Sony | VRD-MC6 | Sony VRD-MC6 MC6 Rekordér DVD Návod k obsluze

4-156-864-11(2)
Multifunkční DVD rekordér/
Multifunkčný DVD rekordér
Návod k obsluze/Návod na použitie
VRD-MC6
© 2009 Sony Corporation
4-156-864-11(2)
Multifunkční
DVD rekordér
Návod k obsluze
VRD-MC6
© 2009 Sony Corporation
Výběr režimu kopírování
12
Úvod k přístroji DVDirect
26
Příprava pro kopírování
33
Kopírování z videokamery
Handycam®
42
Kopírování z video zařízení
59
Kopírování fotografií
64
Přehrávání na displeji
69
Nastavení
71
Řešení problémů/další
informace
76
Doplňující informace
89
4-159-395-01(1)
VRD-MC6
Vytvoření SD (Standard Definition) disku
konverzí HD (High Definition) videozáznamů
VIDEO IN
L
AUDIO IN
AV kabel
(dodáván s videokamerou
Handycam®)
R
Pro konverzi HD videozáznamů uložených ve videokameře Handycam® (pevný disk/
vnitřní paměť/„Memory Stick Duo“) do formátu SD připojte videokameru k přístroji
DVDirect pomocí AV kabelu.
(červený)
A/V OUT
k videokameře
Handycam®
(bílý)
(žlutý)
k přístroji DVDirect
• Videokamera Handycam® nebo kolébka Handycam® Station je
vybavena konektorem A/V OUT (AV výstup).
Podrobné informace - viz „Audio/video kabel (AV kabel)“ v části „Připojení kabelů
pro kopírování“ v kapitole „Příprava pro kopírování“ návodu k obsluze.
b Poznámky
• Pro konverzi HD videozáznamů do formátu SD nelze použít USB kabel.
• Pokud se videozáznamy nezobrazí na displeji přístroje DVDirect, přestože jsou
dodrženy pokyny uvedené v návodu k obsluze, můžete použít obrazovku [Menu]
(Nabídka). Stisknutím tlačítka RETURN (Zpět) zobrazte obrazovku [Menu] (Nabídka)
a v položce [Video b DVD] (Video - DVD) vyberte možnost [VIDEO IN] (Video
vstup).
© 2009 Sony Corporation
Vytvoření SD (Standard Definition) disku konverzí HD (High Definition) videozáznamů
(pokračování)
Finalizace disku
Aby bylo možné
přehrávat disk vytvořený
na přístroji DVDirect na
jiných DVD zařízeních, je
třeba provést finalizaci
disku.
Při vysouvání disku z přístroje DVDirect po dokončení kopírování se může zobrazit
následující obrazovka:
Aby bylo možné přehrávat disk na jiných DVD zařízeních, vyberte možnost [Yes]
(Ano).
Podrobné informace o finalizaci - viz „Finalizace disku“ v části „Použití nabídky
nastavení“ v kapitole „Nastavení“ návodu k obsluze.
Bezpečnostní opatření
VAROVÁNÍ
Abyste zabránili nebezpečí vzniku požáru
nebo úrazu elektrickým proudem,
nevystavujte tento přístroj dešti ani
vlhkosti.
Tento štítek je umístěn na ochranném krytu
laseru uvnitř přístroje.
Nevystavujte přístroj kapající nebo
stříkající vodě a nepokládejte na něj žádné
nádoby naplněné tekutinou, jako například
vázy.
Neumísťujte tento přístroj do stísněného
prostoru, jako je například polička na knihy
nebo podobné místo.
UPOZORNĚNÍ:
Použití optických přístrojů s tímto
přístrojem zvyšuje nebezpečí poškození
zraku. Protože je laserový paprsek použitý
v tomto multifunkčním DVD rekordéru
škodlivý pro oči, nerozebírejte skříňku
přístroje. Opravy přístroje svěřte pouze
kvalifikovanému servisnímu technikovi.
Tento přístroj je klasifikován jako
LASEROVÝ VÝROBEK TŘÍDY 1. Štítek
CLASS 1 LASER PRODUCT je umístěn
na spodní straně přístroje.
CLASS 1
LASER PRODUCT
LASER KLASSE 1
PRODUKT
LUOKAN 1 LASERLAITE
KLASS 1 LASER APPARAT
Tento symbol slouží pro
upozornění uživatele na
výskyt neizolovaného
„nebezpečného napětí“
uvnitř přístroje, které může
mít takovou velikost, jež
může mít za následek úraz
osob elektrickým proudem.
Tento symbol slouží pro
upozornění uživatele na
existenci důležitých
pokynů pro obsluhu
a údržbu (servis)
v příručkách, které tvoří
příslušenství přístroje.
Tento grafický symbol je umístěn na spodní
straně přístroje.
Důležité bezpečnostní pokyny
1) Přečtěte si tento návod k obsluze.
2) Uschovejte tento návod k obsluze pro
případné budoucí použití.
3) Dbejte všech varování.
4) Dodržujte všechny pokyny.
5) Nepoužívejte tento přístroj v blízkosti
vody.
6) Přístroj čistěte pouze suchým hadříkem.
5
7) Neblokujte větrací otvory na přístroji. Při
instalaci přístroje dodržujte pokyny
výrobce.
8) Neinstalujte přístroj v blízkosti
jakýchkoli zdrojů tepla, jako je například
radiátor, akumulační kamna, sporák nebo
jiná zařízení vytvářející teplo (včetně
zesilovačů).
9) Nepodceňujte bezpečnostní význam
polarizované nebo uzemněné síťové
zástrčky. Polarizovaná zástrčka je opatřena
jedním širším a jedním užším kolíkem.
Uzemněná zástrčka je opatřena dvěma
kolíky a otvorem pro zasunutí
uzemňovacího kolíku zásuvky. Široký kolík
nebo zemnicí otvor mají bezpečnostní
význam. Pokud nelze zástrčku zasunout do
vaší zásuvky, požádejte odborného
elektrotechnika o výměnu zastaralé
zásuvky.
10) Chraňte síťový kabel před poškozením
v místech, kde po něm mohou přecházet
osoby, v místě připojení do síťové zásuvky
a rovněž v místě, kde vystupuje z přístroje.
11) Používejte výhradně přídavná zařízení/
příslušenství specifikované výrobcem.
12) Přístroj používejte pouze v kombinaci
s vozíkem, stojanem, trojnožkou, konzolou
nebo stolkem specifikovaným výrobcem
nebo prodávaným společně s přístrojem.
Při přesouvání vozíku s přístrojem buďte
opatrní, abyste zabránili nebezpečí
převrácení a zranění.
13) Při bouřkách s blesky nebo pokud
nebudete přístroj delší dobu používat,
odpojte jej od sítě.
6
14) Veškerý servis přístroje přenechejte
kvalifikovanému servisnímu technikovi.
Pokud dojde k jakémukoli poškození
přístroje, je třeba jej opravit (například při
poškození síťového kabelu nebo zástrčky,
vniknutí tekutiny nebo předmětů do
přístroje, vystavení přístroje dešti nebo
vlhkosti, pokud přístroj nepracuje normálně
nebo pokud došlo k jeho pádu).
Prohlášení o shodě FCC
Testy prokázaly, že toto zařízení vyhovuje
omezením stanoveným pro digitální
zařízení Třídy B v souladu s Částí 15
Pravidel FCC. Tato omezení jsou stanovena
proto, aby byla poskytnuta přiměřená
ochrana před nežádoucím rušením, jestliže
je zařízení provozováno v domácích
podmínkách.
Toto zařízení vytváří, používá a může
vyzařovat vysokofrekvenční energii
a pokud není instalováno a používáno podle
pokynů, může způsobovat nežádoucí rušení
rádiové komunikace.
Nelze však zaručit, že se toto rušení
nevyskytne při určité konkrétní instalaci.
Pokud toto zařízení způsobuje nežádoucí
rušení příjmu rozhlasu nebo televize, což
lze zjistit vypnutím a zapnutím zařízení,
doporučujeme uživateli, aby se pokusil toto
rušení odstranit provedením jednoho nebo
několika následujících opatření:
- změnou orientace nebo přemístěním
přijímací antény,
- zvětšením vzdálenosti mezi zařízením
a přijímačem,
- připojením zařízení do síťové zásuvky
zapojené do jiného okruhu, než ve kterém
je zapojen rušený přijímač,
- konzultací problému s prodejcem nebo
zkušeným opravářem radiopřijímačů/
televizorů.
Upozorňujeme vás, že jakékoliv změny
nebo úpravy přístroje, které nejsou
výslovně povoleny v tomto návodu
k obsluze, mohou vést k zániku vašeho
oprávnění používat toto zařízení.
Výrobcem tohoto výrobku je společnost
Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku
Tokio, 108-0075 Japonsko. Autorizovaným
zástupcem pro elektromagnetickou
kompatibilitu (EMC) a bezpečnost výrobku
je společnost Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Německo. V případě jakýchkoliv záležitostí
týkajících se opravy nebo záruky použijte
prosím kontaktní adresy uvedené
v samostatné servisní nebo záruční
dokumentaci.
Poznámky k síťovému adaptéru
• Zajistěte prosím, aby se síťová zásuvka
nacházela v blízkosti přístroje a aby byla snadno
přístupná.
• Používejte pouze dodaný síťový adaptér
a síťový kabel.
• Nepoužívejte žádný jiný síťový adaptér. Mohlo
by dojít k poruše funkce.
• Připojte síťový adaptér do snadno přístupné
síťové zásuvky.
• Nedotýkejte se síťového adaptéru mokrýma
rukama.
• Pokud si u síťového adaptéru všimnete
jakéhokoli neobvyklého jevu, ihned jej odpojte
od síťové zásuvky.
• Podle tvaru síťové zásuvky použijte v případě
potřeby běžně dostupný adaptér síťové zástrčky.
• Dokud je síťový kabel připojen do síťové
zásuvky, není přístroj odpojen od síťového
napájení, a to ani tehdy, pokud je samotný
přístroj vypnutý.
Výrobní štítek je umístěn na spodní straně
přístroje.
7
Likvidace starých elektrických
a elektronických zařízení (platí
v zemích Evropské unie a dalších
evropských zemích se systémem
tříděného odpadu)
Tento symbol na výrobku
nebo na jeho obalu znamená,
že s tímto výrobkem nesmí
být zacházeno jako
s běžným domovním
odpadem. Místo toho je
třeba tento výrobek odnést
na příslušné sběrné místo,
kde bude provedena recyklace takového
elektrického a elektronického zařízení.
Zajištěním správné likvidace výrobku
předejdete možným negativním vlivům na
životní prostředí a lidské zdraví, které se
mohou v opačném případě projevit jako
důsledek nesprávné manipulace při
likvidaci tohoto výrobku. Recyklace
materiálů přispívá k ochraně přírodních
zdrojů. Se žádostí o podrobnější informace
o recyklaci tohoto výrobku se prosím
obracejte na místní úřady, místní služby pro
sběr domovního odpadu nebo na obchod,
kde jste výrobek zakoupili.
8
• DVDirect, Handycam, CyberShot, Memory Stick a příslušná loga jsou obchodní značky nebo
registrované obchodní značky společnosti Sony Corporation.
• AVCHD a logo AVCHD jsou obchodní značky společností Sony Corporation a Panasonic Corporation.
• „PLAYSTATION“ je registrovaná obchodní značka společnosti Sony Computer Entertainment Inc.
• Ostatní značky a názvy výrobků jsou registrované obchodní značky nebo obchodní značky příslušných
výrobců, ačkoliv v tomto návodu k obsluze nejsou uváděny symboly ™ a ®.
• Vyrobeno v licenci společnosti Dolby Laboratories.
Dolby a symbol dvojitého písmene D jsou obchodní značky společnosti Dolby Laboratories.
• Autorizovaný software v tomto výrobku je používán v licenci od společnosti eSOL Co. Ltd.
❑ Záruka na tento výrobek je platná, pouze pokud je používáno dodané příslušenství ve
specifikovaném nebo doporučeném systémovém prostředí tak, jak je uvedeno v dokumentaci,
a vztahuje se pouze na tento přístroj DVDirect. Náš zákaznický servis a uživatelská podpora bude
poskytnuta pouze v rámci záručních podmínek tohoto výrobku.
❑ Uvědomte si prosím, že nemůžeme nést odpovědnost za chybnou funkci počítače nebo jiných
zařízení, nekompatibilitu se speciálním hardwarem, provozní problémy způsobené nesprávnou
instalací softwaru, ztrátu dat ani za poškození disků nebo jiná náhodná nebo nahodilá poškození,
která se mohou vyskytnout při používání tohoto výrobku.
❑ Záruka a uživatelská podpora pro tento výrobek je platná v zemích nebo prodejních oblastech
uvedených na záručním listu.
❑ V důsledku zlepšování výrobku mohou být technické údaje změněny bez předchozího upozornění.
Autorská práva
Televizní programy, filmy, videokazety, disky a další materiály mohou být chráněny
autorskými právy. Neoprávněný záznam takového materiálu může být v rozporu s opatřeními
plynoucími z autorského zákona. Kromě toho může používání přístroje s kabelovým
televizním přenosem vyžadovat autorizaci od provozovatele televizního vysílání anebo
vlastníka programu.
9
Obsah
Bezpečnostní opatření..................... 5
Výběr režimu kopírování
Vyhledání režimu kopírování ......... 12
Typ režimu kopírování A
Připojení HD videokamery
Handycam® a kopírování HD
videozáznamu v kvalitě HD ......... 14
Typ režimu kopírování B
Připojení HD videokamery
Handycam® a konverze
videozáznamu do formátu SD ..... 16
Typ režimu kopírování C
Připojení HD videokamery
Handycam® a kopírování SD
videozáznamu v kvalitě SD.......... 18
Typ režimu kopírování D
Připojení SD videokamery
Handycam® a kopírování SD
videozáznamu v kvalitě SD.......... 20
Typ režimu kopírování E
Připojení ostatních video zařízení
a kopírování SD
videozáznamu.............................. 22
Kopírování fotografií z videokamery
Handycam®/paměťové
karty ............................................. 24
Úvod k přístroji DVDirect
Poznámky k tomuto návodu
k obsluze...................................... 26
Funkce........................................... 28
Kopírování videozáznamů ........... 28
Kopírování fotografií..................... 28
Než začnete................................. 29
Obsah balení ................................. 30
Části a ovládací prvky ................... 31
Přístroj .......................................... 31
10
Příprava pro kopírování
Zapnutí přístroje.............................33
Vložení disku .................................34
Připojení kabelů pro kopírování .....35
USB kabel (pouze pro videokameru
Handycam®).............................. 35
Kabel DV (i.LINK)......................... 37
Audio/video kabel (AV kabel) ...... 38
Paměťová karta ............................ 40
Ovládání přístroje DVDirect ...........41
Kopírování z videokamery
Handycam®
Kopírování veškerého obsahu .......42
Kopírování pouze nového
videozáznamu..............................44
Kopírování seznamu
videozáznamů..............................47
Kopírování podle seznamu
náhledů ........................................49
Kopírování a sjednocení obsahu
(z 8cm disku)................................52
Ruční kopírování............................54
Vypálení disku jedním stisknutím
tlačítka..........................................56
Kopírování z video zařízení
Kopírování veškerého obsahu .......59
Ruční kopírování............................61
Kopírování fotografií
Kopírování veškerého obsahu .......64
Kopírování podle seznamu
náhledů ........................................66
Přehrávání na displeji
Přehrávání videozáznamů ............ 69
Ovládání během přehrávání......... 69
Přehrávání fotografií...................... 70
Doplňující informace
Bezpečnostní upozornění.............. 89
Technické údaje ............................ 91
Rejstřík .......................................... 93
Ovládání během přehrávání......... 70
Nastavení
Použití nabídky nastavení ............. 71
Rec Quality (Kvalita záznamu) ..... 71
Auto Stop Timer (Časovač
automatického ukončení) .......... 71
Auto Chapter (Automatické
vytváření kapitol)........................ 72
DVD Menu (Nabídka DVD)........... 72
Slideshow Music (Zvukový
doprovod při prezentaci) ........... 72
Slideshow Creation (Vytvoření
prezentace) ............................... 73
Finalize disc (Finalizace disku) .... 73
Erase disc (Vymazání disku)........ 74
System Info (Systémové
informace).................................. 74
Auto Shut Off (Automatické
vypnutí) ...................................... 74
Demo (Ukázkový režim) ............... 74
Color System (Barevný
systém) ...................................... 75
Language (Jazyk) ........................ 75
Řešení problémů/další
informace
Řešení problémů........................... 76
Podporované disky a paměťové
karty............................................. 80
Doba kopírování a délka
videozáznamu ............................. 83
Vytvořené disky............................. 85
SD (Standard Definition) disky ..... 85
HD (High Definition) disky............ 86
Disky s fotografiemi...................... 87
11
Videozáznam
Výběr režimu kopírování
Výběr režimu kopírování
Vyhledání režimu kopírování
V závislosti na vašem video zařízení nebo typu vytvářeného disku můžete
vybrat režim kopírování a způsob připojení zařízení, který nejlépe odpovídá
vašim požadavkům.
Výběr vytvářeného disku
Následující část popisuje způsob výběru režimu kopírování videozáznamu. Podrobné informace
o kopírování fotografií - viz strana 24.
Chci provést kopírování HD (High Definition) videozáznamu
v kvalitě HD.
HD (High Definition) disk (formát AVCHD)
Zařízení kompatibilní s formátem AVCHD
Kompatibilní
přehrávače
Blu-ray přehrávač/
rekordér Sony
Playstation3®
Nelze přehrávat na DVD přehrávačích/rekordérech.
Chci provádět přehrávání na různých DVD přehrávačích.
SD (Standard Definition) disk
DVD přehrávač/rekordér
Kompatibilní
přehrávače
12
Počítač
Poznámka k názvu Handycam®
Název Handycam® v tomto návodu k obsluze označuje videokameru Sony. Názvy HD
videokamera Handycam® a videokamera AVCHD Handycam® označují HD (High Definition)
videokameru Sony.
Kvalita
videozáznamu
Výběr režimu kopírování
Zařízení použité
pro pořízení
videozáznamu
: vysoké rozlišení
: standardní rozlišení
Typ režimu
kopírování
HD videokamera
Handycam®
b strana 14
SD videokamera
Handycam®
Ostatní video zařízení
(videokamera, VHS
rekordér atd.)
Nelze vytvořit
HD disk.
Nelze vytvořit HD disk.
Typ režimu
kopírování
Konverze do formátu
SD během kopírování.
b strana 16
HD videokamera
Handycam®
b strana 18
SD videokamera
Handycam®
*
Ostatní video zařízení
(videokamera, VHS
rekordér atd.)
b strana 20
* Konverze do formátu
SD během kopírování.
b strana 22
13
Videozáznam
Typ režimu kopírování
Připojení HD videokamery Handycam®
a kopírování HD videozáznamu v kvalitě HD
Paměťové médium pro
záznam na videokameru
Handycam®
Připojení a nastavení
videokamery Handycam®
Použijte USB kabel
Pevný disk (HDD)
(dodáván s videokamerou Handycam®
nebo k dostání samostatně)
A
b strana 35
Použijte USB kabel
Vnitřní paměť
(dodáván s videokamerou Handycam®
nebo k dostání samostatně)
„Memory Stick
Duo“
A
b strana 35
Vložte paměťovou kartu „Memory
Stick Duo“ do slotu*1
b strana 40
*1 Kopírování videozáznamu můžete provést
připojením videokamery Handycam®
pomocí USB kabelu.
14
Disk o průměru
8 cm
Kopírování nelze provést.
Kopírování můžete provést
po konverzi do formátu SD.
Podrobné informace - viz
Typ režimu kopírování B
(strana 16).
Kazeta DV
Kopírování nelze provést.
Kopírování můžete provést
po konverzi do formátu SD.
Podrobné informace - viz
Typ režimu kopírování B
(strana 16).
Vyberte režim kopírování
a vytvořte disk!
Zkopírování stisknutím
tlačítka na videokameře
Handycam®
Kopírování
veškerého
obsahu
Kopírování
pouze nového
videozáznamu
Kopírování
seznamu
videozáznamů
Kopírování
podle seznamu
náhledů
Zkopírování celého
obsahu z videokamery
Handycam®
Zkopírování pouze
nového obsahu
z videokamery
Handycam®
Zkopírování obsahu
seznamu videozáznamů
z videokamery
Handycam®
Výběr a zkopírování
podle scény/data
pořízení
strana 56
strana 42
strana 44
strana 47
strana 49
—
strana 42
strana 44
strana 47
strana 49
strana 56*2
strana 42
strana 44
strana 47
strana 49
Výběr režimu kopírování
Vypálení disku
jedním
stisknutím
tlačítka
*2 Kopírování je možné pouze při připojení videokamery Handycam® pomocí USB kabelu.
Funkci vypálení disku jedním stisknutím tlačítka podporují pouze některé modely.
15
Videozáznam
Typ režimu kopírování
Připojení HD videokamery Handycam®
a konverze videozáznamu do formátu SD
Paměťové médium pro
záznam na videokameru
Handycam®
Připojení a nastavení
videokamery
Handycam®
Použijte AV kabel
Pevný disk (HDD)
(dodáván s videokamerou Handycam®
nebo k dostání samostatně)
b strana 38
Použijte AV kabel
Vnitřní paměť
(dodáván s videokamerou Handycam®
nebo k dostání samostatně)
b strana 38
Použijte AV kabel
Disk o průměru
8 cm
(dodáván s videokamerou Handycam®
nebo k dostání samostatně)
b strana 38
Použijte AV kabel
„Memory Stick
Duo“
(dodáván s videokamerou Handycam®
nebo k dostání samostatně)
b strana 38
Použijte AV kabel
(dodáván s videokamerou Handycam®
nebo k dostání samostatně)
b strana 38
Kazeta DV
Použijte kabel DV (i.LINK)
(dodáván s videokamerou Handycam®
nebo k dostání samostatně)
Nastavte položku [i.LINK CONV] (Konverze
i.LINK) na videokameře Handycam® na
[ON] (Zapnuto).
b strana 37
16
Vyberte režim kopírování
a vytvořte disk!
Výběr režimu kopírování
Ruční kopírování
Kopírování během ovládání videokamery Handycam®
strana 54
strana 54
strana 54
strana 54
strana 61
Kopírování veškerého obsahu
Zkopírování celého obsahu z videokamery Handycam®
strana 59
Ruční kopírování
Kopírování během ovládání videokamery Handycam®
strana 61
17
Videozáznam
Typ režimu kopírování
Připojení HD videokamery Handycam®
a kopírování SD videozáznamu v kvalitě SD
Paměťové médium pro
záznam na videokameru
Handycam®
Připojení a nastavení
videokamery Handycam®
Použijte USB kabel
(dodáván s videokamerou Handycam®
nebo k dostání samostatně)
Pevný disk (HDD)
A
b strana 35
Použijte USB kabel
(dodáván s videokamerou Handycam®
nebo k dostání samostatně)
Vnitřní paměť
A
b strana 35
Použijte USB kabel
(dodáván s videokamerou Handycam®
nebo k dostání samostatně)
Disk o průměru
8 cm
A
b strana 35
Vložte paměťovou kartu „Memory
Stick Duo“ do slotu*1
„Memory Stick
Duo“
b strana 40
1
* Kopírování videozáznamu můžete
provést připojením videokamery
Handycam® pomocí USB kabelu.
Použijte kabel DV (i.LINK)
Kazeta DV
(dodáván s videokamerou Handycam® nebo
k dostání samostatně)
b strana 37
Použijte AV kabel
Všechna výše uvedená
média
18
(dodáván s videokamerou Handycam® nebo
k dostání samostatně)
b strana 38
Vyberte režim kopírování
a vytvořte disk!
Kopírování
veškerého
obsahu
Zkopírování celého
Zkopírování stisknutím obsahu
tlačítka na videokameře z videokamery
Handycam®
Handycam®
Kopírování
a sjednocení
obsahu
Kopírování
Kopírování
pouze nového seznamu
videozáznamu videozáznamů
Zkopírování
videozáznamů
z několika disků na
jeden disk
Zkopírování pouze
nového obsahu
z videokamery
Handycam®
Zkopírování obsahu
seznamu videozáznamů z videokamery Handycam®
Kopírování
podle
seznamu
náhledů
Výběr a zkopírování
podle scény/data
pořízení
strana 56
strana 42
—
strana 44
strana 47
strana 49
—
strana 42
—
strana 44
strana 47
strana 49
—
strana 42
strana 52
—
—
—
strana 56*2
strana 42
—
strana 44
strana 47
strana 49
Kopírování veškerého obsahu
Zkopírování celého obsahu z videokamery Handycam®
Výběr režimu kopírování
Vypálení disku
jedním
stisknutím
tlačítka
Ruční kopírování
Kopírování během ovládání videokamery Handycam®
strana 59
strana 61
—
strana 54
*2 Kopírování je možné pouze při připojení videokamery Handycam® pomocí USB kabelu.
Funkci vypálení disku jedním stisknutím tlačítka podporují pouze některé modely.
19
Videozáznam
Typ režimu kopírování
Připojení SD videokamery Handycam®
a kopírování SD videozáznamu v kvalitě SD
Paměťové médium pro
záznam na videokameru
Handycam®
Připojení a nastavení
videokamery Handycam®
Použijte USB kabel
(dodáván s videokamerou Handycam®
nebo k dostání samostatně)
Pevný disk (HDD)
A
b strana 35
Použijte USB kabel
(dodáván s videokamerou Handycam®
nebo k dostání samostatně)
Vnitřní paměť
A
b strana 35
Použijte USB kabel
(dodáván s videokamerou Handycam®
nebo k dostání samostatně)
Disk o průměru
8 cm
Vložte paměťovou kartu „Memory
Stick Duo“ do slotu*1
„Memory Stick
Duo“
b strana 40
*1
Kazeta DV
Kazeta D8 (Digital8)
Všechna výše uvedená média
Ostatní média
(kazeta o průměru 8 mm, kazeta
MICROMV atd.)
20
A
b strana 35
Kopírování videozáznamu můžete
provést připojením videokamery
Handycam® pomocí USB kabelu.
Použijte kabel DV (i.LINK)
(k dostání samostatně)
b strana 37
Použijte AV kabel
(dodáván s videokamerou Handycam® nebo
k dostání samostatně)
b strana 38
Vyberte režim kopírování
a vytvořte disk!
Kopírování
veškerého
obsahu
Zkopírování celého
obsahu
z videokamery
Handycam®
strana 56
strana 42
—
Kopírování
a sjednocení
obsahu
Zkopírování
videozáznamů
z několika disků na
jeden disk
Kopírování
pouze nového
videozáznamu
Zkopírování pouze
nového obsahu
z videokamery
Handycam®
Kopírování
seznamu
videozáznamů
Zkopírování obsahu
seznamu videozáznamů z videokamery Handycam®
Kopírování
podle
seznamu
náhledů
Výběr a zkopírování
podle scény/data
pořízení
—
strana 44
strana 47
strana 49
strana 42
—
strana 44
strana 47
strana 49
—
strana 42
strana 52
—
—
—
—
strana 42
—
strana 44
strana 47
strana 49
Kopírování veškerého obsahu
Zkopírování celého obsahu z videokamery Handycam®
Výběr režimu kopírování
Vypálení disku
jedním stisknutím tlačítka
Zkopírování stisknutím tlačítka na
videokameře
Handycam®
Ruční kopírování
Kopírování během ovládání videokamery Handycam®
strana 59
strana 61
—
strana 54
21
Videozáznam
Typ režimu kopírování
Připojení ostatních video zařízení a kopírování
SD videozáznamu
Paměťové médium pro
záznam na video zařízení
Připojení a nastavení
video zařízení
Kopírování nelze provést pomocí USB kabelu.
22
Video zařízení s DV
konektorem umožňující
výstup signálů DV
Použijte kabel DV (i.LINK)
Video zařízení
s konektorem A/V OUT
(AV výstup)
Použijte AV kabel
(k dostání samostatně)
b strana 37
(dodáván s přístrojem DVDirect nebo
k dostání samostatně)
b strana 38
Kopírování veškerého obsahu
Zkopírování celého obsahu z videokamery Handycam®
Výběr režimu kopírování
Vyberte režim kopírování
a vytvořte disk!
Ruční kopírování
Kopírování během ovládání videokamery Handycam®
strana 59
strana 61
—
strana 61
23
Fotografie
Kopírování fotografií z videokamery
Handycam®/paměťové karty
Fotografie jsou zkopírovány ve formátu JPEG. Můžete vytvořit prezentaci fotografií uložených
na disku.
Typ záznamového média
nebo paměťové karty
Připojení a nastavení
videokamery
Handycam®/paměťové
karty
Záznamové médium
Pevný disk (HDD)
Použijte USB kabel
(dodáván s videokamerou Handycam®
nebo k dostání samostatně)
Vnitřní paměť
b strana 35
A
Disk o průměru 8 cm
„Memory Stick Duo“
Paměťová karta
„Memory Stick Duo“
„Memory Stick“
SD Card
xD-Picture Card
24
Vložte paměťovou kartu do slotu
b strana 40
Kopírování
veškerého
obsahu
Zkopírování celého obsahu
z videokamery Handycam®
Vytvořený disk
Výběr režimu kopírování
Vyberte režim kopírování
a vytvořte disk!
Kopírování podle
seznamu náhledů
Výběr a zkopírování podle
scény/data pořízení
Disk s fotografiemi
• Jsou zkopírovány fotografie (soubory
JPEG).
JPEG
strana 64
strana 66
Lze přehrávat na počítači nebo DVD
přehrávači/rekordéru umožňujícím
přehrávání souborů JPEG.
Kopírování
veškerého
obsahu
Zkopírování celého obsahu
z videokamery Handycam®
Kopírování podle
seznamu náhledů
Výběr a zkopírování podle
scény/data pořízení
Disk s prezentací
fotografií
• Jsou zkopírovány fotografie (soubory
JPEG).
• Je vytvořen disk (SD) s prezentací
fotografií.
JPEG
Slideshow
strana 64
strana 66
Lze přehrávat na počítači nebo běžném
DVD přehrávači/rekordéru.
25
Úvod k přístroji DVDirect
Poznámky k tomuto návodu k obsluze
Před spuštěním kopírování videozáznamů nebo fotografií na disk si přečtěte část „Výběr
režimu kopírování“.
Část „Výběr režimu kopírování“ popisuje požadovaný způsob připojení vašeho zařízení
a postup pro provedení kopírování.
Videozáznam
Výběr režimu kopírování (strana 12)
Podle části „Vyhledání režimu kopírování“ (strana 12) si v závislosti na vašem zařízení
vyberte typ disku, který chcete vytvořit. Potom podle části „Typ režimu kopírování
(A - E)“ (strana 14 až 22) zvolte způsob připojení a zkopírování obsahu.
m
Příprava pro kopírování (strana 33)
Podle části „Typ režimu kopírování (A - E)“ připojte vaše zařízení k přístroji DVDirect.
V případě potřeby proveďte nastavení zařízení.
m
Kopírování (strany 42, 59)
Vyberte dostupný režim kopírování (A - E), který nejlépe odpovídá vašim požadavkům.
Postupujte podle pokynů uvedených na odkazované straně tohoto návodu k obsluze.
m
Fotografie
Výběr režimu kopírování a příprava pro kopírování (strana 24)
Vyberte způsob připojení zařízení a kopírování obsahu. V případě potřeby proveďte
nastavení zařízení.
m
Kopírování (strany 64, 66)
Vyberte dostupný režim kopírování, který nejlépe odpovídá vašim požadavkům.
Postupujte podle pokynů uvedených na odkazované straně tohoto návodu k obsluze.
26
Ikony
V tomto návodu k obsluze jsou v závislosti na zařízení nebo ovládání uvedeny u nadpisů
jednotlivých částí různé ikony. Pomocí těchto ikon můžete snadno určit způsob připojení nebo
ovládání zařízení.
Ikona
Význam
Funkce dostupné při záznamu do vnitřní paměti videokamery
Handycam®.
Funkce dostupné při záznamu na 8cm disk videokamery
Handycam®.
Funkce dostupné při záznamu na paměťovou kartu „Memory
Stick Duo“ videokamery Handycam®.
Funkce dostupné při záznamu na kazetu DV nebo D8
(Digital8) videokamery ®.
Funkce dostupné pro různé videokamery s DV konektorem.
Funkce dostupné pro různé videokamery nebo video zařízení,
jako například kazetové VHS rekordéry.
Funkce dostupné při záznamu fotografií na paměťové karty
„Memory Stick“, „Memory Stick Duo“, SD a xD-Picture Card.
Poznámka k názvu Handycam®
Název Handycam® v tomto návodu k obsluze označuje videokameru Sony. HD videokamera
Handycam® označuje videokameru kompatibilní s formátem HD (High Definition).
Poznámka k záznamu
V tomto návodu k obsluze se pojem „záznam“ používá pro označení fotografií (statických
snímků) i videozáznamu.
Poznámka k přístroji DVDirect
V tomto návodu k obsluze se pojem „DVDirect“ používá pro označení přístroje VRD-MC6.
Poznámka k ukázkám OSD obrazovek
Ukázky OSD obrazovek použité v tomto návodu k obsluze nemusí zcela odpovídat
zobrazením na vaší obrazovce.
27
Úvod k přístroji DVDirect
Funkce dostupné při záznamu na pevný disk videokamery
Handycam®.
Funkce
Pomocí přístroje DVDirect můžete snadno kopírovat videozáznamy nebo fotografie.
Kopírování videozáznamů
HD (High Definition) disky (formát AVCHD)
Můžete kopírovat HD (High Definition) videozáznamy pořízené HD videokamerou
Handycam®. Vytvořené disky lze přehrávat na zařízení kompatibilním s formátem AVCHD.
Podrobné informace o kompatibilitě disku s formátem AVCHD - viz část „Poznámky ke
kompatibilitě HD disků“ na straně 86.
Videozáznamy můžete kopírovat z:
HD videokamery Handycam® (pevný disk/vnitřní paměť/„Memory Stick Duo“)
SD (Standard Definition) disky
Můžete kopírovat videozáznamy z různých videokamer a AV zařízení přímo na disky
v kvalitě SD (Standard Definition). Vytvořené disky lze přehrávat na DVD přehrávačích
a ostatních DVD zařízeních.
Videozáznamy můžete kopírovat z:
• Videokamera Handycam®
• Jiná videokamera
• AV zařízení, jako například kazetový VHS rekordér
Kopírování fotografií
Můžete kopírovat fotografie z paměťové karty digitálního fotoaparátu nebo z připojené
videokamery Handycam® přímo na disk.
Fotografie můžete kopírovat z:
• Videokamera Handycam® (pevný disk/vnitřní paměť/8cm disk/„Memory Stick Duo“)
• Paměťová karta („Memory Stick“/„Memory Stick Duo“/SD/xD-Picture Card)
28
Než začnete
Poznámky ke kopírování na disky
*1 HD videozáznam, SD videozáznam nebo fotografie
*2 Pevný disk (HDD), vnitřní paměť, 8cm disk nebo „Memory Stick Duo“
29
Úvod k přístroji DVDirect
• Nelze kopírovat:
- videozáznamy se signály na ochranu proti kopírování (komerční DVD, VHS software,
některé programy ze satelitních nebo kabelových přijímačů atd.),
- videozáznamy pořízené digitálním fotoaparátem nebo mobilním telefonem a uložené na
jejich paměťové kartě,
- videozáznamy na disk (nefinalizovaný) vytvořený na jiném zařízení, než je přístroj
DVDirect.
• Níže uvedené HD videozáznamy nelze kopírovat na disk v kvalitě HD. Tyto HD
videozáznamy lze zkopírovat po provedení konverze do formátu SD:
- HD videozáznamy pořízené na 8cm DVD pomocí HD videokamery Handycam® (formát
HDV),
- HD videozáznamy pořízené na kazetu DV pomocí HD videokamery Handycam® (formát
HDV),
- HD videozáznamy pořízené pomocí jiné videokamery kompatibilní s formátem HD, než
je HD videokamera Handycam®.
• Nelze současně kopírovat různé druhy záznamu*1 uložené ve videokameře Handycam®
nebo na paměťové kartě „Memory Stick Duo“.
• Nelze současně kopírovat záznam uložený na různých paměťových médiích*2 videokamery
Handycam®.
• Pokud vymažete nebo upravíte videozáznam uložený ve videokameře Handycam® pomocí
počítače nebo konzoly Playstation 3®, nemusí být možné po připojení videokamery
Handycam® k přístroji DVDirect provést kopírování správně. Videozáznam vymažte nebo
upravte pomocí videokamery Handycam®.
Obsah balení
Ujistěte se prosím, že balení obsahuje níže uvedené položky.
Pokud některá z těchto položek chybí nebo je poškozena, obraťte se prosím na vašeho
prodejce.
Číslo v závorkách udává počet kusů dané položky.
VRD-MC6 (DVDirect) (1)
Síťový adaptér (1)
Síťový kabel (1)
Návod k obsluze (tato příručka) (1)
b Poznámka
• Použijte síťový kabel vhodný pro vaši oblast nebo zemi.
30
Části a ovládací prvky
Přístroj
Přední strana a boční strany
Úvod k přístroji DVDirect
R
1
AUDIO IN
L
2
VIDEO IN
3
DV IN
4
0
qa
qs
HANDYCAM
5 67 8 9
A Konektory AUDIO IN (Audio vstup)
(strana 38)
B Konektor VIDEO IN (Video vstup)
(strana 38)
C Konektor DV IN (Vstup DV) (strana 37)
D Konektor USB (typu A) (strana 35)
E Tlačítko 1 (napájení) (strana 33)
F Horní panel (strana 32)
G Přihrádka na disk (strana 34)
H Otvor pro nouzové vysunutí disku
Pokud nelze přihrádku na disk otevřít
tlačítkem Z (vysunutí), vypněte přístroj
DVDirect. Vložte špendlík nebo
narovnanou kancelářskou sponku do
tohoto otvoru, aby se otevřela přihrádka
na disk.
K LED indikátor přístupu na paměťovou
kartu
Při přístupu na paměťovou kartu svítí
žlutě.
