Sony | VRD-MC5 | Sony VRD-MC5 MC5 Rekordér DVD Návod k obsluze

W-273-384-11(2)
Multifunkční DVD
rekordér
Návod k obsluze
VRD-MC5
© 2007 Sony Corporation
P/N 7819901876
VRD-MC5
Průvodce rychlým
uvedením do provozu
TM
© 2007 Sony Corporation
Kopírování z vaší
videokamery Handycam®
pomocí tlačítka DISC
BURN (Vypálení disku)
Stisknutím tlačítka DISC BURN (Vypálení disku) na vaší
videokameře Handycam jednoduše spusťte kopírování
videozáznamů pořízených od posledního kopírování
provedeného pomocí tlačítka DISC BURN (Vypálení disku).
1
2
Připojte síťový adaptér a síťový napájecí kabel
a stisknutím tlačítka
zapněte přístroj
DVDirect.
3
Zapněte videokameru.
2
Průvodce rychlým uvedením do provozu
Stiskněte tlačítko
a vložte disk.
4
HANDCAM
Pomocí USB kabelu (není dodáván) připojte videokameru k přístroji
DVDirect.
5
6
60min
USB SELECT
DISC
BURN
COMPUTER
END
PictBridge
PRINT
DISC BURN
Stisknutím tlačítka DISC BURN
(Vypálení disku) spusťte kopírování.
Počkejte, dokud není kopírování
dokončeno.
Průvodce rychlým uvedením do provozu
3
Kopírování z vaší
videokamery Handycam®
Zkopírování veškerého video obsahu uloženého ve vaší
videokameře Handycam na DVD.
1
2
Připojte síťový adaptér a síťový napájecí kabel
a stisknutím tlačítka
zapněte přístroj
DVDirect.
3
Zapněte videokameru.
4
Průvodce rychlým uvedením do provozu
Stiskněte tlačítko
a vložte disk.
4
5
60min
USB SELECT
DISC
BURN
COMPUTER
END
PictBridge
PRINT
60min
USB SELECT
HANDCAM
END
Pomocí USB kabelu (není dodáván) připojte
videokameru k přístroji DVDirect.
Příprava pro USB připojení se může lišit podle typu vaší
videokamery. Viz návod k obsluze vaší videokamery.
6
Na LCD displeji
videokamery se dotkněte
tlačítka média, ze kterého
kopírujete videozáznam nebo
fotografie.
7
Stisknutím tlačítka
kopírování.
spusťte
Po dokončení kopírování se disk
automaticky vysune.
Průvodce rychlým uvedením do provozu
5
Kopírování z vaší
videokamery Handycam®
Zkopírování veškerého obsahu DV kazety na DVD.
1
2
Připojte síťový adaptér a síťový napájecí
kabel a stisknutím tlačítka
zapněte přístroj
DVDirect.
3
Zapněte videokameru a přepněte ji do režimu
PLAY/EDIT (Přehrávání/úpravy).
6
Průvodce rychlým uvedením do provozu
Stiskněte tlačítko
a vložte disk.
4
DV IN
Pomocí DV kabelu (není dodáván) připojte videokameru k přístroji DVDirect.
5
6
Stisknutím tlačítka
kopírování.
spusťte
Po dokončení kopírování se disk
automaticky vysune.
Průvodce rychlým uvedením do provozu
7
Kopírování
z videokamery nebo
jiného video zařízení
Zkopírování vybraných úseků videozáznamu z kazety na DVD.
1
2
Připojte síťový adaptér a síťový napájecí kabel
a stisknutím tlačítka
zapněte přístroj
DVDirect.
3
Power ON !
Zapněte a nastavte vaše video zařízení na
přehrávání videozáznamu.
8
Průvodce rychlým uvedením do provozu
Stiskněte tlačítko
a vložte disk.
4
or
R AUDIO IN L
VIDEO IN
R AUDIO OUT L
VIDEO OUT
Pomocí vhodných kabelů (nejsou dodávány) připojte
zařízení k přístroji DVDirect.
5
6
RETURN
Spusťte přehrávání
na video zařízení.
Spusťte/pozastavte/obnovte kopírování.
Ukončete kopírování.
Vyjměte disk.
Průvodce rychlým uvedením do provozu
9
Kopírování fotografií
Zkopírování všech fotografií z paměťové karty na DVD.
1
Připojte síťový adaptér a síťový napájecí kabel a stisknutím tlačítka
přístroj DVDirect.
2
Stiskněte tlačítko
10
a vložte disk.
Průvodce rychlým uvedením do provozu
zapněte
3
SD xD
CF
Vložte paměťovou kartu do příslušného slotu.
4
5
Stisknutím tlačítka
kopírování.
spusťte
Po dokončení kopírování stiskněte
tlačítko
a vyjměte disk.
Průvodce rychlým uvedením do provozu
11
Bezpečnostní
opatření
Tento štítek je umístěn na ochranném
zakrytování laseru uvnitř skříňky přístroje.
VAROVÁNÍ
Abyste zabránili nebezpečí vzniku požáru nebo
úrazu elektrickým proudem, nevystavujte tento
přístroj dešti ani vlhkosti.
Abyste předešli nebezpečí vzniku požáru nebo
úrazu elektrickým proudem, nepokládejte na
přístroj nádoby naplněné tekutinou, jako
například vázy.
Neumísťujte tento přístroj do stísněného
prostoru, jako je například polička na knihy
nebo na podobné místo.
UPOZORNĚNÍ:
Použití optických nástrojů s tímto přístrojem
zvyšuje riziko poškození zraku. Protože je
laserový paprsek použitý v tomto
multifunkčním DVD rekordéru škodlivý pro
oči, nerozebírejte skříňku přístroje. Opravy
svěřte pouze kvalifikovanému servisnímu
technikovi.
Tento přístroj je klasifikován jako laserový
výrobek ve třídě CLASS 1 LASER. Štítek
CLASS 1 LASER PRODUCT je umístěn na
spodní straně přístroje.
CLASS 1
LASER PRODUCT
LASER KLASSE 1
PRODUKT
2
Tento symbol slouží jako
upozornění uživatele na výskyt
neizolovaného „nebezpečného
napětí” uvnitř přístroje, které
může mít takovou velikost,
jenž může mít za následek úraz
osob elektrickým proudem.
Tento symbol slouží jako
upozornění uživatele na
existenci důležitých pokynů
pro obsluhu a údržbu (servis)
v příručkách, které tvoří
příslušenství přístroje.
Tento grafický symbol je umístěn na spodní
straně přístroje.
Důležité bezpečnostní pokyny
1) Přečtěte si tento návod k obsluze.
2) Uschovejte tento návod pro případné
budoucí použití.
3) Dbejte všech varování.
4) Dodržujte všechny pokyny.
5) Nepoužívejte tento přístroj v blízkosti vody.
6) Přístroj čistěte pouze suchým hadříkem.
7) Neblokujte větrací otvory na přístroji.
Nainstalujte přístroj v souladu s pokyny
výrobce.
8) Neinstalujte přístroj v blízkosti jakýchkoli
zdrojů tepla, jako je například radiátor,
akumulační kamna, sporák nebo jiná zařízení,
která produkují teplo (včetně zesilovačů).
9) Nepodceňujte bezpečnostní význam
polarizované nebo uzemněné síťové zástrčky.
Polarizovaná síťová zástrčka má jeden kolík
širší než druhý. Uzemněná síťová zástrčka má
dva kolíky a třetí uzemňovací kolík. Široký
kolík nebo třetí kolík má význam z hlediska
vaší bezpečnosti. Pokud dodanou síťovou
zástrčku není možno zasunout do vaší síťové
zásuvky, obraťte se na kvalifikovaného
elektrotechnika se žádostí o její výměnu za
správný typ.
10) Chraňte síťový napájecí kabel před jeho
poškozením v místech, kde po něm mohou
přecházet osoby, v místě připojení do síťové
zásuvky a rovněž v místě, kde vystupuje
z přístroje.
11) Používejte výhradně přídavná zařízení/
příslušenství specifikované výrobcem.
12) Přístroj používejte pouze v kombinaci
s vozíkem, stojanem, trojnožkou, konzolou
nebo stolkem specifikovaným výrobcem nebo
prodávaným společně s přístrojem. Pokud
budete používat vozík, buďte při pohybu
vozíku s přístrojem opatrní, abyste předešli
poraněním plynoucím z možného převrhnutí.
13) Při bouřkách s blesky nebo pokud nebudete
přístroj delší dobu používat, odpojte jej od sítě.
14) Veškerý servis přístroje přenechejte
kvalifikovanému technikovi. Servis přístroje
může být nezbytný, došlo-li k jakémukoli
poškození přístroje, jako je například
poškození síťového napájecího kabelu nebo
síťové zástrčky, došlo-li k polití přístroje,
pokud se do něj dostaly cizí předměty, pokud
byl přístroj vystaven dešti nebo vlhkosti, pokud
nepracuje normálně nebo došlo-li k jeho pádu.
Prohlášení o shodě FCC
Testy prokázaly, že toto zařízení vyhovuje
omezením stanoveným pro digitální zařízení
Třídy B v souladu s Částí 15 Pravidel FCC.
Tato omezení jsou stanovena proto, aby byla
poskytnuta přiměřená ochrana před
nežádoucím rušením, jestliže je zařízení
provozováno v domácích podmínkách.
Toto zařízení vytváří, používá a může
vyzařovat energii v pásmu rádiových frekvencí
a pokud není nainstalováno a používáno
v souladu s návodem k obsluze, může
způsobovat nežádoucí rušení rádiových
komunikací.
Nelze však zaručit, že se toto rušení
nevyskytne při určité konkrétní instalaci.
Pokud je toto zařízení zdrojem rušení, což lze
prokázat vypnutím a opětovným zapnutím
zařízení, měl by se uživatel pokusit toto rušení
omezit provedením jednoho nebo několika
následujících opatření:
- Změnit orientaci nebo umístění přijímací
antény.
- Zvětšit vzdálenost mezi zařízením a rušeným
přijímačem.
- Připojit zařízení do síťové zásuvky zapojené
do jiného okruhu, než ve kterém je zapojen
rušený přijímač.
- Požádat o radu a pomoc svého prodejce nebo
zkušeného opraváře radiopřijímačů/
televizorů.
Uvědomte si prosím, že jakékoli změny nebo
úpravy, které nejsou výslovně uvedeny v tomto
návodu k obsluze, mohou způsobit zánik
vašeho oprávnění k používání tohoto zařízení.
Výrobcem tohoto výrobku je společnost Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japonsko. Autorizovaným
zástupcem pro EMC a bezpečnost výrobku je
společnost Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Německo. V případě jakýchkoliv záležitostí
týkajících se opravy nebo záruky se prosím
obraťte na kontaktní adresy uvedené ve zvlášť
dodávané servisní nebo záruční dokumentaci.
Poznámky k síťovému adaptéru
• Zajistěte prosím, aby se síťová zásuvka
nacházela v blízkosti přístroje a aby byla
snadno dostupná.
• Používejte pouze dodaný síťový adaptér
a síťový napájecí kabel.
• Nepoužívejte žádný jiný síťový adaptér.
Mohlo by to způsobit poruchu přístroje.
• Připojte síťový adaptér do snadno přístupné
síťové zásuvky.
• Nedotýkejte se síťového adaptéru mokrýma
rukama.
• Pokud si u síťového adaptéru všimnete
jakéhokoli neobvyklého jevu, ihned jej
odpojte od síťové zásuvky.
• Podle tvaru síťové zásuvky použijte
v případě potřeby běžně dostupný adaptér
síťové zástrčky.
3
• Přístroj není odpojen od síťového napětí,
dokud je síťový napájecí kabel připojen do
síťové zásuvky, a to ani ve chvílích, kdy je
samotný přístroj vypnutý.
Výrobní štítek je umístěn na spodní straně
přístroje.
Záznam pro majitele
Výrobní štítek je umístěn na spodní straně
přístroje. Výrobní číslo si poznamenejte do
níže uvedeného pole. Tato čísla je třeba uvést,
kdykoli se budete v souvislosti s tímto
výrobkem obracet na svého prodejce Sony.
Model:
VRD-MC5
Výrobní číslo: ________
Likvidace starých elektrických
a elektronických zařízení (platné
v Evropské unii a ostatních
evropských zemích se systémem
třídění odpadu)
Tento symbol na výrobku nebo
na jeho obalu znamená, že
s tímto výrobkem nesmí být
zacházeno jako s běžným
domovním odpadem. Místo toho
je třeba tento výrobek odnést na
příslušné sběrné místo, kde bude
provedena recyklace takového elektrického
a elektronického zařízení. Zajištěním správné
likvidace tohoto výrobku pomůžete předcházet
negativním dopadům na životní prostředí
a lidské zdraví, které se mohou v opačném
případě projevit jako důsledek nesprávné
manipulace s tímto výrobkem. Recyklace
materiálů přispívá k ochraně přírodních zdrojů.
Se žádostí o podrobnější informace o recyklaci
tohoto výrobku se prosím obracejte na místní
úřady, místní služby pro sběr domovního
odpadu nebo na obchod, kde jste výrobek
zakoupili.
