Sony | ECM-W1M | Sony ECM-W1M Bezdrátový mikrofonový systém s technologií Bluetooth® Návod k obsluze

4-486-841-31(1)

-1
-2

Wireless Microphone

Návod na obsluhu / Használati útmutató /
Instrucţiuni de utilizare / Betjeningsvejledning /
Návod k obsluze / Käyttöohjeet
-3

ˎˎKonektora prijímača sa nedotýkajte.
ˎˎTáto jednotka predstavuje presný prístroj. Zabráňte jej spadnutiu, udieraniu
a nevystavujte ju nadmernému nárazu.
ˎˎTúto jednotku chráňte pred účinkami vysokých teplôt a vlhkosti.
ˎˎPri používaní tejto jednotky vonku dávajte pozor, aby nezmokla od dažďa či
morskej vody.
ˎˎNedržte fotoaparát/videokameru len za prijímač. Prijímač sa môže poškodiť,
alebo môže spadnúť fotoaparát/videokamera.
ˎˎZariadenia na bezdrôtovú komunikáciu sa môžu používať len v krajinách alebo
regiónoch, kde bolo získané oprávnenie.
ˎˎAk sú slúchadlá počas nahrávania umiestnené v blízkosti mikrofónu (jednotka
na nahrávanie zvuku), môže dochádzať k efektu zavíjania (akustická odozva).
Ak k tomu dôjde, umiestnite slúchadla ďalej od mikrofónu alebo znížte hlasitosť
slúchadiel.
ˎˎAk sa počas nahrávania tohto mikrofónu dotknete, zvuk bude zaznamenaný.
Mikrofónu sa nedotýkajte rukami ani ničím iným.
ˎˎPočas používania mikrofónu pri nízkej teplote môže výkon batérie v porovnaním
s používaní pri štandardnej teplote (25 °C) klesnúť, čím sa skráti prevádzkový čas.
ˎˎBatérie nevystavujte účinkom nadmerného tepla, ako je slnečné žiarenie, oheň
a pod.
Emitovanie rádiových vĺn
ˎˎNapájanie tejto jednotky vypnite na miestach, kde je používanie rádiových vĺn
zakázané, ako je paluba lietadla počas odletu a pristávania.


Informácie o ochranných známkach
ˎˎOchranné známky Bluetooth sú majetkom patričného vlastníka a spoločnosť Sony
Corporation ich používa na základe udelenej licencie.
ˎˎVšetky ostatné názvy produktov uvedených v tomto dokumente môžu byť
ochranné známky alebo registrované ochranné známky patričných spoločností.
Okrem toho sa označenie a nemusí v tomto návode v každom prípade
uvádzať.
™ ®
Informácie o prepínači režimov
©2013 Sony Corporation Printed in China

-1
ECM-W1M
-2
Pred používaním tejto jednotky si, prosím, dôkladne prečítajte tento návod
a uschovajte ho pre možnú potrebu v budúcnosti.
Opatrenia
ˎˎVýrobný štítok je pod sponou mikrofónu.
VÝSTRAHA

-1
Aby ste znížili riziko požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom:
1) Nevystavujte zariadenie dažďu ani vlhkosti.
2) Neukladajte objekty naplnené tekutinami, ako napríklad vázy, na zariadenie.

Nevystavujte batérie prílišnému teplu, ako je napr. priame slnečné žiarenie, oheň
a pod.
Aby ste predišli náhodnému prehltnutiu, uschovajte mimo dosahu malých detí.

UPOZORNENIE

Prílišný tlak zvuku zo slúchadiel môže spôsobiť stratu sluchu.
Regulačné informácie
Krajiny a regióny

Tento produkt sa môže používať v krajine alebo regióne, kde bol zakúpený.
Toto zariadenie bolo schválené na určené použitie v krajine alebo regióne.
Používanie tohto zariadenia bez nalepeného štítku so schválením môže byť zákonne
postihované.
Batériu vymieňajte len za určený typ.
V opačnom prípade môže dôjsť k požiaru alebo zraneniu.

Pre zákazníkov v Európe
Pozrite si ďalšie návody na obsluhu.











-1
-2
Stav
Ihneď po zapnutí prijímača
a mikrofónu
Došlo k vytvoreniu
spojenia a možno čisto
nahrávať zvuk.
Vypnutie prijímača alebo
fotoaparátu/videokamery
Vypnutie mikrofónu
Prijímač
Mikrofón
Bliká pomaly na modro (pohotovostný režim)
Svieti na modro
Zhasne
Bliká pomaly na modro
(pohotovostný režim)
Bliká pomaly na modro
(pohotovostný režim)
Zhasne
Likvidácia starých elektrických a elektronických prístrojov
(vzt’ahuje sa na Európsku úniu a európske krajiny so
systémami oddeleného zberu)
Tento symbol na výrobku alebo na jeho obale znamená, že výrobok
nesmie byť spracovávaný ako komunálny odpad. Musí sa odovzdat’
do príslušnej zberne na recykláciu elektrických a elektronických
zariadení. Zaručením správnej likvidácie tohto výrobku pomôžete
pri predchádzaní potenciálnych negatívnych dopadov na životné
prostredie a na zdravie človeka, ktoré by mohli byt’ zapríčinené nevhodným
zaobchádzaním s odpadmi z tohto výrobku. Recyklovaním materiálov pomôžete
zachovat’ prírodné zdroje. Podrobnejšie informácie o recyklácii tohto výrobku vám
na požiadanie poskytne miestny úrad, služba likvidácie komunálneho odpadu alebo
predajňa, v ktorej ste si tento výrobok zakúpili.
<Poznámka pre zákazníkov v krajinách podliehajúcich smerniciam EÚ>
Výrobca: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku, Tokyo, 108-0075 Japonsko
Zhoda podľa legislatívy EU: Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Nemecko
Tlačidlo úpravy hlasitosti +/Konektor na pripojenie slúchadiel
Zvuk nahrávaný mikrofónom možno monitorovať.
Ochranný kryt konektora
Upozornenie
Elektromagnetické pole pri určitých frekvenciách môže na tomto zariadení
ovplyvniť kvalitu obrazu a zvuku.
Ak statická elektrina alebo elektromagnetické pole spôsobia prerušenie prenosu
údajov (zlyhanie), reštartujte aplikáciu alebo odpojte a znovu pripojte komunikačný
kábel (kábel USB atď.).
Funkcie
Bezdrôtový mikrofón ECM-W1M (ďalej uvádzaný ako „táto jednotka“) je
kompatibilný s fotoaparátmi/videokamerami vybavenými sánkami pre rôzne
rozhrania, ako je videokamera Sony alebo digitálny fotoaparát s vymeniteľnými
objektívmi (ďalej uvádzané ako „fotoaparát/videokamera“).
Pozrite si návod na obsluhu svojho fotoaparátu/videokamery, kde nájdete
informácie o jeho kompatibilite so sánkami pre rôzne rozhrania.
Aj ak je fotoaparát/videokamera vybavená sánkami pre rôzne rozhrania, nemusí
sa dať s touto jednotkou používať, alebo niektoré funkcie fungovať nemusia. Viac
informácií nájdete na webovej lokalite spoločnosti Sony.
ˎˎTáto jednotka dokáže zreteľne zachytávať zvuk objektu vzdialeného od
fotoaparátu/videokamery.
ˎˎAk sa používa fotoaparát/videokamera kompatibilná s 5,1-kanálovým
nahrávaním, táto jednotka zabezpečí zvuk zo stredného kanála v čistej
a prirodzenej kvalite.
ˎˎTáto jednotka využíva technológiu bezdrôtovej komunikácie pomocou rozhrania
Bluetooth.
ˎˎPrijímač nainštalovaný na fotoaparáte/videokamere a mikrofón pre objekt
(vysielač, ďalej uvádzaný ako „mikrofón“) sú vybavené konektorom na pripojenie
mikrofónu a slúchadiel. Osoba nahrávajúca scénu pomocou fotoaparátu/
videokamery môže komunikovať aj so vzdialeným objektom a tento zvuk sa bude
nahrávať.
Technológia bezdrôtovej komunikácie pomocou
rozhrania Bluetooth®
-3
Interný mikrofón
Vypínač/prepínač režimov
Pätka pre rôzne rozhrania
Indikátor
Indikátor svieti, bliká alebo zhasne podľa stavu zariadenia alebo komunikácie
nasledovne.
Prerušenie zvuku
vzhľadom na zlý stav
Bliká rýchlo na modro
komunikácie
Keď je batéria v mikrofóne Bliká na červeno
slabá.
Batériu v mikrofóne rýchlo vymeňte za novú.
Tento výrobok bol skúšaný a bolo preukázané, že vyhovuje limitným hodnotám
podľa nariadení o elektromagnetickej kompatibilite pre používanie prepojovacích
káblov kratších ako 3 metre.

Označenie súčastí (Pozrite si obrázok .)
Prijímač (Pozrite si obrázok -1.)
Sony Corporation týmto vyhlasuje, že bezdrôtový mikrofón ECM-W1M spĺňa
základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES.
Podrobnosti získate na nasledovnej webovej adrese: http://www.compliance.sony.de/
-2

