Sony | NEX-VG30E | Sony NEX-VG30E Návod k obsluze

Klepněte zde
Příručka k produktu „Handycam“
NEX-VG30/VG30H/VG30E/VG30EH
Obsah
Hledat obraz
Rejstřík
 2012 Sony Corporation
4-440-802-91(1)
CZ
Jak používat dokument Příručka k produktu
„Handycam“
Obsah
Příručka k produktu „Handycam“ obsahuje podrobné informace o použití videokamery.
Kromě dokumentu Příručka k produktu „Handycam“ si rovněž přečtěte Návod k použití
(samostatný dokument). Informace o použití videokamery připojené k počítači rovněž
naleznete i v dokumentech Návod k použití a „PlayMemories Home Help Guide“, který je
nápovědou k dodané aplikaci „PlayMemories Home“.
Rychlé vyhledávání informací
Kliknutím na položku na pravém okraji každé strany se přesunete na stranu odpovídající této
položce.


Hledat obraz
 Klikněte zde.
Položky lze vyhledávat podle klíčového slova pomocí funkce vyhledávání aplikace Adobe Reader. Tipy
k použití aplikace Adobe Reader najdete v nápovědě k aplikaci Adobe Reader.
Příručku k produktu „Handycam“ lze vytisknout.
Rejstřík
CZ
Čtěte jako první

Použití videokamery

Nedržte videokameru za následující části ani
za kryty konektorů.
Obrazovka LCD
Objektiv (NEX-VG30H/
VG30EH)
Sluneční clona (NEX-VG30H/
VG30EH)
Obsah
Hledáček
Černé body
Bílé, červené, modré nebo zelené body



Videokamera není odolná proti prachu a
stříkající vodě a není ani vodotěsná. Viz
„Manipulace s videokamerou“ (str. 107).

Položky nabídky, panel LCD, hledáček
a objektiv

Nenahrávejte slunce ani videokameru
nenechávejte dlouho dobu na slunci. Mohlo by
dojít k poškození vnitřních částí videokamery.
Pokud sluneční světlo soustředíte na nedaleký
předmět, může dojít k požáru. Když musíte
umístit videokameru na přímé sluneční světlo,
nasaďte sluneční clonu.
Budou-li obrazovka LCD, hledáček nebo
objektiv vystaveny po delší dobu přímému
slunečnímu záření, mohou se poškodit.
Nemiřte přímo na slunce. Mohlo by dojít
k poškození videokamery. Pokud chcete
nahrávat slunce, učiňte tak za nižší intenzity
světla, například za soumraku.
Nedívejte se do slunce nebo do silného světla
sejmutým objektivem. Mohli byste si tak
nevratně poškodit zrak.
Hledat obraz
Vestavěný mikrofon

Obrazovka LCD a hledáček jsou vyrobeny
pomocí vysoce přesné technologie, díky níž lze
efektivně využít více než 99,99 % pixelů. Přesto
se může stát, že se na obrazovce LCD budou
neustále zobrazovat drobné tmavé nebo světlé
body (bílé, červené, modré nebo zelené). Výskyt
těchto bodů je běžným důsledkem výrobního
procesu a nijak neovlivňuje výsledky nahrávání.
Informace o nastavení jazyka
Položka zobrazená v šedé barvě není
za stávajících podmínek nahrávání či
přehrávání k dispozici.

Rejstřík
CZ
Pro vysvětlení provozních postupů se na displeji
zobrazují v jednotlivých místních jazycích
pokyny. V případě potřeby lze zobrazený jazyk
před použitím videokamery změnit (str. 25).
Informace o nahrávání





Poznámky k modulu akumulátoru a
k napájecímu adaptéru




Normální přehrávání obrazů zaznamenaných
pomocí videokamery na jiných zařízeních
nemusí být možné. Podobně nemusí být
možné přehrávat pomocí videokamery obrazy
zaznamenané jinými zařízeními.
Videoklipy ve standardním rozlišení (STD)
uložené na paměťové karty SD nelze přehrávat
na AV zařízeních od jiných výrobců.
Když je teplota videokamery nebo modulu
akumulátoru extrémně vysoká nebo nízká,
může dojít k aktivaci ochranných funkcí
videokamery a nemusí být možné s ní v
takových situacích nahrávat nebo přehrávat.
V takovém případě se na obrazovce LCD nebo
v hledáčku zobrazí indikátor (str. 97).
Je-li videokamera připojena k počítači
nebo příslušenství

Disky DVD nahrané ve vysokém
rozlišení HD

Po vypnutí videokamery nezapomeňte odpojit
modul akumulátoru nebo napájecí adaptér.
Odpojte napájecí adaptér od videokamery
současným uchopením videokamery a
stejnosměrného konektoru.
Poznámka k teplotě videokamery/
modulu akumulátoru
Poznámky k přehrávání

Chcete-li zabránit ztrátě obrazových dat,
ukládejte průběžně všechny nahrané obrazy
na externí média. Uložení obrazů do počítače
popisuje strana 57. Ukládání obrazů na externí
zařízení je popisováno na straně 63.
Typ disků nebo médií, na které lze ukládat
NAHRÁV.
obrazy, závisí na nastavení [
režim] zvoleném v okamžiku, kdy byly obrazy
zaznamenány. Videoklipy zaznamenané
v režimu [Kvalita 60p
] (NEX-VG30/
] (NEX-VG30E/
VG30H), [Kvalita 50p
] lze
VG30EH) nebo [Nejvyšší kvalita
ukládat na externí média nebo na disky Blu-ray
(str. 61, 63).
Hledat obraz


Obsah

Ukládejte všechna nahraná obrazová
data
K zajištění stabilní funkce paměťové karty
doporučujeme před prvním použitím
paměťovou kartu naformátovat pomocí
videokamery (str. 84). Naformátováním
paměťové karty se vymažou všechna data
uložená na kartě, smazaná data nelze obnovit.
Důležitá data si uložte do počítače nebo na jiné
médium.
Před zahájením nahrávání vyzkoušejte funkci
nahrávání a ověřte, zda je obraz a zvuk
nahráván bez problémů.
Záruka se nevztahuje na obsah záznamu, a to
ani v případě, kdy nahrávání nebo přehrávání
neproběhlo následkem selhání videokamery,
paměťové karty apod.
Abyste mohli na televizoru prohlížet nahrávky
pořízené videokamerou, je pro NEX-VG30/
VG30H zapotřebí televizor založený na
standardu NTSC a pro NEX-VG30E/VG30EH
televizor založený na standardu PAL.
Televizní programy, filmy, videonahrávky a jiné
materiály mohou podléhat autorským právům.
Nepovolené kopírování takových materiálů
může představovat porušení autorských práv.
Videokameru používejte v souladu s místními
předpisy.

CZ
Rejstřík
Disky DVD nahrané ve vysokém rozlišení (HD)
lze přehrávat na zařízeních kompatibilních
se standardem AVCHD. Disky nahrané
ve vysokém rozlišení (HD) nelze přehrávat
na přehrávačích/rekordérech DVD,
protože ty nejsou kompatibilní s formátem
AVCHD. Vložíte-li disk nahraný ve formátu
AVCHD (obraz ve vysokém rozlišení (HD))
do přehrávače/rekordéru DVD, nemusí se disk
vysunout.
Nepokoušejte se formátovat paměťovou kartu
videokamery pomocí počítače. Pokud tak
učiníte, může dojít k poškození videokamery.
Při připojování videokamery k jinému zařízení
pomocí komunikačních kabelů věnujte
pozornost správnému připojení konektorů.
Zasunete-li konektor násilím, mohou se
poškodit kontakty. To může způsobit poruchu
videokamery.
Pokud nelze nahrávat či přehrávat
obrazy, použijte funkci [Formát.]


Obsah
Opakujete-li často nahrávání/mazání obrazů,
dojde na paměťové kartě k fragmentaci dat.
Nelze ukládat nebo nahrávat obrazy. V takovém
případě nejprve uložte obrazy do počítače
apod., potom spusťte funkci [Formát.] dotykem
(MENU)  [Nastavení] 
volby
Nastavení Média)]  [Formát.] 
[ (

.
Při použití ramenního popruhu (prodává se
samostatně) dbejte na to, aby videokamera
nenarážela do předmětů.
Poznámky k volitelnému příslušenství


Doporučujeme používat originální příslušenství
Sony.
Originální příslušenství Sony nemusí být
v některých zemích/oblastech k dispozici.
Informace o této příručce, obrázcích a
zobrazeních na obrazovce



Hledat obraz

Obrázky použité v této příručce pro
účely vysvětlení byly pořízeny digitálním
fotoaparátem, a proto se jejich vzhled
může lišit od obrázků a indikátorů, které se
skutečně zobrazují na videokameře. Obrázky
představující videokameru a indikace na její
obrazovce jsou navíc pro účely snadného
pochopení zvýrazněny nebo zjednodušeny.
V této příručce se disk DVD zaznamenaný
ve vysokém rozlišení (HD) označuje termínem
záznamový disk AVCHD.
Konstrukce a technické údaje videokamery a
doplňků se mohou změnit bez předchozího
upozornění.
Indikátory na obrazovce uvedené v této
příručce pocházejí z modelu NEX-VG30.
Poznámky k použití

Rejstřík
Neprovádějte žádnou z následujících činností.
Jinak může dojít k poškození paměťové karty,
ztrátě nahraných obrazů nebo nemožnosti jejich
přehrání nebo k jiným poruchám.
 vysunutí paměťové karty, pokud svítí nebo
bliká indikátor přístupu (str. 28)
 vyjmutí modulu akumulátoru, odpojení
napájecího adaptéru od videokamery nebo
vystavení videokamery mechanickým
nárazům či vibracím, pokud svítí nebo blikají
(Videoklip)/ (Fotografie)
indikátory
(str. 31) nebo indikátor přístupu (str. 28)
CZ
Funkce tohoto
přístroje
Vysoce výkonný mikrofon
Velký snímací čip
Tato videokamera je vybavena snímacím
čipem CMOS velikosti APS-C (23,5 mm ×
15,6 mm).
Plocha tohoto čipu je přibližně 20krát větší
než velikost 1/3palcového snímacího čipu,
který stávající videokamery často využívají.
Čím větší je snímací čip, tím nižší je
hloubka ostrosti. To vám umožňuje více
rozostřit pozadí a zvýraznit tak natáčený
objekt.
Obsah
Videokamera využívá systém prostorového
mikrofonu, jehož struktura je tvořena
čtyřmi kapslemi.
Videokamera zpracováním signálu z
mikrofonu správně rozpozná zdroj zvuku,
dosáhne tak realistického dojmu i přední
lokalizace zvuku a zaznamenává jasný zvuk
s minimem šumu. Díky vysoce výkonnému
mikrofonu budou videoklipy ve vysokém
rozlišení ještě atraktivnější.
Patice na různá rozhraní
Lze použít adaptér XLR Box (prodává
se samostatně) a blesk (prodává se
samostatně) kompatibilní s paticí na různá
rozhraní.
Systém výměnných objektivů
Hledat obraz
Videokamera využívá výměnné objektivy
systému E-mount.
Objektiv E-mount dodaný se zařízením
NEX-VG30H/VG30EH, který je vybaven
mechanismem optické kompenzace otřesů
videokamery (aktivní režim), je elektrický
zoomový objektiv s velkým zvětšením,
který umožňuje až 11násobné zvětšení.
Pokud použijete dodaný bajonetový adaptér
(prodává se samostatně), budete moci
používat i objektivy α (objektivy A-mount)
(prodávají se samostatně).
Můžete použít ten pravý objektiv podle
podmínek nahrávání nebo objektů. Pestrá
paleta různých objektivů rozšíří vizuální
výraz vašich videoklipů.
Možnost ručního ovládání
Rejstřík
Videokamera vám umožňuje nastavit
během nahrávání videa clonu, rychlost
závěrky, zisk, vyvážení bílé apod.
Máte k dispozici volič MANUAL a speciální
tlačítka, která vám umožňují používat
videokameru pohodlněji a tak, jak sami
chcete.
CZ
Hledat obraz
Natáčení videoklipů jasných jako fotografie
Obsah
Úprava barev (47)
Ruční ostření (43)
Vyšší jas (74)
Natáčení obrazu připomínajícího film (82)
Dosažení působivějšího a uměleckého výrazu
(75)
Hledat obraz
Rozostření pozadí (49)
Natáčení při držení videokamery v ruce
Kompenzace otřesů videokamery (77)
Sledování pohybujícího se objektu (76)
Rejstřík
Natáčení pod nízkým úhlem (47)
CZ
Nahrávání jasného zvuku
Přirozené nahrávání hlasitého zvuku (79)
Obsah
Nahrávání prostorového zvuku (46)
Natáčení krajiny
Obloha v živých barvách (74)
Jak udržet záběr rovný (79)
Pořizování jasných fotografií
Hledat obraz
Stejná scéna s rozdílným jasem (76)
Zachycení nejlepšího momentu (76)
Rejstřík
CZ
Obsah
Obsah
Jak používat dokument Příručka k produktu „Handycam“.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Rychlé vyhledávání informací.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Čtěte jako první.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Poznámky k použití. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Funkce tohoto přístroje.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Hledat obraz.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Začínáme
12
12
13
14
14
14
14
15
18
20
23
25
26
26
26
27
28
Hledat obraz
Krok 1: Kontrola dodaných položek.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Všechny modely.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NEX-VG30H/VG30EH.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Krok 2: Připojení dodaného příslušenství.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nasazení objektivu.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nasazení zvukového filtru.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nasazení krytu akumulátoru.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Krok 3: Nabíjení modulu akumulátoru.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Krok 4: Nasazení objektivu.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sejmutí objektivu.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Krok 5: Zapnutí napájení a nastavení data a času.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Změna nastavení jazyka.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Krok 6: Úprava nastavení před nahráváním.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Panel LCD.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Změna zobrazení na obrazovce LCD.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hledáček.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Krok 7: Vložení paměťové karty.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nahrávání/přehrávání
CZ
30
31
32
34
36
37
38
38
Rejstřík
Nahrávání.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nahrávání videoklipů.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pořizování fotografií.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Přehrávání na videokameře.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Použití videokamery při přehrávání videoklipu.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prohlížení fotografií.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Přehrávání obrazů na televizoru.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Přehled připojení.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pokročilé operace
Obsah
Hledat obraz
Užitečné funkce pro nahrávání videoklipů a fotografií.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Nastavení přiblížení pomocí kroužku zoomu.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Nastavení přiblížení pomocí páčky zoomu.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Nastavení ručního ostření.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Používání zvětšeného ostření.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Výběr obrazu s vysokým rozlišením (HD) nebo standardním rozlišením (STD)
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Výběr režimu nahrávání.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Použití funkce Zaměřené ostření.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Nahrávání zvuku s lepším prostorovým zvukem (nahrávání 5,1kanálového
prostorového zvuku).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Nahrávání v zrcadlovém režimu.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Nahrávání pod jiným úhlem.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Nastavení funkce Vyvážení bílé.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Ruční nastavení.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Ruční kontrola nastavení obrazu pomocí voliče MANUAL.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Nastavení funkce CLONA.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Nastavení funkce Čas závěrky.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Nastavení funkce Expozice. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Pokročilý manuální provoz .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Správné používání videokamery.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Mazání videoklipů a fotografií.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Nastavení ochrany nahraných videoklipů a fotografií (Ochrana).. . . . . . . . . . . . . . . 54
Rozdělení videoklipu.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Pořízení fotografie z videoklipu (pouze pro NEX-VG30/VG30H).. . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Ukládání videoklipů a fotografií do počítače
Výběr způsobu vytváření disku (počítač).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Import videoklipů a fotografií do počítače.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Ukládání snímků na disk.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Ukládání obrazů pomocí externího zařízení
CZ
10
62
63
65
65
66
Rejstřík
Průvodce kopírováním.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ukládání obrazů na externí médium.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Uložení požadovaných videoklipů a fotografií. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Přehrávání obrazů z externího média na videokameře.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vytvoření disku ve standardním rozlišení (STD) pomocí vypalovačky apod... . . . . . . . . .
Uživatelské nastavení videokamery
68
68
69
73
73
82
84
84
Obsah
Používání nabídek.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Použití nabídek.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Seznamy nabídek.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Režim snímání (Položky pro výběr režimu nahrávání). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kamera/Mikrofon (Položky pro upravené snímání).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kvalita obr./Velikost (Položky pro nastavení kvality nebo velikosti obrazu).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Editace/Kopírování (Položky pro úpravy).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nastavení (Další položky nastavení).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Doplňující informace
Hledat obraz
Odstraňování problémů.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
Zobrazení výsledků vnitřní kontroly/Výstražné indikátory.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
Doba nahrávání videoklipů/počet fotografií, které lze uložit.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
Očekávaná doba nahrávání a přehrávání pro jednotlivé moduly
akumulátoru.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
Očekávaná doba nahrávání videoklipů.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
Očekávaný počet fotografií, které lze uložit.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
Používání videokamery v zahraničí.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
Údržba a bezpečnostní opatření.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
O formátu AVCHD.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
Informace o paměťové kartě.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
Modul akumulátoru „InfoLITHIUM“.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
Manipulace s videokamerou.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
Rychlé odkazy
Indikátory na obrazovce.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
Součásti a ovládací prvky.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
Rejstřík.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
Rejstřík
CZ
11
Začínáme
Krok 1: Kontrola
dodaných položek
Připojovací A/V kabel (1) (str. 39)

Připojovací kabel USB (1) (str. 63)

Bezdrátový dálkový ovladač (RMT-835)
(1) (str. 118)
Obsah
Ujistěte se, že jste s videokamerou dostali
tyto položky.
Čísla v závorkách ( ) představují dodané
množství.

Všechny modely
Tato videokamera (1)
 Krytka těla (nasazená na videokameru
NEX-VG30H/VG30EH; u ostatních
modelů součástí dodávky, ale ne
nasazená) (1) (str. 18)

Knoflíková lithiová baterie je již nainstalována.


Dobíjecí modul akumulátoru (NP-FV70)
(1) (str. 15)

Kryt akumulátoru (1) (str. 14)

Zvukový filtr (1) (str. 14)

Velká očnice (1) (str. 27)
Napájecí adaptér (1) (str. 15)
Hledat obraz


Napájecí kabel (1) (str. 15)
Komponentní A/V kabel (1) (str. 38)
Rejstřík
CZ
12

CD-ROM „Handycam“ Application
Software (1)
 „PlayMemories

Obsah
Home“ (software včetně
dokumentu „PlayMemories Home Help
Guide“)
 Image Data Converter (program na
vyvolávání souborů RAW)
 Příručka k produktu „Handycam“ (PDF)
Návod k použití (1)
NEX-VG30H/VG30EH
Elektrický zoomový objektiv s velkým
zvětšením (E PZ 18-200mm F3.5-6.3
OSS) (nasazený na videokameru) (1)
(str. 18)

Sluneční clona (1) (str. 22)

Přední krytka objektivu (nasazená na
videokameru) (1) (str. 18)

Zadní krytka objektivu (1) (str. 18)
Hledat obraz

Rejstřík
CZ
13
Krok 2: Připojení
dodaného
příslušenství
Nasazení objektivu
Obsah
Informace o nasazení objektivu naleznete
na straně 18. S modelem NEX-VG30/
VG30E se nedodává objektiv E PZ 18200mm F3.5-6.3 OSS. Použijte vhodný
objektiv (prodává se samostatně).
V případě modelů NEX-VG30H/VG30EH
je objektiv nasazen na videokameře při
zakoupení.
Nasazení zvukového filtru
Hledat obraz
Zvukový filtr použijte, budete-li chtít
omezit zvuk větru nahrávaný mikrofonem.
Zvukový filtr nasaďte tak, aby logo Sony
směřovalo směrem dolů.
Nasazení krytu akumulátoru
Rejstřík
Po připojení modulu akumulátoru nasaďte
kryt akumulátoru.
Kryt akumulátoru nasaďte tak, aby
vyčnívající část () směřovala směrem
dolů tak, jak je to zachyceno na obrázku.

CZ
14
Krok 3: Nabíjení modulu akumulátoru
Obsah
Konektor DC IN
Modul akumulátoru
Napájecí adaptér
Napájecí kabel
Do síťové zásuvky
Stejnosměrný konektor
Zarovnejte značku 
na stejnosměrném kabelu se
značkou na konektoru DC IN.
Hledat obraz
Indikátor CHG (nabíjení)
Modul akumulátoru „InfoLITHIUM“ (řada V) můžete dobíjet po připojení k videokameře.
 Poznámky
K videokameře nelze připojit žádný jiný modul akumulátoru „InfoLITHIUM“ než řadu V.
 Modul akumulátoru „InfoLITHIUM“ NP-FV30/FV50 nelze připojit, ani pokud se jedná o řadu V.

1
2
3
Přepněte přepínač POWER do polohy OFF (výchozí nastavení).
Modul akumulátoru zasuňte ve směru šipky, dokud nezacvakne.
Rozsvítí se indikátor CHG (nabíjení) a nabíjení bude zahájeno. Jakmile je modul
akumulátoru plně nabitý, indikátor CHG (nabíjení) zhasne.
CZ
15
Rejstřík
Připojte napájecí adaptér a napájecí kabel k videokameře a do síťové
zásuvky.
4
Po nabití akumulátoru odpojte napájecí adaptér od konektoru DC IN
videokamery.
Doba nabíjení
Modul akumulátoru
NP-FV70 (je součástí
dodávky)
NP-FV100

Doba nabíjení
195
Obsah
Přibližná doba (v minutách) potřebná k úplnému dobití zcela vybitého modulu akumulátoru.
390
Doby nabíjení uvedené v tabulce výše byly změřeny při nabíjení videokamery při teplotě 25 C.
Doporučujeme nabíjet akumulátor v teplotním rozmezí 10 C až 30 C.
Tipy
Když je videokamera zapnutá, můžete zbývající energii akumulátoru zkontrolovat pomocí indikátoru
zbývající energie v pravém horním rohu obrazovky LCD.


Vyjmutí modulu akumulátoru
Hledat obraz
Přepněte přepínač POWER do polohy OFF. Posuňte uvolňovací páčku BATT (akumulátor)
() a vyjměte modul akumulátoru ().
Uvolňovací páčka BATT
(akumulátor)
Použití síťové zásuvky jako zdroje napájení
Proveďte stejné připojení jako v případě „Krok 3: Nabíjení modulu akumulátoru“ (str. 15).
Modul akumulátoru se nevybíjí, ani když je modul akumulátoru připojen.
Modul akumulátoru lze nabíjet pomocí napájecího adaptéru dodaného s videokamerou
v jakékoliv zemi/oblasti, kde se používá střídavý proud v rozmezí 100 V - 240 V, 50 Hz/60 Hz.
 Poznámky
Nepoužívejte elektronický napěťový transformátor.

CZ
16
Rejstřík
Nabíjení modulu akumulátoru v zahraničí
Poznámky k připojení/odpojení zdroje napájení


Obsah

Po odpojení modulu akumulátoru nebo napájecího adaptéru vypněte videokameru a ujistěte se, že
(Videoklip)/ (Fotografie) (str. 31) a indikátor přístupu (str. 28) nesvítí.
indikátor
Indikátor CHG (nabíjení) během nabíjení bliká za těchto okolností:
 Modul akumulátoru není připojen správně.
 Modul akumulátoru je poškozený.
 Teplota modulu akumulátoru je příliš nízká.
Vyjměte modul akumulátoru z videokamery a umístěte jej na teplé místo.
 Teplota modulu akumulátoru je příliš vysoká.
Vyjměte modul akumulátoru z videokamery a umístěte jej na chladné místo.
Při výchozím nastavení se napájení vypíná automaticky, pokud na videokameře neprovedete žádnou
operaci po dobu 5 minut. Šetří se tak energie v akumulátoru ([Automat. vypnutí], str. 89).
Poznámky k napájecímu adaptéru



Používáte-li napájecí adaptér, využijte nejbližší síťovou zásuvku. Dojde-li během používání videokamery
k jakékoli poruše, ihned odpojte napájecí adaptér ze síťové zásuvky.
Nepoužívejte napájecí adaptér ve stísněných prostorách, například mezi stěnou a nábytkem.
Nezkratujte stejnosměrný konektor napájecího adaptéru nebo výstupy akumulátoru kovovými předměty.
Mohlo by dojít k poškození videokamery.
Poznámka k napájecímu kabelu
Napájecí kabel byl sestrojen výhradně pro použití s touto videokamerou, nepoužívejte jej s jiným
elektrickým vybavením.
Hledat obraz
Rejstřík
CZ
17
Krok 4: Nasazení objektivu
Přední krytka objektivu
Obsah
Tato příručka nasazení objektivu popisuje pomocí objektivu E PZ 18-200mm F3.5-6.3 OSS,
který je součástí modelů NEX-VG30H/VG30EH (objektiv je na videokameře nasazen při
zakoupení).
Pokud používáte jiný objektiv, viz návod k obsluze dodaný spolu s objektivem.
Zadní krytka objektivu
Kroužek zoomu
Ukazatel pro nasazení clony
Přepínač rychlosti zoomu
Páčka zoomu
Hledat obraz
Přepínač zoomu
Kroužek ostření
Ukazatel pro nasazení objektivu
Kontakty objektivu*
* Kontaktů objektivu se nedotýkejte a nezašpiňte je.
 Sejměte z těla videokamery krytku těla a přepravní kryt ze zadní části
objektivu.
Rejstřík
CZ
18
 Nasaďte objektiv zarovnáním ukazatelů pro nasazení objektivu (bílé) na
objektivu a těle videokamery. Objektiv jemně zasuňte do těla videokamery
a současně otočte objektivem po směru hodinových ručiček, dokud
nezapadne do uzamčené polohy.
Ujistěte se, že je objektiv umístěn rovně.
Obsah
Ukazatele pro nasazení objektivu (bílé)
Hledat obraz
 Poznámky
Při nasazování objektivu nemačkejte tlačítko pro uvolnění objektivu.
 Objektiv nenasazujte násilím. Nasazování objektivu násilím může mít za následek závadu nebo poškození
bajonetu objektivu.
 V závislosti na použitém objektivu může v uzamčené poloze docházet k mírnému pohybu objektivu.
Nejedná se o závadu.
 Přidržte tělo videokamery čelním koncem směrem dolů a rychle vyměňte objektiv na místě, kde se
nenachází prach, čímž zabráníte, aby se prach nebo nečistoty nedostaly do vnitřku těla videokamery.

Rejstřík
CZ
19
Sejmutí objektivu
 Zmáčkněte úplně tlačítko pro uvolnění objektivu a současně otočte
objektivem proti směru hodinových ručiček, dokud se nezastaví.

Při snímání objektivu se ujistěte, že držíte objektiv i tělo videokamery.
Obsah
Tlačítko pro uvolnění objektivu
videokamery.


Zarovnejte značku na krytce těla s ukazateli pro nasazení objektivu a otočte krytkou po směru
hodinových ručiček.
Před nasazením krytek z nich odstraňte prach.
Hledat obraz
 Vyměňte přepravní kryt na objektivu a nasaďte krytku těla na tělo
Zarovnejte ukazatele.
CZ
20
Rejstřík
 Poznámky
Pokud se při výměně objektivu dostanou dovnitř těla videokamery prach nebo nečistoty a nalepí se na
povrch snímacího čipu (součást fungující jako film), mohou se v závislosti na podmínkách snímání
objevit na obrazu. Snímací čip je vybaven ochrannou protiprachovou vrstvou, která zamezuje nalepení
prachu na snímací čip. Objektiv přesto rychle nasazujte nebo snímejte na místě, kde se nenachází prach.
 Neponechávejte tělo videokamery se sejmutým objektivem a krytkou těla.

Pokud se na snímací čip nalepí prach nebo nečistoty
Vypněte videokameru a sejměte objektiv. Vyčistěte snímací čip a jeho okolí čisticím balónkem
(prodává se samostatně), poté objektiv znovu nasaďte.
Obsah
 Poznámky
Nepoužívejte rozprašovač, protože by se tak mohly do těla videokamery dostat vodní kapky.
 Nestrkejte špičku balónku do prostoru za bajonetem, špička balónku se nesmí dotknout snímacího čipu.
 Držte videokameru směrem dolů, aby se prach ve videokameře znovu neusadil.
 Během čištění videokameru nevystavujte mechanickým otřesům.
 Pokud se vám výše uvedeným postupem nepodaří snímací čip vyčistit, obraťte se na svého prodejce Sony
nebo na místní autorizované servisní středisko společnosti Sony.

Bajonetový adaptér
Hledat obraz
Pokud použijete bajonetový adaptér (prodává se samostatně), můžete na videokameru
nasadit objektiv A-mount (prodává se samostatně). Podrobnosti naleznete v návodu k použití
dodaném spolu s bajonetovým adaptérem.
Rejstřík
CZ
21
Dostupné funkce se budou lišit v závislosti na typu bajonetového adaptéru.
Funkce
LA-EA1
K dispozici pouze s
objektivem SAM/SSM*
Kontrastní AF
LA-EA2
K dispozici
Volba AF/MF
Lze přepnout na
objektivu
Režim autofokusu
(pouze pro režim
pořizování fotografií)
Jednoduchý
Objektivy SAM/SSM: lze přepnout na
objektivu
Ostatní objektivy: lze přepnout pomocí
tlačítka FOCUS
Jednoduchý/Kontinuální
Autofokus
Systém AF
Detekce fáze AF
Obsah
* U modelu LA-EA1 bude rychlost autofokusu s nasazeným objektivem A-mount nižší než s objektivem
E-mount. (Když je nasazen objektiv A-mount, bude rychlost autofokusu při natáčení za podmínek
měření Sony přibližně 2 až 7 sekund. Rychlost se může lišit v závislosti na objektu, okolním světle apod.)
 Poznámky
Některé objektivy nemusí být možné použít, nebo může být jejich funkčnost omezena. Pro informace o
kompatibilních objektivech navštivte příslušné internetové stránky s podporou nebo se obraťte na svého
prodejce Sony.
 Při nahrávání videoklipů se mohou zaznamenat provozní zvuky objektivu a videokamery. Tomu
se můžete vyhnout nastavením možnosti Úroveň nahr. zvuku na minimum. Dotkněte se volby
(MENU)  [Kamera/Mikrofon]  [ ( Mikrofon)]  [Úroveň nahr. zvuku].
 V závislosti na použitém objektivu nebo na objektu může trvat dlouho, než videokamera zaostří, nebo
může být toto ostření obtížné.

