Sony | HDR-TD30E | Sony HDR-TD30VE TD30 – 3D videokamera Handycam® Návod k obsluze

4-450-149-41(1)
3D Digital HD Video
Camera Recorder
Przydać się mogą również informacje na stronie:
Další informace naleznete rovněž na webu:
Lásd még:
Pozrite tiež:
http://www.sony.net/SonyInfo/Support/
Další informace o produktu a odpovĕdi na často
kladené dotazy naleznete na našich internetových
stránkách zákaznické podpory.
PL/CZ/HU/SK
Dodatkowe informacje o tym produkcie i
odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania są na
naszej internetowej stronie Obsługi Klienta.
E termékkel kapcsolatos további információk
és válaszok a gyakran feltett kérdésekre a
Vevőszolgálat honlapján találhatók.
Bližšie informácie o tomto výrobku a odpovede
na časté otázky nájdete na našich webových
stránkach v sekcii Služby Zákazníkom.
http://www.sony.net/
 2013 Sony Corporation
Printed in China
HDR-TD30E/TD30VE
Instrukcja obsługi
PL
Návod k použití
CZ
A kamera használati
útmutatója
HU
Návod na používanie
SK
Ważne informacje
Przed przystąpieniem do eksploatacji
opisywanego urządzenia należy dokładnie
zapoznać się z niniejszą instrukcją i
zachować ją do ewentualnego wglądu w
przyszłości.
OSTRZEŻENIE
Aby zmniejszyć ryzyko porażenia
prądem elektrycznym,
1) należy chronić urządzenie przed
deszczem i wilgocią.
2) na urządzeniu nie wolno stawiać
przedmiotow wypełnionych cieczami,
np. wazonow.
Nie należy narażać baterii na wysokie
temperatury, na przykład bezpośrednie
światło słoneczne, ogień itp.
OSTRZEŻENIE
Akumulator
Nieprawidłowe obchodzenie się z
akumulatorem może doprowadzić do jego
wybuchu, pożaru lub nawet poparzenia
chemicznego. Należy przestrzegać
następujących uwag.






PL
Akumulatora nie należy demontować.
Nie należy zgniatać ani narażać akumulatora na
zderzenia lub działanie sił takich, jak uderzanie,
upuszczanie lub nadepnięcie.
Nie należy doprowadzać do zwarcia ani do
zetknięcia obiektów metalowych ze stykami
akumulatora.
Akumulatora nie należy wystawiać na
działanie wysokich temperatur powyżej 60°C
spowodowanych bezpośrednim działaniem
promieni słonecznych lub pozostawieniem w
nasłonecznionym samochodzie.
Akumulatora nie należy podpalać ani wrzucać
do ognia.
Nie należy używać uszkodzonych lub
przeciekających akumulatorów litowo-jonowych.





Należy upewnić się, że akumulator jest
ładowany przy użyciu oryginalnej ładowarki
firmy Sony lub urządzenia umożliwiającego
jego naładowanie.
Akumulator należy przechowywać w miejscu
niedostępnym dla małych dzieci.
Należy chronić akumulator przed wilgocią i
zamoczeniem.
Akumulator należy wymienić tylko na
akumulator tego samego lub zbliżonego typu,
zgodnie z zaleceniami firmy Sony.
Zużytych akumulatorów należy pozbyć się
szybko, tak jak opisano w instrukcji.
Należy używać akumulatora określonego
typu. Użycie innego akumulatora może
grozić pożarem lub obrażeniami.
Zasilacz sieciowy
Zasilacza sieciowego nie należy podłączać
do gniazdka znajdującego się w
ograniczonej przestrzeni, na przykład za
meblami.
Zasilacz sieciowy należy podłączać do łatwo
dostępnego gniazdka sieci elektrycznej.
Zasilacz należy odłączyć od gniazdka
natychmiast, gdy wystąpią jakiekolwiek
nieprawidłowości w pracy kamery.
Gdy kamera jest podłączona do sieci
elektrycznej za pośrednictwem zasilacza
sieciowego, prąd dociera do kamery nawet
gdy jest wyłączona.
Uwaga dotycząca przewodu zasilającego
Przewód zasilający jest przeznaczony
wyłącznie do podłączania opisywanej
kamery i nie wolno go używać z innymi
urządzeniami elektrycznymi.
Nadmierne ciśnienie dźwięku w
słuchawkach może spowodować utratę
słuchu.
KLIENCI Z EUROPY
Niniejszym Sony Corporation oświadcza,
że cyfrowa kamera wideo HD 3D HDRTD30VE jest zgodne z zasadniczymi
wymaganiami oraz innymi stosownymi
postanowieniami Dyrektywy 1999/5/WE.
Szczegółowe informacje znaleźć można pod
następującym adresem URL:
http://www.compliance.sony.de/
Uwaga dla klientów w krajach
stosujących dyrektywy UE
Produkt ten został wyprodukowany przez
lub na zlecenie Sony Corporation, 1-7-1
Konan Minato-ku Tokio, 108-0075 Japonia.
Przedsiębiorcą wprowadzającym produkt
do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej jest Sony Europe Limited,
The Heights, Brooklands, Weybridge,
Surrey KT13 0XW, Wielka Brytania.
Zapytania dotyczące zgodności produktu z
wymaganiami prawa Unii Europejskiej należy
kierować do Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Niemcy. W kwestiach dotyczących usług
serwisowych lub gwarancji należy korzystać
z adresow kontaktowych podanych w
oddzielnych dokumentach dotyczących usług
serwisowych lub gwarancji.
Uwaga
Na obraz i dźwięk z urządzenia może
wpływać pole elektromagnetyczne o
określonej częstotliwości.
Urządzenie przetestowano i stwierdzono
jego zgodność z limitami określonymi
w przepisach dotyczących zgodności
elektromagnetycznej dotyczących
wykorzystania przewodów połączeniowych
krótszych niż 3 metry.
Uwaga
Jeśli ładunki elektrostatyczne lub pola
elektromagnetyczne spowodują przerwanie
przesyłania danych, należy uruchomić
ponownie aplikację lub odłączyć, a
następnie ponownie podłączyć kabel
PL
komunikacyjny (USB itp.).
Pozbywanie się zużytego
sprzętu (stosowane w
krajach Unii Europejskiej
i w pozostałych krajach
europejskich stosujących własne
systemy zbiórki)
Ten symbol na produkcie lub jego
opakowaniu oznacza, że produkt nie może
być traktowany jako odpad komunalny,
lecz powinno się go dostarczyć do
odpowiedniego punktu zbiórki sprzętu
elektrycznego i elektronicznego, w celu
recyklingu. Odpowiednie zadysponowanie
zużytego produktu zapobiega potencjalnym
negatywnym wpływom na środowisko oraz
zdrowie ludzi, jakie mogłyby wystąpić w
przypadku niewłaściwego zagospodarowania
odpadów. Recykling materiałów pomaga
chronić środowisko naturalne. W celu
uzyskania bardziej szczegółowych informacji
na temat recyklingu tego produktu, należy
skontaktować się z lokalną jednostką
samorządu terytorialnego, ze służbami
zagospodarowywania odpadów lub ze
sklepem, w którym zakupiony został ten
produkt.
Pozbywanie się zużytych baterii
(stosowane w krajach Unii
Europejskiej i w pozostałych
krajach europejskich mających
własne systemy zbiórki)
Ten symbol umieszczony na baterii lub na
jej opakowaniu oznacza, że nie może być
ona traktowana jako odpad komunalny.
Symbol ten dla pewnych rodzajów baterii
może być stosowany w kombinacji
z symbolem chemicznym. Symbole
PL
chemiczne rtęci (Hg) lub ołowiu (Pb)
stosuje się jako dodatkowe oznaczenie, jeśli
bateria zawiera więcej niż 0,0005% rtęci lub
0,004% ołowiu.
Odpowiednio gospodarując zużytymi
bateriami, możesz zapobiec potencjalnym
negatywnym wpływom na środowisko oraz
zdrowie ludzi, jakie mogłyby wystąpić w
przypadku niewłaściwego obchodzenia się
z tymi odpadami. Recykling baterii pomoże
chronić środowisko naturalne.
W przypadku produktów, w których ze
względu na bezpieczeństwo, poprawne
działanie lub integralność danych
wymagane jest stałe podłączenie do baterii,
wymianę zużytej baterii należy zlecić
wyłącznie wykwalifikowanemu personelowi
stacji serwisowej.
Aby mieć pewność, że bateria znajdująca
się w zużytym sprzęcie elektrycznym
i elektronicznym będzie właściwie
zagospodarowana, należy dostarczyć sprzęt
do odpowiedniego punktu zbiórki.
W odniesieniu do wszystkich pozostałych
zużytych baterii, prosimy o zapoznanie się
z rozdziałem instrukcji obsługi produktu
o bezpiecznym demontażu baterii. Zużytą
baterię należy dostarczyć do właściwego
punktu zbiórki.
W celu uzyskania bardziej szczegółowych
informacji na temat zbiórki i recyklingu
baterii należy skontaktować się z lokalną
jednostką samorządu terytorialnego,
ze służbami zajmującymi się
zagospodarowywaniem odpadów lub ze
sklepem, w którym zakupiony został ten
produkt.
PL
używanych z opisywanym produktem. Wzrok
u małych dzieci (zwłaszcza poniżej szóstego
roku życia) jest jeszcze w trakcie rozwoju. Przed
zezwoleniem małym dzieciom na oglądanie
obrazów wideo 3D należy zasięgnąć porady
lekarza (pediatry lub okulisty). Dorośli powinni
sprawować nadzór nad małymi dziećmi, aby
przestrzegane były powyższe zalecenia.
Ustawienie języka

Do ilustracji procedur obsługi wykorzystano
zrzuty ekranu w danym języku. W razie
potrzeby, przed przystąpieniem do korzystania
z kamery należy zmienić język napisów na
ekranie (str. 19).
Nagrywanie




Przed rozpoczęciem nagrywania należy
sprawdzić działanie funkcji nagrywania, aby
mieć pewność, że obraz i dźwięk zostaną
prawidłowo zarejestrowane.
Nie jest przewidziana żadna rekompensata
za wadliwe nagrania, nawet jeśli przyczyną
problemów z nagrywaniem lub odtwarzaniem
jest uszkodzenie kamery, nośnika itp.
W różnych krajach i regionach świata
stosowane są odmienne systemy kodowania
kolorów w sygnale telewizyjnym. Do oglądania
nagrań na ekranie telewizora konieczny jest
odbiornik telewizyjny z systemem PAL.
Programy telewizyjne, filmy, taśmy wideo i
inne materiały mogą być chronione prawami
autorskimi. Nagrywanie takich materiałów bez
upoważnienia może stanowić naruszenie praw
autorskich.
Oglądanie filmów 3D

W trakcie oglądania obrazów wideo 3D
niektóre osoby mogą odczuwać dyskomfort
(zmęczenie oczu, ogólne zmęczenie lub
nudności). Sony zaleca robienie regularnych
przerw w oglądaniu obrazów wideo 3D.
Długość i częstotliwość niezbędnych przerw
zależy od predyspozycji danej osoby.
Należy więc samemu dojść do optymalnego
rozwiązania. W przypadku odczuwalnego
dyskomfortu należy przerwać oglądanie
obrazów wideo 3D do momentu ustąpienia
objawów. W razie potrzeby zasięgnąć porady
lekarza. Należy również przejrzeć instrukcje
obsługi innych urządzeń lub nośników
Uwagi dotyczące eksploatacji



Nie wolno wykonywać poniższych czynności.
(w przeciwnym razie może dojść do
uszkodzenia nośnika zapisu, mogą wystąpić
problemy z odtworzeniem nagrania, nagranie
może zostać utracone albo mogą wystąpić inne
nieprawidłowości):
 wyjmować karty pamięci, gdy świeci lub miga
lampka dostępu (str. 21);
 odłączać akumulatora lub zasilacza
sieciowego od kamery, ani dopuszczać do
wstrząsów lub drgań mechanicznych, gdy
(Film)/
świecą lub migają lampki
(Zdjęcie) (str. 23) lub lampka dostępu (str. 21)
Przy włączonym zasilaniu kamery podłączonej
do innych urządzeń za pośrednictwem
przewodu USB nie należy zamykać panelu LCD.
Dane zarejestrowanych obrazów mogą zostać
utracone.
Kamerę należy użytkować zgodnie z
miejscowymi przepisami.
Panel LCD

Ekran LCD został wykonany z wykorzystaniem
bardzo precyzyjnej technologii, dzięki której
efektywnie można korzystać z ponad 99,99 %
pikseli. Na ekranie LCD mogą jednak pojawić
się czasami małe czarne lub jasne punkty (białe,
czerwone, niebieskie lub zielone). Punkty te są
normalnym efektem procesu produkcyjnego
i nie mają żadnego wpływu na jakość
nagrywanego obrazu.
PL
Więcej informacji o kamerze
(Przewodnik użytkownika
kamery „Handycam”)
Czarne punkty
Białe, czerwone, niebieskie lub
zielone punkty
Uwagi dotyczące niniejszej instrukcji,
ilustracji i informacji wyświetlanych
na ekranie






W niniejszej instrukcji symbole
i
oznaczają odpowiednio stronę 3D i 2D
przełącznika 2D/3D.
Przykładowe zrzuty ekranów w niniejszej
instrukcji mają charakter poglądowy i zostały
uzyskane za pomocą aparatu cyfrowego.
Z tego względu ich wygląd może odbiegać
od rzeczywistych obrazów i wskaźników
wyświetlanych na monitorze posiadanej
kamery. Rysunki kamery i wskaźników na
jej ekranie zostały celowo powiększone lub
uproszczone, aby ułatwić zrozumienie.
Konstrukcja oraz dane techniczne kamery
i akcesoriów mogą ulec zmianie bez
powiadomienia.
W niniejszej instrukcji karta pamięci określana
jest mianem „nośnika zapisu”.
W niniejszej instrukcji płyta DVD z nagranym
obrazem w wysokiej rozdzielczości (HD)
określana jest mianem płyty AVCHD.
W niniejszej instrukcji nazwa modelu
podawana jest w przypadku występowania
różnic w danych technicznych pomiędzy
modelami. Nazwa modelu znajduje się na
spodzie posiadanej kamery.
GPS
HDR-TD30E
HDR-TD30VE
PL

Przewodnik użytkownika kamery
„Handycam” to instrukcja elektroniczna
dostępna w Internecie. Można w nim
znaleźć dogłębne wskazówki dotyczące
wielu funkcji kamery.
1
Otworzyć stronę wsparcia
technicznego produktów Sony.
http://www.sony.net/SonyInfo/
Support/
2
3
Wybrać właściwy kraj lub region.
Na stronie wsparcia
technicznego odnaleźć nazwę
modelu posiadanej kamery.

Nazwa modelu znajduje się na spodzie
posiadanej kamery
Spis treści
Symbole
i
oznaczają odpowiednio stronę 3D i 2D przełącznika 2D/3D (str. 23).
Opcje, jakie można ustawić, zależą od położenia tego przełącznika.
Spis treści
Ważne informacje.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Więcej informacji o kamerze (Przewodnik użytkownika kamery
„Handycam”).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Części i elementy sterujące.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Czynności wstępne
Elementy zestawu.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ładowanie akumulatora.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ładowanie akumulatora z wykorzystaniem komputera.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ładowanie akumulatora za granicą.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Włączanie zasilania i ustawianie daty i godziny.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zmiana ustawień języka.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wkładanie karty pamięci.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13
14
15
16
17
19
21
Nagrywanie/Odtwarzanie
Nagrywanie.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nagrywanie filmów.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Robienie zdjęć.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Praca z zoomem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Odtwarzanie.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Odtwarzanie filmów i zdjęć z poziomu mapy (HDR-TD30VE).. . . . . . . . . . . . . . . . . .
23
23
24
27
29
32
Operacje zaawansowane
Regulacja głębi filmów 3D.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Regulacja głębi w trakcie nagrywania.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Regulacja głębi w trakcie odtwarzania.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rejestrowanie obrazów przy różnych ustawieniach.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wybór jakości obrazu filmów (Tryb nagrywania).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rejestrowanie wyraźnego ujęcia wybranego obiektu (Priorytet twarzy).. . .
Automatyczne rejestrowanie uśmiechów (Zdjęcie z uśmiechem).. . . . . . . . . . . .
Automatyczny dobór właściwego ustawienia do danych warunków
nagrywania (Inteligentna automatyka).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rejestrowanie informacji o pozycji (GPS) (HDR-TD30VE). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Odtwarzanie obrazów na ekranie odbiornika TV.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
34
34
34
35
35
36
37
37
38
39
PL
Słuchanie 5,1-kanałowego dźwięku przestrzennego.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Edycja
Edycja z poziomu kamery.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Usuwanie filmów i zdjęć.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Dzielenie filmu.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Zapisywanie filmów i zdjęć przy użyciu komputera
Odtwarzanie obrazów z poziomu komputera. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Możliwości oprogramowania „PlayMemories Home” (system Windows).. . . .
Oprogramowanie dla komputerów Mac.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Przygotowanie komputera (Windows).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sprawdzenie komputera.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Instalowanie oprogramowania „PlayMemories Home” na komputerze.. . . . .
Uruchamianie programu „PlayMemories Home”.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44
44
44
45
45
45
47
Zapisywanie obrazów przy użyciu zewnętrznego
urządzenia
Tworzenie płyty w formacie standardowej rozdzielczości (STD) za pomocą
nagrywarki.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Zapisywanie obrazów na zewnętrznym urządzeniu pamięciowym.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Dostosowywanie ustawień kamery
Korzystanie z menu.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Listy menu.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Pozostałe informacje/Indeks
Rozwiązywanie problemów.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Informacje diagnostyczne/Wskaźniki ostrzegawcze.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Czas nagrywania filmów/liczba możliwych do zarejestrowania zdjęć.. . . . . . . . . . . . . . . .
Przewidywany czas nagrywania i odtwarzania dla poszczególnych
akumulatorów.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Przewidywany czas nagrywania filmów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Przewidywana liczba możliwych do zarejestrowania zdjęć.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zasady obchodzenia się z kamerą.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dane techniczne.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PL
57
58
60
60
61
61
63
68
UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO DOTYCZĄCA DANYCH MAP
DLA KAMER WIDEO (HDR-TD30VE).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
Wskaźniki na ekranie.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Indeks.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
Spis treści
PL
Części i elementy
sterujące
Liczby w ( ) to numery odnośnych stron.
Active Interface Shoe
Lampa błyskowa/Lampa wideo
Obiektyw (obiektyw G)
Wbudowany mikrofon
Czujnik zdalnego sterowania/port
podczerwieni
Lampka nagrywania kamery (56)
Podczas nagrywania lampka nagrywania
kamery jest podświetlona na czerwono.
Lampka ta miga, gdy kończy się dostępna ilość
pamięci na nośniku zapisu lub gdy akumulator
jest rozładowany.
PL
10
Ekran LCD/panel dotykowy (17, 19)
Po obróceniu panelu LCD o 180 stopni
można go zamknąć w taki sposób, aby panel
pozostawał widoczny. Jest to wygodne podczas
odtwarzania.
Głośniki
Antena GPS (HDR-TD30VE)
Antena GPS znajduje się w panelu LCD.
Przycisk
(Podgląd obrazów)
Przycisk POWER
Przycisk LIGHT (Lampa wideo)
Każdorazowe naciśnięcie przycisku LIGHT
powoduje zmianę wskaźnika zgodnie z
poniższym schematem.
)
Wyłącz (brak wskaźnika)  Auto (
) ...
 Włącz (
Przycisk 2D/3D DISP (wyświetlanie) (24)
Przełącznik 2D/3D (23)
Akumulator (14)
Gniazdo karty pamięci/lampka dostępu
(21)
Przycisk RESET
Do uruchomienia przycisku RESET używać
ostro zakończonego przedmiotu.
Przycisk RESET służy do zerowania
wszystkich ustawień włącznie z ustawieniami
zegara.
Gniazdo  (słuchawkowe)
Gniazdo
(mikrofon) (PLUG IN POWER)
Gniazdo  (USB) (50)
Gniazdo HDMI OUT (39)
Dźwignia regulacji zbliżenia (27)
Przycisk PHOTO (24)
Przycisk MODE (23, 24)
Lampka
(Film)/
(Zdjęcie) (23, 24)
Lampka CHG (ładowanie) (14)
Przycisk START/STOP (23)
Gniazdo DC IN (14)
Zdalne złącze A/V (48)
Pasek na rękę
Zapas do zrobienia paska na ramię
Wbudowany kabel USB (15, 45)
Gniazdo statywu
Do mocowania statywu (oddzielnie w
sprzedaży: długość śruby statywu nie może
być dłuższa niż 5,5 mm).
Specyfikacja statywu może spowodować, że
nie będzie możliwości przymocowania kamery
we właściwym kierunku.
Dźwignia zwalniająca BATT
(akumulatora) (16)
PL
11
Mocowanie paska na rękę
Przycisk PHOTO (24)
W momencie naciśnięcia tego przycisku
widoczny na ekranie obraz zostanie zapisany
jako zdjęcie.
Przyciski SCAN/SLOW (30)
Przyciski / (Poprzedni/
Następny) (30)
Przycisk PLAY
Przycisk STOP
Przycisk DISPLAY (25)
Nadajnik
Przycisk START/STOP (23)
Przyciski regulacji zbliżenia
Bezprzewodowy pilot zdalnego
sterowania
Przycisk PAUSE
Przycisk VISUAL INDEX (29)
Umożliwia wyświetlenie ekranu indeksu
podczas odtwarzania.
Przyciski ////ENTER
Naciśnięcie dowolnego z tych przycisków
powoduje wyświetlenie na ekranie LCD
ramki w kolorze jasnoniebieskim. Korzystając
z przycisków ///, można zaznaczyć
wybrany przycisk lub element, a następnie
przyciskiem ENTER zatwierdzić wybór.
Przycisk DATA CODE (55)
Naciśnięcie tego przycisku podczas
odtwarzania powoduje wyświetlenie daty
i godziny nagranych obrazów, danych
dotyczących ustawień kamery obowiązujących
podczas nagrywania lub współrzędnych
(HDR-TD30VE).
PL
12
Czynności wstępne
Elementy zestawu
Numery w nawiasach ( ) oznaczają liczbę
dostarczonych elementów.
Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania (1)
Kamera (1)
Zasilacz sieciowy (1)
Akumulator NP-FV50 (1)
Czynności wstępne
Przewód zasilający (1)
„Instrukcja obsługi” (Niniejsza instrukcja) (1)

Przewód HDMI (1)
Uwagi
Oprogramowanie „PlayMemories Home”
oraz „Przewodnik pomocniczy PlayMemories
Home” można pobrać z witryny firmy Sony
(str. 45).
Pomocniczy przewód połączeniowy USB (1)

Znajdujący się w zestawie pomocniczy przewód
połączeniowy USB można stosować wyłącznie
z opisywaną kamerą. Z przewodu tego należy
korzystać, gdy Wbudowany kabel USB kamery
(str. 15) jest za krótki do uzyskania połączenia.
PL
13
Ładowanie akumulatora
1
Zamknąć ekran LCD i zamocować
akumulator.
Akumulator
2
Podłączyć zasilacz sieciowy () do
kamery, a przewód zasilający ()
do gniazda elektrycznego.


Zapali się lampka CHG (ładowanie).
Po całkowitym naładowaniu akumulatora
lampka CHG (ładowanie) gaśnie. Odłączyć
zasilacz sieciowy od gniazda DC IN
posiadanej kamery.
Lampka CHG
(ładowanie)
Gniazdo DC IN
Wtyk DC
Wyrównaj symbol  na
wtyku napięcia stałego z
jego odpowiednikiem na
gnieździe DC IN


Do gniazda elektrycznego



PL
14
Uwagi
Do kamery nie wolno podłączać innego akumulatora „InfoLITHIUM” niż akumulator serii V.
Nie jest wskazane korzystanie z akumulatora NP-FV30, który pozwala uzyskać tylko krótkie czasy
nagrywania i odtwarzania.
W momencie zakupu kamera jest ustawiona w taki sposób, aby po około 2 minutach bezczynności
wyłączała się automatycznie w celu uniknięcia rozładowania akumulatora ([Oszczędz. energii] str. 56).
Ładowanie akumulatora z wykorzystaniem komputera
Wyłączyć kamerę i podłączyć ją
do uruchomionego komputera za
pośrednictwem wbudowanego kabla
USB.
Czynności wstępne
Wbudowany kabel USB Do gniazda elektrycznego
Ładowanie akumulatora z gniazda elektrycznego za pośrednictwem
Wbudowany kabel USB
Akumulator można ładować podłączając wbudowany kabel USB do gniazda elektrycznego
za pośrednictwem ładowarki USB/zasilacza sieciowego AC-UD10 (oddzielnie w sprzedaży).
Do ładowania kamery nie wolno używać przenośnych ładowarek CP-AH2R, CP-AL lub ACUP100 marki Sony (oddzielnie w sprzedaży).
Czas ładowania
Orientacyjny czas (w minutach) wymagany do całkowitego naładowania kompletnie
rozładowanego akumulatora NP-FV50 (w zestawie).
W przypadku korzystania z zasilacza sieciowego: 155 min.
Przy podłączeniu do komputera za pośrednictwem wbudowanego kabla USB*: 280 min.
Czasy ładowania podane powyżej zmierzono w trakcie ładowania kamery w temperaturze 25 °C.
Wskazane jest ładowanie akumulatora w zakresie temperatur od 10 °C do 30 °C.
* Czasy ładowania zmierzono bez korzystania z pomocniczego przewodu połączeniowego USB.

PL
15
Odłączanie akumulatora
Zamknąć ekran LCD. Przesunąć dźwignię
zwalniającą BATT (akumulatora) (), a
następnie odłączyć akumulator ().
Korzystanie z gniazda elektrycznego jako źródła zasilania
Wykonać tę samą konfigurację połączeń, jak w przypadku ładowania akumulatora.
Nawet jeżeli akumulator jest podłączony, nie będzie on rozładowywany.
Uwagi dotyczące zasilacza sieciowego


Nie wolno zwierać metalowymi przedmiotami wtyku napięcia stałego zasilacza sieciowego ani styków
akumulatora. Grozi to awarią.
Zasilacz sieciowy należy odłączać od kamery trzymając zarówno za kamerę, jak i za wtyk napięcia stałego.




Czas nagrywania, czas odtwarzania (60)
Wskaźnik stopnia naładowania (25)
Ładowanie akumulatora za granicą (16)
Ładowanie akumulatora za granicą
Akumulator można ładować przy użyciu znajdującego się w zestawie zasilacza w dowolnym
kraju/regionie, w którym zmienne napięcie zasilające w sieci mieści się w zakresie od
100 V do 240 V (prąd zmienny), a częstotliwość wynosi 50 Hz/60 Hz. Nie wolno stosować
elektronicznego przekładnika napięciowego.
PL
16
Włączanie zasilania i ustawianie daty i godziny
Ustawić datę i godzinę i wyregulować obiektyw przy użyciu polecenia [Autoreg.obiektyw3D],
aby uzyskać optymalne filmy 3-wymiarowe.
1
Otworzyć ekran LCD kamery i
włączyć zasilanie.

Kamerę można również włączyć naciskając
przycisk POWER (str. 11).
Wybrać właściwy język, a
następnie wybrać [Dalej].
3
Wybrać odpowiedni obszar
geograficzny korzystając z
przycisków / , a następnie
wybrać [Dalej].
4
Ustawić [Czas letni], wybrać
format daty oraz datę i godzinę.



Czynności wstępne
2
Dotknąć przycisku na
ekranie LCD.
Po ustawieniu opcji [Czas letni] na [Włącz]
wskazanie zegara zmieni się o 1 godzinę
do przodu.
W przypadku wyboru daty i godziny,
należy zaznaczyć właściwą pozycję i dobrać
/ .
odpowiednie ustawienie za pomocą
Wybór
kończy operację ustawienia
daty i godziny.
PL
17
5
Zapoznać się z uwagą dotyczącą
ciągłej eksploatacji kamery.
6
Wybrać [Uruchom] i umieścić
obiekt w kadrze na ekranie LCD.

7
Gdy poziom wskazywany na skali
znajduje się powyżej znaku ,
należy wybrać [OK].




PL
18
W przypadku wyboru opcji [Później] ekran
[Autoreg.obiektyw3D] pojawi się przy
kolejnym włączeniu kamery.
W celu przeprowadzenia regulacji
obiektywów, w kamerze zostanie
automatycznie wykonana operacja
przybliżania i oddalania.
Wskaźnik
Uwagi
W razie uczucia dyskomfortu podczas oglądania obrazu w 3D, należy nacisnąć przycisk 2D/3D DISP i
sprawdzić obraz w trybie 2D (str. 24).
Po wyświetleniu informacji [Regulacja nie powiodła się.] dotknąć [Ponownie].
Jeżeli przełącznik 2D/3D (str. 23) jest ustawiony w pozycji 2D, ekran [Autoreg.obiektyw3D] nie będzie
wyświetlany.
Wskazówki dotyczące korzystania z funkcji [Autoreg.obiektyw3D]
Opierając się na poniższych przykładach, umieścić w kadrze obiekt, który pozwoli uzyskać
większą wartość na skali wyświetlanej na ekranie LCD.
Obiekty, w przypadku których wyświetlana jest wyższa wartość na skali:
 Jasne
obiekty, np. obiekty w plenerze przy oświetleniu dziennym
o zróżnicowanej kolorystyce i różnorodnych kształtach
 Obiekty
Czynności wstępne
Zmiana ustawień języka
Istnieje możliwość zmiany języka informacji i komunikatów wyświetlanych na ekranie.
Wybrać kolejno:
 [Konfiguracja]  [ Ustawienia ogólne]  [Language Setting] 
właściwy język.
Wyłączanie zasilania
Zamknąć ekran LCD lub nacisnąć przycisk POWER (str. 11).
Regulacja kąta panelu LCD
Najpierw otworzyć panel LCD pod kątem
90 stopni w stosunku do kamery (), a
następnie wyregulować jego kąt ().

W celu uzyskania optymalnego wrażenia głębi,
filmy 3D należy oglądać patrząc na ekran LCD
na wprost z odległości co najmniej 30 cm.
 90 stopni (maks.)
 180 stopni (maks.)
 90 stopni względem kamery
PL
19
Wyłączanie sygnalizacji dźwiękowej
Wybrać kolejno:


 [Konfiguracja]  [
Ustawienia ogólne]  [Brzęczyk]  [Wyłącz].
Uwagi
Na nośniku zapisu automatycznie rejestrowane są informacje o dacie, godzinie, warunkach nagrywania i
współrzędnych (HDR-TD30VE). Nie są one wyświetlane podczas nagrywania. Można jednak sprawdzić

je jako [Kod danych] podczas odtwarzania. Aby je wyświetlić, należy wybrać kolejno:
Ustaw. odtwarzania]  [Kod danych]  [Data/Czas].
[Konfiguracja]  [
Po ustawieniu zegara godzina będzie automatycznie korygowana przy opcji [Auto nast. zegara] i [Auto
nast. regionu] ustawionej na [Włącz]. W przypadku niektórych krajów lub regionów automatyczne
nastawianie zegara może nie działać prawidłowo. W takim przypadku opcję [Auto nast. zegara] i [Auto
nast. regionu] należy ustawić na [Wyłącz] (HDR-TD30VE).



PL
20
[Włączanie z LCD] (str. 56)
Ponowne ustawianie daty i godziny: [Ustaw. daty i czasu] (str. 56)
Wkładanie karty pamięci
Otworzyć pokrywę i wsunąć do
oporu kartę pamięci, aż wskoczy na
swoje miejsce.

Kartę pamięci należy wkładać w taki sposób, aby
ścięty narożnik był ustawiony zgodnie z rysunkiem.
W przypadku włożenia nowej karty pamięci
pojawi się ekran [Przygotowywuję plik bazy
danych obrazu. Proszę czekać.]. Należy
odczekać, aż ekran ten zniknie.
Czynności wstępne
Lampka dostępu
Wysuwanie karty pamięci
Otworzyć pokrywę i lekko nacisnąć kartę pamięci.




Uwagi
Aby zapewnić stabilną pracę karty pamięci, przed pierwszym użyciem wskazane jest jej sformatowanie z
poziomu kamery (str. 55). Formatowanie karty pamięci spowoduje usunięcie wszystkich zapisanych na
niej danych, których nie będzie można odzyskać. Ważne dane należy zapisać, na przykład na komputerze.
Po wyświetleniu komunikatu [Nie udało się utworzyć nowego pliku bazy danych obrazu. Prawdopodobnie
nie ma wystarczającej ilości wolnego miejsca.] kartę pamięci należy sformatować (str. 55).
Sprawdzić kierunek wkładania karty pamięci. Włożenie karty pamięci niewłaściwą stroną grozi
uszkodzeniem karty, gniazda karty pamięci lub znajdujących się na niej danych.
Podczas wkładania i wyjmowania karty pamięci należy zachować ostrożność, aby karta nie wyskoczyła z
gniazda i nie upadła.
Typy kart pamięci, których można używać w kamerze
Klasa szybkości
karty SD
„Memory Stick PRO Duo”
(Mark2)
„Memory Stick PRO-HG
Duo”
„Memory Stick XC-HG
Duo”
Karta pamięci SD
Karta pamięci SDHC
Karta pamięci SDXC

—
Pojemność (sprawdzona
w trakcie pracy)
Maks. 32 GB
Określana w tym
podręczniku jako
„Memory Stick PRO
Duo”
Maks. 64 GB
Klasy 4 lub
szybsza
Maks. 64 GB
Karta SD
Nie można zapewnić prawidłowego współdziałania z wszystkimi kartami pamięci.
PL
21


Uwagi
W opisywanej kamerze nie można używać kart MultiMediaCard.
Filmów zarejestrowanych na kartach pamięci „Memory Stick XC-HG Duo” i SDXC nie można
importować ani odtwarzać z poziomu komputerów lub urządzeń audio-wideo, które nie obsługują
systemu plików exFAT*, po podłączeniu kamery do wspomnianych urządzeń za pośrednictwem kabla
USB. Wcześniej należy sprawdzić, czy podłączane urządzenie obsługuje system exFAT. W przypadku
pojawienia się ekranu operacji formatowania po podłączeniu sprzętu, który nie obsługuje systemu exFAT,
nie wolno przeprowadzać formatowania. W przeciwnym razie wszystkie dane zostaną utracone.
* exFAT to system plików używany przez karty pamięci „Memory Stick XC-HG Duo” oraz SDXC.


PL
22
Czas nagrywania filmów/liczba możliwych do zarejestrowania zdjęć (60)
Nagrywanie/Odtwarzanie
Nagrywanie
Zgodnie z ustawieniem domyślnym filmy są nagrywane w 3D w wysokiej rozdzielczości
obrazu (HD).
Nagrywanie filmów
Otworzyć ekran LCD i nacisnąć
przycisk MODE, aby włączyć
lampkę (Film).
2
Ustawić przełącznik 2D/3D w
pozycji 3D.

3
Nacisnąć przycisk START/STOP,
aby rozpocząć nagrywanie.




Aby nagrywać filmy 2D, przełącznik
2D/3D należy ustawić w pozycji 2D.
Nagrywanie/Odtwarzanie
1
Aby przerwać nagrywanie, należy
ponownie nacisnąć przycisk START/STOP.
Podczas nagrywania filmów 2D można
rejestrować zdjęcia, naciskając przycisk
PHOTO (Nagryw. dwoiste).
Uwagi
W trakcie nagrywania nie należy zmieniać ustawienia przełącznika 2D/3D. Operacja nagrywania w
kamerze zostanie przerwana.
Tryb NAGR] i [
Szybkość klatek] rejestrowanie zdjęć
Przy niektórych ustawieniach w pozycjach [
może być niemożliwe.
Porady dotyczące nagrywania filmów 3D
Obiekt należy filmować z odległości około 30 cm do 5 m. Optymalna odległość zmienia się w
trakcie przybliżania i oddalania (str. 27).
PL
23
W razie uczucia dyskomfortu podczas oglądania filmów 3D
W przypadku odczuwania dyskomfortu
podczas długotrwałego oglądania filmów 3D
na ekranie LCD wystarczy nacisnąć przycisk
2D/3D DISP, aby przełączyć tryb odtwarzania
z 3D na 2D.
Obraz będzie wyświetlany w 2D, mimo że
kamera kontynuuje nagrywanie w 3D.

W momencie przełączania ekranu z trybu 2D do 3D
jasność ekranu ulegnie zmniejszeniu. Nie świadczy
to o usterce.
Robienie zdjęć
1
Ustawić przełącznik 2D/3D w
pozycji 2D.
2
Otworzyć ekran LCD i nacisnąć
przycisk MODE, aby włączyć
lampkę (Zdjęcie).
3
Nacisnąć lekko przycisk PHOTO,
aby ustawić ostrość, po czym
nacisnąć go do oporu.

PL
24

W przypadku prawidłowo ustawionej
ostrości na ekranie LCD pojawi się
wskaźnik blokady AE/AF.
Uwagi
W trybie 3D nie można rejestrować zdjęć.
Wyświetlenie informacji na ekranie LCD
Informacje na ekranie LCD znikają po upływie kilku sekund bezczynności od momentu
włączenia kamery lub zmiany trybu filmowania na tryb fotografowania albo na odwrót.
Aby wyświetlić informacje na temat ikon funkcji przydatnych przy nagrywaniu, wystarczy
dotknąć ekranu LCD w dowolnym miejscu za wyjątkiem przycisków.
Wskaźniki na ekranie podczas nagrywania
 Przycisk zoomu (W: szeroki kąt/T: teleobiektyw), przycisk START/STOP (w trybie
filmowania), przycisk PHOTO (w trybie fotografowania)
 Przycisk MENU (52)
Nagrywanie/Odtwarzanie
Opisano tutaj zarówno ikony trybów filmowania (3D/2D) jak i fotografowania (2D).
Szczegóły można znaleźć na stronie podanej w ( ).
 Stan wykryty w trybie Inteligentna automatyka (37)
 Stan nagrywania ([OCZEK.]/[NAGRYWANIE])
 Blokada AE/AF (automatyczna ekspozycja/automatyczna ostrość) (24)
 Tryb nagrywania 2D/3D
 Stan triangulacji GPS (38) (HDR-TD30VE)
 Śledzenie ostrością (37)
 Zoom, poziom naładowania akumulatora
 Licznik (godzina: minuta: sekunda), rejestrowanie zdjęcia, nośnik zapisu/odtwarzania/
edycji (75)
 Przycisk anulowania funkcji Śledzenie ostrością (37)
 Przycisk trybu Inteligentna automatyka (37)
 Tryb audio (54), Wyśw. poz. dźw. (54)
 Orientacyjna liczba możliwych do nagrania zdjęć, format (16:9 lub 4:3), rozmiar zdjęcia
(L/M/S)
PL
25
 Orientacyjny pozostały czas nagrywania, jakość nagrywanego obrazu (HD/STD),
szybkość klatek (50p/50i/25p) i tryb nagrywania (PS/FX/FH/HQ/LP) (35)
 Przycisk Podgląd obrazów (29)
 Mój przycisk (istnieje możliwość przypisania ulubionych funkcji ikonom wyświetlanym
w tym obszarze) (54)
Nagrywanie w trybie lustrzanym
Otworzyć panel LCD pod kątem 90 stopni do
kamery (), a następnie obrócić go o 180 stopni
w stronę obiektywu ().
Na ekranie LCD pojawi się lustrzane odbicie
obrazu, ale nagrywany będzie normalny obraz.







Uwagi
Zamknięcie ekranu LCD podczas nagrywania filmów spowoduje przerwanie operacji nagrywania.
Maksymalne czasy ciągłego nagrywania filmów są następujące:
 Nagrywanie 3D: około 6 godzin 30 minut
 Nagrywanie 2D: około 13 godzin
Gdy rozmiar pliku filmowego przekroczy 2 GB, automatycznie tworzony jest kolejny plik.
(Film).
Lampa błyskowa nie działa, gdy świeci lampka
Następujące elementy sygnalizują kontynuowanie operacji zapisu na nośniku po zakończeniu
nagrywania. W tym czasie kamerę należy chronić przed wstrząsami mechanicznymi lub drganiami i nie
wolno odłączać akumulatora bądź zasilacza sieciowego.
 Zapalona lub migająca lampka dostępu (str. 21)
 Migający symbol nośnika w prawym górnym rogu ekranu LCD
Szybkość klatek] nie można rejestrować zdjęć, gdy kamera znajduje
Przy ustawieniu [25p] w pozycji [
się w trybie nagrywania filmów.
Istnieje możliwość wyświetlania zarejestrowanych obrazów na całej powierzchni ekranu (wyświetlanie
pełnoekranowe). Jednak w przypadku odtwarzania obrazów na ekranie telewizora, który nie jest zgodny
z wyświetlaniem pełnoekranowym, górna, dolna, prawa i lewa krawędź obrazu może zostań nieznacznie
ucięta. W przypadku nagrywania 2D wskazane jest rejestrowanie obrazów przy opcji [Ramka prow.]
ustawionej na [Włącz] i z użyciem pomocniczej zewnętrznej ramki prowadzącej (str. 54).






PL
26
Czas nagrywania/liczba możliwych do zarejestrowania zdjęć (str. 60)
[Lampa błyskowa] (str. 54)
Wyświetlenie informacji na ekranie LCD przez cały czas: [Ustaw. wyświetlania] (str. 54)
Rozm. obrazu] (str. 55)
Zmiana rozmiaru obrazu: [
Pozostały czas nagrywania, dostępna pojemność [Informacja o nośniku] (str. 55)
Praca z zoomem
Obraz można powiększać lub
pomniejszać przesuwając dźwignię
regulacji zbliżenia.
W (Szeroki kąt): Szersze ujęcie
T (Teleobiektyw): Zbliżenie

Optymalna odległość do obiektu przy nagrywaniu filmów 3D
Odległość, przy której można uzyskać dobre filmy 3D, zależy od poziomu zoomu. Filmy 3D
należy nagrywać z zachowaniem tych zakresów.
Skala zoomu widoczna na ekranie
LCD
0m
Odległość do obiektu
5m
10 m
15 m
Nagrywanie/Odtwarzanie

Stopień powiększenia obrazów jest następujący.
 Nagrywanie 3D: Maks. 12-krotność
pierwotnego rozmiaru (Extended Zoom)
 Nagrywanie 2D: Maks. 17-krotność
pierwotnego rozmiaru (Extended Zoom)
Powolną zmianę zoomu można uzyskać
delikatnie przesuwając dźwignię regulacji
zbliżenia. Przesuwanie dźwigni w szerszym
zakresie powoduje szybszą zmianę zoomu.
20 m
około 0,3 m - 5 m
około 0,9 m - 8 m
około 3,6 m - 18 m
Niezalecana. Obraz na filmie będzie rozmyty.
Obraz będzie wyglądał realistycznie i sprawiał wrażenie 3-wymiarowego.
Obraz będzie płaski bez wrażenia głębi.
PL
27






Uwagi
W przypadku uzyskiwania podwójnego obrazu filmu na ekranie LCD, należy przywrócić pierwotny
poziom zoomu.
Obiekt w odległości do 30 cm należy rejestrować w trybie 2D.
Palec należy przez cały czas trzymać na dźwigni regulacji zbliżenia. Ściągnięcie palca z dźwigni regulacji
zbliżenia i zwolnienie jej może spowodować zarejestrowanie również dźwięku pracy dźwigni.
Tempa zbliżania nie można zmieniać przyciskami / na ekranie LCD.
Minimalna odległość między kamerą a obiektem, która umożliwia zachowanie ostrości, wynosi około
1 cm w przypadku ustawienia obiektywu szerokokątnego i około 80 cm po wybraniu teleobiektywu (tylko
w trybie nagrywania 2D).
W trakcie nagrywania 2D obraz można powiększyć maksymalnie 10-krotnie z wykorzystaniem zoomu
SteadyShot] nie jest ustawiona na [Aktywny].
optycznego, o ile funkcja [


PL
28
Większy poziom zbliżenia: [Zoom cyfrowy] (tylko w trybie nagrywania 2D) (str. 54)
Odtwarzanie
Zarejestrowane obrazy można wyszukiwać po dacie i godzinie (Podgląd Wydarzeń) lub
lokalizacji nagrania (Podgląd Map) (HDR-TD30VE).
1
Ustawić przełącznik 2D/3D w
pozycji 3D.

2
Za pomocą / przesunąć
odpowiednie wydarzenie na
środek () i zaznaczyć je ().

4
Do trybu odtwarzania można przejść
na ekranie LCD (str. 25).
wybierając
Kamera automatycznie wyświetla
zarejestrowane obrazy jako wydarzenie w
oparciu o datę i godzinę.
Nagrywanie/Odtwarzanie
Otworzyć ekran LCD i nacisnąć
przycisk
na kamerze, aby
przejść do trybu odtwarzania.

3
W celu odtwarzania filmów 2D i zdjęć,
przełącznik 2D/3D należy ustawić w
pozycji 2D.
Wybrać obraz.

Kamera rozpocznie odtwarzanie począwszy
od zaznaczonego obrazu do ostatniego
obrazu w ramach danego wydarzenia.
PL
29
5
Wybierz właściwe przyciski na
ekranie LCD odpowiedzialne za
różne operacje odtwarzania.
Głośność
/
Poprzedni/Następny
Kasuj
/
Przewijanie do tyłu/Przewijanie do
przodu
Kontekst
/
Odtwarzanie/Pauza
Zatrzymanie




Odtwarzanie/zatrzymywanie klipów
filmowych
W przypadku pewnych odtwarzanych obrazów niektóre opisane powyżej przyciski mogą się nie pojawiać.
/
w trakcie odtwarzania zwiększa tempo odtwarzania ok. 5 razy
Kolejne naciśnięcie przycisków
 ok. 10 razy  ok. 30 razy  ok. 60 razy.
/ .
Aby odtwarzać filmy w zwolnionym tempie, wystarczy w trybie pauzy wybrać
 [Ust. pok. slajd.].
Aby powtórzyć Pokaz slajdów, wystarczy wybrać
Wyświetlanie filmów 3D na ekranie LCD


PL
30
Filmy 3D należy oglądać patrząc na ekran LCD na wprost z odległości około 30 cm. 3-wymiarowy film
będzie wyglądał realistycznie.
W przypadku zmęczenia oczu, należy nacisnąć przycisk 2D/3D DISP (str. 24), aby zmienić tryb
wyświetlania filmów na 2D.
Widok ekranu w przypadku Podglądu Wydarzeń
Poziom naładowania akumulatora
Do ekranu MENU
Do ekranu Podglądu Map
(HDR-TD30VE)
Nazwa wydarzenia
Wydarzenia
Poprzednie wydarzenie
Następne wydarzenie
Pasek osi czasu
Odtwarzanie klipów filmowych
Nazwa wydarzenia
Czas nagrywania/liczba zdjęć
Powrót do ekranu Podgląd
Wydarzeń
Przycisk zmiany rodzaju
obrazów (tylko tryb 2D)
Film
Poprzedni/następny
Zmiana trybu nagrywania
film/zdjęcie


Przycisk zmiany skali
wydarzenia
Zdjęcie (tylko tryb 2D)
Nagrywanie/Odtwarzanie
Zmiana trybu nagrywania
film/zdjęcie
Ostatnio odtwarzany obraz
Obrazy o zmniejszonych rozmiarach, umożliwiające wyświetlenie wielu obrazów jednocześnie na ekranie
indeksu, określane są mianem „miniatur”.
Uwagi
Aby zapobiec utracie danych obrazu, należy regularnie zapisywać wszystkie nagrane obrazy na nośnikach
zewnętrznych (str. 49).
PL
31
Odtwarzanie filmów i zdjęć z poziomu mapy (HDR-TD30VE)
1
Dotykając  [Podgląd Map],
przejść do Podglądu Map.
2
Wybrać lokalizację nagrania.


3
Dotknąć kierunku na mapie, w którym
mapa ma zostać przewinięta. Dotknięcie
i przytrzymanie mapy w tym miejscu
powoduje przewijanie mapy w sposób ciągły.
Zmiana skali mapy przy użyciu Dźwignia
regulacji zbliżenia powoduje również
zmianą rozmieszczenia miniatur.
Wybrać odpowiedni obraz.
W przypadku korzystania z danych mapy po raz pierwszy
Pojawi się monit z zapytaniem o akceptację warunków umowy licencyjnej na dane
mapy. Z danych mapy można korzystać po dotknięciu przycisku [Tak] na ekranie, co jest
równoznaczne z wyrażeniem zgody na warunki umowy licencyjnej (str. 71).
Dotknięcie przycisku [Nie] uniemożliwia korzystanie z danych mapy. Jednakże w przypadku
ponownej próby skorzystania z danych mapy, na ekranie pojawi się ten sam komunikat i
można będzie korzystać z danych mapy po dotknięciu przycisku [Tak].
PL
32
Widok ekranu w przypadku Podglądu Map
Do ekranu MENU
Do ekranu nagrywania
filmu
Do ekranu Podgląd
Wydarzeń
Do Podglądu Map
Przycisk zmiany rodzaju
obrazów (tylko tryb 2D)
Poprzedni/następny
Do ekranu rejestrowania
filmów/zdjęć
Nagrywanie/Odtwarzanie
Odtwarzanie klipów filmowych
Odtwarzanie obrazów przy użyciu innych urządzeń


W przypadku innych urządzeń mogą wystąpić problemy z normalnym odtwarzaniem obrazów
zarejestrowanych opisywaną kamerą. Również w przypadku opisywanej kamery mogą wystąpić problemy
z odtwarzaniem obrazów zarejestrowanych z poziomu innych urządzeń.
Filmów w standardowej jakości obrazu (STD) nagranych na karty pamięci SD nie można odtwarzać na
sprzęcie AV innych producentów.
PL
33
Operacje zaawansowane
Regulacja głębi
filmów 3D
Przy ustawieniu domyślnym, kamera
w trakcie nagrywania ustala odległość
obiektu względem tła i automatycznie
dostosowuje do niej efekt paralaksy,
gwarantując komfortowe oglądanie filmów
3-wymiarowych.
Kamera ustala
względną pozycję.
2
Do regulacji głębi służą
przyciski
(przesuwanie
obrazu na pierwszy plan) i
(przesuwanie obrazu na dalszy
plan).
Komfortowe wrażenie głębi
Uzyskiwanie optymalnego wrażenia
głębi
Komfortowe wrażenie głębi
Kamera dostosowuje
efekt paralaksy.
Monitor

Uwagi
Z uwagi na automatyczną regulację paralaksy,
filmy 3D mogą drgać na boki w trakcie
odtwarzania w trybie 2D. Aby zapobiec tym
drganiom, przed przystąpieniem do nagrywania
należy ręcznie wyregulować głębię.
Regulować wrażenie głębi przy ustawieniu
[Auto] (ustawienie domyślne) do momentu
uzyskania odpowiedniego poziomu głębi,
po czym wybrać [Ręczny].
Regulacja głębi w trakcie
odtwarzania
1
Wybrać  [Regulacja głębi
3D] na ekranie odtwarzania filmu
3D.

Regulacja głębi w trakcie
nagrywania
1
PL
34
Wybrać kolejno:

[Aparat/Mikrofon] 
[
Ustawienia aparatu] 
[Regulacja głębi 3D]  [Ręczny].
2
Odtwarzanie filmu zostanie wstrzymane i
pojawi się ekran w trybie 2D do regulacji
pionu (ekran z podwójnym obrazem).
Za pomocą
/
wyregulować ustawienie w
pionie  [Dalej].
3
Za pomocą
/
wyregulować ustawienie w
poziomie 
.

Rejestrowanie
obrazów przy
różnych ustawieniach
Wybór jakości
obrazu filmów (Tryb
nagrywania)
Ekran do regulacji poziomu wyświetlany
jest w 3D.


Operacje zaawansowane
W przypadku nagrywania filmów w
wysokiej rozdzielczości (HD) istnieje
możliwość zmiany trybu nagrywania,
który decyduje o jakości filmu. Od
wybranego trybu nagrywania zależą
czas nagrywania (str. 61) lub rodzaje
nośników, na które można kopiować
] jest ustawieniem
obrazy. ([Standard
domyślnym.)
Uwagi
Do nagrywania filmów 3D służy opcja [3D].
] można ustawić tylko
Opcję [50p Jakość
Szybkość klatek]
wówczas, gdy w pozycji [
ustawiono [50p].
1
Wybrać kolejno:

[Jakość/rozm.obrazu] 
[
Tryb NAGR].
2
Wybrać odpowiedni trybu
nagrywania.
Tryb nagrywania i nośniki, na które
można kopiować obrazy
Rodzaje nośników
Tryb nagrywania
FH/
3D PS* FX HQ/
LP
Opisywana kamera
Karta pamięci
Urządzenia
zewnętrzne
PL
35
Rodzaje nośników
Tryb nagrywania
FH/
3D PS* FX HQ/
LP
Nośniki zewnętrzne
(pamięciowe
urządzenia USB)
Płyty Blu-ray
Płyty AVCHD
—
—
—
* Opcję [50p Jakość
] można ustawić tylko
Szybkość klatek]
wówczas, gdy w pozycji [
ustawiono [50p].

Przew-odnik tworzenia płyt (str. 48)
Rejestrowanie
wyraźnego ujęcia
wybranego obiektu
(Priorytet twarzy)
Posiadana kamera pozwala śledzić
wybraną twarz i automatycznie dobierać
ostrość, ekspozycję oraz odcień skóry.
Dotknąć jednej z twarzy w kadrze.
Jakość obrazu
Jakość obrazu i szybkość klatek w
poszczególnych trybach nagrywania można
ustawić w następujący sposób.
(„M” np. w przypadku opcji „24M” oznacza
„Mb/s”)
W przypadku filmów w wysokiej rozdzielczości
obrazu (HD)
 [3D]: jakość 1920  1080/50i, MVC HD
28M (3D)
]: jakość 1920  1080/50p,
 [50p Jakość
AVC HD 28M (PS)
]: jakość 1920  1080/50i
 [Najwyż. jakość
lub 1920  1080/25p, AVC HD 24M (FX)
]: jakość 1920  1080/50i
 [Wysoka jakość
lub 1920  1080/25p, AVC HD 17M (FH)
]: jakość 1440  1080/50i, AVC
 [Standard
HD 9M (HQ)
]: jakość 1440  1080/50i,
 [Dłuższy czas
AVC HD 5M (LP)
 W przypadku filmów w standardowej
rozdzielczości (STD)
]: jakość standardowa, STD
 [Standard
9M (HQ)*
* Standardowa jakość obrazu (STD) ma tylko to
jedno ustawienie.




PL
36
[
Szybkość klatek] (str. 54)
Nagrywanie filmu w standardowej rozdzielczość
/
Ustawienia] (str. 54)
(STD): [
Wyświetlona zostanie
podwójna ramka.


Anulowanie
wyboru
Uwagi
Po zmianie fryzury lub przy pewnych
poziomach jasności otoczenia obiektu mogą
wystąpić problemy z wykrywaniem wybranego
obiektu.
W pozycji [Wykrywanie twarzy] nie może
być ustawiona opcja [Wyłącz] ([Auto] jest
ustawieniem domyślnym).
Rejestrowanie innych obiektów niż
osoby (Śledzenie ostrością)

Dotknąć obiektu, który ma być nagrywany.
Ostrość będzie ustawiana w kamerze w
sposób automatyczny.

Uwagi
Przy szybkości klatek i trybie nagrywania
] lub
ustawionych na [50i]/[Najwyż. jakość
], podczas nagrywania
[50p]/[50p Jakość
filmów nie można korzystać z funkcji Zdjęcie z
uśmiechem. Ponadto przy ustawionej szybkości
klatek [25p] również nie można korzystać z
funkcji Zdjęcie z uśmiechem.
W niektórych warunkach nagrywania, przy
pewnych obiektach i ustawieniach kamery
mogą występować problemy z wykrywaniem
uśmiechów.


[Czułość wykr. uśm.] (str. 54)
Operacje zaawansowane
Automatyczny dobór
właściwego ustawienia
do danych warunków
nagrywania (Inteligentna
automatyka)
Automatyczne
rejestrowanie
uśmiechów (Zdjęcie z
uśmiechem)
W momencie wykrycia przez kamerę
uśmiechniętej osoby podczas nagrywania
filmu automatycznie rejestrowane jest
zdjęcie (str. 54). ([Nagryw. dwoiste] jest
ustawieniem domyślnym.)
Kamera wykrywa
twarz.
Kamera rozpoczyna nagrywanie filmów
po automatycznym wybraniu najbardziej
odpowiedniego ustawienia dla danych
obiektów lub danej sytuacji. ([Włącz] jest
ustawieniem domyślnym.) Po wykryciu
obiektu przez kamerę wyświetlane są
symbole odpowiadające wykrytym
warunkom.
Wybrać
 [Włącz] 
w prawym dolnym rogu ekranu
nagrywania filmów lub zdjęć.
Kamera wykrywa
uśmiech (kolor
pomarańczowy).
PL
37
Rejestrowanie
informacji o pozycji
Wykrywanie twarzy: (Portret),
(Dziecko)
Wykrywanie ujęcia:  (Pod światło),
(Pejzaż), (Nocny widok), (Lampa),
(Słabe oświetlenie), (Makro)
Wykrywanie drgań kamery: (W
ruchu), (Statyw)
Wykrywanie dźwięków: ,
(Autored.szum wiatru)

Aby anulować funkcję Inteligentna automatyka,
 [Wyłącz].
wystarczy wybrać
Uzyskiwanie jaśniejszych obrazów
niż w przypadku funkcji Inteligentna
automatyka
Wybrać kolejno:
 [Aparat/Mikrofon]
[
Ręczne nastawy]  [Low Lux].


Uwagi
W trakcie nagrywania w trybie 3D ramki wokół
twarzy nie są wyświetlane.
W pewnych warunkach nagrywania kamera
może nie wykryć właściwego ujęcia lub
odpowiedniego obiektu.
(GPS) (HDR-TD30VE)
Po ustawieniu [Nastawienia GPS] w pozycji
[Włącz] (ustawienie domyślne) na ekranie
pojawi się ikona triangulacji GPS i kamera
rozpocznie wyszukiwanie sygnałów z
satelitów GPS. Wyświetlana ikona zmienia
się w zależności od natężenia odbieranego
sygnału. Funkcja GPS jest dostępna, gdy
lub
.
wyświetlane są ikony ,
W przypadku korzystania z systemu GPS
(Global Positioning System) dostępne są
poniższe funkcje.
 Rejestrowanie informacji o pozycji
na filmach lub zdjęciach ([Włącz] jest
ustawieniem domyślnym).
 Odtwarzanie filmów i zdjęć
odnajdywanych na mapie (Podgląd Map,
str. 32)
 Wyświetlanie mapy z bieżącą lokalizacją
Jeżeli pozycje nie mają być
rejestrowane
Wybrać kolejno
 [Konfiguracja]
 [ Ustawienia ogólne] 
[Nastawienia GPS]  [Wyłącz].



PL
38
Uwagi
Zanim kamera rozpocznie proces triangulacji,
może upłynąć pewien czas.
Z funkcji GPS należy korzystać na dworze i
na otwartej przestrzeni, ponieważ w takich
warunkach odbiór sygnałów radiowych jest
najlepszy.
Górna część mapy zawsze wskazuje północ.
Odtwarzanie
obrazów na ekranie
odbiornika TV
Konfiguracje połączeń i jakość obrazu
wyświetlanego na ekranie telewizora zależą
od typu podłączonego telewizora oraz
używanych gniazd.
Podłączanie do telewizora 3D
Przewód HDMI
(w zestawie)
Filmy zarejestrowane w wysokiej
rozdzielczości (HD) będą odtwarzane
w standardowej rozdzielczości (STD).
Filmy zarejestrowane w standardowej
rozdzielczości (STD) będą odtwarzane w
standardowej rozdzielczości (STD).
Przewód połączeniowy
A/V (oddzielnie w
sprzedaży)
Filmy zarejestrowane w wysokiej
rozdzielczości (HD) będą odtwarzane
w wysokiej rozdzielczości (HD).
Filmy zarejestrowane w standardowej
rozdzielczości (STD) będą odtwarzane w
standardowej rozdzielczości (STD).
1
Zmienić ustawienia sygnału
wejściowego telewizora, tak aby
odbierał sygnał z gniazda, do
którego jest podłączona kamera.
2
3
Podłączyć kamerę do telewizora.



Przewód HDMI
(w zestawie)
Żółty
Biały
Czerwony
HDMI IN
Podłączanie kamery do telewizora HD
Operacje zaawansowane
Filmy nagrane w trybie 3D będą
odtwarzane w 3D. Należy upewnić się, że
przełącznik 2D/3D kamery jest ustawiony
w pozycji 3D.
Podłączanie kamery do telewizora
16:9 (panoramicznego) lub 4:3
niezgodnego ze standardem HD
HDMI IN

Odtworzyć film lub wyświetlić
zdjęcie z poziomu kamery (str. 29).
Uwagi
Informacje na ten temat można również znaleźć
w instrukcji obsługi telewizora.
Jako źródła zasilania należy używać zasilacza
sieciowego wchodzącego w skład zestawu (str. 16).
Filmy 3D mogą drgać na boki w trakcie
odtwarzania w 2D na ekranie telewizora.
Drganiom tym można zapobiec ustawiając,
przed przystąpieniem do nagrywania, w pozycji
[Regulacja głębi 3D] (str. 34) opcję [Ręczny].
Filmy zarejestrowane w standardowej
rozdzielczości (STD) będą odtwarzane w
standardowej rozdzielczości (STD) nawet na
telewizorze wysokiej rozdzielczości.
PL
39



W przypadku filmów w standardowej
rozdzielczości (STD), które będą odtwarzane na
telewizorze 4:3 niezgodnym z sygnałem 16:9,
Tryb Szeroki] należy ustawić na
opcję [
[4:3], aby filmy były nagrywane w proporcjach
obrazu 4:3 (str. 54).
Gdy kamera jest podłączona do odbiornika
TV za pośrednictwem kilku typów przewodów
połączeniowych do przesyłania obrazów,
wówczas priorytet ma wyjście HDMI.
Kamera nie obsługuje wyjścia S-Video.
Słuchanie 5,1-kanałowego
dźwięku przestrzennego
Przy użyciu wbudowanego mikrofonu
można nagrywać 5,1-kanałowy dźwięk
przestrzenny Dolby Digital. Odtwarzając
później film na urządzeniach obsługujących
5,1-kanałowy dźwięk przestrzenny, można
uzyskać realistyczny dźwięk.
5,1-kanałowym jest automatycznie odtwarzany
jako dźwięk 5,1-kanałowy. Dźwięk towarzyszący
filmom w standardowej rozdzielczości (STD)
jest konwertowany na dźwięk 2-kanałowy.


Przewód HDMI






Wbudowany mikrofon



PL
40
Uwagi
W przypadku odtwarzania dźwięku
5,1-kanałowego z poziomu kamery dźwięk
5,1-kanałowy jest automatycznie konwertowany
na dźwięk 2-kanałowy.
Aby uzyskać 5,1-kanałowy dźwięk przestrzenny
towarzyszący filmom nagranym w wysokiej
rozdzielczości obrazu (HD) z dźwiękiem
5,1-kanałowym, potrzebne jest urządzenie
obsługujące dźwięk przestrzenny w formacie
5,1-kanałowym.
W przypadku podłączenia kamery przewodem
HDMI, dźwięk towarzyszący filmom wysokiej
rozdzielczości (HD) nagrany w standardzie
[Tryb audio] (str. 54)
Należy używać przewodu HDMI z logo HDMI.
Na jednym końcu (od strony kamery) przewód
powinien być zaopatrzony we wtyk mini
HDMI, a na drugim końcu — we wtyk pasujący
do gniazda telewizora.
Obrazy chronione prawami autorskimi nie będą
przesyłane z gniazda HDMI OUT kamery.
W tej konfiguracji niektóre odbiorniki TV
mogą nie działać prawidłowo (np. brak dźwięku
lub obrazu).
Nie należy podłączać gniazda HDMI OUT
kamery do gniazda HDMI OUT urządzenia
zewnętrznego, ponieważ może dojść do
uszkodzenia.
Interfejs HDMI (High Definition Multimedia
Interface) umożliwia wysyłanie zarówno
sygnałów wideo, jak i sygnałów audio. Gniazdo
wyjściowe HDMI OUT zapewnia bardzo dobrą
jakość obrazu i umożliwia przesyłanie dźwięku
cyfrowego.
W przypadku telewizora
monofonicznego (wyposażonego
tylko w jedno wejściowe gniazdo
audio)
Podłączyć żółty wtyk przewodu A/V
(oddzielnie w sprzedaży) do wejściowego
gniazda wideo, a wtyk biały (lewy
kanał) lub czerwony (prawy kanał) – do
wejściowego gniazda audio telewizora lub
magnetowidu.
Podłączanie kamery do telewizora za
pośrednictwem magnetowidu
Podłączyć kamerę do gniazda wejściowego
LINE IN magnetowidu, używając przewodu
połączeniowego A/V (oddzielnie w
sprzedaży). Ustawić przełącznik wyboru
sygnału wejściowego magnetowidu w
pozycji LINE (VIDEO 1, VIDEO 2 itd.).


Ustawianie proporcji obrazu obsługiwanych
przez telewizor: [Typ TV] (str. 55)
Operacje zaawansowane
„Photo TV HD”
Opisywana kamera jest zgodna ze
standardem „Photo TV HD”. Funkcja
„Photo TV HD” umożliwia wyświetlanie
delikatnych tekstur i kolorów w bardzo
dużej rozdzielczości i wysokiej jakości
porównywalnej ze zdjęciami.
Po podłączeniu urządzeń marki Sony
zgodnych z systemem Photo TV HD za
pośrednictwem przewodu HDMI* można
wejść w zupełnie nowy świat fotografii w
zdumiewającej jakości HD.
* W przypadku wyboru opcji
(zdjęcie)
przyciskiem zmiany rodzaju obrazów, telewizor
automatycznie przełączy się na odpowiedni
tryb.
PL
41
Edycja
Edycja z poziomu
kamery





Uwagi
Kamera umożliwia wykonywanie pewnych
podstawowych operacji edycyjnych. Jeżeli
zachodzi potrzeba przeprowadzenia
zaawansowanych operacji edycyjnych, należy
zainstalować oprogramowanie „PlayMemories
Home”.
Nie ma możliwości przywrócenia usuniętych
obrazów. Ważne filmy i zdjęcia należy wcześniej
zapisać.
Podczas usuwania lub dzielenia obrazów nie
wolno odłączać akumulatora lub zasilacza
sieciowego od kamery. Może w ten sposób dojść
do uszkodzenia nośnika zapisu.
W trakcie usuwania obrazów z karty pamięci
lub ich dzielenia nie wolno wyciągać karty.
Usunięcie lub podzielenie filmów/zdjęć
wykorzystanych w zapisanych scenariuszach
spowoduje również usunięcie tych scenariuszy.
Usuwanie filmów i zdjęć
Jednoczesne usuwanie wszystkich
filmów/zdjęć z wybranego dnia
1 W punkcie 2 wybrać [Wsz. w
Wydarzeniu].
/
wybrać
2 Za pomocą przycisków
.
datę do usunięcia, po czym wybrać
Usuwanie fragmentu filmu
Film można podzielić i usunąć zbędny
fragment.



1
Wybrać kolejno:

[Edycja/Kopiuj]  [Kasuj].
2
Wybrać [Wiele obrazów].

3
PL
42
W przypadku edycji filmów 2D należy
wybrać rodzaj obrazu.
Dodać znaczniki wyboru do
filmów lub zdjęć, które mają być
usunięte, po czym wybrać
.
Anulowanie wyboru: [Chroń] (str. 55)
[Format] (str. 55)
Dzielenie filmu
1
Wybrać kolejno  [Podziel]
na ekranie odtwarzania filmu.
2
Za pomocą przycisków
/
zaznaczyć punkt podziału filmu
na ujęcia, po czym wybierz
.
A
B
A: Powrót na początek wybranego filmu.
B: Precyzyjna regulacja położenia punktu
podziału.
Uwagi
Może wystąpić nieznaczna różnica między
zaznaczonym punktem, a rzeczywistym punktem
podziału, ponieważ kamera wybiera punkty
podziału w odstępach około półsekundowych.
Edycja

PL
43
Zapisywanie filmów i zdjęć przy użyciu komputera
Odtwarzanie obrazów z poziomu komputera
Oprogramowanie „PlayMemories Home” pozwala zaimportować filmy i zdjęcia do
komputera, aby móc z nich korzystać na różne sposoby.
Możliwości oprogramowania „PlayMemories Home” (system Windows)
Importowanie
obrazów z kamery
Wyświetlanie na
Kalendarzu
Przekazywanie obrazów
do usług internetowych
Tworzenie płyty z
filmem
DVD (2D)/Blu-ray
Udostępnianie
obrazów w witrynie
„PlayMemories Online”
Oprogramowanie „PlayMemories Home” można pobrać z poniższego adresu URL.
www.sony.net/pm

Uwagi
Do korzystania z usług online wymagane jest połączenie z Internetem.
Oprogramowanie dla komputerów Mac
Oprogramowanie „PlayMemories Home” nie jest obsługiwane przez komputery Mac. Do
importowania obrazów z kamery do komputera Mac i odtwarzania ich należy używać
odpowiedniego oprogramowania komputerowego. Szczegóły można znaleźć pod poniższym
adresem URL:
http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/
PL
44
Przygotowanie
komputera (Windows)
Instalowanie oprogramowania
„PlayMemories Home” na
komputerze
Sprawdzenie komputera
System operacyjny*1
Microsoft Windows XP SP3*2/Windows Vista
SP2*3/Windows 7 SP1/Windows 8
Procesor*4
Intel Core Duo 1,66 GHz lub szybszy, albo
Intel Core 2 Duo 1,66 GHz lub szybszy (w
przypadku obróbki filmów 3D, FX lub FH
wymagany Intel Core 2 Duo 2,26 GHz lub
szybszy, a w przypadku obróbki filmów PS Intel Core 2 Duo 2,40 GHz lub szybszy.)
Pamięć
Windows XP: 512 MB lub więcej (zalecany co
najmniej 1 GB)
Windows Vista/Windows 7/Windows 8:
1 GB lub więcej
Z poziomu przeglądarki
internetowej na komputerze
otworzyć poniższą witrynę
pobierania, po czym kliknąć
[Zainstaluj]  [Uruchom].
www.sony.net/pm
2
Instalację przeprowadzić,
postępując zgodnie z
wyświetlanymi na ekranie
instrukcjami.

Monitor
Minimum 1 024 × 768 pikseli
Gdy na ekranie pojawi się monit o
podłączenie kamery do komputera,
należy kamerę podłączyć do komputera
za pośrednictwem wbudowanego kabla.
Zapisywanie filmów i zdjęć przy użyciu komputera
Dysk twardy
Miejsce na dysku wymagane do instalacji:
około 500 MB
1
*1Wymagana jest standardowa instalacja.
Nie można zagwarantować prawidłowego
działania w przypadku modernizacji
systemu operacyjnego lub środowiska
wielosystemowego.
*2Nie są obsługiwane wersje 64-bitowe i wersja
Starter (Edition). Aby móc korzystać z funkcji
tworzenia płyty itp., potrzebna jest usługa
Windows Image Mastering API (IMAPI) w
wersji 2.0 lub nowszej.
*3Nie jest obsługiwana wersja Starter (Edition).
*4Zalecany jest szybszy procesor.
Uwagi

Nie można zagwarantować prawidłowej
współpracy z wszystkimi komputerami.
Wbudowany kabel USB

Po zakończonej instalacji zostanie
uruchomiony program „PlayMemories
Home”.
PL
45
Uwagi dotyczące instalacji


Jeżeli oprogramowanie „PlayMemories Home”
jest już zainstalowane na komputerze, należy
podłączyć kamerę do komputera. Wówczas
będą dostępne funkcje, których można używać
w przypadku opisywanej kamery.
Jeśli oprogramowanie „PMB (Picture Motion
Browser)” jest zainstalowane na komputerze,
zostanie zastąpione oprogramowaniem
„PlayMemories Home”. W takim przypadku
z poziomu oprogramowania „PlayMemories
Home” nie można korzystać z pewnych funkcji,
które były dostępne w programie „PMB”.
Odłączanie kamery od komputera
1 Kliknąć ikonę
w prawym dolnym rogu
pulpitu komputera  [Safely remove
USB Mass Storage Device].
2 Wybrać
kamery.
 [Tak] na ekranie
3 Odłączyć przewód USB.



PL
46
W przypadku korzystania z systemu Windows
7 lub Windows 8 należy kliknąć , a następnie
kliknąć .
Uwagi
Chcąc uzyskać dostęp do plików w kamerze
z poziomu komputera, należy skorzystać z
oprogramowania „PlayMemories Home”.
Działanie nie jest gwarantowane w przypadku
odczytu lub zapisu danych przy użyciu innego
oprogramowania niż program „PlayMemories
Home” lub bezpośredniej pracy z plikami i
folderami z poziomu komputera.
W zależności od trybu rejestrowania obrazów
nie można nagrywać na niektórych płytach.
]
Filmy nagrane w trybie [3D], [50p Jakość

lub [Najwyż. jakość
] można zapisać tylko na
płycie Blu-ray.
Kamera automatycznie dzieli plik obrazu
przekraczający 2 GB i zapisuje go w formie
oddzielnych plików. Na komputerze wszystkie
pliki obrazów są wyświetlane jako oddzielne
pliki, jednakże będą one prawidłowo
obsługiwane przez funkcje importowania
i odtwarzania w kamerze lub przez
oprogramowanie „PlayMemories Home”.
Uruchamianie
programu
„PlayMemories
Home”
1
Kliknąć dwukrotnie ikonę skrótu
„PlayMemories Home” na ekranie
komputera.

Szczegółowe informacje na temat
oprogramowania „PlayMemories
Home” można uzyskać, wybierając
(„Przewodnik pomocniczy PlayMemories
Home”) z poziomu programu lub
wchodząc na stronę wsparcia programu
„PlayMemories Home” (http://www.sony.
co.jp/pmh-se/).
W przypadku korzystania z systemu
Windows 8 należy wybrać ikonę
„PlayMemories Home” z poziomu ekranu
startowego.
Zapisywanie filmów i zdjęć przy użyciu komputera
2

Aby dowiedzieć się jak korzystać
z programu „PlayMemories
Home”, wystarczy dwukrotnie
kliknąć ikonę skrótu „Przewodnik
pomocniczy PlayMemories
Home” na ekranie komputera.


W przypadku korzystania z systemu
Windows 8 należy wybrać opcję
[Przewodnik pomocniczy PlayMemories
Home] z menu pomocy programu
„PlayMemories Home”.
Jeżeli wspomniana ikona nie jest
wyświetlana na ekranie komputera, należy
kliknąć kolejno: [Start]  [All Programs]
 [PlayMemories Home]  właściwą
opcję.
PL
47
Zapisywanie obrazów przy użyciu zewnętrznego urządzenia
Tworzenie płyty
w formacie
standardowej
rozdzielczości
(STD) za pomocą
nagrywarki


2
Podłączyć kamerę do urządzenia
rejestrującego za pośrednictwem
przewodu A/V (oddzielnie w
sprzedaży).
Uwagi
Kamera powinna być podłączona do gniazda
elektrycznego za pośrednictwem dostarczonego
zasilacza sieciowego (str. 16).
Informacje na ten temat można znaleźć w
instrukcji obsługi dostarczonej z podłączonym
urządzeniem.
Zdalne
złącze A/V
Podłączyć kamerę do nagrywarki płyt za
pośrednictwem przewodu A/V (oddzielnie
w sprzedaży). Obrazy odtwarzane z
poziomu kamery można skopiować na
płytę lub kasetę wideo.
1
Wejście
Włożyć nośnik zapisu do
urządzenia nagrywającego
(nagrywarki płyt itp.).

Czerwony
Biały
Przewód
połączeniowy A/V
(oddzielnie w
sprzedaży)
Żółty
Jeżeli urządzenie nagrywające jest
wyposażone w przełącznik wyboru
sygnału wejściowego, należy ustawić go w
odpowiedniej pozycji.
Kierunek przepływu sygnału

PL
48
Podłączyć kamerę do gniazd wejściowych
urządzenia nagrywającego.
3
Uruchomić odtwarzanie z
poziomu kamery i nagrywanie
z poziomu urządzenia
nagrywającego.
4
Po zakończeniu kopiowania
zatrzymać urządzenie
nagrywające, a potem kamerę.





