Sony | NEX-VG30EH | Sony NEX-VG30E Návod k obsluze

4-440-805-41(1)
Interchangeable Lens Digital
HD Video Camera Recorder
E-mount
Další informace o produktu a odpovĕdi na často
kladené dotazy naleznete na našich internetových
stránkách zákaznické podpory.
Bližšie informácie o tomto výrobku a odpovede
na časté otázky nájdete na našich webových
stránkach v sekcii Služby Zákazníkom.
CZ/SK/RO
http://www.sony.net/
Vytištěno na papíru, který je recyklován ze
70% nebo více pomocí inkoustu bez VOC
(prchavá organická sloučenina)
vyrobeného na bázi rostlinného oleje.
Vytlačené na papieri, ktorý je recyklovaný
zo 70% alebo viacej s použitím atramentu
vyrobeného na báze rastlinného oleja bez
nestálych organických zlúčenín.
 2012 Sony Corporation
Printed in Japan
NEX-VG30/VG30H/VG30E/VG30EH
Návod k použití
CZ
Návod na používanie
SK
Ghid de acţionare
RO
Čtěte jako první
Než začnete přístroj používat, důkladně si
prosím přečtěte tuto příručku a uschovejte
ji pro budoucí potřebu.
VAROVÁNÍ
Za účelem vyloučení rizika požáru nebo
úrazu elektrickým proudem
1) nevystavujte přístroj dešti ani
vlhkosti,
2) nepokládejte na přístroj předměty
naplněné kapalinami, jako jsou vázy.
Nevystavujte akumulátory
nadměrnému teplu, jako např.
slunečnímu záření, ohni a podobně.
UPOZORNĚNÍ
Modul akumulátoru
Při nesprávném zacházení s modulem
akumulátoru může dojít k výbuchu,
zapálení ohně nebo dokonce chemickému
popálení. Věnujte pozornost níže uvedeným
upozorněním.











CZ
Nerozebírejte jej.
Nesnažte se modul akumulátoru zdeformovat,
ani jej nevystavujte působení síly nebo
nárazům, např. tlučení, upuštění na zem nebo
šlapání na něj.
Nezkratujte jej, kontakty akumulátoru by
neměly přijít do styku s kovovými předměty.
Nevystavujte modul akumulátoru teplotě vyšší
než 60 °C, např. na přímém slunci nebo v
automobilu zaparkovaném na slunci.
Nespalujte jej a nevhazujte do ohně.
Nepoužívejte poškozené nebo vytékající
lithium-iontové akumulátory.
Modul akumulátoru dobíjejte vždy pomocí
značkové nabíječky Sony nebo pomocí zařízení
určeného k nabíjení akumulátoru.
Nenechávejte modul akumulátoru v dosahu
malých dětí.
Uchovávejte modul akumulátoru v suchu.
Vyměňte akumulátor pouze za stejný typ nebo
ekvivalentní typ doporučený společností Sony.
Použité moduly akumulátoru urychleně
zlikvidujte v souladu s pokyny.
K výměně použijte pouze akumulátor
uvedeného typu. Jinak může dojít k požáru
nebo zranění.
Napájecí adaptér
Nepoužívejte napájecí adaptér umístěný v
úzkém prostoru, například mezi stěnou a
nábytkem.
Při používání napájecího adaptéru použijte
blízkou síťovou zásuvku. Dojde-li během
používání videokamery k jakékoli poruše,
ihned napájecí adaptér odpojte ze síťové
zásuvky.
Poznámka k napájecímu kabelu
Napájecí kabel je určen speciálně pro tuto
videokameru a nesmí se používat pro žádná
jiná elektrická zařízení.
I když je videokamera vypnutá, je do ní
při připojení k síťové zásuvce pomocí
napájecího adaptéru stále dodáván střídavý
proud (ze sítě).
Přílišný akustický tlak zvuku ze sluchátek
může zapříčinit ztrátu sluchu.
PRO ZÁKAZNÍKY V EVROPĚ
Upozornění pro zákazníky v zemích, na které
se vztahují směrnice ES
Výrobcem tohoto produktu je společnost
Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku
Tokyo, 108-0075, Japonsko. Oprávněným
zástupcem pro EMC a bezpečnost produktů
je společnost Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Německo. S otázkami týkajícími se servisu
či záruky se obracejte na adresy uvedené
ve zvláštních servisních či záručních
dokumentech.
Tento výrobek byl testován a bylo shledáno,
že splňuje omezení stanovená ve směrnici
EMC pro používání propojovacích kabelů
kratších než 3 metry.
Upozornění
Elektromagnetické pole může při
specifických frekvencích ovlivnit obraz a
zvuk tohoto přístroje.
Upozornění
Pokud statická elektřina nebo
elektromagnetismus způsobí přerušení
přenosu dat v polovině (selhání), restartujte
aplikaci a znovu připojte komunikační
kabel (kabel USB apod.).
Likvidace nepotřebného
elektrického a elektronického
zařízení (platné v Evropské unii
a dalších evropských státech
uplatňujících oddělený systém
sběru)
Tento symbol umístěný na výrobku nebo
jeho balení upozorňuje, že by s výrobkem
po ukončení jeho životnosti nemělo
být nakládáno jako s běžným odpadem
z domácnosti. Je nutné ho odvézt do
sběrného místa pro recyklaci elektrického
a elektronického zařízení. Zajištěním
správné likvidace tohoto výrobku pomůžete
zabránit případným negativním dopadům
na životní prostředí a lidské zdraví, které by
jinak byly způsobeny nevhodnou likvidací
výrobku.
Recyklováním materiálů, z nichž je
vyroben, pomůžete ochránit přírodní
zdroje. Podrobnější informace o recyklaci
tohoto výrobku zjistíte u příslušného
místního obecního úřadu, podniku pro
likvidaci domovních odpadů nebo v
obchodě, kde jste výrobek zakoupili.
Nakládání s nepotřebnými
bateriemi (platí v Evropské
unii a dalších evropských
státech využívajících systém
odděleného sběru)
CZ
Tento symbol umístěný na baterii nebo
na jejím obalu upozorňuje, že s baterií
opatřenou tímto označením by se nemělo
nakládat jako s běžným domácím
odpadem.
Symbol nacházející se na určitých typech
baterii může být použit v kombinaci s
chemickou značkou. Značky pro rtuť (Hg)
nebo olovo (Pb) se použijí, pokud baterie
obsahuje více než 0,0005% rtuti nebo
0,004% olova.
Správným nakládáním s těmito
nepotřebnými bateriemi pomůžete zabránit
možným negativním dopadům na životní
prostředí a lidské zdraví, k nímž by
mohlo docházet v případech nevhodného
zacházení s vyřazenými bateriemi.
Materiálová recyklace pomůže chránit
přírodní zdroje. V případě, že výrobek z
důvodů bezpečnosti, funkce nebo uchování
dat vyžaduje trvalé spojení s vloženou
baterií, je třeba, aby takovouto baterii
vyjmul z přístroje pouze kvalifikovaný
personál. K tomu, aby s baterií bylo správně
naloženo, předejte výrobek, který je na
konci své životnosti na místo, jenž je určené
ke sběru elektrických a elektronických
zařízení za účelem jejich recyklace. Pokud
jde o ostatní baterie, prosím, nahlédněte
do té části návodu k obsluze, která popisuje
bezpečné vyjmutí baterie z výrobku.
Nepotřebnou baterii odevzdejte k recyklaci
na příslušné sběrné místo.
Pro podrobnější informace o recyklaci
tohoto výrobku či baterii kontaktujte,
prosím, místní obecní úřad, podnik
zabezpečující místní odpadové
hospodářství nebo prodejnu, kde jste
výrobek zakoupili.
CZ
Používání videokamery

Nedržte videokameru za následující části ani
za kryty konektorů.
Hledáček
Obrazovka LCD
Černé body
Bílé, červené, modré nebo zelené body
Objektiv (NEX-VG30H/
VG30EH)
Sluneční clona (NEX-VG30H/
VG30EH)


Vestavěný mikrofon



Videokamera není odolná vůči prachu a
stříkající vodě a není ani vodotěsná. Viz
„Bezpečnostní opatření“ (str. 63).
Položky nabídky, panel LCD, hledáček
a objektiv


Položka zobrazená v šedé barvě není
za stávajících podmínek nahrávání či
přehrávání k dispozici.
Obrazovka LCD a hledáček jsou vyrobeny
pomocí vysoce přesné technologie, díky níž lze
efektivně využít více než 99,99 % pixelů. Přesto
se může stát, že se na obrazovce LCD budou
neustále zobrazovat drobné tmavé nebo světlé
body (bílé, červené, modré nebo zelené). Výskyt
těchto bodů je běžným důsledkem výrobního
procesu a nijak neovlivňuje výsledky nahrávání.
Informace o nastavení jazyka

Pro vysvětlení provozních postupů se na displeji
zobrazují pokyny v místním jazyce. V případě
potřeby lze jazyk pro zobrazení před použitím
videokamery změnit (str. 22).
Informace o nahrávání



CZ
Nenahrávejte slunce ani videokameru
nenechávejte na slunci po delší dobu. Mohlo by
dojít k poškození vnitřních částí videokamery.
Pokud byste sluneční paprsky soustředili na
nedaleký předmět, mohlo by dojít k požáru.
Když musíte umístit videokameru na přímé
sluneční světlo, použijte krytku objektivu.
Budou-li obrazovka LCD, hledáček nebo
objektiv vystaveny přímému slunečnímu záření
po delší dobu, může dojít k poruše.
Nemiřte přímo na slunce. Mohlo by dojít
k poškození videokamery. Pokud chcete
nahrávat slunce, učiňte tak za menší intenzity
světla, například za soumraku.
Nedívejte se do slunce ani do jiného silného
světla sejmutým objektivem. Mohlo by tak dojít
k nevratnému poškození očí.
Abyste zajistili stabilní fungování paměťové
karty, doporučujeme před prvním použitím
paměťovou kartu naformátovat pomocí
videokamery. Naformátováním paměťové karty
se vymažou všechna data uložená na kartě a
data nebude možné obnovit. Důležitá data si
uložte do počítače apod.
Před zahájením nahrávání funkci nahrávání
vyzkoušejte, abyste se ujistili, že je obraz a zvuk
nahráván bez problémů.
Na obsah záznamu se nevztahuje záruka, a to



ani v případě, kdy nahrávání nebo přehrávání
neproběhlo následkem selhání videokamery,
paměťové karty apod.
Abyste mohli na televizoru prohlížet nahrávky
pořízené videokamerou, je pro NEX-VG30/
VG30H zapotřebí televizor založený na
standardu NTSC a pro NEX-VG30E/VG30EH
televizor založený na standardu PAL.
Televizní programy, filmy, videonahrávky a jiné
materiály mohou podléhat autorským právům.
Nepovolené kopírování takových materiálů
může představovat porušení autorských práv.
Videokameru používejte v souladu s místními
předpisy.
Poznámky k přehrávání


Normální přehrávání obrazů zaznamenaných
pomocí videokamery na jiných zařízeních
nemusí být možné. Podobně nemusí být
možné přehrávat pomocí videokamery obrazy
zaznamenané jinými zařízeními.
Videoklipy ve standardní obrazové kvalitě
(STD) uložené na paměťové karty SD nelze
přehrávat na AV zařízeních od jiných výrobců.
Disky DVD nahrané ve vysoké obrazové
kvalitě HD (vysokém rozlišení)

Disky DVD nahrané ve vysokém rozlišení (HD)
lze přehrávat na zařízeních kompatibilních
se standardem AVCHD. Disky nahrané
ve vysokém rozlišení (HD) nelze přehrávat
na přehrávačích/rekordérech DVD,
protože nejsou kompatibilní s formátem
AVCHD. Vložíte-li disk nahraný ve formátu
AVCHD (obraz ve vysokém rozlišení (HD))
do přehrávače/rekordéru DVD, nemusí se disk
vysunout.
Ukládejte všechna nahraná obrazová
data


Chcete-li zabránit ztrátě obrazových dat,
ukládejte průběžně všechny nahrané obrazy
na externí média. Uložení obrazů do počítače
popisuje strana 42, ukládání obrazů na externí
zařízení je popsáno na straně 49.
Typ disků nebo médií, na které lze ukládat
NAHRÁV.
obrazy, závisí na nastavení [
režim] zvoleném v době, kdy byly obrazy
zaznamenány. Videoklipy zaznamenané v
] (NEX-VG30/VG30H),
režimu [Kvalita 60p
] (NEX-VG30E/VG30EH)
[Kvalita 50p
] lze ukládat na
nebo [Nejvyšší kvalita
externí média nebo na disky Blu-ray (str. 49).
Poznámky k modulu akumulátoru a
k napájecímu adaptéru


Po vypnutí videokamery nezapomeňte odpojit
modul akumulátoru nebo napájecí adaptér.
Napájecí adaptér od videokamery odpojíte
současným uchopením videokamery a
stejnosměrného konektoru.
Poznámka k teplotě videokamery/
modulu akumulátoru

Když je teplota videokamery nebo modulu
akumulátoru extrémně vysoká nebo nízká,
může dojít k aktivaci ochranných funkcí
videokamery a nemusí být možné s ní v
takových situacích nahrávat nebo přehrávat.
V takovém případě se na obrazovce LCD a
v hledáčku zobrazí indikátor.
Je-li videokamera připojena k počítači
nebo příslušenství


Nepokoušejte se formátovat paměťovou kartu
videokamery pomocí počítače. Pokud tak
učiníte, může dojít k poškození videokamery.
Při připojování videokamery k jinému zařízení
pomocí komunikačních kabelů věnujte
pozornost správnému připojení konektorů.
Zasunete-li konektor násilím, mohou se
poškodit kontakty. To může způsobit poruchu
videokamery.
Pokud nelze nahrávat či přehrávat
obrazy, použijte funkci [Formát.]

Opakujete-li často nahrávání/mazání obrazů,
dojde na paměťové kartě k fragmentaci dat.
Nebude možné ukládat nebo nahrávat obrazy.
V takovém případě nejprve uložte obrazy do
počítače apod., potom spusťte funkci [Formát.]
(MENU)  [Nastavení]
dotykem volby
Nastavení Média)]  [Formát.]
[ (

.

CZ
Poznámky k volitelnému příslušenství


Doporučujeme používat originální příslušenství
Sony.
Originální příslušenství Sony nemusí být
v některých zemích/oblastech k dispozici.
Informace o této příručce, obrázcích a
zobrazeních na obrazovce




Obrázky použité v této příručce pro
účely vysvětlení byly pořízeny digitálním
fotoaparátem, a proto se jejich vzhled
může lišit od obrázků a indikátorů, které se
skutečně zobrazují na videokameře. Obrázky
představující videokameru a indikace na její
obrazovce jsou navíc pro účely snadného
pochopení zdůrazněny nebo zjednodušeny.
V této příručce se disk DVD zaznamenaný
ve vysokém rozlišení (HD) označuje termínem
záznamový disk AVCHD.
Vzhled a technické údaje videokamery a
příslušenství se mohou změnit bez předchozího
upozornění.
Indikátory na obrazovce uvedené v této
příručce pocházejí z modelu NEX-VG30.
Poznámky k používání


CZ
Neprovádějte žádnou z následujících činností.
Jinak může dojít k poškození paměťové karty,
ztrátě nahraných obrazů nebo nemožnosti jejich
přehrání nebo k jiným problémům.
 vysunutí paměťové karty, pokud svítí nebo
bliká indikátor přístupu (str. 26)
 vyjmutí modulu akumulátoru, odpojení
napájecího adaptéru od videokamery nebo
vystavení videokamery mechanickým
nárazům či vibracím, pokud svítí nebo blikají
(Videoklip)/ (Fotografie)
indikátory
(str. 29) nebo indikátor přístupu (str. 26)
Při použití ramenního popruhu (prodává se
samostatně) dbejte na to, aby videokamera
nenarážela do předmětů.
Obsah
Čtěte jako první.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Začínáme
Obsah
Krok 1: Kontrola položek, které jsou součástí dodávky.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Krok 2: Připojení dodaného příslušenství.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Krok 3: Nabíjení modulu akumulátoru.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Nabíjení modulu akumulátoru v zahraničí.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Krok 4: Nasazení objektivu.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Krok 5: Zapnutí napájení a nastavení data a času.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Změna nastavení jazyka.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Krok 6: Úprava nastavení před nahráváním.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Krok 7: Vložení paměťové karty.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Nahrávání/přehrávání
Nahrávání.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Výběr režimu nahrávání.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nastavení podle podmínek snímání.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Přehrávání na videokameře.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Přehrávání obrazů na televizoru.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28
31
32
33
37
Pokročilé operace
Mazání videoklipů a fotografií.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Ukládání videoklipů a fotografií do počítače
Užitečné funkce dostupné při připojení videokamery k počítači.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Příprava počítače.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Spuštění aplikace PlayMemories Home.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Používání aplikace „Image Data Converter“.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42
43
46
47
Ukládání obrazů pomocí externího zařízení
Průvodce kopírováním.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Ukládání obrazů na zařízení externího média.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Vytvoření disku ve standardním rozlišení (STD) pomocí rekordéru apod... . . . . . . . . . . . 52
CZ
Uživatelské nastavení videokamery
Používání nabídek.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Získání podrobných informací z dokumentu Příručka k produktu „Handycam“.. . . . 58
Doplňující informace
Odstraňování problémů.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Doba nahrávání videoklipů/počet fotografií, které lze uložit.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bezpečnostní opatření.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Technické údaje.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59
61
63
65
Rychlé odkazy
Indikátory na obrazovce.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Součásti a ovládací prvky.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
Rejstřík.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
CZ
Začínáme
Krok 1: Kontrola
položek, které jsou
součástí dodávky
Ujistěte se, že vám byly s videokamerou
dodány následující položky.
Čísla v závorkách ( ) představují dodávané
množství.

Připojovací A/V kabel (1) (str. 38)

Připojovací kabel USB (1) (str. 49)

Bezdrátový dálkový ovladač (RMT-835)
(1)


Tato videokamera (1)
Krytka těla (nasazená u videokamery
NEX-VG30H/VG30EH; dodaná, ale
ne nasazená u ostatních modelů) (1)
(str. 15)
Začínáme
Všechny modely
Knoflíková lithiová baterie je již nainstalována.




Dobíjecí modul akumulátoru (NP-FV70)
(1) (str. 12)

Kryt akumulátoru (1) (str. 11)

Zvukový filtr (1) (str. 11)
Napájecí adaptér (1) (str. 12)
Napájecí kabel (1) (str. 12)
Komponentní A/V kabel (1) (str. 37)
CZ

Velká očnice (1) (str. 25)

CD-ROM „Handycam“ Application
Software (1) (str. 43)
 „PlayMemories
Home“ (software včetně
dokumentu „PlayMemories Home Help
Guide“)
 Image Data Converter (program na
vyvolávání souborů RAW)
 Příručka k produktu „Handycam“ (PDF)

Návod k použití (Tato příručka) (1)
NEX-VG30H/VG30EH
CZ
10

Elektrický zoomový objektiv s velkým
zvětšením (E PZ 18-200mm F3.5-6.3
OSS) (nasazený na videokameře) (1)
(str. 15)

Sluneční clona (1) (str. 19)

Přední krytka objektivu (nasazená na
objektiv) (1) (str. 15)

Zadní krytka objektivu (1) (str. 15)
Krok 2: Připojení
dodaného
příslušenství
Nasazení objektivu
Začínáme
Informace o nasazování objektivu naleznete
na straně 15. Model NEX-VG30/VG30E se
neprodává s objektivem E PZ 18-200mm
F3.5-6.3 OSS. Používejte vhodné objektivy
(prodávají se samostatně).
U modelů NEX-VG30H/VG30EH je
objektiv na videokameru nasazen v
okamžiku zakoupení.
Nasazení zvukového filtru
Zvukový filtr použijte, chcete-li omezit
zvuk větru zaznamenaný mikrofonem.
Zvukový filtr nasaďte tak, aby logo Sony
směřovalo směrem dolů.
Nasazení krytu akumulátoru
Kryt akumulátoru nasaďte po připojení
modulu akumulátoru.
Kryt akumulátoru nasaďte tak, aby
vyčnívající část () směřovala směrem
dolů jako na obrázku.

CZ
11
Krok 3: Nabíjení modulu akumulátoru
Konektor DC IN
Modul akumulátoru
Napájecí adaptér
Napájecí kabel
Do síťové zásuvky
Stejnosměrný konektor
Indikátor CHG (nabíjení)
Zarovnejte značku  na stejnosměrném konektoru se
značkou na konektoru DC IN.
Modul akumulátoru „InfoLITHIUM“ (řada V) můžete dobíjet po připojení k videokameře.
 Poznámky
K videokameře nelze připojit jiný modul akumulátoru „InfoLITHIUM“ než řadu V.
 Modul akumulátoru „InfoLITHIUM“ NP-FV30/FV50 nelze připojit, ani pokud se jedná o řadu V.

1
2
3
Přepněte přepínač POWER do polohy OFF (výchozí nastavení).
Zasuňte modul akumulátoru ve směru šipky, dokud nezacvakne na místo.
Připojte napájecí adaptér a napájecí kabel k videokameře a do síťové
zásuvky.
Rozsvítí se indikátor CHG (nabíjení) a nabíjení bude zahájeno. Jakmile bude modul
akumulátoru plně nabitý, indikátor CHG (nabíjení) zhasne.
CZ
12
4
Po nabití akumulátoru odpojte napájecí adaptér od konektoru DC IN
videokamery.
Doba nabíjení
Přibližná doba (v minutách) potřebná k úplnému dobití zcela vybitého modulu akumulátoru.

Doba nabíjení
195
Začínáme
Modul akumulátoru
NP-FV70 (je součástí
dodávky)
NP-FV100
390
Doby nabíjení uvedené v tabulce výše byly změřeny při nabíjení videokamery při teplotě 25 C.
Doporučujeme nabíjet akumulátor v teplotním rozmezí 10 C až 30 C.
Tipy
Doby pro záznam a přehrávání naleznete na straně 61.
Když je videokamera zapnutá, můžete zbývající energii akumulátoru zkontrolovat pomocí indikátoru
zbývající energie v pravém horním rohu obrazovky LCD.



Vyjmutí modulu akumulátoru
Přesuňte přepínač POWER do polohy OFF. Posuňte uvolňovací páčku BATT (akumulátor)
() a vyjměte modul akumulátoru ().
Uvolňovací páčka BATT
(akumulátor)
Použití síťové zásuvky jako zdroje napájení
Proveďte stejné připojení jako v případě „Krok 3: Nabíjení modulu akumulátoru“ (str. 12).
Modul akumulátoru se nevybíjí, ani když je modul akumulátoru připojen.
CZ
13
Poznámky k připojení/odpojení zdroje napájení



Po odpojení modulu akumulátoru nebo napájecího adaptéru vypněte videokameru a ujistěte se, že
(Videoklip)/ (Fotografie) (str. 29), indikátor přístupu (str. 26) nesvítí.
indikátor
Indikátor CHG (nabíjení) během nabíjení bliká za těchto okolností:
 Modul akumulátoru není připojen správně.
 Modul akumulátoru je poškozený.
 Teplota modulu akumulátoru je příliš nízká.
Vyjměte modul akumulátoru z videokamery a umístěte jej na teplé místo.
 Teplota modulu akumulátoru je příliš vysoká.
Vyjměte modul akumulátoru z videokamery a umístěte jej na chladné místo.
Při výchozím nastavení se napájení vypíná automaticky, pokud na videokameře neprovedete žádnou
operaci po dobu 5 minut, šetří se tak energie v akumulátoru ([Automat. vypnutí]).
Poznámky k napájecímu adaptéru



Používáte-li napájecí adaptér, využijte nejbližší síťovou zásuvku. Dojde-li během používání videokamery
k jakékoli poruše, ihned odpojte napájecí adaptér ze síťové zásuvky.
Nepoužívejte napájecí adaptér ve stísněných prostorách, například mezi stěnou a nábytkem.
Nezkratujte stejnosměrný konektor napájecího adaptéru nebo výstupy akumulátoru kovovými předměty.
Mohlo by dojít k poruše.
Poznámka k napájecímu kabelu
Napájecí kabel byl sestrojen výhradně pro použití s touto videokamerou, nepoužívejte jej s jiným
elektrickým vybavením.
Nabíjení modulu akumulátoru v zahraničí
Modul akumulátoru lze nabíjet pomocí napájecího adaptéru dodaného s videokamerou
v jakékoliv zemi/oblasti, kde se používá střídavý proud v rozmezí 100 V–240 V, 50 Hz/60 Hz.

CZ
14
Nepoužívejte elektronický napěťový transformátor.
Krok 4: Nasazení objektivu
Tato příručka vysvětluje nasazení objektivu s využitím objektivu E PZ 18-200mm F3.5-6.3
OSS, který se prodává s modelem NEX-VG30H/VG30EH (objektiv je v době zakoupení
nasazen na videokameře).
Pokud používáte jiný objektiv, řiďte se návodem k obsluze dodaným s tímto objektivem.
Přední krytka objektivu
Začínáme
Zadní krytka objektivu
Kroužek zoomu
Ukazatel pro nasazení
clony
Přepínač rychlosti zoomu
Páčka zoomu
Přepínač zoomu
Kroužek ostření
Ukazatel pro nasazení objektivu
Kontakty objektivu*
* Kontaktů objektivu se nedotýkejte a nezašpiňte je.
 Sejměte krytku těla z těla videokamery a přepravní krytku ze zadní části
objektivu.
CZ
15
 Nasaďte objektiv tak, že zarovnáte ukazatele pro nasazení objektivu (bílé)
na objektivu a na těle videokamery. Lehce objektiv zatlačte směrem k tělu
videokamery, přitom objektivem otočte po směru hodinových ručiček,
dokud nezacvakne do zajištěné pozice.
Dbejte na to, abyste objektiv nasadili rovně.
Ukazatele pro nasazení objektivu (bílé)
 Poznámky
Při nasazování objektivu netiskněte tlačítko pro uvolnění objektivu.
 Při nasazování objektivu nepoužívejte sílu. Pokud byste objektiv nasadili silou, mohlo by dojít k poruše
nebo k poškození bajonetu objektivu.
 V závislosti na použitém objektivu se objektiv může v zamknuté pozici mírně pohybovat. Nejedná se o
závadu.
 Tělo videokamery držte tak, aby její přední část směřovala směrem dolů, a objektiv vyměňte rychle na
bezprašném místě, aby se do těla videokamery nedostal prach nebo nečistoty.

CZ
16
Sejmutí objektivu
 Zcela stiskněte tlačítko pro uvolnění objektivu, zároveň otáčejte objektivem
proti směru hodinových ručiček, dokud se nezastaví.

Když objektiv snímáte, dbejte na to, abyste drželi jak objektiv, tak i tělo videokamery.
Začínáme
Tlačítko pro uvolnění objektivu
 Znovu na objektiv nasaďte přepravní krytku, na tělo videokamery nasaďte
krytku těla.


Zarovnejte značku na krytce těla s ukazateli pro nasazení objektivu a otočte krytkou po směru
hodinových ručiček.
Než krytky nasadíte, otřete z nich prach.
Zarovnejte značky.
 Poznámky
Pokud se při výměně objektivu do těla videokamery dostane prach nebo nečistoty a pokud se nalepí
na povrch snímacího čipu (zařízení, které funguje jako film), mohou se tyto nečistoty v závislosti na
podmínkách snímání objevit na obraze. Snímací čip je potažen protiprachovou vrstvou, která zabraňuje
nalepování prachu na snímací čip. Přesto však objektiv nasazujte a odstraňujte rychle a na bezprašném
místě.

CZ
17

Nenechávejte tělo videokamery s odstraněným objektivem a krytkou těla.
Pokud se na snímací čip nalepí prach nebo nečistoty
Vypněte videokameru a sejměte objektiv. Vyčistěte snímací čip a jeho okolí čisticím balónkem
(prodává se samostatně), potom objektiv znovu nasaďte.
 Poznámky
Nepoužívejte rozprašovač, protože by se tak mohly do těla videokamery dostat vodní kapky.
 Nestrkejte špičku balónku do prostoru za bajonetem, aby se špička balónku nedotýkala snímacího čipu.
 Držte videokameru směrem dolů, aby se prach ve videokameře znovu neusadil.
 Během čištění videokameru nevystavujte mechanickým otřesům.
 Pokud se vám výše uvedeným postupem nepodaří snímací čip vyčistit, obraťte se na svého prodejce Sony
nebo na místní autorizované servisní středisko společnosti Sony.

Bajonetový adaptér
Bajonetový adaptér (prodává se samostatně) vám umožní připojit k videokameře objektiv
A-mount (prodává se samostatně). Podrobnosti naleznete v návodu k použití dodaném s
bajonetovým adaptérem.
CZ
18
Dostupné funkce se budou lišit v závislosti na typu bajonetového adaptéru.
Funkce
LA-EA1
K dispozici pouze s
objektivem SAM/SSM*
Kontrastní AF
LA-EA2
K dispozici
Volba AF/MF
Lze přepnout na
objektivu
Režim autofokusu
(pouze pro režim
pořizování fotografií)
Jednoduchý
Objektivy SAM/SSM: lze přepnout na
objektivu
Ostatní objektivy: lze přepnout pomocí
tlačítka FOCUS
Jednoduchý/Kontinuální
Autofokus
Systém AF
Detekce fáze AF
Začínáme
* U modelu LA-EA1 bude rychlost autofokusu s nasazeným objektivem A-mount nižší než s objektivem
E‑mount. (Když je nasazen objektiv A-mount, bude rychlost autofokusu při natáčení za podmínek
měření Sony přibližně 2 až 7 sekund. Rychlost se může lišit v závislosti na objektu, okolním světle apod.)
 Poznámky
Některé objektivy nemusí být možné použít, nebo může být jejich funkčnost omezena. Pro informace o
kompatibilních objektivech navštivte příslušné internetové stránky s podporou nebo se obraťte na svého
prodejce Sony.
 Při nahrávání videoklipů se mohou zaznamenat provozní zvuky objektivu a videokamery. Tomu
se můžete vyhnout nastavením možnosti Úroveň nahr. zvuku na minimum. Dotkněte se volby
(MENU)  [Kamera/Mikrofon]  [ ( Mikrofon)]  [Úroveň nahr. zvuku].
 V závislosti na použitém objektivu nebo na objektu může trvat dlouho, než videokamera zaostří, nebo
může být zaostření obtížné.

Nasazení sluneční clony
Zarovnejte červenou čárku na sluneční cloně s čárkou na objektivu a nasaďte sluneční clonu
na objektiv. Otočte sluneční clonou po směru hodinových ručiček, dokud se červená tečka na
sluneční cloně s cvaknutím nezarovná s červenou čárkou na objektivu.
Sluneční clonu nelze na objektiv nasadit obráceně.
CZ
19
Krok 5: Zapnutí napájení a nastavení data a času
1
Přepněte přepínač POWER do polohy ON, zároveň stiskněte zelené
tlačítko.
Přepínač POWER
2
Vyberte požadovaný jazyk, potom se dotkněte volby [Další].
Dotkněte se tlačítka
na obrazovce LCD
3
/
vyberte požadovanou zeměpisnou oblast, potom se
Pomocí
dotkněte volby [Další].

Chcete-li znovu nastavit datum a čas, dotkněte se volby
(MENU)  [Nastavení] 
[ ( Nastavení Hodin)]  [Nastav.data a času]  [Datum a čas]. Pokud položka není
na obrazovce, opakovaně se dotkněte volby
CZ
20
/
, dokud se položka nezobrazí.
4
Nastavte [Letní čas], potom se dotkněte volby [Další].

Pokud nastavíte [Letní čas] na [Zap.], posunou se hodiny o 1 hodinu.
Začínáme
5
Vyberte formát data, potom se dotkněte volby [Další].
6
/
Vyberte datum a čas, dotkněte se volby
*.
potom se dotkněte volby [Další] 
pro nastavení hodnoty,
* Potvrzující obrazovka se objeví, jen když nastavujete hodiny poprvé.
Hodiny se spustí.
 Poznámky
Datum a čas se během nahrávání nezobrazují, ale jsou automaticky nahrávány na záznamové médium a
(MENU) 
lze je zobrazit během přehrávání. Chcete-li zobrazit datum a čas, dotkněte se volby
(
Nastavení Přehrávání)]  [Datový kód]  [Datum/čas] 
.
[Nastavení]  [
(MENU)  [Nastavení]  [ ( Obecná
 Abyste vypnuli provozní zvuky, dotkněte se volby
.
Nastavení)]  [Zvuk]  [Vyp.] 
 Pokud tlačítko, kterého se dotknete, nereaguje správně, proveďte kalibraci dotykového panelu.

CZ
21
Vypnutí napájení
Přesuňte přepínač POWER do polohy OFF.
Indikátor (Videoklip) bude několik sekund blikat, pak se videokamera vypne.
Změna nastavení jazyka
Zobrazení na obrazovce lze měnit tak, aby se zprávy zobrazovaly v nastaveném jazyce.
(MENU)  [Nastavení]  [ ( Obecná Nastavení)] 
Dotkněte se volby


.
[Language Setting]  požadovaný jazyk 
CZ
22
Krok 6: Úprava nastavení před nahráváním
Panel LCD
Otevřete panel LCD o 90 stupňů od videokamery (), poté upravte úhel ().
 Max. 90 stupňů
Začínáme
Čidlo oka
 Max. 180 stupňů
 Max. 90 stupňů
Tipy
Obrazy se zobrazují v hledáčku nebo na obrazovce LCD.
Když přiblížíte oko k hledáčku, zatímco je obrazovka LCD zavřená, zobrazení se přepne z obrazovky na
hledáček. Můžete videokameru nastavit tak, aby se zobrazení přepnulo z obrazovky na hledáček, jakmile
přiblížíte oko k hledáčku, i když je obrazovka LCD otevřená.
Pomocí volby [Jas LCD] můžete upravit jas obrazovky LCD.




Změna zobrazení na obrazovce LCD
Stisknutím tlačítka DISPLAY můžete zobrazení obrazovky cyklicky procházet v následujícím
pořadí:
Nahrávání: Podrobné zobrazení  jednoduché zobrazení  minimální zobrazení
Přehrávání: Podrobné zobrazení  minimální zobrazení
Tlačítko DISPLAY
CZ
23
Tipy
Ve výchozím nastavení přejde zobrazení obrazovky do jednoduchého zobrazení po přibližně 4 sekundách
([Nastavení displeje]). Když se dotknete jakéhokoliv místa na obrazovce kromě tlačítek na obrazovce
LCD, zobrazení přejde do podrobného zobrazení, které vám umožňuje používat položky.


přibližně po 4
sekundách
Obrazovka po určité době používání hledáčku ztmavne.
Hledáček
Když nahráváte, zatímco se díváte hledáčkem, udržujte oko v blízkosti hledáčku, když je
obrazovka LCD zavřená. Pokud se indikátory v hledáčku zdají být rozostřené, proveďte
úpravu čočky hledáčku pomocí páčky, která se nachází na boku hledáčku. Pokud je funkce
[Hledáček/Panel] nastavena na [Auto], rozpozná čidlo oka, když se okem přiblížíte k
hledáčku, a zobrazení se přepne na hledáček, i když je obrazovka LCD otevřená. Pokud čidlo
oka oko nerozpozná, zobrazení zůstane na obrazovce LCD.
CZ
24
Obraz v hledáčku není jasný
Pokud v jasném prostředí nevidíte obraz v hledáčku jasně, použijte velkou očnici, která je
součástí dodávky. Abyste velkou očnici nasadili, lehce ji roztáhněte a zarovnejte ji s drážkou
na očnici v hledáčku. Velkou očnici můžete nasadit tak, aby směřovala doprava nebo doleva.
Velká očnice (je součástí
dodávky)
Začínáme
Výčnělek musí být po
nasazení rovný.
 Poznámky
Neodstraňujte očnici nasazenou z výroby.

CZ
25
Krok 7: Vložení paměťové karty
Indikátor přístupu
Všimněte si směru zkosené hrany.
1
Otevřete kryt a zasuňte paměťovou kartu podle ilustrace zkosenou
hranou v naznačeném směru, dokud nezaklapne.
2
Při vložení nové paměťové karty se otevře obrazovka [Příprava souboru databáze obrazů.
Čekejte prosím.]. Počkejte, dokud obrazovka nezmizí.
Zavřete kryt.
 Poznámky
Pokud se zobrazí [Nepodařilo se vytvořit nový soubor databáze obrazů. Příčinou může být nedostatek
volného místa.], naformátujte paměťovou kartu.
 Zkontrolujte směr zasunutí karty. Pokud vložíte paměťovou kartu špatným směrem, může dojít
k poškození paměťové karty, slotu paměťové karty nebo obrazových dat.
 Během nahrávání kryt neotevírejte.
 Při vkládání a vyjímání paměťové karty dávejte pozor, aby paměťová karta nevyskočila a nespadla na zem.

Vysunutí paměťové karty
Otevřete kryt a lehce na paměťovou kartu zatlačte směrem dovnitř.
CZ
26
Typy paměťových karet, které lze ve videokameře použít
Třída rychlosti
SD
„Memory Stick PRO
Duo“ (Mark2)
32 GB
—
Označení v této
příručce
„Memory Stick PRO
Duo“
Začínáme
„Memory Stick PROHG Duo“
Kapacita (ověřená
funkčnost)
„Memory Stick XCHG Duo“
Paměťová karta SD
Paměťová karta
SDHC
Class 4 nebo
rychlejší
64 GB
Karta SD
Paměťová karta SDXC



Fungování se všemi paměťovými kartami není zaručeno.
V této videokameře lze používat paměťové karty „Memory Stick PRO Duo“, „Memory Stick“ s poloviční
velikostí nebo SD se standardní velikostí.
Na paměťovou kartu ani adaptér paměťové karty neumisťujte žádné nálepky ani nic podobného. Mohlo
by tak dojít k poruše.
 Poznámky
V této videokameře nelze používat paměťové karty MultiMediaCard.
 Videoklipy zaznamenané na paměťové karty „Memory Stick XC-HG Duo“ nebo SDXC nelze importovat
ani přehrávat na počítačích nebo na AV zařízeních, které nepodporují souborový systém exFAT*, je-li
videokamera k těmto zařízením připojena pomocí kabelu USB. Předem ověřte, zda připojované zařízení
podporuje souborový systém exFAT. Připojíte-li zařízení, které souborový systém exFAT nepodporuje, a
zobrazí-li se obrazovka formátování, formátování neprovádějte. V opačném případě dojde ke ztrátě všech
zaznamenaných dat.
* exFAT je souborový systém, který se používá pro paměťové karty „Memory Stick XC-HG Duo“ a
SDXC.

CZ
27
Nahrávání/přehrávání
Nahrávání
Videoklipy jsou ve výchozím nastavení nahrávány ve vysokém rozlišení (HD).
1
Upevněte řemínek.
2
Krytku objektivu sejmete tak, že stisknete jezdce po obou stranách krytky.
3
Přepněte přepínač POWER do polohy ON, zároveň stiskněte zelené
tlačítko.
Videokamera je zapnutá.
CZ
28
Nahrávání videoklipů
(Videoklip): Pro nahrávání videoklipu
(Fotografie): Pro pořizování fotografie
Tlačítko
START/
STOP
[PŘIP.]  [NAHR.]
 Stisknutím tlačítka MODE zapnete indikátor
(Videoklip).
 Stisknutím tlačítka START/STOP zahajte nahrávání.
Nahrávání/přehrávání
Tlačítko MODE
Indikátor nahrávání se během nahrávání rozsvítí (str. 74).
Chcete-li ukončit nahrávání, stiskněte znovu tlačítko START/STOP.
 Poznámky
Nejdelší nepřetržitá doba nahrávání videoklipů je přibližně 13 hodin.
 Překročí-li velikost videoklipu 2 GB, vytvoří se automaticky další videoklip.
 Po zapnutí videokamery bude trvat několik sekund, než bude možné nahrávat. Během této doby nelze
videokameru používat.
 Během zápisu dat na záznamové médium po ukončení nahrávání budou signalizovány následující
stavy. Během této doby nevystavujte videokameru nárazům ani vibracím a neodpojujte od videokamery
akumulátor ani napájecí adaptér.
 Indikátor přístupu (str. 26) bude svítit nebo blikat
 Ikona média v pravém horním rohu obrazovky LCD bude blikat
 Během nahrávání držte objektiv levou rukou, abyste videokameru stabilizovali (pokud nepoužíváte
stativ). Dbejte na to, abyste se prsty nedotýkali mikrofonu.

Tipy
Informace o době, po kterou lze videoklipy nahrávat, naleznete na straně 62.
Když stiskněte tlačítko PROGRAM AE, funkce CLONA, Čas závěrky, Zisk a Expozice se nastaví na
automatické nastavení.



CZ
29




Funkce [
SteadyShot] je ve výchozím nastavení nastavena na [Standardní]. Mějte na paměti, že pokud
není nasazený objektiv vybaven funkcí stabilizace obrazu, nebude možné funkci SteadyShot použít.
Z nahraných videoklipů lze pořizovat fotografie (NEX-VG30/VG30H).
Dostupnou dobu nahrávání, odhadovanou zbývající kapacitu apod. můžete zkontrolovat, pokud se
dotknete volby
(MENU)  [Nastavení]  [ (
Nastavení Média)]  [Informace o médiu].
Na obrazovce LCD videokamery se nahrané obrazy zobrazují přesně na celé ploše obrazovky. Při
přehrávání obrazů na televizoru, který nedokáže přesně zobrazit celou plochu obrazu, však může dojít
k mírnému oříznutí horního, dolního, pravého a levého okraje. V takovém případě nastavte [Vodicí mříž]
na [Zap.] a udržujte všechny důležité objekty v záběru uvnitř rámečku zobrazeného na obrazovce.
Datový kód během nahrávání
Na paměťovou kartu se automaticky ukládá datum, čas a podmínky nahrávání. Během
nahrávání se nezobrazují. Během přehrávání je však můžete zkontrolovat pomocí funkce
(MENU)  [Nastavení] 
[Datový kód]. Chcete-li je zobrazit, dotkněte se volby
Nastavení Přehrávání)]  [Datový kód]  požadované nastavení 
.
[ (
Pořizování fotografií
(Videoklip): Pro nahrávání videoklipu
(Fotografie): Pro pořizování fotografie
Tlačítko
PHOTO
Bliká  Svítí
Tlačítko MODE
Fotografie je uložena, když zmizí
.
 Stisknutím tlačítka MODE zapnete indikátor
(Fotografie).
Obrazovka LCD se přepne do režimu pořizování fotografií.
 Jemným stisknutím tlačítka PHOTO upravte zaostření a poté tlačítko
domáčkněte.
CZ
30
Indikátor zaostření
Indikátor zaostření zobrazuje stav zaostření svícením/blikáním.
 svítí
 bliká
: Ostření je zamknuto.
: Videokamera nemůže na objekt automaticky zaostřit. Upravte záběr nebo
změňte nastavení ostření.
Tipy
Informace o počtu snímků, které lze zaznamenat, naleznete na straně 62.
Když stiskněte tlačítko PROGRAM AE, funkce CLONA, Čas závěrky, ISO a Expozice se nastaví na
automatické nastavení.
(MENU)  [Kvalita obr./Velikost] 
Chcete-li změnit velikost snímku, dotkněte se volby
Velik. snímku]  požadované nastavení 
.
[
.
Fotografie nelze pořizovat, je-li zobrazen indikátor




Výběr režimu nahrávání
Kvalitu nahrávaného obrazu můžete zvolit dotykem volby
(MENU)  [Kvalita
NAHRÁV. režim].
obr./Velikost]  [
Typy médií, na které lze ukládat obrazy, závisí na vybraném režimu nahrávání.
Podrobnosti o ukládání pomocí externích zařízení naleznete na straně 49.
Typy médií
Režim nahrávání
PS*
FX
—
—
FH/HQ/LP
Videokamera
Nahrávání/přehrávání

Paměťová karta
Externí zařízení
Externí média (úložná zařízení USB)
Disky Blu-ray
Záznamové disky AVCHD
* [PS] lze nastavit pouze v případě, je-li volba [
VG30H), [50p] (NEX-VG30E/VG30EH).
Snímk. Frekvence] nastavena na [60p] (NEX-VG30/
CZ
31
Nastavení podle
podmínek snímání
Ruční nastavení Expozice apod.
(volič MANUAL)
Manuální nastavení lze pohodlně provádět
pomocí voliče MANUAL po přiřazení
položky nabídky (ve výchozím nastavení
[Expozice]) tlačítku MANUAL.
Používání stativu
Připevněte stativ (prodává se samostatně)
pomocí závitu a šroubu stativu (prodává se
samostatně, délka šroubu nesmí překročit
5,5 mm).
Tlačítko MANUAL
Závit stativu
Volič MANUAL
Jak používat volič MANUAL
Upravte volič MANUAL, aby bylo možné
provádět úpravy i při stisku tlačítka IRIS
nebo SHUTTER SPEED.
Přiřazení položky nabídky
Stiskněte a přidržte volič MANUAL po
několik sekund, aby se zobrazila obrazovka
[Tlačítko MANUAL]. Položku přiřadíte
otočením voliče MANUAL. Můžete přiřadit
Zisk (
ISO)],
funkce [Expozice], [
[CLONA], [Čas závěrky], [Kor. autom.
expozice], [Teplota barvy VB], [VB B-A]
nebo [VB G-M].
CZ
32
Přehrávání na videokameře
Tipy
Videokamera automaticky zobrazuje zaznamenané snímky jako události na základě data a času.


1
2
Přepněte přepínač POWER do polohy ON, zároveň stiskněte zelené
tlačítko.
Videokamera je zapnutá.
(Zobrazit snímky).
Stiskněte
/
vyberte požadovanou událost ().
Nahrávání/přehrávání
3
Za několik sekund se otevře obrazovka Prohlížení události.
Dotykem položky
 Na obrazovku MENU
 Události

/
: Zobrazí předchozí/následující událost
 Název události
 Přechod do režimu záznamu videoklipu/fotografie
 Lišta časové osy
 Tlačítko Změnit měřítko události
CZ
33
Obrazovka Přehled událostí se zobrazí po klepnutí na událost, která se nachází ve středu
obrazovky.

4
Dotkněte se volby
( Změnit měřítko události) v pravém spodním rohu obrazovky pro změnu
časového rozmezí lišty časové osy od jednoho a půl roku až po tři měsíce, čímž se změní počet
událostí zobrazených na liště časové osy.
Dotkněte se snímku, který chcete zobrazit.
Dotkněte se volby  pro volbu typu snímku, který se má zobrazovat v přehledu, můžete
FILM] (pouze videoklipy), [
FOTOGRAFIE] (pouze
zvolit mezi možnostmi [
FILM/FOTOGR.] (kombinace videoklipů a fotografií).
fotografie) nebo [
 Návrat na obrazovku Prohlížení události

/
: Zobrazuje předchozí/následující stranu (stisknutím a přidržením tlačítka
lze obrazovkou přehledu rolovat).
 Přechod do režimu záznamu videoklipu/fotografie
 Název události
 Celková doba videoklipů v události (Celkový počet fotografií se zobrazí, když se
zobrazují pouze fotografie)
 Tlačítko přepnutí typu obrazu
 Videoklip
 Fotografie

CZ
34
U posledního přehrávaného nebo nahrávaného videoklipu či fotografie se zobrazí . Pokud se
dotknete videoklipu nebo fotografie pomocí , můžete pokračovat v přehrávání od místa, kde
bylo přehrávání přerušeno.
Použití videokamery při přehrávání videoklipu
Když videokamera přehrává videoklip, můžete použít funkce znázorněné na obrázku níže.
FILM/FOTOGR.] (výchozí nastavení)
Obrázek uvedený níže se zobrazí, pokud vyberete [
FILM] dotykem tlačítka Přepnout typ snímku na obrazovce Přehled událostí.
nebo [
Úprava hlasitosti
Vymazání
Kontext
Další
Předchozí
Rychlé přetáčení vpřed*
Rychlé přetáčení zpět*
Pauza*/přehrávání
* Tato tlačítka jsou k dispozici pouze v případě, že videokamera přehrává videoklip.
 Poznámky
Přehrávání obrazů na jiných zařízeních než na videokameře nemusí být možné.

Tipy
na obrazovce přehrávání zobrazíte funkce, které jsou aktuálně k dispozici, budete tak
Dotykem volby
tyto funkce moci snadno použít.
Dosáhne-li přehrávání od vybraného snímku posledního snímku, vrátí se zobrazení na obrazovku
INDEX.
Chcete-li během pauzy pomalu přehrávat videoklip, dotkněte se volby
/
.
/
během přehrávání se videoklipy přehrávají asi 5násobnou
Při opakovaném dotyku tlačítka
 asi 10násobnou  asi 30násobnou  asi 60násobnou rychlostí.
Při nahrávání se automaticky ukládá datum, čas a podmínky nahrávání. Tyto informace se nezobrazují
(MENU) 
během nahrávání, ale můžete je zobrazit v průběhu přehrávání dotykem volby
(
Nastavení Přehrávání)]  [Datový kód]  požadované nastavení 
[Nastavení]  [
.







Nahrávání/přehrávání
Zastavení*
Nastavení hlasitosti videoklipů
Při přehrávání videoklipů se dotkněte volby
.
 upravte hlasitost pomocí
/

CZ
35
Prohlížení fotografií
Při prohlížení fotografií lze použít funkce uvedené na obrázku níže. Obrázek uvedený níže
FOTOGRAFIE] dotykem tlačítka Přepnout typ snímku
se zobrazí, pokud vyberete [
na obrazovce Přehled událostí.
Zoom při přehrávání
Vymazání
Kontext
Další
Předchozí
Spuštění/zastavení
prezentace
Tipy
Chcete-li zopakovat Prezentace, dotkněte se volby


 [Nast. Prezentace].
Zobrazení zvětšených obrazů
Při přehrávání fotografií se dotkněte volby (Zoom při přehrávání). Přiblížení můžete
upravit pomocí / . Funkci můžete ovládat i pomocí páčky zoomu.
Tipy
Přiblížení při přehrávání nemůžete použít, pokud jste na obrazovce přehledu nezvolili
FOTOGRAFIE].
[


CZ
36
Přehrávání obrazů na
televizoru
Způsoby připojení a kvalita obrazu (vysoké
rozlišení (HD) nebo standardní rozlišení
(STD)) na televizoru se mohou lišit
v závislosti na typu připojeného televizoru a
použitých konektorech.
Obrazy můžete na televizoru přehrávat, i
když se právě nahrávají.
Výstupní konektory na videokameře
Konektor HDMI OUT
3
Přehrajte na videokameře
videoklip nebo fotografie (str. 33).
Přehled připojení
Připojení k televizoru s vysokým
rozlišením
Konektor
dálkového
ovládání A/V
1
Přepněte vstup televizoru
na připojený konektor.

