Sony | HDR-TD10E | Sony HDR-TD10E TD10E Duální videokamera Full HD 3D s pamětí Flash Návod k obsluze

Klepněte zde
Příručka k produktu „Handycam“
HDR-TD10E
Obsah
Využijte užitečné funkce
Rejstřík
 2011 Sony Corporation
4-271-341-11(1)
CZ
Jak používat dokument Příručka k produktu
„Handycam“
Obsah
Příručka k produktu „Handycam“ obsahuje podrobné informace o použití videokamery.
Kromě dokumentu Příručka k produktu „Handycam“ si rovněž přečtěte Návod k použití
(samostatný dokument). Informace o použití videokamery připojené k počítači rovněž
obsahuje Návod k použití a dokument „PMB Help“, který je nápovědou k dodanému softwaru
„PMB (Picture Motion Browser)“.
Rychlé vyhledávání informací
Kliknutím na položku na pravém okraji každé strany se přesunete na stranu odpovídající této
položce.


Využijte užitečné funkce
 Klikněte zde.
Položky lze vyhledávat podle klíčového slova pomocí funkce vyhledávání aplikace Adobe Reader. Tipy
k použití aplikace Adobe Reader najdete v nápovědě k aplikaci Adobe Reader.
Příručka k produktu „Handycam“ lze vytisknout.
Rejstřík
CZ
Čtěte jako první
Dodané součásti
Použití videokamery
Čísla v závorkách ( ) představují dodané
množství.
 Videokamera (1)
 Napájecí adaptér (1)
 Napájecí kabel (1)
 Kabel HDMI (1) 
 Připojovací kabel A/V (1) 
 Kabel USB (1) 
 Adaptérový kabel USB (1) 
 Bezdrátový dálkový ovladač (1)

Nedržte videokameru za následující části ani
za kryty konektorů.
Obrazovka LCD
Obsah
Kryt patice
Modul akumulátoru
Knoflíková lithiová baterie je již nainstalována.
Před prvním použitím bezdrátového dálkového
ovladače odstraňte ochrannou fólii.
obíjecí modul akumulátoru
D
NP-FV70 (1)
 CD-ROM „Handycam“ Application
Software (1)

(software včetně „PMB Help“)
k produktu „Handycam“ (PDF)
 Příručka

„Návod k použití“ (1)
Sledování videoklipů 3D


Videokamera není odolná proti prachu a
stříkající vodě a není ani vodotěsná. Viz
„Manipulace s videokamerou“ (str. 110).
Informace o paměťové kartě, kterou lze používat
s videokamerou viz strana 23.
CZ
Rejstřík

Při sledování videoklipů 3D nahraných pomocí
videokamery na monitorech kompatibilních
s technologií 3D můžete se u vás mohou
vyskytnout nepříjemné příznaky, například
namáhání očí, nevolnost nebo pocit únavy.
Sledujete-li videoklipy 3D, doporučujeme
přestávky v pravidelných intervalech. Vzhledem
k tomu, že potřeba a četnost přestávek se
u jednotlivých osob liší, volte je podle svých
potřeb. Pokud cítíte nevolnost, přerušte
sledování filmů 3D a podle potřeby se obraťte
na lékaře. Dodržujte také návod k obsluze
připojeného zařízení nebo softwaru požívaného
s videokamerou. Zrak dětí je vždy zranitelný
(zejména u dětí mladších 6 let). Dříve, než děti
necháte sledovat videoklipy 3D, poraďte se
s odborníkem, například pediatrem nebo očním
lékařem. Dbejte, aby děti dodržovaly výše
uvedená bezpečnostní opatření.
Různí lidé vnímají videoklipy 3D odlišným
způsobem.
Využijte užitečné funkce
 „PMB“

Položky nabídky, panel LCD, objektiv







Využijte užitečné funkce

K zajištění stabilní funkce paměťové karty
doporučujeme před prvním použitím
paměťovou kartu naformátovat pomocí
videokamery (str. 85). Naformátováním
paměťové karty se vymažou všechna data
uložená na kartě a data nelze obnovit. Důležitá
data si uložte do počítače nebo na jiné médium.
Před zahájením nahrávání otestujte funkci
nahrávání a ověřte, zda je obraz a zvuk
nahráván bez problémů.
Záruka se nevztahuje na obsah záznamu, a to
ani v případě, kdy nahrávání nebo přehrávání
neproběhlo následkem selhání videokamery,
záznamového média apod.
Barevné televizní systémy se v jednotlivých
zemích/oblastech liší. Chcete-li přehrávat
záznam na barevném televizoru, potřebujete
televizor se systémem PAL.
Televizní programy, filmy, videonahrávky a jiné
materiály mohou podléhat autorským právům.
Nepovolené kopírování takových materiálů
může představovat porušení autorských práv.
Videokameru používejte v souladu s místními
předpisy.
Obsah

Informace o nahrávání
Nepoužívejte ovládací panel za následujících
podmínek, protože by mohlo dojít k poruše
videokamery.
 Pokud se na dotykovém panelu vyskytují
kapky vody
 Mokrými prsty
 Ostrým předmětem, např. tužkou, perem,
nehtem apod.
 Držení kamery za panel uvnitř rámečku
 S nasazenými rukavicemi
Položka zobrazená v šedé barvě není
za stávajících podmínek nahrávání či
přehrávání k dispozici.
Obrazovka LCD je vyrobena pomocí vysoce
přesné technologie, díky níž lze efektivně
využít více než 99,99 % pixelů. Přesto se může
stát, že se na obrazovce LCD budou neustále
zobrazovat drobné tmavé nebo světlé body (bílé,
červené, modré nebo zelené). Výskyt těchto
bodů je běžným důsledkem výrobního procesu
a nijak neovlivňuje výsledky nahrávání.
Poznámky k přehrávání

Černé body
Bílé, červené, modré nebo zelené body



Disky DVD nahrané ve vysokém
rozlišení (HD)

Informace o nastavení jazyka

Pro vysvětlení provozních postupů se na displeji
zobrazují v každém místním jazyce pokyny.
V případě potřeby lze zobrazený jazyk před
použitím videokamery změnit (str. 21).
CZ
Disky DVD nahrané ve vysokém rozlišení (HD)
lze přehrávat na zařízeních kompatibilních
se standardem AVCHD. Disky nahrané
ve vysokém rozlišení (HD) nelze přehrávat
na přehrávačích/rekordérech DVD, protože
ty nejsou kompatibilní s formátem AVCHD.
Vložíte-li disk nahraný ve formátu AVCHD
(obraz ve vysokém rozlišení (HD)) do přehrávače/
rekordéru DVD, nemusí se disk vysunout.
Rejstřík
Budou-li po delší dobu obrazovka LCD nebo
objektiv vystaveny přímému slunečnímu záření,
mohou se poškodit.
Nemiřte přímo na slunce. Mohlo by dojít
k poškození videokamery. Pokud chcete
nahrávat slunce, učiňte tak za menší intenzity
světla, například za soumraku.
Normální přehrávání obrazů zaznamenaných
pomocí videokamery na jiných zařízeních
nemusí být možné. Podobně nemusí být
možné přehrávat obrazy zaznamenané jinými
zařízeními pomocí videokamery.
Videoklipy ve standardním rozlišení (STD)
uložené na paměťové karty SD nelze přehrávat
na AV zařízeních od jiných výrobců.
Ukládejte všechna nahraná obrazová
data


Chcete-li zabránit ztrátě obrazových dat,
ukládejte průběžně všechny nahrané obrazy
na externí média. Uložení obrazů do počítače
popisuje strana 54. Ukládání obrazů na vnější
zařízení je popisováno na straně 60.
Videoklipy 3D nelze ukládat na disk. Uložte je
na externí zařízení médií (str. 62).
Typ disků nebo médií, na které lze ukládat
NAHRÁV.
obrazy, závisí na nastavení [
režim], se kterým byly obrazy zaznamenány.
Videoklipy zaznamenané v režimu [Kvalita
50p
] lze ukládat na externí média (str. 62).
Videoklipy zaznamenané v režimu [Nejvyšší
kvalita
] lze ukládat na externí zařízení
médií nebo na disky Blu-ray (str. 59, 62).
Pokud nelze nahrávat či přehrávat
obrazy, použijte funkci [Formát.]



Po vypnutí videokamery nezapomeňte odpojit
modul akumulátoru nebo napájecí adaptér.
Odpojte napájecí adaptér od videokamery
současným uchopením videokamery a
stejnosměrného konektoru.
Informace o této příručce, obrázcích a
zobrazeních na obrazovce

Poznámky k teplotě videokamery/
modulu akumulátoru


Když je teplota videokamery nebo modulu
akumulátoru extrémně vysoká nebo nízká,
může dojít k aktivaci ochranných funkcí
videokamery a nemusí být možné s ní v
takových situacích nahrávat nebo přehrávat.
V takovém případě se na obrazovce LCD
zobrazí indikátor (str. 99).


Neformátujte záznamová média videokamery
pomocí počítače. Pokud tak učiníte, může dojít
k poškození videokamery.
Při připojování videokamery k jinému zařízení
pomocí komunikačních kabelů věnujte
pozornost správnému připojení konektorů.
Zasunete-li konektor násilím, mohou se
poškodit kontakty. To může způsobit chybnou
funkci videokamery.


CZ
V této příručce ikony
a
signalizují
stranu 3D nebo 2D spínače 2D/3D.
Obrázky použité v této příručce pro
účely vysvětlení byly pořízeny digitálním
fotoaparátem, a proto se jejich vzhled
může lišit od obrázků a indikátorů, které se
skutečně zobrazují na videokameře. Obrázky
představující videokameru a indikace na její
obrazovce jsou navíc pro účely snadného
pochopení nadsazeny nebo zjednodušeny.
V této příručce se pro vnitřní paměť
videokamery a paměťové karty používá termín
„záznamové médium“.
V této příručce se disk DVD zaznamenaný
ve vysokém rozlišení (HD) označuje termínem
záznamový disk AVCHD.
Konstrukce a technické údaje videokamery a
doplňků se mohou změnit bez předchozího
upozornění.
Rejstřík
Je-li videokamera připojena k počítači
nebo příslušenství

Doporučujeme používat originální příslušenství
Sony.
Originální příslušenství Sony nemusí být
v některých zemích/oblastech k dispozici.
Využijte užitečné funkce

Opakujete-li často nahrávání/mazání obrazů,
dojde na záznamovém médiu k fragmentaci dat.
Nelze ukládat nebo nahrávat obrazy. V takovém
případě nejdříve obrazy uložte na některé
z externích médií a poté proveďte funkci
(MENU) 
[Formát.] klepnutím na Nastavení Média)] 
[Nastavení]  [ (
[Formát.]  požadované médium 
.

Poznámky k volitelnému příslušenství
Poznámky k modulu akumulátoru a
k napájecímu adaptéru

Je-li videokamera připojena k jiným zařízením
prostřednictvím USB a je zapnuto napájení
videokamery, nezavírejte panel LCD. Mohlo by
dojít ke ztrátě zaznamenaných obrazových dat.
Obsah


Poznámky k použití

Obsah

Neprovádějte žádnou z následujících činností.
V opačném případě může dojít k poškození
záznamového média, ztrátě nahraných obrazů
nebo nemožnosti jejich přehrání nebo jiným
problémům.
 vysunutí paměťové karty, pokud svítí nebo
bliká indikátor přístupu (str. 24)
 vyjmutí modulu akumulátoru, odpojení
napájecího adaptéru od videokamery nebo
vystavení videokamery mechanickým
nárazům či vibracím, pokud svítí nebo blikají
(Videoklip)/ (Fotografie)
indikátory
(str. 26) nebo indikátor přístupu (str. 24)
Při použití ramenního popruhu (prodává se
samostatně) zabraňte nárazům videokamery na
předměty.
Využijte užitečné funkce
Rejstřík
CZ
Jak pracuje videokamera 3D?
 Jak videokamera zaznamenává videoklipy 3D?
Člověk vidí (paralaxně) předměty jednotlivě
levým a pravým okem. Paralaxa vnucuje
mozku klamný dojem vnímání hloubky
obrazu.
Videokamera snímá předměty pomocí
dvou objektivů stejným způsobem jako oči
člověka a poté je ukládá ve formátu 3D.
 Jak vypadají videoklipy 3D na obrazovce LCD bez
použití brýlí 3D?
Vzhledem k tomu, že obrazovka LCD
je kryta povrchovou vrstvou 3D, která
reprodukuje účinek brýlí 3D, můžete
videoklipy sledovat ve formátu 3D bez
použití brýlí.
Povrchová vrstva současně vede různé
světlo do pravého a levého oka. To znamená,
že pravé oko vidí pouze obraz nahraný
pravým objektivem a levé oko obraz
pořízený pouze levým objektivem. Tímto
se dosahuje efektu paralaxy a videoklipy se
zobrazují trojrozměrně (3D).
CZ
7
Využijte
užitečné
funkcefunkce
Využijte
užitečné
Krásně a snadno
Nahrávání
kdekoliv a kdykoliv
Nahrávání videoklipů 3D
(25)
Pořizování krásných
nahrávek bez obtěžujícího
nastavování
Inteligentní auto (40)
Kontrola golfového úderu
Golfový záběr (72)
Plynul. pom. NAHR. (71)
Zaostření na dítě na levé
straně obrazovky
Sledování objektu (42)
Bodové ostření (74)
CZ
8
Nahrávání ve slabě
osvětlené místnosti
Low Lux (76)
Nahrávání ohňostrojů nebo
západu slunce v celé
nádheře
Zachycení fotografií během
nahrávání videoklipu
Dual Rec (43)
Snímání úsměvu (79)
Využití možností videokamery
naplno pomocí manuálních
ovládacích prvků
Změna kvality obrazu a režimu
nahrávání
Volič MANUAL (43)
Nastavení
/
(40)
Režim nahrávání (41)
Změna záznamového média
Nastavení média (22)
Ohňostroj (76)
Vých./Záp. slunce (76)
CZ
9
Zábavně a jednoduše
Použití
přehrávání a úpravy
Přehrávání přehledu
videoklipů
Přehrávání průřezu (45)
Přehrávání videoklipů 3D
(30)
Úpravy na videokameře
Pořízení fotografie z videoklipu (52)
Odstranění nepotřebné scény
(rozdělování (51), odstraňování (48))
CZ
10
Snadné způsoby ukládání
Ukládání
krásných vzpomínek
Počítač
(57)
Externí zařízení médií
(62)
Vypalovačka DVD
(65)
Rekordér
(66)
Videoklipy lze pomocí počítače ukládat
na média, jako jsou disky Blu-ray, ve formátu
2D.
CZ
11
Obsah
a
označují stranu 3D rep. 2D přepínače 2D/3D (str. 26).
Položky, které lze nastavit, se mění podle polohy přepínače.
Obsah
Jak používat dokument Příručka k produktu „Handycam“.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Rychlé vyhledávání informací.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Čtěte jako první.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Poznámky k použití. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Jak pracuje videokamera 3D?.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Využijte užitečné funkce.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Začínáme
15
18
21
22
22
23
Záznam/přehrávání
Nahrávání.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nahrávání videoklipů.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pořizování fotografií.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Přehrávání na videokameře.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Použití videokamery při přehrávání videoklipu.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nastavení hloubky videoklipů 3D.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prohlížení fotografií.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Přehrávání obrazů na televizoru.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Přehled připojení.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Použití „BRAVIA“ Sync.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25
26
28
30
32
33
34
35
35
38
Využijte užitečné funkce
Krok 1: Nabíjení modulu akumulátoru.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Krok 2: Zapnutí napájení a nastavení data a času.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Změna nastavení jazyka.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Krok 3: Příprava záznamového média.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Výběr záznamového média.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vložení paměťové karty.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rejstřík
Pokročilé operace
Užitečné funkce pro nahrávání videoklipů a fotografií.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Funkce zoom.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Automatické nahrávání lepších obrazů (Inteligentní auto).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Výběr obrazu s vysokým rozlišením (HD) nebo standardním rozlišením
(STD).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Výběr režimu nahrávání.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CZ
12
39
39
40
40
41
42
42
Ukládání videoklipů a fotografií do počítače
Výběr způsobu vytváření disku (počítač).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vytvoření disku jedním dotykem (Disc Burn).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Import videoklipů a fotografií do počítače.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ukládání snímků na disk.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
54
56
57
58
Využijte užitečné funkce
43
43
43
45
45
46
47
47
48
48
49
50
51
52
Obsah
Použití funkce Zaměřené ostření.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nahrávání zvuku s lepším prostorovým zvukem
(nahrávání 5,1kanálového prostorového zvuku).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pořizování fotografií ve vysoké kvalitě při nahrávání videoklipů
(Dual Rec). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nahrávání v zrcadlovém režimu.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Manuální úprava nastavení obrazu pomocí voliče MANUAL.. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Přehrávání přehledu videoklipů (Přehrávání průřezu).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zahájení přehrávání průřezu.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Změna nastavení přehrávání průřezu.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Uložení přehrávání průřezu (Uložit scénář).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Převod a sdílení scén Přehrávání průřezu nebo scénářů průřezu .. . . . . . . . . . . .
Správné používání videokamery.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Odstraňování obrazů.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nastavení ochrany nahraných videoklipů a fotografií (Ochrana).. . . . . . . . . . . . .
Kopírování obrazů.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rozdělení videoklipu.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pořízení fotografie z videoklipu.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ukládání obrazů pomocí externího zařízení
CZ
13
60
61
62
64
64
65
66
Rejstřík
Výběr způsobu ukládání obrazů pomocí externího zařízení.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zařízení, na kterých lze přehrávat vytvořený disk.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ukládání obrazů na externí zařízení médií.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Uložení požadovaných videoklipů a fotografií. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Přehrávání obrazů z externího média na videokameře.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vytváření disku s vysokým rozlišením (HD) pomocí vypalovačky DVD atd. jiné
než DVDirect Express.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vytvoření disku ve standardním rozlišení (STD) pomocí vypalovačky atd... . . . . . . . . . .
Nastavení videokamery
69
69
70
71
73
83
84
85
85
Obsah
Použití nabídek.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Použití nabídek.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Seznamy nabídek.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Režim snímání (Položky pro výběr režimu nahrávání). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fotoaparát/Mikrofon (Položky pro upravené snímání).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kvalita obr./Velikost (Položky pro nastavení kvality nebo velikosti obrazu).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Funkce přehrávání (Položky přehrávání).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Editace/Kopírování (Položky úprav).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nastavení (Další položky nastavení). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Doplňující informace
Využijte užitečné funkce
Odstraňování problémů.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
Zobrazení výsledků vnitřní kontroly/Výstražné indikátory.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
Doba nahrávání videoklipů/počet uložitelných fotografií.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
Očekávaná doba nahrávání a přehrávání pro každý modul
akumulátoru.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
Očekávaná doba nahrávání videoklipů.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
Očekávaný počet uložitelných fotografií.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
Použití videokamery v zahraničí.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
Údržba a bezpečnostní opatření.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
O formátu AVCHD.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
Informace o paměťové kartě.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
Modul akumulátoru „InfoLITHIUM“.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
x.v.Color.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
Manipulace s videokamerou.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
Rychlé odkazy
CZ
14
Rejstřík
Indikátory na obrazovce.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
Součásti a ovládací prvky.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
Rejstřík.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
Začínáme
Krok 1: Nabíjení modulu akumulátoru
Obsah
Modul akumulátoru
Napájecí adaptér
Napájecí kabel
Do síťové zásuvky
Konektor DC IN
Stejnosměrný konektor
Vyrovnejte značku  na stejnosměrném kabelu
se značkou na konektoru DC IN.
Modul akumulátoru „InfoLITHIUM“ (řada V) můžete dobíjet po připojení k videokameře.
Využijte užitečné funkce
Indikátor /CHG (blesk/
nabíjení)
 Poznámky
K videokameře nelze připojit žádný jiný modul akumulátoru „InfoLITHIUM“, než typ V.