K dispozícii sú nasledovné režimy. Jeden z nich zvoľte prepnutím vypínača/
prepínača režimov na prijímači a potom začnite nahrávať.
ˎˎRežim SINGLE
Nahráva sa len zvuk zachytený mikrofónom.
Mikrofón nahráva monofónne zvuk objektu aj prostredia v rovnakej čistote, aj ak
je fotoaparát/videokamera od mikrofónu ďaleko.
ˎˎRežim 5.1ch MIX
Ak sa používa fotoaparát/videokamera kompatibilná sa 5,1-kanálovým
nahrávaním, táto jednotka funguje ako stredný mikrofón pre všetky 5,1-kanálové
záznamy. Prirodzený zvuk okolo mikrofónu a fotoaparátu/videokamery môže byť
pomocou tejto jednotky nahrávaný v 5,1-kanálovom zázname.
ˎˎRežim MONO MIX
Zvuk nahrávaný mikrofónom a fotoaparátom/videokamerou sa nahráva
monofónne.
(Ak prijímač a mikrofón nahrávajú rovnaký zvuk, môže dochádzať k ozvene alebo
ku klepaniu. Ak sa používa fotoaparát/videokamera s podporou 5,1-kanálového
nahrávania, odporúčame používať túto jednotku v režime 5.1ch MIX.)
Ak pripojíte slúchadlá počas pripojenia na účel komunikácie, v ktoromkoľvek
z týchto troch režimov môžete počuť zvuk okolo prijímača na strane mikrofónu
a okolo mikrofónu na strane prijímača. Osoby nahrávajúce scénu fotoaparátom/
videokamerou môžu preto komunikovať s objektom držiac mikrofón, aj keď je
medzi nimi veľká vzdialenosť.
Poznámky
V závislosti na fotoaparáte/videokamere môže byť k dispozícii len „režim SINGLE“
a „režim MONO MIX“. Viac informácií nájdete na webovej lokalite spoločnosti
Sony.
Ak nastavíte túto jednotku na režim, ktorý nie je kompatibilný s vaším
fotoaparátom/videokamerou, na obrazovke fotoaparátu/videokamery sa môže
zobraziť správa o chybe. Ak k tomu dôjde, nastavte túto jednotku na kompatibilný
režim.
ˎˎTechnológia bezdrôtovej komunikácie pomocou rozhrania Bluetooth umožňuje
komunikáciu medzi zariadeniami s rozhraním Bluetooth bez použitia káblov.
K zariadeniam, ktoré môžu túto technológiu používať, patria počítače, počítačové
periférne zariadenia a smartfóny.
ˎˎPrijímač a mikrofón sú výrobne nastavené tak, aby navzájom komunikovali.
Preto nie je potrebné vykonávať činnosti potrebné pre iné zariadenia s rozhraním
Bluetooth, ako je párovanie a zadanie prístupového kľúča. Komunikácia nie je
možná v prípade prijímača a mikrofónu, ktoré sa nepredávajú ako pár, viacerých
mikrofónov alebo ďalších zariadení s rozhraním Bluetooth, ako je smartfón,
počítač a atď.
Poznámky
ˎˎNa bezdrôtový mikrofón môžu vplývať nasledovné podmienky.
ˋˋKeď sa medzi prednou časťou prijímača a mikrofónu vyskytujú prekážky, ako sú
osoby, kovové objekty, steny alebo reflexné povrchy.
ˋˋAk sa používa prostredie systému bezdrôtovej siete LAN, v blízkosti
prevádzkovaných zariadení s rozhraním Bluetooth, v blízkosti prevádzkovanej
mikrovlnnej rúry alebo na miestach s výskytom elektromagnetických vĺn.
ˎˎAk mikrofón umiestnite do bezprostrednej blízkosti fotoaparátu/videokamery,
môže dôjsť aj k nahrávaniu RF rušenia alebo šumu. Počas používania umiestnite
mikrofón aspoň 1 m od fotoaparátu/videokamery.
ˎˎAk dochádza k šumu alebo nie je žiadny zvuk kvôli zhoršenej komunikácii,
indikátor na prijímači bude rýchlo blikať na modro. Zabezpečte, aby medzi
zariadeniami nebola veľká vzdialenosť ani žiadne prekážky. V používaní
pokračujte, keď bude indikátor svietiť na modro neprerušovane.
Poznámky o používaní
ˎˎZabráňte, aby sa do krytu dostala akákoľvek kvapalina alebo cudzie predmety.
ˎˎBezdrôtový mikrofón nerozoberajte ani neupravujte.
ˎˎBezdrôtový mikrofón nepoužívajte v zdravotníckom zariadení ako je nemocnica,
v blízkosti lekárskych elektrických zariadení, na palube lietadla, alebo ak dochádza
k rádiovému rušeniu iných zariadení. RF energia emitovaná bezdrôtovým
mikrofónom môže rušiť iné zariadenia s následkom nehody.
ˎˎNa ochranu konektora pred poškodením pri prenášaní prijímača, demontujte
prijímač z fotoaparátu/videokamery, na prijímač nasaďte ochranný kryt konektora
a vložte ho do dodávaného vrecka na prenášanie.
Mikrofón (Pozrite si obrázok -2.)
Vypínač
Ak jednotku nepoužívate, vypnite jednotku pomocou vypínača, aby ste zabránili
vybíjaniu batérie.
Konektor na pripojenie slúchadiel
Zvuk nahrávaný prijímačom možno monitorovať.
Indikátor (Pozrite si tabuľku v .)
Interný mikrofón
Konektor na pripojenie externého mikrofónu
Háčik na pripojenie pútka
K mikrofónu môžete pripojiť pútko a pod (nedodáva sa).
Použite ho v prípade potreby.
Tlačidlo úpravy hlasitosti +/Veko priehradky na batérie
Spona
Sponu použite na pripojenie mikrofónu k odevu alebo k dodanému pásiku na
ruku.
Ak sponu použijete ako stojan, môžete mikrofón položiť na stôl a pod.
Ochrana pred vplyvom vetra
Umiestnite ju na mikrofón s cieľom znížiť narážajúci zvuk od dýchania alebo
silného vetra.
Namontovanie bezdrôtového mikrofónu
Prijímač (Pozrite si obrázok .)
Pri montovaní prijímača na fotoaparát/videokameru alebo demontovaní prijímača
z fotoaparátu/videokamery nezabudnite vypnúť napájanie prijímača a fotoaparátu/
videokamery.
1 Z prijímača demontujte ochranný kryt konektora. (Pozrite si obrázok
-1.)
2 Namontujte prijímač podľa obrázka -2 alebo -3 v závislosti na
tvare sánok pre rôzne rozhrania na vašom fotoaparáte/videokamere.
ˎˎ Demontovanie prijímača
Prijímač posuňte v opačnom smere ako pri montáži.
Poznámky
Pevne zasuňte prijímač na doraz do sánok pre rôzne rozhrania na fotoaparáte/
videokamere.
Mikrofón (Pozrite si obrázok .)
ˎˎ Pred namontovaním
Pripravte si batériu (ľubovoľná).
Používajte alkalickú suchú batériu typu AAA alebo Ni-MH batériu typu AAA.
Odporúčame používať batérie Sony. Toto zariadenie nemusí pri používaní
s batériami iných výrobcov poskytovať maximálny výkon.
1 Stlačte spodnú časť veka priehradky na batérie , veko zdvihnite
a demontujte ho . (Pozrite si obrázok -1.)
2 Správnym spôsobom a pri zachovaní polarity vyznačenej vnútri
vložte batériu do priehradky. (Pozrite si obrázok -2.)
3 Najprv vložte stranu veka priehradky na batérie označenú a potom zatvorte stranu označenú +. (Pozrite si obrázok -3.)
Poznámky
Skontrolujte póly  a  na batérii. Vloženie batérie bez zachovania polarity
môže spôsobiť unikanie alebo vypínanie.
ˎˎ Pripevnenie k odevu a pod.
Mikrofón pomocou spony pripevnite k náprsnému vrecku a pod.
Mikrofón pripevnite v polohe vhodnej pre miesto nahrávania, ktorá zabezpečí
najlepší zvuk počas monitorovania pomocou slúchadiel pripojených k prijímaču
(opísané neskôr).
Poznámky
Ak používate lekárske elektrické zariadenie ako je kardiostimulátor,
nepripevňujte mikrofón k svojmu odevu, napr. k náprsnému alebo vnútornému
vrecku. Používanie mikrofónu v blízkosti lekárskeho zariadenia môže naň
negatívne vplývať.
ˎˎ Používanie pásika na ruku (Pozrite si obrázok .)
Mikrofón pomocou spony pripevnite na pásik na ruku a potom pásik na ruku
noste na svojej ruke.
ˎˎ Používanie závesu na slúchadlá (Pozrite si obrázok .)
Ak sa slúchadlá ľahko vyšmyknú, ak ich používajú deti alebo osoby s malými
ušami, vyskúšajte použiť záves na slúchadlá. Slúchadlá pripevnite k závesu na
slúchadlá podľa obrázka (Pozrite si obrázok -1.)
Zaveste rameno závesu na slúchadlá na ucho a potom nastavte polohu slúchadiel
bližšie k svojmu ušnému otvoru. (-2 na schéme znázorňuje nasadenie na ľavé
ucho.)
ˎˎ Používanie externého mikrofónu (predáva sa samostatne)
Keď je mikrofón vypnutý, pripojte externý mikrofón ku konektoru na pripojenie
externého mikrofónu na mikrofóne.
Interný mikrofón sa automaticky vypne a nahrávať sa bude zvuk z externého
mikrofónu.
Používajte externý mikrofón kompatibilný s napájaním pomocou pripojenia.
Externý mikrofón napája táto jednotka.
Používanie bezdrôtového mikrofónu
1 Zapnite fotoaparát/videokameru a nastavte ho/ju do
pohotovostného režimu.
2 Posunutím vypínača/prepínača režimov na prijímači zvoľte
požadovaný režim a zapnite mikrofón.
Ihneď po nastavení vypínača/prepínača režimov na prijímači a vypínača na
mikrofóne do polohy ON začnú indikátory na oboch zariadeniach pomaly
na modro blikať a počas tejto doby sa zariadenia budú snažiť zistiť, pripojiť
sa a overiť sa navzájom. Po vytvorení spojenia a pripravenosti fotoaparátu/
videokamery na nahrávanie čistého zvuku začnú indikátory na zariadeniach
svietiť na modro.
3 Skontrolujte, že indikátor na prijímači svieti, a na fotoaparáte/
videokamere stlačte tlačidlo na spustenie nahrávania.
Poznámky
ˎˎAk vypínač/prepínač režimov na prijímači počas nahrávania prepnete, režim
sa zmeniť nemusí, môže dôjsť k vydávaniu šumu alebo nemusí byť žiadny zvuk.
Zastavte nahrávanie a prepnite vypínač/prepínač režimov.
ˎˎAby ste na začiatku nahrávania zabránili nahratiu pípnutia potvrdenia (píp),
odporúčame, aby ste vo svojom fotoaparáte/videokamere nastavili funkciu
[BEEP] na voľbu [OFF]. Ďalšie podrobnosti nájdete v návode na obsluhu svojho
fotoaparátu/videokamery.
ˎˎAk počas používania tejto jednotky v režime MONO MIX prijímač a mikrofón
nahrávajú rovnaký zvuk, dochádza k ozvene alebo ku klepaniu. Mikrofón
umiestnite ďalej od prijímača, aby sa nenahrával rovnaký zvuk.
ˎˎAk sa napájanie mikrofónu vypne alebo pri spustení nahrávania nie je prijímač
spojený s mikrofónom, môže sa nahrať šum alebo sa nenahrá žiadny zvuk.
Skontrolujte, že indikátory na prijímači a mikrofóne svietia na modro a je
vytvorené spojenie; potom spusťte nahrávanie.
Monitorovanie zvuku pomocou slúchadiel
ˎˎZvuk nahrávaný mikrofónom možno počúvať po pripojení slúchadiel ku
konektoru na pripojenie slúchadiel na prijímači. Zvuk nahrávaný prijímačom
možno počúvať po pripojení slúchadiel ku konektoru na pripojenie slúchadiel na
mikrofóne. (Zvuk nahrávaný interným mikrofónom fotoaparátu/videokamery
alebo interným mikrofónom prijímača (aktuálne nahrávaný zvuk) v režime
5.1ch MIX a v režime MONO MIX nemožno pomocou konektora na pripojenie
slúchadiel na prijímači monitorovať. Možno monitorovať len zvuk nahrávaný
mikrofónom.)
ˎˎHlasitosť slúchadiel možno nastaviť pomocou  a  na tlačidle úpravy hlasitosti
+/–. (Pomocou tohto tlačidla nemožno zmeniť hlasitosť nahrávaného zvuku.)
Rýchlym stlačením sa úroveň zmení o jeden krok. Pri podržaní sa úroveň bude
meniť postupne. Pri nastavovaní počas nahrávania sa zaznamená zvuk klikania pri
stláčaní tohto tlačidla. Zvuk nastavte pred nahrávaním alebo tlačidlo podržte, aby
sa zvuk klikania veľmi nenahral.
ˎˎTento bezdrôtový mikrofón spracováva a prenáša zvuk v digitálnom formáte,
čoho dôsledkom je malé oneskorenie medzi skutočným zvukom a nahrávaným
(monitorovým) zvukom. V dôsledku toho možno počas monitorovania
slúchadlami počuť efekt ozveny. Podobne môže k tomuto efektu oneskorenia
dochádzať aj pri pozeraní fotografií so zvukom nahratým týmto bezdrôtovým
mikrofónom. Ale nejde o chybu.
ÿÿMikrofón a prijímač sa nedokážu spojiť pomocou rozhrania Bluetooth.
‚‚Táto jednotka sa pripája pomocou rádiových vĺn. Skontrolujte, že žiadne
objekty okolo tejto jednotky rádiové vlny neblokujú.
‚‚Mikrofón a prijímač používajte v menšej vzdialenosti medzi sebou.
‚‚Mikrofón používajte vo vzpriamenej polohe.
ÿÿRežim zvolený vypínačom/prepínačom režimov na prijímači nefunguje
správne.
ÿÿKeď je vypínač/prepínač režimov na prijímači nastavený na patričný režim
(režim 5.1ch MIX), na obrazovke fotoaparátu/videokamery sa zobrazí
[CAUTION].
‚‚Aj ak je fotoaparát/videokamera vybavená sánkami pre rôzne rozhrania,
nemusí sa dať s touto jednotkou používať, alebo niektoré funkcie fungovať
nemusia. Viac informácií nájdete na webovej lokalite spoločnosti Sony.
Technické údaje
Bezdrôtová komunikácia
Systém komunikácie
Rozhranie Bluetooth, ver. 3.0
Výstup
Rozhranie Bluetooth s výkonom podľa triedy 1
Hlavný profil kompatibilný s rozhraním Bluetooth
rozšírený profil distribúcie zvuku, profil diaľkového
ovládania zvuku a obrazu
Prevádzkový dosah*
Do 100 m
* Ide o približnú komunikačnú vzdialenosť, keď
je mikrofón vo vzpriamenej polohe, a je priamo
nasmerovaný na prijímač.
V závislosti na mieste nahrávania, ak medzi
zariadeniami s rozhraním Bluetooth existujú
prekážky alebo reflexné povrchy, vyskytujú sa
rádiové vlny a pod.
Spotreba energie
Rozmery (približné) (š/v/h)
Hmotnosť
Mikrofón (vysielač)
Systém mikrofónu
Požiadavky na napájanie
Spotreba energie
Frekvenčná odozva
Nepretržitý prevádzkový čas
Rozmery (približné) (š/v/h)
Hmotnosť
Ha sztatikus elektromosság vagy elektromágneses erőtér miatt az adatátvitel
megszakad, indítsa újra az alkalmazást, vagy húzza ki, majd csatlakoztassa ismét az
adatátviteli (USB stb.) kábelt.
Tulajdonságok
Az ECM-W1M vezeték nélküli mikrofon (a továbbiakban „a készülék”) több
illesztőfelületű vakusínnel felszerelt kamerákkal, például Sony videokamerával
vagy cserélhető objektíves digitális fényképezőgéppel (a továbbiakban „kamera”)
kompatibilis.
Olvassa el a kamerájához mellékelt használati utasítást, és győződjön meg róla, hogy
kompatibilis a több illesztőfelületű vakusínnel.
Lehet, hogy a kameráját nem fogja tudni használni a készülékkel, vagy egyes
funkciók nem fognak működni annak ellenére, hogy van több illesztőfelületű
vakusínje. További információkért látogasson el a Sony webhelyére.
ˎˎA készülék tisztán rögzítheti a kamerától távoli alany hangját.
ˎˎHa 5.1ch felvételt támogató kamerával használja, a készülék a középső csatorna
hangját szolgáltatja tiszta, természetes minőségben.
ˎˎA készülék Bluetooth vezeték nélküli kommunikációs technológiát használ.
ˎˎA kamerára szerelt vevő és az alany mikrofonja (adó, a továbbiakban „mikrofon”)
mikrofon és fülhallgató jack-konnektorral van felszerelve. A jelenetet kamerával
felvevő személy kommunikálhat az alannyal, és rögzítheti a hangját akkor is, ha az
távol van.
Bluetooth® vezeték nélküli kommunikációs technológia
ˎˎA Bluetooth vezeték nélküli kommunikációs technológia lehetővé teszi
a különböző Bluetooth eszközök közötti kommunikációt kábelek használata
nélkül. Ezt a technológiát számítógépek, számítógépek perifériái, okostelefonok,
és további eszközök használják.
ˎˎA vevő és a mikrofon gyárilag be van állítva az egymással való kommunikációhoz.
Ezért a Bluetooth eszközök használatához általában szükséges műveletek,
a párosítás és a jelszó bevitele nem szükséges. A kommunikáció nem párként
eladott vevő és mikrofon között nem lehetséges, hasonlóképpen más Bluetooth
eszközzel, így okostelefonnal, számítógéppel stb. sem.
Megjegyzések
ˎˎA vezeték nélküli mikrofon használata korlátozott lehet az alábbi körülmények
között.
ˋˋHa a vevő előlapja és a mikrofon között személy, fémtárgy, fal, tükröző felület
vagy hasonló akadály zavarja a vételt.
ˋˋHa vezeték nélküli LAN rendszer környezetében, mikrohullámú sütő vagy több
működésben lévő Bluetooth eszköz közelében, vagy elektromágneses hullámok
között használja.
ˎˎHa a mikrofon a kamera közelében van elhelyezve, rádiófrekvenciás zavart vagy
súgást vehet fel. Használat közben tartsa a mikrofont legalább 1 m távolságban
a kamerától.
ˎˎZajos környezetben, vagy ha a kommunikáció hibája következtében nincs hang,
a vevőn lévő jelzőfény kék fénnyel gyorsan villog. Győződjön meg róla, hogy az
eszközök közötti távolság nem túl nagy, és nincsenek köztük akadályok.
A használatot akkor folytassa, ha a jelzőfény folytonos kék fénnyel világít.
Használatra vonatkozó megjegyzések
Riešenie problémov
Prijímač
Systém mikrofónu
Požiadavky na napájanie
A terméket tesztelték és igazolták az EMC előírásnak való megfelelőségét 3 méternél
rövidebb csatlakozókábel használata esetén.
Monofónny, nie smerový
Napájaný prostredníctvom sánok pre rôzne rozhrania
(Približne 3,6 V až 8,4 V)
Približne 0,3 W
27 mm × 38 mm × 29 mm
Približne 17 g
Nie smerový
Jedna 1,5 V AAA alkalická suchá batéria** alebo
jedna 1,2 V AAA Ni-MH batéria**
** Batéria sa nedodáva. Mangánové batérie sa nesmú
používať.
Približne 0,3 W
300 Hz – 9 000 Hz
Približne 3 hodiny
(s alkalickou suchou batériou Sony pri teplote 25 °C)
Pri používaní pri nízkej teplote sa prevádzkový čas
s alkalickou suchou batériou skráti. Neodporúčame
používať Ni-MH batérie.
19 mm × 66 mm × 30 mm
Približne 19 g (bez batérie)
Prijímač/mikrofón (vysielač)
Prevádzková teplota
5 °C až 40 °C
Skladovacia teplota
–20 °C až +60 °C
Dodané položky
prijímač (ECM-W1M(R)) (1), mikrofón (vysielač) (ECM-W1M(T)) (1), ochrana
pred vplyvom vetra (1), vrecko na prenášanie (1), pásik na ruku (1), slúchadlá
(2), záves na slúchadlá (1), ochranný kryt konektora (1), súprava vytlačenej
dokumentácie
Vzhľad a technické údaje sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
Mielőtt használatba venné ezt a berendezést, olvassa el alaposan ezt az útmutatót, és
tartsa meg, hogy szükség esetén a jövőben is bármikor elővehesse.
Óvintézkedések
ˎˎAz adattábla a mikrofon csipesze alatt található.
VIGYÁZAT
Tűz és áramütés elkerülése érdekében:
1) ne tegye ki a készüléket eső vagy nedvesség hatásának,
2) ne helyezzen folyadékkal teli tárgyakat, pl. vázákat
a berendezésre.
Ne tegye ki az akkumulátorokat túlzott hőnek, például napsütésnek, tűznek vagy
hasonlónak.
ˎˎNe engedje, hogy folyadék vagy idegen tárgy kerüljön a tokba.
ˎˎNe szerelje szét, és ne módosítsa a vezeték nélküli mikrofont.
ˎˎNe használja ezt a vezeték nélküli mikrofont egészségügyi intézményekben,
például kórházban, elektromos orvosi készülék közelében, repülőn, vagy olyan
helyen, ahol a rádióhullám más készülékeket zavarhat. A vezeték nélküli mikrofon
rádiófrekvenciás energiája zavarhatja a többi készüléket, ami balesethez vezethet.
ˎˎA vevő hordozása előtt távolítsa el a vevőt a kameráról, helyezze fel
a konnektorvédő kupakot a vevőre, és helyezze a mellékelt hordtasakba, hogy óvja
a konnektort a sérüléstől.
ˎˎNe érintse meg a vevő konnektorát.
ˎˎA készülék egy precíziós műszer. Ne ejtse le, ne üsse meg, és ne tegye ki túlzott
mértékű ütközésnek.
ˎˎA készüléket tartsa távol a magas hőmérsékletű és párás helyektől.
ˎˎHa a kültérben használja a készüléket, ügyeljen rá, nehogy nedves legyen az esőtől
vagy a tengervíztől.
ˎˎNe tartsa a kamerát csak a vevőnél fogva. A vevő megsérülhet, vagy a kamera
leeshet.
ˎˎVezeték nélküli kommunikációs eszközt csak olyan országokban vagy régiókban
használhat, ahol el volt végezve a hitelesítése.
ˎˎHa a fülhallgató felvételkészítés során a mikrofon (hangfelvevő egység) közelében
van elhelyezve, búgó hangeffektus (akusztikai visszacsatolás) léphet fel. Ilyen
esetben helyezze a fülhallgatót távolabbra a mikrofontól, vagy csökkentse
a fülhallgató hangerejét.
ˎˎHa megérinti a mikrofont felvétel közben, zajt vesz fel. Ügyeljen rá, hogy ne
érintse a mikrofont kézzel, sem más tárggyal.
ˎˎHa a mikrofont alacsony hőmérsékletnél használja, az elem élettartama a normál
hőmérsékleten (25 °C) történő használathoz képest csökken, így a működés
időtartama is rövidebb lesz.
ˎˎNe tegye ki az akkumulátorokat erős hő, például napsütés, tűz vagy hasonló
hőforrás hatásának.
Rádióhullámok kibocsátásának elkerülése
ˎˎOlyan helyen, ahol a rádióhullámok használata tilos, például repülőgép fedélzetén
fel- vagy leszálláskor, kapcsolja ki a készülék tápellátását.
Védjegyek
ˎˎA Bluetooth védjegyek tulajdonosuk birtokában vannak, és a Sony Corporation
licenc alapján használja.
ˎˎAz itt említett egyéb terméknevek az illető cégek védjegyei vagy bejegyzett
védjegyei lehetnek. Továbbá a és a jelek nincsenek feltüntetve a kézikönyvben.
™
Üzemmód-kapcsoló
Az alábbi üzemmódok állnak rendelkezésre. Válasszon egyet a vevő Tápellátás/
Üzemmód kapcsolójával, és kezdje meg a felvételt.
ˎˎSINGLE üzemmód
Csak a mikrofon által érzékelt hang kerül felvételre.
A mikrofon mono hangként, azonos tisztasággal veszi az alany hangját és
a környező hangot, akkor is, ha a kamera a mikrofontól távol van elhelyezve.
ˎˎ5.1ch MIX üzemmód
Ha 5.1ch felvételt támogató kamerával használja, a készülék az 5.1ch felvétel
középső mikrofonjaként üzemel. A készülékkel 5.1ch üzemmódú felvételkészítés
során felveheti a mikrofon és a kamera körüli természetes hangot.
ˎˎMONO MIX üzemmód
A mikrofon és a kamera egyaránt mono hangot vesz fel.
(Ha a vevő és a mikrofon azonos hangot vesz fel, visszhang vagy pattogó hang
jelentkezhet. Ha 5.1ch felvételt támogató kamerát használ, azt tanácsoljuk, hogy
a készüléket 5.1ch MIX üzemmódban használja.)
A három üzemmód bármelyikében meghallgathatja a vevő körüli hangot
a mikrofon oldalán, és mikrofon körüli hangot a vevő oldalán, ha a kommunikáció
közben fülhallgatót csatlakoztat hozzá. A jelenetet kamerával felvevő személy így
a mikrofont tartva kommunikálhat az alannyal akkor is, ha távol vannak egymástól.
Megjegyzések
A kamera típusától függően lehet, hogy csak a „SINGLE üzemmód” és a „MONO
MIX üzemmód” áll a rendelkezésére. További információkért látogasson el a Sony
webhelyére.
Ha a készüléket olyan üzemmódba kapcsolja, amely nem kompatibilis a kamerájával,
a kamera képernyőjén hibaüzenet jelenhet meg. Ebben az esetben állítsa a készüléket
valamelyik kompatibilis üzemmódba.
A részek azonosítása (lásd az  ábrát)
Vevő (lásd az -1 ábrát)
Belső mikrofon
Tápellátás/üzemmód kapcsolója
Több illesztőfelületű talp
Jelzőfény
A jelzőfény az eszközök és a kommunikáció állapotának megfelelően világít,
villog vagy kialszik a következőképpen.
Országok és régiók
Állapot
Közvetlenül a vevő és
a mikrofon bekapcsolása
után
A kapcsolat létrejött, és
a hang tisztán felvehető
A vevő vagy a kamera
kikapcsolása
A mikrofon kikapcsolása
Csak a megadott típusú akkumulátort/elemet használja.
Ellenkező esetben tűz vagy sérülés keletkezhet.
Megszakadt hangátvitel
kommunikáció hibája
miatt
A mikrofonban lévő elem
lemerült
Tartsa kis gyermekek elől elzárt helyen, hogy megelőzze a lenyelés veszélyét.
FIGYELEM
A fülhallgatóból, fejhallgatóból származó erőteljes hangnyomás halláskárosodást
okozhat.
Jogi információk
A termék a vásárlás országában és régiójában használható.
A készülék a rendeltetése országában és régiójában jóvá van hagyva. Ha az eszközről
eltávolítja a ráerősített, jóváhagyást igazoló címkét, a használatát a törvény
büntetheti.
Európai vásárlóink számára
Olvassa el a többi használati útmutatót.
Alulírott, Sony Corporation nyilatkozom, hogy az ECM-W1M vezeték nélküli
mikrofon megfelel a vonatkozó alapvető követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv
egyéb előírásainak. További információkat a következő weboldalon találhat:
http://www.compliance.sony.de/
Feleslegessé vált elektromos és elektronikus készülékek
hulladékként való eltávolítása (Használható az Európai Unió és
egyéb európai országok szelektív hulladékgyűjtési
rendszereiben)
Ez a szimbólum a készüléken vagy a csomagolásán azt jelzi, hogy
a terméket ne kezelje háztartási hulladékként. Kérjük, hogy az
elektromos és elektronikai hulladék gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen
adja le. A feleslegessé vált termék helyes kezelésével segít megelőzni
a környezet és az emberi egészség károsodását, mely bekövetkezhetne, ha nem
követi a hulladékkezelés helyes módját. Az anyagok újrahasznosítása segít
a természeti erőforrások megőrzésében. A termék újrahasznosítása érdekében
további információért forduljon a lakhelyén az illetékesekhez, a helyi hulladékgyűjtő
szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket megvásárolta.
< Megjegyzés az EU-s irányelveket követő országokban élő vásárlóink
számára >
Gyártó: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokió, 108-0075 Japán
Európai uniós termékbiztonság: Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Németország
Figyelem
Bizonyos frekvenciájú elektromágneses mezők e készülék kép- és hangminőségét
befolyásolhatják.
®
Vevő
Mikrofon
Lassan villog kék fénnyel (készenléti mód)
Kék fénnyel világít
Kialszik
Lassan villog kék fénnyel
(készenléti mód)
Lassan villog kék fénnyel
(készenléti mód)
Kialszik
Gyorsan villog kék fénnyel
Piros fénnyel villog
Gyorsan cserélje ki a mikrofonban lévő elemet egy újra.
Hangerő-szabályozó +/– gomb
Fülhallgató jack
Figyelemmel kísérheti a mikrofon által felvett hangot.
Konnektorvédő kupak
Mikrofon (lásd az -2 ábrát)
Tápellátás kapcsolója
Használaton kívül kapcsolja ki a tápellátás kapcsolóját, hogy megelőzze az elem
lemerülését.
Fülhallgató jack
Figyelemmel kísérheti a vevő által felvett hangot.
Jelzőfény (lásd a táblázatot a  részben)
Belső mikrofon
Külső mikrofon jack
Fül a szíj felerősítésére
A mikrofonhoz szíjat stb. erősíthet (nem tartozék).
Használja szükség szerint.
Hangerő-szabályozó +/– gomb
Elemtartó fedele
Csipesz
Segítségével a mikrofont ruhához vagy a mellékelt karpánthoz erősítheti.
A csipeszt állványként használva a mikrofont asztalra stb. helyezheti.
Szélvédő
A mikrofonra helyezve csökkenti a légzés vagy erős szél okozta ropogásszerű
zajt.
A vezeték nélküli mikrofon felszerelése
Vevő (lásd a  ábrát)
Ügyeljen arra, hogy a vevő kamerára történő felerősítése, vagy arról való eltávolítása
során a vevő és a kamera ki legyen kapcsolva.
1 Távolítsa el a konnektorvédő kupakot a vevőről. (lásd a -1 ábrát)
2 Erősítse fel a vevőt a -2 vagy -3 ábra alapján a kamerája több
illesztőfelületű vakusínjének az alakjától függően.
ˎˎ A vevő eltávolítása
Csúsztassa a vevőt a felerősítés irányával ellentétesen.
Megjegyzések
Tolja be a vevőt a kamera több illesztőfelületű vakusínjébe ütközésig.
Mikrofon (lásd a  ábrát)
ˎˎ Felszerelés előtt
Készítsen elő egy elemet (opcionális).
Egy AAA méretű alkáli szárazelemet vagy AAA méretű Ni-MH elemet
használjon.
Sony márkájú elemek használatát javasoljuk. Lehet, hogy az eszköz nem nyújtja az
elvárható legjobb teljesítményt más gyártók elemeivel.
1 Nyomja az elemtartó fedelének az alját , közben emelje meg
a fedelet, majd távolítsa el . (Lásd a -1 ábrát)
2 Helyezze az elemet az elemtartóba a benne lévő polaritásjelző
ábrának megfelelően. (Lásd a -2 ábrát)
3 Először az elemtartó fedél - oldalát helyezze be, majd csukja be
a + oldalt. (Lásd a -3 ábrát)
Megjegyzések
Győződjön meg az elemek  pólusainak a helyességéről. Ha az elemeket rossz
irányban helyezi be, az folyást vagy törést okozhat.
ˎˎ Felerősítés ruhára stb.
A mikrofont a csipesszel a mellényzsebéhez stb. erősítheti.