4
Obsah
Bezpečnostní opatření .................... 2
Úvod k přístroji DVDirect
Přednosti ......................................... 8
Poznámky k tomuto návodu
k obsluze ......................................... 9
Obsah balení ................................. 11
Části a ovládací prvky .................. 12
Zapnutí a vypnutí napájení ........... 16
Navigační displej ........................ 17
Přístup k funkcím z nabídky ...... 18
Vložení disku ................................ 19
Vložení paměťové karty ............... 21
Vytvoření Video DVD
Vytvoření disku Video DVD
a AVCHD ..................................... 22
Typy kopírování ......................... 22
Poznámky k diskům Video DVD
a AVCHD ................................... 25
Videokamery/video zařízení, kvalita
záznamu a rozhraní .................... 27
Použitelné disky ......................... 29
Poznámky k vytvořeným diskům
Video DVD a AVCHD .............. 30
Kopírování z videokamery
Handycam® (HDD/Memory Stick)
–Kopírování jedním stisknutím
tlačítka– ........................................ 32
Kopírování z videokamery
Handycam® (HDD/Memory Stick)
–Použití režimu kopírování– ........ 35
Před výběrem režimu
kopírování… .............................. 35
Úplné kopírování (kopírování
veškerého obsahu) ......................37
Inkrementální kopírování ............38
Kopírování seznamu
videozáznamů .............................40
Kopírování vybraných scén ........41
Kopírování z videokamery
Handycam® (DVD) .......................43
Před výběrem režimu
kopírování… ...............................43
Úplné kopírování (kopírování
veškerého obsahu) ......................45
Kopírování se sloučením
videozáznamů .............................46
Kopírování z videokamery
Handycam® (DV/D8) nebo digitální
DV videokamery ...........................48
Před výběrem režimu
kopírování ...................................48
Úplné kopírování (kopírování
veškerého obsahu) ......................49
Ruční kopírování ........................50
Kopírování z video zařízení ..........52
Vytvoření DVD
s fotografiemi
Vytvoření DVD s fotografiemi .....55
Typy kopírování ..........................55
Poznámky k vytváření DVD
s fotografiemi –Typy DVD
s fotografiemi– ............................56
Videokamery/fotografická zařízení,
záznamová média a rozhraní ......57
Použitelné disky pro vytvoření
DVD s fotografiemi ....................58
Poznámky k vytvořeným DVD
s fotografiemi ..............................58
5
Kopírování fotografií uložených na
paměťové kartě/ve videokameře
Handycam® ..................................60
Finalizace/prohlížení
vytvořeného DVD
Finalizace/prohlížení vytvořeného
disku ..............................................65
Přehrávání Video DVD a DVD
s fotografiemi na přístroji
DVDirect ......................................68
Doplňující informace
Poznámky k diskům ..................... 78
Kompatibilní zapisovatelné
disky ........................................... 78
Poznámky k paměťovým
kartám ........................................... 79
Poznámky k paměťové kartě
„Memory Stick” ......................... 79
Poznámky k paměťovým kartám
CompactFlash/SD/xD-Picture
Card ............................................ 80
Bezpečnostní upozornění ............. 81
Technické údaje ........................... 82
Nastavení
Použití nabídky Setup
(Nastavení) ....................................71
Rec Quality (Kvalita
záznamu) ....................................72
Auto Stop Timer (Časovač
automatického ukončení) ...........72
Auto Chapter (Automatická
kapitola) ......................................72
DVD Menu (Nabídka DVD) ......73
Slideshow Music (Zvukový
doprovod při prezentaci) ............73
Slideshow Creation (Vytvoření
prezentace) ..................................74
Finalize disc (Finalizace
disku) ..........................................74
Erase disc (Vymazání disku) ......76
System Info (Systémové
informace) ..................................77
Demo (Ukázka) ..........................77
Color System (Systém barev) .....77
Language (Jazyk) .......................77
6
• DVDirect, Handycam, CyberShot, Memory Stick a příslušná loga jsou obchodní značky nebo
registrované obchodní značky společnosti Sony Corporation.
• „PLAYSTATION” je registrovaná obchodní značka společnosti Sony Computer Entertainment
Inc.
• Ostatní značky a názvy výrobků jsou registrované obchodní značky nebo obchodní značky
příslušných výrobců, ačkoliv v tomto návodu k obsluze nejsou uváděny symboly ™ a ®.
• Vyrobeno v licenci společnosti Dolby Laboratories.
„Dolby” a symbol dvojitého D jsou obchodní značky společnosti Dolby Laboratories.
• Autorizovaný software v tomto výrobku je používán v licenci od společnosti eSOL Co. Ltd.
❑ Záruka na tento výrobek je platná, pouze pokud je používáno dodané příslušenství ve
specifikovaném nebo doporučeném systémovém prostředí tak, jak je uvedeno
v dokumentaci a vztahuje se pouze na tento přístroj DVDirect. Náš zákaznický servis
a uživatelská podpora bude poskytnuta pouze v rámci záručních podmínek tohoto
výrobku.
❑ Uvědomte si prosím, že nemůžeme nést odpovědnost za chybnou funkci počítače nebo
jiných zařízení, nekompatibilitu se speciálním hardwarem, provozní problémy
způsobené nesprávnou instalací softwaru, ztrátu dat ani za poškození disků nebo jiná
náhodná nebo nahodilá poškození, která se mohou vyskytnout při používání tohoto
výrobku.
❑ Záruka a uživatelská podpora pro tento výrobek je platná v zemích nebo prodejních
oblastech uvedených na záručním listu.
❑ V důsledku zlepšování výrobku mohou být technické údaje změněny bez předchozího
upozornění.
Autorská práva
Televizní programy, filmy, videokazety, disky a další materiály mohou být chráněny
autorskými právy. Neoprávněný záznam takového materiálu může být v rozporu
s opatřeními plynoucími z autorského zákona. Kromě toho může používání přístroje
s kabelovým televizním přenosem vyžadovat autorizaci od provozovatele televizního
vysílání anebo vlastníka programu.
7
B Úvod k přístroji DVDirect
Přednosti
Pomocí přístroje DVDirect můžete snadno kopírovat videozáznamy nebo fotografie.
Nepotřebujete k tomu počítač.
RETURN
Vytvoření Video DVD
• Videozáznamy z připojené videokamery nebo AV zařízení můžete zkopírovat přímo na
DVD bez použití počítače.
• Veškerý obsah vašeho pevného disku, paměťové karty Memory Stick, DVD nebo DV
videokamery můžete zkopírovat na DVD jedním stisknutím tlačítka záznamu.
Vytvoření DVD s fotografiemi
• Fotografie z paměťové karty nebo připojené videokamery můžete zkopírovat přímo na
DVD bez použití počítače.
• Rovněž můžete vytvořit prezentaci fotografií, kterou lze přehrávat na DVD
přehrávačích.
Kopírování AVCHD
Videozáznamy ve vysokém rozlišení (HD) pořízené videokamerou Sony HD Handycam®
(HDD/Memory Stick) můžete zkopírovat v takové kvalitě, v jaké byly zaznamenány.
Podrobné informace o kompatibilitě disků AVCHD - viz „Poznámky ke kompatibilitě
disku AVCHD” na straně 26.
Navigační displej
Přístroj DVDirect automaticky rozpozná vložené paměťové karty, disky a vstupní signály
z připojených zařízení. Potom zobrazí zprávu uvádějící další potřebnou operaci. Příprava
pro záznam je prováděna bez jakýchkoliv složitých tlačítkových operací.
8
Poznámky k tomuto návodu k obsluze
Podle typu připojeného zařízení nebo kvality obrazu (vysoké rozlišení nebo standardní
rozlišení) můžete pomocí přístroje DVDirect provádět následující operace.
V tomto návodu k obsluze je v nadpisech každé části uvedena různá ikona pro jednotlivé
operace nebo kvality obrazu. Význam těchto ikon je následující.
Ikona
Význam
Funkce dostupné při záznamu pomocí videokamery Sony Handycam®
(Memory Stick) na paměťovou kartu Memory Stick.
Funkce dostupné při záznamu pomocí videokamery Sony Handycam®
(DVD) na DVD o průměru 8 cm.
Funkce dostupné při záznamu pomocí videokamery Sony Handycam® (DV/
D8) nebo digitální DV videokamery na digitální videokazetu.
Funkce dostupné pro různé videokamery nebo video zařízení.
Funkce dostupné pro paměťové karty Memory Stick, Memory Stick Duo,
SD Card, xD-Picture Card, Compact Flash.
Kopírování videozáznamů pořízených ve standardním rozlišení obrazu.
Kopírování videozáznamů pořízených ve vysokém rozlišení obrazu (formát
AVCHD).
Kopírování statických snímků pořízených digitálním fotoaparátem nebo
videokamerou Sony Handycam®.
* Handycam® v tomto návodu k obsluze označuje videokameru Sony. HD Handycam® a AVCHD
Handycam® označuje HD (vysoké rozlišení) videokameru kompatibilní s AVCHD. Podrobné
informace - viz strana 27 a 57.
Kopírování videozáznamů z videokamery Handycam®
(HDD/Memory Stick)
1 strana 32
Vytvořte DVD z videozáznamů pořízených videokamerou Handycam® (HDD/Memory
Stick). Videokameru Handycam® připojte k přístroji DVDirect pomocí USB kabelu.
Dostupné funkce:
Kopírování jedním stisknutím tlačítka na videokameře Handycam®
Úplné kopírování
Inkrementální kopírování
Kopírování seznamu videozáznamů
Kopírování vybraných scén
9
Úvod k přístroji DVDirect
Funkce dostupné při záznamu pomocí videokamery Sony Handycam®
(HDD) na pevný disk.
Kopírování videozáznamů z videokamery Handycam® (DVD)
1 strana 43
Vytvořte DVD z videozáznamů pořízených videokamerou Handycam® (DVD).
Videokameru Handycam® připojte k přístroji DVDirect pomocí USB kabelu.
Dostupné funkce:
Úplné kopírování
Kopírování se sloučením videozáznamů
Kopírování videozáznamů z digitální DV videokamery
1 strana 48
Vytvořte DVD z videozáznamů pořízených videokamerou Handycam® (DV/D8) nebo
digitální DV videokamerou. Videokameru Handycam® nebo digitální DV videokameru
připojte k přístroji DVDirect pomocí DV (i.LINK) kabelu.
Dostupné funkce:
Úplné kopírování
Ruční kopírování
Kopírování videozáznamů z různých video zařízení
1 strana 52
Vytvořte DVD z videozáznamů pořízených videokamerou nebo uložených v jiném
zařízení vybaveném video výstupem. Pro připojení zařízení použijte AV kabel dodaný
s vaší videokamerou nebo standardní video nebo S-video kabely.
Dostupné funkce:
Ruční kopírování
Kopírování fotografií z paměťových karet
1 strana 60
Vytvořte DVD z fotografií pořízených digitálním fotoaparátem a uložených na paměťové
kartě.
Dostupné funkce:
Úplné kopírování, kopírování vybraných fotografií
Kopírování fotografií z videokamery Handycam®
(HDD/DVD/Memory Stick)
1 strana 60
Vytvořte DVD z fotografií pořízených videokamerou Handycam® (HDD/DVD/Memory
Stick).
Dostupné funkce:
Úplné kopírování, kopírování vybraných fotografií
10
Obsah balení
Ujistěte se prosím, že balení obsahuje následující položky. Pokud některá
z těchto položek chybí nebo je poškozena, obraťte se prosím na vašeho
prodejce.
• DVDirect
Úvod k přístroji DVDirect
•
•
•
•
• Síťový adaptér
Síťový napájecí kabel
Průvodce rychlým uvedením do provozu
Návod k obsluze (tento dokument)
Záruční list
Poznámka
Použijte síťový napájecí kabel vhodný pro vaši oblast nebo zemi.
11
Části a ovládací prvky
Přední a zadní strana
1
2
3 4
5
A Tlačítko 1 (napájení)
Zapnutí nebo vypnutí přístroje DVDirect.
B Horní panel
Zde se nachází tlačítka a displej pro ovládání přístroje DVDirect (strana 13).
C Zásuvka pro disk
Vložte disk potištěnou stranou směrem nahoru (strana 19).
D Tlačítko Z (vysunutí)
Otevření a zavření zásuvky pro disk.
E Konektor DC IN (Vstup stejnosměrného napětí)
Do tohoto konektoru připojte dodaný síťový adaptér (strana 16).
Spodní strana
1
A Páčka pro nouzové vysunutí disku
Pokud nelze zásuvku pro disk otevřít tlačítkem Z (vysunutí), vypněte a obraťte přístroj
DVDirect. Pomocí tenkého předmětu potom posuňte páčku.
12
Horní panel
1
2
RETURN
4
5
A Displej
Zobrazuje obrazovku nabídky nebo obraz ze zařízení pro přehrávání nebo paměťové karty.
B Šipka Mm<, / tlačítko
(výběr)
Výběr funkce.
C Tlačítko
(zastavení)
Zastavení záznamu.
D Tlačítko RETURN (Zpět)
Návrat na obrazovku nabídky nebo předchozí obrazovku během ovládání přístroje
DVDirect.
E Tlačítko
(záznam)
Spuštění záznamu.
Během záznamu svítí červeně.
13
Úvod k přístroji DVDirect
3
Panel na levé straně
R-AUDIO IN-L
VIDEO IN
S VIDEO IN
DV IN
HANDCAM
1
A USB konektor (typu A)
Zde připojte USB kabel (není dodáván)
při připojování videokamery
Handycam®.
B Konektory AUDIO IN L/R (Audio
vstup)
Zde připojte audio konektory AV kabelu
(není dodáván) při připojování přístroje
DVDirect k jinému video zařízení, jako
je např. videokamera nebo
videorekordér.
C Konektor VIDEO IN (Video
vstup)
Zde připojte video konektor AV kabelu
(není dodáván) při připojování přístroje
DVDirect k jinému video zařízení, jako
je např. videokamera nebo
videorekordér.
14
2
3 4 5
D Konektor S VIDEO IN (S-video
vstup)
Zde připojte S-video kabel (není
dodáván) při připojování přístroje
DVDirect k jinému video zařízení
s konektorem S-video, jako je např.
videokamera nebo videorekordér.
E Konektor DV IN (DV vstup)
(4pinový)
Zde připojte DV (i.LINK) kabel (není
dodáván) při připojování přístroje
DVDirect k DV videokameře s DV
konektorem.
Panel na pravé straně
3
Úvod k přístroji DVDirect
1 2
4
A LED indikátor paměťové karty
Při přístupu na paměťovou kartu svítí žlutě.
B Slot pro paměťovou kartu Memory Stick Duo
Zde vložte paměťovou kartu „Memory Stick Duo”.
C Slot pro více typů paměťových karet
Zde vložte paměťovou kartu „Memory Stick”, SD Card nebo xD-Picture Card.
D Slot pro paměťovou kartu CompactFlash
Zde vložte paměťovou kartu CompactFlash.
15
B
Úvod k přístroji DVDirect
Zapnutí a vypnutí napájení
1
2
3
Připojte dodaný síťový napájecí kabel k síťovému adaptéru.
Zasuňte zástrčku síťového adaptéru do konektoru DC IN (Vstup
stejnosměrného napětí) na přístroji DVDirect.
Zasuňte zástrčku síťového napájecího kabelu do síťové
zásuvky.
Poznámky
• Používejte pouze dodaný síťový adaptér a síťový napájecí kabel.
• Nepoužívejte poškozené kabely, jako např. kabely s deformovanými konektory.
4
Stiskněte tlačítko 1 (napájení).
Jakmile se rozsvítí displej a zobrazí se logo DVDirect, vyvolá se podle
aktuálního stavu přístroje DVDirect příslušná obrazovka. Podrobné
informace - viz „Navigační displej” na straně 17. Po stisknutí tlačítka
RETURN (Zpět) se zobrazí nabídka. Podrobné informace - viz „Přístup
k funkcím z nabídky” na straně 18.
Vypnutí napájení
Znovu stiskněte tlačítko 1 (napájení).
16
Navigační displej
Po zapnutí napájení přístroj DVDirect automaticky rozpozná vložené
paměťové karty, disky DVD a vstupní signály z připojených zařízení. Na
displeji se potom zobrazí zpráva uvádějící postup, jak připravit přístroj pro
záznam. Provedením pokynů v této zprávě můžete automaticky nastavit
a spustit požadovaný záznam, aniž by bylo nutné provádět složité tlačítkové
operace.
Úvod k přístroji DVDirect
Zprávy a vyobrazení uvádí operace, které je
třeba provést v dalším kroku.
