Sony | DSX-S200X | Sony DSX-S200X S200X Digitální mediální přijímač Návod k obsluze

4-190-900-11 (1)
FM/MW/LW digitální
přehrávač médií
Návod k obsluze
Zrušení ukázkového režimu (DEMO) – viz strana 11.
FM/MW/LW autorádio
s prehrávačom
digitálnych médií
Návod na použitie
Zrušenie predvádzacieho režimu (Demo) pozri na str. 6.
DSX-S200X
© 2010 Sony Corporation
4-190-900-11 (1)
FM/MW/LW digitální
přehrávač médií
Návod k obsluze
Zrušení ukázkového režimu (DEMO) – viz strana 11.
DSX-S200X
© 2010 Sony Corporation
4-192-563-11(1)
Poznámky k přihrádce TUNE TRAY
‡1HQHFKiYHMWH86%]DĜt]HQtY]DSDUNRYDQpPYR]LGOH0RKORE\GRMtWNSRUXãH
‡1HXPtVĢXMWHPRELOQtWHOHIRQQHEREH]GUiWRYp]DĜt]HQtGRSĜLKUiGN\781(75$<SURWRåHE\
QHPXVHOREêWPRåQpSĜLMtPDWVLJQiOPRELOQtVtWČQHERE\PRKORGRMtWNSĜHUXãHQtNRPXQLNDFH
‡.YĤOLQiUĤVWXWHSORW\YLQWHULpUXYR]LGODQHPXVtEêWY]iYLVORVWLQDVSHFLILNDFtFK86%]DĜt]HQt
PRåQpSURYpVWQDEtMHQtEDWHULH86%]DĜt]HQt
© 2010 Sony Corporation
4-183-431-11(1)
Poznámky k přihrádce TUNE TRAY
‡1HQHFKiYHMWH86%]DĜt]HQtY]DSDUNRYDQpPYR]LGOH0RKORE\GRMtWNSRUXãH
‡1HXPtVĢXMWHPRELOQtWHOHIRQQHEREH]GUiWRYp]DĜt]HQtGRSĜLKUiGN\781(75$<SURWRåHE\
QHPXVHOREêWPRåQpSĜLMtPDWVLJQiOPRELOQtVtWČQHERE\PRKORGRMtWNSĜHUXãHQtNRPXQLNDFH
‡3ĜHGVSXãWČQtPSĜHKUiYiQt]DVXĖWHSĜLKUiGNX781(75$<D]DYĜHWHSĜHGQtSDQHOSURWRåH
YSĜtSDGČYêVN\WXSĜHNiåN\YHYR]LGOHDWGE\PRKORGRMtWNSRãNR]HQtSĜtVWURMHYL]REUA
‡3RNXGVHSĜHGQtSDQHONYĤOLWYDUXSDOXEQtGHVN\YPtVWČLQVWDODFHSĜtVWURMH]FHODQHRWHYĜH
RGHMPČWHSĜHGQtSDQHODY\VXĖWHSĜLKUiGNX781(75$<UXþQČYL]REUB
‡1HXPtVĢXMWHGRSĜLKUiGN\781(75$<MLQi]DĜt]HQtQHå86%]DĜt]HQtQHERFL]tSĜHGPČW\
MDNRQDSĜtNODGPLQFHNOtþHNDUW\SĜHGPČW\QDSOQČQpWHNXWLQDPLDWG
‡1HXPtVĢXMWHGRSĜLKUiGN\781(75$<KRĜODYpSĜHGPČW\MDNRQDSĜtNODG]DSDORYDþSURWRåH
E\PRKORGRMtWNHY]QLNXNRXĜHSRåiUXQHERMLQpQHKRG\
‡.YĤOLQiUĤVWXWHSORW\YLQWHULpUXYR]LGODQHPXVtEêWY]iYLVORVWLQDVSHFLILNDFtFK86%]DĜt]HQt
PRåQpSURYpVWQDEtMHQtEDWHULH86%]DĜt]HQt
‡ÒORåQêSURVWRUSĜLKUiGN\SĜLEOîîPPãYK
‡3RNXGQHO]HVDPRWQp86%]DĜt]HQtQHER86%]DĜt]HQtVSROXVNDEHOHPVQDGQRXPtVWLWGR
SĜLKUiGN\781(75$<PRKRXMHKRUR]PČU\SĜHNUDþRYDW~ORåQêSURVWRUSĜLKUiGN\
1HSRNRXãHMWHVH]DVXQRXWSĜLKUiGNX781(75$<QHER86%NDEHOQiVLOtP
‡3ĜLSĜLSRMRYiQtSĜHKUiYDþHL3RGSRXåLMWHGRGDQêDGDSWpU;$,3$GDSWpUMHQDYUåHQSRX]H
SURSRXåLWtVWtPWRSĜtVWURMHPDQHQtXUþHQSURMLQi86%]DĜt]HQt
‡3ĜLSĜLSRMRYiQtSĜHKUiYDþHÄ:$/.0$1³GRSRUXþXMHPHSRXåtWYROLWHOQêDGDSWpU;$:0
$GDSWpUMHQDYUåHQSRX]HSURSRXåLWtVWtPWRSĜtVWURMHPDQHQtXUþHQSURMLQi86%]DĜt]HQt
© 2010 Sony Corporation
Přihrádka TUNE TRAY
A
B
Ujistěte se, že je přístroj bezpečně
nainstalován do palubní desky automobilu.
Popis instalace a připojení najdete v dodávané
příručce pro instalaci/připojení.
Poznámka pro zákazníky: Následující
informace se týkají pouze zařízení
prodávaných v zemích uplatňujících
směrnice EU.
Výrobcem tohoto výrobku je společnost Sony
Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo,
Japonsko. Autorizovaným zástupcem pro EMC
a bezpečnost výrobku je společnost Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Německo. V případě
jakýchkoliv záležitostí týkajících se opravy
nebo záruky se prosím obraťte na kontaktní
adresy uvedené ve zvlášť dodávané servisní
nebo záruční dokumentaci.
Likvidace vyřazených elektrických
a elektronických zařízení (platí
v zemích Evropské unie a dalších
evropských zemích se
samostatnými systémy sběru
odpadu)
Tento symbol na výrobku nebo na jeho obalu znamená, že
s tímto výrobkem nesmí být zacházeno jako s běžným
domovním odpadem. Místo toho je třeba tento výrobek
odnést na příslušné sběrné místo, kde bude provedena
recyklace takového elektrického a elektronického
zařízení. Zajištěním správné likvidace výrobku předejdete
možným negativním vlivům na životní prostředí a lidské
zdraví, které by se jinak projevily v důsledku nesprávné
likvidace výrobku. Recyklace materiálů přispívá
k ochraně přírodních zdrojů. Se žádostí o podrobnější
informace o recyklaci tohoto výrobku se prosím obracejte
na místní správní úřady, místní služby pro sběr
domovního odpadu nebo na obchod, kde jste výrobek
zakoupili.
Platí pro příslušenství: dálkový ovladač
Likvidace starých baterií (platí
v zemích Evropské unie a dalších
evropských zemích se systémem
tříděného odpadu)
Tento symbol na baterii nebo na jejím obalu
znamená, že s baterií nesmí být zacházeno jako s běžným
domovním odpadem. U některých baterií může být tento
symbol doplněn chemickými symboly. Chemické
symboly pro rtuť (Hg) nebo olovo (Pb) jsou uvedeny
v případě, že baterie obsahuje více než 0,0005 % rtuti
nebo 0,004 % olova. Zajištěním správné likvidace baterií
předejdete možným negativním vlivům na životní
prostředí a lidské zdraví, které se mohou v opačném
případě projevit jako důsledek nesprávné manipulace při
likvidaci baterie. Recyklace materiálů přispívá k ochraně
přírodních zdrojů.
U výrobků, které vyžadují z důvodu bezpečnosti, výkonu
nebo zachování dat trvalé připojení k vestavěné baterii,
by taková baterie měla být vyměňována pouze
kvalifikovaným servisním technikem. Pro zajištění
správné likvidace baterie odneste výrobek na konci jeho
životnosti na příslušné sběrné místo, kde bude provedena
recyklace takového elektrického a elektronického
zařízení.
U ostatních baterií si prosím přečtěte část popisující
postup pro bezpečné vyjmutí baterie z výrobku. Odneste
baterii na příslušné sběrné místo zabývající se recyklací
starých baterií.
Se žádostí o podrobnější informace o recyklaci tohoto
výrobku nebo baterie se prosím obracejte na místní úřady,
místní služby pro sběr domovního odpadu nebo na
obchod, kde jste výrobek zakoupili.
ZAPPIN a Quick-BrowZer jsou obchodní značky
společnosti Sony Corporation.
12 TONE ANALYSIS
a související logo jsou
obchodní značky společnosti
Sony Corporation.
„WALKMAN“ a logo
„WALKMAN“ jsou
registrované obchodní
značky společnosti Sony
Corporation.
SensMe a logo SensMe jsou
obchodní značky nebo
registrované obchodní značky
společnosti Sony Ericsson
Mobile Communications AB.
7
Technologie rozpoznání hudby a sovisející data
poskytuje Gracenote®. Gracenote je průmyslovým
standardem v technologii rozpoznávání hudby
a souvisejícím doručováním obsahu. Pro více
informací navštivte www.gracenote.com.
CD a hudebně-odpovídající data z Gracenote, Inc.,
copyright © 2000-2010 Gracenote. Gracenote
Software, copyright © 2000-2010 Gracenote.
Tento produkt a služby se mohou uplatňovat
v jednom nebo více z následujících amerických
patentů: # 5 987 525; # 6 061 680, #6 154 773
# 6 161 132, # 6 230 192 # 6 230 207, # 6 240 459
# 6 330 593, a jiných vydaných a podaných
patentů. Některé služby poskytované na základě
licence od Open Globe, Inc. pro americký patent:
# 6 304 523.
Gracenote a CDDB jsou registrované ochranné
známky společnosti Gracenote. Logo a logotyp
Gracenote logo „Powered by Gracenote" jsou
ochrannými známkami společnosti Gracenote.
Microsoft, Windows, Windows
Vista a Windows Media
a související loga jsou obchodní
značky nebo registrované
obchodní značky společnosti
Microsoft Corporation v USA anebo jiných zemích.
Tento výrobek je chráněn určitými právy na
ochranu duševního vlastnictví společnosti
Microsoft Corporation. Použití nebo rozšiřování
takové technologie je bez licence od společnosti
Microsoft nebo autorizované dceřinné společnosti
Microsoft zakázáno.
iPod je obchodní značka společnosti Apple Inc.
registrovaná v USA a jiných zemích.
iPhone je obchodní značka společnosti Apple
Inc.
Apple, Macintosh a iTunes jsou obchodní
značky společnosti Apple Inc. registrované
v USA a jiných zemích.
Technologie kódování zvuku MPEG Layer-3
a patenty jsou používány v licenci společností
Frauhofer IIS a Thomson.
Poznámka k lithiové baterii
Nevystavujte baterii nadměrnému teplu, jako
například přímému slunečnímu světlu, ohni atd.
8
Varování v případě, že zapalování
vašeho vozidla nemá polohu ACC
(elektrické příslušenství)
Nezapomeňte nastavit funkci Auto Off
(Automatické vypnutí) (strana 34).
Po vypnutí přístroje bude přístroj po uplynutí
nastavené doby automaticky zcela odpojen od
napájení, což zabraňuje vybití akumulátoru.
Pokud funkci Auto Off (Automatické vypnutí)
nenastavíte, tak při každém vypnutí zapalování
stiskněte tlačítko (SOURCE/OFF) (Zdroj/
vypnout) a podržte jej tak dlouho, dokud
displej nezhasne.
Obsah
Začínáme
Přehrávač iPod
Reset přístroje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Zrušení ukázkového režimu. . . . . . . . . . . . . . . 11
Příprava kartového dálkového ovladače . . . . . 11
Nastavení hodin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Odejmutí předního panelu . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Nasazení předního panelu . . . . . . . . . . . . . . 12
Přehrávání z přehrávače iPod . . . . . . . . . . . . . 24
Přehrávání prostřednictvím USB konektoru
(vnitřního) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Přehrávání prostřednictvím USB konektoru
(vnějšího) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Zobrazované informace . . . . . . . . . . . . . . . 27
Opakované přehrávání . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Náhodné přehrávání . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Přímé ovládání přehrávače iPod — Passenger
Control (Přímé ovládání) . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Umístění ovládacích prvků
a základní ovládání
Vlastní přístroj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Kartový dálkový ovladač RM-X174. . . . . . 15
Rádio
Ukládání a příjem stanic . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Automatické ukládání — BTM (Naladění
nejsilnějších stanic). . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Ruční ukládání . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Příjem uložených stanic . . . . . . . . . . . . . . . 16
Automatické ladění . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
RDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Přehled . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Nastavení funkce AF (Alternativní frekvence)
a TA (Dopravní hlášení) . . . . . . . . . . . . . . . 17
Výběr typu programu (PTY). . . . . . . . . . . . 18
Nastavení funkce CT (Časový signál) . . . . 18
USB zařízení
Přehrávání z USB zařízení. . . . . . . . . . . . . . . . 19
Přehrávání prostřednictvím USB konektoru
(vnitřního) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Přehrávání prostřednictvím USB konektoru
(vnějšího) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Zobrazované informace . . . . . . . . . . . . . . . 20
Opakované přehrávání . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Náhodné přehrávání . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Poslech hudby podle vaší nálady —
SensMe™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Před použitím funkce SensMe™ . . . . . . . . 22
Instalace softwaru „SensMe™ Setup“
a „Content Transfer“ na váš počítač . . . . . . 22
Registrace USB zařízení pomocí softwaru
„SensMe™ Setup“ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Přenos skladeb do USB zařízení pomocí
softwaru „Content Transfer“. . . . . . . . . . . . 23
Přehrávání skladeb v kanálu — SensMe™
channels (Hudba podle kanálů). . . . . . . . . . 23
Vyhledávání skladby
Vyhledávání skladby podle názvu — QuickBrowZer™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Vyhledávání pomocí přeskakování položek —
režim Jump (Přeskakování) . . . . . . . . . . . . 28
Vyhledávání v abecedním pořadí — Alphabet
Search (Vyhledávání podle abecedy). . . . . 29
Vyhledávání skladby prostřednictvím poslechu
úseků skladeb — ZAPPIN™ . . . . . . . . . . . . . 29
Při přehrávání s použitím funkce „SensMe™
channels“ (Hudba podle kanálů) . . . . . . . . 30
Nastavení zvuku a nabídka
nastavení
Změna nastavení zvuku . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Nastavení zvukových charakteristik . . . . . 30
Použití propracovaných zvukových funkcí —
Advanced Sound Engine. . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Nastavení kvality zvuku — EQ7 Preset
(Předvolba ekvalizéru) . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Úprava ekvalizační křivky — EQ7 Parametric
Tune (Uživatelské nastavení ekvalizéru) . . 31
Optimalizace zvuku pomocí funkce Time
Alignment — Listening Position (Poslechové
místo) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Přesné určení poslechového místa pomocí
funkce Time Alignment — Listening Position
Custom Tune (Poslechové místo - uživatelské
nastavení) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
DM+ Advanced . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Použití zadních reproduktorů jako subwooferu
— Rear Bass Enhancer. . . . . . . . . . . . . . . . 33
Kompenzace úrovně hlasitosti — Dynamic
Loudness (Dynamické zesílení basů). . . . . 34
Úprava položek nastavení — MENU
(Nabídka) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
9
Doplňující informace
Bezpečnostní upozornění. . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Pořadí přehrávání souborů MP3/WMA/
AAC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Upozornění na připojené zařízení . . . . . . . . 35
Přehrávač iPod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Údržba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Vyjmutí přístroje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Technické údaje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Odstraňování problémů . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Chybová hlášení/zprávy . . . . . . . . . . . . . . . 40
Stránky zákaznické podpory
Pokud máte jakékoliv dotazy nebo pokud hledáte nejnovější informace
zákaznické podpory k tomuto výrobku, navštivte prosím níže uvedené
webové stránky:
http://support.sony-europe.com
10
Zde najdete následující informace:
• Modely a výrobce kompatibilních digitálních audio přehrávačů
• Podporované soubory MP3/WMA/AAC
• Systémové požadavky pro software na dodaném CD-ROM
Začínáme
2
Reset přístroje
Před prvním použitím přístroje, po výměně
akumulátoru vozidla nebo po změně zapojení
musíte provést reset přístroje.
Odejměte přední panel přístroje (strana 12)
a špičatým předmětem, jako například
kuličkovým perem, stiskněte tlačítko RESET
(strana 13).
Poznámka
Stisknutím tlačítka RESET se vymaže nastavení hodin
a některé uložené údaje.
Zrušení ukázkového režimu
Můžete zrušit ukázkový režim, který se
zobrazuje, pokud je přístroj vypnutý.
1
Stiskněte a podržte multifunkční
ovladač.
Zobrazí se nabídka nastavení.
2
Otáčením multifunkčního ovladače
vyberte položku „Demo“ (Ukázkový
režim) a potom ovladač stiskněte.
3
Otáčením multifunkčního ovladače
vyberte možnost „off“ (vypnuto).
4
Stiskněte a podržte multifunkční
ovladač.
Nastavení je dokončeno a displej se vrátí
k normálnímu režimu přehrávání/příjmu.
Příprava kartového dálkového
ovladače
Odstraňte ochrannou fólii.
Rada
Výměna baterie - viz strana 36.
Nastavení hodin
Čas na hodinách se zobrazuje ve 24hodinovém
digitálním formátu.
1
Stiskněte a podržte multifunkční
ovladač.
2
Otáčením multifunkčního ovladače
vyberte položku „Clock Adjust“
(Nastavení hodin) a potom ovladač
stiskněte.
Zobrazí se displej pro nastavení hodin.
3
Otáčením multifunkčního ovladače
nastavte hodiny a minuty.
Pro přepínání mezi číslicemi stlačte
multifunkční ovladač doleva/doprava.
4
Po nastavení minut stiskněte
multifunkční ovladač.
Hodiny se spustí.
Rada
Hodiny můžete nastavit automaticky prostřednictvím
služby RDS (strana 18).
11
Odejmutí předního panelu
Přední panel přístroje můžete odejmout a předejít
tak krádeži přístroje.
Výstražný alarm
Nasazení předního panelu
Otvor A předního panelu nasaďte na čep B na
přístroji a potom jemně zatlačte levou stranu
dovnitř.
Stiskněte tlačítko (SOURCE/OFF) (Zdroj/
vypnout) na přístroji pro aktivaci přístroje.
Pokud vypnete zapalování vozidla a neodejmete
přední panel přístroje, ozve se na několik sekund
výstražný alarm.
Výstražný alarm uslyšíte pouze v případě, že
používáte vestavěný zesilovač.
1
Podržte stisknuté tlačítko
(SOURCE/OFF) (Zdroj/vypnout).
Přístroj se vypne.
2
Stiskněte tlačítko (OPEN) (Otevřít).
Přední panel se vyklopí dolů.
3
Posuňte přední panel doprava a pak
jemně vytáhněte levou stranu
předního panelu.
Poznámka
Na vnitřní stranu předního panelu nepokládejte žádné
předměty.
Poznámky
• Buďte opatrní, abyste přední panel při odnímání
neupustili. Na panel a okno displeje netlačte silou.
• Nevystavujte přední panel horku, vysokým teplotám
nebo vlhkosti. Nenechávejte přední panel
v zaparkovaném vozidle nebo na palubní desce/
zadním panelu.
• Neodnímejte přední panel během přehrávání z USB
zařízení, protože by mohlo dojít k poškození dat na
USB zařízení.
• Pokud se na displeji zobrazí nápis „Device Inside“
(Připojené zařízení) (strana 35) nebo pokud bliká
LED indikátor upozorňující na připojené zařízení,
odejměte přední panel a odpojte USB zařízení nebo
přehrávač iPod.
12
Umístění ovládacích prvků a základní ovládání
Vlastní přístroj
Odejmutý přední panel
Tato část uvádí pokyny týkající se základního
ovládání a umístění ovládacích prvků. Podrobné
informace najdete na příslušných stranách.
A Tlačítko SOURCE/OFF (Zdroj/
vypnout)
Stiskněte pro zapnutí napájení/změnu zdroje
(rádio/USB/SensMe™*1).
Stiskněte na 1 sekundu pro vypnutí napájení.
Stiskněte na 2 sekundy nebo více pro
vypnutí napájení i displeje.
B Tlačítko
(BROWSE) (Procházet)
strana 16, 28
Pro zobrazení seznamu frekvencí
rozhlasových stanic (rádio); vstup do režimu
Quick-BrowZer™ (USB).
C Tlačítko PAUSE (Pozastavení)
Pro pozastavení přehrávání. Dalším
stisknutím tlačítka se tato funkce zruší.
D Tlačítko
(SensMe™) strana 23
E Multifunkční ovladač
Otáčejte pro: nastavení hlasitosti/výběr
položky nabídky.
Stlačte nahoru/dolů/doleva/doprava pro:
výběr položky nabídky.
Stiskněte pro: zobrazení displeje pro
nastavení zvuku/potvrzení nastavení.
Stiskněte a podržte pro: vstup do nabídky.
Rádio:
Stlačte nahoru/dolů pro:
– příjem uložené stanice.
Stlačte doleva/doprava pro:
– automatické ladění stanic (stlačte),
– ruční ladění stanice (stlačte a podržte).
USB:
Stlačte nahoru/dolů pro:
– přeskočení alba (stlačte),
– souvislé přeskakování alb (stlačte
a podržte).
Stlačte doleva/doprava pro:
– přeskočení skladby (stlačte),
– souvislé přeskakování skladeb (stlačte
a pak během 2 sekund znovu stlačte
a podržte),
– rychlý posun ve skladbě vzad/vpřed
(stlačte a podržte).
F Přijímač signálu kartového dálkového
ovladače
13
G Okno displeje
H Tlačítko OPEN (Otevřít) strana 12
I USB konektor (vnější) strana 20, 26
Pro připojení USB zařízení.
J Tlačítko
(BACK) (Zpět)
Pro návrat k předchozímu zobrazení.
K Tlačítko MODE (Režim) strana 16, 19,
23, 24, 26, 28
Stiskněte pro: výběr vlnového pásma (FM/
MW/LW)/přepnutí USB zařízení (vnitřní/
vnější).
Stiskněte a podržte pro: aktivaci/zrušení
režimu Passenger Control (Přímé
ovládání)*2.
L Tlačítko ZAP/SHUF (Zappin/náhodné
přehrávání) strana 21, 27, 29
Pro aktivaci režimu ZAPPIN™ (stiskněte);
výběr režimu náhodného přehrávání
(stiskněte a podržte).
M Tlačítko AF (Alternativní frekvence)/
TA (Dopravní hlášení)/PTY (Typ
programu) strana 17, 18
Pro nastavení funkcí AF (Alternativní
frekvence) a TA (Dopravní hlášení)
(stiskněte); výběr PTY (Typ programu)
v systému RDS (stiskněte a podržte).
N Tlačítko DSPL (Zobrazení)/SCRL
(Posouvání textu) strana 20, 27
Pro změnu informací zobrazovaných na
displeji (stiskněte); posouvání informací na
displeji (stiskněte a podržte).
O USB konektor (vnitřní) strana 19, 25
Pro připojení USB zařízení.
P Přihrádka TUNE TRAY strana 19, 24
Přihrádka pro umístění USB zařízení nebo
přehrávače iPod.
Q LED indikátor upozorňující na
připojené zařízení strana 35
R Tlačítko RESET strana 11
*1 Pokud je připojeno USB zařízení připravené pro
použití funkce SensMe™.
*2 Pokud je připojen přehrávač iPod do USB
konektoru (vnějšího).
14
I Tlačítko SOUND (Zvuk)
Pro zobrazení displeje pro nastavení zvuku.
Kartový dálkový ovladač
RM-X174
1
2
3
4
5
6
OFF
SOURCE
SOUND
MODE
MENU
+
ENTER
–
SCRL
DSPL/PTY
REP
1
4
7
ATT
8
9
0
qa
qs
SHUF
2
3
5
PAUSE
6
qd
qf
+
VOL
–
Před použitím odstraňte ochrannou fólii
(strana 11).
A Tlačítko OFF (Vypnout)
Pro vypnutí napájení; zastavení zdroje.
B Tlačítko SOURCE (Zdroj)
Pro zapnutí napájení; změnu zdroje (rádio/
USB/SensMe™*1).
C Tlačítka </, (SEEK –/+)
(Vyhledávání)
Stejná funkce jako při stlačení
multifunkčního ovladače na přístroji doleva/
doprava.
D Tlačítko MENU (Nabídka)
Pro vstup do nabídky.
E Tlačítko ENTER (Potvrzení)
Pro potvrzení nastavení.
J Tlačítko MODE (Režim)
Stiskněte pro: výběr vlnového pásma (FM/
MW/LW)/přepnutí mezi vnitřním/vnějším
USB zařízením (USB).
Stiskněte a podržte pro: aktivaci/zrušení
režimu Passenger Control (Přímé
ovládání)*3.
K Tlačítko
(BROWSE) (Procházet)
Pro zobrazení seznamu frekvencí
rozhlasových stanic (rádio); vstup do režimu
Quick-BrowZer™ (USB).
L Tlačítka M/m (+/–)
Stejná funkce jako při stlačení
multifunkčního ovladače na přístroji nahoru/
dolů.
M Tlačítko SCRL (Posouvání textu)
Pro posouvání informací na displeji.
N Číselná tlačítka
USB:
(1): REP (Opakované přehrávání)
strana 21, 27
(2): SHUF (Náhodné přehrávání)
strana 21, 27
(6): PAUSE (Pozastavení)
Pro pozastavení přehrávání. Dalším
stisknutím tlačítka se tato funkce zruší.
Rádio:
Pro příjem uložených stanic (stiskněte);
uložení stanic (stiskněte a podržte).
*1 Pokud je připojeno USB zařízení připravené pro
použití funkce SensMe™.
*2 Toto tlačítko je opatřeno výstupkem.
*3 Pokud je připojen přehrávač iPod do USB
konektoru (vnějšího).
Poznámka
Pokud vypnete přístroj a zhasne displej, není možno
přístroj ovládat kartovým dálkovým ovladačem, dokud
nestisknete tlačítko (SOURCE/OFF) (Zdroj/vypnout) na
přístroji pro aktivaci přístroje.
F Tlačítko DSPL (Zobrazení)/PTY (Typ
programu)
Pro změnu informací zobrazovaných na
displeji/výběr PTY (Typ programu)
v systému RDS.
G Tlačítko VOL +*2/– (Hlasitost)
Pro nastavení hlasitosti.
H Tlačítko ATT (Ztlumení zvuku)
Pro ztlumení zvuku. Dalším stisknutím
tlačítka se tato funkce zruší.
15
Rádio
Ukládání a příjem stanic
Upozornění
Pokud stanice ladíte při řízení vozidla, použijte
funkci Best Tuning Memory (BTM) (Naladění
nejsilnějších stanic), abyste nezpůsobili dopravní
nehodu.
Příjem uložených stanic
Požadovanou stanici můžete vybrat pomocí
seznamu.
1
Vyberte vlnové pásmo a stiskněte
tlačítko
(BROWSE) (Procházet).
Zobrazí se seznam předvoleb.
2
Stlačením multifunkčního ovladače
nahoru/dolů vyberte požadovanou
stanici.
3
Stiskněte multifunkční ovladač pro
příjem stanice.
Displej se vrátí k normálnímu režimu příjmu.
Automatické ukládání — BTM
(Naladění nejsilnějších stanic)
1
Opakovaným stisknutím tlačítka
(SOURCE/OFF) (Zdroj/vypnout)
zobrazte nápis „TUNER“ (Rádio).
Opakovaným stisknutím tlačítka (MODE)
(Režim) změňte vlnové pásmo. Můžete si
vybrat mezi pásmy FM1, FM2, FM3, MW
a LW.
