Sony | DCR-HC51E | Sony DCR-HC51E HC51 Standard Definition DV Tape camcorder Návod k obsluze

3-286-461-61(1)
Digitální videokamera
Začínáme
Návod k použití
DCR-HC51E/HC52E/
HC53E/HC54E
© 2008 Sony Corporation
8
Nahrávání/
17
přehrávání
Použití nabídky
28
Kopírování/Úpravy
44
Použití počítače
48
Odstraňování problémů
52
Doplňující informace
59
Stručná referenční
příručka
70
Přečtěte si jako první
Než začnete videokameru používat,
prostudujte si tuto příručku. Příručku
poté uschovejte pro případné další
použití.
VAROVÁNÍ
Nevystavujte přístroj dešti ani
vlhkosti; omezíte tak nebezpečí
požáru nebo úrazu elektrickým
proudem.
Nevystavujte akumulátory
nadměrnému teplu, jako např.
slunečnímu záření, ohni a podobně.
UPOZORNĚNÍ
K výměně použijte pouze akumulátor
uvedeného typu. Jinak může dojít
k požáru nebo zranění.
Pro zákazníky v Evropě
Upozornění
Elektromagnetické pole může při specifických
frekvencích ovlivnit obraz a zvuku tohoto
přistroje.
Tento výrobek byl testován a bylo shledáno,
že splňuje omezení stanovená ve směrnici
EMC pro používání propojovacích kabelů
kratších než 3 metry.
Upozornění
Pokud statická elektřina nebo
elektromagnetismus způsobí přerušení
přenosu dat v polovině (selhání), restartujte
aplikaci a znovu připojte komunikační kabel
(kabel i.LINK apod.).
2
Nakládání s nepotřebným
elektrickým a
elektronickým zařízením
(platné v Evropské unii a
dalších evropských
státech uplatňujících
oddělený systém sběru)
Tento symbol umístěný na výrobku
nebo jeho balení upozorňuje, že by s
výrobkem po ukončení jeho životnosti
nemělo být nakládáno jako s běžným
odpadem z domácnosti. Místo toho by
měl být odložen do sběrného místa,
určeného k recyklaci elektronických
výrobků a zařízení. Dodržením této
instrukce zabráníte negativním
dopadům na životní prostředí a zdraví
lidí, které naopak může být ohroženo
nesprávným nákladním s výrobkem při
jeho likvidaci. Recyklováním materiálů,
z nichž je vyroben, pomůžete zachovat
přírodní zdroje.
Pro získání dalších informací o recyklaci
tohoto výrobku kontaktujte, prosím,
místní orgány státní správy, místní firmu
zabezpečující likvidaci a sběr odpadů
nebo prodejnu, v níž jste výrobek
zakoupili.
Nakládání s
nepotřebnými bateriemi
(platí v Evropské unii a
dalších evropských
státech využívajících
systém odděleného
sběru)
Tento symbol umístěný na baterii nebo
na jejím obalu upozorňuje, že s baterií
opatřenou tímto označením by se
nemělo nakládat jako s běžným
domácím odpadem. Správným
nakládáním s těmito nepotřebnými
bateriemi pomůžete zabránit možným
negativním dopadům na životní
prostředí a lidské zdraví, k nímž by
mohlo docházet v případech
nevhodného zacházení s vyřazenými
bateriemi. Materiálová recyklace
pomůže chránit přírodní zdroje. V
případě, že výrobek z důvodů
bezpečnosti, funkce nebo uchování dat
vyžaduje trvalé spojení s vloženou
baterií, je třeba, aby takovouto baterii
vyjmul z přístroje pouze kvalifikovaný
personál. K tomu, aby s baterií bylo
správně naloženo, předejte výrobek,
který je na konci své životnosti na místo,
jenž je určené ke sběru elektrických a
elektronických zařízení za účelem jejich
recyklace. Pokud jde o ostatní baterie,
prosím, nahlédněte do té části návodu k
obsluze, která popisuje bezpečné
vyjmutí baterie z výrobku. Nepotřebnou
baterii odevzdejte k recyklaci na
příslušné sběrné místo. Pro podrobnější
informace o recyklaci tohoto výrobku či
baterii kontaktujte, prosím, místní
obecní úřad, firmu zabezpečující místní
odpadové hospodářství nebo prodejnu,
kde jste výrobek zakoupili.
Poznámky týkající se
použití
O manuálech dodaných s vaší
video camerou
– „Návod k použití“ (Tato příručka)
– Pro DCR-HC53E/HC54E
„First Step Guide (Úvodní příručka)“
k připojení videokamery k počítači a k
použití dodávaného softwaru
(uloženého na přiloženém disku
CD-ROM)
Typy kazet, jež lze použít ve
videokameře
• Ve videokameře můžete používat
pouze kazety mini DV označené
symbolem
. Videokamera není
kompatibilní s funkcí Cassette
Memory (str. 60).
Použití videokamery
• Nedržte videokameru za tyto části.
Upozornění pro zákazníky v
zemích, na které se vztahují
směrnice ES
Výrobcem tohoto produktu je společnost
Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku
Tokyo, 108-0075, Japonsko. Oprávněným
zástupcem pro EMC a bezpečnost produktů je
společnost Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Německo. S otázkami týkajícími se servisu či
záruky se obracejte na adresy uvedené ve
zvláštních servisních či záručních
dokumentech.
Hledáček
Modul akumulátoru
Panel LCD
• Videokamera není prachotěsná,
vlhkotěsná ani vodotěsná.
Viz „Použití a péče“ (str. 63).
Pokračování ,
3
Přečtěte si jako první (Pokračování)
• Při připojování videokamery k jinému
zařízení pomocí komunikačních kabelů
věnujte pozornost správnému
připojení konektorů.
Zasunete-li konektor násilím, mohou
se kontakty poškodit, což může
způsobit chybnou funkcí videokamery.
Položky nabídky, panel LCD,
hledáček a objektiv
• Položka zobrazená v šedé barvě není
za stávajících podmínek pro nahrávání
či přehrávání k dispozici.
• Obrazovka LCD a hledáček jsou
vyráběny pomocí vysoce přesné
technologie, díky níž lze využívat přes
99,99 % obrazových bodů. Přesto se
může stát, že na obrazovce LCD nebo
v hledáčku budou zobrazeny drobné
tmavé nebo světlé body (bílé, červené,
modré nebo zelené). Výskyt těchto
bodů nijak neovlivní výsledky
nahrávání.
Informace o nastavení jazyka
• Provozní postupy jsou uvedeny na
displeji v jednotlivých jazycích. V
případě potřeby můžete zobrazený
jazyk před použitím videokamery
změnit (str. 14).
Poznámky k nahrávání
• Před zahájením nahrávání otestujte
funkci nahrávání a ověřte, zda je obraz
a zvuk nahráván bez problémů.
• Záruka se nevztahuje na obsah
záznamu, a to ani v případě, kdy
nahrávání nebo přehrávání neproběhlo
následkem selhání videokamery,
záznamového média apod.
• Barevné televizní systémy v
jednotlivých zemích/oblastech se liší.
Chcete-li přehrávat záznam na
barevném televizoru, potřebujete
televizor se systémem PAL.
• Televizní programy, filmy,
videonahrávky a jiné materiály mohou
podléhat autorským právům.
Neautorizované kopírování takových
materiálů může znamenat porušování
autorských práv.
Poznámky k této příručce
Černý bod
Bílý, červený, modrý
nebo zelený bod
• Pokud budou po delší dobu obrazovka
LCD, hledáček nebo objektiv
vystaveny přímému slunečnímu záření,
mohou se poškodit.
• Nemiřte přímo na slunce. Mohlo by
dojít k poškození videokamery. Pokud
chcete nahrávat slunce, učiňte tak za
menší intenzity světla, například za
soumraku.
4
• Obrázky na obrazovce LCD a v
hledáčku použité v této příručce byly
snímány digitálním fotoaparátem, a
mohou se proto lišit od aktuálního
vyobrazení.
• Obrázky uvedené v této příručce
odpovídají modelu DCR-HC54E.
Název modelu je uveden na spodní
straně kamery.
• Vzhled a technické parametry
nahrávacího média a příslušenství
mohou být změněny bez předchozího
upozornění.
Objektiv značky Carl Zeiss
Videokamera je vybavena vysoce
kvalitním objektivem značky Carl Zeiss,
který byl vyvinut ve spolupráci německé
společnosti Carl Zeiss a společnosti
Sony Corporation. Využívá měřicí
systém MTF* pro videokamery a
poskytuje kvalitu příznačnou pro
objektivy společnosti Carl Zeiss.
* MTF znamená Modulation Transfer
Function. Číselná hodnota označuje
množství světla přicházejícího ze
snímaného objektu do objektivu.
5
Obsah
Použití nabídky
Přečtěte si jako první ..................... 2
Použití položek nabídky ....... 28
Poznámky týkající se použití ......... 3
Operační položky tlačítka. ............ 29
Položky nabídky ........................... 36
Nabídka
NAST.RUČNĚ ........ 37
Začínáme
– OBR.EFEKT
Krok 1: Kontrola obsahu balení
...................................................... 8
Krok 2: Nabíjení modulu akumulátoru
...................................................... 9
Krok 3: Vypnutí napájení a nastavení
data a času ................................. 13
Nabídka
Změna nastavení jazyka .............. 14
Nabídka
Krok 4: Úpravy nastavení před
nahráváním ................................. 15
Krok 5: Vkládání kazety ................ 16
NAST. KAM. ........... 38
– DIGIT.ZOOM/VÝB.ŠÍŘKY/
STEADYSHOT, atd.
Nabídka
NAST.PŘEH./
NAST.VCR ............................ 39
– MIX ZVUKU
NAS.LCD/HL .......... 40
– PODSV.LCD/BARVA LCD/
PODS.HLED., atd.
Nabídka
NAST.PÁSKY ......... 41
– REŽ.NAH./REŽ.ZVUKU/ZBÝVÁ
Nahrávání/
přehrávání
Snadné nahrávání/přehrávání (Easy
Handycam) ................................. 17
Nahrávání ..................................... 19
Použití funkce zoom .................... 20
Nahrávání na tmavých místech
(NightShot plus) ........................ 20
Nastavení expozice předmětů v
protisvětle ................................. 21
Záznam v zrcadlovém režimu ..... 21
Přehrávání .................................... 22
Použití funkcí průvodce (UŽITÍ
PRŮV.) ........................................ 23
Hledání začátku scény ................. 24
Hledání poslední scény poslední
nahrávky (END SEARCH) .......... 24
Ruční hledání (EDIT SEARCH) .... 24
Prohlížení naposledy nahraných
scén (kontrola nahraného obrazu)
................................................... 25
Přehrávání obrazu na televizoru ... 26
6
Nabídka
MENU NAST. ......... 42
– USB PŘIP./LANGUAGE, atd.
Nabídka
DALŠÍ ..................... 42
– SVĚTOV.ČAS, atd.
Kopírování/Úpravy
Kopírování na videorekordér nebo
DVD/HDD rekordéry ................... 44
Nahrávání obrazů z videorekordéru
atd. (DCR-HC52E/HC54E) .......... 46
Použití počítače
Co můžete udělat s Windows
počítačem (DCR-HC53E/54E) .... 48
Instalace „First Step Guide (Úvodní
příručka)“ a softwaru (DCR-HC53E/
54E) ............................................ 49
Prohlížení „First Step Guide (Úvodní
příručka)“ (DCR-HC53E/54E) ..... 51
Odstraňování problémů
Odstraňování problémů ................ 52
Výstražné indikátory a zprávy ....... 57
Doplňující informace
Použití videokamery v zahraničí ... 59
Údržba a bezpečnostní opatření
..................................................... 60
Použitelné kazety ........................ 60
Informace o modulu akumulátoru
„InfoLITHIUM“ .......................... 61
Informace o systému i.LINK ........ 62
Použití videokamery .................... 63
Specifikace ................................... 67
Stručná referenční
příručka
Popis součástí a ovládacích prvků
..................................................... 70
Indikátory zobrazené během
nahrávání/přehrávání .................. 73
Rejstrík .......................................... 76
7
Začínáme
Krok 1: Kontrola obsahu balení
Zkontrolujte, zda vám spolu s
videokamerou byly dodány tyto části.
Číslo v závorkách označuje počet kusů.
USB kabel (1)
(DCR-HC53E/HC54E) (str. 71)
Napájecí adaptér (1) (str. 9)
Modul akumulátoru NP-FH30 (1)
(str. 9, 61)
Napájecí kabel (1) (str. 9)
CD-ROM „Handycam Application
Software“ (1) (DCR-HC53E/54E)(str. 48)
Propojovací kabel A/V (1) (str. 26, 44)
8
Návod k použití (Tato příručka) (1)
Krok 2: Nabíjení modulu akumulátoru
2
1
2
3
1
Začínáme
Značka v směřuje
dolů
Modul akumulátoru
Přepínač POWER
Zdířka DC IN
4
Do síťové zásuvky
Napájecí adaptér
Napájecí kabel
Modul akumulátoru „InfoLITHIUM“
(řada H) (str. 61) můžete dobíjet,
pokud jej připojíte k videokameře.
4 Připojte napájecí kabel k
napájecímu adaptéru a síťové
zásuvce.
b Poznámky
• K videokameře nelze připojit moduly
akumulátorů „InfoLITHIUM“ jiné než řady
H.
Indikátor CHG
(nabíjení)
1 Přiložte koncovky modulu
akumulátoru k videokameře 1,
pak přitlačte modul akumulátoru,
dokud neuslyšíte klapnutí 2.
2 Posuňte přepínač POWER ve
směru šipky do polohy OFF (CHG)
(výchozí nastavení).
3 Se značkou v směřující na
konektoru DC nahoru připojte
kabel napájecího adaptéru ke
zdířce DC IN na videokameře.
Rozsvítí se indikátor CHG (nabíjení)
a je zahájeno dobíjení. Indikátor
CHG (nabíjení) zhasne, jakmile je
akumulátor plně dobitý. Odpojte
napájecí adaptér ze zdířky DC IN.
Pokračování ,
9
Krok 2: Nabíjení modulu akumulátoru (pokračování)
• Uchopte videokameru a konektor kabelu
stejnosměrného proudu a odpojte napájecí
adaptér ze zdířky DC IN.
Kontrola zbývající energie v
akumulátoru (Informace o
akumulátoru)
Použití externího napájecího
zdroje
Nastavte přepínač POWER do polohy
OFF(CHG), poté stiskněte tlačítko
DISP/BATT INFO.
b Poznámky
Videokameru můžete napájet ze síťové
zásuvky stejným způsobem jako když
nabíjíte modul akumulátoru. Modul
akumulátoru se v tomto případě nebude
vybíjet.
Vyjmutí modulu akumulátoru
1 Vypněte napájení a poté stiskněte
PUSH.
2 Posuňte zajišťovací páčku modulu
akumulátoru ve směru šipky.
Přepínač POWER
Po chvilce se zhruba na 7 sekund zobrazí
přibližná doba nahrávání a informace o
akumulátoru. Stisknete-li během
zobrazení informací o akumulátoru
tlačítko DISP/BATT INFO znovu,
zůstanou informace zobrazeny přibližně
na 20 sekund.
Zbývající energie v
akumulátoru (přibl.)
1
2
BATTERY INFO
STAV NABITÍ BATERIE
0%
50%
100%
DOSTUPNÁ DOBA NAHR.
OBRAZ.LCD : 85 min
HLEDÁČEK : 99 min
PUSH
Skladování modulu akumulátoru
Chystáte-li se delší dobu nepoužívat
akumulátor, měli byste jej plně vybít
(str. 62).
Nahrávací kapacita (přibl.)
Přístroj umožňuje zkontrolovat zbývající
energii akumulátoru na LCD obrazovce.
Indikátor
Stav
Zbývá dostatečná kapacita
Nízká kapacita
akumulátoru, nahrávání /
přehrávání brzy skončí.
Vyměňte akumulátory za
plně nabité nebo
akumulátory dobijte.
10
Doba nabíjení
Doba přehrávání
Přibližná doba (v minutách) potřebná k
úplnému dobití zcela vybitého modulu
akumulátoru.
Přibližná doba (v minutách) použití plně
nabitého modulu akumulátoru.
Doba nabíjení
NP-FH30 (je
součástí dodávky)
115
NP-FH50
135
NP-FH70
170
NP-FH100
390
Doba nahrávání
Přibližná doba (v minutách) použití plně
nabitého modulu akumulátoru.
Modul
akumulátoru
NP-FH30
(je součástí
dodávky)
NP-FH50
Doba
Typická
nepřetržitého doba
nahrávání
nahrávání*
95
45
110
55
155
75
180
90
NP-FH70
330
165
395
195
NP-FH100
760
380
890
445
* Typická doba nahrávání s opakovaným
zastavováním/spouštěním, zapínáním/
vypínáním a používáním funkce zoom.
b Poznámky
• Všechny časy byly naměřeny za těchto
podmínek:
Nahoře: Nahrávání s použitím obrazovky
LCD.
Dole: Nahrávání pomocí hledáčku se
zavřeným panelem LCD.
Modul
akumulátoru
Otevřený
panel LCD
Zavřený
panel
LCD
NP-FH30
(je součástí
dodávky)
105
135
NP-FH50
170
220
NP-FH70
370
465
NP-FH100
845
1 065
Začínáme
Modul akumulátoru
Modul akumulátoru
• Chcete-li vyměnit modul akumulátoru,
posuňte přepínač POWER do polohy OFF
(CHG).
• Za níže uvedených podmínek bliká během
nabíjení indikátor CHG (nabíjení) nebo se
správně nezobrazují informace o
akumulátoru (str. 10).
– Modul akumulátoru není připojen
správně.
– Modul akumulátoru je poškozený.
– Modul akumulátoru je opotřebovaný
(pouze pro informace o akumulátoru).
• Videokamera nebude napájena z
akumulátoru, je-li napájecí adaptér připojen
do zdířky DC IN videokamery, a to ani v
případě, že je napájecí kabel odpojen z
elektrické zásuvky.
Doba nabíjení, nahrávání a přehrávání
• Časy měřené na videokameře při 25 °C.
(Doporučuje se 10 °C - 30 °C.)
• Doba nahrávání a přehrávání bude kratší,
budete-li videokameru používat při nízkých
teplotách.