2
Postupujte podle pokynů v návodu
k obsluze televizoru.
Komponentní A/V kabel (je
součástí dodávky)
Nahrávání/přehrávání
Je-li nahrávka pořízena ve vysokém
rozlišení (HD), jsou videoklipy přehrávány
ve vysokém rozlišení (HD). Je-li nahrávka
pořízena ve standardním rozlišení (STD),
jsou videoklipy přehrávány ve standardním
rozlišení (STD).
(Zelený) Y
(Modrý)PB/CB
(Červený)PR/CR
(Bílý)
(Červený)
Kabel HDMI
(prodává se samostatně)
Připojte videokameru
k televizoru.

Jako zdroj napájení použijte dodaný
napájecí adaptér (str. 13).
CZ
37
Připojení k televizoru formátu 16:9
(širokoúhlý) nebo 4:3 nepodporujícímu
vysoké rozlišení
Pokud jsou videoklipy nahrány ve vysokém
rozlišení (HD), jsou přehrávány
ve standardním rozlišení (STD). Pokud
jsou videoklipy nahrány ve standardním
rozlišení (STD), jsou přehrávány
ve standardním rozlišení (STD).

Připojení pomocí kabelu HDMI



Komponentní A/V kabel (je
součástí dodávky)
(Zelený) Y
(Modrý)PB/CB
(Červený)PR/CR
(Bílý)
(Červený)



Připojovací A/V kabel
s konektorem S VIDEO
(prodává se samostatně)
(Bílý)
(Červený)
(Žlutý)
Připojovací A/V kabel (je
součástí dodávky)
(Žlutý)
(Bílý)
(Červený)
Připojení zařízení pomocí
komponentního A/V kabelu

CZ
38
Zapojíte-li pouze komponentní video
konektory, nebude přehráván zvuk. Červené a
bílé konektory zapojte do audio výstupů.
Vyberte nastavení [Komponentní] pro
používaný komponentní vstupní konektor.
Nastavení provedete dotykem volby
(MENU)  [Nastavení] 
[ ( Připojení)]  [Komponentní] 
.
požadované nastavení 
Používejte kabel HDMI s logem HDMI.
Na jednom konci (pro videokameru) použijte
miniaturní konektor HDMI a na druhém konci
konektor vhodný pro připojení televizoru.
Obrazy chráněné autorskými právy se
z konektoru HDMI OUT videokamery
nepřehrají.
Některé televizory s tímto připojením mohou
fungovat nesprávně (např. bez zvuku nebo bez
obrazu).
Nepřipojujte konektor HDMI OUT
videokamery k externímu zařízení HDMI OUT,
mohlo by dojít k poruše.
Je-li připojené zařízení kompatibilní
s 5,1kanálovým prostorovým zvukem, jsou
automaticky výsledkem videoklipy ve vysokém
rozlišení (HD) s 5,1kanálovým prostorovým
zvukem. Videoklipy ve standardním rozlišení
(STD) jsou převedeny na 2kanálový zvuk.
Nastavení poměru stran podle
připojeného televizoru (16:9/4:3)

Nastavte [Typ televizoru] na [16:9] nebo [4:3]
podle televizoru.
Připojování pomocí připojovacího A/V
kabelu s konektorem S VIDEO


Je-li připojen konektor S VIDEO (kanál
S VIDEO), nepřehrají se zvukové signály.
Chcete-li přehrávat zvuk, připojte bílý a červený
konektor ke vstupnímu audio konektoru
televizoru.
Výsledkem tohoto připojení je vyšší rozlišení
než v případě připojovacího A/V kabelu.
Je-li televizor monofonní (je vybaven
pouze jedním vstupním audio
konektorem)

Zapojte žlutý konektor připojovacího A/V
kabelu do vstupního video konektoru a bílý
(levý kanál) nebo červený konektor (pravý
kanál) do vstupního audio konektoru televizoru
nebo videorekordéru.
Připojení televizoru přes videorekordér

Informace o normě „Photo TV HD“
Tato videokamera je kompatibilní se
standardem „Photo TV HD“. „Photo TV
HD“ nabízí vysoce detailní znázornění
jemných textur a barev v kvalitě podobné
fotografiím. Připojením zařízení
společnosti Sony kompatibilních se
standardem Photo TV HD pomocí kabelu
HDMI* nebo komponentního A/V
kabelu** si můžete užívat zcela nového
světa fotografií v úžasné kvalitě vysokého
rozlišení.

Nahrávání/přehrávání
Zapojte videokameru do vstupu LINE IN
na videorekordéru pomocí A/V kabelu.
Nastavte volič vstupu na videorekordéru na
LINE (VIDEO 1, VIDEO 2 atd.).
Tipy
Připojíte-li videokameru k televizoru za
účelem přehrávání obrazů více než jedním
typem kabelu, je priorita vstupních konektorů
televizoru následující:
HDMI  komponentní vstup  S VIDEO
 video
HDMI (High Definition Multimedia Interface)
je rozhraní, které umožňuje současné vysílání
obrazových a zvukových signálů. Konektor
HDMI OUT přenáší vysoce kvalitní obraz a
digitální audio signál.


* Televizor se při zobrazování fotografií
automaticky přepne do příslušného režimu.
** Bude nutné provést nastavení televizoru.
Podrobnosti naleznete v návodu k obsluze
televizoru kompatibilního se standardem
Photo TV HD.
 Poznámky
Přehráváte-li videoklipy ve standardním
rozlišení (STD) na televizoru 4:3, který není
kompatibilní se signálem 16:9, nahrávejte
videoklipy s poměrem stran 4:3. Dotkněte se
volby
(MENU)  [Kvalita obr./Velikost]
Široký režim]  [4:3] 
.
[
 Je-li pro zobrazení videoklipů použit
připojovací A/V kabel, budou zobrazeny
ve standardním rozlišení (STD).

CZ
39
Pokročilé operace
Mazání videoklipů a
fotografií

Prostor na paměťové kartě lze uvolnit
vymazáním videoklipů a fotografií.
 Poznámky
Obrazy, které byly jednou vymazány, již nelze
obnovit. Důležité videoklipy a fotografie si
předem uložte.
 Při mazání obrazů nevyjímejte z kamery modul
akumulátoru ani neodpojujte napájecí adaptér.
Mohlo by dojít k poškození paměťové karty.
 Při mazání obrazů z paměťové karty ji
nevysunujte.
 Nelze mazat videoklipy a fotografie, pro které
byla nastavena ochrana. Před vymazáním zrušte
zabezpečení videoklipů a fotografií, které chcete
vymazat.
Je-li volba [Nastavení
/
]
STD kvalita], zobrazí
nastavena na [
místo
.
se

Tipy
Obraz můžete vymazat pomocí na obrazovce
přehrávání.
Chcete-li vymazat všechny obrazy na paměťové
kartě a obnovit tak veškerý volný prostor
na médiu, naformátujte médium.
Zmenšené obrázky, které umožňují shlédnout
na obrazovce přehledu více obrazů najednou, se
nazývají „miniatury“.
4
Dotykem zobrazíte u videoklipů
nebo fotografií, které se mají
vymazat, symbol .




1
Stiskněte tlačítko
snímky) (str. 33).
2
Chcete-li vybrat a ochránit
videoklipy, dotkněte se volby
[Více snímků]  [
FILM]/
[
FOTOGRAFIE]/[
FILM/
FOTOGR.].
CZ
40
5
Snímek potvrdíte dotykem požadované
miniatury a přidržením. Dotykem volby
se vrátíte na předchozí obrazovku.
Dotkněte se volby

.

(Zobrazit
Dotkněte se volby
(MENU)
 [Editace/Kopírování] 
[Vymazat].
3

Vymazání všech videoklipů/fotografií
v události najednou
V kroku 3 se dotkněte volby [Vše z
události].
Dotykem volby
/
vyberte
požadovaný videoklip, poté se dotkněte
.
volby

Snímek potvrdíte dotykem požadované
miniatury a přidržením. Dotykem volby
se vrátíte na předchozí obrazovku.
Dotkněte se volby

.
Pokročilé operace
CZ
41
Ukládání videoklipů a fotografií do počítače
Užitečné funkce dostupné při připojení
videokamery k počítači
Pro Windows
Aplikace „PlayMemories Home“ na disku CD-ROM (je součástí dodávky) obsahuje funkce,
které vám umožní provádět více operací se snímky nahranými videokamerou.
Zobrazit
Kalendář
Uložit na disk
Nahrát
DVD/Blu-ray
Síťové služby
Upravit
Spojování obrazových souborů
Pro Mac
„PlayMemories Home“ není kompatibilní s operačním systémem Mac OS. Pokud přehráváte
obrazy na počítači Mac, používejte aplikace, které máte na počítači Mac nainstalované.
Podrobnosti naleznete na následujících internetových stránkách.
http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/
CZ
42
Příprava počítače
Krok 1 Kontrola počítačového
systému
Windows
Operační systém*1
Microsoft Windows XP SP3*2/Windows Vista
SP2*3/Windows 7 SP1
Operační paměť
PlayMemories Home:
Pro Windows XP: 512 MB nebo více
(Doporučuje se 1 GB nebo více.)
256 MB nebo více však dostačuje pro
zpracovávání pouze videoklipů ve
standardním rozlišení (STD).
Pro Windows Vista/Windows 7: 1 GB nebo
více
Image Data Converter:
1 GB nebo více
Pevný disk
Prostor na pevném disku potřebný k instalaci:
Přibližně 500 MB (10 GB nebo více může
být zapotřebí pro vytváření záznamových
disků AVCHD. Vytváření disků Blu-ray může
vyžadovat až 50 GB.)
Ostatní
Port USB (musí být součástí standardního
vybavení, kompatibilní se standardem
Hi-Speed USB (USB 2.0)), disk Blu-ray/
vypalovačka DVD (pro instalaci musí být k
dispozici jednotka CD-ROM) Jako souborový
systém pevného disku se doporučuje buď
NTFS, nebo exFAT.
Mac
Operační systém*1
USB připojení: Mac OS X (v10.3, v10.4, v10.5,
v10.6, v10.7, v10.8) „Image Data Converter
Ver.4.2”: Mac OS X (v10.5, v10.6 (Snow
Leopard), v10.7 (Lion), v10.8 (Mountain
Lion))
Ukládání videoklipů a fotografií do počítače
Procesor
PlayMemories Home: Intel Core Duo 1,66
GHz nebo rychlejší, nebo Intel Core 2 Duo
1,66 GHz nebo rychlejší (při zpracovávání
videoklipů FX nebo FH je zapotřebí Intel
Core 2 Duo 2,26 GHz nebo rychlejší a při
zpracovávání videoklipů PS je zapotřebí Intel
Core 2 Duo 2,40 GHz nebo rychlejší.)
Pro následující operace však dostačuje
procesor Intel Pentium III 1 GHz nebo
rychlejší:
 Import videoklipů a fotografií do počítače
 Vytváření disku Blu-ray/záznamového
disku AVCHD/video disku DVD (při
vytváření video disku DVD převodem z
vysokého rozlišení (HD) na standardní
rozlišení (STD) se požaduje procesor Intel
Core Duo 1,66 GHz nebo rychlejší.)
 Zpracovávání pouze videoklipů ve
standardním rozlišení (STD)
Image Data Converter: Pentium 4 nebo
rychlejší
Displej
Nejméně 1 024 bodů × 768 bodů
Image Data Converter Ver.4
Procesor: Intel Core Solo/Core Duo/Core 2
Duo nebo rychlejší
Paměť: Doporučuje se 1 GB nebo více.
Displej: 1 024 bodů × 768 bodů nebo více
*1Požaduje se standardní instalace. Fungování
nelze zaručit, pokud byl operační systém
aktualizován nebo pokud je provozován v
prostředí s několika operačními systémy.
*264bitové edice a Starter (Edition) nejsou
podporovány. Funkce vytváření disku apod.
vyžaduje Windows Image Mastering API
(IMAPI) verze 2.0 nebo novější.
*3Starter (Edition) není podporována.
 Poznámky
Fungování ve všech počítačových prostředích
není zaručeno.

Krok 2 Instalace dodané aplikace
„PlayMemories Home“
Před připojením videokamery k počítači
nainstalujte aplikaci „PlayMemories Home“.
Když tuto videokameru zakoupíte,
nainstalujte dodanou aplikaci
PlayMemories Home v nejnovější verzi.
CZ
43
 Poznámky
Nainstalujte dodanou aplikaci „PlayMemories
Home“, i když již byla aplikace „PlayMemories
Home“ na počítači nainstalována.
 Pokud již byla aplikace „PlayMemories Home“
na počítači nainstalována, „PlayMemories
Home“ ji přepíše a nainstaluje se. Některé
funkce aplikace „PlayMemories Home“ nemusí
být k dispozici.

 Zkontrolujte, zda videokamera
není připojena k počítači.
 Zapněte počítač.


Pro instalaci se přihlaste jako správce.
Před instalací aplikace ukončete všechny
aplikace spuštěné na počítači.
 Do diskové jednotky počítače
vložte dodaný disk CD-ROM.
 Vyberte jazyk instalované
aplikace a poté přejděte na další
obrazovku.
 Pečlivě si přečtěte podmínky
licenčního ujednání. Pokud s
podmínkami souhlasíte, změňte
na a klepněte na [Next] 
[Install].
 Při instalaci postupujte podle
pokynů zobrazovaných na
monitoru počítače.


Zobrazí se instalační obrazovka.

Pokud se obrazovka neotevře, poklepejte
na [Start]  [Computer] (ve Windows
(PMHOME)
XP, [My Computer]) 
 [Install.exe].
 Klepněte na [Instalace].
 Zkontrolujte, zda jsou zvoleny
možnosti „PlayMemories Home“
a „Image Data Converter“, potom
se řiďte pokyny na obrazovce
počítače pro pokračování
instalace.
 Vyberte zemi nebo region.
CZ
44

Možná bude nutné na disk současně
nainstalovat některé další aplikace. Pokud
se otevře obrazovka instalace, postupujte
podle pokynů na obrazovce.
Pokud bude nezbytný restart počítače,
řiďte se pokyny uvedenými na obrazovce a
restartujte počítač.
Připojte videokameru k počítači, jakmile k
tomu budete vyzváni.
 Připojte videokameru k počítači
pomocí kabelu USB, poté se na
obrazovce LCD videokamery
dotkněte volby [Připojit USB].
 Po dokončení instalace vyjměte z
počítače disk CD-ROM.

Pro spuštění aplikace klepněte na
(ikona PlayMemories Home) na
pracovní ploše počítače.
Odpojení videokamery od počítače
Klepněte na ikonu
v pravém dolním rohu
pracovní plochy počítače  [Safely remove
USB Mass Storage Device].
Dotkněte se volby [Zrušit]  [Ano]
na obrazovce videokamery.
Odpojte kabel USB.

Používáte-li operační systém Windows 7,
nemusí se na pracovní ploše počítače ikona
zobrazit. V takovém případě můžete
videokameru od počítače odpojit bez
provedení postupů popisovaných výše.
Ukládání videoklipů a fotografií do počítače
 Poznámky
Chcete-li vytvářet disky nebo používat jiné
funkce v operačním systému Windows XP, měla
by být nainstalována aplikace Image Mastering
API v2.0 pro Windows XP. Pokud jste aplikaci
Image Mastering API v2.0 pro Windows XP
ještě nenainstalovali, vyberte ji z požadovaných
programů na instalační obrazovce a nainstalujte
podle zobrazených pokynů. (Při instalaci musí
být počítač připojen k Internetu.) Můžete
nainstalovat Image Mastering API v2.0 pro
Windows XP v reakci na zprávu zobrazenou při
pokusu o použití těchto funkcí.
 Funkčnost není zaručena, pokud načítáte
nebo zapisujete obrazová data z nebo do
videokamery pomocí jiného softwaru, než
je dodané aplikace „PlayMemories Home“.
Informace o kompatibilitě používané aplikace
získáte u výrobce dané aplikace.

 Poznámky
Neformátujte paměťovou kartu videokamery
pomocí počítače. Pokud tak učiníte, nebude
videokamera fungovat správně.
 Nevkládejte záznamové disky AVCHD
vytvořené pomocí aplikace „PlayMemories
Home“ do přehrávačů nebo rekordérů DVD,
protože tato zařízení nepodporují standard
AVCHD. Mohlo by se stát, že nebudete moci z
těchto zařízení disk vyjmout.
 Tato videokamera snímá záběry ve vysokém
rozlišení ve formátu AVCHD. Pomocí dodané
aplikace pro PC lze obrazy ve vysokém rozlišení
kopírovat na média DVD. Média DVD
obsahující obrazy ve formátu AVCHD však
nepoužívejte v přehrávačích nebo rekordérech
DVD, protože rekordér/přehrávač DVD by
nemusel médium vysunout a mohl by bez
upozornění smazat jeho obsah.
 Pokud k videokameře přistupujete pomocí
počítače, použijte dodanou aplikaci
„PlayMemories Home“. Soubory ani složky ve
videokameře neupravujte pomocí počítače.
Mohlo by dojít k poškození obrazových
souborů nebo by tyto soubory nemuselo být
možné přehrát.
 Pokud s daty videokamery budete pracovat
pomocí počítače, nelze zaručit správné
fungování.
 Videokamera automaticky rozdělí obrazový
soubor, jehož velikost překračuje 2 GB, a uloží
jednotlivé části do samostatných souborů.
Jednotlivé soubory se mohou v počítači
zobrazovat jako samostatné soubory, pokud
však použijete funkci importu ve videokameře
nebo aplikaci „PlayMemories Home“, bude se
soubory zacházeno správně.
 Při importu dlouhých videoklipů nebo
upravených obrazů z videokamery do počítače
použijte dodanou aplikaci „PlayMemories
Home“. Použijete-li jiný software, nemusí být
obrazy importovány správně.
 Při mazání obrazových souborů se řiďte kroky
na straně 40.

CZ
45
Spuštění aplikace
PlayMemories Home

Disk Blu-ray lze vytvořit pomocí počítače
vypalovačkou Blu-ray. Nainstalujte BD Add-on
Software pro „PlayMemories Home“.
1
Poklepejte na ikonu zástupce
„PlayMemories Home“ na
obrazovce počítače.
Zařízení, na kterých lze přehrávat
vytvořený disk
Disky Blu-ray
Přehrávače disků Blu-ray, například
přehrávač disků Sony Blu-ray nebo konzole
PlayStation3
Disky DVD ve vysokém rozlišení (HD)
Zařízení pro přehrávání podporující formát
AVCHD, jako je přehrávač disků Blu-ray
Sony nebo konzole PlayStation3
 Poznámky
Záznamové disky AVCHD lze přehrávat pouze
na zařízeních kompatibilních s formátem
AVCHD.
 Disky ve vysokém rozlišení (HD) nepřehrávejte
pomocí přehrávačů či rekordérů DVD.
Důvodem je to, že přehrávače/rekordéry DVD
nejsou kompatibilní s formátem AVCHD a
v důsledku toho by nemusely přehrávače/
rekordéry DVD disk vysunout.
 Vždy mějte v konzoli PlayStation3
nainstalovánu nejnovější verzi systémového
softwaru PlayStation3. Konzole PlayStation3
nemusí být v některých zemích/oblastech
k dispozici.

2
Spustí se aplikace PlayMemories
Home.
Poklepáním na ikonu zástupce
„PlayMemories Home Help
Guide“ na obrazovce počítače
zobrazíte pokyny k použití
aplikace „PlayMemories Home“.
 Poznámky
Pokud se ikona na obrazovce počítače
nezobrazuje, klepněte na [Start]  [All
Programs]  [PlayMemories Home] 
požadovaná položka.

CZ
46
Používání aplikace
„Image Data
Converter“
Aplikace „Image Data Converter“ vám
umožňuje provádět následující činnosti:







Upravovat obrazy zaznamenané ve formátu
RAW prostřednictvím různých úprav, například
změnou tónové křivky nebo ostrosti.
Upravovat obrazy prostřednictvím vyvážení
bílé, expozice, kreativních stylů apod.
Ukládat obrazy zobrazené a upravené v počítači.
Obraz můžete uložit buď ve formátu RAW, nebo
jako soubor v obecném formátu.
Zobrazovat a porovnávat obrazy RAW/JPEG
nahrané touto videokamerou.
Hodnotit obrazy na stupnici do pěti.
Nastavovat barevné štítky.
Ukládání videoklipů a fotografií do počítače
Informace o používání aplikace „Image
Data Converter“ naleznete v sekci
Nápověda.
Klepněte na [Start]  [All Programs] 
[Image Data Converter]  [Help] 
[Image Data Converter Ver.4.2].
Stránka podpory „Image Data Converter“
(pouze anglicky)
http://www.sony.co.jp/ids-se/
CZ
47
Ukládání obrazů pomocí externího zařízení
Průvodce kopírováním
Můžete zvolit způsob ukládání videoklipů ve vysokém rozlišení (HD) pomocí externího
zařízení.
Externí zařízení
Zařízení externího média
Ukládání obrazů ve vysokém
rozlišení (HD) na zařízení
externího média.
Rekordér s pevným diskem
atd.
Ukládání obrazů na disk DVD
ve standardním rozlišení (STD).
Připojovací kabel
Strana
Adaptérový kabel
USB VMC-UAM1
(prodává se
samostatně)
49
Připojovací A/V kabel
(je součástí dodávky)
52
Videoklipy nahrané ve standardním rozlišení (STD)
Pro připojení videokamery k externímu zařízení, na kterém jsou uloženy snímky, použijte
připojovací A/V kabel.
Typy médií, na které se ukládají snímky
Pro podrobnosti viz „Výběr režimu nahrávání“ na straně 31.
CZ
48
Ukládání obrazů
na zařízení externího
média
Videoklipy a fotografie lze ukládat
na externí médium (velkokapacitní
paměťové zařízení USB), jako je například
externí pevný disk. Obrazy lze rovněž
přehrávat na videokameře nebo jiném
zařízení pro přehrávání.
 Poznámky
Pro tuto operaci je nutno použít adaptérový
kabel USB VMC-UAM1 (prodává se
samostatně).
 Adaptérový kabel USB VMC-UAM1 nemusí být
v některých zemích/oblastech dostupný.
 Připojte videokameru do síťové zásuvky
pomocí dodaného napájecího adaptéru (str. 13).
 Pro podrobnosti viz návod k obsluze, který je
dodáván se zařízením externího média.


Funkce dostupné po uložení obrazů
na zařízení externího média
 přehrávání
obrazů prostřednictvím
videokamery (str. 51)
 import obrazů do aplikace „PlayMemories
Home“
Zařízení, která nelze použít jako zařízení
externího média

Jako zařízení externího média nelze používat
následující zařízení.
 médium s kapacitou překračující 2 TB
 běžná disková jednotka, např. jednotka CD
nebo DVD
 médium připojené prostřednictvím
rozbočovače USB
 médium s vestavěným rozbočovačem USB
 čtečka karet
1
Připojte napájecí adaptér a
napájecí kabel ke konektoru
DC IN videokamery a do síťové
zásuvky.
Ukládání obrazů pomocí externího zařízení
Tipy
Snímky uložené na zařízení externího média je
možno importovat do počítače pomocí dodané
aplikace „PlayMemories Home“.

 Poznámky
Zařízení externího média nemusí být možné
používat s funkcí kódu.
 Videokamera může pracovat se souborovým
systémem FAT. Je-li paměťové médium
externího zařízení naformátováno na souborový
systém NTFS apod., je nutné zařízení externího
média před použitím naformátovat pomocí
videokamery. Po připojení zařízení externího
média k videokameře se otevře obrazovka
formátování. Před formátováním pomocí
videokamery nezapomeňte důležitá data
zálohovat na zařízení externího média.
 Správné fungování není zaručeno u každého
zařízení, které splňuje provozní požadavky.
 Podrobnosti o dostupných zařízeních externího
média naleznete na webu podpory Sony pro
vaši zemi/oblast.

2
Je-li externí médium vybaveno
napájecím kabelem, zapojte jej
do síťové zásuvky.
3
Připojte k zařízení externího
média adaptérový kabel USB.
CZ
49
4
Připojte adaptérový kabel
USB ke konektoru  (USB)
na videokameře.
Když je na obrazovce LCD zobrazena
zpráva [Příprava souboru databáze
obrazů. Čekejte prosím.], neodpojujte
kabel USB. Pokud se na obrazovce
videokamery zobrazí [Opravit datab.
obrazů], dotkněte se volby
.
Adaptérový
kabel USB
VMC-UAM1
(prodává se
samostatně)
5
Připojte zařízení externího média
k videokameře a dotkněte se
volby [Kopírovat.] na obrazovce
videokamery.
Videoklipy a fotografie uložené
na paměťové kartě, které dosud nebyly
uloženy na zařízení externího média,
lze nyní na připojené médium uložit.

CZ
50
Tato operace je k dispozici pouze
v případě, že jsou k dispozici nově nahrané
obrazy.
6
Po dokončení operace
se dotkněte volby
na obrazovce videokamery.
Připojování zařízení externího média
Obrazy uložené na zařízení externího
média se zobrazují na obrazovce LCD.
Je-li připojeno zařízení externího média,
na obrazovce Prohlížení události apod. se
objeví ikona USB.
Můžete provádět úpravy nastavení
v nabídce zařízení externího média,
například mazání obrazů. Dotkněte se volby
(MENU)  [Editace/Kopírování] na
obrazovce Prohlížení události.
Odpojení zařízení externího média
Dotkněte se volby
, když je
videokamera v pohotovostním režimu
přehrávání (zobrazuje se [Prohlížení
události] nebo Přehled událostí) zařízení
externího média.
Odpojte adaptérový kabel USB.
 Poznámky
Počet scén, které je možno uložit na zařízení
externího média, je následující. I když je na
zařízení externího média volné místo, nelze
uložit scény, jejichž počet překračuje následující
hodnotu.

 Videoklipy
ve vysokém rozlišení (HD): Max.
3 999
 Videoklipy ve standardním rozlišení (STD):
Max. 9 999
 Fotografie: Max. 40 000
Počet scén může být menší v závislosti na typu
nahraných obrazů.
 Pokud jste zvolili [Více snímků],
dotkněte se obrazu, který se má
uložit.
Zobrazí se .
Uložení požadovaných videoklipů
a fotografií
Požadované obrazy lze z videokamery
uložit na zařízení externího média.
 Připojte videokameru k zařízení
externího média a dotkněte se
volby [Přehrát bez kopírování.].
(MENU)
 Dotkněte se volby
 [Editace/Kopírování] 
[Kopírovat].
 Při výběru způsobu výběru a typů
obrazů postupujte podle pokynů
na obrazovce.
Obrazy ze zařízení externího média
nelze kopírovat na vnitřní záznamové
médium videokamery.

Výběr obrazu potvrďte stisknutím
a podržením obrazu na obrazovce
LCD. Dotykem volby
se vrátíte
na předchozí obrazovku.
Pokud zvolíte [Vše z události], vyberte
událost, kterou chcete kopírovat, pomocí
/
. Nemůžete vybrat několik
událostí.
Ukládání obrazů pomocí externího zařízení
Otevře se obrazovka Prohlížení
události externího média.


 Dotkněte se volby

na obrazovce
videokamery.
Přehrávání obrazů ze zařízení
externího média na videokameře
 Připojte videokameru k zařízení
externího média a dotkněte se
volby [Přehrát bez kopírování.].
Otevře se obrazovka Prohlížení
události zařízení externího média.
CZ
51
 Vyberte obraz, který chcete
zobrazit, a přehrajte jej (str. 33).


Obrazy můžete rovněž prohlížet
na televizoru připojeném k videokameře
(str. 37).
K přehrávání videoklipů ve vysokém
rozlišení (HD) na počítači lze použít
[Player for AVCHD]. Spusťte [Player for
AVCHD] a pomocí [Settings] vyberte
jednotku, ke které je připojeno zařízení
externího média.
Vytvoření disku
ve standardním
rozlišení (STD) pomocí
rekordéru apod.
Obrazy přehrávané na videokameře lze
kopírovat na disk nebo videokazetu,
pokud videokameru připojíte k rekordéru
disků, k vypalovačce disků apod. pomocí
připojovacího A/V kabelu. Připojte zařízení
způsobem  nebo . Přečtěte si také
návody k použití zařízení (jsou součástí
dodávky), která chcete připojit.
 Poznámky
Při použití této funkce připojte videokameru
do síťové zásuvky pomocí dodaného napájecího
adaptéru (str. 13).
 Videoklipy ve vysokém rozlišení (HD) jsou
kopírovány ve standardním rozlišení (STD).

Manuální provedení funkce [Přímé
kopírování]
Je-li videokamera připojena k zařízení
externího média, můžete provést funkci
[Přímé kopírování] manuálně.
(MENU)
Dotkněte se volby
 [Editace/Kopírování]  [Přímé
kopírování] na obrazovce [Prohlížení
události] zařízení externího média.
Dotkněte se volby [Kopírování dosud
nezkopírovaných obrazů.].

.
Dotkněte se volby
Konektor dálkového ovládání A/V
 Poznámky
Pokud videokamera zařízení externího média
nerozpozná, zkuste provést následující operace.
 Znovu připojte adaptérový kabel USB
k videokameře.
 Je-li zařízení externího média vybaveno
napájecím kabelem, zapojte ho do síťové
zásuvky.
Vstup

S VIDEO
VIDEO
(Žlutý)
(Bílý)
AUDIO
(Žlutý)
CZ
52
(Červený)
Směr přenosu
Připojovací A/V kabel (je součástí
dodávky)
Připojovací A/V kabel s konektorem
S VIDEO (prodává se samostatně)
Při použití tohoto kabelu získáte
obraz vyšší kvality než při použití
připojovacího A/V kabelu. Propojte bílé
a červené konektory (levé/pravé audio)
a konektor S VIDEO (kanál S VIDEO)
A/V kabelu s kabelem S VIDEO. Pokud
zapojíte pouze konektor S VIDEO,
nebude přehráván zvuk. Připojení
žlutého konektoru (video) není nutné.
1
Vložte záznamové médium
do nahrávacího zařízení.
2
Je-li nahrávací zařízení vybaveno voličem
vstupu, vyberte příslušný vstup.
Připojte videokameru
k záznamovému zařízení
(rekordér disků atd.) pomocí
připojovacího A/V kabelu 
(je součástí dodávky) nebo
připojovacího A/V kabelu
s konektorem S VIDEO 
(prodává se samostatně).

3
Po dokončení přepisu zastavte
záznamové zařízení a teprve poté
videokameru.
 Poznámky
Vzhledem k tomu, že kopírování spočívá
v přenosu analogových dat, může se zhoršit
kvalita obrazu.
 Kopírovat nelze na rekordéry připojené
kabelem HDMI.
 Chcete-li zkopírovat informace o datu/čase
a data videokamery, dotkněte se volby
(MENU)  [Nastavení] 
(
Nastavení Přehrávání)]  [Datový
[
.
kód]  požadované nastavení 
 Má-li obrazovka zobrazovacích zařízení
(televizor apod.) poměr stran 4:3, dotkněte se
(MENU)  [Nastavení] 
volby
[ ( Připojení)]  [Typ televizoru]  [4:3]
.

 Pokud připojujete monofonní zařízení, zapojte
žlutý konektor A/V kabelu ke vstupnímu video
konektoru a bílý (levý kanál) nebo červený
(pravý kanál) konektor ke vstupnímu audio
konektoru na zařízení.

Ukládání obrazů pomocí externího zařízení

4
Připojte videokameru ke vstupním
konektorům záznamového zařízení.
Spusťte přehrávání
na videokameře a nahrajte obraz
na záznamovém zařízení.

Podrobnosti najdete v návodu k použití,
který je dodáván se záznamovým
zařízením.
CZ
53
Uživatelské nastavení videokamery
Používání nabídek
Budete-li možnosti nabídek dobře využívat, bude pro vás obsluha videokamery potěšením.
Videokamera nabízí v každé z 6 kategorií nabídky různé položky.
Režim snímání (Položky pro výběr režimu nahrávání)  str. 55
Kamera/Mikrofon (Položky pro upravené snímání)  str. 55
Kvalita obr./Velikost (Položky pro nastavení kvality nebo velikosti obrazu)
 str. 56
Funkce přehrávání (Položky pro přehrávání)  str. 33
Editace/Kopírování (Položky pro úpravy)  str. 56
Nastavení (Další položky nastavení)  str. 56
Použití nabídek
Při nastavování položek nabídky používejte postupy popsané níže.
Nabídky [Kamera/Mikrofon] a [Nastavení] mají podkategorie. Dotkněte se ikony
podkategorie a na obrazovce se zobrazí nabídky ostatních podkategorií.
Šedě zobrazené položky nabídky nebo nastavení nejsou dostupné.
 Poznámky
Podle podmínek nahrávání nebo přehrávání nemusí být možné některé položky nabídky měnit.
 Dotkněte se volby
pro ukončení nastavování nabídky nebo pro návrat na předchozí obrazovku
nabídky.

CZ
54
Seznamy nabídek
Režim snímání
Film............................................... Nahrávání videoklipů.
Fotografie................................... Pořizování fotografií.
Kamera/Mikrofon
Uživatelské nastavení videokamery
(
Ruční Nastavení)
Bod. Měření/Ostření...... Současná úprava jasu a ostření pro vybraný objekt.
Bodové měření................ Úprava jasu obrazů podle objektu, kterého se dotknete na obrazovce.
Bodové ostření................ Zaostření na objekt, kterého se dotknete na obrazovce.
Expozice............................ Úprava jasu videoklipů a fotografií.
Zisk.............................. Nastavení zisku.
ISO............................... Nastavení citlivosti na světlo pro pořizování fotografií.
Kor. autom. expozice.... Automatické nastavení expozice. Je-li objekt bílý nebo nachází-li se
; je-li objekt tmavý nebo nachází-li se
v jasném protisvětle, stiskněte
.
v tlumeném světle, stiskněte
(
Nast. Fotoaparátu)
Obrazový efekt................ Volba požadovaného efektu filtru pro působivější a umělecký efekt.
Kinotón...................... Nastavení barev videoklipu tak, aby připomínal atmosféru filmové
kamery.
Samospoušť............. Nastavení samospouště, když je videokamera v režimu fotografování.
Režim pohonu......... Nastavení kontinuálního snímání, expoziční řady apod.
Režim AF................... Nastavení metody ostření.
SteadyShot............... Nastavení funkce SteadyShot při nahrávání videoklipů.
SteadyShot............... Nastavení funkce SteadyShot při pořizování fotografií.
Automat. protisvětlo..... Automatická úprava expozice pro objekty v protisvětle.
Tlačítko MANUAL........... Přiřazení funkce tlačítku MANUAL.
( Obličej)
Detekce obličejů............. Automatická úprava kvality obrazu pro obličej (obličeje).
( Blesk)
Blesk.................................... Nastavení způsobu aktivace blesku.
Úroveň blesku................. Nastavení intenzity blesku.
Redukce červ. očí........... Prevence jevu červených očí při snímání s bleskem.
( Mikrofon)
Redukce zvuku větru.... Omezení zvuku větru.
Režim zvuku..................... Nastavení formátu nahrávání zvuku (5,1kan. prostorový/2kan.
stereofonní).
Úroveň nahr. zvuku....... Nastavení úrovně zvuku při nahrávání.
(
Asistence Snímání)
Vodicí mříž........................ Zobrazení rámečku, pomocí kterého můžete ověřit, zda je objekt
orientován vodorovně nebo svisle.
Zebra.................................. Zobrazení vzorku zebry jako vodítka pro úpravu jasu.
CZ
55
Vyznačení.......................... Zobrazení obrazu na obrazovce LCD se zvýrazněnými obrysy.
Histogram......................... Zobrazení grafu Histogram.
Zobr. dat kamery............ Zobrazení hodnoty clony, zisku (ISO) a rychlosti závěrky.
Zobr. úrov. zvuku............ Zobrazení indikátoru úrovně zvuku na obrazovce LCD.
Přesné nastavení AF...... Úprava ostření pro nasazený objektiv.
Digitální zoom................. Nastavení digitálního zoomu.
Páčka zoomu................... Nastavení funkce přiřazené páčce zoomu.
Rychlost zoomu.............. Změna rychlosti zoomu při stisknutí páčky zoomu.
Kvalita obr./Velikost
NAHRÁV. režim................. Nastavení režimu pro nahrávání videoklipů. Při nahrávání rychle se
pohybujícího objektu se doporučuje nastavení vysoké kvality obrazu.
Snímk. Frekvence............. Nastavení snímkové frekvence pro nahrávání videoklipů.
/
........... Nastavení kvality obrazu pro nahrávání, přehrávání a úpravy videoklipů.
Nastavení
Široký režim....................... Nastavení poměru stran obrazu při nahrávání videoklipů ve standardním
rozlišení (STD).
Velik. snímku..................... Nastavení velikosti fotografie.
RAW/JPEG........................... Volba kompresního formátu fotografií.
Funkce přehrávání............. Umožní vám prohlížet nahrané videoklipy/fotografie (str. 33).
Editace/Kopírování
Vymazat...................................... Mazání videoklipů nebo fotografií.
Chránit......................................... Ochrana videoklipů nebo fotografií před vymazáním.
Kopírovat.................................... Výběr a kopírování videoklipů nebo fotografií na externí médium.
Přímé kopírování...................... Kopírování obrazů uložených na záznamovém médiu na určité externí
záznamové médium.
Nastavení
(
Nastavení Média)
Informace o médiu........ Zobrazení informací o záznamovém médiu, například o volném prostoru.
Formát................................ Vymazání veškerých dat ze záznamového média.
Opravit datab. obrazů.... Oprava souboru databáze obrazů na vnitřním záznamovém médiu
(str. 60).
Číslo souboru................... Nastavení způsobu přiřazování čísel souborů.
(
Nastavení Přehrávání)
Datový kód....................... Nastavení data a času.
Hlasitost............................. Úprava hlasitosti přehrávaného zvuku (str. 35).
( Připojení)
Typ televizoru.................. Převod signálu podle připojeného televizoru (str. 37).
Komponentní Výstup.... Zvolte tuto možnost, chcete-li videokameru připojit k televizoru pomocí
komponentního vstupního konektoru (str. 38).
Rozlišení HDMI................ Volba rozlišení výstupního obrazu při připojení videokamery k televizoru
pomocí kabelu HDMI (prodává se samostatně).
CZ
56
Připojit USB...................... Výběr typu média videokamery, které se bude používat, je-li videokamera
připojena k externímu zařízení prostřednictvím USB.
Nast. připojení USB........ Nastavení režimu připojení, je-li videokamera připojena k počítači nebo
zařízení USB.
Vypálit disk....................... Uložení obrazů, které ještě nebyly uloženy na disk.
( Obecná Nastavení)
Zvuk.................................... Nastavení, zda bude videokamera přehrávat provozní zvuky, či nikoliv.
Jas LCD............................... Nastavení jasu obrazovky LCD.
Teplota barvy hledáč..... Nastavení barevné teploty hledáčku.
Hledáček/Panel............... Přepínání zobrazení mezi hledáčkem a obrazovkou LCD.
Nastavení displeje.......... Nastavení doby, po kterou budou na obrazovce LCD zobrazeny ikony
nebo indikátory.
Indikátor NAHRÁV.......... Vypnutí indikátoru nahrávání v přední části videokamery.
Sním. bez objektivu....... Nastavení, zda může být nahrávání zahájeno bez nasazeného objektivu či
nikoliv.
Dálkové ovládaní............ Povolení nebo zákaz používání bezdrátového dálkového ovladače.
Automat. vypnutí........... Nastavení automatického vypínání videokamery (str. 14).
Language Setting.......... Nastavení jazyka displeje (str. 22).
Režim 24p*....................... Pořizování videoklipů 24p v systému založeném na standardu PAL.
Uživatelské nastavení videokamery
Kalibrace............................ Kalibrace dotykového panelu.
Informace o baterii........ Zobrazení informací o akumulátoru.
Verze................................... Zobrazení verze videokamery a objektivu.
( Nastavení Hodin)
Nastav.data a času......... Nastavení možností [Datum a čas], [Letní čas] nebo [Formát data a času]
(str. 20).
Nastavení oblasti............ Úprava času podle časového posunu bez zastavení hodin (str. 20).
* Pouze pro NEX-VG30E/VG30EH
CZ
57
Získání podrobných
informací z dokumentu
Příručka k produktu
„Handycam“
Příručka k produktu „Handycam“ je
návod k obsluze, který je určen ke čtení na
počítačové obrazovce. Příručka k produktu
„Handycam“ poskytuje podrobnější
informace o používání videokamery.
1
Abyste nainstalovali dokument
Příručka k produktu „Handycam“
do počítače s operačním
systémem Windows, vložte
do diskové jednotky počítače
dodaný disk CD-ROM.
Dokument Příručka k produktu
„Handycam“ zobrazíte poklepáním na
ikonu zástupce na obrazovce počítače.


Zobrazí se instalační obrazovka.

2
Pokud se obrazovka neotevře, poklepejte
na [Start]  [Computer] (ve Windows
(PMHOME)
XP, [My Computer]) 
 [install.exe].
Klepněte na [Příručka k
produktu].
3
Klepněte na požadovaný jazyk
a model videokamery 
[Instalace], a podle pokynů na
obrazovce proveďte instalaci
dokumentu Příručka k produktu
„Handycam“.

CZ
58
Označení modelu videokamery naleznete
na její spodní straně.

Používáte-li počítač Mac, otevřete složku
[Handbook] – [CZ] na disku CD-ROM, potom
zkopírujte [Handbook.pdf].
K otevření dokumentu Příručka k produktu
„Handycam“ musíte mít nainstalovanou
aplikaci Adobe Reader. Není-li na počítači
nainstalována, můžete ji stáhnout z webových
stránek společnosti Adobe Systems:
http://www.adobe.com/
Podrobnosti o dodané aplikaci „PlayMemories
Home“ naleznete v dokumentu „PlayMemories
Home Help Guide“ (str. 43).
Doplňující informace
Odstraňování
problémů

Pokud se při používání videokamery
setkáte s problémy, postupujte podle kroků
uvedených dále.
 Pročtěte si seznam (str. 59 až 61) a
zkontrolujte videokameru.
 Odpojte zdroj napájení, zhruba
za 1 minutu jej znovu připojte a
zapněte videokameru.
 Stiskněte RESET (str. 73) špičatým
předmětem a zapněte videokameru.
Stisknutím tlačítka RESET budou
resetována všechna nastavení včetně
hodin.


Videokamera se zahřívá.

Pro podrobnosti o příznacích pro videokameru
viz dokument Příručka k produktu „Handycam“
(str. 58), pro podrobnosti o připojení
videokamery k počítači viz „PlayMemories
Home Help Guide“ (str. 46).
Videokameru nelze zapnout.


Připojte k videokameře nabitý modul
akumulátoru (str. 12).
Připojte napájecí adaptér do síťové zásuvky
(str. 12).
Videokamera nefunguje, ani když je
zapnuto napájení.

Po zapnutí se videokamera připravuje
k činnosti několik sekund. Nejedná se o
závadu.


Použijte napájecí adaptér (str. 13).
Znovu zapněte napájení.
Nabijte modul akumulátoru (str. 12).
Doplňující informace

Videokamera se může během provozu
zahřívat. Nejedná se o závadu.
Videokamera se náhle vypne.

 Obraťte se na prodejce společnosti
Sony nebo na místní autorizované
servisní středisko společnosti Sony.
Odpojte napájecí adaptér od síťové zásuvky
nebo vyjměte modul akumulátoru, po
uplynutí zhruba 1 minuty jej znovu připojte.
Pokud videokamera stále nefunguje, stiskněte
špičatým předmětem tlačítko RESET (str. 73).
(Stisknutím tlačítka RESET budou resetována
všechna nastavení včetně hodin.)
Teplota videokamery je velmi vysoká. Vypněte
videokameru a nechejte ji chvíli na chladném
místě.
Teplota videokamery je velmi nízká. Nechte
videokameru zapnutou. Pokud videokamera
stále nefunguje, vypněte videokameru a
přeneste ji na teplé místo. Nechte videokameru
chvíli v klidu, poté ji zapněte.
Při stisknutí START/STOP nebo PHOTO
nejsou nahrávány obrazy.




Stisknutím tlačítka MODE rozsviťte indikátor
(Videoklip) nebo (Fotografie).
Videokamera ukládá právě zaznamenaný
obraz na paměťovou kartu. Během ukládání
nelze vytvářet jiné nahrávky.
Záznamové médium je plné. Vymažte
nepotřebné obrazy (str. 40).
Celkový počet videoklipů a fotografií
překračuje nahrávací kapacitu videokamery
(str. 62). Vymažte nepotřebné obrazy (str. 40).
Nahrávání se zastaví.

Teplota videokamery je extrémně vysoká/
nízká. Vypněte videokameru a nechejte ji
chvíli stát na chladném/teplém místě.
CZ
59
„PlayMemories Home“ nelze nainstalovat.

Zkontrolujte prostředí počítače nebo
instalační postup potřebný k instalaci aplikace
„PlayMemories Home“ (str. 43).
„PlayMemories Home“ nefunguje správně.

Ukončete „PlayMemories Home“ a restartujte
počítač.
Videokamera není rozpoznána počítačem.


Odpojte od konektoru USB na počítači
všechna zařízení s výjimkou klávesnice, myši a
videokamery.
Odpojte kabel USB od počítače a videokamery,
restartujte počítač a poté videokameru
k počítači znovu připojte ve správném pořadí.
Zobrazení výsledků vnitřní
kontroly/Výstražné indikátory
Objeví-li se na obrazovce LCD nebo
v hledáčku indikátory, prověřte následující.
Pokud problém přetrvává i poté, co jste se
jej opakovaně pokoušeli vyřešit, obraťte
se na prodejce Sony nebo na místní
autorizované servisní středisko společnosti
Sony. V takovém případě poskytněte
všechna čísla chybových kódů začínající
písmenem C nebo E.
C:13: / C:32:

Odpojte zdroj napájení. Znovu jej připojte a
zkuste videokameru použít.
E::

Proveďte kroky na straně 59 od bodu .


Nízká úroveň nabití akumulátoru.

Teplota modulu akumulátoru je vysoká.
Vyměňte modul akumulátoru nebo jej
umístěte na chladné místo.

Není vložena paměťová karta (str. 26).
Pokud indikátor bliká, není k dispozici
dostatečný volný prostor k nahrávání obrazů.
Po uložení obrazů na jiné médium vymažte
nepotřebné obrazy (str. 40) nebo paměťovou
kartu naformátujte.
Soubor databáze obrazů je poškozen.
Zkontrolujte soubor databáze dotykem volby
(MENU)  [Nastavení]  [Opravit
datab. obrazů].



Paměťová karta je poškozená. Naformátujte
paměťovou kartu ve videokameře (str. 56).

Je vložena nekompatibilní paměťová karta
(str. 27).

Paměťová karta je chráněna proti zápisu.
Přístup k paměťové kartě byl omezen na jiném
zařízení.
C:04:


Modul akumulátoru není typ „InfoLITHIUM“
a řada V. Použijte modul akumulátoru
„InfoLITHIUM“ (řada V) (str. 12).
Připojte stejnosměrný konektor napájecího
adaptéru pevně do videokamery (str. 12).
C:06:

CZ
60
Teplota modulu akumulátoru je vysoká.
Vyměňte modul akumulátoru nebo jej
umístěte na chladné místo.


(výstražný indikátor týkající se
externího média)


Soubor databáze obrazů může být poškozen.
Abyste zkontrolovali soubor databáze,
dotkněte se volby
(MENU) 
[Nastavení]  [Opravit datab. obrazů]
Externí médium je poškozeno.
(výstražný indikátor týkající se
formátování externího média)




Videokamera není stabilní. Držte videokameru
pevně oběma rukama. Indikátor varování proti
otřesům kamery však nezmizí.
Paměťová karta je plná. Vymažte nepotřebné
obrazy (str. 40).
Fotografie nelze pořizovat během zpracovávání.
Chvíli počkejte, poté zahajte fotografování.
„HD“ označuje obraz ve vysokém rozlišení
a „STD“ obraz ve standardním rozlišení.
Očekávaná doba nahrávání a
přehrávání pro jednotlivé moduly
akumulátoru
Doba nahrávání
Přibližná doba, která je k dispozici při
použití plně nabitého modulu akumulátoru.
(jednotka: minuta)
Modul akumulátoru
Kvalita obrazu
NP-FV70
(je součástí
dodávky)
NP-FV100





Doba nepřetržitého
nahrávání
HD STD
185
190
165
175
370
335
385
350
Typická doba
nahrávání
HD STD
100
105
90
95
205
185
210
190
Doplňující informace

Externí médium je poškozeno.
Externí médium není správně naformátováno.
Doba nahrávání
videoklipů/počet
fotografií, které lze
uložit
Nahoře: Při nahrávání s otevřenou obrazovkou
LCD
Dole: Při nahrávání pomocí hledáčku
Jednotlivé doby nahrávání byly měřeny za
následujících podmínek.
NAHRÁV. režim]: Standardní
[
(výchozí nastavení)
 Používání objektivu E PZ 18-200mm F3.5–6.3
OSS
Typická doba nahrávání představuje dobu
s opakovaným zastavováním/spouštěním
nahrávání, přepínáním indikátoru MODE a
používáním funkce zoom.
Hodnoty byly měřeny s videokamerou při
teplotě 25 C. 10 C až 30 C je doporučené
rozmezí.
Doba nahrávání a přehrávání bude kratší,
budete-li videokameru používat za nízkých
teplot.
CZ
61

Doba nahrávání a přehrávání bude kratší
v závislosti na podmínkách, za kterých
videokameru používáte.
Obraz ve standardním rozlišení (STD)
(jednotka: minuta)
16 GB
220
(200)
Doba přehrávání
Přibližná doba, která je k dispozici při
použití plně nabitého modulu akumulátoru.
(jednotka: minuta)
Modul akumulátoru
Kvalita obrazu
NP-FV70
(je součástí dodávky)
NP-FV100
HD
395
325
785
650
STD
440
355
870
710
32 GB
445
(410)
64 GB
895
(825)
 Poznámky
Při používání paměťové karty Sony.
 Doba nahrávání se může měnit podle
podmínek nahrávání a snímaného objektu a
NAHRÁV. režim] a
podle nastavení [
Snímk. Frekvence] (str. 56).
[
 Hodnota uvedená v závorkách ( ) je minimální
doba nahrávání.

