ovládacieho voliča vyberte [GENERAL]
a stlačte ovládací volič.
2
Otáčaním ovládacieho voliča vyberte
[SET CLOCK-ADJ] a stlačte ovládací volič.
1
Stlačte a podržte tlačidlá DSPL a
(späť)/MODE dlhšie než 2 sekundy.
Poznámka
Vynulovaním jednotky sa vymaže nastavenie hodín
a časť uloženého obsahu.
Indikátor hodín zabliká.
3
Nastavenie oblasti/regiónu
Po vynulovaní jednotky sa zobrazí nastavenie
oblasti/regiónu.
1
Kým sa zobrazuje položka [SET AREA],
stlačte ENTER.
Digitálny indikátor posuniete stlačením tlačidla
/ (SEEK –/+).
4
Otáčaním ovládacieho voliča vyberte
[EUROPE] alebo [RUSSIA] a stlačte
ovládací volič.
3
Otáčaním ovládacieho voliča vyberte
[YES] alebo [NO] a stlačte ovládací volič.
Ak sa zmení nastavenie oblasti/regiónu,
jednotka sa vynuluje a zobrazia sa hodiny.
Toto nastavenie môžete konfigurovať v ponuke
všeobecných nastavení (strana 12).
6SK
Keď nastavíte minúty, stlačte tlačidlo
MENU.
Nastavenie sa dokončí a hodiny sa spustia.
Zobrazí sa aktuálne nastavená oblasť/región.
2
Hodiny a minúty nastavte otáčaním
ovládacieho voliča.
Zobrazenie hodín
Stlačte tlačidlo DSPL.
Kontrola napätia batérie
Môžete skontrolovať aktuálne napätie batérie.
(Nie je k dispozícii, keď je zdroj vypnutý a zobrazujú
sa hodiny.)
1
Opakovane stláčajte tlačidlo DSPL, kým
sa nezobrazí napätie batérie.
Pripojenie zariadenia USB
1
2
Znížte hlasitosť v jednotke.
K jednotke pripojte zariadenie USB.
Ak chcete pripojiť zariadenie iPod alebo iPhone,
použite kábel USB pre zariadenie iPod
(nedodáva sa).
Pripojenie iného prenosného
zvukového zariadenia
1
2
3
Vypnite prenosné zvukové zariadenie.
Znížte hlasitosť v jednotke.
Pomocou pripojovacieho kábla
(nedodáva sa)* pripojte prenosné
zvukové zariadenie k vstupnému
konektoru AUX (stereofónny
minikonektor) na jednotke.
* Vždy používajte rovnú zástrčku.
4
Stláčaním tlačidla SRC vyberte [AUX].
Prispôsobenie hlasitosti pripojeného
zariadenia iným zdrojom
Spustite prehrávanie prenosného zvukového
zariadenia so strednou úrovňou hlasitosti a na
jednotke nastavte obvyklú hlasitosť.
Stlačte tlačidlo MENU a vyberte [SOUND] 
[SET AUX VOL] (strana 13).
7SK
Ladenie uložených staníc
Počúvanie rádia
1
Počúvanie rádia
Ak chcete počúvať rádio, stlačením tlačidla SRC
vyberte [TUNER].
Automatické ukladanie (pamäť BTM)
1
Stlačením tlačidla MODE zmeňte pásmo
(FM1, FM2, FM3, MW alebo LW).
2
Stlačte tlačidlo MENU, otáčaním
ovládacieho voliča vyberte [GENERAL]
a stlačte ovládací volič.
3
Otáčaním ovládacieho voliča vyberte
[SET BTM] a stlačte ovládací volič.
Používanie rozhlasového
údajového systému (RDS)
Nastavenie alternatívnych frekvencií
(AF) a hlásení o dopravnej situácii (TA)
Funkcia AF nepretržite opakovane ladí stanicu na
najintenzívnejší signál v sieti a funkcia TA poskytuje
aktuálne dopravné informácie alebo programy
o dopravnej situácii (TP), ak sú k dispozícii.
1
Stlačte tlačidlo MENU, otáčaním
ovládacieho voliča vyberte [GENERAL]
a stlačte ovládací volič.
2
Otáčaním ovládacieho voliča vyberte
položku [SET AF/TA] a stlačte ovládací
volič.
3
Otáčaním ovládacieho voliča vyberte
[SET AF-ON], [SET TA-ON], [SET AF/TAON] alebo [SET AF/TA-OFF] a stlačte
ovládací volič.
Jednotka uloží stanice v poradí podľa frekvencie
na číselných tlačidlách.
Ladenie
1
2
Stlačením tlačidla MODE zmeňte pásmo
(FM1, FM2, FM3, MW alebo LW).
Vykonajte ladenie.
Manuálne ladenie
Stlačením a podržaním tlačidla / (SEEK
–/+) vyhľadajte približnú frekvenciu a potom
opakovaným stláčaním tlačidla / (SEEK
–/+) dolaďte želanú frekvenciu.
Automatické ladenie
Stlačte tlačidlo / (SEEK –/+).
Vyhľadávanie sa zastaví, keď jednotka zachytí
signál stanice.
Vyberte pásmo a stlačte číselné tlačidlo
(1 až 6).
Ukladanie staníc RDS s nastavením AF a TA
Stanice RDS môžete predvoliť spolu s nastavením
AF/TA. Nastavte funkcie AF a TA a uložte stanicu
pomocou pamäte BTM alebo manuálne. Ak
predvoľbu nastavujete manuálne, môžete predvoliť
aj stanice, ktoré neposkytujú služby RDS.
Príjem núdzových hlásení
Manuálne ukladanie staníc
1
8SK
Počas prijímania signálu stanice, ktorú
chcete uložiť, stlačte a podržte číselné
tlačidlo (1 až 6), kým sa nezobrazí
možnosť [MEM].
Keď je funkcia AF alebo TA zapnutá, núdzové
oznámenia automaticky prerušia aktuálne vybratý
zdroj.
Nastavenie úrovne hlasitosti počas hlásenia
o dopravnej situácii
Úroveň hlasitosti sa uloží do pamäte pre neskoršie
hlásenia o dopravnej situácii, nezávisle od bežnej
hlasitosti.
Zachovanie jedného regionálneho programu
(REGIONAL)
Keď sú zapnuté funkcie AF a REGIONAL, vysielanie
sa neprepne na inú regionálnu stanicu so silnejšou
frekvenciou. Ak opustíte oblasť príjmu tohto
regionálneho programu, počas vysielania v pásme
FM nastavte v ponuke [GENERAL] položku [SET REGOFF] (strana 12).
Táto funkcia nefunguje v Spojenom kráľovstve
a v niektorých ďalších oblastiach.
Funkcia lokálneho prepojenia (len Spojené
kráľovstvo)
Táto funkcia umožňuje vybrať iné lokálne stanice
v danej oblasti, aj keď ich nemáte uložené na
číselných tlačidlách.
Počas vysielania v pásme FM stlačte číselné tlačidlo
(1 až 6), v rámci ktorého je uložená lokálna stanica.
Do 5 sekúnd znova stlačte číselné tlačidlo lokálnej
stanice. Tento postup opakujte, kým nenaladíte
lokálnu stanicu.
Typy programov
NEWS (správy), AFFAIRS (aktuálne udalosti), INFO
(informácie), SPORT (šport), EDUCATE
(vzdelávanie), DRAMA (dráma), CULTURE (kultúra),
SCIENCE (veda), VARIED (rôzne), POP M (populárna
hudba), ROCK M (rocková hudba), EASY M
(komerčná hudba), LIGHT M (jemná klasická
hudba), CLASSICS (vážna klasická hudba), OTHER
M (iná hudba), WEATHER (počasie), FINANCE
(financie), CHILDREN (detský program), SOCIAL A
(spoločenské udalosti), RELIGION (náboženské
vysielanie), PHONE IN (program s telefonickou
účasťou divákov), TRAVEL (cestovanie), LEISURE
(voľný čas), JAZZ (džezová hudba), COUNTRY
(country hudba), NATION M (ľudová hudba),
OLDIES (oldies hudba), FOLK M (folková hudba),
DOCUMENT (dokumentaristika)
Nastavenie hodín (CT)
Hodiny sa dajú nastaviť pomocou údajov CT
vysielaných stanicami RDS.
1
Nastavte položku [SET CT] v ponuke
[GENERAL] na možnosť [SET CT-ON]
(strana 12).
