Sony | VPL-HS60 | Sony VPL-HS60 Návod k obsluze

d:\data2006\sony\31385_VPL-HS60_CZ\DTPdata\Zlom\01cov.fm
masterpage:Left
01cov.fm Page 1 Tuesday, October 10, 2006 11:45 AM
2-654-967-E2 (1)
Video projektor
Návod k obsluze
VPL-HS60
© 2005 Sony Corporation
VPL-HS60
2-654-967-E2 (1)
\\server1\work\DATA2006\Sony\_data-z-FTP-prevod\0918\2654967E21VPLHS60WW\02GB_VPLHS60\01REG.fm
masterpage:Left
01COV.book Page 2 Tuesday, October 10, 2006 2:15 PM
VAROVÁNÍ
Abyste snížili nebezpečí zasažení
elektrickým proudem nebo nebezpečí
vzniku požáru, nevystavujte tento
přístroj dešti ani vlhkosti.
Aby nedošlo k zasažení elektrickým
proudem, neotevírejte skříňku
přístroje. Opravy svěřte pouze
kvalifikovanému servisnímu
technikovi.
Tento symbol upozorňuje
uživatele na přítomnost
neizolovaného
„nebezpečného napětí” uvnitř
přístroje, které může způsobit
nebezpečí zasažení osob
elektrickým proudem.
Tento symbol upozorňuje
uživatele na existenci
důležitých provozních
pokynů a pokynů k údržbě
(servisu), které se nacházejí
v dokumentaci dodávané
s přístrojem.
Pro zákazníky v USA
V případě jakýchkoliv dotazů týkajících se
tohoto výrobku nás můžete kontaktovat:
Sony Customer Information Service Center
1-800-222-7669 nebo http://www.sony.com/
Níže uvedené číslo je určeno pouze pro
záležitosti týkající se FCC.
Adresa: 16450 W. Bernardo Dr, San Diego,
CA 92127 USA.
Telefonní číslo: 858-942-2230
Toto zařízení je v souladu s Částí 15 předpisů
FCC. Provoz zařízení je podmíněn splněním
následujících dvou podmínek: (1). Toto
zařízení nesmí způsobovat nežádoucí rušení
a (2) toto zařízení musí akceptovat jakékoliv
přijaté rušení, včetně rušení, které může
způsobit nežádoucí chování zařízení.
Testy prokázaly, že toto zařízení odpovídá
omezením kladeným na digitální zařízení
Třídy B v souladu s Částí 15 Pravidel FCC.
Tato omezení jsou stanovena proto, aby byla
poskytnuta přiměřená ochrana před
škodlivým rušením, jestliže je zařízení
provozováno v domácích podmínkách. Toto
zařízení generuje, používá a může vyzařovat
vysokofrekvenční energii, a pokud není
nainstalováno a používáno v souladu
s návodem k obsluze, může způsobovat
nežádoucí rušení rádiové komunikace.
Neexistuje však žádná záruka na to, že při
konkrétním způsobu instalace nemůže
vzniknout rušení. Pokud je toto zařízení
zdrojem rušení příjmu rozhlasu nebo televize,
což lze prokázat vypnutím a opětovným
zapnutím zařízení, je uživatel oprávněn pro
dosažení omezení rušení provést několik
následujících úprav:
- Změnit orientaci nebo umístění přijímací
antény.
- Zvětšit vzdálenost mezi zařízením
a přijímačem.
- Připojit zařízení do zásuvky, která je zapojena
do jiného okruhu, než zásuvka, do které je
připojen přijímač.
- Obrátit se na prodejce nebo na zkušeného
opraváře radiopřijímačů/televizorů, který
vám poskytne radu a pomoc.
Upozorňujeme vás, že jakékoliv změny nebo
modifikace, které nejsou výslovně povoleny
v této příručce, mohou způsobit ztrátu vašeho
práva používat toto zařízení.
Tento výrobek obsahuje rtuť. Pokud byl
výrobek zakoupen v USA, může jeho
likvidace podléhat speciálním předpisům.
Informace o likvidaci nebo recyklaci vám
poskytnou místní úřady nebo Electronics
Industries Alliance (www.eiae.org http://
www.eiae.org).
Prohlášení o shodě
Obchodní název: SONY
Číslo modelu: VPL-HS60
Odpovědná strana: Sony Electronics Inc.
CZ
2
VPL-HS60
2-654-967-E2 (1)
\\server1\work\DATA2006\Sony\_data-z-FTP-prevod\0918\2654967E21VPLHS60WW\02GB_VPLHS60\01REG.fm
masterpage:Left
01COV.book Page 3 Tuesday, October 10, 2006 2:15 PM
UPOZORNĚNÍ
V PŘÍPADĚ, ŽE BATERII VYMĚNÍTE
ZA BATERII NESPRÁVNÉHO TYPU,
HROZÍ NEBEZPEČÍ VÝBUCHU.
POUŽITÉ BATERIE ZLIKVIDUJTE
V SOULADU S VAŠIMI MÍSTNÍMI
PŘEDPISY.
Likvidace vyřazeného elektrického
a elektronického zařízení (platí pro
Evropskou unii a další evropské
země se samostatnými systémy
sběru odpadu)
Tento symbol uvedený na výrobku nebo na
jeho obalu znamená, že s daným výrobkem
nelze zacházet jako s běžným domácím
odpadem. Namísto toho je nutno výrobek
předat do vhodného sběrného dvora
zajišťujícího recyklaci elektronických
a elektronických zařízení. Správnou
likvidací tohoto výrobku pomůžete zabránit
možným negativním důsledkům na životní
prostředí a lidské zdraví, které by jinak
vznikly při nesprávné likvidaci tohoto
výrobku. Recyklace materiálů pomáhá
chránit přírodní zdroje. Podrobné informace
o recyklaci tohoto výrobku vám poskytnou
místní úřady, společnost zabývající se
likvidací domácího odpadu nebo obchod, ve
kterém jste výrobek zakoupili.
3
CZ
VPL-HS60
2-654-967-E2 (1)
\\server1\work\DATA2006\Sony\_data-z-FTP-prevod\0918\2654967E21VPLHS60WW\02GB_VPLHS60\01REG.fm
masterpage:Left
01COV.book Page 4 Tuesday, October 10, 2006 2:15 PM
CZ
4
VPL-HS60
2-654-967-E2 (1)
d:\data2006\sony\31385_VPLHS60_CZ\DTPdata\Zlom\01COVTOC.fm
masterpage:Left
01COV.book Page 5 Tuesday, October 10, 2006 2:15 PM
Obsah
Bezpečnostní upozornění ...................... 6
Příprava a připojení
Vybalení ................................................ 7
Krok 1: Instalace projektoru.................. 8
Před instalací projektoru ................. 9
Instalace projektoru a promítacího
plátna ................................. 10
Krok 2: Připojení projektoru ............... 13
Připojení DVD přehrávače/
rekordéru nebo digitálního
přijímače............................ 13
Připojení video zařízení................. 15
Připojení počítače.......................... 16
Krok 3: Nastavení velikosti a polohy
obrazu ................................................. 17
Krok 4: Výběr jazyka nabídky ............ 21
Projekce
Projekce obrazu na promítací plátno...
Vypnutí napájení ...........................
Výběr širokoúhlého režimu.................
Výběr režimu obrazu...........................
Nastavení kvality obrazu.....................
Nastavení obrazu s použitím funkce
„Real Color Processing (Reálné
zpracování barev)” ..............................
23
25
26
29
30
Nabídka „Setup (Nastavení)”.............. 42
Nabídka „Information (Informace)” ... 43
Čísla paměti předvoleb ................. 43
Nastavení kvality obrazu u signálu
z počítače ............................................ 44
Ostatní
Odstraňování problémů.......................
Varovné indikátory .......................
Seznam zpráv ................................
Výměna lampy ....................................
45
46
47
48
Výměna vzduchového filtru................ 49
Technické údaje .................................. 51
Vstupní signály a nastavitelné
položky .............................. 53
Přednastavené signály ................... 55
Instalace na strop................................. 57
Umístění ovládacích prvků ................. 60
Přední strana.................................. 60
Zadní strana ................................... 61
Spodní strana................................. 62
Dálkový ovladač ........................... 63
Rejstřík................................................ 64
32
Používání nabídek
Pohyb v nabídkách .............................. 34
Nabídka „Picture (Obraz)” .................. 37
Nabídka „Signal (Signál)”................... 39
Nabídka „Function (Funkce)” ............. 40
Nabídka „Installation (Instalace)”....... 41
5
CZ
VPL-HS60
2-654-967-E2 (1)
CZ
\\server1\work\DATA2006\Sony\_data-z-FTP-prevod\0918\2654967E21VPLHS60WW\02GB_VPLHS60\02PRE.FM
masterpage:Left
01COV.book Page 6 Tuesday, October 10, 2006 2:15 PM
Bezpečnostní
upozornění
Bezpečnost
• Zkontrolujte, zda je provozní napětí vašeho
přístroje shodné s místním síťovým
napětím.
• Pokud se dovnitř přístroje dostane jakýkoliv
předmět nebo tekutina, odpojte přístroj
neprodleně od sítě a před dalším
používáním jej nechte zkontrolovat
kvalifikovaným servisním technikem.
• Pokud nebudete přístroj několik dnů
používat, vytáhněte síťový kabel přístroje
ze síťové zásuvky.
• Při odpojování kabelu, uchopte kabel za
zástrčku. Nikdy netahejte za samotný kabel.
• Síťová zásuvka by se měla nacházet
v blízkosti přístroje a měla by být snadno
dostupná.
• Pokud je síťový kabel připojen do síťové
zásuvky, není přístroj odpojen od síťového
napájecího napětí, ani pokud je vypnutý.
• Nedívejte se do objektivu během doby, kdy
je lampa zapnutá.
• Nepokládejte do blízkosti ventilačních
otvorů ruce ani jiné předměty. Vystupující
vzduch je horký.
Prevence před přehřátím
Po vypnutí napájení přepínačem I/1
(zapnutí/pohotovostní režim) neodpojujte
přístroj od síťové zásuvky, dokud běží
chladicí ventilátor.
Upozornění
Projektor je vybaven vstupními
a výstupními ventilačními otvory. Tyto
otvory nezakrývejte ani do jejich blízkosti
nestavte žádné předměty. Mohlo by dojít
k přehřátí přístroje a zhoršení kvality obrazu
nebo poškození projektoru.
Opětovné zabalení
Originální krabici a obalový materiál
uschovejte. Můžete je použít při případné
další přepravě přístroje. Aby byla zaručena
maximální ochrana přístroje, zabalte přístroj
do původního obalu.
CZ
6
Bezpečnostní upozornění
VPL-HS60
2-654-967-E2 (1)
\\server1\work\DATA2006\Sony\_data-z-FTP-prevod\0918\2654967E21VPLHS60WW\02GB_VPLHS60\02PRE.FM
masterpage:Left
01COV.book Page 7 Tuesday, October 10, 2006 2:15 PM
Příprava a připojení
Příprava a připojení
Tato část popisuje, jak instalovat projektor a promítací plátno, jak připojit
zařízení, ze kterého chcete promítat obraz atd.
Vybalení
Zkontrolujte, zda jste spolu s projektorem obdrželi následující položky:
• Dálkový ovladač (1)
• Baterie typu R6 (velikost AA) (2)
• Vzduchový filtr (náhradní) (1)
• Síťový napájecí kabel (1)
• Návod k obsluze (tato příručka) (1)
Vložení baterií do dálkového ovladače
Baterie vložte nejdříve stranou E (viz obr.).
Při násilném vkládání baterií nebo vkládání baterií obráceně
může dojít ke zkratu, zahřátí a poškození přístroje.
Vybalení
7
CZ
VPL-HS60
2-654-967-E2 (1)
\\server1\work\DATA2006\Sony\_data-z-FTP-prevod\0918\2654967E21VPLHS60WW\02GB_VPLHS60\02PRE.FM
masterpage:Left
01COV.book Page 8 Tuesday, October 10, 2006 2:15 PM
Krok 1: Instalace projektoru
Díky funkci posunutí obrazu máte široký výběr místa pro instalaci projektoru.
Tento projektor nabízí následující možnosti použití:
Součást domácího kina
Sledování sportovních přenosů atd.
s přáteli
Hraní video her na velkém promítacím Prohlížení záznamů pořízených
plátně
digitální videokamerou na velkém
promítacím plátně
CZ
8
Krok 1: Instalace projektoru
VPL-HS60
2-654-967-E2 (1)
\\server1\work\DATA2006\Sony\_data-z-FTP-prevod\0918\2654967E21VPLHS60WW\02GB_VPLHS60\02PRE.FM
masterpage:Left
01COV.book Page 9 Tuesday, October 10, 2006 2:15 PM
Velmi prašná místa s velkým
množstvím kouře
Příprava a připojení
Před instalací projektoru
Neumísťujte projektor na následující
místa, protože by mohlo dojít k poruše
nebo poškození projektoru:
Nedostatečná ventilace
Při používání projektoru dbejte
následujícího upozornění:
Neblokujte ventilační otvory.
Velmi teplá a vlhká místa
Ventilační otvory
(vstupní)
Ventilační otvory
(výstupní)
Místa vystavená přímému proudění
chladného nebo teplého vzduchu
z klimatizační jednotky
Rada
Podrobnější informace o umístění
ventilačních otvorů (vstupních nebo
výstupních) najdete v části „Umístění
ovládacích prvků“ na str. 60 až 62.
Instalace přístroje ve vysoké
nadmořské výšce
Instalace v takových místech může vlivem
kondenzace vlhkosti nebo nárůstu teploty
způsobit poruchu přístroje.
Místa v blízkosti snímače teploty
nebo kouře
Při použití projektoru v nadmořských výškách
nad 1500 m nastavte položku „High Altitude
Mode (Režim pro velké nadmořské výšky)”
v nabídce „Installation (Instalace) ” na „On
(Zapnuto)” (1 strana 41). V opačném případě
by mohlo dojít k negativnímu ovlivnění
provozu přístroje, jako např. snížení
spolehlivosti některých komponent.
Může dojít k poruše snímače.
Krok 1: Instalace projektoru
9
CZ
VPL-HS60
2-654-967-E2 (1)
\\server1\work\DATA2006\Sony\_data-z-FTP-prevod\0918\2654967E21VPLHS60WW\02GB_VPLHS60\02PRE.FM
masterpage:Left
01COV.book Page 10 Tuesday, October 10, 2006 2:15 PM
Instalace projektoru a promítacího plátna
Vzdálenost mezi projektorem a plátnem je různá v závislosti na rozměru
promítacího plátna.
1
Určete polohu projektoru a promítacího plátna pro instalaci.
Kvalitního obrazu můžete dosáhnout, pokud umístíte projektor tak, aby se
střed objektivu nacházel v oblastech vyznačených v šedé oblasti (viz obr.).
Řiďte se podle rozměrů a, b, c, d a e v tabulce na straně 11.
Promítací
plátno
b
a
c e
d
a: Minimální vzdálenost mezi promítacím plátnem a středem objektivu
projektoru.
b: Maximální vzdálenost mezi promítacím plátnem a středem objektivu
projektoru.
c: Vertikální vzdálenost mezi středem promítacího plátna a středem
objektivu projektoru při použití funkce maximálního vertikálního
posunutí obrazu.*
d: Horizontální vzdálenost mezi středem promítacího plátna a středem
objektivu projektoru při použití funkce maximálního horizontálního
posunutí obrazu.*
e: Maximální vertikální vzdálenost mezi středem promítacího plátna
a středem objektivu projektoru při použití funkcí vertikálního
i horizontálního posunutí obrazu s maximálním horizontálním
posunutím obrazu.*
* Vzdálenosti c, d a e uvedené v obrázku představují vzdálenosti pro levou
stranu. Stejné rozměry platí i pro pravou stranu.
Podrobnější informace o funkci posunutí obrazu najdete v části „Krok 3:
Nastavení velikosti a polohy obrazu” (1 strana 17).