Tipy
Fotoaparát používá formát VBR (variabilní
přenosová rychlost) k automatickému nastavení
takové kvality obrazu, která bude nejlépe
vyhovovat nahrávané scéně. Tato technologie
způsobuje kolísání v době nahrávání média.
Videoklipy obsahující rychle se pohybující
objekty a složité záběry se nahrávají s vyšším
datovým tokem a celková doba nahrávání se
tak sníží.


Nahoře: Při nahrávání s otevřenou obrazovkou
LCD
Dole: Při nahrávání pomocí hledáčku

Očekávaná doba nahrávání
videoklipů
Obraz ve vysokém rozlišení (HD)
(jednotka: minuta)
16 GB
75
(75)
85
(85)
120
(120)
210
(160)
32 GB
150
(150)
180
(180)
245
(245)
430
(325)
64 GB
305
(305)
360
(360)
490
(490)
865
(655)
370
(300)
740
(610)
1490
(1225)
Očekávaný počet fotografií, které
lze uložit
16 GB
32 GB
64 GB




CZ
62
JPEG
2400
4800
9600
RAW
880
1750
3550
RAW & JPEG
670
1300
2650
Když je funkce [
Velik. snímku] nastavena
16,0M].
na [
Při používání paměťové karty Sony.
Vybraná velikost obrazu se použije, pokud svítí
(Fotografie).
indikátor
Počet fotografií, které lze uložit na paměťovou
kartu, platí pro maximální velikost obrazu,
kterou videokamera umožňuje. Skutečný počet
fotografií, které lze pořídit, se zobrazuje na
obrazovce LCD během nahrávání (str. 69).
Bezpečnostní opatření

Počet fotografií na paměťové kartě, které lze
pořídit, se může lišit v závislosti na podmínkách
nahrávání.











Videokameru ani příslušenství nepoužívejte ani
neukládejte na následujících místech:
 V nadměrném horku, zimě či vlhkosti. Nikdy
je nevystavujte teplotám vyšším než 60 C,
například na přímém slunci, v blízkosti topení
nebo v automobilu zaparkovaném na slunci.
Mohlo by dojít k jejich poškození nebo
deformaci.
 V blízkosti silného magnetického pole nebo
pod vlivem mechanických vibrací. Mohlo by
dojít k poškození videokamery.
 Blízko silných rádiových vln nebo radiace.
Funkce nahrávání videokamery by mohly být
narušeny.
 V blízkosti přijímačů AM a videozařízení.
Mohl by vznikat šum.
 Na písečné pláži nebo v prašném prostředí.
Pokud se do videokamery dostane písek
nebo prach, mohla by se poškodit. Takové
poškození nemusí být možné opravit.
 Blízko oken nebo venku, kde může být
obrazovka LCD, hledáček nebo objektiv
vystaven přímému slunečnímu svitu. Došlo
by tak k poškození vnitřních částí hledáčku
nebo obrazovky LCD.
K napájení videokamery používejte pouze
stejnosměrné napětí 6,8 V/7,2 V (modul
akumulátoru) nebo 8,4 V (napájecí adaptér).
Při napájení střídavým či stejnosměrným
proudem používejte volitelné příslušenství
doporučené v tomto návodu k použití.
Nevystavujte videokameru působení vody,
například při dešti nebo u moře. Voda by
mohla způsobit poškození videokamery. Takové
poškození nemusí být možné opravit.
Dostane-li se do videokamery nějaký předmět
či tekutina, odpojte kameru od zdroje napájení
a před dalším používáním ji nechte zkontrolovat
prodejcem Sony.
Vyvarujte se drsného zacházení, rozebírání,
upravování, fyzických otřesů nebo nárazů,
jako je například tlučení, upuštění přístroje
nebo šlapání na něj. Zvláště opatrní buďte při
manipulaci s objektivem.
Když videokameru nepoužíváte, vypínejte ji.
Doplňující informace
Tipy
Pro pořizování fotografií lze použít i paměťovou
kartu s kapacitou menší než 1 GB.
V následujícím seznamu je uvedena přenosová
rychlost, počet pixelů a poměr stran pro
jednotlivé režimy nahrávání (videoklip + audio
apod.).
 Obraz ve vysokém rozlišení (HD):
PS: Max. 28 Mb/s 1 920 pixelů  1 080
pixelů/16:9
FX: Max. 24 Mb/s 1 920 pixelů  1 080
pixelů/16:9
FH: Přibl. 17 Mb/s (průměrná hodnota) 1 920
pixelů  1 080 pixelů/16:9
HQ: Přibl. 9 Mb/s (průměrná hodnota) 1 440
pixelů  1 080 pixelů/16:9
LP: Přibl. 5 Mb/s (průměrná hodnota) 1 440
pixelů  1 080 pixelů/16:9
 Obraz ve standardním rozlišení (STD):
HQ: Přibl. 9 Mb/s (průměrná hodnota) 720
pixelů  480 pixelů (NEX-VG30/VG30H),
720 pixelů  576 pixelů (NEX-VG30E/
VG30EH)/16:9, 4:3
Počet pixelů a poměr stran při pořizování
fotografií.
 Režim pořizování fotografií:
4 912 bodů  3 264 bodů/3:2
4 912 bodů  2 760 bodů/16:9
3 568 bodů  2 368 bodů/3:2
3 568 bodů  2 000 bodů/16:9
2 448 bodů  1 624 bodů/3:2
2 448 bodů  1 376 bodů/16:9
 Pořízení fotografie z videoklipu
(NEX-VG30/VG30H):
1 920 bodů  1 080 bodů/16:9
640 bodů  360 bodů/16:9
640 bodů  480 bodů/4:3
Použití a péče
CZ
63






Nebalte videokameru do látky, například
do ručníku, a nepoužívejte ji tak. Mohlo by dojít
k jejímu přehřátí.
Při odpojování držte napájecí kabel za zástrčku,
nikoliv za kabel.
Snažte se nepoškodit napájecí kabel, například
na něj nepokládejte těžké předměty.
Nepoužívejte zdeformovaný nebo poškozený
modul akumulátoru.
Udržujte kovové kontakty čisté.
Pokud z akumulátoru vyteče elektrolyt,
postupujte takto:
 Obraťte se na místní autorizované servisní
středisko společnosti Sony.
 Důkladně umyjte veškerý elektrolyt, který se
dostal do styku s vaší pokožkou.
 Dostane-li se vám kapalina do očí,
vypláchněte je dostatečným množstvím vody
a navštivte lékaře.
Péče o povrch videokamery


Údržba a skladování objektivu

Nepoužíváte-li videokameru delší dobu


Chcete-li videokameru uchovat v optimálním
stavu po dlouhou dobu, jednou za měsíc ji
zapněte a nahrajte a přehrajte pár obrazů.
Před dlouhodobějším skladováním modul
akumulátoru zcela vybijte.
Obrazovka LCD



Na obrazovku LCD netlačte, mohlo by dojít
k jejímu poškození.
Pokud videokameru používáte v chladném
prostředí, může se na obrazovce LCD objevit
reziduální obraz. Nejedná se o závadu.
Během provozu se zadní strana obrazovky LCD
zahřívá. Nejedná se o závadu.
Čištění obrazovky LCD



CZ
64
Pokud na obrazovce zůstane mastnota z rukou
nebo krém na ruce, ochranná vrstva se snáze
setře. Otřete ji co nejrychleji.
Pokud byste obrazovku otírali papírovým
kapesníčkem apod., mohlo by dojít k
poškrábání ochranné vrstvy.
Pokud se na obrazovku dostanou otisky prstů a
prach, doporučujeme prach nejprve odstranit
čistícím balónkem apod., potom otisky prstů
otřít měkkým hadříkem.
Je-li videokamera zašpiněná, očistěte ji měkkým
hadříkem navlhčeným vodou a poté ji otřete
dosucha.
Povrch videokamery by se mohl
za následujících okolností poškodit:
 Při použití chemikálií, např. ředidel, benzinu,
alkoholu, chemických látek, repelentů,
insekticidů a opalovacího krému
 Při manipulaci s videokamerou, pokud máte
ruce potřísněny výše uvedenými látkami
 Při dlouhodobějším kontaktu povrchu
videokamery s pryžovými či vinylovými
předměty


V následujících případech je nutné očistit
povrch objektivu měkkým hadříkem:
 Na povrchu objektivu jsou otisky prstů
 V horkém nebo vlhkém prostředí
 Je-li objektiv vystaven působení slané vody,
například u moře
Uchovávejte jej v dobře větraném a bezprašném
prostředí.
Jako ochranu před plísněmi objektiv pravidelně
čistěte dle pokynů uvedených výše.
Nabíjení vestavěného dobíjecího
akumulátoru
Videokamera je vybavena dobíjecím
akumulátorem, který uchovává datum, čas a další
nastavení i v případě, že je videokamera vypnutá.
Vestavěný dobíjecí akumulátor je nabíjen při
každém připojení videokamery do síťové zásuvky
přes napájecí adaptér, nebo když je připojen
modul akumulátoru. Pokud byste videokameru
vůbec nepoužívali, vybije se dobíjecí akumulátor
přibližně za 3 měsíce. Videokameru používejte až
po dobití vestavěného dobíjecího akumulátoru.
Pokud dojde k vybití tohoto akumulátoru,
nebudou ostatní funkce videokamery, kromě
zaznamenávání data, ovlivněny.
Postupy
Připojte videokameru do síťové zásuvky pomocí
dodaného napájecího adaptéru a ponechte ji
připojenou po dobu alespoň 24 hodin.
Technické údaje
Poznámka o likvidaci/předávání
paměťové karty
Data nemusí být z paměťové karty zcela
odstraněna, ani když jsou z paměťové karty
vymazána nebo když je paměťová karta
naformátována pomocí videokamery nebo
počítače. Pokud paměťovou kartu někomu
předáváte, doporučujeme vymazat všechna data
pomocí softwaru pro mazání dat na počítači. Při
fyzické likvidaci paměťové karty se doporučuje
zničit vlastní tělo paměťové karty.
Výměna baterie bezdrátového
dálkového ovladače
Stiskněte a přidržte jazýček, vložte nehet
do mezery a vyjměte pouzdro na baterie.
Vložte novou baterii tak, aby strana +
směřovala nahoru.
Vraťte pouzdro na baterie zpět
do bezdrátového dálkového ovladače tak, aby
se zaklapnul.
VAROVÁNÍ
Baterie může při nesprávném zacházení
explodovat. Baterii nedobíjejte, neotvírejte a
nevhazujte ji do ohně.

Pokud se lithiová baterie vybije, může se
zmenšit provozní dosah bezdrátového
dálkového ovladače, případně nemusí ovladač
fungovat správně. V takovém případě vyměňte
baterii za lithiovou baterii Sony CR2025. Použití
jiné baterie může způsobit požár nebo výbuch.
Formát signálu:
NEX-VG30/VG30H:
Barvy NTSC, standardy EIA
Specifikace HDTV 1080/60i, 1080/60p
NEX-VG30E/VG30EH:
Barvy PAL, standardy CCIR
Specifikace HDTV 1080/50i, 1080/50p
Barvy NTSC, standardy EIA, specifikace
HDTV 1080/60i (pouze záznamový režim
24p)
Formát záznamu videoklipů:
HD: Formát kompatibilní s MPEG-4 AVC/
H.264 AVCHD Ver.2.0
STD: MPEG2-PS
Systém nahrávání zvuku:
2kanálový Dolby Digital/5,1kanálový
Dolby Digital 5.1 Creator
Formát souborů fotografií
Kompatibilní s DCF Ver.2.0
Kompatibilní s Exif Ver.2.3
Kompatibilní s MPF Baseline
Záznamové médium (Videoklipy/Fotografie)
„Memory Stick PRO Duo“
Karta SD (třída 4 nebo rychlejší)
Hledáček:
Elektronický hledáček: barevný
Velikost obrazovky: 1,3 cm (typ 0,5)
Efektivní počet pixelů: 2 359 296 bodů
(3 072  768)
Obrazový snímač: 23,5 mm  15,6 mm
(typ APS-C) snímač CMOS
Nahrávané pixely (fotografie, 3:2 JPEG):
Max. 16,0 milionů (4 912  3 264) pixelů
Hrubý: Přibl. 16 700 000 pixelů
Efektivní (videoklip, 16:9):
Přibl. 13 600 000 pixelů
Efektivní (fotografie, 16:9):
Přibl. 13 600 000 pixelů
Efektivní (fotografie, 3:2):
Přibl. 16 100 000 pixelů
Teplota barev: [Auto], [Stisk], [Uvnitř] (3 200 K),
[Venku] (5 600 K), manuální (2 500 K 9 900 K)
Minimální osvětlení
9 lx (lux) (ve výchozím nastavení, s rychlostí
závěrky 1/60 sekundy (NEX-VG30/VG30H) /
1/50 sekundy (NEX-VG30E/VG30EH), zisk
30 dB, clona F3,5)
Doplňující informace
Jazýček
Systém
CZ
65
Vstupní/výstupní konektory
Napájecí adaptér AC-L200D
Konektor dálkového ovládání A/V: Komponentní/
video a audio výstupní konektor
Konektor HDMI OUT: konektor HDMI mini
Konektor USB: mini-AB
NEX-VG30E/VG30EH: pouze výstup
Konektor sluchátek: Stereofonní konektor
minijack ( 3,5 mm)
Vstupní konektor MIC: Stereofonní konektor
minijack ( 3,5 mm)
Požadavky na napájení: AC 100 V - 240 V,
50 Hz/60 Hz
Spotřeba proudu: 0,35 A - 0,18 A
Příkon: 18 W
Výstupní napětí: 8,4 V DC
Výstupní proud: 1,7 A
Provozní teplota: 0 C až 40 C
Skladovací teplota: –20 C až + 60 C
Rozměry (přibl.): 48 mm  29 mm  81 mm
(š/v/h) bez vyčnívajících částí
Hmotnost (přibl.): 150 g bez napájecího kabelu
Obrazovka LCD
Obraz: 7,5 cm (typ 3,0, poměr stran 16:9)
Celkový počet pixelů: 921 600 (1 920  480)
Obecné
Požadavky na napájení: 6,8 V/7,2 V DC (modul
akumulátoru), 8,4 V DC (napájecí adaptér)
Průměrný příkon:
Při nahrávání videokamerou s využitím
hledáčku při normálním jasu:
Při nahrávání videokamerou s využitím
objektivu E PZ 18-200mm F3.5–6.3 OSS*:
HD: 4,6 W STD: 4,4 W
Při nahrávání videokamerou s využitím
obrazovky LCD při normálním jasu:
Při nahrávání videokamerou s využitím
objektivu E PZ 18-200mm F3.5–6.3 OSS*:
HD: 4,2 W STD: 4,0 W
Dobíjecí modul akumulátoru NP-FV70
Maximální výstupní napětí: 8,4 V DC
Výstupní napětí: 6,8 V DC
Maximální nabíjecí napětí: 8,4 V DC
Maximální nabíjecí proud: 3,0 A
Kapacita
Typická: 14,0 Wh (2 060 mAh)
Minimální: 13,0 Wh (1 960 mAh)
Typ: Li-ion
E PZ 18-200mm F3.5-6.3 OSS (dodáván s
modelem NEX-VG30H/VG30EH)
Hmotnost (přibl.)
Pouze tělo videokamery:
Přibl. 650 g
Během nahrávání:
Přibl. 1 420 g
(S příslušenstvím, tedy s objektivem* a
dodaným modulem akumulátoru (NP-FV70))
Objektiv: objektiv E-mount
Při převodu na 35mm fotoaparát
29 mm ~ 322 mm (videoklip 16:9)
27 mm ~ 300 mm (fotografie 3:2)
Světelnost
F3,5 ~ F6,3
SteadyShot
Biaxiální lineární pohon s optickým posunem
a čidlem Hallova jevu
Minimální vzdálenost pro zaostření*
0,30 m (W) ~ 0,50 m (T)
Maximální zvětšení
 0,35
Minimální clona
f/22 ~ f/40
Průměr filtru
67 mm
Rozměry (max. průměr × výška)
Přibl. 93,2 mm × 99,0 mm
Hmotnost
Přibl. 649 g
* Dodáváno s modelem NEX-VG30H/VG30EH
* Minimální vzdálenost pro zaostření je nejkratší
* Dodáván s modelem NEX-VG30H/VG30EH
Provozní teplota: 0 C až 40 C
Skladovací teplota: –20 C až + 60 C
Rozměry (přibl.):
91 mm  130 mm  223 mm (š/v/h) včetně
vyčnívajících částí
103 mm  140 mm  294 mm (š/v/h) včetně
vyčnívajících částí, objektivu E PZ 18-200mm
F3.5–6.3 OSS*, sluneční clony* a dodaného
modulu akumulátoru (NP-FV70)
* Dodáván s modelem NEX-VG30H/VG30EH
vzdálenost od obrazového snímače k objektu.
CZ
66
Vzhled a technické údaje videokamery a
příslušenství se mohou změnit bez předchozího
upozornění.
 Vyrobeno podle licence společnosti Dolby
Laboratories.
Informace o ochranných známkách











Doplňující informace

„Handycam“ a
jsou
registrované ochranné známky společnosti Sony
Corporation.
Loga „AVCHD Progressive“ a „AVCHD
Progressive“ jsou ochranné známky společnosti
Panasonic Corporation a Sony Corporation.
„Memory Stick“, „
“, „Memory Stick Duo“,
„
“, „Memory Stick PRO
Duo“, „
“, „Memory
Stick PRO-HG Duo“,
„
“, „Memory Stick
XC-HG Duo“, „
“,
„MagicGate“, „
“, „MagicGate
Memory Stick“ a „MagicGate Memory
Stick Duo“ jsou ochranné známky nebo
registrované ochranné známky společnosti Sony
Corporation.
„InfoLITHIUM“ je ochranná známka
společnosti Sony Corporation.
„BRAVIA“ je registrovaná ochranná známka
společnosti Sony Corporation.
Disk Blu-ray  a Blu-ray jsou ochranné
známky společnosti Blu-ray Disc Association.
Dolby a symbol double-D jsou ochranné
známky Dolby Laboratories.
HDMI, logo HDMI a High-Definition
Multimedia Interface jsou ochranné známky
nebo registrované ochranné známky společnosti
HDMI Licensing LLC ve Spojených státech a v
dalších zemích.
Microsoft, Windows, Windows Vista a DirectX
jsou buď registrované ochranné známky,
nebo ochranné známky společnosti Microsoft
Corporation ve Spojených státech amerických
a/nebo v dalších zemích.
Mac a Mac OS jsou registrované ochranné
známky společnosti Apple Inc. v USA a
v dalších zemích.
Intel, Intel Core a Pentium jsou ochranné
známky nebo registrované ochranné známky
společnosti Intel Corporation nebo jejích
dceřiných společností ve Spojených státech
amerických a v dalších zemích.
„ “ a „PlayStation“ jsou registrované
ochranné známky společnosti Sony Computer
Entertainment Inc.
CZ
67
Adobe, logo Adobe a Adobe Acrobat jsou
buď registrované ochranné známky nebo
ochranné známky společnosti Adobe Systems
Incorporated ve Spojených státech amerických
a/nebo v dalších zemích.
 Logo SDXC je ochrannou známkou společnosti
SD-3C, LLC.
 MultiMediaCard je ochrannou známkou
společnosti MultiMediaCard Association.
Ostatní zde zmíněné názvy produktů mohou
být ochrannými známkami nebo registrovanými
ochrannými známkami příslušných společností.
Navíc v této příručce nejsou symboly  a 
používány ve všech případech.

Svou konzoli PlayStation 3 budete moci ještě
lépe využívat, pokud si stáhnete aplikaci pro
PlayStation 3 z obchodu PlayStation Store (pokud
je k dispozici.)
Aplikace pro PlayStation 3 vyžaduje účet
PlayStation Network a stažení aplikace.
Dostupné v oblastech, kde je obchod PlayStation
Store k dispozici.
CZ
68
Rychlé odkazy
Indikátory
na obrazovce
Uprostřed
Vlevo
Vpravo
Indikátor
Význam

Varování

Režim přehrávání
Vpravo
Indikátor
60i
50i
Dole
Vlevo
Indikátor
Význam
Tlačítko MENU
Nahrávání se samospouští
60%
2,0
Režim pohonu
Ruční ostření
/
/
/
Režim ostření
0:00:00
00Min
Zebra
Vyznačení
RAW/JPEG
Nahrávání/přehrávání/
úpravy médií
Počitadlo (hodina:minuta:
sekunda)
Předpokládaná zbývající
doba nahrávání
Rychlé odkazy
Funkce SteadyShot
vypnutá
Digitální zoom
Optický zoom
Široký režim
Funkce [Detekce obličejů]
nastavena na [Vyp.]

Význam
Kvalita obrazu při
nahrávání (HD/STD),
snímková frekvence
(60p/60i/24p), (50p/50i/
25p) a režim nahrávání
(PS/FX/FH/HQ/LP)
Zbývající čas akumulátoru
Velikost fotografie
Kinotón
Cíl cesty
Obrazový efekt
9999
Přibližný počet fotografií,
které lze uložit, a jejich
velikost
Složka pro přehrávání
100/112
Uprostřed
Indikátor
Význam
[PŘIP.]/[NAHR.] Stav nahrávání
Zpracování
Aktuálně přehrávaný
videoklip nebo fotografie/
Celkový počet nahraných
videoklipů nebo fotografií
Externí médium je
připojeno
Nastavení prezentace
CZ
69
Dole
Indikátor
Význam
Tlačítko Zobrazit snímky
Redukce zvuku větru
Režim zvuku
Úroveň nahr. zvuku
Zobr. úrov. zvuku
EV
Kor. autom. expozice
Automatická Expozice/
Manuální Expozice
CLONA
12dB
ISO200
4000
Zisk
ISO
Čas závěrky
Tlačítko prezentace
101-0005

Název datového souboru
Chráněný obraz
Blesk
Úroveň blesku
Redukce červ. očí

5500K A3 G3


CZ
70
Vyvážení bílé
Indikátory a jejich polohy jsou jen přibližné a
mohou se lišit od aktuálního stavu.
Některé indikátory se nezobrazí, záleží na typu
videokamery.
Součásti a ovládací prvky
Uvedené ilustrace jsou popsány s nasazeným objektivem (E PZ 18-200mm F3.5-6.3 OSS)
dodaným s modelem NEX-VG30H/VG30EH.
Hledáček (str. 24)
Patice na různá rozhraní
Čidlo oka
Páčka seřízení hledáčku (str. 24)
Indikátor
(Videoklip)/ (Fotografie)
(str. 29)
Háček na ramenní popruh
Tlačítko MODE (str. 29)
Přepínač ON/OFF (napájení) (str. 20)
Tlačítko START/STOP (str. 29)
Uvolňovací páčka BATT (akumulátor)
(str. 13)
Patice na příslušenství
Pro připojení směrového mikrofonu (prodává
se samostatně) apod. Pokud připojíte
příslušenství zároveň k patici na příslušenství
a k patici na různá rozhraní, může do sebe
příslušenství narážet, což může vést k jeho
poškození.
Podrobnosti o příslušenstvím kompatibilním
s paticí na různá rozhraní naleznete na
internetových stránkách Sony pro vaši oblast,
případně se můžete obrátit na svého prodejce
Sony nebo na autorizovaný servis Sony.
Rychlé odkazy
Tlačítko PHOTO (str. 30)
Fungování s příslušenstvím jiných výrobců
není zaručeno.
Konektor MIC (VČETNĚ NAPÁJENÍ)
Je-li připojen externí mikrofon (prodává se
samostatně), má přednost před vestavěným
mikrofonem nebo před mikrofonem
připojeným k patici na různá rozhraní.
Tlačítko START/STOP na rukojeti
Toto tlačítko používejte, když nahráváte pod
jiným úhlem.
Tlačítko EXPANDED FOCUS
Tlačítko EXPANDED FOCUS je vybaveno
hmatatelným výstupkem. Ten při používání
slouží jako vodítko.
Konektor HDMI OUT (str. 37)
CZ
71
Konektor  (USB) (str. 50)
NEX-VG30E/VG30EH: pouze výstup
Páčka zoomu
Indikátor CHG (nabíjení) (str. 12)
CZ
72
Tlačítko DISPLAY (str. 23)
Háček na ramenní popruh
Tlačítko SHUTTER SPEED
Páčka zoomu (str. 15)
Tlačítko PROGRAM AE
Přepínač rychlosti zoomu (str. 15)
Tlačítko WHITE BALANCE
Přepínač zoomu (str. 15)
Indikátor přístupu k paměťové kartě
Tlačítko MANUAL (str. 32)
Volič MANUAL (str. 32)
Obrazovka LCD/dotykový panel
Otočíte-li panel LCD o 180 stupňů, můžete jej
přiklopit k videokameře a zavřít s obrazovkou
LCD směřující ven. Této možnosti využijete
zejména při přehrávání.
Rychlé odkazy
Mikrofon
(str. 26)
Pokud indikátor svítí nebo bliká, videokamera
čte nebo zapisuje data.
Slot paměťové karty (str. 26)
Tlačítko FOCUS
Svorka akumulátoru (str. 12)
Tlačítko RESET
Tlačítko RESET stiskněte špičatým
předmětem.
Stisknutím RESET provedete inicializaci
nastavení včetně nastavení hodin.
Reproduktor
Tlačítko IRIS
Tlačítko
(Zobrazit snímky) (str. 33)
CZ
73
Konektor DC IN (str. 12)
Pojistný kolík objektivu
Konektor  (sluchátka)
Používejte stereofonní sluchátka s konektorem
minijack.
Tlačítko pro uvolnění objektivu
Konektor dálkového ovládání A/V
Kroužek zoomu
(str. 37)
Tento terminál slouží jako rozhraní pro
připojení videokamery k jinému zařízení.
Můžete pomocí něj vysílat fotografie,
videoklipy a zvuk do připojeného televizoru
nebo ovládat videokameru, když je připevněna
na stativ pro dálkové ovládání videokamery.
Řemínek (str. 28)
Závit stativu (str. 32)
Bajonet
Snímací čip
Snímacího čipu se nedotýkejte a nezašpiňte jej.
CZ
74
Kontakty objektivu
Kontaktů objektivu se nedotýkejte a
nezašpiňte je.
Sluneční clona
Objektiv
Kroužek ostření
Indikátor nahrávání
Indikátor bude blikat, bude-li zbývající
nahrávací kapacita média nebo kapacita
baterie nízká.
Dálkové ovládání (str. 57)
Rejstřík
B
O
Bezpečnostní opatření................63
Objektiv........................................15
Odstraňování problémů.............59
D
Datový kód...................................21
Datum/čas....................................21
Doba nahrávání a přehrávání....61
Doba nahrávání videoklipů/počet
fotografií, které lze uložit............61
E
Externí médium...........................49
F
Fotografie................................30, 36
I
Image Data Converter.................47
Indikátory na obrazovce.............69
Instalace........................................43
K
Kopírovat......................................49
L
Language Setting.........................22
„Memory Stick“...........................27
„Memory Stick PRO Duo“.........27
„Memory Stick PRO-HG Duo“
.......................................................27
„Memory Stick XC-HG Duo“....27
Modul akumulátoru....................12
N
Nabídky.........................................55
Nabíjení modulu akumulátoru
.......................................................12
Nabíjení modulu akumulátoru
v zahraničí....................................14
Náhled...........................................40
Nahrávání.....................................28
Nastavení data a času..................20
Nastavení hodin...........................20
Nastavení Média..........................26
P
Péče................................................63
PlayMemories Home..................46
Počítač...........................................43
Počítačový systém........................43
Přehled událostí...........................33
Přehrávání....................................33
Připojení.......................................37
Připojovací A/V kabel...........38, 53
Příručka k produktu „Handycam“
.......................................................58
R
Rekordér disků.............................52
RESET...........................................73
S
Síťová zásuvka..............................12
Software........................................43
Stativ........................................32, 74
T
Technické údaje...........................65
Televizor.......................................37
Rychlé odkazy
M
Záznamové médium...................26
Zcela nabitý..................................12
Zobrazení výsledků vnitřní
kontroly.........................................60
U
Údržba..........................................63
Ukládání obrazů na externí
médium.........................................49
V
VBR...............................................62
Videoklipy..............................29, 35
Volič MANUAL...........................32
Vymazat........................................40
Výstražné indikátory...................60
W
Windows.......................................43
Z
Zapnutí..........................................20
Zapnutí napájení..........................20
Seznamy nabídek
naleznete na stranách 55
až 57.
CZ
75
Prečítajte si ako prvé
Skôr než začnete zariadenie používať,
prečítajte si pozorne túto príručku a odložte
si ju ako referenčný zdroj informácií pre
budúce použitie.
VÝSTRAHA
Aby ste znížili riziko požiaru alebo
úrazu elektrickým prúdom:
1) Nevystavujte zariadenie dažďu ani
vlhkosti.
2) Neukladajte objekty plnené
tekutinami, ako napríklad vázy, na
zariadenie.
Nevystavujte batérie prílišnému teplu,
ako je napr. priame slnečné žiarenie,
oheň a pod.
POZOR
Batéria
Pri nesprávnom zaobchádzaní s batériou
môže vybuchnúť, spôsobiť požiar alebo
i chemické popáleniny. Dodržiavajte
nasledovné opatrenia.











SK
Batériu nerozoberajte.
Batériu nedeformujte ani nevystavujte nárazom
či silovému pôsobeniu, ako napríklad úderom,
pádom alebo pošliapaniu.
Batériu neskratujte a nedovoľte, aby sa kovové
objekty dostali do styku s kontaktmi.
Nevystavujte batériu vysokým teplotám nad
60 °C, ako napríklad na priamom slnečnom
svetle alebo v aute zaparkovanom na slnku.
Batériu nespaľujte ani neodhadzujte do ohňa.
Nemanipulujte s poškodenými alebo tečúcimi
lítium-iónovými batériami.
Batériu nabíjajte pomocou pravej nabíjačky
batérií od spoločnosti Sony alebo pomocou
zariadenia na nabíjanie batérií.
Batérie uchovávajte mimo dosahu malých detí.
Batérie uchovávajte suché.
Na výmenu používajte iba rovnaký alebo
ekvivalentný typ batérie odporúčaný
spoločnosťou Sony.
Použité batérie likvidujte promptne podľa
pokynov.
Batériu vymieňajte len za určený typ. V
opačnom prípade môže dôjsť k požiaru
alebo zraneniu.
Sieťový adaptér
Sieťový adaptér nepoužívajte, keď je
umiestnený v úzkom priestore, napríklad
medzi stenou a nábytkom.
Pri používaní sieťového adaptéra použite
blízku sieťovú zásuvku. V prípade
akejkoľvek poruchy pri používaní
kamkordéra ihneď odpojte sieťový adaptér
zo sieťovej zásuvky.
Poznámka k napájaciemu káblu
Napájací kábel je navrhnutý špeciálne
na použitie iba s týmto kamkordérom a
nemal by sa používať so žiadnym iným
elektrickým zariadením.
Aj keď je kamkordér vypnutý, stále je
napájaný z elektrickej siete, ak je pripojený
k sieťovej zásuvke pomocou sieťového
adaptéra.
Prílišný tlak zvuku zo slúchadiel môže
spôsobiť stratu sluchu.
PRE ZÁKAZNÍKOV V EURÓPE
Poznámka pre zákazníkov v krajinách
podliehajúcich smerniciam EÚ
Výrobcom tohto produktu je spoločnosť
Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku
Tokyo, 108-0075, Japonsko. Autorizovaným
zástupcom pre smernicu pre
elektromagnetickú kompatibilitu (EMC) a
bezpečnosť produktov je spoločnosť Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse
61, 70327 Stuttgart, Nemecko. V prípade
záležitostí týkajúcich sa servisu alebo
záruky sa obracajte na adresy uvedené v
samostatných dokumentoch týkajúcich sa
servisu a záruky.
Tento produkt bol testovaný a je v súlade
s limitmi smernice EMC týkajúcej sa
používania prípojných káblov kratších ako
3 metre.
Upozornenie
Elektromagnetické pole pri určitých
frekvenciách môže na tomto zariadení
ovplyvniť kvalitu obrazu a zvuku.
Poznámka
Ak statická elektrina alebo
elektromagnetické pole spôsobia prerušenie
prenosu údajov (zlyhanie), reštartujte
aplikáciu alebo odpojte a znovu pripojte
komunikačný kábel (kábel USB atď.).
Likvidácia starých elektrických
a elektronických prístrojov
(vzťahuje sa na Európsku úniu a
európske krajiny so systémami
oddeleného zberu)
Tento symbol na výrobku alebo na jeho
obale znamená, že výrobok nesmie byť
spracovávaný ako komunálny odpad.
Musí sa odovzdať do príslušnej zberne na
recykláciu elektrických a elektronických
zariadení. Zaručením správnej likvidácie
tohto výrobku pomôžete pri predchádzaní
potenciálnych negatívnych dopadov na
životné prostredie a na zdravie človeka,
ktoré by mohli byť zapríčinené nevhodným
zaobchádzaním s odpadmi z tohto výrobku.
Recyklovaním materiálov pomôžete
zachovať prírodné zdroje. Podrobnejšie
informácie o recyklácii tohto výrobku vám
na požiadanie poskytne miestny úrad,
služba likvidácie komunálneho odpadu
alebo predajňa, v ktorej ste si tento výrobok
zakúpili.
Zneškodňovanie použitých
batérií (platí v Európskej únii a
ostatných európskych krajinách
so zavedeným separovaným
zberom)
Tento symbol na batérii alebo obale
znamená, že batéria dodaná s týmto
SK
výrobkom nemôže byť spracovaná s
domovým odpadom.
Na niektorých batériách môže byť tento
symbol použitý v kombinácii s chemickými
značkami. Chemické značky ortute (Hg)
alebo olova (Pb) sú pridané, ak batéria
obsahuje viac ako 0,0005% ortute alebo
0,004% olova.
Tým, že zaistíte správne zneškodnenie
týchto batérií, pomôžete zabrániť
potenciálne negatívnemu vplyvu na životné
prostredie a ľudské zdravie, ktorý by v
opačnom prípade mohol byť spôsobený pri
nesprávnom nakladaní s použitou batériou.
Recyklácia materiálov pomáha uchovávať
prírodné zdroje.
V prípade, že výrobok, ktorý si z dôvodu
bezpečnosti, výkonu alebo integrity údajov
vyžaduje trvalé pripojenie zabudovanej
batérie, túto batériu môže vymeniť iba
kvalifikovaný personál.
Aby ste zaručili, že batéria bude správne
spracovaná, odovzdajte tento výrobok
na konci jeho životnosti na vhodnom
zbernom mieste na recykláciu elektrických
a elektronických zariadení.
V prípade všetkých ostatných batérií,
postupujte podľa časti, ako vybrať bezpečne
batériu z výrobku. Odovzdajte batériu na
vhodnom zbernom mieste na recykláciu
použitých batérií.
Ak chcete získať podrobnejšie informácie
o recyklácii tohto výrobku alebo batérie,
kontaktuje váš miestny alebo obecný úrad,
miestnu službu pre zber domového odpadu
alebo predajňu, kde ste výrobok zakúpili.
SK
UPOZORNENIE






NEBEZPEČENSTVO ÚRAZU ELEKTRICKÝM
PRÚDOM. NEOTVÁRAŤ!
POUŽÍVAŤ LEN NA SUCHÝCH MIESTACH.
NEVYSTAVUJTE OHŇU!
NEVYSTAVUJTE VYSOKÝM TEPLOTÁM
(60°).
NEROZOBERAŤ!
NESKRATOVAŤ!
Položky ponuky, panel LCD, hľadáčik a
objektív


Používanie kamkordéra

Pri manipulácii a používaní nedržte kamkordér
za kryt zásuviek ani za časti uvedené na
nasledujúcich obrázkoch.
Hľadáčik
Položka ponuky, ktorá sa zobrazuje sivou
farbou, nie je pri daných podmienkach
nahrávania alebo prehrávania k dispozícii.
Pri výrobe obrazovky LCD a hľadáčika sa
používajú tie najprecíznejšie technológie,
vďaka čomu je možné efektívne využiť 99,99 %
pixelov. Môžu sa však vyskytnúť drobné čierne
alebo jasné (biele, červené, modré alebo zelené)
bodky, ktoré sa neustále zobrazujú na obrazovke
LCD. Tieto bodky bežne vznikajú počas procesu
výroby zariadenia a nemajú žiadny vplyv na
nahrávanie.
Obrazovka LCD
Čierne bodky
Objektív (NEX-VG30H/
VG30EH)
Tienidlo objektívu (NEXVG30H/VG30EH)
Biele, červené, modré alebo zelené bodky

Vstavaný mikrofón



SK
Kamkordér nie je odolný voči prachu a
vlhkosti a nie je ani vodotesný. Pozrite si časť
„Preventívne opatrenia“ (s. 64).

Kamkordérom nesnímajte slnko a nenechávajte
ho príliš dlho na slnku. Mohol by sa poškodiť
vnútrajšok kamkordéra. Ak slnečné svetlo
priblížite na predmet v blízkosti, môže to
spôsobiť požiar. Ak kamkordér musíte položiť
na priame slnečné svetlo, pripevnite kryt
objektívu.
Dlhodobé vystavenie obrazovky LCD, hľadáčika
alebo objektívu priamemu slnečnému žiareniu
môže spôsobiť poruchy.
Nemierte kamkordérom priamo do slnka. Môže
to spôsobiť poruchu kamkordéra. Zábery slnka
robte iba pri slabých svetelných podmienkach,
napríklad za súmraku.
Nepozerajte sa do slnka ani silného svetla cez
demontovaný objektív. Mohlo by to spôsobiť
nenávratné poškodenie zraku.
Informácie o nastavení jazyka

Na ilustráciu postupov pri obsluhe sa používajú
informácie na obrazovke, ktoré môžu byť
uvedené v rôznych jazykoch. Ak je to potrebné,
zmeňte jazyk obrazovky skôr, než začnete
používať kamkordér (s. 22).
Disky DVD nahraté v kvalite obrazu HD
(vysoké rozlíšenie)

Informácie o nahrávaní






Ak chcete zabezpečiť stabilnú funkčnosť
pamäťovej karty, odporúča sa, aby ste pamäťovú
kartu ešte pred prvým použitím formátovali vo
svojom kamkordéri. Formátovaním pamäťovej
karty sa vymažú všetky údaje, ktoré sú na nej
uložené, a tieto údaje nebude možné obnoviť.
Uložte svoje dôležité údaje do osobného
počítača alebo iného zariadenia.
Pred spustením nahrávania vyskúšajte funkciu
nahrávania a skontrolujte, či sa obraz a zvuk
nahrávajú bez problémov.
Za obsah nahrávky sa neposkytuje žiadna
náhrada, a to ani v prípade, ak nahrávanie alebo
prehrávanie nie je možné v dôsledku poruchy
kamkordéra, pamäťovej karty atď.
Ak chcete prezerať nahrávky zhotovené v
kamkordéri na televíznej obrazovke, v prípade
modelu NEX-VG30/VG30H je potrebný
televízor so systémom NTSC a v prípade
modelu NEX-VG30E/VG30EH je potrebný
televízor so systémom PAL.
Televízne programy, filmy, videopásky a iné
materiály môžu byť chránené autorskými
právami. Neoprávnené nahrávanie uvedených
materiálov môže byť v rozpore so zákonmi o
autorských právach.
Kamkordér používajte v súlade s miestnymi
nariadeniami.
Poznámky k prehrávaniu


Zábery nasnímané pomocou kamkordéra
sa nemusia dať normálne prehrávať v iných
zariadeniach. Podobne aj zábery nasnímané
pomocou iných zariadení sa nemusia dať
normálne prehrať v kamkordéri.
Videozáznamy nahraté v kvalite so
štandardným rozlíšením (STD) na pamäťových
kartách SD nie je možné prehrať v AV
zariadeniach iných výrobcov.
Disky DVD nahraté v kvalite obrazu s
vysokým rozlíšením (HD) sa môžu prehrávať
v zariadeniach kompatibilných so štandardom
AVCHD. Disky nahraté v kvalite obrazu s
vysokým rozlíšením (HD) nemôžete prehrávať
v prehrávačoch ani rekordéroch diskov DVD,
pretože nie sú kompatibilné s formátom
AVCHD. Ak vložíte disk nahratý vo formáte
AVCHD (v kvalite obrazu s vysokým rozlíšením
(HD)) do prehrávača alebo rekordéra diskov
DVD, disk sa nemusí dať vysunúť.
Uloženie všetkých nahratých
obrazových údajov


Ak chcete zabrániť strate údajov, pravidelne
ukladajte všetky nasnímané zábery na externé
médiá. Ak chcete zábery uložiť do počítača,
pozrite si informácie na strane 42. Ak chcete
zábery uložiť do externých zariadení, pozrite si
informácie na strane 49.
Typ disku alebo média, na ktoré je možné uložiť
REC
zábery, závisí od nastavenia funkcie [
Mode], ktorá bola vybratá pri nahrávaní
záberov. Videozáznamy nahraté s nastavením
] (NEX-VG30/VG30H), [50p
[60p Quality
] (NEX-VG30E/VG30EH) alebo
Quality
] je možné uložiť na
[Highest Quality
externé médiá alebo na disky Blu-ray (s. 49).
Poznámky k batérii a sieťovému
adaptéru striedavého prúdu


Po vypnutí kamkordéra vždy vyberte batériu
alebo odpojte sieťový adaptér striedavého
prúdu.
Odpojte sieťový adaptér striedavého prúdu
od kamkordéra tak, že súčasne uchopíte
kamkordér aj konektor DC.
SK
Poznámka k teplote kamkordéra/
batérie

Keď je teplota kamkordéra alebo batérie
extrémne vysoká alebo nízka, môže sa stať,
že nebudete môcť nahrávať ani prehrávať.
Kamkordér disponuje ochrannými funkciami
pre takéto situácie. V takomto prípade sa na
obrazovke LCD alebo v hľadáčiku zobrazí
indikátor.
Keď je kamkordér pripojený k počítaču
alebo k príslušenstvu


Nepokúšajte sa formátovať pamäťovú kartu
kamkordéra pomocou počítača. Ak to urobíte,
kamkordér nemusí pracovať správne.
Pri pripájaní kamkordéra k inému zariadeniu
pomocou komunikačných káblov skontrolujte,
či zasúvate konektor správnym spôsobom.
Násilné vtláčanie konektora môže poškodiť
koncovku a viesť k poruche kamkordéra.
Ak nie je možné prehrávať ani nahrávať
zábery, použite funkciu [Format]

Informácie o tejto príručke, ilustráciách
a informáciách na obrazovke




Poznámky k používaniu

V prípade dlhodobého opakovaného
nahrávania a odstraňovania záberov dochádza
k fragmentácii údajov na pamäťovej karte.
Zábery sa nemusia dať ukladať alebo snímať. V
takom prípade najprv uložte zábery do počítača
alebo iného zariadenia a potom použite
funkciu [Format] tak, že sa dotknete položiek
(MENU)  [Setup]  [ (
Media

.
Settings)]  [Format] 
Poznámky k voliteľnému príslušenstvu


SK
Odporúčame vám používať originálne
príslušenstvo od spoločnosti Sony.
Originálne príslušenstvo od spoločnosti Sony
nemusí byť dostupné v niektorých krajinách
alebo oblastiach.
Obrázky s príkladmi, ktoré sú použité v
tejto príručke na ilustráciu, boli nasnímané
pomocou digitálneho fotoaparátu, a preto sa
môžu odlišovať od obrázkov a indikátorov,
ktoré sa v skutočnosti zobrazujú na obrazovke
kamkordéra. Vyobrazenia kamkordéra a jeho
obrazoviek sú zväčšené alebo zjednodušené, aby
boli názornejšie.
Disk DVD, ktorý bol nahratý v kvalite obrazu
s vysokým rozlíšením (HD), sa v tejto príručke
označuje ako nahrávací disk AVCHD.
Dizajn a technické parametre kamkordéra
a príslušenstva sa môžu zmeniť bez
predchádzajúceho upozornenia.
Indikátory na obrazovke uvedené v tejto
príručke pochádzajú z modelu NEX-VG30.

Nevykonávajte žiadne z nasledujúcich akcií. V
opačnom prípade sa môže poškodiť pamäťová
karta, nahraté zábery sa nemusia dať prehrať,
môže dôjsť k ich strate alebo sa môžu vyskytnúť
iné poruchy.
 vysúvanie pamäťovej karty, keď svieti alebo
bliká indikátor prístupu (s. 26)
 vyberanie batérie alebo sieťového adaptéra
striedavého prúdu z kamkordéra alebo
vystavovanie kamkordéra mechanickým
nárazom alebo vibráciám, keď svietia alebo
(Videozáznam)/
blikajú indikátory
(Fotografia) (s. 29) alebo indikátor
prístupu (s. 26)
Ak používate remienok na plece (predáva sa
osobitne), zabráňte narážaniu kamkordéra o iné
predmety.
Obsah
Prečítajte si ako prvé.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Začíname
Obsah
Krok 1: Kontrola dodaných položiek.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Krok 2: Pripojenie dodaného príslušenstva.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Krok 3: Nabíjanie batérie.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Možnosti nabíjania batérie v zahraničí.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Krok 4: Pripojenie objektívu.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Krok 5: Zapnutie napájania a nastavenie dátumu a času.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Zmena nastavenia jazyka.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Krok 6: Úprava nastavení pred nahrávaním.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Krok 7: Vloženie pamäťovej karty.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Nahrávanie/Prehrávanie
Nahrávanie.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Výber režimu nahrávania.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nastavenie podmienok snímania.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prehrávanie na kamkordéri.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prehrávanie záberov na TV prijímači.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28
31
32
33
37
Zložitejšie operácie
Odstraňovanie videozáznamov a fotografií.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Ukladanie videozáznamov a fotografií pomocou počítača
Užitočné funkcie dostupné po pripojení kamkordéra k počítaču.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Príprava počítača.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Spustenie softvéru PlayMemories Home.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Používanie softvéru „Image Data Converter“.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42
43
47
47
Ukladanie záberov do externého zariadenia
Návod na kopírovanie.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Ukladanie záberov do externého mediálneho zariadenia.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Vytvorenie disku v kvalite obrazu so štandardným rozlíšením (STD) prostredníctvom
zapisovacieho zariadenia atď... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
SK
Prispôsobenie kamkordéra
Používanie ponúk.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Získanie podrobných informácií z dokumentu Príručka k zariadeniu „Handycam“
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Ďalšie informácie
Riešenie problémov.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Čas nahrávania videozáznamov/počet nasnímateľných fotografií.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Preventívne opatrenia.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Špecifikácie.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
60
62
64
67
Rýchla referencia
Indikátory na obrazovke.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Súčasti a ovládacie prvky.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
Register.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
SK
Začíname
Krok 1: Kontrola
dodaných položiek
Skontrolujte, či sú s kamkordérom dodané
nasledujúce položky.
Čísla v zátvorkách označujú dodávané
množstvo.

Prepojovací A/V kábel (1) (s. 38)

Kábel USB (1) (s. 49)

Bezdrôtový diaľkový ovládač (RMT-835)
(1)
Všetky modely

Kamkordér (1)
Kryt tela (pripojený ku kamkordéru
NEX-VG30H/VG30EH; spolu s
ostatnými modelmi sa dodáva, ale nie je
k nim pripojený) (1) (s. 15)
Začíname

Lítiová gombíková batéria je už nainštalovaná.



Sieťový adaptér striedavého prúdu (1)
(s. 12)

Nabíjateľná batéria (NP-FV70) (1) (s. 12)

Kryt batérie (1) (s. 11)

Kryt proti vetru (1) (s. 11)
Napájací kábel (1) (s. 12)
Komponentný A/V kábel (1) (s. 37)
SK

Veľké tienidlo hľadáčika (1) (s. 25)

CD-ROM „Handycam“ Application
Software (1) (s. 43)
 „PlayMemories
Home“ (softvér vrátane
príručky „PlayMemories Home Help Guide“)
 Softvér na prevod obrazových údajov (softvér
na prácu s formátom RAW)
 Príručka k zariadeniu „Handycam“ (PDF)

Návod na používanie (táto príručka) (1)
NEX-VG30H/VG30EH
SK
10

Napájaný približovací objektív s veľkým
zväčšením (E PZ 18-200mm F3.5-6.3
OSS) (pripojený ku kamkordéru) (1)
(s. 15)

Tienidlo objektívu (1) (s. 19)

Predný kryt objektívu (pripojený k
objektívu) (1) (s. 15)

Zadný kryt objektívu (1) (s. 15)
Krok 2: Pripojenie
dodaného
príslušenstva
Pripojenie objektívu
Začíname
Informácie o pripojení objektívu nájdete
na strane 15. Model NEX-VG30/VG30E sa
nedodáva s objektívom E PZ 18-200mm
F3.5-6.3 OSS. Použite vhodné objektívy
(predávajú sa osobitne).
Pri zakúpení modelu NEX-VG30H/
VG30EH je objektív pripojený ku
kamkordéru.
Pripojenie krytu proti vetru
Kryt proti vetru použite, ak chcete znížiť
hluk vetra zaznamenávaný mikrofónom.
Kryt proti vetru pripojte tak, aby logo Sony
smerovalo nadol.
Pripevnenie krytu batérie
Kryt batérie pripevnite po vložení batérie.
Kryt batérie pripevnite tak, aby vystupujúca
časť () smerovala tak, ako to znázorňuje
obrázok.

SK
11
Krok 3: Nabíjanie batérie
Batéria
Konektor DC IN
Sieťový adaptér
striedavého prúdu
Napájací kábel
Do sieťovej zásuvky
Konektor DC
Indikátor CHG (nabíjanie)
Otočte konektor DC tak, aby značka 
na tomto konektore bola zarovnaná s
tou istou značkou na konektore DC IN.
Batériu „InfoLITHIUM“ (séria V) je možné nabíjať po pripojení ku kamkordéru.
 Poznámky
Ku kamkordéru nemôžete pripojiť žiadne iné batérie typu „InfoLITHIUM“ než batérie série V.
 Batériu „InfoLITHIUM“ NP-FV30/FV50 nie je možné pripojiť napriek tomu, že ide o batériu série V.