Výber typov programov (PTY)
1
Počas príjmu v pásme FM stlačte tlačidlo
PTY.
2
Otáčajte ovládacím voličom, kým sa
nezobrazí požadovaný typ programu,
a stlačte ovládací volič.
Jednotka začne vyhľadávať stanicu, ktorá vysiela
vybratý typ programu.
9SK
od zariadenia USB (strana 12).
Prehrávanie
1
Spustí sa prehrávanie.
Ak je už zariadenie pripojené a chcete spustiť
prehrávanie, stláčaním tlačidla SRC vyberte
[USB] (keď sa iPod rozpozná, na displeji sa
zobrazí text [IPD]).
Prehrávanie z USB zariadenia
Výraz „iPod“ sa v tomto návode na použitie používa
na všeobecné označenie funkcií zariadenia iPod
v iPodoch a iPhonoch, ak nie je v texte alebo na
obrázkoch uvedené inak.
Podrobné informácie o kompatibilite zariadenia
iPod nájdete v časti O zariadení iPod (str. 14) alebo
na lokalite zákazníckej podpory uvedenej na
zadnom obale.
Použiť sa môžu zariadenia USB typu AOA
(príslušenstvo Android Open Accessory) 2.0,
MSC (Mass Storage Class) a MTP (Media Transfer
Protocol)* kompatibilné so štandardom USB.
V závislosti od zariadenia USB môžete v jednotke
vybrať režim Android alebo režim MSC/MTP.
Niektoré prehrávače digitálnych médií alebo
smartfóny so systémom Android môžu vyžadovať
nastavenie režimu MTP.
* Napríklad kľúč USB, prehrávač digitálnych médií,
smartfón so systémom Android
Poznámky
 Podrobné informácie o kompatibilite zariadenia USB
nájdete na lokalite zákazníckej podpory uvedenej na
zadnom obale.
 Smartfóny s operačným systémom Android 4.1 alebo
novším podporujú príslušenstvo typu Android Open
Accessory 2.0 (AOA 2.0). Niektoré smartfóny však
nemusia plne podporovať štandard AOA 2.0, a to ani
v prípade, že je nainštalovaný operačný systém
Android 4.1 alebo novší.
Podrobné informácie o kompatibilite smartfónu so
systémom Android získate na lokalite zákazníckej
podpory uvedenej na zadnom kryte.
 Prehrávanie nasledujúcich súborov nie je
podporované.
MP3/WMA/FLAC:
 súbory chránené autorskými právami
 súbory DRM (Digital Rights Management – Správa
digitálnych práv)
 viackanálové zvukové súbory
MP3/WMA:
 súbory s bezstratovou kompresiou
Pred vytvorením pripojenia vyberte režim USB
(režim Android alebo režim MSC/MTP) v závislosti
10SK
Pripojte zariadenie USB k portu USB
(strana 7).
2
Nastavte hlasitosť na tejto jednotke.
Zastavenie prehrávania
Stlačte a 1 sekundu podržte tlačidlo OFF.
Odpojenie zariadenia
Zastavte prehrávanie a potom zariadenie odpojte.
Upozornenie v prípade iPhonu
Keď pripojíte iPhone cez USB, hlasitosť hovorov
v telefóne ovláda iPhone, nie jednotka. Dávajte
pozor, aby ste v jednotke počas hovoru neúmyselne
nezvýšili hlasitosť, pretože to môže mať za následok
neočakávane hlasný zvuk po ukončení hovoru.
Vyhľadávanie a prehrávanie
skladieb
Opakované a náhodné prehrávanie
Nie je k dispozícii, ak je pripojené zariadenie USB
v režime Android.
1
Opakovaným stláčaním tlačidla
(opakovanie) alebo
(náhodné
prehrávanie) počas prehrávania vyberte
režim prehrávania.
Spustenie prehrávania vo vybratom režime
môže chvíľu trvať.
Dostupné režimy prehrávania sa líšia v závislosti od
vybratého zdroja zvuku.
Vyhľadávanie skladby podľa názvu
(režim Quick-BrowZer™)
Nie je k dispozícii, ak je pripojené USB zariadenie
v režime Android alebo zariadenie iPod.
1
Počas prehrávania zo zariadenia USB sa
stlačením tlačidla
(prehľadávanie)*
zobrazí zoznam kategórií vyhľadávania.
Po zobrazení zoznamu skladieb opakovane
stláčajte tlačidlo
(späť), až kým sa nezobrazí
požadovaná kategória vyhľadávania.
* Ak počas prehrávania zo zariadenia USB podržíte
tlačidlo
(prehľadávať) dlhšie ako 2 sekundy,
vrátite sa priamo na začiatok zoznamu kategórií.
2
Otáčaním ovládacieho voliča vyberte
kategóriu vyhľadávania a jeho stlačením
výber potvrďte.
3
Skladbu vyhľadajte zopakovaním kroku 2.
Nastavenia
Zrušenie režimu DEMO
Ukážku, ktorá sa zobrazí, keď je zdroj vypnutý
a zobrazujú sa hodiny, môžete zrušiť.
1
Stlačte tlačidlo MENU, otáčaním
ovládacieho voliča vyberte [GENERAL]
a stlačte ovládací volič.
2
Otáčaním ovládacieho voliča vyberte
[SET DEMO] a stlačte ovládací volič.
3
Otáčaním ovládacieho voliča vyberte
nastavenie [SET DEMO-OFF] a stlačte
ovládací volič.
Nastavenie je hotové.
Spustí sa prehrávanie.
4
Dvakrát stlačte tlačidlo
(späť).
Displej sa prepne späť do režimu normálneho
príjmu alebo prehrávania.
Ukončenie režimu Quick-BrowZer
Stlačte tlačidlo (prehľadávanie).
Vyhľadávanie preskakovaním položiek
(režim preskakovania)
Nie je k dispozícii, ak je pripojené USB zariadenie
v režime Android alebo zariadenie iPod.
1
2
3
Stlačte tlačidlo
(prehľadávať).
Stlačte tlačidlo  (SEEK +).
Stlačením tlačidla ENTER sa vrátite na
režim Quick-BrowZer.
Zobrazí sa vybratá položka.
5
Nastavenia si môžete urobiť v týchto kategóriách:
všeobecné nastavenia (GENERAL), nastavenie
zvuku (SOUND), nastavenie zobrazenia (DISPLAY).
1
2
Otáčaním ovládacieho voliča vyberte
položku.
Položky v zozname sa preskakujú v krokoch po
10 % z celkového počtu položiek.
4
Základné nastavenia
Stlačte tlačidlo MENU.
Otáčaním ovládacieho voliča vyberte
kategóriu nastavení a stlačte ovládací
volič.
Nastaviteľné položky sa môžu líšiť podľa toho,
aký zdroj a nastavenia používate.
3
Otáčaním ovládacieho voliča vyberte
možnosti a stlačte ovládací volič.
Návrat na predchádzajúce zobrazenie
Stlačte tlačidlo
(späť).
Otáčaním ovládacieho voliča vyberte
požadovanú položku a stlačte ovládací
volič.
Spustí sa prehrávanie.
11SK
Všeobecné nastavenia
(GENERAL)
AREA
Určuje oblasť/región, kde sa dá jednotka
používať. [EUROPE], [RUSSIA].
Ak sa zmení aktuálne nastavenie oblasti/
regiónu, jednotka sa vynuluje a zobrazia sa
hodiny.
(K dispozícii iba vtedy, keď je zdroj vypnutý
a zobrazujú sa hodiny.)
DEMO (ukážka)
Aktivuje sa ukážka: [ON], [OFF].
CLOCK-ADJ (nastavenie hodín) (strana 6)
CAUT ALM (zvukové upozornenie)
Aktivuje zvukové upozornenie: [ON], [OFF]
(strana 5).
(K dispozícii iba vtedy, keď je zdroj vypnutý
a zobrazujú sa hodiny.)
BEEP
Aktivuje pípanie: [ON], [OFF].
AUTO OFF
Vypne sa automaticky po uplynutí určitého času,
ak je jednotka vypnutá: [ON] (30 minút), [OFF].
STEERING
Registrácia alebo obnovenie nastavení