(pomocí kartového dálkového ovladače)
2
Stiskněte a podržte multifunkční
ovladač.
1
3
Otáčením multifunkčního ovladače
vyberte položku „BTM“ (Naladění
nejsilnějších stanic) a potom ovladač
stiskněte.
Přístroj uloží stanice do seznamu předvoleb
v pořadí podle frekvencí.
Po uložení se ozve zvukový signál (pípnutí).
Ruční ukládání
1
Pokud přijímáte stanici, kterou chcete
uložit, stiskněte tlačítko
(BROWSE)
(Procházet).
Zobrazí se seznam předvoleb.
2
Stlačením multifunkčního ovladače
nahoru/dolů vyberte číslo předvolby.
3
Stiskněte a podržte multifunkční
ovladač, dokud se nezobrazí nápis
„MEM“ (Paměť).
(pomocí kartového dálkového ovladače)
1
Pokud přijímáte stanici, kterou chcete
uložit, stiskněte číselné tlačítko ((1)
až (6)) a podržte jej tak dlouho, dokud
se nezobrazí nápis „MEM“ (Paměť).
Poznámka
Pokud se pokusíte pod stejné číselné tlačítko uložit
další stanici, bude dříve uložená stanice nahrazena
novou stanicí.
16
Vyberte vlnové pásmo a stiskněte
číselné tlačítko ((1) až (6)).
Automatické ladění
1
Vyberte vlnové pásmo a stlačte
multifunkční ovladač doleva/doprava
pro vyhledání stanice.
Po naladění stanice se vyhledávání zastaví.
Opakujte tento postup, dokud nenaladíte
požadovanou stanici.
Rada
Pokud znáte frekvenci stanice, kterou chcete
poslouchat, podržte multifunkční ovladač stlačený
doleva/doprava pro rychlé vyhledání přibližné
frekvence a pak opakovaně stlačte multifunkční
ovladač doleva/doprava pro jemné doladění
požadované frekvence (ruční ladění).
RDS
Přehled
RDS (Radio Data System) je rozhlasová služba
umožňující FM stanicím vysílat kromě běžného
rozhlasového signálu také doplňující digitální
informace.
Zobrazované informace
A Vlnové pásmo
B TP/TA/AF*1
C Hodiny
D Číslo předvolby
E Frekvence*2 (název stanice), RDS informace
*1 Pokud je položka „Information“ (Informace)
nastavena na „on“ (zapnuto):
– „TP“ (Dopravní program) svítí, pokud je přijímána
služba „TP“,
– „TA“ (Dopravní hlášení)/„AF“ (Alternativní
frekvence) svítí, pokud je přijímána služba „TA/AF“.
*2 Při příjmu stanice s RDS se vlevo vedle frekvence
zobrazuje indikátor „RDS“.
Služby RDS
Tento přístroj automaticky poskytuje následující
služby RDS:
AF (Alternativní frekvence)
Vybere a přeladí na příjem stanice
s nejsilnějším signálem v síti. Při použití této
funkce můžete během jízdy na velkou
vzdálenost stále poslouchat stejný program,
aniž byste museli tuto stanici ručně přelaďovat.
• Systém RDS nebude pracovat, pokud je signál
stanice slabý nebo pokud naladěná stanice nevysílá
RDS informace.
Nastavení funkce AF (Alternativní
frekvence) a TA (Dopravní hlášení)
1
Opakovaným stisknutím tlačítka
(AF/TA) (Alternativní frekvence/
dopravní hlášení) zobrazte
požadované nastavení.
Vyberte
Funkce
AF on
(AF zap.)
Aktivace funkce AF
a deaktivace funkce TA.
TA on
(TA zap.)
Aktivace funkce TA
a deaktivace funkce AF.
AF/TA on
Aktivace funkce AF i TA.
(AF/TA zap.)
AF/TA off
Deaktivace funkce AF i TA.
(AF/TA vyp.)
Ukládání stanic RDS s nastavením
AF (Alternativní frekvence) a TA
(Dopravní hlášení)
Stanice RDS můžete ukládat na předvolby
společně s nastavením AF (Alternativní
frekvence)/TA (Dopravní hlášení). Pokud
použijete funkci BTM (Naladění nejsilnějších
stanic), uloží se pouze stanice RDS se stejným
nastavením AF (Alternativní frekvence)/TA
(Dopravní hlášení).
Pokud ukládáte stanice ručně, můžete uložit
stanice s RDS i bez RDS s nastavením AF
(Alternativní frekvence)/TA (Dopravní hlášení)
pro každou stanici jednotlivě.
1 Nastavte AF (Alternativní frekvence)/TA
(Dopravní hlášení) a pak uložte stanici pomocí
funkce BTM (Naladění nejsilnějších stanic)
nebo ručně.
Příjem tísňových hlášení
TA (Dopravní hlášení)/TP (Dopravní program)
Poskytuje informace/programy o současné
dopravní situaci. Při příjmu jakéhokoliv
dopravního hlášení/programu se přeruší
aktuálně vybraný zdroj zvuku.
Při zapnuté funkci AF (Alternativní frekvence)
nebo TA (Dopravní hlášení) přeruší mimořádné
tísňové hlášení automaticky právě vybraný zdroj
zvuku.
PTY (Typ programu)
Zobrazuje aktuálně přijímaný typ programu.
Slouží také pro vyhledání vybraného typu
programu.
Rada
Pokud nastavujete úroveň hlasitosti během
dopravního hlášení, bude tato úroveň uložena do
paměti a použita pro následující hlášení nezávisle na
aktuálně nastavené úrovni hlasitosti.
CT (Časový signál)
Poskytuje časový signál vysílaný stanicí RDS
pro automatické nastavení hodin přístroje.
Poznámky
• V závislosti na zemi nebo regionu nemusí být
k dispozici některé funkce RDS.
17
Chcete-li zůstat naladěni na jeden
regionální program — Regional
(Regionální příjem)
Pokud je zapnuta funkce AF (Alternativní
frekvence): Přístroj je z výroby nastaven tak, že
omezuje příjem na určitý region, takže se nebude
přelaďovat na jinou regionální stanici se
silnějším signálem.
Pokud opustíte oblast příjmu tohoto regionálního
programu, nastavte během příjmu FM stanice
možnost „Regional off“ (Regionální příjem vyp.)
(strana 35).
Poznámka
Tato funkce nepracuje na území Velké Británie
a v některých dalších oblastech.
Výběr typu programu (PTY)
1
Během příjmu stanice v pásmu FM
podržte stisknuté tlačítko (AF/TA)
(Alternativní frekvence/dopravní
hlášení) (PTY).
Typy programů
News (Zprávy), Current Affairs (Nejnovější
události), Information (Informace), Sport
(Sport), Education (Vzdělávání), Drama
(Dramatická tvorba), Cultures (Kultura),
Science (Věda), Varied Speech (Různé),
Pop Music (Populární hudba), Rock Music
(Rocková hudba), Easy Listening (Pohodová
hudba), Light Classics M (Lehká klasická
hudba), Serious Classics (Klasická hudba),
Other Music (Jiné hudební styly), Weather &
Metr (Počasí), Finance (Finance), Children’s
Progs (Dětské programy), Social Affairs
(Společenské události), Religion
(Náboženství), Phone In (Programy
s telefonickými vstupy posluchačů), Travel &
Touring (Cestování), Leisure & Hobby
(Volný čas), Jazz Music (Jazzová hudba),
Country Music (Country hudba),
National Music (Národní hudba),
Oldies Music (Oblíbená starší hudba),
Folk Music (Lidová hudba), Documentary
(Dokumentární programy)
Poznámka
Tuto funkci nemůžete používat v zemích/regionech,
kde nejsou dostupná data PTY.
Pokud stanice vysílá PTY data, zobrazí se na
displeji typ právě vysílaného programu.
18
2
Otáčením multifunkčního ovladače
vyberte požadovaný typ programu.
3
Stiskněte multifunkční ovladač.
Přístroj začne vyhledávat stanici, která vysílá
vybraný typ programu.
Nastavení funkce CT (Časový
signál)
1
V nastavení vyberte možnost „CT on“
(Časový signál zap.) (strana 34).
Poznámky
• Funkce CT (Časový signál) nemusí pracovat, i když
je přijímána RDS stanice.
• Mezi časem nastaveným prostřednictvím funkce CT
(Časový signál) a skutečným časem může být určitá
odchylka.
USB zařízení
3
Připojte USB zařízení do USB
konektoru.
4
Zasuňte přihrádku TUNE TRAY
stlačením části s nápisem PUSH
CLOSE (Stlačením zavřít) na přihrádce
TUNE TRAY tak, aby se zajistila.
5
6
Zavřete přední panel.
Pro podrobné informace o kompatibilitě vašeho
USB zařízení navštivte stránky zákaznické
podpory.
Stránky zákaznické podpory
http://support.sony-europe.com
• Lze používat USB zařízení typu MSC (Mass
Storage Class) kompatibilní se standardem
USB.
• Odpovídající kodek je MP3 (.mp3), WMA
(.wma), AAC (.m4a) a AAC (.mp4).
• Doporučujeme vám, abyste si data na USB
zařízení zálohovali.
Poznámky
• USB zařízení připojte až po spuštění motoru.
Pokud jej připojíte před spuštěním motoru, mohlo by
v závislosti na USB zařízení dojít k jeho poruše nebo
poškození.
• Neumísťujte mobilní telefon nebo bezdrátové
zařízení do přihrádky TUNE TRAY, protože by
nemuselo být možné přijímat signál mobilní sítě
nebo by mohlo dojít k přerušení komunikace.
• Nenechávejte USB zařízení v zaparkovaném
vozidle. Mohlo by dojít k poruše.
Přehrávání z USB zařízení
USB zařízení lze připojit do vnitřního/vnějšího
USB konektoru nebo do obou USB konektorů.
Pro přepínání mezi USB zařízeními stiskněte
tlačítko (MODE) (Režim).
Přehrávání prostřednictvím USB
konektoru (vnitřního)
1
Stiskněte tlačítko (OPEN) (Otevřít).
Přední panel se vyklopí dolů.
2
Stlačte část s nápisem PUSH OPEN
(Stisknutím otevřít) na přihrádce TUNE
TRAY.
Přihrádka TUNE TRAY se pomalu otevře.
Opakovaným stisknutím tlačítka
(SOURCE/OFF) (Zdroj/vypnout)
zobrazte nápis „USB“ a potom
stisknutím tlačítka (MODE) (Režim)
přepněte USB zařízení.
Zobrazí se nápis „USB Internal“ (Vnitřní
USB zařízení) a spustí se přehrávání.
Pokud je USB zařízení již připojeno a chcete
spustit přehrávání, zopakujte krok 6.
Pro ukončení přehrávání stiskněte a podržte
tlačítko (SOURCE/OFF) (Zdroj/vypnout) na
1 sekundu.
Odpojení USB zařízení
Přihrádka TUNE TRAY
1 Ukončete přehrávání na USB zařízení.
2 Stiskněte tlačítko (OPEN) (Otevřít).
3 Stlačte část s nápisem PUSH OPEN
(Stisknutím otevřít) na přihrádce TUNE
TRAY.
4 Odpojte USB zařízení.
5 Zasuňte přihrádku TUNE TRAY a zavřete
přední panel.
19
Přehrávání prostřednictvím USB
konektoru (vnějšího)
1
Posuňte kryt USB konektoru.
2
Připojte USB zařízení do USB
konektoru.
Pokud používáte kabel, použijte pro připojení
kabel dodaný k USB zařízení.
3
Opakovaným stisknutím tlačítka
(SOURCE/OFF) (Zdroj/vypnout)
zobrazte nápis „USB“ a potom
stisknutím tlačítka (MODE) (Režim)
přepněte USB zařízení.
Zobrazí se nápis „USB External“ (Vnější
USB zařízení) a spustí se přehrávání.
• Úložný prostor přihrádky: přibl. 65 × 17 × 118 mm
(š/v/h)
• Pokud nelze samotné USB zařízení nebo USB
zařízení spolu s kabelem snadno umístit do
přihrádky TUNE TRAY, mohou jeho rozměry
překračovat úložný prostor přihrádky.
Nepokoušejte se zasunout přihrádku TUNE TRAY
nebo USB kabel násilím.
• Při připojování přehrávače „WALKMAN“
doporučujeme použít volitelný adaptér XA-50WM.
Adaptér je navržen pouze pro použití s tímto
přístrojem (v přihrádce TUNE TRAY) a není určen
pro jiná USB zařízení.
• Tento přístroj nerozpozná USB zařízení připojená
přes USB rozbočovač.
• Před spuštěním přehrávání zasuňte přihrádku TUNE
TRAY a zavřete přední panel, protože v případě
výskytu překážky ve vozidle atd. by mohlo dojít
k poškození přístroje.
• Pokud se přední panel kvůli tvaru palubní desky
v místě instalace přístroje zcela neotevře, odejměte
přední panel a vysuňte přihrádku TUNE TRAY
ručně.
Způsob odejmutí předního panelu - viz strana 12.
• Dbejte prosím na skutečnost, že připojování nebo
odpojování USB zařízení během řízení je velmi
nebezpečné.
• Nepoužívejte USB zařízení, která jsou velká nebo
těžká, protože by mohla v důsledku vibrací spadnout
nebo způsobit uvolnění připojení.
• Pokud odpojíte USB zařízení během přehrávání,
zobrazí se na displeji přístroje zpráva „NO Device“
(Žádné zařízení).
Zobrazované informace
Pokud je USB zařízení již připojeno a chcete
spustit přehrávání, zopakujte krok 3.
Odpojení USB zařízení
A Indikace zdroje (MP3/WMA/AAC)
B Hodiny
C Jméno interpreta/název alba, název skladby,
číslo složky/číslo skladby/uplynulá doba
přehrávání
1 Ukončete přehrávání na USB zařízení.
2 Odpojte USB zařízení.
Pro změnu zobrazovaných informací C
stiskněte tlačítko (DSPL) (Zobrazení).
Poznámky k USB zařízením
• Neodpojujte USB zařízení během přehrávání,
protože by mohlo dojít k poškození dat na USB
zařízení.
• Neumísťujte do přihrádky TUNE TRAY jiná zařízení
než USB zařízení nebo cizí předměty, jako například
mince, klíče, karty, předměty naplněné tekutinami
atd.
• Neumísťujte do přihrádky TUNE TRAY hořlavé
předměty, jako například zapalovač, protože by
mohlo dojít ke vzniku kouře, požáru nebo jiné
nehody.
Poznámky
• Zobrazované informace se liší v závislosti na USB
zařízení, formátu záznamu a nastavení. Pro
podrobné informace navštivte stránky zákaznické
podpory.
• Maximální počet zobrazitelných dat je následující:
– složek (alb): 65 535*,
– souborů (skladeb): 5 000.
• Nenechávejte USB zařízení v zaparkovaném
vozidle. Mohlo by dojít k poruše.
• V závislosti na množství zaznamenaných dat může
spuštění přehrávání nějakou dobu trvat.
Pro ukončení přehrávání stiskněte a podržte
tlačítko (SOURCE/OFF) (Zdroj/vypnout) na
1 sekundu.
20
• Soubory DRM (Digital Rights Management) nemusí
být možné přehrát.
• Při přehrávání nebo při rychlém posunu vpřed/vzad
u souborů MP3/WMA/AAC s VBR (proměnný datový
tok) se nemusí zobrazovat správně uplynulá doba
přehrávání.
• Přehrávání následujících souborů MP3/WMA/AAC
není podporováno:
– s bezeztrátovou kompresí,
– chráněných autorskými právy.
Náhodné přehrávání
1
Během přehrávání podržte stisknuté
tlačítko (ZAP/SHUF) (Zappin/náhodné
přehrávání).
2
Opakovaným stisknutím tlačítka
(ZAP/SHUF) (Zappin/náhodné
přehrávání) zobrazte požadované
nastavení.
* Maximální doporučený počet složek je 5 000. Pokud
počet složek překročí 5 000, může vyhledávání
složek nebo souborů trvat delší dobu.
Při překročení 9 999 složek nemusí být počet složek
zobrazen správně.
Opakované přehrávání
(pomocí kartového dálkového ovladače)
1
Stiskněte a podržte multifunkční
ovladač.
1
2
Otáčením multifunkčního ovladače
vyberte položku „Repeat“ (Opakované
přehrávání) a potom ovladač
stiskněte.
Vyberte
Pro
Shuffle Album
(Náhodné
přehrávání alba)
přehrávání alba
v náhodném pořadí.
Shuffle Artist
(Náhodné
přehrávání
interpreta)
přehrávání interpreta
v náhodném pořadí.
Shuffle Device
(Náhodné
přehrávání všech
skladeb)
přehrávání všech
skladeb v náhodném
pořadí.
3
Otáčením multifunkčního ovladače
vyberte nastavení a potom ovladač
stiskněte.
Nastavení je dokončeno.
4
Stiskněte tlačítko
(BACK) (Zpět).
Nastavení je dokončeno a displej se vrátí
k normálnímu režimu přehrávání/příjmu.
(pomocí kartového dálkového ovladače)
1
Během přehrávání opakovaně
stiskněte tlačítko (1) (REP)
(Opakované přehrávání) tak, aby se
zobrazilo požadované nastavení.
Vyberte
Pro
Repeat Track
(Opakování
skladby)
opakované přehrávání
skladby.
Repeat Album
(Opakování alba)
opakované přehrávání
alba.
Repeat Artist
(Opakování
interpreta)
opakované přehrávání
interpreta.
Během přehrávání opakovaně
stiskněte tlačítko (2) (SHUF)
(Náhodné přehrávání) tak, aby se
zobrazilo požadované nastavení.
Po uplynutí 3 sekund je nastavení dokončeno.
Pro návrat do režimu normálního přehrávání
zvolte možnost „off“ (vypnuto).
Poznámka
Pro přehrávání v náhodném pořadí budou vybrány
skladby z aktuálního USB zařízení.
Po uplynutí 3 sekund je nastavení dokončeno.
Pro návrat do režimu normálního přehrávání
zvolte možnost „Repeat off“ (Opakované
přehrávání vyp.).
21
Software „Content Transfer“ provede přenos
i analýzu skladeb.
Poslech hudby podle vaší
nálady — SensMe™
Jedinečná funkce Sony „SensMe™ channels“
(Hudba podle kanálů) automaticky uspořádá
skladby do skupin podle kanálů a umožní vám
intuitivní přehrávání hudby.
Před použitím funkce SensMe™
Následující kroky představují základní postup,
který je třeba provést pro použití funkce
SensMe™ na tomto přístroji.
Content
Transfer
4 Připojení USB zařízení a použití funkce
SensMe™ na tomto přístroji
Připojte příslušné připravené USB zařízení.
Budete moci používat funkci „SensMe™
channels“ (Hudba podle kanálů) na přístroji.
1 Instalace softwaru „SensMe™ Setup“
a „Content Transfer“ na váš počítač
Nejdříve nainstalujte software „SensMe™
Setup“ a „Content Transfer“ z dodaného disku
CD-ROM.
SensMe™
Setup
Content
Transfer
2 Registrace USB zařízení pomocí
softwaru „SensMe™ Setup“
Připojte USB zařízení k počítači a proveďte
jeho registraci pomocí softwaru „SensMe™
Setup“, aby bylo možné používat funkci
SensMe™ na tomto přístroji.
SensMe™
Setup
Instalace softwaru „SensMe™
Setup“ a „Content Transfer“ na váš
počítač
Pro použití funkce SensMe™ na tomto přístroji
je vyžadována instalace dodaného softwaru
(„SensMe™ Setup“ a „Content Transfer“).
Nainstalujte software na váš počítač z dodaného
disku CD-ROM.
1
Vložte dodaný disk CD-ROM do
počítače.
Automaticky se spustí průvodce instalací.
2
Postupujte podle zobrazených pokynů
a dokončete instalaci.
Registrace USB zařízení pomocí
softwaru „SensMe™ Setup“
Rada
Registraci lze provést buď během instalace, nebo
po jejím dokončení.
3 Přenos skladeb do USB zařízení
pomocí softwaru „Content Transfer“
Pro uspořádání skladeb podle kanálů je třeba
analyzovat rytmus skladeb pomocí funkce
12 TONE ANALYSIS™, která je součástí
softwaru „Content Transfer“.
Pokud je USB zařízení připojeno k počítači,
uchopte a přetáhněte skladby z Průzkumníku
Windows, aplikace iTunes atd. do softwaru
„Content Transfer“.
22
Pro použití funkce SensMe™ na tomto přístroji
je vyžadována registrace USB zařízení.
Pokud neprovedete registraci během instalace,
postupujte podle níže uvedených kroků.
1
Spusťte software „SensMe™ Setup“
na vašem počítači.
2
3
Připojte USB zařízení k počítači.
Proveďte registraci podle zobrazených
pokynů.
Rada
Pokud připojíte registrované USB zařízení obsahující
analyzované skladby, můžete registraci USB zařízení
opět zrušit.
Přenos skladeb do USB zařízení
pomocí softwaru „Content
Transfer“
Pro použití funkce SensMe™ na tomto přístroji
je třeba pomocí softwaru „Content Transfer“
provést přenos skladeb do USB zařízení a jejich
analýzu.
1
2
Připojte registrované USB zařízení
k počítači.
USB zařízení připojte s použitím režimu
MSC.
Software „Content Transfer“ se automaticky
spustí.
Pokud se zobrazí zpráva, postupujte podle
uvedených pokynů.
Uchopte a přetáhněte skladby
z Průzkumníku Windows, aplikace
iTunes atd. do softwaru „Content
Transfer“.
Spustí se přenos a analýza skladeb.
Podrobné informace o ovládání - viz nápověda
v softwaru „Content Transfer“.
Poznámka
Analýza skladeb pomocí funkce 12 TONE
ANALYSIS™ může v závislosti na specifikacích
počítače chvíli trvat.
Přehrávání skladeb v kanálu —
SensMe™ channels (Hudba podle
kanálů)
Funkce „SensMe™ channels“ (Hudba podle
kanálů) automaticky uspořádá skladby do kanálů
podle jejich melodie. Můžete vybrat a přehrávat
kanál, který odpovídá vaší náladě, činnosti atd.
Tuto funkci lze použít pro USB zařízení
připojená do vnitřního/vnějšího USB konektoru
nebo do obou USB konektorů. Pro přepnutí USB
zařízení stiskněte tlačítko (MODE) (Režim).
1
Připojte USB zařízení připravené pro
použití funkce SensMe™.
2
Stiskněte tlačítko
(SensMe™).
Zobrazí se seznam kanálů a spustí se náhodné
přehrávání nejmelodičtějších nebo
nejrytmičtějších úseků skladeb*.
* Tento úsek nemusí být rozpoznán správně.
3
Pomocí multifunkčního ovladače
vyberte skladbu ze seznamu kanálů.
• Změna kanálu
Stlačením multifunkčního ovladače nahoru/
dolů vyberte požadovaný kanál.
• Změna skladby
Stlačením multifunkčního ovladače doleva/
doprava zobrazte požadovanou skladbu
a potom ovladač stiskněte.
Přehrávání se spustí od začátku aktuální
skladby.
Pokud během 10 sekund neprovedete žádnou
operaci, vrátí se displej k normálnímu režimu
příjmu.
Poznámky
• V závislosti na skladbě nemusí být skladba
rozpoznána správně nebo může být obsažena
v nesprávném kanálu, který neodpovídá její melodii.
• Pokud připojené USB zařízení obsahuje mnoho
skladeb, může spuštění funkce „SensMe™
channels“ (Hudba podle kanálů) chvíli trvat kvůli
načítání dat.
Rada
Skladby jsou přehrávány v náhodném pořadí.
Při každém výběru kanálu se bude pořadí lišit.
Seznam kanálů
x Doporučeno, náhodné přehrávání všech
skladeb
„Morning“ (Ráno) (5:00 – 9:59)
„Daytime“ (Dopoledne/odpoledne) (10:00
– 15:59)
„Evening“ (Večer) (16:00 – 18:59)
„Night“ (Noc) (19:00 – 23:59)
„Midnight“ (Pozdní noc) (0:00 – 4:59)
Skladby doporučené pro jednotlivé denní doby.
Pro správné zobrazení kanálu nastavte hodiny
(strana 11).
„Shuffle All“ (Náhodné přehrávání všech
skladeb): Přehrávání všech analyzovaných
skladeb v náhodném pořadí.
x Základní kanály
Přehrávání skladeb podle typu hudby.
„Energetic“: živé, energické skladby.
„Relax“: odpočinkové skladby.
„Mellow“: něžné, melancholické skladby.
„Upbeat“: veselé skladby pro zlepšení vaší
nálady.
„Emotional“: balady.
„Lounge“: pohodová hudba.
23
„Dance“: skladby typu Rhythm and Rap,
Rhythm and Blues.
„Extreme“: intenzivní rockové skladby.
x Kanály do auta
Přehrávání skladeb, které jsou vhodné pro
poslech během řízení.
„Freeway“: rychlé, energické skladby.
Přehrávač iPod
Podrobné informace o kompatibilitě vašeho
přehrávače iPod - viz část „Přehrávač iPod“
(strana 36) nebo navštivte stránky zákaznické
podpory.
V tomto návodu k obsluze se označení „iPod“
používá jako všeobecný termín pro funkce iPod
na přístroji iPod a iPhone, pokud není v textu
nebo na obrázcích uvedeno jinak.
„Chillout Drive“: melodické, pohodové
skladby.
Stránky zákaznické podpory
„Weekend Trip“: pestré, veselé skladby.
http://support.sony-europe.com
„Midnight Cruise“: jazzové skladby nebo
skladby obsahující klavír.
„Party Ride“: živé skladby s vysokým
tempem.
„Morning Commute“: veselé a svěží skladby.
„Goin’ Home“: teplé a odpočinkové skladby.
Poznámky
• Neumísťujte mobilní telefon nebo bezdrátové
zařízení do přihrádky TUNE TRAY, protože by
nemuselo být možné přijímat signál mobilní sítě
nebo by mohlo dojít k přerušení komunikace.
• Nenechávejte přehrávač iPod v zaparkovaném
vozidle. Mohlo by dojít k poruše.
Přehrávání z přehrávače iPod
Přehrávač iPod lze připojit do vnitřního/vnějšího
USB konektoru nebo do obou USB konektorů.
Pro přepínání mezi USB zařízeními stiskněte
tlačítko (MODE) (Režim).
Přehrávání prostřednictvím USB
konektoru (vnitřního)
Před připojením přehrávače iPod snižte hlasitost
na přístroji.
1
Stiskněte tlačítko (OPEN) (Otevřít).
Přední panel se vyklopí dolů.
2
Stlačte část s nápisem PUSH OPEN
(Stisknutím otevřít) na přihrádce TUNE
TRAY.
Přihrádka TUNE TRAY se pomalu otevře.
Přihrádka TUNE TRAY
24
3
Připojte dodaný adaptér do USB
konektoru.
4
Připojte přehrávač iPod k dodanému
adaptéru.
7
Opakovaným stisknutím tlačítka
(SOURCE/OFF) (Zdroj/vypnout)
zobrazte nápis „USB“ a potom
stisknutím tlačítka (MODE) (Režim)
přepněte USB zařízení.
Zobrazí se nápis „USB Internal“ (Vnitřní
USB zařízení).
Přehrávač iPod se automaticky zapne a na
displeji přehrávače se zobrazí níže uvedená
obrazovka.*
Automaticky se spustí přehrávání skladeb
z přehrávače iPod od místa posledního
zastavení přehrávání.
Pokud je přehrávač iPod již připojen,
zopakujte krok 7. (Jestliže je přehrávač iPod
rozpoznán, zobrazí se na displeji nápis
„iPod“.)
5
Zasuňte přihrádku TUNE TRAY
stlačením části s nápisem PUSH
CLOSE (Stlačením zavřít) na přihrádce
TUNE TRAY tak, aby se zajistila.
* Zobrazené logo se liší v závislosti na přehrávači
iPod nebo v případě připojení přehrávače iPod touch
se nemusí logo zobrazit vůbec.
