Sony | XS-FB1620E | Sony XS-FB1620E 16cm dvoupásmové koaxiální reproduktory Návod k obsluze

4-588-553-11(1) (CS-SK)
Upozornění pro zákazníky: následující informace platí
pouze pro zařízení prodávaná v zemích, které se řídí
směrnicemi EU.
Výrobce: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokio,
108-0075 Japonsko
Zástupce pro shodu produktu s bezpečnostními standardy EU:
Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited,
Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgie
Likvidace starých elektrických a elektronických
zařízení (platí v Evropské unii a dalších
evropských zemích se systémy odděleného
sběru odpadu)
2pásmový
reproduktor
Dvojpásmový
reproduktor
Návod k obsluze
CS
Pokyny na používanie
SK
Tento symbol na výrobku nebo jeho balení stanoví, že s daným
výrobkem nelze nakládat jako s domovním odpadem. Namísto
toho jej odevzdejte na příslušném sběrném místě pro recyklaci
elektrického a elektronického zařízení. Tím, že tento výrobek
zlikvidujete správným způsobem, napomáháte předejít
možným škodlivým dopadům na životní prostředí a lidské
zdraví, které lze jinak způsobit nevhodným způsobem
likvidace tohoto výrobku. Recyklace materiálů napomáhá
zachovávat přírodní zdroje. Další podrobnější informace
o recyklaci tohoto výrobku získáte na příslušném úřadě místní
samosprávy, ve firmě zajišťující svoz odpadu nebo v obchodě,
kde jste výrobek zakoupili.
Upozornenie pre zákazníkov: Nasledujúce informácie
sa vzťahujú len na zariadenia predávané v krajinách,
v ktorých platia smernice EÚ.
Výrobca: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japonsko
Informácie o súlade produktu s normami EÚ: Sony Belgium,
bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1,
1935 Zaventem, Belgicko
Likvidácia starých elektrických a elektronických
zariadení (predpisy platné v Európskej únii
a ostatných európskych krajinách so
zavedeným separovaným zberom)
Tento symbol na produkte alebo jeho balení znamená,
že s produktom nemožno zaobchádzať ako s domovým
odpadom. Namiesto toho ho treba odovzdať v príslušnom
zbernom mieste určenom na recykláciu elektrických
a elektronických zariadení. Správnou likvidáciou produktu
zabránite možnému negatívnemu vplyvu na životné prostredie
a ľudské zdravie, ktorý by inak hrozil pri nesprávnej likvidácii
produktu. Recyklácia materiálov pomáha uchovávať prírodné
zdroje. Podrobnejšie informácie o recyklácii tohto produktu
vám poskytne miestny mestský úrad, miestny úrad
zodpovedný za odvoz domového odpadu alebo obchod,
v ktorom ste produkt kúpili.
Bezpečnostní upozornění
 Nepoužívejte systém reproduktorů trvale při vyšším
než maximálním špičkovém výkonu.
 Magnetické pásky se záznamem, hodinky a osobní
kreditní karty s magnetickým kódováním udržujte
mimo systém reproduktorů, ochráníte je tak před
poškozením magnety v reproduktorech.
 Při instalaci zařízení dbejte následujících pokynů;
v opačném případě může dojít k poruše a/nebo
ke snížení kvality zvuku.
– Nedotýkejte se rukama nebo nástroji membrán
reproduktorů.
– Nestrkejte prsty do otvorů v rámech reproduktorů.
– Zabraňte pádu cizích objektů do reproduktorů.
Nemůžete-li nalézt vhodné místo k upevnění,
kontaktujte před montáží reproduktorů prodejce