Uwagi
Filmy 3D są konwertowane do filmów 2D w
standardowej rozdzielczości (STD).
Obrazów nie można przesyłać do nagrywarek
podłączonych za pośrednictwem przewodu
HDMI.
Ze względu na fakt, że kopiowanie odbywa
się za pośrednictwem analogowej transmisji
danych, jakość obrazu może ulec pogorszeniu.
Filmy w formacie wysokiej rozdzielczości (HD)
będą kopiowane w formacie standardowej
rozdzielczości (STD).
W przypadku podłączania urządzenia
monofonicznego, do wejścia wideo urządzenia
należy podłączyć żółty wtyk przewodu
połączeniowego A/V (oddzielnie w sprzedaży),
a do wejścia audio – wtyk biały (kanał lewy) lub
czerwony (kanał prawy).
Zapisywanie obrazów
na zewnętrznym
urządzeniu
pamięciowym
Filmy i zdjęcia można zapisywać na
zewnętrznym urządzeniu pamięciowym
(urządzeniu pamięciowym USB), np.
na zewnętrznym dysku twardym. Po
zapisaniu obrazów na zewnętrznym
urządzeniu pamięciowym dostępne będą
następujące funkcje.







Uwagi
Do tego potrzebna jest przejściówka USB
VMC-UAM1 (oddzielnie w sprzedaży).
Podłączyć zasilacz sieciowy i przewód zasilający
do gniazda DC IN kamery i do gniazda
elektrycznego.
Informacje na ten temat można znaleźć w
instrukcji obsługi dołączonej do zewnętrznego
urządzenia pamięciowego.
1
Zapisywanie obrazów przy użyciu zewnętrznego urządzenia

Kopiowanie informacji o dacie i godzinie: [Kod
danych] (str. 55)
Korzystanie z urządzenia obrazującego o
proporcjach ekranu 4:3: [Typ TV] (str. 55)
Po podłączeniu zewnętrznego urządzenia
pamięciowego do kamery można odtworzyć
obrazy zapisane na zewnętrznym urządzeniu
pamięciowym (str. 50).
Po podłączeniu zewnętrznego urządzenia
pamięciowego do komputera można
zaimportować obrazy do komputera przy
użyciu oprogramowania „PlayMemories Home”
(str. 47).
Podłączyć kamerę do
zewnętrznego urządzenia
pamięciowego za pośrednictwem
przejściówki USB (oddzielnie w
sprzedaży).
PL
49
Odtwarzanie obrazów z
zewnętrznego urządzenia
pamięciowego na kamerze
Przejściówka USB
VMC-UAM1
(oddzielnie w sprzedaży)
W punkcie 2 wybrać [Odtwarzaj bez
kopiowania.] i zaznaczyć obraz, który ma być
wyświetlony.




2
Przewodu USB nie wolno odłączać, gdy na
ekranie LCD wyświetlany jest komunikat
[Przygotowywuję plik bazy danych obrazu.
Proszę czekać.].
Po wyświetleniu informacji [Napr. danych
obrazu] na ekranie kamery należy wybrać
.
Obrazy można również oglądać na ekranie
podłączonego do kamery odbiornika
telewizyjnego (str. 39).
Po podłączeniu zewnętrznego urządzenia
pamięciowego, na ekranie Podgląd Wydarzeń
.
pojawi się symbol
Wybrać [Kopiuj.] na ekranie
kamery.
Usuwanie obrazów z zewnętrznego
urządzenia pamięciowego
1 W punkcie 2 wybrać [Odtwarzaj bez
kopiowania.].



PL
50
Na zewnętrznym urządzeniu
pamięciowym można teraz również
zapisać niearchiwizowane jeszcze filmy i
zdjęcia przechowywane na nośniku zapisu.
Ta operacja jest dostępna tylko w
przypadku nowo zarejestrowanych
obrazów w kamerze.
Odłączyć zewnętrzne urządzenie
, gdy kamera
pamięciowe i wybrać
znajduje się w trybie oczekiwania na
odtwarzanie (wyświetlany jest ekran
Podgląd Wydarzeń lub Indeks Wydarzeń).
2 Aby usunąć obrazy, należy wybrać
 [Edycja/Kopiuj] 
kolejno:
[Kasuj], po czym postępować zgodnie z
instrukcjami wyświetlanymi na ekranie
LCD.
Zapisywanie wybranych obrazów z
kamery na zewnętrznym urządzeniu
pamięciowym
1 W punkcie 2 wybrać [Odtwarzaj bez
kopiowania.].
2 Aby zapisywać obrazy, należy wybrać
 [Edycja/Kopiuj] 
kolejno:
[Kopiuj], po czym postępować zgodnie z
instrukcjami wyświetlanymi na ekranie
LCD.

Aby skopiować obrazy, które nie były jeszcze
kopiowane, wystarczy wybrać kolejno
 [Edycja/Kopiuj]  [Kopia bezpośrednia]
po uprzednim podłączeniu zewnętrznego
urządzenia pamięciowego do kamery.



Odtwarzanie filmów w wysokiej
rozdzielczości (HD) z poziomu
komputera
Z poziomu programu „PlayMemories
Home” (str. 47) wybrać napęd
odpowiadający zewnętrznemu urządzeniu
pamięciowemu i przystąpić do odtwarzania
filmów.




Zapisywanie obrazów przy użyciu zewnętrznego urządzenia

Uwagi
Następujące urządzenia nie mogą być
wykorzystywane jako zewnętrzne urządzenia
pamięciowe:
 urządzenia pamięciowe o pojemności
przekraczającej 2 TB
 zwykły napęd płyt, np. napęd CD lub DVD
 urządzenia pamięciowe podłączone za
pośrednictwem koncentratora USB
 urządzenia pamięciowe z wbudowanym
koncentratorem USB
 czytnik kart
Mogą wystąpić problemy z obsługą
zewnętrznych urządzeń pamięciowych z
funkcją kodowania.
W przypadku kamery do dyspozycji jest
system plików FAT. Jeżeli nośnik zapisu
zewnętrznego urządzenia pamięciowego został
sformatowany przykładowo w systemie plików
NTFS, zewnętrzne urządzenie pamięciowe
należy przed użyciem sformatować z poziomu
kamery. Po podłączeniu zewnętrznego
urządzenia pamięciowego do kamery pojawi
się ekran formatowania. Przed przystąpieniem
do operacji formatowania należy sprawdzić,
czy przypadkiem na zewnętrznym urządzeniu
pamięciowym nie zostały wcześniej zapisane
ważne dane.

Nie można zagwarantować poprawnego
działania z wszystkimi urządzeniami
spełniającymi wymagania.
Szczegółowe informacje na temat dostępnych
zewnętrznych urządzeń pamięciowych można
znaleźć w witrynie wsparcia technicznego Sony
w danym kraju lub regionie.
Poniżej podano liczbę ujęć, jakie można zapisać
na zewnętrznym urządzeniu pamięciowym.
Nawet jeśli na zewnętrznym urządzeniu
pamięciowym jest wolne miejsce, nie można
tam zapisać ujęć w liczbie przekraczającej
poniższe wartości.
 Filmy w wysokiej rozdzielczości obrazu (HD):
Maks. 3 999
 Filmy w standardowej rozdzielczości obrazu
(STD): Maks. 9 999
 Zdjęcia: Maks. 40 000
Liczba ujęć może być mniejsza w zależności od
rodzaju rejestrowanych obrazów.
Jeżeli kamera nie rozpoznaje zewnętrznego
urządzenia pamięciowego, należy spróbować
wykonać poniższe czynności:
 Ponownie podłączyć przejściówkę USB
(oddzielnie w sprzedaży) do kamery.
 Jeżeli zewnętrzne urządzenie pamięciowe
zaopatrzone jest w przewód zasilający, należy
podłączyć go do gniazda elektrycznego.
Nie można kopiować obrazów z zewnętrznego
urządzenia pamięciowego na wewnętrzny
nośnik zapisu kamery.
PL
51
Dostosowywanie ustawień kamery
Korzystanie z menu
W kamerze dostępnych jest 6 kategorii
menu, z których każda zawiera
różnorodne opcje.
Tryb fotografowania
Aparat/Mikrofon
Jakość/rozm.obrazu
Funkcja Odtwarzania
Edycja/Kopiuj
Konfiguracja
1
Wybrać

Uwagi
kończy konfigurowanie ustawień
Wybór
menu lub powrót do poprzedniego ekranu
menu.
Szybkie odnajdywanie opcji menu
Menu [Aparat/Mikrofon] i [Konfiguracja]
zawierają podkategorie. Wystarczy
wybrać ikonę podkategorii, a na ekranie
LCD zostanie wyświetlona lista menu w
wybranej podkategorii.
.
Ikony podkategorii
2
Wybrać kategorię.
3
Wybrać odpowiednią opcję
menu.
Przewijanie
opcji menu
w górę lub
w dół
PL
52
Gdy nie można wybrać jakiejś opcji
menu
Wyszarzone opcje menu lub ustawienia są
niedostępne.
Przy próbie wyboru wyszarzonej
opcji menu w kamerze wyświetlana
jest informacja o przyczynie, która
uniemożliwia jej wybór, lub instrukcje,
w jakiej sytuacji daną opcję menu można
ustawić.
Listy menu
Tryb fotografowania
Film............................................... Nagrywanie filmów.
Zdjęcie......................................... Fotografowanie.
Płynne wolne NAGR................ Płynne nagrywanie filmów w zwolnionym tempie.
Zdjęcie golfowe........................ 2-sekundowe ujęcie szybkiego ruchu dzielone jest na klatki, które
następnie są rejestrowane jako film i zdjęcia. W trakcie nagrywania obiekt
powinien znajdować się przez cały czas w białej ramce w środku ekranu.
Aparat/Mikrofon
Dostosowywanie ustawień kamery
Ręczne nastawy
Balans bieli....................... Dostosowanie kolorystyki do jasności rejestrowanego otoczenia.
Pomiar punkt./ostr......... Równoczesna regulacja jasności i ostrości wybranego obiektu.
Pomiar punktu................ Dostosowanie jasności obrazu względem obiektu wybranego dotknięciem
na ekranie.
Ostrość punktu............... Ustawianie ostrości względem obiektu wybranego dotknięciem na ekranie.
Ekspozycja........................ Regulacja jasności filmów i zdjęć. Po wybraniu opcji [Ręczny] regulację
/
jasności (ekspozycji) należy przeprowadzać za pomocą przycisków
.
Ostrość............................... Ręczne ustawianie ostrości. Po wybraniu opcji [Ręczny], przycisk
- do
służy do regulacji ostrości bliskich obiektów, a przycisk
regulacji ostrości dalekich obiektów.
Przesłona........................... Ostry obiekt na rozmytym tle lub ostry cały obraz.
Szybkość migawki......... Regulacja czasu otwarcia migawki. W przypadku szybko poruszającego
się obiektu przy krótszym czasie otwarcia migawki, obiekt ten jest jakby
zamrożony na obrazie. Przy dłuższym czasie otwarcia migawki, będzie
widoczny ślad poruszającego się obiektu.
Limit AGC.......................... Ustawianie maksymalnego poziomu parametru AGC (Auto Gain
Control).
Przestawienie AE............ Regulacja ekspozycji. Przy zbyt jasnym obiekcie lub silnym
. Jeżeli obiekt jest zbyt ciemny
przeciwoświetleniu należy dotknąć
.
albo oświetlenie słabe, należy dotknąć
Zmiana balansu bieli.... Regulacja balansu bieli.
Low Lux.............................. Nagrywanie obrazów z jasnymi kolorami przy słabym oświetleniu.
Ustawienia aparatu
Regulacja głębi 3D......... Regulacja głębi obrazu podczas nagrywania filmów 3D.
Autoreg.obiektyw3D.... Automatyczna korekcja pionowej pozycji obrazu rejestrowanego przez
prawy i lewy obiektyw przy nagrywaniu filmów 3D, zapewniająca wygodę
oglądania i obraz bez rozmyć.
Wybór sceny.................... Dobór odpowiednich parametrów nagrywania w zależności od rodzaju
ujęcia, np. ujęcia nocne lub na plaży.
Cinematone............. Dobór kolorystyki filmu przypominającej atmosferę obrazu z kamer
filmowych.
Wprowadzanie........ Włączanie efektu stopniowego pojawiania się obrazu w ujęciu lub jego
wyciemnienia.
Samowyzw............... Ustawianie samowyzwalacza, gdy kamera znajduje się w trybie
fotografowania.
PL
53
Tele makro........................ Ustawianie ostrości na obiekcie przy rozmyciu tła.
SteadyShot............... Ustawianie funkcji SteadyShot podczas nagrywania filmów. Po zmianie
tego ustawienia, odpowiednio zmienia się również ustawienie funkcji
Extended Zoom.
SteadyShot............... Ustawianie funkcji SteadyShot podczas robienia zdjęć.
Zoom cyfrowy................. Ustawianie maksymalnego poziomu zbliżenia w przypadku zoomu
cyfrowego.
Auto Pod światło............ Automatyczna regulacja ekspozycji w przypadku rejestrowania obiektów
pod światło.
Twarz
Wykrywanie twarzy....... Automatyczne wykrywanie twarzy.
Zdjęcie z uśmiechem.... Automatyczne rejestrowanie zdjęcia po wykryciu uśmiechu.
Czułość wykr. uśm......... Ustawianie czułości wykrywania uśmiechu dla funkcji Zdjęcie z
uśmiechem.
Lampa błyskowa
Lampa błyskowa............. Ustawianie sposobu uruchamiania lampy błyskowej podczas
fotografowania.
Poziom błysku................. Ustawianie jasności błysku.
Red. czerw. oczu............. Zapobieganie efektowi czerwonych oczu podczas pracy z lampą błyskową.
Mikrofon
Głos z bliska...................... Wykrywanie twarzy osób i rejestrowanie wyraźnych głosów skojarzonych
z tymi osobami.
Zoom wbud. mikrof....... Nagrywanie filmów z wyrazistym dźwiękiem dostosowanym do
ustawienia zbliżenia.
Autored.szum wiatru.... Rozpoznawanie warunków nagrywania i wyciszanie szumu wiatru.
Tryb audio......................... Ustawianie formatu nagrywanego dźwięku (5,1-kanałowy dźwięk
przestrzenny/2-kanałowy dźwięk stereo).
Poz. odn. mikrofonu...... Ustawianie poziomu czułości mikrofonu dla operacji nagrywania.
Asysta nagrywania
Mój przycisk..................... Przypisywanie funkcji Moim przyciskom.
Ramka prow..................... Wyświetlanie ramki pozwalającej ustawić obiekt w kadrze dokładnie w
poziomie lub w pionie.
Ustaw. wyświetlania...... Ustawianie czasu wyświetlania ikon i wskaźników na ekranie LCD.
Zebra.................................. Wyświetlenie wzoru zebry przydatnego przy regulacji jasności.
Maksimum........................ Wyświetlenie obrazu na ekranie z uwydatnionymi zarysami obiektów.
Jasność światła................ Ustawianie jasności lampy wideo.
Wyśw. poz. dźw............... Wyświetlanie wskaźnika poziomu sygnału audio na ekranie LCD podczas
nagrywania.
Jakość/rozm.obrazu
PL
54
Tryb NAGR.......................... Ustawianie trybu nagrywania filmów.
Szybkość klatek................ Ustawianie szybkości klatek przy nagrywaniu filmów.
/
Ustawienia.......... Ustawianie jakości rejestrowanego obrazu (wysokiej rozdzielczości obrazu
(HD) lub standardowej rozdzielczości obrazu (STD)).
Tryb Szeroki....................... Ustawianie proporcji obrazu przy nagrywaniu filmów w standardowej
rozdzielczości (STD).
x.v.Color............................... Rejestrowanie obrazu przy szerszej gamie kolorów. Opcję tę należy ustawić
w przypadku oglądania obrazów na ekranie telewizora zgodnego z funkcją
x.v.Color.
Rozm. obrazu.................... Ustawianie rozmiaru zdjęcia.
Funkcja Odtwarzania
Podgląd Wydarzeń.................. Uruchamianie odtwarzania obrazów z poziomu ekranu Podgląd
wydarzeń.
Podgląd Map*........................... Uruchamianie odtwarzania obrazów z poziomu ekranu Podgląd Map.
Filmy z Zaznaczenia................ Uruchamianie Odtwarzania Zaznaczenia lub Scenariuszy z Zaznaczenia
zapisanych w standardowej rozdzielczości (STD).
Scenariusz............................ Uruchamianie odtwarzania scenariuszy zapisanych w trybie Odtwarzanie
Zaznaczenia.
Edycja/Kopiuj
Kasuj............................................. Usuwanie filmów i zdjęć.
Chroń........................................... Zabezpieczanie filmów lub zdjęć przed przypadkowym usunięciem.
Kopia bezpośrednia................ Kopiowanie obrazów zapisanych w kamerze na jakiś rodzaj zewnętrznego
urządzenia pamięciowego.
Konfiguracja
Dostosowywanie ustawień kamery
Ustawienia nośnika
Informacja o nośniku.... Wyświetlanie informacji o nośnikach zapisu.
Format................................ Usuwanie wszystkich danych z nośnika zapisu przez jego sformatowanie.
Napr. danych obrazu..... Naprawianie pliku bazy danych obrazów na nośniku zapisu (str. 59).
Numer pliku..................... Ustawianie sposobu numeracji plików zdjęciowych.
Ustaw. odtwarzania
Kod danych...................... Wyświetlanie informacji zarejestrowanych automatycznie w trakcie
nagrywania.
Nastaw. głośności.......... Regulacja poziomu głośności odtwarzanego dźwięku (str. 30).
Połączenia
Typ TV................................. Konwersja sygnału w zależności od podłączonego telewizora (str. 39).
Ustawienia HDMI 3D..... Wybór formatu wyjściowego prawego i lewego obrazu w przypadku
podłączenia kamery do telewizora 3D za pośrednictwem przewodu
HDMI.
Rozdzielczość HDMI...... Wybór wyjściowej rozdzielczości obrazu w przypadku podłączenia
kamery do telewizora za pośrednictwem przewodu HDMI.
STER. PRZEZ HDMI......... Ustawianie sterowania kamerą z poziomu pilota telewizora, gdy kamera
jest podłączona do telewizora obsługującego funkcję „BRAVIA” Sync za
pośrednictwem przewodu HDMI.
Połączenie USB............... Opcję tę należy zaznaczyć, gdy na ekranie LCD nie pojawiają się żadne
instrukcje po podłączeniu kamery do urządzenia zewnętrznego za
pośrednictwem przewodu USB.
Ust. połączenia USB....... Ustawianie trybu połączenia w przypadku podłączenia kamery do
komputera lub urządzenia USB.
Ustawienia USB LUN..... Poprawianie zgodności połączenia USB przez ograniczenie pewnych
funkcji USB.
PL
55
Ustawienia ogólne
Brzęczyk............................. Włączanie i wyłączanie sygnalizacji dźwiękowej kamery.
Jasność LCD...................... Regulacja jasności ekranu LCD.
Twoja pozycja*................ Wyświetlanie bieżącej pozycji na mapie.
Nastawienia GPS*.......... Odbiór sygnału GPS.
Lampka NAGRYW........... Wyłączanie lampki nagrywania znajdującej się w przedniej części kamery.
Zdalne sterowanie......... Ustawianie, czy będzie wykorzystywany pilot bezprzewodowy, czy też nie.
Włączanie z LCD.............. Ustawianie automatycznego włączenia zasilania po otwarciu ekranu LCD.
Language Setting.......... Ustawianie języka wyświetlanych informacji (str. 19).
Stan akumulatorów....... Wyświetlanie orientacyjnego czasu pozostałego do wyczerpania
akumulatora.
Oszczędz. energii........... Ustawianie automatycznego wyłączania ekranu LCD i zasilania.
Tryb pokazowy................ Ustawianie odtwarzania filmu demonstracyjnego o funkcjach kamery.
Ustawienia zegara
Ustaw. daty i czasu......... Ustawianie daty i godziny.
Ustawienia regionu....... Uwzględnianie różnicy czasu bez zatrzymywania zegara (str. 17).
Auto nast. zegara*......... Ustawianie, czy w kamerze ma być automatycznie nastawiany zegar w
oparciu o czas pobrany z systemu GPS, czy też nie.
Auto nast. regionu*....... Ustawianie, czy w kamerze ma być automatycznie korygowana różnica
czasu w oparciu o dane bieżącej pozycji pobrane z systemu GPS, czy też
nie.
* HDR-TD30VE
PL
56
Pozostałe informacje/Indeks
Rozwiązywanie
problemów
Jeżeli podczas użytkowania kamery
wystąpią jakiekolwiek problemy, należy
postępować zgodnie z poniższymi
zaleceniami.
Po włączeniu zasilania kamera nie działa.


 Sprawdzić listę (str. 57 do 59) i
skontrolować kamerę.
 Odłączyć źródło zasilania, po czym
po upływie 1 minuty podłączyć je
ponownie i włączyć kamerę.
Kamera się nagrzewa.

 Ostro zakończonym przedmiotem
nacisnąć przycisk RESET (str. 11)
i włączyć kamerę. Naciśnięcie
przycisku RESET spowoduje
wyzerowanie wszystkich ustawień, z
nastawą zegara włącznie.

Szczegółowy opis objawów kamery można
znaleźć w pozycji Przewodnik użytkownika
kamery „Handycam” (str. 6), a sposób jej
podłączania do komputera - w pozycji
„Przewodnik pomocniczy PlayMemories
Home” (str. 47).
Nie można włączyć zasilania kamery.


Podłączyć do kamery naładowany akumulator
(str. 14).
Wyjęto wtyczkę zasilacza sieciowego z gniazda
elektrycznego. Podłączyć wtyczkę do gniazda
elektrycznego (str. 16).
Podczas pracy kamera może się nagrzewać.
Nie świadczy to o usterce.
Kamera niespodziewanie się wyłącza.



Użyć zasilacza sieciowego (str. 16).
Przy domyślnej konfiguracji, kamera wyłącza
się automatycznie po około 2 minutach
bezczynności. Zmienić ustawienie opcji
[Oszczędz. energii] (str. 56), lub ponownie
włączyć zasilanie.
Naładować akumulator (str. 14).
Pozostałe informacje/Indeks
 Skontaktować się z punktem
sprzedaży produktów marki Sony
lub miejscowym autoryzowanym
punktem serwisowym Sony.
Kamera jest gotowa do filmowania po upływie
kilku sekund od włączenia. Nie świadczy to
o usterce.
Odłączyć zasilacz sieciowy od gniazda
elektrycznego lub odłączyć akumulator, a
następnie podłączyć ponownie po upływie
około 1 minuty. Jeżeli funkcje nadal nie działają,
ostro zakończonym przedmiotem nacisnąć
przycisk RESET (str. 11). (Naciśnięcie przycisku
RESET spowoduje wyzerowanie wszystkich
ustawień, z ustawieniami zegara włącznie.)
Obrazy nie są nagrywane mimo
naciskania przycisku START/STOP lub
PHOTO.




Wyświetlany jest ekran odtwarzania. Nacisnąć
przycisk MODE, aby podświetlić lampkę
(Film) lub (Zdjęcie) (str. 23).
Trwa nagrywanie właśnie zarejestrowanego
obrazu na nośniku zapisu. W tym czasie nie
można nagrywać nowych obrazów.
Nośnik zapisu jest zapełniony. Usunąć zbędne
obrazy (str. 42).
Całkowita liczba ujęć filmowych lub zdjęć
przekracza pojemność kamery dostępną dla
nagrań (str. 61, 61). Usunąć zbędne obrazy
(str. 42).
PL
57
Nie można zainstalować programu
„PlayMemories Home”.


Do instalacji programu „PlayMemories Home”
wymagane jest połączenie z Internetem.
Zapoznać się z procedurą instalacji i sprawdzić
konfigurację komputera wymaganą do
instalacji programu „PlayMemories Home”.
Program „PlayMemories Home” nie działa
poprawnie.

Zakończyć pracę programu „PlayMemories
Home” i uruchomić ponownie komputer.
Kamera nie jest rozpoznawana przez
komputer.



Odłączyć urządzenia podłączone do portu
USB komputera, za wyjątkiem klawiatury,
myszy i kamery.
Odłączyć Wbudowany kabel USB od
komputera i kamery, uruchomić ponownie
komputer, a następnie powtórnie połączyć
komputer i kamerę w prawidłowej kolejności.
W przypadku jednoczesnego podłączenia
urządzeń zewnętrznych zarówno do
Wbudowany kabel USB jak i do gniazda USB
w kamerze, należy zrezygnować z jednego
połączenia, ale nie tego z komputerem.
Informacje
diagnostyczne/
Wskaźniki
ostrzegawcze
W przypadku pojawienia się wskaźników
na ekranie LCD konieczne jest
przeprowadzenie następujących kontroli.
Jeżeli problem powtarza się mimo
kilkakrotnych prób jego rozwiązania, należy
skontaktować się z punktem sprzedaży
produktów marki Sony lub miejscowym
autoryzowanym punktem serwisowym Sony.
W takim przypadku należy podać pełny numer
kodu błędu rozpoczynającego się literą C lub E.
Pojawieniu się na ekranie pewnych
wskaźników ostrzegawczych może
towarzyszyć melodia.
C:04:


Używany akumulator nie jest akumulatorem
typu „InfoLITHIUM” (serii V). Należy używać
akumulatora typu „InfoLITHIUM” (serii V)
(str. 14).
Podłączyć prawidłowo wtyk napięcia stałego
zasilacza sieciowego do gniazda DC IN
kamery (str. 14).
C:06:

Temperatura akumulatora jest wysoka.
Wymienić akumulator lub umieścić go w
chłodnym miejscu.
C:13: / C:32:

PL
58
Odłączyć źródło zasilania. Podłączyć
ponownie kamerę do źródła zasilania i
spróbować ją uruchomić.

E::

Wykonać czynności począwszy od punktu 
na stronie 57.

Karta pamięci jest chroniona przed zapisem.
Dostęp do karty pamięci został ograniczony z
poziomu innego urządzenia.

Wystąpił problem dotyczący lampy błyskowej.

Poziom oświetlenia jest niewystarczający, więc
występują rozmycia obrazu. Należy używać
lampy błyskowej.
Występują poruszenia obrazu spowodowane
niestabilnym ustawieniem kamery. Podczas
filmowania należy trzymać kamerę oburącz.
Wskaźnik ostrzegawczy sygnalizujący drgania
kamery mimo wszystko nie zniknie.




Akumulator jest prawie zużyty.
Temperatura akumulatora jest wysoka.
Wymienić akumulator lub umieścić go w
chłodnym miejscu.


Z uwagi na wzrost temperatury kamery
do poziomu, przy którym przerywane jest
wysyłanie sygnału HDMI, obraz nie będzie
wyświetlany na podłączonym monitorze itp.
Odstawić kamerę, aż ostygnie. Można jednak
kontynuować nagrywanie na kamerze.





Karta pamięci jest uszkodzona.
Sformatować kartę pamięci z poziomu kamery
(str. 55).

Włożono niezgodną kartę pamięci (str. 21).



Pozostałe informacje/Indeks

Nie włożono karty pamięci (str. 21).
Migający wskaźnik sygnalizuje brak
wystarczającej ilości miejsca do rejestrowania
obrazów. Usunąć zbędne obrazy (str. 42) lub
sformatować kartę pamięci po uprzednim
zapisaniu obrazów na innych nośnikach
(str. 55).
Plik bazy danych obrazu może być
uszkodzony. Sprawdzić plik bazy danych
wybierając kolejno:
 [Konfiguracja]
[
Ustawienia nośnika]  [Napr.
danych obrazu]  nośnik zapisu.
Nośnik zapisu jest zapełniony.
Nie można zapisywać zdjęć w trakcie operacji
przetwarzania danych. Odczekać chwilę i
ponowić nagrywanie.
Przy ustawieniu [Najwyż. jakość
] lub
[50p Jakość
] w pozycji [
Tryb NAGR],
podczas nagrywania filmów nie można
przechwytywać zdjęć. Ponadto przy opcji
[
Szybkość klatek] ustawionej na [25p] nie
można rejestrować zdjęć, gdy kamera znajduje
się w trybie gotowości do nagrywania filmów.
Odległość między kamerą a obiektem jest zbyt
mała. Należy zwiększyć odległość (str. 27)
lub ustawić zoom w pozycji W. Albo wybrać
[Ręczny] w pozycji [Regulacja głębi 3D] i
wyregulować głębię (str. 53).
PL
59
Czas nagrywania
filmów/liczba
możliwych do
zarejestrowania zdjęć
„HD” to skrót od „High Definition”
oznaczający wysoką rozdzielczość obrazu,
„STD” to skrót od „Standard Definition”
oznaczający standardową rozdzielczość
obrazu.
Przewidywany czas nagrywania i
odtwarzania dla poszczególnych
akumulatorów
Czas nagrywania
Orientacyjny czas pracy przy całkowicie
naładowanym akumulatorze.
3D
(jednostka: minuta)
Akumulator
Czas nagrywania
ciągłego
Typowy czas
nagrywania
70
35
150
300
75
150
NP-FV50
(w zestawie)
NP-FV70
NP-FV100

PL
60


Czas odtwarzania
Orientacyjny czas pracy przy całkowicie
naładowanym akumulatorze.
3D
(jednostka: minuta)
Akumulator
NP-FV50
(w zestawie)
NP-FV70
NP-FV100
110
235
470
(jednostka: minuta)
(jednostka: minuta)
Jakość obrazu
NP-FV50
(w zestawie)
NP-FV70
NP-FV100

Typowy czas nagrywania to czas przy
wielokrotnym rozpoczynaniu/przerywaniu
nagrywania, przełączaniu lampki MODE i
korzystaniu z funkcji zbliżenia.
Pomiary czasów uzyskano w temperaturze
pracy kamery 25 C. Zalecana temperatura
wynosi od 10 C do 30 C.
W niskich temperaturach czas nagrywania i
odtwarzania będzie krótszy.
W pewnych warunkach użytkowania kamery
czas nagrywania i odtwarzania może być
krótszy.
2D
2D
Akumulator

Czas nagrywania
ciągłego
HD STD
Typowy czas
nagrywania
HD STD
105
110
50
55
220
440
235
470
110
220
115
235
Wszystkie czasy nagrywania zostały zmierzone
w przypadku nagrywania filmów w wysokiej
]
rozdzielczości (HD) przy opcji [Standard
Tryb NAGR].
ustawionej w pozycji [
Akumulator
Jakość obrazu
NP-FV50
(w zestawie)
NP-FV70
NP-FV100
HD
STD
130
140
270
535
290
580
nagrywanego ujęcia. Wspomniana technologia
zmienia nieco czasy nagrywania na nośniku.
Filmy zawierające szybko zmieniające się
i złożone obrazy są nagrywane z większą
szybkością transmisji, co powoduje skrócenie
całkowitego czasu nagrywania.
Przewidywany czas nagrywania
filmów
Wysoka rozdzielczość obrazu (HD)
(jednostka: minuta)
16 GB
75
(75)
75
(75)
85
(85)
120
(120)
210
(160)
32 GB
150
(150)
150
(150)
180
(180)
245
(245)
430
(325)
64 GB
305
(305)
305
(305)
360
(360)
490
(490)
865
(655)
(5,1-kanałowy)*
370
(300)
740
(610)
1490
(1225)
(2-kanałowy)*
380
(310)
770
(630)
1545
(1260)
Standardowa rozdzielczość obrazu (STD)
(jednostka: minuta)
32 GB
64 GB
(5,1-kanałowy)*
220
(200)
445
(410)
895
(825)
(2-kanałowy)*
225
(210)
460
(420)
920
(845)

Przewidywana liczba możliwych
do zarejestrowania zdjęć
2 GB
4 GB
8 GB
16 GB
32 GB
64 GB


* Format nagrywanego dźwięku można zmienić w
pozycji [Tryb audio] (str. 54).




W przypadku korzystania z karty pamięci Sony.
Można rejestrować filmy zawierające
maksymalnie 3 999 ujęć w przypadku trybu
3D, 3 999 ujęć w przypadku obrazu wysokiej
rozdzielczości (HD) i 9 999 ujęć w przypadku
obrazu standardowej rozdzielczości (STD).
Maksymalne czasy ciągłego nagrywania filmów
są następujące.
 3D: około 6 godzin 30 minut
 2D: około 13 godzin
W kamerze zastosowano format VBR (Variable
Bit Rate). Służy on do automatycznego
dostosowywania jakości obrazu do
Uwagi
Dostępny czas nagrywania zależy od warunków
nagrywania, obiektu i ustawienia opcji [Tryb
Szybkość klatek] (str. 54).
NAGR] i [
Liczba w ( ) to minimalny czas nagrywania.


20,4M
230
465
940
1850
3800
7500
W przypadku korzystania z karty pamięci Sony.
Liczbę możliwych do zarejestrowania zdjęć
na karcie pamięci podano przy największym
rozmiarze obrazu w przypadku posiadanej
kamery. Rzeczywista liczba możliwych do
zarejestrowania zdjęć jest wyświetlana na
ekranie LCD w trakcie nagrywania (str. 75).
Liczba możliwych do zarejestrowania zdjęć
na karcie pamięci zależy od warunków
nagrywania.
Pozostałe informacje/Indeks
16 GB

Uwagi
Unikatowa matryca przetwornika obrazu
ClearVid marki Sony oraz system obróbki
obrazu BIONZ firmy Sony umożliwiają
uzyskanie rozdzielczości zdjęć odpowiadających
opisanym rozmiarom.
PL
61
Szybkość transmisji i liczba
rejestrowanych pikseli


PL
62
Szybkość transmisji, liczba rejestrowanych
pikseli oraz proporcje obrazu (film + dźwięk
itp.)
 Film 3D:
maks. 28 Mb/s 1 920  1 080 pikseli/16:9
 Wysoka rozdzielczość obrazu (HD):
PS: maks. 28 Mb/s 1 920  1 080 pikseli/16:9
FX: maks. 24 Mb/s 1 920  1 080 pikseli/16:9
FH: ok. 17 Mb/s 1 920  1 080 pikseli/16:9
HQ: ok. 9 Mb/s 1 440  1 080 pikseli/16:9
LP: ok. 5 Mb/s 1 440  1 080 pikseli/16:9
 Standardowa rozdzielczość obrazu (STD):
HQ: ok. 9 Mb/s (średnio) 720  576
pikseli/16:9, 4:3
Liczba rejestrowanych pikseli i proporcje
obrazu w przypadku zdjęć.
 Tryb rejestrowania zdjęć, Nagryw. dwoiste:
6 016 × 3 384 punktów/16:9
4 512 × 3 384 punktów/4:3
4 224 × 2 376 punktów/16:9
2 592 × 1 944 punktów/4:3
1 920  1 080 punktów/16:9
640  480 punktów/4:3
Zasady obchodzenia
się z kamerą
Użytkowanie i konserwacja


Kamera nie jest pyłoszczelna, kroploszczelna,
ani wodoszczelna.
Nie wolno chwytać kamery za poniższe
podzespoły:
Osłona stopki
Wbudowany kabel
USB
Akumulator
Ekran LCD

Pokrywa gniazd




Nie wolno kierować obiektywu kamery
bezpośrednio w stronę słońca. Można w ten
sposób uszkodzić kamerę. Słońce można
filmować wyłącznie w warunkach słabego
oświetlenia, na przykład o zmierzchu.
Kamerę należy użytkować zgodnie z
miejscowymi przepisami.
Kamery i jej akcesoriów nie należy używać ani
przechowywać w następujących lokalizacjach:
 W miejscach narażonych na nadmiernie
wysoką lub niską temperaturę lub w miejscach
wilgotnych. Nie należy pozostawiać ich w
miejscach narażonych na działanie temperatur
przekraczających 60 C, np. w miejscach
bezpośredniego operowania promieni




Pozostałe informacje/Indeks

słonecznych, w pobliżu nawiewu gorącego
powietrza lub w samochodzie zaparkowanym
w nasłonecznionym miejscu. Mogą one ulec
uszkodzeniu lub odkształceniu.
 W miejscach, gdzie występują silne pola
magnetyczne lub drgania mechaniczne.
Kamera może ulec uszkodzeniu.
 W sąsiedztwie silnych fal radiowych lub
promieniowania. W takich warunkach
kamera może nieprawidłowo nagrywać obraz.
 W sąsiedztwie tunerów telewizyjnych lub
radiowych. Mogą pojawić się zakłócenia.
 Na piaszczystej plaży ani w innych zapylonych
miejscach. Przedostanie się do kamery piasku
lub pyłu może spowodować jej uszkodzenie.
Niektóre uszkodzenia tego typu mogą być
trwałe.
 W pobliżu okien lub na otwartej przestrzeni,
gdzie ekran LCD lub obiektyw mogą być
narażone na bezpośrednie operowanie
promieni słonecznych. Może to doprowadzić
do uszkodzenia ekranu LCD.
Kamera powinna być zasilana napięciem stałym
o wartości 6,8 V/7,2 V (akumulator) lub 8,4 V
(zasilacz sieciowy).
Do zasilania kamery prądem stałym lub
zmiennym należy używać akcesoriów
zalecanych w niniejszej instrukcji obsługi.
Chronić kamerę przed wilgocią, np. przed
deszczem lub wodą morską. Zamoczenie
kamery grozi jej uszkodzeniem. Niektóre
uszkodzenia tego typu mogą być trwałe.
Jeżeli do wnętrza obudowy kamery dostanie
się obcy przedmiot lub płyn, należy zaprzestać
użytkowania kamery, odłączyć ją od źródła
zasilania i zlecić jej przegląd w punkcie
sprzedaży wyrobów marki Sony.
Z kamerą należy obchodzić się ostrożnie. Nie
wolno jej demontować ani przerabiać. Należy
chronić ją przed wstrząsami mechanicznymi
i uderzeniami. Uważać, aby jej nie upuścić
lub przypadkowo nie nadepnąć. Szczególnie
ostrożnie należy obchodzić się z obiektywem.
Ekran LCD powinien być zamknięty, gdy
kamera nie jest używana.
Nie należy używać kamery owiniętej na
przykład ręcznikiem. Grozi to jej przegrzaniem.
PL
63





Odłączając przewód zasilający, należy ciągnąć
za wtyk, a nie za przewód.
Chronić przewód zasilający przed
uszkodzeniem. Unikać na przykład
umieszczania na nim ciężkich przedmiotów.
Nie wolno używać zdeformowanego lub
uszkodzonego akumulatora.
Metalowe styki należy utrzymywać w czystości.
W razie wycieku elektrolitu należy:
 Zasięgnąć porady miejscowego
autoryzowanego punktu serwisowego Sony.
 Zmyć ciecz ze skóry w miejscu kontaktu.
 Jeżeli ciecz przedostanie się do oczu, przemyć
je dużą ilością wody i zasięgnąć porady
lekarza.
Jeżeli kamera nie będzie używana
przez długi czas


Aby zachować optymalny stan kamery przez
dłuższy czas, należy mniej więcej raz w
miesiącu włączyć ją i uruchomić z jej poziomu
nagrywanie i odtwarzanie obrazów.
Akumulator należy przechowywać po
uprzednim całkowitym rozładowaniu.

Kondensacja wilgoci
Jeżeli kamera zostanie przeniesiona
bezpośrednio z miejsca zimnego do
ciepłego, w jej wnętrzu może dojść
do kondensacji pary wodnej. Grozi to
nieprawidłowym działaniem kamery.


Uwaga dotycząca temperatury
kamery/akumulatora

W przypadku bardzo wysokiej lub bardzo
niskiej temperatury kamery lub akumulatora
mogą wystąpić problemy z nagrywaniem
lub odtwarzaniem z uwagi na funkcje
zabezpieczające kamery uruchamiane w takiej
sytuacji. W takim przypadku na ekranie LCD
pojawi się wskaźnik.

Uwagi dotyczące ładowania za
pośrednictwem przewodu USB


PL
64
Nie można zagwarantować prawidłowej
współpracy z wszystkimi komputerami.
W przypadku podłączenia kamery do laptopa,
który nie jest podłączony do źródła zasilania,
akumulator laptopa będzie dalej ulegał
rozładowaniu. Nie należy pozostawiać kamery
podłączonej w ten sposób do komputera.
Nie można zagwarantować prawidłowego
ładowania w przypadku samodzielnie
składanego lub przerabianego komputera albo
za pośrednictwem koncentratora USB. W
przypadku pewnych urządzeń USB używanych
z komputerem, kamera może nie działać
prawidłowo.
W przypadku wystąpienia kondensacji pary
wodnej
Kamerę należy pozostawić wyłączoną przez
około 1 godzinę.
Uwaga dotycząca kondensacji pary wodnej
Wilgoć może ulec kondensacji, jeżeli kamera
zostanie przeniesiona z miejsca zimnego
do ciepłego (lub odwrotnie), jak również w
następujących przypadkach, gdy kamera jest
używana w wilgotnym miejscu:
 Po przeniesieniu kamery ze stoku
narciarskiego do ogrzewanego pomieszczenia.
 Po przeniesieniu kamery w upalny dzień z
klimatyzowanego pojazdu lub pomieszczenia
na zewnątrz.
 Gdy kamera będzie używana po burzy lub po
deszczu.
 Gdy kamera będzie używana w ciepłym i
wilgotnym miejscu.
Zapobieganie kondensacji wilgoci
Przenosząc kamerę z miejsca zimnego do
ciepłego, należy włożyć ją do plastikowej torby,
a torbę szczelnie zamknąć. Kamerę można
wyjąć z torby, gdy temperatura w torbie osiągnie
temperaturę otoczenia (nastąpi to po około
1 godzinie).
Gdy kamera jest podłączona do
komputera lub osprzętu



Nie wolno formatować nośnika zapisu kamery
z poziomu komputera. W przeciwnym razie
kamera może nie działać prawidłowo.
Przed podłączeniem kamery do innego
urządzenia za pomocą przewodów
komunikacyjnych należy upewnić się, że wtyk
przewodu został prawidłowo włożony. Próba
włożenia wtyku na siłę do gniazda grozi jego
uszkodzeniem i może skutkować nieprawidłową
pracą kamery.
Przy włączonym zasilaniu kamery podłączonej
do innych urządzeń za pośrednictwem przewodu
USB nie należy zamykać panelu LCD. Dane
zarejestrowanych obrazów mogą zostać utracone.



Bezprzewodowy pilot zdalnego
sterowania


Wskazane jest używanie oryginalnych
akcesoriów Sony.
W niektórych krajach lub regionach oryginalne
akcesoria Sony mogą być niedostępne.

Gniazdo Active Interface

Gniazdo Active Interface Shoe umożliwia
zasilanie akcesoriów, takich jak lampa wideo,
lampa błyskowa lub mikrofon (oddzielnie w
sprzedaży). Wspomniany osprzęt dodatkowy
można włączać lub wyłączać otwierając lub
zamykając ekran LCD posiadanej kamery.
Szczegółowe informacje na ten temat można
znaleźć w instrukcjach obsługi dostarczonych z
akcesoriami.
Gniazdo Active Interface Shoe jest wyposażone
w zatrzask bezpieczeństwa zapewniający pewne
zamocowanie akcesoriów. Aby podłączyć
dodatkowe wyposażenie, należy je docisnąć w
dół i przesunąć do oporu, a następnie dokręcić
wkręt. Aby odłączyć wyposażenie, należy
poluzować wkręt, a następnie nacisnąć zatrzask
i wysunąć wyposażenie.

W celu obsługi kamery (str. 10) należy skierować
bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania w
stronę czujnika zdalnego sterowania.
Jeżeli przez określony czas z poziomu
bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania
nie będą wysyłane żadne polecenia,
jasnoniebieska ramka zniknie. Po ponownym
naciśnięciu któregokolwiek z przycisków
/// lub przycisku ENTER ramka pojawi
się powtórnie w miejscu, w którym była
ostatnio wyświetlana.
Niektórych przycisków na ekranie LCD nie
można wybrać przy użyciu przycisków ///.
Pozostałe informacje/Indeks


Przed przystąpieniem do korzystania z
bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania
należy usunąć folię izolacyjną.
Materiał izolacyjny
Uwagi dotyczące wyposażenia
dodatkowego

Jeżeli do gniazda akcesoriów podłączona jest
zewnętrzna lampa błyskowa (oddzielnie w
sprzedaży), podczas nagrywania należy wyłączyć
zasilanie tej lampy, aby wyeliminować szumy.
Nie można równocześnie używać zewnętrznej
lampy błyskowej (oddzielnie w sprzedaży) i
wbudowanej lampy błyskowej.
Jeżeli jest podłączony mikrofon zewnętrzny
(oddzielnie w sprzedaży), wówczas to on ma
priorytet względem mikrofonu wbudowanego.
Wymiana baterii bezprzewodowego pilota zdalnego
sterowania
Naciskając zabezpieczenie, włożyć paznokieć w
szczelinę i wysunąć uchwyt baterii.
Włożyć nową baterię biegunem dodatnim (+)
skierowanym do góry.
Włożyć uchwyt baterii z powrotem do
bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania,
aż wskoczy na swoje miejsce.
PL
65
Obchodzenie się z obudową

Klapka
OSTRZEŻENIE
Brak należytej ostrożności grozi
eksplodowaniem baterii. Nie ładować, nie
demontować ani nie wrzucać do ognia.


W miarę rozładowywania się baterii litowej
zasięg działania bezprzewodowego pilota
zdalnego sterowania może ulegać zmniejszeniu
lub bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania
może działać nieprawidłowo. W takim
przypadku należy wymienić baterię na baterię
litową CR2025 marki Sony. Użycie innej baterii
grozi pożarem lub eksplozją.
Jeżeli obudowa kamery ulegnie zabrudzeniu,
należy ją oczyścić miękką ściereczką zwilżoną
wodą, a następnie wytrzeć suchą, miękką
szmatką.
Aby nie uszkodzić obudowy, należy unikać:
 Używania substancji chemicznych, np.
rozcieńczalnika, benzyny, alkoholu, ściereczek
nasączonych substancjami chemicznymi,
środków odstraszających owady, środków
owadobójczych i filtrów przeciwsłonecznych
 Obsługi kamery rękoma zabrudzonymi
powyższymi substancjami
 Narażania obudowy na długotrwały kontakt
z przedmiotami wykonanymi z gumy lub
winylu
Czyszczenie lampy błyskowej
Zasady obchodzenia się z ekranem
LCD



Pozostawione na ekranie LCD odciski palców,
krem do rąk itp. mogą przyczyniać się do
odchodzenia powłoki ekranu LCD. Ślady te
należy usunąć możliwie jak najszybciej.
Zbyt mocne pocieranie ekranu LCD chusteczką
itp. może prowadzić do powstawania rys na
powłoce ekranu LCD.
Wskazane jest, aby delikatnie usunąć odciski
palców lub kurz z zabrudzonego ekranu LCD,
po czym wyczyścić ekran miękką ściereczką itp.
Ekran LCD



PL
66
Zbyt mocne naciskanie ekranu LCD grozi
nierównomiernym odtwarzaniem barw i
innymi uszkodzeniami.
Jeżeli kamera pracuje w niskiej temperaturze,
na ekranie LCD może pojawić się obraz
szczątkowy. Nie świadczy to o usterce.
Podczas pracy kamery tylna strona ekranu LCD
może się nagrzewać. Nie świadczy to o usterce.

Odciski palców lub kurz zaleca się usuwać z
lampy błyskowej za pomocą miękkiej ściereczki.
Informacje o konserwacji i
przechowywaniu obiektywu




Powierzchnię obiektywu należy przetrzeć
miękką szmatką w następujących sytuacjach:
 Gdy na powierzchni obiektywu widoczne są
odciski palców
 W miejscach gorących i wilgotnych
 Gdy obiektyw jest narażony na działanie soli
zawartej w powietrzu, np. nad morzem
Po przetarciu obiektywu wskazane jest
uruchomienie funkcji [Autoreg.obiektyw3D]
(str. 53).
Obiektyw należy przechowywać w
dobrze wentylowanym, czystym miejscu,
zabezpieczonym przed dostępem kurzu.
Aby zapobiec tworzeniu się pleśni, należy co
pewien czas przeczyścić obiektyw w sposób
opisany powyżej.
Ładowanie zamontowanego
fabrycznie akumulatora
Kamera jest wyposażona w montowany
fabrycznie akumulator, który zapewnia
pamiętanie daty, godziny i innych ustawień,
nawet gdy ekran LCD jest zamknięty.
Akumulator zamontowany fabrycznie
jest ładowany, zawsze gdy kamera jest
podłączona do gniazda elektrycznego za
pośrednictwem zasilacza sieciowego lub
gdy jest podłączony akumulator. Całkowite
rozładowanie akumulatora nastąpi po
upływie około 3 miesięcy nieużywania
kamery. Do użytkowania kamery należy
przystąpić po naładowaniu zamontowanego
fabrycznie akumulatora.
Nawet jeśli zamontowany fabrycznie
akumulator nie jest naładowany, nie będzie
to miało żadnego wpływu na działanie
kamery, o ile nie będzie zapisywana data
nagrania.
Pozostałe informacje/Indeks
Sposób ładowania zamontowanego
fabrycznie akumulatora
Kamerę z zamkniętym ekranem LCD
należy podłączyć do gniazda elektrycznego
za pośrednictwem dostarczonego zasilacza i
pozostawić ją na co najmniej 24 godziny.
PL
67
Dane techniczne
System
Format sygnału: System koloru PAL, zgodna z
normami CCIR
specyfikacja HDTV 1080/50i, 1080/50p
Format zapisu filmów:
HD:
3D: Format zgodny z MPEG-4 MVC/
H.264 AVCHD wer. 2.0
2D: Format zgodny z MPEG-4 AVC/
H.264 AVCHD wer. 2.0
STD: MPEG2-PS
System nagrywania dźwięku:
Dolby Digital 2-kanałowy/5,1-kanałowy
Dolby Digital 5.1 Creator
Format plików zdjęciowych:
Zgodny z DCF Ver.2.0
Zgodny z Exif Ver.2.3
Zgodny z MPF Baseline
Nośniki zapisu (filmy/zdjęcia):
„Memory Stick PRO Duo”
Karta SD (klasy 4 lub szybsza)
Przetwornik obrazu:
Matryca CMOS 4,6 mm (typ 1/3,91)
Rejestrowane piksele (zdjęcie):
Maks. 20 400 000 pikseli*1 (6 016  3 384)
(16:9)
Całkowita: Około 5 430 000 pikseli
Efektywna (film, 16:9)*2:
3D: Około 3 980 000 pikseli
2D: Około 5 020 000 pikseli
Efektywna (zdjęcie, 16:9):
Około 5 020 000 pikseli
Efektywna (zdjęcie, 4:3):
Około 3 760 000 pikseli
Obiektyw: Obiektyw G
3D: 10  (optyczny), 12  (Extended Zoom)
2D: 10  (optyczny)*2, 17  (Extended
Zoom)*3, 120  (cyfrowy)
F 1,8 ~ F 3,4
f=3,2 mm - 32,0 mm
Po przeliczeniu na wartości dla aparatu
małoobrazkowego
Film*2:
3D: 33,4 mm - 400,8 mm (16:9)
2D: 29,8 mm - 298,0 mm (16:9)
Zdjęcie:
29,8 mm - 298,0 mm (16:9)
Temperatura barwowa: [Auto], [Jednym dotk.],
[Wewnątrz], [Na zewnątrz]
Minimalne natężenie oświetlenia:
6 lx (luks) (przy ustawieniu domyślnym, czas
otwarcia migawki 1/50 sekundy)
PL
68
3 lx (luksy) (opcja [Low Lux] ustawiona
na [Włącz], czas otwarcia migawki
1/25 sekundy)
*1 Unikatowa matryca pikseli firmy Sony w
technologii ClearVid i system przetwarzania
obrazu (BIONZ) umożliwiają uzyskanie
rozdzielczości zdjęć odpowiadających
opisanym rozmiarom.
2
* Opcja [
SteadyShot] ustawiona na
[Standardowy] lub [Wyłącz].
3
* Opcja [
SteadyShot] ustawiona na
[Aktywny].
Złącza wejściowe i wyjściowe
Zdalne złącze A/V: Wyjściowe gniazdo wideo i
audio
Gniazdo HDMI OUT: gniazdo HDMI mini
Gniazdo USB: mini-AB/typ A (wbudowany kabel
USB) (tylko wyjście)
Gniazdo słuchawkowe: Gniazdo stereofoniczne
mini ( 3,5 mm)
Gniazdo wejściowe MIC: Gniazdo stereofoniczne
mini ( 3,5 mm)
Ekran LCD
Obraz: 8,8 cm (typ 3,5, współczynnik kształtu 16:9)
Całkowita liczba pikseli: 1 229 760 (2 562  480)
Informacje ogólne
Wymagania dotyczące zasilania: Prąd stały
6,8 V/7,2 V (akumulator) Prąd stały 8,4 V
(zasilacz sieciowy)
Ładowanie przez USB:
Prąd stały 5 V 500 mA/1,5 A
Przeciętny pobór mocy:
Podczas filmowania kamerą przy normalnej
jasności z użyciem ekranu LCD:
HD: 3D: 5,1 W, 2D: 3,5 W
STD: 3,3 W
Temperatura robocza: 0 C do 40 C
Temperatura przechowywania: ‒20 C do +60 C
Wymiary (orientacyjne):
71,5 mm  63,5 mm  131 mm (szer./wys./
gł.) z uwzględnieniem wystających elementów
71,5 mm  63,5 mm  131 mm (szer./wys./
gł.) z uwzględnieniem wystających elementów
i z podłączonym akumulatorem z zestawu
Waga (przybliżona)
HDR-TD30VE:
460 g (tylko urządzenie zasadnicze)
510 g (z dostarczonym akumulatorem)
HDR-TD30E:
450 g (tylko urządzenie zasadnicze)
500 g (z dostarczonym akumulatorem)
Zasilacz sieciowy AC-L200C/AC-L200D
Wymagania dotyczące zasilania: Napięcie
zmienne 100 V - 240 V,
50 Hz/60 Hz
Pobór prądu: 0,35 A - 0,18 A
Pobór mocy: 18 W
Napięcie wyjściowe: prąd stały 8,4 V*
Temperatura robocza: 0 C do 40 C
Temperatura przechowywania: ‒20 C do +60 C
Wymiary (orientacyjne): 48 mm  29 mm 
81 mm (szer./wys./gł.) z uwzględnieniem
wystających elementów
Waga (orientacyjna): 150 g bez przewodu
zasilającego
* Pozostałe parametry znajdują się
na tabliczce znamionowej zasilacza
sieciowego.
Akumulator NP-FV50
Pozostałe informacje/Indeks
Maksymalne napięcie wyjściowe: prąd stały 8,4 V
Napięcie wyjściowe: prąd stały 6,8 V
Maksymalne napięcie ładowania: prąd stały 8,4 V
Maksymalny prąd ładowania: 2,1 A
Pojemność
Typowa: 7,0 Wh (1 030 mAh)
Minimalna: 6,6 Wh (980 mAh)
Typ: Litowo-jonowy
Konstrukcja oraz dane techniczne kamery i
akcesoriów mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
 Wyprodukowano na licencji firmy Dolby
Laboratories.
PL
69
Znaki towarowe














PL
70
„Handycam” i
są
zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Sony
Corporation.
„AVCHD”, „AVCHD 3D/Progressive”, logotyp
„AVCHD” i logotyp „AVCHD 3D/Progressive”
są znakami towarowymi firm Panasonic
Corporation i Sony Corporation.
„Memory Stick”, „
”, „Memory Stick Duo”,
„
”, „Memory Stick PRO
Duo”, „
”, „Memory
Stick PRO-HG Duo”, „
”,
„Memory Stick XC-HG Duo”,
„
”, „MagicGate”,
„
”, „MagicGate Memory
Stick” i „MagicGate Memory Stick Duo” są
znakami towarowymi lub zastrzeżonymi
znakami towarowymi firmy Sony Corporation.
„InfoLITHIUM” jest znakiem towarowym
firmy Sony Corporation.
„x.v.Colour” jest znakiem towarowym firmy
Sony Corporation.
„BIONZ” jest znakiem towarowym firmy Sony
Corporation.
jest zastrzeżonym znakiem
towarowym firmy Sony Corporation.
„BRAVIA” jest znakiem towarowym firmy Sony
Corporation.
Blu-ray Disc i symbol Blu-ray są znakami
towarowymi firmy Blu-ray Disc Association.
Dolby i symbol double-D są znakami
towarowymi firmy Dolby Laboratories.
Nazwy HDMI i HDMI High-Definition
Multimedia Interface, a także logo HDMI
są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi
znakami towarowymi firmy HDMI Licensing
LLC w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.
Microsoft, Windows, Windows Vista i DirectX
są zastrzeżonymi znakami towarowymi
lub znakami towarowymi firmy Microsoft
Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub
innych krajach.
Mac i Mac OS są zastrzeżonymi znakami
towarowymi firmy Apple Inc. w Stanach
Zjednoczonych i innych krajach.
Intel, Intel Core i Pentium są znakami
towarowymi lub zastrzeżonymi znakami
towarowymi firmy Intel Corporation i jej
oddziałów w Stanach Zjednoczonych i innych
krajach.
„ ” i „PlayStation” są zastrzeżonymi
znakami towarowymi firmy Sony Computer
Entertainment Inc.
 NAVTEQ i logo NAVTEQ Maps są
zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy
NAVTEQ w Stanach Zjednoczonych i innych
krajach.
 Logo SDXC jest znakiem towarowym firmy
SD-3C, LLC.
 MultiMediaCard jest znakiem towarowym
firmy MultiMediaCard Association.
 Facebook i logo „f ” są znakami towarowymi
lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy
Facebook, Inc.
 YouTube i logo YouTube są znakami
towarowymi lub zastrzeżonymi znakami
towarowymi firmy Google Inc.
Wszystkie inne nazwy produktów przytoczone w
niniejszej pozycji mogą być znakami towarowymi
lub zastrzeżonymi znakami towarowymi
odpowiednich firm. Ponadto znaki  i  nie
zawsze pojawiają się w niniejszej instrukcji.

UMOWA LICENCYJNA
UŻYTKOWNIKA
KOŃCOWEGO
DOTYCZĄCA
DANYCH MAP DLA
KAMER WIDEO (HDRTD30VE)
PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO UŻYTKOWANIA
OPISYWANEGO OPROGRAMOWANIA NALEŻY
DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z PONIŻSZĄ
UMOWĄ.
LICENCJA NA OPROGRAMOWANIE
OPROGRAMOWANIE jest chronione prawami
autorskimi oraz umowami międzynarodowymi
dotyczącymi praw autorskich, jak również innymi
prawami i umowami dotyczącymi własności
intelektualnej. OPROGRAMOWANIE nie jest
sprzedawane, lecz udzielana jest na nie licencja.
UDZIELANIE LICENCJI
W ramach LICENCJI użytkownik nabywa
następujących praw na zasadzie niewyłącznej:
OPROGRAMOWANIE. Z OPROGRAMOWANIA
wolno korzystać tylko na jednym egzemplarzu
PRODUKTU.
Użytkowanie. Z OPROGRAMOWANIA wolno
korzystać tylko na własny użytek.
Restrykcje. Użytkownikowi nie wolno przekazywać
ani rozpowszechniać żadnego fragmentu
OPROGRAMOWANIA w jakiejkolwiek
postaci do innych celów niż te, na które w
sposób wyraźny zezwala niniejsza LICENCJA.
OPROGRAMOWANIA nie wolno wykorzystywać
na innych produktach, w innych systemach lub do
innych zastosowań, za wyjątkiem PRODUKTU.
Za wyjątkiem sytuacji wspomnianych w niniejszej
LICENCJI, użytkownikowi nie wolno używać,
ani zezwalać stronom trzecim na używanie
OPROGRAMOWANIA niezależnie od PRODUKTU
(między innymi, ale nie tylko, nie wolno go w całości
lub w części powielać, wysyłać lub wyodrębniać
w jakiejkolwiek postaci), w formie najmu lub
leasingu z opłatą licencyjną lub bez niej. Niektóre
przepisy prawa nie zezwalają na wprowadzanie
restrykcji w odniesieniu do wspomnianych praw.
W takim przypadku powyższe restrykcje nie mają
zastosowania.
Ograniczenie dotyczące stosowania inżynierii
wstecznej, dekompilacji i dezasemblacji. Nie
wolno (i) wyodrębniać OPROGRAMOWANIA z
PRODUKTU, (ii) powielać go, kopiować, wysyłać do
portu, tłumaczyć lub tworzyć pochodnych materiałów
z całości lub części OPROGRAMOWANIA, ani
(iii) nie wolno w jakikolwiek sposób stosować do
dowolnych celów inżynierii wstecznej, dekompilacji,
bądź dezasemblacji w odniesieniu do całości lub do
części OPROGRAMOWANIA. Niektóre przepisy
prawa nie zezwalają na wprowadzanie ograniczeń
wspomnianych praw. W takim przypadku powyższe
ograniczenie nie ma zastosowania.
Znaki towarowe i noty: Nie wolno usuwać, zmieniać,
zakrywać, ani niszczyć znaków towarowych lub
not dotyczących praw autorskich występujących w
opisywanym OPROGRAMOWANIU.
Pozostałe informacje/Indeks
WAŻNE - NALEŻY CZYTAĆ UWAŻNIE: Niniejsza
umowa licencyjna użytkownika końcowego
(„LICENCJA”) to umowa prawna pomiędzy
użytkownikiem a firmą Sony Corporation („SONY”),
udzielającą licencji na dane map znajdujące się
w posiadanej kamerze wideo („PRODUKCIE”).
Wspomniane dane map wraz z kolejnymi
aktualizacjami/modernizacjami określane są tutaj
mianem OPROGRAMOWANIA. LICENCJA
obejmuje wyłącznie OPROGRAMOWANIE. Z
OPROGRAMOWANIA można korzystać tylko
w połączeniu z użytkowaniem PRODUKTU.
Dotknięciem przycisku „ZGODA” wyświetlanym
na ekranie PRODUKTU w kontekście tej Licencji,
użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie
warunków niniejszej LICENCJI. Firma SONY
nie udziela licencji na OPROGRAMOWANIE
użytkownikowi, który nie zgadza się ze
wspomnianymi warunkami niniejszej LICENCJI.
W takim przypadku OPROGRAMOWANIE nie
będzie dostępne i użytkownik nie może korzystać z
OPROGRAMOWANIA.
OPIS POZOSTAŁYCH PRAW I OGRANICZEŃ
Pliki z danymi. Z poziomu OPROGRAMOWANIA
mogą być automatycznie tworzone pliki z
danymi wykorzystywane przez opisywane
OPROGRAMOWANIE. Wszelkie wspomniane
pliki z danymi będą traktowane jako część
OPROGRAMOWANIA.
Przekazywanie OPROGRAMOWANIA. Wszelkie
prawa udzielone na mocy niniejszej LICENCJI można
trwale przenieść tylko w wyniku transakcji sprzedaży
lub przekazania PRODUKTU, pod warunkiem że
nie zachowa się żadnych kopii i przekaże się całe
OPROGRAMOWANIE (w tym wszystkie kopie (o
ile na kopiowanie zezwala powyższe „Ograniczenie
dotyczące stosowania inżynierii wstecznej,
dekompilacji i dezasemblacji”), elementy składowe,
nośniki i materiały drukowane, wszystkie wersje i
wszelkie uaktualnienia OPROGRAMOWANIA wraz
z niniejszą licencję) innemu podmiotowi, a podmiot
ten zaakceptuje warunki niniejszej LICENCJI.
PL
71
Wygaśnięcie lub rozwiązanie umowy. Z zastrzeżeniem
wszelkich innych praw firma SONY może zerwać
niniejszą LICENCJĘ, jeżeli użytkownik nie będzie
przestrzegać warunków i postanowień niniejszej
LICENCJI. W takim wypadku należy zaprzestać
korzystania z OPROGRAMOWANIA i z wszelkich
jego elementów składowych. Po wygaśnięciu lub
rozwiązaniu niniejszej LICENCJI nadal w mocy
pozostają postanowienia następujących sekcji
LICENCJI: „PRAWA AUTORSKIE”, „WARUNKI
PODWYŻSZONEGO RYZYKA”, „WYŁĄCZENIE
GWARANCJI NA OPROGRAMOWANIE”,
„OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI”,
„ZAKAZ EKSPORTU”, „KLAUZULA
SALWATORYJNA” i „OBOWIĄZUJĄCE PRAWO I
JURYSDYKCJA”, ustęp „Poufność” niniejszej sekcji
oraz bieżący ustęp.
Poufność. Użytkownik zgadza się zachować poufność
informacji zawartych w OPROGRAMOWANIU,
które nie są powszechnie znane, i zobowiązuje się do
nieujawniania tych informacji innym osobom lub
podmiotom bez uprzedniej pisemnej zgody firmy
SONY.
PRAWA AUTORSKIE
Wszelkie tytuły w OPROGRAMOWANIU i prawa
autorskie do niego (z uwzględnieniem, ale nie tylko,
danych map, obrazów, zdjęć, animacji, materiałów
wideo, nagrań audio, muzyki, tekstu i „apletów”
zawartych w OPROGRAMOWANIU) oraz wszelkie
kopie OPROGRAMOWANIA stanowią własność
SONY, licencjodawców i dostawców firmy SONY
oraz ich odpowiednich oddziałów (wspomniani
licencjodawcy i dostawcy firmy SONY wraz z ich
odpowiednimi oddziałami są dalej wspólnie określani
mianem Licencjodawców „SONY”). Wszelkie prawa,
które nie zostały specjalnie przyznane w ramach
niniejszej LICENCJI, są zastrzeżone przez SONY lub
licencjodawców SONY.
WARUNKI PODWYŻSZONEGO RYZYKA
OPROGRAMOWANIE nie jest odporne na błędy
i nie zostało opracowane, wyprodukowane, ani nie
jest przeznaczone do użytkowania w warunkach
niebezpiecznych, w których wymagane jest
bezawaryjne działanie, np. w obiektach nuklearnych,
w nawigacji lotniczej lub lotniczych systemach
łączności, w kontroli ruchu lotniczego, urządzeniach
bezpośredniego podtrzymania funkcji życiowych
i systemach wojskowych, w przypadku których
usterka OPROGRAMOWANIA może prowadzić do
śmierci, obrażeń lub poważnych szkód fizycznych lub
zagrożeń dla środowiska („Warunki podwyższonego
ryzyka”). Firma SONY, jej oddziały, ich odpowiedni
dostawcy oraz Licencjodawcy SONY nie udzielają
żadnych wyraźnych bądź domniemanych gwarancji
przydatności do zastosowań w warunkach
podwyższonego ryzyka.
PL
72
WYŁĄCZENIE GWARANCJI NA
OPROGRAMOWANIE
Użytkownik wyraźnie przyjmuje do wiadomości
i zgadza się, że używa OPROGRAMOWANIA
na własne ryzyko. OPROGRAMOWANIE jest
dostarczane w stanie „TAK JAK JEST”, bez żadnych
gwarancji. Firma SONY, jej oddziały, jej i ich
odpowiedni dostawcy oraz Licencjodawcy SONY (w
tej sekcji firma SONY, jej oddziały, ich odpowiedni
dostawcy oraz Licencjodawcy SONY będą określani
wspólnie mianem „SONY”) NIE UDZIELAJĄ
NINIEJSZYM ŻADNYCH GWARANCJI,
WYRAŹNYCH LUB DOMNIEMANYCH,
WYNIKAJĄCYCH Z PRAWA I NIE TYLKO, W TYM
M.IN. DOMNIEMANYCH GWARANCJI JAKOŚCI,
NIENARUSZALNOŚCI, PRZYDATNOŚCI DO
SPRZEDAŻY I DO OKREŚLONYCH CELÓW.
FIRMA SONY NIE GWARANTUJE, ŻE FUNKCJE
OPROGRAMOWANIA SPEŁNIĄ WYMAGANIA
UŻYTKOWNIKA, OPROGRAMOWANIE
NIE BĘDZIE SIĘ ZAWIESZAĆ I BĘDZIE
DZIAŁAĆ BEZBŁĘDNIE. PONADTO FIRMA
SONY NIE GWARANTUJE ANI NIE SKŁADA
ŻADNYCH DEKLARACJI DOTYCZĄCYCH
MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWANIA LUB WYNIKÓW
STOSOWANIA OPROGRAMOWANIA W
ZAKRESIE PRAWIDŁOWOŚCI, DOKŁADNOŚCI,
NIEZAWODNOŚCI ITP. NIEKTÓRE PRZEPISY
PRAWA NIE ZEZWALAJĄ NA WYKLUCZENIE
DOMNIEMANYCH GWARANCJI. W TAKIM
PRZYPADKU POWYŻSZE WYKLUCZENIA
MOGĄ NIE OBOWIĄZYWAĆ.
Użytkownik jest świadomy tego, że dane zawarte w
OPROGRAMOWANIU mogą zawierać niedokładne
lub niekompletne informacje w związku z upływem
czasu, zmieniającymi się okolicznościami,
wykorzystanymi źródłami oraz naturą procesu
zbierania kompleksowych danych geograficznych, i
każdy z wymienionych czynników może prowadzić
do nieprawidłowych wyników.
OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
W TEJ SEKCJI FIRMA SONY, JEJ ODDZIAŁY,
JEJ I ICH ODPOWIEDNI DOSTAWCY
ORAZ LICENCJODAWCY SONY BĘDĄ
WSPÓLNIE OKREŚLANI MIANEM „SONY” W
MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOPUSZCZALNYM
PRZEZ PRAWO. FIRMA SONY NIE PONOSI
ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI W
ODNIESIENIU DO JAKICHKOLWIEK
SKARG, ROSZCZEŃ LUB POZWÓW, BEZ
WZGLĘDU NA CHARAKTER PRZYCZYNY
WSPOMNIANYCH SKARG, ROSZCZEŃ LUB
POZWÓW Z ZARZUTEM STRATY LUB SZKÓD
BEZPOŚREDNICH BĄDŹ POŚREDNICH, KTÓRE
MOGŁY WYNIKNĄĆ Z UŻYTKOWANIA LUB
POSIADANIA OPROGRAMOWANIA, ANI W
ODNIESIENIU DO JAKIEJKOLWIEK UTRATY
ZYSKÓW, WYNAGRODZENIA, UMÓW LUB
OSZCZĘDNOŚCI, BĄDŹ TEŻ JAKICHKOLWIEK
INNYCH BEZPOŚREDNICH, POŚREDNICH,
PRZYPADKOWYCH, SPECJALNYCH LUB
WTÓRNYCH SZKÓD WYNIKŁYCH Z
UŻYTKOWANIA BĄDŹ NIEMOŻNOŚCI
UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA,
JAKICHKOLWIEK WAD OPROGRAMOWANIA,
BĄDŹ TEŻ Z NARUSZENIA ZASAD I
WARUNKÓW, CZY TO W FORMIE POWÓDZTWA
O NIEDOTRZYMANIE UMOWY LUB CZYN
NIEDOZWOLONY, CZY TEŻ W OPARCIU O
GWARANCJĘ, NAWET JEŚLI FIRMA SONY
ZOSTAŁA POINFORMOWANA O MOŻLIWOŚCI
WYSTĄPIENIA TYCH SZKÓD, ZA WYJĄTKIEM
PRZYPADKÓW RAŻĄCEGO NIEDBALSTWA
LUB WINY UMYŚLNEJ SONY, ŚMIERCI LUB
OBRAŻEŃ FIZYCZNYCH, BĄDŹ TEŻ SZKÓD
SPOWODOWANYCH WADLIWĄ NATURĄ
PRODUKTU. W KAŻDYM PRZYPADKU, ZA
WYJĄTKIEM UPRZEDNIO WSPOMNIANYCH
ZASTRZEŻEŃ, PEŁNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ
FIRMY SONY NA MOCY KTÓREGOKOLWIEK Z
POSTANOWIEŃ NINIEJSZEJ LICENCJI BĘDZIE
OGRANICZONA DO RZECZYWISTEJ KWOTY
ZAPŁACONEJ ZA OPROGRAMOWANIE.
NIEKTÓRE PRZEPISY PRAWA NIE ZEZWALAJĄ
NA STOSOWANIE WYKLUCZEŃ ANI
OGRANICZEŃ DOTYCZĄCYCH SZKÓD
POŚREDNICH LUB PRZYPADKOWYCH. W
TAKIEJ SYTUACJI POWYŻSZE WYKLUCZENIE
LUB OGRANICZENIE MOŻE NIE MIEĆ
ZASTOSOWANIA.
ZAKAZ EKSPORTU
KLAUZULA SALWATORYJNA
Jeżeli którakolwiek część niniejszej LICENCJI
zostanie uznana za nieważną lub stanie się
nieegzekwowalna, pozostałe części tej umowy
pozostają w mocy.
Niniejszą LICENCJĘ reguluje prawo Japonii bez
względu na ewentualne sprzeczności z zastrzeżeniami
prawnymi lub Konwencją Narodów Zjednoczonych
o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów,
stosowanie której jest kategorycznie wykluczone.
Wszelkie wątpliwości powstałe w związku z niniejszą
LICENCJĄ będą rozstrzygane wyłącznie przez Sąd
Okręgowy w Tokio. Strony niniejszym wyrażają
zgodę na właściwość miejscową i jurysdykcję tego
sądu. STRONY NINIEJSZYM ZRZEKAJĄ SIĘ
PRAWA DO PROCESU W JAKICHKOLWIEK
KWESTIACH ZWIĄZANYCH Z NINIEJSZĄ
LICENCJĄ. NIEKTÓRE PRZEPISY PRAWA NIE
ZEZWALAJĄ NA WYKLUCZENIE PRAWA DO
PROCESU. W TAKIM PRZYPADKU POWYŻSZE
WYKLUCZENIE MOŻE NIE OBOWIĄZYWAĆ.
CAŁOŚĆ UMOWY
Podane zasady i warunki stanowią całość
umowy między firmą SONY a Użytkownikiem,
odnoszącej się do jej przedmiotu, i zastępują w
całości wszelkie wcześniej istniejące, pisemne bądź
ustne porozumienia między stronami związane z
przedmiotem umowy.
INSTYTUCJE RZĄDOWE
Jeżeli OPROGRAMOWANIE jest pobierane przez
lub w imieniu rządu Stanów Zjednoczonych lub
innego podmiotu powołującego się na lub stosującego
prawa podobne do tych stosowanychzwyczajowo
przez rząd Stanów Zjednoczonych, na taki
OPROGRAMOWANIE, będące „przedmiotem
komercyjnym” zgodnie z definicją podaną w
federalnych przepisach FAR cz. 48,
podcz. 2.101, udzielana jest LICENCJA, i takie
OPROGRAMOWANIE dostarczane lub będące na
wyposażeniu powinno być oznaczone i zaopatrzone
w stosowną „Notę dotyczącą użytkowania” zgodnie
z zaleceniem SONY i/lub jej oddziałów i należy je
traktować stosownie do warunków wspomnianej
noty.
Pozostałe informacje/Indeks
UŻYTKOWNIK PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI,
ŻE UŻYTKOWANIE OPROGRAMOWANIA
W NIEKTÓRYCH KRAJACH, REGIONACH,
OBSZARACH LUB OBIEKTACH, ALBO
EKSPORT PRODUKTÓW Z KRAJU, NA
KTÓREGO RYNEK PRODUKTY TE SĄ
PRZEZNACZONE DO SPRZEDAŻY, MOŻE
PODLEGAĆ OGRANICZENIOM LUB
ZAKAZOM. UŻYTKOWNIK WYRAŻA ZGODĘ
NA UŻYTKOWANIE OPROGRAMOWANIA
LUB EKSPORT PRODUKTÓW ZGODNIE
Z OBOWIĄZUJĄCYM PRAWEM,
ROZPORZĄDZENIAMI, ZASADAMI I
PRZEPISAMI STOSOWNYCH KRAJÓW,
REGIONÓW, OBSZARÓW, BĄDŹ TEŻ OBIEKTÓW.
OBOWIĄZUJĄCE PRAWO I JURYSDYKCJA
Informacje dotyczące znaków towarowych i
praw autorskich
1993-2011 NAVTEQ
2012 ZENRIN CO., LTD.
Australia
 Hema Maps Pty. Ltd, 2010.
Copyright. Based on data provided under license
from PSMA Australia Limited (www.psma.com.au).
Product incorporates data which is  2010
Telstra Corporation Limited, GM Holden
Limited, Intelematics Australia Pty Ltd, NAVTEQ
International LLC, Sentinel Content Pty Limited and
Continental Pty Ltd.
PL
73
Austria
Jordania
Kanada
Meksyk
This data includes information taken with permission
from Canadian authorities, including  Her Majesty
the Queen in Right of Canada,  Queen’s Printer for
Ontario,  Canada Post Corporation, GeoBase, 
The Department of Natural Resources Canada. All
rights reserved.
Fuente: INEGI (Instituto Nacional de Estadística y
Geografía.)
Chorwacja, Estonia, Litwa, Łotwa, Mołdawia,
Polska, Słowenia i Ukraina
Portugalia
 Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen
 EuroGeographic
Francja
source:  IGN 2009 - BD TOPO
Niemcy
Die Grundlagendaten wurden mit Genehmigung der
zustaendigen Behoerden entnommen.
Wielka Brytania
Contains Ordnance Survey data  Crown copyright
and database right 2010
Contains Royal Mail data  Royal Mail copyright
and database right 2010
Grecja
Copyright Geomatics Ltd.
Węgry
Copyright  2003; Top-Map Ltd.
Włochy
La Banca Dati Italiana è stata prodotta usando quale
riferimento anche cartografia numerica ed al tratto
prodotta e fornita dalla Regione Toscana.
Japonia
PL
74
 Royal Jordanian Geographic Centre
Norwegia
Copyright  2000; Norwegian Mapping Authority
Source: IgeoE – Portugal
Hiszpania
Información geográfica propiedad del CNIG
Szwecja
Based upon electronic data  National Land Survey
Sweden.
Szwajcaria
Topografische Grundlage:  Bundesamt für
Landestopographie.
Stany Zjednoczone
United States Postal Service 2010. Prices are not
established, controlled or approved by the United
States Postal Service.
The following trademarks and registrations are owned
by the USPS: United States Postal Service, USPS, and
ZIP+4.
Wskaźniki na ekranie
Przy zmianie ustawień pojawiają się
poniższe wskaźniki. Informacje o
wskaźnikach widocznych podczas
nagrywania lub odtwarzania można znaleźć
na stronie 25 i 33.