Při kopírování videozáznamů z videokamery HD Handycam®
Při připojení videokamery HD Handycam® (HDD/Memory Stick) k přístroji
DVDirect jsou videozáznamy zkopírovány pomocí navigačního displeje
následujícím způsobem.
• Pokud je uložen videozáznam pouze v kvalitě HD (vysoké rozlišení) nebo
v kvalitě HD (vysoké rozlišení) i SD (standardní rozlišení), přístroj
DVDirect automaticky rozpozná videozáznam v kvalitě HD (vysoké
rozlišení) a zkopíruje jej na disk.
• Pokud je uložen videozáznam pouze v kvalitě SD (standardní rozlišení),
přístroj DVDirect jej automaticky zkopíruje na disk.
Poznámka
Pokud je ve vaší videokameře HD Handycam® uložen záznam v kvalitě HD (vysoké
rozlišení) i SD (standardní rozlišení) a chcete zkopírovat pouze videozáznam v kvalitě SD
(standardní rozlišení), použijte nabídku (strana 18).
17
Přístup k funkcím z nabídky
Záznam lze provést ručně výběrem položek v nabídce. Pro provedení různých
nastavení můžete v nabídce rovněž přejít na obrazovku Setup (Nastavení).
Stisknutím tlačítka RETURN (Zpět) se vrátíte do nabídky (nabídku nelze
zobrazit během záznamu nebo pokud se přístroj nachází v určitém provozním
stavu).
,
Stisknutím tlačítka M nebo m vyberte požadovanou operaci a potom stiskněte
tlačítko
(výběr).
Nabídka
Funkce
Video , DVD
Vytvoření Video DVD (strana 35, 52).
Photo , DVD
Vytvoření DVD s fotografiemi (strana 60).
DVD Preview
(Přehrávání DVD)
Přehrávání vytvořeného Video DVD nebo DVD
s fotografiemi (strana 68).
Kopírování videozáznamu v kvalitě HD (vysoké rozlišení)
AVCHD Dubbing
z videokamery HD Handycam® připojené k přístroji
(Kopírování AVCHD)
DVDirect na disk.
Setup (Nastavení)
18
Provedení různých nastavení (strana 71).
Vložení disku
Pro vložení disku zapněte přístroj DVDirect a proveďte následující postup.
Stiskněte tlačítko Z (vysunutí).
Zásuvka pro disk se otevře.
2
Vložte disk potištěnou stranou směrem nahoru a znovu stiskněte
tlačítko Z (vysunutí).
Poznámka
Nedotýkejte se záznamové strany disku.
Po opětovném stisknutí tlačítka Z (vysunutí) se zásuvka pro disk zavře a přístroj
DVDirect zahájí načítání vloženého disku.
19
Úvod k přístroji DVDirect
1
Pokud je vložen nový disk
Při připojení video zařízení do konektoru VIDEO IN (Video vstup), S VIDEO
IN (S-video vstup) nebo DV IN (DV vstup) a ručním kopírování na nový disk
(strana 50) se zobrazí následující obrazovka.
Stisknutím tlačítka M nebo m vyberte možnost „OK” a stiskněte tlačítko
(výběr). Spustí se formátování. Tento proces může trvat několik sekund.
U jiných typů kopírování může být disk naformátován automaticky podle
režimu kopírování.
Formátování je proces, který je třeba provést před záznamem na disk.
Poznámka
Na disk naformátovaný podle zprávy zobrazené na této obrazovce můžete zaznamenávat
videozáznam pouze při připojení zařízení do konektoru VIDEO IN (Video vstup), S VIDEO
IN (S-video vstup) nebo DV IN (DV vstup). Při formátování disku DVD+RW nebo DVDRW podle této zprávy můžete po vymazání obsahu disku použít pro záznam na disk jiné
režimy kopírování (např. kopírování AVCHD).
20
Vložení paměťové karty
Paměťovou kartu vložte do příslušného slotu.
Memory
Stick
CompactFlash
SD Card
xD-Picture Card
Memory Stick Duo
Paměťovou kartu „Memory Stick Duo” zasuňte do slotu tak, aby zacvakla.
Pro vyjmutí zatlačte na kartu „Memory Stick Duo” a vytáhněte ji.
Memory Stick/SD Card/xD-Picture Card
Paměťovou kartu zasuňte do slotu tak, aby zacvakla. Pro vyjmutí zatlačte
na kartu a vytáhněte ji.
CompactFlash
Paměťovou kartu zasuňte do slotu pro kartu CompactFlash. Pro vyjmutí
kartu CompactFlash vytáhněte.
Paměťová karta CompactFlash zůstává napůl vysunuta.
Poznámky
• Do slotu pro paměťovou kartu vložte pouze jednu paměťovou kartu. Rovněž současně
nepoužívejte více než jeden slot pro paměťovou kartu.
• Během záznamu na disk nevkládejte jinou paměťovou kartu. Mohlo by dojít
k chybnému zápisu dat.
• Do slotu pro více typů paměťových karet nevkládejte paměťovou kartu „Memory
Stick Duo” s adaptérem.
• Nikdy nevyjímejte paměťovou kartu, pokud svítí LED indikátor paměťové karty.
Mohlo by dojít k poškození dat uložených na paměťové kartě.
21
Úvod k přístroji DVDirect
Memory
Stick Duo
B Vytvoření Video DVD
Vytvoření disku Video DVD a AVCHD
Po jednoduchém připojení vaší videokamery nebo video zařízení k přístroji
DVDirect můžete kopírovat videozáznamy. Pokud připojíte videokameru
Sony HD Handycam®, můžete kopírovat videozáznamy pořízené ve vysokém
rozlišení (AVCHD) bez ztráty kvality.
Typy kopírování
Podle typu vaší videokamery nebo Video DVD, které chcete vytvořit, si
můžete vybrat některý z následujících režimů kopírování.
Kopírování jedním stisknutím tlačítka na videokameře
Handycam® (strana 32)
Tento režim vám umožňuje zkopírovat videozáznamy z videokamery
Handycam® na disk pouhým stisknutím tlačítka DISC BURN (Vypálení
disku) nebo DVD BURN (Vypálení DVD) na videokameře Handycam®.
Pomocí inkrementálního kopírování můžete na již zaznamenaný disk
zkopírovat dodatečné videozáznamy (viz strana 23).
Úplné kopírování
Tento režim vám umožňuje zkopírovat videozáznamy z digitální videokamery
připojené k přístroji DVDirect na DVD jedním stisknutím tlačítka
(záznam). Přístroj DVDirect ovládá videokameru během celého procesu
a dokončí vytvoření disku Video DVD nebo AVCHD. Vytvořený disk je
automaticky finalizován, což umožňuje jeho okamžité přehrávání na DVD
přehrávačích. Vytvořený disk AVCHD lze přehrávat na zařízeních
kompatibilních s AVCHD.
Videozáznam je zkopírován následovně:
Handycam® (HDD nebo Memory Stick) (strana 37)
Veškerý obsah pevného disku nebo paměťové karty Memory Stick je
zkopírován na disk. (Podle délky videozáznamu může být vyžadováno více
disků.)
Zkopírování
Všechny videozáznamy
22
Handycam® (DVD) (strana 45)
Veškerý obsah 8cm disku videokamery je zkopírován na 12cm disk.
Jedno mini DVD
Zkopírování
Jedno DVD
Jedna DV kazeta
Zkopírování
Jedno DVD
Inkrementální kopírování (strana 38)
Pomocí tohoto režimu můžete zkopírovat pouze nově pořízený obsah
z videokamery, jejíž předchozí obsah byl již zaznamenán na disk.
Nové videozáznamy
Zkopírování
pouze nové
videozáznamy
23
Vytvoření Video DVD
Handycam® (DV/D8) nebo digitální DV videokamera (strana 49)
Veškerý obsah DV kazety nebo kazety Digital 8 je zkopírován na jeden disk.
Kopírování se sloučením videozáznamů (strana 46)
Tento režim vám umožňuje zkopírovat obsah několika 8cm disků
z videokamery Handycam® (DVD) na jeden 12cm disk.
Zkopírování
12cm disk
Několik 8cm disků
Kopírování seznamu videozáznamů (strana 40)
Tento režim vám umožňuje zkopírovat videozáznamy v seznamu
videozáznamů vytvořeném na vaší videokameře Handycam® (HDD/Memory
Stick). Pokud na vaší videokameře Handycam® vyberete požadované
videozáznamy a vytvoříte seznam videozáznamů, můžete tyto videozáznamy
snadno zkopírovat na DVD. Podrobné informace o úpravě seznamu
videozáznamů - viz návod k obsluze vaší videokamery.
Zkopírování
Scény přidané do seznamu videozáznamů
Kopírování vybraných scén (strana 41)
Tento režim vám umožňuje zkopírovat videozáznamy vybrané pomocí
zobrazení miniatur nebo data pořízení.
Výběr podle miniatur:
24
Výběr podle data pořízení:
Ruční kopírování (strana 50)
Tento režim vám umožňuje vytvořit Video DVD pomocí tlačítek
(záznam) a
(zastavení) na přístroji DVDirect a tlačítek přehrávání,
pozastavení a zastavení na zařízení připojeném k přístroji DVDirect. Během
kopírování můžete sledovat příslušný videozáznam na displeji.
Poznámky k diskům Video DVD a AVCHD
Disky AVCHD – obraz v kvalitě HD (vysoké rozlišení)
Připojením videokamery HD Handycam® (HDD/Memory Stick) pomocí USB
kabelu můžete zkopírovat videozáznam v kvalitě HD (vysoké rozlišení) bez
ztráty kvality obrazu.
Vytvořený disk AVCHD lze přehrávat na zařízeních kompatibilních
s AVCHD.
Při přehrávání disku AVCHD a použití HD (vysoké rozlišení) TV si můžete
vychutnat obraz v kvalitě HD (vysoké rozlišení).
25
Vytvoření Video DVD
Video DVD – obraz v kvalitě SD (standardní rozlišení)
Při připojení několika videokamer nebo video zařízení můžete vytvořit Video
DVD a sledovat přitom videozáznam. Připojením videokamery Handycam®
pomocí USB kabelu můžete rovněž vytvořit Video DVD se stejnou kvalitou
obrazu jako při záznamu.
Vytvořený disk lze přehrávat na kompatibilním DVD přehrávači.
A jako obrázek nabídky disku DVD můžete navíc nastavit vaši oblíbenou
fotografii (strana 73).
Poznámky ke kompatibilitě disku AVCHD
• Disk AVCHD nelze přehrávat na DVD přehrávačích nebo rekordérech, které
nejsou kompatibilní s AVCHD.
• Nevkládejte disk AVCHD do DVD přehrávače nebo rekordéru, který není
kompatibilní s AVCHD. Disk by nemuselo být možné z DVD přehrávače
nebo rekordéru vysunout a mohlo by dojít k vymazání obsahu disku.
• Disk AVCHD lze přehrávat na kompatibilním Blu-ray přehrávači/rekordéru,
Playstation 3® nebo jiném kompatibilním zařízení.
Zařízení, která umožňují přehrávání disku, se liší v závislosti na kvalitě
obrazu.
Disk AVCHD (disk obsahující videozáznam v kvalitě HD)
Ne
Ano
Ano
DVD zařízení
Zařízení kompatibilní
s formátem AVCHD
Počítač*
Ano
Ano
Ano
DVD zařízení
Zařízení kompatibilní
s formátem AVCHD
a podporující přehrávání
DVD
Video DVD
Počítač
* Před provedením této operace nainstalujte na váš počítač aplikaci kompatibilní s AVCHD.
Přestože počítač splňuje systémové požadavky, může se při přehrávání videozáznamu
vyskytovat šum nebo může dojít k výpadkům snímků nebo občasnému přerušení zvuku.
(Tyto jevy nezávisí na kvalitě vytvořeného disku AVCHD.)
26
Videokamery/video zařízení, kvalita záznamu a rozhraní
Při kopírování použijte vstupní konektor vhodný pro připojené zařízení
a kvalitu obrazu. Jelikož vstupní konektor ovlivňuje i výběr disku, přečtěte si
rovněž část „Použitelné disky” (strana 29).
Vstupní konektory na přístroji DVDirect
Typ zařízení
Kvalita
obrazu
USB
DV IN (DV
vstup)
VIDEO IN
(Video
vstup)
S VIDEO
IN
(S-video
vstup)
Vytvoření Video DVD
Sony Handycam® (HDD)
Sony Handycam®
(Memory Stick)
Sony Handycam® (DVD)
Sony Handycam®
(DV/D8/HDV)
Sony Handycam®
(MICROMV)
Ostatní videokamery s DV
konektorem
Ostatní videokamery/video
zařízení
Tipy
• Kopírováním přes konektor VIDEO IN (Video vstup) nebo S VIDEO IN (S-video vstup)
můžete zkonvertovat videozáznamy v kvalitě HD (vysoké rozlišení) na kvalitu SD
(standardní rozlišení).
• Pokud je položka [i.LINK CONV] (Konverze i.LINK) na videokameře Handycam®
(HDV) nastavena na [ON] (Zapnuto), můžete kopírováním přes konektor DV IN (DV
vstup) zkonvertovat videozáznamy ve formátu HDV na kvalitu SD (standardní rozlišení).
Poznámka
Uvědomte si, že nelze zkopírovat:
− Videozáznamy z paměťové karty vložené do slotu v přístroji DVDirect. Tyto sloty slouží
pouze pro kopírování fotografií.
− Videozáznamy v kvalitě HD (vysoké rozlišení) i SD (standardní rozlišení) na jedno DVD.
− Současně videozáznamy a fotografie uložené ve videokameře.
− Obsah 8cm disku DVD-RW naformátovaného v režimu VR ve videokameře Handycam®
(DVD).
− Videozáznamy se signály na ochranu proti kopírování (komerční DVD, VHS software,
některé programy ze satelitních nebo kabelových přijímačů atd.).
27
Poznámky k nastavení videokamer
• Položka [USB SPEED] (Rychlost USB) na videokameře Handycam®
(HDD/Memory Stick) musí být nastavena na [AUTO] (Automaticky).
(Možnost [AUTO] (Automaticky) představuje výchozí nastavení.)
• Položka [A/V t DV OUT] (A/V - DV výstup) na videokameře Handycam®
(DV/D8) musí být nastavena na [OFF] (Vypnuto). (Možnost [OFF]
(Vypnuto) představuje výchozí nastavení.)
• Při kopírování obrazu ve formátu 16:9 (obraz pořízený při nastavení
videokamery na formát 16:9) přes konektor DV IN (DV vstup), VIDEO IN
(Video vstup) nebo S VIDEO IN (S-video vstup) na přístroji DVDirect
nastavte typ televizoru na videokameře na 4:3.
