Sony | VPL-CX6 | Sony VPL-CX6 Návod k obsluze

4-095-441-11(1)
Data projektor
Návod k použití pro Memory Stick
CZ
VPL-CX6
© 2003 Sony Corporation
Sony.VPL-CX6.4-095-441-11(1)(GB/FR/ES)
Obsah
Přehled
Vlastnosti ............................................ 4
Opatření .............................................. 4
O příručce ........................................... 4
O Memory Stick ........................... 5
Příprava
Používání Memory Stick ............... 8
Ovládání MS Home ............................ 9
CZ
Užitečná nastavení
Prohlížení snímků
Prohlížení materiálu pro prezentaci
— Prohlížeč prezentací ................
Přepnutí režimu zobrazení
souborů ...........................
Opakování Slide Show ..............
Přímé spuštění Slide Show .........
Prohlížení obrazových souborů
— prohlížeč obrázků ...................
Zobrazení obrazového souboru
na celé plátno .................
Přímé spuštění Slide Show .........
Přehrávání filmového souboru ..
Přímé spuštění Slide Show .........
Označení obrazového souboru jako
startovního snímku ......... 23
Vymazání obrazového souboru . 23
Zobrazení/skrytí informací
o obrazovém souboru ..... 23
Přepínání zvuku filmových
souborů ........................... 24
Třídění obrazových souborů ..... 24
Zobrazení pouze souborů
statických snímků nebo
filmových souborů ......... 25
10
12
12
12
Zobrazení pouze obrazových
souborů pořízených digitálním
fotoaparátem ................................ 26
Automatické spouštění prezentace
— funkce Autorun ....................... 27
Automatické promítnutí vybraného
obrazového souboru po zapnutí
projektoru — funkce Startup ....... 28
13
16
17
17
19
Nastavení/zobrazení
obrazových souborů
Práce s Memory Stick
Zobrazení informací o Memory
Stick ............................................ 29
Formátování Memory Stick ......... 30
Ostatní
Odstraňování potíží ......................... 31
Práce s obrazovými soubory ........... 20
Ochrana důležitých snímků ....... 23
Otáčení obrazových souborů ..... 23
3 CZ
Sony.VPL-CX6.4-095-441-11(1)(GB/FR/ES)
B Přehled
Vlastnosti
Když uložíte prezentační materiál pomocí
Projector Station for Presentation (přiložený
software) nebo obrazové soubory uložíte
pomocí digitálního fotoaparátu na Memory
Stick, můžete snadno realizovat efektní
prezentace bez použití počítače.
Prohlížeč prezentací
Poté co programem Projector Station for
Presentation zkonvertujete Microsoft
PowerPoint soubory do souboru
zajišťujícího optimální projekci na
projektoru, můžete uskutečnit Slide Show.
Prohlížeč obrázků
Můžete provádět Slide Show nebo zobrazovat
na plátně jednotlivé statické snímky ve formátu
JPEG (DCF-kompatibilní1)) nahrané
digitálním fotoaparátem a filmové soubory ve
formátu MPEG1 nahrané pomocí Sony
MPEG MOVIE apod.. Pro jednotlivé
zobrazované snímky můžete nastavit různé
efekty a způsob, jakým se snímky střídají
(automaticky nebo manuálně).
Použitelné MPEG1 soubory: MPEG
MOVIE, MPEG MOVIE AD, MPEG
MOVIE EX, MPEG MOVIE HQ, MPEG
MOVIE HQX, MPEG MOVIE CV, pro
VAIO Giga pocket (ekvivalent k Video CD)
1) DCF: Zkratka z "Design rules for
Camera File Systems".
Režim digitálního fotoaparátu
Přístroj můžete nastavit tak, aby z obrazových
souborů uložených na Memory Stick
vybral a zobrazil pouze JPEG a MPEG1
obrazové soubory nahrané digitálním
fotoaparátem (DCF-kompatibilním).
Autorun - automatické spouštění
Pokud do Memory Stick slotu přístroje
vložíte Memory Stick s obrazovým
souborem, pro který je programem Projector
Station for Presentation nastavena funkce
CZ
4
Autorun, přepne se vstup projektoru
automaticky na MS a spustí se Slide Show.
Startup - startovní snímek
Po zapnutí napájení je přibližně 30 vteřin
promítán vybraný obrazový soubor. Můžete
tak nastavit zaostření a zvětšení obrazu bez
potřeby signálu z jiného přístroje.
Můžete také volit mezi původním obrázkem
uloženým v projektoru nebo označeným
obrazovým souborem na Memory Stick.
Opatření
• Častým zálohováním můžete předejít ztrátě
dat. Sony v žádném případě nezodpovídá
za ztrátu dat.
• Neautorizované kopírování může být
v rozporu se zákonem na ochranu
autorských práv.
• Software pro práci s Memory Stick
může být společností Sony modifikován
nebo měněn bez předchozího upozornění.
O příručce
Tato příručka popisuje postup při prohlížení
obrazových souborů uložených na
Memory Stick.
Detaily týkající se tvorby prezentačních
materiálů viz manuál programu Projector
Station for Presentation (na přiloženém
CD-ROM).
Ostatní operace, které nejsou spojeny
s Memory Stick, viz přiložený návod
k obsluze.
......................................................................
• Microsoft a PowerPoint jsou v USA
a dalších zemích registrované ochranné
známky společnosti Microsoft Corporation.
• Adobe a Photoshop jsou v USA a dalších
zemích ochranné známky nebo
registrované ochranné známky společnosti
Adobe Systems Inc..
Vlastnosti/Opatření/O příručce
Sony.VPL-CX6.4-095-441-11(1)(GB/FR/ES)
O Memory Stick
Paměťová média Memory Stick
Typy Memory Stick, které lze
použít v projektoru
Tabulka kompatibility médií
Nahrávání/reprodukce
Memory Stick
Memory Stick
(s funkcí volby
paměti)
a
Memory Stick Duo
Memory Stick-ROM Pouze reprodukce
MagicGate Memory
Stick
MagicGate Memory
Stick Duo
Memory Stick PRO
Jednotlivé typy Memory Stick
Memory Stick je nabízena v následujících
pěti typech tak, aby splnily požadavky
nejrůznějších aplikací.
• Memory Stick PRO
Vybavená technologií ochrany autorských
práv MagicGate, lze ji použít pouze
v Memory Stick PRO kompatibilních
zařízeních.
• Memory Stick
Na Memory Stick je možné uložit
jakákoli data, kromě dat s ochranou
autorských práv, která vyžadují technologii
ochrany autorských práv MagicGate.
• MagicGate Memory Stick
Vybavena technologií MagicGate na
ochranu autorských práv.
• Memory Stick-ROM
Na tomto typu Memory Stick-ROM
naleznete z výroby uložená data, určená
pouze pro čtení. Na Memory StickROM není možné data zapisovat nebo
uložená data mazat.
• Memory Stick (s funkcí volby paměti)
Jedná se o Memory Stick , která
vybavena (128 MB) plurální pamětí (dvě
paměťové banky). Pomocí přepínače na
zadní straně můžete vybrat paměťovou
Přehled
Memory Stick je nové, kompaktní
přenosné a univerzální záznamové médium
s kapacitou převyšující kapacitu běžných
disket. Memory Stick je speciálně určeno
pro výměnu a sdílení digitálních dat mezi
Memory Stick kompatibilními produkty.
Jelikož se jedná o odnímatelné médium, je
možné Memory Stick použít také pro
externí uložení dat.