Na środku
Z lewej
Z prawej
Maksimum (54)
Cinematone (53)
Destynacja (56)
Inteligentna automatyka
(wykrywanie twarzy/
wykrywanie sceny/
wykrywanie drgań
kamery/wykrywanie
dźwięku) (37)
Regulacja głębi 3D
Na środku
Wskaźnik

Opis
Ust. pok. slajd.
Ostrzeżenie (58)

Tryb odtwarzania (30)
U dołu
Z prawej
Z lewej
Wskaźnik
Tryb Szeroki (54)


Wprowadzanie (53)
Opcja [Wykrywanie
twarzy] ustawiona na
[Wyłącz] (54)
Opcja [Zdjęcie z
uśmiechem] ustawiona na
[Wyłącz] (54)
Ręczne ustawianie ostrości
(53)
Wybór sceny (53)
Balans bieli (53)
Funkcja SteadyShot
wyłączona (54)
Zmiana balansu bieli (53)
Tele makro (54)
x.v.Color (55)
Zebra (54)
Wskaźnik
50i
Opis
Jakość nagrywanego
obrazu (HD/STD),
szybkość klatek (50p/50i/
25p) i tryb nagrywania
(PS/FX/FH/HQ/LP) (35)
60min
Poziom naładowania
akumulatora
Nośnik zapisu/
odtwarzania/edycji (21)
0:00:00
Licznik (godzina:minuta:
sekunda)
00min
Orientacyjny pozostały
czas nagrywania
20,4M Rozmiar zdjęcia (55)
9999
Orientacyjna liczba
możliwych do nagrania
zdjęć
Folder odtwarzania
100/112
Numer aktualnie
odtwarzanego filmu lub
zdjęcia/Liczba wszystkich
zarejestrowanych filmów
lub zdjęć
Pozostałe informacje/Indeks
Opis
Przycisk MENU (52)
Nagrywanie przy użyciu
samowyzwalacza (53)
Stan triangulacji GPS (38)
Lampka wideo
PL
75
Podłączone zewnętrzne
urządzenie pamięciowe
(50)
Nagrywanie lub
odtwarzanie 2D/3D
U dołu
Wskaźnik
EV
101-0005



PL
76
Opis
Niski Poz. odn. mikrofonu
(54)
Opcja [Autored.szum
wiatru] ustawiona na
[Wyłącz] (54)
Opcja [Głos z bliska]
ustawiona na [Wyłącz]
(54)
Zoom wbud. mikrof. (54)
Tryb audio (54)
Low Lux (53)
Przestawienie AE (53)
Szybkość migawki (53)
Przesłona (53)
Pomiar punkt./ostr.
(53)/Pomiar punktu (53)/
Ekspozycja (53)
Inteligentna automatyka
(37)
Nazwa pliku danych
Chroń (55)
Lampa błyskowa (54)/
Poziom błysku (54)/Red.
czerw. oczu (54)
Wygląd wskaźników i ich położenie są
orientacyjne i mogą odbiegać od stanu
faktycznego.
W przypadku niektórych modeli kamery część
wskaźników może nie być wyświetlana.
Indeks
A
J
Active Interface Shoe............10, 65
Akumulator..................................14
Autored.szum wiatru..................38
Autoreg.obiektyw3D...................19
Język................................................5
B
Bezprzewodowy pilot zdalnego
sterowania...............................12, 65
C
Całkowite naładowanie...............15
Czas letni......................................17
Czas nagrywania filmów......60, 61
Czas nagrywania i
odtwarzania..................................60
D
Dane techniczne..........................68
Data/Czas.....................................20
Dźwięk 5,1-kanałowy..................40
E
Edycja............................................42
Ekran LCD...................................25
Elementy zestawu........................13
G
Głos z bliska.................................54
Gniazdo elektryczne....................16
GPS................................................38
L
Liczba możliwych do
zarejestrowania zdjęć..................61
Listy menu....................................53
LP...................................................35
Ł
R
Ładowanie akumulatora.............14
Ładowanie akumulatora z
wykorzystaniem komputera.......15
M
Regulacja głębi 3D.......................34
RESET...........................................11
Rozm. obrazu...............................55
Rozwiązywanie problemów.......57
„Memory Stick PRO Duo”
(Mark2).........................................21
„Memory Stick PRO-HG
Duo”..............................................21
„Memory Stick XC-HG Duo”....21
Menu.............................................52
Miniatury......................................31
Statyw............................................11
SteadyShot....................................54
Sygnalizacja dźwiękowa..............20
Szum wiatru.................................54
Szybkość migawki.......................53
S
N
Ś
Nagryw. dwoiste...........................23
Nagrywanie..................................23
Nagrywarka płyt..........................48
Naprawa........................................57
Nośniki zapisu..............................21
Śledzenie ostrością......................37
H
O
HQ.................................................35
Odtwarzanie.................................29
I
P
Informacje diagnostyczne..........58
Instalacja.......................................45
Inteligentna automatyka.............37
Panel dotykowy............................25
Pasek na rękę................................12
PlayMemories Home..... 13, 44, 45
Pozostałe informacje/Indeks
F
FH..................................................35
Filmy.............................................23
Filmy 2D.......................................23
Filmy 3D.......................................23
Filmy z Zaznaczenia....................55
FX..................................................35
K
Karta pamięci...............................21
Karta SD........................................21
Kasuj..............................................42
Kod danych..................................20
Komputer......................................45
Kondensacja wilgoci...................64
Konserwacja.................................63
Kopia bezpośrednia.....................51
Płyta AVCHD...........................6, 36
Podgląd Map................................32
Podgląd Wydarzeń......................29
Podłączanie..................................39
Podziel...........................................42
Połączenie USB............................55
Pomocniczy przewód
połączeniowy USB.......................13
Priorytet twarzy...........................36
Przejściówka USB........................49
Przesłona......................................53
Przewodnik pomocniczy
PlayMemories Home............13, 47
Przewodnik użytkownika kamery
„Handycam”...................................6
Przewód HDMI...........................39
Przewód połączeniowy A/V.......39
PS...................................................35
T
Telewizor.......................................39
Tryb NAGR..................................35
Twoja pozycja...............................56
U
Uruchamianie programu
PlayMemories Home..................47
USB................................................15
Ustawianie daty i godziny...........17
Uwagi dotyczące zasad
obchodzenia się z kamerą...........63
PL
77
V
VBR...............................................61
W
Wbudowany kabel USB..............15
Windows.......................................45
Włączanie zasilania.....................17
Wskaźniki na ekranie...........25, 75
Wskaźniki ostrzegawcze.............58
Wyświetlenie informacji na
ekranie LCD.................................25
Z
Zapisywanie obrazów na
zewnętrznym urządzeniu
pamięciowym...............................49
Zdjęcia...........................................24
Zdjęcie z uśmiechem...................37
Zewnętrzne urządzenie
pamięciowe...................................49
Zoom.............................................27
Listy menu znajdują się na
stronach od 53 do 56.
PL
78
Pozostałe informacje/Indeks
79
PL
Čtěte jako první
Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte
tuto příručku a ponechejte si ji pro budoucí
potřebu.
VAROVÁNÍ
Za účelem vyloučení rizika požáru nebo
úrazu elektrickým proudem
1) nevystavujte přístroj dešti ani
vlhkosti,
2) nepokládejte na přístroj předměty
naplněné kapalinami, jako jsou vázy.
Nevystavujte akumulátory
nadměrnému teplu, jako např.
slunečnímu záření, ohni a podobně.
UPOZORNĚNÍ
Modul akumulátoru
Při nesprávném zacházení s modulem
akumulátoru může dojít k výbuchu,
zapálení ohně nebo dokonce chemickému
popálení. Věnujte pozornost níže uvedeným
upozorněním.









CZ
Nerozebírejte jej.
Nesnažte se modul akumulátoru zdeformovat,
ani jej nevystavujte působení síly nebo
nárazům, např. tlučení, upuštění na zem nebo
šlapání na něj.
Nezkratujte jej, kontakty akumulátoru by
neměly přijít do styku s kovovými předměty.
Nevystavujte modul akumulátoru teplotě vyšší
než 60 °C, např. na přímém slunci nebo v
automobilu zaparkovaném na slunci.
Nespalujte jej a nevhazujte do ohně.
Nepoužívejte poškozené nebo vytékající
lithium-iontové akumulátory.
Modul akumulátoru dobíjejte vždy pomocí
značkové nabíječky Sony nebo pomocí zařízení
určeného k nabíjení akumulátoru.
Nenechávejte modul akumulátoru v dosahu
malých dětí.
Uchovávejte modul akumulátoru v suchu.


Vyměňte akumulátor pouze za stejný typ nebo
ekvivalentní typ doporučený společností Sony.
Použité moduly akumulátoru urychleně
zlikvidujte v souladu s pokyny.
K výměně použijte pouze akumulátor
uvedeného typu. Jinak může dojít k požáru
nebo zranění.
Napájecí adaptér
Nepoužívejte napájecí adaptér umístěný v
úzkém prostoru, například mezi stěnou a
nábytkem.
Při používání napájecího adaptéru použijte
blízkou síťovou zásuvku. Dojde-li během
používání videokamery k jakékoli poruše, ihned
napájecí adaptér odpojte ze síťové zásuvky.
I když je videokamera vypnutá, je do ní
při připojení k síťové zásuvce pomocí
napájecího adaptéru stále dodáván střídavý
proud (ze sítě).
Poznámka k napájecímu kabelu
Napájecí kabel je určen speciálně pro tuto
videokameru a nesmí se používat pro žádná
jiná elektrická zařízení.
Přílišný akustický tlak zvuku ze sluchátek
může zapříčinit ztrátu sluchu.
PRO ZÁKAZNÍKY V EVROPĚ
Sony Corporation tímto prohlašuje, že
tato 3D digitální videokamera s vysokým
rozlišením HDR-TD30VE je ve shodě
se základními požadavky a dalšími
příslušnými ustanoveními směrnice
1999/5/ES. Podrobnosti lze získat na následující
URL: http://www.compliance.sony.de/
Upozornění pro zákazníky v zemích, na
které se vztahují směrnice ES
Tento výrobek byl vyroben buď přímo nebo
v zastoupení společností Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075
Japan. Žádosti týkající se technických
požadavků na výrobky danými směrnicemi
Evropské unie je třeba adresovat na
zplnomocněného zástupce, kterým je
Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany. Pro
záležitosti servisu a záručních podmínek se
obracejte na adresy uvedené v servisních a
záručních dokumentech.
Upozornění
Elektromagnetické pole může při
specifických frekvencích ovlivnit obraz a
zvuk tohoto přístroje.
Tento výrobek byl testován a bylo shledáno,
že splňuje omezení stanovená předpisy
EMC pro používání propojovacích kabelů
kratších než 3 metry.
Upozornění
Pokud statická elektřina nebo
elektromagnetismus způsobí přerušení
přenosu dat v polovině (selhání), restartujte
aplikaci a znovu připojte komunikační
kabel (kabel USB apod.).
Likvidace nepotřebného
elektrického a elektronického
zařízení (platné v Evropské unii
a dalších evropských státech
uplatňujících oddělený systém
sběru)
Tento symbol umístěný na výrobku nebo
jeho balení upozorňuje, že by s výrobkem
CZ
po ukončení jeho životnosti nemělo
být nakládáno jako s běžným odpadem
z domácnosti. Je nutné ho odvézt do
sběrného místa pro recyklaci elektrického a
elektronického zařízení.
Zajištěním správné likvidace tohoto
výrobku pomůžete zabránit případným
negativním dopadům na životní prostředí a
lidské zdraví, které by jinak byly způsobeny
nevhodnou likvidací výrobku.
Recyklováním materiálů, z nichž je
vyroben, pomůžete ochránit přírodní
zdroje. Podrobnější informace o recyklaci
tohoto výrobku zjistíte u příslušného
místního obecního úřadu, podniku pro
likvidaci domovních odpadů nebo v
obchodě, kde jste výrobek zakoupili.
Nakládání s nepotřebnými
bateriemi (platí v Evropské
unii a dalších evropských
státech využívajících systém
odděleného sběru)
Tento symbol umístěný na baterii nebo
na jejím obalu upozorňuje, že s baterií
opatřenou tímto označením by se nemělo
nakládat jako s běžným domácím
odpadem.
Symbol nacházející se na určitých typech
baterii může být použit v kombinaci s
chemickou značkou. Značky pro rtuť (Hg)
nebo olovo (Pb) se použijí, pokud baterie
obsahuje více než 0,0005% rtuti nebo
0,004% olova.
CZ
Správným nakládáním s těmito
nepotřebnými bateriemi pomůžete zabránit
možným negativním dopadům na životní
prostředí a lidské zdraví, k nímž by
mohlo docházet v případech nevhodného
zacházení s vyřazenými bateriemi.
Materiálová recyklace pomůže chránit
přírodní zdroje.
V případě, že výrobek z důvodů
bezpečnosti, funkce nebo uchování dat
vyžaduje trvalé spojení s vloženou baterií,
je třeba, aby takovouto baterii vyjmul z
přístroje pouze kvalifikovaný personál.
K tomu, aby s baterií bylo správně
naloženo, předejte výrobek, který je na
konci své životnosti na místo, jenž je určené
ke sběru elektrických a elektronických
zařízení za účelem jejich recyklace.
Pokud jde o ostatní baterie, prosím,
nahlédněte do té části návodu k obsluze,
která popisuje bezpečné vyjmutí baterie z
výrobku. Nepotřebnou baterii odevzdejte k
recyklaci na příslušné sběrné místo.
Pro podrobnější informace o recyklaci
tohoto výrobku či baterii kontaktujte,
prosím, místní obecní úřad, podnik
zabezpečující místní odpadové
hospodářství nebo prodejnu, kde jste
výrobek zakoupili.
CZ
Informace o nastavení jazyka

Za účelem vysvětlení provozních postupů se
na displeji zobrazují v každém místním jazyce
pokyny. V případě potřeby lze zobrazený jazyk
před použitím videokamery změnit (s. 18).
Poznámky k použití

Informace o nahrávání




Před zahájením nahrávání otestujte funkci
nahrávání a ověřte, zda je obraz a zvuk
nahráván bez problémů.
Záruka se nevztahuje na obsah záznamu, a to
ani v případě, kdy nahrávání nebo přehrávání
neproběhlo následkem selhání videokamery,
záznamového média apod.
Barevné televizní systémy se v jednotlivých
zemích/oblastech liší. Chcete-li přehrávat
záznam na barevném televizoru, potřebujete
televizor se systémem PAL.
Televizní programy, filmy, videonahrávky a jiné
materiály mohou podléhat autorským právům.
Nepovolené kopírování takových materiálů
může představovat porušení autorských práv.


Panel LCD

Sledování videoklipů 3D

Při sledování obrazu 3D-videa mohou mít
někteří lidé nepříjemné pocity (jako je
namáhání očí, únava či nevolnost). Společnost
Sony doporučuje všem divákům během
sledování obrazu 3D-videa pravidelné
přestávky. Délka a četnost potřebných přestávek
jsou vysoce individuální. Musíte zjistit, co je
pro vás nejlepší. Máte-li jakékoli nepříjemné
pocity, přestaňte sledovat obraz 3D-videa,
dokud nepříjemné pocity nezmizí; v případě
potřeby se obraťte na lékaře. Viz také návody
k použití všech ostatních zařízení nebo médií
používaných s tímto výrobkem. Zrak malých
dětí (zejména mladších šesti let) je stále ještě ve
vývinu. Před dovolením malým dětem sledovat
obraz 3D-videa se obraťte na lékaře (např.
pediatra nebo očního lékaře). Dospělí musejí
dohlížet na malé děti k zajištění toho, aby
dodržovaly výše uvedená doporučení.
Neprovádějte žádnou z následujících činností.
V opačném případě může dojít k poškození
záznamového média, ztrátě nahraných obrazů
nebo nemožnosti jejich přehrání či jiným
problémům.
 vysunutí paměťové karty, pokud svítí nebo
bliká indikátor přístupu (s. 20)
 vyjmutí modulu akumulátoru, odpojení
napájecího adaptéru od videokamery nebo
vystavení videokamery mechanickým
nárazům či vibracím, pokud svítí nebo blikají
(Videoklip)/ (Fotografie)
indikátory
(s. 22) nebo indikátor přístupu (s. 20)
Je-li videokamera připojena k jiným zařízením
prostřednictvím USB a je zapnuto napájení
videokamery, nezavírejte panel LCD. Mohlo by
dojít ke ztrátě zaznamenaných obrazových dat.
Videokameru používejte v souladu s místními
předpisy.
Obrazovka LCD je vyrobena pomocí vysoce
přesné technologie, díky níž lze efektivně
využít více než 99,99 % pixelů. Přesto se může
stát, že se na obrazovce LCD budou neustále
zobrazovat drobné tmavé nebo světlé body (bílé,
červené, modré nebo zelené). Výskyt těchto
bodů je běžným důsledkem výrobního procesu
a nijak neovlivňuje výsledky nahrávání.
Černé body
Bílé, červené, modré nebo zelené
body
CZ
Informace o této příručce, obrázcích
a zobrazeních na obrazovce






Ikony
a
v této příručce označují u
přepínače 2D/3D stranu 3D, resp. 2D.
Obrázky použité v této příručce pro
účely vysvětlení byly pořízeny digitálním
fotoaparátem, a proto se jejich vzhled
může lišit od obrázků a indikátorů, které se
skutečně zobrazují na videokameře. Obrázky
představující videokameru a indikace na její
obrazovce jsou navíc pro účely snadného
pochopení nadsazeny nebo zjednodušeny.
Konstrukce a technické údaje videokamery a
doplňků se mohou změnit bez předchozího
upozornění.
V této příručce se pro paměťovou kartu používá
termín „záznamové médium“.
V této příručce se disk DVD zaznamenaný
ve vysokém rozlišení (HD) označuje termínem
záznamový disk AVCHD.
Označení modelu je v této příručce uvedeno
v případě, že mezi jednotlivými modely existuje
rozdíl v technických údajích. Označení modelu
videokamery naleznete na její spodní straně.
GPS
HDR-TD30E
HDR-TD30VE
CZ

Podrobnější informace
o videokameře (Uživatelská
příručka „Handycam“)
Uživatelská příručka „Handycam“ je
příručka, která je k dispozici on-line.
Tato příručka obsahuje podrobné pokyny
týkající se řady funkcí videokamery.
1
Přejděte na stránku podpory
společnosti Sony.
http://www.sony.net/SonyInfo/
Support/
2
3
Vyberte svoji zemi nebo region.
Na stránce podpory vyhledejte
název modelu své videokamery.

Označení modelu videokamery naleznete
na její spodní straně.
Obsah
a
označují stranu 3D rep. 2D přepínače 2D/3D (s. 22). Položky, které lze nastavit, se
mění podle polohy přepínače.
Obsah
Čtěte jako první.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Podrobnější informace o videokameře (Uživatelská příručka
„Handycam“).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Součásti a ovládací prvky.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Začínáme
Dodané součásti.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nabíjení modulu akumulátoru.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nabíjení modulu akumulátoru pomocí počítače.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nabíjení modulu akumulátoru v zahraničí.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zapnutí napájení a nastavení data a času.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Změna nastavení jazyka.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vložení paměťové karty.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13
14
15
16
17
18
20
Záznam/přehrávání
Nahrávání.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nahrávání videoklipů.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pořizování fotografií.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Transfokace.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Přehrávání.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Přehrávání videoklipů a fotografií z mapy (HDR-TD30VE).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22
22
23
26
28
31
Pokročilé operace
Nastavení hloubky videoklipů 3D.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nastavení hloubky během nahrávání.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nastavení hloubky během přehrávání.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nahrávání obrazů s různým nastavením.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Výběr kvality obrazu videoklipů (režim nahrávání).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Detailní nahrávání vybraného objektu (Priorita tváře).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Automatické zachycení úsměvu (Snímání úsměvu).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Automatický výběr vhodného nastavení podle podmínek nahrávání
(Inteligentní auto).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33
33
33
34
34
35
35
36
CZ
Ukládání informací o poloze (GPS) (HDR-TD30VE).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Přehrávání obrazů na televizoru.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Přehrávání 5,1kanálového prostorového zvuku.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Úpravy
Úpravy na videokameře.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Mazání videoklipů a fotografií.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Rozdělení videoklipu.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Ukládání videoklipů a fotografií do počítače
Přehrávání obrazů na počítači.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Možnosti softwaru „PlayMemories Home“ (Windows).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Software pro systém Mac.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Příprava počítače (Windows).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kontrola počítačového systému.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Instalace softwaru „PlayMemories Home“ na počítač.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Spuštění softwaru „PlayMemories Home“. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42
42
42
43
43
43
45
Ukládání obrazů pomocí externího zařízení
Vytvoření disku ve standardním rozlišení (STD) pomocí vypalovačky.. . . . . . . . . . . . . . . . 46
Ukládání obrazů na externí zařízení médií.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Nastavení videokamery
Použití nabídek.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Seznamy nabídek.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Ostatní/rejstřík
Odstraňování problémů.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zobrazení vnitřní kontroly/Výstražné indikátory.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Doba nahrávání videoklipů/počet uložitelných fotografií.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Očekávaná doba nahrávání a přehrávání pro každý modul
akumulátoru.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Očekávaná doba nahrávání videoklipů.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Očekávaný počet uložitelných fotografií.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Manipulace s videokamerou.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Specifikace.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CZ
55
56
58
58
58
59
60
64
LICENČNÍ SMLOUVA S KONCOVÝM UŽIVATELEM MAPOVÝCH DAT
VE VIDEOKAMERÁCH (HDR-TD30VE).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Indikátory na obrazovce.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Rejstřík.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
Obsah
CZ
Součásti a ovládací
prvky
Čísla v závorkách ( ) představují odkazy
na stránky.
Active Interface Shoe
Blesk/Videosvětlo
Objektiv (objektiv G)
Vestavěný mikrofon
Senzor dálkového ovládání/infračervený
zářič
Indikátor nahrávání (53)
Indikátor nahrávání se během nahrávání
rozsvítí červeně. Indikátor bliká, je-li zbývající
kapacita záznamového média nebo energie
v akumulátoru nízká.
CZ
10
Obrazovka LCD/dotykový panel (17, 19)
Otočíte-li panel LCD o 180 stupňů, můžete jej
přiklopit k videokameře a zavřít s obrazovkou
LCD směřující ven. Této možnosti využijete
zejména při přehrávání.
Reproduktory
Anténa GPS (HDR-TD30VE)
Anténa GPS se nachází v panelu LCD.
Tlačítko
(Zobrazit snímky)
Tlačítko POWER
Tlačítko LIGHT (videosvětlo)
Při každém stisku tlačítka LIGHT se indikátor
změní následujícím způsobem.
)
Vyp. (bez indikátoru)  Auto (
) ...
Zap. (
Tlačítko 2D/3D DISP (displej) (23)
Spínač 2D/3D (22)
Modul akumulátoru (14)
Slot paměťové karty/indikátor přístupu
(20)
Tlačítko RESET
Tlačítko RESET stiskněte špičatým
předmětem.
Stisknutím tlačítka RESET provedete
inicializaci nastavení včetně nastavení hodin.
Konektor  (sluchátka)
Konektor
(mikrofon) (PLUG IN
POWER)
Konektor  (USB) (47)
Konektor HDMI OUT (37)
Páčka funkce zoom (26)
Tlačítko PHOTO (23)
Tlačítko MODE (22, 23)
Indikátor
(Videoklip)/ (Fotografie)
(22, 23)
Indikátor CHG (nabíjení) (14)
Tlačítko START/STOP (22)
Konektor DC IN (14)
Konektor dálkového ovládání A/V (46)
Řemínek
Smyčka pro ramenní popruh
Vestavěný kabel USB (15, 43)
Závit stativu
Připevněte stativ (prodává se samostatně:
délka šroubu musí být menší než 5,5 mm).
V závislosti na specifikacích daného stativu
se videokamera nemusí nasadit správným
směrem.
Uvolňovací páčka BATT (baterie) (16)
CZ
11
Upevnění řemínku
Tlačítka / (předchozí/další) (29)
Tlačítko PLAY
Tlačítko STOP
Tlačítko DISPLAY (24)
Vysílač
Tlačítko START/STOP (22)
Tlačítka zoomu
Tlačítko PAUSE
Tlačítko VISUAL INDEX (28)
Při přehrávání zobrazuje obrazovku Index.
Bezdrátový dálkový ovladač
Tlačítko DATA CODE (53)
Zobrazuje datum a čas, nastavení videokamery
nebo souřadnice (HDR-TD30VE) nahraných
obrazů při stisknutí tohoto tlačítka během
přehrávání.
Tlačítko PHOTO (23)
Obraz zobrazený na obrazovce bude při
stisknutí tohoto tlačítka uložen na kartu jako
statický snímek.
Tlačítka SCAN/SLOW (29)
CZ
12
Tlačítka ////ENTER
Stisknete-li libovolné z těchto tlačítek, zobrazí
se na obrazovce LCD světle modrý rámeček.
Stiskněte požadované tlačítko nebo vyberte
položku pomocí /// a stiskem tlačítka
ENTER proveďte uložení.
Začínáme
Dodané součásti
Čísla v závorkách ( ) představují dodané
množství.
Bezdrátový dálkový ovladač (1)
Videokamera (1)
Napájecí adaptér (1)
Dobíjecí modul akumulátoru NP-FV50 (1)
Začínáme
Napájecí kabel (1)
„Návod k použití“ (tato příručka) (1)

Kabel HDMI (1)
Poznámky
Software „PlayMemories Home“ a
„PlayMemories Home Help Guide“ lze stáhnout
z webových stránek společnosti Sony (s. 43).
Pomocný spojovací kabel USB (1)

Pomocný spojovací kabel USB je určen
pouze pro tuto videokameru. Tento kabel
použijte v případě, že je vestavěný kabel USB
videokamery (s. 15) příliš krátký k připojení.
CZ
13
Nabíjení modulu akumulátoru
1
Zavřete obrazovku LCD a připojte
modul akumulátoru.
Modul akumulátoru
2
Připojte napájecí adaptér () a
napájecí kabel () k videokameře
a do síťové zásuvky.


Rozsvítí se indikátor CHG (nabíjení).
Jakmile je modul akumulátoru plně nabitý,
indikátor CHG (nabíjení) zhasne. Odpojte
napájecí adaptér od konektoru DC IN
videokamery.
Indikátor CHG
(nabíjení)
Konektor DC IN
Konektor DC
Vyrovnejte značku
 na stejnosměrném
konektoru se značkou
na konektoru DC IN


Do síťové zásuvky



CZ
14
Poznámky
K videokameře nelze připojit žádný jiný modul akumulátoru „InfoLITHIUM“, než typ V.
Ve videokameře nedoporučujeme používat modul akumulátoru NP-FV30, který umožňuje pouze krátké
nahrávání a přehrávání.
Při výchozím nastavení se napájení vypíná automaticky, pokud na videokameře neprovedete žádnou
operaci po dobu 2 minut. Šetří se tak energie v akumulátoru ([Úspora energie] s. 54).
Nabíjení modulu akumulátoru pomocí počítače
Vypněte videokameru a připojte
ji ke spuštěnému počítači pomocí
vestavěný kabel USB.
Začínáme
Vestavěný kabel USB
Do síťové zásuvky
Nabíjení akumulátoru ze síťové zásuvky pomocí vestavěný kabel USB
Akumulátor lze nabíjet připojením vestavěný kabel USB k síťové zásuvce pomocí nabíječky
USB/napájecího adaptéru AC-UD10 (prodává se samostatně). K nabíjení videokamery nelze
používat přenosný zdroj napájení Sony CP-AH2R, CP-AL nebo AC-UP100 (prodává se
samostatně).
Doba nabíjení
Přibližná doba (v min.) potřebná k úplnému nabití zcela vybitého modulu akumulátoru
NP-FV50 (součást dodávky).
Použití napájecího adaptéru: 155 min.
Při použití počítače připojeného pomocí vestavěného kabelu USB*: 280 min.
Doby nabíjení uvedené výše byly změřeny při nabíjení videokamery při teplotě 25 °C. Doporučujeme
nabíjet akumulátor v teplotním rozmezí 10 °C až 30 °C.
* Časy nabíjení byly změřeny bez použití prodlužovacího kabelu USB.

CZ
15
Vyjmutí modulu akumulátoru
Zavřete obrazovku LCD. Posuňte uvolňovací
páčku BATT (akumulátor) () a vyjměte
modul akumulátoru ().
Použití síťové zásuvky jako zdroje napájení
Proveďte stejné zapojení, jako při nabíjení modulu akumulátoru.
Modul akumulátoru se nevybíjí, ani když je modul akumulátoru připojen.
Poznámky k napájecímu adaptéru


Nezkratujte stejnosměrný konektor napájecího adaptéru nebo výstupy akumulátoru žádnými kovovými
předměty. Mohlo by dojít k poškození videokamery.
Odpojte napájecí adaptér od videokamery současným uchopením videokamery a stejnosměrného
konektoru.




Doba nahrávání, doba přehrávání (58)
Indikátor zbývajícího nabití baterie (24)
Nabíjení modulu akumulátoru v zahraničí (16)
Nabíjení modulu akumulátoru v zahraničí
Modul akumulátoru lze nabíjet pomocí napájecího adaptéru dodaného s videokamerou
v jakékoliv zemi/oblasti, kde se používá střídavý proud v rozmezí 100 V - 240 V, 50 Hz/60 Hz.
Nepoužívejte elektronický napěťový transformátor.
CZ
16
Zapnutí napájení a nastavení data a času
Nastavte datum i čas a pro záznam optimálních trojrozměrných videoklipů seřiďte objektiv
pomocí [Auto. nast. 3D objekt.].
1
Otevřete obrazovku LCD
videokamery a zapněte napájení.

Videokameru můžete rovněž zapnout
stiskem tlačítka POWER (s. 11).
Vyberte požadovaný jazyk a
klepněte na [Další].
3
Pomocí / vyberte
požadovanou zeměpisnou oblast
a klepněte na [Další].
4
Nastavte [Letní čas], vyberte
formát data a zvolte datum a čas.



5
Začínáme
2
Klepněte na tlačítko
na obrazovce LCD.
Pokud nastavíte [Letní čas] na [Zap.],
posunou se hodiny o 1 hodinu.
Po nastavení data a času vyberte jednu
z položek a upravte hodnotu pomocí
/ .
, je nastavení data a
Pokud vyberete
času dokončeno.
Potvrďte oznámení o
nepřetržitém používání
videokamery.
CZ
17
6
Vyberte [Spustit] a zobrazte
objekt na obrazovce LCD.

7
Vyberete-li [Sp. Pozd.], při příštím zapnutí
videokamery se zobrazí obrazovka [Auto.
nast. 3D objekt.].
Když měřítko indikátoru překročí
značku , vyberte [OK].

Videokamera se automaticky přibližuje či
oddaluje pro seřízení objektivu.
Indikátor



Poznámky
Máte-li nepříjemné pocity při sledování obrazu ve 3D, stiskněte 2D/3D DISP a ověřte obraz ve 2D (s. 23).
Zobrazí-li se [Nelze upravit.], dotkněte se [Spus. Znovu].
Je-li přepínač 2D/3D (s. 22) nastaven na 2D, obrazovka [Auto. nast. 3D objekt.] se nezobrazí.
Tipy k použití [Auto. nast. 3D objekt.]
V následujících případech zobrazte objekt, který bude indikovat vyšší měřítko na obrazovce LCD.
Objekty, které indikují vyšší měřítko:
 Světlé
objekty, jako jsou objekty venku za denního světla
s více různými barvami a tvary
 Objekty
Změna nastavení jazyka
Zobrazení na obrazovce lze měnit tak, aby se zprávy zobrazovaly v nastaveném jazyce.
Klepněte na  [Nastavení]  [ Obecná Nastavení]  [Language Setting] 
požadovaný jazyk.
CZ
18
Vypnutí napájení
Zavřete obrazovku LCD nebo stiskněte tlačítko POWER (s. 11).
Úprava úhlu panelu LCD
Nejdříve otevřete panel LCD 90 stupňů
od videokamery () a poté upravte úhel
().
Pro optimální pocit hloubky při sledování 3D
videoklipů se dívejte kolmo na obrazovku LCD
ve vzdálenosti přibl. 30 cm od ní.
 180 stupňů (max.)
Začínáme

 90 stupňů (max.)
 90 stupňů od videokamery
Vypnutí zvuku pípnutí
Klepněte na 

 [Nastavení]  [
Obecná Nastavení]  [Zvuk]  [Vyp.].
Poznámky
Na záznamové médium se automaticky ukládají datum, čas, podmínky nahrávání a souřadnice
(HDR-TD30VE). Během nahrávání se nezobrazují. Můžete je však během přehrávání zkontrolovat
 [Nastavení]  [
Nastavení Přehrávání]
pomocí [Datový kód]. Chcete-li je zobrazit, vyberte
 [Datový kód]  [Datum/čas].
Když jsou hodiny nastaveny, je čas hodin automaticky upraven pomocí [Auto. NAST hodin] a [Auto.
NAST oblasti] nastaveno na [Zap.]. V závislosti na zemi/regionu, který je nastaven na videokameře, se
nemusí hodiny nastavit automaticky na správný čas. V takovém případě nastavte [Auto. NAST hodin] a
[Auto. NAST oblasti] na [Vyp.] (HDR-TD30VE).



[Zapnout pomocí LCD] (s. 54)
Opětovné nastavení data a času: [Nastav.data a času] (s. 54)
CZ
19
Vložení paměťové karty
Otevřete kryt a vložte paměťovou
kartu, dokud nezaklapne.

Kartu vložte zkosenou hranou ve znázorněném
směru.
Při vložení nové paměťové karty se otevře
obrazovka [Příprava souboru databáze obrazů.
Čekejte prosím.]. Počkejte, dokud obrazovka
nezmizí.
Indikátor přístupu
Vysunutí paměťové karty
Otevřete kryt a lehce zatlačte paměťovou kartu směrem dovnitř.




CZ
20
Poznámky
K zajištění stabilní funkce paměťové karty doporučujeme před prvním použitím paměťovou kartu
naformátovat pomocí videokamery (s. 53). Naformátováním paměťové karty se vymažou všechna data
uložená na kartě a data nelze obnovit. Důležitá data si uložte do počítače nebo na jiné médium.
Pokud se zobrazí [Nepodařilo se vytvořit nový soubor databáze obrazů. Příčinou může být nedostatek
volného místa.], naformátujte paměťovou kartu (s. 53).
Zkontrolujte směr zasunutí karty. Pokud vložíte paměťovou kartu špatným směrem, může dojít
k poškození paměťové karty, slotu paměťové karty nebo obrazových dat.
Při vkládání a vyjímání paměťové karty dávejte pozor, aby paměťová karta nevyskočila a nespadla na zem.
Typy paměťových karet, které lze použít ve videokameře
Třída rychlosti
SD



—
Až do 32 GB
Popis v této příručce
„Memory Stick PRO Duo“
Začínáme
„Memory Stick PRO Duo“
(Mark2)
„Memory Stick PRO-HG
Duo“
„Memory Stick XC-HG
Duo“
Paměťová karta SD
Paměťová karta SDHC
Paměťová karta SDXC
Kapacita (ověřena
správná funkce)
Až do 64 GB
Třída 4 nebo
rychlejší
Až do 64 GB
Karta SD
Funkce se všemi paměťovými kartami není zaručena.
Poznámky
V této videokameře nelze používat paměťové karty MultiMediaCard.
Videoklipy zaznamenané na paměťové karty „Memory Stick XC-HG Duo“ a SDXC nelze importovat
ani přehrávat na počítačích nebo zařízeních AV, které nepodporují souborový systém exFAT*, je-li
videokamera k těmto zařízením připojena pomocí kabelu USB. Předem ověřte, zda připojované zařízení
podporuje souborový systém exFAT. Připojíte-li zařízení nepodporující souborový systém exFAT a
zobrazí se obrazovka formátování, neprovádějte formátování. V opačném případě dojde ke ztrátě všech
zaznamenaných dat.
* exFAT je souborový systém, který se používá pro paměťové karty „Memory Stick XC-HG Duo“ and
SDXC.


Doba nahrávání videoklipů/počet uložitelných fotografií (58)
CZ
21
Záznam/přehrávání
Nahrávání
Ve výchozím nastavení jsou videoklipy nahrávány ve 3D s kvalitou obrazu ve vysokém
rozlišení (HD).
Nahrávání videoklipů
1
Otevřete obrazovku LCD a
stiskem tlačítka MODE rozsviťte
indikátor (Videoklip).
2
Nastavte přepínač 2D/3D na 3D.

3
Stiskem tlačítka START/STOP
zahajte nahrávání.




Pro nahrávání videoklipů 2D nastavte
přepínač 2D/3D na 2D.
Chcete-li ukončit nahrávání, stiskněte
znovu tlačítko START/STOP.
Stiskem PHOTO (Duální snímání) lze
pořizovat fotografie během nahrávání
videoklipu 2D.
Poznámky
Během nahrávání nepoužívejte přepínač 2D/3D. Videokamera přestane nahrávat.
NAHRÁV. režim] a [
Snímk. Frekvence] zřejmě nebudete moci
V závislosti na nastavení v [
pořizovat fotografie.
Pořízení dobrých videoklipů 3D
Snímejte objekt ze vzdálenosti od přibl. 30 cm do 5 m. Optimální vzdálenost se mění
použitím zoomu (s. 26).
CZ
22
Nepříjemné pocity s videoklipy 3D
Pokud se necítíte dobře při delším sledování
videoklipů 3D na obrazovce LCD, stisknutím
tlačítka 2D/3D DISP přepněte obraz ze 3D na
2D.
Obraz se zobrazí ve 2D, ale videokamera
pokračuje v nahrávání ve 3D.

Je-li obrazovka přepnuta ze 2D na 3D, dojde
k jejímu ztmavení. Nejedná se o závadu.
1
Nastavte přepínač 2D/3D na 2D.
2
Otevřete obrazovku LCD a
stiskem tlačítka MODE rozsviťte
indikátor (Fotografie).
3
Jemným stisknutím tlačítka
PHOTO upravte zaostření a poté
tlačítko domáčkněte.


Záznam/přehrávání
Pořizování fotografií
Pokud je správně nastaveno zaostření,
na obrazovce LCD se zobrazí indikátor
zámku AE/AF.
Poznámky
Fotografie nelze pořizovat ve 3D.
CZ
23
Zobrazení položek na obrazovce LCD
Položky na obrazovce LCD zmizí, pokud videokameru po zapnutí nebo po přepnutí
do režimu nahrávání videoklipů nebo fotografování ponecháte několik sekund v klidu.
Chcete-li zobrazit informace o ikonách s funkcemi zjednodušujícími nahrávání, klepněte
na libovolné místo na obrazovce LCD kromě tlačítek.
Indikátory na obrazovce při nahrávání
Zde jsou popsány ikony týkající se nahrávání videoklipů (3D/2D) i pořizování fotografií (2D).
Podrobnosti naleznete na straně v ( ).
 Tlačítko funkce zoom (W: Širokoúhlý/T: Teleobjektiv), tlačítko START/STOP (v režimu
nahrávání videoklipů), tlačítko PHOTO (v režimu pořizování fotografií)
 Tlačítko MENU (50)
 Stav zjištěný funkcí Inteligentní auto (36)
 Stav nahrávání ([PŘIP.]/[NAHRÁVÁM])
 Zámek AE/AF (automatická expozice/automatické zaostření) (23)
 Režim nahrávání 2D/3D
 Stav zaměřování GPS (37) (HDR-TD30VE)
 Zaměřené ostření (35)
 Zoom, zbývající akumulátor
 Počitadlo (hodina: minuta: sekunda), Pořizování fotografií, Nahrávání/přehrávání/
úpravy média (71)
 Tlačítko zrušení funkce Zaměřené ostření (35)
 Tlačítko funkce Inteligentní auto (36)
 Režim zvuku (52), zobrazení úrovně zvuku (52)
 Přibližný počet uložitelných fotografií, poměr stran (16:9 nebo 4:3), velikost fotografií
(L/M/S)
CZ
24
 Předpokládaná zbývající doba nahrávání, kvalita nahrávaného obrazu (HD/STD),
snímková frekvence (50p/50i/25p) a režim nahrávání (PS/FX/FH/HQ/LP) (34)
 Tlačítko Zobrazit snímky (28)
 Moje Tlačítko (k ikonám zobrazeným v této oblasti je možné přiřadit oblíbené funkce)
(52)
Nahrávání v zrcadlovém režimu
Na obrazovce LCD se zobrazí zrcadlově
převrácený obraz objektu, ale nahraný obraz bude
mít správnou orientaci.







Poznámky
Když během nahrávání zavřete obrazovku LCD, kamera přestane nahrávat.
Nejdelší nepřetržité doby nahrávání videoklipů mají následující hodnoty:
 Nahrávání 3D: přibl. 6 hodin 30 minut
 Nahrávání 2D: přibl. 13 hodin
Překročí-li velikost videoklipu 2 GB, vytvoří se automaticky další videoklip.
Blesk nepracuje, když svítí indikátor
(Videoklip).
Během zapisování dat na záznamové médium po ukončení nahrávání budou signalizovány následující
stavy. Během této doby nevystavujte videokameru nárazům ani vibracím a neodpojujte od videokamery
akumulátor nebo napájecí adaptér.
 Indikátor přístupu (s. 20) svítí nebo bliká
 Ikona média v pravém horním rohu obrazovky LCD bliká
Při [
Snímk. Frekvence] nastavené na [25p] nelze pořizovat fotografie, je-li videokamera v režimu
nahrávání videoklipů.
Na obrazovce LCD videokamery se nahrané obrazy zobrazují přesně na celé ploše obrazovky. Může však
dojít k mírnému oříznutí horního, dolního, pravého a levého okraje při přehrávání obrazů na televizoru,
který nedokáže přesně zobrazit celou plochu obrazu. V případě nahrávání 2D doporučujeme nahrávat
snímky s položkou [Vodicí mříž] nastavenou na [Zap.] a používat jako vodítko vnější rámeček (s. 52).
Záznam/přehrávání
Otevřete panel LCD o 90 stupňů od videokamery
() a poté jej otočte o 180 stupňů na stranu
objektivu ().






Doba nahrávání, počet uložitelných fotografií (s. 58)
[Blesk] (s. 52)
Trvalé zobrazení položek na obrazovce LCD: [Nastavení displeje] (s. 52)
Velik. snímku] (s. 52)
Změna velikosti obrazu: [
Doba nahrávání, zbývající kapacita [Informace o médiu] (s. 53)
CZ
25
Transfokace
Chcete-li zvětšit nebo zmenšit
velikost obrazu, posuňte páčku
funkce zoom v odpovídajícím směru.
W (širokoúhlý záběr): Širší zorný úhel
T (teleobjektiv): Pohled zblízka


Obrazy je možné zvětšit následovně.
 Nahrávání 3D: Až 12násobek původní
velikosti (Extended Zoom)
 Nahrávání 2D: Až 17násobek původní
velikosti (Extended Zoom)
Jemným posunutím páčky funkce zoom lze
dosáhnout pomalejší změny přiblížení. Větším
vychýlením docílíte rychlejší změny měřítka.
Optimální vzdálenost od objektu pro záznam videoklipů 3D
Vzdálenost, při které lze pořídit dobré videoklipy 3D, se liší v závislosti na úrovni zoomu.
Videoklipy 3D nahrávejte v těchto rozsazích.
Měřítko zoomu na obrazovce LCD
0m
Vzdálenost od objektu
5m
10 m
15 m
20 m
Přibl. 0,3 m - 5 m
Přibl. 0,9 m - 8 m
Přibl. 3,6 m - 18 m
Není doporučeno. Videoklip bude rozmazán.
Videoklip bude vypadat trojrozměrně a realisticky.
Videoklip bude vypadat ploše bez dojmu hloubky.




CZ
26
Poznámky
Pokud se videoklipy na obrazovce LCD zdají zdvojené, vraťte zoom na původní úroveň.
Objekt ve vzdálenosti do 30 cm je třeba nahrávat ve 2D.
Držte prst na páčce funkce zoom. Pokud uvolníte páčku funkce zoom, může dojít také k nahrání zvuku
páčky funkce zoom.
Rychlost funkce zoom nelze změnit pomocí tlačítka / na obrazovce LCD.


Minimální možná vzdálenost mezi videokamerou a objektem při zaostření je přibližně 1 cm pro
širokoúhlý záběr a přibližně 80 cm pro teleobjektiv (pouze nahrávání 2D).
Při nahrávání 2D lze pomocí funkce optického zoomu zvětšit obraz až na 10násobek původní velikosti,
SteadyShot] nastavena na [Aktivní].
pokud není funkce [


Další transfokace: [Digitální zoom] (pouze nahrávání 2D) (s. 52)
Záznam/přehrávání
CZ
27
Přehrávání
Uložené snímky lze prohlížet podle data a času jejich pořízení (Prohlížení události) či místa
pořízení (Zobrazení mapy) (HDR-TD30VE).
1
Nastavte přepínač 2D/3D na 3D.

2
Otevřete obrazovku LCD a stiskem
tlačítka
na videokameře
přejděte do režimu přehrávání.

3
CZ
28
Videokamera automaticky zobrazuje
zaznamenané snímky jako události
na základě data a času.
Vyberte snímek.

5
Režim přehrávání je možné aktivovat
na obrazovce LCD
klepnutím na (s. 24).
Klepnutím na / přesuňte
požadovanou událost do středu
() a poté ji vyberte ().

4
K přehrávání 2D-videoklipů a fotografií
nastavte přepínač 2D/3D na 2D.
Videokamera začne přehrávat
od vybraného snímku až k poslednímu
snímku v události.
Vyberte příslušná tlačítka na
obrazovce LCD pro různé operace
přehrávání.
Hlasitost
/
Předchozí/další
Vymazat
/
Rychlé přetáčení zpět/vpřed
Kontext
/
Přehrávání/pozastavení
Zastavení




Přehrávání/zastavení krátkých videoklipů
Prohlížení videoklipů 3D na obrazovce LCD


3D-videoklipy sledujte na obrazovce LCD kolmo na ní ve vzdálenosti přibl. 30 cm. Trojrozměrný
videoklip bude vypadat realisticky.
Máte-li v očích nepříjemný pocit, stisknutím tlačítka 2D/3D DISP (s. 23) zobrazíte videoklipy ve 2D.
Záznam/přehrávání
V závislosti na přehrávaném obrazu se nemusejí zobrazit některá tlačítka popsaná výše.
/
během přehrávání se videoklipy přehrávají asi
Při opakovaném klepnutí na tlačítko
s 5násobnou  asi 10násobnou  asi 30násobnou  asi 60násobnou rychlostí.
/ .
Chcete-li během pauzy pomalu přehrávat videoklip, stiskněte
Chcete-li zopakovat prezentaci, klepněte na  [Nast. Prezentace].
CZ
29
Vzhled obrazovky Prohlížení události
Zbývající čas akumulátoru
Na obrazovku Prohlížení
mapy (HDR-TD30VE)
Na obrazovku MENU
Název události
Události
K další události
K předchozí události
Lišta časové osy
Přechod do režimu
záznamu videoklipu/
fotografie
Přehrávání krátkých videoklipů
Název události
Doba záznamu/počet fotografií
Návrat na obrazovku
Prohlížení události
Tlačítko přepnutí typu
obrazu (pouze 2D)
Videoklip
Předchozí/další
Přechod do režimu
záznamu videoklipu/
fotografie


CZ
30
Tlačítko Změnit měřítko
události
Fotografie (pouze 2D)
Poslední přehrávaný snímek
Zmenšené obrázky, které umožňují shlédnout více obrazů najednou na obrazovce indexu, se nazývají
„miniatury“.
Poznámky
Chcete-li zabránit ztrátě obrazových dat, ukládejte průběžně všechny nahrané obrazy na externí média
(s. 47).
Přehrávání videoklipů a fotografií z mapy (HDR-TD30VE)
1
Klepnutím na  [Prohlížení
mapy] přejděte na obrazovku
Zobrazení mapy.
2
Vyberte místo nahrávání.

3
Klepněte na mapu ve směru, ve kterém
se má mapa posunout. Přidržíte-li prst
na tomto bodu, bude se mapa posunovat
spojitě.
Pokud změníte měřítko mapy pomocí
páčky funkce zoom, změní se rovněž
skupiny miniatur.
Vyberte požadovanou velikost
snímku.
Záznam/přehrávání

První použití mapových dat
Zobrazí se hlášení s žádostí o potvrzení, zda souhlasíte s podmínkami licenčního ujednání
poskytovatele mapových dat. Mapy můžete začít používat klepnutím na [Ano] na obrazovce
poschválení podmínek licenčního ujednání (s. 67).
Klepnete-li na [Ne], mapy nebudete moci používat. Pokud se však pokusíte použít mapová
data podruhé, zobrazí se na obrazovce stejné hlášení a mapy budete moci používat, klepnete-li
na [Ano].
CZ
31
Vzhled obrazovky Zobrazení mapy
Na obrazovku MENU
Na obrazovku nahrávání
videoklipů
Na obrazovku Prohlížení
události*
Přehrávání krátkých videoklipů
Na Prohlížení mapy
Tlačítko přepnutí typu
obrazu (pouze 2D)
Předchozí/další
Na obrazovku nahrávání
videoklipů/pořizování
fotografií
Přehrávání snímků na jiných zařízeních


CZ
32
Normální přehrávání obrazů zaznamenaných pomocí videokamery na jiných zařízeních nemusí
být možné. Podobně nemusí být možné přehrávat obrazy zaznamenané jinými zařízeními pomocí
videokamery.
Videoklipy ve standardním rozlišení (STD) uložené na paměťové karty SD nelze přehrávat na AV
zařízeních od jiných výrobců.
Pokročilé operace
Nastavení hloubky
videoklipů 3D
Ve výchozím nastavení videokamera
detekuje relativní polohu mezi objektem
a pozadím při nahrávání a podle ní
automaticky upravuje efekt optické
paralaxy, aby při sledování trojrozměrných
videoklipů nevznikaly nepříjemné pocity.
Komfortní pocit hloubky
Videokamera detekuje
relativní polohu.
Zachování optimálního dojmu hloubky
Nastavujte dojem hloubky pomocí [Auto]
(výchozí nastavení) a při vhodném
nastavení dojmu hloubky vyberte [Ručně].
Komfortní pocit hloubky
Videokamera upravuje
efekt optické paralaxy.
1
Vyberte  [Nastav. hloubky
3D] na obrazovce přehrávání
videoklipu 3D.


Monitor
Poznámky
Protože paralaxa je nastavena automaticky,
videoklipy 3D se při přehrávání v režimu 2D
zdánlivě třesou ze strany na stranu. Chcete-li třesu
zabránit, před nahráváním nastavte hloubku ručně.
Pokročilé operace
Nastavení hloubky během
přehrávání
Přehrávání videoklipu se pozastaví a ve 2D
zobrazí se obrazovka, která slouží k nastavení
svislého směru (zobrazení dvou obrazů).
2
Výběrem
/
nastavte
svislý směr  [Další].
3
Výběrem
/
nastavte
vodorovný směr 
.
Nastavení hloubky během
nahrávání
1
2
Vyberte
 [Kamera/
Nast.
Mikrofon]  [
Fotoaparátu]  [Nastav.
hloubky 3D]  [Ručně].

Ve 3D se zobrazí obrazovka, která slouží k
nastavení vodorovného směru.
Nastavením hloubky pomocí
přesuňte obraz do popředí,
přesuňte
nebo jej pomocí
dále do pozadí.
CZ
33
Nahrávání obrazů
s různým nastavením
Výběr kvality obrazu
videoklipů (režim
nahrávání)
Režim nahrávání můžete nastavit tak, aby
při nahrávání ve vysokém rozlišení (HD)
bylo možno vybrat kvalitu videoklipu.
Doba nahrávání (s. 58) nebo typ zařízení
médií, na které je možné kopírovat
snímky, se může změnit podle vybraného
režimu nahrávání. ([Standardní
] je
výchozím nastavením.)


Poznámky
[3D] je vybráno pro nahrávání 3D videoklipů.
] lze nastavit pouze v případě, že
[Kvalita 50p
Snímk. Frekvence] je nastaveno na [50p].
[
1
Klepněte na  [Kvalita
obr./Velikost]  [
NAHRÁV.
režim].
2
Vyberte požadovaný režim
nahrávání.
Doba nahrávání a zařízení médií,
na které lze kopírovat snímky
Typy médií
Videokamera
Paměťová karta
Na externích
zařízeních
Externí média
(paměťová zařízení
USB)
Disky Blu-ray
CZ
34
Režim nahrávání
FH/
3D PS* FX HQ/
LP
Typy médií
Režim nahrávání
FH/
3D PS* FX HQ/
LP
Záznamové disky
AVCHD
—
—
—
* [Kvalita 50p
[
] lze nastavit pouze v případě, že
Snímk. Frekvence] je nastaveno na [50p].
Informace o kvalitě obrazu
Kvalitu obrazu a datový tok pro každý
režim nahrávání je možné nastavit
následujícím způsobem.
(„M“, např. v „24M“, označuje „Mbps“.)
Pro videoklipy ve vysokém rozlišení (HD)
 [3D]: Kvalita 1920  1080/50i, MVC HD
28M (3D)
]: Kvalita 1920  1080/50p,
 [Kvalita 50p
AVC HD 28M (PS)
]: Kvalita 1920 
 [Nejvyšší kvalita
1080/50i nebo 1920  1080/25p, AVC HD
24M (FX)
]: Kvalita 1920  1080/50i
 [Vysoká kvalita
nebo 1920  1080/25p, AVC HD 17M (FH)
]: Kvalita 1440  1080/50i,
 [Standardní
AVC HD 9M (HQ)
]: Kvalita 1440  1080/50i,
 [Dlouhá doba
AVC HD 5M (LP)
 Pro videoklipy ve standardním rozlišení (STD)
]: Standardní kvalita, STD
 [Standardní
9M (HQ)*
* Standardní kvalita obrazu (STD) je pevně
nastavena na tuto hodnotu.





[
Snímk. Frekvence] (s. 52)
Nahrávání videoklipů ve standardním rozlišení
(STD): [Nastavení
/
] (s. 52)
Pokyny k vytváření disků (s. 46)
Nahrávání jiných objektů než osob
(Zaměřené ostření)
Detailní nahrávání
vybraného objektu
(Priorita tváře)
Klepněte na objekt, který chcete nahrávat.
Videokamera může sledovat vybraný
obličej a automaticky upravovat zaostření,
expozici a tón pleti obličeje.
Videokamera upraví zaostření automaticky.
Klepněte na jeden ze zaměřených
obličejů.
Pokročilé operace
Zobrazí se dvojitý
rámeček.


Zrušení výběru
Poznámky
Objekt, kterého se dotknete, nemusí být
detekován, záleží na jasu okolí nebo na účesu
objektu.
Nezapomeňte pro položku [Detekce obličejů]
použít jiné nastavení než [Vyp.] ([Auto] je
výchozí nastavení).
Automatické zachycení
úsměvu (Snímání
úsměvu)
Fotografie je uložena automaticky, když
videokamera rozpozná úsměv osoby
během natáčení videoklipu (s. 52). ([Duální
snímání] je výchozím nastavením.)
Videokamera zjišťuje
úsměv.
Videokamera zjišťuje
úsměv (oranžová).
CZ
35


Poznámky
Jsou-li snímková frekvence a režim nahrávání
] nebo
nastaveny na [50i]/[Nejvyšší kvalita
], nelze použít funkci
[50p]/[Kvalita 50p
Snímání úsměvu při nahrávání videoklipů. Je-li
navíc snímková frekvence nastavena na [25p],
funkci Snímání úsměvu také nelze použít.
Úsměvy nemusí být detekovány v závislosti
na podmínkách nahrávání, snímaných osobách
a nastavení videokamery.


[Citl. Detekce úsměvu] (s. 52)
Automatický výběr
vhodného nastavení podle
podmínek nahrávání
(Inteligentní auto)
Videokamera nahrává videoklipy
na základě automatického výběru
nejvhodnějšího nastavení podle
snímaných objektů nebo podmínek.
([Zap.] je výchozím nastavením.) Když
videokamera zjistí objekt, zobrazí se ikony
odpovídající zjištěnému stavu.
Klepněte na  [Zap.] 
v pravém dolním rohu obrazovky
nahrávání videoklipů nebo fotografií.
Detekce tváře: (Portrét), (Dítě)
Detekce scény:  (Protisvětlo),
(Krajina), (Noční scéna), (Bodový
reflektor), (Nízká intenzita světla),
(Makro)
CZ
36
Detekce otřesů kamery: (Chůze),
(Stativ)
(Auto. red. zv.
Detekce zvuku: ,
větru)

Chcete-li zrušit funkci Inteligentní auto,
 [Vyp.].
klikněte na Pořizování obrazů jasnějších, než
jsou nahrávány pomocí funkce
Inteligentní auto
Klepněte na  [Kamera/Mikrofon]
Ruční Nastavení]  [Low Lux].
[


Poznámky
Při nahrávání 3D se na obličejích nezobrazí
rámečky.
Videokamera nemusí v závislosti
na podmínkách nahrávání detekovat
očekávanou scénu nebo objekt.
Ukládání informací
o poloze (GPS)
(HDR-TD30VE)
Při přepnutí [Nastavení GPS] na [Zap.]
(výchozí nastavení) se na obrazovce zobrazí
ikona zaměřování GPS a videokamera
začne vyhledávat signál satelitů GPS.
Zobrazená ikona se bude lišit v závislosti
na intenzitě přijímaného signálu. Funkce
GPS je dostupná při zobrazení ikony ,
či
.
Pokud nechcete ukládat informace
o poloze
Vyberte
 [Nastavení] 
[ Obecná nastavení]  [Nastavení
GPS]  [Vyp.].



Poznámky
Zahájení vyhledávání satelitů můžete
videokameře určitou dobu trvat.
Funkci GPS používejte ve venkovních a
otevřených prostorách, protože zde je zajištěn
nejlepší možný příjem rádiového signálu.
Mapa se vždy zobrazuje severem nahoru.
Způsoby připojení a kvalita obrazu
na televizoru se může lišit v závislosti
na typu připojeného televizoru a použitých
konektorech.
Připojení k televizoru 3D
Videoklipy nahrané ve 3D jsou přehrávány
ve 3D. Ověřte, že přepínač 2D/3D
videokamery je nastaven na 3D.
Kabel HDMI
(součást dodávky)
Pokročilé operace
Používáte-li GPS (Globální polohovací
systém), jsou k dispozici následující funkce.
 Uložení informací o poloze do
videoklipů nebo fotografií (Výchozím
nastavením je [Zap.].)
 Přehrávání videoklipů a fotografií
vyhledáváním na mapě (Zobrazení
mapy, s. 31)
 Zobrazení mapy s aktuální polohou
Přehrávání obrazů
na televizoru
HDMI IN
Připojení k televizoru s vysokým
rozlišením
Je-li nahrávka pořízena ve vysokém
rozlišení (HD), jsou videoklipy přehrávány
ve vysokém rozlišení (HD). Je-li nahrávka
pořízena ve standardním rozlišení (STD),
jsou videoklipy přehrávány ve standardním
rozlišení (STD).
Kabel HDMI
(součást dodávky)
HDMI IN
CZ
37
Připojení k televizoru
nepodporujícímu vysoké rozlišení,
formát 16:9 (širokoúhlý) nebo 4:3
Jsou-li videoklipy nahrány ve vysokém
rozlišení (HD), jsou přehrávány ve
standardním rozlišení (STD). Jsou-li
videoklipy nahrány ve standardním
rozlišení (STD), jsou přehrávány ve
standardním rozlišení (STD).
Připojovací kabel A/V
(prodává se zvlášť)
Žlutá
Bílá
Červená
1
Přepněte vstup televizoru
na připojený konektor.
2
Připojte videokameru
k televizoru.
3
Přehrávejte na videokameře
videoklip nebo fotografie (s. 28).




CZ
38
Poznámky
Postupujte rovněž podle pokynů v návodu
k obsluze televizoru.
Jako zdroj napájení použijte dodaný napájecí
adaptér (s. 16).
Videoklipy 3D se mohou zdánlivě třást ze strany
na stranu při přehrávání ve 2D na televizoru.
Třesu lze zabránit tím, že před nahráváním
nastavíte [Nastav. hloubky 3D] (s. 33) na
[Ruční].
Pokud jsou videoklipy nahrány ve standardním
rozlišení (STD), jsou přehrávány ve
standardním rozlišení (STD) i na televizoru
s vysokým rozlišením.



Přehráváte-li videoklipy ve standardním rozlišení
(STD) na televizoru 4:3, který není kompatibilní
se signálem 16:9, nahrávejte videoklipy s
Široký režim]
poměrem stran 4:3 nastavením [
na [4:3] (s. 52).
Připojíte-li videokameru k televizoru více než
jedním typem kabelu, bude mít prioritu výstup
HDMI.
Videokamera nepodporuje výstup S-Video.
Přehrávání
5,1kanálového
prostorového zvuku
Pomocí vestavěného mikrofonu můžete
nahrávat 5,1kanálový prostorový zvuk.
Realistický zvuk si vychutnáte při
přehrávání videoklipů na zařízeních, která
podporují 5,1kanálový prostorový zvuk.
Vestavěný mikrofon



Poznámky
Přehráváte-li 5,1kanálový zvuk z reproduktorů
videokamery, je 5,1kanálový zvuk automaticky
převeden na 2kanálový zvukový výstup.
Chcete-li si vychutnat 5,1kanálový
prostorový zvuk videoklipů nahraných
ve vysokém rozlišení (HD) v 5,1kanálovém
zvuku, potřebujete zařízení kompatibilní
s 5,1kanálovým prostorovým zvukem.
Připojíte-li videokameru pomocí dodaného
kabelu HDMI, zvuk videoklipů ve vysokém
rozlišení (HD) nahraných v 5,1kanálovém
zvuku bude na výstupu automaticky v kvalitě
5,1kanálového zvuku. Zvuk videoklipů
ve standardní kvalitě (STD) bude převeden
na 2kanálový.


[Režim zvuku] (s. 52)
Informace o kabelu HDMI






Nastavení poměru stran podporovaného
televizorem: [Typ televizoru] (s. 53)
Informace o „Photo TV HD“
Tato videokamera je kompatibilní
se standardem „Photo TV HD“. „Photo
TV HD“ nabízí vysoce detailní znázornění
jemných textur a barev v kvalitě podobné
fotografiím.
Připojením zařízení společnosti Sony
kompatibilních se standardem Photo TV
HD pomocí kabelu HDMI* si můžete
užívat úplně nového světa fotografií
v dechberoucí kvalitě plného HD.
Pokročilé operace

Používejte kabel HDMI s logem HDMI.
Na jednom konci (pro videokameru) použijte
miniaturní konektor HDMI a na druhém konci
konektor vhodný pro připojení televizoru.
Obrazy chráněné autorskými právy se z konektoru
HDMI OUT videokamery nepřehrají.
Některé televizory s tímto připojením mohou
fungovat nesprávně (např. žádný zvuk nebo
obraz).
Nepřipojujte konektor HDMI OUT
videokamery k externímu zařízení HDMI OUT,
může dojít k poškození videokamery.
HDMI (High Definition Multimedia Interface)
je rozhraní, které umožňuje současné vysílání
obrazových a zvukových signálů. Konektor
HDMI OUT přenáší vysoce kvalitní obraz a
digitální audio signály.

* Televizor se automaticky přepne do příslušného
(fotografie) pomocí
režimu při výběru
tlačítka přepnutí typu obrazu.
Je-li televizor monofonní (je vybaven
pouze jedním vstupním audio
konektorem)
Zapojte žlutý konektor připojovacího
kabelu A/V (prodává se zvlášť) do
vstupního videokonektoru a bílý (levý
kanál) nebo červený konektor (pravý kanál)
do vstupního audiokonektoru televizoru či
videorekordéru.
Připojení televizoru přes
videorekordér
Připojte videokameru do vstupu LINE IN
na videorekordéru pomocí připojovacího
kabelu A/V (prodává se zvlášť). Nastavte
volič vstupu na videorekordéru na LINE
(VIDEO 1, VIDEO 2 atd.).
CZ
39
Úpravy
Úpravy na
videokameře





Poznámky
Některé základní úpravy lze provádět přímo
ve videokameře. Chcete-li provádět rozšířené
úpravy, nainstalujte software „PlayMemories
Home“.
Obrazy, které byly vymazány, nelze obnovit.
Důležité videoklipy a fotografie si předem
uložte.
Při mazání nebo rozdělování obrazů
nevyjímejte z kamery modul akumulátoru ani
neodpojujte napájecí adaptér. Mohlo by dojít
k poškození záznamového média.
Při mazání nebo rozdělování obrazů z paměťové
karty ji nevysunujte.
Pokud vymažete videoklipy/fotografie, které
jsou zahrnuty do uložených scénářů, budou
odstraněny také scénáře.
Mazání videoklipů a
fotografií
1
2
Klepněte na  [Editace/
Kopírování]  [Vymazat].
Vyberte [Více snímků].

3
CZ
40
Při editaci videoklipů 2D vyberte typ
obrazu.
Přidejte symbol zaškrtnutí
k videoklipům nebo fotografiím,
které se mají odstranit, a
klepněte na .
Vymazání všech videoklipů/fotografií
k vybranému datu najednou
1 V kroku 2 klepněte na [Vše z události].
/
vyberte datum, který
2 Pomocí
.
chcete odstranit, klepněte na Odstranění části videoklipu
Videoklip je možné rozdělit a odstranit.



Zrušení ochrany: [Chránit] (s. 53)
[Formát.] (s. 53)
Rozdělení videoklipu
1
Klepněte na  [Rozdělit]
na obrazovce přehrávání
videoklipu.
2
Pomocí
/
vyberte místo,
ve kterém chcete videoklip
rozdělit na scény, a klepněte na .
A
B

Úpravy
A: Návrat na začátek vybraného videoklipu.
B: Upravuje místo rozdělení s větší
přesností.
Poznámky
Mezi bodem, který jste vybrali, a skutečným
dělícím bodem může být malý rozdíl, protože
videokamera volí bod dělení na základě asi
půlsekundových dílů.
CZ
41
Ukládání videoklipů a fotografií do počítače
Přehrávání obrazů na počítači
Software „PlayMemories Home“ umožňuje importovat videoklipy a fotografie do počítače a
využívat je mnoha různými způsoby.
Možnosti softwaru „PlayMemories Home“ (Windows)
Zobrazení
v kalendáři
Nahrání obrazů na
služby on-line
Import obrazů
z videokamery
Vytvoření
videodisku
DVD (2D)/Blu-ray
Sdílení obrazů
v „PlayMemories Online“
„PlayMemories Home“ lze stáhnout z následující adresy URL.
www.sony.net/pm

Poznámky
Pro použití každé služby on-line je potřeba připojení k internetu.
Software pro systém Mac
Software „PlayMemories Home“ není podporován počítači Mac. Chcete-li importovat snímky
z videokamery do počítače Mac a zde je přehrávat, použijte příslušný software na počítači
Mac. Podrobné informace jsou k dispozici na následující webové adrese.
http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/
CZ
42
Příprava počítače
(Windows)
Instalace softwaru
„PlayMemories Home“ na
počítač
Kontrola počítačového systému
Operační systém*1
Microsoft Windows XP SP3*2/Windows Vista
SP2*3/Windows 7 SP1/Windows 8
Procesor*4
Intel Core Duo 1,66 GHz nebo rychlejší, nebo
Intel Core 2 Duo 1,66 GHz nebo rychlejší (při
zpracovávání videoklipů 3D, FX nebo FH se
požaduje Intel Core 2 Duo 2,26 GHz nebo
rychlejší a při zpracovávání videoklipů PS se
požaduje Intel Core 2 Duo 2,40 GHz nebo
rychlejší.)
Na počítači otevřete následující
web pro stahování pomocí
internetového prohlížeče a
klepněte na [Install]  [Spustit].
www.sony.net/pm
2
Nainstalujte software podle
pokynů na obrazovce.

Při zobrazení pokynů na obrazovce
s výzvou k připojení videokamery
k počítači připojte videokameru
k počítači pomocí vestavěného kabelu.
Ukládání videoklipů a fotografií do počítače
Operační paměť
Windows XP: 512 MB nebo více (doporučuje
se 1 GB nebo více)
Windows Vista/Windows 7/Windows 8:
1 GB nebo více
1
Pevný disk
Dostupný prostor na pevném disku potřebný
k instalaci: Přibližně 500 MB
Displej
Nejméně 1 024 × 768 bodů
*1Požaduje se standardní instalace. Správnou
funkci nelze zaručit, pokud byl operační systém
aktualizován nebo je provozován v prostředí
s několika operačními systémy.
*264 bitové edice a Starter (Edition) nejsou
podporovány. Funkce vytváření disku atd.
vyžaduje Windows Image Mastering API
(IMAPI) verze 2.0 nebo novější.
*3Starter (Edition) není podporována.
*4Doporučuje se rychlejší procesor.

Vestavěný kabel USB

Po dokončení instalace se spustí software
„PlayMemories Home“.
Poznámky
Funkce ve všech počítačových prostředích není
zaručena.
CZ
43
Poznámky k instalaci


Je-li již software „PlayMemories Home“
nainstalován v počítači, připojte videokameru
k počítači. Poté budou k dispozici funkce, které
je možné používat s videokamerou.
Je-li v počítači nainstalován software „PMB
(Picture Motion Browser)“, bude přepsán
softwarem „PlayMemories Home“. V tomto
případě nelze se softwarem „PlayMemories
Home“ používat některé funkce, které byly
k dispozici v aplikaci „PMB“.
Odpojení videokamery od počítače
1 Klikněte na ikonu
v pravém dolním
rohu pracovní plochy počítače  [Safely
remove USB Mass Storage Device].
2 Klepněte na videokamery.
 [Ano] na obrazovce
3 Odpojte kabel USB.



CZ
44
Používáte-li Windows 7 či Windows 8, klepněte
a pak na .
na
Poznámky
Pokud k videokameře přistupujete z počítače,
použijte software „PlayMemories Home“.
Provoz nelze zaručit při manipulaci s daty
pomocí jiného softwaru než „PlayMemories
Home“ nebo při přímé manipulaci se soubory a
složkami z počítače.
V závislosti na režimu nahrávání nelze obrazy
uložit na některé disky. Videoklipy nahrané
] či [Nejvyšší
v režimu [3D], [Kvalita 50p
] lze uložit pouze na disk Blu-ray.
kvalita

Videokamera automaticky rozdělí obrazový
soubor, jehož velikost překračuje 2 GB a uloží
části do samostatných souborů. Jednotlivé
soubory se mohou v počítači zobrazovat
jako samostatné soubory. Pokud však
použijete funkci importu a funkci přehrávání
videokamery nebo software „PlayMemories
Home“, bude se soubory manipulováno správně.
Spuštění softwaru
„PlayMemories
Home“
1
Dvakrát klikněte na ikonu
zástupce „PlayMemories Home”
na obrazovce počítače.

2
Při použití Windows 8 vyberte ikonu
„PlayMemories Home“ na úvodní obrazovce.



Ukládání videoklipů a fotografií do počítače
Dvojitým kliknutím na ikonu
zástupce „PlayMemories Home
Help Guide“ na pracovní ploše
počítače zobrazíte pokyny
k použití softwaru „PlayMemories
Home“.
Při použití Windows 8 vyberte
[PlayMemories Home Help Guide]
z nabídky nápovědy „PlayMemories Home“.
Pokud se ikona na obrazovce počítače
nezobrazuje, klikněte na [Start]  [All
Programs]  [PlayMemories Home] 
požadovaná položka.
Podrobné informace o softwaru
„PlayMemories Home“ získáte výběrem
(„PlayMemories Home Help Guide“)
v softwaru nebo na webové stránce
softwarové podpory (http://www.sony.
co.jp/pmh-se/).
CZ
45
Ukládání obrazů pomocí externího zařízení
Vytvoření disku ve
standardním rozlišení
(STD) pomocí
vypalovačky


Poznámky
Při použití této funkce připojte videokameru
do síťové zásuvky pomocí dodaného napájecího
adaptéru (s. 16).
Podrobnosti viz návod k obsluze dodaný
s připojeným zařízením.
Konektor
dálkového
ovládání
A/V
Připojovací kabel
A/V
(prodává se zvlášť)
Připojte videokameru k rekordéru
disků pomocí připojovacího kabelu A/V
(prodává se zvlášť). Snímky přehrávané na
videokameře je možné zkopírovat na disk
nebo videokazetu.
1
CZ
46
Červená
Vložte záznamové médium
do záznamového zařízení
(rekordér disků atd.).

2
Vstup
Bílá
Žlutá
Je-li nahrávací zařízení vybaveno voličem
vstupu, vyberte příslušný vstup.
Připojte videokameru
k záznamovému zařízení pomocí
připojovacího kabelu A/V
(prodává se zvlášť).
Směr přenosu

Připojte videokameru ke vstupním
konektorům záznamového zařízení.
3
Zahajte přehrávání
na videokameře a nahrajte obraz
na záznamovém zařízení.
4
Po dokončení přepisu zastavte
záznamové zařízení a teprve
poté videokameru.





Poznámky
Videoklipy 3D jsou převedeny na 2D pomocí
standardního rozlišení (STD).
Kopírovat nelze na rekordéry připojené
kabelem HDMI.
Vzhledem k tomu, že kopírování spočívá
v přenosu analogových dat, může se zhoršit
kvalita obrazu.
Videoklipy ve vysokém rozlišení (HD) jsou
kopírovány ve standardním rozlišení (STD).
Pokud připojujete monofonní zařízení,
zapojte žlutý konektor připojovacího kabelu
A/V (prodává se zvlášť) ke vstupnímu
videokonektoru a bílý (levý kanál) nebo
červený (pravý kanál) konektor ke vstupnímu
audiokonektoru na zařízení.



Kopírování informací o datu a čase: [Datový
kód] (s. 53)
Použití zařízení s obrazovkou 4:3: [Typ
televizoru] (s. 53)
Ukládání obrazů
na externí zařízení
médií
Videoklipy a fotografie lze ukládat
na externí zařízení médií (velkokapacitní
paměťové zařízení USB), jako je například
externí pevný disk. Následující funkce jsou
k dispozici po uložení snímků na externí
zařízení médií.




Poznámky
Pro tuto operaci je nutno použít adaptérový
kabel USB VMC-UAM1 (prodává se zvlášť).
Připojte napájecí adaptér a napájecí kabel
ke konektoru DC IN videokamery a do síťové
zásuvky.
Podrobnosti viz návod k obsluze dodaný
s externím zařízením médií.
1
Ukládání obrazů pomocí externího zařízení

Videokameru je možné připojit k externímu
zařízení médií a přehrávat snímky uložené
na externím zařízení médií (s. 48).
Externí zařízení médií lze připojit k počítači a
importovat snímky do počítače pomocí softwaru
„PlayMemories Home“ (s. 45).
Připojte externí zařízení
médií k videokameře pomocí
adaptérového kabelu USB
(prodává se zvlášť).
Adaptérový kabel USB
VMC-UAM1
(prodává se zvlášť)

Když se na obrazovce LCD zobrazuje
[Příprava souboru databáze obrazů.
Čekejte prosím.], neodpojujte kabel USB.
CZ
47

2
Pokud se na obrazovce videokamery
zobrazuje [Opravit datab. obrazů],
.
klepněte na Klepněte na [Kopírovat.]
na obrazovce videokamery.