1
2
3
Vypněte videokameru zavřením obrazovky LCD.
Vložte modul akumulátoru zasunutím ve směru šipky, dokud nezapadne.
Rozsvítí se indikátor /CHG (blesk/nabíjení) a zahájí se nabíjení. Jakmile je modul
akumulátoru plně nabitý, indikátor /CHG (blesk/nabíjení) zhasne.
CZ
15
Rejstřík
Připojte napájecí adaptér a napájecí kabel k videokameře a do síťové
zásuvky.
4
Po nabití akumulátoru odpojte napájecí adaptér od konektoru DC IN
videokamery.
Obsah
Doba nabíjení
Přibližná doba (v minutách) potřebná k úplnému dobití zcela vybitého modulu akumulátoru.
Modul akumulátoru
NP-FV50
NP-FV70 (součást dodávky)
NP-FV100

Doba nabíjení
155
195
390
Doby nabíjení uvedené v tabulce výše byly změřeny při nabíjení videokamery při teplotě 25 C.
Doporučujeme nabíjet akumulátor v teplotním rozmezí 10 C až 30 C.

Vyjmutí modulu akumulátoru
Zavřete obrazovku LCD. Posuňte uvolňovací páčku BATT (akumulátor) () a vyjměte modul
akumulátoru ().
Využijte užitečné funkce
Tipy
Informace o době záznamu a přehrávání viz str. 103.
Když je vaše kamera zapnuta, můžete zkontrolovat zbývající energii akumulátoru pomocí indikátoru
zbývající energie v pravém horním rohu obrazovky LCD.


Použití síťové zásuvky jako zdroje napájení
Nabíjení modulu akumulátoru v zahraničí
Modul akumulátoru lze nabíjet pomocí napájecího adaptéru dodaného s videokamerou
v jakékoliv zemi/oblasti, kde se používá střídavý proud v rozmezí 100 V - 240 V, 50 Hz/60 Hz.
 Poznámky
Nepoužívejte elektronický napěťový transformátor.

CZ
16
Rejstřík
Proveďte stejné připojení jako v případě „Krok 1: Nabíjení modulu akumulátoru“ (str. 15).
Modul akumulátoru se nevybíjí, ani když je modul akumulátoru připojen.
Poznámky k modulu akumulátoru



Obsah

Po odpojení modulu akumulátoru nebo napájecího adaptéru vypněte videokameru a ujistěte se, že
(videoklip)/ (fotografie) (str. 26), indikátor přístupu (str. 24) nesvítí.
indikátor
Indikátor /CHG (blesk/nabíjení) za následujících podmínek během nabíjení bliká:
 Modul akumulátoru není připojen správně.
 Modul akumulátoru je poškozený.
 Teplota modulu akumulátoru je příliš nízká.
Vyjměte modul akumulátoru z videokamery a umístěte jej na teplé místo.
 Teplota modulu akumulátoru je příliš vysoká.
Vyjměte modul akumulátoru z videokamery a umístěte jej na chladné místo.
Nedoporučujeme ve videokameře používat modul akumulátoru NP-FV30, který umožňuje pouze krátké
nahrávání a přehrávání.
Při výchozím nastavení se napájení vypíná automaticky, pokud na videokameře neprovedete žádnou
operaci po dobu 5 minut. Šetří se tak energie v akumulátoru ([Automat. vypnutí], str. 90).
Poznámky k napájecímu adaptéru


Využijte užitečné funkce

Používáte-li napájecí adaptér, využijte nejbližší síťovou zásuvku. Dojde-li během používání videokamery
k jakékoli poruše, ihned odpojte napájecí adaptér ze síťové zásuvky.
Nepoužívejte napájecí adaptér ve stísněných prostorách, například mezi zdmi nebo nábytkem.
Nezkratujte stejnosměrný konektor napájecího adaptéru nebo výstupy akumulátoru žádnými kovovými
předměty. Mohlo by dojít k poškození videokamery.
Rejstřík
CZ
17
Krok 2: Zapnutí napájení a nastavení data a času
1
Otevřete obrazovku LCD videokamery.

Chcete-li zapnout videokameru s již otevřenou obrazovkou LCD, stiskněte POWER.
Indikátor MODE
Obsah
Videokamera je zapnutá a kryt objektivu je otevřený.
Tlačítko POWER
3
/
Pomocí
na [Další].
Klepněte na tlačítko
na obrazovce LCD
Využijte užitečné funkce
2
Vyberte požadovaný jazyk a klepněte na [Další].
vyberte požadovanou zeměpisnou oblast a klepněte
Rejstřík
CZ
18
4
Nastavte [Letní čas] a klepněte na [Další].

Pokud nastavíte [Letní čas] na [Zap.], posunou se hodiny o 1 hodinu.
Obsah
5
Vyberte formát data a klepněte na [Další].
/
nastavte hodnotu a poté
* Potvrzovací obrazovka se zobrazí pouze při prvním nastavování hodin.
Využijte užitečné funkce
6
Vyberte datum a čas, klepnutím na *.
klepněte na [Další] 
Hodiny se spustí.

Chcete-li znovu nastavit datum a čas, klepněte na (MENU)  [Nastavení] 
[ ( Nastavení Hodin)]  [Nastav.data a času]  [Datum a čas]. Pokud položka není
na obrazovce, opakovaně klepněte na /, dokud se položka nezobrazí.
Rejstřík
CZ
19
7

8

Klepněte na [Spustit].
Obsah
Klepněte-li na [Sp. Pozd.], otevře se obrazovka režimu nahrávání. Při dalším zapnutí videokamery
se otevře obrazovka [Auto. nast. 3D objekt.].
Zaměřením videokamery na objekt jej zobrazíte na panelu LCD.
Využijte užitečné funkce
9
Dbejte, aby objekt vytvořil stupnici větší než označuje značka . Objekt se zobrazí zdvojeně. Pokud
se při sledování obrazu 3D necítíte příjemně, stiskněte tlačítko 2D/3D DISP a zkontrolujte obraz
v režimu 2D (str. 26).
Stupnice
Klepněte na 
.
Videokamera provede automatické přiblížení nebo oddálení k nastavení objektivu. Neměňte objekt
dříve, než je dokončeno seřizování.
 Poznámky
Pokud se zobrazí [Nelze upravit.], klepněte na [Spus. Znovu].
 Je-li spínač 2D/3D (str. 26) nastaven na 2D, obrazovka [Auto. nast. 3D objekt.] se nezobrazí.

Rejstřík
CZ
20
Typy objektů, které by se měly zobrazit na panelu LCD při nastavení [Auto. nast. 3D
objekt.]
 Jasné
objekty, jako například předměty na denním světle
s různými barvami a tvary
 Objekty
Obsah
Stupnice se mění v závislosti na objektu zobrazeném na panelu LCD.
Objekty s vyšší hodnotou na stupnici:
Objekty s nižší hodnotou na stupnici, které způsobují poruchu nastavení:
 Tmavé
objekty, například objekty snímané v noci
které jsou blíže než 2 m od videokamery
 Hladké a nebarevné objekty
 Objekty se stejným opakujícím se vzorem, například řady oken v budovách
 Pohybující se objekty
 Objekty,
Využijte užitečné funkce
 Poznámky
Datum a čas se nezobrazují během nahrávání, ale jsou automaticky nahrávány na záznamové médium
(MENU) 
a lze je zobrazit během přehrávání. Chcete-li zobrazit datum a čas, klepněte na (
Nastavení Přehrávání)]  [Datový kód]  [Datum/čas] 
.
[Nastavení]  [
(MENU)  [Nastavení]  [ ( Obecná
 Provozní zvuky lze vypnout klepnutím na .
Nastavení)]  [Zvuk]  [Vyp.] 

Vypnutí napájení
Zavřete obrazovku LCD.
Indikátor (videoklip) bliká několik sekund a pak se videokamera vypne.
Tipy
Videokameru můžete vypnout i stisknutím POWER.
Je-li [Zapnout pomocí LCD] (str. 90) nastaveno na [Vyp.], vypněte videokameru klepnutím na POWER.


Změna nastavení jazyka
Zobrazení na obrazovce lze měnit tak, aby se zprávy zobrazovaly v nastaveném jazyce.
(MENU)  [Nastavení]  [ ( Obecná Nastavení)]  [Language
Klepněte na 

.
Setting]  požadovaný jazyk 
CZ
21
Rejstřík

Krok 3: Příprava záznamového média
Na obrazovce videokamery se zobrazují dostupná záznamová média jako následující ikony.
Paměťová karta
* Při výchozím nastavení jsou videoklipy a fotografie ukládány na toto záznamové médium. Na vybrané
Obsah
*
Vnitřní paměť
médium můžete nahrávat, přehrávat z něj nebo provádět úpravy.
Tipy
Doba nahrávání videoklipů viz str. 103.
Počet uložitelných fotografií viz str. 105.



Výběr záznamového média
 Klepněte na (MENU)  [Nastavení]  [
(
Nastavení Média)] 
[Volba média].
 Klepněte na požadované záznamové médium  
.
Na vybrané médium se zaznamenávají jak videoklipy, tak fotografie.
Kontrola nastavení záznamového média
Využijte užitečné funkce
Otevře se obrazovka [Volba média].
V režimu nahrávání videoklipů nebo pořizování fotografií se ikona vybraného záznamového
média zobrazuje v pravém horním rohu obrazovky.
Ikona záznamového média
Rejstřík
CZ
22
Vložení paměťové karty
Obsah
 Poznámky
Chcete-li ukládat videoklipy a/nebo fotografie na paměťovou kartu, nastavte záznamové médium na
[Paměťová karta].

Typy paměťových karet, které lze použít ve videokameře
„Memory Stick PRO
Duo“ (Mark2)
„Memory Stick PROHG Duo“
Třída rychlosti SD
Popis v této příručce
—
„Memory Stick PRO
Duo“
Paměťová karta SD
Paměťová karta SDXC




Class 4 nebo
rychlejší
Karta SD
Funkce se všemi paměťovými kartami není zaručena.
V této videokameře lze používat paměťové karty „Memory Stick PRO Duo“, „Memory Stick“ s poloviční
kapacitou nebo SD se standardní kapacitou.
Na kartu ani adaptér paměťové karty neumisťujte žádné nálepky ani nic podobného. Mohlo by dojít k
poškození videokamery.
Správná funkce s videokamerou byla ověřena u paměťových karet „Memory Stick PRO Duo“ do 32 GB a
paměťových karet SD do 64 GB.
Využijte užitečné funkce
Paměťová karta SDHC
 Poznámky
V této videokameře nelze používat paměťové karty MultiMediaCard.
 Videoklipy zaznamenané na paměťové karty SDXC nelze importovat ani přehrávat na počítačích nebo
zařízeních AV, které nepodporují souborový systém exFAT*, je-li videokamera k těmto zařízením
připojena pomocí kabelu USB. Předem ověřte, zda připojované zařízení podporuje souborový systém
exFAT. Připojíte-li zařízení nepodporující souborový systém exFAT a zobrazí se obrazovka formátování,
neprovádějte formátování. V opačném případě dojde ke ztrátě všech zaznamenaných dat.
* exFAT je souborový systém, který se používá pro paměťové karty SDXC.

Rejstřík
CZ
23
 Otevřete kryt a zasuňte paměťovou kartu zkosenou hranou v naznačeném
směru, dokud nezaklapne.
Po vložení paměťové karty zavřete kryt.
Indikátor přístupu
Obsah

Všimněte si směru zkosené hrany.
Při vložení nové paměťové karty se otevře obrazovka [Příprava souboru databáze obrazů.
Čekejte prosím.]. Počkejte, dokud obrazovka nezmizí.
 Poznámky
Pokud se zobrazí [Nepodařilo se vytvořit nový soubor databáze obrazů. Příčinou může být nedostatek
volného místa.], naformátujte paměťovou kartu (str. 85).
 Zkontrolujte směr zasunutí karty. Pokud vložíte paměťovou kartu špatným směrem, může dojít
k poškození paměťové karty, slotu paměťové karty nebo obrazových dat.
 Během nahrávání kryt neotevírejte.
 Při vkládání a vyjímání paměťové karty dávejte pozor, aby karta paměťová karta nevyskočila a nespadla
na zem.

Využijte užitečné funkce
 Zavřete kryt.
Vysunutí paměťové karty
Otevřete kryt a lehce zatlačte paměťovou kartu směrem dovnitř.
Rejstřík
CZ
24
Záznam/přehrávání
Nahrávání
Při výchozím nastavení jsou videoklipy a fotografie ukládány na vnitřní záznamová média.
Videoklipy jsou nahrávány ve formátu 3D ve vysokém rozlišení (HD).
Tipy
Změna záznamového média viz strana 22.
Obsah


1
Upevněte řemínek.
Videokamera je zapnutá a kryt objektivu je otevřený.
Využijte užitečné funkce
2
Otevřete obrazovku LCD videokamery.
Rejstřík
CZ
25
Nahrávání videoklipů
(Videoklip): Při nahrávání videoklipu
(Fotografie): Při pořizování fotografie
Tlačítko START/STOP
Obsah
Tlačítko MODE
[PŘIP.]  [NAHRÁVÁM]
Spínač 2D/3D
(videoklip).
 Stisknutím START/STOP zahajte nahrávání.
Chcete-li ukončit nahrávání, stiskněte znovu tlačítko START/STOP.
Využijte užitečné funkce
 Stisknutím MODE zapnete indikátor
Tipy
Videoklipy 3D dobré kvality získáte při snímání objektu ze vzdálenosti přibližně 80 cm až 6 m. Optimální
vzdálenost se mění při použití zoomu (str. 39).


Nahrávání videoklipů 2D
Nastavte spínač 2D/3D do polohy 2D.
Rejstřík
 Poznámky
Spínač 2D/3D nepoužívejte během nahrávání. Videokamera přestane nahrávat.

CZ
26
Opakované zobrazení položek na obrazovce LCD
Chcete-li používat položky, klepněte na libovolné místo obrazovky LCD s výjimkou tlačítek.
Nastavení lze změnit pomocí nabídky [Nastavení displeje] (str. 82).
Obsah
asi za
4 sekundy
Nahrávání videoklipů ve formátu 3D a jejich zobrazení ve formátu 2D na obrazovce
LCD videokamery
 Poznámky
Když během nahrávání zavřete obrazovku LCD, kamera přestane nahrávat.
 Nejdelší nepřetržitá doba nahrávání videoklipu má tyto hodnoty:
 3D: přibližně 6 hodin 30 minut,
 2D: přibližně 13 hodin.
 Překročí-li velikost videoklipu 2 GB, vytvoří se automaticky další videoklip.
 Po zapnutí videokamery bude trvat několik sekund, než bude možné nahrávat. Během této doby nelze
videokameru používat.
 Během zapisování dat na záznamové médium po ukončení nahrávání budou signalizovány následující
stavy. Během této doby nevystavujte videokameru nárazům ani vibracím a neodpojujte od videokamery
akumulátor nebo napájecí adaptér.
 Indikátor přístupu (str. 24) svítí nebo bliká
 Ikona média v pravém horním rohu obrazovky LCD bliká
Využijte užitečné funkce
Budete-li nahrávat videoklip 3D dlouhou dobu, můžete cítit nepohodlí. Stiskem 2D/3D DISP
přepnete obraz z 3D na 2D. Obraz se zobrazí ve formátu 2D, ale videokamera bude pokračovat
v nahrávání 3D.
Je-li videokamera přepnuta z formátu 2D na 3D, obrazovka ztmavne. Nejedná se o závadu.