CZ
10
Krok 1: Instalace projektoru
VPL-HS60
2-654-967-E2 (1)
\\server1\work\DATA2006\Sony\_data-z-FTP-prevod\0918\2654967E21VPLHS60WW\02GB_VPLHS60\02PRE.FM
masterpage:Left
01COV.book Page 11 Tuesday, October 10, 2006 2:15 PM
Při použití plátna formátu 16:9
40
60
80
100
120
150
180
a (minimální)
1170
(46 1/8)
1770
(69 3/4)
2380
(93 3/4)
2980
3580
(117 3/8) (141)
4490
5390
6000
(176 7/8) (212 1/4) (236 1/4)
b (maximální)
1790
(70 1/2)
2710
3630
(106 3/4) (143)
4540
5460
(178 7/8) (215)
6830
(269)
8210
9120
(323 3/8) (359 1/8)
c
498
(19 5/8)
747
(29 1/2)
996
(39 1/4)
1245
(49 1/8)
1494
(58 7/8)
1868
(73 5/8)
2241
(88 1/4)
2491
(98 1/8)
d
443
(17 1/2)
664
(26 1/4)
886
(35)
1107
(43 5/8)
1328
(52 3/8)
1660
(65 3/8)
1992
(78 1/2)
2214
(87 1/4)
e
249
(9 7/8)
374
(14 3/4)
498
(19 5/8)
623
(24 5/8)
747
(29 1/2)
934
(36 7/8)
1121
(44 1/4)
1245
(49 1/8)
Příprava a připojení
Jednotky: mm (palce)
Velikost plátna
(palce)
200
Výpočet rozměrů pro instalaci (SS: velikost plátna)
a (minimální) = {(SS × 21,27/0,7227) – 35,160899} × 1,025
b (maximální) = {(SS × 33,9409273/0,7227) – 37,678872} × 0,975
c = (SS/0,7227 × 9)
d = (SS/0,7227 × 8)
e = (SS/0,7227 × 4,5)
Při použití plátna formátu 4:3
Jednotky: mm (palce)
Velikost plátna 40
(palce)
60
80
100
120
150
180
200
a (minimální)
1440
(56 3/4)
2180
(85 7/8)
2920
(115)
3660
4390
5500
6610
7350
(114 1/8) (172 7/8) (216 5/8) (260 3/8) (289 1/2)
b (maximální)
2200
(86 5/8)
3330
4450
5570
6690
8370
10050
11170
(131 1/8) (175 1/4) (219 3/8) (263 1/2) (329 5/8) (395 3/4) (439 7/8)
c
610
(24 1/8)
914
(36)
1219
(48)
1524
(60)
1829
(72 1/8)
2286
(90 1/8)
d
542
(21 3/8)
813
(32 1/8)
1084
(42 3/4)
1355
(53 3/8)
1626
(64 1/8)
2032
2438
(80 1/16) (96)
2709
(106 3/4)
e
305
(12 1/8)
457
(18)
610
(24 1/8)
762
(30)
914
(36)
1143
(45)
1524
(60)
2743
3048
(108 1/8) (120 1/16)
1372
(54 1/8)
Výpočet rozměrů pro instalaci (SS: velikost plátna)
a (minimální) = {(SS × 21,27/0,5906) – 35,160899} × 1,025
b (maximální) = {(SS × 33,9409273/0,5906) – 37,678872} × 0,975
c = (SS/0,5906 × 9)
d = (SS/0,.5906 × 8)
e = (SS/0,5906 × 4,5)
Krok 1: Instalace projektoru
11
VPL-HS60
2-654-967-E2 (1)
CZ
\\server1\work\DATA2006\Sony\_data-z-FTP-prevod\0918\2654967E21VPLHS60WW\02GB_VPLHS60\02PRE.FM
masterpage:Left
01COV.book Page 12 Tuesday, October 10, 2006 2:15 PM
2
Umístěte projektor tak, aby byl objektiv rovnoběžně
s promítacím plátnem.
Horní pohled
Promítací plátno
3
Promítejte obraz na plátno a nastavte obraz tak, aby byl
zobrazen na celé promítací plátno (1 strana 17).
Aby bylo možné promítat obraz, připojte k projektoru video zařízení
(1 strana 13).
Poznámka
Při použití promítacího plátna s nerovným povrchem se může vlivem vzdálenosti mezi
plátnem a projektorem nebo použitím funkce zvětšení (zoom) ve výjimečných
případech zobrazovat proužkový vzor. Nejedná se o závadu projektoru.
Informace o instalaci projektoru na strop jsou uvedeny v části „Instalace na strop”
(1 strana 57).
CZ
12
Krok 1: Instalace projektoru
VPL-HS60
2-654-967-E2 (1)
\\server1\work\DATA2006\Sony\_data-z-FTP-prevod\0918\2654967E21VPLHS60WW\02GB_VPLHS60\02PRE.FM
masterpage:Left
01COV.book Page 13 Tuesday, October 10, 2006 2:15 PM
Příprava a připojení
Krok 2: Připojení projektoru
Před prováděním připojování se ujistěte, že:
• Jsou vypnuta všechna zařízení.
• Pro každé propojení používáte správný typ kabelů.
• Zástrčky kabelů jsou správně zasunuty. Zástrčky, které nejsou zcela
zasunuty, vytváří šum. Při vytahování kabelu držte kabel za jeho konektor,
netahejte za samotný kabel.
• Důkladně si přečtěte návod k obsluze připojovaného zařízení.
Připojení DVD přehrávače/rekordéru nebo digitálního přijímače
Připojení DVD přehrávače/rekordéru nebo digitálního přijímače
vybaveného komponentními video konektory
Reproduktory
AV zesilovač
Zadní strana projektoru
DVD přehrávač/rekordér,
digitální přijímač atd.
s komponentními video
konektory
HDMI
Y
Y
PB/CB
PR/CR
VIDEO
INPUT
PR/CR
PB/
CB
S VIDEO
PB/
CB
Y
PR/CR
Komponentní video kabel (není součástí dodávky)
: směr video signálu
Rada
Pro připojení DVD přehrávače/rekordéru, harddiskového videorekordéru, digitálního
přijímače atd., který není vybavený komponentními video konektory, doporučujeme
připojit kabel S-Video do výstupu S-Video na DVD přehrávači/rekordéru,
harddiskovém videorekordéru, digitálním přijímači atd. Pokud připojované zařízení
nemá výstup S-Video, připojte video kabel do video výstupu na zařízení.
Krok 2: Připojení projektoru
13
VPL-HS60
2-654-967-E2 (1)
CZ
\\server1\work\DATA2006\Sony\_data-z-FTP-prevod\0918\2654967E21VPLHS60WW\02GB_VPLHS60\02PRE.FM
masterpage:Left
01COV.book Page 14 Tuesday, October 10, 2006 2:15 PM
Připojení DVD přehrávače/rekordéru vybaveného
výstupním konektorem HDMI
Při připojení DVD přehrávače/rekordéru vybaveného výstupem HDMI ke
vstupu HDMI na projektoru si můžete vychutnat obraz ve vysoké kvalitě.
Zadní strana projektoru
AV zesilovač
Reproduktory
DVD přehrávač/
rekordér atd. se
vstupem HDMI
HDMI
Y
PB/CB
PR/CR
VIDEO
INPUT
Do výstupu HDMI
Kabel HDMI (není součástí dodávky)
: směr video signálu
Poznámka
Pokud jsou na vstupu signály 720p (přednastavené signály s číslem paměti 10 a 11),
může se v ojedinělých případech vyskytnout v obrazu šum. Tento šum způsobují
signály 720p. Pokud chcete šum odstranit, použijte pro připojení zařízení komponentní
video konektory.
............................................................................................................................................................
HDMI, logo HDMI logo a High-Definition Multimedia Interface jsou obchodní značky nebo
registrované obchodní značky společnosti HDMI Licensing LLC.
CZ
14
Krok 2: Připojení projektoru
VPL-HS60
2-654-967-E2 (1)
\\server1\work\DATA2006\Sony\_data-z-FTP-prevod\0918\2654967E21VPLHS60WW\02GB_VPLHS60\02PRE.FM
masterpage:Left
01COV.book Page 15 Tuesday, October 10, 2006 2:15 PM
Příprava a připojení
Připojení video zařízení
Můžete připojit DVD přehrávač/rekordér, který není vybavený
komponentními video konektory, harddiskový rekordér, videorekordér nebo
přehrávač laserových disků. Podívejte se rovněž do návodu k obsluze
jednotlivých zařízení.
Zadní strana projektoru
Reproduktory AV zesilovač
Video zařízení
PR/CR
VIDEO
INPUT
S VIDEO
INPUT A
Do výstupního
konektoru
S video nebo
video
Kabel S video nebo video (není součástí dodávky)
: směr video signálu
Rada
Pokud nevíte, do kterého konektoru byste měli kabel připojit („S VIDEO (Vstup
S video)” nebo „VIDEO (Video vstup)”), připojte jej do konektoru S VIDEO pro
dosažení lepší kvality obrazu.
Pokud připojované zařízení nemá konektor S Video, připojte kabel do video výstupu.
Krok 2: Připojení projektoru
15
VPL-HS60
2-654-967-E2 (1)
CZ
\\server1\work\DATA2006\Sony\_data-z-FTP-prevod\0918\2654967E21VPLHS60WW\02GB_VPLHS60\02PRE.FM
masterpage:Left
01COV.book Page 16 Tuesday, October 10, 2006 2:15 PM
Připojení počítače
Zadní strana projektoru
Počítač
PR/CR
VIDEO
INPUT
S VIDEO
INPUT A
Do výstupního
konektoru na
monitoru
Kabel HD D-sub, 15pinový (není
součástí dodávky)
: směr video signálu
Rada
Položku „Input A Signal Sel. (Výběr signálu na konektoru Input-A)” v nabídce „Setup
(Nastavení)”
nastavte na „Auto (Automaticky)” nebo „Computer (Počítač)”.
Pokud není vstupní signál zobrazen správně, vyberte možnost „Computer (Počítač)” .
Poznámka
Pokud nastavíte počítač (např. notebook) tak, aby byl na výstupu signál jak pro displej
počítače, tak i pro externí monitor, nemusí se obraz na externím monitoru zobrazovat
správně. Nastavte počítač tak, aby odesílal na výstup pouze signál do externího
monitoru.
Podrobnější informace si prosím vyhledejte v návodu k obsluze dodávaném s vaším
počítačem.
CZ
16
Krok 2: Připojení projektoru
VPL-HS60
2-654-967-E2 (1)
\\server1\work\DATA2006\Sony\_data-z-FTP-prevod\0918\2654967E21VPLHS60WW\02GB_VPLHS60\02PRE.FM
masterpage:Left
01COV.book Page 17 Tuesday, October 10, 2006 2:15 PM
Příprava a připojení
Krok 3: Nastavení velikosti a polohy obrazu
Promítněte obraz na promítací plátno a potom nastavte polohu obrazu.
Indikátor „ON/STANDBY (Zapnutí/
pohotovostní režim)”
4
LIGHT
DYNAMIC
2
INPUT
STANDARD
Nastavovací
nožky
7
6
5
Snímač signálu dálkového
ovladače
CINEMA
PICTURE MODE
USER 1
USER 2
USER 3
ENTER
Rada
Tlačítka I/1 (zapnutí/pohotovostní režim), „INPUT (Vstup)”, „MENU (Nabídka)”
a M/m/</,/„ENTER (Potvrzení)” (joystick) na bočním panelu projektoru mají
stejnou funkci jako příslušná tlačítka na dálkovém ovladači.
Poznámka
Podle způsobu instalace projektoru nemusí být možné ovládat projektor pomocí
dálkového ovladače. V takovém případě nasměrujte dálkový ovladač na promítací
plátno, nikoliv na projektor.
1
Připojte síťový kabel do síťové zásuvky.
Indikátor ON/STANDBY se červeně rozsvítí a projektor se přepne do
pohotovostního režimu.
Svítí červeně.
ON/
STANDBY
Krok 3: Nastavení velikosti a polohy obrazu
17
VPL-HS60
2-654-967-E2 (1)
CZ
\\server1\work\DATA2006\Sony\_data-z-FTP-prevod\0918\2654967E21VPLHS60WW\02GB_VPLHS60\02PRE.FM
masterpage:Left
01COV.book Page 18 Tuesday, October 10, 2006 2:15 PM
2
Stisknutím přepínače I/1 (zapnutí/pohotovostní režim) zapněte
projektor.
Indikátor „ON/STANDBY (Zapnutí/pohotovostní režim)” bliká zeleně
a potom se zeleně rozsvítí.
Svítí zeleně.
ON/
STANDBY
3
Zapněte zařízení připojené k projektoru.
Podívejte se do návodu k obsluze dodávaného k připojovanému zařízení.
4
Stisknutím tlačítka „INPUT (Vstup)” zobrazte obraz na
promítací plátno.
Po každém stisknutí tlačítka se mění indikátor vstupu (1 strana 24).
Video
INPUT
Rada
Pokud je položka „Auto Input Search (Automatické vyhledávání vstupního
signálu)” v nabídce „Function (Funkce)
” nastavena na „On (Zapnuto)”,
zobrazí se automaticky při stisknutí tlačítka „INPUT (Vstup)” kanál vstupního
signálu.
5
Otáčením obou voličů „LENS SHIFT (Posunutí obrazu)”
upravte polohu obrazu.
LENS SHIFT
Pro nastavení vertikální
polohy obrazu
Pro nastavení horizontální
polohy obrazu
CZ
18
Krok 3: Nastavení velikosti a polohy obrazu
VPL-HS60
2-654-967-E2 (1)
\\server1\work\DATA2006\Sony\_data-z-FTP-prevod\0918\2654967E21VPLHS60WW\02GB_VPLHS60\02PRE.FM
masterpage:Left
01COV.book Page 19 Tuesday, October 10, 2006 2:15 PM
1/2H
1H
1/2H
Příprava a připojení
Nastavení horizontální polohy obrazu
Otáčejte ovladačem „LENS SHIFT (Posunutí obrazu)” doprava nebo doleva.
Obraz lze posunout doprava nebo doleva maximálně o polovinu velikosti
promítacího plátna od středu objektivu.
Horní pohled
: Poloha obrazu při maximálním
posunutí doleva.
: Poloha obrazu při maximálním
posunutí doprava.
Nastavení vertikální polohy obrazu
Otáčejte ovladačem „LENS SHIFT (Posunutí obrazu)” nahoru nebo dolů.
Obraz lze posunout nahoru nebo dolů maximálně o 65 % velikosti promítacího
plátna od středu objektivu.
Boční pohled
1V
1V
1V
: Poloha obrazu při maximálním
posunutí nahoru.
: Poloha obrazu při maximálním
posunutí dolů.
Krok 3: Nastavení velikosti a polohy obrazu
19
VPL-HS60
2-654-967-E2 (1)
CZ
\\server1\work\DATA2006\Sony\_data-z-FTP-prevod\0918\2654967E21VPLHS60WW\02GB_VPLHS60\02PRE.FM
masterpage:Left
01COV.book Page 20 Tuesday, October 10, 2006 2:15 PM
Poznámka
Při současném použití funkcí horizontálního i vertikálního posunutí obrazu můžete
obraz vertikálně posunout maximálně o polovinu velikosti promítacího plátna.
6
Pomocí kroužku zoomu nastavte velikost obrazu.
Kroužek zoomu
7
Pomocí zaostřovacího kroužku zaostřete obraz.
Zaostřovací kroužek
Nastavení naklonění projektoru
Pokud je projektor umístěn na nerovném povrchu, použijte nastavovací nožky
a projektor vyrovnejte.
Otáčením
nastavte projektor
do správné
polohy.
Nastavovací nožky
CZ
20
Krok 3: Nastavení velikosti a polohy obrazu
VPL-HS60
2-654-967-E2 (1)
\\server1\work\DATA2006\Sony\_data-z-FTP-prevod\0918\2654967E21VPLHS60WW\02GB_VPLHS60\02PRE.FM
masterpage:Left
01COV.book Page 21 Tuesday, October 10, 2006 2:15 PM
Příprava a připojení
Krok 4: Výběr jazyka nabídky
Můžete vybrat některý z 15 jazyků pro zobrazování nabídek a dalších
informací na promítacím plátně. Výchozí nastavení je „English (Angličtina)”.
LIGHT
DYNAMIC
2
INPUT
STANDARD
CINEMA
PICTURE MODE
USER 1
USER 2
USER 3
4-6
ENTER
APA
ADJ PIC
MENU
WIDE MODE
RCP
RESET
3
REAL COLOR PROCESSING
Rada
Pro ovládání nabídky můžete použít tlačítka M/m/</, (šipky) na bočním panelu
projektoru nebo tlačítka M/m/</,/„ENTER (Potvrzení)” na dálkovém ovladači.