• Aktuální doba nahrávání a přehrávání může
být kratší, záleží na podmínkách používání
videokamery.
Pokračování ,
11
Krok 2: Nabíjení modulu akumulátoru (pokračování)
Napájecí adaptér
• Při používání napájecího adaptéru použijte
blízkou síťovou zásuvku. Dojde-li během
používání videokamery k jakékoli poruše,
ihned napájecí adaptér odpojte ze síťové
zásuvky.
• Nepoužívejte napájecí adaptér umístěný v
úzkém prostoru, například mezi stěnou a
nábytkem.
• Dbejte na to, aby se konektor kabelu
stejnosměrného proudu napájecího
adaptéru ani kovové kontakty akumulátoru
nezkratovaly kovovými předměty. Mohlo by
dojít k poškození videokamery.
• I když je videokamera vypnutá, je do ní při
připojení k síťové zásuvce pomocí
napájecího adaptéru stále dodáván střídavý
proud (ze sítě).
12
Krok 3: Vypnutí napájení a nastavení data
a času
Při prvním použití videokamery je třeba
nastavit datum a čas. Nenastavíte-li
datum a čas, zobrazí se při každém
zapnutí videokamery nebo posunutí
přepínače POWER obrazovka
[NAST.HODIN].
3 Přejděte na položku [M] (měsíc)
pomocí
, poté hodnotu
nastavte pomocí
/
.
4 Přejděte na položku [D] (den)
Začínáme
pomocí
, poté hodnotu
nastavte pomocí
/
a
postup opakujte pro hodiny a
minuty.
5 Zkontrolujte, zda jsou hodnoty
Stiskněte tlačítko
na obrazovce LCD.
data a času nastaveny správně,
poté se dotkněte
.
Přepínač POWER
Hodiny se spustí.
1 Příslušný indikátor zapněte
posunutím přepínače POWER ve
směru šipky při současném
stisknutí zeleného tlačítka.
CAMERA: Nahrávání na kazetu.
PLAY/EDIT: Přehrávání nebo
úprava obrazu.
Objeví se obrazovka
[NAST.HODIN].
Vypnutí napájení
Posuňte přepínač POWER do polohy
OFF (CHG).
Nové nastavení data a času
Požadované datum a čas nastavíte
dotykem
t [STR.2] t
[NAST.HODIN] (str. 28).
b Poznámky
NAST.HODIN
R
M D
2008 - 1- 1 0 : 00
OK
2 Nastavte [R] (rok) pomocí tlačítek
/
.
Můžete nastavit libovolný rok až do
roku 2079.
• Nepoužijete-li videokameru po dobu
pøibližnì 3 mìsícù, dojde k vybití
vestavěného akumulátoru a nastavení data a
času mohou být z paměti vymazána. V
takovém případě nabijte vestavěný
akumulátor a nastavte datum a čas znovu
(str. 66).
• Při zakoupení videokamery je nastaveno
automatické vypnutí videokamery pro
šetření energie akumulátoru, takže se
videokamera sama vypne, nepoužíváte-li ji
po dobu přibližně 5 minut ([AUT.VYPN.],
str. 42).
Pokračování ,
13
Krok 3: Vypnutí napájení a nastavení data a času (pokračování)
z Tipy
• Během nahrávání se datum a čas
nezobrazují, ale automaticky se nahrávají na
kazetu a během přehrávání je můžete
zobrazit (viz strana 33 pro [DAT. KÓD], (v
režimu Easy Handycam můžete nastavit jen
[DATUM/ČAS])).
• Pokud tlačítka na dotykovém panelu
nepracují správně, upravte nastavení
obrazovky (KALIBRACE) (str. 65).
Změna nastavení jazyka
Indikátory na obrazovce mohou
zobrazovat zprávy ve vámi vybraném
jazyce. Dotkněte se
t [MENU]
t
(MENU NAST.) t [
LANGUAGE] a poté vyberte
požadovaný jazyk.
14
Krok 4: Úpravy nastavení před
nahráváním
Otevírání krytu objektivu
Posuňte přepínač LENS COVER
směrem k OPEN.
• Stisknutím tlačítka DISP/BATT INFO
můžete zapínat a vypínat indikátory na
obrazovce (např. informace o akumulátoru).
Hledáček
Po nahrávání nastavte přepínač LENS
COVER na CLOSE a zavřete tak kryt
objektivu.
Hledáček
Začínáme
Když chcete omezit vybíjení
akumulátoru nebo je obrazovka LCD
nezřetelná, můžete sledovat obraz v
hledáčku videokamery.
Panel LCD
Otevřete panel LCD o 90 stupňů
směrem od videokamery (1), poté jej
natočte do nejvhodnějšího úhlu pro
nahrávání či přehrávání (2).
Dioptrická korekce
hledáčku
Pohybujte páčkou,
dokud není obraz ostrý.
DISP/BATT INFO
180 stupňů
(max.)
2
z Tipy
• Jas podsvícení hledáčku lze nastavit
výběrem položky
(NAS.LCD/HL) [PODS.HLED.] (str. 40).
1
2
90 stupňů
(max.)
90 stupňů od
videokamery
Řemínek na zápěstí
Upevněte řemínek na zápěstí a držte
videokameru správně.
b Poznámky
• Při otevření či natáčení panelu LCD dejte
pozor, abyste omylem nestiskli tlačítka na
rámu obrazovky LCD.
z Tipy
• Otočíte-li panelem LCD o 180 stupňů
směrem k objektivu, můžete panel LCD
zavřít s obrazovkou LCD otočenou směrem
ven. Této možnosti využijete zejména při
přehrávání.
• Více informací o úpravě jasu obrazovky
LCD viz [JAS LCD] (str. 33).
4
1
2
3
15
Krok 5: Vkládání kazety
Ve videokameře můžete používat pouze
mini DV
kazety (str. 60).
1 Posuňte ve směru šipky a podržte
přepínač
OPEN/EJECT a
otevřete kryt.
Přepínač
OPEN/EJECT
b Poznámky
• Nezavírejte kazetový prostor násilím
stisknutím části označené
{DO NOT PUSH} při jeho zasouvání.
Mohlo by dojít k poškození
videokamery.
3 Zavřete kryt.
Vysunutí kazety
Stejným postupem jako v kroku 1
otevřete kryt a vyjměte kazetu.
z Tipy
Kryt
Kazetový prostor se automaticky
vysune a otevře.
2 Vložte kazetu s okénkem
směřujícím ven a poté stiskněte
tlačítko
.
Lehce stiskněte střed
zadní strany kazety.
Okénko
Kazetový prostor
Kazetový prostor se automaticky
zasune.
16
• Doba nahrávání se liší podle [REŽ.NAH.]
(str. 41).
Nahrávání/přehrávání
Snadné nahrávání/přehrávání (Easy
Handycam)
V režimu Easy Handycam je většina nastavení videokamery provedena optimálně a
automaticky, takže není třeba provádět podrobná nastavení. Zvětší se velikost písma,
aby bylo čitelnější.
Otevřete kryt objektivu (str. 15)
A
B
D
C
Nahrávání
1 Indikátor CAMERA zapněte opakovaným posunutím přepínače POWER A
ve směru šipky.
Nahrávání/přehrávání
E
Je-li přepínač POWER A nastaven do
polohy OFF (CHG), posuňte jej dolů a
současně stiskněte zelené tlačítko.
2 Stiskněte tlačítko EASY C.
EASY
Na obrazovce D se objeví
.
3 Stiskněte tlačítko REC START/STOP B (nebo E) a začněte nahrávat.*
Indikátor (A) se změní z [PŘIP.] na
[NAHR.]. Opětovným stisknutím tlačítka
REC START/STOP nahrávání zastavíte.
60min
NAHR. 0:00:00
A
PRŮV
FN
* Během operace Easy Handycam lze nahrávat pouze v režimu SP.
Pokračování ,
17
Snadné nahrávání/přehrávání (Easy Handycam) (pokračování)
Přehrávání
Posuňte opakovaně přepínač POWER A ve směru šipky, dokud se nerozsvítí
indikátor PLAY/EDIT. Tlačítek na obrazovce D se dotýkejte následovně.
Je-li přepínač POWER
nastaven do polohy
OFF (CHG), posuňte
jej dolů a současně
stiskněte zelené tlačítko.
Přehrávání spusťte dotykem
tlačítka
, poté tlačítka
.
A
PRŮV
B
D
C
A PRŮV (str. 23)
B Zastavení
C Při do tyku Play/Pause se tlačítko
přepíná
D Rychlé převíjení dopředu a dozadu
x Zrušení režimu Easy Handycam
Znovu stiskněte EASY C. Z obrazovky D zmizí symbol
.
x Upravitelná nastavení nabídky v režimu Easy Handycam
Dotknutím
viz strana 28.
se zobrazí upravitelná nastavení nabídky. Podrobnosti o nastavení
• Téměř všechna nastavení se automaticky vracejí na výchozí nastavení (str. 36).
• Pokud chcete k obrazům přidat nějaké efekty nebo nastavení, zrušte režim Easy Handycam.
x Tlačítka nedostupná v režimu Easy Handycam
Během operace Easy Handycam . (protisvětlo) je tlačítko (str. 21) nedostupné. [Nelze
použít v režimu Easy Handycam.] se zobrazí pokud je zvolená operace nedostupná v
režimu Easy Handycam.
18
Nahrávání
Otevřete kryt objektivu (str. 15)
Přepínač POWER
REC START/
STOP A
REC START/STOP B
Je-li přepínač POWER nastaven do polohy OFF
(CHG), posuňte jej dolů a současně stiskněte
zelené tlačítko.
Nahrávání/přehrávání
Indikátor CAMERA zapněte opakovaným posunutím přepínače
POWER ve směru šipky.
Stiskněte tlačítko REC START/STOP A (nebo B).
PŘIP.
PRŮV
[PŘIP.]
NAHR.
PRŮV
[NAHR.]
Opětovným stisknutím tlačítka REC START/STOP A (nebo B) nahrávání
zastavíte.
Pokračování ,
19
Nahrávání (pokračování)
Použití funkce zoom
Páčkou funkce zoom nebo tlačítky
funkce zoom na rámu obrazovky LCD
lze obrazy zvětšit až 40krát oproti
původní velikosti.
z Tipy
• Funkci [DIGIT.ZOOM] (str. 38) lze nastavit
v případě, že chcete použít zvětšení větší než
40tinásobné.
Nahrávání na tmavých
místech (NightShot plus)
Oddálení: (širokoúhlý
záběr)
Infračervený zářič
Nastavte přepínač NIGHTSHOT PLUS
do polohy ON. (Objeví se
a
[„NIGHTSHOT PLUS“].)
Přiblížení: (teleobjektiv)
Jemným posunutím páčky funkce zoom
lze dosáhnout pomalejší změny
přiblížení. Větším vychýlením docílíte
rychlejší změny měřítka.
b Poznámky
• [STEADYSHOT] nemusí snížit rozmazání
obrazu v požadované míře v případech, kdy
páčka funkce zoom je nastavena na T
(teleobjektiv).
• Držte prst na páčce ovládání funkce zoom.
Pokud uvolníte páčku ovládání zoom, může
dojít také k nahrání zvuku páčky.
• Rychlost zoomu nemůžete ovlivnit při
použití tlačítek na rámu obrazovky LCD.
• Minimální vzdálenost mezi videokamerou a
objektem nutná pro zaostření je přibližně
1 cm pro širokoúhlé zobrazení a přibližně
80 cm při použití teleobjektivu.
20
b Poznámky
• Funkce NightShot plus používá infračervené
paprsky. Nezakrývejte proto infračervený
zářič prsty ani jinými objekty. Sejměte
předsádkové čočky (volitelné příslušenství),
pokud jsou nasazeny.
• Je-li automatické zaostření obtížné,
zaostřete ručně ([OSTŘ.], str. 29).
• Nepoužívejte funkci NightShot plus za
jasného osvětlení. Mohlo by dojít k
poškození videokamery.
Nastavení expozice
předmětů v protisvětle
Záznam v zrcadlovém
režimu
Nahrávání/přehrávání
Chcete-li přizpůsobit expozici objektům
v protisvětle, stiskněte tlačítko .
(protisvětlo) aby se zobrazila ikonka ..
Chcete-li zrušit funkci přizpůsobení
protisvětlu, stiskněte znovu tlačítko .
(protisvětlo).
Otevřete panel LCD na 90 stupňů od
videokamery (1) a poté jím otočte o
180 stupňů, směrem k objektivu (2).
z Tipy
• Na obrazovce LCD se zobrazí zrcadlově
převrácený obraz objektu, ale nahraný obraz
bude ve správné orientaci.
21
Přehrávání
Posuňte opakovaně přepínač POWER ve směru šipky, dokud se
nerozsvítí indikátor PLAY/EDIT.
Je-li přepínač POWER nastaven do polohy OFF
(CHG), posuňte jej dolů a současně stiskněte
zelené tlačítko.
Spusťte přehrávání.
Stiskněte
přehrávání.
pro přetáčení pásky na zvolené místo a poté stiskněte
pro
Při do tyku Play/Pause* se tlačítko přepíná
PRŮV
Zastavení
Rychlé převíjení dopředu a dozadu
* Pokud je pauza delší než 3 minuty, přehrávání se automaticky zastaví.
Nastavení hlasitosti
Dotkněte se tlačítka
t [STR.1] t [HLAS.], pak upravte hlasitost
/
Hledání scény během přehrávání
Během přehrávání stiskněte a přidržte tlačítko
/
(Hledání obrazu) nebo
/
při rychlém převíjení kazety dopředu nebo dozadu (Přeskakování).
z Tipy
• Přehrávat můžete v různých režimech ([RYCH. PŘEH.], str. 34).
22
.
Použití funkcí průvodce (UŽITÍ PRŮV.)
Pomocí funkcí průvodce (UŽITÍ
PRŮV.) lze snadno volit požadované
obrazovky nastavení.
PŘIP.
Tlačítka nedostupná v režimu
Easy Handycam
V režimu Easy Handycam jsou některé
operace nedostupné. Pokud není
požadované tlačítko na obrazovce
zobrazeno, dotykem [NAST.] se zobrazí
pokyn na obrazovce. Řiďte se pokynem,
jak zrušit režim Easy Handycam, a poté
vyberte požadované nastavení.
PRŮV
z Tipy
Jak je zobrazeno dále, videokamera má
2 funkce průvodce.
Vede uživatele
obrazovkami nastavení
souvisejícími s
nahráváním.
PRŮV.
ZOBR.:
Umožňuje zjistit
význam jednotlivých
indikátorů zobrazených
na obrazovce LCD.
Podrobnosti viz strana
75.
Nahrávání/přehrávání
PRŮV.
SNÍM.:
• Jestliže se v kroku 3 nezobrazí [NAST.],
řiďte se pokyny na obrazovce.
1 Dotkněte se [PRŮV].
2 Vyberte požadovanou položku.
např. k nahrávání nočních scén
Dotykem [PRŮV. SNÍM.] t
[VYBR. SCÉNU] t [STR. r]/[STR. R]
se zobrazí [Umožňuje zachytit noční
atmosféru].
3 Dotkněte se [NAST.].
Objeví se požadovaná obrazovka
nastavení.
Upravte nastavení.
23
Hledání začátku scény
Zkontrolujte, zda svítí indikátor
režimu CAMERA (str. 19).
Hledání poslední scény
poslední nahrávky
(END SEARCH)
[HLED. KONEC] (END SEARCH)
nelze použít poté, co po nahrávání
kazetu vysunete z videokamery.
Ruční hledání
(EDIT SEARCH)
Místo, od kterého lze zahájit další
nahrávání, lze vyhledat i při prohlížení
obrázků na obrazovce. Během hledání
není slyšet zvuk.
1 Dotkněte se
t [STR.1] t
[MENU].
Dotkněte se
t [STR.1], a pak
stiskněte [HLED. KONEC].
60min
STR.1
0:00:00
STR.2
BOD.
OSTŘ.
OSTŘ.
BOD.
MĚŘ.
PRŮV.
ZOBR.
MENU
VÝBĚR
SCÉNY
HLED.
KONEC
EXPO–
ZICE
Dotykem zde zrušíte operaci.
Je přehráno posledních 5 sekund
poslední scény z poslední nahrávky,
pak videokamera přejde do
pohotovostního režimu v místě, kde
skončilo nahrávání.
2 Zvolte
(NAST. KAM.) pomocí
, a poté stiskněte
/
[PROV.].
3 Zvolte [HLED.STŘIH] pomocí
/
[PROV.].
, a poté stiskněte
4 Zvolte [ZAP] pomocí
/
a poté stiskněte [PROV.] t
.
60min
PŘIP.
,
0:00:00
b Poznámky
• [HLED. KONEC] nefunguje správně, jsou-li
mezi nahranými scénami na kazetě prázdná
místa.
z Tipy
• Tato operace je také dostupná pokud je
přepínač POWER nastaven na PLAY/
EDIT.
24
STŘIH
PRŮV
5 Dotkněte se tlačítka
FN
(zpět)/
(dopředu), podržte je a
uvolněte je v místě, kde chcete
zahájit nahrávání.
Prohlížení naposledy
nahraných scén (kontrola
nahraného obrazu)
Můžete si prohlédnout přibližně 2
sekundy scény nahrané těsně před
zastavením pásky.
1 Dotkněte se
t [STR.1] t
[MENU].
(NAST. KAM.) pomocí
, a poté stiskněte
/
[PROV.].
3 Zvolte [HLED.STŘIH] pomocí
/
[PROV.].
, a poté stiskněte
4 Zvolte [ZAP] pomocí
/
a poté stiskněte [PROV.] t
.
60min
STŘIH
PŘIP.
PRŮV
5 Dotkněte se tlačítka
Nahrávání/přehrávání
2 Zvolte
,
0:00:00
FN
.
Přehrají se poslední 2 sekundy
(přibl.) naposledy nahrané scény.
Poté videokamera přejde do
pohotovostního režimu.
25
Přehrávání obrazu na televizoru
Videokameru můžete připojit do vstupní zdířky televizoru nebo videorekordéru
pomocí propojovacího kabelu A/V (1) nebo propojovacího kabelu A/V s
konektorem S VIDEO (2). Nejprve připojte videokameru pomocí dodaného
napájecího adaptéru do elektrické zásuvky (str. 9). Přečtěte si také návody k použití
zařízení, která chcete propojit.