Zarovnejte červenou čáru sluneční clony s čárou objektivu a nasaďte sluneční clonu na
objektiv. Otočte sluneční clonou po směru hodinových ručiček, dokud neuslyšíte cvaknutí
znamenající zarovnání červené tečky sluneční clony a červené čáry objektivu.
Hledat obraz
Nasazení sluneční clony
Sluneční clonu nelze na objektiv nasadit obráceně.
Rejstřík
CZ
22
Krok 5: Zapnutí napájení a nastavení data a času
1
Přepněte přepínač POWER do polohy ON, zároveň stiskněte zelené
tlačítko.
Obsah
Přepínač POWER
2
Vyberte požadovaný jazyk, potom se dotkněte volby [Další].
Hledat obraz
Dotkněte se tlačítka
na obrazovce LCD
3
/
vyberte požadovanou zeměpisnou oblast, potom se
Pomocí
dotkněte volby [Další].
Chcete-li znovu nastavit datum a čas, dotkněte se volby
(MENU)  [Nastavení] 
[ ( Nastavení Hodin)]  [Nastav.data a času]  [Datum a čas]. Pokud položka není
/
na obrazovce, opakovaně se dotkněte volby
CZ
23
, dokud se položka nezobrazí.
Rejstřík

4
Nastavte [Letní čas], potom se dotkněte volby [Další].

Pokud nastavíte [Letní čas] na [Zap.], posunou se hodiny o 1 hodinu.
Obsah
5
Vyberte formát data, potom se dotkněte volby [Další].
/
pro nastavení hodnoty,
* Potvrzující obrazovka se objeví, jen když nastavujete hodiny poprvé.
Hledat obraz
6
Vyberte datum a čas, dotkněte se volby
*.
poté se dotkněte volby [Další] 
Hodiny se spustí.
 Poznámky
Datum a čas se během nahrávání nezobrazují , ale jsou automaticky nahrávány na paměťovou kartu a
(MENU) 
lze je zobrazit během přehrávání. Chcete-li zobrazit datum a čas, dotkněte se volby
(
Nastavení Přehrávání)]  [Datový kód]  [Datum/čas] 
.
[Nastavení]  [
(MENU)  [Nastavení]  [ ( Obecná
 Abyste vypnuli provozní zvuky, dotkněte se volby
.
Nastavení)]  [Zvuk]  [Vyp.] 
 Pokud tlačítko, kterého se dotknete, nereaguje správně, proveďte kalibraci dotykového panelu (str. 108).

Přepněte přepínač POWER do polohy OFF.
Indikátor (Videoklip) bliká několik sekund a pak se videokamera vypne.
CZ
24
Rejstřík
Vypnutí napájení
Změna nastavení jazyka
Zobrazení na obrazovce lze měnit tak, aby se zprávy zobrazovaly v nastaveném jazyce.
(MENU)  [Nastavení]  [ ( Obecná Nastavení)] 
Dotkněte se volby


.
[Language Setting]  požadovaný jazyk 
Obsah
Hledat obraz
Rejstřík
CZ
25
Krok 6: Úprava nastavení před nahráváním
Panel LCD
Otevřete panel LCD o 90 stupňů od videokamery (), potom upravte úhel ().
Obsah
 Max. 90 stupňů
Čidlo oka
 Max. 180 stupňů
 Max. 90 stupňů
Tipy
Obrazy se zobrazují v hledáčku nebo na obrazovce LCD.
Když přiblížíte oko k hledáčku, zatímco je obrazovka LCD zavřená, zobrazení se přepne z obrazovky na
hledáček. Můžete videokameru nastavit tak, aby se zobrazení přepnulo z obrazovky na hledáček, jakmile
přiblížíte oko k hledáčku, i když je obrazovka LCD otevřená (str. 88).
Umožňuje úpravu jasu panelu LCD pomocí volby [Jas LCD] (str. 88).



Hledat obraz

Změna zobrazení na obrazovce LCD
Stisknutím tlačítka DISPLAY můžete zobrazení obrazovky cyklicky procházet v následujícím
pořadí:
Nahrávání: Podrobné zobrazení  jednoduché zobrazení  minimální zobrazení
Přehrávání: Podrobné zobrazení  minimální zobrazení
Rejstřík
Tlačítko DISPLAY
CZ
26
Tipy
Ve výchozím nastavení přejde zobrazení obrazovky do jednoduchého zobrazení po přibližně 4 sekundách
([Nastavení displeje], str. 88). Když se dotknete jakéhokoliv místa na obrazovce kromě tlačítek na
obrazovce LCD, zobrazení přejde do podrobného zobrazení, které vám umožňuje používat položky.


Obrazovka po určité době používání hledáčku ztmavne.
Obsah
přibližně po
4 sekundách
Hledáček
Když nahráváte, zatímco se díváte hledáčkem, udržujte oko v blízkosti hledáčku, když je
obrazovka LCD zavřená. Pokud se indikátory v hledáčku zdají být rozostřené, proveďte
úpravu čočky hledáčku pomocí páčky, která se nachází na boku hledáčku. Pokud je funkce
[Hledáček/Panel] (str. 88) nastavena na [Auto], rozpozná čidlo oka, když se okem přiblížíte k
hledáčku, a zobrazení se přepne na hledáček, i když je obrazovka LCD otevřená. Pokud čidlo
oka oko nerozpozná, zobrazení zůstane na obrazovce LCD.
Hledat obraz
Obraz v hledáčku není jasný
Pokud v jasném prostředí nevidíte obraz v hledáčku jasně, použijte dodanou velkou očnici.
Abyste velkou očnici nasadili, lehce ji roztáhněte a zarovnejte ji s drážkou na očnici v
hledáčku. Velkou očnici můžete nasadit tak, aby směřovala doprava nebo doleva.
Velká očnice (je součástí
dodávky)
Rejstřík
Výčnělek musí být po
nasazení rovný.
 Poznámky
Neodstraňujte očnici nasazenou z výroby.

CZ
27
Krok 7: Vložení paměťové karty
Obsah
Indikátor přístupu
Všimněte si směru zkosené hrany.
2
Při vložení nové paměťové karty se otevře obrazovka [Příprava souboru databáze obrazů.
Čekejte prosím.]. Počkejte, dokud obrazovka nezmizí.
Hledat obraz
1
Otevřete kryt a zasuňte paměťovou kartu zkosenou hranou
v naznačeném směru, dokud nezaklapne.
Zavřete kryt.
 Poznámky
Pokud se zobrazí [Nepodařilo se vytvořit nový soubor databáze obrazů. Příčinou může být nedostatek
volného místa.], naformátujte paměťovou kartu (str. 84).
 Zkontrolujte směr zasunutí karty. Pokud vložíte paměťovou kartu špatným směrem, může dojít
k poškození paměťové karty, slotu paměťové karty nebo obrazových dat.
 Během nahrávání kryt neotevírejte.
 Při vkládání a vyjímání paměťové karty dávejte pozor, aby paměťová karta nevyskočila a nespadla na zem.

Otevřete kryt a lehce zatlačte paměťovou kartu směrem dovnitř.
CZ
28
Rejstřík
Vysunutí paměťové karty
Typy paměťových karet, které lze ve videokameře použít
Třída rychlosti
SD
„Memory Stick PRO
Duo“ (Mark2)
32 GB
—
Označení v této
příručce
„Memory Stick PRO
Duo“
„Memory Stick XCHG Duo“
Paměťová karta SD
Paměťová karta
SDHC
Class 4 nebo
rychlejší
Obsah
„Memory Stick PROHG Duo“
Kapacita (ověřená
funkčnost)
64 GB
Karta SD
Paměťová karta SDXC



Fungování se všemi paměťovými kartami není zaručeno.
V této videokameře lze používat paměťové karty „Memory Stick PRO Duo“, „Memory Stick“ s poloviční
velikostí nebo SD se standardní velikostí.
Na kartu ani adaptér paměťové karty neumisťujte žádné nálepky ani nic podobného. Mohlo by tak dojít
k poruše.
Hledat obraz
 Poznámky
V této videokameře nelze používat paměťové karty MultiMediaCard.
 Videoklipy zaznamenané na paměťové karty „Memory Stick XC-HG Duo“ nebo SDXC nelze importovat
ani přehrávat na počítačích ani AV zařízeních, které nepodporují souborový systém exFAT*, je-li
videokamera k těmto zařízením připojena pomocí kabelu USB. Předem ověřte, zda připojované zařízení
podporuje souborový systém exFAT. Připojíte-li zařízení, které souborový systém exFAT nepodporuje, a
zobrazí-li se obrazovka formátování, formátování neprovádějte. V opačném případě dojde ke ztrátě všech
zaznamenaných dat.
* exFAT je souborový systém, který se používá pro paměťové karty „Memory Stick XC-HG Duo“ a
SDXC.

Rejstřík
CZ
29
Nahrávání/přehrávání
Nahrávání
Videoklipy jsou ve výchozím nastavení nahrávány ve vysokém rozlišení (HD).
1
Upevněte řemínek.
Obsah
2
Krytku objektivu sejmete tak, že stisknete jezdce po obou stranách krytky.
Hledat obraz
3
Přepněte přepínač POWER do polohy ON, zároveň stiskněte zelené
tlačítko.
Videokamera je zapnutá.
Rejstřík
CZ
30
Nahrávání videoklipů
(Videoklip): Pro nahrávání videoklipu
(Fotografie): Pro pořizování fotografie
Tlačítko
START/
STOP
[PŘIP.]  [NAHR.]
Obsah
Tlačítko MODE
 Stisknutím tlačítka MODE zapnete indikátor
(Videoklip).
 Stisknutím tlačítka START/STOP zahajte nahrávání.
Hledat obraz
Indikátor nahrávání během nahrávání svítí (str. 117).
Chcete-li ukončit nahrávání, stiskněte znovu tlačítko START/STOP.
 Poznámky
Nejdelší nepřetržitá doba nahrávání videoklipů je přibližně 13 hodin.
 Překročí-li velikost videoklipu 2 GB, vytvoří se automaticky další videoklip.
 Po zapnutí videokamery bude trvat několik sekund, než bude možné nahrávat. Během této doby nelze
videokameru používat.
 Během zápisu dat na záznamové médium po ukončení nahrávání budou signalizovány následující
stavy. Během této doby nevystavujte videokameru nárazům ani vibracím a neodpojujte od videokamery
akumulátor ani napájecí adaptér.
 Indikátor přístupu (str. 28) svítí nebo bliká
 Ikona média v pravém horním rohu obrazovky LCD bliká
 Během nahrávání držte objektiv levou rukou, abyste videokameru stabilizovali (pokud nepoužíváte
stativ). Dbejte na to, abyste se prsty nedotýkali mikrofonu.





CZ
31
Rejstřík
Tipy
Informace o době, po kterou lze videoklipy nahrávat, naleznete na straně 101.
Když stiskněte tlačítko PROGRAM AE, funkce CLONA, Čas závěrky, Zisk a Expozice se nastaví na
automatické nastavení.
SteadyShot] je ve výchozím nastavení nastavena na [Standardní]. Mějte na paměti, že pokud
Funkce [
není nasazený objektiv vybaven funkcí stabilizace obrazu, nebude možné funkci SteadyShot použít.
Z nahraných videoklipů lze pořizovat fotografie (NEX-VG30/VG30H) (str. 55).
Dostupnou dobu nahrávání, odhadovanou zbývající kapacitu apod. můžete zkontrolovat dotykem volby
(MENU)  [Nastavení]  [ (
Nastavení Média)]  [Informace o médiu] (str. 84).



Na obrazovce LCD videokamery se nahrané obrazy zobrazují přesně na celé ploše obrazovky. Může však
dojít k mírnému oříznutí horního, dolního, pravého a levého okraje při přehrávání obrazů na televizoru,
který nedokáže přesně zobrazit celou plochu obrazu. V takovém případě nastavte [Vodicí mříž] na [Zap.]
(str. 79) a udržujte všechny důležité objekty v záběru uvnitř rámečku zobrazeného na obrazovce.
Datový kód během nahrávání
Obsah
Na paměťovou kartu se automaticky ukládá datum, čas a podmínky nahrávání. Během
nahrávání se nezobrazují. Během přehrávání je však můžete zkontrolovat pomocí funkce
(MENU)  [Nastavení] 
[Datový kód]. Chcete-li je zobrazit, dotkněte se volby
Nastavení Přehrávání)]  [Datový kód]  požadované nastavení 
.
[ (
Pořizování fotografií
(Videoklip): Pro nahrávání videoklipu
(Fotografie): Pro pořizování fotografie
Tlačítko
PHOTO
Bliká  Svítí
Hledat obraz
Tlačítko MODE
Fotografie je uložena, když zmizí
 Stisknutím tlačítka MODE zapnete indikátor
.
(Fotografie).
Obrazovka LCD se přepne do režimu pořizování fotografií.
 Jemným stisknutím tlačítka PHOTO upravte zaostření a poté tlačítko
domáčkněte.
Indikátor zaostření zobrazuje stav zaostření svícením/blikáním.
 svítí
 bliká
: Ostření je zamknuto.
: Videokamera nemůže na objekt automaticky zaostřit. Upravte záběr nebo
změňte nastavení ostření.
CZ
32
Rejstřík
Indikátor zaostření
Tipy
Informace o počtu snímků, které lze zaznamenat, naleznete na straně 102.
Když stiskněte tlačítko PROGRAM AE, funkce CLONA, Čas závěrky, ISO a Expozice se nastaví na
automatické nastavení.
(MENU)  [Kvalita obr./Velikost] 
Chcete-li změnit velikost snímku, dotkněte se volby
Velik. snímku]  požadované nastavení 
.
[
.
Fotografie nelze pořizovat, je-li zobrazen indikátor





Obsah
Hledat obraz
Rejstřík
CZ
33
Přehrávání na videokameře
Tipy
Videokamera automaticky zobrazuje zaznamenané snímky jako události na základě data a času.


Obsah
1
2
Přepněte přepínač POWER do polohy ON, zároveň stiskněte zelené
tlačítko.
Videokamera je zapnutá.
(Zobrazit snímky).
Stiskněte
/
vyberte požadovanou událost ().
CZ
34
Rejstřík
 Na obrazovku MENU
 Události

/ : Zobrazí předchozí/následující událost
 Název události
 Přechod do režimu záznamu videoklipu/fotografie
 Lišta časové osy
 Tlačítko Změnit měřítko události
Hledat obraz
3
Za několik sekund se otevře obrazovka Prohlížení události.
Dotykem volby
Obrazovka Přehled se zobrazí po klepnutí na událost, která se nachází ve středu
obrazovky.

4
Dotkněte se volby
( Změnit měřítko události) v pravém spodním rohu obrazovky pro změnu
časového rozmezí lišty časové osy od jednoho a půl roku až po tři měsíce, čímž se změní počet
událostí zobrazených na liště časové osy.
Dotkněte se snímku, který chcete zobrazit.
Obsah
Dotkněte se volby  a vyberte typ snímku, který se má zobrazovat v přehledu, můžete
FILM] (pouze videoklipy), [
FOTOGRAFIE] (pouze
zvolit mezi možnostmi [
FILM/FOTOGR.] (kombinace videoklipů a fotografií).
fotografie) nebo [

Hledat obraz
 Návrat na obrazovku Prohlížení události

/
: Zobrazuje předchozí/následující stranu (stisknutím a přidržením tlačítka
lze rolovat obrazovkou přehledu).
 Přechod do režimu záznamu videoklipu/fotografie
 Název události
 Celková doba videoklipů v události (Celkový počet fotografií se zobrazí, když se
zobrazují pouze fotografie)
 Tlačítko přepnutí typu obrazu
 Videoklip
 Fotografie
U naposledy přehrávaného nebo nahrávaného videoklipu či fotografie se zobrazí . Pokud se
videoklipu nebo fotografie dotknete pomocí , můžete pokračovat v přehrávání od místa, kde
bylo přehrávání přerušeno.
Rejstřík
CZ
35
Použití videokamery při přehrávání videoklipu
Když videokamera přehrává videoklip, můžete použít funkce znázorněné na obrázku níže.
FILM/FOTOGR.] (výchozí nastavení)
Obrázek uvedený níže se zobrazí, pokud vyberete [
FILM] dotykem tlačítka Přepnout typ snímku na obrazovce Přehled událostí.
nebo [
Obsah
Nastavení hlasitosti
Vymazat
Kontext
Další
Zastavení*
Rychlé přetáčení vpřed*
Předchozí
Rychlé přetáčení zpět*
Pauza*/přehrávání
* Tato tlačítka jsou k dispozici pouze v případě, že videokamera přehrává videoklip.
 Poznámky
Přehrávání obrazů na jiných zařízeních než na videokameře nemusí být možné.

Tipy
na obrazovce přehrávání se zobrazí funkce, které můžete aktuálně použít, budete tak
Dotykem tlačítka
moci tyto funkce snadno využívat.
Dosáhne-li přehrávání od vybraného snímku posledního snímku, vrátí se zobrazení na obrazovku
INDEX.
Chcete-li během pauzy pomalu přehrávat videoklip, stiskněte
/
.
/
během přehrávání se videoklipy přehrávají asi
Při opakovaném dotyku tlačítka
pětinásobnou  asi desetinásobnou  asi třicetinásobnou  asi šedesátinásobnou rychlostí.
Při nahrávání se automaticky ukládá datum, čas a podmínky nahrávání. Tyto informace se nezobrazují
(MENU) 
během nahrávání, ale můžete je zobrazit v průběhu přehrávání dotykem volby
(
Nastavení Přehrávání)]  [Datový kód]  požadované nastavení 
[Nastavení]  [
.






Hledat obraz

Nastavení hlasitosti videoklipů
 upravte pomocí
Při přehrávání videoklipů se dotkněte volby
/

.
Rejstřík
CZ
36
Prohlížení fotografií
Při prohlížení fotografií lze použít funkce uvedené na obrázku níže. Obrázek uvedený níže
FOTOGRAFIE] dotykem tlačítka Přepnout typ snímku
se zobrazí, když vyberete [
na obrazovce Přehled událostí.
Obsah
Přiblížení při přehrávání
Vymazat
Kontext
Předchozí
Další
Spuštění/zastavení
prezentace
Tipy
Chcete-li zopakovat funkci Prezentace, dotkněte se volby


 [Nast. Prezentace].
Zobrazení zvětšených obrazů
Během přehrávání statických snímků se dotkněte volby (Přiblížení při přehrávání).
Přiblížení můžete upravit pomocí / . Funkci můžete ovládat i pomocí páčky zoomu.
Hledat obraz
Tipy
Přiblížení při přehrávání nemůžete použít, pokud jste na obrazovce přehledu nezvolili
FOTOGRAFIE].
[


Rejstřík
CZ
37
3
Přehrávání obrazů na
televizoru
Přehrávejte na videokameře
videoklip nebo fotografie (str. 34).
Způsoby připojení a kvalita obrazu (vysoké
rozlišení (HD) nebo standardní rozlišení
(STD)) na televizoru se mohou lišit
v závislosti na typu připojeného televizoru a
použitých konektorech.
Obrazy můžete na obrazovce televizoru
přehrávat, i když se právě nahrávají.
Přehled připojení
Obsah
Připojení k televizoru s vysokým
rozlišením
Je-li nahrávka pořízena ve vysokém
rozlišení (HD), jsou videoklipy přehrávány
ve vysokém rozlišení (HD). Je-li nahrávka
pořízena ve standardním rozlišení (STD),
jsou videoklipy přehrávány ve standardním
rozlišení (STD).
Výstupní konektory na videokameře
Konektor HDMI OUT
(Zelený) Y
(Modrý)PB/CB
(Červený)PR/CR
Konektor
dálkového
ovládání A/V
Hledat obraz
Komponentní A/V kabel (je
součástí dodávky)
(Bílý)
(Červený)
Kabel HDMI
(prodává se samostatně)
1
Přepněte vstup televizoru
na připojený konektor.

2
Postupujte podle pokynů v návodu
k obsluze televizoru.

Rejstřík
Připojte videokameru
k televizoru.
Jako zdroj napájení použijte dodaný
napájecí adaptér (str. 16).
CZ
38
Připojení k televizoru nepodporujícímu
vysoké rozlišení, formát 16:9
(širokoúhlý) nebo 4:3
Připojení pomocí kabelu HDMI






Komponentní A/V kabel (je
součástí dodávky)
(Zelený) Y
(Modrý)PB/CB
(Červený)PR/CR
(Bílý)
(Červený)
Nastavení poměru stran podle
připojeného televizoru (16:9/4:3)

Nastavte [Typ televizoru] na [16:9] nebo [4:3]
podle televizoru (str. 86).
Připojování pomocí připojovacího A/V
kabelu s konektorem S VIDEO
(Bílý)
(Červený)

(Žlutý)

(Žlutý)
(Bílý)
(Červený)

Zapojíte-li pouze komponentní video
konektory, nebude přehráván zvuk. Červený a
bílý konektor zapojte do audio výstupů.
Vyberte nastavení [Komponentní]
pro používaný komponentní vstupní
konektor. Nastavení provedete klepnutím
(MENU)  [Nastavení] 
na [ ( Připojení)]  [Komponentní] 
.
požadované nastavení 
CZ
39
Zapojte žlutý konektor připojovacího A/V
kabelu do vstupního video konektoru a bílý
(levý kanál) nebo červený konektor (pravý
kanál) do vstupního audio konektoru televizoru
nebo videorekordéru.
Rejstřík

Je-li připojen konektor S VIDEO (kanál
S VIDEO), nepřehrají se zvukové signály.
Chcete-li přehrávat zvuk, připojte bílý a červený
konektor ke vstupnímu audio konektoru
televizoru.
Výsledkem tohoto připojení je vyšší rozlišení
než v případě připojovacího A/V kabelu.
Je-li televizor monofonní (je vybaven
pouze jedním vstupním audio
konektorem)
Připojení zařízení pomocí
komponentního A/V kabelu

Hledat obraz
Připojovací A/V kabel
s konektorem S VIDEO
(prodává se samostatně)
Připojovací A/V kabel (je
součástí dodávky)
Obsah
Pokud jsou videoklipy nahrány ve vysokém
rozlišení (HD), jsou přehrávány
ve standardním rozlišení (STD). Pokud
jsou videoklipy nahrány ve standardním
rozlišení (STD), jsou přehrávány
ve standardním rozlišení (STD).
Používejte kabel HDMI s logem HDMI.
Na jednom konci (pro videokameru) použijte
miniaturní konektor HDMI a na druhém konci
konektor vhodný pro připojení televizoru.
Obrazy chráněné autorskými právy se
z konektoru HDMI OUT videokamery
nepřehrají.
Některé televizory s tímto připojením mohou
fungovat nesprávně (např. bez zvuku nebo bez
obrazu).
Nepřipojujte konektor HDMI OUT
videokamery k externímu zařízení HDMI OUT,
mohlo by dojít k poruše.
Je-li připojené zařízení kompatibilní
s 5,1kanálovým prostorovým zvukem, jsou
automaticky výsledkem videoklipy ve vysokém
rozlišení (HD) s 5,1kanálovým prostorovým
zvukem. Videoklipy ve standardním rozlišení
(STD) jsou převedeny na 2kanálový zvuk.
Připojení televizoru přes videorekordér

Připojte videokameru do vstupu LINE IN
na videorekordéru pomocí A/V kabelu.
Nastavte volič vstupu na videorekordéru na
LINE (VIDEO 1, VIDEO 2 atd.).
 Poznámky
Přehráváte-li videoklipy ve standardním
rozlišení (STD) na televizoru 4:3, který není
kompatibilní se signálem 16:9, nahrávejte
videoklipy s poměrem stran 4:3. Dotkněte se
volby
(MENU)  [Kvalita obr./Velikost]
Široký režim]  [4:3] 
[
(str. 83).
 Je-li pro zobrazení videoklipů použit
připojovací A/V kabel, budou zobrazeny
ve standardním rozlišení (STD).

Obsah
Tipy
Připojíte-li videokameru k televizoru za
účelem přehrávání obrazů více než jedním
typem kabelu, je priorita vstupních konektorů
televizoru následující:
HDMI  komponentní vstup  S VIDEO
 video
HDMI (High Definition Multimedia Interface)
je rozhraní, které umožňuje současné vysílání
obrazových a zvukových signálů. Konektor
HDMI OUT přenáší vysoce kvalitní obraz a
digitální audio signál.


Hledat obraz

Rejstřík
CZ
40
Pokročilé operace
Užitečné funkce pro
nahrávání videoklipů a
fotografií
Nastavení přiblížení pomocí páčky
zoomu
Nastavení přiblížení pomocí
kroužku zoomu
Optický zoom s pohonem
Obsah
Zvětšení můžete upravovat pomocí páčky
zoomu. Pro pomalejší změnu přiblížení
pohněte páčkou jen lehce. Pro rychlejší
změnu přiblížení jí pohněte výrazněji.
Obraz můžete zvětšit bez zhoršení kvality.
K tomu je zapotřebí kompatibilní objektiv s
funkcí optického zoomu s pohonem.
Pokud je objektiv vybaven kroužkem
zoomu, můžete zvětšení upravovat jeho
otáčením doleva a doprava. Zvětšení
pomocí kroužku zoomu lze provádět pouze
v rámci optického rozsahu objektivu.
Podrobnosti naleznete v návodu k použití
dodaném spolu s objektivem.
Kroužek zoomu
Hledat obraz
Širší záběr
(širokoúhlý)
 Poznámky
Nesahejte na válec objektivu, který při
zoomování vyjíždí ven, ani na něj nepůsobte
velkou silou. Mohlo by dojít k poškození
objektivu.
 V závislosti na objektivu, který používáte,
možná budete muset na objektivu nastavit
přepínač do polohy MANUAL.
Užší záběr
(telefoto)

Rejstřík
CZ
41
Nastavení rychlosti zoomu
Kvalita obrazu se zhorší kvůli digitálnímu
zpracování.
Když používáte digitální zoom, nebudou
funkce detekce obličejů (str. 77) a zaměřené
ostření (str. 45) fungovat. Pokud použijete
digitální zoom, zatímco byla funkce
kompenzace protisvětla aktivována funkcí
detekce obličejů, bude tato funkce zrušena,
může navíc dojít ke snížení jasu obrazovky.
Než začnete používat digitální zoom,
nastavte funkci [Expozice] na manuální.
Rychlost zoomu můžete jemně doladit.
(MENU) 
Dotkněte se volby
Asistence
[Kamera/Mikrofon]  [ (
Snímání)]  [Rychlost zoomu]  [Fixní]
.
 požadované nastavení 
Obsah
Digitální zoom



 Poznámky
Mějte prsty položené na páčku zoomu. Pokud
byste z páčky zoomu prsty sejmuli, mohl by se
nahrát i zvuk činnosti páčky zoomu.
 Digitální zoom nelze používat, když nastavíte
RAW/JPEG] na [RAW] nebo [RAW &
[
JPEG].

Tipy
Digitální zoom a optický zoom lze používat
zároveň.
Když nastavíte [Páčka zoomu] (str. 82) na
nastavení jiné než [Digitální zoom], zůstane
zvětšení digitálního zoomu zachováno.
Hledat obraz

Toto nastavení platí pro digitální zoom i optický
zoom s pohonem.
Pokud nastavíte možnost [Fixní], můžete měnit
přiblížení nastavenou rychlostí bez ohledu na
to, jak dalece budete pohybovat páčkou zoomu.
Rozsah rychlosti zoomu se liší v závislosti
na používaném objektivu s funkcí zoom s
pohonem. V závislosti na kombinaci objektivu a
nastavení [Rychlost zoomu] se rychlost nemusí
změnit nebo se může hlasitě ozývat zvuk
pohonu. Před snímáním doporučujeme funkci
nejprve vyzkoušet nanečisto.
Páčku zoomu elektrického zoomového
objektivu s velkým zvětšením, který se
dodává s modelem NEX-VG30H/VG30EH,
můžete ovládat nezávisle na páčce zoomu
na videokameře. V tomto případě můžete
přepínat mezi zoomem s pohonem (SERVO) a
manuálním zoomem (MANUAL) na objektivu.
Pokud použijete zoom s pohonem (SERVO),
můžete na objektivu vybrat tři úrovně rychlosti
zoomu pomocí přepínače rychlosti zoomu.
Nastavení zoomu videokamery a objektivu na
sobě vzájemně nezávisí.


Rejstřík

CZ
42
* Snímací čip je součást videokamery, která
Nastavení ručního ostření
funguje jako film.
Pokud je objekt blíže, než činí minimální
vzdálenost pro natáčení nasazeného
objektivu**, nelze zaostření potvrdit. Dbejte
na to, aby byla mezi objektem a videokamerou
dostatečná vzdálenost.
** Minimální vzdálenost pro natáčení objektivu
E PZ 18-200mm F3.5-6.3 OSS, který se
dodává s modely NEX-VG30H/VG30EH,
činí 0,3 m (širokoúhlý záběr) – 0,5 m (záběr
teleobjektivem).

Obsah
Pokud je objektiv vybaven ostřícím
kroužkem, můžete ostřit ručně jeho
otáčením doleva a doprava.
Pokud používáte objektiv, který podporuje
autofokus, nastavte režim ostření na
manuální stiskem tlačítka FOCUS. Na
obrazovce LCD se v režimu manuálního
ostření objeví .
Tipy
Stisknutím tlačítka FOCUS přepínáte [Auto] 
[DMF]*  [Ručně].
* Pouze fotografie
Po nastavení automatického ostření doostřete
ručně (přímé manuální ostření).


Tlačítko FOCUS

Tuto funkci používejte v následujících
případech.
 Při nahrávání objektu za oknem pokrytým
dešťovými kapkami.
 Při nahrávání vodorovných pruhů.
 Při nahrávání objektu, pokud je mezi
objektem a pozadím nízký kontrast.
 Když chcete zaostřit na objekt v pozadí.
 Když chcete nahrávat nepohyblivý objekt
pomocí stativu.
Používání zvětšeného ostření
Stiskněte tlačítko EXPANDED FOCUS.
Hledat obraz
Stiskněte tlačítko EXPANDED FOCUS pro
zvětšení (přibl. 4x) středu obrazovky. Jedná
se o užitečnou funkci pro snadné a přesné
ruční ostření.
Měření přesné vzdálenosti k objektu
Bajonet objektivu
Tlačítko EXPANDED FOCUS
18 mm
Značka označuje umístnění snímacího
čipu*. Když měříte přesnou vzdálenost mezi
videokamerou a objektem, řiďte se polohou
linky. Vzdálenost od povrchu s kontakty
objektivu ke snímacímu čipu je přibližně
18 mm.
 Poznámky
I když je obraz na obrazovce zvětšený, nahraný
obraz zvětšený nebude.
 Když používáte funkci [Bod. Měření/Ostření],
[Bodové měření] nebo [Bodové ostření],
nemůžete pomocí zoomu přibližovat obraz.