Rejstřík
CZ
27
Tipy
Úplným stisknutím PHOTO lze během nahrávání videoklipu 2D pořizovat fotografie (Dual Rec, str. 43).
SteadyShot] je ve výchozím nastavení nastaveno na [Aktivní].
[
Můžete nastavit prioritu tváře tím, že na ni klepnete (str. 42).
Z nahraných videoklipů lze pořizovat fotografie (str. 52).
Dostupnou dobu nahrávání, odhadovanou zbývající kapacitu atd. můžete zkontrolovat klepnutím na (MENU)  [Nastavení]  [ (
Nastavení Média)]  [Informace o médiu].
Na obrazovce LCD videokamery se nahrané obrazy zobrazují přesně na celé ploše obrazovky. Může však
dojít k mírnému oříznutí horního, dolního, pravého a levého okraje při přehrávání obrazů na televizoru,
který nedokáže přesně zobrazit celou plochu obrazu. V případě nahrávání ve formátu 2D nastavte [Vodicí
mříž] na [Zap.] (str. 82) a udržujte všechny důležité objekty v záběru uvnitř rámečku zobrazeného
na obrazovce.
Chcete-li upravit úhel panelu LCD, nejdříve otevřete panel LCD o 90 stupňů od videokamery () a poté
upravte úhel ().







Obsah

 90 stupňů (max.)

Využijte užitečné funkce
 90 stupňů od videokamery
 180 stupňů (max.)
Videoklipy 3D sledujte na obrazovce LCD zpříma ze vzdálenosti přibližně 30 cm.
Datový kód během nahrávání
Na záznamové médium se automaticky ukládají datum, čas a podmínky nahrávání. Během
nahrávání se nezobrazují. Můžete je však během přehrávání zkontrolovat pomocí [Datový
(MENU)  [Nastavení]  [ (
Nastavení
kód]. Chcete-li je zobrazit, klepněte na 
.
Přehrávání)]  [Datový kód]  požadované nastavení 
Pořizování fotografií
Tlačítko MODE
(Videoklip): Při nahrávání videoklipu
(Fotografie): Při pořizování fotografie
Spínač 2D/3D
Bliká  Svítí
Fotografie je uložena, když zmizí
CZ
28
Rejstřík
Tlačítko PHOTO
.
 Nastavte spínač 2D/3D do polohy 2D.
(fotografie).
Obrazovka LCD se přepne do režimu fotografování a poměr stran obrazovky se nastaví
na 4:3.
Obsah
 Stisknutím tlačítka MODE zapnete indikátor
 Jemným stisknutím tlačítka PHOTO upravte zaostření a poté tlačítko
domáčkněte.
 Poznámka
V režimu 3D nelze pořizovat fotografie.



Když se na fotografiích objevují bílé kulaté skvrny
Využijte užitečné funkce
Tipy
(MENU)  [Kvalita obr./Velikost]  [
Velik.
Chcete-li změnit velikost snímku, klepněte na .
snímku]  požadované nastavení 
.
Fotografie nelze pořizovat, je-li zobrazen indikátor
Když je okolní osvětlení nedostačující, videokamera automaticky použije blesk. V režimu natáčení
(MENU) 
videoklipu nelze blesk použít. Způsob, jakým videokamera bliká, lze změnit pomocí
.
[Fotoaparát/Mikrofon]  [ ( Blesk)]  [Blesk]  požadované nastavení 


Tento jev je způsoben částicemi (prach, pyl atd.), které poletují v blízkosti objektivu. Když jsou
tyto částice zvýrazněny bleskem videokamery, zobrazí se jako bílé kulaté tečky.
Chcete-li omezit jev bílých kulatých teček, rozsviťte v místnosti a vyfotografujte objekt bez
blesku.
Rejstřík
Částice (prach, pyl atd.)
ve vzduchu
CZ
29
Přehrávání na videokameře
Tipy
Změna záznamového média viz strana 22.
Videokamera automaticky zobrazuje zaznamenané snímky jako události na základě data a času.
Chcete-li přehrávat videoklipy 2D, přepněte spínač 2D/3D do polohy 2D.




1
2
Obsah
Při přehrávání si můžete užívat kvalitního zvuku reprodukovaného výkonnými stereofonními
reproduktory vestavěnými do videokamery.
Při výchozím nastavení jsou přehrávány videoklipy a fotografie uložené na vnitřních
záznamových médiích.
Otevřete obrazovku LCD videokamery.
Videokamera je zapnutá a kryt objektivu je otevřený.
Stiskněte
Využijte užitečné funkce
3
(Zobrazit snímky).
Za několik sekund se otevře obrazovka Prohlížení události.
Klepnutím na /
vyberte požadovanou událost ().
 Na obrazovku MENU
 Události

/
: Zobrazí předchozí/další událost
 Název události
 Přechod do režimu záznamu videoklipu/fotografie
CZ
30
Rejstřík
Tlačítko
Přehrávání
průřezu
(str. 45).
 Lišta časové osy
 Tlačítko Přehrávání průřezu*
 Tlačítko Změnit měřítko události
HD kvalita].
Obrazovka Index událostí se zobrazí po klepnutí na událost nacházející se ve středu obrazovky.
Událost můžete vybrat klepnutím na  na liště časové osy.
 Klepnutím na tlačítko
 (Změnit měřítko události) v pravém spodním rohu obrazovky
můžete změnit časové rozmezí lišty časové osy od jednoho a půl roku až po 3 měsíce, čímž se změní
počet událostí zobrazených na liště časové osy.
Obsah
* Zobrazuje se pouze v případě, že je kvalita obrazu nastavena na [

4
Klepněte na snímek, který chcete zobrazit.


 Poznámky
Použijete-li spínač 2D/3D, otevře se obrazovka režimu nahrávání. Spínač 2D/3D nepoužívejte během
přehrávání.

CZ
31
Rejstřík
Klepnutím na  vyberte typ snímku, který se má zobrazovat v indexu, a to [
FILM] (pouze
FOTOGRAFIE] (pouze fotografie) nebo [
FILM/FOTOGR.] (kombinace
videoklipy), [
videoklipů a fotografií).
 se zobrazí u posledního přehrávaného nebo nahrávaného videoklipu či fotografie. Klepneteli na videoklip nebo fotografii pomocí , můžete pokračovat v přehrávání od místa, kde bylo
přehrávání přerušeno.
Využijte užitečné funkce
 Návrat na obrazovku Prohlížení události
 Zobrazuje předchozí/následující stranu (stisknutím a přidržením tlačítka lze
procházet obrazovku indexu.)
 Přechod do režimu záznamu videoklipu/fotografie
 Název události
 Tlačítko přepnutí typu obrazu (pouze 2D)
Tipy
Je-li spínač 2D/3D nastaven do polohy 3D, přehrávají se pouze videoklipy 3D. Pokud je přepínač nastaven
do polohy 2D, přehrávají se videoklipy 3D a 2D ve formátu 2D.
Videoklipy 3D lze sledovat ve formátu 2D stiskem tlačítka 2D/3D DISP (str. 27).



Obsah
Použití videokamery při přehrávání videoklipu
Když videokamera přehrává videoklip, můžete použít funkce znázorněné na obrázku níže.
Nastavení hlasitosti
Vymazat
Kontext
Další
Předchozí
Rychlé přetáčení vpřed*
Rychlé přetáčení zpět*
Pauza*/přehrávání
* Tato tlačítka jsou k dispozici pouze v případě, že videokamera přehrává videoklip.
 Poznámky
Přehrávání obrazů na jiných zařízeních, než na videokameře, nemusí být možné v následujících
případech.

Tipy
Výše uvedený obraz se rovněž zobrazí, když zvolíte [
FILM/FOTOGR.] klepnutím na tlačítko
přepnutí typu obrazu na obrazovce Index událostí (pouze 2D).
Klepnutím na na obrazovce přehrávání se zobrazí funkce, které můžete aktuálně použít, a umožňuje
snadné použití těchto funkcí.
Dosáhne-li přehrávání od vybraného snímku posledního snímku, vrátí se zobrazení na obrazovku
INDEX.
Chcete-li během pauzy pomalu přehrávat videoklip, stiskněte
/
.
/
během přehrávání se videoklipy přehrávají asi
Při opakovaném klepnutí na tlačítko
s pětinásobnou  asi desetinásobnou  asi třicetinásobnou  asi šedesátinásobnou rychlostí.
Při nahrávání se automaticky ukládá datum, čas a podmínky nahrávání. Tyto informace se nezobrazují
(MENU) 
během nahrávání, ale můžete je zobrazit v průběhu přehrávání klepnutím na (
Nastavení Přehrávání)]  [Datový kód]  požadované nastavení 
[Nastavení]  [
.

Při výchozím nastavení je chráněný ukázkový videoklip předem nahrán.
Využijte užitečné funkce
Zastavení*







Nastavení hlasitosti videoklipů
Při přehrávání videoklipů klepněte na  upravte pomocí
CZ
32
/

.
Rejstřík

Nastavení hloubky videoklipů 3D
Při přehrávání videoklipů 3D je možno upravit jejich hloubku.
 [Nastav. hloubky 3D] na obrazovce přehrávání videoklipů
Obsah
 Klepněte na 3D.
Videoklip se zastaví a otevře se obrazovka, která slouží k nastavení svislého směru.
 Klepnutím na /
se upravuje svislý směr  [Další].
 Klepnutím na /
se upravuje vodorovný směr 
.
Využijte užitečné funkce
Otevře se obrazovka, která slouží k nastavení vodorovného směru.
Rejstřík
CZ
33
Prohlížení fotografií
Obsah
Při prohlížení fotografií lze použít funkce uvedené na obrázku níže. Obrázek uvedený níže
FOTOGRAFIE] klepnutím na tlačítko přepnutí typu snímku
se zobrazí, pokud vyberete [
na obrazovce indexu událostí.
Vymazat
Kontext
Předchozí
Další
Spuštění/zastavení
prezentace
 [Nast. prezentace].
Využijte užitečné funkce
Tipy
Chcete-li zopakovat prezentaci, klepněte na 

Rejstřík
CZ
34
Přehrávání obrazů na
televizoru
3
Přehrávejte na videokameře
videoklip nebo fotografie (str. 30).
Obsah
Způsoby připojení, typ obrazu (3D nebo
2D) a kvalita obrazu (vysoké rozlišení
(HD) nebo standardní rozlišení (STD))
na televizoru se může lišit v závislosti
na typu připojeného televizoru a použitých
konektorech.
Přehled připojení
Výstupní konektory na videokameře
Konektor HDMI OUT
Připojení k televizoru 3D
Videoklipy zaznamenané ve 3D jsou
přehrávány jako 3D. Nezapomeňte
přepnout spínač 2D/3D na videokameře
do polohy 3D.
Využijte užitečné funkce
Konektor dálkového
ovládání A/V
Kabel HDMI
(součást dodávky)
Komponentní A/V kabel
(Zelená) Y
(Modrá)PB/CB
(Červená)PR/CR
1
Přepněte vstup televizoru
na připojený konektor.

Postupujte podle pokynů v návodu
k obsluze televizoru.
Rejstřík
2
(Bílá)
(Červená)
Připojte videokameru
k televizoru.

Jako zdroj napájení použijte dodaný
napájecí adaptér (str. 16).
CZ
35
Připojení k televizoru s vysokým
rozlišením
Připojení k televizoru nepodporujícímu
vysoké rozlišení, formát 16:9
(širokoúhlý) nebo 4:3
Pokud jsou videoklipy nahrány ve vysokém
rozlišení (HD), jsou přehrávány ve
standardním rozlišení (STD). Pokud
jsou videoklipy nahrány ve standardním
rozlišení (STD), jsou přehrávány
ve standardním rozlišení (STD).
Kabel HDMI
(součást dodávky)
Připojovací kabel A/V
(součást dodávky)
(Žlutá)
Komponentní A/V kabel
(Zelená) Y
(Modrá)PB/CB
(Červená)PR/CR
(Zelená) Y
(Modrá)PB/CB
(Červená)PR/CR
(Bílá)
(Červená)
Využijte užitečné funkce
(Bílá)
(Červená)
Komponentní A/V kabel
Obsah
Je-li nahrávka pořízena ve vysokém
rozlišení (HD), jsou videoklipy přehrávány
ve vysokém rozlišení (HD). Je-li nahrávka
pořízena ve standardním rozlišení (STD),
jsou videoklipy přehrávány ve standardním
rozlišení (STD).
(Bílá)
(Červená)
Připojovací kabel A/V
s S VIDEO (prodává se
samostatně)
(Žlutá)
(Bílá)
(Červená)
Rejstřík
CZ
36
Připojení pomocí kabelu HDMI







Je-li televizor monofonní (je vybaven
pouze jedním vstupním audio
konektorem)



Videokameru lze připojit k televizoru pomocí
komponentního A/V kabelu dodávaného s
jinými videokamerami Sony. Videoklipy se na
televizoru přehrávají dvojrozměrně.
Zapojíte-li pouze komponentní video
konektory, nebude přehráván zvuk. Červené a
bílé konektory zapojte do audio výstupů.
Vyberte nastavení [Komponentní] pro
používanou komponentní vstupní zdířku.
Nastavení provedete klepnutím na (MENU)  [Nastavení]  [ ( Připojení)]
 [Komponentní]  požadované nastavení
.

 Poznámky
Přehráváte-li videoklipy ve standardním
rozlišení (STD) na televizoru 4:3, který není
kompatibilní se signálem 16:9, nahrávejte
videoklipy s poměrem stran 4:3. Klepněte na (MENU)  [Kvalita obr./Velikost] 
Široký režim]  [4:3] 
(str. 83).
[
 Je-li pro zobrazení videoklipů použit
připojovací kabel A/V, budou zobrazeny
ve standardním rozlišení (STD).

Použijte 21pinový adaptér (prodává se
samostatně) pro přehrávání fotografií.
Nastavte [Typ televizoru] na [16:9] nebo [4:3]
podle televizoru (str. 87).
Televizor/
videorekordér
CZ
37
Rejstřík
Je-li televizor nebo videorekordér
vybaven 21pinovým adaptérem
(EUROCONNECTOR)
Nastavení poměru stran podle
připojeného televizoru (16:9/4:3)

Připojte videokameru do vstupu LINE IN
na videorekordéru pomocí kabelu A/V. Nastavte
volič vstupu na videorekordéru na LINE
(VIDEO 1, VIDEO 2 atd.).
Využijte užitečné funkce

Zapojte žlutý konektor připojovacího kabelu
A/V do vstupního video konektoru a bílý (levý
kanál) nebo červený konektor (pravý kanál)
do vstupního audio konektoru televizoru nebo
videorekordéru.
Připojení televizoru přes videorekordér
Připojení zařízení pomocí
komponentního A/V kabelu

Je-li připojen konektor S VIDEO (kanál
S VIDEO), nepřehrají se zvukové signály.
Chcete-li přehrávat zvuk, připojte bílé a červené
konektory ke vstupnímu audio konektoru
televizoru.
Toto připojení vytváří vyšší rozlišení než
připojovací kabel A/V.
Obsah

Připojování pomocí připojovacího
kabelu A/V s S-video
Používejte kabel HDMI s logem HDMI.
Na jednom konci (pro videokameru) použijte
miniaturní konektor HDMI a na druhém konci
konektor vhodný pro připojení televizoru.
Obrazy chráněné autorskými právy se
z konektoru HDMI OUT videokamery
nepřehrají.
Některé televizory s tímto připojením mohou
fungovat nesprávně (např. žádný zvuk nebo
obraz).
Nepřipojujte konektor HDMI OUT
videokamery k externímu zařízení HDMI OUT,
může dojít k poškození videokamery.
Je-li připojené zařízení kompatibilní
s 5,1kanálovým prostorovým zvukem, jsou
automaticky výsledkem videoklipy ve vysokém
rozlišení (HD) s 5,1kanálovým prostorovým
zvukem. Videoklipy ve standardním rozlišení
(STD) jsou převedeny na 2kanálový zvuk.
Tipy
Připojíte-li videokameru k televizoru více než
jedním typem kabelu kvůli zobrazení obrazů,
je priorita vstupních konektorů televizoru
následující:
HDMI  komponentní  S VIDEO  video
HDMI (High Definition Multimedia Interface)
je rozhraní, které umožňuje současné vysílání
obrazových a zvukových signálů. Konektor
HDMI OUT přenáší vysoce kvalitní obraz a
digitální audio signály.