Zařízení bez zdířky
S VIDEO
Zařízení vybavené
Zdířka S VIDEO
(Černá)
(Žlutá)
(Bílá)
1
Konektor
dálkového
ovládání A/V
(Bílá)
(Červená)
(Červená)
: Směr přenosu
2
A Propojovací kabel A/V
(je součástí dodávky)
Připojte do vstupní zdířky druhého
zařízení.
B Propojovací kabel A/V s
konektorem S VIDEO (volitelné
příslušenství)
Při připojení k jinému zařízení do
konektoru S VIDEO pomocí
propojovacího kabelu A/V s kabelem S
VIDEO, může být dosaženo vyšší kvality
obrazu než při použití dodaného
propojovacího kabelu A/V.
Připojte bílý a červený konektor (levý/
pravý zvukový kanál) a konektor S
VIDEO (kanál S VIDEO) propojovacího
kabelu A/V. V tomto případě není nutné
připojovat žlutý konektor (kompozitní
videosignál). Přes konektor S VIDEO se
nepřenáší zvuk.
26
(Žlutá)
Videorekordér nebo televizor
z Tipy
• Na obrazovce televizoru lze zobrazit časový
kód nastavením položky [VÝS.ZOBR.] na
hodnotu [V-VÝS./LCD] (str. 42).
Je-li televizor připojen k
televizoru přes videorekordér
Připojte videokameru do vstupu LINE
IN na videorekordéru. Pokud má
videorekordér volič vstupu, nastavte jej
ve VCR do polohy LINE (VIDEO 1,
VIDEO 2, atd.).
Je-li televizor monofonní (je
vybaven pouze jednou vstupní
zdířkou pro zvuk)
Zapojte žlutý konektor propojovacího
kabelu A/V do vstupní zdířky video a
bílý (levý kanál) nebo červený konektor
(pravý kanál) do vstupní zdířky audio
televizoru nebo videorekordéru.
Před prohlížením záznamů je třeba
videokameru připojit k televizoru
pomocí 21pinového adaptéru
(volitelné). Tento adaptér je určen
pouze pro výstup.
Nahrávání/přehrávání
Je-li televizor nebo
videorekordér vybaven
21pinovým adaptérem
(EUROCONNECTOR)
Televizor/
Videorekordér
27
Použití nabídky
Použití položek nabídky
1 Příslušný indikátor zapněte opakovaným posunutím
přepínače POWER ve směru šipky.
Indikátor CAMERA: nastavení nahrávání na kazetu
Indikátor PLAY/EDIT: nastavení pro přehrávání a úpravy
2 Dotykem obrazovky LCD vyberte položku nabídky.
Nedostupné položky se zobrazí šedě.
x Použití operačních tlačítek
na STR.1/STR.2/STR.3
Podrobnosti o tlačítkách naleznete
na strana 29.
1 Dotkněte se tlačítka
.
2 Dotkněte se požadované stránky.
3 Dotkněte se požadovaného tlačítka.
4 Vyberte požadované nastavení, a
poté se dotkněte
t
(Zavřít).
b Poznámky
• Při určitém nastavení není nutné
stisknout
.
x Použití položek nabídky
Podrobnosti o položkách naleznete
na strana 36.
1 Dotkněte se
t [MENU] na
[STR.1].
Zobrazí se obrazovka rejstříku
nabídky.
2 Vyberte požadovanou nabídku.
Dotykem tlačítka
/
vyberte požadovanou položku, poté
se dotkněte tlačítka [PROV.].
(Postup v kroku 3 a 4 je stejný
jako v kroku 2.)
3 Vyberte požadovanou položku.
4 Položku upravte.
Po dokončení nastavení se dotkněte
tlačítka
(zavřít), čímž zavřete
obrazovku s nabídkami.
Každé stisknutí [
NÁV.] přepne
na předchozí obrazovku.
x Použití položek nabídky v
režimu Easy Handycam
1 Dotkněte se tlačítka
.
2 Vyberte požadované tlačítko.
3 Změňte nastavení položky.
Po ukončení nastavení stiskněte
(zavřít).
b Poznámky
• Pro běžné použití položek nabídky
zrušte operaci Easy Handycam.
28
Operační položky tlačítka.
Dostupná operační tlačítka se liší v
závislosti na poloze indikátoru a displeje
(STR.).
Výchozí nastavení jsou označena
symbolem B.
Indikátory uvedené v závorkách se
zobrazí při výběru nastavení.
Funkce dostupné během operace Easy
Handycam jsou označené „*“.
Podrobnosti o výběru položek
tlačítka viz strana 28.
Když se rozsvítí indikátor
CAMERA
BOD. OSTŘ.
Můžete nastavit bod ostření na objekt,
který není umístěn ve středu obrazovky.
60min
BOD.OSTŘ.
PŘIP.
KON
1 Dotkněte se [RUČNĚ].
Zobrazí se 9.
2 Zaostřete dotykem na tlačítko
(zaostření na blízké objekty)/
(zaostření na vzdálené objekty). Pokud
již nelze zaostřit na kratší vzdálenost,
zobrazí se indikátor , pokud již nelze
zaostřit na delší vzdálenost, zobrazí se
indikátor .
3 Dotkněte se tlačítka
.
Chcete-li zaostřit automaticky, dotkněte
se tlačítka [AUTO].
b Poznámky
0:00:00
1
AUTO
Zaostřit můžete také ručně. Tuto funkci
můžete vybrat také v případě, že chcete
ostřit záměrně na určitý objekt.
2
1 Dotkněte se bodu na který chcete v
rámečku zaostřit.
Zobrazí se 9.
2 Dotkněte se [KON].
Chcete-li zaostřit automaticky, dotkněte
se tlačítka [AUTO] nebo nastavte
[OSTŘ.] na [AUTO].
Použití nabídky
[STR.1]
OSTŘ.
• Minimální vzdálenost mezi videokamerou a
objektem nutná pro zaostření je přibližně
1 cm pro širokoúhlé zobrazení a přibližně
80 cm při použití teleobjektivu.
z Tipy
• Snáze zaostříte, posunete-li páčku funkce
zoom směrem k písmenu T (telephoto),
zaostřete na objekt a poté nastavte
požadovaný záběr posunutím páčky funkce
zoom směrem k písmenu W (širokoúhlý
záběr). Chcete-li nahrávat objekt zblízka,
posuňte páčku funkce zoom směrem k W
(širokoúhlý záběr) a poté zaostřete.
b Poznámky
• Vyberete-li funkci [BOD. OSTŘ.], nastaví
se volba [OSTŘ.] automaticky na hodnotu
[RUČNĚ].
Pokračování ,
29
Operační položky tlačítka (pokračování)
BOD. MĚŘ.
(flexibilní bodový
expozimetr)
VÝBĚR SCÉNY
Můžete nastavit a upravit expozici
objektu tak, že je nahrán s vhodným
jasem i v případě, že mezi objektem a
pozadím je velký kontrast (např. objekty
na jevišti ve světle reflektorů).
60min
BOD.MĚŘENÍ
PŘIP.
Pomocí funkce SCENE SEL. můžete
efektivně nahrávat v nejrůznějších
situacích.
B AUTO
Toto nastavení vyberte, chcete-li
automaticky a efektivně nahrávat bez
použití funkce [VÝBĚR SCÉNY].
SOUMRAK* (
0:00:00
)
Tuto možnost vyberte k zachycení
atmosféry stmívání v různých
prostředích.
1
AUTO
KON
2
1 Dotkněte se na obrazovce bodu, pro
který chcete přizpůsobit a zachovat
hodnotu expozice.
Zobrazí se
.
2 Stiskněte [END].
Chcete-li se vrátit k automatickému
řízení expozice, dotkněte se [AUTO]
nebo nastavte [EXPOZICE] na
[AUTO].
VÝ.SL ZÁ.SL* (Východ a západ
slunce) ( )
Toto nastavení vyberte, chcete-li
zachovat atmosféru při západu nebo
východu slunce.
b Poznámky
• Vyberete-li funkci [BOD. MĚŘ.], nastaví se
volba [EXPOZICE] automaticky na
hodnotu [RUČNĚ].
PRŮV. ZOBR. (Průvodce
displejem)*
Viz strana 75.
MENU
Viz strana 36.
30
KRAJINA* (
)
Toto nastavení vyberte, chcete-li ostře
snímat vzdálené objekty. Toto
nastavení také zabrání tomu, aby
videokamera zaostřila na okenní sklo
nebo kovové pletivo při nahrávání
objektů, které jsou za nimi.
PORTRÉT (Měkký portrét) (
)
PLÁŽ** (
Toto nastavení vyberte, chcete-li
změkčením pozadí zvýraznit objekt v
popředí, například tvář nebo květiny.
BOD.REFL.** (
)
Toto nastavení vyberte, nechcete-li, aby
tváře lidí při nahrávání v prostředí
osvětleném silným přímým nebo
odraženým světlem byly nepřiměřeně
tmavé, například na pláži uprostřed
léta.
)
Toto nastavení vyberte, chcete-li
zabránit přílišné bělosti tváří postav,
stojících v silném světle.
* Nastaveno k zaostření pouze na
vzdálenější objekty.
**Nastaveno k zaostření pouze na bližší
objekty.
)
Toto nastavení vyberte, chcete-li
minimalizovat otřesy při snímání rychle
se pohybujících objektů.
• Pokud nastavíte [SCENE SEL], zruší se
nastavení [WHT BAL].
HLED. KONEC (END
SEARCH)
Použití nabídky
b Poznámky
SPORT** (Sportovní záběry) (
Viz strana 24.
EXPOZICE
SNÍH** (
)
Toto nastavení vyberte při nahrávání ve
velmi jasném, bílém prostředí například
na sjezdovce; jinak se mohou snímky
jevit příliš tmavé.
Jas obrazu lze upravit ručně. Když je
pozadí příliš tmavé nebo je objekt příliš
světlý, upravte jas.
60min
PŘIP.
0:00:00
OK
RUČNĚ
AUTO
1
EXPOZICE
2
1 Dotkněte se [RUČNĚ].
Zobrazí se
.
2 Upravte expozici dotykem tlačítka
/
.
Chcete-li se vrátit k automatickému
řízení expozice, dotkněte se [AUTO].
Pokračování ,
31
Operační položky tlačítka (pokračování)
[STR.2]
VYVÁŽ BÍLÉ (vyvážení bílé)
PROL.
K právě nahrávaným obrazům můžete
přidat následující efekty.
1 Požadovaný efekt zvolte v
pohotovostním režimu (roztmívání)
nebo během nahrávání (stmívání), poté
se dotkněte tlačítka
t
.
2 Stiskněte tlačítko REC START/STOP.
Indikátor stmívání/roztmívání přestane
blikat a po dokončení efektu zmizí z
obrazovky.
Chcete-li funkci [PROL.] před začátkem
operace zrušit, dotkněte se tlačítka
[VYP] v kroku 1.
Stisknete-li jednou tlačítko REC
START/STOP, bude nastavení zrušeno.
Stmívání
Roztmívání
BÍLÁ
Vyvážení barev můžete upravit podle
typu osvětlení nahrávaného prostředí.
B AUTO
Vyvážení bílé je nastaveno
automaticky.
VENKU (
– Venku
– Noční pohledy, neonová světla a
ohňostroje
– Východ nebo západ slunce
– Osvětlení denní bílou zářivkou
UVNITŘ (n)
Vyvážení bílé je správně nastaveno k
nahrávání v následujících prostředích:
– Uvnitř
– Scény z večírku nebo studia, kde se
světelné podmínky rychle mění
– Osvětlení světly ve studiu nebo
sodíkovými lampami nebo barevnými
žárovkami
1 STISK (
ČERNÁ
MOZ. PROL.
MONOTÓNNÍ
Při roztmívání se obraz zvolna mění z
černobílého na barevný. Při stmívání se
obraz zvolna mění z barevného na
černobílý.
32
)
Vyvážení bílé je správně nastaveno k
nahrávání v následujících prostředích:
)
Vyvážení bílé bude upraveno podle
okolního světla.
1 Dotkněte se [1 STISK].
2 Zamiřte kameru na bílý objekt
(například list papíru) tak, aby
vyplňoval celý obraz a byl osvětlen
stejně jako nahrávaná scéna.
3 Dotkněte se tlačítka
.
Symbol
rychle zabliká. Po
nastavení vyvážení bílé a uložení do
paměti indikátor přestane blikat.
b Poznámky
• Nahráváte-li pod bílou nebo studeně bílou
zářivkou, funkci [VYVÁŽ BÍLÉ] nastavte
na [AUTO] nebo [1 STISK].
• Pokud vyberete [1 STISK], bude probíhat
vyvažování obrazu, dokud bude rychle blikat
.
• Pokud nelze změřit vyvážení bílé pomocí
funkce [1 STISK], bliká indikátor
pomalu.
• Byla-li vybrána funkce [1 STISK] a indikátor
stále bliká i po dotyku
, nastavte
[VYVÁŽ BÍLÉ] na [AUTO].
• Pokud nastavíte [WHT BAL], zruší se
nastavení [SCENE SEL].
z Tipy
ZVUKY*
MENU
Viz strana 36.
HLAS.* (Hlasitost)
Viz strana 22.
HLED. KONEC (END
SEARCH)
Viz strana 24.
PRŮV. ZOBR. (Průvodce
displejem)*
Viz strana 75.
[STR.2]
B ZAP
Zahájení a ukončení nahrávání i
manipulace s dotykovým panelem jsou
signalizovány akustickým signálem.
VYP
DAT. KÓD*
Použití nabídky
• Pokud jste při nastavení [AUTO] vyměnili
modul akumulátoru, nebo pokud jste
přenesli videokameru zevnitř ven při použití
pevné [EXPOZICE] (nebo naopak),
vyberte hodnotu [AUTO] a zamiřte
videokameru na blízký bílý objekt na dobu
cca 10 sekund, aby proběhlo nastavení
vyvážení bílé.
• Pokud bylo vyvážení bílé nastaveno funkcí
[1 STISK], pak je při změně nastavení
[VÝBĚR SCÉNY] nebo přenesení kamery z
interiéru do exteriéru (nebo naopak)
opakovat postup nastavení [1 STISK], aby
došlo k novému nastavení vyvážení bílé.
[STR.1]
Při přehrávání zobrazí informace
(datový kód) nahrané automaticky
během nahrávání.
B VYP
Zruší pípání a zvuk závěrky.
Datový kód se nezobrazí.
NAST.HODIN*
DATA KAM. (níže)
Zobrazí údaje o nastavení
videokamery.
Viz strana 13.
DATUM/ČAS
JAS LCD
Zobrazí datum a čas.
Jas obrazovky LCD můžete upravit.
Tato operace neovlivňuje nahrávaný
obraz.
Upravte jas pomocí tlačítek
/
Když se rozsvítí indikátor
PLAY/EDIT
Na každé STR. lze použít operační
tlačítka (
/
/
/
).
60min
0:00:00:00
1
.
2
AUTO
PRŮV
3
100 AWB
F1, 8 9dB
FN
6
5
4
A Funkce SteadyShot vypnuta
B Expozice
C Vyvážení bílé
Pokračování ,
33
Operační položky tlačítka (pokračování)
D Zesílení
E Rychlost závěrky
F Clona
Operace
Tlačítko
Přehrávání po
snímcích
(snímek)
během pozastavení
přehrávání.
Změna směru:
(snímek)
během přehrávání.
b Poznámky
• V zobrazení [DATUM/ČAS] se datum a čas
zobrazují na stejném místě. Nahráváte-li
obraz bez nastavení hodin, zobrazí se
indikátory [-- -- ----] a [--:--:--].
• V režimu Easy Handycam můžete nastavit
pouze [DATUM/ČAS].
ZVUKY*
Viz strana 33.
2 Dotkněte se tlačítek [
.
NAST.HODIN
NÁV.] t
Viz strana 13.
Vyberte tuto volbu, pokud chcete
prohlížet obrazy na kartě „
“ na
počítači nebo je importovat do počítače.
[STR.3]
b Poznámky
RYCH. PŘEH.
(Přehrávání různou rychlostí)
Obraz můžete přehrávat v různých
režimech.
1 Během přehrávání se dotkněte těchto
tlačítek.
Operace
Změna směru
přehrávání*
34
* Na horním a dolním okraji a ve středu
obrazovky se mohou objevit vodorovné
čáry. Nejedná se o žádnou závadu.
**Obrazový výstup přes rozhraní DV
(i.LINK) nelze přehrávat ve
zpomaleném režimu plynule.
Tlačítko
(snímek)
Pomalé
přehrávání**
[y POMALÁ]
Změna směru:
(snímek) t
[y POMALÁ]
Přehrávání
dvakrát
rychleji
(dvojnásobná
rychlost)
(dvojnásobná
rychlost)
Změna směru:
(snímek) t
(dvojnásobná
rychlost)
• Neuslyšíte nahraný zvuk. Může se zobrazit
mozaika dříve přehrávaného obrazu.
OVL. Z.DAB (Ozvučování)
Pomocí interního stereofonního
mikrofonu (str. 70) lze na kazetu
nahranou v 12bitovém režimu (str. 41)
přidat zvuk, aniž byste museli smazat
původní zvuk.
b Poznámky
• Zvuk nelze k nahrávce přidat v těchto
případech:
– Kazeta byla nahrána v 16bitovém režimu
(str. 41).
– Kazeta byla nahrána v režimu LP.
– Videokamera je připojena pomocí kabelu
i.LINK.
– Kazeta byla nahrána v režimu 4CH MIC
na jiné videokameře.
– Nelze přidat zvuk na nenahrané oblasti na
kazetě.
– Kazeta byla nahrána v jiném barevném
televizním systému, než v jakém pracuje
videokamera (str. 59).
– Ochranná pojistka na kazetě je nastavena
do polohy SAVE (str. 60).
– Na oblasti nahrané ve formátu HDV.
• Když přidáte zvuk, nebude obraz vycházet
konektorem dálkového ovládáním A/V.
Zkontrolujte obraz na obrazovce LCD nebo
pomocí hledáčku.
• Zvuk můžete přidat pouze na kazetu
nahranou ve videokameře. Pokud přidáte
zvuk na kazetu nahranou v jiných
videokamerách (včetně dalších videokamer
DCR-HC51E/HC52E/HC53E/HC54E),
může se kvalita výsledného zvuku snížit.