CZ
43
Rejstřík
Stisknutím tlačítka EXPANDED FOCUS
přepínáte mezi zvětšeným a normálním
zobrazením.
Výběr obrazu s vysokým rozlišením
(HD) nebo standardním rozlišením
(STD)
Výběr režimu nahrávání
Pro nastavení požadované kvality obrazu
jsou k dispozici následující možnosti: obraz
ve vysokém rozlišení (HD), který umožňuje
nahrávání jemných obrazů, nebo obraz ve
standardním rozlišení (STD), který nabízí
větší kompatibilitu s různými přehrávacími
zařízeními (výchozí nastavení je [
HD
kvalita]). Změňte kvalitu obrazu podle
podmínek nahrávání nebo zařízení pro
přehrávání.
(MENU)
 Dotkněte se volby
 [Kvalita obr./Velikost] 
[
NAHRÁV. režim].
 Dotkněte se požadovaného
režimu nahrávání.
(MENU)
 Dotkněte se volby
 [Kvalita obr./Velikost] 
[Nastavení
/
].
Dostupné režimy nahrávání závisí
Snímk. Frekvence]
na výběru [
(str. 82).
Hledat obraz
HD kvalita],
 Klepněte na [
chcete-li nahrávat obraz
ve vysokém rozlišení (HD),
nebo klepněte na [
STD
kvalita], chcete-li nahrávat obraz
ve standardním rozlišení (STD).
 Dotkněte se volby
.
Obsah
Režim nahrávání můžete nastavit tak, aby
při nahrávání ve vysokém rozlišení (HD)
bylo možno vybrat kvalitu videoklipu
]).
(výchozí nastavení je [Standardní
Doba nahrávání na paměťovou kartu se
mění podle režimu nahrávání.
* Na ikoně média se zobrazí
, pokud
videoklip nahraný ve zvoleném režimu
nahrávání nelze na takové médium uložit.

 Dotkněte se volby
Kvalita nahrávaného obrazu se změní.
Tipy
Videoklipy můžete nahrávat, přehrávat nebo
upravovat pouze ve zvolené kvalitě obrazu.
Chcete-li nahrávat, přehrávat nebo upravovat
videoklipy v jiné kvalitě obrazu, změňte toto
nastavení.
.


Rejstřík
CZ
44
Režimy záznamu a záznamová média

Typy médií, na které lze ukládat obrazy,
závisí na vybraném režimu nahrávání.
Podrobnosti o ukládání pomocí externích
zařízení naleznete na straně 63.


Režim nahrávání
PS*
FX
FH/
HQ/LP
Použití funkce Zaměřené ostření
Videokamera
Když na displeji LCD klepnete na objekt,
který chcete sledovat, videokamera objekt
sleduje a nahrává videoklip.
Paměťová karta
Externí zařízení
Externí média
(paměťová
zařízení USB)
Při klepnutí na obličej
Okolo obličeje se zobrazí bílý rámeček a
videokamera automaticky nastaví zaostření,
barvu a expozici.
Blu-ray disky
AVCHD
záznamové disky
—
—
Snímk. Frekvence] nastavena na
[
[60p] (NEX-VG30/VG30H), [50p]
(NEX-VG30E/VG30EH).
Tipy
Když zvolíte režim PS pro kvalitu obrazu ve
vysokém rozlišení (HD), budou se videoklipy
nahrávat v rozlišení 1920  1080/60p
(NEX-VG30/VG30H) nebo 1920  1080/50p
(NEX-VG30E/VG30EH). Když zvolíte režim
FX nebo FH, budou se videoklipy nahrávat v
rozlišení 1920  1080/60i / 1920  1080/24p
(NEX-VG30/VG30H) nebo 1920  1080/50i /
1920  1080/25p (NEX-VG30E/VG30EH).
Když zvolíte režim HQ nebo LP pro kvalitu
obrazu ve vysokém rozlišení (HD), budou se
videoklipy nahrávat v rozlišení 1440  1080/60i
(NEX-VG30/VG30H) nebo 1440  1080/50i
(NEX-VG30E/VG30EH).
Můžete zvolit následující režim nahrávání
ve vysokém rozlišení (HD).
] (NEX-VG30/VG30H),
 [Kvalita 60p
] (NEX-VG30E/VG30EH)
[Kvalita 50p
(AVC HD 28M (PS))
] (AVC HD 24M (FX))
 [Nejvyšší kvalita
 [Vysoká kvalita
] (AVC HD 17M (FH))
 [Standardní
] (AVC HD 9M (HQ))
 [Dlouhá doba
] (AVC HD 5M (LP))

Klepněte na obličej nebo místo, které
chcete sledovat.
Zobrazí se dvojitý rámeček.
Chcete-li sledování ukončit, klepněte na /
na pravé straně obrazovky LCD.
 Poznámky
Objekt, kterého se dotknete, nemusí být
detekován, záleží na jasu okolí nebo na účesu
objektu. V takovém případě se znovu dotkněte
objektu během nahrávání.

CZ
45
Rejstřík

Hledat obraz
Při klepnutí na místo mimo obličej
Okolo místa, na které jste klepli, se zobrazí
rámeček s dvojitou čárou a videokamera
automaticky upraví zaostření.
* [PS] lze nastavit, pouze pokud je volba

Obsah
Typy médií
Režim nahrávání ve standardním rozlišení
(STD) je omezen na následující hodnotu.
] (STD 9M (HQ))
 [Standardní
„M“, např. v „24M“, označuje „Mb/s“.
S modelem založeném na standardu PAL
(NEX-VG30E/VG30EH) můžete nahrávat
v rozlišení 1920 1080/24p (FX, FH) aktivací
funkce [Režim 24p].

Chcete-li sledovat obličej, nastavte funkci
[Detekce obličejů] na jinou hodnotu než
na [Vyp.] (výchozí nastavení je [Auto]).



Tipy
Jako volbu nahrávání zvuku můžete vybrat
) nebo [2ch stereo]
[5.1ch surround] (
) ([Režim zvuku], str. 79).
(
Na počítači můžete pomocí dodaného
softwaru vytvořit disk s videoklipy nahranými
na videokameře „PlayMemories Home“.
Přehráváte-li disk v systému s 5,1kanálovým
prostorovým zvukem, můžete si vychutnat
realistický zvuk.



Nahrávání zvuku s lepším
prostorovým zvukem (nahrávání
5,1kanálového prostorového
zvuku)
Obsah
Tipy
Jestliže tvář, jíž jste se dotkli, ze záběru
zmizí, má přednost objekt vybraný v položce
[Detekce obličejů] (str. 77). Jestliže se tvář, jíž
jste se dotkli, vrátí na obrazovku, má tato tvář
přednost.
Funkci detekce obličejů nelze použít, když je
Kinotón] nastavena na [Zap.].
funkce [
Funkce detekce obličejů a zaměřené ostření
nefungují, když používáte digitální zoom.


Připojíte-li videokameru pomocí kabelu HDMI
(prodává se samostatně), zvuk videoklipů
ve vysokém rozlišení (HD) nahraných
v 5,1kanálovém zvuku bude na výstupu
automaticky v kvalitě 5,1kanálového zvuku.
Zvuk videoklipů ve standardní kvalitě (STD)
bude převeden na 2kanálový.
Nahrávání v zrcadlovém režimu
Hledat obraz
Videokamera může k záznamu čistého
zvuku s 5,1kanálovým prostorovým
zvukem a nízkou úrovní šumu použít
jakýkoliv směrový mikrofon se strukturou
tvořenou čtyřmi kapslemi. Realistický zvuk
si vychutnáte při přehrávání videoklipů
na zařízeních, která podporují 5,1kanálový
prostorový zvuk.
Otevřete panel LCD o 90 stupňů
od videokamery () a poté jej otočte
o 180 stupňů na stranu objektivu ().
Vestavěný mikrofon
Tipy
Na obrazovce LCD se zobrazí zrcadlově
převrácený obraz objektu, ale nahraný obraz
bude mít správnou orientaci.
Videokamera může obraz zobrazovat na
obrazovce LCD nebo v hledáčku.



 Poznámky
Chcete-li si vychutnat 5,1kanálový
prostorový zvuk videoklipů nahraných
ve vysokém rozlišení (HD) v 5,1kanálovém
zvuku, potřebujete zařízení kompatibilní
s 5,1kanálovým prostorovým zvukem.
Rejstřík

CZ
46
Nahrávání pod jiným úhlem
Nastavení funkce Vyvážení bílé
S videokamerou můžete podle objektu
nahrávat v následujících úhlech.

Vyvážení bílé (vyvážení barev) můžete
nastavit pro přesnou reprodukci bílé barvy
podle barevné teploty zdroje světla. Pomocí
této funkce můžete také přizpůsobit barvy
podle používaného objektivu.
Nízký úhel
(tlačítko START/STOP na panelu LCD)

Nízké úhly
(tlačítko START/STOP na držadle)
Obsah
Stiskněte tlačítko WHITE BALANCE.
Tlačítko WHITE
BALANCE
Můžete si vybrat z následujících režimů.
 Auto
Vyvážení bílé je nastaveno automaticky.
Vyvážení bílé se nastaví tak, aby bylo
vhodné pro následující podmínky natáčení:
 Venku
 Noční pohledy, neonová světla a
ohňostroje
 Východ nebo západ slunce
 Osvětlení denní bílou zářivkou
Tipy
Pokud se nakloníte k hledáčku, zatímco je
funkce [Hledáček/Panel] nastavena na [Auto]
(str. 88), může čidlo oka obrazovku LCD
vypnout. Tomu můžete zabránit nastavením
možnosti [Hledáček/Panel] na [Panel].


Hledat obraz
Venku ( )
Uvnitř ()
Teplota barvy (
)
Vyvážení bílé se upraví podle barevné
teploty zdroje světla:
 Zvolte [Teplota barvy], potom nastavte
hodnotu pomocí +/– na obrazovce LCD.
CZ
47
Rejstřík
Vyvážení bílé se nastaví tak, aby bylo
vhodné pro následující podmínky natáčení:
 V místnosti
 Scény z večírku nebo studia, kde se
rychle mění světelné podmínky
 Osvětlení světly ve studiu nebo
sodíkovými výbojkami či barevnými
žárovkami
Stisk (
)
Obsah
Vyvážení bílé bude upraveno podle
okolního světla.
Klepněte na [
].
Zamiřte videokameru na bílý objekt,
například list papíru tak, aby vyplňoval
celý obraz a byl osvětlen stejně jako
nahrávaná scéna.
Klepněte na [
].
 Poznámky
V prostředí s bílými zářivkami nebo zářivkami
se studeným bílým světlem nastavte [Vyvážení
bílé] na [Auto] nebo upravte barvu pomocí
volby [Stisk].
 Když zvolíte [Stisk], miřte videokamerou na bílé
předměty.
 Když videokamera nahrává videoklip, možnost
zešedne a [Stisk] nelze nastavit.

Tipy
Pokud jste vyměnili modul akumulátoru,
když bylo zvoleno nastavení [Auto], nebo jste
videokameru přenesli ven po použití v místnosti
(nebo opačně), namiřte videokameru
na nejbližší bílý objekt po dobu přibližně
10 sekund pro lepší úpravu vyvážení barev.
Pokud jste nastavili vyvážení bílé pomocí [Stisk]
a světelné podmínky se změnily tím, že jste
přenesli videokameru ven z místnosti, příp.
opačně, je nutné zopakovat postup [Stisk] pro
úpravu vyvážení bílé.
Vyvážení bílé B-A (od modré k jantarové) nebo
G-M (od zelené k purpurové) můžete upravit
dotykem volby [OPTION].
Když je tlačítku MANUAL (str. 51) přiřazena
možnost [Teplota barvy VB], [VB B-A] nebo
[VB G-M], lze hodnotu upravit stiskem tlačítka
MANUAL a otočením voliče MANUAL
(str. 49). Pokud tlačítko MANUAL stisknete
znovu, nastaví se v případě funkce [Teplota
barvy VB] možnost [Auto], v případě funkce
[VB B-A] nebo [VB G-M] přestane nastavení
platit.




Hledat obraz

Rejstřík
CZ
48
Ruční nastavení
 Stiskněte IRIS  pro nastavení
režimu na ruční.
Stisknutím IRIS  se přepíná režim
nastavení mezi automatickým a
ručním.
Ruční kontrola nastavení obrazu
pomocí voliče MANUAL
Obsah
Volič MANUAL  na videokameře
můžete použít k řadě ručních nastavení.
Hodnota clony
Přepínaná provozní ikona
Přepínaná provozní ikona
Prázdná
Ruční nastavení.

Automatické nastavení.
Hodnota nastavení
Když je zvýrazněna hodnota nastavení,
lze ji nastavit pomocí voliče MANUAL.
Nastavení funkce CLONA
Hledat obraz
Provede ruční nastavení [Expozice] (str. 51).
 Otáčejte voličem MANUAL 
pro úpravu funkce CLONA.
Níže jsou popsány kroky pro nastavení
expozice s prioritou funkce CLONA.
 Stiskněte PROGRAM AE  pro
nastavení možností CLONA, Zisk
(ISO), Čas závěrky a Expozice na
[Auto].
Tipy
Stiskněte tlačítko IRIS znovu pro automatické
nastavení funkce CLONA. Vedle hodnoty clony
se objeví .
Rozsah hodnot clony, které můžete nastavit,
závisí na objektivu, který používáte. U
některých objektivů se hodnota clony může
měnit při zoomování z širokoúhlého záběru na
záběr teleobjektivem.


CZ
49
Rejstřík



Rozsah zaostření, důležitý důsledek nastavené
clony, se nazývá hloubka ostrosti. Když se clona
otvírá, hloubka ostrosti se zmenšuje, když se
zavírá, hloubka ostrosti se zvětšuje. Používejte
clonu kreativně, abyste při snímání dosáhli
požadovaného účinku.
To je užitečné, protože tak můžete nastavit
rozostření nebo ostré pozadí.

Když natáčíte pod zářivkami, sodíkovými
výbojkami, rtuťovými výbojkami nebo
LED diodami, mohou se na obrazu objevit
vodorovné pruhy nebo šum. Tento stav můžete
napravit úpravou hodnoty Čas závěrky.
Automatické nastavení hodnoty Čas
závěrky
Níže jsou popsány kroky pro nastavení
expozice s prioritou funkce Čas závěrky.
Obsah
Znovu stiskněte tlačítko SHUTTER SPEED
. Vedle hodnoty Čas závěrky se objeví .
Nastavení funkce Čas závěrky
Nastavení funkce Expozice
Následující vysvětlení popisuje případ, kdy
je nastavení hodnoty [Expozice] přiřazeno
tlačítku MANUAL  (výchozí nastavení).
 Stiskněte PROGRAM AE  pro
nastavení možností CLONA, Zisk
(ISO), Čas závěrky a Expozice na
[Auto].
 Stiskem tlačítka MANUAL
aktivujte režim ručního nastavení
expozice.
 Stiskněte SHUTTER SPEED  pro
nastavení režimu na ruční.
Stisknutím SHUTTER SPEED 
se přepíná režim nastavení mezi
automatickým a ručním.
Hledat obraz
Stisknutím MANUAL se přepíná
režim nastavení mezi automatickým
a ručním.
 Otáčejte voličem MANUAL 
pro úpravu funkce Čas závěrky.
 Hodnota nastavení
Zleva CLONA, Zisk (ISO), Čas závěrky
 Stav
Přepínaná provozní ikona
Tipy
Změna funkce Čas závěrky ovlivňuje, jak se
bude jevit pohybující se objekt. Pokud chcete
natáčet rychle se pohybující objekty zřetelně a
bez rozmazání, nastavte vysokou hodnotu Čas
závěrky. Pokud chcete naopak zdůraznit dojem
pohybu, nastavte nízkou hodnotu Čas závěrky.
Čas závěrky můžete nastavit na hodnotu mezi
1/4 sekundy a 1/10000 sekundy v režimu
videa 60p (NEX-VG30/VG30H), a mezi
1/3 sekundy a 1/10000 sekundy v režimu videa
50p (NEX-VG30E/VG30EH), případně mezi
30 sekundami a 1/4000 sekundy v režimu
fotografování.
Automatické ostření je při nízké hodnotě Čas
závěrky obtížné. Doporučuje se ruční ostření s
videokamerou na stativu.




Automatické nastavení.
Provede ruční nastavení [Expozice] (str. 51).
Hodnota nastavení
Když je zvýrazněna hodnota nastavení,
lze ji nastavit pomocí voliče MANUAL.
CZ
50
Rejstřík

Prázdná
Ruční nastavení.
 Otáčením voliče MANUAL 
upravte nastavení [Expozice].
 Poznámky
Ruční nastavení zůstanou uchována i v případě,
že změníte položku nabídky přiřazenou tlačítku
MANUAL. Pokud však nastavíte CLONA,
Čas závěrky a Zisk (ISO) na manuální, když
je funkce [Kor. autom. expozice] nastavena
na [Zap.], nebude mít funkce [Kor. autom.
expozice] žádný efekt.

Otáčením voliče MANUAL budete
měnit hodnoty CLONA, Čas závěrky a
Zisk (ISO).
Znovu stiskněte MANUAL. Vedle hodnot
[CLONA], [Čas závěrky] a [Zisk (ISO)] se
objeví a zvýraznění bude zrušeno.

Položky, které můžete přiřadit voliči
MANUAL







Pokročilý manuální provoz
Jas videoklipů, které chcete natáčet, můžete
nastavit pomocí hodnot CLONA, Čas
závěrky a Zisk (ISO).
Následující příklad popisuje nastavení
funkce CLONA na ruční nastavení.
Přiřazení položky nabídky tlačítku
MANUAL
Hledat obraz

[Expozice]
[Zisk(ISO)]
[CLONA]
[Čas závěrky]
[Kor. autom. expozice]
[Teplota barvy VB]
[VB B-A]
[VB G-M]
Obsah
Tipy
Položky nabídky lze tlačítku MANUAL přiřadit
(MENU)  [Kamera/
i dotykem volby
(
Nast. Fotoaparátu)]
Mikrofon]  [
 [Tlačítko MANUAL].
Data videokamery (str. 85), která se zobrazují
na displeji LCD, se liší podle nastavení
nahrávání videokamery. Nastavení je
signalizováno pomocí následujících ikon.

: Automaticky

: Expozice je nastavena ručně.


Návrat do režimu automatického
nastavení
Automatický režim [Expozice] ( )
Stiskněte a na několik sekund přidržte
volič MANUAL.
Otevře se obrazovka nastavení [Tlačítko
MANUAL].
Natáčené obrazy jsou nastaveny na
optimální jas.
 Stiskněte tlačítko IRIS  pro
nastavení ručního režimu (
vedle hodnoty nastavení zmizí).
Hodnotu nastavení můžete upravit
pomocí voliče MANUAL, když je
hodnota nastavení zvýrazněna a když
se vedle ní neobjevuje symbol .
CZ
51
Rejstřík
Otočte voličem MANUAL a vyberte
položku nabídky, která má být přiřazena.
Stiskněte MANUAL.
 Otáčejte voličem MANUAL ,
abyste nastavili hodnotu clony.
Plně manuální režim
Plně manuální režim můžete využívat, když
nastavíte všechny funkce CLONA, Čas
závěrky a Zisk (ISO) na manuální režim.
Funkce Čas závěrky a Zisk (ISO)
se automaticky nastaví tak, aby
odpovídaly hodnotě clony pro
optimální jas.
Vztah mezi třemi režimy
Manuální
režim
[Expozice] ( )
Obsah
Automatický
režim
[Expozice] ( )
Manuální režim [Expozice] ( )
Když používáte funkci [Expozice], [Bodové
měření] apod., jsou nastavení CLONA,
Čas závěrky, a Zisk (ISO), které jsou právě
nastaveny na automatický režim ( ),
přepnuty na manuální režim ( ).
Jas bude nastaven v závislosti na hodnotě
nastavené pro funkci [Expozice], [Bodové
měření] apod.
Plně manuální režim
 [Expozice], [Bodové měření] nastavené
na ruční/auto.
 Když nastavíte všechny funkce CLONA,
Čas závěrky, Zisk (ISO) na manuální režim.
Alespoň jedna z funkcí  je nastavena
na [Auto].
 Nastavte funkci [Expozice] na
manuální režim.
Tipy
Když stiskněte tlačítko PROGRAM AE, funkce
CLONA, Čas závěrky, Zisk (ISO) a Expozice se
nastaví na automatické nastavení.
Pouze ta položka (ty položky) z položek
CLONA, Čas závěrky a Zisk (ISO), která
je nastavena na , se navrátí do , když
se dotkněte volby [Auto] na obrazovce pro
[Expozice], [Bodové měření] apod.

 Stiskněte tlačítko IRIS  pro
nastavení ručního režimu (
vedle hodnoty nastavení zmizí).

Hledat obraz

Hodnotu nastavení můžete upravit
pomocí voliče MANUAL , když je
hodnota nastavení zvýrazněna a když
se vedle ní neobjevuje symbol .
Rejstřík
 Otáčejte voličem MANUAL ,
abyste nastavili hodnotu clony.
Hodnoty Čas závěrky a Zisk (ISO) se
mění podle hodnot nastavených pro
funkci [Expozice], [Bodové měření]
apod.
CZ
52
Správné používání
videokamery
 Chcete-li vybrat a ochránit
videoklipy, dotkněte se volby
[Více snímků]  [
FILM]/
[
FOTOGRAFIE]/[
FILM/
FOTOGR.].
Mazání videoklipů a fotografií

 Poznámky
Obrazy, které byly jednou vymazány, nelze
obnovit. Důležité videoklipy a fotografie si
předem uložte.
 Při mazání obrazů nevyjímejte z kamery modul
akumulátoru ani neodpojujte napájecí adaptér.
Mohlo by dojít k poškození paměťové karty.
 Při mazání obrazů z paměťové karty ji
nevysunujte.
 Nelze mazat videoklipy a fotografie, pro které
byla nastavena ochrana. Před vymazáním zrušte
zabezpečení videoklipů a fotografií, které chcete
vymazat (str. 54).

Je-li volba [Nastavení
/
]
STD kvalita], zobrazí
nastavena na [
místo
.
se
Obsah
Prostor na paměťové kartě lze uvolnit
mazáním videoklipů a fotografií.
 Klepnutím zobrazte symbol
u videoklipů nebo fotografií,
které se mají vymazat.
Tipy
Obraz můžete vymazat pomocí na obrazovce
přehrávání.
Chcete-li vymazat všechny obrazy na paměťové
kartě a obnovit tak veškerý volný prostor
na médiu, naformátujte médium (str. 84).
Zmenšené obrázky, které umožňují shlédnout
více obrazů najednou na obrazovce přehledu, se
nazývají „miniatury“.



 Stiskněte tlačítko
snímky) (str. 34).

Snímek potvrdíte klepnutím
na požadovanou miniaturu a přidržením.
se vrátíte
Klepnutím na na předchozí obrazovku.
 Klepněte na .
(Zobrazit

Hledat obraz


(MENU)
 Dotkněte se volby
 [Editace/Kopírování] 
[Vymazat].
Rejstřík
CZ
53
 Klepněte na videoklipy a
fotografie, pro něž chcete
nastavit ochranu.
Vymazání všech videoklipů/fotografií
v události najednou
V kroku 2 klepněte na [Vše z události].
Na vybraných obrazech se zobrazí .
Obsah
Klepnutím na /
vyberte
požadovaný videoklip a poté klepněte na .


Snímek potvrdíte klepnutím
na požadovanou miniaturu a přidržením.
se vrátíte
Klepnutím na na předchozí obrazovku.
Dotkněte se volby

 Klepněte na .
.
Nastavení ochrany nahraných
videoklipů a fotografií (Ochrana)

Zrušení nastavení ochrany videoklipů a
fotografií
Klepněte na videoklip nebo fotografii
označené symbolem v kroku 4.
zmizí.
(Zobrazit
Ochrana všech videoklipů/fotografií
v události najednou
(MENU)
 Dotkněte se volby
 [Editace/Kopírování] 
[Chránit].
V kroku 3 klepněte na [Nastav. vše z
události].
Klepnutím na /
vyberte
požadovaný videoklip a poté klepněte na .

Je-li volba [Nastavení
/
]
STD kvalita], zobrazí
nastavena na [
místo
.
se
Snímek potvrdíte klepnutím
na požadovanou miniaturu a přidržením.
se vrátíte
Klepnutím na na předchozí obrazovku.
Dotkněte se volby
CZ
54

.
Rejstřík
 Chcete-li vybrat a ochránit
videoklipy, klepněte na [Více
snímků]  [
FILM]/
FOTOGRAFIE]/[
FILM/
[
FOTOGR.].


Hledat obraz
Pro videoklipy a fotografie můžete nastavit
ochranu, aby nedošlo k jejich náhodnému
vymazání.
U chráněných snímků se zobrazí .
 Stiskněte tlačítko
snímky) (str. 34).
Snímek potvrdíte klepnutím
na požadovanou miniaturu a přidržením.
se vrátíte
Klepnutím na na předchozí obrazovku.
Zrušení ochrany u události

V kroku 3 výše klepněte na [Odstr. vše z
události], vyberte požadované videoklipy/

fotografie a poté klepněte na 
.


Videoklip lze rozdělit a vymazat jeho
nepotřebné části.

 Klepněte na  [Rozdělit]
na obrazovce přehrávání
videoklipů.
Obsah
Rozdělení videoklipu
Při rozdělování videoklipu nevyjímejte
z kamery modul akumulátoru ani neodpojujte
napájecí adaptér. Mohlo by dojít k poškození
paměťové karty.
Při rozdělování videoklipů na paměťové kartě
nevysunujte kartu.
Mezi bodem, kde jste stiskli
, a dělícím
bodem může být malý rozdíl, protože
videokamera volí bod dělení na základě asi
půlsekundových dílů.
Na videokameře lze provádět pouze jednoduché
úpravy. Ke složitějším úpravám použijte
dodanou aplikaci „PlayMemories Home“.
Pořízení fotografie z videoklipu
(pouze pro NEX-VG30/VG30H)
, potom
 Dotkněte se volby se dotkněte volby
v místě,
kde chcete videoklip rozdělit
na scény.
Z videoklipů nahraných videokamerou lze
zachytit snímky.
Přehrávání se pozastaví.
/
 Klepnutím na volbu
můžete upravit místo rozdělení
s větší přesností.
Otevře se obrazovka [Zachytit foto].
, potom se
 Dotkněte se volby
dotkněte volby
v okamžiku,
ve kterém chcete zachytit
fotografii.
Hledat obraz
 Klepněte na  [Zachytit
foto] na obrazovce přehrávání
videoklipů.
Přehrávání se pozastaví.
/
můžete
 Klepnutím na upravit místo zachycení s větší
přesností.
Návrat na začátek vybraného
videoklipu

Rejstřík
 Dotkněte se volby
.
 Poznámky
Videoklipy, které byly rozděleny, nelze obnovit.
 Chráněný videoklip nelze rozdělit. Před
rozdělením videoklipu je nutno odstranit jeho
ochranu (str. 54).
Návrat na začátek vybraného
videoklipu

CZ
55
 Dotkněte se volby
.
Po ukončení zachycení se přehrávání
pozastaví.
Obsah
 Poznámky
Velikost obrazu je nastavena podle obrazové
kvality videoklipu. Je-li videoklip nahrán
v jedné z následujících kvalit obrazu, bude
velikost obrazu nastavena, jak je uvedeno níže.
 Obraz ve vysokém rozlišení (HD): 2.1 M
(16:9)
 Širokoúhlý obraz (16:9) ve standardním
rozlišení (STD): 0.2 M (16:9)
 Poměr stran 4:3 ve standardním rozlišení:
0.3 M (4:3)
 Paměťová karta, na kterou chcete ukládat
fotografie, musí obsahovat dostatek volného
prostoru.
 Datum a čas pořízení fotografií zachycených z
videoklipů jsou stejné jako datum a čas nahrání
videoklipů.
 Pokud videoklip, ze kterého vytváříte fotografii,
neobsahuje datum a čas, bude fotografii
přiřazeno datum a čas zachycení z videoklipu.

Hledat obraz
Rejstřík
CZ
56
Ukládání videoklipů a fotografií do počítače
Výběr způsobu vytváření disku (počítač)
Zde je popsáno několik způsobů vytváření disků ve vysokém rozlišení (HD) nebo disků
ve standardním rozlišení (STD) z videoklipů nebo fotografií ve vysokém rozlišení (HD)
nahraných ve videokameře. Vyberte způsob, který vyhovuje vašemu přehrávači.
Ukládání obrazů
na disk Blu-ray
ve vysokém rozlišení
(HD)
Kopírování
snímků na disk
ve standardním
rozlišení (STD) pro
šíření
Přehrávač
Import videoklipů a
Zařízení pro přehrávání
disků Blu-ray (přehrávač
disků Sony Blu-ray, konzole
PlayStation3 apod.)
Import videoklipů a
Zařízení pro přehrávání
formátu AVCHD (přehrávač
disků Sony Blu-ray, konzole
PlayStation3 apod.)
Import videoklipů a
Běžná zařízení pro
přehrávání disků DVD
(přehrávač DVD, počítač
s možností přehrávání
disků DVD, apod.)
fotografií do počítače
(str. 59)

Vytvoření disku Blu-ray*
ve vysokém rozlišení (HD)
(str. 61)
fotografií do počítače
(str. 59)

Vytvoření záznamového
disku AVCHD ve vysokém
rozlišení (HD) (str. 60)
fotografií do počítače
(str. 59)

Vytváření disku
ve standardním rozlišení
(STD) (str. 60)
Hledat obraz
Ukládání obrazů
na záznamový disk
AVCHD ve vysokém
rozlišení (HD)
Výběr způsobu
Obsah
Typ disku
* K vytvoření disku Blu-ray musí být nainstalována aplikace BD Add-on Software pro aplikaci
Rejstřík
„PlayMemories Home“ (str. 61).
CZ
57
Disky kompatibilní s aplikací „PlayMemories Home“
S aplikací „PlayMemories Home“ lze používat 12cm disky následujícího typu. Pro
podrobnosti o disku Blu-ray viz strana 61.
Typ disku
DVD-R/DVD+R/DVD+R DL
DVD-RW/DVD+RW
Vlastnosti
Nepřepisovatelný
Přepisovatelný
Obsah
 Poznámky
Vždy mějte v konzoli PlayStation3 nainstalovánu nejnovější verzi systémového softwaru PlayStation3.
 Konzole PlayStation3 nemusí být v některých zemích/oblastech k dispozici.