8
Upravte hlasitost.
Pro ukončení přehrávání stiskněte a podržte
tlačítko (SOURCE/OFF) (Zdroj/vypnout) na
1 sekundu.
Odpojení přehrávače iPod
1 Ukončete přehrávání na přehrávači iPod.
2 Stiskněte tlačítko (OPEN) (Otevřít).
3 Stlačte část s nápisem PUSH OPEN
(Stisknutím otevřít) na přihrádce TUNE
TRAY.
4 Odpojte přehrávač iPod.
5 Zasuňte přihrádku TUNE TRAY a zavřete
přední panel.
6
Zavřete přední panel.
25
Přehrávání prostřednictvím USB
konektoru (vnějšího)
Před připojením přehrávače iPod snižte hlasitost
na přístroji.
1
Posuňte kryt USB konektoru.
* Pokud je připojen přehrávač iPod touch nebo přístroj
iPhone nebo pokud byl při posledním přehrávání
z přehrávače iPod použit režim Passenger Control
(Přímé ovládání), nebude logo na displeji
zobrazeno.
4
Upravte hlasitost.
Pro ukončení přehrávání stiskněte a podržte
tlačítko (SOURCE/OFF) (Zdroj/vypnout) na
1 sekundu.
Odpojení přehrávače iPod
1 Ukončete přehrávání na přehrávači iPod.
2 Odpojte přehrávač iPod.
2
3
Pomocí USB kabelu s dokovacím
konektorem připojte přehrávač iPod
k USB konektoru na přístroji.
Opakovaným stisknutím tlačítka
(SOURCE/OFF) (Zdroj/vypnout)
zobrazte nápis „USB“ a potom
stisknutím tlačítka (MODE) (Režim)
přepněte USB zařízení.
Zobrazí se nápis „USB External“ (Vnější
USB zařízení).
Přehrávač iPod se automaticky zapne a na
displeji přehrávače se zobrazí níže uvedená
obrazovka.*
Rada
Pro připojení k dokovacímu konektoru doporučujeme
použít USB kabel RC-100IP (není součástí
příslušenství).
Automaticky se spustí přehrávání skladeb
z přehrávače iPod od místa posledního
zastavení přehrávání.
Pokud je přehrávač iPod již připojen a chcete
spustit přehrávání, zopakujte krok 3. (Jestliže
je přehrávač iPod rozpoznán, zobrazí se na
displeji nápis „iPod“.)
26
Upozornění pro iPhone
Při připojení přístroje iPhone přes USB rozhraní bude
hlasitost telefonu ovládána samotným přístrojem
iPhone. Abyste zabránili náhlému zvýšení hlasitosti po
ukončení hovoru, nezvyšujte během telefonního
hovoru hlasitost na přístroji.
Poznámky
• Neodpojujte přehrávač iPod během přehrávání,
protože by mohlo dojít k poškození dat na přehrávači
iPod.
• Neumísťujte do přihrádky TUNE TRAY jiná zařízení
než USB zařízení nebo cizí předměty, jako například
mince, klíče, karty, předměty naplněné tekutinami
atd.
• Neumísťujte do přihrádky TUNE TRAY hořlavé
předměty, jako například zapalovač, protože by
mohlo dojít ke vzniku kouře, požáru nebo jiné
nehody.
• Při připojování přehrávače iPod použijte dodaný
adaptér XA-50IP. Adaptér je navržen pouze pro
použití s tímto přístrojem (v přihrádce TUNE TRAY)
a není určen pro jiná USB zařízení.
• Tento přístroj nerozpozná přehrávač iPod připojený
přes USB rozbočovač.
• Před spuštěním přehrávání zasuňte přihrádku TUNE
TRAY a zavřete přední panel, protože v případě
výskytu překážky ve vozidle atd. by mohlo dojít
k poškození přístroje.
• Pokud se přední panel kvůli tvaru palubní desky
v místě instalace přístroje zcela neotevře, odejměte
přední panel a vysuňte přihrádku TUNE TRAY
ručně.
Způsob odejmutí předního panelu - viz strana 12.
• Dbejte prosím na skutečnost, že připojování nebo
odpojování přehrávače iPod během řízení je velmi
nebezpečné.
Rady
• Pokud je klíček zapalování otočen do polohy ACC
a přístroj je zapnutý, bude se přehrávač iPod dobíjet.
• Pokud odpojíte přehrávač iPod během přehrávání,
zobrazí se na displeji přístroje zpráva „NO Device“
(Žádné zařízení).
Režim obnovení přehrávání
Pokud je přehrávač iPod připojen k dokovacímu
konektoru, změní se režim tohoto přístroje na
režim obnovení přehrávání a přehrávání se spustí
v režimu nastaveném na přehrávači iPod.
V režimu obnovení přehrávání nepracuje funkce
opakovaného/náhodného přehrávání.
Zobrazované informace
Repeat Podcast
(Opakování
podcastu)
opakované přehrávání
podcastu.
Repeat Artist
(Opakování
interpreta)
opakované přehrávání
interpreta.
opakované přehrávání
Repeat Playlist
seznamu skladeb.
(Opakování
seznamu skladeb)
A Indikace zdroje (iPod)
B Hodiny
C Jméno interpreta/název alba, název skladby,
číslo alba/číslo skladby/uplynulá doba
přehrávání
Pro změnu zobrazovaných informací C
stiskněte tlačítko (DSPL) (Zobrazení).
Rada
Při změně alba/podcastu/žánru/interpreta/seznamu
skladeb se krátce zobrazí odpovídající číslo.
Poznámky
• Pro přehrávání v náhodném pořadí budou vybrány
skladby z aktuálního přehrávače iPod.
• Některá písmena uložená v přehrávači iPod se
nemusí zobrazit správně.
Repeat Genre
opakované přehrávání
(Opakování žánru) žánru.
Po uplynutí 3 sekund je nastavení dokončeno.
Pro návrat do režimu normálního přehrávání
zvolte možnost „Repeat off“ (Opakované
přehrávání vyp.).
Náhodné přehrávání
1
Během přehrávání podržte stisknuté
tlačítko (ZAP/SHUF) (Zappin/náhodné
přehrávání).
2
Opakovaným stisknutím tlačítka
(ZAP/SHUF) (Zappin/náhodné
přehrávání) zobrazte požadované
nastavení.
Opakované přehrávání
1
Stiskněte a podržte multifunkční
ovladač.
2
Otáčením multifunkčního ovladače
vyberte položku „Repeat“ (Opakované
přehrávání) a potom ovladač
stiskněte.
3
Otáčením multifunkčního ovladače
vyberte nastavení a potom ovladač
stiskněte.
Nastavení je dokončeno.
4
Stiskněte tlačítko
(BACK) (Zpět).
Nastavení je dokončeno a displej se vrátí
k normálnímu režimu přehrávání/příjmu.
(pomocí kartového dálkového ovladače)
1
Během přehrávání opakovaně
stiskněte tlačítko (1) (REP)
(Opakované přehrávání) tak, aby se
zobrazilo požadované nastavení.
Vyberte
Pro
Repeat Track
(Opakování
skladby)
opakované přehrávání
skladby.
Repeat Album
(Opakování alba)
opakované přehrávání
alba.
(pomocí kartového dálkového ovladače)
1
Během přehrávání opakovaně
stiskněte tlačítko (2) (SHUF)
(Náhodné přehrávání) tak, aby se
zobrazilo požadované nastavení.
Vyberte
Pro
Shuffle Album
(Náhodné
přehrávání alba)
přehrávání alba
v náhodném pořadí.
Shuffle Podcast
(Náhodné
přehrávání
podcastu)
přehrávání podcastu
v náhodném pořadí.
Shuffle Artist
(Náhodné
přehrávání
interpreta)
přehrávání interpreta
v náhodném pořadí.
přehrávání seznamu
Shuffle Playlist
skladeb v náhodném
(Náhodné
pořadí.
přehrávání
seznamu skladeb)
27
Shuffle Genre
(Náhodné
přehrávání žánru)
přehrávání žánru
v náhodném pořadí.
Shuffle Device
(Náhodné
přehrávání všech
skladeb)
přehrávání všech
skladeb v náhodném
pořadí.
Po uplynutí 3 sekund je nastavení dokončeno.
Pro návrat do režimu normálního přehrávání
zvolte možnost „off“ (vypnuto).
Přímé ovládání přehrávače
iPod — Passenger Control
(Přímé ovládání)
Přehrávač iPod připojený do dokovacího
konektoru můžete ovládat přímo. Tato funkce
pracuje pouze při připojení přehrávače iPod do
USB konektoru (vnějšího).
1
Během přehrávání podržte stisknuté
tlačítko (MODE) (Režim).
Zobrazí se zpráva „Mode iPod“ (Režim iPod)
a nyní můžete ovládat přehrávač iPod přímo.
Ukončení režimu Passenger Control
(Přímé ovládání)
Podržte stisknuté tlačítko (MODE) (Režim).
Zobrazí se zpráva „Mode Audio“ (Audio režim)
a režim přehrávání se změní na „Resuming“
(Obnovení přehrávání).
Poznámky
• Hlasitost lze nastavovat pouze na přístroji.
• Při zrušení tohoto režimu se rovněž vypne funkce
opakovaného přehrávání.
Vyhledávání skladby
Vyhledávání skladby podle
názvu — Quick-BrowZer™
Skladbu na USB zařízení můžete snadno
vyhledat podle kategorie.
1
Stiskněte tlačítko
(BROWSE)
(Procházet).
Přístroj se přepne do režimu Quick-BrowZer
a zobrazí se seznam kategorií vyhledávání.
2
Otáčením multifunkčního ovladače
vyberte požadovanou kategorii
vyhledávání a potvrďte stisknutím
ovladače.
3
Zopakujte krok 2, dokud není vybrána
požadovaná skladba.
Spustí se přehrávání.
Návrat k předchozímu zobrazení
Stiskněte tlačítko
(BACK) (Zpět).
Ukončení režimu Quick-BrowZer
Stiskněte tlačítko
(BROWSE) (Procházet).
Poznámka
Při přepnutí do režimu Quick-BrowZer se zruší
nastavení funkcí opakovaného/náhodného
přehrávání.
Vyhledávání pomocí přeskakování
položek — režim Jump
(Přeskakování)
Pokud příslušná kategorie obsahuje mnoho
položek, můžete požadovanou položku rychle
vyhledat.
1
V režimu Quick-BrowZer stlačte
multifunkční ovladač doprava.
Na displeji se zobrazí následující údaje:
A Číslo aktuální položky
B Celkový počet položek v aktuální vrstvě
C Název položky
Potom se zobrazí název položky.
28
2
Otáčením multifunkčního ovladače
zobrazte požadovanou položku nebo
některou z položek, která se nachází
blízko požadované položky.
Položky budou přeskakovány v kroku 10 %
z celkového počtu položek.
3
Stiskněte multifunkční ovladač.
Displej se vrátí do režimu Quick-BrowZer
a zobrazí se vybraná položka.
4
Stlačením multifunkčního ovladače
nahoru/dolů vyberte požadovanou
položku a potom ovladač stiskněte.
Pokud je vybranou položkou skladba, spustí
se její přehrávání.
Zrušení režimu Jump (Přeskakování)
Stiskněte tlačítko
(BACK) (Zpět) nebo stlačte
multifunkční ovladač doleva. Zobrazí se seznam
kategorií vyhledávání.
Vyhledávání v abecedním pořadí —
Alphabet Search (Vyhledávání
podle abecedy)
Pokud je k přístroji připojen přehrávač iPod nebo
USB zařízení obsahující informace o skladbách,
můžete provést vyhledávání požadované položky
podle abecedy. Během načítání informací
o skladbách bude na displeji zobrazen indikátor
„ “. Funkci vyhledávání v abecedním pořadí
lze použít, jakmile indikátor „ “ zmizí.
Maximální počet souborů (skladeb), které lze
vyhledat, je v případě USB zařízení 5 000.
1
2
3
V režimu Quick-BrowZer stlačte
multifunkční ovladač doprava.
Zobrazí se abecední seznam.
Zrušení vyhledávání podle abecedy
Stiskněte tlačítko
(BACK) (Zpět) nebo
stlačte multifunkční ovladač doleva. Zobrazí se
seznam kategorií vyhledávání.
Poznámky
• V případě USB zařízení může načítání informací
o skladbách trvat po připojení k přístroji delší dobu.
Během načítání informací o skladbách se v levém
horním rohu displeje zobrazí indikátor „ “.
• Lze uložit pouze informace o skladbách na
naposledy připojeném USB zařízení.
• Při výměně akumulátoru vozidla, změně zapojení
nebo resetu přístroje může dojít k vymazání
uložených informací o skladbách.
Vyhledávání skladby
prostřednictvím poslechu úseků
skladeb — ZAPPIN™
Požadovanou skladbu můžete vyhledat
postupným poslechem krátkých úseků skladeb
na USB zařízení.
Režim ZAPPIN je vhodný pro vyhledání skladby
v režimu náhodného přehrávání nebo náhodného
opakovaného přehrávání.
1
Během přehrávání stiskněte tlačítko
(ZAP/SHUF) (Zappin/náhodné
přehrávání).
Na displeji se zobrazí nápis „ZAPPIN“
a spustí se přehrávání úseku následující
skladby.
Úsek je přehráván po nastavenou dobu,
potom zazní zvukový signál a spustí se
přehrávání dalšího úseku.
Skladba
Stisknutí tlačítka
(ZAP/SHUF)
(Zappin/náhodné
přehrávání).
Otáčením multifunkčního ovladače
vyberte první písmeno požadované
položky a potom ovladač stiskněte.
Zobrazí se seznam položek ve vybrané
kategorii v abecedním pořadí.
Pokud žádná skladba nezačíná požadovaným
písmenem, zobrazí se nápis „Not Found“
(Nenalezeno).
Stlačením multifunkčního ovladače
nahoru/dolů vyberte požadovanou
položku a potom ovladač stiskněte.
Pokud je vybranou položkou skladba, spustí
se její přehrávání.
2
Úseky jednotlivých skladeb
pro přehrávání v režimu
ZAPPIN.
Jakmile je přehrávána skladba, kterou
chcete poslouchat, stiskněte
multifunkční ovladač nebo tlačítko
(ZAP/SHUF) (Zappin/náhodné
přehrávání).
Spustí se přehrávání vybrané skladby od
začátku.
Pro opětovné vyhledání skladby pomocí
režimu ZAPPIN zopakujte kroky 1 a 2.
29
Při přehrávání s použitím funkce
„SensMe™ channels“ (Hudba
podle kanálů)
Pokud byla vyhledávaná skladba přenesena
pomocí softwaru „Content Transfer“, spustí se
přehrávání nejmelodičtějšího nebo
nejrytmičtějšího úseku skladby*. Podrobné
informace o funkci SensMe™ - viz strana 22.
* Tento úsek nemusí být rozpoznán správně.
Rady
• Můžete nastavit dobu přehrávání výběrem některé
z možností 6 sekund/15 sekund/30 sekund
(strana 35). Nelze však vybrat úsek skladby pro
přehrávání.
• Pro přeskočení skladby v režimu ZAPPIN stlačte
multifunkční ovladač doleva/doprava.
• Pro přeskočení alba v režimu ZAPPIN stlačte
multifunkční ovladač nahoru/dolů.
Nastavení zvuku a nabídka
nastavení
Změna nastavení zvuku
Nastavení zvukových
charakteristik
1
Během příjmu rádia/přehrávání
stiskněte multifunkční ovladač.
2
Otáčením multifunkčního ovladače
zobrazte požadovanou položku
nabídky a potom ovladač stiskněte.
3
Otáčením multifunkčního ovladače
vyberte nastavení a potom ovladač
stiskněte.
4
Stiskněte tlačítko
(BACK) (Zpět).
Nastavení je dokončeno a displej se vrátí
k normálnímu režimu přehrávání/příjmu.
Lze nastavit níže uvedené položky.
Způsob ovládání multifunkčního ovladače závisí
na jednotlivých položkách.
: stlačte multifunkční ovladač nahoru/dolů
: stlačte multifunkční ovladač doleva/
doprava
: otáčejte multifunkčním ovladačem
EQ7 Preset (Předvolba ekvalizéru)
(strana 31)
EQ7 Parametric Tune (Uživatelské
nastavení ekvalizéru) (strana 31)
Listening Position Front/Rear
(Poslechové místo - vpředu/vzadu)
(strana 32)
Listening Position Subwoofer
(Poslechové místo - subwoofer) (strana 32)
Listening Position Custom Tune
(Poslechové místo - uživatelské
nastavení) (strana 33)
Fader & Balance (Vyvážení předních/
zadních kanálů a levého/pravého kanálu)
Front/Rear/Center (Dopředu/dozadu/
rovnoměrné vyvážení) (
)
Nastavení relativní úrovně.
Right/Left/Center (Doprava/doleva/
rovnoměrné vyvážení) (
)
Nastavení vyvážení zvuku.
30
Subwoofer Tune & LPF (Subwoofer
a dolní propust)
Phase (Fáze) ( )
Výběr fáze: „Normal“ (Normální), „Reverse“
(Opačná).
FREQ (Frekvence) (
)
Výběr dělicí frekvence pro subwoofer: „50 Hz“,
„60 Hz“, „80 Hz“, „100 Hz“, „120 Hz“.
Slope (Strmost) (
)
Nastavení strmosti dolní propusti: „1“, „2“, „3“.
Subwoofer Level (Úroveň subwooferu)
(
)
Nastavení hlasitosti subwooferu: „+10 dB“ –
„0 dB“ – „–10 dB“.
(Při nejnižším nastavení se zobrazuje „– ∞“.)
HPF (Horní propust)
FREQ (Frekvence) (
)
Výběr dělicí frekvence: „off“ (vypnuto),
„50 Hz“, „60 Hz“, „80 Hz“, „100 Hz“,
„120 Hz“.
Slope (Strmost) (
)
Nastavení strmosti horní propusti: „1“, „2“, „3“.
DM+ Advanced (strana 33)
Rear Bass Enhancer (strana 33)
Dynamic Loudness (Dynamické zesílení
basů) (strana 34)
Použití propracovaných
zvukových funkcí — Advanced
Sound Engine
Nová zvuková technologie Advanced Sound
Engine od společnosti Sony používá digitální
zpracování signálu a vytváří ve vozidle ideální
zvukové pole. Technologie Advanced Sound
Engine obsahuje následující funkce: EQ7
(Ekvalizér), Listening Position (Poslechové
místo), DM+ Advanced, Rear Bass Enhancer,
Dynamic Loudness (Dynamické zesílení basů).
Nastavení kvality zvuku — EQ7
Preset (Předvolba ekvalizéru)
Můžete vybrat některý ze 7 typů ekvalizační
křivky („Xplod“, „Vocal“, „Edge“, „Cruise“,
„Space“, „Gravity“, „Custom“ (Podle uživatele)
nebo „off“ (vypnuto)).
1
Během příjmu rádia/přehrávání
stiskněte multifunkční ovladač.
2
Otáčením multifunkčního ovladače
zobrazte položku „EQ7 Preset“
(Předvolba ekvalizéru) a potom
ovladač stiskněte.
3
Stlačením multifunkčního ovladače
nahoru/dolů zobrazte požadovanou
ekvalizační křivku a potom ovladač
stiskněte.
4
Stiskněte tlačítko
(BACK) (Zpět).
Displej se vrátí k normálnímu režimu
přehrávání/příjmu.
Pro zrušení ekvalizační křivky vyberte v kroku 3
možnost „off“ (vypnuto).
Rada
Provedená nastavení ekvalizační křivky lze uložit do
paměti samostatně pro funkci rádia a USB
(SensMe™).
Úprava ekvalizační křivky — EQ7
Parametric Tune (Uživatelské
nastavení ekvalizéru)
Možnost „Custom“ (Podle uživatele) funkce
EQ7 (Ekvalizér) vám umožňuje provádět vaše
vlastní nastavení ekvalizéru.
V položce „EQ7 Preset“ (Předvolba ekvalizéru)
vyberte možnost „Custom“ (Podle uživatele).
Pokud v položce „EQ7 Preset“ (Předvolba
ekvalizéru) nastavíte možnost „off“ (vypnuto),
nebude položka „EQ7 Parametric Tune“
(Uživatelské nastavení ekvalizéru) v nabídce
nastavení zvuku zobrazena.
1
Vyberte zdroj a stiskněte multifunkční
ovladač.
2
Otáčením multifunkčního ovladače
zobrazte položku „EQ7 Parametric
Tune“ (Uživatelské nastavení
ekvalizéru) a potom ovladač stiskněte.
3
Nastavte ekvalizační křivku.
• Frekvenční rozsah
Otáčením multifunkčního ovladače vyberte
možnost „Band1“ (Pásmo 1) až „Band7“
(Pásmo 7).
• Střední frekvence
Stlačením multifunkčního ovladače doleva/
doprava vyberte střední frekvenci.
Volitelná střední frekvence v jednotlivých
pásmech:
Band1 (Pásmo 1): „40 Hz“ nebo „63 Hz“
Band2 (Pásmo 2): „100 Hz“ nebo „160 Hz“
Band3 (Pásmo 3): „250 Hz“ nebo „400 Hz“
Band4 (Pásmo 4): „630 Hz“ nebo „1,0 kHz“
Band5 (Pásmo 5): „1,6 kHz“ nebo „2,5 kHz“
Band6 (Pásmo 6): „4,0 kHz“ nebo „6,3 kHz“
31
Band7 (Pásmo 7): „10,0 kHz“ nebo „16,0 kHz“
• Úroveň hlasitosti
Stlačením multifunkčního ovladače nahoru/
dolů nastavte ekvalizační křivku.
Úroveň hlasitosti je nastavitelná s krokem 1 dB
od –6 dB do +6 dB.
4
5
Po dokončení všech nastavení
ekvalizéru stiskněte multifunkční
ovladač.
Stiskněte tlačítko
(BACK) (Zpět).
Displej se vrátí k normálnímu režimu
přehrávání/příjmu.
Pro obnovení výchozí ekvalizační křivky vyberte
v kroku 3 možnost „Initialize“ (Inicializace)
a „Yes“ (Ano).
Rada
Lze rovněž nastavit ostatní ekvalizační křivky.
Optimalizace zvuku pomocí funkce
Time Alignment — Listening
Position (Poslechové místo)
Přístroj dokáže změnit lokalizaci zvuku
zpožděním výstupu zvuku z jednotlivých
reproduktorů podle vašeho poslechového místa
a simulovat přirozené zvukové pole s pocitem, že
jste zvukem obklopeni rovnoměrně bez ohledu
na to, kde ve vozidle sedíte.
32
Možnosti pro položku „Listening Position Front/
Rear“ (Poslechové místo - vpředu/vzadu) jsou
uvedeny níže.
„Front R“ (Vpředu
vpravo) (1): vpředu vpravo
„Front L“ (Vpředu vlevo)
(2): vpředu vlevo
„Front“ (Vpředu) (3):
vpředu uprostřed
„All“ (Všude) (4):
uprostřed vozidla
„Custom“ (Podle
uživatele): přesné nastavení
poslechového místa
(strana 33)
„off“ (vypnuto): není
nastaveno žádné poslechové
místo
Rovněž můžete provést nastavení přibližné
polohy subwooferu od vašeho poslechového
místa, jestliže:
– je subwoofer připojen,
– je poslechové místo nastaveno na „Front R“
(Vpředu vpravo), „Front L“ (Vpředu vlevo),
„Front“ (Vpředu) nebo „All“ (Všude).
Možnosti pro položku „Listening Position
Subwoofer“ (Poslechové místo - subwoofer) jsou
uvedeny níže.
„Near“ (Blízko) (A): blízko
„Normal“ (Normálně) (B): normálně
„Far“ (Daleko) (C): daleko
1
Během příjmu rádia/přehrávání
stiskněte multifunkční ovladač.
2
Otáčením multifunkčního ovladače
zobrazte položku „Listening Position
Front/Rear“ (Poslechové místo vpředu/vzadu) a potom ovladač
stiskněte.
3
Stlačením multifunkčního ovladače
nahoru/dolů vyberte možnost „Front
R“ (Vpředu vpravo), „Front L“ (Vpředu
vlevo), „Front“ (Vpředu), „All“ (Všude)
nebo „Custom“ (Podle uživatele)
a potom ovladač stiskněte.
4
Otáčením multifunkčního ovladače
zobrazte položku „Listening Position
Subwoofer“ (Poslechové místo subwoofer) a potom ovladač stiskněte.
Pokud ve výše uvedeném kroku 3 vyberete
možnost „Front R“ (Vpředu vpravo), „Front
L“ (Vpředu vlevo), „Front“ (Vpředu) nebo
„All“ (Všude), můžete nastavit polohu
subwooferu. Stlačením multifunkčního
ovladače nahoru/dolů vyberte možnost
„Near“ (Blízko), „Normal“ (Normálně) nebo
„Far“ (Daleko) a potom ovladač stiskněte.
5
Stiskněte tlačítko
(BACK) (Zpět).
Displej se vrátí k normálnímu režimu
přehrávání/příjmu.
Pro zrušení nastavení poslechového místa
vyberte v kroku 3 možnost „off“ (vypnuto).
Poznámka
Pokud ve výše uvedeném kroku 3 vyberete možnost
„Custom“ (Podle uživatele), nebude možné nastavit
polohu subwooferu.
Přesné určení poslechového místa
pomocí funkce Time Alignment
— Listening Position Custom Tune
(Poslechové místo - uživatelské
nastavení)
Vzdálenost lze nastavit s krokem 2 cm
v rozsahu 30 až 300 cm.
4
Po dokončení všech nastavení
stiskněte multifunkční ovladač.
5
Stiskněte tlačítko
(BACK) (Zpět).
Displej se vrátí k normálnímu režimu
přehrávání/příjmu.
DM+ Advanced
Technologie DM+ Advanced vylepšuje digitálně
komprimovanou hudbu tím, že obnovuje vysoké
frekvence, které byly ztraceny v průběhu
komprese.
Tato technologie pracuje, pouze pokud je vybrán
zdroj USB nebo SensMe™.
1
Během přehrávání stiskněte
multifunkční ovladač.
2
Otáčením multifunkčního ovladače
zobrazte položku „DM+ Advanced“
a potom ovladač stiskněte.
Před zahájením změřte vzdálenost mezi vaším
poslechovým místem a jednotlivými
reproduktory.
3
Stlačením multifunkčního ovladače
nahoru/dolů vyberte možnost „on“
(zapnuto) a potom ovladač stiskněte.
V položce „Listening Position Front/Rear“
(Poslechové místo - vpředu/vzadu) vyberte
možnost „Custom“ (Podle uživatele).
4
Stiskněte tlačítko
(BACK) (Zpět).
Displej se vrátí k normálnímu režimu
přehrávání/příjmu.
Můžete provést přesné určení vašeho
poslechového místa vzhledem k jednotlivým
reproduktorům tak, aby byl výstup zvuku
správně zpožděn.
1
Během příjmu rádia/přehrávání
stiskněte multifunkční ovladač.
2
Otáčením multifunkčního ovladače
zobrazte položku „Listening Position
Custom Tune“ (Poslechové místo uživatelské nastavení) a potom
ovladač stiskněte.
3
Nastavte poslechovou pozici.
• Speaker Select (Výběr reproduktorů)
Stlačením multifunkčního ovladače doleva/
doprava vyberte reproduktor.
• Distance (Vzdálenost)
Stlačením multifunkčního ovladače nahoru/
dolů nastavte vzdálenost mezi poslechovým
místem a reproduktory.
Použití zadních reproduktorů jako
subwooferu — Rear Bass
Enhancer
Funkce Rear Bass Enhancer zdůrazňuje basy
použitím nastavení dolní propusti (strana 31)
u zadních reproduktorů. Tato funkce umožňuje
zadním reproduktorům pracovat jako subwoofer,
i když není připojen.
1
Během příjmu rádia/přehrávání
stiskněte multifunkční ovladač.