L Slot pro paměťovou kartu „Memory
Stick Duo“ (strana 40)
b Poznámka
• Paměťová karta „Memory Stick Duo“ se vkládá
do jiného slotu než ostatní paměťové karty.
Dbejte na to, abyste vložili paměťovou kartu
„Memory Stick Duo“ do slotu pro „Memory
Stick Duo“ a ostatní typy paměťových karet do
multifunkčního slotu. Pokud se pokusíte vložit
paměťovou kartu „Memory Stick Duo“ do
multifunkčního slotu, může se paměťová karta
ve slotu zaseknout.
I Tlačítko Z (vysunutí) (strana 34)
J Multifunkční slot pro paměťové karty
(strana 40)
Zde vložte paměťovou kartu „Memory
Stick“, SD nebo xD-Picture Card.
Nevkládejte tuto
paměťovou kartu
do tohoto slotu.
„Memory Stick Duo“
31
Horní panel
1
R
AUDIO IN
L
2
3
VIDEO IN
DV IN
RETURN
ENTER
4
HANDYCAM
5
A Displej
Zobrazuje ovládací obrazovku a obraz
ze zařízení pro přehrávání nebo
paměťové karty.
B Tlačítka V/v/B/b/ENTER (Potvrzení)
(strany 61, 69, 70)
Zadní panel
DC IN 12V
1
A Konektor DC IN (Vstup napájení)
(strana 33)
b Poznámka
• Kovové části, jako například konektory atd. se
mohou během používání přístroje DVDirect
zahřát. Nejedná se o závadu.
32
C Tlačítko RETURN (Zpět) (strana 71)
D Tlačítko STOP (Zastavení) (strany 42,
61, 69, 70)
E Tlačítko RECORD (Záznam) (strany
42, 61)
Příprava pro kopírování
Zapnutí přístroje
1 Připojte dodaný síťový kabel k síťovému adaptéru.
2 Zasuňte zástrčku síťového adaptéru do konektoru DC IN (Vstup napájení) na
přístroji DVDirect.
Příprava pro kopírování
3 Zasuňte zástrčku síťového kabelu do síťové zásuvky.
DVDirect
Do konektoru
DC IN (Vstup
napájení)
DC IN 12V
Do síťové
zásuvky
Síťový kabel
Síťový
adaptér
b Poznámky
• Používejte pouze dodaný síťový adaptér a síťový kabel.
• Nepoužívejte poškozené kabely, jako například kabely s deformovanými zástrčkami.
4 Stiskněte tlačítko 1 (napájení).
Po rozsvícení displeje a zobrazení loga DVDirect se zobrazí výchozí obrazovka.
33
Vložení disku
1 Stiskněte tlačítko Z (vysunutí).
Přihrádka na disk se otevře.
Přihrádka na disk se otevře pouze částečně. Uchopte ji rukou a zcela ji vysuňte.
2 Vložte disk do přihrádky na disk tak, aby záznamová strana směřovala dolů
a zatlačte přihrádku na disk ve směru šipky.
b Poznámka
• Nedotýkejte se záznamové strany disku.
Zatlačte disk tak, aby zacvakl na místo.
Zatlačte přihrádku na disk tak, abyste uslyšeli cvaknutí a přihrádka na disk byla zcela
uzavřena.
b Poznámka
• Kovové části přihrádky na disk a vysunutý disk mohou být horké. Nejedná se o závadu.
34
Připojení kabelů pro kopírování
Souhrnné informace o jednotlivých typech připojení a nastavení najdete ve sloupci „Připojení
a nastavení videokamery Handycam®/video zařízení“ části „Typ režimu kopírování (A - E)“
na stranách 14 až 24.
USB kabel (pouze pro videokameru Handycam®)
Příprava pro kopírování
1 Zapněte videokameru.
b Poznámka
• Ujistěte se, že je síťový kabel videokamery připojen k síťovému adaptéru.
z Rada
• V závislosti na typu videokamery může být nutné změnit nastavení z režimu REC (Záznam) na jiný
režim, jako například PLAY (Přehrávání) nebo EDIT (Editace). Podrobné informace o režimech - viz
návod k obsluze vaší videokamery.
HANDYCAM
2 Připojte videokameru k přístroji DVDirect.
USB konektor
(typu mini B)
USB kabel
(není
součástí
příslušenství)
USB
konektor
(typu A)
z Rada
• Pokud není vaše videokamera Handycam® vybavena USB konektorem, použijte kolébku Handycam®
Station podporující vaši videokameru Handycam®.
3 Na LCD displeji videokamery se zobrazí obrazovka USB SELECT (Výběr
USB). Dotkněte se příslušného tlačítka pro výběr média na LCD displeji.
Dbejte na to, abyste vybrali médium, na kterém je uložen záznam pro kopírování.
V závislosti na typu videokamery se mohou názvy tlačítek na videokameře lišit.
35
Názvy tlačítek na obrazovce [USB SELECT] (Výběr USB)
Paměťové médium
videokamery Handycam®
Pevný disk
Název tlačítka
[
USB CONNECT] (USB připojení), [
(Počítač), [
HDD] (Pevný disk) atd.
COMPUTER]
Vnitřní paměť
[
Disk o průměru 8 cm
[
USB CONNECT] (USB připojení), [
(Počítač) atd.
USB CONNECT] (USB připojení) atd.
COMPUTER]
„Memory Stick Duo“
[
USB CONNECT] (USB připojení), [
(Počítač) atd.
COMPUTER]
z Rady
• Některé videokamery používají obrazovku USB MODE (Režim USB) místo obrazovky [USB SELECT]
(Výběr USB). Při zobrazení obrazovky USB MODE (Režim USB) na vaší videokameře přeskočte krok 3.
• Pokud vaše videokamera umožňuje provést nastavení položky [USB SPEED] (Rychlost USB), vyberte
možnost [AUTO] (Automaticky) (možnost [AUTO] (Automaticky) představuje výchozí nastavení).
b Poznámka
• V následujících případech je třeba pro kopírování použít audio/video kabel (AV kabel) místo USB kabelu:
– pokud chcete použít funkci „PhotoMOVIE“ pro kopírování obsahu z 8cm disku vloženého ve
videokameře Handycam®,
– pokud chcete kopírovat videozáznam z 8cm disku naformátovaného v režimu VR a vloženého ve
videokameře Handycam®.
36
Kabel DV (i.LINK)
1 Zapněte videokameru.
b Poznámka
• Ujistěte se, že je síťový kabel videokamery připojen k síťovému adaptéru.
• Ovládání přehrávání se u jednotlivých videokamer liší. U většiny videokamer nastavte pro přehrávání
videozáznamu tlačítko napájení/režimu na režim přehrávání, režim PLAY/EDIT (Přehrávání/editace)
nebo režim VTR. Podrobné informace - viz návod k obsluze vaší videokamery.
• Při kopírování HD videozáznamu z HD videokamery Handycam® (HDV) pomocí kabelu DV
(i.LINK) nastavte položku [i.LINK CONV] (Konverze i.LINK) na videokameře Handycam® na [ON]
(Zapnuto). HD videozáznam bude zkonvertován do formátu SD.
3 Připojte videokameru k přístroji DVDirect.
Konektor DV IN
(Vstup DV)
DV IN
Konektor DV
Kabel DV (i.LINK) (není součástí příslušenství)
b Poznámky
• Kabel DV (i.LINK) je určen pouze pro kazety DV a D8 (Digital8). Nelze kopírovat videozáznam
z MICROMV nebo HDV videokamer (formát HDV) a ostatních digitálních video zařízení vybavených
konektorem i.LINK. U těchto zařízení je třeba použít audio/video kabel (AV kabel).
• Níže uvedené modely nepodporují kopírování pomocí kabelu DV (i.LINK). Použijte audio/video kabel:
– DCR-VX700/VX1000, HDR-FX1/FX7/FX1000.
37
Příprava pro kopírování
2 Nastavte videokameru do režimu přehrávání.
Audio/video kabel (AV kabel)
1 Zapněte video zařízení.
b Poznámka
• Ujistěte se, že je síťový kabel videokamery připojen k síťovému adaptéru.
2 Spusťte přehrávání videozáznamu na video zařízení.
• Ovládání přehrávání se u jednotlivých video zařízení liší. U většiny videokamer nastavte pro
přehrávání videozáznamu nebo provedení kopírování tlačítko napájení/režimu na režim přehrávání,
režim PLAY/EDIT (Přehrávání/editace) nebo režim VTR. U videokamer s více paměťovými médii je
třeba vybrat typ paměťového média (pevný disk, „Memory Stick Duo“, 8cm disk nebo vnitřní
paměť). Podrobné informace - viz návod k obsluze vašeho video zařízení.
• Položka [A/V t DV OUT] (AV - DV výstup) na videokameře Handycam® (DV/D8) musí být
nastavena na [OFF] (Vypnuto) (možnost [OFF] (Vypnuto) představuje výchozí nastavení).
3 Připojte video zařízení k přístroji DVDirect.
Pro připojení video zařízení k přístroji DVDirect použijte audio/video kabel (není součástí
příslušenství) nebo AV kabel (není součástí příslušenství).
z Rada
• Konektory se mohou u jednotlivých zařízeních lišit. Podrobné informace o typech konektorů a vhodném
kabelu - viz návod k obsluze vašeho zařízení.
Do konektorů AUDIO/
VIDEO OUT (Audio/
video výstup)
VIDEO IN
L
AUDIO IN
R
Pro audio/video kabely:
Konektory AUDIO IN
(Audio vstup)
Konektor VIDEO IN
(Video vstup)
Audio/video kabel (není součástí příslušenství)
38
VIDEO IN
L
AUDIO IN
R
Konektor A/V OUT
(AV výstup)
A/V
A/V OUT
nebo
Konektory AUDIO IN
(Audio vstup)
AV kabel (není součástí příslušenství nebo byl dodán s video zařízením)
39
Příprava pro kopírování
Konektor VIDEO IN
(Video vstup)
Paměťová karta
Při kopírování videozáznamů nebo fotografií z paměťové karty vložte paměťovou kartu do
příslušného slotu na přístroji DVDirect.
b Poznámka
• Přístroj DVDirect podporuje kopírování videozáznamů pouze z paměťové karty „Memory Stick Duo“
videokamery Handycam®. Videozáznamy z jiných paměťových karet nelze kopírovat.
Vložte paměťovou kartu, jako například „Memory Stick“ do příslušného slotu.
„Memory Stick Duo“
„Memory Stick“
SD Card
xD-Picture Card
Paměťovou kartu zasuňte do slotu tak, aby zacvakla. Pro vyjmutí zatlačte na kartu a vytáhněte
ji.
b Poznámky
• Nepoužívejte současně více než jeden slot pro paměťovou kartu. Do slotu pro paměťovou kartu vložte
pouze jednu paměťovou kartu.
• Během kopírování na disk nevkládejte jinou paměťovou kartu. Mohlo by dojít k chybnému zápisu dat.
• Do multifunkčního slotu nevkládejte paměťovou kartu „Memory Stick Duo“ s adaptérem.
• Nikdy nevyjímejte paměťovou kartu, pokud svítí LED indikátor přístupu na paměťovou kartu. Mohlo by
dojít k poškození dat uložených na paměťové kartě.
• Vyjmutá paměťová karta může být horká. Nejedná se o závadu.
40
Ovládání přístroje DVDirect
Po zapnutí napájení přístroj DVDirect automaticky rozpozná vložené paměťové karty, disky
a vstupní signály z připojených zařízení. Na displeji se potom zobrazí zpráva uvádějící postup,
jak připravit přístroj pro kopírování. Provedením pokynů v této zprávě můžete automaticky
nastavit a spustit požadované kopírování, aniž by bylo nutné provádět složité tlačítkové
operace.
Při stisknutí tlačítka RETURN (Zpět) po zapnutí napájení se zobrazí obrazovka [Menu]
(Nabídka). Záznam lze provést ručně výběrem položek v této nabídce. Nabídka obsahuje níže
uvedené položky.
Příprava pro kopírování
,
Nabídka
Funkce
Video b DVD (Video - DVD)
Kopírování SD videozáznamu na disk.
Photo b DVD (Fotografie - DVD)
Kopírování fotografií na disk.
DVD Preview (Přehrávání DVD)
Přehrávání vytvořeného disku.
AVCHD Dubbing (Kopírování AVCHD)
Kopírování HD videozáznamu na disk.
Setup (Nastavení)
Provedení různých nastavení.
Poznámky ke kopírování více typů záznamu
Pokud je ve videokameře Handycam® nebo na paměťové kartě „Memory Stick Duo“ uloženo
více typů záznamu, bude záznam zkopírován podle níže uvedené tabulky.
(Záznam je zkopírován v následujícím pořadí: HD videozáznam - SD videozáznam fotografie)
Typ záznamu uložený ve videokameře Handycam®/na
paměťové kartě „Memory Stick Duo“
HD videozáznam
SD videozáznam
Fotografie
a
a
a
a
a
a
a
Typ záznamu, který bude
zkopírován
HD videozáznam
HD videozáznam
a
HD videozáznam
a
SD videozáznam
Pro kopírování SD videozáznamu použijte funkci [Video b DVD] (Video - DVD)
v obrazovce [Menu] (Nabídka). Pro kopírování fotografií použijte funkci [Photo b DVD]
(Fotografie - DVD) v obrazovce [Menu] (Nabídka).
41
Kopírování z videokamery Handycam®
Kopírování veškerého obsahu
Tento režim vám umožňuje jedním
stisknutím tlačítka
(záznam) zkopírovat
na disk videozáznamy z videokamery
připojené k přístroji DVDirect nebo
z paměťové karty „Memory Stick Duo“
vložené ve slotu pro „Memory Stick Duo“.
Jedná se o jednoduchý režim, u kterého
není třeba vybírat videozáznam.
Nejdříve zapněte přístroj DVDirect (strana
33), vložte disk (strana 34) a připojte kabely
pro kopírování (strana 35).
2 Ujistěte se, že je v pravé horní
části displeje zobrazen nápis
[Full] (Kopírování veškerého
obsahu) a stisknutím tlačítka
(záznam) spusťte kopírování.
b Poznámka
• Nejprve si přečtěte část „Poznámky ke
kopírování na disky“ na straně 29.
1 Potvrďte zprávu zobrazenou na
displeji.
Jakmile přístroj DVDirect rozpozná
signál z videokamery připojené do USB
konektoru nebo z paměťové karty
„Memory Stick Duo“ vložené ve slotu
pro „Memory Stick Duo“, zobrazí se
v levé horní části displeje nápis [USB]
nebo [M.S.Duo].
Při připojení videokamery do USB
konektoru bude na displeji zobrazena
následující obrazovka:
Typ vytvářeného disku
HD videozáznam
SD videozáznam
Typ
vstupu
Režim
kopírování
Počet potřebných disků
42
Přístroj DVDirect spustí kopírování.
Tlačítko
(záznam) bude během
kopírování svítit a na displeji se zobrazí
následující obrazovka:
3 Pokud se zobrazí zpráva [Insert
a blank DVD.] (Vložte prázdné
DVD.), vložte prázdný disk.
Pokud obsah nelze zkopírovat na jeden
disk, bude disk po zaplnění automaticky
vysunut. Vyjměte vytvořený disk
a vložte prázdný disk. Kopírování bude
automaticky pokračovat.
Kopírování z videokamery Handycam®
Další disk/počet
potřebných disků
4 Vyjměte vytvořený disk.
Po dokončení kopírování bude disk
automaticky finalizován.
Ukončení kopírování
Při výměně disku stiskněte tlačítko
(zastavení).
Kopírování nelze ukončit v jeho průběhu.
43
Kopírování pouze nového videozáznamu
Pokud byl již předchozí záznam zkopírován
na disk, můžete provést kopírování pouze
nově zaznamenaného obsahu (výběrem
položky [Incremental] (Inkrementální
kopírování) nebo pomocí funkce vypálení
disku jedním stisknutím tlačítka). Jelikož
přístroj DVDirect automaticky rozpozná
nové videozáznamy, není třeba je
vyhledávat ručně.
Nejdříve zapněte přístroj DVDirect (strana
33), vložte disk (strana 34) a připojte kabely
pro kopírování (strana 35).
2 Stisknutím tlačítka B nebo b
vyberte položku [Incremental]
(Inkrementální kopírování)
a stisknutím tlačítka
(záznam)
spusťte kopírování.
b Poznámka
• Nejprve si přečtěte část „Poznámky ke
kopírování na disky“ na straně 29.
1 Potvrďte zprávu zobrazenou na
displeji.
Jakmile přístroj DVDirect rozpozná
signál z videokamery připojené do USB
konektoru nebo z paměťové karty
„Memory Stick Duo“ vložené ve slotu
pro „Memory Stick Duo“, zobrazí se
v levé horní části displeje nápis [USB]
nebo [M.S.Duo].
Při připojení videokamery do USB
konektoru bude na displeji zobrazena
následující obrazovka:
Typ vytvářeného disku
HD videozáznam
SD videozáznam
Typ
vstupu
Režim
kopírování
Počet potřebných disků
44
Přístroj DVDirect spustí kopírování.
Tlačítko
(záznam) bude během
kopírování svítit a na displeji se zobrazí
následující obrazovka:
3 Pokud se zobrazí zpráva [Insert
a blank DVD.] (Vložte prázdné
DVD.), vložte prázdný disk.
Pokud obsah nelze zkopírovat na jeden
disk, bude disk po zaplnění automaticky
vysunut. Vyjměte vytvořený disk
a vložte prázdný disk. Kopírování bude
automaticky pokračovat.
z Rada
6 Stisknutím tlačítka V nebo v
Další disk/počet
potřebných disků
vyberte možnost [OK] a stiskněte
tlačítko ENTER (Potvrzení).
4 Po dokončení kopírování
stiskněte tlačítko Z (vysunutí) pro
vysunutí disku.
Při kopírování HD videozáznamů na
disk bude disk automaticky finalizován
a vysunut. Při kopírování SD
videozáznamů na disk se zobrazí
zpráva, zda má být disk finalizován.
Přejděte ke kroku 5.
5 Pro finalizaci disku vyberte
stisknutím tlačítka V nebo v
možnost [Yes] (Ano) a stiskněte
tlačítko ENTER (Potvrzení).
Po dokončení finalizace se otevře
přihrádka na disk.
Ukončení kopírování
Při výměně disku stiskněte tlačítko
(zastavení).
Kopírování nelze ukončit v jeho průběhu.
Pokud vyberete možnost [No] (Ne),
bude disk vysunut bez provedení
finalizace. Krok 6 níže můžete
přeskočit.
45
Kopírování z videokamery Handycam®
• Finalizovat disk znamená umožnit jeho
přehrávání na jiných DVD zařízeních. Podrobné
informace o finalizaci - viz položka [Finalize
disc] (Finalizace disku) na straně 73.
Poznámky ke kopírování pouze nového
videozáznamu
Po vymazání historie kopírování z přístroje
DVDirect bude kopírování zahájeno od
prvního videozáznamu na příslušném
médiu. Historie kopírování uložená
v přístroji DVDirect bude vymazána,
pokud:
• použijete v přístroji DVDirect nebo ve
vaší videokameře jinou paměťovou kartu
„Memory Stick Duo“, než která byla
použita při předchozím kopírování,
• se připojená videokamera liší od
videokamery použité při předchozím
kopírování.
Poznámky k používání paměťové karty
„Memory Stick Duo“
Při kopírování z paměťové karty „Memory
Stick Duo“, kterou současně používáte ve
videokameře a jiném zařízení (digitálním
fotoaparátu atd.), se ujistěte, že jsou na
zařízení pro záznam správně nastaveny
hodiny. Při chybném nastavení hodin
nemusí být kopírování pouze nového
videozáznamu provedeno správně.
46
Kopírování seznamu videozáznamů
Tento režim vám umožňuje zkopírovat
videozáznamy uložené v seznamu
videozáznamů vytvořeném na počítači.
Podrobné informace o vytvoření seznamu
videozáznamů najdete v návodu k obsluze
videokamery.
Nejdříve zapněte přístroj DVDirect (strana
33), vložte disk (strana 34) a připojte kabely
pro kopírování (strana 35).
2 Stisknutím tlačítka B nebo b
vyberte položku [Playlist]
(Seznam videozáznamů)
a stisknutím tlačítka
(záznam)
spusťte kopírování.
b Poznámka
• Nejprve si přečtěte část „Poznámky ke
kopírování na disky“ na straně 29.
displeji.
Jakmile přístroj DVDirect rozpozná
signál z videokamery připojené do USB
konektoru nebo z paměťové karty
„Memory Stick Duo“ vložené ve slotu
pro „Memory Stick Duo“, zobrazí se
v levé horní části displeje nápis [USB]
nebo [M.S.Duo].
Při připojení videokamery do USB
konektoru bude na displeji zobrazena
následující obrazovka:
Přístroj DVDirect spustí kopírování.
Tlačítko
(záznam) bude během
kopírování svítit a na displeji se zobrazí
následující obrazovka:
Typ vytvářeného disku
HD videozáznam
SD videozáznam
Typ
vstupu
Režim
kopírování
Počet potřebných disků
47
Kopírování z videokamery Handycam®
1 Potvrďte zprávu zobrazenou na
3 Pokud se zobrazí zpráva [Insert
a blank DVD.] (Vložte prázdné
DVD.), vložte prázdný disk.
Pokud obsah nelze zkopírovat na jeden
disk, bude disk po zaplnění automaticky
vysunut. Vyjměte vytvořený disk
a vložte prázdný disk. Kopírování bude
automaticky pokračovat.
z Rada
• Finalizovat disk znamená umožnit jeho
přehrávání na jiných DVD zařízeních. Podrobné
informace o finalizaci - viz položka [Finalize
disc] (Finalizace disku) na straně 73.
6 Stisknutím tlačítka V nebo v
Další disk/počet
potřebných disků
vyberte možnost [OK] a stiskněte
tlačítko ENTER (Potvrzení).
4 Po dokončení kopírování
stiskněte tlačítko Z (vysunutí) pro
vysunutí disku.
Při kopírování HD videozáznamů na
disk bude disk automaticky finalizován
a vysunut. Při kopírování SD
videozáznamů na disk se zobrazí
zpráva, zda má být disk finalizován.
Přejděte ke kroku 5.
5 Pro finalizaci disku vyberte
stisknutím tlačítka V nebo v
možnost [Yes] (Ano) a stiskněte
tlačítko ENTER (Potvrzení).
Pokud vyberete možnost [No] (Ne),
bude disk vysunut bez provedení
finalizace. Krok 6 níže můžete
přeskočit.
48
Po dokončení finalizace se otevře
přihrádka na disk.
Ukončení kopírování
Při výměně disku stiskněte tlačítko
(zastavení).
Kopírování nelze ukončit v jeho průběhu.
Kopírování podle seznamu náhledů
Můžete zobrazit náhledy videozáznamů
a vybrat požadované videozáznamy.
Nejdříve zapněte přístroj DVDirect (strana
33), vložte disk (strana 34) a připojte kabely
pro kopírování (strana 35).
b Poznámka
• Nejprve si přečtěte část „Poznámky ke
kopírování na disky“ na straně 29.
1 Potvrďte zprávu zobrazenou na
Jakmile přístroj DVDirect rozpozná
signál z videokamery připojené do USB
konektoru nebo z paměťové karty
„Memory Stick Duo“ vložené ve slotu
pro „Memory Stick Duo“, zobrazí se
v levé horní části displeje nápis [USB]
nebo [M.S.Duo].
Při připojení videokamery do USB
konektoru bude na displeji zobrazena
následující obrazovka:
vyberte možnost [Thumbnail]
(Náhled) nebo [Shooting Date]
(Datum pořízení) a stiskněte
tlačítko ENTER (Potvrzení).
Kopírování z videokamery Handycam®
displeji.
3 Stisknutím tlačítka V nebo v
Typ vytvářeného disku
HD videozáznam
SD videozáznam
Typ
vstupu
4 Stisknutím tlačítek B/V/v/b
vyberte náhled nebo datum
pořízení a stisknutím tlačítka
ENTER (Potvrzení) označte
požadovaný videozáznam.
Stisknutím tlačítka ENTER (Potvrzení)
můžete provést nebo zrušit označení.
Režim
kopírování
Vybraná scéna
Počet potřebných disků
2 Stisknutím tlačítka B nebo b
Označená
scéna pro
kopírování
vyberte položku [Select Videos]
(Výběr videozáznamů).
Datum pořízení
49
5 Stisknutím tlačítka
(záznam)
spusťte kopírování.
7 Po dokončení kopírování
stiskněte tlačítko Z (vysunutí) pro
vysunutí disku.
Při kopírování HD videozáznamů na
disk bude disk automaticky finalizován
a vysunut. Při kopírování SD
videozáznamů na disk se zobrazí
zpráva, zda má být disk finalizován.
Přejděte ke kroku 8.
Přístroj DVDirect spustí kopírování.
Tlačítko
(záznam) bude během
kopírování svítit a na displeji se zobrazí
následující obrazovka:
8 Pro finalizaci disku vyberte
stisknutím tlačítka V nebo v
možnost [Yes] (Ano) a stiskněte
tlačítko ENTER (Potvrzení).
Pokud vyberete možnost [No] (Ne),
bude disk vysunut bez provedení
finalizace. Krok 9 níže můžete
přeskočit.
6 Pokud se zobrazí zpráva [Insert
a blank DVD.] (Vložte prázdné
DVD.), vložte prázdný disk.
Pokud obsah nelze zkopírovat na jeden
disk, bude disk po zaplnění automaticky
vysunut. Vyjměte vytvořený disk
a vložte prázdný disk. Kopírování bude
automaticky pokračovat.
Další disk/počet potřebných
disků
50
z Rada
• Finalizovat disk znamená umožnit jeho
přehrávání na jiných DVD zařízeních. Podrobné
informace o finalizaci - viz položka [Finalize
disc] (Finalizace disku) na straně 73.
9 Stisknutím tlačítka V nebo v
vyberte možnost [OK] a stiskněte
tlačítko ENTER (Potvrzení).
Kopírování z videokamery Handycam®
Po dokončení finalizace se otevře
přihrádka na disk.
Ukončení kopírování
Při výměně disku stiskněte tlačítko
(zastavení).
Kopírování nelze ukončit v jeho průběhu.
51
Kopírování a sjednocení obsahu (z 8cm disku)
Pokud chcete zkopírovat záznam z několika
8cm disků, můžete jejich obsah sjednotit
a zkopírovat na jeden standardní disk
o průměru 12 cm.
Nejdříve zapněte přístroj DVDirect (strana
33), vložte disk (strana 34) a připojte USB
kabel pro kopírování (strana 35).
b Poznámka
• Nejprve si přečtěte část „Poznámky ke
kopírování na disky“ na straně 29.
1 Potvrďte zprávu zobrazenou na
Přístroj DVDirect spustí kopírování.
Tlačítko
(záznam) bude během
kopírování svítit a na displeji se zobrazí
následující obrazovka:
displeji.
Jakmile přístroj DVDirect rozpozná
signál z videokamery připojené do USB
konektoru, zobrazí se v levé horní části
displeje nápis [USB].
Typ vstupu
Režim kopírování
3 Dokončete kopírování z jednoho
8cm disku.
Pokud chcete provést kopírování
z dalšího 8cm disku, vyměňte 8cm disk
ve videokameře za nový 8cm disk
a stiskněte tlačítko
(záznam) pro
pokračování kopírování.
2 Stisknutím tlačítka B nebo b
vyberte položku [Consolidation]
(Sjednocení) a stisknutím tlačítka
(záznam) spusťte kopírování.
4 Po dokončení kopírování ze
všech 8cm disků stiskněte
tlačítko Z (vysunutí) pro vysunutí
disku.
Zobrazí se zpráva, zda má být disk
finalizován.
52
5 Pro finalizaci disku vyberte
stisknutím tlačítka V nebo v
možnost [Yes] (Ano) a stiskněte
tlačítko ENTER (Potvrzení).
Pokud vyberete možnost [No] (Ne),
bude disk vysunut bez provedení
finalizace. Krok 6 níže můžete
přeskočit.
Kopírování z videokamery Handycam®
z Rada
• Finalizovat disk znamená umožnit jeho
přehrávání na jiných DVD zařízeních. Podrobné
informace o finalizaci - viz položka [Finalize
disc] (Finalizace disku) na straně 73.
6 Stisknutím tlačítka V nebo v
vyberte možnost [OK] a stiskněte
tlačítko ENTER (Potvrzení).
Po dokončení finalizace se otevře
přihrádka na disk.
b Poznámka
• Kopírování nelze ukončit v jeho průběhu.
53
Ruční kopírování
Tento režim vám umožňuje ručně ovládat
přehrávání na připojené videokameře
a zkopírovat videozáznam na přístroj
DVDirect.
Nejdříve zapněte přístroj DVDirect (strana
33), vložte disk (strana 34) a připojte audio/
video kabel (AV kabel) pro kopírování
(strana 38).
z Rada
• Pokud je provedena veškerá příprava pro
kopírování, rozpozná přístroj DVDirect signál
z videokamery připojené do konektoru VIDEO
IN (Video vstup) a automaticky se zobrazí
obrazovka kroku 4. Kroky 1 až 3 můžete
přeskočit.
1 Stiskněte tlačítko RETURN (Zpět).
Zobrazí se obrazovka [Menu]
(Nabídka).
Zobrazí se videozáznam z připojené
videokamery.
z Rada
• Pokud se po vložení prázdného disku zobrazí
zpráva [Format disc for DV/VIDEO recording?]
(Naformátovat disk pro záznam ze vstupu DV/
VIDEO?), vyberte možnost [OK].
Naformátování disku může trvat několik
sekund. Po potvrzení této zprávy nelze na
naformátovaný disk zkopírovat HD
videozáznam.
2 Ujistěte se, že je vybrána položka
[Video b DVD] (Video - DVD)
a stiskněte tlačítko ENTER
(Potvrzení).
4 Spusťte přehrávání
videozáznamu na vaší
videokameře a stiskněte tlačítko
(záznam) na přístroji
DVDirect.
3 Stisknutím tlačítka V nebo v
vyberte možnost [VIDEO IN]
(Video vstup) a stiskněte tlačítko
ENTER (Potvrzení).
54
Během kopírování bude na displeji
zobrazen nápis [Recording] (Záznam)
a tlačítko
(záznam) bude svítit. Na
displeji se zobrazí následující
obrazovka:
z Rady
Pozastavení kopírování
Během kopírování stiskněte tlačítko
(záznam). Pro obnovení kopírování
znovu stiskněte tlačítko
(záznam).
5 Stisknutím tlačítka
(zastavení)
9 Stisknutím tlačítka V nebo v
vyberte možnost [OK] a stiskněte
tlačítko ENTER (Potvrzení).
ukončete kopírování.
6 Pro zkopírování dalšího
videozáznamu zopakujte kroky 4
a 5.
7 Po dokončení kopírování
stiskněte tlačítko Z (vysunutí) pro
vysunutí disku.
Zobrazí se zpráva, zda má být disk
finalizován.
8 Pro finalizaci disku vyberte
stisknutím tlačítka V nebo v
možnost [Yes] (Ano) a stiskněte
tlačítko ENTER (Potvrzení).
Po dokončení finalizace se otevře
přihrádka na disk.
b Poznámky
• Kopírování spusťte ihned po vložení disku.
Pokud byl disk vložen více než 10 minut před
spuštěním kopírování, může zahájení
kopírování po stisknutí tlačítka
(záznam)
několik sekund trvat.
• Při stisknutí tlačítka
(zastavení) můžete na
chvíli slyšet zvuk otáčení disku.
Pokud vyberete možnost [No] (Ne),
bude disk vysunut bez provedení
finalizace. Krok 9 můžete přeskočit.
55
Kopírování z videokamery Handycam®
• Finalizovat disk znamená umožnit jeho
přehrávání na jiných DVD zařízeních. Podrobné
informace o finalizaci - viz položka [Finalize
disc] (Finalizace disku) na straně 73.
• Při použití disku DVD+RW není třeba provádět
finalizaci. Kroky 8 až 9 můžete přeskočit.
Vypálení disku jedním stisknutím tlačítka
Tento režim vám umožňuje jednoduše
zkopírovat videozáznam z videokamery na
disk stisknutím tlačítka DISC BURN
(Vypálení disku) na videokameře. Můžete
zkopírovat dodatečné videozáznamy na již
zaznamenaný disk obdobně jako u funkce
inkrementálního kopírování (strana 44).
3 Připojte videokameru k přístroji
DVDirect.
• Funkci vypálení disku jedním stisknutím
tlačítka z paměťové karty „Memory Stick Duo“
podporují pouze videokamery, které používají
paměťovou kartu „Memory Stick Duo“.
(Použitelné videokamery Handycam® (stav
z duba 2009): HDR-CX7, HDR-TG1, HDRCX12)
• Tlačítko DUBBING (Kopírování) na
videokameře Handycam® s funkcí Hybrid Plus
nemá stejnou funkci jako tlačítko DISC BURN
(Vypálení disku). Při stisknutí tlačítka
DUBBING (Kopírování) se nespustí kopírování
na přístroj DVDirect.
USB konektor
(typu A)
HANDYCAM
b Poznámky
USB kabel
(není součástí
příslušenství)
1 Zapněte přístroj DVDirect (strana
33) a vložte disk (strana 34).
2 Zapněte videokameru.
b Poznámka
• Ujistěte se, že je síťový kabel připojen
k síťovému adaptéru.
56
USB konektor
(typu mini B)
Na LCD displeji videokamery se
zobrazí obrazovka USB SELECT
(Výběr USB).
4 Dotkněte se tlačítka DISC BURN
(Vypálení disku) na LCD displeji
videokamery nebo stiskněte
tlačítko DISC BURN (Vypálení
disku) (
) na videokameře.
Dotkněte se tlačítka
[DISC BURN]
(Vypálení disku) nebo
[DVD BURN] (Vypálení
DVD).
5 Pokud se zobrazí zpráva [Insert
a blank DVD.] (Vložte prázdné
DVD.), vložte prázdný disk.
Pokud obsah videokamery nelze
zkopírovat na jeden disk, bude disk po
zaplnění automaticky vysunut. Vyjměte
vytvořený disk a vložte prázdný disk.
Kopírování bude automaticky
pokračovat.
Přístroj DVDirect spustí kopírování.
Pokud paměťové médium
videokamery obsahuje videozáznamy
v kvalitě HD i SD:
Na disk bude zkopírován HD
videozáznam (strana 29).
b Poznámky
• Podle typu videokamery se obrazovka
zobrazená na LCD displeji videokamery nebo
názvy tlačítek na videokameře mohou lišit
(například DVD BURN (Vypálení DVD)).
• V režimu vypálení disku jedním stisknutím
tlačítka můžete zkopírovat videozáznamy pouze
z pevného disku videokamery (nebo paměťové
karty „Memory Stick Duo“, pokud videokamera
používá jako záznamové médium pouze
paměťovou kartu „Memory Stick Duo“). Tento
režim neumožňuje kopírování z jiného
záznamového média.
6 Po dokončení kopírování
stiskněte tlačítko Z (vysunutí) pro
vysunutí disku.
Při kopírování HD videozáznamů na
disk bude disk automaticky finalizován
a vysunut. Při kopírování SD
videozáznamů na disk se zobrazí
zpráva, zda má být disk finalizován.
Přejděte rovnou ke kroku 7.
7 Pro finalizaci disku vyberte
stisknutím tlačítka V nebo v
možnost [Yes] (Ano) a stiskněte
tlačítko ENTER (Potvrzení).
Pokud vyberete možnost [No] (Ne),
bude disk vysunut bez provedení
finalizace. Krok 8 níže můžete
přeskočit.
57
Kopírování z videokamery Handycam®
Další disk/počet
potřebných disků
z Rada
• Finalizovat disk znamená umožnit jeho
přehrávání na jiných DVD zařízeních. Podrobné
informace o finalizaci - viz položka [Finalize
disc] (Finalizace disku) na straně 73.
8 Stisknutím tlačítka V nebo v
vyberte možnost [OK] a stiskněte
tlačítko ENTER (Potvrzení).
Po dokončení finalizace se otevře
přihrádka na disk.
Ukončení kopírování
Při výměně disku stiskněte tlačítko
(zastavení).
Kopírování nelze ukončit v jeho průběhu.
58
Kopírování z video zařízení
Kopírování veškerého obsahu
Tento režim vám umožňuje zkopírovat
veškerý obsah videokazety na disk. Přístroj
DVDirect automaticky ovládá přehrávání
z připojeného video zařízení.
Nejdříve zapněte přístroj DVDirect (strana
33), vložte disk (strana 34) a připojte kabel
DV (i.LINK) pro kopírování (strana 37).
z Rada
• Pokud je provedena veškerá příprava pro
kopírování, rozpozná přístroj DVDirect signál
z videokamery připojené do konektoru DV IN
(Vstup DV) a automaticky se zobrazí obrazovka
kroku 4. Kroky 1 až 3 můžete přeskočit.
Zobrazí se obrazovka [Menu]
(Nabídka).
displeji.
Jakmile přístroj DVDirect rozpozná
signál z videokamery připojené do
konektoru DV IN (Vstup DV), zobrazí
se v levé horní části displeje nápis [DV].
Typ vstupu
Režim kopírování
2 Ujistěte se, že je vybrána položka
[Video b DVD] (Video - DVD)
a stiskněte tlačítko ENTER
(Potvrzení).
5 Ujistěte se, že je v pravé horní
části displeje zobrazen nápis
[Full] (Kopírování veškerého
obsahu) a stisknutím tlačítka
(záznam) spusťte kopírování.
3 Stisknutím tlačítka V nebo v
vyberte možnost [DV IN] (Vstup
DV) a stiskněte tlačítko ENTER
(Potvrzení).
59
Kopírování z video zařízení
1 Stiskněte tlačítko RETURN (Zpět).
4 Potvrďte zprávu zobrazenou na
Přístroj DVDirect spustí kopírování
a současně video zařízení spustí
přehrávání. Pokud není videokazeta na
začátku, automaticky se převine
a potom se spustí kopírování. Během
kopírování bude na displeji zobrazen
nápis [Recording] (Záznam) a tlačítko
(záznam) bude svítit. Na displeji se
zobrazí následující obrazovka:
Pozastavení kopírování
Během kopírování stiskněte tlačítko
(záznam). Pro obnovení kopírování
znovu stiskněte tlačítko
(záznam).