1
Připojte síťový kabel do síťové zásuvky.
Indikátor „ON/STANDBY (Zapnutí/pohotovostní režim)” se červeně
rozsvítí a projektor se přepne do pohotovostního režimu.
2
Stisknutím přepínače I/1 (zapnutí/pohotovostní režim) zapněte
projektor.
Indikátor „ON/STANDBY (Zapnutí/pohotovostní režim)” bliká zeleně
a potom se zeleně rozsvítí.
3
Stiskněte tlačítko „MENU (Nabídka)”.
Zobrazí se nabídka.
MENU
Picture
Picture Mode :
Adjust Picture
Cinema
Signal
RCP :
Of f
Function
Installation
Setup
Information
Sel :
Set :
Back :
Exit :
Krok 4: Výběr jazyka nabídky
21
VPL-HS60
2-654-967-E2 (1)
CZ
\\server1\work\DATA2006\Sony\_data-z-FTP-prevod\0918\2654967E21VPLHS60WW\02GB_VPLHS60\02PRE.FM
masterpage:Left
01COV.book Page 22 Tuesday, October 10, 2006 2:15 PM
4
Stisknutím tlačítka M nebo m vyberte nabídku „Setup
(Nastavení)
” a stiskněte tlačítko , nebo „ENTER
(Potvrzení)”.
Zobrazí se položky vybrané nabídky.
Picture
Signal
Status :
Language :
Input-A Signal Sel. :
Color System :
On
English
Auto
Auto
Function
Installation
Setup
nebo
ENTER
Information
Sel:
5
Set:
Back:
Exit:
Stisknutím tlačítka M nebo m vyberte položku „Language
(Jazyk)” a stiskněte tlačítko , nebo „ENTER (Potvrzení)”.
Picture
Signal
Status :
Language :
Input-A Signal Sel.
Color System :
On
English
Center
White
Function
Installation
Setup
nebo
ENTER
Information
Sel :
6
Set :
Exit :
Stisknutím tlačítka M nebo m vyberte požadovaný jazyk
a stiskněte tlačítko „ENTER (Potvrzení)”.
Nabídka se zobrazí ve vybraném jazyce.
ENTER
Skrytí nabídky
Stiskněte tlačítko „MENU (Nabídka)”.
CZ
22
Krok 4: Výběr jazyka nabídky
VPL-HS60
2-654-967-E2 (1)
\\server1\work\DATA2006\Sony\_data-z-FTP-prevod\0918\2654967E21VPLHS60WW\02GB_VPLHS60\03Pro.FM
masterpage:Left
01COV.book Page 23 Tuesday, October 10, 2006 2:15 PM
Projekce
Projekce
Tato část popisuje, jak postupovat pro zobrazení obrazu z DVD přehrávače atd.
připojeného k projektoru. Rovněž je zde popsáno, jak nastavit kvalitu obrazu
podle vašich požadavků.
Projekce obrazu na promítací plátno
Kroužek zoomu
4
LIGHT
DYNAMIC
2
INPUT
STANDARD
Snímač signálu dálkového
ovladače
Zaostřovací kroužek
CINEMA
PICTURE MODE
USER 1
USER 2
USER 3
ENTER
1
Připojte síťový kabel do síťové zásuvky.
Indikátor „ON/STANDBY (Zapnutí/pohotovostní režim)” se červeně
rozsvítí a projektor se přepne do pohotovostního režimu.
Svítí červeně.
ON/
STANDBY
2
Stisknutím přepínače I/1 (zapnutí/pohotovostní režim) zapněte
projektor.
Indikátor „ON/STANDBY (Zapnutí/pohotovostní režim)” bliká zeleně
a potom se zeleně rozsvítí.
Svítí zeleně.
ON/
STANDBY
3
Zapněte zařízení připojené k projektoru.
Podívejte se do návodu k obsluze dodávaného k připojovanému zařízení.
Projekce obrazu na promítací plátno
23
VPL-HS60
2-654-967-E2 (1)
CZ
\\server1\work\DATA2006\Sony\_data-z-FTP-prevod\0918\2654967E21VPLHS60WW\02GB_VPLHS60\03Pro.FM
masterpage:Left
01COV.book Page 24 Tuesday, October 10, 2006 2:15 PM
4
Opakovaným stisknutím tlačítka „INPUT (Vstup)” vyberte
vstupní zařízení, ze kterého chcete zobrazit obraz na
promítacím plátně.
Zobrazte indikaci požadovaného vstupu.
Příklad: Zobrazení obrazu z video zařízení připojeného do konektoru
„VIDEO INPUT (Video vstup)”.
INPUT
Video
Zobrazení obrazu z
Stisknutím tlačítka
„INPUT (Vstup)”
zobrazíte
Video zařízení připojeného do konektoru „VIDEO INPUT
(Video vstup)”
Video
Video zařízení připojeného do konektoru „S VIDEO INPUT
(Vstup S Video)”
S-Video
Komponentního zařízení připojeného do konektorů Y / PB/CB / „Component
PR/CR na projektoru
(Komponentní
signál)”
RGB/komponentního zařízení připojeného do konektoru
„INPUT A (Vstup A)”
„Input-A (Vstup
A)”*
Zařízení připojeného do konektoru HDMI
HDMI
* Podle typu vstupního signálu nastavte položku „Input-A Signal Sel. (Výběr
signálu na konektoru Input-A)” v nabídce „Setup (Nastavení)
”. Pokud
nastavíte možnost „Auto (Automaticky)” a obraz není zobrazen správně, vyberte
příslušný signál v položce „Input-A Signal Sel. (Výběr signálu na konektoru
Input-A)” (1 strana 42).
Rada
Pokud je položka „Auto Input Search (Automatické vyhledávání vstupního signálu)”
v nabídce „Function (Funkce)
” nastavena na „On (Zapnuto)”, zobrazí se
automaticky při stisknutí tlačítka „INPUT (Vstup)” kanál vstupního signálu.
5
Otáčením kroužku zoomu nastavte velikost obrazu.
Kroužek zoomu
CZ
24
Projekce obrazu na promítací plátno
VPL-HS60
2-654-967-E2 (1)
\\server1\work\DATA2006\Sony\_data-z-FTP-prevod\0918\2654967E21VPLHS60WW\02GB_VPLHS60\03Pro.FM
masterpage:Left
01COV.book Page 25 Tuesday, October 10, 2006 2:15 PM
6
Otáčením zaostřovacího kroužku zaostřete obraz.
Kroužkem otáčejte, dokud nezískáte ostrý obraz.
Projekce
Zaostřovací kroužek
Vypnutí napájení
1
Stiskněte přepínač I/1 (zapnutí/pohotovostní režim).
Na promítacím plátně se zobrazí zpráva „POWER OFF? (Vypnout
napájení?)” .
2
Znovu stiskněte přepínač I/1.
Indikátor „ON/STANDBY (Zapnutí/pohotovostní režim)” bliká zeleně
a ventilátor i nadále běží, aby snížil vnitřní teplotu. Nejdříve bliká indikátor
„ON/STANDBY (Zapnutí/pohotovostní režim)” rychle. Během této doby
nelze indikátor „ON/STANDBY (Zapnutí/pohotovostní režim)” rozsvítit
stisknutím přepínače I/1.
3
Jakmile se indikátor „ON/STANDBY (Zapnutí/pohotovostní
režim)” rozsvítí červeně a ventilátor se zastaví, vytáhněte
síťový kabel ze síťové zásuvky.
Projektor můžete rovněž vypnout stisknutím a podržením přepínače I/1
(zapnutí/pohotovostní režim) na několik sekund.
Projekce obrazu na promítací plátno
25
VPL-HS60
2-654-967-E2 (1)
CZ
\\server1\work\DATA2006\Sony\_data-z-FTP-prevod\0918\2654967E21VPLHS60WW\02GB_VPLHS60\03Pro.FM
masterpage:Left
01COV.book Page 26 Tuesday, October 10, 2006 2:15 PM
Výběr širokoúhlého režimu
Podle typu přijímaného video signálu si můžete vychutnat různé režimy
širokoúhlého formátu obrazu. Tyto režimy můžete rovněž vybrat pomocí menu
(1 strana 39).
LIGHT
DYNAMIC
INPUT
STANDARD
CINEMA
PICTURE MODE
USER 1
USER 2
USER 3
ENTER
APA
WIDE MODE
ADJ PIC
MENU
RCP
RESET
Tlačítko „WIDE MODE
(Širokoúhlý režim)”
REAL COLOR PROCESSING
Stiskněte tlačítko „WIDE MODE (Širokoúhlý režim)”.
Po každém stisknutí tlačítka můžete vybrat požadované nastavení režimu „Wide
Mode (Širokoúhlý režim)”.
„Full (Celé plátno)”
Obraz konvertovaný do formátu 4:3 je zobrazen se správným poměrem stran.
Obraz ve formátu 4:3 je horizontálně zvětšen, aby byl obraz zobrazen na celé
promítací plátno formátu 16:9.
Rada
Konverze: Původní obraz s poměrem stran 16:9 je horizontálně komprimován do
formátu 4:3.
CZ
26
Výběr širokoúhlého režimu
VPL-HS60
2-654-967-E2 (1)
\\server1\work\DATA2006\Sony\_data-z-FTP-prevod\0918\2654967E21VPLHS60WW\02GB_VPLHS60\03Pro.FM
masterpage:Left
01COV.book Page 27 Tuesday, October 10, 2006 2:15 PM
„Normal (Normální obraz)”
Obraz s poměrem stran 4:3 je zobrazen ve středu promítacího plátna
s vertikálními pruhy po obou stranách.
Projekce
„Wide Zoom (Širokoúhlé zvětšení)”
Obraz s poměrem stran 4:3 je zvětšen a horní a spodní části obrazu jsou
komprimovány tak, aby byl obraz zobrazen na celé promítací plátno formátu
16:9. Tento režim použijte pro sledování zpráv, různých show atd.
„Zoom (Zvětšení)”
Obraz s poměrem stran 4:3 je vertikálně a horizontálně zvětšen ve stejném
poměru tak, aby byl zobrazen na celé promítací plátno formátu16:9. Tento režim
je vhodný pro sledování filmů v širokoúhlém formátu.
„Subtitle (Titulky)”
Oblast pro zobrazování titulků je zkomprimována a zobrazena ve spodní části
promítacího plátna. Tento režim použijte pro sledování filmů s titulky.
Good-bye
Poznámky
• Vertikální polohu obrazu v položce „V Position (Vertikální poloha)” v nabídce
„Signal (Signál)
” můžete nastavit, pouze pokud je vybrán režim „Zoom
(Zvětšení)” nebo „Subtitle (Titulky)” .
• Polohu titulků v položce „Title Area (Oblast titulků)” v nabídce „Signal (Signál)
” můžete nastavit, pouze pokud je vybrán režim „Subtitle (Titulky)” .
Výběr širokoúhlého režimu
27
VPL-HS60
2-654-967-E2 (1)
CZ
\\server1\work\DATA2006\Sony\_data-z-FTP-prevod\0918\2654967E21VPLHS60WW\02GB_VPLHS60\03Pro.FM
masterpage:Left
01COV.book Page 28 Tuesday, October 10, 2006 2:15 PM
Poznámky k výběru širokoúhlého režimu
• Před výběrem širokoúhlého režimu si uvědomte, že při změně poměru stran
původního obrazu se bude zobrazený obraz od původního obrazu lišit.
• Uvědomte si prosím, že při použití projektoru k projekci za účelem dosažení
zisku nebo k veřejné projekci může změna původního obrazu přepnutím do
širokoúhlého režimu představovat zásah do práv autorů nebo výrobců, která
jsou pod ochranou příslušných zákonů.
CZ
28
Výběr širokoúhlého režimu
VPL-HS60
2-654-967-E2 (1)
\\server1\work\DATA2006\Sony\_data-z-FTP-prevod\0918\2654967E21VPLHS60WW\02GB_VPLHS60\03Pro.FM
masterpage:Left
01COV.book Page 29 Tuesday, October 10, 2006 2:15 PM
Výběr režimu obrazu
LIGHT
DYNAMIC
INPUT
STANDARD
CINEMA
PICTURE MODE
USER 1
USER 2
USER 3
ENTER
APA
WIDE MODE
Projekce
Můžete vybrat režim obrazu, který bude nejlépe odpovídat typu programu nebo
podmínkám v místnosti.
ADJ PIC
MENU
RCP
RESET
Tlačítka „PICTURE MODE (Režim
obrazu)”
„DYNAMIC (Dynamický)”:
„STANDARD (Standardní)”
„CINEMA (Kino)”:
„USER 1, 2 and 3 (Uživatel 1, 2 a 3)”
REAL COLOR PROCESSING
Stiskněte některé z tlačítek „PICTURE MODE (Režim
obrazu)” („DYNAMIC (Dynamický)”, „STANDARD
(Standardní)”, „CINEMA (Kino)” a „USER 1 (Uživatel 1)”,
„USER 2 (Uživatel 2)” a „USER 3 (Uživatel 3)”).
„DYNAMIC (Dynamický)”
Zdůraznění ostrosti obrazu ve světlém prostředí.
„STANDARD (Standardní)”
Doporučený režim pro běžné domácí podmínky při sledování.
„CINEMA (Kino)”
Doporučený režim pro sledování filmů v tmavých místnostech.
„USER 1, 2 and 3 (Uživatel 1, 2 a 3)”
Kvalitu obrazu můžete nastavit podle vašich požadavků a toto nastavení uložit do
vybrané paměti projektoru. Stiskněte jedno z tlačítek „USER 1 (Uživatel 1)”,
„USER 2 (Uživatel 2)” a „USER 3 (Uživatel 3)” a potom pomocí tlačítek na
dálkovém ovladači nebo pomocí nabídek nastavte kvalitu obrazu (1 str. 30
a 37). Nastavení se uloží a stisknutím příslušného tlačítka můžete sledovat obraz
s nastavenou kvalitou obrazu.
Výběr režimu obrazu
29
VPL-HS60
2-654-967-E2 (1)
CZ
\\server1\work\DATA2006\Sony\_data-z-FTP-prevod\0918\2654967E21VPLHS60WW\02GB_VPLHS60\03Pro.FM
masterpage:Left
01COV.book Page 30 Tuesday, October 10, 2006 2:15 PM
Nastavení kvality obrazu
Pomocí dálkového ovladače můžete vybrat požadované položky a nastavit
kvalitu obrazu podle vašich požadavků. Nastavené hodnoty lze uložit do každého
režimu obrazu.
LIGHT
INPUT
DYNAMIC
STANDARD
CINEMA
PICTURE MODE
USER 1
USER 2
USER 3
ENTER
APA
WIDE MODE
ADJ PIC
MENU
RCP
RESET
Tlačítko „ADJ PIC (Nastavení
obrazu)”
REAL COLOR PROCESSING
BRIGHT
CONTRAST
+
–
+
–
Tlačítko „CONTRAST +/–
(Kontrast)”
Tlačítko „BRIGHT +/– (Jas)”
1
Stiskněte tlačítko „ADJ PIC (Nastavení obrazu)”.
Po každém stisknutí tlačítka se postupně zobrazují následující okna*:
Contrast t Brightness t Color t Hue t Sharpness
R
r
Lamp Control
Black Level Adj.
R
r
Advanced Iris T DDE T Color Temp. T Gamma Correction
*Podle typu vstupního signálu se nemusí zobrazit některá z výše uvedených oken.
Podrobnější informace najdete v části „Input Signals and Adjustable/setting
Items” (1 strana 53).
CZ
30
Nastavení kvality obrazu
VPL-HS60
2-654-967-E2 (1)
\\server1\work\DATA2006\Sony\_data-z-FTP-prevod\0918\2654967E21VPLHS60WW\02GB_VPLHS60\03Pro.FM
masterpage:Left
01COV.book Page 31 Tuesday, October 10, 2006 2:15 PM
Příklad: Nastavení kontrastu
Projekce
Contrast
Podrobnější nastavení můžete provést ve vedlejší nabídce „Adjust Picture
(Nastavení obrazu)” v nabídce „Picture (Obraz)
” (1 strana 37).
2
Nastavte položku.
Zmìna hodnoty položky
Pro zvýšení hodnoty stiskněte tlačítko M nebo ,.