Videoklipy a fotografie, které jsou
uloženy na záznamovém médiu a které
dosud nebyly uloženy na externí zařízení
médií, mohou být v této době uloženy na
připojené zařízení médií.
Tato operace je k dispozici pouze
v případě, že jsou ve videokameře
k dispozici nově nahrané obrazy.
Chcete-li odpojit externí zařízení médií,
, když je videokamera
klepněte na v pohotovostním režimu přehrávání
(zobrazuje se buď Prohlížení události nebo
Index událostí).
Přehrávání obrazů z externího
zařízení médií na videokameře
V kroku 2 klepněte na [Přehrát bez
kopírování.] a vyberte snímek, který chcete
zobrazit.


Obrazy můžete rovněž prohlížet na televizoru
připojeném k videokameře (s. 37).
Je-li připojeno externí zařízení médií,
.
na obrazovce Prohlížení události se zobrazí
Odstranění snímků z externího
zařízení médií
1 V kroku 2 klepněte na [Přehrát bez
kopírování.].
 [Editace/
2 Klepněte na Kopírování]  [Vymazat] a odstraňte
snímky podle pokynů zobrazovaných
na obrazovce LCD.
Uložení požadovaných obrazů
z videokamery na externí zařízení
médií
1 V kroku 2 klepněte na [Přehrát bez
kopírování.].
 [Editace/
2 Klepněte na Kopírování]  [Kopírovat] a uložte
snímky podle pokynů zobrazovaných
na obrazovce LCD.

Přehrávání videoklipů ve vysokém
rozlišení (HD) na počítači
V softwaru „PlayMemories Home“ (s. 45)
vyberte jednotku, která reprezentuje
připojené externí zařízení médií, a poté
přehrávejte videoklipy.

CZ
48
Chcete-li zkopírovat snímky, které dosud nebyly
 [Editace/
zkopírovány, klepněte na Kopírování]  [Přímé kopírování], když je
videokamera připojena k externímu zařízení
médií.
Poznámky
Jako externí zařízení médií nelze používat
následující zařízení.
 zařízení médií s kapacitou překračující 2 TB
 běžná disková jednotka, např. jednotka CD
nebo DVD
 zařízení médií připojená prostřednictvím
rozbočovače USB
 zařízení







Ukládání obrazů pomocí externího zařízení

médií s vestavěným rozbočovačem
USB
 čtečka karet
Externí zařízení médií nemusí být možné
používat s funkcí kódu.
Videokamera může pracovat se souborovým
systémem FAT. Je-li paměťové médium
externího zařízení naformátováno na souborový
systém NTFS atd., je nutno externí médium
před použitím naformátovat pomocí
videokamery. Po připojení externího zařízení
médií k videokameře se otevře obrazovka
formátování. Před formátováním pomocí
videokamery nezapomeňte důležitá data
zálohovat na externí zařízení médií.
Správná funkce není zaručena u každého
zařízení, které splňuje provozní požadavky.
Podrobnosti o dostupných externích zařízeních
médií naleznete na webu podpory společnosti
Sony pro vaši zemi/oblast.
Počet scén, které je možno uložit na externí
zařízení médií je následující. Přestože externí
zařízení médií obsahuje volný prostor, nelze
uložit scény, jejichž počet překračuje následující
hodnotu.
 Videoklipy ve vysokém rozlišení (HD):
Max. 3 999
 Videoklipy ve standardním rozlišení (STD):
Max. 9 999
 Fotografie: Max. 40 000
Počet scén může být menší v závislosti na typu
nahraných obrazů.
Pokud videokamera nerozpozná externí
zařízení médií, pokuste se provést následující
operace.
 Znovu připojte adaptérový kabel USB
(prodává se zvlášť) k videokameře.
 Je-li externí zařízení médií vybaveno
napájecím kabelem, připojte jej do síťové
zásuvky.
Nelze kopírovat obrazy z externího zařízení
médií na vnitřní záznamové médium
videokamery.
CZ
49
Nastavení videokamery
Použití nabídek
Videokamera nabízí v každé z 6 kategorií
nabídky různé položky.
Režim snímání

Poznámky
dokončete nastavení
Klepnutím na nabídky nebo se vraťte na předchozí obrazovku
nabídky.
Kamera/Mikrofon
Kvalita obr./Velikost
Funkce přehrávání
Editace/Kopírování
Nastavení
1
Klepněte na .
Rychlé vyhledání položky nabídky
Nabídky [Kamera/Mikrofon] a [Nastavení]
mají podkategorie. Po klepnutí na ikonu
podkategorie se na obrazovce LCD zobrazí
seznam nabídek, které jsou k dispozici
ve vybrané podkategorii.
Ikony podkategorií
2
Vyberte kategorii.
3
Vyberte požadovanou položku
nabídky.
Šedě zobrazené položky nabídky nebo
nastavení nejsou dostupné.
Pokud klepněte na položku zobrazenou
šedě, videokamera zobrazí důvod, proč
nelze zobrazit položku nabídky nebo
podmínku, při jejímž splnění bude možné
provést úpravu nastavení položky nabídky.
Slouží
k procházení
položek
nabídky nahoru
nebo dolů
CZ
50
Pokud nelze vybrat položku nabídky
Seznamy nabídek
Režim snímání
Videoklip..................................... Nahrávání videoklipů.
Fotografie................................... Pořizování fotografií.
Plynul. pom. NAHR.................. Záznam plynulých zpomalených videoklipů.
Golfový záběr............................ Rozděluje 2 sekundy rychlého pohybu do snímků, které jsou pak nahrány
jako videoklip a fotografie. Uchování objektu v bílém rámečku ve středu
obrazovky při nahrávání.
Kamera/Mikrofon
Nastavení videokamery
Ruční Nastavení
Vyvážení bílé.................... Úprava vyvážení barev podle jasu nahrávaného prostředí.
Bod. Měření/Ostření...... Současná úprava jasu a ostření pro vybraný objekt.
Bodové měření................ Úprava jasu obrazů podle objektu, kterého se dotknete na obrazovce.
Bodové ostření................ Úprava zaostření na objekt, kterého se dotknete na obrazovce.
Expozice............................ Úprava jasu videoklipů a fotografií. Vyberete-li možnost [Ručně], upravte
/
.
jas (expozici) pomocí tlačítka
Ostření............................... Ruční nastavení zaostření. Pokud vyberete nastavení [Ručně], klepněte na k úpravě zaostření na blízký objekt a
k zaostření na vzdálený
objekt.
CLONA................................ Zaostření objektu s rozostřeným pozadím nebo zaostření celého obrazu.
Čas závěrky....................... Nastavení času závěrky. Pokud fotografujete pohyblivý objekt s vyšší
rychlostí závěrky, jeví se na snímku jako zmrazený. Při nižší rychlosti
závěrky se objekt jeví jako v pohybu.
Omezení AGC.................. Nastavení maximální úrovně AGC (Auto Gain Control).
Kor. autom. expozice.... Úprava expozice. Je-li objekt bílý nebo nachází-li se v jasném protisvětle,
; je-li objekt tmavý nebo nachází-li se v tlumeném světle,
stiskněte
.
stiskněte
Posun vyvážení bílé....... Úprava vyvážení bílé.
Low Lux.............................. Pořizování obrazů jasných barev za slabého osvětlení.
Nast. Fotoaparátu
Nastav. hloubky 3D....... Nastavení hloubky obrazu při nahrávání videoklipů 3D.
Auto. nast. 3D
objekt................................. Automaticky koriguje svislou polohu pravého a levého videoklipu pro
nahrávání videoklipů 3D, které lze pohodlně sledovat bez rozmazání.
Volba scény...................... Výběr vhodného nastavení nahrávání podle typu scény, například noční
záběr nebo pláž.
Kinotón...................... Nastavení barev videoklipu tak, aby připomínal atmosféru filmové
kamery.
Prolínačka................. Zatmívání a roztmívání scén.
Samospoušť............. Nastavení samospouště, když je videokamera v režimu fotografování.
Tele makro........................ Zaostření na objekt s rozmazaným pozadím.
SteadyShot............... Nastavení funkce SteadyShot při nahrávání videoklipů. Změníte-li toto
nastavení, změní se také odpovídajícím způsobem nastavení funkce
Extended Zoom.
SteadyShot............... Nastavení funkce SteadyShot při pořizování fotografií.
CZ
51
Digitální zoom................. Nastavení maximální úrovně digitálního zoomu.
Automat. protisvětlo..... Automatická úprava expozice pro objekty v protisvětle.
Obličej
Detekce obličejů............. Automatické zjišťování tváří.
Snímání úsměvu............. Automatické pořízení snímku, kdykoliv je zjištěn úsměv.
Citl. Detekce úsměvu.... Nastavení citlivosti detekce úsměvu pro použití funkce Úsměv - závěrka.
Blesk
Blesk.................................... Nastavení způsobu aktivace blesku při pořizování fotografií.
Úroveň blesku................. Nastavení intenzity blesku.
Redukce červ. očí........... Prevence jevu červených očí při snímání s bleskem.
Mikrofon
Přiblížení hlasu................ Zjištění tváří osob a detailní nahrání jejich hlasu.
Zoom vest. mikrof.......... Záznam videoklipů s živým zvukem přizpůsobeným aktuální poloze
zoomu.
Auto. red. zv. větru......... Rozpoznání podmínek nahrávání a omezení zvuku větru.
Režim zvuku..................... Nastavení formátu nahrávaného zvuku (5,1kan. prostorový/2kan.
stereofonní).
Refer. úroveň mikrof...... Nastavení úrovně mikrofonu pro nahrávání.
Asistence Snímání
Moje Tlačítko................... Přiřazení funkcí uživatelským tlačítkům.
Vodicí mříž........................ Zobrazení rámečků k ověření, zda je objekt orientován vodorovně nebo
svisle.
Nastavení displeje.......... Nastavení doby, po kterou se na obrazovce LCD zobrazují ikony a
indikátory.
Zebra.................................. Zobrazení vzorku zebry jako vodítka pro úpravu jasu.
Vyznačení.......................... Zobrazení obrazu na obrazovce se zvýrazněnými obrysy.
Jas světla........................... Nastavení intenzity videosvětla.
Zobr. úrov. zvuku............ Zobrazení ukazatele úrovně zvuku na obrazovce LCD při nahrávání.
Kvalita obr./Velikost
NAHRÁV. režim................. Nastavení režimu k nahrávání videoklipů.
Snímk. Frekvence............. Nastavení snímkové frekvence nahrávání videoklipů.
/
........... Nastavení kvality obrazu pro nahrávání (vysoké rozlišení (HD) nebo
Nastavení
standardní rozlišení (STD)).
Široký režim....................... Nastavení poměru stran obrazu při nahrávání videoklipů ve standardním
rozlišení (STD).
x.v.Color............................... Nahrávání s širším barevným rozsahem. Tuto položku nastavte, pokud ke
sledování používáte televizor kompatibilní s technologií x.v.Color.
Velik. snímku..................... Nastavení velikosti fotografie.
CZ
52
Funkce přehrávání
Prohlížení události................... Zahájení přehrávání snímků z obrazovky Prohlížeč událostí.
Prohlížení mapy*..................... Zahájení přehrávání snímků z obrazovky Zobrazení mapy.
Průřez videoklipu..................... Zahájení přehrávání scén Přehrávání průřezu nebo Přehrávání scénářů
uložených ve standardním rozlišení (STD).
Scénář.................................... Zahájení přehrávání scénářů, které byly uloženy pomocí funkce
Přehrávání průřezu.
Editace/Kopírování
Vymazat...................................... Odstranění videoklipů a fotografií.
Chránit......................................... Ochrana videoklipů nebo fotografií před vymazáním.
Přímé kopírování...................... Kopírování snímků uložených ve videokameře na určité externí zařízení
médií.
Nastavení
Nastavení videokamery
Nastavení Média
Informace o médiu........ Zobrazení informací o záznamovém médiu.
Formát................................ Odstranění všech dat a formátování záznamového média.
Opravit datab.
obrazů................................ Oprava souboru databáze obrazů na záznamovém médiu (s. 57).
Číslo souboru................... Nastavení způsobu přiřazení čísla souboru fotografiím.
Nastavení Přehrávání
Datový kód....................... Zobrazení informací automaticky zaznamenaných při nahrávání.
Nastavení hlasitosti....... Úprava hlasitosti přehrávaného zvuku (s. 29).
Připojení
Typ televizoru.................. Převod signálu podle připojeného televizoru (s. 37).
Nastavení 3D HDMI....... Výběr výstupního formátu pravého a levého obrazu při připojení
videokamery k televizoru 3D pomocí kabelu HDMI.
Rozlišení HDMI................ Výběr rozlišení výstupního obrazu při připojení videokamery k televizoru
pomocí kabelu HDMI.
OVLÁDÁNÍ HDMI............ Nastavení, zda se má či nemá používat dálkový ovladač televizoru, pokud
je videokamera připojena k televizoru kompatibilnímu s technologií
„BRAVIA“ Sync pomocí kabelu HDMI.
Připojit USB...................... Tuto položku zvolte, pokud se při připojení videokamery k externímu
zařízení prostřednictvím USB neobjeví na obrazovce LCD žádné pokyny.
Nast. připojení USB........ Nastavení režimu připojení, je-li videokamera připojena k počítači nebo
zařízení USB.
Nastavení USB LUN........ Nastavení videokamery tak, aby se zlepšila kompatibilita připojení USB
prostřednictvím omezení některých funkcí USB.
Obecná Nastavení
Zvuk.................................... Nastavení, zda má videokamera přehrávat provozní zvuky či nikoliv.
Jas LCD............................... Úprava nastavení jasu obrazovky LCD.
Vaše poloha*.................... Zobrazení aktuální polohy na mapě.
Nastavení GPS*............... Příjem signálu GPS.
Indikátor NAHRÁV.......... Vypnutí indikátoru nahrávání na přední straně videokamery.
CZ
53
Dálkové ovládaní............ Aktivace bezdrátového dálkového ovladače.
Zapnout pomocí
LCD...................................... Nastavení automatického zapnutí napájení při otevření obrazovky LCD.
Language Setting.......... Nastavení jazyka zobrazení na displeji (s. 18).
Informace o baterii........ Zobrazení přibližné zbývající provozní doby akumulátoru.
Úspora energie............... Nastavení obrazovky LCD a napájení na automatické vypnutí.
Režim demo..................... Nastavení přehrávání ukázkového videoklipu představujícího funkce
videokamery.
Nastavení Hodin
Nastav.data a času......... Nastavení data a času.
Nastavení oblasti............ Úprava času podle časového posunu bez zastavení hodin (s. 17).
Auto. NAST hodin*......... Automatické nastavení hodin získáním času ze systému GPS.
Auto. NAST oblasti*....... Automatické nastavení časového rozdílu získáním aktuální polohy ze
systému GPS.
* HDR-TD30VE
CZ
54
Ostatní/rejstřík
Odstraňování
problémů
Pokud se při používání videokamery
setkáte s problémy, postupujte podle kroků
uvedených dále.
 Prověřte seznam (s. 55 až 57) a
zkontrolujte videokameru.
Videokamera nefunguje, ani když je
zapnuto napájení.


 Odpojte zdroj napájení, za 1 minutu
jej znovu připojte a zapněte
videokameru.
Po zapnutí se videokamera připravuje
k činnosti několik sekund. Nejedná se o
závadu.
Odpojte napájecí adaptér od síťové zásuvky
nebo vyjměte modul akumulátoru, po uplynutí
1 minuty jej znovu připojte. Pokud funkce
stále nefungují, stiskněte tlačítko RESET
špičatým předmětem (s. 11). (Stisknutím
tlačítka RESET se resetují všechna nastavení
včetně hodin.)
Videokamera se zahřívá.
 Stiskněte RESET (s. 11) špičatým
předmětem a zapněte videokameru.
Stisknutím tlačítka RESET budou
resetována všechna nastavení včetně
hodin.

Videokamera se náhle vypne.


 Obraťte se na prodejce společnosti
Sony nebo místní autorizované
servisní středisko společnosti Sony.
Podrobnosti o příznacích pro videokameru
viz Uživatelská příručka „Handycam“ (s. 6).
Podrobné informace o připojení videokamery
k počítači viz „PlayMemories Home Help
Guide“ (s. 45).
Videokameru nelze zapnout.


Připojte k videokameře nabitý modul
akumulátoru (s. 14).
Napájecí adaptér byl odpojen od síťové
zásuvky. Připojte jej do síťové zásuvky (s. 16).

Použijte napájecí adaptér (s. 16).
Pokud při výchozím nastavení po dobu
přibližně 2 minut videokameru nepoužijete,
automaticky se vypne. Změňte nastavení
[Úspora energie] (s. 54) nebo znovu zapněte
napájení.
Nabijte modul akumulátoru (s. 14).
Ostatní/rejstřík

Videokamera se může během provozu
zahřívat. Nejedná se o závadu.
Při stisknutí START/STOP nebo PHOTO
nejsou nahrávány obrazy.




Zobrazí se obrazovka pro přehrávání.
Stisknutím tlačítka MODE rozsviťte indikátor
(videoklip) nebo (fotografie) (s. 22).
Videokamera ukládá právě zaznamenaný
obraz na záznamové médium. Během této
doby nelze vytvořit jinou nahrávku.
Záznamové médium je plné. Vymažte
nepotřebné obrazy (s. 40).
Celkový počet videoklipů a fotografií
překračuje nahrávací kapacitu (s. 58, 59).
Vymažte nepotřebné obrazy (s. 40).
CZ
55
„PlayMemories Home“ nelze nainstalovat.


Pro instalaci „PlayMemories Home“ je potřeba
připojení k internetu.
Ověřte prostředí počítače nebo instalační
postup potřebný k instalaci softwaru
„PlayMemories Home“.
„PlayMemories Home“ nepracuje správně.

Ukončete „PlayMemories Home“ a restartujte
počítač.
Videokamera není rozpoznána počítačem.



Odpojte od zásuvky USB na počítači všechna
zařízení s výjimkou klávesnice, myši a
videokamery.
Odpojte vestavěný kabel USB od počítače a
videokamery, restartujte počítač a poté znovu
připojte videokameru k počítači ve správném
pořadí.
Je-li k externím zařízením připojen jak
vestavěný kabel USB, tak konektor USB
videokamery, odpojte ten, který není připojen
k počítači.
Zobrazení vnitřní
kontroly/Výstražné
indikátory
Objeví-li se na obrazovce LCD indikátory,
prověřte následující.
Pokud problém přetrvává i poté, co jste se
jej opakovaně pokoušeli vyřešit, obraťte
se na prodejce Sony nebo na místní
autorizované servisní středisko Sony.
V takovém případě poskytněte všechna
čísla chybových kódů začínající písmenem
C nebo E.
Pokud se na obrazovce zobrazí výstražné
indikátory, zazní melodie.
C:04:


Modul akumulátoru není typ „InfoLITHIUM“
(řada V). Použijte modul akumulátoru
„InfoLITHIUM“ (řada V) (s. 14).
Připojte pevně stejnosměrný konektor
napájecího adaptéru do zdířky DC IN
videokamery (s. 14).
C:06:

Teplota modulu akumulátoru je vysoká.
Vyměňte modul akumulátoru nebo jej
umístěte na chladné místo.
C:13: / C:32:

Odpojte zdroj napájení. Znovu jej připojte a
zkuste videokameru použít.
E::

CZ
56
Proveďte kroky od bodu  na straně 55.


Modul akumulátoru je téměř vybitý.

Došlo k závadě blesku.

Teplota modulu akumulátoru je vysoká.
Vyměňte modul akumulátoru nebo jej
umístěte na chladné místo.

Množství světla není dostatečné, může
proto dojít k rozostření obrazu pohybem
videokamery. Použijte blesk.
Videokamera není stabilní, takže se obraz
může rozmazat. Držte videokameru při
natáčení pevně oběma rukama. Výstražný
indikátor proti otřesům kamery však nezmizí.






Není vložena paměťová karta (s. 20).
Pokud indikátor bliká, není k dispozici
dostatečný volný prostor k nahrávání obrazů.
Po uložení obrazů na jiné médium vymažte
nepotřebné obrazy (s. 40) nebo naformátujte
paměťovou kartu (s. 53).
Soubor databáze obrazů může být poškozen.
Zkontrolujte soubor databáze výběrem
 [Nastavení]  [
Nastavení Média]
 [Opravit datab. obrazů]  záznamové
médium.
Paměťová karta je poškozena.
Naformátujte paměťovou kartu pomocí
videokamery (s. 53).

Není vložena kompatibilní paměťová karta
(s. 21).

Paměťová karta je chráněna proti zápisu.
Přístup k paměťové kartě byl omezen na jiném
zařízení.




Záznamové médium je plné.
Fotografie nelze pořizovat během
zpracovávání. Chvíli počkejte, poté zahajte
fotografování.
Je-li [
NAHRÁV. režim] nastaveno na
[Nejvyšší kvalita
] nebo [Kvalita 50p
],
nelze při nahrávání videoklipů pořizovat
fotografie. Je-li navíc [
Snímk. Frekvence]
nastaveno na [25p], nelze pořizovat fotografie,
když je videokamera v pohotovostním režimu
nahrávání videoklipů.
Ostatní/rejstřík

Protože teplota videokamery dosáhla úrovně,
kdy došlo k zastavení výstupu HDMI, na
připojeném monitoru není zobrazen žádný
obraz. Nechte videokameru, dokud se teplota
opět nesníží. Nicméně v nahrávání na
videokameru lze pokračovat.
Vzdálenost mezi videokamerou a objektem je
příliš malá. Zvětšete vzdálenost (s. 26) nebo
nastavte zoom na W. Alternativně vyberte
[Ručně] u [Nastav. hloubky 3D] a nastavte
hloubku (s. 51).


CZ
57
Doba nahrávání
videoklipů/počet
uložitelných fotografií
„HD“ označuje obraz ve vysokém rozlišení
a „STD“ obraz ve standardním rozlišení.



Očekávaná doba nahrávání a
přehrávání pro každý modul
akumulátoru
Doba přehrávání
Přibližná doba, která je k dispozici při
použití plně nabitého modulu akumulátoru.
Doba nahrávání
Přibližná doba, která je k dispozici při
použití plně nabitého modulu akumulátoru.
3D
3D
Modul akumulátoru
NP-FV50 (součást
dodávky)
NP-FV70
NP-FV100
(jednotka: minuta)
Modul akumulátoru
Doba nepřetržitého
nahrávání
Typická doba
nahrávání
70
35
150
300
75
150
NP-FV50
(součást
dodávky)
NP-FV70
NP-FV100
Kvalita obrazu
NP-FV50
(součást
dodávky)
NP-FV70
NP-FV100


CZ
Doba nepřetržitého
nahrávání
HD STD
110
235
470
(jednotka: minuta)
(jednotka: minuta)
Modul akumulátoru
(jednotka: minuta)
2D
2D
58
Hodnoty byly měřeny s videokamerou při
teplotě 25 C. 10 C až 30 C je doporučené
rozmezí.
Doba nahrávání a přehrávání bude kratší,
použijete-li videokameru za nižších teplot.
Doba nahrávání a přehrávání bude kratší podle
podmínek, za kterých videokameru používáte.
Typická doba
nahrávání
HD STD
105
110
50
55
220
440
235
470
110
220
115
235
Každá doba nahrávání byla měřena, když
videokamera nahrávala videoklipy ve vysokém
NAHRÁV. režim]
rozlišení (HD) s funkcí [
].
nastavenou na [Standardní
Typická doba nahrávání s opakovaným
zastavováním/spouštěním, zapínáním/
vypínáním, přepínáním indikátoru MODE a
používáním funkce zoom.
Modul akumulátoru
Kvalita obrazu
NP-FV50 (součást
dodávky)
NP-FV70
NP-FV100
HD
STD
130
140
270
535
290
580
Očekávaná doba nahrávání
videoklipů
Vysoké rozlišení (HD)
(jednotka: minuta)
16 GB
75
(75)
75
(75)
85
(85)
32 GB
150
(150)
150
(150)
180
(180)
64 GB
305
(305)
305
(305)
360
(360)
Očekávaný počet uložitelných
fotografií
(jednotka: minuta)
16 GB
120
(120)
210
(160)
32 GB
245
(245)
430
(325)
64 GB
490
(490)
865
(655)
(5,1kan.)*
370
(300)
740
(610)
1490
(1225)
(2kan.)*
380
(310)
770
(630)
1545
(1260)
Standardní rozlišení (STD)
(jednotka: minuta)
16 GB
32 GB
64 GB
(5,1kan.)*
220
(200)
445
(410)
895
(825)
(2kan.)*
225
(210)
460
(420)
920
(845)
2 GB
4 GB
8 GB
16 GB
32 GB
64 GB



* Formát nahrávaného zvuku můžete změnit
pomocí [Režim zvuku] (s. 52).





Poznámky
Dostupná doba nahrávání se může měnit podle
podmínek nahrávání, snímaného objektu,
Snímk. Frekvence] (s. 52).
[Nahr. režim] a [
Hodnota uvedená v závorkách ( ) je minimální
doba nahrávání.

Při použití paměťové karty Sony.
Zde je uveden uložitelný počet fotografií
na paměťové kartě, které lze pořídit při
maximální velikosti obrazu ve videokameře.
Skutečný počet fotografií, které lze pořídit, se
zobrazuje na obrazovce LCD (s. 71).
Počet fotografií na paměťové kartě, které lze
pořídit, se může lišit v závislosti na podmínkách
nahrávání.
Poznámky
Rozlišení statických snímků ekvivalentní
popsaným velikostem umožňuje jedinečná
bodová sada snímače ClearVid společnosti Sony
a systém zpracování obrazu BIONZ společnosti
Sony.
Ostatní/rejstřík

Při použití paměťové karty Sony.
U videoklipů lze nahrávat maximálně 3 999
scén ve 3D, 3 999 scén s obrazem ve vysokém
rozlišení (HD) a 9 999 scén s obrazem ve
standardním rozlišení (STD).
Nejdelší nepřetržité doby nahrávání videoklipů
mají následující hodnoty.
 3D: přibl. 6 hodin 30 minut
 2D: přibl. 13 hodin
Videokamera využívá formátu VBR (proměnný
datový tok) pro automatickou úpravu kvality
obrazu tak, aby odpovídala nahrávané scéně.
Tato technologie způsobuje kolísání během
doby nahrávání na médium. Videoklipy
obsahující rychle se pohybující objekty a složité
záběry se nahrávají s vyšším datovým tokem a
celková doba nahrávání se tak zkrátí.
20,4M
230
465
940
1850
3800
7500
CZ
59
Manipulace
s videokamerou
Informace o datovém toku a
nahrávaných pixelech


Datový tok, počet pixelů a poměr stran pro
každý režim nahrávání u videoklipů (videoklip
+ audio atd.)
 Videoklip 3D:
Max. 28 Mb/s 1 920  1 080 pixelů/16:9
 Vysoké rozlišení (HD):
PS: Max. 28 Mbps 1 920  1 080 pixelů/16:9
FX: Max. 24 Mbps 1 920  1 080 pixelů/16:9
FH: Přibližně 17 Mbps (průměrně)
1 920  1 080 pixelů/16:9
HQ: Přibližně 9 Mbps (průměrně)
1 440  1 080 pixelů/16:9
LP: Přibližně 5 Mbps (průměrně)
1 440  1 080 pixelů/16:9
 Standardní rozlišení (STD):
HQ: Přibližně 9 Mbps (průměrně)
720  576 pixelů/16:9, 4:3
Počet pixelů a poměr stran při pořizování
fotografií.
 Režim fotografování, duální snímání:
6 016  3 384 bodů/16:9
4 512  3 384 bodů/4:3
4 224  2 376 bodů/16:9
2 592  1 944 bodů/4:3
1 920  1 080 bodů/16:9
640  480 bodů/4:3
Použití a péče


Kryt patice
Krytka konektoru


CZ
Vestavěný kabel USB
Modul akumulátoru Obrazovka LCD

60
Videokamera není odolná proti prachu a
stříkající vodě a není ani vodotěsná.
Nedržte videokameru za následující části.
Nemiřte přímo na slunce. Mohlo by dojít
k poškození videokamery. Pokud chcete
nahrávat slunce, učiňte tak za menší intenzity
světla, například za soumraku.
Videokameru používejte v souladu s místními
předpisy.
Videokameru ani příslušenství nepoužívejte ani
neukládejte na následujících místech:
 V nadměrném horku, zimě či vlhkosti. Nikdy
je nevystavujte teplotám vyšším než 60 C,
například na přímém slunci, v blízkosti topení
nebo v automobilu zaparkovaném na slunci.
Může dojít k jejich poškození nebo se mohou
zdeformovat.
 V blízkosti silného magnetického pole ani
pod vlivem mechanických vibrací. Muže dojít
k poškození videokamery.
 Blízko











 Obraťte
se na autorizovaný servis Sony.
umyjte veškerý elektrolyt, který se
dostal do styku s vaší pokožkou.
 Dostane-li se vám kapalina do očí,
vypláchněte je dostatečným množstvím vody
a navštivte lékaře.
 Důkladně
Nepoužíváte-li videokameru delší
dobu


Chcete-li videokameru uchovat v optimálním
stavu po dlouhou dobu, jednou za měsíc ji
zapněte a nahrajte a přehrajte pár obrazů.
Před dlouhodobějším skladováním modul
akumulátoru vybijte.
Poznámky k teplotě videokamery/
modulu akumulátoru

Když je teplota videokamery nebo modulu
akumulátoru extrémně vysoká nebo nízká,
může dojít k aktivaci ochranných funkcí
videokamery a nemusí být možné s ní v
takových situacích nahrávat nebo přehrávat.
V takovém případě se na obrazovce LCD
zobrazí indikátor.
Ostatní/rejstřík

silných rádiových vln nebo radiace.
Funkce nahrávání videokamery by mohly být
narušeny.
 Blízko zařízení s tunerem, například
televizorů nebo rozhlasových přijímačů.
Mohly by vzniknout šumy.
 Na písečné pláži nebo v prašném prostředí.
Pokud se do videokamery dostane písek,
mohla by se poškodit. Některá poškození
nelze opravit.
 Blízko oken nebo venku, kde mohou být
obrazovka LCD nebo objektiv vystaveny
přímému slunečnímu svitu. Dojde
k poškození obrazovky LCD.
K napájení videokamery používejte pouze
stejnosměrné napětí 6,8 V/7,2 V (modul
akumulátoru) nebo 8,4 V (napájecí adaptér).
Při napájení střídavým či stejnosměrným
proudem používejte volitelné příslušenství
doporučené v tomto návodu.
Nevystavujte videokameru působení vody, např.
při dešti nebo u moře. Voda by mohla způsobit
poškození videokamery. Některá poškození
nelze opravit.
Dostane-li se dovnitř kamery nějaký předmět či
tekutina, odpojte kameru od zdroje napájení a
před dalším používáním ji nechte zkontrolovat
v odborném servisu Sony.
Vyvarujte se drsného zacházení, rozebírání,
upravování, fyzickým otřesům nebo nárazům,
jako například tlučení, upuštění přístroje
nebo šlapání na něj. Zvláště opatrní buďte při
manipulaci s objektivem.
Když videokameru nepoužíváte, nechejte
obrazovku LCD zavřenou.
Nepoužívejte videokameru, pokud je zabalena
v nějaké látce, např. v ručníku. Mohlo by dojít
k přehřátí.
Při odpojování držte napájecí kabel za zástrčku,
nikoliv za kabel.
Snažte se nepoškodit napájecí kabel, např.
položením těžkých předmětů na něj.
Nepoužívejte zdeformovaný nebo poškozený
modul akumulátoru.
Udržujte kovové kontakty čisté.
Při vytečení elektrolytu z akumulátoru
postupujte takto:
Poznámky k nabíjení pomocí kabelu
USB



Funkce na všech počítačích není zaručena.
Pokud videokameru připojíte k přenosnému
počítači, který není připojen ke zdroji napájení,
bude akumulátor přenosného počítače
sloužit k nabíjení, dokud se úplně nevybije.
Nenechávejte videokameru připojenou
k počítači takovým způsobem.
Nabíjení pomocí počítače vlastní či upravené
konstrukce nebo prostřednictvím rozbočovače
USB není zaručeno. Jsou-li k počítači připojena
jiná zařízení USB, videokamera nemusí
pracovat správně.
CZ
61
Kondenzace vlhkosti
Přenesete-li videokameru přímo
z chladného místa do tepla, může dojít
ke kondenzaci vlhkosti uvnitř videokamery.
Mohlo by dojít k poškození videokamery.



Pokud dojde ke kondenzaci vlhkosti
Ponechte videokameru vypnutou přibližně po
dobu 1 hodiny.
Poznámka ke kondenzaci vlhkosti
Ke kondenzaci vlhkosti může dojít, pokud
přenesete videokameru z prostředí s nízkou
teplotou do prostředí s vysokou teplotou (a
naopak) nebo pokud použijete videokameru
ve vlhkém prostředí, např. v následujících
případech:
 Přenesete videokameru z lyžařské sjezdovky
do vytápěné místnosti.
 Přenesete videokameru z klimatizovaného
automobilu nebo místnosti do prostředí
s vysokou teplotou.
 Použijete videokameru po bouřce nebo dešti.
 Použijete videokameru na horkém a vlhkém
místě.
Opatření proti kondenzaci vlhkosti
Pokud přenesete videokameru z prostředí
s nízkou teplotou do prostředí s vysokou
teplotou, vložte ji do igelitového sáčku a ten
neprodyšně uzavřete. Sáček sejměte, až se
teplota uvnitř sáčku vyrovná teplotě okolního
prostředí (po uplynutí přibližně 1 hodiny).

Poznámky k volitelnému příslušenství




Je-li videokamera připojena
k počítači nebo příslušenství


CZ
62
Neformátujte záznamová média videokamery
pomocí počítače. Pokud tak učiníte, může dojít
k poškození videokamery.
Při připojování videokamery k jinému zařízení
pomocí komunikačních kabelů věnujte
pozornost správnému připojení konektorů.
Zasunete-li konektor násilím, mohou se
poškodit kontakty. To může způsobit chybnou
funkci videokamery
Doporučujeme, abyste používali originální
příslušenství Sony.
Originální příslušenství Sony nemusí být
v některých zemích/oblastech k dispozici.
Patice pro inteligentní příslušenství


Je-li videokamera připojena k jiným zařízením
prostřednictvím USB a je zapnuto napájení
videokamery, nezavírejte panel LCD. Mohlo by
dojít ke ztrátě zaznamenaných obrazových dat.

Patice pro inteligentní příslušenství dodává
energii volitelnému příslušenství, například
video světlu, blesku nebo mikrofonu (prodává
se samostatně). Příslušenství lze zapnout nebo
vypnout otevřením nebo zavřením obrazovky
LCD videokamery. Podrobnosti najdete
v návodu k obsluze příslušenství (součást
dodávky).
Patice pro inteligentní příslušenství obsahuje
zajišťovací prvek, který umožňuje řádné
uchycení připojovaného příslušenství. Pokud
chcete příslušenství nasadit, stiskněte patici,
zasuňte příslušenství až nadoraz a upevněte
jej šroubem. Chcete-li příslušenství odstranit,
uvolněte šroub, stiskněte příslušenství a vyjměte
je.
Při nahrávání videoklipů s externím bleskem
(prodává se samostatně) připojeným k patici,
vypněte napájení externího blesku, aby nedošlo
k záznamu zvuku nabíjení.
Externí blesk (prodává se samostatně) a
vestavěný blesk nelze používat současně.
Je-li připojen externí mikrofon (prodává se
samostatně), má přednost před vestavěným
mikrofonem.
Informace o bezdrátovém dálkovém
ovladači

Před prvním použitím bezdrátového dálkového
ovladače odstraňte ochrannou fólii.
Ochranná fólie
Péče o obrazovku LCD






Videokameru můžete ovládat, jestliže namíříte
bezdrátový dálkový ovladač (s. 10) směrem
k senzoru dálkového ovládání.
Pokud bezdrátový dálkový ovladač nevyšle
během určité doby žádné příkazy, světle modrý
rámeček zmizí. Pokud znovu stisknete jedno
z tlačítek /// nebo ENTER, zobrazí se
rámeček v poloze, kde se zobrazil naposledy.
Některá tlačítka na obrazovce LCD nelze vybírat
pomocí ///.
Výměna baterie bezdrátového dálkového ovladače
Stiskněte a přidržte poutko, vložte nehet
Obrazovka LCD



do mezery a sejměte kryt baterie.
Vložte novou baterii tak, aby strana +
Na obrazovku LCD příliš netlačte, mohlo by
dojít k nerovnoměrnému zobrazení barev či
jinému poškození.
Pokud videokameru používáte v chladném
prostředí, může se na obrazovce LCD objevit
reziduální obraz. Nejedná se o závadu.
Během provozu se zadní strana obrazovky LCD
zahřívá. Nejedná se o závadu.
Péče o povrch videokamery
dálkový ovladač tak, aby zaklapnul.


Karta
VAROVÁNÍ
Baterie může při nesprávném zacházení
explodovat. Baterii nedobíjejte, neotvírejte a
nevhazujte ji do ohně.
Pokud se lithiová baterie vybije, může se
zmenšit operační rádius bezdrátového
dálkového ovladače, příp. nemusí ovladač
fungovat správně. V takovém případě vyměňte
baterii za lithiovou baterii Sony CR2025. Použití
jiné baterie může způsobit požár nebo výbuch.
Ostatní/rejstřík
směřovala nahoru.
Zasuňte kryt baterie zpět na bezdrátový

Ponecháte-li na obrazovce LCD otisky prstů,
krém na ruce atd., dojde k odstranění vrstvy
z obrazovky LCD. Proto je otřete co nejdříve.
Otřete-li obrazovku LCD větší silou
např. papírovým kapesníkem, může dojít
k poškrábání vrstvy na obrazovce LCD.
Zašpiní-li se obrazovka LCD otisky prstů či
prachem, doporučujeme je opatrně odstranit
z obrazovky, kterou pak vyčistěte měkkým
hadříkem apod.
Je-li videokamera zašpiněná, očistěte ji měkkým
hadříkem navlhčeným vodou a poté ji otřete
dosucha.
Povrch videokamery by se mohl
za následujících okolností poškodit:
 Při použití chemikálií, např. ředidel, benzinu,
alkoholu, chemických látek, repelentů,
insekticidů a opalovacího krému
 Při manipulaci s videokamerou, pokud máte
ruce potřísněny výše uvedenými látkami
 Při dlouhodobějším kontaktu povrchu
videokamery s pryžovými či vinylovými
předměty
Čištění blesku

Při znečištění blesku prachem nebo otisky
prstů doporučujeme provést očištění měkkým
hadříkem.
CZ
63
Specifikace
Údržba a skladování objektivu




V následujících případech je nutné očistit
povrch čočky objektivu měkkým hadříkem:
 Na povrchu čočky jsou otisky prstů
 V horkém nebo vlhkém prostředí
 Je-li objektiv vystaven působení slané vody,
např. u moře
Po očištění objektivu doporučujeme použít
[Auto. nast. 3D objekt.] (s. 51).
Přechovávejte jej v dobře větraném a
bezprašném prostředí.
Jako ochranu před plísněmi čistěte objektiv
pravidelně dle pokynů uvedených výše.
Nabíjení vestavěného dobíjecího
akumulátoru
Ve videokameře je vestavěn dobíjecí
akumulátor, který uchovává datum,
čas a další nastavení i v případě, že je
obrazovka LCD zavřená. Vestavěný
dobíjecí akumulátor je nabíjen při každém
připojení videokamery do síťové zásuvky
přes napájecí adaptér, nebo když je
připojen modul akumulátoru. Pokud byste
videokameru vůbec nepoužívali, vybije se
dobíjecí akumulátor přibližně za 3 měsíce.
Používejte videokameru po nabití
vestavěného dobíjecího akumulátoru.
Pokud dojde k vybití tohoto akumulátoru,
nebudou ostatní funkce videokamery,
kromě nahrávání data, ovlivněny.
Nabíjení vestavěného dobíjecího
akumulátoru
Připojte videokameru do síťové zásuvky
pomocí dodaného napájecího adaptéru a
ponechte ji po dobu alespoň 24 hodin se
zavřenou obrazovkou LCD.
CZ
64
Systém
Formát signálu: Barva PAL, standardy CCIR
specifikace HDTV 1080/50i, 1080/50p
Formát záznamu videoklipů:
HD:
3D: Zařízení kompatibilní s formátem
MPEG-4 MVC/H.264 AVCHD ver. 2.0
2D: Zařízení kompatibilní s formátem
MPEG-4 AVC/H.264 AVCHD ver. 2.0
STD: MPEG2-PS
Systém nahrávání zvuku:
Dolby Digital 2kan./5,1kan.
Dolby Digital 5.1 Creator
Formát souborů fotografií:
Kompatibilní s DCF Ver.2.0
Kompatibilní s Exif Ver.2.3
Kompatibilní s MPF Baseline
Záznamové médium (videoklipy/fotografie):
„Memory Stick PRO Duo“
Karta SD (třída 4 nebo rychlejší)
Obrazové zařízení:
Snímač CMOS 4,6 mm (typ 1/3,91)
Nahrávané pixely (fotografie):
Max. 20 400 000 pixelů*1 (6 016  3 384)
(16:9)
Hrubý: Přibližně 5 430 000 pixelů
Efektivní (videoklip, 16:9)*2:
3D: Přibližně 3 980 000 pixelů
2D: Přibližně 5 020 000 pixelů
Efektivní (fotografie, 16:9):
Přibližně 5 020 000 pixelů
Efektivní (fotografie, 4:3):
Přibližně 3 760 000 pixelů
Objektiv: Objektiv G
3D: 10  (Optický), 12  (Extended Zoom)
2D: 10  (Optický)*2, 17  (Extended
Zoom)*3, 120  (Digitální)
F 1,8 ~ F 3,4
f=3,2 mm - 32,0 mm
Při převodu na fotoaparát 35 mm
Videoklip*2:
3D: 33,4 mm - 400,8 mm (16:9)
2D: 29,8 mm - 298,0 mm (16:9)
Fotografie:
29,8 mm - 298,0 mm (16:9)
Teplota barev: [Auto], [Stisk], [Uvnitř], [Venku]
Minimální osvětlení:
6 lx (luxů) (při výchozím nastavení, čas
závěrky 1/50 s)
3 lx (luxy) ([Low Lux] je nastaven na [Zap.],
čas závěrky 1/25 s)
*1 Rozlišení statických obrazů ekvivalentní
Napájecí adaptér AC-L200C/AC-L200D
Vstupní/výstupní konektory
Požadavky na napájení: 100 V - 240 V AC,
50 Hz/60 Hz
Spotřeba proudu: 0,35 A - 0,18 A
Příkon: 18 W
Výstupní napětí: 8,4 V DC*
Provozní teplota: 0 C až 40 C
Skladovací teplota: ‒20 C až +60 C
Rozměry (přibližné): 48 mm  29 mm  81 mm
(š/v/h) bez vyčnívajících částí
Hmotnost (přibližná): 150 g kromě napájecího
kabelu
* Další technické údaje viz etiketa
na napájecím adaptéru.
popsaným velikostem umožňuje jedinečná
bodová sada snímače ClearVid společnosti
Sony a systém zpracování obrazu (BIONZ).
2
* [
SteadyShot] je nastaven na [Standardní]
nebo [Vyp.].
3
* [
SteadyShot] je nastaven na [Aktivní].
Konektor dálkového ovládání A/V: Výstupní
konektor video a audio
Konektor HDMI OUT: Konektor HDMI mini
Konektor USB: mini-AB/typ A (vestavěný USB)
(pouze výstup)
Konektor sluchátek: Stereofonní konektor
minijack ( 3,5 mm)
Vstupní konektor MIC: Stereofonní konektor
minijack ( 3,5 mm)
Obrazovka LCD
Obraz: 8,8 cm (typ 3,5, poměr stran 16:9)
Celkový počet pixelů: 1 229 760 (2 562  480)
Všeobecně
Nejvyšší výstupní napětí: 8,4 V DC
Výstupní napětí: 6,8 V DC
Maximální nabíjecí napětí: 8,4 V DC
Maximální nabíjecí proud: 2,1 A
Kapacita
Typická: 7,0 Wh (1 030 mAh)
Minimální: 6,6 Wh (980 mAh)
Typ: Li-ion
Konstrukce a technické údaje videokamery a
doplňků se mohou změnit bez předchozího
upozornění.
 Vyrobeno podle licence společnosti Dolby
Laboratories.
Ostatní/rejstřík
Požadavky na napájení: 6,8 V/7,2 V DC (modul
akumulátoru), 8,4 V DC (napájecí adaptér)
Nabíjení USB: 5 V DC, 500 mA/1,5 A
Průměrný příkon:
Při nahrávání videokamerou s využitím
obrazovky LCD s normálním jasem:
HD: 3D: 5,1 W, 2D: 3,5 W
STD: 3,3 W
Provozní teplota: 0 C až 40 C
Skladovací teplota: ‒20 C až +60 C
Rozměry (přibližné):
71,5 mm  63,5 mm  131 mm (š/v/h)
včetně vyčnívajících částí
71,5 mm  63,5 mm  131 mm (š/v/h)
včetně vyčnívajících částí a připojeného
nabíjecího modulu akumulátoru
Hmotnost (přibližná)
HDR-TD30VE:
460 g, pouze hlavní jednotka
510 g včetně dodaného dobíjecího modulu
akumulátoru
HDR-TD30E:
450 g, pouze hlavní jednotka
500 g včetně dodaného dobíjecího modulu
akumulátoru
Dobíjecí modul akumulátoru NP-FV50
CZ
65
Informace o ochranných známkách













CZ
66
„Handycam“ a
jsou
registrované ochranné známky společnosti Sony
Corporation.
„AVCHD“, „AVCHD 3D/Progressive“, logotyp
„AVCHD“ a logotyp „AVCHD 3D/Progressive“
jsou ochranné známky společností Panasonic
Corporation a Sony Corporation.
„Memory Stick“, „
“, „Memory Stick Duo“,
„
“, „Memory Stick PRO Duo“,
„
“, „Memory Stick
PRO-HG Duo“, „
“,
„Memory Stick XC-HG Duo“,
„
“, „MagicGate“,
„
“, „MagicGate Memory
Stick“ a „MagicGate Memory Stick Duo“ jsou
ochranné známky nebo registrované ochranné
známky společnosti Sony Corporation.
„InfoLITHIUM“ je ochrannou známkou
společnosti Sony Corporation.
„x.v.Colour“ je ochrannou známkou společnosti
Sony Corporation.
„BIONZ“ je ochrannou známkou společnosti
Sony Corporation.
je registrovanou ochrannou
známkou společnosti Sony Corporation.
„BRAVIA“ je ochrannou známkou společnosti
Sony Corporation.
Blu-ray Disc a Blu-ray jsou ochranné
známky Blu-ray Disc Association.
Dolby a symbol double-D jsou ochranné
známky Dolby Laboratories.
Termíny HDMI a HDMI High-Definition
Multimedia Interface a logo HDMI jsou
ochranné známky nebo registrované ochranné
známky společnosti HDMI Licensing LLC
ve Spojených státech amerických a v dalších
zemích.
Microsoft, Windows, Windows Vista a DirectX
jsou registrované ochranné známky nebo
ochranné známky společnosti Microsoft
Corporation ve Spojených státech amerických a
v dalších zemích.
Mac a Mac OS jsou registrované ochranné
známky společnosti Apple Inc. ve Spojených
státech amerických a v dalších zemích.
Intel, Intel Core a Pentium jsou ochranné
známky nebo registrované ochranné známky
společnosti Intel Corporation nebo jejích
dceřiných společností ve Spojených státech
amerických a v dalších zemích.
 „
“ a „PlayStation“ jsou registrované
ochranné známky společnosti Sony Computer
Entertainment Inc.
 NAVTEQ a logo NAVTEQ Maps jsou ochranné
známky společnosti NAVTEQ ve Spojených
státech amerických a v dalších zemích.
 Logo SDXC je ochrannou známkou společnosti
SD-3C, LLC.
 MultiMediaCard je ochrannou známkou
společnosti MultiMediaCard Association.
 Facebook a logo „f “ jsou ochranné známky
nebo registrované ochranné známky společnosti
Facebook, Inc.
 YouTube a logo YouTube jsou známky
společnosti a ochranné známky společnosti
Google Inc.
Ostatní zde zmíněné názvy produktů mohou
být ochrannými známkami nebo registrovanými
ochrannými známkami příslušných společností.
Navíc v této příručce nejsou používány symboly
 a  ve všech případech.

LICENČNÍ SMLOUVA
S KONCOVÝM
UŽIVATELEM
MAPOVÝCH DAT
VE VIDEOKAMERÁCH
(HDR-TD30VE)
PŘED POUŽITÍM SOFTWARU SI PEČLIVĚ
PŘEČTĚTE NÁSLEDUJÍCÍ LICENČNÍ SMLOUVU.
DŮLEŽITÉ - ČTĚTE POZORNĚ: Tato licenční
smlouva s koncovým uživatelem (dále „LICENCE“)
je právně závaznou dohodou mezi vámi a společností
Sony Corporation („SONY“), poskytovatelem licence
na mapová data, která jsou součástí videokamery
(dále „VÝROBEK“). Tato mapová data včetně
jejich aktualizací a nových verzí se zde označují
termínem SOFTWARE. Tato LICENCE se týká pouze
SOFTWARU. SOFTWARE smíte používat výhradně
ve spojitosti s VÝROBKEM. Klepnutím na tlačítko
SOUHLASÍM na obrazovce VÝROBKU ve spojitosti
s touto Licencí souhlasíte s tím, že budete vázáni
podmínkami této LICENCE. Pokud s podmínkami
této LICENCE nesouhlasíte, společnost SONY
vám licenci na používání SOFTWARU neuděluje.
V takovém případě vám SOFTWARE nebude
k dispozici a nesmíte jej používat.
LICENCE K SOFTWARU
UDĚLENÍ LICENCE
Touto LICENCÍ jsou vám udělena následující
neexkluzivní práva:
SOFTWARE. SOFTWARE můžete používat
na jednom kusu VÝROBKU.
Použití. SOFTWARE smíte používat k jeho vlastnímu
účelu.
POPIS DALŠÍCH PRÁV A OMEZENÍ
Omezení. Žádnou část SOFTWARU nesmíte
přenášet ani šířit v libovolné formě a za libovolným
účelem kromě případů, kdy je tak výslovně povoleno
v této LICENCI. SOFTWARE nesmíte používat
s jinými výrobky, systémy nebo aplikacemi, než je
VÝROBEK. Kromě případů, kdy je v této LICENCI
uvedeno jinak, nesmíte používat ani umožnit
libovolné třetí straně používat SOFTWARE odděleně
od VÝROBKU (jako celek nebo částečně včetně, ale
bez omezení, reprodukcí, výstupů nebo výtahů či
jiných odvozených prací v libovolné formě) pro účely
zapůjčení či pronájmu, ať už s licenčním poplatkem
Omezení reverzního inženýrství, dekompilace a
rozebírání. Nesmíte (i) extrahovat SOFTWARE
z VÝROBKU, (ii) reprodukovat, kopírovat, upravovat,
přenášet, překládat nebo vytvářet odvozené práce
ze SOFTWARU jako celku nebo jeho části, a
(iii) zpětně analyzovat, dekompilovat, rozebírat
SOFTWARE jako celek nebo jeho část libovolnými
prostředky a k jakémukoli účelu. Některé jurisdikce
neumožňují omezení těchto práv a v takovém případě
se vás výše uvedené omezení nemusí týkat.
Ochranné známky a upozornění: Nesmíte
odstraňovat, upravovat, zakrývat nebo narušovat
čitelnost jakýchkoli ochranných známek nebo
informací o autorských právech k SOFTWARU.
Datové soubory. SOFTWARE může pro svoji vlastní
potřebu automaticky vytvářet datové soubory.
Jakékoli takové datové soubory se budou považovat
za součást SOFTWARU.
Přenos SOFTWARU. Všechna svá práva v rámci této
LICENCE můžete trvale přenést pouze jako součást
prodeje nebo předání VÝROBKU, a to za podmínky,
že si neponecháte žádné kopie SOFTWARU, předáte
veškerý SOFTWARE (včetně všech kopií (pouze
v případě, že je kopírování povoleno podle odstavce
„Omezení reverzního inženýrství, dekompilace a
rozebírání“ výše), komponent, médií a tištěných
materiálů, všech verzí a případných aktualizací
SOFTWARU a této LICENCE), a že příjemce potvrdí
souhlas s podmínkami této LICENCE.
Ukončení. Bez ovlivnění jakýchkoli ze svých ostatních
práv může společnost SONY ukončit platnost této
LICENCE, pokud porušíte její podmínky. V takovém
případě musíte ukončit používání SOFTWARU a
všech jeho součástí. Ustanovení částí „AUTORSKÁ
PRÁVA“, „VYSOCE RIZIKOVÉ ČINNOSTI“,
„VYLOUČENÍ ZÁRUKY NA SOFTWARE“,
„OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI“, „ZÁKAZ
EXPORTU“, „ODDĚLITELNOST“ a „ROZHODNÉ
PRÁVO A JURISDIKCE“ v této LICENCI, odstavce
„Utajení informací“ v této Části a tohoto Odstavce
zůstávají v platnosti i po vypršení nebo ukončení
platnosti této LICENCE.
Ostatní/rejstřík
SOFTWARE je chráněn zákony o ochraně
autorských práv, ustanoveními mezinárodních dohod
o autorských právech a jinými zákony a dohodami
na ochranu duševního vlastnictví. SOFTWARE je
licencován a nikoli prodáván.
nebo bez něj. Některé jurisdikce neumožňují omezení
těchto práv a v takovém případě se vás výše uvedená
omezení nemusejí týkat.
Utajení informací. Souhlasíte s tím, že budete držet
v tajnosti informace obsažené v SOFTWARU, které
nejsou veřejně známy, a nebudete tyto informace
sdělovat dalším osobám bez předchozího písemného
schválení společnosti SONY.
AUTORSKÁ PRÁVA
Veškeré zákonné nároky a autorská práva související
se SOFTWAREM (včetně, ale bez omezení, jakýchkoli
mapových dat, obrazů, fotografií, animací, videa,
zvuku, hudby, textu a „apletů“, jež jsou integrovány
do SOFTWARU) a libovolné kopie SOFTWARU jsou
vlastnictvím společnosti SONY, poskytovatelů licencí
a dodavatelů společnosti SONY a jejich příslušných
CZ
67
poboček (tito poskytovatelé licencí a dodavatelé
společnosti SONY spolu s příslušnými pobočkami
jsou souhrnně označováni termínem „Poskytovatelé
licencí společnosti SONY“). Všechna práva, která
nejsou specificky udělena v rámci této LICENCE,
si vyhrazuje společnost SONY nebo poskytovatelé
licencí společnosti SONY.
VYSOCE RIZIKOVÉ ČINNOSTI
SOFTWARE není odolný vůči chybám a není navržen,
vyroben ani určen pro použití v nebezpečných
prostředích vyžadujících funkci zajištěnou proti
poruchám, jako jsou například provozy jaderných
elektráren, letecké navigace nebo komunikační
systémy, systémy řízení leteckého provozu, přístroje
pro podporu základních životních funkcí nebo
zbraňové systémy, u nichž by selhání SOFTWARU
mohlo způsobit smrt, zranění nebo závažnou škodu
na zdraví či životním prostředí (dále „Vysoce rizikové
činnosti“). SONY, její pobočky, příslušní dodavatelé
a poskytovatelé licencí společnosti SONY výslovně
vylučují jakoukoli přímou či odvozenou záruku
vhodnosti k Vysoce rizikovým činnostem.
VYLOUČENÍ ZÁRUKY NA SOFTWARE
Výslovně potvrzujete a souhlasíte s tím, že
SOFTWARE používáte na své vlastní riziko.
SOFTWARE se poskytuje „JAK JE“ bez záruky
jakéhokoli druhu. SONY, její pobočky, její a jejich
odpovídající dodavatelé a poskytovatelé licencí
společnosti SONY (v této části se společnost SONY,
její pobočky, jejich odpovídající dodavatelé a
poskytovatelé licencí společnosti SONY označují
souborně jako „SONY“) VÝSLOVNĚ ODMÍTAJÍ
VŠECHNY ZÁRUKY A PODMÍNKY, VYJÁDŘENÉ
NEBO ODVOZENÉ, VYPLÝVAJÍCÍ ZE ZÁKONA
NEBO JINAK, VČETNĚ, ALE BEZ OMEZENÍ,
ODVOZENÝCH ZÁRUK A PODMÍNEK
KVALITY, NEPORUŠOVÁNÍ PRÁV TŘETÍCH
STRAN, PRODEJNOSTI A VHODNOSTI
KE KONKRÉTNÍMU ÚČELU. SPOLEČNOST
SONY NEZARUČUJE, ŽE FUNKCE OBSAŽENÉ
V SOFTWARU BUDOU VYHOVOVAT VAŠIM
POŽADAVKŮM, A ŽE FUNKCE SOFTWARU
BUDE NEPŘERUŠOVANÁ A BEZCHYBNÁ.
SONY NEPOSKYTUJE ZÁRUKU ANI NEČINÍ
ŽÁDNÁ PROHLÁŠENÍ OHLEDNĚ POUŽITÍ,
NEMOŽNOSTI POUŽITÍ NEBO VÝSLEDKŮ
POUŽITÍ SOFTWARU V SOUVISLOSTI S JEHO
SPRÁVNOSTÍ, PŘESNOSTÍ SPOLEHLIVOSTÍ
NEBO JINAK. NĚKTERÉ JURISDIKCE
NEUMOŽŇUJÍ VYLOUČENÍ ODVOZENÝCH
ZÁRUK. V TAKOVÉM PŘÍPADĚ PRO VÁS
NEMUSEJÍ VÝŠE UVEDENÁ VYLOUČENÍ
PLATIT.
CZ
68
Výslovně berete na vědomí, že data v SOFTWARU
mohou obsahovat nepřesné nebo neúplné informace
z důvodu zastarání, změny okolností, použitých
zdrojů nebo povahy sběru komplexních geografických
dat, které mohou vést k získání nepřesných výsledků.
OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI
V TÉTO ČÁSTI JSOU SONY, JEJÍ POBOČKY
A JEJICH PŘÍSLUŠNÍ DODAVATELÉ A
POSKYTOVATELÉ LICENCÍ SPOLEČNOSTI SONY
SOUHRNNĚ OZNAČOVÁNI TERMÍNEM „SONY“
V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU PŘÍPUSTNÉM
PODLE PLATNÝCH ZÁKONŮ. SPOLEČNOST
SONY NEPŘEBÍRÁ ODPOVĚDNOST
ZA JAKÝKOLI NÁROK, POŽADAVEK NEBO
KROK, BEZ OHLEDU NA POVAHU PŘÍČINY
NÁROKU, POŽADAVKU NEBO KROKU,
KTERÉ VYPOVÍDAJÍ O JAKÉKOLI ZTRÁTĚ
ČI POŠKOZENÍ, AŤ JIŽ PŘÍMÝCH NEBO
NEPŘÍMÝCH, JEŽ MOHOU VYPLÝVAT
Z POUŽITÍ NEBO VLASTNICTVÍ SOFTWARU,
ANI NEZODPOVÍDÁ ZA JAKÉKOLI ZTRÁTY
ZISKŮ, VÝNOSŮ, SMLUV NEBO ÚSPOR, ANI
ZA ŽÁDNÉ JINÉ PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ,
SPECIÁLNÍ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY PLYNOUCÍ
Z VAŠEHO POUŽÍVÁNÍ NEBO NESCHOPNOSTI
POUŽÍVÁNÍ SOFTWARU, JAKÉKOLI ZÁVADY
NA SOFTWARU ČI PORUŠENÍ TĚCHTO
PODMÍNEK, AŤ JIŽ PŘI AKCI V RÁMCI
SMLOUVY NEBO PŘEČINU NEBO NA ZÁKLADĚ
ZÁRUKY, A TO I V PŘÍPADĚ, ŽE SPOLEČNOST
SONY BYLA NA MOŽNOST TAKOVÝCH
ŠKOD UPOZORNĚNA, S VÝJIMKOU PŘÍPADŮ
HRUBÉ NEDBALOSTI NEBO ZÁMĚRNÉHO
PROHŘEŠKU SPOLEČNOSTI SONY, ÚMRTÍ
NEBO ZRANĚNÍ A ŠKOD ZPŮSOBENÝCH
VADNOU POVAHOU VÝROBKU. V KAŽDÉM
PŘÍPADĚ, KROMĚ VÝJIMEK UVEDENÝCH VÝŠE,
JE CELKOVÁ ODPOVĚDNOST SPOLEČNOSTI
SONY V RÁMCI LIBOVOLNÉHO USTANOVENÍ
TÉTO LICENCE OMEZENA NA ČÁSTKU, KTERÁ
BYLA SKUTEČNĚ ZAPLACENA A PŘEDSTAVUJE
POMĚRNÝ PODÍL SOFTWARU NA CELKOVÉ
HODNOTĚ VÝROBKU. NĚKTERÉ JURISDIKCE
NEUMOŽŇUJÍ VYLOUČENÍ NEBO OMEZENÍ
NÁSLEDNÝCH ČI NAHODILÝCH ŠKOD, A
PROTO SE NA VÁS NEMUSÍ VÝŠE UVEDENÉ
VYLOUČENÍ NEBO OMEZENÍ VZTAHOVAT.
ZÁKAZ EXPORTU
BERETE NA VĚDOMÍ, ŽE POUŽITÍ SOFTWARU
V NĚKTERÝCH ZEMÍCH, REGIONECH,
OBLASTECH ČI ZAŘÍZENÍCH, NEBO VÝVOZ
VÝROBKŮ ZE ZEMÍ, PRO JEJICHŽ TRH JSOU
TAKOVÉ VÝROBKY URČENY, MOHOU BÝT
OMEZENY NEBO ZAKÁZÁNY. SOUHLASÍTE
S TÍM, ŽE BUDETE SOFTWARE POUŽÍVAT NEBO
BUDETE VYVÁŽET VÝROBKY V SOULADU
S PLATNÝMI ZÁKONY, SMĚRNICEMI, PRAVIDLY
A PŘEDPISY PŘÍSLUŠNÝCH ZEMÍ, REGIONŮ,
OBLASTÍ A ZAŘÍZENÍ.
ODDĚLITELNOST
Bude-li jakákoli část této LICENCE shledána
neplatnou nebo neprosaditelnou, zůstávají ostatní
ustanovení v platnosti.
ROZHODNÉ PRÁVO A JURISDIKCE
Tato LICENCE se řídí zákony Japonska, aniž by
to mělo vliv na ustanovení plynoucí z konfliktu
ustanovení zákonů nebo Konvence Spojených národů
o smlouvách pro mezinárodní prodej zboží, jejichž
uplatnění je tímto výslovně vyloučeno. Výhradním
místem konání případných sporů souvisejících s touto
LICENCÍ bude oblastní soud Tokio. Smluvní strany
tímto souhlasí s místem konání a jurisdikcí tohoto
soudu. SMLUVNÍ STRANY SE TÍMTO ZŘÍKAJÍ
PRÁVA NA POROTNÍ ŘÍZENÍ S OHLEDEM
NA JAKÉKOLI ZÁLEŽITOSTI VYPLÝVAJÍCÍ
Z TÉTO LICENCE NEBO S NÍ SOUVISEJÍCÍ.
NĚKTERÉ JURISDIKCE NEUMOŽŇUJÍ
VYLOUČENÍ PRÁVA NA POROTNÍ ŘÍZENÍ.
V TAKOVÉM PŘÍPADĚ PRO VÁS NEMUSÍ VÝŠE
UVEDENÉ VYLOUČENÍ PLATIT.
JEDINÁ SMLOUVA
Tyto podmínky představují jedinou smlouvu mezi
společností SONY a vámi týkající se předmětné
záležitosti a jako celek nahrazují jakékoli a všechny
předchozí písemné nebo ústní dohody mezi námi
s ohledem na předmětnou záležitost.
VLÁDNÍ KONCOVÍ UŽIVATELÉ
Informace o autorských právech a
ochranných známkách
1993-2011 NAVTEQ
2012 ZENRIN CO., LTD.
 Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen
Kanada
This data includes information taken with permission
from Canadian authorities, including  Her Majesty
the Queen in Right of Canada,  Queen’s Printer for
Ontario,  Canada Post Corporation, GeoBase, 
The Department of Natural Resources Canada. All
rights reserved.
Chorvatsko, Estonsko, Lotyšsko, Litva,
Moldávie, Polsko, Slovinsko a Ukrajina
 EuroGeographic
Francie
source:  IGN 2009 - BD TOPO
Německo
Die Grundlagendaten wurden mit Genehmigung der
zustaendigen Behoerden entnommen.
Velká Británie
Contains Ordnance Survey data  Crown copyright
and database right 2010
Contains Royal Mail data  Royal Mail copyright
and database right 2010
Řecko
Copyright Geomatics Ltd.
Ostatní/rejstřík
Pokud SOFTWARE získává vláda Spojených států
amerických nebo jakýkoli jiný subjekt, který se
snaží uplatnit či uplatňuje práva podobná právům
běžně nárokovaným vládou Spojených států, nebo
je SOFTWARE získáván jejich jménem, pak je
SOFTWARE „komerčním předmětem“ tak, jak tento
termín definuje zákon č. 48 C.F.R. (dále jen „FAR“
(Zákon o vládních zakázkách)), § 2.101, je na něj
poskytnuta licence podle této LICENCE a dodaný
nebo jinak poskytnutý SOFTWARE bude příslušným
způsobem označen a bude obsahovat následující
„Upozornění o užívání“, jak určí společnost SONY a/
nebo její pobočky, a bude s ním nakládáno v souladu
s tímto upozorněním.
Rakousko
Maďarsko
Copyright  2003; Top-Map Ltd.
Itálie
La Banca Dati Italiana è stata prodotta usando quale
riferimento anche cartografia numerica ed al tratto
prodotta e fornita dalla Regione Toscana.
Japonsko
Austrálie
 Hema Maps Pty. Ltd, 2010.
Copyright. Based on data provided under license
from PSMA Australia Limited (www.psma.com.au).
Product incorporates data which is  2010
Telstra Corporation Limited, GM Holden
Limited, Intelematics Australia Pty Ltd, NAVTEQ
International LLC, Sentinel Content Pty Limited and
Continental Pty Ltd.
CZ
69
Indikátory
na obrazovce
Jordánsko
 Royal Jordanian Geographic Centre
Mexiko
Fuente: INEGI (Instituto Nacional de Estadística y
Geografía.)
Při změně nastavení se zobrazí následující
indikátory. Informace o indikátorech, které
se zobrazují při přehrávání nebo nahrávání,
naleznete v odstavci 24 a 32.
Střed
Norsko
Doleva
Copyright  2000; Norwegian Mapping Authority
Doprava
Portugalsko
Source: IgeoE – Portugal
Španělsko
Información geográfica propiedad del CNIG
Švédsko
Dole
Based upon electronic data  National Land Survey
Sweden.
Švýcarsko
Topografische Grundlage:  Bundesamt für
Landestopographie.
Doleva
Indikátor
Spojené státy americké
United States Postal Service 2010. Prices are not
established, controlled or approved by the United
States Postal Service.
The following trademarks and registrations are owned
by the USPS: United States Postal Service, USPS, and
ZIP+4.


CZ
70
Význam
Tlačítko MENU (50)
Nahrávání se samospouští
(51)
Stav zaměřování GPS (37)
Video světlo
Široký režim (52)
Prolínačka (51)
[Detekce obličejů]
nastaveno na [Vyp.] (52)
[Snímání úsměvu]
nastaveno na [Vyp.] (52)
Ruční ostření (51)
Volba scény (51)
Vyvážení bílé (51)
SteadyShot vyp (51)
Posun vyvážení bílé (51)
Tele makro (51)
x.v.Color (52)
Zebra (52)
Vyznačení (52)
Kinotón (51)
Cíl cesty (54)

Inteligentní auto
(detekce obličejů/detekce
scény/detekce otřesů
videokamery/detekce
zvuku) (36)
Nastav. hloubky 3D
Dole
Indikátor
Střed
Indikátor

Význam
Nast. Prezentace
Výstraha (56)

Režim přehrávání (29)
EV
Doprava
Indikátor
50i
101-0005



Indikátory a jejich polohy jsou jen přibližné a
mohou se lišit od aktuálního stavu.
Některé indikátory se nezobrazí, záleží na typu
videokamery.
Ostatní/rejstřík
Význam
Kvalita nahrávaného
obrazu (HD/STD),
snímková frekvence
(50p/50i/25p) a režim
nahrávání (PS/FX/FH/
HQ/LP) (34)
60min
Zbývající čas akumulátoru
Nahrávání/přehrávání/
úpravy médií (20)
0:00:00
Počitadlo (hodina:minuta:
sekunda)
00Min
Předpokládaná zbývající
doba nahrávání
20,4M Velikost fotografie (52)
9999
Přibližný počet
uložitelných fotografií
Složka pro přehrávání
100/112
Aktuálně přehrávaný
videoklip nebo fotografie/
Celkový počet uložených
videoklipů nebo fotografií
Připojení k externímu
zařízení médií (48)
Nahrávání či přehrávání
2D/3D
Význam
Refer. úroveň mikrof.
nízká (52)
[Auto. red. zv. větru]
nastaveno na [Vyp.] (52)
[Přiblížení hlasu]
nastaveno na [Vyp.] (52)
Zoom vest. mikrof. (52)
Režim zvuku (52)
Low Lux (51)
Kor. autom. expozice (51)
Čas závěrky (51)
CLONA (51)
Bod. Měření/Ostření
(51)/Bodové měření (51)/
Expozice (51)
Inteligentní auto (36)
Název datového souboru
Chránit (53)
Blesk (52)/Úroveň blesku
(52)/Redukce červ. očí
(52)
CZ
71
Rejstřík
Symboly
5,1kanálový prostorový zvuk.....38
A
K
Active Interface Shoe............10, 62
Adaptérový kabel USB................47
Auto. nast. 3D objekt...................18
Auto. red. zv. větru......................36
Kabel HDMI.................................37
Karta SD........................................21
Kondenzace vlhkosti...................62
B
Letní čas........................................17
LP...................................................34
Bezdrátový dálkový
ovladač....................................12, 63
C
CLONA.........................................51
Č
Čas závěrky...................................51
D
Datový kód...................................19
Datum/čas....................................19
Doba nahrávání a přehrávání....58
Doba nahrávání videoklipů........58
Dodané součásti..........................13
Dotykový panel............................24
Duální snímání............................22
E
Externí zařízení médií.................47
F
FH..................................................34
Fotografie......................................23
FX..................................................34
G
GPS................................................37
H
HQ.................................................34
I
Indikátory na obrazovce.......24, 70
Instalace........................................43
Inteligentní auto...........................36
CZ
72
J
Jazyk................................................5
L
M
„Memory Stick PRO Duo“
(Mark2).........................................21
„Memory Stick PRO-HG
Duo“..............................................21
„Memory Stick XC-HG Duo“....21
Miniatury......................................30
Modul akumulátoru....................14
N
Nabídky.........................................50
Nabíjení modulu
akumulátoru.................................14
Nabíjení modulu akumulátoru
pomocí počítače...........................15
Nahrávání.....................................22
NAHRÁV. režim..........................34
Nastav. hloubky 3D.....................33
Nastavení data a času..................17
O
Obrazovka LCD...........................24
Odstraňování problémů.............55
Opravy..........................................55
P
Paměťová karta............................20
Péče................................................60
Pípnutí...........................................19
PlayMemories Home..... 13, 42, 43
PlayMemories Home Help
Guide.......................................13, 45
Počet uložitelných fotografií......59
Počítač...........................................43
Pomocný spojovací kabel
USB................................................13
Poznámky k manipulaci
s videokamerou............................60
Priorita tváře................................35
Prohlížení události......................28
Průřez videoklipu........................53
Přehrávání....................................28
Přiblížení hlasu............................52
Připojení.......................................37
Připojit USB.................................53
Připojovací kabel A/V.................38
Přímé kopírování.........................48
PS...................................................34
R
Rekordér disků.............................46
RESET...........................................11
Rozdělení......................................40
Ř
Řemínek........................................12
S
Seznamy nabídek.........................51
Síťová zásuvka..............................16
Snímání úsměvu..........................35
Specifikace....................................64
Spuštění softwaru PlayMemories
Home.............................................45
Stativ..............................................11
SteadyShot....................................51
T
Televizor.......................................37
U
Ukládání obrazů na externí
zařízení médií...............................47
USB................................................15
Uživatelská příručka
„Handycam“...................................6
Ú
Úplné nabití..................................15
Úpravy...........................................40
V
Vaše poloha..................................53
VBR...............................................59
Velik. snímku...............................52
Vestavěný kabel USB...................15
Videoklipy....................................22
Videoklipy 2D..............................22
Videoklipy 3D..............................22
Vymazat........................................40
Výstražné indikátory...................56
W
Windows.......................................43
Z
Zaměřené ostření.........................35
Zapnutí..........................................17
Záznamové médium...................20
Záznamový disk AVCHD.......6, 34
Zobrazení mapy...........................31
Zobrazení položek na obrazovce
LCD...............................................24
Zobrazení vnitřní kontroly.........56
Zoom.............................................26
Zvuk větru....................................52
Ostatní/rejstřík
Seznamy nabídek
naleznete na stranách
51 až 54.
CZ
73
A kamera
használatba vétele
előtt ezt olvassa el
A készülék működtetése előtt olvassa el
figyelmesen ezt a kézikönyvet, és őrizze
meg későbbi használatra.
VIGYÁZAT!
Tűz és áramütés elkerülése érdekében:
1) ne tegye ki a készüléket eső vagy
nedvesség hatásának,
2) ne helyezzen folyadékkal teli
tárgyakat, pl. vázákat a berendezésre.
Ne tegye ki az akkumulátorokat túlzott
hőnek, például napsütésnek, tűznek
vagy hasonlónak.
FIGYELEM!
Akkumulátor
Ha nem megfelelően bánik az
akkumulátorral, az felrobbanhat, tüzet, sőt
a kikerülő vegyi anyag sérülést is okozhat.
Tartsa szem előtt az alábbiakat.









HU
Ne szedje szét.
Ne törje össze az akkumulátort, és óvja az
ütéstől és az erős fizikai hatásoktól, többek
között ne kalapálja, ne ejtse le, ne lépjen rá.
Ne zárja rövidre az akkumulátor pólusait, és
ügyeljen arra is, hogy érintkezőihez ne érjen
fémtárgy.
Óvja a 60 °C fölötti hőmérséklettől: ne tegye
ki közvetlen napsugárzásnak, ne hagyja tűző
napon parkoló gépkocsiban.
Ne gyújtsa meg és ne dobja tűzbe.
Ne használjon se sérült, se olyan lítium ion
akkumulátort/elemet, amelyből folyik az elektrolit.
Ügyeljen arra, hogy az akkumulátort eredeti Sony
akkumulátortöltővel, illetve olyan készülékkel
töltse, amely fel tudja tölteni az akkumulátort.
Kisgyerekektől elzárva tárolja az akkumulátort.
Tartsa szárazon az akkumulátort.


