Sony | DSX-A60BT | Sony DSX-A60BT Mediální přijímač s technologií Bluetooth® Rychlé nastavení a průvodce spuštěním

4-468-991-11(1)
1
Česky
2
Upozornění
IHV3
3
Nainstalujte tento přístroj do palubní desky
vozidla, protože zadní strana tohoto přístroje se
během provozu zahřívá.
4
×2
• Tento přístroj je určen pouze pro napájení
stejnosměrným napětím 12 V s uzemněným
záporným pólem.
• Neveďte kabely pod šrouby a zabraňte jejich
zachycení v pohyblivých dílech (například
v kolejnicích sedadel).
• Aby nedošlo ke zkratu, vypněte před připojováním
zapalování vozidla.
• Napájecí kabel 2 nejprve připojte k přístroji
a reproduktorům a teprve pak jej připojte ke
konektoru pro napájení elektrického příslušenství
ve vozidle.
• Veďte všechny uzemňovací kabely ke
společnému uzemňovacímu bodu (zemi).
• Z bezpečnostních důvodů nezapomeňte zaizolovat
veškeré volné nezapojené kabely elektrikářskou
izolační páskou.
A
FM/MW/LW
Digitální multimediální
přehrávač
Poznámky k napájecímu kabelu (žlutý)
• Pokud tento přístroj připojujete společně s dalšími
stereo zařízeními, musí být okruh kabeláže vozidla,
ke kterému přístroj připojujete, dimenzován na vyšší
elektrickou zátěž, než představuje součet hodnot
pojistek všech připojovaných zařízení.
• Pokud žádný z okruhů kabeláže vozidla není
dostatečně dimenzován, připojte přístroj přímo
k akumulátoru vozidla.
B
Instalace/připojení
Seznam součástí ( )
• Čísla v seznamu odpovídají číslům použitým v textu.
• Konzola 1 a ochranný rámeček 4 jsou při dodání
upevněny k přístroji. Před instalací přístroje použijte
uvolňovací klíče 3 pro demontáž konzoly 1
z přístroje. Podrobné informace najdete v části
„Odejmutí ochranného rámečku a konzoly (4)“ na
druhé straně.
• Uvolňovací klíče 3 si uschovejte pro případné
použití v budoucnu, protože jsou rovněž
nezbytné pro vyjmutí přístroje z vozidla.
C
*
DSX-A60BT
Upozornění
S konzolou 1 manipulujte opatrně, abyste si
neporanili prsty.
© 2013 Sony Corporation
Je vyžadována příprava zadních reproduktorových
kabelů.
Printed in Czech Republic (EU)
*1
*2
*3
*4
2
*
Pokud konektor antény nevyhovuje, použijte v závislosti na typu vozidla adaptér (není součástí příslušenství).
Kabel s konektory RCA (cinch) (není součástí příslušenství).
Může být vyžadován samostatný adaptér.
Impedance reproduktorů: 4 – 8 ohmů × 4
1
2
*1 z antény vozidla
3
4
Šedý
+
Reproduktor, zadní, pravý
5
–
Reproduktor, zadní, pravý
6
+
Reproduktor, přední, pravý
7
–
Reproduktor, přední, pravý
8
Bílý
Zelený
+
Reproduktor, přední, levý
–
Reproduktor, přední, levý
+
Reproduktor, zadní, levý
–
Reproduktor, zadní, levý
Pozice se zápornou polaritou 2, 4, 6 a 8 jsou opatřeny kabely s proužkem.
Pojistka (10 A)
2
Max. napájecí proud
0,3 A
Fialový
*4
z konektoru reproduktoru ve vozidle
AMP REM (Dálkové ovládání zesilovače)
Modrý s bílým proužkem
z konektoru napájení ve vozidle
Viz „Schéma zapojení napájení (8)“ na druhé straně, kde jsou
uvedeny podrobnosti.
4
Žlutý
nepřetržitý zdroj energie
7
Červený
spínaný zdroj energie
5
Modrý
ovládání automatické (motorové) antény
8
Černý
zem (uzemnění)
Pozice 1, 2, 3 a 6 nejsou osazeny piny.
Zařízení uvedená na obrázcích (nejsou součástí příslušenství)
Přední reproduktor
Zadní reproduktor
Výkonový zesilovač
1
2
3
4
c
c
c
1
Háček musí směřovat dovnitř.