Ukončení kopírování
Stiskněte tlačítko
(zastavení)
a potom stiskněte tlačítko RETURN
(Zpět). Přístroj DVDirect ukončí
kopírování a zobrazí obrazovku kroku
4.
6 Vyjměte vytvořený disk.
Po dokončení kopírování bude disk
automaticky finalizován.
z Rada
• Kopírování se automaticky ukončí při
rozpoznání úseku bez záznamu delšího než
2 minuty nebo při dosažení konce kazety DV.
60
Ruční kopírování
Tento režim vám umožňuje ručně ovládat
přehrávání na připojeném video zařízení
a zkopírovat videozáznam na přístroj
DVDirect.
Nejdříve zapněte přístroj DVDirect (strana
33), vložte disk (strana 34) a připojte kabely
pro kopírování (strany 37 a 38).
z Rada
• Pokud je provedena veškerá příprava pro
kopírování, rozpozná přístroj DVDirect signál
z video zařízení připojeného do konektoru
VIDEO IN (Video vstup) nebo DV IN (Vstup
DV) a automaticky se zobrazí obrazovka kroku
4. Kroky 1 až 3 můžete přeskočit.
Zobrazí se obrazovka [Menu]
(Nabídka).
2 Ujistěte se, že je vybrána položka
[Video b DVD] (Video - DVD)
a stiskněte tlačítko ENTER
(Potvrzení).
správně připojeno k přístroji
DVDirect.
Při připojení pomocí kabelu DV
(i.LINK):
V levé horní části displeje se zobrazí
nápis [DV] a v pravé horní části displeje
se zobrazí režim kopírování. Stisknutím
tlačítka B nebo b vyberte možnost
[Manual] (Ručně).
Typ vstupu
Režim kopírování
Při připojení pomocí A/V kabelu:
3 Stisknutím tlačítka V nebo v
vyberte vstup připojený k video
zařízení a stiskněte tlačítko
ENTER (Potvrzení).
Při připojení video zařízení pomocí
kabelu DV (i.LINK) vyberte možnost
[DV IN] (Vstup DV). Při připojení
video zařízení pomocí A/V kabelu
vyberte možnost [VIDEO IN] (Video
vstup).
V levé horní části displeje se zobrazí
nápis [VIDEO]. Přejděte ke kroku 5.
61
Kopírování z video zařízení
1 Stiskněte tlačítko RETURN (Zpět).
4 Ujistěte se, že je video zařízení
z Rada
• Pokud se po vložení prázdného disku zobrazí
zpráva [Format disc for DV/VIDEO recording?]
(Naformátovat disk pro záznam ze vstupu DV/
VIDEO?), vyberte možnost [OK].
Naformátování disku může trvat několik
sekund. Po potvrzení této zprávy nelze na
naformátovaný disk zkopírovat HD
videozáznam.
Pozastavení kopírování
Během kopírování stiskněte tlačítko
(záznam). Pro obnovení kopírování
znovu stiskněte tlačítko
(záznam).
z Rada
5 Spusťte přehrávání na vašem
video zařízení a stisknutím
tlačítka
(záznam) na přístroji
DVDirect spusťte kopírování.
Během kopírování bude na displeji
zobrazen nápis [Recording] (Záznam)
a tlačítko
(záznam) bude svítit. Na
displeji se zobrazí následující
obrazovka:
62
• Přístroj DVDirect rozpozná vstupní video
signály z připojeného video zařízení
a automaticky spustí nebo ukončí kopírování.
Například:
– při stisknutí tlačítka
(záznam) před
spuštěním přehrávání na připojeném zařízení
se přístroj DVDirect přepne do režimu
pozastavení kopírování. Po spuštění
přehrávání na video zařízení zahájí přístroj
DVDirect automaticky kopírování
videozáznamu,
– při zastavení přehrávání na video zařízení
během kopírování bude přenos video signálu
přerušen a přístroj DVDirect pozastaví
kopírování. Po obnovení přehrávání na video
zařízení bude kopírování pokračovat.
Během doby, kdy přístroj DVDirect čeká na
vstupní video signál pro obnovení kopírování,
se na displeji přístroje DVDirect zobrazí zpráva
[Waiting for input signal.] (Čekání na vstupní
signál.). Pokud není během 2 minut rozpoznán
žádný video signál, kopírování se ukončí.
(Jelikož video zařízení odesílají i jiné video
signály než jen signály pro přehrávání, nemusí
některá zařízení pracovat výše uvedeným
způsobem.)
6 Stisknutím tlačítka
ukončete kopírování.
(zastavení)
7 Pro zkopírování dalšího
videozáznamu zopakujte kroky 5
a 6.
8 Po dokončení kopírování
stiskněte tlačítko Z (vysunutí) pro
vysunutí disku.
Po dokončení finalizace se otevře
přihrádka na disk.
9 Pro finalizaci disku vyberte
Pokud vyberete možnost [No] (Ne)
a stisknete tlačítko b, bude disk vysunut
bez provedení finalizace. Krok 10 níže
můžete přeskočit.
b Poznámky
• Kopírování spusťte ihned po vložení disku.
Pokud byl disk vložen více než 10 minut před
spuštěním kopírování, může zahájení
kopírování po stisknutí tlačítka
(záznam)
několik sekund trvat.
• Při stisknutí tlačítka
(zastavení) můžete na
chvíli slyšet zvuk otáčení disku.
z Rada
• Finalizovat disk znamená umožnit jeho
přehrávání na jiných DVD zařízeních. Podrobné
informace o finalizaci - viz položka [Finalize
disc] (Finalizace disku) na straně 73.
10Stisknutím tlačítka V nebo v
vyberte možnost [OK]
a stiskněte tlačítko ENTER
(Potvrzení).
63
Kopírování z video zařízení
stisknutím tlačítka V nebo v
možnost [Yes] (Ano) a stiskněte
tlačítko ENTER (Potvrzení).
Kopírování fotografií
Kopírování veškerého obsahu
Tento režim vám umožňuje jedním
stisknutím tlačítka
(záznam) zkopírovat
fotografie na disk z videokamery připojené
k přístroji DVDirect nebo z paměťové karty
vložené v jakémkoliv slotu. Jedná se
o jednoduchý režim, u kterého není třeba
vybírat fotografie uložené ve videokameře
nebo na paměťové kartě. Nejdříve zapněte
přístroj DVDirect (strana 33), vložte disk
(strana 34) a připojte kabely pro kopírování
(strana 35) nebo vložte paměťovou kartu
(strana 40).
1 Potvrďte zprávu zobrazenou na
displeji.
Jakmile přístroj DVDirect rozpozná
signál z videokamery připojené do USB
konektoru nebo z paměťové karty
vložené v jakémkoliv slotu, zobrazí se
v levé horní části displeje nápis [USB]
nebo typ paměťové karty.
Při připojení videokamery do USB
konektoru bude na displeji zobrazena
následující obrazovka:
Typ vstupu
2 Ujistěte se, že je v pravé horní
části displeje zobrazen nápis
[Full] (Kopírování veškerého
obsahu) a stisknutím tlačítka
(záznam) spusťte kopírování.
Přístroj DVDirect spustí kopírování.
Tlačítko
(záznam) bude během
kopírování svítit a na displeji se zobrazí
následující obrazovka:
Režim kopírování
3 Po dokončení kopírování
stiskněte tlačítko Z (vysunutí) pro
vysunutí disku.
Zobrazí se zpráva, zda má být disk
finalizován. Přejděte ke kroku 4. Pokud
je položka [Slideshow Creation]
(Vytvoření prezentace) nastavena na
[ON] (Zapnuto), bude disk po
dokončení vytváření prezentace
automaticky finalizován a otevře se
přihrádka na disk. Kroky 4 až 6 můžete
přeskočit.
64
4 Pro finalizaci disku vyberte
Pokud vyberete možnost [No] (Ne),
nebude prezentace vytvořena.
stisknutím tlačítka V nebo v
možnost [Yes] (Ano) a stiskněte
tlačítko ENTER (Potvrzení).
Pokud vyberete možnost [No] (Ne),
bude disk vysunut bez provedení
finalizace. Kroky 5 až 6 můžete
přeskočit.
Po dokončení finalizace se otevře
přihrádka na disk.
z Rady
• Finalizovat disk znamená umožnit jeho
přehrávání na jiných DVD zařízeních. Podrobné
informace o finalizaci - viz položka [Finalize
disc] (Finalizace disku) (strana 73).
5 Stisknutím tlačítka V nebo v
vyberte možnost [OK] a stiskněte
tlačítko ENTER (Potvrzení).
6 Pro vytvoření prezentace vyberte
stisknutím tlačítka V nebo v
možnost [Yes] (Ano) a stiskněte
tlačítko ENTER (Potvrzení).
65
Kopírování fotografií
z Rada
• Při vytváření prezentace budou na disk
zkopírovány fotografie (soubory JPEG)
v kvalitě SD.
• Dokončení finalizace při vytváření disku
s prezentací fotografií může chvíli trvat. Doba
potřebná pro dokončení disku závisí na počtu
a velikosti fotografií (například kopírování 50
souborů (fotografií s rozlišením 6 Mpx) na disk
může trvat 20 minut nebo déle).
Kopírování podle seznamu náhledů
Tento režim vám umožňuje vybrat
a zkopírovat fotografie z paměťové karty
videokamery nebo digitálního fotoaparátu
na disk. Můžete zobrazit náhledy fotografií
nebo jejich datum pořízení a vybrat
požadované fotografie.
Nejdříve zapněte přístroj DVDirect (strana
33), vložte disk (strana 34) a připojte kabely
pro kopírování (strana 35) nebo vložte
paměťovou kartu (strana 40).
1 Potvrďte zprávu zobrazenou na
displeji.
Jakmile přístroj DVDirect rozpozná
signál z videokamery připojené do USB
konektoru nebo z paměťové karty
vložené v jakémkoliv slotu, zobrazí se
v levé horní části displeje nápis [USB]
nebo typ paměťové karty.
Při připojení videokamery do USB
konektoru bude na displeji zobrazena
následující obrazovka:
Typ paměťové
karty
Režim kopírování
3 Stisknutím tlačítka V nebo v
vyberte možnost [Thumbnail]
(Náhled) nebo [Shooting Date]
(Datum pořízení) a stiskněte
tlačítko ENTER (Potvrzení).
4 Stisknutím tlačítek B/V/v/b
vyberte náhled nebo datum
pořízení a stisknutím tlačítka
ENTER (Potvrzení) označte
požadovanou fotografii.
Stisknutím tlačítka ENTER (Potvrzení)
můžete provést nebo zrušit označení.
Aktuální fotografie/počet
uložených fotografií
Označená
fotografie pro
kopírování
2 Stisknutím tlačítka B nebo b
vyberte položku [Select Photos]
(Výběr fotografií).
Datum pořízení
66
z Rada
• Pokud během zobrazení náhledů stisknete
tlačítko
(zastavení), bude vybraná
fotografie zobrazena na celou obrazovku.
Stisknutím tlačítka b lze fotografii otočit o 90
stupňů doprava. Stisknutím tlačítka B lze
fotografii otočit o 90 stupňů doleva.
5 Stisknutím tlačítka
(záznam)
7 Pro finalizaci disku vyberte
stisknutím tlačítka V nebo v
možnost [Yes] (Ano) a stiskněte
tlačítko ENTER (Potvrzení).
Pokud vyberete možnost [No] (Ne),
bude disk vysunut bez provedení
finalizace. Kroky 8 až 9 můžete
přeskočit.
spusťte kopírování.
z Rada
• Finalizovat disk znamená umožnit jeho
přehrávání na jiných DVD zařízeních. Podrobné
informace o finalizaci - viz položka [Finalize
disc] (Finalizace disku) na straně 73.
8 Stisknutím tlačítka V nebo v
vyberte možnost [OK] a stiskněte
tlačítko ENTER (Potvrzení).
6 Po dokončení kopírování
stiskněte tlačítko Z (vysunutí) pro
vysunutí disku.
Zobrazí se zpráva, zda má být disk
finalizován. Přejděte ke kroku 7. Pokud
je položka [Slideshow Creation]
(Vytvoření prezentace) nastavena na
[ON] (Zapnuto), bude disk po
dokončení vytváření prezentace
automaticky finalizován a otevře se
přihrádka na disk. Kroky 7 až 9 můžete
přeskočit.
9 Pro vytvoření prezentace vyberte
stisknutím tlačítka V nebo v
možnost [Yes] (Ano) a stiskněte
tlačítko ENTER (Potvrzení).
67
Kopírování fotografií
Přístroj DVDirect spustí kopírování.
Tlačítko
(záznam) bude během
kopírování svítit a na displeji se zobrazí
následující obrazovka:
Pokud vyberete možnost [No] (Ne),
nebude prezentace vytvořena.
Po dokončení finalizace se otevře
přihrádka na disk.
z Rady
• Při vytváření prezentace budou na disk
zkopírovány fotografie (soubory JPEG)
v kvalitě SD.
• Dokončení finalizace při vytváření disku
s prezentací fotografií může chvíli trvat. Doba
potřebná pro dokončení disku závisí na počtu
a velikosti fotografií (například kopírování 50
souborů (fotografií s rozlišením 6 Mpx) na disk
může trvat 20 minut nebo déle).
68
Přehrávání na displeji
Přehrávání videozáznamů
Můžete přehrávat pouze disky vytvořené na
přístroji DVDirect.
Při přehrávání finalizovaného disku
přejděte ke kroku 4.
b Poznámky
• Nelze přehrávat disky vytvořené na jiném
přístroji než DVDirect. Přístroj DVDirect
nepodporuje přehrávání komerčních disků DVD
nebo obsahu paměťové karty vložené v přístroji
DVDirect.
• Při přehrávání disku nebude slyšet žádný zvuk.
• Video signál nelze odeslat do externího zařízení,
jako je například televizor.
• Nelze přehrávat HD disk.
4 Stisknutím tlačítek V/v/B/b
vyberte titul, který chcete přehrát
a stiskněte tlačítko ENTER
(Potvrzení).
Vybraný
titul
1 Zapněte přístroj DVDirect a vložte
01/ 04
disk vytvořený na přístroji
DVDirect.
z Rada
Ovládání během přehrávání
Tlačítko
Funkce
Ukončení přehrávání
2 Stiskněte tlačítko RETURN (Zpět).
Zobrazí se obrazovka [Menu]
(Nabídka).
B/b
Zobrazení předchozího
nebo následujícího titulu
RETURN
(Zpět)
Návrat do obrazovky
nabídky disku DVD nebo
[Menu] (Nabídka)
3 Stisknutím tlačítka V nebo v
vyberte položku [DVD Preview]
(Přehrávání DVD) a stiskněte
tlačítko ENTER (Potvrzení).
Při vložení nefinalizovaného disku se
automaticky spustí přehrávání.
69
Přehrávání na displeji
• Pokud vložíte finalizovaný disk po zapnutí
přístroje DVDirect, automaticky se spustí
přehrávání (nebo se zobrazí nabídka disku
DVD). Kroky 2 až 3 můžete přeskočit.
Přístroj DVDirect spustí přehrávání.
Přehrávání fotografií
Můžete přehrávat pouze disky vytvořené na
přístroji DVDirect.
b Poznámky
• Nelze přehrávat disky vytvořené na jiném
přístroji než DVDirect. Přístroj DVDirect
nepodporuje přehrávání komerčních disků DVD
nebo obsahu paměťové karty vložené v přístroji
DVDirect.
• Při přehrávání disku nebude slyšet žádný zvuk.
• Video signál nelze odeslat do externího zařízení,
jako je například televizor.
(Možnosti přehrávání fotografií).
Přejděte ke kroku 4.
4 Stisknutím tlačítka V nebo v
vyberte položku [Photo
Slideshow] (Prezentace fotografií)
a stiskněte tlačítko ENTER
(Potvrzení).
1 Zapněte přístroj DVDirect a vložte
disk vytvořený na přístroji
DVDirect.
z Rada
• Pokud vložíte finalizovaný disk po zapnutí
přístroje DVDirect, automaticky se spustí
přehrávání (nebo se zobrazí fotografie nebo
nabídka disku DVD). Kroky 2 až 3 můžete
přeskočit.
2 Stiskněte tlačítko RETURN (Zpět).
Zobrazí se obrazovka [Menu]
(Nabídka).
Zobrazí se nabídka disku DVD. Pokud
vyberete titul a stisknete tlačítko
ENTER (Potvrzení), budou automaticky
postupně přehrávány fotografie v rámci
příslušného titulu.
Pro zobrazení vybraných fotografií
vyberte možnost [Original Photos]
(Originální fotografie).
Ovládání během přehrávání
3 Stisknutím tlačítka V nebo v
vyberte položku [DVD Preview]
(Přehrávání DVD) a stiskněte
tlačítko ENTER (Potvrzení).
Zobrazení fotografií (Original Photos)
(Originální fotografie)
Tlačítko
Funkce
V/v
Zobrazení následující nebo
předchozí fotografie
/RETURN
(Zpět)
Návrat do obrazovky [Menu]
(Nabídka)
Photo Slideshow (Prezentace
fotografií)
Při vložení disku bez vytvořené
prezentace fotografií nebo při vložení
nefinalizovaného disku se zobrazí
fotografie. Při vložení disku
s vytvořenou prezentací fotografií se
zobrazí zpráva [Photo preview options]
70
Tlačítko
Funkce
B/b
Zobrazení předchozího nebo
následujícího titulu
/RETURN
(Zpět)
Návrat do obrazovky nabídky
disku DVD
Nastavení
Použití nabídky nastavení
V nabídce nastavení můžete měnit různá
nastavení pro vytváření disků.
1 Zapněte přístroj DVDirect
a stiskněte tlačítko RETURN
(Zpět).
Zobrazí se obrazovka [Menu]
(Nabídka).
Rec Quality (Kvalita záznamu)
Výběr kvality záznamu pro kopírování ve
formátu SD.
Tyto možnosti jsou dostupné, pokud pro
připojení vašeho video zařízení používáte
konektor DV IN (Vstup DV) nebo VIDEO
IN (Video vstup).
c HQ
Nejvyšší kvalita obrazu
2 Stisknutím tlačítka V nebo v
vyberte nabídku [Setup]
(Nabídka) a stiskněte tlačítko
ENTER (Potvrzení).
HSP
Vysoká kvalita obrazu
SP
Standardní kvalita obrazu
LP
Nižší kvalita obrazu než u možnosti SP
SLP
Nízká kvalita obrazu. Na disk však budete
moci zkopírovat více videozáznamů.
z Rada
3 Stisknutím tlačítka V nebo v
vyberte položku nabídky, kterou
chcete změnit a stiskněte tlačítko
ENTER (Potvrzení).
Nastavení
• Záznamová kapacita disku závisí na režimu
záznamu (strana 84).
Auto Stop Timer (Časovač
automatického ukončení)
Při kopírování v kvalitě SD můžete vybrat
časový interval pro automatické ukončení
kopírování.
Časovač automatického ukončení je
k dispozici, pokud pro připojení vašeho
video zařízení používáte konektor VIDEO
IN (Video vstup).
c OFF (Vypnuto)
Kopírování se automaticky neukončí.
30 minut - 8 hodin
c indikuje výchozí nastavení.
Po uplynutí nastaveného časového
intervalu se kopírování automaticky
ukončí. Vyberte některou z možností
30 min, 60 min, 90 min, 2 h, 3 h, 4 h, 6 h
nebo 8 h.
71
b Poznámka
JPEG
• Časovač automatického ukončení bude zrušen
při:
– dokončení kopírování,
– stisknutí tlačítka
(zastavení) během
kopírování,
– vypnutí napájení.
Výběr vaší oblíbené fotografie (soubor
JPEG) pro obrázek pozadí. Před
vytvářením disku vložte do slotu přístroje
DVDirect paměťovou kartu s vybranou
fotografií (soubor JPEG).
Auto Chapter (Automatické
vytváření kapitol)
Můžete nastavit časový interval, ve kterém
budou automaticky vytvářeny kapitoly na
SD disku.
Automatické vytváření kapitol je dostupné,
pokud pro připojení vašeho video zařízení
používáte konektor DV IN (Vstup DV)
nebo VIDEO IN (Video vstup).
OFF (Vypnuto)
Nejsou vytvářeny žádné kapitoly.
c 5 minut
Značky kapitol jsou vkládány v intervalu
přibližně 5 minut.
10 minut
• Do kořenové složky na paměťové kartě uložte
pouze jednu fotografii (soubor JPEG). Pokud je
v kořenové složce uloženo více fotografií,
nemusí být pro obrazovku nabídky disku DVD
vybrána požadovaná fotografie.
• Některé fotografie (soubory JPEG) nemusí být
možné pro nabídku disku DVD použít.
Slideshow Music (Zvukový
doprovod při prezentaci)
Můžete vybrat, zda má být na disk
s prezentací fotografií zaznamenán
zvukový doprovod.
OFF (Vypnuto)
Zvukový doprovod není zaznamenán.
c ON (Zapnuto)
Značky kapitol jsou vkládány v intervalu
přibližně 10 minut.
Zvukový doprovod je zaznamenán.
15 minut
Výběr vaší oblíbené skladby (soubor MP3)
pro zvukový doprovod. Před vytvářením
disku vložte do slotu přístroje DVDirect
paměťovou kartu s vybranou skladbou
(soubor MP3).
Značky kapitol jsou vkládány v intervalu
přibližně 15 minut.
DVD Menu (Nabídka DVD)
Můžete vybrat obrázek pozadí pro
obrazovku nabídky disku DVD pro disky
vytvořené na přístroji DVDirect.
c A, B, C, D
Výběr některého ze čtyř obrázků. Při
výchozím nastavení se používá obrázek
pozadí [A].
72
b Poznámky
MP3
b Poznámky
• Do kořenové složky na paměťové kartě uložte
pouze jednu skladbu (soubor MP3). Pokud je
v kořenové složce uloženo více souborů, nemusí
být pro zvukový doprovod vybrána požadovaná
hudební skladba.
• Pokud poskytujete vytvořený disk s prezentací
fotografií jiným uživatelům, ujistěte se, že
zvukový doprovod není chráněn autorskými
právy.
• Některé skladby (soubory MP3) nemusí být
možné pro zvukový doprovod použít.
Slideshow Creation (Vytvoření
prezentace)
Můžete vybrat, zda má být po zkopírování
fotografií na disk automaticky vytvořena
prezentace.
c OFF (Vypnuto)
Prezentace není automaticky vytvořena.
Při stisknutí tlačítka Z (vysunutí) po
kopírování se na displeji vždy zobrazí
zpráva s dotazem, zda má být vytvořena
prezentace.
2 Stisknutím tlačítka V nebo v vyberte
možnost [Yes] (Ano) a stiskněte
tlačítko ENTER (Potvrzení).
ON (Zapnuto)
Po dokončení kopírování je automaticky
vytvořena prezentace a disk je finalizován.
Disk lze ihned přehrávat na DVD
přehrávači.
Finalize disc (Finalizace disku)
Pokud vysunete disk, aniž by byl
finalizován, můžete jej finalizovat později.
• Finalizovat disk znamená umožnit jeho
přehrávání na jiných DVD zařízeních. Pokud
neprovedete finalizaci disku na přístroji
DVDirect, nebude jej možné přehrávat na jiných
DVD zařízeních.
• Na finalizovaný disk nelze přidávat
videozáznamy nebo fotografie.
• Při použití disku DVD+RW a připojení
videokamery do konektoru VIDEO IN (Video
vstup) nebo DV IN (Vstup DV) na přístroji
DVDirect pro kopírování videozáznamů není
třeba provádět finalizaci. Na disk DVD+RW lze
kdykoliv později přidat videozáznamy pomocí
přístroje DVDirect a lze jej rovněž přehrávat na
jiných DVD zařízeních.
1 Vložte disk, který chcete finalizovat,
stisknutím tlačítka V nebo v vyberte
položku [Finalize disc] (Finalizace
disku) a stiskněte tlačítko ENTER
(Potvrzení).
Nastavení
z Rady
3 Stisknutím tlačítka V nebo v vyberte
možnost [OK] a stiskněte tlačítko
ENTER (Potvrzení).
Přístroj DVDirect zahájí finalizaci
disku.
Pokud vložíte disk obsahující
fotografie, zobrazí se zpráva [Create
a slideshow?] (Vytvořit prezentaci?).
Pro vytvoření prezentace vyberte
stisknutím tlačítka V nebo v možnost
[Yes] (Ano) a stiskněte tlačítko ENTER
(Potvrzení).
Po zobrazení zprávy [Complete]
(Dokončeno) je finalizace dokončena.
73
b Poznámka
• Finalizace disku trvá několik minut.
(V závislosti na obsahu disku se může čas
potřebný pro dokončení finalizace lišit. Při
vytváření prezentace trvá finalizace delší dobu.)
Erase disc (Vymazání disku)
Můžete vymazat veškerý obsah uložený na
disku DVD+RW nebo DVD-RW.
Vymazaný disk lze znovu použít jako
prázdný disk.
b Poznámka
• Uvědomte si, že při této operaci budou
vymazána všechna data.
1 Vložte disk, který chcete vymazat,
stisknutím tlačítka V nebo v vyberte
položku [Erase disc] (Vymazání
disku) a stiskněte tlačítko ENTER
(Potvrzení).
Přístroj DVDirect zahájí mazání disku.
Po zobrazení zprávy [Complete]
(Dokončeno) je mazání dokončeno.
System Info (Systémové
informace)
Můžete zkontrolovat verzi systémového
softwaru přístroje DVDirect.
Pro zobrazení verze systémového softwaru
vyberte položku [System Info] (Systémové
informace).
z Rada
• Systémový software je předinstalovaný
software, který umožňuje funkci přístroje
DVDirect.
Auto Shut Off (Automatické
vypnutí)
2 Stisknutím tlačítka V nebo v vyberte
možnost [Yes] (Ano) a stiskněte
tlačítko ENTER (Potvrzení).
Pokud po dobu více než 2 hodin nebylo
stisknuto žádné tlačítko, přístroj se
automaticky vypne.
OFF (Vypnuto)
Přístroj se nebude automaticky vypínat.
ON (Zapnuto)
Přístroj se bude automaticky vypínat.
Demo (Ukázkový režim)
3 Stisknutím tlačítka V nebo v vyberte
možnost [Yes] (Ano) a stiskněte
tlačítko ENTER (Potvrzení).
74
Pokud není během nastaveného časového
intervalu provedena žádná operace, spustí
přístroj DVDirect automaticky přehrávání
ukázkového režimu.
OFF (Vypnuto)
Vypnutí ukázkového režimu.
c ON (Zapnuto)
Zapnutí ukázkového režimu.
Color System (Barevný systém)
Můžete nastavit příslušný barevný systém
pro připojené zařízení.
NTSC
Tuto možnost vyberte při připojení video
zařízení podporujícího barevný systém
NTSC.
PAL
Tuto možnost vyberte při připojení video
zařízení podporujícího barevný systém
PAL.
b Poznámky
Nastavení
• Pokud to není nutné, neměňte nastavení
barevného systému. Vhodný barevný systém je
již přednastaven. V závislosti na zemi nebo
oblasti použití přístroje nemusí být možné
nastavení změnit.
• Pokud je barevný systém přístroje DVDirect
odlišný od barevného systému připojené
videokamery, nebude možné provést kopírování
na disk.
• Pokud je nastavení barevného systému přístroje
DVDirect, které bylo použito při kopírování,
odlišné od barevného systému zařízení pro
přehrávání, nebude možné disk přehrát.
Language (Jazyk)
Můžete vybrat jazyk displeje.
75
Řešení problémů/další informace
Řešení problémů
Pokud se během používání přístroje
DVDirect setkáte s některým
z následujících problémů, pokuste se jej
pomocí tohoto průvodce vyřešit ještě
předtím, než požádáte o opravu. Přečtěte si
rovněž návod k obsluze vaší videokamery
Handycam® nebo video zařízení.
• Vytáhněte síťový kabel ze síťové zásuvky
a odpojte video zařízení od přístroje
DVDirect. Vyjměte paměťovou kartu.
Potom opět připojte video zařízení
k přístroji DVDirect (nebo vložte
paměťovou kartu) a zapněte jej.
Připojení a ovládání
Obecné problémy
Vytvoření SD videozáznamu
provedením konverze HD
videozáznamu
• Pomocí audio/video kabelu nebo AV
kabelu připojte videokameru Handycam®
k přístroji DVDirect (strana 38). Pro
připojení nelze použít USB kabel.
Změna vstupu
• Přístroj DVDirect automaticky rozpozná
vstupní signály z připojených zařízení
a vybere vstupní konektor. Zapněte
připojená zařízení a proveďte nastavení pro
kopírování videozáznamů.
• Pro ruční změnu vstupu vyberte vstupní
konektor v obrazovce [Menu] (Nabídka).
• Při kopírování HD videozáznamu vyberte
v položce [AVCHD Dubbing] (Kopírování
AVCHD) v obrazovce [Menu] (Nabídka)
možnost [USB] nebo [Memory card]
(Paměťová karta). Při kopírování SD
videozáznamu vyberte v položce [Video b
DVD] (Video - DVD) v obrazovce [Menu]
(Nabídka) možnost [VIDEO IN] (Video
vstup), [DV IN] (Vstup DV), [USB] nebo
[Memory card] (Paměťová karta).
Napájení
Přístroj DVDirect se nezapne.
• Ujistěte se, že je správně připojen síťový
kabel (strana 33).
76
Videokamera Handycam® je
připojena pomocí USB kabelu, ale
přístroj DVDirect nepracuje.
• Ujistěte se, že je videokamera Handycam®
podporována přístrojem DVDirect.
• Ujistěte se, že je videokamera Handycam®
správně nastavena do režimu USB
připojení a že je USB kabel správně
připojen k videokameře Handycam®
(strana 35).
• Odpojte USB kabel od přístroje DVDirect.
Vypněte videokameru Handycam®
i přístroj DVDirect a potom je opět zapněte.
• Při kopírování HD videozáznamu a výběru
konektoru v obrazovce [Menu] (Nabídka)
vyberte v položce [AVCHD Dubbing]
(Kopírování AVCHD) možnost [USB]. Při
kopírování SD videozáznamu vyberte
v položce [Video b DVD] (Video - USB)
obrazovky [Menu] (Nabídka) možnost
[USB].
• Pokud budete postupovat podle pokynů ve
zprávě zobrazené na displeji, bude přístroj
DVDirect automaticky pracovat
v závislosti na kvalitě záznamu (HD
videozáznam nebo SD videozáznam)
uloženého ve videokameře Handycam.
Postupujte podle pokynů na displeji.
Videokamera Handycam® je
připojena pomocí kabelu DV (i.LINK),
ale přístroj DVDirect nepracuje.
• Ujistěte se, že je videokamera Handycam®
nastavena v režimu PLAY/EDIT
(Přehrávání/editace). Pokud je nastavena
v režimu CAMERA (Videokamera), nelze
kopírovat videozáznamy pomocí přístroje
DVDirect (strana 37).
• Odpojte kabel DV (i.LINK) od přístroje
DVDirect. Vypněte videokameru
Handycam® i přístroj DVDirect a potom je
opět zapněte.
Video zařízení je připojeno do
konektoru VIDEO IN (Video vstup) na
přístroji DVDirect, ale při přehrávání
se na displeji přístroje DVDirect
nezobrazuje žádný obraz.
• Ujistěte se, že je audio/video kabel správně
připojen do konektoru A/V OUT (AV
výstup) na video zařízení.
• Přístroj DVDirect nerozpoznal vstupní
signály z připojeného video zařízení.
Zapněte video zařízení a proveďte
nastavení nebo spuštění přehrávání.
• Ujistěte se, že je vybrán správný vstup.
Vyberte v položce [Video b DVD] (Video DVD) obrazovky [Menu] (Nabídka)
možnost [VIDEO IN] (Video vstup).
Během kopírování se na displeji
nezobrazí počet potřebných disků.
• Při kopírování mnoha videozáznamů může
zobrazení chvíli trvat.
• Přístroj DVDirect kontroluje disk a provádí
čtení dat. Nejedná se o závadu.
Přehrávání
Ostatní video zařízení nepřehrávají
vytvořený SD disk.
• Disk není finalizován. Proveďte finalizaci
disku pomocí přístroje DVDirect (strana
73).
• Některá video zařízení nemusí s některými
typy disků pracovat správně.
Ostatní video zařízení nepřehrávají
vytvořený HD disk.
• Běžné DVD přehrávače nejsou schopné
přehrávat HD disky. Pro přehrávání HD
disků je vyžadován přehrávač kompatibilní
s formátem AVCHD (například Blu-ray
přehrávač/rekordér) (strana 86).
Ostatní video zařízení nepřehrávají
vytvořený disk s fotografiemi.
• Je vyžadováno zařízení umožňující
přehrávání souborů JPEG.
Při přehrávání disku s prezentací
fotografií se v obrazu objevuje šum.
• Obrazová kvalita fotografií přehrávaných
v prezentaci odpovídá kvalitě video disků.
Při použití DVD přehrávače, který
umožňuje přehrávání souborů JPEG,
můžete přehrávat fotografie ve vyšší
kvalitě.
Zprávy
Unusable disc inserted. Insert
a compatible disc. (Byl vložen
nepodporovaný disk. Vložte
kompatibilní disk.)
• Je vložen disk, který není podporován.
Vložte kompatibilní disk (strana 80).
• Disky DVD-RW nebo DVD+RW
zaznamenané na jiných video zařízeních
nejsou podporovány. Pomocí položky
[Erase disc] (Vymazání disku) nabídky
[Setup] (Nastavení) v obrazovce [Menu]
(Nabídka) vymažte videozáznamy nebo
fotografie zaznamenané na disku.
Vymazaný disk lze znovu použít jako
prázdný disk (strana 74).
77
Řešení problémů/další informace
U disku vloženého v přístroji
DVDirect je na chvíli slyšet zvuk
otáčení disku.
• Vaše video zařízení nepodporuje daný typ
disku (například DVD+R, DVD+RW,
DVD+R DL). Zkontrolujte, zda vaše video
zařízení podporuje příslušný typ disku.
• Pro přehrávání CPRM kompatibilních
disků DVD-RW a DVD-R je vyžadován
přehrávač podporující CPRM.
No input signal. (Žádný vstupní
signál.)
• Vstupní konektor není vybrán správně.
Pomocí položky [Video b DVD] (Video DVD) v obrazovce [Menu] (Nabídka)
vyberte vstupní konektor použitý pro
připojení video zařízení.
• Přístroj DVDirect není schopen rozpoznat
vstupní signály z připojeného zařízení.
Zapněte připojené video zařízení. Spusťte
přehrávání videozáznamu na video
zařízení.
• Ujistěte se, že je přístroj DVDirect správně
připojen k výstupnímu konektoru na video
zařízení.
• Odpojte všechny kabely. Vypněte přístroj
DVDirect i video zařízení a potom je opět
zapněte. Znovu připojte video zařízení
k přístroji DVDirect.
Insert DVD created by this unit.
(Vložte DVD vytvořené na tomto
přístroji.)
• Byl vložen disk vytvořený na jiném
zařízení. Disk vytvořený na jiném zařízení
nelze přehrát.
Cannot record to this disc in the
selected operation. (Nelze provést
kopírování na disk.)
• Použitelné disky se liší v závislosti na
způsobu záznamu (strana 80). (Například
videozáznam uložený ve videokameře
Handycam připojené pomocí USB kabelu
nelze zkopírovat na disk DVD+R DL.)
Setup camcorder for USB
connection. (Nastavte videokameru
do režimu USB připojení.)
• Nastavení USB připojení na videokameře
Handycam není provedeno správně.
Připojení k přístroji DVDirect je podobné
jako při připojení k počítači.
78
Unknown USB device found.
Connect supported camcorder.
(Nalezeno neznámé USB zařízení.
Připojte podporovanou
videokameru.)
• Do USB konektoru na přístroji DVDirect je
připojeno nepodporované USB zařízení.
Set USB SPEED setting on the
camcorder to „AUTO“. (Nastavte
položku USB SPEED (Rychlost USB)
na videokameře na „AUTO“
(Automaticky).)
• Položka USB SPEED (Rychlost USB) na
videokameře Handycam je nastavena na
jinou možnost než „AUTO“
(Automaticky). Nastavte položku USB
SPEED (Rychlost USB) na videokameře
Handycam na „AUTO“ (Automaticky).
No valid video or photo found in the
camcorder. (Nebyl nalezen žádný
platný videozáznam nebo fotografie.)
• Videokamera nebo paměťová karta
neobsahuje žádné videozáznamy ani
fotografie.
No valid video found in the
camcorder. (Nebyl nalezen žádný
platný videozáznam.)
• Videokamera nebo paměťová karta
neobsahuje žádný videozáznam pro
kopírování.
• Při ukládání pouze HD videozáznamu ve
videokameře Handycam je možné, že je
vybrána položka [Video b DVD] (Video DVD) v obrazovce [Menu] (Nabídka). Při
kopírování HD videozáznamu vyberte
položku [AVCHD Dubbing] (Kopírování
AVCHD) v obrazovce [Menu] (Nabídka).
No valid photo found in the
camcorder. (Nebyla nalezena žádná
platná fotografie.)
• Videokamera nebo paměťová karta
neobsahuje žádné fotografie.
The disc is full. (Disk je plný.)
• I pokud není disk plný, nelze na něj
kopírovat, pokud počet video titulů nebo
fotografií dosáhl maximálního možného
počtu pro kopírování. (Videozáznamy: na
disk lze zkopírovat až 49 titulů. Fotografie:
na disk lze zkopírovat až 2 000 fotografií.
V některých případech nemusí být možné
provést kopírování až do maximálního
počtu.)
Memory card error. Check the
memory card. (Chyba paměťové
karty. Vyjměte paměťovou kartu.)