2
Otáčením multifunkčního ovladače
zobrazte položku „Rear Bass
Enhancer“ a potom ovladač stiskněte.
3
Stlačením multifunkčního ovladače
nahoru/dolů vyberte možnost „Level
1“ (Úroveň 1), „Level 2“ (Úroveň 2)
nebo „Level 3“ (Úroveň 3) a potom
ovladač stiskněte.
33
4
Stiskněte tlačítko
(BACK) (Zpět).
Displej se vrátí k normálnímu režimu
přehrávání/příjmu.
Kompenzace úrovně hlasitosti —
Dynamic Loudness (Dynamické
zesílení basů)
Funkce „Dynamic Loudness“ (Dynamické
zesílení basů) umožňuje kompenzaci úrovně
hlasitosti a zesílení signálu.
1
Během příjmu rádia/přehrávání
stiskněte multifunkční ovladač.
2
Otáčením multifunkčního ovladače
zobrazte položku „Dynamic
Loudness“ (Dynamické zesílení basů)
a potom ovladač stiskněte.
3
Stlačením multifunkčního ovladače
nahoru/dolů vyberte možnost „on“
(zapnuto) a potom ovladač stiskněte.
4
Stiskněte tlačítko
(BACK) (Zpět).
Displej se vrátí k normálnímu režimu
přehrávání/příjmu.
Úprava položek nastavení —
MENU (Nabídka)
1
Stiskněte a podržte multifunkční
ovladač.
2
Otáčením multifunkčního ovladače
vyberte požadovanou položku nabídky
a potom ovladač stiskněte.
3
Stlačením multifunkčního ovladače
nahoru/dolů vyberte nastavení
a potom ovladač stiskněte.
Nastavení je dokončeno.
4
Stiskněte tlačítko
(BACK) (Zpět).
Nastavení je dokončeno a displej se vrátí
k normálnímu režimu přehrávání/příjmu.
Je možné nastavit následující položky (podrobné
informace naleznete na referenční straně):
Setup (Nastavení)
Clock Adjust (Nastavení hodin) (strana 11)
CT (Časový signál) (strana 17, 18)
Beep (Zvukový signál)
Aktivace zvukového signálu: „on“ (zapnuto),
„off“ (vypnuto).
RM (Joystick)
Změna směru ovládání joysticku: „NORM“
(Normální), „REV“ (Opačný).
34
Auto Off (Automatické vypnutí)
Lze nastavit požadovanou dobu po vypnutí
přístroje, po jejímž uplynutí bude přístroj zcela
odpojen od napájení: „NO“ (Ne), „30 sec“
(30 sekund), „30 min“ (30 minut), „60 min“
(60 minut).
DEV Inside Alert (Upozornění na
připojené zařízení)
Aktivace funkce upozornění na připojené
zařízení: „off“ (vypnuto), „on“ (zapnuto).
Display (Zobrazení)
Demo (Ukázkový režim)
Aktivace ukázkového režimu: „on“ (zapnuto),
„off“ (vypnuto).
Image (Obrázek)
Nastavení různých obrázků na displeji.
– „All“ (Vše): pro zobrazení všech obrázků.
– „Movie“ (Videosekvence): pro zobrazení
videosekvence.
– „SA 1 – 3, All“ (Spektrální analyzátor): pro
zobrazení spektrálního analyzátoru.
– „Wall.P 1 – 4, All“ (Tapeta): pro zobrazení
tapety.
– „off“ (vypnuto): pro vypnutí zobrazení
jakéhokoliv obrázku.
Information (Informace)
Zobrazení informací (v závislosti na zdroji
přehrávání atd.): „on“ (zapnuto), „off“
(vypnuto).
Dimmer (Snížení jasu displeje)
Změna jasu displeje.
– „Auto“ (Automaticky): pro automatické
ztmavnutí displeje při zapnutí světel. (Tato
možnost je dostupná pouze při připojení
ovládacího kabelu podsvícení.)
– „on“ (zapnuto): pro ztmavnutí displeje.
– „off“ (vypnuto): pro vypnutí snižování jasu.
Illumination (Podsvícení)
Změna barvy podsvícení: „Blue“ (Modrá),
„Red“ (Červená).
Auto Scroll (Automatické posouvání
textu)
Automatické posouvání dlouhého textu: „on“
(zapnuto), „off“ (vypnuto).
Play Mode (Režim přehrávání)
Repeat (Opakované přehrávání) (strana 21,
27)
ZAPPIN Tone (Zvukový signál funkce
Zappin)*1
Aktivace zvukového signálu při změně
přehrávaného úseku: „on“ (zapnuto), „off“
(vypnuto).
ZAPPIN Time (Doba funkce Zappin)*1
Nastavení doby přehrávání pro funkci ZAPPIN:
„1 (about 6 seconds)“ (asi 6 sekund), „2 (about
15 seconds)“ (asi 15 sekund), „3 (about
30 seconds)“ (asi 30 sekund).
Local (Režim lokálního vyhledávání)
– „on“ (zapnuto): pro ladění stanic pouze se
silným signálem.
– „off“ (vypnuto): pro normální ladění.
Mono (Monofonní režim)*2
Výběr monofonního příjmu pro vylepšení
slabého příjmu v pásmu FM: „on“ (zapnuto),
„off“ (vypnuto).
Regional (Regionální příjem)*2 (strana 18)
BTM (Naladění nejsilnějších stanic)
(strana 16)
*1 Pokud je aktivován zdroj USB/SensMe™/iPod.
*2 Pokud je přijímán signál FM.
Doplňující informace
Bezpečnostní upozornění
• Jestliže jste vozidlo zaparkovali tak, že na něj
dopadá přímé sluneční světlo, nechejte přístroj
před použitím vychladnout.
• Automatická (motorová) anténa se při provozu
přístroje vysune automaticky.
Pořadí přehrávání souborů MP3/
WMA/AAC
MP3/WMA/AAC
Složka
(album)
Soubor
(skladba)
MP3/WMA/
AAC
Upozornění na připojené zařízení
Pokud otočíte klíček zapalování do polohy OFF
(Vypnuto) a je připojeno USB zařízení nebo
přehrávač iPod, zobrazí se na displeji nápis
„Device Inside“ (Připojené zařízení).
Otevřete přední panel a odpojte USB zařízení
nebo přehrávač iPod.
Pokud je přední panel odejmutý
a vypnete zapalování
Bude blikat LED indikátor upozorňující na připojené
zařízení.
Rada
Postup pro odpojení USB zařízení nebo přehrávače
iPod - viz strana 19 (USB), 25 (iPod).
35
Poznámky
• Výstražný alarm upozorňující na připojené zařízení
uslyšíte pouze v případě, že používáte vestavěný
zesilovač.
• Vypnutí funkce upozornění na připojené zařízení viz strana 34.
Přehrávač iPod
• Přístroj lze připojit k níže uvedeným modelům
přehrávače iPod. Před použitím aktualizujte
software vašeho přehrávače iPod na nejnovější
verzi:
Přístroj podporuje následující modely:
– iPod touch (2. generace),
– iPod touch (1. generace),
– iPod classic,
– iPod video*,
– iPod nano (5. generace),
– iPod nano (4. generace),
– iPod nano (3. generace),
– iPod nano (2. generace),
– iPod nano (1. generace)*,
– iPhone 3GS,
– iPhone 3G,
– iPhone.
* U přehrávače iPod nano (1. generace) a iPod video
není k dispozici funkce Passenger Control (Přímé
ovládání).
• Označení „Made for iPod“ a „Made for iPhone“
znamenají, že elektronické příslušenství bylo
navrženo speciálně pro připojení k přehrávači
iPod nebo přístroji iPhone a obdrželo certifikaci
výrobce, že splňuje funkční požadavky Apple.
• Společnost Apple neodpovídá za správný provoz
tohoto zařízení ani za jeho soulad
s bezpečnostními a regulačními standardy.
V případě jakýchkoliv dotazů nebo problémů
týkajících se vašeho přístroje, které nejsou
uvedeny v tomto návodu k obsluze, se obraťte na
vašeho nejbližšího prodejce Sony.
36
Údržba
Výměna lithiové baterie kartového
dálkového ovladače
Za normálních podmínek je provozní životnost
baterie přibližně 1 rok. (Provozní životnost baterie
může být kratší v závislosti na podmínkách
používání.)
Jakmile začne být baterie vybitá, snižuje se
provozní dosah kartového dálkového ovladače.
Vyměňte baterii za novou lithiovou baterii typu
CR2025. Při použití jakékoliv jiné baterie hrozí
nebezpečí požáru nebo výbuchu.
stranou + nahoru
2
c
1
Poznámky k lithiové baterii
• Udržujte lithiovou baterii mimo dosah dětí.
V případě, že dojde k polknutí baterie, okamžitě
vyhledejte lékařskou pomoc.
• Aby byl zajištěn správný kontakt, otřete baterii
suchým hadříkem.
• Při instalaci baterie dbejte na dodržení správné
polarity.
• Nedržte baterii pomocí kovových pinzet, aby
nedošlo ke zkratu.
VAROVÁNÍ
Při nesprávném zacházení může baterie
explodovat.
Baterii nenabíjejte, nerozebírejte ani
nevhazujte do ohně.
Výměna pojistky
Při výměně pojistky zajistěte,
aby byla použita pojistka se
stejným proudovým zatížením,
jaké je uvedeno na originální
pojistce. Jestliže dojde ke
spálení pojistky, zkontrolujte
připojení napájení a vyměňte
pojistku. Pokud se pojistka po
výměně opět spálí, může se
jednat o vnitřní závadu.
V takovém případě prosím
požádejte o pomoc nejbližšího
prodejce Sony.
Pojistka (10 A)
Čištění konektorů
Pokud jsou konektory mezi vlastním přístrojem
a předním panelem znečištěné, nemusí přístroj
pracovat správně. Aby k takovým situacím
nedocházelo, odejměte přední panel (strana 12)
a očistěte konektory vatovým tampónem. Při čištění
nepoužívejte nadměrnou sílu. V opačném případě
by mohlo dojít k poškození konektorů.
Vlastní přístroj
Vyjmutí přístroje
1
Odejměte ochranný rámeček.
1 Odejměte přední panel (strana 12).
2 Stiskněte obě strany ochranného rámečku
a stáhněte jej.
Zadní strana
předního panelu
x
Poznámky
• Z bezpečnostních důvodů vypněte před čištěním
konektorů zapalování a vyjměte klíček ze spínací
skříňky.
• Nikdy se nedotýkejte konektorů prsty nebo
jakýmikoliv kovovými předměty.
2
Vyjměte přístroj.
1 Vložte oba uvolňovací klíče současně tak,
aby zacvakly do správné polohy.
Háček směřuje
dovnitř.
2 Zatáhněte za uvolňovací klíče, aby se
přístroj odjistil.
3 Vysuňte přístroj ven z místa upevnění.
37
Technické údaje
Část radiopřijímače
FM
Rozsah ladění: 87,5 – 108,0 MHz
Anténní konektor: Konektor pro externí anténu
Mezifrekvence: 150 kHz
Využitelná citlivost: 10 dBf
Selektivita: 75 dB při 400 kHz
Odstup signál/šum: 70 dB (mono)
Odstup kanálů: 40 dB při 1 kHz
Frekvenční rozsah: 20 – 15 000 Hz
MW/LW
Rozsah ladění:
MW: 531 – 1 602 kHz
LW: 153 – 279 kHz
Anténní konektor:
Konektor pro externí anténu
Mezifrekvence: 25 kHz
Citlivost: MW: 26 µV, LW: 45 µV
Systémové požadavky pro software na
dodaném disku CD-ROM
Počítač
• CPU/RAM
– IBM PC/AT kompatibilní
– CPU: Intel Pentium III 450 MHz nebo rychlejší
– RAM: 256 MB nebo více (pro Windows XP),
512 MB nebo více (pro Windows Vista nebo
novější)
• CD-ROM mechanika
• USB konektor
Operační systém
Windows XP, Windows Vista, Windows 7
Pro podrobné informace o kompatibilních verzích nebo
aktualizacích Service Pack navštivte následující stránky
zákaznické podpory:
http://support.sony-europe.com/
Monitor
High color (16 bitů) nebo více, 800 × 600 bodů nebo
více
Ostatní
Část USB přehrávače
Rozhraní: USB (vysokorychlostní)
Maximální proud: 500 mA
Část výkonového zesilovače
Výstupy: výstupy pro reproduktory
Impedance reproduktorů: 4 – 8 ohmů
Maximální výstupní výkon: 52 W × 4 (při 4 ohmech)
Všeobecné údaje
Výstupy:
Výstupní audio konektory (přední/zadní)
Výstupní konektor pro subwoofer (mono)
Konektor pro ovládání relé automatické
(motorové) antény
Konektor pro ovládání výkonového zesilovače
Vstupy:
Vstupní konektor pro dálkový ovladač
Vstupní konektor antény
Konektor pro ovládání funkce Telephone ATT
(Ztlumení zvuku při příjmu telefonního hovoru)
Konektor pro ovládání podsvícení
Vstupní USB konektor (vnitřní/vnější)
Požadavky na napájení: 12 V stejnosm.
z akumulátoru vozidla (záporná zem (uzemnění))
Rozměry: přibl. 178 × 50 × 180 mm (š/v/h)
Montážní rozměry: přibl. 182 × 53 × 163 mm (š/v/h)
Hmotnost: přibl. 1,1 kg
Dodávané příslušenství:
Kartový dálkový ovladač: RM-X174
USB konektor pro iPod XA-50IP
Součásti pro instalaci a zapojení (1 souprava)
CD-ROM (disk se softwarem)
Volitelné příslušenství/vybavení:
Propojovací USB kabel pro iPod: RC-100IP
Adaptér pro Walkman XA-50WM
Váš prodejce nemusí některé z výše uvedených
položek prodávat. Požádejte prosím vašeho
prodejce o podrobné informace.
38
Design a technické údaje podléhají změnám bez
předchozího upozornění.
Připojení k internetu
Poznámky
• Následující systémové prostředí není podporováno:
– počítače jiného typu než IBM PC, jako například
Macintosh atd.,
– uživatelem sestavené počítače,
– upgrade výrobcem nainstalovaného operačního
systému,
– počítače s několika monitory,
– počítače s několika operačními systémy,
– prostředí virtuálních serverů.
• V závislosti na stavu počítače nemusí být operace
možná, ani pokud počítač splňuje doporučené
požadavky.
Odstraňování problémů
Následující kontrolní seznam vám pomůže při
odstraňování problémů, se kterými se můžete při
použití přístroje setkat.
Dříve než začnete tento seznam procházet,
zkontrolujte prosím zapojení přístroje a provozní
postupy.
Pokud nelze problém vyřešit, navštivte následující
stránky zákaznické podpory:
Stránky zákaznické podpory
http://support.sony-europe.com
Z displeje zmizí údaje nebo se na displeji nic
nezobrazí.
• Je nastavena možnost „Dimmer on“ (Snížení jasu
displeje zap.) (strana 34).
• Podržíte-li stisknuté tlačítko (SOURCE/OFF) (Zdroj/
vypnout), displej zhasne.
t Stiskněte a podržte tlačítko (SOURCE/OFF)
(Zdroj/vypnout) na přístroji tak dlouho, dokud se
displej nerozsvítí.
• Jsou znečistěné konektory (strana 37).
Funkce Auto Off (Automatické vypnutí)
nepracuje.
Přístroj je zapnutý. Funkce Auto Off (Automatické
vypnutí) se aktivuje po vypnutí přístroje.
t Vypněte přístroj.
Příjem rozhlasového vysílání
Všeobecné problémy
Do přístroje není přiváděno žádné napájecí
napětí.
• Zkontrolujte připojení nebo pojistku.
• Pokud vypnete přístroj a zhasne displej, není možné
přístroj ovládat dálkovým ovladačem.
t Zapněte přístroj.
Automatická (motorová) anténa se nevysune.
Automatická (motorová) anténa nemá reléovou
skříňku.
Není slyšet žádný zvuk.
• Je zapnuta funkce ATT (Ztlumení zvuku) nebo
Telephone ATT (Ztlumení zvuku při příjmu
telefonního hovoru) (pokud je připojen kabel
rozhraní telefonu ve vozidle do konektoru ATT).
• Poloha ovladače „Fader & Balance“ (Vyvážení
předních/zadních kanálů a levého/pravého kanálu)
není nastavena pro systém se dvěma reproduktory.
Neozývá se zvuková signalizace (pípnutí).
• Zvuková signalizace (pípnutí) je vypnuta (strana 34).
• Je připojen volitelný výkonový zesilovač
a nepoužíváte vestavěný zesilovač.
Byl vymazán obsah paměti.
• Bylo stisknuto tlačítko RESET.
t Znovu uložte nastavení do paměti.
• Došlo k odpojení napájecího kabelu nebo
akumulátoru. Nebo nejsou kabely připojeny správně.
Jsou vymazány uložené stanice a nastavení
hodin.
Došlo ke spálení pojistky.
Při přepínání polohy klíčku zapalování je slyšet
hluk.
Kabely nejsou správně připojeny ke konektoru pro
napájení elektrického příslušenství vozidla.
Během přehrávání nebo příjmu rozhlasové
stanice se spustí ukázkový režim.
Pokud je nastavena možnost „Demo on“ (Ukázkový
režim zap.) a po dobu 5 minut není provedena žádná
operace, spustí se ukázkový režim.
t Nastavte možnost „Demo off“ (Ukázkový režim
vyp.) (strana 34).
Není možno přijímat žádné stanice.
Zvuk je rušen šumy.
• Připojení není provedeno správně.
t Připojte ovládací kabel automatické (motorové)
antény (modrý) nebo napájecí kabel elektrického
příslušenství vozidla (červený) k napájecímu
kabelu anténního zesilovače ve vozidle (pouze
tehdy, pokud je vaše vozidlo vybaveno
vestavěnou anténou FM/MW/LW v zadním nebo
bočním skle).
t Zkontrolujte připojení antény vozidla.
t Pokud se anténa vozidla nevysune nahoru,
zkontrolujte připojení ovládacího kabelu
automatické (motorové) antény.
Není možné vyvolat stanice na předvolbách.
• Uložte do paměti správnou frekvenci stanice.
• Signál rozhlasového vysílače je příliš slabý.
Není možné provést automatické ladění stanic.
• Není správně nastaven režim vyhledávání lokálních
stanic.
t Ladění se příliš často zastavuje:
Nastavte možnost „Local on“ (Režim lokálního
vyhledávání zap.) (strana 35).
t Ladění se nezastavuje na stanici:
Nastavte možnost „Local off“ (Režim lokálního
vyhledávání vyp.) (strana 35).
• Signál rozhlasového vysílače je příliš slabý.
t Použijte ruční ladění.
Při příjmu stanice FM bliká indikátor „ST“.
• Nalaďte frekvenci přesně.
• Signál rozhlasového vysílače je příliš slabý.
t Nastavte možnost „Mono on“ (Monofonní režim
zap.) (strana 35).
Stereofonní FM vysílání je přijímáno
monofonně.
Přístroj je v režimu monofonního příjmu.
t Nastavte možnost „Mono off“ (Monofonní režim
vyp.) (strana 35).
39
RDS
Po několika sekundách poslechu se spustí
vyhledávání (SEEK).
Tato stanice není stanicí se službou TP (Dopravní
program) nebo má slabý signál.
t Vypněte funkci TA (Dopravní hlášení) (strana 17).
Žádné dopravní hlášení.
• Zapněte funkci TA (Dopravní hlášení) (strana 17).
• Stanice nevysílá žádné dopravní zpravodajství,
přestože se jedná o stanici se službou TP (Dopravní
program).
t Nalaďte jinou stanici.
Místo typu programu se zobrazuje indikace
„- - - - - - - -“.
• Aktuálně naladěná stanice není stanicí RDS.
• Nejsou přijímána data RDS.
• Stanice nespecifikuje typ programu.
Název programové služby (stanice) bliká.
Aktuální naladěná stanice nemá alternativní frekvenci.
t Stlačte multifunkční ovladač doleva/doprava ve
chvíli, kdy bliká název programové služby
(stanice). Zobrazí se nápis „PI Seek“ (Vyhledávání
PI) a přístroj spustí vyhledávání jiné frekvence se
stejnými daty PI (Identifikace programu).
Přehrávání z USB zařízení
Nelze přehrávat položky ze zařízení
připojeného prostřednictvím USB
rozbočovače.
Tento přístroj nerozpozná USB zařízení připojená přes
USB rozbočovač.
Nelze přehrávat položky.
USB zařízení nepracuje.
t Znovu jej připojte.
Spuštění přehrávání z USB zařízení trvá delší
dobu.
USB zařízení obsahuje soubory s komplikovanou
stromovou strukturou.
Informace na displeji se neposouvají.
• Dlouhý název s velkým počtem znaků se nemusí
posouvat.
• Funkce „Auto Scroll“ (Automatické posouvání textu)
je nastavena na „off“ (vypnuto).
t Nastavte možnost „Auto Scroll on“ (Automatické
posouvání textu zap.) (strana 34).
t Podržte stisknuté tlačítko (DSPL) (Zobrazení)
(SCRL).
Ozve se pípnutí.
Během přehrávání bylo USB zařízení odpojeno.
t Před odpojením USB zařízení zajistěte, aby bylo
z důvodu ochrany dat nejprve zastaveno
přehrávání.
Zvuk je přerušovaný.
Zvuk může být přerušovaný při vysokém datovém
toku (více než 320 kb/s).
40
Chybová hlášení/zprávy
Checking (Kontrola)
Přístroj provádí kontrolu připojení USB zařízení.
t Počkejte, dokud ověřování připojení neskončí.
Device Inside (Připojené zařízení)
Pokud otočíte klíček zapalování do polohy OFF
(Vypnuto) a je připojeno USB zařízení nebo přehrávač
iPod, zobrazí se na displeji nápis „Device Inside“
(Připojené zařízení).
Error (Chyba)
USB zařízení nebylo automaticky rozpoznáno.
t Odpojte jej a znovu připojte.
Failure (Porucha) (Svítí, dokud není stisknuto
jakékoliv tlačítko.)
Nesprávné zapojení reproduktorů/zesilovačů.
t Podívejte se do příručky pro instalaci vašeho
modelu přístroje a zkontrolujte zapojení.
Hubs Not Supported (Rozbočovač není
podporován)
Tento přístroj nepodporuje USB rozbočovač.
Invalid channel file (Neplatný soubor)
Soubor v hudební složce mohl být upraven, aniž by byl
použit software „Content Transfer“.
t V případě USB zařízení nebo přehrávače Walkman
znovu proveďte postup v softwaru „SensMe™
Setup“. Podrobné informace o softwaru
„SensMe™ Setup“ - viz strana 22.
Local Seek +/– (Lokální vyhledávání)
Během automatického ladění je zapnut režim
lokálního vyhledávání.
NO AF (Žádná alternativní frekvence)
Aktuální naladěná stanice nemá alternativní frekvenci.
NO Device (Žádné zařízení)
Je vybrán zdroj USB, aniž by bylo připojeno USB
zařízení. Během přehrávání došlo k odpojení USB
zařízení nebo USB kabelu.
t Zajistěte, aby bylo připojeno USB zařízení a USB
kabel.
NO Music (Žádné hudební soubory)
USB zařízení neobsahuje žádný hudební soubor.
t Připojte USB zařízení, které obsahuje hudební
soubor.
NO Name (Žádný název)
Ve skladbě není zapsán název alba/interpreta/skladby.
No SensMe™ data on device (Na zařízení
nejsou k dispozici žádná data pro funkci
SensMe)
Připojené USB zařízení neobsahuje data pro funkci
SensMe™ nebo byla data přesunuta do nevhodné
cílové složky na USB zařízení.
NO TP (Žádný dopravní program)
Přístroj bude pokračovat v hledání dostupných stanic
s dopravním programem (TP).
NO Track (Žádná skladba)
Vybraná položka na USB zařízení neobsahuje album/
skladbu.
Not Found (Nenalezeno)
Při vyhledávání podle abecedy není k dispozici žádná
položka s požadovaným počátečním písmenem.
Not Supported (Není podporováno)
Připojené USB zařízení není podporováno.
t Pro podrobné informace o kompatibilitě vašeho
USB zařízení navštivte stránky zákaznické
podpory.
Offset (Vnitřní chyba)
Mohlo dojít k výskytu vnitřní závady.
t Zkontrolujte správné připojení kabelů. Pokud je
nadále na displeji zobrazena indikace chyby,
obraťte se na nejbližšího prodejce Sony.
Overload (Přetížení)
USB zařízení je přetíženo.
t Odpojte USB zařízení a potom stisknutím tlačítka
(SOURCE/OFF) (Zdroj/vypnout) změňte zdroj.
t Indikuje, že USB zařízení není v pořádku nebo že
je připojeno nepodporované zařízení.
Read (Načítání)
Přístroj načítá informace o všech skladbách a albech
na USB zařízení.
t Počkejte na dokončení načítání, přehrávání se
spustí automaticky.
Push Reset (Stiskněte Reset)
USB zařízení nelze ovládat kvůli vzniku problému.
t Stiskněte tlačítko RESET (strana 11).
„
“ nebo „
“
Při rychlém posunu vzad nebo vpřed jste dosáhli
začátku nebo konce dat uložených na USB zařízení
a není možno pokračovat dále.
„ “
Znak nelze na přístroji zobrazit.
Pokud vám tato řešení nepomohou situaci zlepšit,
obraťte se na nejbližšího prodejce Sony.
41
DSX-S200X_SK.book Page 1 Thursday, July 15, 2010 11:40 AM
4-190-900-11 (1)
FM/MW/LW autorádio
s prehrávačom
digitálnych médií
Návod na použitie
Zrušenie predvádzacieho režimu (Demo) pozri na str. 6.
DSX-S200X
©2010 Sony Corporation
4-192-563-11(1)
Poznámky k nosiču TUNE TRAY
• USB zariadenie nenechávajte v zaparkovanom vozidle. Môžu sa vyskytnúť funkčné poruchy
(napr. pri zvýšenej teplote).
• Na nosič TUNE TRAY neumiestňujte mobilný telefón ani zariadenie s funkciami
bezdrôtovej komunikácie, pretože na tomto mieste nemusí prijímať telefonický signál, alebo
sa môže komunikácia ukončiť.
• V závislosti od vlastností USB zariadenia nabíjanie jeho akumulátora / batérie pri zvýšenej
teplote v interiéri automobilu nemusí fungovať správne.
© 2010 Sony Corporation
4-183-431-11(1)
Poznámky k nosiču TUNE TRAY
• USB zariadenie nenechávajte v zaparkovanom vozidle. Môžu sa vyskytnúť funkčné
poruchy (napr. pri zvýšenej teplote).
• Na nosič TUNE TRAY neumiestňujte mobilný telefón ani zariadenie s funkciami
bezdrôtovej komunikácie, pretože na tomto mieste nemusí prijímať telefonický signál,
alebo sa môže komunikácia ukončiť.
• Pred prehrávaním zasuňte nosič TUNE TRAY a zatvorte predný panel, pretože v prípade
prekážky v automobile môže dôjsť k poškodeniu (pozri obrázok ).
• Ak sa z dôvodu tvaru prístrojovej dosky v mieste montáže predný panel neotvorí úplne,
vyberte predný panel a otvorte nosič TUNE TRAY manuálne (pozri obrázok ).
• Na nosič TUNE TRAY neumiestňujte iné zariadenia než USB zariadenia,
ani cudzie predmety ako mince, kľúče, karty, nápoje atď.
• Na nosič TUNE TRAY neumiestňujte horľavé predmety ako napr. zapaľovač, môže
vzniknúť požiar, zadymenie alebo iná nehoda.
• V závislosti od vlastností USB zariadenia nabíjanie jeho akumulátora / batérie pri zvýšenej
teplote v interiéri automobilu nemusí fungovať správne.
• Rozmery zariadenia vhodného pre nosič: Cca 65 × 17 × 118 mm (š/v/h)
• Ak sa samotné USB zariadenie alebo spolu s USB káblom nedá pohodlne umiestniť
na nosič TUNE TRAY, zariadenie rozmerovo presahuje vhodné rozmery pre nosič.