diaľkového ovládača na volante.
(K dispozícii pri pripojení pomocou kábla (nie je
súčasťou balenia).) (K dispozícii iba vtedy, keď je
zdroj vypnutý a zobrazujú sa hodiny.)
STR CONTROL (ovládanie riadenia)
Výber režimu vstupu pripojeného diaľkového
ovládača. Pred použitím diaľkového ovládača sa
uistite, že režim vstupu zodpovedá pripojenému
diaľkovému ovládaču. Predídete tak poruche.
CUSTOM
Režim vstupu pre diaľkový ovládač na volante
PRESET
Režim vstupu pre káblový diaľkový ovládač
okrem diaľkového ovládača na volante
(nastaví sa automaticky po vykonaní operácie
[RESET CUSTOM]).
12SK
EDIT CUSTOM
Slúži na registráciu funkcií (SOURCE, ATT, VOL +/–,
SEEK +/–) v diaľkovom ovládači na volante:
 Otáčaním ovládacieho voliča vyberte
funkciu, ktorú chcete priradiť diaľkovému
ovládaniu na volante, a stlačte ovládací volič.
 Kým bliká hlásenie [REGISTER], stlačte
a podržte tlačidlo na diaľkovom ovládaní na
volante, ktorému chcete priradiť funkciu. Po
dokončení registrácie sa zobrazí hlásenie
[REGISTERED].
 Ak chcete zaregistrovať ďalšie funkcie,
zopakujte kroky  a .
(Dostupné, iba keď je funkcia [STR CONTROL]
nastavená na [CUSTOM].)
RESET CUSTOM
Obnovenie nastavení diaľkového ovládača na
volante: [YES], [NO].
(Dostupné, iba keď je funkcia [STR CONTROL]
nastavená na [CUSTOM].)
Poznámky
 Pri výbere nastavení je na jednotke dostupné len
ovládanie tlačidlami. Z bezpečnostných dôvodov
pred výberom tohto nastavenia automobil
zaparkujte.
 Ak sa počas registrácie vyskytne chyba, všetky
predtým zaregistrované informácie sa zachovajú.
Opätovne spustite registráciu z funkcie, pri ktorej
sa vyskytla chyba.
 Niektoré vozidlá túto funkciu nemajú. Podrobné
informácie o kompatibilite vozidla nájdete na
lokalite zákazníckej podpory uvedenej na zadnom
obale.
USB MODE
Mení režim USB: [ANDROID], [MSC/MTP].
(K dispozícii iba pri výbere zdroja USB.)
CT (hodiny)
Aktivuje funkciu CT: [ON], [OFF].
AF/TA (alternatívne frekvencie/hlásenia
o dopravnej situácii)
Výber nastavení alternatívnych frekvencií (AF)
a hlásení o dopravnej situácii (TA): [AF-ON],
[TA-ON], [AF/TA-ON], [AF/TA-OFF].
(K dispozícii, keď je vybratý akýkoľvek zdroj.)
REGIONAL
Obmedzuje príjem na konkrétnu oblasť: [ON],
[OFF]. (K dispozícii iba počas vysielania v pásme
FM.)
BTM (pamäť najlepšieho naladenia) (strana 8)
(K dispozícii iba pri výbere tunera.)
FIRMWARE
(K dispozícii iba vtedy, keď je zdroj vypnutý
a zobrazujú sa hodiny.)
Kontroluje alebo aktualizuje verziu firmvéru.
Podrobné informácie nájdete na lokalite
zákazníckej podpory uvedenej na zadnom kryte.
FW VERSION (verzia firmvéru)
Zobrazuje aktuálnu verziu firmvéru.
FW UPDATE (aktualizácia firmvéru)
Spúšťa aktualizáciu firmvéru: [YES], [NO].
Aktualizácia firmvéru trvá niekoľko minút. Počas
aktualizácie neprepínajte zapaľovanie do polohy
OFF ani neodpájajte zariadenie USB.
Nastavenie zvuku (SOUND)
Táto ponuka nastavení je k dispozícii, keď je vybratý
akýkoľvek zdroj.
EQ10 PRESET
Výber krivky ekvalizéra z 10 kriviek ekvalizéra
alebo vypnutie:
[OFF], [R&B], [ROCK], [POP], [HIP-HOP], [EDM],
[JAZZ], [SOUL], [COUNTRY], [KARAOKE]*,
[CUSTOM].
Nastavenie krivky ekvalizéra pre jednotlivé
zdroje sa dá uložiť do pamäte.
* [KARAOKE] znižuje intenzitu hlasu, ktorý však pri
prehrávaní nemožno úplne odstrániť. Použiť sa
nedá ani mikrofón.
EQ10 CUSTOM
Nastavuje hodnotu [CUSTOM] pre EQ10.
Nastavenie krivky ekvalizéra:
[BAND1] 32 Hz, [BAND2] 63 Hz, [BAND3] 125 Hz,
[BAND4] 250 Hz, [BAND5] 500 Hz, [BAND6] 1 kHz,
[BAND7] 2 kHz, [BAND8] 4 kHz, [BAND9] 8 kHz,
[BAND10] 16 kHz.
Hlasitosť možno nastaviť v krokoch po 1 dB
v rozsahu –6 dB až +6 dB.
FADER
Nastavenie relatívnej úrovne hlasitosti:
[FRONT-15] – [CENTER] – [REAR-15].
AUX VOL (hlasitosť vstupu AUX)
Nastavenie hlasitosti každého pripojeného
prídavného zariadenia: [+18 dB] – [0 dB] –
[-8 dB].
Toto nastavenie ruší potrebu prispôsobovať
hlasitosť medzi jednotlivými zdrojmi.
(K dispozícii iba pri výbere konektora AUX.)
Nastavenie displeja (DISPLAY)
DIMMER
Umožňuje meniť jas displeja: [ON], [OFF], [CLK]
(hodiny).
Ak chcete túto funkciu nastaviť tak, aby bola
aktívna iba počas určitého obdobia, vyberte
[CLK] a nastavte čas začiatku a konca.
– Nastavenie jasu, keď je aktivovaná funkcia
stlmenia displeja:
Nastavte [DIMMER] na [ON] a potom upravte
nastavenie [BRIGHTNESS].
– Nastavenie jasu, keď je vypnutá funkcia
stlmenia displeja:
Nastavte [DIMMER] na [OFF] a potom upravte
nastavenie [BRIGHTNESS].
Nastavenie jasu sa uloží a použije pri zapnutí
alebo vypnutí funkcie stmievača.
BRIGHTNESS
Úprava jasu displeja. Jas sa dá upraviť: [1] – [10].
SND SYNC (synchronizácia zvuku)
Aktivuje synchronizáciu osvetlenia so zvukom:
[ON], [OFF].
AUTO SCR (automatické posúvanie)
Umožňuje automatické posúvanie dlhých
položiek: [ON], [OFF].
(Nie je k dispozícii, keď je vybratá možnosť AUX
alebo tuner.)
BALANCE
Nastavenie vyváženia zvuku: [RIGHT-15] –
[CENTER] – [LEFT-15].
13SK
O zariadení iPod
Ďalšie informácie
Aktualizácia firmvéru
Ak chcete aktualizovať firmvér, navštívte lokalitu
zákazníckej podpory uvedenú na zadnom kryte
a postupujte podľa online pokynov.
Poznámky
 Na aktualizáciu firmvéru je potrebné zariadenie USB
(nie je súčasťou balenia). Aktualizačný modul uložte
do zariadenia USB, zariadenie pripojte k portu USB a
vykonajte aktualizáciu.
 Aktualizácia firmvéru trvá niekoľko minút. Počas
aktualizácie neprepínajte zapaľovanie do polohy OFF
ani neodpájajte zariadenie USB.
Bezpečnostné upozornenia
 Ak bolo auto zaparkované na priamom slnečnom
svetle, najskôr nechajte jednotku vychladnúť.
 Nenechávajte predný panel ani zvukové
zariadenia vnútri vozidla, inak môže dôjsť
k poruche v dôsledku vysokej teploty spôsobenej
priamym slnečným svetlom.
 Elektrická anténa sa roztiahne automaticky.
Zachovanie vysokej kvality zvuku
Na jednotku nešpliechajte kvapaliny.
Poradie prehrávania zvukových
súborov
Priečinok (album)
Zvukový súbor
(skladba)
 Pripojiť môžete nasledujúce modely iPodu. Skôr
než začnete zariadenia iPod používať, aktualizujte
ich softvér na najnovšiu verziu.
Kompatibilné modely zariadení iPhone a iPod
Kompatibilný model
USB
iPhone 7 Plus