• Pokud vymažete nebo upravíte videozáznam uložený ve videokameře
Handycam® pomocí počítače nebo Playstation 3®, není možné po připojení
videokamery Handycam® k přístroji DVDirect správně zkopírovat
videozáznam. Videozáznam vymažte nebo upravte pomocí videokamery
Handycam®.
Poznámky k době potřebné pro záznam
Při kopírování z videokamery Handycam® (HDD/Memory Stick nebo DVD)
připojené pomocí USB kabelu závisí požadovaná doba na režimu záznamu
(XP, HQ, SP nebo LP) použitého při pořízení videozáznamu a rovněž na počtu
scén, které jsou uloženy ve videokameře Handycam®. Obecně platí, že
videozáznamy pořízené v režimech vyšší kvality obrazu se na disk kopírují
déle. Následující tabulka uvádí odhad doby potřebné pro zkopírování
jednohodinového videozáznamu obsahujícího jednu scénu na disk.
Videozáznam v kvalitě HD (vysoké rozlišení)
Režim
Z videokamery HD Handycam® (HDD/Memory Stick)
XP
asi 40 min.
HQ
asi 25 min.
SP
asi 20 min.
LP
asi 15 min.
Videozáznam v kvalitě SD (standardní rozlišení)
28
Režim
Z videokamery HD
Handycam®
(HDD/Memory Stick)
Z videokamery Handycam®
(DVD)
HQ
asi 20 min.
asi 40 min.
SP
asi 15 min.
asi 30 min.
LP
asi 10 min.
asi 20 min.
Použitelné disky
Vyberte podle vstupního konektoru, ke kterému připojujete zařízení.
Vstupní konektory na
přístroji DVDirect
Typ disku
USB
DVD+R
DV IN/VIDEO IN/
S VIDEO IN
+R
DVD+R DL (dvouvrstvý disk)
DVD+RW
+RW
-R
DVD-R DL (dvouvrstvý disk)
-R DL
DVD-RW
-RW
Poznámky k záznamu na disky
• Při kopírování dodatečného videozáznamu na již zaznamenaný disk
(nefinalizovaný disk) musíte použít stejný konektor jako při předchozím
záznamu. Např. nemůžete kopírovat dodatečný videozáznam z videokamery
Handycam® (DVD) připojené pomocí S-video nebo video kabelu na disk, na
který byl již zkopírován videozáznam z videokamery Handycam® (DVD)
připojené pomocí USB kabelu.
• Nelze přidat dodatečné záznamy na disk vytvořený na PC nebo jiném DVD
zařízení.
• Při kopírování videozáznamů v kvalitě HD (vysoké rozlišení) vždy použijte
nový disk. Videozáznamy v kvalitě HD (vysoké rozlišení) nelze přidat na
disk AVCHD, na který jste již provedli záznam.
29
Vytvoření Video DVD
DVD-R
Poznámky k vytvořeným diskům Video DVD a AVCHD
Obsah disku sestává z částí nazývaných tituly a menších podčástí nazývaných
kapitoly.
Nabídka DVD se zobrazuje při každém vložení disku DVD do DVD
přehrávače a slouží jako titulní strana nebo obsah pro přehrávání Video DVD.
Můžete vytvořit DVD, u kterého se v nabídce DVD budou zobrazovat
miniatury titulů.
Rovněž pro pozadí nabídky DVD můžete použít obrázky nebo oblíbené
fotografie.
Nabídka DVD
Tituly a kapitoly
Disk
Titul 1
Titul 2
Titul 3
Kapitoly
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3
Při vytváření disku Video DVD nebo AVCHD pomocí přístroje DVDirect jsou
tituly a kapitoly vytvořeny následovně:
Video DVD
(ruční kopírování nebo kopírování z DV videokamery připojené
pomocí DV (i.LINK) kabelu)
30
Titul
Tituly jsou vytvořeny mezi místy spuštění a zastavení záznamu na
přístroji DVDirect.
Kapitola
Kapitoly jsou vytvořeny podle nastavení položky „Auto Chapter”
(Automatická kapitola) v nabídce Setup (Nastavení) (strana 72).
Nabídka DVD
Můžete nastavit obrázek vybraný v nabídce „DVD Menu”
(Nabídka DVD) nebo vaši oblíbenou fotografii (strana 73).
Přehrávání na
přístroji
DVDirect
Videozáznam můžete přehrát na přístroji DVDirect.
Video DVD
(kopírování z videokamery Handycam® připojené pomocí USB
kabelu)
Titul
Tituly*1 jsou vytvořeny v místech videozáznamu, kde se mění
datum záznamu.
Kapitola
Kapitoly jsou vytvořeny pro každou scénu*2 v titulu.
Nabídka DVD
Můžete nastavit obrázek vybraný v nabídce „DVD Menu”
(Nabídka DVD) nebo vaši oblíbenou fotografii (strana 73).
Přehrávání na
přístroji
DVDirect
Videozáznam můžete přehrát na přístroji DVDirect.
Vytvoření Video DVD
Disky AVCHD
Titul
Je vytvořen jeden titul.
Kapitola
Kapitoly jsou vytvořeny pro každou scénu*2 v titulu.
Nabídka DVD
Nabídku DVD nelze vytvořit.
Přehrávání na
přístroji
DVDirect
Videozáznam nelze přehrát.
*1Tituly jsou rovněž vytvořeny při změně režimu záznamu (z HQ nebo SP na LP nebo
obráceně) nebo poměru stran obrazu (z 4:3 na 16:9 nebo obráceně) v kopírovaném
videozáznamu.
*2Scény jsou vytvořeny při každém spuštění a zastavení záznamu.
31
Kopírování z videokamery Handycam®
(HDD/Memory Stick) –Kopírování
jedním stisknutím tlačítka–
Z obsahu uloženého ve vaší videokameře Handycam® (HDD/Memory Stick)
můžete jednoduše vytvořit Video DVD stisknutím tlačítka DISC BURN
(Vypálení disku) na videokameře Handycam.
Při příštím kopírování lze na disk zkopírovat dodatečný videozáznam, aniž by
byl znovu zkopírován i předchozí obsah.
Poznámka
Pokud je ve videokameře AVCHD Handycam® (HDD/Memory Stick) uložen videozáznam
v kvalitě HD (vysoké rozlišení) i SD (standardní rozlišení), přístroj DVDirect automaticky
rozpozná videozáznam v kvalitě HD (vysoké rozlišení) a zkopíruje jej na disk.
1
Stisknutím tlačítka 1 (napájení) zapněte přístroj DVDirect.
Na displeji se zobrazí zpráva žádající vás o vložení disku.
2
Vložte disk (strana 19).
Přístroj DVDirect spustí načítání vloženého disku.
Poznámka
Pokud vytváříte disk AVCHD, vložte nový disk.
3
Zapněte videokameru.
4
Připojte videokameru k přístroji DVDirect.
Pomocí USB kabelu (není dodáván) připojte USB konektor videokamery
(typu mini B) k USB konektoru na přístroji DVDirect (typu A).
HANDCAM
USB kabel (není dodáván)
Po připojení USB kabelu se na LCD displeji videokamery zobrazí
obrazovka [USB SELECT] (Výběr USB zařízení).
32
5
Dotkněte se tlačítka [DISC BURN] (Vypálení disku) na LCD
displeji videokamery nebo stiskněte tlačítko DISC BURN
(Vypálení disku) na videokameře nebo kolébce Handycam
Station.
Dotkněte se tlačítka
[DISC BURN] (Vypálení
disku) nebo [DVD
BURN] (Vypálení DVD).
DISC BURN
Spustí se kopírování a jeho průběh se zobrazí na displeji.
Aktuální disk
Počet potřebných disků
Tip
Pokud obsah videokamery nelze zkopírovat na jeden disk, bude disk po zaplnění
finalizován a na displeji se zobrazí následující zpráva. Vyjměte vytvořený disk a vložte
prázdný disk. Kopírování bude automaticky pokračovat.
33
Vytvoření Video DVD
Poznámka
Podle typu videokamery se obrazovka zobrazená na LCD displeji videokamery nebo
názvy tlačítek na videokameře mohou lišit.
6
Kopírování je dokončeno.
Při kopírování videozáznamu v kvalitě HD (vysoké rozlišení):
Disk je automaticky vysunut.
Při kopírování videozáznamu v kvalitě SD (standardní rozlišení):
Na displeji se zobrazí nápis „Complete” (Dokončeno) a záznam se
automaticky ukončí.
Stiskněte tlačítko Z (vysunutí) pro vysunutí disku a vyberte, zda má být
disk finalizován (strana 65). Nebo se stisknutím tlačítka RETURN (Zpět)
vraťte do nabídky.
Ukončení kopírování
Kopírování nelze ukončit v jeho průběhu. Můžete jej pouze zrušit stisknutím
tlačítka
(zastavení) při výměně disku.
Poznámky ke kopírování jedním stisknutím tlačítka
Tato funkce je dostupná, pouze pokud je přístroj DVDirect v následujícím
provozním stavu:
• Po zapnutí napájení není stisknuto žádné tlačítko na přístroji DVDirect
(„Navigační displej” na straně 17).
• Nabídka se zobrazí na displeji.
34
Kopírování z videokamery Handycam®
(HDD/Memory Stick) –Použití režimu
kopírování–
Pokud je k přístroji DVDirect připojena videokamera Handycam® (HDD/
Memory Stick), můžete použít jeden ze čtyř režimů kopírování.
Poznámka
Před výběrem režimu kopírování…
1
Stisknutím tlačítka 1 (napájení) zapněte přístroj DVDirect
a vložte disk (strana 19).
Přístroj DVDirect spustí načítání vloženého disku.
Tip
Videozáznam můžete zkopírovat rovněž pomocí nabídky.
Při kopírování videozáznamu v kvalitě HD (vysoké rozlišení):
Stisknutím tlačítka RETURN (Zpět) zobrazte nabídku a vyberte položku „AVCHD
Dubbing” (Kopírování disku AVCHD).
Při kopírování videozáznamu v kvalitě SD (standardní rozlišení):
Stisknutím tlačítka RETURN (Zpět) zobrazte nabídku a vyberte položku „Video ,
DVD”.
Na obrazovce pro výběr vstupu potom vyberte možnost „USB”.
2
3
Zapněte videokameru.
Připojte videokameru k přístroji DVDirect.
Pomocí USB kabelu (není dodáván) připojte USB konektor videokamery
(typu mini B) k USB konektoru na přístroji DVDirect (typu A).
HANDCAM
USB kabel (není dodáván)
Po připojení USB kabelu se na LCD displeji videokamery zobrazí
obrazovka [USB SELECT] (Výběr USB zařízení).
35
Vytvoření Video DVD
Pokud je ve videokameře AVCHD Handycam® (HDD/Memory Stick) uložen videozáznam
v kvalitě HD (vysoké rozlišení) i SD (standardní rozlišení), přístroj DVDirect automaticky
rozpozná videozáznam v kvalitě HD (vysoké rozlišení) a zkopíruje jej na disk.
4
Dotkněte se tlačítka [COMPUTER] (Počítač) na LCD displeji
videokamery.
Při použití videokamery Handycam®
(HDD):
Dotkněte se tlačítka [
COMPUTER] (Počítač) nebo [HDD]
(Pevný disk).
Při použití videokamery Handycam®
(Memory Stick):
Dotkněte se tlačítka [
Memory
Stick].
Jakmile se dotknete tlačítka na LCD displeji videokamery, rozpozná
přístroj DVDirect připojenou videokameru a zobrazení na displeji přístroje
DVDirect se změní.
Poznámka
Podle typu používané videokamery se výše uvedená obrazovka [USB SELECT] (Výběr
USB zařízení) nemusí automaticky zobrazit a může být nutné provést nastavení
připojení. Rovněž se může lišit obrazovka zobrazená na LCD displeji videokamery nebo
názvy tlačítek na videokameře. Viz část týkající se připojení k počítači v návodu
k obsluze vaší videokamery. Pro připojení k přístroji DVDirect můžete provést stejný
postup jako pro připojení k počítači.
5
Na displeji přístroje DVDirect se zobrazí následující obrazovka.
Typ vstupu
Typ vytvářeného disku
Režim
kopírování
• Při vytváření disku
AVCHD:
• Při vytváření Video
DVD:
Počet potřebných disků
Stisknutím tlačítka < nebo , můžete vybrat režim kopírování, který
bude zobrazen v pravé horní části displeje.
Podrobné informace o jednotlivých režimech kopírování - viz níže
uvedené strany.
• Úplné kopírování (kopírování veškerého obsahu) strana 37
• Inkrementální kopírování
strana 38
• Kopírování seznamu videozáznamů
strana 40
• Kopírování vybraných scén
strana 41
36
Úplné kopírování (kopírování veškerého obsahu)
Úplné kopírování můžete použít pro zkopírování video obsahu videokamery
na disk nebo více disků jedním stisknutím tlačítka.
Opakovaně stiskněte tlačítko < nebo ,, až se v pravé horní
části displeje zobrazí nápis „Full” (Úplné kopírování).
2
Stisknutím tlačítka
Vytvoření Video DVD
1
(záznam) spusťte kopírování.
Po naformátování disku spustí přístroj DVDirect kopírování.
Během kopírování je na displeji zobrazen nápis „Recording to disc…”
(Záznam na disk...) a tlačítko
(záznam) svítí.
Aktuální disk
Počet potřebných disků
37
3
Pokud je disk plný, vyměňte jej za prázdný.
Pokud obsah videokamery nelze zkopírovat na jeden disk, bude disk po
zaplnění finalizován. Disk se automaticky vysune a na displeji se zobrazí
následující zpráva.
Vložte prázdný disk. Kopírování bude automaticky pokračovat.
4
Po dokončení se kopírování automaticky ukončí.
Po dokončení kopírování se disk automaticky vysune. Disk Video DVD
(nebo AVCHD) je dokončen a lze jej nyní přehrávat na DVD přehrávačích
nebo v DVD mechanikách počítačů. Disk AVCHD lze přehrávat na
zařízení kompatibilním s AVCHD.
Ukončení kopírování
Kopírování nelze ukončit v jeho průběhu. Můžete jej pouze zrušit stisknutím
tlačítka
(zastavení) při výměně disku.
Inkrementální kopírování
Po zkopírování video obsahu videokamery na disky, lze na tyto disky přidat
dodatečné videozáznamy pořízené stejnou videokamerou, aniž by byl znovu
zkopírován i předchozí obsah.
1
38
Opakovaně stiskněte tlačítko < nebo ,, až se v pravé horní
části displeje zobrazí nápis „Incremental” (Inkrementální
kopírování).
2
Stisknutím tlačítka
(záznam) spusťte kopírování.
Během kopírování je na displeji zobrazen nápis „Recording to disc…”
(Záznam na disk...) a tlačítko
(záznam) svítí.
Vytvoření Video DVD
3
Pokud je disk plný, vyměňte jej za prázdný.