Nosič TUNE TRAY ani USB kábel nezasúvajte nasilu.
• Ak používate prehrávač iPod, použite dodávaný adaptér XA-50IP. Je určený výhradne
na používanie s týmto zariadením a nemá sa používať s inými USB zariadeniami.
• Ak používate “WALKMAN”, odporúčame používať voliteľný adaptér XA-50WM.
Je určený výhradne na používanie s týmto zariadením a nemá sa používať s inými
USB zariadeniami.
© 2010 Sony Corporation
Nosič TUNE TRAY
A
B
O:\Navody\A_Preklad\DSX-S200X_SK\Fm\Sk_02-03_DSX-S200X.fm
masterpage:Ľavý
DSX-S200X_SK.book Page 2 Thursday, July 15, 2010 11:40 AM
Z bezpečnostných dôvodov nainštalujte
toto zariadenie len do prístrojovej dosky
v automobile. Podrobnosti o montáži
a zapojeniach sú uvedené v dodávanom
návode Montáž/Zapojenia.
Upozornenie pre spotrebiteľov:
Nasledovná informácia sa vzťahuje len
na zariadenia predávané v krajinách
s platnou legislatívou a smernicami EU
Výrobcom tohto produktu je spoločnosť
Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku
Tokyo, 108-0075 Japonsko. Autorizovaným
predstaviteľom ohľadom záležitostí týkajúcich
sa nariadení EMC a bezpečnosti produktu je
spoločnosť Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Nemecko. Ohľadom akýchkoľvek servisných
služieb alebo záručných záležitostí pozri adresy
poskytnuté v samostatných dokumentoch
týkajúcich sa servisu a záruky.
Likvidácia starých elektrických
a elektronických zariadení
(Platí v Európskej únii a ostatných
európskych krajinách so zavedeným
separovaným zberom)
Tento symbol na výrobku alebo obale
znamená, že s výrobkom nemôže byť nakladané ako
s domovým odpadom. Namiesto toho je potrebné ho doručiť
do vyhradeného zberného miesta na recykláciu
elektrozariadení. Tým, že zaistíte správne zneškodnenie,
pomôžete zabrániť potenciálnemu negatívnemu vplyvu
na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by v opačnom
prípade hrozilo pri nesprávnom nakladaní s týmto
výrobkom. Recyklácia materiálov pomáha uchovávať
prírodné zdroje. Pre získanie ďalších podrobných informácií
o recyklácii tohto výrobku kontaktujte prosím váš miestny
alebo obecný úrad, miestnu službu pre zber domového
odpadu alebo predajňu, kde ste výrobok zakúpili.
Aplikovateľné príslušenstvo: Diaľkové ovládanie
Likvidácia starých akumulátorov
a batérií (Platí v Európskej únii
a ostatných európskych krajinách
so zavedeným separovaným zberom)
Tento symbol na akumulátore/batérii alebo na ich obale
upozorňuje, že akumulátor/batériu nie je možné likvidovať
v netriedenom komunálnom odpade.
Tým, že zaistíte správnu likvidáciu akumulátorov/batérií,
pomôžete zabrániť potenciálnemu negatívnemu vplyvu
akumulátorov/batérií na životné prostredie
a ľudské zdravie, ktoré by v opačnom prípade hrozilo
pri nesprávnom nakladaní s akumulátormi/batériami.
Recyklácia materiálov pomáha uchovávať prírodné zdroje.
Ak zariadenia musia byť z bezpečnostných
a prevádzkových dôvodov alebo kvôli zachovaniu dát
neustále napájané zabudovaným akumulátorom/batériou,
tento akumulátor/batériu smie vymieňať len kvalifikovaný
servisný pracovník. Pre zabezpečenie správneho
nakladania s akumulátorom/batériou odovzdajte
zariadenie, ktorému uplynula doba životnosti do zberného
strediska prevádzkujúceho recykláciu a likvidáciu odpadu
z elektrických a elektronických zariadení. S ostatnými
akumulátormi/batériami nakladajte v zmysle platných
miestnych predpisov a noriem. Akumulátory a batérie
odovzdajte na vyhradené zberné miesto pre recykláciu
použitých akumulátorov a batérií. Pre získanie ďalších
podrobných informácií o recyklácii tohto výrobku alebo
akumulátorov/batérií kontaktujte prosím váš miestny
alebo obecný úrad, miestnu službu pre zber domového
odpadu alebo predajňu, kde ste výrobok zakúpili.
ZAPPIN a Quick-BrowZer sú obchodné značky
spoločnosti Sony Corporation.
12 TONE ANALYSIS
a príslušné logo sú obchodné
značky spoločnosti Sony
Corporation.
“WALKMAN”
a logo “WALKMAN”
sú ochranné známky
spoločnosti Sony
Corporation.
SensMe a logo SensMe logo
sú obchodné značky alebo
ochranné známky spoločnosti
Sony Ericsson Mobile
Communications AB.
2
DSX-S200X
4-190-900-11 (1)
O:\Navody\A_Preklad\DSX-S200X_SK\Fm\Sk_02-03_DSX-S200X.fm
masterpage:Pravý
DSX-S200X_SK.book Page 3 Thursday, July 15, 2010 11:40 AM
Technológia rozpoznávania hudby a príslušné dáta
sú poskytované spoločnosťou Gracenote®.
Gracenote je priemyselný štandard v technológii
rozpoznávania hudby a poskytovaní príslušných
dát. Podrobnejšie informácie pozri na
www.gracenote.com.
CD dáta a dáta týkajúce sa hudby od spoločnosti
Gracenote, Inc., copyright © 2000-2010
Gracenote. Gracenote Software, copyright ©
2000-2010 Gracenote. Tento produkt a služby
môžu využívať jeden alebo viacero nasledovných
patentov USA: #5 987 525, #6 061 680,
#6 154 773, #6 161 132, #6 230 192, #6 230 207,
#6 240 459, #6 330 593 a ďalšie zaregistrované
alebo platné patenty. Niektoré dodávané služby sú
poskytované v licencii od spoločnosti Open Globe,
Inc. pre patent v USA: #6 304 523.
Upozornenie pre prípad montáže
v automobile bez pozície ACC
Nastavte funkciu automatického úplného
vypnutia (Auto Off) (str. 27).
Zariadenie sa úplne a automaticky vypne
v nastavenom čase po normálnom vypnutí,
čím sa predíde vybitiu autobatérie.
Ak nenastavíte funkciu automatického
úplného vypnutia (Auto Off), vždy po
vypnutí zapaľovania zatlačte a pridržte
(SOURCE/OFF) tak, aby sa vyplo zobrazenie
na displeji.
Gracenote a CDDB sú ochranné známky
spoločnosti Gracenote. Logo a logotyp Gracenote
a logo “Powered by Gracenote” sú obchodné
značky spoločnosti Gracenote.
Microsoft, Windows, Windows
Vista, Windows Media
a príslušné logá sú obchodné
značky alebo ochranné známky
spoločnosti Microsoft
Corporation v USA a/alebo
ostatných krajinách.
Tento produkt je chránený konkrétnymi
duševnými vlastníckymi právami spoločnosti
Microsoft Corporation. Používanie alebo
distribúcia takejto technológie mimo tohto
produktu sú bez licencie spoločnosti Microsoft
alebo autorizovaného zástupcu spoločnosti
Microsoft zakázané.
iPod je ochranná známka spoločnosti Apple
Inc., registrovaná v USA a ďalších krajinách.
iPhone je obchodná značka spoločnosti
Apple Inc.
Apple, Macintosh a iTunes sú ochranné známky
spoločnosti Apple Inc., registrované v USA
a ďalších krajinách.
Technológia kódovania zvuku MPEG Layer-3
a patenty sú používané v licencii spoločnosti
Fraunhofer IIS a Thomson.
Poznámka k lítiovej batérii
Batériu nevystavujte nadmernému teplu, napríklad
priamemu slnečnému žiareniu, ohňu atď.
3
DSX-S200X
4-190-900-11 (1)
O:\Navody\A_Preklad\DSX-S200X_SK\Fm\Sk_04-05_DSX-S200X.fm
masterpage:Pravý
DSX-S200X_SK.book Page 4 Thursday, July 15, 2010 11:40 AM
Obsah
Začíname
iPod
Resetovanie zariadenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Zrušenie režimu Demo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Príprava diaľkového ovládania . . . . . . . . . . . . . 6
Nastavenie hodín . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Vybratie predného panela . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Nasadenie predného panela. . . . . . . . . . . . . . 7
Prehrávanie z prehrávača iPod . . . . . . . . . . . .
Prehrávanie prostredníctvom
USB (interný) konektora . . . . . . . . . . . . . .
Prehrávanie prostredníctvom
USB (externý) konektora . . . . . . . . . . . . . .
Zobrazované položky . . . . . . . . . . . . . . . . .
Opakované prehrávanie (Repeat Play). . . .
Prehrávanie v náhodnom poradí
(Shuffle Play) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Priame ovládanie prehrávača iPod
— Ovládanie spolujazdcom . . . . . . . . . . . . . .
Umiestnenie ovládacích prvkov
a základné operácie
Zariadenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Diaľkové ovládanie RM-X174 . . . . . . . . . . 10
Rádio
Uloženie staníc do pamäte a ich príjem. . . . . . 11
Automatické ukladanie staníc — BTM . . . 11
Manuálne uloženie staníc . . . . . . . . . . . . . . 11
Príjem uložených staníc . . . . . . . . . . . . . . . 11
Automatické ladenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
RDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Popis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Nastavenie AF a TA . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Výber PTY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Nastavenie CT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
USB zariadenia
Prehrávanie z USB zariadenia . . . . . . . . . . . . . 14
Prehrávanie prostredníctvom
USB (interný) konektora. . . . . . . . . . . . . . . 14
Prehrávanie prostredníctvom
USB (externý) konektora . . . . . . . . . . . . . . 15
Zobrazované položky . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Opakované prehrávanie (Repeat Play) . . . . 16
Prehrávanie v náhodnom poradí
(Shuffle Play) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Reprodukcia hudby podľa nálady
— SensMe™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Pred používaním funkcie SensMe™ . . . . . 16
Inštalácia softvéru “SensMe™ Setup”
a “Content Transfer” do PC . . . . . . . . . . . . 17
Registrovanie USB zariadenia pomocou
softvéru “SensMe™ Setup” . . . . . . . . . . . . 17
Prenos skladieb do USB zariadenia pomocou
softvéru “Content Transfer” . . . . . . . . . . . . 17
Prehrávanie skladieb v kanáli
— SensMe™ Channels. . . . . . . . . . . . . . . . 17
19
19
20
21
21
21
22
Vyhľadávanie skladby
Vyhľadávanie skladby podľa názvu
— Quick-BrowZer™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Vyhľadávanie pomocou
preskakovania položiek
— Režim Jump. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Vyhľadávanie v abecednom poradí
— Alphabet search . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Vyhľadávanie skladby počúvaním pasáží skladieb
— ZAPPIN™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Prehrávanie kanálov “SensMe™ channels”. . 23
Nastavenia zvuku a Menu nastavení
Zmena nastavení zvuku . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Nastavenie zvukových charakteristík. . . . . 24
Sofistikované audio funkcie
— Advanced Sound Engine . . . . . . . . . . . . . . 24
Nastavenie kvality zvuku
— EQ7 Preset. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Užívateľské nastavenie krivky ekvalizéra
— EQ7 Parametric Tune . . . . . . . . . . . . . . 24
Optimalizácia zvuku pomocou
časového posunu
— Poloha počúvania . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Jemná kalibrácia pomocou časového posunu
— Užívateľské nastavenie polohy
počúvania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
DM+ Advanced . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Používanie zadných reproduktorov
ako subwoofera
— Rear Bass Enhancer. . . . . . . . . . . . . . . . 26
Kompenzácia úrovne hlasitosti
— Dynamic Loudness . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Nastavovanie položiek — MENU . . . . . . . . . 27
4
DSX-S200X
4-190-900-11 (1)
O:\Navody\A_Preklad\DSX-S200X_SK\Fm\Sk_04-05_DSX-S200X.fm
masterpage:Pravý
DSX-S200X_SK.book Page 5 Thursday, July 15, 2010 11:40 AM
Ďalšie informácie
Bezpečnostné upozornenia . . . . . . . . . . . . . . . 28
Poradie prehrávania súborov
MP3/WMA/AAC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Upozornenie na pripojené zariadenie . . . . . 28
Prehrávač iPod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Údržba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Demontáž zariadenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Technické údaje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Riešenie problémov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Chybové zobrazenia/Hlásenia. . . . . . . . . . . 32
Portál podpory zákazníkov
Ak máte akékoľvek otázky alebo hľadáte najnovšie informácie o tomto
zariadení, navštívte web-stránku:
http://support.sony-europe.com/
Na tomto portáli nájdete informácie o:
• Modeloch a výrobcoch kompatibilných digitálnych audio prehrávačov
• Podporovaných MP3/WMA/AAC súboroch
• Systémové požiadavky pre softvér dodávaný na disku CD-ROM
5
DSX-S200X
4-190-900-11 (1)
O:\Navody\A_Preklad\DSX-S200X_SK\Fm\Sk_06-33_DSX-S200X.fm
masterpage:Ľavý
DSX-S200X_SK.book Page 6 Thursday, July 15, 2010 11:40 AM
Začíname
Príprava diaľkového ovládania
2
Resetovanie zariadenia
Pred prvým použitím, alebo po výmene
autobatérie, prípadne po zmene zapojení
je nutné zariadenie resetovať.
Vyberte predný panel (str. 7) a pomocou
špicatého predmetu, napr. guľkovým perom,
stlačte tlačidlo RESET (str. 8).
Poznámka
Po stlačení tlačidla RESET sa vymaže nastavenie
hodín, ako aj niektoré uložené informácie.
Vyberte izolačný prvok.
Rada
Spôsob výmeny batérie pozri str. 28.
Nastavenie hodín
Zrušenie režimu Demo
Hodiny pracujú v 24-hodinovom cykle.
Môžete zrušiť predvádzací režim,
ktorý sa aktivuje po vypnutí.
1
Zatlačte a pridržte multifunkčný
ovládač.
1
Zatlačte a pridržte multifunkčný
ovládač.
Zobrazí sa nastavovacie zobrazenie.
2
2
Otáčaním multifunkčného ovládača
zvoľte “Demo” (Predvádzanie)
a potom ovládač stlačte.
Otáčaním multifunkčného
ovládača zvoľte “Clock Adjust”
(Nastavenie hodín) a potom ovládač
stlačte.
Zobrazí sa nastavenie hodín.
3
Otáčaním multifunkčného ovládača
nastavte hodinu a minúty.
Pozíciu meníte posúvaním multifunkčného
ovládača vľavo/vpravo.
4
Po nastavení minúty stlačte
multifunkčný ovládač.
Hodiny sa spustia.
3
Otáčaním multifunkčného ovládača
zvoľte “off” (vyp.).
4
Zatlačte a pridržte multifunkčný
ovládač.
Nastavenie sa aplikuje a obnoví sa zobrazenie
pre štandardný režim príjmu signálu/
prehrávania.
Rada
Hodiny je možné nastaviť automaticky pomocou
funkcie RDS (str. 13).
6
DSX-S200X
4-190-900-11 (1)
O:\Navody\A_Preklad\DSX-S200X_SK\Fm\Sk_06-33_DSX-S200X.fm
masterpage:Pravý
DSX-S200X_SK.book Page 7 Thursday, July 15, 2010 11:40 AM
Vybratie predného panela
Z dôvodu ochrany pred krádežou je možné
predný panel zariadenia vybrať.
Upozorňujúci zvukový signál
Nasadenie predného panela
Podľa obrázka nasaďte časť A predného panela
na časť B na zariadení, potom jemne zatlačte
ľavú stranu, kým nezacvakne na svoje miesto.
Aby bolo možné zariadenie ovládať, stlačte
(SOURCE/OFF) na zariadení.
Ak nevyberiete predný panel a otočíte kľúč
zapaľovania do polohy OFF, na niekoľko sekúnd
zaznie upozorňujúci zvukový signál (pípanie).
Upozorňujúci zvukový signál zaznie len vtedy,
ak používate vstavaný zosilňovač.
1
Zatlačte a pridržte (SOURCE/OFF).
Zariadenie sa vypne.
2
Stlačte (OPEN).
Predný panel sa sklopí.
3
Posuňte predný panel doprava, potom
jemne potiahnite ľavú stranu predného
panela.
Poznámka
Na predný panel nič neklaďte.
Poznámky
• Dávajte pozor, aby vám predný panel nespadol.
Na predný panel a na displej nevyvíjajte nadmerný
tlak.
• Predný panel nevystavujte pôsobeniu tepelných
zdrojov, extrémnemu teplu alebo vlhkosti.
Nenechávajte ho na palubnej doske alebo pod
zadným sklom zaparkovaného vozidla.
• Neodklápajte predný panel zariadenia počas
prehrávania z USB zariadenia. Môžu sa poškodiť
dáta v USB zariadení.
• Ak sa na displeji zobrazí hlásenie “Device Inside”
(Je pripojené zariadenie) (str. 28) alebo bliká LED
indikátor upozornenia na pripojené zariadenie
(Device Inside Alert), vyberte predný panel a odpojte
USB zariadenie alebo prehrávač iPod.
7
DSX-S200X
4-190-900-11 (1)
O:\Navody\A_Preklad\DSX-S200X_SK\Fm\Sk_06-33_DSX-S200X.fm
masterpage:Ľavý
DSX-S200X_SK.book Page 8 Thursday, July 15, 2010 11:40 AM
Umiestnenie ovládacích prvkov a základné operácie
Zariadenie
Predný panel vybratý
Táto časť obsahuje informácie o umiestnení
ovládacích prvkov a základných operáciách.
Podrobnosti pozri na príslušných stranách,
ktorých čísla sú za popisujúcim textom.
A Tlačidlo SOURCE/OFF
Stlačením zapnete napájanie/zmeníte zdroj
vstupného signálu
(Rádio/USB/SensMe™*1).
Zatlačením na 1 sekundu vypnete zariadenie.
Zatlačením na 2 sekundy alebo viac vypnete
zariadenie a displej.
B Tlačidlo
(BROWSE) str. 11, 22
Listovanie v zozname (Rádio). Aktivovanie
režimu Quick-BrowZer™ (USB).
C Tlačidlo PAUSE
Pozastavenie prehrávania. Pre zrušenie
stlačte tlačidlo znova.
D Tlačidlo
(SensMe™) str. 17
E Multifunkčný ovládač
Otáčanie: Nastavenie hlasitosti/výber
položky v Menu.
Posunutie nahor/nadol/doľava/doprava:
Výber položky v Menu.
Stlačenie: Aktivácia nastavenia zvuku/
aplikovanie nastavenia.
Zatlačenie a pridržanie: Aktivovanie Menu.
Rádio:
Posunutie nahor/nadol:
– Naladenie uloženej stanice.
Posunutie doľava/doprava:
– Automatické naladenie staníc (posunutie).
– Manuálne naladenie stanice
(posunutie a pridržanie).
USB:
Posunutie nahor/nadol:
– Prepínanie albumov (posunutie).
– Súvislé prepínanie albumov
(posunutie a pridržanie).
Posunutie doľava/doprava:
– Prepínanie skladieb (posunutie).
– Súvislé prepínanie skladieb
(tlačidlo posuňte, potom ho do 2 sekúnd
posuňte znova a pridržte).
– Zrýchlený posuv v skladbe vzad/vpred
(posunutie a pridržanie).
8
DSX-S200X
4-190-900-11 (1)
O:\Navody\A_Preklad\DSX-S200X_SK\Fm\Sk_06-33_DSX-S200X.fm
masterpage:Pravý
DSX-S200X_SK.book Page 9 Thursday, July 15, 2010 11:40 AM
F Senzor signálov diaľkového
ovládania
G Displej
H Tlačidlo OPEN str. 7
I USB (externý) konektor str. 15, 20
Pripojenie USB zariadenia.
J Tlačidlo
(BACK)
Obnovenie predchádzajúceho zobrazenia.
K Tlačidlo MODE
str. 11, 14, 17, 19, 20, 22
Stlačenie: Výber rozhlasového pásma
(FM/MW/LW)/prepnutie USB zariadenia
(interné/externé).
Zatlačenie a pridržanie: Aktivovanie/
zrušenie režimu ovládania pasažierom*2.
L Tlačidlo ZAP/SHUF str. 16, 21, 23
Aktivovanie režimu ZAPPIN™ (stlačenie).
Výber režimu prehrávania v náhodnom poradí
/Shuffle Play (zatlačenie a pridržanie).
M Tlačidlo AF (Alternative Frequencies Alternatívne frekvencie)/TA (Traffic
Announcement - Dopravné správy)/
PTY (Program Type - Typ programu)
str. 12, 13
Nastavenie funkcie AF a TA (stlačenie).
Výber typu programu PTY pri RDS
staniciach (zatlačenie a pridržanie).
N Tlačidlo DSPL (Displej)/
SCRL (Rolovanie) str. 15, 21,
Zmena zobrazených položiek (stlačenie).
Rolovanie zobrazených položiek
(zatlačenie a pridržanie).
O USB (interný) konektor str. 14, 19
Pripojenie USB zariadenia.
P Nosič TUNE TRAY str. 14, 19
Nosič pre umiestnenie USB alebo iPod
zariadenia.
Q LED indikátor upozornenia na
pripojené zariadenie str. 28
R Tlačidlo RESET str. 6
*1 Keď je pripojené USB zariadenie nastavené pre
funkciu SensMe™.
*2 Keď je pripojený prehrávač iPod k USB (externý)
konektoru.
9
DSX-S200X
4-190-900-11 (1)
O:\Navody\A_Preklad\DSX-S200X_SK\Fm\Sk_06-33_DSX-S200X.fm
masterpage:Ľavý
DSX-S200X_SK.book Page 10 Thursday, July 15, 2010 11:40 AM
Diaľkové ovládanie RM-X174
1
2
3
4
5
6
OFF
SOURCE
ATT
SOUND
MENU
+
ENTER
–
SCRL
DSPL/PTY
REP
1
SHUF
2
3
5
PAUSE
6
4
7
MODE
8
9
0
qa
qs
qd
qf
+
VOL
–
Pred použitím odstráňte izolačný prvok (str. 6).
A Tlačidlo OFF
Vypnutie zariadenia. Vypnutie zdroja
vstupného signálu.
B Tlačidlo SOURCE
Zapnutie zariadenia. Zmena zdroja
vstupného signálu
(Rádio/USB/SensMe™*1).
C Tlačidlá </, (SEEK –/+)
Rovnaká funkcia ako posunutie
multifunkčného ovládača doľava/doprava na
zariadení.
J Tlačidlo MODE
Stlačenie: Výber rozhlasového pásma
(FM/MW/LW)/prepnutie medzi internými/
externými USB zariadeniami (USB).
Zatlačenie a pridržanie: Aktivovanie/
zrušenie režimu ovládania pasažierom*3.
K Tlačidlo
(BROWSE (Prehliadanie))
Listovanie v zozname (Rádio). Aktivovanie
režimu Quick-BrowZer™ (USB).
L Tlačidlá M/m (+/–)
Rovnaká funkcia ako posunutie
multifunkčného ovládača nahor/nadol na
zariadení.
M Tlačidlo SCRL (rolovanie)
Rolovanie položky na displeji.
N Číselné tlačidlá
USB:
(1): REP str. 16, 21
(2): SHUF str. 16, 21
(6): PAUSE
Pozastavenie prehrávania.
Pre zrušenie stlačte tlačidlo znova.
Rádio:
Príjem uložených staníc (stlačenie).
Uloženie staníc (zatlačenie a pridržanie).
*1 Keď je pripojené USB zariadenie nastavené pre
funkciu SensMe™.
*2 Toto tlačidlo má hmatový bod.
*3 Keď je pripojený prehrávač iPod k USB (externý)
konektoru.
Poznámka
Ak je zariadenie aj displej vypnutý, nie je možné
diaľkovým ovládaním ovládať zariadenie, kým
nestlačíte tlačidlo (SOURCE/OFF) na zariadení.
D Tlačidlo MENU
Aktivovanie Menu.
E Tlačidlo ENTER
Aplikovanie nastavenia.
F Tlačidlo DSPL (displej)/PTY
(Program Type - Typ programu)
Zmena položiek zobrazovaných na displeji/
výber PTY v režime RDS.
G Tlačidlo VOL (hlasitosť) +*2/–
Nastavenie hlasitosti.
H Tlačidlo ATT (stíšenie)
Stlmenie zvuku. Pre zrušenie stlačte tlačidlo
znova.
10
I Tlačidlo SOUND
Aktivovanie nastavenia zvuku.
DSX-S200X
4-190-900-11 (1)
O:\Navody\A_Preklad\DSX-S200X_SK\Fm\Sk_06-33_DSX-S200X.fm
masterpage:Pravý
DSX-S200X_SK.book Page 11 Thursday, July 15, 2010 11:40 AM
Rádio
Príjem uložených staníc
Môžete zobraziť zoznam frekvencií.
Uloženie staníc do pamäte a ich
príjem
Upozornenie
1
Zvoľte pásmo, potom stlačte
(BROWSE).
Zobrazí sa zoznam predvolieb.
2
Posúvaním multifunkčného ovládača
nahor/nadol zvoľte požadovanú
stanicu.
3
Stlačením multifunkčného ovládača
nalaďte stanicu.
Obnoví sa zobrazenie pre štandardný režim
príjmu rozhlasu.
Na ladenie staníc počas vedenia vozidla
používajte funkciu Best Tuning Memory (BTM).
Predídete tak možnej dopravnej nehode.
Automatické ukladanie staníc
— BTM
1
Stláčajte tlačidlo (SOURCE/OFF),
kým sa nezobrazí “TUNER”.
Pre zmenu rozhlasového pásma stláčajte
(MODE). Zvoliť môžete pásmo FM1, FM2,
FM3, MW alebo LW.
2
Zatlačte a pridržte multifunkčný
ovládač.
3
Otáčaním multifunkčného ovládača
zvoľte “BTM” a potom ovládač stlačte.
Zariadenie ukladá stanice do zoznamu
predvolieb v poradí podľa ich frekvencie.
Po uložení nastavenia zaznie pípnutie.
Manuálne uloženie staníc
1
Keď je naladená stanica, ktorú chcete
uložiť, stlačte (BROWSE).
Zobrazí sa zoznam predvolieb.
2
Posúvaním multifunkčného ovládača
nahor/nadol zvoľte číslo predvoľby.
3
Zatlačte a pridržte multifunkčný
ovládač, kým sa nezobrazí “MEM”.
(pomocou diaľkového ovládania)
1
(pomocou diaľkového ovládania)
1
Zvoľte rozhlasové pásmo a stlačte
číselné tlačidlo predvoľby ((1) až (6)).
Automatické ladenie
1
Zvoľte rozhlasové pásmo a potom
posunutím multifunkčného ovládača
doľava/doprava spustite ladenie
staníc.
Ladenie sa zastaví, keď zariadenie naladí
nejakú stanicu. Postup opakujte, až kým
nenaladíte požadovanú stanicu.
Rada
Ak poznáte frekvenciu stanice, ktorú chcete počúvať,
posuňte a pridržte multifunkčný ovládač doľava/
doprava pre rýchle vyhľadanie približnej frekvencie,
a potom posúvaním multifunkčného ovládača doľava/
doprava jemne dolaďte požadovanú frekvenciu
(manuálne ladenie).
Keď naladíte stanicu, ktorú chcete
uložiť, zatlačte a pridržte číselné
tlačidlo ((1) až (6)), kým sa nezobrazí
“MEM”.
Poznámka
Ak sa pod obsadené číselné tlačidlo pokúsite uložiť
inú stanicu, predtým uložená stanica sa vymaže
a nahradí ju nová stanica.