1
2
3
Posuňte prepínač POWER do polohy OFF (predvolené nastavenie).
Pripojte batériu tak, že ju budete zasúvať v smere šípky, kým nezaznie
cvaknutie.
Pripojte sieťový adaptér striedavého prúdu a napájací kábel ku
kamkordéru a k sieťovej zásuvke.
Rozsvieti sa indikátor CHG (nabíjanie) a spustí sa nabíjanie. Keď sa batéria úplne nabije,
indikátor CHG (nabíjanie) zhasne.
SK
12
4
Keď je batéria nabitá, odpojte sieťový adaptér striedavého prúdu od
konektora DC IN kamkordéra.
Čas nabíjania
Približný čas (v minútach) potrebný na úplné nabitie úplne vybitej batérie.

Čas nabíjania
195
390
Začíname
Batéria
NP-FV70 (dodáva sa)
NP-FV100
Hodnoty trvania nabíjania, ktoré sú uvedené v tabuľke vyššie, boli namerané pri nabíjaní kamkordéra pri
teplote 25 C. Batériu sa odporúča nabíjať pri teplotách v rozsahu od 10 C do 30 C.
Tipy
Na strane 62 nájdete informácie o časoch nahrávania a prehrávania.
Ak je kamkordér zapnutý, približnú hodnotu zostávajúceho výkonu batérie môžete skontrolovať
pohľadom na indikátor zostávajúceho výkonu, ktorý nájdete v pravom hornom rohu obrazovky LCD.



Vybratie batérie
Posuňte prepínač POWER do polohy OFF. Posuňte uvoľňovaciu páčku BATT (batéria) () a
vyberte batériu ().
Uvoľňovacia páčka BATT
(batéria)
Použitie sieťovej zásuvky ako zdroja napájania
Vytvorte rovnaké pripojenia, aké sú uvedené v časti „Krok 3: Nabíjanie batérie“ (s. 12). Aj keď
je batéria pripojená, nevybíja sa.
SK
13
Poznámky k pripojeniu/odpojeniu zdroja napájania



Keď vyberiete batériu alebo odpojíte sieťový adaptér striedavého prúdu, vypnite kamkordér a
(Videozáznam)/ (Fotografia) (s. 29) a indikátor prístupu (s. 26) nesvietia.
skontrolujte, či indikátor
Indikátor CHG (nabíjanie) počas nabíjania bliká v nasledujúcich prípadoch:
 Batéria nie je správne pripojená.
 Batéria je poškodená.
 Teplota batérie je nízka.
Odpojte batériu od kamkordéra a uložte ju na teplé miesto.
 Teplota batérie je vysoká.
Odpojte batériu od kamkordéra a uložte ju na chladné miesto.
Ak nebudete kamkordér používať približne 5 minút, v rámci predvoleného nastavenia sa napájanie
automaticky vypne, aby sa šetrilo energiou batérie ([A. Shut Off]).
Poznámky k sieťovému adaptéru striedavého prúdu



Pri používaní sieťového adaptéra striedavého prúdu použite blízku sieťovú zásuvku. Ak sa počas
používania kamkordéra vyskytne akákoľvek porucha, ihneď odpojte sieťový adaptér striedavého prúdu od
sieťovej zásuvky.
Sieťový adaptér striedavého prúdu pri používaní neumiestňujte do úzkeho priestoru (napríklad medzi
stenu a nábytok).
Neskratujte konektor DC sieťového adaptéra striedavého prúdu ani kontakty batérie žiadnymi kovovými
predmetmi. Môže to spôsobiť poruchu zariadenia.
Poznámka k napájaciemu káblu
Napájací kábel je určený na používanie výhradne s týmto kamkordérom a nemal by sa používať spolu s
inými elektrickými zariadeniami.
Možnosti nabíjania batérie v zahraničí
Batériu môžete nabíjať s dodávaným sieťovým adaptérom striedavého prúdu vo všetkých
krajinách alebo oblastiach, ktoré majú v elektrickej rozvodnej sieti striedavý prúd 100 V až
240 V, 50 Hz/60 Hz.

SK
14
Nepoužívajte elektronický menič napätia.
Krok 4: Pripojenie objektívu
V tomto návode je spôsob pripojenia objektívu ilustrovaný pomocou objektívu E PZ 18200mm F3.5-6.3 OSS, ktorý sa dodáva s modelom NEX-VG30H/VG30EH (pri zakúpení je
objektív pripojený ku kamkordéru).
Ak používate iný objektív, prečítajte si príručku dodanú s daným objektívom.
Predný kryt objektívu
Začíname
Zadný kryt objektívu
Prstenec priblíženia
Ukazovateľ tienidla
Prepínač rýchlosti priblíženia
Páčka priblíženia
Prepínač priblíženia
Krúžok ostrenia
Ukazovateľ pripevnenia
Kontakty objektívu*
* Kontaktov objektívu sa nedotýkajte a nezašpiňte ich.
 Odpojte kryt tela od tela kamkordéra a obalové viečko od zadnej časti
objektívu.
SK
15
 Pripevnite objektív tak, aby boli ukazovatele pripevnenia (biele) na
objektíve a tele kamkordéra zarovnané. Jemne zatlačte objektív do tela
kamkordéra a zároveň ním otáčajte v smere hodinových ručičiek, až kým
nezaklikne na miesto.
Objektív nasadzujte priamo.
Ukazovatele pripevnenia (biele)
 Poznámky
Počas pripájania objektívu netlačte na tlačidlo uvoľnenia objektívu.
 Počas pripájania na objektív netlačte. Násilné pripevňovanie objektívu môže spôsobiť poruchu alebo
poškodenie príruby objektívu.
 V závislosti od použitého objektívu sa môže objektív mierne hýbať aj v uzamknutej polohe. Nejde o
poruchu.
 Držte telo kamkordéra tak, aby predná časť smerovala nadol a rýchlo vymeňte objektív v bezprašnom
prostredí, aby sa prach alebo nečistoty nedostali do tela kamkordéra.

SK
16
Odpojenie objektívu
 Úplne zatlačte tlačidlo uvoľnenia objektívu a zároveň otáčajte objektívom
proti smeru hodinových ručičiek, kým sa nezastaví.

Pri odpájaní objektívu držte objektív aj telo kamkordéra.
Začíname
Tlačidlo uvoľnenia objektívu
 Nasaďte obalové viečko na objektív a pripevnite kryt tela k telu kamkordéra.


Zarovnajte značku na kryte tela s ukazovateľmi pripevnenia a otočte kryt v smere hodinových
ručičiek.
Pred pripevnením krytov z nich odstráňte prach.
Zarovnajte značky.
 Poznámky
Ak sa počas vymieňania objektívu dostane do tela kamkordéra prach alebo nečistoty a prilepia sa k
povrchu obrazového snímača (súčiastka, ktorá funguje ako film), v závislosti od podmienok snímania
sa môžu nečistoty zobraziť na zábere. Na obrazovom snímači sa nachádza protiprachový povlak, ktorý
zabraňuje nalepeniu prachu na obrazový snímač. Napriek tomu však objektív pripájajte a odpájajte rýchlo
v bezprašnom prostredí.
 Telo kamkordéra nenechávajte bez pripojeného objektívu a krytu tela.

SK
17
Ak sa k obrazovému snímaču prilepí prach alebo nečistoty
Vypnite kamkordér a odpojte objektív. Vyčistite obrazový snímač a jeho okolie pomocou
dúchadla (predáva sa osobitne) a potom pripevnite objektív.
 Poznámky
Nepoužívajte sprejové dúchadlo, pretože by mohlo rozprášiť vodu do vnútra tela kamkordéra.
 Špičku dúchadla nevkladajte do dutiny za prírubou, aby sa nedotkla obrazového snímača.
 Kamkordér držte prednou časťou smerujúcou nadol, aby sa prach opäť neusadil v kamkordéri.
 Počas čistenia nevystavujte kamkordér mechanickým vibráciám.
 Ak sa obrazový snímač nedá vyčistiť podľa postupu uvedeného vyššie, obráťte sa na obchodného zástupcu
spoločnosti Sony alebo na autorizovaný servis spoločnosti Sony.

Pripevňovací adaptér
Pomocou pripevňovacieho adaptéra (predáva sa osobitne) môžete ku kamkordéru pripojiť
aj objektív so systémom uchytenia A-mount (predáva sa osobitne). Podrobnosti nájdete v
návode na používanie dodanom spolu s pripevňovacím adaptérom.
SK
18
Dostupné funkcie sa líšia v závislosti od typu pripevňovacieho adaptéra.
Funkcie
LA-EA1
K dispozícii len pri
objektívoch SAM/SSM*
LA-EA2
K dispozícii
Systém automatického
zaostrovania
Kontrastné automatické
zaostrovanie
Automatické zaostrovanie s detekciou fázy
Výber automatického
zaostrovania/
manuálneho
zaostrovania
Prepínateľné na
objektíve
Objektívy SAM/SSM: prepínateľné na
objektíve
Iné objektívy: prepínateľné na tlačidle
FOCUS
Jednotlivé zábery
Režim automatického
zaostrovania (len režim
fotografií)
Začíname
Automatické
zaostrovanie
Jednotlivé zábery/Nepretržité snímanie
* Pri modeli LA-EA1 bude s pripojeným objektívom so systémom uchytenia A-mount rýchlosť
automatického zaostrovania pomalšia v porovnaní s pripojeným objektívom so systémom uchytenia
E-mount. (Keď je pripojený objektív so systémom uchytenia A-mount, rýchlosť automatického
zaostrovania bude približne 2 až 7 sekúnd pri snímaní v podmienkach, v akých prebiehali merania
spoločnosti Sony. Rýchlosť sa môže líšiť v závislosti od objektu, okolitého svetla atď.)
 Poznámky
Niektoré objektívy sa nemusia dať použiť alebo môže byť obmedzená ich funkčnosť. Informácie
o kompatibilných objektívoch nájdete na príslušnej webovej lokalite alebo sa obráťte na miestny
autorizovaný servis spoločnosti Sony.
 Počas nahrávania videozáznamov sa môže zaznamenať prevádzkový zvuk objektívu a kamery. Dá
sa tomu zabrániť nastavením položky Audio Rec Level na minimálnu úroveň. Dotknite sa položiek
(MENU)  [Camera/Mic]  [ ( Microphone)]  [Audio Rec Level].
 V závislosti od použitého objektívu alebo objektu môže byť zaostrenie zložité alebo môže dlho trvať.

Nasadenie tienidla objektívu
Zarovnajte červenú čiaru tienidla objektívu s čiarou na objektíve a pripevnite tienidlo k
objektívu. Otáčajte tienidlom proti smeru hodinových ručičiek, kým sa červená bodka na
tienidle objektívu nezarovná spolu s kliknutím s červenou čiarou na objektíve.
Tienidlo objektívu nie je možné pripevniť k objektívu naopak.
SK
19
Krok 5: Zapnutie napájania a nastavenie dátumu
a času
1
Posuňte prepínač POWER do polohy ON a zároveň držte stlačené zelené
tlačidlo.
Prepínač POWER
2
Vyberte požadovaný jazyk a potom sa dotknite položky [Next].
Dotknite sa tlačidla na
obrazovke LCD
3
Vyberte požadovanú zemepisnú oblasť pomocou tlačidiel
sa dotknite položky [Next].

SK
, potom
Ak chcete znova nastaviť dátum a čas, dotknite sa položiek
(MENU)  [Setup] 
[ ( Clock Settings)]  [Date & Time Setting]  [Date & Time]. Ak sa položka nenachádza
na obrazovke, dotýkajte sa tlačidiel
20
/
/
, kým sa požadovaná položka nezobrazí.
4
Nastavte hodnotu [Summer Time] a potom sa dotknite položky [Next].

Ak nastavíte funkciu [Summer Time] na hodnotu [On], hodiny sa posunú o 1 hodinu dopredu.
Začíname
5
Vyberte formát dátumu a potom sa dotknite položky [Next].
6
Vyberte dátum a čas – nastavte hodnotu tak, že sa budete dotýkať
/
, a potom sa dotknite položiek [Next] 
*.
položiek
* Obrazovka s potvrdením sa zobrazí len pri prvom nastavení hodín.
Hodiny sa spustia.
 Poznámky
Počas nahrávania sa dátum a čas nezobrazujú, ale automaticky sa zaznamenávajú na pamäťovú kartu
a počas prehrávania ich je možné zobraziť. Ak chcete zobraziť dátum a čas, dotknite sa položiek
(MENU)  [Setup]  [
(
Playback Settings)]  [Data Code]  [Date/Time] 
.
(MENU) 
 Pípanie pri vykonávaní operácií môžete vypnúť tak, že sa postupne dotknete položiek
.
[Setup]  [ ( General Settings)]  [Beep]  [Off] 
 Ak tlačidlo, ktorého sa dotknete, nereaguje správne, vykonajte kalibráciu dotykového panela.

SK
21
Vypnutie napájania
Posuňte prepínač POWER do polohy OFF.
Indikátor (Videozáznam) niekoľko sekúnd bliká a potom sa kamkordér vypne.
Zmena nastavenia jazyka
Nastavenie zobrazenia môžete zmeniť tak, aby sa hlásenia na displeji zobrazovali v zadanom
jazyku.
(MENU)  [Setup]  [ ( General Settings)]  [Language
Dotknite sa položiek


.
Setting]  požadovaný jazyk 
SK
22
Krok 6: Úprava nastavení pred nahrávaním
Panel LCD
Otvorte panel LCD v 90 stupňovom uhle ku kamkordéru () a potom nastavte uhol ().
Začíname
 Maximálne 90
stupňov
Senzor oka
 Maximálne 180
stupňov
 Maximálne 90
stupňov
Tipy
Zábery sa zobrazujú v hľadáčiku alebo na obrazovke LCD.
Keď sa vaše oko približuje k hľadáčiku a obrazovka LCD je zatvorená, zobrazenie sa prepne do hľadáčika.
Kamkordér môžete nastaviť tak, že keď sa vaše oko približuje k hľadáčiku, zobrazenie sa prepne do
hľadáčika napriek tomu, že obrazovka LCD je otvorená.
Intenzitu jasu obrazovky LCD môžete nastaviť pomocou funkcie [LCD Brightness ].




Zmena zobrazenia na obrazovku LCD
Stláčaním tlačidla DISPLAY môžete meniť zobrazenie v nasledujúcom poradí:
Nahrávanie: podrobné zobrazenie  jednoduché zobrazenie  minimálne zobrazenie
Prehrávanie: podrobné zobrazenie  minimálne zobrazenie
Tlačidlo DISPLAY
SK
23
Tipy
V predvolenom nastavení sa zobrazenie na obrazovke zmení na jednoduché zobrazenie približne
po 4 sekundách ([Display Setting]). Zobrazenie sa zmení na podrobné zobrazenie, keď sa dotknete
ľubovoľného miesta na obrazovke okrem tlačidiel na obrazovke LCD, aby ste mohli položky používať.


približne 4
sekundy po
Pri používaní hľadáčika zobrazenie po určitom čase stmavne.
Hľadáčik
Keď nahrávate pomocou hľadáčika, oko držte blízko pri hľadáčiku, zatiaľ čo obrazovka LCD je
zatvorená. Ak sa indikátory v hľadáčiku zobrazujú rozmazané, posuňte páčku pre nastavenie
objektívu hľadáčika, ktorá sa nachádza pod hľadáčikom. Ak je položka [VF/Panel] nastavená
na možnosť [Auto], pri približovaní oka k hľadáčiku ho senzor oka zistí a zobrazenie sa
prepne do hľadáčika napriek tomu, že obrazovka LCD je otvorená. Ak senzor oka nezistí oko,
zobrazenie ostane na obrazovke LCD.
SK
24
Ak je obraz v hľadáčiku nejasný
Ak nevidíte obraz v hľadáčiku jasne ani pri dobrom osvetlení, použite dodané veľké tienidlo
hľadáčika. Ak chcete pripojiť veľké tienidlo hľadáčika, mierne ho roztiahnite a zarovnajte ho s
drážkou tienidla na hľadáčiku. Veľké tienidlo hľadáčika môžete pripevniť tak, aby smerovalo
doprava alebo doľava.
Veľké tienidlo hľadáčika
(dodáva sa)
Začíname
Pripojte ho tak, aby bol
chránič rovný.
 Poznámky
Nevyberajte tienidlo, ktoré je už nasadené na hľadáčiku.

SK
25
Krok 7: Vloženie pamäťovej karty
Indikátor prístupu
Všímajte si nasmerovanie zrezaného rohu.
1
Otvorte kryt a zasúvajte pamäťovú kartu zrezaným rohom nasmerovaným
tak, ako je to znázornené na ilustrácii, kým nezaznie cvaknutie.
2
Ak vložíte novú pamäťovú kartu, zobrazí sa obrazovka [Preparing image database file.
Please wait.]. Počkajte, kým sa obrazovka prestane zobrazovať.
Zatvorte kryt.
 Poznámky
Ak sa zobrazí hlásenie [Failed to create a new Image Database File. It may be possible that there is not
enough free space.], naformátujte pamäťovú kartu.
 Dajte pozor, ako vkladáte pamäťovú kartu. Ak nasilu zasuniete pamäťovú kartu, ktorá je nesprávne
nasmerovaná, môže dôjsť k poškodeniu pamäťovej karty, otvoru pre pamäťovú kartu alebo údajov
záberov.
 Neotvárajte kryt počas nahrávania.
 Pri vkladaní alebo vysúvaní pamäťovej karty dajte pozor, aby pamäťová karta nevyskočila a nespadla.

Vysunutie pamäťovej karty
Otvorte kryt a jemne zatlačte na pamäťovú kartu.
SK
26
Typy pamäťových kariet, ktoré môžete používať s kamkordérom
Trieda rýchlosti
SD
„Memory Stick PRO
Duo“ (Mark2)
32 GB
—
Popísané v tejto
príručke
„Memory Stick PRO
Duo“
Začíname
„Memory Stick PROHG Duo“
Kapacita (overená
prevádzka)
„Memory Stick XCHG Duo“
Pamäťová karta SD
Pamäťová karta
SDHC
Trieda Class 4
alebo rýchlejšia
64 GB
Karta SD
Pamäťová karta SDXC



Nedá sa zaručiť, že kamkordér bude pracovať s každou pamäťovou kartou.
S týmto kamkordérom je možné používať karty „Memory Stick PRO Duo“, karty „Memory Stick“
polovičnej veľkosti alebo karty SD štandardnej veľkosti.
Na pamäťovú kartu ani na adaptér pamäťovej karty nenalepujte žiadne štítky ani podobné nálepky. Môže
to spôsobiť poruchu.
 Poznámky
Karta MultiMediaCard sa nemôže používať s týmto kamkordérom.
 Po pripojení kamkordéra k počítaču alebo zariadeniu AV prostredníctvom kábla USB nie je možné
importovať ani prehrávať videozáznamy nahraté na pamäťových kartách „Memory Stick XC-HG Duo“
ani SDXC, ak počítač alebo zariadenie nepodporujú systém súborov exFAT*. Pred pripojením vždy
skontrolujte, či zariadenie podporuje systém exFAT. Ak pripojíte zariadenie, ktoré nepodporuje systém
exFAT, a zobrazí sa obrazovka formátovania, nespúšťajte formátovanie. Všetky nahraté údaje sa stratia.
* exFAT je systém súborov, ktorý sa používa pri pamäťových kartách „Memory Stick XC-HG Duo“ a
SDXC.

SK
27
Nahrávanie/Prehrávanie
Nahrávanie
V predvolenom nastavení sa videozáznamy nahrávajú v kvalite obrazu s vysokým rozlíšením
(HD).
1
Utiahnite remienok na uchopenie.
2
Ak chcete odpojiť kryt objektívu, zatlačte na posuvníky na oboch stranách
krytu.
3
Posuňte prepínač POWER do polohy ON a zároveň držte stlačené zelené
tlačidlo.
Kamkordér je zapnutý.
SK
28
Nahrávanie videozáznamov
(Videozáznam): Pri nahrávaní videozáznamu
(Fotografia): Pri snímaní fotografií
Tlačidlo
START/
STOP
[STBY]  [REC]
 Stlačením tlačidla MODE zapnite indikátor
(Videozáznam).
 Stlačením tlačidla START/STOP spustite nahrávanie.
Indikátor nahrávania sa počas nahrávania rozsvieti (s. 75).
Ak chcete zastaviť nahrávanie, znova stlačte tlačidlo START/STOP.
Nahrávanie/Prehrávanie
Tlačidlo MODE
 Poznámky
Maximálny čas nepretržitého nahrávania videozáznamov je približne 13 hodín.
 Ak veľkosť súboru videozáznamu prekročí 2 GB, automaticky sa vytvorí ďalší súbor videozáznamu.
 Po zapnutí kamkordéra bude trvať niekoľko sekúnd, kým budete môcť začať s nahrávaním. Počas tohto
času nie je možné kamkordér používať.
 Ak sa nahrávanie dokončí, ale údaje sa stále zapisujú na nahrávacie médium, tento stav bude indikovaný
spôsobmi uvedenými nižšie. Počas tohto času chráňte kamkordér pred nárazmi a vibráciami a
nevyberajte batériu ani neodpájajte sieťový adaptér striedavého prúdu.
 Indikátor prístupu (s. 26) svieti alebo bliká
 Ikona média v pravom hornom rohu obrazovky LCD bliká
 Držte objektív ľavou rukou a kameru počas nahrávania podopierajte (ak nepoužívate statív). Dajte pozor,
aby ste sa prstami nedotýkali mikrofónu.

Tipy
Informácie o čase nahrávania videozáznamov nájdete na strane 63.
Nastavenia IRIS, Shutter Speed, Gain a Exposure sa po stlačení tlačidla PROGRAM AE automaticky
nastavia.



SK
29




V predvolenom nastavení je položka [
SteadyShot] nastavená na možnosť [Standard]. Ak pripojený
objektív nemá funkciu stabilizácie obrazu, funkcia SteadyShot nebude použiteľná.
Z nahratých videozáznamov môžete vytvoriť statické zábery (NEX-VG30/VG30H).
Ak chcete skontrolovať, koľko času máte k dispozícii na nahrávanie, aká je odhadovaná zostávajúca
(MENU)  [Setup]  [ (
Media Settings)] 
kapacita atď., postupne sa dotknite položiek
[Media Info].
Obrazovka LCD kamkordéra dokáže zobrazovať nahrávaný obraz v rámci celej obrazovky (úplné
zobrazenie pixelov). Pri prehrávaní na televízore, ktorý nie je kompatibilný s úplným zobrazením pixelov,
to môže spôsobiť mierne orezanie horného, spodného, pravého a ľavého okraja obrazu. V takom prípade
nastavte položku [Guide Frame] na možnosť [On] a snímky nahrávajte prostredníctvom pomocného
vonkajšieho rámu zobrazeného na displeji.
Údajový kód počas nahrávania
Dátum, čas a podmienky nahrávania sa automaticky zaznamenajú na pamäťovú kartu. Počas
nahrávania sa nezobrazujú. Počas prehrávania ich môžete skontrolovať pomocou funkcie
(MENU)  [Setup] 
[Data Code]. Ak ich chcete zobraziť, dotknite sa položiek
Playback Settings)]  [Data Code]  požadované nastavenie 
.
[ (
Fotografovanie
(Videozáznam): Pri nahrávaní videozáznamu
(Fotografia): Pri snímaní fotografií
Tlačidlo
PHOTO
Bliká  Rozsvieti sa
Tlačidlo MODE
Keď sa ikona
 Stlačením tlačidla MODE zapnite indikátor
prestane zobrazovať, fotografia je nahratá.
(Fotografia).
Obrazovka LCD sa prepne do režimu snímania fotografií.
 Jemným stláčaním tlačidla PHOTO nastavte zaostrenie a potom tlačidlo
úplne stlačte.
SK
30
Indikátor zaostrenia
Indikátor zaostrenia indikuje stav zaostrenia tým, že svieti alebo bliká.
Indikátor  svieti : Zaostrenie je uzamknuté.
Indikátor  bliká : Kamkordér nedokáže automaticky zaostriť na objekt. Zmeňte kompozíciu
záberu alebo nastavenie zaostrenia.
Tipy
Informácie o počte fotografií, ktoré možno nasnímať, nájdete na strane 63.
Nastavenia IRIS, Shutter Speed, ISO a Exposure sa po stlačení tlačidla PROGRAM AE automaticky
nastavia.
(MENU)  [Image Quality/Size] 
Ak chcete zmeniť veľkosť záberov, dotknite sa položiek
Image Size]  požadované nastavenie 
.
[
, snímanie fotografií nie je možné.
Ak sa zobrazuje ikona




Výber režimu nahrávania
Kvalitu nahrávaného záberu môžete zmeniť dotykom na položky
(MENU) 
REC Mode].
[Image Quality/Size]  [
Typy médií, na ktorých je možné zábery uložiť, budú závisieť od vybratého režimu
nahrávania.
Podrobnosti o ukladaní na externé zariadenia nájdete na strane 49.
Typy médií
Režim nahrávania
PS*
FX
—
—
FH/HQ/LP
V tomto kamkordéri
Nahrávanie/Prehrávanie

Pamäťová karta
V externých zariadeniach
Externé médiá (pamäťové zariadenia USB)
Disky Blu-ray
Nahrávacie disky AVCHD
* Hodnotu [PS] je možné nastaviť iba v prípade, ak je funkcia [
[60p] (NEX-VG30/VG30H), [50p] (NEX-VG30E/VG30EH).
Frame Rate] nastavená na hodnotu
SK
31
Nastavenie podmienok
snímania
Manuálne nastavenie položky
Exposure atď. (ovládač MANUAL)
Použitím ovládača MANUAL môžete
prakticky manuálne upravovať nastavenia
tak, že tlačidlu MANUAL priradíte položku
ponuky (v predvolenom nastavení je to
ponuka [Exposure]).
Používanie statívu
Pripevnite statív (predáva sa osobitne) k
objímke pre statív pomocou skrutky statívu
(predáva sa osobitne, skrutka musí byť
kratšia ako 5,5 mm).
Tlačidlo MANUAL
Objímka pre
statív
Ovládač MANUAL
Spôsob používania ovládača MANUAL
Pomocou ovládača MANUAL môžete
upraviť nastavenie, aj keď stlačíte tlačidlo
IRIS alebo SHUTTER SPEED.
Priradenie položky ponuky
Stlačte a na pár sekúnd podržte ovládač
MANUAL, čím sa zobrazí obrazovka
[MANUAL Button]. Otočením ovládača
MANUAL priraďte položku. Priradiť
môžete nasledujúce položky: [Exposure],
Gain (
ISO)], [IRIS], [Shutter
[
Speed], [AE Shift], [WB Color Temp.], [WB
B-A] alebo [WB G-M].
SK
32
Prehrávanie na kamkordéri
Tipy
Kamkordér automaticky zobrazuje nahraté zábery podľa udalostí na základe dátumu a času.


1
2
Posuňte prepínač POWER do polohy ON a zároveň držte stlačené zelené
tlačidlo.
Kamkordér je zapnutý.
(View Images).
Stlačte tlačidlo
/
, aby ste vybrali požadovanú udalosť ().
Nahrávanie/Prehrávanie
3
Po niekoľkých sekundách sa zobrazí obrazovka Event View.
Dotknite sa položiek
 Prechod na obrazovku MENU
 Udalosti

/ : Prechod na predchádzajúcu alebo nasledujúcu udalosť
 Názov udalosti
 Prechod na režim nahrávania videozáznamov alebo fotografií
 Panel časovej osi
 Tlačidlo zmeny mierky udalosti
SK
33
Keď sa dotknete udalosti zobrazenej v strede, zobrazí sa obrazovka Event Index (Register
udalostí).

4
Dotknutím sa položky
( Change Event Scale) v pravom dolnom rohu obrazovky môžete
meniť časový rozsah na paneli časovej osi v rozsahu od jeden a pol roka do troch mesiacov. Pri tejto
zmene dochádza aj k zmene počtu udalostí, ktoré sa môžu zobraziť na paneli časovej osi.
Dotknite sa záberu, ktorý chcete zobraziť.
Dotknite sa položky  a vyberte typ záberov, ktoré sa majú zobraziť v registri
MOVIE] (len videozáznamy), [
PHOTO] (len fotografie) alebo [
MOVIE/
[
PHOTO] (videozáznamy aj fotografie zároveň).
 Slúži na prechod na obrazovku Event View

/
: slúži na zobrazenie predchádzajúcej alebo nasledujúcej stránky (Keď sa
dotknete tlačidla a podržíte ho, posúva sa obsah zobrazený na obrazovke registra.)
 Prechod na režim nahrávania videozáznamov alebo fotografií
 Názov udalosti
 Celkový čas videozáznamov v udalosti (celkový počet statických záberov sa zobrazí,
keď sa zobrazujú len statické zábery)
 Tlačidlo prepínania typov záberov
 Videozáznam
 Fotografia

SK
34
Indikátor  sa zobrazí pri videozázname alebo fotografii, ktoré boli naposledy prehrávané alebo
nahraté. Ak sa dotknete videozáznamu alebo fotografie s indikátorom , budete môcť pokračovať
v prehrávaní od naposledy prehrávaného miesta.
Ovládanie kamkordéra počas prehrávania videozáznamu
Počas prehrávania videozáznamu v kamkordéri môžete používať funkcie zobrazené na
MOVIE/PHOTO]
obrázku nižšie. Obrázok nižšie sa zobrazí, keď vyberiete položku [
MOVIE] tak, že sa dotknete tlačidla na prepínanie typov
(predvolené nastavenie) alebo [
záberov na obrazovke Event Index (Register udalostí).
Nastavenie hlasitosti
Odstránenie
Zastavenie*
Prechod na predchádzajúcu
položku
Rýchle posúvanie
dozadu*
Prechod na
nasledujúcu položku
Rýchle posúvanie
dopredu*
Pozastavenie* alebo
prehrávanie
* Tieto tlačidlá je možné používať iba v prípade, ak kamkordér prehráva videozáznam.
 Poznámky
Môže sa stať, že zábery sa nebudú dať prehrať v inom zariadení, než je kamkordér.

Tipy
Ak sa dotknete tlačidla
na obrazovke prehrávania, zobrazia sa funkcie, ktoré môžete aktuálne používať
a ktoré môžete jednoducho použiť.
Keď prehrávanie od vybratého záberu dosiahne posledný záber, znova sa zobrazí obrazovka INDEX.
/
, videozáznam sa bude prehrávať
Ak sa počas pozastavenia prehrávania dotknete položky
pomaly.
/
, videozáznamy sa budú
Ak sa budete počas prehrávania opakovane dotýkať položiek
prehrávať približne 5-krát rýchlejšie  približne 10-krát rýchlejšie  približne 30-krát rýchlejšie 
približne 60-krát rýchlejšie.
Dátum a čas nahrávania, ako aj podmienky snímania sa počas snímania zaznamenajú automaticky.
Tieto informácie sa počas nahrávania nezobrazujú, ale počas prehrávania ich môžete zobraziť tak, že
(MENU)  [Setup]  [
(
Playback Settings)]  [Data Code] 
sa dotknete položiek

.
požadované nastavenie 






Nahrávanie/Prehrávanie
Kontext
Nastavenie hlasitosti zvuku videozáznamov
Počas prehrávania videozáznamov sa dotknite položky
/

.
položiek
 a nastavte hlasitosť pomocou
SK
35
Prezeranie fotografií
Počas zobrazovania fotografií môžete používať funkcie, ktoré sa zobrazujú na obrázku nižšie.
PHOTO] tak, že sa dotknete tlačidla na
Obrázok nižšie sa zobrazí, keď vyberiete položku [
prepínanie typov záberov na obrazovke Event Index (Register udalostí).
Priblíženie pri prehrávaní
Odstránenie
Kontext
Prechod na
predchádzajúcu položku
Tipy
Ak chcete znova použiť funkciu Slideshow, dotknite sa položiek
Prechod na nasledujúcu
položku
Spustenie/zastavenie
prezentácie záberov


 [Slideshow Set].
Zobrazenie zväčšených záberov
Počas prehrávania statických záberov sa dotknite tlačidla (Priblíženie pri prehrávaní).
Priblíženie môžete nastaviť pomocou tlačidiel / . Tiež ho môžete ovládať pomocou páčky
priblíženia.
Tipy
Priblíženie pri prehrávaní nemôžete používať, ak ste na obrazovke registra nevybrali možnosť
PHOTO].
[


SK
36
Prehrávanie záberov
na TV prijímači
Spôsoby pripojenia a kvalita obrazu (vysoké
rozlíšenie (HD) alebo štandardné rozlíšenie
(STD)) na televíznej obrazovke sa môžu
líšiť v závislosti od typu pripojeného TV
prijímača a použitých konektorov.
Zábery môžete na televíznej obrazovke
sledovať aj vtedy, keď sa práve nahrávajú.
Výstupné konektory na kamkordéri
Konektor HDMI OUT
3
Prehrajte videozáznam alebo
fotografiu v kamkordéri (s. 33).
Zoznam pripojení
Pripojenie k TV prijímaču s vysokým
rozlíšením obrazu
Konektor pre
diaľkový ovládač
A/V
Komponentný A/V kábel
(dodáva sa)
(zelený) Y
(modrý) PB/CB
(červený) PR/CR
1
Prepnite vstup na TV prijímači na
pripojený konektor.

2
Ďalšie informácie nájdete v príručke k TV
prijímaču.
Nahrávanie/Prehrávanie
Ak ide o nahrávku v kvalite obrazu s
vysokým rozlíšením (HD), videozáznamy
sa prehrávajú v kvalite obrazu s vysokým
rozlíšením (HD). Ak ide o nahrávku v
kvalite obrazu so štandardným rozlíšením
(STD), videozáznamy sa prehrávajú v
kvalite obrazu so štandardným rozlíšením
(STD).
(biely)
(červený)
Kábel HDMI
(predáva sa osobitne)
Pripojte kamkordér k TV
prijímaču.

Ako zdroj napájania použite dodaný
sieťový adaptér striedavého prúdu (s. 13).
SK
37
Pripojenie k TV prijímaču bez vysokého
rozlíšenia 16:9 (širokouhlý) alebo k TV
prijímaču s pomerom strán obrazovky
4:3
Ak sú videozáznamy nahraté v kvalite
obrazu s vysokým rozlíšením (HD),
prehrávajú sa v kvalite obrazu so
štandardným rozlíšením (STD). Ak sú
videozáznamy nahraté v kvalite obrazu so
štandardným rozlíšením (STD), prehrávajú
sa v kvalite obrazu so štandardným
rozlíšením (STD).
Pripojenie pomocou komponentného
A/V kábla


Pripojenie pomocou kábla HDMI


Komponentný A/V kábel
(dodáva sa)

(zelený) Y
(modrý) PB/CB
(červený) PR/CR
(biely)
(červený)
Prepojovací A/V kábel
s konektorom S VIDEO
(predáva sa osobitne)



(biely)
(červený)
(žltý)
Prepojovací A/V kábel
(dodáva sa)
(žltý)
(biely)
(červený)
SK
38
Ak pripojíte len komponentné video konektory,
výstup zostane bez zvuku. Ak chcete zabezpečiť
ozvučenie výstupu, pripojte biely a červený
konektor.
Vyberte nastavenie [Component] pre vstupný
komponentný konektor, ktorý používate. Ak
chcete vykonať nastavenie, dotknite sa položiek
(MENU)  [Setup] 
[ ( Connection)]  [Component] 
.
požadované nastavenie 
Používajte kábel HDMI s logom HDMI.
Na jednej strane použite minikonektor HDMI
(pre kamkordér) a na druhej strane vhodný
konektor na pripojenie k TV prijímaču.
Zábery chránené autorskými právami sa
neprenášajú výstupom z konektora HDMI OUT
kamkordéra.
Niektoré TV prijímače nemusia s týmto
pripojením pracovať správne (napríklad
nebudete mať obraz alebo zvuk).
Nepripájajte konektor HDMI OUT kamkordéra
ku konektoru HDMI OUT externého
zariadenia. Mohli by ste tým spôsobiť poruchu.
Keď je pripojené zariadenie kompatibilné
s 5,1-kanálovým priestorovým zvukom,
videozáznamy nahraté v kvalite obrazu s
vysokým rozlíšením (HD) sa automaticky
budú prehrávať s 5,1-kanálovým priestorovým
zvukom. Videozáznamy nahraté v kvalite
obrazu so štandardným rozlíšením (STD) budú
skonvertované na formát 2-kanálového zvuku.
Nastavenie pomeru strán v závislosti od
pripojeného televízora (16:9/4:3)

Nastavte položku [TV Type] na možnosť [16:9]
alebo [4:3] podľa vášho TV prijímača.
Pripojenie pomocou prepojovacieho
A/V kábla s konektorom S VIDEO


Keď je pripojený konektor S VIDEO (kanál
S VIDEO), výstup zostane bez zvuku. Ak
chcete do výstupu zahrnúť aj zvuk, pripojte
biely a červený konektor ku konektorom TV
prijímača na vstup zvuku.
Toto pripojenie poskytuje obraz s vyšším
rozlíšením než pripojenie pomocou
prepojovacieho A/V kábla.

Pripojte žltý konektor prepojovacieho A/V
kábla do vstupnej zásuvky pre video a pripojte
biely (ľavý kanál) alebo červený (pravý kanál)
konektor do vstupnej zásuvky pre zvuk v TV
prijímači alebo videorekordéri.
Pripojenie k TV prijímaču cez
videorekordér

Pripojte kamkordér ku vstupu LINE IN
videorekordéra pomocou prepojovacieho
A/V kábla. Nastavte prepínač vstupov na
videorekordéri na možnosť LINE (VIDEO 1,
VIDEO 2 atď.).
Tipy
Ak budete pri prezeraní nahrávok pripájať
kamkordér k TV prijímaču prostredníctvom
káblov viacerých typov, poradie priority
vstupných konektorov na TV prijímači je
nasledujúce:
HDMI  komponentný  S VIDEO  video
HDMI (High Definition Multimedia Interface)
je rozhranie slúžiace na prenos obrazového
aj zvukového signálu. Konektor HDMI OUT
poskytuje na výstupe obraz vo vysokej kvalite a
digitálny zvuk.



Nahrávanie/Prehrávanie
Pripojenie k monofónnemu TV
prijímaču (s jedným konektorom na
vstup zvuku)
 Poznámky
Ak prehrávate videozáznamy v kvalite obrazu so
štandardným rozlíšením (STD) v TV prijímači
s pomerom strán obrazovky 4:3, ktorý nie je
kompatibilný so signálom 16:9, nahrávajte
videozáznamy s použitím pomeru strán 4:3.
(MENU)  [Image
Dotknite sa položiek
Wide Mode]  [4:3]
Quality/Size]  [
.

 Keď sa prepojovací A/V kábel použije na výstup
videozáznamov, budú v kvalite obrazu so
štandardným rozlíšením (STD).

Informácie o norme „Photo TV HD“
Tento kamkordér je kompatibilný s normou
„Photo TV HD“. Norma „Photo TV HD“
umožňuje veľmi detailné fotografické
zobrazenie jemných textúr a farieb.
Pripojenie zariadení Sony kompatibilných
s normou Photo TV HD prostredníctvom
kábla HDMI* alebo prostredníctvom
komponentného AV kábla** otvára úplne
nový svet fotografií, ktoré si môžete
vychutnať v úžasnej kvalite.
* TV prijímač sa pri zobrazení fotografií
automaticky prepne na príslušný režim.
** TV prijímač bude potrebné nastaviť.
Podrobnosti nájdete v príručke k svojmu TV
prijímaču kompatibilného s normou Photo TV
HD.
SK
39
Zložitejšie operácie
Odstraňovanie
videozáznamov a
fotografií
Miesto na médiu môžete uvoľniť
odstránením videozáznamov a fotografií z
pamäťovej karty.
 Poznámky
Odstránené zábery nie je možné obnoviť.
Dôležité videozáznamy a fotografie si vopred
uložte.
 Počas odstraňovania záberov nevyberajte z
kamkordéra batériu ani neodpájajte sieťový
adaptér striedavého prúdu. Môže dôjsť k
poškodeniu pamäťovej karty.
 Počas odstraňovania záberov z pamäťovej karty
nevysúvajte pamäťovú kartu.
 Chránené videozáznamy a fotografie nie je
možné odstrániť. Ak ich chcete odstrániť, zrušte
ich ochranu predtým, ako sa pokúsite o ich
odstránenie.
3
Ak chcete vybrať a odstrániť
videozáznamy, dotknite sa
položiek [Multiple Images] 
MOVIE]/[
PHOTO]/
[
[
MOVIE/PHOTO].


Tipy
Záber môžete odstrániť pomocou tlačidla na
obrazovke prehrávania.
Ak chcete odstrániť všetky zábery nahraté na
pamäťovej karte a obnoviť pôvodnú kapacitu
nahrávania pre médium, médium naformátujte.
Zmenšené obrázky, ktoré vám umožnia
súčasne prezerať viacero záberov na indexovej
obrazovke, sa označujú ako „miniatúry“.




1
Stlačte tlačidlo
(s. 33).
2
SK
40
4
Dotknite sa značky a
nechajte zobraziť značku
na videozáznamoch alebo
fotografiách, ktoré chcete
odstrániť.

(View Images)
Dotknite sa položky
(MENU)  [Edit/Copy] 
[Delete].
Ak je položka [
/
Setting]
STD
nastavená na možnosť [
sa
Quality], namiesto položky
.
zobrazí položka
5
Dotknite sa požadovanej miniatúry
a podržte ju, aby ste mohli potvrdiť
vybratý záber. Ak sa chcete vrátiť na
predchádzajúcu obrazovku, dotknite sa
.
položky
Dotknite sa položiek

.

Odstránenie všetkých videozáznamov
alebo fotografií v rámci udalosti naraz
V kroku 3 sa dotknite položky [All In
Event].

Zložitejšie operácie
Dotknite sa položky
/
, vyberte
požadovanú udalosť a potom sa dotknite
.
položky
Dotknite sa požadovanej miniatúry a
podržte ju, aby ste mohli potvrdiť vybratý
záber. Ak sa chcete vrátiť na predchádzajúcu
.
obrazovku, dotknite sa položky
Dotknite sa položiek

.
SK
41
Ukladanie videozáznamov a fotografií pomocou počítača
Užitočné funkcie dostupné po pripojení
kamkordéra k počítaču
Systém Windows
Softvér „PlayMemories Home“ uložený na disku CD-ROM (dodáva sa) obsahuje funkcie,
ktoré vám umožnia ďalšie spracovanie záberov zaznamenaných v kamkordéri.
Zobrazenie
Kalendár
Uloženie na
disk
Odovzdanie
DVD/Blu-ray
Sieťové služby
Úprava
Spojenie súborov záberov
Systém Mac
Softvér „PlayMemories Home“ nie je kompatibilný s operačným systémom Mac. Ak zábery
prehrávate v systéme Mac, použite aplikácie nainštalované v systéme Mac.
Podrobné informácie nájdete na nasledujúcej webovej lokalite.
http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/
SK
42
Príprava počítača
Krok 1 Kontrola počítačového
systému
Windows
Operačný systém*1
Microsoft Windows XP SP3*2/Windows Vista
SP2*3/Windows 7 SP1
Pamäť
PlayMemories Home:
Pre systém Windows XP: 512 MB alebo viac
(odporúča sa 1 GB).
Pamäť o veľkosti 256 MB alebo väčšia
pamäť však postačuje len na spracovanie
videozáznamov v kvalite obrazu so
štandardným rozlíšením (STD).
Pre systém Windows Vista/Windows 7: 1 GB
alebo viac
Image Data Converter:
1 GB alebo viac
Displej
Minimálne 1 024 bodov × 768 bodov
Ďalšie požiadavky
Port USB (musí byť štandardne k dispozícii,
Hi-Speed USB (kompatibilný so štandardom
USB 2.0)), napaľovačka diskov Blu-ray/DVD
(na inštaláciu je potrebná mechanika CDROM). Ako systém súborov pevného disku sa
odporúča použiť systém NTFS alebo exFAT.
Mac
Ukladanie videozáznamov a fotografií pomocou počítača
Procesor
PlayMemories Home: Intel Core Duo 1,66
GHz alebo výkonnejší, alebo Intel Core 2
Duo 1,66 GHz alebo výkonnejší (Intel Core 2
Duo 2,26 GHz alebo výkonnejší je potrebný
pri spracúvaní videozáznamov FX alebo FH a
Intel Core 2 Duo 2,40 GHz alebo výkonnejší
je potrebný pri spracúvaní videozáznamov
PS.)
Procesor Intel Pentium III 1 GHz alebo
výkonnejší však postačuje na vykonávanie
nasledujúcich operácií:
 importovanie videozáznamov a fotografií
do počítača,
 vytvorenie disku Blu-ray/nahrávacieho
disku AVCHD/disku DVD-video
(na vytvorenie disku DVD video
skonvertovaním záberov v kvalite obrazu
s vysokým rozlíšením (HD) na zábery v
kvalite obrazu so štandardným rozlíšením
(STD) je potrebný procesor Intel Core Duo
1,66 GHz alebo výkonnejší),
 spracúvanie videozáznamov výlučne v
kvalite obrazu so štandardným rozlíšením
(STD).
Image Data Converter: procesor Pentium 4
alebo výkonnejší
Pevný disk
Veľkosť disku potrebná na inštaláciu:
približne 500 MB (na vytváranie nahrávacích
diskov AVCHD môže byť potrebných 10 GB
alebo viac). Pri vytváraní diskov Blu-ray
môže byť potrebných až 50 GB.)
Operačný systém*1
Pripojenie USB: Mac OS X (v10.3, v10.4,
v10.5, v10.6, v10.7, v10.8) „Image Data
Converter Ver.4.2“: Mac OS X (v10.5,
v10.6 (Snow Leopard), v10.7 (Lion), v10.8
(Mountain Lion))
Image Data Converter Ver.4
Procesor: Intel Core Solo/Core Duo/Core 2
Duo alebo výkonnejší
Pamäť: odporúča sa 1 GB alebo viac.
Displej: 1 024 bodov × 768 bodov alebo viac
*1Vyžaduje sa štandardná inštalácia. Funkčnosť
nie je zaručená v prípade inovácie operačného
systému ani v prostredí s viacerými operačnými
systémami.
*264-bitové vydania a vydanie Starter (Edition)
nie sú podporované. Na používanie funkcie
vytvárania disku a iných funkcií je potrebné
rozhranie Windows Image Mastering API
(IMAPI) Ver. 2.0 alebo novšia verzia.
*3Vydanie operačného systému Starter (Edition)
nie je podporované.
 Poznámky
Nemôžeme zaručiť, že kamkordér bude možné
použiť s každým počítačovým prostredím.

SK
43
Krok 2 Inštalácia dodaného
softvéru „PlayMemories Home“
Softvér „PlayMemories Home“ nainštalujte
pred pripojením kamkordéra k počítaču.
Keď si tento kamkordér zakúpite, dodaný
softvér PlayMemories Home nainštalujte v
najnovšom stave.
 Poznámky
Nainštalujte dodaný softvér „PlayMemories
Home“, aj keď je už softvér „PlayMemories
Home“ v počítači nainštalovaný.
 Ak už je softvér „PlayMemories Home“ v
počítači nainštalovaný, softvér „PlayMemories
Home“ ho prepíše a nainštaluje sa. Niektoré
funkcie softvéru „PlayMemories Home“
nemusia byť k dispozícii.

 Uistite sa, že kamkordér nie je
pripojený k počítaču.
 Zapnite počítač.


Prihláste sa ako správca pre inštaláciu.
Pred inštaláciou softvéru zavrite všetky
spustené aplikácie v počítači.
 Do diskovej jednotky v počítači
vložte dodaný disk CD-ROM.
Zobrazí sa obrazovka inštalácie.

Ak sa obrazovka nezobrazí, dvakrát
kliknite na položky [Start]  [Computer]
(v systéme Windows XP, [My Computer])
(PMHOME)  [Install.exe].

 Kliknite na položku [Inštalovať].
SK
44
 Uistite sa, že sú vybraté možnosti
„PlayMemories Home“ a „Image
Data Converter“, a potom
pokračujte v inštalácii podľa
pokynov na obrazovke.
 Vyberte krajinu alebo región.
 Vyberte jazyk pre inštalovanú
aplikáciu a potom pokračujte na
nasledujúcu obrazovku.
 Dôkladne si prečítajte
podmienky licenčnej zmluvy. Ak
s podmienkami súhlasíte, zmeňte
položku na položku a
potom kliknite na tlačidlo [Next]
 [Install].
 Pokračujte v inštalácii podľa
pokynov na obrazovke počítača.



Môžete byť zároveň požiadaní o inštaláciu
iných aplikácií na disku. Ak sa zobrazí
zobrazenie inštalácie, postupujte podľa
pokynov, ktoré sa zobrazia na obrazovke.
Keď budete požiadaní o reštartovanie
počítača, postupujte podľa pokynov na
obrazovke a reštartujte ho.
Pripojte kamkordér k počítaču, keď na to
budete vyzvaní.
 Pripojte kamkordér k počítaču
pomocou kábla USB a potom sa
dotknite položky [USB Connect]
na obrazovke LCD kamkordéra.
Odpojenie kamkordéra od počítača
Kliknite na ikonu
v pravej spodnej časti
pracovnej plochy počítača  [Safely remove
USB Mass Storage Device].
Dotknite sa položiek [Cancel]  [Yes] na
obrazovke kamkordéra.
Odpojte kábel USB.


Kliknite na položku
(ikona softvéru
PlayMemories Home), ktorá sa zobrazí na
ploche počítača, na spustenie softvéru.
 Poznámky
Ak chcete v systéme Windows XP vytvárať
disky a používať iné funkcie, je potrebné
nainštalovať rozhranie Image Mastering API
v2.0 pre systém Windows XP. Ak rozhranie
Image Mastering API v2.0 pre systém Windows
XP ešte nebolo nainštalované, vyberte ho
z požadovaných programov na obrazovke
inštalácie a nainštalujte ho podľa zobrazených
pokynov. (Pri inštalácii musí byť počítač
pripojený k internetu.) Rozhranie Image
Mastering API v2.0 pre systém Windows XP
môžete nainštalovať po zobrazení hlásenia, keď
sa pokúsite spustiť tieto funkcie.
 Funkčnosť nie je zaručená, ak načítavate
alebo zapisujete údaje videa z počítača alebo
do počítača pomocou iného softvéru ako
dodaného softvéru „PlayMemories Home“.
Ďalšie informácie o kompatibilite používaného
softvéru vám poskytne výrobca softvéru.