Pokud obsah videokamery nelze zkopírovat na jeden disk, bude disk po
zaplnění finalizován. Disk se automaticky vysune a na displeji se zobrazí
následující zpráva.
Vložte prázdný disk. Kopírování bude automaticky pokračovat.
Poznámka
Pokud videokamera neobsahuje nový videozáznam (veškeré videozáznamy již byly
zkopírovány na DVD), není inkrementální kopírování dostupné.
4
Po dokončení se kopírování automaticky ukončí.
Při kopírování videozáznamu v kvalitě HD (vysoké rozlišení):
Disk je automaticky vysunut.
Při kopírování videozáznamu v kvalitě SD (standardní rozlišení):
Na displeji se zobrazí nápis „Complete” (Dokončeno) a kopírování se
automaticky ukončí.
39
Stiskněte tlačítko Z (vysunutí) pro vysunutí disku a vyberte, zda má být
disk finalizován (strana 65). Nebo se stisknutím tlačítka RETURN (Zpět)
vraťte do nabídky.
Tip
Pokud po zkopírování videozáznamů vysunete disk, aniž by byl finalizován, můžete na
tento disk později přidat dodatečné videozáznamy.
Ukončení kopírování
Kopírování nelze ukončit v jeho průběhu. Můžete jej pouze zrušit stisknutím
tlačítka
(zastavení) při výměně disku.
Poznámka k inkrementálnímu kopírování
Tato funkce je inicializována v následujících situacích:
• Do videokamery Handycam® (Memory Stick) je vložena jiná paměťová
karta, než která byla použita při posledním kopírování.
• K přístroji DVDirect je připojena jiná videokamera Handycam® (HDD), než
která byla použita při posledním kopírování.
Kopírování seznamu videozáznamů
Můžete zkopírovat všechny scény uložené v seznamu videozáznamů
vytvořeném na vaší videokameře.
Před použitím této funkce vytvořte na vaší videokameře seznam
videozáznamů.
40
1
Opakovaně stiskněte tlačítko < nebo ,, až se v pravé horní
části displeje zobrazí nápis „Playlist” (Seznam videozáznamů).
2
Stisknutím tlačítka
(záznam) spusťte kopírování.
Během kopírování je na displeji zobrazen nápis „Recording to disc…”
(Záznam na disk...) a tlačítko
(záznam) svítí.
3
Ukončení kopírování
Po spuštění kopírování jej nelze ukončit. Můžete jej pouze zrušit stisknutím
tlačítka
(zastavení) při výměně disku.
Kopírování vybraných scén
Můžete zkopírovat scény vybrané pomocí zobrazení miniatur nebo data
pořízení.
1
Opakovaně stiskněte tlačítko < nebo ,, až se v pravé horní
části displeje zobrazí nápis „Select Videos” (Výběr
videozáznamů).
2
Stisknutím tlačítka M nebo m vyberte „Thumbnail” (Miniatura)
nebo „Shooting Date” (Datum pořízení) a stiskněte tlačítko
(výběr).
41
Vytvoření Video DVD
Proveďte kroky 3 až 4 uvedené v části „Inkrementální
kopírování” (strana 38).
3
Stisknutím tlačítek M m < , vyberte miniaturu nebo datum
pořízení scény, kterou chcete zkopírovat a stisknutím tlačítka
(výběr) ji zaškrtněte.
Budou zkopírovány pouze zaškrtnuté scény nebo videozáznamy.
Miniatura:
Vybraná scéna
Zaškrtnutá scéna
pro zkopírování
Počet potřebných
disků
Datum pořízení:
Zaškrtnuté datum pořízení
scény pro zkopírování
Datum pořízení aktuální fotografie
Tip
Opakovaným stisknutím tlačítka
4
Stisknutím tlačítka
(výběr) proveďte nebo zrušte zaškrtnutí.
(záznam) spusťte kopírování.
Během kopírování je na displeji zobrazen nápis „Recording to disc…”
(Záznam na disk...) a tlačítko
(záznam) svítí.
5
Proveďte kroky 3 až 4 uvedené v části „Inkrementální
kopírování” (strana 38).
Ukončení kopírování
Po spuštění kopírování jej nelze ukončit. Můžete jej pouze zrušit stisknutím
tlačítka
(zastavení) při výměně disku.
42
Kopírování z videokamery Handycam®
(DVD)
Pokud je k přístroji DVDirect připojena videokamera Handycam® (DVD),
můžete vybrat úplné kopírování nebo kopírování se sloučením videozáznamů.
Před výběrem režimu kopírování…
Stisknutím tlačítka 1 (napájení) zapněte přístroj DVDirect
a vložte disk (strana 19).
Přístroj DVDirect spustí načítání vloženého disku.
Tip
Videozáznam můžete zkopírovat rovněž pomocí nabídky.
Stisknutím tlačítka RETURN (Zpět) zobrazte nabídku a vyberte položku „Video ,
DVD”.
Na obrazovce pro výběr vstupu potom vyberte možnost „USB”.
2
Zapněte videokameru a nastavte ji na režim přehrávání.
3
Připojte videokameru k přístroji DVDirect.
Pomocí USB kabelu (není dodáván) připojte USB konektor videokamery
(typu mini B) k USB konektoru na přístroji DVDirect (typu A).
HANDCAM
USB kabel (není dodáván)
Po připojení USB kabelu se na LCD displeji videokamery zobrazí
obrazovka [USB SELECT] (Výběr USB zařízení).
43
Vytvoření Video DVD
1
4
Dotkněte se tlačítka [COMPUTER] (Počítač) na LCD displeji
videokamery.
Dotkněte se tlačítka [
COMPUTER] (Počítač).
Jakmile se dotknete tlačítka na LCD displeji videokamery, rozpozná
přístroj DVDirect připojenou videokameru a zobrazení na displeji přístroje
DVDirect se změní.
Poznámka
Podle typu používané videokamery se výše uvedená obrazovka [USB SELECT] (Výběr
USB zařízení) nemusí automaticky zobrazit a může být nutné provést nastavení
připojení. Rovněž se může lišit obrazovka zobrazená na LCD displeji videokamery nebo
názvy tlačítek na videokameře.
Viz část týkající se připojení k počítači v návodu k obsluze vaší videokamery. Pro
připojení k přístroji DVDirect můžete provést stejný postup jako pro připojení k počítači.
5
Na displeji přístroje DVDirect se zobrazí následující obrazovka.
Typ vstupu
Režim kopírování
Stisknutím tlačítka < nebo , můžete vybrat režim kopírování, který
bude zobrazen v pravé horní části displeje.
Podrobné informace o jednotlivých režimech kopírování - viz níže
uvedené strany.
• Úplné kopírování (kopírování veškerého obsahu) strana 45
• Kopírování se sloučením videozáznamů
strana 46
44
Úplné kopírování (kopírování veškerého obsahu)
Úplné kopírování můžete použít pro zkopírování video obsahu 8cm DVD na
disk jedním stisknutím tlačítka.
Stiskněte tlačítko < nebo ,, až se v pravé horní části displeje
zobrazí nápis „Full” (Úplné kopírování).
Na displeji přístroje DVDirect se zobrazí následující obrazovka.
2
Stisknutím tlačítka
Vytvoření Video DVD
1
(záznam) spusťte kopírování.
Po naformátování disku spustí přístroj DVDirect kopírování.
Během kopírování je na displeji zobrazen nápis „Recording to disc…”
(Záznam na disk...) a tlačítko
(záznam) svítí.
3
Po dokončení se kopírování automaticky ukončí.
Po dokončení kopírování se disk automaticky vysune. Video DVD je
dokončeno a lze jej nyní přehrávat na DVD přehrávačích nebo v DVD
mechanikách počítačů.
Poznámka
Po spuštění kopírování jej nelze ukončit.
45
Kopírování se sloučením videozáznamů
Pokud máte několik 8cm disků obsahujících videozáznamy pořízené DVD
videokamerou, můžete je sloučit a zkopírovat na jeden 12cm disk.
1
Stiskněte tlačítko < nebo ,, až se v pravé horní části displeje
zobrazí nápis „Consolidation” (Kopírování se sloučením
záznamů).
2
Stisknutím tlačítka
(záznam) spusťte kopírování.
Během kopírování je jeho průběh zobrazen na displeji.
3
46
Po dokončení se kopírování automaticky ukončí.
Na displeji se zobrazí nápis „Complete” (Dokončeno) a záznam se
automaticky ukončí. Stiskněte tlačítko Z (vysunutí) pro vysunutí disku
a vyberte, zda má být disk finalizován (strana 65). Nebo se stisknutím
tlačítka RETURN (Zpět) vraťte do nabídky.
Tipy
• Pro sloučení video obsahu jiného 8cm disku s obsahem aktuálního disku, vyměňte 8cm
disk v DVD videokameře za jiný 8cm disk a stiskněte tlačítko
(záznam) na
přístroji DVDirect.
• Pokud po zkopírování videozáznamů vysunete 12cm disk z přístroje DVDirect, aniž
by byl finalizován, můžete později sloučit videozáznamy uložené na jiných 8cm
discích na stejný 12cm disk.
Poznámka
Kopírování nelze ukončit v jeho průběhu. Počkejte, dokud se neukončí automaticky.
Vytvoření Video DVD
47
Kopírování z videokamery Handycam®
(DV/D8) nebo digitální DV videokamery
Pokud je k přístroji DVDirect připojena videokamera Handycam® (DV/D8)
nebo digitální DV videokamera pomocí DV (i.LINK) kabelu, můžete vybrat
úplné nebo ruční kopírování.
Před výběrem režimu kopírování…
1
Stisknutím tlačítka 1 (napájení) zapněte přístroj DVDirect
a vložte disk (strana 19).
Přístroj DVDirect spustí načítání vloženého disku.
Tip
Videozáznam můžete zkopírovat rovněž pomocí nabídky.
Stisknutím tlačítka RETURN (Zpět) zobrazte nabídku a vyberte položku „Video ,
DVD”.
Na obrazovce pro výběr vstupu potom vyberte možnost „DV”.
2
Zapněte videokameru a nastavte ji na režim přehrávání.
U většiny videokamer nastavte tlačítko napájení/režim na režim
přehrávání, režim PLAY/EDIT (Přehrávání/úpravy) nebo režim VTR pro
přehrávání videozáznamu nebo provedení kopírování. Podrobné
informace - viz návod k obsluze vaší videokamery.
3
Připojte videokameru k přístroji DVDirect.
Pomocí DV (i.LINK) kabelu (není dodáván) připojte DV konektor
videokamery ke konektoru DV IN (DV vstup) na přístroji DVDirect.
DV IN
DV (i.LINK) kabel (není dodáván)
48
4
Na displeji přístroje DVDirect se zobrazí následující obrazovka.
Typ vstupu
Režim kopírování
Zbývající doba záznamu na disk
Kvalita záznamu
Podrobné informace o jednotlivých režimech kopírování - viz níže
uvedené strany.
• Úplné kopírování (kopírování veškerého obsahu)
strana 49
• Ruční kopírování
strana 50
Úplné kopírování (kopírování veškerého obsahu)
Úplné kopírování můžete použít pro zkopírování video obsahu videokazety na
disk. Při výběru úplného kopírování je režim přehrávání nebo zastavení na
videokameře automaticky ovládán jedním stisknutím tlačítka na přístroji
DVDirect.
1
Stiskněte tlačítko < nebo ,, až se v pravé horní části displeje
zobrazí nápis „Full” (Úplné kopírování).
Na displeji přístroje DVDirect se zobrazí následující obrazovka.
49
Vytvoření Video DVD
Stisknutím tlačítka < nebo , můžete vybrat režim kopírování, který
bude zobrazen v pravé horní části displeje.
2
Stisknutím tlačítka
(záznam) spusťte kopírování.
Přístroj DVDirect spustí kopírování a současně videokamera spustí
přehrávání. Pokud není videokazeta na začátku, automaticky se převine
a potom se spustí kopírování. Během kopírování je na displeji zobrazen
nápis „Recording” (Záznam) a tlačítko
(záznam) svítí.
3
Po dokončení se kopírování automaticky ukončí.
Po dokončení kopírování se disk automaticky vysune. Video DVD je
dokončeno a lze jej nyní přehrávat na DVD přehrávačích nebo v DVD
mechanikách počítačů.
Tip
Pokud je na DV kazetě dosaženo místa bez záznamu, kopírování se automaticky ukončí
a tlačítko
(záznam) ztmavne.
Ruční kopírování
Během ručního ovládání tlačítka přehrávání nebo zastavení na vaší DV
videokameře můžete zkopírovat videozáznam pomocí tlačítek
(záznam)
a
(zastavení) na přístroji DVDirect.
1
50
Na videokameře spusťte přehrávání videozáznamu.
Na displeji přístroje DVDirect se zobrazí přehrávaný videozáznam.
2
Stisknutím tlačítka
(záznam) spusťte kopírování.
Během kopírování je na displeji zobrazen nápis „Recording” (Záznam).
Stisknutím tlačítka
(zastavení) ukončete kopírování.
Chvíli počkejte, dokud se zobrazení na displeji nezmění.
4
Pro zkopírování dalšího videozáznamu zopakujte kroky 1 až 3.
Po dokončení kopírování stiskněte tlačítko Z (vysunutí) pro vysunutí
disku a vyberte, zda má být disk finalizován (strana 65). Nebo se
stisknutím tlačítka RETURN (Zpět) vraťte do nabídky.
Pozastavení kopírování
Během kopírování stiskněte tlačítko
kopírování znovu stiskněte tlačítko
(záznam). Pro pokračování
(záznam).
Poznámky k ručnímu kopírování
• Pokud spustíte kopírování po uplynutí více než 10 minut od vložení disku do
přístroje DVDirect, bude spuštění kopírování trvat několik sekund.
Kopírování spusťte ihned po vložení disku.
• Pokud během kopírování zastavíte přehrávání na videokameře, přístroj
DVDirect pozastaví kopírování. Pro pokračování kopírování spusťte
přehrávání na videokameře. Pokud není během 2 minut rozpoznán žádný
video signál, kopírování se ukončí.
• Pokud stisknete tlačítko
(zastavení), můžete na chvíli slyšet zvuk otáčení
disku.
51
Vytvoření Video DVD
3
Kopírování z video zařízení
Pomocí tlačítek přehrávání a zastavení můžete ručně zkopírovat požadované
části videozáznamu.
1
Stisknutím tlačítka 1 (napájení) zapněte přístroj DVDirect.
Na displeji se zobrazí zpráva žádající vás o vložení disku.
2
Vložte disk (strana 19).
Přístroj DVDirect spustí načítání vloženého disku.
3
Připojte video zařízení k přístroji DVDirect.
Pro připojení video zařízení (jako např. videorekordér nebo digitální
videorekordér) k přístroji DVDirect použijte AV nebo S-video kabel
(nejsou dodávány).