iPhone 7

iPhone SE

iPhone 6s Plus

iPhone 6s

iPhone 6 Plus

iPhone 6

iPhone 5s

iPhone 5c

iPhone 5

iPhone 4s

iPod touch (6. generácia)

iPod touch (5. generácia)

iPod nano (7. generácie)

 Spojenia „Made for iPod“ a „Made for iPhone“
znamenajú, že elektronické príslušenstvo bolo
navrhnuté špeciálne na pripojenie k zariadeniu
iPod alebo iPhone a vývojová spoločnosť
zaručuje, že spĺňa výkonnostné normy
spoločnosti Apple. Spoločnosť Apple
nezodpovedá za prevádzku zariadenia ani za
súlad s bezpečnostnými a regulačnými normami.
Upozorňujeme, že používanie tohto príslušenstva
so zariadením iPod alebo iPhone môže
ovplyvňovať bezdrôtovú prevádzku.
Ak máte nejaké otázky alebo problémy s jednotkou,
ktoré sa v tomto návode nespomínajú, obráťte sa
na najbližšieho predajcu produktov spoločnosti
Sony.
14SK
Údržba
Čistenie konektorov
Jednotka nemusí fungovať správne, ak konektory
medzi jednotkou a predným panelom nie sú čisté.
Aby ste tomuto problému predišli, odpojte predný
panel (strana 5) a vatovou tyčinkou vyčistite
konektory. Netlačte príliš silno, aby nedošlo
k poškodeniu konektorov.
Pomer signál/šum: 73 dB
Separácia: 50 dB pri 1 kHz
Frekvenčná charakteristika: 20 Hz – 15 000 Hz
MW/LW
Ladiaci rozsah:
MW: 531 kHz – 1602 kHz
LW: 153 kHz – 279 kHz
Konektor antény:
konektor externej antény
Citlivosť: MW: 26 μV, LW: 50 μV
USB prehrávač
Poznámky
 Z bezpečnostných dôvodov pred čistením konektorov
vypnite zapaľovanie a vyberte z neho kľúč.
 Konektorov sa nikdy nedotýkajte priamo prstami ani
žiadnym kovovým zariadením.
Technické parametre
Tuner
FM
Ladiaci rozsah:
Keď je položka [AREA] nastavená na [EUROPE]:
87,5 MHz – 108,0 MHz
Keď je položka [AREA] nastavená na [RUSSIA]:
FM1/FM2: 87,5 MHz – 108,0 MHz
(s krokom po 50 kHz)
FM3: 65 MHz – 74 MHz (s krokom po 30 kHz)
Konektor antény:
konektor externej antény
Medzifrekvencia:
Keď je položka [AREA] nastavená na [EUROPE]:
FM CCIR: –1 956,5 kHz až –487,3 kHz a
+500,0 kHz až +2 095,4 kHz
Keď je položka [AREA] nastavená na [RUSSIA]:
FM CCIR: –1 956,5 kHz až –487,3 kHz a
+500,0 kHz až +2 095,4 kHz
FM OIRT: –1 815,6 kHz až –943,7 kHz a
+996,6 kHz až +1 776,6 kHz
Použiteľná citlivosť: 7 dBf
Selektívnosť: 75 dB pri 400 kHz
Rozhranie: USB (plná rýchlosť)
Maximálny prúd: 1 A
Maximálny počet rozpoznateľných priečinkov
a súborov:
Priečinky (albumy): 256
Súbory (skladby) v priečinku: 256
Kompatibilné s protokolom Android Open
Accessory (AOA): 2.0
Zodpovedajúci kodek:
MP3 (.mp3)
Bitová rýchlosť: 8 kb/s – 320 kb/s (podporuje
variabilnú bitovú rýchlosť (VBR))
Frekvencia vzorkovania: 16 kHz – 48 kHz
WMA (.wma)
Bitová rýchlosť: 32 kb/s – 192 kb/s (podporuje
variabilnú bitovú rýchlosť (VBR))
Frekvencia vzorkovania: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
FLAC (.flac)
Bitová hĺbka: 16 bitov, 24 bitov
Frekvencia vzorkovania: 44,1 kHz, 48 kHz
Výkonový zosilňovač
Výstup: z reproduktorov
Impedancia reproduktorov: 4 Ω – 8 Ω
Maximálny výstupný výkon: 55 W × 4 (pri 4 Ω)
Všeobecné informácie
Výstupy:
Konektor zvukových výstupov (REAR)
Konektor na ovládanie elektrickej antény a
výkonového zosilňovača (REM OUT)
Vstupy:
Vstupný konektor pre diaľkový ovládač
Vstupný konektor pre anténu
Vstupný konektor AUX (stereofónny
minikonektor)
15SK
port USB
Požiadavky na napájanie: autobatéria 12 V,
jednosmerný prúd (záporné uzemnenie)
Menovitá spotreba prúdu: 10 A
Rozmery:
pribl. 178 mm × 50 mm × 119 mm
(7 1/8 palca × 2 palce × 4 3/4 palca) (s/v/h)
Montážne rozmery:
pribl. 182 mm × 53 mm × 102 mm
(7 1/4 palca × 2 1/8 palca × 4 1/8 palca) (š/v/h)
Hmotnosť: pribl. 0,7 kg (1 lb 9 oz)
Obsah balenia:
Hlavná jednotka (1)
Súčiastky na inštaláciu a pripojenie (1 súprava)
Predajca nemusí ponúkať niektoré položky
z uvedeného príslušenstva. Podrobné informácie si
vyžiadajte od predajcu.
Dizajn a špecifikácie podliehajú zmenám aj bez
predchádzajúceho upozornenia.
Autorské práva
Windows Media je registrovanou ochrannou
známkou alebo ochrannou známkou spoločnosti
Microsoft Corporation v USA alebo iných krajinách.
Tento produkt je chránený určitými právami
duševného vlastníctva spoločnosti Microsoft
Corporation. Bez licencie od spoločnosti Microsoft
alebo jej oprávnenej dcérskej spoločnosti je
používanie alebo distribuovanie takejto
technológie oddelene od produktu zakázané.
iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano a iPod touch
sú ochrannými známkami spoločnosti Apple Inc.,
ktoré sú registrované v USA a iných krajinách.
Na technológiu kódovania zvuku MPEG Layer3 a príslušné patenty poskytli licenciu spoločnosti
Fraunhofer IIS a Thomson.
Android je ochrannou známkou spoločnosti
Google Inc.
16SK
libFLAC
Copyright (C) 2000 – 2009 Josh Coalson
Copyright (C) 2011 – 2013 Xiph.Org Foundation