Az akkumulátort/elemet csak azonos
típusú vagy a Sony által javasolt helyettesítő
akkumulátorra/elemre cserélje.
Az elhasználódott akkumulátort azonnal, a
használati útmutatóban ismertetett módodon
dobja ki.
Csak a megadott típusú akkumulátort/
elemet használja. Ellenkező esetben tűz
vagy sérülés keletkezhet.
Hálózati tápegység
A hálózati csatlakozóaljzatot ne helyezze el
szűk helyen, például a fal és egy bútordarab
között.
A hálózati tápegységet csatlakoztassa egy
közeli fali csatlakozóaljzatba. Ha a kamera
használata során meghibásodást észlel,
azonnal húzza ki a hálózati tápegységet a
fali csatlakozóaljzatból.
Ha a hálózati tápegység a fali konnektorhoz
csatlakozik, a kamera még akkor is
feszültség alatt áll, ha kikapcsolja.
Megjegyzés a tápkábelhez
A tápkábel kifejezetten ehhez a kamerához
készült és nem ajánlatos más villamossági
berendezéshez használni.
A fülhallgatóból, fejhallgatóból származó
erőteljes hangnyomás halláskárosodást
okozhat.
EURÓPAI VÁSÁRLÓK FIGYELMÉBE
Alulírott, Sony Corporation nyilatkozom,
hogy a HDR-TD30VE 3D Digitális HD
videokamera megfelel a vonatkozó alapvető
követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv
egyéb előírásainak. További információkat a
következő weboldalon találhat:
http://www.compliance.sony.de/
Megjegyzés az EU-s irányelveket
követő országokban élö vásárlóink
számára
Ezt a terméket a Sony Corporation
(Japán, 108-0075 Tokió, 1-7-1 Konan,
Minato-ku), vagy megbízottja gyártotta.
Az Európai Unió jogszabályai alapján
a termékbiztonsággal kapcsolatban a
Sony Deutschland GmbH (Németország,
70327 Stuttgart, Hedelfinger Strasse 61.)
a jogosult képviselő. Kérjük, bármely
szervizeléssel vagy garanciával kapcsolatos
ügyben, a különálló szerviz- vagy
garanciadokumentumokban megadott
címekhez forduljon.
Feleslegessé vált elektromos
és elektronikus készülékek
hulladékként való eltávolítása
(Használható az Európai Unió
és egyéb európai országok
szelektív hulladékgyűjtési
rendszereiben)
Ez a szimbólum a készüléken vagy a
csomagolásán azt jelzi, hogy a terméket
ne kezelje háztartási hulladékként. Kérjük,
hogy az elektromos és elektronikai
HU
hulladék gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen
adja le. A feleslegessé vált termék helyes
kezelésével segít megelőzni a környezet
és az emberi egészség károsodását,
mely bekövetkezhetne, ha nem követi
a hulladékkezelés helyes módját. Az
anyagok újrahasznosítása segít a természeti
erőforrások megőrzésében. A termék
újrahasznosítása érdekében további
információért forduljon a lakhelyén az
illetékesekhez, a helyi hulladékgyűjtő
szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol
a terméket megvásárolta.
Figyelem
Bizonyos frekvenciájú elektromágneses
mezők e készülék kép- és hangminőségét
befolyásolhatják.
Ezt a terméket bevizsgálták, és úgy találták,
hogy az EMC előírásokban meghatározott
korlátokon belül esik, ha 3 méternél
rövidebb átjátszókábellel használják.
Megjegyzés
Ha sztatikus elektromosság vagy
elektromágneses erőtér miatt az adatátvitel
megszakad, indítsa újra az alkalmazást,
vagy húzza ki, majd csatlakoztassa ismét az
adatátviteli (USB stb.) kábelt.
HU
Feleslegessé vált elemek
hulladékként való eltávolítása
(Használható az Európai Unió
és egyéb európai országok
szelektív hulladékgyűjtési
rendszereiben)
Ez a szimbólum az elemen vagy annak
csomagolásán azt jelzi, hogy a terméket ne
kezelje háztartási hulladékként.
Egyes elemeken vagy azok csomagolásán
ez a szimbólum együtt szerepelhet a higany
(Hg) vagy az ólom (Pb) vegyjelével akkor,
ha az elem 0,0005%-nál több higanyt vagy
0,004%-nál több ólmot tartalmaz.
Kérjük, hogy azt a használt elemek
gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen adja
le. A feleslegessé vált elemek helyes
kezelésével segít megelőzni a környezet
és az emberi egészség károsodását,
mely bekövetkezhetne, ha nem követi
a hulladékkezelés helyes módját. Az
anyagok újrahasznosítása segít a természeti
erőforrások megőrzésében.
Olyan berendezéseknél alkalmazott
elemeket, ahol biztonsági, teljesítményi,
illetve adatok megőrzése érdekében
elengedhetetlen az energiaellátás
folyamatosságának biztosítása, csak az arra
felkészült szerviz állomány cserélheti ki.
Beépített elem esetén, hogy biztosítható
legyen az elem megfelelő kezelése, a
termékének elhasználódásakor jutassa el azt
az arra kijelölt elektromos és elektronikus
hulladékgyűjtő pontra.
Minden más elem esetén kérjük, hogy
tanulmányozza, milyen módon lehet
biztonságosan az elemet a készülékből
eltávolítani. Az elemet a használt elemek
megfelelő begyűjtőhelyén adja le.
A termék újrahasznosítása érdekében
további információért forduljon a lakhelyén
az illetékesekhez, a helyi hulladékgyűjtő
szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol
a terméket megvásárolta.
HU
A kiskorú (különösen a hatévesnél fiatalabb)
gyermekek látása még fejlődésben van. A 3D-s
videók megtekintésének kiskorú gyermekek
számára való engedélyezése előtt kérje ki orvos
(például gyermekgyógyász vagy szemész)
véleményét. A fenti ajánlásokat a kiskorú
gyermekekkel a felügyeletükért felelős felnőtt
személynek kell betartatnia.
Tudnivalók a nyelvi beállításról

A kijelzőn, az adott nyelven megjelenő szöveg a
használat módját mutatja be. Szükség esetén a
videokamera használatba vétele előtt változtassa
meg a kijelzőn megjelenő szövegek nyelvét
(19. o.).
Felvétel




A felvétel megkezdése előtt próbálja ki, hogy
a készülék gond nélkül rögzíti-e a képet és a
hangot.
A gyártó még abban az esetben sem nyújt
kártérítést a felvételekért, ha a felvétel vagy a
lejátszás a videokamera, a felvételi adathordozó
stb. meghibásodása miatt nem lehetséges.
A televízióadások színrendszere országonként/
térségenként eltérő. Ha a videokamerával
készült felvételeket televíziókészüléken
szeretné megnézni, akkor PAL-rendszerű
televíziókészülékre lesz szüksége.
A televízióműsorok, filmek, videokazetták
és egyéb műsoranyagok szerzői jog védelme
alatt állhatnak. Az ilyen anyagok illetéktelen
másolása a szerzői jog védelméről szóló
törvénybe ütközhet.
3D-s videók megtekintése

A 3D-s videók megtekintése során bizonyos
személyek esetlegesen kellemetlen tüneteket
(szemtúlterhelést, fáradtságot vagy szédülést)
tapasztalhatnak magukon. A Sony a 3D-s
videók valamennyi nézőjének rendszeres
szünetek megtartását javasolja. A szünetek
hossza és gyakorisága egyénenként változó.
A legmegfelelőbb megoldást kinek-kinek
magának kell megtalálnia. A 3D-s videó
megtekintését bármilyen kellemetlen érzet
fellépése esetén függessze fel addig, amíg jobban
nem érzi magát. Ha azt szükségesnek gondolja,
forduljon orvoshoz. Adott esetben tekintse át
a termékkel használt bármely egyéb eszköz
vagy adathordozó használati útmutatóját is.
A használattal kapcsolatos
megjegyzések



Ne tegye az alább felsoroltakat, ellenkező
esetben megsérülhet a felvételi adathordozó,
elveszhetnek vagy lejátszhatatlanná válhatnak a
rögzített képek, vagy más probléma adódhat.
 ne vegye ki a memóriakártyát, amikor világít
vagy villog a működésjelző fény (21. o.);
 ne vegye ki az akkumulátort, ne válassza le
a hálózati adaptert, és ne engedje, hogy a
videokamerát mechanikus ütés vagy rázkódás
(Videó)/
érje, amikor világít vagy villog a
(Fénykép) jelzőfény (23. o.) vagy a
működésjelző fény (21. o.).
Ha a videokamera USB-kapcsolaton keresztül
csatlakozik más eszközökhöz, és a videokamera
be van kapcsolva, ne csukja be az LCD-panelt.
Így ugyanis elveszhetnek a rögzített képadatok.
A videokamerát a helyi előírások betartásával
használja.
LCD-panel

Az LCD kijelző rendkívül fejlett
gyártástechnológiával készült, így a ténylegesen
működő képpontok aránya több mint 99,99 %.
Előfordulhat azonban, hogy folyamatosan
apró fekete pontok és/vagy színes (fehér, piros,
kék vagy zöld) fénypontok láthatók az LCD
kijelzőn. Ezek a pontok a gyártási folyamat
szokásos velejárói, és semmilyen módon nem
befolyásolják a felvétel minőségét.
HU
Ismerkedés a videokamera
egyéb funkcióival („Handycam”
felhasználói útmutató)
Fekete pont
Fehér, piros, kék vagy zöld pont
A „Handycam” felhasználói útmutató
egy online kézikönyv. A kézikönyv a
videokamera különféle funkcióinak
részletes leírását tartalmazza.
A kézikönyvvel, az illusztrációkkal és
a képernyős kijelzéssel kapcsolatos
megjegyzések






Ebben a kiadványban a
, illetve
ikon a 2D/3D kapcsoló 3D, illetve 2D oldalát
azonosítja.
A kézikönyvben szemléltető példaként
felhasznált képek digitális fényképezőgéppel
készültek, ezért lehetséges, hogy eltérnek a
videokamerán ténylegesen megjelenő képektől
és kijelzésektől. A videokamerát ábrázoló
rajzokat és a kijelzőn látható elemeket – a jobb
érthetőség kedvéért – felnagyítottuk vagy
leegyszerűsítettük.
A videokamera és a tartozékok formája és
műszaki adatai előzetes bejelentés nélkül
változtathatók.
A memóriakártya elnevezése ebben a
kézikönyvben „felvételi adathordozó”.
A kézikönyvben a nagy felbontású (HD)
képminőségben rögzített adatokat tartalmazó
DVD lemezre AVCHD-lemezként hivatkozunk.
A kézikönyvben akkor szerepel a típusnév, ha
eltérés van az egyes típusok műszaki jellemzői
között. A típusnevet a videokamera alján
ellenőrizheti.
GPS
HDR-TD30E
HDR-TD30VE
HU

1
Keresse fel a Sony
terméktámogatási oldalát.
http://www.sony.net/SonyInfo/
Support/
2
Válassza ki az országot vagy a
régiót.
3
Keresse meg a videokamera
típusnevét a támogatási
weboldalon.

A típusnevet a videokamera alján
ellenőrizheti.
Tartalomjegyzék
A
és a
ikon a 2D/3D kapcsoló 3D, illetve 2D állását jelöli (23. o.).
A beállítható menüpontok a kapcsoló állásától függően eltérőek.
Tartalomjegyzék
A kamera használatba vétele előtt ezt olvassa el.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Ismerkedés a videokamera egyéb funkcióival („Handycam” felhasználói
útmutató).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Részegységek és kezelőszervek.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Az első lépések
Mellékelt tartozékok.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Az akkumulátor feltöltése.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Az akkumulátor töltése számítógéppel.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Az akkumulátor töltése külföldön.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A készülék bekapcsolása, valamint a a dátum és az idő beállítása.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A nyelvi beállítás megváltoztatása.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A memóriakártya behelyezése.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13
14
15
16
17
19
21
Felvétel/lejátszás
Felvétel.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Videó rögzítése.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fénykép készítése.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zoomolás.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lejátszás.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Videók és képek lejátszása térképről (HDR-TD30VE).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23
23
24
27
29
32
Műveletek haladóknak
A 3D videók mélységének szabályozása.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A mélység beállítása felvételkészítés során.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A mélység beállítása lejátszás során.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Képek készítése különféle beállításokkal.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A videók képminőségének kiválasztása (Felvételi mód).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A kiválasztott téma rögzítése élesen (Arcelőválasztás).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mosoly automatikus rögzítése (Mosoly exponálás).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A felvételi helyzethez alkalmas beállítás automatikus kiválasztása
(Intelligens automatikus).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
34
34
34
35
35
36
37
38
HU
Földrajzi helyre vonatkozó adatok rögzítése (GPS) (HDR-TD30VE).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Felvételek megtekintése televízión.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
5,1 csatornás térhatású hang használata.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Szerkesztés
A videokamerán végezhető szerkesztési műveletek.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Videók és fényképek törlése.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Videó felosztása.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Videók és fényképek mentése számítógép segítségével
Képek megtekintése számítógépen.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A „PlayMemories Home” szoftverrel végezhető műveletek
(Windows operációs rendszer esetén).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mac operációs rendszerrel használható szoftver.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A számítógép előkészítése (Windows operációs rendszer esetén).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A számítógépes rendszer ellenőrzése.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A „PlayMemories Home” szoftver telepítése a számítógépre.. . . . . . . . . . . . . . . . . .
A „PlayMemories Home” szoftver indítása. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44
44
44
45
45
45
47
Képek mentése külső eszköz segítségével
Normál felbontású (STD) képminőségű lemez készítése felvevővel.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Képek mentése külső adathordozó eszközre.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
A videokamera testreszabása
A menük használata.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Menüpontok listája.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Egyebek/tárgymutató
Hibaelhárítás.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Öndiagnózis képernyője/figyelmeztető jelzések.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Videók felvételi ideje/rögzíthető fényképek száma.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Az egyes akkumulátorok használata esetén várható felvételi és
lejátszási idő.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Videó várható felvételi ideje.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A rögzíthető fényképek várható száma.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tudnivalók a videokamera kezelésével kapcsolatban.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Jellemzők.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
HU
57
58
60
60
61
61
62
67
VIDEOKAMERA-TERMÉKEK TÉRKÉPADATAIRA VONATKOZÓ VÉGFELHASZNÁLÓI
LICENCMEGÁLLAPODÁS (HDR-TD30VE).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
A kijelzőn látható jelzések.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Tárgymutató.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Tartalomjegyzék
HU
Részegységek és
kezelőszervek
A zárójelben ( ) olvasható szám a funkciót
bemutató oldal számát jelöli.
Active Interface Shoe
Vaku/kameralámpa
Objektív (G objektív)
Beépített mikrofon
Infravörös érzékelő/jeladó
Felvételjelző (55)
Felvételkor a felvételjelző pirosan világít.
Villog, ha az akkumulátor lemerőben van,
illetve ha a felvételi adathordozón fogytán van
a szabad hely.
HU
10
LCD képernyő/érintőképernyő (17, 19)
Ha 180 fokkal elfordítja az LCD-panelt, akkor
vissza tudja csukni az LCD-panelt úgy, hogy
az LCD kijelző kifelé néz. Ez lejátszáskor
praktikus lehet.
Hangszórók
GPS-antenna (HDR-TD30VE)
Az LCD-panelben egy GPS-antenna kapott
helyet.

(Kép nézet) gomb
POWER gomb
LIGHT (kameralámpa) gomb
A LIGHT minden egyes megnyomásakor a
jelzés a következő módon változik.
)  Be
Ki (nincs jelzés)  Auto (
( ) ...
2D/3D DISP (megjelenítés) gomb (24)
2D/3D kapcsoló (23)
Akkumulátor (14)
Memóriakártya-nyílás/hozzáférést jelző
fény (21)
RESET gomb
Hegyes tárgy segítségével nyomja meg a
süllyesztett RESET mikrokapcsolót.
Ha az összes beállítást (beleértve az óra
beállítását) a gyári alapértékre kívánja
állítani, nyomja meg a süllyesztett RESET
mikrokapcsolót.
 (fejhallgató) aljzat

(mikrofon) aljzat (PLUG IN POWER)
Motoros zoom karja (27)
PHOTO gomb (24)
MODE gomb (23, 24)

(Videó)/ (Fénykép) jelzőfény
(23, 24)
CHG (töltés) jelzőfény (14)
START/STOP gomb (23)
DC IN aljzat (14)
A/V távcsatlakozó (48)
Marokszíj
Vállszíjhoz kialakított hurok
Beépített USB kábel (15, 45)
Állványcsatlakozó
Csatlakoztasson (külön megvásárolható)
állványt (amelyen a a csavar legfeljebb 5,5 mm
hosszú lehet).
Az állvány típusától függően előfordulhat,
hogy a videokamera nem szerelhető fel a
helyes irányban.
BATT akkumulátorkioldó csúszka (16)
 (USB) aljzat (49)
HDMI OUT aljzat (39)
HU
11
A marokszíj megszorítása
/ (Előző/következő) gomb (30)
PLAY gomb
STOP gomb
DISPLAY gomb (25)
Jeladó
START/STOP gomb (23)
A motoros zoom gombjai
PAUSE gomb
VISUAL INDEX gomb (29)
Indexképernyő megjelenítése a lejátszás során.
Vezeték nélküli távirányító
DATA CODE gomb (55)
Ha lejátszás közben megnyomja, megjelenik
a felvétel dátuma és időpontja, illetve
megjelennek a felvételkor érvényes
kamerabeállítások vagy koordináták
(HDR-TD30VE).
PHOTO gomb (24)
Amikor megnyomja ezt a gombot, a
képernyőn éppen látható képet a kamera
állóképként rögzíti.
HU
12
SCAN/SLOW gomb (30)
////ENTER gomb
A gombok egyikének megnyomásakor az LCD
képernyőn megjelenik a világoskék keret. A
/// gombbal jelöljön ki egy gombot
vagy egy elemet, majd a kijelölés aktiválásához
nyomja meg az ENTER gombot.
Az első lépések
Mellékelt tartozékok
A zárójelben ( ) álló szám azt jelzi, hogy az
adott tartozékból hány darabnak kell lennie
a csomagban.
Vezeték nélküli távirányító (1)
Videokamera (1)
Hálózati adapter (1)
„A kamera használati útmutatója” (ez a kézikönyv) (1)

HDMI-kábel (1)
Az első lépések
Tápkábel (1)
NP-FV50 típusú újratölthető akkumulátor (1)
Megjegyzések
A „PlayMemories Home” szoftver és a
„PlayMemories Home Help Guide” a Sony
webhelyéről tölthető le (45. o.).
USB-csatlakozást támogató kábel (1)

Az USB-csatlakozást támogató kábel csak ezzel
a videokamerával használható. Ezt a kábelt
akkor használja, ha a videokamera beépített
USB kábel (15. o.) túl rövid a csatlakoztatáshoz.
HU
13
Az akkumulátor feltöltése
1
Csukja be az LCD kijelzőt, és
csatlakoztassa az akkumulátort.
Akkumulátor
2
Csatlakoztassa a hálózati
adaptert () és a tápkábelt
() a videokamerához és a fali
csatlakozóaljzathoz.


A CHG (töltés) jelzőfény világítani kezd.
Amikor az akkumulátor teljesen feltöltődött,
kialszik a CHG (töltés) jelzőfény. Húzza ki a
hálózati adapter kábelét a videokamera DC
IN aljzatából.
CHG (töltés)
jelzőfény
DC IN aljzat
DC-csatlakozó
Ügyeljen, hogy a DC egyenáramú
csatlakozódugón lévő  jel
illeszkedjen a DC IN aljzaton lévőhöz.


A fali csatlakozóaljzatba



HU
14
Megjegyzések
A videokamerához kizárólag V-sorozatú „InfoLITHIUM” akkumulátort használjon.
NP-FV30 típusú akkumulátort nem célszerű használni, mert az csak rövid ideig teszi lehetővé a felvételt
és a lejátszást ezzel a kamerával.
Az alapértelmezett beállítás szerint az energiatakarékosság érdekében automatikusan kikapcsol a
videokamera, ha körülbelül 2 percig nem használja ([Energiatakarékos], 55. o.).
Az akkumulátor töltése számítógéppel
Kapcsolja ki a videokamerát, majd a
beépített USB kábel csatlakoztassa
a videokamerát működő
számítógéphez.
Az első lépések
Beépített USB kábel
A fali aljzatba
Az akkumulátor töltése fali csatlakozóaljzatról a beépített USB kábel segítségével
Az akkumulátort feltöltheti úgy, hogy a beépített USB kábel, (külön megvásárolható) ACUD10 USB-töltővel/hálózati adapterrel fali csatlakozóaljzathoz csatlakoztatja. A videokamera
töltéséhez nem használható (külön megvásárolható) Sony CP-AH2R, CP-AL és AC-UP100
hordozható tápegység.
Töltési idő
A (mellékelt) NP-FV50 akkumulátor teljesen lemerült állapota esetén az alábbi becsült
időtartam szükséges a teljes feltöltéshez (percben).
A hálózati tápegység használata esetén: 155 perc.
Beépített USB-kábellel csatlakoztatott számítógép használata esetén*: 280 perc.
A fenti töltési idők a videokamera 25°C-os szobahőmérsékleten történő töltésére vonatkoznak. Az
akkumulátor töltése 10 °C – 30 °C hőmérséklet-tartományban javasolt.
* A töltési idők mérése a kiegészítő USB-csatlakozást támogató kábel használata nélkül történt.

HU
15
Az akkumulátor eltávolítása
Csukja be az LCD kijelzőt. Tolja el a BATT
akkumulátorkioldó csúszkát (), és távolítsa
el az akkumulátort ().
Fali csatlakozóaljzat használata áramforrásként
Az akkumulátor töltésekor használt csatlakozásokat alkalmazza itt is.
Az akkumulátor akkor sem sül ki, ha csatlakoztatva van.
A hálózati tápegységgel kapcsolatos megjegyzések


Ügyeljen, nehogy egy fémtárggyal rövidre zárja a hálózati adapter egyenáramú csatlakozódugóját vagy az
akkumulátor pólusait. Ez hibás működést okozhat.
A videokamerát és az egyenáramú csatlakozódugót egyaránt fogva válassza le a hálózati adaptert a
videokameráról.




Felvételi idő, lejátszási idő (60)
Az akkumulátor töltöttségi szintjének kijelzése (25)
Az akkumulátor töltése külföldön (16)
Az akkumulátor töltése külföldön
A videokamerához mellékelt hálózati adapterrel bármely olyan országban vagy térségben
feltöltheti az akkumulátort, ahol a váltakozó áramú hálózat feszültsége 100 V és 240 V közé
esik, frekvenciája pedig 50 Hz vagy 60 Hz. Ne használjon feszültségátalakítót.
HU
16
A készülék bekapcsolása, valamint a a dátum
és az idő beállítása
A háromdimenziós videók optimálisan a dátum és az idő beállítása, valamint az [Aut. 3D
lencse beáll.] funkció bekapcsolása után rögzíthetők.
1
Nyissa ki a videokamera LCD
kijelzőjét, és kapcsolja be a
videokamerát.

A videokamera a POWER gomb
megnyomásával is bekapcsolható (11. o.).
Válassza ki a kívánt nyelvet, majd
válassza a [Köv.] elemet.
3
A / gombbal jelölje ki a
kívánt földrajzi helyet, majd
válassza a [Köv.] elemet.
4
Állítsa be a [Nyári idő] értékét,
válassza ki a dátumformátumot,
valamint állítsa be a dátumot és
az időt.



Az első lépések
2
Érintse meg az LCD
kijelzőn látható gombot.
Ha a [Nyári idő] vagy [Be], a kijelzett idő
1 órával előbbre áll.
A dátum és az idő beállításakor válassza
ki az egyiket, majd a
/
gombbal
állítsa be.
kiválasztásakor a dátum és az idő
A
beállítása befejeződött.
HU
17
5
Nyugtázza a kamera folyamatos
használatáról szóló üzenetet.
6
Érintse meg a [Futtatás] gombot,
majd jelenítsen meg valamilyen
témát az LCD-kijelzőn.

7
Ha a jelzősáv skálája túllép a 
jelölésen, érintse meg az [OK]
gombot.




HU
18
Ha a [Fut. késő.] lehetőséget választja,
akkor az [Aut. 3D lencse beáll.] képernyő
a kamera következő bekapcsolásakor ismét
meg fog jelenni.
A kamera a zoom lépték automatikus
növelésével és csökkentésével szabályozza
az objektívet.
Jelzés
Megjegyzések
Ha a kép 3D-ben való megtekintése kényelmetlen érzetet kelt Önben, akkor a 2D/3D DISP gomb
lenyomása után ellenőrizze azt 2D-ben (24. o.).
A [Nem állítható be.] üzenet megjelenése esetén érintse meg a [Futtatás újra] gombot.
A 2D/3D kapcsoló (23. o.) 2D állása mellett az [Aut. 3D lencse beáll.] képernyő nem jelenik meg.
Tippek az [Aut. 3D lencse beáll.] funkció használatához
Az alábbi példákból kiindulva igyekezzen olyan témát megjeleníteni, amely az LCD-kijelzőn
látható skálán magas értéket vált ki.
Magasabb értékeket kiváltó témák:
 az
a
olyan fényes témák, mint például a szabad ég alatt, természetes fényben álló tárgyak;
különféle színű és alakú tárgyakból álló témák.
Az első lépések
A nyelvi beállítás megváltoztatása
Beállítható a kijelzőn megjelenő üzenetek nyelve.
Válassza a
 [Beállítás]  [ Általános beállítások]  [Language Setting]  elemet,
majd a kívánt nyelvet.
A készülék kikapcsolása
Csukja be az LCD kijelzőt vagy nyomja meg a POWER gombot (11. o.).
Az LCD-panel döntési szögének beállítása
Először nyissa ki az LCD-panelt úgy, hogy az
90 fokos szöget zárjon be a videokamerával
(), majd állítsa be a kívánt döntési szöget
().

A 3D-s videókat az optimális mélységérzet
elérése érdekében az LCD-kijelzőn egyenesen
szemből, legalább 30 cm távolságból tekintse
meg.
 (legfeljebb) 90
fokkal elfordítva
 (legfeljebb) 180
fokkal elfordítva
 90 fokos szögben a
videokamerához képest
HU
19
A videokamera működési hangjának kikapcsolása
Válassza a


 [Beállítás]  [
Általános beállítások]  [Hangjelzés]  [Ki] lehetőséget.
Megjegyzések
A videokamera automatikusan rögzíti a felvétel dátumát, időpontját, körülményeit és koordinátáit (HDRTD30VE) a felvételi adathordozóra. A felvétel során ezek az adatok nem jelennek meg. Lejátszás közben
 [Beállítás] 
azonban megtekinthetők az [Adatkód] funkcióval. Megjelenítésükhöz válassza a
Lejátszás beállítás]  [Adatkód]  [Dátum/Idő]. lehetőséget.
[
Az óra beállítása után az [Autom. Órabeáll.] és [Autom. zónabeáll.] beállítása automatikusan [Be] lesz. A
kamerához kiválasztott országtól/térségtől függően előfordulhat, hogy az óra nem áll be automatikusan
a helyes időpontra. Ilyen esetben állítsa a [Autom. Órabeáll.] és a [Autom. zónabeáll.] lehetőséget [Ki]
(HDR-TD30VE) értékre.



HU
20
[Bekapcsolás LCD-vel] (55. o.)
A dátum és az idő újbóli beállítása: [Dátum és idő beáll.] (56. o.)
A memóriakártya behelyezése
Nyissa ki a fedelet, és tolja be a
memóriakártyát, amíg az a helyére
nem kattan.

A nyíllal jelölt irányban helyezze a kártyát a nyílásba –
a levágott sarka legyen az ábrának megfelelő helyen.
Új memóriakártya behelyezése esetén
megjelenik a [Képkezelő fájl létrehozása. Kérem
várjon.] képernyő. Várjon, amíg el nem tűnik a
képernyő.
Az első lépések
Működésjelző fény
A memóriakártya kivétele
Nyissa ki a fedelet, és óvatosan nyomja meg egyszer befelé a memóriakártyát.




Megjegyzések
A memóriakártya megbízható működésének érdekében az első használat előtt javasolt elvégezni a
videokamerával történő formázást (55. o.). A formázás következtében a memóriakártyán tárolt összes
adat helyreállíthatatlanul törlődik. Fontos adatait ezért mentse előbb számítógépre vagy más eszközre.
Ha megjelenik a [Nem sikerült új képkezelő fájlt készíteni. Előfordulhat, hogy nincs elegendő üres hely.]
üzenet, formázza a memóriakártyát (55. o.).
Ellenőrizze a memóriakártya behelyezési irányát. Ha a memóriakártyát rossz irányban erőlteti a helyére,
akkor megsérülhet a memóriakártya, a memóriakártya nyílása vagy a képadatok.
A memóriakártya behelyezésekor és kivételekor ügyeljen arra, nehogy kiugorjon és leessen a
memóriakártya.
A videokamerával használható memóriakártya-típusok
SD-kártya sebességosztálya
„Memory Stick PRO Duo”
(Mark2)
„Memory Stick PRO-HG
Duo”
“Memory Stick XC-HG
Duo”
SD-memóriakártya
SDHC-memóriakártya
SDXC-memóriakártya

—
Kapacitás (ellenőrzött működés)
Legfeljebb 32 GB
Jelen kézikönyvben
bemutatott
“Memory Stick PRO Duo”
Legfeljebb 64 GB
„Class 4” vagy
magasabb sebességosztály
Legfeljebb 64 GB
A működés nem minden memóriakártyával garantált.
SD card
HU
21


Megjegyzések
Ezzel a videokamerával nem használható MultiMediaCard típusú memóriakártya.
A „Memory Stick XC-HG Duo” és az SDXC memóriakártyákra rögzített videókat nem lehet olyan,
USB-kábellel a videokamerához csatlakoztatott számítógépre vagy AV-eszközre importálni, illetve olyan
eszközön lejátszani, amely nem támogatja az exFAT* fájlrendszert. Ha olyan eszközt csatlakoztat, amely
nem támogatja az exFAT rendszert, és formázást kérő képernyő jelenik meg, ne engedélyezze a formázást.
Ellenkező esetben minden korábban rögzített adat törlődik.
* Az exFAT a „Memory Stick XC-HG Duo” és az SDXC memóriakártyákhoz használt fájlrendszer.


HU
22
Videók felvételi ideje/rögzíthető fényképek száma (60)
Felvétel/lejátszás
Felvétel
Alapértelmezés szerint a videók rögzítése 3D formátumban, nagy felbontású (HD)
képminőségben történik.
Videó rögzítése
Nyissa ki az LCD kijelzőt,
és nyomja meg a MODE
gombot a (Videó) lámpa
bekapcsolásához.
2
Állítsa a 2D/3D kapcsolót 3D
helyzetbe.

3
A START/STOP gomb
megnyomásával kezdje meg a
felvételt.




Ha 2D videót szeretne rögzíteni, akkor 2D
helyzetbe állítsa a 2D/3D kapcsolót.
Felvétel/lejátszás
1
A felvétel leállításához nyomja meg ismét a
START/STOP gombot.
A 2D videók rögzítése során a PHOTO
gomb lenyomásával fényképek is
készíthetők (Kettős felvétel).
Megjegyzések
A 2D/3D gombot felvételkészítés közben ne állítsa át. Ilyenkor a videokamera megszakítja a felvételt.
FELVÉTEL ü. mód] és a [
Képkockaszám] beállításától függően előfordulhat, hogy nem lehet
A[
fényképeket készíteni.
Jó minőségű 3D felvételek készítése
A témát legalább nagyjából 30 cm, legfeljebb nagyjából 5 m távolságból rögzítse. Az optimális
távolság a zoom funkció alkalmazásával változik (27. o.).
HU
23
A 3D videók által keltett kellemetlen érzet
Ha a 3D videók LCD-kijelzőn való huzamosabb
időn át tartó megtekintése kellemetlen érzetet
kelt Önben, akkor a 2D/3D DISP gomb
lenyomásával állítsa át a képmegjelenítést 3Dről 2D-re.
Ezután a kép 2D-ben lesz látható, ugyanakkor a
kamera a felvételt továbbra is 3D-ben rögzíti.

A 2D-ről 3D megjelenítésre való átkapcsolással
a kijelző sötétebbé válik. A jelenség nem utal
meghibásodásra.
Fénykép készítése
1
Állítsa a 2D/3D kapcsolót 2D
helyzetbe.
2
Nyissa ki az LCD kijelzőt,
és nyomja meg a MODE
gombot a (Fénykép) lámpa
bekapcsolásához.
3
A fókusz beállításához nyomja le
enyhén a PHOTO gombot, majd
nyomja le teljesen a gombot.

HU
24

A fókusz megfelelő beállítása esetén
láthatóvá válik az AE-/AF-rögzítés jelzése
az LCD kijelzőn.
Megjegyzések
3D fényképek nem készíthetők.
Elemek megjelenítése az LCD kijelző
Ha a bekapcsolás vagy a videofelvételi és fényképfelvételi módok közötti váltás után pár
másodpercig nem működteti a videokamerát, eltűnnek az elemek az LCD kijelzőről.
Az LCD kijelzőt – a gombok kivételével – bárhol megérintve információkat jeleníthet meg a
felvételkészítéshez jól használható funkciók ikonjaira vonatkozóan.
A kijelzőn felvétel közben látható jelzések
Felvétel/lejátszás
Ebben a részben a (3D/2D) videofelvételi és a (2D) fényképfelvételi üzemmódban egyaránt
használt ikonok leírása olvasható. Részletek a zárójelben lévő számmal jelzett oldalon találhatók.
 Zoom gomb (W: nagylátószög/T: teleobjektív), START/STOP gomb (videofelvételi
módban), PHOTO gomb (fényképfelvételi módban)
 MENU gomb (52)
 Intelligens automatikus funkció által érzékelt állapot (38)
 Felvétel állapota ([KÉSZ]/[FELVÉTEL])
 AE/AF (automatikus expozíció/automatikus fókusz) rögzítése (24)
 2D/3D felvételi mód
 GPS helymeghatározási állapot (39) (HDR-TD30VE)
 Követőfókusz (37)
 Zoom, akkumulátor töltöttségi szintje
 Számláló (óra: perc: másodperc), fényképkészítés folyamatjelzője, felvételhez/
lejátszáshoz/szerkesztéshez használt adathordozó (73)
 Követőfókusz kikapcsolása gomb (37)
 Intelligens automatikus funkció gombja (38)
 Hangzásmód (54), hangerő megjelenítése (54)
 A még rögzíthető fényképek hozzávetőleges száma, képarány (16:9 vagy 4:3),
fényképméret (L/M/S)
HU
25
 A még felvehető videó hozzávetőleges hossza, a felvétel képminősége (HD/STD),
képkockaváltási sebesség (50p/50i/25p) és felvételi mód (PS/FX/FH/HQ/LP) (35)
 Kép nézet gomb (29)
 Gomb testreszabása (az ezen a területen megjelenő ikonokhoz hozzárendelheti kedvenc
funkcióit) (54)
Felvételkészítés tükör üzemmódban
Nyissa ki az LCD-panelt úgy, hogy az 90 fokos
szöget zárjon be a videokamerával (), majd
fordítsa el az objektív felé 180 fokkal ().
Ekkor az LCD kijelzőn a téma tükörképe látható,
de a rögzített kép normál állású lesz.







Megjegyzések
Ha videofelvétel készítése közben becsukja az LCD kijelzőt, a videokamera leállítja a felvételt.
A videók maximális folyamatos felvételi ideje:
 3D felvételek: hozzávetőleg 6 óra 30 perc
 2D felvételek: hozzávetőleg 13 óra
Ha egy videofájl mérete meghaladja a 2 GB-ot, a felvétel automatikusan egy új videofájlban folytatódik.
(videó) lámpa világít, a vaku nem működik.
Amíg a
Az alábbiakban ismertetett módon jelzi a rendszer, ha a felvétel után még mindig adatokat ír a felvételi
adathordozóra. Ez idő alatt ne érje a videokamerát mechanikus ütés vagy rázkódás, és ne távolítsa el az
akkumulátort vagy válassza le a hálózati adaptert.
 világít vagy villog a működésjelző fény (21. o.);
 az LCD kijelző jobb felső sarkában villog az adathordozó ikonja.
Képkockasebesség] paraméter [25p] értéke mellett a kamera videofelvételi üzemmódjában nem
A[
lehet fényképeket rögzíteni.
A videokamera LCD kijelzőjén a felvett képek kitölthetik a teljes kijelzőt (teljes pixeles megjelenítés).
Ennek azonban az lehet az eredménye, hogy ha olyan televíziókészüléken játssza le a képeket, amely nem
rendelkezik teljes pixeles megjelenítő funkcióval, akkor a készülék levághatja a kép tetejének, aljának,
jobb és bal szélének kis részét. 2D felvételek készítésekor a [Vezetőkeret] [Be] beállítása és a vezetőkeret
külső keretének használata javasolt (54. o.).






HU
26
Felvételi idő, rögzíthető fényképek száma (60. o.)
[Vaku] (54. o.)
Elemek állandó megjelenítése az LCD kijelzőn: [Megjelenítés beállít.] (54. o.)
Képméret] (54. o.)
A képméret módosítása: [
Hátralévő felvételi idő, szabad kapacitás [Hordozó adatai] (55. o.)
Zoomolás
A motoros zoom karját mozgatva
nagyíthatja vagy kicsinyítheti a kép
méretét.
W (nagylátószög): nagylátószögű nézet
T (teleobjektív): közeli nézet

Felvétel/lejátszás

A képeket a következők szerint nagyíthatja.
 3D felvételek: Az eredeti méret akár 12-szerese
(Extended Zoom)
 2D felvételek: Az eredeti méret akár 17-szerese
(Extended Zoom)
A motoros zoom karját enyhén elmozdítva
kis sebességgel végezhető a zoomolás. Ha
gyorsabban kíván zoomolni, mozdítsa el jobban.
Optimális távolság 3D videók témáihoz
Az a távolság, amelyről jó minőségű 3D felvétel készíthető, a zoom lépték függvényében
változik. A 3D videókat az itt megadott távolsági tartományokon belül rögzítse.
A zoom LCD-kijelzőről leolvasható
léptéke
0m
A téma távolsága
5m
10 m
15 m
20 m
Kb. 0,3 m – 5 m
Kb. 0,9 m – 8 m
Kb. 3,6 m – 18 m
Nem ajánlott. A videó elmosódott lesz.
A videó háromdimenziós, életszerű benyomást fog kelteni.
A videó egysíkú benyomást fog kelteni, mélységérzetet nem ad.
HU
27






Megjegyzések
Ha a videó az LCD-kijelzőn duplázva jelenik, térjen vissza az eredeti zoom léptékhez.
A 30 cm-nél nem messzebb lévő témákat mindig 2D-ben rögzítse.
Ujját tartsa a motoros zoom karján. Ha leveszi ujját a motoros zoom karjáról, a motoros zoom karjának
működési hangja is rákerülhet a felvételre.
Az LCD kijelzőn található és gombbal nem lehet változtatni a zoomolás sebességét.
Ahhoz, hogy nagylátószögű állásban éles képet kapjon, a videokamera és a téma közötti minimális
távolság kb. 1 cm, teleobjektív állásban ez a távolság kb. 80 cm (csak 2D felvételek esetében).
Az optikai zoom segítségével – 2D felvételek esetében – akár 10-szeresére is felnagyíthatja a képet,
amennyiben a [
SteadyShot] beállítása nem [Erős].


HU
28
További zoomolás: [Digitális zoom] (csak 2D felvételek esetében), (53. o.)
Lejátszás
A rögzített képeket a felvétel dátuma és ideje (Esemény nézet) vagy helye (Térkép nézet)
szerint keresheti (HDR-TD30VE).
1
Állítsa a 2D/3D kapcsolót 3D
helyzetbe.

2
A / gombot megérintve
mozgassa a kiválasztott eseményt
középre (), majd válassza ki
().

4
A kamera automatikusan sorban játssza le a
rögzített képeket, azok keletkezési dátuma
és ideje sorrendjében.
Válassza ki a képet.

5
Lejátszás módba az LCD kijelzőn lévő
gomb kiválasztásával tud belépni (25. o.).
Felvétel/lejátszás
Nyissa ki az LCD kijelzőt, és
a videokamera
gombját
megnyomva váltson lejátszás
módba.

3
Ha 2D-s videókat és fényképeket szeretne
lejátszani, akkor az azoknak megfelelő
helyzetbe (2D) állítsa a 2D/3D kapcsolót.
A videokamera lejátssza az esemény
kiválasztott képe és utolsó képe közötti
képeket.
A különböző lejátszási műveletek
az LCD kijelző megfelelő
gombjaival aktiválhatók.
HU
29
Hangerő
/
Előző/következő
Törlés
/
Gyors vissza- és előretekerés
Környezetfüggő
funkciók
/
Lejátszás/szünet
Leállítás




Rövidfilmek lejátszása/leállítása
A lejátszott képtől függően előfordulhat, hogy a fent ismertetett gombok közül néhány nem jelenik meg.
és
gomb lejátszás közbeni többszöri kiválasztásának hatására a videokamera kb. 5-ször 
A
kb. 10-szer  kb. 30-szor  kb. 60-szor gyorsabban játssza le a videókat.
vagy
gombot.
Ha a videót lassítva kívánja lejátszani, a lejátszás szüneteltetésekor válassza a
 [Diavetítés beáll.] elemet.
A diabemutató ismétléséhez válassza a
3D videók megtekintése az LCD-kijelzőn


HU
30
A 3D-s videókat az LCD-kijelzőn egyenesen szemből, mintegy 30 cm távolságból tekintse meg. Így a
háromdimenziós képek életszerű benyomást fognak kelteni.
Ha szeme esetleg fáradni kezdene, a 2D/3D DISP gomb (24. o.) lenyomásával állítsa át a képmegjelenítést
2D-re.
A képernyő felépítése az Esemény nézet képernyőn
Akkumulátor töltöttségi szintje
A Térkép nézet képernyőhöz
(HDR-TD30VE)
Átlépés a MENU
képernyőre
Esemény neve
Események
Átlépés a következő eseményre
Átlépés az előző eseményre
Idővonal
Rövidfilmek lejátszása
Esemény neve
Felvételi idő/fényképek száma
Visszalépés az Esemény
nézet képernyőre
Képtípus váltása gomb
(csak 2D-ben)
Videó
Előző/következő
Váltás a video- és a
fényképfelvételi mód
között


Eseményskála módosítása
gomb
Felvétel/lejátszás
Váltás a video- és a
fényképfelvételi mód
között
Fénykép (csak 2D-ben)
Utoljára megjelenített kép
Azokat a kisméretű képeket, amelyek az áttekintő képernyőkön lehetővé teszik, hogy egyszerre több képet
is láthasson, „indexképeknek” nevezzük.
Megjegyzések
A képadatok elvesztésének megelőzése érdekében rendszeresen mentse külső adathordozóra az összes
rögzített képet (49. o.).
HU
31
Videók és képek lejátszása térképről (HDR-TD30VE)
1
Váltson át a Térkép nézetbe a
 [Térkép nézet] megérintésével.
2
Válassza ki a felvétel helyét.


3
Érintse meg abban az irányban a térképet,
amerre görgetni szeretné. A térkép
folyamatos görgetéséhez folyamatosan
érintse az adott pontot.
Ha a térképarányt a motoros zoom
gombbal módosítja, az indexképek
megjelenítési mérete is változik.
Válassza ki a kívánt képet.
A térképadatok első használata
Az első használat során egy üzenet jelenik meg, melyben a folytatáshoz el kell fogadnia a
térképadatok licencszerződésének feltételeit. A térképadatok használatához a licencszerződés
elfogadását követően érintse meg a [Igen] lehetőséget a képernyőn (69. o.).
A [Nem] lehetőség választása esetén nem használhatja a térképadatokat. Amikor azonban
másodszor próbálja meg a térképadatokat felhasználni, ismét megjelenik ez az üzenet, és a
térképadatok használatához meg kell érintenie az [Igen] lehetőséget.
HU
32
A képernyő felépítése Térkép nézetben
Átlépés a MENU
képernyőre
Az Esemény nézet
képernyőhöz
A videofelvételi képernyőre
A Térkép nézethez
Képtípus váltása gomb
(csak 2D-ben)
Előző/következő
Felvétel/lejátszás
Rövidfilmek lejátszása
A video- és fényképfelvételi
képernyőre
Képek lejátszása más eszközökkel


Elképzelhető, hogy más eszközön nem tudja megfelelően lejátszani a videokamerával készített felvételeket.
Az is előfordulhat, hogy a más eszközzel rögzített felvételeket nem tudja lejátszani a videokamerán.
Előfordulhat, hogy az SD-memóriakártyára rögzített normál felbontású (STD) képminőségű videók nem
játszhatók le más gyártók AV-készülékein.
HU
33
Műveletek haladóknak
A 3D videók
mélységének
szabályozása
2
Alapértelmezett beállítások mellett a
kamera a felvételek során érzékeli, milyen
helyzetben áll egymáshoz képest a téma
és annak háttere, így a háromdimenziós
videók megtekintését a parallaxishatás
megfelelő beállításával automatikusan
kellemessé teszi.
Kényelmes mélységérzet
A kamera érzékeli a
viszonylagos helyzetet.
A kamera beállítja a
parallaxishatást.
Kényelmes mélységérzet
Megjegyzések
Mivel a parallaxisbeállítás automatikus,
elképzelhető, hogy egy 3D-s videó 2D-ben
lejátszva oldalirányban rázkódni látszik. A
rázkódás a felvétel rögzítésének megkezdése
előtt a mélységet manuálisan beállítva előzhető
meg.
A mélység beállítása
felvételkészítés során
1
HU
34
Az optimális mélységérzet
fenntartása
Az érzékeltetett mélységet az
(alapértelmezés szerinti) [Auto] módban
állítsa be úgy, hogy megfelelővé váljon,
majd ezután válassza ki a [Kézi] módot.
A mélység beállítása lejátszás
során
Monitor

A mélység a képet a
gombbal az előtér, illetve a
gombbal a háttér felé mozgatva
állítható be.
Válassza ki a
 [Kamera/
Mikrofon]  [
Kamera
beállítások]  [3D mélység
beállítás]  [Kézi] lehetőséget.
1
A 3D videólejátszási képernyőn
válassza a  [3D mélység
beállítás] lehetőséget.

2
A lejátszott videó képe kimerevedik, és
megjelenik a függőleges irány 2D-ben
való beállítására szolgáló (duplázott képű)
képernyő.
A
és a
gomb
használatával állítsa be a
függőleges irányt  [Köv.].
3
A
és a
gomb
használatával állítsa be a
vízszintes irányt 
.

Képek készítése
különféle
beállításokkal
A videók
képminőségének
kiválasztása (Felvételi
mód)
A vízszintes irány beállítására szolgáló
képernyő 3D-ben jelenik meg.


Műveletek haladóknak
Nagy felbontású (HD) videók készítése
esetén a felvételi mód módosításával
kiválaszthatja a kívánt videominőséget.
A felvételi idő (61. o.) és a képek
másolásához használt adathordozó típusa
a kiválasztott felvételi módtól függően
módosulhat. (Az alapértelmezett beállítás
].)
[Normál
Megjegyzések
A 3D videók felvételéhez kiválasztott érték a
[3D].
] lehetőség csak a
A [50p Minőség
Képkockaszám] paraméter [50p] értéke
[
mellett választható ki.
1
Válassza a

[Képminőség/Méret] 
[
FELVÉTEL ü.mód] elemet.
2
Válassza ki a kívánt felvételi
módot.
HU
35
Képek másolására alkalmas
adathordozók és felvételi módok
Felvételi mód
Adathordozó-típus
3D
PS*
FX
FH/
HQ/
LP
Ebben a
videokamerában
Memóriakártya


Külső eszközökön
Külső adathordozó
(USB-adattároló
eszközök)
Blu-ray-lemezek
AVCHD-formátum
felvételére alkalmas —
lemezek


—
—
* A [50p Minőség
] lehetőség csak a
Képkockaszám] paraméter [50p] értéke
[
mellett választható ki.
Tudnivalók a képminőségről
A felvételi módhoz tartozó képminőséget
és adatátviteli sebességet az alábbiak szerint
lehet beállítani.
(Az „M” jelölés, például a „24M”
kifejezésben, a „megabit/másodperc”
mértékegységet jelenti.)

HU
36
]: 1440  1080/50i minőségű,
AVC HD 9M (HQ)
]: 1440  1080/50i minőségű,
 [Hosszú
AVC HD 5M (LP)
 Normál felbontású (STD képminőségű) videók
esetén
]: normál minőség, STD 9M
 [Normál
(HQ)*
* Normál (STD) képminőség esetén ez az érték
rögzített.
 [Normál
Nagy felbontású (HD képminőségű) videók
esetén
 [3D]: 1920  1080/50i minőségű, MVC HD
28 M (3D)
]: 1920  1080/50p
 [50p Minőség
minőségű, AVC HD 28M (PS)
]: 1920  1080/50i vagy
 [Legjobb minős.
1920  1080/25p minőségű, AVC HD 24M
(FX)
]: 1920  1080/50i vagy
 [Jó minőség
1920  1080/25p minőségű, AVC HD 17M
(FH)
[
Képkockaszám] (54. o.)
Normál felbontású (STD) videó felvétele:
/
Beállítás] (54. o.)
[
Lemezek készítésének leírása (48. o.)
A kiválasztott téma
rögzítése élesen
(Arcelőválasztás)
A videokamera képes követni egy
kiválasztott arcot, és automatikusan az
archoz állítani a fókuszt, az expozíciót és
a bőrtónust.
Érintse meg a rögzíteni kívánt arcok
egyikét.
A kijelzőn megjelenik a
kettős vonalas keret.
Kiválasztás
visszavonása


Megjegyzések
A környező fényviszonyoktól és a személy
hajviseletétől függően előfordulhat, hogy a
videokamera nem tudja érzékelni a megérintett
arcot.
Mindenképpen a [Ki] értéktől eltérő
[Arcfelismerés] beállítást használjon (az
alapértelmezett beállítás az [Auto]).
Nem emberi témák rögzítése
(Követőfókusz)
Mosoly automatikus
rögzítése (Mosoly
exponálás)
A videokamera automatikusan készít egy
fényképet, amikor videofelvétel közben
észleli, hogy valaki elmosolyodik (54. o.).
(Az alapértelmezett beállítás [Kettős
felvétel].)
Érintse meg a rögzíteni kívánt témát.
Műveletek haladóknak
A videokamera automatikusan beállítja a
fókuszt.
A videokamera mosolyt
észlel (narancssárga
A videokamera arcot keret).
észlel.


Megjegyzések
Ha a képkockaváltási sebesség és a felvételi mód
] vagy
beállítása [50i]/[Legjobb minős.
], a Mosolyfelismerés
[50p]/[50p Minőség
funkció videofelvétel közben nem használható.
Akkor sem használhatja a Mosolyfelismerés
funkciót, ha a képkockaváltási sebesség
beállítása [25p].
A felvételi körülményektől, a téma jellemzőitől,
valamint a videokamera beállításaitól függően
előfordulhat, hogy a készülék nem észlel
minden mosolyt.

[Mosolyérz. mértéke] (54. o.)
HU
37
A felvételi helyzethez
alkalmas beállítás
automatikus kiválasztása
(Intelligens automatikus)
A videokamera a témához vagy a
helyzethez legmegfelelőbb beállítás
automatikus kiválasztása után rögzíti
a videót. (Az alapértelmezett beállítás
[Be].) Amikor a videokamera felismeri
a kép témáját, a felismert jellemzőknek
megfelelő ikonok jelennek meg.
A fényképek vagy videó felvételi
képernyőjének jobb alsó részén
válassza az
 [Be] 
elemet.
Arcfelismerés: (Portré), (Kisbaba)
Jelenetfelismerés:  (Háttérfény),
(Tájkép), (Éjszakai Jelenet),
(Reflektor), (Gyenge megvilágítás),
(Makró)
Videokamera rázkódásának észlelése:
(Séta), (Háromlábú állvány)
(Auto. szélzaj
Hangfelismerés: ,
csökk.)

HU
38
Az Intelligens automatikus funkció
 [Ki]
kikapcsolásához válassza az
elemet.
Az Intelligens automatikus funkcióval
készített képeknél világosabb képek
készítése
Válassza a
 [Kamera/Mikrofon]
Kézi beállítások]  [Low Lux]
[
lehetőséget.


Megjegyzések
3D-s felvételek készítése során a keretek nem
jelennek meg az arcokon.
A felvételi körülményektől függően
előfordulhat, hogy a videokamera nem ismeri
fel a jelenetet vagy a témát.
Földrajzi helyre
vonatkozó adatok
rögzítése (GPS) (HDRTD30VE)
Ha a [GPS Beállítás] lehetőséget a [Be]
opcióra (az alapértelmezett beállításra)
állítja, a kijelzőn megjelenik a GPShelymeghatározási ikon, és a videokamera
megkezdi a GPS-műholdjelek keresését. A
megjelenő ikon a vételi jelek erősségének
vagy
függvényében változik. Ha a , a
ikon látható, akkor rendelkezésre áll a
a
GPS-funkció.
Helyadatok rögzítésének
kikapcsolása
Válassza a
 [Beállítás] 
[ Általános beállítások]  [GPS
Beállítás]  [Ki] beállítást.



Megjegyzések
A háromszögelés megkezdése esetenként
hosszabb időt vesz igénybe.
A GPS-funkciót a szabadban használja, mivel a
rádiójelek vétele ott a legjobb minőségű.
A térképen mindig felül van észak.
A készülékek csatlakoztatásának módja és a
televízió képernyőjén látható kép minősége
a csatlakoztatott televízió típusától és a
használt csatlakozóktól függően eltérő lehet.
Csatlakozás 3D televízióhoz
A 3D-ben rögzített videók lejátszáskor 3Dben jelennek meg. Ne felejtse el a kamera
2D/3D kapcsolóját 3D helyzetbe állítani.
HDMI-kábel (mellékelve)
Műveletek haladóknak
A GPS (Global Positioning System Globális Helymeghatározó Rendszer)
használata során a következő funkciók
állnak rendelkezésre.
 Helyadatok rögzítése videókra és
fényképekre (alapértelmezett beállítás:
[Be].)
 Videók és képek lejátszása a földrajzi
hely térképről történő kiválasztásával
(Térkép nézet, 32. o.)
 Az aktuális helyzetet jelző térkép
megjelenítése
Felvételek
megtekintése
televízión
HDMI IN
Csatlakoztatás nagy felbontású (HD)
televízióhoz
Ha a felvételi minőség nagy felbontású
képminőségre (HD) van állítva, a videók
nagy felbontású (HD) képminőségben
kerülnek lejátszásra. Ha a felvételi minőség
normál felbontású képminőségre (STD) van
állítva, a videók normál felbontású (STD)
képminőségben kerülnek lejátszásra.
HDMI-kábel (mellékelve)
HDMI IN
HU
39
Csatlakoztatás nem nagy felbontású
(nem HD) 16:9 (széles képernyős),
vagy 4:3 képarányú televízióhoz
Ha a felvételi minőség nagy felbontású
képminőségre (HD) van állítva, a videók
normál felbontású (STD) képminőségben
kerülnek lejátszásra. Ha a felvételi minőség
normál felbontású képminőségre (STD) van
állítva, a videók normál felbontású (STD)
képminőségben kerülnek lejátszásra.




A/V átjátszókábel
(külön megvásárolható)
1
A televízión állítsa a bemenetet
arra az aljzatra, amelyhez az
átjátszókábelt csatlakoztatta.
2
Csatlakoztassa a videokamerát a
televízióhoz.
3
Játsszon le egy videót vagy
fényképet a videokamerán
(29. o.).



HU
40
5,1 csatornás térhatású
hang használata
Sárga
Fehér
Piros
Megjegyzések
Tekintse át a televíziókészülék használati
kézikönyvét is.
Áramforrásként a mellékelt hálózati AC
adaptert használja (16. o.).
Előfordulhat, hogy egy 3D-ben rögzített videó
televízión 2D-ben lejátszva oldalirányban
rázkódni látszik. A rázkódás a felvétel
rögzítésének megkezdése előtt a [3D
mélységbeállítás] paraméter (34. o.) [Kézi]
értékét kiválasztva előzhető meg.
Ha a videók felvételi minősége normál
felbontású (STD) képminőségre van állítva,
akkor még nagy felbontású televízión is normál
felbontású (STD) képminőségben kerülnek
lejátszásra.
Ha normál felbontású (STD) képminőséggel
készített videókat olyan 4:3 képarányú
televíziókészüléken fog lejátszani, amely nem
kompatibilis a 16:9 jellel, 4:3 képarányú videók
Szél. képar. ü.m.]
rögzítéséhez válassza a [
[4:3] beállítását (54. o.).
Ha a képek átvitele érdekében a videokamerát és
a televíziókészüléket egyszerre több kábellel is
összeköti, a HDMI kimenet élvez elsőbbséget.
A videokamera nem támogatja az S-Video
kimenetet.
A beépített mikrofonnal 5,1 csatornás,
térhatású Dolby Digital hangfelvétel
készíthető. Így ha a videót 5,1 csatornás
térhatású hang lejátszásra alkalmas
készülékkel játssza le, az eredeti
hangzásvilágot élvezheti.
Beépített mikrofon


Megjegyzések
Amikor az 5,1 csatornás hangfelvételt a
videokamerával játssza le, az 5,1 csatornás hang
automatikusan kétcsatornás (2 ch) hangként
szólal meg.
Ahhoz, hogy a nagy felbontású (HD)
képminőségben rögzített videók 5,1 csatornás
térhatású hangját 5,1 csatornás hangminőségben
élvezhesse, 5,1 csatornás térhatású hangot
lejátszani képes készülékkel kell rendelkeznie.

Ha a videokamerát a tartozék HDMI-kábellel
csatlakoztatja, akkor a nagy felbontású
(HD) képminőségben rögzített videók 5,1
csatornás hangja automatikusan 5,1 csatornás
hangként szólal meg. A normál felbontású
(STD) képminőségben rögzített videók hangja
kétcsatornás (2 ch) hangként szólal meg.


[Hangzásmód] (54. o.)
Tudnivalók a HDMI-kábelről





A (külön megvásárolható) A/V
átjátszókábellel csatlakoztassa a
videokamerát a videomagnó LINE IN
bemenetéhez. A videomagnón válassza ki a
LINE (VIDEO 1, VIDEO 2 stb.) bemenetet.


A képarány beállítása a csatlakoztatott
televíziónak megfelelően: [Televízió típus]
(55. o.)
Műveletek haladóknak

HDMI emblémával ellátott HDMI-kábelt
használjon.
Egyik oldalán HDMI mini csatlakozódugóval
(videokamera felőli oldal), másik oldalán
pedig a televízió csatlakoztatásához megfelelő
csatlakozódugóval rendelkező kábelt
használjon.
A szerzői jogi védelemmel ellátott képeket a
videokamera nem továbbítja a HDMI OUT
aljzaton át.
Ezzel a csatlakoztatással egyes
televíziókészülékek nem megfelelően működnek
(például nincs hang vagy kép).
Ne csatlakoztassa a videokamera HDMI OUT
aljzatát másik készülék HDMI OUT aljzatához,
mert az meghibásodást okozhat.
A HDMI (High Definition Multimedia
Interface) olyan csatolófelület, amelyen át
mind audio-, mind videojelek továbbíthatók. A
HDMI OUT aljzaton át kiváló minőségű képek
és digitális audiojelek továbbíthatók.
Csatlakoztatás televízióhoz
videomagnón keresztül
Tudnivalók a „Photo TV HD”
szabvánnyal kapcsolatban
A videokamera kompatibilis a „Photo
TV HD” szabvánnyal. „Photo TV HD”:
finom textúrák és színek részletgazdag,
fényképszerű ábrázolása.
A Sony Photo TV HD-kompatibilis
készülékeinek HDMI-kábellel* való
összekapcsolásakor egy egészen új világ
tárul ön elé, fényképeit lélegzetelállító, HD
minőségben élvezheti.
* A
(fénykép) lehetőség Képtípus váltása
gombbal való kiválasztásakor a televízió
automatikusan átvált a megfelelő üzemmódra.
Ha a televízió mono hangrendszerű
(ha a televíziókészüléken csak
egyetlen audiobemenet található)
Csatlakoztassa a (külön megvásárolható)
A/V átjátszókábel sárga csatlakozódugóját
a televízió vagy a videomagnó
videobemenetéhez, a (bal oldali csatorna)
fehér vagy a (jobb oldali csatorna) piros
csatlakozódugóját pedig a készülék
audiobemenetéhez.
HU
41
Szerkesztés
A videokamerán
végezhető
szerkesztési
műveletek





Megjegyzések
A videokamerán néhány alapvető szerkesztési
művelet végrehajtására van lehetőség. Ha
speciális szerkesztési műveleteket kíván
végrehajtani, telepítse a „PlayMemories Home”
szoftvert.
A törölt képek többé nem állíthatók vissza.
A művelet előtt mentse a fontos videókat és
fényképeket.
Képek törlése és felosztása közben ne távolítsa
el az akkumulátort, és ne válassza le a hálózati
adaptert a videokameráról. Ellenkező esetben
sérülhet a felvételi adathordozó.
A memóriakártyán lévő képek törlése
vagy felosztása közben ne távolítsa el a
memóriakártyát.
Ha mentett összeállításban szereplő videókat/
fényképeket töröl vagy oszt fel, a művelettel az
összeállítást is törli.
Videók és fényképek
törlése
1
2
Válassza a
 [Szerkesztés/
Másolás]  [Töröl] elemet.
Válassza a [Több kép] elemet.

3
HU
42
2D videók szerkesztése esetén válassza ki a
képek típusát.
Tegyen jelet a törölni kívánt
videók vagy fényképek mellé, és
válassza az
lehetőséget.
Adott dátumoz tartozó összes videó/
fénykép egyidejű törlése
1 A 2. lépésben válassza a [Mind az
eseményen] lehetőséget.
és
gombbal válassza ki a
2 A
dátumot, amelyhez tartozó képeket
törölni szeretné, majd válassza az
lehetőséget.
Videó részletének törlése
A videót feloszthatja több részre, majd
törölheti.



Védelem feloldása: [Véd] (55. o.)
[Formáz] (55. o.)
Videó felosztása
1
A videolejátszási képernyőn
válassza a  [Szétosztás]
lehetőséget.
2
A
és
gombbal határozza
meg a videó felosztási pontját,
majd válassza az
elemet.
A
B
A: Visszatér a kijelölt videó elejére.
B: Az osztópont pontosabb beállítását teszi
lehetővé.
Szerkesztés

Megjegyzések
A tényleges és a kiválasztott osztópont
között kismértékű eltérés fordulhat elő,
mivel a videokamera fél másodperces lépték
segítségével jelöli ki az osztópont helyét.
HU
43
Videók és fényképek mentése számítógép segítségével
Képek megtekintése számítógépen
A „PlayMemories Home” szoftverrel videókat és állóképeket importálhat számítógépére, ahol
számos módon felhasználhatja őket.
A „PlayMemories Home” szoftverrel végezhető műveletek (Windows
operációs rendszer esetén)
Megtekintés
naptárban
Képek feltöltése online
szolgáltatásokba
Képek importálása a
videokameráról
Videókat tartalmazó
lemez létrehozása
DVD (2D)/Blu-ray
Képek megosztása a
„PlayMemories Online”
szolgáltatásban
A „PlayMemories Home” szoftver a következő URL-címről tölthető le.
www.sony.net/pm

Megjegyzések
Az online szolgáltatások használatához internetkapcsolat szükséges.
Mac operációs rendszerrel használható szoftver
A „PlayMemories Home” szoftver Mac számítógépeken nem használható. Ha a videokamerán
lévő képeket Mac számítógépre szeretné importálni, és ott lejátszani, használja a Mac
számítógépen lévő megfelelő szoftvert. Részleteket az alábbi URL-címen talál:
http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/
HU
44
A számítógép
előkészítése (Windows
operációs rendszer esetén)
A számítógépes rendszer
ellenőrzése
Operációs rendszer*1
Microsoft Windows XP 3-as
szervizcsomaggal*2/Windows Vista 2-es
szervizcsomaggal*3/Windows 7 1-es
szervizcsomaggal/Windows 8
Processzor*4
Intel Core Duo 1,66 GHz vagy gyorsabb,
illetve Intel Core 2 Duo 1,66 GHz vagy
gyorsabb (3D, FX vagy FH videók
feldolgozásához Intel Core 2 Duo 2,26 GHz
vagy gyorsabb ; PS videók feldolgozásához
pedig Intel Core 2 Duo 2,40 GHz vagy
gyorsabb szükséges.)
A „PlayMemories Home” szoftver
telepítése a számítógépre
1
A számítógép
internetböngészőjében nyissa
meg a következő letöltési helyet,
majd kattintson az [Install] 
[Futtatás] lehetőségre.
www.sony.net/pm
2
A képernyőn megjelenő
utasításokat követve végezze el a
telepítést.

Videók és fényképek mentése számítógép segítségével
Memória
Windows XP: legalább 512 MB (legalább
1 GB ajánlott).
Windows Vista/Windows 7/Windows 8:
legalább 1 GB
Amikor a képernyőn megjelenik
a számítógép és a videokamera
csatlakoztatását kérő üzenet, a beépített
kábellel csatlakoztassa a videokamerát a
számítógéphez.
Merevlemez
A telepítéshez szükséges szabad lemezterület:
körülbelül 500 MB
Képernyő
Minimum 1 024 × 768 képpont
*1Normál telepítés szükséges. Az operációs
rendszer frissítését követően és több operációs
rendszert használó környezetben nem garantált
a működés.
*2A 64 bites kiadások és a Starter (Edition) nem
támogatott. 2.0-s vagy újabb Windows Image
Mastering API (IMAPI) verzió szükséges a
lemezkészítés és más funkciók használatához.
*3A Starter (Edition) változat nem támogatott.
*4Gyorsabb processzor javasolt.

Beépített USB kábel

A telepítés befejezése után elindul a
„PlayMemories Home” szoftver.
Megjegyzések
A működés nem minden számítógépes
környezettel garantált.
HU
45
A telepítéssel kapcsolatos
megjegyzések


Ha a számítógépén már telepítve volt a
„PlayMemories Home” szoftver, csatlakoztassa
a videokamerát a számítógéphez. Ekkor
elérhetővé válnak a videokamerával használható
funkciók.
Ha a számítógépén már telepítve volt a „PMB
(Picture Motion Browser)” szoftver, a rendszer
felülírja a „PlayMemories Home” szoftverrel.
Bizonyos funkciók, melyek rendelkezésre álltak
a „PMB” szoftverben, a „PlayMemories Home”
szoftverben nem elérhetők.
A videokamera csatlakoztatásának
megszüntetése
1 Kattintson a számítógép asztalának jobb
ikonra  [Safely
alsó részén látható
remove USB Mass Storage Device]
elemre.
2 A videokamera kijelzőjén válassza a
 [Igen] elemet.
3 Húzza ki az USB-kábelt.


HU
46
Windows 7, illetve Windows 8 operációs
rendszer használata esetén kattintson a ,
lehetőségre.
majd a
Megjegyzések
Ha a videokamerát a számítógépen keresztül
kívánja elérni, használja a „PlayMemories
Home” szoftvert. A működés nem garantált,
amennyiben az adatok kezelését nem a
„PlayMemories Home” szoftverrel végzi, vagy
közvetlenül a számítógépről végez műveleteket
a mappákkal.


A felvételi módtól függően a képek bizonyos
lemezekre nem menthetők. A [3D], [50p
], illetve a [Legjobb minős.
]
Minőség
üzemmódban felvett videók csak Blu-ray
lemezre menthetők.
A videokamera automatikusan felosztja a
2 GB-ot meghaladó méretű képfájlokat,
és a részeket külön fájlokként menti. A
képrészek tehát különálló fájlokként jelennek
meg a számítógépen, a videokamera és a
„PlayMemories Home” szoftver importálás és
lejátszás funkciója azonban megfelelően, egy
egységként kezeli a fájlokat.
A „PlayMemories
Home” szoftver
indítása
1
Kattintson kétszer a számítógép
képernyőjén a „PlayMemories
Home” ikonra.

A „PlayMemories Home” szoftverrel
kapcsolatos részletekért válassza a
szoftver („PlayMemories Home Help
Guide”) lehetőségét, vagy látogasson
el a PlayMemories Home támogatási
weboldalára (http://www.sony.
co.jp/pmh-se/).
Windows 8 operációs rendszer használata
esetén válassza a kezdőképernyő
„PlayMemories Home” ikonját.
A számítógép képernyőjén a
„PlayMemories Home Help
Guide” parancsikonra kétszer
kattintva megismerkedhet a
„PlayMemories Home” szoftver
használatának részleteivel.


Videók és fényképek mentése számítógép segítségével
2

Windows 8 operációs rendszer használata
esetén válassza [PlayMemories Home
Help Guide] lehetőséget a „PlayMemories
Home” súgójának menüjében.
Ha az ikon nem jelenik meg a számítógép
képernyőjén, kattintson a [Start]  [All
Programs]  [PlayMemories Home]  a
kívánt elemre.
HU
47
Képek mentése külső eszköz segítségével
Normál felbontású
(STD) képminőségű
lemez készítése
felvevővel


2
A (külön megvásárolható)
A/V átjátszókábellel
csatlakoztassa a videokamerát a
felvevőkészülékhez.
Megjegyzések
A művelet során a videokamerát a mellékelt
hálózati adapterrel (16. o.) csatlakoztassa fali
csatlakozóaljzathoz.
Tekintse át a csatlakoztatott eszközhöz mellékelt
használati kézikönyvet.
A (külön megvásárolható) A/V
átjátszókábellel csatlakoztassa
a videokamerát egy lemezes
felvevőkészülékhez. A videokamerán
lejátszott képeket lemezre vagy
videokazettára másolhatja.
1
A/V
távcsatlakozó
A/V átjátszókábel
(külön
megvásárolható)
Helyezze a felvételi adathordozót
a felvevő készülékbe (lemezes
felvevőbe stb.).

Bemenet
Ha a felvevő készüléken kiválasztható a
jelforrás, úgy állítsa be, hogy fogadja a
videokameráról érkező jeleket.
Piros
Fehér
Sárga
Jeláramlás iránya

HU
48
A videokamerát a felvevő készülék
bemeneteihez csatlakoztassa.
3
A videokamerán indítsa el a
lejátszást, a felvevő készüléken
pedig a felvételt.
4
Amikor befejeződik az átjátszás,
állítsa le a felvevő készüléket,
majd a videokamerát.





Megjegyzések
A 3D videókat a kamera 2D formátumúvá és
normál felbontásúvá (STD képminőségűvé)
alakítja át.
HDMI-kábellel csatlakoztatott felvevő
készülékekre nem lehet képeket másolni.
Mivel a másolás analóg adatátvitellel történik,
romolhat a képminőség.
A nagy felbontású (HD) képminőséggel
készített videókat a rendszer normál felbontású
(STD) képminőségben másolja át.
Ha egy hangcsatornás készüléket csatlakoztat,
a (külön megvásárolható) A/V átjátszókábel
sárga csatlakozódugóját csatlakoztassa a
készülék videobemenetéhez, a (bal oldali
csatorna) fehér vagy a (jobb oldali csatorna)
piros csatlakozódugóját pedig a készülék
audiobemenetéhez.


A videók és fényképek külső merevlemezmeghajtóra vagy más külső (USBadathordozó) eszközre menthetők. A
képek külső adathordozóra való mentése
után a következő funkciók állnak
rendelkezésre.





Csatlakoztathatja a videokamerát és a külső
adathordozót, majd lejátszhatja a külső
adathordozón tárolt képeket (50. o.).
Csatlakoztathatja a számítógépet és a külső
adathordozót, és a „PlayMemories Home”
szoftverrel a számítógépre importálhatja a
képeket (47. o.).
Megjegyzések
Ehhez a művelethez (külön megvásárolható)
VMC-UAM1 típusú USB-átalakítókábelre van
szükség.
Csatlakoztassa a hálózati adaptert és a tápkábelt
a videokamera DC IN aljzatához és a fali
csatlakozóaljzathoz.
Tekintse át a külső adathordozóhoz mellékelt
használati kézikönyvet.
1
Képek mentése külső eszköz segítségével

Dátum- és időadatok másolása: [Adatkód]
(55. o.)
4:3-as képméretű megjelenítő készülék
használata: [Televízió típus] (55. o.)
Képek mentése
külső adathordozó
eszközre
Csatlakoztassa a videokamerát és
a külső adathordozót a mellékelt
USB átalakítókábellel (külön
megvásárolható).
VMC-UAM1
USB-átalakítókábel
(külön megvásárolható)
HU
49


2
Semmiképp ne húzza ki az USB-kábelt,
amíg az LCD kijelzőn látható a [Képkezelő
fájl létrehozása. Kérem várjon.] üzenet.
Ha a videokamera kijelzőjén megjelenik a
[Képkezelő fájl javítás] üzenet, válassza az
elemet.
A videokamera kijelzőjén
válassza a [Másolás.] elemet.
A külső adathordozón lévő képek
törlése
1 A 2. lépésben válassza a [Lejátszás
másolás nélkül.] elemet.



A felvételi adathordozón tárolt és külső
adathordozóra még nem mentett videókat
és fényképeket most a csatlakoztatott
adathordozóra mentheti.
Ez a művelet csak akkor elérhető, ha a
videokamerán vannak újonnan rögzített
képek.
A külső adathordozó leválasztásához a
videokamera lejátszás-készenlét módjában
(amikor az Esemény nézet vagy az
Eseményindex látható) válassza a
ikont.
Külső adathordozón lévő képek
lejátszása a videokamerán
A 2. lépésben válassza a [Lejátszás másolás
nélkül.] elemet, majd válassza a megtekinteni
kívánt képet.


HU
50
A képeket a videokamerához csatlakoztatott
televíziókészüléken is megtekintheti (39. o.).
Külső adathordozó csatlakoztatása esetén az
Esemény nézet képernyőn megjelenik a
ikon.
 [Szerkesztés/Másolás]
2 Válassza a
 [Töröl] elemet, majd az LCD kijelzőn
megjelenő utasításokat követve törölje a
képeket.
A videokamera kívánt képeinek
mentése külső adathordozóra
1 A 2. lépésben válassza a [Lejátszás
másolás nélkül.] elemet.
 [Szerkesztés/Másolás]
2 Válassza a
 [Másolás] elemet, majd az LCD
kijelzőn megjelenő utasításokat követve
mentse a képeket.

Ha a még át nem másolt képeket át kívánja
 [Szerkesztés/
másolni, válassza a
Másolás]  [Közvetlen másolás] elemet úgy,
hogy közben a videokamera csatlakoztatva van
a külső adathordozóhoz.
Nagy felbontású (HD) videók
lejátszása a számítógépen
A „PlayMemories Home” szoftverben
(47. o.) válassza a csatlakoztatott külső
adathordozót jelképező meghajtó betűjelét,
majd játssza le a videókat.