Pro AV kabely:
Pomocí AV kabelu (není dodáván) připojte audio/video výstup na video
zařízení ke konektorům AUDIO IN/VIDEO IN (Audio/video vstup) na
přístroji DVDirect.
Do audio/video
výstupu
nebo
AV kabel (není dodáván)
Tip
Konektory na video zařízení se liší podle typu zařízení. Podrobné informace o typech
konektorů a vhodném AV kabelu najdete v návodu k obsluze vašeho zařízení.
52
Pro S-video kabely:
Pomocí S-video kabelu (není dodáván) připojte S-video výstup na video
zařízení ke konektoru S VIDEO IN (S-video vstup) na přístroji DVDirect.
Rovněž je třeba pomocí audio kabelu připojit audio vstup.
Do audio/S-video výstupu
Audio kabel
(není dodáván)
Tip
Pokud je vaše video zařízení vybaveno konektorem S-video, použijte S-video kabel pro
dosažení lepší kvality obrazu (oproti kvalitě při použití video kabelu).
4
Na video zařízení spusťte přehrávání videozáznamu.
Na displeji přístroje DVDirect se zobrazí přehrávaný videozáznam.
Typ vstupu
VIDEO: VIDEO IN (Video vstup)
S-VIDEO: S VIDEO IN (S-video vstup)
Kvalita záznamu
Zbývající doba záznamu na disk
Tip
Po spuštění přehrávání na připojeném video zařízení přístroj DVDirect automaticky
rozpozná a vybere vstupní video signály. Vstupní konektor lze rovněž vybrat v nabídce.
Stisknutím tlačítka RETURN (Zpět) zobrazte nabídku a vyberte položku „Video ,
DVD”. Potom podle typu připojení vašeho video zařízení vyberte možnost „VIDEO”
nebo „S VIDEO”. Vybraný vstupní konektor je zobrazen v levé horní části displeje.
53
Vytvoření Video DVD
S-Video kabel (není dodáván)
5
Stisknutím tlačítka
(záznam) spusťte kopírování.
Během kopírování je na displeji zobrazen nápis „Recording” (Záznam).
Doba záznamu
6
Stisknutím tlačítka
(zastavení) ukončete kopírování.
Chvíli počkejte, dokud se zobrazení na displeji nezmění.
7
Pro zkopírování dalšího videozáznamu zopakujte kroky 4 až 6.
8
Pokud již nechcete kopírovat další videozáznam, vraťte se
stisknutím tlačítka RETURN (Zpět) do nabídky.
9
Stiskněte tlačítko Z (vysunutí) pro vysunutí disku (strana 65).
Vyberte, zda má být disk finalizován.
Podrobné informace o finalizaci disků - viz „Co je finalizace disku?”
(strana 66).
Pozastavení kopírování
Během kopírování stiskněte tlačítko
kopírování znovu stiskněte tlačítko
(záznam). Pro pokračování
(záznam).
Poznámky ke kopírování z video zařízení
• Pokud spustíte kopírování po uplynutí více než 10 minut od vložení disku do
přístroje DVDirect, bude spuštění kopírování trvat několik sekund.
Kopírování spusťte ihned po vložení disku.
• Pokud během kopírování zastavíte přehrávání na videokameře nebo video
zařízení (nebo pokud je video signál přerušen), přístroj DVDirect pozastaví
kopírování. Pro pokračování kopírování spusťte přehrávání na videokameře.
Pokud není během 2 minut rozpoznán žádný video signál, kopírování se
ukončí.
• Pokud stisknete tlačítko
(zastavení), můžete na chvíli slyšet zvuk otáčení
disku.
54
B Vytvoření DVD s fotografiemi
Vytvoření DVD s fotografiemi
Fotografie pořízené vaším digitálním fotoaparátem můžete snadno zkopírovat
z paměťové karty na DVD.
Statické snímky uložené ve videokameře Handycam® (HDD/DVD/Memory
Stick) lze rovněž zkopírovat na disk.
Pokud vytvoříte prezentaci, můžete DVD přehrávat na jiných DVD
přehrávačích.
Typy kopírování
Úplné kopírování
Tato metoda vám umožňuje vybrat všechny fotografie uložené na pevném
disku nebo 8cm DVD ve videokameře Handycam® nebo na paměťové kartě
a zkopírovat je na DVD.
Kopírování vybraných fotografií
Tato metoda vám umožňuje vybrat pouze scény (fotografie) nebo data pořízení
fotografií, které chcete zkopírovat na disk.
Kopírování pomocí obrázkového indexu (miniatury)
Tato metoda vám umožňuje zkopírovat na disk fotografie vybrané
pomocí zobrazení miniatur.
Kopírování pomocí data pořízení
Tato metoda vám umožňuje zkopírovat na disk fotografie vybrané
podle data pořízení.
55
Vytvoření DVD s fotografiemi
Pro vytvoření DVD jsou k dispozici dva typy kopírování:
Poznámky k vytváření DVD s fotografiemi –Typy DVD
s fotografiemi–
Pomocí přístroje DVDirect lze vytvořit následující typy DVD.
Záložní DVD s fotografiemi
Tato metoda vám umožňuje uložit fotografie (soubory JPEG) pořízené
digitálním fotoaparátem nebo videokamerou Handycam® na DVD. Vytvořené
DVD si můžete prohlížet na displeji přístroje DVDirect nebo jej můžete vložit
do DVD mechaniky počítače. Fotografie můžete rovněž prohlížet pomocí
DVD přehrávače kompatibilního s přehráváním souborů JPEG.
DVD s prezentací fotografií
Kromě uložení fotografií (soubory JPEG) vám tato metoda umožňuje prohlížet
tyto fotografie jako prezentaci. DVD s prezentací fotografií můžete přehrávat
na běžných DVD přehrávačích a lze na něj uložit i zvukový doprovod.
Tipy
• Obrazová kvalita fotografií přehrávaných v prezentaci odpovídá kvalitě Video DVD.
• Pomocí DVD mechaniky počítače nebo DVD přehrávače kompatibilního s přehráváním
souborů JPEG si můžete prohlížet fotografie na záložním DVD i na DVD s prezentací
fotografií ve vyšší kvalitě.
Poznámky k vytváření DVD s fotografiemi
• Na disk lze zkopírovat až 2 000 fotografií.
• Na disk nelze současně zkopírovat jak videozáznamy, tak i statické snímky
uložené ve videokameře.
56
Videokamery/fotografická zařízení, záznamová média a rozhraní
Podle vašeho zařízení a média, na kterém jsou fotografie uloženy, použijte buď
USB konektor, nebo některý ze slotů pro paměťovou kartu na přístroji
DVDirect.
Typ zařízení
Médium
Vstupní konektor/sloty pro
paměťovou kartu na přístroji
DVDirect
USB
MS Duo
Multi
Card
CF
Vestavěný pevný disk
Sony Handycam® (HDD)
Memory Stick Duo
Vytvoření DVD s fotografiemi
Sony Handycam®
(Memory Stick)
Memory Stick Duo
8cm DVD
Sony Handycam® (DVD)
Memory Stick Duo
Sony Handycam®
(HDV/DV/D8)
Memory Stick
Memory Stick Duo
Memory Stick
Sony CyberShot®
Memory Stick Duo
SD Card
Ostatní fotoaparáty
xD-Picture Card
CompactFlash
57
Použitelné disky pro vytvoření DVD s fotografiemi
Pro vytvoření DVD s fotografiemi lze použít následující disky.
Typ disku
Logo
Rozhraní na přístroji
DVDirect
USB
DVD+R
Sloty pro
paměťovou kartu
+R
DVD+R DL (dvouvrstvý disk)
DVD+RW
+RW
DVD-R
-R
DVD-R DL (dvouvrstvý disk)
-R DL
DVD-RW
-RW
Poznámky k vytvořeným DVD s fotografiemi
DVD s prezentací fotografií
Obsah tohoto DVD sestává z titulů a kapitol stejně jako u Video DVD
(strana 30). Pokud vytvoříte DVD s prezentací fotografií, je kapitola vytvořena
pro každých 10 fotografií. Pro jeden titul lze vytvořit až 99 kapitol.
Titul 1
Kapitola 1
Kapitola 2
Kapitola 3
10 fotografií
10 fotografií
10 fotografií
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3
U DVD s prezentací fotografií můžete pomocí obrázků nebo oblíbených
fotografií vytvořit nabídku DVD (strana 74).
Rovněž můžete nastavit zvukový doprovod, který bude přehráván během
prezentace (strana 73).
58
Složky pro uložení fotografií (soubory JPEG)
Na DVD s fotografiemi se vytvoří určité složky a všechny fotografie (soubory
JPEG) budou uloženy ve složce „100VRDMC”.
Vytvoření DVD s fotografiemi
Tip
Názvy souborů jsou automaticky vytvořeny při vytvoření DVD s fotografiemi.
59
Kopírování fotografií uložených na
paměťové kartě/ve videokameře
Handycam®
1
Stisknutím tlačítka 1 (napájení) zapněte přístroj DVDirect
a vložte disk (strana 19).
Přístroj DVDirect spustí načítání vloženého disku.
Tip
Fotografie můžete zkopírovat rovněž pomocí nabídky.
Stisknutím tlačítka RETURN (Zpět) zobrazte nabídku a vyberte položku „Photo ,
DVD”. Při kopírování fotografií z paměťové karty vložené ve slotu vyberte možnost
„Memory Card”. Při kopírování z připojené videokamery vyberte možnost „USB”.
2
Vložte paměťovou kartu do příslušného slotu (strana 21) nebo
zapněte a připojte vaši videokameru.
Poznámka
Při připojení DVD videokamery nastavte videokameru do režimu PLAY (Přehrávání)
nebo PLAY/EDIT (Přehrávání/úpravy).
Při připojování vaší videokamery:
Pomocí USB kabelu (není dodáván) připojte USB konektor videokamery
(typu mini B) k USB konektoru na přístroji DVDirect (typu A).
HANDCAM
USB kabel (není dodáván)
Po připojení USB kabelu se na LCD displeji videokamery zobrazí
obrazovka [USB SELECT] (Výběr USB zařízení).
60
Podle média, na kterém jsou fotografie uloženy, se dotkněte
příslušného tlačítka na LCD displeji vaší videokamery.
Při použití videokamery Handycam®
(HDD):
Dotkněte se tlačítka [
COMPUTER]
(Počítač) nebo [HDD] (Pevný disk).
Při použití videokamery Handycam®
(Memory Stick):
Dotkněte se tlačítka [
COMPUTER]
(Počítač).
Při použití videokamery Handycam®
(DVD):
Dotkněte se tlačítka [
COMPUTER]
(Počítač).
Poznámka
Podle typu používané videokamery se výše uvedená obrazovka [USB SELECT] (Výběr
USB zařízení) nemusí automaticky zobrazit a může být nutné provést nastavení
připojení. Rovněž se může lišit obrazovka zobrazená na LCD displeji videokamery nebo
názvy tlačítek na videokameře. Viz část týkající se připojení k počítači v návodu
k obsluze vaší videokamery. Pro připojení k přístroji DVDirect můžete provést stejný
postup jako pro připojení k počítači.
3
Stisknutím tlačítka < nebo , změňte režim kopírování.
Po stisknutí tlačítka < nebo , se změní režim kopírování zobrazený
v pravé horní části displeje.
Pro úplné kopírování:
Stiskněte tlačítko < nebo ,, až se zobrazí nápis „Full” (Úplné
kopírování).
Režim
kopírování
Typ vstupu
USB: Handycam
M.S.: Memory Stick
M.S.Duo: Memory Stick Duo
SD: SD Card
xD: xD-Picture Card
CF: Compact Flash
61
Vytvoření DVD s fotografiemi
Zobrazení na displeji přístroje DVDirect se změní.
Pro kopírování vybraných fotografií:
Stiskněte tlačítko < nebo ,, až se zobrazí nápis „Select Photos” (Výběr
fotografií).
Stisknutím tlačítka M nebo m vyberte „Thumbnail” (Miniatura) nebo
„Shooting Date” (Datum pořízení).
Stisknutím tlačítek M m < , vyberte miniaturu nebo datum pořízení
fotografie, kterou chcete zkopírovat a stisknutím tlačítka
(výběr) ji
zaškrtněte.
Miniatura
Aktuální fotografie/
počet uložených
fotografií
Vybraná fotografie
Datum pořízení
Datum pořízení
aktuální
fotografie
Zaškrtnutá fotografie
Opakovaným stisknutím tlačítka
zaškrtnutí.
62
Zaškrtnuté datum pořízení
scény pro zkopírování
(výběr) proveďte nebo zrušte
4
Stisknutím tlačítka
(záznam) spusťte kopírování.
Během kopírování je na displeji zobrazen jeho průběh a tlačítko
(záznam) svítí.
Vytvoření DVD s fotografiemi
5
Po dokončení se kopírování automaticky ukončí.
Po zkopírování všech fotografií na disk se na displeji zobrazí nápis
„Complete” (Dokončeno) a kopírování se automaticky ukončí.
Po dokončení kopírování stiskněte tlačítko Z (vysunutí) pro vysunutí
disku (strana 65). Pro zobrazení fotografií zkopírovaných na disk nebo pro
přidání dalších fotografií na stejný disk stiskněte tlačítko RETURN (Zpět)
pro návrat do nabídky.
63
Zobrazení pouze jedné fotografie
Během zobrazení miniatur stiskněte tlačítko
(zastavení).
Vybraná fotografie je zobrazena na celou obrazovku.
Každým stisknutím tlačítka , lze fotografii otočit o 90° doprava.
Každým stisknutím tlačítka < lze fotografii otočit o 90° doleva.
64
B Finalizace/prohlížení vytvořeného DVD
Finalizace/prohlížení vytvořeného
disku
Po dokončení kopírování stiskněte tlačítko Z (vysunutí) pro vysunutí disku.
Potom budete moci vybrat, zda ponechat disk nefinalizovaný (pro pozdější
přidání videozáznamů nebo fotografií), nebo zda jej finalizovat (strana 66).
U DVD s fotografiemi můžete vybrat, zda se má vytvořit prezentace.
Podle následujícího postupu dokončete vytváření disku.
Poznámka
1
Finalizace/prohlížení vytvořeného DVD
V následujících případech je disk po dokončení kopírování automaticky vysunut:
• Při vytváření disku AVCHD.
• Při vytváření Video DVD v režimu úplného kopírování.
• Při vytváření DVD s fotografiemi a výběru možnosti „ON” (Zapnuto) v položce
„Slideshow Creation” (Vytvoření prezentace).
Stiskněte tlačítko Z (vysunutí).
Zobrazí se zpráva, zda má být finalizován právě zaznamenaný disk.
Tip
Tato zpráva se nezobrazí při použití DVD+RW pro kopírování videozáznamu (kromě
kopírování videozáznamu z videokamery připojené přes USB konektor).
2
Vyberte, zda má být disk finalizován.
Podrobné informace o finalizaci disků - viz „Co je finalizace disku?”