Ďalšia distribúcia a používanie v zdrojovej
a binárnej forme, či už so zmenami, alebo bezo
zmien, sa povoľujú pri splnení nasledujúcich
podmienok:
 V ďalších distribúciách zdrojového kódu sa musí
zachovať oznámenie o autorských právach
uvedené vyššie, tento zoznam podmienok
a nasledujúce odopretie záruk.
 V ďalších distribúciách v binárnej forme sa musí
reprodukovať oznámenie o autorských právach
uvedené vyššie, tento zoznam podmienok
a nasledujúce odopretie záruk, a to
v dokumentácii alebo iných materiáloch
poskytovaných s distribúciou.
 Názov nadácie Xiph.org ani mená jej
prispievateľov sa bez predchádzajúceho
výslovného písomného povolenia nesmú použiť
na podporu ani propagáciu produktov
odvodených z tohto softvéru.
TENTO SOFTVÉR POSKYTUJÚ VLASTNÍCI
AUTORSKÝCH PRÁV A PRISPIEVATELIA „TAK, AKO JE“,
A ODMIETAJÚ AKÉKOĽVEK VÝSLOVNÉ ALEBO
IMPLICITNÉ ZÁRUKY VRÁTANE, ALE NIE VÝHRADNE,
IMPLICITNÝCH ZÁRUK OBCHODOVATEĽNOSTI A
VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL. NADÁCIA ANI
PRISPIEVATELIA NEBUDÚ V ŽIADNOM PRÍPADE
ZODPOVEDAŤ ZA ŽIADNE PRIAME, NEPRIAME,
NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNE, ZNAČNÉ ANI NÁSLEDNÉ
ŠKODY (VRÁTANE, ALE NIE VÝHRADNE,
ZAOBSTARANIA NÁHRADNÉHO TOVARU ALEBO
SLUŽIEB, STRATY MOŽNOSTI POUŽÍVANIA, STRATY
ÚDAJOV ALEBO ZISKU, PRÍPADNE PRERUŠENIA
PODNIKANIA) BEZ OHĽADU NA PRÍČINU A TEÓRIU
ZODPOVEDNOSTI, ČI UŽ NA ZÁKLADE ZMLUVY,
PRESNE VYMEDZENEJ ZODPOVEDNOSTI, ALEBO
PORUŠENIA PRÁVA (VRÁTANE ZANEDBANIA ALEBO
Z INÉHO DÔVODU), KTORÉ AKÝMKOĽVEK
SPÔSOBOM VZNIKNÚ V DÔSLEDKU POUŽÍVANIA
TOHTO SOFTVÉRU, A TO AJ V PRÍPADE, AK BOLA
MOŽNOSŤ TAKÝCHTO ŠKÔD OZNÁMENÁ.
Riešenie problémov
Nasledujúci kontrolný zoznam vám pomôže vyriešiť
problémy, s ktorými sa môžete stretnúť pri
používaní jednotky.
Skôr ako prejdete kontrolným zoznamom
uvedeným nižšie, skontrolujte pripojenie
a prevádzkové postupy.
Podrobné informácie o používaní poistky
a odpojení jednotky od palubnej dosky nájdete
v časti Pripojenie a inštalácia (str. 20).
Ak sa problém nevyrieši, navštívte lokalitu
zákazníckej podpory uvedenú na zadnom obale.
Všeobecné informácie
Zvuk sa nereprodukuje alebo je veľmi slabý.
 Poloha ovládača [FADER] nie je nastavená pre
2-reproduktorový systém.
 Hlasitosť jednotky alebo pripojeného zariadenia
je veľmi nízka.
 Zvýšte hlasitosť jednotky a pripojeného
zariadenia.
Nepočuť pípanie.
 Je pripojený voliteľný výkonový zosilňovač a
nepoužívate zabudovaný zosilňovač.
Obsah pamäte sa vymazal.
 Kábel napájania alebo batéria sú odpojené alebo
nesprávne pripojené.
Uložené stanice a správny čas sú vymazané.
Poistka je vypálená.
Pri prepnutí polohy zapaľovania sa tvorí šum.
 Káble nie sú správne zapojené ku konektoru na
napájanie príslušenstva vozidla.
 Zobrazenie zmizne, ak stlačíte a podržíte tlačidlo
OFF.
 Na jednotke stlačte a podržte tlačidlo OFF, kým
sa nezapne displej.
 Konektory sú znečistené (strana 15).
Displej/osvetlenie bliká.
 Nedostatočné elektrické napájanie.
 Skontrolujte, či je jednotka dostatočne
napájaná z autobatérie. (Požadované napätie
je 12 V jednosmerného prúdu.)
Nefungujú ovládacie tlačidlá.
 Stlačením a podržaním tlačidla DSPL a
(späť)/
MODE viac ako 2 sekundy resetujete jednotku.
Obsah uložený v pamäti sa vymaže.
Z dôvodu bezpečnosti neobnovujte nastavenia
jednotky počas riadenia.
Rozhlasový príjem
Nedá sa prijímať signál staníc.
Zvuk je prerušovaný šumom.
 Nesprávne pripojenie.
 Skontrolujte pripojenie antény vozidla.
 Ak sa anténa neroztiahne, skontrolujte
pripojenie ovládacieho kábla elektrickej
antény.
Uložené stanice sa nedajú naladiť.
 Vysielací signál je príliš slabý.
Frekvencie 65 MHz až 74 MHz v FM3 sa nedajú
naladiť.
 Položka [AREA] je nastavená na [EUROPE].
 Nastavte položku [AREA] na [RUSSIA]
(strana 12).
Systém RDS
Počas prehrávania alebo príjmu sa spúšťa režim
ukážky.
 Ak sa pri nastavení položky [DEMO-ON] počas
5 minút nevykoná žiadna operácia, spustí sa
režim ukážky.
 Nastavte [DEMO-OFF] (strana 12).
Služby RDS nie je možné prijímať (ak je položka
[AREA] nastavená na [RUSSIA]).
 Je vybraté pásmo FM3.
 Vyberte pásmo FM1 alebo FM2.
 Služby RDS nie sú v aktuálnej oblasti k dispozícii.
Zobrazenie mizne z okna displeja alebo sa v ňom
neobjaví.
 Stlmenie svetla je nastavené na [DIM-ON]
(strana 13).
Po niekoľkých sekundách počúvania sa spustí
vyhľadávanie.
 Stanica neposkytuje informácie o dopravnej
situácii alebo má slabý signál.
17SK
 Vypnite funkciu TA (strana 8).
Nie sú k dispozícii hlásenia o dopravnej situácii.
 Aktivujte funkciu TA (strana 8).
 Stanica nevysiela žiadne hlásenia o dopravnej
situácii napriek tomu, že patrí do kategórie TP.
 Nalaďte inú stanicu.
Položka PTY zobrazuje [- - - - - - - -].
 Aktuálna stanica nie je stanicou RDS.
