Sony | ECM-AW4 | Sony ECM-AW4 Bezdrátový mikrofon Návod k obsluze

4-533-246-31(1)
Pred používaním tejto jednotky si, prosím, dôkladne prečítajte tento návod
a uschovajte ho pre možnú potrebu v budúcnosti.
Aby ste znížili riziko požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom:
1) Nevystavujte zariadenie dažďu ani vlhkosti.
2) Neukladajte objekty naplnené tekutinami, ako napríklad vázy, na zariadenie.
Stav
Ihneď po zapnutí
prijímača a mikrofónu
Došlo k vytvoreniu
spojenia a možno čisto
nahrávať zvuk.
Vypnutie prijímača
Nevystavujte batérie prílišnému teplu, ako je napr. priame slnečné žiarenie,
oheň a pod.
Vypnutie mikrofónu
Opatrenia
ˎˎVýrobný štítok je pod sponou mikrofónu.
VÝSTRAHA
Wireless Microphone
Návod na obsluhu / Használati útmutató /
Instrucţiuni de utilizare / Betjeningsvejledning /
Návod k obsluze / Käyttöohjeet
UPOZORNENIE
Prílišný tlak zvuku zo slúchadiel môže spôsobiť stratu sluchu.
Regulačné informácie
Krajiny a regióny
Tento produkt sa môže používať v krajine alebo regióne, kde bol zakúpený.
Toto zariadenie bolo schválené na určené použitie v krajine alebo regióne.
Používanie tohto zariadenia bez nalepeného štítku so schválením môže byť
zákonne postihované.
Batériu vymieňajte len za určený typ.
V opačnom prípade môže dôjsť k požiaru alebo zraneniu.
Pre zákazníkov v Európe
Pozrite si ďalšie návody na obsluhu.
Sony Corporation týmto vyhlasuje, že bezdrôtový mikrofón ECM-AW4 spĺňa
základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES.
Podrobnosti získate na nasledovnej webovej adrese:
http://www.compliance.sony.de/
©2014 Sony Corporation
Printed in China
Likvidácia starých elektrických a elektronických prístrojov
(vzt’ahuje sa na Európsku úniu a európske krajiny so
systémami oddeleného zberu)
Tento symbol na výrobku alebo na jeho obale znamená, že
výrobok nesmie byť spracovávaný ako komunálny odpad. Musí
sa odovzdat’ do príslušnej zberne na recykláciu elektrických
a elektronických zariadení. Zaručením správnej likvidácie tohto
výrobku pomôžete pri predchádzaní potenciálnych negatívnych
dopadov na životné prostredie a na zdravie človeka, ktoré by mohli byt’
zapríčinené nevhodným zaobchádzaním s odpadmi z tohto výrobku.
Recyklovaním materiálov pomôžete zachovat’ prírodné zdroje. Podrobnejšie
informácie o recyklácii tohto výrobku vám na požiadanie poskytne miestny
úrad, služba likvidácie komunálneho odpadu alebo predajňa, v ktorej ste si
tento výrobok zakúpili.
<Poznámka pre zákazníkov v krajinách podliehajúcich smerniciam EÚ>
Výrobca: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku, Tokyo, 108-0075 Japonsko
Zhoda podľa legislatívy EU: Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Nemecko
ECM-AW4



Upozornenie
Elektromagnetické pole pri určitých frekvenciách môže na tomto zariadení
ovplyvniť kvalitu obrazu a zvuku.
Tento výrobok bol skúšaný a bolo preukázané, že vyhovuje limitným
hodnotám podľa nariadení o elektromagnetickej kompatibilite pre používanie
prepojovacích káblov kratších ako 3 metre.
Ak statická elektrina alebo elektromagnetické pole spôsobia prerušenie
prenosu údajov (zlyhanie), reštartujte aplikáciu alebo odpojte a znovu pripojte
komunikačný kábel (kábel USB atď.).
Funkcie
ˎˎTento bezdrôtový mikrofón je navrhnutý na používanie v spojení so










záznamovým zariadením, ako je fotoaparát/videokamera alebo IC rekordér
so vstupným konektorom pre mikrofón, a slúži na čisté nahrávanie zvuku
v monofónnom režime, aj ak je zdroj zvuku od záznamového zariadenia
vzdialený.
ˎˎKonektory na pripojenie mikrofónu aj na pripojenie slúchadiel sú na
mikrofóne (vysielač, ktorý sa ďalej uvádza ako „mikrofón“) a na prijímači,
ktorý je pripojený k záznamovému zariadeniu. Keď sú slúchadlá pripojené
k mikrofónu a k záznamovému zariadeniu, osoba na strane mikrofónu
a ďalšia osoba na strane prijímača dokáže počuť zvuk alebo hlas
druhej strany, aj ak sú od seba tieto osoby vzdialené. Zvuk zachytávaný
mikrofónom možno nahrávať záznamovým zariadením. (Zvuk prijímača
nahrávať nemožno. Ak záznamové zariadenie nie je vybavené konektorom
na pripojenie slúchadiel, osoba na strane prijímača nebude počas
nahrávania počuť hlas druhej strany.)
ˎˎTento bezdrôtový mikrofón možno používať ako vysielač-prijímač, preto
zvuk na ktoromkoľvek konci možno monitorovať z druhého konca, a to
pomocou slúchadiel priamo pripojených ku konektorom na pripojenie
slúchadiel na mikrofóne aj prijímači.
ˎˎTento bezdrôtový mikrofón využíva technológiu bezdrôtovej komunikácie
pomocou rozhrania Bluetooth.
Technológia bezdrôtovej komunikácie pomocou
rozhrania Bluetooth®
ˎˎTechnológia bezdrôtovej komunikácie pomocou rozhrania Bluetooth

-1
-2


-3


ˎˎZabráňte, aby sa do krytu dostala akákoľvek kvapalina alebo cudzie


-1

umožňuje komunikáciu medzi zariadeniami s rozhraním Bluetooth bez
použitia káblov. K zariadeniam, ktoré môžu túto technológiu používať, patria
počítače, počítačové periférne zariadenia a smartfóny.
ˎˎPrijímač a mikrofón sú výrobne nastavené tak, aby navzájom komunikovali.
Preto nie je potrebné vykonávať činnosti potrebné pre iné zariadenia
s rozhraním Bluetooth, ako je párovanie a zadanie prístupového kľúča.
Komunikácia nie je možná v prípade prijímača a mikrofónu, ktoré sa
nepredávajú ako pár, viacerých mikrofónov alebo ďalších zariadení
s rozhraním Bluetooth, ako je smartfón, počítač a atď.
Poznámky
ˎˎNa bezdrôtový mikrofón môžu vplývať nasledovné podmienky.
ˋˋKeď sa medzi prednou časťou prijímača a mikrofónu vyskytujú prekážky,
ako sú osoby, kovové objekty, steny alebo reflexné povrchy.
ˋˋAk sa používa prostredie systému bezdrôtovej siete LAN, v blízkosti
prevádzkovaných zariadení s rozhraním Bluetooth, v blízkosti
prevádzkovanej mikrovlnnej rúry alebo na miestach s výskytom
elektromagnetických vĺn.
ˎˎAk mikrofón umiestnite do bezprostrednej blízkosti fotoaparátu/
videokamery, môže dôjsť aj k nahrávaniu RF rušenia alebo šumu. Počas
používania umiestnite mikrofón aspoň 1 m od fotoaparátu/videokamery.
ˎˎAk dochádza k šumu alebo nie je žiadny zvuk kvôli zhoršenej komunikácii,
indikátor na prijímači bude rýchlo blikať na modro. Zabezpečte, aby medzi
zariadeniami nebola veľká vzdialenosť ani žiadne prekážky. V používaní
pokračujte, keď bude indikátor svietiť na modro neprerušovane.
Poznámky o používaní

-2
predmety.
ˎˎBezdrôtový mikrofón nerozoberajte ani neupravujte.
ˎˎBezdrôtový mikrofón nepoužívajte v zdravotníckom zariadení ako je
nemocnica, v blízkosti lekárskych elektrických zariadení, na palube lietadla,
alebo ak dochádza k rádiovému rušeniu iných zariadení. RF energia
emitovaná bezdrôtovým mikrofónom môže rušiť iné zariadenia s následkom
nehody.
ˎˎTáto jednotka predstavuje presný prístroj. Zabráňte jej spadnutiu, udieraniu
a nevystavujte ju nadmernému nárazu.
ˎˎTúto jednotku chráňte pred účinkami vysokých teplôt a vlhkosti.
ˎˎPri používaní tejto jednotky vonku dávajte pozor, aby nezmokla od dažďa či
morskej vody.
ˎˎZariadenia na bezdrôtovú komunikáciu sa môžu používať len v krajinách
alebo regiónoch, kde bolo získané oprávnenie.
ˎˎAk sú slúchadlá počas nahrávania umiestnené v blízkosti mikrofónu
(jednotka na nahrávanie zvuku), môže dochádzať k efektu zavíjania
(akustická odozva). Ak k tomu dôjde, umiestnite slúchadla ďalej od
mikrofónu alebo znížte hlasitosť slúchadiel.
ˎˎAk sa napájanie mikrofónu vypne alebo pri spustení nahrávania nie je
prijímač spojený s mikrofónom, môže sa nahrať šum alebo sa nenahrá
žiadny zvuk. Skontrolujte, že indikátory na prijímači a mikrofóne svietia na
modro a je vytvorené spojenie; potom spusťte nahrávanie.
ˎˎAk sa počas nahrávania tohto mikrofónu dotknete, zvuk bude
zaznamenaný. Mikrofónu sa nedotýkajte rukami ani ničím iným.
ˎˎPočas používania mikrofónu pri nízkej teplote môže výkon batérie
v porovnaním s používaní pri štandardnej teplote (25 °C) klesnúť, čím sa
skráti prevádzkový čas.
ˎˎBatérie nevystavujte účinkom nadmerného tepla, ako je slnečné žiarenie,
oheň a pod.
Emitovanie rádiových vĺn
ˎˎNapájanie tejto jednotky vypnite na miestach, kde je používanie rádiových
vĺn zakázané, ako je paluba lietadla počas odletu a pristávania.
Informácie o ochranných známkach
ˎˎOchranné známky Bluetooth sú majetkom patričného vlastníka a spoločnosť
Sony Corporation ich používa na základe udelenej licencie.
ˎˎVšetky ostatné názvy produktov uvedených v tomto dokumente môžu
byť ochranné známky alebo registrované ochranné známky patričných
spoločností. Okrem toho sa označenie ™ a ® nemusí v tomto návode
v každom prípade uvádzať.
Označenie súčastí (Pozrite si obrázok .)

Indikátor
Indikátor svieti, bliká alebo zhasne podľa stavu zariadenia alebo
komunikácie nasledovne.
Mikrofón (-)*
Prijímač (-)*
* Na mikrofóne a prijímači je označenie [MICROPHONE] resp. [RECEIVER], ako
je to znázornené.
Mikrofón/Prijímač
Vypínač
Ak jednotku nepoužívate, vypnite jednotku pomocou vypínača, aby ste
zabránili vybíjaniu batérie.
Konektor na pripojenie slúchadiel
Keď sú slúchadlá pripojené ku konektoru na pripojenie slúchadiel na
prijímači, zvuk zachytávaný mikrofónom možno monitorovať.
Keď sú slúchadlá pripojené ku konektoru na pripojenie slúchadiel na
mikrofóne, zvuk zachytávaný prijímačom možno monitorovať.
Keď je konektor na pripojenie slúchadiel na prijímači a konektor na
pripojenie mikrofónu na záznamovom zariadení prepojený káblom na
nahrávanie, zvuk zachytávaný mikrofónom možno nahrávať záznamovým
zariadením.
Prerušenie zvuku
vzhľadom na zlý stav
komunikácie
Keď je batéria slabo
nabitá.
Prijímač
Mikrofón
Bliká pomaly na modro (pohotovostný režim)
Svieti na modro
Zhasne
Bliká pomaly na modro
(pohotovostný režim)
Bliká pomaly na modro
Zhasne
(pohotovostný režim)
Bliká rýchlo na modro
Bliká na červeno.
Batériu rýchlo vymeňte za novú.
Interný mikrofón
Konektor na pripojenie externého mikrofónu
Háčik na pripojenie pútka
K mikrofónu môžete pripojiť pútko a pod (nedodáva sa).
Použite ho v prípade potreby.
Tlačidlo úpravy hlasitosti +/Veko priehradky na batérie
Spona
Používajte na pripevnenie mikrofónu k odevu alebo k dodávanému pásiku
na ruku.
Používajte na pripevnenie prijímača k pútku na svojom fotoaparáte/
videokamere.
Mikrofón/prijímač možno položiť na stôl a pod.; sponu použite ako stojan.
Ochrana pred vplyvom vetra
Umiestnite ju na mikrofón s cieľom znížiť narážajúci zvuk od dýchania
alebo silného vetra.
Frekvenčná odozva
Nepretržitý prevádzkový čas
Rozmery (približné) (š/v/h)
Hmotnosť
Prevádzková teplota
Skladovacia teplota
300 Hz – 9 000 Hz (prijímač)
Približne 3 hodiny***
19 mm × 66 mm × 30 mm
Približne 19 g (bez batérie)
5 °C až 40 °C
–20 °C až +60 °C
* Ide o približnú komunikačnú vzdialenosť medzi mikrofónom a prijímačom
bez prekážok.
V závislosti na mieste nahrávania, napríklad ak medzi zariadeniami
s rozhraním Bluetooth existujú prekážky alebo reflexné povrchy,
podmienkach šírenia vĺn a pod.
** Batéria sa nedodáva. Mangánové batérie sa používať nesmú.
*** So suchou alkalickou batériou Sony pri teplote 25 °C
Pri používaní pri nízkych teplotách sa prevádzkový čas suchej alkalickej
batérie skráti. Odporúčame používať nabíjateľné Ni-MH batérie.
Dodané položky
Mikrofón (vysielač) (ECM-AW4(T)) (1), prijímač (ECM-AW4(R)) (1), kábel na
nahrávanie (1), ochrana pred vplyvom vetra (1), vrecko na prenášanie (1), pásik
na ruku (1), slúchadlá (2), záves na slúchadlá (1), súprava vytlačenej
dokumentácie
Vzhľad a technické údaje sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
Mielőtt használatba venné ezt a berendezést, olvassa el alaposan ezt az
útmutatót, és tartsa meg, hogy szükség esetén a jövőben is bármikor
elővehesse.
Óvintézkedések
ˎˎAz adattábla a mikrofon csipesze alatt található.
VIGYÁZAT
Tűz és áramütés elkerülése érdekében:
1) ne tegye ki a készüléket eső vagy nedvesség hatásának,
2) ne helyezzen folyadékkal teli tárgyakat, pl. vázákat a berendezésre.
Ne tegye ki az akkumulátorokat túlzott hőnek, például napsütésnek, tűznek
vagy hasonlónak.
FIGYELEM
 Vloženie batérie
Pripravte si batériu (voliteľná).
Používajte alkalickú suchú batériu veľkosti AAA alebo nabíjateľnú Ni-MH
batériu veľkosti AAA.
Odporúčame používať batérie Sony. V prípade používania batérií iných
značiek nemusí zariadenie poskytovať najlepší výkon.
A fülhallgatóból, fejhallgatóból származó erőteljes hangnyomás
halláskárosodást okozhat.
1 Stlačte spodnú časť krytu priehradky batérie , kryt zdvihnite
a snímte ho .
2 Do priehradky vložte batériu pri zachovaní správnej polarity
vyznačenej vnútri.
3 Najprv vložte kryt priehradky s označením - a potom kryt na strane
označenej + zatvorte.
A termék a vásárlás országában és régiójában használható.
A készülék a rendeltetése országában és régiójában jóvá van hagyva. Ha az
eszközről eltávolítja a ráerősített, jóváhagyást igazoló címkét, a használatát
a törvény büntetheti.
Poznámky
Skontrolujte póly  a  na batérii. Vloženie batérie nesprávnym smerom
môže spôsobiť vytekanie a vypínanie.
 Pripevnenie mikrofónu/prijímača
Pripevnenie mikrofónu na odev a pod.
Pomocou spony pripevnite mikrofón k náprsnému vrecku a pod.
Mikrofón pripevnite v polohe, ktorá je pre miesto vykonávania záznamu
vhodná.
S cieľom zadefinovať správnu polohu pripevnite slúchadlá k prijímaču
a monitorujte zvuk zachytávaný mikrofónom. Zvuk môžete monitorovať
aj pripojením prijímača k záznamovému zariadeniu pomocou kábla
na nahrávanie a slúchadiel k záznamovému zariadeniu. Podrobnosti
o monitorovaní zvuku nájdete v patričnej časti nižšie.