Hledat obraz
Rejstřík
CZ
58
3
Import videoklipů a
fotografií do počítače
Klikněte na [Import].

Videoklipy a fotografie pořízené
videokamerou lze uložit do počítače.
Nejdříve zapněte počítač.
Pro podrobnosti viz „PlayMemories Home
Help Guide“.
Obsah
 Poznámky
Při použití této funkce zapojte videokameru
do síťové zásuvky pomocí dodaného napájecího
adaptéru (str. 16).

1
Zapněte videokameru, potom
připojte videokameru k počítači
pomocí kabelu USB (je součástí
dodávky).
Videoklipy a fotografie se přenesou
do počítače.
Po dokončení operace se otevře
obrazovka aplikace „PlayMemories
Home“.
Tipy
Videoklipy ve vysokém rozlišení (HD) lze
přesunout z počítače zpět do videokamery.
Připojte videokameru v počítači pomocí
kabelu USB (je součástí dodávky),
na obrazovce počítače vyberte cílové zařízení
pro exportovaný videoklip (v tomto případě
videokameru), vyberte videoklip, který chcete
exportovat, a poté klepněte na [Export]
(v kategorii [Manipulate])  vyberte jednotku
pro export souborů  klepněte na [Export]
 klepněte na [OK] na obrazovce dokončení
exportu (NEX-VG30/VG30H).


Klepněte na [Připojit USB]
na obrazovce videokamery.

Hledat obraz
2
Na obrazovce videokamery se zobrazí
[Volba USB].
Pokud se obrazovka [Volba USB] neotevře,
(MENU) 
dotkněte se volby
[Nastavení]  [ ( Připojení)] 
[Připojit USB].
Rejstřík
Na obrazovce počítače se zobrazí okno
pro import.
Chcete-li změnit umístění, do kterého
budou uloženy importované soubory
médií, klepněte na [PlayMemories
Home]  [Tools]  [Settings...] 
[Import], potom zvolte požadované
umístění.
CZ
59
Ukládání snímků
na disk

4
Můžete vybrat videoklipy, které byly
importovány do počítače, a uložit je
na disk.
Zapněte počítač a vložte
do jednotky DVD nepoužitý disk.

2
3

Pro použitelné typy disků viz strana 57.
Pokud se automaticky spustí jakákoliv
jiná aplikace než „PlayMemories Home“,
ukončete ji.

5
Obsah
Kliknutím na [Calendar] nebo
[Index] vyberte datum nebo
složku, potom vyberte videoklip,
který chcete uložit na disk.
1

Chcete-li přidat videoklipy k již vybraným
videoklipům, vyberte videoklipy v hlavním
okně a přetáhněte je do okna pro výběr
videoklipů.
Videoklipy ve vysokém rozlišení (HD) jsou
označeny pomocí .
Chcete-li vybrat několik videoklipů,
stiskněte a přidržte tlačítko Ctrl a klikněte
na miniatury.
Při vytváření disku postupujte
podle pokynů na obrazovce.
Spusťte „PlayMemories Home“.

Vytváření disku může trvat dlouhou dobu.
Přehrávání záznamového disku AVCHD
na počítači
K přehrávání záznamových disků
AVCHD je možno použít aplikaci „Player
for AVCHD“, která se instalujte spolu
s „PlayMemories Home“.
Hledat obraz
Klepnutím na (Create Discs)
zvolíte v rozevíracím seznamu
typ disku.
Spuštění aplikace „Player for AVCHD“
CZ
60
Rejstřík
Vložte záznamový disk AVCHD, zvolte
mechaniku, do které jste disk vložili, v
levém podokně obrazovky PlayMemories
Home, potom klepněte na tlačítko „Player
for AVCHD“ v pravém podokně obrazovky
PlayMemories Home.
Podrobnosti o této operaci naleznete v
dokumentu „PlayMemories Home Help
Guide (Additional Help Online)“.
 V závislosti na počítači se videoklipy
nemusí přehrávat plynule.
Otevře se okno výběru videoklipu.
[AVCHD (HD)]:
Videoklipy ve vysokém rozlišení (HD)
lze ukládat na disk DVD.
[DVD-Video (STD)]:
Videoklipy ve standardním rozlišení
(STD) je možno ukládat na disk
DVD. Jako zdroj lze vybrat videoklipy
ve vysokém rozlišení (HD). Ukládání
takových videoklipů však bude trvat
déle, než je jejich skutečná délka,
protože obraz je nutno při ukládání
videoklipu na disk převést z vysokého
rozlišení (HD) na standardní rozlišení
(STD).
Vytvoření disku Blu-ray
Obsah
Můžete vytvořit disk Blu-ray z videoklipu
ve vysokém rozlišení (HD), který byl
přenesen do počítače (str. 59).
K vytvoření disku Blu-ray musí být
nainstalována aplikace BD Add-on
Software pro aplikaci „PlayMemories
Home“. Klepněte na [BD Add-on
Software] na instalační obrazovce aplikace
„PlayMemories Home“ a nainstalujte tento
zásuvný modul podle pokynů na obrazovce.
 Při instalaci [BD Add-on Software]
připojte počítač k Internetu.
Hledat obraz
Vložte do diskové jednotky nepoužitý
disk Blu-ray a klikněte na  [Create
Blu-ray Disc (HD)] v kroku 4 postupu
„Ukládání snímků na disk“ (str. 60). Ostatní
postupy jsou stejné jako při vytváření disku
AVCHD.
 Počítač musí umožňovat vytváření disků
Blu-ray.
 Pro vytváření disků Blu-ray
jsou k dispozici média BDR (nepřepisovatelná) a BD-RE
(přepisovatelná). Pro vytvoření obou
typů disků na ně nelze přidávat další
obsah.
 Pro přehrávání disku Blu-ray
vytvořeného z videoklipů nahraných ve
formátu [Kvalita 60p
] (NEX-VG30/
] (NEXVG30H), [Kvalita 50p
VG30E/VG30EH) potřebujete zařízení
kompatibilní s formátem AVCHD ver.
2.0.
Rejstřík
CZ
61
Ukládání obrazů pomocí externího zařízení
Průvodce kopírováním
Můžete zvolit způsob ukládání videoklipů ve vysokém rozlišení (HD) pomocí externího
zařízení.
Externí médium
Ukládání obrazů ve vysokém
rozlišení (HD) na externí
médium.
Rekordér s pevným diskem
apod.
Ukládání obrazů na disk DVD
ve standardním rozlišení (STD).
Připojovací kabel
Strana
Adaptérový kabel
USB VMC-UAM1
(prodává se
samostatně)
63
Připojovací A/V kabel
(je součástí dodávky)
66
Obsah
Externí zařízení
Videoklipy nahrané ve standardním rozlišení (STD)
Typy médií, na které se ukládají snímky
Pro podrobnosti viz „Režimy záznamu a záznamová média“ na straně 45.
Hledat obraz
Pro připojení videokamery k externímu zařízení, na kterém jsou uloženy snímky, použijte
připojovací A/V kabel.
Rejstřík
CZ
62
Ukládání obrazů
na externí médium
 Poznámky
Externí médium nemusí být možné používat
s funkcí kódu.
 Videokamera může pracovat se souborovým
systémem FAT. Je-li paměťové médium
externího média naformátováno na souborový
systém NTFS apod., je nutno externí
médium před použitím naformátovat
pomocí videokamery. Po připojení externího
média k videokameře se otevře obrazovka
formátování. Před formátováním pomocí
videokamery nezapomeňte důležitá data
zálohovat na externí médium.
 Správné fungování není zaručeno u každého
zařízení, které splňuje provozní požadavky.
 Podrobnosti o dostupných externích médiích
naleznete na webu podpory Sony pro vaši
zemi/oblast.

 Poznámky
Pro tuto operaci je nutno použít adaptérový
kabel USB VMC-UAM1 (prodává se
samostatně).
 Adaptérový kabel USB VMC-UAM1 nemusí být
dostupný v některých zemích/oblastech.
 Připojte videokameru do síťové zásuvky pomocí
dodaného napájecího adaptéru (str. 16).
 Pro podrobnosti viz návod k obsluze dodaný
s externím médiem.

1
Tipy
Snímky uložené na externím médiu je možno
importovat do počítače pomocí dodané aplikace
„PlayMemories Home“.
2
Je-li externí médium vybaveno
napájecím kabelem, připojte jej
do síťové zásuvky.
Funkce dostupné po uložení obrazů
na externí médium
 přehrávání
obrazů prostřednictvím
videokamery (str. 65)
 import obrazů do aplikace „PlayMemories
Home“
Hledat obraz
Připojte napájecí adaptér a
napájecí kabel ke konektoru
DC IN videokamery a do síťové
zásuvky.


Obsah
Videoklipy a fotografie lze ukládat
na externí médium (velkokapacitní
paměťové zařízení USB), jako je například
externí pevný disk. Obrazy lze rovněž
přehrávat na videokameře nebo jiném
zařízení pro přehrávání.
3
Připojte k externímu médiu
adaptérový kabel USB.
Zařízení, která nelze použít jako externí
médium

Rejstřík
Jako externí médium nelze používat následující
zařízení.
 médium s kapacitou překračující 2 TB
 běžná disková jednotka, např. jednotka CD
nebo DVD
 médium připojené prostřednictvím
rozbočovače USB
 médium s vestavěným rozbočovačem USB
 čtečka karet
CZ
63
4
Připojte adaptérový kabel
USB ke konektoru  (USB)
na videokameře.
Připojování externího média
Obrazy uložené na externím médiu se
zobrazují na obrazovce LCD. Je-li připojeno
externí médium, na obrazovce Prohlížení
události apod. se zobrazí ikona USB.
Obsah
Když se na obrazovce LCD zobrazuje
[Příprava souboru databáze obrazů.
Čekejte prosím.], neodpojujte
kabel USB. Pokud se na obrazovce
videokamery zobrazuje [Opravit datab.
obrazů], klepněte na .
Můžete provádět úpravy nastavení v
nabídce externího média, například mazání
(MENU)
obrazů. Dotkněte se volby
 [Editace/Kopírování] na obrazovce
Prohlížení události.
Adaptérový
kabel USB
VMC-UAM1
(prodává se samostatně)
Odpojení externího média
5
Připojte videokameru
k externímu médiu a dotkněte se
volby [Kopírovat.] na obrazovce
videokamery.
 Poznámky
Počet scén, které je možno uložit na externí
médium, je následující. Přestože externí
médium obsahuje volný prostor, nelze uložit
scény, jejichž počet překračuje následující
hodnotu.
 Videoklipy ve vysokém rozlišení (HD):
Max. 3 999
 Videoklipy ve standardním rozlišení (STD):
Max. 9 999
 Fotografie: Max. 40 000
Počet scén může být menší v závislosti na typu
nahraných obrazů.

Videoklipy a fotografie uložené
na paměťové kartě, které dosud nebyly
uloženy na externí médium, lze nyní
uložit na připojené médium.

6
Tato operace je k dispozici pouze
v případě, že jsou k dispozici nově nahrané
obrazy.
Rejstřík
Po dokončení operace klepněte
na na obrazovce
videokamery.
Hledat obraz
Klepněte na , když je videokamera
v pohotovostním režimu přehrávání
(zobrazuje se [Prohlížení události] nebo
Přehled událostí) externího média.
Odpojte adaptérový kabel USB.
CZ
64

Uložení požadovaných videoklipů
a fotografií
Požadované obrazy lze z videokamery
uložit na externí médium.


 Klepněte na na obrazovce videokamery.
Obsah
 Připojte videokameru
k externímu médiu a dotkněte se
volby [Přehrát bez kopírování.].
Otevře se obrazovka Prohlížení
události externího média.
Přehrávání obrazů z externího
média na videokameře
(MENU)
 Dotkněte se volby
 [Editace/Kopírování] 
[Kopírovat].
 Připojte videokameru
k externímu médiu a dotkněte se
volby [Přehrát bez kopírování.].
 Při výběru záznamového média,
způsobů výběru a typů obrazů
postupujte podle pokynů
na obrazovce.
Otevře se obrazovka Prohlížení
události externího média.

 Pokud jste zvolili [Více snímků],
klepněte na obraz, který se má
uložit.

Zobrazí se .
Obrazy můžete rovněž prohlížet
na televizoru připojeném k videokameře
(str. 38).
K přehrávání videoklipů ve vysokém
rozlišení (HD) na počítači lze použít
[Player for AVCHD]. Spusťte [Player for
AVCHD] a pomocí [Settings] vyberte
jednotku, ke které je připojeno externí
médium.
Hledat obraz
 Vyberte obraz, který chcete
zobrazit, a přehrávejte jej (str. 34).
Z externího média nelze kopírovat
obrazy na vnitřní záznamové médium
videokamery.
Rejstřík

Pokud zvolíte [Vše z události], vyberte
událost, kterou chcete kopírovat, pomocí
/
. Nemůžete vybrat několik
událostí.
Výběr obrazu potvrďte stisknutím
a podržením obrazu na obrazovce
se vrátíte
LCD. Klepnutím na na předchozí obrazovku.
CZ
65
Vytvoření disku
ve standardním
rozlišení (STD) pomocí
vypalovačky apod.
Manuální provedení funkce [Přímé
kopírování]
Obrazy přehrávané na videokameře lze
kopírovat na disk nebo videokazetu, pokud
videokameru připojíte k rekordéru disků
apod. pomocí připojovacího A/V kabelu.
Připojte zařízení způsobem  nebo .
Přečtěte si také dodané návody k použití
zařízení, která chcete připojit.
 Poznámky
Pokud videokamera nerozpozná externí
médium, pokuste se provést následující operace.
 Znovu připojte adaptérový kabel USB
k videokameře.
 Je-li externí médium vybaveno napájecím
kabelem, připojte jej do síťové zásuvky.

Obsah
Je-li videokamera připojena k externímu
médiu, můžete provést funkci [Přímé
kopírování] manuálně.
(MENU) [Editace/
Klepněte na Kopírování]  [Přímé kopírování]
na obrazovce [Prohlížení události]
externího média.
Klepněte na [Kopírování dosud
nezkopírovaných obrazů.].

.
Dotkněte se volby
 Poznámky
Při použití této funkce zapojte videokameru
do síťové zásuvky pomocí dodaného napájecího
adaptéru (str. 16).
 Videoklipy ve vysokém rozlišení (HD) jsou
kopírovány ve standardním rozlišení (STD).

Hledat obraz
Rejstřík
CZ
66
2
Vstup

S VIDEO
3
Připojte videokameru ke vstupním
konektorům záznamového zařízení.
Spusťte přehrávání
na videokameře a nahrajte obraz
na záznamovém zařízení.
VIDEO
(Žlutý)
(Bílý)

AUDIO
(Žlutý)
4
Podrobnosti najdete v návodu k použití,
jenž je dodáván se záznamovým zařízením.
 Poznámky
Vzhledem k tomu, že kopírování spočívá
v přenosu analogových dat, může se zhoršit
kvalita obrazu.
 Kopírovat nelze na rekordéry připojené
kabelem HDMI.
 Chcete-li zkopírovat informace o datu/čase
a data videokamery, dotkněte se volby
(MENU)  [Nastavení] 
(
Nastavení Přehrávání)]  [Datový
[
.
kód]  požadované nastavení 
 Má-li obrazovka zobrazovacích zařízení
(televizor apod.) poměr stran 4:3, dotkněte se
(MENU)  [Nastavení] 
volby
[ ( Připojení)]  [Typ televizoru]  [4:3]
.

 Pokud připojujete monofonní zařízení, zapojte
žlutý konektor A/V kabelu ke vstupnímu video
konektoru a bílý (levý kanál) nebo červený
(pravý kanál) konektor ke vstupnímu audio
konektoru na zařízení.
Připojovací A/V kabel (je součástí
dodávky)
Hledat obraz
Po dokončení přepisu zastavte
záznamové zařízení a teprve poté
videokameru.
(Červený)
Směr přenosu

1
Vložte záznamové médium
do nahrávacího zařízení.
Je-li nahrávací zařízení vybaveno voličem
vstupu, vyberte příslušný vstup.
CZ
67
Rejstřík
Připojovací A/V kabel s konektorem
S VIDEO (prodává se samostatně)
Při použití tohoto kabelu získáte
obraz vyšší kvality než při použití
připojovacího A/V kabelu. Zapojte bílý
a červený konektor (levé/pravé audio)
a konektor S VIDEO (kanál S VIDEO)
A/V kabelu ke kabelu S VIDEO. Pokud
zapojíte pouze konektor S VIDEO,
nebude reprodukován zvuk. Připojení
žlutého konektoru (video) není nutné.

Obsah
Připojte videokameru
k záznamovému zařízení
(rekordér disků apod.) pomocí
připojovacího A/V kabelu 
(je součástí dodávky) nebo
připojovacího A/V kabelu
s konektorem S VIDEO 
(prodává se samostatně).
Konektor dálkového ovládání A/V
Uživatelské nastavení videokamery
Používání nabídek
Budete-li možnosti nabídek dobře využívat, bude pro vás obsluha videokamery potěšením.
Videokamera nabízí v každé z 6 kategorií nabídky různé položky.
Režim snímání (Položky pro výběr režimu nahrávání)  str. 73
Obsah
Kamera/Mikrofon (Položky pro upravené snímání)  str. 73
Kvalita obr./Velikost (Položky pro nastavení kvality nebo velikosti obrazu) 
str. 82
Funkce přehrávání (Položky pro přehrávání)  str. 34
Editace/Kopírování (Položky pro úpravy)  str. 84
Nastavení (Další položky nastavení)  str. 84
Použití nabídek
Při nastavování položek nabídky používejte postupy vysvětlené níže.
Hledat obraz
 Poznámky
Podle podmínek nahrávání nebo přehrávání nemusí být možné některé položky nabídky měnit.
 Dotkněte se volby
pro ukončení nastavování nabídky nebo pro návrat na předchozí obrazovku
nabídky.

CZ
68
Rejstřík
Nabídky [Kamera/Mikrofon] a [Nastavení] mají podkategorie. Dotkněte se ikony
podkategorie a na obrazovce se zobrazí nabídky ostatních podkategorií.
Šedě zobrazené položky nabídky nebo nastavení nejsou dostupné.
Seznamy nabídek
Režim snímání
Nahrávání videoklipů.
73
Fotografie
Pořizování fotografií.
73
Bod. Měření/Ostření
Současná úprava jasu a ostření pro vybraný objekt.
73
Bodové měření
Nastavení a zafixování expozice na objekt tak, aby
byl zachycen s vhodným jasem.
74
Bodové ostření
Zaostření na objekt, kterého se dotknete na
obrazovce.
74
Expozice
Manuální zafixování jasu obrazu.
74
Zisk
Nastavení zisku.
74
ISO
Nastavení světelné citlivosti pro nahrávání
fotografií.
74
Nastavení jasu pro automatické řízení expozice.
75
Obrazový efekt
Volba požadovaného efektu filtru pro působivější
a umělecký efekt.
75
Kinotón
Automatické nastavení barev videoklipu tak, aby
připomínal atmosféru filmové kamery.
76
Samospoušť
Nastavení samospoušti, když je videokamera v
režimu fotografování.
76
Režim pohonu
Nastavení kontinuálního snímání, expoziční řady
apod.
76
Režim AF
Nastavení metody ostření.
76
SteadyShot
Nastavení funkce SteadyShot při nahrávání
videoklipů.
77
SteadyShot
Nastavení funkce SteadyShot při pořizování
fotografií.
77
Automat. protisvětlo
Expozice je automaticky upravena pro objekty
v protisvětle.
77
Tlačítko MANUAL
Přiřazení položky nabídky tlačítku MANUAL.
49
Rozpoznání obličeje.
77
Blesk
Nastavení způsobu aktivace blesku při pořizování
fotografií.
78
Úroveň blesku
Nastavení intenzity blesku.
78
Obsah
Film
Kamera/Mikrofon
(
Ruční Nastavení)
Kor. autom. expozice
(
Detekce obličejů
(
Blesk)
CZ
69
Rejstřík
Obličej)
Hledat obraz
(
Nast. Fotoaparátu)
Prevence jevu červených očí při snímání s
bleskem.
78
Redukce zvuku větru
Nastavení omezení zvuku větru pro vnitřní
mikrofon.
78
Režim zvuku
Změna formátu nahrávání zvuku.
79
Úroveň nahr. zvuku
Nastavení úrovně zvuku při nahrávání.
79
Vodicí mříž
Zobrazení rámečku, pomocí kterého můžete
ověřit, zda je objekt orientován vodorovně nebo
svisle.
79
Zebra
Zobrazení vzorku zebry jako vodítka pro úpravu
jasu.
79
Vyznačení
Zobrazení obrazu na obrazovce se zvýrazněnými
obrysy pro nastavení zaostření.
80
Histogram
Zobrazení histogramu.
80
Zobr. dat kamery
Zobrazení hodnot funkcí clona, zisk (ISO) a čas
závěrky.
80
Zobr. úrov. zvuku
Zobrazení indikátoru úrovně zvuku na obrazovce.
81
Přesné nastavení AF
Úprava ostření pro nasazený objektiv.
81
Digitální zoom
Nastavení digitálního zoomu.
81
Páčka zoomu
Nastavení funkce přiřazené páčce zoomu.
82
Rychlost zoomu
Změna rychlosti zoomu při stisknutí páčky
zoomu.
82
NAHRÁV. režim
Nastavení režimu pro nahrávání videoklipů.
44
Snímk. Frekvence
Nastavení snímkové frekvence pro nahrávání
videoklipů.
82
Nastavení kvality obrazu pro nahrávání,
přehrávání a úpravy videoklipů.
44
Široký režim
Nastavení poměru stran obrazu při nahrávání
videoklipů ve standardním rozlišení (STD).
83
Velik. snímku
Nastavení velikosti fotografie.
83
RAW/JPEG
Umožňuje volbu kompresního formátu fotografií.
83
Redukce červ. očí
(
Mikrofon)
Asistence Snímání)
Obsah
(
Hledat obraz
Kvalita obr./Velikost
Nastavení
/
Umožňuje prohlížet nahrané videoklipy/
fotografie.
34
Vymazat
Mazání videoklipů a fotografií.
53
Chránit
Ochrana videoklipů nebo fotografií před
vymazáním.
54
Editace/Kopírování
CZ
70
Rejstřík
Funkce přehrávání
Kopírovat
Volba a kopírování videoklipů nebo fotografií na
externí médium.
63
Přímé kopírování
Kopírování dosud neuložených obrazů na externí
médium.
66
Informace o médiu
Zobrazení informací o záznamovém médiu,
například o volném prostoru.
84
Formát.
Vymazání veškerých dat ze záznamového média.
Opravit datab. obrazů
Oprava souboru databáze obrazů na vnitřním
záznamovém médiu nebo na paměťové kartě.
95, 98
Číslo souboru
Nastavení způsobu přiřazování čísel souborů.
85
Datový kód
Zobrazení podrobných informací o nahrávání
během nahrávání.
85
Hlasitost
Úprava hlasitosti během přehrávání a hlasitosti do
sluchátek během nahrávání.
86
Typ televizoru
Převod výstupního signálu podle poměru stran
připojeného televizoru.
86
Komponentní Výstup
Zvolte tuto možnost, chcete-li videokameru
připojit k televizoru pomocí komponentního
vstupního konektoru.
86
Rozlišení HDMI
Volba typu výstupního signálu vysílaného do
televizoru konektorem HDMI.
86
Připojit USB
Použití připojení USB pomocí kabelu USB.
87
Nast. připojení USB
Nastavení režimu přenosu USB, je-li videokamera
připojena k počítači nebo k zařízení USB.
87
Vypálit disk
Uložení obrazů, které ještě nebyly uloženy na disk.
88
Zvuk
Nastavení, zda bude videokamera přehrávat
provozní zvuky, či nikoliv.
88
Jas LCD
Nastavení jasu obrazovky LCD.
88
Teplota barvy hledáč.
Nastavení barevné teploty hledáčku.
88
Hledáček/Panel
Změna zobrazení mezi hledáčkem a obrazovkou
LCD.
88
Nastavení displeje
Nastavení doby, po kterou budou na obrazovce
LCD zobrazeny ikony nebo indikátory.
88
Indikátor NAHRÁV.
Vypnutí indikátoru nahrávání v přední části
videokamery.
89
Sním. bez objektivu
Nastavení, zda může být nahrávání zahájeno bez
nasazeného objektivu či nikoliv.
89
Dálkové ovládaní
Povolení nebo zákaz používání dodaného
bezdrátového dálkového ovladače.
89
Nastavení
(
(
84
Nastavení Přehrávání)
Připojení)
Hledat obraz
(
Obsah
(
Nastavení Média)
Obecná Nastavení)
Rejstřík
CZ
71
Nastavení automatického vypínání videokamery.
89
Language Setting
Volba jazyka používaného na obrazovce LCD.
89
Režim 24p*
Pořizování videoklipů o rozlišení 24p v systému
založeném na standardu PAL.
89
Kalibrace
Kalibrace dotykového panelu.
Informace o baterii
Zobrazení informací o akumulátoru.
90
Verze
Zobrazení verze videokamery a objektivu.
90
Nastavení funkce [Datum a čas], [Letní čas] nebo
[Formát data a času].
90
Formát data a času
Nastavení funkce [Formát data a času].
90
Letní čas
Nastavení funkce [Letní čas].
90
Datum a čas
Nastavení funkce [Datum a čas].
90
Úprava času podle časového posunu bez zastavení
hodin.
90
108
Nastavení Hodin)
Nastav.data a času
Nastavení oblasti
Obsah
(
Automat. vypnutí
* Pouze pro NEX-VG30E/VG30EH
Hledat obraz
Rejstřík
CZ
72
Kamera/Mikrofon
Režim snímání
(Položky pro upravené
snímání)
Pro nápovědu k použití viz „Používání
nabídek“ (str. 68).
Výchozí nastavení jsou označena symbolem
.
Pro nápovědu k použití viz „Používání
nabídek“ (str. 68).
Výchozí nastavení jsou označena symbolem
.
Obsah
(Položky pro výběr režimu
nahrávání)
Bod. Měření/Ostření (Bodové
měření/ostření)
Film
Můžete nahrávat videoklipy.
Jas a ostření pro vybraný objekt můžete
upravit současně. Tato funkce umožňuje
použít zároveň [Bodové měření] (str. 74) a
[Bodové ostření] (str. 74).
Fotografie
Můžete pořizovat fotografie.
Hledat obraz
Klepněte na objekt, u kterého chcete upravit
jas a ostření.
Chcete-li jas a ostření nastavit automaticky,
stiskněte [Auto].
 Poznámky
[Expozice] a [Ostření] jsou automaticky
nastaveny na [Ručně].
 Možnost [Auto] je nastavena, když je ostření
v režimu pořizování fotografií nastaveno na
[DMF].

Rejstřík
CZ
73
Bodové měření (Flexibilní
bodové měření)
Ručně
Ruční úprava.
Jas upravíte dotykem volby
/
.
Chcete-li expozici nastavit automaticky,
dotkněte se volby [Auto].
Obsah
Můžete nastavit a upravit expozici objektu
tak, aby byl nahrán s vhodným jasem i
v případě, že je mezi objektem a pozadím
velký kontrast, např. objekty na jevišti
ve světle reflektorů.
Tipy
Nastavení můžete také upravit ručně pomocí
voliče MANUAL (str. 49).


Dotkněte se objektu, u kterého chcete
upravit expozici.
Automatickou expozici vrátíte opětovným
stisknutím [Auto].
Zisk
Zisk můžete nastavit ručně, když nechcete
použít funkci AGC (automatické ovládání
zisku).
 Poznámky
 [Expozice] je automaticky nastavena
na [Ručně].
 Auto
Automatická úprava.
Ručně
Můžete vybrat a nastavit ohnisko pro
zaostření na objekt, který není umístěn
ve středu obrazovky.
Ruční úprava hodnoty zisku (0 dB~30 dB).
Hledat obraz
Bodové ostření
 Poznámky
Šum se zvyšuje při vyšších hodnotách zisku.

ISO
Nastavení světelné citlivosti pro nahrávání
fotografií.
Dotkněte se objektu, u kterého chcete
upravit zaostření.
Chcete-li ostření nastavit automaticky,
dotkněte se volby [Auto].
 Auto
Videokamera nastaví příslušnou citlivost ISO
podle okolního světla.
 Poznámky
[Ostření] je automaticky nastavena na [Ručně].
Ručně

Expozice
 Poznámky
Čím vyšší číslo, tím vyšší úroveň šumu.
Jas obrazu lze upravit ručně. Jas upravte, jeli objekt příliš světlý nebo příliš tmavý.