Csatlakoztassa a mikrofont a felvételkészítéshez megfelelő helyre, ahol a legjobb
minőségben vehető a hang, miközben figyelje a hangot a vevőhöz csatlakoztatott
fülhallgatóban (leírás a továbbiakban).
Megjegyzések
Ha orvosi elektronikus eszközt, például szívritmus-szabályozót használ, ne
csatolja a mikrofont a ruhájához, például a mellényzsebéhez vagy belső zsebéhez.
A mikrofon orvosi eszköz közelében történő használata hátrányosan befolyásolja
annak működését.
ˎˎ A karpánt használata (lásd a  ábrát)
Csatolja a mikrofont a csipesszel a karpánthoz, majd húzza a karpántot a karjára.
ˎˎ A fülhallgató tartóhorga (lásd az  ábrát)
Ha a fülhallgató könnyen kiesik gyermek, vagy kis fülű személy füléből, próbálja
meg használni a fülhallgató tartóhorgát. Erősítse a fülhallgatót a fülhallgató
tartóhorgához az ábra alapján (lásd az -1 ábrát).
Akassza a fülhallgató tartóhorgának a karját a fülére, majd igazítsa a fülhallgatót
a füle közelébe. (-2 ábra, bal fülben történő viselést feltételezve.)
ˎˎ Külső mikrofon használata (külön forgalmazva)
A mikrofon kikapcsolt állapotában csatlakoztassa a külső mikrofont a külső
mikrofon jack-konnektorába a mikrofonon.
A belső mikrofon automatikusan kikapcsol, és a külső mikrofon által érzékelt
hang kerül felvételre.
Használjon konnektoron keresztül táplálható külső mikrofont. A külső mikrofon
tápellátását a jelen készülék látja el.
A vezeték nélküli mikrofon használata
1 Kapcsolja be a kamerát, és hozza készenléti módba.
2 Csúsztassa a vevő Tápellátás/Üzemmód kapcsolóját a kívánt módba,
és kapcsolja be a mikrofont.
Miután a vevő Tápellátás/Üzemmód kapcsolóját és a mikrofon tápellátáskapcsolóját ON helyzetbe állította, mindkét eszköz jelzőfénye azonnal lassan
villogni kezd kék fénnyel, miközben az eszközök megkísérlik érzékelni,
kapcsolatot létesíteni, majd hitelesíteni egymást. Ha a kapcsolat létrejön, és
a kamera készen áll a tiszta hang felvételére, az eszközök jelzőfénye kék fénnyel
világítani kezd.
3 Győződjön meg róla, hogy a vevő jelzőfénye világít, és nyomja meg
a kamera felvételt indító gombját.
Megjegyzések
ˎˎHa a vevő Tápellátás/Üzemmód kapcsolóját átkapcsolja felvételkészítés közben,
lehet, hogy az üzemmód nem változik meg, vagy zajt vesz fel, vagy elnémul
a hang. Állítsa meg a felvételkészítést egyszer, és kapcsolja át a Tápellátás/
Üzemmód kapcsolót.
ˎˎHa meg kívánja előzni, hogy a készülék felvegye a felvételkészítés kezdetét
megerősítő hangjelzést (BEEP), azt tanácsoljuk, hogy a kamera [BEEP] beállítását
állítsa [OFF] értékre. A további részleteket a kamera használati útmutatója
tartalmazza.
ˎˎHa a készüléket MONO MIX üzemmódban használja, és a vevő és a mikrofon
azonos hangot vesz fel, ez visszhangot vagy pattogó hangot válthat ki. Helyezze
a mikrofont távolabb a vevőtől, hogy ne ugyanazt a hangot vegyék fel.
ˎˎHa a mikrofont kikapcsolja, vagy a vevő és a mikrofon nincs kapcsolatban
egymással a felvétel kezdetekor, zajt vagy csendet vehet fel. Győződjön meg róla,
hogy a vevő és a mikrofon jelzőfénye egyaránt kék fénnyel világít, és ezután kezdje
meg a felvételkészítést.
A hang figyelése fülhallgatón keresztül
ˎˎA mikrofon által érzékelt hangot a vevő fülhallgató-konnektorába csatlakoztatott
fülhallgatón keresztül hallgathatja. A vevő által érzékelt hangot a mikrofon
fülhallgató-konnektorába csatlakoztatott fülhallgatón keresztül hallgathatja.
(A kamera belső mikrofonja vagy a vevő belső mikrofonja által felvett hangot
(a ténylegesen felvett hangot) 5.1ch MIX és MONO MIX üzemmódban nem
hallgathatja a vevő fülhallgató-konnektorán keresztül. Csak a mikrofon által
felvett hangot figyelheti.)
ˎˎA fülhallgató hangerejét a +/– hangerőszabályzó  vagy  oldalával
szabályozhatja. (A felvett hang hangerejét nem változtathatja ezzel a gombbal.)
Ha röviden megnyomja, a hangerőszint egy lépésnyivel változik. Ha lenyomva
tartja, a szint folyamatosan változik. Ha felvételkészítés közben használja, a gomb
megnyomására a kamera kattogó hangot vesz fel. A hangot állítsa be a felvétel
elindítása előtt, vagy a gombot tartsa lenyomva, hogy ne vegyen fel sok kattogást.
ˎˎEz a vezeték nélküli mikrofon digitálisan dolgozza fel és továbbítja a hangot, ezért
a felvett (hallott) hang némi késéssel követi a tényleges hangot. Ezért fülhallgatón
keresztül történő hallgatás során visszhang-effektust tapasztalhat. Ha a vezeték
nélküli mikrofonnal felvett hanggal kísért képeket néz, a megjelenítés hasonló
késést eredményezhet. Ez azonban nem működési hiba.
Hibakeresés
ÿÿA mikrofon és a vevő nem létesít Bluetooth-kapcsolatot.
‚‚A készülék rádióhullámok útján csatlakozik. Győződjön meg róla, hogy
a készülék körül nincsenek tárgyak, amelyek akadályozzák a rádióhullámokat.
‚‚Használja a mikrofont és a vevőt egymás közelében.
‚‚Használja a mikrofont függőleges helyzetben.
ÿÿA vevő Tápellátás/Üzemmód kapcsolója nem működik megfelelően.
ÿÿHa a vevő Tápellátás/Üzemmód kapcsolója egy bizonyos üzemmódban van
(5.1ch MIX üzemmód), a kamera képernyőjén a [CAUTION] üzenet jelenik
meg.
‚‚Lehet, hogy a kameráját nem fogja tudni használni a készülékkel, vagy egyes
funkciók nem fognak működni annak ellenére, hogy van több illesztőfelületű
vakusínje. További információkért látogasson el a Sony webhelyére.
Műszaki adatok
Vezeték nélküli kommunikáció
Kommunikációs rendszer Bluetooth specifikáció ver. 3.0
Kimenet
Bluetooth specifikáció Power Class 1
Fő kompatibilis Bluetooth profil
Advanced Audio Distribution Profile, Audio Video
Remote Control Profile
Hatótávolság*
100 m-ig
* Ez megközelítőleges távolság, feltételezve, hogy
a mikrofon függőleges helyzetben van, és egyenesen
a vevő felé van fordítva.
A felvételkészítés helyszínétől függ, például vannak-e
akadályok vagy visszaverő-felületek a Bluetooth
eszközök között, vannak-e jelen rádióhullámok stb.
Vevő
Mikrofonrendszer
Tápellátás
Energiafogyasztás
Méretek (kb.) (sz/ma/mé)
Tömeg
Mikrofon (adó)
Mikrofonrendszer
Tápellátás
Mono, nem irányított
A több illesztőfelületű vakusín szolgáltatja
(Kb. 3,6 V – 8,4 V)
Kb. 0,3 W
27 mm × 38 mm × 29 mm
Kb. 17 g
Méretek (kb.) (sz/ma/mé)
Tömeg
Nem irányított
Egy AAA méretű 1,5 V alkáli szárazelem** vagy egy
AAA méretű 1,2 V Ni-MH elem**.
** Az elem nem tartozék. Ne használjon mangán
szárazelemet.
Kb. 0,3 W
300 Hz – 9 000 Hz
Kb. 3 óra
(Sony alkáli szárazelemmel 25 °C mellett)
Alacsony hőmérsékleten alkáli szárazelemmel
használva a működési idő rövidebb lesz. Ni-MH elemek
használata javasolt.
19 mm × 66 mm × 30 mm
Kb. 19 g (elem nélkül)
Vevő/mikrofon (adó)
Üzemhőmérséklet
Tárolási hőmérséklet
5 °C – 40 °C
-20 °C – +60 °C
Energiafogyasztás
Frekvenciaátvitel
Folyamatos működési idő
A csomag tartalma
Vevő (ECM-W1M(R)) (1), mikrofon (adó) (ECM-W1M(T)) (1), szélvédő (1),
hordtasak (1), karpánt (1), fülhallgató (2), fülhallgató tartóhorga (1), konnektorvédő
kupak (1), nyomtatott dokumentáció
A forma és a műszaki adatok előzetes bejelentés nélkül megváltozhatnak.
Înainte de a utiliza această unitate, citiţi în întregime acest manual şi păstraţi-l
pentru consultări ulterioare.
Măsuri de precauţie
ˎˎPlăcuţa tehnică se află sub clema microfonului.
AVERTIZARE
În vederea reducerii riscului de incendiu sau electrocutare,
1) nu expuneţi unitatea la ploaie sau umezeală.
2) nu aşezaţi obiecte pline cu lichide, cum ar fi o vază, pe aparat.
Nu expuneţi bateriile la căldură excesivă, precum lumina solară, focul sau surse
asemănătoare.
Pentru a preveni înghiţirea accidentală, nu lăsaţi la îndemâna copiilor mici.
ATENŢIE
Presiunea fonică excesivă de la căşti poate cauza pierderea auzului.
Informaţii legale
Ţări şi regiuni
Acest produs poate fi utilizat în ţara sau regiunea din care a fost achiziţionat.
Acest dispozitiv este aprobat pentru ţara sau regiunea de utilizare prevăzute.
Folosirea acestui dispozitiv fără eticheta de aprobare fixată poate fi pedepsită prin
lege.
Înlocuiţi bateria numai cu o baterie de tipul specificat.
În caz contrar, se pot produce incendii sau leziuni personale.
Stare
Imediat după pornirea
receptorului şi a
microfonului
Conexiune stabilită, iar
sunetul poate fi înregistrat
clar
Oprirea receptorului sau a
camerei
Închiderea microfonului
Pentru clienţii din Europa
Consultaţi celelalte instrucţiuni de operare.
Prin prezenta, Sony Corporation declară că acest microfon fără fir ECM-W1M
respectă cerinţele esenţiale şi este în conformitate cu prevederile Directivei 1999/5/
EC. Pentru detalii, vă rugăm accesaţi următoarea adresă:
http://www.compliance.sony.de/
Dezafectarea echipamentelor electrice şi electronice vechi (Se
aplică pentru ţările membre ale Uniunii Europene si pentru alte
ţări europene cu sisteme de colectare separată)
Acest simbol aplicat pe produs sau pe ambalajul acestuia, indică faptul
că acest produs nu trebuie tratat ca pe un deşeu menajer. El trebuie
predat punctelor de reciclare a echipamentelor electrice şi electronice.
Asigurându-vă că acest produs este dezafectat în mod corect, veţi
ajuta la prevenirea posibilelor consecinţe negative asupra mediului
şi a sănătăţii umane, dacă produsul ar fi fost dezafectat în mod necorespunzător.
Reciclarea materialelor va ajuta la conservarea resurselor naturale. Pentru mai multe
detalii legate de reciclarea acestui produs, vă rugăm să contactaţi primăria din oraşul
dumneavoastră, serviciul de salubritate local sau magazinul de unde aţi cumpărat
produsul.
< Notă pentru clienţii din ţările care aplică Directivele UE >
Producător: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonia
Pentru conformitatea UE a aparatului: Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germania
ATENŢIE
Câmpurile electromagnetice la anumite frecvenţe pot influenţa imaginea și sunetul
acestei unităţi.
Acest produs a fost testat şi dovedit conform cu limitele prevăzute în reglementarea
CEM pentru utilizarea cablurilor de conexiune mai mici de 3 metri.
Dacă electricitatea statică sau electromagnetismul determină sistarea la jumătate
a transferului de date (nereușită), reporniţi aplicaţia sau deconectaţi și conectaţi din
nou cablul (USB etc.).
Caracteristici
Microfonul fără fir ECM-W1M (desemnat mai jos prin „această unitate”) este
compatibil cu o cameră ce dispune de o talpă cu interfaţă multiplă, precum o cameră
video Sony sau o cameră digitală cu obiectiv interschimbabil Sony (desemnată mai
jos prin „cameră”).
Consultaţi manualul de utilizare al camerei dvs. şi verificaţi dacă aceasta este
compatibilă cu talpa cu interfaţă multiplă.
Chiar şi în cazul în care camera dispune de o talpă cu interfaţă multiplă, este posibil
să nu o puteţi utiliza cu această unitate sau este posibil ca anumite funcţii să nu fie
disponibile. Vizitaţi site-ul Sony pentru mai multe informaţii.
ˎˎAceastă unitate poate capta cu claritate sunete de la un subiect aflat la distanţă de
cameră.
ˎˎDacă este utilizată cu o cameră compatibilă cu înregistrarea pe 5,1 canale, această
unitate va asigura sunetul pe canal central, oferind un sunet clar şi natural.
ˎˎAceastă unitate este bazată pe tehnologia de comunicare fără fir Bluetooth.
ˎˎReceptorul instalat în cameră şi microfonul pentru subiect (transmiţătorul,
desemnat mai jos prin „microfon”) dispun fiecare de o mufă jack de microfon şi
cască. Persoana care înregistrează scena cu camera poate comunica cu subiectul
chiar şi la distanţă mare de el, iar sunetul respectiv se poate înregistra.
Tehnologie de comunicare fără fir Bluetooth®
ˎˎTehnologia de comunicare fără fir Bluetooth permite comunicarea între diverse
dispozitive Bluetooth fără a se utiliza cabluri. Printre dispozitivele care pot utiliza
această tehnologie se numără computere, periferice şi smartphone-uri.
ˎˎReceptorul şi microfonul sunt setate din fabrică să comunice reciproc. Prin
urmare, operaţiile necesare de regulă în cazul dispozitivelor Bluetooth, precum
asocierea şi introducerea codului, nu sunt necesare. Comunicarea nu este posibilă
cu un receptor şi un microfon necomercializate în pereche, microfoane multiple
sau orice alt dispozitiv Bluetooth precum un smartphone, un computer etc.
Note
ˎˎAcest microfon fără fir poate fi afectat în următoarele condiţii.
ˋˋCând există obstacole precum persoane, obiecte metalice, ziduri sau suprafeţe
cu capacitate de reflexie între partea frontală a receptorului şi microfon.
ˋˋDacă este utilizat într-un mediu de sistem LAN, lângă mai multe dispozitive
Bluetooth în funcţiune, lângă un cuptor cu microunde în funcţiune sau unde
există unde electromagnetice.
ˎˎDacă microfonul este aşezat în imediata apropiere a camerei, se pot înregistra
şi interferenţe RF sau zgomot. Ţineţi microfonul la cel puţin 1 m de cameră în
timpul utilizării.
ˎˎDacă nu se aud zgomote sau sunete din cauza scăderii capacităţii de comunicare,
indicatorul luminos de pe receptor luminează rapid şi intermitent în albastru.
Asiguraţi-vă că distanţa dintre dispozitive nu este prea mare şi că nu se interpun
obstacole între ele. Continuaţi să utilizaţi când indicatorul este aprins continuu în
albastru.
Note privind utilizarea
ˎˎNu permiteţi lichidelor sau obiectelor străine să pătrundă în carcasă.
ˎˎNu dezasamblaţi şi nu modificaţi microfonul fără fir.
ˎˎNu utilizaţi acest microfon fără fir în instituţii medicale precum spitale, lângă
dispozitive medicale electrice, în aeronave sau dacă survin interferenţe radio
cu alte dispozitive. Energia RF emisă de acest microfon fără fir poate perturba
funcţionarea altor dispozitive, ducând la accidente.
ˎˎPentru a proteja conectorul contra deteriorărilor când transportaţi receptorul,
scoateţi receptorul din cameră, fixaţi capacul de protecţie pentru conector la
receptor şi puneţi-l în geanta de transport furnizată.
ˎˎNu atingeţi conectorul receptorului.
ˎˎAceastă unitate este un instrument de precizie. Nu o scăpaţi, nu o loviţi şi nu o
expuneţi unor şocuri excesive.
ˎˎFeriţi această unitate de temperaturi şi umiditate înaltă.
ˎˎLa utilizarea unităţii în spaţii exterioare, aveţi grijă să nu o udaţi sub acţiunea ploii
sau apei de mare.
ˎˎNu ţineţi camera numai cu ajutorul receptorului. Receptorul poate suferi
deteriorări sau camera ar putea cădea.
ˎˎDispozitivele de comunicare fără fir pot fi utilizate numai în ţări sau în regiuni
unde se obţine certificarea.
ˎˎÎn cazul în care casca este plasată lângă microfon (unitatea de captare a sunetului)
în timpul înregistrării, este posibil să se producă un efect de microfonie (feedback
acustic). În această situaţie, aşezaţi casca mai departe de microfon sau reduceţi
volumul căştii.
ˎˎDacă atingeţi microfonul în timpul înregistrării, zgomotul atingerii va fi
înregistrat. Aveţi grijă să nu atingeţi microfonul cu mâinile sau cu orice altceva.
ˎˎCând utilizaţi microfonul la temperaturi scăzute, performanţele bateriei scad
în comparaţie cu situaţiile în care este utilizată la temperatură normală (25 °C);
astfel, durata de utilizare se reduce.
ˎˎNu expuneţi bateriile la căldură excesivă, cum ar fi cea provocată de razele
soarelui, foc şi altele asemănătoare.
Pentru a nu emite unde radio
ˎˎÎn locurile în care emiterea undelor radio este interzisă, precum în avioane în
timpul decolării şi aterizării, opriţi alimentarea acestei unităţi.
Mărcile comerciale
ˎˎMărcile comerciale Bluetooth sunt deţinute de proprietarul lor şi sunt utilizate de
Sony Corporation sub licenţă.
ˎˎToate celelalte denumiri de produse menţionate aici pot fi mărci comerciale sau
mărci comerciale înregistrate ale companiilor respective. În plus, şi nu sunt
menţionate în fiecare caz în acest manual.
™ ®
Comutatorul de mod
Sunt disponibile următoarele moduri. Selectaţi unul dintre ele prin acţionarea
comutatorului de alimentare/mod de pe receptor şi apoi începeţi înregistrarea.
ˎˎModul SINGLE
Se înregistrează numai sunetul captat de microfon.
Microfonul captează mono atât subiectul, cât şi sunetul din jur cu o claritate egală,
chiar şi atunci când camera este departe de microfon.
ˎˎModul 5.1ch MIX
Dacă se utilizează cu o cameră compatibilă cu înregistrarea pe 5,1 canale, această
unitate are rolul de microfon central în înregistrarea pe 5,1 canale. Sunetul natural
din jurul microfonului şi camerei poate fi înregistrat în 5,1 canale cu această
unitate.
ˎˎModul MONO MIX
Sunetul captat de microfon şi de cameră este înregistrat mono.
(Dacă receptorul şi microfonul captează aceleaşi sunete, se pot auzi ecouri sau
pocnete. Dacă utilizaţi o cameră compatibilă cu înregistrarea pe 5,1 canale, vă
recomandăm să utilizaţi această unitate în modul 5.1ch MIX).
În oricare dintre cele trei moduri, puteţi auzi sunetul din jurul receptorului pe
partea microfonului şi din jurul microfonului pe partea receptorului prin conectarea
căştilor în regimul de comunicare. Persoana care înregistrează scena cu camera
poate prin urmare să comunice cu subiectul prin microfon, chiar şi când se află la
distanţă de ea.
Note
În funcţie de cameră, este posibil să fie disponibile numai „modul SINGLE” şi
„modul MONO MIX”. Vizitaţi site-ul Sony pentru mai multe informaţii.
Dacă setaţi această unitate pe un mod incompatibil cu camera, este posibil să apară
un mesaj de eroare pe ecranul camerei. În această situaţie, setaţi unitatea pe un mod
compatibil.
Receptor
Microfon
Luminează intermitent şi lent în albastru
(mod standby)
Se aprinde în albastru
Se stinge
Luminează intermitent şi
lent în albastru
(mod standby)
Luminează intermitent şi
lent în albastru
(mod standby)
Se stinge
Semnal audio întrerupt din
Se aprinde intermitent şi rapid în albastru
cauza comunicării proaste
Când bateria din microfon Luminează intermitent în roşu
se epuizează
Înlocuiţi rapid bateria microfonului cu una nouă.
Buton de volum +/–
Mufă jack cască
Sunetul captat de microfon poate fi monitorizat.
Capac de protecţie pentru conector
Microfon (consultaţi ilustraţia -2)
Comutator alimentare
Pentru a preveni epuizarea bateriei, aduceţi comutatorul de alimentare în poziţie
de oprire în timpul neutilizării.
Mufă jack cască
Sunetul captat de receptor poate fi monitorizat.
Indicator luminos (consultaţi tabelul din )
Microfon intern
Mufă jack microfon extern
Cârlig pentru curea
Puteţi fixa cureaua etc. (nefurnizată) la microfon.
Utilizaţi-o după necesităţi.
Buton de volum +/–
Capacul compartimentului bateriilor
Clemă
Utilizaţi-o pentru a fixa microfonul la haine sau la cureaua de mână.
Microfonul poate fi plasat pe birou etc., folosind clema ca suport.
Paravânt
Plasaţi pe microfon pentru a reduce pocnetele provocate de respiraţie sau de
vântul puternic.
Fixarea microfonului fără fir
Receptor (consultaţi ilustraţia )
Nu omiteţi să opriţi alimentarea receptorului şi camera când fixaţi receptorul la
cameră sau când scoateţi receptorul din cameră.
1 Scoateţi capacul de protecţie a conectorului din receptor. (consultaţi
ilustraţia -1)
2 Fixaţi receptorul conform ilustraţiei -2 sau -3 în funcţie de forma
tălpii cu interfaţă multiplă a camerei.
ˎˎ Pentru a detaşa receptorul
Culisaţi receptorul în sens opus faţă de cel utilizat la fixare.
Note
Introduceţi ferm receptorul până la capăt în talpa cu interfaţă multiplă a camerei.
Microfon (consultaţi ilustraţia )
ˎˎ Înainte de fixare
Pregătiţi o baterie (opţional).
Utilizaţi o baterie alcalină uscată tip AAA sau tip AAA Ni-MH.
Se recomandă bateriile Sony. Este posibil ca acest dispozitiv să nu ofere
performanţe optime cu bateriile celorlalţi producători.
1 În timp ce apăsaţi pe partea de jos a capacului compartimentului
bateriilor , ridicaţi capacul şi scoateţi-l . (consultaţi ilustraţia
-1)
2 Introduceţi o baterie corect în compartiment, respectând semnele
de polaritate din interior. (consultaţi ilustraţia -2)
3 Introduceţi partea de - a capacului compartimentului bateriilor
mai întâi, apoi închideţi partea de +. (consultaţi ilustraţia -3)
Note
Nu omiteţi să verificaţi dacă polarităţile  ale bateriilor sunt plasate corect.
Dacă introduceţi bateria cu polaritatea în sens incorect, pot apărea scurgeri sau
fisuri.
ˎˎ Prinderea pe haine etc.
Fixaţi microfonul la un buzunar de la piept folosind clema.
Prindeţi microfonul într-o poziţie adecvată pentru locul înregistrării şi care să
asigure cel mai bun sunet în timp ce monitorizaţi înregistrarea prin casca fixată la
receptor (aşa cum se descrie mai jos).
Note
Dacă utilizaţi un dispozitiv medical electric precum un pacemaker, nu prindeţi
microfonul pe haine, cum ar fi pe buzunarul de la piept sau în buzunarul interior.
Dacă utilizaţi microfonul lângă un dispozitiv medical, îl puteţi influenţa negativ.
ˎˎ Utilizarea curelei de mână (consultaţi ilustraţia )
Fixaţi microfonul cu clema la cureaua de mână, apoi purtaţi cureaua de mână pe
braţ.
ˎˎ Folosirea agăţătorii pentru cască (consultaţi ilustraţia )
În cazul în care casca iese prea uşor când este utilizată de un copil sau de o
persoană cu urechi mici, încercaţi să folosiţi agăţătoarea de cască. Fixaţi casca la
agăţătoarea de cască, conform ilustraţiei (consultaţi ilustraţia -1).
Fixaţi braţul agăţătorii de cască pe ureche, apoi reglaţi casca aproape de ureche.
(-2 din schemă reprezintă situaţia în care este fixată pe urechea stângă.)
ˎˎ Utilizarea microfonului extern (comercializat separat)
Cu alimentarea microfonului oprită, conectaţi microfonul extern la mufa jack de
microfon extern a microfonului.
Microfonul intern se opreşte automat şi se înregistrează sunetul captat de
microfonul extern.
Utilizaţi un microfon extern compatibil cu alimentarea conectabilă. Microfonul
extern este alimentat de această unitate.
Utilizarea microfonului fără fir
1 Porniţi alimentarea camerei şi setaţi-o în mod standby.
2 Culisaţi comutatorul de alimentare/mod al receptorului pentru a
selecta modul dorit şi pentru a porni alimentarea microfonului.
Imediat după ce şi comutatorul de alimentare/mod al receptorului şi comutatorul
de alimentare al microfonului sunt setate pe ON, indicatoarele luminoase de pe
ambele dispozitive încep să lumineze intermitent şi lent în albastru, în timp ce
dispozitivele încearcă să se detecteze, să se conecteze şi să se autentifice reciproc.
Când s-a stabilit conexiunea, iar camera este gata pentru înregistrarea clară a
sunetului, indicatorul luminos de pe fiecare dispozitiv se aprinde în albastru.
3 Asiguraţi-vă că indicatorul luminos de pe receptor este aprins şi
apăsaţi butonul de pornire de pe cameră.
Note
ˎˎÎn cazul în care comutatorul de alimentare/mod al receptorului este acţionat
în timpul înregistrării, este posibil ca modul să nu se modifice sau să apară
zgomote sau să nu se înregistreze sunetul. Opriţi imediat înregistrarea şi acţionaţi
comutatorul de alimentare/mod.
ˎˎPentru a evita posibilitatea captării bipului de confirmare (BEEP) la începutul
unei înregistrări, se recomandă să setaţi [BEEP] pe [OFF] în meniul camerei.
Pentru detalii suplimentare, consultaţi instrucţiunile de utilizare ale camerei dvs.
ˎˎCând utilizaţi această unitate în modul MONO MIX, dacă receptorul şi
microfonul captează acelaşi sunet, apare un efect de ecou sau pocnete. Îndepărtaţi
microfonul de receptor pentru a nu capta acelaşi sunet.
ˎˎDacă alimentarea microfonului se opreşte sau receptorul şi microfonul nu sunt
conectate când începeţi înregistrarea, este posibil să se înregistreze zgomote sau să
nu se înregistreze sunetul. Asiguraţi-vă că indicatorii receptorului şi microfonului
sunt aprinşi în albastru şi că s-a stabilit conexiunea, apoi începeţi înregistrarea.
Monitorizarea sunetului printr-o cască
ˎˎSunetul captat de microfon poate fi auzit prin conectarea căştii la mufa jack de
cască a receptorului. Sunetul captat de receptor poate fi auzit prin conectarea
căştii la mufa jack de cască a microfonului. (Sunetul captat de microfonul intern
al camerei sau de microfonul intern din receptor (sunetele înregistrate concret)
în modul 5.1ch MIX şi modul MONO MIX nu pot fi monitorizate prin mufa de
cască a receptorului. Numai sunetul captat de microfon poate fi monitorizat.)
ˎˎVolumul căştii poate fi reglat cu  şi  din butonul de volum +/–. (Volumul
sunetului înregistrat nu poate fi schimbat cu acest buton.) Dacă este apăsat rapid,
nivelul se schimbă cu o treaptă. Dacă este ţinut apăsat, nivelul continuă să se
modifice. Dacă reglaţi nivelul în timpul înregistrării, se va înregistra un clic prin
apăsarea acestui buton. Fie reglaţi sunetul înainte de înregistrare, fie ţineţi apăsat
butonul astfel încât clicul să nu fie atât de sesizabil la înregistrare.
ˎˎMicrofonul fără fir procesează şi transmite sunetul digital, rezultând astfel un
mic decalaj între sunetul propriu-zis şi sunetul înregistrat (monitorizat). Drept
urmare, în timpul monitorizării prin cască, se poate auzi un efect de ecou. La fel,
vizualizarea imaginilor cu sunet înregistrat prin acest microfon fără fir poate duce
la apariţia acestui decalaj. Cu toate acestea, decalajul nu reprezintă o defecţiune.
Remedierea defecţiunilor
ÿÿMicrofonul şi receptorul nu se pot conecta prin Bluetooth.
‚‚Această unitate realizează conexiunea prin unde radio. Asiguraţi-vă că nu
există obiecte care blochează undele radio în jurul acestei unităţi.
‚‚Utilizaţi microfonul şi receptorul în apropiere unul de celălalt.
‚‚Utilizaţi microfonul în poziţie verticală.
ÿÿModul selectat cu comutatorul de alimentare/mod al receptorului nu
funcţionează corect.
ÿÿCând comutatorul de alimentare/mod al receptorului este setat într-un mod
anume (mod 5.1ch MIX), [CAUTION] apare pe ecranul camerei.
‚‚Chiar şi în cazul în care camera dispune de o talpă cu interfaţă multiplă, este
posibil să nu o puteţi utiliza cu această unitate sau este posibil ca anumite
funcţii să nu fie disponibile. Vizitaţi site-ul Sony pentru mai multe informaţii.
Identificarea componentelor (vezi ilustraţia )
Receptor (consultaţi ilustraţia -1)
Microfon intern
Comutator alimentare/mod
Picior cu interfaţă multiplă
Indicator luminos
Indicatorul se aprinde, luminează intermitent sau se stinge în funcţie de starea
dispozitivelor şi de regimul de comunicare, după cum urmează:
(continuare pe verso)