Pro snížení hodnoty stiskněte tlačítko m nebo .
Zmìna nastavení
Nastavení změňte stisknutím tlačítka M nebo m.
Nastavení kontrastu a jasu
Pro nastavení kontrastu stiskněte tlačítko „CONTRAST +/– (Kontrast)” na
dálkovém ovladači.
Pro nastavení jasu stiskněte tlačítko „BRIGHT +/– (Jas)” na dálkovém ovladači.
Nastavení kvality obrazu
31
VPL-HS60
2-654-967-E2 (1)
CZ
\\server1\work\DATA2006\Sony\_data-z-FTP-prevod\0918\2654967E21VPLHS60WW\02GB_VPLHS60\03Pro.FM
masterpage:Left
01COV.book Page 32 Tuesday, October 10, 2006 2:15 PM
Nastavení obrazu s použitím funkce „Real
Color Processing (Reálné zpracování barev)”
Funkce RCP (Real Color Processing - reálné zpracování barev) vám umožňuje
nezávisle nastavit barvy a odstín každého místa na promítaném obrazu, které si
vyberete. Tak můžete provést ještě podrobnější nastavení obrazu podle vašich
požadavků.
LIGHT
DYNAMIC
INPUT
STANDARD
CINEMA
PICTURE MODE
USER 1
USER 2
USER 3
2–4
ENTER
APA
WIDE MODE
ADJ PIC
MENU
RCP
RESET
REAL COLOR PROCESSING
BRIGHT
CONTRAST
1
Rada
Při nastavování obrazu s použitím funkce „Real Color Processing (Reálné zpracování
barev)” zastavte obraz.
CZ
32
1
Stiskněte tlačítko „RCP (Reálné zpracování barev)” na
dálkovém ovladači.
2
Stisknutím tlačítka M nebo m vyberte režim „User 1 (Uživatel
1)”, „User 2 (Uživatel 2)” nebo „User 3 (Uživatel 3)” a stiskněte
tlačítko ,.
Zobrazí se okno „RCP (Reálné zpracování barev)”.
3
Vyberte cílovou barvu, kterou chcete nastavit.
Pro určení cílové barvy opakujte níže uvedené kroky 1 a 2.
1 Stisknutím tlačítka M nebo m vyberte položku „Color Select (Výběr
barvy)” a potom stisknutím tlačítka < nebo , vyberte některou z barev
„Red (Červená)”, „Yellow (Žlutá)”, „Green (Zelená)”, „Cyan
(Azurová)”, „Blue (Modrá)” a „Magenta (Purpurová)”, kterou chcete
nastavit.
Části obrazu, které odpovídají vybrané barvě, se zobrazí barevně a zbytek
obrazu bude zobrazen černobíle. Referenční paleta barev v okně „RCP
(Reálné zpracování barev)” rovněž zobrazuje barvy, které lze nastavit.
Nastavení obrazu s použitím funkce „Real Color Processing (Reálné zpracování barev)”
VPL-HS60
2-654-967-E2 (1)
\\server1\work\DATA2006\Sony\_data-z-FTP-prevod\0918\2654967E21VPLHS60WW\02GB_VPLHS60\03Pro.FM
masterpage:Left
01COV.book Page 33 Tuesday, October 10, 2006 2:15 PM
Sledujte promítaný obraz a rozhodněte, kterou barvu chcete nastavit.
Referenční paletu můžete použít jako pomůcku.
RCP (Real Color Processing)
Sel :
Red
Adjust
Adjust
Projekce
Color Select :
Position :
Range :
RCP Color :
RCP Hue :
0
0
Set :
Exit :
Referenční paleta
2 Stisknutím tlačítka M nebo m vyberte položku „Position (Poloha)” nebo
„Range (Rozsah)” a pomocí tlačítka < nebo , proveďte jemné
nastavení barvy a rozsahu barev.
RCP (Real Color Processing)
Color Select :
Position :
Range :
RCP Color :
RCP Hue :
Sel :
Red
Adjust
Adjust
0
0
Set :
Exit :
4
Nastavte barvu vybraných oblastí.
Stisknutím tlačítka M nebo m vyberte „RCP Color (Barva RCP)” nebo
„RCP Hue (Odstín RCP)”, sledujte promítaný obraz a pomocí tlačítka <
nebo , nastavte barvu nebo odstín částí obrazu vybraných v kroku 3.
Během nastavování se obraz zobrazí v normální barvě.
5
Po dokončení nastavování stiskněte tlačítko „RCP (Reálné
zpracování barev)”.
Okno „RCP (Reálné zpracování barev)” zmizí a zobrazí se normální obraz.
Nastavené hodnoty se uloží do paměti přístroje vybrané v kroku 2 a lze je
kdykoliv později vyvolat.
Rada
Položky pro nastavení polohy a rozsahu barev nemusí být v některých případech
dostupné.
Nastavení obrazu s použitím funkce „Real Color Processing (Reálné zpracování
barev)”
33
VPL-HS60
2-654-967-E2 (1)
CZ
\\server1\work\DATA2006\Sony\_data-z-FTP-prevod\0918\2654967E21VPLHS60WW\02GB_VPLHS60\04MEN.fm
masterpage:Left
01COV.book Page 34 Tuesday, October 10, 2006 2:15 PM
Používání nabídek
Tato část popisuje, jak provádět různá nastavení pomocí nabídek.
Pohyb v nabídkách
Tento projektor je vybaven nabídkami, které umožňují provádět různá nastavení.
Některé z nastavitelných položek se zobrazují v překryvné nabídce, v
nastavovací nabídce bez hlavní nabídky nebo v dalším okně nabídky. Pokud
vyberete název položky se symbolem šipky (B), zobrazí se další nabídka s
položkami.
Informace o změně jazyka nabídek na obrazovce najdete v části „Výběr jazyka
nabídky” (1 strana 21).
LIGHT
DYNAMIC
INPUT
STANDARD
CINEMA
PICTURE MODE
USER 1
USER 2
USER 3
2–4
ENTER
APA
ADJ PIC
MENU
WIDE MODE
RCP
RESET
1
REAL COLOR PROCESSING
1
Stiskněte tlačítko „MENU (Nabídka)”.
Zobrazí se okno nabídky.
Picture
MENU
Signal
Picture Mode :
Adjust Picture
RCP :
Cinema
Off
Function
Installation
Setup
Information
Sel:
CZ
34
Set:
Back:
Exit:
Pohyb v nabídkách
VPL-HS60
2-654-967-E2 (1)
\\server1\work\DATA2006\Sony\_data-z-FTP-prevod\0918\2654967E21VPLHS60WW\02GB_VPLHS60\04MEN.fm
masterpage:Left
01COV.book Page 35 Tuesday, October 10, 2006 2:15 PM
2
Stisknutím tlačítka M nebo m vyberte položku nabídky
a stiskněte tlačítko , nebo „ENTER (Potvrzení)”.
Zobrazí se položky, které lze ve vybrané nabídce nastavit. Aktuálně vybraná
položka je zobrazena jako žluté tlačítko.
Picture
Status :
Language :
Input-A Signal Sel. :
Color System :
On
English
Au t o
Au t o
Používání nabídek
Signal
Function
Installation
Setup
Information
Sel:
3
Set:
Back:
Exit:
Stisknutím tlačítka M nebo m vyberte položku, kterou chcete
nastavit, a stiskněte tlačítko , nebo „ENTER (Potvrzení)”.
Nastavitelné položky se zobrazují v překryvné nabídce, nastavovací
nabídce, přizpůsobovací nabídce nebo v dalším okně nabídky.
Překryvná nabídka
Nastavitelné položky
Picture
Signal
Status :
Language :
Input-A Signal Sel.
Color System :
On
English
Center
White
Function
Installation
nebo
ENTER
Setup
Information
Sel :
Set:
Exit:
Nastavovací nabídka
Picture Mode
Dynamic
Standard
Cinema
User1
User2
User3
Sel :
Set :
Přizpůsobovací nabídka
Contrast
Pohyb v nabídkách
35
VPL-HS60
2-654-967-E2 (1)
CZ
\\server1\work\DATA2006\Sony\_data-z-FTP-prevod\0918\2654967E21VPLHS60WW\02GB_VPLHS60\04MEN.fm
masterpage:Left
01COV.book Page 36 Tuesday, October 10, 2006 2:15 PM
Další okno nabídky
Nastavitelné položky
Picture
Signal
Function
Installation
Setup
Information
Adjust Picture
Cinema
Contrast :
80
Brightness :
50
Color :
50
Hue :
50
Sharpness :
50
Black Level Adj. :
Of f
Gamma Correction : Of f
Color Temp :
Low
DDE :
Film
Cinema Black Pro
Sel:
4
Set:
Back:
Exit:
Nastavte položku.
Změna hodnoty položky
Pro zvýšení hodnoty stiskněte tlačítko M nebo ,.
Pro snížení hodnoty stiskněte tlačítko m nebo <.
Stisknutím tlačítka „ENTER (Potvrzení)” zobrazte původní obrazovku.
Změna nastavení
Nastavení změňte stisknutím tlačítka M nebo m.
Stisknutím tlačítka „ENTER (Potvrzení)” zobrazte původní obrazovku.
Podle typu vybrané položky můžete původní obrazovku zobrazit rovněž
pomocí tlačítka <.
Skrytí nabídky
Stiskněte tlačítko „MENU (Nabídka)”.
Obnovení výchozího nastavení položek
Vyberte požadovanou položku a stiskněte tlačítko „RESET (Obnovení
výchozího nastavení)”.
Na obrazovce se zobrazí zpráva „Complete! (Dokončeno!)” a nastavení se vrátí
na výchozí hodnotu.
Položky, u kterých lze obnovit výchozí nastavení:
• „Contrast (Kontrast)”, „Brightness (Jas)”, „Color (Barva)”, „Hue (Odstín)”,
„Sharpness (Ostrost)” a „Color Temp. (Teplota barev)” ve vedlejší nabídce
„Adjust Picture (Nastavení obrazu)” a „RCP (Reálné zpracování barev)”
v nabídce „Picture (Obraz)
”.
• „Dot Phase (Bodová fáze)”, „H Size (Horizontální velikost)” a „Shift
(Posunutí)” ve vedlejší nabídce „Adjust Signal (Nastavení signálu)”
a „Position (Vertikální poloha)” a „Title Area (Oblast titulků)” v nabídce
„Signal (Signál)
”.
• „V Keystone (Vertikální lichoběžníková korekce)” v nabídce „Installation
(Instalace)
”.
Položky, které nelze nastavit
Nastavitelné položky závisí na typu vstupního signálu. Položky, které nelze
nastavit, se v nabídce nezobrazí (1 strana 53).
CZ
36
Pohyb v nabídkách
VPL-HS60
2-654-967-E2 (1)
\\server1\work\DATA2006\Sony\_data-z-FTP-prevod\0918\2654967E21VPLHS60WW\02GB_VPLHS60\04MEN.fm
masterpage:Left
01COV.book Page 37 Tuesday, October 10, 2006 2:15 PM
Nabídka „Picture (Obraz)”
Nabídka „Picture (Obraz)” se používá pro nastavení obrazu.
Vedlejší nabídka „Adjust Picture
(Nastavení obrazu)”
Signal
Picture Mode :
Adjust Picture
RCP :
Cinema
Picture
Off
Signal
Function
Function
Installation
Installation
Setup
Setup
Information
Information
Sel:
Set:
Back:
Exit:
Adjust Picture
Contrast :
Brightness :
Color :
Hue :
Sharpness :
Black Level Adj. :
Gamma Correction :
Color Temp :
DDE :
Cinema Black Pro
Sel:
Set:
Používání nabídek
Picture
Cinema
80
50
50
50
50
Of f
Of f
Low
Film
Back:
Exit:
Položka
Popis
„Picture Mode (Režim
obrazu)”
Můžete vybrat režim obrazu, který bude nejlépe odpovídat typu obrazu
nebo okolním podmínkám.
„Dynamic (Dynamický)”: Tento režim vyberte pro zdůraznění
kontrastu a ostrosti obrazu.
„Standard (Standardní)”: Doporučený režim pro běžné podmínky při
sledování. Tento režim rovněž vyberte pro zlepšení kvality obrazu,
pokud není obraz v režimu „Dynamic (Dynamický)” čistý.
„Cinema (Kino)”: Tento režim vyberte pro měkký obraz podobný
filmu.
„USER 1, 2 and 3 (Uživatel 1, 2 a 3)”: Kvalitu obrazu můžete nastavit
podle vašich požadavků a tyto hodnoty uložit. Po uložení nastavení
můžete sledovat obraz s nastavenou kvalitou obrazu stisknutím
tlačítka „PICTURE MODE (Režim obrazu)” na dálkovém ovladači.
Uložení nastavení
1 Vyberte „User 1 (Uživatel 1)”, „User 2 (Uživatel 2)” nebo „User 3
(Uživatel 3)”.
2 V nabídce nastavte požadované položky.
Položky, které lze uložit: položky ve vedlejší nabídce „Adjust Picture
(Nastavení signálu)” a položky „Wide Mode (Širokoúhlý režim)”,
„V Position (Vertikální poloha)” a „Title Area (Oblast titulků)”
v nabídce „Signal (Signál)
”.
Rada
Kvalitu obrazu můžete rovněž nastavit v režimu „Dynamic
(Dynamický)”, „Standard (Standardní)” nebo „Cinema (Kino)”
a nastavení uložit. Pro obnovení výchozího nastavení stiskněte tlačítko
„RESET (Obnovení výchozího nastavení)”.
„Adjust Picture (Nastavení obrazu)”
„Contrast (Kontrast)”
Čím je hodnota vyšší, tím je kontrast větší. Čím nižší je hodnota, tím
nižší je kontrast.
„Brightness (Jas)”
Čím je hodnota vyšší, tím je obraz jasnější. Čím je hodnota nižší, tím je
obraz tmavší.
„Color (Barva)”
Čím je hodnota vyšší, tím jsou barvy sytější. Čím je hodnota nižší, tím
je sytost menší.
„Hue (Odstín)”
Čím je toto nastavení vyšší, tím více je obraz zabarven do zelena. Čím
je toto nastavení nižší, tím více je obraz zabarven do fialova.
„Sharpness (Ostrost)”
Čím je hodnota vyšší, tím je obraz ostřejší. Čím je hodnota nižší, tím je
obraz měkčí.
Nabídka „Picture (Obraz)”
37
VPL-HS60
2-654-967-E2 (1)
CZ
\\server1\work\DATA2006\Sony\_data-z-FTP-prevod\0918\2654967E21VPLHS60WW\02GB_VPLHS60\04MEN.fm
masterpage:Left
01COV.book Page 38 Tuesday, October 10, 2006 2:15 PM
Položka
Popis
„Adjust Picture (Nastavení obrazu)”
„Black Level Adj.
Zdůraznění černé barvy pro zobrazení výrazného, dynamického obrazu.
(Nastavení úrovně černé Nastavte podle zdroje vstupního signálu.
barvy)”
„Off (Vypnuto)”: Funkce je vypnutá.
„Low (Nízká)”: Malé zdůraznění černé barvy.
„High (Vysoká)”: Velké zdůraznění černé barvy.
„Gamma Correction
(Korekce gamma)”
Vyberte požadovaný tón z těchto tří možností:
„Off (Vypnuto)”: Funkce je vypnutá.
„Gamma1”: Mírné zvýšení jasu tmavých částí obrazu.
„Gamma2”: Větší zvýšení jasu tmavých částí obrazu než u možnosti
„Gamma1”.
„Gamma3”: Zvýšení jasu celého obrazu.
„Color Temp. (Teplota
barev)”
„High (Vysoká)”: Bílá barva má modrý nádech.
„Middle (Střední)”: Bílá barva má neutrální nádech.
„Low (Nízká)”: Bílá barva má červený nádech.
„Custom1, Custom2, Custom3 (Uživatelské nastavení 1, 2 a 3)”:
Můžete nastavit a uložit teplotu barev podle vašich požadavků.
„DDE (Dynamic Detail
Enhancer - dynamické
zdůraznění detailů)”
„Off (Vypnuto)”: Přehrávání video signálu ve formátu interlace
(prokládané řádkování) bez provádění konverze.
„Progressive (Progresivní signál)”: Konverze video signálu ve
formátu interlace (prokládané řádkování) do progresivního formátu.