 Nevysielajú sa údaje RDS.
 Stanica nešpecifikuje typ programu.
Bliká názov programovej služby.
 Pre aktuálnu stanicu neexistuje žiadna
alternatívna frekvencia.
 Kým bliká názov programovej služby, stlačte
tlačidlo  (SEEK –/+). Zobrazí sa
hlásenie [PI SEEK] a jednotka začne vyhľadávať
inú frekvenciu s rovnakými údajmi PI
(identifikácia programu).
Prehrávanie zo zariadenia USB
Položky nemožno prehrávať cez rozbočovač USB.
 Táto jednotka nedokáže rozpoznať zariadenia
USB cez rozbočovač USB.
Prehrávanie zo zariadenia USB trvá dlhšie.
 Zariadenie USB obsahuje súbory so zložitou
stromovou štruktúrou.
Zvuk je prerušovaný.
 K prerušovaniu zvuku môže dochádzať pri
vysokej bitovej rýchlosti.
 Súbory DRM s ochranou autorských práv sa za
určitých okolností nemusia dať prehrať.
Nedá sa prehrať zvukový súbor.
 Zariadenie USB formátované pomocou iných
súborových systémov než FAT16 alebo FAT32
nemá podporu.*
18SK
* Jednotka podporuje systémy FAT16 a FAT32, ale
niektoré zariadenia USB nemusia podporovať obidva
tieto systémy. Podrobné informácie nájdete v návode
na použitie konkrétnych zariadení USB alebo sa
obráťte na ich výrobcu.
Nefungujú operácie na preskakovanie albumov,
preskakovanie položiek (režim preskakovania)
a vyhľadávanie skladieb podľa názvu (QuickBrowZer).
 Tieto operácie nefungujú, ak je pripojené
zariadenie USB v režime Android alebo zariadenie
iPod.
 Nastavte režim [USB MODE] na [MSC/MTP]
(strana 12).
 Odpojte iPod.
 USB režim zariadenia nie je nastavený na vhodný
režim.
 Uistite sa, že USB režim zariadenia je nastavený
na režim MSC/MTP.
Pri prehrávaní v režime Android sa nedá
reprodukovať zvuk.
 Kým je jednotka v režime Android, zvuk vychádza
iba zo smartfónu Android.
 Pozrite si stav aplikácie na prehrávanie zvuku
v smartfóne Android.
 Správne fungovanie prehrávania závisí od
konkrétneho smartfónu Android.
Hlásenia
Počas prevádzky sa môžu zobrazovať alebo blikať
nasledujúce hlásenia:
HUB NO SUPRT: Rozbočovače USB nemajú
podporu.
INVALID
 Vybraná operácia môže byť neplatná.
 Počas prehrávania v iPode sa nedá zmeniť
nastavenie [USB MODE].
IPD STOP: Prehrávanie z iPodu sa skončilo.
 Spustite prehrávanie z iPodu/iPhonu.
NO AF: Nie sú k dispozícii alternatívne frekvencie.
 Kým bliká názov programovej služby, stlačte
tlačidlo  (SEEK –/+). Jednotka začne
vyhľadávať inú frekvenciu s rovnakými údajmi PI
(identifikácia programu) (zobrazí sa hlásenie
[PI SEEK]).
NO TP: Nie sú k dispozícii žiadne programy
o dopravnej situácii.
 Jednotka bude naďalej vyhľadávať dostupné
stanice vysielajúce dopravné správy.
NOT SUPPORT – ANDROID MODE
 K jednotke je pripojené zariadenie, ktoré
nepodporuje protokol AOA 2.0 (Android Open
Accessory), pričom režim [USB MODE] je
nastavený na [ANDROID].
 Nastavte režim [USB MODE] na [MSC/MTP]
(strana 12).
OVERLOAD: Zariadenie USB je preťažené.
 Odpojte zariadenie USB a stláčaním tlačidla SRC
vyberte iný zdroj.
 V zariadení USB sa vyskytla chyba alebo je
pripojené nepodporované zariadenie.
READ: Prebieha čítanie informácií.
 Počkajte, kým skončí čítanie informácií
a automaticky sa spustí prehrávanie. V závislosti
od štruktúry súborov to môže chvíľu trvať.
USB ERROR: Obsah zariadenia USB sa nedá
prehrať.
 Znova pripojte zariadenie USB.
USB NO DEV: Zariadenie USB nie je pripojené alebo
sa nerozpoznalo.
 Skontrolujte, či sú zariadenie USB alebo kábel
USB bezpečne pripojené.
USB NO MUSIC: V zariadení USB nie je žiadny
prehrateľný súbor.
 Pripojte zariadenie USB, v ktorom sú prehrateľné
súbory (strana 15).
USB NO SUPRT: Zariadenie USB nemá podporu.
 Podrobné informácie o kompatibilite zariadenia
USB nájdete na lokalite zákazníckej podpory
uvedenej na zadnom obale.
Používanie diaľkového ovládača na
volante:
ERROR: Počas registrácie funkcie sa vyskytla chyba.
 Znova vykonajte registráciu z funkcie, pri ktorej sa
vyskytla chyba (strana 12).
TIMEOUT: Registrácia funkcie zlyhala z dôvodu
vypršania časového limitu.
 Pokúste sa dokončiť registráciu, kým bliká
hlásenie [REGISTER] (približne 6 sekúnd)
(strana 12).
Pri aktualizácii firmvéru:
FILE ERROR: V zariadení USB nie je uložený nástroj
na aktualizáciu.
 Uložte na zariadenie USB nástroj na aktualizáciu
a skúste to znova (strana 14).
UPDATE ERROR PRESS ENTER: Aktualizácia
firmvéru sa nedokončila správne.
 Stlačením tlačidla ENTER zrušte toto hlásenie
a skúste to znova. Počas aktualizácie
neprepínajte zapaľovanie do polohy OFF ani
neodpájajte zariadenie USB (strana 14).
 Vložte zariadenie USB s uloženým nástrojom na
aktualizáciu a stlačte tlačidlo ENTER.
Ak tieto riešenia nepomôžu situáciu zlepšiť, obráťte
sa na najbližšieho predajcu produktov značky Sony.
19SK
Pripojenie a inštalácia
Zoznam súčastí na inštaláciu