Poznámky
Ak používate lekárske elektrické zariadenie, ako je kardiostimulátor,
nepripájajte mikrofón k svojmu odevu, ako je náprsné vrecko alebo vnútorné
vrecko. Používanie mikrofónu v blízkosti lekárskeho zariadenia môže na
zariadenie nepriaznivo vplývať.
Používanie pásika na ruku (Pozrite si obrázok -.)
Pomocou spony pripevnite mikrofón k pásiku na ruku a potom pásik na ruku
noste na svojej ruke.
Používanie závesu na slúchadlá (Pozrite si obrázok -.)
Ak sa slúchadlá z uší veľmi ľahko vysunú, keď ich používajú deti alebo niekto
s malými ušami, skúste použiť záves na slúchadlá. Slúchadlá pripevnite
k závesu na slúchadlá podľa obrázka (Pozrite si obrázok --1.).
Rameno závesu na slúchadlá zaveste na ucho a potom nastavte polohu
slúchadiel do blízkosti vášho ucha. (Obrázok --2 znázorňuje pripevnenie
na ľavé ucho.)
Pripevnenie prijímača na pútko fotoaparátu/videokamery
(Pozrite si obrázok -.)
Ak sa prijímač používa v spojení s fotoaparátom/videokamerou, pripevnite
ho pomocou spony na viditeľnom mieste tak, aby ho nič od mikrofónu
neblokovalo, napr. na pútko fotoaparátu/videokamery, ako je to znázornené.
Používanie externého mikrofónu (predáva sa samostatne)
Keď je mikrofón vypnutý, pripojte externý mikrofón ku konektoru na pripojenie
externého mikrofónu na mikrofóne.
Interný mikrofón sa automaticky vypne a nahrávaný zvuk bude zachytávaný
externým mikrofónom.
Použite externý mikrofón kompatibilný s napájaním po pripojení. Externý
mikrofón je napájaný touto jednotkou.
 Používanie bezdrôtového mikrofónu
Používanie bezdrôtového mikrofónu vo funkcii mikrofónu
Pred pripojením prijímača k záznamovému zariadeniu skontrolujte, že hlavné
vypínače na prijímači a záznamovom zariadení sú v polohe OFF.
1 Pripojte dodávaný kábel na nahrávanie ku konektoru na pripojenie
slúchadiel na prijímači a ku vstupnému konektoru pre mikrofón na
záznamovom zariadení.
Kábel na nahrávanie nie je smerový kábel. V prípade monofónneho
záznamového zariadenia sa bude nahrávať monofónny zvuk. V prípade
stereofónneho záznamového zariadenia sa bude rovnaký zvuk nahrávať
v pravom aj ľavom kanáli.
2 Záznamové zariadenie zapnite a nastavte ho do pohotovostného
režimu.
3 Hlavné vypínače na mikrofóne aj prijímači nastavte do polohy ON.
Ihneď po zapnutí začnú indikátory oboch zariadení pomaly blikať na modro,
čo znamená, že sa pokúšajú navzájom zistiť, pripojiť a overiť. Po vytvorení
spojenia a ak je záznamové zariadenie pripravené na nahrávanie čistého
zvuku sa indikátor na každom zariadení rozsvieti na modro.
4 Po overení, že indikátor na prijímači svieti, spusťte nahrávanie na
záznamovom zariadení.
Poznámky
ˋˋNa pripojenie prijímača k záznamovému zariadeniu použite dodávaný
kábel na nahrávanie. Dodávaný kábel na nahrávanie je vybavený interným
odporom na nastavenie hlasitosti zvuku medzi konektorom na pripojenie
slúchadiel a vstupným konektorom pre mikrofón.
ˋˋHlasitosť slúchadiel sa pri vypnutí vždy vráti na predvolené nastavenie.
Sony odporúča na nahrávanie ponechať predvolené nastavenie.
ˋˋPomocou tlačidla na nastavenie hlasitosti +/- nastavte hlasitosť slúchadiel
priamo pripojených ku konektoru na pripojenie slúchadiel.
ˋˋAk chcete upraviť hlasitosť nahrávania zvuku, upravte ju pomocou
záznamového zariadenia. Hlasitosť slúchadiel pripojených
k záznamovému zariadeniu upravte pomocou záznamového zariadenia.
Pri zmene hlasitosti prijímača sa zmení aj hlasitosť nahrávania.
ˋˋPočas nahrávania fotoaparátom/videokamerou sa môže nahrať aj
zvuk pípnutia na začiatku nahrávania. Spoločnosť Sony odporúča, aby
ste vo fotoaparáte/videokamere nastavili možnosť [BEEP] na [OFF].
Ďalšie podrobnosti nájdete v návode na obsluhu svojho fotoaparátu/
videokamery.
Používanie bezdrôtového mikrofónu vo funkcii vysielačaprijímača
1 Pripojte dodávané slúchadlá ku konektoru na pripojenie slúchadiel
na mikrofóne a prijímači.
2 Hlavné vypínače na mikrofóne aj prijímači nastavte do polohy ON.
Poznámky
ˎˎAk mikrofón vypnete alebo ak mikrofón a prijímač nie sú pripojené pri
spustení nahrávania, môže sa nahrať šum alebo sa nenahrá žiadny zvuk.
Skontrolujte, že indikátory na mikrofóne a prijímači svietia na modro, že je
vytvorené spojenie, potom spusťte nahrávanie.
ˎˎZvuk zachytávaný prijímačom sa nenahráva.
ˎˎPri rýchlom stlačení tlačidla na nastavenie hlasitosti +/- sa hlasitosť zmení
o jeden krok. Pri podržaní sa bude hlasitosť meniť priebežne. Ak stlačíte
tlačidlo na nastavenie hlasitosti +/- počas nahrávania, nahrá sa aj zvuk
kliknutia.
ˎˎSpoločnosť Sony odporúča, aby ste prijímač vypli, ak ho nepoužívate na
nahrávanie.
ˎˎPo prepnutí hlavného vypínača do polohy OFF zhasnutie indikátora
a vypnutie tejto jednotky nejakú dobu trvá. Nejde o chybu.
ˎˎTento bezdrôtový mikrofón spracováva a vysiela zvuk digitálne, čoho
dôsledkom je malé oneskorenie medzi skutočným a nahrávaným
(monitorovaným) zvukom. V dôsledku toho možno pri monitorovaní
pomocou slúchadiel počuť efekt ozveny. Podobne aj pri pozeraní obrázkov
so zvukom nahratým týmto bezdrôtovým mikrofónom môže dochádzať
k tomuto efektu oneskorenia. Ale nejde o chybu.
ˎˎHlasitosť nahrávania zvuku nastavte pomocou záznamového zariadenia
alebo zmenou vzdialenosti medzi objektom a mikrofónom.
ˎˎKeď je zostávajúce nabitie batérie malé, indikátor môže blikať nepravidelne
a mikrofón a prijímač nemusia navzájom komunikovať. Nejde o chybu.
Vymeňte za nové batérie
ˎˎSpoločnosť Sony nebude zodpovedná za žiadne chyby správneho
nahrávania zvuku v dôsledku problémov s týmto produktom.
Riešenie problémov
ÿÿMikrofón a prijímač sa nedokážu spojiť pomocou rozhrania Bluetooth.
‚‚ Táto jednotka sa pripája pomocou rádiových vĺn. Skontrolujte, že žiadne
objekty okolo tejto jednotky rádiové vlny neblokujú.
‚‚ Mikrofón a prijímač používajte v menšej vzdialenosti medzi sebou.
‚‚ Mikrofón používajte vo vzpriamenej polohe.
Technické údaje
Systém komunikácie
Rozhranie Bluetooth, ver. 3.0
Výstup
Rozhranie Bluetooth s výkonom podľa triedy 1
Hlavný profil kompatibilný s rozhraním Bluetooth
rozšírený profil distribúcie zvuku
Prevádzkový dosah*
Do 50 m
Systém mikrofónu
Požiadavky na napájanie
Spotreba energie
Nie smerový
Jedna 1,5 V AAA alkalická suchá batéria**
alebo jedna 1,2 V AAA Ni-MH batéria**
Približne 0,3 W
Jogi információk
Országok és régiók
Csak a megadott típusú akkumulátort/elemet használja.
Ellenkező esetben tűz vagy sérülés keletkezhet.
Európai vásárlóink számára
Olvassa el a többi használati útmutatót.
Alulírott, Sony Corporation nyilatkozom, hogy az ECM-AW4 vezeték nélküli
mikrofon megfelel a vonatkozó alapvető követelményeknek és az 1999/5/EC
irányelv egyéb előírásainak. További információkat a következő weboldalon
találhat: http://www.compliance.sony.de/
Feleslegessé vált elektromos és elektronikus készülékek
hulladékként való eltávolítása (Használható az Európai Unió
és egyéb európai országok szelektív hulladékgyűjtési
rendszereiben)
Ez a szimbólum a készüléken vagy a csomagolásán azt jelzi,
hogy a terméket ne kezelje háztartási hulladékként. Kérjük, hogy
az elektromos és elektronikai hulladék gyűjtésére kijelölt
gyűjtőhelyen adja le. A feleslegessé vált termék helyes
kezelésével segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását,
mely bekövetkezhetne, ha nem követi a hulladékkezelés helyes módját. Az
anyagok újrahasznosítása segít a természeti erőforrások megőrzésében.
A termék újrahasznosítása érdekében további információért forduljon
a lakhelyén az illetékesekhez, a helyi hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy
ahhoz az üzlethez, ahol a terméket megvásárolta.
< Megjegyzés az EU-s irányelveket követő országokban élő vásárlóink
számára >
Gyártó: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokió, 108-0075 Japán
Európai uniós termékbiztonság: Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse
61, 70327 Stuttgart, Németország
Figyelem
Bizonyos frekvenciájú elektromágneses mezők e készülék kép- és
hangminőségét befolyásolhatják.
A terméket tesztelték és igazolták az EMC előírásnak való megfelelőségét
3 méternél rövidebb csatlakozókábel használata esetén.
Ha sztatikus elektromosság vagy elektromágneses erőtér miatt az adatátvitel
megszakad, indítsa újra az alkalmazást, vagy húzza ki, majd csatlakoztassa
ismét az adatátviteli (USB stb.) kábelt.
Tulajdonságok
ˎˎEz a vezeték nélküli mikrofon olyan felvevőberendezéssel, például
kamerával vagy IC felvevővel használható, amely bemeneti
mikrofoncsatlakozóval van ellátva, így tiszta mono hang felvételét teszi
lehetővé akkor is, ha a hang forrása távol van a felvevőberendezéstől.
ˎˎMikrofon-egységek és fülhallgató-csatlakozók a mikrofonban
(adóberendezés, a továbbiakban „mikrofon”) és a felvevőberendezéshez
csatlakoztatott vevőben egyaránt megtalálhatók. Ha a mikrofonhoz és
a felvevőberendezéshez is csatlakoztat fülhallgatót, a mikrofon oldalán és
a vevő oldalán lévő személy hallja egymás hangját akkor is, ha távol vannak
egymástól. A mikrofon által érzékelt hangot a felvevőberendezés rögzítheti.
(A vevőből érkező hang nem vehető fel. Ha a felvevőberendezésben nincs
fejhallgató- vagy fülhallgató-csatlakozó, a vevő oldalán lévő személy nem
hallgathatja a másik oldal hangját felvétel közben.)
ˎˎEz a vezeték nélküli mikrofon adó-vevőként működtethető, így bármely
oldal követheti a másik fél hangját a mikrofon és a vevő fülhallgatócsatlakozójába közvetlenül csatlakoztatott fülhallgatókon keresztül.
ˎˎEz a vezeték nélküli mikrofon Bluetooth vezeték nélküli kommunikációs
technológiát használ.
Bluetooth® vezeték nélküli kommunikációs
technológia
ˎˎA Bluetooth vezeték nélküli kommunikációs technológia lehetővé teszi
a különböző Bluetooth eszközök közötti kommunikációt kábelek használata
nélkül. Ezt a technológiát számítógépek, számítógépek perifériái,
okostelefonok, és további eszközök használják.
ˎˎA vevő és a mikrofon gyárilag be van állítva az egymással való
kommunikációhoz. Ezért a Bluetooth eszközök használatához általában
szükséges műveletek, a párosítás és a jelszó bevitele nem szükséges.
A kommunikáció nem párként eladott vevő és mikrofon között nem
lehetséges, hasonlóképpen más Bluetooth eszközzel, így okostelefonnal,
számítógéppel stb. sem.
Megjegyzések
ˎˎA vezeték nélküli mikrofon használata korlátozott lehet az alábbi
körülmények között.
ˋˋHa a vevő előlapja és a mikrofon között személy, fémtárgy, fal, tükröző
felület vagy hasonló akadály zavarja a vételt.
ˋˋHa vezeték nélküli LAN rendszer környezetében, mikrohullámú sütő
vagy több működésben lévő Bluetooth eszköz közelében, vagy
elektromágneses hullámok között használja.
ˎˎHa a mikrofon a kamera közelében van elhelyezve, rádiófrekvenciás zavart
vagy súgást vehet fel. Használat közben tartsa a mikrofont legalább 1 m
távolságban a kamerától.
ˎˎZajos környezetben, vagy ha a kommunikáció hibája következtében nincs
hang, a vevőn lévő jelzőfény kék fénnyel gyorsan villog. Győződjön meg
róla, hogy az eszközök közötti távolság nem túl nagy, és nincsenek köztük
akadályok. A használatot akkor folytassa, ha a jelzőfény folytonos kék
fénnyel világít.
Használatra vonatkozó megjegyzések
ˎˎNe engedje, hogy folyadék vagy idegen tárgy kerüljön a tokba.
ˎˎNe szerelje szét, és ne módosítsa a vezeték nélküli mikrofont.
ˎˎNe használja ezt a vezeték nélküli mikrofont egészségügyi intézményekben,
például kórházban, elektromos orvosi készülék közelében, repülőn, vagy
olyan helyen, ahol a rádióhullám más készülékeket zavarhat. A vezeték
nélküli mikrofon rádiófrekvenciás energiája zavarhatja a többi készüléket,
ami balesethez vezethet.
ˎˎA készülék egy precíziós műszer. Ne ejtse le, ne üsse meg, és ne tegye ki
túlzott mértékű ütközésnek.
ˎˎA készüléket tartsa távol a magas hőmérsékletű és párás helyektől.
ˎˎHa a kültérben használja a készüléket, ügyeljen rá, nehogy nedves legyen
az esőtől vagy a tengervíztől.
ˎˎVezeték nélküli kommunikációs eszközt csak olyan országokban vagy
régiókban használhat, ahol el volt végezve a hitelesítése.
ˎˎHa a fülhallgató felvételkészítés során a mikrofon (hangfelvevő egység)
közelében van elhelyezve, búgó hangeffektus (akusztikai visszacsatolás)
léphet fel. Ilyen esetben helyezze a fülhallgatót távolabbra a mikrofontól,
vagy csökkentse a fülhallgató hangerejét.
ˎˎHa a mikrofont kikapcsolja, vagy a vevő és a mikrofon nincs kapcsolatban
egymással a felvétel kezdetekor, zajt vagy csendet vehet fel. Győződjön
meg róla, hogy a vevő és a mikrofon jelzőfénye egyaránt kék fénnyel világít,
és ezután kezdje meg a felvételkészítést.
ˎˎHa megérinti a mikrofont felvétel közben, zajt vesz fel. Ügyeljen rá, hogy ne
érintse a mikrofont kézzel, sem más tárggyal.
ˎˎHa a mikrofont alacsony hőmérsékletnél használja, az elem élettartama
a normál hőmérsékleten (25 °C) történő használathoz képest csökken, így
a működés időtartama is rövidebb lesz.
ˎˎNe tegye ki az akkumulátorokat erős hő, például napsütés, tűz vagy hasonló
hőforrás hatásának.
Rádióhullámok kibocsátásának elkerülése
ˎˎOlyan helyen, ahol a rádióhullámok használata tilos, például repülőgép
fedélzetén fel- vagy leszálláskor, kapcsolja ki a készülék tápellátását.
Védjegyek
ˎˎA Bluetooth védjegyek tulajdonosuk birtokában vannak, és a Sony
Corporation licenc alapján használja.
ˎˎAz itt említett egyéb terméknevek az illető cégek védjegyei vagy bejegyzett
védjegyei lehetnek. Továbbá a ™ és a ® jelek nincsenek feltüntetve
a kézikönyvben.
A részek azonosítása (lásd az  ábrát)
Mikrofon (-)*
Vevő (-)*
* A mikrofonra és a vevőre a [MICROPHONE] illetve [RECEIVER] kifejezés van
nyomtatva az ábrának megfelelően.