automobilů nebo nejbližšího prodejce výrobků
Sony.
Bezpečnostné upozornenia
 Nepoužívajte systém reproduktorov trvalo nad
rámec špičkového maximálneho vstupného
výkonu.
 Nahraté kazety, hodinky a osobné platobné karty
využívajúce magnetické kódovanie neuchovávajte
v blízkosti systému reproduktorov. Ochránite ich tak
pred poškodením, ktoré môžu spôsobiť magnety
v reproduktoroch.
 Pri inštalácii jednotiek dbajte na nasledujúce
informácie, inak môže dôjsť k poruche alebo
zhoršeniu kvality zvuku.
– Nedotýkajte sa membrán ani kužeľov
reproduktorov rukou ani nástrojmi.
– Nevkladajte prsty do otvorov v ráme.
– Dávajte pozor, aby sa do jednotiek nedostali
cudzie predmety.
Ak nemôžete nájsť vhodné montážne miesto, pred
montážou sa obráťte na predajcu vozidla alebo
najbližšieho predajcu produktov značky Sony.
Technické údaje
Technické parametre
XS-FB6920E
Reproduktor
Krátkodobý maximální výkon*1
Jmenovitý výkon
Výkon CEA 2031 RMS
Jmenovitá impedance
Výstupní akustický tlak
Efektivní frekvenční rozsah
Hmotnost
Dodávané příslušenství
XS-FB6920E
Koaxiální 2pásmový systém:
Hloubkový reproduktor
16 × 24 cm kuželového typu
6,6cm výškový reproduktor
kalotového typu
420 W*2
50 W*2
60 W
4 Ω
92±2 dB (1 W, 1 m)*2
50 – 22 000 Hz*2
Hmotnost reproduktoru
je přibližně 1 030 g
Součásti pro montáž
Reproduktor
Krátkodobý maximálny výkon*1
Menovitý výkon
Efektívny výkon (RMS)
podľa normy CEA 2031
Menovitá impedancia
Výstupná hladina akustického tlaku
Efektívny frekvenčný rozsah
Hmotnosť
Dodávané príslušenstvo
Reproduktor
Krátkodobý maximální výkon*1
Jmenovitý výkon
Výkon CEA 2031 RMS
Jmenovitá impedance
Výstupní akustický tlak
Efektivní frekvenční rozsah
Hmotnost
Dodávané příslušenství
Koaxiální 2pásmový systém:
16cm hloubkový reproduktor
kuželového typu
3,5cm výškový reproduktor
kalotového typu
260 W*2
40 W*2
45 W
4 Ω
90±2 dB (1 W, 1 m)*2
55 – 24 000 Hz*2
Hmotnost reproduktoru
je přibližně 560 g
Součásti pro montáž
Reproduktor
Krátkodobý maximální výkon*1
Jmenovitý výkon
Výkon CEA 2031 RMS
Jmenovitá impedance
Výstupní akustický tlak
Efektivní frekvenční rozsah
Hmotnost
Koaxiální 2pásmový systém:
13cm hloubkový reproduktor
kuželového typu
2,5cm výškový reproduktor
kalotového typu
230 W*2
30 W*2
35 W
4 Ω
89±2 dB (1 W, 1 m)*2
65 – 24 000 Hz*2
Hmotnost reproduktoru
je přibližně 450 g
Součásti pro montáž
XS-FB1020E
Reproduktor
Dodávané příslušenství
XS-FB1620E
Reproduktor
Krátkodobý maximálny výkon*1
Menovitý výkon
Efektívny výkon (RMS)
podľa normy CEA 2031
Menovitá impedancia
Výstupná hladina akustického tlaku
Efektívny frekvenčný rozsah
Hmotnosť
Dodávané príslušenstvo
XS-FB1320E
Krátkodobý maximální výkon*1
Jmenovitý výkon
Výkon CEA 2031 RMS
Jmenovitá impedance
Výstupní akustický tlak
Efektivní frekvenční rozsah
Hmotnost
Koaxiální 2pásmový systém:
10cm hloubkový reproduktor
kuželového typu
2,5cm výškový reproduktor
kalotového typu
210 W*2
30 W*2
30 W
4 Ω
88±2 dB (1 W, 1 m)*2
70 – 24 000 Hz*2
Hmotnost reproduktoru
je přibližně 380 g
Součásti pro montáž
Design a technické údaje se mohou změnit bez
předchozího upozornění.
*1 „Krátkodobý maximální výkon“ se nazývá rovněž
„Špičkový výkon“.
*2 Podmínky testování: IEC 60268-5 (2003-05)
Jednotka: mm
Jednotka: mm
XS-FB1320E
280
23