Nahrávání zvuku
Nejdříve vložte do videokamery
nahranou kazetu.
Zobrazí se
60min
OVL.ZV.DAB
X.
0:00:00:00
NÁV.
ZVUK.
DAB.
4 Dotkněte se
(Přehrávání).
Videokamera začne nahrávat zvuk
pomocí interního stereofonního
mikrofonu.
Během přehrávání kazety je nahrán
nový zvuk do stopy Stereo 2 (ST2) a
objeví se .
5 Jakmile chcete ukončit nahrávání,
stiskněte tlačítko
(zastavení).
Chcete-li pokračovat v dabování dalších
scén, opakováním kroku 2 zvolte
scény, a poté se dotkněte tlačítka
[ZVUK. DAB.].
NÁV.] t
Kontrola nahraného zvuku
1 Přehrajte kazetu s nahraným zvukem
(str. 22).
2 Dotkněte se
t [STR.1] t
[MENU].
3 Zvolte
(NAST.PŘEH.) pro
DCR-HC51E/HC53E nebo
(NAST.VCR) pro DCR-HC52E/
HC54E, poté stisknutím
/
zvolte [MIX ZVUKU] a stiskněte
[PROV.].
NAST.VCR
MIX ZVUKU
ST1
ST2
PROV.
NÁV.
4 Pomocí tlačítek
/
můžete
upravit vyvážení mezi původním
zvukem (ST1) a zvukem přidaným na
kazetu (ST2), poté se dotkněte tlačítka
[PROV.].
Použití nabídky
1 Opakovaným posunutím přepínače
POWER zapněte indikátor režimu
PLAY/EDIT.
2 Chcete-li přehrát kazetu, dotkněte se
(přehrávání/pozastavení), v místě,
kde chcete zahájit nahrávání zvuku se
dotkněte těchto tlačítek znovu.
3 Dotkněte se tlačítek
t [STR.3]
t [OVL. Z.DAB] t [ZVUK. DAB.].
6 Dotkněte se tlačítek [
.
b Poznámky
• Ve výchozím nastavení je na výstupu pouze
původní zvuk (ST1).
ŘÍZ. NAHR. (Kontrola
nahrávání) (DCR-HC52E/
HC54E)
Viz strana 46.
JAS LCD
Viz strana 33.
35
Položky nabídky
• Dostupnost položek nabídky (z) se liší podle rozsvíceného indikátoru režimu.
• V režimu Easy Handycam jsou automaticky použita následující nastavení (str. 17).
SNÍMÁNÍ
PLAY/EDIT
Easy Handycam
z
z
VYP
DIGIT.ZOOM
z
–
VYP
VÝB.ŠÍŘKY
z
–
4:3
STEADYSHOT
z
–
ZAP
HLED.STŘIH
z
–
VYP
N.S.LIGHT
z
–
ZAP
Nabídka
NAST.RUČNĚ (str. 37)
OBR.EFEKT
Nabídka
NAST. KAM. (str. 38)
Nabídka
NAST.PŘEH. (DCR-HC51E/HC53E)/
NAST.VCR (DCR-HC52E/HC54E) (str. 39)
–
z
–
PODSV.LCD
z
z
NORMÁL.JAS
BARVA LCD
z
z
–
PODS.HLED.
z
z
NORMÁL.JAS
ŠIR.ZOBR.
z
z
–
SP
MIX ZVUKU
Nabídka
Nabídka
NAS.LCD/HL (str. 40)
NAST.PÁSKY (str. 41)
REŽ.NAH. (DCR-HC51E/HC53E)
z
–
REŽ.NAH. (DCR-HC52E/HC54E)
z
z
SP
REŽ.ZVUKU
z
–
12BIT
z
z
AUTO
VYP
ZBÝVÁ
Nabídka
MENU NAST. (str. 42)
USB PŘIP. (DCR-HC53E/HC54E)
LANGUAGE
REŽIM DEMO
Nabídka
z
z
z
z
z
z
–
ZAP
DALŠÍ (str. 42)
SVĚTOV.ČAS
z
z
–*
AUT.VYPN.
z
z
5min
VÝS.ZOBR.
z
z
LCD
VOD.MŘÍŽKA
z
–
VYP
* Hodnota nastavená před operací Easy Handycam bude ponechána i během operace Easy
Handycam.
36
Nabídka
NAST.RUČNĚ
– OBR.EFEKT
MOZAIKA*
Obraz bude vypadat jako mozaika.
Výchozí nastavení jsou označena
symbolem B.
Indikátory uvedené v závorkách se
zobrazí při výběru nastavení.
Podrobnosti o výběru položek
nabídky viz strana 28.
OBR.EFEKT (Obrazový efekt)
Během nahrávání nebo přehrávání
můžete obraz upravit pomocí
speciálních efektů. Zobrazí se
.
B VYP
Nepoužívá nastavení [OBR.EFEKT].
Barva a jas jsou převráceny.
b Poznámky
• Přes rozhraní DV (i.LINK) není možné
přehrávat efekty přidané k obrazům. Je
možný výstup jen původních obrazů.
• Pro DCR-HC52E/HC54E:
Efekty nelze přidat k obrazům nahraným z
externích zdrojů.
z Tipy
• Snímky upravené speciálními efekty lze
nahrát na jiné zařízení VCR/DVD atd.
(str. 44).
Použití nabídky
NEGATIV
* Není k dispozici při přehrávání.
SÉPIE
Obraz se zobrazí v sépiové barvě.
ČB
Obraz se zobrazí jako černobílý.
SOLARIZACE
Obraz bude vypadat jako velmi
kontrastní ilustrace.
PASTEL*
Obraz bude vypadat jako vybledlá
pastelová kresba.
37
Nabídka
KAM.
NAST.
– DIGIT.ZOOM/VÝB.ŠÍŘKY/
STEADYSHOT, atd.
Výchozí nastavení jsou označena
symbolem B.
Indikátory uvedené v závorkách se
zobrazí při výběru nastavení.
Podrobnosti o výběru položek
nabídky viz strana 28.
DIGIT.ZOOM (Digitální zoom)
Chcete-li při nahrávání na kazetu použít
zvětšení více než 40 × (výchozí
nastavení), nastavte maximální úroveň
funkce zoom. Nezapomeňte, že se
kvalita obrazu při použití digitálního
zvětšení snižuje.
VÝB.ŠÍŘKY (Širokoúhlý
výběr)
Snímek lze nahrát v poměru
vyhovujícím obrazovce na které bude
zobrazován.
Podrobnosti najdete v návodu k použití,
jenž je dodáván s vaším televizorem.
B 4:3
Standardní nastavení (pro nahrávání
snímků určených k prohlížení na 4:3
televizoru)
16:9 (
)
Nahrává snímky určené k prohlížení
pomocí televizoru o velikosti 16:9 v
režimu celé obrazovky.
Při prohlížení pomocí obrazovky LCD/
hledáčku se zvoleným nastavením [16:9].
Při prohlížení pomocí
širokoúhlého televizoru
velikosti 16:9 *
Na pravé straně pruhu je zobrazeno
měřítko digitálního zvětšení. Jakmile
vyberete úroveň funkce zoom, zobrazí
se pásmo zvětšení.
Při prohlížení pomocí
standardního televizoru**
B VYP
Až 40tinásobné zvětšení je prováděno
opticky.
80 ×
Až 40tinásobné zvětšení je prováděno
opticky a poté je až 80tinásobné
zvětšení prováděno digitálně.
2000 ×
Až 40tinásobné zvětšení je prováděno
opticky a poté je až 2 000tinásobné
zvětšení prováděno digitálně.
38
* Po přepnutí širokoúhlého televizoru do
úplného režimu se snímek zobrazí v režimu
celé obrazovky.
** Zobrazené v režimu 4:3. Při přehrávání
snímku v širokém režimu se zobrazí stejně
jako na obrazovce LCD nebo v hledáčku.
STEADYSHOT
Můžete kompenzovat otřesy kamery
(výchozí nastavení je [ZAP]). Nastavte
funkci [STEADYSHOT] na [VYP]
( ) při použití stativu (volitelné
příslušenství) nebo předsádkových
čoček (volitelné příslušenství), obraz
pak vypadá přirozeně.
Nabídka
NAST.PŘEH./
NAST.VCR
HLED.STŘIH
– MIX ZVUKU
B VYP
Nezobrazujte
LCD obrazovce.
nebo
na
ZAP
Zobrazuje
a
na LCD
obrazovce a aktivuje funkce EDIT
SEARCH a Kontrola nahraného
obrazu (str. 24).
Nabídka NAST.PŘEH. je pro model
DCR-HC51E/HC53E, zatímco nabídka
NAST.VCR pro model DCR-HC52E/
HC54E.
MIX ZVUKU
Viz strana 35.
N.S.LIGHT (NightShot Světlo)
b Poznámky
• Nepřikrývejte infračervený zářič prsty ani
jinými objekty (str. 70).
• Sejměte předsádkové čočky (volitelné
příslušenství), pokud jsou nasazeny.
• Maximální možná vzdálenost, na kterou lze
funkci [N.S.LIGHT] použít, je přibližně 3 m.
Použití nabídky
Při použití funkce NightShot plus
(str. 20) při nahrávání můžete nahrávat
jasnější obraz nastavením funkce
[N.S.LIGHT], (která vysílá neviditelné
infračervené paprsky), na hodnotu
[ZAP] (výchozí nastavení).
z Tipy
• Nahráváte-li na tmavých místech, např. v
noci či za měsíčního svitu, nastavte funkci
[N.S.LIGHT] na hodnotu [VYP]. Barvy
obrazu tak můžete prohloubit.
39
Nabídka
NAS.LCD/HL
– PODSV.LCD/BARVA LCD/
PODS.HLED., atd.
Výchozí nastavení jsou označena
symbolem B.
Podrobnosti o výběru položek
nabídky viz strana 28.
PODSV.LCD (podsvícení
panelu LCD)
Je možné nastavit jas podsvícení
obrazovky LCD. Tato operace
neovlivňuje nahrávaný obraz.
B NORMÁL.JAS
Standardní jas.
SVĚTLEJŠÍ
PODS.HLED. (Podsvícení
hledáčku)
Jas hledáčku je možné nastavit. Tato
operace neovlivňuje nahrávaný obraz.
B NORMÁL.JAS
Standardní jas.
SVĚTLEJŠÍ
Vyšší jas hledáčku.
b Poznámky
• Připojíte-li videokameru k externímu zdroji
napájení, je automaticky použito nastavení
[SVĚTLEJŠÍ].
• Pokud vyberete nastavení [SVĚTLEJŠÍ],
sníží se mírně životnost akumulátoru při
nahrávání.
Zvýší jas obrazovky LCD.
ŠIR.ZOBR. (Širokoúhlý výběr)
b Poznámky
• Připojíte-li videokameru k externímu zdroji
napájení, je automaticky použito nastavení
[SVĚTLEJŠÍ].
• Pokud vyberete nastavení [SVĚTLEJŠÍ],
sníží se mírně životnost akumulátoru při
nahrávání.
Barevnost obrazovky LCD můžete
upravit pomocí tlačítek
/
.
Tato operace neovlivňuje nahrávaný
obraz.
40
B LETTERBOX
Normální nastavení (standardní typ
zobrazení)
BARVA LCD
Nízká intenzita
Můžete zvolit jak se zobrazí snímek o
poměru 16:9 v hledáčku a na obrazovce
LCD pomocí nastavení [VÝB.ŠÍŘKY]
na [16:9]. Tato operace neovlivňuje
nahrávaný obraz.
Vysoká intenzita
ZÚŽENÍ
Roztáhne snímek nahoru a dolů, pokud
jsou černé pruhu nad a pod snímkem o
poměru 16:9 nežádoucí.
Nabídka
NAST.PÁSKY
– REŽ.NAH./REŽ.ZVUKU/ZBÝVÁ
• Při dotyku tlačítka
pozastavení).
Výchozí nastavení jsou označena
symbolem B.
Indikátory uvedené v závorkách se
zobrazí při výběru nastavení.
Podrobnosti o výběru položek
nabídky viz strana 28.
ZAP
(přehrávání/
Vždy zobrazí indikátor zbývajícího
místa na kazetě.
REŽ.NAH. (Záznamový
režim)
B SP (SP)
Nahrávání na kazetu v režimu SP
(standardní přehrávání).
LP (LP)
b Poznámky
• Nahráváte-li v režimu LP, může se při
přehrávání kazety na jiných videokamerách
nebo videorekordérech zobrazit mozaikový
šum nebo docházet k přerušování zvuku.
• Kombinujete-li na jedné kazetě nahrávky v
režimu SP a LP, může dojít ke zkreslení
obrazu při přehrávání nebo k chybnému
zápisu časového kódu mezi scénami.
Použití nabídky
Prodloužení doby nahrávání 1,5krát
oproti režimu SP (dlouhé přehrávání).
REŽ.ZVUKU
B 12BIT
Nahrává ve 12bitovém režimu (2
stereofonní zvukové záznamy).
16BIT (
)
Nahrává v 16bitovém režimu (1 vysoce
kvalitní stereofonní zvukový záznam).
ZBÝVÁ
B AUTO
Zobrazí indikátor zbývajícího místa na
kazetě po dobu přibližně 8 sekund, a to
v níže uvedených situacích.
• Nastavíte-li přepínač POWER do
polohy PLAY/EDIT nebo CAMERA a
je-li vložena kazeta.
41
Nabídka
NAST.
MENU
– USB PŘIP./LANGUAGE, atd.
Podrobnosti o výběru položek
nabídky viz strana 28.
USB PŘIP. (DCR-HC53E/
HC54E)
Snímky zobrazené na obrazovce vaší
videokamery lze prohlížet na počítači
(USB přípoj) přes kabel USB.
Podrobnosti naleznete v příručce „First
Step Guide (Úvodní příručka)“ na
dodaném CD-ROM (str. 51).
LANGUAGE
Můžete vybrat jazyk, který bude použit
na obrazovce LCD.
• Není-li v seznamu uveden váš rodný jazyk,
máte k dispozici volbu [ENG[SIMP]]
(zjednodušená angličtina).
REŽIM DEMO
Výchozí nastavení je [ZAP], což vám
umožňuje prohlížet ukázku asi 10 minut
po vyjmutí kazety z videokamery a
zapnutí indikátoru CAMERA
opakovaným posunutím přepínače
POWER.
z Tipy
• Demonstrační ukázka bude pozastavena v
následujících situacích.
– Dotknete-li se během demonstrace
obrazovky. (Bude znovu zahájena
přibližně po 10 minutách.)
– Když je vložena kazeta.
– Přepínač POWER je nastaven do jiné
polohy než CAMERA.
42
Nabídka
DALŠÍ
– SVĚTOV.ČAS, atd.
Výchozí nastavení jsou označena
symbolem B.
Podrobnosti o výběru položek
nabídky viz strana 28.
SVĚTOV.ČAS
Používáte-li videokameru v cizině,
můžete nastavit časový rozdíl dotykem
/
, hodiny se nastaví podle
tohoto časového rozdílu.
Pokud nastavíte časový rozdíl na
hodnotu 0, hodiny budou ukazovat
původně nastavený čas.
AUT.VYPN. (Automatické
vypnutí)
B 5min
Pokud po dobu přibližně 5 minut
videokameru nepoužíváte, automaticky
se vypne.
NIKDY
Videokamera se automaticky nevypne.
b Poznámky
• Připojíte-li videokameru do síťové zásuvky
(ve zdi), je funkce [AUT.VYPN.]
automaticky nastavena na hodnotu
[NIKDY].
(Výstup zobrazení)
VÝS.ZOBR.
B LCD
Zobrazí nastavení (například časový
kód) na obrazovce LCD a v hledáčku.
V-VÝS./LCD
Zobrazí nastavení (například časový
kód) na obrazovce televizoru,
obrazovce LCD a v hledáčku.
VOD.MŘÍŽKA
Můžete zobrazit mřížku a podle ní
ověřit, že předmět je vodorovně nebo
svisle srovnaný, nastavením
[VOD.MŘÍŽKA] na [ZAP].
Mřížka se nenahrává. Mřížka zmizí po
stisknutí tlačítka DISP/BATT INFO.
z Tipy
• Umístěním hlavního objektu do průsečíku
linek mřížky dosáhnete vyvážené
kompozice.
Použití nabídky
43
Kopírování/Úpravy
Kopírování na videorekordér nebo DVD/
HDD rekordéry
Obraz přehrávaný na videokameře lze kopírovat na jiné záznamové zařízení například
videorekordér nebo DVD/HDD rekordér atd.
Videokameru lze připojit k videorekordéru nebo DVD/HDD rekordéru atd. pomocí
propojovacího kabelu A/V (1), propojovacího kabelu A/V s konektorem S VIDEO
(2), nebo kabelu i.LINK (3).
Nejprve připojte videokameru pomocí dodaného napájecího adaptéru do elektrické
zásuvky (str. 9). Přečtěte si také návody k použití zařízení, která chcete propojit.
Zařízení bez zdířky
S VIDEO
Zařízení vybavené
Zdířka S VIDEO
(Černá)
(Žlutá)
Konektor
dálkového
ovládání A/V
(Bílá)
1
(Bílá)
(Červená)
(Červená)
(Žlutá)
2
DV
3
K DV nebo
rozhraní DV OUT (i.LINK)
Do zdířky i.LINK
Videorekordéry nebo
DVD/HDD rekordéry
: Směr přenosu
A Propojovací kabel A/V
(je součástí dodávky)
Připojte do vstupní zdířky druhého
zařízení.
B Propojovací kabel A/V s
konektorem S VIDEO (volitelné
příslušenství)
Při připojení k jinému zařízení do
konektoru S VIDEO pomocí
propojovacího kabelu A/V s kabelem S
44
VIDEO, může být dosaženo vyšší kvality
obrazu než při použití dodaného
propojovacího kabelu A/V. Připojte bílý a
červený konektor (levý/pravý zvukový
kanál) a konektor S VIDEO (kanál S
VIDEO) propojovacího kabelu A/V. V
tomto případě není nutné připojovat žlutý
konektor (kompozitní videosignál). Přes
konektor S VIDEO se nepřenáší zvuk.