Mikrofon/Vevő
Tápellátás kapcsolója
Használaton kívül kapcsolja ki a tápellátás kapcsolóját, hogy megelőzze az
elem lemerülését.
Fülhallgató jack
Ha fülhallgatót csatlakoztat a vevő fülhallgató-csatlakozójába, követheti
a mikrofon által érzékelt hangot.
Ha fülhallgatót csatlakoztat a mikrofon fülhallgató-csatlakozójába,
követheti a vevő által érzékelt hangot.
Ha a mellékelt felvevőkábelt csatlakoztatja a vevő fülhallgató-csatlakozója
és a felvevőberendezés mikrofon-csatlakozója közé, a mikrofon által
érzékelt hangot felveheti felvevőberendezéssel.
Jelzőfény
A jelzőfény az eszközök és a kommunikáció állapotának megfelelően
világít, villog vagy kialszik a következőképpen.
Állapot
Vevő
Mikrofon
Közvetlenül a vevő és
a mikrofon bekapcsolása Lassan villog kék fénnyel (készenléti mód)
után
A kapcsolat létrejött, és
Kék fénnyel világít
a hang tisztán felvehető
A vevő kikapcsolása
Lassan villog kék
Kialszik
fénnyel
(készenléti mód)
A mikrofon kikapcsolása Lassan villog kék
fénnyel
Kialszik
(készenléti mód)
Megszakadt hangátvitel
kommunikáció hibája
Gyorsan villog kék fénnyel
miatt
Ha az elem lemerült
Piros fénnyel villog
Gyorsan cserélje ki az elemet egy újra.
Belső mikrofon
Külső mikrofon jack
Fül a szíj felerősítésére
A mikrofonhoz szíjat stb. erősíthet (nem tartozék).
Használja szükség szerint.
Hangerő-szabályozó +/– gomb
Elemtartó fedele
Csipesz
Segítségével a mikrofont ruhához vagy a mellékelt karpánthoz erősítheti.
Segítségével a vevőt a kamerája markolatpántjához erősítheti.
A csipeszt állványként használva a mikrofont/vevőt asztalra stb. állíthatja.
Szélvédő
A mikrofonra helyezve csökkenti a légzés vagy erős szél okozta
ropogásszerű zajt.
 Az elem behelyezése
Műszaki adatok
Identificarea componentelor (vezi ilustraţia )
Mikrofonrendszer
Tápellátás
* Pe microfon şi pe receptor sunt tipărite cuvintele [MICROPHONE] şi respectiv
[RECEIVER], conform ilustraţiei.
Nem irányított
Egy AAA méretű 1,5 V alkáli szárazelem** vagy egy
AAA méretű 1,2 V Ni-MH elem**.
Energiafogyasztás
Kb. 0,3 W
Frekvenciaátvitel
300 Hz – 9 000 Hz (vevő)
Folyamatos működési idő Kb. 3 óra***
Méretek (kb.) (sz/ma/mé) 19 mm × 66 mm × 30 mm
Tömeg
Kb. 19 g (elem nélkül)
Üzemhőmérséklet
5 °C – 40 °C
Tárolási hőmérséklet
-20 °C – +60 °C
* Ez megközelítőleges kommunikációs távolság a mikrofon és a vevő közötti
zavartalan a rálátást feltételezve.
A felvételkészítés helyszínétől függ, például vannak-e akadályok vagy
visszaverő-felületek a Bluetooth eszközök között, vannak-e jelen
rádióhullámok stb.
** Az elem nem tartozék. Ne használjon mangán szárazelemet.
*** Sony alkáli szárazelemmel 25 ºC mellett
Alacsony hőmérsékleten alkáli szárazelemmel használva a működési idő
rövidebb lesz. Újratölthető Ni-MH akkumulátorok használata javasolt.
A csomag tartalma
Mikrofon (adó) (ECM-AW4(T)) (1), vevő (ECM-AW4(R)) (1), felvevőkábel (1),
szélvédő (1), hordtasak (1), karpánt (1), fülhallgató (2), fülhallgató tartóhorga
(1), nyomtatott dokumentáció
A forma és a műszaki adatok előzetes bejelentés nélkül megváltozhatnak.
Înainte de a utiliza această unitate, citiţi în întregime acest manual şi păstraţi-l
pentru consultări ulterioare.
Măsuri de precauţie
AVERTIZARE
În vederea reducerii riscului de incendiu sau electrocutare,
1) nu expuneţi unitatea la ploaie sau umezeală.
2) nu aşezaţi obiecte pline cu lichide, cum ar fi o vază, pe aparat.
Nu expuneţi bateriile la căldură excesivă, precum lumina solară, focul sau
surse asemănătoare.
ATENŢIE
Presiunea fonică excesivă de la căşti poate cauza pierderea auzului.
Informaţii legale
1 Nyomja az elemtartó fedelének az alját , közben emelje meg
a fedelet, majd távolítsa el .
2 Helyezze az elemet az elemtartóba a benne lévő polaritásjelző
ábrának megfelelően.
3 Először az elemtartó fedél - oldalát helyezze be, majd csukja be a +
oldalt.
Înlocuiţi bateria numai cu o baterie de tipul specificat.
În caz contrar, se pot produce incendii sau leziuni personale.
Acest produs poate fi utilizat în ţara sau regiunea din care a fost achiziţionat.
Acest dispozitiv este aprobat pentru ţara sau regiunea de utilizare prevăzute.
Folosirea acestui dispozitiv fără eticheta de aprobare fixată poate fi pedepsită
prin lege.
Pentru clienţii din Europa
Consultaţi celelalte instrucţiuni de operare.
Prin prezenta, Sony Corporation declară că acest microfon fără fir ECM-AW4
respectă cerinţele esenţiale şi este în conformitate cu prevederile Directivei
1999/5/EC. Pentru detalii, vă rugăm accesaţi următoarea adresă:
http://www.compliance.sony.de/
A mikrofon felszerelése°ruhára stb.
A mikrofont a csipesszel a mellényzsebéhez stb. erősítheti.
Csatlakoztassa a mikrofont a felvételkészítéshez megfelelő helyre.
A megfelelő helyet úgy határozhatja meg, hogy egy fülhallgatót csatlakoztat
a vevőhöz, és figyeli a mikrofon által érzékelt hangot. A hangot úgy is
figyelheti, hogy a vevőt a felvevőkábellel a felvevőberendezéshez, és egy
fülhallgatót a felvevőberendezéshez csatlakoztat. A hang figyeléséről további
részleteket az alábbi idevágó fejezetekben olvashat.
Megjegyzések
Ha orvosi elektronikus eszközt, például szívritmus-szabályozót használ,
ne csatolja a mikrofont a ruhájához, például a mellényzsebéhez vagy
belső zsebéhez. A mikrofon orvosi eszköz közelében történő használata
hátrányosan befolyásolhatja annak működését.
A karpánt használata (lásd a - ábrát)
Csatolja a mikrofont a csipesszel a karpánthoz, majd húzza a karpántot
a karjára.
A fülhallgató tartóhorgának a használata (lásd a - ábrát)
Dezafectarea echipamentelor electrice şi electronice vechi (Se
aplică pentru ţările membre ale Uniunii Europene si pentru
alte ţări europene cu sisteme de colectare separată)
Acest simbol aplicat pe produs sau pe ambalajul acestuia, indică
faptul că acest produs nu trebuie tratat ca pe un deşeu menajer.
El trebuie predat punctelor de reciclare a echipamentelor
electrice şi electronice. Asigurându-vă că acest produs este
dezafectat în mod corect, veţi ajuta la prevenirea posibilelor
consecinţe negative asupra mediului şi a sănătăţii umane, dacă produsul ar
fi fost dezafectat în mod necorespunzător. Reciclarea materialelor va ajuta la
conservarea resurselor naturale. Pentru mai multe detalii legate de reciclarea
acestui produs, vă rugăm să contactaţi primăria din oraşul dumneavoastră,
serviciul de salubritate local sau magazinul de unde aţi cumpărat produsul.
< Notă pentru clienţii din ţările care aplică Directivele UE >
Producător: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonia
Pentru conformitatea UE a aparatului: Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germania
Ha a fülhallgató könnyen kiesik gyermek, vagy kis fülű személy füléből,
próbálja meg használni a fülhallgató tartóhorgát. Erősítse a fülhallgatót
a fülhallgató tartóhorgához az ábra alapján (lásd a --1 ábrát).
Akassza a fülhallgató tartóhorgának a karját a fülére, majd igazítsa
a fülhallgatót a füle közelébe. (--2 ábra, bal fülben történő viselést
feltételezve.)
ATENŢIE
A vevő felerősítése a kamera markolatpántjára
(lásd a - ábrát)
Acest produs a fost testat şi dovedit conform cu limitele prevăzute în
reglementarea CEM pentru utilizarea cablurilor de conexiune mai mici de
3 metri.
Ha a vevőt kamerával használja, az ábra szerint kapcsolja a csipeszt látható
helyre, ahol semmi (például a kamera markolatpántja) nem takarja a mikrofon
elől.
A külső mikrofon használata (külön forgalmazva)
A mikrofon kikapcsolt állapotában csatlakoztassa a külső mikrofont a külső
mikrofon csatlakozójába a mikrofonon.
A belső mikrofon automatikusan kikapcsol, és a külső mikrofon által érzékelt
hang kerül felvételre.
Használjon konnektoron keresztül táplálható külső mikrofont. A külső
mikrofon tápellátását a jelen készülék látja el.
 A vezeték nélküli mikrofon használata
A vezeték nélküli mikrofon használata mikrofonként
A vevő felvevőberendezéshez történő csatlakoztatása előtt győződjön
meg róla, hogy a vevő és a felvevőberendezés tápellátás kapcsolója OFF
helyzetben van.
1 Csatlakoztassa a mellékelt felvevőkábelt a vevő fülhallgatócsatlakozójához és a felvevőberendezés bemeneti
mikrofoncsatlakozójához.
A felvevőkábel nem irányított kábel. Mono felvevőberendezéssel a felvett
hang mono lesz. Sztereo felvevőberendezés azonos hangot vesz fel a bal
és jobb csatornán.
2 Kapcsolja be a felvevőberendezést, és hozza készenléti módba.
3 Állítsa a mikrofon és a vevő áramellátásának a kapcsolóját ON
helyzetbe.
Közvetlenül a bekapcsolást követően mindkét eszköz jelzőfénye lassan
villogni kezd kék fénnyel, ami azt jelzi, hogy az eszközök megkísérlik
érzékelni, kapcsolatot létesíteni, majd hitelesíteni egymást. Ha a kapcsolat
létrejön, és a felvevőberendezés készen áll a tiszta hang felvételére, az
eszközök jelzőfénye kék fénnyel világítani kezd.
4 Miután meggyőződött róla, hogy a vevő jelzőfénye világít, kezdje
meg a felvételkészítést a felvevőberendezéssel.
Megjegyzések
ˋˋA vevő felvevőberendezéshez történő csatlakoztatásához mindig
a mellékelt felvevőkábelt használja. A mellékelt felvevőkábel belső
ellenállást tartalmaz, amellyel szabályozhatja a hangerőt a fülhallgató
csatlakozója és a bemeneti mikrofoncsatlakozó között.
ˋˋA fülhallgató hangereje a kikapcsolás után mindig visszaáll az
alapértelmezett szintre. A Sony azt tanácsolja, hogy felvételkészítéshez
használja az alapértelmezett beállítást.
ˋˋA fülhallgató-csatlakozóhoz közvetlenül csatlakoztatott fülhallgató
hangerejének a szabályozásához használja a hangerő +/– gombját.
ˋˋHa szabályozni kívánja a hang felvételi szintjét, tegye ezt
a felvevőberendezésen. Ha szabályozni kívánja a felvevőberendezéshez
csatlakoztatott fülhallgató hangerejét, tegye ezt a felvevőberendezésen.
Ha megváltoztatja a vevő hangerejét, a felvétel szintje is megváltozik.
ˋˋA kamerával történő felvételkészítésnél a készülék a felvételkészítés
kezdetét megerősítő hangjelzést is felveheti. A Sony azt tanácsolja,
hogy a kamera [BEEP] beállítását állítsa [OFF] értékre. A részleteket
a fényképezőgép használati útmutatója tartalmazza.
A vezeték nélküli mikrofon használata adó-vevőként
1 Csatlakoztassa a mellékelt fülhallgatókat a mikrofon és a vevő
fülhallgató-csatlakozójához.
2 Állítsa a mikrofon és a vevő áramellátásának a kapcsolóját ON
helyzetbe.
Megjegyzések
ˎˎHa a mikrofont kikapcsolja, vagy a mikrofon és a vevő nincs kapcsolatban
egymással a felvétel kezdetekor, zajt vagy csendet vehet fel. Győződjön
meg róla, hogy a mikrofon és a vevő jelzőfénye egyaránt kék fénnyel világít,
és ezután kezdje meg a felvételkészítést.
ˎˎA vevő által érzékelt hang nem kerül felvételre.
ˎˎHa a hangerő +/– gombját röviden megnyomja, a hangerőszint egy
lépésnyivel változik. Ha lenyomva tartja, a szint folyamatosan változik. Ha
a felvétel közben nyomja meg a hangerő +/– gombját, kattogó zajt vesz fel.
ˎˎA Sony azt tanácsolja, hogy kapcsolja ki a vevőt, amikor nem használja
felvételkészítéshez.
ˎˎA tápkapcsoló OFF helyzetbe állítását követően a jelzőfénynek és az
egységnek időre van szüksége, hogy kikapcsoljon. Ez nem működési hiba.
ˎˎEz a vezeték nélküli mikrofon digitálisan dolgozza fel és továbbítja a hangot,
ezért a felvett (hallott) hang némi késéssel követi a tényleges hangot.
Ezért fülhallgatón keresztül történő hallgatás során visszhang-effektust
tapasztalhat. Ha a vezeték nélküli mikrofonnal felvett hanggal kísért képeket
néz, a megjelenítés hasonló késést eredményezhet. Ez azonban nem
működési hiba.
ˎˎA hang felvételi szintjét szabályozza a felvevőberendezésen vagy a tárgy és
a mikrofon közötti távolság megváltoztatásával.
ˎˎHa az elem maradék töltése alacsony, a jelzőfény rendszertelenül villoghat,
és lehet, hogy a mikrofon és a vevő nem kommunikál egymással. Ez nem
működési hiba. Cserélje ki őket új elemekre.
ˎˎA Sony nem vállal felelősséget a hang termékkel kapcsolatos hibájából
eredő nem megfelelő felvételekért.
Hibakeresés
ÿÿA mikrofon és a vevő nem létesít Bluetooth-kapcsolatot.
‚‚ A készülék rádióhullámok útján csatlakozik. Győződjön meg róla,
hogy a készülék körül nincsenek tárgyak, amelyek akadályozzák
a rádióhullámokat.
‚‚ Használja a mikrofont és a vevőt egymás közelében.
‚‚ Használja a mikrofont függőleges helyzetben.
Microfon (-)*
Receptor (-)*
Microfon/receptor
Comutator alimentare
Pentru a preveni epuizarea bateriei, aduceţi comutatorul de alimentare în
poziţie de oprire în timpul neutilizării.
Mufă jack cască
Când la mufa de căşti a receptorului este conectată o cască, sunetul captat
de microfon poate fi monitorizat.
Când la mufa de căşti a microfonului este conectată o cască, sunetul
captat de receptor poate fi monitorizat.
Când între mufa de căşti a receptorului şi o mufă de microfon
a dispozitivului de înregistrare este conectat cablul de înregistrare
furnizat, sunetul captat de microfon poate fi înregistrat de dispozitivul de
înregistrare.
Indicator luminos
Indicatorul se aprinde, luminează intermitent sau se stinge în funcţie de
starea dispozitivelor şi de regimul de comunicare, după cum urmează:
Stare
Imediat după pornirea
receptorului şi
a microfonului
Conexiune stabilită,
iar sunetul poate fi
înregistrat clar
Oprirea receptorului
Închiderea microfonului
ˎˎPlăcuţa tehnică se află sub clema microfonului.
Ţări şi regiuni
 A mikrofon/vevő felszerelése
sau mărci comerciale înregistrate ale companiilor respective. În plus, ™ şi ®
nu sunt menţionate în fiecare caz în acest manual.
Kommunikációs rendszer Bluetooth specifikáció ver. 3.0
Kimenet
Bluetooth specifikáció Power Class 1
Fő kompatibilis Bluetooth profil
Advanced Audio Distribution Profile
Hatótávolság*
50 m-ig
Készítsen egy elemet (opcionális).
Használjon egy AAA méretű alkáli szárazelemet vagy AAA méretű Ni-MH
újratölthető akkumulátort.
A Sony márkájú elemek használatát ajánljuk. Lehet, hogy az eszköz nem
nyújtja az elvárható legjobb teljesítményt más gyártók elemeivel.