(continuare de pe faţă)
-1

Specificaţii



Comunicaţii fără fir
Sistem de comunicaţii
Specificaţie Bluetooth ver. 3.0
Ieşire
Specificaţie Bluetooth Clasa de alimentare 1
Profil Bluetooth compatibil principal
Advanced Audio Distribution Profile, Audio Video
Remote Control Profile
Rază de acţiune*
Până la 100 m
* Aceasta este distanţa de comunicare aproximativă
când microfonul este în poziţie verticală şi este
orientat direct spre receptor.
În funcţie de locul înregistrării şi de existenţa
unor obstacole sau suprafeţe cu capacitate de
reflexie între dispozitive Bluetooth, de undele
radio etc.
Receptor
Sistem microfon
Alimentare



Consumul de putere
Dimensiuni (aprox.) (l/î/a)
Greutate
Mono, nondirecţional
Alimentat prin talpa cu interfaţă multiplă
(Aprox. 3,6 V până la 8,4 V)
Aprox. 0,3 W
27 mm × 38 mm × 29 mm
Aprox. 17 g
Microfon (transmiţător)
Sistem microfon
Alimentare
Nondirecţional
O baterie uscată alcalină tip AAA de 1,5 V** sau o
baterie Ni-MH tip AAA de 1,2 V**
** Bateriile nu sunt incluse. Nu utilizaţi baterii
uscate cu mangan.
Consumul de putere
Aprox. 0,3 W
Răspuns în frecvenţă
300 Hz - 9.000 Hz
Durată de funcţionare continuă Aprox. 3 ore
(Cu o baterie uscată alcalină Sony la 25 °C)
În cazul utilizării la temperaturi scăzute, durata
de funcţionare cu o baterie uscată alcalină se va
reduce. Se recomandă utilizarea de baterii Ni-Mh.
Dimensiuni (aprox.) (l/î/a)
19 mm × 66 mm × 30 mm
Greutate
Aprox. 19 g (exclusiv bateria)
-2






Receptor/microfon (transmiţător)
Temperatură de funcţionare
5 °C la 40 °C
Temperatură de depozitare
–20 °C la +60 °C




Articole incluse
Receptor (ECM-W1M(R)) (1), Microfon (transmiţător) (ECM-W1M(T)) (1),
Paravânt (1), Geantă de transport (1), Curea de mână (1), Cască (2), Agăţătoare
pentru cască (1), Capac de protecţie pentru conector (1), Documentaţie imprimată
Concepţia şi specificaţiile pot fi modificate fără notificare prealabilă.
Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt igennem, inden anvendelse af denne
enhed, og gem den til senere brug.