Varovania
 Všetky uzemňovacie káble zveďte do
spoločného bodu uzemnenia.
 Nenechajte káble zachytené pod skrutkou ani
v pohyblivých častiach (napr. vo vodiacej lište
sedadla).
 Pred zapojením káblov vypnite zapaľovanie
vozidla, aby ste predišli skratom.
 Kábel napájania  pripojte k jednotke
a reproduktorom pred tým, ako ho pripojíte ku
konektoru pomocného napájania.
 Z bezpečnostných dôvodov vždy zaizolujte všetky
voľné nepripojené káble elektrikárskou páskou.
Bezpečnostné upozornenia
 Výber miesta inštalácie dôkladne zvážte, aby vám
jednotka neprekážala pri šoférovaní.
 Jednotku neinštalujte na miestach vystavených
prachu, nečistotám, nadmerným vibráciám alebo
vysokej teplote, napríklad na priamom slnečnom
svetle alebo v blízkosti prieduchov ohrievačov.
 Na zaistenie bezpečnej a spoľahlivej inštalácie
používajte len dodaný montážny materiál.
Poznámka ku káblu napájania (žltému)
Pri pripájaní jednotky v kombinácii s ďalšími
stereokomponentmi musí byť hodnota intenzity
elektrického prúdu obvodu vozidla, ku ktorému je
jednotka pripojená, vyššia ako súčet hodnôt intenzity
elektrického prúdu poistiek jednotlivých komponentov.
Nastavenie montážneho uhla
Montážny uhol nastavte na menej ako 45°.
20SK
×2