Megjegyzések
Győződjön meg az elemek  pólusának a helyességéről. Ha az elemeket
rossz irányban helyezi be, az folyást vagy törést okozhat.
ˎˎToate celelalte denumiri de produse menţionate aici pot fi mărci comerciale
Câmpurile electromagnetice la anumite frecvenţe pot influenţa imaginea și
sunetul acestei unităţi.
Semnal audio întrerupt
din cauza comunicării
proaste
Când bateria este
scăzută
Receptor
Microfon
Luminează intermitent şi lent în albastru
(mod standby)
Se aprinde în albastru
Se stinge
Luminează intermitent
şi lent în albastru
(mod standby)
Luminează intermitent
şi lent în albastru
Se stinge
(mod standby)
Se aprinde intermitent şi rapid în albastru
Clipeşte în roşu
Înlocuiţi fără întârziere bateria cu una nouă.
Microfon intern
Mufă jack microfon extern
Cârlig pentru curea
Puteţi fixa cureaua etc. (nefurnizată) la microfon.
Utilizaţi-o după necesităţi.
Buton de volum +/–
Capacul compartimentului bateriilor
Clemă
Utilizaţi pentru a ataşa microfonul la haine sau la cureaua de mână
furnizată.
Utilizaţi pentru a ataşa receptorul la cureaua de prindere a camerei.
Microfonul/receptorul se pot aşeza pe birou şi în alte locuri folosind clema
pentru susţinere.
Paravânt
Plasaţi pe microfon pentru a reduce pocnetele provocate de respiraţie sau
de vântul puternic.
 Introducerea unei baterii
Pregătiţi o baterie (opţional).
Utilizaţi o baterie alcalină AAA uscată sau o baterie reîncărcabilă tip AAA NiMH.
Se recomandă bateriile Sony. Acest dispozitiv nu poate oferi performanţe
optime dacă se folosesc baterii de la alţi producători.
1 În timp ce apăsaţi partea de jos a capacului compartimentului
bateriilor , ridicaţi capacul şi scoateţi-l .
2 Introduceţi o baterie corect în compartiment, respectând însemnele
de polaritate din interior.
3 Introduceţi partea cu - a capacului compartimentului bateriilor
întâi, apoi închideţi partea cu +.
Note
Verificaţi dacă polarităţile  ale bateriilor sunt plasate corect. În cazul în
care introduceţi bateria cu polaritatea inversată, pot apărea scurgeri sau fisuri.
 Fixarea microfonului/receptorului
Fixarea microfonului la haine etc.
Fixaţi microfonul la buzunarul de la piept sau în alte locuri folosind clema.
Fixaţi microfonul într-o poziţie adecvată pentru locul înregistrării.
Pentru a găsi poziţia adecvată, conectaţi o cască la receptor şi monitorizaţi
sunetul captat de microfon. Puteţi monitoriza sunetul şi prin conectarea
receptorului la dispozitivul de înregistrare cu cablul de înregistrare şi a căştii la
dispozitivul de înregistrare. Pentru detalii suplimentare privind monitorizarea
sunetului, consultaţi secţiunea aferentă de mai jos.
Note
Dacă utilizaţi un dispozitiv medical electric precum un pacemaker, nu fixaţi
microfonul la haine, precum în buzunarul de la piept sau în buzunarul interior.
Dacă utilizaţi microfonul lângă dispozitive medicale, funcţionarea lor poate fi
afectată.
Dacă electricitatea statică sau electromagnetismul determină sistarea la
jumătate a transferului de date (nereușită), reporniţi aplicaţia sau deconectaţi
și conectaţi din nou cablul (USB etc.).
Utilizarea curelei de mână (consultaţi ilustraţia -)
Caracteristici
În cazul în care casca se desprinde prea uşor când este utilizată de un copil
sau de persoane cu urechi foarte mici, încercaţi să utilizaţi agăţătoarea pentru
cască. Fixaţi casca la agăţătoarea pentru cască conform ilustraţiei (consultaţi
ilustraţia --1).
Suspendaţi braţul agăţătorii pentru cască pe ureche, apoi reglaţi-l pentru
a poziţiona casca aproape de gaura urechii. (--2 din schemă reprezintă
situaţia în care este fixată pe urechea stângă.)
ˎˎAcest microfon fără fir este destinat utilizării cu dispozitive de înregistrare
precum camere sau IC recordere cu mufă de intrare a microfonului pentru
înregistrarea mono clară a sunetului chiar şi când sursa este departe de
dispozitivul de înregistrare.
ˎˎUnităţile de microfon şi mufele pentru căşti se află şi în microfon
(transmiţător, desemnat mai jos ca „microfon”) şi în receptorul conectat la
dispozitivul de înregistrare. Când căştile sunt conectate şi la microfon, şi la
dispozitivul de înregistrare, persoana de pe partea microfonului şi o altă
persoană de pe partea receptorului pot auzi sunetele emise sau vocea
celeilalte chiar şi dacă se află la distanţă. Sunetul captat de microfon poate
fi înregistrat pe dispozitivul de înregistrare. (Sunetul din receptor nu poate
fi înregistrat. Dacă dispozitivul de înregistrare nu are mufă pentru căşti,
persoana de pe partea receptorului nu poate auzi vocea celeilalte în timpul
înregistrării.)
ˎˎAcest microfon fără fir poate fi utilizat ca emiţător-receptor, astfel încât
sunetul de la ambele capete să poată fi monitorizat din celălalt capăt prin
căştile conectate direct la mufele de cască ale microfonului şi receptorului.
ˎˎAcest microfon fără fir utilizează tehnologia de comunicare fără fir
Bluetooth.
Tehnologie de comunicare fără fir Bluetooth®
ˎˎTehnologia de comunicare fără fir Bluetooth permite comunicarea între
diverse dispozitive Bluetooth fără a se utiliza cabluri. Printre dispozitivele
care pot utiliza această tehnologie se numără computere, periferice şi
smartphone-uri.
ˎˎReceptorul şi microfonul sunt setate din fabrică să comunice reciproc. Prin
urmare, operaţiile necesare de regulă în cazul dispozitivelor Bluetooth,
precum asocierea şi introducerea codului, nu sunt necesare. Comunicarea
nu este posibilă cu un receptor şi un microfon necomercializate în
pereche, microfoane multiple sau orice alt dispozitiv Bluetooth precum un
smartphone, un computer etc.
Note
ˎˎAcest microfon fără fir poate fi afectat în următoarele condiţii.
ˋˋCând există obstacole precum persoane, obiecte metalice, ziduri sau
suprafeţe cu capacitate de reflexie între partea frontală a receptorului şi
microfon.
ˋˋDacă este utilizat într-un mediu de sistem LAN, lângă mai multe
dispozitive Bluetooth în funcţiune, lângă un cuptor cu microunde în
funcţiune sau unde există unde electromagnetice.
ˎˎDacă microfonul este aşezat în imediata apropiere a camerei, se pot
înregistra şi interferenţe RF sau zgomot. Ţineţi microfonul la cel puţin 1 m de
cameră în timpul utilizării.
ˎˎDacă nu se aud zgomote sau sunete din cauza scăderii capacităţii de
comunicare, indicatorul luminos de pe receptor luminează rapid şi
intermitent în albastru. Asiguraţi-vă că distanţa dintre dispozitive nu este
prea mare şi că nu se interpun obstacole între ele. Continuaţi să utilizaţi
când indicatorul este aprins continuu în albastru.
Note privind utilizarea
ˎˎNu permiteţi lichidelor sau obiectelor străine să pătrundă în carcasă.
ˎˎNu dezasamblaţi şi nu modificaţi microfonul fără fir.
ˎˎNu utilizaţi acest microfon fără fir în instituţii medicale precum spitale, lângă
dispozitive medicale electrice, în aeronave sau dacă survin interferenţe
radio cu alte dispozitive. Energia RF emisă de acest microfon fără fir poate
perturba funcţionarea altor dispozitive, ducând la accidente.
ˎˎAceastă unitate este un instrument de precizie. Nu o scăpaţi, nu o loviţi şi
nu o expuneţi unor şocuri excesive.
ˎˎFeriţi această unitate de temperaturi şi umiditate înaltă.
ˎˎLa utilizarea unităţii în spaţii exterioare, aveţi grijă să nu o udaţi sub
acţiunea ploii sau apei de mare.
ˎˎDispozitivele de comunicare fără fir pot fi utilizate numai în ţări sau în
regiuni unde se obţine certificarea.
ˎˎÎn cazul în care casca este plasată lângă microfon (unitatea de captare
a sunetului) în timpul înregistrării, este posibil să se producă un efect de
microfonie (feedback acustic). În această situaţie, aşezaţi casca mai departe
de microfon sau reduceţi volumul căştii.
ˎˎDacă alimentarea microfonului se opreşte sau receptorul şi microfonul nu
sunt conectate când începeţi înregistrarea, este posibil să se înregistreze
zgomote sau să nu se înregistreze sunetul. Asiguraţi-vă că indicatorii
receptorului şi microfonului sunt aprinşi în albastru şi că s-a stabilit
conexiunea, apoi începeţi înregistrarea.
ˎˎDacă atingeţi microfonul în timpul înregistrării, zgomotul atingerii va fi
înregistrat. Aveţi grijă să nu atingeţi microfonul cu mâinile sau cu orice
altceva.
ˎˎCând utilizaţi microfonul la temperaturi scăzute, performanţele bateriei scad
în comparaţie cu situaţiile în care este utilizată la temperatură normală
(25 °C); astfel, durata de utilizare se reduce.
ˎˎNu expuneţi bateriile la căldură excesivă, cum ar fi cea provocată de razele
soarelui, foc şi altele asemănătoare.
Pentru a nu emite unde radio
ˎˎÎn locurile în care emiterea undelor radio este interzisă, precum în avioane
în timpul decolării şi aterizării, opriţi alimentarea acestei unităţi.
Mărcile comerciale
ˎˎMărcile comerciale Bluetooth sunt deţinute de proprietarul lor şi sunt
utilizate de Sony Corporation sub licenţă.
Fixaţi microfonul cu clema la cureaua de mână şi apoi purtaţi cureaua pe braţ.
Utilizarea agăţătorii pentru cască (consultaţi ilustraţia -)
Fixarea receptorului la cureaua de prindere a camerei
(consultaţi ilustraţia -)
Când utilizaţi receptorul în combinaţie cu camera, fixaţi-l cu clema într-un loc
vizibil, unde să nu există obstacole interpuse între acesta şi microfon, precum
cureaua de prindere a camerei, conform ilustraţiei.
Utilizarea microfonului extern (comercializat separat)
Cu alimentarea microfonului oprită, conectaţi microfonul extern la mufa de
microfon extern a microfonului.
Microfonul intern se dezactivează automat, fiind înregistrat sunetul captat de
microfonul extern.
Utilizaţi un microfon extern compatibil cu alimentarea prin mufă. Microfonul
extern este alimentat electric de această unitate.
 Utilizarea microfonului fără fir
Utilizarea microfonului fără fir ca microfon
Înainte de a conecta receptorul la dispozitivul de înregistrare, asiguraţi-că
aţi adus în poziţia OFF comutatoarele receptorului şi ale dispozitivului de
înregistrare.
1 Conectaţi cablul de înregistrare furnizat la mufa de căşti a
receptorului şi la mufa de intrare pentru microfon din dispozitivul
de înregistrare.
Cablul de înregistrare este un cablu non-direcţional. Cu un dispozitiv de
înregistrare mono, sunetul este înregistrat mono. Cu un dispozitiv de
înregistrare stereo, în canalul din dreapta şi cel din stânga este înregistrat
acelaşi sunet.
2 Porniţi dispozitivul de înregistrare şi setaţi-l pe modul standby.
3 Aduceţi comutatoarele de alimentare ale microfonului şi
receptorului în poziţia ON.
Imediat după activarea lor, indicatorii luminoşi ai celor două dispozitive
încep să clipească lent în albastru, indicând faptul că încearcă să detecteze,
să se conecteze şi să se autentifice reciproc. Când s-a realizat conexiunea şi
dispozitivul de înregistrare este gata să înregistreze sunetul clar, indicatorul
luminos al fiecărui dispozitiv se aprinde în albastru.
4 După ce v-aţi asigurat că indicatorul luminos al receptorului este
aprins, începeţi să înregistraţi cu dispozitivul de înregistrare.
Note
ˋˋCând conectaţi receptorul la dispozitivul de înregistrare, nu omiteţi să
utilizaţi cablul de înregistrare furnizat. Cablul de înregistrare furnizat
dispune de o rezistenţă internă care permite reglarea nivelului sunetului
între mufa căştii şi mufa de intrare a microfonului.
ˋˋVolumul căştii revine întotdeauna la setarea implicită când alimentarea
este dezactivată. Sony recomandă să rămâneţi la setarea implicită pentru
înregistrări.
ˋˋUtilizaţi butonul de volum +/– pentru a regla volumul căştii conectate
direct la mufa de căşti.
ˋˋDacă doriţi să reglaţi nivelul de înregistrare audio, reglaţi-l cu dispozitivul
de înregistrare. Când reglaţi volumul căştii conectate la dispozitivul de
înregistrare, reglaţi-l folosind dispozitivul de înregistrare. Dacă modificaţi
volumul receptorului, nivelul de înregistrare se schimbă la rândul lui.
ˋˋÎn timpul înregistrării cu camera, este posibil să se înregistreze bipul de
confirmare emis la începutul înregistrării. Sony vă recomandă să setaţi
[BEEP] pe [OFF] în setările camerei. Pentru detalii suplimentare, consultaţi
instrucţiunile de utilizare ale camerei dvs.
(continuare pe verso)
ˎˎHvis mikrofonen placeres tæt på kameraet, optages der muligvis også
(continuare de pe faţă)
Utilizarea microfonului fără fir ca emiţător-receptor
1 Conectaţi căştile furnizate la mufele de cască ale microfonului şi
receptorului.
2 Aduceţi comutatoarele de alimentare ale microfonului şi
receptorului în poziţia ON.
Note
ˎˎDacă alimentarea microfonului se opreşte sau dacă microfonul şi
receptorul nu sunt conectate când începeţi să înregistraţi, este posibil
să se înregistreze zgomote de fundal sau să nu se înregistreze niciun
sunet. Asiguraţi-vă că indicatorii luminoşi ai microfonului şi receptorului
sunt aprinşi în albastru şi că s-a stabilit conexiunea, iar apoi începeţi să
înregistraţi.
ˎˎSunetul captat de receptor nu este înregistrat.
ˎˎCând butonul de volum +/– este apăsat rapid, nivelul se modifică cu o
treaptă. Dacă este ţinut apăsat, nivelul continuă să se modifice. Dacă
apăsaţi butonul de volum +/– în timpul înregistrării, se va înregistra un
declic.
ˎˎSony vă recomandă să opriţi receptorul dacă nu îl utilizaţi la înregistrări.
ˎˎEste posibil ca închiderea indicatorului luminos şi a acestei unităţi să dureze
după ce comutatorul de alimentare este setat pe OFF. Aceasta nu reprezintă
o defecţiune.
ˎˎAcest microfon fără fir procesează şi transmite sunet în formă digitală,
rezultatul fiind un uşor decalaj dintre sunetul propriu-zis şi cel înregistrat
(monitorizat). Drept urmare, în timpul monitorizării prin cască, este posibil
să se producă un efect de ecou. În mod similar, este posibil ca acelaşi efect
să se producă şi în cazul vizualizării imaginilor cu sunet înregistrat de acest
microfon fără fir. Cu toate acestea, aceasta nu reprezintă o defecţiune.
ˎˎReglarea nivelului de înregistrare audio cu dispozitivul de înregistrare sau
prin modificarea distanţei dintre subiect şi microfon.
ˎˎCând nivelul de încărcare al bateriei este scăzut, indicatorul luminos poate
clipi neregulat, iar microfonul şi receptorul nu vor putea să comunice unul
cu celălalt. Aceasta nu reprezintă o defecţiune. Înlocuiţi cu baterii noi.
ˎˎSony nu îşi asumă răspunderea pentru imposibilitatea de a înregistra
adecvat semnal audio din cauza problemelor apărute la acest produs.
Remedierea defecţiunilor
ÿÿMicrofonul şi receptorul nu se pot conecta prin Bluetooth.
‚‚ Această unitate realizează conexiunea prin unde radio. Asiguraţi-vă că
nu există obiecte care blochează undele radio în jurul acestei unităţi.
‚‚ Utilizaţi microfonul şi receptorul în apropiere unul de celălalt.
‚‚ Utilizaţi microfonul în poziţie verticală.