A
182 mm
1
OFF (Vypnuto)
2
53 mm
Západka
1
B
Příchytky
c
3
Palubní deska
Jak odejmout a nasadit přední
panel ( )
1
Před instalací přístroje odejměte přední panel.
4
6-A Odejmutí
Před odejmutím předního panelu nezapomeňte
stisknout a podržet tlačítko OFF (Vypnuto). Stiskněte
tlačítko a vytáhněte panel ven směrem k sobě.
6-B Nasazení
Nasaďte část A předního panelu na část B na
přístroji (viz obrázek) a zatlačte na levou část tak, aby
zacvakla do správné polohy.
Příklad připojení ( )
Snadné připojení subwooferu (2-C)
Subwoofer můžete použít bez výkonového zesilovače,
když je připojen k zadnímu reproduktorovému kabelu.
* Nepřipojujte při tomto připojení žádný reproduktor.
Poznámky
• Zajistěte, aby byl uzemňovací kabel připojen před
připojením zesilovače (2-A).
• Výstražný alarm uslyšíte pouze v případě, že používáte
vestavěný zesilovač (2-A).
• Zajistěte, aby byl připojen 4 - 8 ohmový subwoofer.
Nepřipojujte k druhému zadnímu reproduktorovému kabelu
žádný reproduktor (2-C).
Schéma zapojení ( )
A Do konektoru AMP REMOTE IN (Vstup dálkového
ovládání zesilovače) volitelného výkonového
zesilovače
Toto připojení je určeno pouze pro zesilovače.
Připojení jakéhokoliv jiného systému by mohlo vést
k poškození přístroje.
• Nepokoušejte se připojovat reproduktory paralelně.
• K tomuto přístroji připojujte pouze pasivní reproduktory.
Při připojení aktivních reproduktorů (s vestavěným
zesilovačem) ke svorkám reproduktorů může dojít
k poškození přístroje.
• Abyste předešli chybné funkci přístroje, nepoužívejte kabely
pro vestavěné reproduktory nainstalované ve vašem vozidle,
pokud je kabeláž těchto reproduktorů uspořádána tak, že
přístroj sdílí společný záporný (–) kabel pro pravý a levý
reproduktor.
• Nepropojujte vzájemně kabely reproduktorů tohoto přístroje.
Poznámka k připojení
Při nesprávném připojení reproduktoru a zesilovače se na
displeji zobrazí zpráva „ERROR“ (Chyba). V takovém případě
připojte reproduktory a zesilovač správně.
Bezpečnostní upozornění
Varování v případě, že zapalování
vašeho vozidla nemá polohu ACC
(elektrické příslušenství)
Nezapomeňte nastavit funkci Auto Off (Automatické
vypnutí). Podrobné informace najdete v dodávaném
návodu k obsluze.
Po vypnutí přístroje bude přístroj po uplynutí
nastavené doby automaticky zcela odpojen
od napájení, což zabraňuje vybití akumulátoru.
Pokud funkci Auto Off (Automatické vypnutí)
nenastavíte, tak při každém vypnutí zapalování
stiskněte tlačítko OFF (Vypnuto) a podržte jej tak
dlouho, dokud displej nezhasne.
Výměna pojistky ( )
Při výměně pojistky zajistěte, aby byla použita pojistka odpovídající jmenovitému proudu uvedenému na původní
pojistce. Jestliže dojde k přetavení pojistky, zkontrolujte připojení napájení a vyměňte pojistku. Jestliže se pojistka
po výměně znovu přetaví, může jít o vnitřní poruchu. V takovém případě prosím požádejte o pomoc nejbližšího
prodejce Sony.
Schéma zapojení napájení ( )
Konektor pro napájení elektrického příslušenství vozidla se může u jednotlivých vozidel lišit. Prověřte schéma
zapojení konektoru pro napájení elektrického příslušenství ve vašem vozidle, abyste se ujistili, že je připojení
správné. Existují tři základní typy (8-1, 8-2, 8-3). Možná bude nutné přepojit pozice červeného a žlutého
kabelu v napájecím kabelu stereo autorádia.
Po odpovídajícím přizpůsobení připojení a správném uspořádání napájecích kabelů připojte přístroj ke konektoru
napájení ve vozidle. Máte-li jakékoli dotazy nebo vyskytnou-li se při připojování problémy, které nejsou uvedeny
v této příručce, obraťte se prosím na prodejce vašeho vozidla.