Obsah

Použití „BRAVIA“ Sync
Využijte užitečné funkce
Videokameru lze ovládat dálkovým
ovladačem televizoru, pokud videokameru
připojíte pomocí kabelu HDMI k televizoru
kompatibilnímu s typem „BRAVIA“ Sync
vyrobenému v roce 2008 nebo později.
Nabídku videokamery lze ovládat
stisknutím tlačítka SYNC MENU
na dálkovém ovladači televizoru.
Stisknutím tlačítek nahoru/dolů/vpravo/
vlevo/enter na dálkovém ovladači televizoru
můžete zobrazit obrazovky videokamery,
např. Prohlížení události, přehrávat vybrané
videoklipy nebo prohlížet fotografie.
 Poznámky
Některé funkce nelze dálkovým ovladačem
provést.
 K nastavení videokamery klepněte na (MENU)  [Nastavení]  [ ( Připojení)]
 [OVLÁDÁNÍ HDMI]  [Zap.] (výchozí

.
nastavení) 
 Nastavte rovněž odpovídajícím způsobem
televizor. Podrobnosti naleznete v návodu
k obsluze televizoru.
 Funkce „BRAVIA“ Sync se liší podle modelu
BRAVIA. Podrobnosti naleznete v návodu
k obsluze televizoru.

Rejstřík
Tipy
Vypnete-li televizor, vypne se současně i
videokamera.


CZ
38
Pokročilé operace
Užitečné funkce pro
nahrávání videoklipů a
fotografií
Optimální vzdálenost od objektu a
úroveň zvětšení
Vzdálenost od objektu
Funkce zoom
přibližně 80 cm až 6 m
přibližně 2,5 m až 10 m
Zvětšení lze nastavit pomocí páčky funkce
zoom. K dispozici jsou následující nastavení
zvětšení. Obrazy lze zvětšit také pomocí
/ na obrazovce LCD.
 Nahrávání v 3D: 10násobek původní
velikosti
 Nahrávání v 2D: 17násobek původní
velikosti
přibližně 7,5 m až 20 m
 Poznámky
Pokud se videoklipy na obrazovce LCD jeví
zdvojeně, vraťte zvětšení na původní úroveň.
 Objekt bližší než 80 cm je třeba nahrávat
v režimu 2D.
 Držte prst na páčce funkce zoom. Pokud
uvolníte páčku funkce zoom, může dojít také
k nahrání zvuku páčky funkce zoom.
 Rychlost funkce zoom nelze změnit pomocí
tlačítka / na obrazovce LCD.
 Minimální možná vzdálenost mezi
videokamerou a objektem při kvalitním
zaostření je přibližně 1 cm pro širokoúhlý
záběr a přibližně 80 cm pro teleobjektiv (pouze
v režimu 2D).
 Obraz lze zvětšit pomocí funkce optického
zoomu, pokud není funkce [
SteadyShot]
nastavena na [Aktivní]. K dispozici jsou
následující nastavení zvětšení.
 Nahrávání v 3D: 10násobek
 Nahrávání v 2D: 12násobek

Pohled zblízka
(teleobjektiv)
Využijte užitečné funkce
Širší zorný úhel
(širokoúhlý záběr)
Zoom
Obsah
Vzdálenost, ze které lze pořídit kvalitní
videoklipy 3D závisí na úrovni zvětšení.
Ikony
a
signalizují polohy 3D resp.
2D spínače 2D/3D (str. 26).
Tipy
Pokud chcete objekt více přiblížit, můžete
nastavit [Digitální zoom] (str. 78) (pouze
v režimu 2D).


Rejstřík
Jemným posunutím páčky funkce zoom
lze dosáhnout pomalejší změny přiblížení.
Větším vychýlením docílíte rychlejší změny
měřítka.
CZ
39
 Poznámky
Videokamera nemusí v závislosti
na podmínkách nahrávání detekovat
očekávanou scénu nebo objekt.
 V závislosti na zjištěných scénách nemusí být
možné používat blesk.
Automatické nahrávání
lepších obrazů
(Inteligentní auto)

Výběr obrazu s vysokým
rozlišením (HD) nebo
standardním rozlišením
(STD)
.
(MENU)
 Klepněte na  [Kvalita obr./Velikost] 
[Nastavení
/
].
Detekce tváře
(Portrét), (Dítě)
Videokamera detekuje obličeje a upravuje
ostření, barvy a expozici.
Detekce scény
(Krajina),
 (Protisvětlo),
(Soumrak), (Bodový reflektor),
(Nízká intenzita světla), (Makro)
Videokamera volí nejefektivnější nastavení
automaticky podle scény.
 Klepněte na Detekce otřesů kamery
(Chůze), (Stativ)
Videokamera zjišťuje, zda dochází
k otřesům kamery nebo nikoliv a zajišťuje
optimální kompenzaci.

.
Kvalita nahrávaného obrazu se změní.
CZ
40
Rejstřík
HD kvalita],
 Klepněte na [
chcete-li nahrávat obraz
ve vysokém rozlišení (HD),
nebo klepněte na [
STD
kvalita], chcete-li nahrávat obraz
ve standardním rozlišení (STD).
Využijte užitečné funkce
Pro nastavení požadované kvality obrazu
jsou k dispozici následující možnosti: obraz
ve vysokém rozlišení (HD), který umožňuje
nahrávání jemných obrazů, nebo obraz ve
standardním rozlišení (STD) nabízející
větší kompatibilitu s různými přehrávacími
zařízeními (výchozí nastavení je [
HD
kvalita]). Změňte kvalitu obrazu podle
podmínek nahrávání nebo zařízení pro
přehrávání.
v pravém
 Klepněte na dolním rohu obrazovky nahrávání
videoklipů nebo fotografií.
 Klepněte na  [Zap.] 
Obsah
Když otočíte videokameru směrem
k objektu, videokamera nahrává pomocí
optimální kombinace 3 režimů detekce:
detekce tváře, detekce scény a detekce
otřesů kamery (výchozí nastavení je [Zap.]).
Když videokamera zjistí objekt, zobrazí se
ikony odpovídající zjištěnému stavu.
Režimy záznamu a záznamová média
Typy médií, na které lze ukládat obrazy,
závisí na vybraném režimu nahrávání.
Podrobnosti o ukládání pomocí externích
zařízení naleznete na straně 60.
Tipy
Můžete nahrávat, přehrávat nebo upravovat
videoklipy pouze ve zvolené kvalitě obrazu.
Chcete-li nahrávat, přehrávat nebo upravovat
videoklipy v jiné kvalitě obrazu, změňte toto
nastavení.
Obsah


Režim nahrávání
Výběr režimu nahrávání
Typy médií
Režim nahrávání můžete nastavit tak, aby
při nahrávání ve vysokém rozlišení (HD)
bylo možno vybrat kvalitu videoklipu
(výchozí nastavení je [Standardní
]).
Doba nahrávání na záznamové médium se
mění podle režimu nahrávání.
3D
PS*
Disky Blu-ray
—
—
AVCHD záznamové
disky
—
—
FH/
FX HQ/
LP
Videokamera
Vnitřní záznamová
média
Paměťová karta
(MENU) 
 Klepněte na [Kvalita obr./Velikost] 
[
NAHRÁV. režim].
Na externích zařízeních
 Klepněte na požadovaný režim
nahrávání.
—
Využijte užitečné funkce
Externí média
(paměťová zařízení
USB)
* [PS] lze nastavit pouze v případě, že je
[
Snímk. Frekvence]nastaveno na [50p].
Tipy
Videoklipy se nahrávají ve formátu
1920  1080/50i, je-li vybrán režim 3D,
ve formátu 1920  1080/50p, pokud je vybrán
režim PS obrazu ve vysokém rozlišení (HD)
a ve formátu AVCHD 1920  1080/50i
nebo 1920  1080/25p, je-li vybrán režim
FX nebo FH. Je-li vybrán režim HQ nebo
LP obrazu ve vysokém rozlišení (HD), jsou
videoklipy nahrávány ve formátu AVCHD
1440  1080/50i.
Můžete zvolit následující režim nahrávání
ve vysokém rozlišení (HD).
 [3D] (HD 28M (3D))
 [Kvalita 50p
] (AVC HD 28M (PS))
 [Nejvyšší kvalita
] (AVC HD 24M (FX))
 [Vysoká kvalita
] (AVC HD 17M (FH))


Dostupné režimy nahrávání závisí
Snímk. Frekvence]
na výběru [
(str. 83).
, pokud
videoklip nahraný ve zvoleném režimu
nahrávání nelze na takové médium uložit.
 Klepněte na 
.
CZ
41
Rejstřík
* Na ikoně média se zobrazí
 Poznámky
Objekt, kterého se dotknete, nemusí být
detekován, záleží na jasu okolí nebo na účesu
objektu. V takovém případě se znovu dotkněte
objektu během nahrávání.
 Chcete-li sledovat obličej, nastavte [Detekce
obličejů] (str. 79) na jinou hodnotu než
na [Vyp.] (výchozí nastavení je [Auto]).
 [Standardní


Použití funkce Zaměřené
ostření
Obsah

] (AVC HD 9M (HQ))
(výchozí nastavení)
] (AVC HD 5M (LP))
 [Dlouhá doba
Režim nahrávání ve standardním rozlišení
(STD) je omezen na následující hodnotu.
] (STD 9M (HQ))
 [Standardní
„M“, např. v „24M“, označuje „Mbps“.
Tipy
Dvojitý rámeček zobrazený okolo tváře osoby,
u které videokamera čeká na úsměv, se zbarví
oranžově.
Jestliže tvář, jíž jste se dotkli, ze záběru
zmizí, má přednost objekt vybraný v položce
[Detekce obličejů] (str. 79). Jestliže se tvář, jíž
jste se dotkli, vrátí na obrazovku, má tato tvář
přednost.


Když na displeji LCD klepnete na objekt,
který chcete sledovat, videokamera objekt
sleduje a nahrává videoklip.

Nahrávání zvuku
s lepším prostorovým
zvukem (nahrávání
5,1kanálového
prostorového zvuku)
Při klepnutí na místo mimo obličej
Okolo místa, na které jste klepli, se zobrazí
rámeček s dvojitou čárou a videokamera
automaticky upraví zaostření.
Využijte užitečné funkce
Při klepnutí na obličej
Okolo obličeje se zobrazí bílý rámeček a
videokamera automaticky nastaví zaostření,
barvu a expozici.
Můžete nahrávat Dolby Digital 5,1kanálový
prostorový zvuk pomocí vestavěného
mikrofonu. Realistický zvuk si vychutnáte
při přehrávání videoklipů na zařízeních,
která podporují 5,1kanálový prostorový
zvuk.
Klepněte na obličej nebo místo, které
chcete sledovat.
Rejstřík
Vestavěný
mikrofon
Zobrazí se dvojitý rámeček.
 Poznámky
Přehráváte-li 5,1kanálový zvuk na videokameře,
je 5,1kanálový zvuk automaticky převeden na
2kanálový zvukový výstup.
Chcete-li sledování ukončit, klepněte na
] na pravé straně obrazovky LCD.
[ /

CZ
42


Fotografie lze v pohotovostním režimu
nahrávání pořizovat stejným způsobem, jako
(fotografie). Je-li však
když svítí indikátor
snímková frekvence nastavena na [25p], nelze
pořizovat fotografie, pokud je videokamera
v režimu nahrávání videoklipů.
Obsah

Chcete-li si vychutnat 5,1kanálový prostorový
zvuk videoklipů nahraných ve vysokém
rozlišení (HD) v 5,1kanálovém prostorovém
zvuku, potřebujete zařízení kompatibilní
s 5,1kanálovým prostorovým zvukem.
Připojíte-li videokameru pomocí kabelu HDMI
(součást dodávky), zvuk videoklipů ve vysokém
rozlišení (HD) nahraných se 5,1kanálovým
zvukem bude automaticky reprodukován
jako 5,1kanálový zvuk. Zvuk videoklipů
ve standardní kvalitě (STD) bude převeden
na 2kanálový.
Nahrávání v zrcadlovém
režimu
Tipy
Jako volbu nahrávání zvuku můžete vybrat
) nebo [2ch stereo]
[5.1ch surround] (
) ([Režim zvuku], str. 81).
(
Na počítači můžete pomocí dodaného
softwaru vytvořit disk s videoklipy nahranými
na videokameře „PMB“. Přehráváte-li disk v
systému s 5,1kanálovým prostorovým zvukem,
můžete si vychutnat realistický zvuk.




Manuální úprava
nastavení obrazu pomocí
voliče MANUAL
Stisknutím PHOTO lze během nahrávání
videoklipu pořizovat fotografie.
Jednu často používanou položku nabídky
lze přiřadit voliči MANUAL.
Vzhledem k tomu, že ve výchozím
nastavení je k voliči MANUAL přiřazeno
[Nastav. hloubky 3D], je níže uvedený
postup popisován jako nastavení hloubky
3D pomocí voliče. [Nastav. hloubky 3D]
zde umožňuje nastavit trojrozměrný vzhled
snímku na obrazovce během nahrávání.
Tipy
Je-li indikátor MODE nastaven na (Videoklip), velikost fotografií se nastaví
na [5,3M] (16:9) nebo [4,0M] (4:3).

CZ
43
Rejstřík
 Poznámky
Blesk nelze použít, je-li videokamera v režimu
nahrávání videoklipů.
 Při nedostatečné kapacitě na záznamovém
médiu nebo při spojitém pořizování fotografií
se může zobrazit
. Fotografie nelze
.
pořizovat, je-li zobrazen indikátor
NAHRÁV. režim]
 V závislosti na výběru [
Snímk. Frekvence] se na obrazovce
nebo [
a nemusí být možné použít
LCD zobrazí
funkci Dual Rec.


Tipy
Na obrazovce LCD se zobrazí zrcadlově
převrácený obraz objektu, ale nahraný obraz
bude mít správnou orientaci.

Pořizování fotografií
ve vysoké kvalitě při
nahrávání videoklipů (Dual
Rec)
Využijte užitečné funkce
Otevřete panel LCD o 90 stupňů
od videokamery () a poté jej otočte
o 180 stupňů na stranu objektivu ().
Tlačítko MANUAL
Přiřazení položky nabídky k voliči
MANUAL
Obsah
Stiskněte a na několik sekund přidržte
tlačitko MANUAL.
Otevře se obrazovka [Nastavení voliče].
Volič MANUAL
 Stiskem tlačitka MANUAL
videokamera upravuje hloubku
obrazu 3D.
Otáčejte voličem MANUAL a vyberte
položku, která se má přiřadit.
Stiskněte MANUAL.
Opakovaným stiskem tlačitka
MANUAL se střídavě zapíná a vypíná
nastavení hloubky 3D.
Položky, které lze ovládat voličem
MANUAL
Nahrávání v 3D




[Nastav. hloubky 3D]
[Ostření] ... str. 74
[Expozice] ... str. 74


Nahrávání v 2D





[Ostření] ... str. 74
[Expozice] ... str. 74
[CLONA] ... str. 75
[Čas závěrky] ... str. 75
[Kor. autom. expozice] ... str. 75
[Posun vyvážení bílé] ... str. 76

CZ
44
Rejstřík

Tipy
U položek jiných než [Nastav. hloubky 3D]
se stiskem tlačítka MANUAL přepíná mezi
automatickým a manuálním nastavením.
Položky nabídky lze rovněž přiřadit voliči
(MENU) 
MANUAL klepnutím na (
Nast.
[Fotoaparát/Mikrofon]  [
Fotoaparátu)]  [Nastavení voliče].
I když otevřete clonu (menší číslo F) na
hodnotu větší než F3,4, když je páčka zoomu
přesunuta na stranu W (širokoúhlý záběr),
clona se nastaví zpět na F3,4, když přesunete
páčku zoomu na stranu T (teleobjektiv).
Využijte užitečné funkce
 Poznámky
Manuální nastavení zůstanou zachována, i když
změníte položku přiřazenou voliči MANUAL.
Pokud však manuálně nastavíte [Expozice]
po nastavení [Kor. autom. expozice], [Expozice]
potlačí nastavení [Kor. autom. expozice].
 Nastavíte-li [Expozice], [CLONA] nebo [Čas
závěrky], zruší se nastavení ostatních dvou
položek.
 Pokud v kroku  vyberete [RESET], obnoví se
výchozí nastavení všech manuálně upravených
položek.

 Otáčením voliče MANUAL
upravujte hloubku 3D a současně
kontrolujte obraz na panelu LCD.


Pokud upravíte nastavení clony, změní se
zaostřený prostor před a za zaostřeným
objektem. Otevřete-li více clonu (menší číslo
F), zaostřený prostor se zúží. Pokud zvolíte
uzavřenější nastavení clony (větší číslo F),
zaostřený prostor je širší. Clonu je možno
nastavit na preferovanou hodnotu podle
snímaných scén.
Pokud nahráváte v prostředí osvětlené
zářivkami, sodíkovými nebo rtuťovými
výbojkami, mohou se zobrazit vodorovné
pruhy, blikání nebo může dojít ke změně barev.
V tomto případě změňte čas závěrky podle
frekvence napájení ve vaší oblasti.
Data videokamery (str. 87), která se zobrazují
na obrazovce LCD, se budou lišit podle
nastavení nahrávání videokamery. Nastavení se
zobrazují pomocí následujících ikon.

: Automaticky

: Expozice se nastavuje manuálně.