Specificaţii
Sistem de comunicaţii
Specificaţie Bluetooth ver. 3.0
Ieşire
Specificaţie Bluetooth Clasa de alimentare 1
Profil Bluetooth compatibil principal
Advanced Audio Distribution Profile
Rază de acţiune*
Până la 50 m
Sistem microfon
Alimentare
Consumul de putere
Răspuns în frecvenţă
Durată de funcţionare
continuă
Dimensiuni (aprox.) (l/î/a)
Greutate
Temperatură de funcţionare
Temperatură de depozitare
Nondirecţional
O baterie uscată alcalină tip AAA de 1,5 V** sau
o baterie Ni-MH tip AAA de 1,2 V**
Aprox. 0,3 W
300 Hz - 9.000 Hz (Receptor)
Aprox. 3 ore***
19 mm × 66 mm × 30 mm
Aprox. 19 g (exclusiv bateria)
5 °C la 40 °C
–20 °C la +60 °C
* Aceasta este distanţa de comunicare aproximativă fără obstacole
interpuse între microfon şi receptor.
În funcţie de locul înregistrării şi de prezenţa unor obstacole sau suprafeţe
reflectorizante între dispozitivele Bluetooth, dar şi de condiţiile undelor
radio etc.
** Bateriile nu sunt incluse. Nu utilizaţi o baterie uscată cu mangan.
*** Cu o baterie Sony alcalină uscată la 25 °C
În cazul utilizării la temperaturi scăzute, autonomia de funcţionare cu
baterie alcalină uscată se va reduce. Se recomandă utilizarea de baterii
reîncărcabile Ni-MH.
Articole incluse
Microfon (transmiţător) (ECM-AW4(T)) (1), Receptor (ECM-AW4(R)) (1), Cablu de
înregistrare (1), Paravânt (1), Geantă de transport (1), Curea de mână (1), Cască
(2), Agăţătoare pentru cască (1), Documentaţie imprimată
Concepţia şi specificaţiile pot fi modificate fără notificare prealabilă.
Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt igennem, inden anvendelse af
denne enhed, og gem den til senere brug.
Forholdsregler
ˎˎNavnepladen er placeret under clipsen på mikrofonen.
Advarsel
Af hensyn til risiko for brand eller elektrisk stød må du ikke
1) udsætte enheden for regn eller fugt.
2) stille genstande med væske, f.eks. vaser, på apparatet.
Udsæt ikke batterierne for høj varme, f.eks. sollys, åben ild eller lignende.
FORSIGTIG
Høj lyd i øretelefoner eller hovedtelefoner kan medføre høretab.
Forskriftsmæssige oplysninger
Lande og regioner
Dette produkt kan anvendes i det land eller den region, hvor det blev
anskaffet.
Denne enhed er godkendt til det land eller den region, hvori det er beregnet
til at blive brugt. Brug af denne enhed med den påsatte godkendelsesmærkat
fjernet kan muligvis være strafbart.
Udskift kun batteriet med den angivne type.
I modsat fald kan der opstå brand eller ske personskade.
Til kunder i Europa
Se i den anden betjeningsvejledning.
Undertegnede Sony Corporation erklærer herved, at følgende udstyr, ECMAW4 trådløs mikrofon, overholder de væsentlige krav og øvrige relevante
krav i direktiv 1999/5/EF. For yderligere information, gå ind på følgende
hjemmeside: http://www.compliance.sony.de/
Håndtering af udtjente elektriske og elektroniske produkter
(Gælder for den Europæiske Union og andre europæiske
lande med separate indsamlingssystemer)
Dette symbol på produktet eller emballagen angiver, at
produktet ikke må behandles som husholdningsaffald. Det
skal i stedet indleveres på en genbrugsplads specielt indrettet
til modtagelse og oparbejdning af elektriske og elektroniske
produkter. Ved at sikre at produktet bortskaffes korrekt,
forebygges de eventuelle negative miljø- og sundhedsskadelige påvirkninger,
som en ukorrekt affaldshåndtering af produktet kan forårsage. Genindvinding
af materialer vil medvirke til at bevare naturens ressourcer. Yderligere
information om genindvindingen af dette produkt kan fås hos kommunen,
det lokale renovationsselskab eller butikken, hvor produktet blev købt.
< Bemærkning til kunder i lande, hvor EU-direktiverne gælder >
Producent: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan
Overensstemmelse med EU lovgivning: Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Tyskland
OBS!
De elektromagnetiske felter ved de specifikke frekvenser kan påvirke
apparatets lyd og billede.
Dette produkt er blevet testet og fundet kompatibelt med de grænser, der er
sat i EMC-bestemmelsen for brug af kabler, som er kortere end 3 meter.
Genstart programmet, eller afbryd forbindelsen, og tilslut
kommunikationskablet igen (USB osv.), hvis statisk elektricitet eller
elektromagnetisk interferens bevirker, at dataoverførslen afbrydes midtvejs
(fejl).
Funktioner
ˎˎDenne trådløse mikrofon er designet til brug sammen med en optageenhed
som f.eks. et kamera eller en IC-optager med et mikrofonindgangsstik til
klar monooptagelse, selv når lydkilden er langt fra optageenheden.
ˎˎDer er mikrofonenheder og høretelefonstik i både mikrofonen (senderen,
nedenfor omtalt som "mikrofon") og den modtager, som er tilsluttet til
optageenheden. Når der er tilsluttet høretelefoner til både mikrofonen
og optageenheden, kan en person på mikrofonsiden og en anden person
på modtagersiden høre den anden sides lyd eller stemme, selv når de er
langt fra hinanden. Lyden, som opfanges af mikrofonen, kan optages på
optageenheden. (Modtagerlyd kan ikke optages. Hvis optageenheden ikke
har noget høretelefonstik, kan personen på modtagersiden ikke høre den
anden sides stemme under optagelse.)
ˎˎDen trådløse mikrofon kan anvendes som en transceiver, så lyden i hver
ende kan overvåges fra den anden ende via høretelefoner, som er direkte
tilsluttet til høretelefonstikkene på både mikrofonen og modtageren.
ˎˎDenne trådløse mikrofon anvender trådløs Bluetoothkommunikationsteknologi.
Trådløs Bluetooth®-kommunikationsteknologi
ˎˎTrådløs Bluetooth-kommunikationsteknologi muliggør kommunikation
mellem forskellige Bluetooth-enheder uden brug af kabler. Enheder
som kan anvende denne teknologi, omfatter computere, perifere
computerenheder og smartphones.
ˎˎModtageren og mikrofonen er fra fabrikken indstillet til at kommunikere
med hinanden. Betjeninger, som normalt er nødvendige for Bluetoothenheder som f.eks. parring og indtastning af adgangskode, er derfor ikke
nødvendige. Kommunikation er ikke mulig med en modtager og mikrofon,
som ikke sælges som et par, flere mikrofoner eller nogen anden Bluetoothenhed som f.eks. en smartphone, computer osv.
Bemærkninger
ˎˎDen trådløse mikrofon kan muligvis blive påvirket under de følgende
forhold.
ˋˋNår der er hindringer som f.eks. personer, metalgenstande, vægge eller
reflekterende overflader mellem forsiden af modtageren og mikrofonen.
ˋˋVed anvendelse i et trådløst LAN-systemmiljø, i nærheden af flere
Bluetooth-enheder som er i drift, i nærheden af en mikroovn i funktion,
eller når der er elektromagnetiske bølger.
interferens fra radiofrekvenser eller støj. Hold mikrofonen mindst 1 m væk
fra kameraet under brug.
ˎˎHvis der er støj, eller der ikke er nogen lyd pga. forringet kommunikation,
blinker lampen på modtageren hurtigt blåt. Sørg for at afstanden mellem
enhederne ikke er for stor, og at der ikke er nogen hindringer imellem dem.
Fortsæt brug når lampen lyser blåt konstant.
Bemærkninger om brug
ˎˎSørg for, at der ikke kommer nogen væske eller fremmedlegemer ind i
huset.
ˎˎAdskil eller modificer ikke den trådløse mikrofon.
ˎˎBrug ikke denne trådløse mikrofon på en medicinsk institution som f.eks.
et hospital, i nærheden af elektrisk medicinsk udstyr, i et fly, eller hvis der
opstår radiointerferens med andre enheder. Radiofrekvensenergi udsendt
fra denne trådløse mikrofon kan muligvis interferere med andre enheder og
medføre en ulykke.
ˎˎDenne enhed er et præcisionsinstrument. Du må ikke tabe den, slå den,
eller udsætte den for større stød.
ˎˎOpbevar denne enhed væk fra høje temperaturer og luftfugtighed.
ˎˎNår du anvender denne enhed udenfor, skal du sørge for, at den ikke bliver
våd pga. regn eller havvand.
ˎˎTrådløse kommunikationsenheder kan kun anvendes i lande eller regioner,
hvor der er opnået godkendelse.
ˎˎHvis høretelefonen er placeret i nærheden af mikrofonen
(lydopsamlingsenheden) under optagelse, kan der opstå en hylende effekt
(akustisk feedback). Hvis dette sker, skal du placere høretelefonen længere
væk fra mikrofonen, eller sænke lydstyrken i høretelefonen.
ˎˎHvis strømmen på mikrofonen slukker, eller modtageren eller mikrofonen
ikke er tilsluttet, når du starter med at optage, optages der muligvis støj
eller ingen lyd. Sikr dig, at lamperne på modtageren og mikrofonen lyser
blåt, og at der er oprettet tilslutning, og start derefter optagelsen.
ˎˎHvis du rør ved mikrofonen under optagelse, optages der støj. Pas på ikke
at røre ved mikrofonen med hænderne eller noget andet.
ˎˎNår du anvender mikrofonen ved lav temperatur, falder batteriydelsen
i forhold til, når den anvendes ved en normal temperatur (25 °C), så
driftstiden bliver kortere.
ˎˎUdsæt ikke batterierne for overdreven varme som f.eks. fra solskin, ild eller
lignende.
For ikke at udsende radiobølger
ˎˎPå et sted hvor anvendelse af radiobølger er forbudt, som f.eks. om bord på
et fly under start og landing, skal du slukke for strømmen på denne enhed.
Om varemærker
ˎˎBluetooth-varemærkerne er ejet af deres indehaver og anvendt af Sony
Corporation under licens.
ˎˎAlle andre produktnavne nævnt heri kan muligvis være varemærker eller
registrerede varemærker tilhørende deres respektive firmaer. ™ og ®
nævnes desuden ikke i alle tilfælde i denne vejledning.
Identificering af delene (se illustration )
Mikrofon (-)*
Modtager (-)*
* Der er trykt [MICROPHONE] og [RECEIVER] på henholdsvis mikrofonen og
modtageren som illustreret.
Mikrofon/modtager
Tænd/sluk-kontakt
Sluk på tænd/sluk-kontakten når den ikke anvendes for at spare på
batteriet.
Høretelefon-jackstik
Når der er tilsluttet en høretelefon til høretelefonstikket på modtageren,
kan den lyd, som opfanges af mikrofonen, overvåges.
Når der er tilsluttet en høretelefon til høretelefonstikket på mikrofonen,
kan den lyd, som opfanges af modtageren, overvåges.
Når det medfølgende optagekabel tilsluttes mellem høretelefonstikket
på modtageren og et mikrofonstik på optageenheden, kan den lyd, der
opfanges af mikrofonen, optages på optageenheden.
Lampe
Lampen lyser, blinker eller slukker i henhold til statussen for enheder og
kommunikation som følger.
Status
Modtager
Mikrofon
Umiddelbart efter
tænding af modtageren Blinker langsomt blåt (standbytilstand)
og mikrofonen
Tilslutning oprettet, og
Lyser blåt
lyd kan optages klart.
Slukning af modtageren
Blinker langsomt blåt
Slukkes
(standbytilstand)
Slukning af mikrofonen Blinker langsomt blåt
Slukkes
(standbytilstand)
Afbrudt lyd pga. dårlig
Blinker hurtigt blåt
kommunikationsstatus
Når batteriet er lavt
Blinker rødt
Udskift hurtigt batteriet med et nyt.
Indbygget mikrofon
Eksternt mikrofon-jackstik
Krog til remmen
Du kan fastgøre remmen osv. (medfølger ikke) til mikrofonen.
Brug denne efter behov.
+/– lydstyrkeknap
Låg til batterirum
Clips
Brug denne til at fastgøre mikrofonen til tøj eller til det medfølgende
armbånd.
Brug denne til at fastgøre modtageren til griberemmen på dit kamera.
Mikrofonen/modtageren kan placeres på skrivebordet osv. vha. clipsen
som et stativ.
Vindskærm
Placeres på mikrofonen for at reducere den smældende lyd fra
vejrtrækning eller kraftig vind.
 Isætning af et batteri
Hav et batteri parat (medfølger ikke).
Brug et alkaline tørbatteri i størrelse AAA eller et genopladeligt Ni-MH-batteri
i størrelse AAA.
Sony-batterier anbefales. Denne enhed yder måske ikke optimalt med
batterier fra andre producenter.
1 Mens du trykker på bunden af dækslet til batterirummet , skal du
løfte dækslet af og fjerne det .
2 Sæt et batteri ind i rummet på korrekt vis ved at følge den
indvendige polaritetsangivelse.
3 Sæt dækslet til batterirummets - side ind først, og luk derefter +
siden.
Bemærkninger
Vær omhyggelig med at bekræfte polerne  på batteriet. Sættes batteriet
ind med polen vendt i den forkerte retning, kan det muligvis forårsage lækage
eller brud.
 Fastgørelse af mikrofonen/modtageren
Fastgørelse af mikrofonen til tøj osv.
Fastgør mikrofonen til en brystlomme osv. med clipsen.
Fastgør mikrofonen på en position som er egnet til optagestedet.
For at definere en egnet position skal du tilslutte en høretelefon til
modtageren og overvåge den lyd, der opfanges af mikrofonen. Du kan
også overvåge lyden ved at tilslutte modtageren til optageenheden med
optagekablet og en høretelefon til optageenheden. Se det relaterede afsnit
nedenfor angående flere detaljer om overvågning af lyd.
Bemærkninger
Hvis du anvender en elektrisk medicinsk enhed som f.eks. en pacemaker,
skal du ikke fastgøre mikrofonen til dit tøj som f.eks. brystlommen eller
inderlommen. Bruges mikrofonen i nærheden af en medicinsk enhed, kan det
muligvis påvirke den negativt.
Brug af armbåndet (se illustration -)
Fastgør mikrofonen med clipsen til armbåndet og bær derefter armbåndet på
din arm.
Brug af høretelefonbøjlen (se illustration -)
Hvis høretelefonen nemt falder ud, når den anvendes af et barn eller en
person med små ører, skal du prøve at anvende høretelefonbøjlen. Fastgør
høretelefonen til høretelefonbøjlen som illustreret (se illustration--1).
Hæng høretelefonbøjlens arm på øret og juster den derefter så høretelefonen
placeres tæt på øregangen. (--2 på tegningen er når den er fastgjort til
det venstre øre.)
Fastgørelse af modtageren til griberemmen på kameraet
(se illustration -)
Når modtageren anvendes sammen med kameraet, skal den fastgøres med
clipsen på et sted, hvor den er synlig, og der ikke er noget der blokerer den fra
mikrofonen, som f.eks. griberemmen på kameraet, som illustreret.
Brug af den eksterne mikrofon (sælges separat)
Tilslut den eksterne mikrofon, med strømmen på mikrofonen slået fra, til det
eksterne mikrofonstik på mikrofonen.
Den indbyggede mikrofon slukker automatisk og den lyd, som opfanges af
den eksterne mikrofon, optages.
Brug en ekstern mikrofon som er kompatibel med strømforsyning via stikket.
Den eksterne mikrofon strømforsynes via denne enhed.
 Brug af den trådløse mikrofon
Brug af den trådløse mikrofon som en mikrofon
Inden du tilslutter modtageren til optageenheden, skal du sikre dig, at tænd/
sluk-kontakterne på modtageren og optageenheden er sat til OFF.
1 Tilslut det medfølgende optagekabel til høretelefonstikket på
modtageren og mikrofonindgangsstikket på optageenheden.
Optagekablet er et ikke-retningsbestemt kabel. Der optages lyd i mono
med en monooptageenhed. Der optages den samme lyd i højre og venstre
kanal med en stereooptageenhed.
2 Tænd for optageenheden og sæt den på standbytilstand.
3 Sæt tænd/sluk-kontakterne på mikrofonen og modtageren til ON.
Straks efter de er blevet tændt, begynder lamperne på de to enheder at
blinke langsomt blåt, hvilket angiver, at de prøver at detektere, tilslutte til
og autentificere hinanden. Når tilslutningen er oprettet, og optageenheden
er klar til klar lydoptagelse, lyser lampen på hver enkelt enhed blåt.
4 Start optagelse på optageenheden efter du har kontrolleret, at
lampen på modtageren er tændt.