„Film”: Obvykle vyberte tuto možnost. Reprodukce filmů ve formátu
2-3 Pull-Down s plynulým pohybem obrazu. Pokud je na vstupu
signál v jiném formátu než 2-3 Pull-Down, automaticky se nastaví
možnost „Progressive (Progresivní signál)”.
„Cinema Black Pro”
„Advanced Iris (Clona)”Přepínání funkce clony během projekce.
„Off (Vypnuto)”: Normální kontrast.
„On (Zapnuto)”: Zdůraznění černé barvy zvýšením kontrastu.
„Auto (Automaticky)”: Automatické nastavování clony podle
promítané scény. Kontrast scény je zvýšen.
„Lamp Control (Nastavení lampy)”
Přepínání výkonu lampy během projekce.
„High (Vysoký výkon)”: Normální výkon.
„Low (Nízký výkon)”: Zdůraznění černé snížením výkonu lampy.
Rada
Pokud je položka „Lamp Control (Nastavení lampy)” nastavena na
„Low (Nízký výkon)”, použije se při dalším zapnutí projektoru nejdříve
nastavení položky „High (Vysoký výkon)” a potom se nastavení přepne
na položku „Low. (Nízký výkon)”.
RCP (Real Color Processing Můžete nezávisle nastavit barvy a odstín každé vybrané části obrazu.
- reálné zpracování barev)” „Off (Vypnuto)”: Funkce je vypnutá.
„USER 1, 2 and 3 (Uživatel 1, 2 a 3)”: Obraz můžete nastavit s
použitím funkce „Real Color Processing (Reálné zpracování barev)”
a nastavení uložit. Po uložení nastavení můžete sledovat obraz
s nastavenou kvalitou obrazu.
Podrobnější informace najdete v části „Nastavení obrazu s použitím
funkce „Real Color Processing (Reálné zpracování barev)” (1 strana
32).
CZ
38
Nabídka „Picture (Obraz)”
VPL-HS60
2-654-967-E2 (1)
\\server1\work\DATA2006\Sony\_data-z-FTP-prevod\0918\2654967E21VPLHS60WW\02GB_VPLHS60\04MEN.fm
masterpage:Left
01COV.book Page 39 Tuesday, October 10, 2006 2:15 PM
Nabídka „Signal (Signál)”
.
Picture
Signal
Adjust Signal
Wide Mode :
V Position :
Picture
Full
0
Signal
Function
Function
Installation
Installation
Setup
Setup
Information
Adjust Signal
Dot Phase :
H Size :
Shift :
Používání nabídek
Nabídka „Signal (Signál)” se používá pro nastavení vstupního signálu. Můžete
nastavit velikost obrazu, vybrat širokoúhlý režim atd.
Vedlejší nabídka „Adjust
Signal (Nastavení signálu)”
24
1344
H : 2 0 4 V: 3 4
Information
Sel:
Set:
Položka
Back:
Exit:
Sel:
Set:
Back:
Exit:
Popis
„Adjust Signal (Nastavení signálu)”
„Dot Phase (Bodová
fáze)”
Po stisknutí tlačítka APA (Automatické nastavení obrazu) je obraz
z počítače ještě čistější.
„H Size (Horizontální
velikost)”
Nastavení horizontální velikosti obrazu z počítače. Čím je hodnota
vyšší, tím je obraz širší. Čím je hodnota nižší, tím je obraz užší.
„Shift (Posunutí)”
Se zvyšující se hodnotou H (horizontální posunutí) se obraz posouvá
doprava, se snižující se hodnotou H se obraz posouvá doleva.
Horizontální polohu nastavte pomocí tlačítka < nebo ,.
Se zvyšující se hodnotou V (vertikální posunutí) se obraz posouvá
nahoru, se snižující se hodnotou V se obraz posouvá dolů. Vertikální
polohu nastavte pomocí tlačítka M nebo m.
„Wide Mode (Širokoúhlý
režim)”
Můžete vybrat některý ze širokoúhlých režimů.
„Full (Celé plátno)”: Obraz konvertovaný do formátu 4:3 je zobrazen se
správným poměrem stran.
„Normal (Normální)”: Obraz s poměrem stran 4:3 je zobrazen ve středu
promítacího plátna tak, aby zaplnil celé plátno ve svislém směru.
„Wide Zoom (Širokoúhlé zvětšení)”: Obraz s poměrem stran 4:3 je
zvětšen a horní a spodní části obrazu jsou komprimovány tak, aby byl
obraz zobrazen na celé plátno formátu 16:9.
„Zoom (Zvětšení)”: Obraz s poměrem stran 4:3 je vertikálně a
horizontálně zvětšen ve stejném poměru tak, aby byl zobrazen na celé
plátno formátu 16:9.
„Subtitle (Titulky)”: Oblast pro zobrazování titulků je zkomprimována
a zobrazena ve spodní části obrazovky.
„V Position (Vertikální
poloha)”
Nastavení vertikální polohy obrazu v širokoúhlém režimu. Se zvyšující
se hodnotou se obraz posunuje nahoru. Se snižující se hodnotou se
obraz posunuje dolů.
Poznámka
Tuto položku lze nastavit, pouze pokud je vybrán režim „Zoom
(Zvětšení)” nebo „Subtitle (Titulky)”.
„Title Area (Oblast titulků)” Nastavení oblasti titulků. Se zvyšující se hodnotou se oblast pro zobrazení
titulků posunuje nahoru. Se snižující se hodnotou se oblast pro zobrazení
titulků posunuje dolů.
Poznámka
Tuto položku lze nastavit, pouze pokud je vybrán režim „Subtitle (Titulky)”.
Nabídka „Signal (Signál)”
39
VPL-HS60
2-654-967-E2 (1)
CZ
\\server1\work\DATA2006\Sony\_data-z-FTP-prevod\0918\2654967E21VPLHS60WW\02GB_VPLHS60\04MEN.fm
masterpage:Left
01COV.book Page 40 Tuesday, October 10, 2006 2:15 PM
Nabídka „Function (Funkce)”
Nabídka „Function (Funkce)” se používá pro změnu nastavení různých funkcí
projektoru.
Picture
Signal
Smart APA :
Auto Input Search :
Standby Mode :
Power Saving:
On
Of f
Standard
Off
Function
Installation
Setup
Information
Sel:
Set:
Back:
Exit:
Položka
Popis
„Smart APA (Inteligentní
automatické nastavení
obrazu)”
Nastavení této položky na „On (Zapnuto)” funkce „APA (Automatické
nastavení obrazu)” automaticky zlepšuje kvalitu obrazu
u vstupního signálu z počítače. Funkci „APA (Automatické nastavení
obrazu)” můžete rovněž aktivovat stisknutím tlačítka „APA
(Automatické nastavení obrazu)” na dálkovém ovladači.
Rada
Funkce „APA (Auto Pixel Alignment - automatické nastavení obrazu)”
automaticky nastavuje vstupní signál z počítače tak, aby byl obraz
čistší.
CZ
„Auto Input Search
(Automatické vyhledávání
signálu)”
Při nastavení položky na „On (Zapnuto)” projektor při stisknutí
tlačítka „INPUT (Vstup)” rozpozná, zda je signál na komponentním
vstupu, vstupu HDMI, Video, S-Video nebo „Input-A (Vstup A)”.
Potom je automaticky zobrazen kanál rozpoznaného vstupního signálu.
Pokud chcete vybrat kanál bez vstupního signálu, nebo pokud chcete
ručně přepínat kanály, nastavte tuto možnost na „Off (Vypnuto)”.
Standby Mode
(Pohotovostní režim)
Při nastavení na „Low (Nízký odběr)” se v pohotovostním režimu sníží
příkon.
„Power Saving (Úsporný
režim)”
Pokud není na vstupu žádný signál a tato položka je nastavena na „On
(Zapnuto)”, přejde projektor po 10 minutách do úsporného režimu
a indikátor „POWER SAVING (Úsporný režim)” se rozsvítí oranžovou
barvou. Lampa se vypne, ale ventilátor zůstane zapnutý. V úsporném
režimu nepracuje žádné tlačítko po dobu 60 sekund. Potom se tento
režim zruší, pokud je na vstupu signál nebo pokud stisknete jakékoliv
tlačítko. Pokud nechcete, aby se projektor přepínal do úsporného
režimu, vyberte možnost „Off (Vypnuto)”.
40
Nabídka „Function (Funkce)”
VPL-HS60
2-654-967-E2 (1)
\\server1\work\DATA2006\Sony\_data-z-FTP-prevod\0918\2654967E21VPLHS60WW\02GB_VPLHS60\04MEN.fm
masterpage:Left
01COV.book Page 41 Tuesday, October 10, 2006 2:15 PM
Nabídka „Installation (Instalace)”
Nabídka „Installation (Instalace)” se používá pro nastavení instalačních
parametrů přístroje.
Signal
Function
V Keystone :
Image Flip :
Background :
Illumination :
High Altitude Mode :
0
Off
Blue
On
Off
Používání nabídek
Picture
Installation
Setup
Information
Sel:
Set:
Back:
Exit:
Položka
Popis
„V Keystone (Vertikální
lichoběžníková korekce)”
Korekce vertikálního lichoběžníkového zkreslení obrazu.
Pokud je spodní část lichoběžníku delší než horní část (
), nastavte
nižší hodnotu (směrem k –). Pokud je horní část lichoběžníku delší než
spodní část (
), nastavte vyšší hodnotu (směrem k +).
Poznámka
Podle polohy obrazu nastavené pomocí funkce „Lens shift (Posunutí
obrazu)” se při použití funkce „V Keystone (Vertikální lichoběžníková
korekce)” může poměr obrazu lišit od původního obrazu nebo může
dojít ke zkreslení obrazu.
„Image Flip (Převrácení
obrazu)”
Horizontální a/nebo vertikální převrácení obrazu na plátně.
„Off (Vypnuto)”: Obraz není převrácen.
„HV (Horizontálně i vertikálně)”: Obraz je převrácen horizontálně
i vertikálně.
„H (Horizontálně)”: Obraz je převrácen horizontálně.
„V (Vertikálně)”: Obraz je převrácen vertikálně.
„Background (Pozadí)”
Výběr barvy pozadí obrazovky, pokud není přijímán žádný signál.
Můžete vybrat jednu z možností „Black (Černá)” nebo „Blue
(Modrá)”.
„Illumination (Osvětlení)”
Při nastavení položky na „On (Zapnuto)” bude osvětlení na horním
panelu projektoru zapnuto. Při výběru možnosti „Off (Vypnuto)” bude
osvětlení vypnuté.
„High Altitude Mode
„Off (Vypnuto)”: Toto nastavení použijte při použití projektoru v
běžných nadmořských výškách.
(Režim pro velké nadmořské
„On (Zapnuto)”: Toto nastavení použijte, pokud provozujete projektor
výšky)”
v nadmořských výškách nad 1500 m.
Poznámka
Při nastavení položky na „On (Zapnuto)” se ventilátor projektoru otáčí
rychleji.
Nabídka „Installation (Instalace)”
41
VPL-HS60
2-654-967-E2 (1)
CZ
\\server1\work\DATA2006\Sony\_data-z-FTP-prevod\0918\2654967E21VPLHS60WW\02GB_VPLHS60\04MEN.fm
masterpage:Left
01COV.book Page 42 Tuesday, October 10, 2006 2:15 PM
Nabídka „Setup (Nastavení)”
Nabídka „Setup (Nastavení)” se používá pro změnu výrobního nastavení
přístroje.
Picture
Signal
Status :
Language :
Input-A Signal Sel. :
Color System :
On
English
Au t o
Au t o
Function
Installation
Setup
Information
Sel:
Set:
Back:
Exit:
Položka
Popis
„Status (Stav)”
Při nastavení této položky na „Off (Vypnuto)” se vypne
zobrazení všech informací na plátně kromě nabídek, zpráv při vypínání
napájení a varovných zpráv.
„Language (Jazyk)”
Výběr jazyka používaného v nabídce a zprávách zobrazovaných na
plátně. K dispozici jsou následující jazyky: „English (Angličtina)”,
„Dutch (Holandština)”, „French (Francouzština)”, „Italian (Italština)”,
„German (Němčina)”, „Spanish (Španělština)”, „Portuguese
(Portugalština)”, „Russian (Ruština)”, „Swedish (Švédština)”,
„Norwegian (Norština)”, „Japanese (Japonština)”, „Chinese (Simplified
Chinese) (Zjednodušená čínština)”, „Chinese (Traditional Chinese)
(Tradiční čínština)”, „Korean (Korejština)” a „Thai (Thajština)”.
„Input-A Signal Sel. (Výběr Výběr typu vstupního signálu ze zařízení při výběru možnosti „Input-A
signálu na konektoru Input- (Vstup A)” pomocí tlačítka „INPUT (Vstup)”.
A)”
„Auto (Automaticky)”: Automaticky výběr typu vstupního signálu.
„Computer (Počítač)”: Vstup signálu z počítače.
„Component (Komponentní signál)”: Vstup komponentního signálu
z DVD přehrávače/rekordéru, digitálního přijímače atd.
„Video GBR”: Vstup signálu z TV her nebo vysílání HDTV.
Poznámka
Když se při nastavení této položky na Auto nezobrazuje vstupní signál
správně, vyberte položku podle typu vstupního signálu.
„Color System (TV norma)” Výběr TV normy vstupního signálu.
„Auto (Automaticky)”: Automatický výběr TV normy vstupního
signálu z možností NTSC3.58, PAL, SECAM, NTSC4.43, PAL-M,
PAL-N nebo PAL-60.
„NTSC3.58”–„PAL-N”: TV normu můžete zadat ručně.
CZ
42
Nabídka „Setup (Nastavení)”
VPL-HS60
2-654-967-E2 (1)
\\server1\work\DATA2006\Sony\_data-z-FTP-prevod\0918\2654967E21VPLHS60WW\02GB_VPLHS60\04MEN.fm
masterpage:Left
01COV.book Page 43 Tuesday, October 10, 2006 2:15 PM
Nabídka „Information (Informace)”
V nabídce „Information (Informace)” lze zobrazit horizontální a vertikální
frekvence vstupního signálu, počet hodin provozu lampy atd.
fH :
fV :
33.75kHz
60.00Hz
No.7
1080/60i
Lamp Timer :
10H
Signal
Používání nabídek
Picture
„Memory No. (Číslo paměti)”
Function
„Signal type (Typ signálu)”
Installation
Setup
Information
Sel:
Exit:
Položka
Popis
„fH (Horizontální
frekvence)”
Zobrazení horizontální frekvence vstupního signálu.
„fV (Vertikální frekvence)”
Zobrazení vertikální frekvence vstupního signálu.
„Memory No. (Číslo
paměti)”
Zobrazení čísla paměti předvolby vstupního signálu.
„Signal type (Typ signálu)”
Zobrazení typu vstupního signálu.
„Lamp Timer (Počítadlo
hodin provozu lampy)”
Udává, jak dlouho byla lampa v provozu.
Poznámka
Výše uvedená zobrazení nelze měnit.
Čísla paměti předvoleb
Tento projektor disponuje 32 typy předvolených údajů pro vstupní signály
(paměť předvoleb). Pokud je na vstupu přednastavený signál, provede projektor
automatickou detekci typu tohoto signálu a vyvolá pro daný signál údaje z paměti
předvoleb, aby se nastavil optimální obraz. Číslo paměti a typ tohoto signálu jsou
zobrazeny v nabídce „Information (Informace)
”.
Prostřednictvím nabídky „Signal (Signál)
” můžete přednastavené údaje
rovněž upravit.
Tento projektor má rovněž 20 typů uživatelské paměti pro konektor „Input-A
(Vstup A)”, do které lze uložit provedená nastavení údajů pro signál, který není
v paměti předvoleb.
Pokud je poprvé na vstupu signál, který není uložen na předvolbě, zobrazí se jako
číslo paměti 0. Po nastavení údajů pro tento signál v nabídce „Signal (Signál)
” budou provedená nastavení uložena do paměti projektoru. Pokud je
uloženo více než 20 uživatelských pamětí, je nejstarší paměťový záznam vždy
přepsán nejnovějším záznamem.
Pokud chcete zjistit, zda je signál uložený v paměti předvoleb, podívejte se do
tabulky na str. 55.