• Je vložena nekompatibilní paměťová karta
„Memory Stick Duo“ nebo jiná paměťová
karta. Například paměťová karta obsahující
videozáznam pořízený jiným video
zařízením, než je videokamera Handycam,
není podporována.
System error. (Systémová chyba.)
• Pokud se opakovaně zobrazuje tato zpráva,
může být přístroj DVDirect poškozený.
Camcorder error. Check the
camcorder. (Chyba videokamery.
Zkontrolujte videokameru.)
Řešení problémů/další informace
• Ujistěte se, že je videokamera správně
připojena k přístroji DVDirect pomocí USB
kabelu. Zkontrolujte, zda je videokamera
zapnutá.
• Ve slotu pro „Memory Stick“ na
videokameře Handycam je vložena
nekompatibilní paměťová karta „Memory
Stick Duo“. Například není podporována
paměťová karta „Memory Stick Duo“
obsahující videozáznam pořízený jiným
video zařízením, než je videokamera
Handycam, nebo paměťová karta „Memory
Stick Duo“ obsahující videozáznam
pořízený na počítači.
• Pokud videokamera obsahuje ukázkový
videozáznam, nemusí videokamera
pracovat správně. Vymažte ukázkový
videozáznam z videokamery.
79
Podporované disky a paměťové karty
Disky
S přístrojem DVDirect jsou kompatibilní níže uvedené disky. Nemusí být však podporovány
všechny funkce disku.
Typ disku
Logo
Použitelné disky
DVD+R
DVD+R DL
(dvouvrstvý disk)
Rychlost zápisu
Až 16×
*
Až 8×
DVD+RW
Až 8×
DVD+RW
(vysokorychlostní disk)
Až 8×
DVD-R
Až 16×
DVD-R DL
(dvouvrstvý disk)
DVD-RW
Až 6×
* Použijte pouze v případě připojení do konektoru DV IN (Vstup DV) nebo VIDEO IN (Video
vstup).
b Poznámka
• Disky Blu-ray, DVD-R DL (dvouvrstvý disk), CD-R, CD-RW a 8cm disky nejsou podporovány.
Poznámky k používání disků
• Při kopírování videozáznamů na již dříve zaznamenaný disk (nefinalizovaný disk) připojte
videokameru k přístroji DVDirect pomocí stejného konektoru, který jste použili při
předchozím kopírování. Například nelze přidat videozáznamy na disk pomocí konektoru
VIDEO IN (Video vstup) po provedení kopírování na disk pomocí USB konektoru.
• Nelze přidat videozáznamy na disk vytvořený na počítači nebo jiném DVD zařízení.
• Při kopírování HD videozáznamů vždy použijte nový disk. HD videozáznamy nelze přidat
na stejný disk, který jste použili pro předchozí kopírování HD videozáznamů.
80
• Kvalita běžně prodávaných disků se může lišit. Na disky nestandardní kvality nemusí být
možné provést záznam správně.
• Některé zaznamenané disky nemusí být možné přehrát na zařízeních pro přehrávání kvůli
kvalitě záznamu, fyzickému stavu disku nebo charakteristikám zařízení a softwaru
použitého pro přehrávání. Disk, který nebyl správně finalizován, nebude rovněž možné
přehrát.
Paměťová karta „Memory Stick“
Přístroj DVDirect podporuje následující typy paměťových karet „Memory Stick“. Nelze však
zaručit správnou funkci všech paměťových karet „Memory Stick“.
Čtení
Typ paměťové karty „Memory Stick“
Memory Stick
a
Memory Stick
(kompatibilní s MagicGate/vysokorychlostním přenosem dat)
a*1
Memory Stick Duo
a
Memory Stick Duo
(kompatibilní s MagicGate/vysokorychlostním přenosem dat)
a*1
MagicGate Memory Stick
a*1
MagicGate Memory Stick Duo
a*1
Memory Stick PRO
a*1
Memory Stick PRO Duo
a*1*2
Memory Stick PRO-HG Duo
a*1*3*4
1
Poznámky k použití paměťové karty „Memory Stick“
• Pokud pomocí tenkého předmětu posunete přepínač ochrany proti zápisu do polohy LOCK
(Uzamknuto), nelze zaznamenávat, editovat ani mazat snímky.
Konektor
Poloha, která
umožňuje
zápis dat
Poloha, která
neumožňuje
zápis dat
Plocha na poznámky
81
Řešení problémů/další informace
* Čtení dat, které vyžaduje funkci MagicGate, nelze s přístrojem DVDirect provést.
*2 Je podporována paměťová karta Memory Stick PRO Duo s kapacitou až 8 GB.
*3 Je podporována paměťová karta Memory Stick PRO-HG Duo s kapacitou až 16 GB.
*4 8bitový paralelní přenos dat není podporován.
• Paměťovou kartu „Memory Stick“ vložte do multifunkčního slotu a paměťovou kartu
„Memory Stick Duo“ vložte do slotu pro „Memory Stick Duo“. Při vložení paměťové karty
„Memory Stick Duo“ s adaptérem do multifunkčního slotu nemusí přístroj DVDirect
pracovat správně.
• U paměťových karet s adaptéry nejsou podporovány všechny funkce.
• Přepínač ochrany proti zápisu posuňte pomocí tenkého předmětu.
• Paměťovou kartu „Memory Stick“ naformátujte ve vaší videokameře nebo digitálním
fotoaparátu. Paměťová karta „Memory Stick“ naformátovaná pomocí vašeho počítače
nemusí pracovat správně.
• Poloha a tvar přepínače ochrany proti zápisu se může lišit v závislosti na používané
paměťové kartě „Memory Stick“.
• Nevyjímejte paměťovou kartu „Memory Stick“ během kopírování nebo pokud svítí LED
indikátor přístupu na paměťovou kartu.
• K poškození dat může dojít, pokud:
- vyjmete paměťovou kartu „Memory Stick“ nebo vypnete přístroj DVDirect během čtení
dat,
- je paměťová karta „Memory Stick“ používána v místech vystavených působení statické
elektřiny nebo elektrického šumu.
Paměťová karta SD/xD-Picture Card
Přístroj DVDirect má sloty pro níže uvedené paměťové karty. Nemusí být však podporovány
všechny funkce paměťových karet.
• Paměťová karta SD*1
• Paměťová karta SDHC*2
• Paměťová karta xD-Picture Card
*1 Je podporována paměťová karta SD s kapacitou až 2 GB.
*2 Je podporována paměťová karta SDHC s kapacitou až 4 GB.
Poznámky k použití paměťových karet
• Nepoužívejte běžně dostupný adaptér paměťových karet. Přístroj DVDirect by nemusel
pracovat správně.
• Nepoužívejte kovový adaptér paměťových karet, protože by mohlo dojít k poruše.
• Přístroj DVDirect neumožňuje čtení dat s ochranou autorských práv.
82
Doba kopírování a délka videozáznamu
Doba potřebná pro kopírování
Při kopírování videozáznamu závisí doba potřebná pro kopírování na nastavení režimu kvality
záznamu (FH, HQ, SP nebo LP) použitého pro pořízení záznamu a na počtu scén, které
záznam obsahuje. Při vyšší kvalitě záznamu (vyšším datovém toku) je obvykle vyžadována
delší doba potřebná pro zkopírování záznamu na disk. Tabulka níže uvádí obecný odhad
požadované doby pro kopírování.
Kopírování HD videozáznamu
(doba potřebná pro zkopírování videozáznamu s délkou 1 h)
Režim
Videokamera připojená
pomocí USB kabelu
Slot pro „Memory Stick
Duo“ na přístroji
DVDirect
FH
Přibližně 40 minut*
Přibližně 80 minut*
HQ
Přibližně 25 minut*
Přibližně 50 minut*
SP
Přibližně 20 minut
Přibližně 35 minut
LP
Přibližně 15 minut
Přibližně 30 minut
* Jsou vyžadovány dva disky.
Kopírování SD videozáznamu
(doba potřebná pro zkopírování videozáznamu s délkou 1 h)
Videokamera připojená
pomocí USB kabelu (jiné
médium než 8cm disk)
Slot pro „Memory Stick
Duo“ na přístroji
DVDirect
HQ
Přibližně 35 minut
Přibližně 35 minut
SP
Přibližně 25 minut
Přibližně 25 minut
LP
Přibližně 15 minut
Přibližně 15 minut
z Rada
• Pokud je videokamera připojena do konektoru DV IN (Vstup DV) nebo VIDEO IN (Video vstup) na
přístroji DVDirect, bude doba potřebná pro kopírování stejná jako doba přehrávání videozáznamu.
83
Řešení problémů/další informace
Režim
Kapacita disku (doba záznamu) dostupná pro kopírování videozáznamů
Tabulka níže uvádí obecný odhad kapacity disku (doby záznamu) dostupné pro kopírování
videozáznamů na disk.
HD (High Definition) disky (formát AVCHD)
Dostupná doba záznamu závisí na nastavení režimu kvality záznamu na videokameře
Handycam®.
Nastavení kvality záznamu použité pro pořízení DVD-R/-RW/+R/+RW
videozáznamu
FH
Přibližně 30 minut
HQ
Přibližně 55 minut
SP
Přibližně 1 hodina 10 minut
LP
Přibližně 1 hodina 35 minut
SD (Standard Definition) disky (USB připojení nebo slot pro „Memory Stick Duo“)
Dostupná doba záznamu závisí na nastavení režimu kvality záznamu na videokameře
Handycam®.
Nastavení kvality záznamu použité pro pořízení DVD-R/-RW/+R/+RW
videozáznamu
HQ
Přibližně 1 hodina
SP
Přibližně 1 hodina 30 minut
LP
Přibližně 3 hodiny
SD (Standard Definition) disky (konektor DV IN (DV vstup) nebo VIDEO IN (Video
vstup))
Dostupná doba záznamu závisí na nastavení položky [Rec Quality] (Kvalita záznamu) na
přístroji DVDirect (strana 71).
Nastavení kvality záznamu na přístroji DVDirect DVD-R/-RW/+R/+RW
HQ
Přibližně 1 hodina
HSP
Přibližně 1 hodina 30 minut
SP
Přibližně 2 hodiny
LP
Přibližně 3 hodiny
SLP
Přibližně 6 hodin
z Rada
• Při použití disku DVD+R DL je výše uvedená potřebná doba asi 1,8krát delší.
84
Vytvořené disky
Na SD disku a disku s prezentací fotografií bude vytvořena nabídka DVD. Nabídka DVD se
zobrazí při každém vložení disku do přehrávače a lze ji použít pro výběr videozáznamů podle
data pořízení nebo zmenšených náhledů.
Podle typu vytvářeného disku a způsobu připojení zařízení použitého pro kopírování se může
lišit struktura disku a může dojít k určitým omezením. Přečtěte si níže uvedený text.
SD (Standard Definition) disky
Struktura SD disků
(konektor DV IN (DV vstup) nebo VIDEO IN (Video vstup))
Nabídka
Disk
Titul
Kapitola
Začátek záznamu Konec záznamu
V nabídce DVD se zobrazí náhledy titulů vytvořené mezi místem spuštění a ukončení
kopírování na přístroji DVDirect.
Každý titul je automaticky rozdělen do kapitol podle nastavení položky [Auto Chapter]
(Automatické vytváření kapitol) v nabídce nastavení (strana 72).
Řešení problémů/další informace
Struktura SD disků
(USB konektor nebo slot pro „Memory Stick Duo“)
Nabídka
Disk
Titul
Scéna
Kapitola
• V nabídce DVD se zobrazí náhledy titulů vytvořené v místech videozáznamu, kde došlo ke
změně data pořízení.
85
U každého titulu jsou automaticky vytvářeny kapitoly (záložky v rámci videozáznamu na
disku) podle scén mezi místem spuštění a ukončení záznamu na videokameru.
• Při kopírování videozáznamů pořízených v různých režimech kvality (nastavení HQ, SP
atd. na videokameře), různých formátech obrazu (nastavení 16:9 nebo 4:3 na videokameře)
nebo při přidání videozáznamů na disk může dojít k rozdělení titulů (i pokud byly pořízeny
ve stejný den).
HD (High Definition) disky
Poznámky ke kompatibilitě HD disků
• HD disk nelze přehrát na DVD přehrávači nebo rekordéru, který není kompatibilní
s formátem AVCHD.
• Nevkládejte HD disk do DVD přehrávače nebo rekordéru, který není kompatibilní
s formátem AVCHD. Disk by nemuselo být možné z DVD přehrávače nebo rekordéru
vysunout a mohlo by dojít k vymazání obsahu disku.
• HD disk lze přehrávat na AVCHD kompatibilním Blu-ray přehrávači/rekordéru, herní
konzole Playstation 3® nebo jiném kompatibilním zařízení.
Typ vytvořeného disku a kompatibilní zařízení
HD disk (obsahující videozáznamy v kvalitě HD)
Ano
Ne
Ano
DVD zařízení
Zařízení kompatibilní
s formátem AVCHD
Počítač*
SD disk (obsahující videozáznamy v kvalitě SD)
Ano
Ano
Ano
DVD zařízení
Zařízení kompatibilní
s formátem AVCHD
Počítač
* Nejdříve nainstalujte aplikaci kompatibilní s formátem AVCHD na váš počítač. Přestože
počítač splňuje systémové požadavky, může se při přehrávání videozáznamu vyskytovat šum
nebo může dojít k výpadkům snímků nebo občasnému přerušení zvuku. (Tyto jevy nezávisí na
kvalitě vytvořeného disku.)
86
Struktura HD disků
• Nabídku DVD nelze vytvořit.
• Kapitoly (záložky v rámci videozáznamu na disku) jsou automaticky vytvářeny podle scén
mezi místem spuštění a ukončení záznamu na videokameru.
• HD disk nelze přehrávat na displeji přístroje DVDirect.
Disky s fotografiemi
Poznámky k vytvořeným diskům DVD s fotografiemi
• Fotografie jsou zkopírovány na disk ve formátu JPEG. Názvy souborů jsou fotografiím
(souborům JPEG) přiřazovány podle pořadí, v jakém byly zkopírovány na disk.
• Při provádění finalizace disku můžete vybrat, zda chcete vytvořit prezentaci (strana 64, 66)
nebo můžete prezentaci vytvořit při ukládání fotografií.
• Vytvořený disk s fotografiemi můžete přehrávat na displeji přístroje DVDirect nebo jej
můžete vložit do DVD mechaniky počítače. Fotografie můžete rovněž prohlížet pomocí
DVD přehrávače umožňujícího přehrávání souborů JPEG. Disk s prezentací fotografií lze
přehrávat na běžných DVD přehrávačích.
z Rada
• Kvalita fotografií přehrávaných při prezentaci odpovídá kvalitě SD u videozáznamu. Při vložení disku do
DVD mechaniky počítače nebo do DVD přehrávače umožňujícího přehrávání souborů JPEG si můžete
prohlížet fotografie ve vyšší kvalitě.
b Poznámky
• Na disk lze zkopírovat až 2 000 fotografií.
• Na stejný disk nelze současně zkopírovat videozáznamy i fotografie.
Struktura disků s prezentací fotografií
Řešení problémů/další informace
Disk
Titul
Kapitola 1
Kapitola 2
Kapitola 99
10 fotografií
• Disky s prezentací fotografií jsou tvořeny tituly a kapitolami stejně jako SD disky.
• Kapitola je vytvořena pro každých 10 fotografií.
• Pro jeden titul lze vytvořit až 99 kapitol.
87
b Poznámka
• Některé přehrávače nemusí být schopné zobrazit nabídku DVD.
z Rady
• Pro pozadí obrazovky nabídky DVD můžete použít obrázek uložený z výroby nebo vaši oblíbenou
fotografii (strana 72).
• Během přehrávání disku s prezentací fotografií můžete nastavit zvukový doprovod (strana 72).
88
Doplňující informace
Bezpečnostní upozornění
Podmínky pro používání a skladování
• Nelepte na disky žádné štítky.
Přístroj DVDirect nepoužívejte nebo
neskladujte na místech vystavených horku,
vlhkosti, vibracím ani přímému slunečnímu
světlu.
Čištění
K čištění vnějšího povrchu přístroje
DVDirect použijte měkký suchý hadřík.
Nepoužívejte abrazivní materiály na jedno
použití, jako například papírové ručníky,
protože by mohlo dojít k poškození
povrchové úpravy přístroje.
Přeprava
Před přepravou přístroje DVDirect jej
prosím zabalte do původního obalového
materiálu a vyjměte disk.
Kondenzace vlhkosti
Zacházení s disky
• Disky držte pouze za okraj. Nikdy se
nedotýkejte záznamové strany disku.
Zacházení s paměťovými kartami
• Paměťovou kartu neohýbejte
a nevystavujte pádům ani vibracím.
• Paměťovou kartu nerozebírejte ani
neupravujte.
• Nedotýkejte se kontaktů paměťové karty
prsty ani kovovými předměty.
• Chraňte paměťovou kartu před
působením kapalin a nepoužívejte ji
v místech vystavených vysoké vlhkosti.
• Nepoužívejte ani neskladujte paměťovou
kartu v místech vystavených:
- příliš vysokým teplotám, jako
například uvnitř automobilu, ve
venkovním prostředí na přímém
slunečním světle nebo v blízkosti
topení,
- přímému slunečnímu světlu,
- vysoké vlhkosti,
- korozívním materiálům,
- nadměrné prašnosti,
- elektrostatickému nebo elektrickému
šumu,
- magnetickým polím.
89
Doplňující informace
Nevystavujte přístroj DVDirect náhlým
změnám teploty. Nepoužívejte přístroj
DVDirect ihned po přenesení z chladného
do teplého prostředí nebo po náhlém
zvýšení teploty v místnosti, protože by
uvnitř přístroje DVDirect mohla
zkondenzovat vlhkost. Pokud se během
používání přístroje DVDirect náhle změní
teplota, nechejte přístroj zapnutý, ale
přestaňte jej používat a počkejte asi
1 hodinu.
• Neskladujte disky v prašných nebo
vlhkých místech, na přímém slunečním
světle ani v blízkosti zařízení
vytvářejících teplo.
• Kvůli ochraně důležitých dat vždy
uchovávejte disky v jejich obalu.
• Před záznamem dat nečistěte disky
pomocí čističe disků. Pro odstranění
prachu vzduchový čistič.
• Pokud je záznamová oblast disku
poškrábaná nebo znečištěná, nemusí být
data zaznamenána správně. Zacházejte
s disky velmi opatrně.
• Při skladování nebo přenášení paměťové
karty použijte originální pouzdro pro
zajištění ochrany důležitých dat.
• Během přístupu přístroje DVDirect na
paměťovou kartu ji nevyjímejte ani
nevypínejte napájení.
Zacházení s kabelem HDMI
• Při připojování kabelu HDMI do
konektoru HDMI dbejte na správou
orientaci zástrčky.
• Zasuňte kabel HDMI až na doraz.
• Před přenášením přístroje DVDirect nebo
před jeho přepravou nejdříve odpojte
kabel HDMI.
90
Technické údaje
Záznam/kopírování
Podporovaný formát fotografií*
JPEG, kompatibilní s DCF2.0
Disky, které lze vytvořit
• Disk v kvalitě standardního rozlišení
(SD)*1
• Disk v kvalitě vysokého rozlišení (HD)
(formát AVCHD)
• Disk s fotografiemi (soubory JPEG*2,
datový disk DVD)
• Disk s prezentací fotografií (soubory
JPEG*2, formát DVD-VIDEO)
*1 Lze zkopírovat až 49 titulů.
*2 Lze zkopírovat až 2 000 fotografií.
V některých případech nemusí být možné
zkopírovat na disk maximální počet
fotografií.
Použitelné disky*1
DVD+R, DVD+RW, DVD-R, DVD-RW,
DVD+R DL*2
*1 Používejte pouze 12cm disk.
*2 Používejte pouze konektor DV IN (Vstup
DV) nebo VIDEO IN (Video vstup).
Podporovaná vstupní zařízení
(kopírování videozáznamů)
Podporovaná vstupní zařízení
(kopírování fotografií)
• Videokamera Handycam® (pevný disk/
„Memory Stick Duo“/8cm disk/vnitřní
paměť)
• Paměťová karta „Memory Stick Duo“,
„Memory Stick PRO Duo“, „Memory
Stick PRO-HG Duo“, „Memory Stick“,
„Memory Stick PRO“, SD, SDHC, xDPicture Card
Přehrávání
Disky, které lze přehrávat
Disky vytvořené na přístroji VRD-MC6*
(Ostatní komerční nebo uživatelem
zaznamenané disky nejsou podporovány.)
* HD disky nelze přehrávat.
Výstup
Vestavěný LCD displej přístroje DVDirect
Vstupní/výstupní konektory
DV IN (Vstup DV)*1
4pinový konektor i.LINK (IEEE1394),
S100, DVC-SD vstup
VIDEO IN (Video vstup)
1 Vš-š/75 ohmů
AUDIO IN (Audio vstup)
2 Vrms (impedance více než 47 kiloohmů)
Doplňující informace
• Videokamera Handycam® (pevný disk/
„Memory Stick Duo“/8cm disk/vnitřní
paměť)
• Videokamera Handycam® (DV/D8)
• Digitální DV videokamera/video zařízení
s konektorem DV
• Video zařízení s audio/video výstupy
* Jsou podporovány následující soubory JPEG.
Počet pixelů: až 8 192 × 8 192
Velikost souboru: až 7,2 MB
USB konektor*2
Typ A
*1 Pouze pro připojení k DV konektoru
digitální DV videokamery.
*2 Pouze pro připojení videokamery
Handycam® (pevný disk/„Memory Stick
Duo“/DVD/vnitřní paměť).
91
Slot pro paměťovou kartu
Paměťová karta „Memory Stick Duo“
Paměťová karta „Memory Stick“*
Paměťová karta SD*
Paměťová karta xD-Picture Card*
* Multifunkční slot
Obecné údaje
Napájení
12 V stejnosměrných (z konektoru DC IN
(Vstup napájení))
Příkon
30 W
Síťový adaptér*
Typ: AC-NB12A
Vstup: 100 V - 240 V střídavých
Výstup: 12 V stejnosměrných/2,5 A
* Použijte síťový kabel vhodný pro vaši oblast
nebo zemi.
Rozměry*
Přibližně 144 × 52 × 156 mm (Š×V×H)
* Včetně vyčnívajících částí.
Hmotnost
Přibližně 660 g
Provozní teplota
5 °C až 35 °C
Design a technické údaje podléhají změnám
bez předchozího upozornění.
92
Rejstřík
A
H
®
Audio/video kabel ............... 38
Handycam ......................... 27
Auto Chapter (Automatické
vytváření kapitol) ................ 72
HD (High Definition)
disky......................... 28, 84, 87
Auto Shut Off (Automatické
vypnutí) ............................... 74
I
Auto Stop Timer (Časovač
automatického ukončení) .... 71
Color System (Barevný
systém)................................. 75
Přehrávání
Fotografie ..................... 70
Videozáznamy .............. 69
Prezentace .......... 65, 67, 70, 87
Inkrementální kopírování
z videokamery
Handycam® .................. 44
AVCHD Dubbing (Kopírování
AVCHD) ............................. 41
C
PhotobDVD (Fotografie DVD) ................................... 41
R
Rec Quality (Kvalita
záznamu).............................. 71
J
RETURN (Zpět) .................. 41
Jazyk .................................... 75
Ruční kopírování
z video zařízení............. 61
K
z videokamery
Handycam® .................. 54
D
Kabel DV (i.LINK).............. 37
Datum pořízení .............. 49, 66
Kapitola ............................... 85
S
Demo (Ukázkový režim) ..... 74
Konektor DV IN (Vstup
DV) ...................................... 37
Scéna.................................... 85
Konektor VIDEO IN (Video
vstup) ................................... 38
SD (Standard Definition)
disky......................... 28, 84, 85
Konektory AUDIO IN (Audio
vstup) ................................... 38
SD Card ............................... 82
Kopírování veškerého obsahu
Seznam videozáznamů......... 47
DISC BURN (Vypálení
disku) ................................... 57
Disk
Doba potřebná pro
kopírování .................... 83
Doba záznamu.............. 84
Setup (Nastavení)................. 41
kopírování z videokamery
Handycam® .................. 47
z video zařízení............. 59
Finalizace ..................... 73
z videokamery
Handycam® .................. 42
Formátování ........... 54, 62
Sjednocení obsahu
Podporované disky ....... 80
kopírování z 8cm disku 52
Vložení disku ............... 34
M
Vymazání ..................... 74
„Memory Stick“............. 27, 81
DVD BURN (Vypálení
DVD) ................................... 57
„Memory Stick Duo“........... 82
DVD MENU (Nabídka
DVD) ................................... 72
DVD Preview (Přehrávání
DVD) ................................... 41
Menu (Nabídka)................... 41
N
Slideshow Creation (Vytvoření
prezentace)........................... 73
Slideshow Music (Zvukový
doprovod při prezentaci)...... 72
Soubor JPEG............ 65, 68, 72
System Info (Systémové
informace)............................ 74
Nabídka nastavení................ 71
Náhled............................ 49, 66
T
NTSC ................................... 75
Titul...................................... 85
Formát HDV........................ 29
P
U
Fotografie ............................ 27
PAL...................................... 75
USB kabel............................ 35
Paměťová karta.............. 40, 80
USB konektor ...................... 35
F
Formát AVCHD ............ 28, 86
93
V
Výběr fotografií
kopírování z video
zařízení ......................... 66
označená fotografie ...... 66
zobrazení pouze jedné
fotografie ...................... 67
Výběr videozáznamů
kopírování z videokamery
Handycam® .................. 49
označená scéna ............. 49
Výběr vstupu.................. 59, 61
VideobDVD (Video DVD) ................................... 41
Vstupní signál ...................... 41
Vypálení disku jedním
stisknutím tlačítka................ 56
X
xD-Picture Card ................... 82
94
zst111150
VRD-MC6_SK.book Page 1 Wednesday, September 23, 2009 12:00 PM
4-156-864-11(2)
Multifunkčný
DVD rekordér
Návod na použitie
VRD-MC6
© 2009 Sony Corporation
Výber režimu kopírovania
8
Informácie o zariadení DVDirect
22
Príprava na nahrávanie
29
Kopírovanie z kamkordéra
Handycam®
38
Kopírovanie z video
zariadení
55
Kopírovanie fotografií
60
Zobrazenie náhľadu na
displeji
65
Setup (Nastavenia)
67
Riešenie problémov/
Referencie
72
Ďalšie informácie
85
VRD-MC6
4-159-395-01(1)
Slovensky
Vytvorenie SD (štandardné rozlíšenie) disku
konverziou z HD (vysoké rozlíšenie) video záznamu
VIDEO IN
L
AUDIO IN
R
Keď konvertujete HD video záznamy na kamkordéri Handycam (HDD/Vstavaná
pamäť/“Memory Stick Duo”) na SD video záznamy, k zariadeniu DVDirect pripojte
AV kábel.
AV kábel
(dodávaný s kamkordérom Handycam)
(červený)
A/V OUT
Do kamkordéra Handycam
(biely)
(žltý)
Do zariadenia DVDirect
 Kamkordér Handycam alebo dokovací podstavec Handycam Station je
vybavený konektorom A/V OUT.
Podrobnosti pozri “Audio/video kábel (AV kábel)” (str. 34) v časti “Pripojenie káblov
pre nahrávanie” v kapitole “Príprava na nahrávanie” v návode na použitie.
 Poznámky
 Keď konvertujete HD video záznamy na SD video záznamy, nie je možné používať
USB kábel.
 Ak sa video záznamy nezobrazia na displeji zariadenia DVDirect napriek tomu, že
postupujete podľa pokynov v návode, môžete na ovládanie použiť zobrazenie [Menu].
Stlačením tlačidla RETURN zobrazte [Menu] a zvoľte [VIDEO IN] v položke
[Video DVD].
© 2009 Sony Corporation
Uzatvorenie
Aby bolo možné prehrávať
disk vytvorený v zariadení
DVDirect v iných
DVD zariadeniach, musíte
ho uzatvoriť.
Ak vysuniete disk so zariadenia DVDirect po dokončení nahrávania, môže
sa zobraziť nasledovné zobrazenie.
Ak chcete, aby sa dal disk prehrávať v iných DVD zariadeniach, zvoľte [Yes] (Áno).
Podrobnosti o uzatváraní pozri “Finalize disc (Uzatvoriť disk)” (str. 69) v časti
“Ponuka nastavení Setup” v kapitole “Setup (Nastavenia)” v návode na použitie.
O:\Navody\A_Preklad\VRD-MC6_SK\Fm\Sk_02-05_VRD-MC6.fm
VRD-MC6_SK.book Page 2 Wednesday, September 23, 2009 12:00 PM
Bezpečnostné predpisy
VÝSTRAHA
Aby ste predišli riziku vzniku požiaru alebo
úrazu elektrickým prúdom, nevystavujte
zariadenie dažďu ani vlhkosti.
Tento štítok upozorňujúci na výskyt
laserového žiarenia je umiestnený vo vnútri
puzdra ochranného krytu lasera.
Zariadenie nevystavujte pôsobeniu vody
a na zariadenie neklaďte nádoby naplnené
kvapalinou, ako sú napr. vázy.
Zariadenie neumiestňujte do uzatvorených
priestorov ako je knižnica a pod.
UPOZORNENIE:
Používanie optických pomôcok spolu
s týmto zariadením zvyšuje riziko
poškodenia zraku. Laserový lúč použitý
v tomto multifunkčnom DVD rekordéri
môže poškodiť zrak, a preto sa ho
nepokúšajte rozoberať. Prípadné opravy
prenechajte na autorizovaný servis.
Toto zariadenie je klasifikované
ako výrobok CLASS 1 LASER
(LASEROVÝ VÝROBOK 1. TRIEDY).
Označenie CLASS 1 LASER PRODUCT
je umiestnené na spodnej časti zariadenia.
CLASS 1
LASER PRODUCT
LASER KLASSE 1
PRODUKT
Tento symbol upozorňuje
na výskyt nebezpečného
napätia na odizolovaných
častiach vo vnútri
zariadenia, ktoré môže
spôsobiť úraz elektrickým
prúdom.
Tento symbol upozorňuje
na dôležité pokyny
týkajúce sa používania
alebo údržby (servisu)
tohto zariadenia, ktoré
sa nachádzajú v tomto
návode.
Tento grafický symbol je umiestnený
na spodnej časti zariadenia.
Dôležité bezpečnostné pokyny
1) Prečítajte si tieto pokyny.
2) Uchovajte si tieto pokyny.
3) Venujte pozornosť všetkým výstrahám.
4) Dodržujte všetky pokyny.
5) Nepoužívajte zariadenie v blízkosti
vody.
6) Zariadenie čistite len suchou handričkou.
2
VRD-MC6
4-156-864-11(2)
O:\Navody\A_Preklad\VRD-MC6_SK\Fm\Sk_02-05_VRD-MC6.fm
VRD-MC6_SK.book Page 3 Wednesday, September 23, 2009 12:00 PM
7) Neblokujte žiadne ventilačné otvory.
Zariadenie umiestnite podľa pokynov
výrobcu.
8) Zariadenie neumiestňujte do blízkosti
zdrojov tepla, ako sú radiátory, ohrievače,
sporáky a iné zariadenia (vrátane
zosilňovačov), ktoré produkujú teplo.
9) Neupravujte bezpečnostné prvky
koncovky (polarizovaná alebo uzemnená)
sieťovej šnúry. Polarizovaná koncovka má
dva kolíky, z ktorých je jeden širší.
Uzemnená koncovka má dva kolíky a tretiu
dierku na uzemnenie. Širší kolík alebo
uzemňovacia dierka sú bezpečnostné prvky.
Ak vaša koncovka tvarovo nepasuje do
elektrickej zásuvky, kontaktujte elektrikára
za účelom výmeny nepoužiteľnej zásuvky.
10) Na sieťovú šnúru nestúpajte, ani ju
nepricviknite, najmä v mieste koncoviek,
objímok a v mieste, kde vychádza
zo zariadenia.
11) Používajte len doplnky/príslušenstvo
určené výrobcom.
12) Používajte len s vozíkom, podstavcom,
statívom, konzolou alebo stolíkom
určenými výrobcom, alebo predávanými so
zariadením. Ak používate vozík, dávajte
pozor pri pohybe vozíka so zariadením, aby
nedošlo k úrazu následkom prevrátenia.
Súlad s predpismi FCC
Toto zariadenie bolo testované a bolo zistené,
že vyhovuje požiadavkám stanoveným pre
digitálne zariadenia triedy B v zhode
s časťou 15 predpisov FCC. Tieto predpisy boli
zavedené z dôvodu zabezpečenia dostatočnej
a primeranej ochrany proti rušeniu pri
inštaláciách zariadení v obytných oblastiach.
Toto zariadenie generuje, používa a môže
vyžarovať výkon v oblasti rádiových
frekvencií a ak nie je inštalované v súlade
s príslušnými inštrukciami, môže spôsobovať
rušenie a nežiaduce interferencie. Nie je však
možné zaručiť, že sa rušenie v špecifických
prípadoch nevyskytne aj pri správnej
inštalácii. Ak zariadenie spôsobuje rušenie
príjmu rozhlasového a televízneho vysielania,
čo je možné overiť zapnutím a vypnutím
zariadenia, užívateľ by sa mal pokúsiť
odstrániť rušenie pomocou nasledujúcich
opatrení:
- Zmeniť orientáciu alebo umiestnenie
prijímacej antény.
- Zväčšiť vzdialenosť medzi zariadením
a prijímačom.
- Zapojiť zariadenie do zásuvky v inom
elektrickom obvode, než je zapojený
prijímač.
- Konzultovať problém s predajcom,
prípadne so skúseným rádio/TV technikom.
Upozorňujeme vás, že akoukoľvek zmenou
alebo zásahom do zariadenia, ktoré nie sú
výslovne uvedené v tomto návode na
použitie, sa zbavujete práva na prípadnú
reklamáciu tohto zariadenia.
13) Počas búrky, alebo ak neplánujete
zariadenie dlhší čas používať, zariadenie
odpojte.
14) Opravy prenechajte na autorizovaný
servis. Servis je potrebný, ak sa zariadenie
akokoľvek poškodilo (napr. poškodenie
sieťovej šnúry alebo jej koncovky, vniknutie
kvapaliny alebo predmetov do zariadenia,
zariadenie zmoklo alebo navlhlo, nefunguje
štandardne alebo spadlo).
Výrobcom tohto zariadenia je spoločnosť
Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku
Tokyo, 108-0075 Japonsko.
Autorizovaným predstaviteľom ohľadom
záležitostí týkajúcich sa nariadení EMC
a bezpečnosti produktu je spoločnosť Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse
61, 70327 Stuttgart, Nemecko. Ohľadom
služieb alebo záručných záležitostí použite
adresy uvedené v samostatnom servisnom
alebo záručnom liste.
3
VRD-MC6
4-156-864-11(2)
O:\Navody\A_Preklad\VRD-MC6_SK\Fm\Sk_02-05_VRD-MC6.fm
VRD-MC6_SK.book Page 4 Wednesday, September 23, 2009 12:00 PM
Poznámky k AC adaptéru
• V blízkosti zariadenia by sa mala nachádzať
elektrická zásuvka tak, aby bola ľahko dostupná.
• Používajte len dodávaný AC adaptér a sieťovú
šnúru.
• Nikdy nepoužívajte iné AC adaptéry.
Môže to zapríčiniť poruchu zariadenia.
• AC adaptér pripojte do ľahko dostupnej
elektrickej zásuvky.
• Nedotýkajte sa AC adaptéra mokrými rukami.
• V prípade výskytu akýchkoľvek neštandardných
odchýlok v prevádzke AC adaptér okamžite
odpojte od elektrickej siete.
• Ak je to potrebné, v závislosti od tvaru
príslušnej elektrickej zásuvky použite komerčne
dostupný adaptér.
• Zariadenie je pod stálym napätím, kým je
pripojené do elektrickej siete, aj keď je samotné
zariadenie vypnuté.
Identifikačný štítok je umiestnený
na spodnej časti zariadenia.
Upozornenie pre spotrebiteľov
Likvidácia starých elektrických
a elektronických zariadení
(Platí v Európskej únii a ostatných
európskych krajinách so zavedeným
separovaným zberom)
Tento symbol na výrobku
alebo obale znamená, že
s výrobkom nemôže byť
nakladané ako s domovým
odpadom. Miesto toho je
potrebné ho doručiť do
vyhradeného zberného
miesta na recykláciu
elektrozariadení. Tým, že zaistíte správne
zneškodnenie, pomôžete zabrániť
potencionálnemu negatívnemu vplyvu na
životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré
by v opačnom prípade hrozilo pri
nesprávnom nakladaní s týmto výrobkom.
Recyklácia materiálov značne napomáha
pri ochrane a zachovaní prírodných
zdrojov. Pre získanie ďalších podrobných
informácií o recyklácii tohto výrobku
kontaktujte prosím váš miestny alebo
obecný úrad, miestnu službu pre zber
domového odpadu alebo predajňu, kde
ste výrobok zakúpili.
Záznam majiteľa
Typový štítok je umiestnený na spodnej
časti zariadenia. Výrobné číslo si poznačte
do kolónky nižšie. Keď budete kontaktovať
autorizovaného predajcu Sony ohľadom
tohto zariadenia, informujte ho
o uvedených označeniach/číslach.
Model:
Výrobné číslo:
VRD-MC6
________
4
VRD-MC6
4-156-864-11(2)
O:\Navody\A_Preklad\VRD-MC6_SK\Fm\Sk_02-05_VRD-MC6.fm
VRD-MC6_SK.book Page 5 Wednesday, September 23, 2009 12:00 PM
• DVDirect, Handycam, CyberShot, Memory Stick a ich logá sú obchodné značky alebo ochranné známky
spoločnosti Sony Corporation.
• AVCHD a logo AVCHD sú obchodné značky spoločnosti Sony Corporation a Panasonic Corporation.
• “PLAYSTATION” je ochranná známka spoločnosti Sony Computer Entertainment Inc.
• Ďalšie názvy systémov a produktov tu používané sú ochranné známky alebo obchodné značky ich
príslušných vlastníkov, aj keď sa označenia ™ a ® v texte nepoužívajú.