Bemærkninger
ˋˋSørg for at anvende det medfølgende optagekabel ved tilslutning
af modtageren til optageenheden. Det medfølgende optagekabel
har en indbygget modstand til justering af lydniveauet mellem
høretelefonstikket og mikrofonindgangsstikket.
ˋˋHøretelefonens lydstyrke vender altid tilbage til standardindstillingen,
når der slukkes for strømmen. Sony anbefaler, at du beholder
standardindstillingen til optagelse.
ˋˋBrug +/- lydstyrkeknappen til at justere lydstyrken på den høretelefon,
som er direkte tilsluttet til høretelefonstikket.
ˋˋHvis du ønsker at justere lydoptagelsesniveauet, skal du justere det med
optageenheden. Når du justerer lydstyrken på den høretelefon, som er
tilsluttet til optageenheden, skal du justere den med optageenheden.
Hvis du ændrer lydstyrken på modtageren, ændres optageniveauet også.
ˋˋUnder optagelse med et kamera kan det bekræftelsesbip, der lyder ved
start af optagelse, muligvis blive optaget med. Sony anbefaler, at du
indstiller [BEEP] til [OFF] på dit kamera. Se betjeningsvejledningen til dit
kamera angående yderligere oplysninger.
Brug af den trådløse mikrofon som en transceiver
1 Tilslut de medfølgende høretelefoner til høretelefonstikkene på
mikrofonen og modtageren.
2 Sæt tænd/sluk-kontakterne på mikrofonen og modtageren til ON.
Bemærkninger
ˎˎHvis strømmen på mikrofonen slås fra, eller mikrofonen og modtageren
ikke er tilsluttet, når du begynder at optage, optages der muligvis støj eller
ingen lyd. Sørg for, at lamperne på mikrofonen og modtageren lyser blåt, og
tilslutningen er oprettet, og begynd derefter med at optage.
ˎˎDen lyd, som opfanges af modtageren, optages ikke.
ˎˎNår der trykkes hurtigt på +/- lydstyrkeknappen, ændres niveauet et trin.
Når den holdes nede, forsætter niveauet med at ændres. Hvis du trykker på
+/- lydstyrkeknappen under optagelse, optages der muligvis en klikkende
lyd.
ˎˎSony anbefaler, at du slukker for modtageren, når den ikke anvendes til
optagelse.
ˎˎDet kan muligvis tage tid før lampen og denne enhed slukker, efter tænd/
sluk-kontakten er sat til OFF. Dette er ikke funktionsfejl.
ˎˎDen trådløse mikrofon behandler og sender lyd digitalt, hvilket giver
en mindre tidsforsinkelse mellem den egentlige lyd og den optagede
(overvågede) lyd. Som et resultat heraf kan der muligvis høres en ekkoeffekt
ved overvågning via høretelefon. Denne forsinkelseseffekt kan muligvis
også ses ved visning af billeder med lyden optaget på denne trådløse
mikrofon. Dette er dog ikke en funktionsfejl.
ˎˎJuster lydoptagelsesniveauet med optageenheden eller ved at ændre
afstanden mellem motivet og mikrofonen.
ˎˎNår den resterende batteriladning er lav, blinker lampen muligvis
uregelmæssigt, og mikrofonen og modtageren kommunikerer muligvis ikke
med hinanden. Dette er ikke funktionsfejl. Udskift med nye batterier.
ˎˎSony skal ikke holdes ansvarlig, hvis lyd eventuelt ikke optages ordentligt
pga. problemer med dette produkt.
Fejlfinding
ÿÿMikrofonen og modtageren kan ikke tilslutte vha. Bluetooth.
‚‚ Denne enhed tilslutter via radiobølger. Sørg for, at der ikke er nogen
genstande, som blokerer radiobølgerne omkring denne enhed.
‚‚ Brug mikrofonen og modtageren tæt på hinanden.
‚‚ Brug mikrofonen i den lodrette position.
Specifikationer
Kommunikationssystem Bluetooth-specifikation ver. 3.0
Udgang
Bluetooth-specifikation effektklasse 1
Primære kompatible Bluetooth-profil
Avanceret lyddistributionsprofil
Arbejdsområde*
Op til 50 m
Mikrofonsystem
Strømkrav
Ikke-retningsbestemt
Et 1,5 V AAA alkalisk tørbatteri** eller et 1,2 V AAA
Ni-MH-batteri**
Strømforbrug
Ca. 0,3 W
Frekvensområde
300 Hz - 9.000 Hz (Modtager)
Kontinuerlig driftstid
Ca. 3 timer***
Mål (Ca.) (b/h/d)
19 mm × 66 mm × 30 mm
Vægt
Ca. 19 g (uden batteriet)
Driftstemperatur
5 °C til 40 °C
Opbevaringstemperatur -20 °C til +60 °C
* Dette er den omtrentlige kommunikationsafstand ved uhindret udsyn
mellem mikrofonen og modtageren.
Afhængigt af optagestedet som f.eks. hvis der hindringer eller
reflekterende overflader mellem Bluetooth-enheder, radiobølgeforhold
osv.
** Batteri er ikke inkluderet. Der bør ikke anvendes noget mangantørbatteri.
*** Med et alkaline tørbatteri fra Sony ved 25 °C
Ved brug ved lav temperatur forkortes driftstiden for et alkaline tørbatteri.
Brug af genopladelige Ni-MH-batterier anbefales.
Medfølgende genstande
Mikrofon (transmitter) (ECM-AW4(T)) (1), Modtager (ECM-AW4(R)) (1),
Optagekabel (1), Vindskærm (1), Transportetui (1), Armbånd (1), Høretelefon (2),
Høretelefonbøjle (1), Trykt dokumentation
Ret til ændring af design og specifikationer uden varsel forbeholdes.
Před provozováním této jednotky si důkladně přečtěte tento návod, který
uchovejte pro budoucí referenci.
Preventivní opatření
ˎˎTypový štítek se nachází pod klipem mikrofonu.
VAROVÁNÍ
Za účelem vyloučení rizika požáru nebo úrazu elektrickým proudem
1) nevystavujte přístroj dešti ani vlhkosti,
2) nepokládejte na přístroj předměty naplněné kapalinami, jako jsou vázy
Nevystavujte akumulátory nadměrnému teplu, jako např. slunečnímu záření,
ohni a podobně.
UPOZORNĚNÍ
Přílišný akustický tlak zvuku ze sluchátek může zapříčinit ztrátu sluchu.
Informace o právních předpisech
Země a regiony
Tento výrobek smí být používán v zemi či regionu, kde byl zakoupen.
Toto zařízení je schváleno pro zemi či region předpokládaného použití. Použití
tohoto zařízení, u něhož byl odstraněn upevněný schvalovací štítek, může být
právně postižitelné.
K výměně použijte pouze akumulátor uvedeného typu.
Jinak může dojít k požáru nebo zranění.
Pro zákazníky v Evropě
Viz další návod k obsluze.
Sony Corporation tímto prohlašuje, že tento bezdrátový mikrofon ECM-AW4
je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními
směrnice 1999/5/ES. Podrobnosti lze získat na následující URL:
http://www.compliance.sony.de/
ˋˋPři použití v prostředí bezdrátové sítě LAN, v blízkosti více zařízení
Bluetooth, jež jsou v provozu, v blízkosti spuštěné mikrovlnné trouby
nebo v místě existence elektromagnetických vln.
ˎˎJe-li mikrofon umístěn v těsné blízkosti fotoaparátu, může být také nahráno
VF rušení nebo šum. Při použití by měl být mikrofon minimálně 1 metr od
fotoaparátu.
ˎˎPři výskytu šumu nebo absenci zvuku kvůli zhoršování komunikace bude
rychle modře blikat indikátor na přijímači. Ověřte, zda nejsou obě zařízení
příliš vzdálena od sebe a že mezi nimi nejsou žádné překážky. Pokračuje
v použití, když indikátor svítí trvale modře.
Poznámky k použití
ˎˎDo pouzdra se nesmí dostat žádná kapalina ani cizí předměty.
ˎˎBezdrátový mikrofon nerozebírejte ani neupravujte.
ˎˎTento bezdrátový mikrofon nepoužívejte ve zdravotnické instituci, jako je
nemocnice, v blízkosti elektrických zdravotnických zařízení, v letadle nebo
při výskytu rádiového rušení u jiných zařízení. VF energie vyzařovaná
z tohoto bezdrátového mikrofonu může rušit jiná zařízení a způsobit
nehodu.
ˎˎTato jednotka je přesným přístrojem. Neupusťte jednotku ani ji nevystavujte
silným nárazům.
ˎˎNevystavujte tuto jednotku vysokým teplotám a vlhkosti.
ˎˎPři použití této jednotky venku dbejte na to, aby nezvlhla od deště či
mořské vody.
ˎˎBezdrátová komunikační zařízení lze používat pouze v zemích či regionech,
kde je získáno oprávnění.
ˎˎJe-li při nahrávání umístěno sluchátko v blízkosti mikrofonu (jednotka
snímání zvuku), může dojít k efektu pískání (akustická zpětná vazba).
V tomto případě umístěte sluchátko dále od mikrofonu nebo snižte hlasitost
sluchátka.
ˎˎDojde-li k vypnutí napájení mikrofonu nebo není-li sestaveno připojení
přijímače a mikrofonu při spuštění nahrávání, může se nahrávat šum nebo
ticho. Ověřte, že indikátory přijímače a mikrofonu svítí modře a připojení je
sestaveno, a pak začněte nahrávat.
ˎˎDotknete-li se mikrofonu během záznamu, dojde k nahrání šumu. Dbejte na
to, abyste se nedotkli mikrofonu rukama ani ničím jiným.
ˎˎPři použití mikrofonu při nízké teplotě dojde k poklesu kapacity baterie na
rozdíl od použití při normální teplotě (25 °C), čímž se zkrátí provozní doba.
ˎˎNevystavujte baterie nadměrnému teplu, jako je sluneční záření, oheň apod.
Zákaz vyzařování rádiových vln
ˎˎV místě zákazu použití rádiových vln, např. na palubě letadla během vzletu
a přistání, vypněte napájení této jednotky.
O ochranných známkách
ˎˎOchranné známky Bluetooth jsou vlastněny jejich majitelem a používány
společností Sony Corporation v rámci licence.
ˎˎVšechny další zde zmíněné názvy produktů mohou být ochrannými
známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných
společností. Navíc nejsou v této příručce zmíněny značky ™ a ® v každém
případě.
Identifikace součástek (viz obrázek )
Mikrofon (-)*
Přijímač (-)*
* Mikrofon a přijímač jsou označeny anglickými termíny [MICROPHONE], resp.
[RECEIVER], viz obrázek.
Mikrofon/přijímač
Vypínač Napájení
Aby se nevybíjela baterie při nepoužití, vypněte vypínač Napájení.
Konektor Sluchátko
Je-li ke sluchátkovému konektoru přijímače připojeno sluchátko, lze
monitorovat zvuk snímaný mikrofonem.
Je-li ke sluchátkovému konektoru mikrofonu připojeno sluchátko, lze
monitorovat zvuk snímaný přijímačem.
Je-li mezi sluchátkový konektor přijímače a mikrofonní konektor
záznamového zařízení připojen dodaný nahrávací kabel, lze na
záznamovém zařízení nahrávat zvuk snímaný mikrofonem.
Indikátor
Indikátor svítí, bliká nebo nesvítí v závislosti na stavu zařízení
a komunikace následujícím způsobem.
Stav
Přijímač
Mikrofon
Ihned po zapnutí
Bliká modře pomalu (pohotovostní režim)
přijímače a mikrofonu
Spojení sestaveno a zvuk
Svítí modře
lze zřetelně nahrávat
Vypínání přijímače
Bliká modře pomalu
Nesvítí
(pohotovostní režim)
Vypínání mikrofonu
Bliká modře pomalu
Nesvítí
(pohotovostní režim)
Přerušovaný zvuk
kvůli špatnému stavu
Bliká modře rychle
komunikace
Nízká kapacita baterie
Bliká červeně
Rychle vyměňte baterii za novou.
Interní mikrofon
Konektor externího mikrofonu
Úchyt pro řemínek
K mikrofonu lze upevnit řemínek apod. (není součástí dodávky).
Používejte jej podle potřeby.
Tlačítko Hlasitost +/–
Krytka bateriového prostoru
Klip
Slouží k upevnění mikrofonu k oděvu nebo dodané pásce na rukáv.
Slouží k upevnění přijímače k pásku gripu fotoaparátu.
Mikrofon/přijímač lze postavit na stůl apod. použitím klipu jako stojánku.
Kryt proti větru
Nasaďte na mikrofon pro snížení hluku, který jen způsoben dechem nebo
větrem.
 Vložení baterie
Připravte si baterii (volitelné).
Použijte alkalickou baterii typu AAA nebo dobíjecí baterii Ni-MH typu AAA.
Doporučujeme baterie Sony. Toto zařízení zřejmě nebude podávat nejlepší
výkon s bateriemi jiných výrobců.
1 Při stisknutí spodní části víčka bateriového prostoru  zvedněte
víčko a vyjměte jej .
2 Vložte baterii do bateriového prostoru se správnou polaritou, viz
značení uvnitř.
3 Nejprve vložte stranu - víčka bateriového prostoru a pak zavřete
stranu +.
Poznámky
Důkladně si ověřte póly  na baterii. Vložení baterie s nesprávně
orientovanými póly může způsobit únik elektrolytu či roztržení.
 Upevnění mikrofonu/přijímače
Upevnění mikrofonu k oděvu apod.
Likvidace nepotřebného elektrického a elektronického
zařízení (platné v Evropské unii a dalších evropských státech
uplatňujících oddělený systém sběru)
Tento symbol umístěný na výrobku nebo jeho balení upozorňuje,
že by s výrobkem po ukončení jeho životnosti nemělo být
nakládáno jako s běžným odpadem z domácnosti. Je nutné
ho odvézt do sběrného místa pro recyklaci elektrického
a elektronického zařízení. Zajištěním správné likvidace tohoto
výrobku pomůžete zabránit případným negativním dopadům na životní
prostředí a lidské zdraví, které by jinak byly způsobeny nevhodnou likvidací
výrobku. Recyklováním materiálů, z nichž je vyroben, pomůžete ochránit
přírodní zdroje. Podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku zjistíte
u příslušného místního obecního úřadu, podniku pro likvidaci domovních
odpadů nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.
< Upozornění pro zákazníky v zemích, na které se vztahují směrnice ES >
Výrobce: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonsko
Pro technické požadavky dle směrnic EU: Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, SRN
Upevněte mikrofon k náprsní kapse apod. pomocí klipu.
Mikrofon upevněte v takové poloze, která je vhodná pro nahrávací místo.
Pro stanovení vhodné polohy připojte sluchátko k přijímači a monitorujte
zvuk snímaný mikrofonem. Zvuk lze také monitorovat připojením přijímače
k záznamovému zařízení pomocí nahrávacího kabelu a sluchátka
k záznamovému zařízení. Podrobnější informace o monitorování zvuku viz
příslušná sekce níže.
Poznámky
Používáte-li lékařské elektrické zařízení, např. kardiostimulátor, neupevňujte
mikrofon k oděvu, jako je náprsní kapsa nebo vnitřní kapsa. Použití mikrofonu
v blízkosti lékařského zařízení jej může negativně ovlivnit.
Použití pásky na rukáv (viz obrázek -)
Upevněte mikrofon pomocí klipu k pásce na rukáv a pak noste pásku na rukáv
na paži.
Použití háčku na sluchátko (viz obrázek -)
ˋˋChcete-li nastavit úroveň zvukového záznamu, nastavte ji pomocí
záznamového zařízení. Při nastavení hlasitosti sluchátka připojeného
k záznamovému zařízení ji nastavte pomocí záznamového zařízení.
Změníte-li hlasitost sluchátka, dojde také ke změně úrovně záznamu.
ˋˋPři nahrávání pomocí fotoaparátu může dojít k nahrání potvrzovacího
tónu, který zazní na začátku záznamu. Společnost Sony doporučuje
nastavit položku [BEEP] na [OFF] ve fotoaparátu. Podrobnější informace
viz návod k obsluze daného fotoaparátu.
Použití bezdrátového mikrofonu jako transceiveru
1 Připojte dodaná sluchátka ke sluchátkovým konektorům mikrofonu
a přijímače.
2 Přepněte vypínače napájení mikrofonu a přijímače do polohy ON.
Poznámky
ˎˎJe-li vypnuto napájení mikrofonu nebo nejsou-li mikrofon a přijímač
připojeny při spuštění záznamu, může dojít k nahrání šumu nebo nulové
úrovně zvuku. Ověřte, že indikátory mikrofonu i přijímače svítí modře
a indikují sestavené připojení, a pak začněte nahrávat.
ˎˎZvuk snímaný přijímačem není nahráván.