166

4 - ø 4,5
4 - ø 4,5
P.C.D. ø 136

84

ø 70
ø 114
118
153
94
78
36
45°

45°
5
4 – 4,5 × 7,5
23
45
9
ø 130

73
166
XS-FB1020E
4 - ø 4,5
19

P.C.D. ø 117
P.C.D. ø 142
ø 65
4 - ø 4,5
27
ø 90
67
ø 80
222
237
XS-FB1620E

4 - 6 × 9,25
ø 158
45°
43
ø 75
ø 126
83


42
15
9
5
45°
166

180
45°
ø 103

45°
45 W
4 Ω
90 ± 2 dB (1 W, 1 m)*2
55 – 24 000 Hz*2
Každý reproduktor
približne 560 g
Súčasti na inštaláciu
Reproduktor
Krátkodobý maximálny výkon*1
Menovitý výkon
Efektívny výkon (RMS)
podľa normy CEA 2031
Menovitá impedancia
Výstupná hladina akustického tlaku
Efektívny frekvenčný rozsah
Hmotnosť
Dodávané príslušenstvo
Koaxiálny dvojpásmový:
Hlbokotónový 13 cm,
kužeľovitý
Vysokotónový 2,5 cm,
vyvážený, kupolovitý
230 W*2
30 W*2
35 W
4 Ω
89 ± 2 dB (1 W, 1 m)*2
65 – 24 000 Hz*2
Každý reproduktor
približne 450 g
Súčasti na inštaláciu
XS-FB1020E
Reproduktor
Krátkodobý maximálny výkon*1
Menovitý výkon
Efektívny výkon (RMS)
podľa normy CEA 2031
Menovitá impedancia
Výstupná hladina akustického tlaku
Efektívny frekvenčný rozsah
Hmotnosť
Koaxiálny dvojpásmový:
Hlbokotónový 10 cm,
kužeľovitý
Vysokotónový 2,5 cm,
vyvážený, kupolovitý
210 W*2
30 W*2
30 W
4 Ω
88 ± 2 dB (1 W, 1 m)*2
70 – 24 000 Hz*2
Každý reproduktor
približne 380 g
Súčasti na inštaláciu
Dizajn a špecifikácie sa môžu zmeniť bez
predchádzajúceho upozornenia.
*1 „Krátkodobý maximálny výkon“ sa môže označovať aj ako
„špičkový výkon“.
*2 Testovacie podmienky: IEC 60268-5 (2003-05)
XS-FB6920E/XS-FB1620E/XS-FB1320E/XS-FB1020E
XS-FB6920E
Koaxiálny dvojpásmový:
Hlbokotónový 16 cm,
kužeľovitý
Vysokotónový 3,5 cm,
vyvážený, kupolovitý
260 W*2
40 W*2
XS-FB1320E
Dodávané príslušenstvo
Rozměry
Rozmery
60 W
4 Ω
92 ± 2 dB (1 W, 1 m)*2
50 – 22 000 Hz*2
Každý reproduktor
približne 1 030 g
Súčasti na inštaláciu
XS-FB1620E
Dodávané příslušenství
©2016 Sony Corporation
Koaxiálny dvojpásmový:
Hlbokotónový 16 × 24 cm,
kužeľovitý
Vysokotónový 6,6 cm,
kužeľovitý
420 W*2
50 W*2
141