C Kabel i.LINK (volitelné
příslušenství)
Pomocí kabelu i.LINK můžete připojit
videokameru k jinému zařízení se zdířkou
i.LINK. Signály obrazu a zvuku jsou
přenášeny digitálně, výsledkem je velmi
kvalitní obraz a zvuk. Nezapomeňte, že
zvuk a obraz nelze oddělit.
b Poznámky
• Připojíte-li videokameru k monofonnímu
zařízení, připojte žlutou zástrčku
propojovacího kabelu A/V do zdířky na
video a červenou (pravý kanál) nebo bílou
(levý kanál) zástrčku do zdířky pro zvuk na
zařízení.
• Připojíte-li zařízení pomocí propojovacího
kabelu A/V, nastavte položku
[VÝS.ZOBR.] na hodnotu [LCD] (výchozí
nastavení) (str. 42).
Připojte videokameru do vstupních
zdířek záznamového zařízení.
4 Spusťte přehrávání na
videokameře a nahrávání na
nahrávacím zařízení.
Podrobnosti najdete v návodu k
použití, jenž je dodáván se
záznamovým zařízením.
5 Po ukončení kopírování zastavte
videokameru a záznamové
zařízení.
přehrávání.
Vložte nahranou kazetu.
Opakovaným posunutím přepínače
POWER zapněte indikátor režimu
PLAY/EDIT.
2 Vložte záznamové médium do
nahrávacího zařízení.
Je-li záznamové zařízení vybaveno
voličem vstupu, vyberte příslušný
vstup (např. video input1, video
input2).
• Chcete-li nahrávat datum a čas a nastavení
kamery při připojení pomocí propojovacího
kabelu A/V, zobrazte datum a čas na
obrazovce (str. 33).
• S rozhraním DV (i.LINK) nelze přenášet
následující:
– Indikátory
– Snímek upravený pomocí [OBR.EFEKT]
(str. 37)
• Pokud jsou zařízení propojena kabelem
i.LINK a obraz na videokameře je během
nahrávání pozastaven, bude nahraný obraz
hrubý.
• Pokud jsou zařízení propojena kabelem
i.LINK, nemusí být datový kód (datum/čas/
nastavení videokamery) zobrazen nebo
nahrán, což závisí na připojeném zařízení
nebo aplikaci.
Kopírování/Úpravy
b Poznámky
1 Připravte videokameru na
3 Videokameru připojte k
záznamovému zařízení
(videorekordéru nebo DVD/HDD
rekordéru) pomocí propojovacího
kabelu A/V (je součástí dodávky)
1, připojovacího kabelu A/V s
konektory S VIDEO (volitelné
příslušenství) 2 nebo kabelu
i.LINK (volitelné příslušenství) 3.
45
Nahrávání obrazů z videorekordéru atd.
(DCR-HC52E/HC54E)
Pomocí kabelu i.LINK (volitelný) lze nahrávat snímky ze zařízení VCR, atd. na kazetu.
Nezapomeňte do videokamery před nahráváním nejprve vložit kazetu.
Videokameru můžete připojit k videorekordéru atd. nebo ke kompatibilnímu zařízení s
rozhraním i.LINK pomocí kabelu i.LINK (volitelné příslušenství).
Nejprve připojte videokameru pomocí dodaného napájecího adaptéru do elektrické
zásuvky (str. 9). Přečtěte si také návody k použití zařízení, která chcete propojit.
b Poznámky
• Na videokameru nelze nahrávat obrazy z videorekordéru atd., který není vybaven zdířkou
i.LINK.
DV
Do zdířky i.LINK
Zařízení AV se
Do
DV rozhraní (i.LINK)
: Směr přenosu
Při připojení videokamery k jinému
zařízení prostřednictvím kabelu i.LINK
jsou signály obrazu a zvuku přenášeny
digitálně, výsledkem je velmi kvalitní
obraz a zvuk. Nezapomeňte, že zvuk a
obraz nelze oddělit.
1 Připojte videorekordér atd. k
videokameře pomocí kabelu
i.LINK.
2 Vložte kazetu do videorekordéru.
3 Opakovaným posunutím
přepínače POWER zapněte
indikátor režimu PLAY/EDIT.
46
i.LINK zdířkou i.LINK
Kabel i.LINK (volitelné
příslušenství)
4 Nastavte videokameru do režimu
pozastavení nahrávání.
Dotkněte se tlačítek
t
[STR.3] t [ŘÍZ. NAHR.] t
[PAUZA NAHR.].
5 Spusťte přehrávání kazety na
videorekordéru.
Obraz přehrávaný na připojeném
zařízení se zobrazí na obrazovce
LCD videokamery.
6 Když chcete zahájit nahrávání,
dotkněte se tlačítka [START
NAHR.].
7 Ukončete nahrávání.
Dotkněte se tlačítka
(pozastavit) nebo [PAUZA
NAHR.].
8 Dotkněte se tlačítek [
NÁV.] t
.
b Poznámky
• Jakmile připojíte videokameru a další
zařízení pomocí kabelu i.LINK, zobrazí se
indikátor
. (Tento indikátor se může
zobrazit i na připojeném zařízení.)
Kopírování/Úpravy
47
Použití počítače
Co můžete udělat s Windows počítačem
(DCR-HC53E/54E)
Pokud do počítače se systémem
Windows nainstalujete software
„Picture Motion Browser“ z přiloženého
disku CD-ROM, můžete po připojení
videokamery k počítači využít
následující funkce.
b Poznámky
• Dodávaný software „Picture Motion
Browser“ nelze instalovat v počítači
Macintosh.
Informace o příručce „First
Step Guide (Úvodní
příručka)“
Průvodce „First Step Guide (Úvodní
příručka)“ je příručka uložená v
počítači.
Tato příručka popisuje základní postupy
od připojení videokamery k počítači a
provedení nastavení až po obecné
postupy při prvním použití softwaru
„Picture Motion Browser“ uloženého na
přiloženém disku CD-ROM (je součástí
dodávky).
Podle pokynů v příručce „Instalace
„First Step Guide (Úvodní příručka)““
(str. 49) spusťte „First Step Guide
(Úvodní příručka)“ a poté se řiďte
instrukcemi.
Funkce nápovědy softwaru
Hlavní funkce
x Import/zobrazení videoklipů
pořízených videokamerou
Videoklipy lze spravovat podle data a
času pořízení a lze vybírat videoklipy,
které se mají zobrazit jako náhledy.
Tyto náhledy lze zvětšovat a přehrávat
uspořádané do prezentace.
x Střih videoklipů
importovaných do počítače
Importované snímky lze upravovat na
počítači.
x Exportujte videoklipy ze
svého počítače do
videokamery
Do videokamery lze exportovat
videoklipy, které byly importovány do
počítače z videokamery.
48
Nápověda vysvětluje všechny všech
softwarových aplikací. Nejprve si pečlivě
přečtěte „First Step Guide (Úvodní
příručka)“ a podrobnější informace
můžete najít v Nápovědě.
Chcete-li zobrazit Nápovědu, klepněte
na značku [?] na obrazovce.
Požadavky na systém
Pro použití aplikace „Picture Motion
Browser“
OS: Windows 2000 Professional SP4,
Windows XP SP2*,
Windows Vista*
*Nejsou podporovány 64-bitové
verze a verze Starter (Edition).
Je vyžadována standardní
instalace.
Pokud byl některý z výše
uvedených systémů aktualizován
nebo v prostředí s možností
zavedení více systémů nelze zaručit
správnou funkci softwaru.
CPU: Intel Pentium III 800 MHz nebo
rychlejší
Rozhraní: DirectX9.0c nebo vyšší
(Tento produkt je založen na
technologii DirectX. Je nutné mít
nainstalované rozhraní DirectX.)
Zvukový systém: Zvuková karta
kompatibilní se systémem Direct
Sound
Paměť: 256 MB nebo více
Pevný disk: Velikost disku nutná pro
instalaci: Přibližně 350 MB
Displej: Minimálně 1024 × 768 bodů
b Poznámky
• Na počítači, který nevyhovuje systémovým
požadavkům se mohou vyskytnout
problémy s provedením operací.
• Činnost není zaručena ve všech
doporučených prostředích.
Například jiné aplikace, které souběžně běží
v pozadí, mohou omezit výkon produktu.
• Pokud používáte počítač Notebook, připojte
jej k napájení pomocí AC adaptéru. V
opačném případě nebude software pracovat
správně z důvodu funkce úspory energie
počítače.
Před připojení videokamery k počítači
se systémem Windows je třeba
nainstalovat na počítač příručku „First
Step Guide (Úvodní příručka)“ a
příslušný software. Instalace je nutná jen
poprvé.
Obsah k instalaci a popisy instalace se
mohou lišit podle OS.
Instalace „First Step Guide
(Úvodní příručka)“
1 Zkontrolujte, že videokamera
není připojena k počítači.
2 Zapněte počítač.
• Před instalací se musíte přihlásit jako
správce (Administrator).
• Před zahájením instalace softwaru
ukončete všechny aplikace spuštěné na
počítači.
Použití počítače
Ostatní: Port USB (musí být
standardně k dispozici), USB HiSpeed rozhraní ((2.0 USB
kompatibilní) se doporučuje), DV
rozhraní (IEEE1394, i.LINK) (k
instalaci softwaru je nutná jednotka
i.LINK), jednotka disku (k instalaci
je zapotřebí jednotky CD-ROM).
Instalace „First
Step Guide (Úvodní
příručka)“ a
softwaru (DCRHC53E/54E)
3 Vložte dodaný disk do jednotky
CD-ROM počítače.
Zobrazí se instalační obrazovka.
Pokud se tato obrazovka
nezobrazí
1 Klepněte na tlačítko [Start] a poté
klepněte na položku [My
Computer]. (V systému Windows
2000 poklepejte na ikonu [My
Computer].)
Pokračování ,
49
Instalace „First Step Guide (Úvodní příručka)“ a softwaru
(DCR-HC53E/54E) (Pokračování)
2 Poklepejte na [SONYPICTUTIL
(E:)] (CD-ROM) (jednotka).*
* Názvy jednotek (např. E:) se
mohou na jednotlivých počítačích
lišit.
4 Klepněte na [FirstStepGuide].
5 Z rozbalovací nabídky vyberte
požadovaný jazyk a název modelu
videokamery.
Instalace softwaru
1 Proveďte kroky 1 až 3 v části
„Instalace „First Step Guide
(Úvodní příručka)““ (str. 49).
2 Klepněte na [Install].
3 Vyberte jazyk instalace aplikace a
klepněte na tlačítko [Next].
4 Vyberte svoji zemi/oblast, poté
klepněte na [Next].
6 Klepněte na
[FirstStepGuide(HTML)].
Instalace se spustí.
Jakmile se zobrazí [Save is
complete], stisknutím [OK]
dokončete instalaci.
5 Přečtěte si [License Agreement],
pokud souhlasíte, vyberte [I
accept the terms of the license
agreement] a poté klepněte na
[Next].
6 Při instalaci softwaru dodržujte
Zobrazení příručky „First Step
Guide (Úvodní příručka)“ ve
formátu PDF
V kroku 6 klepněte na
[FirstStepGuide(PDF)].
Instalace softwaru „Adobe
Reader“ k zobrazení souboru
PDF
V kroku 6 klepněte na [Adobe(R)
Reader(R)].
50
pokyny na obrazovce.
Podle počítače může být třeba
instalovat software jiných dodavatelů
(uvedeno dále). Jakmile se zobrazí
obrazovka instalačního programu,
postupujte podle pokynů k instalaci
požadovaného softwaru.
x Microsoft DirectX 9.0c
Software nutný ke zpracování filmů
Je-li to třeba k dokončení instalace,
restartujte počítač.
Na ploše se zobrazí zástupce například [ ] (Picture Motion
Browser).
Prohlížení „First
Step Guide (Úvodní
příručka)“ (DCRHC53E/54E)
K zobrazení „First Step Guide (Úvodní
příručka)“ v počítači se doporučuje
prohlížeč Microsoft Internet Explorer
Ver.6.0 nebo novější.
Poklepejte na ikonu zástupce „First Step
Guide (Úvodní příručka)“ na pracovní
ploše.
z Tipy
7 Vyjměte disk z jednotky CD-ROM
počítače.
Použití počítače
• Můžete také začít výběrem [Start] t
[Programs] ([All Programs] v systému
Windows XP) t [Sony Picture Utility] t
[FirstStepGuide] t Složka vaší
videokamery t „First Step Guide (Úvodní
příručka)“ ve formátu HTML.
• Chcete-li zobrazit „First Step Guide
(Úvodní příručka)“ ve formátu HTML bez
instalace, zkopírujte do počítače složku
požadovaného jazyka ze složky
[FirstStepGuide] na disku CD-ROM a poté
poklepejte na soubor [Index.html].
• V následujících případech používejte „First
Step Guide (Úvodní příručka)“ ve formátu
PDF:
– Při tisku požadovaných témat z „First Step
Guide (Úvodní příručka)“
– Pokud se průvodce „First Step Guide
(Úvodní příručka)“ nezobrazuje správně
ani v doporučeném prostředí v důsledku
nastavení prohlížeče.
– Jestliže nelze instalovat HTML verzi
„First Step Guide (Úvodní příručka)“.
51
Odstraňování problémů
Odstraňování problémů
Pokud se při použití videokamery
setkáte s jakýmikoli problémy,
prostudujte si následující tabulku, která
vám pomůže problém vyřešit. Pokud
problém přetrvává, vypněte
videokameru, odpojte zdroj napájení a
obraťte se na zástupce společnosti Sony.
• Celkové operace/Easy Handycam ... 52
• Akumulátor/Zdroje napájení ........... 52
• Obrazovka LCD/hledáček ................ 53
• Kazety.................................................. 54
• Nahrávání............................................ 54
• Přehrávání........................................... 55
• Kopírování, střih a připojení k jiným
zařízením ............................................. 56
• Připojení k počítači ........................... 56
• Funkce, které nelze používat společně
.............................................................. 56
Celkové operace/Easy
Handycam
Videokameru nelze zapnout.
• Připojte nabitý modul akumulátoru k
videokameře (str. 9).
• Videokameru zapojte pomocí
napájecího adaptéru do síťové zásuvky
(str. 9).
Videokamera nefunguje, ani když je
napájení zapnuté.
• Odpojte napájecí adaptér ze síťové
zásuvky nebo vyjměte modul
akumulátoru a po uplynutí 1 minuty
modul akumulátoru znovu připojte
nebo znovu připojte adaptér.
• Pomocí předmětu s ostrou špičkou
stiskněte tlačítko RESET (str. 71). (Po
stisknutí tlačítka RESET budou
obnovena všechna nastavení.)
Tlačítka nefungují.
• V režimu Easy Handycam nejsou
všechna tlačítka funkční (str. 18).
52
Nastavení se během režimu Easy
Handycam mění.
• V režimu Easy Handycam se hodnoty
funkcí, jež nejsou zobrazeny na
obrazovce, vrátí do výchozích nastavení
(str. 17, 36).
Nastavení položek menu se správně
změnila.
• Pokud vypnete napájení kamery
POWER do polohy OFF(CHG) na déle
než 12 hodin, vrátí se následující
nastavení automaticky na výchozí
nastavení.
– protisvětlo
– [BOD. OSTŘ.]
– [OSTŘ.]
– [BOD. MĚŘ.]
– [VÝBĚR SCÉNY]
– [EXPOZICE]
– [VYVÁŽ BÍLÉ]
– [MIX ZVUKU]
Videokamera se zahřívá.
• Videokamera se při použití zahřívá.
Nejedná se o žádnou závadu.
Akumulátor/Zdroje
napájení
Videokamera se náhle vypne.
• Pokud po dobu delší než 5 minut
videokameru nepoužijete, automaticky
se vypne (AUT.VYPN.). Změňte
nastavení funkce [AUT.VYPN.]
(str. 42), nebo zapněte znovu napájení
(str. 13), případně použijte napájecí
adaptér.
• Dobijte modul akumulátoru (str. 9).
• Blok akumulátorů je zcela vybitý nebo
téměř vybitý.
Během dobíjení modulu akumulátoru
se nerozsvítí indikátor CHG (nabíjení).
• Posuňte přepínač POWER do polohy
OFF (CHG) (str. 9).
• Připevněte modul akumulátoru k
videokameře správně (str. 9).
• Připojte napájecí kabel k napájecímu
adaptéru a síťové zásuvce (str. 9).
• Akumulátor je nabitý (str. 9).
Indikátor CHG (nabíjení) v průběhu
dobíjení modulu akumulátoru bliká.
• Připevněte modul akumulátoru k
videokameře správně (str. 9). Pokud
problém přetrvává, vytáhněte napájecí
adaptér ze síťové zásuvky a obraťte se na
zástupce společnosti Sony. Je možné, že
modul akumulátoru je opotřebovaný.
Indikátor času zbývajícího do
úplného vybití akumulátoru
neukazuje správnou hodnotu.
Modul akumulátoru se rychle vybíjí.
• Okolní teplota je příliš vysoká nebo
příliš nízká nebo modul akumulátoru
není dostatečně nabitý. Nejedná se o
žádnou závadu.
• Znovu plně dobijte akumulátor. Pokud
problém přetrvává, je možné, že
akumulátor je již opotřebovaný.
Vyměňte modul akumulátoru za nový
(str. 9, 61).
Na obrazovce LCD se při dotyku
objeví vlnkový efekt.
• Nejedná se o žádnou závadu. Na
obrazovku LCD nikdy silně netlačte.
Na dotykovém panelu se nezobrazují
tlačítka.
• Jemně se dotkněte obrazovky LCD.
• Na vaší videokameře stiskněte DISP/
BATT INFO (str. 71).
Tlačítka na dotykovém panelu
nefungují správně nebo nefungují
vůbec.
• Zkalibrujte dotykový panel
([KALIBRACE]) (str. 65).
Položky nabídky jsou zobrazeny
šedě.
• V aktuálním režimu nahrávání/
přehrávání nelze vybrat šedě zabarvené
položky.
Obraz v hledáčku není zřetelný.
• Posouvejte páčku nastavení optiky
hledáčku, dokud se obraz nezobrazí
správně (str. 15).
V hledáčku se nezobrazuje žádný
obraz.
Odstraňování problémů
• Okolní teplota je příliš vysoká nebo
příliš nízká nebo modul akumulátoru
není dostatečně nabitý. Nejedná se o
žádnou závadu.