• Vyrobené v licencii spoločnosti Dolby Laboratories.
Dolby a symbol dvojité-D sú obchodné značky spoločnosti Dolby Laboratories.
• Autorizovaný softvér pre toto zariadenie sa používa na základe licencie spoločnosti eSOL Co. Ltd.
❑ Záručné podmienky sú platné, len ak sa dodávané príslušenstvo používa v špecifikovanom alebo
odporúčanom systémovom prostredí v súlade s dokumentáciou a vzťahujú sa len na toto zariadenie
DVDirect. Naše servisné služby a podpora sa poskytuje len v zmysle uvedených záručných
podmienok.
❑ Nenesieme zodpovednosť za prípadné poškodenie PC alebo iných zariadení, nekompatibilitu so
špeciálnym hardvérom, prevádzkové problémy spôsobené nesprávnou inštaláciou softvéru, stratu
dát, diskov alebo iné druhotné alebo vedľajšie škody, ku ktorým môže dôjsť pri používaní tohto
zariadenia.
❑ Záručné podmienky a užívateľská podpora pre toto zariadenie je platná len v krajinách alebo
predajných regiónoch špecifikovaných v záručnom liste.
❑ Právo na zmeny z dôvodu vylepšovania zariadenia vyhradené.
Autorské práva
TV programy, filmy, videokazety, disky a iné materiály môžu byť chránené autorskými
právami. Neautorizované kopírovanie takýchto materiálov môže byť v rozpore so zákonom
o autorských právach. Taktiež môže byť potrebný súhlas prevádzkovateľa káblovej televízie
a/alebo vlastníka programu pri nahrávaní z káblovej televízie pomocou tohto zariadenia.
5
VRD-MC6
4-156-864-11(2)
O:\Navody\A_Preklad\VRD-MC6_SK\Fm\Sk_06-07_VRD-MC6.fm
VRD-MC6_SK.book Page 6 Wednesday, September 23, 2009 12:00 PM
Obsah
Bezpečnostné predpisy ................... 2
Výber režimu kopírovania
Vyhľadajte si typ režimu
kopírovania .................................... 8
Typ režimu kopírovaniaA
Pripojte kamkordér HD Handycam®
a nahrajte HD (vysoké rozlíšenie)
video záznam v pôvodnom
formáte......................................... 10
Typ režimu kopírovaniaB
Pripojte kamkordér HD Handycam®
a skonvertujte video záznamy do SD
(štandardné rozlíšenie) kvality...... 12
Typ režimu kopírovaniaC
Pripojte kamkordér HD Handycam®
a nahrajte SD (štandardné rozlíšenie)
video záznam v pôvodnom
formáte ............................................ 14
Typ režimu kopírovaniaD
Pripojte kamkordér SD Handycam®
a nahrajte SD (štandardné
rozlíšenie) video záznam
v pôvodnom formáte .................... 16
Typ režimu kopírovaniaE
Pripojte iné video zariadenie
a nahrajte SD (štandardné
rozlíšenie) video záznam ............. 18
Kopírovanie fotografií z kamkordéra
Handycam®/pamäťovej karty....... 20
Informácie o zariadení DVDirect
O tomto návode ............................. 22
Funkcie .......................................... 24
Nahrávanie video záznamov ....... 24
Nahrávanie fotografií.................... 24
Skôr než začnete ......................... 25
Obsah balenia ............................... 26
Časti a ovládacie prvky.................. 27
Príprava na nahrávanie
Zapnutie napájania ........................29
Vloženie disku................................30
Pripojenie káblov pre nahrávanie..... 31
USB kábel (Len pre kamkordér
Handycam®).............................. 31
DV (i.LINK) kábel ......................... 33
Audio/video kábel (AV kábel) ...... 34
Pamäťová karta ............................ 36
Prevádzka zariadenia DVDirect.....37
Kopírovanie z kamkordéra
Handycam®
Kopírovanie celého obsahu ...........38
Kopírovanie len nového video
záznamu ......................................40
Kopírovanie Playlistu .....................43
Kopírovanie zoznamov
Visual Index .................................45
Kopírovanie a konsolidovanie obsahu
(z 8 cm disku)...............................48
Manuálne kopírovanie ...................50
One Touch Disc Burn
(Zápis na disk jediným stlačením) .. 52
Kopírovanie z video zariadení
Kopírovanie celého obsahu ...........55
Manuálne kopírovanie ...................57
Kopírovanie fotografií
Kopírovanie celého obsahu ...........60
Kopírovanie zoznamov
Visual Index .................................62
Hlavné zariadenie ........................ 27
6
VRD-MC6
4-156-864-11(2)
O:\Navody\A_Preklad\VRD-MC6_SK\Fm\Sk_06-07_VRD-MC6.fm
VRD-MC6_SK.book Page 7 Wednesday, September 23, 2009 12:00 PM
Zobrazenie náhľadu na displeji
Prehliadanie video záznamov ....... 65
Operácie počas prehrávania ....... 65
Prehliadanie fotografií ................... 66
Ďalšie informácie
Bezpečnostné upozornenia........... 85
Technické údaje ............................ 87
Index.............................................. 89
Operácie počas prehrávania ....... 66
Setup (Nastavenia)
Ponuka nastavení Setup ............... 67
Rec Quality (Kvalita záznamu)
(režim REC) ............................... 67
Auto Stop Timer (Časovač
automatického zastavenia) ........ 67
Auto Chapter (Automatické
vytváranie kapitol)...................... 68
DVD Menu (Menu DVD disku).........68
Slideshow Music
(Prezentácia s hudbou) ............. 68
Slideshow Creation
(Vytvorenie prezentácie)............ 68
Finalize disc (Uzatvoriť disk) ........ 69
Erase disc (Vymazať disk)............ 69
System Info
(Systémové informácie) ............. 70
Auto Shut Off
(Automatické vypnutie) .............. 70
Demo (Predvádzanie) .................. 70
Color System
(Prenosový systém (norma)) ....... 70
Language (Jazyk) ........................ 71
Riešenie problémov/Referencie
Riešenie problémov ...................... 72
Podporované disky
a pamäťové karty ........................ 76
Čas nahrávania a dĺžka video
záznamov .................................... 79
Vytvorené disky............................. 81
SD (štandardné rozlíšenie) disky......81
HD (vysoké rozlíšenie) disky ........ 82
Disky s fotografiami...................... 83
7
VRD-MC6
4-156-864-11(2)
O:\Navody\A_Preklad\VRD-MC6_SK\Fm\Sk_08-21_VRD-MC6.fm
VRD-MC6_SK.book Page 8 Wednesday, September 23, 2009 12:00 PM
Výber režimu kopírovania
Video záznamy
Výber režimu kopírovania
Vyhľadajte si typ režimu kopírovania
V závislosti od video zariadenia alebo typu vytváraného disku môžete zvoliť
režim kopírovania a pripojenie zariadenia, ktoré najviac vyhovujú daným
potrebám.
Zvoľte typ vytváraného disku
Nasledovná časť popisuje informácie o výbere režimu kopírovania video záznamu. Podrobnosti
o kopírovaní fotografií pozri str. 20.
Chcem nahrať HD (vysoké rozlíšenie) video záznam v pôvodnom
formáte.
HD (vysoké rozlíšenie) disk (formát AVCHD)
Zariadenie kompatibilné s formátom AVCHD
Kompatibilné
prehrávače
Blu-ray Disc prehrávač/
rekordér Sony
Playstation3®
Neprehrávateľné v DVD prehrávačoch/rekordéroch.
Chcem prehrávať v rôznych DVD prehrávačoch.
SD (štandardné rozlíšenie) disk
DVD prehrávač/rekordér
PC
Kompatibilné
prehrávače
8
VRD-MC6
4-156-864-11(2)
O:\Navody\A_Preklad\VRD-MC6_SK\Fm\Sk_08-21_VRD-MC6.fm
VRD-MC6_SK.book Page 9 Wednesday, September 23, 2009 12:00 PM
Kamkordér Handycam®
V tomto návode označenie Handycam® zodpovedá kamkordéru Sony. Označenie High
Definition (HD) Handycam® a AVCHD Handycam® zodpovedá HD kamkordéru Sony.
V akej kvalite je daný
video záznam?
Výber režimu kopírovania
Aké zariadenie ste
použili na nasnímanie
daného video
záznamu?
: Vysoké rozlíšenie (HD)
: Štandardné rozlíšenie (SD)
Typ režimu
kopírovania
HD Handycam®
b str. 10
SD Handycam®
Iné video zariadenie
(videokamera, VHS
rekordér atď.)
Nie je možné
vytvoriť
HD (vysoké
rozlíšenie) disk.
Nie je možné vytvoriť HD
(vysoké rozlíšenie) disk.
Typ režimu
kopírovania
Skonvertovanie
na SD rozlíšenie
počas nahrávania.
HD Handycam®
b str. 12
b str. 14
SD Handycam®
*
Iné video
zariadenie
(videokamera, VHS
rekordér atď.)
* Skonvertovanie
na SD rozlíšenie
počas nahrávania.
b str. 16
b str. 18
9
VRD-MC6
4-156-864-11(2)
O:\Navody\A_Preklad\VRD-MC6_SK\Fm\Sk_08-21_VRD-MC6.fm
VRD-MC6_SK.book Page 10 Wednesday, September 23, 2009 12:00 PM
Video záznamy
Typ režimu kopírovania
Pripojte kamkordér HD Handycam® a nahrajte
HD (vysoké rozlíšenie) video záznam
v pôvodnom formáte
Aké záznamové médium
používa daný kamkordér
Handycam®?
Pripojenie a nastavenie
vhodné pre daný kamkordér
Handycam®
Použite USB kábel
HDD
(dodávaný s kamkordérom Handycam®
alebo v predaji zvlášť)
A
b str. 31
Použite USB kábel
Vstavaná pamäť
(dodávaný s kamkordérom Handycam®
alebo v predaji zvlášť)
“Memory Stick Duo”
A
b str. 31
Vložte pamäťovú kartu
“Memory Stick Duo” do slotu*1
b str. 36
*1 Video záznam môžete nahrať po pripojení
kamkordéra Handycam® cez USB kábel.
Nahrávanie nie je dostupné.
8 cm disk
Nahrávanie je možné s konverziou
na SD rozlíšenie. Podrobnosti
pozri v časti Typ režimu
kopírovania B (str. 12).
Nahrávanie nie je dostupné.
DV kazeta
Nahrávanie je možné s konverziou
na SD rozlíšenie. Podrobnosti
pozri v časti Typ režimu
kopírovania B (str. 12).
10
VRD-MC6
4-156-864-11(2)
O:\Navody\A_Preklad\VRD-MC6_SK\Fm\Sk_08-21_VRD-MC6.fm
VRD-MC6_SK.book Page 11 Wednesday, September 23, 2009 12:00 PM
Zvoľte režim kopírovania
a vytvorte disk!
Stlačte potrebné
tlačidlo na kamkordéri
Handycam®
Kopírovanie
celého
obsahu
Celý obsah
z kamkordéra
Handycam®
Kopírovanie
len nového
video
záznamu
Len nový obsah
z kamkordéra
Handycam®
Kopírovanie
Playlistu
Obsah Playlistu
z kamkordéra
Handycam®
Kopírovanie
zoznamov
Visual Index
Výber režimu kopírovania
One Touch Disc
Burn (Zápis na
disk jediným
stlačením)
Výber podľa dátumu
scény/snímania
str. 38
str. 40
str. 43
str. 45
—
str. 38
str. 40
str. 43
str. 45
str. 52*2
str. 38
str. 40
str. 43
str. 45
A
str. 52
A
*2 Nahrávanie je možné len po pripojení ku kamkordéru Handycam® pomocou USB kábla.
Funkciu One Touch Disc Burn (Zápis na disk jediným stlačením) podporujú len niektoré modely.
11
VRD-MC6
4-156-864-11(2)
O:\Navody\A_Preklad\VRD-MC6_SK\Fm\Sk_08-21_VRD-MC6.fm
VRD-MC6_SK.book Page 12 Wednesday, September 23, 2009 12:00 PM
Video záznamy
Typ režimu kopírovania
Pripojte kamkordér HD Handycam® a skonvertujte
video záznamy do SD (štandardné rozlíšenie)
kvality
Aké záznamové médium
používa daný kamkordér
Handycam®?
Pripojenie a nastavenie
vhodné pre daný
kamkordér Handycam®
Použite AV kábel
HDD
(dodávaný s kamkordérom Handycam®
alebo v predaji zvlášť)
b str. 34
Použite AV kábel
Vstavaná pamäť
(dodávaný s kamkordérom Handycam®
alebo v predaji zvlášť)
b str. 34
Použite AV kábel
8 cm disk
(dodávaný s kamkordérom Handycam®
alebo v predaji zvlášť)
b str. 34
Použite AV kábel
“Memory Stick Duo”
(dodávaný s kamkordérom Handycam®
alebo v predaji zvlášť)
b str. 34
Použite AV kábel
(dodávaný s kamkordérom Handycam®
alebo v predaji zvlášť)
b str. 34
DV kazeta
Použite DV (i.LINK) kábel
(dodávaný s kamkordérom Handycam®
alebo v predaji zvlášť)
Nastavte [i.LINK CONV] na kamkordéri
Handycam® na [ON] (Zap.).
b str. 33
12
VRD-MC6
4-156-864-11(2)
O:\Navody\A_Preklad\VRD-MC6_SK\Fm\Sk_08-21_VRD-MC6.fm
VRD-MC6_SK.book Page 13 Wednesday, September 23, 2009 12:00 PM
Zvoľte režim kopírovania
a vytvorte disk!
Výber režimu kopírovania
Manuálne kopírovanie
Nahrávanie pri ovládaní kamkordéra Handycam®
str. 50
str. 50
str. 50
str. 50
str. 57
Kopírovanie celého obsahu
Celý obsah z kamkordéra Handycam®
str. 55
Manuálne kopírovanie
Nahrávanie pri ovládaní kamkordéra Handycam®
str. 57
13
VRD-MC6
4-156-864-11(2)
O:\Navody\A_Preklad\VRD-MC6_SK\Fm\Sk_08-21_VRD-MC6.fm
VRD-MC6_SK.book Page 14 Wednesday, September 23, 2009 12:00 PM
Video záznamy
Typ režimu kopírovania
Pripojte kamkordér HD Handycam® a nahrajte
SD (štandardné rozlíšenie) video záznam
v pôvodnom formáte
Aké záznamové médium
používa daný kamkordér
Handycam®?
Pripojenie a nastavenie
vhodné pre daný kamkordér
Handycam®
Použite USB kábel
HDD
(dodávaný s kamkordérom Handycam®
alebo v predaji zvlášť)
A
b str. 31
Použite USB kábel
Vstavaná pamäť
(dodávaný s kamkordérom Handycam®
alebo v predaji zvlášť)
A
b str. 31
Použite USB kábel
8 cm disk
(dodávaný s kamkordérom Handycam®
alebo v predaji zvlášť)
“Memory Stick Duo”
A
b str. 31
Vložte pamäťovú kartu
“Memory Stick Duo” do slotu*1
b str. 36
*1 Video záznam môžete nahrať po
pripojení kamkordéra Handycam®
cez USB kábel.
Použite DV (i.LINK) kábel
DV kazeta
(dodávaný s kamkordérom Handycam® alebo
v predaji zvlášť)
b str. 33
Použite AV kábel
Všetky už uvedené médiá
(dodávaný s kamkordérom Handycam® alebo
v predaji zvlášť)
b str. 34
14
VRD-MC6
4-156-864-11(2)
O:\Navody\A_Preklad\VRD-MC6_SK\Fm\Sk_08-21_VRD-MC6.fm
VRD-MC6_SK.book Page 15 Wednesday, September 23, 2009 12:00 PM
Zvoľte režim kopírovania
a vytvorte disk!
Stlačte potrebné
tlačidlo na kamkordéri
Handycam®
Kopírovanie Kopírovanie Kopírovanie
Kopírovanie
a konsolido- len nového
celého
Playlistu
vanie obsahu video záznamu Obsah Playlistu
obsahu
Celý obsah
z kamkordéra
Handycam®
Skonsolidujte video
záznam na disku
Len nový obsah
z kamkordéra
Handycam®
z kamkordéra
Handycam®
Kopírovanie
zoznamov
Visual Index
Výber režimu kopírovania
One Touch Disc
Burn (Zápis na
disk jediným
stlačením)
Výber podľa dátumu
scény/snímania
str. 38
—
str. 40
str. 43
str. 45
—
str. 38
—
str. 40
str. 43
str. 45
—
str. 38
str. 48
—
—
—
str. 52*2
str. 38
—
str. 40
str. 43
str. 45
A
str. 52
A
A
Kopírovanie celého obsahu
Celý obsah z kamkordéra Handycam®
Manuálne kopírovanie
Nahrávanie pri ovládaní kamkordéra Handycam®
str. 55
str. 57
—
str. 50
*2 Nahrávanie je možné len po pripojení ku kamkordéru Handycam® pomocou USB kábla.
Funkciu One Touch Disc Burn (Zápis na disk jediným stlačením) podporujú len niektoré modely.
15
VRD-MC6
4-156-864-11(2)
O:\Navody\A_Preklad\VRD-MC6_SK\Fm\Sk_08-21_VRD-MC6.fm
VRD-MC6_SK.book Page 16 Wednesday, September 23, 2009 12:00 PM
Video záznamy
Typ režimu kopírovania
Pripojte kamkordér SD Handycam® a nahrajte
SD (štandardné rozlíšenie) video záznam
v pôvodnom formáte
Aké záznamové médium
používa daný kamkordér
Handycam®?
Pripojenie a nastavenie
vhodné pre daný kamkordér
Handycam®
Použite USB kábel
HDD
(dodávaný s kamkordérom Handycam®
alebo v predaji zvlášť)
A
b str. 31
Použite USB kábel
Vstavaná pamäť
(dodávaný s kamkordérom Handycam®
alebo v predaji zvlášť)
A
b str. 31
Použite USB kábel
8 cm disk
(dodávaný s kamkordérom Handycam®
alebo v predaji zvlášť)
“Memory Stick Duo”
A
b str. 31
Vložte pamäťovú kartu
“Memory Stick Duo” do slotu*1
b str. 36
*1 Video záznam môžete nahrať po
pripojení kamkordéra Handycam®
cez USB kábel.
DV kazeta
D8 (Digital 8) kazeta
Všetky už uvedené médiá
Iné médiá
(8 mm kazeta, MICROMV kazeta atď.)
Použite DV (i.LINK) kábel
(v predaji zvlášť)
b str. 33
Použite AV kábel
(dodávaný s kamkordérom Handycam® alebo
v predaji zvlášť)
b str. 34
16
VRD-MC6
4-156-864-11(2)
O:\Navody\A_Preklad\VRD-MC6_SK\Fm\Sk_08-21_VRD-MC6.fm
VRD-MC6_SK.book Page 17 Wednesday, September 23, 2009 12:00 PM
Zvoľte režim kopírovania
a vytvorte disk!
Stlačte potrebné
tlačidlo na kamkordéri
Handycam®
Kopírovanie Kopírovanie Kopírovanie
Kopírovanie
celého
a konsolido- len nového
Playlistu
obsahu
vanie obsahu video záznamu Obsah Playlistu
Celý obsah
z kamkordéra
Handycam®
Skonsolidujte video
záznam na disku
Len nový obsah
z kamkordéra
Handycam®
z kamkordéra
Handycam®
Kopírovanie
zoznamov
Visual Index
Výber režimu kopírovania
One Touch Disc
Burn (Zápis na
disk jediným
stlačením)
Výber podľa
dátumu scény/
snímania
str. 38
—
str. 40
str. 43
str. 45
—
str. 38
—
str. 40
str. 43
str. 45
—
str. 38
str. 48
—
—
—
—
str. 38
—
str. 40
str. 43
str. 45
A
str. 52
A
A
Kopírovanie celého obsahu
Celý obsah z kamkordéra Handycam®
Manuálne kopírovanie
Nahrávanie pri ovládaní kamkordéra Handycam®
str. 55
str. 57
—
str. 50
17
VRD-MC6
4-156-864-11(2)
O:\Navody\A_Preklad\VRD-MC6_SK\Fm\Sk_08-21_VRD-MC6.fm
VRD-MC6_SK.book Page 18 Wednesday, September 23, 2009 12:00 PM
Video záznamy
Typ režimu kopírovania
Pripojte iné video zariadenie a nahrajte
SD (štandardné rozlíšenie) video záznam
Aké záznamové médium
používa dané video
zariadenie?
Pripojenie a nastavenie
vhodné pre dané video
zariadenie
Nahrávanie cez USB kábel nie je možné.
Video zariadenie s DV
konektorom, ktoré dokáže
na výstup vyviesť DV signál
Použite DV (i.LINK) kábel
(v predaji zvlášť)
b str. 33
Použite AV kábel
Video zariadenie
s konektormi AV OUT
(dodávaný so zariadením DVDirect alebo
v predaji zvlášť)
b str. 34
18
VRD-MC6
4-156-864-11(2)
O:\Navody\A_Preklad\VRD-MC6_SK\Fm\Sk_08-21_VRD-MC6.fm
VRD-MC6_SK.book Page 19 Wednesday, September 23, 2009 12:00 PM
Kopírovanie celého obsahu
Celý obsah z kamkordéra Handycam®
Výber režimu kopírovania
Zvoľte režim kopírovania
a vytvorte disk!
Manuálne kopírovanie
Nahrávanie pri ovládaní kamkordéra Handycam®
str. 55
str. 57
—
str. 57
19
VRD-MC6
4-156-864-11(2)
O:\Navody\A_Preklad\VRD-MC6_SK\Fm\Sk_08-21_VRD-MC6.fm
VRD-MC6_SK.book Page 20 Wednesday, September 23, 2009 12:00 PM
Fotografie
Kopírovanie fotografií z kamkordéra
Handycam®/pamäťovej karty
Fotografie sa uložia ako súbory JPEG. Z obsah disku môžete vytvoriť prezentáciu Slideshow.
Čo je záznamové médium
alebo pamäťová karta?
Pripojenie a nastavenie
vhodné pre daný kamkordér
Handycam®/pamäťovú kartu
Záznamové médium:
HDD
Použite USB kábel
(dodávaný s kamkordérom Handycam®
alebo v predaji zvlášť)
Vstavaná pamäť
b str. 31
A
8 cm disk
“Memory Stick Duo”
Pamäťová karta
“Memory Stick Duo”
“Memory Stick”
SD Card
xD Picture Card
Vložte pamäťovú kartu
do slotu
b str. 36
20
VRD-MC6
4-156-864-11(2)
O:\Navody\A_Preklad\VRD-MC6_SK\Fm\Sk_08-21_VRD-MC6.fm
VRD-MC6_SK.book Page 21 Wednesday, September 23, 2009 12:00 PM
Kopírovanie
celého obsahu
Celý obsah
z kamkordéra
Handycam®
Vytvorený disk
Výber režimu kopírovania
Zvoľte režim kopírovania
a vytvorte disk!
Kopírovanie
zoznamov
Visual Index
Výber podľa dátumu
scény/snímania
Disk s fotografiami
• Skopíruje sa fotografia (súbor JPEG).
JPEG
str. 60
str. 62
A
Prehrávateľné v PC alebo
DVD prehrávači/rekordéri
schopnom prehrávať súbory JPEG.
Kopírovanie
celého obsahu
Celý obsah
z kamkordéra
Handycam®
Kopírovanie
zoznamov
Visual Index
Výber podľa dátumu
scény/snímania
Disk s prezentáciou
Slideshow
• Skopíruje sa fotografia (súbor JPEG).
• Vytvorí sa disk s prezentáciou
Slideshow (štandardné rozlíšenie).
JPEG
Slideshow
str. 60
str. 62
Prehrávateľný v PC alebo bežnom
DVD prehrávači/rekordéri.
21
VRD-MC6
4-156-864-11(2)
O:\Navody\A_Preklad\VRD-MC6_SK\Fm\Sk_22-28_VRD-MC6.fm
VRD-MC6_SK.book Page 22 Wednesday, September 23, 2009 12:00 PM
Informácie o zariadení DVDirect
O tomto návode
Pred spustením nahrávania video záznamu alebo fotografií na disk pozri “Výber režimu
kopírovania”.
Časť “Výber režimu kopírovania” informuje o potrebných pripojeniach pre dané zariadenie
a o postupe nahrávania.
Video záznamy
Výber režimu kopírovania (str. 8)
Pomocou prehľadu “Vyhľadajte si typ režimu kopírovania” (str. 8) zvolíte metódu vhodnú
pre dané zariadenie a typ disku, ktorý chcete vytvoriť. Potom podľa časti “Typ režimu
kopírovania (A - E)” na str. 10 až 18 zvolíte typ pripojenia a spôsob ovládania
zariadenia.
m
Príprava na nahrávanie (str. 29)
Pripojte dané zariadenie k zariadeniu DVDirect podľa pokynov v časti “Typ režimu
kopírovania (A - E)”. V prípade potreby nakonfigurujte dané zariadenie.
m
Kopírovanie (str. 38, 55)
Zvoľte dostupný režim kopírovania (A - E), ktorý daným potrebám najviac vyhovuje.
Pozri príslušné strany v tomto návode, ktoré popisujú potrebné informácie.
m
Fotografie
Výber režimu kopírovania a prípravy na nahrávanie (str. 20)
Zvoľte pripojenie a spôsob ovládania zariadenia a potom podľa potreby nakonfigurujte
dané zariadenie.
m
Kopírovanie (str. 60, 62)
Zvoľte dostupný režim kopírovania, ktorý daným potrebám najviac vyhovuje.
Pozri príslušné strany v tomto návode, ktoré popisujú potrebné informácie.
22
VRD-MC6
4-156-864-11(2)
O:\Navody\A_Preklad\VRD-MC6_SK\Fm\Sk_22-28_VRD-MC6.fm
VRD-MC6_SK.book Page 23 Wednesday, September 23, 2009 12:00 PM
Ikony
V tomto návode sú pri názvoch kapitol uvádzané rôzne ikony podľa daného zariadenia alebo
jednotlivých operácií. Podľa týchto ikon zvoľte pripojenie alebo operáciu zariadenia.
Ikona
Význam
Funkcie dostupné pre kamkordér Handycam® snímajúci na HDD
Informácie o zariadení DVDirect
Funkcie dostupné pre kamkordér Handycam® snímajúci
na vstavanú pamäť
Funkcie dostupné pre kamkordér Handycam® snímajúci
na 8 cm disk
Funkcie dostupné pre pamäťovú kartu “Memory Stick Duo”
pre kamkordér Handycam®
Funkcie dostupné pre kamkordér Handycam® snímajúci
na DV alebo D8 (Digital8) kazety
Funkcie dostupné pre rôzne kamkordéry vybavené
DV konektorom
Funkcie dostupné pre rôzne kamkordéry alebo video zariadenia
(napr. VHS rekordéry)
Funkcie dostupné pre fotografie nasnímané na pamäťové karty
“Memory Stick”, “Memory Stick Duo”, SD Card a xD-Picture Card
Kamkordér Handycam®
V tomto návode označenie Handycam® zodpovedá kamkordéru Sony.
Označenie HD Handycam® zodpovedá HD-kompatibilnému kamkordéru.
Obrazové záznamy
V tomto návode výraz “obrazové záznamy” označuje fotografie (statické zábery)
aj video záznamy.
Zariadenie DVDirect
V tomto návode výraz “zariadenie DVDirect” označuje zariadenie VRD-MC6.
Obrázky
Obrázky OSD zobrazení používané v tomto návode nemusia presne zodpovedať skutočným
zobrazeniam na obrazovke.
23
VRD-MC6
4-156-864-11(2)
O:\Navody\A_Preklad\VRD-MC6_SK\Fm\Sk_22-28_VRD-MC6.fm
VRD-MC6_SK.book Page 24 Wednesday, September 23, 2009 12:00 PM
Funkcie
Zariadenie DVDirect umožní jednoducho nahrávať video záznamy alebo fotografie.
Nahrávanie video záznamov
HD (vysoké rozlíšenie) disky (formát AVCHD)
Môžete nahrávať HD video záznamy nasnímané kamkordérom HD Handycam®.
Vytvorené disky je možné prehrávať v AVCHD-kompatibilnom zariadení.
Podrobnosti o kompatibilite AVCHD diskov pozri “Poznámky ku kompatibilite HD (vysoké
rozlíšenie) diskov” na str. 82.
Video záznamy môžete nahrávať z:
Kamkordér HD Handycam® (HDD/Vstavaná pamäť/“Memory Stick Duo”).
SD (štandardné rozlíšenie) disky
Môžete nahrávať video záznamy z rôznych kamkordérov a AV zariadení priamo na disky
v SD obrazovej kvalite. Vytvorené disky je možné prehrávať v DVD prehrávačoch
a DVD zariadeniach.
Video záznamy môžete nahrávať z:
• Kamkordér Handycam®
• Videokamera
• AV zariadenie (napr. VHS rekordér)
Nahrávanie fotografií
Môžete archivovať fotografie z pamäťovej karty nasnímané digitálnym fotoaparátom alebo
priamo z pripojeného kamkordéra Handycam® na disk.
Fotografie môžete archivovať z:
• Kamkordér Handycam® (HDD/Vstavaná pamäť/8 cm disk/“Memory Stick Duo”)
• Pamäťová karta (“Memory Stick”/”Memory Stick Duo”/SD Card/xD-Picture Card)
24
VRD-MC6
4-156-864-11(2)
O:\Navody\A_Preklad\VRD-MC6_SK\Fm\Sk_22-28_VRD-MC6.fm
VRD-MC6_SK.book Page 25 Wednesday, September 23, 2009 12:00 PM
Skôr než začnete
Poznámky ku kopírovaniu na disky
*1 HD video záznam, SD video záznam alebo fotografie
*2 HDD, vstavaná pamäť, 8 cm disk alebo karta “Memory Stick Duo”
25
VRD-MC6
4-156-864-11(2)
Informácie o zariadení DVDirect
• Nie je možné kopírovať:
- Video záznamy so signálmi ochrany pred kopírovaním (komerčné DVD disk, VHS
kazety, niektoré programy zo satelitného vysielania alebo prijímačov káblových TV atď.).
- Video záznamy nasnímané digitálnym fotoaparátom alebo mobilným telefónom
a uložené na ich pamäťovej karte.
- Video záznamy na disk (neuzatvorený) vytvorený iným zariadením než DVDirect.
• Na disk nie je možné kopírovať nasledovné HD video záznamy v pôvodnom formáte.
Takéto HD video záznamy je možné skopírovať s konverziou na SD kvalitu:
- HD video záznamy nasnímané na 8 cm DVD disk kamkordérom HD Handycam®
(formát HDV).
- HD video záznamy nasnímané na DV kazetu kamkordérom HD Handycam®
(formát HDV).
- HD video záznamy nasnímané iným HD-kompatibilným kamkordérom než
HD Handycam®.
• Obrazové záznamy nie je možné kopírovať súčasne, ak sú uložené viaceré typy záznamov*1
v kamkordéri Handycam® alebo na karte “Memory Stick Duo”.
• Obrazové záznamy uložené na rôznych typoch médií nie je možné kopírovať súčasne
v prípade viacerých typov médií*2 v kamkordéri Handycam®.
• Ak odstránite alebo upravíte video záznam na kamkordéri Handycam® pomocou PC alebo
konzoly Playstation 3®, nemusí byť možné správne skopírovať video záznamy pripojením
kamkordéra Handycam® k zariadeniu DVDirect. Video záznam odstraňujte alebo editujte
pomocou kamkordéra Handycam®.
O:\Navody\A_Preklad\VRD-MC6_SK\Fm\Sk_22-28_VRD-MC6.fm
VRD-MC6_SK.book Page 26 Wednesday, September 23, 2009 12:00 PM
Obsah balenia
Skontrolujte, či balenie obsahuje nasledovné položky.
Ak niektorá z položiek chýba, alebo je poškodená, kontaktujte predajcu.
Číslo v zátvorkách indikuje počet položiek.
VRD-MC6 (DVDirect) (1)
AC adaptér (1)
Sieťová šnúra (1)
Návod na použitie (Tento návod) (1)
b Poznámka
• Použite vhodnú sieťovú šnúru pre váš región alebo krajinu.
26
VRD-MC6
4-156-864-11(2)
O:\Navody\A_Preklad\VRD-MC6_SK\Fm\Sk_22-28_VRD-MC6.fm
VRD-MC6_SK.book Page 27 Wednesday, September 23, 2009 12:00 PM
Časti a ovládacie prvky
Hlavné zariadenie
Predná a bočné strany
AUDIO IN
L
2
VIDEO IN
3
DV IN
4
0
qa
qs
HANDYCAM
5 67 8 9
A Konektory AUDIO IN (str. 34)
B Konektor VIDEO IN (str. 34)
C Konektor DV IN (str. 33)
D USB konektor (typ A) (str. 31)
K LED indikátor prístupu pre pamäťovú
kartu
Svieti nažlto pri sprístupňovaní
pamäťovej karty.
E Tlačidlo 1 (napájanie) (str. 29)
L Slot pre kartu “Memory Stick Duo”
(str. 36)
F Vrchný panel (str. 28)
b Poznámka
G Nosič disku (str. 30)
• Karta “Memory Stick Duo” funguje v inom slote
než ostatné karty. Kartu “Memory Stick Duo”
vkladajte do slotu pre kartu “Memory Stick Duo”
a iné typy kariet vkladajte do slotu pre rôzne karty.
Ak vložíte kartu “Memory Stick Duo” do slotu
pre rôzne karty, môže sa zaseknúť.
H Otvor s ovládačom núdzového vysunutia
Ak nie je možné vysunúť nosič disku
pomocou tlačidla Z (vysunutie),
vypnite zariadenie DVDirect. Zasuňte
špicatý predmet alebo narovnanú spinku
na papier do tohto otvoru a vysuňte
nosič disku.
I Tlačidlo Z (vysunutie) (str. 30)
J Slot pre rôzne pamäťové karty (str. 36)
Vloženie karty “Memory Stick”,
SD Card alebo xD-Picture Card.
Nevkladajte ju
do tohto slotu.
“Memory Stick Duo”
27
VRD-MC6
4-156-864-11(2)
Informácie o zariadení DVDirect
R
1
O:\Navody\A_Preklad\VRD-MC6_SK\Fm\Sk_22-28_VRD-MC6.fm
VRD-MC6_SK.book Page 28 Wednesday, September 23, 2009 12:00 PM
Vrchný panel
1
R
AUDIO IN
L
2
3
VIDEO IN
DV IN
RETURN
ENTER
4
HANDYCAM
5
A Displej
Zobrazenie ovládacieho zobrazenia
a obrazového záznamu z prehrávacieho
zariadenia alebo pamäťovej karty.
C Tlačidlo RETURN (str. 67)
D Tlačidlo STOP (str. 38, 57, 65, 66)
E Tlačidlo RECORD (str. 38, 57)
B Tlačidlo V/v/B/b/ENTER
(str. 57, 65, 66)
Zadný panel
DC IN 12V
1
A Konektor DC IN (str. 29)
b Poznámka
• Po používaní zariadenia DVDirect môžu byť
kovové časti (napr. konektory atď.) zohriate.
Nejde o poruchu.
28
VRD-MC6
4-156-864-11(2)
O:\Navody\A_Preklad\VRD-MC6_SK\Fm\Sk_29-37_VRD-MC6.fm
VRD-MC6_SK.book Page 29 Wednesday, September 23, 2009 12:00 PM
Príprava na nahrávanie
Zapnutie napájania
1 Pripojte dodávanú sieťovú šnúru do AC adaptéra.
2 Koncovku AC adaptéra pripojte do konektora DC IN na zariadení DVDirect.
Príprava na nahrávanie
3 Koncovku sieťovej šnúry pripojte do elektrickej zásuvky.
DVDirect
Do konektora
DC IN
DC IN 12V
Sieťová šnúra
Do elektrickej
zásuvky
AC adaptér
b Poznámky
• Používajte len dodávanú sieťovú šnúru a AC adaptér.
• Nepoužívajte poškodené káble, napr. káble s deformovanými konektormi.
4 Stlačte tlačidlo 1 (zapnutie).
Po zapnutí displeja a zobrazení loga DVDirect sa zobrazí zobrazenie pre bežné zapnutie.
29
VRD-MC6
4-156-864-11(2)
O:\Navody\A_Preklad\VRD-MC6_SK\Fm\Sk_29-37_VRD-MC6.fm
VRD-MC6_SK.book Page 30 Wednesday, September 23, 2009 12:00 PM
Vloženie disku
1 Stlačte tlačidlo Z (vysunutie).
Nosič disku sa vysunie.
Nosič disku sa otvorí len čiastočne. Úplne ho otvorte rukou.
2 Disk položte na nosič stranou určenou pre nehrávania nadol a potlačte
nosič v smere šípky.
b Poznámka
• Nedotýkajte sa strany disku určenej pre záznam.
Disk potlačte tak, aby zacvakol.
Nosič disku potlačte tak, aby zacvakol pri úplnom zatvorení.
b Poznámka
• Kovové časti na nosiči disku a vysunutý disk môžu byť horúce. Nejde o poruchu.
30
VRD-MC6
4-156-864-11(2)
O:\Navody\A_Preklad\VRD-MC6_SK\Fm\Sk_29-37_VRD-MC6.fm
VRD-MC6_SK.book Page 31 Wednesday, September 23, 2009 12:00 PM
Pripojenie káblov pre nahrávanie
Typy pripojení a nastavení pozri “Pripojenie a nastavenie pre kamkordér Handycam®/
video zariadenie” a “Typ režimu kopírovania (A - E)” na str. 10 až 20.
USB kábel (Len pre kamkordér Handycam®)
1 Zapnite kamkordér.
Príprava na nahrávanie
b Poznámka
• Pri kamkordéri overte, či je sieťová šnúra pripojená k AC adaptéru.
z Rada
• V závislosti od typu kamkordéra môže byť potrebné zmeniť režim REC do iného režimu (napr. PLAY
alebo EDIT). Podrobnosti o režimoch pozri v návode na použitie kamkordéra.