 Auto
Automatická úprava v závislosti na
nahrávaném obrazu.
CZ
74
Rejstřík
Ruční úprava nastavení citlivosti ISO (100/
200/400/800/1600/3200/6400/12800/25600).
Tipy
Zvýšením citlivosti ISO (vyberte vyšší číslo)
můžete nastavit kratší čas závěrky, a tak snížit
rozostření obrazu v tmavých oblastech nebo
rozostření pohybujících se objektů.
Citlivost Zisk/ISO (doporučený index expozice)
je citlivost záznamového média, které je
vybaveno snímacím čipem přijímajícím světlo,
na světlo. I když je expozice stejná, obrazy se liší
v závislosti na nastavení citlivosti Zisk/ISO.
 Vysoká citlivost Zisk/ISO
S vysokou citlivostí Zisk/ISO budou obrazy
zachyceny s odpovídajícím jasem i při
nedostatečné expozici. Zvýšení citlivosti
Zisk/ISO však bude mít za následek šum
v obrazech.




tmavý nebo nachází-li se v tlumeném světle,
.
dotkněte se volby
Nastavení můžete také upravit ručně pomocí
voliče MANUAL (str. 49).
Obrazový efekt
Obsah
Zvolte požadovaný efekt filtru pro dosažení
působivějšího a uměleckého výrazu.
 Vyp.
Nepoužije funkci Obrazový efekt.
(Dětský fotoaparát)
Vytváří obrazy připomínající fotografie
pořízené fotoaparátem na hraní s tmavými
rohy a zvýrazněnými barvami.
(Pop artové barvy)
Vytváří živé obrazy zdůrazněním barevných
odstínů.
(Posterizace)
 Nízká
Vytváří vysoce kontrastní abstraktní obrazy
zdůrazněním primárních barev, případně v
černobílém provedení.
(Retrofotografie)
Vytváří obrazy připomínající staré fotografie
se sépiovými barevnými odstíny a zašlým
kontrastem.
Hledat obraz
citlivost Zisk/ISO
Umožňuje nahrávat hladké obrazy. Čas
závěrky se však může zpomalit, aby došlo ke
kompenzaci nízké citlivosti Zisk/ISO. Také je
třeba vzít v úvahu otřesy videokamery nebo
pohyb objektů.
(Měkký High-key)
Vytváří obrazy s uvedenou atmosférou: jasné,
průsvitné, éterické, jemné, měkké.
(Částečná barva)
Kor. autom. expozice
Vytváří obrazy, které si zachovají určitou
barvu, přičemž zbytek obrazu je černobílý.
Umožňuje ruční nastavení expozice.
(Vysoce kontrast. ČB)
 Vyp.
Vytváří kontrastní černobílé obrazy.
Optimalizuje expozici automaticky.
(Měkké zaostření)
Vytváří obrazy s efektem měkkého osvětlení.
Umožňuje další ruční úpravu poté, co
videokamera stanovila optimální expozici.
(Miniatura)
Vytváří obrazy, na kterých je zdůrazněn
objekt, zatímco pozadí je výrazně rozostřeno.
Tento efekt se často uplatňuje u obrazů
miniaturních modelů. Ostrost ostatních
oblastí je výrazně omezena.
Tipy
Je-li [Expozice] nastavena na [Auto], můžete
upravit automatickou úroveň expozice
na jasnější nebo tmavší.
Je-li objekt bílý nebo nachází-li se v jasném
protisvětle, dotkněte se volby
; je-li objekt



CZ
75
Rejstřík
Zap. (EV a nastavená hodnota)
 Poznámky
RAW/JPEG] nastavena na
Když je funkce [
[RAW] nebo [RAW & JPEG], funkci Obrazový
efekt nelze použít.
 Když nahráváte videoklipy, efekty [Měkké
zaostření] a [Miniatura] nejsou k dispozici.
Režim pohonu

Zde můžete nastavit způsob snímání,
například kontinuální snímání nebo
snímání expoziční řady. Tato položka je k
dispozici pouze pro pořizování fotografií.
 Jeden snímek
Pořídí 1 fotografii. Běžný režim snímání.
Při nahrávání videoklipů videokamera
automaticky nastavuje barvu videoklipu
tak, aby připomínala atmosféru filmové
kamery.
Kontinuál. snímání (
)
Obsah
Kinotón
Pořizuje fotografie kontinuálně vysokou
rychlostí, dokud držíte stisknuté tlačítko
PHOTO. Pro všechny snímky se použije
nastavení zaostření a jasu z prvního snímku.
 Vyp.
Funkce Kinotón se nepoužívá.
Expoz. řada: 0,3 EV ( )
Zap.
Pořídí tři snímky s různým nastavením EV,
jednotlivé snímky se budou lišit o 0,3 EV.
Funkce Kinotón se používá.
Expoz. řada: 0,7 EV ( )
Pořídí tři snímky s různým nastavením EV,
jednotlivé snímky se budou lišit o 0,7 EV.
 Poznámky
Když pro snímání použijete tlačítko PHOTO
na bezdrátovém dálkovém ovladači, je vždy
nastavena funkce [Jeden snímek]. Mějte na
paměti, že v situaci, kdy je obtížné zaostřit na
objekt, nemusí být nahrávání možné.

Samospoušť
Stisknutím tlačítka PHOTO zahajte
odpočítávání. Fotografie je pořízena
přibližně za 10 sekund.
Režim AF
Zvolí metodu ostření při stisknutí tlačítka
PHOTO.
Tato položka je k dispozici pouze pro
pořizování fotografií.
 Vyp.
Ruší samospoušť.
Zap. ( )
Zahajuje záznam pomocí samospouště.
Chcete-li nahrávání zrušit, dotkněte se volby
.
 Jeden snímek (
)
Tipy
Stejného výsledku dosáhnete stisknutím tlačítka
PHOTO na bezdrátovém dálkovém ovladači
(str. 118).
Kontinuální (
)
Když je tlačítko PHOTO namáčknuto do
poloviny, videokamera pokračuje v ostření.
Tuto možnost používejte, když se objekt
pohybuje.
CZ
76
Rejstřík
Videokamera zaostří a zaostření bude
zamknuto, když do poloviny namáčknete
tlačítko PHOTO. Tuto možnost používejte,
když se objekt nepohybuje.


Hledat obraz
 Poznámky
 Když funkci [
Kinotón] zapnete nebo
vypnete, dojde k dočasnému pozastavení
obrazu.
 Funkci detekce obličejů nelze použít, když je
Kinotón] nastavena na [Zap.].
funkce [
 Poznámky
V režimu nahrávání videoklipů videokamera
automaticky ostří optimálně pro nahrávání
videoklipů.
 V režimu [Kontinuální] se nebudou ozývat
zvukové signály, když je objekt zaostřený.
Vyp.

Expozice není automaticky upravena pro
objekty v protisvětle.
Tlačítko MANUAL
Umožňuje kompenzaci otřesů videokamery.
Používáte-li stativ (prodává se samostatně),
SteadyShot] na [Vyp.]
nastavte funkci [
( ), obraz bude vypadat přirozeně.
Dostupná nastavení se budou lišit v
závislosti na objektivu.
Detekce obličejů
Videokameru lze nastavit tak, aby
automaticky rozpoznávala obličeje. Navíc
lze vybrat, které obličeje (děti nebo dospělí)
bude videokamera detekovat přednostně.
Automaticky upraví zaostření/barvu/
expozici pro vybranou tvář.
)
Aktivní (
Poskytuje silnější efekt SteadyShot.
 Standardní
Poskytuje efekt SteadyShot za relativně
stabilních podmínek nahrávání.
Vyp. (
 Auto
Rozpoznává obličeje bez rozlišení mezi dětmi
a dospělými.
)
Priorita dětí (
)
Upřednostňuje obličeje dětí.
SteadyShot
Priorita dospělých (
)
Upřednostňuje obličeje dospělých.
Když je nasazen objektiv kompatibilní s
funkcí SteadyShot, můžete kompenzovat
otřesy fotoaparátu.
Používáte-li stativ (prodává se samostatně),
SteadyShot] na [Vyp.]
nastavte funkci [
( ), obraz bude vypadat přirozeně.
Vyp. (
Hledat obraz
Není použita funkce SteadyShot.
)
Nedetekuje obličeje.
 Poznámky
Obličeje nemusí být rozpoznány v závislosti na
podmínkách nahrávání, snímaných osobách a
nastavení videokamery.
 [Detekce obličejů] nemusí za určitých
podmínek nahrávání fungovat správně.
V takovém případě nastavte volbu [Detekce
obličejů] na [Vyp.].

 Zap.
Je použita funkce SteadyShot.
Vyp. (
Obsah
Tlačítko MANUAL vám umožňuje zvolit
položku pro nastavení. Pro podrobnosti viz
strana 49.
SteadyShot
)
Není použita funkce SteadyShot.

Videokamera automaticky nastaví expozici
pro objekty v protisvětle.
 Zap.
Expozice je automaticky upravena pro objekty
v protisvětle.
CZ
77
Rejstřík
Tipy
Lepší rozpoznání obličejů zajistíte, pokud
budete objekt(y) nahrávat za níže uvedených
podmínek:
 Nahrávání na dostatečně jasných místech
 Objekt(y) nenosí brýle, klobouk ani masku
 Obličeje objektu (objektů) směřují přímo k
videokameře

Automat. protisvětlo

Vyberte-li objekt, který má mít prioritu,
klepnutím na rámeček, který se zobrazí okolo
tváře objektu, zobrazí se rámeček s dvojitou
čárou a tento obličej má prioritu.
Redukce červ. očí
Blesk (prodává se samostatně) před
pořízením snímku bleskne 2krát nebo
vícekrát a omezí tak jev červených očí.
Tato položka je k dispozici pouze pro
pořizování fotografií.
Blesk
 Vyp.
Nepoužije funkci Redukce červ. očí.
 Auto
Zap. (
Spustí se automaticky, pokud videokamera
usoudí, že je okolní osvětlení nedostatečné.
 Poznámky
Aby bylo možné použít funkci Redukce červ.
očí, zapněte napájení připojeného blesku
(prodává se samostatně).
 Redukce červ. očí nemusí vždy poskytnout
požadovaný výsledek. Záleží na individuálních
rozdílech a dalších podmínkách, jako je
vzdálenost objektu nebo skutečnost, zda se
objekt během předblesku podíval jinam.
 Existují blesky, se kterými funkci Redukce červ.
očí nelze použít. Na kompatibilitu konkrétního
blesku se zeptejte prodejce Sony nebo v
místním autorizovaném servisním středisku
společnosti Sony.
Použije blesk vždy bez ohledu na intenzitu
okolního osvětlení.

)
Použije blesk vždy. S tímto nastavením není
jasnější pouze objekt, ale také pozadí.
Synchronizace poz. (
)
)
Blesk se nespustí.
Hledat obraz
Blesk je odpálen těsně před ukončením
exponování. V přirozené dráze pohybu
pohybujících se objektů se zaznamenají jejich
stopy.
Vypnout (
)
Blesk vždy bleskne, aby omezil jev červených
očí.
Zapnout ( )
Pomalá synchron. (
Obsah
Při pořizování fotografií s kompatibilním
externím bleskem (prodává se samostatně)
můžete vybrat nastavení blesku.
Tipy
Zorničky se v tmavém prostředí rozšiřují.
Světlo blesku se odráží od cév v zadní části oka
(sítnice), což způsobuje jev „červených očí“.


Úroveň blesku
Při pořizování fotografií s kompatibilním
externím bleskem (prodává se samostatně)
můžete zvolit úroveň blesku.
Na videokameře můžete nastavit hodnotu
intenzity blesku v rozmezí od –3,0 EV do
+3,0 EV. Nastavená hodnota nemusí být
použita v závislosti na připojeném blesku
(prodává se samostatně).
Když je nastavena intenzita blesku, zobrazí
se .
Redukce zvuku větru
Videoklipy lze nahrávat s potlačením zvuku
větru odstraněním zvuku nízké frekvence
z vestavěného mikrofonu.
Deaktivuje redukci zvuku větru.
Zap. (
)
Aktivuje redukci zvuku větru.
CZ
78
Rejstřík
 Vyp.
Režim zvuku
Zap.
Vodicí mřížka se zobrazí.
Umožňuje změnu formátu nahrávaného
zvuku.
)
5.1ch surround (
Nahrává 5,1kanálový prostorový zvuk.
)
Nahrává zvuk jako 2kanálový stereofonní.
Tipy
Umístěním předmětu do průsečíku vodicích
mřížek vytvoříte vyváženou kompozici.
Vnější rámeček [Vodicí mříž] znázorňuje
„bezpečnou“ oblast obrazu pro zobrazení na
televizorech, které nedokážou zobrazit přesně
celý obraz.

 Poznámky
 Platí pouze pro vestavěný mikrofon.


Úroveň nahr. zvuku
Hlasitost můžete při nahrávání nastavit.
Když změníte hlasitost, objeví se na
obrazovce nahrávání .
Zebra
Jako vodítko pro nastavování jasu lze použít
vzorek zebry. Zebra se nenahrává spolu
s obrazem.
 Reset
Navrátí zvuk na normální úroveň.



 Vyp.
Zebra se nezobrazí.
Zap.
Na obrazovce se objeví
a úroveň jasu.
Úroveň jasu nastavte pomocí +/–.
Hledat obraz
Tipy
Doporučujeme, abyste při úpravě nastavení
zkontrolovali hlasitost pomocí sluchátek.
Abyste přirozeně zachytili nepřetržitý hlasitý
zvuk, nastavte nižší úroveň. Abyste zachytili
tišší zvuky tak, aby je bylo dobře slyšet,
nastavení zvyšte.
Bez ohledu na nastavení funkce Úroveň nahr.
zvuku bude vždy v provozu omezovač.
Tato funkce není k dispozici, když používáte
vstupní audio zařízení připojené k patici na
různá rozhraní.


Obsah
 2ch stereo (
 Poznámky
Pokud úroveň jasu objektu překračuje 100 IRE,
může být obraz přeexponovaný.

Tipy
IRE (Institute of Radio Engineers) je měřítkem
úrovně videosignálu, které se používá jako
základní úroveň jasu; referenční úroveň
(prahová úroveň) je nastavena na 0 (%) a
maximální úroveň (úroveň úplně bílé) se
nastavuje na 100 (%).


Vodicí mříž
Rejstřík
Můžete zobrazit rámeček a zkontrolovat,
zda je objekt ve vodorovné nebo svislé
poloze.
Rámeček nebude nahrán.
 Vyp.
Vodicí mřížka se nezobrazí.
CZ
79
Vyznačení
80
Pixely
 Zap/Vyp
Tmavší
Jas
Světlejší
Tipy
Levá oblast histogramu představuje tmavší
plochu obrazu, pravá strana představuje světlejší
oblasti.

 Barva

Barvu zvýraznění můžete vybrat z možností
[Bílá], [Červená] a [Žlutá]. Výchozí
nastavení je [Bílá].
Obsah
Když zvolíte [Zap.], objeví se
/
/
a vy budete moci zobrazit
na obrazovce obraz se zvýrazněnými
obrysy. Tato funkce vám pomůže nastavit
zaostření. Výchozí nastavení je [Vyp.].
Zobr. dat kamery
 Úroveň
Když tuto funkci nastavíte na [Zap.], bude
nastavení clony, zisku (ISO) a času závěrky
neustále zobrazeno na obrazovce. Výchozí
nastavení je [Zap.].
Citlivost zvýraznění můžete vybrat z
možností [Vysoká], [Střední] a [Nízká].
Výchozí nastavení je [Střední].
 Poznámky
Obrysy obrazů nahraných na médium se
nezvýrazní.

Hledat obraz
Tipy
Pomocí této funkce budete moci snáze ostřit,
když ji použijete spolu s funkcí zvětšeného
ostření (str. 43).


Hodnota clony Hodnota času závěrky
Zisk (ISO)
Histogram
Tipy
Během manuálních úprav se nastavení objeví na
obrazovce bez ohledu na nastavení této funkce.
označuje, že daná nastavení představují
automaticky nastavené hodnoty (str. 50).


Umožňuje zobrazení histogramu
(grafického zobrazení rozdělení jasů v
obraze), který vám může pomoci nastavit
expozici. Histogram se nezaznamená.

 Vyp.
Nezobrazí histogram.
Zap.
Rejstřík
Zobrazí histogram s linií, která označuje
úroveň jasu 100.
Zap.[Pruh. Bod]
Zobrazí histogram s liniemi, které označují
úroveň jasu nastavenou funkcí [Zebra] () a
úroveň jasu 100 ().
CZ
80
 Poznámky
Když není funkce [Přesné nastavení AF]
nastavena na [Zap.], nelze zaregistrovat
hodnotu nastavení.
 Posunutím hodnoty směrem k + se ohniskový
bod posune směrem k pozadí, posunutím
hodnoty směrem k – se bod posune směrem
k popředí. Správnou hodnotu zvolte
prostřednictvím zkušebních záběrů.
 Doporučujeme, abyste hodnotu určili při
skutečných podmínkách snímání.
 Když na videokameru nasadíte zaregistrovaný
objektiv, zobrazí se registrovaná hodnota.
Můžete zaregistrovat až 30 objektivů. Pokud
dosáhnete tohoto maximálního počtu, zobrazí
se varovná zpráva. Abyste mohli zaregistrovat
další objektivy, musíte nejprve vymazat již
zaregistrované objektivy. To provedete tak,
že nasadíte objektiv, jehož hodnotu chcete
vymazat, a změníte ji na „±0“. Případně můžete
také vymazat hodnoty všech objektivů pomocí
nastavení [Vše Smazat].
 Pokud byste prováděli přesné nastavení AF
s objektivy jiných výrobců, mohlo by dojít k
ovlivnění hodnot nastavení objektivů Sony,
Minolta a Konica Minolta. Nepoužívejte tuto
funkci s objektivy jiných výrobců.
 Není možné provést přesné nastavení AF pro
jednotlivé objektivy, když používáte objektivy
Sony, Minolta a Konica Minolta se stejnými
specifikacemi.
Zobr. úrov. zvuku

Můžete zvolit, zda se má zobrazovat
ukazatel úrovně zvuku, či nikoliv.
 Zap.
Zobrazuje ukazatel úrovně zvuku.
Nezobrazuje ukazatel úrovně zvuku.
Tipy
Je-li [Režim zvuku] nastaven na [2ch stereo],
2 ukazatele (levý a pravý) úrovně zvuku se
na horní úrovni pohybují.


Přesné nastavení AF
Hledat obraz
Když budete používat LA-EA2 (prodává
se samostatně) a objektiv A-mount
(prodává se samostatně), budete moci
využít přesného doostření. Tuto operaci
provádějte, pouze pokud bude zapotřebí.
Mějte na paměti, že pokud nastavení
provedete nesprávně, může se stát, že
nebudete schopni správně zaostřit na
objekt.
Obsah
Vyp.
Digitální zoom
Digitální zoom můžete zapnout/vypnout.
Mějte na paměti, že když budete používat
digitální zoom, kvalita se sníží.
 Zap/Vyp
Když funkci nastavíte na [Zap.], hodnota
nastavení pro nasazený objektiv bude
zaregistrována a ostření bude upraveno
použitím zaregistrované hodnoty (výchozí
nastavení je [Vyp.]).
Pro nasazený objektiv nastaví hodnoty mezi
–20 a +20.
 Zap.
Vše Smazat
Je využit až 2 digitální zoom.
Vymaže hodnoty pro všechny zaregistrované
objektivy.
Vyp.
Nepoužívá digitální zoom.
CZ
81
Rejstřík
Velikost
Kvalita obr./
Velikost
 Poznámky
Funkce detekce obličejů a zaměřené ostření při
použití digitálního zoomu nefungují.

(Položky pro nastavení kvality
nebo velikosti obrazu)
Páčka zoomu
Pro nápovědu k použití viz „Používání
nabídek“ (str. 68).
Výchozí nastavení jsou označena symbolem
.
 Digitální zoom
Ovládá digitální zoom pomocí páčky zoomu.
Power Zoom
NAHRÁV. režim
Mění přiblížení pomocí páčky zoomu, když je
nasazen objektiv s funkcí zoom s pohonem.
Viz stranu 44.
Vyp.
Nepoužívá páčku zoomu.
Snímk. Frekvence
Tipy
Pokud je použit objektiv s páčkou zoomu,
nebude mít tato funkce na toto páčku vliv.
Rychlost zoomu
Rychlost zoomu můžete měnit.
 Proměnná
Rychlost zoomu se mění podle toho, jak
výrazně páčku zoomu stisknete.
Hledat obraz
Můžete nastavit snímkovou frekvenci, která
se bude používat při nahrávání videoklipů
ve vysokém rozlišení (HD). Pro běžné
nahrávání se doporučuje [60i] (NEXVG30/VG30H) nebo [50i] (NEX-VG30E/
Snímk.
VG30EH). Nejdříve nastavte [
Frekvence], a to před nastavením
NAHRÁV. režim] (str. 44).
[


Obsah
Páčku zoomu můžete používat, když
používáte digitální zoom nebo když je
nasazen objektiv s funkcí zoom s pohonem.
 60i (NEX-VG30/VG30H)
50i (NEX-VG30E/VG30EH)
Fixní
Při běžném nahrávání se doporučuje tato
snímková frekvence.
Rychlost zoomu je konstantní bez ohledu na
to, jak výrazně páčku zoomu stisknete.
Zvolte jednu z 32 úrovní.
60p (NEX-VG30/VG30H)
50p (NEX-VG30E/VG30EH)
Toto nastavení poskytuje čistší obrazy,
při nahrávání videoklipů se zaznamenává
dvojnásobek objemu dat v porovnání s
rozlišením 60i (NEX-VG30/VG30H)/50i
(NEX-VG30E/VG30EH). Aby bylo
možné přehrát videoklip nahraný s tímto
nastavením na televizoru, je zapotřebí
televizor schopný přehrávat videoklipy
60p (NEX-VG30/VG30H)/50p (NEXVG30E/VG30EH). Pokud není televizor
kompatibilní s rozlišením 60p (NEXVG30/VG30H)/50p (NEX-VG30E/
VG30EH), videoklip se přehraje jako
videoklip 60i (NEX-VG30/VG30H)/50i
(NEX-VG30E/VG30EH).
CZ
82
Rejstřík
 Poznámky
Toto nastavení platí pro digitální zoom i optický
zoom s pohonem.
 Pokud nastavíte možnost [Fixní], můžete měnit
přiblížení nastavenou rychlostí bez ohledu na
to, jak dalece budete pohybovat páčkou zoomu.
 Rozsah rychlosti zoomu se liší v závislosti
na používaném objektivu s funkcí zoom s
pohonem. V závislosti na kombinaci objektivu a
nastavení [Rychlost zoomu] se rychlost nemusí
změnit nebo se může hlasitě ozývat zvuk
pohonu. Před snímáním doporučujeme funkci
nejprve vyzkoušet nanečisto.

24p (NEX-VG30/VG30H)
25p (NEX-VG30E/VG30EH)

S tímto nastavením budou vaše videoklipy
připomínat film.
/
8.4M (
)3 568 × 2 368
7.1M (
)3 568 × 2 000
4.0M (
)2 448 × 1 624
3.4M (
)2 448 × 1 376
RAW/JPEG
Viz stranu 44.
 JPEG
Při nahrávání ve standardním rozlišení
(STD) lze vybrat poměr stran podle
připojeného televizoru. Podrobnosti
najdete v návodu k použití, jenž je dodáván
s televizorem.
Jedná se o běžný kompresní formát.
RAW
Hledat obraz
Umožňuje volbu kompresního formátu
fotografií.
Široký režim
Tento formát vám neumožňuje provádět
digitální zpracování obrazů.
RAW+J (RAW & JPEG)
Videokamera vytvoří zároveň obraz RAW a
obraz JPEG.
 16:9
Nahrává videoklipy tak, aby se zobrazily přes
celou obrazovku televizoru formátu 16:9
(širokoúhlý).
4:3 (
)4 912 × 2 760
 Poznámky
Vybraná velikost obrazu se použije, pokud svítí
indikátor (Fotografie).
 Informace o počtu snímků, které lze zaznamenat,
naleznete na straně 102.
RAW/JPEG] nastavena na
 Když je funkce [
[RAW & JPEG], bude velikost snímků JPEG pevně
nastavena na 16 M.
Tipy
Termín snímková frekvence označuje počet
snímků, které jsou aktualizovány během
určitého časového intervalu.
Nastavení
13.6M (



)4 912 × 3 264
Obsah
 Poznámky
Média, na která lze ukládat nahrané snímky,
závisí na režimu nahrávání, který byl nastaven
během záznamu. Pro podrobnosti viz strana 45.
 Když nahráváte videoklipy o rozlišení 24p na
modelu založeném na standardu PAL (NEXVG30E/VG30EH), aktivujte funkci [Režim
24p].

16.0M (
Tipy
Obrazy RAW
Formát souborů RAW představuje nezpracovaná
data, která musejí teprve projít digitálním
zpracováním. Soubor RAW se liší od běžnějších
formátů souborů, jako je například JPEG, protože
se jedná o nezpracovaný materiál, který musí být
ještě zpracován pro profesionální účely.
Abyste mohli otevřít soubor RAW vytvořený touto
videokamerou, budete potřebovat program „Image
Data Converter“, který se nachází na CD-ROM (je
součástí dodávky). S touto aplikací můžete obraz
RAW otevřít a převést do běžného formátu, jako
je JPEG nebo TIFF, a znovu upravit jeho vyvážení
bílé, barevnou saturaci, kontrast apod.


)
Nahrává videoklipy tak, aby se zobrazily přes
celou obrazovku televizoru formátu 4:3.
Velik. snímku
Můžete vybrat velikost pořizovaných
fotografií.
CZ
83
Rejstřík
 Poznámky
Nastavte správně [Typ televizoru] podle
televizoru připojeného pro přehrávání (str. 86).

Nastavení
Editace/Kopírování
(Další položky nastavení)
Pro nápovědu k použití viz „Používání
nabídek“ (str. 68).
Pro nápovědu k použití viz „Používání
nabídek“ (str. 68).
Výchozí nastavení jsou označena symbolem
.
Vymazat
Viz stranu 53.
Informace o médiu
Obsah
(Položky pro úpravy)
Můžete zkontrolovat zbývající dobu
nahrávání na paměťové kartě pro jednotlivé
režimy nahrávání a také přibližný volný a
využitý prostor.
Chránit
Viz stranu 54.
Kopírovat
Vypnutí displeje
Viz stranu 63.
Dotkněte se volby
Přímé kopírování
.
 Poznámky
Vzhledem k tomu, že je na médiu uložen
soubor správy média, nemusí se velikost použité
kapacity zobrazit jako 0 % ani po provedení
funkce [Formát.] (str. 84).

Viz stranu 66.
Hledat obraz
Tipy
Videokamera může zobrazovat informace
o paměťové kartě.


Formát.
Formátování maže všechny videoklipy a
fotografie a uvolňuje místo pro nahrávání.
Vyberte médium pro formátování, dotkněte

.
se volby
 Poznámky
Při použití této funkce zapojte videokameru
do síťové zásuvky pomocí dodaného napájecího
adaptéru (str. 16).
 Chcete-li zabránit případné ztrátě důležitých
obrazů, měli byste si je před formátováním
záznamového média uložit.
 Vymazány budou i videoklipy a fotografie, pro
které byla nastavena ochrana.

Rejstřík
CZ
84

Když se zobrazuje [Probíhá zpracování...],
nezavírejte panel LCD, nedotýkejte se tlačítek
na videokameře, neodpojujte napájecí
adaptér ani nevysouvejte paměťovou kartu
z videokamery. (Indikátor přístupu během
formátování paměťové karty bliká nebo svítí.)
Datum/čas
Opravit datab. obrazů
Číslo souboru
Obsah
 Datum
 Čas
Viz stranu 95, 98.
Data kamery
Videoklip
Můžete zvolit způsob, jakým jsou
fotografiím přiřazována čísla souborů.
 Série
Přiřazuje souborům fotografií pořadová čísla.
Číslo souboru roste při každém pořízení
fotografie.
I v případě, že paměťovou kartu vyměníte,
bude souboru přiřazeno další pořadové číslo.
Fotografie
Resetovat
Hledat obraz
Přiřazuje souborům pořadová čísla počínaje
největším číslem, které je na paměťové kartě
uloženo.
Vyměníte-li paměťovou kartu, budou
souborům přiřazována pořadová čísla zvlášť
pro každou paměťovou kartu.
 Vyvážení bílé
 Funkce SteadyShot vypnutá
 Čas závěrky
 CLONA (Hodnota clony)
 Zisk
 Jas
 Blesk
 Kompenzace Expozice
 Vyvážení bílé (B-A, G-M)
 ISO
 Vyvážení bílé (Teplota barvy)
Datový kód
Při přehrávání zobrazí videokamera
informace (Datum/čas, Data kamery)
zaznamenané automaticky během
nahrávání.
 Vyp.
Datový kód se nezobrazí.
Datum/čas
Tipy
Připojíte-li videokameru k televizoru, zobrazí se
datový kód na obrazovce televizoru.
Indikátor se přepíná mezi následujícími
údaji při stisknutí tlačítka DATA CODE
na bezdrátovém dálkovém ovladači:
[Datum/čas]  [Data kamery]  [Vyp.] (bez
indikace).

Data kamery

Zobrazí se údaje o nastavení videokamery.

CZ
85
Rejstřík
Zobrazí se datum a čas.

V závislosti na stavu paměťové karty se zobrazí
pomlčky [--:--:--].

Hlasitost
Můžete upravit hlasitost přehrávaného
/
.
zvuku klepnutím na Když připojíte videokameru k televizoru
kompatibilnímu se systémem ID-1/ID-2,
nastavte [Typ televizoru] na [16:9]. Televizor
se automaticky přepne do plného režimu. Další
podrobnosti najdete v návodech k použití
dodaných spolu s televizorem (pouze pro
NEX-VG30/VG30H).
Při připojování videokamery k televizoru
s komponentním vstupním konektorem
vyberte [Komponentní].
Během přehrávání videoklipů a fotografií
je nutné nastavit signál podle připojeného
televizoru. Nahrané videoklipy a
fotografie jsou přehrávány, jak je uvedeno
na následujících ilustracích.
1080p/480i (NEX-VG30/VG30H)
1080p/576i (NEX-VG30E/VG30EH)
Zvolte tuto možnost, chcete-li videokameru
připojit k televizoru, který je vybaven
komponentním vstupním konektorem a je
schopen zobrazovat signál 1080p.
 16:9
Zvolte toto zobrazení pro přehrávání
videoklipů na televizoru 16:9 (širokoúhlý).
Nahrané videoklipy a fotografie jsou
přehrávány, jak je uvedeno níže.
 1080i/480i (NEX-VG30/VG30H)
1080i/576i (NEX-VG30E/VG30EH)
Videoklipy a
fotografie nahrané
v režimu 4:3
Zvolte tuto možnost, chcete-li videokameru
připojit k televizoru, který je vybaven
komponentním vstupním konektorem a je
schopen zobrazovat signál 1080i.
480i (NEX-VG30/VG30H)
576i (NEX-VG30E/VG30EH)
Zvolte tuto možnost, chcete-li
videokameru připojit k televizoru pomocí
komponentního vstupního konektoru.
4:3
Zvolte toto zobrazení pro přehrávání
videoklipů a fotografií na standardním
televizoru 4:3. Nahrané videoklipy a
fotografie jsou přehrávány, jak je uvedeno
níže.
Videoklipy a
fotografie nahrané
v režimu 16:9
(širokoúhlý)
Hledat obraz
Videoklipy a
fotografie nahrané
v režimu 16:9
(širokoúhlý)
Obsah
Komponentní Výstup
Typ televizoru
Tipy
Jakmile aktivujete funkci [Režim 24p],
hodnoty nastavení se změní na hodnoty
pro model založený na standardu NTSC
(NEX-VG30E/VG30EH).