ˎˎPři rychlém stisknutí tlačítka hlasitosti +/– dojde ke změně úrovně o jeden
krok. Při přidržení stisku dojde ke změně úrovně o více kroků. Stisknete-li
tlačítko hlasitosti +/– během záznamu, dojde k nahrání zvuku kliknutí.
ˎˎSpolečnost Sony doporučuje vypnutí přijímače, když není používán
k nahrávání.
ˎˎPo přepnutí vypínače napájení do polohy OFF může chvíli trvat, než se
vypnou indikátor a tato jednotka. Nejedná se o závadu.
ˎˎTento bezdrátový mikrofon zpracovává a přenáší zvuk digitálně, což
způsobuje mírné zpoždění mezi skutečným zvukem a nahrávaným
(monitorovaným) zvukem. V důsledku toho může být při monitorování
přes sluchátko slyšet ozvěna. Při prohlížení obrázků se zvukem nahraným
pomocí tohoto bezdrátového mikrofonu se také může projevit tento efekt
zpoždění. Nicméně se nejedná o závadu.
ˎˎÚroveň zvukového záznamu nastavte pomocí záznamového zařízení nebo
změnou vzdálenosti mezi objektem a mikrofonem.
ˎˎPři malé zbývající kapacitě baterie může indikátor nepravidelně blikat
a mikrofon zřejmě nebude řádně komunikovat s přijímačem. Nejedná se
o závadu. Vyměňte baterie za nové.
ˎˎSpolečnost Sony nenese jakoukoli odpovědnost za selhání řádného
zvukového záznamu kvůli potížím s tímto výrobkem.
Odstraňování problémů
ÿÿMikrofon a přijímač se nemohou připojit přes Bluetooth.
‚‚ Tato jednotka se připojuje pomocí rádiových vln. Ověřte, že kolem této
jednotky nejsou žádné předměty, které blokují rádiové vlny.
‚‚ Používejte mikrofon a přijímač blízko u sebe.
‚‚ Používejte mikrofon ve vzpřímené poloze.
Technické údaje
Komunikační systém
Specifikace Bluetooth, ver. 3.0
Výstup
Specifikace Bluetooth, napájecí třída 1
Hlavní kompatibilní profil Bluetooth
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
Pracovní dosah*
Až 50 m
Mikrofonní systém
Elektrické napájení
Nesměrový
Jedna alkalická baterie 1,5 V AAA** nebo jedna
Ni-MH baterie 1,2 V AAA**
Spotřeba energie
Přibl. 0,3 W
Frekvenční odezva
300 Hz - 9 000 Hz (přijímač)
Doba souvislého provozuPřibl. 3 hodiny***
Rozměry (přibl.) (š/v/h) 19 mm × 66 mm × 30 mm
Hmotnost
Přibl. 19 g (bez baterie)
Provozní teplota
5 °C až 40 °C
Skladovací teplota
–20 °C až +60 °C
* Toto je přibližná komunikační vzdálenost při nezakrytém výhledu mezi
mikrofonem a přijímačem.
Závisí na nahrávacím místě, např. na existenci překážek či odrazivých ploch
mezi zařízeními Bluetooth, na podmínkách šíření rádiových vln atd.
** Baterie není součástí dodávky. Nesmí být použita manganová baterie.
*** S alkalickou baterií Sony při 25 °C
Při použití za nízké teploty dojde ke zkrácení provozní doby s alkalickou
baterií. Doporučujeme použití dobíjecích baterií Ni-MH.
Součásti balení
Mikrofon (vysílač) (ECM-AW4(T)) (1), přijímač (ECM-AW4(R)) (1), nahrávací kabel
(1), kryt proti větru (1), sáček na přenášení (1), páska na rukáv (1), sluchátko (2),
háček na sluchátko (1), sada tištěné dokumentace
Změna vzhledu a technických údajů je vyhrazena bez předchozího
upozornění.
Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käytön aloittamista ja
säilytä ohjeet myöhempää käyttötarvetta varten.
Varotoimet
ˎˎArvokyltti sijaitsee mikrofonin kiinnikkeen alla.
VAROITUS
Pienennä tulipalon ja sähköiskun vaaraa:
1) Suojaa laite sateelta ja kosteudelta.
2) Älä aseta laitteen päälle nestettä sisältäviä esineitä, kuten vaaseja.
Älä säilytä akkuja auringonvalossa tai avotulen tai muun lämmönlähteen
lähettyvillä.
VAROITUS
Liiallinen äänenpaine korvanapeista ja kuulokkeista voi aiheuttaa kuulon
heikentymisen.
Tietoja määräyksistä
Maat ja alueet
Tätä laitetta voidaan käyttää siinä maassa tai sillä alueella, jossa se ostettiin.
Tämä laite on hyväksytty käyttötarkoituksena olevalle maalle tai alueelle.
Tämän laitteen käyttö kiinnitetty hyväksyntätarra irrotettuna saattaa olla laissa
rangaistava teko.
Korvaa akku tai paristo ainoastaan ilmoitetun tyyppisellä akulla tai paristolla.
Muutoin voi seurata tulipalo tai vamma.
Euroopassa oleville asiakkaille
Katso muita käyttöohjeita.
Sony Corporation vakuuttaa täten että tämä ECM-AW4 langaton mikrofoni
on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin
muiden ehtojen mukainen. Halutessasi lisätietoja käy osoitteessa:
http://www.compliance.sony.de/
Elektromagnetické pole může při specifických frekvencích ovlivnit obraz
a zvuk tohoto přístroje.
Tento výrobek byl testován a shledán jako splňující limity stanovené ve
směrnici EMC pro použití spojovacích kabelů kratších než 3 metry.
Upevnění přijímače k pásku gripu fotoaparátu
(viz obrázek -)
Jos staattinen sähkö tai sähkömagneettinen kenttä aiheuttaa tiedonsiirron
keskeytymisen (epäonnistumisen), käynnistä sovellusohjelma uudelleen tai
irrota tiedonsiirtokaapeli (esimerkiksi USB-kaapeli) ja kytke se uudelleen.
Vlastnosti
ˎˎTento bezdrátový mikrofon je určen pro použití se záznamovým zařízením,
jako je fotoaparát nebo IC-rekordér se vstupním konektorem mikrofonu,
pro zřetelný monofonní záznam zvuku, i když je zdroj zvuku daleko od
záznamového zařízení.
ˎˎMikrofonními jednotkami a sluchátkovými konektory jsou vybaveny
jak mikrofon (vysílač, dále jen „mikrofon“), tak i přijímač připojený
k záznamovému zařízení. Jsou-li sluchátka připojena k mikrofonu a také
k záznamovému zařízení, může osoba na straně mikrofonu a další osoba na
straně přijímače slyšet zvuk či hlas druhé strany, i když jsou daleko od sebe.
Zvuk snímaný mikrofonem může být nahráván na záznamovém zařízení.
(Zvuk přijímače nelze nahrávat. Nemá-li záznamové zařízení žádný výstupní
či sluchátkový konektor, osoba na straně přijímače nemůže slyšet hlas
druhé strany během nahrávání.)
ˎˎTento bezdrátový mikrofon lze používat jako transceiver, takže zvuk na
jednom konci je možné monitorovat na druhém konci pomocí sluchátek,
která jsou přímo připojena ke sluchátkovým konektorům mikrofonu
i přijímače.
ˎˎTento bezdrátový mikrofon využívá bezdrátovou komunikační technologii
Bluetooth.
Bezdrátová komunikační technologie Bluetooth®
ˎˎBezdrátová komunikační technologie Bluetooth umožňuje komunikaci mezi
různými zařízeními Bluetooth bez použití kabelů. K zařízením, jež mohou
tuto technologii používat, patří počítače, počítačová periferní zařízení
a chytré telefony.
ˎˎPřijímač a mikrofon jsou při výrobě nastaveny na vzájemnou komunikaci
mezi sebou. Proto obvykle nejsou potřeba operace pro zařízení Bluetooth,
jako je párování a zadávání klíče. Komunikace není možná s přijímačem
a mikrofonem, které nebyly prodány v páru, s více mikrofony ani s jinými
zařízeními Bluetooth, jako je chytrý telefon, počítač atd.
Poznámky
ˎˎTento bezdrátový mikrofon nemusí řádně fungovat za následujících
podmínek.
ˋˋJsou-li mezi přední částí přijímače a mikrofonu nějaké překážky, jako jsou
osoby, kovové předměty, zdi nebo odrazivé plochy.
Při použití přijímače s fotoaparátem jej upevněte pomocí klipu, kde je viditelný
a ničím nezakrytý před mikrofonem, jako je pásek gripu fotoaparátu, viz
obrázek.
Použití externího mikrofonu (prodává se zvlášť)
Při vypnutém napájení mikrofonu připojte externí mikrofon k mikrofonnímu
konektoru na mikrofonu.
Interní mikrofon se automaticky vypne a bude nahráván zvuk snímaný
externím mikrofonem.
Použijte externí mikrofon, který je kompatibilní s napájením z přístroje. Externí
mikrofon je napájen touto jednotkou.
 Použití bezdrátového mikrofonu
Použití bezdrátového mikrofonu jako mikrofonu
Před připojením přijímače k záznamovému zařízení zajistěte, aby byly
vypínače napájení přijímače a záznamového zařízení v poloze OFF.
1 Připojte dodaný nahrávací kabel ke sluchátkovému konektoru
přijímače a konektoru mikrofonního vstupu záznamového zařízení.
Nahrávací kabel je nesměrovým kabelem. Na monofonním záznamovém
zařízení je nahráván monofonní zvuk. Na stereofonním záznamovém
zařízení je nahráván stejný zvuk na pravý a levý kanál.
2 Zapněte záznamové zařízení a nastavte jej do pohotovostního
režimu.
3 Přepněte vypínače napájení mikrofonu a přijímače do polohy ON.
Ihned po zapnutí napájení začnou indikátory obou zařízení pomalu modře
blikat a tím indikovat, že se snaží vzájemně detekovat, připojit a ověřit. Když
dojde k sestavení připojení a záznamové zařízení je připraveno k nahrávání
čistého zvuku, rozsvítí se modře indikátor každého zařízení.
4 Po ověření, že indikátor na přijímači svítí, začněte nahrávat na
záznamovém zařízení.
Poznámky
ˋˋPři připojení přijímače k záznamovému zařízení ověřte, že používáte
dodaný nahrávací kabel. Dodaný nahrávací kabel obsahuje interní
rezistor pro nastavení úrovně zvuku mezi sluchátkovým konektorem
a konektorem mikrofonního vstupu.
ˋˋPři vypnutí napájení se hlasitost sluchátka vždy vrátí na výchozí nastavení.
Společnost Sony doporučuje, abyste zachovali výchozí nastavení pro
nahrávání.
ˋˋPomocí tlačítka hlasitosti +/– nastavte hlasitost sluchátka, které je
připojeno přímo ke sluchátkovému konektoru.
Käyttöä koskevia huomautuksia
ˎˎÄlä päästä kotelon sisään nesteitä tai vieraita esineitä.
ˎˎÄlä pura langatonta mikrofonia erillisiin osiin äläkä muuta sen rakennetta.
ˎˎÄlä käytä tätä langatonta mikrofonia lääketieteen laitoksessa kuten
sairaalassa, sähköisten hoitolaitteiden lähellä, lentokoneessa tai jos
ilmenee radiotaajuushäiriöitä muiden laitteiden välillä. Tästä langattomasta
mikrofonista välittyvä radiotaajuusenergia saattaa häiritä muita laitteita ja
aiheuttaa onnettomuuden.
ˎˎTämä yksikkö on tarkkuuslaite. Älä pudota, kolhi tai altista sitä koville
iskuille.
ˎˎSuojaa tämä laite korkeilta lämpötiloilta ja kosteudelta.
ˎˎKun käytät tätä laitetta ulkona, varo altistamasta sitä sateelle tai
merivedelle.
ˎˎLangattomia tiedonvälityslaitteita voidaan käyttää vain niissä maissa tai
niillä alueilla, joissa niille on saatu hyväksyntä.
ˎˎJos korvakuuloke on sijoitettu mikrofonin lähelle (äänenpoimintalaite)
tallennuksen aikana, saattaa kuulua ulvontaa (akustinen takaisinsyöttö).
Jos näin käy, vie korvakuuloke kauemmas mikrofonista tai pienennä
korvakuulokkeen äänenvoimakkuutta.
ˎˎJos mikrofonin virta katkeaa tai mikrofonia tai vastaanotinta ei ole liitetty,
kun tallennus aloitetaan, kohinaa saattaa tallentua tai ääntä ei tallenneta.
Varmista, että vastaanottimen ja mikrofonin lamput palavat sinisinä ja
yhteys on muodostettu ja aloita tallennus vasta sitten.
ˎˎJos kosket mikrofonia taltioinnin aikana, ääni tallentuu. Varo koskemasta
mikrofonia kädelläsi tms.
ˎˎKun mikrofonia käytetään alhaisessa lämpötilassa, akkuteho on heikompi
verrattuna normaaliin lämpötilaan (25 °C), joten käyttöaika lyhenee.
ˎˎÄlä altista paristoja kovalle kuumuudelle kuten auringonpaisteelle,
avotulelle tms.
Jotta radioaaltoja ei välitetä
ˎˎPaikoissa, joissa radioaaltojen käyttö on kielletty, kuten lentokoneessa
nousun ja laskun aikana, katkaise virta tästä laitteesta.
Tavaramerkeistä
ˎˎBluetooth-tavaramerkit ovat vastaavien omistajien omistamia ja Sony
Corporation käyttää niitä lisenssillä.
ˎˎKaikki muut tässä mainitut tuotteiden nimet saattavat olla vastaavien
yhtiöiden tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Lisäksi ™ ja ®
-merkit eivät esiinny kaikkialla tässä ohjekirjassa.
Osien tunnistaminen (katso kuvaa )
Mikrofoni (-)*
Vastaanotin (-)*
Mikrofoni/Vastaanotin
Virtakytkin
Jotta paristo ei kulu tyhjiin, katkaise virtakytkin kun laitetta ei käytetä.
Korvakuulokeliitin
Kun korvakuuloke on liitetty vastaanottimen korvakuulokkeen liitäntään,
mikrofonin poimimaa ääntä voidaan kuunnella.
Kun korvakuuloke on liitetty mikrofonin korvakuulokkeen liitäntään,
vastaanottimen poimimaa ääntä voidaan kuunnella.
Kun mukana toimitettu tallennusjohto on kytketty vastaanottimen
korvakuulokkeen liitännän ja tallentimen mikrofoniliitännän väliin,
mikrofonin poimimaa ääntä voidaan tallentaa tallentimelle.
Lamppu
Lamppu palaa, vilkkuu tai sammuu laitteiden tilan ja tiedonvälityksen
mukaan seuraavalla tavalla.
Tila
Heti vastaanottimen
ja mikrofonin virran
kytkemisen jälkeen
Yhteys on muodostettu
ja ääni voidaan tallentaa
selkeästi
Vastaanottimen virran
katkaiseminen
Mikrofonin
sammuttaminen
Heikko
tiedonvälitysyhteys on
keskeyttänyt äänen
Kun pariston virta on
vähissä.
Tietyntaajuiset sähkömagneettiset kentät voivat vaikuttaa tämän kameran
kuvaan ja ääneen.
Tämä tuote on testattu ja se on todettu yhteensopivaksi EMC-direktiivissä
määritettyjen raja-arvojen kanssa käytettäessä alle 3 metriä pitkiä kaapeleita.
Ominaisuudet
ˎˎTämä langaton mikrofoni on suunniteltu käytettäväksi mikrofonin
tuloliitännällä varustetun tallentimen, kuten kameran tai IC-sanelimen
kanssa, ja sen avulla ääni voidaan tallentaa selkeästi, vaikka äänilähde
sijaitsisi etäällä tallentimesta.
ˎˎMikrofoniyksikön ja korvakuulokkeen liittimet ovat sekä mikrofonissa
(lähetin, jäljempänä "mikrofoni") ja tallentimeen yhdistetyssä
vastaanottimessa. Kun korvakuulokkeet liitetään sekä mikrofoniin että
tallentimeen, mikrofonin puolella oleva henkilö ja vastaanottimen puolella
oleva henkilö voivat kuulla vastapuolen ääntä tai puhetta, vaikka he olisivat
etäällä toisistaan. Mikrofonin poimima ääni voidaan tallentaa tallentimeen.
(Vastaanottimen puolella kuuluvaa ääntä ei voi tallentaa. Jos tallentimessa
ei ole kuulokkeiden tai korvakuulokkeen liitintä, vastaanottimen puolella
oleva henkilö ei voi kuulla vastapuolen puhetta tallennuksen aikana.)