Memory Stick je k dispozici ve dvou
rozměrech: standardní rozměr a kompaktní
Memory Stick Duo. Pokud Memory
Stick Duo vložíte do Memory Stick
Duo adaptéru, získáte Memory Stick
standardních rozměrů a lze ji tak použít
i v zařízeních kompatibilních s Memory
Stick standardních rozměrů.
banku, kterou chcete použít.
Nelze používat obě paměťové banky
současně.
a*1
a*1
*1: Nelze provádět operace nahrávání/
reprodukce dat, které vyžadují
MagicGate funkce.
• Používáte-li v projektoru Memory Stick
Duo, vždy ji vkládejte do samostatně
prodávaného adaptéru. Pokud Memory
Stick vložíte do projektoru bez adaptéru,
může být její vyjmutí z přístroje nemožné.
• Nelze zaručit funkčnost všech Memory
Stick médií.
Poznámka k paměťové kapacitě
Memory Stick PRO
Funkce Memory Stick PRO se liší
a závisejí na konstrukci hostitelského
hardwarového zařízení.
Slot pro média Memory Stick PRO
• Nepodporuje vysokorychlostní přenos dat.
• Nepodporuje MagicGate technologii
ochrany autorských práv.
• Nepodporuje bezpečnostní funkci kontroly
přístupu.
Funkce tohoto přístroje je ověřena pro
Memory Stick až do kapacity 1 GB.
Funkčnost pro Memory Stick PRO
s kapacitou větší než 1 GB není zaručena.
O Memory Stick
5 CZ
Sony.VPL-CX6.4-095-441-11(1)(GB/FR/ES)
Poznámky k Memory Stick Duo
• Chcete-li v tomto přístroji použít
Memory Stick Duo, připevněte ji před
vložením do přístroje k Memory Stick
Duo adaptéru.
Pokud vložíte Memory Stick Duo do
přístroje bez adaptéru, může být její
opětovné vyjmutí nemožné.
• Ujistěte se, že je Memory Stick Duo
vložena v adaptéru se správnou orientací.
• Ujistěte se, že zasouváte Memory Stick
Duo adaptér do přístroje se správnou
orientací. V opačném případě by mohlo
dojít k poškození přístroje.
• Nezasouvejte do přístroje Memory Stick
Duo adaptér bez vložené Memory Stick
Duo. Mohli byste způsobit poškození
přístroje.
Poznámka k rychlost zápisu/čtení
dat
Rychlost zápisu/čtení dat se může různit
podle vzájemných kombinací používaných
Memory Stick médií a Memory Stick
přístrojů.
Poznámka ke kontrole přístupu
Tento přístroj není schopen číst Memory
Stick, u kterých byla na jiném přístroji
zakódována ochrana přístupu. Chcete-li číst/
zapisovat data na Memory Stick
s kontrolou přístupu, odemkněte Memory
Stick v přístroji, ve kterém byla uzamčena.
Poznámky k Memory Stick
(s funkcí volby paměti)
• Nemůžete současně používat obě
paměťové banky.
• Nepřepínejte přepínač volby paměti
v době, kdy je Memory Stick připojena
k zařízení, které využívá tuto funkci,
mohlo by dojít k závadě. Pokud použijete
přepínač volby paměti v době, kdy je
Memory Stick připojena k nějakému
přístroji a dojde k závadě, pozbývá záruka
platnosti.
• Při použití přepínače dbejte na to, abyste
jej přesunuli až zcela do krajní polohy.
Pokud přepnete přepínač neúplně, mohou
vznikat problémy nebo může dojít
k závadě.
CZ
6
• Zkontrolujte nastavení přepínače paměti
předtím, než Memory Stick zasunete do
přístroje.
• Pokud používáte Memory Stick s funkcí
volby paměti, můžete vybrat typ paměti
přepnutím přepínače. Jelikož přístroj ve
kterém je Memory Stick vložena
přistupuje pouze k vámi zvolené paměti,
mějte na paměti následující:
– Formátování se provede pouze pro
vybranou paměťovou banku.
– Indikátor zbývající kapacity se týká
pouze vybrané paměťové banky.
– Chybová hlášení se týkají pouze
vybrané paměťové banky.
S jednotlivými paměťovými
bankami je nakládáno zvlášť, podle
toho, která je vybrána.
O MagicGate
MagicGate je technologie ochrany autorských
práv, využívající techniku kódování.
Formát ukládaných souborů
Materiál pro prezentaci zkonvertovaný
programem Projector Station for
Presentation je na Memory Stick ukládán
v následujících formátech.
• Obrazové soubory (DCF-kompatibilní)
komprimované v JPEG formátu (přípona
.jpg)
• Soubor Sony Projector Presentation
(SPP), což je původní formát společnosti
Sony. Tento soubor obsahuje informace
jako např. místo uložení obrazových
souborů a údaje o jejich nastavení atd.
Před použitím Memory Stick
Kontakty
Ochrana
proti
přepisu
Místo pro
štítek
• Když nastavíte přepínač zabraňující zápisu
na Memory Stick do polohy Lock,
nelze zapisovat data, ani data upravovat
nebo mazat.
O Memory Stick
Sony.VPL-CX6.4-095-441-11(1)(GB/FR/ES)
Poznámky
• Na Memory Stick nelepte nic kromě
přiloženého štítku. Štítek lepte jedině na
vyhrazené místo.
• Štítek nalepte tak, aby nepřečníval místo
vyhrazené pro štítek.
• Při psaní na poznámkový prostor
Memory Stick Duo netlačte přílišnou
silou.
• Memory Stick přepravujte a skladujte
v dodávaném pouzdře.
• Nedotýkejte se konektoru Memory
Stick, ani prsty nebo kovovými
předměty.
• Memory Stick neohýbejte a chraňte ji
před nárazy a pády.
• Memory Stick nerozebírejte
a neupravujte.
• Chraňte Memory Stick před vlhkem.
• Memory Stick nepoužívejte
a neskladujte na místech, která jsou:
– Příliš horká, například ve voze
zaparkovaném na přímém slunci.
– Vystavená působení přímého
slunečního záření.
– Velmi vlhká nebo vystavená
působení korozívních látek.
Formátování Memory Stick
Memory Sticks karty jsou již z výroby
formátovány na speciální standard.
Formátujete-li Memory Sticks,
doporučujeme provést formátování v tomto
přístroji.
Upozornění tykající se formátování
Memory Stick v počítači
Při formátování Memory Sticks
v počítači dejte pozor na následující body.
V tomto přístroji nelze zaručit funkčnost
Memory Sticks karet formátovaných
v počítači. Chcete-li použít Memory Stick
naformátovanou v počítači, je třeba tuto
Memory Stick přeformátovat v tomto
přístroji. Pokud ji nepřeformátujete, budou
data uložená na Memory Stick ztracena.
Poznámka ke kompatibilitě
obrazových dat
Obrazová data uložená na Memory Stick
pomocí dodávaného software vyhovují
univerzálnímu DCF standardu (Design
Rules for Camera File Systems)
ustavenému asociací JEITA. JPEG soubory
upravované a konvertované programem
Adobe Photoshop apod. musí být opět
zkonvertovány programem Projector
Station for Presentation do JPEG formátu
(DCF-kompatibilního).
Kontrolka přístupu
Pokud svítí nebo bliká kontrolka přístupu,
probíhá čtení/zápis dat z/na Memory
Stick. Během této doby s projektorem
nebo počítačem nehýbejte a chraňte je před
otřesy. Nevypínejte napájení počítače nebo
projektoru, neodpojujte USB kabel
a nevyndávejte Memory Stick. Mohlo by
dojít k poškození dat.