: Priorita CLONY

: Priorita času závěrky
Videokamera náhodně zvolí několik scén
pro funkci Přehrávání průřezu, spojí je a
přehraje jako průřez videoklipů a fotografií
ve vysokém rozlišení (HD) se zvukovými a
vizuálními efekty.
Pokud se vám Přehrávání průřezu líbí,
můžete jej uložit jako „scénář“ a opakovaně
jej přehrávat. Navíc lze scény nebo scénáře
z Přehrávání průřezu snadno sdílet pomocí
jiného média převedením formátu dat scén
a scénářů Přehrávání průřezu, které
umožňují vytvářet disky DVD.
Tipy
Klepnutím na na obrazovce přehrávání se
zobrazí funkce, které můžete aktuálně použít, a
umožňuje snadné použití těchto funkcí.
Je-li spínač 2D/3D nastaven do polohy 3D,
přehrávají se pouze videoklipy 3D. Pokud je
přepínač nastaven do polohy 2D, přehrávají se
videoklipy 3D a 2D ve formátu 2D.
Obsah

Přehrávání přehledu
videoklipů (Přehrávání
průřezu)


Zahájení přehrávání
průřezu
Využijte užitečné funkce

1
Otevřete obrazovku LCD
videokamery.
2
Stiskněte tlačítko
snímky).
(Zobrazit
Rejstřík
CZ
45
3
Klepnutím na /
()
vyberte požadovanou událost a
poté klepněte na [ Průřez] ().
Opakované přehrávání průřezu
Videokamera zahájí přehrávání
průřezu pro událost, která byla
zobrazena ve středu obrazovky
Prohlížení události.
 Poznámky
Scény přehrávání průřezu se změní při každém
výběru funkce Přehrávání průřezu.
Obsah
Chcete-li znovu použít funkci Přehrávání
průřezu, klepněte na [Znovu přehrát]
na obrazovce.

Změna nastavení
přehrávání průřezu
Pro přehrávání průřezu je možno provádět
různá nastavení.
Obrazovka LCD během přehrávání
průřezu
Nastavení hlasitosti
Můžete nastavit tyto položky.

Kontext
Zastavení
Další
Předchozí

Pauza
Zastavení přehrávání průřezu


CZ
46
Rejstřík

Chcete-li přehrávání pozastavit, klepněte
.
na Chcete-li přehrávání zastavit, klepněte na .
[Rozsah přehrávání]
Nastavte rozsah videoklipů, které chcete
přehrát, výběrem rozmezí událostí (počáteční a
.
koncová událost) a poté klepněte na Není-li nastaven žádný rozsah, videokamera
přehrává snímky s datem události vybrané jako
rozsah přehrávání v Prohlížení událostí.
[Motiv]
Můžete zvolit téma pro přehrávání průřezu.
Hudební kategorie se zvolí automaticky podle
motivu.
[Hudba]
Můžete vybrat a přidat hudbu.
[Délka]
Můžete nastavit délku segmentu přehrávání
průřezu.
[Mix zvuku]
S hudbou je přehráván i původní zvuk.
/
upravte poměr mezi
Klepnutím na původním zvukem a hudbou.
Využijte užitečné funkce
Klepněte na [Nastavení
průřezu] během přehrávání průřezu.

[Bod průřezu]
Můžete nastavit místa ve videoklipu nebo
na fotografii, která budou použita pro
přehrávání průřezu.
Přehrávejte požadovanou fotografii a poté
proveďte následující.
 Videoklip: Přehrajte požadovaný videoklip a

v místě, které
poté klepněte na chcete použít pro funkci Přehrávání průřezu.
 Fotografie: Zobrazte fotografii, kterou chcete
použít pro funkci Přehrávání průřezu, a poté
.
klepněte na Uložení přehrávání
průřezu (Uložit scénář)
Obsah
Přehrávání průřezu je možno uložit jako
„Scénář“.
Klepněte na  [Uložit scénář]

během přehrávání průřezu.
 Poznámky
Zvuk použitý pro přehrávání průřezu bude
převeden na 2kanálový stereofonní zvuk.
 Nastavení [Rozsah přehrávání] je vymazáno
po zastavení přehrávání průřezu.
 Připojíte-li videokameru k externímu zařízení,
například k televizoru, a sledujete přehrávání
průřezu nebo přehrávání scénáře, tento obraz se
neobjeví na panelu LCD videokamery.

Klepněte na
(MENU)  [Funkce
přehrávání]  [ Scénář], vyberte
požadovaný scénář a poté klepněte na .
Tipy
Po dokončení přehrávání průřezu můžete
vybrat [Nastavení průřezu] na obrazovce.
Do videokamery můžete pomocí dodaného
softwaru „PMB“ nebo softwaru „Music
Transfer“ nainstalovaného spolu s programem
„PMB“ přenést zvukové soubory z hudebního
disku CD nebo soubory MP3 a poté je použít
pro funkci Přehrávání průřezu.
Pokud po přenosu hudebního souboru
do videokamery nelze hudbu přehrát, může být
soubor poškozen. Hudební soubor lze odstranit
klepnutím na (MENU)  [Nastavení]
(
Nastavení Přehrávání)] 
[
[Vyprázdnit hudbu] a poté přeneste hudební
soubor znovu. Pokud hudební soubory
vymažete pomocí [Vyprázdnit hudbu], budou
rovněž vymazána hudební data nahraná
na videokameře z výroby. V takovém případě
je lze obnovit pomocí Music Transfer, softwaru
nainstalovaného spolu s programem „PMB“.
Pokyny k použití viz nápověda k programu
Music Transfer.




Vymazání uloženého scénáře
Využijte užitečné funkce
Přehrávání uloženého scénáře
Klepněte na [Smazat scénář]
na obrazovce po dokončení přehrávání
scénáře, který chcete smazat, nebo klepněte
na při přehrávání scénáře, který chcete
smazat, a poté vyberte [SMAZAT].
Převod a sdílení scén
Přehrávání průřezu nebo
scénářů průřezu
CZ
47
Rejstřík
Můžete převést datový formát Přehrávání
průřezu nebo dříve uložených scénářů
průřezu a umožnit tak sdílení převedených
dat pomocí jiných médií, například
vytvořením disků DVD nebo nahráním dat
na web (Průřez videoklipu). Data budou
převedena do formátu 2D.
Správné používání
videokamery
 Po dokončení přehrávání
průřezu nebo přehrávání scénáře
klepněte na obrazovce na [Ulož.
Průřez videokl.].
Ikony
a
signalizují polohy 3D resp.
2D spínače 2D/3D (str. 26).
Prostor na záznamovém médiu lze uvolnit
smazáním videoklipů a fotografií.
 Poznámky
Obrazy, které byly vymazány, nelze obnovit.
Důležité videoklipy a fotografie si předem
uložte.
 Při mazání obrazů nevyjímejte z kamery modul
akumulátoru ani neodpojujte napájecí adaptér.
Mohlo by dojít k poškození záznamového
média.
 Při mazání obrazů z paměťové karty ji
nevysunujte.
 Nelze mazat videoklipy a fotografie, u nichž
byla nastavena ochrana. Před vymazáním zrušte
zabezpečení videoklipů a fotografií, které chcete
vymazat (str. 50).
 Ukázkový videoklip ve videokameře je chráněný.
 Odstraníte-li videoklipy/fotografie, které jsou
součástí uložených scénářů (str. 47), budou
odstraněny rovněž scénáře.
Obsah
Odstraňování obrazů


Klepnutím na na obrazovce při
přehrávání scén Přehrávání průřezu nebo
uložených scénářů průřezu můžete vybrat
[Ulož. Průřez videokl.].
.
Videokamera zahájí převod dat
do cílového formátu.
Opakované přehrávání průřezu
videoklipu (pouze 2D)
Tipy
Zahájíte-li přehrávání snímku jeho výběrem
na obrazovce Index událostí, můžete snímek
vymazat pomocí na obrazovce přehrávání.
Chcete-li vymazat všechny obrazy
na záznamovém médiu a obnovit tak veškerý
volný prostor na médiu, naformátujte médium
(str. 85).
Zmenšené obrázky, které umožňují shlédnout
více obrazů najednou na obrazovce indexu, se
nazývají „miniatury“.
Využijte užitečné funkce
 Klepněte na 
Po dokončení převodu klepněte
na [Prohléd.].



 Stiskněte
(str. 30).
Klepněte na (MENU)  [Funkce
přehrávání]  [Průřez videoklipu] 
klepněte na požadovaný Průřez videoklipu.
(Zobrazit snímky)
(MENU)
 Klepněte na  [Editace/Kopírování] 
[Vymazat].
 Poznámky
 Převedená data budou ve standardním rozlišení
(STD).
CZ
48
Rejstřík
Sledování průřezu videoklipu výběrem
ze seznamu „Průřez videoklipu“
 Chcete-li vybrat a odstranit
videoklipy, klepněte na [Více
snímků].
V kroku 3 klepněte na [Vše z události].
Obsah

Odstranění všech videoklipů/fotografií
v události najednou
V případě 2D po klepnutí na [Více
FILM]/
snímků] vyberte [
FOTOGRAFIE]/[
FILM/
[
/
]
FOTOGR.]. Je-li [Nastavení
STD kvalita],
(str. 40) nastaveno na [
místo
.
zobrazí se
Klepnutím na /
vyberte
požadovaný videoklip a poté klepněte na .

Klepněte na 
.
Nastavení ochrany
nahraných videoklipů a
fotografií (Ochrana)
Pro videoklipy a fotografie můžete nastavit
ochranu, aby nedošlo k jejich náhodnému
vymazání.

 Stiskněte
(str. 30).
Snímek potvrdíte klepnutím
na požadovanou miniaturu a přidržením.
se vrátíte
Klepnutím na na předchozí obrazovku.
 Klepněte na .

Využijte užitečné funkce
 Klepnutím zobrazte symbol
u videoklipů nebo fotografií,
které se mají vymazat.
Snímek potvrdíte klepnutím
na požadovanou miniaturu a přidržením.
se vrátíte
Klepnutím na na předchozí obrazovku.
(Zobrazit snímky)
(MENU) 
 Klepněte na [Editace/Kopírování]  [Chránit].


CZ
49
V případě 2D po klepnutím na [Více
FILM]/
snímků] vyberte [
FOTOGRAFIE]/[
FILM/
[
/
]
FOTOGR.]. Je-li [Nastavení
STD kvalita],
(str. 40) nastaveno na [
místo
.
zobrazí se
Rejstřík
 Chcete-li vybrat a odstranit
videoklipy, klepněte na [Více
snímků].
 Klepněte na videoklipy a
fotografie, pro něž chcete
nastavit ochranu.
Klepnutím na /
vyberte
požadovaný videoklip a poté klepněte na .
Na vybraných obrazech se zobrazí .
Snímek potvrdíte klepnutím
na požadovanou miniaturu a přidržením.
se vrátíte
Klepnutím na na předchozí obrazovku.
Klepněte na 
Obsah

.
Zrušení ochrany u události

V kroku 3 výše klepněte na [Odstr. vše z
události], vyberte požadované videoklipy/


fotografie a klepněte na .
Snímek potvrdíte klepnutím na
požadovanou miniaturu a přidržením.
se vrátíte
Klepnutím na na předchozí obrazovku.

Kopírování obrazů

Snímky lze volně kopírovat z vnitřního
záznamového média videokamery na
paměťovou kartu nebo jiné médium
externího zařízení a naopak.
Před zahájením operace vložte
do videokamery paměťovou kartu.
Zrušení nastavení ochrany videoklipů a
fotografií
Využijte užitečné funkce
 Klepněte na .
 Poznámky
Pokud nahráváte na paměťovou kartu poprvé,
vytvořte soubor databáze obrazů klepnutím na (MENU)  [Nastavení]  [
Nastavení Média)]  [Opravit datab.
(
obrazů]  [Paměťová karta].
 Při přepisování připojte videokameru k síťové
zásuvce pomocí napájecího adaptéru (součást
dodávky), aby nedošlo k výpadku napájení
videokamery.
Klepněte na videoklip nebo fotografii
označené v kroku 4.
zmizí.

Ochrana všech videoklipů/fotografií
v události najednou
V kroku 3 klepněte na [Nastav. vše z
události].

CZ
50
Rejstřík
Tipy
Původní kopie obrazu nebude po zkopírování
vymazána.
Obrazy zaznamenané videokamerou a uložené
na záznamovém médiu se označují jako
„originální“.


 Stiskněte
(str. 30).
(Zobrazit snímky)
Obsah
(MENU)
 Klepněte na  [Editace/Kopírování] 
[Kopírovat].

Otevře se obrazovka výběru média.
Klepněte na požadovanou miniaturu
k potvrzení snímku. Klepnutím na se vrátíte na obrazovku výběru.
[Vše z události]: Vyberte událost,
kterou chcete zkopírovat a klepněte
. Nemůžete vybrat několik
na událostí.
 Klepnutím na požadovanou
položku vyberte zdroj a cíl pro
kopírované obrazy.


Tipy
Chcete-li po dokončení kopírování videoklipy
nebo fotografie zkontrolovat, pomocí
[Volba média] vyberte cílové médium a poté
přehrávejte zkopírované videoklipy či fotografie
(str. 22).
Snímky lze kopírovat na různá externí média
(str. 60).


 Klepněte na typ kopírování.

[Více snímků]: Výběr několika obrazů
a jejich kopírování
[Vše z události]: Kopírování všech
obrazů stanovené události
Využijte užitečné funkce
 Klepněte na .
[Interní paměť
Paměťová karta]
[Paměťová karta Interní paměť]
Otevře se obrazovka [Kopírovat].
Rozdělení videoklipu
Videoklip lze rozdělit a vymazat jeho
nepotřebné části.
 Vyberte obraz, který chcete
kopírovat.
[Více snímků]: Klepněte na obraz,
který chcete kopírovat, a označte jej
symbolem . Můžete vybrat několik
obrazů.
zahájíte
 Klepnutím na přehrávání videoklipů.
CZ
51
Rejstřík
Rozdělit]
 Klepněte na  [
na obrazovce přehrávání
videoklipů.
v místě, kde
 Klepněte na chcete videoklip rozdělit
na scény.
Pořízení fotografie
z videoklipu
/
můžete
 Klepnutím na upravit místo rozdělení s větší
přesností.
Otevře se obrazovka [Zachytit foto].
zahájíte
 Klepnutím na přehrávání videoklipů.
Přehrávání se pozastaví.

/
můžete
 Klepnutím na upravit místo zachycení s větší
přesností.
.
 Poznámky
Videoklipy, které byly rozděleny, nelze obnovit.
 Chráněný videoklip nelze rozdělit. Před
rozdělením videoklipu je nutno odstranit jeho
ochranu (str. 50).
 Při rozdělování videoklipu nevyjímejte z
kamery modul akumulátoru ani neodpojujte
napájecí adaptér. Mohlo by dojít k poškození
záznamového média.
 Při rozdělování videoklipů na paměťové kartě
nevysunujte kartu.
, a skutečným
 Mezi bodem, kde jste stiskli
dělícím bodem může být malý rozdíl, protože
videokamera volí bod dělení na základě asi
1,0 sekundových (3D)/0,5 sekundových (2D)
dílů.
 Rozdělíte-li videoklipy, které jsou součástí
uložených scénářů (str. 47), budou scénáře
odstraněny.
 Na videokameře lze provádět pouze jednoduché
úpravy. Ke složitějšímu upravování použijte
dodaný software „PMB“.
Využijte užitečné funkce
v okamžiku,
 Klepněte na ve kterém chcete zachytit
fotografii.
Návrat na začátek vybraného videoklipu
 Klepněte na Obsah
 Klepněte na  [Zachytit
foto] na obrazovce přehrávání
videoklipů.
Přehrávání se pozastaví.

Návrat na začátek vybraného videoklipu
.
Po ukončení zachycení se přehrávání
pozastaví.
CZ
52
Rejstřík
 Klepněte na  Poznámky
Velikost obrazu je nastavena podle obrazové
kvality videoklipu. Je-li videoklip nahrán
v jedné z následujících kvalit obrazu, bude
velikost obrazu nastavena, jak je uvedeno níže.
 Obraz ve vysokém rozlišení (HD): 2,1 M
(16:9)
 Širokoúhlý obraz (16:9) se standardním
rozlišením (STD): 0,2 M (16:9)
 Poměr stran 4:3 ve standardním rozlišení:
0,3 M (4:3)
 Záznamové médium, na které chcete ukládat
fotografie, musí obsahovat dostatek volného
prostoru.
 Datum a čas pořízení fotografií zachycených z
videoklipů jsou stejné jako datum a čas nahrání
videoklipů.
 Pokud videoklip, ze kterého vytváříte fotografii,
neobsahuje datum a čas, bude fotografii
přiřazeno datum a čas zachycení z videoklipu.