HANDYCAM
2 Pripojte kamkordér k zariadeniu DVDirect.
USB konektor
(Typ Mini B)
USB konektor
USB kábel
(nedodávaný) (Typ A)
z Rada
• Ak kamkordér Handycam® nemá USB konektor, použite dokovací podstavec Handycam® Station
pre daný kamkordér Handycam®.
3 Na LCD monitore kamkordéra sa zobrazí zobrazenie USB SELECT.
Na LCD monitore stlačte tlačidlo príslušného média.
Zvoľte médium, na ktoré sa ukladá záznam. V závislosti od typu kamkordéra sa môžu
označenia tlačidiel na kamkordéri líšiť.
31
VRD-MC6
4-156-864-11(2)
O:\Navody\A_Preklad\VRD-MC6_SK\Fm\Sk_29-37_VRD-MC6.fm
VRD-MC6_SK.book Page 32 Wednesday, September 23, 2009 12:00 PM
Označenia tlačidiel v zobrazení [USB SELECT]
Záznamové médium
kamkordéra Handycam®
Označenie tlačidla
HDD
[
USB CONNECT] [
Vstavaná pamäť
[
USB CONNECT] atď.
COMPUTER] [
8 cm disk
[
USB CONNECT] [
COMPUTER] atď.
“Memory Stick Duo”
[
USB CONNECT] [
COMPUTER] atď.
HDD] atď.
z Rady
• Určité kamkordéry disponujú zobrazením USB MODE namiesto zobrazenia [USB SELECT].
Ak váš kamkordér zobrazuje USB MODE, vynechajte krok 3.
• Ak má kamkordér nastavenie [USB SPEED], nastavte [AUTO] ([AUTO] je výrobné nastavenie).
b Poznámka
• Na pripojenie potrebujete audio/video kábel (AV kábel) namiesto USB kábla pre kopírovanie:
– “PhotoMOVIE” z 8 cm disku v kamkordéri Handycam®.
– Video záznamov z 8 cm disku naformátovaného v režime VR v kamkordéri Handycam®.
32
VRD-MC6
4-156-864-11(2)
O:\Navody\A_Preklad\VRD-MC6_SK\Fm\Sk_29-37_VRD-MC6.fm
VRD-MC6_SK.book Page 33 Wednesday, September 23, 2009 12:00 PM
DV (i.LINK) kábel
1 Zapnite kamkordér.
b Poznámka
• Pri kamkordéri overte, či je sieťová šnúra pripojená k AC adaptéru.
• Ovládanie prehrávania sa na rôznych kamkordéroch líši. Za účelom prehrávania video záznamu
nastavte na väčšine kamkordérov prepínač zapnutia/režimu do režimu prehrávania, PLAY/EDIT
alebo VTR. Podrobnosti pozri v návode na použitie kamkordéra.
• Ak kopírujete HD video záznamy z kamkordéra HD Handycam® (HDV) cez DV (i.LINK) kábel,
nastavte [i.LINK CONV] na kamkordéri Handycam® na [ON] (Zap.). Takto sa HD video záznamy
skonvertujú na SD kvalitu.
3 Pripojte kamkordér k zariadeniu DVDirect.
DV IN
Konektor DV
Konektor DV IN
DV (i.LINK) kábel (nedodávaný)
b Poznámky
• DV (i.LINK) kábel použite len pri DV alebo D8 (Digital8) kazetách. Video záznam nie je možné nahrávať
z MICROMV alebo HDV kamkordérov (formát HDV) a iných digitálnych video zariadení vybavených
i.LINK konektorom. Pri týchto zariadeniach je potrebný audio/video kábel (AV kábel).
• Nasledovné modely nepodporujú nahrávanie cez DV (i.LINK) kábel. Použite audio/video kábel.
– DCR-VX700/VX1000, HDR-FX1/FX7/FX1000
33
VRD-MC6
4-156-864-11(2)
Príprava na nahrávanie
2 Nastavte kamkordér do režimu prehrávania.
O:\Navody\A_Preklad\VRD-MC6_SK\Fm\Sk_29-37_VRD-MC6.fm
VRD-MC6_SK.book Page 34 Wednesday, September 23, 2009 12:00 PM
Audio/video kábel (AV kábel)
1 Zapnite video zariadenie.
b Poznámka
• Pri kamkordéri overte, či je sieťová šnúra pripojená k AC adaptéru.
2 Prehrávanie video záznamu spustite ovládacími prvkami na video zariadení.
• Ovládanie prehrávania sa na rôznych video zariadeniach líši. Za účelom prehrávania video záznamu,
alebo vykonania nahrávania nastavte na väčšine kamkordérov prepínač zapnutia/režimu do režimu
prehrávania, PLAY/EDIT alebo VTR. Kamkordéry s viacerými médiami vyžadujú špecifikovanie
média (HDD, “Memory Stick Duo”, 8 cm disk alebo vstavaná pamäť). Podrobnosti pozri v návode
na použitie video zariadenia.
• [A/V t DV OUT] na kamkordéri Handycam® (DV/D8) musí byť nastavené na [OFF] (Vyp.)
([OFF] (Vyp.) je výrobné nastavenie).
3 Pripojte video zariadenie k zariadeniu DVDirect.
Na prepojenie zariadenia DVDirect s video zariadením použite audio/video kábel
(nedodávaný) alebo AV kábel (nedodávaný).
z Rada
• Konektory sa pri rôznych zariadeniach môžu líšiť. Podrobnosti pozri v návode na použitie daného
zariadenia a použite vhodný kábel.
VIDEO IN
L
AUDIO IN
R
Pri audio/video kábloch:
Do konektorov
AUDIO/VIDEO OUT
Konektory AUDIO IN
Konektor VIDEO IN
Audio/video kábel (nedodávaný)
34
VRD-MC6
4-156-864-11(2)
O:\Navody\A_Preklad\VRD-MC6_SK\Fm\Sk_29-37_VRD-MC6.fm
VIDEO IN
L
AUDIO IN
R
VRD-MC6_SK.book Page 35 Wednesday, September 23, 2009 12:00 PM
Konektor A/V OUT
A/V
A/V OUT
alebo
Konektory AUDIO IN
Konektor VIDEO IN
Príprava na nahrávanie
AV kábel (nedodávaný, prípadne dodávaný s video zariadením)
35
VRD-MC6
4-156-864-11(2)
O:\Navody\A_Preklad\VRD-MC6_SK\Fm\Sk_29-37_VRD-MC6.fm
VRD-MC6_SK.book Page 36 Wednesday, September 23, 2009 12:00 PM
Pamäťová karta
Ak kopírujete video záznamy alebo fotografie z pamäťovej karty, vložte kartu do príslušného
slotu na zariadení DVDirect.
b Poznámka
• Zariadenie DVDirect podporuje kopírovanie video záznamov len z karty “Memory Stick Duo”
v kamkordéri Handycam®. Nie je možné kopírovať video záznamy z iných pamäťových kariet.
Vložte kartu (napr. “Memory Stick”) do príslušného slotu.
“Memory Stick Duo”
“Memory Stick”
SD Card
xD-Picture Card
Kartu vtláčajte do slotu, kým nezacvakne. Kartu vyberte tak, že zatlačíte kartu dnu a potom
ju vytiahnite.
b Poznámky
•
•
•
•
Nepoužívajte viac slotov súčasne. Do slotu pre pamäťovú kartu vkladajte len jednu kartu.
Počas nahrávania na disk nevkladajte žiadnu kartu. V takomto prípade môže dôjsť k poruche zápisu.
Do slotu pre rôzne karty nevkladajte kartu “Memory Stick Duo” s adaptérom “Memory Stick Duo”.
Ak svieti LED indikátor prístupu pre pamäťovú kartu, pamäťovú kartu nevyberajte. Môžete poškodiť dáta
na karte.
• Vysunutá karta môže byť horúca. Nejde o poruchu.
36
VRD-MC6
4-156-864-11(2)
O:\Navody\A_Preklad\VRD-MC6_SK\Fm\Sk_29-37_VRD-MC6.fm
VRD-MC6_SK.book Page 37 Wednesday, September 23, 2009 12:00 PM
Prevádzka zariadenia DVDirect
Po zapnutí zariadenie DVDirect automaticky zistí vložené pamäťové karty, disky a vstupné
signály z pripojených zariadení. Na displeji sa potom zobrazí hlásenie indikujúce spôsob
prípravy na nahrávanie. Podľa tohto hlásenia môžete automaticky pristúpiť k zamýšľanému
nahrávaniu bez potreby komplikovaných operácií s tlačidlami.
Po zapnutí a stlačení tlačidla RETURN sa zobrazí zobrazenie [Menu]. Nahrávanie je možné
vykonať manuálne zvolením volieb z Menu. Položky Menu sú nasledovné.
Príprava na nahrávanie
,
Menu
Funkcia
Video b DVD
Kopírovanie SD (štandardné rozlíšenie) video záznamu na disk.
Photo b DVD
(DVD s fotografiami)
Kopírovanie fotografií na disk.
DVD Preview
(Prehliadanie DVD)
Prehrávanie vytvoreného disku.
AVCHD Dubbing
(AVCHD kopírovanie)
Nahrávanie HD (vysoké rozlíšenie) video záznamu na disk.
Setup (Nastavenia)
Konfigurácia rôznych nastavení .
Poznámky ku kopírovaniu viacerých typov obrazových záznamov
Ak sú v kamkordéri Handycam® alebo na karte “Memory Stick Duo” viaceré typy
obrazových záznamov, záznam sa podľa tohto návodu skopíruje nasledovne.
(Záznamy sa kopírujú v nasledovnom poradí: HD video záznam - SD video záznam fotografie.)
Typy obrazových záznamov v kamkordéri Handycam®/
na karte ”Memory Stick Duo”
HD video záznam
SD video záznam
Fotografie
a
a
a
a
a
a
a
Typ kopírovaného obrazového
záznamu
HD video záznam
HD video záznam
a
HD video záznam
a
SD video záznam
Pre kopírovanie SD video záznamu použite položku [Video b DVD] v zobrazení [Menu].
Pre kopírovanie fotografií použite položku [Photo b DVD] v zobrazení [Menu].
37
VRD-MC6
4-156-864-11(2)
O:\Navody\A_Preklad\VRD-MC6_SK\Fm\Sk_38-54_VRD-MC6.fm
VRD-MC6_SK.book Page 38 Wednesday, September 23, 2009 12:00 PM
Kopírovanie z kamkordéra Handycam®
Kopírovanie celého obsahu
Tento režim umožňuje nahrávať video
záznamy na disk z kamkordéra pripojeného
k zariadeniu DVDirect alebo karty “Memory
Stick Duo” vloženej v slote “Memory Stick
Duo” stlačením jediného tlačidla
(nahrávanie). Je to jeden z najjednoduchších
režimov kopírovania eliminujúci potrebu
vyberať video záznamy.
Najskôr zapnite zariadenie DVDirect
(str. 29), vložte disk (str. 30) a pripojte
káble pre nahrávanie (str. 31).
2 Overte, či sa v pravom hornom
rohu displeja zobrazí [Full]
(Všetko) a stlačením tlačidla
(nahrávanie) spustite nahrávanie.
b Poznámka
• Pozri “Poznámky ku kopírovaniu na disky”
na str. 25.
1 Overte hlásenie na displeji.
Zariadenie DVDirect spustí nahrávanie.
Počas nahrávania tlačidlo
(nahrávanie) svieti. Na displeji sa
zobrazí nasledovné zobrazenie.
Keď zariadenie DVDirect zistí signál
z kamkordéra pripojeného do USB
konektora alebo z karty “Memory Stick
Duo” vloženej v slote “Memory Stick
Duo”, v ľavom hornom rohu displeja
sa zobrazí [USB] alebo [M.S.Duo].
Keď je kamkordér pripojený
do USB konektora, na displeji
sa zobrazí nasledovné zobrazenie.
Typ vytváraného disku
: HD video záznam
Typ
vstupného
konektora
: SD video záznam
Režim
kopírovania
Počet potrebných diskov
38
VRD-MC6
4-156-864-11(2)
O:\Navody\A_Preklad\VRD-MC6_SK\Fm\Sk_38-54_VRD-MC6.fm
VRD-MC6_SK.book Page 39 Wednesday, September 23, 2009 12:00 PM
3 Keď sa zobrazí hlásenie [Insert
a blank DVD.] (Vložte prázdny
disk.), vložte prázdny disk.
Ak sa obsah nezmestí na jeden disk,
disk sa po zaplnení automaticky
vysunie. Vyberte vytvorený disk
a vložte prázdny disk. Nahrávanie
sa obnoví automaticky.
Kopírovanie z kamkordéra Handycam®
Ďalší disk/počet
potrebných diskov
4 Vyberte vytvorený disk.
Keď sa nahrávanie dokončí, disk
sa automaticky uzatvorí.
Zastavenie nahrávania
Stlačte tlačidlo
(zastavenie)
po výmene disku.
Nahrávanie nie je možné zastaviť
v jeho priebehu.
39
VRD-MC6
4-156-864-11(2)
O:\Navody\A_Preklad\VRD-MC6_SK\Fm\Sk_38-54_VRD-MC6.fm
VRD-MC6_SK.book Page 40 Wednesday, September 23, 2009 12:00 PM
Kopírovanie len nového video záznamu
Skopírovať môžete len nový záznam, ktorý
pribudol k predošlému záznamu už
nahranému na disk (zvolením [Incremental]
(Prírastkové) alebo pomocou funkcie One
Touch Disc Burn (Zápis na disk jediným
stlačením)). Keďže zariadenie DVDirect
automaticky zistí nové video záznamy,
nie je ich nutné vyhľadávať.
Najskôr zapnite zariadenie DVDirect
(str. 29), vložte disk (str. 30) a pripojte
káble pre nahrávanie (str. 31).
2 Stláčaním B alebo b zvoľte
[Incremental] (Prírastkové)
a stlačením tlačidla
(nahrávanie) spustite nahrávanie.
b Poznámka
• Pozri “Poznámky ku kopírovaniu na disky”
na str. 25.
1 Overte hlásenie na displeji.
Keď zariadenie DVDirect zistí signál
z kamkordéra pripojeného do USB
konektora alebo z karty “Memory Stick
Duo” vloženej v slote “Memory Stick
Duo”, v ľavom hornom rohu displeja
sa zobrazí [USB] alebo [M.S.Duo].
Keď je kamkordér pripojený
do USB konektora, na displeji
sa zobrazí nasledovné zobrazenie.
Zariadenie DVDirect spustí nahrávanie.
Počas nahrávania tlačidlo
(nahrávanie) svieti. Na displeji
sa zobrazí nasledovné zobrazenie.
Typ vytváraného disku
: HD video záznam
Typ
vstupného
konektora
: SD video záznam
Režim
kopírovania
Počet potrebných diskov
40
VRD-MC6
4-156-864-11(2)
O:\Navody\A_Preklad\VRD-MC6_SK\Fm\Sk_38-54_VRD-MC6.fm
VRD-MC6_SK.book Page 41 Wednesday, September 23, 2009 12:00 PM
3 Keď sa zobrazí hlásenie [Insert
a blank DVD.] (Vložte prázdny
disk.), vložte prázdny disk.
Ak sa obsah nezmestí na jeden disk,
disk sa po zaplnení automaticky
vysunie. Vyberte vytvorený disk
a vložte prázdny disk. Nahrávanie
sa obnoví automaticky.
z Rada
6 Stláčaním V alebo v zvoľte [OK]
a stlačte ENTER.
Ďalší disk/počet
potrebných diskov
4 Po dokončení nahrávania
stlačením tlačidla Z (vysunutie)
vysuňte disk.
Ak na disk kopírujete HD video
záznamy, disk sa uzatvorí a vysunie
automaticky. Ak na disk kopírujete
SD video záznamy, zobrazí sa hlásenie
s výzvou, či chcete disk uzatvoriť.
Pokračujte krokom 5.
Po dokončení uzatvárania sa vysunie
nosič disku.
Zastavenie nahrávania
5 Ak chcete disk uzatvoriť,
stláčaním V alebo v zvoľte [Yes]
(Áno) a stlačte ENTER.
Stlačte tlačidlo
(zastavenie)
po výmene disku.
Počas nahrávania nie je možné kopírovanie
zastaviť.
Ak zvolíte [No] (Nie), disk sa vysunie
bez uzatvorenia. Môžete vynechať krok
6 ďalej v texte.
41
VRD-MC6
4-156-864-11(2)
Kopírovanie z kamkordéra Handycam®
• Uzatvoriť disk znamená upraviť disk tak, aby
sa dal prehrávať na iných DVD zariadeniach.
Podrobnosti o uzatvorení pozri v položke
[Finalize disc] (Uzatvoriť disk) na str. 69.
O:\Navody\A_Preklad\VRD-MC6_SK\Fm\Sk_38-54_VRD-MC6.fm
VRD-MC6_SK.book Page 42 Wednesday, September 23, 2009 12:00 PM
Poznámka ku kopírovaniu len nových
video záznamov
Keď vymažete históriu nahrávania
v zariadení DVDirect, nahrávanie sa spustí
od prvého video záznamu na médiu.
História nahrávania v zariadení DVDirect
sa vymaže, ak:
• v zariadení DVDirect alebo kamkordéri
používate inú kartu “Memory Stick
Duo”, než tú na ktorej bol predošlý
záznam, alebo
• pripojený kamkordér sa líši od
kamkordéra použitého pri predošlom
nahrávaní.
Poznámka k používaniu pamäťovej
karty “Memory Stick Duo”
Ak kopírujete z karty “Memory Stick Duo”,
ktorá sa používa s kamkordérom aj iným
zariadením (digitálny fotoaparát atď.),
overte, či sú na zariadení, ktoré sníma
záznamy, správne nastavené hodiny. Ak sú
hodiny nastavené nesprávne, kopírovanie
len nových video záznamov sa nemusí
vykonať správne.
42
VRD-MC6
4-156-864-11(2)
O:\Navody\A_Preklad\VRD-MC6_SK\Fm\Sk_38-54_VRD-MC6.fm
VRD-MC6_SK.book Page 43 Wednesday, September 23, 2009 12:00 PM
Kopírovanie Playlistu
Tento režim umožňuje nahrávať video
záznamy v Playliste vytvorenom
kamkordérom. Podrobnosti o tvorbe
Playlistu pozri v návode na použitie
kamkordéra.
Najskôr zapnite zariadenie DVDirect
(str. 29), vložte disk (str. 30) a pripojte
káble pre nahrávanie (str. 31).
2 Stláčaním B alebo b zvoľte
[Playlist] a stlačením tlačidla
(nahrávanie) spustite nahrávanie.
b Poznámka
• Pozri “Poznámky ku kopírovaniu na disky”
na str. 25.
Keď zariadenie DVDirect zistí signál
z kamkordéra pripojeného do USB
konektora alebo z karty “Memory Stick
Duo” vloženej v slote “Memory Stick
Duo”, v ľavom hornom rohu displeja
sa zobrazí [USB] alebo [M.S.Duo].
Keď je kamkordér pripojený
do USB konektora, na displeji
sa zobrazí nasledovné zobrazenie.
Typ vytváraného disku
Zariadenie DVDirect spustí nahrávanie.
Počas nahrávania tlačidlo
(nahrávanie) svieti. Na displeji
sa zobrazí nasledovné zobrazenie.
: HD video záznam
Typ
vstupného
konektora
: SD video záznam
Režim
kopírovania
Počet potrebných diskov
43
VRD-MC6
4-156-864-11(2)
Kopírovanie z kamkordéra Handycam®
1 Overte hlásenie na displeji.
O:\Navody\A_Preklad\VRD-MC6_SK\Fm\Sk_38-54_VRD-MC6.fm
VRD-MC6_SK.book Page 44 Wednesday, September 23, 2009 12:00 PM
3 Keď sa zobrazí hlásenie [Insert
a blank DVD.] (Vložte prázdny
disk.), vložte prázdny disk.
Ak sa obsah nezmestí na jeden disk,
disk sa po zaplnení automaticky
vysunie. Vyberte vytvorený disk
a vložte prázdny disk. Nahrávanie
sa obnoví automaticky.
z Rada
• Uzatvoriť disk znamená upraviť disk tak, aby
sa dal prehrávať na iných DVD zariadeniach.
Podrobnosti o uzatvorení pozri v položke
[Finalize disc] (Uzatvoriť disk) na str. 69.
6 Stláčaním V alebo v zvoľte [OK]
a stlačte ENTER.
Ďalší disk/počet
potrebných diskov
4 Po dokončení nahrávania
stlačením tlačidla Z (vysunutie)
vysuňte disk.
Ak na disk kopírujete HD video
záznamy, disk sa uzatvorí a vysunie
automaticky. Ak na disk kopírujete
SD video záznamy, zobrazí sa hlásenie
s výzvou, či chcete disk uzatvoriť.
Pokračujte krokom 5.
Po dokončení uzatvárania sa vysunie
nosič disku.
Zastavenie nahrávania
5 Ak chcete disk uzatvoriť,
stláčaním V alebo v zvoľte [Yes]
(Áno) a stlačte ENTER.
Stlačte tlačidlo
(zastavenie)
po výmene disku.
Počas nahrávania nie je možné kopírovanie
zastaviť.
Ak zvolíte [No] (Nie), disk sa vysunie
bez uzatvorenia. Môžete vynechať krok
6 ďalej v texte.
44
VRD-MC6
4-156-864-11(2)
O:\Navody\A_Preklad\VRD-MC6_SK\Fm\Sk_38-54_VRD-MC6.fm
VRD-MC6_SK.book Page 45 Wednesday, September 23, 2009 12:00 PM
Kopírovanie zoznamov Visual Index
Môžete nahrávať video záznamy zvolené
v prehľade miniatúr.
Najskôr zapnite zariadenie DVDirect
(str. 29), vložte disk (str. 30) a pripojte
káble pre nahrávanie (str. 31).
b Poznámka
• Pozri “Poznámky ku kopírovaniu na disky”
na str. 25.
1 Overte hlásenie na displeji.
3 Stláčaním V alebo v zvoľte
[Thumbnails] (Miniatúry) alebo
[Shooting Date] (Dátum snímania)
a stlačte ENTER.
Typ vytváraného disku
: HD video záznam
Typ
vstupného
konektora
: SD video záznam
4 Stláčaním B/V/v/b zvoľte
miniatúru alebo dátum snímania
pre záznam, ktorý chcete
skopírovať a stlačením ENTER
výber označte.
Režim
kopírovania
Stláčaním ENTER výber označíte alebo
odznačíte.
Zvolená scéna
Počet potrebných diskov
2 Stláčaním B alebo b zvoľte [Select
Videos] (Zvoliť video záznamy).
Scéna
označená
pre
kopírovanie
Dátum snímania
45
VRD-MC6
4-156-864-11(2)
Kopírovanie z kamkordéra Handycam®
Keď zariadenie DVDirect zistí signál
z kamkordéra pripojeného do USB
konektora alebo z karty “Memory Stick
Duo” vloženej v slote “Memory Stick
Duo”, v ľavom hornom rohu displeja
sa zobrazí [USB] alebo [M.S.Duo].
Keď je kamkordér pripojený
do USB konektora, na displeji
sa zobrazí nasledovné zobrazenie.
O:\Navody\A_Preklad\VRD-MC6_SK\Fm\Sk_38-54_VRD-MC6.fm
VRD-MC6_SK.book Page 46 Wednesday, September 23, 2009 12:00 PM
5 Stlačením tlačidla
(nahrávanie) spustite nahrávanie.
7 Po dokončení nahrávania
stlačením tlačidla Z (vysunutie)
vysuňte disk.
Ak na disk kopírujete HD video
záznamy, disk sa uzatvorí a vysunie
automaticky. Ak na disk kopírujete
SD video záznamy, zobrazí sa hlásenie
s výzvou, či chcete disk uzatvoriť.
Pokračujte krokom 8.
Zariadenie DVDirect spustí nahrávanie.
Počas nahrávania tlačidlo
(nahrávanie) svieti. Na displeji
sa zobrazí nasledovné zobrazenie.
8 Ak chcete disk uzatvoriť,
stláčaním V alebo v zvoľte [Yes]
(Áno) a stlačte ENTER.
Ak zvolíte [No] (Nie), disk sa vysunie
bez uzatvorenia. Môžete vynechať krok
9 ďalej v texte.
6 Keď sa zobrazí hlásenie [Insert
a blank DVD.] (Vložte prázdny
disk.), vložte prázdny disk.
Ak sa obsah nezmestí na jeden disk,
disk sa po zaplnení automaticky
vysunie. Vyberte vytvorený disk
a vložte prázdny disk. Nahrávanie
sa obnoví automaticky.
z Rada
• Uzatvoriť disk znamená upraviť disk tak, aby
sa dal prehrávať na iných DVD zariadeniach.
Podrobnosti o uzatvorení pozri v položke
[Finalize disc] (Uzatvoriť disk) na str. 69.
Ďalší disk/počet potrebných
diskov
46
VRD-MC6
4-156-864-11(2)
O:\Navody\A_Preklad\VRD-MC6_SK\Fm\Sk_38-54_VRD-MC6.fm
VRD-MC6_SK.book Page 47 Wednesday, September 23, 2009 12:00 PM
9 Stláčaním V alebo v zvoľte [OK]
a stlačte ENTER.
Kopírovanie z kamkordéra Handycam®
Po dokončení uzatvárania sa vysunie
nosič disku.
Zastavenie nahrávania
Stlačte tlačidlo
(zastavenie) po
výmene disku.
Počas nahrávania nie je možné kopírovanie
zastaviť.
47
VRD-MC6
4-156-864-11(2)
O:\Navody\A_Preklad\VRD-MC6_SK\Fm\Sk_38-54_VRD-MC6.fm
VRD-MC6_SK.book Page 48 Wednesday, September 23, 2009 12:00 PM
Kopírovanie a konsolidovanie obsahu
(z 8 cm disku)
Ak vlastníte viacero 8 cm diskov určených
na kopírovanie, môžete video záznamy
skonsolidovať (zoradiť) a nahrať ich
na jeden bežný 12 cm disk.
Najskôr zapnite zariadenie DVDirect
(str. 29), vložte disk (str. 30) a pripojte
USB kábel pre nahrávanie (str. 31).
b Poznámka
• Pozri “Poznámky ku kopírovaniu na disky”
na str. 25.
1 Overte hlásenie na displeji.
Zariadenie DVDirect spustí nahrávanie.
Počas nahrávania tlačidlo
(nahrávanie) svieti. Na displeji
sa zobrazí nasledovné zobrazenie.
Keď zariadenie DVDirect zistí signál
z kamkordéra pripojeného do USB
konektora, v ľavom hornom rohu
displeja sa zobrazí [USB].
Typ vstupného konektora
Režim
kopírovania
3 Dokončite nahrávanie z jedného
8 cm disku.
Ak chcete kopírovať z ďalšieho 8 cm
disku, vymeňte 8 cm disk v kamkordéri
za ďalší 8 cm disk a stlačením tlačidla
(nahrávanie) obnovte nahrávanie.
2 Stláčaním B alebo b zvoľte
[Consolidation] (Konsolidovanie)
a stlačením tlačidla
(nahrávanie) spustite nahrávanie.
4 Po dokončení nahrávania
zo všetkých 8 cm diskov
stlačením tlačidla Z (vysunutie)
vysuňte disk.
Zobrazí sa hlásenie, či chcete uzatvoriť
disk.
48
VRD-MC6
4-156-864-11(2)
O:\Navody\A_Preklad\VRD-MC6_SK\Fm\Sk_38-54_VRD-MC6.fm
VRD-MC6_SK.book Page 49 Wednesday, September 23, 2009 12:00 PM
5 Ak chcete disk uzatvoriť,
stláčaním V alebo v zvoľte [Yes]
(Áno) a stlačte ENTER.
Ak zvolíte [No] (Nie), disk sa vysunie
bez uzatvorenia. Môžete vynechať krok
6 ďalej v texte.
Kopírovanie z kamkordéra Handycam®
z Rada
• Uzatvoriť disk znamená upraviť disk tak, aby
sa dal prehrávať na iných DVD zariadeniach.
Podrobnosti o uzatvorení pozri v položke
[Finalize disc] (Uzatvoriť disk) na str. 69.
6 Stláčaním V alebo v zvoľte [OK]
a stlačte ENTER.
Po dokončení uzatvárania sa vysunie
nosič disku.
b Poznámka
• Počas nahrávania nie je možné kopírovanie
zastaviť.
49
VRD-MC6
4-156-864-11(2)
O:\Navody\A_Preklad\VRD-MC6_SK\Fm\Sk_38-54_VRD-MC6.fm
VRD-MC6_SK.book Page 50 Wednesday, September 23, 2009 12:00 PM
Manuálne kopírovanie
Tento režim umožňuje nahrávať video
záznam zariadením DVDirect, pričom
prehrávanie ovládate manuálne na
pripojenom kamkordéri. Najskôr zapnite
zariadenie DVDirect (str. 29), vložte disk
(str. 30) a pripojte audio/video kábel
(AV kábel) pre nahrávanie (str. 34).
z Rada
• Po dokončení všetkých príprav na kopírovanie,
zariadenie DVDirect zistí signál z kamkordéra
pripojeného do konektora VIDEO IN
a automaticky sa zobrazí zobrazenie z kroku 4.
Môžete vynechať kroky 1 až 3.
Zobrazí sa video záznam z pripojeného
kamkordéra.
z Rada
• Keď sa po vložení prázdneho disku zobrazí
hlásenie [Format disc for DV/VIDEO
recording?] (Formátovať disk pre DV/VIDEO
nahrávanie?), zvoľte [OK]. Formátovanie disku
môže trvať niekoľko sekúnd. Na disk
naformátovaný pri tomto hlásení nie je možné
nahrávať HD video záznamy.
1 Stlačte tlačidlo RETURN.
Zobrazí sa zobrazenie [Menu].
2 Overte, či je zvolené [Video b DVD]
a stlačte ENTER.
4 Ovládaním kamkordéra spustite
prehrávanie video záznamu
a stlačte tlačidlo
(nahrávanie)
na zariadení DVDirect.
3 Stláčaním V alebo v zvoľte
[VIDEO IN] a stlačte ENTER.
Na displeji sa zobrazí [Recording]
(Nahrávanie) a počas nahrávania svieti
tlačidlo
(nahrávanie). Na displeji
sa zobrazí nasledovné zobrazenie.
50
VRD-MC6
4-156-864-11(2)
O:\Navody\A_Preklad\VRD-MC6_SK\Fm\Sk_38-54_VRD-MC6.fm
VRD-MC6_SK.book Page 51 Wednesday, September 23, 2009 12:00 PM
Pozastavenie nahrávania
Počas nahrávania stlačte tlačidlo
(nahrávanie). Ďalším stlačením tlačidla
(nahrávanie) nahrávanie opätovne
spustíte.
5 Stlačením tlačidla
9 Stláčaním V alebo v zvoľte [OK]
a stlačte ENTER.
(zastavenie)
zastavíte nahrávanie.
opakovaním krokov 4 a 5.
Po dokončení uzatvárania sa vysunie
nosič disku.
7 Po dokončení nahrávania
stlačením tlačidla Z (vysunutie)
vysuňte disk.
Zobrazí sa hlásenie, či chcete uzatvoriť
disk.
8 Ak chcete disk uzatvoriť,
b Poznámky
• Nahrávanie spustite ihneď po vložení disku.
Spustenie nahrávania po stlačení tlačidla
(nahrávanie) môže niekoľko sekúnd trvať, ak ste
disk vložili viac než 10 minút pred spustením
nahrávania.
• Ak stlačíte tlačidlo
(zastavenie), môže byť
na chvíľu počuť zvuk otáčania disku.
stláčaním V alebo v zvoľte [Yes]
(Áno) a stlačte ENTER.
Ak zvolíte [No] (Nie), disk sa vysunie
bez uzatvorenia. Môžete vynechať
krok 9.
z Rady
• Uzatvoriť disk znamená upraviť disk tak, aby
sa dal prehrávať na iných DVD zariadeniach.
Podrobnosti o uzatvorení pozri v položke
[Finalize disc] (Uzatvoriť disk) na str. 69.
• Ak používate DVD+RW disk, uzatvorenie nie je
potrebné. Môžete vynechať kroky 8 a 9.
51
VRD-MC6
4-156-864-11(2)
Kopírovanie z kamkordéra Handycam®
6 Ďalšie video záznamy nahráte
O:\Navody\A_Preklad\VRD-MC6_SK\Fm\Sk_38-54_VRD-MC6.fm
VRD-MC6_SK.book Page 52 Wednesday, September 23, 2009 12:00 PM
One Touch Disc Burn
(Zápis na disk jediným stlačením)
Tento režim umožňuje nahrávať video
záznam z kamkordéra na disk jednoduchým
stlačením tlačidla DISC BURN na
kamkordéri. Na disk so záznamom môžete
dopĺňať ďalšie video záznamy pomocou
režimu kopírovania len nových záznamov
(str. 40).
3 Pripojte kamkordér k zariadeniu
DVDirect.
• Funkciu nahrávania One Touch Disc Burn
z karty “Memory Stick Duo” podporujú len
kamkordéry, ktoré ako záznamové médium
používajú kartu “Memory Stick Duo”.
(Vhodné kamkordéry Handycam® (k aprílu
2009): HDR-CX7, HDR-TG1, HDR-CX12)
• Tlačidlo DUBBING na kamkordéri Hybrid Plus
Handycam® nefunguje rovnako ako tlačidlo
DISC BURN. Stlačením tlačidla DUBBING
sa nespustí nahrávanie na zariadení DVDirect.
USB konektor (Typ A)
HANDYCAM
b Poznámky
USB kábel
(nedodávaný)
1 Zapnite zariadenie DVDirect
(str. 29) a vložte disk (str. 30).
2 Zapnite kamkordér.
b Poznámka
USB konektor
(Typ Mini-B)
• Overte, či je sieťová šnúra pripojená k AC adaptéru.
Na LCD monitore kamkordéra sa
zobrazí zobrazenie USB SELECT.
52
VRD-MC6
4-156-864-11(2)
O:\Navody\A_Preklad\VRD-MC6_SK\Fm\Sk_38-54_VRD-MC6.fm
VRD-MC6_SK.book Page 53 Wednesday, September 23, 2009 12:00 PM
4 Stlačte DISC BURN na LCD
monitore kamkordéra alebo
tlačidlo DISC BURN (
)
na kamkordéri.
Stlačte [DISC BURN]
alebo [DVD BURN].
5 Keď sa zobrazí hlásenie [Insert
a blank DVD.] (Vložte prázdny
disk.), vložte prázdny disk.
Ak sa obsah z kamkordéra nezmestí
na jeden disk, disk sa po zaplnení
automaticky vysunie. Vyberte
vytvorený disk a vložte prázdny disk.
Nahrávanie sa obnoví automaticky.
Zariadenie DVDirect spustí nahrávanie.
Ak médium v kamkordéri obsahuje
video záznam v HD aj SD rozlíšení:
Na disk sa nahrajú HD video záznamy
(str. 25).
b Poznámky
• Podľa daného kamkordéra sa môže zobrazenie
zobrazované na LCD monitore kamkordéra
alebo označenie tlačidiel na kamkordéri líšiť.
(napr. DVD BURN)
• V režime One Touch Disc Burn môžete
nahrávať video záznamy len z HDD kamkordéra
(alebo karty “Memory Stick Duo”, ak má
kamkordér ako záznamové médium len kartu
“Memory Stick Duo”). Tento režim neumožňuje
nahrávať z iných médií.
6 Po dokončení nahrávania
stlačením tlačidla Z (vysunutie)
vysuňte disk.
Ak na disk kopírujete HD video
záznamy, disk sa uzatvorí a vysunie
automaticky. Ak na disk kopírujete
SD video záznamy, zobrazí sa hlásenie
s výzvou, či chcete disk uzatvoriť.
Pokračujte krokom 7.
7 Ak chcete disk uzatvoriť,
stláčaním V alebo v zvoľte [Yes]
(Áno) a stlačte ENTER.
Ak zvolíte [No] (Nie), disk sa vysunie
bez uzatvorenia. Môžete vynechať krok
8 ďalej v texte.
53
VRD-MC6
4-156-864-11(2)
Kopírovanie z kamkordéra Handycam®
Ďalší disk/počet
potrebných diskov
O:\Navody\A_Preklad\VRD-MC6_SK\Fm\Sk_38-54_VRD-MC6.fm
VRD-MC6_SK.book Page 54 Wednesday, September 23, 2009 12:00 PM
z Rada
• Uzatvoriť disk znamená upraviť disk tak, aby
sa dal prehrávať na iných DVD zariadeniach.
Podrobnosti o uzatvorení pozri v položke
[Finalize disc] (Uzatvoriť disk) na str. 69.
8 Stláčaním V alebo v zvoľte [OK]
a stlačte ENTER.
Po dokončení uzatvárania sa vysunie
nosič disku.
Zastavenie nahrávania
Stlačte tlačidlo
(zastavenie)
po výmene disku.
Počas nahrávania nie je možné kopírovanie
zastaviť.
54
VRD-MC6
4-156-864-11(2)
O:\Navody\A_Preklad\VRD-MC6_SK\Fm\Sk_55-59_VRD-MC6.fm
VRD-MC6_SK.book Page 55 Wednesday, September 23, 2009 12:00 PM
Kopírovanie z video zariadení
Kopírovanie celého obsahu
Tento režim umožňuje nahrať celý obsah
video kazety na disk. Zariadenie DVDirect
automaticky riadi prehrávanie na
pripojenom video zariadení.
Najskôr zapnite zariadenie DVDirect
(str. 29), vložte disk (str. 30) a pripojte DV
(i.LINK) kábel pre nahrávanie (str. 33).
z Rada
• Po dokončení všetkých príprav na kopírovanie,
zariadenie DVDirect zistí signál z kamkordéra
pripojeného do konektora DV IN a automaticky
sa zobrazí zobrazenie z kroku 4. Môžete
vynechať kroky 1 až 3.
4 Overte hlásenie na displeji.
Keď zariadenie DVDirect zistí signál
z kamkordéra pripojeného do konektora
DV IN, v ľavom hornom rohu displeja
sa zobrazí [DV].