Forholdsregler
ˎˎNavnepladen er placeret under clipsen på mikrofonen.
-1
Advarsel
Af hensyn til risiko for brand eller elektrisk stød må du ikke
1) udsætte enheden for regn eller fugt.
2) stille genstande med væske, f.eks. vaser, på apparatet.
Udsæt ikke batterierne for høj varme, f.eks. sollys, åben ild eller lignende.
Hold produktet uden for små børns rækkevidde for at forhindre utilsigtet slugning.
FORSIGTIG
Høj lyd i øretelefoner eller hovedtelefoner kan medføre høretab.
Forskriftsmæssige oplysninger
-2
Lande og regioner
Dette produkt kan anvendes i det land eller den region, hvor det blev anskaffet.
Denne enhed er godkendt til det land eller den region, hvori det er beregnet til at
blive brugt. Brug af denne enhed med den påsatte godkendelsesmærkat fjernet kan
muligvis være strafbart.
Udskift kun batteriet med den angivne type.
I modsat fald kan der opstå brand eller ske personskade.
Til kunder i Europa
Se i den anden betjeningsvejledning.
Undertegnede Sony Corporation erklærer herved, at følgende udstyr, ECM-W1M
trådløs mikrofon, overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv
1999/5/EF. For yderligere information, gå ind på følgende hjemmeside:
http://www.compliance.sony.de/
-3
Håndtering af udtjente elektriske og elektroniske produkter
(Gælder for den Europæiske Union og andre europæiske lande
med separate indsamlingssystemer)
Dette symbol på produktet eller emballagen angiver, at produktet ikke
må behandles som husholdningsaffald. Det skal i stedet indleveres på
en genbrugsplads specielt indrettet til modtagelse og oparbejdning
af elektriske og elektroniske produkter. Ved at sikre at produktet
bortskaffes korrekt, forebygges de eventuelle negative miljø- og
sundhedsskadelige påvirkninger, som en ukorrekt affaldshåndtering af produktet
kan forårsage. Genindvinding af materialer vil medvirke til at bevare naturens
ressourcer. Yderligere information om genindvindingen af dette produkt kan fås hos
kommunen, det lokale renovationsselskab eller butikken, hvor produktet blev købt.
< Bemærkning til kunder i lande, hvor EU-direktiverne gælder >
Producent: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan
Overensstemmelse med EU lovgivning: Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Tyskland
OBS!
De elektromagnetiske felter ved de specifikke frekvenser kan påvirke apparatets lyd
og billede.
Dette produkt er blevet testet og fundet kompatibelt med de grænser, der er sat i
EMC-bestemmelsen for brug af kabler, som er kortere end 3 meter.

-1
-2
Genstart programmet, eller afbryd forbindelsen, og tilslut kommunikationskablet
igen (USB osv.), hvis statisk elektricitet eller elektromagnetisk interferens bevirker, at
dataoverførslen afbrydes midtvejs (fejl).
Funktioner
Den trådløse mikrofon ECM-W1M (nedenfor omtalt som "denne enhed") er
kompatibel med et kamera, som har en Multi-interfacesko som f.eks. et Sony
videokamera eller digitalkamera med udskifteligt objektiv (nedenfor omtalt som
"kamera").
Se betjeningsvejledningen til dit kamera, og kontroller at det er kompatibelt med
Multi-interfaceskoen.
Selvom dit kamera har en Multi-interfacesko, er du muligvis ikke i stand til at
anvende det sammen med denne enhed, eller visse funktioner fungerer muligvis
ikke. Besøg venligst Sony-websiden for mere information.
ˎˎDenne enhed kan opfange klar lyd fra et motiv langt fra kameraet.
ˎˎNår den anvendes sammen med et kamera, som er kompatibelt med 5.1choptagelse, leverer denne enhed midterkanallyd med en klar og naturlig lyd.
ˎˎDenne enhed anvender trådløs Bluetooth-kommunikationsteknologi.
ˎˎDen modtager, som er installeret på kameraet, og mikrofonen til motivet
(transmitter, omtalt nedenfor som "mikrofon") er begge udstyret med et
mikrofon- og høretelefonstik. Personen, som optager scenen med kameraet, kan
kommunikere med motivet, selvom de er langt fra hinanden, og den lyd kan
optages.