• Znovu plně dobijte akumulátor. Pokud
problém přetrvává, je možné, že
akumulátor je již opotřebovaný. Vyměňte
modul akumulátoru za nový (str. 9, 61).
• Uvedený čas nemusí být za určitých
okolností přesný. Například při otevření
nebo zavření panelu LCD trvá přibližně
1 minutu, než se zobrazí aktuální čas
zbývající do vybití akumulátoru.
Obrazovka LCD/hledáček
• Zavřete panel LCD. Obraz se v
hledáčku nezobrazuje, pokud je panel
LCD otevřený (str. 15).
Na obrazovce LCD se zobrazují řady
teček.
• Nejedná se o žádnou závadu. Tyto tečky
nejsou nahrávány.
Pokračování ,
53
Odstraňování problémů (pokračování)
Kazety
Kazetu nelze vysunout z kazetového
prostoru.
• Zkontrolujte, zda je zdroj napájení
(modul akumulátoru nebo napájecí
adaptér) připojen správně (str. 9).
• Došlo ke kondenzaci vlhkosti uvnitř
videokamery (str. 64).
Při použití kazety s pamětí Cassette
Memory se nezobrazí indikátor
Cassette Memory ani titulek.
• Tato videokamera nepodporuje funkci
Cassette Memory, takže se indikátor
nezobrazí.
Indikátor zbývajícího času na kazetě
není zobrazen.
• Nastavte položku [
ZBÝVÁ] na
hodnotu [ZAP], aby se indikátor času
zbývajícího na kazetě zobrazoval vždy
(str. 41).
Kazeta je při rychlém převíjení
dopředu nebo dozadu příliš hlučná.
• Při použití napájecího adaptéru se zvýší
rychlost převíjení (oproti napájení z
baterie), takže se zvýší i hluk vydávaný
kazetou. Nejedná se o žádnou závadu.
Nahrávání
Kazeta se po stisknutí tlačítka REC
START/STOP nespustí.
• Opakovaným posunutím přepínače
POWER zapněte indikátor režimu
CAMERA (str. 19).
• Kazeta je na konci. Převiňte ji na
začátek nebo vložte novou kazetu.
• Nastavte ochrannou pojistku proti
zápisu do polohy pro zápis (REC) nebo
vložte novou kazetu (str. 60).
• Pásek kazety se kvůli zkondenzované
vlhkosti přilepil k válci. Vyjměte kazetu
a ponechte videokameru temperovat
54
alespoň po dobu 1 hodiny, poté znovu
vložte kazetu (str. 64).
Na kazetu nelze nahrát plynulý
přechod mezi naposledy nahranou
scénou a další scénou.
• Proveďte krok [HLED. KONEC]
(str. 24).
• Nevyjímejte kazetu. (Nahraný obraz
bude nahráván průběžně bez přerušení,
a to i pokud vypnete napájení.)
• Na stejnou kazetu nenahrávejte
pohyblivé obrazy v režimu SP a LP.
• Nepřerušujte nahrávání filmu v režimu
LP.
[HLED. KONEC] nefunguje.
• Po nahrávání nevyjímejte kazetu
(str. 24).
• Na kazetě není nic nahráno.
• Mezi nahranými scénami na kazetě je
prázdný úsek. Nejedná se o žádnou
závadu.
Automatické ostření nefunguje.
• Nastavte volbu [OSTŘ.] na [AUTO]
(str. 29).
• Podmínky nahrávání nejsou pro použití
automatického ostření vhodné.
Zaostřete ručně (str. 29).
[STEADYSHOT] nefunguje.
• Nastavte volbu [STEADYSHOT] na
[ZAP] (str. 38).
Funkce protisvětla nefunguje.
• V následujících nastaveních je funkce
protisvětla zrušená.
– [RUČNĚ] z [EXPOZICE]
– [BOD. MĚŘ.]
• Funkce protisvětla nefunguje v režimu
Easy Handycam (str. 18).
Při nahrávání ve tmě za svitu svíček
nebo elektrického světla se zobrazí
svislý pruh.
• K tomuto jevu dochází, pokud je
kontrast mezi objektem a pozadím příliš
velký. Nejedná se o žádnou závadu.
Při nahrávání jasného objektu se
zobrazí svislý pruh.
• Tento jev se nazývá efekt smear.
Nejedná se o žádnou závadu.
Barvy obrazu se nezobrazují
správně.
• Vypněte funkci NightShot plus (str. 20).
Obraz je světlý a na obrazovce není
vidět objekt.
• Vypněte funkci NightShot plus (str. 20)
nebo zrušte funkci protisvětla (str. 21).
• K těmto jevům může docházet při
nahrávání obrazů pod výbojkovým
světlem, jako je fluorescenční lampa,
sodíková nebo rtuťová výbojka v režimu
[PORTRÉT] nebo [SPORT]. Nejedná
se o žádnou závadu.
Při nahrávání obrazovky televizoru
nebo počítače se objevují černé
pruhy.
• Nastavte volbu [STEADYSHOT] na
[VYP] (str. 38).
[Patrně je zavřený kryt objektivu.
Zkontrol.kryt] se zobrazí na displeji
kamery s otevřeným krytem
objektivu.
• Není dostatek světla nebo kryt
objektivu je zakrytý prstem nebo jiným
předmětem.
Nelze přehrávat kazetu.
• Opakovaným posunutím přepínače
POWER zapněte indikátor režimu
PLAY/EDIT (str. 22).
• Převiňte kazetu dozadu (str. 22).
V obraze se vyskytují vodorovné
čáry. Obraz není zřetelný nebo se
vůbec nezobrazí.
• Vyčistěte hlavu pomocí čisticí kazety
(volitelné příslušenství) (str. 64).
Není slyšet žádný nebo jen velmi
tichý zvuk.
• Zvyšte hlasitost (str. 22).
• Nastavujte [MIX ZVUKU], až je slyšet
zvuk správně nahlas (str. 35).
• Používáte-li zástrčku S VIDEO,
zkontrolujte, zda jsou připojeny i
červené a bílé zástrčky propojovacího
kabelu A/V (str. 26).
Zvuk je přerušovaný.
• Vyčistěte hlavu pomocí čisticí kazety
(volitelné příslušenství) (str. 64).
Na obrazovce se zobrazuje „---“.
• Přehrávaná kazeta byla nahrána bez
nastavení data a času.
• Je přehráván prázdný úsek kazety.
• Datový kód na poškrábané nebo
nekvalitně nahrané kazetě nelze přečíst.
Odstraňování problémů
Objevilo se nežádoucí blikání a
chvění obrazu.
Přehrávání
Objeví se šum a na obrazovce se
zobrazí indikátor
.
• Kazeta byla nahrána v jiném barevném
televizním systému, než v jakém pracuje
videokamera (PAL). Nejedná se o
žádnou závadu (str. 59).
Pokračování ,
55
Odstraňování problémů (pokračování)
Na obrazovce se zobrazuje indikátor
.
• Přehrávaná kazeta byla nahrána na
jiném zařízení pomocí 4kanálového
mikrofonu (4CH MIC REC). Tato
videokamera není kompatibilní s funkcí
4kanálového nahrávání zvuku.
Kopírování, střih a připojení
k jiným zařízením
Časový kód a další informace se
zobrazují na displeji připojeného
zařízení.
• Pouze při připojení pomocí
propojovacího kabelu A/V (str. 42)
nastavte [VÝS.ZOBR.] na [LCD]
Pomocí propojovacího kabelu A/V
nelze správně provádět kopírování.
• Propojovací kabel A/V není připojen
správně. Zkontrolujte, zda je před
zahájením kopírování záznamu z
videokamery propojovací kabel A/V z
videokamery připojen k vstupnímu
konektoru druhého zařízení (str. 44).
Nový zvuk přidaný na nahranou
kazetu není slyšet.
• Nastavujte [MIX ZVUKU], až je slyšet
zvuk správně nahlas (str. 35).
Obrazy z připojených zařízení se
nezobrazují správně.
• Vstupní signál neodpovídá normě PAL
(str. 59).
Připojení k počítači.(DCRHC53E/54E)
Počítač nerozpoznává videokameru.
• Instalujte „Picture Motion Browser“
(str. 49).
56
• Během několika okamžiků po připojení
videokamery ji počítač nemusí
identifikovat. Chvíli počkejte.
• Odpojte veškerá další zařízení USB
kromě klávesnice, myši a videokamery
od zdířky (USB) počítače.
• Odpojte kabel od počítače a
videokamery, restartujte počítač a poté
jej znovu správně připojte.
Dodávaný software „Picture Motion
Browser“ nelze instalovat v počítači
Macintosh.
• Software „Picture Motion Browser“ lze
nainstalovat pouze do počítače v
systému Windows.
Funkce, které nelze
používat společně
Podle funkcí může být nemožné použít
některé funkce společně. Následující
přehled zobrazuje příklady funkcí, které
nelze použít současně.
Není k
dispozici.
Je-li v této funkci
nastaveno
protisvětlo
[BOD. MĚŘ.],
[EXPOZICE]
[BOD. OSTŘ.] [VÝBĚR SCÉNY]
[BOD. MĚŘ.]
NightShot plus
[VÝBĚR
SCÉNY]
NightShot plus
[EXPOZICE]
NightShot plus
[VYVÁŽ
BÍLÉ]
NightShot plus
Výstražné indikátory a zprávy
Zobrazení výsledků vnitřní
kontroly/Výstražné
indikátory
Pokud jsou na obrazovce LCD nebo v
hledáčku zobrazeny indikátory,
postupujte následujícím způsobem.
Některé problémy můžete vyřešit sami.
Pokud problém přetrvává i poté, co jste
se opakovaně pokoušeli ho vyřešit,
obraťte se na prodejce Sony nebo na
autorizované servisní středisko Sony.
C:(nebo E:) ss:ss (Zobrazení
výsledků vnitřní kontroly)
C:04:ss
C:21:ss
• Došlo ke kondenzaci vlhkosti.
Vyjměte kazetu a ponechte
videokameru temperovat alespoň po
dobu 1 hodiny, poté znovu vložte
kazetu (str. 64).
C:22:ss
• Vyčistěte hlavu pomocí čisticí kazety
(volitelné příslušenství) (str. 64).
• Obraťte se na prodejce společnosti
Sony nebo autorizované servisní
středisko společnosti Sony. Sdělte
jim 5místný kód začínající „E“.
E (Upozornění na nízkou zbývající
kapacitu akumulátoru)
• Modul akumulátoru je téměř vybitý.
• V závislosti na provozních či
okolních podmínkách nebo na stavu
akumulátoru, může indikátor E
blikat, a to i v případě, že zbývá ještě
5 až 10 minut do úplného vybití
akumulátoru.
% (Upozornění na kondenzaci
vlhkosti)*
• Vyjměte kazetu, odpojte zdroj
napájení a ponechte videokameru s
otevřeným víčkem kazetového
prostoru alespoň po dobu 1 hodiny
(str. 64).
Q (Výstražné indikátory týkající se
kazety)
Indikátor bliká pomalu:
• Na kazetě zbývá méně než 5 minut.
• Není vložena kazeta.*
• Ochranná pojistka zabraňuje
nahrávání na kazetu (str. 60).*
Indikátor bliká rychle:
• Kazeta byla převinuta na konec.*
Odstraňování problémů
• Modul akumulátoru není typu
„InfoLITHIUM“ (série H). Použijte
modul akumulátoru
„InfoLITHIUM“ (série H) (str. 61).
• Připojte konektor střídavého
proudu napájecího adaptéru do
zdířky DC IN na videokameře
(str. 9).
E:61:ss / E:62:ss
C:31:ss / C:32:ss
• Vyskytly se jiné než výše popsané
problémy. Vyjměte kazetu a znovu ji
vložte, poté zkuste videokameru
použít. Neprovádějte tento postup,
pokud došlo ke kondenzaci vlhkosti
(str. 64).
• Vyjměte zdroj napájení. Znovu jej
připojte a zkuste videokameru
použít.
• Vyměňte kazetu. Stiskněte tlačítko
RESET (str. 71) a znovu zkuste
videokameru použít.
Z (Upozornění na vysunutí kazety)*
Indikátor bliká pomalu:
• Ochranná pojistka zabraňuje
nahrávání na kazetu (str. 60).
Indikátor bliká rychle:
• Došlo ke kondenzaci vlhkosti
(str. 64).
• Zobrazí se kód vnitřní kontroly
(str. 57).
Pokračování ,
57
Výstražné indikátory a zprávy (pokračování)
* Zobrazení výstražného indikátoru na
obrazovce je doprovázeno zvukovým
signálem - melodií (str. 33).
Příklady varovných zpráv
Pokud se na obrazovce zobrazí některá
zpráva, postupujte podle uvedených
pokynů.
%Z Kondenzace vlhkosti. Vyjměte
kazetu. (str. 64)
% Kondenzace vlhkosti. Vypněte na
1 hodinu. (str. 64)
Z Vložte kazetu znovu. (str. 16)
• Zkontrolujte, zda je kazeta
poškozená.
QZ Kazeta je zamčená,
zkontrolujte pojistku. (str. 60)
58
Doplňující informace
Použití videokamery v zahraničí
Zdroje napájení
Videokameru napájenou pomocí
dodaného síťového adaptéru můžete
použít v jakékoli zemi/oblasti, kde se
používá střídavý proud v rozmezí 100 V
až 240 V, 50/60 Hz.
Barevné televizní systémy
Videokamera používá systém PAL,
takže obraz z ní je možné sledovat pouze
na televizoru se systémem PAL a
vstupní zdířkou AUDIO/VIDEO.
Systém
Používá se v zemích
PAL
Austrálie, Rakousko, Belgie,
Čína, Česká republika,
Dánsko, Finsko, Německo,
Holandsko, Hong Kong,
Maďarsko, Itálie, Kuvajt,
Malajsko, Nový Zéland,
Norsko, Polsko, Portugalsko,
Singapur, Slovenská
republika, Španělsko,
Švédsko, Švýcarsko, Thajsko,
Velká Británie, atd.
Brazílie
PAL - N
Argentina, Paraguay,
Uruguay.
SECAM
Bulharsko, Francie, Guayana,
Irán, Irák, Monako, Rusko,
Ukrajina, atd.
NTSC
Bahamy, Bolívie, Ekvádor,
Guayana, Chile, Jamajka,
Japonsko, Kanada,
Kolumbie, Korea, Mexiko,
Peru, Střední Amerika,
Surinam, Tchaj-wan, Filipíny,
USA, Venezuela, atd.
Používáte-li videokameru v zahraničí,
můžete nastavením časového rozdílu
mezi místním časem a vaším bydlištěm
snadno nastavit místní čas. Vyberte
[SVĚTOV.ČAS] v nabídce
(DALŠÍ) a poté nastavte časový rozdíl
(str. 42).
Doplňující informace
PAL - M
Snadné nastavení hodin pomocí
časového rozdílu
59
Údržba a bezpečnostní opatření
Použitelné kazety
Ve videokameře můžete používat pouze
mini DV kazety.
Používejte kazety se symbolem
.
Videokamera není kompatibilní s funkcí
Cassette Memory.
Jak se vyhnout vytváření
prázdných úseků na kazetě
V níže uvedených případech přejděte
před zahájením dalšího nahrávání
stisknutím tlačítka END SEARCH
(str. 24) na konec nahrané sekce.
• Po přehrání kazety.
• Po použití funkce EDIT SEARCH.
Signál pro ochranu autorských
práv
x Při přehrávání
Pokud kazeta, kterou ve videokameře
přehráváte, obsahuje signál pro ochranu
autorských práv, nemůžete obsah této
kazety kopírovat na připojenou
videokameru.
x Pro DCR-HC52E/HC54E:
Při nahrávání
Do této videokamery nemůžete nahrát
software obsahující signál pro ochranu
autorských práv softwaru. [Nelze
nahrávat kvůli ochraně autorských
práv.] se zobrazí na obrazovce LCD
nebo v hledáčku, pokoušíte-li se
nahrávat takový software. Při nahrávání
videokamera nezaznamenává na kazetu
signál pro ochranu autorských práv.
Poznámky týkající se použití
x Jak zabránit náhodnému
vymazání
Posuňte ochrannou pojistku na kazetě
do polohy SAVE.
REC: Na kazetu lze
nahrávat.
SAVE: Na kazetu nelze
nahrávat (je chráněna proti
zápisu).
REC
SAVE
x Při označování kazety
Štítky lepte pouze na místa určená na
obrázku, aby nedošlo k poškození
videokamery.
Nelepte štítek
podél tohoto
okraje.
Umístění štítku
x Po použití kazety
Převiňte kazetu na začátek, aby nedošlo
ke zkreslení obrazu nebo zvuku. Kazeta
by měla být po použití uložena do obalu
a uchovávána nastojato.
x Čištění pozlaceného konektoru
na kazetě
Pozlacený konektor na kazetě čistěte
bavlněným smotkem přibližně po
každém desátém vysunutí kazety.
Je-li pozlacený konektor kazety špinavý
či zaprášený, může se zobrazit
nesprávný údaj o zbývajícím místě na
kazetě.
x Nepoužíváte-li videokameru delší
dobu
Vyjměte kazetu a uložte ji.
Pozlacený konektor
60
Informace o modulu
akumulátoru „InfoLITHIUM“
Toto zařízení je kompatibilní s modulem
akumulátoru „InfoLITHIUM“
(série H).
Videokamera pracuje pouze s modulem
akumulátoru „InfoLITHIUM“.
Moduly akumulátoru „InfoLITHIUM“
série H jsou označeny symbolem
.
Co je modul akumulátoru
„InfoLITHIUM“?
Modul akumulátoru „InfoLITHIUM“ je
sada lithium-iontových článků, která
umožňuje přenos informací týkajících se
pracovních podmínek mezi
videokamerou a napájecím AC
adaptérem/nabíječkou (není součástí
dodávky).
Modul akumulátoru „InfoLITHIUM“
vypočítá spotřebu energie v závislosti na
provozních podmínkách a zobrazí v
minutách čas zbývající do úplného vybití
akumulátoru.
• Před použitím videokamery zkontrolujte, že
je modul akumulátoru nabitý.