(strana 66).
Pro finalizaci disku:
Vyberte možnost „Yes” (Ano) a stiskněte tlačítko
(výběr). Zobrazí se
potvrzující zpráva. Vyberte možnost „OK” a znovu stiskněte tlačítko
(výběr). Při vytváření DVD s fotografiemi se zobrazí zpráva, zda má být
vytvořena prezentace. Přejděte ke kroku 3.
Pro ponechání nefinalizovaného disku:
Vyberte možnost „No” (Ne) a stiskněte tlačítko
vysunut bez provedení finalizace.
(výběr). Disk bude
65
3
U DVD s fotografiemi vyberte, zda má být vytvořena prezentace.
Stisknutím tlačítka M nebo m vyberte požadovanou možnost a stiskněte
tlačítko
(výběr).
Pro dokončení disku jako záložního disku DVD s fotografiemi vyberte
možnost „No” (Ne).
Pro dokončení disku jako disku DVD s prezentací fotografií vyberte
možnost „Yes” (Ano).
Poznámka
Dokončení finalizace u záložního DVD s fotografiemi trvá několik minut. Doba potřebná
pro dokončení DVD s prezentací fotografií závisí na počtu a velikosti jednotlivých
fotografií. (Např. záznam 100 souborů (fotografie s rozlišením 5 megapixelů) na DVD
může trvat 20 minut nebo déle.)
Po dokončení procesu se disk vysune a Video DVD nebo DVD
s fotografiemi je vytvořeno.
Vytvoření DVD s prezentací fotografií jedním stisknutím tlačítka
Pokud je položka „Slideshow Creation” (Vytvoření prezentace) nastavena na
„ON” (Zapnuto), můžete vytvořit DVD s prezentací fotografií jedním
stisknutím tlačítka
(záznam) (strana 74).
Co je „finalizace disku”?
Finalizovat disk znamená umožnit jeho přehrávání na jiných DVD zařízeních.
Při vysouvání disku ihned po jeho záznamu se vás přístroj DVDirect zeptá, zda
chcete disk finalizovat.
Pokud vysunete disk, aniž by byl finalizován, můžete jej později finalizovat
pomocí nabídky Setup (Nastavení) (strana 71).
Obecně platí, že finalizací provedete dokončení disku.
Finalizovaný disk lze přehrávat stejným způsobem jako disky DVD-Video
nebo DVD-ROM na DVD zařízeních.
Přečtěte si následující body a potom se rozhodněte, zda chcete disk finalizovat.
66
Finalizace disku
• Pro vytvoření disku, který lze přehrávat na DVD přehrávačích.
• Pro vytvoření disku, který lze přehrávat v DVD mechanikách počítačů.
• Pro vytvoření disku, který lze zapůjčit jiným uživatelům.
• Pro vytvoření 100% dokončeného disku jako Video DVD nebo DVD
s fotografiemi (pokud nemáte v úmyslu později přidávat videozáznamy nebo
fotografie).
Ponechání nefinalizovaného disku
• Pokud chcete pomocí přístroje DVDirect později přidávat videozáznamy na
stejný disk.
• Pokud chcete pomocí přístroje DVDirect později přidávat fotografie na
stejný disk.
Tip
67
Finalizace/prohlížení vytvořeného DVD
Při použití DVD+RW pro kopírování videozáznamu (kromě kopírování videozáznamu
z videokamery připojené přes USB konektor) není nutné provádět finalizaci. Při vysouvání
disku se nezobrazí žádná zpráva a disk není nutné finalizovat pomocí nabídky Setup
(Nastavení).
Na DVD+RW lze kdykoliv přidat videozáznamy pomocí přístroje DVDirect a disk lze vždy
přehrávat na DVD přehrávači nebo v DVD mechanice počítače.
Přehrávání Video DVD a DVD
s fotografiemi na přístroji DVDirect
Na displeji na horní straně přístroje můžete přehrát a zkontrolovat Video DVD
a DVD s fotografiemi zkopírované pomocí přístroje DVDirect.
Poznámky
•
•
•
•
Při přehrávání na přístroji DVDirect není slyšet zvuk.
Video signál nelze odeslat do externího zařízení, jako je např. televizor.
Nelze přehrávat disk AVCHD.
Nelze přehrávat disky zaznamenané na jiném zařízení než DVDirect nebo disky
zaznamenané pomocí běžných DVD zařízení.
1
Stisknutím tlačítka 1 (napájení) zapněte přístroj DVDirect.
2
Stisknutím tlačítka RETURN (Zpět) zobrazte nabídku.
Stisknutím tlačítka M nebo m vyberte „DVD Preview”
(Přehrávání DVD) a stiskněte tlačítko
(výběr).
3
Vložte DVD vytvořené pomocí přístroje DVDirect.
Po dokončení načítání disku se jeho obsah zobrazí na displeji.
Pokud je vloženo finalizované Video DVD:
Na displeji se zobrazí video tituly zkopírované na disku.
Stisknutím tlačítek M m < , vyberte požadovaný titul pro přehrávání
a stiskněte tlačítko
(výběr). Vybraný titul se začne přehrávat.
Stisknutím tlačítka
(zastavení) zastavte přehrávání.
Vybraný titul
68
Pokud je vloženo Video DVD, které nebylo finalizováno:
Automaticky se spustí přehrávání prvního titulu na disku.
Číslo aktuálního titulu/celkový počet
titulů
Stisknutím tlačítka < nebo , vyberte požadovaný titul pro přehrávání.
Stisknutím tlačítka
(zastavení) zastavte přehrávání.
Pokud je vloženo záložní DVD s fotografiemi nebo DVD
s fotografiemi, které nebylo finalizováno:
Můžete ručně vybrat fotografii na DVD a zobrazit ji.
Aktuální fotografie/počet
uložených fotografií
Stisknutím tlačítka M nebo m vyberte fotografii, kterou chcete zobrazit.
Stisknutím tlačítka
(zastavení) ukončete prohlížení.
69
Finalizace/prohlížení vytvořeného DVD
Datum pořízení aktuální fotografie
Pokud je vloženo DVD s prezentací fotografií:
Zobrazí se následující obrazovka.
Stisknutím tlačítka M nebo m vyberte „Photo Slideshow” (Prezentace
fotografií) nebo „Original Photos” (Originální fotografie).
Při výběru možnosti „Photo Slideshow” (Prezentace fotografií) jsou
automaticky postupně zobrazovány fotografie na DVD. Pokud v nabídce
DVD vyberete titul pro přehrávání podobně jako u Video DVD, budou
přehrány fotografie, které tvoří tento titul.
Při výběru možnosti „Original Photos” (Originální fotografie) si můžete
ručně prohlížet fotografie na DVD stejně jako u záložního DVD
s fotografiemi.
Tipy
• Pokud ihned po zapnutí přístroje DVDirect vložíte finalizované DVD, aktivuje se
navigační displej a automaticky se zobrazí videozáznam nebo fotografie uložená na
disku.
• Podrobné informace o titulech - viz „Poznámky k vytvořeným diskům Video DVD
a AVCHD” (strana 30) nebo „Poznámky k vytvořeným DVD s fotografiemi”
(strana 58).
70
B Nastavení
Použití nabídky Setup (Nastavení)
V nabídce Setup (Nastavení) můžete měnit různá nastavení pro vytváření
disků.
Výchozí nastavení je v následujícím seznamu podtrženo.
Stisknutím tlačítka 1 (napájení) zapněte přístroj DVDirect.
2
Stiskněte tlačítko RETURN (Zpět).
Na displeji se zobrazí hlavní nabídka.
3
Stisknutím tlačítka m vyberte „Setup” (Nastavení) a stiskněte
tlačítko
(výběr).
Na displeji se zobrazí nabídka Setup (Nastavení).
Nastavení
1
Stisknutím tlačítka M nebo m vyberte položku nebo možnost, kterou chcete
změnit a stisknutím tlačítka
(výběr) proveďte nebo potvrďte změnu.
71
Rec Quality (Kvalita záznamu)
Vyberte kvalitu záznamu, která bude použita při vytváření Video DVD.
Doba záznamu (přibližná)
Kvalita záznamu
Kvalita obrazu
Jednovrstvý
disk
Dvouvrstvý
disk
HQ
Vysoká
1 hodina
2 hodiny
HSP
R
1,5 hodiny
3 hodiny
SP
Standardní
2 hodiny
4 hodiny
LP
R
3 hodiny
6 hodin
SLP
Nízká
6 hodin
12 hodin
Auto Stop Timer (Časovač automatického ukončení)
Vyberte časový interval, po jehož uplynutí se záznam při vytváření Video
DVD automaticky ukončí.
Nastavení
Funkce
OFF (Vypnuto)
30 min až 8 h
Po uplynutí nastaveného časového intervalu se záznam
automaticky ukončí.
K dispozici je 30 min, 60 min, 90 min, 2 h, 3 h, 4 h, 6 h, 8 h.
Poznámka
Nastavení položky „Auto Stop Timer” (Časovač automatického ukončení) se zruší po
dokončení záznamu, stisknutí tlačítka
(zastavení) během záznamu nebo při vypnutí
napájení.
Auto Chapter (Automatická kapitola)
Vyberte časový interval, v jakém jsou při vytváření DVD automaticky
vytvářeny kapitoly.
72
Nastavení
Funkce
OFF (Vypnuto)
Není vložena žádná značka kapitoly.
5min (5 minut)
Značky kapitol jsou vkládány v intervalu přibližně 5 minut.
10min (10 minut)
Značky kapitol jsou vkládány v intervalu přibližně 10 minut.
15min (15 minut)
Značky kapitol jsou vkládány v intervalu přibližně 15 minut.
DVD Menu (Nabídka DVD)
Vyberte obrázek pozadí, který bude použit pro obrazovku nabídky DVD
u disku Video DVD nebo DVD s prezentací fotografií.
Nastavení
Funkce
A, B, C, D
Použití vybraného obrázku pro obrazovku nabídky DVD.
JPEG
Nastavení vaší oblíbené fotografie (soubor JPEG) pro obrazovku
nabídky u disku Video DVD nebo DVD s prezentací fotografií.
Použití souboru JPEG pro nabídku DVD
Poznámky
• Do kořenové složky na paměťové kartě uložte pouze jeden soubor JPEG. Pokud je
v kořenové složce uloženo více fotografií, nemusí být pro obrazovku nabídky DVD
vybrána požadovaná fotografie.
• Některé soubory JPEG nemusí být možné pro obrazovku nabídky DVD použít.
Slideshow Music (Zvukový doprovod při prezentaci)
Vyberte, zda má být zaznamenán zvukový doprovod na DVD s fotografiemi
(DVD s prezentací fotografií).
Nastavení
Funkce
ON (zapnuto)
Zvukový doprovod je zaznamenán.
OFF (Vypnuto)
Zvukový doprovod není zaznamenán.
MP3
Záznam vaší oblíbené hudební skladby (soubor MP3) pro
zvukový doprovod u DVD s prezentací fotografií.
Použití souboru MP3 pro zvukový doprovod u DVD s prezentací fotografií
Při výběru možnosti „MP3” můžete jako zvukový doprovod u DVD
s prezentací fotografií zaznamenat vybranou hudební skladbu (MP3).
Pomocí vašeho počítače uložte do kořenové složky na paměťové kartě pouze
jeden soubor MP3. Před vytvořením disku vložte paměťovou kartu do
příslušného slotu na přístroji DVDirect.
73
Nastavení
Při výběru možnosti „JPEG” můžete nastavit vaši oblíbenou fotografii (soubor
JPEG) pro obrazovku nabídky DVD u disku Video DVD nebo DVD
s prezentací fotografií.
Pomocí vašeho počítače uložte do kořenové složky na paměťové kartě pouze
jednu fotografii (soubor JPEG), kterou chcete použít pro obrazovku nabídky
DVD. Před vytvořením disku vložte paměťovou kartu do příslušného slotu na
přístroji DVDirect.
Poznámky
• Do kořenové složky na paměťové kartě uložte pouze jeden soubor MP3. Pokud je
v kořenové složce uloženo více souborů, nemusí být pro zvukový doprovod vybrána
požadovaná hudební skladba.
• Pokud poskytujete vytvořené DVD s prezentací fotografií jiným uživatelům, ujistěte se, že
zvukový doprovod není chráněn autorskými právy.
Slideshow Creation (Vytvoření prezentace)
Vyberte, zda se má při stisknutí tlačítka Z (vysunutí) po záznamu DVD
s fotografiemi zobrazit zpráva s dotazem na vytvoření prezentace.
Nastavení
Funkce
OFF (Vypnuto)
Při stisknutí tlačítka Z (vysunutí) po záznamu na disk se na
displeji vždy zobrazí zpráva s dotazem, zda má být vytvořena
prezentace.
ON (zapnuto)
Po záznamu fotografií na disk je automaticky vytvořena
prezentace a disk je finalizován, což umožňuje jeho okamžité
přehrávání na DVD přehrávači.
Finalize disc (Finalizace disku)
Pokud vysunete disk, aniž by byl finalizován, můžete jej finalizovat později.
Podrobné informace o finalizaci disků - viz „Co je finalizace disku?”
(strana 66).
1
Vložte disk, který chcete finalizovat, stisknutím tlačítka m vyberte
položku „Finalize disc” (Finalizace disku) a stiskněte tlačítko
(výběr).
Zobrazí se následující zpráva.
74
2
Stisknutím tlačítka M nebo m vyberte možnost „Yes” (Ano)
a stiskněte tlačítko
(výběr).
Zobrazí se následující zpráva.
3
Stisknutím tlačítka M nebo m vyberte možnost „OK” a stiskněte
tlačítko
(výběr).
4
Přístroj DVDirect spustí finalizaci.
Pro Video DVD
Zobrazí se následující zpráva.
Nastavení
Pro DVD s fotografiemi
Zobrazí se následující zpráva.
Pro dokončení disku jako záložního disku DVD s fotografiemi vyberte
možnost „No” (Ne).
Pro dokončení disku jako disku DVD s prezentací fotografií vyberte
možnost „Yes” (Ano).
Poznámky
• Dokončení finalizace u Video DVD nebo záložního DVD s fotografiemi trvá několik
minut.
• Doba potřebná pro dokončení DVD s prezentací fotografií závisí na počtu a velikosti
jednotlivých fotografií.
75
Po dokončení finalizace lze disk vysunout.
Erase disc (Vymazání disku)
Vymazání videozáznamů nebo fotografií uložených na DVD+RW nebo DVDRW. Vymazaný disk lze znovu použít jako prázdný disk.
Poznámka
Uvědomte si, že při této operaci budou vymazána všechna data.
1
Vložte disk, který chcete vymazat, stisknutím tlačítka m vyberte
položku „Erase disc” (Vymazání disku) a stiskněte tlačítko
(výběr).
Zobrazí se následující zpráva.