11
DSX-S200X
4-190-900-11 (1)
O:\Navody\A_Preklad\DSX-S200X_SK\Fm\Sk_06-33_DSX-S200X.fm
masterpage:Ľavý
DSX-S200X_SK.book Page 12 Thursday, July 15, 2010 11:40 AM
RDS
Nastavenie AF a TA
1
Popis
Radio Data System (RDS) je rozhlasová služba,
ktorá umožňuje v rozhlasovom pásme FM
vysielať spolu so signálom rozhlasovej stanice
ešte ďalšie digitálne informácie.
Zobrazované položky
Stláčaním (AF/TA) zvoľte požadované
nastavenie.
Zvoľte
Pre
AF on
aktiváciu AF a deaktiváciu TA.
TA on
aktiváciu TA a deaktiváciu AF.
AF/TA on
aktiváciu AF aj TA.
AF/TA off
deaktiváciu AF aj TA.
Uloženie RDS staníc s nastaveniami
funkcií AF a TA
A Rozhlasové pásmo
B TP/TA/AF*1
C Hodiny
D Číslo predvoľby
E Frekvencia*2 (Názov stanice), RDS dáta
*1 Keď je položka Information nastavená na “on” (zap.):
– Ak je naladená stanica, ktorá vysiela dopravné
správy “TP”, svieti “TP”.
– Ak je zapnuté “TA/AF”, svieti “TA”/“AF”.
*2 Ak je naladená RDS stanica, naľavo od indikácie
frekvencie je zobrazené “RDS”.
Služby RDS
Toto zariadenie automaticky poskytuje
nasledovné RDS služby:
AF (Alternative Frequencies Alternatívne frekvencie)
Automatické prelaďovanie tej istej stanice
podľa intenzity jej signálu. Pomocou tejto
funkcie môžete počúvať rovnakú stanicu počas
dlhej jazdy bez toho, aby ste ju museli
manuálne prelaďovať.
TA (Traffic Announcement - Dopravné správy)/
TP (Traffic Program - Dopravné programy)
Poskytuje aktuálne dopravné informácie/
programy. Pri vysielaní nejakej dopravnej
informácie/programu sa preruší práve počúvaný
zdroj vstupného signálu.
PTY (Program Types - Typy programov)
Zobrazenie práve prijímaného typu programu.
Vyhľadávanie zvoleného typu programu.
CT (Clock Time - Presný čas)
Funkcia CT pomocou RDS vysielania
automaticky nastaví hodiny.
12
Poznámky
• Možnosť využitia služieb RDS závisí od krajiny/
oblasti, v ktorej sa nachádzate.
• Ak je signál stanice príliš slabý, alebo stanica nevysiela
údaje RDS, funkcia RDS nebude pracovať správne.
RDS stanice môžete uložiť do pamäte spolu
s nastaveniami funkcií AF/TA. Ak použijete
funkciu BTM, uložia sa len RDS stanice
s rovnakým nastavením AF/TA.
Pri manuálnom ladení a ukladaní staníc do
pamäte je možné uložiť RDS stanice spolu
s individuálnym nastavením funkcií AF/TA,
ako aj stanice bez RDS služieb.
1 Nastavte funkcie AF/TA, potom uložte stanice
do pamäte pomocou funkcie BTM alebo
manuálne.
Príjem mimoriadnych hlásení
Ak je aktivovaná funkcia AF alebo TA, v prípade
vysielania mimoriadnych hlásení dôjde počas
počúvania zvoleného zdroja vstupného signálu
k automatickému preladeniu na takéto hlásenie.
Rada
Ak nastavíte úroveň hlasitosti počas vysielania
dopravných správ, táto úroveň sa uloží do pamäte pre
dané dopravné správy nezávisle od bežnej úrovne
hlasitosti.
Počúvanie jedného regionálneho
programu — Regional
Keď je funkcia AF aktivovaná: Výrobné
nastavenie zariadenia obmedzuje príjem na
určitú oblasť, takže zariadenie nepreladí na inú
regionálnu stanicu s kvalitnejším signálom.
Ak opustíte oblasť s možnosťou príjmu
regionálneho programu, počas príjmu FM stanice
nastavte “Regional off” (str. 27).
Poznámka
Táto funkcia nefunguje vo Veľkej Británii a niektorých
iných krajinách.
Funkcia Local Link
(len pre Veľkú Britániu)
Táto funkcia umožňuje vyhľadanie ďalších
lokálnych staníc v oblasti, aj keď nie sú uložené
v zozname predvolieb.
1 Počas príjmu v pásme FM stlačte
(BROWSE) a zvoľte číslo predvoľby, pod
ktorou je uložená miestna stanica.
DSX-S200X
4-190-900-11 (1)
O:\Navody\A_Preklad\DSX-S200X_SK\Fm\Sk_06-33_DSX-S200X.fm
masterpage:Pravý
DSX-S200X_SK.book Page 13 Thursday, July 15, 2010 11:40 AM
2 Do 5 sekúnd stlačte (BROWSE) a opäť
zvoľte tú istú predvoľbu, pod ktorou je uložená
miestna stanica.
Postup opakujte dovtedy, kým nenaladíte
požadovanú stanicu.
(pomocou diaľkového ovládania)
1 Počas príjmu v pásme FM stlačte číselné
tlačidlo ((1) až (6)), pod ktorým je uložená
miestna stanica.
2 Do 5 sekúnd stlačte číselné tlačidlo miestnej
stanice znova.
Postup opakujte dovtedy, kým nenaladíte
požadovanú stanicu.
Nastavenie CT
1
V nastavovacom zobrazení zvoľte
“CT on” (str. 27).
Poznámky
• Funkcia CT nemusí pracovať, aj keď je naladená
RDS stanica.
• Čas nastavený funkciou CT nemusí byť presný.
Výber PTY
1
Zatlačte a pridržte (AF/TA) (PTY) počas
príjmu rádia v pásme FM.
Ak stanica vysiela údaje PTY, na displeji sa
zobrazí typ aktuálneho programu.
2
Otáčaním multifunkčného ovládača
zvoľte požadovaný typ programu.
3
Stlačte multifunkčný ovládač.
Zariadenie začne vyhľadávať stanice
vysielajúce zvolený typ programu.
Typy programov
News (Správy), Current Affairs (Aktuálne
udalosti), Information (Informácie), Sport
(Šport), Education (Vzdelávanie), Drama
(Dramatická tvorba), Cultures (Kultúra),
Science (Veda), Varied Speech (Rôzne),
Pop Music (Populárna hudba), Rock Music
(Rocková hudba), Easy Listening (Nenáročná
hudba), Light Classics M (Ľahká klasika),
Serious Classics (Vážna hudba),
Other Music (Iné druhy hudby),
Weather & Metr (Počasie), Finance
(Financie), Children’s Progs (Vysielanie pre
deti), Social Affairs (Spoločenské udalosti),
Religion (Náboženstvo), Phone In
(Telefonáty poslucháčov), Travel & Touring
(Cestovanie), Leisure & Hobby (Voľný čas),
Jazz Music (Jazzová hudba), Country Music
(Country hudba), National Music (Národná
hudba), Oldies Music (Evergreeny),
Folk Music (Ľudová hudba), Documentary
(Dokumentárne programy)
Poznámka
Túto funkciu nie je možné použiť v niektorých krajinách/
oblastiach, kde nie sú k dispozícii údaje PTY.
13
DSX-S200X
4-190-900-11 (1)
O:\Navody\A_Preklad\DSX-S200X_SK\Fm\Sk_06-33_DSX-S200X.fm
masterpage:Ľavý
DSX-S200X_SK.book Page 14 Thursday, July 15, 2010 11:40 AM
USB zariadenia
3
Pripojte USB zariadenie do USB
konektora.
4
Zasuňte nosič TUNE TRAY tlačením
na PUSH CLOSE na nosiči
TUNE TRAY, kým nezacvakne
zatvorený.
5
6
Zatvorte predný panel.
Podrobnosti o kompatibilite konkrétneho
USB zariadenia nájdete na portáli podpory
zákazníkov.
Portál podpory zákazníkov
http://support.sony-europe.com/
• Je možné použiť veľkokapacitné pamäťové
USB zariadenia MSC (Mass Storage Class),
ktoré spĺňajú USB štandard.
• Podporované formáty sú MP3 (.mp3), WMA
(.wma), AAC (.m4a) a AAC (.mp4).
• Dáta v USB zariadení odporúčame zálohovať.
Poznámky
• USB zariadenie pripojte až po naštartovaní.
Ak je USB zariadenie pripojené pred naštartovaním,
môže v závislosti od USB zariadenia dôjsť k poruche
alebo jeho poškodeniu.
• Na nosič TUNE TRAY neumiestňujte mobilný
telefón ani zariadenie s funkciami bezdrôtovej
komunikácie, pretože nemusí prijímať telefonický
signál, alebo sa môže komunikácia ukončiť.
• USB zariadenie nenechávajte v zaparkovanom
vozidle. Môže dôjsť k jeho poruche.
Prehrávanie z USB zariadenia
USB zariadenie je možné pripojiť k internému/
externému alebo k obom USB konektorom.
Medzi USB zariadeniami prepínate
stláčaním (MODE).
Prehrávanie prostredníctvom
USB (interný) konektora
1
Stlačte (OPEN).
Predný panel sa sklopí.
2
Stlačte PUSH OPEN na nosiči
TUNE TRAY.
Nosič TUNE TRAY sa pomaly otvorí.
Opakovane stláčajte (SOURCE/OFF),
kým sa nezobrazí “USB” a potom
stlačením (MODE) prepnite na USB
zariadenie.
Zobrazí sa “USB Internal” (Interné USB
zariadenie) a spustí sa prehrávanie.
Ak je už USB zariadenie pripojené, spustite
prehrávanie zopakovaním postupu z kroku 6.
Zatlačením a pridržaním (SOURCE/OFF)
na 1 sekundu zastavíte prehrávanie.
Odpojenie USB zariadenia
1
2
3
4
5
Zastavte prehrávanie z USB zariadenia.
Stlačte (OPEN).
Stlačte PUSH OPEN na nosiči TUNE TRAY.
Odpojte USB zariadenie.
Zasuňte nosič TUNE TRAY a zatvorte predný
panel.
Nosič TUNE TRAY
14
DSX-S200X
4-190-900-11 (1)
O:\Navody\A_Preklad\DSX-S200X_SK\Fm\Sk_06-33_DSX-S200X.fm
masterpage:Pravý
DSX-S200X_SK.book Page 15 Thursday, July 15, 2010 11:40 AM
Prehrávanie prostredníctvom
USB (externý) konektora
1
Posunutím otvorte kryt USB konektora.
2
Pripojte USB zariadenie do USB
konektora.
Na prepojenie použite USB kábel dodávaný
s USB zariadením.
• Ak používate “WALKMAN”, odporúčame používať
voliteľný adaptér XA-50WM. Je určený výhradne na
používanie s týmto zariadením (v nosiči TUNE TRAY)
a nemá sa používať s inými USB zariadeniami.
• Zariadenie nesprístupní USB zariadenie pripojené
cez USB rozbočovač.
• Pred prehrávaním zasuňte nosič TUNE TRAY
a zatvorte predný panel, pretože v prípade prekážky
v automobile atď. môže dôjsť k poškodeniu.
• Ak sa z dôvodu tvaru prístrojovej dosky v mieste
montáže predný panel neotvorí úplne, vyberte
predný panel a otvorte nosič TUNE TRAY
manuálne. Vybratie predného panela pozri str. 7.
• Je mimoriadne nebezpečné pripájať alebo odpájať
USB zariadenie počas vedenia vozidla.
• Nepoužívajte príliš dlhé ani ťažké USB zariadenia,
ktoré môžu z dôvodu otrasov spadnúť, alebo sa
môžu odpojiť.
• Ak počas prehrávania odpojíte USB zariadenie,
na displeji zariadenia sa zobrazí “NO Device”
(Žiadne zariadenie).
Zobrazované položky
3
Opakovane stláčajte (SOURCE/OFF),
kým sa nezobrazí “USB” a potom
stlačením (MODE) prepnite na
USB zariadenie.
Zobrazí sa “USB External” (Externé
USB zariadenie) a spustí sa prehrávanie.
Ak je už USB zariadenie pripojené, spustite
prehrávanie postupom z kroku 3.
Zatlačením a pridržaním (SOURCE/OFF)
na 1 sekundu zastavíte prehrávanie.
Odpojenie USB zariadenia
1 Zastavte prehrávanie z USB zariadenia.
2 Odpojte USB zariadenie.
Poznámky k USB zariadeniam
• Neodpájajte USB zariadenie počas prehrávania,
môžu sa poškodiť dáta na USB zariadení.
• Na nosič TUNE TRAY neumiestňujte iné zariadenia
než USB zariadenia, ani cudzie predmety ako
mince, kľúče, karty, nápoje atď.
• Na nosič TUNE TRAY neumiestňujte horľavé
predmety ako napr. zapaľovač, môže vzniknúť
požiar, zadymenie alebo iná nehoda.
• Rozmery zariadenia vhodného pre nosič:
Cca 65 × 17 × 118 mm (š/v/h)
• Ak sa samotné USB zariadenie alebo spolu
s USB káblom nedá pohodlne umiestniť na nosič
TUNE TRAY, zariadenie rozmerovo presahuje
vhodné rozmery pre nosič. Nosič TUNE TRAY ani
USB kábel nezasúvajte nasilu.
A Indikátor zdroja vstupného signálu
(MP3/WMA/AAC)
B Hodiny
C Názov interpreta / Názov albumu, Názov
skladby, Číslo priečinka / Číslo skladby /
Uplynutý čas prehrávania
Pre zmenu zobrazených položiek C stlačte (DSPL).
Poznámky
• Zobrazené položky sa budú v závislosti od typu USB
zariadenia, formátu záznamu a nastavení líšiť.
Podrobnosti pozri na portáli podpory zákazníkov.
• Maximálny počet zobraziteľných dát je nasledovný.
– Priečinky (Albumy): 65 535*
– Súbory (Skladby): 5 000
• USB zariadenie nenechávajte v zaparkovanom
vozidle. Môže dôjsť k jeho poruche.
• Spustenie prehrávania môže v závislosti od
množstva uložených dát určitý čas trvať.
• DRM (Digital Rights Management - Správa
autorských práv digitálnych súborov) súbory nemusí
byť možné prehrávať.
• Pri prehrávaní súboru MP3/WMA/AAC s variabilným
dátovým tokom VBR (Variable Bit Rate), alebo pri
zrýchlenom posuve v skladbách vpred/vzad, sa
uplynutý čas prehrávania nemusí zobraziť presne.
• Prehrávanie nasledovných MP3/WMA/AAC súborov
nie je podporované.
– Súbory s bezstratovou kompresiou
– Súbory chránené autorským právom
15
DSX-S200X
4-190-900-11 (1)
O:\Navody\A_Preklad\DSX-S200X_SK\Fm\Sk_06-33_DSX-S200X.fm
masterpage:Ľavý
DSX-S200X_SK.book Page 16 Thursday, July 15, 2010 11:40 AM
* Maximálny odporúčaný počet priečinkov je 5 000.
Ak počet priečinkov presiahne 5 000, vyhľadávanie
priečinkov alebo súborov môže trvať dlhú dobu.
Priečinky sa nemusia zobrazovať správne, ak ich
počet presiahne 9 999.
Opakované prehrávanie (Repeat Play)
1
Zatlačte a pridržte multifunkčný
ovládač.
2 Otáčaním multifunkčného ovládača
zvoľte “Repeat” (Opakovať) a potom
ovládač stlačte.
3 Otáčaním multifunkčného ovládača
zvoľte nastavenie a potom ovládač
stlačte.
Nastavenie je dokončené.
4 Stlačte (BACK).
Nastavenie sa aplikuje a obnoví sa zobrazenie
pre štandardný režim príjmu rozhlasu/
prehrávania.
(pomocou diaľkového ovládania)
1
Počas prehrávania stláčajte (1) (REP),
kým sa nezobrazí požadované
nastavenie.
Zvoľte
Pre prehrávanie
Repeat Track
Repeat Album
Repeat Artist
skladby opakovane.
albumu opakovane.
interpreta opakovane.
Po 3 sekundách je nastavenie dokončené.
Pre obnovenie štandardného režimu prehrávania
zvoľte “Repeat off” (Opakovanie vyp.).
Prehrávanie v náhodnom poradí
(Shuffle Play)
1
2
Počas prehrávania zatlačte a pridržte
(ZAP/SHUF).
Stláčaním (ZAP/SHUF) zvoľte
požadované nastavenie.
Po 3 sekundách je nastavenie dokončené.
Pre obnovenie štandardného režimu prehrávania
zvoľte “off” (vyp.).
Poznámka
Skladby prehrávané v náhodnom poradí sa zvolia
z aktuálneho USB zariadenia.
Reprodukcia hudby podľa nálady
— SensMe™
Unikátne funkcie “SensMe™ channels”
spoločnosti Sony automaticky zoskupia skladby
podľa kanála a umožnia vám hudbu prehrávať
intuitívne.
Pred používaním funkcie SensMe™
Toto je základný postup potrebný pre používanie
funkcie SensMe™ v zariadení.
1 Inštalácia softvéru “SensMe™ Setup”
a “Content Transfer” do PC
Najskôr nainštalujte softvér “SensMe™
Setup” a “Content Transfer” z dodávaného
CD-ROM disku.
SensMe™
Setup
Content
Transfer
2 Registrovanie USB zariadenia
pomocou softvéru “SensMe™ Setup”
Pripojte USB zariadenie k PC a zaregistrujte
ho pomocou softvéru “SensMe™ Setup”, aby
sa sprístupnila funkcia SensMe™ v tomto
zariadení.
SensMe™
Setup
Rada
Registráciu môžete vykonať spolu s inštaláciou
softvéru, alebo až po nej.
(pomocou diaľkového ovládania)
1
Počas prehrávania stláčajte
(2) (SHUF), kým sa nezobrazí
požadované nastavenie.
Zvoľte
16
Pre prehrávanie
Shuffle Album albumu v náhodnom poradí.
Shuffle Artist interpreta v náhodnom poradí.
Shuffle Device zo zariadenia v náhodnom poradí.
3 Prenos skladieb do USB zariadenia
pomocou softvéru “Content Transfer”
Aby sa skladby zoskupili podľa kanála, je
nutné analyzovať zvukovú štruktúru skladieb
systémom 12-tónovej analýzy (12 TONE
ANALYSIS™) integrovaným v softvéri
“Content Transfer”. Pripojte USB zariadenie
k PC a myšou presuňte skladby z okna
Windows Explorer alebo iTunes atď. do okna
softvéru “Content Transfer”. Softvér “Content
Transfer” vykoná presun aj analýzu skladieb.
DSX-S200X
4-190-900-11 (1)
O:\Navody\A_Preklad\DSX-S200X_SK\Fm\Sk_06-33_DSX-S200X.fm
masterpage:Pravý
DSX-S200X_SK.book Page 17 Thursday, July 15, 2010 11:40 AM
Content
Transfer
4 Pripojenie USB zariadenia k tomuto
zariadeniu a používanie funkcie
SensMe™ na zariadení
Pripojte pripravené a nastavené USB
zariadenie. Na tomto zariadení si potom môže
vychutnávať funkciu “SensMe™ channels”.
Prenos skladieb
do USB zariadenia pomocou
softvéru “Content Transfer”
Aby bola funkcia SensMe™ na tomto zariadení
funkčná, je nutné analyzovať a preniesť skladby
do zaregistrovaného USB zariadenia pomocou
softvéru “Content Transfer”.
1
Pripojte zaregistrované USB
zariadenie k PC.
Pre USB zariadenia pripojené v režime MSC.
Softvér “Content Transfer” sa spustí
automaticky.
Ak sa zobrazí hlásenie, vykonávajte
zobrazované pokyny.
2
Myšou presuňte skladby z okna
Windows Explorer alebo iTunes atď.
do okna softvéru “Content Transfer”.
Spustí sa analýza a prenos skladieb.
Inštalácia softvéru “SensMe™
Setup” a “Content Transfer” do PC
Podrobnosti o operáciách pozri v pomocníkovi
Help softvéru “Content Transfer”.
Aby bola funkcia SensMe™ na tomto zariadení
funkčná, použite dodávaný softvér (“SensMe™
Setup” a “Content Transfer”).
Nainštalujte softvér do PC z dodávaného
CD-ROM disku.
Poznámka
Analýza skladieb systémom 12 TONE ANALYSIS™
môže v závislosti od konfigurácie PC trvať určitý čas.
1
2
Vložte dodávaný CD-ROM disk do
mechaniky v PC.
Automaticky sa spustí sprievodca inštaláciou.
Inštaláciu dokončite podľa
zobrazovaných pokynov.
Registrovanie USB zariadenia
pomocou softvéru “SensMe™
Setup”
Aby bola funkcia SensMe™ na tomto zariadení
funkčná, je potrebné zaregistrovať USB
zariadenie.
Prehrávanie skladieb v kanáli
— SensMe™ Channels
Funkcia “SensMe™ channels” automaticky
zoskupí skladby do kanálov podľa ich
charakteristiky. Môžete zvoliť a prehrať kanál,
ktorý zodpovedá vašej nálade, aktivite atď.
Táto funkcia funguje pre USB zariadenia
pripojené k internému/externému alebo obom
USB konektorom. USB zariadenie prepnete
stlačením (MODE).
1
2
Ak registráciu nevykonáte počas inštalácie,
vykonajte nasledovný postup.
1
Spustite softvér “SensMe™ Setup”
v PC.
2
3
Pripojte USB zariadenie k PC.
Pripojte USB zariadenie pripravené
a nastavené pre funkciu SensMe™.
Stlačte
(SensMe™).
Zobrazí sa zoznam kanálov a v náhodnom
poradí sa budú prehrávať najmelodickejšie
alebo rytmické časti* skladieb.
* Detekcia nemusí byť presná.
Registráciu dokončite podľa
zobrazovaných pokynov.
Rada
Ak pripojíte zaregistrované USB zariadenie
obsahujúce analyzované skladby, USB zariadenie
môžete znova odregistrovať.
3
Pomocou multifunkčného ovládača
zvoľte skladbu v zozname kanálov.
• Zmena kanála
Posúvaním multifunkčného ovládača nahor/
nadol zvoľte požadovaný kanál.
pokračovanie na nasledujúcej strane t
17
DSX-S200X
4-190-900-11 (1)
O:\Navody\A_Preklad\DSX-S200X_SK\Fm\Sk_06-33_DSX-S200X.fm
masterpage:Ľavý
DSX-S200X_SK.book Page 18 Thursday, July 15, 2010 11:40 AM
• Zmena skladby
Posúvajte multifunkčný ovládač doľava/
doprava, kým sa nezobrazí požadovaná skladba
a potom ovládač stlačte.
Spustí sa prehrávanie od začiatku aktuálnej
skladby.
Ak 10 sekúnd nevykonáte žiadnu operáciu,
displej sa prepne do bežného režimu prehrávania.
Poznámky
• V závislosti od skladby sa detekcia nemusí vykonať
správne, alebo sa skladba môže priradiť do kanála
nevhodného pre danú náladu.
• Ak pripojíte USB zariadenie obsahujúce množstvo
skladieb, spustenie funkcie “SensMe™ channels”
môže trvať dlhší čas z dôvodu načítavania dát.
x In-car channels (Kanály pre automobil)
Prehrávanie skladieb vhodných na šoférovanie.
“Freeway” (Bezstarostná jazda):
Rýchle a dynamické skladby.
“Chillout Drive” (Pohodová jazda):
Intonované a relaxačné balady.
“Weekend Trip” (Víkendový výlet):
Príjemné, nenáročné a veselé skladby.
“Midnight Cruise” (Polnočná jazda):
Jazzové alebo klavírne vyzreté skladby.
“Party Ride” (Párty na ceste):
Dynamické a živé skladby.
Rada
Skladby sa prehrávajú v náhodnom poradí. Poradie sa
mení pri každom výbere kanála.
“Morning Commute” (Ranná jazda):
Nenáročné a svieže skladby.
Channel list (Zoznam kanálov)
“Goin’ Home” (Návrat domov):
Hrejivé a relaxačné skladby.
x Recommended, Shuffle All
(Odporúčané, Náhodne všetky)
“Morning” (Ráno) (5:00 – 9:59)
“Daytime” (Deň) (10:00 – 15:59)
“Evening” (Večer) (16:00 – 18:59)
“Night” (Noc) (19:00 – 23:59)
“Midnight” (Polnoc) (0:00 – 4:59)
Skladby odporúčané na jednotlivé časti dňa.
Aby bolo zobrazenie presné, nastavte hodiny
(str. 6) pre kanál.
“Shuffle All” (Náhodne všetky):
Prehrávanie všetkých analyzovaných skladieb
v náhodnom poradí.
x Basic channels (Základné kanály)
Prehrávanie skladieb podľa typu hudby.
“Energetic” (Energické):
Dynamické skladby.
“Relax”: Upokojujúce skladby.
“Mellow” (Jemné):
Jemné, melancholické skladby.
“Upbeat” (Rytmické):
Veselé skladby na pozdvihnutie nálady
“Emotional” (Emocionálne): Balady.
“Lounge” (Pohodlie): Pohodová hudba.
“Dance” (Tanec): Rytmicky - rapové,
rytmicky - bluesové skladby.
“Extreme” (Extrém):
Dynamické rockové skladby.
18
DSX-S200X
4-190-900-11 (1)
O:\Navody\A_Preklad\DSX-S200X_SK\Fm\Sk_06-33_DSX-S200X.fm
masterpage:Pravý
DSX-S200X_SK.book Page 19 Thursday, July 15, 2010 11:40 AM
iPod
3
Pripojte dodávaný adaptér
do USB konektora.
4
Pripojte prehrávač iPod do
dodávaného adaptéra.
5
Zasuňte nosič TUNE TRAY tlačením
na PUSH CLOSE na nosiči
TUNE TRAY, kým nezacvakne
zatvorený.
6
Zatvorte predný panel.
Podrobnosti o kompatibilite konkrétneho
prehrávača iPod pozri “Prehrávač iPod” (str. 28)
alebo na portáli podpory zákazníkov.
V tomto návode na použitie sa výraz “iPod”
používa ako všeobecné označenie pre iPod
funkcie v zariadeniach iPod a iPhone, ak to
v texte alebo na obrázkoch nie je špecifikované
inak.
Portál podpory zákazníkov
http://support.sony-europe.com/
Poznámky
• Na nosič TUNE TRAY neumiestňujte mobilný
telefón ani zariadenie s funkciami bezdrôtovej
komunikácie, pretože nemusí prijímať telefonický
signál, alebo sa môže komunikácia ukončiť.
• Prehrávač iPod nenechávajte v zaparkovanom
vozidle. Môže dôjsť k jeho poruche.
Prehrávanie z prehrávača iPod
Prehrávač iPod je možné pripojiť k internému/
externému alebo k obom USB konektorom.
Medzi USB zariadeniami prepínate stláčaním
(MODE).
Prehrávanie prostredníctvom
USB (interný) konektora
Pred pripojením prehrávača iPod znížte hlasitosť
na autorádiu.
1
Stlačte (OPEN).
Predný panel sa sklopí.
2
Stlačte PUSH OPEN na nosiči
TUNE TRAY.
Nosič TUNE TRAY sa pomaly otvorí.
pokračovanie na nasledujúcej strane t
Nosič TUNE TRAY
19
DSX-S200X
4-190-900-11 (1)
O:\Navody\A_Preklad\DSX-S200X_SK\Fm\Sk_06-33_DSX-S200X.fm
masterpage:Ľavý
DSX-S200X_SK.book Page 20 Thursday, July 15, 2010 11:40 AM
7
Opakovane stláčajte (SOURCE/OFF),
kým sa nezobrazí “USB” a potom
stlačením (MODE) prepnite na
USB zariadenie.
Zobrazí sa “USB Internal”
(Interné USB zariadenie).
iPod sa automaticky zapne a na displeji
prehrávača iPod sa zobrazí nasledovné
zobrazenie.*
2
Prehrávač iPod pripojte do USB
konektora pomocou dokovacieho
konektora a USB kábla.