• Doporučujeme dobíjet modul akumulátoru
při teplotě v rozmezí 10 až 30 °C, dokud
nezhasne indikátor CHG (nabíjení). Pokud
budete akumulátor dobíjet v prostředí s
jinou než uvedenou teplotou, je možné, že
modul akumulátoru nebude dobitý úplně.
• Pokud nabíjíte modul akumulátoru s
napájecím adaptérem připojeným k
videokameře, odpojte po skončení nabíjení
kabel ze zdířky DC IN na videokameře nebo
vyjměte modul akumulátoru.
Efektivní používání modulu
akumulátoru
• Výkonnost modulu akumulátoru se snižuje,
je-li okolní teplota nižší než 10 °C, provozní
doba použití modulu akumulátoru se v
tomto případě zkrátí. Chcete-li prodloužit
Indikátor času zbývajícího do
úplného vybití akumulátoru
• Pokud se videokamera vypne, ačkoli podle
indikátoru času zbývajícího do úplného
vybití akumulátoru obsahuje modul
akumulátoru ještě dostatek energie, znovu
modul akumulátoru zcela dobijte. Zbývající
čas akumulátoru se bude zobrazovat
správně. Pokud dlouhodobě používáte
videokameru v prostředí s vysokou teplotou,
pokud ponecháte delší dobu plně nabitý
modul akumulátoru bez použití nebo pokud
modul akumulátoru používáte velmi často,
nemusí se zobrazit správný údaj. Zobrazený
čas zbývající do úplného vybití akumulátoru
je pouze přibližný.
• Značka E označující vybití akumulátoru
bliká, ačkoliv ještě zbývá 5 až 10 minut pro
nahrávání, záleží na provozních podmínkách
nebo okolní teplotě.
Pokračování ,
Doplňující informace
Nabíjení modulu akumulátoru
provozní dobu použití modulu akumulátoru,
postupujte takto.
– Zahřejte modul akumulátoru v kapse a
vložte jej do videokamery až v okamžiku,
kdy chcete nahrávat.
– Použijte modul akumulátoru s větší
kapacitou: NP-FH70/FH100 (volitelné
příslušenství).
• Při častém používání obrazovky LCD nebo
při častém přehrávání nebo rychlém
převíjení se modul akumulátoru vybíjí
rychleji.
Doporučuje se používat modul akumulátoru
s větší kapacitou: NP-FH70/FH100
(volitelné příslušenství).
• Pokud nenahráváte nebo nepřehráváte,
zkontrolujte, zda je přepínač POWER
nastaven do polohy OFF (CHG). Modul
akumulátoru se také vybíjí, pokud se
videokamera nachází v pohotovostním
režimu nahrávání nebo v režimu pozastavení
přehrávání.
• Mějte k dispozici náhradní modul
akumulátoru, který vystačí na dobu dvakrát
až třikrát delší, než je zamýšlená doba
nahrávání, a před vlastním nahráváním vždy
pořiďte zkušební nahrávku.
• Chraňte modul akumulátoru před
působením vlhkosti. Modul akumulátoru
není odolný vůči vodě.
61
Údržba a bezpečnostní opatření (pokračování)
Skladování modulu akumulátoru
• Pokud nebyl modul akumulátoru delší dobu
používán, je třeba jej plně dobít a použít jej
ve videokameře alespoň jednou ročně, jinak
nelze zaručit jeho správnou funkci. Vyjměte
modul akumulátoru z videokamery a uložte
jej na suchém a chladném místě.
• Chcete-li modul akumulátoru ve
videokameře úplně vybít, nastavte položku
[AUT.VYPN.] v nabídce
(DALŠÍ) na
hodnotu [NIKDY] a ponechte videokameru
v pohotovostním režimu nahrávání, dokud
se blok akumulátorů nevybije (str. 42).
Životnost akumulátoru
• Kapacita akumulátoru s dobou používání
postupně klesá. Pokud se čas zbývající do
úplného vybití akumulátoru výrazně sníží,
pravděpodobně bylo dosaženo konce
životnosti modulu akumulátoru.
• Životnost akumulátoru je závislá na
provozních podmínkách a na způsobu
skladování.
Informace o systému i.LINK
Rozhraní DV na tomto zařízení je
rozhraní DV kompatibilní s rozhraním
i.LINK. V této části je uveden popis
standardu i.LINK a jeho funkcí.
Co je i.LINK?
i.LINK je digitální sériové rozhraní pro
přenos digitálního obrazu, digitálního
zvuku a jiných dat do zařízení
kompatibilního s rozhraním i.LINK.
Přes rozhraní i.LINK můžete ovládat
také jiná zařízení.
Zařízení kompatibilní s rozhraním
i.LINK lze připojit pomocí kabelu
i.LINK. Pomocí tohoto rozhraní lze
uskutečnit přenosy dat mezi různými
digitálními audiovizuálními zařízeními.
Pokud pomocí rozhraní i.LINK připojíte
k této jednotce dvě nebo více zařízení do
řetězu, mohou být operace a přenos dat
uskutečňovány s libovolným z těchto
zařízení. Možnosti takového spojení a
operací, které lze prostřednictvím něho
62
uskutečňovat, se liší v závislosti na
připojených zařízeních.
b Poznámky
• Za běžných podmínek může být k tomuto
zařízení připojeno pouze jedno další zařízení
pomocí kabelu i.LINK. Pokud chcete k
tomuto zařízení kompatibilnímu s rozhraním
i.LINK připojit zařízení se dvěma nebo více
rozhraními DV, prostudujte si příslušnou
příručku připojovaného zařízení.
z Tipy
• i.LINK je název pro sběrnici IEEE 1394
navržený a používaný společností Sony a je
ochrannou známkou respektovanou mnoha
společnostmi.
• IEEE 1394 je mezinárodní standard
definovaný společností Institute of Electrical
and Electronics Engineers.
Přenosová rychlost rozhraní
i.LINK
Maximální přenosová rychlost rozhraní
i.LINK se liší v závislosti na připojeném
zařízení. Existují 3 typy.
S100 (přibl. 100Mbps*)
S200 (přibl. 200Mbps)
S400 (přibl. 400Mbps)
Přenosová rychlost je uvedena v části
„Specifikace“ příruček jednotlivých
zařízení. U některých zařízení je také
vyznačena vedle zdířky i.LINK.
Přenosová rychlost se může od uvedené
hodnoty lišit, je-li jednotka připojena k
zařízení s jinou maximální přenosovou
rychlostí.
* Co je Mbps?
Zkratka Mbps znamená „megabity za
sekundu“ a označuje množství dat
přenesených za jednu sekundu.
Například přenosová rychlost 100 Mbps
znamená, že za jednu sekundu může být
přeneseno 100 megabitů dat.
Použití funkcí i.LINK na tomto
zařízení
Podrobné informace o tom, jak
kopírovat videokazetu při připojení
jiného videozařízení, které je vybaveno
rozhraním DV viz strana 44, 46.
Toto zařízení lze připojit i k jinému
zařízení kompatibilnímu s i.LINK
(rozhraní DV) vyrobenému společností
Sony (např..osobní počítač řady VAIO),
jakož i k videozařízením.
Některá videozařízení kompatibilní s
rozhraním i.LINK, např. digitální
televizory, DVD, MICROMV nebo
HDV rekordéry/přehrávače nejsou
kompatibilní s rozhraním DV. Před
připojením k jinému zařízení
nezapomeňte zkontrolovat, zda je
zařízení kompatibilní se zařízeními DV
či nikoliv. Informace o bezpečnostních
opatřeních a kompatibilním softwaru
najdete v příručce dodávané k
připojovanému zařízení.
b Poznámky
Požadovaný kabel i.LINK
Použijte 4pinový kabel Sonyi.LINK (při
kopírování DV).
Použití videokamery
Použití a péče
• Videokameru ani příslušenství nepoužívejte
ani neukládejte na těchto místech.
– V nadměrném horku, zimě či vlhkosti.
Nikdy je nevystavujte teplotám nad 60 °C,
například na přímém slunečním světle
nebo v automobilu zaparkovaném na
slunci. Může dojít k jejich poškození nebo
se mohou zdeformovat.
Pokračování ,
Doplňující informace
• Při připojování videokamery k jinému
zařízení kompatibilnímu s i.LINK se ujistěte,
zda je vypnuté napájení daného zařízení, a
než budete připojovat nebo odpojovat
i.LINK kabel, vytáhněte napájecí adaptér ze
síťové zásuvky.
– V blízkosti silného magnetického pole ani
pod vlivem mechanických vibrací. Mohlo
by dojít k poškození videokamery.
– Blízko silných rádiových vln nebo radiace.
Videokamera by mohla špatně nahrávat.
– Blízko přijímačů AM a videozařízení.
Může dojít k rušení.
– Na písečné pláži nebo v prachu. Pokud se
do videokamery dostane písek, mohla by
se poškodit. V některých případech tuto
závadu již nebude možné opravit.
– Blízko oken nebo venku, kde mohou být
obrazovka LCD, hledáček nebo objektiv
vystaveny přímému slunečnímu svitu. Tím
se poškodí vnitřní část hledáčku nebo
obrazovky LCD.
• K napájení videokamery používejte pouze
stejnosměrný proud 6,8 V nebo 7,2 V
(modul akumulátoru) nebo 8,4 V (napájecí
adaptér).
• Při napájení střídavým či stejnosměrným
proudem používejte doplňky doporučené v
tomto návodu.
• Nevystavujte videokameru působení vody,
např. při dešti nebo u moře. Voda by mohla
způsobit poškození videokamery. V
některých případech tuto závadu již nebude
možné opravit.
• Dostane-li se dovnitř kamery nějaký
předmět či tekutina, odpojte kameru od
zdroje napájení a před dalším používáním ji
nechte zkontrolovat v odborném servisu
Sony.
• Vyvarujte se drsnému zacházení, rozebírání,
upravování, fyzickým otřesům nebo
nárazům, jako například tlučení, upuštění
přístroje nebo šlapání na něj. Zvláště
opatrně zacházejte s objektivem.
• Pokud videokameru nepoužíváte, ponechte
přepínač POWER v poloze OFF (CHG).
• Nepoužívejte videokameru, pokud je
zabalena v nějaké látce, např. v ručníku.
Mohlo by dojít k přehřátí videokamery.
• Při odpojování držte síťovou šňůru za
zástrčku, nikoliv za kabel.
• Snažte se nepoškodit síťovou šňůru, např.
pokládáním těžkých předmětů na ni.
• Udržujte kovové kontakty čisté.
• Při vytečení elektrolytu z akumulátoru,
– obraťte se na autorizované servisní
středisko společnosti Sony.
63
Údržba a bezpečnostní opatření (pokračování)
– důkladně umyjte veškerý elektrolyt, který
se mohl dostat do kontaktu s vaší
pokožkou.
– dostane-li se vám do očí, vypláchněte je
dostatečným množstvím vody a navštivte
lékaře.
x Nepoužíváte-li videokameru delší
dobu
• Pravidelně videokameru zapínejte a
přehrajte přibližně 3 minuty záznamu z
libovolné kazety.
• Před dlouhodobějším skladováním modul
akumulátoru vybijte.
Kondenzace vlhkosti
Pokud videokameru přenesete z
chladného do teplého prostředí, může
dojít ke kondenzaci vlhkosti uvnitř
videokamery, na povrchu pásky nebo na
čočkách. V takových podmínkách se
může páska nalepit na rotující hlavu a
videokamera nebude fungovat správně.
Došlo-li ke kondenzaci vlhkosti uvnitř
videokamery, zobrazí se zpráva [%Z
Kondenzace vlhkosti. Vyjměte kazetu.]
nebo [% Kondenzace vlhkosti. Vypněte
na 1 hodinu.]. Začne-li vlhkost
kondenzovat pouze na čočkách, zpráva
se nezobrazí.
x Pokud dojde ke kondenzaci
vlhkosti
Nebude možné použít žádnou funkci
mimo vyjmutí kazety. Vyjměte kazetu a
ponechte videokameru s otevřeným
kazetovým prostorem alespoň po dobu
jedné hodiny. Videokameru můžete
opět použít, pokud jsou splněny obě
následující podmínky:
• Po zapnutí videokamery se nezobrazí
varovná zpráva.
• Po vložení kazety a stisknutí ovládacích
tlačítek videa neblikají indikátory % ani Z.
Pokud teprve začíná vlhkost
kondenzovat, nemůže tuto kondenzaci
videokamera zjistit. V takovém případě
se někdy po otevření krytu vysune na
dobu cca 10 sekund kazeta. Nejedná se o
64
žádnou závadu. Nezavírejte kryt, dokud
není kazeta vysunuta.
x Poznámka ke kondenzaci vlhkosti
Ke kondenzaci vlhkosti může dojít,
pokud přenesete videokameru z
prostředí s nízkou teplotou do prostředí
s vysokou teplotou (a naopak) nebo
pokud použijete videokameru v
prostředí s vysokou vlhkostí jako v
následujících případech.
• Přenesete-li videokameru z lyžařské
sjezdovky do vytápěné místnosti.
• Přenesete-li videokameru z automobilu
nebo pokoje s klimatizací do horkého
prostředí venku.
• Použijete-li videokameru po bouřce nebo
dešti.
• Použijete-li videokameru na horkém a
vlhkém místě.
x Jak zabránit kondenzaci vlhkosti
Pokud přenesete videokameru z
prostředí s nízkou teplotou do prostředí
s vysokou teplotou, vložte ji do
igelitového sáčku a ten neprodyšně
uzavřete. Sáček sejměte, až se teplota
uvnitř sáčku vyrovná teplotě okolního
prostředí (po uplynutí přibližně 1
hodiny).
Videohlava
Před nahráváním důležitých dat se
doporučuje použít čisticí kazetu
(volitelné příslušenství).
• Když se videohlava zašpiní, přehrávaný
obraz či zvuk může být zkreslený.
• Vyskytnou-li se níže uvedené problémy,
čistěte videohlavy po dobu 10 sekund
pomocí čisticí kazety Sony DVM-12CLD
(volitelné příslušenství).
– Na přehrávaném obraze se vyskytuje
mozaikový šum nebo se obrazovka zobrazí
v modré barvě.
– Přehrávaný obraz se nepohybuje.
– Nezobrazí se přehrávaný obraz nebo není
slyšet zvuk.
– Na obrazovce se během nahrávání/
přehrávání objeví zpráva [x
Špinavá
videohlava Použijte čisticí kazetu.].
• Po dlouhém používání se videohlava
opotřebuje. Pokud ani po vyčistění čisticí
kazetou (volitelné příslušenství) nezískáte
zřetelný obraz, může být příčinou
opotřebení videohlav. Požádejte prodejce
výrobků Sony nebo autorizovaný servis
společnosti Sony o výměnu videohlavy.
2 Rohem paměťové karty „Memory
Stick“ nebo podobným předmětem se
dotkněte indikátoru „ד zobrazeného
na obrazovce.
Obrazovka LCD
Umístění indikátoru „ד se změní.
Pokud nezmáčknete správné místo,
začněte znovu od kroku 2.
• Na obrazovku LCD netlačte, mohla by se
poškodit.
• Pokud videokameru používáte v chladném
prostředí, může se na obrazovce LCD
objevit reziduální obraz. Nejedná se o
žádnou závadu.
• Zadní strana obrazovky LCD se při
používání kamery může zahřát. Nejedná se o
žádnou závadu.
x Kalibrace dotykového panelu
(KALIBRACE)
Tlačítka na dotykovém panelu nemusí
pracovat správně. Pokud k této situaci
dojde, postupujte podle pokynů
uvedených níže. Během této operace
byste měli připojit videokameru pomocí
dodaného napájecího adaptéru do síťové
zásuvky.
1 Vypněte napájení, stiskněte a držte
tlačítko DISP/BATT INFO, opakovaně
přepněte přepínač POWER pro zapnutí
indikátoru PLAY/EDIT a nepouštějte
tlačítko DISP/BATT INFO cca
5 sekund.
• Obrazovku LCD nelze kalibrovat, je-li
otočená.
Péče o povrch videokamery
• Je-li videokamera zašpiněná, očistěte ji
měkkým hadříkem navlhčeným vodou a
poté ji otřete dosucha.
• Povrch videokamery by se mohl poškodit za
těchto okolností.
– Při použití chemikálií, např. ředidel,
benzinu, alkoholu, chemických látek,
repelentů, insekticidů a ochranné látce
proti slunečnímu záření.
– Při manipulaci s videokamerou, pokud
máte ruce potřísněny těmito látkami.
– Při dlouhodobějším kontaktu povrchu
videokamery s gumovými či vinylovými
předměty.
Skladování a údržba objektivu
• V následujících případech je nutné očistit
povrch čočky objektivu měkkým hadříkem:
– Na povrchu čočky jsou otisky prstů.
– V horkém nebo vlhkém prostředí.
– Je-li objektiv vystaven působení slané
vody, např. u moře.
• Přechovávejte jej v dobře větraném a
bezprašném prostředí.
• Jako ochranu před plísněmi čistěte objektiv
pravidelně dle pokynů uvedených výše.
Doporučujeme zapnout a používat
videokameru přibližně jednou za měsíc - tak
ji uchováte v optimálním stavu po dlouhou
dobu.
Pokračování ,
Doplňující informace
x Čištění obrazovky LCD
Pokud je obrazovka LCD znečištěna
prachem nebo otisky prstů,
doporučujeme vám ji očistit měkkým
hadříkem. Použijete-li čisticí sadu LCD
Cleaning Kit (volitelné příslušenství),
nenanášejte čisticí roztok přímo na
obrazovku. Použijte čisticí papír
navlhčený tímto roztokem.
KALIBRACE
65
Údržba a bezpečnostní opatření (pokračování)
Zamezení pronikání prachu do
fotoaparátu
6 Nasaďte blok očnice na hledáček.
Nasuňte ho rovně, až zaklapne.
1 Vytáhněte hledáček.
2 Při zatlačení na přepínač na straně
pomocí nástroje s jemným hrotem
(například kuličková tužka)
vytáhněte blok očnice ve směru šipky
a sejměte ji.
Výstupek
b Poznámky
• Blok očnice je přesným dílem. Dále ho
nerozebírejte.
• Nedotýkejte se čoček v bloku očnice.
Nabíjení vestavěného dobíjecího
akumulátoru
3 Pomocí ofukovacího kartáčku setřete
prach z blok očnice apod.
4 Hledáček zatlačte do těla
videokamery.