ˎˎTätä langatonta mikrofonia voidaan käyttää lähetin-vastaanottimena, jolloin
kummalla tahansa puolella kuuluvaa ääntä voidaan kuunnella vastapuolella
suoraan korvakuulokkeiden kautta, kun ne on liitetty korvakuulokkeen
liitäntään sekä mikrofonissa että vastaanottimessa.
ˎˎTämä langaton mikrofoni toimii langattomalla Bluetoothtiedonvälitysteknologialla.
Bluetooth® langaton tiedonvälitysteknologia
ˎˎBluetooth langaton tiedonvälitysteknologia mahdollistaa tiedonvälityksen
eri Bluetooth-laitteiden välillä ilman kaapeleita. Laitteita, jotka voivat
käyttää tätä teknologiaa, ovat tietokoneet, tietokoneen oheislaitteet ja
älypuhelimet.
ˎˎTämä vastaanotin ja mikrofoni on tehtaalla säädetty välittämään tietoja
toistensa kanssa. Tästä syystä tavallisesti Bluetooth -laitteille tarvittavia
toimintoja kuten yhdistäminen ja tunnussanan näppäily ei tarvitse suorittaa.
Tiedonvälitys ei ole mahdollista sellaisen vastaanottimen ja mikrofonin
välillä, joita ei myydä parina, useamman mikrofonin tai toisen Bluetoothlaitteen kuten älypuhelimen, tietokoneen jne. kanssa.
Huomautuksia
ˎˎSeuraavat seikat saattavat vaikuttaa tähän langattomaan mikrofoniin.
ˋˋKun vastaanottimen edustan ja mikrofonin välissä on esteitä kuten
ihmisiä, metalliesineitä, seiniä tai heijastavia pintoja.
ˋˋKäytettäessä langattomassa LAN-järjestelmäympäristössä, lähellä
useampaa Bluetooth-laitetta, jotka toimivat, lähellä toimivaa
mikroaaltouunia tai paikassa, jossa on elektromagneettisia aaltoja.
ˎˎJos mikrofoni on sijoitettu lähelle kameraa, RF-häiriöitä tai kohinaa saattaa
myös tallentua. Pidä mikrofoni ainakin 1 m päässä kamerasta käytön aikana.
ˋˋKun tallennetaan kameralla, tallennuksen alussa kuuluva
vahvistusäänimerkki saatetaan tallentaa myös. Sony suosittelee
asettamaan kameran [BEEP]-asetukseksi [OFF]. Katso lisätietoja kameran
käyttöohjeista.
Langattoman mikrofonin käyttäminen lähetinvastaanottimena
1 Liitä mukana toimitetut korvakuulokkeet mikrofonin ja
vastaanottimen korvakuuloke-liitäntöihin.
2 Aseta mikrofonin ja vastaanottimen virtakytkimet asentoon ON.
Huomautuksia
ˎˎJos mikrofonin virta katkeaa tai mikrofonia ja vastaanotinta ei yhdistetä
tallennusta aloitettaessa, tallenne saattaa sisältää kohinaa tai ääni ei
tallennu lainkaan. Varmista, että mikrofonin ja vastaanottimen valot palavat
sinisinä ja laitteiden välille on muodostunut yhteys, ja aloita tallennus vasta
sitten.
ˎˎVastaanottimen poimimaa ääntä ei tallenneta.
ˎˎKun äänenvoimakkuuspainiketta +/– painetaan nopeasti,
äänenvoimakkuuden taso muuttuu yhdellä pykälällä. Kun sitä pidetään
painettuna, taso muuttuu jatkuvasti. Jos painat äänenvoimakkuuspainiketta
+/– tallennuksen aikana, naksahdus tallentuu.
ˎˎSony suosittelee kytkemään vastaanottimen pois päältä, kun sitä ei käytetä
tallentamiseen.
ˎˎValon ja tämän laitteen pois kytkeytyminen saattaa kestää jonkin aikaa
sen jälkeen, kun virtakytkin asetetaan asentoon OFF. Kyseessä ei ole
toimintahäiriö.
ˎˎTämä langaton mikrofoni käsittelee ja siirtää ääntä digitaalisesti, minkä
vuoksi varsinaisen äänen ja tallennetun (kuunneltavan) äänen välillä on
pieni viive. Tämän seurauksena korvakuulokkeilla kuunneltaessa saattaa
kuulua kaiku. Tämä viive saattaa esiintyä myös tarkasteltaessa kuvia, joihin
liittyy tällä langattomalla mikrofonilla tallennettua ääntä. Tämä ei ole
kuitenkaan toimintahäiriö.
ˎˎSäädä äänen tallennustaso tallentimella tai muuttamalla kohteen ja
mikrofonin välistä etäisyyttä.
ˎˎJos pariston virta on vähissä, valo saattaa vilkkua epäsäännöllisesti ja
mikrofoni ja vastaanotin eivät ehkä kommunikoi keskenään. Kyseessä ei ole
toimintahäiriö. Vaihda uudet paristot.
ˎˎSony ei ota vastuuta mistään äänen tallennusvirheistä, jotka aiheutuvat
tässä tuotteessa olevasta ongelmasta.
Vianmääritys
ÿÿMikrofonia ja vastaanotinta ei voi liittää Bluetooth-toiminnolla.
‚‚ Tämä laite on liitetty radioaaltojen kautta. Varmista, että mikään ei tuki
radioaaltoja tämän laitteen ympärillä.
‚‚ Käytä mikrofonia ja vastaanotinta lähellä toisiaan.
‚‚ Käytä mikrofonia pystyasennossa.
Tekniset tiedot
* [MICROPHONE] ja [RECEIVER] -merkinnät ovat mikrofonissa ja
vastaanottimessa kuvassa näytetyllä tavalla.
Vastaanotin
Mikrofoni
Vilkkuu hitaasti sinisenä (valmiustila)
Palaa sinisenä
Sammuu
Vilkkuu hitaasti
sinisenä (valmiustila)
Vilkkuu hitaasti
sinisenä (valmiustila)
Sammuu
Vilkkuu nopeasti sinisenä
Vilkkuu punaisena
Vaihda paristo nopeasti uuteen.
Sisäinen mikrofoni
Ulkoisen mikrofonin liitin
Hihnan koukku
Hihna tms. (ei kuulu varusteisiin) voidaan kiinnittää mikrofoniin.
Käytä sitä tarvittaessa.
Äänenvoimakkuuden +/– painike
Paristokotelon kansi
Kiinnike
Käytä tätä kiinnittääksesi mikrofonin vaatteeseen tai mukana toimitettuun
käsivarsihihnaan.
Käytä tätä kiinnittääksesi vastaanottimen kamerasi kantohihnaan.
Mikrofoni/vastaanotin voidaan asettaa pöydälle jne. käyttäen kiinnikettä
jalustana.
Tuulilasi
Aseta mikrofoniin hengityksen tai kovan tuulen aiheuttaman äänen
vaimentamiseksi.
 Pariston liittäminen
Varaa käyttöön paristo (lisävaruste).
Käytä AAA-kokoista alkalikuivaparistoa tai AAA-kokoista uudelleenladattavaa
Ni-MH-paristoa.
Sony-paristojen käyttö on suositeltavaa. Tämä laite ei kenties toimi parhaalla
mahdollisella tavalla muiden valmistajien paristoilla.
1 Samalla kun painat paristokotelon kantta  pohjasta, nosta kansi
ja poista se .
2 Aseta paristo koteloon sisällä olevien napaisuusmerkintöjen
mukaisesti.
3 Pane ensin paristokotelon kannen - puoli ja sulje sitten + puoli.
Huomautuksia
Varmista, että pariston navat  tulevat oikein päin. Jos paristo asetetaan
väärin päin, se saattaa vuotaa tai halkeilla.
Mikrofonin kiinnittäminen vaatteisiin jne.
Käytöstä poistettujen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden
hävittäminen (koskee Euroopan yhteisön ja muiden Euroopan
maiden jätehuoltoa)
Tämä laitteeseen tai sen pakkaukseen merkitty symboli
tarkoittaa, että laitetta ei saa käsitellä kotitalousjätteenä. Sen
sijaan laite on toimitettava sähkö ja elektroniikkalaitteiden
kierrätyksestä huolehtivaan keräys- ja kierrätyspisteeseen.
Varmistamalla, että tämä laite hävitetään asianmukaisesti, voit
auttaa estämään mahdollisia ympäristö- ja terveyshaittoja, joita muuten voi
aiheutua laitteen epäasianmukaisesta käsittelystä. Materiaalien kierrätys
säästää luonnonvaroja. Lisätietoja laitteen käsittelystä, talteenotosta
ja kierrätyksestä on saatavilla paikallisilta ympäristöviranomaisilta,
jätehuoltokeskuksesta tai liikkeestä, josta laite on ostettu.
< Ilmoitus EU-maiden asiakkaille >
Valmistaja: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075, Japani
EU vaatimusten mukaisuus: Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Saksa
Huomautus
Pokud statická elektřina nebo elektromagnetismus způsobí přerušení přenosu
dat v polovině (selhání), restartujte aplikaci a znovu připojte komunikační
kabel (kabel USB apod.).
vastaanottimen lamppu vilkkuu nopeasti sinisenä. Varmista, että laitteiden
välinen etäisyys ei ole liian suuri eikä niiden välissä ole esteitä. Jatka käyttöä,
kun lamppu palaa pysyvästi sinisenä.
 Mikrofonin/Vastaanottimen kiinnittäminen
Pokud sluchátko příliš snadno vypadne nebo je-li užíváno dítětem nebo
osobou s malýma ušima, zkuste použít háček na sluchátko. Upevněte
sluchátko k háčku na sluchátko podle návodu (viz obrázek --1).
Zavěste raménko háčku na sluchátko na ucho a úpravou nastavte polohu
sluchátka blízko zvukovodu. (Obrázek --2 v návodu ukazuje jeho
zavěšení na levé ucho.)
Upozornění
ˎˎJos on kohinaa tai ääntä ei ole heikon tiedonvälityksen vuoksi,
Kiinnitä mikrofoni rintataskuun jne. kiinnikkeellä.
Kiinnitä mikrofoni sellaiseen asentoon, joka sopii tallennuspaikkaan.
Kun määrität sopivan asennon, liitä korvakuuloke vastaanottimeen ja
tarkista mikrofonin poimima ääni. Voit tarkistaa äänen myös liittämällä
vastaanottimen tallentimeen tallennusjohdolla ja liittämällä korvakuulokkeen
tallentimeen. Kun haluat saada lisätietoja äänen tarkistamisesta, katso alla
oleva osio.
Huomautuksia
Jos käytät sähköistä hoitolaitetta kuten sydämen tahdistinta, älä kiinnitä
mikrofonia vaatteisiin, kuten rintataskuun tai sisätaskuun. Mikrofonin käyttö
hoitolaitteen lähellä saattaa vaikuttaa heikentävästi hoitolaitteen toimintaan.
Käsivarsihihnan (käyttäminen (katso kuva -)
Kiinnitä mikrofoni kiinnikkeellä käsivarsihihnaan ja kiinnitä käsivarsihihna
sitten käsivarteesi.
Korvakuulokeripustimen (käyttäminen (katso kuva -)
Jos korvakuuloke irtoaa helposti, kun sitä käyttää esim. lapsi tai henkilö,
jolla on pienet korvat, kokeile korvakuulokeripustinta. Kiinnitä korvakuuloke
korvakuulokeripustimeen kuvassa näytetyllä tavalla (katso kuva --1).
Ripusta korvakuulokeripustin korvaan ja säädä se niin, että korvakuuloke
tulee lähelle korva-aukkoa. (--2 piirroksessa on, kun tämä on kiinnitetty
vasempaan korvaan.)
Vastaanottimen kiinnittäminen kameran kantohihnaan
(katso kuva -)
Kun vastaanotinta käytetään kameran kanssa, kiinnitä se kiinnikkeellä
näkyville ja niin, että sen ja mikrofonin välissä ei ole mitään, kuten kameran
kantohihnaa. Katso kuva.
Ulkoisen mikrofonin käyttö (myydään erikseen)
Kun mikrofonin virta on katkaistu, liitä ulkoinen mikrofoni mikrofonissa
olevaan ulkoisen mikrofonin liittimeen
Sisäisen mikrofonin virta katkeaa automaattisesti ja ulkoisen mikrofonin
poimima ääni tallennetaan.
Käytä ulkoista mikrofonia, joka sopii käytettäväksi liitettävänä mikrofonina.
Ulkoinen mikrofoni ottaa virran tästä laitteesta.
 Langattoman mikrofonin käyttäminen
Langattoman mikrofonin käyttäminen mikrofonina
Ennen vastaanottimen liittämistä tallentimeen on varmistettava, että
vastaanottimen ja tallentimen virtakytkimet ovat asennossa OFF.
1 Liitä mukana toimitettu tallennusjohto vastaanottimessa olevaan
korvakuulokkeen liitäntään ja tallentimessa olevaan mikrofonin
tuloliitäntään.
Tallennusjohto on suuntaamaton johto. Monofonisella tallentimella ääni
tallennetaan monofonisena. Stereotallentimella sama ääni tallennetaan
oikeaan ja vasempaan kanavaan.
2 Kytke tallentimen virta päälle ja aseta se valmiustilaan.
3 Aseta mikrofonin ja vastaanottimen virtakytkimet asentoon ON.
Heti, kun nämä kaksi laitetta on kytketty päälle, niiden valot alkavat vilkkua
hitaasti sinisinä, mikä ilmaisee, että ne yrittävät havaita, liittää ja todentaa
toisensa. Kun yhteys on muodostettu ja tallennin on valmis selkeän äänen
tallennukseen, kummankin laitteen valo alkaa palaa sinisenä.
4 Kun olet tarkistanut, että vastaanottimen valo palaa, aloita
tallennus tallentimelle.
Huomautuksia
ˋˋKun vastaanotin liitetään tallentimeen, on käytettävä mukana toimitettua
tallennusjohtoa. Tallennusjohdossa on sisäinen resistori äänitason
säätämiseen korvakuulokkeen ja mikrofonin tuloliitännän välillä.
ˋˋKorvakuulokkeen äänenvoimakkuus palaa oletusasetusten mukaiseksi
aina, kun virta katkaistaan. Sony suosittelee pitäytymään tallennusta
varten oletusasetuksissa.
ˋˋKäytä äänenvoimakkuuspainiketta +/– säätääksesi korvakuulokkeen
liitäntään liitetyn korvakuulokkeen äänenvoimakkuutta suoraan.
ˋˋJos haluat säätää äänen tallennuksen tasoa, säädä sitä tallentimella. Kun
säädät tallentimeen kytketyn korvakuulokkeen äänenvoimakkuutta, säädä
sitä tallentimella. Jos muutat vastaanottimen äänenvoimakkuutta, myös
tallennustaso muuttuu.
Tiedonvälitysjärjestelmä Bluetooth teknisten tietojen versio 3,0
Lähtö
Bluetooth teknisten tietojen teholuokka 1
Yhteensopiva Bluetooth-pääprofiili
Advanced Audio Distribution profiili
Toiminta-ala*
Korkeintaan 50 m
Mikrofonijärjestelmä
Käyttöjännite
Virrankulutus
Taajuusvaste
Jatkuva käyttöaika
Mitat (noin) (l/k/s)
Paino
Käyttölämpötila
Varastointilämpötila
Suuntaamaton
Yksi 1,5 V AAA alkalikuivaparisto** tai yksi 1,2 V AAA
Ni-MH paristo**
Noin 0,3 W
300 Hz - 9 000 Hz (vastaanotin)
Noin 3 tuntia***
19 mm × 66 mm × 30 mm
Noin. 19 g (ilman paristoa)
5 °C - 40 °C
–20 °C - +60 °C
* Tämä on likimääräinen tiedonsiirtoetäisyys, kun mikrofoni kohdistuu
suoraan vastaanottimeen.
Riippuen tallennuspaikasta, esim. siitä onko Bluetooth-laitteiden välissä
esteitä tai heijastavia pintoja, radioaaltojen tilasta jne.
** Paristot eivät sisälly toimitukseen. Mangaanikuivaparistoa ei tule käyttää.
*** Sony -alkalikuivaparistoilla lämpötilassa 25 °C
Alhaisessa lämpötilassa käytettäessä alkalikuivapariston käyttöaika on
lyhempi. Uudelleenladattavien Ni-MH -paristojen käyttö on suositeltavaa.
Mukana tulevat tarvikkeet
Mikrofoni (lähetin) (ECM-AW4(T)) (1), vastaanotin (ECM-AW4(R)) (1),
tallennusjohto (1), tuulilasi (1), kantolaukku (1), käsivarsihihna (1), korvakuuloke
(2), korvakuulokeripustin (1), painetut asiakirjat
Ulkoasua ja teknisiä ominaisuuksia saatetaan muuttaa ilman
ennakkoilmoitusta.
Download PDF

advertising