Obsah
Využijte užitečné funkce
Rejstřík
CZ
53
Ukládání videoklipů a fotografií do počítače
Výběr způsobu vytváření disku (počítač)
Typ disku
Výběr způsobu
Import videoklipů a
Ukládání obrazů
na disk Blu-ray
ve vysokém rozlišení
(HD)
fotografií do počítače
(str. 57)

Vytvoření disku Blu-ray*
ve vysokém rozlišení (HD)
(str. 59)
Ukládání obrazů
na záznamový disk
AVCHD ve vysokém
rozlišení (HD)
Import videoklipů a
Zařízení pro přehrávání
disků Blu-ray (přehrávač
disků Sony Blu-ray, konzole
PlayStation3 atd.)
Zařízení pro přehrávání
formátu AVCHD (přehrávač
disků Blu-ray Sony, konzole
PlayStation3 atd.)
fotografií do počítače
(str. 57)

Vytvoření záznamového
disku AVCHD ve vysokém
rozlišení (HD) (str. 58)
Import videoklipů a
fotografií do počítače
(str. 57)

Vytváření disku
ve standardním rozlišení
(STD) (str. 58)
Běžná zařízení pro
přehrávání disků DVD
(přehrávač DVD, počítač
s možností přehrávání
disků DVD, atd.)
Rejstřík
Kopírování
snímků na disk
ve standardním
rozlišení (STD) pro
šíření
Přehrávač
Využijte užitečné funkce
Vytvoření disku jedním
dotykem (Disc Burn) (str. 56)
Obsah
Zde je popsáno několik způsobů vytváření disků ve vysokém rozlišení (HD) nebo disků
ve standardním rozlišení (STD) z videoklipů nebo fotografií ve vysokém rozlišení (HD)
nahraných ve videokameře. Vyberte způsob, který vyhovuje vašemu přehrávači.
Videoklipy 3D nelze ukládat na disk. Chcete-li videoklipy 3D uložit na disk, musíte je
nejdříve převést do formátu 2D pomocí softwaru „PMB“.
* K vytvoření disku Blu-ray musí být nainstalován software BD Add-on Software pro „PMB“ (str. 59).
CZ
54
Disky kompatibilní s „PMB“
Pro „PMB“ lze používat 12 cm disky následujícího typu. Podrobnosti o disku Blu-ray viz
strana 59.
Vlastnosti
Nepřepisovatelný
Přepisovatelný
Obsah
Typ disku
DVD-R/DVD+R/DVD+R DL
DVD-RW/DVD+RW
 Poznámky
Vždy mějte v konzoli PlayStation3 nainstalovánu nejnovější verzi systémového softwaru PlayStation3.
 Konzole PlayStation3 nemusí být v některých zemích/oblastech k dispozici.

Využijte užitečné funkce
Rejstřík
CZ
55
Vytvoření disku jedním
dotykem
(Disc Burn)
1
Zapněte počítač a vložte
do jednotky DVD nepoužitý disk.


2
Použitelné typy disků viz strana 55.
Pokud se automaticky spustí jakýkoliv jiný
software, než „PMB“, ukončete jej.
Obsah
Videoklipy a fotografie pořízené
videokamerou, které dosud nebyly uloženy
pomocí funkce Disc Burn, lze na disk
uložit automaticky. Videoklipy a fotografie
se na disk ukládají podle obrazové kvality
záznamu.
Zapněte videokameru a připojte
ji k počítači pomocí kabelu USB
(součást dodávky).
Kabel USB (součást dodávky)
3
Klepněte na [Vypálit disk]
na obrazovce videokamery.
Využijte užitečné funkce
 Poznámky
 Z videoklipů ve vysokém rozlišení (HD)
(výchozí nastavení) se vytvoří záznamový disk
AVCHD.
 Záznamové disky AVCHD nelze vytvářet:
 z videoklipů 3D
 z videoklipů nahraných pomocí režimu
[Nejvyšší kvalita
] nebo [Kvalita 50p
]
NAHRÁV. režim].
[
 Pomocí funkce Disc Burn nelze vytvářet disky
Blu-ray.
 Chcete-li vytvořit disk ve standardním rozlišení
(STD) z videoklipů ve vysokém rozlišení (HD),
nejdříve přeneste videoklipy do počítače
(str. 57) a poté vytvořte disk ve standardním
rozlišení (STD) (str. 58).
 Nejdříve nainstalujte „PMB“, ale „PMB“ zatím
nespouštějte.
 Při použití této funkce připojte videokameru
do síťové zásuvky pomocí napájecího adaptéru
(součást dodávky) (str. 16).
 Pomocí funkce Disc Burn videokamery
lze ukládat videoklipy a fotografie uložené
na vybraném záznamovém médiu pomocí
nabídky [Volba média].
4
Postupujte podle pokynů
na obrazovce počítače.
 Poznámky
Použijete-li funkci Disc Burn, videoklipy a
fotografie se neukládají do počítače.

Rejstřík
CZ
56
Import videoklipů a
fotografií do počítače
Videoklipy a fotografie pořízené
videokamerou lze uložit do počítače.
Nejdříve zapněte počítač.
1
Zapněte videokameru a připojte
ji k počítači pomocí kabelu USB
(součást dodávky).
3
Klikněte na [Import].

Podrobnosti viz „PMB Help“.
Na obrazovce videokamery se zobrazí
[Volba USB].
Videoklipy a fotografie se přenesou
do počítače.
Po dokončení operace se otevře
obrazovka „PMB“.
Klepněte na [Připojit USB]
na obrazovce videokamery.


Před připojením vyberte záznamové
médium s obrazovými daty k importu
do počítače, a to pomocí nabídky [Volba
média].
Pokud se obrazovka [Volba USB]
(MENU) 
neotevře, klepněte na [Nastavení]  [ ( Připojení)] 
[Nast. připojení USB].
Tipy
Videoklipy ve vysokém rozlišení (HD) lze
přesunout z počítače zpět do videokamery.
Připojte vidoekameru v počítači pomocí kabelu
USB, na obrazovce počítače vyberte cílové
zařízení pro exportovaný videoklip (v tomto
případě videokamera), vyberte videoklip, který
chcete exportovat, a poté klikněte na [Export]
(v kategorii [Manipulate])  vyberte jednotku
k exportu souborů  klikněte na [Export]
 klikněte na [OK] na obrazovce dokončení
exportu.
Využijte užitečné funkce
Kabel USB (součást dodávky)
2
Obsah
 Poznámky
Při použití této funkce připojte videokameru
do síťové zásuvky pomocí napájecího adaptéru
(součást dodávky) (str. 16).

Na obrazovce počítače se zobrazí okno
pro import.
Chcete-li změnit umístění, do kterého
budou uloženy importované soubory
médií, klikněte na [PMB]  [Tools]
 [Settings...]  [Import media
files to]  [Browse...] a vyberte
požadované umístění.


Rejstřík
CZ
57
Ukládání snímků
na disk
1
Zapněte počítač a vložte
do jednotky DVD nepoužitý disk.


2
3
Použitelné typy disků viz strana 54.
Pokud se automaticky spustí jakýkoliv jiný
software, než „PMB“, ukončete jej.
Spusťte „PMB“.


4

Videoklipy ve vysokém rozlišení (HD) jsou
označeny pomocí .
Chcete-li vybrat několik videoklipů,
stiskněte a přidržte tlačítko Ctrl a klikněte
na miniatury.
5
Chcete-li přidat videoklipy k již vybraným
videoklipům, vyberte videoklipy v hlavním
okně a přetáhněte je do okna pro výběr
videoklipů.
Při vytváření disku postupujte
podle pokynů na obrazovce.

Kliknutím na (Vytvořit disk)
vyberte typ disku, který chcete
použít.
Vytváření disku může trvat dlouhou dobu.
Využijte užitečné funkce
Kliknutím na [Calendar] nebo
[Index] vyberte datum nebo
složku a vyberte videoklip, který
chcete uložit na disk.
Obsah
[Create AVCHD Format Discs (HD)]:
Videoklipy ve vysokém rozlišení (HD)
lze ukládat na disk DVD.
[Create DVD-Video Format Discs
(STD)]:
Videoklipy ve standardním rozlišení
(STD) je možno ukládat na disk
DVD. Jako zdroj lze vybrat videoklipy
ve vysokém rozlišení (HD). Ukládání
takových videoklipů však bude trvat
déle, než je jejich skutečná délka,
protože obraz je nutno při ukládání
videoklipu na disk převést z vysokého
rozlišení (HD) na standardní rozlišení
(STD).
Můžete vybrat videoklipy, které byly
importovány do počítače, a uložit je
na disk.
Přehrávání záznamového disku AVCHD
na počítači
K přehrávání záznamových disků AVCHD
je možno použít aplikaci „Player for
AVCHD“, který se instalujte spolu s „PMB“.
Rejstřík
Otevře se okno výběru videoklipu.
CZ
58
Kopírování disku
Klikněte na [Start]  [All Programs] 
[PMB]  [PMB Launcher]  [View] 
[Player for AVCHD].
Nápověda k použití viz „Player for
AVCHD“.
 V závislosti na počítači se videoklipy
nemusí přehrávat hladce.
Nahraný disk lze zkopírovat na jiný disk
pomocí „Video Disc Copier“.
Kliknutím na [Start]  [All Programs]
 [PMB]  [PMB Launcher]  [Disc
Creation]  [Video Disc Copier] spusťte
software. Nápověda k použití viz „Video
Disc Copier“.
 Videoklipy ve vysokém rozlišení
(HD) nelze kopírovat jejich převodem
na videoklipy ve standardním rozlišení
(STD).
 Kopírovat nelze na disk Blu-ray.
Vytvoření disku Blu-ray
Využijte užitečné funkce
Můžete vytvořit disk Blu-ray z videoklipu
ve vysokém rozlišení (HD), který byl
přenesen do počítače (str. 57).
K vytvoření disku Blu-ray musí být
nainstalován software BD Add-on Software
pro „PMB“. Klikněte na [BD Add-on
Software] na instalační obrazovce softwaru
„PMB“ a nainstalujte tento zásuvný modul
podle pokynů na obrazovce.
 Při instalaci [BD Add-on Software]
připojte počítač k Internetu.
Obsah
Spuštění softwaru „Player for AVCHD“
Rejstřík
Vložte do diskové jednotky nepoužitý disk
Blu-ray a klikněte na (Vytvořit disk)
 [Create Blu-ray Disc (HD)] v kroku
4 postupu „Ukládání snímků na disk“
(str. 58). Ostatní postupy jsou stejné jako
při vytváření disku AVCHD.
 Počítač musí umožňovat vytváření disků
Blu-ray.
 Pro vytváření disků Blu-ray
jsou k dispozici média BDR (nepřepisovatelná) a BD-RE
(přepisovatelná). Pro vytvoření disku
na něj nelze přidávat další obsah (platí
pro všechny typy disků).
CZ
59
Ukládání obrazů pomocí externího zařízení
Výběr způsobu ukládání obrazů pomocí
externího zařízení
Videoklipy 3D a videoklipy 2D ve vysokém rozlišení (HD) lze ukládat pomocí externího
zařízení. Způsob vyberte podle příslušného zařízení.
Externí zařízení
Externí zařízení médií
/
Ukládání obrazů ve vysokém
rozlišení (HD) na externí
zařízení médií.
DVD vypalovačka jiná než
DVDirect Express
Rekordér s pevným
diskem atd.
Ukládání obrazů na disk DVD
ve standardním rozlišení
(STD).
Strana
Adaptérový kabel
USB (součást
dodávky)
62
Kabel USB (součást
dodávky)
65
Připojovací kabel
A/V (součást
dodávky)
66
Využijte užitečné funkce
Ukládání obrazů na disk DVD
ve vysokém rozlišení (HD)
nebo standardní rozlišení
(STD).
Připojovací kabel
Obsah
Videoklipy
Videoklipy nahrané ve standardním rozlišení (STD)
Pro připojení videokamery k externímu zařízení, na kterém jsou uloženy snímky, použijte
připojovací kabel A/V (str. 66).
 Poznámky
Záznamové disky AVCHD lze přehrávat pouze na zařízeních kompatibilních s formátem AVCHD.
 Disky ve vysokém rozlišení (HD) nepřehrávejte pomocí přehrávačů či rekordérů DVD. Důvodem je to,
že přehrávače/rekordéry DVD nejsou kompatibilní s formátem AVCHD a v důsledku toho by nemusely
přehrávače/rekordéry DVD disk vysunout.
 Při kopírování nebo vytváření disků vymažte ukázkové video. Pokud jej nevymažete, nemusí
videokamera pracovat správně. Jakmile však ukázkové video vymažete, nelze jej obnovit.

Rejstřík
Typy médií, na které se ukládají snímky
Viz strana 41.
CZ
60
Zařízení, na kterých lze přehrávat vytvořený disk
Zařízení přehrávající disky Blu-ray, jako je přehrávač disků Sony Blu-ray nebo konzole
PlayStation3.
Obsah
Disk Blu-ray
Disk DVD ve vysokém rozlišení (HD)
Zařízení pro přehrávání podporující formát AVCHD, jako je přehrávač disků Sony Blu-ray
nebo konzole PlayStation3.
Disk DVD ve standardním rozlišení (STD)
Běžná zařízení pro přehrávání disků DVD, např. přehrávač DVD.
 Poznámky
Vždy mějte v konzoli PlayStation3 nainstalovánu nejnovější verzi systémového softwaru PlayStation3.
 Konzole PlayStation3 nemusí být v některých zemích/oblastech k dispozici.

Využijte užitečné funkce
Rejstřík
CZ
61
Ukládání obrazů
na externí zařízení
médií
 Poznámky
Externí zařízení médií nemusí být možné
používat s funkcí kódu.
 Videokamera může pracovat se souborovým
systémem FAT. Je-li paměťové médium
externího zařízení naformátováno na souborový
systém NTFS atd., je nutno externí médium
před použitím naformátovat pomocí
videokamery. Po připojení externího zařízení
médií k videokameře se otevře obrazovka
formátování. Před formátováním pomocí
videokamery nezapomeňte důležitá data
zálohovat na externí zařízení médií.
 Správná funkce není zaručena u každého
zařízení, které splňuje provozní požadavky.
 Podrobnosti o dostupných externích zařízeních
médií naleznete na webu podpory Sony pro vaši
zemi/oblast.

 Poznámky
Podrobnosti viz návod k obsluze dodaný
s externím zařízením médií.


1
Připojte napájecí adaptér a
napájecí kabel ke konektoru
DC IN videokamery a do síťové
zásuvky (str. 16).
Funkce dostupné po uložení obrazů
na externí zařízení médií
 přehrávání
obrazů prostřednictvím
videokamery (str. 64)
 import obrazů do softwaru „PMB“
2
Je-li externí zařízení médií
vybaveno napájecím kabelem,
připojte jej do síťové zásuvky.
Zařízení, která nelze použít jako externí
zařízení médií

Jako externí zařízení médií nelze používat
následující zařízení.
 zařízení médií s kapacitou překračující 2 TB
 běžná disková jednotka, např. jednotka CD
nebo DVD
 zařízení médií připojená prostřednictvím
rozbočovače USB
 zařízení médií s vestavěným rozbočovačem
USB
 čtečka karet
Využijte užitečné funkce
Tipy
Videoklipy 3D lze uložit na externí zařízení
médií tak, jak jsou.
Snímky uložené na externím zařízení médií
je možno importovat do počítače pomocí
dodaného softwaru „PMB“.


Obsah
Videoklipy a fotografie lze ukládat
na externí zařízení médií (velkokapacitní
paměťové zařízení USB), jako je například
externí pevný disk. Obrazy lze rovněž
přehrávat na videokameře nebo jiném
zařízení pro přehrávání.
3
Připojte k externímu zařízení
médií adaptérový kabel USB
(součást dodávky).
Rejstřík
CZ
62
4
Připojte adaptérový kabel
USB ke konektoru  (USB)
na videokameře.
Připojování externího zařízení médií
Když se na obrazovce LCD zobrazuje
[Příprava souboru databáze obrazů.
Čekejte prosím.], neodpojujte kabel USB.
Pokud se na obrazovce videokamery
zobrazuje [Opravit datab. obrazů],
klepněte na .
Adaptérový kabel USB
(součást dodávky)
5
Odpojení externího zařízení médií
Klepněte na , když je videokamera
v pohotovostním režimu přehrávání
(zobrazuje se [Prohlížení události] nebo
Index událostí) externího zařízení médií.
Odpojte adaptérový kabel USB.
Připojte externí zařízení médií
k videokameře a klepněte
na [Kopírovat.] na obrazovce
videokamery.
 Poznámky
Počet scén, které je možno uložit na externí
zařízení médií je následující. Přestože externí
zařízení médií obsahuje volný prostor, nelze
uložit scény, jejichž počet překračuje následující
hodnotu.
 Videoklipy ve vysokém rozlišení (HD):
Max. 3 999
 Videoklipy ve standardním rozlišení (STD):
Max. 9 999
 Fotografie: Max. 40 000
Počet scén může být menší v závislosti
na nastavení videokamery a typu nahraných
obrazů.

6
Tato operace je k dispozici pouze v případě,
že jsou k dispozici nově nahrané obrazy.
Po dokončení operace klepněte
na na obrazovce
videokamery.
CZ
63
Rejstřík
Videoklipy a fotografie na jednom
ze záznamových médií videokamery
vybraném pomocí [Volba média],
které dosud nebyly uloženy na externí
zařízení médií, lze nyní uložit
na připojené zařízení médií.

Využijte užitečné funkce
Můžete provádět úpravy nastavení v
nabídce externího zařízení médií, například
(MENU)
mazání obrazů. Klepněte na  [Editace/Kopírování] na obrazovce
Prohlížení události.
Obsah
Obrazy uložené na externím zařízení
médií se zobrazují na obrazovce LCD.
Je-li připojeno externí zařízení médií,
na obrazovce Prohlížení události atd. ikona
USB.

Uložení požadovaných videoklipů
a fotografií


 Klepněte na na obrazovce videokamery.
 Připojte videokameru
k externímu zařízení médií
a klepněte na [Přehrát bez
kopírování.].
Přehrávání obrazů z externího
média na videokameře
Otevře se obrazovka Prohlížení
události externího média.
 Při výběru záznamového média,
nastavování způsobů výběru a
typů obrazů postupujte podle
pokynů na obrazovce.
Otevře se obrazovka Prohlížení
události externího zařízení médií.
 Vyberte obraz, který chcete
zobrazit, a přehrávejte jej (str. 30).
Nelze kopírovat obrazy z externího
zařízení médií na vnitřní záznamové
médium videokamery.