Nabídka „Information (Informace)”
43
VPL-HS60
2-654-967-E2 (1)
CZ
\\server1\work\DATA2006\Sony\_data-z-FTP-prevod\0918\2654967E21VPLHS60WW\02GB_VPLHS60\04MEN.fm
masterpage:Left
01COV.book Page 44 Tuesday, October 10, 2006 2:15 PM
Poznámka
Pokud poměr stran vstupního signálu neodpovídá velikosti promítacího plátna,
zobrazuje se část obrazu na plátně černou barvou.
Nastavení kvality obrazu u signálu z počítače
Pokud je na vstupu signál z počítače, můžete automaticky nastavit nejlepší
parametry obrazu.
1
2
Promítejte statický obraz z počítače.
Stiskněte tlačítko „APA (Automatické nastavení obrazu)”.
Jakmile je nastavení obrazu dokončeno, zobrazí se zpráva „Complete!
(Dokončeno!)” .
Poznámky
• Při nastavení položky „Smart APA (Inteligentní automatické nastavení obrazu)” na
„On (Zapnuto)” je automaticky aktivována funkce „APA (Automatické nastavení
obrazu)”.
• Jakmile se obraz zobrazí na celou obrazovku počítače, stiskněte tlačítko „APA
(Automatické nastavení obrazu)”. Pokud jsou okrajové části obrazu černé, nebude
funkce „APA (Automatické nastavení obrazu)” pracovat správně a obraz se může
rozšířit mimo plátno.
• Pokud přepnete vstupní signál nebo odpojíte a znovu připojíte počítač, musíte tlačítko
„APA (Automatické nastavení obrazu)” pro nastavení obrazu stisknout znovu.
• Pro obnovení původního obrazu znovu stiskněte tlačítko „APA (Automatické
nastavení obrazu)” během nastavování.
• Pokud je na vstupu signál, jehož synchronizace je stejná jako u signálu s číslem
paměti předvoleb 37 nebo 55 (viz tabulka „Přednastavené signály”), a pokud je
polarita synchronizovaného signálu odlišná, nemusí být vstupní signál správně
rozpoznán a obraz se nemusí zobrazit správně (nesprávný poměr obrazu nebo
chybějící části obrazu). V takovém případě stiskněte tlačítko „APA (Automatické
nastavení obrazu)” pro nastavení obrazu. Nastavování může v tomto případě trvat
delší dobu. Pokud se obraz stále nezobrazuje správně, upravte vstupní signál
způsobem uvedeným v následujícím příkladu a potom stiskněte tlačítko „APA
(Automatické nastavení obrazu)”.
Příklad:
Zobrazte několik ikon nebo lištu Windows ve spodní části na tapetu s bílým odstínem.
• Podle typu vstupního signálu nemusí být obraz nastaven správně.
• Při ručním nastavování obrazu nastavte položky v nabídce „Signal (Signál)
(1 strana 39).
CZ
44
”
Nastavení kvality obrazu u signálu z počítače
VPL-HS60
2-654-967-E2 (1)
\\server1\work\DATA2006\Sony\_data-z-FTP-prevod\0918\2654967E21VPLHS60WW\02GB_VPLHS60\05OTH.FM
masterpage:Left
01COV.book Page 45 Tuesday, October 10, 2006 2:15 PM
Ostatní
Tato část popisuje, jak odstranit problémy, jak vyměnit lampu, vzduchový filtr atd.
Odstraňování problémů
Ostatní
Pokud se vám zdá, že projektor nepracuje správně, zkuste nalézt příčinu
a vyřešit problém pomocí následujících pokynů. Jestliže problém přetrvává,
požádejte o pomoc kvalifikované pracovníky společnosti Sony.
Napájení
Příznak
Není zapnuto napájení.
Příčina a postup při odstranění problému
c Před zapnutím napájení počkejte přibližně jednu minutu (1 strana 25).
c Bezpečně uzavřete kryt lampy (1 strana 48).
c Bezpečně uzavřete kryt vzduchového filtru (1 strana 49).
Obraz
Příznak
Příčina a postup při odstranění problému
Nezobrazuje se žádný
obraz.
c Zkontrolujte, zda jste provedli správné připojení (1 strana 13).
c Pomocí tlačítka „INPUT (Vstup)” vyberte správný zdroj vstupního
signálu (1 strana 24).
c Nastavte počítač tak, aby odesílal na výstup pouze signál z externího
monitoru.
c Nastavte počítač tak, aby odesílal na výstup pouze signál do
externího monitoru.
c Podle typu vstupního signálu vyberte v nabídce „Setup (Nastavení)
” v položce „Input-A Signal Sel. (Výběr signálu na konektoru
Input-A)” možnost „Computer (Počítač)”, „Component
(Komponentní signál)” nebo „Video GBR” (1 strana 42).
Nesprávné barevné podání
obrazu při vstupu
z konektoru „INPUT A
(Vstup A)”.
c Podle typu vstupního signálu vyberte v nabídce „Setup (Nastavení)
” v položce „Input-A Signal Sel. (Výběr signálu na konektoru
Input-A)” možnost „Computer (Počítač)”, „Component
(Komponentní signál)” nebo „Video GBR” (1 strana 42).
Nesprávné barevné podání
obrazu při vstupu
z konektoru „VIDEO INPUT
(Video vstup)” nebo
„S VIDEO INPUT (Vstup S
Video)”.
c Nastavte obraz ve vedlejší nabídce „Adjust Picture (Nastavení
obrazu)” v nabídce „Picture (Obraz)
” (1 strana 37).
c Položku „Color System (TV norma)” v nabídce „Setup (Nastavení)
” nastavte tak, aby odpovídala vstupní TV normě (1 strana 42).
Obraz je příliš tmavý.
c Nastavte kontrast a jas ve vedlejší nabídce „Adjust Picture (Nastavení
obrazu)” v nabídce „Picture (Obraz)
” (1 strana 37).
Obraz není čistý.
c Pomocí zaostřovacího kroužku zaostřete obraz (1 strana 25).
c Na objektivu došlo ke kondenzaci vlhkosti. Nechejte projektor
přibližně 2 hodiny zapnutý.
Obraz bliká.
c Nastavte položku „Dot Phase (Bodová fáze)” ve vedlejší nabídce
„Adjust Signal (Nastavení signálu)” v nabídce „Signal (Signál)
” (1 strana 39).
Odstraňování problémů
45
VPL-HS60
2-654-967-E2 (1)
CZ
\\server1\work\DATA2006\Sony\_data-z-FTP-prevod\0918\2654967E21VPLHS60WW\02GB_VPLHS60\05OTH.FM
masterpage:Left
01COV.book Page 46 Tuesday, October 10, 2006 2:15 PM
Informace OSD
Příznak
Příčina a postup při odstranění problému
c Položku „Status (Stav)” v nabídce „Setup (Nastavení)
nastavte na „On” (Zapnuto)” (1 strana 42).
Nezobrazí se informace
OSD.
”
Dálkový ovladač
Příznak
Příčina a postup při odstranění problému
c Baterie mohou být vybité. Vyměňte je za nové (1 strana 7).
c Zkontrolujte polaritu baterií (1 strana 7).
Dálkový ovladač
nepracuje.
Varovné indikátory
Pokud se vyskytne jakýkoliv problém týkající se projektoru, svítí nebo bliká
indikátor „LAMP/COVER (Lampa/kryt)” nebo „TEMP/FAN (Teplota/
ventilátor)” na ovládacím panelu.
Indikátor „LAMP/COVER (Lampa/kryt)”
Indikátor „TEMP/FAN (Teplota/ventilátor)”
LAMP/
COVER
Příznak
CZ
TEMP/
FAN
POWER
SAVING
ON/
STANDBY
Příčina a postup při odstranění problému
Bliká indikátor „LAMP/
COVER (Lampa/kryt)”.
c Řádně upevněte kryt lampy nebo kryt vzduchového filtru (1 str. 48
a 49).
Svítí indikátor „LAMP/
COVER (Lampa/kryt)”.
c Životnost lampy je u konce. Vyměňte lampu (1 strana 48).
c Příliš vysoká teplota lampy. Počkejte, dokud lampa nevychladne,
a potom opět zapněte napájení (1 strana 25).
Bliká indikátor „TEMP/
FAN (Teplota/ventilátor)”.
c Vadný ventilátor. Obraťte se na kvalifikované pracovníky
společnosti Sony.
Svítí indikátor „TEMP/
FAN (Teplota/ventilátor)”.
c Vnitřní teplota je nezvykle vysoká. Zkontrolujte, zda nejsou zakryty
ventilační otvory nebo zda není projektor používán ve vysoké
nadmořské výšce.
Svítí indikátory „LAMP/
COVER (Lampa/kryt)”
i „TEMP/FAN (Teplota/
ventilátor)”.
c Odpojte síťový kabel, opět jej připojte a zapněte napájení. Pokud
indikátory stále svítí, je problém v elektrickém systému. Obraťte se
na kvalifikované pracovníky společnosti Sony.
46
Odstraňování problémů
VPL-HS60
2-654-967-E2 (1)
\\server1\work\DATA2006\Sony\_data-z-FTP-prevod\0918\2654967E21VPLHS60WW\02GB_VPLHS60\05OTH.FM
masterpage:Left
01COV.book Page 47 Tuesday, October 10, 2006 2:15 PM
Seznam zpráv
Varovné zprávy
Zpráva
Příčina a postup při odstranění problému
c Vypněte napájení.
c Zkontrolujte, zda nic neblokuje ventilační otvory.
„Frequency is out of range!
(Frekvence je mimo
rozsah!)”
c Přiveďte na vstup signál, jehož frekvence je v rozsahu
akceptovatelném projektorem.
c Výstupní signál na externím monitoru připojeného počítače nastavte
na SVGA.
c Položku „Input-A Signal Sel. (Výběr signálu na konektoru InputA)” v nabídce „Setup (Nastavení)
” nastavte na „Computer
(Počítač)” (1 strana 42).
„Please check Input-A
Signal Sel. (Zkontrolujte
prosím položku „Výběr
signálu na konektoru
Input-A”.)”
c Pokud je na vstupu signál RGB z počítače, nastavte položku
„Input-A Signal Sel. (Výběr signálu na konektoru Input-A)”
v nabídce „Setup (Nastavení)
” na „Computer (Počítač)”
(1 strana 42).
„Please replace the LAMP.
(Vyměňte prosím lampu.)”
c Je třeba vyměnit lampu. Vyměňte lampu (1 strana 48).
„Please replace the filter.
(Vyměňte prosím filtr.)”
c Je třeba vyměnit vzduchový filtr. Vyměňte vzduchový filtr (1
strana 49).
Ostatní
„High temp.! Lamp off in 1
min. (Vysoká teplota!
Lampa se vypne za 1
minutu.)”
Rada
Pro skrytí zprávy stiskněte jakékoliv tlačítko na ovládacím panelu
projektoru nebo na dálkovém ovladači.
Rada
Pro skrytí zprávy stiskněte jakékoliv tlačítko na ovládacím panelu
projektoru nebo na dálkovém ovladači.
c Pokud provozujete projektor v nadmořské výšce nad 1500 m:
Vyberte „Yes (Ano)” pro nastavení režimu pro velké nadmořské
výšky (1 strana 41).
c Pokud je tato zpráva zobrazena během používání projektoru
v nadmořské výšce pod 1 500 m: Zkontrolujte, zda nic nezakrývá
ventilační otvory .
„High temp.!
Probably use in high
altitude. Switch to high
altitude mode on? Yes: O/
No: o (Vysoká teplota.
Pravděpodobně používáte
projektor ve vysoké
nadmořské výšce.
Aktivovat režim pro velké
nadmořské výšky? Ano x
ne)”
Upozorňovací zprávy
Zpráva
x
Not applicable! (Funkce
není dostupná)
Příčina a postup při odstranění problému
c Na vybraném vstupu není žádný signál. Zkontrolujte připojení
(1 strana 13).
c Stiskněte správné tlačítko.
Odstraňování problémů
47
VPL-HS60
2-654-967-E2 (1)
CZ
\\server1\work\DATA2006\Sony\_data-z-FTP-prevod\0918\2654967E21VPLHS60WW\02GB_VPLHS60\05OTH.FM
masterpage:Left
01COV.book Page 48 Tuesday, October 10, 2006 2:15 PM
Výměna lampy
3
Pomocí šroubováku Philips
uvolněte šroub 1 a otevřete kryt
lampy 2.
4
Pomocí šroubováku Philips
uvolněte tři šrouby na lampě 1.
Uchopte lampu za rukojeť
a vytáhněte ji 2.
5
Vložte novou lampu tak, aby
zapadla do správné polohy 1.
Utáhněte tři šrouby 2. Sklopte
rukojeť.
6
Zavřete kryt lampy a dotáhněte
šroubek.
7
Obraťte projektor opět do
původní polohy.
Lampa používaná jako světelný zdroj má
určitou životnost. Pokud lampa svítí slabě,
vyvážení barev obrazu nebude správné nebo
se na plátně zobrazí zpráva „Please replace
the LAMP. (Vyměňte prosím lampu.)”.
Vyměňte lampu za novou (není součástí
dodávky).
Jako náhradní lampu použijte lampu
LMP-H130.
Výměna lampy po použití projektoru
Vypněte projektor a odpojte síťový kabel.
Počkejte nejméně 1 hodinu, dokud lampa
nevychladne.
Upozornění
Po vypnutí projektoru přepínačem I/1 (zapnutí/
pohotovostní režim) je lampa horká. Pokud se
lampy dotknete, můžete si popálit prsty. Před
výměnou lampy vyčkejte alespoň 1 hodinu, než
lampa vychladne. Při vytahování lampy
zajistěte, aby zůstala ve vodorovné poloze, a pak
ji vytáhněte přímo nahoru. Nenaklánějte lampu.
Pokud vytahujete lampu nakloněnou a lampa
praskne, mohly by se střepy rozletět do okolí
a způsobit zranění.
1
Vypněte projektor a odpojte
síťový kabel.
2
Umístěte pod projektor ochranný
kus látky (tkaninu). Otočte
projektor tak, abyste měli přístup
k jeho spodní straně.
Poznámka
Zajistěte, aby byl projektor po otočení
stabilní.
CZ
48
Výměna lampy
VPL-HS60
2-654-967-E2 (1)
\\server1\work\DATA2006\Sony\_data-z-FTP-prevod\0918\2654967E21VPLHS60WW\02GB_VPLHS60\05OTH.FM
masterpage:Left
01COV.book Page 49 Tuesday, October 10, 2006 2:15 PM
Připojte síťový kabel a přepněte
projektor do pohotovostního
režimu.
Ujistěte se, že indikátor „ON/STANDBY
(Zapnutí/pohotovostní režim)” svítí
červeně.
9
Nasměrujte dálkový ovladač na
projektor a stiskněte následující
tlačítka na dálkovém ovladači
v daném pořadí, každé nejvýše na
5 sekund: RESET, <, ,, ENTER.
Poznámky
• Nestrkejte ruce do prostoru pro výměnu
lampy a zamezte vniknutí jakýchkoliv
předmětů nebo tekutin do tohoto prostoru.
Předejdete tak nebezpečí zasažení
elektrickým proudem nebo požáru.
• Při výměně používejte pouze lampu
LMP-H130. Pokud použijete jinou lampu,
nemusí projektor pracovat správně.
• Před výměnou lampy vypněte projektor
a odpojte síťový kabel.
• Projektor nelze zapnout, dokud není lampa
řádně upevněna.
• Projektor nelze zapnout, dokud není řádně
uzavřen kryt lampy.
• Pro skrytí zprávy stiskněte jakékoliv tlačítko
na ovládacím panelu projektoru nebo na
dálkovém ovladači.
Výměna
vzduchového filtru
Vzduchový filtr se by měl pravidelně měnit.
Pokud se na displeji zobrazí zpráva „Please
replace the filter. (Vyměňte prosím filtr.)”,
ihned vyměňte vzduchový filtr.
Ostatní
8
Poznámky
• Výměna vzduchového filtru je velmi důležitá
pro zaručení správné funkce a zabránění
poruchy projektoru. Pokud se na plátně
zobrazí zpráva upozorňující na výměnu
filtru, neprodleně filtr vyměňte. Vzduchový
filtr doporučujeme vyměňovat asi po
každých 1000 hodinách provozu.
• Při vyjmutí vzduchového filtru z projektoru
dbejte na to, aby se do projektoru nedostaly
žádné nečistoty ani cizí předměty.