......................................................................
• Memory Stick a
jsou ochranné
známky společnosti Sony Corporation.
• Memory Stick Duo a
jsou ochranné známky společnosti Sony
Corporation.
• Memory Stick PRO a
jsou ochranné známky společnosti Sony
Corporation.
• Memory Stick-ROM a
jsou ochranné známky společnosti Sony
Corporation.
• MagicGate Memory Stick a
jsou ochranné známky společnosti Sony
Corporation.
O Memory Stick
7 CZ
Sony.VPL-CX6.4-095-441-11(1)(GB/FR/ES)
Přehled
• K přesunutí přepínače ochrany proti
zápisu na Memory Stick Duo použijte
špičatý předmět, například kuličkové pero.
• V následujících případech může dojít
k poškození dat:
– Během čtení nebo zápisu dat
vyjmete Memory Stick z přístroje
nebo přístroj vypnete.
– Používáte Memory Stick na
místech vystavených vlivům statické
elektřiny nebo elektromagnetického
rušení.
• Doporučujeme pravidelně pořizovat
záložní kopie důležitých dat uložených na
Memory Stick.
B Příprava
Používání Memory Stick
Memory Stick vložte do Memory Stick slotu na boku projektoru.
ER
POW
SAVING
MENU
TA
INPU O S VIDEO
VIDE
O
AUDI
PRO
PUSHR
ENTE
/FAN
TEMP
ER
/COV
LAMP
SS
ACCE
Memory Stick
Zasuňte Memory Stick ve směru šipky tak,
aby zacvakla na místě.
Vyjmutí Memory Stick
Když je zhasnutá kontrolka přístupu, na Memory Stick zatlačte
a pusťte. Memory Stick se uvolní a můžete ji vytáhnout.
IO
AUD
IO
AUD
PRO
PRO
S
S
S
ACCE
S
ACCE
Kontrolka přístupu
Poznámka
Memory Stick vkládejte tak, aby šipka směřovala do Memory Stick
slotu.
CZ
8
Používání Memory Stick
Sony.VPL-CX6.4-095-441-11(1)(GB/FR/ES)
Ovládání MS Home
Počátečním zobrazením pro MS (Memory Stick) vstup je obrazovka MS
Home. MS Home se používá pro nastavení a provádění akcí (například
výběr prohlížeče), nastavení funkcí Autorun a Startup a formátování
Memory Stick. Ve spodní části MS Home zobrazení se nachází
průvodce hlavními operacemi. K nastavení použijte dálkový ovladač
nebo ovládací panel přístroje. Vybraná položka se zobrazí žlutě.
Podrobnosti o jednotlivých operacích viz příslušné stránky.
Příprava
1
Stiskem klávesy INPUT vyberte vstup MS.
Objeví se MS Home.
Značka MS Home
MS Home
Select
Presentation Viewer
Slide Show
Option
Index Display
Normal
Select Contents
Titul nebo název
složky s vybraným
obsahem
Presentation1
No.: 1/1234
Size: 1024x768
První obrazový soubor vybraného obsahu (složky)
2
Pomocí kláves M nebo m vyberte požadovanou položku, poté
stiskněte klávesu ENTER.
3
Pomocí kláves M nebo m proveďte nastavení položky a stiskněte
klávesu ENTER.
MS Home
Select
Picture Viewer
Slide Show
Option
File
MS Home
Autorun
On
Setting
Memory
MS Stick
Home
Startup
Original
Select Contents
Close
No.: 1/1234
Size: 1024x768
File: SPJP0001.JPG
Date: 2003.JUL.15 12:34PM
Ovládání MS Home
9 CZ
Sony.VPL-CX6.4-095-441-11(1)(GB/FR/ES)
B Prohlížení snímků
Prohlížení materiálu pro prezentaci
— Prohlížeč prezentací
Poté, co v programu Projector Station for Presentation zkonvertujete
soubory z aplikace Microsoft PowerPoint do formátu nejvhodnějšího
pro projekci v projektoru, můžete spustit Slide Show.
Podrobnosti o přípravě prezentačních materiálů viz manuál programu Projector
Station for Presentation na přiloženém CD-ROM.
1
Stiskem klávesy INPUT vyberte MS vstup.
Objeví se MS Home.
MS Home
Select
Presentation Viewer
Slide Show
Option
Index Display
Normal
Select Contents
Presentation1
No.: 1/1234
Size: 1024x768
2
Vyberte "Select" a stiskněte klávesu ENTER.
Objeví se rozbalovací seznam.
MS Home
Select
Presentation Viewer
Presentation Viewer
Picture Viewer
Slide Show
Option
Index Display
Normal
Select Contents
Presentation1
No.: 1/1234
Size: 1024x768
CZ
10
Prohlížení materiálu pro prezentaci — Prohlížeč prezentací
Sony.VPL-CX6.4-095-441-11(1)(GB/FR/ES)
3
Vyberte "Presentation Viewer" a stiskněte klávesu ENTER.
4
Vyberte "Select Contents" a stiskněte ENTER.
Objeví se menu pro výběr obsahu (složky).
MS Home
Select
Presentation Viewer
Presentation1
Slide Show
Option
Index Display
Normal
Presentation2
Select Contents
Presentation1
Presentation3
V prohlížeči prezentací můžete vybírat "obsah" na úrovni složek. Složky pak
obsahují jednotlivé JPEG soubory. Na ilustraci nahoře můžeme vidět tři složky
obsahující prezentační materiál: Presentation 1, Presentation 2 a Presentation 3.
Chcete-li vybrat obsah, který není zobrazen, vyberte stiskem , posuvník
menu Select Contents a stiskněte klávesu m nebo M. Objeví se další tři složky.
5
Vyberte obsah (složku) pro prezentaci a stiskněte ENTER.
Zobrazí se název vybraného prezentačního materiálu a první obrazový soubor.
MS Home
Select
Presentation Viewer
Slide Show
Option
Index Display
Normal
Select Contents
Presentation2
No.: 1/1234
Size: 1024x768
6
Vyberte "Slide Show" a stiskněte ENTER.
7
Vyberte "Execute" a stiskněte ENTER.
Prohlížení materiálu pro prezentaci — Prohlížeč prezentací
11 CZ
Sony.VPL-CX6.4-095-441-11(1)(GB/FR/ES)
Prohlížení snímků
No.: 1/1234
Size: 1024x768
Přepnutí režimu zobrazení souborů
Můžete zobrazovat pouze jeden obrazový soubor (normální režim) nebo
miniatury obrazových souborů (režim sdruženého náhledu).
1 V MS Home vyberte "Index Display" a stiskněte ENTER.
2 Zvolte požadované nastavení a stiskněte ENTER.
Normal: zobrazení obrazového souboru
Thumbnail: zobrazení miniatur obrazových souborů v daném obsahu (složce)
Opakování Slide Show
1 V MS Home vyberte "Slide Show" a stiskněte ENTER.
2 Vyberte "Repeat" a stiskněte ENTER.
On: opakované provádění Slide Show
Off: Slide Show proběhne pouze jednou
Spuštění Slide Show
Když je programem Projector Station for Presentation nastavena Slide
Show na "Auto", provede se Slide Show podle nastavení v programu
Projector Station for Presentation. Chcete-li Slide Show ukončit,
stiskněte MS SLIDE nebo ENTER. Když je Slide Show nastavena na
"Manual", můžete Slide Show ovládat následujícími tlačítky:
,: zobrazení následujícího snímku
<: zobrazení předcházejícího snímku
MS SLIDE: ukončení Slide Show
Návrat zpět do MS Home před provedením Slide Show
V kroku 6 procedury "Prohlížení materiálu pro prezentaci" se vybráním
položky "Close" vrátíte zpět do MS Home, aniž by Slide Show proběhla.