Typ vstupného konektora
Režim
kopírovania
Zobrazí sa zobrazenie [Menu].
2 Overte, či je zvolené [Video b DVD]
a stlačte ENTER.
3 Stláčaním V alebo v zvoľte [DV IN]
a stlačte ENTER.
5 Overte, či sa v pravom hornom
rohu displeja zobrazí [Full]
(Všetko) a stlačením tlačidla
(nahrávanie) spustite nahrávanie.
Zariadenie DVDirect spustí nahrávanie
v ten istý okamih, keď video zariadenie
spustí prehrávanie. Ak video kazeta
nie je na začiatku, automaticky sa
previnie vzad a zariadenie DVDirect
spustí nahrávanie. Počas nahrávania
sa na displeji zobrazí [Recording]
(Nahrávanie) a svieti tlačidlo
(nahrávanie). Na displeji sa zobrazí
nasledovné zobrazenie.
55
VRD-MC6
4-156-864-11(2)
Kopírovanie z video zariadení
1 Stlačte tlačidlo RETURN.
O:\Navody\A_Preklad\VRD-MC6_SK\Fm\Sk_55-59_VRD-MC6.fm
VRD-MC6_SK.book Page 56 Wednesday, September 23, 2009 12:00 PM
Pozastavenie nahrávania
Počas nahrávania stlačte tlačidlo
(nahrávanie). Ďalším stlačením tlačidla
(nahrávanie) nahrávanie opätovne
spustíte.
Zastavenie nahrávania
Stlačte tlačidlo
(zastavenie)
a následne RETURN. Zariadenie
DVDirect zastaví nahrávanie a obnoví
sa zobrazenie z kroku 4.
6 Vyberte vytvorený disk.
Keď sa nahrávanie dokončí, disk
sa automaticky uzatvorí.
z Rada
• Ak sa na DV kazete vyskytne miesto bez
záznamu s dĺžkou viac než 2 minúty, alebo
sa dosiahne koniec kazety, nahrávanie
sa automaticky zastaví.
56
VRD-MC6
4-156-864-11(2)
O:\Navody\A_Preklad\VRD-MC6_SK\Fm\Sk_55-59_VRD-MC6.fm
VRD-MC6_SK.book Page 57 Wednesday, September 23, 2009 12:00 PM
Manuálne kopírovanie
Tento režim umožňuje nahrávať video
záznam zariadením DVDirect, pričom
prehrávanie ovládate manuálne na
pripojenom video zariadení. Najskôr
zapnite zariadenie DVDirect (str. 29),
vložte disk (str. 30) a pripojte káble
pre nahrávanie (str. 33 a 34).
z Rada
• Po dokončení všetkých príprav na kopírovanie
zariadenie DVDirect zistí signál z video zariadenia
pripojeného do konektora VIDEO IN alebo DV IN
a automaticky sa zobrazí zobrazenie z kroku 4.
Môžete vynechať kroky 1 až 3.
Zobrazí sa zobrazenie [Menu].
2 Overte, či je zvolené [Video b DVD]
a stlačte ENTER.
pripojené k zariadeniu DVDirect
správne.
Pripojenie DV (i.LINK) káblom:
V ľavom hornom rohu displeja sa
zobrazí [DV] a v pravom hornom rohu
displeja sa zobrazí režim kopírovania.
Stláčaním B alebo b zvoľte [Manual]
(Manuálne).
Typ vstupného
konektora
Režim
kopírovania
3 Stláčaním V alebo v zvoľte
vstupný konektor, do ktorého je
pripojené video zariadenie
a stlačte ENTER.
Pripojenie A/V káblami:
V ľavom hornom rohu displeja sa
zobrazí [VIDEO]. Pokračujte krokom 5.
Ak je video zariadenie pripojené DV
(i.LINK) káblom, zvoľte [DV IN]. Ak je
video zariadenie pripojené A/V káblom,
zvoľte [VIDEO IN].
57
VRD-MC6
4-156-864-11(2)
Kopírovanie z video zariadení
1 Stlačte tlačidlo RETURN.
4 Overte, či je video zariadenie
O:\Navody\A_Preklad\VRD-MC6_SK\Fm\Sk_55-59_VRD-MC6.fm
VRD-MC6_SK.book Page 58 Wednesday, September 23, 2009 12:00 PM
z Rada
• Keď sa po vložení prázdneho disku zobrazí
hlásenie [Format disc for DV/VIDEO
recording?] (Formátovať disk pre DV/VIDEO
nahrávanie?), zvoľte [OK]. Formátovanie disku
môže trvať niekoľko sekúnd. Na disk
naformátovaný pri tomto hlásení nie je možné
nahrávať HD video záznamy.
Pozastavenie nahrávania
Počas nahrávania stlačte tlačidlo
(nahrávanie). Ďalším stlačením tlačidla
(nahrávanie) nahrávanie opätovne
spustíte.
z Rada
5 Ovládaním video zariadenia
spustite prehrávanie video
záznamu a stlačením tlačidla
(nahrávanie) na zariadení
DVDirect spustite nahrávanie.
• Zariadenie DVDirect spustí a zastaví nahrávanie
automaticky, keď zistí vstupný video signál
z pripojeného video zariadenia. Príklad:
– Ak stlačíte tlačidlo
(nahrávanie) skôr, než
video zariadenie spustí prehrávanie, zariadenie
DVDirect sa pozastaví. Keď video zariadenie
spustí prehrávanie, zariadenie DVDirect
automaticky spustí nahrávanie video záznamu.
– Ak zastavíte prehrávanie na video zariadení
počas nahrávania, tok video signálu sa preruší
a zariadenie DVDirect pozastaví nahrávanie.
Ak obnovíte prehrávanie na pripojenom video
zariadení, zariadenie DVDirect obnoví
nahrávanie.
Kým zariadenie DVDirect čaká na video signál
pre obnovenie nahrávania, na jeho displeji sa
zobrazuje hlásenie [Waiting for input signal.]
(Čaká sa na vstupný signál.). Ak sa v priebehu
2 minút nezistí žiadny video signál, zariadenie
DVDirect zastaví nahrávanie. (Keďže je na
výstup z video zariadení vždy vyvedený nejaký
výstupný video signál (prevádzkové zobrazenie
alebo TV obraz), ktorý je odlišný od prehrávania,
niektoré video zariadenia nemusia fungovať tak,
ako je uvedené v predošlom texte.)
6 Stlačením tlačidla
Počas nahrávania sa na displeji zobrazí
[Recording] (Nahrávanie) a svieti
tlačidlo
(nahrávanie). Na displeji
sa zobrazí nasledovné zobrazenie.
(zastavenie)
zastavíte nahrávanie.
7 Ďalšie video záznamy nahráte
opakovaním krokov 5 a 6.
58
VRD-MC6
4-156-864-11(2)
O:\Navody\A_Preklad\VRD-MC6_SK\Fm\Sk_55-59_VRD-MC6.fm
VRD-MC6_SK.book Page 59 Wednesday, September 23, 2009 12:00 PM
8 Po dokončení nahrávania
stlačením tlačidla Z (vysunutie)
vysuňte disk.
9 Ak chcete disk uzatvoriť,
b Poznámky
• Nahrávanie spustite ihneď po vložení disku.
Spustenie nahrávania po stlačení tlačidla
(nahrávanie) môže niekoľko sekúnd trvať, ak ste
disk vložili viac než 10 minút pred spustením
nahrávania.
• Ak stlačíte tlačidlo
(zastavenie), môže byť
na chvíľu počuť zvuk otáčania disku.
stláčaním V alebo v zvoľte [Yes]
(Áno) a stlačte ENTER.
Ak zvolíte [No] (Nie) a stlačíte b, disk
sa vysunie bez uzatvorenia. Môžete
vynechať krok 10 ďalej v texte.
Kopírovanie z video zariadení
z Rada
• Uzatvoriť disk znamená upraviť disk tak, aby
sa dal prehrávať na iných DVD zariadeniach.
Podrobnosti o uzatvorení pozri v položke
[Finalize disc] (Uzatvoriť disk) na str. 69.
10 Stláčaním V alebo v zvoľte [OK]
a stlačte ENTER.
Po dokončení uzatvárania sa vysunie
nosič disku.
59
VRD-MC6
4-156-864-11(2)
O:\Navody\A_Preklad\VRD-MC6_SK\Fm\Sk_60-64_VRD-MC6.fm
VRD-MC6_SK.book Page 60 Wednesday, September 23, 2009 12:00 PM
Kopírovanie fotografií
Kopírovanie celého obsahu
Tento režim umožňuje nahrávať fotografie na
disk z kamkordéra pripojeného k zariadeniu
DVDirect alebo pamäťovej karty vloženej
v slote pre príslušnú kartu stlačením jediného
tlačidla
(nahrávanie). Je to jeden
z najjednoduchších režimov kopírovania
eliminujúci potrebu vyberať fotografie
uložené v kamkordéri alebo na pamäťovej
karte. Najskôr zapnite zariadenie DVDirect
(str. 29), vložte disk (str. 30) a pripojte káble
pre nahrávanie (str. 31), alebo vložte
pamäťovú kartu (str. 36).
1 Overte hlásenie na displeji.
Keď zariadenie DVDirect zistí signál
z kamkordéra pripojeného do USB
konektora alebo z karty vloženej
v príslušnom slote, v ľavom hornom
rohu displeja sa zobrazí [USB] alebo typ
pamäťovej karty.
Keď je kamkordér pripojený do USB
konektora, na displeji sa zobrazí
nasledovné zobrazenie.
Typ vstupného
konektora
2 Overte, či sa v pravom hornom
rohu displeja zobrazí [Full]
(Všetko) a stlačením tlačidla
(nahrávanie) spustite nahrávanie.
Zariadenie DVDirect spustí nahrávanie.
Počas nahrávania tlačidlo
(nahrávanie) svieti. Na displeji
sa zobrazí nasledovné zobrazenie.
Režim
kopírovania
3 Po dokončení nahrávania
stlačením tlačidla Z (vysunutie)
vysuňte disk.
Zobrazí sa hlásenie, či chcete uzatvoriť
disk. Pokračujte krokom 4. Ak je
[Slideshow Creation] (Vytvorenie
prezentácie) nastavené na [ON] (Zap.), po
vytvorení prezentácie Slideshow sa disk
automaticky uzatvorí a nosič disku sa
vysunie. Môžete vynechať kroky 4 až 6.
4 Ak chcete disk uzatvoriť,
stláčaním V alebo v zvoľte [Yes]
(Áno) a stlačte ENTER.
60
VRD-MC6
4-156-864-11(2)
O:\Navody\A_Preklad\VRD-MC6_SK\Fm\Sk_60-64_VRD-MC6.fm
VRD-MC6_SK.book Page 61 Wednesday, September 23, 2009 12:00 PM
Ak zvolíte [No] (Nie), disk sa vysunie
bez uzatvorenia. Môžete vynechať
kroky 5 a 6.
Po dokončení uzatvárania sa vysunie
nosič disku.
z Rada
• Uzatvoriť disk znamená upraviť disk tak, aby
sa dal prehrávať na iných DVD zariadeniach.
Podrobnosti o uzatvorení pozri v položke
[Finalize disc] (Uzatvoriť disk) na str. 69.
a stlačte ENTER.
• Ak vytvárate prezentáciu Slideshow, fotografie
(súbory JPEG) aj prezentácia Slideshow
v SD kvalite sa skopírujú na disk.
• Dokončenie uzatvorenia disku s prezentáciou
Slideshow môže určitý čas trvať. Čas potrebný
na uzatvorenie disku s prezentáciou Slideshow
závisí od počtu a veľkosti fotografií (napríklad
nahranie 50 súborov (6-megapixlových
fotografií) na disk môže trvať 20 alebo viac
minút).
6 Ak chcete vytvoriť prezentáciu
Slideshow, stláčaním V alebo v
zvoľte [Yes] (Áno) a stlačte ENTER.
Ak zvolíte [No] (Nie), prezentácia
Slideshow sa nevytvorí.
61
VRD-MC6
4-156-864-11(2)
Kopírovanie fotografií
5 Stláčaním V alebo v zvoľte [OK]
z Rady
O:\Navody\A_Preklad\VRD-MC6_SK\Fm\Sk_60-64_VRD-MC6.fm
VRD-MC6_SK.book Page 62 Wednesday, September 23, 2009 12:00 PM
Kopírovanie zoznamov Visual Index
Tento režim umožňuje zvoliť a nahrať
fotografie z kamkordéra alebo pamäťovej karty
digitálneho fotoaparátu na disk. Fotografie
môžete zvoliť podľa ich miniatúr alebo
dátumov snímania. Najskôr zapnite zariadenie
DVDirect (str. 29), vložte disk (str. 30)
a pripojte káble pre nahrávanie (str. 31),
alebo vložte pamäťovú kartu (str. 36).
3 Stláčaním V alebo v zvoľte
[Thumbnails] (Miniatúry) alebo
[Shooting Date] (Dátum snímania)
a stlačte ENTER.
1 Overte hlásenie na displeji.
Keď zariadenie DVDirect zistí signál
z kamkordéra pripojeného do USB
konektora alebo z karty vloženej
v príslušnom slote, v ľavom hornom
rohu displeja sa zobrazí [USB] alebo typ
pamäťovej karty.
Keď je kamkordér pripojený do USB
konektora, na displeji sa zobrazí
nasledovné zobrazenie.
Typ pamäťovej karty
Režim
kopírovania
4 Stláčaním B/V/v/b zvoľte
miniatúru alebo dátum snímania
pre fotografiu, ktorú chcete
skopírovať a stlačením ENTER
výber označte.
Stláčaním ENTER výber označíte alebo
odznačíte.
Aktuálna fotografia/
Počet nasnímaných
fotografií
Fotografia
označená pre
kopírovanie
2 Stláčaním B alebo b zvoľte
[Select Photos] (Zvoliť fotografie).
Dátum snímania
62
VRD-MC6
4-156-864-11(2)
O:\Navody\A_Preklad\VRD-MC6_SK\Fm\Sk_60-64_VRD-MC6.fm
VRD-MC6_SK.book Page 63 Wednesday, September 23, 2009 12:00 PM
z Rada
• Ak stlačíte tlačidlo
(zastavenie) počas
zobrazenia miniatúr, zvolená fotografia sa
zobrazí na celom displeji. Fotografiu môžete
otáčať o 90 stupňov doprava stláčaním tlačidla b.
Fotografiu môžete otáčať o 90 stupňov doľava
stláčaním tlačidla B.
7 Ak chcete disk uzatvoriť,
stláčaním V alebo v zvoľte [Yes]
(Áno) a stlačte ENTER.
Ak zvolíte [No] (Nie), disk sa vysunie
bez uzatvorenia. Môžete vynechať
kroky 8 a 9.
5 Stlačením tlačidla
(nahrávanie) spustite nahrávanie.
z Rada
• Uzatvoriť disk znamená upraviť disk tak, aby
sa dal prehrávať na iných DVD zariadeniach.
Podrobnosti o uzatvorení pozri v položke
[Finalize disc] (Uzatvoriť disk) na str. 69.
8 Stláčaním V alebo v zvoľte [OK]
a stlačte ENTER.
6 Po dokončení nahrávania
stlačením tlačidla Z (vysunutie)
vysuňte disk.
Zobrazí sa hlásenie, či chcete uzatvoriť
disk. Pokračujte krokom 7. Ak je
[Slideshow Creation] (Vytvorenie
prezentácie) nastavené na [ON] (Zap.), po
vytvorení prezentácie Slideshow sa disk
automaticky uzatvorí a nosič disku sa
vysunie. Môžete vynechať kroky 7 až 9.
9 Ak chcete vytvoriť prezentáciu
Slideshow, stláčaním V alebo v
zvoľte [Yes] (Áno) a stlačte ENTER.
Ak zvolíte [No] (Nie), prezentácia
Slideshow sa nevytvorí.
63
VRD-MC6
4-156-864-11(2)
Kopírovanie fotografií
Zariadenie DVDirect spustí nahrávanie.
Počas nahrávania tlačidlo
(nahrávanie) svieti. Na displeji
sa zobrazí nasledovné zobrazenie.
O:\Navody\A_Preklad\VRD-MC6_SK\Fm\Sk_60-64_VRD-MC6.fm
VRD-MC6_SK.book Page 64 Wednesday, September 23, 2009 12:00 PM
Po dokončení uzatvárania sa vysunie
nosič disku.
z Rady
• Ak vytvárate prezentáciu Slideshow, fotografie
(súbory JPEG) aj prezentácia Slideshow
v SD kvalite sa skopírujú na disk.
• Dokončenie uzatvorenia disku s prezentáciou
Slideshow môže určitý čas trvať. Čas potrebný na
uzatvorenie disku s prezentáciou Slideshow závisí
od počtu a veľkosti fotografií (napríklad nahranie
50 súborov (6-megapixlových fotografií) na disk
môže trvať 20 alebo viac minút).
64
VRD-MC6
4-156-864-11(2)
O:\Navody\A_Preklad\VRD-MC6_SK\Fm\Sk_65-66_VRD-MC6.fm
VRD-MC6_SK.book Page 65 Wednesday, September 23, 2009 12:00 PM
Zobrazenie náhľadu na displeji
Prehliadanie video záznamov
Môžete prehrávať len disky vytvorené
zariadením DVDirect.
b Poznámky
• Nie je možné prehrávať disky vytvorené iným
video zariadením než DVDirect. Zariadenie
DVDirect nepodporuje prehrávanie komerčných
DVD diskov alebo obsahu z pamäťovej karty
vloženej v zariadení DVDirect.
• Pri prehliadaní video záznamu nie je počuť zvuk.
• Nie je možné vyviesť výstupný video signál
do externého zariadenia ako napr. TVP.
• Nie je možné prehrávať HD (vysoké rozlíšenie) disk.
1 Zapnite zariadenie DVDirect
a vložte disk vytvorený
zariadením DVDirect.
4 Stláčaním V/v/B/b zvoľte titul,
ktorý chcete prehliadať
a stlačte ENTER.
Zvolený
titul
01/ 04
Zariadenie DVDirect spustí
prehrávanie.
Operácie počas prehrávania
z Rada
• Ak po zapnutí zariadenia DVDirect vložíte
uzatvorený disk, prehrávanie sa spustí
automaticky (alebo sa zobrazí DVD Menu).
Môžete vynechať kroky 2 a 3.
Tlačidlo
Operácia
B/b
Zobrazenie predošlého/
ďalšieho titulu
2 Stlačte tlačidlo RETURN.
RETURN
Obnovenie zobrazenia
DVD Menu alebo [Menu]
Zastavenie prehrávania
Zobrazenie náhľadu na displeji
Zobrazí sa zobrazenie [Menu].
3 Stláčaním V alebo v zvoľte
[DVD Preview] (Prehliadanie DVD
disku) a stlačte ENTER.
Ak vložíte neuzatvorený disk,
prehrávanie sa spustí automaticky.
Ak prehrávate uzatvorený disk, pokračujte
krokom 4.
65
VRD-MC6
4-156-864-11(2)
O:\Navody\A_Preklad\VRD-MC6_SK\Fm\Sk_65-66_VRD-MC6.fm
VRD-MC6_SK.book Page 66 Wednesday, September 23, 2009 12:00 PM
Prehliadanie fotografií
Môžete prehrávať len disky vytvorené
zariadením DVDirect.
b Poznámky
• Nie je možné prehrávať disky vytvorené iným
video zariadením než DVDirect. Zariadenie
DVDirect nepodporuje prehrávanie komerčných
DVD diskov alebo obsahu z pamäťovej karty
vloženej v zariadení DVDirect.
• Pri prehliadaní video záznamu nie je počuť zvuk.
• Nie je možné vyviesť výstupný video signál
do externého zariadenia ako napr. TVP.
4 Stláčaním V alebo v zvoľte
[Photo Slideshow] (Prezentácia
fotografií) a stlačte ENTER.
1 Zapnite zariadenie DVDirect
a vložte disk vytvorený
zariadením DVDirect.
z Rada
• Ak po zapnutí zariadenia DVDirect vložíte
uzatvorený disk, prehrávanie sa spustí
automaticky (alebo sa zobrazia fotografie alebo
DVD Menu). Môžete vynechať kroky 2 a 3.
2 Stlačte tlačidlo RETURN.
Zobrazí sa zobrazenie [Menu].
3 Stláčaním V alebo v zvoľte
[DVD Preview] (Prehliadanie DVD
disku) a stlačte ENTER.
Zobrazí sa DVD Menu. Ak zvolíte titul
a stlačíte ENTER, automaticky sa
prehrajú fotografie z daného titulu
s otáčaním.
Ak chcete zobraziť zvolené fotografie,
zvoľte [Original Photos] (Originálne
fotografie).
Operácie počas prehrávania
Zobrazenie fotografie
(Original Photos (Originálne fotografie))
Tlačidlo
Funkcia
V/v
Zobrazenie ďalšej alebo
predošlej fotografie
/RETURN
Obnovenie zobrazenia
[Menu].
Prezentácia fotografií Slideshow
Ak vložíte disk bez vytvorenej prezentácie
Slideshow alebo neuzatvorený disk,
zobrazia sa fotografie. Ak vložíte disk
s prezentáciou Slideshow, zobrazí sa
hlásenie [Photo preview options]
(Možnosti prehliadania fotografií).
Pokračujte krokom 4.
Tlačidlo
Funkcia
B/b
Zobrazenie predošlého/
ďalšieho titulu
/RETURN
Obnovenie zobrazenia
DVD Menu
66
VRD-MC6
4-156-864-11(2)
O:\Navody\A_Preklad\VRD-MC6_SK\Fm\Sk_67-71_VRD-MC6.fm
VRD-MC6_SK.book Page 67 Wednesday, September 23, 2009 12:00 PM
Setup (Nastavenia)
Ponuka nastavení Setup
Cez ponuku Setup môžete meniť rôzne
nastavenia pre vytváranie diskov.
c HQ
Najvyššia kvalita obrazu
HSP
1 Zapnite zariadenie DVDirect
Vysoká kvalita obrazu
a stlačte tlačidlo RETURN.
SP
Zobrazí sa zobrazenie [Menu].
Štandardná kvalita obrazu
LP
2 Stláčaním V alebo v zvoľte [Setup]
(Nastavenia) a stlačte ENTER.
Nižšia než štandardná kvalita obrazu
SLP
Nízka kvalita obrazu. Na disk môžete
nahrať viac video záznamov.
z Rada
• Záznamová kapacita disku závisí od režimu
REC (str. 80).
Auto Stop Timer (Časovač
automatického zastavenia)
3 Stláčaním V alebo v zvoľte položku
c OFF (Vyp.)
Nahrávanie sa nezastaví automaticky.
30 minutes - 8 hours (30 minút - 8 hodín)
Po uplynutí nastaveného času od spustenia
nahrávania sa nahrávanie automaticky
zastaví. Dostupné voľby sú 30 min,
60 min, 90 min, 2h, 3h, 4h, 6h alebo 8h.
b Poznámka
c indikuje výrobné nastavenia.
Rec Quality (Kvalita záznamu)
(režim REC)
Zvoľte kvalitu záznamu pre nahrávanie
v SD kvalite.
Tieto voľby sú dostupné, ak na pripojenie
video zariadenia používate konektor DV IN
alebo VIDEO IN.
• Nastavenie časovača Auto Stop Timer sa zruší,
keď:
– nahrávanie sa dokončí,
– počas nahrávania stlačíte tlačidlo
(zastavenie), alebo
– vypnete zariadenie.
67
VRD-MC6
4-156-864-11(2)
Setup (Nastavenia)
Menu, ktorú chcete potvrdiť alebo
zmeniť a stlačte ENTER.
Výber predvoleného času pre automatické
zastavenie nahrávania pri nahrávaní
v SD kvalite.
Časovač Auto Stop Timer je dostupný, keď
na pripojenie video zariadenia používate
konektor VIDEO IN.
O:\Navody\A_Preklad\VRD-MC6_SK\Fm\Sk_67-71_VRD-MC6.fm
VRD-MC6_SK.book Page 68 Wednesday, September 23, 2009 12:00 PM
Auto Chapter
(Automatické vytváranie kapitol)
Špecifikovanie časového intervalu, pri ktorom
sa automaticky vytvárajú kapitoly na SD
disku. Voľba Auto Chapter je dostupná, ak
na pripojenie video zariadenia používate
konektor DV IN alebo VIDEO IN.
OFF (Vyp.)
Nevytvárajú sa žiadne kapitoly.
c 5 minutes (5 minút)
Vkladanie kapitol v cca 5-minútových
intervaloch.
10 minutes (10 minút)
Vkladanie kapitol v cca 10-minútových
intervaloch.
15 minutes (15 minút)
Vkladanie kapitol v cca 15-minútových
intervaloch.
DVD Menu (Menu DVD disku)
Výber obrázka pre pozadie, ktorý sa
zobrazuje v zobrazení DVD Menu na
diskoch vytvorených zariadením DVDirect.
c A, B, C, D
Dostupné sú štyri obrázky. Obrázok pre
pozadie je z výroby nastavený na obrázok [A].
JPEG
Nastavenie obľúbenej fotografie (súbor
JPEG) ako obrázka pre pozadie. Pred
vytváraním disku vložte do slotu pre
príslušnú pamäťovú kartu na zariadení
DVDirect pamäťovú kartu so zvolenou
fotografiou (súbor JPEG).
b Poznámky
• Do hlavného priečinka na pamäťovej karte
uložte len jednu fotografiu (súbor JPEG). Ak do
hlavného priečinka na pamäťovej karte uložíte
viacero fotografií, želaná fotografia sa nemusí
nastaviť pre DVD Menu.
• Niektoré fotografie (súbory JPEG) sa nemusia
dať pre DVD Menu aplikovať.
Slideshow Music
(Prezentácia s hudbou)
Nastavenie, či sa na disku s prezentáciou
Slideshow nahrá aj sprievodná hudba.
OFF (Vyp.)
Nenahranie sprievodnej hudby.
c ON (Zap.)
Nahranie sprievodnej hudby.
MP3
Nastavenie obľúbenej hudby (súbor MP3)
ako hudby pre pozadie. Pred vytváraním
disku vložte do slotu pre príslušnú pamäťovú
kartu na zariadení DVDirect pamäťovú kartu
so zvolenou hudbou (súbor MP3).
b Poznámky
• Do hlavného priečinka na pamäťovej karte
uložte len jeden audio súbor (súbor MP3).
Ak do hlavného priečinka na pamäťovej karte
uložíte viacero súborov, želaná hudba sa nemusí
nastaviť ako sprievodná hudba.
• Ak chcete venovať vytvorený disk s prezentáciou
Slideshow iným, overte, či sprievodná hudba nie je
chránená autorskými právami.
• Niektoré súbory MP3 sa nemusia dať aplikovať
ako hudba pre pozadie.
Slideshow Creation
(Vytvorenie prezentácie)
Nastavenie, či sa po nahraní fotografií
na disk automaticky vytvorí prezentácia
Slideshow.
c OFF (Vyp.)
Prezentácia Slideshow sa automaticky
nevytvára. Po stlačení tlačidla Z (vysunutie)
po nahrávaní sa bude na displeji vždy
zobrazovať hlásenie s požiadavkou na
vytvorenie prezentácie Slideshow.
ON (Zap.)
Po nahrávaní sa automaticky vytvorí
prezentácia Slideshow a disk sa uzatvorí.
Disk je možné ihneď prehrávať
v DVD prehrávači.
68
VRD-MC6
4-156-864-11(2)
O:\Navody\A_Preklad\VRD-MC6_SK\Fm\Sk_67-71_VRD-MC6.fm
VRD-MC6_SK.book Page 69 Wednesday, September 23, 2009 12:00 PM
Finalize disc (Uzatvoriť disk)
3 Stláčaním V alebo v zvoľte [OK]
a stlačte ENTER.
Ak disk vysuniete bez uzatvorenia, môžete
ho uzatvoriť neskôr.
z Rady
• Uzatvoriť disk znamená upraviť disk tak, aby
sa dal prehrávať na iných DVD zariadeniach. Ak
disk neuzatvoríte v zariadení DVDirect, nebude
ho možné prehrávať v iných DVD zariadeniach.
• Na uzatvorený disk nie je možné dopĺňať video
záznamy ani fotografie.
• Ak na nahrávanie video záznamu používate
DVD+RW disk a pripojíte kamkordér do
konektora VIDEO IN alebo DV IN na zariadení
DVDirect, uzatvorenie nie je nevyhnutné. Na
DVD+RW disk môžete zariadením DVDirect
dopĺňať video záznamy stále a disk bude možné
prehrávať v iných DVD prehrávačoch.
1 Vložte disk, ktorý chcete uzatvoriť,
stláčaním V alebo v zvoľte [Finalize
disc] (Uzatvoriť disk) a stlačte ENTER.
Zariadenie DVDirect spustí uzatváranie
disku.
Ak vložíte disk obsahujúci fotografie,
zobrazí sa hlásenie [Create a slideshow?]
(Vytvoriť prezentáciu Slideshow?). Ak
chcete vytvoriť prezentáciu Slideshow,
stláčaním V alebo v zvoľte [Yes] (Áno)
a stlačte ENTER.
Keď sa zobrazí hlásenie [Complete]
(Hotovo), uzatvorenie je dokončené.
b Poznámka
Erase disc (Vymazať disk)
2 Stláčaním V alebo v zvoľte [Yes]
(Áno) a stlačte ENTER.
Celý obsah nahraný na DVD+RW alebo
DVD-RW disku môžete vymazať.
Vymazaný disk je možné opätovne použiť
ako prázdny disk.
b Poznámka
• Postupujte opatrne, pretože pri tejto operácií
sa vymažú všetky dáta.
1 Vložte disk, ktorý chcete vymazať,
stláčaním V alebo v zvoľte [Erase disc]
(Vymazať disk) a stlačte ENTER.
69
VRD-MC6
4-156-864-11(2)
Setup (Nastavenia)
• Uzatvorenie disku trvá niekoľko minút.
(V závislosti od obsahu disku sa čas na
dokončenie uzatvárania disku môže líšiť. Ak
vytvárate prezentáciu Slideshow, uzatvorenie
disku trvá dlhšie.)
O:\Navody\A_Preklad\VRD-MC6_SK\Fm\Sk_67-71_VRD-MC6.fm
VRD-MC6_SK.book Page 70 Wednesday, September 23, 2009 12:00 PM
z Rada
• Systémový softvér je integrovaný softvér, ktorý
umožňuje fungovanie zariadenia DVDirect.
Auto Shut Off
(Automatické vypnutie)
2 Stláčaním V alebo v zvoľte [Yes]
(Áno) a stlačte ENTER.
Zariadenie sa automaticky vypne,
ak nepoužijete žiadne tlačidlo viac než
2 hodiny.
OFF (Vyp.)
Zariadenie sa automaticky nevypína.
ON (Zap.)
Zariadenie sa automaticky vypína.
Demo (Predvádzanie)
3 Stláčaním V alebo v zvoľte [Yes]
(Áno) a stlačte ENTER.
Zariadenie DVDirect automaticky prehráva
predvádzanie, ak sa počas nastaveného
časového intervalu zariadenie neovláda.
OFF (Vyp.)
Vypnutie predvádzacieho režimu.
c ON (Zap.)
Zapnutie predvádzacieho režimu.
Color System
(Prenosový systém (norma))
Zariadenie DVDirect spustí
vymazávanie disku.
Keď sa zobrazí hlásenie [Complete]
(Hotovo), vymazávanie je dokončené.
Nastavenie príslušnej normy pre pripojené
video zariadenie.
NTSC
Zvoľte, ak pripojíte video zariadenie
s normou NTSC.
PAL
System Info
(Systémové informácie)
Môžete skontrolovať verziu systémového
softvéru zariadenia DVDirect.
Zvolením [System Info] (Systémové
informácie) zobrazíte verziu systémového
softvéru.
Zvoľte, ak pripojíte video zariadenie
s normou PAL.
b Poznámky
• Nastavenie normy zmeňte, len ak je to
nevyhnutné. Príslušná norma je predvolená,
prípadne v závislosti od krajiny alebo regiónu, kde
sa zariadenie používa, nemusí byť zmena možná.
70
VRD-MC6
4-156-864-11(2)
O:\Navody\A_Preklad\VRD-MC6_SK\Fm\Sk_67-71_VRD-MC6.fm
VRD-MC6_SK.book Page 71 Wednesday, September 23, 2009 12:00 PM
• Ak je norma zariadenia DVDirect odlišná od
normy pripojeného kamkordéra, nie je možné
nahrávať na disk.
• Disk sa nebude dať prehrávať, ak bude
nastavenie normy zariadenia DVDirect použité
pri nahrávaní odlišné od normy prehrávacieho
zariadenia.
Language (Jazyk)
Výber jazyka pre zobrazenia na displeji.
Setup (Nastavenia)
71
VRD-MC6
4-156-864-11(2)
O:\Navody\A_Preklad\VRD-MC6_SK\Fm\Sk_72-84_VRD-MC6.fm
VRD-MC6_SK.book Page 72 Wednesday, September 23, 2009 12:00 PM
Riešenie problémov/Referencie
Riešenie problémov
Ak sa počas používania zariadenia
DVDirect vyskytne nejaký problém,
pokúste sa ho vyriešiť pomocou nižšie
uvedeného prehľadu skôr, ako pristúpite
k žiadosti o opravu. Pozri tiež návod na
použitie kamkordéra Handycam® alebo
video zariadení.
Všeobecne
Vytvorenie SD video disku
konverziou z HD video záznamu
• Pripojte kamkordér Handycam® k zariadeniu
DVDirect audio/video káblom alebo
AV káblom (str. 34). Na prepojenie nie je
možné použiť USB kábel.
Zmena vstupného konektora
• Zariadenie DVDirect automaticky zistí
vstupné signály z pripojených zariadení
a zvolí príslušný vstupný konektor. Zapnite
prepojené zariadenia a nastavte ich na
nahrávanie video záznamu.
• Ak chcete zmeniť vstupný konektor
manuálne, zvoľte ho z [Menu].
• Ak nahrávate HD video záznam, zvoľte
[USB] alebo [Memory card] (Pamäťová
karta) v položke [AVCHD Dubbing]
(AVCHD kopírovanie) v [Menu].
Ak nahrávate SD video záznam, zvoľte
[VIDEO IN], [DV IN], [USB] alebo
[Memory card] (Pamäťová karta) v položke
[Video b DVD] v [Menu].
Napájanie
Zariadenie DVDirect sa nezapne.
• Skontrolujte, či je sieťová šnúra správne
pripojená (str. 29).
• Odpojte sieťovú šnúru a odpojte video
zariadenie od zariadenia DVDirect.
Vyberte pamäťovú kartu. Potom znova
pripojte video zariadenie k zariadeniu
DVDirect (alebo znova vložte pamäťovú
kartu) a zapnite zariadenie.
Pripojenia a prevádzka
Kamkordér Handycam® je pripojený
USB káblom, ale zariadenie DVDirect
nefunguje.
• Overte, či je kamkordér Handycam®
podporovaný zariadením DVDirect.
• Overte, či je kamkordér Handycam® správne
nakonfigurovaný pre USB prepojenie a či je
USB kábel pripojený ku kamkordéru
Handycam® správne (str. 31).
• Odpojte USB kábel od zariadenia
DVDirect. Vypnite kamkordér Handycam®
aj zariadenie DVDirect a znova ich zapnite.
• Ak zvolíte konektor v [Menu], zvoľte pri
nahrávaní HD video záznamu [USB]
v položke [AVCHD Dubbing] (AVCHD
kopírovanie) v [Menu]. Ak nahrávate SD
video záznam, zvoľte [USB] v položke
[Video b DVD] v zobrazení [Menu].
• Ak vykonáte pokyn z hlásenia na displeji,
zariadenie DVDirect automaticky funguje
podľa obrazovej kvality (HD video alebo
SD video) záznamu uloženého v kamkordéri
Handycam. Postupujte podľa hlásenia
na displeji.
Kamkordér Handycam® je pripojený
DV (i.LINK) káblom, ale zariadenie
DVDirect nefunguje.
• Overte, či je kamkordér Handycam®
nastavený v režime PLAY/EDIT. Ak je
v režime CAMERA, so zariadením
DVDirect nie je možné kopírovať video
záznamy (str. 33).
• Odpojte DV (i.LINK) kábel od zariadenia
DVDirect. Vypnite kamkordér Handycam®
aj zariadenie DVDirect a znova ich zapnite.
Video zariadenie je pripojené do
konektora VIDEO IN na zariadení
DVDirect, na displeji zariadenia
DVDirect sa však nezobrazuje
prehrávaný obraz.
72
VRD-MC6
4-156-864-11(2)
O:\Navody\A_Preklad\VRD-MC6_SK\Fm\Sk_72-84_VRD-MC6.fm
VRD-MC6_SK.book Page 73 Wednesday, September 23, 2009 12:00 PM
• Overte, či je audio/video kábel správne pripojený
do konektora A/V OUT na video zariadení.
• Zariadenie DVDirect nezistí vstupný signál
z pripojeného video zariadenia. Zapnite
video zariadenie a ovládajte ho tak, aby
sa spustilo prehrávanie.
• Overte, či je zvolený správny vstupný
konektor. Zvoľte [VIDEO IN] v položke
[Video b DVD] v [Menu].
V zobrazení počas nahrávania sa
nezobrazí potrebný počet diskov.
• Ak sa nahráva množstvo video záznamov,
zobrazenie môže určitý čas trvať.
Krátko môže byť počuť hluk otáčania
sa disku v zariadení DVDirect.
• Zariadenie DVDirect overuje disk
a realizuje čítanie. Nejde o poruchu.
Prehrávanie
Iné video zariadenia neprehrávajú
vytvorený SD disk.
Iné video zariadenia neprehrávajú
vytvorený HD disk.
• Bežný DVD prehrávač nedokáže prehrávať
HD disky. Na prehrávanie HD diskov je
potrebný AVCHD-kompatibilný prehrávač
(napr. Blu-ray Disc prehrávač/rekordér)
(str. 82).