1
Vypněte projektor a odpojte
síťový kabel.
2
Stlačte tři výstupky pro uvolnění
filtru směrem nahoru a otevřete
kryt filtru.
3
Uchopte filtr za okraj a vyjměte jej
z projektoru.
Výměna vzduchového filtru
49
VPL-HS60
2-654-967-E2 (1)
CZ
\\server1\work\DATA2006\Sony\_data-z-FTP-prevod\0918\2654967E21VPLHS60WW\02GB_VPLHS60\05OTH.FM
masterpage:Left
01COV.book Page 50 Tuesday, October 10, 2006 2:15 PM
4
5
Vložte nový vzduchový filtr.
Nasaďte kryt filtru.
Poznámky
• Projektor nelze zapnout, dokud není řádně
uzavřen kryt filtru.
• Pro skrytí zprávy stiskněte jakékoliv tlačítko
na ovládacím panelu projektoru nebo na
dálkovém ovladači.
CZ
50
Výměna vzduchového filtru
VPL-HS60
2-654-967-E2 (1)
\\server1\work\DATA2006\Sony\_data-z-FTP-prevod\0918\2654967E21VPLHS60WW\02GB_VPLHS60\05OTH.FM
masterpage:Left
01COV.book Page 51 Tuesday, October 10, 2006 2:15 PM
Specifikace
Systém
Video vstup
Všeobecné údaje
Rozměry
Hmotnost
Napájení
Vstup
VIDEO: typ phono
Kompozitní video: 1 Vš-š ±2 dB
negativní synch. (zakončení
75 ohmů)
S-VIDEO Y/C mini DIN,4pinový
Y (jasový signál): 1 Vš-š ±2 dB
negativní synch. (zakončení
75 ohmů)
C (barvonosný signál): burst
0,286 Vš-š ±2 dB (NTSC)
(zakončení 75 ohmů)
burst 0,3 Vš-š ±2 dB (PAL)
(zakončení 75 ohmů)
Y/PB/CB/PR/CR
Komponentní signál: typ phono
G se synch./Y: 1 Vš-š ±2 dB
negativní synch. (zakončení
75 ohmů)
Ostatní
Projekční systém
Projekční systém se 3 LCD panely
a 1 objektivem
LCD panel
0,73palcový TFT LCD panel,
2 764 800 pixelů (3× 921 600
pixelů)
Objektiv
1,6násobný zoom (ruční),
f21,3 – 34,1 mm/F2,4 – 3,16
Lampa
135 W, typ UHP
Velikost promítaného obrazu
40 až 200 palců (úhlopříčka)
TV norma
NTSC3.58/PAL/SECAM/NTSC4.43/
PAL-M/PAL-N/PAL-60,
automatické/ruční přepínání
(normu PAL-60 nelze přepínat
ručně)
Podporované video signály
15 kHz RGB/komponentní signál
50/60 Hz, progresivní
komponentní signál 50/60 Hz,
DTV (480/60i, 575/50i, 480/
60p, 575/50p, 720/60p, 720/
50p, 1080/60i, 1080/50i), 1080/
24PsF, kompozitní video signál,
Y/C video signál
Podporované signály z počítače
Horizontální frekvence: 19 až
72 kHz
Vertikální frekvence: 48 až 92 Hz
Maximální rozlišení WXGA
1280 × 768, vertikální
frekvence: 60 Hz
B/CB/PB: 0,7 Vš-š ± 2 dB,
pozitivní (zakončení 75 ohmů)
R/CR/PR: 0,7 Vš-š ± 2 dB,
pozitivní (zakončení 75 ohmů)
HDMI
Digitální RGB/Y/CB(PB)CR(PR)
INPUT A
HD D-sub, 15pinový
Analogový RGB/komponentní:
R/CR (PR): 0,7 Vš-š ±2 dB
(zakončení 75 ohmů)
G: 0,7 Vš-š ±2 dB
(zakončení 75 ohmů)
G se synch./Y: 1 Vš-š ±2 dB
negativní synch. (zakončení
75 ohmů)
B/CB (PB): 0,7 Vš-š ±2 dB
(zakončení 75 ohmů)
SYNC/HD: Kompozitní synch.
vstup: TTL úroveň, pozitivní/
negativní
Horizontální synch. vstup: TTL
úroveň, pozitivní/negativní
VD: Vertikální synch. vstup:
TTL úroveň, pozitivní/
negativní
„TRIGGER (Síťový výstup)” Mini konektor
Při zapnutém napájení: 12 V
střídavých, výstupní
impedance: 4,7 kiloohmů
Při vypnutém napájení: 0 V
348 × 135 × 360 mm
(13 5/8 × 5 7/8 × 14 5/8 palce)
(š/v/h)
Přibližně 5,6 kg
100 až 240 V střídavých, 0,8 až
1,95 A,
50/60 Hz
Příkon
Max. 195 W
Pohotovostní režim: 3 W
Úsporný režim: 0,5 W
Provozní teplota
0 °C až 35 °C
Provozní vlhkost
35 % až 85 % (bez kondenzace)
Teplota při skladování
–20 °C až 60 °C (–4 °F až 140 °F)
Vlhkost při skladování
10 % až 90 %
Specifikace
51
VPL-HS60
2-654-967-E2 (1)
CZ
\\server1\work\DATA2006\Sony\_data-z-FTP-prevod\0918\2654967E21VPLHS60WW\02GB_VPLHS60\05OTH.FM
masterpage:Left
01COV.book Page 52 Tuesday, October 10, 2006 2:15 PM
Dodávané příslušenství
Dálkový ovladač RM-PJHS50 (1)
Baterie typu R6 (velikost AA) (2)
Síťový kabel (1)
Vzduchový filtr (náhradní) (1)
Návod k obsluze (1)
Design a technické údaje mohou být změněny
bez předchozího upozornění.
Bezpečnostní normy
UL60950, CSA č. 950, FCC třídy B, IC třídy B,
EN60950 (NEMKO), CE, C-Tick
Doplňkové příslušenství
Lampa LMP-H130 (náhradní)
Vzduchový filtr PK-HS10FL (náhradní)
Stropní držák PSS-610
CZ
52
Specifikace
VPL-HS60
2-654-967-E2 (1)
\\server1\work\DATA2006\Sony\_data-z-FTP-prevod\0918\2654967E21VPLHS60WW\02GB_VPLHS60\05OTH.FM
masterpage:Left
01COV.book Page 53 Tuesday, October 10, 2006 2:15 PM
Varování týkající se připojení napájení
Používejte správný síťový kabel, který odpovídá vašemu místnímu napájecímu
napětí.
Kontinentální Evropa
Velká
Británie, Irsko,
Austrálie, Nový
Zéland
Japonsko
Typ zástrčky
VM0233
290B
YP-12A
COX-07
*
YP332
Konec se
zásuvkou
VM0089
386A
YC-13B
COX-02
VM0310B
YC-13
Typ kabelu
SVT nebo SVT
SJT
nebo
SJT
H05VV-F
H05VV-F
N13237/CO-228
VCTF
Jmenovité
napětí a proud
10 A/125 10 A/
V
125 V
10 A/250
V
10 A/250
V
10 A/250 V
7 A/125 V
Bezpečnostní
normy
UL/CSA
VDE
VDE
DENANHO
UL/CSA VDE
Ostatní
USA, Kanada
* Použijte vhodnou zástrčku, která odpovídá předpisům dané země a technickým
údajům.
Vstupní signály a nastavitelné položky
Podle typu vstupního signálu nelze některé položky nabídek nastavit. Tyto položky
jsou uvedeny v následující tabulce.
Položky, které nelze nastavit, se v nabídce nezobrazí.
Vedlejší nabídka „Adjust Picture
(Nastavení obrazu)”
Položka
Vstupní signál
Video nebo S
video (Y/C)
Komponentní
signál
Video GBR
Počítač
HDMI
„Contrast (Kontrast)”
z
z
z
z
z
„Brightness (Jas)”
z
z
z
z
z
„Color (Barva)”
z
(neplatí pro
černobílý
obraz)
z
z
–
z
„Hue (Odstín)”
z
pouze
(NTSC3.58/
NTSC4.43,
neplatí pro
černobílý
obraz)
z
z
–
z
Specifikace
53
VPL-HS60
2-654-967-E2 (1)
CZ
\\server1\work\DATA2006\Sony\_data-z-FTP-prevod\0918\2654967E21VPLHS60WW\02GB_VPLHS60\05OTH.FM
masterpage:Left
01COV.book Page 54 Tuesday, October 10, 2006 2:15 PM
Položka
Vstupní signál
Video nebo S
video (Y/C)
Komponentní
signál
Video GBR
Počítač
HDMI
„Sharpness (Ostrost)”
z
z
z
–
z
„Black Level Adj.
(Nastavení úrovně
černé barvy)”
z
z
z
–
z
„Gamma Correction
(Korekce gamma)”
z
z
z
z
z
„Color Temp. (Teplota
barev)”
z
z
z
z
z
„DDE (Dynamické
zdůraznění detailů)”
z
„Cinema
„Advanced
Black Pro” Iris (Clona)”
z
z
z
z
z
„Lamp
Control
(Nastavení
lampy)”
z
z
z
z
z
z
(pouze čísla
paměti
předvoleb
3,4,7,8,9)
z
(pouze čísla
paměti
předvoleb
3,4,7,8,9)
–
z
(pouze čísla
paměti
předvoleb
3,4,7,8)
z : Lze nastavit.
– : Nelze nastavit.
Nabídka „Signal (Signál)”
Položka
Vstupní signál
Video nebo S
video (Y/C)
Komponentní
signál
Video GBR
Počítač
HDMI
„Dot Phase
(Bodová fáze)”
–
–
–
z
–
„H Size
(Horizontální
velikost)”
–
–
–
z
–
„Shift
(Posunutí)”
–
z
(pouze čísla
paměti
předvoleb 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11 )
z
(pouze čísla
paměti
předvoleb 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11 )
z
z
„WIDE
MODE
(Širokoúhlý
režim)”
z
z
z
(pouze čísla
(pouze čísla
paměti předvoleb paměti předvoleb
3, 4, 5, 6)
3, 4, 5, 6)
–
z
(pouze čísla
paměti předvoleb
3, 4, 5, 6)
z : Lze nastavit.
– : Nelze nastavit.
CZ
54
Specifikace
VPL-HS60
2-654-967-E2 (1)
\\server1\work\DATA2006\Sony\_data-z-FTP-prevod\0918\2654967E21VPLHS60WW\02GB_VPLHS60\05OTH.FM
masterpage:Left
01COV.book Page 55 Tuesday, October 10, 2006 2:15 PM
Přednastavené signály
Číslo
paměti
Přednastavený signál
fH (kHz)
fV (Hz)
Synch.
Horizon- Vstup
tální
HDMI
velikost
VIDEO/60
60 Hz
15.734
59.940
–
–
–
2
VIDEO/50
50 Hz
15.625
50.000
–
–
–
3
480/60i
480/60i
15.734
59.940
SonG/Y nebo
kompozitní
synch.
–
z
4
575/50i
575/50i
15.625
50.000
SonG/Y nebo
kompozitní
synch./
kompozitní
video
–
z
5
480/60p
480/60p
(progresivní
NTSC)
31.470
60.000
SonG/Y
–
z
6
575/50p
575/50p
(progresivní
PAL)
31.250
50.000
SonG/Y
–
z
7
1080/60i
1035/60i,
1080/60i
33.750
60.000
SonG/Y
–
z
8
1080/50i
1080/50i
28.130
50.000
SonG/Y
–
z
9
1080/24PsF
1080/48i
27.000
48.000
SonG/Y
–
–
10
720/60p
720/60p
45.000
60.000
SonG/Y
–
z
11
720/50p
720/50p
37.500
50.000
SonG/Y
–
z
21
640 × 350
VGA-1
(VGA350)
31.469
70.086
H-poz, V-neg
800
–
VESA 85
(VGA350)
37.861
85.080
H-poz, V-neg
832
–
22
23
640 × 400
NEC PC98
24.823
56.416
H-neg V-neg
848
–
24
VGA-2
(TEXT)/
VESA70
31.469
70.086
H-neg V-poz
800
–
25
VESA 85
(VGA400)
37.861
85.080
H-neg, V-poz
832
–
Specifikace
Ostatní
1
55
VPL-HS60
2-654-967-E2 (1)
CZ
\\server1\work\DATA2006\Sony\_data-z-FTP-prevod\0918\2654967E21VPLHS60WW\02GB_VPLHS60\05OTH.FM
masterpage:Left
01COV.book Page 56 Tuesday, October 10, 2006 2:15 PM
Číslo
paměti
26
Přednastavený signál
640 × 480
VESA 60
fH (kHz)
31.469
fV (Hz)
59.940
Synch.
H-neg, V-neg
Horizon- Vstup
tální
HDMI
velikost
800
z
27
Mac 13
35.000
66.667
H-neg, V-neg
864
–
28
VESA 72
37.861
72.809
H-neg, V-neg
832
–
29
VESA 75
(IBM M3)
37.500
75.000
H-neg, V-neg
840
–
30
VESA 85
(IBM M4)
43.269
85.008
H-neg, V-neg
832
–
VESA 56
35.156
56.250
H-poz, V-poz
1024
–
32
VESA 60
37.879
60.317
H-poz, V-poz
1056
–
33
VESA 72
48.077
72.188
H-poz, V-poz
1040
–
34
VESA 75
(IBM M5)
46.875
75.000
H-poz, V-poz
1056
–
35
VESA 85
53.674
85.061
H-poz, V-poz
1048
–
31
800 × 600
36
832 × 624
Mac 16
49.724
74.550
H-neg, V-neg
1152
–
37
1024 × 768
VESA 60
48.363
60.004
H-neg, V-neg
1344
–
38
VESA 70
56.476
70.069
H-neg, V-neg
1328
–
39
VESA 75
60.023
75.029
H-poz, V-poz
1312
–
55
1280 × 768
WXGA 60
47.776
59.870
H-neg, V-poz
1664
–
56
1280 × 720
WXGA 60
44.772
59.855
H-neg, V-poz
1664
–
Poznámka
Pokud je na vstupu signál odlišný od výše uvedených přednastavených signálů, nemusí
se obraz zobrazovat správně.
CZ
56
Specifikace
VPL-HS60
2-654-967-E2 (1)
\\server1\work\DATA2006\Sony\_data-z-FTP-prevod\0918\2654967E21VPLHS60WW\02GB_VPLHS60\05OTH.FM
masterpage:Left
01COV.book Page 57 Tuesday, October 10, 2006 2:15 PM
Instalace na strop
Při instalaci projektoru na strop použijte stropní držák PSS-610. Vzdálenost
projektoru od promítacího plátna při instalaci na strop je uvedena níže.
Ostatní
a: Vzdálenost mezi promítacím plátnem a předním otvorem pro instalaci na
spodní straně stropního držáku.
b: Vzdálenost mezi stropem a spodní stranou držáku.
x: Vzdálenost mezi stropem a středem promítacího plátna
(vzdálenost pro zobrazení celého obrazu na promítacím plátně).
Stropní držák PSS-610 (není
součástí dodávky)
a
Strop
b
Střed promítacího
plátna
x
Střed objektivu
Při použití plátna formátu 16:9
Jednotky: mm (palce)
Velikost
40
plátna (palce)
60
80
100
a
2500
(98 1/2)
3100
3700
4610
5510
(122 1/8) (145 3/4) (181 5/8) (217)
x
b
120
150
180
200
Minimální
vzdálenost
1290
(50 7/8)
1890
(74 1/2)
Maximální
vzdálenost
1910
(75 1/4)
2830
3750
4660
5580
6950
8330
(111 1/2) (147 3/4) (183 1/2) (219 3/4) (273 3/4) (328)
9240
(363 7/8)
Minimální
vzdálenost
249
(9 7/8)
374
(14 3/4)
Maximální
vzdálenost
b+573
b+822
b+1071
b+1320
(b+22 5/8) (b+32 3/8) (b+42 1/4) (b+52)
498
(19 5/8)
623
(24 5/8)
747
(29 1/2)
6120
(241)
934
(36 7/8)
1121
(44 1/4)
1245
(49 1/8)
b+1569
b+1943
(b+61 7/8) (b+76 5/8)
b+2316
(b+91 1/4)
b+2566
(b+101 1/8)
Při použití stropního držáku PSS-610 lze nastavit 50, 175, 200, 250, 300 mm (6, 7, 7 7/
9 7/8, 10 7/8, 11 7/8 palce).