Přímé spuštění Slide Show
Jelikož jsou nastavení uložena do paměti i v případě, že po provedení
kroků 1 až 5 procedury "Prohlížení materiálu pro prezentaci - prohlížeč
prezentací" změníte vstup projektoru, můžete prezentaci spustit
jednoduše stiskem tlačítka MS SLIDE na dálkovém ovladači. Vstup se
přepne na MS a rovnou se spustí Slide Show. Chcete-li Slide Show
ukončit, stiskněte MS SLIDE nebo ENTER (Slide Show nastavena na
"Auto") nebo MS SLIDE (Slide Show nastavena na "Manual").
CZ
12
Prohlížení materiálu pro prezentaci — Prohlížeč prezentací
Sony.VPL-CX6.4-095-441-11(1)(GB/FR/ES)
Prohlížení obrazových souborů
— prohlížeč obrázků
Slide Show můžete vytvořit ze statických snímků (DCF-kompatibilních)
v JPEG formátu pořízených digitálním fotoaparátem nebo z filmových
snímků v MPEG1 formátu nahraných pomocí Sony MPEG MOVIE apod.
Podrobnosti o operacích souvisejících s obrazovými soubory viz "Práce s obrazovými
soubory" na straně 20.
1
Stiskem tlačítka INPUT vyberte MS.
Objeví se MS Home.
MS Home
Select
Presentation Viewer
Prohlížení snímků
Slide Show
Option
Index Display
Normal
Select Contents
Presentation1
No.: 1/1234
Size: 1024x768
2
Vyberte "Select" a stiskněte ENTER.
Objeví se rozbalovací seznam.
MS Home
Select
Presentation Viewer
Presentation Viewer
Picture Viewer
Slide Show
Option
Index Display
Normal
Select Contents
Presentation1
No.: 1/1234
Size: 1024x768
(Pokračování)
Prohlížení obrazových souborů — prohlížeč obrázků
13 CZ
Sony.VPL-CX6.4-095-441-11(1)(GB/FR/ES)
3
Vyberte "Picture Viewer", poté stiskněte ENTER.
Objeví se miniatury obrazových souborů obsažených ve vybrané složce.
MS Home
Select
Picture Viewer
Picture viewer
Slide Show
Option
Index display
Normal
Select Contents
100MSDCF
No.: 1/1234
Size: 1024x768
:
:
:
4
File: SPJP0001.JPG
Date: 2003.JUL.15 12:34PM
Objeví se, jestliže je soubor chráněný proti přepisu.
Objeví se, pokud je soubor nastaven jako startovní snímek.
Ikona filmového souboru
Vyberte "Select Contents" a stiskněte ENTER.
Objeví se menu výběru obsahu (složky).
Aktuální složka
MS Home
Select
Picture Viewer
Off
Slide Show
Option
Složky obsažené
v aktuální složce
Select Contents
DCIM
No.: 1/1234
Size: 1024x768
Na vyšší úroveň
CZ
14
File: SPJP0001.JPG
Date: 2003.JUL.15 12:34PM
První obrazový soubor v aktuální složce
Prohlížení obrazových souborů — prohlížeč obrázků
Sony.VPL-CX6.4-095-441-11(1)(GB/FR/ES)
5
Pomocí kláves m a M vyberte složku a stiskem , vyberte menu
výběru složky (Select Folders).
MS Home
Select
Picture Viewer
Off
Slide Show
Option
Select Contents
No.: 1/1234
Size: 1024x768
Vyberte složku pro vaši prezentaci a stiskněte ENTER.
Zobrazí se název titulu a první obrazový soubor vybrané složky. Chcete-li
vybrat složku, která není zobrazena, vyberte stiskem , posuvník a stiskněte
klávesy m nebo M key. Objeví se dalších 10 složek.
7
V MS Home vyberte "Slide Show" a stiskněte ENTER.
MS Home
Select
Picture Viewer
Execute
Slide Show
Effect
Off
Option
Advan. Slds.
Auto
Select Contents
Interval
5sec
Repeat
On
Close
No.: 1/1234
Size: 1024x768
File: SPJP0001.JPG
Date: 2003.JUL.15 12:34PM
Effect: nastavení efektu při zobrazením snímku.
Advan. Slds.: nastavení automatického nebo manuálního posouvání snímků.
Interval: nastavení časového úseku, po který je snímek zobrazen. Přibližný
údaj. Pokud je "Advan. Slds." nastaveno na "Manual", je toto nastavení
nefunkční.
Repeat: nastavení opakovaného nebo jednorázového provedení Slide Show.
8
Vyberte konkrétní položku a stiskněte ENTER.
9
Nastavte položku a stiskněte ENTER.
10 Vyberte
"Execute" a stiskněte ENTER.
Prohlížení obrazových souborů — prohlížeč obrázků
15 CZ
Sony.VPL-CX6.4-095-441-11(1)(GB/FR/ES)
Prohlížení snímků
6
File: SPJP0001.JPG
Date: 2003.JUL.15 12:34PM
Provedení Slide Show
Když je v menu položka "Advan. Slds." nastavena na "Auto", střídají se
snímky automaticky. Když je vybrán filmový soubor, přehraje se film
automaticky a po jeho přehrání se automaticky zobrazí další snímek.
Když chcete Slide Show ukončit, stiskněte tlačítko MS SLIDE nebo
ENTER. Když je položka "Advan. Slds." nastavena na "Manual",
ovládáte Slide Show následujícími tlačítky.
,: zobrazení následujícího snímku.
<: zobrazení předchozího snímku.
MS SLIDE: ukončení Slide Show.
Když je položka "Advan. Slds." nastavena na "Manual", filmový soubor se
nepřehraje a zobrazí se první políčko filmového souboru. Stiskem , zobrazíte
další snímek. Přehrání filmového souboru viz "Přehrání filmového souboru" na
straně 17.
Návrat do MS Home před provedením Slide Show
Vyberete-li v kroku 9 procedury "Prohlížení obrazových souborů prohlížeč obrázků" položku "Close", vrátíte se do MS Home a Slide
Show se neprovede.
Zobrazení obrazového souboru na celé plátno
1 V zobrazení miniatur vyberte obrazový soubor a stiskněte ENTER.
2 Vyberte "Full Screen" a stiskněte ENTER.
Vybraný snímek je zvětšen na celé plátno.
No.: 1/1234
Size: 1024x768
File: SPJP0001.JPG
Date: 2003.JUL.15 12:34PM
Slide Show se snímky zobrazenými na celé plátno můžete ovládat
následujícími tlačítky.
,: Slide Show v dopředném směru (Slide Show se zastaví na
posledním obrazovém souboru).
CZ
16
Prohlížení obrazových souborů — prohlížeč obrázků
Sony.VPL-CX6.4-095-441-11(1)(GB/FR/ES)
<: Zobrazení Slide Show pozpátku (Slide Show se zastaví na prvním
obrazovém souboru).
MS SLIDE: návrat do MS Home.