• Je potrebné zariadenie schopné prehrávať
súbory JPEG.
Pri prehrávaní diskov s prezentáciou
Slideshow sa vyskytuje šum v obraze.
• Obrazová kvalita fotografií prehrávaných
formou prezentácie (Slideshow) je
porovnateľná s kvalitou video diskov.
Fotografie vo vyššej kvalite môžete prehrať
v DVD prehrávači schopnom prehrávať
súbory JPEG.
Hlásenia
Unusable disc inserted. Insert a
compatible disc. (Je vložený nevhodný
disk. Vložte kompatibilný disk.).
• Vložený je nekompatibilný disk. Vložte
kompatibilný disk (str. 76).
• DVD-RW alebo DVD+RW disky nahrané
v iných video zariadeniach nie sú
podporované. Odstráňte video záznamy alebo
fotografie na disku voľbou [Erase disc]
(Vymazať disk) v ponuke [Setup] (Nastavenia)
v [Menu]. Vymazaný disk je možné opätovne
použiť ako prázdny disk (str. 69).
No input signal. (Žiadny vstupný signál.)
• Konektor asi nie je správne zvolený. Zvoľte
vstupný konektor pre dané video zariadenie
cez položku [Video b DVD] v [Menu].
• Zariadenie DVDirect nedokáže zistiť
vstupné signály z pripojených zariadení.
Zapnite pripojené video zariadenie.
Spustite prehrávanie video záznamu
ovládacími prvkami na video zariadení.
• Overte, či je zariadenie DVDirect pripojené
k správnemu výstupnému konektoru video
zariadenia.
• Odpojte všetky káble. Vypnite video
zariadenie aj zariadenie DVDirect a znova
ich zapnite. Znova pripojte video
zariadenie k zariadeniu DVDirect.
73
VRD-MC6
4-156-864-11(2)
Riešenie problémov/Referencie
• Disk asi nie je uzatvorený. Najskôr
v zariadení DVDirect uzatvorte disk (str. 69).
• Niektoré video zariadenia nemusia pri
niektorých typoch vytvorených diskov
správne fungovať.
• Video zariadenie asi nepodporuje daný
typ disku (napr. DVD+R, DVD+RW,
DVD+R DL). Overte, či video zariadenie
podporuje daný typ disku.
• Na prehrávanie CPRM-kompatibilných
DVD-RW a DVD-R diskov je potrebný
CPRM-kompatibilný prehrávač.
Iné video zariadenia neprehrávajú
vytvorený disk s fotografiami.
O:\Navody\A_Preklad\VRD-MC6_SK\Fm\Sk_72-84_VRD-MC6.fm
VRD-MC6_SK.book Page 74 Wednesday, September 23, 2009 12:00 PM
Insert DVD created by this unit.
(Vložte DVD disk vytvorený týmto
zariadením.)
• Vložili ste disk vytvorený iným
zariadením. Disk vytvorený iným
zariadením sa neprehrá.
Cannot record to this disc in the
selected operation. (Na daný disk nie je
možné nahrávať zvolenou operáciou.)
• Vhodné disky sa líšia podľa spôsobu
nahrávania (str. 76). (Napríklad video
záznam z kamkordéra Handycam
pripojeného USB káblom nie je možné
nahrávať na DVD+R DL disk.)
Setup camcorder for USB connection.
(Nastavte kamkordér pre USB
pripojenie.)
• Nastavenie pre USB pripojenie na
kamkordéri Handycam asi nie je správne.
Pripojenie k zariadeniu DVDirect je
podobné ako pripojenie k PC.
Unknown USB device found.
Connect supported camcorder.
(Zistilo sa neznáme USB zariadenie.
Pripojte podporovaný kamkordér.)
• Do USB konektora na zariadení DVDirect je
pripojené nepodporované USB zariadenie.
Set USB SPEED setting on the
camcorder to “AUTO.” (Nastavte USB
SPEED na kamkordéri na “AUTO”.)
• Nastavenie USB SPEED na kamkordéri
Handycam je asi iné ako “AUTO”.
Nastavte USB SPEED na kamkordéri
Handycam na “Auto”.
No valid video or photo found in the
camcorder. (V kamkordéri nie je
kompatibilný video záznam alebo
fotografie.)
• Kamkordér alebo pamäťová karta
neobsahuje žiadny video záznam alebo
fotografie.
No valid video found in the
camcorder. (V kamkordéri nie je
kompatibilný video záznam.)
• Kamkordér alebo pamäťová karta
neobsahuje žiadny video záznam pre
nahrávanie.
• Ak kamkordérom Handycam snímate
len HD video záznam, je možné zvoliť
[Video b DVD] v [Menu]. Ak nahrávate
HD video záznam, zvoľte [AVCHD dubbing]
(AVCHD kopírovanie) v [Menu].
No valid photo found in the
camcorder. (V kamkordéri nie sú
kompatibilné fotografie.)
• Kamkordér alebo pamäťová karta
neobsahuje žiadne fotografie.
The disc is full. (Disk je zaplnený.)
• Hoci disk nie je zaplnený, nie je možné
nahrávať na disk, ak počet video titulov alebo
fotografií dosiahne maximálny počet pre
nahrávanie. (Video záznamy: Na disk môžete
skopírovať až 49 titulov. Fotografie: Na disk
môžete skopírovať až 2000 fotografií.
V niektorých prípadoch nie je možné nahrať
celý povolený maximálny počet.)
Camcorder error. Check the
camcorder. (Porucha kamkordéra.
Overte kamkordér.)
• Overte, či je kamkordér správne pripojený
k zariadeniu DVDirect USB káblom. Overte,
či je kamkordér zapnutý.
74
VRD-MC6
4-156-864-11(2)
O:\Navody\A_Preklad\VRD-MC6_SK\Fm\Sk_72-84_VRD-MC6.fm
VRD-MC6_SK.book Page 75 Wednesday, September 23, 2009 12:00 PM
• V slote “Memory Stick” kamkordéra
Handycam je vložená nekompatibilná karta
“Memory Stick Duo”. Napríklad nie je možné
prehrávať z karty “Memory Stick Duo”
obsahujúcej video záznam nahraný iným video
zariadením než kamkordérom Handycam,
alebo z karty “Memory Stick Duo”
obsahujúcej video záznam nahraný v PC.
• Ak kamkordér obsahuje predvádzací video
záznam, nemusí fungovať štandardne.
Odstráňte predvádzací video záznam
z kamkordéra.
Memory card error. Check the
memory card. (Chyba pamäťovej
karty. Overte pamäťovú kartu.)
• Vložená karta “Memory Stick Duo” alebo
iná pamäťová karta je nekompatibilná.
Napríklad pamäťová karta obsahujúca
video záznam nahraný iným video
zariadením než kamkordérom Handycam
nie je kompatibilná.
System error. (Systémová chyba.)
• Ak sa toto hlásenie zobrazuje opakovane,
zariadenie DVDirect môže byť poškodené.
Riešenie problémov/Referencie
75
VRD-MC6
4-156-864-11(2)
O:\Navody\A_Preklad\VRD-MC6_SK\Fm\Sk_72-84_VRD-MC6.fm
VRD-MC6_SK.book Page 76 Wednesday, September 23, 2009 12:00 PM
Podporované disky a pamäťové karty
Disky
Zariadenie DVDirect je kompatibilné s nasledovnými zapisovateľnými diskmi.
Nie sú však podporované všetky operácie so všetkými typmi diskov.
Typ disku
Logo
Vhodné disky
DVD+R
DVD+R DL
(dvojvrstvový)
Podporované verzie
Až 16-rýchlostné médiá
*
Až 8-rýchlostné médiá
DVD+RW
Až 8-rýchlostné médiá
DVD+RW
Vysokorýchlostné
Až 8-rýchlostné médiá
DVD-R
Až 16-rýchlostné médiá
DVD-R DL
(dvojvrstvový)
DVD-RW
Až 6-rýchlostné médiá
* Používajte len pri pripojení do konektora DV IN alebo VIDEO IN.
b Poznámka
• Blu-ray Disc, DVD-R DL (Dvojvrstvové), CD-R, CD-RW a 8 cm disky nie sú podporované.
Poznámky k používaniu diskov
• Ak dopĺňate video záznamy na už nahraný disk (neuzatvorený disk), pripojte kamkordér
k zariadeniu DVDirect cez rovnaký konektor, aký ste použili pri predošlom nahrávaní.
Napríklad nemôžete doplniť záznamy na disk cez konektor VIDEO IN, ak ste použili pri
predošlom nahrávaní na takýto disk USB konektor.
• Nie je možné pridať záznam na disk vytvorený v PC alebo inom DVD zariadení.
• Ak kopírujete HD video záznamy, vždy použite nový disk. Na disk s HD video záznamom
nie je možné dopĺňať ďalšie HD video záznamy.
• Kvalita komerčne dostupných zapisovateľných diskov je rôzna. Nahrávanie na nekvalitné
disky môže byť zložité.
76
VRD-MC6
4-156-864-11(2)
O:\Navody\A_Preklad\VRD-MC6_SK\Fm\Sk_72-84_VRD-MC6.fm
VRD-MC6_SK.book Page 77 Wednesday, September 23, 2009 12:00 PM
• V závislosti od kvality záznamu, fyzického stavu disku alebo vlastností prehrávacieho
zariadenia a prehrávacieho softvéru nemusí byť možné niektoré disky v prehrávacích
zariadeniach prehrať. Disk sa tiež neprehrá, ak nebol správne uzatvorený.
“Memory Stick”
Zariadenie DVDirect podporuje nasledovné typy pamäťových kariet “Memory Stick”.
Správnu prevádzku však nie je možné zaručiť pri všetkých produktoch “Memory Stick”.
Typ karty “Memory Stick”
Čítanie
Memory Stick
a
Memory Stick
(MagicGate/kompatibilná s vysokorýchlostným prenosom dát)
a*1
Memory Stick Duo
a
Memory Stick Duo
(MagicGate/kompatibilná s vysokorýchlostným prenosom dát)
a*1
MagicGate Memory Stick
a*1
MagicGate Memory Stick Duo
a*1
Memory Stick PRO
a*1
Memory Stick PRO Duo
a*1*2
Memory Stick PRO-HG Duo
a*1*3*4
*1 Čítanie dát, ktoré si vyžadujú funkcie ochrany autorských práv MagicGate, nie je možné pomocou
Riešenie problémov/Referencie
zariadenia DVDirect vykonať.
*2 Podporované sú pamäťové karty Memory Stick PRO Duo až do kapacity 8 GB.
*3 Podporované sú pamäťové karty Memory Stick PRO-HG Duo až do kapacity 16 GB.
*4 8-bitový paralelný prenos dát nie je podporovaný.
Poznámky k používaniu pamäťových kariet “Memory Stick“
• Keď je ochranná klapka na karte v polohe LOCK, nie je možné zaznamenávať, editovať,
ani vymazávať údaje.
Kontakty
Pozícia
umožňujúca
zápis
LOCK
Pozícia
znemožňujúca
zápis
LOCK
Miesto pre štítok
77
VRD-MC6
4-156-864-11(2)
O:\Navody\A_Preklad\VRD-MC6_SK\Fm\Sk_72-84_VRD-MC6.fm
VRD-MC6_SK.book Page 78 Wednesday, September 23, 2009 12:00 PM
• Kartu “Memory Stick” vkladajte do slotu pre rôzne karty a kartu “Memory Stick Duo”
vkladajte do slotu “Memory Stick Duo”. Ak vložíte kartu “Memory Stick Duo” s adaptérom
do slotu pre rôzne pamäťové karty, zariadenie DVDirect nemusí fungovať správne.
• Nie sú podporované všetky operácie s pamäťovými kartami s kartovými adaptérmi.
• Ochrannú klapku posuňte tenkým nástrojom.
• Kartu “Memory Stick” formátujte pomocou kamkordéra alebo digitálneho fotoaparátu.
Karta “Memory Stick” naformátovaná pomocou PC nemusí fungovať správne.
• Umiestnenie alebo tvar ochrannej klapky sa môže odlišovať podľa typu používanej karty
“Memory Stick”.
• Kartu “Memory Stick” nevyberajte počas nahrávania, ani keď svieti LED indikátor prístupu
pre pamäťovú kartu.
• Dáta sa môžu poškodiť, ak:
- počas čítania dát vyberiete kartu “Memory Stick” zo zariadenia DVDirect, alebo
- používate kartu “Memory Stick” na miestach vystavených statickej elektrine alebo šumu.
SD Card/xD-Picture Card
Zariadenie DVDirect disponuje slotmi pre nasledovné pamäťové karty.
Nie sú však podporované všetky operácie so všetkými typmi kariet.
• SD Card*1
• SDHC*2
• xD-Picture Card
*1 Podporované sú pamäťové karty SD až do kapacity 2 GB.
*2 Podporované sú pamäťové karty SDHC až do kapacity 4 GB.
Poznámky k používaniu pamäťových kariet
• Nepoužívajte komerčne dostupné kartové adaptéry. Zariadenie DVDirect nemusí fungovať
správne.
• Nepoužívajte kovové kartové adaptéry. Môžu zapríčiniť poruchu.
• Zariadenie DVDirect nedokáže čítať dáta chránené autorskými právami.
78
VRD-MC6
4-156-864-11(2)
O:\Navody\A_Preklad\VRD-MC6_SK\Fm\Sk_72-84_VRD-MC6.fm
VRD-MC6_SK.book Page 79 Wednesday, September 23, 2009 12:00 PM
Čas nahrávania a dĺžka video záznamov
Čas potrebný na nahrávanie
Ak nahrávate video záznam, čas potrebný na nahrávanie závisí od nastavenia režimu REC
(FH, HQ, SP alebo LP) použitého pri snímaní video záznamu a počtu scén, ktoré video
záznam obsahuje. Zvyčajne si nahranie video záznamov na disk vyžaduje dlhší čas, ak bol
video záznam snímaný s nastavením vyššej obrazovej kvality (dátový tok). Tabuľka nižšie
poskytuje prehľad bežného odhadovaného času potrebného na nahrávanie.
Nahrávanie HD video záznamu
(Čas potrebný na skopírovanie 1-hodinového video záznamu)
Režim
Kamkordér pripojený
cez USB kábel
Slot “Memory Stick
Duo” na zariadení
DVDirect
FH
Cca 40 minút*
Cca 80 minút*
HQ
Cca 25 minút*
Cca 50 minút*
SP
Cca 20 minút
Cca 35 minút
LP
Cca 15 minút
Cca 30 minút
* Sú potrebné 2 disky.
Nahrávanie SD video záznamu
(Čas potrebný na skopírovanie 1-hodinového video záznamu)
Režim
HQ
Cca 35 minút
Cca 35 minút
SP
Cca 25 minút
Cca 25 minút
LP
Cca 15 minút
Cca 15 minút
z Rada
• Ak je kamkordér pripojený do konektora DV IN alebo VIDEO IN na zariadení DVDirect, čas potrebný
na nahrávanie je rovnaký ako prehrávací čas video záznamu.
79
VRD-MC6
4-156-864-11(2)
Riešenie problémov/Referencie
Kamkordér pripojený
Slot “Memory Stick
cez USB kábel
Duo” na zariadení
(Iné médium než 8 cm disk) DVDirect
O:\Navody\A_Preklad\VRD-MC6_SK\Fm\Sk_72-84_VRD-MC6.fm
VRD-MC6_SK.book Page 80 Wednesday, September 23, 2009 12:00 PM
Miesto na disku (čas záznamu) dostupné pre nahrávanie video záznamov
Tabuľka nižšie poskytuje prehľad o bežnom odhadovanom mieste na disku (čas záznamu)
dostupnom pre nahrávanie video záznamov na disk.
HD (vysoké rozlíšenie) disky (formát AVCHD)
Dostupný čas video záznamu závisí od nastavenia režimu REC na kamkordéri Handycam®.
Nastavenie režimu REC použité pri snímaní
video záznamu
DVD-R/-RW/+R/+RW
FH
Cca 30 minút
HQ
Cca 55 minút
SP
Cca 1 hodina 10 minút
LP
Cca 1 hodina 35 minút
SD (štandardné rozlíšenie) disky (USB prepojenie alebo slot “Memory Stick Duo”)
Dostupný čas video záznamu závisí od nastavenia režimu REC na kamkordéri Handycam®.
Nastavenie režimu REC použité pri snímaní
video záznamu
DVD-R/-RW/+R/+RW
HQ
Cca 1 hodina
SP
Cca 1 hodina 30 minút
LP
Cca 3 hodiny
SD (štandardné rozlíšenie) disky (konektor DV IN alebo VIDEO IN)
Dostupný čas pre video záznam závisí od nastavenia [Rec Quality] (Kvalita záznamu)
(režim REC) na zariadení DVDirect (str. 67).
Nastavenie režimu REC (Rec Quality
(Kvalita záznamu)) na zariadení DVDirect
DVD-R/-RW/+R/+RW
HQ
Cca 1 hodina
HSP
Cca 1 hodina 30 minút
SP
Cca 2 hodiny
LP
Cca 3 hodiny
SLP
Cca 6 hodín
z Rada
• Ak používate DVD+R DL disk, čas je cca 1,8-krát dlhší než vyššie uvedený čas.
80
VRD-MC6
4-156-864-11(2)
O:\Navody\A_Preklad\VRD-MC6_SK\Fm\Sk_72-84_VRD-MC6.fm
VRD-MC6_SK.book Page 81 Wednesday, September 23, 2009 12:00 PM
Vytvorené disky
Zariadenie DVDirect vytvorí DVD Menu (Menu DVD disku) na SD diskoch a diskoch
s prezentáciou Slideshow. DVD Menu sa zobrazí vždy po vložení disku do prehrávača
a môžete ho používať na výber video záznamov podľa dátumov alebo miniatúr.
Podľa typu vytváraného disku a pripojenia zariadenia použitého pri nahrávaní sa konfigurácia
disku líši a môžu sa vyskytnúť určité obmedzenia. Pozri nasledovné.
SD (štandardné rozlíšenie) disky
Konfigurácia SD (štandardné rozlíšenie) diskov
(Konektor DV IN alebo VIDEO IN)
DVD Menu
Disk
Titul
Kapitola
Spustenie nahrávania
Koniec nahrávania
DVD Menu zobrazuje miniatúry titulov vytvorených medzi miestom spustenia a ukončenia
nahrávania na zariadení DVDirect.
V každom titule sa automaticky tvoria kapitoly podľa nastavenia [Auto Chapter]
(Automatické vytváranie kapitol) konfigurovaného v ponuke Setup (str. 68).
Riešenie problémov/Referencie
Konfigurácia SD (štandardné rozlíšenie) diskov
(USB konektor alebo slot “Memory Stick Duo”)
DVD Menu
Disk
Titul
Scéna
Kapitola
• DVD Menu zobrazuje miniatúry titulov vytvorených v miestach, kde došlo k zmene dátumu
snímania.
81
VRD-MC6
4-156-864-11(2)
O:\Navody\A_Preklad\VRD-MC6_SK\Fm\Sk_72-84_VRD-MC6.fm
VRD-MC6_SK.book Page 82 Wednesday, September 23, 2009 12:00 PM
V každom titule sa kapitoly (zlomové miesta vo video zázname na disku) vytvoria
automaticky podľa scény medzi miestom spustenia a zastavenia snímania kamkordérom.
• Ak skopírujete video záznamy nahrané v rôznych režimoch REC (nastavenie HQ, SP atď.
na kamkordéri), rôznych pomeroch strán (nastavenie 16:9 alebo 4:3 na kamkordéri), alebo
doplníte video záznamy na disk, môžu sa vytvoriť samostatné tituly (aj pri rovnakom
dátume snímania).
HD (vysoké rozlíšenie) disky
Poznámky ku kompatibilite HD (vysoké rozlíšenie) diskov
• HD disk nie je možné prehrávať v AVCHD-nekompatibilných DVD prehrávačoch alebo
rekordéroch.
• HD disk nevkladajte do AVCHD-nekompatibilných DVD prehrávačov alebo rekordérov.
DVD prehrávač alebo rekordér sa môže zablokovať pri vysúvaní disku a môže vymazať
obsah disku.
• HD disky je možné prehrávať v AVCHD-kompatibilnom Blu-ray Disc prehrávači/rekordéri,
konzole Playstation 3® alebo v inom kompatibilnom zariadení.
Typ vytvoreného disku a kompatibilné zariadenia
HD disk (obsahujúci HD video záznamy)
Áno
Nie
DVD
zariadenie
Áno
Zariadenie kompatibilné
s formátom AVCHD
PC*
SD disk (obsahujúci SD video záznamy)
Áno
Áno
DVD
zariadenie
Áno
Zariadenie kompatibilné
s formátom AVCHD
PC
* Najskôr do PC nainštalujte aplikáciu kompatibilnú s formátom AVCHD. Aj keď váš PC a OS
spĺňa všetky systémové požiadavky, pri prehrávaní sa v obraze môže vyskytnúť šum, môžu
vypadávať snímky alebo môže dochádzať k prerušovaniu zvuku. (Nezávisí to od kvality
vytvoreného disku.)
82
VRD-MC6
4-156-864-11(2)
O:\Navody\A_Preklad\VRD-MC6_SK\Fm\Sk_72-84_VRD-MC6.fm
VRD-MC6_SK.book Page 83 Wednesday, September 23, 2009 12:00 PM
Konfigurácia HD (vysoké rozlíšenie) diskov
• Menu DVD disku (DVD Menu) nie je možné vytvoriť.
• Kapitoly (zlomové miesta vo video zázname na disku) sa vytvoria automaticky podľa scény
medzi miestom spustenia a zastavenia snímania kamkordérom.
• HD video disky nie je možné prehliadať na displeji zariadenia DVDirect.
Disky s fotografiami
Vytvorené Photo DVD disky
• Fotografie sa na disk skopírujú ako súbory JPEG. Názvy súborov sa fotografiám
(súborom JPEG) priraďujú v poradí podľa kopírovania na disk.
• Môžete zvoliť, či sa pri uzatváraní disku vytvorí prezentácia Slideshow (str. 60, 62)
a prezentáciu Slideshow môžete vytvoriť dodatočne k uloženým fotografiám.
• Disky s fotografiami vytvorené v zariadení DVDirect môžete prehrať na displeji alebo
pomocou DVD mechaniky v PC. Fotografie tiež môžete prehrať v DVD prehrávači
schopnom prehrávať súbory JPEG. Disk s prezentáciou Slideshow je možné prehrávať
v komerčných DVD prehrávačoch.
z Rada
• Obrazová kvalita fotografií prehrávaných formou prezentácie (Slideshow) je porovnateľná s kvalitou
SD video záznamu. Pomocou DVD mechaniky PC alebo DVD prehrávača schopného prehrávať
súbory JPEG môžete fotografie prehrať vo vyššej kvalite.
b Poznámky
• Na disk môžete skopírovať až 2000 fotografií.
• Na ten istý disk nemôžete kopírovať video záznamy aj fotografie.
Riešenie problémov/Referencie
Konfigurácia diskov s prezentáciou Slideshow
Disk
Titul
Kapitola 1
Kapitola 2
Kapitola 99
10 fotografií
• Disky s prezentáciou Slideshow obsahujú tituly a kapitoly rovnako ako SD disky.
• Kapitola sa vytvorí po každých 10 fotografiách.
• V rámci titulu sa môže vytvoriť až 99 kapitol.
83
VRD-MC6
4-156-864-11(2)
O:\Navody\A_Preklad\VRD-MC6_SK\Fm\Sk_72-84_VRD-MC6.fm
VRD-MC6_SK.book Page 84 Wednesday, September 23, 2009 12:00 PM
b Poznámka
• Niektoré prehrávače nemusia dokázať zobraziť DVD Menu.
z Rady
• Ako obrázok pozadia pre DVD Menu môžete nastaviť predvolené obrázky alebo vlastnú obľúbenú
fotografiu (str. 68).
• Pre prehrávanie disku s prezentáciou Slideshow tiež môžete nastaviť sprievodnú hudbu (str. 68).
84
VRD-MC6
4-156-864-11(2)
O:\Navody\A_Preklad\VRD-MC6_SK\Fm\Sk_85-88_VRD-MC6.fm
VRD-MC6_SK.book Page 85 Wednesday, September 23, 2009 12:00 PM
Ďalšie informácie
Bezpečnostné upozornenia
Prevádzkové a skladovacie podmienky
• Na disky nič nelepte.
Zariadenie DVDirect nepoužívajte na
horúcich alebo vlhkých miestach, ani
miestach, kde môže byť vystavené otrasom
alebo priamemu slnečnému žiareniu.
Čistenie
Povrch zariadenia DVDirect čistite mäkkou
a suchou handričkou. Nepoužívajte drsné
jednorazové handričky (papierové
servítky). Môžu poškodiť povrch.
Preprava
Zariadenie DVDirect zabaľte do pôvodného
obalového materiálu, najskôr však z neho
vyberte disk.
Kondenzácia vlhkosti
Zariadenie DVDirect nevystavujte náhlym
teplotným zmenám. Zariadenie DVDirect
nepoužívajte ihneď po jeho premiestnení
z chladného do teplého prostredia, ani náhle
nemeňte teplotu v miestnosti. Inak môže
vnútri zariadenia DVDirect kondenzovať
vlhkosť. Ak sa počas používania zariadenia
DVDirect náhle zmení teplota, nechajte
zariadenie zapnuté, minimálne jednu
hodinu ho však nepoužívajte.
• Disky uchopte vždy za okraje.
Nedotýkajte sa povrchu pre záznam.
Zaobchádzanie s pamäťovými kartami
• Karty nenechajte spadnúť, neohýnajte
ich, ani ich nevystavujte nárazom.
• Karty nerozoberajte, ani neupravujte.
• Kovové predmety alebo vaše prsty nesmú
prísť do kontaktu s kovovými časťami
kontaktov karty.
• Karty nesmú navlhnúť (nič na ne
nevylievajte, ani ich nepoužívajte pri
vysokej vlhkosti).
• Vyhnite sa používaniu alebo skladovaniu
kariet na:
- Extrémne horúcich miestach, ako je
horúci interiér automobilu alebo vonku
na priamom slnečnom žiarení, alebo
v blízkosti zdrojov tepla.
- Miestach vystavených priamemu
slnečnému žiareniu.
- Miestach s vysokou vlhkosťou.
- Miestach s koróznymi látkami.
- Miestach s nadmernou prašnosťou.
- Miestach s elektrostatickým alebo
elektronickým rušením.
- Miestach s pôsobením magnetických
polí.
85
VRD-MC6
4-156-864-11(2)
Ďalšie informácie
Zaobchádzanie s diskmi
• Disky neskladujte v prašnom ani vlhkom
prostredí, na priamom slnečnom žiarení
ani blízko zdrojov tepla.
• Aby sa chránili dôležité dáta, ukladajte
disky do obalov.
• Pred čítaním dát nečistite zapisovateľné
disky čističmi diskov. Prach vyfúkajte
dúchadlom.
• Ak sú v časti pre záznam na
zapisovateľom disku škrabance alebo
nečistoty, dáta sa nemusia nahrať
správne. S diskmi manipulujte opatrne.
O:\Navody\A_Preklad\VRD-MC6_SK\Fm\Sk_85-88_VRD-MC6.fm
VRD-MC6_SK.book Page 86 Wednesday, September 23, 2009 12:00 PM
• Počas premiestňovania alebo skladovania
kariet vkladajte karty do ich puzdra.
Zabezpečí sa tak lepšia ochrana údajov.
• Karty nevyberajte zo slotu, ani
nevypínajte napájanie, kým ich
zariadenie DVDirect sprístupňuje.
Dáta sa môžu stať nečitateľnými.
Manipulácia s HDMI káblom
• Pri pripájaní HDMI kábla nasmerujte
HDMI kábel správne.
• HDMI kábel zasuňte do konektorov
úplne a správne.
• Ak chcete zariadenie DVDirect
premiestniť alebo prepraviť, odpojte
HDMI kábel.
86
VRD-MC6
4-156-864-11(2)
O:\Navody\A_Preklad\VRD-MC6_SK\Fm\Sk_85-88_VRD-MC6.fm
VRD-MC6_SK.book Page 87 Wednesday, September 23, 2009 12:00 PM
Technické údaje
Nahrávanie/Kopírovanie
Podporovaný formát fotografií*
JPEG, DCF2.0-kompatibilné
Vytvoriteľné disky
• Disky v štandardnom rozlíšení (SD)*1
• Disky vo vysokom rozlíšení
(formát AVCHD)
• Disky s fotografiami (súbory JPEG*2,
Dátové DVD disky)
• Disky s prezentáciou Slideshow
(súbory JPEG*2, formát DVD-VIDEO)
*1 Nahrať môžete až 49 titulov.
*2 Nahrať môžete až 2000 fotografií.
V niektorých prípadoch sa na disk nemusí
nahrať maximálny počet položiek.
* Podporované sú nasledovné súbory JPEG.
Počet pixlov: Až 8192 × 8192
Veľkosť súboru: Až 7,2 MB
Prehrávanie
Disky, ktoré je možné prehrávať
Disky vytvorené zariadením VRD-MC6*
(Iné komerčné alebo nahrané disky nie sú
podporované.)
* Nie je možné prehrávať HD (vysoké rozlíšenie)
disky.
Nahrávateľné disky*1
Výstup
DVD+R, DVD+RW, DVD-R, DVD-RW,
DVD+R DL*2
Integrovaný LCD displej zariadenia
DVDirect
*1 Používajte
len 12 cm disky
*2 Používajte len konektor DV IN alebo
VIDEO IN.
Podporované zdrojové (vstupné)
zariadenia (Nahrávanie Video záznamu)
®
Podporované zdrojové (vstupné)
zariadenia (Nahrávanie fotografií)
• Kamkordér Handycam®
(HDD/“Memory Stick Duo”/8 cm disk/
Vstavaná pamäť).
• Pamäťové kary “Memory Stick Duo”,
“Memory Stick PRO Duo”, “Memory
Stick PRO-HG Duo”, “Memory Stick”,
“Memory Stick PRO”, SD Card,
SDHC Card, xD-Picture Card
DV IN*1
4-pinový vstupný konektor i.LINK
(IEEE1394), S100, DVC-SD
VIDEO IN
1 Vš-š/75 Ohm
AUDIO IN
2 Vrms (Impedancia viac než 47 kOhm)
USB konektor*2
Typ A
*1 Len pre DV vstup z digitálneho
DV kamkordéra.
*2 Len pre pripojenie kamkordéra Handycam®
(HDD/“Memory Stick Duo”/DVD/Vstavaná
pamäť).
87
VRD-MC6
4-156-864-11(2)
Ďalšie informácie
• Kamkordér Handycam
(HDD/“Memory Stick Duo”/8 cm disk/
Vstavaná pamäť).
• Kamkordér Handycam® (DV/D8)
• Digitálna DV videokamera/video
zariadenie s konektorom DV
• Video zariadenia s výstupnými audio/
video konektormi
Vstupné/Výstupné konektory
O:\Navody\A_Preklad\VRD-MC6_SK\Fm\Sk_85-88_VRD-MC6.fm
VRD-MC6_SK.book Page 88 Wednesday, September 23, 2009 12:00 PM
Sloty pre pamäťové karty
“Memory Stick Duo”
“Memory Stick”*
SD Card*
xD-Picture Card*
* Slot pre rôzne pamäťové karty
Všeobecne
Napájanie
Jednosmerné napätie (DC) 12 V
(cez konektor DC IN)
Výkon
30 W
AC adaptér*
Typ: AC-NB12A
Vstup: Striedavé napätie (AC) 100 V – 240 V
Výstup: Jednosmerné napätie (DC) 12 V/
2,5 A
* Použite vhodnú sieťovú šnúru pre váš región
alebo krajinu.
Rozmery*
Cca 144 × 52 × 156 mm (š × v × h)
* Vrátane prečnievajúcich častí.
Hmotnosť
Cca 660 g
Prevádzková teplota
5°C až 35°C
Právo na zmeny vyhradené.
88
VRD-MC6
4-156-864-11(2)
O:\Navody\A_Preklad\VRD-MC6_SK\Fm\Sk_89-91_VRD-MC6.fm
VRD-MC6_SK.book Page 89 Wednesday, September 23, 2009 12:00 PM
Index
A
H
P
Audio/video kábel ............... 34
HD disky.................. 24, 80, 83
PAL...................................... 70
Auto Chapter (Automatické
vytváranie kapitol)............... 68
I
PhotobDVD......................... 37
Incremental (Prírastkové)
Playlist ................................. 43
Auto Shut Off
(Automatické vypnutie)....... 70
Pamäťová karta............... 36, 76
Kopírovanie z kamkordéra
Handycam® .................. 40
Auto Stop Timer (Časovač
automatického zastavenia) ..... 67
Ponuka Setup ....................... 67
AVCHD Dubbing................ 37
K
C
Kamkordér Handycam® ...... 23
Color System (Prenosový
systém (norma))................... 70
Kopírovanie z kamkordéra
Handycam® .................. 43
Prehliadanie
Fotografie ..................... 66
Kapitola ............................... 81
Video záznamy ............. 65
Konektor DV IN .................. 33
Prezentácia Slideshow
........................... 61, 63, 66, 83
Konektor VIDEO IN ........... 34
D
Konektory AUDIO IN ......... 34
Demo (Predvádzanie) .......... 70
Konsolidovanie
Kopírovanie z 8 cm disku ...48
Disk
R
Rec Quality (Kvalita záznamu)
(režim REC)......................... 67
Čas potrebný na
nahrávanie .................... 79
L
RETURN ............................. 37
Čas záznamu................. 80
Language (Jazyk)................. 71
S
Podporované disky ....... 76
M
Scéna.................................... 81
Uzatvorenie .................. 69
Manual (Manuálne)
Formátovanie.......... 50, 58
Vymazávanie................ 69
Kopírovanie z kamkordéra
Handycam® .................. 50
Vloženie disku.............. 30
Kopírovanie z video
zariadení ....................... 57
DISC BURN........................ 53
DV (i.LINK) kábel .............. 33
DVD BURN ........................ 53
DVD Menu
(Menu DVD disku).............. 68
DVD Preview ...................... 37
F
“Memory Stick”............. 23, 77
“Memory Stick Duo”........... 78
Menu.................................... 37
N
NTSC ................................... 70
Formát AVCHD ............ 24, 82
Formát HDV........................ 25
O
Full (Všetko)
Obrazový záznam ................ 23
Kopírovanie z kamkordéra
Handycam® .................. 38
One Touch Disc Burn (Zápis na
disk jediným stlačením) ...... 52
SD (štandardné rozlíšenie)
disky......................... 24, 80, 81
SD Card ............................... 78
Setup (Nastavenia)............... 37
Shooting date
(Dátum snímania) .......... 45, 62
Slideshow Creation
(Vytvorenie prezentácie) ..... 68
Slideshow Music
(Prezentácia s hudbou)......... 68
Súbor JPEG.............. 61, 64, 68
System Info (Systémové
informácie)........................... 70
T
Thumbnail (Miniatúra)..... 45, 62
Titul...................................... 81
Kopírovanie z video
zariadení ....................... 55
89
4-156-864-11(2)
O:\Navody\A_Preklad\VRD-MC6_SK\Fm\Sk_89-91_VRD-MC6.fm
VRD-MC6_SK.book Page 90 Wednesday, September 23, 2009 12:00 PM
U
USB kábel............................ 31
USB konektor ...................... 31
V
VideobDVD ........................ 37
Výber fotografií
Kopírovanie z video
zariadení ....................... 62
Označená fotografia ..... 62
Zobrazenie len jednej
fotografie ...................... 63
Vstupný signál ..................... 37
Výber video záznamov
Kopírovanie z kamkordéra
Handycam® .................. 45
Označená scéna ............ 45
Výber vstupného konektora.. 55, 57
X
xD-Picture Card ................... 78
90
4-156-864-11(2)
O:\Navody\A_Preklad\VRD-MC6_SK\Fm\Sk_89-91_VRD-MC6.fm
VRD-MC6_SK.book Page 91 Wednesday, September 23, 2009 12:00 PM
4-156-864-11(2)
VRD-MC6_SK.book Page 92 Wednesday, September 23, 2009 12:00 PM
Sony Corporation
Printed in Czech Republic (EU)
CZ
Nakládání s nepotřebným elektrickým a elektronickým zařízením (platné
v Evropské unii a dalších evropských státech uplatňujících oddělený systém
sběru)
Tento symbol umístěný na výrobku nebo jeho balení upozorňuje, že by s výrobkem po
ukončení jeho životnosti nemělo být nakládáno jako s běžným odpadem z domácnosti.
Místo toho by měl být odložen do sběrného místa určeného k recyklaci elektronických
výrobků a zařízení. Dodržením této instrukce zabráníte negativním dopadům na životní
prostředí a zdraví lidí, které naopak může být ohroženo nesprávným nakládáním
s výrobkem při jeho likvidaci. Recyklováním materiálů, z nichž je výrobek vyroben,
pomůžete zachovat přírodní zdroje. Pro získání dalších informací o recyklaci tohoto
výrobku kontaktujte prosím místní orgány státní správy, místní firmu zabezpečující
likvidaci a sběr odpadů nebo prodejnu, v níž jste výrobek zakoupili.
SK
Likvidácia starých elektrických a elektronických zariadení (Platí v Európskej
únii a ostatných európskych krajinách so zavedeným separovaným zberom)
Tento symbol na výrobku alebo obale znamená, že s výrobkom nemôže byť
nakladané ako s domovým odpadom. Miesto toho je potrebné ho doručiť do
vyhradeného zberného miesta na recykláciu elektrozariadení. Tým, že zaistíte
správne zneškodnenie, pomôžete zabrániť potencionálnemu negatívnemu vplyvu
na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by v opačnom prípade hrozilo pri
nesprávnom nakladaní s týmto výrobkom. Recyklácia materiálov pomáha uchovávať
prírodné zdroje. Pre získanie ďalších podrobných informácií o recyklácii tohoto
výrobku kontaktujte prosím váš miestny alebo obecný úrad, miestnu službu pre zber
domového odpadu alebo predajňu, kde ste výrobok zakúpili.
Download PDF

advertising