Videoklipy a
fotografie nahrané
v režimu 4:3
Rozlišení HDMI
 Auto
 Poznámky
 Poměr stran videoklipů nahraných ve vysokém
rozlišení (HD) je 16:9.
Normální nastavení (automaticky vysílá
signál podle televizoru).
CZ
86
Rejstřík
Zvolte rozlišení výstupního obrazu při
připojení videokamery k televizoru pomocí
kabelu HDMI (prodává se samostatně).
Připojit USB
1080p/480p (NEX-VG30/VG30H)
1080p/576p (NEX-VG30E/VG30EH)
Tuto položku vyberte, pokud se
na obrazovce LCD nezobrazí [Volba USB],
když k počítači připojíte videokameru
pomocí kabelu USB.
Vysílá videoklipy ve vysokém rozlišení
(HD) pomocí signálu 1080p a videoklipy
ve standardním rozlišení (STD) pomocí
signálu 480p (NEX-VG30/VG30H)/576p
(NEX-VG30E/VG30EH).
Režim přenosu USB lze nastavit pro
připojení videokamery k počítači nebo k
jinému zařízení USB.
Vysílá videoklipy ve vysokém rozlišení
(HD) pomocí signálu 1080i nebo videoklipy
ve standardním rozlišení (STD) pomocí
signálu 480i (NEX-VG30/VG30H)/576i
(NEX-VG30E/VG30EH).
 Auto
Videokamera automaticky volí režim přenosu
USB podle připojeného zařízení.
720p/480p (NEX-VG30/VG30H)
720p/576p (NEX-VG30E/VG30EH)
Mass Storage
Vysílá videoklipy ve vysokém rozlišení
(HD) pomocí signálu 720p nebo videoklipy
ve standardním rozlišení (STD) pomocí
signálu 480p (NEX-VG30/VG30H)/576p
(NEX-VG30E/VG30EH).
Tento režim přenosu USB je kompatibilní
s řadou typů zařízení USB.
MTP
Tento režim přenosu USB je kompatibilní
s některými typy počítačů.

480i (NEX-VG30/VG30H)
576i (NEX-VG30E/VG30EH)
Vysílá signál 480i (NEX-VG30/VG30H)/576i
(NEX-VG30E/VG30EH).
 Poznámky
Snímk. Frekvence] nastavena
Je-li funkce [
na [60p] (NEX-VG30/VG30H)/[50p] (NEXVG30E/VG30EH) a funkce [Rozlišení HDMI]
je nastavena na [720p/480p] nebo [480p]
(NEX-VG30/VG30H)/[720p/576p] nebo [576p]
(NEX-VG30E/VG30EH), nemohou být vysílány
signály HDMI během nahrávání.

Tipy
Jakmile aktivujete funkci [Režim 24p],
hodnoty nastavení se změní na hodnoty
pro model založený na standardu NTSC
(NEX-VG30E/VG30EH).

CZ
87
Rejstřík
 Poznámky
Připojíte-li videokameru k jiným zařízením
v režimu [MTP], videoklipy, které byly nahrány
se stejnou obrazovou kvalitou, jako je aktuálně
vybraná kvalita (pomocí nabídky [Nastavení
/
]), se mohou zobrazovat pouze
na připojeném zařízení.
 Pokud je videokamera připojena k externímu
zařízení v režimu [MTP], soubory videoklipů
se zobrazí včetně data záznamu. Některé
informace, jako jsou údaje o umístění, zahrnuté
v souborech videoklipů, však na připojeném
zařízení zobrazit nelze. Chcete-li importovat
obrazy z videokamery do počítače, použijte
dodanou aplikaci „PlayMemories Home“.
 Pokud se okno „Device Stage*“ neotevře při
připojení videokamery k počítači s operačním
systémem Windows 7, nastavte [Nast. připojení
USB] na [Auto].
* „Device Stage“ je nabídka systému Windows 7,
které slouží ke správě zařízení (videokamera,
fotoaparát apod.), které jsou připojeny
k počítači.
Vysílá signál 480p (NEX-VG30/VG30H)/
576p (NEX-VG30E/VG30EH).
Hledat obraz
480p (NEX-VG30/VG30H)
576p (NEX-VG30E/VG30EH)

Obsah
Nast. připojení USB
1080i/480i (NEX-VG30/VG30H)
1080i/576i (NEX-VG30E/VG30EH)
Vypálit disk
Hledáček/Panel
Videoklipy a fotografie nahrané
videokamerou lze uložit na disk jediným
dotykem.
Videokamera rozpozná stav a přepíná
zobrazení mezi hledáčkem a obrazovkou
LCD.
Auto
Videokamera automaticky přepíná zobrazení
mezi hledáčkem a obrazovkou LCD pomocí
čidla oka.
Zvuk
 Panel
Zobrazení se objeví na obrazovce LCD, když
je panel otevřený.
 Zap.
Zahájení a ukončení nahrávání i manipulace
s dotykovým panelem je signalizováno
melodií.
 Poznámky
Pokud čidlo oka nefunguje, ani když přiblížíte
oko k hledáčku, zobrazení se zobrazí na
obrazovce LCD, i když je funkce [Hledáček/
Panel] nastavena na [Auto].

Vyp.
Ruší melodii.
Jas LCD
Nastavení displeje
Umožňuje úpravu jasu panelu LCD.
Normální nastavení (normální jas).
 Auto
Jasná
Zobrazí se přibližně na 3 sekundy.
Na obrazovce LCD se při natáčení zobrazí
tlačítko pro nahrávání.
Toto nastavení vyberte, pokud není jas
obrazovky LCD dostatečný.
Zap.
Tipy
Toto nastavení žádným způsobem neovlivňuje
nahrané obrazy.
Při použití napájecího adaptéru je jas
automaticky nastaven na [Jasná].


Hledat obraz
Umožňuje nastavení doby zobrazení ikon
nebo indikátorů na obrazovce LCD.
 Normální

Obsah
 Poznámky
Funkce [Vypálit disk] není k dispozici, ani když
je videokamera připojena k počítači.

Zobrazuje se stále. Na obrazovce LCD se při
natáčení nezobrazí tlačítko pro nahrávání.
Tipy
Ikony nebo indikátory jsou zobrazeny v těchto
případech.
 Když zapnete videokameru.
 Když se dotknete obrazovky LCD (kromě
tlačítka pro nahrávání na obrazovce LCD).
 Když přepnete videokameru do režimu
natáčení videoklipů, pořizování fotografií
nebo přehrávání.
Displej můžete přepnout stisknutím tlačítka
DISPLAY.


Teplota barvy hledáč.

CZ
88
Rejstřík
Teplotu barvy hledáčku můžete změnit
pomocí voliče MANUAL nebo pomocí +/–.
Když hodnotu teploty barvy snížíte, zbarví
se hledáček do červena, když jí zvýšíte,
zbarví se hledáček do modra.
Indikátor NAHRÁV. (Indikátor
nahrávání)
Automat. vypnutí
(Automatické vypnutí)
Můžete vypnout světelný indikátor
nahrávání na přední straně videokamery.
Videokameru můžete nastavit tak, aby se
automaticky vypínala, pokud s ní více než
5 minut neprovedete žádnou operaci.
 Zap.
 Zap.
Vyp.
Videokamera se vypíná automaticky.
Indikátor nahrávání videokamery se
nerozsvítí.
Vyp.
Videokamera se nevypíná automaticky.
 Poznámky
Videokamera se při použití napájecího adaptéru
automaticky nevypne.
Sním. bez objektivu

Zde můžete nastavit, zda bude možné
spustit nahrávání bez nasazeného objektivu,
či nikoliv.
Language Setting
Můžete vybrat jazyk, který bude použit
na obrazovce LCD.
 Zakázat
Videokamera nezačne nahrávat a objeví se
dotaz, zda byl objektiv správně nasazen.
Tipy
Není-li v seznamu uveden váš rodný jazyk,
nabízí videokamera volbu [ENG[SIMP]]
(zjednodušená angličtina).

Povolit

Režim 24p (pouze pro NEXVG30E/VG30EH)
Dálkové ovládaní
Hledat obraz
Umožňuje používat objektivy E-mount od
jiných společností než od společnosti Sony a
bajonetové adaptéry.
Můžete nahrávat videoklipy o rozlišení 24p
prostřednictvím systému založeného na
standardu PAL.
Pokud na obrazovce [Režim 24p] zvolíte
[OK], videokamera se restartuje v režimu
24p.
Pokud na obrazovce [Zrušit Režim 24p]
zvolíte [OK], videokamera se restartuje v
režimu 50i.
 Zap.
Tuto položku vyberte, chcete-li použít
dodávaný bezdrátový dálkový ovladač
(str. 118).
Vyp.
Tuto položku vyberte, nechcete-li použít
dodávaný bezdrátový dálkový ovladač.
 Poznámky
Nemůžete ukládat videoklipy o rozlišení 24p
na paměťovou kartu se systémem založeném na
standardu PAL. Potřebujete jinou paměťovou
kartu.

CZ
89
Rejstřík
Tipy
Nechcete-li, aby videokamera reagovala
na pokyn vydaný jiným dálkovým ovladačem,
nastavte tuto položku na hodnotu [Vyp.].


Obsah
Indikátor nahrávání videokamery se rozsvítí.


Když aktivujete režim [Režim 24p], je formát
záznamu videoklipů omezen na AVCHD
24p (FX, FH). Formát výstupu videosignálu
z videokamery je v barvě NTSC.
Obrazy se nemusí přehrávat normálně
v závislosti na připojeném televizoru.
Když aktivujete režim [Režim 24p], nemůžete
nastavit [Nastavení
/
] na [
STD
Snímk.
kvalita], ani nemůžete používat [
Frekvence].
 Letní čas
Toto nastavení lze změnit bez zastavování
hodin. Chcete-li hodiny posunout o
1 hodinu dopředu, nastavte [Zap.].
 Vyp.
Neplatí letní čas.
Platí letní čas.
Kalibrace
Obsah
Zap.
 Datum a čas
Viz stranu 23.
Viz stranu 108.
Nastavení oblasti
Informace o baterii
Změnu času lze nastavit bez zastavování
hodin. Při použití videokamery v jiných
časových pásmech vyberte aktuální časové
pásmo. Pro informace o časových pásmech
viz stranu 104.
Můžete zkontrolovat předpokládanou
zbývající kapacitu akumulátoru.
v levé horní části
Dotkněte se volby
obrazovky.
Verze
Tuto položku vyberte, pokud budete
videokameru používat v místě, kde bydlíte.
Zde můžete zobrazit verzi objektivu a
videokamery. Tuto funkci můžete použít,
když bude uveřejněna aktualizace firmwaru
videokamery.
Cíl cesty ( )
Tuto položku vyberte, pokud chcete
videokameru používat s nastavením na jiné
místo.
 Poznámky
Aktualizaci provádějte pouze tehdy, je-li
připojen napájecí adaptér. Pokud připojen není,
použijte plně nabitý akumulátor.
 Verze objektivu se nemusí zobrazit v každém
režimu kromě režimu nahrávání.
Hledat obraz
 Domov

Tipy
Pokud některé místo navštěvujete často a chcete
videokameru používat s nastavením na toto
místo, je užitečné místo nastavit na [Cíl cesty].


Nastav.data a času
 Formát data a času
Rejstřík
Můžete vybrat jeden ze čtyř typů formátu
data a času.
CZ
90
Doplňující informace
Odstraňování
problémů
Základní operace/bezdrátový
dálkový ovladač
Pokud se při používání videokamery
setkáte s problémy, postupujte podle kroků
uvedených dále.
Videokameru nelze zapnout.

Videokamera nefunguje, ani když je
zapnuto napájení.
 Odpojte zdroj napájení, za 1 minutu
jej znovu připojte a zapněte
videokameru.



 Obraťte se na prodejce společnosti
Sony nebo místní autorizované
servisní středisko společnosti Sony.









Základní operace/bezdrátový dálkový ovladač
..........................................................................str. 91
Akumulátor/zdroje napájení .......................str. 92
Obrazovka LCD/hledáček............................str. 92
Paměťová karta...............................................str. 93
Nahrávání........................................................str. 93
Přehrávání.......................................................str. 95
Přehrávání snímků uložených na paměťové
kartě pomocí jiných zařízení........................str. 96
Úpravy videoklipů/fotografií na videokameře
..........................................................................str. 96
Přehrávání na televizoru...............................str. 96
Kopírování/připojení k jiným zařízením....str. 96
Připojení k počítači........................................str. 97
Videokamera se zahřívá.

Videokamera se může během provozu
zahřívat. Nejedná se o závadu.
Dodaný bezdrátový dálkový ovladač
nefunguje.




CZ
91
Nastavte [Dálkové ovládaní] na [Zap.]
(str. 89).
Vložte baterii do prostoru na baterii tak,
aby si odpovídala polarita +/– a značky
+/– (str. 118).
Odstraňte všechny překážky mezi
bezdrátovým dálkovým ovladačem a senzorem
dálkového ovladače.
Bezdrátový dálkový ovladač nebude také
fungovat, pokud bude senzor dálkového
ovladače (str. 117) zakrývat objektiv.
Rejstřík


Po zapnutí se videokamera připravuje
k činnosti několik sekund. Nejedná se o
závadu.
Odpojte napájecí adaptér od síťové zásuvky
nebo vyjměte modul akumulátoru, po uplynutí
1 minuty jej znovu připojte. Pokud funkce
stále nefungují, stiskněte špičatým předmětem
tlačítko RESET (str. 116). (Stisknutím tlačítka
RESET budou resetována všechna nastavení
včetně hodin.)
Teplota videokamery je velmi vysoká. Vypněte
videokameru a nechejte ji chvíli na chladném
místě.
Teplota videokamery je velmi nízká. Nechte
videokameru zapnutou. Vypněte videokameru
a přeneste ji na teplé místo. Nechte
videokameru chvíli v klidu, poté ji zapněte.
Hledat obraz
 Stiskněte RESET (str. 116) špičatým
předmětem a zapněte videokameru.
Stisknutím tlačítka RESET budou
resetována všechna nastavení včetně
hodin.

Obsah

 Pročtěte si seznam (str. 91 až 100) a
zkontrolujte videokameru.
Připojte k videokameře nabitý modul
akumulátoru (str. 15).
Napájecí adaptér byl odpojen od síťové
zásuvky. Připojte jej do síťové zásuvky (str. 15).

Držte senzor dálkového ovladače z dosahu
silných zdrojů světla, jako je přímé sluneční
záření nebo silné osvětlení. Jinak se může
stát, že bezdrátový dálkový ovladač nebude
fungovat správně.


Indikátor času zbývajícího do úplného
vybití akumulátoru neukazuje správnou
hodnotu.
Vyberte pro zařízení DVD jiný režim než
DVD 2, případně přikryjte senzor zařízení
DVD černým papírem.


Akumulátor/zdroje napájení

K videokameře nelze připojit modul
akumulátoru.

Modul akumulátoru se rychle vybíjí.
Použijte modul akumulátoru „InfoLITHIUM“
(řada V). Nelze použít model NP-FV30/FV50,
ani když se jedná o řadu V.




Použijte napájecí adaptér.
Pokud při výchozím nastavení po dobu
přibližně 5 minut videokameru nepoužijete,
automaticky se vypne (Automat. vypnutí).
Změňte nastavení [Automat. vypnutí] (str. 89)
nebo znovu zapněte napájení.
Nabijte modul akumulátoru (str. 15).
Obrazovka LCD/hledáček
V hledáčku, nebo na obrazovce LCD se po
zapnutí napájení nic nezobrazuje.
Během nabíjení modulu akumulátoru se
nerozsvítí indikátor CHG (nabíjení).





Vypněte napájení (str. 15).
Připojte k videokameře modul akumulátoru
správně (str. 15).
Připojte správně napájecí kabel do síťové
zásuvky.
Nabíjení akumulátoru je dokončeno (str. 15).
Je-li teplota modulu akumulátoru příliš vysoká
nebo příliš nízká, může se stát, že jej nebude
možné nabít (str. 106).
Videokamera zobrazuje obrazy v hledáčku,
nebo na obrazovce LCD. Když je funkce
[Hledáček/Panel] (str. 88) nastavena na
[Auto], změní se zobrazení obrazu na
hledáček, když se okem přiblížíte k hledáčku,
jestliže se okem od hledáčku oddálíte, změní
se opět na obrazovku LCD. Když je funkce
[Hledáček/Panel] (str. 88) nastavena na
[Panel] a panel LCD je otevřený, zobrazení
obrazu se nezmění, ani když se okem přiblížíte
k hledáčku.
Položky nabídky jsou zobrazeny šedě.


CZ
92
V aktuálním režimu nahrávání/přehrávání
nelze vybrat šedě zabarvené položky.
Některé funkce nelze aktivovat současně.
Rejstřík
Indikátor CHG (nabíjení) v průběhu
nabíjení modulu akumulátoru bliká.

Teplota prostředí je příliš vysoká nebo příliš
nízká. Nejedná se o závadu.
Modul akumulátoru není dostatečně
nabitý. Znovu plně nabijte akumulátor.
Pokud problém přetrvává, vyměňte modul
akumulátoru za nový (str. 107).
Hledat obraz
Videokamera se náhle vypne.

Okolní teplota je příliš vysoká nebo příliš
nízká. Nejedná se o závadu.
Modul akumulátoru není dostatečně
nabitý. Znovu plně nabijte akumulátor.
Pokud problém přetrvává, vyměňte modul
akumulátoru za nový (str. 107).
Uvedený čas nemusí být přesný, záleží
na způsobu používání.
Obsah
Jiné zařízení DVD při použití dodaného
bezdrátového dálkového ovladače
nepracuje správně.
Připojte k videokameře modul akumulátoru
správně (str. 15). Pokud problém přetrvává,
odpojte napájecí adaptér ze síťové zásuvky a
obraťte se na prodejce společnosti Sony. Modul
akumulátoru může být poškozený.
Nahrávání
Na dotykovém panelu se nezobrazují
tlačítka.


Pro další podrobnosti viz „Paměťová karta“
(str. 93).
Jemně se dotkněte obrazovky LCD.
Stiskněte tlačítko DISPLAY na videokameře
nebo tlačítko DISPLAY na bezdrátovém
dálkovém ovladači (str. 118).
Při stisknutí tlačítka START/STOP nebo
PHOTO nejsou nahrávány obrazy.

Zkalibrujte dotykový panel ([Kalibrace])
(str. 108).
Obraz v hledáčku není ostrý.

Posunujte páčku seřízení hledáčku, dokud se
obraz nezobrazuje ostře (str. 27).
Na obrazovce LCD se nic nezobrazuje, ani
když je otevřená.

Pokud čidlo oka přepne obraz na hledáček,
obrazovka LCD se vypne. Nastavte [Hledáček/
Panel] na [Panel] (str. 88).
Nelze provádět operace využívající
paměťovou kartu.

Používáte-li paměťovou kartu naformátovanou
na počítači, naformátujte ji znovu pomocí
videokamery (str. 84).
Snímky uložené na paměťové kartě nelze
smazat.


Najednou lze na obrazovce přehledu obrazů
vymazat nejvýše 100 obrazů.
Nelze vymazat obrazy, pro které je nastavena
ochrana.
Indikátor přístupu zůstává svítit nebo
bliká, i když bylo nahrávání zastaveno.


Videokamera ukládá právě zaznamenanou
scénu na paměťovou kartu.
Zobrazovací pole vypadá odlišně.
Soubor je poškozen.
Videokamera nepodporuje daný formát
souboru (str. 105).

CZ
93
Zobrazovací pole může vypadat odlišně
v závislosti na stavu videokamery. Nejedná se
o závadu.
Rejstřík
Název datového souboru není uveden
správně nebo bliká.

Hledat obraz
Paměťová karta
Obsah
Zobrazí se obrazovka pro přehrávání.
Stisknutím tlačítka MODE rozsviťte indikátor
(Videoklip) nebo (Fotografie) (str. 31).
 Videokamera ukládá právě zaznamenaný
obraz na paměťovou kartu. Během ukládání
nelze vytvářet jiné nahrávky.
 Paměťová karta je plná. Vymažte nepotřebné
obrazy (str. 53).
 Když je funkce [Sním. bez objektivu] (str. 89)
nastavena na [Zakázat], nebude snímání
možné v následujících případech:
 Objektiv není nasazen správně.
 Nasazený objektiv nepodporuje komunikační
standard pro objektivy E-mount.
Pro informace o kompatibilních objektivech
navštivte příslušné internetové stránky s
podporou nebo se obraťte na svého prodejce Sony.
 Celkový počet videoklipů a fotografií
překračuje nahrávací kapacitu videokamery.
Vymažte nepotřebné obrazy (str. 53).
 Teplota videokamery je velmi vysoká. Vypněte
videokameru a nechejte ji chvíli na chladném
místě.
 Teplota videokamery je velmi nízká. Vypněte
videokameru a přeneste ji na teplé místo.
Nechejte videokameru chvíli stát a poté ji
zapněte.
 Objektiv není nasazen správně. Znovu objektiv
nasaďte.

Tlačítka na dotykovém panelu nefungují
správně nebo nefungují vůbec.
Skutečná doba nahrávání videoklipu je
kratší než odhadovaná doba nahrávání
na záznamové médium.

Funkce SteadyShot nefunguje.

V závislosti na podmínkách nahrávání
může být čas dostupný pro nahrávání kratší,
například při nahrávání rychle se pohybujícího
objektu apod. (str. 101).



Teplota videokamery je velmi vysoká. Vypněte
videokameru a nechejte ji chvíli na chladném
místě.
Teplota videokamery je velmi nízká. Vypněte
videokameru a přeneste ji na teplé místo.
Nechejte videokameru chvíli stát a poté ji
zapněte.


Při použití blesku se na obrazu objevují
kruhové rozmazané bílé skvrny.

Mezi okamžikem, kdy jste stiskli tlačítko
START/STOP, a okamžikem, kdy se
skutečně spustí nebo zastaví nahrávání
videoklipu, je určitý časový posun.


Předměty pohybující se před objektivem
velkou rychlostí působí pokřiveně.
Je spuštěná funkce odstranění šumu. Nejedná
se o závadu.

Poměr stran videoklipů nahraných ve vysokém
rozlišení (HD) je 16:9 (širokoúhlý).
Automatické ostření nefunguje.


Tomuto jevu se říká jev fokální roviny.
Nejedná se o závadu. Vzhledem ke způsobu,
jakým obrazové zařízení (snímač CMOS) čte
obrazový signál, mohou předměty pohybující
se okolo objektivu vysokou rychlostí
v závislosti na podmínkách nahrávání vypadat
pokřiveně.
Na obrazech se vyskytují vodorovné
pruhy.
Objekt je příliš blízko. Zkontrolujte u objektivu
minimální vzdálenost pro snímání.
Okolní světlo je nedostačující.
Podmínky nahrávání nejsou pro použití
automatického ostření vhodné. Nastavte
ostření ručně (str. 43).


K tomuto jevu dochází při nahrávání obrazů
pod zářivkou nebo sodíkovou či rtuťovou
výbojkou. Nejedná se o závadu.
Chcete-li tento jev odstranit, proveďte změnu
hodnoty Čas závěrky.
Když nahrajete obrazovku televizoru nebo
počítače, objeví se černé pruhy.

CZ
94
Nastavte volbu Čas závěrky (str. 50).
Rejstřík

Pokud je objekt mimo dosah blesku
(vzdálenost, kam může blesk dosáhnout),
budou snímky tmavé, protože blesk nedosvítí
na objekt. Pokud změníte hodnotu ISO, změní
se i dosah blesku.
Hledat obraz
U videokamery se mezi okamžikem, kdy jste
stiskli tlačítko START/STOP, a okamžikem,
kdy se skutečně spustí nebo zastaví nahrávání
videoklipu, může vyskytnout určitý časový
posun. Nejedná se o závadu.
Poměr stran přehrávaného obrazu (16:9
(širokoúhlý)/4:3) nelze změnit.

Částice ve vzduchu (prach, pyl apod.) odrážejí
světlo blesku a jsou proto na obrazu vidět.
Nejedná se o závadu.
Obraz pořízený s bleskem je příliš tmavý.
Pořizování fotografií je pomalé.

Zapněte externí blesk (prodává se samostatně).
Blesk není nasazen správně. Znovu blesk
nasaďte.
Blesk nelze použít při natáčení videoklipů.
Obsah
Nelze fotografovat s bleskem.
Videokamera přestala pracovat.

Nasaďte objektiv kompatibilní s funkcí
SteadyShot.
Nastavte [
SteadyShot] na [Aktivní] nebo
[Standardní], [
SteadyShot] na [Zap.]
(str. 77, 77).
[Jas LCD] nelze upravit.

Fotografie nelze přehrávat.
Nastavení [Jas LCD] nelze upravit za těchto
okolností:
 Panel LCD je zavřený a obrazovka LCD je
otočena směrem ven.
 Videokamera je napájena z napájecího
adaptéru.

Na miniatuře se nachází symbol

K tomuto jevu může dojít, když natáčíte
objekty v protisvětle. Pokud používáte objektiv
s funkcí zoom, nasaďte sluneční clonu.
Rohy obrazu jsou tmavé.

Na miniatuře se nachází symbol

Zvuk není nahráván správně.


Není slyšet žádný nebo jen velmi tichý
zvuk.
Pokud připojíte nebo odpojíte externí
mikrofon apod. při nahrávání videoklipů,
nemusí se zvuk nahrát správně. Připojte
mikrofon stejným způsobem, jako když
zahajujete nahrávání videoklipů.
Žádný zvuk nebude zaznamenán, pokud je
funkce Úroveň nahr. zvuku (str. 79) nastavena
na minimum.


Nelze přehrávat obrazy.

Vyberte obrazovou kvalitu videoklipu, který
chcete přehrávat (str. 44).
Přehrávání obrazů nahraných na jiných
zařízeních nemusí být možné. Nejedná se o
závadu.


CZ
95
K této situaci dochází, pokud je zvuk nahraný
jako 5,1kanálový prostorový na počítači či
jiném zařízení převeden na 2kanálový (běžný
stereofonní zvuk). Nejedná se o závadu.
Při přehrávání na 2kanálových stereofonních
zařízeních změňte typ konverze zvuku (tzv.
downmix). Podrobnosti najdete v návodu
k použití, jenž je dodáván se zařízením pro
přehrávání.
Při vytváření disku pomocí dodané aplikace
„PlayMemories Home“ změňte zvuk na
2kanálový.
Nahrajte zvuk pomocí volby [Režim zvuku]
nastavené na [2ch stereo] (str. 79).
Rejstřík

Zvyšte hlasitost (str. 36).
Zvuk z levého i pravého reproduktoru
nebude při přehrávání videoklipů
na počítačích či jiných zařízeních
vyvážený.
Přehrávání

.
Soubor databáze obrazů může být poškozen.
Zkontrolujte soubor databáze dotykem volby
(MENU)  [Nastavení] 
[ (
Nastavení Média)]  [Opravit
datab. obrazů]. Je-li indikátor stále zobrazen,
vymažte obraz pomocí
(str. 53).
Hledat obraz
Sejměte sluneční clonu. V závislosti na
tloušťce filtru nebo na nesprávně nasazené
sluneční cloně se může filtr nebo clona
částečně objevovat v obraze. Optické vlastnosti
některých objektivů mohou způsobovat, že
se rohy obrazu zdají být tmavé (nedostatek
světla).
.
Tento symbol se může zobrazit u obrazů
pořízených na jiných zařízeních, upravených
na počítači atd.
Odpojili jste napájecí adaptér nebo vyňali
modul akumulátoru, když blikala ikona
paměťové karty v pravém horním rohu
obrazovky nebo dříve, než po ukončení
nahrávání zhasl indikátor přístupu. Takto
může dojít k poškození dat a zobrazí se .
Obsah

Obraz je vybledlý (Odraz světla na optice
objektivu)
Na obrazu se objevuje bílá záře (duchové)

Fotografie nelze přehrávat, pokud jste
upravili soubory nebo složky, případně data
na počítači. (V takovém případě bliká název
souboru.) Nejedná se o závadu.

Přehrávání snímků uložených
na paměťové kartě pomocí jiných
zařízení
Snímky nelze přehrát nebo paměťová
karta není rozpoznána.
Na připojeném televizoru je mírně
oříznutý horní, dolní, pravé a levé okraj
obrazů.
Zařízení pro přehrávání neumožňuje
přehrávání z paměťových karet (str. 4).

Úpravy videoklipů/fotografií
na videokameře
Nelze provádět úpravy.

Úpravy nelze provádět kvůli stavu obrazu.

Videoklip nelze rozdělit.


Videoklip je příliš krátký na rozdělení.
Videoklip s nastavenou ochranou nelze
rozdělit.
Obraz na televizoru 4:3 je zdeformovaný.

Paměťová karta, na kterou chcete uložit
fotografie, je plná.
Na horní a dolní straně obrazovky
televizoru 4:3 se zobrazují černé pruhy.
Přehrávání na televizoru

Na připojeném televizoru není přehráván
obraz ani zvuk.



Pokud používáte komponentní A/V kabel,
nastavte [Komponentní] podle požadavků
připojeného zařízení (str. 86).
Používáte-li komponentní video kabel,
musí být zapojen červený a bílý konektor
připojovacího A/V kabelu (str. 39).
Pokud je v obraze zaznamenán signál ochrany
autorských práv, není obraz k dispozici
na výstupním konektoru HDMI OUT.
Používáte-li konektor S VIDEO, dbejte na to,
aby byly připojeny červené a bílé konektory
připojovacího A/V kabelu (str. 39).
K tomu dochází při sledování obrazu
zaznamenaného v režimu 16:9 (širokoúhlý)
na televizoru 4:3. Nejedná se o závadu.
Kopírování/připojení k jiným
zařízením
Obrazy nejsou kopírovány správně.


CZ
96
Obrazy nelze přepisovat pomocí kabelu HDMI
(prodává se samostatně).
Připojovací A/V kabel není připojen správně.
Ujistěte se, že jste kabel připojili ke vstupnímu
konektoru dalšího zařízení (str. 66).
Rejstřík

K tomu dochází při sledování obrazu
zaznamenaného v režimu 16:9 (širokoúhlý)
na televizoru 4:3. Nastavte správně [Typ
televizoru] (str. 86) a zahajte znovu
přehrávání.
Hledat obraz
Nelze zachytit fotografii z videoklipu
(NEX-VG30/VG30H).