Ukladanie videozáznamov a fotografií pomocou počítača
 Po dokončení inštalácie vyberte
disk CD-ROM z počítača.
sa
Ak používate systém Windows 7, ikona
nemusí zobraziť na pracovnej ploche počítača.
V takom prípade odpojte kamkordér od
počítača bez toho, aby ste dodržali postup
uvedený vyššie.
 Poznámky
Neformátujte pamäťovú kartu kamkordéra
pomocou počítača. Ak to urobíte, kamkordér
nebude pracovať správne.
 Nevkladajte nahrávacie disky AVCHD,
ktoré boli vytvorené pomocou softvéru
„PlayMemories Home“, do prehrávačov ani
rekordérov diskov DVD, keďže tieto zariadenia
nepodporujú normu AVCHD. Ak to urobíte,
disk sa potom nemusí dať vybrať z týchto
zariadení.
 Tento kamkordér zachytáva zábery vo vysokom
rozlíšení vo formáte AVCHD. Pomocou
dodaného počítačového softvéru možno
zábery vo vysokom rozlíšení skopírovať na
disk DVD. Disky DVD obsahujúce zábery vo
formáte AVCHD by však nemali byť použité
v prehrávačoch ani rekordéroch diskov DVD,
pretože prehrávač/rekordér diskov DVD ich
nemusí vysunúť a môže bez varovania vymazať
ich obsah.
 Ak chcete získať prístup ku kamkordéru
z počítača, použite dodaný softvér
„PlayMemories Home“. Neupravujte súbory ani
priečinky v kamkordéri z počítača. Súbory so
zábermi sa môžu poškodiť alebo sa nemusia dať
prehrávať.

SK
45





Funkčnosť nie je zaručená, ak ovládate údaje v
kamkordéri z počítača.
Kamkordér automaticky rozdelí súbor väčší
ako 2 GB a uloží tieto časti do rôznych súborov.
Všetky súbory so zábermi sa môžu zobraziť
v samostatných súboroch v počítači, avšak
funkcia importovania kamkordéra alebo softvér
„PlayMemories Home“ bude spracovávať tieto
súbory správne.
Na importovanie dlhých videozáznamov alebo
upravených záberov z kamkordéra do počítača
použite dodaný softvér „PlayMemories Home“.
Ak použijete iný softvér, zábery sa nemusia
naimportovať správne.
Pri odstraňovaní súborov so zábermi postupujte
podľa krokov na strane 40.
Disk Blu-ray môžete vytvoriť pomocou počítača
s napaľovačkou diskov Blu-ray. Nainštalujte
doplnok BD Add-on Software pre softvér
„PlayMemories Home“.
Zariadenia, v ktorých je možné
prehrávať vytvorený disk
Disky Blu-ray
Prehrávače diskov Blu-ray, ako sú napríklad
prehrávač diskov Sony Blu-ray alebo
konzola PlayStation3
Disky DVD v kvalite obrazu s vysokým
rozlíšením (HD)
Zariadenia na prehrávanie diskov vo
formáte AVCHD, ako sú napríklad
prehrávač diskov Sony Blu-ray alebo
konzola PlayStation3
 Poznámky
Nahrávací disk AVCHD je možné prehrávať
iba v zariadeniach kompatibilných s formátom
AVCHD.
 Disky so zábermi nahratými v kvalite obrazu
s vysokým rozlíšením (HD) by sa nemali
používať v prehrávačoch ani rekordéroch diskov
DVD. Prehrávače alebo rekordéry diskov DVD
nie sú kompatibilné s formátom AVCHD, a
preto prehrávače alebo rekordéry diskov DVD
môžu zlyhať pri vysúvaní disku.

SK
46

Konzolu PlayStation3 vždy udržiavajte
v aktualizovanom stave a vždy používajte
najnovšiu verziu systémového softvéru pre
konzolu PlayStation3. Konzola PlayStation3
nemusí byť dostupná v niektorých krajinách
alebo oblastiach.
Spustenie softvéru
PlayMemories Home
1
Na obrazovke počítača dvakrát
kliknite na ikonu odkazu na
softvér „PlayMemories Home“.
Používanie softvéru
„Image Data
Converter“
Pomocou softvéru „Image Data Converter“
môžete vykonať nasledovné:







Informácie o používaní softvéru „Image
Data Converter“ nájdete v pomocníkovi.
Postupne kliknite na položky [Start] 
[All Programs]  [Image Data Converter]
 [Help]  [Image Data Converter
Ver.4.2].
Ukladanie videozáznamov a fotografií pomocou počítača
2
Spustí sa softvér PlayMemories Home.
Ak chcete vidieť, ako sa softvér
„PlayMemories Home“ používa,
na obrazovke počítača dvakrát
kliknite na ikonu odkazu na
program „PlayMemories Home
Help Guide“.
Upravovať zábery zaznamenané vo formáte
RAW rôznymi úpravami, napríklad krivku
odtieňa a ostrosť.
Upravovať zábery vyvážením bielej farby,
expozíciou a kreatívnym štýlom a pod.
Ukladať zábery zobrazené a upravené v počítači.
Zábery môžete ukladať vo formáte RAW alebo v
bežnom formáte súboru.
Zobrazovať a porovnávať zábery vo formáte
RAW/JPEG nasnímané týmto kamkordérom.
Hodnotiť zábery na stupnici od jedna do päť.
Nastavovať farebné menovky.
„Image Data Converter“ – stránka podpory
(len v angličtine)
http://www.sony.co.jp/ids-se/
 Poznámky
Ak sa ikona na obrazovke počítača nezobrazuje,
kliknite na položky [Start]  [All Programs]
 [PlayMemories Home]  požadovaná
položka.

SK
47
Ukladanie záberov do externého zariadenia
Návod na kopírovanie
Môžete vybrať spôsob ukladania videozáznamov v kvalite obrazu s vysokým rozlíšením (HD)
pomocou externého zariadenia.
Externé zariadenia
Externé mediálne zariadenie
Uloženie záberov do externého
mediálneho zariadenia v kvalite
obrazu s vysokým rozlíšením
(HD).
Rekordér s pevným diskom
a pod.
Uloženie záberov na disk DVD v
kvalite obrazu so štandardným
rozlíšením (STD).
Prepojovací kábel
Str.
Kábel adaptéra USB
VMC-UAM1 (predáva
sa osobitne)
49
Prepojovací A/V
kábel (dodáva sa)
52
Videozáznamy nahraté v kvalite obrazu so štandardným rozlíšením (STD)
Použite prepojovací A/V kábel na pripojenie kamkordéra k externému zariadeniu, v ktorom
sú uložené zábery.
Typy médií, na ktoré sa ukladajú zábery
Pozrite si časť „Výber režimu nahrávania“ na strane 31.
SK
48
Ukladanie záberov do
externého mediálneho
zariadenia
Videozáznamy a fotografie môžete ukladať
do externého mediálneho zariadenia
(pamäťové zariadenia USB), ako je
napríklad externá jednotka pevného disku.
Zábery tiež môžete prehrávať v kamkordéri
alebo v inom prehrávacom zariadení.
Tipy
Na importovanie záberov uložených v externom
mediálnom zariadení do počítača môžete použiť
aj dodaný softvér „PlayMemories Home“.


Funkcie dostupné po uložení záberov
do externého mediálneho zariadenia
 prehrávanie
záberov pomocou kamkordéra
(s. 51)
 importovanie záberov do programu
„PlayMemories Home“
Zariadenia, ktoré nie je možné použiť
ako externé mediálne zariadenia

Nasledujúce zariadenia nemôžete používať ako
externé mediálne zariadenia:
 mediálne zariadenia s kapacitou väčšou ako
2 TB,
 bežné diskové jednotky, ako je napríklad
jednotka CD alebo jednotka DVD,
 mediálne zariadenia pripojené pomocou
rozbočovača USB,
 mediálne zariadenia so vstavaným
rozbočovačom USB,
 čítačka kariet.
Ukladanie záberov s externým zariadením
 Poznámky
Na túto operáciu potrebujete adaptérový kábel
USB VMC-UAM1 (predáva sa osobitne).
 Adaptérový kábel USB VMC-UAM1 nemusí
byť dostupný v niektorých krajinách alebo
oblastiach.
 Kamkordér pripojte do sieťovej zásuvky
pomocou dodávaného sieťového adaptéra
striedavého prúdu (s. 13).
 Ďalšie informácie nájdete v príručke dodanej s
externým mediálnym zariadením.

 Poznámky
Pravdepodobne nebude možné používať
ani externé mediálne zariadenia s funkciou
kódovania.
 Pre kamkordér je k dispozícii systém súborov
FAT. Ak bolo ukladacie médium externého
zariadenia naformátované pre systém súborov
NTFS alebo iný systém, pred použitím
naformátujte externé mediálne zariadenie
pomocou kamkordéra. Po pripojení externého
mediálneho zariadenia ku kamkordéru sa
zobrazí obrazovka na formátovanie. Pred
formátovaním externého mediálneho
zariadenia pomocou kamkordéra skontrolujte,
či na externé mediálne zariadenie neboli
uložené dôležité údaje.
 Funkčnosť však nie je možné zaručiť pre
každé zariadenie, ktoré spĺňa požiadavky na
prevádzkovanie.
 Podrobnosti o dostupných externých
mediálnych zariadeniach nájdete na webovej
lokalite technickej podpory spoločnosti Sony
pre vašu krajinu alebo oblasť.

1
Pripojte sieťový adaptér
striedavého prúdu a napájací
kábel ku konektoru DC IN
kamkordéra a k sieťovej zásuvke.
2
Ak má externé mediálne
zariadenie vlastný kábel na
napájanie striedavým prúdom,
zapojte ho do sieťovej zásuvky.
3
Pripojte adaptérový kábel USB
k externému mediálnemu
zariadeniu.
SK
49
4
Pripojte adaptérový kábel USB ku
konektoru  (USB) kamkordéra.
Zabezpečte, aby počas zobrazovania
hlásenia [Preparing image database
file. Please wait.] na obrazovke LCD
nedošlo k odpojeniu kábla USB. Ak
sa na obrazovke kamkordéra zobrazí
hlásenie [Repair Img. DB F.], dotknite
.
sa položky
Adaptérový
kábel USB
VMC-UAM1
(predáva sa osobitne)
Pripájanie externého mediálneho
zariadenia
Zábery uložené v externom mediálnom
zariadení sa zobrazia na obrazovke
LCD. Keď je pripojené externé mediálne
zariadenie, na obrazovke Event View sa
zobrazí ikona pripojenia USB.
V ponuke môžete nastaviť nastavenia
pre externé mediálne zariadenia, ako je
napríklad odstránenie záberov. Dotknite sa
(MENU)  [Edit/Copy] na
položiek
obrazovke Event View.
Odpojenie externého mediálneho
zariadenia
5
Pripojte kamkordér k externému
mediálnemu zariadeniu a
dotknite sa položky [Copy.] na
obrazovke kamkordéra.
Videozáznamy a fotografie uložené
na pamäťovej karte, ktoré ešte neboli
uložené do externého mediálneho
zariadenia, je teraz možné uložiť do
pripojeného mediálneho zariadenia.

6
Táto operácia je k dispozícii iba v prípade,
ak existujú nové nahraté zábery.
Po dokončení operácie sa
dotknite položky
na
obrazovke kamkordéra.
SK
50
Dotknite sa položky
, keď je
kamkordér v pohotovostnom režime
prehrávania (zobrazuje sa obrazovka
[Event View] alebo obrazovka
Event Index) externého mediálneho
zariadenia.
Odpojte adaptérový kábel USB.
 Poznámky
Počet scén, ktoré môžete uložiť do externého
mediálneho zariadenia, je nasledujúci. Scény
nad rámec tohto počtu však nie je možné uložiť
ani v prípade, ak je na externom mediálnom
zariadení ešte voľné miesto.
 Videozáznamy v kvalite obrazu s vysokým
rozlíšením (HD): maximálne 3 999
 Videozáznamy v kvalite obrazu so
štandardným rozlíšením (STD): maximálne
9 999
 Fotografie: maximálne 40 000
Počet scén môže byť v závislosti od typu
nahratých záberov aj nižší.

Uloženie požadovaných
videozáznamov a fotografií
Požadované zábery v kamkordéri môžete
uložiť do externého mediálneho zariadenia.
 Pripojte kamkordér k externému
mediálnemu zariadeniu a
dotknite sa položky [Play without
copying.].
Zobrazí sa obrazovka Event View
externého mediálneho zariadenia.
 Dotknite sa položky
(MENU)  [Edit/Copy]  [Copy].
Zábery nemôžete kopírovať z
externého mediálneho zariadenia
na interné nahrávacie médium v
kamkordéri.
 Ak ste vybrali položku [Multiple
Images], dotknite sa záberu, ktorý
sa má uložiť.
Zobrazí sa značka .

Ak chcete potvrdiť výber záberu, dotknite
sa záberu na obrazovke LCD a na chvíľu
ho podržte. Ak sa chcete vrátiť na
predchádzajúcu obrazovku, dotknite sa
.
položky
Ak vyberiete možnosť [All In Event],
vyberte udalosť na kopírovanie pomocou
/
. Nemôžete vybrať
tlačidiel
viacero udalostí.

 Dotknite sa položiek

na obrazovke
kamkordéra.
Prehrávanie záberov z externého
mediálneho zariadenia na
kamkordéri
 Pripojte kamkordér k externému
mediálnemu zariadeniu a
dotknite sa položky [Play without
copying.].
Ukladanie záberov s externým zariadením
 Podľa pokynov na obrazovke
vyberte spôsoby výberu záberov
a typ záberu.

Zobrazí sa obrazovka Event View
externého mediálneho zariadenia.
 Vyberte záber, ktorý chcete
zobraziť, a prehrajte ho (s. 33).


Zábery môžete prehrávať aj na TV
prijímači, ktorý je pripojený ku
kamkordéru (s. 37).
Videozáznamy v kvalite obrazu s vysokým
rozlíšením (HD) môžete v počítači
prehrávať pomocou funkcie [Player for
AVCHD]. Spustite funkciu [Player for
AVCHD] a pomocou položky [Settings]
vyberte jednotku, ku ktorej je externé
mediálne zariadenie pripojené.
SK
51
Manuálne vykonanie operácie [Direct
Copy]
Počas pripojenia kamkordéra k externému
mediálnemu zariadeniu môžete operáciu
[Direct Copy] vykonať manuálne.
(MENU)
Dotknite sa položiek
[Edit/Copy]  [Direct Copy] na
obrazovke [Event View] externého
mediálneho zariadenia.
Dotknite sa položky [Copy images that
have not been copied.].

.
Dotknite sa položiek
 Poznámky
Ak kamkordér nerozpozná externé mediálne
zariadenie, vyskúšajte nasledujúce operácie.
 Znova pripojte adaptérový kábel USB ku
kamkordéru.
 Ak má externé mediálne zariadenie vlastný
kábel na napájanie striedavým prúdom,
zapojte ho do sieťovej zásuvky.

SK
52
Vytvorenie disku
v kvalite obrazu
so štandardným
rozlíšením (STD)
prostredníctvom
zapisovacieho
zariadenia atď.
Zábery prehrávané na kamkordéri môžete
kopírovať na disk alebo videokazetu tak,
že pripojíte kamkordér k rekordéru diskov
atď. pomocou prepojovacieho A/V kábla.
Zariadenie môžete pripojiť pomocou
metódy  alebo pomocou metódy .
Potrebné informácie nájdete v príručkách
dodaných so zariadeniami, ktoré chcete
pripojiť.
 Poznámky
Pripojte kamkordér do sieťovej zásuvky
pomocou dodávaného sieťového adaptéra
striedavého prúdu (s. 13).
 Videozáznamy v kvalite obrazu s vysokým
rozlíšením (HD) sa skopírujú v kvalite obrazu
so štandardným rozlíšením (STD).

Konektor pre diaľkový ovládač A/V
1
Vložte nahrávacie médium do
nahrávacieho zariadenia.

2
Pripojte kamkordér k
nahrávaciemu zariadeniu
(rekordér diskov atď.) pomocou
prepojovacieho A/V kábla 
(dodáva sa) alebo prepojovacieho
A/V kábla s konektorom S VIDEO
 (predáva sa osobitne).
Vstup
S VIDEO
VIDEO
(žltý)

(biely)
(žltý)
(červený)
3
V kamkordéri spustite
prehrávanie a v nahrávacom
zariadení nahrávanie.

Tok signálu
Prepojovací A/V kábel (dodáva sa)
Prepojovací A/V kábel s konektorom
S VIDEO (predáva sa osobitne)
Pri použití tohto kábla môžete
dosiahnuť vyššiu kvalitu záberov než
pri použití prepojovacieho A/V kábla.
Prepojte biely a červený konektor (ľavý
a pravý kanál zvukového signálu) a
konektor S VIDEO (kanál S VIDEO)
prepojovacieho A/V kábla s káblom
S VIDEO. Ak pripojíte iba konektor
S VIDEO, nebudete počuť žiadny zvuk.
Pripojenie žltého (video) konektora nie
je potrebné.
Pripojte kamkordér ku vstupným
konektorom nahrávacieho zariadenia.
Ukladanie záberov s externým zariadením
AUDIO
Ak sa na nahrávacom zariadení nachádza
prepínač vstupov, nastavte ho na vstupný
režim.
4
Podrobnosti nájdete v príručkách
dodaných s nahrávacím zariadením.
Po ukončení kopírovania zastavte
nahrávacie zariadenie a potom
kamkordér.
 Poznámky
Keďže kopírovanie prebieha prostredníctvom
analógového prenosu údajov, kvalita obrazu sa
môže znížiť.
 Zábery nemôžete kopírovať do rekordérov
pripojených pomocou kábla HDMI.
 Ak chcete skopírovať údaje o dátume/čase
a údaje kamery, dotknite sa položiek
(MENU)  [Setup] 
(
Playback Settings)]  [Data Code]
[
.
 požadované nastavenie 

SK
53


SK
54
Keď je veľkosť obrazovky zobrazovacích
zariadení (TV prijímača atď.) nastavená
na hodnotu 4:3, dotknite sa položiek
(MENU)  [Setup] 
[ ( Connection)]  [TV Type]  [4:3]
.

Ak pripájate kamkordér k monofónnemu
zariadeniu, pripojte žltý konektor
prepojovacieho A/V kábla k vstupnému
konektoru videa a biely konektor (ľavý kanál)
alebo červený konektor (pravý kanál) k
vstupnému konektoru zvuku na zariadení.
Prispôsobenie kamkordéra
Používanie ponúk
Účinnejšie využívanie ponúk vám umožňuje viac si užiť používanie kamkordéra.
V kamkordéri sú k dispozícii rôzne položky ponúk, ktoré sú usporiadané do 6 kategórií ponúk.
Shooting Mode (Položky na výber režimu snímania)  s. 56
Camera/Mic (Položky pre prispôsobené snímanie)  s. 56
Image Quality/Size (Položky na nastavenie kvality alebo veľkosti záberov)  s. 57
Playback Function (Položky na prehrávanie)  s. 33
Edit/Copy (Položky pre úpravu)  s. 57
Setup (Iné položky pre nastavenie)  s. 57
Prevádzkové ponuky
Pri nastavovaní položiek ponúk postupujte podľa pokynov uvedených nižšie.
Prispôsobenie kamkordéra
Ponuky [Camera/Mic] a [Setup] obsahujú podkategórie. Dotknite sa ikony podkategórie a na
obrazovke sa zobrazia ďalšie podkategórie.
Položky ponuky alebo nastavenia, ktoré sa zobrazujú sivou farbou, nie sú k dispozícii.
 Poznámky
V závislosti od podmienok nahrávania alebo prehrávania sa niektoré položky ponuky nemusia dať nastaviť.
 Ak chcete dokončiť nastavovanie ponuky alebo sa vrátiť na predchádzajúcu obrazovku ponuky, dotknite sa
.
položky

SK
55
Zoznamy ponúk
Shooting Mode
Movie........................................... Nahrávanie videozáznamov.
Photo............................................ Fotografovanie.
Camera/Mic
(
Manual Settings)
Spot Meter/Fcs................ Nastavenie jasu a zaostrenia pre vybratý objekt súčasne.
Spot Meter........................ Nastavenie jasu záberu na objekte, ktorého sa dotknete na obrazovke.
Spot Focus........................ Zaostrenie na objekt, ktorého sa dotknete na obrazovke.
Exposure............................ Nastavenie jasu videozáznamov a fotografií.
Gain............................. Nastavenie zosilnenia.
ISO............................... Nastavenie svetelnej citlivosti na snímanie statických záberov.
, ak je predmet biely alebo
AE Shift.............................. Nastavenie expozície. Dotknite sa položky
, ak je predmet
ak je podsvietenie jasné, alebo sa dotknite položky
čierny alebo ak je svetlo slabé.
(
Camera Settings)
Picture Effect.................... Výber požadovaného filtra efektu pre pôsobivejší a umelecký efekt.
Cinematone............. Nastavenie farby videozáznamu tak, aby počas nahrávania vyvolávala
atmosféru filmových záberov.
Self-Timer.................. Nastavenie samospúšte, keď je kamkordér v režime snímania fotografií.
Drive Mode............... Nastavenie nepretržitého snímania alebo snímania s gradáciou expozície
atď.
AF Mode.................... Výber spôsobu zaostrovania.
SteadyShot............... Nastavenie funkcie SteadyShot pri nahrávaní videozáznamov.
SteadyShot............... Nastavenie funkcie SteadyShot pri snímaní fotografií.
Auto Back Light............... Automatické nastavenie expozície pre objekty s podsvietením.
MANUAL Button............. Priradenie funkcie tlačidlu MANUAL.
( Face)
Face Detection................ Automatické nastavenie kvality záberu tváre (tvárí).
( Flash)
Flash.................................... Nastavenie spôsobu aktivácie blesku.
Flash Level........................ Nastavenie jasu blesku.
Red Eye Reduction......... Zabránenie efektu červených očí pri snímaní s bleskom.
( Microphone)
Wind Noise Reduct........ Redukcia šumu vetra.
Audio Mode..................... Nastavenie formátu nahrávaného zvuku (5,1-kanálový priestorový zvuk/
2-kanálový stereofónny zvuk).
Audio Rec Level.............. Nastavenie úrovne hlasitosti pri nahrávaní.
(
Shooting Assist)
Guide Frame.................... Zobrazenie záberu s možnosťou overenia, či je objekt vo vodorovnej alebo
zvislej polohe.
SK
56
Zebra.................................. Zobrazenie vzorky podobnej pruhom zebry, ktorá slúži ako pomôcka na
úpravu jasu.
Peaking.............................. Zobrazenie záberu na obrazovke LCD so zvýraznenými obrysmi.
Histogram......................... Zobrazenie Histogram.
Camera Data Display.... Zobrazenie hodnoty clony, citlivosti (ISO) a času uzávierky.
Audio Level Display....... Zobrazenie ukazovateľa úrovne hlasitosti na obrazovke LCD.
AF Micro Adjustment.... Nastavenie zaostrenia pripojeného objektívu.
Digital Zoom.................... Nastavenie digitálneho priblíženia.
Zoom Lever...................... Nastavenie funkcie priradenej páčke priblíženia.
Zoom Speed.................... Zmena rýchlosti priblíženia pri stlačení páčky priblíženia.
Image Quality/Size
Prispôsobenie kamkordéra
REC Mode........................... Nastavenie režimu na nahrávanie videozáznamov. Pri nahrávaní rýchlo sa
pohybujúceho objektu sa odporúča použitie vysokej kvality obrazu.
Frame Rate......................... Nastavenie frekvencie snímok pri nahrávaní videozáznamov.
/
Setting................. Nastavenie kvality obrazu pre nahrávanie, prehrávanie a úpravu
videozáznamov.
Wide Mode......................... Nastavenie pomeru strán pri nahrávaní videozáznamov v kvalite obrazu v
štandardnom rozlíšení (STD).
Image Size.......................... Nastavenie veľkosti fotografie.
RAW/JPEG........................... Výber formátu kompresie statických záberov.
Playback Function. ............ Umožňuje zobrazenie nasnímaných videozáznamov/fotografií (s. 33).
Edit/Copy
Delete.......................................... Odstránenie videozáznamov a fotografií.
Protect......................................... Ochrana videozáznamov alebo fotografií pred odstránením.
Copy............................................. Výber a kopírovanie videozáznamov a fotografií na externé médium.
Direct Copy................................ Kopírovanie záberov uložených na nahrávacom médiu na určitý typ
externého média.
Setup
(
Media Settings)
Media Info......................... Zobrazenie informácií o nahrávacom médiu, napríklad voľná kapacita.
Format................................ Odstránenie všetkých údajov na nahrávacom médiu.
Repair Img. DB F.............. Oprava databázového súboru záberov na nahrávacom médiu (s. 61).
File Number...................... Nastavenie priraďovania čísel súborov.
(
Playback Settings)
Data Code......................... Nastavenie dátumu a času.
Volume............................... Nastavenie hlasitosti prehrávaného zvuku (s. 35).
( Connection)
TV Type.............................. Konverzia signálu v závislosti od pripojeného TV prijímača (s. 37).
Component Output...... Túto možnosť vyberte, ak pripájate kamkordér k TV prijímaču pomocou
komponentného vstupného konektora (s. 38).
SK
57
HDMI Resolution............ Výber rozlíšenia výstupného obrazu pri pripojení kamkordéra k TV
prijímaču pomocou kábla HDMI (predáva sa osobitne).
USB Connect.................... Výber typu média, ktorý sa má v kamkordéri použiť pri pripojení
kamkordéra k externému zariadeniu prostredníctvom rozhrania USB.
USB Connect Setting.... Nastavenie režimu pripojenia pri pripojení kamkordéra k počítaču alebo k
zariadeniu USB.
Disc Burn........................... Uloženie záberov, ktoré ešte neboli uložené na disk.
( General Settings)
Beep.................................... Nastavenie pípania kamkordéra počas vykonávania činnosti.
LCD Brightness . ............. Nastavenie jasu obrazovky LCD.
VF Color Temp................. Nastavenie teploty farieb hľadáčika.
VF/Panel............................ Zmena zobrazenia medzi hľadáčikom a obrazovkou LCD.
Display Setting................ Nastavenie času zobrazenia ikon a indikátorov na obrazovke LCD.
REC Lamp.......................... Vypnutie indikátora nahrávania v prednej časti kamkordéra.
Shooting w/o Lens........ Nastavenie, či sa môže alebo nemôže spustiť nahrávanie, keď nie je
pripojený objektív.
Remote Ctrl...................... Nastavenie, či sa má alebo nemá používať bezdrôtový diaľkový ovládač.
A. Shut Off......................... Nastavenie automatického vypnutia kamkordéra (s. 14).
Language Setting.......... Nastavenie jazyka zobrazenia (s. 22).
24p Mode*....................... Snímanie videozáznamov 24p v systéme PAL.
Calibration........................ Kalibrácia dotykového panela.
Battery Info....................... Zobrazenie informácií o batérii.
Version............................... Zobrazenie verzie kamkordéra a objektívu.
( Clock Settings)
Date & Time Setting...... Nastavenie položky [Date & Time], [Summer Time] alebo [Date & Time
Format] (s. 20).
Area Setting..................... Nastavenie časového posunu bez zastavenia hodín (s. 20).
* Len pri modeli NEX-VG30E/VG30EH
SK
58
Získanie podrobných
informácií z
dokumentu Príručka k
zariadeniu „Handycam“
Dokument Príručka k zariadeniu
„Handycam“ je návod na používanie určený
na čítanie z obrazovky počítača. Dokument
Príručka k zariadeniu „Handycam“ si
prečítajte, keď sa potrebujete dozvedieť viac
o používaní vášho kamkordéra.
1
Ak chcete dokument Príručka
k zariadeniu „Handycam“
nainštalovať do počítača so
systémom Windows, vložte
dodaný disk CD-ROM do diskovej
jednotky počítača.
Zobrazí sa obrazovka inštalácie.




Ak používate počítač Mac, otvorte priečinok
[Handbook] – [SK] na disku CD-ROM a potom
skopírujte súbor [Handbook.pdf].
Na čítanie dokumentu Príručka k zariadeniu
„Handycam“ potrebujete program Adobe
Reader. Ak ho nemáte nainštalovaný v
počítači, môžete ho prevziať z webovej stránky
spoločnosti Adobe Systems:
http://www.adobe.com/
Pozrite si príručku „PlayMemories Home Help
Guide“, v ktorej nájdete podrobné informácie o
používaní dodaného softvéru „PlayMemories
Home“ (s. 44).
Prispôsobenie kamkordéra
2
3
Ak sa obrazovka nezobrazí, dvakrát
kliknite na položky [Start]  [Computer]
(v systéme Windows XP, [My Computer])
(PMHOME)  [install.exe].

Ak chcete zobraziť dokument Príručka
k zariadeniu „Handycam“, na obrazovke
počítača dvakrát kliknite na ikonu odkazu.
Kliknite na položku [Príručka].
Kliknite na požadovaný jazyk a
názov modelu kamkordéra 
[Inštalovať] a podľa pokynov na
obrazovke nainštalujte dokument
Príručka k zariadeniu „Handycam“.

Názov modelu kamkordéra je uvedený na
jeho na spodnej strane.
SK
59
Ďalšie informácie
Riešenie problémov
Ak pri používaní kamkordéra narazíte
na problémy, postupujte podľa krokov
uvedených nižšie.

 Skontrolujte zoznam (s. 60 až 62) a
kamkordér.
 Odpojte zdroj napájania, po uplynutí
1 minúty ho znova pripojte a zapnite
kamkordér.
 Stlačte tlačidlo RESET (s. 74)
pomocou zahroteného predmetu a
zapnite kamkordér.
Ak stlačíte tlačidlo RESET, všetky
nastavenia vrátane nastavenia hodín
sa vynulujú.
 Obráťte sa na obchodného zástupcu
spoločnosti Sony alebo na miestne
autorizované servisné stredisko
spoločnosti Sony.

Podrobné informácie o príznakoch týkajúcich
sa kamkordéra nájdete v dokumente Príručka
k zariadeniu „Handycam“ (s. 59), informácie
o pripojení kamkordéra k počítaču nájdete v
dokumente „PlayMemories Home Help Guide“
(s. 47).
Napájanie sa nezapne.


Ku kamkordéru pripojte nabitú batériu (s. 12).
Zapojte sieťový adaptér striedavého prúdu do
sieťovej zásuvky (s. 12).
Kamkordér nepracuje napriek tomu, že
napájanie je zapnuté.

SK
60
Po zapnutí napájania kamkordéru trvá
niekoľko sekúnd, kým sa pripraví na snímanie.
Nejde o poruchu.


Odpojte sieťový adaptér striedavého prúdu
od sieťovej zásuvky alebo vyberte batériu.
Približne po 1 minúte zdroj napájania znova
pripojte. Ak kamkordér ani potom nefunguje,
pomocou zahroteného predmetu stlačte
tlačidlo RESET (s. 74). (Ak stlačíte tlačidlo
RESET, všetky nastavenia vrátane nastavenia
hodín sa vynulujú.)
Teplota kamkordéra je príliš vysoká.
Kamkordér vypnite a nechajte ho na chvíľu na
chladnom mieste.
Teplota kamkordéra je príliš nízka. Kamkordér
nechajte so zapnutým napájaním. Ak sa
kamkordér stále nedá používať, kamkordér
vypnite a preneste ho do teplého prostredia.
Ponechajte kamkordér na chvíľu v tomto
prostredí a potom ho zapnite.
Kamkordér sa zahrieva.

Kamkordér sa môže počas činnosti zahriať.
Nejde o poruchu.
Napájanie sa náhle preruší.



Použite sieťový adaptér striedavého prúdu
(s. 13).
Opäť zapnite napájanie.
Nabite batériu (s. 12).
Stlačením tlačidla START/STOP alebo
tlačidla PHOTO sa nespustí nahrávanie.




Stlačením tlačidla MODE zapnite indikátor
(Videozáznam) alebo indikátor
(Fotografia).
Kamkordér nahráva práve nasnímaný záber
na pamäťovú kartu. Počas tohto procesu
nemôžete nahrávať nové záznamy.
Nahrávacie médium je plné. Odstráňte
nepotrebné zábery (s. 40).
Celkový počet scén videozáznamov alebo
fotografií prekročil kapacitu kamkordéra
(s. 63). Odstráňte nepotrebné zábery (s. 40).
Nahrávanie sa zastaví.

Teplota kamkordéra je príliš vysoká alebo
nízka. Kamkordér vypnite a nechajte ho na
chvíľu na chladnom/teplom mieste.
Softvér „PlayMemories Home“ nie je
možné nainštalovať.

Skontrolujte prostredie počítača alebo postup
inštalácie potrebný na inštaláciu softvéru
„PlayMemories Home“ (s. 43).
Softvér „PlayMemories Home“ nepracuje
správne.

Ukončite softvér „PlayMemories Home“ a
reštartujte počítač.
Počítač nerozpoznáva kamkordér.


Zobrazenie vlastnej diagnostiky a
výstražné indikátory
Ak sa na obrazovke LCD alebo v
hľadáčiku zobrazia indikátory, skontrolujte
nasledujúce možnosti.
Ak problém pretrváva aj potom, ako ste
sa ho niekoľkokrát pokúšali odstrániť,
kontaktujte obchodného zástupcu
spoločnosti Sony alebo miestne servisné
stredisko spoločnosti Sony. Ak ich v
takomto prípade kontaktujete, poskytnite
im všetky čísla kódov chýb, ktoré začínajú
písmenom C alebo E.


Batéria nie je batériou typu „InfoLITHIUM“,
série V. Použite batériu „InfoLITHIUM“ (séria
V) (s. 12).
Pevne pripojte konektor DC sieťového
adaptéra striedavého prúdu ku kamkordéru
(s. 12).
C:06:

Vysoká teplota batérie. Vymeňte batériu alebo
ju uložte na chladné miesto.
C:13:/C:32:

Odpojte zdroj napájania. Znova ho pripojte a
skúste pokračovať v práci s kamkordérom.
E::

Postupujte podľa krokov z postupu  na
strane 60.


Batéria je takmer vybitá.

Vysoká teplota batérie. Vymeňte batériu alebo
ju uložte na chladné miesto.

Nie je vložená žiadna pamäťová karta (s. 26).
Keď indikátor bliká, na nahrávanie záberov
nie je k dispozícii dostatok voľného miesta.
Po uložení záberov na iné médium odstráňte
nepotrebné zábery (s. 40) alebo naformátujte
pamäťovú kartu.
Databázový súbor záberov je poškodený.
Skontrolujte databázový súbor tak, že sa
dotknete položiek
(MENU)  [Setup]
 [Repair Img. DB F.].


Ďalšie informácie
Odpojte zariadenia od iného konektora USB
počítača, než je konektor pre klávesnicu, myš
a kamkordér.
Odpojte kábel USB od počítača a kamkordéra
a reštartujte počítač. Potom znova pripojte
počítač a kamkordér v správnom poradí.
C:04:
SK
61


Pamäťová karta je poškodená. Naformátujte
pamäťovú kartu pomocou kamkordéra (s. 57).
Je vložená nekompatibilná pamäťová karta
(s. 27).



Pamäťová karta je chránená proti zápisu.
Prístup k pamäťovej karte bol obmedzený
iným zariadením.
Čas nahrávania
videozáznamov/počet
nasnímateľných
fotografií
„HD“ je skratka pre kvalitu obrazu s
vysokým rozlíšením a „STD“ je skratka pre
kvalitu obrazu so štandardným rozlíšením.
Predpokladaný čas nahrávania a
prehrávania pre každú batériu
Čas nahrávania
Približný čas, ktorý je k dispozícii pri
použití úplne nabitej batérie.
(Výstražný indikátor týkajúci sa
externého mediálneho zariadenia)


Databázový súbor záberov môže byť
poškodený. Skontrolujte databázový súbor tak,
že sa dotknete položiek
(MENU) 
[Setup]  [Repair Img. DB F.]
Externé mediálne zariadenie je poškodené.
(Výstražný indikátor týkajúci sa
formátovania externého mediálneho
zariadenia)



Externé mediálne zariadenie je poškodené.
Externé mediálne zariadenie nie je správne
naformátované.
Kamkordér je nestabilný. Držte kamkordér
pevne oboma rukami. Výstražný indikátor
roztrasenia kamkordéra však nezmizne.
(jednotka: minúta)
Batéria
Kvalita obrazu
NP-FV70
(dodáva sa)
NP-FV100






SK
62
Pamäťová karta je plná. Odstráňte nepotrebné
zábery (s. 40).
Počas spracovávania nie je možné nahrávať
fotografie. Chvíľu počkajte a potom znova
skúste nahrávať.


Čas nepretržitého
nahrávania
HD STD
185
190
165
175
370
385
335
350
Typický čas
nahrávania
HD STD
100
105
90
95
205
210
185
190
Horný údaj: pri nahrávaní s obrazovkou LCD
Spodný údaj: pri nahrávaní s hľadáčikom
Všetky hodnoty času nahrávania boli namerané
za nasledujúcich podmienok:
REC Mode]: Standard
(predvolené
[
nastavenie)
 Použitie objektívu E PZ 18-200mm F3.5–6.3
OSS
Typický čas nahrávania uvádza čas, keď
spúšťate/zastavujete nahrávanie, zapínate
indikátor MODE a približujete.
Hodnoty času namerané pri použití
kamkordéra pri teplote 25 C. 10 C až 30 C je
odporúčaný rozsah.
V prípade, že kamkordér používate pri nízkych
teplotách, čas nahrávania a prehrávania sa
skráti.
Čas nahrávania a prehrávania sa skráti v
závislosti od podmienok, v ktorých kamkordér
používate.
Čas prehrávania
Približný čas, ktorý je k dispozícii pri
použití úplne nabitej batérie.
(jednotka: minúta)
Batéria
Kvalita obrazu
NP-FV70
(dodáva sa)
NP-FV100

HD
395
325
785
650
STD
440
355
870
710
 Poznámky
Pri použití pamäťovej karty Sony.
 Čas nahrávania sa môže líšiť v závislosti od
podmienok nahrávania, objektu a režimu
REC Mode] a [
Frame Rate] (s. 57).
[
 V zátvorkách je uvedený minimálny čas
nahrávania.

Horný údaj: pri nahrávaní s obrazovkou LCD
Spodný údaj: pri nahrávaní s hľadáčikom
Predpokladaný čas nahrávania
videozáznamov
Kvalita obrazu s vysokým rozlíšením (HD)
(jednotka: minúta)
32 GB
150
(150)
180
(180)
245
(245)
430
(325)
64 GB
305
(305)
360
(360)
490
(490)
865
(655)
370
(300)
740
(610)
1490
(1225)
Kvalita obrazu so štandardným rozlíšením (STD)
(jednotka: minúta)
16 GB
220
(200)
32 GB
445
(410)
64 GB
895
(825)
Predpokladaný počet
nasnímateľných fotografií
16 GB
32 GB
64 GB





JPEG
2400
4800
9600
RAW
880
1750
3550
RAW & JPEG
670
1300
2650
Ďalšie informácie
16 GB
75
(75)
85
(85)
120
(120)
210
(160)
Tipy
Kamkordér používa formát VBR (Variable
Bit Rate) na automatické nastavenie kvality
obrazu podľa snímanej scény. Táto technológia
spôsobuje výkyvy v čase nahrávania pre
médium. Videozáznamy obsahujúce rýchlo sa
pohybujúce a zložité zábery sa nahrávajú pri
vyššej bitovej rýchlosti, čím sa skracuje celkový
čas nahrávania.


Keď je položka [
Image Size] nastavená na
16.0M].
možnosť [
Pri použití pamäťovej karty Sony.
Vybratá veľkosť záberu je účinná, ak svieti
(fotografia).
indikátor
Počet fotografií nasnímateľných na pamäťovú
kartu sa zobrazuje pre najväčšiu možnú veľkosť
snímky kamkordéra. Počas snímania sa na
obrazovke LCD zobrazuje aktuálny počet
nasnímateľných fotografií (s. 70).
Počet fotografií nasnímateľných na pamäťovú
kartu sa môže líšiť v závislosti od podmienok
snímania.
Tipy
Na nahrávanie statických záberov môžete použiť
aj pamäťovú kartu s kapacitou do 1 GB.
V nasledujúcom zozname sú uvedené
prenosová rýchlosť, pixely a pomer strán
jednotlivých režimov nahrávania (videozáznam
+ zvuk atď.).



SK
63
Preventívne opatrenia
 Kvalita

obrazu s vysokým rozlíšením (HD):
PS: maximálne 28 Mb/s, 1 920 pixelov 
1 080 pixelov/16:9
FX: maximálne 24 Mb/s, 1 920 pixelov 
1 080 pixelov/16:9
FH: približne 17 Mb/s (priemerná hodnota),
1 920 pixelov  1 080 pixelov/16:9
HQ: približne 9 Mb/s (priemerná hodnota),
1 440 pixelov  1 080 pixelov/16:9
LP: približne 5 Mb/s (priemerná hodnota),
1 440 pixelov  1 080 pixelov/16:9
 Kvalita obrazu so štandardným rozlíšením
(STD):
HQ: približne 9 Mb/s (priemerná hodnota),
720 pixelov  480 pixelov (NEX-VG30/
VG30H), 720 pixelov  576 pixelov (NEXVG30E/VG30EH)/16:9, 4:3
Počet pixelov a pomer strán pri nahrávaní
fotografií.
 Režim nahrávania fotografií:
4 912 bodov  3 264 bodov/3:2
4 912 bodov  2 760 bodov/16:9
3 568 bodov  2 368 bodov/3:2
3 568 bodov  2 000 bodov/16:9
2 448 bodov  1 624 bodov/3:2
2 448 bodov  1 376 bodov/16:9
 Nasnímanie fotografie z videozáznamu
(NEX-VG30/VG30H):
1 920 bodov  1 080 bodov/16:9
640 bodov  360 bodov/16:9
640 bodov  480 bodov/4:3
Informácie o používaní a údržbe





SK
64
Kamkordér a príslušenstvo nepoužívajte a
neskladujte na nasledujúcich miestach:
 Na príliš horúcom, chladnom alebo vlhkom
mieste. Kamkordér a príslušenstvo nikdy
nevystavujte teplotám nad 60 C, napríklad
na miestach vystavených priamemu
slnečnému žiareniu, v blízkosti ohrievačov
alebo v aute zaparkovanom na slnku. Môžu sa
zdeformovať alebo poškodiť.
 V silnom magnetickom poli alebo na mieste
vystavenom pôsobeniu mechanických
vibrácií. Kamkordér už nemusí pracovať
správne.
 Na mieste vystavenom silným rádiovým
vlnám alebo žiareniu. Kamkordér môže
nesprávne nahrávať.
 V blízkosti prijímačov vĺn AM a
videozariadení. Môže sa vyskytnúť šum.
 Na pieskovej pláži alebo v ľubovoľnom inom
prašnom prostredí. Ak sa do kamkordéra
dostane piesok alebo prach, kamkordér
nemusí pracovať správne. V niektorých
prípadoch sa táto porucha nedá odstrániť.
 V blízkosti okien alebo vo vonkajšom
prostredí, kde môže byť obrazovka LCD,
hľadáčik alebo objektív vystavený priamemu
slnečnému žiareniu. Poškodzuje to vnútro
hľadáčika alebo obrazovky LCD.
Kamkordér používajte pri napájaní
jednosmerným napätím 6,8 V/7,2 V (batéria)
alebo pri napájaní jednosmerným napätím
8,4 V (sieťový adaptér striedavého prúdu).
Ak chcete zariadenie používať pri napájaní
jednosmerným alebo striedavým prúdom,
použite príslušenstvo odporúčané v tomto
návode na používanie.
Nedovoľte, aby sa kamkordér zamočil
(napríklad od dažďa alebo od morskej vody).
Ak sa kamkordér zamočí, nemusí pracovať
správne. V niektorých prípadoch sa táto
porucha nedá odstrániť.
Ak do zariadenia prenikne tuhý predmet alebo
kvapalina, odpojte kamkordér od siete a pred
ďalším použitím ho nechajte skontrolovať
obchodným zástupcom spoločnosti Sony.








Čistenie obrazovky LCD



Zaobchádzanie s krytom zariadenia


Ak kamkordér dlhší čas nepoužívate


Ak chcete kamkordér dlhodobo udržiavať v
optimálnom stave, aspoň raz za mesiac ho
spustite na nahrávanie a prehrávanie záberov.
Pred uskladnením batériu úplne vybite.


Na obrazovku LCD príliš netlačte, pretože môže
dôjsť k jej poškodeniu.
Pri používaní kamkordéra v chladnom
prostredí sa môže na obrazovke LCD zobraziť
zostatkový obraz. Nejde o poruchu.
Pri používaní kamkordéra sa môže zadná strana
obrazovky LCD zahrievať. Nejde o poruchu.
Ak sa kryt zariadenia znečistí, vyčistite telo
kamkordéra mäkkou handričkou mierne
navlhčenou vo vode a potom utrite kryt suchou
mäkkou handričkou.
Ak chcete zabrániť poškodeniu povrchovej
úpravy zariadenia, vyhnite sa nasledujúcim
situáciám:
 používaniu chemikálií, napríklad riedidla,
benzínu, alkoholu, chemických látok,
repelentov, insekticídov a opaľovacieho
krému,
 manipulácii s kamkordérom rukami
znečistenými od látok uvedených vyššie,
 dlhotrvajúcemu ponechaniu tela zariadenia
v kontakte s gumovými alebo vinylovými
predmetmi.
Údržba a skladovanie objektívu

Obrazovka LCD

Ak na obrazovke zostane mastnota alebo krém
z rúk, ľahšie sa odlúpne povrchová vrstva. Čo
najskôr ich utrite.
Ak obrazovku utierate papierovou vreckovkou a
pod., povrchová vrstva sa môže poškrabať.
Ak sa na obrazovke nachádzajú odtlačky prstov
a prach, odporúča sa najprv odstrániť prach
pomocou dúchadla a pod. a potom odstrániť
odtlačky prstov pomocou mäkkej handričky.
Ďalšie informácie
So zariadením zaobchádzajte jemne,
nerozoberajte ho, neupravujte, nevystavujte ho
fyzickým nárazom ani úderom – nebúchajte
po ňom, nenechajte ho spadnúť a ani naň
nestúpajte. Zvláštnu pozornosť venujte
zaobchádzaniu s objektívom.
Ak kamkordér nepoužívate, vypnite ho.
Kamkordér pri používaní nezakrývajte
predmetmi (napríklad uterákom). Mohlo by to
spôsobiť zvýšenie teploty vnútri zariadenia.
Pri odpájaní od siete napájací kábel odpájajte
ťahaním za zástrčku, nie za kábel.
Dajte pozor, aby ste nepoškodili napájací kábel
napríklad tým, že naň položíte ťažký predmet.
Nepoužívajte zdeformovanú ani poškodenú
batériu.
Kovové kontakty udržujte v čistote.
Ak z batérie vytečie tekutý elektrolyt:
 Obráťte sa na najbližšie autorizované servisné
stredisko spoločnosti Sony.
 Zmyte všetku tekutinu, ktorá sa dostala do
styku s pokožkou.
 Ak sa vám tekutina dostane do očí, vymyte
ich dostatočným množstvom vody a navštívte
lekára.


Povrch objektívu očistite mäkkou handričkou v
nasledujúcich prípadoch:
 ak sa na povrchu objektívu nachádzajú
odtlačky prstov,
 ak sa kamkordér používa v horúcom alebo
vlhkom prostredí,
 ak sa objektív používa v prostredí s vysokým
obsahom soli, napríklad na morskom pobreží.
Objektív skladujte na dobre vetranom, čistom a
bezprašnom mieste.
Ak chcete predísť znehodnoteniu, pravidelne
čistite objektív podľa postupu uvedeného vyššie.
SK
65
Nabíjanie predinštalovanej nabíjateľnej
batérie
Kamkordér obsahuje predinštalovanú nabíjateľnú
batériu, ktorá umožňuje uchovanie dátumu, času
a ďalších nastavení aj vtedy, keď je kamkordér
vypnutý. Predinštalovaná nabíjateľná batéria sa
nabíja vždy pri pripojení kamkordéra do sieťovej
zásuvky cez sieťový adaptér striedavého prúdu
alebo pri pripojení batérie. Ak sa kamkordér
približne 3 mesiace vôbec nepoužíva, nabíjateľná
batéria sa úplne vybije. Kamkordér používajte
po nabití vopred nainštalovanej nabíjateľnej
batérie. Ak však vopred nainštalovaná nabíjateľná
batéria nebude nabitá, nebude to mať žiadny
vplyv na funkčnosť kamkordéra, ak nenahrávate
informácie o dátume.
Postupy
Pomocou dodaného sieťového adaptéra
striedavého prúdu pripojte kamkordér do sieťovej
zásuvky a nechajte ho tak aspoň 24 hodín.
Poznámky k likvidácii/prevodu
pamäťovej karty
Aj po odstránení údajov na pamäťovej karte
alebo po naformátovaní pamäťovej karty v
kamkordéri alebo v počítači sa môže stať, že
údaje na pamäťovej karte sa neodstránia úplne.
Ak niekomu chcete dať svoju pamäťovú kartu,
odporúča sa, aby ste svoje údaje úplne odstránili
pomocou softvéru na odstraňovanie údajov
v počítači. Podobne aj v prípade likvidácie
pamäťovej karty sa odporúča, aby ste zničili celú
hlavnú časť pamäťovej karty.
Výmena batérie bezdrôtového
diaľkového ovládača
Stlačte plôšku a nechtom vysuňte puzdro na
batériu.
Novú batériu umiestnite tak, aby znak +
smeroval nahor.
SK
66
Zasúvajte kryt priestoru na batériu späť do
bezdrôtového diaľkového ovládača, kým
nezaznie cvaknutie.
Plôška
VÝSTRAHA
Batéria môže pri nesprávnej manipulácii
explodovať. Nenabíjajte ju, nerozoberajte ju a
neodhadzujte ju do ohňa.