 Csatlakoztassa

újra a (külön megvásárolható)
USB-átalakítókábelt a videokamerához.
 Ha a külső adathordozó rendelkezik
tápkábellel, akkor csatlakoztassa a fali
csatlakozóaljzathoz.
Nem másolhat képeket külső adathordozóról a
videokamera belső felvételi adattárolójába.
Képek mentése külső eszköz segítségével

Megjegyzések
A következő eszközök nem használhatók külső
adathordozóként:
 2 TB-nál nagyobb kapacitással rendelkező
adathordozók;
 általános lemezmeghajtó, például CD- vagy
DVD-meghajtó;
 USB-hubon keresztül csatlakoztatott
adathordozók;
 beépített USB-hubbal rendelkező
adathordozók;
 kártyaolvasó.
Előfordulhat, hogy nem lehet kód funkcióval
rendelkező külső adathordozót használni.
A videokamerán rendelkezésre áll a FATfájlrendszer. Ha a külső eszköz adathordozója
például az NTFS fájlrendszernek megfelelően
volt formázva, használat előtt formázza meg a
külső adathordozót a videokamera segítségével.
Külső adathordozó videokamerához történő
csatlakoztatása esetén megjelenik a formázási
képernyő. Mielőtt a videokamera segítségével
formázni kezdené a külső adathordozót,
győződjön meg arról, hogy nem mentett fontos
adatokat a külső adathordozóra.
A működés nem garantált minden, a működési
feltételeket teljesítő eszköz esetében.
A rendelkezésre álló külső adathordozókkal
kapcsolatos részletekért látogasson el a
Sony adott országban/térségben használatos
támogatási webhelyére.
A külső adathordozóra menthető jelenetek
száma az alábbiak szerint alakul. A külső
adathordozó eszköz rendelkezésre álló szabad
tárhelyétől függetlenül az alábbinál nagyobb
számú jelenet mentése nem lehetséges.
 Nagy felbontású (HD) képminőségű videók:
legfeljebb 3 999
 Normál felbontású (STD) képminőségű
videók: legfeljebb 9 999
 Fényképek: legfeljebb 40 000
A jelenetek száma a rögzített képek típusától
függően kevesebb is lehet.
Ha a videokamera nem ismeri fel a külső
adathordozót, próbálkozzon az alábbi
műveletekkel:
HU
51
A videokamera testreszabása
A menük használata
A videokamera 6 menükategóriája
mindegyikéhez különböző menüpontok
tartoznak.
Felvétel üzemmód
Kamera/Mikrofon
Képminőség/Méret
Lejátszás
Szerkesztés/Másolás
Beállítás
1
Válassza a

Megjegyzések
A menü beállításának befejezéséhez vagy az
előző menüképernyőre történő visszalépéshez
ikont.
válassza a
Menüpont gyors elérése
A [Kamera/Mikrofon] és a [Beállítás] menü
almenüvel is rendelkezik. Az alkategória
ikonját választva az LCD kijelzőn a
kiválasztott alkategória menüinek listája
jelenik meg.
elemet.
Alkategóriák ikonjai
2
Válasszon kategóriát.
3
Válassza a kívánt menüpontot.
A szürkén megjelenő menüpontok és
beállítások nem elérhetők.
Ha szürkén megjelenített menüpontot
választ, a videokamera megjeleníti a
menüpont inaktivitásának okát vagy a
feltételeket, amelyek teljesülése esetén
választható a menüpont.
Menüpontok
görgetése
felfelé vagy
lefelé
HU
52
Ha a menüpont kiválasztása nem
lehetséges
Menüpontok listája
Felvétel üzemmód
Videó............................................ Videó felvétele.
Fénykép....................................... Fénykép készítése.
F.Lass.FELV.................................. Szaggatásmentes lassított videók felvétele.
Golf-Felvétel.............................. A gyors mozgás 2 másodpercét képkockára bontja, amelyeket aztán
videóként és fényképekként lehet rögzíteni. Felvétel közben tartsa a témát
a képernyő közepén lévő fehér keretben.
Kamera/Mikrofon
A videokamera testreszabása
Kézi beállítások
Fehéregyensúly.............. A színegyensúly beállítása a környezeti fényviszonyoknak megfelelően.
Fénymérő/Pont fók........ A kiválasztott fotótémára a fényerő és a fókusz egyidejű beállítása.
Fénymérő.......................... Kép fényerejének beállítása a kijelzőn megérintett témához.
Fix fókusz........................... A fókusz beállítása a kijelzőn megérintett témának megfelelően.
Expozíció........................... Videók és fényképek fényerejének beállítása. Ha a [Kézi] beállítást
/
ikonnal állíthatja be a fényerőt (expozíciót).
választja, a
ikonnal
Fókusz................................ A fókusz kézi beállítása. Ha a [Kézi] beállítást választja, a
ikonnal pedig távoli témára fókuszálhat.
közeli témára, a
ÍRISZ.................................... Kép élesítése elmosódott háttérrel, vagy az egész kép élesítése.
Zársebesség..................... Zársebesség beállítása. Ha egy mozgó témát gyorsabb zársebességgel
fényképez, a téma úgy néz ki a képen, mintha egy helyben állna.
Alacsonyabb zársebesség használatával a téma elmosódottan, mozgásban
látszik a háttér előtt.
AGC Korlátja..................... Az AGC (Auto Gain Control) maximális szintjének beállítása.
AE Váltás............................ Az expozíció beállítása. Ha a felvétel tárgya fehér, vagy erős ellenfényben
gombot érintse meg; ha pedig a felvétel tárgya fekete, vagy
áll, a
gombot érintse meg.
gyenge a megvilágítás, a
Fehéregyensúly vált...... A fehéregyensúly beállítása.
Low Lux.............................. Világos, színes képek rögzítése félhomályban.
Kamera beállítások
3D mélység beállítás..... A képmélység beállítása 3D videók rögzítése során.
Aut. 3D lencse beáll....... A 3D videókhoz rögzített jobb és bal oldali felvétel függőleges helyzetének
kiigazítása a kényelmesen megtekinthető, elmosódásmentes kép
érdekében.
Jelenet választás............. A jelenetnek (például éjszakai vagy tengerparti jelenet) megfelelő felvételi
beállítás kiválasztása.
Filmhatás................... A videó színének mozifilm hangulatára emlékeztető beállítása.
Úsztatás..................... Jelenet be- vagy kiúsztatása.
Önkioldó................... Az önkioldó beállítása a videokamera fényképfelvételi módjában.
Közelkép............................ Fókuszálás a témára, elmosódott háttérrel.
SteadyShot............... A SteadyShot funkció beállítása videó rögzítése esetén. Ha módosítja ezt
a beállítást, az Extended Zoom funkció beállítása ennek is megfelelően
módosul.
SteadyShot............... A SteadyShot funkció beállítása fénykép készítése esetén.
Digitális zoom................. A digitális zoom maximális értékének beállítása.
HU
53
Aut. ellenfény komp...... Az expozíció automatikus beállítása ellenfényben lévő témák esetében.
Arc
Arcfelismerés................... Arcok automatikus felismerése.
Mosoly exponálás.......... Automatikus képkészítés mosoly észlelése esetén.
Mosolyérz. mértéke....... A Mosolyfelismerés funkció mosolyfelismerési érzékenységének beállítása.
Vaku
Vaku.................................... A vaku fényképkészítés közbeni aktiválási módjának beállítása.
Vakufény............................ A vaku fényerejének beállítása.
Vörösszem cs................... A vörösszemhatás megelőzése vaku használatakor.
Mikrofon
Közelebbi hang............... Személyek arcának észlelése és a személyek hangjának rögzítése tisztán.
Beépített zoom mikr..... Videó rögzítése a zoomolás mértékének megfelelő erősségű hanggal.
Auto. szélzaj csökk......... Felvételi körülmények felmérése és a szélzaj csökkentése.
Hangzásmód.................... Felvétel hangformátumának beállítása (5,1 csatornás térhatású/2 csatornás
sztereó).
Mikrofon erősség........... A mikrofon érzékenységi szintjének beállítása felvételhez.
Felvétel segéd
Gomb testreszabása..... Funkciók hozzárendelése a Gomb testreszabása funkcióhoz.
Vezetőkeret...................... Keretek megjelenítése, amelyek segédvonalakként használhatók a téma
fekvő vagy álló tájolásához.
Megjelenítés beállít....... Az ikonok és jelzések LCD kijelzőn való láthatósági idejének beállítása.
Zebra.................................. A fényerő beállításához egy zebracsíkos segédfunkció megjelenítése.
Kiemelés............................ Kép megjelenítése az LCD-kijelzőn a körvonalak kiemelésével.
Fényerősség..................... A kameralámpa fényerejének beállítása.
Hangerő Megjel.............. A hangerőszabályzó megjelenítése az LCD-kijelzőn felvétel közben.
Képminőség/Méret
FELVÉTEL ü.mód............... Videofelvételi mód beállítása.
Képkockaszám.................. Videofelvétel képkocka-váltási sebességének beállítása.
/
Beállítás............... Képminőség beállítása a felvételhez (nagy felbontású (HD) képminőség
vagy normál felbontású (STD) képminőség).
Szél. képar. ü.m................. Videó normál felbontású (STD) rögzítése esetén érvényes képarány
(szélesség:magasság) beállítása.
x.v.Color............................... Felvétel szélesebb színskálával. Ezt a beállítást akkor használja, ha
x.v.Color funkcióval kompatibilis televízión néz képeket.
Képméret............................ A fénykép méretének beállítása.
Lejátszás
Esemény nézet......................... Képek lejátszása az Esemény nézet képernyőről.
Térkép nézet*............................ Képek lejátszásának indítása a Térképnézet képernyőről.
Videó Megjelölés..................... A normál felbontású (STD) képminőséggel rögzített megjelöléses lejátszási
jelenetek és megjelöléses összeállítások lejátszásának indítása.
Jelenet................................... A megjelöléses lejátszási jelenetek funkcióval mentett összeállítások
lejátszásának indítása.
HU
54
Szerkesztés/Másolás
Töröl.............................................. Videók és fényképek törlése.
Véd................................................ Videók és fényképek törlés elleni védelme.
Közvetlen másolás.................. A videokamerán tárolt képek másolása külső adathordozóra.
Beállítás
A videokamera testreszabása
Adathordozó beállít.
Hordozó adatai............... A felvételi adathordozóra vonatkozó adatok megjelenítése.
Formáz............................... A felvételi adathordozón lévő összes adat törlése és az adathordozó
formázása.
Képkezelő fájl javítás..... A felvételi adathordozó képkezelő fájljának javítása (59. o.).
Fájlsorszám....................... Fényképek fájlsorszámozási módjának beállítása.
Lejátszás beállítás
Adatkód............................. A felvétel idején automatikusan rögzített adatok megjelenítése.
Hangerő beállítások...... Lejátszási hangerő beállítása (30. o.).
Csatlakoztatás
Televízió típus.................. Jel átalakítása a csatlakoztatott televíziótól függően (39. o.).
HDMI 3D beállítás.......... A bal és a jobb oldali kép kimeneti formátumnak beállítása a kamera
HDMI-kábelen keresztül 3D televízióhoz való csatlakoztatásakor.
HDMI felbontás............... A kimeneti képfelbontás beállítása a kamera HDMI-kábelen keresztül
televízióhoz való csatlakoztatásakor.
HDMI-VEZÉRLÉS............. Annak beállítása, hogy használható-e a televízióhoz tartozó távvezérlő,
amikor a videokamera HDMI-kábellel csatlakozik „BRAVIA” Sync
rendszerrel kompatibilis készülékhez.
USB Csatlakozás.............. Ezt a menüpontot akkor válassza, ha nem jelennek meg utasítások az
LCD kijelzőn, amikor a videokamerát USB-kapcsolaton keresztül külső
eszközhöz csatlakoztatja.
USB Csatl. Beállítása...... A videokamera számítógéphez vagy USB-eszközhöz való csatlakoztatása
esetén érvényes csatlakozási mód beállítása.
USB LUN Beállítás........... A videokamera USB-csatlakoztatási kompatibilitásának javítása egyes
USB-funkciók korlátozásával.
Általános beállítások
Hangjelzés........................ A videokamera működési hangjának be- és kikapcsolása.
LCD fényerősség............. Az LCD kijelző fényerejének beállítása.
Ön itt van*........................ Az aktuális hely megjelenítése a térképen.
GPS Beállítás*.................. A GPS-jelek vétele.
FELVÉTEL lámpa.............. A videokamera előoldalán lévő felvételjelző fény kikapcsolása.
Távirányító........................ A használni kívánt vezeték nélküli távirányító beállítása.
Bekapcsolás LCD-vel..... Tápellátás beállítása úgy, hogy az az LCD-képernyő kinyitásakor
automatikusan bekapcsoljon.
Language Setting.......... A kijelző nyelvének beállítása (19. o.).
Akkumulátor adatok..... Az akkumulátor hátralévő hozzávetőleges üzemidejének megjelenítése.
Energiatakarékos............ Az LCD kijelző és a tápellátás automatikus kikapcsolásának beállítása.
Bemutató.......................... A videokamera funkcióit ismertető bemutatóvideó lejátszásának beállítása.
HU
55
Óra beállítás
Dátum és idő beáll......... A dátum és az idő beállítása.
Zóna beállítás.................. Az időeltolódás beállítása az óra leállítása nélkül (17. o.).
Autom. Órabeáll.*.......... Óra automatikus beállítása a GPS-rendszerről lekért időadatokkal.
Autom. zónabeáll.*........ Időkülönbség automatikus helyesbítése a GPS-rendszerről lekért aktuális
helyadatok segítségével.
* HDR-TD30VE
HU
56
Egyebek/tárgymutató
Hibaelhárítás
Ha a videokamera használata során
valamilyen problémát észlel, kövesse az
alábbi lépéseket.
 Ellenőrizze a listát (57–59. o.), és
ellenőrizze a videokamerát.
A videokamera nem működik, pedig be
van kapcsolva.


 Válassza le a hálózati áramforrást,
majd körülbelül 1 perc múlva
csatlakoztassa újra, és kapcsolja be a
videokamerát.
 Valamilyen hegyes tárggyal nyomja
meg a RESET (11. o.) süllyesztett
mikrokapcsolót, és kapcsolja be a
videokamerát. Amikor megnyomja
a RESET mikrokapcsolót, akkor
valamennyi beállítás, köztük az
óra beállítása, visszaáll a gyári
alapértékre.

A videokamerával kapcsolatos hibajelenségekről
részletesen a „Handycam” felhasználói útmutató
(6. o.) tájékoztat, a „PlayMemories Home Help
Guide” (47. o.) részben pedig a videokamera
számítógéphez való csatlakoztatásáról olvashat.
A videokamera nem kapcsol be.


Csatlakoztasson feltöltött akkumulátort a
videokamerára (14. o.).
A hálózati adapter csatlakozódugóját kihúzták
a fali csatlakozóaljzatból. Csatlakoztassa a fali
csatlakozóaljzathoz (16. o.).
A videokamera felmelegszik.

Működés közben a videokamera
felmelegedhet. A jelenség nem utal
meghibásodásra.
A videokamera váratlanul kikapcsol.



Használja a hálózati adaptert (16. o.).
A videokamera automatikusan kikapcsol,
ha – az alapértelmezett beállítás szerint –
körülbelül 2 percig nem használja. Módosítsa
az [Energiatakarékos] beállítását (55. o.), vagy
kapcsolja be ismét a videokamerát.
Töltse fel az akkumulátort (14. o.).
Egyebek/tárgymutató
 Forduljon a legközelebbi Sony
márkakereskedőhöz vagy a hivatalos
helyi Sony márkaszervizhez.
Bekapcsolás után a videokamerának pár
másodpercre szüksége van ahhoz, hogy
felvételre kész állapotba kerüljön. A jelenség
nem utal meghibásodásra.
Húzza ki a hálózati adapter csatlakozódugóját
a fali csatlakozóaljzatból, vagy távolítsa el,
majd körülbelül 1 perc múlva csatlakoztassa
újra az akkumulátort. Ha a funkciók még
mindig nem működnek, egy hegyes tárgy
segítségével nyomja meg a süllyesztett RESET
mikrokapcsolót (11. o.). (Amikor megnyomja
a RESET mikrokapcsolót, akkor valamennyi
beállítás (köztük az óra beállítása is) visszaáll a
gyári alapértékre.)
A videokamera a START/STOP vagy a
PHOTO gomb megnyomásának hatására
nem készít felvételt.



Megjelenik a lejátszási képernyő. A MODE
gombot megnyomva kapcsolja be a
(Videó)
vagy a (Fénykép) jelzőfényt (23. o.).
A videokamera az imént készített képet menti
a felvételi adathordozóra. Eközben nem
készíthető újabb felvétel.
Megtelt a felvételi adathordozó. Törölje a
felesleges képeket (42. o.).
HU
57

A videojelenetek vagy a fényképek darabszáma
meghaladja a videokamera kapacitását (61.,
61. o.). Törölje a felesleges képeket (42. o.).
A „PlayMemories Home” szoftver nem
telepíthető.


A „PlayMemories Home” telepítéséhez
internetkapcsolat szükséges.
Ellenőrizze a számítógépes környezetet és a
„PlayMemories Home” telepítéséhez szükséges
lépéseket.
A „PlayMemories Home” nem működik
megfelelően.

Lépjen ki a „PlayMemories Home”
alkalmazásból, és indítsa újra a számítógépet.
Öndiagnózis
képernyője/
figyelmeztető
jelzések
Ha az LCD kijelzőn jelzések jelennek meg,
ellenőrizze az alábbiakat.
Ha a probléma többszöri elhárítási kísérlet
ellenére is fennáll, forduljon a legközelebbi
Sony márkakereskedőhöz vagy a területileg
illetékes, hivatalos Sony márkaszervizhez.
Ebben az esetben adja meg nekik a C vagy
E betűvel kezdődő, teljes hibakódot.
Előfordulhat, hogy dallam hallható, amikor
a kijelzőn figyelmeztető jelzések jelennek
meg.
A számítógép nem ismeri fel a
videokamerát.



A billentyűzet, az egér és a videokamera
kivételével válasszon le minden más eszközt a
számítógép USB-aljzatáról.
Válassza le a beépített USB kábel a
számítógépről, indítsa újra a számítógépet,
majd csatlakoztassa újra a számítógépet és a
videokamerát a megfelelő sorrendben.
Ha a videokamera beépített USB kábel és
USB-aljzata egyszerre csatlakozik külső
eszközhöz, válassza le azt, amelyik nem
csatlakozik számítógéphez.
C:04:


Az akkumulátor nem „InfoLITHIUM” (V
sorozatú) akkumulátor. „InfoLITHIUM”
típusú (V sorozatú) akkumulátort használjon
(14. o.).
Megfelelően csatlakoztassa a hálózati adapter
egyenáramú csatlakozódugóját a videokamera
DC IN aljzatába (14. o.).
C:06:

Az akkumulátor felforrósodott. Cserélje ki
vagy tegye hűvös helyre az akkumulátort.
C:13: / C:32:

HU
58
Válassza le az energiaellátást. Csatlakoztassa
ismét, és próbálja meg újra használni a
videokamerát.

E::

Kövesse a 57. oldalon lévő lépéseket a 
ponttól kezdődően.

A memóriakártya írásvédett.
A memóriakártya elérését más készüléken
korlátozták.

Valamilyen probléma áll fenn a vakuval.

Nem elegendő a fény, így a videokamera
könnyen bemozdul. Használjon vakut.
A videokamera nem stabil, így könnyen
bemozdul. Két kézzel tartsa mozdulatlanul
a videokamerát, és így rögzítse a képet. A
videokamera bemozdulására figyelmeztető
jelzés azonban nem tűnik el.




Az akkumulátor hamarosan lemerül.
Az akkumulátor felforrósodott. Cserélje ki
vagy tegye hűvös helyre az akkumulátort.


A kamera hőmérséklete olyan szintet ért el,
amely mellett a HDMI kimenetre már nem
irányul jel, így a csatlakoztatott monitoron
stb.-n nem jelenik meg kép. Hagyja a kamerát
pihenni addig, amíg a hőmérséklete lecsökken.
Felvételek azonban továbbra is rögzíthetők a
kamerával.







A memóriakártya sérült.
Végezze el a memóriakártya formázását a
videokamerával (55. o.).
Nem kompatibilis memóriakártya a
videokamerában (21. o.).


Egyebek/tárgymutató

Nincs memóriakártya a videokamerában
(21. o.).
A jelzés villogása azt jelzi, hogy nincs elegendő
szabad tárhely a képek rögzítéséhez. Törölje a
felesleges képeket (42. o.), vagy a képek másik
adathordozóra történő mentése után formázza
a memóriakártyát (55. o.).
Lehet, hogy megsérült a képkezelő fájl.
A képkezelő fájl menün belül a

[Beállítás]  [
Adathordozó beállít.] 
[Képkezelő fájl javítás]  az érintett felvételi
adathordozó útvonalon végignavigálva
ellenőrizhető.
Megtelt a felvételi adathordozó.
Feldolgozás közben nem lehet fényképet
rögzíteni. Várjon egy kis ideig, majd készítsen
felvételt.
Ha a [
FELVÉTEL ü.mód] beállítása
[Legjobb minős.
] vagy [50p
Minőség
], videofelvétel közben nem
készíthet fényképeket. Továbbá, ha a
[
Képkockaszám] beállítása [25p], felvételkészenléti üzemmódban fényképek nem
készíthetők.
A kamera túl közel van a témához. Növelje
a távolságot (27. o.), vagy válassza ki a zoom
skála W szélsőértékét. Esetleg válassza ki a
[3D mélység beállítás] menüpont alatti [Kézi]
lehetőséget, majd állítsa be a mélységet.
(53. o.).
HU
59
Videók felvételi ideje/
rögzíthető fényképek
száma
A „HD” a nagy felbontású képminőség,
az „STD” pedig a normál felbontású
képminőség jelölése.



Az egyes akkumulátorok
használata esetén várható
felvételi és lejátszási idő

A jellemző felvételi idő olyan körülmények
mellett rendelkezésre álló időt jelent, amikor
újra és újra elindítja és leállítja a felvételt, ki- és
bekapcsol a MODE jelzőfény, és zoomol.
Az idő mérése 25 C környezeti hőmérsékleten
történt. 10 C – 30 C hőmérséklet javasolt.
Alacsony hőmérsékleten használva csökken a
videokamera felvételi és lejátszási ideje.
A videokamera használati körülményeinek
függvényében csökkenhet a felvételi és a
lejátszási idő.
Felvételi idő
Lejátszási idő
A rendelkezésre álló hozzávetőleges idő
teljesen feltöltött akkumulátor használata
esetén.
A rendelkezésre álló hozzávetőleges idő
teljesen feltöltött akkumulátor használata
esetén.
3D
3D
(egység: perc)
(egység: perc)
Akkumulátor
Felvételi idő
Jellemző felvételi
folyamatos felvétel
idő
esetén
NP-FV50
(mellékelve)
NP-FV70
NP-FV100
70
35
150
300
75
150

HU
60
235
470
(egység: perc)
(egység: perc)
Képminőség
NP-FV50
(mellékelve)
NP-FV70
NP-FV100
110
2D
2D
Akkumulátor
Akkumulátor
NP-FV50
(mellékelve)
NP-FV70
NP-FV100
Felvételi idő
folyamatos felvétel
esetén
HD STD
Jellemző felvételi
idő
HD
STD
105
110
50
55
220
440
235
470
110
220
115
235
A felvételi idők mérése nagy felbontású (HD)
videók készítése és a videokamera
FELVÉTEL ü.mód] [Normál
]
[
beállítása mellett történt.
Akkumulátor
Képminőség
NP-FV50
(mellékelve)
NP-FV70
NP-FV100
HD
STD
130
140
270
535
290
580

Videó várható felvételi ideje
Nagy felbontású (HD) képminőség
(egység: perc)
16 GB
75
(75)
75
(75)
85
(85)
120
(120)
210
(160)
32 GB
150
(150)
150
(150)
180
(180)
245
(245)
430
(325)
64 GB
305
(305)
305
(305)
360
(360)
490
(490)
865
(655)
(5,1 csatornás)*
370
(300)
740
(610)
1490
(1225)
(2 csatornás)*
380
(310)
770
(630)
1545
(1260)


A képminőségnek a felvett jelenethez
megfelelő automatikus beállítása érdekében
a videokamera VBR (változó bitsebesség)
formátumot alkalmaz. Ez a technológia
ingadozásokat okoz az adathordozó felvételi
idejének terén. A gyorsan mozgó témákat vagy
összetett képeket tartalmazó videók rögzítése
nagyobb bitsebességen történik, ami csökkenti
az összes rendelkezésre álló felvételi időt.
Megjegyzések
A felvételi idő a felvétel és a téma
körülményeinek megfelelően is változhat,
valamint a következő feltételektől függően:
Képkockaszám] (54. o.).
[FELV. ümód] és [
A zárójelben lévő szám a minimális felvételi
időt jelöli.
A rögzíthető fényképek várható
száma
Normál felbontású (STD) képminőség
(egység: perc)
32 GB
64 GB
(5,1 csatornás)*
220
(200)
445
(410)
895
(825)
(2 csatornás)*
225
(210)
460
(420)
920
(845)
* A felvett hang formátuma a [Hangzásmód]
(54. o.) menüponton keresztül változtatható
meg.



Sony memóriakártya használata esetén.
Videók esetén legfeljebb 3 999 3D, 3 999 nagy
felbontású (HD) és 9 999 normál felbontású
(STD) jelenet rögzítésére van lehetőség.
A videók maximális folyamatos felvételi ideje
alább következik.
 3D: hozzávetőleg 6 óra 30 perc;
 2D: hozzávetőleg 13 óra.




20,4 M
230
465
940
1850
3800
7500
Egyebek/tárgymutató
16 GB
2 GB
4 GB
8 GB
16 GB
32 GB
64 GB
Sony memóriakártya használata esetén.
A memóriakártyára rögzíthető fényképek
száma a videokamerával rögzíthető maximális
képméretre vonatkozik. A rögzíthető fényképek
aktuális száma felvétel közben az LCD kijelzőn
látható (73. o.).
A memóriakártyára rögzíthető fényképek száma
a felvételi körülményektől függően változhat.
Megjegyzések
Az állóképek jelzett méretnek megfelelő
felbontását a Sony ClearVid érzékelője és a Sony
BIONZ képfeldolgozó rendszerének egyedülálló
pixeltömbje biztosítja.
HU
61
Tudnivalók az átviteli sebességgel
és a felvételi pixelszámmal
kapcsolatban


A videók (video és audio stb.) egyes felvételi
módok esetén érvényes átviteli sebessége,
pixelszáma és képaránya
 3D videó:
legfeljebb 28 Mbps, 1 920  1 080 pixel, 16:9
 Nagy felbontású (HD) képminőség:
PS: legfeljebb 28 Mbps, 1 920  1 080 pixel,
16:9
FX: legfeljebb 24 Mbps, 1 920  1 080 pixel,
16:9
FH: kb. 17 Mbps (átlagos), 1 920  1 080
pixel, 16:9
HQ: kb. 9 Mbps (átlagos), 1 440  1 080
pixel, 16:9
LP: kb. 5 Mbps (átlagos), 1 440  1 080 pixel,
16:9
 Normál felbontású (STD) képminőség:
HQ: kb. 9 Mbps (átlagos) 720  576
pixel/16:9, 4:3
A fénykép felvételi pixelszáma és képaránya.
 Fényképfelvételi mód, kettős felvétel:
6 016  3 384 képpont/16:9
4 512  3 384 képpont/4:3
4 224  2 376 képpont/16:9
2 592  1 944 képpont/4:3
1 920  1 080 képpont, 16:9
640  480 képpont, 4:3
Tudnivalók a
videokamera
kezelésével
kapcsolatban
A készülék használata és gondozása




HU
Tartozék aljzat
fedele
Beépített USB
kábel
Akkumulátor
LCD kijelző
Aljzatok védőfedele

62
A videokamera nem porálló, nem cseppálló és
nem vízálló.
Ne tartsa a kamerát az alábbi részeinél fogva:
Ne fordítsa a videokamerát a nap felé. Ellenkező
esetben meghibásodhat a videokamera. A
napról csak sötétebb fényviszonyok mellett,
például alkonyatkor készítsen felvételt.
A videokamerát a helyi előírások betartásával
használja.
Ne használja és ne tárolja a videokamerát és
tartozékait az alábbi helyeken:
 Rendkívül forró, hideg vagy párás helyen.
Soha ne hagyja őket olyan helyen, ahol a
hőmérséklet 60 C fölé emelkedhet, például
tűző napon parkoló gépkocsiban, hősugárzó











Ne használjon deformálódott vagy sérült
akkumulátort.
Tartsa tisztán a fém csatlakozófelületeket.
Ha folyik az akkumulátor elektrolitfolyadéka:
 Keresse fel a területileg illetékes Sony
márkaszervizt.
 Mossa le az esetlegesen a bőrére került
folyadékot.
 Ha a folyadék a szemébe kerül, bő vízzel
alaposan öblítse ki, és forduljon orvoshoz.
Ha a kamerát hosszabb ideig nem
használja


Azért, hogy a videokamera sokáig kifogástalan
állapotban maradjon, javasoljuk, hogy havonta
egyszer kapcsolja be, és vegyen fel és játsszon le
vele valamit.
Tárolás előtt teljesen merítse le az akkumulátort.
A kamera/akkumulátor
hőmérsékletével kapcsolatos
megjegyzés

Ha a videokamera vagy az akkumulátor
túlmelegszik vagy túlságosan lehűl, akkor
előfordulhat, hogy bekapcsol a videokamera
védelmi funkciója, és nem lehet felvételt
készíteni és lejátszani a videokamerával.
Ilyenkor figyelmeztető jelzés jelenik meg az
LCD kijelzőn.
Egyebek/tárgymutató

mellett vagy közvetlen napsugárzásnak
kitett helyen. A videokamera és a tartozékok
meghibásodhatnak vagy deformálódhatnak.
 Erős mágneses tér közelében és olyan helyen,
ahol rázkódásnak vannak kitéve. Ilyen
helyeken meghibásodhat a videokamera.
 Erős rádióhullámok és sugárzás közelében.
Ilyen helyen előfordulhat, hogy a videokamera
nem megfelelő felvételt készít.
 Rádióhullámokat vevő készülék, például
televízió vagy rádió közelében. Ezek zajt
okozhatnak.
 Homokos tengerparton, poros helyen. Ha
homok vagy por kerül a videokamerába, az
meghibásodást okozhat. Esetenként az ilyen
meghibásodás nem javítható.
 Ablak mellett és a szabadban, ahol közvetlen
napsugárzás érheti az LCD kijelzőt vagy az
objektívet. Ez károsíthatja az LCD kijelzőt.
A videokamerát 6,8 V/7,2 V-os (akkumulátor)
vagy 8,4 V-os (hálózati adapter)
egyenfeszültségről üzemeltesse.
Az egyenáramú vagy váltakozó áramú
üzemeltetéshez az ebben a használati
kézikönyvben javasolt tartozékokat használja.
Ügyeljen arra, hogy a videokamera ne legyen
nedves (ne érje például eső, tengervíz). Ha
a videokamera nedves lesz, meghibásodhat.
Esetenként az ilyen meghibásodás nem
javítható.
Ha a készülék belsejébe valamilyen szilárd
tárgy vagy folyadék kerül, áramtalanítsa a
videokamerát, és a további üzemeltetés előtt
nézesse át Sony márkakereskedővel.
Óvatosan bánjon a készülékkel, ne szedje szét,
ne alakítsa át, ügyeljen arra, hogy ne érje erős
fizikai hatás: ne ütögesse, ne ejtse le és ne lépjen
rá. Különösen ügyeljen az objektív épségére.
Amikor nem használja a videokamerát, csukja
be az LCD kijelzőt.
Üzemeltetés közben ne tekerje a videokamerát
például törülközőbe, mert ilyenkor
túlmelegedhetnek a belső részek.
A tápkábelt mindig a csatlakozódugónál, és
soha nem a kábelnél fogva húzza ki.
Ügyeljen a tápkábel épségére; ne tegyen rá
nehéz tárgyat.
Az USB-kábelen keresztül való
töltéssel kapcsolatos megjegyzések


A működés nem minden számítógépes
környezettel garantált.
Ha a videokamerát olyan laptophoz
csatlakoztatja, amely nem csatlakozik fali
csatlakozóaljzathoz, a laptop akkumulátora a
videokamera akkumulátorát fogja használni,
amíg az utóbbi le nem merül. Ügyeljen arra,
hogy hagyja a videokamerát saját erőforrást
használó számítógéphez csatlakoztatva.
HU
63

A gyártó nem garantálja, hogy az akkumulátor
házilag összeállított vagy átalakított
számítógépen, vagy USB-hubon keresztüli
töltését. Előfordulhat, hogy a számítógépes
csatlakozáshoz használt USB-eszköz miatt a
videokamera nem működik megfelelően.
Páralecsapódás
Amikor a videokamera
számítógéphez vagy valamilyen
kiegészítő eszközhöz csatlakozik


Ha a videokamerát hideg helyről
közvetlenül meleg helyre viszi, pára
csapódhat le a videokamera belsejében. Ez a
videokamera hibás működését okozhatja.



Ha páralecsapódás történt:
bekapcsolás nélkül hagyja a videokamerát
körülbelül 1 órán át, hogy kiszáradjon.
Megjegyzés a páralecsapódással kapcsolatban
Páralecsapódás akkor fordulhat elő, ha a
videokamerát hideg helyről meleg helyre viszi
(vagy fordítva), vagy ha a videokamerát párás
helyen használja, például:
 Ha a videokamerát síterepről fűtött helyiségbe
viszi.
 Ha a videokamerát légkondicionált
gépkocsiból vagy helyiségből kiviszi a
szabadba, ahol meleg a levegő.
 Ha a videokamerát zivatar vagy eső után
használja.
 Ha a videokamerát meleg, párás helyen
használja.
A páralecsapódás megelőzése
Amikor a videokamerát hideg helyről meleg
helyre viszi, tegye a videokamerát műanyag
tasakba, és ügyeljen arra, hogy a tasak
tökéletesen zárva legyen. A tasakot csak akkor
bontsa ki, ha a tasakon belüli hőmérséklet már
elérte a környezeti hőmérsékletet (ez körülbelül
1 óra).

Kiegészítő eszközökkel kapcsolatos
megjegyzések


HU
Javasolt az eredeti Sony kiegészítők használata.
Előfordulhat, hogy egyes országokban/
térségekben nincsenek forgalomban eredeti
Sony tartozékok.
Aktív csatlakozópapucs


64
Ne próbálja a videokamera felvételi adattárolóját
számítógép segítségével formázni. Ellenkező
esetben előfordulhat, hogy a videokamera nem
fog megfelelően működni.
Amikor a videokamerát átjátszókábellel egy
másik készülékhez csatlakoztatja, győződjön
meg arról, hogy a csatlakozódugót a megfelelő
módon csatlakoztatja. A csatlakozódugó
aljzatba erőltetése az aljzat sérülését okozza, és a
videokamera meghibásodásához vezethet.
Ha a videokamera USB-kapcsolaton keresztül
csatlakozik más eszközökhöz, és a videokamera
be van kapcsolva, ne csukja be az LCD-panelt.
Így ugyanis elveszhetnek a rögzített képadatok.
Az aktív csatlakozópapucs a (külön
megvásárolható) tartozékokat, így például a
kameralámpát, a vakut és a mikrofont árammal
is ellátja. A tartozékok a kamera LCDképernyőjének kinyitásával bekapcsolhatók,
becsukásával kikapcsolhatók. További
részleteket a tartozékhoz mellékelt használati
utasításban talál.
Az aktív csatlakozópapucs a tartozék stabil
csatlakoztatásához biztonsági funkcióval
rendelkezik. A tartozékot a csatlakoztatáshoz
nyomja le és tolja ütközésig, majd húzza meg
a csavart. A tartozék levételéhez lazítsa meg a
csavart, majd nyomja le és húzza ki a tartozékot.



Ha a kamera tartozék-aljzatára (külön
megvásárolható) külső vakut illesztett, akkor a
videofelvétel készítésének idejére azt kapcsolja
ki, hogy a vaku töltésekor hallható hang ne
kerüljön rá a felvételre.
A beépített vaku és a (külön megvásárolható)
külső vaku nem használható egyszerre.
Ha (külön megvásárolható) külső mikrofont
csatlakoztat, akkor a videokamera az abból
származó hangokat rögzíti.
Tudnivalók a vezeték nélküli
távirányító használatával
kapcsolatban

A vezeték nélküli távirányító használatba vétele
előtt távolítsa el a szigetelőlapot.
FIGYELMEZTETÉS
Ha nem megfelelően bánik vele, az elem
felrobbanhat. Ne töltse, ne szedje szét és ne
dobja tűzbe!

Tudnivalók az LCD kijelző kezelésével
kapcsolatban

Szigetelőlap




LCD-képernyő


A vezeték nélküli távirányító elemének cseréje
Tartsa lenyomva a fület, körmét illessze bele a
vágásba, és húzza ki az elemtartót.
Tegyen be egy új elemet úgy, hogy a + vége
felfelé nézzen.
Ha az LCD kijelzőre ujjnyom, kézkrém stb.
kerül, az LCD kijelző bevonata könnyen
leválhat. A lehető leghamarabb távolítsa el
ezeket a szennyeződéseket.
Ha az LCD kijelzőt erősen megtörli pl. papír
zsebkendővel, megkarcolódhat az LCD kijelző
bevonata.
Ha az LCD kijelzőre ujjnyom vagy por kerül,
óvatosan távolítsa el a szennyeződést, majd
tisztítsa meg a kijelzőt egy puha ruhával.
Egyebek/tárgymutató

A videokamera működtetéséhez fordítsa a
videokamera infravörös érzékelője felé a vezeték
nélküli távirányítót (10. o.).
Ha egy bizonyos ideig nem érkezik utasítás
a vezeték nélküli távirányítótól, a világoskék
keret eltűnik. Ha ismét megnyomja a ///
gombok bármelyikét vagy az ENTER gombot,
a keret ismét megjelenik ott, ahol legutóbb
látható volt.
A /// gombokkal nem lehet az LCDképernyő bizonyos gombjait kijelölni.
Ha lemerülőben van a lítium elem, a vezeték
nélküli távirányító hatótávolsága lerövidül,
sőt az is előfordulhat, hogy a vezeték nélküli
távirányító nem megfelelően működik. Ilyen
esetben az elemet cserélje ki egy Sony CR2025
típusú lítium elemre. Másfajta elem használata
tüzet vagy robbanást okozhat.

Az LCD-kijelzőre semmiképpen se gyakoroljon
erős nyomást, így ugyanis színei egyenetlenné
válhatnak, vagy más károsodás érheti.
Ha a videokamerát hidegben használja,
„képvisszamaradás” jelenhet meg az LCD
kijelzőn. A jelenség nem utal meghibásodásra.
A videokamera működése közben
felmelegedhet az LCD kijelző hátulja. A jelenség
nem utal meghibásodásra.
Kattanásig tolja vissza az elemtartót a vezeték
nélküli távirányítóba.
Fül
HU
65
A készülék házának karbantartása


Ha bepiszkolódik a készülékház, vízzel
benedvesített, puha ruhával törölje át, majd
száraz puha ruhával törölje szárazra.
A felület állapotának megóvása érdekében
kerülje az alábbiakat:
 vegyszer, például hígító, benzin, alkohol,
vegyszerrel átitatott ruha, impregnálószer,
rovarirtó és naptej használatát;
 a videokamera kezelését, ha keze a fent
említett anyagokkal szennyezett;
 a készülékház hosszú ideig tartó érintkezése
gumival vagy műanyaggal.
A vaku tisztítása

Ha a vaku poros vagy ujjnyomok vannak rajta,
tisztítsa meg egy puha ruhával.
Az objektív gondozása és tárolása




A következő esetekben puha ruhával törölje
tisztára az objektív felületét:
 ha az objektív felületén ujjlenyomatok vannak;
 nagyon meleg vagy nagy páratartalmú helyen;
 ha az objektívet sós vízpárát tartalmazó levegő
éri (például tengerparton).
A lencse letörlését követően ajánlott lefuttatni
az [Aut. 3D lencse beáll.] funkciót (53. o.).
Az objektívet jól szellőző, kevés
szennyeződésnek és pornak kitett helyen tárolja.
A penészesedés megelőzésére a fentebb leírt
módon rendszeresen tisztítsa meg az objektívet.
A beépített újratölthető elem töltése
HU
66
A videokamerában beépített, tölthető
elem található, hogy még akkor is meg
tudja őrizni a dátumra, időre és egyéb
beállításokra vonatkozó információkat,
ha csukva van az LCD kijelző. A beépített,
tölthető elem mindig töltődik, amikor
a videokamera a hálózati adapterrel
a fali csatlakozóaljzathoz csatlakozik,
illetve amikor rajta van az akkumulátor a
videokamerán. A tölthető elem körülbelül
3 hónap alatt merül le teljesen, ha
időközben egyáltalán nem használja a
videokamerát. A videokamera használatba
vétele előtt töltse fel a beépített, tölthető
elemet.
A videokamera működését azonban nem
befolyásolja, hogy a tölthető elem fel van-e
töltve, lemerült elemmel csupán a felvétel
idejét nem lehet rögzíteni.
A beépített újratölthető elem töltése
A mellékelt hálózati adapterrel
csatlakoztassa a videokamerát fali
csatlakozóaljzathoz, és hagyja becsukott
LCD kijelzővel több mint 24 órán át állni.
Jellemzők
3 lx (lux) ([Low Lux] beállítása [Be], a
zársebesség 1/25 másodperc)
Színrendszer
*1 Az állóképek jelzett felbontását a Sony ClearVid
érzékelője és a BIONZ képfeldolgozó rendszer
egyedülálló képponttömbje biztosítja.
* A [
SteadyShot] funkció [Szokásos] és [Ki]
beállítása mellett.
3
* A [
SteadyShot] funkció [Erős] beállítása
mellett.
2
Bemeneti/kimeneti csatlakozók
A/V távirányító: Video- és audiokimeneti
csatlakozó
HDMI OUT-aljzat: HDMI mini csatlakozó
USB-aljzat: mini-AB/A típusú (beépített USB)
(csak kimenet)
Fejhallgató aljzat: Sztereó minicsatlakozó
( 3,5 mm)
MIC bemeneti csatlakozó: Sztereó minicsatlakozó
( 3,5 mm)
LCD kijelző
Kép: 8,8 cm (3,5’’, 16:9-es képarány)
Teljes pixelszám: 1 229 760 (2 562  480)
Általános jellemzők
Áramellátási követelmények: 6,8 V/7,2 V
egyenáram (akkumulátor), 8,4 V egyenáram
(hálózati adapter)
USB-töltés: 5 V egyenfeszültség, 500 mA/1,5 A
Átlagos energiafelvétel:
Felvétel közben, az LCD kijelzőt normál
fényerővel használva:
HD: 3D: 5,1 W, 2D: 3,5 W
STD: 3,3 W
Üzemi hőmérséklet: 0 C – 40 C
Tárolási hőmérséklet: ‒20 C – +60 C
Méretek (kb.):
71,5 mm  63,5 mm  131 mm (sz/ma/mé) a
kiálló részekkel együtt
71,5 mm  63,5 mm  131 mm (sz/ma/mé)
a kiálló részekkel, valamint a mellékelt
újratölthető akkumulátorral együtt
Tömeg (kb.):
HDR-TD30VE:
460 g, csak a készülék
510 g, a tartozék akkumulátorral együtt
HDR-TD30E:
450 g, csak a készülék
500 g, a tartozék akkumulátorral együtt
Egyebek/tárgymutató
Jelformátum: PAL szín, CCIR-szabványok
HDTV 1080/50i, 1080/50p jellemzők
Videorögzítési formátum:
HD:
3D: MPEG-4 MVC/H.264 AVCHD formátum
kompatibilis a 2.0-s verzióval
2D: MPEG-4 AVC/H.264 AVCHD formátum
kompatibilis a 2.0-s verzióval
STD: MPEG2-PS
Hangrögzítő rendszer:
Dolby Digital 2 csatornás/5,1 csatornás
Dolby Digital 5.1 Creator
Fényképfájl formátuma:
DCF Ver.2.0 kompatibilis
Exif Ver.2.3 kompatibilis
MPF Baseline kompatibilis
Felvételi adathordozó (videó/fénykép):
„Memory Stick PRO Duo”
SD-kártya („Class 4” vagy magasabb
sebességosztály)
Képalkotó eszköz:
4,6 mm-es (1/3,91 típusú) CMOS-érzékelő
Képpontok rögzítése (fénykép):
maximum 20 400 000 pixel*1 (6 016  3 384)
(16:9)
Bruttó: körülbelül 5 430 000 pixel
Effektív (videó, 16:9)*2:
3D: körülbelül 3 980 000 pixel
2D: körülbelül 5 020 000 pixel
Effektív (fénykép, 16:9):
körülbelül 5 020 000 pixel
Effektív (fénykép, 4:3):
körülbelül 3 760 000 pixel
Objektív: G objektív
3D: 10  (Optikai), 12  (Extended Zoom)
2D: 10  (Optikai)*2, 17  (Extended
Zoom)*3, 120  (Digitális)
F 1,8 ~ F 3,4
f=3,2 ~ 32,0 mm
35 mm-es fényképezőgépre átszámítva
Videó*2:
3D: 33,4 mm – 400,8 mm (16:9)
2D: 29,8 mm – 298,0 mm (16:9)
Fénykép:
29,8 mm – 298,0 mm (16:9)
Színhőmérséklet: [Auto], [Egy gombnyomás],
[Beltéri], [Kültéri]
Minimális megvilágítás:
6 lx (lux) (alapértelmezett beállítás esetén, a
zársebesség 1/50 másodperc)
HU
67
Hálózati adapter AC-L200C/AC-L200D
Áramellátási követelmények: AC 100 V – 240 V
50 Hz/60 Hz
Áramfogyasztás: 0,35 A – 0,18 A
Energiafelvétel: 18 W
Kimeneti feszültség: 8,4 V egyenáram*
Üzemi hőmérséklet: 0 C – 40 C
Tárolási hőmérséklet: ‒20 C – +60 C
Méretek (kb.): 48 mm  29 mm  81 mm
(sz/ma/mé), a kiálló részek nélkül
Tömeg (kb.): 150 g, a tápkábel nélkül
* További jellemzőket a hálózati adapter
címkéjén talál.
Védjegyek



Akkumulátor NP-FV50
Maximális kimeneti feszültség: 8,4 V egyenáram
Kimeneti feszültség: 6,8 V egyenáram
Maximális töltőfeszültség: 8,4 V egyenáram
Maximális töltőáram: 2,1 A
Kapacitás
Általános: 7,0 Wh (1 030 mAh)
Minimális: 6,6 Wh (980 mAh)
Típus: Lítiumion
A videokamera és a tartozékok formája és
műszaki adatai előzetes bejelentés nélkül
változtathatók.
 Készült a Dolby Laboratories licence alapján.












HU
68
A „Handycam” és a
embléma a Sony Corporation bejegyzett
védjegye.
Az „AVCHD”, az „AVCHD 3D/Progressive”,
az „AVCHD” és az „AVCHD 3D/Progressive”
embléma a Panasonic Corporation és a Sony
Corporation védjegye.
A „Memory Stick”, a „
” embléma, a
„Memory Stick Duo”, a „
”
embléma, a „Memory Stick PRO Duo”,
a„
” embléma, a
„Memory Stick PRO-HG Duo”, a
„
” embléma, a
„Memory Stick XC-HG Duo”, a
„
” embléma, a
„MagicGate”, a „
” embléma,
a „MagicGate Memory Stick” és a „MagicGate
Memory Stick Duo” a Sony Corporation
védjegye vagy bejegyzett védjegye.
A „InfoLITHIUM” a Sony Corporation
védjegye.
A „x.v.Colour” a Sony Corporation védjegye.
A „BIONZ” a Sony Corporation védjegye.
A
a Sony Corporation
bejegyzett védjegye.
A „BRAVIA” a Sony Corporation védjegye.
A Blu-ray Disc és a Blu-ray a Blu-ray Disc
Association védjegye.
A Dolby és a double-D szimbólum a Dolby
Laboratories védjegye.
A HDMI és a HDMI High-Definition
Multimedia Interface márkanév, valamint
a HDMI-embléma a HDMI Licensing
LLC védjegye, vagy az Amerikai Egyesült
Államokban és más országokban bejegyzett
védjegye.
A Microsoft, a Windows, a Windows Vista és a
DirectX a Microsoft Corporation védjegye vagy
az Amerikai Egyesült Államokban és/vagy más
országokban bejegyzett védjegye.
A Mac és a Mac OS az Apple Inc. Amerikai
Egyesült Államokban és más országokban
bejegyzett védjegye.
Az Intel, az Intel Core és a Pentium az Intel
Corporation vagy leányvállalatainak védjegye
vagy az Amerikai Egyesült Államokban és más
országokban bejegyzett védjegye.
A „ ” embléma és a „PlayStation” a Sony
Computer Entertainment Inc. bejegyzett
védjegye.
A NAVTEQ és a NAVTEQ Maps embléma
a NAVTEQ védjegye az Amerikai Egyesült
Államokban és más országokban.
 Az SDXC embléma az SD-3C, LLC védjegye.
 A MultiMediaCard a MultiMediaCard
Association védjegye.
 A Facebook név és az „f ” embléma a Facebook,
Inc. védjegye vagy bejegyzett védjegye.
 A YouTube és a YouTube embléma a Google,
Inc. védjegye vagy bejegyzett védjegye.
Minden más említett terméknév tulajdonosának
védjegye vagy bejegyzett védjegye lehet. Sem a
, sem az  jel nem szerepel mindenütt ebben
a kézikönyvben.

VIDEOKAMERA-TERMÉKEK TÉRKÉPADATAIRA VONATKOZÓ
VÉGFELHASZNÁLÓI
LICENCMEGÁLLAPODÁS (HDR-TD30VE)
A JELEN SZOFTVER HASZNÁLATA ELŐTT
FIGYELMESEN OLVASSA EL AZ ALÁBBI
MEGÁLLAPODÁST.
FONTOS – OLVASSA EL FIGYELMESEN: A jelen
végfelhasználói licencmegállapodás (a továbbiakban
„LICENC”) egy érvényes megállapodás Ön és a
Sony Corporation (a továbbiakban „SONY”), azaz
az Ön videokamera-termékének (a továbbiakban
„TERMÉK”) részét képező térképadatok licencadója
között. Ezeket a térképadatokat, beleértve későbbi
frissítéseiket/korszerűsítéseiket, a továbbiakban
SZOFTVERNEK nevezzük. A jelen LICENC csak
a SZOFTVERRE vonatkozik. Ön a SZOFTVERT
kizárólag a TERMÉK használatával kapcsolatban
használhatja. A TERMÉK képernyőjén a jelen
LICENCCEL összefüggésben megjelenő „AGREE”
(ELFOGAD) gomb megnyomásával Ön elfogadja,
hogy a jelen LICENC feltételei kötelező érvényűek
Önre. Amennyiben Ön nem ért egyet a jelen
LICENC feltételeivel, a SONY nem adja át Önnek a
SZOFTVER licencét. Ebben az esetben a SZOFTVER
nem áll az Ön rendelkezésére, és Ön nem használhatja
a SZOFTVERT.
Egyebek/tárgymutató
SZOFTVERLICENC
A SZOFTVERT szerzői jogi törvények és nemzetközi
szerzői jogi szerződések, valamint egyéb, szellemi
tulajdonra vonatkozó jogszabályok és szerződések
védik. A SZOFTVERNEK csupán a használati joga
kerül kiadásra, tulajdonjoga nem kerül értékesítésre.
A LICENCBEN FOGLALT ENGEDÉLYEK
A jelen LICENC nem kizárólagos alapon az alábbi
jogokat nyújtja Önnek:
SZOFTVER Ön a SZOFTVERT a TERMÉK egy
példányán használhatja.
Használati feltételek. A SZOFTVERT saját használatra
veheti igénybe.
EGYÉB JOGOK ÉS KORLÁTOZÁSOK ISMERTETÉSE
Korlátozások. Ön a jelen LICENCBEN kifejezetten
engedélyezettek kivételével semmilyen formában,
semmilyen céllal nem ruházhatja át vagy adhatja el
a SZOFTVER egyetlen részét sem. A TERMÉKEN
kívül a SZOFTVERT semmilyen más termékekkel,
rendszerrel vagy alkalmazással nem használhatja
együtt. Amennyiben a jelen LICENC másként nem
rendelkezik, Ön a SZOFTVERT nem használhatja a
HU
69
TERMÉKTŐL elválasztva (egészben vagy részben,
ideértve – többek között – a sokszorosításokat,
eredményeket, kivonatokat vagy más, bármilyen
formájú, a SZOFTVERBŐL eredő munkákat),
és azt harmadik félnek sem engedélyezheti, sem
bérbevétel, sem bérbeadás céljából, sem licencdíj
ellenében, sem anélkül. Bizonyos jogrendszerek nem
engedélyezik az ilyen jogok korlátozását; ebben az
esetben előfordulhat, hogy a fenti korlátozások nem
vonatkoznak Önre.
A programkód visszafejtésének és alkotórészekre
bontásának korlátozása. Ön (i) nem emelheti ki a
SZOFTVERT a TERMÉKBŐL, (ii) sem egészben,
sem részben nem reprodukálhatja, másolhatja,
módosíthatja, csatlakoztathatja, fordíthatja le a
SZOFTVERT vagy alkothat származtatott munkákat
a SZOFTVERBŐL, továbbá (iii) sem egészben,
sem részben, semmilyen okból és semmi esetre
sem fejtheti vissza vagy bonthatja alkotórészeire
a SZOFTVERT. Bizonyos jogrendszerek nem
engedélyezik az ilyen jogok korlátozását; ebben az
esetben előfordulhat, hogy a fenti korlátozások nem
vonatkoznak Önre.
Védjegyek és közlemények: Tilos a SZOFTVEREN
lévő márkajelzéseket és szerzői jogi közleményeket
eltávolítani, megváltoztatni, letakarni vagy
olvashatatlanná tenni.
Adatfájlok. Előfordulhat, hogy a SZOFTVER
automatikusan adatfájlokat hoz létre a
SZOFTVERREL való használatra. Az ilyen adatfájlok
a SZOFTVER részének tekintendők.
A SZOFTVER átruházása Ön a jelen LICENCBŐL
fakadó valamennyi jogát véglegesen csak a TERMÉK
eladásának vagy átruházásának részeként adhatja
át, azzal a feltétellel, hogy a SZOFTVERBŐL nem
tart magánál másolatot, a teljes SZOFTVERT
átadja (ideértve az összes másolatot (amennyiben
a másolás a fenti „A programkód visszafejtésének
és alkotórészekre bontásának korlátozása” című
bekezdés alapján megengedett), alkotórészeket, az
adathordozót és nyomtatott anyagokat, továbbá a
SZOFTVER és a jelen LICENC valamennyi változatát
és bármely frissítését), és az átvevő egyetért a jelen
LICENC feltételeivel.
Megszüntetés A SONY bármely más jogának
sérelme nélkül megszüntetheti a jelen LICENCET,
amennyiben Ön nem tesz eleget a jelen LICENC
feltételeinek. Ebben az esetben Ön köteles
megszakítani a SZOFTVER és valamennyi alkotórésze
használatát. A jelen LICENC „SZERZŐI JOG”,
„MAGAS KOCKÁZATÚ TEVÉKENYSÉGEK”,
„A SZOFTVERRE VONATKOZÓ GARANCIA
KIZÁRÁSA”, „A FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA”,
„EXPORTTILALOM”, „SEMMISSÉG”, valamint
„ALKALMAZANDÓ JOG és BÍRÓSÁGI
ILLETÉKESSÉG” című részeinek, továbbá e rész
„Titokvédelem” című bekezdésének és a jelen
bekezdésnek a rendelkezései a jelen LICENC lejárata
vagy megszüntetése esetén is érvényben maradnak.
HU
70
Titoktartás Ön beleegyezik, hogy a SZOFTVERBEN
található, nyilvánosan nem ismert információt
bizalmasan kezeli, továbbá ilyen információt a SONY
előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül másoknak nem
szolgáltat ki.
SZERZŐI JOG
A SZOFTVERBEN megtestesülő és arra vonatkozó
valamennyi tulajdonjog és szerzői jog (ideértve –
többek között – bármely, a SZOFTVER részét képező
térképadatot, képet, fényképet, animációt, videót,
hanganyagot, zenét, szöveget és „kisalkalmazást”) és
a SZOFTVER minden másolata a SONY, a SONY
és leányvállalatai, illetve a SONY és leányvállalatai
licencadóinak vagy szállítóinak tulajdonát képezi (a
továbbiakban ezeket a licencadókat, leányvállalatokat
és szállítókat együttesen a „SONY licencadói”nak nevezzük). A SONY és a SONY licencadói
fenntartják valamennyi jogot, amelyet a jelen LICENC
kifejezetten nem ruház át.
MAGAS KOCKÁZATÚ TEVÉKENYSÉGEK
A SZOFTVER nem hibatűrő, és nem arra tervezték,
gyártották vagy szánták, hogy meghibásodásbiztos
teljesítményt megkövetelő veszélyes környezetben,
például nukleáris létesítmények működtetése során,
repülőgépek navigációs vagy kommunikációs
rendszereiben, légiforgalom-irányításban, közvetlen
lélegeztetőgépeknél, vagy fegyverrendszerek
esetében használják, amelyek esetében a SZOFTVER
meghibásodása halált, személyi sérülést, illetve
súlyos fizikai vagy környezeti kárt okozhat („magas
kockázatú tevékenységek”). A SONY, leányvállalatai,
azok beszállítói és a SONY licencadói semmilyen
kifejezett vagy beleértett, a magas kockázatú
tevékenységekre való alkalmasságra vonatkozó
garanciát nem vállalnak.
A SZOFTVERRE VONATKOZÓ GARANCIA
KIZÁRÁSA
Ön kifejezetten elismeri és egyetért azzal, hogy a
SZOFTVER használatának kockázatát kizárólag Ön
viseli. A SZOFTVER szolgáltatására „JELENLEGI
FORMÁJÁBAN” kerül sor, bármilyen garancia nélkül,
és a SONY, leányvállalatai, a SONY és leányvállalatai
beszállítói és a SONY licencadói (ebben a szakaszban
a SONY-t, leányvállalatait, azok beszállítóit és a
SONY licencadóit együtt „SONY”-nak nevezzük)
KIFEJEZETTEN ELZÁRKÓZNAK MINDEN
KIFEJEZETT VAGY BELEÉRTETT GARANCIÁTÓL
ÉS FELTÉTELTŐL, AMELYEK TÖRVÉNY
SZERINT VAGY MÁSKÉPPEN FELMERÜLNEK,
IDEÉRTVE TÖBBEK KÖZÖTT A MINŐSÉGRE, A
JOGTISZTASÁGRA, AZ ELADHATÓSÁGRA ÉS AZ
EGY BIZONYOS CÉLRA VALÓ MEGFELELÉSRE
VONATKOZÓ BELEÉRTETT SZAVATOSSÁGOKAT
ÉS FELTÉTELEKET. A SONY NEM GARANTÁLJA,
HOGY A SZOFTVER TARTALMÁT KÉPEZŐ
FUNKCIÓK MEGFELELNEK AZ ÖN
KÖVETELMÉNYEINEK, VAGY HOGY A
SZOFTVER MŰKÖDÉSE ZAVARTALAN VAGY
HIBAMENTES LESZ. A SONY NEM VÁLLAL
GARANCIÁT A SZOFTVER HASZNÁLATÁVAL,
A HASZNÁLAT KÉPESSÉGÉNEK HIÁNYÁVAL
VAGY A SZOFTVER HASZNÁLATÁNAK
EREDMÉNYEIVEL KAPCSOLATBAN,
ANNAK HELYESSÉGE, PONTOSSÁGA,
MEGBÍZHATÓSÁGA TEKINTETÉBEN VAGY MÁS
SZEMPONTBÓL. BIZONYOS JOGRENDSZEREK
NEM TESZIK LEHETŐVÉ A TÖRVÉNYI
GARANCIA KIZÁRÁSÁT; EBBEN AZ ESETBEN
ELŐFORDULHAT, HOGY A FENTI KIZÁRÁSOK
ÖNRE NEM VONATKOZNAK.
KÖVETKEZMÉNYI VAGY ELŐRE NEM LÁTHATÓ
KÁROK KIZÁRÁSÁT; EBBEN AZ ESETBEN
ELŐFORDULHAT, HOGY A FENTI KIZÁRÁSOK
ÖNRE NEM VONATKOZNAK.
EXPORTTILALOM
Ön kifejezetten tudomásul veszi, hogy a
SZOFTVERBEN levő adatok az idő múlása, a
változó körülmények, a felhasznált források és az
átfogó földrajzi adatok gyűjtésének természete miatt
– amelyek bármelyike helytelen eredményekhez
vezethet – pontatlan vagy nem teljes információt
tartalmazhatnak.
ÖN ELFOGADJA, HOGY A SZOFTVER
HASZNÁLATA NÉHÁNY ORSZÁGBAN,
RÉGIÓBAN, TERÜLETEN VAGY
LÉTESÍTMÉNYBEN KORLÁTOZOTT
VAGY TILOS LEHET, CSAKÚGY, MINT
A TERMÉKEK EXPORTJA ABBÓL AZ
ORSZÁGBÓL, AHOVÁ A TERMÉKEKET
ELADÁSRA SZÁNTÁK. ÖN VÁLLALJA, HOGY
A SZOFTVER HASZNÁLATAKOR VAGY A
TERMÉKEK EXPORTJAKOR BETARTJA AZ
ADOTT ORSZÁGOK, RÉGIÓK, TERÜLETEK
ÉS LÉTESÍTMÉNYEK VONATKOZÓ
TÖRVÉNYEIT, RENDELETEIT, SZABÁLYAIT ÉS
RENDELKEZÉSEIT.
A FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA
SEMMISSÉG
Amennyiben a jelen LICENC bármely részét
érvénytelennek vagy végrehajthatatlannak ítélik, a
többi rész érvényes marad.
IRÁNYADÓ JOG ÉS JOGHATÓSÁG
A jelen LICENCRE vonatkozóan a japán
jogrendszert kell alkalmazni a nemzetközi
magánjogi rendelkezések vagy az áruk nemzetközi
adásvételéről szóló ENSZ-egyezmény rendelkezései
nélkül, amelyek kifejezetten kizártak. A jelen
LICENCBŐL fakadó bármely vita eldöntésének
kizárólagos színhelye a Tokiói Kerületi Bíróság, és
a felek ezennel elfogadják e bíróság illetékességét és
hatáskörét. A JELEN LICENCCEL KAPCSOLATBAN
FELMERÜLŐ MINDEN ÜGYET ILLETŐEN A
FELEK LEMONDANAK AZ ESKÜDTBÍRÓSÁGI
TÁRGYALÁSRÓL. BIZONYOS JOGRENDSZEREK
NEM TESZIK LEHETŐVÉ AZ ESKÜDTSZÉK
ÁLTALI TÁRGYALÁS JOGÁNAK KIZÁRÁSÁT;
EBBEN AZ ESETBEN ELŐFORDULHAT,
HOGY A FENTI KIZÁRÁSOK ÖNRE NEM
VONATKOZNAK.
Egyebek/tárgymutató
EBBEN A FEJEZETBEN A SONY-T, ANNAK
LEÁNYVÁLLALATAIT, A SONY ÉS
LEÁNYVÁLLALATAI BESZÁLLÍTÓIT ÉS
A SONY LICENCADÓIT EGYÜTTESEN
„SONY”-NAK NEVEZZÜK A VONATKOZÓ
JOGSZABÁLYOK ÁLTAL MEGENGEDETT
MAXIMÁLIS MÉRTÉKBEN. FÜGGETLENÜL
AZ ADOTT IGÉNY, KÖVETELÉS VAGY PER
OKÁNAK MIBENLÉTÉTÉTŐL, A SONY NEM
FELEL SEMMILYEN IGÉNYÉRT, KÖVETELÉSÉRT
VAGY PERÉRT, AMELYBEN AZT ÁLLÍTJÁK,
HOGY A SZOFTVER HASZNÁLATÁBÓL VAGY
BIRTOKLÁSÁBÓL EREDŐEN KÖZVETLEN
VAGY KÖZVETETT KÁR KELETKEZETT;
SEM BÁRMILYEN ELMARADT HASZONÉRT,
BEVÉTELÉRT, SZERZŐDÉSEKÉRT VAGY
MEGTAKARÍTÁSOKÉRT, TOVÁBBÁ
SEMMILYEN MÁS KÖZVETLEN, KÖZVETETT,
VÉLETLENÜL FELMERÜLŐ, KÜLÖNÖS VAGY
KÖVETKEZMÉNYI KÁROKÉRT, AMELYEKET
ANNAK KÖVETKEZTÉBEN SZENVEDTEK
EL, HOGY ÖN HASZNÁLTA VAGY NEM
TUDTA HASZNÁLNI A SZOFTVERT, HOGY A
SZOFTVERNEK VALAMILYEN HIBÁJA VOLT,
VAGY MEGSZEGTÉK A FELTÉTELEKET ÉS
KIKÖTÉSEKET, SZERZŐDÉSES CSELEKEDET
VAGY JOGSZABÁLYSÉRTÉS SORÁN VAGY EGY
GARANCIA ALAPJÁN, MÉG AKKOR SEM, HA
A SONY-T ÉRTESÍTETTÉK AZ ILYEN KÁROK
LEHETŐSÉGÉRŐL, KIVÉVE A SONY TUDATOS
GONDATLANSÁGÁNAK VAGY KÁROSÍTÁSI
SZÁNDÉKÁNAK ESETÉT, VALAMINT A TERMÉK
HIBÁJA MIATTI HALÁLESETET, SZEMÉLYI
SÉRÜLÉST ÉS KÁROKAT. A MÁR EMLÍTETT
KIVÉTELEKTŐL ELTEKINTVE, A JELEN LICENC
BÁRMELY RENDELKEZÉSE ALAPJÁN A SONY
TELJES FELELŐSSÉGE ARRA AZ ÖSSZEGRE
KORLÁTOZÓDIK, AMELYET TÉNYLEGESEN
KIFIZETTEK A SZOFTVERÉRT. BIZONYOS
JOGRENDSZEREK NEM TESZIK LEHETŐVÉ A
TELJES MEGÁLLAPODÁS
A jelen feltételek és kikötések képezik a benne
található ügyben a teljes megállapodást a SONY és
Ön között, és teljes mértékben hatálytalanítják a felek
között ugyanezen tárgyban korábban volt összes, írott
és szóbeli megállapodást.
KORMÁNYZATI VÉGFELHASZNÁLÓK
Amennyiben a SZOFTVERT az Egyesült Államok
kormánya vagy bármely más olyan jogi személy
vásárolja meg, amely az Egyesült Államok kormánya
által szokás szerint megkövetelt jogokhoz hasonló
jogokat kér vagy alkalmaz, vagy a SZOFTVERT azok
nevében vásárolják, az ilyen SZOFTVER a 48 C.F.R.
HU
71
(„FAR”) 2.101 meghatározása szerint „kereskedelmi
cikk”, azt a jelen LICENCCEL összhangban adjuk
licencelésre, és az ilyen, leszállított vagy más módon
szolgáltatott SZOFTVER mellé biztosítani kell a
SONY és/vagy leányvállalatai által meghatározott
„Használati utasítást”, és ezen utasításnak megfelelően
kell kezelni.
Szerzői joggal és védjeggyel kapcsolatos
információ
Magyarország
Copyright  2003; Top-Map Ltd.
Olaszország
La Banca Dati Italiana è stata prodotta usando quale
riferimento anche cartografia numerica ed al tratto
prodotta e fornita dalla Regione Toscana.
Japán
1993-2011 NAVTEQ
2012 ZENRIN CO., LTD.
Ausztrália
 Hema Maps Pty. Ltd, 2010.
Copyright. Based on data provided under license
from PSMA Australia Limited (www.psma.com.au).
Product incorporates data which is  2010
Telstra Corporation Limited, GM Holden
Limited, Intelematics Australia Pty Ltd, NAVTEQ
International LLC, Sentinel Content Pty Limited and
Continental Pty Ltd.
Ausztria
 Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen
Kanada
This data includes information taken with permission
from Canadian authorities, including  Her Majesty
the Queen in Right of Canada,  Queen’s Printer for
Ontario,  Canada Post Corporation, GeoBase, 
The Department of Natural Resources Canada. All
rights reserved.
Horvátország, Észtország, Lettország,
Litvánia, Moldova, Lengyelország, Szlovénia
és Ukrajna
 EuroGeographic
Franciaország
source:  IGN 2009 - BD TOPO
Mexikó
Fuente: INEGI (Instituto Nacional de Estadística y
Geografía.)
Norvégia
Copyright  2000; Norwegian Mapping Authority
Portugália
Source: IgeoE – Portugal
Spanyolország
Información geográfica propiedad del CNIG
Svédország
Based upon electronic data  National Land Survey
Sweden.
Die Grundlagendaten wurden mit Genehmigung der
zustaendigen Behoerden entnommen.
Svájc
Contains Ordnance Survey data  Crown copyright
and database right 2010
Contains Royal Mail data  Royal Mail copyright
and database right 2010
Görögország
HU
 Royal Jordanian Geographic Centre
Németország
Nagy-Britannia
72
Jordánia
Copyright Geomatics Ltd.
Topografische Grundlage:  Bundesamt für
Landestopographie.
Egyesült Államok
United States Postal Service 2010. Prices are not
established, controlled or approved by the United
States Postal Service.
The following trademarks and registrations are owned
by the USPS: United States Postal Service, USPS, and
ZIP+4.
A kijelzőn látható
jelzések
A beállítások módosítása során a következő
jelzések jelennek meg. A felvétel és lejátszás
közben megjelenő jelzésekkel kapcsolatban
lásd még a 25. és 33. oldalt.

Középső terület
Bal oldal
Jobb oldal
Középső terület
Jelzés
Alsó terület
Filmhatás (53)
Cél (56)
Intelligens automatikus
(arcfelismerés/
jelenetfelismerés/
videokamera-rázkódás/
hang észlelése) (38)
3D mélység beállítás

Jelentés
Diavetítés beáll.
Figyelmeztetés (58)

Lejátszás mód (30)
Jobb oldal
Jelzés
Bal oldal
Jelzés

Úsztatás (53)
[Arcfelismerés] értéke:
[Ki] (54)
[Mosoly exponálás] értéke:
[Ki] (54)
Kézi fókuszbeállítás (53)
Jelenet választás (53)
Fehéregyensúly (53)
SteadyShot kikapcsolva
(53)
Fehéregyensúly vált. (53)
Közelkép (53)
x.v.Color (54)
Zebra (54)
Kiemelés (54)
Egyebek/tárgymutató
Jelentés
MENU gomb (52)
Önkioldóval készített
felvétel (53)
GPS helymeghatározási
állapot (39)
Kameralámpa
Szél. képar. ü.m. (54)

Jelentés
Felvételi képminőség (HD/
STD), képkocka-váltási
sebesség (50p/50i/25p) és
felvételi mód (PS/FX/FH/
HQ/LP) (35)
60perc
Akkumulátor töltöttségi
szintje
Felvételhez/lejátszáshoz/
szerkesztéshez használt
adathordozó (21)
0:00:00
Számláló (óra:perc:
másodperc)
00P.
A még felvehető videó
hozzávetőleges hossza
20,4 M Fényképméret (54)
9999
A még rögzíthető
fényképek hozzávetőleges
száma
Lejátszási mappa
100/112
Az éppen lejátszott videó
vagy fénykép száma/az
összes rögzített videó vagy
fénykép darabszáma
Csatlakozás külső
adathordozóhoz (50)
2D/3D felvétel vagy
lejátszás
50i
HU
73
Alsó terület
Jelzés
EV
101-0005



HU
74
Jelentés
Mikrofon erősség alacsony
(54)
[Auto. szélzaj csökk.]
értéke: [Ki] (54)
[Közelebbi hang] értéke:
[Ki] (54)
Beépített zoom mikr. (54)
Hangzásmód (54)
Low Lux (53)
AE Váltás (53)
Zársebesség (53)
ÍRISZ (53)
Fénymérő/Pont fók. (53)/
Fénymérő (53)/Expozíció
(53)
Intelligens automatikus
(38)
Adatfájl neve
Véd (55)
Vaku (54)/Vakufény (54)/
Vörösszem cs. (54)
Az itt feltüntetett jelzések és helyük csak
hozzávetőleges, eltérhetnek a kijelzőn
ténylegesen láthatóktól.
A videokamera típusától függően előfordulhat,
hogy egyes jelzések nem jelennek meg.
Tárgymutató
Szimbólumok
2D videók.....................................23
3D mélység beállítás....................34
3D videók.....................................23
5,1 csatornás térhatású hang......40
A
A/V átjátszókábel.........................40
Adatkód........................................20
Akkumulátor................................14
Akkumulátor feltöltése...............14
Akkumulátor töltése
számítógéppel..............................15
Aktív csatlakozópapucs........10, 64
Arcelőválasztás.............................36
Aut. 3D lencse beáll.....................19
Auto. szélzaj csökk.......................38
AVCHD-lemez.........................6, 36
Á
Állvány..........................................11
B
Beépített USB-kábel....................15
Bekapcsolás..................................17
Csatlakoztatás..............................39
D
Dátum és idő beállítása...............17
Dátum/Idő....................................20
E
Elemek megjelenítése az LCD
kijelzőn..........................................25
Esemény nézet.............................29
É
Érintőképernyő............................25
G
Gondozás......................................62
GPS................................................39
H
„Handycam” felhasználói
útmutató.........................................6
Hangjelzés.....................................20
HDMI-kábel.................................39
Hibaelhárítás................................57
HQ.................................................36
I
Indexképek...................................31
Intelligens automatikus...............38
Í
ÍRISZ.............................................53
J
Javítás............................................57
Jellemzők......................................67
K
Kettős felvétel...............................23
Képek mentése külső
adathordozó eszközre.................49
Képméret......................................54
Kijelzőn látható jelzések.......25, 73
Követőfókusz................................37
Közelebbi hang.............................54
Közvetlen másolás.......................50
Külső adathordozó......................49
F
L
Fali csatlakozóaljzat.....................16
Felosztás........................................42
Felvétel..........................................23
FELVÉTEL ü.mód.......................35
LCD képernyő..............................25
Lejátszás........................................29
Lemezes felvevő készülék...........48
LP...................................................36
M
Marokszíj......................................12
Megjegyzések a videokamera
kezelésére vonatkozóan..............62
Mellékelt tartozékok....................13
„Memory Stick PRO Duo”
(Mark2).........................................21
„Memory Stick PRO-HG
Duo”..............................................21
„Memory Stick XC-HG
Duo”..............................................21
Memóriakártya............................21
Menük...........................................52
Menüpontok listája......................53
Mosoly exponálás........................37
N
Nyári idő.......................................17
Nyelv...............................................5
Ö
Ön itt van......................................55
Öndiagnózis képernyője.............58
P
Páralecsapódás.............................64
PlayMemories Home..... 13, 44, 45
PlayMemories Home Help
Guide.......................................13, 47
PlayMemories Home szoftver
indítása..........................................47
PS...................................................36
Egyebek/tárgymutató
C
Felvételi adathordozó..................21
Felvételi és lejátszási idő.............60
Fényképek.....................................24
FH..................................................36
Figyelmeztető jelzések................58
FX..................................................36
R
RESET...........................................11
Rögzíthető fényképek száma......61
S
SD-kártya......................................21
SteadyShot....................................53
Számítógép...................................45
Szerkesztés....................................42
Szélzaj............................................54
HU
75
T
Telepítés........................................45
Televízió........................................39
Teljes feltöltés...............................15
Térkép nézet.................................32
Töröl..............................................42
U
USB................................................15
USB átalakítókábel......................49
USB Csatlakozás..........................55
USB-csatlakozást támogató
kábel..............................................13
V
VBR...............................................61
Vezeték nélküli
távirányító...............................12, 65
Videó Megjelölés.........................54
Videók...........................................23
Videók felvételi ideje.............60, 61
W
Windows.......................................45
Z
Zársebesség...................................53
Zoom.............................................27
A menülistákat a
53 - 56. oldalon találja.
HU
76
Egyebek/tárgymutató
77
HU
Prečítajte si ako prvé
Skôr než začnete zariadenie používať,
prečítajte si pozorne túto príručku a odložte
si ju ako referenčný zdroj informácií pre
budúce použitie.
VÝSTRAHA
Aby ste znížili riziko požiaru alebo
úrazu elektrickým prúdom:
1) Nevystavujte zariadenie dažďu ani
vlhkosti.
2) Neukladajte objekty plnené
tekutinami, ako napríklad vázy, na
zariadenie.
Nevystavujte batérie prílišnému teplu,
ako je napr. priame slnečné žiarenie,
oheň a pod.
POZOR
Batéria
Pri nesprávnom zaobchádzaní s batériou
môže vybuchnúť, spôsobiť požiar alebo
i chemické popáleniny. Dodržiavajte
nasledovné opatrenia.