Na obrazovce LCD videokamery se nahrané
obrazy zobrazují přesně na celé ploše
obrazovky. Může však dojít k mírnému
oříznutí horního, dolního, pravého a levého
okraje při přehrávání obrazů na televizoru,
který nedokáže přesně zobrazit celou plochu
obrazu.
Doporučuje se používat jako vodítko vnější
rámeček [Vodicí mříž] (str. 79), a umisťovat
důležité objekty pouze dovnitř tohoto
rámečku.
Obsah

Když je aktivována funkce [Režim 24p],
nemusí se nahrané obrazy přehrát, ani
když je videokamera připojena k televizoru
založenému na standardu PAL (NEX-VG30E/
VG30EH).
Zobrazení výsledků
vnitřní kontroly/
Výstražné indikátory
Připojení k počítači
„PlayMemories Home“ nelze nainstalovat.

Zkontroluje prostředí počítače nebo
instalační postup potřebný k instalaci aplikace
„PlayMemories Home“.
„PlayMemories Home“ nefunguje správně.

Ukončete „PlayMemories Home“ a restartujte
počítač.
Videokamera není rozpoznána počítačem.


Odpojte od zásuvky USB na počítači všechna
zařízení s výjimkou klávesnice, myši a
videokamery.
Odpojte kabel USB (je součástí dodávky)
od počítače a videokamery, restartujte počítač
a poté znovu připojte videokameru k počítači
ve správném pořadí.
C:04:
 Modul akumulátoru není typ „InfoLITHIUM“
(řada V). Použijte modul akumulátoru
„InfoLITHIUM“ (řada V) (str. 106).
 Připojte pevně stejnosměrný konektor
napájecího adaptéru do konektoru DC IN
videokamery (str. 15).
Hledat obraz
C:(nebo E:) : (Zobrazení výsledků
vnitřní kontroly)
Obsah
Objeví-li se na obrazovce LCD nebo
v hledáčku indikátory, prověřte následující.
Pokud problém přetrvává i poté, co jste se
jej opakovaně pokoušeli vyřešit, obraťte
se na prodejce Sony nebo na místní
autorizované servisní středisko Sony.
V takovém případě poskytněte všechna
čísla chybových kódů začínající písmenem
C nebo E.
C:06:
Teplota modulu akumulátoru je vysoká.
Vyměňte modul akumulátoru nebo jej
umístěte na chladné místo.

C:13: / C:32:
Odpojte zdroj napájení. Znovu jej připojte a
zkuste videokameru použít.

 (upozornění na nízkou zbývající
kapacitu akumulátoru)


CZ
97
Modul akumulátoru je téměř vybitý.
Podle provozního prostřední nebo stavu
akumulátoru může indikátor  blikat, i když
ještě zbývá přibližně 20 procent kapacity
akumulátoru.
Rejstřík
E::
Proveďte kroky na straně 91 od bodu .

(výstražný indikátor týkající se
teploty modulu akumulátoru)

(výstražný indikátor týkající se
externího média)
Teplota modulu akumulátoru je vysoká.
Vyměňte modul akumulátoru nebo jej
umístěte na chladné místo.


Indikátor bliká pomalu
 Dochází volný prostor pro nahrávání obrazů.
Pro typy paměťových karet, jež lze použít
ve videokameře, viz stranu 29.
 Není vložena paměťová karta (str. 29).
(výstražný indikátor týkající se
formátování externího média)


Indikátor bliká rychle
Není dostatek volného místa pro nahrávání
obrazů. Po uložení obrazů na jiné médium
(str. 62) vymažte nepotřebné obrazy nebo
zformátujte paměťovou kartu (str. 84).
 Soubor databáze obrazů může být poškozen.
Zkontrolujte soubor databáze dotykem volby
(MENU)  [Nastavení] 
[ (
Nastavení Média)]  [Opravit
datab. obrazů].
 Paměťová karta je poškozena.


Paměťová karta je poškozena.
Paměťová karta není správně naformátována
(str. 84).
Popis varovných zpráv
Je vložena nekompatibilní paměťová karta
(str. 29).
Pokud se na obrazovce zobrazí zpráva,
postupujte podle uvedených pokynů.
 (výstražný indikátor týkající se
ochrany paměťové karty proti zápisu)
Záznamové médium
Paměťová karta je chráněna proti zápisu.
Přístup k paměťové kartě byl omezen na jiném
zařízení.
Chyba dat.


CZ
98
Tato zpráva se může objevit, když zamezíte
přístupu na paměťovou kartu.
Videoklipy nahrané na jiných zařízeních
nemusejí jít přehrát.
Rejstřík

Tipy
Pokud se na obrazovce zobrazí výstražné
indikátory, zazní melodie.

(výstražný indikátor týkající se
nekompatibilní paměťové karty)

Paměťová karta je plná.
Fotografie nelze pořizovat během
zpracovávání. Chvíli počkejte, poté zahajte
fotografování.
Hledat obraz



Videokamera není stabilní, takže se obraz
může rozmazat. Při natáčení videokameru
držte pevně oběma rukama. Indikátor
varování proti otřesům kamery však nezmizí.
(výstražný indikátor týkající se
pořizování fotografií)
(výstražné indikátory týkající se
formátování paměťové karty)

Externí médium je poškozeno.
Externí médium není správně naformátováno.
(výstražný indikátor týkající se otřesů
videokamery)


Obsah
(výstražný indikátor týkající se
paměťové karty)
Soubor databáze obrazů může být poškozen.
Zkontrolujte soubor databáze dotykem volby
(MENU)  [Nastavení] 
[ (
Nastavení Média)]  [Opravit
datab. obrazů].
Externí médium je poškozeno.
Zjištěny nekonzistence v souboru
databáze obrazů. Chcete soubor databáze
obrazů opravit?
Zjištěny nekonzistence v souboru
databáze obrazů. Nelze nahrávat či
přehrávat filmy HD. Chcete soubor datab.
obrazů opravit?

Nelze obnovit data.
Není možné nahrávat nebo přehrávat
videoklipy, protože neexistují data správy
videoklipů. Dotkněte-li se volby
, vytvoří
se nová data pro správu a vy budete moci opět
nahrávat i přehrávat videoklipy.

Vložte několikrát opakovaně paměťovou
kartu. Pokud indikátor bliká i poté, může
být paměťová karta poškozena. Zkuste jinou
paměťovou kartu.
Protože byly databázové informace týkající se
obrazů ve vysokém rozlišení (HD) poškozeny,
jsou informace v databázi a informace
v souboru nekonzistentní. Dotkněte se
volby
, abyste zálohovali videoklipy
ve vysokém rozlišení (HD) a opravili
soubor databáze. Zálohované videoklipy na
videokameře neuvidíte.
Když po opravení databáze připojíte
videokameru k počítači, budete moci
naimportovat zálohované videoklipy ve
vysokém rozlišení (HD) do počítače pomocí
dodané aplikace „PlayMemories Home“
nainstalované na počítači. Není však zaručeno,
že bude možné naimportovat do počítače
všechny videoklipy.

Naformátujte paměťovou kartu (str. 84).
Nezapomeňte, že při formátování paměťové
karty budou smazány všechny uložené
videoklipy a fotografie.
Složka pro fotografie je plná. Fotografie
nelze nahrávat.


Nelze vytvořit více složek než 999MSDCF.
Pomocí videokamery nelze vytvářet ani mazat
složky.
Zformátujte paměťovou kartu (str. 84) po
uložení obrazů do počítače apod.
Hledat obraz
S touto paměťovou kartou nebude
pravděpodobně možné nahrávat nebo
přehrávat filmy.

Opakovaně jste provedli operaci nahrávání
a mazání nebo používáte paměťovou kartu
naformátovanou na jiném zařízení. Zkopírujte
a zálohujte data na jiném zařízení (například
na počítači) a poté naformátujte paměťovou
kartu pomocí videokamery (str. 84).
Kapacita vložené karty nedostačuje pro
zkopírování videoklipu (videoklipů). Použijte
doporučenou paměťovou kartu (str. 29).
Použijte paměťovou kartu doporučenou pro
videokameru (str. 29).
S touto paměťovou kartou
pravděpodobně nelze správně nahrávat a
přehrávat obrazy.

Použijte paměťovou kartu doporučenou pro
videokameru (str. 29).
Nevyjímejte paměťovou kartu během
zápisu. Mohlo by dojít k poškození dat.

CZ
99
Vložte znovu paměťovou kartu a postupujte
podle pokynů na obrazovce LCD.
Rejstřík

Při zápisu na médium videokamery došlo
k chybě. Snaha o záchranu dat nebyla úspěšná.
Paměťovou kartu se nepodařilo
rozpoznat. Zformátujte ji a použijte znovu.
Došlo k přetečení vyrovnávací paměti.
Zápis na médium nebyl dokončen včas.


Vložte paměťovou kartu znovu.
V souboru databáze obrazů nalezeny
nesrovnalosti. Zálohování a obnova dat.
Obnovte data, potom je naimportujte
pomocí počítačového programu.

Pokud nebyl zápis dat proveden správně,
pokusí se videokamera automaticky o obnovu
dat.
Obsah

Probíhá obnova dat.
Pro externí médium nelze provést funkce.



Pokusili jste se o vymazání dat s nastavenou
ochranou. Zrušte ochranu dat.
Obsah

Data jsou chráněna.
Zkontrolujte soubor databáze dotykem volby
(MENU)  [Nastavení] 
[ (
Nastavení Média)]  [Opravit
datab. obrazů].
Pokud se zpráva stále objevuje, znovu
externí médium připojte a zformátujte je.
Nezapomeňte, že při formátování externího
média budou smazány všechny uložené
videoklipy a fotografie.
Pokud nemůžete externí médium
naformátovat, je možné, že externí médium
není kompatibilní s videokamerou nebo že je
poškozené. Použijte jiné médium.
Nelze pracovat s externím médiem.


Používejte externí médium ve stabilních
podmínkách (v prostředí bez vibrací, ze
pokojové teploty apod.).
Ujistěte se, že je připojen zdroj napájení
externího média.


Hledat obraz
Objektiv nebyl rozpoznán. Nasaďte
objektiv správně.
Objektiv nebyl nasazen správně, nebo není
nasazen vůbec. Pokud se tato zpráva objevuje,
když je objektiv nasazen, nasaďte objektiv
znovu. Pokud se tato zpráva objevuje často,
zkontrolujte, zda jsou kontakty objektivu a
videokamery čisté.
Pokud nasazujete objektiv E-mount jiný než
od společnosti Sony nebo bajonetový adaptér,
nastavte funkci [Sním. bez objektivu] na
[Povolit].
Další
Rejstřík
Maximální počet snímků již vybrán.

Pro následující činnosti lze vybrat pouze 100
obrazů najednou:
 Mazání videoklipů/fotografií
 Nastavení ochrany pro videoklipy/fotografie
nebo její zrušení
 Kopírování videoklipů/fotografií
CZ
100
Doba nahrávání
videoklipů/počet
fotografií, které lze
uložit


Doba přehrávání
Přibližná doba, která je k dispozici při
použití plně nabitého modulu akumulátoru.
Očekávaná doba nahrávání a
přehrávání pro jednotlivé moduly
akumulátoru
(jednotka: minuta)
Modul akumulátoru
Kvalita obrazu
NP-FV70
(je součástí dodávky)
NP-FV100
Doba nahrávání
Přibližná doba, která je k dispozici při
použití plně nabitého modulu akumulátoru.
(jednotka: minuta)



385
350
205
185
STD
440
355
870
710
Nahoře: Při nahrávání s otevřenou obrazovkou
LCD
Dole: Při nahrávání pomocí hledáčku
Očekávaná doba nahrávání
videoklipů
210
190
Obraz ve vysokém rozlišení (HD)
(jednotka: minuta)
Nahoře: Při nahrávání s otevřenou obrazovkou
LCD
Dole: Při nahrávání pomocí hledáčku
Jednotlivé doby nahrávání byly měřeny za
následujících podmínek.
NAHRÁV. režim]: Standardní
[
(výchozí nastavení)
 Používání objektivu E PZ 18-200mm F3.5–6.3
OSS
Typická doba nahrávání představuje dobu
s opakovaným zastavováním/spouštěním
nahrávání, přepínáním indikátoru MODE a
používáním funkce zoom.
Hodnoty byly měřeny s videokamerou při
teplotě 25 C. 10 C až 30 C je doporučené
rozmezí.
16 GB
75
(75)
85
(85)
120
(120)
210
(160)
32 GB
150
(150)
180
(180)
245
(245)
430
(325)
64 GB
305
(305)
360
(360)
490
(490)
865
(655)
370
(300)
740
(610)
1490
(1225)
Obraz ve standardním rozlišení (STD)
(jednotka: minuta)
16 GB
220
(200)
CZ
101
32 GB
445
(410)
64 GB
895
(825)
Rejstřík

370
335

Typická doba
nahrávání
HD STD
100
105
90
95
HD
395
325
785
650
Hledat obraz
Kvalita obrazu
NP-FV70
(je součástí
dodávky)
NP-FV100
Doba nepřetržitého
nahrávání
HD STD
185
190
165
175
Obsah
„HD“ označuje obraz ve vysokém rozlišení
a „STD“ obraz ve standardním rozlišení.
Modul akumulátoru
Doba nahrávání a přehrávání bude kratší,
budete-li videokameru používat za nízkých
teplot.
Doba nahrávání a přehrávání bude kratší
v závislosti na podmínkách, za kterých
videokameru používáte.
 Poznámky
Při používání paměťové karty Sony.
 Doba nahrávání se může měnit podle
podmínek nahrávání, snímaného objektu a
NAHRÁV. režim] a [
Snímk.
[
Frekvence] (str. 82).
 Hodnota uvedená v závorkách ( ) je minimální
doba nahrávání.


Očekávaný počet fotografií, které
lze uložit





JPEG
2400
4800
9600
RAW
880
1750
3550
RAW & JPEG
670
1300
2650
Při nastavení [
Velik. snímku] na
16,0M].
[
Při používání paměťové karty Sony.
Vybraná velikost obrazu se použije, pokud svítí
(Fotografie).
indikátor
Počet fotografií, které lze uložit na paměťovou
kartu, platí pro maximální velikost obrazu,
kterou videokamera umožňuje. Skutečný počet
fotografií, které lze pořídit, se zobrazuje na
obrazovce LCD během nahrávání (str. 112).
Počet fotografií na paměťové kartě, které lze
pořídit, se může lišit v závislosti na podmínkách
nahrávání.
Rejstřík
Tipy
Pro pořizování fotografií lze použít i paměťovou
kartu s kapacitou menší než 1 GB.


Hledat obraz
16 GB
32 GB
64 GB

Obsah
Tipy
Vaše videokamera využívá formát VBR
(variabilní přenosová rychlost), který
automaticky upravuje kvalitu obrazu tak, aby
odpovídala nahrávané scéně. Tato technologie
způsobuje fluktuaci v době nahrávání média.
Videoklipy, které obsahují rychle se pohybující
a komplexní obrazy, se zaznamenávají vyšší
přenosovou rychlostí, což snižuje celkovou
dobu nahrávání.


V následujícím seznamu je uvedena přenosová
rychlost, počet pixelů a poměr stran pro
jednotlivé režimy nahrávání (videoklip + audio
apod.).
 Obraz ve vysokém rozlišení (HD):
PS: Max. 28 Mb/s 1 920 pixelů  1 080
pixelů/16:9
FX: Max. 24 Mb/s 1 920 pixelů  1 080
pixelů/16:9
FH: Přibl. 17 Mb/s (průměrná hodnota) 1 920
pixelů  1 080 pixelů/16:9
HQ: Přibl. 9 Mb/s (průměrná hodnota) 1 440
pixelů  1 080 pixelů/16:9
LP: Přibl. 5 Mb/s (průměrná hodnota) 1 440
pixelů  1 080 pixelů/16:9
 Obraz ve standardním rozlišení (STD):
HQ: Přibl. 9 Mb/s (průměrná hodnota) 720
pixelů  480 pixelů (NEX-VG30/VG30H),
720 pixelů  576 pixelů (NEX-VG30E/
VG30EH)/16:9, 4:3
Počet pixelů a poměr stran při pořizování
fotografií.
 Režim pořizování fotografií:
4 912 bodů  3 264 bodů/3:2
4 912 bodů  2 760 bodů/16:9
3 568 bodů  2 368 bodů/3:2
3 568 bodů  2 000 bodů/16:9
2 448 bodů  1 624 bodů/3:2
2 448 bodů  1 376 bodů/16:9
 Pořízení fotografie z videoklipu
(NEX-VG30/VG30H):
1 920 bodů  1 080 bodů/16:9
640 bodů  360 bodů/16:9
640 bodů  480 bodů/4:3
CZ
102
Používání videokamery
v zahraničí
Systém
NTSC
Zdroj napájení
PAL
Sledování videoklipů ve vysokém
rozlišení (HD)
V zemích/oblastech, kde jsou podporovány
formáty 1080/60i (NEX-VG30/VG30H)
a 1080/50i (NEX-VG30E/VG30EH),
můžete sledovat videoklipy ve stejné
kvalitě vysokého rozlišení (HD), ve které
byly nahrány. Potřebujete televizor (nebo
monitor) NTSC 1080/60i (NEX-VG30/
VG30H) nebo PAL 1080/50i (NEXVG30E/VG30EH) s komponentním a
vstupním AUDIO/VIDEO konektorem
nebo konektor HDMI. Musí být připojen
komponentní A/V kabel nebo kabel HDMI
(prodává se samostatně).
PAL-M
PAL-N
SECAM
Obsah
Videokameru napájenou pomocí dodaného
napájecího adaptéru můžete použít
v jakékoliv zemi/oblasti, kde se používá
střídavý proud v rozmezí 100 V až 240 V,
50 Hz/60 Hz.
Země použití
Bahamy, Bolívie, Ekvádor,
Filipíny, Guayana, Chile,
Jamajka, Japonsko, Kanada,
Kolumbie, Korea, Mexiko,
Peru, Střední Amerika,
Surinam, Tchaj-wan, USA,
Venezuela atd.
Austrálie, Belgie, Česká
republika, Čína, Dánsko,
Finsko, Holandsko, Hongkong,
Itálie, Kuvajt, Maďarsko,
Malajsie, Německo, Norsko,
Nový Zéland, Polsko,
Portugalsko, Rakousko,
Singapur, Slovenská republika,
Španělsko, Švédsko, Švýcarsko,
Thajsko, Velká Británie atd.
Brazílie
Argentina, Paraguay, Uruguay
Bulharsko, Francie, Guayana,
Írán, Irák, Monako, Rusko,
Ukrajina atd.
Hledat obraz
Sledování videoklipů ve standardním
rozlišení (STD)
Přehrávání videoklipů ve standardním
rozlišení (STD) vyžaduje televizor
kompatibilní se systémem NTSC (NEXVG30/VG30H) nebo PAL (NEX-VG30E/
VG30EH) se vstupními konektory AUDIO/
VIDEO. Musí být zapojen připojovací A/V
kabel.
Rejstřík
Barevné televizní systémy
Videokamera používá systém NTSC
(NEX-VG30/VG30H) nebo PAL (NEXVG30E/VG30EH). Abyste mohli sledovat
přehrávaný obraz na televizoru, musí
televizor využívat systém NTSC (NEXVG30/VG30H) nebo systém PAL (NEXVG30E/VG30EH) a být vybaven vstupním
AUDIO/VIDEO konektorem.
CZ
103
Nastavení místního času
Používáte-li videokameru v zahraničí, můžete hodiny snadno nastavit na místní čas zadáním
(MENU)  [Nastavení]  [ ( Nastavení
časového rozdílu. Dotkněte se volby
(MENU)  [Nastavení] 
Hodin)]  [Nastav.data a času]  [Letní čas] a
[ ( Nastavení Hodin)]  [Nastavení oblasti] (str. 90).
Časový rozdíl v jednotlivých zemích
Časová pásma
–11:00
–10:00
–09:00
–08:00
–07:00
–06:00
–05:00
–04:00
–03:30
–03:00
–02:00
–01:00
Nastavení oblasti
Midway
Havaj
Aljaška
Los Angeles, Tijuana
Denver, Arizona
Chicago, Mexico City
New York, Bogota
Santiago
St. John’s
Brasilia, Montevideo
Fernando de Noronha
Azorské ostrovy, Kapverdy
Hledat obraz
Nastavení oblasti
Lisabon, Londýn
Berlín, Paříž
Helsinky, Cairo, Istanbul
Nairobi
Teherán
Moskva, Abu Dhabi, Baku
Kábul
Karáčí, Islámábád
Kalkata, Nové Dillí
Almaty, Dháka
Rangún
Bangkok, Jakarta
Hong-Kong, Singapur, Peking
Soul, Tokio
Adelaide, Darwin
Melbourne, Sydney
Šalamounovy ostrovy
Fiji, Wellington, Eniwetok,
Kwajalein
Obsah
Časová pásma
GMT
+01:00
+02:00
+03:00
+03:30
+04:00
+04:30
+05:00
+05:30
+06:00
+06:30
+07:00
+08:00
+09:00
+09:30
+10:00
+11:00
+12:00
Rejstřík
CZ
104
Údržba a bezpečnostní
opatření

O formátu AVCHD
Co je formát AVCHD?









Ve formátu AVCHD nahrává videokamera
s vysokým rozlišením (HD).
Kromě obrazu ve vysokém rozlišení (HD)
umožňuje videokamera nahrávání signálu
ve standardním rozlišení (STD) v běžném
formátu MPEG-2.
Informace o adaptéru pro paměťovou
kartu

Informace o paměťové kartě

Při vložení paměťové karty do adaptéru a
zasunutí do zařízení kompatibilního s kartou
dbejte na to, aby byl adaptér vložen správným
směrem. Nesprávné vložení by mohlo způsobit
poškození.
Kompatibilita obrazových dat
U paměťové karty naformátované v počítači
(Windows OS/Mac OS) není zaručena
kompatibilita s videokamerou.
Rychlost čtení a zápisu dat se může pro
jednotlivé kombinace paměťové karty a zařízení
kompatibilního s paměťovou kartou lišit.

CZ
105
Soubory s obrazovými daty uložené
na paměťové kartě pomocí videokamery
splňují požadavky univerzálního standardu
„Design rule for Camera File system“, který
zavedla organizace JEITA (Japan Electronics
and Information Technology Industries
Association).
Rejstřík

Hledat obraz
Nahrávání a přehrávání na videokameře
Obsah
AVCHD je formát digitálního videa
používaný k záznamu obrazu s vysokým
rozlišením (HD) s využitím účinné
technologie komprese dat. Formát MPEG-4
AVC/H.264 slouží ke kompresi obrazových
dat, zatímco systém Dolby Digital nebo
Linear PCM se používá ke kompresi
zvukových dat.
Formát MPEG-4 AVC/H.264 je schopen
komprimovat obrazy efektivněji ve srovnání
s běžným formátem komprese obrazu.
 Vzhledem k tomu, že formát AVCHD
využívá technologii komprese dat,
může být obraz narušený na scénách,
kde se velmi rychle mění obraz, úhly
pohledu nebo jas apod., nejedná se však
o poruchu.
V následujících případech může dojít ke ztrátě
nebo poškození dat (data nebudou nahrazena):
 Pokud vysunete kartu nebo vypnete
videokameru v průběhu čtení nebo zápisu
obrazových souborů na paměťovou kartu
(když bliká nebo svítí indikátor přístupu)
 Používáte-li paměťovou kartu v blízkosti
magnetů nebo magnetického pole
Důležitá data doporučujeme zálohovat
na pevný disk počítače.
Na kartu ani adaptér paměťové karty
neumisťujte žádné nálepky ani nic podobného.
Nedotýkejte se kovovými předměty vývodů.
Paměťovou kartu neohýbejte, neupouštějte na
zem a nevystavujte působení síly.
Nepokoušejte se paměťovou kartu rozebírat
nebo upravovat.
Chraňte paměťovou kartu před vlhkostí.
Uchovávejte paměťovou kartu mimo dosah
malých dětí. Mohly by ji spolknout.
Nevkládejte do slotu pro paměťovou kartu nic
jiného než paměťovou kartu správné velikosti.
Mohlo by tak dojít k poruše.
Paměťovou kartu nepoužívejte ani
neuchovávejte na těchto místech:
 Na místech vystavených velmi vysokým
teplotám, např. v automobilu zaparkovaném
v létě na slunci
 Pod přímými slunečními paprsky
 Na vlhkých místech nebo v místech
vystavených vlivu korozívních plynů


Pokud ve videokameře nelze použít paměťovou
kartu, která byla použita v jiném zařízení,
naformátujte ji ve videokameře (str. 84).
Nezapomeňte, že formátováním budou
vymazány všechny informace na paměťové
kartě.
Přehrávání obrazů pomocí videokamery nemusí
být možné v následujících případech:
 Při přehrávání obrazových dat upravených
v počítači
 Při přehrávání obrazových dat pořízených
na jiných zařízeních
Efektivní používání modulu
akumulátoru

Typy karet „Memory Stick“
Nahrávání/přehrávání
„Memory Stick Duo“
(s MagicGate)
„Memory Stick PRO Duo“
(Mark2)
„Memory Stick PRO-HG
Duo“
„Memory Stick XC-HG Duo“






Tento výrobek umožňuje paralelní přenos
dat. Přenosové rychlosti se však mohou lišit
v závislosti na použitém typu média.
Tento výrobek není schopen nahrávat
ani přehrávat data využívající technologii
„MagicGate“. „MagicGate“ je technologie
ochrany autorských práv, která zaznamenává a
přenáší obsah v šifrovaném formátu.
Indikátor času zbývajícího do úplného
vybití akumulátoru

Modul akumulátoru „InfoLITHIUM“
Videokamera pracuje pouze s modulem
akumulátoru „InfoLITHIUM“ řady V.
Moduly akumulátoru řady „InfoLITHIUM“
.
V jsou označeny značkou
Nabíjení modulu akumulátoru

Před použitím videokamery zkontrolujte, že je
modul akumulátoru nabitý.
Modul akumulátoru doporučujeme nabíjet
v prostředí s teplotou mezi 10 C a 30 C,
dokud nezhasne indikátor CHG (nabíjení).
Pokud budete akumulátor nabíjet v prostředí
s jinou než uvedenou teplotou, je možné, že
modul akumulátoru nebude nabitý úplně.

CZ
106
Rejstřík

Pokud se videokamera vypne, ačkoli podle
indikátoru času zbývajícího do úplného vybití
akumulátoru obsahuje modul akumulátoru ještě
dostatek energie, znovu modul akumulátoru
zcela dobijte. Zbývající čas akumulátoru se
bude zobrazovat správně. Nezapomeňte však,
že pokud dlouhodobě používáte videokameru
v prostředí s vysokou teplotou a ponecháte
delší dobu plně nabitý modul akumulátoru
bez použití nebo pokud modul akumulátoru
používáte velmi často, nemusí se zobrazit
správný údaj. Zobrazený čas zbývající
do úplného vybití akumulátoru je pouze
přibližný.
Symbol , který signalizuje nízkou
úroveň nabití baterie, může blikat, přestože
je k dispozici ještě 20 procent kapacity
akumulátoru, a to v závislosti na provozních
podmínkách nebo teplotě prostředí.
Hledat obraz


—
Obsah
O „Memory Stick“
Výkonnost modulu akumulátoru se snižuje,
je-li okolní teplota nižší než 10 C. V takovém
případě se rovněž zkracuje provozní doba
modulu akumulátoru. Chcete-li prodloužit
provozní dobu modulu akumulátoru,
postupujte takto.
 Zahřejte modul akumulátoru v kapse a vložte
jej do videokamery až v okamžiku, kdy chcete
nahrávat.
 Použijte modul akumulátoru s velkou
kapacitou: NP-FV100 (prodává se
samostatně).
Pokud s videokamerou nenahráváte
ani nepřehráváte, měla by být zavřená
obrazovka LCD. Videokamera spotřebovává
energii i v pohotovostním režimu nebo při
pozastaveném přehrávání.
Mějte při sobě náhradní akumulátory, které
vystačí na 2 až 3násobek očekávané doby
nahrávání, před vlastním nahráváním proveďte
zkoušku.
Chraňte modul akumulátoru před vlhkostí.
Modul akumulátoru není odolný vůči vodě.
Skladování modulu akumulátoru







Životnost akumulátoru


Kapacita akumulátoru s dobou používání
postupně klesá. Pokud se čas zbývající
do úplného vybití akumulátoru výrazně sníží,
pravděpodobně je čas vyměnit jej za nový.
Životnost akumulátoru závisí na provozních
podmínkách a na způsobu skladování.



Použití a péče


Videokameru ani příslušenství nepoužívejte ani
neukládejte na následujících místech:
 V nadměrném horku, zimě či vlhkosti. Nikdy
je nevystavujte teplotám vyšším než 60 C,
například na přímém slunci, v blízkosti topení
nebo v automobilu zaparkovaném na slunci.
Může dojít k jejich poškození nebo se mohou
zdeformovat.
 V blízkosti silného magnetického pole ani
pod vlivem mechanických vibrací. Může dojít
k poškození videokamery.
 Blízko silných rádiových vln nebo radiace.
Funkce nahrávání videokamery by mohly být
narušeny.
 V blízkosti přijímačů AM a videozařízení.
Mohly by vzniknout šumy.
 Na písečné pláži nebo v prašném prostředí.
Pokud se do videokamery dostane písek,
mohla by se poškodit. Takové poškození
nemusí být možné opravit.
 Blízko oken nebo venku, kde mohou být
obrazovka LCD, hledáček nebo objektiv
vystaveny přímému slunečnímu svitu. Může
dojít k poškození vnitřních součástí hledáčku
nebo obrazovky LCD.