8,
Výpočet rozměrů pro instalaci (SS: velikost plátna)
a (minimální = {(SS × 21,27/0,7227) – 35,160899} × 1,025 + 123.5
a (maximální) = {(SS × 33,9409273/0,7227) – 37,678872} × 0,975 + 123,5
x (minimální) = (SS/0,7227 × 4,5)
x (maximální) = b + (SS/0,7227 × 9) + 75
Instalace na strop
57
VPL-HS60
2-654-967-E2 (1)
CZ
\\server1\work\DATA2006\Sony\_data-z-FTP-prevod\0918\2654967E21VPLHS60WW\02GB_VPLHS60\05OTH.FM
masterpage:Left
01COV.book Page 58 Tuesday, October 10, 2006 2:15 PM
Při použití plátna formátu 4:3
Jednotky: mm (palce)
Velikost
plátna
(palce)
40
a Minimální 1560
vzdálenost (61 1/2)
Maximální 2320
vzdálenost (91 3/8)
x Minimální 305
vzdálenost (12 1/8)
Maximální b+685
vzdálenost (b+27)
b
60
80
100
120
150
180
2300
(90 5/8)
3040
3780
4510
5620
6730
(119 3/4) (148 7/8) (177 5/8) (221 3/8) (265)
200
7470
(294 1/4)
3450
4570
(135 7/8) (180)
5690
6810
8490
10170
11290
(224 1/8) (268 1/4) (334 3/8) (400 1/2) (444 5/8)
457
(18)
610
(24 1/8)
762
(30)
914
(36)
1143
(45)
1372
(54 1/8)
1524
(60)
b+989
(b+39)
b+1294
(b+51)
b+1599
(b+63)
b+1904
(b+75)
b+2361
(b+93)
b+2818
(b+111)
b+3123
(b+123)
Při použití stropního držáku PSS-610 lze nastavit 50, 175, 200, 250, 300 mm
(6, 7, 7 7/8, 9 7/8, 10 7/8, 11 7/8 palce).
Výpočet rozměrů pro instalaci (SS: velikost plátna)
a (minimální) = {(SS × 21,27/0,5906) – 35,160899} × 1,025 + 123,5
a (maximální) = {(SS × 33,9409273/0,5906) – 37,678872} × 0,975 + 123,5
x (minimální) = (SS/0,5906 × 4,5)
x (maximální) = b + (SS/0,5906 × 9) + 75
Upevnění stropního držáku PSS-610
Podrobné informace o instalaci na strop najdete v příručce ke stropnímu držáku
PSS-610. Před instalací se obraťte na kvalifikované pracovníky společnosti
Sony.
Při instalaci projektoru na strop jsou rozměry pro instalaci uvedeny níže.
Horní pohled
Nainstalujte projektor tak, aby byl střed objektivu rovnoběžně se středem
promítacího plátna.
14.4 152.5
(19/32) (6 1/8)
216.5
(8 5/8)
Přední část skříňky
Střed objektivu
Vzdálenost mezi plátnem
a středem objektivu
224.5
(8 7/8)
Horní část
stropního držáku
Střed podpěrné konzoly (střed
podpěrné konzoly je odlišný od
středu přístroje)
Jednotky: mm (palce)
CZ
58
Instalace na strop
VPL-HS60
2-654-967-E2 (1)
\\server1\work\DATA2006\Sony\_data-z-FTP-prevod\0918\2654967E21VPLHS60WW\02GB_VPLHS60\05OTH.FM
masterpage:Left
01COV.book Page 59 Tuesday, October 10, 2006 2:15 PM
Přední pohled
Vzdálenost mezi stropem a povrchem stropního držáku
Při použití nastavovací trubice (b): 150/175/200 mm (6 / 7 / 7 7/8 palců).
Při použití nastavovací trubice (c): 250/275/300 mm (9 7/8 / 10 7/8 / 11 7/8 palců).
250 (9 7/8)
125 (5)
Ostatní
Spodní část
stropního držáku
Strop
Střed podpěrné
konzoly
75 (3)
Střed objektivu
5
66 (2 /8)
Boční pohled
216.5
(8 5/8)
152.5
(6 1/8)
Střed objektivu
Přední část skříňky
135.5
(5 3/8)
224.5
(8 7/8)
14.4
(19/32)
Jednotky: mm (palce)
Instalace na strop
59
VPL-HS60
2-654-967-E2 (1)
CZ
\\server1\work\DATA2006\Sony\_data-z-FTP-prevod\0918\2654967E21VPLHS60WW\02GB_VPLHS60\05OTH.FM
masterpage:Left
01COV.book Page 60 Tuesday, October 10, 2006 2:15 PM
Umístění ovládacích prvků
Přední strana
Pro ovládání projektoru můžete použít tlačítka na ovládacím panelu se stejnými
názvy, jako mají tlačítka na dálkovém ovladači.
Přepínač I/1 (zapnutí/pohotovostní
režim) (1 strana 18)
Indikátor „LAMP/COVER
(Lampa/kryt)” (1 strana 46)
Tlačítko „INPUT (Vstup)”
(1 strana 24)
Indikátor „TEMP/FAN (Teplota/
ventilátor)” (1 strana 46)
Indikátor „POWER SAVING
(Úsporný režim)” (1 strana
40)
Tlačítko „MENU (Nabídka)”
(1 strana 21)
Indikátor „ON/STANDBY
(Zapnutí/pohotovostní
režim)” (1 strana 17)
Tlačítka M/m/</,
(šipky) (1 strana 22)
MENU
INPUT
LAMP/
COVER
TEMP/
FAN
POWER
SAVING
ON/
STANDBY
Snímač signálu dálkového
ovladače (1 strana 17)
Ventilační otvory
(výstupní)
(1 strana 9)
Voliče „LENS SHIFT (Posunutí
obrazu)” (1 strana 18)
Kroužek zoomu
(1 strana 20)
Zaostřovací kroužek
(1 strana 20)
CZ
60
Umístění ovládacích prvků
VPL-HS60
2-654-967-E2 (1)
\\server1\work\DATA2006\Sony\_data-z-FTP-prevod\0918\2654967E21VPLHS60WW\02GB_VPLHS60\05OTH.FM
masterpage:Left
01COV.book Page 61 Tuesday, October 10, 2006 2:15 PM
Zadní strana
Vzduchový filtr
(1 strana 49)
Ostatní
Kryt
vzduchového
filtru (1
strana 49)
Ventilační
otvory
(vstupní)
(1 strana 9)
TRIGGER
HDMI
Y
PB/CB
PR/CR
VIDEO
INPUT
S VIDEO
INPUT A
AC IN
Konektor „~ AC IN (Síťový vstup)”
Konektor „TRIGGER (Síťový
výstup)” (mini konektor)
Při zapnutém napájení je na
tomto konektoru napětí 12 V.
Konektor „INPUT A (Vstup A)” (1 strana
16)
Konektor „S VIDEO INPUT (Vstup S Video)”
(mini DIN, 4pinový)/konektor „VIDEO INPUT
(Video vstup)” (typ phono) (1 strana 15)
Y/PB/CB/PR/CR (typ phono) (1 strana 13)
Konektor HDMI (1 strana 14)
Umístění ovládacích prvků
61
VPL-HS60
2-654-967-E2 (1)
CZ
\\server1\work\DATA2006\Sony\_data-z-FTP-prevod\0918\2654967E21VPLHS60WW\02GB_VPLHS60\05OTH.FM
masterpage:Left
01COV.book Page 62 Tuesday, October 10, 2006 2:15 PM
Spodní strana
Nastavovací
nožky
(1 strana 20)
Kryt
lampy(1
strana 48)
Upevňovací otvory
pro stropní držák
(1 strana 58)
Ventilační
otvory
(vstupní)
(1 strana 9)
CZ
62
Umístění ovládacích prvků
VPL-HS60
2-654-967-E2 (1)
\\server1\work\DATA2006\Sony\_data-z-FTP-prevod\0918\2654967E21VPLHS60WW\02GB_VPLHS60\05OTH.FM
masterpage:Left
01COV.book Page 63 Tuesday, October 10, 2006 2:15 PM
Dálkový ovladač
Infračervený vysílač
Tlačítko „INPUT (Vstup)”
(1 strana 24)
LIGHT
DYNAMIC
Tlačítka
„PICTURE MODE
(Režim obrazu)” (1
strana 29)
Tlačítko „WIDE MODE
(Širokoúhlý režim)”
(1 strana 26)
CINEMA
PICTURE MODE
USER 1
USER 2
USER 3
ENTER
Tlačítko „ADJ PIC
(Nastavení obrazu)”
(1 strana 30)
Tlačítko „APA
(Automatické nastavení
obrazu)” (1 strana 44)
Přepínač I/1 (zapnutí/
pohotovostní režim)
(1 strana 18)
INPUT
STANDARD
Ostatní
Tlačítko „LIGHT
(Osvětlení)” Pro osvětlení
tlačítek na dálkovém
ovladači.
APA
ADJ PIC
MENU
WIDE MODE
RCP
RESET
REAL COLOR PROCESSING
BRIGHT
CONTRAST
Tlačítka M/m/</,
(šipky)/tlačítko „ENTER
(Potvrzení)” (1 strana
22)
Tlačítko „MENU (Nabídka
(1 strana 21)
Tlačítko „RESET (Obnovení
výchozího nastavení)”
(1 strana 36)
Tlačítko „RCP (Reálné
zpracování barev)”
(1 strana 32)
Tlačítko „BRIGHT +/–
(Jas)” (1 strana 31)
Tlačítko „CONTRAST +/
– (Kontrast)” (1 strana
31)
PROJECTOR
RM-PJHS50
Umístění ovládacích prvků
63
VPL-HS60
2-654-967-E2 (1)
CZ
\\server1\work\DATA2006\Sony\_data-z-FTP-prevod\0918\2654967E21VPLHS60WW\02GB_VPLHS60\01COVIX.FM
masterpage:Left
01COV.book Page 64 Tuesday, October 10, 2006 2:15 PM
Rejstřík
A
„Adjust Picture (Nastavení obrazu)” ....... 37
„Adjust Signal (Nastavení signálu)” ........ 39
„Auto Input Search (Automatické
vyhledávání signálu)” ...................... 40
I
„Illumination (Osvětlení)” .......................41
„Image Flip (Převrácení obrazu)” ...........41
„Input A Signal Sel. (Výběr signálu na
konektoru Input-A)” .........................42
Instalace na strop .....................................57
Instalace projektoru a promítacího
plátna ..........................................10, 57
L
B
„Background (Pozadí)” ........................... 41
„Black Level Adj. (Úroveň černé barvy)” ..38
„Brightness (Jas)” ................................... 37
Bezpečnostní upozornění ........................... 6
C
„Cinema Black Pro” ................................ 38
„Color (Barva)” ....................................... 37
„Color System (TV norma)” ................... 42
„Color Temp. (Teplota barev)” ............... 38
„Contrast (Kontrast)” .............................. 37
D
„DDE (Dynamické zdůraznění detailů)” ....38
„Dot Phase (Bodová fáze)” ..................... 39
Dálkový ovladač
Vložení baterií ....................................... 7
Umístění ovládacích prvků ................. 63
Dodávané příslušenství ............................. 7
F
„fH (Horizontální frekvence)” ................ 43
„fV (Vertikální frekvence)” .................... 43
Funkce posunutí obrazu ........................... 18
G
„Gamma Correction (Korekce gamma)” 38
H
64
N
Nabídka
Skrytí ....................................................36
Nabídka „Function (Funkce)” ..............40
Nabídka „Information (Informace)” ....43
Nabídka „Installation (Instalace)” ........41
Obraz ....................................................37
Nabídka „Setup (Nastavení)” ...............42
Nabídka „Signal (Signál)” ....................39
Používání nabídek ................................34
Nabídka „Function (Funkce)” .................40
Nabídka „Information (Informace)” ........43
Nabídka „Installation (Instalace)” ............41
Nabídka „Picture (Obraz)” .......................37
Nabídka „Setup (Nastavení)” ...................42
Nabídka „Signal (Signál)” ........................39
Nastavení
Kvalita obrazu ......................................30
Kvalita obrazu u signálu z počítače ......44
Velikost a poloha obrazu .....................17
Velikost a poloha obrazu ......................17
Velikosti/posunutí obrazu ....................39
Použití funkce „Real Color Processing
(Reálné zpracování barev)” ..........32
„Zoom (Zvětšení)” ...............................24
Nastavovací nožky ...................................20
O
„H Size (Horizontální velikost)” ............. 39
„High Altitude Mode (Režim pro velké
nadmořské výšky)” .......................... 41
„Hue (Odstín)” ........................................ 37
CZ
„Lamp Timer (Počítadlo hodin provozu
lampy)” ............................................43
„Language (Jazyk)” .................................42
Obnovení výchozího nastavení
Položky, u kterých lze obnovit
původní nastavení .........................36
Obnovení výchozího nastavení
položek ..........................................36
Odstraňování problémů ...........................45
Rejstřík
VPL-HS60
2-654-967-E2 (1)
\\server1\work\DATA2006\Sony\_data-z-FTP-prevod\0918\2654967E21VPLHS60WW\02GB_VPLHS60\01COVIX.FM
masterpage:Left
01COV.book Page 65 Tuesday, October 10, 2006 2:15 PM
P
W
„WIDE MODE (Širokoúhlý režim)” ...... 26
Z
Zprávy
Upozornění .......................................... 47
Varování .............................................. 47
Rejstřík
„Picture Mode (Režim obrazu)”
„CINEMA (Kino)” ..............................29
„DYNAMIC (Dynamický)” ................29
„STANDARD (Standardní)” ...............29
„USER 1, 2 and 3 (Uživatel 1, 2 a 3)” .29
„Power Saving (Úsporný režim)” ...........40
„Picture Mode (Režim obrazu)”
„Power Saving (Úsporný režim)” ...........40
Přednastavené signály .............................55
Připojení
Počítač .................................................16
DVD přehrávač/rekordér nebo
digitální přijímač ..........................13
Video zařízení ......................................15
Projekce ...................................................23
Výstup HDMI ......................................... 14
Vzduchový filtr ....................................... 49
R
„Real Color Processing (Reálné
zpracování barev)” .....................32, 38
Výměna lampy .........................................48
S
„Sharpness (Ostrost)” ..............................37
„Shift (Posunutí)” ....................................39
„Smart APA (Inteligentní automatické
nastavení obrazu)” ...........................40
„Standby Mode (Pohotovostní režim)” ....40
„Status (Stav)” .........................................42
Širokoúhlý režim ...............................26, 39
T
„Title Area (Oblast titulků)” ....................39
U
Umístění ovládacích prvků
Spodní strana ........................................62
Přední strana .........................................60
Zadní strana ..........................................61
Upozornění ..............................................47
V
„V Keystone (Vertikální lichoběžníková
korekce)” .........................................41
„V Position (Vertikální poloha)” .............39
Varování ..................................................47
Varovné indikátory...................................46
Ventilační otvory .......................................9
Výběr jazyka nabídky ..............................21
Rejstřík
65
VPL-HS60
2-654-967-E2 (1)
CZ
09bco.fm Page 200 Tuesday, October 10, 2006 11:46 AM
CZ
Nakládání s nepotřebným elektrickým a elektronickým zařízením (platné v Evropské
unii a dalších evropských státech uplatňujících oddělený systém sběru)
Tento symbol umístěný na výrobku nebo jeho balení upozorňuje, že by s výrobkem po
ukončení jeho životnosti nemělo být nakládáno jako s běžným odpadem z domácnosti. Místo
toho by měl být odložen do sběrného místa určeného k recyklaci elektronických výrobků
a zařízení. Dodržením této instrukce zabráníte negativním dopadům na životní prostředí
a zdraví lidí, které naopak může být ohroženo nesprávným nakládáním s výrobkem při jeho
likvidaci. Recyklováním materiálů, z nichž je výrobek vyroben, pomůžete zachovat přírodní
zdroje. Pro získání dalších informací o recyklaci tohoto výrobku kontaktujte prosím místní
orgány státní správy, místní firmu zabezpečující likvidaci a sběr odpadů nebo prodejnu, v níž
jste výrobek zakoupili.
VPL-HS60
2-654-967-E2 (1)
Download PDF

advertising