SK
Batériu nerozoberajte.
Batériu nedeformujte ani nevystavujte nárazom
či silovému pôsobeniu, ako napríklad úderom,
pádom alebo pošliapaniu.
Batériu neskratujte a nedovoľte, aby sa kovové
objekty dostali do styku s kontaktmi.
Nevystavujte batériu vysokým teplotám nad
60 °C, ako napríklad na priamom slnečnom
svetle alebo v aute zaparkovanom na slnku.
Batériu nespaľujte ani neodhadzujte do ohňa.
Nemanipulujte s poškodenými alebo tečúcimi
lítium-iónovými batériami.
Batériu nabíjajte pomocou pravej nabíjačky
batérií od spoločnosti Sony alebo pomocou
zariadenia na nabíjanie batérií.
Batérie uchovávajte mimo dosahu malých detí.
Batérie uchovávajte suché.
Na výmenu používajte iba rovnaký alebo
ekvivalentný typ batérie odporúčaný
spoločnosťou Sony.
Použité batérie likvidujte promptne podľa
pokynov.
Batériu vymieňajte len za určený typ. V
opačnom prípade môže dôjsť k požiaru
alebo zraneniu.
Sieťový adaptér
Sieťový adaptér nepoužívajte, keď je
umiestnený v úzkom priestore, napríklad
medzi stenou a nábytkom.
Pri používaní sieťového adaptéra použite
blízku sieťovú zásuvku. V prípade
akejkoľvek poruchy pri používaní
kamkordéra ihneď odpojte sieťový adaptér
zo sieťovej zásuvky.
Aj keď je kamkordér vypnutý, stále je
napájaný z elektrickej siete, ak je pripojený
k sieťovej zásuvke pomocou sieťového
adaptéra.
Poznámka k napájaciemu káblu
Napájací kábel je navrhnutý špeciálne
na použitie iba s týmto kamkordérom a
nemal by sa používať so žiadnym iným
elektrickým zariadením.
Prílišný tlak zvuku zo slúchadiel môže
spôsobiť stratu sluchu.
PRE ZÁKAZNÍKOV V EURÓPE
Sony Corporation týmto vyhlasuje, že
tento 3D digitálny kamkordér s vysokým
rozlíšeńím HDR-TD30VE spĺňa základné
požiadavky a všetky príslušné ustanovenia
Smernice 1999/5/ES. Podrobnosti získate
na nasledovnej webovej adrese:
http://www.compliance.sony.de/
Poznámka pre zákazníkov v krajinách
podliehajúcich smerniciam EÚ
Tento výrobok je vyrobený priamo alebo
v mene Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku, Tokyo, 108-0075 Japonsko.
Otázky či výrobok vyhovuje požiadavkám
podľa legislatívy Európskej únie treba
adresovať na autorizovaného zástupcu
Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Nemecko. V
akýchkoľvek servisných alebo záručných
záležitostiach prosím kontaktujte adresy
uvedené v separátnych servisných alebo
záručných dokumentoch.
Upozornenie
Elektromagnetické pole pri určitých
frekvenciách môže na tomto zariadení
ovplyvniť kvalitu obrazu a zvuku.
Tento výrobok sa vyskúšal a zistilo sa, že
vyhovuje obmedzeniam stanoveným v
smernici o elektromagnetickej kompatibilite
pri používaní spojovacích káblov kratších
ako 3 metre.
Poznámka
Ak statická elektrina alebo
elektromagnetické pole spôsobia prerušenie
prenosu údajov (zlyhanie), reštartujte
aplikáciu alebo odpojte a znovu pripojte
komunikačný kábel (kábel USB atď.).
Likvidácia starých elektrických
a elektronických prístrojov
(vzt’ahuje sa na Európsku úniu a
európske krajiny so systémami
oddeleného zberu)
Tento symbol na výrobku alebo na jeho
obale znamená, že výrobok nesmie byť
spracovávaný ako komunálny odpad.
Musí sa odovzdat’ do príslušnej zberne na
recykláciu elektrických a elektronických
zariadení. Zaručením správnej likvidácie
tohto výrobku pomôžete pri predchádzaní
potenciálnych negatívnych dopadov na
životné prostredie a na zdravie človeka,
ktoré by mohli byt’ zapríčinené nevhodným
zaobchádzaním s odpadmi z tohto výrobku.
Recyklovaním materiálov pomôžete
zachovat’ prírodné zdroje.
Podrobnejšie informácie o recyklácii
tohto výrobku vám na požiadanie
poskytne miestny úrad, služba likvidácie
komunálneho odpadu alebo predajňa, v
ktorej ste si tento výrobok zakúpili.
Zneškodňovanie použitých
batérií (platí v Európskej únii a
ostatných európskych krajinách so
zavedeným separovaným zberom)
Tento symbol na batérii alebo obale
znamená, že batéria dodaná s týmto
výrobkom nemôže byť spracovaná s
domovým odpadom.
Na niektorých batériách môže byť tento
symbol použitý v kombinácii s chemickými
značkami. Chemické značky ortute (Hg)
alebo olova (Pb) sú pridané, ak batéria
obsahuje viac ako 0,0005% ortute alebo
0,004% olova.
SK
Tým, že zaistíte správne zneškodnenie
týchto batérií, pomôžete zabrániť
potenciálne negatívnemu vplyvu na životné
prostredie a ľudské zdravie, ktorý by v
opačnom prípade mohol byť spôsobený pri
nesprávnom nakladaní s použitou batériou.
Recyklácia materiálov pomáha uchovávať
prírodné zdroje.
V prípade, že výrobok, ktorý si z dôvodu
bezpečnosti, výkonu alebo integrity údajov
vyžaduje trvalé pripojenie zabudovanej
batérie, túto batériu môže vymeniť iba
kvalifikovaný personál.
Aby ste zaručili, že batéria bude správne
spracovaná, odovzdajte tento výrobok
na konci jeho životnosti na vhodnom
zbernom mieste na recykláciu elektrických
a elektronických zariadení.
V prípade všetkých ostatných batérií,
postupujte podľa časti, ako vybrať bezpečne
batériu z výrobku. Odovzdajte batériu na
vhodnom zbernom mieste na recykláciu
použitých batérií.
Ak chcete získať podrobnejšie informácie
o recyklácii tohto výrobku alebo batérie,
kontaktuje váš miestny alebo obecný úrad,
miestnu službu pre zber domového odpadu
alebo predajňu, kde ste výrobok zakúpili.
UPOZORNENIE






NEBEZPEČENSTVO ÚRAZU ELEKTRICKÝM
PRÚDOM. NEOTVÁRAŤ!
POUŽÍVAŤ LEN NA SUCHÝCH MIESTACH.
NEVYSTAVUJTE OHŇU!
NEVYSTAVUJTE VYSOKÝM TEPLOTÁM (60°).
NEROZOBERAŤ!
NESKRATOVAŤ!
SK
sledovať 3D videozábery, poraďte sa s lekárom
(napr. detským alebo očným). Dospelí by
mali dohliadať na malé deti, aby sa uistili, že
dodržiavajú uvedené odporúčania.
Informácie o nastavení jazyka

Na ilustráciu postupov pri obsluhe sa používajú
informácie na obrazovke, ktoré môžu byť
uvedené v rôznych jazykoch. Ak je to potrebné,
zmeňte jazyk obrazovky skôr, než začnete
používať kamkordér (str. 17).
Informácie o nahrávaní




Pred spustením nahrávania vyskúšajte funkciu
nahrávania a skontrolujte, či sa obraz a zvuk
nahrávajú bez problémov.
Za obsah nahrávky sa neposkytuje žiadna
náhrada, a to ani v prípade, ak nahrávanie alebo
prehrávanie nie je možné v dôsledku poruchy
kamkordéra, nahrávacieho média atď.
Systémy kódovania farieb v televízore sa líšia
v závislosti od krajiny alebo oblasti. Ak chcete
prezerať svoje nahrávky na televíznej obrazovke,
potrebujete televízor so systémom PAL.
Televízne programy, filmy, videopásky a iné
materiály môžu byť chránené autorskými
právami. Neoprávnené nahrávanie uvedených
materiálov môže byť v rozpore so zákonmi o
autorských právach.
Poznámky k používaniu



Prezeranie 3D videozáznamov

SK
Niektorí ľudia môžu mať pri sledovaní 3D
videozáberov nepríjemné pocity (napr.
napnutie v očiach, únavu alebo nevoľnosť).
Spoločnosť Sony odporúča, aby si všetci diváci
robili pravidelné prestávky pri sledovaní 3D
videozáberov. Dĺžka a frekvencia potrebných
prestávok sa u jednotlivých osôb líši. Musíte sa
rozhodnúť, čo je pre vás najlepšie. Ak budete
mať akékoľvek nepríjemné pocity, mali by ste
prestať sledovať 3D videozábery, kým tieto
pocity neprestanú; v prípade potreby sa poraďte
s lekárom. Mali by ste si tiež prečítať návod na
použitie k akémukoľvek inému zariadeniu alebo
médiu, ktoré používate s týmto výrobkom. Zrak
malých detí (najmä vo veku do šesť rokov) sa
stále vyvíja. Skôr než dovolíte svojim deťom
Nevykonávajte žiadne z nasledujúcich akcií. V
opačnom prípade sa môže poškodiť nahrávacie
médium, nahraté zábery nemusí byť možné
prehrať, môže dôjsť k ich strate alebo sa môžu
vyskytnúť iné poruchy.
 vysúvanie pamäťovej karty, keď svieti alebo
bliká indikátor prístupu (str. 18),
 vyberanie batérie alebo sieťového adaptéra
striedavého prúdu z kamkordéra alebo
vystavovanie kamkordéra mechanickým
nárazom alebo vibráciám, keď svietia alebo
(Videozáznam)/
blikajú indikátory
(Fotografia) (str. 20) alebo indikátor prístupu
(str. 18).
Keď je kamkordér pripojený k iným
zariadeniam prostredníctvom pripojenia USB a
napájanie kamkordéra je zapnuté, nezatvárajte
panel LCD. Mohlo by to viesť k strate údajov
nahratých záberov.
Kamkordér používajte v súlade s miestnymi
nariadeniami.
Obrazovka LCD

Pri výrobe obrazovky LCD sa používajú tie
najprecíznejšie technológie, vďaka čomu je
možné efektívne využiť viac ako 99,99 % pixlov.
Môžu sa však vyskytnúť drobné čierne alebo
jasné (biele, červené, modré alebo zelené)
bodky, ktoré sa neustále zobrazujú na obrazovke
LCD. Tieto bodky bežne vznikajú počas procesu
výroby zariadenia a nemajú žiadny vplyv na
nahrávanie.
Získanie ďalších informácií
o kamkordéri (Používateľská
príručka „Handycam“)
Čierne bodky
Biele, červené, modré alebo
zelené bodky
Používateľská príručka „Handycam“ je
príručka online. Ak hľadáte podrobné
pokyny na používanie funkcií kamkordéra,
môžete do nej nahliadnuť.
Informácie o tejto príručke,
ilustráciách a informáciách na
obrazovke






V tejto príručke ikony
a
znamenajú
3D a 2D stranu prepínača 2D/3D.
Obrázky s príkladmi, ktoré sú použité v tejto
príručke na ilustráciu, boli nasnímané pomocou
statického digitálneho fotoaparátu, a preto sa
môžu odlišovať od obrázkov a indikátorov,
ktoré sa v skutočnosti zobrazujú na obrazovke
kamkordéra. Vyobrazenia kamkordéra a jeho
obrazoviek sú zväčšené alebo zjednodušené, aby
boli názornejšie.
Dizajn a technické parametre kamkordéra
a príslušenstva sa môžu zmeniť bez
predchádzajúceho upozornenia.
Pamäťová karta sa v tejto príručke označuje ako
„nahrávacie médium“.
Disk DVD nahratý v kvalite obrazu s vysokým
rozlíšením (HD) sa v tejto príručke označuje
ako nahrávací disk AVCHD.
Ak existujú rozdiely v špecifikáciách medzi
jednotlivými modelmi, názov modelu je
uvedený v tejto príručke. Názov modelu svojho
kamkordéra si môžete overiť na spodnej strane
kamkordéra.
1
Prejdite na stránku technickej
podpory spoločnosti Sony.
http://www.sony.net/SonyInfo/
Support/
2
3
Vyberte krajinu alebo oblasť.
Na stránke technickej podpory
vyhľadajte názov modelu svojho
kamkordéra.

Názov modelu svojho kamkordéra
nájdete na spodnej strane kamkordéra.
GPS
HDR-TD30E

HDR-TD30VE
SK
Obsah
a
ukazuje trojrozmernú a dvojrozmernú funkciu 2D/3D prepínača (str. 20).
Položky, ktoré môžete nastaviť, sa líšia v závislosti od polohy prepínača.
Prečítajte si ako prvé.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Získanie ďalších informácií o kamkordéri (Používateľská príručka
„Handycam“).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Súčasti a ovládače.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Začíname
Dodávané položky.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nabíjanie batérie.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nabíjanie batérie pomocou počítača.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Možnosti nabíjania batérie v zahraničí.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zapnutie napájania a nastavenie dátumu a času.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zmena nastavenia jazyka.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vloženie pamäťovej karty.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11
12
13
14
15
17
18
Nahrávanie/Prehrávanie
Nahrávanie.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nahrávanie videozáznamov.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fotografovanie.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Približovanie.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prehrávanie.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prehrávanie videozáznamov a fotografií podľa mapy (HDR-TD30VE).. . . . . . . .
20
20
21
24
26
29
Zložitejšie operácie
SK
Nastavenie hĺbky 3D videozáznamov.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nastavenie hĺbky počas nahrávania.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nastavenie hĺbky počas prehrávania.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nahrávanie záberov s rôznymi nastaveniami.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Výber kvality obrazu videozáznamov (režim nahrávania).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nahrávanie kvalitných záberov vybratého subjektu (Priorita tváre).. . . . . . . . . .
Automatické snímanie úsmevov (Smile Shutter).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Automatický výber vhodného nastavenia podľa situácie pri nahrávaní
(Intelligent Auto).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zaznamenávanie informácií o vašej polohe (funkcia GPS) (HDR-TD30VE). . . . . . . . . . . .
Prehrávanie záberov v televízore.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vychutnajte si 5,1-kanálový priestorový zvuk.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31
31
31
32
32
33
34
35
36
36
37
Úpravy
Vykonávanie úprav v kamkordéri.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Odstraňovanie videozáznamov a fotografií.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Rozdelenie videozáznamu.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Prehrávanie záberov v počítači.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Možnosti využitia softvéru „PlayMemories Home“ (v systéme Windows).. . .
Softvér pre počítače Mac.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Príprava počítača so systémom (Windows).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kontrola systému počítača.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Inštalácia softvéru „PlayMemories Home“ v počítači.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Spustenie softvéru „PlayMemories Home“.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Obsah
Ukladanie videozáznamov a fotografií pomocou počítača
41
41
41
42
42
42
44
Ukladanie záberov pomocou externého zariadenia
Vytvorenie disku v kvalite obrazu so štandardným rozlíšením (STD) pomocou
rekordéra.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Ukladanie záberov v externom mediálnom zariadení.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Prispôsobenie kamkordéra
Používanie ponúk.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Zoznamy ponúk.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Iné/Register
Riešenie problémov.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zobrazenie vlastnej diagnostiky/Výstražné indikátory.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Čas nahrávania videozáznamov/počet nasnímateľných fotografií.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Očakávaný čas nahrávania a prehrávania pre každú batériu.. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Očakávaný čas nahrávania videozáznamov.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Očakávaný počet nasnímateľných fotografií.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Informácie o manipulácii s kamkordérom.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Špecifikácie.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LICENČNÁ ZMLUVA KONCOVÉHO POUŽÍVATEĽA ÚDAJOV MÁP PRE DIGITÁLNE
VIDEOKAMERY (HDR-TD30VE).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Indikátory na obrazovke.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Register.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
54
55
57
57
57
58
59
64
67
70
72
SK
Súčasti a ovládače
Čísla v zátvorkách ( ) označujú referenčné
strany.
Active Interface Shoe
Indikátor blesku/videa
Objektív (objektív G)
Vstavaný mikrofón
Senzor diaľkového ovládača/
Infračervený port
Indikátor nahrávania (53)
Indikátor nahrávania sa počas nahrávania
rozsvieti načerveno. Ak je nahrávacie médium
takmer plné alebo ak je batéria takmer vybitá,
indikátor bliká.
SK
Obrazovka LCD/dotykový panel (15, 17)
Ak otočíte panel LCD o 180 stupňov, môžete
ho zavrieť s obrazovkou LCD otočenou
smerom von. Počas prehrávania je to
pohodlnejšie.
Reproduktory
GPS anténa (HDR-TD30VE)
Anténa systému GPS sa nachádza na paneli
LCD.
Tlačidlo
(View Images)
Tlačidlo POWER
Tlačidlo LIGHT (funkcia Svetlo pre video)
Po každom stlačení tlačidla LIGHT sa
indikátor zmení nasledujúcim spôsobom.
)
Off (bez indikácie)  Auto (
On (
) ...
Tlačidlo 2D/3D DISP (displej) (21)
Prepínač 2D/3D (20)
Batéria (12)
Indikátor otvoru/prístupu k pamäťovej
karte (18)
Tlačidlo RESET
Stlačte tlačidlo RESET pomocou zahroteného
objektu.
Tlačidlo RESET stlačte, ak chcete inicializovať
všetky nastavenia vrátane nastavenia hodín.
Konektor  (slúchadlá)
Konektor
(mikrofón) (PLUG IN
POWER)
Konektor  (USB) (46)
Konektor HDMI OUT (36)
Páčka transfokátora (24)
Tlačidlo PHOTO (21)
Tlačidlo MODE (20, 21)
Indikátory
(Videozáznam)/
(Fotografia) (20, 21)
Indikátor CHG (nabíjanie) (12)
Tlačidlo START/STOP (20)
Konektor DC IN (12)
Konektor pre diaľkový ovládač A/V (45)
Remienok na uchopenie
Slučka pre remienok na plece
Built-in USB Cable (13, 42)
Objímka pre statív
Pripojte statív (predáva sa samostatne: dĺžka
skrutky musí byť menej ako 5,5 mm).
V závislosti od špecifikácií statívu sa
kamkordér nemusí dať pripojiť v správnom
smere.
Uvoľňovacia páčka BATT (batérie) (14)
SK
Utiahnutie remienka na uchopenie
Tlačidlo PLAY
Tlačidlo STOP
Tlačidlo DISPLAY (22)
Vysielač
Tlačidlo START/STOP (20)
Tlačidlá priblíženia
Tlačidlo PAUSE
Tlačidlo VISUAL INDEX (26)
Zobrazuje obrazovku registra počas
prehrávania.
Bezdrôtový diaľkový ovládač
Tlačidlo DATA CODE (52)
Ak stlačíte toto tlačidlo počas prehrávania,
zobrazí sa dátum a čas, nastavenie kamkordéra
alebo súradnice pre nahraté zábery
(HDR-TD30VE).
Tlačidlo PHOTO (21)
Po stlačení tohto tlačidla sa obraz na
obrazovke nahrá ako statický záber.
Tlačidlá SCAN/SLOW (27)
Tlačidlá / (Predchádzajúce/
SK
10
Nasledujúce) (27)
Tlačidlá ////ENTER
Ak stlačíte ktorékoľvek z týchto tlačidiel,
na obrazovke LCD sa zobrazí svetlomodrý
rámček. Vyberte požadované tlačidlo alebo
položku pomocou tlačidiel /// a
stlačením tlačidla ENTER svoj výber potvrďte.
Začíname
Dodávané položky
Čísla v zátvorkách označujú dodávané
množstvo.
Bezdrôtový diaľkový ovládač (1)
Kamkordér (1)
Sieťový adaptér striedavého prúdu (1)
Nabíjateľná batéria NP-FV50 (1)
Začíname
Napájací kábel (1)
„Návod na používanie“ (táto príručka) (1)

Kábel HDMI (1)
Poznámky
Softvér „PlayMemories Home“ a pomocníka
„PlayMemories Home Help Guide“ je možné
prevziať z webovej lokality spoločnosti Sony
(str. 42).
Predlžovací USB kábel (1)

Predlžovací USB kábel je určený len na použitie
s týmto kamkordérom. Tento kábel použite, ak
je Built-in USB cable kamkordéra (str. 13) príliš
krátky na pripojenie.
SK
11
Nabíjanie batérie
1
Zatvorte obrazovku LCD a
pripojte batériu.
Batéria
2
Pripojte sieťový adaptér
striedavého prúdu () a napájací
kábel () ku kamkordéru a do
sieťovej zásuvky.


Rozsvieti sa indikátor CHG (nabíjanie).
Keď sa batéria úplne nabije, indikátor CHG
(nabíjanie) zhasne. Odpojte sieťový adaptér
striedavého prúdu od konektora DC IN na
kamkordéri.
Indikátor CHG
(nabíjanie)
Konektor DC IN
Konektor DC
Otočte konektor DC tak, aby
značka  na tomto konektore
bola zarovnaná s tou istou
značkou na konektore DC IN.


Do sieťovej zásuvky



SK
12
Poznámky
Ku kamkordéru nemôžete pripojiť žiadne iné batérie typu „InfoLITHIUM“ než batérie radu V.
S kamkordérom sa neodporúča používať batériu NP-FV30, ktorá umožňuje iba krátkodobé nahrávanie
a prehrávanie.
Pri predvolenom nastavení sa napájanie automaticky vypína, ak kamkordér nepoužívate asi 2 minúty, aby
sa šetrila energia batérie ([Eco Mode], str. 53).
Nabíjanie batérie pomocou počítača
Kamkordér vypnite a pripojte ho k
spustenému počítaču pomocou Builtin USB cable.
Začíname
Built-in USB cable
Do sieťovej zásuvky
Nabíjanie batérie zo sieťovej zásuvky pomocou Built-in USB cable
Batériu môžete nabíjať pripojením Built-in USB cable do sieťovej zásuvky pomocou sieťového
adaptéra striedavého prúdu alebo nabíjačky USB AC-UD10 (predávajú sa samostatne). Na
nabitie kamkordéra nemôžete použiť prenosné nabíjacie zariadenie Sony CP-AH2R, CP-AL
ani AC-UP100 (predáva sa samostatne).
Čas nabíjania
Približný čas (v minútach) potrebný na úplné nabitie úplne vybitej batérie NP-FV50
(je súčasťou dodávky).
Pri používaní sieťového adaptéra striedavého prúdu: 155 min.
Pri používaní počítača pripojeného pomocou vstavaného USB kábla*: 280 min.
Hodnoty trvania nabíjania, ktoré sú uvedené vyššie, boli namerané pri nabíjaní kamkordéra pri teplote
25 °C. Batériu sa odporúča nabíjať pri teplotách v rozsahu od 10 °C do 30 °C .
* Hodnoty trvania nabíjania boli namerané pri nabíjaní bez použitia predlžovacieho USB kábla.

SK
13
Vybratie batérie
Zatvorte obrazovku LCD. Posuňte
uvoľňovaciu páčku BATT (batéria) () a
vyberte batériu ().
Použitie sieťovej zásuvky ako zdroja napájania
Vytvorte tie isté pripojenia ako pri nabíjaní batérie.
Aj keď je batéria pripojená, batéria sa nevybíja.
Poznámky k sieťovému adaptéru striedavého prúdu


Neskratujte konektor DC sieťového adaptéra striedavého prúdu ani kontakty batérie žiadnymi kovovými
predmetmi. Môže to spôsobiť poruchu zariadenia.
Pri odpájaní sieťového adaptéra striedavého prúdu od kamkordéra súčasne držte kamkordér aj konektor
DC.




Čas nahrávania, Čas prehrávania (57)
Indikátor zostávajúcej kapacity batérie (22)
Možnosti nabíjania batérie v zahraničí (14)
Možnosti nabíjania batérie v zahraničí
Pomocou sieťového adaptéra striedavého prúdu, ktorý je súčasťou dodávky kamkordéra,
môžete batériu nabíjať vo všetkých krajinách alebo oblastiach, ktoré majú v elektrickej
rozvodnej sieti striedavý prúd 100 V až 240 V, 50 Hz/60 Hz. Nepoužívajte elektronický menič
napätia.
SK
14
Zapnutie napájania a nastavenie dátumu a
času
Nastavte dátum a čas a potom upravte objektív pomocou funkcie [Auto 3D Lens Adjust], aby
ste nahrali optimálne 3-rozmerné videozáznamy.
1
Otvorte obrazovku LCD
kamkordéra a zapnite napájanie.

Kamkordér môžete zapnúť aj stlačením
tlačidla POWER (str. 9).
Vyberte požadovaný jazyk a
potom vyberte položku [Next].
3
Vyberte požadovanú zemepisnú
oblasť pomocou tlačidiel / a
potom sa dotknite tlačidla [Next].
4
Nastavte možnosť [Summer
Time], vyberte formát dátumu a
dátum a čas.



Začíname
2
Dotknite sa tlačidla na
obrazovke LCD.
Ak nastavíte funkciu [Summer Time] na
hodnotu [On], hodiny sa posunú o hodinu
dopredu.
Pri výbere dátumu a času vyberte jednu
z položiek a nastavte hodnotu pomocou
/ .
tlačidiel
je nastavenie
Po výbere položky
dátumu a času dokončené.
SK
15
5
Potvrďte oznam o
neprerušovanom používaní
kamkordéra.
6
Vyberte [Run] a zobrazte objekt
na LCD obrazovke.

7
Ak vyberiete [Run Later], pri najbližšom
zapnutí kamkordéra sa zobrazí obrazovka
[Auto 3D Lens Adjust].
Keď mierka indikátora prekročí
značku , zvoľte [OK].

Kamkordér automaticky nastaví objektív
priblížením alebo oddialením.
Indikátor



Poznámky
Ak máte nepríjemné pocity pri prezeraní snímok v 3D, stlačte 2D/3D DISP a pozrite si snímku v 2D
(str. 21).
Ak sa zobrazí [Could not adjust.], dotknite sa tlačidla [Run Again].
Ak je prepínač 2D/3D (str. 20) nastavený na 2D, obrazovka [Auto 3D Lens Adjust] sa nezobrazí.
Tipy pre používanie funkcie [Auto 3D Lens Adjust]
Na nasledujúcich príkladoch je zobrazený objekt, ktorý bude vykazovať vyššiu mierku na LCD
obrazovke.
Objekty, ktoré vykazujú vyššiu mierku:
 jasné
objekty, napr. objekty vonku za denného svetla
s rôznymi farbami a tvarmi
 objekty
SK
16
Zmena nastavenia jazyka
Nastavenie displeja môžete zmeniť tak, aby sa hlásenia na displeji zobrazovali v zadanom
jazyku.
Vyberte položky
 [Setup]  [ General Settings]  [Language Setting] 
požadovaný jazyk.
Začíname
Vypnutie napájania
Zatvorte obrazovku LCD alebo stlačte tlačidlo POWER (str. 9).
Nastavenie uhla panela LCD
Panel LCD najprv otvorte tak, aby s
kamkordérom zvieral uhol 90° (), a potom  90° stupňov (max.)
nastavte uhol ().

Posaďte sa čelom k LCD obrazovke vo
vzdialenosti približne 30 cm, aby ste sledovali
3D filmy s optimálnym vnímaním hĺbky.
 180° stupňov (max.)  90° voči kamkordéru
Vypnutie pípania
Vyberte položky


 [Setup]  [
General Settings]  [Beep]  [Off].
Poznámky
Dátum, čas a podmienky nahrávania a súradnice (HDR-TD30VE) sa automaticky zaznamenajú na
nahrávacie médium. Počas nahrávania sa nezobrazujú. Počas prehrávania ich však môžete skontrolovať
 [Setup] 
pomocou funkcie [Data Code]. Ak ich chcete zobraziť, vyberte položky
Playback Settings]  [Data Code]  [Date/Time].
[
Po nastavení hodín sa čas na hodinách nastavuje automaticky, ak sú funkcie [Auto Clock ADJ] a [Auto
Area ADJ] nastavené na hodnotu [On]. Správny čas sa na hodinách nemusí nastaviť automaticky
(nastavenie závisí od krajiny alebo oblasti vybranej pre kamkordér). V takom prípade nastavte položky
[Auto Clock ADJ] a [Auto Area ADJ] na hodnotu [Off] (HDR-TD30VE).



[Power On By LCD] (str. 53)
Opätovné nastavenie dátumu a času: [Date & Time Setting] (str. 53)
SK
17
Vloženie pamäťovej karty
Otvorte kryt a vložte pamäťovú kartu
tak, aby so zacvaknutím zapadla na
svoje miesto.

Pri vkladaní otočte kartu orezaným okrajom tak,
ako je znázornené na ilustrácii.
Ak vložíte novú pamäťovú kartu, zobrazí sa
obrazovka s hlásením [Preparing image database
file. Please wait.]. Počkajte, kým sa toto hlásenie
prestane zobrazovať.
Indikátor prístupu
Vysunutie pamäťovej karty
Otvorte kryt a jemne zatlačte na pamäťovú kartu.




SK
18
Poznámky
Ak chcete zabezpečiť stabilnú funkčnosť pamäťovej karty, odporúča sa, aby ste pamäťovú kartu ešte pred
prvým použitím formátovali vo svojom kamkordéri (str. 52). Formátovaním pamäťovej karty sa vymažú
všetky údaje, ktoré sú na nej uložené, a tieto údaje nebude možné obnoviť. Uložte svoje dôležité údaje do
osobného počítača alebo iného zariadenia.
Ak sa zobrazí hlásenie [Failed to create a new Image Database File. It may be possible that there is not
enough free space.], formátujte pamäťovú kartu (str. 52).
Dajte pozor, ako vkladáte pamäťovú kartu. Ak nasilu zasuniete pamäťovú kartu, ktorá je nesprávne
nasmerovaná, môže dôjsť k poškodeniu pamäťovej karty, otvoru pre pamäťovú kartu alebo údajov
záberov.
Pri vkladaní alebo vysúvaní pamäťovej karty dajte pozor, aby pamäťová karta nevyskočila a nespadla.
Typy pamäťových kariet, ktoré môžete používať s kamkordérom
SD rýchlostná
trieda



—
až do 32 GB
Popísané v tejto príručke
„Memory Stick PRO Duo“
Začíname
„Memory Stick PRO Duo“
(Mark2)
„Memory Stick PRO-HG
Duo“
„Memory Stick XC-HG
Duo“
Pamäťová karta SD
Pamäťová karta SDHC
Pamäťová karta SDXC
Kapacita (overená
funkčnosť)
až do 64 GB
Trieda 4 alebo
rýchlejšia
až do 64 GB
Karta SD
Nedá sa zaručiť, že produkt bude pracovať s každou pamäťovou kartou.
Poznámky
Karta MultiMediaCard sa nemôže používať s týmto kamkordérom.
Po pripojení kamkordéra k počítaču alebo A/V zariadeniu prostredníctvom kábla USB nie je možné
importovať ani prehrávať videozáznamy nahrané na pamäťových kartách „Memory Stick XC-HG Duo“ a
SDXC, ak počítač alebo zariadenie nepodporujú systém súborov exFAT*. Ak pripojíte zariadenie, ktoré
nepodporuje systém exFAT, a zobrazí sa obrazovka formátovania, nespúšťajte formátovanie. Všetky
nahraté údaje sa stratia.
* exFAT je systém súborov, ktorý sa používa na pamäťových kartách „Memory Stick XC-HG Duo“ a
SDXC.


Čas nahrávania videozáznamov/počet nasnímateľných fotografií (57)
SK
19
Nahrávanie/Prehrávanie
Nahrávanie
V predvolenom nastavení sa videozáznamy nahrávajú v 3D formáte v kvalite obrazu s
vysokým rozlíšením (HD).
Nahrávanie videozáznamov
1
Otvorte obrazovku LCD a
stlačením tlačidla MODE zapnite
indikátor (Videozáznam).
2
Nastavte prepínač 2D/3D na
možnosť 3D.

3
Stlačením tlačidla START/STOP
spustite nahrávanie.




Ak chcete nahrávať 2D videozáznamy,
nastavte prepínač 2D/3D na 2D.
Ak chcete zastaviť nahrávanie, znova stlačte
tlačidlo START/STOP.
Počas nahrávania 2D videozáznamov
môžete stlačením tlačidla PHOTO (Dvojité
snímanie) snímať fotografie.
Poznámky
Počas nahrávania neprepínajte prepínač 2D/3D. Nahrávanie kamkordéra sa zastavilo.
REC Mode] a
Snímanie fotografií nemusí byť možné, čo závisí od nastavenia položiek [
Frame Rate].
[
Získanie dobrých 3D videozáznamov
Objekt snímajte zo vzdialenosti 30 cm až 5 m. Optimálna vzdialenosť sa líši, keď používate
približovanie (str. 24).
SK
20
Ak máte pri sledovaní 3D videozáznamov nepríjemné pocity
Ak máte pri sledovaní 3D videozáznamov na
LCD obrazovke dlhšiu dobu nepríjemné pocity,
stlačením tlačidla 2D/3D DISP prepnite z 3D
na 2D.
Snímka sa zobrazí v 2D, ale kamkordér bude
ďalej nahrávať v 3D.

Keď bude obrazovka prepnutá z 2D na 3D,
obrazovka stmavne. Nejde o poruchu.
1
Nastavte prepínač 2D/3D na
možnosť 2D.
2
Otvorte obrazovku LCD a
stlačením tlačidla MODE zapnite
indikátor (Fotografia).
3
Jemným stlačením tlačidla
PHOTO nastavte zaostrenie a
potom tlačidlo úplne stlačte.


Nahrávanie/Prehrávanie
Fotografovanie
Pri správnom nastavení zaostrenia sa na
obrazovke LCD zobrazí indikátor zámku
AE/AF.
Poznámky
Môžete snímať fotografie v 3D.
SK
21
Zobrazenie položiek na obrazovke LCD
Ak kamkordér po jeho zapnutí alebo prepnutí z režimu nahrávania videozáznamov do režimu
snímania fotografií (alebo naopak) niekoľko sekúnd nepoužívate, položky zobrazené na
obrazovke LCD sa prestanú zobrazovať.
Ak chcete zobraziť informácie o ikonách funkcií užitočných pre nahrávanie, dotknite sa
ľubovoľného miesta na obrazovke LCD okrem tlačidiel.
Indikátory na obrazovke počas nahrávania
V tejto časti sú popísané ikony pre režimy nahrávania videozáznamov (3D/2D) a režimy
zaznamenávania fotografií (2D). Ak chcete získať ďalšie podrobnosti, prejdite na stranu
uvedenú v zátvorkách.
 Tlačidlo priblíženia (W: širokouhlé zobrazenie/T: vzdialené predmety), tlačidlo START/
STOP (v režime nahrávania videozáznamov), tlačidlo PHOTO (v režime nahrávania
fotografií)
 Tlačidlo MENU (49)
 Stav zistený funkciou Intelligent Auto (35)
 Stav nahrávania ([STBY]/[REC])
 Zámok AE/AF (automatickej expozície a automatického zaostrenia) (21)
 Režim 2D/3D nahrávania
 Stav výpočtu polohy pomocou funkcie GPS (36) (HDR-TD30VE)
 Zaostrenie a sledovanie (34)
 Priblíženie, zostávajúca kapacita batérie
 Časomiera (hodina: minúta: sekunda), nasnímanie fotografie, nahrávanie, prehrávanie a
úpravy médií (71)
 Tlačidlo zrušenia zaostrenia a sledovania (34)
SK
22
 Tlačidlo funkcie Intelligent Auto (35)
 Audio režim (51), Displej úrovne hlasitosti (51)
 Približný počet nasnímateľných fotografií, pomer strán (16:9 alebo 4:3), veľkosť fotografie
(L/M/S)
 Odhadovaný zostávajúci čas nahrávania, kvalita nahrávaných záberov (HD/STD),
frekvencia snímania (50p/50i/25p) a režim nahrávania (PS/FX/FH/HQ/LP) (32)
 Tlačidlo na zobrazenie záberov (26)
 Tlačidlo My Button (k ikonám zobrazeným v tejto oblasti môžete priradiť svoje obľúbené
funkcie) (51)
Otvorte panel LCD tak, aby zvieral s
kamkordérom uhol 90° (), potom ho otočte o
180° k objektívu ().
Na obrazovke LCD sa zobrazí zrkadlový obraz
snímaného objektu, ale nahraté zábery budú
zodpovedať skutočnosti.







Poznámky
Ak zatvoríte obrazovku LCD počas nahrávania videozáznamov, kamkordér zastaví nahrávanie.
Maximálne časy nepretržitého nahrávania videozáznamov:
 3D nahrávanie: asi 6 hodín 30 minút
 2D nahrávanie: asi 13 hodín
Ak veľkosť súboru videozáznamu prekročí 2 GB, automaticky sa vytvorí ďalší súbor videozáznamu.
(Videozáznam).
Blesk nefunguje, kým svieti kontrolka
Ak sa nahrávanie dokončí, ale údaje sa stále zapisujú na nahrávacie médium, tento stav bude indikovaný
spôsobmi uvedenými nižšie. Počas tejto doby chráňte kamkordér pred nárazmi a vibráciami a nevyberajte
batériu ani neodpájajte sieťový adaptér striedavého prúdu.
 Indikátor prístupu (str. 18) svieti alebo bliká
 Ikona média v pravom hornom rohu obrazovky LCD bliká
Frame Rate] nastavená na hodnotu [25p], nemôžete snímať fotografie, keď je kamkordér
Ak je [
spustený v režime nahrávania videozáznamov.
Obrazovka LCD kamkordéra dokáže zobrazovať záznam záberov v rámci celej obrazovky (úplné
zobrazenie pixlov). V prípade prehrávania záberov na televíznom prijímači, ktorý nie je kompatibilný
s úplným zobrazením pixlov, to však môže viesť k miernemu orezaniu horného, dolného, pravého a
ľavého okraja záberov. V prípade 2D nahrávania sa odporúča nahrávať zábery s funkciou [Guide Frame]
nastavenou na hodnotu [On] a s použitím vonkajšieho rámu funkcie (str. 51) ako pomôcky.
Nahrávanie/Prehrávanie
Nahrávanie v zrkadlovom režime






Čas nahrávania, počet nasnímateľných fotografií (str. 57)
[Flash] (str. 51)
Nepretržité zobrazovanie položiek na obrazovke LCD: [Display Setting] (str. 51)
Image Size] (str. 51)
Zmena veľkosti záberu: [
Čas dostupný na nahrávanie, zostávajúca kapacita [Media Info] (str. 52)
SK
23
Približovanie
Ak chcete zväčšiť alebo zmenšiť
veľkosť záberov, posúvajte páčku
transfokátora.
W (širokouhlý záber): Širší uhol pohľadu
T (vzdialené predmety): Bližší pohľad


Snímky môžete zväčšiť takto:
 3D nahrávanie: až do 12-násobku pôvodnej
veľkosti (Extended Zoom),
 2D nahrávanie: až do 17-násobku pôvodnej
veľkosti (Extended Zoom).
Jemným posúvaním páčky transfokátora
dosiahnete pomalšie priblíženie. Ak chcete
priblíženie zrýchliť, posúvajte ju rýchlejšie.
Optimálna vzdialenosť od objektu pri nahrávaní 3D videozáznamov
Vzdialenosť, pri ktorej môžete získať dobré 3D videozáznamy sa líši v závislosti od úrovne
priblíženia. 3D videozáznamy nahrávajte v nasledujúcich rozsahoch.
Mierka priblíženia na LCD
obrazovke
Vzdialenosť od objektu
0m
5m
10 m
Pribl. 0,3 m – 5 m
Pribl. 0,9 m – 8 m
Pribl. 3,6 m – 18 m
Neodporúča sa. Videozáznam bude rozmazaný.
Videozáznam bude 3-rozmerný a realistický.
Videozáznam bude plochý bez hĺbkového efektu.
SK
24
15 m
20 m






Poznámky
Ak sa videozáznamy zobrazia na LCD obrazovke dvojito, vráťte priblíženie na pôvodnú hodnotu.
Objekt vo vzdialenosti do 30 cm by sa mal nahrávať v 2D.
Prst musí byť stále na páčke transfokátora. Ak prst dáte preč z páčky transfokátora, môže sa nahrať aj
zvuk, ktorý vydáva páčka transfokátora.
Rýchlosť priblíženia nie je možné zmeniť pomocou tlačidiel / na obrazovke LCD.
Ak chcete zabezpečiť úplné zaostrenie, musí byť minimálna vzdialenosť medzi kamkordérom a snímaným
objektom približne 1 cm pri širokouhlom zábere a približne 80 cm pri snímaní vzdialených objektov (len
2D nahrávanie).
Počas 2D nahrávania môžete pomocou optického približovania zábery zväčšiť až na 10-násobok
SteadyShot] nastavená hodnota [Active].
pôvodnej veľkosti, ak nie je pre funkciu [

Ďalšie priblíženie: [Digital Zoom] (len 2D nahrávanie) (str. 51)
Nahrávanie/Prehrávanie

SK
25
Prehrávanie
Nahraté zábery môžete vyhľadávať podľa dátumu a času nahrávania (Zobrazenie udalostí)
alebo miesta nahrávania (Zobrazenie mapy) (HDR-TD30VE).
1
Nastavte prepínač 2D/3D na
možnosť 3D.

2
Otvorte obrazovku LCD a
stlačením tlačidla
na
kamkordéri prejdite do režimu
prehrávania.

3
SK
Kamkordér automaticky zobrazuje nahraté
zábery podľa udalostí na základe dátumu
a času.
Vyberte záber.

26
Do režimu prehrávania môžete prejsť aj
na obrazovke LCD
výberom položky
(str. 22).
Stláčaním tlačidiel / presuňte
požadovanú udalosť do stredu
() a potom ju vyberte ().

4
Pre prehrávanie 2D videozáznamov a
fotografií nastavte spínač 2D/3D na 2D.
Kamkordér spustí prehrávanie od
vybratého záberu až po posledný záber v
rámci udalosti.
5
Jednotlivé operácie prehrávania
môžete spúšťať výberom
zodpovedajúcich tlačidiel na
obrazovke LCD.
/
Predchádzajúce/nasledujúce
Odstrániť
/
Rýchlo posunúť dozadu/rýchlo posunúť
dopredu
Kontext
/
Prehrať/pozastaviť
Zastaviť




Prehrať/zastaviť prehrávanie krátkych
videozáznamov
Niektoré z vyššie uvedených tlačidiel sa v závislosti od prehrávaného záberu nemusia zobraziť.
/ , videozáznamy sa budú prehrávať asi
Ak sa počas prehrávania opakovane dotknete položky
5-krát  10-krát  30-krát  60-krát rýchlejšie.
/ , videozáznam sa bude prehrávať pomaly.
Ak počas pozastavenia prehrávania vyberiete položku
 [Slideshow Set].
Ak chcete opakovať prezentáciu, vyberte položku
Prezeranie 3D videozáznamov na LCD obrazovke


Nahrávanie/Prehrávanie
Hlasitosť
Sledujte 3D videozáznamy na LCD obrazovke z miesta priamo pred obrazovkou, v približne 30 cm
vzdialenosti. 3-rozmerný videozáznam bude vyzerať realisticky.
Ak máte nepríjemné pocity v očiach, stlačením tlačidla 2D/3D DISP (str. 21) zobrazte videozáznamy v
2D.
SK
27
Vzhľad obrazovky Event View
Zostávajúca kapacita batérie
Prechod na obrazovku Zobrazenie
mapy (HDR-TD30VE)
Prechod na obrazovku
MENU
Názov udalosti
Udalosti
Prechod na nasledujúcu udalosť
Prechod na predchádzajúcu
udalosť
Prepínanie režimov
nahrávania videozáznamov
a fotografií
Panel časovej osi
Prehrávanie krátkych
videozáznamov
Názov udalosti
Čas nahrávania a počet fotografií
Prechod na obrazovku
Event View
Tlačidlo prepínania typov
záberov (len 2D)
Videozáznam
Predchádzajúca alebo
nasledujúca položka
Prepínanie režimov
nahrávania
videozáznamov a fotografií


SK
28
Tlačidlo zmeny mierky
udalosti
Fotografia (len 2D)
Posledný prehrávaný záber
Zmenšené obrázky, ktoré vám umožnia súčasne zobraziť viacero záberov na indexovej obrazovke, sa
označujú ako „miniatúry“.
Poznámky
Ak chcete zabrániť strate údajov, pravidelne ukladajte všetky nasnímané zábery na externé médiá (str. 46).
Prehrávanie videozáznamov a fotografií podľa mapy (HDR-TD30VE)
Prejdite na obrazovku Map View
tak, že sa postupne dotknete
položiek  [Map View].
2
Vyberte polohu zaznamenania
videozáznamu.


3
Dotknite sa smeru na mape, v ktorom
sa má posunúť jej zobrazenie. Ak chcete
plynulo posúvať obsah zobrazený na mape,
podržte stlačený tento bod.
Ak zmeníte mierku mapy pomocou
páčky transfokátora, zmenia sa aj zhluky
miniatúr.
Vyberte požadovaný záber.
Nahrávanie/Prehrávanie
1
Prvé použitie údajov mapy
Zobrazí sa hlásenie so žiadosťou o vyjadrenie súhlasu s podmienkami licenčnej zmluvy na
používanie údajov mapy. Údaje máp môžete začať používať tak, že sa dotknete položky [Yes]
na obrazovke po vyjadrení súhlasu s podmienkami licenčnej zmluvy (str. 67).
Ak sa dotknete položky [No], nebudete môcť používať údaje mapy. Keď sa však pokúsite
použiť údaje mapy po druhýkrát, na obrazovke sa znova zobrazí to isté hlásenie, a ak sa
dotknete položky [Yes], budete môcť používať údaje mapy.
SK
29
Vzhľad obrazovky pri používaní funkcie Map View
Prechod na obrazovku
MENU
Prechod na obrazovku
nahrávania videozáznamov
Prechod na obrazovku
Event View
Prehrávanie krátkych videozáznamov
Zobrazenie mapy
Tlačidlo prepínania typov
záberov (len 2D)
Predchádzajúca alebo
nasledujúca položka
Prechod na
obrazovku nahrávania
videozáznamov/fotografií
Prehrávanie záberov pomocou iných zariadení


SK
30
Zábery nasnímané pomocou kamkordéra sa nemusia dať normálne prehrávať v iných zariadeniach.
Podobne aj zábery nasnímané pomocou iných zariadení sa nemusia dať normálne prehrať v kamkordéri.
Videozáznamy nahraté v kvalite so štandardným rozlíšením (STD) na pamäťových kartách SD nie je
možné prehrať na AV zariadení iných výrobcov.
Zložitejšie operácie
Nastavenie hĺbky 3D
videozáznamov
Pri východiskovom nastavení kamkordér
zistí relatívnu polohu medzi objektom a
jeho pozadím počas nahrávania a podľa
toho automaticky nastaví efekt paralaxy,
aby ste mali pri sledovaní 3-rozmerných
videozáznamov príjemný pocit.
Kamkordér zistí
vzájomnú polohu.
2
Nastavte hĺbku pomocou
,
aby ste obraz posunuli do
popredia a pomocou
, aby
ste obraz posunuli ďalej do
pozadia.
Komfortné vnímanie hĺbky
Kamkordér nastaví
efekt paraláx.
Komfortné vnímanie hĺbky
Monitor

Poznámky
Keďže paralax je nastavený automaticky, 3D
videozáznamy sa pri prehrávaní v 2D režime
môžu zdať, akoby sa chveli zo strany na stranu.
Aby ste predišli chveniu, nastavte hĺbku pred
nahrávaním manuálne.
Nastavte hĺbkový efekt pomocou funkcie
[Auto] (východiskové nastavenie), kým
nebude hĺbkový efekt primeraný, potom
vyberte [Manual].
Nastavenie hĺbky počas
prehrávania
1
Vyberte položky  [3D
Depth Adjustment] na obrazovke
prehrávania 3D videozáznamov.

Nastavenie hĺbky počas
nahrávania
1
Vyberte
 [Camera/Mic]
[
Camera Settings]  [3D
Depth Adjustment]  [Manual].
Zložitejšie operácie
Zachovanie optimálneho hĺbkového
efektu
2
Videozáznam sa pozastaví a obrazovka
používaná na nastavenie vertikálneho
smeru sa objaví v 2D režime (dvojité
zobrazenie).
Vyberte
/
a nastavte
vertikálny smer  [Next].
SK
31
3
Vyberte
/
a nastavte
horizontálny smer 
.

Nahrávanie
záberov s rôznymi
nastaveniami
Výber kvality obrazu
videozáznamov (režim
nahrávania)
Obrazovka používaná na nastavenie
horizontálneho smeru sa objaví v 3D.
Prepnutím režimu nahrávania môžete
vybrať kvalitu videozáznamov pri
nahrávaní videozáznamov v kvalite
obrazu s vysokým rozlíšením (HD). Čas
nahrávania (str. 57) alebo typ mediálneho
zariadenia, do ktorého možno zábery
kopírovať, sa môže meniť v závislosti od
vybratého režimu nahrávania. ([Standard
] je predvolené nastavenie.)


SK
32
Poznámky
[3D] je zvolené pre nahrávanie 3D
videozáznamov.
] je možné nastaviť iba
[50p Quality
Frame Rate]
v prípade, ak je funkcia [
nastavená na hodnotu [50p].
1
Vyberte položky
Quality/Size]  [
2
Vyberte požadovaný režim
nahrávania.
 [Image
REC Mode].
Režim nahrávania a mediálne
zariadenia, do ktorých možno
kopírovať zábery
Typy médií
Režim nahrávania
FH/
3D PS* FX HQ/
LP
V tomto kamkordéri
Pamäťová karta




—
—
—
* [50p Quality
] je možné nastaviť iba
Frame Rate]
v prípade, ak je funkcia [
nastavená na hodnotu [50p].
Kvalita obrazu
[
Frame Rate] (str. 51)
Nahrávanie videozáznamov v kvalite obrazu
/
so štandardným rozlíšením (STD): [
Setting] (str. 51)
Pomôcka pre vytváranie diskov (str. 45)
Zložitejšie operácie
V externých
zariadeniach
Externé médiá
(pamäťové
zariadenia USB)
Disky Blu-ray
Nahrávacie disky
AVCHD
Time
]: v kvalite 1440  1080/50i,
AVC HD 5M (LP)
 Pre videozáznamy v kvalite obrazu so
štandardným rozlíšením (STD)
]: štandardná kvalita, STD 9M
 [Standard
(HQ)*
* Kvalita obrazu so štandardným rozlíšením
(STD) je pevne nastavená na túto hodnotu.
 [Long
Nahrávanie kvalitných
záberov vybratého
subjektu (Priorita tváre)
Kamkordér dokáže sledovať vybratú tvár a
automaticky upraviť zaostrenie, expozíciu
a odtieň pokožky vybratej tváre.
Dotknite sa niektorej zo zacielených
tvárí.
Kvalitu obrazu a prenosovú rýchlosť pre
jednotlivé režimy nahrávania možno
nastaviť nasledujúcim spôsobom.
(Hodnota „M“, ako napríklad hodnota
„24M“, označuje jednotku „Mb/s“.)

Pre videozáznamy v kvalite obrazu s vysokým
rozlíšením (HD)
 [3D]: v kvalite 1920  1080/50i, MVC HD
28M (3D)
]: v kvalite 1920  1080/50p,
 [50p Quality
AVC HD 28M (PS)
]: v kvalite 1920 
 [Highest Quality
1080/50i alebo 1920  1080/25p, AVC HD
24M (FX)
]: v kvalite 1920  1080/50i
 [High Quality
alebo 1920  1080/25p, AVC HD 17M (FH)
]: v kvalite 1440  1080/50i,
 [Standard
AVC HD 9M (HQ)
Zobrazí sa dvojité
orámovanie.
Uvoľnenie výberu
SK
33


Poznámky
Subjekt, ktorého ste sa dotkli, nemusí byť v
závislosti od okolitého jasu alebo účesu
rozpoznaný.
Zabezpečte, aby funkcia [Face Detection]
bola nastavená na inú hodnotu než [Off]
(predvolene je nastavená hodnota [Auto]).
Nahrávanie iných subjektov, než sú
ľudia (Zaostrenie na sledovanie)
Automatické snímanie
úsmevov (Smile Shutter)
Keď kamkordér počas nahrávania
videozáznamu rozpozná, že osoba
sa usmieva, automaticky nasníma jej
fotografiu (str. 51). ([Dual Capture] je
predvolené nastavenie.)
Dotknite sa subjektu, ktorý chcete nahrávať.
Zaostrenie kamkordéra sa automaticky
upraví.
Kamkordér
rozpoznáva tvár.


Kamkordér rozpoznáva
úsmev (oranžové
orámovanie).
Poznámky
Keď nastavíte frekvenciu snímania a režim
nahrávania na hodnotu [50i]/[Highest Quality
] alebo [50p]/[50p Quality
], nemôžete
používať funkciu Smile Shutter počas nahrávania
videozáznamov. Ak je okrem toho frekvencia
snímania nastavená na hodnotu [25p], tiež
nemôžete použiť funkciu Smile Shutter.
V závislosti od podmienok nahrávania, podmienok
subjektu a nastavení kamkordéra sa môže stať aj to,
že zariadenie nerozpozná žiadne úsmevy.


SK
34
[Smile Sensitivity] (str. 51)
Automatický výber
vhodného nastavenia
podľa situácie pri
nahrávaní (Intelligent
Auto)
Vyberte položky
 [Camera/Mic]
Manual Settings]  [Low Lux].
[


Poznámky
Rámčeky na tvárach sa nezobrazia počas 3D
nahrávania.
Kamkordér v závislosti od podmienok
nahrávania nemusí zistiť očakávanú scénu alebo
subjekt.
Zložitejšie operácie
Kamkordér nahráva videozáznamy po
automatickom výbere najvhodnejšieho
nastavenia pre subjekty alebo danú
situáciu. ([On] je predvolené nastavenie.)
Keď kamkordér zistí subjekt, zobrazia
sa ikony zodpovedajúce zisteným
podmienkam.
Nahrávanie jasnejších záberov než
sú zábery nahraté pomocou funkcie
Intelligent Auto
Vyberte položky
 [On]

v pravom dolnom
rohu obrazovky nahrávania
videozáznamov alebo fotografií.
Rozpoznávanie tvárí: (Portrét),
(Dieťa)
Zisťovanie scény:  (Protisvetlo),
(Krajina), (Night Scene), (Bodové
svetlo), (Slabé svetlo), (Makro)
Zisťovanie roztrasenia kamery:
(Chôdza), (Statív)
(Auto Wind NR)
Detekcia zvuku: ,

Ak chcete vypnúť funkciu Intelligent Auto,
 [Off].
vyberte položky
SK
35
Zaznamenávanie
informácií o vašej
polohe (funkcia GPS)
(HDR-TD30VE)
Pri nastavení položky [GPS Setting] na
hodnotu [On] (predvolené nastavenie)
sa na obrazovke zobrazí ikona určovania
polohy systému GPS a kamkordér začne
vyhľadávať signály satelitov GPS. Zobrazená
ikona sa bude líšiť v závislosti od intenzity
zachyteného signálu. Funkcia GPS je k
dispozícii, keď sa zobrazuje ikona ,
.
alebo
Ak používate funkciu GPS (Global
Positioning System), máte k dispozícii
nasledujúce funkcie.
 Zaznamenávanie informácií o polohe
vo videozáznamoch alebo fotografiách
(predvolené je nastavenie na hodnotu
[On].)
 Prehrávanie videozáznamov a fotografií
na základe vyhľadávania na mape
(obrazovka Map View, str. 29)
 Zobrazenie mapy s vašou aktuálnou
polohou
Ak nechcete zaznamenávať
informácie o polohe
Vyberte položky
 [Setup] 
[ General Settings]  [GPS
Setting]  [Off ].


SK
36

Poznámky
Môže to trvať určitý čas, kým kamkordér začne
vypočítavať polohu.
Funkciu GPS používajte v exteriéri a na
otvorených priestranstvách, pretože na týchto
miestach je k dispozícii najlepší príjem
rádiových vĺn.
V rámci zobrazenej mapy je sever vždy hore.
Prehrávanie záberov
v televízore
Spôsoby pripojenia a kvalita obrazu
zobrazeného na televíznej obrazovke sa líšia
v závislosti od typu pripojeného televízora a
použitých konektorov.
Pripojenie k 3D televízoru
Videozábery nahraté v 3D sa prehrajú v 3D.
Nezabudnite prepnúť prepínač kamkordéra
2D/3D na 3D.
Kábel HDMI
(je súčasťou dodávky)
HDMI IN
Pripojenie k televízoru s vysokým
rozlíšením obrazu
Ak ide o nahrávku v kvalite obrazu s
vysokým rozlíšením (HD), videozáznamy
sa prehrávajú v kvalite obrazu s vysokým
rozlíšením (HD). Ak ide o nahrávku v
kvalite obrazu so štandardným rozlíšením
(STD), videozáznamy sa prehrávajú v
kvalite obrazu so štandardným rozlíšením
(STD).
Kábel HDMI
(je súčasťou dodávky)
HDMI IN
Pripojenie k televízoru bez vysokého
rozlíšenia 16:9 (širokouhlý) alebo
k televízoru s pomerom strán
obrazovky 4:3



Prípojný A/V kábel
(predáva sa samostatne)
Žltý
Biely
Červený
1
Prepnite vstup na televízore na
pripojený konektor.
2
3
Pripojte kamkordér k televízoru.



Prehrajte videozáznam alebo
fotografiu v kamkordéri (str. 26).
Poznámky
Pozrite sa aj do príručiek k televízoru.
Ako zdroj napájania použite sieťový adaptér
striedavého prúdu (str. 14).
3D videozáznamy sa môžu pri prehrávaní
na 2D televízore triasť zo strany na stranu.
Zabrániť chveniu môžete nastavením položky
[3D Depth Adjustment] (str. 31) na [Manual]
pred nahrávaním.
Ak sú videozáznamy nahraté v kvalite obrazu
so štandardným rozlíšením (STD), prehrávajú
sa v kvalite obrazu so štandardným rozlíšením
(STD) aj v televízore podporujúcom vysoké
rozlíšenie.
Ak prehrávate videozáznamy v kvalite obrazu
so štandardným rozlíšením (STD) v televíznom
prijímači s pomerom strán obrazovky 4:3, ktorý
nie je kompatibilný so signálom 16:9, nastavte
Wide Mode] na hodnotu [4:3], aby
funkciu [
sa videozáznamy nahrávali s pomerom strán
4:3 (str. 51).
Ak pripojíte kamkordér k televízoru s použitím
viacerých typov káblov na výstup záberov,
najvyššiu prioritu bude mať výstup vo formáte
HDMI.
Kamkordér nepodporuje výstup vo formáte
S-Video.
Zložitejšie operácie
Ak sú videozáznamy nahraté v kvalite
obrazu s vysokým rozlíšením (HD),
prehrávajú sa v kvalite obrazu so
štandardným rozlíšením (STD). Ak sú
videozáznamy nahraté v kvalite obrazu so
štandardným rozlíšením (STD), prehrávať
sa budú v kvalite obrazu so štandardným
rozlíšením (STD).

Vychutnajte si
5,1-kanálový priestorový
zvuk
Pomocou vstavaného mikrofónu môžete
nahrávať 5,1-kanálový priestorový zvuk
v kvalite Dolby Digital. Realistický zvuk
si môžete vychutnať pri prehrávaní
videozáznamov na zariadeniach, ktoré
podporujú vstup 5,1-kanálového
priestorového zvuku.
Vstavaný mikrofón
SK
37



Poznámky
Ak sa pokúsite prehrať 5,1-kanálový zvuk na
kamkordéri, 5,1-kanálový zvuk sa automaticky
skonvertuje na 2-kanálový výstup.
Ak si chcete vychutnať 5,1-kanálový priestorový
zvuk videozáznamov zaznamenaných v
kvalite obrazu s vysokým rozlíšením (HD) s
5,1-kanálovým zvukom, potrebujete zariadenie
kompatibilné s 5,1-kanálovým priestorovým
zvukom.
Keď kamkordér pripojíte pomocou kábla
HDMI (je súčasťou dodávky), zvuková stopa
videozáznamu v kvalite obrazu s vysokým
rozlíšením (HD) nahratá s 5,1-kanálovým
zvukom sa automaticky prehráva ako
5,1-kanálový zvuk. Zvuk videozáznamov v
kvalite obrazu so štandardným rozlíšením
(STD) sa konvertuje na 2-kanálový zvuk.


[Audio Mode] (str. 51)
Kábel HDMI






SK
38
Používajte kábel HDMI s logom HDMI.
Na jednej strane použite minikonektor HDMI
(pre kamkordér) a na druhej strane vhodný
konektor na pripojenie k televízoru.
Zábery chránené autorskými právami sa
neprenášajú výstupom z konektora HDMI OUT
kamkordéra.
Niektoré televízory nemusia s týmto pripojením
pracovať správne (napr. nebudete mať obraz
alebo zvuk).
Nepripájajte konektor HDMI OUT kamkordéra
ku konektoru HDMI OUT externého
zariadenia. Mohli by ste tým spôsobiť poruchu.
HDMI (High Definition Multimedia Interface)
je rozhranie slúžiace na prenos obrazového
aj zvukového signálu. Konektor HDMI OUT
poskytuje na výstupe obraz vo vysokej kvalite a
digitálny zvuk.
Pripojenie k monofónnemu
televízoru (s jednou zásuvkou pre
vstup zvuku)
Žltý konektor prípojného A/V kábla
(predáva sa samostatne) zapojte do
konektora pre vstup videa a biely (ľavý
kanál) alebo červený (pravý kanál)
konektor zapojte do konektora pre vstup
zvuku na televízore alebo videorekordéri.
Pripojenie k televízoru cez
videorekordér
Pripojte kamkordér do vstupu LINE IN
videorekordéra pomocou prípojného A/V
kábla (predáva sa samostatne). Nastavte
prepínač vstupov na videorekordéri na
možnosť LINE (VIDEO 1, VIDEO 2, atď.).


Nastavenie pomeru strán podporovaného
televízorom: [TV Type] (str. 52)
O štandarde „Photo TV HD“
Tento kamkordér je kompatibilný so
štandardom „Photo TV HD“. Štandard
„Photo TV HD“ umožňuje veľmi kvalitné,
detailné a takmer fotografické zobrazovanie
jemných textúr a odtieňov farieb.
Po pripojení zariadení kompatibilných so
štandardom Photo TV HD spoločnosti
Sony pomocou kábla HDMI* si môžete
vychutnať úplne nový svet fotografií v
kvalite HD, ktorá vám vyrazí dych.
* Pri výbere možnosti
(fotografia) pomocou
tlačidla prepínania typov záberov sa televízor
automaticky prepne na vhodný režim.
Úpravy
Vykonávanie úprav v
kamkordéri





Odstraňovanie
videozáznamov a
fotografií
Videozáznam môžete rozdeliť a odstrániť.

Vyberte položky
Copy]  [Delete].
2
Vyberte položky [Multiple Images].
3
/
vyberte dátum,
2 Pomocou tlačidiel
z ktorého chcete odstrániť všetky zábery,
.
a potom vyberte položku
Odstránenie časti videozáznamu
1

1 V kroku č. 2 vyberte položku [All In
Event].
Úpravy
Poznámky
V kamkordéri možno vykonávať určité základné
úpravy. Ak chcete vykonávať pokročilejšie úpravy,
nainštalujte softvér „PlayMemories Home“.
Odstránené zábery nie je možné obnoviť. Dôležité
videozáznamy a fotografie si vopred uložte.
Počas odstraňovania alebo rozdeľovania
záberov nevyberajte z kamkordéra batériu ani
neodpájajte sieťový adaptér striedavého prúdu.
Môže dôjsť k poškodeniu nahrávacieho média.
Počas odstraňovania alebo rozdeľovania záberov
z pamäťovej karty nevysúvajte pamäťovú kartu.
Ak odstraňujete alebo rozdeľujete
videozáznamy alebo fotografie, ktoré sú
súčasťou uložených scenárov, odstránia sa aj
tieto scenáre.
Odstránenie všetkých
videozáznamov alebo fotografií z
vybratého dátumu naraz
 [Edit/
Pri úprave 2D videozáznamov vyberte typ
záberu.
Pridajte znaky začiarknutia
k videozáznamom alebo
fotografiám, ktoré sa majú
odstrániť, a vyberte položku
.


Uvoľnenie ochrany: [Protect] (str. 52)
[Format] (str. 52)
Rozdelenie
videozáznamu
1
Vyberte položky  [Divide]
na obrazovke prehrávania
videozáznamov.
SK
39
2
Pomocou tlačidiel
/
vyberte bod, v ktorom chcete
rozdeliť videozáznam na scény, a
potom vyberte položku
.
A
B
A: Návrat na začiatok vybratého
videozáznamu.
B: Nastavenie bodu rozdelenia s väčšou
presnosťou.

SK
40
Poznámky
Medzi bodom, v ktorom ste sa dotkli tlačidla,
a skutočným bodom rozdelenia môže byť
malý posun, pretože kamkordér vyberá bod
rozdelenia v asi polsekundových prírastkoch.
Ukladanie videozáznamov a fotografií pomocou počítača
Prehrávanie záberov v počítači
Softvér „PlayMemories Home“ vám umožňuje importovať videozáznamy a statické zábery do
počítača, kde ich môžete využiť viacerými spôsobmi.
Možnosti využitia softvéru „PlayMemories Home“ (v systéme Windows)
Import záberov z
kamkordéra
Zobrazenie v
kalendári
Ukladanie videozáznamov a fotografií pomocou počítača
Vytvorenie disku s
videozáznamom
DVD (2D)/Blu-ray
Odovzdanie záberov do
služieb online
Zdieľanie záberov v
softvéri „PlayMemories
Online“
Softvér „PlayMemories Home“ možno prevziať z nasledujúcej adresy URL.
www.sony.net/pm

Poznámky
Na používanie služieb online je potrebné pripojenie na internet.
Softvér pre počítače Mac
Softvér „PlayMemories Home“ nie je podporovaný v počítačoch Mac. Ak chcete importovať
zábery z kamkordéra do počítača Mac a prehrávať ich, použite zodpovedajúci softvér v
počítači Mac. Podrobnosti nájdete na stránke na nasledujúcej adrese URL.
http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/
SK
41
Príprava počítača so
systémom (Windows)
Inštalácia softvéru
„PlayMemories Home“ v počítači
Kontrola systému počítača
Operačný systém*1
Microsoft Windows XP SP3*2/Windows Vista
SP2*3/Windows 7 SP1/Windows 8
1
V internetovom prehľadávači v
počítači prejdite na nasledujúcu
lokalitu na preberanie obsahu
a potom kliknite na položku
[Install]  [Spustiť].
www.sony.net/pm
2
Vykonajte inštaláciu podľa
pokynov na obrazovke.
Procesor*4
Procesor Intel Core Duo 1,66 GHz alebo
rýchlejší, alebo procesor Intel Core 2 Duo
1,66 GHz alebo rýchlejší (na spracovanie
videozáznamov vo formáte 3D, FX alebo
FH sa vyžaduje procesor Intel Core 2 Duo
2,26 GHz alebo rýchlejší a na spracovanie
videozáznamov vo formáte PS sa vyžaduje
procesor Intel Core 2 Duo 2,40 GHz alebo
rýchlejší.)

Pamäť
Windows XP: 512 MB alebo viac (odporúča
sa 1 GB alebo viac)
Windows Vista/Windows 7/Windows 8: 1 GB
alebo viac
Keď sa na obrazovke zobrazia pokyny
s výzvou na pripojenie kamkordéra k
počítaču, pripojte kamkordér k počítaču
pomocou vstavaného kábla.
Pevný disk
Potrebné miesto na inštaláciu na pevnom
disku: Približne 500 MB
Displej
Minimálne 1 024 × 768 bodov
*1Vyžaduje sa štandardná inštalácia. Nedá sa
zaručiť, že na uvedené účely bude možné použiť
počítač s inovovaným operačným systémom
alebo počítač umožňujúci spustenie viacerých
operačných systémov.
*264-bitové vydania a verzia Starter (Edition) nie sú
podporované. Na používanie funkcie vytvárania
diskov je potrebné rozhranie Windows Image
Mastering API (IMAPI), verzia 2.0 alebo novšia.
*3Verzia Starter (Edition) nie je podporovaná.
*4Odporúča sa používať rýchlejší procesor.

SK
42
Poznámky
Nezaručujeme, že môžete použiť ľubovoľný
počítač bez ohľadu na prostredie v počítači.
Built-in USB Cable

Po dokončení inštalácie sa spustí softvér
„PlayMemories Home“.
Poznámky k inštalácii


Ak už máte softvér „PlayMemories Home“
nainštalovaný v počítači, pripojte kamkordér k
počítaču. Takto sa sprístupnia funkcie, ktoré sa
môžu použiť s týmto kamkordérom.
Ak je v počítači nainštalovaný softvér „PMB
(Picture Motion Browser)“, prepíše sa softvérom
„PlayMemories Home“. Niektoré z funkcií
dostupných v softvéri „PMB“ tak nebudete
môcť používať so softvérom „PlayMemories
Home“.

Kamkordér automaticky rozdelí každý súbor
záberu, ktorého veľkosť prekračuje hodnotu
2 GB, a uloží rozdelené súčasti ako samostatné
súbory. Všetky súbory záberov sa môžu v
počítači zobrazovať ako samostatné súbory,
funkcia importu a funkcia prehrávania v
kamkordéri alebo softvér „PlayMemories
Home“ ich však spracujú správne.
Odpojenie kamkordéra od počítača
Ukladanie videozáznamov a fotografií pomocou počítača
1 Kliknite na ikonu
v pravom dolnom
rohu pracovnej plochy počítača 
[Safely remove USB Mass Storage
Device].
2 Vyberte položky
 [Yes] na
obrazovke kamkordéra.
3 Odpojte kábel USB.



Ak používate systém Windows 7 alebo systém
a potom
Windows 8, kliknite na položku
kliknite na položku .
Poznámky
Ak pristupujete ku kamkordéru z počítača,
používajte na to softvér „PlayMemories
Home“. Ak použijete iný softvér než je softvér
„PlayMemories Home“ alebo ak budete so
súbormi a priečinkami manipulovať priamo z
počítača, nedá sa zaručiť, že to bude fungovať.
V závislosti od režimu nahrávania sa môže stať,
že zábery sa nebudú dať uložiť na niektoré disky.
Videozáznamy nahraté s použitím režimu [3D],
] alebo [Highest Quality
]
[50p Quality
je možné uložiť len na disk Blu-ray.
SK
43
Spustenie softvéru
„PlayMemories Home“
1
Dvakrát kliknite na ikonu
„PlayMemories Home“ na
obrazovke počítača.
Pri používaní systému Windows 8
vyberte ikonu „PlayMemories Home“
na domovskej obrazovke.
2
Ak chcete zistiť, ako používať
softvér „PlayMemories Home“,
dvakrát kliknite na ikonu odkazu
„PlayMemories Home Help
Guide“ na obrazovke počítača.



SK
44
Pri používaní systému Windows 8 vyberte
položku [PlayMemories Home Help
Guide] v ponuke pomocníka softvéru
„PlayMemories Home“.
Ak sa táto ikona nezobrazuje na
obrazovke počítača, postupne kliknite
na položky [Start]  [All Programs] 
[PlayMemories Home]  požadovaná
položka.
Ak chcete zobraziť podrobnosti o softvéri
„PlayMemories Home“, vyberte položku
(„PlayMemories Home Help Guide“) v
softvéri alebo navštívte stránku podpory
pre softvér PlayMemories Home
(http://www.sony.co.jp/pmh-se/).
Ukladanie záberov pomocou externého zariadenia
Vytvorenie disku
v kvalite obrazu
so štandardným
rozlíšením (STD)
pomocou rekordéra


Konektor
pre diaľkový
ovládač A/V
Poznámky
Pripojte kamkordér do sieťovej zásuvky
pomocou dodávaného sieťového adaptéra
striedavého prúdu (str. 14).
Ďalšie informácie nájdete v príručke dodanej s
pripojeným zariadením.
Vstup
Pripojte kamkordér k rekordéru diskov
pomocou prípojného A/V kábla (predáva
sa samostatne). Zábery prehrávané v
kamkordéri môžete kopírovať na disk
alebo videokazetu.
Žltý
Vložte nahrávacie médium
do nahrávacieho zariadenia
(rekordéra diskov atď.).

2
Biely
Ak sa na nahrávacom zariadení nachádza
prepínač vstupov, nastavte ho na vstupný
režim.
Pripojte kamkordér k
nahrávaciemu zariadeniu
pomocou prípojného A/V kábla
(predáva sa samostatne).
Ukladanie záberov pomocou externého zariadenia
1
Červený
Prípojný A/V
kábel
(predáva sa
samostatne)
Tok signálu

Pripojte kamkordér do vstupných
konektorov nahrávacieho zariadenia.
3
V kamkordéri spustite
prehrávanie a v nahrávacom
zariadení nahrávanie.
4
Po ukončení replikovania
zastavte nahrávacie zariadenie a
potom kamkordér.
SK
45





Poznámky
3D videozábery sa konvertujú na 2D v kvalite
obrazu so štandardným rozlíšením (STD).
Zábery nemôžete kopírovať na rekordéry
pripojené pomocou kábla HDMI.
Keďže kopírovanie prebieha prostredníctvom
analógového prenosu údajov, kvalita obrazu sa
môže znížiť.
Videozáznamy v kvalite obrazu s vysokým
rozlíšením (HD) sa skopírujú v kvalite obrazu
so štandardným rozlíšením (STD).
Ak pripájate monofónne zariadenie, žltý
konektor prípojného A/V kábla (predáva sa
samostatne) zapojte do konektora pre vstup
videa a biely konektor (ľavý kanál) alebo
červený konektor (pravý kanál) zapojte do
konektora pre vstup zvuku na zariadení.
Ukladanie záberov v
externom mediálnom
zariadení
Videozáznamy a fotografie môžete
ukladať v externom mediálnom zariadení
(pamäťové zariadenia USB), ako je
napríklad externá jednotka pevného
disku. Po uložení záberov v externom
mediálnom zariadení budete mať k
dispozícii nasledujúce funkcie.





Kopírovanie informácií o dátumoch a časoch:
[Data Code] (str. 52)
Použitie zariadenia s pomerom strán obrazovky
4:3: [TV Type] (str. 52)



Kamkordér a externé mediálne zariadenie
môžete prepojiť a prehrávať zábery uložené v
externom mediálnom zariadení (str. 47).
Môžete prepojiť počítač a externé mediálne
zariadenie a importovať zábery do počítača
pomocou softvéru „PlayMemories Home“
(str. 44).
Poznámky
Na túto operáciu potrebujete kábel adaptéra
USB VMC-UAM1 (predáva sa samostatne).
Pripojte sieťový adaptér striedavého prúdu a
napájací kábel do konektora DC IN svojho
kamkordéra a do sieťovej zásuvky.
Ďalšie informácie nájdete v príručke dodanej s
externým mediálnym zariadením.
1
Prepojte kamkordér s externým
mediálnym zariadením pomocou
kábla USB adaptéra (predáva sa
samostatne).
Kábel adaptéra USB
VMC-UAM1
(predáva sa samostatne)
SK
46


2
Zabezpečte, aby počas zobrazovania
hlásenia [Preparing image database file.
Please wait.] na obrazovke LCD nedošlo k
odpojeniu kábla USB.
Ak sa na obrazovke kamkordéra zobrazuje
hlásenie [Repair Img. DB F.], vyberte
.
položku
Vyberte položky [Copy.] na
obrazovke kamkordéra.
Odstránenie záberov v externom
mediálnom zariadení
1 V kroku č. 2 vyberte položku [Play
without copying.].


Prehrávanie záberov v externom
mediálnom zariadení na kamkordéri
V kroku č. 2 vyberte položku [Play without
copying.] a vyberte záber, ktorý chcete
prezerať.


Uloženie požadovaných záberov
v kamkordéri do externého
mediálneho zariadenia
Ukladanie záberov pomocou externého zariadenia

Videozáznamy a fotografie, ktoré sú
uložené na nahrávacom médiu a ktoré
ešte neboli uložené na externé mediálne
zariadenie, je teraz možné uložiť na
pripojené mediálne zariadenie.
Táto operácia je k dispozícii iba v prípade,
ak sa v kamkordéri nachádzajú nové
nahraté zábery.
Ak chcete odpojiť externé mediálne
, keď je
zariadenie, vyberte položku
kamkordér prepnutý do pohotovostného
režimu prehrávania (zobrazuje sa
obrazovka zobrazenia udalosti alebo
registra udalostí).
 [Edit/Copy]
2 Vyberte položky
 [Delete], a potom postupujte podľa
pokynov na odstránenie záberov, ktoré sa
zobrazujú na obrazovke LCD.
1 V kroku č. 2 vyberte položku [Play
without copying.].
 [Edit/Copy]
2 Vyberte položky
 [Copy], a potom postupujte podľa
pokynov na uloženie záberov, ktoré sa
zobrazujú na obrazovke LCD.

Ak chcete kopírovať zábery, ktoré sa ešte
 [Edit/
nekopírovali, vyberte položky
Copy]  [Direct Copy], keď je kamkordér
pripojený k externému mediálnemu zariadeniu.
Zábery môžete prehrávať aj v televízore
pripojenom ku kamkordéru (str. 36).
Keď je pripojené externé mediálne zariadenie,
na obrazovke zobrazenia udalosti sa zobrazí
.
ikona
SK
47
Prehrávanie videozáznamov v kvalite
obrazu s vysokým rozlíšením (HD) v
počítači

V softvéri „PlayMemories Home“
(str. 44) vyberte jednotku zodpovedajúcu
pripojenému externému mediálnemu
zariadeniu a potom prehrajte
videozáznamy.





SK
48
Poznámky
Nasledujúce zariadenia nemôžete používať ako
externé mediálne zariadenia:
 mediálne zariadenia s kapacitou väčšou ako
2 TB,
 bežné diskové jednotky, ako je napríklad
jednotka CD alebo jednotka DVD,
 mediálne zariadenia pripojené
prostredníctvom rozbočovača USB,
 mediálne zariadenia so vstavaným
rozbočovačom USB,
 čítač kariet.
Pravdepodobne nebude možné používať
ani externé mediálne zariadenia s funkciou
kódovania.
Pre kamkordér je k dispozícii systém
súborov FAT. Ak bolo ukladacie médium
externého zariadenia naformátované pre
systém súborov NTFS alebo iný systém, pred
použitím naformátujte externé mediálne
zariadenie pomocou kamkordéra. Obrazovka
na formátovanie sa zobrazí, keď je externé
mediálne zariadenie pripojené ku kamkordéru.
Pred formátovaním externého mediálneho
zariadenia pomocou kamkordéra skontrolujte,
či do externého mediálneho zariadenia neboli
uložené dôležité údaje.
Funkčnosť však nie je možné zaručiť pre
každé zariadenie, ktoré spĺňa požiadavky na
prevádzkovanie.
Podrobnosti o dostupných externých
mediálnych zariadeniach nájdete na webovej
lokalite technickej podpory spoločnosti Sony
pre vašu krajinu alebo oblasť.