Přímé spuštění Slide Show
Jelikož jsou nastavení uložena do paměti i v případě, že po provedení
kroků 1 až 9 procedury "Prohlížení obrazových souborů - prohlížeč
obrázků" změníte vstup projektoru, můžete prezentaci spustit jednoduše
stiskem tlačítka MS SLIDE na dálkovém ovladači. Vstup se přepne na MS
a rovnou se spustí Slide Show. Chcete-li Slide Show ukončit, stiskněte MS
SLIDE nebo ENTER (položka "Advan. Slds." nastavena na "Auto") nebo
MS SLIDE (položka "Advan. Slds." nastavena na "Manual").
Přehrávání filmového souboru
Poznámky
• Přehrávač filmů (Movie Player) nelze zobrazit, pokud je položka
"Advan. Slds." nastavena na "Auto".
• Přístroj je schopen přehrávat MPEG1 filmové soubory nahrané pomocí
Sony MPEG MOVIE apod. (film může při přehrávání občas přeskočit).
MPEG1 soubory, které lze přehrávat, jsou: MPEG MOVIE AD/EX/HQ/
HQX/CV, MPEG1 pro VAIO Giga pocket (ekvivalent k Video CD).
1
Posupujte podle kroků 1 až 7 procedury "Prohlížení obrazových
souborů - prohlížeč obrázků".
2
V menu nastavení Slide Show nastavte položku "Advan. Slds." na
"Manual".
MS Home
Select
Picture Viewer
Execute
Slide Show
Option
Effect
Off
Advan. Slds.
Manual
Select Contents
Interval
5sec
Repeat
On
Close
No.: 1/1234
Size: 1024x768
3
Stiskněte ENTER.
File: SPJP0001.JPG
Date: 2003.JUL.15 12:34PM
(Pokračování)
Prohlížení obrazových souborů — prohlížeč obrázků
17 CZ
Sony.VPL-CX6.4-095-441-11(1)(GB/FR/ES)
Prohlížení snímků
Když je položka "Advan. Slds." nastavena na "Manual", můžete
přehrávat film pomocí filmového přehrávače (Movie Player)
zobrazeného na plátně. Přehrávání filmu můžete také spustit vybráním
filmového souboru v režimu sdruženého náhledu (miniatury).
4
Vyberte "Execute" a stiskněte ENTER.
Ovládání Slide Show
Použijte následující tlačítka.
,: zobrazení následujícího snímku.
<: zobrazení předchozího snímku.
MS SLIDE: ukončení Slide Show.
Když je stiskem kláves < nebo , vybrán filmový soubor, objeví se na
obrazovce přehrávač filmů (Movie Player). Přehrávač se ovládá
následujícím způsobem:
[Přehrávač filmů]
Prev.
Next
Full Screen
Menu
MS Home
No.: 1/1234
Size: 320x240
File: BASEBALL.MPG
Date: 2003.JUL.15 12:34PM
N (přehrávání/pauza): pro spuštění přehrávání. Během reprodukce se
tlačítko změní na tlačítko pauzy X.
x (stop): zastavení reprodukce.
Full Screen: zobrazení filmů přes celé plátno.
Menu: zobrazení menu.
[Ukazatel přehrávání]
< Prev.: v režimu pauzy zobrazení předchozího políčka. Během
přehrávání se indikátor změní na < Rew (přetáčení zpět).
,Next: v režimu pauzy zobrazení následujícího políčka. Během
přehrávání se indikátor změní na , FF (přetáčení dopředu).
Přehrávání filmu
Stiskněte N.
Spustí se reprodukce. Po skončení filmu se reprodukce zastaví se
zobrazeným prvním políčkem filmu.
Chcete-li na moment reprodukci zastavit, vyberte stiskem klávesy m na
plátně tlačítko x a stiskněte klávesu ENTER.
CZ
18
Prohlížení obrazových souborů — prohlížeč obrázků
Sony.VPL-CX6.4-095-441-11(1)(GB/FR/ES)
Přehrávání na celé plátno
Vyberte "Full Screen" a stiskněte ENTER.
Obraz se zvětší na celé plátno a spustí se reprodukce.
Když během reprodukce stisknete M, m, <, , nebo ENTER, objeví se
na plátně znovu přehrávač Movie Player.
Poznámka
Když má film malý rozměr obrazu, nezvětší se po vybrání "Full Screen"
na celé plátno.
Návrat do MS Home bez přehrání filmu
Vyberte "MS Home".
Přímé spuštění Slide Show
Spuštění přehrávání na celé plátno z režimu zobrazení miniatur
1
Vyberte filmový soubor a stiskněte ENTER.
Objeví se obrazovka menu (viz strana 21).
2
Vyberte "Movie Player" a stiskněte ENTER.
Objeví se přehrávač filmů.
3
Vyberte "Full Screen" a stiskněte ENTER.
Reprodukce se spustí automaticky.
Ovládání filmového souboru
V přehrávači filmů (Movie Player) vyberte "Menu" a stiskněte ENTER.
Objeví se obrazovka menu. Zde můžete zapnout nebo vypnout
zobrazování informací o filmovém souboru, přepínat zvuk, zapnout
ochranu důležitých filmových souborů, nebo mazat nepotřebné filmové
soubory.
Podrobnosti o ovládání obrazovky menu viz "Práce s obrazovými soubory" na
straně 20.
Prohlížení obrazových souborů — prohlížeč obrázků
19 CZ
Sony.VPL-CX6.4-095-441-11(1)(GB/FR/ES)
Prohlížení snímků
Jelikož jsou nastavení uložena do paměti i v případě, že po provedení
kroků 1 až 3 procedury "Přehrávání filmového souboru" změníte vstup
projektoru, můžete prezentaci spustit jednoduše stiskem tlačítka MS
SLIDE na dálkovém ovladači. Vstup se přepne na MS a rovnou se
spustí Slide Show. Chcete-li Slide Show ukončit, stiskněte MS SLIDE.
B Nastavení/zobrazení obrazových souborů
Práce s obrazovými soubory
Pro práci s obrazovými soubory zobrazte na plátně obrazovku menu
(strany 21 a 22).
Když je zobrazen prohlížeč prezentací
Chcete-li zobrazit menu, vyberte v normálním režimu nebo v režimu
zobrazení miniatur složku a stiskněte ENTER.
Pomocí menu můžete obrazový soubor zvětšit na celé plátno. Stisknete-li
ENTER při zobrazení snímku na celé plátno, můžete zobrazit nebo skrýt
informace o obrazovém souboru.
Když je zobrazen prohlížeč obrázků
Možné operace závisejí na typu vybraného obrazového souboru
(statický snímek/filmový soubor).
Když je v zobrazení sdruženého náhledu vybrána "miniatura"
Chcete-li zobrazit obrazovku menu, vyberte miniaturu a stiskněte
ENTER. Pomocí menu můžete provádět následující operace: zobrazení
obrazového souboru na celé plátno, ochrana důležitých obrazových
souborů, otáčení obrazových souborů (pouze statické snímky), označení
obrazového souboru jako startovního snímku (pouze statické snímky)
a mazání obrazových souborů.
Když je vybrán statický snímek v zobrazení na celé plátno
Chcete-li zobrazit menu, stiskněte při zobrazeném snímku ENTER.
Pomocí menu můžete provádět následující operace: zobrazení/ skrytí
informací o obrazovém souboru, ochrana důležitého obrazového
souboru, otáčení obrazového souboru, označení obrazového souboru
jako startovního snímku a vymazání obrazového souboru.
Když je vybrán filmový soubor (Movie Player)
Chcete-li zobrazit menu, vyberte v přehrávači filmů (Movie Player)
"Menu".