2
76
Stisknutím tlačítka M nebo m vyberte možnost „Yes” (Ano)
a stiskněte tlačítko
(výběr).
Zobrazí se následující zpráva.
3
Stisknutím tlačítka M nebo m vyberte možnost „Yes” (Ano)
a stiskněte tlačítko
(výběr).
Přístroj DVDirect spustí mazání.
Po dokončení mazání lze disk vysunout.
System Info (Systémové informace)
Můžete zkontrolovat verzi systémového softwaru přístroje DVDirect.
Stisknutím tlačítka m vyberte položku „System Info” (Systémové informace)
a stisknutím tlačítka
(výběr) zobrazte na displeji verzi softwaru.
Tip
Systémový software je předinstalovaný software, který umožňuje funkci přístroje DVDirect.
Demo (Ukázka)
Vyberte, zda chcete zapnout ukázkový režim.
Nastavení
Funkce
OFF
(Vypnuto)
Nastavení
Zapnutí ukázkového režimu. Pokud není přístroj DVDirect
ON (Zapnuto) ovládán po nastavenou dobu, automaticky se na displeji spustí
ukázkový režim.
Vypnutí ukázkového režimu.
Color System (Systém barev)
Nastavení systému barev používaného při vytváření disků pomocí přístroje
DVDirect.
Nastavení
Funkce
NTSC
Záznam na disky v systému barev NTSC.
PAL
Záznam na disky v systému barev PAL.
Poznámky
• Obvykle není třeba měnit nastavení systému barev, protože vhodný systém barev je již
přednastaven. Nastavení nemusí být možné změnit v závislosti na zemi nebo oblasti použití
přístroje.
• Pokud je systém barev přístroje DVDirect odlišný od systému barev připojené
videokamery, nelze provést záznam na disk.
• Pokud je systém barev použitý při vytváření disku pomocí přístroje DVDirect odlišný od
systému barev DVD přehrávače, nelze disk přehrát.
Language (Jazyk)
Výběr jazyka displeje.
77
B Doplňující informace
Poznámky k diskům
Kompatibilní zapisovatelné disky
Následující disky jsou kompatibilní s přístrojem DVDirect.
Nemusí být však podporovány všechny funkce disku.
Typ disku
Logo
Video DVD
DVD
s fotografiemi
& disk AVCHD
DVD+R
DVD+R DL
(dvouvrstvý disk)
*
DVD+RW
Vysokorychlostní
disk
DVD+RW
DVD-R
DVD-R DL
(dvouvrstvý disk)
DVD-RW
* Použijte pouze při připojení ke konektoru DV IN (DV vstup), VIDEO IN (Video vstup)
nebo S-VIDEO IN (S-video vstup).
Poznámka
Nelze použít disky DVD-R DL, CD-R, CD-RW a disky DVD o průměru 8 cm.
Poznámky k používání disků
• Kvalita běžně prodávaných disků se může lišit. Na disky nestandardní
kvality nemusí být možné provést záznam správně.
• Některé zaznamenané disky nemusí být možné přehrát na zařízeních pro
přehrávání kvůli kvalitě záznamu, fyzickému stavu disku nebo
charakteristikám zařízení a softwaru použitého pro přehrávání. Disk nelze
přehrát, pokud nebyl správně finalizován. Podrobné informace - viz návod
k obsluze zařízení pro přehrávání.
78
Poznámky k paměťovým kartám
Poznámky k paměťové kartě „Memory Stick”
Typy paměťových karet „Memory Stick”, které lze použít v přístroji
DVDirect, jsou uvedeny v tabulce níže. Správná funkce však není zaručena
u všech paměťových karet „Memory Stick”.
Typ paměťové karty „Memory
Stick”
Čtení
a
Memory Stick (MagicGate/
kompatibilní s vysokorychlostním
přenosem dat)
a*1
Memory Stick Duo
a
Memory Stick Duo (MagicGate/
kompatibilní s vysokorychlostním
přenosem dat)
a*1
MagicGate Memory Stick
a*1
MagicGate Memory Stick Duo
a*1
Memory Stick PRO
a*1
Memory Stick PRO Duo
a*1*2
Doplňující informace
Memory Stick
*1Čtení dat, které vyžaduje funkce MagicGate, nelze s přístrojem DVDirect provést.
*2Je podporována paměťová karta „Memory Stick PRO Duo” s kapacitou až 8 GB.
Poznámky k použití paměťové karty „Memory Stick”
• Pokud pomocí tenkého předmětu posunete přepínač ochrany proti zápisu do
polohy LOCK (Uzamknuto), nelze zaznamenávat, upravovat ani mazat
snímky.
Kontakty
Poloha, která
umožňuje
zápis dat
Poloha, která
neumožňuje
zápis dat
Plocha na poznámky
79
• Paměťovou kartu „Memory Stick” vložte do slotu pro více typů paměťových
karet a paměťovou kartu „Memory Stick Duo” vložte do slotu pro kartu
Memory Stick Duo. Při vložení paměťové karty „Memory Stick Duo”
s adaptérem do slotu pro více typů paměťových karet nemusí přístroj
DVDirect správně pracovat.
• Nejsou podporovány všechny funkce paměťových karet s jinými adaptéry.
• Přepínač ochrany proti zápisu posuňte pomocí tenkého předmětu.
• Paměťovou kartu „Memory Stick” naformátujte ve vaší videokameře nebo
digitálním fotoaparátu. Paměťová karta „Memory Stick” naformátovaná ve
vašem počítači nemusí pracovat správně.
• Poloha a tvar přepínače ochrany proti zápisu se může lišit v závislosti na
používané paměťové kartě „Memory Stick”.
• Nevyjímejte paměťovou kartu „Memory Stick” během přístupu k datům.
• V následujících případech může dojít k poškození dat:
− Pokud je paměťová karta „Memory Stick” vyjmuta nebo pokud je přístroj
DVDirect vypnut během čtení dat.
− Pokud je paměťová karta „Memory Stick” používána v místech
vystavených působení statické elektřiny nebo elektrického šumu.
Poznámky k paměťovým kartám CompactFlash/SD/xD-Picture
Card
Přístroj DVDirect je kompatibilní s následujícími paměťovými kartami.
Nejsou však podporovány všechny funkce paměťových karet.
• Paměťová karta SD*1
• Paměťová karta SDHC*2
• Paměťová karta xD–Picture Card
• Paměťová karta CompactFlash (typu I/typu II) a karta CF+ (typu I/typu II)
kompatibilní s CompactFlash*3
*1Je podporována paměťová karta SD s kapacitou až 2 GB.
*2Je podporována paměťová karta SDHC s kapacitou až 4 GB.
*3Používejte paměťovou kartu CompactFlash určenou pro napájení napětím 3,3 V nebo 3,3
V/5 V. Nelze použít paměťovou kartu určenou pro napájení napětím 5 V nebo 3 V. Do slotu
na přístroji DVDirect nevkládejte žádné jiné typy paměťových karet CompactFlash.
Přístroj DVDirect by se mohl poškodit.
Poznámky k použití paměťových karet
• Nepoužívejte běžně dostupný adaptér pro paměťové karty, který
nepodporuje požadované funkce.
• Nepoužívejte kovový adaptér pro paměťové karty, protože by mohlo dojít
k poruše.
• Data chráněná autorskými právy nelze číst.
80
Bezpečnostní
upozornění
Podmínky pro používání
a skladování
Přístroj DVDirect nepoužívejte nebo
neskladujte na místech vystavených horku,
vlhkosti, vibracím ani přímému slunečnímu
světlu.
• Neskladujte disky v prašných nebo
vlhkých místech, na přímém slunečním
světle ani v blízkosti zařízení
produkujících teplo.
• Kvůli ochraně důležitých dat vždy
uchovávejte disky v jejich obalu.
• Před záznamem dat nečistěte disky
pomocí čističe disků. Pro odstranění
prachu použijte vysavač.
• Pokud je záznamová oblast disku
poškrábána nebo znečištěna, nemusí být
data zaznamenána správně. Zacházejte
s disky velmi opatrně.
Přeprava
• Při přepravě přístroje DVDirect jej prosím
zabalte do původního obalového
materiálu.
• Před přepravou přístroje DVDirect
vyjměte disk.
Kondenzace vlhkosti
Zacházení s disky
• Disky držte pouze za okraj. Nikdy se
nedotýkejte záznamové strany disku.
• Nelepte na disky žádné štítky.
• Paměťovou kartu neohýbejte
a nevystavujte pádům ani vibracím.
• Paměťovou kartu nerozebírejte ani
neupravujte.
• Nedotýkejte se kontaktů paměťové karty
prsty ani kovovými předměty.
• Chraňte paměťovou kartu před působením
kapalin a nepoužívejte ji v místech
vystavených vysoké vlhkosti.
• Nepoužívejte ani neskladujte paměťovou
kartu v místech vystavených:
− příliš vysokým teplotám, jako např.
uvnitř automobilu, ve venkovním
prostředí na přímém slunečním světle
nebo v blízkosti topení,
− přímému slunečnímu světlu,
− vysoké vlhkosti,
− korozívním materiálům,
− nadměrnému prachu,
− elektrostatickému nebo elektrickému
šumu,
− magnetickým polím.
• Při skladování nebo přenášení paměťové
karty použijte originální pouzdro pro
zajištění ochrany důležitých dat.
• Během přístupu přístroje DVDirect na
paměťovou kartu ji nevyjímejte ani
nevypínejte napájení.
81
Doplňující informace
Nevystavujte přístroj DVDirect náhlým
změnám teploty. Nepoužívejte přístroj
DVDirect ihned po přenesení z chladného
do teplého prostředí nebo po náhlém zvýšení
teploty v místnosti, protože uvnitř přístroje
DVDirect mohlo dojít ke kondenzaci
vlhkosti. Pokud se během používání
přístroje DVDirect náhle změní teplota,
nechejte přístroj zapnutý, ale přestaňte jej
používat a počkejte asi 1 hodinu.
Zacházení s paměťovými kartami
Technické údaje
PŘEHRÁVÁNÍ VIDEOZÁZNAMŮ/
FOTOGRAFIÍ
Přehrávání* na vestavěném LCD
displeji
VIDEO ZÁZNAM
Disky, které lze vytvořit
• Video DVD
(Lze přehrávat na DVD přehrávačích/
rekordérech nebo na PC s DVD
mechanikou.)
• Disky AVCHD*
(Lze přehrávat na Blu-ray
přehrávačích/rekordérech/konzolách
Playstation3® nebo na zařízeních
podporujících přehrávání formátu
AVCHD.)
* Vyžaduje videokameru Sony HD
Handycam® (HDD/Memory Stick).
Podporovaná vstupní zařízení
• Video zařízení s audio/video výstupy
• Videokamera Sony Handycam® (DV/
D8) nebo digitální DV videokamera
• Videokamera Sony Handycam®
(HDD/DVD/Memory Stick)
ZÁZNAM FOTOGRAFIÍ
Disky, které lze vytvořit
• DVD s prezentací fotografií
(Lze přehrávat na DVD přehrávačích/
rekordérech nebo na PC s DVD
mechanikou.)
• Záložní DVD s fotografiemi
(Lze přehrávat na PC s DVD
mechanikou nebo na DVD
přehrávačích/rekordérech
podporujících přehrávání
obrázkových souborů JPEG.)
Podporovaná vstupní zařízení
• MemoryStick Duo, MemoryStick
PRO Duo, MemoryStick,
MemoryStick PRO, SD Memory
Card, SDHC Memory Card,
xD-Picture Card, CompactFlash
• Videokamera Sony Handycam®
(HDD/DVD/Memory Stick)
Podporovaný formát fotografií
JPEG, kompatibilní s DCF2.0
82
zst51918
* Pouze Video DVD a DVD s fotografiemi
vytvořená pomocí přístroje VRD-MC5.
Disky, na které je možno
zaznamenávat
DVD+R, DVD+RW, DVD-R, DVDRW, DVD+R DL*
* Video záznam pouze přes konektor
S-VIDEO/VIDEO/DV IN (S-video/video/
DV vstup).
12cm disk
Rozhraní
DV IN (DV vstup)1)
4pinový i.LINK (IEEE1394), S100,
DVC-SD vstup
VIDEO vstup
1 Vš-š/75 ohmů
S VIDEO vstup
Y: 1 Vš-š/75 ohmů
C: 0,286 Vš-š/75 ohmů
AUDIO vstup
2 Vrms, impedance více než
47 kiloohmů
Slot pro paměťovou kartu
Memory Stick Duo, Memory Stick2), SD
Memory Card2), xD-Picture Card2),
CompactFlash
USB konektor
Typ A 3)
1)
2)
3)
Pouze pro připojení k DV konektoru digitální
DV videokamery.
Nelze kopírovat videozáznam z MICROMV
nebo HDV videokamer (formát HDV)
a ostatních digitálních video zařízení
vybavených i.LINK konektorem.
Slot pro více typů paměťových karet.
Pouze pro připojení videokamery Sony
Handycam® (HDD/DVD/Memory Stick).
Všeobecné údaje
Napájení
12 V stejnosměrných (z konektoru DC
IN (Vstup stejnosměrného napětí))
Odběr
Max. 2,5 A
Síťový adaptér*
Typ: AC-NB12A
Vstup: 100 V - 240 V
Výstup: 12 V stejnosměrných/2,5 A
* Použijte síťový napájecí kabel vhodný pro
vaši oblast nebo zemi.
Velikost
Přibližně 193 × 65 × 222,5 mm
(Š × V × H)
Hmotnost
Přibližně 1,5 kg
Provozní teplota
5 °C až 35 °C
Design a technické údaje mohou být
změněny bez předchozího upozornění.
Doplňující informace
Obrazovky displeje uvedené v tomto návodu
k obsluze se mohou lišit od obrazovek
zobrazovaných na přístroji.
83
Sony Corporation
Printed in Czech Republic (EU)
CZ
Nakládání s nepotřebným elektrickým a elektronickým zařízením (platné v Evropské
unii a dalších evropských státech uplatňujících oddělený systém sběru)
Tento symbol umístěný na výrobku nebo jeho balení upozorňuje, že by s výrobkem po
ukončení jeho životnosti nemělo být nakládáno jako s běžným odpadem z domácnosti.
Místo toho by měl být odložen do sběrného místa určeného k recyklaci elektronických
výrobků a zařízení. Dodržením této instrukce zabráníte negativním dopadům na životní
prostředí a zdraví lidí, které naopak může být ohroženo nesprávným nakládáním
s výrobkem při jeho likvidaci. Recyklováním materiálů, z nichž je výrobek vyroben,
pomůžete zachovat přírodní zdroje. Pro získání dalších informací o recyklaci tohoto
výrobku kontaktujte prosím místní orgány státní správy, místní firmu zabezpečující
likvidaci a sběr odpadů nebo prodejnu, v níž jste výrobek zakoupili.
Download PDF

advertising