 Zoznam súčastí neuvádza celý obsah balenia.
 Pred odoslaním sa k jednotke pripevní konzola 
a ochranný rámček . Konzolu  pred montážou
jednotky odstráňte pomocou uvoľňovacích kľúčov
. Podrobné informácie nájdete v časti
Odstránenie ochranného rámčeka a konzoly
(str. 23).
 Uvoľňovacie kľúče  si odložte, pretože ich
budete potrebovať aj pri vyberaní jednotky
z vozidla.
Pripojenie
*3
Výkonový zosilňovač*1

*2
Podrobné informácie nájdete
v časti Inštalácia pripojení
(str. 22).
Podrobné informácie nájdete v časti
„Schéma elektrického pripojenia“
(strana 23).
Z káblového diaľkového
ovládača (nie je súčasťou
balenia)*4
Z antény vozidla*5
*1 Nie je súčasťou balenia.
*2 Impedancia reproduktorov: 4 Ω – 8 Ω × 4
*3 Kábel s kolíkmi RCA (nie je súčasťou balenia)
*4 V závislosti od typu vozidla sa môže stať, že pre
káblový diaľkový ovládač (nie je súčasťou balenia)
budete potrebovať adaptér. Podrobné informácie
o používaní káblového diaľkového ovládača nájdete
v časti Používanie káblového diaľkového ovládača
(str. 23).
*5 Ak konektor antény nevyhovuje, v závislosti od typu
vozidla môžete použiť adaptér (nie je súčasťou
balenia).
21SK
Jednoduché pripojenie hlbokotónového
reproduktora
Inštalácia pripojení
Ak máte elektrickú anténu bez reléového panela,
pripojenie tejto jednotky pomocou dodaného
napájacieho kábla  môže poškodiť anténu.
Ak je hlbokotónový reproduktor pripojený ku káblu
zadného reproduktora, môže sa použiť bez
výkonového zosilňovača.
 Do konektora reproduktorov vozidla
Predný
reproduktor
Hlbokotónový
reproduktor
1
2
3
4
5
6
7
8
Zadný reproduktor
(pravý)
Predný
reproduktor
(pravý)
Predný
reproduktor (ľavý)
Zadný reproduktor
(ľavý)

Fialový

Fialovo-čierny
pásikavý

Sivý

Sivo-čierny
pásikavý

Biely

Bielo-čierny
pásikavý

Zelený

Zeleno-čierny
pásikavý
 Do konektora napájania vozidla
22SK
12
Nepretržité napájanie
Žltý
13
Elektrická anténa/
ovládanie výkonového
zosilňovača (REM OUT)
Modro-biely
pásikavý
15
Prepínané napájanie
Červený
16
Uzemnenie
Čierny
Poznámky
 Vyžaduje sa príprava káblov zadných reproduktorov.
 Aby nedošlo k poškodeniu, použite hlbokotónový
reproduktor s impedanciou 4 Ω až 8 Ω
a s dostatočným maximálnym vstupným výkonom.
Pripojenie pamäte
Keď je pripojený žltý kábel napájania, pamäťový
obvod bude vždy napájaný, a to aj pri vypnutom
zapaľovaní.
Pripojenie reproduktorov
 Pred pripojením reproduktorov jednotku vypnite.
 Aby nedošlo k poškodeniu, použite reproduktory
s impedanciou 4 Ω až 8 Ω a s dostatočným
maximálnym vstupným výkonom.
Schéma elektrického zapojenia
Skontrolujte, či je konektor pomocného napájania
vozidla správne zapojený. Káble zapojte správne
podľa typu vozidla.
Po správnom pripojení a výmene napájacích káblov
pripojte jednotku k napájaniu vozidla. Ak máte
akékoľvek otázky alebo problémy týkajúce sa
pripojenia jednotky, ktoré nie sú zahrnuté v tejto
príručke, obráťte sa na predajcu vozidla.
Konektor pomocného napájania
Používanie káblového diaľkového
ovládača
1
Bežné zapojenie
Červený
Ak chcete zapnúť používanie káblového
diaľkového ovládača, položku [STR
CONTROL] v ponuke [SET STEERING]
nastavte na hodnotu [PRESET]
(strana 12).
Červený
Inštalácia
Žltý
Žltý
12
Nepretržité napájanie
Žltý
15
Prepínané napájanie
Červený
V prípade zámeny pozícií červeného a žltého
kábla
Červený
Červený
Odstránenie ochranného rámčeka
a konzoly
Pred inštaláciou odstráňte z jednotky ochranný
rámček  a konzolu .
1
Stlačte oba okraje ochranného rámčeka
 a vytiahnite ho.

Žltý
Žltý
12
Prepínané napájanie
Žltý
15
Nepretržité napájanie
Červený
V prípade vozidla bez polohy zapaľovania
ACC
Červený
Červený
Žltý
Žltý
2
Zasuňte obidva uvoľňovacie kľúče ,
kým nezacvaknú, konzolu potiahnite
nadol  a potom potiahnite jednotku
nahor a oddeľte ich.
23SK
Poznámky
 Ak sú príchytky rovné alebo vyhnuté von, jednotka
nebude riadne prichytená a môže vyskočiť.
 Skontrolujte, či sú 4 príchytky na ochrannom rámčeku
 riadne zasunuté do zásuviek jednotky.



Odpojenie a pripojenie predného
panela
Háčik musí smerovať dovnútra.
Podrobné informácie nájdete v časti Odpojenie
predného panela (str. 5).
Montáž jednotky do palubnej dosky
Pred inštaláciou sa uistite, že príchytky na oboch
stranách konzoly  sú ohnuté dovnútra 2 mm (3/
32 palca).
1
Umiestnite konzolu  dovnútra
palubnej dosky a potom kvôli jej
riadnemu upevneniu vyhnite háčiky
smerom von.
182 mm (7 1/4 palca)
53 mm (2 1/8 palca)

2
Príchytka
Jednotku primontujte do konzoly 
a pripojte ochranný rámček .


24SK
Obnovenie nastavení jednotky
Podrobné informácie nájdete v časti Obnovenie
nastavení jednotky (str. 6).
Výmena poistky
Pri výmene poistky sa uistite, že
poistka (10 A)
hodnota intenzity elektrického
prúdu novej poistky zodpovedá
hodnote uvedenej na pôvodnej
poistke. Ak sa poistka vypáli,
skontrolujte pripojenie napájania
a vymeňte ju. Ak sa po výmene
poistka znova vypáli, príčinou môže byť vnútorná
porucha jednotky. V takom prípade sa obráťte na
najbližšieho predajcu produktov značky Sony.
25SK
Česky
Sony Corporation tímto prohlašuje, že toto zařízení
je v souladu se směrnicí 2014/53/EU.
Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na
této internetové adrese:
http://www.compliance.sony.de/
Slovenščina
Sony Corporation týmto vyhlasuje, že zariadenie je
v súlade so smernicou 2014/53/EÚ.
Úplné vyhlásenie EÚ o zhode je k dispozícii na tejto
internetovej adrese:
http://www.compliance.sony.de/
Webová stránka podpory
Pokud máte další dotazy nebo chcete získat nejnovější informace
o tomto výrobku, navštivte níže uvedenou webovou stránku:
Lokalita zákazníckej podpory
Ak máte akékoľvek otázky, navštívte nižšie uvedenú webovú lokalitu,
kde nájdete aj najnovšie informácie podpory pre produkt:
http://www.sony.eu/support
Zaregistrujte svoj produkt online na adrese:
Zaregistrujte svůj produkt online na adrese:
http://www.sony.eu/mysony
http://www.sony.net/
©2017 Sony Corporation
Download PDF

advertising