Keď je lítiová batéria slabá, funkčný dosah
bezdrôtového diaľkového ovládača sa môže
skrátiť alebo bezdrôtový diaľkový ovládač
nemusí pracovať správne. V takom prípade
vymeňte batériu za novú lítiovú batériu Sony
CR2025. Pri použití batérie iného typu môže
dôjsť k požiaru alebo explózii.
Špecifikácie
Systém
Vstupné/výstupné konektory
Konektor pre diaľkový ovládač A/V: výstupný
komponentný/video a zvukový konektor
Konektor HDMI OUT: konektor HDMI mini
Konektor USB: mini-AB
NEX-VG30E/VG30EH: len výstup
Konektor pre slúchadlá: stereofónny
minikonektor ( 3,5 mm)
Vstupný konektor MIC : stereofónny
minikonektor ( 3,5 mm)
Obrazovka LCD
Obraz: 7,5 cm (3,0 palca, pomer strán 16:9)
Celkový počet pixelov: 921 600 (1 920  480)
Všeobecné
Požiadavky na napájanie: jednosmerný prúd
6,8 V/7,2 V (batéria), jednosmerný prúd 8,4 V
(sieťový adaptér striedavého prúdu)
Priemerná spotreba energie:
Počas nahrávania fotoaparátom s použitím
hľadáčika pri normálnom jase:
Počas nahrávania fotoaparátom s použitím
objektívu E PZ 18-200mm F3.5–6.3 OSS*:
HD: 4,6 W STD: 4,4 W
Počas nahrávania fotoaparátom s použitím
obrazovky LCD pri normálnom jase:
Počas nahrávania fotoaparátom s použitím
objektívu E PZ 18-200mm F3.5–6.3 OSS*:
HD: 4,2 W STD: 4,0 W
Ďalšie informácie
Formát signálu:
NEX-VG30/VG30H:
farebný NTSC, normy EIA
HDTV 1080/60i, špecifikácia 1080/60p
NEX-VG30E/VG30EH:
farebný PAL, normy CCIR
HDTV 1080/50i, špecifikácia 1080/50p
farebný NTSC, normy EIA špecifikácia
pre normu HDTV 1080/60i (len pre režim
nahrávania 24p)
Formát nahrávania videozáznamu:
HD: kompatibilný s formátom MPEG-4
AVC/H.264 AVCHD Ver. 2.0
STD: MPEG2-PS
Systém nahrávania zvuku:
Dolby Digital 2-kanálový/5,1-kanálový
Dolby Digital 5.1 Creator
Formát súborov fotografií
kompatibilné s formátom DCF Ver.2.0
kompatibilné s formátom Exif Ver.2.3
kompatibilné s formátom MPF Baseline
Nahrávacie médiá (videozáznamy/fotografie)
„Memory Stick PRO Duo“
Karta SD (trieda Class 4 alebo výkonnejšia)
Hľadáčik:
Elektronický hľadáčik: farebný
Veľkosť obrazovky: 1,3 cm (typ 0,5)
Počet efektívnych pixelov: 2 359 296 bodov
(3 072  768)
Zobrazovacie zariadenie: snímač CMOS, veľkosť
23,5 mm  15,6 mm (typ APS-C)
Nahrávanie pixelov (fotografia, 3:2 JPEG):
Maximálne 16,0 mega (4 912  3 264) pixelov
Spolu: približne 16 700 000 pixelov
Efektívny počet (videozáznam, 16:9):
Približne 13 600 000 pixelov
Efektívny počet (fotografia, 16:9):
Približne 13 600 000 pixelov
Efektívny počet (fotografia, 3:2):
Približne 16 100 000 pixelov
Teplota farieb: [Auto], [One Push], [Indoor]
(3 200 K), [Outdoor] (5 600 K), manuálne
(2 500 K – 9 900 K)
Minimálne osvetlenie
9 lx (luxov) (v predvolenom nastavení je
rýchlosť uzávierky 1/60 sekundy (NEXVG30/VG30H) / 1/50 sekundy (NEX-VG30E/
VG30EH), zosilnenie: 30 dB, clona F3,5)
* Dodáva sa s modelmi NEX-VG30H/VG30EH
Prevádzková teplota: 0 C až 40 C
Skladovacia teplota: –20 C až +60 C
Rozmery (približné):
91 mm  130 mm  223 mm (š/v/h) vrátane
vyčnievajúcich častí
103 mm  140 mm  294 mm (š/v/h) vrátane
vyčnievajúcich častí, objektívu E PZ 18200mm F3.5–6.3 OSS*, tienidla objektívu* a
dodanej batérie (NP-FV70)
* Dodáva sa s modelmi NEX-VG30H/VG30EH
Hmotnosť (približná)
Len telo kamkordéra:
približne 650 g
Pri nahrávaní:
približne 1 420 g
(S príslušenstvom: objektív* a dodaná batéria
(NP-FV70))
* Dodáva sa s modelmi NEX-VG30H/VG30EH
SK
67
Adaptér striedavého prúdu AC-L200D
Požiadavky na napájanie: striedavé napätie
100 V – 240 V, 50 Hz/60 Hz
Spotreba prúdu: 0,35 A – 0,18 A
Spotreba energie: 18 W
Výstupné napätie: jednosmerný prúd 8,4 V
Výstupný prúd: 1,7 A
Prevádzková teplota: 0 C až 40 C
Skladovacia teplota: –20 C až +60 C
Rozmery (približné): 48 mm  29 mm  81 mm
(š/v/h) okrem vyčnievajúcich častí
Hmotnosť (približná): 150 g okrem napájacieho
kábla
Nabíjateľná batéria NP-FV70
Maximálne výstupné napätie: jednosmerný prúd
8,4 V
Výstupné napätie: jednosmerný prúd 6,8 V
Maximálne nabíjacie napätie: jednosmerný prúd
8,4 V
Maximálny nabíjací prúd: 3,0 A
Kapacita
Typická: 14,0 Wh (2 060 mAh)
Minimálna: 13,0 Wh (1 960 mAh)
Typ: lítium-iónová
E PZ 18-200mm F3.5-6.3 OSS (dodáva sa s
modelmi NEX-VG30H/VG30EH)
Objektív: objektív so systémom uchytenia
E-mount
Po konverzii na 35 mm fotoaparát
29 mm ~ 322 mm (videozáznam s pomerom
strán 16:9)
27 mm ~ 300 mm (statický záber s pomerom
strán 3:2)
Hodnota F
F3,5 ~ F6,3
SteadyShot
Dvojosový lineárny pohon s optickým
posunom a snímačom využívajúcim Hallov
efekt
Minimálne zaostrenie*
0,30 m (W) ~ 0,50 m (T)
Maximálne zväčšenie
 0,35
Minimálne clonové číslo
f/22 ~ f/40
Priemer filtra
67 mm
SK
68
Rozmery (maximálny priemer × výška)
Približne 93,2 mm × 99,0 mm
Hmotnosť
približne 649 g
* Minimálne zaostrenie s najkratšou
vzdialenosťou od obrazového snímača k
objektu.
Dizajn a technické parametre kamkordéra
a príslušenstva sa môžu zmeniť bez
predchádzajúceho upozornenia.
 Vyrobené podľa licencie spoločnosti Dolby
Laboratories.
Ochranné známky












Logo SDXC je ochranná známka spoločnosti
SD-3C, LLC.
 MultiMediaCard je ochranná známka
spoločnosti MultiMediaCard Association.
Všetky ostatné názvy výrobkov uvedené v tomto
dokumente môžu byť ochranné známky alebo
registrované ochranné známky príslušných
spoločností. Okrem toho sa v tomto návode
neuvádzajú značky  a  vo všetkých prípadoch.

Zabavte sa s vašou konzolou PlayStation 3 ešte
viac prevzatím aplikácie pre konzolu PlayStation 3
z obchodu PlayStation Store (ak je k dispozícii).
Ak chcete prevziať aplikáciu pre konzolu
PlayStation 3, musíte mať účet siete PlayStation
Network.
Dostupné v krajinách, v ktorých je k dispozícii
obchod PlayStation Store.
Ďalšie informácie

„Handycam“ a
sú
registrované ochranné známky spoločnosti
Sony Corporation.
„AVCHD Progressive“ a logo „AVCHD
Progressive“ sú ochranné známky spoločností
Panasonic Corporation a Sony Corporation.
„Memory Stick“, „
“, „Memory Stick Duo“,
„
“, „Memory Stick PRO
Duo“, „
“,
„Memory Stick PRO-HG Duo“,
„
“, „Memory Stick XCHG Duo“, „
“,
„MagicGate“, „
“, „MagicGate
Memory Stick“ a „MagicGate Memory Stick
Duo“ sú ochranné známky alebo registrované
ochranné známky spoločnosti Sony
Corporation.
„InfoLITHIUM“ je ochranná známka
spoločnosti Sony Corporation.
„BRAVIA“ je registrovaná ochranná známka
spoločnosti Sony Corporation.
Blu-ray Disc a Blu-ray sú ochranné
známky spoločnosti Blu-ray Disc Association.
Dolby a symbol double-D sú ochranné známky
spoločnosti Dolby Laboratories.
HDMI, logo HDMI a High-Definition
Multimedia Interface sú ochranné známky
alebo registrované ochranné známky
spoločnosti HDMI Licensing LLC v USA a v
iných krajinách.
Microsoft, Windows, Windows Vista a
DirectX sú registrované ochranné známky
alebo ochranné známky spoločnosti Microsoft
Corporation v USA a v iných krajinách.
Mac a Mac OS sú registrované ochranné
známky spoločnosti Apple Inc. v USA a v iných
krajinách.
Intel, Intel Core a Pentium sú ochranné
známky alebo registrované ochranné
známky spoločnosti Intel Corporation alebo
jej dcérskych spoločností v USA a v iných
krajinách.
„ “ a „PlayStation“ sú registrované ochranné
známky spoločnosti Sony Computer
Entertainment Inc..
Adobe, logo Adobe a Adobe Acrobat sú
registrované ochranné známky alebo
ochranné známky spoločnosti Adobe Systems
Incorporated v USA a v iných krajinách.
SK
69
Rýchla referencia
Indikátory na
obrazovke
Indikátor
Význam
Nastavená prezentácia
záberov

Výstraha

Režim prehrávania
V strede
Vľavo
Vpravo
Vpravo
Indikátor
Spodná časť
Vľavo
Indikátor
60i
50i
Význam
Tlačidlo MENU
Nahrávanie pomocou
samospúšte
Wide Mode
[Face Detection] nastavené
na hodnotu [Off]
60%
2,0
/
/
/
Drive Mode
Režim zaostrenia
Funkcia SteadyShot je
vypnutá
Zebra
Peaking
Digitálne priblíženie
Optické priblíženie
Manuálne zaostrenie

Význam
Kvalita nahrávania obrazu
(HD/STD), frekvencia
snímok (60p/60i/24p),
(50p/50i/25p) a režim
nahrávania (PS/FX/FH/
HQ/LP)
Zostávajúca kapacita
batérie
0:00:00
00Min
RAW/JPEG
Nahrávacie/prehrávacie/
upravovacie médium
Počítadlo (hodiny:minúty:
sekundy)
Odhadovaný zostávajúci
čas nahrávania
Cinematone
Veľkosť fotografie
Destination
Picture Effect
9999
Priečinok prehrávania
V strede
Indikátor
[STBY]/[REC]
Význam
Stav nahrávania
Spracúva sa
SK
70
Približný počet
nasnímateľných fotografií
a veľkosť fotografií
100/112
Aktuálne prehrávaný
videozáznam alebo
fotografia/celkový
počet nasnímaných
videozáznamov alebo
fotografií
Indikátor
Význam
Externé mediálne
zariadenie je pripojené
Spodná časť
Indikátor
Význam
Tlačidlo View Images
Wind Noise Reduct.
Audio Mode
Audio Rec Level
Audio Level Display
EV
AE Shift
Automatická Exposure/
manuálna Exposure
IRIS
12dB
ISO200
4000
101-0005
ISO
Shutter Speed
Tlačidlo prezentácie
záberov
Názov údajového súboru
Chránený záber
Rýchla referencia

Gain
Flash
Flash Level
Red Eye Reduction

5500K A3 G3


White Balance
Indikátory a ich pozícia sú ilustračné a ich
znázornenie sa môže líšiť od ich skutočného
zobrazenia v zariadení.
Niektoré indikátory sa nemusia zobraziť v
závislosti od modelu kamkordéra.
SK
71
Súčasti a ovládacie prvky
V tejto časti je na ilustráciách znázornený pripojený objektív (E PZ 18-200mm F3.5-6.3 OSS),
ktorý sa dodáva s modelom NEX-VG30H/VG30EH.
Hľadáčik (str. 24)
Sánky pre rôzne rozhrania
Senzor oka
Páčka pre nastavenie objektívu
hľadáčika (str. 24)
Tlačidlo PHOTO (str. 30)
Indikátory
(Videozáznam)/
(Fotografia) (str. 29)
Háčik na ramenný popruh
Tlačidlo MODE (str. 29)
Vypínač ON/OFF (napájanie) (str. 20)
Tlačidlo START/STOP (str. 29)
Uvoľňovacia páčka BATT (batéria)
(str. 13)
Násadka na príslušenstvo
Slúži na pripojenie kamerového mikrofónu
(predáva sa osobitne) a pod. Ak pripevníte
príslušenstvo na násadku a zároveň na sánky
pre rôzne rozhrania, rôzne typy príslušenstva
do seba môžu narážať a poškodiť sa.
SK
72
Informácie o príslušenstve kompatibilnom
so sánkami pre rôzne rozhrania nájdete na
webovej lokalite Sony pre vašu oblasť alebo sa
obráťte na obchodného zástupcu spoločnosti
Sony alebo na miestne autorizované servisné
stredisko spoločnosti Sony.
Nedá sa zaručiť, že kamkordér bude fungovať s
príslušenstvom od iných výrobcov.
Konektor MIC (PLUG IN POWER)
Keď je pripojený externý mikrofón (predáva
sa osobitne), má prednosť pred vstavaným
mikrofónom alebo mikrofónom pripojeným k
sánkam pre rôzne rozhrania.
Tlačidlo START/STOP na držadle
Toto tlačidlo použite, ak nahrávate v inom
uhle.
Tlačidlo EXPANDED FOCUS
Tlačidlo EXPANDED FOCUS má hmatový
bod. Použite ho ako pomôcku pri ovládaní.
Konektor HDMI OUT (str. 37)
Konektor  (USB) (str. 50)
NEX-VG30E/VG30EH: len výstup
Páčka priblíženia
Indikátor CHG (nabíjanie) (str. 12)
Rýchla referencia
SK
73
Mikrofón
Tlačidlo DISPLAY (str. 23)
Háčik na ramenný popruh
Tlačidlo SHUTTER SPEED
Páčka priblíženia (str. 15)
Tlačidlo PROGRAM AE
Prepínač rýchlosti priblíženia (str. 15)
Tlačidlo WHITE BALANCE
Prepínač priblíženia (str. 15)
Indikátor prístupu k pamäťovej karte
Tlačidlo MANUAL (str. 32)
Ovládač MANUAL (str. 32)
Obrazovka LCD/dotykový panel
Ak otočíte panel LCD o 180 stupňov, môžete
ho zavrieť s obrazovkou LCD otočenou
smerom von. Počas prehrávania je to
pohodlnejšie.
Tlačidlo RESET
Stlačte tlačidlo RESET pomocou zahroteného
objektu.
Tlačidlo RESET stlačte, ak chcete inicializovať
všetky nastavenia vrátane nastavenia hodín.
Reproduktor
Tlačidlo IRIS
SK
74
Tlačidlo
(View Images) (str. 33)
(str. 26)
Ak indikátor svieti alebo bliká, kamkordér číta
alebo zapisuje údaje.
Otvor pre pamäťovú kartu (str. 26)
Tlačidlo FOCUS
Priestor pre batériu (str. 12)
Konektor DC IN (str. 12)
Konektor pre diaľkový ovládač A/V
(str. 37)
Tento konektor slúži na prepojenie
kamkordéra s iným zariadením. Do
pripojeného TV prijímača môžete prenášať
statické zábery, videozáznamy a zvuk alebo
môžete kamkordér ovládať, keď je umiestnený
na diaľkovo ovládaný video statív.
Remienok na uchopenie (str. 28)
Objímka pre statív (str. 32)
Príruba
Kontakty objektívu
Kontaktov objektívu sa nedotýkajte a
nezašpiňte ich.
Rýchla referencia
Konektor  (slúchadlá)
Použite slúchadlá so stereofónnym
minikonektorom.
Poistný kolík objektívu
Tlačidlo uvoľnenia objektívu
Tienidlo objektívu
Objektív
Prstenec priblíženia
Krúžok ostrenia
Indikátor nahrávania
Tento indikátor bliká, keď je zostávajúca
kapacita nahrávacieho média nízka alebo je
batéria takmer vybitá.
Snímač diaľkového ovládača (str. 58)
Obrazový snímač
Nedotýkajte sa obrazového snímača a
nezašpiňte ho.
SK
75
Register
B
O
W
Batéria...........................................12
Objektív........................................15
Ovládač MANUAL.....................32
Windows.......................................43
P
Zapnutie........................................20
Zapnutie napájania......................20
Zobrazenie vlastnej diagnostiky
.......................................................61
C
Copy..............................................49
Č
Čas nahrávania a prehrávania....62
Čas nahrávania videozáznamov/
počet nasnímateľných fotografií
.......................................................62
D
Data Code.....................................21
Date/Time.....................................21
Delete............................................40
E
R
Externé médiá..............................49
Register udalostí..........................33
Rekordér diskov...........................52
RESET...........................................74
Riešenie problémov.....................60
F
Fotografie................................30, 36
I
Image Data Converter.................47
Indikátory na obrazovke.............70
Inštalácia.......................................44
M
Media Settings..............................26
„Memory Stick“...........................27
„Memory Stick PRO Duo“.........27
„Memory Stick PRO-HG Duo“
.......................................................27
„Memory Stick XC-HG Duo“....27
Miniatúry......................................40
Možnosti nabíjania batérie v
zahraničí.......................................14
SK
76
PlayMemories Home..................47
Počítač...........................................43
Počítačový systém........................43
Ponuky..........................................56
Prehrávanie..................................33
Prepojovací A/V kábel..........38, 53
Preventívne opatrenia.................64
Pripojenie.....................................37
Príručka k zariadeniu
„Handycam“.................................59
Z
S
Sieťová zásuvka............................12
Softvér...........................................44
Starostlivosť..................................64
Statív........................................32, 75
Š
Špecifikácie...................................67
T
Televízor.......................................37
U
Ukladanie záberov na externé
médium.........................................49
N
Ú
Nabíjanie batérie..........................12
Nahrávacie médiá........................26
Nahrávanie...................................28
Nastavenie dátumu a času..........20
Nastavenie hodín.........................20
Nastavenie jazyka........................22
Údržba..........................................64
Úplne nabité.................................12
V
VBR...............................................63
Videozáznamy........................29, 35
Výstražné indikátory...................61
Zoznamy ponúk nájdete
na stranách 56 až 58.
Citiţi mai întâi
următoarele informaţii
Citiţi acest manual cu atenţie înainte
de a utiliza aparatul şi păstraţi-l pentru
consultare ulterioară.
AVERTIZARE
În vederea reducerii riscului de
incendiu sau electrocutare,
1) nu expuneţi unitatea la ploaie sau
umezeală.
2) nu aşezaţi obiecte pline cu lichide,
cum ar fi o vază, pe aparat.
Nu expuneţi bateriile la căldură
excesivă, precum lumina solară, focul
sau surse asemănătoare.
ATENŢIONARE
Acumulator
În cazul în care acumulatorul nu este
mânuit corect, acesta poate exploda, poate
declanșa un incendiu sau poate cauza arsuri
de natură chimică. Reţineţi următoarele
atenţionări.











RO
Nu îl dezasamblaţi.
Nu zdrobiţi și nu supuneţi acumulatorul la
șocuri sau interacţiuni violente, cum ar fi
lovirea, lăsarea să cadă sau călcarea pe el.
Nu scurtcircuitaţi contactele acumulatorului și
nu lăsaţi obiecte din metal să intre în contact
cu acestea.
Nu expuneţi acumulatorul la temperatură
înaltă de peste 60 °C, cum ar fi în bătaia directă
a razelor solare sau într-o mașină parcată în
soare.
Nu îl incineraţi și nu îl aruncaţi în foc.
Nu manevraţi baterii cu litiu-ion deteriorate sau
care prezintă scurgeri.
Încărcaţi acumulatorul numai utilizând un
încărcător original Sony sau un dispozitiv care
poate încărca acumulatorul.
Ţineţi acumulatorul departe de accesul copiilor
mici.
Menţineţi acumulatorul uscat.
Înlocuiţi-l numai cu un tip identic sau
echivalent, recomandat de Sony.
Dezafectaţi acumulatorii uzaţi întotdeauna după
cum se specifică în instrucţiuni.
Înlocuiţi bateria numai cu o baterie de tipul
specificat. În caz contrar, se pot produce
incendii sau leziuni personale.
Adaptorul de reţea
Când folosiţi adaptorul de reţea, nu-l plasaţi
într-un spaţiu îngust, cum ar fi între un
perete și un obiect de mobilier.
Folosiţi o priză apropiată (priză de
perete) când utilizaţi adaptorul de reţea.
Decuplaţi imediat adaptorul de reţea
de la priză (priza de perete) dacă apare
vreo disfuncţionalitate în timpul folosirii
camerei video.
Notă despre cablul de alimentare
Cablul de alimentare a fost conceput special
pentru această cameră digitală şi nu trebuie
utilizat cu alte echipamente electrice.
Chiar dacă aveţi camera oprită, sursa de
alimentare cu curent alternativ (de reţea)
este activă atâta timp cât adaptorul de reţea
este conectat la priză (priza de perete).
Presiunea fonică excesivă de la căşti poate
cauza pierderea auzului.
PENTRU CLIENŢII DIN EUROPA
Notă pentru clienţii din ţările care aplică
Directivele UE
Producătorul acestui produs este Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku
Tokyo, 108-0075 Japonia. Reprezentantul
autorizat pentru EMC și siguranţa
produsului este Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Germania. Pentru orice probleme de
service sau garanţie, vă rugăm să consultaţi
adresele indicate în documentele separate
de service sau de garanţie.
Acest produs a fost testat și s-a stabilit că
respectă limitele indicate în Directiva EMC
pentru utilizarea cablurilor de conectare
mai scurte de 3 metri.
ATENŢIE
Câmpurile electromagnetice la anumite
frecvenţe pot influenţa imaginea și sunetul
acestei unităţi.
Notă
Dacă electricitatea statică sau
electromagnetismul determină sistarea la
jumătate a transferului de date (nereușită),
reporniţi aplicaţia sau deconectaţi și
conectaţi din nou cablul (USB etc.).
Dezafectarea echipamentelor
electrice și electronice vechi
(Se aplică pentru ţările membre
ale Uniunii Europene si pentru
alte ţări europene cu sisteme de
colectare separată)
Acest simbol aplicat pe produs sau pe
ambalajul acestuia, indică faptul că acest
produs nu trebuie tratat ca pe un deșeu
menajer. El trebuie predat punctelor de
reciclare a echipamentelor electrice și
electronice. Asigurându-vă că acest produs
este dezafectat în mod corect, veţi ajuta la
prevenirea posibilelor consecinţe negative
asupra mediului și a sănătăţii umane,
dacă produsul ar fi fost dezafectat în mod
necorespunzător. Reciclarea materialelor
va ajuta la conservarea resurselor naturale.
Pentru mai multe detalii legate de reciclarea
acestui produs, vă rugăm să contactaţi
primăria din orașul dumneavoastră,
serviciul de salubritate local sau magazinul
de unde aţi cumpărat produsul.
Dezafectarea bateriilor uzate
(aplicabil în Uniunea Europeană
și alte ţări europene cu sisteme
de colectare separate)
Acest simbol marcat pe baterie sau pe
ambalaj indică faptul că bateria acestui
produs nu trebuie considerată reziduu
menajer.
Pe anumite tipuri de baterii, acestui simbol
i se pot asocia simbolurile anumitor
substanţe chimice. Simbolurile pentru
RO
mercur (Hg) sau plumb (Pb) sunt adăugate,
daca bateria conţine mai mult de 0,0005%
mercur sau 0,004% plumb.
Asigurându-vă că aceste baterii sunt
eliminate corect, veţi ajuta la prevenirea
consecinţelor negative pentru mediu
și pentru sănătatea umană, care, în
caz contrar, pot fi provocate de către
manipularea și eliminarea greșită a acestor
baterii. Reciclarea acestor materiale va ajuta
la conservarea resurselor naturale.
În cazul produselor care pentru siguranţa,
performanţa sau integritatea datelor
necesită o conexiune permanentă cu bateria
încorporată, aceasta trebuie înlocuită
numai de către personalul specializat din
centrele de service.
Pentru a vă asigura că bateriile vor
fi dezafectate corespunzător, predaţi
produsulul la sfârșitul duratei de
funcţionare la centrele de colectare pentru
deșeuri electrice și electronice.
Pentru celelalte tipuri de baterii, vă rugăm
să consultaţi secţiunea în care este explicat
modul neprimejdios de îndepărtare a
bateriei din produs. Predaţi bateria uzată
la un centru de colectare și reciclare a
bateriilor.
Pentru mai multe detalii referitoare la
reciclarea acestui produs sau a bateriei,
vă rugăm să contactaţi primaria, serviciul
de preluare a deșeurilor sau magazinul de
unde aţi achiziţionat produsul.
RO
Utilizarea camerei video

Nu ţineţi camera video de următoarele
componente şi de capacele mufelor.
Vizor
Ecran LCD
Puncte negre
Puncte albe, roşii, albastre sau verzi
Obiectiv (NEX-VG30H/
VG30EH)
Parasolar obiectiv
(NEX-VG30H/VG30EH)
Microfon încorporat




Camera video nu este rezistentă la praf, la stropi
sau la apă. Consultaţi „Măsuri de precauţie”
(pag. 64).
Elementele de meniu, ecranul LCD,
vizorul şi obiectivul


RO
Elementele de meniu marcate cu gri nu sunt
disponibile în condiţiile curente de înregistrare
sau redare.
Ecranul LCD şi vizorul sunt produse cu ajutorul
unei tehnologii extrem de precise, astfel că
peste 99,99% dintre pixeli sunt funcţionali. Cu
toate acestea, este posibil ca pe ecranul LCD
să apară în mod constant nişte puncte mici
negre şi/sau luminoase (de culoare albă, roşie,
albastră sau verde). Aceste puncte reprezintă
rezultatul normal al procesului de fabricaţie şi
nu afectează în niciun fel înregistrarea.

Nu înregistraţi imagini cu soarele şi nu lăsaţi
camera video la soare o perioadă lungă de timp.
Interiorul camerei video poate fi deteriorat.
Dacă lumina soarelui este focalizată pe un
obiect din apropiere, se poate produce un
incendiu. Când trebuie să plasaţi camera video
sub acţiunea directă a soarelui, ataşaţi capacul
obiectivului.
Expunerea îndelungată la soare a ecranului
LCD, a vizorului sau a obiectivului poate
provoca disfuncţionalităţi.
Nu îndreptaţi camera spre soare.
Procedând astfel, aceasta ar putea funcţiona
necorespunzător. Înregistraţi imagini ale
soarelui numai în condiţii de luminozitate
scăzută, cum ar fi în amurg.
Nu vă uitaţi la soare sau la o sursă puternică de
lumină printr-un obiectiv demontat. Aceasta
poate provoca afectarea irecuperabilă a ochilor.
Despre setarea limbii

Afişajele de pe ecran în diverse limbi sunt
utilizate pentru ilustrarea procedurilor de
funcţionare. Dacă este necesar, înainte de
utilizarea camerei video, schimbaţi limba afişată
pe ecran (pag. 22).
Despre înregistrare

Pentru o funcţionare stabilă a cardului de
memorie, se recomandă să formataţi cardul de
memorie cu camera video, înainte de prima
utilizare. La formatarea cardului de memorie
vor fi şterse toate datele stocate pe card, iar
datele vor fi irecuperabile. Salvaţi datele
importante pe calculator etc.





Înainte de a începe înregistrarea, verificaţi
funcţia de înregistrare pentru a vă asigura
că imaginile şi sunetul sunt înregistrate fără
probleme.
Nu se acordă despăgubiri pentru conţinutul
înregistrărilor, chiar dacă înregistrarea sau
redarea nu este posibilă din cauza unei
defecţiuni a camerei video, a cardului de
memorie etc.
Pentru a vizualiza înregistrările efectuate cu
camera video pe un televizor, este necesar un
televizor cu sistem NTSC pentru NEX-VG30/
VG30H şi un televizor cu sistem PAL este
necesar pentru NEX-VG30E/VG30EH.
Programele de televiziune, filmele, casetele
video şi alte materiale pot fi protejate de
drepturile de autor. Înregistrarea neautorizată
a unor astfel de materiale poate să contravină
legilor drepturilor de autor.
Folosiţi camera video conform reglementărilor
locale.
Note despre redare


Este posibil să nu puteţi reda în mod normal
imagini înregistrate cu camera video pe alte
dispozitive. Este posibil să nu puteţi reda
în mod normal imagini înregistrate cu alte
dispozitive pe camera video.
Filmele cu o calitate a imaginii de definiţie
standard (STD) înregistrate pe cardurile de
memorie SD nu pot fi redate cu echipamente
AV ale altor producători.
Salvarea tuturor datelor de imagine
înregistrate


Note cu privire la acumulator/adaptor
de c.a.


Suporturile DVD înregistrate cu o calitate a
imaginii de înaltă definiţie (HD) pot fi redate cu
dispozitive compatibile cu standardul AVCHD.
Nu puteţi reda discuri înregistrate cu o calitate
a imaginii de înaltă definiţie (HD) cu playere/
recordere DVD, deoarece nu sunt compatibile
cu formatul AVCHD. Dacă introduceţi un
disc înregistrat cu formatul AVCHD (calitate
a imaginii de înaltă definiţie (HD)) într-un
player/recorder DVD, este posibil să nu mai
puteţi scoate discul.
După oprirea camerei video, aveţi grijă să
scoateţi acumulatorul sau adaptorul de c.a.
Deconectaţi adaptorul de c.a. de la camera
video ţinând în mână atât camera video, cât şi
conectorul de c.c.
Notă privind temperatura camerei
video/acumulatorului

Suporturi DVD înregistrate cu o calitate
a imaginii HD (înaltă definiţie)

Pentru a evita pierderea datelor de imagine,
salvaţi periodic toate imaginile înregistrate pe
un suport extern. Pentru a salva imagini pe
computer, consultaţi pagina 42, iar pentru a
salva imagini pe suporturi externe, consultaţi
pagina 49.
Tipul de discuri sau suporturi pe care pot fi
salvate imaginile depinde de opţiunea [Mod
] selectată când au fost înregistrate
REC
imaginile. Filmele înregistrate cu [Calitate
50p]
60p] (NEX-VG30/VG30H), [Calitate
(NEX-VG30E/VG30EH) sau [Calitate
maximă] pot fi salvate pe suporturi externe sau
pe discuri Blu-ray (pag. 49).
Atunci când temperatura camerei video sau a
acumulatorului devine deosebit de ridicată sau
deosebit de scăzută, este posibil să nu puteţi
înregistra sau reda pe camera video; aceasta se
datorează funcţiilor de protecţie ale camerei
video care se activează în astfel de situaţii. În
acest caz, apare un indicator pe ecranul LCD
sau pe vizor.
Când camera video este conectată la
un computer sau accesorii

Nu încercaţi să formataţi cardul de memorie
al camerei video cu ajutorul computerului.
Procedând astfel, camera video poate să nu
funcţioneze corect.
RO

Atunci când conectaţi camera video la un
alt dispozitiv cu ajutorul unor cabluri de
legătură, aveţi grijă să introduceţi corect mufa
de conectare. Dacă introduceţi forţat mufa în
terminal, veţi deteriora terminalul şi pot apărea
defecţiuni ale camerei video.
Observaţii despre folosire

Dacă nu puteţi înregistra/reda imagini,
efectuaţi procedura [Format]

Dacă înregistraţi/ştergeţi imagini în mod
repetat pe o perioadă lungă de timp, se produce
o fragmentare a datelor pe cardul de memorie.
Imaginile nu pot fi salvate sau înregistrate.
Într-un astfel de caz, salvaţi mai întâi imaginile
pe un PC etc., apoi efectuaţi [Format] atingând
(MENU)  [Setare]  [ (
Setări

.
suport)]  [Format] 
Observaţii despre accesoriile opţionale


Recomandăm folosirea unor accesorii Sony
originale.
Este posibil ca în anumite ţări/regiuni să nu fie
disponibile accesoriile originale Sony.
Despre acest manual, ilustraţii şi afişaje
de pe ecran




RO
Imaginile folosite ca exemplu în acest manual
în scopul ilustrării sunt realizate cu o cameră
foto digitală, de aceea pot fi diferite de imaginile
şi indicatorii de ecran care apar pe camera
dvs. video. În plus, ilustraţiile camerei video
şi indicaţiile de pe ecran sunt exagerate sau
simplificate pentru o înţelegere mai clară.
În acest manual, discul DVD înregistrat cu o
calitate a imaginii de înaltă definiţie (HD) este
numit disc de înregistrare AVCHD .
Designul şi specificaţiile camerei video şi ale
accesoriilor pot fi modificate fără preaviz.
Indicatoarele de pe ecran din acest manual sunt
pentru NEX-VG30.

Nu efectuaţi nici una dintre următoarele
acţiuni. În caz contrar, cardul de memorie
poate fi deteriorat, imaginile înregistrate pot fi
imposibil de redat, se pot pierde sau pot apărea
alte defecţiuni.
 scoaterea cardului de memorie când ledul de
acces (pag. 26) este aprins sau clipeşte
 scoaterea acumulatorului sau a adaptorului de
c.a. din camera video sau supunerea camerei
la şocuri mecanice sau vibraţii când ledurile
(Film)/ (Foto) (pag. 29) sau ledul de
acces (pag. 26) sunt aprinse sau clipesc
Când folosiţi o curea de umăr (se vinde
separat), nu izbiţi camera video de obiecte.
Cuprins
Citiţi mai întâi următoarele informaţii.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Pregătirea
Cuprins
Pasul 1: Verificarea articolelor furnizate.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Pasul 2: Ataşarea accesoriilor furnizate.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Pasul 3: Încărcarea acumulatorului.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Încărcarea acumulatorului în străinătate.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Pasul 4: Ataşarea obiectivului.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Pasul 5: Pornirea camerei şi setarea datei şi a orei.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Schimbarea setării pentru limbă.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Pasul 6: Efectuarea reglajelor înainte de înregistrare.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Pasul 7: Introducerea unui card de memorie.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Înregistrare/Redare
Înregistrare.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Selectarea modului de înregistrare.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Reglarea în funcţie de condiţiile de înregistrare.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Redarea cu camera video.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Redarea imaginilor pe un televizor.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28
31
32
33
37
Operaţiuni avansate
Ştergerea filmelor şi a fotografiilor.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Salvarea filmelor şi a fotografiilor cu ajutorul unui
computer
Funcţiile utile disponibile în cazul în care conectaţi camera video la un computer
.......................................................................................................
Pregătirea unui computer.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pornirea PlayMemories Home.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Utilizarea „Image Data Converter”.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42
43
47
47
Salvarea imaginilor cu un dispozitiv extern
Ghid de dublare.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Salvarea imaginilor cu un dispozitiv extern de stocare.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Crearea unui disc cu o calitate a imaginii de definiţie standard (STD) cu ajutorul unui
recorder etc... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
RO
Personalizarea camerei video
Utilizarea meniurilor.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Obţinerea de informaţii detaliate de la Manual „Handycam”.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Informaţii suplimentare
Depanarea.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Durata de înregistrare a filmelor/numărul de fotografii care pot fi înregistrate.. . . . .
Măsuri de precauţie.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Specificaţii.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
60
62
64
66
Consultare rapidă
Indicatori de ecran.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Componente şi butoane.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
Index.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
RO
Pregătirea
Pasul 1: Verificarea
articolelor furnizate
Asiguraţi-vă că aveţi următoarele articole
furnizate împreună cu camera video.
Cifrele din ( ) reprezintă numărul de
articole furnizate.

Cablu de conectare A/V (1) (pag. 38)

Cablu USB (1) (pag. 49)

Telecomandă fără fir (RMT-835) (1)
Toate modelele




Această cameră video (1)
Capac corp (ataşat la camera video NEXVG30H/VG30EH; furnizat, dar nu ataşat
la alte modele) (1) (pag. 15)
O baterie cu litiu de tip pastilă este deja
instalată.
Adaptor de c.a. (1) (pag. 12)
Cablu de alimentare (1) (pag. 12)
Cablu A/V de semnal pe componente (1)
(pag. 37)
Pregătirea


Acumulator reîncărcabil (NP-FV70) (1)
(pag. 12)

Capac baterie (1) (pag. 11)

Protecţie împotriva vântului (1) (pag. 11)
RO

Ocular de mari dimensiuni (1) (pag. 25)

CD-ROM „Handycam” Application
Software (1) (pag. 43)
 „PlayMemories
Home” (software, inclusiv
„PlayMemories Home Help Guide”)
 Image Data Converter (software dezvoltare
RAW)
 Manual „Handycam” (PDF)

Ghid de acţionare (Acest manual) (1)
NEX-VG30H/VG30EH
RO
10

Obiectiv cu zoom acţionat electric, cu
factor ridicat de mărire (E PZ 18-200mm
F3.5-6.3 OSS) (ataşat la camera video)
(1) (pag. 15)

Parasolar obiectiv (1) (pag. 19)

Capac obiectiv faţă (ataşat la obiectiv) (1)
(pag. 15)

Capac obiectiv spate (1) (pag. 15)
Pasul 2: Ataşarea
accesoriilor furnizate
Ataşarea obiectivului
Ataşarea protecţiei împotriva
vântului
Ataşaţi capacul bateriei după introducerea
acumulatorului.
Ataşaţi capacul bateriei cu proiecţia ()
orientată după cum se arată în imagine.
Pregătirea
Consultaţi pagina 15 pentru informaţii
privind ataşarea obiectivului. NEXVG30/VG30E nu este oferit împreună cu
obiectivul E PZ 18-200mm F3.5-6.3 OSS.
Utilizaţi obiectivele corespunzătoare (se
vând separat).
Pentru modelele NEX-VG30H/VG30EH,
obiectivul este ataşat la camera video la
momentul achiziţionării.
Ataşarea capacului bateriei

Utilizaţi protecţia împotriva vântului
când doriţi să reduceţi zgomotul provocat
de vânt înregistrat de microfon. Ataşaţi
protecţia împotriva vântului cu logo-ul
Sony orientat în jos.
RO
11
Pasul 3: Încărcarea acumulatorului
Mufă DC IN
Acumulator
Adaptor de c.a.
Cablu de alimentare
La sursa de c.a.
Conector de c.c.
Led CHG (încărcare)
Aliniaţi semnul  de pe conectorul
de c.c. cu cel de pe mufa DC IN.
Puteţi încărca acumulatorul „InfoLITHIUM” (seria V) după ce l-aţi montat în camera video.
 Note
Nu puteţi monta un alt acumulator „InfoLITHIUM” în camera video decât unul din seria V.
 Nu puteţi ataşa acumulatorul „InfoLITHIUM” NP-FV30/FV50, chiar dacă aparţine seriei V.

1
2
3
Glisaţi comutatorul POWER la OFF (setarea implicită).
Montaţi acumulatorul glisându-l în direcţia indicată de săgeată până când
acesta face clic.
Conectaţi adaptorul de c.a. şi cablul de alimentare la camera video şi la
sursa de c.a.
Ledul CHG (încărcare) se aprinde şi începe încărcarea. Ledul CHG (încărcare) se stinge
atunci când acumulatorul este complet încărcat.
RO
12
4
Atunci când bateria este încărcată, deconectaţi adaptorul de c.a. de la
mufa DC IN a camerei video.
Durată de încărcare
Acumulator
NP-FV70 (furnizat)
NP-FV100

Pregătirea
Durata aproximativă (min.) necesară atunci când încărcaţi complet un acumulator complet
descărcat.
Durată de încărcare
195
390
Duratele de încărcare prezentate în tabel au fost stabilite la încărcarea camerei video la o temperatură de
25 C. Se recomandă să încărcaţi acumulatorul la un interval de temperatură între 10 C şi 30 C.
Sugestii
Consultaţi pagina 62 privind durata de înregistrare şi redare.
Atunci când camera video este pornită, puteţi verifica autonomia aproximativă a acumulatorului cu
ajutorul indicatorului din colţul din dreapta sus al ecranului LCD.



Pentru a scoate acumulatorul
Glisaţi comutatorul POWER la OFF. Glisaţi pârghia de decuplare BATT (acumulator) () şi
scoateţi acumulatorul ().
Pârghie de decuplare BATT
(acumulator)
Pentru a utiliza o sursă de c.a. ca sursă de alimentare
Conectaţi în acelaşi mod ca şi la „Pasul 3: Încărcarea acumulatorului” (pag. 12). Chiar dacă
acumulatorul este montat, acesta nu este descărcat.
RO
13
Note privind ataşarea/detaşarea sursei de alimentare



Atunci când scoateţi acumulatorul sau decuplaţi adaptorul de c.a., închideţi camera video şi asiguraţi-vă
(Film)/ (Foto) (pag. 29) şi ledul de acces (pag. 26) sunt stinse.
că ledurile
Ledul CHG (încărcare) clipeşte în timpul încărcării în următoarele condiţii:
 Acumulatorul nu este montat corect.
 Acumulatorul este deteriorat.
 Temperatura acumulatorului este scăzută.
Scoateţi acumulatorul din camera video şi puneţi-l într-un loc cald.
 Temperatura acumulatorului este ridicată.
Scoateţi acumulatorul din camera video şi puneţi-l într-un loc răcoros.
În setarea implicită, alimentarea se opreşte automat dacă nu utilizaţi camera video timp de aproximativ
5 minute; acest lucru se întâmplă pentru a economisi energia bateriei ([Oprire automată]).
Note despre adaptorul de c.a.



Utilizaţi o sursă de c.a. apropiată atunci când utilizaţi adaptorul de c.a. Deconectaţi imediat adaptorul de
c.a. de la sursa de c.a. dacă apare o defecţiune în timpul utilizării camerei video.
Nu utilizaţi adaptorul de c.a. într-un spaţiu îngust, cum ar fi între un perete şi un obiect de mobilier.
Nu scurtcircuitaţi conectorul de c.c. al adaptorului de c.a. sau borna acumulatorului cu obiecte metalice.
Acest lucru poate cauza defecţiuni.
Notă privind cablul de alimentare
Cablul de alimentare este conceput special doar pentru utilizarea cu această cameră video şi nu trebuie
utilizat cu alte echipamente electrice.
Încărcarea acumulatorului în străinătate
Puteţi încărca acumulatorul în orice ţară/regiune utilizând adaptorul de c.a. furnizat
împreună cu camera video, la o tensiune între 100 V - 240 V, 50 Hz/60 Hz de c.a.

RO
14
Nu folosiţi un transformator electric de tensiune.
Pasul 4: Ataşarea obiectivului
Acest manual explică modalitatea de ataşare a obiectivului utilizând ca exemplu obiectivul
E PZ 18-200mm F3.5-6.3 OSS care este oferit împreună cu NEX-VG30H/VG30EH (obiectivul
este ataşat la camera video la momentul achiziţionării).
Dacă utilizaţi un alt obiectiv, consultaţi manualul de instrucţiuni furnizat cu acesta.
Capac obiectiv faţă
Pregătirea
Capac obiectiv spate
Inel zoom
Index parasolar
Buton viteză zoom
Clapetă zoom
Comutator zoom
Inel de focalizare
Marcaj de montare
Contacte obiectiv*
* Nu atingeţi şi nu murdăriţi contactele obiectivului.
 Scoateţi capacul corpului de pe corpul camerei video şi capacul posterior
din partea din spate a obiectivului.
RO
15
 Montaţi obiectivul prin alinierea marcajelor de montare (albe) de pe
obiectiv şi corpul camerei video. În timp ce împingeţi obiectivul uşor spre
corpul camerei video, rotiţi obiectivul spre dreapta până face clic în poziţia
blocat.
Nu uitaţi să puneţi obiectivul drept.
Marcaje de montare (albe)
 Note
Când ataşaţi un obiectiv, nu apăsaţi pe butonul de eliberare a acestuia.
 Nu forţaţi când ataşaţi un obiectiv. Montarea cu forţa a obiectivului poate avea ca rezultat o funcţionare
defectuoasă sau deteriorarea monturii obiectivului.
 Este posibil să existe o uşoară mişcare a obiectivului în poziţia blocat, în funcţie de obiectivul utilizat.
Acesta nu este un defect.
 Ţineţi de corpul camerei video cu partea din faţă în jos şi schimbaţi rapid obiectivul la distanţă de locuri
cu praf mult, astfel încât să împiedicaţi intrarea prafului sau a resturilor în interiorul corpului camerei
video.

RO
16
Scoaterea obiectivului
 În timp ce apăsaţi la maxim pe butonul de eliberare a obiectivului, rotiţi
obiectivul spre stânga până se opreşte.

Când scoateţi obiectivul, asiguraţi-vă că ţineţi şi de obiectiv şi de corpul camerei video.
Pregătirea
Buton de eliberare a obiectivului
 Aşezaţi capacul posterior pe obiectiv şi ataşaţi capacul corpului la corpul
camerei video.


Aliniaţi marcajul de pe capacul corpului la marcajele de montare şi rotiţi de capac spre dreapta.
Eliminaţi praful înainte de a ataşa capacele.
Aliniaţi marcajele.
 Note
Când schimbaţi obiectivul, pe imagine pot apărea praf sau resturi care intră în corpul camerei video şi se
lipesc de suprafaţa senzorului de imagine (partea care funcţionează ca peliculă), în funcţie de condiţiile
de înregistrare. Pe senzorul de imagine există un strat de protecţie împotriva prafului pentru a împiedica
fixarea prafului pe senzorul de imagine. Cu toate acestea, ataşaţi sau scoateţi obiectivul rapid, la distanţă
de locaţii cu praf.
 Nu lăsaţi corpul camerei video cu obiectivul şi capacul corpului scoase.

RO
17
Dacă se fixează praf sau resturi pe senzorul de imagine
Opriţi camera video şi desprindeţi obiectivul. Curăţaţi senzorul de imagine şi zona din jur
utilizând un ventilator (se vinde separat) şi apoi fixaţi din nou obiectivul.
 Note
Nu utilizaţi un dispozitiv de pulverizat, deoarece poate arunca picături de apă în interiorul corpului
camerei video.
 Nu puneţi capătul ventilatorului în cavitatea de dincolo de montură astfel încât capătul ventilatorului să
nu atingă senzorul de imagine.
 Ţineţi camera video orientată în jos pentru a preveni intrarea prafului în camera video.
 Nu aplicaţi şocuri mecanice camerei video în timpul curăţării.
 Dacă nu puteţi curăţa senzorul de imagine prin procedura de mai sus, consultaţi dealerul Sony sau
unitatea de service autorizată de Sony.

Adaptor pentru montură
Dacă utilizaţi un Adaptor pentru montură (se vinde separat), puteţi ataşa un obiectiv cu
montură A (se vinde separat) la cameră. Pentru detalii, consultaţi instrucţiunile de operare
livrate împreună cu Adaptorul pentru montură.
RO
18
Funcţiile disponibile diferă în funcţie de tipul de adaptor pentru montură.
Funcţii
LA-EA1
Disponibilă doar cu
obiectiv SAM/SSM*
AF cu contrast
LA-EA2
Disponibilă
Selectare AF/MF
Se poate schimba de pe
obiectiv
Mod focalizare
automată (doar mod
foto)
Simplu
Obiective SAM/SSM: se poate schimba de
pe obiectiv
Alte obiective: se poate schimba de la
butonul FOCUS
Simplu/Continuu
Focalizare automată
Sistem AF
AF cu detecţie a fazei
Pregătirea
* Cu LA-EA1, viteza de focalizare automată cu un obiectiv cu montură A ataşat va fi mai mică prin
comparaţie cu un obiectiv cu montură E. (Când este ataşat un obiectiv cu montură A, viteza focalizării
automate va fi de aproximativ 2 secunde până la 7 secunde când înregistraţi în condiţiile de măsurare
Sony. Viteza poate varia în funcţie de subiect, lumina ambientală etc.)
 Note
Este posibil ca unele obiective să nu poată fi utilizate sau ca funcţionarea acestuia să fie limitată.
Verificaţi site-ul de asistenţă dedicat sau consultaţi unitatea de service autorizată Sony locală cu privire la
obiectivele compatibile.
 Este posibil ca, în timpul înregistrării filmului, să se înregistreze şi sunetul funcţionării obiectivului şi
(MENU) 
camerei. Puteţi evita acest lucru prin setarea Nivel înreg. audio la minim. Atingeţi
[Aparat foto/Microfon]  [ ( Microfon)]  [Nivel înreg. audio].
 Focalizarea poate necesita mai mult timp sau se poate dovedi mai dificilă, în funcţie de obiectivul utilizat
sau de subiect.

Montarea parasolarului obiectivului
Aliniaţi linia roşie a parasolarului obiectivului cu cea de pe obiectiv şi montaţi parasolarul
obiectivului pe obiectiv. Rotiţi parasolarul obiectivului spre dreapta până când punctul roşu al
parasolarului obiectivului şi linia roşie a obiectivului se aliniază cu un clic.
Parasolarul obiectivului nu poate fi ataşat la obiectiv invers.
RO
19
Pasul 5: Pornirea camerei şi setarea datei şi a orei
1
Glisaţi comutatorul POWER la ON în timp ce apăsaţi butonul verde.
Comutator POWER
2
Selectaţi limba dorită, apoi atingeţi [Urm.].
Atingeţi butonul de pe
ecranul LCD
3
Selectaţi zona geografică dorită cu

Pentru a regla din nou data şi ora, atingeţi
/
, apoi atingeţi [Urm.].
(MENU)  [Setare]  [
(
[Setare dată şi oră]  [Dată şi oră]. Dacă un element nu este pe ecran, atingeţi
ce acesta apare.
RO
20
Setări ceas)] 
/
până
4
Setaţi [Ora de vară], apoi atingeţi [Urm.].