-3



Trådløs Bluetooth®-kommunikationsteknologi

-1
-2
ˎˎTrådløs Bluetooth-kommunikationsteknologi muliggør kommunikation mellem
forskellige Bluetooth-enheder uden brug af kabler. Enheder som kan anvende
denne teknologi, omfatter computere, perifere computerenheder og smartphones.
ˎˎModtageren og mikrofonen er fra fabrikken indstillet til at kommunikere med
hinanden. Betjeninger, som normalt er nødvendige for Bluetooth-enheder
som f.eks. parring og indtastning af adgangskode, er derfor ikke nødvendige.
Kommunikation er ikke mulig med en modtager og mikrofon, som ikke sælges
som et par, flere mikrofoner eller nogen anden Bluetooth-enhed som f.eks. en
smartphone, computer osv.
Bemærkninger
ˎˎDen trådløse mikrofon kan muligvis blive påvirket under de følgende forhold.
ˋˋNår der er hindringer som f.eks. personer, metalgenstande, vægge eller
reflekterende overflader mellem forsiden af modtageren og mikrofonen.
ˋˋVed anvendelse i et trådløst LAN-systemmiljø, i nærheden af flere Bluetoothenheder som er i drift, i nærheden af en mikroovn i funktion, eller når der er
elektromagnetiske bølger.
ˎˎHvis mikrofonen placeres tæt på kameraet, optages der muligvis også interferens
fra radiofrekvenser eller støj. Hold mikrofonen mindst 1 m væk fra kameraet
under brug.
ˎˎHvis der er støj, eller der ikke er nogen lyd pga. forringet kommunikation, blinker
lampen på modtageren hurtigt blåt. Sørg for at afstanden mellem enhederne ikke
er for stor, og at der ikke er nogen hindringer imellem dem. Fortsæt brug når
lampen lyser blåt konstant.
Bemærkninger om brug
ˎˎSørg for, at der ikke kommer nogen væske eller fremmedlegemer ind i huset.
ˎˎAdskil eller modificer ikke den trådløse mikrofon.
ˎˎBrug ikke denne trådløse mikrofon på en medicinsk institution som f.eks. et
hospital, i nærheden af elektrisk medicinsk udstyr, i et fly, eller hvis der opstår
radiointerferens med andre enheder. Radiofrekvensenergi udsendt fra denne
trådløse mikrofon kan muligvis interferere med andre enheder og medføre en
ulykke.
ˎˎFor at beskytte stikket mod skader når du transporterer modtageren, skal du
fjerne modtageren fra kameraet, montere stikbeskyttelsesdækslet på modtageren
og placere den i det medfølgende transportetui.
ˎˎRør ikke ved stikket på modtageren.
ˎˎDenne enhed er et præcisionsinstrument. Du må ikke tabe den, slå den, eller
udsætte den for større stød.
ˎˎOpbevar denne enhed væk fra høje temperaturer og luftfugtighed.
ˎˎNår du anvender denne enhed udenfor, skal du sørge for, at den ikke bliver våd
pga. regn eller havvand.
ˎˎHold ikke kun kameraet i modtageren. Modtageren kan blive beskadiget, eller du
kan tabe kameraet.
ˎˎTrådløse kommunikationsenheder kan kun anvendes i lande eller regioner, hvor
der er opnået godkendelse.
ˎˎHvis høretelefonen er placeret i nærheden af mikrofonen (lydopsamlingsenheden)
under optagelse, kan der opstå en hylende effekt (akustisk feedback). Hvis dette
sker, skal du placere høretelefonen længere væk fra mikrofonen, eller sænke
lydstyrken i høretelefonen.
ˎˎHvis du rør ved mikrofonen under optagelse, optages der støj. Pas på ikke at røre
ved mikrofonen med hænderne eller noget andet.
ˎˎNår du anvender mikrofonen ved lav temperatur, falder batteriydelsen i forhold
til, når den anvendes ved en normal temperatur (25 °C), så driftstiden bliver
kortere.
ˎˎUdsæt ikke batterierne for overdreven varme som f.eks. fra solskin, ild eller
lignende.
For ikke at udsende radiobølger
ˎˎPå et sted hvor anvendelse af radiobølger er forbudt, som f.eks. om bord på et fly
under start og landing, skal du slukke for strømmen på denne enhed.
Om varemærker
ˎˎBluetooth-varemærkerne er ejet af deres indehaver og anvendt af Sony
Corporation under licens.
ˎˎAlle andre produktnavne nævnt heri kan muligvis være varemærker eller
registrerede varemærker tilhørende deres respektive firmaer. og nævnes
desuden ikke i alle tilfælde i denne vejledning.
™ ®
Om tilstandskontakten
De følgende tilstande er til rådighed. Vælg en af dem vha. skift af stillingen af strøm/
tilstand-kontakten på modtageren, og start derefter optagelse.
ˎˎSINGLE-tilstand
Der optages kun den lyd, som opfanges af mikrofonen.
Mikrofonen opfanger lyden fra både motivet og omgivelserne lige klart i mono,
selv når kameraet er langt fra mikrofonen.
ˎˎ5.1ch MIX-tilstand
Når den anvendes sammen med et kamera, som er kompatibelt med 5.1choptagelse, fungerer denne enhed som midtermikrofonen for 5.1ch-optagelse. Den
naturlige lyd omkring både mikrofonen og kameraet kan optages med 5.1choptagelse vha. denne enhed.
ˎˎMONO MIX-tilstand
Den lyd, som opfanges af både mikrofonen og kameraet, optages i mono.
(Hvis modtageren og mikrofonen opfanger den samme lyd, kan der opstå ekko
eller clipping-støj. Når der anvendes et kamera, som understøtter 5.1ch-optagelse,
anbefaler vi, at du anvender denne enhed i 5.1ch MIX-tilstand.)
I alle de tre tilstande kan du høre lyden omkring modtageren på mikrofonsiden og
omkring mikrofonen på modtagersiden ved at tilslutte høretelefonerne, mens der er
tilsluttet for kommunikation. Den person, som optager scenen med kameraet, kan
derfor kommunikere med motivet, som holder mikrofonen, selvom de er langt fra
hinanden.
Bemærkninger
Der er muligvis kun "SINGLE-tilstand" og "MONO MIX-tilstand" til rådighed
afhængigt af kameraet. Besøg venligst Sony-websiden for mere information.
Hvis du indstiller denne enhed til en tilstand, som ikke er kompatibel med dit
kamera, vises der muligvis en fejlmeddelelse på kameraets skærm. Hvis dette sker,
skal du indstille denne enhed til en kompatibel tilstand.
Identificering af delene (se illustration )
Modtager (se illustration -1)
Indbygget mikrofon
Strøm/tilstand-kontakt
Multi-interfacefod
Lampe
Lampen lyser, blinker eller slukker i henhold til statussen for enheder og
kommunikation som følger.
Status
Umiddelbart efter
tænding af modtageren og
mikrofonen
Tilslutning oprettet, og lyd
kan optages klart.
Slukning af modtageren
eller kameraet
Slukning af mikrofonen
Modtager
Mikrofon
Blinker langsomt blåt (standbytilstand)
Lyser blåt
Slukkes
Blinker langsomt blåt
(standbytilstand)
Blinker langsomt blåt
(standbytilstand)
Slukkes
Afbrudt lyd pga. dårlig
Blinker hurtigt blåt
kommunikationsstatus
Når batteriet i mikrofonen Blinker rødt
er lavt
Udskift hurtigst muligt mikrofonens batteri med et nyt.
+/– lydstyrkeknap
Høretelefon-jackstik
Lyden, som mikrofonen opfanger, kan overvåges.
Stikbeskyttelsesdæksel
Mikrofon (se illustration -2)
Tænd/sluk-kontakt
Sluk på tænd/sluk-kontakten når den ikke anvendes for at spare på batteriet.
Høretelefon-jackstik
Lyden, som modtageren opfanger, kan overvåges.
Lampe (se tabellen i )
Indbygget mikrofon
Eksternt mikrofon-jackstik
Krog til remmen
Du kan fastgøre remmen osv. (medfølger ikke) til mikrofonen.
Brug denne efter behov.
+/– lydstyrkeknap
Låg til batterirum
Clips
Brug denne til at fastgøre mikrofonen til tøj eller det medfølgende armbånd.
Mikrofonen kan placeres på et skrivebord osv. vha. clipsen som et stativ.
Vindskærm
Placeres på mikrofonen for at reducere den smældende lyd fra vejrtrækning eller
kraftig vind.
Montering af den trådløse mikrofon
Modtager (se illustration )
ˎˎFor at undgå at bekræftelsesbippet (BIIP) ved starten af en optagelse eventuelt
opfanges af denne enhed, anbefales det, at du indstiller [BEEP] til [OFF]
på kameraet. Se betjeningsvejledningen til dit kamera angående yderligere
oplysninger.
ˎˎNår denne enhed anvendes i MONO MIX-tilstanden, medfører det et ekko eller
clipping-støj, hvis modtageren og mikrofonen opfanger den samme lyd. Placer
mikrofonen længere væk fra modtageren, så den ikke opfanger den samme lyd.
ˎˎHvis strømmen på mikrofonen slukker, eller modtageren eller mikrofonen ikke
er tilsluttet, når du starter med at optage, optages der muligvis støj eller ingen
lyd. Sikr dig, at lamperne på modtageren og mikrofonen lyser blåt, og at der er
oprettet tilslutning, og start derefter optagelsen.
Overvågning af lyd via en høretelefon
ˎˎDen lyd, som mikrofonen opfanger, kan høres ved at tilslutte høretelefonen til
modtagerens høretelefonstik. Den lyd, som modtageren opfanger, kan høres
ved at tilslutte høretelefonen til mikrofonens høretelefonstik. (Den lyd, som
opfanges af kameraets indbyggede mikrofon eller af den indbyggede mikrofon på
modtageren (de lyde der faktisk optages) i 5.1ch MIX-tilstand og MONO MIXtilstand, kan ikke overvåges via modtagerens høretelefon-jackstik. Kun den lyd,
som mikrofonen opfanger, kan overvåges.)
ˎˎHøretelefonens lydstyrke kan justeres med  og  på +/– lydstyrkeknappen.
(Lydstyrken på den optagede lyd kan ikke ændres med denne knap.) Når der
trykkes hurtigt, ændres niveauet med ét trin. Når den holdes nede, fortsætter
niveauet med at ændres. Når der justeres under optagelse, optages der en
klikkende lyd ved tryk på denne knap. Du skal enten justere lyden inden
optagelse, eller holde ned på knappen, så den klikkende lyd ikke optages så meget
med.
ˎˎDen trådløse mikrofon behandler og sender lyd digitalt, hvilket giver en lille
forsinkelse mellem den egentlige lyd og den optagede (overvågede) lyd. Der kan
derfor muligvis høres en ekkoeffekt, når du overvåger lyden via høretelefon. Når
der ligeledes vises billeder med lyd optaget på denne trådløse mikrofon, kan
denne forsinkelseseffekt muligvis også ses. Dette er dog ikke en funktionsfejl.
Fejlfinding
ÿÿMikrofonen og modtageren kan ikke tilslutte vha. Bluetooth.
‚‚Denne enhed tilslutter via radiobølger. Sørg for, at der ikke er nogen
genstande, som blokerer radiobølgerne omkring denne enhed.
‚‚Brug mikrofonen og modtageren tæt på hinanden.
‚‚Brug mikrofonen i den lodrette position.
ÿÿDen tilstand, som er valgt med strøm/tilstand-kontakten på modtageren,
fungerer ikke korrekt.
ÿÿNår strøm/tilstand-kontakten på modtageren er indstillet på en bestemt
tilstand (5.1ch MIX-tilstand), vises der [CAUTION] på kameraets skærm.
‚‚Selvom dit kamera har en Multi-interfacesko, er du muligvis ikke i stand til
at anvende den sammen med denne enhed, eller visse funktioner fungerer
muligvis ikke. Besøg venligst Sony-websiden for mere information.
Specifikationer
Trådløs kommunikation
Kommunikationssystem Bluetooth-specifikation ver. 3.0
Udgang
Bluetooth-specifikation effektklasse 1
Primære kompatible Bluetooth-profil
Avanceret lyddistributionsprofil, lyd/videofjernbetjeningsprofil
Arbejdsområde*
Op til 100 m
* Dette er den omtrentlige kommunikationsafstand, når
mikrofonen er lodret og rettet mod modtageren.
Afhænger af optagestedet, som f.eks. hvis der er
hindringer eller reflekterende overflader mellem
Bluetooth-enheder, radiobølgeforhold osv.
Modtager
Mikrofonsystem
Strømkrav
Strømforbrug
Mål (Ca.) (b/h/d)
Vægt
Mono, ikke-retningsbestemt
Forsynet via Multi-interfacesko
(Ca. 3,6 V til 8,4 V)
Ca. 0,3 W
27 mm × 38 mm × 29 mm
Ca. 17 g
Mikrofon (transmitter)
Mikrofonsystem
Ikke-retningsbestemt
Strømkrav
Et 1,5 V AAA alkalisk tørbatteri** eller et 1,2 V AAA
Ni-MH-batteri**
** Batteri ikke inkluderet. Der bør ikke anvendes et
mangantørbatteri.
Strømforbrug
Ca. 0,3 W
Frekvensområde
300 Hz - 9.000 Hz
Kontinuerlig driftstid
Ca. 3 timer
(Med et alkalisk Sony-tørbatteri ved 25 °C)
Ved anvendelse ved lav temperatur vil driftstiden med
et alkalisk tørbatteri forkortes. Brug af Ni-MH-batterier
anbefales.
Mål (Ca.) (b/h/d)
19 mm × 66 mm × 30 mm
Vægt
Ca. 19 g (uden batteriet)
Modtager/mikrofon (transmitter)
Driftstemperatur
5 °C til 40 °C
Opbevaringstemperatur -20 °C til +60 °C
Medfølgende genstande
Modtager (ECM-W1M(R)) (1), Mikrofon (transmitter) (ECM-W1M(T)) (1),
Vindskærm (1), Transportetui (1), Armbånd (1), Høretelefon (2), Høretelefonbøjle
(1), Stikbeskyttelsesdæksel (1), Trykt dokumentation
Ret til ændring af design og specifikationer uden varsel forbeholdes.
Před provozováním této jednotky si důkladně přečtěte tento návod, který uchovejte
pro budoucí referenci.
Preventivní opatření
ˎˎTypový štítek se nachází pod klipem mikrofonu.
VAROVÁNÍ
Za účelem vyloučení rizika požáru nebo úrazu elektrickým proudem
1) nevystavujte přístroj dešti ani vlhkosti,
2) nepokládejte na přístroj předměty naplněné kapalinami, jako jsou vázy
Nevystavujte akumulátory nadměrnému teplu, jako např. slunečnímu záření, ohni
a podobně.
Uchovávejte mimo dosah malých dětí, aby nedošlo k náhodnému spolknutí.
UPOZORNĚNÍ
Sørg for at slukke for strømmen på modtageren og kameraet, når du monterer
modtageren på kameraet eller fjerner modtageren fra kameraet.
Přílišný akustický tlak zvuku ze sluchátek může zapříčinit ztrátu sluchu.
1 Fjern stikbeskyttelsesdækslet fra modtageren. (se illustration -1)
2 Monter modtageren som illustreret på -2 eller -3 afhængigt af
udformningen af Multi-interfaceskoen på kameraet.
Země a regiony
ˎˎ Sådan afmonteres modtageren
Skub modtageren i den modsatte retning af når den monteres.
Bemærkninger
Sæt modtageren helt ind i Multi-interfaceskoen på kameraet.
Mikrofon (se illustration )
ˎˎ Inden montering
Klargør et batteri (valgfrit).
Brug et alkalisk tørbatteri i størrelse AAA eller Ni-MH-batteri i størrelse AAA.
Sony-batterier anbefales. Denne enhed yder muligvis ikke optimalt med batterier
fra andre producenter.
1 Mens du trykker på bunden af låget til batterirummet , skal du
løfte låget op og fjerne det . (se illustration -1)
2 Sæt et batteri ind i rummet på korrekt vis ved at følge
polaritetsangivelsen inde i rummet. (se illustration -2)
3 Sæt - siden af låget til batterirummet ind først, og luk derefter +
siden. (se illustration -3)
Bemærkninger
Sørg for at kontrollere  polerne på batteriet. Sættes batteriet ind med polen i
den forkerte retning, kan det muligvis medføre lækage eller revner.
ˎˎ Fastgørelse til tøj osv.
Fastgør mikrofonen til en brystlomme e.l. med clipsen.
Fastgør mikrofonen i en position som er egnet til optagestedet, og som giver den
bedste lyd, mens den overvåges via høretelefonen, som er fastgjort til modtageren
(som beskrevet senere).
Bemærkninger
Hvis du anvender elektrisk medicinsk udstyr som f.eks. en pacemaker, skal
du ikke fastgøre mikrofonen til dit tøj, som f.eks. på brystlommen eller
inderlommen. Bruges mikrofonen i nærheden af medicinsk udstyr, kan det
muligvis påvirkes negativt.
ˎˎ Anvendelse af armbåndet (se illustration )
Fastgør mikrofonen med clipsen på armbåndet og sæt derefter armbåndet på
armen.
ˎˎ Anvendelse af høretelefonbøjlen (se illustration )
Hvis høretelefonen nemt falder ud, når den anvendes af et barn eller nogen med
små ører, kan høretelefonbøjlen eventuelt anvendes. Fastgør høretelefonen til
høretelefonbøjlen som illustreret (se illustration -1).
Hæng høretelefonbøjlens arm fast på øret og juster den derefter, så høretelefonen
placeres tæt på øregangen. (-2 på tegningen er, når den er fastgjort til det
venstre øre.)
ˎˎ Anvendelse af den eksterne mikrofon (sælges separat)
Med slukket mikrofon skal du tilslutte den eksterne mikrofon til det eksterne
mikrofonstik på mikrofonen.
Den indbyggede mikrofon slukker automatisk og den lyd, som opfanges af den
eksterne mikrofon, optages.
Brug en ekstern mikrofon som er kompatibel med strømforsyning via stikket.
Den eksterne mikrofon strømforsynes vha. denne enhed.
Anvendelse af den trådløse mikrofon
1 Tænd for kameraet og sæt det på standbytilstand.
2 Tryk på strøm/tilstand-kontakten på modtageren for at vælge den
ønskede tilstand og tænd for mikrofonen.
Straks efter både modtagerens strøm/tilstand-kontakt og mikrofonens tænd/
sluk-kontakt er sat på ON, begynder lamperne på begge enheder at blinke
blåt langsomt, mens enhederne forsøger at detektere, tilslutte til og godkende
hinanden. Når tilslutningen er oprettet, og kameraet er klar til tydelig
lydoptagelse, lyser lampen blåt på hver enhed.
3 Sikr dig, at lampen på modtageren er tændt, og tryk på start
optagelse-knappen på kameraet.
Bemærkninger
ˎˎHvis stillingen af strøm/tilstand-kontakten på modtageren skiftes under optagelse,
ændres tilstanden muligvis ikke, eller der kan opstå støj eller ingen lyd. Stop
optagelsen og skift strøm/tilstand-kontaktens stilling.
Informace o právních předpisech
Tento výrobek smí být používán v zemi či regionu, kde byl zakoupen.
Toto zařízení je schváleno pro zemi či region předpokládaného použití. Použití
tohoto zařízení, u něhož byl odstraněn upevněný schvalovací štítek, může být
právně postižitelné.
K výměně použijte pouze akumulátor uvedeného typu.
Jinak může dojít k požáru nebo zranění.
Pro zákazníky v Evropě
Viz další návod k obsluze.
Sony Corporation tímto prohlašuje, že tento bezdrátový mikrofon ECM-W1M je
ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice
1999/5/ES. Podrobnosti lze získat na následující URL:
http://www.compliance.sony.de/
Likvidace nepotřebného elektrického a elektronického zařízení
(platné v Evropské unii a dalších evropských státech
uplatňujících oddělený systém sběru)
Tento symbol umístěný na výrobku nebo jeho balení upozorňuje, že
by s výrobkem po ukončení jeho životnosti nemělo být nakládáno
jako s běžným odpadem z domácnosti. Je nutné ho odvézt do
sběrného místa pro recyklaci elektrického a elektronického zařízení.
Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit
případným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak
byly způsobeny nevhodnou likvidací výrobku. Recyklováním materiálů, z nichž je
vyroben, pomůžete ochránit přírodní zdroje. Podrobnější informace
o recyklaci tohoto výrobku zjistíte u příslušného místního obecního úřadu, podniku
pro likvidaci domovních odpadů nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.
< Upozornění pro zákazníky v zemích, na které se vztahují směrnice ES >
Výrobce: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonsko
Pro technické požadavky dle směrnic EU: Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, SRN
Upozornění
Elektromagnetické pole může při specifických frekvencích ovlivnit obraz a zvuk
tohoto přístroje.
Tento výrobek byl testován a shledán jako splňující limity stanovené ve směrnici
EMC pro použití spojovacích kabelů kratších než 3 metry.
Pokud statická elektřina nebo elektromagnetismus způsobí přerušení přenosu dat
v polovině (selhání), restartujte aplikaci a znovu připojte komunikační kabel (kabel
USB apod.).
Vlastnosti
Bezdrátový mikrofon ECM-W1M (dále jen „tato jednotka“) je kompatibilní
s fotoaparátem disponujícím paticí více rozhraní, jako je videokamera nebo digitální
fotoaparát s výměnnými objektivy (dále jen „fotoaparát“) společnosti Sony.
Ověřte kompatibilitu tohoto fotoaparátu s paticí více rozhraní, viz návod k obsluze
daného fotoaparátu.
I když daný fotoaparát má patici více rozhraní, není zaručeno jeho použití s touto
jednotkou, nebo některé funkce nemusejí fungovat. Další informace viz webové
stránky společnosti Sony.
ˎˎTato jednotka umí zřetelně snímat zvuk z objektu, který je daleko od fotoaparátu.
ˎˎPři použití s fotoaparátem, který je kompatibilní s 5,1kan. nahráváním, bude tato
jednotka snímat čistý a přirozený zvuk středového kanálu.
ˎˎTato jednotka využívá bezdrátovou komunikační technologii Bluetooth.
ˎˎPřijímač nainstalovaný na fotoaparátu i mikrofon pro daný objekt (vysílač,
dále jen „mikrofon“) disponují konektorem pro mikrofon a sluchátko. Osoba
nahrávající scénu pomocí fotoaparátu může komunikovat s objektem, i když jsou
daleko od sebe, a tento zvuk lze nahrávat.
Bezdrátová komunikační technologie Bluetooth®
ˎˎBezdrátová komunikační technologie Bluetooth umožňuje komunikaci mezi
různými zařízeními Bluetooth bez použití kabelů. K zařízením, jež mohou
tuto technologii používat, patří počítače, počítačová periferní zařízení a chytré
telefony.
ˎˎPřijímač a mikrofon jsou při výrobě nastaveny na vzájemnou komunikaci mezi
sebou. Proto obvykle nejsou potřeba operace pro zařízení Bluetooth, jako je
párování a zadávání klíče. Komunikace není možná s přijímačem a mikrofonem,
které nebyly prodány v páru, s více mikrofony ani s jinými zařízeními Bluetooth,
jako je chytrý telefon, počítač atd.
Poznámky
ˎˎTento bezdrátový mikrofon nemusí řádně fungovat za následujících podmínek.
ˋˋJsou-li mezi přední částí přijímače a mikrofonu nějaké překážky, jako jsou
osoby, kovové předměty, zdi nebo odrazivé plochy.
ˋˋPři použití v prostředí bezdrátové sítě LAN, v blízkosti více zařízení Bluetooth,
jež jsou v provozu, v blízkosti spuštěné mikrovlnné trouby nebo v místě
existence elektromagnetických vln.
ˎˎJe-li mikrofon umístěn v těsné blízkosti fotoaparátu, může být také nahráno
VF rušení nebo šum. Při použití by měl být mikrofon minimálně 1 metr od
fotoaparátu.
ˎˎPři výskytu šumu nebo absenci zvuku kvůli zhoršování komunikace bude rychle
modře blikat indikátor na přijímači. Ověřte, zda nejsou obě zařízení příliš
vzdálena od sebe a že mezi nimi nejsou žádné překážky. Pokračuje v použití, když
indikátor svítí trvale modře.
Poznámky k použití
ˎˎDo pouzdra se nesmí dostat žádná kapalina ani cizí předměty.
ˎˎBezdrátový mikrofon nerozebírejte ani neupravujte.
ˎˎTento bezdrátový mikrofon nepoužívejte ve zdravotnické instituci, jako je
nemocnice, v blízkosti elektrických zdravotnických zařízení, v letadle nebo při
výskytu rádiového rušení u jiných zařízení. VF energie vyzařovaná z tohoto
bezdrátového mikrofonu může rušit jiná zařízení a způsobit nehodu.
ˎˎChcete-li při nošení přijímače chránit konektor před poškozením, vyjměte
přijímač z fotoaparátu, nasaďte na přijímač ochrannou krytku konektoru a uložte
jej do dodaného sáčku na přenášení.
ˎˎNedotýkejte se konektoru přijímače.
ˎˎTato jednotka je přesným přístrojem. Neupusťte jednotku ani ji nevystavujte
silným nárazům.
ˎˎNevystavujte tuto jednotku vysokým teplotám a vlhkosti.
ˎˎPři použití této jednotky venku dbejte na to, aby nezvlhla od deště či mořské vody.
ˎˎNedržte fotoaparát pouze za přijímač. Mohlo by dojít k poškození přijímače či
pádu fotoaparátu.
ˎˎBezdrátová komunikační zařízení lze používat pouze v zemích či regionech, kde je
získáno oprávnění.
ˎˎJe-li při nahrávání umístěno sluchátko v blízkosti mikrofonu (jednotka snímání
zvuku), může dojít k efektu pískání (akustická zpětná vazba). V tomto případě
umístěte sluchátko dále od mikrofonu nebo snižte hlasitost sluchátka.
ˎˎDotknete-li se mikrofonu během záznamu, dojde k nahrání šumu. Dbejte na to,
abyste se nedotkli mikrofonu rukama ani ničím jiným.
ˎˎPři použití mikrofonu při nízké teplotě dojde k poklesu kapacity baterie na rozdíl
od použití při normální teplotě (25 °C), čímž se zkrátí provozní doba.
ˎˎNevystavujte baterie nadměrnému teplu, jako je sluneční záření, oheň apod.
Zákaz vyzařování rádiových vln
ˎˎV místě zákazu použití rádiových vln, např. na palubě letadla během vzletu
a přistání, vypněte napájení této jednotky.
O ochranných známkách
ˎˎOchranné známky Bluetooth jsou vlastněny jejich majitelem a používány
společností Sony Corporation v rámci licence.
ˎˎVšechny další zde zmíněné názvy produktů mohou být ochrannými známkami
nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných společností. Navíc
nejsou v této příručce zmíněny značky a v každém případě.
™ ®
O přepínači režimů
K dispozici jsou následující režimy. Vyberte jeden z nich pomocí přepínače
Napájení/režim na přijímači a pak spusťte nahrávání.
ˎˎRežim SINGLE
Je nahráván pouze zvuk snímaný mikrofonem.
Mikrofon snímá monofonně stejně zřetelně objekt i okolní zvuk, i když je
fotoaparát daleko od mikrofonu.
ˎˎRežim 5.1ch MIX
Při použití s fotoaparátem, který je kompatibilní s 5,1kan. nahráváním, bude
tato jednotka fungovat jako středový mikrofon 5,1kan. nahrávání. Při 5,1kan.
nahrávání lze pomocí této jednotky nahrávat přirozený zvuk kolem mikrofonu
i fotoaparátu.
ˎˎRežim MONO MIX
Zvuk snímaný mikrofonem i fotoaparátem je nahráván monofonně.
(Snímají-li přijímač a mikrofon stejný zvuk, může dojít k ozvěně nebo ořezovému
šumu. Při využití fotoaparátu, který podporuje 5,1kan. nahrávání, doporučujeme
použít tuto jednotku v režimu 5.1ch MIX.)
Během sestavené komunikace lze připojením sluchátek v kterémkoli ze tří režimů
slyšet zvuk kolem přijímače na straně mikrofonu a kolem mikrofonu na straně
přijímače. Osoba nahrávající scénu pomocí fotoaparátu tak může komunikovat
s objektem, který drží mikrofon, i když jsou daleko od sebe.
Poznámky
V závislosti na fotoaparátu může být k dispozici pouze „režim SINGLE“ a „režim
MONO MIX“. Další informace viz webové stránky společnosti Sony.
Nastavíte-li tuto jednotku do režimu, který není kompatibilní s fotoaparátem, může
se na displeji fotoaparátu zobrazit chybová zpráva. V tomto případě nastavte tuto
jednotku do kompatibilního režimu.
Identifikace součástek (viz obrázek )
Přijímač (viz obrázek -1)
Interní mikrofon
Přepínač napájení/režim
Patka více rozhraní
Indikátor
Indikátor svítí, bliká nebo nesvítí v závislosti na stavu zařízení a komunikace
následujícím způsobem.
Stav
Ihned po zapnutí přijímače
a mikrofonu
Spojení sestaveno a zvuk
lze zřetelně nahrávat
Vypínání přijímače nebo
fotoaparátu
Vypínání mikrofonu
Přerušovaný zvuk
kvůli špatnému stavu
komunikace
Při nízké kapacitě baterie
v mikrofonu
Přijímač
Mikrofon
Bliká modře pomalu (pohotovostní režim)
Svítí modře
Nesvítí
Bliká modře pomalu
(pohotovostní režim)
Bliká modře pomalu
(pohotovostní režim)
Nesvítí
Bliká modře rychle
Bliká červeně
Rychle vyměňte baterii v mikrofonu za novou.
Tlačítko Hlasitost +/–
Konektor Sluchátko
Lze monitorovat zvuk, který snímá mikrofon.
Ochranná krytka konektoru
Mikrofon (viz obrázek -2)
Vypínač Napájení
Aby se nevybíjela baterie při nepoužití, vypněte vypínač Napájení.
Konektor Sluchátko
Lze monitorovat zvuk, který snímá přijímač.
Indikátor (viz tabulka u položky )
Interní mikrofon
Konektor externího mikrofonu
Úchyt pro řemínek
K mikrofonu lze upevnit řemínek apod. (není součástí dodávky).
Používejte jej podle potřeby.
Tlačítko Hlasitost +/–
Krytka bateriového prostoru
Klip
Slouží pro upevnění mikrofonu k oblečení nebo dodané pásce na rukáv.
Mikrofon lze umístit na stůl apod. pomocí klipu jako stojánku.
Kryt proti větru
Nasaďte na mikrofon pro snížení hluku, který jen způsoben dechem nebo
větrem.
Nasazení bezdrátového mikrofonu
Přijímač (viz obrázek )
Před nasazením přijímače na fotoaparát nebo sejmutím přijímače z fotoaparátu
zajistěte vypnutí napájení přijímače i fotoaparátu.
1 Sejměte ochrannou krytku konektoru z přijímače. (viz obrázek -1)
2 Nasaďte přijímač podle obrázku -2 nebo -3 v závislosti na tvaru
patice více rozhraní daného fotoaparátu.
ˎˎ Sejmutí přijímače
Posuňte přijímač v opačném směru než při jeho nasazení.
Poznámky
Přijímač vložte řádně až nadoraz do patice více rozhraní fotoaparátu.
Mikrofon (viz obrázek )
ˎˎ Před nasazením
Připravte si baterii (volitelné).
Použijte alkalickou baterii formátu AAA nebo Ni-MH baterii formátu AAA.
Doporučujeme baterie Sony. S bateriemi jiných výrobců nemusí toto zařízení
poskytovat nejlepší výkon.
1 Při stisknuté spodní části krytky bateriového prostoru  zvedněte
krytku a vyjměte ji . (viz obrázek -1)
2 Vložte do prostoru baterii se správnou polaritou, která je
vyznačena uvnitř. (viz obrázek -2)
3 Nejprve vložte stranu - krytky bateriového prostoru a pak zavřete
stranu +. (viz obrázek -3)
Poznámky
Dbejte na to, abyste u baterie ověřili póly . Vložení baterie s póly
v nesprávném směru může způsobit její vytečení či roztržení.
ˎˎ Upevnění k oblečení apod.
Mikrofon upevněte pomocí klipu k náprsní kapse apod.
Pro dané místo nahrávání upevněte mikrofon ve vhodné poloze, která poskytuje
nejlepší zvuk při monitorování prostřednictvím sluchátka připojeného k přijímači
(jak je popsáno dále).
Poznámky
Používáte-li elektrické zdravotní zařízení, např. kardiostimulátor, neupevňujte
mikrofon k oblečení, jako je náprsní či vnitřní kapsa. Použití mikrofonu
v blízkosti zdravotního zařízení jej může negativně ovlivnit.
ˎˎ Použití pásky na rukáv (viz obrázek )
Upevněte mikrofon pomocí klipu k pásce na rukáv a pak nasaďte pásku na rukáv
na paži.
ˎˎ Použití háčku na sluchátko (viz obrázek )
Když sluchátko snadno vypadne, používá-li jej dítě nebo někdo s malýma ušima,
zkuste použít háček na sluchátko. Nasaďte sluchátko do háčku na sluchátko podle
obrázku (viz obrázek -1).
Pověste raménko háčku na sluchátka na ucho a upravte jej, aby bylo sluchátko
v blízkosti zvukovodu. (Obrázek -2 ukazuje polohu při nasazení na levé ucho.)
ˎˎ Použití externího mikrofonu (prodává se zvlášť)
S vypnutým napájením mikrofonu připojte externí mikrofon ke konektoru pro
externí mikrofon u tohoto mikrofonu.
Interní mikrofon se automaticky vypne a bude nahráván zvuk snímaný externím
mikrofonem.
Použijte externí mikrofon, který je kompatibilní s napájením konektoru. Externí
mikrofon je napájen touto jednotkou.
Použití bezdrátového mikrofonu
1 Zapněte napájení fotoaparátu a nastavte jej do pohotovostního
režimu.
2 Posunem přepínače Napájení/režim u přijímače vyberte požadovaný
režim a zapněte napájení mikrofonu.
Ihned po nastavení přepínače Napájení/režim u přijímače a vypínače Napájení
u mikrofonu do polohy ON začnou indikátory obou zařízení pomalu modře
blikat a během tohoto blikání se obě zařízení snaží vzájemně detekovat, připojit
a ověřit. Když dojde k sestavení připojení a fotoaparát je připraven k nahrávání
zřetelného zvuku, svítí indikátor na každém zařízení modře.
3 Ověřte, že svítí indikátor u přijímače, a stiskněte tlačítko pro spuštění
nahrávání na fotoaparátu.
Poznámky
ˎˎJe-li při nahrávání nastaven přepínač Napájení/režim u přijímače, nemusí dojít ke
změně režimu nebo se může vyskytnout šum či absence zvuku. Nejprve zastavte
nahrávání a pak nastavte přepínač Napájení/režim.
ˎˎAby nedošlo ke snímání tónu potvrzení (pípnutí) na začátku nahrávání touto
jednotkou, doporučujeme nastavit položku [BEEP] na hodnotu [OFF] (vyp.) na
fotoaparátu. Další podrobnosti viz návod k obsluze daného fotoaparátu.
ˎˎPři použití této jednotky v režimu MONO MIX a snímají-li přijímač a mikrofon
stejný zvuk, může dojít k ozvěně nebo ořezovému šumu. Aby nedošlo ke snímání
stejného zvuku, umístěte mikrofon dále od přijímače.
ˎˎDojde-li k vypnutí napájení mikrofonu nebo není-li sestaveno připojení přijímače
a mikrofonu při spuštění nahrávání, může se nahrávat šum nebo ticho. Ověřte,
že indikátory přijímače a mikrofonu svítí modře a připojení je sestaveno, a pak
začněte nahrávat.
Käytöstä poistettujen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden
hävittäminen (koskee Euroopan yhteisön ja muiden Euroopan
maiden jätehuoltoa)
Tämä laitteeseen tai sen pakkaukseen merkitty symboli tarkoittaa,
että laitetta ei saa käsitellä kotitalousjätteenä. Sen sijaan laite
on toimitettava sähkö ja elektroniikkalaitteiden kierrätyksestä
huolehtivaan keräys- ja kierrätyspisteeseen. Varmistamalla, että tämä
laite hävitetään asianmukaisesti, voit auttaa estämään mahdollisia
ympäristö- ja terveyshaittoja, joita muuten voi aiheutua laitteen epäasianmukaisesta
käsittelystä. Materiaalien kierrätys säästää luonnonvaroja. Lisätietoja
laitteen käsittelystä, talteenotosta ja kierrätyksestä on saatavilla paikallisilta
ympäristöviranomaisilta, jätehuoltokeskuksesta tai liikkeestä, josta laite on ostettu.
< Ilmoitus EU-maiden asiakkaille >
Valmistaja: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075, Japani
EU vaatimusten mukaisuus: Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Saksa
Tämä tuote on testattu ja se on todettu yhteensopivaksi EMC-direktiivissä
määritettyjen raja-arvojen kanssa käytettäessä alle 3 metriä pitkiä kaapeleita.
ˎˎ Vastaanottimen irrottaminen
Siirrä vastaanotin kiinnityksen suhteen vastakkaiseen suuntaan.
Huomautuksia
Liitä vastaanotin kunnolla videokameran Multi Interface -lisävarusteistukkaan.
Tietyntaajuiset sähkömagneettiset kentät voivat vaikuttaa tämän kameran kuvaan ja
ääneen.
Jos staattinen sähkö tai sähkömagneettinen kenttä aiheuttaa tiedonsiirron
keskeytymisen (epäonnistumisen), käynnistä sovellusohjelma uudelleen tai irrota
tiedonsiirtokaapeli (esimerkiksi USB-kaapeli) ja kytke se uudelleen.
Ominaisuudet
Langaton mikrofoni ECM-W1M (jäljempänä ”tämä laite”) on yhteensopiva Multi
Interface -lisävarusteistukalla varustettujen kameroiden, kuten Sony-videokameran
tai vaihdettavalinssisen digitaalisen kameran kanssa (jäljempänä ”kamera”).
Katso kamerasi käyttöohjeet ja tarkista, että se on yhteensopiva Multi Interface
-lisävarusteistukan kanssa.
Vaikka kamerassasi olisi Multi Interface -lisävarusteistukka, saattaa olla, että sitä ei
voida käyttää tämän laitteen kanssa tai jotkut toiminnoista eivät toimi. Kun haluat
saada lisätietoja, vieraile Sony-yhtiön Internet-sivuilla.
ˎˎTämä laite voi poimia selvästi ääniä kamerasta kaukana sijaitsevasta kohteesta.
ˎˎKäytettäessä yhdessä kameran kanssa, jossa on 5.1ch -tallennus, laite antaa
keskikanavaäänen, joka toistaa äänen selkeänä ja luonnollisena.
ˎˎTämä laite käyttää langatonta Bluetooth-tiedonvälitysteknologiaa.
ˎˎKameraan asennettu vastaanotin ja kohteen mikrofoni (lähetin, alla ”mikrofoni”)
on kumpikin varustettu mikrofoni- ja korvakuulokeliittimellä. Kameralla
kohdetta tallentava voi kommunikoida kohteen kanssa, vaikka he sijaitsisivat
kaukanakin toisistaan, ja tämä ääni voidaan tallentaa.
Bluetooth® langaton tiedonvälitysteknologia
Odstraňování problémů
Käyttöä koskevia huomautuksia
Bezdrátová komunikace
Komunikační systém
Specifikace Bluetooth, ver. 3.0
Výstup
Specifikace Bluetooth, napájecí třída 1
Hlavní kompatibilní profil Bluetooth
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile), AVRCP
(Audio Video Remote Control Profile)
Pracovní dosah*
Až 100 m
* Jde o přibližnou komunikační vzdálenost, když je
mikrofon ve vzpřímené poloze a směřuje přímo
k přijímači.
Závisí na místě nahrávání, např. jsou-li mezi
zařízeními Bluetooth překážky nebo odrazivé plochy,
na podmínkách šíření rádiových vln atd.
ˎˎÄlä päästä kotelon sisään nesteitä tai vieraita esineitä.
ˎˎÄlä pura langatonta mikrofonia erillisiin osiin äläkä muuta sen rakennetta.
ˎˎÄlä käytä tätä langatonta mikrofonia lääketieteen laitoksessa kuten
sairaalassa, sähköisten hoitolaitteiden lähellä, lentokoneessa tai jos ilmenee
radiotaajuushäiriöitä muiden laitteiden välillä. Tästä langattomasta mikrofonista
välittyvä radiotaajuusenergia saattaa häiritä muita laitteita ja aiheuttaa
onnettomuuden.
ˎˎKun vastaanotinta kannetaan, se on liittimen suojaamiseksi irrotettava
kamerasta, liittimen suojus kiinnitettävä vastaanottimeen ja laite pantava mukana
toimitettuun kantolaukkuun.
ˎˎÄlä koske vastaanottimen liittimeen.
ˎˎTämä yksikkö on tarkkuuslaite. Älä pudota, kolhi tai altista sitä koville iskuille.
ˎˎSuojaa tämä laite korkeilta lämpötiloilta ja kosteudelta.
ˎˎKun käytät tätä laitetta ulkona, varo altistamasta sitä sateelle tai merivedelle.
ˎˎÄlä kannattele kameraa vain tällä vastaanottimella. Vastaanotin voi vahingoittua
tai kamera voi pudota.
ˎˎLangattomia tiedonvälityslaitteita voidaan käyttää vain niissä maissa tai niillä
alueilla, joissa niille on saatu hyväksyntä.
ˎˎJos korvakuuloke on sijoitettu mikrofonin lähelle (äänenpoimintalaite)
tallennuksen aikana, saattaa kuulua ulvontaa (akustinen takaisinsyöttö). Jos näin
käy, vie korvakuuloke kauemmas mikrofonista tai pienennä korvakuulokkeen
äänenvoimakkuutta.
ˎˎJos kosket mikrofonia taltioinnin aikana, ääni tallentuu. Varo koskemasta
mikrofonia kädelläsi tms.
ˎˎKun mikrofonia käytetään alhaisessa lämpötilassa, akkuteho on heikompi
verrattuna normaaliin lämpötilaan (25 °C), joten käyttöaika lyhenee.
ˎˎÄlä altista paristoja kovalle kuumuudelle kuten auringonpaisteelle, avotulelle tms.
Přijímač