5 Pomocí ofukovacího kartáčku
odstraňte prach z vnitřní části, kam
byl nasazen blok s očnicí atd.
Ve videokameře je vestavěný dobíjecí
akumulátor, který uchovává datum, čas
a další nastavení i v případě, že je
přepínač POWER nastaven do polohy
OFF (CHG). Vestavěný dobíjecí
akumulátor je dobíjen při každém
připojení videokamery do síťové
zásuvky přes napájecí adaptér, nebo
když je připojen modul akumulátoru.
Pokud byste videokameru vůbec
nepoužívali a ani ji nepřipojili k
napájecímu adaptéru nebo k modulu
akumulátoru, vybije se dobíjecí
akumulátor přibližně za 3 měsíce.
Používejte videokameru po nabití
vestavěného dobíjecího akumulátoru.
Pokud dojde k vybití tohoto
akumulátoru, nebudou ostatní funkce
videokamery, kromě nahrávání data,
ovlivněny.
x Postupy
Připojte videokameru pomocí dodaného
napájecího adaptéru do síťové zásuvky a
ponechejte ji po dobu alespoň 24 hodin s
přepínačem POWER v poloze OFF
(CHG).
66
Specifikace
Systém
Ohnisková vzdálenost
f = 1,9 – 76 mm
Přepočteno na kinofilm 35 mm
V režimu CAMERA: 36 - 1 440 mm
F1,8 ~ 4,1
Průměr filtru: 30 mm
Teplota barev
[AUTO], [1 STISK], [UVNITŘ]
(3 200 K), [VENKU] (5 800 K)
Minimální osvětlení
11 lx (luxů) (F1,8)
0 lx (luxů) (při použití funkce
NightShot plus)
Vstupní/výstupní konektory
Konektor dálkového ovládání A/V
10pinový konektor
Videosignál: 1 Vp-p, 75 Ω (ohm)
Jasový signál: 1 Vp-p, 75 Ω (ohm)
Barevný signál: 0,3 Vp-p, 75 Ω (ohm)
Audiosignál: 327 mV (při zátěžové
impedanci 47 kΩ (kiloohm)),
výstupní impedance méně než
2,2 kΩ (kiloohm)
USB zdířka (DCR-HC53E/HC54E)
mini-B
DV výstupní/vstupní zdířka (DCRHC52E/HC54E)
Rozhraní i.LINK (IEEE1394,
4pinový konektor, S100)
DV výstupní zdířka (DCR-HC51E/
HC53E)
Rozhraní i.LINK (IEEE1394,
4pinový konektor, S100)
Doplňující informace
Systém pro nahrávání obrazu
2 rotační hlavy, systém šikmého
snímání
Systém pro nahrávání zvuku
Rotační hlavy, kódování PCM
Kvantizace: 12 bitů (vzorkování
32 kHz, stereo 1, stereo 2), 16 bitů
(vzorkování 48 kHz, stereo)
Videosignál
Barvy PAL, standard CCIR
Použitelná kazeta
Kazeta mini DV s označením
Rychlost posunu kazety
SP: Přibl. 18,81 mm/s
LP: Přibl. 12,56 mm/s
Doba nahrávání/přehrávání
SP: 60 min (s použitím kazety
DVM60)
LP: 90 min (s použitím kazety
DVM60)
Doba rychlého převíjení dopředu/
dozadu
Přibl. 2 minuty 40 s (s použitím
kazety DVM60 a dobíjecím
modulem akumulátoru)
Přibl. 1 minuta 45 s (s použitím
kazety DVM60 a napájecím
adaptérem)
Hledáček
Elektronický hledáček (barevný)
Snímač
3,0 mm (typ 1/6) CCD (Charge
Coupled Device) Celkem:
Celkem: přibl. 800 000 pixelů
Efektivně (pohyblivé obrazy):
400 000 pixelů
Objektiv
Carl Zeiss Vario-Tessar
40 × (optický), 2 000× (digitální)
Obrazovka LCD
Obraz
6,2 cm (typ 2,5)
Celkový počet bodů
123 200 (560 × 220)
Pokračování ,
67
Specifikace (pokračování)
Všeobecné
Požadavky na napájení
6,8 V/7,2 V ss. (modul akumulátoru)
8,4 V ss. (napájecí adaptér)
Průměrný příkon
Při nahrávání s použitím hledáčku
1,8 W
Při nahrávání s použitím obrazovky
LCD 2,1 W
Provozní teplota
0 °C až 40 °C
Skladovací teplota
-20 °C až + 60 °C
Rozměry (přibl.)
63 × 85 × 114 mm (š/v/h)
včetně vyčnívajících dílů
63 × 85 × 115 mm (š/v/h)
včetně vyčnívajících dílů a s
připojeným modulem akumulátorů
NP-FH30, který je součástí dodávky
Hmotnost (přibl.)
380g – pouze přístroj
440g včetně modulu dobíjecího
akumulátoru NP-FH30 a kazety
DVM60.
Dodávané příslušenství
Viz strana 8.
Napájecí adaptér AC-L200/
L200B
Požadavky na napájení
Střídavé napětí 100 V - 240 V,
50/60 Hz
Odběr proudu
0,35 - 0,18 A
Příkon
18 W
Výstupní napětí
Stejnosměrné napětí 8,4 V*
Provozní teplota
0 °C až 40 °C
Skladovací teplota
-20 °C až +60 °C
68
Rozměry (přibl.)
48 × 29 × 81 mm (š/v/h) bez
vyčnívajících částí
Hmotnost (přibl.)
170 g bez síťové šňůry
* Další technické údaje najdete na
štítku na napájecím AC adaptéru.
Dobíjecí blok akumulátorů
(NP-FH30)
Maximální výstupní napětí
8,4 V ss
Výstupní napětí
7,2 V ss
Kapacita
3,6 Wh (500 mAh)
Rozměry (přibl.)
31,8 × 18,5 × 45,0 mm (š/v/h)
Hmotnost (přibl.)
40 g
Provozní teplota
0 °C až 40 °C
Typ
Lithium-iontový
Vzhled a technické parametry mohou být
změněny bez předchozího upozornění.
Ochranné známky
• „Handycam“ a
jsou
registrované ochranné známky společnosti
Sony Corporation.
• „InfoLITHIUM“ je ochranná známka
společnosti Sony Corporation.
• i.LINK a jsou ochranné známky
společnosti Sony Corporation.
•
je ochranná známka.
• Microsoft, Windows, Windows Media,
Windows Vista a DirectX jsou registrované
ochranné známky nebo ochranné známky
společnosti Microsoft Corporation v USA a
v dalších zemích.
• Macintosh a Mac OS jsou registrované
ochranné známky společnosti Apple Inc. v
USA a v dalších zemích.
• Intel, Intel Core, a Pentium jsou
registrované ochranné známky nebo
ochranné známky společnosti Intel
Corporation nebo jejích dceřiných
společností v USA a v dalších zemích.
• Adobe, logo Adobe a Adobe Acrobat jsou
registrované ochranné známky nebo
ochranné známky společnosti Adobe
Systems Incorporated v USA a v dalších
zemích.
Doplňující informace
Ostatní zde zmíněné názvy produktů mohou
být ochrannými známkami nebo
registrovanými ochrannými známkami
příslušných společností. V této příručce nejsou
pokaždé uváděna označení ™ a „®“.
69
Stručná referenční příručka
Popis součástí a ovládacích prvků
Čísla v závorkách ( ) jsou referenční stránky.
A Přepínač NIGHTSHOT PLUS (20)
B Páčka zoomu (20)
C Páčka
OPEN/EJECT (16)
D Úchyty na ramenní popruh
Připevněte ramenní pás (volitelné
příslušenství).
E Řemínek pro uchycení (15)
F Objektiv (Carl Zeiss Lens) (5)
G Přepínač LENS COVER (15)
H Interní stereofonní mikrofon (34)
I Infračervený port (20)
70
A Tlačítko DISP/BATT INFO (10, 15)
B Tlačítko EASY (17)
C Tlačítko RESET
Vrácení všech nastavení, včetně data
a času, na výchozí hodnoty.
D LCD displej/dotykový panel (15, 73)
E Tlačítka zoom (20)
Stručná referenční příručka
F Tlačítko REC START/STOP (17,
19)
G Reproduktor
Přehrávaný zvuk vychází z
reproduktoru. Informace o nastavení
hlasitosti viz strana 22.
H Tlačítko BATT (uvolnění
akumulátoru) PUSH (10)
I Indikátor CHG (nabíjení) (9)
J Pro DCR-HC53E/HC54E:
Zdířka (USB)
K Tlačítko . (protisvětlo) (21)
Pokračování ,
71
Popis součástí a ovládacích prvků (pokračování)
A Přepínač POWER (13)
B Hledáček (15)
C Okulár (66)
D Páčka dioptrické korekce hledáčku
(15)
E Pro DCR-HC51E/HC53E:
rozhraní DV OUT (44)
Pro DCR-HC52E/HC54E:
rozhraní DV (44, 46)
F Zdířka DC IN (9)
G Konektor dálkového ovládání A/V
(26, 44)
H Indikátor režimu CAMERA, PLAY/
EDIT: (13)
I Tlačítko REC START/STOP (17, 19)
J Závit stativu
Upevněte stativ (volitelné
příslušenství: šrouby musí být kratší
než 5,5 mm) do závitu pro stativ
pomocí šroubu.
72
Indikátory zobrazené během nahrávání/
přehrávání
A Zbývající energie v akumulátoru
(přibl.)
Nahrávání
1
2
3
4
5
NAHR.
C Stav nahrávání ([PŘIP.]
(pohotovostní) nebo [NAHR.]
(nahrávání))
D Nahrávání: Počitadlo (hodina:
minuta: sekunda)
Přehrávání: Počitadlo (hodina:
minuta: sekunda: snímek)
PRŮV
7
B Režim nahrávání (SP nebo LP) (41)
E Nahrávací kapacita kazety
(přibližně) (41)
6
F Tlačítko funkce (28)
G Tlačítko průvdce (23)
Prohlížení
H Indikátor manipulace s kazetou
1
7
2
8
4
5
I Tlačítka pro ovládání videa (22)
PRŮV
9
6
Stručná referenční příručka
Pokračování ,
73
Indikátory zobrazené během nahrávání/přehrávání
(pokračování)
Indikátory při provádění
změn
Chcete-li zjistit další informace o
funkcích jednotlivých indikátorů na
obrazovce LCD, použijte funkci
[PRŮV. ZOBR.] (str. 75).
b Poznámky
Spodní strana
Indikátor
Význam
Flexibilní bodový
expozimetr (30)/Ruční
expozice(31)
9
Ruční ostření (29)
.
Protisvětlo (21)
VÝBĚR SCÉNY (30)
• Některé indikátory se nemusejí zobrazit,
pokud používáte [PRŮV. ZOBR.].
Vlevo nahoře
Vpravo nahoře
Obrazový efekt (37)
60min
PŘIP.
0:00:00
60min
Vyvážení bílé (32)
n
Širokoúhlý výběr (38)
Funkce SteadyShot
vypnuta (38)
/
STŘIH
+
PRŮV
Spodní strana
FN
Uprostřed
Význam
REŽ.ZVUKU (41)
Vpravo nahoře
Indikátor
Význam
Vstup DV (46)
Uprostřed
Indikátor
Význam
NightShot plus (20)
%/Z
74
EDIT
+
HLED.STŘIH (39)
b Poznámky
• Vzhled a umístění indikátoru je v pořádku.
Může se lišit od aktuálního zobrazení.
Vlevo nahoře
Indikátor
/
Varování (57)
Datový kód během
nahrávání
Údaje jako datum a čas během
nahrávání a nastavení videokamery
budou nahrány automaticky. Během
nahrávání se nezobrazují na obrazovce,
ale při přehrávání je můžete zobrazit
výběrem funkce [DAT. KÓD] (str. 33).
Význam indikátorů na
obrazovce (PRŮVODCE
ZOBRAZENÍM)
Význam jednotlivých indikátorů
zobrazených na obrazovce LCD lze
velmi snadno zjistit.
1 Dotkněte se položek [PRŮV] t
[PRŮV. ZOBR.].
PŘIP.
PRŮV
2 Dotkněte se indikátoru, jehož význam
chcete zjistit.
Významy indikátorů v dané oblasti se
zobrazí na obrazovce. Pokud není
zobrazen indikátor, jehož význam
chcete zjistit, přepněte zobrazení
pomocí tlačítek [STR. r]/[STR. R].
Operaci ukončíte dotykem [KON].
z Tipy
Stručná referenční příručka
• Operaci můžete také provést dotykem
t [PRŮV. ZOBR.].
75
Rejstrík
Císelný
1 STISK ...............................32
12BIT...................................41
16:9 WIDE ..........................38
16BIT...................................41
21pinový adaptér................27
4:3 .........................................38
A
Akumulátor ....................9, 61
AUT.VYPN.
(Automatické vypnutí)......42
B
Barevné televizní systémy
..............................................59
BARVA LCD ....................40
BÍLÁ....................................32
BOD. MĚŘ. ......viz flexibilní
bodový expozimetr
BOD. OSTŘ. ......................29
BOD.REFL. .......................31
Doba přehrávání................ 11
LP (Dlouhé přehrávání)....41
E
M
Easy Handycam ........... 17, 28
MIX ZVUKU..................... 35
EDIT SEARCH ................ 24
Modul akumulátoru
„InfoLITHIUM“................ 61
EXPOZICE ....................... 31
MONOTÓNNÍ................... 32
F
MOZ. PROL. ..................... 32
First Step Guide (Úvodní
příručka) ....................... 48, 51
MOZAIKA.........................37
Flexibilní bodový expozimetr
............................................. 30
Nabídka .........................28, 36
HLED. KONEC ................ 54
Nabídka DALŠÍ................. 42
HLED. KONEC (END
SEARCH) .......................... 24
Nabídka MENU NAST.
.............................................. 42
HLED.STŘIH ................... 39
Nabídka NAS.LCD/HL ....40
Hledání začátku scény....... 24
Nabídka NAST. KAM.
.............................................. 38
I
Nabídka NAST.PÁSKY ... 41
i.LINK................................. 62
Nabídka NAST.PŘEH...... 39
Indikátory na obrazovce ... 73
Nabídka NAST.RUČNĚ
.............................................. 37
Install................................... 49
CD-ROM ............................48
J
Č
JAS LCD ............................ 33
Časový kód..........................73
K
ČERNÁ...............................32
Čisticí kazeta.......................64
Kabel i.LINK ............... 45, 46
Kabel S VIDEO........... 26, 44
KALIBRACE.................... 65
D
Dabování .............................44
DAT. KÓD...................33, 74
DATA KAM. .....................33
DATUM/ČAS ........14, 33, 74
DIGIT.ZOOM (Digitální
zoom)...................................38
Doba nabíjení .....................11
Doba nahrávání ..................11
Kazeta ........................... 16, 60
Nabídka NAST.VCR.........39
Nahrávání................ 17, 19, 54
Napájecí adaptér .................. 9
NAST.HODIN ................... 13
NEGATIV .......................... 37
NightShot plus ....................20
NTSC ................................... 59
O
Kondenzace vlhkosti ......... 64
OBR.EFEKT (Efekt
snímku)................................ 37
Kontrola nahraného obrazu
............................................. 25
Obrazovka LCD................. 15
KRAJINA .......................... 30
L
LANGUAGE .................... 42
LCD..................................... 42
LETTERBOX ................... 40
76
N.S.LIGHT (NightShot
Light) ................................... 39
H
C
ČB ........................................37
N
Ochranná pojistka.............. 60
Operační tlačítko................ 28
OSTŘ. ...........................29, 54
OVL. Z.DAB (Přidání zvuku
- dabing) .............................. 35
P
PAL................................55, 59
PASTEL ..............................37
SP (Standardní přehrávání)
.............................................. 41
SPORT
(Sportovní záběry) ............. 31
PLÁŽ ...................................31
STEADYSHOT........... 38, 54
Počítač..................................48
Stativ.................................... 72
Počítadlo kazety .................73
SVĚTOV.ČAS................... 42
Š
PODSV.LCD
(podsvícení panelu LCD)
..............................................40
ŠIR.ZOBR. (Širokoúhlý
výběr) .................................. 40
PORTRÉT (Měkký portrét)
..............................................31
T
Použití v zahraničí ..............59
Televizor ............................. 26
PROL...................................32
Propojovací kabel A/V
........................................26, 44
U
USB PŘIP........................... 42
Protisvětlo .....................21, 54
UVNITŘ............................. 32
PRŮV.ZOBR. (Průvodce
zobrazením) ........................75
UŽITÍ PRŮV..................... 23
Přehrávání ...............18, 22, 55
V
Přehrávání po snímcích......34
Přehrávání v opačném směru
..............................................34
ZVUKY...............................33
Specifikace .......................... 67
Picture Motion Browser ....48
PODS.HLED. (Podsvícení
hledáčku) .............................40
ZÚŽENÍ .............................40
Varovné zprávy .................. 58
VENKU .............................. 32
VOD.MŘÍŽKA ................. 43
R
REŽ.ZVUKU.....................41
REŽIM DEMO..................42
RYCH. PŘEH. (přehrávání
různou rychlostí).................34
Ř
ŘÍZ. NAHR.
(Řízení nahrávání) .............46
S
SÉPIE ..................................37
SNÍH ....................................31
SOLARIZACE ..................37
SOUMRAK ........................30
V-VÝS./LCD...................... 42
VYVÁŽ BÍLÉ (Vyvážení
bílé)...................................... 32
VÝ.SL ZÁ.SL (Východ a
západ slunce) ...................... 30
VÝB.ŠÍŘKY (Širokoúhlý
výběr) .................................. 38
VÝBĚR SCÉNY ............... 30
VÝS.ZOBR. (Výstup
zobrazení) ........................... 42
Výstražné indikátory ......... 57
Stručná referenční příručka
REŽ.NAH. (Režim
nahrávání) ...........................41
VOL (Hlasitost) ................. 22
Z
Začínáme .............................. 8
ZBÝVÁ .............................. 41
Zoom ................................... 20
Zrcadlový režim ................. 21
77
CZ
Další informace o produktu a odpovedi na často
kladené dotazy naleznete na našich
internetových stránkách zákaznické podpory.
http://www.sony.net/
Printed in Japan
Download PDF