Počet scén, ktoré môžete uložiť do externého
mediálneho zariadenia, je nasledujúci. Scény
nad rámec tohto počtu však nie je možné uložiť
ani v prípade, ak je v externom mediálnom
zariadení ešte voľné miesto.
 Videozáznamy v kvalite obrazu s vysokým
rozlíšením (HD): max. 3 999
 Videozáznamy v kvalite obrazu so
štandardným rozlíšením (STD): max. 9 999
 Fotografie: max. 40 000
Počet scén môže byť v závislosti od typu
nahratých záberov aj nižší.
Ak kamkordér nerozpozná externé mediálne
zariadenie, vyskúšajte nasledujúce operácie.
 Odpojte a znova zapojte kábel adaptéra USB
(predáva sa samostatne) do kamkordéra.
 Ak má externé mediálne zariadenie Napájací
kábel na napájanie striedavým prúdom,
zapojte ho do sieťovej zásuvky.
Zábery nemôžete kopírovať z externého
mediálneho zariadenia na interné nahrávacie
médium na kamkordéri.
Prispôsobenie kamkordéra
Používanie ponúk
V kamkordéri sú k dispozícii rôzne
položky ponúk, ktoré sú usporiadané do 6
kategórií ponúk.
Shooting Mode
Camera/Mic
Ponuky [Camera/Mic] a [Setup] zahŕňajú
podkategórie. Ak chcete, aby sa na
obrazovke LCD zobrazil zoznam ponúk
v určitej podkategórii, vyberte ikonu
príslušnej podkategórie.
Playback Function
Edit/Copy
Setup
Vyberte položku
Poznámky
Ak chcete dokončiť nastavovanie ponuky alebo
vrátiť sa na predchádzajúcu obrazovku ponuky,
.
vyberte možnosť
Rýchle vyhľadanie položky ponuky
Image Quality/Size
1

.
Ikony podkategórií
Položka ponuky sa nedá vybrať
Vyberte kategóriu.
MENU
3
Shooting Mode
Camera/Mic
Image Quality/Size
Playback Function
Edit/Copy
Setup
Prispôsobenie kamkordéra
2
Položky ponuky alebo nastavenia, ktoré sa
zobrazujú sivou farbou, nie sú k dispozícii.
Pri výbere položky ponuky zobrazenej
sivou farbou kamkordér zobrazí dôvod,
pre ktorý nemôžete vybrať danú položku
ponuky, alebo informácie o tom, za akých
podmienok môžete položku ponuky vybrať.
Vyberte požadovanú položku
ponuky.
Shooting Mode
STBY
Movie
Photo
Smth Slw REC
Golf Shot
Edit/Copy
Slúži na
posúvanie
zobrazeného
obsahu ponuky
Delete
Protect
Copy
Direct Copy
SK
49
Zoznamy ponúk
Shooting Mode
Movie........................................... Nahráva videozáznamy.
Photo............................................ Sníma fotografie.
Smth Slw REC............................ Nahráva plynulé spomalené videozáznamy.
Golf Shot..................................... Rozdelí 2 sekundy rýchleho pohybu na snímky, ktoré sa potom nahrajú
ako videozáznam a fotografie. Pri nahrávaní sa snažte udržať subjekt v
bielom rámčeku v strede obrazovky.
Camera/Mic
Manual Settings
White Balance.................. Nastavuje vyváženie farieb podľa jasu prostredia snímania.
Spot Meter/Fcs................ Súčasne nastavuje jas aj zaostrenie pre vybratý subjekt.
Spot Meter........................ Nastavuje jas záberov podľa subjektu, ktorého sa dotknete na obrazovke.
Spot Focus........................ Nastavuje zaostrenie na subjekt, ktorého sa dotknete na obrazovke.
Exposure............................ Nastavuje jas videozáznamov a fotografií. Ak vyberiete možnosť [Manual],
/
.
nastavte jas (expozíciu) pomocou položiek
Focus.................................. Slúži na manuálne nastavenie zaostrenia. Ak vyberiete položku [Manual],
, ak chcete nastaviť zaostrenie na blízky subjekt, a
vyberte položku
, ak chcete zaostrenie nastaviť na vzdialený subjekt.
vyberte položku
IRIS....................................... Zaostruje na objekt na rozmazanom pozadí alebo zaostruje na celý záber.
Shutter Speed................. Nastavuje rýchlosť uzávierky. Pri snímaní pohybujúceho sa objektu pri
vyššej rýchlosti uzávierky sa objekt zobrazí na zábere ako zmrazený. Pri
nižšej rýchlosti uzávierky sa pohybujúci objekt nasníma so zreteľnou
stopou plynutia.
AGC Limit.......................... Nastaví maximálnu úroveň ovládania AGC (Auto Gain Control).
, ak je predmet biely alebo
AE Shift.............................. Upravuje expozíciu. Dotknite sa položky
ak je predmet
ak je podsvietenie jasné, alebo sa dotknite položky
čierny alebo ak je svetlo slabé.
White Balance Shift....... Nastavuje vyváženie bielej farby.
Low Lux.............................. Nahráva zábery s jasnými farbami pri tlmenom osvetlení.
Camera Settings
3D Depth Adjustment
.............................................. Nastavuje hĺbku snímky počas nahrávania 3D videozáznamov.
Auto 3D Lens Adjust..... Automaticky opravuje vertikálnu polohu pravého a ľavého videozáznamu,
aby sa nahrali 3D videozáznamy, ktoré sa môžu pohodlne prezerať bez
rozmazania.
Scene Selection.............. Vyberie primerané nastavenie pre záznam podľa typu scenérie, napríklad
nočný pohľad alebo pláž.
Cinematone............. Nastavuje pri nahrávaní farbu videozáznamu tak, aby pripomínal film.
Fader........................... Stemňuje alebo rozjasňuje scény.
Self-Timer.................. Nastavuje samospúšť kamkordéra spusteného v režime snímania
fotografií.
Tele Macro........................ Zaostruje na subjekt pri súčasnom rozmazaní pozadia.
SteadyShot............... Nastavuje funkciu SteadyShot pri nahrávaní videozáznamov. Ak zmeníte
toto nastavenie, zmení sa aj nastavenie funkcie Extended Zoom.
SK
50
Prispôsobenie kamkordéra
SteadyShot............... Nastavuje funkciu SteadyShot pri snímaní fotografií.
Digital Zoom.................... Nastavuje maximálnu úroveň digitálneho priblíženia.
Auto Back Light............... Automaticky nastavuje expozíciu pre subjekty s podsvietením.
Face
Face Detection................ Automaticky rozpoznáva tváre.
Smile Shutter................... Automaticky nasníma záber pri každom zistení úsmevu.
Smile Sensitivity............. Nastavuje citlivosť rozpoznávania úsmevu pre funkciu Smile Shutter.
Flash
Flash.................................... Nastavuje spôsob aktivácie blesku pri snímaní fotografií.
Flash Level........................ Nastavuje jas blesku.
Red Eye Reduction......... Odstraňuje efekt červených očí pri použití blesku.
Microphone
Closer Voice...................... Rozpoznáva tváre osôb a nahráva ich hlasy v požadovanej kvalite.
Blt-in Zoom Mic.............. Sníma videozáznamy so živým zvukom, ktorý je primeraný pozícii
priblíženia.
Auto Wind NR.................. Rozpoznáva podmienky nahrávania a tlmí šum vetra.
Audio Mode..................... Nastavuje formát zvuku nahrávania (5,1-kanálový priestorový/2-kanálový
stereo).
Micref Level...................... Nastavuje úroveň hlasitosti mikrofónu pre nahrávanie.
Shooting Assist
My Button......................... Priraďuje tlačidlá My Buttons (Moje tlačidlá).
Guide Frame.................... Zobrazuje rámy ako pomôcky na rozlíšenie vodorovnej alebo zvislej
orientácie subjektu.
Display Setting................ Nastavuje dobu zobrazovania ikon a indikátorov na obrazovke LCD.
Zebra.................................. Zobrazuje vzorku podobnú pruhom zebry, ktorá slúži ako pomôcka na
úpravu jasu.
Peaking.............................. Zobrazuje snímku na obrazovke so zvýraznenými obrysmi.
Light Bright...................... Nastavuje jas svetla videa.
Audio Level Display....... Zobrazuje ukazovateľ úrovne hlasitosti na obrazovke LCD počas
nahrávania.
Image Quality/Size
REC Mode........................... Nastavuje režim na nahrávanie videozáznamov.
Frame Rate......................... Nastavuje frekvenciu snímania pre nahrávanie videozáznamov.
/
Setting................. Nastavuje kvalitu obrazu pre nahrávanie (kvalita obrazu s vysokým
rozlíšením (HD) alebo kvalita obrazu so štandardným rozlíšením (STD)).
Wide Mode......................... Nastavuje pomer šírky a výšky obrazu pri nahrávaní videozáznamov v
kvalite obrazu so štandardným rozlíšením (STD).
x.v.Color............................... Sníma širší rozsah farieb. Túto položku nastavte pri sledovaní záberov v
televízore kompatibilnom so štandardom x.v.Color.
Image Size.......................... Nastavuje veľkosť fotografií.
SK
51
Playback Function
Event View.................................. Spúšťa prehrávanie záberov z obrazovky zobrazenia udalosti.
Map View*.................................. Spúšťa prehrávanie záberov z obrazovky zobrazenia mapy.
Highlight Movie....................... Spúšťa prehrávanie výberu najlepších scén alebo scenárov prehrávania
najlepších scén v kvalite obrazu so štandardným rozlíšením (STD).
Scenario................................ Spúšťa prehrávanie scenárov uložených funkciou na prehrávanie výberov
najlepších scén.
Edit/Copy
Delete.......................................... Odstraňuje videozáznamy alebo fotografie.
Protect......................................... Ochraňuje videozáznamy alebo fotografie pred odstránením.
Direct Copy................................ Kopíruje zábery uložené v kamkordéri do určitého typu externého
mediálneho zariadenia.
Setup
Media Settings
Media Info......................... Zobrazuje informácie o nahrávacom médiu.
Format................................ Odstraňuje a formátuje všetky údaje na nahrávacom médiu.
Repair Img. DB F.............. Opravuje súbor databázy záberov na internom nahrávacom médiu
(str. 56).
File Number...................... Nastavuje spôsob priradenia čísla súboru k fotografiám.
Playback Settings
Data Code......................... Zobrazuje informácie nahraté automaticky v čase nahrávania.
Volume............................... Nastavuje hlasitosť prehrávaného zvuku (str. 27).
Connection
TV Type.............................. Konvertuje signál v závislosti od pripojeného typu televízora (str. 36).
HDMI 3D Setting............ Vyberá výstupný formát pravej a ľavej snímky, keď pripojíte kamkordér k
3D televízoru pomocou kábla HDMI.
HDMI Resolution............ Vyberie rozlíšenie záberov na výstupe pri pripájaní kamkordéra k
televízoru pomocou kábla HDMI.
CTRL FOR HDMI.............. Nastavuje, či sa pri pripojení kamkordéra k televízoru kompatibilnému so
štandardom „BRAVIA“ Sync prostredníctvom kábla HDMI môže používať
diaľkový ovládač televízora.
USB Connect.................... Túto položku vyberte, ak sa pri pripojení kamkordéra k externému
zariadeniu prostredníctvom pripojenia USB na obrazovke LCD
nezobrazujú žiadne pokyny.
USB Connect Setting.... Nastavuje režim pripojenia pri pripojení kamkordéra k počítaču alebo k
zariadeniu USB.
USB LUN Setting............. Nastavuje kamkordér tak, aby sa zlepšila kompatibilita pripojenia USB
obmedzením niektorých funkcií USB.
General Settings
Beep.................................... Nastavuje pípanie kamkordéra pri vykonávaní operácií.
LCD Brightness . ............. Nastavuje jas obrazovky LCD.
Your Location*................. Zobrazuje aktuálnu polohu na mape.
GPS Setting*.................... Prijíma GPS signál.
SK
52
REC Lamp.......................... Vypína indikátor nahrávania v prednej časti kamkordéra.
Remote Ctrl...................... Nastavuje použitie bezdrôtového diaľkového ovládača.
Power On By LCD........... Nastavuje automatické zapnutie napájania pri otvorení obrazovky LCD.
Language Setting.......... Nastavuje jazyk rozhrania (str. 17).
Battery Info....................... Zobrazuje približný zostávajúci čas batérie.
Power Save....................... Nastavuje automatické vypnutie obrazovky LCD a napájania.
Demo Mode..................... Nastavuje prehrávanie ukážkového videozáznamu o funkciách
kamkordéra.
Clock Settings
Date & Time Setting...... Nastavuje dátum a čas.
Area Setting..................... Nastavuje časový posun bez zastavenia hodín (str. 15).
Auto Clock ADJ *............ Nastavuje hodinky automaticky získavaním času zo systému GPS.
Auto Area ADJ*............... Opravuje časové rozdiely automaticky získavaním aktuálnych miestnych
informácií zo systému GPS.
* HDR-TD30VE
Prispôsobenie kamkordéra
SK
53
Iné/Register
Riešenie problémov
Ak pri používaní kamkordéra narazíte
na problémy, postupujte podľa krokov
uvedených nižšie.

 Skontrolujte zoznam (str. 54 až 56) a
kamkordér.
 Odpojte zdroj napájania, po uplynutí
1 minúty ho znova pripojte a zapnite
kamkordér.

Kamkordér sa zahrieva.


Napájanie sa náhle preruší.
 Obráťte sa na obchodného zástupcu
spoločnosti Sony alebo na miestne
autorizované servisné stredisko
spoločnosti Sony.

Podrobné informácie o príznakoch kamkordéra
nájdete v príručke Používateľská príručka
„Handycam“ (str. 5). Ďalšie informácie o
pripojení kamkordéra k počítaču nájdete v
pomocníkovi „PlayMemories Home Help
Guide“ (str. 44).
Pripojte nabitú batériu ku kamkordéru
(str. 12).
Zástrčka sieťového adaptéra striedavého prúdu
bola odpojená zo sieťovej zásuvky. Pripojte ju
do sieťovej zásuvky (str. 14).
Kamkordér nepracuje napriek tomu, že
napájanie je zapnuté.

SK
54
Kamkordér sa môže počas činnosti zohriať.
Nejde o poruchu.
 Stlačte tlačidlo RESET (str. 9)
pomocou zahroteného objektu
a zapnite kamkordér. Ak stlačíte
tlačidlo RESET, všetky nastavenia
vrátane nastavenia hodín sa
vynulujú.


Po zapnutí napájania kamkordéru trvá
niekoľko sekúnd, kým sa pripraví na snímanie.
Nejde o poruchu.
Použite sieťový adaptér striedavého prúdu
(str. 14).
V predvolenom nastavení sa po asi
2-minútovej nečinnosti kamkordéra
zariadenie automaticky vypne. Zmeňte
nastavenie funkcie [Power Save] (str. 53) alebo
znova zapnite napájanie.
Nabite batériu (str. 12).
Stlačením tlačidla START/STOP alebo
tlačidla PHOTO sa nespustí nahrávanie
záberov.


Napájanie sa nezapne.

Odpojte sieťový adaptér striedavého prúdu
od sieťovej zásuvky alebo vyberte batériu.
Približne po 1 minúte zdroj napájania znova
pripojte. Ak funkcie ani potom nefungujú,
stlačte RESET (str. 9) pomocou zahroteného
predmetu. (Ak stlačíte tlačidlo RESET, všetky
nastavenia vrátane nastavenia hodín sa
vynulujú.)


Zobrazuje sa obrazovka prehrávania.
Stlačením tlačidla MODE zapnite indikátor
(Videozáznam) alebo indikátor (Fotografia)
(str. 20).
Kamkordér ešte stále nahráva práve
nasnímaný záber na nahrávacie médium.
Počas tohto procesu nemôžete nahrávať nové
videozáznamy ani fotografie.
Nahrávacie médium je plné. Odstráňte
nepotrebné zábery (str. 39).
Celkový počet scén videozáznamov alebo
fotografií prekračuje nahrávaciu kapacitu
kamkordéra (str. 57, 58). Odstráňte
nepotrebné zábery (str. 39).
Softvér „PlayMemories Home“ nie je
možné nainštalovať.

Na inštaláciu softvéru „PlayMemories Home“
je potrebné pripojenie na internet.

Skontrolujte prostredie počítača alebo
inštalačnú procedúru potrebnú na
nainštalovanie softvéru „PlayMemories
Home“.
Softvér „PlayMemories Home“ nepracuje
správne.

Ukončite program „PlayMemories Home“ a
reštartujte počítač.
Kamkordér nie je rozpoznaný počítačom.



Odpojte zariadenia od iného konektora USB
počítača, než je konektor pre klávesnicu, myš
a kamkordér.
Odpojte Built-in USB cable od počítača a
kamkordéra a reštartujte počítač. Potom znova
pripojte počítač a kamkordér v správnom
poradí.
Keď sú k Built-in USB cable aj ku konektoru
USB kamkordéra pripojené externé zariadenia,
odpojte zariadenie, ktoré nie je pripojené k
počítaču.
Zobrazenie vlastnej
diagnostiky/
Výstražné indikátory
Ak sa na obrazovke LCD zobrazia
indikátory, skontrolujte nasledujúce
možnosti.
Ak problém pretrváva aj potom, ako ste
sa ho niekoľkokrát pokúšali odstrániť,
kontaktujte svojho predajcu spoločnosti
Sony alebo miestne servisné stredisko
spoločnosti Sony. Ak ich v takomto prípade
kontaktujete, poskytnite im všetky čísla
kódov chýb, ktoré začínajú písmenom C
alebo písmenom E.
Pri zobrazení výstražného indikátora na
obrazovke môžete počuť zaznieť melódiu.
C:04:

Iné/Register

Batéria nie je batériou typu „InfoLITHIUM“
(radu V). Použite batériu „InfoLITHIUM“
(radu V) (str. 12).
Bezpečne zapojte konektor DC sieťového
adaptéra striedavého prúdu do konektora DC
IN kamkordéra (str. 12).
C:06:

Vysoká teplota batérie. Vymeňte batériu alebo
ju uložte na chladné miesto.
C:13: / C:32:

Odpojte zdroj napájania. Znova ho pripojte a
skúste pokračovať v práci s kamkordérom.
E::

Postupujte podľa krokov z postupu č.  na
strane 54.
SK
55


Batéria je takmer vybitá.

S bleskom nie je niečo v poriadku.

Vysoká teplota batérie. Vymeňte batériu alebo
ju uložte na chladné miesto.


Keďže teplota kamkordéra dosiahla úroveň,
keď bol prerušený výstup HDMI, nezobrazí sa
na pripojenom monitore žiadna snímka atď.
Nechajte kamkordér, kým teplota neklesne.
Môžete však pokračovať v nahrávaní na
kamkordér.
Množstvo svetla nie je dostatočné, a preto
môže jednoducho dôjsť k roztraseniu kamery.
Použite blesk.
Kamkordér je nestabilný, a preto môže
jednoducho dôjsť k roztraseniu kamery.
Pri snímaní držte kamkordér pevne oboma
rukami. Výstražný indikátor roztrasenia však
nezmizne.






Je vložená nekompatibilná pamäťová karta
(str. 18).
Keď indikátor bliká, nie je k dispozícii
dostatok miesta na nahrávanie záberov.
Odstráňte nepotrebné zábery (str. 39) alebo
naformátujte pamäťovú kartu po uložení
záberov na iné médium (str. 52).
Súbor databázy záberov môže byť poškodený.
Skontrolujte súbor databázy tak, že postupne
vyberiete položky
 [Setup] 
[
Media Settings]  [Repair Img. DB F.]
 nahrávacie médium.




Pamäťová karta je poškodená.
Naformátujte pamäťovú kartu pomocou
kamkordéra (str. 52).

Je vložená nekompatibilná pamäťová karta
(str. 19).

Pamäťová karta je chránená proti zápisu.
Prístup k pamäťovej karte bol obmedzený
iným zariadením.


SK
56
Nahrávacie médium je plné.
Počas spracovávania nie je možné nahrávať
fotografie. Chvíľu počkajte a potom znova
skúste nahrávať.
Ak je funkcia [
REC Mode] nastavená
na hodnotu [Highest Quality
] alebo na
hodnotu [50p Quality
], nemôžete snímať
fotografie počas nahrávania videozáznamov.
Ak je však pre funkciu [
Frame Rate]
nastavená hodnota [25p], nemôžete
snímať fotografie, keď kamkordér prejde
do pohotovostného režimu nahrávania
videozáznamov.
Vzdialenosť medzi kamkordérom a objektom
je príliš krátka. Zväčšite vzdialenosť (str. 24)
alebo nastavte zoom na W. Alebo vyberte
[Manual] in [3D Depth Adjustment] a
nastavte hĺbku (str. 50).
Čas nahrávania
videozáznamov/
počet nasnímateľných
fotografií
„HD“ znamená kvalitu obrazu s vysokým
rozlíšením a „STD“ znamená kvalitu obrazu
so štandardným rozlíšením.



Čas nameraný pri používaní kamkordéra pri
25 C. Odporúča sa 10 C až 30 C.
Ak kamkordér používate pri nízkych teplotách,
dostupný čas nahrávania a prehrávania sa skráti.
Čas nahrávania a prehrávania sa skráti v
závislosti od podmienok, v ktorých kamkordér
používate.
Čas prehrávania
Očakávaný čas nahrávania a
prehrávania pre každú batériu
Približný čas, ktorý je k dispozícii pri
použití úplne nabitej batérie.
3D
Čas nahrávania
(jednotka: minúta)
Približný čas, ktorý je k dispozícii pri
použití úplne nabitej batérie.
3D
(jednotka: minúta)
Batéria
Čas nepretržitého
nahrávania
Čas bežného
nahrávania
70
35
150
300
75
150
NP-FV50
(je súčasťou
dodávky)
NP-FV70
NP-FV100

Čas nepretržitého
nahrávania
HD STD
Čas bežného
nahrávania
HD STD
105
110
50
55
220
440
235
470
110
220
115
235
Každý z týchto časov nahrávania bol nameraný
pri nahrávaní videozáznamov v kvalite obrazu s
REC
vysokým rozlíšením (HD) s funkciou [
].
Mode] nastavenou na hodnotu [Standard
Čas bežného nahrávania zobrazuje čas, keď
opakovane zastavujete a spúšťate nahrávanie,
prepínate indikátor MODE a používate funkciu
priblíženia.
Batéria
Kvalita obrazu
NP-FV50 (je
súčasťou dodávky)
NP-FV70
NP-FV100
HD
STD
130
140
270
535
290
580
Iné/Register

235
470
(jednotka: minúta)
(jednotka: minúta)
Kvalita obrazu
NP-FV50
(je súčasťou
dodávky)
NP-FV70
NP-FV100
110
2D
2D
Batéria
Batéria
NP-FV50 (je
súčasťou dodávky)
NP-FV70
NP-FV100
Očakávaný čas nahrávania
videozáznamov
V kvalite obrazu s vysokým rozlíšením (HD)
(jednotka: minúta)
16 GB
75
(75)
75
(75)
85
(85)
32 GB
150
(150)
150
(150)
180
(180)
64 GB
305
(305)
305
(305)
360
(360)
SK
57
(jednotka: minúta)
16 GB
120
(120)
210
(160)
32 GB
245
(245)
430
(325)
64 GB
490
(490)
865
(655)
(5.1kanálový)*
370
(300)
740
(610)
1490
(1225)
(2kanálový)*
380
(310)
770
(630)
1545
(1260)


Poznámky
Čas nahrávania sa môže líšiť v závislosti od
podmienok nahrávania a podmienok objektu a
Frame Rate]
režimu [REC Mode] a funkcie [
(str. 51).
Hodnota v zátvorkách ( ) predstavuje
minimálny čas nahrávania.
Očakávaný počet
nasnímateľných fotografií
V kvalite obrazu so štandardným rozlíšením (STD)
(jednotka: minúta)
16 GB
32 GB
64 GB
(5.1kanálový)*
220
(200)
445
(410)
895
(825)
(2kanálový)*
225
(210)
460
(420)
920
(845)
* Formát záznamu zvuku môžete zmeniť
pomocou nastavenia [Audio Mode] (str. 51).




SK
58
Pri používaní pamäťovej karty Sony.
V prípade videozáznamov môžete nahrať
maximálne 3 999 scén s 3D, 3 999 scén v kvalite
obrazu s vysokým rozlíšením (HD) a 9 999 scén
v kvalite obrazu so štandardným rozlíšením
(STD).
Maximálne časy nepretržitého nahrávania
videozáznamov:
 3D: asi 6 hodín 30 minút
 2D: asi 13 hodín
Váš kamkordér využíva formát VBR (Variable Bit
Rate) na automatické nastavenie kvality obrazu
tak, aby kvalita zodpovedala povahe nahrávanej
scény. Táto technológia spôsobuje fluktuácie času
nahrávania média. Videozáznamy obsahujúce
rýchlo sa pohybujúce a zložité zábery sa
nahrávajú pri vyššej prenosovej rýchlosti, čo
skracuje celkový čas nahrávania.
2 GB
4 GB
8 GB
16 GB
32 GB
64 GB




20.4M
230
465
940
1850
3800
7500
Pri používaní pamäťovej karty Sony.
Počet nasnímateľných fotografií pamäťovej
karty sa zobrazuje pre najväčšiu možnú veľkosť
záberov vášho kamkordéra. Počas snímania sa
na obrazovke LCD zobrazuje skutočný počet
nasnímateľných fotografií (str. 71).
Počet nasnímateľných fotografií pamäťovej
karty sa môže líšiť v závislosti od podmienok
snímania.
Poznámky
Jedinečné pixlové pole snímača ClearVid
spoločnosti Sony a systém spracovania záberov
BIONZ spoločnosti Sony umožňujú rozlíšenie
statických záberov, ktoré zodpovedá popísaným
veľkostiam.
Prenosová rýchlosť a pixle nahrávania


Informácie o používaní a údržbe


Kamkordér nie je odolný voči prachu a vlhkosti
a nie je ani vodotesný.
Nedržte kamkordér za nasledujúce časti.
Kovový kryt
Built-in USB cable
Batéria
Obrazovka LCD
Kryt konektora
Iné/Register
Prenosová rýchlosť, pixle a pomer strán
jednotlivých režimov nahrávania pre
videozáznamy (videozáznam + zvuk, atď.)
 3D videozáznam:
max. 28 Mb/s, 1 920  1 080 pixlov/16:9
 Kvalita obrazu s vysokým rozlíšením (HD):
PS: max. 28 Mb/s, 1 920  1 080 pixlov/16:9
FX: max. 24 Mb/s, 1 920  1 080 pixlov/16:9
FH: pribl. 17 Mb/s (priemerná hodnota)
1 920  1 080 pixlov/16:9
HQ: pribl. 9 Mb/s (priemerná hodnota)
1 440  1 080 pixlov/16:9
LP: pribl. 5 Mb/s (priemerná hodnota)
1 440  1 080 pixlov/16:9
 V kvalite obrazu so štandardným rozlíšením
(STD):
HQ: pribl. 9 Mb/s (priemerná hodnota)
720  576 pixelov/16:9, 4:3
Pixle nahrávania a pomer strán pre fotografie.
 Režim nahrávania fotografií, Dual capture:
6 016  3 384 bodov/16:9
4 512  3 384 bodov/4:3
4 224  2 376 bodov/16:9
2 592  1 944 bodov/4:3
1 920  1 080 bodov/16:9
640  480 bodov/4:3
Informácie o
manipulácii s
kamkordérom



Slnko nesnímajte priamo. Môže to spôsobiť
poruchu kamkordéra. Zábery slnka robte iba
pri slabšom svetle, napríklad za súmraku.
Kamkordér používajte v súlade s miestnymi
nariadeniami.
Kamkordér a príslušenstvo nepoužívajte a
neskladujte na nasledujúcich miestach:
 na príliš horúcom, chladnom alebo vlhkom
mieste (nikdy ich nevystavujte teplotám nad
60 C, ako napríklad na miestach vystavených
priamemu slnečnému žiareniu, v blízkosti
ohrievačov alebo v aute zaparkovanom na
slnku), pretože sa môžu zdeformovať alebo
poškodiť,
SK
59
v






SK
60
silnom magnetickom poli alebo na mieste
vystavenom pôsobeniu mechanických
vibrácií, pretože kamkordér nemusí pracovať
správne,
 na mieste vystavenom silným rádiovým
vlnám alebo žiareniu, pretože kamkordér
môže nesprávne nahrávať,
 v blízkosti zariadení na príjem vysielaného
signálu, ako je napríklad televízor alebo rádio,
pretože sa môže vyskytnúť šum,
 na pieskovej pláži alebo v ľubovoľnom inom
prašnom prostredí, pretože po vniknutí
piesku alebo prachu do kamkordéra už
kamkordér nemusí pracovať správne Táto
porucha sa v niektorých prípadoch nedá
odstrániť.
 v blízkosti okien alebo vo vonkajšom
prostredí, kde môžu byť obrazovka LCD alebo
objektív vystavené priamemu slnečnému
žiareniu, ktoré poškodzuje obrazovku LCD.
Kamkordér používajte pri napájaní
jednosmerným napätím 6,8 V/7,2 V (batéria)
alebo napájaní jednosmerným napätím 8,4 V
(sieťový adaptér striedavého prúdu).
Ak chcete prístroj používať pri napájaní
jednosmerným alebo striedavým prúdom,
použite príslušenstvo odporúčané v tomto
návode na používanie.
Nedovoľte, aby sa kamkordér zamočil
(napríklad od dažďa alebo od morskej vody).
Ak sa kamkordér zamočí, nemusí pracovať
správne. Táto porucha sa v niektorých
prípadoch nedá odstrániť.
Ak do zariadenia prenikne tuhý predmet alebo
kvapalina, odpojte kamkordér od siete a pred
ďalším použitím ho nechajte skontrolovať
obchodným zástupcom spoločnosti Sony.
S prístrojom zaobchádzajte jemne,
nerozoberajte ho, neupravujte, nevystavujte ho
fyzickým nárazom ani úderom - nebúchajte
po ňom, nenechajte ho spadnúť a ani naň
nestúpajte. Zvláštnu pozornosť venujte
zaobchádzaniu s objektívom.
Ak kamkordér nepoužívate, obrazovku LCD
zatvorte.






Kamkordér pri používaní nezakrývajte
predmetmi (napríklad uterákom). Mohlo by to
spôsobiť zvýšenie teploty vnútri zariadenia.
Pri odpájaní napájací kábel odpájajte ťahaním
za zástrčku, nie za kábel.
Dajte pozor, aby ste nepoškodili napájací kábel
napríklad tým, že naň položíte ťažký predmet.
Nepoužívajte zdeformovanú ani poškodenú
batériu.
Kovové kontakty udržujte v čistote.
Ak z batérie vytečie kvapalný elektrolyt:
 obráťte sa na najbližšie autorizované servisné
stredisko spoločnosti Sony,
 zmyte všetku kvapalinu, ktorá sa dostala do
styku s pokožkou,
 ak sa vám kvapalina dostane do očí, vymyte
ich dostatočným množstvom vody a navštívte
lekára.
Ak kamkordér dlhší čas nepoužívate


Ak chcete kamkordér dlhodobo udržiavať v
optimálnom stave, aspoň raz za mesiac ho
spustite na nahrávanie a prehrávanie obrázkov.
Pred uskladnením batériu úplne vybite.
Poznámka k teplote kamkordéra/
batérie

Keď je teplota kamkordéra alebo batérie
extrémne vysoká alebo nízka, môže sa stať,
že nebudete môcť nahrávať ani prehrávať.
Kamkordér disponuje ochrannými funkciami
pre takéto situácie. V takomto prípade sa na
obrazovke LCD zobrazí indikátor.
Poznámky k nabíjaniu pomocou
kábla USB


Nemôžeme zaručiť, že kamkordér bude možné
použiť s každým počítačom.
Ak pripojíte kamkordér k prenosnému
počítaču, ktorý nie je pripojený k zdroju
napájania, bude sa používať náboj batérie

prenosného počítača. V takomto prípade
neponechávajte kamkordér pripojený k
počítaču.
Nabitie pomocou osobne zostaveného počítača,
konvertovaného počítača alebo rozbočovača
USB sa nedá zaručiť. V závislosti od zariadenia
USB používaného s počítačom sa môže stať, že
kamkordér nemusí pracovať správne.
Ak je kamkordér pripojený k počítaču
alebo k príslušenstvu


Kondenzácia vlhkosti
Ak kamkordér prenesiete priamo zo
studeného do teplého prostredia, vnútri
zariadenia môže dôjsť k skondenzovaniu
vlhkosti. Mohlo by to spôsobiť poruchu
kamkordéra.


Poznámky k voliteľnému
príslušenstvu


Odporúčame vám používať pôvodné
príslušenstvo od spoločnosti Sony.
Pôvodné príslušenstvo od spoločnosti Sony
nemusí byť dostupné v niektorých krajinách
alebo oblastiach.
Iné/Register

Ak sa v prístroji skondenzovala vlhkosť
Kamkordér nechajte približne 1 hodinu
vypnutý.
Poznámka týkajúca sa kondenzácie vlhkosti
Vlhkosť kondenzuje v takom prípade, ak
kamkordér prenesiete zo studeného prostredia
do tepla (alebo naopak), alebo ak kamkordér
používate v prostredí s vysokou vlhkosťou
nasledujúcim spôsobom:
 kamkordér prenesiete z lyžiarskeho svahu na
miesto vyhrievané vykurovacím zariadením,
 kamkordér prenesiete z klimatizovaného
auta alebo miestnosti do teplého vonkajšieho
prostredia,
 kamkordér používate po búrke alebo daždi,
 kamkordér používate v prostredí s vysokou
teplotou a vlhkosťou.
Ochrana pred kondenzáciou vlhkosti
Kamkordér prenášajte zo studeného miesta na
teplé miesto v pevne uzavretom obale z plastu.
Nevyberajte ho z obalu, kým sa teplota vzduchu
v obale nevyrovná s teplotou okolia (asi po
1 hodine).

Nepokúšajte sa formátovať nahrávacie médium
kamkordéra pomocou počítača. Ak to urobíte,
kamkordér nemusí pracovať správne.
Pri pripájaní kamkordéra k inému zariadeniu
pomocou komunikačných káblov skontrolujte,
či zasúvate zástrčku konektora správnym
spôsobom. Násilné vtláčanie zástrčky môže
poškodiť koncový konektor a viesť k poruche
kamkordéra.
Keď je kamkordér pripojený k iným
zariadeniam prostredníctvom pripojenia USB a
napájanie kamkordéra je zapnuté, nezatvárajte
panel LCD. Mohlo by to viesť k strate údajov
nahratých záberov.
Pätica Active Interface Shoe


Sánky pre aktívne rozhrania napájajú
príslušenstvo, ako je napríklad Indikátor videa,
blesk alebo mikrofón (predáva sa samostatne).
Príslušenstvo je možné zapnúť alebo vypnúť
po otvorení alebo zatvorení obrazovky LCD
kamkordéra. Ďalšie informácie nájdete v
návode dodávanom k príslušenstvu.
Sánky pre aktívne rozhrania obsahujú
bezpečnostné zariadenie pre bezpečné
uchytenie nainštalovaného príslušenstva. Ak
chcete príslušenstvo pripojiť, zatlačením a
posunutím ho nasuňte a potom zatiahnite
skrutku. Ak chcete príslušenstvo odpojiť,
uvoľnite skrutku a stlačte a vysuňte
príslušenstvo.
SK
61



Ak je počas nahrávania videozáznamov
pripojený k držiaku externý blesk (predáva sa
samostatne), vypnite ho. Zabránite nahrávaniu
šumu nabíjania.
Externý blesk (predáva sa samostatne) a
vstavaný blesk nemôžete používať zároveň.
Keď je pripojený externý mikrofón (predáva
sa samostatne), má prednosť pred vstavaným
mikrofónom.
VÝSTRAHA
Batéria môže pri nesprávnej manipulácii
explodovať. Nenabíjajte ju, nerozoberajte ju a
ani ju neodhadzujte do ohňa.

Bezdrôtový diaľkový ovládač

Pred použitím bezdrôtového diaľkového
ovládača odstráňte ochrannú fóliu.
Ochranná fólia
Používanie obrazovky LCD




Ak chcete ovládať svoj kamkordér, nasmerujte
bezdrôtový diaľkový ovládač na senzor
diaľkového ovládača (str. 8).
Ak sa prostredníctvom bezdrôtového
diaľkového ovládača určitý čas neodosielajú
žiadne príkazy, svetlomodrý rám zmizne. Ak
znova stlačíte niektoré z tlačidiel ///
alebo tlačidlo ENTER, rám sa zobrazí na
tom istom mieste, na ktorom sa naposledy
zobrazoval.
Niektoré tlačidlá na obrazovke LCD sa
pomocou tlačidiel /// zvoliť nedajú.
Výmena batérie bezdrôtového diaľkového ovládača




Novú batériu umiestnite tak, aby znak +
smeroval nahor.
Zasúvajte kryt priestoru na batériu späť do
bezdrôtového diaľkového ovládača, kým
nezaznie cvaknutie.
Plôška
SK
62
Ak sa obrazovka LCD znečistí odtlačkami
prstov, krémom na ruky atď., ochranná vrstva
na obrazovke LCD sa môže ľahko narušiť.
Zotrite tieto nečistoty hneď, ako je to možné.
Ak budete obrazovku LCD nešetrne utierať
papierovou vreckovkou alebo podobným
prostriedkom, ochranná vrstva obrazovky LCD
sa môže poškriabať.
Ak sa obrazovka LCD zašpiní odtlačkami
prstov alebo od prachu, odporúčame vám tieto
nečistoty jemne odstrániť a potom obrazovku
vyčistiť mäkkou textíliou.
Obrazovka LCD
Stlačte plôšku a nechtom vysuňte puzdro na
batériu.
Keď je lítiová batéria slabá, funkčný dosah
bezdrôtového diaľkového ovládača sa môže
skrátiť alebo bezdrôtový diaľkový ovládač
nemusí pracovať správne. V takom prípade
nahraďte batériu novou lítiovou batériou Sony
CR2025. Pri použití batérie iného typu môže
dôjsť k požiaru alebo explózii.

Na obrazovku LCD príliš netlačte, pretože môže
dôjsť k nevyváženosti farieb alebo k inému
poškodeniu.
Pri používaní kamkordéra v chladnom
prostredí sa môže na obrazovke LCD zobraziť
zostatkový obraz. Nejde o poruchu.
Pri používaní kamkordéra sa môže zadná strana
obrazovky LCD zahrievať. Nejde o poruchu.
Zaobchádzanie s krytom zariadenia


Ak sa kryt zariadenia znečistí, vyčistite telo
kamkordéra mäkkou handričkou mierne
navlhčenou vo vode a potom utrite kryt suchou
mäkkou handričkou.
Ak chcete zabrániť poškodeniu povrchovej
úpravy zariadenia, vyhnite sa nasledujúcim
situáciám:
 používaniu chemikálií, napríklad riedidla,
benzínu, alkoholu, chemických látok,
repelentov, insekticídov a opaľovacieho
krému,
 manipulácii s kamkordérom rukami
znečistenými od vyššie uvedených látok,
 dlhotrvajúcemu ponechaniu krytu zariadenia
v kontakte s gumovými alebo vinylovými
predmetmi.
Vyčistenie blesku

Ak sa blesk znečistí odtlačkami prstov alebo
od prachu, odporúčame vám očistiť ho jemnou
handričkou.




Povrch objektívu očistite mäkkou handričkou v
nasledujúcich prípadoch:
 ak sa na povrchu objektívu nachádzajú
odtlačky prstov,
 ak sa tento produkt používa v horúcom alebo
vlhkom prostredí,
 ak sa objektív používa v prostredí s vysokým
obsahom soli, napríklad na morskom pobreží.
Odporúčame, aby ste po utretí objektívu použili
funkciu [Auto 3D Lens Adjust] (str. 50).
Objektív skladujte na dobre vetranom, čistom a
bezprašnom mieste.
Ak chcete predísť znehodnoteniu, pravidelne
čistite objektív podľa vyššie uvedeného postupu.
Kamkordér má predinštalovanú nabíjateľnú
batériu, ktorá umožňuje uchovanie dátumu,
času a ďalších nastavení aj vtedy, keď je
obrazovka LCD zatvorená. Predinštalovaná
nabíjateľná batéria sa nabíja vždy pri
pripojení kamkordéra do sieťovej
zásuvky cez sieťový adaptér striedavého
prúdu alebo pri pripojení batérie. Ak sa
kamkordér približne 3 mesiace vôbec
nepoužíva, nabíjateľná batéria sa úplne
vybije. Kamkordér používajte po nabití
predinštalovanej nabíjateľnej batérie.
Ak však predinštalovaná nabíjateľná batéria
nebude nabitá, nebude to mať žiadny vplyv
na funkčnosť kamkordéra, ak nenahrávate
informácie o dátume.
Nabíjanie predinštalovanej
nabíjateľnej batérie
Pomocou dodaného sieťového adaptéra
striedavého prúdu pripojte kamkordér do
sieťovej zásuvky a ponechajte ho tak so
zatvorenou obrazovkou LCD aspoň
24 hodín.
Iné/Register
Údržba a skladovanie objektívu
Nabíjanie predinštalovanej
nabíjateľnej batérie
SK
63
Špecifikácie
Systém
SK
64
Formát signálu: PAL, farebný, normy CCIR
Špecifikácia HDTV 1080/50i, 1080/50p
Formát nahrávania videozáznamu:
HD:
3D: formát MPEG-4 MVC/H.264 AVCHD
kompatibilný s Ver.2.0
2D: formát MPEG-4 AVC/H.264 AVCHD
kompatibilný s Ver.2.0
STD: MPEG2-PS
Systém nahrávania zvuku:
Dolby Digital 2-kanálový/5,1-kanálový
Dolby Digital 5.1 Creator
Formát súborov fotografií:
kompatibilné s formátom DCF Ver.2.0
kompatibilné s formátom Exif Ver.2.3
kompatibilné s formátom MPF Baseline
Nahrávacie médiá (videozáznamy/fotografie):
„Memory Stick PRO Duo“
karta SD (trieda Class 4 alebo výkonnejšia)
Zobrazovacie zariadenie:
4,6 mm (typ 1/3,91) snímač CMOS
Nahrávanie pixelov (fotografia):
Max. 20 400 000 pixelov*1 (6 016  3 384)
(16:9)
Celkom: Pribl. 5 430 000 pixlov
Efektívna kapacita (videozáznam, 16:9)*2:
3D: Pribl. 3 980 000 pixelov
2D: Pribl. 5 020 000 pixelov
Efektívna kapacita (fotografia, 16:9):
Pribl. 5 020 000 pixlov
Efektívna kapacita (fotografia, 4:3):
Pribl. 3 760 000 pixlov
Objektív: objektív G
3D: 10  (optické),12  (Extended Zoom)
2D: 10  (optické)*2, 17  (Extended
Zoom)*3, 120  (digitálne)
F 1,8 ~ F 3,4
f=3,2 mm – 32,0 mm
Po konverzii na fotoaparát s 35 mm filmom
Videozáznam*2:
3D: 33,4 mm – 400,8 mm (16:9)
2D: 29,8 mm – 298,0 mm (16:9)
Fotografia:
29,8 mm – 298,0 mm (16:9)
Teplota farieb: [Auto], [One Push], [Indoor],
[Outdoor]
Minimálna svietivosť:
6 lx (luxov) (v predvolenom nastavení,
rýchlosť uzávierky 1/50 s)
3 lx (luxy) ([Low Lux] sa nastaví na hodnotu
[On], rýchlosť uzávierky 1/25 s)
*1 Jedinečné pixelové pole technológie Sony
ClearVid a systém na spracovanie obrazu
(BIONZ) umožňujú rozlíšenie statických
záberov ekvivalentné popísaným veľkostiam.
2
* Funkcia [
SteadyShot] je nastavená na
hodnotu [Standard] alebo na hodnotu [Off].
3
* Funkcia [
SteadyShot] je nastavená na
hodnotu [Active].
Vstupné a výstupné konektory
A/V konektor diaľkového ovládania: Konektor pre
výstup zvuku a videa
Konektor HDMI OUT: konektor HDMI mini
Konektor USB: mini-AB/typ A (vstavaný kábel USB)
(len výstup)
Konektor pre slúchadlá: Stereofónny
minikonektor ( 3,5 mm)
Vstupný konektor MIC: Stereofónny
minikonektor ( 3,5 mm)
Obrazovka LCD
Displej: 8,8 cm (typ 3,5, pomer strán 16:9)
Celkový počet pixlov: 1 229 760 (2 562  480)
Všeobecné
Požiadavky na napájanie: jednosmerné napätie
6,8 V/7,2 V (batéria) jednosmerné napätie
8,4 V (sieťový adaptér striedavého prúdu)
Nabíjanie pomocou kábla USB: jednosmerné
napätie 5 V 500 mA/1,5 A
Priemerná spotreba energie:
Počas nahrávania s použitím obrazovky LCD
a pri normálnom jase:
HD: 3D: 5,1 W, 2D: 3,5 W
STD: 3,3 W
Prevádzková teplota: 0 C až 40 C
Skladovacia teplota: ‒20 C až +60 C
Rozmery (približné):
71,5 mm  63,5 mm  131 mm (š/v/h)
vrátane projekčných súčastí
71,5 mm  63,5 mm  131 mm (š/v/h)
vrátane projekčných súčastí a priloženej
dodanej nabíjateľnej batérie
Hmotnosť (približná)
HDR-TD30VE:
460 g len hlavná jednotka
510 g vrátane dodanej nabíjateľnej batérie
HDR-TD30E:
450 g len hlavná jednotka
500 g vrátane dodanej nabíjateľnej batérie
Sieťový adaptér striedavého prúdu
AC-L200C/AC-L200D
Požiadavky na napájanie: striedavé napätie
100 V - 240 V, 50 Hz/60 Hz
Spotreba prúdu: 0,35 A - 0,18 A
Spotreba energie: 18 W
Výstupné napätie: jednosmerné napätie 8,4 V*
Prevádzková teplota: 0 C až 40 C
Skladovacia teplota: ‒20 C až +60 C
Rozmery (približné): 48 mm  29 mm  81 mm
(š/v/h) bez projekčných súčastí
Hmotnosť (približná): 150 g bez napájacieho
kábla
* Ďalšie špecifikácie sú uvedené na nálepke
sieťového adaptéra striedavého prúdu.
Nabíjateľná batéria NP-FV50
Maximálne výstupné napätie: jednosmerné
napätie 8,4 V
Výstupné napätie: jednosmerné napätie 6,8 V
Maximálne nabíjacie napätie: jednosmerné
napätie 8,4 V
Maximálny nabíjací prúd: 2,1 A
Kapacita
Typická: 7,0 Wh (1 030 mAh)
Minimálna: 6,6 Wh (980 mAh)
Typ: lítium iónová
Iné/Register
Dizajn a technické parametre kamkordéra
a príslušenstva sa môžu zmeniť bez
predchádzajúceho upozornenia.
 Vyrobené podľa licencie spoločnosti Dolby
Laboratories.
SK
65
Ochranné známky














SK
66
„Handycam“ a
sú
registrované ochranné známky spoločnosti
Sony Corporation.
„AVCHD“, „AVCHD 3D/Progressive“,
„AVCHD“ logo a „AVCHD 3D/Progressive“
logo sú ochranné známky spoločností
Panasonic Corporation a Sony Corporation.
„Memory Stick“, „
“, „Memory Stick Duo“,
„
“, „Memory Stick PRO Duo“,
„
“, „Memory Stick
PRO-HG Duo“, „
“,
„Memory Stick XC-HG Duo“,
„
“, „MagicGate“,
„
“, „MagicGate Memory
Stick“ a „MagicGate Memory Stick Duo“ sú
ochranné známky alebo registrované ochranné
známky spoločnosti Sony Corporation.
„InfoLITHIUM“ je ochranná známka
spoločnosti Sony Corporation.
„x.v.Colour“ je ochranná známka spoločnosti
Sony Corporation.
„BIONZ“ je ochranná známka spoločnosti Sony
Corporation.
je registrovaná ochranná
známka spoločnosti Sony Corporation.
„BRAVIA“ je ochranná známka spoločnosti
Sony Corporation.
Blu-ray Disc a symbol Blu-ray sú ochranné
známky spoločnosti Blu-ray Disc Association.
Dolby a symbol double-D sú ochranné známky
spoločnosti Dolby Laboratories.
Výrazy HDMI a HDMI High-Definition
Multimedia Interface, ako aj logo HDMI sú
ochrannými známkami alebo registrovanými
ochrannými známkami spoločnosti HDMI
Licensing LLC v Spojených štátoch a v
ostatných krajinách.
Microsoft, Windows, Windows Vista a
DirectX sú registrované ochranné známky
alebo ochranné známky spoločnosti Microsoft
Corporation v USA a v iných krajinách.
Mac a Mac OS sú registrované ochranné
známky spoločnosti Apple Inc. v USA a v iných
krajinách.
Intel, Intel Core a Pentium sú ochranné
známky alebo registrované ochranné
známky spoločnosti Intel Corporation alebo
jej dcérskych spoločností v USA a v iných
krajinách.
„ “ a „PlayStation“ sú ochranné známky
spoločnosti Sony Computer Entertainment Inc.
 NAVTEQ a logo NAVTEQ Maps sú ochranné
známky spoločnosti NAVTEQ v USA a ďalších
krajinách.
 Logo SDXC je ochranná známka spoločnosti
SD-3C, LLC.
 MultiMediaCard je ochranná známka
spoločnosti MultiMediaCard Association.
 Facebook a logo „f “ sú ochranné známky alebo
registrované ochranné známky spoločnosti
Facebook, Inc.
 YouTube a logo YouTube sú ochranné
známky alebo registrované ochranné známky
spoločnosti Google Inc.
Všetky ostatné názvy výrobkov uvedené v tomto
dokumente môžu byť ochranné alebo registrované
ochranné známky príslušných spoločností.
Značky  a  sa v tejto príručke nikde
neuvádzajú.

LICENČNÁ ZMLUVA
KONCOVÉHO
POUŽÍVATEĽA
ÚDAJOV MÁP
PRE DIGITÁLNE
VIDEOKAMERY (HDRTD30VE)
PRED POUŽITÍM TOHTO SOFTVÉRU SI POZORNE
PREČÍTAJTE NASLEDUJÚCU ZMLUVU.
DÔLEŽITÉ – ČÍTAJTE POZORNE: Táto Licenčná
zmluva koncového používateľa („LICENCIA“) je
právnou zmluvou medzi vami a spoločnosťou Sony
Corporation („SONY“), poskytovateľom licencie na
údaje máp, ktoré sú zahrnuté vo vašej videokamere
(„PRODUKT“). Tieto údaje máp vrátane akýchkoľvek
následných aktualizácií alebo inovácií sa v tomto
dokumente označujú ako SOFTVÉR. Táto LICENCIA
sa týka len SOFTVÉRU. SOFTVÉR môžete používať
len v súvislosti so svojím používaním PRODUKTU.
Dotknutím sa tlačidla „SÚHLASÍM“ na obrazovke
PRODUKTU v súvislosti s touto Licenciou
vyjadrujete svoj súhlas s tým, že sa budete riadiť
ustanoveniami tejto LICENCIE. Ak nesúhlasíte s
ustanoveniami tejto LICENCIE, SONY vám neudeľuje
licenciu na SOFTVÉR. V takom prípade SOFTVÉR
nebude k dispozícii a nemôžete ho používať.
SOFTVÉR je chránený zákonmi na ochranu
autorských práv a medzinárodnými dohodami na
ochranu autorských práv, ako aj ďalšími zákonmi
a dohodami na ochranu duševného vlastníctva.
SOFTVÉR sa nepredáva, ale sa poskytuje na základe
licencie.
UDELENIE LICENCIE
Táto LICENCIA vám na neexkluzívnej báze poskytuje
nasledujúce práva:
SOFTVÉR. SOFTVÉR môžete používať na jednej
jednotke PRODUKTU.
Používanie. SOFTVÉR môžete používať na účely, na
ktoré je určený.
POPIS ĎALŠÍCH PRÁV A OBMEDZENÍ
Obmedzenia. SOFTVÉR ani žiadnu jeho časť
nesmiete žiadnym spôsobom prevádzať ani
distribuovať na žiadne iné účely než sú účely výslovne
povolené v tejto LICENCII. SOFTVÉR nesmiete
používať so žiadnymi inými produktmi, systémami
ani aplikáciami než je tento PRODUKT. Ak v tejto
LICENCII nie je uvedené inak, nesmiete používať
a ani tretím stranám nesmiete povoliť používať
Obmedzenia týkajúce sa spätnej analýzy,
dekompilácie a rozkladania. Nesmiete (i) extrahovať
SOFTVÉR z PRODUKTU, (ii) reprodukovať,
kopírovať, modifikovať, prenášať a prekladať
SOFTVÉR ako celok alebo po častiach a vytvárať
diela odvodené od SOFTVÉRU ako celku alebo jeho
častí, ani (iii) spätne analyzovať, dekompilovať a
rozkladať SOFTVÉR akýmikoľvek spôsobmi, či už
ako celok alebo po častiach, na žiadne účely. Niektoré
jurisdikcie nepovoľujú obmedzenia týchto práv a
v takom prípade sa vyššie uvedené obmedzenia
nemusia na vás vzťahovať.
Ochranné známky a upozornenia: Nesmiete
odstraňovať, pozmeňovať ani deformovať žiadne
ochranné známky ani upozornenia o autorských
právach v SOFTVÉRI.
Údajové súbory. SOFTVÉR môže automaticky
vytvárať údajové súbory, ktoré sú určené na
používanie so SOFTVÉROM. Všetky takéto údajové
súbory sa budú považovať za súčasť SOFTVÉRU.
Prevod SOFTVÉRU. Všetky svoje práva vyplývajúce
z tejto LICENCIE môžete natrvalo previesť len
v rámci predaja alebo prevodu PRODUKTU za
predpokladu, že si neponecháte žiadne kópie
SOFTVÉRU, prevediete celý SOFTVÉR (vrátane
všetkých kópií (iba ak je ich kopírovanie povolené
v odseku „Obmedzenia týkajúce sa spätnej analýzy,
dekompilácie a rozkladania“ vyššie), komponentov,
médií a tlačených materiálov, všetkých verzií a
akýchkoľvek inovácií SOFTVÉRU a tejto LICENCIE)
a ak príjemca súhlasí s ustanoveniami a podmienkami
tejto LICENCIE.
Iné/Register
LICENCIA NA SOFTVÉR
SOFTVÉR oddelene od PRODUKTU (či už ako
celok alebo po častiach vrátane reprodukcií, výstupov
alebo extraktov alebo iných diel v akejkoľvek forme)
na účely prenajímania alebo požičiavania, či už
bezplatne alebo na základe licenčného poplatku.
Niektoré jurisdikcie nepovoľujú obmedzenia týchto
práv a v takom prípade sa vyššie uvedené obmedzenia
nemusia na vás vzťahovať.
Ukončenie. Spoločnosť SONY môže bez ovplyvnenia
akýchkoľvek iných práv ukončiť túto LICENCIU, ak
nedodržíte podmienky tejto LICENCIE. Ak k tomu
dôjde, musíte prestať s používaním SOFTVÉRU a
všetkých jeho súčastí. Ustanovenia tejto LICENCIE
v sekciách „AUTORSKÉ PRÁVA“, „VYSOKO
RIZIKOVÉ AKTIVITY“, „VYLÚČENIE ZÁRUK NA
SOFTVÉR“, „OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI“,
„ZÁKAZ EXPORTU“, „ODDELITEĽNOSŤ
USTANOVENÍ“ a „ROZHODUJÚCE PRÁVO A
JURISDIKCIA“, odsek „Dôvernosť“ tejto sekcie a
tento odsek zostanú v platnosti aj po uplynutí alebo
ukončení platnosti tejto LICENCIE.
Dôvernosť. Súhlasíte, že budete uchovávať informácie
v SOFTVÉRI, ktorý nie je verejne známy, v dôvernosti
pre seba a neprezradíte tieto informácie ostatným bez
predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti
SONY.
SK
67
AUTORSKÉ PRÁVA
Vlastníkom všetkých právnych titulov a autorských
práv na SOFTVÉR (vrátane akýchkoľvek údajov
máp, záberov, fotografií, animácií, videí, zvukov,
hudobných záznamov, textov a „apletov“ začlenených
do SOFTVÉRU) a všetkých kópií SOFTVÉRU
je spoločnosť SONY, poskytovatelia licencií a
dodávatelia spoločnosti SONY a ich príslušné
pridružené spoločnosti (takíto poskytovatelia licencií
a dodávatelia spoločnosti SONY, ako aj ich príslušné
pridružené spoločnosti, sú v ďalších častiach spoločne
označovaní ako „poskytovatelia licencií spoločnosti
SONY“). Všetky práva, ktoré nie sú výslovne udelené
na základe tejto LICENCIE, si vyhradzuje spoločnosť
SONY alebo poskytovatelia licencií spoločnosti
SONY.
VYSOKO RIZIKOVÉ AKTIVITY
SOFTVÉR nie je odolný voči chybám a nie je
navrhnutý, vyrobený ani určený na používanie
v rizikových prostrediach, v ktorých sa vyžaduje
bezchybná prevádzka, ako sú napríklad jadrové
zariadenia, navigačné alebo komunikačné zariadenia
pre leteckú dopravu, riadenie leteckej dopravy,
systémy na záchranu života alebo zbraňové systémy,
v ktorých prípade zlyhanie SOFTVÉRU môže viesť
k smrti, poraneniu osôb alebo vážnym fyzickým
alebo environmentálnym škodám („Vysoko rizikové
aktivity“). SONY, jej pridružené spoločnosti, ich
príslušní dodávatelia a poskytovatelia licencií
spoločnosti SONY výslovne odmietajú akékoľvek
výslovné alebo implicitné záruky vhodnosti na
Vysoko rizikové aktivity.
VYLÚČENIE ZÁRUK NA SOFTVÉR
SK
68
Výslovne potvrdzujete a súhlasíte s tým, že SOFTVÉR
používate na vlastné riziko. SOFTVÉR sa poskytuje
„TAK, AKO JE“ a bez akýchkoľvek záruk a SONY, jej
pridružené spoločnosti, jej a ich príslušní dodávatelia
a poskytovatelia licencií spoločnosti SONY (v
tomto odseku sa SONY, jej pridružené spoločnosti,
ich príslušní dodávatelia a poskytovatelia licencií
spoločnosti SONY spoločne označujú ako „SONY“)
VÝSLOVNE ODMIETA VŠETKY ZÁRUKY A
PODMIENKY, VÝSLOVNÉ ALEBO ODVODENÉ,
VYPLÝVAJÚCE ZO ZÁKONA ALEBO Z INÝCH
DÔVODOV VRÁTANE ODVODENÝCH ZÁRUK
A PODMIENOK KVALITY, NEPORUŠOVANIA
CUDZÍCH PRÁV, PREDAJNOSTI A VHODNOSTI
NA URČITÝ ÚČEL. SONY NEZARUČUJE, ŽE
FUNKCIE OBSIAHNUTÉ V SOFTVÉRI BUDÚ
SPĹŇAŤ VAŠE POŽIADAVKY A ŽE SOFTVÉR
BUDE PRACOVAŤ BEZ PRERUŠENÍ ALEBO BEZ
CHÝB. SONY NEZARUČUJE ANI NEPOSKYTUJE
ŽIADNE VYHLÁSENIA V SÚVISLOSTI S
POUŽÍVANÍM, NEMOŽNOSŤOU POUŽÍVANIA
ANI VÝSLEDKAMI POUŽÍVANIA SOFTVÉRU
Z HĽADISKA JEHO SPRÁVNOSTI, PRESNOSTI,
SPOĽAHLIVOSTI ALEBO INÝCH HĽADÍSK.
NIEKTORÉ JURISDIKCIE NEPOVOĽUJÚ
VYLÚČENIE ODVODENÝCH ZÁRUK A V
TAKOM PRÍPADE SA VYŠŠIE UVEDENÉ
VYLÚČENIA NEMUSIA NA VÁS VZŤAHOVAŤ.
Beriete na vedomie, že údaje v SOFTVÉRI môžu
obsahovať nepresné alebo neúplné informácie v
dôsledku plynutia času, zmeny okolností, použitých
prostriedkov a povahy zhromažďovania komplexných
geografických údajov, pričom nesprávnosť výsledkov
môže spôsobiť akákoľvek z týchto príčin.
OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI
V TEJTO ČASTI SA SPOLOČNOSŤ SONY, JEJ
POBOČKY, JEJ A ICH PRÍSLUŠNÍ DODÁVATELIA
A POSKYTOVATELIA LICENCIE SPOLOČNOSTI
SONY SPOLOČNE OZNAČUJÚ AKO „SONY“ V
MAXIMÁLNEJ MOŽNEJ MIERE POVOLENEJ
PLATNÝM ZÁKONOM. SONY SA VOČI VÁM
ZRIEKA AKEJKOĽVEK ZODPOVEDNOSTI V
SÚVISLOSTI S AKÝMIKOĽVEK NÁROKMI,
POŽIADAVKAMI ALEBO ŽALOBAMI BEZ
OHĽADU NA POVAHU PRÍČINY NÁROKU,
POŽIADAVKY ALEBO ŽALOBY, ZA AKÚKOĽVEK
ÚDAJNÚ STRATU ALEBO ŠKODY, PRIAME
ALEBO NEPRIAME, KTORÉ MOHLI VYPLYNÚŤ
Z POUŽÍVANIA ALEBO VLASTNÍCTVA
SOFTVÉRU; ĎALEJ ZA AKÝKOĽVEK UŠLÝ
ZISK, VÝNOSY, ZMLUVY ALEBO ÚSPORY
ALEBO AKÉKOĽVEK PRIAME, NEPRIAME ČI
NÁHODNÉ, OSOBITNÉ ALEBO NÁSLEDNÉ
ŠKODY VYPLÝVAJÚCE Z POUŽÍVANIA ALEBO
NEMOŽNOSTI POUŽÍVANIA SOFTVÉRU, ZA
AKÉKOĽVEK NEDOSTATKY V SOFTVÉRI ALEBO
PORUŠENIE TÝCHTO USTANOVENÍ ALEBO
PODMIENOK, ČI UŽ V SÚVISLOSTI SO SPOROM,
NA ZÁKLADE ZMLUVY ALEBO S OBČIANSKYMI
DELIKTAMI ALEBO NA ZÁKLADE ZÁRUKY,
DOKONCA AJ AK SONY BOLA NA MOŽNOSŤ
VZNIKU TAKÝCHTO ŠKÔD UPOZORNENÁ, S
VÝNIMKOU PRÍPADOV HRUBEJ NEDBALOSTI
ALEBO SVOJVOĽNÉHO PROTIPRÁVNEHO
KONANIA SPOLOČNOSTI SONY, SMRTI ALEBO
PORANENIA OSÔB A ŠKÔD V DÔSLEDKU
CHYBNEJ POVAHY PRODUKTU. V SÚVISLOSTI
S PREDCHÁDZAJÚCIMI USTANOVENIAMI
SÚ ÚPLNÉ ZÁVÄZKY SPOLOČNOSTI
SONY VYPLÝVAJÚCE Z AKÉHOKOĽVEK
USTANOVENIA TEJTO LICENCIE V
AKOMKOĽVEK PRÍPADE OBMEDZENÉ NA
SUMU V SKUTOČNOSTI VYNALOŽENÚ
NA OBSTARANIE SOFTVÉRU. NIEKTORÉ
JURISDIKCIE NEPOVOĽUJÚ VYLÚČENIE
ALEBO OBMEDZENIE NÁSLEDNÝCH ALEBO
NÁHODNÝCH ŠKÔD, A PRETO SA VYŠŠIE
UVEDENÉ VYLÚČENIE ALEBO OBMEDZENIE
NEMUSÍ NA VÁS VZŤAHOVAŤ.
ZÁKAZ EXPORTU
BERIETE NA VEDOMIE, ŽE POUŽÍVANIE
SOFTVÉRU V NIEKTORÝCH KRAJINÁCH,
REGIÓNOCH, OBLASTIACH A ZARIADENIACH
ALEBO EXPORT PRODUKTOV Z KRAJINY, V
KTOREJ SÚ TAKÉTO PRODUKTY URČENÉ
NA PREDAJ, MÔŽU BYŤ OBMEDZENÉ ALEBO
ZAKÁZANÉ. SÚHLASÍTE S TÝM, ŽE SOFTVÉR
BUDETE POUŽÍVAŤ A PRODUKTY BUDETE
EXPORTOVAŤ V SÚLADE S PRÍSLUŠNÝMI
ZÁKONMI, NARIADENIAMI, PRAVIDLAMI
A PREDPISMI ZODPOVEDAJÚCICH KRAJÍN,
REGIÓNOV, OBLASTÍ A ZARIADENÍ.
ODDELITEĽNOSŤ USTANOVENÍ
Informácie o autorských právach a
ochranných známkach
1993-2011 NAVTEQ
2012 ZENRIN CO., LTD.
Austrália
 Hema Maps Pty. Ltd, 2010.
Copyright. Based on data provided under license
from PSMA Australia Limited (www.psma.com.au).
Product incorporates data which is  2010
Telstra Corporation Limited, GM Holden
Limited, Intelematics Australia Pty Ltd, NAVTEQ
International LLC, Sentinel Content Pty Limited and
Continental Pty Ltd.
Ak sa akákoľvek časť tejto LICENCIE začne považovať
za neplatnú alebo nevynútiteľnú, ostatné časti zostanú
v platnosti.
Rakúsko
ROZHODUJÚCE PRÁVO A JURISDIKCIA
Kanada
ÚPLNÁ ZMLUVA
Tieto ustanovenia a podmienky predstavujú úplnú
zmluvu medzi spoločnosťou SONY a vami týkajúcu
sa predmetu tejto zmluvy a nahrádzajú ako celok
akékoľvek predtým existujúce písomné alebo ústne
dohody medzi oboma stranami, ktoré sa týkajú
predmetu tejto zmluvy.
ŠTÁTNE ORGÁNY AKO KONCOVÝ POUŽÍVATEĽ
Ak je SOFTVÉR nadobudnutý vládou USA alebo
v jej mene, alebo akýmkoľvek iným subjektom,
ktorý požaduje alebo uplatňuje práva podobné
právam obvykle nárokovaným vládou USA, takýto
SOFTVÉR je „komerčná položka“ v zmysle definícií
v ustanoveniach 48 C.F.R („FAR“) 2.101, poskytuje
sa naň licencia v súlade s touto LICENCIOU a
takýto SOFTVÉR dodaný alebo inak poskytnutý sa
označí „upozornením o používaní“, navrhnutým
spoločnosťou SONY alebo jej pobočkami a musí sa s
ním zaobchádzať v súlade s týmto upozornením.
This data includes information taken with permission
from Canadian authorities, including  Her Majesty
the Queen in Right of Canada,  Queen’s Printer for
Ontario,  Canada Post Corporation, GeoBase, 
The Department of Natural Resources Canada. All
rights reserved.
Chorvátsko, Estónsko, Lotyšsko, Litva,
Moldavsko, Poľsko, Slovinsko a Ukrajina
 EuroGeographic
Francúzsko
Iné/Register
Táto LICENCIA sa riadi zákonmi Japonska bez
uplatňovania jej konfliktu s ustanoveniami zákonov
alebo Dohovorom OSN o zmluvách a medzinárodnej
kúpe tovaru, ktorá je výslovne vylúčená. Akékoľvek
spory vyplývajúce z tejto LICENCIE sa budú
predkladať výlučne okresnému súdu v Tokiu a
jednotlivé strany týmto súhlasia s miestom konania
a uplatňovaním právomoci tohto súdu. STRANY SA
TÝMTO ZRIEKAJÚ PROCESU PRED POROTOU V
SÚVISLOSTI S AKÝMIKOĽVEK ZÁLEŽITOSŤAMI
VYPLÝVAJÚCIMI Z TEJTO LICENCIE ALEBO
SÚVISIACIMI S TOUTO LICENCIOU. NIEKTORÉ
JURISDIKCIE NEPOVOĽUJÚ VYLÚČENIE
PROCESU PRED POROTOU A V TAKOM
PRÍPADE SA VYŠŠIE UVEDENÉ VYLÚČENIE
NEMUSÍ NA VÁS VZŤAHOVAŤ.
 Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen
source:  IGN 2009 - BD TOPO
Nemecko
Die Grundlagendaten wurden mit Genehmigung der
zustaendigen Behoerden entnommen.
Veľká Británia
Contains Ordnance Survey data  Crown copyright
and database right 2010
Contains Royal Mail data  Royal Mail copyright
and database right 2010
Grécko
Copyright Geomatics Ltd.
Maďarsko
Copyright  2003; Top-Map Ltd.
SK
69
Indikátory na
obrazovke
Taliansko
La Banca Dati Italiana è stata prodotta usando quale
riferimento anche cartografia numerica ed al tratto
prodotta e fornita dalla Regione Toscana.
Japonsko
Pri zmene nastavení sa zobrazujú
nasledujúce indikátory. Pozrite tiež
strany 22 a 30, kde nájdete informácie o
indikátoroch, ktoré sa zobrazujú počas
nahrávania alebo prehrávania.
V strede
Vľavo
Jordánsko
Dolu
 Royal Jordanian Geographic Centre
Mexiko
Fuente: INEGI (Instituto Nacional de Estadística y
Geografía.)
Vľavo
Indikátor
Nórsko
Copyright  2000; Norwegian Mapping Authority
Portugalsko
Source: IgeoE – Portugal
Španielsko
Información geográfica propiedad del CNIG
Švédsko
Based upon electronic data  National Land Survey
Sweden.
Švajčiarsko
Topografische Grundlage:  Bundesamt für
Landestopographie.

USA
United States Postal Service 2010. Prices are not
established, controlled or approved by the United
States Postal Service.
The following trademarks and registrations are owned
by the USPS: United States Postal Service, USPS, and
ZIP+4.
SK
70
Vpravo

Význam
Tlačidlo MENU (49)
Nahrávanie pomocou
samospúšte (50)
Stav určovania polohy
pomocou funkcie GPS
(36)
Indikátor videa
Wide Mode (51)
Fader (50)
[Face Detection] je
nastavená na hodnotu
[Off] (51)
[Smile Shutter] je
nastavená na hodnotu
[Off] (51)
Manuálne zaostrenie (50)
Scene Selection (50)
White Balance (50)
Funkcia SteadyShot je
vypnutá (50)
White Balance Shift (50)
Tele Macro (50)
x.v.Color (51)

Zebra (51)
Peaking (51)
Cinematone (50)
Destination (53)
Intelligent Auto
(rozpoznávanie tvárí/
zisťovanie scény/zisťovanie
roztrasenia fotoaparátu/
detekcia zvuku) (35)
3D Depth Adjustment
2D/3D nahrávanie alebo
prehrávanie
Dolu
Indikátor
V strede
Indikátor

Význam
Slideshow Set
Varovanie (55)

Režim prehrávania (27)
EV
Vpravo
Indikátor
50i
101-0005



Iné/Register
Význam
Kvalita nahrávaného
obrazu (HD/STD),
frekvencia snímok
(50p/50i/25p) a režim
nahrávania (PS/FX/FH/
HQ/LP) (32)
60min
Zostávajúca kapacita
batérie
Nahrávanie, prehrávanie
alebo úprava média (18)
0:00:00
Počítadlo (hodiny:minúty:
sekundy)
00Min
Odhadovaný zostávajúci
čas nahrávania
20.4M Veľkosť fotografií (51)
9999
Približný počet fotografií,
ktoré možno nasnímať
Priečinok prehrávania
100/112
Aktuálne prehrávaný
videozáznam alebo
fotografia/Celkový počet
nahratých videozáznamov
alebo fotografií
Pripojenie k externému
mediálnemu zariadeniu
(47)
Význam
Micref Level – nízka
hodnota (51)
[Auto Wind NR] je
nastavená na hodnotu
[Off] (51)
[Closer Voice] je
nastavená na hodnotu
[Off] (51)
Blt-in Zoom Mic (51)
Audio Mode (51)
Low Lux (50)
AE Shift (50)
Shutter Speed (50)
IRIS (50)
Spot Meter/Fcs (50)/Spot
Meter (50)/Exposure (50)
Intelligent Auto (35)
Názov údajového súboru
Protect (52)
Flash (51)/Flash Level
(51)/Red Eye Reduction
(51)
Indikátory a ich pozície sú približné a môžu sa
líšiť od toho, čo sa v skutočnosti zobrazuje na
obrazovke.
V závislosti od modelu kamkordéra sa môže
stať, že niektoré indikátory sa nemusia zobraziť
vôbec.
SK
71
Register
Čísla
H
P
2D videozáznamov......................20
3D videozáznamov......................20
5,1-kanálový priestorový
zvuk...............................................37
Highlight Movie...........................52
HQ.................................................33
Pamäťová karta............................18
Pípanie..........................................17
PlayMemories Home..... 11, 41, 42
PlayMemories Home Help
Guide.......................................11, 44
Plné nabitie...................................13
Počet nasnímateľných
fotografií.......................................58
Počítač...........................................42
Ponuky..........................................49
Používateľská príručka
„Handycam“...................................5
Poznámky k manipulácii s
kamkordérom..............................59
Predlžovací USB kábel................11
Prehrávanie..................................26
Priblíženie.....................................24
Priorita tváre................................33
Pripojenie.....................................36
Prípojný A/V kábel.....................37
PS...................................................33
A
Active Interface Shoe..............8, 61
Auto. nast. 3D objektívu.............16
Auto. red. šumu vetra..................35
I
Image Size.....................................51
Indikátory na obrazovke.......22, 70
Inštalácia.......................................42
Intelligent Auto............................35
IRIS................................................50
B
J
Batéria...........................................12
Bezdrôtový diaľkový
ovládač....................................10, 62
Jazyk................................................4
C
Closer Voice.................................51
Č
Čas nahrávania a prehrávania....57
Čas nahrávania
videozáznamov............................57
D
Data Code.....................................17
Date/Time.....................................17
Delete............................................39
Direct Copy..................................47
Divide............................................39
Dodávané položky.......................11
Dotykový panel............................22
Dvojité snímanie..........................20
E
Event View....................................26
Externé mediálne zariadenie.....46
F
FH..................................................33
Fotografie......................................21
FX..................................................33
G
GPS................................................36
K
Karta SD........................................19
Kábel HDMI.................................36
Kábel USB adaptéra.....................46
Kondenzácia vlhkosti..................61
L
LP...................................................33
M
Map View......................................29
„Memory Stick PRO Duo
(Mark2)“.......................................19
„Memory Stick PRO-HG
Duo“..............................................19
„Memory Stick XC-HG Duo“....19
Miniatúry......................................28
N
Nabíjanie batérie..........................12
Nabíjanie batérie pomocou
počítača.........................................13
Nahrávacie médiá........................18
Nahrávací disk AVCHD.........5, 33
Nahrávanie...................................20
Nastavenie 3D hĺbky...................31
Nastavenie dátumu a času..........15
O
Obrazovka LCD...........................22
Oprava...........................................54
R
REC Mode....................................32
Rekordér diskov...........................45
Remienok na uchopenie.............10
RESET.............................................9
Riešenie problémov.....................54
S
Shutter Speed...............................50
Sieťová zásuvka............................14
Smile Shutter................................34
Spustenie softvéru PlayMemories
Home.............................................44
Statív................................................9
SteadyShot....................................50
Summer Time..............................15
Š
Špecifikácie...................................64
Šum vetra......................................51
T
Televízor.......................................36
SK
72
U
Ukladanie záberov v externom
mediálnom zariadení..................46
USB................................................13
USB Connect................................52
Ú
Údržba..........................................59
Úpravy...........................................39
V
VBR...............................................58
Videozáznamy..............................20
Vstavaný kábel USB....................13
Výstražné indikátory...................55
W
Windows.......................................42
Y
Your Location...............................52
Z
Iné/Register
Zaostrenie na sledovanie............34
Zapnutie napájania......................15
Zobrazenie položiek na
obrazovke LCD............................22
Zobrazenie vlastnej
diagnostiky...................................55
Zoznamy ponúk...........................50
Zoznamy ponúk nájdete
na stranách 50 až 53.
SK
73
Download PDF

advertising