3
Opakovane stláčajte (SOURCE/OFF),
kým sa nezobrazí “USB” a potom
stlačením (MODE) prepnite na USB
zariadenie.
Zobrazí sa “USB External”
(Externé USB zariadenie).
iPod sa automaticky zapne a na displeji
prehrávača iPod sa zobrazí nasledovné
zobrazenie.*
Automaticky sa spustí prehrávanie skladieb
z prehrávača iPod od naposledy prehrávaného
miesta.
Ak je už prehrávač iPod pripojený, zopakujte
postup z kroku 7. (Po sprístupnení prehrávača
iPod sa na displeji zobrazí “iPod”.)
* Zobrazenie závisí od prehrávača iPod, alebo sa
v prípade prehrávača iPod Touch nemusí zobraziť.
8
Nastavte úroveň hlasitosti.
Zatlačením a pridržaním (SOURCE/OFF)
na 1 sekundu zastavíte prehrávanie.
Odpojenie prehrávača iPod
1
2
3
4
5
Zastavte prehrávanie z prehrávača iPod.
Stlačte (OPEN).
Stlačte PUSH OPEN na nosiči TUNE TRAY.
Odpojte prehrávač iPod.
Zasuňte nosič TUNE TRAY a zatvorte predný
panel.
Prehrávanie prostredníctvom
USB (externý) konektora
Pred pripojením prehrávača iPod znížte hlasitosť
na autorádiu.
1
Posunutím otvorte kryt USB
konektora.
Rada
Na pripojenie dokovacieho konektora odporúčame
používať USB kábel RC-100IP (nedodávaný).
Automaticky sa spustí prehrávanie skladieb
z prehrávača iPod od naposledy prehrávaného
miesta.
Ak je už prehrávač iPod pripojený, spustite
prehrávanie postupom z kroku 3. (Po
sprístupnení prehrávača iPod sa na displeji
zobrazí “iPod”.)
* Ak bol pripojený prehrávač iPod Touch alebo telefón
iPhone, prípadne ste naposledy prehrávali
z prehrávača iPod pomocou funkcie ovládanie
spolujazdcom, logo sa na displeji nezobrazí.
4
Nastavte úroveň hlasitosti.
Zatlačením a pridržaním (SOURCE/OFF)
na 1 sekundu zastavíte prehrávanie.
Odpojenie prehrávača iPod
1 Zastavte prehrávanie z prehrávača iPod.
2 Odpojte prehrávač iPod.
Upozornenie pre iPhone
Keď prostredníctvom USB konektora pripojíte iPhone,
hlasitosť telefónu sa ovláda v samotnom telefóne
iPhone. Ak sa chcete vyvarovať náhlej zvýšenej
hlasitosti po ukončení hovoru, počas telefonického
hovoru nezvyšujte na zariadení hlasitosť.
20
DSX-S200X
4-190-900-11 (1)
O:\Navody\A_Preklad\DSX-S200X_SK\Fm\Sk_06-33_DSX-S200X.fm
masterpage:Pravý
DSX-S200X_SK.book Page 21 Thursday, July 15, 2010 11:40 AM
Poznámky
• Neodpájajte prehrávač iPod počas prehrávania,
môžu sa poškodiť dáta.
• Na nosič TUNE TRAY neumiestňujte iné zariadenia
než USB zariadenia, ani cudzie predmety ako
mince, kľúče, karty, nápoje atď.
• Na nosič TUNE TRAY neumiestňujte horľavé
predmety ako napr. zapaľovač, môže vzniknúť
požiar, zadymenie alebo iná nehoda.
• Ak používate prehrávač iPod, použite dodávaný
adaptér XA-50IP. Je určený výhradne na používanie
s týmto zariadením (v nosiči TUNE TRAY) a nemá
sa používať s inými USB zariadeniami.
• Zariadenie nesprístupní prehrávač iPod pripojený
cez USB rozbočovač.
• Pred prehrávaním zasuňte nosič TUNE TRAY
a zatvorte predný panel, pretože v prípade prekážky
v automobile atď. môže dôjsť k poškodeniu.
• Ak sa z dôvodu tvaru prístrojovej dosky v mieste
montáže predný panel neotvorí úplne, vyberte
predný panel a otvorte nosič TUNE TRAY
manuálne.
Vybratie predného panela pozri str. 7.
• Je mimoriadne nebezpečné pripájať alebo odpájať
prehrávač iPod počas vedenia vozidla.
Rady
• Keď je zapaľovanie v polohe ACC a keď je toto
autorádio zapnuté, bude sa nabíjať akumulátor
prehrávača iPod.
• Ak počas prehrávania odpojíte prehrávač iPod,
na displeji zariadenia sa zobrazí “NO Device”
(Žiadne zariadenie).
Poznámky
• Skladby prehrávané v náhodnom poradí sa zvolia
z aktuálneho prehrávača iPod.
• Niektoré znaky uložené v prehrávači iPod sa
nemusia zobraziť správne.
Opakované prehrávanie
(Repeat Play)
1
Zatlačte a pridržte multifunkčný
ovládač.
2
Otáčaním multifunkčného
ovládača zvoľte “Repeat” (Opakovať)
a potom ovládač stlačte.
3
Otáčaním multifunkčného ovládača
zvoľte nastavenie a potom ovládač
stlačte.
Nastavenie je dokončené.
4
Stlačte
(BACK).
Nastavenie sa aplikuje a obnoví sa zobrazenie
pre štandardný režim príjmu rozhlasu/
prehrávania.
(pomocou diaľkového ovládania)
1
Počas prehrávania stláčajte (1) (REP),
kým sa nezobrazí požadované
nastavenie.
Režim Resuming (Obnovenie)
Zvoľte
Pre prehrávanie
Po pripojení prehrávača iPod k dokovaciemu
konektoru sa autorádio prepne do režimu
obnovenia a spustí sa prehrávanie v režime
nastavenom v prehrávači iPod.
V režime obnovenia nefunguje opakované
prehrávanie/prehrávanie v náhodnom poradí
(Repeat/Shuffle Play).
Repeat Track
Repeat Album
Repeat Podcast
Repeat Artist
Repeat Playlist
Repeat Genre
skladby opakovane.
albumu opakovane.
podcastu opakovane.
interpreta opakovane.
Playlistu opakovane.
žánra opakovane.
Zobrazované položky
Po 3 sekundách je nastavenie dokončené.
Pre obnovenie štandardného režimu prehrávania
zvoľte “Repeat off” (Opakovanie vyp.).
Prehrávanie v náhodnom poradí
(Shuffle Play)
A Indikátor zdroja vstupného signálu (iPod)
B Hodiny
C Názov interpreta / Názov albumu, Názov
skladby, Číslo albumu / Číslo skladby /
Uplynutý čas prehrávania
1
Počas prehrávania zatlačte
a pridržte (ZAP/SHUF).
2
Stláčaním (ZAP/SHUF) zvoľte
požadované nastavenie.
Pre zmenu zobrazených položiek C
stlačte (DSPL).
Rada
Po zmene albumu/podcastu/žánra/interpreta/Playlistu
sa nakrátko zobrazí číslo danej položky.
pokračovanie na nasledujúcej strane t
21
DSX-S200X
4-190-900-11 (1)
O:\Navody\A_Preklad\DSX-S200X_SK\Fm\Sk_06-33_DSX-S200X.fm
masterpage:Ľavý
DSX-S200X_SK.book Page 22 Thursday, July 15, 2010 11:40 AM
(pomocou diaľkového ovládania)
1
Počas prehrávania stláčajte
(2) (SHUF), kým sa nezobrazí
požadované nastavenie.
Vyhľadávanie skladby
Vyhľadávanie skladby podľa
názvu — Quick-BrowZer™
Zvoľte
Pre prehrávanie
Shuffle Album
albumu v náhodnom
poradí.
Na USB zariadení môžete jednoducho
vyhľadávať konkrétnu skladbu podľa kategórie.
Shuffle Podcast
podcastu v náhodnom
poradí.
1
Shuffle Artist
interpreta v náhodnom
poradí.
Stlačte
(BROWSE).
Zariadenie aktivuje režim Quick-BrowZer
a zobrazí sa zoznam vyhľadávacích kategórií.
2
Shuffle Playlist
Playlistu v náhodnom
poradí.
Otáčaním multifunkčného ovládača
zvoľte želanú vyhľadávaciu kategóriu
a stlačením ovládača výber potvrďte.
Shuffle Genre
žánra v náhodnom
poradí.
3
Opakovaním kroku 2 zvoľte želanú
skladbu.
Prehrávanie sa spustí.
Shuffle Device
zo zariadenia
v náhodnom poradí.
Po 3 sekundách je nastavenie dokončené.
Pre obnovenie štandardného režimu prehrávania
zvoľte “off” (vyp.).
Priame ovládanie prehrávača
iPod — Ovládanie spolujazdcom
Prehrávač iPod pripojený k dokovaciemu
konektoru môžete ovládať priamo. Táto funkcia
funguje len keď je prehrávač iPod pripojený
k USB (externý) konektoru.
1
Obnovenie predchádzajúceho zobrazenia
Stlačte
(BACK).
Vypnutie režimu Quick-BrowZer.
Stlačte
(BROWSE).
Poznámka
Ak zapnete režim Quick-BrowZer, zruší na nastavenie
režimov Repeat/Shuffle.
Vyhľadávanie pomocou
preskakovania položiek
— Režim Jump
Ak sa v kategórii nachádza veľa položiek,
môžete požadovanú položku vyhľadať rýchlejšie.
1
Počas prehrávania zatlačte a pridržte
(MODE).
Zobrazí sa “Mode iPod” (Režim iPod)
a prehrávač môžete ovládať priamo.
V režime Quick-BrowZer posuňte
multifunkčný ovládač doprava.
Zobrazí sa nasledovné zobrazenie.
Vypnutie režimu ovládania spolujazdcom
Zatlačte a pridržte (MODE).
Zobrazí sa “Mode Audio” (Režim audio) a režim
prehrávania sa prepne na “Resuming”
(Obnovenie).
Poznámky
• Hlasitosť je možné ovládať len pomocou autorádia.
• Ak tento režim zrušíte, nastavenie pre opakovanie
sa vypne.
A Číslo aktuálnej položky
B Celkový počet položiek v aktuálnej úrovni
C Názov položky
Potom sa zobrazí názov položky.
22
2
Otáčajte multifunkčný ovládač, kým sa
nezobrazí požadovaná položka alebo
najbližšia položka k požadovanej.
Krok preskakovania zodpovedá 10%
z celkového počtu položiek.
3
Stlačte multifunkčný ovládač.
Vrátite sa do režimu Quick-BrowZer
a zobrazí sa zvolená položka.
DSX-S200X
4-190-900-11 (1)
O:\Navody\A_Preklad\DSX-S200X_SK\Fm\Sk_06-33_DSX-S200X.fm
masterpage:Pravý
DSX-S200X_SK.book Page 23 Thursday, July 15, 2010 11:40 AM
4
Posúvaním multifunkčného ovládača
nahor/nadol zvoľte požadovanú
položku a potom ovládač stlačte.
Ak je zvolená položka skladba, spustí sa
prehrávanie.
Zrušenie režimu Jump
Stlačte
(BACK) alebo posuňte multifunkčný
ovládač doľava. Zobrazí sa zoznam
vyhľadávacích kategórií.
Vyhľadávanie v abecednom poradí
— Alphabet search
Ak je k zariadeniu pripojený prehrávač iPod alebo
USB zariadenie, ktoré obsahuje informácie
o skladbách, požadovanú položku môžete
vyhľadávať v abecednom poradí. Počas načítavania
informácií o skladbách sa na displeji zobrazí “ ”.
Funkciu abecedného vyhľadávania Alphabet search
môžete používať po vypnutí indikátora “ ”.
Maximálny počet súborov (skladieb) v USB
zariadení, v ktorom je možné vyhľadávať je 5 000.
1
2
3
V režime Quick-BrowZer posuňte
multifunkčný ovládač doprava.
Zobrazí sa abecedný zoznam.
Otáčaním multifunkčného ovládača
zvoľte prvé písmeno požadovanej
položky a potom ovládač stlačte.
Zobrazí sa zoznam položiek zvolenej
kategórie v abecednom poradí.
Ak sa so zvoleným písmenom nenájde žiadna
skladba, zobrazí sa “Not Found” (Nenašla sa
žiadna skladba).
Posúvaním multifunkčného ovládača
nahor/nadol zvoľte požadovanú
položku a potom ovládač stlačte.
Ak je zvolená položka skladba, spustí sa
prehrávanie.
Zrušenie abecedného vyhľadávania
Alphabet search
Stlačte
(BACK) alebo posuňte multifunkčný
ovládač doľava. Zobrazí sa zoznam
vyhľadávacích kategórií.
Poznámky
• Po pripojení USB zariadenia môže načítavanie
informácií o skladbách určitý čas trvať.
Počas načítavania informácií o skladbách sa v ľavej
hornej časti displeja zobrazí “ ”.
• Uložia sa len informácie o skladbách z naposledy
pripojeného USB zariadenia.
• Po výmene autobatérie, zmene prepojení alebo
resetovaní zariadenia sa uložené informácie
o skladbách vymažú.
Vyhľadávanie skladby počúvaním
pasáží skladieb — ZAPPIN™
Ak za sebou na USB zariadení prehrávate krátke
pasáže skladieb, môžete vyhľadať skladbu, ktorú
chcete počúvať.
Režim ZAPPIN je vhodný pre vyhľadávanie
skladieb v režime náhodného prehrávania alebo
v režime opakovaného náhodného prehrávania.
1
Počas prehrávania stlačte (ZAP/SHUF).
Po zobrazení “ZAPPIN” na displeji sa
prehrávanie spustí od pasáže nasledujúcej
skladby.
Pasáž sa bude prehrávať podľa nastaveného
času, potom sa ozve zvuk cvaknutia a spustí
sa prehrávanie ďalšej pasáže.
Skladba
Stlačenie tlačidla
(ZAP/SHUF).
2
Časť z každej skladby, ktorá
sa prehrá v režime ZAPPIN.
Keď vyhľadáte skladbu, ktorú chcete
prehrať, stlačte multifunkčný ovládač
alebo (ZAP/SHUF).
Zvolená skladba sa prehrá od začiatku
v štandardnom režime prehrávania.
Pre ďalšie vyhľadávanie skladby v režime
ZAPPIN zopakujte kroky 1 a 2.
Prehrávanie kanálov
“SensMe™ channels”
Ak vyhľadávate skladby prenesené softvérom
“Content Transfer”, budú sa prehrávať
najmelodickejšie alebo rytmické časti* skladieb.
Podrobnosti o funkcii SensMe™ pozri na str. 16.
* Detekcia nemusí byť presná.
Rady
• Čas prehrávania je možné nastaviť
na cca 6/15/30 sekúnd (str. 27).
Nie je možné zvoliť prehrávanie pasáže skladby.
• Posúvaním multifunkčného ovládača doľava/
doprava v režime ZAPPIN preskakujete skladby.
• Posúvaním multifunkčného ovládača nahol/nadol
v režime ZAPPIN preskakujete albumy.
23
DSX-S200X
4-190-900-11 (1)
O:\Navody\A_Preklad\DSX-S200X_SK\Fm\Sk_06-33_DSX-S200X.fm
masterpage:Ľavý
DSX-S200X_SK.book Page 24 Thursday, July 15, 2010 11:40 AM
Nastavenia zvuku
a Menu nastavení
Zmena nastavení zvuku
Nastavenie zvukových
charakteristík
1
Počas príjmu signálu/prehrávania
stlačte multifunkčný ovládač.
2 Otáčajte multifunkčný ovládač
dovtedy, kým sa nezobrazí
požadovaná položka Menu,
a potom ovládač stlačte.
3 Pomocou multifunkčného ovládača
zvoľte nastavenie a potom ovládač
stlačte.
4 Stlačte (BACK).
Nastavenie sa aplikuje a obnoví sa zobrazenie
pre štandardný režim príjmu rozhlasu/
prehrávania.
Nastaviť je možné nasledovné položky:
V závislosti od položiek bude funkcia
multifunkčného ovládača rôzna.
: Multifunkčný ovládač posuňte nahor/nadol
: Multifunkčný ovládač posuňte doľava/doprava
: Multifunkčný ovládač otáčajte
EQ7 Preset (str. 24)
EQ7 Parametric Tune (str. 24)
Listening Position Front/Rear
(Predná/zadná poloha počúvania) (str. 25)
Listening Position Subwoofer
(Poloha počúvania subwoofera) (str. 25)
Listening Position Custom Tune
(Užívateľské nastavenie polohy počúvania)
(str. 26)
Fader & Balance (Vyváženie)
Front (Dopredu)/Rear (Dozadu)/
Center (Na stred) (
)
Nastavenie vyváženia úrovne hlasitosti.
Right (Doprava)/Left (Doľava)/
Center (Na stred) (
)
Nastavenie vyváženia zvuku.
Subwoofer Tune & LPF (Nastavenie
subwoofera a filtra s dolným priepustom)
Phase (Fáza) ( )
Výber fázy: “Normal” (Štandardná),
“Reverse” (Obrátená).
FREQ (
)
Nastavenie medznej frekvencie subwoofera:
“50Hz”, “60Hz”, “80Hz”, “100Hz”, “120Hz”.
Slope (Filtrovanie) (
)
Nastavenie dolnopriepustného filtra LPF:
”1”, ”2”, ”3”.
24
Subwoofer Level (Úroveň subwoofera) (
)
Nastavenie hlasitosti subwoofera:
“+10 dB” – “0 dB” – “–10 dB”.
(pri najnižšom nastavení sa zobrazí “– ∞”.)
HPF
FREQ (
)
Nastavenie medznej frekvencie: “off” (vyp.),
“50Hz”, “60Hz”, “80Hz”, “100Hz”, “120Hz”.
Slope (Filtrovanie) (
)
Nastavenie hornopriepustného filtra HPF:
”1”, ”2”, ”3”.
DM+ Advanced (str. 26)
Rear Bass Enhancer
(Zvýraznenie zadných basov) (str. 26)
Dynamic Loudness
(Dynamická hlasitosť) (str. 26)
Sofistikované audio funkcie
— Advanced Sound Engine
Advanced Sound Engine je nový balík funkcií na
spracovanie zvuku od spoločnosti Sony, ktorá
vďaka digitálnemu spracovaniu zvuku vytvára
v automobile ideálne zvukové pole. Advanced
Sound Engine obsahuje nasledovné funkcie:
EQ7, Listening Position, DM+ Advanced,
Rear Bass Enhancer, Dynamic Loudness.
Nastavenie kvality zvuku — EQ7 Preset
Môžete zvoliť krivku ekvalizéra zo 7 typov
(“Xplod”, “Vocal”, “Edge”, “Cruise”, “Space”,
“Gravity”, “Custom” alebo “off” (Vyp.)).
1
2
3
4
Počas príjmu signálu/prehrávania
stlačte multifunkčný ovládač.
Otáčajte multifunkčným ovládačom
dovtedy, kým sa nezobrazí “EQ7
Preset” a potom ovládač stlačte.
Posúvajte multifunkčný ovládač
nahor/nadol dovtedy, kým sa
nezobrazí požadovaná krivka
ekvalizéra a potom ovládač stlačte.
Stlačte
(BACK).
Obnoví sa zobrazenie pre štandardný režim
prehrávania/príjmu rozhlasu.
Krivku ekvalizéra zrušíte zvolením “off” (vyp.)
v kroku 3.
Rada
Nastavenú krivku ekvalizéra je možné uložiť do
pamäte osobitne pre zdroje vstupného signálu tuner
a USB (SensMe™).
Užívateľské nastavenie krivky
ekvalizéra — EQ7 Parametric Tune
Voľba “Custom” (Vlastné) pri položke EQ7
umožňuje vykonať vlastné nastavenia ekvalizéra.
DSX-S200X
4-190-900-11 (1)
O:\Navody\A_Preklad\DSX-S200X_SK\Fm\Sk_06-33_DSX-S200X.fm
masterpage:Pravý
DSX-S200X_SK.book Page 25 Thursday, July 15, 2010 11:40 AM
V ponuke EQ7 Preset zvoľte “Custom”
(Vlastné). Ak v ponuke EQ7 Preset nastavíte
“off” (vyp.), v Menu nastavenia zvuku sa
nezobrazí “EQ7 Parametric Tune”.
1
Zvoľte zdroj vstupného signálu, potom
stlačte multifunkčný ovládač.
2
Otáčajte multifunkčným ovládačom
dovtedy, kým sa nezobrazí “EQ7
Parametric Tune” a potom ovládač
stlačte.
3
Nastavte krivku ekvalizéra.
• Frekvenčný rozsah
Otáčaním multifunkčného ovládača zvoľte
“Band1” až “Band7.”
• Stredné frekvencie
Posúvaním multifunkčného ovládača doľava/
doprava zvoľte strednú frekvenciu.
Rozsah stredných frekvencií nastaviteľných pre
každé pásmo:
Band1: “40 Hz” alebo “63 Hz”
Band2: “100 Hz” alebo “160 Hz”
Band3: “250 Hz” alebo “400 Hz”
Band4: “630 Hz” alebo “1.0 kHz”
Band5: “1.6 kHz” alebo “2.5 kHz”
Band6: “4.0 kHz” alebo “6.3 kHz”
Band7: “10.0 kHz” alebo “16.0 kHz”
• Úroveň hlasitosti
Posúvaním multifunkčného ovládača nahor/
nadol nastavte krivku ekvalizéra.
Hlasitosť je možné nastaviť v 1 dB krokoch
v rozsahu od –6 dB do +6 dB.
Optimalizácia zvuku pomocou
časového posunu
— Poloha počúvania
Zariadenie dokáže meniť lokalizáciu zvuku
oneskorením výstupu zvuku z jednotlivých
reproduktorov tak, aby to zodpovedalo vašej
polohe a simulovať prirodzené zvukové pole s
navodením pocitu stredovej polohy bez ohľadu
na skutočnú polohu v automobile.
Ponuka “Listening Position Front/Rear”
umožňuje nasledovné voľby.
“Front R” (Vpredu P) (1):
Vpredu vpravo
“Front L” (Vpredu Ľ) (2):
Vpredu vľavo
“Front” (Vpredu) (3):
Vpredu v strede
“All” (Všetky) (4):
V strede vozidla
“Custom” (Vlastné):
Presná kalibrácia polohy (str. 26)
“off” (vyp.):
Bez nastavenej polohy
Z miesta počúvania môžete tiež orientačne
nastaviť polohu subwoofera, ak:
– je pripojený subwoofer
– poloha počúvania je nastavená na “Front R”,
“Front L”, “Front” alebo “All”.
Voľby pre “Listening Position Subwoofer”
(Poloha počúvania subwoofera) sú indikované
nižšie.
“Near” (A): Blízka
“Normal” (B): Štandardná
“Far” (C): Ďaleká
1
2
3
4
5
Po ukončení všetkých nastavení
ekvalizéra multifunkčný ovládač
stlačte.
Stlačte
(BACK).
Obnoví sa zobrazenie pre štandardný režim
prehrávania/príjmu rozhlasu.
Pre obnovenie výrobných nastavení krivky
ekvalizéra zvoľte v kroku 3 nastavenie
“Initialize” (Inicializovať) a “Yes” (Áno).
Rada
Nastaviť môžete aj iné typy kriviek.
4
Počas príjmu signálu/prehrávania
stlačte multifunkčný ovládač.
Otáčajte multifunkčný ovládač
dovtedy, kým sa nezobrazí “Listening
Position Front/Rear” a potom ovládač
stlačte.
Posúvaním multifunkčného ovládača
nahor/nadol zvoľte “Front R”,
“Front L”, “Front”, “All” alebo
“Custom” a potom ovládač stlačte.
Otáčajte multifunkčný ovládač
dovtedy, kým sa nezobrazí
“Listening Position Subwoofer”,
a potom ovládač stlačte.
Ak v kroku 3 v predošlom texte zvolíte
“Front R”, “Front L”, “Front” alebo “All”,
môžete nastaviť polohu subwoofera.
Posúvaním multifunkčného ovládača nahor/
nadol zvoľte “Near”, “Normal” alebo “Far”,
a potom ovládač stlačte.
25
DSX-S200X
4-190-900-11 (1)
O:\Navody\A_Preklad\DSX-S200X_SK\Fm\Sk_06-33_DSX-S200X.fm
masterpage:Ľavý
DSX-S200X_SK.book Page 26 Thursday, July 15, 2010 11:40 AM
5
Stlačte
(BACK).
Obnoví sa zobrazenie pre štandardný režim
prehrávania/príjmu rozhlasu.
Polohu počúvania zrušíte zvolením “off” (vyp.)
v kroku 3.
Poznámka
Ak v kroku 3 zvolíte “Custom” (Vlastné), nie je možné
nastaviť polohu subwoofera.
Jemná kalibrácia pomocou
časového posunu
— Užívateľské nastavenie polohy
počúvania
Vašu polohu voči jednotlivým reproduktorom
môžete presne kalibrovať, takže oneskorený zvuk
sa k vám dostane precíznejšie.
Najskôr zmerajte vzdialenosti polohy počúvania
od jednotlivých reproduktorov.
V ponuke Listening Position Front/Rear zvoľte
“Custom” (Vlastné).
1
Počas príjmu signálu/prehrávania
stlačte multifunkčný ovládač.
2
Otáčajte multifunkčný ovládač
dovtedy, kým sa nezobrazí “Listening
Position Custom Tune” a potom
ovládač stlačte.
3
Vykonajte nastavenie polohy
počúvania.
• Voľba reproduktora
Posúvaním multifunkčného ovládača doľava/
doprava zvoľte reproduktor.
• Vzdialenosť
Posúvaním multifunkčného ovládača nahor/
nadol nastavte vzdialenosť polohy počúvania
od reproduktora.
Vzdialenosť sa nastavuje v 2 cm krokoch
v rozsahu 30 až 300 cm.
DM+ Advanced
Funkcia DM+ Advanced vylepšuje
komprimovaný digitálny audio signál obnovou
frekvencií potlačených počas procesu kompresie.
Táto funkcia funguje len pri zdroji vstupného
signálu USB alebo SensMe™.
1
2
3
4
Počas prehrávania stlačte
multifunkčný ovládač.
Otáčajte multifunkčným ovládačom
dovtedy, kým sa nezobrazí “DM+
Advanced” a potom ovládač stlačte.
Posúvaním multifunkčného ovládača
nahor/nadol zvoľte “on” (zap.),
a potom ovládač stlačte.
Stlačte
(BACK).
Obnoví sa zobrazenie pre štandardný režim
prehrávania/príjmu rozhlasu.
Používanie zadných reproduktorov
ako subwoofera
— Rear Bass Enhancer
Funkcia Rear Bass Enhancer (Zvýraznenie
zadných basov) zvýrazní nízke tóny aplikovaním
nastavenia filtra s dolným priepustom (str. 24)
pre zadné reproduktory. Táto funkcia umožní,
aby zadné reproduktory plnili úlohu subwoofera,
hoci subwoofer nepripojíte.
1 Počas príjmu signálu/prehrávania
stlačte multifunkčný ovládač.
2 Otáčajte multifunkčným ovládačom
dovtedy, kým sa nezobrazí “Rear Bass
Enhancer” a potom ovládač stlačte.
3 Posúvaním multifunkčného ovládača
nahor/nadol zvoľte “Level 1”, “Level 2”
alebo “Level 3” a potom ovládač stlačte.
4 Stlačte (BACK).
Obnoví sa zobrazenie pre štandardný režim
prehrávania/príjmu rozhlasu.
Kompenzácia úrovne hlasitosti —
Dynamic Loudness
Funkcia “Dynamic Loudness” umožňuje
kompenzovať úroveň hlasitosti a zisk signálu.
1
4
Po ukončení všetkých nastavení
multifunkčný ovládač stlačte.