Dacă setaţi [Ora de vară] la [Activat], ceasul este dat cu 1 oră înainte.
Pregătirea
5
Selectaţi formatul datei, apoi atingeţi [Urm.].
6
Selectaţi data şi ora, atingeţi
*.
[Urm.] 
/
pentru a seta valoarea, apoi atingeţi
* Se afişează ecranul de confirmare doar când setaţi ora pentru prima dată.
Ceasul porneşte.
 Note
Data şi ora nu apar în timpul înregistrării, dar sunt înregistrate automat pe cardul de memorie şi pot fi
(MENU)  [Setare] 
afişate în timpul redării. Pentru a afişa data şi ora, atingeţi
(
Setări redare)]  [Cod de date]  [Data/Ora] 
.
[
(MENU)  [Setare]  [ ( Setări generale)]
 Puteţi opri sunetele bip de funcţionare atingând
.
 [Bip]  [Dezactivat] 
 Dacă butonul pe care l-aţi atins nu răspunde corect, calibraţi panoul tactil.

RO
21
Pentru a opri alimentarea
Glisaţi comutatorul POWER la OFF.
Ledul (Film) clipeşte pentru câteva secunde, iar camera video este oprită.
Schimbarea setării pentru limbă
Puteţi schimba afişajele de pe ecran pentru a vizualiza mesajele într-o anumită limbă.
(MENU)  [Setare]  [ ( Setări generale)]  [Language Setting]  o
Atingeţi


.
limbă dorită 
RO
22
Pasul 6: Efectuarea reglajelor înainte de
înregistrare
Panoul LCD
Deschideţi panoul LCD la 90 de grade faţă de camera video () şi apoi reglaţi unghiul ().
Pregătirea
 Max. 90 de grade
Senzor privire
 Max. 180 de
grade
 Max. 90 de grade
Sugestii
Imaginile sunt afişate pe vizor sau pe ecranul LCD.
Când ochiul se apropie de vizor când ecranul LCD este închis, afişajul ecranului apare pe vizor. Puteţi
seta camera video astfel ca afişajul ecranului să apară pe vizor când ochiul se apropie de vizor, chiar dacă
ecranul LCD este deschis.
Puteţi ajusta luminozitatea ecranului LCD cu [Luminozitate LCD].




Schimbarea afişajului pe ecranul LCD
Apăsaţi DISPLAY pentru a trece prin ecran în următoarea ordine:
Înregistrare: afişaj detaliat  afişaj simplu  afişaj minimal
Redare: afişaj detaliat  afişaj minimal
Buton DISPLAY
RO
23
Sugestii
În setarea implicită, afişajul se schimbă la afişaj simplu după aproximativ 4 secunde ([Setare afişaj]).
Afişajul trece la afişaj detaliat când atingeţi ecranul oriunde, cu excepţia butoanelor de pe ecranul LCD
astfel încât să puteţi utiliza elementele.


aprox. 4 sec
după
Afişajul se întunecă după o anumită perioadă de utilizare a vizorului.
Vizorul
Când înregistraţi în timp ce priviţi prin vizor, păstraţi ochiul apropiat de vizor când ecranul
LCD este închis. Dacă indicaţiile din vizor apar înceţoşate, deplasaţi clapeta de reglare aflată
sub vizor. Dacă [Vizor/Panou] este setat la [Auto], când ochiul se apropie de vizor, senzorul de
privire detectează apropierea şi afişajul comută la vizor, chiar dacă ecranul LCD este deschis.
Dacă senzorul de privire nu poate detecta apropierea, imaginea rămâne afişată pe ecranul
LCD.
RO
24
Dacă imaginea nu este clară în vizor
Dacă nu puteţi vedea imaginea din vizor clar în condiţii de luminozitate excesivă, utilizaţi
ocularul de mari dimensiuni furnizat. Pentru a ataşa ocularul de mari dimensiuni,
întindeţi-l puţin şi aliniaţi-l cu şanţul ocularului din vizor. Puteţi ataşa ocularul de mari
dimensiuni orientat spre dreapta sau spre stânga.
Ocular de mari dimensiuni
(furnizat)
Pregătirea
Ataşaţi astfel încât să se
alinieze.
 Note
Nu scoateţi ocularul preataşat.

RO
25
Pasul 7: Introducerea unui card de memorie
Led de acces
Observaţi direcţia colţului tăiat.
1
Deschideţi capacul şi introduceţi cardul de memorie cu colţul tăiat în
direcţia ilustrată, până auziţi un clic.
2
Ecranul [Pregătire fişier bază de date imagine. Aşteptaţi.] apare dacă introduceţi un card
de memorie nou. Aşteptaţi să dispară ecranul.
Închideţi capacul.
 Note
Dacă este afişat [Crearea unui nou Fişier de bază de date de imagini a eşuat. Este posibil să nu fie suficient
spaţiu liber.], formataţi cardul de memorie.
 Verificaţi sensul cardului de memorie. Dacă introduceţi forţat cardul de memorie în sensul greşit, cardul
de memorie, fanta pentru cardul de memorie sau imaginile înregistrate pot fi deteriorate.
 Nu deschideţi capacul în timpul înregistrării.
 Atunci când introduceţi sau scoateţi cardul de memorie, aveţi grijă ca acesta să nu sară şi să cadă.

Pentru a scoate cardul de memorie
Deschideţi capacul şi împingeţi uşor cardul de memorie înăuntru dintr-o mişcare.
RO
26
Tipuri de card de memorie ce pot fi folosite cu camera dvs. video
SD Clasă de
viteză
„Memory Stick PRO
Duo” (Mark2)
32 GB
—
Descrise în acest
manual
„Memory Stick PRO
Duo”
Pregătirea
„Memory Stick PROHG Duo”
Capacitate (utilizare
verificată)
„Memory Stick XCHG Duo”
Card de memorie SD
Card de memorie
SDHC
Card de memorie
SDXC



Class 4 sau mai
rapid
64 GB
Card SD
Nu este asigurată funcţionarea cu toate cardurile de memorie.
„Memory Stick PRO Duo”, jumătate din dimensiunea „Memory Stick” sau cardurile SD de dimensiune
standard pot fi folosite cu această cameră video.
Nu lipiţi etichete sau alte obiecte adezive pe cardul de memorie sau pe adaptorul cardului de memorie.
Acest lucru poate cauza defecţiuni.
 Note
Un card MultiMediaCard nu poate fi folosit cu această cameră video.
 Filmele înregistrate pe carduri de memorie „Memory Stick XC-HG Duo” sau SDXC nu pot fi importate
sau redate pe computere sau dispozitive AV care nu suportă sistemul de fişiere exFAT* prin conectarea
camerei video la aceste dispozitive cu un cablu USB. Verificaţi în prealabil dacă echipamentul de
conectare suportă sistemul exFAT. Dacă veţi conecta un echipament care nu suportă sistemul exFAT şi
apare ecranul de formatare, nu efectuaţi formatarea. Toate datele înregistrate se vor pierde.
* exFAT este un sistem de fişiere folosit pentru cardurile de memorie „Memory Stick XC-HG Duo” şi
SDXC.

RO
27
Înregistrare/Redare
Înregistrare
În setarea implicită, filmele sunt înregistrate cu o calitate a imaginii de înaltă definiţie (HD).
1
Fixaţi cureaua de susţinere.
2
Pentru a scoate capacul obiectivului, împingeţi glisierele de pe ambele
părţi ale capacului.
3
Glisaţi comutatorul POWER la ON în timp ce apăsaţi butonul verde.
RO
28
Camera video este pornită.
Înregistrarea filmelor
(Film): În timpul înregistrării unui film
(Foto): În timpul înregistrării unei fotografii
Buton
START/
STOP
[STBY]  [ÎNREG.]
 Apăsaţi pe MODE pentru a aprinde ledul
(Film).
 Apăsaţi pe START/STOP pentru a începe înregistrarea.
Înregistrare/Redare
Buton MODE
Ledul de înregistrare se aprinde în timpul înregistrării (pag. 74).
Pentru a opri înregistrarea, apăsaţi pe START/STOP din nou.
 Note
Durata maximă continuă de înregistrare a filmelor este de aproximativ 13 ore.
 Atunci când dimensiunea unui fişier de film depăşeşte 2 GB, următorul fişier de film este creat automat.
 După pornirea camerei video, veţi putea începe înregistrarea în câteva secunde. În acest timp, nu puteţi
efectua operaţiuni pe camera video.
 Dacă datele sunt în curs de scriere pe suport după terminarea înregistrării, vor fi indicate următoarele
stări. În acest timp, nu aplicaţi şocuri sau vibraţii camerei video şi nu scoateţi acumulatorul sau adaptorul
de c.a.
 Ledul de acces (pag. 26) este aprins sau clipeşte
 Simbolul suportului din colţul din dreapta sus al ecranului LCD clipeşte
 Ţineţi obiectivul cu mâna stângă pentru a susţine camera în timpul înregistrării (când nu utilizaţi un
trepied). Asiguraţi-vă că degetele nu ating microfonul.

Sugestii
Consultaţi pagina 63 privind durata de înregistrare a filmelor.
IRIS, Viteză obturator, Amploare şi Expunere sunt setate la reglare automată dacă se apasă pe PROGRAM
AE.



RO
29




[
SteadyShot] este setat la [Standard] în setarea implicită. Reţineţi că dacă obiectivul ataşat nu are o
funcţie de stabilizare a imaginii, SteadyShot nu va putea fi utilizat.
Puteţi captura fotografii din filmele înregistrate (NEX-VG30/VG30H).
(MENU) 
Puteţi verifica durata de înregistrare şi capacitatea rămasă estimată etc., atingând
Setări suport)]  [Informaţii mediu].
[Setare]  [ (
Ecranul LCD al camerei video poate afişa imagini înregistrate pe întregul ecran (afişare la dimensiune
completă). Cu toate acestea, poate apărea o uşoară tăiere a marginilor de sus, de jos, din dreapta şi
din stânga ale imaginilor atunci când se redau pe un televizor care nu este compatibil cu afişarea la
dimensiune completă. În acest caz, setaţi [Chenar ghidare] la [Activat] şi înregistraţi imagini utilizând
cadrul exterior afişat pe ecran pentru ghidare.
Codul de date în timpul înregistrării
Data, ora şi condiţiile înregistrării sunt înregistrate automat pe cardul de memorie. Acestea
nu sunt afişate în timpul înregistrării. Cu toate acestea, le puteţi verifica sub formă de [Cod de
(MENU)  [Setare] 
date] în timpul redării. Pentru a le afişa, atingeţi
Setări redare)]  [Cod de date]  o setare dorită 
.
[ (
Realizarea fotografiilor
(Film): În timpul înregistrării unui film
(Foto): În timpul înregistrării unei fotografii
Buton
PHOTO
Clipeşte  Se aprinde
Buton MODE
Când
 Apăsaţi pe MODE pentru a aprinde ledul
dispare, fotografia este înregistrată.
(Foto).
Afişajul ecranului LCD trece la modul de înregistrare a fotografiilor.
 Apăsaţi uşor pe PHOTO pentru a ajusta focalizarea, apoi apăsaţi complet.
RO
30
Indicator de focalizare
Indicatorul de focalizare indică starea focalizării prin aprindere/aprindere intermitentă.
 aprins
 intermitent
: focalizare blocată.
: camera video nu poate focaliza automat pe subiect. Recompuneţi imaginea sau
schimbaţi setarea pentru focalizare.
Sugestii
Consultaţi pagina 63 privind numărul de fotografii înregistrabile.
IRIS, Viteză obturator, ISO şi Expunere sunt setate la reglare automată dacă se apasă pe PROGRAM AE.
(MENU)  [Cal. imag./Dimens.] 
Pentru a schimba dimensiunea imaginii, atingeţi
Dimens. imag.]  o setare dorită 
.
[
.
Nu puteţi înregistra fotografii atâta timp cât este afişat





Puteţi modifica calitatea imaginii înregistrate atingând
(MENU)  [Cal. imag./
].
Dimens.]  [Mod REC
Tipurile de suporturi pe care pot fi salvate imaginile depind de modul de înregistrare
selectat.
Pentru detalii despre operaţia de salvare folosind dispozitive externe, consultaţi pagina 49.
Mod de înregistrare
Tipuri de suporturi
PS*
FX
—
—
FH/HQ/LP
Înregistrare/Redare
Selectarea modului de înregistrare
Cu această cameră video
Card de memorie
Cu dispozitive externe
Suport extern (dispozitive de stocare USB)
Discuri Blu-ray
Discuri de înregistrare AVCHD
* [PS] poate fi setat doar când [
(NEX-VG30E/VG30EH).
Viteză cadre] este setat la [60p] (NEX-VG30/VG30H), [50p]
RO
31
Reglarea în funcţie
de condiţiile de
înregistrare
Reglarea Expunere etc., manuală
(buton rotativ MANUAL)
Reglajele manuale sunt uşor de efectuat cu
butonul rotativ MANUAL, prin atribuirea
unui element de meniu ([Expunere] în
setarea implicită) butonului MANUAL.
Utilizarea unui trepied
Ataşaţi un trepied (se vinde separat) în
punctul de montare a trepiedului utilizând
un şurub de trepied (se vinde separat,
lungimea şurubului trebuie să fie mai mică
de 5,5 mm).
Buton MANUAL
Punct de
montare a
trepiedului
Buton rotativ MANUAL
Utilizarea butonului rotativ MANUAL
Reglaţi cu butonul rotativ MANUAL pentru
a efectua reglarea şi când apăsaţi IRIS sau
SHUTTER SPEED.
Pentru atribuirea unui element de
meniu
Apăsaţi şi menţineţi apăsat MANUAL timp
de câteva secunde pentru a afişa ecranul
[Buton MANUAL]. Rotiţi butonul rotativ
MANUAL pentru a atribui un element.
Puteţi atribui [Expunere], [Amploare
ISO)], [IRIS], [Viteză obturator],
(
[Expunere adiacente], [EA temp. culoare],
[EA B-A] sau [EA G-M].
RO
32
Redarea cu camera video
Sugestii
Camera video afişează automat imagini înregistrate ca eveniment, în funcţie de dată şi oră.


1
2
Glisaţi comutatorul POWER la ON în timp ce apăsaţi butonul verde.
Camera video este pornită.
(Vizualizare imagini).
Apăsaţi pe
/
pentru a selecta evenimentul dorit ().
Înregistrare/Redare
3
Ecranul Vizualiz. eveniment apare după câteva secunde.
Atingeţi
 La ecranul MENU
 Evenimente

/
: La evenimentul anterior/următor
 Nume eveniment
 Comutare între modul de înregistrare film/foto
 Bară de cronologie
 Buton de schimbare scală de evenimente
Ecranul Index evenimente apare când atingeţi evenimentul care este afişat în centru.

Atingeţi
(Schimbare scală de evenimente ) din partea dreaptă jos, ca să puteţi schimba
intervalul de timp al barei de cronologie de la un an şi jumătate la trei luni, care schimbă numărul
de evenimente ce poate fi afişat pe bara de cronologie.
RO
33
4
Atingeţi o imagine pe care doriţi s-o vizualizaţi.
Atingeţi  pentru a selecta tipul de imagine pe care doriţi să-l afişaţi în index din
FILM] (doar filme), [
FOTOGRAFIE] (doar fotografii) sau [
FILM/FOTO]
[
(filme şi fotografii amestecate).
 Pentru a reveni la ecranul Vizualiz. eveniment

/
: Afişează pagina anterioară/următoare (Dacă ţineţi apăsat butonul, se
derulează ecranul de index.)
 Comutare între modul de înregistrare film/foto
 Titlu eveniment
 Durata totală a filmelor din Eveniment (Numărul total de imagini statice este afişat
când există doar imagini statice)
 Buton de comutare între tipurile de imagine
 Film
 Foto

RO
34
 apare împreună cu filmul sau fotografia cel mai recent redată sau înregistrată. Dacă atingeţi
filmul sau fotografia cu , puteţi relua redarea de unde a rămas data trecută.
Operarea camerei video în timpul redării unui film
Puteţi folosi funcţiile prezentate în figura de mai jos în timp ce camera video redă un film. Va
FILM/FOTO] (setare implicită) sau [
FILM]
fi afişată figura de mai jos când selectaţi [
atingând butonul de comutare între tipurile de imagine din ecranul Index evenimente.
Ajustarea volumului
Şterge
Context
Repede înainte*
Înapoi
Repede înapoi*
Pauză*/redare
* Aceste butoane pot fi folosite numai când camera video redă un film.
 Note
Este posibil să nu puteţi reda imaginile cu alte dispozitive în afara camerei video.

Înregistrare/Redare
Urm.
Oprire*
Sugestii
Dacă atingeţi butonul
de pe ecranul de redare, vor fi afişate funcţiile pe care le puteţi utiliza în acel
moment şi vă permite să folosiţi uşor acele funcţii.
Atunci când redarea imaginilor selectate ajunge la ultima imagine, se revine la ecranul INDEX.
/
în timpul pauzei pentru a derula filmele încet.
Atingeţi
/
în timpul redării, filmele sunt redate cu o viteză de 5 ori 
Dacă apăsaţi repetat pe
de 10 ori  de 30 de ori  de 60 de ori mai mare.
Data, ora şi condiţiile înregistrării sunt înregistrate automat în timpul înregistrării. Aceste informaţii
(MENU) 
nu sunt afişate în timpul înregistrării, dar le puteţi afişa în timpul redării atingând
(
Setări redare)]  [Cod de date]  o setare dorită 

.
[Setare]  [






Pentru a regla volumul sonor al filmelor
În timpul redării filmărilor, atingeţi
 ajustaţi cu
/

.
RO
35
Vizualizarea fotografiilor
Puteţi folosi funcţiile prezentate în figura de mai jos în timp ce vizualizaţi fotografii. Figura
FOTOGRAFIE] atingând butonul de comutare între
de mai jos va fi afişată când selectaţi [
tipurile de imagine din ecranul Index evenimente.
Zoom la redare
Şterge
Context
Înapoi
Urm.
Start/stop succesiune de
imagini
Sugestii
Pentru a repeta Prezentare diapozitive, atingeţi


 [Regl. succ. foto.].
Pentru a vedea imaginile mărite
Atingeţi
utilizând
(Zoom la redare) în timpul redării imaginilor statice. Puteţi ajusta zoom-ul
/ . De asemenea, puteţi utiliza clapeta pentru zoom.
Sugestii
Nu puteţi selecta opţiunea de zoom la redare dacă nu aţi selectat [


RO
36
FOTOGRAFIE] din ecranul index.
Redarea imaginilor pe
un televizor
Metodele de conectare şi calitatea
imaginilor (înaltă definiţie (HD) sau
definiţie standard (STD)) vizualizate pe
ecranul televizorului sunt diferite, în funcţie
de tipul de televizor la care este conectată
camera video şi de conectorii utilizaţi.
Puteţi privi imaginile pe ecranul
televizorului chiar şi atunci când sunt
înregistrate.
Conectori de ieşire pe camera video
Redaţi un film sau o fotografie cu
camera digitală (pag. 33).
Listă de conectare
Conectarea la un televizor de înaltă
definiţie
Când calitatea imaginilor înregistrate este
de înaltă definiţie (HD), filmele sunt redate
cu o calitate a imaginii de înaltă definiţie
(HD). Când calitatea imaginilor înregistrate
este de definiţie standard (STD), filmele
sunt redate cu o calitate a imaginii de
definiţie standard (STD).
Înregistrare/Redare
Mufă HDMI OUT
3
Cablu A/V de semnal pe
componente (furnizat)
Conector
telecomandă A/V
(Verde) Y
(Albastru)PB/CB
(Roşu)PR/CR
(Alb)
(Roşu)
1
Comutaţi intrarea de pe televizor
la sursa mufei conectate.

2
Cablu HDMI
(se vinde separat)
Consultaţi manualul de utilizare a
televizorului.
Conectaţi camera video la un
televizor.

Utilizaţi adaptorul de c.a. furnizat ca sursă
de alimentare (pag. 13).
RO
37
Conectarea la un televizor 16:9
(panoramic) sau 4:3 fără definiţie înaltă
Când filmele sunt înregistrate cu o calitate
a imaginii de înaltă definiţie (HD), sunt
redate cu o calitate a imaginii de definiţie
standard (STD). Când filmele sunt
înregistrate cu o calitate a imaginii de
definiţie standard (STD), sunt redate cu
o calitate a imaginii de definiţie standard
(STD).

Când faceţi conectarea cu un cablu
HDMI




Cablu A/V de semnal pe
componente (furnizat)
(Verde) Y
(Albastru)PB/CB
(Roşu)PR/CR
(Alb)
(Roşu)


Cablu de conectare A/V cu
S VIDEO (se vinde separat)
(Alb)
(Roşu)
(Galben)
Cablu de conectare A/V
(furnizat)
(Alb)
(Roşu)
RO
38
Dacă veţi cupla numai conectorii video cu
semnal pe componente, semnalele audio nu vor
fi transmise la ieşire. Cuplaţi conectorii alb şi
roşu pentru transferarea semnalelor audio.
Setaţi [Tip TV] la [16:9] sau [4:3] în funcţie de
televizorul dvs.
Când faceţi conectarea cu un cablu de
conectare A/V cu S VIDEO

Când faceţi conectarea cu un cablu A/V
de semnal pe componente

Utilizaţi un cablu HDMI cu sigla HDMI.
Utilizaţi un mini-conector HDMI la un capăt
(pentru camera video) şi un conector potrivit
pentru conectarea televizorului la celălalt capăt.
Imaginile protejate prin drepturi de autor
nu sunt transferate prin mufa HDMI OUT a
camerei video.
Este posibil ca unele televizoare să nu
funcţioneze corect (de ex. să nu aibă sunet sau
imagine) în cazul acestei conexiuni.
Nu conectaţi mufa HDMI OUT a camerei
video la mufa HDMI OUT a unui dispozitiv
extern, întrucât poate surveni o funcţionare
necorespunzătoare.
Atunci când dispozitivul conectat este
compatibil cu sunetul surround pe 5,1 canale,
filmele cu o calitate a imaginii de înaltă definiţie
(HD) sunt transferate automat în formatul
de sunet surround pe 5,1 canale. Filmele cu
o calitate a imaginii standard (STD) sunt
transformate în sunet pe 2 canale.
Pentru a regla formatul imaginii
în funcţie de televizorul conectat
(16:9/4:3)

(Galben)
Selectaţi setarea [Componente] pentru mufa
de intrare a componentei pe care o utilizaţi.
(MENU)  [Setare] 
Atingeţi
[ ( Conexiune)]  [Componente]  o
pentru a realiza setarea.
setare dorită 

Atunci când cuplaţi conectorul S VIDEO
(canalul S VIDEO), semnalele audio nu vor fi
transmise la ieşire. Pentru a transmite semnalele
audio, cuplaţi conectorii alb şi roşu la mufa de
intrare audio a televizorului.
Această conexiune redă imagini cu o rezoluţie
mai mare în comparaţie cu conexiunea prin
cablul de conectare A/V.
Dacă televizorul dvs. este mono (Dacă
acesta are numai o mufă audio de
intrare)

Cuplaţi conectorul galben al cablului de
conectare A/V la mufa video de intrare şi
conectorul alb (canalul din stânga) sau roşu
(canalul din dreapta) la mufa audio de intrare a
televizorului sau aparatului video.

Conectaţi camera video la intrarea LINE IN
de pe aparatul video cu ajutorul cablului de
conectare A/V. Setaţi selectorul de intrare al
aparatului video la LINE (VIDEO 1, VIDEO
2 etc.).
Despre „Photo TV HD”
Această cameră video este compatibilă cu
standardul „Photo TV HD”. „Photo TV
HD” permite redarea texturilor şi culorilor
cu multe detalii, asemănătoare fotografiilor.
Prin conectarea dispozitivelor compatibile
Sony Photo TV HD cu ajutorul unui
cablu HDMI* sau al unui cablu AV** cu
semnal pe componente, vă puteţi bucura
de o nouă lume a fotografiilor cu calitate
extraordinară a imaginii.

Înregistrare/Redare
Atunci când conectaţi camera video
la un televizor prin intermediul unui
aparat video
Sugestii
În cazul în care conectaţi camera video la
televizor utilizând mai multe tipuri de cabluri
pentru transferul imaginilor, ordinea priorităţii
pentru mufele de intrare de la televizor este
următoarea:
HDMI  componentă  S VIDEO  video
HDMI (High Definition Multimedia Interface)
este o interfaţă proiectată pentru transmiterea
semnalelor video şi audio. Cu ajutorul mufei
HDMI OUT, veţi transfera imagini de înaltă
calitate şi sonor digital.


* Televizorul va comuta automat la modul
corespunzător când redaţi fotografii.
** Este nevoie să configuraţi televizorul.
Consultaţi manualul de utilizare a televizorului
compatibil Photo TV HD pentru detalii.
 Note
Atunci când redaţi filme cu o calitate standard
a imaginii (STD) pe un televizor 4:3 ce nu
este compatibil cu un semnal 16:9, înregistraţi
filmele cu un format al imaginii de 4:3. Atingeţi
(MENU)  [Cal. imag./Dimens.] 
Mod panoramic]  [4:3] 
.
[
 Atunci când este utilizat cablul de conectare
A/V pentru redarea filmelor, calitatea imaginii
pentru filmele redate va fi standard (STD).

RO
39
Operaţiuni avansate
Ştergerea filmelor şi a
fotografiilor
Puteţi elibera spaţiul de pe cardul de
memorie ştergând unele filme şi fotografii.
 Note
Nu mai puteţi recupera imaginile după ce le-aţi
şters. Salvaţi anticipat filmele şi fotografiile
importante.
 Nu scoateţi acumulatorul sau adaptorul de c.a.
din camera video în timpul ştergerii imaginilor.
Aţi putea deteriora cardul de memorie.
 Nu scoateţi cardul de memorie în timp ce
ştergeţi imagini de pe acesta.
 Nu puteţi şterge filmele şi fotografiile protejate.
Anulaţi protecţia filmelor şi a fotografiilor
înainte de a încerca să le ştergeţi.

Sugestii
Puteţi şterge imaginea utilizând de pe
ecranul de redare.
Pentru a şterge toate imaginile de pe cardul de
memorie şi pentru a recupera tot spaţiul de
înregistrare de pe suport, formataţi suportul.
Imaginile de dimensiuni reduse ce vă permit să
vizualizaţi mai multe imagini în acelaşi timp pe
ecranul index sunt denumite „miniaturi”.




3
Pentru a selecta şi şterge filme,
atingeţi [Imagini multiple] 
[
FILM]/[
FOTOGRAFIE]/
FILM/FOTO].
[

2
Atingeţi
(MENU) 
[Editare/Copiere]  [Şterge].
RO
40
/
],
] este setat la
apare în loc
4
Atingeţi şi aplicaţi semnul pe
filmele sau fotografiile pe care
doriţi să le ştergeţi.
1
Apăsaţi pe butonul
(Vizualizare imagini) (pag. 33).
Când [Setare
[Calitate STD
.

5
Atingeţi şi ţineţi apăsată miniatura dorită
ca să confirmaţi imaginea. Atingeţi
pentru a reveni la ecranul anterior.
Atingeţi
.


Pentru a şterge toate filmele/
fotografiile simultan dintr-un
eveniment
În pasul 3, atingeţi [Toate în Eveniment].

Operaţiuni avansate
Atingeţi
/
pentru a selecta
.
evenimentul dorit, apoi atingeţi
Atingeţi şi ţineţi apăsată miniatura dorită
ca să confirmaţi imaginea. Atingeţi
pentru a reveni la ecranul anterior.
Atingeţi

.
RO
41
Salvarea filmelor şi a fotografiilor cu ajutorul unui computer
Funcţiile utile disponibile în cazul în care
conectaţi camera video la un computer
Pentru Windows
Software-ul „PlayMemories Home” stocat pe CD-ROM (furnizat) include funcţii care vă
permit să faceţi mai multe lucruri cu imaginile înregistrate cu camera video.
Vizualizare
Calendar
Salvare pe un
disc
DVD/Blu-ray
Încărcare
Servicii de reţea
Editare
Combinarea fişierelor de imagine
Pentru Mac
„PlayMemories Home” nu este compatibil cu sistemul de operare Mac. Dacă redaţi imaginile
pe un Mac, utilizaţi aplicaţiile instalate pe Mac.
Pentru detalii, vizitaţi următorul site.
http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/
RO
42
Pregătirea unui
computer
Pasul 1 Verificarea sistemului
computerului
Windows
Sistem de operare*1
Microsoft Windows XP SP3*2/Windows Vista
SP2*3/Windows 7 SP1
Memorie
PlayMemories Home:
Pentru Windows XP: 512 MB sau mai mult
(1 GB sau mai mult recomandat.)
Cu toate acestea, 256 MB sau mai mult
este suficient pentru procesarea exclusivă a
filmelor cu calitate standard a imaginii (STD).
Pentru Windows Vista/Windows 7: 1 GB sau
mai mult
Image Data Converter:
1 GB sau mai mult
Afişaj
Minim 1.024 puncte × 768 puncte
Altele
Port USB (acesta trebuie să existe în dotarea
standard, Hi-Speed USB (compatibil cu
USB 2.0)), disc Blu-ray/aplicaţie pentru
inscripţionare DVD (unitatea CD-ROM este
necesară pentru instalare) Sistemele de fişiere
NTFS sau exFAT sunt recomandate ca sistem
de fişiere pentru hard disk.
Mac
Salvarea filmelor şi a fotografiilor cu ajutorul unui computer
CPU
PlayMemories Home: Intel Core Duo 1,66
GHz sau mai rapid sau Intel Core 2 Duo 1,66
GHz sau mai rapid (Intel Core 2 Duo 2,26
GHz sau mai rapid pentru procesare filmelor
FX sau FH şi Intel Core 2 Duo 2,40 GHz sau
mai rapid pentru procesarea filmelor PS.)
Cu toate acestea, Intel Pentium III 1 GHz sau
mai rapid este suficient pentru următoarele
operaţii:
 Importarea filmelor şi a fotografiilor pe un
computer
 Crearea unui disc Blu-ray/disc de
înregistrareAVCHD/disc video DVD (Intel
Core Duo 1,66 GHz sau mai rapid necesar
pentru crearea unui disc video DVD
pentru convertirea imaginilor cu calitate de
înaltă definiţie (HD) la imagini cu calitate
standard (STD).)
 Procesarea exclusivă a filmelor cu calitate
standard a imaginii (STD)
Image Data Converter: Pentium 4 sau mai
rapid
Hard disk
Volum pe disc necesar pentru instalare:
aproximativ 500 MB (10 GB sau mai mult
pot fi necesari când creaţi discuri pentru
înregistrare AVCHD. Maxim 50 GB pot fi
necesari când creaţi discuri Blu-ray.)
Sistem de operare*1
Conexiune USB: Mac OS X (v10.3, v10.4,
v10.5, v10.6, v10.7, v10.8) „Image Data
Converter Ver.4.2”: Mac OS X (v10.5,
v10.6 (Snow Leopard), v10.7 (Lion), v10.8
(Mountain Lion))
Image Data Converter Ver. 4
CPU: Intel Core Solo/Core Duo/Core 2 Duo
sau mai rapid
Memorie: 1 GB sau mai mult recomandat.
Afişaj: 1.024 puncte × 768 puncte sau mai
mult
*1Este nevoie de instalare standard. Funcţionarea
nu este asigurată dacă sistemul de operare a
fost actualizat sau dacă operaţi într-un sistem
multi-boot.
*2Ediţiile 64 biţi şi Starter (Edition) nu sunt
acceptate. Windows Image Mastering API
(IMAPI) Ver.2.0 sau mai nouă este necesară
pentru utilizarea funcţiei de creare discuri etc.
*3Starter (Edition) nu este acceptată.
 Note
Nu este asigurată funcţionarea cu toate
sistemele pentru computere.

RO
43
Pasul 2 Instalarea software-ului
furnizat „PlayMemories Home”
Instalaţi „PlayMemories Home” înainte de
conectarea camerei video la un computer.
Când achiziţionaţi această cameră video,
instalaţi PlayMemories Home furnizat la
cea mai nouă versiune.
 Note
 Instalaţi software-ul „PlayMemories Home”
furnizat, chiar dacă software-ul „PlayMemories
Home” a fost deja instalat pe computer.
 Dacă „PlayMemories Home” a fost deja
instalat pe computer, „PlayMemories Home”
se va suprascrie la instalare. Unele funcţii
ale „PlayMemories Home” pot deveni
indisponibile.
 Aveţi grijă să nu fie conectată
camera video la computer.
 Porniţi computerul.


Conectaţi-vă ca Administrator pentru a
instala.
Închideţi toate aplicaţiile active înainte de
a instala software-ul.
 Plasaţi CD-ROM furnizat în fanta
computerului.
Apare ecranul de instalare.

Dacă nu apare ecranul, faceţi dublu clic pe
[Start]  [Computer] (în Windows XP,
(PMHOME) 
[My Computer]) 
[Install.exe].
 Faceţi clic pe [Install].
RO
44
 Verificaţi dacă aţi selectat
„PlayMemories Home” şi „Image
Data Converter”, apoi urmaţi
instrucţiunile de pe ecranul
computerului pentru a continua
instalarea.
 Selectaţi ţara sau regiunea.
 Selectaţi limba pentru aplicaţie,
apoi treceţi la ecranul următor.
 Citiţi cu atenţie termenii
acordului de licenţă. Dacă sunteţi
de acord cu aceştia, schimbaţi
la şi apoi faceţi clic pe [Next]
 [Install].
 Urmaţi instrucţiunile care apar pe
ecranul computerului pentru a
continua instalarea.



Este posibil să trebuiască să instalaţi şi alte
aplicaţii incluse pe disc. Dacă apare afişajul
dedicat instalării, urmaţi instrucţiunile
care apar pe ecran.
Când vi se cere să restartaţi computerul,
urmaţi instrucţiunile care apar pe ecran şi
restartaţi-l.
Conectaţi camera video la computer când
vi se cere.
 Conectaţi camera video la
computer utilizând cablul USB,
apoi atingeţi [Conectare USB] pe
ecranul LCD al camerei video.
Pentru a deconecta camera video de la
computer
Faceţi clic pe pictograma
din colţul dreapta
jos de pe spaţiul de lucru al computerului 
[Safely remove USB Mass Storage Device].
Atingeţi [Anulează]  [Da] pe ecranul
camerei video.
Deconectaţi cablul USB.


Faceţi clic pe (pictograma
PlayMemories Home) care apare pe spaţiul
de lucru al computerului pentru a porni
software-ul.
 Note
Pentru a crea discuri sau pentru a utiliza alte
funcţii pe Windows XP, trebuie instalat Image
Mastering API v2.0 pentru Windows XP. Dacă
nu a fost instalat încă Image Mastering API
v2.0 pentru Windows XP, selectaţi-l dintre
programele necesare din programul de instalare
şi instalaţi-l urmând procedurile afişate.
(Computerul trebuie conectat la Internet pentru
instalare.) Puteţi instala Image Mastering API
v2.0 pentru Windows XP ca răspuns la mesajul
afişat când încercaţi să porniţi aceste funcţii.
 Funcţionarea nu este garantată dacă citiţi sau
scrieţi date video de pe sau pe camera video
utilizând alt software decât „PlayMemories
Home” furnizat. Pentru informaţii privind
compatibilitatea software-ului pe care îl utilizaţi,
consultaţi producătorul software-ului.

Salvarea filmelor şi a fotografiilor cu ajutorul unui computer
 Când instalarea este finalizată,
îndepărtaţi CD-ROM din
computer.
Dacă utilizaţi Windows 7, este posibil ca
să nu apară pe spaţiul de lucru
pictograma
al computerului. În acest caz, puteţi deconecta
camera video de la computer fără a urma
procedurile descrise mai sus.
 Note
Nu formataţi cardul de memorie al camerei
video cu ajutorul computerului. Procedând
astfel, camera video nu va funcţiona corect.
 Nu introduceţi discurile pentru înregistrare
AVCHD create utilizând „PlayMemories
Home” în dispozitive de redare sau înregistrare
DVD, deoarece aceste dispozitive nu acceptă
standardul AVCHD. Procedând astfel, este
posibil să nu puteţi scoate discul din aceste
dispozitive.
 Această cameră video înregistrează imagini de
înaltă definiţie în format AVCHD. Dacă utilizaţi
software-ul pentru PC inclus, înregistrarea de
înaltă definiţie poate fi copiată pe DVD. Cu
toate acestea, DVD-ul cu înregistrarea AVCHD
nu trebuie utilizat cu dispozitive de redare sau
înregistrare cu DVD, deoarece este posibil
ca dispozitivul de redare sau înregistrare cu
DVD să nu ejecteze conţinutul şi să şteargă
informaţiile fără avertisment.
 Când accesaţi camera video de la computer,
utilizaţi software-ul „PlayMemories Home”
furnizat. Nu modificaţi fişierele sau folderele
de pe camera video, de la computer. Fişierele de
imagine pot fi deteriorate sau este posibil să nu
mai poată fi redate.

RO
45





Funcţionarea nu este garantată dacă utilizaţi
datele de pe camera video de la computer.
Camera video divizează automat un fişier
imagine care depăşeşte 2 GB sau mai mult şi
salvează părţile ca fişiere separate. Toate fişierele
imagine pot fi prezentate ca fişiere separate
pe un computer, cu toate acestea, fişierele vor
fi gestionate corespunzător prin intermediul
funcţiei de importare a camerei video sau a
software-ului „PlayMemories Home”.
Utilizaţi software-ul „PlayMemories Home”
furnizat când importaţi filme lungi sau imagini
editate de pe camera video pe un computer.
Dacă utilizaţi software-ul, este posibil ca
imaginile să nu fie importate corect.
Când ştergeţi fişierele imagine, urmaţi paşii de
la pagina 40.
Puteţi crea un disc Blu-ray prin utilizarea unui
computer cu un dispozitiv de inscripţionare
Blu-ray. Instalaţi BD Add-on Software pentru
„PlayMemories Home”.
Echipamente cu care poate fi redat
discul creat
Discuri Blu-ray
Playere pentru discuri Blu-ray precum Sony
Blu-ray disc player sau PlayStation3
DVD cu o calitate a imaginii de înaltă
definiţie (HD)
Playere în format AVCHD, precum Sony
Blu-ray disc player sau PlayStation3
 Note
Discul de înregistrare AVCHD poate fi redat
numai pe dispozitive compatibile cu formatul
AVCHD.
 Discurile cu imagini înregistrate cu o calitate a
imaginii de înaltă definiţie (HD) nu ar trebui
utilizate în aparate de redare/recordere DVD.
Întrucât aparatele de redare/recorderele DVD
nu sunt compatibile cu formatul AVCHD, este
posibil ca aparatele de redare/recorderele DVD
să nu poată elimina discul.

RO
46

Asiguraţi-vă întotdeauna că aparatul
PlayStation3 dispune de cea mai recentă
versiune a software-ului de sistem pentru
PlayStation3. Este posibil ca PlayStation3 să
nu fie disponibil în anumite ţări/regiuni.
Pornirea PlayMemories
Home
Utilizarea „Image Data
Converter”
1
Cu „Image Data Converter” puteţi face
următoarele operaţiuni:
Faceţi dublu clic pe pictograma
comandă rapidă „PlayMemories
Home” pe ecranul computerului.





Faceţi dublu clic pe pictograma
comandă rapidă „PlayMemories
Home Help Guide” pe ecranul
computerului pentru a vedea
cum să utilizaţi „PlayMemories
Home”.


Pentru a utiliza „Image Data Converter”,
consultaţi secţiunea Ajutor.
Faceţi clic pe [Start]  [All Programs]
 [Image Data Converter]  [Help] 
[Image Data Converter Ver.4.2].
Salvarea filmelor şi a fotografiilor cu ajutorul unui computer
2
Software-ul PlayMemories Home
porneşte.
Puteţi edita imagini înregistrate în format RAW
cu diferite corecţii, precum curba tonului şi
claritatea.
Pentru a regla imagini cu echilibru de alb,
expunere şi stil creativ etc.
Pentru a salva imagini afişate şi editate pe un
computer.
Puteţi salva imaginea ca format RAW sau să o
salvaţi în formatul general al fişierului.
Pentru a afişa şi compara imaginile RAW/JPEG
înregistrate cu această cameră.
Pentru a evalua imaginile pe o scară până la
cinci.
Pentru a seta etichete cu culori.
Pagină de asistenţă „Image Data Converter”
(doar engleză)
http://www.sony.co.jp/ids-se/
 Note
Dacă pictograma nu este afişată pe ecranul
computerului, faceţi clic pe [Start]  [All
Programs]  [PlayMemories Home] 
elementul dorit.

RO
47
Salvarea imaginilor cu un dispozitiv extern
Ghid de dublare
Puteţi selecta metoda de salvare a filmelor cu o calitate a imaginii de înaltă definiţie (HD)
folosind un dispozitiv extern.
Dispozitive externe
Dispozitiv extern de stocare
Salvarea imaginilor pe un
dispozitiv extern de stocare cu
o calitate a imaginii de înaltă
definiţie (HD).
Hard disk recorder etc.
Salvarea imaginilor pe un DVD
cu o calitate a imaginii de
definiţie standard (STD).
Cablu de conectare
Pagina
Cablu adaptor USB
VMC-UAM1 (se vinde
separat)
49
Cablu de conectare
A/V (furnizat)
52
Filmele care sunt înregistrate cu o calitate a imaginii de definiţie standard (STD)
Folosiţi cablul de conectare A/V pentru a conecta camera video la un dispozitiv extern unde
sunt salvate imaginile.
Tipurile de suporturi pe care sunt salvate imaginile
Consultaţi „Selectarea modului de înregistrare” de la pagina 31.
RO
48
Salvarea imaginilor cu
un dispozitiv extern de
stocare
Puteţi salva filme şi fotografii pe un suport
extern (dispozitive de stocare USB), cum ar
fi o unitate hard disk externă. De asemenea,
puteţi reda imagini cu camera video sau cu
un alt echipament de redare.
 Note
Pentru această operaţie, aveţi nevoie de un cablu
adaptor USB VMC-UAM1 (se vinde separat).
 Este posibil să nu fie disponibil în anumite ţări/
regiuni cablul adaptor USB VMC-UAM1.
 Conectaţi camera video la sursa de c.a. utilizând
adaptorul de c.a. furnizat (pag. 13).
 Consultaţi, de asemenea, manualul de utilizare
furnizat împreună cu dispozitivul extern de
stocare.

Funcţii disponibile după salvarea
imaginilor pe un dispozitiv extern de
stocare
 redarea
imaginilor cu camera video (pag. 51)
 importarea de imagini în „PlayMemories
Home”
Dispozitive ce nu pot fi folosite ca
dispozitive externe de stocare

Următoarele dispozitive nu pot fi utilizate ca
dispozitive externe de stocare.
 suporturi de stocare cu o capacitate ce
depăşeşte 2 TB
 o unitate de disc obişnuită, cum ar fi o unitate
de CD sau de DVD
 suporturi de stocare conectate printr-un hub
USB
 suporturi de stocare cu un hub USB
încorporat
 cititor de carduri
1
Conectaţi adaptorul de c.a. şi
cablul de alimentare la mufa DC
IN a camerei video şi la sursa de
c.a.
Salvarea imaginilor cu un dispozitiv extern
Sugestii
Puteţi importa imaginile salvate de pe
dispozitivul extern de stocare pe computerul
dvs. cu ajutorul aplicaţiei „PlayMemories
Home” furnizate.


 Note
Este posibil să nu puteţi utiliza dispozitive
externe de stocare cu o funcţie de cod.
 Sistemul de fişiere FAT este disponibil pe
camera video. Dacă suportul de stocare al
dispozitivului extern a fost formatat pentru
un sistem de fişiere NTFS etc., formataţi
dispozitivul extern de stocare cu camera video
înainte de utilizare. Apare ecranul de formatare
când un dispozitiv extern de stocare este
conectat la camera video. Asiguraţi-vă că nu aţi
salvat date importante pe dispozitivul extern de
stocare înainte de a-l formata cu camera video.
 Operaţiunea nu este asigurată cu toate
dispozitivele cu cerinţele necesare pentru
operare.
 Pentru detalii despre dispozitive externe de
stocare, vizitaţi site-ul de asistenţă Sony din
ţara/regiunea dvs.

2
Dacă dispozitivul extern
de stocare are un cablu de
alimentare cu c.a., conectaţi-l la
sursa cu c.a.
3
Conectaţi cablul adaptor USB la
dispozitivul extern de stocare.
RO
49
4
Conectaţi cablul adaptor USB la
mufa  (USB) a camerei video.
Aveţi grijă să nu deconectaţi cablul
USB în timp ce este afişat mesajul
[Pregătire fişier bază de date imagine.
Aşteptaţi.] pe ecranul LCD. Dacă
pe ecranul camerei video este afişat
mesajul [Rep. fiş. bd. imagine], atingeţi
.
Cablu adaptor
USB
VMC-UAM1
(se vinde separat)
Când conectaţi un dispozitiv extern de
stocare
Imaginile salvate pe dispozitivul extern
de stocare sunt afişate pe ecranul LCD
al camerei video. Când este conectat un
dispozitiv extern de stocare, va apărea
simbolul USB pe ecranul Vizualiz.
eveniment etc.
Puteţi utiliza setări de meniu pentru
dispozitivul extern de stocare, cum
ar fi ştergerea imaginilor. Atingeţi
(MENU)  [Editare/Copiere] pe
Vizualiz. eveniment.
Pentru a deconecta dispozitivul extern
de stocare
5
Conectaţi dispozitivul extern la
camera video şi atingeţi [Copiaţi.]
pe ecranul camerei.
Filmele şi fotografiile ce au fost stocate
pe cardul de memorie şi care nu au fost
încă salvate pe un dispozitiv extern
de stocare, pot fi acum salvate pe
dispozitivul conectat.

6
Această operaţie este disponibilă doar dacă
sunt imagini nou înregistrate.
După finalizarea operaţiei,
atingeţi
pe ecranul camerei
video.
RO
50
Atingeţi
în timp ce camera video
este în modul de redare în aşteptare
([Vizualiz. eveniment] sau când este
afişat Indexul de evenimente) al
dispozitivului extern de stocare.
Deconectaţi cablul adaptor USB.
 Note
Numărul de scene pe care le puteţi salva pe un
dispozitiv extern de stocare este următorul.
Totuşi, chiar dacă dispozitivul extern de stocare
dispune de spaţiu liber, nu puteţi salva scene ce
depăşesc următorul număr.
 Filme cu o calitate a imaginii de înaltă
definiţie (HD): Max. 3.999
 Filme cu o calitate standard a imaginii (STD):
Max. 9.999
 Fotografii: Max. 40.000
Numărul de scene poate fi mai mic în funcţie de
tipul de imagini înregistrate.

Salvarea filmelor şi a fotografiilor
Puteţi salva imaginile dorite din camera
video pe dispozitivul extern de stocare.
 Conectaţi camera video la
dispozitivul extern de stocare şi
atingeţi [Redaţi fără copiere.].
Este afişat ecranul Vizualiz. eveniment
al suportului extern.
(MENU) 
 Atingeţi
[Editare/Copiere]  [Copiază].
Nu puteţi copia imagini de pe un
dispozitiv extern de stocare în suportul
intern de înregistrare al camerei video.
 Dacă aţi selectat [Imagini
multiple], atingeţi imaginea pe
care doriţi să o salvaţi.
Va apărea .

Dacă aţi selectat [Toate în Eveniment],
selectaţi evenimentul pe care doriţi să îl
/
. Nu puteţi selecta
copiaţi cu
mai multe evenimente.


 Atingeţi
pe ecranul camerei video.
Redarea imaginilor de pe un
dispozitiv extern de stocare cu
camera video
 Conectaţi camera video la
dispozitivul extern de stocare şi
atingeţi [Redaţi fără copiere.].
Salvarea imaginilor cu un dispozitiv extern
 Urmaţi instrucţiunile ce apar pe
ecran pentru a selecta metodele
de selecţie a imaginilor şi tipul de
imagine.

Este afişat ecranul Vizualiz. eveniment
al suportului extern.
 Selectaţi imaginea pe care
doriţi să o vizualizaţi şi redaţi-o
(pag. 33).


De asemenea, puteţi vizualiza imagini
pe un televizor conectat la camera video
(pag. 37).
Puteţi reda filme cu o calitate a imaginii de
înaltă definiţie (HD) pe calculator, folosind
[Player for AVCHD]. Porniţi [Player for
AVCHD] şi selectaţi unitatea la care este
conectat dispozitivul extern de stocare cu
[Settings].
Apăsaţi şi menţineţi apăsată imaginea
de pe ecranul LCD pentru a o confirma.
pentru a reveni la ecranul
Atingeţi
anterior.
RO
51
Pentru a efectua manual [Copie directă]
Puteţi efectua manual [Copie directă] în
timp ce camera video este conectată la un
dispozitiv extern de stocare.
(MENU) [Editare/
Atingeţi
Copiere]  [Copie directă] pe ecranul
[Vizualiz. eveniment] al dispozitivului
extern de stocare.
Atingeţi [Copiaţi imaginile care nu au
fost copiate încă.].

.
Atingeţi
 Note
În cazul în care camera dvs. video nu
recunoaşte dispozitivul extern de stocare,
încercaţi următoarele operaţiuni.
 Reconectaţi cablul adaptor USB la camera
video.
 Dacă dispozitivul extern de stocare are un
cablu de alimentare cu c.a., conectaţi-l la
sursa cu c.a.

RO
52
Crearea unui disc cu
o calitate a imaginii
de definiţie standard
(STD) cu ajutorul unui
recorder etc.
Puteţi copia imaginile redate cu o cameră
video pe un disc sau pe o casetă video,
conectând camera video la un recorder de
discuri, cu ajutorul cablului de conectare
A/V. Conectaţi dispozitivul ca la pasul
 sau . Consultaţi, de asemenea,
manualele de utilizare furnizate împreună
cu dispozitivele ce urmează a fi conectate.
 Note
Conectaţi camera video la sursa de c.a. utilizând
adaptorul de c.a. furnizat pentru această
operaţie (pag. 13).
 Filmele cu o calitate a imaginii de înaltă
definiţie (HD) vor fi duplicate cu o calitate a
imaginii de definiţie standard (STD).