• Pečlivě vyberte místo pro instalaci tak, aby přístroj
nepřekážel běžným úkonům při řízení.
• Vyvarujte se instalace přístroje tam, kde by byl
vystaven prachu, nečistotám, nadměrným vibracím
nebo vysokým teplotám, jako například na přímém
slunci nebo u výstupních otvorů topení.
• Pro spolehlivou a bezpečnou instalaci používejte
pouze dodávané montážní vybavení.
Konektor pro napájení elektrického příslušenství vozidla
Varování
Pokud máte ve vozidle nainstalovanou automatickou
(motorovou) anténu bez reléové skříňky, může
po připojení tohoto přístroje prostřednictvím
dodávaného napájecího kabelu 2 dojít k poškození
antény.
Poznámky k ovládacím a napájecím kabelům
• Kabel REM OUT (modrý s bílým proužkem) dodává po
zapnutí přístroje stejnosměrné napětí +12 V.
• Při použití volitelného výkonového zesilovače připojte kabel
REM OUT (modrý s bílým proužkem) nebo napájecí kabel
elektrického příslušenství vozidla (červený) k jeho vstupu
AMP REMOTE IN.
• Pokud je vaše vozidlo vybaveno anténou FM/MW/LW
vestavěnou v zadním nebo bočním skle, připojte kabel
REM OUT (modrý s bílým proužkem) nebo napájecí kabel
elektrického příslušenství vozidla (červený) k napájecí svorce
existujícího anténního zesilovače ve vozidle. Se žádostí
o podrobné informace se obraťte na vašeho prodejce.
• Společně s tímto přístrojem není možno používat
automatickou (motorovou) anténu bez reléové skříňky.
Připojení pro uchování obsahu paměti
Jestliže je připojen žlutý kabel napájení, bude paměťový okruh
neustále napájen, a to i tehdy, pokud je vypnuto zapalování.
Poznámky k připojení reproduktorů
• Před připojováním reproduktorů přístroj vypněte.
• Používejte reproduktory s impedancí 4 až 8 ohmů
a s dostatečnou zatížitelností, aby nedošlo k jejich
poškození.
• Nepřipojujte svorky reproduktorů k ukostření vozidla ani
vzájemně nepropojujte svorky levého reproduktoru se
svorkami pravého reproduktoru.
• Nepřipojujte uzemňovací kabel přístroje k záporné (–) svorce
reproduktoru.
Volba montážního úhlu
Pojistka (10 A)
Přístroj namontujte pod úhlem menším než 45°.
Odejmutí ochranného rámečku
a konzoly ( )
Před instalací přístroje z něj odejměte ochranný
rámeček 4 a konzolu 1.
1
1
4
Žlutý
nepřetržitý zdroj energie
7
Červený
spínaný zdroj energie
Odejměte ochranný rámeček 4.
Stiskněte obě strany ochranného rámečku 4
a vytáhněte jej.
2
Odejměte konzolu 1.
1 Zasuňte oba uvolňovací klíče 3 mezi přístroj
a konzolu 1 tak, aby zacvakly.
2 Stáhněte konzolu směrem dolů 1 a pak z ní
vysuňte přístroj.
Poznámky
• Před instalací zajistěte, aby byly západky po obou stranách
konzoly 1 ohnuté o 2 mm směrem dovnitř. Pokud jsou
tyto západky rovné nebo ohnuté směrem ven, přístroj se
nenainstaluje pevně a může dojít k jeho vysunutí (5-1).
• V případě potřeby ohněte tyto příchytky směrem ven, aby
byla konzola pevně uchycena (5-2).
• Zajistěte, aby byly čtyři západky na ochranném rámečku 4
správně zachyceny ve výřezech na přístroji (5-3).
Červený
Žlutý
Žlutý
Červený
2
4
Žlutý
spínaný zdroj energie
7
Červený
nepřetržitý zdroj energie
Žlutý
Příklad montáže ( )
Instalace do palubní desky
Červený
3
Červený
Žlutý
Červený
Červený
Žlutý
Žlutý
vozidlo, jehož spínací skříňka (zapalování) není
vybavena polohou ACC (elektrické příslušenství)
Download PDF

advertising