 Pokud jste zvolili [Více snímků],
klepněte na obraz, který se má
uložit.

Zobrazí se .
Využijte užitečné funkce
 Připojte videokameru
k externímu zařízení médií
a klepněte na [Přehrát bez
kopírování.].
(MENU)
 Klepněte na  [Editace/Kopírování] 
[Kopírovat].

Obsah
Požadované obrazy lze z videokamery
uložit na externí zařízení médií.
Pokud zvolíte [Vše z události], vyberte
událost, kterou chcete kopírovat, pomocí
/
. Nemůžete vybrat několik
událostí.
Obrazy můžete rovněž prohlížet
na televizoru připojeném k videokameře
(str. 35).
K přehrávání videoklipů ve vysokém
rozlišení (HD) na počítači lze použít
[Player for AVCHD]. Spusťte [Player for
AVCHD] a pomocí [Settings] vyberte
jednotku, ke které je připojeno externí
zařízení médií.
Rejstřík

Výběr obrazu potvrďte stisknutím
a podržením obrazu na obrazovce
se vrátíte
LCD. Klepnutím na na předchozí obrazovku.
CZ
64
Manuální provedení funkce [Přímé
kopírování]
Je-li videokamera připojena k externímu
zařízení médií, můžete provést funkci
[Přímé kopírování] manuálně.
(MENU) [Editace/
Klepněte na Kopírování]  [Přímé kopírování]
na obrazovce [Prohlížení události]
externího zařízení médií.
Klepněte na [Kopírování dosud
nezkopírovaných obrazů.].

.
Klepněte na Obsah
Vytváření disku
s vysokým rozlišením
(HD) pomocí
vypalovačky DVD
atd. jiné než DVDirect
Express
Pomocí kabelu USB můžete videokameru
připojit k zařízení, které dokáže vytvořit
disk kompatibilní s vysokým rozlišením
(HD), jako je vypalovačka disků DVD Sony.
Přečtěte si také dodané návody k použití
zařízení, která chcete připojit.
 Poznámky
Nelze ukládat videoklipy 3D.
 Vypalovačka DVD Sony nemusí být v některých
zemích/oblastech k dispozici.
 Poznámky
Pokud videokamera nerozpozná externí
zařízení médií, pokuste se provést následující
operace.
 Znovu připojte adaptérový kabel USB
k videokameře.
 Je-li externí zařízení médií vybaveno
napájecím kabelem, připojte jej do síťové
zásuvky.


Připojte napájecí adaptér a
napájecí kabel ke konektoru
DC IN videokamery a do síťové
zásuvky (str. 16).
2
Zapněte videokameru a připojte
k ní vypalovačku DVD apod.
pomocí kabelu USB (součást
dodávky).
Na obrazovce videokamery se zobrazí
[Volba USB].

CZ
65
Pokud se neotevře obrazovka [Volba
(MENU) 
USB], klepněte na [Nastavení]  [ ( Připojení)] 
[Připojit USB].
Rejstřík
Kabel USB (součást dodávky)
Využijte užitečné funkce
1
Vytvoření disku
ve standardním
rozlišení (STD) pomocí
vypalovačky atd.
3
Klepněte na [Připojit USB]
na obrazovce videokamery.
4

5
Podrobnosti naleznete v návodu k použití
připojovaného zařízení.
Po dokončení operace klepněte
na 
na obrazovce
videokamery.
 Poznámky
Videoklipy 3D se převádějí do formátu 2D
se standardním rozlišením (STD).
 Při použití této funkce připojte videokameru
do síťové zásuvky pomocí napájecího adaptéru
(součást dodávky) (str. 16).
 Vypalovačka DVD Sony nemusí být v některých
zemích/oblastech k dispozici.
 Videoklipy ve vysokém rozlišení (HD) jsou
kopírovány ve standardním rozlišení (STD).
Obsah
Obrazy přehrávané na videokameře lze
kopírovat na disk nebo videokazetu, pokud
videokameru připojíte k rekordéru disků,
k vypalovačce DVD Sony apod., s výjimkou
DVDirect Express, pomocí připojovacího
kabelu A/V. Připojte zařízení způsobem 
nebo . Přečtěte si také dodané návody
k použití zařízení, která chcete připojit.
Spusťte nahrávání videoklipů
na připojeném zařízení.

Odpojte kabel USB.
Využijte užitečné funkce
6
Rejstřík
CZ
66
Konektor dálkového
ovládání A/V
1
Vložte záznamové médium
do nahrávacího zařízení.
2
Připojte videokameru
k záznamovému zařízení
(rekordér disků atd.) pomocí
připojovacího kabelu A/V
 (součást dodávky) nebo
připojovacího kabelu A/V
s konektorem S VIDEO 
(prodává se samostatně).
Vstup
S VIDEO
VIDEO
(Žlutá)
(Bílá)
3
Připojte videokameru ke vstupním
konektorům záznamového zařízení.
Spusťte přehrávání
na videokameře a nahrajte obraz
na záznamovém zařízení.
(Červená)
Směr přenosu

Připojovací kabel A/V (součást
dodávky)
4
Podrobnosti najdete v návodu k použití,
jenž je dodáván se záznamovým zařízením.
Využijte užitečné funkce

AUDIO
(Žlutá)
Je-li nahrávací zařízení vybaveno voličem
vstupu, vyberte příslušný vstup.
Obsah

Po dokončení přepisu zastavte
záznamové zařízení a teprve poté
videokameru.
Připojovací kabel A/V s S VIDEO
(prodává se samostatně)
Při použití tohoto kabelu získáte obraz
vyšší kvality než při použití připojovacího
kabelu A/V. Zapojte bílé a červené
konektory (levé/pravé audio) a konektor
S VIDEO (kanál S VIDEO) kabelu A/V
s kabelem S VIDEO. Pokud zapojíte pouze
konektor S VIDEO, nebude reprodukován
zvuk. Připojení žlutého konektoru (video)
není nutné.
 Poznámky
Vzhledem k tomu, že kopírování spočívá
v přenosu analogových dat, může se zhoršit
kvalita obrazu.
 Kopírovat nelze na rekordéry připojené
kabelem HDMI.
 Chcete-li zkopírovat informace o datu/čase a
(MENU)
data videokamery klepněte na (
Nastavení
 [Nastavení]  [
Přehrávání)]  [Datový kód]  požadované
.
nastavení 

Rejstřík
CZ
67

Obsah

Má-li obrazovka zobrazovacích zařízení
(televizor atd.) poměr stran 4:3, klepněte na (MENU)  [Nastavení] 
[ ( Připojení)]  [Typ televizoru]  [4:3]
.

Pokud připojujete monofonní zařízení, zapojte
žlutý konektor kabelu A/V ke vstupnímu video
konektoru a bílý (levý kanál) nebo červený
(pravý kanál) konektor ke vstupnímu audio
konektoru na zařízení.
Využijte užitečné funkce
Rejstřík
CZ
68
Nastavení videokamery
Použití nabídek
Budete-li možnosti nabídky používat dobře, bude pro vás obsluha videokamery potěšením.
Videokamera nabízí v každé z 6 kategorií nabídky různé položky.
Režim snímání (Položky pro výběr režimu nahrávání)  str. 71
Obsah
Fotoaparát/Mikrofon (Položky pro upravené snímání)  str. 73
valita obr./Velikost (Položky pro nastavení kvality nebo velikosti obrazu)
K
 str. 83
Funkce přehrávání (Položky přehrávání)  str. 84
Editace/Kopírování (Položky úprav)  str. 85
Nastavení (Další položky nastavení)  str. 85
Použití nabídek
Při nastavování položek nabídky používejte postupy vysvětlené níže.
Využijte užitečné funkce
 Poznámky
Podle podmínek nahrávání nebo přehrávání nemusí být možné některé položky nabídky měnit.
 Klepnutím na dokončete nastavení nabídky nebo se vraťte na předchozí obrazovku nabídky.

CZ
69
Rejstřík
Nabídky [Fotoaparát/Mikrofon] a [Nastavení] mají podkategorie. Klepněte na ikonu
podkategorie a na obrazovce se zobrazí nabídky ostatních subkategorií.
Šedě zobrazené položky nabídky nebo nastavení nejsou dostupné.
Seznamy nabídek
Ikony
a
signalizují polohy 3D resp.
2D spínače 2D/3D (str. 26).
(
Film
Statický snímek
Plynul. pom. NAHR.
Golfový záběr
71
71
71
72
(
Fotoaparát/Mikrofon
(
Ruční Nastavení)
Vyvážení bílé
73
Bod. Měření/Ostření
80
Redukce červ. očí
81
Mikrofon)
Zoom vest. mikrof.
81
Redukce zvuku větru
81
Režim zvuku
81
Refer. úroveň mikrof.
81
Asistence Snímání)
Vodicí mříž
82
74
Nastavení displeje
82
Bodové měření
74
Zobr. úrov. zvuku
82
Bodové ostření
74
74
Kvalita obr./Velikost
74
CLONA
75
Čas závěrky
75
Kor. autom. expozice
75
Posun vyvážení bílé
76
Low Lux
76
NAHRÁV. režim
Snímk. Frekvence
Nastavení
/
Široký režim
x.v.Color
Velik. snímku
(
Nast. Fotoaparátu)
Auto. nast. 3D objekt.
76
Volba scény
76
41
83
40
83
83
84
Funkce přehrávání
Prolínačka
77
Samospoušť
77
Prohlížení události
Průřez videoklipu
Scénář
78
SteadyShot
78
30
45
47
Editace/Kopírování
78
SteadyShot
Využijte užitečné funkce
Expozice
Ostření
Tele makro
Vymazat
Chránit
Kopírovat
Přímé kopírování
48
49
50
65
Digitální zoom
78
Automat. protisvětlo
79
Nastavení voliče
79
Obličej)
Detekce obličejů
79
Nastavení Média)
Volba média
22
Snímání úsměvu
79
Informace o médiu
85
Citl. Detekce úsměvu
80
Formát.
85
Opravit datab. obrazů
97
Číslo souboru
86
Nastavení
(
CZ
70
Rejstřík
(
(
80
Úroveň blesku
Obsah
Režim snímání
Blesk)
Blesk
Režim snímání
(
(
86
Nastavení hlasitosti
87
Staž. hudby
87
Vyprázdnit hudbu
87
Připojení)
Typ televizoru
87
Komponentní
88
Nastavení 3D HDMI
88
Rozlišení HDMI
88
OVLÁDÁNÍ HDMI
89
Připojit USB
89
Nast. připojení USB
89
Vypálit disk
56
Obecná Nastavení)
Zvuk
90
Jas LCD
90
Indikátor NAHRÁV.
90
Dálkové ovládaní
90
Automat. vypnutí
90
Zapnout pomocí LCD
90
Language Setting
90
Informace o baterii
91
Režim demo
91
Nastavení Hodin)
Nastav.data a času
91
Formát data a času
91
Letní čas
91
Datum a čas
18
Nastavení oblasti
91
Nápověda k použití viz „Použití nabídek“
(str. 69).
Výchozí nastavení jsou označena symbolem
.
Film
Můžete nahrávat videoklipy.
Statický snímek
Můžete pořizovat fotografie.
Plynul. pom. NAHR. (plynulé
pomalé nahrávání)
Rychle se pohybující objekty a rychlé akce,
které nelze nahrát za obyčejných podmínek,
lze nahrát v režimu plynulého zpomaleného
nahrávání po dobu přibližně 3 sekund.
Stiskněte START/STOP na obrazovce
[Plynul. pom. NAHR.].
Přibližně 3 sekundová nahrávka je nahrána
jako 12 sekundový zpomalený videoklip.
[Nahrávání…] zmizí po dokončení
nahrávání.
Využijte užitečné funkce
(
Nastavení Přehrávání)
Datový kód
Obsah
(
(Položky pro výběr režimu
nahrávání)
Nastavení začátku nahrávání
videokamery
Klepnutím na [
[
/
/
] upravte nastavení.
] (Časování)
CZ
71
Rejstřík
Po stisknutí START/STOP vyberte
počáteční bod nahrávání. Výchozí nastavení
je [3 sekundy po].
Moment, kdy je stisknuto tlačítko START/STOP.
Zvuk golfové hole
narážející do míčku*
Moment, kdy je
stisknuto tlačítko
START/STOP
Videokamera zaznamenává snímky
během tohoto intervalu 2 sekund.
[3 sekundy před]
Obsah
[3 sekundy po]
* Videokamera nastavuje moment, kdy je
 Poznámky
 Nelze nahrávat zvuk.
 Kvalita obrazu není tak vysoká, jako při běžném
nahrávání.
NAHRÁV. režim] bude automaticky
 [
].
nastaveno na [Standardní
 Je-li vybrán režim se standardním rozlišením
(STD), nelze nahrávat videoklipy pomocí
funkce [Plynul. pom. NAHR.].
zachycen nejhlasitější zvuk v uplynulém
intervalu 1 sekundy, jako zvuk nárazu golfové
hole do míčku.
 Poznámky
Pokud videokamera není schopna zachytit
zvuk nárazu golfové hole do míčku, nastaví
automaticky moment nárazu na 0,5 sekundy
před stiskem tlačítka START/STOP a nahraje
videoklip v časovém intervalu od 1,5 sekundy
před momentem nárazu do 0,5 sekundy po
momentu nárazu.
 Velikost fotografií bude nastavena na
1 920  1 080.
 Nelze nahrávat zvuk.
 Kvalita obrazu není tak vysoká, jako při běžném
nahrávání.
NAHRÁV. režim] bude automaticky
 [
].
nastaveno na [Standardní
 Funkci [Golfový záběr] nelze použít
k nahrávání videoklipů, je-li kvalita obrazu
nastavena na standardní rozlišení (STD).

Rozděluje 2 sekundy rychlého pohybu
do snímků, které jsou poté nahrány jako
videoklip a fotografie. Sérii pohybů lze
prohlížet při přehrávání. To je užitečné
v případech, jako je například kontrola
golfového nebo tenisového úderu.
Tipy
Chcete-li použít samospoušť, klepněte na [ / ]. Je-li [ / ] nastaveno na [Zap.],
stisknutím tlačítka START/STOP zahájíte
odpočítávání samospouště. Za moment nárazu
se bere bod, kdy odpočítávání dosáhne 0 a
nahrává se pohyb před a po nulovém bodu.
Pokud během nahrávání dochází k velkým
otřesům videokamery nebo se během nahrávání
v pozadí pohybují objekty, nebude analýza
obrazu provedena efektivně a obrazy z tohoto
důvodu mohou obsahovat šum. Doporučujeme
nahrávat obrazy za stabilních podmínek
(například pomocí stativu).
Zvuk nárazu může být zaznamenán vnitřním
mikrofonem, i když je připojen vnější mikrofon.
Využijte užitečné funkce
Golfový záběr




CZ
72
Rejstřík
Na obrazovce [Golfový záběr] umístěte
objekt do bílé mřížky ve středu obrazovky
a poté stiskněte tlačítko START/STOP
bezprostředně poté, co osoba provedla
nápřah. Jakmile je zachycen zvuk
nárazu golfové hole do míčku, dojde
k automatickému nastavení intervalu
nahrávání podle tohoto momentu.
Fotoaparát/
Mikrofon
(Položky pro upravené
snímání)
Stisk (
)
Nápověda k použití viz „Použití nabídek“
(str. 69).
Výchozí nastavení jsou označena symbolem
.
Vyvážení bílé
 Poznámky
V prostředí s bílými zářivkami nebo zářivkami
se studeným bílým světlem nastavte [Vyvážení
bílé] na [Auto] nebo upravte barvu pomocí
[Stisk].
 Vyberete-li [Stisk], zaměřujte na bílé objekty.
 Během doby, kdy videokamera nahrává
videoklip, se
zobrazuje šedě a nelze vybrat
[Stisk].
 Nastavíte-li [Vyvážení bílé], bude funkce [Volba
scény] nastavena na [Auto].
Vyvážení barev můžete upravit podle
nahrávaného prostředí.
Obsah
Vyvážení bílé bude upraveno podle
okolního světla.
Klepněte na [
].
Zamiřte videokameru na bílý objekt,
například list papíru tak, aby vyplňoval
celý obraz a byl osvětlen stejně jako
nahrávaná scéna.
Klepněte na [
].

Vyvážení bílé je nastaveno automaticky.
Tipy
Pokud jste vyměnili modul akumulátoru,
když bylo vybráno nastavení [Auto], nebo jste
videokameru přenesli ven po použití v místnosti
(nebo opačně), namiřte videokameru na nejbližší
bílý objekt po dobu přibližně 10 sekund pro lepší
úpravu vyvážení barev.
Pokud jste nastavili vyvážení bílé pomocí [Stisk]
a světelné podmínky se změnili tím, že jste
přenesli videokameru ven z místnosti, příp.
opačně, je nutné zopakovat postup [Stisk] pro
úpravu vyvážení bílé.