Referenční bod
Referenčný bod
Referenční rovina
Referenčná rovina
Referenční osa
Referenčná os
Montáž / Montáž
Montáž z interiéru vozidla / Montáž z interiéru vozidla
Před montáží
Pred montážou
Pro montáž do roviny je nutná hloubka minimálně
73 mm*1/42 mm*2/45 mm*3/43 mm*4. Změřte
hloubku místa, do kterého chcete připevnit
reproduktor, a ujistěte se, že reproduktor nezakrývá
nějaké další komponenty vozidla. Při výběru místa
pro montáž mějte na paměti následující informace:
 Ujistěte se, že se v okolí místa dveří (předních nebo
zadních) nebo zadního plata, které chcete využít
pro montáž reproduktoru, nenachází žádná
překážka.
 Na vnitřním panelu dveří (předních nebo zadních)
nebo na zadním platu může již být předvrtaný
montážní otvor. V takovém případě budete muset
upravit pouze kryt.
 Pokud budete tento systém reproduktorů
připevňovat do dveří (předních nebo zadních),
ujistěte se, že se kontakty, rám nebo magnet
reproduktoru nedotýkají jakýchkoli vnitřních částí
– například mechanismu stahování okna ve dveřích
(při otevření nebo zavření okna) apod.
Rovněž se ujistěte, že se mřížka reproduktoru
nedotýká žádného dalšího vybavení vozidla,
například klik pro stahování oken, madel dveří,
kapes na dveřích, lampiček nebo sedadel apod.
 Pokud budete tento systém reproduktorů
připevňovat na zadní plato, ujistěte se, že se
kontakty, rám nebo magnet reproduktoru
nedotýkají jakýchkoli vnitřních částí vozidla –
například tlumičů víka zavazadlového prostoru
(při otevírání nebo zavírání víka) apod.
Rovněž se ujistěte, že se mřížka reproduktoru
nedotýká žádného dalšího vybavení uvnitř vozidla,
například bezpečnostních pásů, opěrek hlavy,
středního brzdového světla, vnitřních krytů zadního
stěrače, roletek proti slunci, zařízení pro čištění
vzduchu apod.
Na zapustenú montáž sa vyžaduje hĺbka minimálne
73 mm*1/42 mm*2/45 mm*3/43 mm*4. Odmerajte
hĺbku priestoru, do ktorého plánujete namontovať
reproduktor, a zaistite, aby reproduktor neblokoval
žiadne iné komponenty vozidla. Pri výbere
montážneho miesta majte na pamäti nasledujúce
body:
 Uistite sa, že v okolí montážneho miesta na
dverách (predných alebo zadných) alebo zadnom
plató, kam plánujete namontovať reproduktor,
sa nenachádza žiadna prekážka.
 Na vnútornom paneli dverí (predných alebo
zadných) alebo zadnom plató už môže byť
vyrezaný otvor na montáž. V takom prípade
musíte upraviť len dosku.
 Ak plánujete namontovať tento systém
reproduktorov do dverí (predných alebo zadných),
uistite sa, že terminály, rám ani magnet
reproduktora neobmedzujú žiadne vnútorné
súčasti, napríklad okenný mechanizmus vo dverách
(pri otváraní alebo zatváraní okna) atď.
Tiež sa uistite, že mriežka reproduktora sa nedotýka
žiadnych vnútorných prvkov, ako sú kľučky okien,
rúčky dverí, opierky rúk, priehradky na dverách,
lampy alebo sedačky atď.
 Ak plánujete namontovať tento systém
reproduktorov do zadného plató, uistite sa,
že terminály, rám ani magnet reproduktora sa
nedotýkajú žiadnych vnútorných súčastí vozidla,
napríklad torzných tyčových pružín (pri otváraní
alebo zatváraní krytu batožinového priestoru)
a pod.
Tiež sa uistite, že mriežka reproduktora sa nedotýka
žiadnych vnútorných prvkov, ako sú bezpečnostné
pásy, opierky hlavy, centrálne brzdové svetlá,
vnútorné kryty zadných stieračov, clony alebo
čističe vzduchu ani iných prvkov.
*1 XS-FB6920E
*2 XS-FB1620E
*3 XS-FB1320E
*4 XS-FB1020E
ZADNÍ PLATO / ZADNÉ PLATÓ
DVEŘE (PŘEDNÍ/ZADNÍ) / DVERE (PREDNÉ/ZADNÉ)
(XS-FB6920E)
(XS-FB1620E/XS-FB1320E/XS-FB1020E)
1
Vyznačte si 4 otvory pro šrouby a vyvrtejte je na průměr 3,2 mm.
Vyznačte si 4 otvory na skrutky a vyvŕtajte ich s priemerom 3,2 mm.
1
Montáž do roviny (v rovině s povrchem panelu) /
Montáž do roviny (zapustená inštalácia do povrchu palubnej dosky)
Jednotka: mm
Jednotka: mm
XS-FB1320E
Vyznačte si 4 otvory pro šrouby a vyvrtejte je na průměr 3,2 mm.
Vyznačte si 4 otvory na skrutky a vyvŕtajte ich s priemerom 3,2 mm.
Jednotka: mm
Jednotka: mm
Jednotka: mm
Jednotka: mm
XS-FB1020E
ø 3,2
ø 3,2