Pomocí menu můžete provádět následující operace: zobrazení/ skrytí
informací o filmovém souboru, přepínání zvuku, ochrana důležitého
filmového souboru a vymazání filmového souboru.
Podrobnosti o používání menu viz příslušná stránka příručky.
CZ
20
Práce s obrazovými soubory
Sony.VPL-CX6.4-095-441-11(1)(GB/FR/ES)
Menu obrazového souboru statického snímku
MS Home
Select
Picture Viewer
Full Screen
Objeví se u snímků se
zapnutou ochranou
Slide Show
Option
Rotate
Objeví se, když je
snímek nastaven
jako startovní
Startup
Select Contents
Delete
Close
Celkový počet
obrazových souborů
v aktuální složce
Pořadí v aktuální
složce
Menu
Protect
File: SPJP0001.JPG
Date: 2003.JUL.15 12:34PM
No.: 1/1234
Size: 1024x768
Rozlišení
Objeví se,
když je
zobrazen
prohlížeč
obrázků
Název souboru
a formát
Datum
Menu filmového souboru
MS Home
Select
Picture Viewer
Objeví se u snímků se
zapnutou ochranou
Movie Player
Slide Show
Option
Protect
Rotate
Objeví se pro
pohyblivý obrázek
Startup
Select Contents
Close
Celkový počet
obrazových souborů
v aktuální složce
Pořadí v aktuální
složce
Menu
Delete
File: SPJP0001.JPG
Date: 2003.JUL.15 12:34PM
No.: 1/1234
Size: 1024x768
Rozlišení
Název souboru
a formát
Datum
Práce s obrazovými soubory
21 CZ
Sony.VPL-CX6.4-095-441-11(1)(GB/FR/ES)
Nastavení/zobrazení obrazových souborů
Chcete-li vybrat obrazový soubor v režimu zobrazení miniatur, použijte
klávesy M/m/</,.
Pokud aktuální složka obsahuje více než 16 obrazových souborů
a chcete zobrazit další soubory ve složce, vyberte obrazový soubor ve
spodní řadě a stiskněte klávesu m. Nebo vyberte obrazový soubor
v pravém krajním sloupci a stiskněte klávesu , . Vyberte tak posuvník
a klávesou m se můžete posouvat na další snímky.
Slide Show spustíte z menu stiskem klávesy MS SLIDE. Slide Show se
spustí od vybraného obrazového souboru.
Menu pro obrazový soubor statického snímku zobrazený na celé plátno
Objeví se, když je zobrazen prohlížeč obrázků
MS Home
Information
On
Protect
Protect
Rotate
Startup
Delete
Close
Celkový počet
obrazových souborů
v aktuální složce
Pořadí v aktuální složce
Objeví se u snímků se
zapnutou ochranou
No.: 1/1234
Size: 1024x768
Objeví se, když je
snímek nastaven
jako startovní
Rozlišení
File: SPJP0001.JPG
Date: 2003.JUL.15 12:34PM
Název
souboru
a formát
Datum
Pokud se v aktuální složce nachází více obrazových souborů a chcete
zobrazit jiný obrazový soubor, stiskněte klávesu ,.
Chcete-li se vrátit do MS Home, stiskněte klávesu MS SLIDE.
Přehrávač filmů (Movie Player)
Prev.
Next
Information
On
Full Screen
Audio Select
L/R
Menu
MS Home
Protect
Delete
Ikona filmu
Close
Objeví se u snímků
se zapnutou
ochranou
No.: 1/1234
Size: 320x240
Pořadí v aktuální složce/
Celkový počet obrazových
souborů v aktuální složce
CZ
22
Rozlišení
File: BASEBALL.MPG
Date: 2003.JUL.15 12:34PM
Datum
Název souboru
a formát
Práce s obrazovými soubory
Sony.VPL-CX6.4-095-441-11(1)(GB/FR/ES)
Ochrana důležitých snímků
Po vybrání snímku, pro který chcete zapnout ochranu, nastavte "Protect"
na "On" nebo "All On". Když je snímek chráněn proti vymazání, je
zobrazena značka ochrany.
Otáčení obrazových souborů
Po vybrání snímku, který chcete otočit, nastavte "Rotate". Při každém
stisku ENTER se snímek otočí o 90°.
Poznámka
Snímky se zapnutou ochranou nelze otáčet.
Označení obrazového souboru jako startovního snímku
Poznámka
Jelikož je nastavení "Custom" uloženo na Memory Stick, musíte
Memory Stick vložit do projektoru před jeho zapnutím, pokud chcete
jako startovní snímek použít snímek zaregistrovaný na Memory Stick.
Vymazání obrazového souboru
Můžete vymazat vybraný obrazový soubor nebo všechny obrazové
soubory ve zvolené složce.
1
Vyberte "Delete" a stiskněte ENTER.
2
Vyberte položku. Když je zobrazeno "Selected file deleted" nebo
"All files deleted", vyberte "Yes" a stiskněte ENTER.
All Img.: vymazání všech snímků ve vybrané složce.
Sel. Img.: vymazání vybraného obrazového souboru
Close: pokud nechcete vymazat žádný obrazový soubor.
Poznámka
Snímky se zapnutou ochranou nelze vymazat.
Práce s obrazovými soubory
23 CZ
Sony.VPL-CX6.4-095-441-11(1)(GB/FR/ES)
Nastavení/zobrazení obrazových souborů
Obrazový soubor na Memory Stick můžete zaregistrovat jako startovní
snímek, který se zobrazí po zapnutí projektoru.
Nastavte "Startup" na "Entry". Když je soubor zaregistrován, zobrazí se
značka startovního snímku.
Když chcete takto označený snímek použít při spuštění projektoru,
nastavte v menu nastavení projektoru položku "Startup" na "Custom"
(strana 28).
Zobrazení/skrytí informací o obrazovém souboru
Vyberte obrazový soubor, v přehrávači filmů nebo v režimu zobrazení
snímku na celé plátno vyberte v "Menu" položku "Information"
a stiskněte ENTER. Chcete-li zobrazit informace o obrazovém souboru,
vyberte "On". Informace se zobrazují ve spodní části obrazu. Pokud
nechcete informace zobrazovat, vyberte "Off".
Když je zobrazen prohlížeč prezentací, zobrazí se číslo a velikost
(rozlišení) zobrazeného obrazového souboru. Když je zobrazen
prohlížeč obrázků, zobrazí se číslo a velikost (rozlišení) zobrazeného
obrazového souboru, jeho formát a datum uložení.
Poznámka
V případě obrazových souborů zpracovávaných na počítači se může
místo data uložení zobrazit datum posledního přístupu.
Přepínání zvuku filmových souborů
1
Vyberte filmový soubor a stiskněte ENTER.
2
Vyberte "Movie Player" a stiskněte ENTER.
3
Vyberte "Menu" a stiskněte ENTER.
4
Vyberte "Audio Select" a stiskněte ENTER.
L/R: poslech zvuku levého a pravého kanálu.
L: poslech zvuku levého kanálu.
R: poslech zvuku pravého kanálu.
Poznámky
V následujících případech nelze přepnout zvuk filmového souboru:
• Je-li nekompatibilní vzorkovací frekvence zvuku.
• Je-li zvuk nahrán v monofonním režimu.
• Je-li nekompatibilní režim záznamu zvuku.
Třídění obrazových souborů
Obrazové soubory ve složce můžete třídit podle názvu nebo podle data
posledního přístupu, a to buď v vzestupném nebo v sestupném pořadí.