Hledat obraz
Manipulace s videokamerou
K napájení videokamery používejte pouze
stejnosměrné napětí 6,8 V/7,2 V (modul
akumulátoru) nebo 8,4 V (napájecí adaptér).
Při napájení střídavým či stejnosměrným
proudem používejte volitelné příslušenství
doporučené v tomto návodu.
Nevystavujte videokameru působení vody, např.
při dešti nebo u moře. Voda by mohla způsobit
poškození videokamery. Takové poškození
nemusí být možné opravit.
Dostane-li se dovnitř kamery nějaký předmět či
tekutina, odpojte kameru od zdroje napájení a
před dalším používáním ji nechte zkontrolovat
v odborném servisu Sony.
Vyvarujte se drsného zacházení, rozebírání,
upravování, fyzickým otřesům nebo nárazům,
jako například tlučení, upuštění přístroje
nebo šlapání na něj. Zvláště opatrní buďte při
manipulaci s objektivem.
Když videokameru nepoužíváte, nechejte
obrazovku LCD zavřenou.
Nepoužívejte videokameru, pokud je zabalena
v nějaké látce, např. v ručníku. Mohlo by dojít
k přehřátí.
Při odpojování držte napájecí kabel za zástrčku,
nikoliv za kabel.
Snažte se nepoškodit napájecí kabel,
nepokládejte na něj například těžké předměty.
Nepoužívejte zdeformovaný nebo poškozený
modul akumulátoru.
Udržujte kovové kontakty čisté.
Pokud z akumulátoru vyteče elektrolyt,
postupujte takto:
 Obraťte se na autorizovaný servis Sony.
 Důkladně umyjte veškerý elektrolyt, který se
dostal do styku s vaší pokožkou.
 Dostane-li se vám kapalina do očí,
vypláchněte je dostatečným množstvím vody
a navštivte lékaře.
Obsah
Pokud nebyl modul akumulátoru delší dobu
používán, je třeba jej plně nabít a použít ve
videokameře alespoň jednou ročně; v opačném
případě nelze zaručit jeho správné fungování.
Vyjměte modul akumulátoru z videokamery a
uložte jej na suchém a chladném místě.
Chcete-li úplně vybít modul akumulátoru
(MENU)
videokamery, dotkněte se volby
 [Nastavení]  [ ( Obecná Nastavení)]
 [Automat. vypnutí]  [Vyp.] a ponechte
videokameru v pohotovostním režimu
nahrávání, dokud nezhasne indikátor napájení
(str. 89).
Nepoužíváte-li videokameru delší dobu


CZ
107
Rejstřík

Když videokameru nepoužíváte, nezapomeňte
nasadit přední krytku objektivu.
Chcete-li videokameru uchovat v optimálním
stavu po dlouhou dobu, jednou za měsíc ji
zapněte a nahrajte a přehrajte pár obrazů.
Před dlouhodobějším skladováním modul
akumulátoru vybijte.
Provozní teplota

Čištění obrazovky LCD
Tato videokamera byla sestrojena pro používání
v teplotním rozmezí od 0 °C a 40 °C. Nahrávání
v extrémně chladném nebo horkém prostředí
mimo toto rozmezí není doporučeno.


Kondenzace vlhkosti

Hledáček

Tlačítka na dotykovém panelu nemusí fungovat
správně. Pokud k této situaci dojde, postupujte
podle pokynů uvedených níže. Během této
operace doporučujeme připojit videokameru
pomocí dodaného napájecího adaptéru do síťové
zásuvky.

(MENU)  [Nastavení] 
[ ( Obecná Nastavení)]  [Kalibrace].
Třikrát se dotkněte rohem paměťové karty
nebo podobným předmětem symbolu „“
na obrazovce.
Chcete-li kalibraci zrušit, dotkněte se volby
[Zrušit].
Na obrazovku LCD netlačte, mohlo by dojít
k nerovnoměrnému zobrazování barev či
jinému poškození.
Pokud videokameru používáte v chladném
prostředí, může se na obrazovce LCD objevit
reziduální obraz. Nejedná se o závadu.
Během provozu se zadní strana obrazovky LCD
zahřívá. Nejedná se o závadu.
 Poznámky
Pokud se nedotknete správného místa, pokuste
se kalibraci zopakovat.
 Při kalibraci nepoužívejte ostré předměty.
Mohlo by dojít k poškození obrazovky LCD.
 Nemůžete kalibrovat obrazovku LCD, pokud je
otočená nebo přiklopená k videokameře.

CZ
108
Rejstřík

Hledat obraz

Pokud po určitou dobu neprovede žádnou
operaci, zobrazení v hledáčku ztmavne, aby se
obraz do hledáčku nevypálil. Zobrazení se vrátí,
jakmile začnete videokameru znovu používat.
Kalibrace dotykového panelu
([Kalibrace])
Obrazovka LCD

Obsah
Přenesete-li videokameru přímo z chladného
místa do tepla, může dojít ke kondenzaci vlhkosti
uvnitř videokamery. Mohlo by dojít k poškození
videokamery.
 Pokud dojde ke kondenzaci vlhkosti
Ponechte videokameru vypnutou přibližně po
dobu 1 hodiny.
 Poznámka ke kondenzaci vlhkosti
Ke kondenzaci vlhkosti může dojít, pokud
přenesete videokameru z prostředí s nízkou
teplotou do prostředí s vysokou teplotou (a
naopak) nebo pokud použijete videokameru
ve vlhkém prostředí, např. v následujících
případech:
 Přenesete videokameru z lyžařské sjezdovky
do vytápěné místnosti.
 Přenesete videokameru z klimatizovaného
automobilu nebo místnosti do prostředí
s vysokou teplotou.
 Použijete videokameru po bouřce nebo dešti.
 Použijete videokameru na horkém a vlhkém
místě.
 Opatření proti kondenzaci vlhkosti
Pokud přenesete videokameru z prostředí
s nízkou teplotou do prostředí s vysokou
teplotou, vložte ji do igelitového sáčku a ten
neprodyšně uzavřete. Sáček sejměte, až se
teplota uvnitř sáčku vyrovná teplotě okolního
prostředí (po uplynutí přibližně 1 hodiny).
Pokud na obrazovce zůstane mastnota z rukou
nebo krém na ruce, ochranná vrstva se snáze
setře. Otřete ji co nejrychleji.
Pokud byste obrazovku otírali papírovým
kapesníčkem apod., mohlo by dojít k
poškrábání ochranné vrstvy.
Pokud se na obrazovku dostanou otisky prstů a
prach, doporučujeme prach nejprve odstranit
čisticím balónkem apod., potom otisky prstů
otřít měkkým hadříkem.
Péče o povrch videokamery


Poznámka o přenosu/likvidaci
paměťové karty
Data nemusí být z paměťové karty odstraněna
úplně, ani když jsou z paměťové karty vymazána
nebo je paměťová karta naformátována pomocí
videokamery nebo počítače. Pokud paměťovou
kartu někomu předáváte, doporučujeme vymazat
všechna data pomocí softwaru pro mazání dat
na počítači. Při fyzické likvidaci paměťové karty
se také doporučuje zničit vlastní tělo paměťové
karty.
Obsah
Je-li videokamera zašpiněná, očistěte ji měkkým
hadříkem navlhčeným vodou a poté ji otřete
dosucha.
Povrch videokamery by se mohl
za následujících okolností poškodit:
 Při použití chemikálií, např. ředidel, benzinu,
alkoholu, chemických látek, repelentů,
insekticidů a opalovacího krému
 Při manipulaci s videokamerou, pokud máte
ruce potřísněny výše uvedenými látkami
 Při dlouhodobějším kontaktu povrchu
videokamery s pryžovými či vinylovými
předměty
Údržba a skladování objektivu


Hledat obraz

V následujících případech je nutné očistit
povrch čočky objektivu měkkým hadříkem:
 Na povrchu čočky jsou otisky prstů
 V horkém nebo vlhkém prostředí
 Je-li objektiv vystaven působení slané vody,
např. u moře
Přechovávejte jej v dobře větraném a
bezprašném prostředí.
Jako ochranu před plísněmi čistěte objektiv
pravidelně dle pokynů uvedených výše.
Nabíjení vestavěného dobíjecího
akumulátoru
Rejstřík
Ve videokameře je vestavěn dobíjecí akumulátor,
který uchovává datum, čas a další nastavení
i v případě, že je obrazovka LCD zavřená.
Vestavěný dobíjecí akumulátor je nabíjen při
každém připojení videokamery do síťové zásuvky
přes napájecí adaptér, nebo když je připojen
modul akumulátoru. Pokud byste videokameru
vůbec nepoužívali, vybije se dobíjecí akumulátor
přibližně za 3 měsíce. Používejte videokameru po
nabití vestavěného dobíjecího akumulátoru.
Pokud dojde k vybití tohoto akumulátoru,
nebudou ostatní funkce videokamery, kromě
nahrávání data, ovlivněny.
Nabíjení vestavěného dobíjecího
akumulátoru
Připojte videokameru do síťové zásuvky pomocí
dodaného napájecího adaptéru a ponechte ji v
klidu po dobu alespoň 24 hodin.
CZ
109
MultiMediaCard je ochranná známka
společnosti MultiMediaCard Association.
Ostatní zde zmíněné názvy produktů mohou
být ochrannými známkami nebo registrovanými
ochrannými známkami příslušných společností.
Navíc v této příručce nejsou ve všech případech
používány symboly  a .
Informace o ochranných známkách











TENTO VÝROBEK JE LICENCOVÁN V
RÁMCI LICENCE K SOUBORU PATENTŮ
AVC PRO OSOBNÍ NEBO JINÉ POUŽITÍ
SPOTŘEBITELE, ZA KTERÉ SPOTŘEBITEL
NEOBDRŽÍ ODMĚNU, K NÁSLEDUJÍCÍM
ČINNOSTEM.
(i) KÓDOVÁNÍ VIDEA V SOULADU SE
STANDARDEM AVC („AVC VIDEO“) A/NEBO
(ii) DEKÓDOVÁNÍ VIDEA AVC, KTERÉ
BYLO KÓDOVÁNO SPOTŘEBITELEM
PROVÁDĚJÍCÍM SOUKROMOU AKTIVITU
A/NEBO KTERÉ BYLO ZÍSKÁNO OD
POSKYTOVATELE VIDEA OPRÁVNĚNÉHO
POSKYTOVAT VIDEO AVC. PRO JAKÉKOLIV
JINÉ POUŽITÍ SE ŽÁDNÁ LICENCE
NEUDĚLUJE.
DALŠÍ INFORMACE LZE ZÍSKAT U
SPOLEČNOSTI MPEG LA, L.L.C.
VIZ <HTTP://WWW.MPEGLA.COM>
Software je instalován ve videokameře. Tento
software poskytujeme na základě licenčních
ujednání s vlastníky autorských práv. V souladu
s požadavky vlastníků autorských práv k těmto
softwarovým aplikacím máme povinnost vás
informovat o následujících skutečnostech.
Přečtěte si prosím soubory uvedené ve složce
„LICENSE“ na CD-ROM. Zde najdete licence
(v angličtině) k softwaru.
CZ
110
Rejstřík

JAKÉKOLIV VYUŽITÍ TOHOTO PRODUKTU
JINÉ NEŽ OSOBNÍ, KTERÉ VYUŽÍVÁ
STANDARDU MPEG-2 PRO INFORMACE
KÓDOVÁNÍ VIDEA PRO KOMBINOVANÁ
MÉDIA, JE BEZ LICENCE NA PŘÍSLUŠNÉ
PATENTY V SOUBORU PATENTŮ MPEG2 VÝSLOVNĚ ZAKÁZÁNO – LICENCE JE
K DISPOZICI U SPOLEČNOSTI MPEG LA,
L.L.C., 6312 S. Fiddler’s Green Circle, Suite 400E,
Greenwood Village, CO 80111 USA.
Hledat obraz

Poznámky k licenci
Obsah


„Handycam“ a
jsou
registrované ochranné známky společnosti Sony
Corporation.
Loga „AVCHD Progressive“ a „AVCHD
Progressive“ jsou ochranné známky společnosti
Panasonic Corporation a Sony Corporation.
„Memory Stick“, „
“, „Memory Stick Duo“,
„
“, „Memory Stick PRO
Duo“, „
“, „Memory
Stick PRO-HG Duo“,
„
“, „Memory Stick
XC-HG Duo“, „
“,
„MagicGate“, „
“, „MagicGate
Memory Stick“ a „MagicGate Memory
Stick Duo“ jsou ochranné známky nebo
registrované ochranné známky společnosti Sony
Corporation.
„InfoLITHIUM“ je ochrannou známkou
společnosti Sony Corporation.
„BRAVIA“ je ochrannou známkou společnosti
Sony Corporation.
Disk Blu-ray a Blu-ray jsou ochranné
známky asociace Blu-ray Disc Association.
Dolby a symbol double-D jsou ochranné
známky Dolby Laboratories.
HDMI, logo HDMI a High-Definition
Multimedia Interface jsou ochranné známky
nebo registrované ochranné známky společnosti
HDMI Licensing LLC ve Spojených státech
amerických a v dalších zemích.
Microsoft, Windows, Windows Vista a DirectX
jsou registrované ochranné známky nebo
ochranné známky společnosti Microsoft
Corporation ve Spojených státech amerických
a/nebo v dalších zemích.
Mac a Mac OS jsou registrované ochranné
známky společnosti Apple Inc. v USA a
v dalších zemích.
Intel, Intel Core a Pentium jsou ochranné
známky nebo registrované ochranné známky
společnosti Intel Corporation nebo jejích
dceřiných společností ve Spojených státech
amerických a v dalších zemích.
„ “ a „PlayStation“ jsou registrované
ochranné známky společnosti Sony Computer
Entertainment Inc..
Adobe, logo Adobe a Adobe Acrobat
jsou registrované ochranné známky nebo
ochranné známky společnosti Adobe Systems
Incorporated ve Spojených státech amerických
a/nebo v dalších zemích.
Logo SDXC je ochranná známka společnosti
SD-3C, LLC.
Použitý software GNU GPL/LGPL
Obsah
Videokamera obsahuje software, který podléhá
licenci GNU General Public License (dále jen
„GPL“) nebo GNU Lesser General Public License
(dále jen „LGPL“).
V rámci této licence máte právo přístupu
ke zdrojovému kódu těchto softwarových
programů, na jeho úpravy a redistribuci, a to
za podmínek stanovených licencí GPL/LGPL.
Zdrojový kód je k dispozici na webu.
Ke stažení použijte následující adresu URL. Při
stahování zdrojového kódu vyberte jako model
videokamery NEX-VG900.
http://www.sony.net/Products/Linux/
Neobracejte se na nás s otázkami týkajícími se
obsahu zdrojového kódu.
Přečtěte si prosím soubory uvedené ve složce
„LICENSE“ na CD-ROM. Zde najdete licence
(v angličtině) k softwaru.
Hledat obraz
Rejstřík
CZ
111
Rychlé odkazy
Indikátory
na obrazovce
Uprostřed
Vpravo
Význam

Varování (97)

Režim přehrávání (36)
Vpravo
Indikátor
60i
50i
60%
Dole
Vlevo
Indikátor
2,0
Význam
Režim pohonu (76)
Nahrávání se samospouští
(76)
0:00:00
Ruční ostření (43)
/
00Min
Režim ostření (76)
SteadyShot vyp. (77)
Velikost fotografie (83)
Zebra (79)
/
/
RAW/JPEG (83)
Nahrávání/přehrávání/
úpravy médií (28)
Počitadlo (hodina:minuta:
sekunda)
Předpokládaná zbývající
doba nahrávání
Hledat obraz
Široký režim (83)
[Detekce obličejů]
nastavena na [Vyp.] (77)
/
/
Digitální zoom (42, 81)
Optický zoom (41)
Tlačítko MENU (68)

Význam
Kvalita obrazu při
nahrávání (HD/STD),
snímková frekvence
(60p/60i/24p), (50p/50i/
25p) a režim nahrávání
(PS/FX/FH/HQ/LP) (44)
Zbývající čas akumulátoru
Obsah
Vlevo
Indikátor
Vyznačení (80)
Kinotón (76)
9999
Cíl cesty (90)
Přibližný počet fotografií,
které lze uložit, a jejich
velikost
Složka pro přehrávání
Obrazový efekt (75)
Uprostřed
Indikátor
Význam
[PŘIP.]/[NAHR.] Stav nahrávání (31)
Zpracování
Nastavení prezentace
CZ
112
Rejstřík
100/112
Aktuálně přehrávaný
videoklip nebo fotografie/
Celkový počet nahraných
videoklipů nebo fotografií
(36)
Externí médium je
připojeno (63)
Dole
Indikátor
Význam
Tlačítko Zobrazit snímky
(34)
Redukce zvuku větru (78)
Režim zvuku (79)
Obsah
Úroveň nahr. zvuku (79)
Zobr. úrov. zvuku (81)
EV
Kor. autom. expozice (75)
Automatický režim
Expozice (51)/Manuální
režim Expozice (52)
CLONA (49)
12dB
ISO200
4000
Zisk (74)
ISO (74)
Čas závěrky (50)
Tlačítko prezentace
101-0005
Chráněný obraz (54)
Hledat obraz

Název datového souboru
(37)
Blesk (78)
Úroveň blesku (78)
Redukce červ. očí (78)

5500K A3 G3


Vyvážení bílé (47)
Indikátory a jejich polohy jsou jen přibližné a
mohou se lišit od aktuálního stavu.
Některé indikátory se nezobrazí, záleží na typu
videokamery.
Rejstřík
CZ
113
Součásti a ovládací prvky
Ilustrace popisují situaci s nasazeným objektivem (E PZ 18-200mm F3.5-6.3 OSS) dodaným
s modelem NEX-VG30H/VG30EH.
Obsah
Patice na různá rozhraní
Hledat obraz
Hledáček (str. 27)
Čidlo oka (str. 88)
Podrobnosti o příslušenstvím kompatibilním
s paticí na různá rozhraní naleznete na
internetových stránkách Sony pro vaši oblast,
případně se můžete obrátit na svého prodejce
Sony nebo na autorizovaný servis Sony.
Páčka seřízení hledáčku (str. 27)
Tlačítko PHOTO (str. 32)
Indikátory
(Videoklip)/ (Fotografie)
(str. 31)
Háček na ramenní popruh
Tlačítko MODE (str. 31)
Přepínač ON/OFF (napájení) (str. 23)
Tlačítko START/STOP (str. 31)
Uvolňovací páčka BATT (akumulátor)
(str. 16)
Patice na příslušenství
Fungování s příslušenstvím jiných výrobců
není zaručeno.
Tlačítko START/STOP na rukojeti (str. 47)
Toto tlačítko používejte, když nahráváte pod
jiným úhlem.
Pro připojení směrového mikrofonu (prodává
se samostatně) apod. Pokud připojíte
příslušenství zároveň k patici na příslušenství
a k patici na různá rozhraní, může do sebe
příslušenství narážet, což může vést k jeho
poškození.
Tlačítko EXPANDED FOCUS (str. 43)
Tlačítko EXPANDED FOCUS je vybaveno
hmatatelným výstupkem. Ten při používání
slouží jako vodítko.
Konektor HDMI OUT (str. 38)
CZ
114
Rejstřík
Konektor MIC (VČETNĚ NAPÁJENÍ)
Je-li připojen externí mikrofon (prodává se
samostatně), má přednost před vestavěným
mikrofonem nebo před mikrofonem
připojeným k patici na různá rozhraní.
Konektor  (USB) (str. 64)
NEX-VG30E/VG30EH: pouze výstup
Páčka zoomu (str. 41)
Indikátor CHG (nabíjení) (str. 15)
Obsah
Hledat obraz
Rejstřík
CZ
115
Obsah
Tlačítko WHITE BALANCE (str. 47)
Háček na ramenní popruh
Indikátor přístupu k paměťové kartě
(str. 28)
Páčka zoomu (str. 18)
Pokud indikátor svítí nebo bliká, videokamera
čte nebo zapisuje data.
Přepínač rychlosti zoomu (str. 18)
Přepínač zoomu (str. 18)
Hledat obraz
Mikrofon (str. 46)
Slot paměťové karty (str. 28)
Tlačítko MANUAL (str. 49)
Tlačítko FOCUS (str. 43)
Volič MANUAL (str. 49)
Prostor na akumulátor (str. 15)
Obrazovka LCD/Dotykový panel (str. 23,
46)
Otočíte-li panel LCD o 180 stupňů, můžete jej
přiklopit k videokameře a zavřít s obrazovkou
LCD směřující ven. Této možnosti využijete
zejména při přehrávání.
Rejstřík
Tlačítko RESET
Tlačítko RESET stiskněte špičatým
předmětem.
Stisknutím RESET provedete inicializaci
nastavení včetně nastavení hodin.
Reproduktor
Tlačítko IRIS
Tlačítko
(Zobrazit snímky) (str. 34)
Tlačítko DISPLAY (str. 26)
Tlačítko SHUTTER SPEED
Tlačítko PROGRAM AE
CZ
116
Obsah
Kontakty objektivu
Kontaktů objektivu se nedotýkejte a
nezašpiňte je.
Konektor  (sluchátka)
Používejte stereofonní sluchátka s konektorem
minijack.
Hledat obraz
Konektor DC IN (str. 15)
Pojistný kolík objektivu
Konektor dálkového ovládání A/V
Tlačítko pro uvolnění objektivu (str. 20)
(str. 38)
Sluneční clona (str. 13)
Tento terminál slouží jako rozhraní pro
připojení videokamery k jinému zařízení.
Můžete pomocí něj vysílat fotografie,
videoklipy a zvuk do připojeného televizoru
nebo ovládat videokameru, když je připevněna
na stativ pro dálkové ovládání videokamery.
Objektiv (str. 18)
Kroužek zoomu (str. 41)
Kroužek ostření (str. 18)
Řemínek (str. 30)
Závit stativu
Na závit stativu připevněte stativ (prodává se
samostatně) pomocí šroubu stativu (prodává
se samostatně: délka šroubu nesmí být větší
než 5,5 mm).
Bajonet (str. 18)
Čidlo dálkového ovládání (str. 89)
Snímací čip
Kontaktů objektivu se nedotýkejte a
nezašpiňte je.
CZ
117
Rejstřík
Indikátor nahrávání videokamery
Indikátor bude blikat, bude-li zbývající
nahrávací kapacita média nebo kapacita
baterie nízká.
Videokameru můžete ovládat, jestliže namíříte
bezdrátový dálkový ovladač (str. 118) směrem
k senzoru dálkového ovládání.
Pokud videokameru ovládáte dodaným
dálkovým ovladačem, sejměte sluneční clonu.
Tlačítko VISUAL INDEX (str. 34)
Při přehrávání zobrazí obrazovku Přehled
událostí.
Bezdrátový dálkový ovladač
Obsah
Tlačítka ////ENTER
Stisknete-li libovolné z těchto tlačítek, zobrazí
se na obrazovce LCD světle modrý rámeček.
Zvolte požadované tlačítko nebo položku
pomocí /// a stiskem tlačítka ENTER
proveďte uložení.
 Poznámky
Před prvním použitím bezdrátového dálkového
ovladače odstraňte ochrannou fólii.

Ochranná fólie


Tlačítko PHOTO (str. 32)
Obraz zobrazený na obrazovce bude při
stisknutí tohoto tlačítka uložen na kartu jako
fotografie.

 Poznámky
Když pro snímání použijete tlačítko PHOTO
na bezdrátovém dálkovém ovladači, je vždy
nastavena funkce [Jeden snímek] bez ohledu
Režim pohonu]. Mějte na
na nastavení [
paměti, že v situaci, kdy je obtížné zaostřit na
objekt, nemusí být nahrávání možné.
Videokameru můžete ovládat, jestliže namíříte
bezdrátový dálkový ovladač (str. 117) směrem k
senzoru dálkového ovládání.
Pokud bezdrátový dálkový ovladač nevyšle
během určité doby žádné příkazy, světle modrý
rámeček zmizí. Pokud znovu stisknete jedno
z tlačítek /// nebo ENTER, zobrazí se
rámeček v poloze, kde se zobrazil naposledy.
Některá tlačítka na obrazovce LCD nelze vybírat
pomocí ///.
Hledat obraz
Tlačítko DATA CODE (str. 85)
Při stisknutí tohoto tlačítka během přehrávání
zobrazí datum a čas nebo nastavení
videokamery nahraných obrazů.
Výměna baterie bezdrátového
dálkového ovladače

Stiskněte a přidržte jazýček, vložte nehet
do mezery a sejměte kryt baterie.
Vložte novou baterii tak, aby strana +
směřovala nahoru.
Vraťte kryt baterie zpět na bezdrátový dálkový
Tlačítka SCAN/SLOW (str. 36)
ovladač tak, aby zaklapnul.
Tlačítka / (předchozí/následující)
(str. 36)
Jazýček
Tlačítko STOP
Tlačítko DISPLAY (str. 26)
Vysílač
VAROVÁNÍ
Tlačítko START/STOP (str. 31)
Baterie může při nesprávném zacházení
explodovat. Baterii nedobíjejte, neotvírejte a
nevhazujte ji do ohně.
Tlačítka zoom
Tlačítko PAUSE
CZ
118
Rejstřík
Tlačítko PLAY

Pokud se lithiová baterie vybije, může se
zmenšit provozní dosah bezdrátového
dálkového ovladače, případně nemusí ovladač
fungovat správně. V takovém případě vyměňte
baterii za lithiovou baterii Sony CR2025. Použití
jiné baterie může způsobit požár nebo výbuch.
Obsah
Hledat obraz
Rejstřík
CZ
119
Rejstřík
Symboly
A
Automat. protisvětlo...................77
Automat. vypnutí.........................89
AVCHD........................................57
B
Č
H
Histogram.....................................80
Hlasitost........................................86
Hledáček/Panel............................88
HQ.................................................44
CH
Chránit..........................................54
I
Indikátor NAHRÁV. ...................89
Indikátory na obrazovce...........112
Informace o baterii......................90
Informace o médiu......................84
IRIS................................................49
ISO.................................................74
J
Jas LCD.........................................88
Číslo souboru...............................85
K
D
Kalibrace.....................................108
Kamera/Mikrofon.......................73
Kinotón.........................................76
Komponentní...............................86
Kondenzace vlhkosti.................108
Kopírovat......................................63
Kor. autom. expozice...................75
Kvalita obr./Velikost....................82
Kvalita obrazu..............................44
E
Editace/Kopírování.....................84
Expozice........................................74
Externí médium...........................63
F
FH..................................................44
L
Language Setting...................25, 89
Letní čas........................................90
LP...................................................44
M
„Memory Stick“.................. 29, 105
„Memory Stick PRO Duo“.........29
„Memory Stick PRO-HG Duo“
.......................................................29
CZ
120
N
Nabídky.........................................69
Nabíjení modulu akumulátoru
.......................................................15
Nabíjení modulu akumulátoru
v zahraničí........................... 16, 103
Nahrávání.....................................30
Nahrávání 5,1kanálového
prostorového zvuku.....................46
Nast. HD/STD..............................44
Nast. připojení USB.....................87
Nastav.data a času........................90
Nastavení......................................84
Nastavení data a času..................23
Nastavení displeje........................88
Nastavení hodin...........................23
Nastavení Média..........................28
Nastavení oblasti..........................90
NTSC..........................................103
O
Objektiv........................................18
Obrazový efekt.............................75
Odstraňování problémů.............91
Opravit datab. obrazů.................95
Optický zoom s pohonem..........41
P
Páčka zoomu................................82
PAL..............................................103
PlayMemories Home Help Guide
.........................................................2
Pořízení fotografií z videoklipu
.......................................................55
PROGRAM AE............................49
Přehled událostí...........................34
Přehrávání....................................34
Přehrávání disku AVCHD..........60
Přesné nastavení AF....................81
Připojení.......................................38
Rejstřík
Dálkové ovládaní................ 89, 118
Data kamery.................................85
Datový kód.............................24, 85
Datum/čas....................................24
Detekce obličejů...........................77
Digitální zoom.......................42, 81
Disk Blu-ray.................................61
Doba nahrávání a přehrávání
.....................................................101
Doba nahrávání videoklipů/počet
fotografií, které lze uložit..........101
„Memory Stick XC-HG Duo“....29
Modul akumulátoru....................15
Modul akumulátoru
„InfoLITHIUM“........................106
MPEG-4 AVC/H.264................105
Hledat obraz
Barevné televizní systémy.........103
Baterie bezdrátového dálkového
ovladače......................................118
Bezpečnostní opatření..............105
Blesk..............................................78
Bod. Měření/Ostření...................73
Bodové měření.............................74
Bodové ostření.............................74
Formát AVCHD.........................105
Formát. .........................................84
Fotografie................................32, 37
FX..................................................44
Obsah
1080i/480i.....................................87
1080i/576i.....................................86
1080p/480p...................................87
1080p/576p...................................87
480i................................................87
576i................................................86
Připojit USB.................................59
Připojovací A/V kabel...........39, 67
PS...................................................45
Úroveň nahr. zvuku.....................79
Uvnitř............................................47
R
Varovné zprávy............................98
VBR.............................................101
Velik. snímku...............................83
Venku............................................47
Verze..............................................90
Videoklipy..............................31, 36
Vodicí mříž...................................79
Volič MANUAL...........................49
Vymazat........................................53
Vytváření disku AVCHD............60
Vytvoření disku............................57
Vyvážení bílé................................47
Vyznačení.....................................80
V zahraničí.................................103
Obsah
Z
Hledat obraz
RAW/JPEG...................................83
Redukce červ. očí.........................78
Redukce zvuku větru...................78
Rekordér disků.............................66
RESET.........................................116
Režim 24p.....................................89
Režim AF......................................76
NAHRÁV. režim..........................44
Režim pohonu..............................76
Režim snímání.............................73
Režim zvuku.................................79
Rozdělit.........................................55
Rozlišení HDMI..........................86
Rychlost zoomu...........................82
S
Samospoušť..................................76
SHUTTER SPEED......................50
Síťová zásuvka..............................15
Sním. bez objektivu.....................89
Snímk. Frekvence........................82
Stativ............................................117
SteadyShot (Fotografie)..............77
SteadyShot (Videoklip)...............77
Stisk...............................................48
Š
Široký režim.................................83
T
Zachytit foto.................................55
Zapnutí..........................................23
Zapnutí napájení..........................23
Záznamové médium...................28
Zcela nabitý..................................15
Zebra.............................................79
Zisk................................................74
Zobr. dat kamery.........................80
Zobr. úrov. zvuku.........................81
Zobrazení výsledků vnitřní
kontroly/Výstražné indikátory
.......................................................97
Zoom.............................................41
Zrcadlový režim...........................46
Zvětšené ostření...........................43
Zvuk..............................................88
Rejstřík
Televizor.......................................38
Teplota barvy................................47
Teplota barvy hledáč. .................88
Tlačítko MANUAL......................77
Typ televizoru..............................86
V
U
Údržba........................................105
Ukládání obrazů na externí
médium.........................................63
Úroveň blesku..............................78
CZ
121
http://www.sony.net/
Download PDF

advertising