Conector telecomandă A/V
1
Introduceţi suportul de
înregistrare în dispozitivul de
înregistrare.

2
Intrare
Conectaţi camera video la
dispozitivul de înregistrare
(un recorder de discuri etc.) cu
ajutorul cablului de conectare
A/V  (furnizat) sau al unui
cablu de conectare A/V cu S
VIDEO  (se vinde separat).
S VIDEO
VIDEO
(Galben)
(Alb)
(Galben)
(Roşu)

3
Porniţi redarea cu camera video
şi înregistraţi-o pe aparatul de
înregistrare.

Flux de semnal
Cablu de conectare A/V (furnizat)
Cablu de conectare A/V cu S VIDEO
(se vinde separat)
Dacă folosiţi acest cablu, puteţi
obţine imagini cu o calitate mai bună
decât atunci când folosiţi un cablu
de conectare A/V. Cuplaţi conectorii
alb şi roşu (audio stânga/dreapta) şi
conectorul S VIDEO (canal S VIDEO)
al cablului de conectare A/V cu un
cablu S VIDEO. Dacă veţi cupla numai
conectorul S VIDEO, nu veţi avea sonor.
Nu este necesară cuplarea conectorului
galben (video).
Conectaţi camera video la mufele de
intrare ale dispozitivului de înregistrare.
Salvarea imaginilor cu un dispozitiv extern
AUDIO
Dacă dispozitivul dvs. de înregistrare are
un selector de intrare, setaţi-l la modul de
intrare.
4
Consultaţi manualul de utilizare furnizat
împreună cu dispozitivul de înregistrare
pentru mai multe detalii.
Când aţi terminat duplicarea,
opriţi mai întâi aparatul de
înregistrare, apoi camera video.
 Note
Întrucât copierea este efectuată printr-un
transfer de date analogice, calitatea imaginii se
poate deteriora.
 Nu puteţi copia imagini pe recordere conectate
printr-un cablu HDMI.
 Pentru a copia informaţii despre dată/oră şi
(MENU) 
datele camerei, atingeţi
(
Setări redare)]  [Cod
[Setare]  [
.
de date]  o setare dorită 

RO
53


RO
54
Dacă dimensiunea ecranului dispozitivelor
de afişare (televizor etc.) este de 4:3, atingeţi
(MENU)  [Setare] 
[ ( Conexiune)]  [Tip TV]  [4:3] 
.
Atunci când conectaţi un dispozitiv mono,
cuplaţi conectorul galben al cablului de
conectare A/V în mufa video de intrare şi
conectorul alb (canalul din stânga) sau cel roşu
(canalul din dreapta) în mufa audio de intrare a
dispozitivului.
Personalizarea camerei video
Utilizarea meniurilor
Vă puteţi bucura şi mai mult de utilizarea camerei video, dacă folosiţi corect operaţiunile de meniu.
Camera video are diverse elemente de meniu sub fiecare din cele 6 categorii de meniu.
Mod fotografiere (Elemente pentru selectarea unui mod de înregistrare)  pag. 56
Aparat foto/Microfon (Elemente pentru înregistrare personalizată)  pag. 56
Cal. imag./Dimens. (Elemente pentru configurarea calităţii sau a dimensiunii imaginii)
 pag. 57
Funcţie Redare (Elemente pentru redare)  pag. 33
Editare/Copiere (Elemente pentru editare)  pag. 57
Setare (Alte elemente de configurare)  pag. 57
Utilizarea meniurilor
Urmaţi procedurile explicate mai jos pentru a configura elementele de meniu.
Personalizarea camerei video
Meniurile [Aparat foto/Microfon] şi [Setare] au subcategorii. Atingeţi simbolul subcategorie şi
ecranul trece la alte meniuri cu subcategorii.
Elementele de meniu sau setările care apar cu gri nu sunt disponibile.
 Note
În funcţie de condiţiile de înregistrare sau de redare, este posibil să nu puteţi seta anumite elemente de meniu.
 Atingeţi
pentru a finaliza configurarea meniului sau pentru a reveni la ecranul cu meniul anterior.

RO
55
Liste de meniuri
Mod fotografiere
Film............................................... Înregistrează filme.
Foto............................................... Înregistrează fotografii.
Aparat foto/Microfon
(
Setări manuale)
Expun./Focaliz. Pct. . ..... Reglează luminozitatea şi focalizarea simultan pentru subiectul selectat.
Expunere punctuală...... Reglează luminozitatea imaginilor pentru un subiect pe care îl atingeţi pe
ecran.
Focalizare punct............. Focalizează pe un subiect pe care îl atingeţi pe ecran.
Expunere........................... Reglează luminozitatea filmelor şi fotografiilor.
.................. Setează Amploarea.
Amploare
ISO............................... Setează sensibilitatea la lumină pentru înregistrarea imaginilor statice.
dacă subiectul este alb sau dacă
Expunere adiacente...... Ajustează expunerea. Atingeţi
dacă subiectul este negru
lumina de fundal este puternică; atingeţi
sau dacă lumina este slabă.
(
Setări aparat foto)
Efect imagine................... Selectează filtrul pentru efectul dorit pentru un aspect mai artistic şi mai
impresionant.
Cinematone............. Ajustează culoarea filmului pentru a crea atmosfera filmelor când
înregistraţi.
Temporizator........... Setează temporizatorul când camera video este în modul înregistrare
fotografii.
. ....... Setează fotografierea continuă sau cu variaţie etc.
Mod acţionare
Mod AF...................... Selectează metoda de focalizare.
SteadyShot............... Setează funcţia SteadyShot când se înregistrează filme.
SteadyShot............... Setează funcţia SteadyShot când se înregistrează fotografii.
Iluminare spate auto. . .. Ajustează expunerea pentru subiecţii iluminaţi din spate.
Buton MANUAL............... Atribuie o funcţie butonului MANUAL.
( Faţă)
Detecţie feţe.................... Reglează automat calitatea imaginii feţei(elor).
( Bliţ)
Bliţ........................................ Setează modalitatea de activare a bliţului.
Nivel bliţ............................ Setează luminozitatea bliţului.
Reduc. ef. ochi roşii........ Împiedică apariţia efectului ochi roşii când folosiţi bliţul.
( Microfon)
Reduc. zgomot vânt...... Reduce zgomotul provocat de vânt.
Mod audio........................ Setează formatul de înregistrare a sunetului (5,1 canale surround/2 canale
stereo).
Nivel înreg. audio........... Ajustează nivelul audio când se înregistrează.
RO
56
(
Asistenţă fotografiere)
Chenar ghidare............... Afişează cadrul pentru a asigura poziţia orizontală sau verticală a
subiectului.
Haşură................................ Afişează o haşură pentru a vă ghida în ajustarea luminozităţii.
Conturare.......................... Afişează o imagine pe ecranul LCD având conturul evidenţiat.
Histogramă....................... Afişează Histogramă.
Data pe cameră............... Afişează valoarea irisului, amplorii (ISO) şi a vitezei declanşatorului.
Afiş. niv. audio................. Afişează nivelul audio pe ecranul LCD.
Reglare micro AF............ Ajustează focalizarea pentru obiectivul ataşat.
Zoom digital.................... Setează zoom-ul digital.
Clapetă zoom.................. Setează funcţia atribuită clapetei de zoom.
Viteză zoom...................... Modifică viteza de zoom la apăsarea clapetei de zoom.
Cal. imag./Dimens.
............................ Setează modul pentru înregistrarea filmelor. Când înregistraţi subiecţi în
mişcare rapidă, se recomandă o calitate ridicată a imaginii.
Viteză cadre........................ Setează viteza cadrelor pentru înregistrarea filmelor.
/
.................. Setează calitatea imaginii pentru înregistrarea, redarea sau editarea
Setare
filmelor.
Mod panoramic................ Setează raportul între lăţimea şi înălţimea imaginilor când înregistraţi
filme cu definiţie standard a imaginii (STD).
Dimens. imag. .................. Setează dimensiunea fotografiei.
RAW/JPEG........................... Selectează formatul de compresie a imaginilor statice.
Mod REC
Personalizarea camerei video
Funcţie Redare..................... Vă permite să vizualizaţi filme/fotografii înregistrate (pag. 33).
Editare/Copiere
Şterge........................................... Şterge filmele sau fotografiile.
Protejează................................... Protejează filme sau fotografii pentru a evita ştergerea.
Copiază........................................ Selectează şi copiază filmele sau fotografiile pe suportul extern.
Copie directă............................. Copiază imagini stocate pe suportul de înregistrare pe anumite tipuri de
suporturi externe.
Setare
(
Setări suport)
Informaţii mediu............ Afişează informaţii pe suportul de înregistrare, precum spaţiul liber.
Format................................ Şterge toate datele pe suportul de înregistrare.
Rep. fiş. bd. imagine...... Repară fişierul cu baza de date a imaginilor pe suportul de înregistrare
(pag. 61).
Număr fişier...................... Setează modalitatea de atribuire a numărului fişierului.
(
Setări redare)
Cod de date...................... Setează data şi ora.
Volum................................. Ajustează volumul sunetului la redare (pag. 35).
RO
57
(
Conexiune)
Tip TV.................................. Transformă semnalul în funcţie de televizorul conectat (pag. 37).
Ieşire componentă......... Selectaţi această opţiune atunci când conectaţi camera video la un
televizor cu ajutorul mufei de intrare de semnal pe componente (pag. 38).
Rezoluţie HDMI............... Selectează rezoluţia imaginii la ieşire atunci când conectaţi camera video
la un televizor cu ajutorul unui cablu HDMI (se vinde separat).
Conectare USB................ Selectează tipul de suport pe camera video care urmează a fi utilizat când
aceasta este conectată la un dispozitiv extern prin USB.
Setare conex. USB.......... Setează modul de conectare când camera video este conectată la un
computer sau un dispozitiv USB.
Scriere disc....................... Salvează imaginile care nu au fost încă salvate pe disc.
( Setări generale)
Bip........................................ Setează activarea/dezactivarea sunetelor funcţionale ale camerei video.
Luminozitate LCD........... Ajustează luminozitatea ecranului LCD.
Temp. culoare vizor....... Setează temperatura de culoare a vizorului.
Vizor/Panou...................... Comută afişajul între vizor şi ecranul LCD.
Setare afişaj...................... Setează durata afişării pictogramelor sau indicatoarelor pe ecranul LCD.
Ind. lumină înreg. .......... Stinge ledul de înregistrare pe partea din faţă a camerei video.
Înreg. fără obiectiv......... Setează dacă înregistrarea poate fi pornită sau nu când nu este ataşat un
obiectiv.
Telecomandă................... Setează dacă se utilizează sau nu Telecomanda fără fir.
Oprire automată............. Setează oprirea automată a camerei video (pag. 14).
Language Setting.......... Setează limba afişajului (pag. 22).
Mod 24p*.......................... Înregistrează filme 24p pe un sistem PAL.
Calibrare............................ Calibrează panoul tactil.
Informaţii acumulator.... Afişează informaţii despre baterie.
Versiune............................. Afişează versiunea camerei video şi a obiectivului.
( Setări ceas)
Setare dată şi oră............ Setează [Dată şi oră], [Ora de vară] sau [Format dată şi oră] (pag. 20).
Setare zonă....................... Ajustează diferenţa de timp fără a opri ceasul (pag. 20).
* Doar NEX-VG30E/VG30EH
RO
58
Obţinerea de
informaţii detaliate de
la Manual „Handycam”
Manual „Handycam” este un ghid al
utilizatorului conceput pentru a fi citit pe
ecranul computerului. Manual „Handycam”
este menit să fie citit când doriţi să aflaţi
mai multe despre operarea camerei video.
1
Pentru a instala Manual
„Handycam” pe un computer
Windows, plasaţi CD-ROM-ul
furnizat în unitatea computerului.
Apare ecranul de instalare.

Faceţi clic pe [Manual].



Când utilizaţi un Mac, deschideţi folderul
[Handbook] – [RO] din CD-ROM, apoi copiaţi
[Handbook.pdf].
Aveţi nevoie de Adobe Reader pentru a citi
Manual „Handycam”. Dacă nu îl aveţi instalat pe
computer, îl puteţi descărca de pe pagina Web
Adobe Systems:
http://www.adobe.com/
Consultaţi „PlayMemories Home Help
Guide” pentru detalii despre software-ul
„PlayMemories Home” furnizat (pag. 44).
Personalizarea camerei video
2
3
Dacă ecranul nu apare, faceţi dublu clic
[Start]  [Computer] (în Windows XP,
(PMHOME) 
[My Computer]) 
[install.exe].
Pentru a vizualiza Manual „Handycam”,
faceţi dublu clic pe pictograma de pe
ecranul computerului.
Faceţi clic pe limba dorită şi
numele modelului camerei video
 [Install] şi urmaţi instrucţiunile
de pe ecran pentru a instala
Manual „Handycam”.

Numele modelului camerei video este
imprimat pe suprafaţa inferioară.
RO
59
Informaţii suplimentare
Depanarea
Dacă întâmpinaţi probleme la utilizarea
camerei video, urmaţi paşii de mai jos.

 Verificaţi lista (de la pag. 60 până la
62) şi camera video.
 Deconectaţi sursa de alimentare,
conectaţi-o din nou după circa
1 minut şi porniţi camera video.
 Apăsaţi pe RESET (pag. 73) cu un
obiect ascuţit şi porniţi camera
video.
Dacă apăsaţi pe RESET, toate setările,
inclusiv setarea ceasului, vor fi
resetate.
 Contactaţi furnizorul Sony sau un
service local autorizat Sony.

Consultaţi Manual „Handycam” (pag. 59)
pentru detalii privind simptomele camerei
video şi „PlayMemories Home Help Guide”
(pag. 47) pentru conectarea camerei video la un
computer.
Aparatul nu poate fi pornit.


Montaţi un acumulator încărcat în camera
video (pag. 12).
Conectaţi ştecărul adaptorului de c.a. la sursa
de c.a. (pag. 12).


Camera video se încălzeşte.


Camera dvs. video se poate încălzi în timpul
funcţionării. Acesta nu este un defect.
Alimentarea se opreşte brusc.



Utilizaţi adaptorul de c.a. (pag. 13).
Reporniţi alimentarea.
Încărcaţi acumulatorul (pag. 12).
Nu se înregistrează imagini la apăsarea pe
butoanele START/STOP sau PHOTO.



Camera video nu funcţionează nici atunci
când este pornită.
Deconectaţi adaptorul de c.a. de la sursa de
c.a. sau scoateţi acumulatorul şi reconectaţi-l
după circa 1 minut. Dacă tot nu funcţionează,
apăsaţi pe RESET (pag. 73) cu ajutorul unui
obiect ascuţit. (Dacă apăsaţi pe RESET,
toate setările, inclusiv setarea ceasului, vor fi
resetate.)
Temperatura camerei video este extrem de
ridicată. Opriţi camera video şi lăsaţi-o câtva
timp într-un loc răcoros.
Temperatura camerei video este extrem de
scăzută. Lăsaţi camera video cu alimentarea
activată. Dacă tot nu puteţi utiliza camera
video, opriţi-o şi păstraţi-o într-un loc cald.
Lăsaţi camera video acolo câtva timp, apoi
porniţi camera video.

Durează câteva secunde înainte ca aparatul
să fie gata de filmare după pornirea acestuia.
Acesta nu este un defect.
Apăsaţi pe MODE pentru a aprinde ledul
(Film) sau (Foto).
Camera video înregistrează în acest moment
imaginea pe care aţi înregistrat-o pe cardul de
memorie. Nu puteţi realiza înregistrări noi în
această perioadă.
Suportul de înregistrare este plin. Ştergeţi
imaginile care nu sunt necesare (pag. 40).
Numărul total de scene de film sau de
fotografii depăşeşte capacitatea de înregistrare
a camerei video (pag. 63). Ştergeţi imaginile
care nu sunt necesare (pag. 40).
Înregistrarea se opreşte.

RO
60
Temperatura camerei video este extrem de
ridicată/scăzută. Opriţi camera video şi lăsaţio câtva timp într-un loc răcoros/călduros.
„PlayMemories Home” nu poate fi instalat.

Verificaţi sistemul de operare sau procedura
de instalare necesară pentru instalarea
„PlayMemories Home” (pag. 43).
„PlayMemories Home” nu funcţionează
corect.

Ieşiţi din programul „PlayMemories Home” şi
reporniţi computerul.
Computerul nu recunoaşte camera video.


Deconectaţi toate dispozitivele din mufele
USB ale computerului cu excepţia tastaturii,
mouse-ului şi a camerei video.
Deconectaţi cablul USB încorporat din
computer şi camera video, apoi reporniţi
computerul şi reconectaţi camera video la
computer în ordinea corectă.
C:06:

C:13: / C:32:



Nivelul bateriei este scăzut.

Temperatura acumulatorului este ridicată.
Înlocuiţi acumulatorul sau aşezaţi-l într-un
loc răcoros.

Nu aţi introdus niciun card de memorie
(pag. 26).
Când clipeşte indicatorul, nu există spaţiu
liber suficient pentru înregistrarea imaginilor.
Ştergeţi imaginile inutile (pag. 40) sau
formataţi cardul de memorie după stocarea
imaginilor pe alt suport.
Fişierul cu baza de date a imaginilor este
deteriorat. Verificaţi fişierul cu baza de date
atingând
(MENU)  [Setare]  [Rep.
fiş. bd. imagine].



Cardul de memorie este deteriorat. Formataţi
cardul de memorie cu camera video (pag. 57).

Aţi introdus un card de memorie incompatibil
(pag. 27).
Informaţii suplimentare

Acumulatorul nu este un acumulator
„InfoLITHIUM” seria V. Utilizaţi un
acumulator „InfoLITHIUM” (seria V)
(pag. 12).
Introduceţi corect conectorul de c.c. al
adaptorului de c.a. (pag. 12).
Urmaţi paşii de la  de la pagina 60.

C:04:

Scoateţi sursa de alimentare. Reconectaţi-o şi
porniţi din nou camera video.
E::
Afişaj de auto-diagnosticare/
Indicatori de avertizare
Dacă apar indicatori pe ecranul LCD sau în
vizor, verificaţi următoarele.
Dacă nu rezolvaţi problema nici după
câteva încercări de soluţionare, contactaţi
furnizorul Sony sau un service local
autorizat Sony. În acest caz, când îi
contactaţi, daţi-le toate numerele codului
de eroare cu C sau E.
Temperatura acumulatorului este ridicată.
Înlocuiţi acumulatorul sau aşezaţi-l într-un
loc răcoros.
RO
61



Cardul de memorie este protejat la scriere.
Accesul la cardul de memorie a fost
restricţionat de un alt dispozitiv.
(Indicator de avertizare referitor la
dispozitivul suport extern)


Fişierul cu baza de date a imaginilor poate fi
deteriorat. Verificaţi fişierul cu baza de date
atingând
(MENU)  [Setare]  [Rep.
fiş. bd. imagine]
Dispozitivul suport extern este deteriorat.
Durata de înregistrare
a filmelor/numărul de
fotografii care pot fi
înregistrate
„HD” înseamnă imagine de înaltă definiţie,
iar „STD” înseamnă imagine la calitate
standard.
Durata anticipată de înregistrare şi
redare cu fiecare acumulator
Durata de înregistrare
Durata disponibilă aproximativă când
utilizaţi un acumulator complet încărcat.
(Indicator de avertizare referitor la
formatarea dispozitivului suport extern)



Dispozitivul suport extern este deteriorat.
Dispozitivul suport extern nu este formatat
corect.
Camera video nu este stabilă. Ţineţi camera
video stabilă cu ambele mâini. Cu toate acestea,
reţineţi că indicatorul de avertizare referitor la
vibraţia camerei nu va dispărea.
(unitate: minut)
Acumulator
Calitate
imagine
NP-FV70
(furnizat)
NP-FV100



Cardul de memorie este plin. Ştergeţi imaginile
care nu sunt necesare (pag. 40).
Nu pot fi înregistrate fotografii în timpul
procesării. Aşteptaţi puţin, apoi înregistraţi.




RO
62
Durata de
Durata de
înregistrare normală
înregistrare
continuă
HD STD
HD STD
185
165
370
335
190
175
385
350
100
90
205
185
105
95
210
190
În partea superioară: când se înregistrează cu
ecranul LCD
În partea inferioară: când se înregistrează cu
vizor
Fiecare durată de înregistrare este măsurată în
următoarele condiţii.
]:
standard (setare
 [Mod REC
implicită)
 Utilizarea obiectivului E PZ 18-200mm
F3.5–6.3 OSS
Durata de înregistrare normală indică timpul
în care repetaţi secvenţa pornire/oprire
înregistrare, activarea ledului MODE şi
acţionarea zoom-ului.
Durata măsurată când utilizaţi camera video la
25 C. Se recomandă 10 C până la 30 C.
Durata de înregistrare şi redare va fi mai scurtă
când utilizaţi camera video la temperaturi
scăzute.

Durata de înregistrare şi redare va fi mai scurtă
în funcţie de condiţiile în care utilizaţi camera
video.
Calitate standard a imaginii (STD)
(unitate: minut)
16 GB
220
(200)
Durata de redare
Durata disponibilă aproximativă când
utilizaţi un acumulator complet încărcat.
(unitate: minut)
Acumulator
Calitate imagine
NP-FV70
(furnizat)
NP-FV100
HD
395
325
785
650
STD
440
355
870
710
32 GB
445
(410)
64 GB
895
(825)
 Note
Când utilizaţi cardul de memorie Sony.
 Durata de înregistrare poate varia în funcţie de
condiţiile de înregistrare şi de starea subiectului
] şi [
Viteză cadre]
şi [Mod REC
(pag. 57).
 Numărul din ( ) reprezintă durata de
înregistrare minimă.

Sugestii
Camera dvs. video utilizează formatul VBR
(rată variabilă de biţi) pentru a ajusta automat
calitatea imaginii pentru a se potrivi cu scena
ce urmează a fi înregistrată. Această tehnologie
generează fluctuaţii în durata de înregistrare
pe acelaşi suport. Filmele care conţin subiecţi
care se mişcă rapid şi imagini complexe sunt
înregistrate la o viteză mai mare a biţilor,
reducând timpul de înregistrare total.


În partea superioară: când se înregistrează cu
ecranul LCD
În partea inferioară: când se înregistrează cu
vizor

Calitate a imaginii de înaltă definiţie (HD)
(unitate: minut)
16 GB
75
(75)
85
(85)
120
(120)
210
(160)
32 GB
150
(150)
180
(180)
245
(245)
430
(325)
64 GB
305
(305)
360
(360)
490
(490)
865
(655)
370
(300)
740
(610)
1490
(1225)
Informaţii suplimentare
Durata de înregistrare anticipată a
filmelor
Numărul anticipat de fotografii
care pot fi înregistrate
16 GB
32 GB
64 GB




JPEG
2400
4800
9600
RAW
880
1750
3550
RAW şi JPEG
670
1300
2650
Când [
Dimens. imag.] este setată la
16,0M].
[
Când utilizaţi cardul de memorie Sony.
Dimensiunea selectată pentru imagine este
(Foto) este aprins.
efectivă atunci când ledul
Numărul de fotografii care pot fi înregistrate
pe cardul de memorie afişat este pentru
dimensiunea maximă a imaginii camerei
video. Numărul real de fotografii care pot fi
înregistrate este afişat pe ecranul LCD în timpul
înregistrării (pag. 70).
RO
63
Măsuri de precauţie

Numărul de fotografii care pot fi înregistrate
pe cardul de memorie poate varia în funcţie de
condiţiile de înregistrare.
Sugestii
De asemenea, puteţi utiliza cardul de memorie
cu o capacitate de sub 1 GB pentru înregistrarea
de fotografii.
Următoarea listă prezintă frecvenţa biţilor,
raportul de pixeli şi aspect pentru fiecare mod
de înregistrare (film + audio etc.).
 Calitate a imaginii de înaltă definiţie (HD):
PS: max. 28 Mbps 1.920 pixeli  1.080
pixeli/16:9
FX: max. 24 Mbps 1.920 pixeli  1.080
pixeli/16:9
FH: aprox. 17 Mbps (în medie) 1.920 pixeli 
1.080 pixeli/16:9
HQ: aprox. 9 Mbps (în medie) 1.440 pixeli 
1.080 pixeli/16:9
LP: aprox. 5 Mbps (în medie) 1.440 pixeli 
1.080 pixeli/16:9
 Calitate standard a imaginii (STD):
HQ: Aprox. 9 Mbps (în medie) 720 pixeli 
480 pixeli (NEX-VG30/VG30H), 720 pixeli
 576 pixeli (NEX-VG30E/VG30EH)/16:9,
4:3
Pixeli pentru înregistrare fotografii şi raport
aspect.
 Mod înregistrare fotografii:
4.912 puncte  3.264 puncte/3:2
4.912 puncte  2.760 puncte/16:9
3.568 puncte  2.368 puncte/3:2
3.568 puncte  2.000 puncte/16:9
2.448 puncte  1.624 puncte/3:2
2.448 puncte  1.376 puncte/16:9
 Capturarea unei fotografii dintr-un film
(NEX-VG30/VG30H):
1.920 puncte  1.080 puncte/16:9
640 puncte  360 puncte/16:9
640 puncte  480 puncte/4:3
Despre utilizare şi întreţinere












RO
64
Nu utilizaţi şi nu păstraţi camera video şi
accesoriile în următoarele locuri:
 În locuri extrem de calde, reci sau umede. Nu
le lăsaţi expuse la temperaturi peste 60 C,
cum ar fi în lumina directă a soarelui, lângă
surse de căldură sau într-o maşină parcată la
soare. Se pot defecta sau deforma.
 Lângă câmpuri magnetice puternice sau
vibraţii mecanice. Camera video se poate
defecta.
 Lângă unde radio sau radiaţii puternice.
Camera video poate să nu mai înregistreze
corect.
 În apropierea echipamentelor video şi
receptoarelor AM. Pot apărea zgomote.
 Pe plajă sau în locuri cu praf. Dacă intră nisip
sau praf în camera video, aceasta se poate
defecta. Uneori, acest defect nu se poate
repara.
 În apropierea ferestrelor sau a uşilor,
unde ecranul LCD, vizorul sau obiectivul
poate fi expus luminii directe a soarelui.
Se deteriorează interiorul vizorului sau al
ecranului LCD.
Utilizaţi camera video cu curent continuu la
6,8 V/7,2 V (acumulator) sau 8,4 V (adaptor
de c.a.).
Pentru alimentarea cu curent continuu sau
cu curent alternativ, utilizaţi accesoriile
recomandate în acest manual de utilizare.
Evitaţi contactul camerei video cu apa, de
exemplu, apa de ploaie sau apa din mare. Dacă
udaţi camera, pot apărea defecţiuni. Uneori,
acest defect nu se poate repara.
Dacă în carcasă pătrunde un obiect solid sau
un lichid, decuplaţi camera video şi duceţi-o la
un furnizor Sony pentru a o verifica înainte de
reutilizare.
Evitaţi manevrarea bruscă, demontarea,
modificarea, şocurile fizice sau impacturile,
cum ar fi lovirea, scăparea sau călcarea pe
produs. Aveţi grijă în mod deosebit de obiectiv.
Păstraţi camera video oprită când nu o utilizaţi.
Nu înfăşuraţi camera într-un prosop, pentru a
o utiliza acoperită. În caz contrar, aceasta s-ar
putea încinge în interior.





Atunci când decuplaţi cablul de alimentare,
trageţi de conector, nu de fir.
Nu puneţi obiecte grele pe cablul de alimentare
pentru a nu-l deteriora.
Nu utilizaţi un acumulator deformat sau
deteriorat.
Menţineţi curate contactele metalice.
Dacă s-a scurs electrolit din baterie:
 Consultaţi un service local autorizat Sony.
 Ştergeţi orice urmă de lichid ce a intrat în
contact cu pielea.
 Dacă vă intră lichid în ochi, spălaţi-vă cu
foarte multă apă şi consultaţi medicul.
Despre manevrarea carcasei


Atunci când nu utilizaţi camera video
pentru o perioadă lungă de timp


Pentru a păstra camera video într-o stare
optimă de funcţionare pentru un timp
îndelungat, porniţi-o şi înregistraţi sau redaţi
imagini aproximativ o dată pe lună.
Goliţi complet acumulatorul înainte de a-l
depozita.
Despre întreţinerea şi păstrarea
obiectivului

Ecranul LCD


Nu exercitaţi o presiune mare asupra ecranului
LCD, deoarece acest lucru poate conduce la
deteriorarea acestuia.
Dacă utilizaţi camera video într-un loc rece, pe
ecranul LCD poată apărea o imagine reziduală.
Acesta nu este un defect.
În timp ce utilizaţi camera video, partea din
spate a ecranului LCD se poate încălzi. Aceasta
nu este o defecţiune.
Pentru a curăţa ecranul LCD



Dacă pe ecran rămâne grăsime sau cremă de
mâini, stratul se desprinde mai uşor. Ştergeţi
din timp.
Stratul se poate zgâria dacă ştergeţi ecranul cu
un şerveţel etc.
Dacă pe ecran rămân amprente sau praf, este
recomandat să îndepărtaţi întâi praful cu un
ventilator etc., apoi utilizaţi o cârpă moale
pentru a îndepărta amprentele.


Ştergeţi suprafaţa obiectivului cu o cârpă moale
în următoarele cazuri:
 Dacă sunt amprente digitale pe suprafaţa
obiectivului
 În locuri foarte calde sau umede
 Când obiectivul este expus unei atmosfere
saline, cum ar fi la mare
Păstraţi obiectivul într-un loc aerisit, protejat de
murdărie şi praf.
Pentru a evita apariţia mucegaiului, curăţaţi
obiectivul conform instrucţiunilor de mai sus.
Informaţii suplimentare

Dacă s-a murdărit carcasa, curăţaţi corpul
camerei video cu o cârpă moale, umezită uşor
cu apă, apoi ştergeţi carcasa cu o cârpă moale
uscată.
Pentru a nu deteriora suprafaţa exterioară,
evitaţi următoarele lucruri:
 Utilizarea produselor chimice precum diluant,
benzen, alcool, materiale textile îmbibate cu
substanţe chimice, insecticide sau emulsii
pentru protecţie solară
 Manevrarea camerei video dacă aveţi mâinile
murdare cu substanţele menţionate mai sus
 Lăsarea carcasei în contact cu obiecte de
cauciuc sau vinil pentru o perioadă lungă
de timp
Despre încărcarea bateriei reîncărcabile
preinstalate
Camera video are o baterie reîncărcabilă
preinstalată pentru a reţine data, ora şi alte setări,
chiar şi atunci când camera este închisă. Bateria
reîncărcabilă preinstalată se încarcă de fiecare
dată când conectaţi camera video la sursa de
c.a. cu ajutorul adaptorului de c.a. sau când este
montat acumulatorul. Bateria reîncărcabilă se
descarcă complet după 3 luni dacă nu utilizaţi
deloc camera video. Utilizaţi camera video după
ce aţi încărcat bateria reîncărcabilă preinstalată.
Cu toate acestea, chiar dacă bateria reîncărcabilă
preinstalată nu este încărcată, funcţionarea
camerei nu va fi afectată atâta timp cât nu
înregistraţi data.
RO
65
Specificaţii
Proceduri
Conectaţi camera video la o sursă de c.a. utilizând
adaptorul de c.a. furnizat şi lăsaţi-o peste 24 de
ore.
Note despre eliminarea/transferul
cardului de memorie
Chiar dacă ştergeţi datele de pe cardul de
memorie sau formataţi cardul de memorie cu
camera video sau cu un calculator, este posibil să
nu ştergeţi complet datele de pe acesta. Când daţi
cardul de memorie cuiva, se recomandă să ştergeţi
complet datele folosind un program de ştergere
a datelor cu un computer. De asemenea, atunci
când eliminaţi cardul de memorie, se recomandă
să distrugeţi corpul acestuia.
Pentru a schimba bateria telecomenzii
fără fir
În timp ce apăsaţi pe colţul capacului,
introduceţi unghia în fantă pentru a scoate
compartimentul pentru baterie.
Aşezaţi o baterie nouă cu partea marcată cu +
în sus.
Introduceţi compartimentul pentru baterie
înapoi în telecomanda fără fir până când face
clic.
Colţ capac
AVERTISMENT
Bateria poate exploda dacă este tratată
necorespunzător. Nu reîncărcaţi, nu
dezasamblaţi şi nu aruncaţi bateria în foc.

RO
66
Atunci când bateria cu litiu se descarcă,
este posibil ca distanţa de funcţionare a
telecomenzii fără fir să se reducă sau ca aceasta
să nu funcţioneze corespunzător. În acest caz,
înlocuiţi bateria cu o baterie Sony CR2025 cu
litiu. Utilizarea unei alte baterii poate prezenta
riscuri de incendiu sau de explozie.
Sistem
Format semnal:
NEX-VG30/VG30H:
NTSC color, standarde EIA
HDTV 1080/60i, specificaţie 1080/60p
NEX-VG30E/VG30EH:
PAL color, standarde CCIR
HDTV 1080/50i, specificaţie 1080/50p
NTSC color, standarde EIA HDTV
specificaţie 1080/60i (doar mod de
înregistrare 24p)
Format înregistrare film:
HD: MPEG-4 AVC/H.264 compatibil
AVCHD Ver.2.0
STD: MPEG2-PS
Sistem înregistrare audio:
Dolby Digital 2 canale/5,1 canale
Dolby Digital 5.1 Creator
Format fişier foto
Compatibil DCF Ver.2.0
Compatibil Exif Ver.2.3
Compatibil MPF Baseline
Suport înregistrare (film/foto)
„Memory Stick PRO Duo”
Card SD (clasa 4 sau mai rapid)
Vizor:
Vizor electronic: Color
Dimensiune ecran: 1,3 cm (tip 0,5)
Număr efectiv de pixeli: 2 359 296 puncte
(3 072  768)
Dispozitiv de imagine: senzor de 23,5 mm 
15,6 mm (tip APS-C), tip CMOS
Pixeli pentru înregistrare (foto 3:2 JPEG):
Max. 16,0 mega (4 912  3 264) pixeli
Brut: aprox. 16 700 000 pixeli
Efectivi (film, 16:9):
Aprox. 13 600 000 pixeli
Efectivi (foto, 16:9):
Aprox. 13 600 000 pixeli
Efectivi (foto, 3:2):
Aprox. 16 100 000 pixeli
Temperatură culoare: [Auto], [O apăsare],
[Interior] (3 200 K), [Exterior] (5 600 K),
manual (2 500 K – 9 900 K)
Iluminare minimă
9 lx (lux) (la setare implicită, viteză obturator
1/60 secunde (NEX-VG30/VG30H) / 1/50
secunde (NEX-VG30E/VG30EH), amploare:
30 dB, diafragmă F3,5)
Conectori intrare/ieşire
Adaptor de c.a. AC-L200D
Conector telecomandă A/V: mufă componentă/
video şi ieşire audio
Mufă HDMI OUT: conector HDMI mini
Mufă USB: mini-AB
NEX-VG30E/VG30EH: doar ieşire
Mufă căşti: mufă mini stereo ( 3,5 mm)
Mufă intrare MIC: mufă mini stereo ( 3,5 mm)
Cerinţe de alimentare: c.a. 100 V - 240 V,
50 Hz/60 Hz
Consum de curent: 0,35 A - 0,18 A
Alimentare cu energie electrică: 18 W
Tensiune la ieşire: c.c. 8,4 V
Curent la ieşire: 1,7 A
Temperatură de funcţionare: 0 C până la 40 C
Temperatură de depozitare: –20 C până la
+ 60 C
Dimensiuni (aprox.): 48 mm  29 mm  81 mm
(lăţime/înălţime/adâncime) fără proiecţii
Greutate (aprox.): 150 g fără cablu de alimentare
Ecranul LCD
Imagine: 7,5 cm (tip 3,0, raport aspect 16:9)
Număr total de pixeli: 921 600 (1 920  480)
Informaţii generale
* Furnizat cu NEX-VG30H/VG30EH
Temperatură de funcţionare: 0 C până la 40 C
Temperatură de depozitare: –20 C până la
+ 60 C
Dimensiuni (aprox.):
91 mm  130 mm  223 mm (lăţime/
înălţime/adâncime) inclusiv proiecţiile
103 mm  140 mm  294 mm (lăţime/
înălţime/adâncime) inclusiv proiecţiile,
obiectivul E PZ 18-200mm F3.5–6.3 OSS*,
parasolarul obiectivului* şi acumulatorul
furnizat (NP-FV70)
* Furnizat cu NEX-VG30H/VG30EH
Greutate (aprox.)
Doar corpul camerei video:
Aprox. 650 g
În timpul înregistrării:
Aprox. 1 420 g
(Cu obiectiv cu accesorii* şi acumulator
furnizat (NP-FV70))
Acumulator reîncărcabil NP-FV70
Tensiune maximă la ieşire: c.c. 8,4 V
Tensiune la ieşire: c.c. 6,8 V
Tensiune maximă de încărcare: c.c. 8,4 V
Curent maxim de încărcare: 3,0 A
Capacitate
Tipic: 14,0 Wh (2 060 mAh)
Minim: 13,0 Wh (1 960 mAh)
Tip: Litiu-ion
E PZ 18-200mm F3.5-6.3 OSS (furnizat cu
NEX-VG30H/VG30EH)
Informaţii suplimentare
Cerinţe privind alimentarea electrică: c.c.
6,8 V/7,2 V (acumulator) c.c. 8,4 V (adaptor
de c.a.)
Consum mediu de electricitate:
În timpul înregistrării cu camera video,
utilizând vizorul la luminozitate normală:
În timpul înregistrării utilizând camera video
cu obiectiv E PZ 18-200mm F3.5–6.3 OSS*:
HD: 4,6 W STD: 4,4 W
În timpul înregistrării utilizând ecranul LCD
la luminozitate normală:
În timpul înregistrării utilizând camera video
cu obiectiv E PZ 18-200mm F3.5–6.3 OSS*:
HD: 4,2 W STD: 4,0 W
Obiectiv: obiectiv cu montură E
Când este transformată într-un aparat foto de
35 mm
29 mm ~ 322 mm (film 16:9)
27 mm ~ 300 mm (imagine statică 3:2)
Valoare F
F3,5 ~ F6,3
SteadyShot
Senzor cu deplasare optică şi acţionare
biaxială-lineară şi efect de halou
Distanţă minimă de focalizare*
0,30 m (W) ~ 0,50 m (T)
Raport maxim de mărire
 0,35
Valoare f minimă
f/22 ~ f/40
Diametru filtru
67 mm
Dimensiuni (diametru × înălţime max.)
Aprox. 93,2 mm × 99,0 mm
* Furnizat cu NEX-VG30H/VG30EH
RO
67
Greutate
Aprox. 649 g
Despre mărcile comerciale

* Distanţa minimă de focalizare este cea mai mică
distanţă de la senzorul de imagine la subiect.
Designul şi specificaţiile camerei video şi ale
accesoriilor pot fi modificate fără preaviz.
 Produs sub licenţa Dolby Laboratories.














RO
68
„Handycam” şi
sunt
mărci comerciale înregistrate ale firmei Sony
Corporation.
Sigla „AVCHD Progressive” şi „AVCHD
Progressive” sunt mărci comerciale ale
Panasonic Corporation şi Sony Corporation.
„Memory Stick”, „
”, „Memory Stick Duo”,
„
”, „Memory Stick PRO
Duo”, „
”, „Memory
Stick PRO-HG Duo”, „
”,
„Memory Stick XC-HG Duo”,
„
”, „MagicGate”,
„
”, „MagicGate Memory
Stick” şi „MagicGate Memory Stick Duo”
sunt mărci comerciale sau mărci comerciale
înregistrate ale Sony Corporation.
„InfoLITHIUM” este o marcă comercială a
Sony Corporation.
„BRAVIA” este o marcă comercială înregistrată
a Sony Corporation.
Blu-ray Disc şi Blu-ray sunt mărci
comerciale ale Blu-ray Disc Association.
Dolby şi simbolul double-D sunt mărci
comerciale ale Dolby Laboratories.
HDMI, sigla HDMI şi High-Definition
Multimedia Interface sunt mărci comerciale
sau mărci comerciale înregistrate ale HDMI
Licensing LLC în Statele Unite şi/sau în alte ţări.
Microsoft, Windows, Windows Vista şi DirectX
sunt mărci comerciale înregistrate sau mărci
comerciale ale Microsoft Corporation în Statele
Unite şi/sau în alte ţări.
Mac şi Mac OS sunt mărci comerciale
înregistrate ale Apple Inc. în S.U.A. şi în alte
ţări.
Intel, Intel Core şi Pentium sunt mărci
comerciale sau mărci comerciale înregistrate
ale Intel Corporation sau ale filialelor sale din
Statele Unite ale Americii sau din alte ţări.
„ ” şi „PlayStation” sunt mărci comerciale
înregistrate ale Sony Computer Entertainment
Inc.
Adobe, sigla Adobe şi Adobe Acrobat sunt
mărci comerciale înregistrate sau mărci
comerciale ale Adobe Systems Incorporated în
Statele Unite şi/sau în alte ţări.
Sigla SDXC este o marcă comercială a SD-3C,
LLC.
MultiMediaCard este o marcă comercială a
MultiMediaCard Association.
Toate celelalte nume de produse menţionate aici
pot fi mărci comerciale sau mărci comerciale
înregistrate ale companiilor respective. Mai mult,
 şi  nu sunt menţionate de fiecare dată în
acest manual.
Adăugaţi şi mai multă distracţie cu PlayStation 3
descărcând aplicaţia pentru PlayStation 3 de la
PlayStation Store (unde este disponibil).
Aplicaţia pentru PlayStation 3 necesită un cont
PlayStation Network şi descărcarea aplicaţiei.
Poate fi accesat în zone unde PlayStation Store
este disponibil.
Informaţii suplimentare
RO
69
Consultare rapidă
Indicatori de ecran
Centru
Stânga
Dreapta
Indicator
Semnificaţie

Avertisment

Mod de redare
Dreapta
Indicator
Jos
Stânga
Indicator
60i
50i
Semnificaţie
Buton MENU
Înregistrare temporizată
Mod panoramic
[Detecţie feţe] setat la
[Dezactivat]
60%
2,0
/
/
/
Mod acţionare
Mod focalizare
SteadyShot oprit
Haşură
Conturare
Zoom digital
Zoom optic
Focalizare manuală

Semnificaţie
Calitatea imaginii
înregistrate (HD/STD),
viteza cadrelor (60p/60i/
24p), (50p/50i/25p) şi
modul de înregistrare
(PS/FX/FH/HQ/LP)
Capacitate baterie rămasă
0:00:00
00Min
RAW/JPEG
Suport de înregistrare/
redare/editare
Cronometru (oră:minut:
secundă)
Durată estimată de
înregistrare rămasă
Cinematone
Destinaţie
Dimensiune fotografie
Efect imagine
9999
Centru
Indicator
[STBY]/
[ÎNREG.]
Procesare
Reglare succesiune de
imagini
RO
70
Folder de redare
Semnificaţie
Stare de înregistrare
Număr aproximativ
de fotografii ce pot fi
înregistrate şi dimensiunea
fotografiilor
100/112
Filmul sau fotografia
curentă/Numărul total al
filmelor sau al fotografiilor
înregistrate
Un dispozitiv de stocare
extern este conectat
Jos
Indicator
Semnificaţie
Buton Vizualizare imagini
Reduc. zgomot vânt
Mod audio
Nivel înreg. audio
Afiş. niv. audio
EV
Expunere adiacente
Expunere Automat/
Expunere Manual
IRIS
12dB
Amploare
ISO200
ISO
Viteză obturator
Buton pentru succesiunea
de imagini
4000
101-0005

Nume fişier de date
Imagine protejată
Bliţ
Nivel bliţ


Consultare rapidă
Reduc. ef. ochi roşii

5500K A3 G3
Echilibru de alb
Indicatorii şi poziţia acestora sunt aspecte
relative şi pot fi diferite de ceea ce vedeţi în
realitate.
În funcţie de modelul camerei dvs. video, este
posibil ca anumiţi indicatori să nu apară.
RO
71
Componente şi butoane
Ilustraţiile de mai jos descriu obiectivul (E PZ 18-200mm F3.5-6.3 OSS) furnizat împreună cu
NEX-VG30H/VG30EH.
Vizor (pag. 24)
Senzor privire
Clapetă pentru reglarea vizorului
obiectivului (pag. 24)
Buton PHOTO (pag. 30)
LED-uri
(Film)/ (Foto) (pag. 29)
Cârlig pentru curea de umăr
Buton MODE (pag. 29)
Comutator ON/OFF (alimentare) (pag. 20)
Buton START/STOP (pag. 29)
Clapetă de decuplare BATT (acumulator)
(pag. 13)
Cuplă pentru accesorii
Ataşaţi un microfon direcţional (se vinde
separat) etc. Dacă ataşaţi accesoriile simultan
la cupla pentru accesorii şi cupla Talpă cu
interfaţă multiplă, acestea s-ar putea lovi şi
deteriora.
Talpă cu interfaţă multiplă
RO
72
Pentru detalii despre accesoriile compatibile
cu Talpa cu interfaţă multiplă, vizitaţi pagina
web Sony din zona dvs. sau consultaţi dealerul Sony sau biroul de service Sony local.
Funcţionarea cu accesoriile altor producători
nu este garantată.
Mufă MIC (PLUG IN POWER)
Atunci când se conectează un microfon extern
(se vinde separat), acesta are prioritate faţă de
microfonul încorporat sau faţă de un microfon
ataşat la Talpa cu interfaţă multiplă.
Buton START/STOP pe mâner
Utilizaţi acest buton când înregistraţi la un
unghi diferit.
Buton EXPANDED FOCUS
Butonul EXPANDED FOCUS are un punct
tactil. Utilizaţi ca un ghid pentru operare.
Mufă HDMI OUT (pag. 37)
Mufă  (USB) (pag. 50)
NEX-VG30E/VG30EH: doar ieşire
Clapetă zoom
LED CHG (încărcare) (pag. 12)
Buton SHUTTER SPEED
Cârlig pentru curea de umăr
Buton PROGRAM AE
Clapetă zoom (pag. 15)
Buton WHITE BALANCE
Buton viteză zoom (pag. 15)
LED de acces card de memorie (pag. 26)
Cât timp acest led este aprins sau clipeşte,
camera video citeşte sau scrie date.
Comutator zoom (pag. 15)
Buton MANUAL (pag. 32)
Buton rotativ MANUAL (pag. 32)
Ecran LCD/Ecran tactil
Dacă rotiţi panoul LCD cu 180 de grade,
puteţi închide panoul LCD având ecranul
LCD în exterior. Acest lucru este util în timpul
operaţiilor de redare.
Consultare rapidă
Microfon
Fantă pentru cardul de memorie
(pag. 26)
Buton FOCUS
Terminal baterie (pag. 12)
Buton RESET
Apăsaţi RESET cu ajutorul unui obiect ascuţit.
Apăsaţi pe RESET pentru a iniţializa toate
setările, inclusiv setarea orei.
Difuzor
Buton IRIS
Buton
(Vizualizare imagini) (pag. 33)
Buton DISPLAY (pag. 23)
RO
73
Mufă DC IN (pag. 12)
Buton de eliberare a obiectivului
Mufă  (căşti)
Utilizaţi căşti cu minimufă stereo.
Parasolar obiectiv
Conector telecomandă A/V (pag. 37)
Acest terminal este utilizat ca interfaţă
între camera video şi alt dispozitiv. Puteţi
produce imagini statice, filme şi sunet la un
televizor conectat sau puteţi controla camera
video când este montată pe un trepied cu
telecomandă.
Inel zoom
Curea de susţinere (pag. 28)
Punct de montare a trepiedului (pag. 32)
Montură
Senzor imagine
Nu atingeţi şi nu murdăriţi senzorul de
imagine.
Contacte obiectiv
Nu atingeţi şi nu murdăriţi contactele
obiectivului.
RO
74
Ştift de blocare a obiectivului
Obiectiv
Inel de focalizare
Led de înregistrare al camerei video
LED-ul clipeşte când nivelul disponibil al
bateriei este scăzut sau memoria disponibilă
este scăzută.
Senzor la distanţă (pag. 58)
Index
A
Acumulator..................................12
Afişaj auto-diagnosticare............61
B
Buton rotativ MANUAL.............32
C
Cablu de conectare A/V.......38, 53
Cod de date..................................21
Complet încărcat.........................12
Computer.....................................43
Conexiune....................................37
Copiază.........................................49
D
Data/Ora.......................................21
Depanarea.....................................60
Durata de înregistrare a filmelor/
numărul de fotografii care pot fi
înregistrate....................................62
F
Filme........................................29, 35
Fotografii................................30, 36
I
Î
Încărcarea acumulatorului.........12
Încărcarea acumulatorului în
străinătate.....................................14
Îngrijirea.......................................64
Înregistrare...................................28
Întreţinere.....................................64
L
Language Setting.........................22
W
Windows.......................................43
O
Obiectiv.........................................15
P
PlayMemories Home..................47
Pornire..........................................20
Pornirea camerei video...............20
R
Recorder de discuri.....................52
Redare...........................................33
RESET...........................................73
S
Salvarea imaginilor pe suporturi
externe..........................................49
Setarea datei şi a orei...................20
Setări ceas.....................................20
Setări suport.................................26
Sistem de operare al
computerului................................43
Software........................................44
Specificaţii....................................66
Suport de înregistrare.................26
Suporturi externe.........................49
Sursă de c.a. .................................12
Consultare rapidă
Image Data Converter.................47
Index evenimente........................33
Indicatori de avertizare...............61
Indicatori de ecran......................70
Instalare........................................44
„Memory Stick”...........................27
„Memory Stick PRO Duo”.........27
„Memory Stick PRO-HG Duo”
.......................................................27
„Memory Stick XC-HG Duo”....27
Meniuri.........................................56
Miniatură......................................40
Ş
Şterge.............................................40
T
Televizor.......................................37
Timpul de înregistrare şi redare
.......................................................62
Trepied....................................32, 74
M
V
Manual „Handycam”...................59
Măsuri de precauţie.....................64
VBR...............................................63
Veţi găsi listele de meniuri
la paginile 56 to 58.
RO
75
Download PDF

advertising