154 × 223
XS-FB1620E: ø 127
XS-FB1320E: ø 115
XS-FB1020E: ø 91
Zadní plato
Zadné plató
ø 91
2
Tento reproduktor lze přizpůsobit odstraněním upevňovacích úchytů pro montáž do téměř libovolného typu
vozidla.
Kleštěmi nebo podobným nástrojem odstřihněte dva montážní úchyty tak, abyste zarovnali vyobrazeným
způsobem okraj rámu reproduktoru.
2

Poznámka
Po odstranění montážních úchytů manipulujte s rámem reproduktoru opatrně – okraje mohou být ostré.

Tento reproduktor možno upraviť tak, aby sa zmestil do takmer každého typu vozidla, a to odstránením
montážnych úchytiek.
Nožnicami, kliešťami alebo podobným nástrojom odrežte alebo odlomte dve montážne úchytky tak, aby ste
zarovnali okraj rámu reproduktora, ako vidno na obrázku.
Poznámka
Po odstránení montážnych úchytiek manipulujte s rámom reproduktora opatrne, pretože okraje môžu byť ostré.
Vodič s černým proužkem
Čierny pruhovaný kábel
Vodič s černým proužkem
Čierny pruhovaný kábel

*1 *2
Výkonový zesilovač apod.
Výkonový zosilňovač a pod.
*1 *2

Seznam součástí / Zoznam súčastí
Výkonový zesilovač apod.
Výkonový zosilňovač a pod.

XS-FB6920E
XS-FB1620E
*1 Poznámka
Při uvolňování vodičů  stiskněte pevně
západku a opatrně uvolněte vodiče .
Při použití nadměrné síly může dojít
k poškození reproduktoru nebo vodičů.
*2 Bílý vodič – levý reproduktor
Šedý vodič – pravý reproduktor
(× 2)
*1 Poznámka
Pri uvoľňovaní kábla  pevne stlačte
západku a opatrne uvoľnite kábel .
Pri použití nadmernej sily môže dôjsť
k poškodeniu reproduktora alebo kábla.
*2 Biely kábel – ľavý reproduktor
Sivý kábel – pravý reproduktor
*1 Poznámka
Při uvolňování vodičů  stiskněte pevně
západku a opatrně uvolněte vodiče .
Při použití nadměrné síly může dojít
k poškození reproduktoru nebo vodičů.
*2 Bílý vodič – levý reproduktor
Šedý vodič – pravý reproduktor
*1 Poznámka
Pri uvoľňovaní kábla  pevne stlačte
západku a opatrne uvoľnite kábel .
Pri použití nadmernej sily môže dôjsť
k poškodeniu reproduktora alebo kábla.
*2 Biely kábel – ľavý reproduktor
Sivý kábel – pravý reproduktor
(× 2)
XS-FB1020E
XS-FB1320E
(× 2)
(× 2)

3


3


ø4
(× 8)
(× 2)

XS-FB6920E


XS-FB1620E

(× 2)
XS-FB1320E
(× 2)
(× 2)
XS-FB1020E
(× 2)


Download PDF

advertising