CZ
24
1
V MS Home vyberte "Option" a stiskněte ENTER.
2
Vyberte "File" a stiskněte , nebo ENTER.
3
Vyberte "Sort" a stiskněte ENTER.
Práce s obrazovými soubory
Sony.VPL-CX6.4-095-441-11(1)(GB/FR/ES)
4
Vyberte položku, kterou chcete nastavit a stiskněte ENTER.
Poznámka
V případě obrazového souboru zpracovávaného na počítači může být
zobrazené datum odlišné od data posledního přístupu.
Zobrazení pouze statických snímků nebo pouze filmových souborů
Můžete filtrovat obrazové soubory obsažené ve složce a zobrazovat
pouze statické snímky nebo filmové soubory.
1
V MS Home vyberte "Option" a stiskněte ENTER.
2
Vyberte "File" a stiskněte , nebo ENTER.
3
Vyberte "Filter" a stiskněte ENTER.
4
Vyberte položku, kterou chcete nastavit a stiskněte ENTER.
Still: zobrazení pouze statických snímků
Movie: zobrazení pouze filmových snímků
Off: zobrazení všech souborů bez filtrování
Práce s obrazovými soubory
25 CZ
Sony.VPL-CX6.4-095-441-11(1)(GB/FR/ES)
Nastavení/zobrazení obrazových souborů
Poznámka
Když je nastaven filtr, zobrazuje se v pravém spodním rohu obrazovky
MS Home název filtru (Still nebo Movie).
B Užitečná nastavení
Zobrazení pouze obrazových souborů
pořízených digitálním fotoaparátem
Můžete přístroj nastavit tak, aby ze všech obrazových souborů
uložených na Memory Stick zobrazoval pouze JPEG a MPEG soubory
pořízené digitálním fotoaparátem (DCF-kompatibilním).
1
2
V MS Home vyberte "Select Contents" a stiskněte ENTER.
Vyberte "Digi.Camera Mode" a stiskněte ENTER.
MS Home
Select
Picture Viewer
Off
On
Off
Slide Show
Option
Select Contents
No.: 1/1234
Size: 1024x768
3
File: SPJP0001.JPG
Date: 2003.JUL.15 12:34PM
Vyberte "On" a stiskněte ENTER.
MS Home
Select
Picture Viewer
Slide Show
Option
Select Contents
No.: 1/1234
Size: 1024x768
File: SPJP0001.JPG
Date: 2003.JUL.15 12:34PM
(Značka svázaného souboru): Objeví se, pokud je na Memory Stick
uložen jiný soubor se stejnými posledními čtyřmi znaky v názvu.
Poznámky
• Tato funkce nepracuje, pokud je na Memory Stick uloženo digitálním
fotoaparátem více než 2000 obrazových souborů.
• V případě obrazového souboru uloženého s hlasovou poznámkou (funkce
Voice Memo digitálních fotoaparátů Sony) se zobrazuje pouze statický snímek.
• Pokud vymažete obrazový soubor se značkou svázaného souboru (
),
bude vymazán také svázaný obrazový soubor.
CZ
26
Zobrazení pouze obrazových souborů pořízených digitálním fotoaparátem
Sony.VPL-CX6.4-095-441-11(1)(GB/FR/ES)
Automatické spouštění prezentace
— funkce Autorun
Pokud do Memory Stick slotu projektoru vložíte Memory Stick
s obrazovým souborem, pro který byla v programu Projector Station for
Presentation zapnuta funkce Autorun, přepne se vstup automaticky na
MS a spustí se Slide Show.
Nastavení funkce Autorun
1
V MS Home vyberte "Option" a stiskněte ENTER.
2
Vyberte "Setting" a stiskněte ENTER.
3
Vyberte "Autorun" a stiskněte ENTER.
MS Home
Select
Presentation Viewer
Slide Show
Autorun
On
File
Option
Index Display
Thumbnail
Setting
Memory Stick
On
Off
Startup
Original
Select Contents
Užitečná nastavení
Close
No.: 1/1234
Size: 1024x768
4
Vyberte "On" a stiskněte ENTER.
Pokud nechcete funkci Autorun používat
Nastavte "Autorun" na "Off".
Poznámky
• Pokud není funkce "Autorun" nastavena na "On" v programu Projector
Station for Presentation, nelze ke spuštění prezentace Autorun použít,
přestože v obrazovce MS Home nastavíte "Autorun" na "On".
• Chcete-li funkci Autorun použít pro obrazový soubor v JPEG formátu,
připravte prezentační materiál v programu Projector Station for
Presentation a nastavte funkci Autorun na "On".
Automatické spouštění prezentace — funkce Autorun
27 CZ
Sony.VPL-CX6.4-095-441-11(1)(GB/FR/ES)
Automatické promítnutí vybraného
obrazového souboru po zapnutí
projektoru — funkce Startup
Po zapnutí projektoru se cca 30 vteřin promítá vybraný obrazový soubor.
Pokud chcete jako startovní snímek použít vámi označený obrazový soubor, musíte
tento soubor v menu (strana 23) zaregistrovat jako startovní snímek.
1
V MS Home vyberte "Option" a stiskněte ENTER.
2
Vyberte "Setting" a stiskněte ENTER.
3
Vyberte "Startup" a stiskněte ENTER.
MS Home
Select
Picture Viewer
Slide Show
File
Autorun
On
Option
Setting
Memory Stick
Startup
Original
Select Contents
Original
Custom
Off
Close
No.: 1/1234
Size: 1024x768
4
File: SPJP0001.JPG
Date: 2003.JUL.15 12:34PM
Vyberte položku a stiskněte ENTER.
Original: jako startovní se použije původní snímek uložený v paměti
projektoru. Tento snímek nelze měnit.
Custom: jako startovní snímek se použije snímek na Memory Stick, který
je označen jako startovní.
Off: když nechcete funkci Startup používat.
Poznámky
• Když chcete právě zobrazený startovní snímek odstranit z plátna,
stiskněte M/m/</, nebo ENTER.
• Chcete-li použít vámi označený snímek uložený na Memory Stick,
vložte do přístroje Memory Stick obsahující označený snímek a poté
zapněte napájení projektoru.
• Na jedné Memory Stick může být takto označen pouze jeden snímek.
CZ
28
Automatické promítnutí vybraného obrazového souboru po zapnutí projektoru — funkce Startup
Sony.VPL-CX6.4-095-441-11(1)(GB/FR/ES)
B Práce s Memory Stick
Zobrazení informací o Memory Stick
Můžete zobrazit typ právě používané Memory Stick, volné místo
a využité místo na Memory Stick. Zbývající volná kapacita na
Memory Stick se zobrazuje také v pravém dolním rohu MS Home.
1
V MS Home vyberte "Option" a stiskněte ENTER.
2
Vyberte “Memory Stick”.
Zobrazí se informace o právě používané Memory Stick.
MS Home
Select
Picture Viewer
Slide Show
File
Option
Setting
Type: MEMORYSTICK 128M
Capacity: 123.3MB
Memory Stick
Used:
30.8MB
Remaining: 92.5MB
Select Contents
Format
Close
File: SPJP0001.JPG
Date: 2003.JUL.15 12:34PM
Práce s Memory Stick
Užitečná nastavení
No.: 1/1234
Size: 1024x768
Návrat do MS Home
Vyberte "Close".