2
5
Stlačte
(BACK).
Obnoví sa zobrazenie pre štandardný režim
prehrávania/príjmu rozhlasu.
3
4
26
Počas príjmu signálu/prehrávania
stlačte multifunkčný ovládač.
Otáčajte multifunkčným ovládačom
dovtedy, kým sa nezobrazí “Dynamic
Loudness” a potom ovládač stlačte.
Posúvaním multifunkčného ovládača
nahor/nadol zvoľte “on” (zap.),
a potom ovládač stlačte.
Stlačte
(BACK).
Obnoví sa zobrazenie pre štandardný režim
prehrávania/príjmu rozhlasu.
DSX-S200X
4-190-900-11 (1)
O:\Navody\A_Preklad\DSX-S200X_SK\Fm\Sk_06-33_DSX-S200X.fm
masterpage:Pravý
DSX-S200X_SK.book Page 27 Thursday, July 15, 2010 11:40 AM
Nastavovanie položiek — MENU
1
Zatlačte a pridržte multifunkčný
ovládač.
2
Otáčaním multifunkčného ovládača
zvoľte požadovanú položku Menu,
a potom ovládač stlačte.
3
Posúvaním multifunkčného ovládača
nahor/nadol zvoľte nastavenie,
a potom ovládač stlačte.
Nastavenie je dokončené.
4
Stlačte
(BACK).
Nastavenie sa aplikuje a obnoví sa zobrazenie
pre štandardný režim príjmu rozhlasu/
prehrávania.
Môžete nastaviť nasledovné položky
(podrobnosti pozri na príslušných stranách):
Setup (Nastavenie)
Clock Adjust (Nastavenie hodín) (str. 6)
CT (Presný čas) (str. 12, 13)
Beep (Zvukový signál)
Aktivovanie zvukového signálu:
“on” (zap.), “off” (vyp.).
RM (Otočný ovládač)
Zmena smeru ovládania otočným ovládačom:
“NORM” (štandardný), “REV” (opačný).
Auto Off (Automatické úplné vypnutie)
Automatické úplné vypnutie v nastavenom čase
po vypnutí zariadenia: “NO”, “30sec
(sekundy)”, “30min (minúty)”, “60min
(minúty)”.
DEV Inside Alert
(Upozornenie na pripojené zariadenie)
Aktivácia funkcie upozornenia na pripojené
zariadenie Device Inside Alert: “off” (vyp.),
”on” (zap.).
Display (Zobrazenie)
Information (Informácie)
Zobrazovanie informácií (podľa zdroja
vstupného signálu atď.):
“on” (zap.), “off” (vyp.).
Dimmer (Stmavnutie)
Zmena jasu displeja.
– “Auto”: Stmavnutie displeja, keď zapnete
svetlá. (Dostupné len vtedy, keď pripojíte
kábel ovládania osvetlenia.)
– “on” (zap.): Stmavnutie displeja.
– “off” (vyp.): Displej nestmavne.
Illumination (Osvetlenie)
Zmena farby podsvietenia: “Blue” (modrá),
“Red” (červená).
Auto Scroll (Automatické rolovanie)
Automatické rolovanie dlhých položiek:
“on” (zap.), “off” (vyp.).
Play Mode (Režim prehrávania)
Repeat (Opakovať) (str. 16, 21)
ZAPPIN Tone (ZAPPIN tón)*1
Aktivácia zvukového tónu medzi pasážami
skladieb: “on” (zap.), “off” (vyp.).
ZAPPIN Time (Čas pre režim Zappin)*1
Voľba času prehrávania pre režim ZAPPIN.
“1 (cca 6 sekúnd)”, “2 (cca 15 sekúnd)”,
“3 (cca 30 sekúnd)”.
Local (Režim miestneho vyhľadávania)
– “on” (zap.): Ladenie len staníc s najsilnejším
signálom.
– “off” (vyp.): Normálne ladenie.
Mono*2 (Monofonický režim)
Nastavenie monofonického režimu príjmu pre
skvalitnenie príjmu v pásme FM:
“on” (zap.), “off” (vyp.).
Regional (Regionálny program)*2 (str. 12)
BTM (str. 11)
*1 Keď je aktívny zdroj vstupného signálu USB/
SensMe™/iPod.
*2 Pri príjme v rozhlasovom pásme FM.
Demo (Predvádzanie)
Aktivovanie predvádzacieho režimu:
“on” (zap.), “off” (vyp.).
Image (Obrázok)
Nastavenie zobrazovania rôznych obrázkov.
– “All” (Všetko): Zobrazovanie všetkých
obrázkov.
– “Movie” (Film): Zobrazovanie pohyblivého
obrazu.
– “SA 1 – 3, All”: Zobrazovanie spektrálneho
analyzéra.
– “Wall.P 1 – 4, All”: Zobrazovanie tapety.
– “off” (vyp.): Nezobrazovanie obrázka.
27
DSX-S200X
4-190-900-11 (1)
O:\Navody\A_Preklad\DSX-S200X_SK\Fm\Sk_06-33_DSX-S200X.fm
masterpage:Ľavý
DSX-S200X_SK.book Page 28 Thursday, July 15, 2010 11:40 AM
Ďalšie informácie
Prehrávač iPod
Bezpečnostné upozornenia
• Pripojiť je možné nasledovné modely
prehrávačov iPod. Pred používaním prehrávača
iPod v ňom aktualizujte softvér.
Zariadenie je určené pre
– iPod touch (2. generácia)
– iPod touch (1. generácia)
– iPod classic
– iPod s video funkciou*
– iPod nano (5. generácia)
– iPod nano (4. generácia)
– iPod nano (3. generácia)
– iPod nano (2. generácia)
– iPod nano (1. generácia)*
– iPhone 3GS
– iPhone 3G
– iPhone
• Ak bol váš automobil zaparkovaný na priamom
slnečnom žiarení, pred používaním nechajte
zariadenie najprv vychladnúť.
• Elektrická výsuvná anténa sa vysúva automaticky.
Poradie prehrávania súborov
MP3/WMA/AAC
MP3/WMA/AAC
Priečinok
(album)
Súbor
(skladba)
MP3/WMA/
AAC
* Pri prehrávačoch iPod nano (1. generácia) alebo
iPod s video funkciou nie je dostupné ovládanie
spolujazdcom.
Upozornenie na pripojené
zariadenie
Ak vypnete zapaľovanie do polohy OFF a bude
pripojené USB alebo iPod zariadenie, na displeji
sa zobrazí hlásenie “Device Inside” (Je pripojené
zariadenie).
• Výraz “Made for iPod” a “Made for iPhone”
znamená, že elektronické príslušenstvo je určené
na špecifické pripojenie prehrávača iPod, resp.
iPhone a má certifikát výrobcu o súlade
s výkonovými štandardmi spoločnosti Apple.
• Spoločnosť Apple nezodpovedá za fungovanie
tohto zariadenia ani za jeho súlad
s bezpečnostnými a usmerňujúcimi normami.
Ak máte akékoľvek otázky alebo problémy
týkajúce sa zariadenia, ktoré nie sú v tomto
návode popísané, obráťte sa na najbližšieho
predajcu Sony.
Údržba
Otvorte predný panel a odpojte USB alebo iPod
zariadenie.
Ak je pri vypnutí zapaľovania predný
panel vybratý.
Bude blikať LED indikátor upozornenia na pripojené
zariadenie.
Výmena lítiovej batérie v diaľkovom
ovládaní
Za normálnych podmienok by batéria mala vydržať
približne 1 rok. (V závislosti od podmienok
používania sa môže táto životnosť skrátiť.)
Akonáhle má batéria malú kapacitu, dosah
diaľkového ovládania sa skráti. Vymeňte starú
batériu za novú lítiovú batériu typu CR2025.
Použitím inej batérie môže vzniknúť riziko
vznietenia alebo explózie.
Stranou + nahor
Rada
Odpojenie USB alebo iPod zariadenia pozri str. 14
(USB), 20 (iPod).
28
2
c
1
Poznámky
• Zvukové upozornenie na pripojené zariadenie
zaznie len vtedy, ak používate vstavaný zosilňovač.
• Zrušenie upozornenia na pripojené zariadenie
Device Inside Alert pozri na str. 27.
DSX-S200X
4-190-900-11 (1)
O:\Navody\A_Preklad\DSX-S200X_SK\Fm\Sk_06-33_DSX-S200X.fm
masterpage:Pravý
DSX-S200X_SK.book Page 29 Thursday, July 15, 2010 11:40 AM
Poznámky k lítiovej batérii
• Batériu skladujte mimo dosahu detí. Ak by došlo
k jej prehltnutiu, ihneď vyhľadajte lekára.
• Batériu pred vložením utrite suchou handričkou.
Zaistíte tak dobrý kontakt.
• Pri vkladaní batérie skontrolujte správnu polaritu.
• Batériu nedržte kovovou pinzetou. Mohlo by dôjsť ku
skratu.
Demontáž zariadenia
1
Vyberte predný ochranný kryt.
1 Vyberte predný panel (str. 7).
2 Stlačte obidva okraje ochranného krytu a
vytiahnite ho.
VÝSTRAHA
Pri nesprávnom zaobchádzaní môže
batéria explodovať. Batériu nenabíjajte,
nerozoberajte a nehádžte do ohňa.
Výmena poistky
Pri výmene poistky
skontrolujte, či hodnota jej
prúdovej záťaže zodpovedá
odporúčanej hodnote. Ak dôjde
k prepáleniu poistky,
skontrolujte správnosť
napájania a vymeňte ju za novú.
Keď sa poistka prepáli znovu,
môže ísť o poruchu vo vnútri
zariadenia. V takomto prípade
sa obráťte na najbližšieho
predajcu Sony.
x
Poistka (10 A)
2
Vyberte zariadenie.
1 Obidva uvoľňovacie kľúče zasuňte súčasne
tak, aby zacvakli.
Čistenie konektorov
Zariadenie nemusí pracovať správne, ak dôjde
k znečisteniu konektorov medzi predným panelom
a zariadením. Aby ste takejto situácii predišli,
vyberte predný panel (str. 7) a očistite konektory
čistiacou tyčinkou navlhčenou v liehu. Na konektory
príliš netlačte. Mohlo by dôjsť k ich poškodeniu.
Výčnelkami
smerom dnu.
2 Ťahaním uvoľňovacích kľúčov povysuňte
zariadenie.
Zariadenie
Zadná časť
predného panela
Poznámky
• Z bezpečnostných dôvodov najskôr vypnite motor
a vytiahnite kľúč zo zapaľovania.
• Nikdy sa nedotýkajte kontaktov priamo prstami
alebo kovovými predmetmi.
3 Vysuňte zariadenie z konzoly.
29
DSX-S200X
4-190-900-11 (1)
O:\Navody\A_Preklad\DSX-S200X_SK\Fm\Sk_06-33_DSX-S200X.fm
masterpage:Ľavý
DSX-S200X_SK.book Page 30 Thursday, July 15, 2010 11:40 AM
Technické údaje
Tuner (Rádio)
Pásmo FM
Ladiaci rozsah: 87,5 – 108,0 MHz
Anténový konektor:
Konektor pre externú anténu
Medzifrekvencia: 150 kHz
Citlivosť: 10 dBf
Selektivita: 75 dB pri 400 kHz
Odstup signál - šum: 70 dB (mono)
Odstup kanálov: 40 dB pri 1 kHz
Frekvenčný rozsah: 20 – 15 000 Hz
Pásmo MW/LW
Ladiaci rozsah:
MW: 531 – 1 602 kHz
LW: 153 – 279 kHz
Anténový konektor:
Konektor pre externú anténu
Medzifrekvencia: 25 kHz
Citlivosť: MW: 26 μV, LW: 45 μV
Systémové požiadavky pre používanie
softvéru z dodávaného CD-ROM disku
PC
• CPU/RAM
– IBM PC/AT kompatibilný
– CPU: Procesor Intel Pentium III, 450 MHz alebo
výkonnejší
– RAM: 256 MB alebo viac (OS Windows XP),
512 MB alebo viac (OS Windows Vista alebo
novšie verzie)
• CD-ROM mechanika
• USB port
OS
Windows XP, Windows Vista, Windows 7
Podrobnosti o kompatibilite konkrétnych edícií alebo
balíkov Service Pack pozri na portáli podpory
zákazníkov:
http://support.sony-europe.com/
Monitor
Farebná hĺbka 16 bit alebo viac, minimálne rozlíšenie
800 × 600 bodov
Ostatné
USB prehrávač
Pripojenie na Internet
Rozhranie: USB (Vysoká rýchlosť ( High-speed))
Maximálna prúdová záťaž: 500 mA
Poznámky
• Nasledovné systémové konfigurácie nie sú
podporované.
– Iné než IBM PC (napr. Macintosh atď.)
– PC vlastnej výroby
– PC s aktualizovanými OS
– Multimonitorové prostredie
– Multi-bootovacie prostredie
– Prostredie s virtuálnym PC
• V závislosti od PC a konfigurácie nemusí byť
fungovanie možné ani pri splnení všetkých
uvedených podmienok pre odporúčanú konfiguráciu
a prostredie.
Výkonový zosilňovač
Výstup: Výstup pre reproduktory
Impedancia reproduktorov: 4 – 8 Ohm
Maximálny výstupný výkon: 52 W × 4 (pri 4 Ohm)
Všeobecne
Výstupy:
Výstupné audio konektory (predné/zadné)
Výstupný konektor pre subwoofer (mono)
Konektor pre napájanie elektrickej výsuvnej antény
Konektor pre výkonový zosilňovač
Vstupy:
Vstupný konektor pre otočný ovládač
Vstupný anténový konektor
Konektor pre pripojenie “Handsfree” sady pre
mobilný telefón (Telephone ATT)
Konektor pre ovládanie osvetlenia displeja
Vstupný USB konektor (interný/externý)
Napájanie: 12 V (jednosmerné) z autobatérie
(uzemnený záporný pól)
Rozmery: Cca 178 × 50 × 180 mm (š/v/h)
Montážne rozmery: Cca 182 × 53 × 163 mm (š/v/h)
Hmotnosť: Cca 1,1 kg
Dodávané príslušenstvo:
Diaľkové ovládanie: RM-X174
USB konektor pre iPod XA-50IP
Časti pre montáž a zapojenie (1 sada)
CD-ROM (Disk so softvérom)
Voliteľné príslušenstvo/zariadenia:
USB prepojovací kábel pre iPod: RC-100IP
Adaptér pre Walkman XA-50WM
Niektoré uvedené príslušenstvo nemusí byť u vášho
predajcu dostupné. Podrobnejšie informácie vám
poskytne predajca.
Právo na zmeny vyhradené.
30
DSX-S200X
4-190-900-11 (1)
O:\Navody\A_Preklad\DSX-S200X_SK\Fm\Sk_06-33_DSX-S200X.fm
masterpage:Pravý
DSX-S200X_SK.book Page 31 Thursday, July 15, 2010 11:40 AM
Riešenie problémov
Nasledujúci prehľad pomôže nájsť príčinu
problému, ktorý sa môže vyskytnúť pri používaní
zariadenia.
Predtým ako začnete vykonávať odporúčané úkony,
skontrolujte správnosť prepojení a ovládania.
Ak problém nevyriešite, navštívte nasledujúci portál
podpory zákazníkov.
Portál podpory zákazníkov
http://support.sony-europe.com/
Všeobecne
Zariadenie nie je napájané.
• Skontrolujte zapojenia alebo poistku.
• Keď je zariadenie aj displej vypnutý, nie je ho možné
ovládať diaľkovým ovládaním.
t Zapnite zariadenie.
Elektrická výsuvná anténa sa nevysunie.
Elektrická výsuvná anténa nie je vybavená spínacím
relé.
Nepočuť zvuk.
• Je aktivovaná funkcia ATT alebo Telephone ATT
(ak je ku káblu ATT pripojený kábel montážnej sady
pre mobilný telefón).
• Vyváženie (“Fader & Balance”) nie je nastavené pre
2-reproduktorový systém.
Nezaznieva zvukový signál (pípanie).
• Zvukový signál je vypnutý (str. 27).
• Je pripojený voliteľný zosilňovač, nepoužívate
vstavaný zosilňovač.
Obsah pamäte sa vymazal.
• Bolo stlačené tlačidlo RESET.
t Opäť uložte do pamäte všetky nastavenia.
• Odpojil sa napájací kábel alebo batéria, alebo nie sú
správne pripojené.
Uložené stanice a nastavenie hodín sú
vymazané.
Poistka sa prepálila.
Pri prepínaní zapaľovania počuť šum.
V konektore napájania príslušenstva v automobile nie
sú správne prepojené káble.
Počas prehrávania alebo príjmu rozhlasu sa
spustí predvádzací režim.
Ak sa cca 5 minút nevykoná žiadna operácia, keď je
nastavené “Demo on”, spustí sa predvádzací režim.
t Nastavte “Demo off” (str. 27).
Z displeja sa stratila/na displeji sa nezobrazila
indikácia.
• Stmavnutie je nastavené na “Dimmer on” (str. 27).
• Zobrazenie sa vypne po zatlačení a pridržaní tlačidla
(SOURCE/OFF).
t Zatlačte (SOURCE/OFF) na zariadení, kým sa
displej nezapne.
• Konektory sú znečistené (str. 29).
Funkcia automatického úplného vypnutia
(Auto Off) nefunguje.
Zariadenie je zapnuté. Funkcia automatického úplného
vypnutia (Auto Off) funguje až po vypnutí zariadenia.
t Vypnite zariadenie.
Príjem rozhlasu
Stanice nie je možné naladiť.
Zvuk je rušený šumom.
• Prepojenie nie je správne.
t Pripojte napájací kábel pre anténu (modrý) alebo
kábel napájania príslušenstva (červený)
k anténovému zosilňovaču (iba ak má váš
automobil zabudovanú FM/MW/LW anténu
v zadnom/bočnom okne).
t Skontrolujte zapojenie elektrickej výsuvnej
antény.
t Ak sa anténa automaticky nevysunie, skontrolujte
zapojenie napájacieho kábla antény.
Nie je možné naladiť uložené stanice.
• Do pamäte uložte správne frekvencie.
• Vysielaný signál je príliš slabý.
Automatické ladenie nie je možné.
• Nastavenie režimu miestneho vyhľadávania nie je
správne.
t Ladenie sa zastavuje príliš často:
Nastavte “Local on” (str. 27).
t Ladenie sa nezastaví pri žiadnej stanici:
Nastavte “Local off” (str. 27).
• Vysielaný signál je príliš slabý.
t Nalaďte stanicu manuálne.
Počas príjmu stanice v pásme FM bliká
indikátor “ST”.
• Frekvenciu jemne dolaďte.
• Vysielaný signál je príliš slabý.
t Nastavte “Mono on” (str. 27).
Stereo vysielanie v pásme FM sa reprodukuje
monofonicky.
Zariadenie je v režime monofonického príjmu.
t Nastavte “Mono off” (str. 27).
RDS
Po niekoľkých sekundách počúvania sa spustí
funkcia SEEK.
Stanica nevysiela údaje TP, alebo má slabý signál.
t Deaktivujte funkciu TA (str. 12).
Nie je možné prijímať dopravné hlásenia.
• Aktivujte funkciu TA (str. 12).
• Stanica práve nevysiela žiadne dopravné hlásenia, aj
keď vysiela údaje TP.
t Nalaďte inú stanicu.
Funkcia PTY zobrazila “- - - - - - - -”.
• Naladená stanica nevysiela RDS údaje.
• Zariadenie neprijíma RDS údaje.
• Stanica nemá špecifikovaný typ programu.
pokračovanie na nasledujúcej strane t
31
DSX-S200X
4-190-900-11 (1)
O:\Navody\A_Preklad\DSX-S200X_SK\Fm\Sk_06-33_DSX-S200X.fm
masterpage:Ľavý
DSX-S200X_SK.book Page 32 Thursday, July 15, 2010 11:40 AM
Bliká názov stanice.
Zariadenie nenašlo žiadnu alternatívnu frekvenciu pre
aktuálnu stanicu.
t Počas blikania názvu stanice posuňte multifunkčný
ovládač doľava/doprava. Zobrazí sa “PI SEEK”
a zariadenie začne vyhľadávať inú frekvenciu
s tými istými údajmi PI (Program Identification).
Prehrávanie z USB zariadení
Položky nie je možné prehrávať
cez USB rozbočovač.
Zariadenie nesprístupní USB zariadenie pripojené cez
USB rozbočovač.
Nie je možné prehrávať položky.
USB zariadenie nefunguje.
t Odpojte ho a znova ho zapojte.
Spustenie prehrávania z USB zariadenia trvá
dlhší čas.
USB zariadenie obsahuje súbory so zložitou štruktúrou
priečinkov.
Položky na displeji nerolujú.
• Príliš veľký počet znakov nemusí rolovať.
• Funkcia “Auto Scroll” je nastavená na “off” (vyp.).
t Nastavte “Auto Scroll on” (str. 27).
t Zatlačte a pridržte (DSPL) (SCRL).
Zaznie pípanie.
Počas prehrávania sa USB zariadenie odpojilo.
t Pred odpojením USB zariadenia zastavte
prehrávanie, aby sa chránili dáta.
Zvuk je prerušovaný.
Pri prehrávaní súboru s vysokým dátovým tokom
(napr. viac než 320 kb/s) môže zvuk vypadávať.
Chybové zobrazenia/Hlásenia
Checking (Overovanie)
Zariadenie overuje prepojenie s USB zariadením.
t Počkajte na dokončenie overenia prepojenia.
Device Inside (Je pripojené zariadenie)
Ak vypnete zapaľovanie do polohy OFF a bude
pripojené USB alebo iPod zariadenie, na displeji sa
zobrazí hlásenie “Device Inside” (Je pripojené
zariadenie).
Error (Chyba)
USB zariadenie sa automaticky nesprístupnilo.
t Odpojte ho a znova ho zapojte.
Failure (Svieti, kým sa nestlačí žiadne tlačidlo.)
Reproduktory/zosilňovač nie sú správne pripojené.
t Podľa popisu v návode na montáž pre tento model
skontrolujte správnosť prepojení.
Hubs Not Supported
(USB rozbočovač nie je podporovaný)
Zariadenie nepodporuje USB rozbočovač.
Invalid channel file (Chybný súbor kanálu)
Súbor v priečinku s audio súbormi nebol
pravdepodobne editovaný pomocou softvéru
“Content Transfer”.
t Opäť vykonajte nastavenie “SensMe™ Setup”
pre USB zariadenie alebo Walkman. Podrobnosti
o nastavení SensMe™ pozri na str. 16.
Local Seek +/– (Miestne vyhľadávanie +/-)
Režim miestneho vyhľadávania je počas
automatického ladenia zapnutý.
NO AF (Žiadna alternatívna frekvencia)
Zariadenie nenašlo žiadnu alternatívnu frekvenciu pre
aktuálnu stanicu.
NO Device (Žiadne zariadenie)
Zvolili ste zdroj vstupného signálu USB, ale nie je
pripojené USB zariadenie. Počas prehrávania sa
USB zariadenie alebo USB kábel odpojili.
t Pripojte USB zariadenie a USB kábel.
NO Music (Žiadny audio súbor)
USB zariadenie neobsahuje audio súbory.
t Pripojte USB zariadenie obsahujúce audio súbor.
NO Name (Žiadny názov)
Skladba neobsahuje názov albumu/interpreta/skladby.
No SensMe™ data on device.
(V zariadení nie sú žiadne dáta SensMe™.)
Pripojené USB zariadenie neobsahuje dáta pre funkciu
SensMe™, alebo sa dáta presunuli do nesprávnej
lokality na USB zariadení.
NO TP (Žiadne TP (Dopravné programy))
Zariadenie bude pokračovať vo vyhľadávaní staníc
s údajmi TP.
NO Track (Žiadna skladba)
Zvolená položka v USB zariadení neobsahuje album/
skladbu.
Not Found (Žiadna položka)
V režime abecedného vyhľadávania Alphabet search sa
nenašla žiadna položka začínajúca na zvolené
písmeno.
32
DSX-S200X
4-190-900-11 (1)
O:\Navody\A_Preklad\DSX-S200X_SK\Fm\Sk_06-33_DSX-S200X.fm
masterpage:Pravý
DSX-S200X_SK.book Page 33 Thursday, July 15, 2010 11:40 AM
Not Supported (Nepodporované)
Pripojené USB zariadenie nie je podporované.
t Podrobnosti o kompatibilite konkrétneho USB
zariadenia nájdete na portáli podpory zákazníkov.
Offset (Porucha)
Vyskytla sa vnútorná porucha.
t Skontrolujte zapojenia. Ak chybové zobrazenie
nezmizne, obráťte sa na predajcu alebo
autorizovaný servis Sony.
Overload (Preťaženie)
USB zariadenie je preťažené.
t Odpojte USB zariadenie a stláčaním
(SOURCE/OFF) prepnite zdroj vstupného signálu.
t Indikuje, že USB zariadenie nie je v poriadku,
alebo je pripojené nepodporované zariadenie.
Read (Načítavanie)
Zariadenie načítava všetky informácie o skladbách
a albumoch na USB zariadení.
t Počkajte, kým sa načítavanie nedokončí a kým sa
automaticky nespustí prehrávanie.
Push Reset (Stlačte Reset)
USB zariadenie nie je možné z dôvodu nejakého
problému ovládať.
t Stlačte tlačidlo RESET (str. 6).
“
” alebo “
”
Počas zrýchleného posuvu vpred/vzad ste dosiahli
začiatok alebo koniec súborov na USB zariadení a nie
je možný ďalší posuv.
“ ”
Toto zariadenie nedokáže daný znak zobraziť.
Ak tieto riešenia nepomôžu problém vyriešiť,
obráťte sa na najbližšieho predajcu Sony.
33
DSX-S200X
4-190-900-11 (1)
DSX-S200X_SK.book Page 34 Thursday, July 15, 2010 11:40 AM
DSX-S200X_SK.book Page 35 Thursday, July 15, 2010 11:40 AM
Sony Corporation
Printed in Czech Republic (EU)
CZ
Nakládání s nepotřebným elektrickým a elektronickým zařízením (platné v Evropské
unii a dalších evropských státech uplatňujících oddělený systém sběru)
Tento symbol umístěný na výrobku nebo jeho balení upozorňuje, že by s výrobkem po
ukončení jeho životnosti nemělo být nakládáno jako s běžným odpadem z domácnosti.
Místo toho by měl být odložen do sběrného místa určeného k recyklaci elektronických
výrobků a zařízení. Dodržením této instrukce zabráníte negativním dopadům na životní
prostředí a zdraví lidí, které naopak může být ohroženo nesprávným nakládáním
s výrobkem při jeho likvidaci. Recyklováním materiálů, z nichž je výrobek vyroben,
pomůžete zachovat přírodní zdroje. Pro získání dalších informací o recyklaci tohoto
výrobku kontaktujte prosím místní orgány státní správy, místní firmu zabezpečující
likvidaci a sběr odpadů nebo prodejnu, v níž jste výrobek zakoupili.
SK
Likvidácia starých elektrických a elektronických zariadení (Platí v Európskej únii
a ostatných európskych krajinách so zavedeným separovaným zberom)
Tento symbol na výrobku alebo obale znamená, že s výrobkom nemôže byť nakladané
ako s domovým odpadom. Miesto toho je potrebné ho doručiť do vyhradeného zberného
miesta na recykláciu elektrozariadení. Tým, že zaistíte správne zneškodnenie, pomôžete
zabrániť potencionálnemu negatívnemu vplyvu na životné prostredie a ľudské zdravie,
ktoré by v opačnom prípade hrozilo pri nesprávnom nakladaní s týmto výrobkom.
Recyklácia materiálov pomáha uchovávať prírodné zdroje. Pre získanie ďalších
podrobných informácií o recyklácii tohoto výrobku kontaktujte prosím váš miestny alebo
obecný úrad, miestnu službu pre zber domového odpadu alebo predajňu, kde ste výrobok
zakúpili.
Download PDF

advertising