Mikrofonní systém
Elektrické napájení
Jotta radioaaltoja ei välitetä
ˎˎPaikoissa, joissa radioaaltojen käyttö on kielletty, kuten lentokoneessa nousun ja
laskun aikana, katkaise virta tästä laitteesta.
Technické údaje
Spotřeba energie
Rozměry (přibl.) (š/v/h)
Hmotnost
Monofonní, nesměrový
Dodáváno přes patici více rozhraní
(Přibl. 3,6 V až 8,4 V)
Přibl. 0,3 W
27 mm × 38 mm × 29 mm
Přibl. 17 g
Mikrofon (vysílač)
Mikrofonní systém
Elektrické napájení
Nesměrový
Jedna alkalická baterie 1,5 V AAA** nebo jedna Ni-MH
baterie 1,2 V AAA**
** Baterie není součástí dodávky. Manganová baterie
nesmí být použita.
Spotřeba energie
Přibl. 0,3 W
Frekvenční odezva
300 Hz - 9 000 Hz
Doba souvislého provozu Přibl. 3 hodiny
(S alkalickou baterií Sony při 25 °C)
Při použití za nízkých teplot dojde ke zkrácení doby
provozu s alkalickou baterií. Doporučujeme použití
baterií Ni-MH.
Rozměry (přibl.) (š/v/h) 19 mm × 66 mm × 30 mm
Hmotnost
Přibl. 19 g (bez baterie)
Přijímač/mikrofon (vysílač)
Provozní teplota
5 °C až 40 °C
Skladovací teplota
–20 °C až +60 °C
Součásti balení
Přijímač (ECM-W1M(R)) (1), mikrofon (vysílač) (ECM-W1M(T)) (1), kryt proti
větru (1), sáček na přenášení (1), páska na rukáv (1), sluchátko (2), háček na
sluchátko (1), ochranná krytka konektoru (1), sada tištěné dokumentace
Změna vzhledu a technických údajů je vyhrazena bez předchozího upozornění.
Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käytön aloittamista ja säilytä
ohjeet myöhempää käyttötarvetta varten.
Varotoimet
ˎˎArvokyltti sijaitsee mikrofonin kiinnikkeen alla.
VAROITUS
Pienennä tulipalon ja sähköiskun vaaraa:
1) Suojaa laite sateelta ja kosteudelta.
2) Älä aseta laitteen päälle nestettä sisältäviä esineitä, kuten vaaseja.
Älä säilytä akkuja auringonvalossa tai avotulen tai muun lämmönlähteen
lähettyvillä.
Pidä poissa lasten ulottuvilta, koska lapset voivat vanhingossa nielaista sen.
VAROITUS
Liiallinen äänenpaine korvanapeista ja kuulokkeista voi aiheuttaa kuulon
heikentymisen.
Tietoja määräyksistä
Maat ja alueet
Tätä laitetta voidaan käyttää siinä maassa tai sillä alueella, jossa se ostettiin.
Tämä laite on hyväksytty käyttötarkoituksena olevalle maalle tai alueelle. Tämän
laitteen käyttö kiinnitetty hyväksyntätarra irrotettuna saattaa olla laissa rangaistava
teko.
Korvaa akku tai paristo ainoastaan ilmoitetun tyyppisellä akulla tai paristolla.
Muutoin voi seurata tulipalo tai vamma.
Euroopassa oleville asiakkaille
Katso muita käyttöohjeita.
Sony Corporation vakuuttaa täten että tämä ECM-W1M langaton mikrofoni on
direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden
ehtojen mukainen. Halutessasi lisätietoja käy osoitteessa:
http://www.compliance.sony.de/
Muista katkaista vastaanottimen ja kameran virta, kun kiinnität vastaanottimen
kameraan tai irrotat vastaanottimen kamerasta.
1 Poista liittimen suojus vastaanottimesta. (Katso kuvaa -1)
2 Kiinnitä vastaanotin kuvassa -2 tai -3 kuvatulla tavalla riippuen
kameran Multi Interface -lisävarusteistukan muodosta.
ˎˎZvuk, který je snímán mikrofonem, lze poslouchat připojením sluchátka ke
konektoru pro sluchátko u přijímače. Zvuk, který je snímán přijímačem, lze
poslouchat připojením sluchátka ke konektoru pro sluchátko u mikrofonu. (Zvuk,
který je snímán interním mikrofonem fotoaparátu či interním mikrofonem
přijímače (skutečně nahrávaný zvuk) v režimu 5.1ch MIX a režimu MONO MIX
nelze monitorovat přes konektor pro sluchátko u přijímače. Lze monitorovat
pouze zvuk, který je snímán mikrofonem.)
ˎˎHlasitost sluchátka lze nastavit pomocí  a  u tlačítka Hlasitost +/–. (Tímto
tlačítkem nelze měnit hlasitost nahrávaného zvuku.) Při rychlém stisknutí se
úroveň změní o jeden krok. Při přidržení se úroveň mění souvisle. Při nastavení
během nahrávání se stisknutím tohoto tlačítka nahraje zvuk kliknutí. Proto zvuk
nastavte před nahráváním, nebo tlačítko přidržte, aby se zvuk kliknutí příliš
nenahrál.
ˎˎTento bezdrátový mikrofon zpracovává a přenáší zvuk digitálně, čímž dochází
k malému zpoždění mezi skutečným a nahrávaným (monitorovaným) zvukem.
V důsledku toho může být slyšet ozvěna při monitorování přes sluchátko. Tento
efekt zpoždění se projeví i při zobrazení snímků se zvukem nahraným na tomto
bezdrátovém mikrofonu. Nicméně se nejedná o závadu.
ÿÿMikrofon a přijímač se nemohou připojit přes Bluetooth.
‚‚Tato jednotka se připojuje pomocí rádiových vln. Ověřte, že kolem této
jednotky nejsou žádné předměty, které blokují rádiové vlny.
‚‚Používejte mikrofon a přijímač blízko u sebe.
‚‚Používejte mikrofon ve vzpřímené poloze.
ÿÿRežim vybraný přepínačem Napájení/režim u přijímače nefunguje správně.
ÿÿJe-li přepínač Napájení/režim u přijímače nastaven na určitý režim (režim
5.1ch MIX), zobrazí se na displeji fotoaparátu zpráva [CAUTION].
‚‚I když daný fotoaparát má patici více rozhraní, není zaručeno jeho použití
s touto jednotkou, nebo některé funkce nemusejí fungovat. Další informace
viz webové stránky společnosti Sony.
Langattoman mikrofonin kiinnittäminen
Vastaanotin (katso kuvaa )
Huomautus
ˎˎBluetooth langaton tiedonvälitysteknologia mahdollistaa tiedonvälityksen eri
Bluetooth-laitteiden välillä ilman kaapeleita. Laitteita, jotka voivat käyttää tätä
teknologiaa, ovat tietokoneet, tietokoneen oheislaitteet ja älypuhelimet.
ˎˎTämä vastaanotin ja mikrofoni on tehtaalla säädetty välittämään tietoja toistensa
kanssa. Tästä syystä tavallisesti Bluetooth -laitteille tarvittavia toimintoja kuten
yhdistäminen ja tunnussanan näppäily ei tarvitse suorittaa. Tiedonvälitys ei
ole mahdollista sellaisen vastaanottimen ja mikrofonin välillä, joita ei myydä
parina, useamman mikrofonin tai toisen Bluetooth-laitteen kuten älypuhelimen,
tietokoneen jne. kanssa.
Huomautuksia
ˎˎSeuraavat seikat saattavat vaikuttaa tähän langattomaan mikrofoniin.
ˋˋKun vastaanottimen edustan ja mikrofonin välissä on esteitä kuten ihmisiä,
metalliesineitä, seiniä tai heijastavia pintoja.
ˋˋKäytettäessä langattomassa LAN-järjestelmäympäristössä, lähellä useampaa
Bluetooth-laitetta, jotka toimivat, lähellä toimivaa mikroaaltouunia tai paikassa,
jossa on elektromagneettisia aaltoja.
ˎˎJos mikrofoni on sijoitettu lähelle kameraa, RF-häiriöitä tai kohinaa saattaa myös
tallentua. Pidä mikrofoni ainakin 1 m päässä kamerasta käytön aikana.
ˎˎJos on kohinaa tai ääntä ei ole heikon tiedonvälityksen vuoksi, vastaanottimen
lamppu vilkkuu nopeasti sinisenä. Varmista, että laitteiden välinen etäisyys ei ole
liian suuri eikä niiden välissä ole esteitä. Jatka käyttöä, kun lamppu palaa pysyvästi
sinisenä.
Monitorování zvuku pomocí sluchátka
Äänenvoimakkuuden +/– painike
Paristokotelon kansi
Kiinnike
Käytä tätä mikrofonin kiinnittämiseen vaatteisiin tai varusteisiin kuuluvaan
käsivarsihihnaan.
Mikrofoni voidaan asettaa pöydälle tms. käyttämällä kiinnikettä telineenä.
Tuulilasi
Aseta mikrofoniin hengityksen tai kovan tuulen aiheuttaman äänen
vaimentamiseksi.
Tavaramerkeistä
ˎˎBluetooth-tavaramerkit ovat vastaavien omistajien omistamia ja Sony
Corporation käyttää niitä lisenssillä.
ˎˎKaikki muut tässä mainitut tuotteiden nimet saattavat olla vastaavien yhtiöiden
tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Lisäksi ja -merkit eivät
esiinny kaikkialla tässä ohjekirjassa.
™ ®
Tilakytkimestä
Seuraavat tilat ovat käytettävissä. Valitse niistä jokin painamalla vastaanottimen
virta/tilakytkintä ja aloita sitten taltiointi.
ˎˎSINGLE-tila
Vain mikrofonin poimima ääni taltioidaan.
Mikrofoni poimii monofonisesti sekä kohteen että ympäristön äänen yhtä selvästi,
vaikka kamera olisi kaukana mikrofonista.
ˎˎ5.1ch MIX -tila
Käytettäessä 5.1ch-tallennuksella varustetun kameran kanssa tämä laite toimii
5.1ch-tallennuksen keskimikrofonina, Sekä mikrofonin että kameran ympärillä
oleva luonnollinen ääni voidaan tallentaa tällä laitteella 5.1ch-tallennuksella.
ˎˎMONO MIX -tila
Sekä kameran että mikrofonin poimima ääni tallennetaan monofonisena.
(Jos vastaanotin ja kamera poimivat saman äänen, kaikua tai naksutusta saattaa
esiintyä. Käytettäessä kameraa, joka tukee 5.1ch-tallennusta, suosittelemme tämän
laitteen käyttämistä 5.1ch MIX -tilassa.)
Kaikilla näistä kolmesta tilasta voit kuulla vastaanottimen ympäristön äänen
mikrofonin puolelta ja mikrofonin ympärillä olevan äänen vastaanottimen puolelta
liittämällä korvakuulokkeet, kun on tehty liitäntä tiedonvälitystä varten. Kameralla
kohdetta tallentava voi siis kommunikoida kohteen kanssa pitämällä mikrofonia,
vaikka he sijaitsisivatkin kaukana toisistaan.
Huomautuksia
Kamerasta riippuen saattaa olla, että vain ”SINGLE-tila” ja ”MONO MIX -tila” on
mahdollista. Kun haluat saada lisätietoja, vieraile Sony-yhtiön Internet-sivuilla.
Jos tämä laite säädetään tilaan, joka ei ole yhteensopiva kameran kanssa,
virheilmoitus saattaa tulla näkyviin kameran näyttöön. Jos näin käy, säädä tämä laite
yhteensopivalle muodolle.
Osien tunnistaminen (katso kuvaa )
Vastaanotin (katso kuvaa -1)
Sisäinen mikrofoni
Virta/tilakytkin
Multi Interface -jalusta
Lamppu
Lamppu palaa, vilkkuu tai sammuu laitteiden tilan ja tiedonvälityksen mukaan
seuraavalla tavalla.
Tila
Heti vastaanottimen
ja mikrofonin virran
kytkemisen jälkeen
Yhteys on muodostettu
ja ääni voidaan tallentaa
selkeästi
Vastaanottimen
tai kameran virran
katkaiseminen
Mikrofonin
sammuttaminen
Heikko tiedonvälitysyhteys
on keskeyttänyt äänen
Kun mikrofonin paristo on
alhainen
Vastaanotin
Mikrofoni
Mikrofoni (katso kuvaa )
ˎˎ Ennen kiinnittämistä
Valmista paristo (lisävaruste).
Käytä AAA-kokoista alkalikuivaparistoa tai AAA-kokoista Ni-MH -paristoa.
Sony-paristojen käyttö on suositeltavaa. Tämä laite ei kenties toimi parhaalla
mahdollisella tavalla muiden valmistajien paristoilla.
1 Samalla kun painat paristokotelon kantta pohjasta , nosta kansi
ja poista se . (Katso kuvaa -1)
2 Aseta paristo koteloon sisällä olevien napaisuusmerkintöjen
mukaisesti. (Katso kuvaa -2)
3 Pane ensin paristokotelon kannen - puoli ja sulje sitten + puoli.
(Katso kuvaa -3)
Huomautuksia
Varmista, että pariston navat  tulevat oikein päin. Jos paristo asetetaan väärin
päin, se saattaa vuotaa tai halkeilla.
ˎˎ Kiinnittäminen vaatteisiin jne.
Kiinnitä mikrofoni rintataskuun jne. kiinnikkeellä.
Kiinnitä mikrofoni sellaiseen asentoon, joka sopii tallennuspaikkaan ja joka
antaa parhaan mahdollisen äänen tarkkailtaessa vastaanottimeen kiinnitetyn
korvakuulokkeen kautta (kuvataan myöhemmin),
Huomautuksia
Jos käytät sähköistä hoitolaitetta kuten sydämen tahdistinta, älä kiinnitä
mikrofonia vaatteisiin, kuten rintataskuun tai sisätaskuun. Mikronin käyttö
hoitolaitteen lähellä saattaa vaikuttaa hoitolaitteen toimintaan.
ˎˎ Käsivarsihihnan käyttö (katso kuvaa )
Kiinnitä mikrofoni kiinnikkeellä käsivarsihihnaan ja kiinnitä käsivarsihihna
sitten käsivarteesi.
ˎˎ Korvakuulokeripustimen käyttö (katso kuvaa )
Jos korvakuuloke irtoaa helposti, kun sitä käyttää esim. lapsi tai henkilö, jolla
on pienet korvat, kokeile korvakuulokeripustinta. Kiinnitä korvakuuloke
korvakuulokeripustimeen kuvassa näytetyllä tavalla (katso kuvaa -1).
Ripusta korvakuulokeripustin korvaan ja säädä se niin, että korvakuuloke tulee
lähelle korva-aukkoa. (-2 piirroksessa on kun tämä on kiinnitetty vasempaan
korvaan.)
ˎˎ Ulkoisen mikrofonin käyttö (myydään erikseen)
Kun mikrofonin virta on katkaistu, liitä ulkoinen mikrofoni mikrofonissa olevaan
ulkoisen mikrofonin liittimeen.
Sisäisen mikrofonin virta katkeaa automaattisesti ja ulkoisen mikrofonin
poimima ääni tallennetaan.
Käytä ulkoista mikrofonia, joka sopii käytettäväksi liitettävänä mikrofonina.
Ulkoinen mikrofoni ottaa virran tästä laitteesta.
Langattoman mikrofonin käyttäminen
1 Kytke kameran virta päälle ja aseta se valmiustilaan.
2 Valitse haluttu tila siirtämällä vastaanottimen virta/tilakytkintä ja
kytke mikrofonin virta.
Heti kun sekä vastaanottimen virta/tilakytkin ja mikrofonin virtakytkin on
kytketty päälle asentoon ON, kummankin laitteen lamput alkavat vilkkua hitaasti
sinisinä, jona aikana laitteet yrittävät havaita, liittää ja varmistaa toisensa. Kun
liitäntä on muodostettu ja kamera on valmis selkeän äänen tallennukseen,
kummankin laitteen lamppu alkaa palaa sinisenä.
3 Varmista, että vastaanottimen lamppu palaa ja paina tallennuksen
aloituspainiketta kamerasta.
Huomautuksia
ˎˎJos vastaanottimen virta/tilakytkin kytketään tallennuksen aikana, tila ei kenties
muutu, kohinaa tallentuu tai ääni ei tallennu. Lopeta tallennus kerran ja kytke
virta/tilakytkin.
ˎˎJotta tämä laite ei poimi tallennuksen alussa kuuluvaa varmistusääntä (BEEP),
on suositeltava säätää asetus [BEEP] asentoon [OFF] kamerassa. Katso lisätietoja
kameran käyttöohjeista.
ˎˎKun tätä laitetta käytetään MONO MIX -tilassa ja vastaanotin ja mikrofoni
poimivat saman äänen, syntyy kaikua tai naksutusta. Sijoita mikrofoni kauemmas
vastaanottimesta, jotta se ei poimi samaa ääntä.
ˎˎJos mikrofonin virta katkeaa tai mikrofonia tai vastaanotinta ei ole liitetty, kun
tallennus aloitetaan, kohinaa saattaa tallentua tai ääntä ei tallenneta. Varmista, että
vastaanottimen ja mikrofonin lamput palavat sinisinä ja yhteys on muodostettu ja
aloita tallennus vasta sitten.
Äänen tarkkailu korvakuulokkeista
ˎˎMikrofonin poimima ääni voidaan kuulla liittämällä korvakuuloke
vastaanottimen korvakuulokeliittimeen. Vastaanottimen poimima ääni voidaan
kuulla liittämällä korvakuuloke mikrofonin korvakuulokeliittimeen. (Kameran
sisäisen mikrofonin tai vastaanottimen sisäisen mikrofonin poimimaa ääntä
(5.1ch MIX -tilassa ja MONO MIX -tilassa tallennetut äänet) ei voi tarkkailla
vastaanottimen korvakuulokeliittimen kautta. Vain mikrofonin poimimaa ääntä
voidaan tarkkailla.)
ˎˎKorvakuulokkeen äänenvoimakkuus voidaan säätää äänenvoimakkuuspainikkeen
+/– painikkeilla  ja . (Tallennetun äänen äänenvoimakkuutta ei voi muuttaa
tällä painikkeella.) Kun painiketta painetaan nopeasti, taso muuttuu yhden
askeleen. Kun painike pidetään painettuna, taso muuttuu jatkuvasti. Kun
säädetään tallennuksen aikana, naksutusta tallentuu ääneen tätä painiketta
painettaessa. Joko säädä ääni ennen tallennusta tai pidä painetta painettuna, jotta
naksutusta ei tallennu kovin paljon.
ˎˎTämä langaton mikrofoni käsittelee ja välittää äänen digitaalisesti, mistä johtuu
pieni viive todellisen äänen ja tallennetun (tarkkailtavan) äänen välillä. Tästä
syystä kaikua saattaa kuulua, kun ääntä tarkkaillaan korvakuulokkeilla. Sama
viive saattaa esiintyä myös katsottaessa kuvaa, jossa ääni on tallennettu tällä
langattomalla mikrofonilla. Kyseessä ei ole toimintahäiriö.
Vianmääritys
ÿÿMikrofonia ja vastaanotinta ei voi liittää Bluetooth-toiminnolla.
‚‚Tämä laite on liitetty radioaaltojen kautta. Varmista, että mikään ei tuki
radioaaltoja tämän laitteen ympärillä.
‚‚Käytä mikrofonia ja vastaanotinta lähellä toisiaan.
‚‚Käytä mikrofonia pystyasennossa.
ÿÿVastaanottimen virta/tilakytkimellä valittu tila ei toimi oikein.
ÿÿKun vastaanottimen virta/tilakytkin asetetaan johonkin tiettyyn tilaan
(5.1ch MIX -tila), [CAUTION] näkyy kameran näytöllä.
‚‚Vaikka kamerassasi olisi Multi Interface -lisävarusteistukka, saattaa olla, että
sitä ei voida käyttää tämän laitteen kanssa tai jotkut toiminnoista eivät toimi.
Kun haluat saada lisätietoja, vieraile Sony-yhtiön Internet-sivuilla.
Tekniset tiedot
Langaton tiedonvälitys
Tiedonvälitysjärjestelmä Bluetooth teknisten tietojen versio 3,0
Lähtö
Bluetooth teknisten tietojen teholuokka 1
Yhteensopiva Bluetooth-pääprofiili
Advanced Audio Distribution profiili, Audio Video
Remote Control -profiili
Toiminta-ala*
Korkeintaan 100 m
* Tämä on likimääräinen tiedonsiirtoetäisyys, kun
mikrofoni on pystyasennossa ja kohdistuu suoraan
vastaanottimeen.
Riippuen tallennuspaikasta, esim. siitä onko Bluetoothlaitteiden välissä esteitä tai heijastavia pintoja,
radioaaltojen tilasta jne.
Vastaanotin
Mikrofonijärjestelmä
Käyttöjännite
Vilkkuu hitaasti sinisenä (valmiustila)
Virrankulutus
Mitat (noin) (l/k/s)
Paino
Palaa sinisenä
Mikrofoni (lähetin)
Mikrofonijärjestelmä
Käyttöjännite
Sammuu
Vilkkuu hitaasti sinisenä
(valmiustila)
Vilkkuu hitaasti sinisenä
(valmiustila)
Sammuu
Vilkkuu nopeasti sinisenä
Virrankulutus
Taajuusvaste
Jatkuva käyttöaika
Vilkkuu punaisena
Vaihda mikrofonin paristo nopeasti uuteen.
Äänenvoimakkuuden +/– painike
Korvakuulokeliitin
Mikrofonin poimimaa ääntä voidaan tarkkailla.
Liittimen suojus
Mikrofoni (katso kuvaa -2)
Virtakytkin
Jotta paristo ei kulu tyhjiin, katkaise virtakytkin kun laitetta ei käytetä.
Korvakuulokeliitin
Vastaanottimen poimimaa ääntä voidaan tarkkailla.
Lamppu (katso taulukkoa kohdassa )
Sisäinen mikrofoni
Ulkoisen mikrofonin liitin
Hihnan koukku
Hihna tms. (ei kuulu varusteisiin) voidaan kiinnittää mikrofoniin.
Käytä sitä tarvittaessa.
Mitat (noin) (l/k/s)
Paino
Monofoninen, suuntaamaton
Varustettu Multi Interface -lisävarusteistukalla
(Noin 3,6 V - 8,4 V)
Noin 0,3 W
27 mm × 38 mm × 29 mm
Noin 17 g
Suuntaamaton
Yksi 1,5 V AAA alkalikuivaparisto** tai yksi 1,2 V AAA
Ni-MH paristo**
**Paristot eivät sisälly toimitukseen. Mangaanikuivaparistoa
ei tule käyttää.
Noin 0,3 W
300 Hz - 9 000 Hz
Noin 3 tuntia
(Sony-alkalikuivaparistolla lämpötilassa 25 °C)
Alhaisessa lämpötilassa käytettäessä alkalikuivapariston
käyttöaika on lyhempi. Suosittelemme Ni-MH -paristojen
käyttöä.
19 mm × 66 mm × 30 mm
Noin. 19 g (ilman paristoa)
Vastaanotin/mikrofoni (lähetin)
Käyttölämpötila
5 °C - 40 °C
Varastointilämpötila
–20 °C - +60 °C
Mukana tulevat tarvikkeet
Vastaanotin (ECM-W1M(R)) (1), mikrofoni (lähetin) (ECM-W1M(T)) (1), tuulilasi
(1), kantolaukku (1), käsivarsihihna (1), korvakuuloke (2), korvakuulokeripustin
(1), liittimen suojus (1), painetut asiakirjat
Ulkoasua ja teknisiä ominaisuuksia saatetaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.
Download PDF