Displaying the Memory Stick Information
29 CZ
Sony.VPL-CX6.4-095-441-11(1)(GB/FR/ES)
Formátování Memory Stick
Pokud nelze Memory Stick použít, naformátujte ji v projektoru.
Při formátování se vymažou veškerá data uložená na Memory Stick.
1
V MS Home vyberte "Option" a stiskněte ENTER.
2
Vyberte “Memory Stick” a stiskněte , nebo ENTER.
3
Stiskněte znovu ENTER.
MS Home
Select
Picture Viewer
Slide Show
File
Option
Type: MEMORYSTICK 128M
Setting
Capacity: 123.3MB
Memory Stick
Used:
All files deleted
Select Contents
30.8MB
Remaining: 92.5MB
Yes
No
Format
Close
No.: 1/1234
Size: 1024x768
4
File: SPJP0001.JPG
Date: 2003.JUL.15 12:34PM
Když se zobrazí "All files deleted" vyberte "Yes" a stiskněte ENTER.
Spustí se formátování.
Chcete-li se vrátit do MS Home před formátováním Memory
Stick
Vyberte "Close".
Poznámky
• Při formátování Memory Stick se vymažou i chráněné snímky.
• Pokusíte-li se formátovat Memory Stick s ochranným jazýčkem
nastaveným do polohy LOCK, zobrazí se “Memory Stick locked”.
• Během formátování Memory Stick nelze provádět operace programu
Projector Station for Presentation spojené s Memory Stick a nelze
provádět operace ovládané klávesami v obrazovce MS Home.
CZ
30
Formátování Memory Stick
Sony.VPL-CX6.4-095-441-11(1)(GB/FR/ES)
B Ostatní
Odstraňování potíží
Pokud se při používání MS Home dostanete do potíží, zkontrolujte následující
body. Pokud potíže přetrvají, obraťte se na nejbližšího prodejce Sony.
Problém
Příčina a řešení
Nelze zasunout Memory
Stick.
Nelze uložit soubor.
• Memory Stick není vkládána správným směrem.
c Memory Stick vkládejte značkou šipky směrem do
Memory Stick slotu.
• Memory Stick je plná.
c Vymažte nepotřebné soubory na Memory Stick.
• Ochranný jazýček na Memory Stick je v poloze LOCK.
c Zrušte ochranu proti přepisu.
Nelze vymazat soubor.
• Ochranný jazýček na Memory Stick je v poloze LOCK.
c Zrušte ochranu proti přepisu.
• Soubor je chráněn proti přepisu.
c V menu zrušte ochranu snímku.
Nelze vymazat celý obsah.
• Ochranný jazýček na Memory Stick je v poloze LOCK.
c Zrušte ochranu proti přepisu.
• Soubor je chráněn proti přepisu.
c V menu zrušte ochranu snímku.
Memory Stick nelze
formátovat.
Nelze zobrazit MPEG1
filmové soubory uložené
na Memory Stick.
• V menu "Option" bylo provedeno nastavení položky "Filter".
c Nastavte "Filter" na "Movie" nebo "Off".
Nepromítá se obrázek
a objeví se
nebo
• Obrazový soubor není DCF-kompatibilní.
c Připravte prezentační materiál pomocí programu Projector
Station for Presentation.
• Nejedná se o závadu projektoru.
c Použitelné formáty filmových souborů viz strana 17.
.
Filmy mohou přeskakovat
nebo zadrhávat.
• Položka "Wide Mode" v menu INPUT SETTING může být
nastavena na "On".
c Nastavení "Wide Mode" viz návod k obsluze projektoru.
Odstraňování potíží
Ostatní
Při reprodukci filmového
souboru na celé plátno se
v horní a spodní části obrazu
objeví černé pruhy.
Užitečná nastavení
• Ochranný jazýček na Memory Stick je v poloze LOCK.
c Zrušte ochranu proti přepisu.
• Memory Stick je poškozená.
c Použijte jinou Memory Stick.
Nelze zobrazit JPEG obrazové • V menu "Option" bylo provedeno nastavení položky "Filter".
c Nastavte "Filter" na "Still" nebo "Off".
soubory uložené na Memory
Stick.
31 CZ
Sony.VPL-CX6.4-095-441-11(1)(GB/FR/ES)
Zobrazení
Pokud se na plátně objeví následující zobrazení, vytvořte materiál pro prezentaci
znovu pomocí programu Projector Station for Presentation.
Obrazový soubor je v neakceptovatelném JPEG nebo MPEG
formátu.
Miniatury (náhledy) snímků nejsou DCF-kompatibilní.
Není vybrán obrazový soubor.
Obrazový soubor je v pořádku, jeho miniatura (náhled) je však
poškozená.
Obrazový soubor je poškozen.
Hlášení, která se mohou objevit při používání Memory Stick
Význam jednotlivých hlášení viz následující seznam.
Hlášení
No Memory Stick
c Vložte Memory Stick do Memory Stick slotu správným
způsobem.
No files that can be
displayed.
c Na Memory Stick se nenacházejí žádné soubory pro
prezentaci.
c Je vybrán režim digitálního fotoaparátu, přestože se na
Memory Stick nenachází žádný DCF-kompatibilní obrazový
soubor.
No files in this folder that
can be displayed.
c V právě vybrané složce nejsou žádné obrazové soubory.
No movie files in this folder
that can be displayed.
c V právě vybrané složce nejsou žádné filmové soubory,
ačkoli je v menu "Option" položka "Filter" nastavena na
"Movie".
No still files in this folder
that can be displayed.
c V právě vybrané složce nejsou žádné statické snímky, ačkoli
je v menu "Option" položka "Filter" nastavena na "Still".
Cannot play
c Tlačítko MS SLIDE bylo stisknuto v době, kdy vybraná
složka neobsahovala žádné filmové soubory. Slide Show se
nespustí.
c Filmový soubor (soubory) je poškozený.
Cannot play
CZ
Řešení
Memory Stick locked
c Přepínač ochrany proti přepisu na Memory Stick je
v poloze LOCK. Odemkněte ochranu.
Memory Stick error
c Memory Stick je poškozena.
c Očistěte kontakty na Memory Stick.
c Na Memory Stick s funkcí volby paměťové banky není
správně nastaven přepínač paměťové banky.
32
Odstraňování potíží
Sony.VPL-CX6.4-095-441-11(1)(GB/FR/ES)
Hlášení
Řešení
Memory Stick type error
c Byla vložena Memory Stick, která není kompatibilní, nebo
kterou nelze v projektoru použít.
Format error
c Memory Stick nebyla správně naformátována. Zformátujte
ji řádně v projektoru.
c Formátování nebylo úspěšné.
File error
c Vybraná složka nebyla správně pojmenována. Vložte název
znovu. Název může obsahovat maximálně 65 znaků (včetně
"/"). Pro zadání názvu je třeba zobrazit menu volby složky
(Select Folder).
Read Only Memory
c Byla vložena Memory Stick určená pouze ke čtení (Read
Only Memory). Na takovouto Memory Stick není možné
zapisovat data, ani z ní data mazat.
Access denied.
c Byla vložena Memory Stick, na které byla v jiném přístroji
nastavena kontrola přístupu (Access Control). V tomto
projektoru nemůžete číst/zapisovat data. Chcete-li na
Memory Stick zapisovat/číst data, odemkněte Memory
Stick v přístroji, ve kterém byla uzamčena.
Užitečná nastavení
Ostatní
33 CZ
Sony.VPL-CX6.4-095-441-11(1)(GB/FR/ES)
Printed in Czech Republic
Download PDF

advertising