Venku ( )

Vyvážení bílé se nastaví tak, aby bylo
vhodné pro následující podmínky natáčení:
 Venku
 Noční pohledy, neonová světla a
ohňostroje
 Východ nebo západ slunce
 Osvětlení denní bílou zářivkou

Uvnitř ()
Rejstřík
Vyvážení bílé se nastaví tak, aby bylo
vhodné pro následující podmínky natáčení:
 Uvnitř
 Scény z večírku nebo studia, kde se
rychle mění světelné podmínky
 Osvětlení světly ve studiu nebo
sodíkovými lampami či barevnými
žárovkami
Využijte užitečné funkce
 Auto
CZ
73
Bod. Měření/Ostření
(bodové měření/ostření)
Bodové ostření
Obsah
Můžete vybrat a nastavit ohnisko pro
zaostření na objekt, který není umístěn
ve středu obrazovky.
Jas a ostření pro vybraný objekt můžete
upravit současně. Tato funkce umožňuje
použít [Bodové měření] (str. 74) a [Bodové
ostření] (str. 74) najednou.
Klepněte na objekt, u kterého chcete upravit
zaostření.
Chcete-li ostření nastavit automaticky,
klepněte na [Auto].
Klepněte na objekt, u kterého chcete upravit
jas a ostření.
Chcete-li jas a ostření nastavit automaticky,
stiskněte [Auto].
 Poznámky
[Expozice] a [Ostření] jsou automaticky
nastaveny na [Ručně].
Expozice

Jas obrazu lze upravit ručně. Jas upravte, jeli objekt příliš světlý nebo příliš tmavý.
Bodové měření (Flexibilní
bodový expozimetr)
Můžete nastavit a upravit expozici objektu
tak, aby byl nahrán s vhodným jasem i
v případě, že je mezi objektem a pozadím
velký kontrast, např. objekty na jevišti
ve světle reflektorů.
Využijte užitečné funkce
 Poznámky
[Ostření] je automaticky nastaveno na [Ručně].

Jas upravíte klepnutím na /
.
Chcete-li expozici nastavit automaticky,
stiskněte [Auto].
Tipy
Nastavení můžete rovněž provést manuálně
pomocí voliče MANUAL (str. 43).


Ostření
Zaostřit můžete ručně. Tuto funkci můžete
vybrat také v případě, že chcete záměrně
zaostřit na určitý objekt.
 Poznámky
[Expozice] je automaticky nastaveno
na [Ručně].

CZ
74
Rejstřík
Klepněte na objekt, u kterého chcete upravit
expozici.
Automatickou expozici nastavíte zpět
stisknutím [Auto].
Chcete-li upravit ostření, klepněte na (vzdálený objekt).
(blízký objekt)/
Chcete-li ostření nastavit automaticky,
klepněte na [Auto].
Snímky lze pořizovat v režimu priority
Čas závěrky. Snímáte-li pohybující se
objekt s kratším časem závěrky, objekt se
na snímku zobrazí jako by byl zmrazený.
Při delších časech závěrky se objekt jeví
jako by plaval.
Tipy
Pokud již ostření nelze dále nastavit na bližší
objekty, zobrazí se ; pokud již ostření nelze
dále nastavit na vzdálenější objekty, zobrazí
se .
Snáze zaostříte, posunete-li páčku funkce zoom
směrem k písmenu T (teleobjektiv), zaostříte
na objekt a poté nastavíte požadovaný záběr
posunutím páčky funkce zoom směrem k W
(širokoúhlý záběr). Chcete-li nahrávat objekt
zblízka, posuňte páčku funkce zoom směrem
k W (širokoúhlý záběr) a poté zaostřete.
Informace o ohniskové vzdálenosti (vzdálenosti,
ze které lze zaostřit na objekt; používá se, je-li
tma a je obtížné ostření) se zobrazí po dobu
několika sekund v následujících případech.
 Je-li režim zaostření přepnut z automatického
na ruční
 Zaostřujete-li ručně
Nastavení můžete rovněž provést manuálně
pomocí voliče MANUAL (str. 43).



 Auto
Automatické nastavení času závěrky.
Ručně
Manuální nastavení času závěrky.
Tipy
Nastavení můžete rovněž provést manuálně
pomocí voliče MANUAL (str. 43).


Kor. autom. expozice
Expozici můžete nastavit manuálně.
Využijte užitečné funkce

Obsah
Čas závěrky
 Poznámky
 Je-li [Ostření] nastaveno na [Ručně], zobrazí
se .
 Minimální možná vzdálenost mezi
videokamerou a objektem při zaostření je
přibližně 1 cm pro širokoúhlý záběr a přibližně
80 cm pro teleobjektiv.

Tipy
Nastavení můžete rovněž provést manuálně
pomocí voliče MANUAL (str. 43).


 Vyp.
Automatické nastavení expozice.
Zap. (EV a nastavené číslo)
Manuální nastavení expozice.
Tipy
Automatickou úroveň expozice lze nastavit
na světlejší nebo tmavější, pokud je [Expozice]
nastavena na [Auto].
, je-li objekt světlý nebo je
Klepněte na , pokud je
světlé pozadí, nebo klepněte na objekt tmavý nebo je k dispozici nedostatečné
osvětlení.
Nastavení můžete rovněž provést manuálně
pomocí voliče MANUAL (str. 43).


CLONA

 Auto
Automatická úprava clony.
Ručně
Manuální úprava clony.
CZ
75
Rejstřík

Snímky lze pořizovat v režimu priority
clony. Provedete-li nastavení clony, můžete
zaostřit objekt s rozmazaným pozadím
nebo může být zaostřený celý snímek.
 Pokud
Vyvážení bílé můžete nastavit manuálně.
 Vyp.
Automatické nastavení vyvážení bílé.
Zap. (
a nastavené číslo)
Manuální nastavení vyvážení bílé.
Tipy
Je-li vyvážení bílé nastaveno na nižší hodnotu,
snímky se jeví namodrale. Pokud je nastavena
vyšší hodnota, snímky jsou načervenalé.
Nastavení můžete rovněž provést manuálně
pomocí voliče MANUAL (str. 43).


Volba scény
Obrazy můžete efektivně nahrávat v
nejrůznějších situacích.
 Auto
Nahrává obrazy s průměrnou kvalitou obrazu
bez funkce [Volba scény].
Můžete nahrát obrazy jasných barev, a to i
za slabého osvětlení.
Soumrak* ( )
Zap. ( )
Toto nastavení vyberte,
chcete-li zachovat setmělou
atmosféru vzdáleného okolí
za soumraku.
Je použita funkce Low Lux.
Portrét za soumr. (
 Vyp.
Není použita funkce Low Lux.
)
Využijte užitečné funkce
Low Lux
Umožňuje pořizovat snímky
osob a pozadí pomocí
blesku.
Auto. nast. 3D objekt.
Provádí automatickou korekci svislé polohy
levého a pravého videoklipu při nahrávání
ve formátu 3D tak, aby bylo možno
pohodlně sledovat obraz bez rozmazání.
Zaměřte videokameru na objekt, který
vytváří na stupnici na obrazovce LCD
hodnotu překračující úroveň označenou
symbolem  a poté klepněte na (str. 25).
Vých./Záp. slunce* (
)
Toto nastavení vyberte,
chcete-li zachovat atmosféru
scén při západu či východu
slunce.
Ohňostroj* ( )
V následujících případech použijte [Auto.
nast. 3D objekt.].
 Pokud máte dojem, že videoklipy 3D
nevypadají přesně tak, jak si přejete
CZ
76
Rejstřík
Snímání efektních snímků
ohňostroje.
 Poznámky

Tip
Pokud se při oddalování zobrazí [Nelze
upravit.], klepněte na [Spus. Znovu].



Obsah
jste nějakou dobu neprováděli
seřízení objektivu 3D
 Pokud byla videokamera vystavena
silnému mechanickému nárazu
 Při použití videokamery na velmi
teplém nebo studeném místě
Posun vyvážení bílé
Krajina*
( )
Prolínačka
Obsah
Přechody mezi jednotlivými scénami lze
oživit níže uvedenými efekty.
Požadovaný efekt vyberte v režimu
[PŘIP.] (roztmívání) nebo [NAHRÁVÁM]
(stmívání).
Jasně snímá vzdálené
objekty. Toto nastavení
také zabrání tomu, aby
videokamera zaostřila na
okenní sklo nebo kovové
pletivo mezi videokamerou a
objektem.
 Vyp.
Efekt není používán.
Portrét ( )
Bílá prolínačka ( )
Toto nastavení vyberte,
chcete-li změkčením pozadí
zvýraznit objekt v popředí,
například tvář nebo květiny.
Roztmívání/stmívání s bílým efektem.
Stmívání
Roztmívání
Bodový reflektor** ( )
Pláž** (
Černá prolínačka ( )
Roztmívání/stmívání s černým efektem.
Stmívání
)
Roztmívání
Snímání živých snímků
moře nebo jezera.
Sníh** ( )
Využijte užitečné funkce
Toto nastavení vyberte,
chcete-li zabránit přílišné
bělosti tváří postav, jež stojí
v silném světle.
Chcete-li prolínání zrušit před zahájením
operace, stiskněte [Vyp.].
Snímání jasných snímků
zasněžené krajiny.
Tipy
Stisknete-li tlačítko START/STOP, nastavení
se zruší.
Miniatury videoklipu nahraného pomocí
[Černá prolínačka] mohou být obtížně
rozeznatelné na obrazovce Prohlížení události
nebo jiných obrazovkách.

* Přizpůsobeno pro zaostření na objekty ve větší

vzdálenosti.
** Přizpůsobeno pro nezaostření na objekty
v kratší vzdálenosti.

Samospoušť
Stisknutím PHOTO zahajte odpočítávání.
Fotografie je pořízena přibližně
za 10 sekund.
 Vyp.
Ruší samospoušť.
CZ
77
Rejstřík
 Poznámky
Nastavení v režimu nahrávání videoklipů změní
na [Auto], i když nastavíte [Portrét za soumr.].
 Nastavíte-li [Volba scény], nastavení [Vyvážení
bílé] se zruší.

 Aktivní
Zap. ( )
Poskytuje silnější efekt SteadyShot.
Standardní
Zajišťuje efekt SteadyShot a pořizuje
širokoúhlé záběry za relativně stabilních
podmínek nahrávání.
Tipy
Stejného výsledku dosáhnete stisknutím tlačítka
PHOTO na bezdrátovém dálkovém ovladači
(str. 119).


Vyp. (
Obsah
Zahajuje záznam pomocí samospouště.
Chcete-li nahrávání zrušit, stiskněte
[Resetovat].
)
Není použita funkce SteadyShot.
Tele makro
 Poznámky
Změníte-li nastavení [
SteadyShot], změní se
také odpovídajícím způsobem zobrazovací pole.
 Pomocí funkce optického zoomu lze zvětšit
obraz až na 12násobek, pokud není funkce
SteadyShot] nastavena na [Aktivní].
[

Tento režim je vhodný pro snímání malých
objektů, např. květin nebo hmyzu. Můžete
rozostřit pozadí, aby snímaný objekt vynikl.
 Vyp.
SteadyShot
Můžete kompenzovat otřesy kamery.
Používáte-li stativ (prodává se samostatně),
SteadyShot] na [Vyp.]
nastavte funkci [
( ), obraz pak vypadá přirozeně.
Zap. ( )
Zoom (str. 39) se automaticky posune nahoru
na stranu T (teleobjektiv) a umožní nahrávání
objektů z malé vzdálenosti, a to až přibližně
25 cm.
 Zap.
Využijte užitečné funkce
Ruší funkci Tele makro. (Tele makro se také
ruší, pokud páčku funkce zoom posunete
směrem na stranu W.)
Je použita funkce SteadyShot.
Vyp. (
)
Není použita funkce SteadyShot.
Digitální zoom
 Poznámky
 Při nahrávání vzdálených objektů může být
zaostřování složitější a může trvat déle.
 Je-li automatické zaostření obtížné, zaostřete
ručně ([Ostření], str. 74).
Můžete vybrat maximální úroveň
přiblížení. Nezapomeňte, že kvalita obrazu
se při použití digitálního zoomu snižuje.
Rejstřík
SteadyShot
Můžete kompenzovat otřesy kamery.
Používáte-li stativ (prodává se samostatně),
SteadyShot] na [Vyp.]
nastavte funkci [
( ), obraz pak vypadá přirozeně.
Nastavíte-li [160×], zobrazí se pásmo zvětšení.
CZ
78
 Vyp.
 Auto
Provádí se až 17násobné zvětšení.
Zjišťuje obličeje bez rozlišení mezi dětmi a
dospělými.
Priorita dětí (
Digitálně se provádí až 160násobné zvětšení.
)
Upřednostňuje obličeje dětí.
 Poznámka
Pomocí funkce optického zoomu lze zvětšit
obraz až na 12násobek, pokud není funkce
SteadyShot] nastavena na [Aktivní].
[
Obsah
160×
Priorita dospělých ( )

Upřednostňuje obličeje dospělých.
Vyp. (
)
Nedetekuje tváře.
Automat. protisvětlo
 Poznámky
Rámečky na obličejích se zobrazí pouze při
nahrávání 2D.
 Tváře nemusí být detekovány v závislosti na
podmínkách nahrávání, snímaných osobách a
nastavení videokamery.
 [Detekce obličejů] nemusí za určitých
podmínek nahrávání fungovat správně.
V takovém případě nastavte volbu [Detekce
obličejů] na [Vyp.].
Videokamera automaticky nastaví expozici
pro objekty v protisvětle.

 Zap.
Vyp.
Nenastaví expozici pro objekty v protisvětle.
Tipy
Lepší detekci tváří zajistíte, pokud budete
nahrávat objekt (objekty) za níže uvedených
podmínek:
 Nahrávání na dostatečně jasných místech
 Objekt (objekty) nenosí brýle, klobouk ani
masku
 Tváře objektu (objektů) se dívají přímo
do videokamery
Vyberete-li objekt, který má mít prioritu,
klepnutím na rámeček, který se zobrazí okolo
tváře objektu, zobrazí se rámeček s dvojitou
čárou a tento obličej má prioritu (pouze 2D,
str. 42).

Nastavení voliče

Můžete vybrat položku, kterou chcete
přiřadit voliči MANUAL. Podrobnosti viz
strana 43.
Detekce obličejů

Snímání úsměvu
Závěrka se spustí, když videokamera
rozpozná úsměv.
 Duální snímání
Závěrka se spustí automaticky, když
videokamera detekuje úsměv, ale pouze
během natáčení videoklipu.
CZ
79
Rejstřík
Videokameru lze nastavit tak, aby
automaticky zjišťovala obličeje. Navíc lze
vybrat, které obličeje (děti nebo dospělí)
bude videokamera detekovat přednostně.
Automaticky upraví zaostření/barvu/
expozici pro vybranou tvář. Také lépe
nastavuje kvalitu obrazu a detailů tváří
v případě videoklipů ve vysoké kvalitě
obrazu (HD).
Využijte užitečné funkce
Upraví expozici pro objekty v protisvětle
automaticky.
Blesk
Vždy zapnuto
Závěrka je spuštěna, když videokamera
detekuje úsměv, a to vždy v režimu nahrávání.
)
Úsměvy nejsou detekovány a fotografie
nejsou nahrávány automaticky.
 Poznámky
Úsměvy nemusí být detekovány v závislosti
na podmínkách nahrávání, snímaných osobách
a nastavení videokamery.
 Pokud je snímková frekvence a režim nahrávání
] nebo
nastaven na [50i]/[Nejvyšší kvalita
], nelze použít funkci
[50p]/[Kvalita 50p
Snímání úsměvu pro nahrávání videoklipů.
Navíc, pokud je snímková frekvence nastavena
na [25p], nelze použít ani funkci Snímání
úsměvu.
 Auto

Zapne se automaticky v případě
nedostatečného okolního osvětlení.
Zapnout ( )
Použije blesk vždy bez ohledu na intenzitu
okolního osvětlení.
Vypnout ( )
Nahrává bez blesku.


Citl. Detekce úsměvu
Umožňuje nastavit citlivost detekce úsměvu
pro použití funkce Úsměv - závěrka.
Jemný úsměv
Využijte užitečné funkce
 Poznámky
Doporučená vzdálenost k objektu, když
používáte vestavěný blesk, je přibližně 0,3 m
až 1,5 m.
 Před použitím odstraňte z povrchu blesku
případný prach. V případě změny barvy teplem
nebo výskytem prachu může dojít ke snížení
účinnosti blesku.
 Indikátor /CHG (blesk/nabíjení) (str. 15) bliká
během nabíjení blesku a rozsvítí se po ukončení
nabíjení.
 Používáte-li blesk na jasných místech, např. při
fotografování objektů v protisvětle, nemusí být
blesk účinný.
 V režimu natáčení videoklipů nelze blesk
použít.
Tipy
Obličej nebo úsměv objektu můžete zjistit
pomocí funkce [Detekce obličejů] (str. 79).
Vyberete-li obličej klepnutím na rámeček
na obrazovce LCD, rámeček se změní na dvojitý
a tato tvář má přednost.
Pokud videokamera nezjišťuje úsměvy správně,
upravte nastavení [Citl. Detekce úsměvu]
(str. 80).


Obsah
Vyp. (
Při pořizování fotografií s vestavěným
bleskem nebo s externím bleskem (prodává
se samostatně), který je kompatibilní
s videokamerou, můžete vybrat nastavení
blesku.
Úroveň blesku
Detekuje i lehký úsměv.
Tuto funkci můžete nastavit při pořizování
fotografií s vestavěným bleskem nebo
s externím bleskem (prodává se samostatně),
který je kompatibilní s videokamerou.
Detekuje normální úsměv.
Velký úsměv
Detekuje široký úsměv.
Více (
)
Zvyšuje intenzitu záblesku.
CZ
80
Rejstřík
 Normální úsměv
Redukce zvuku větru
 Normální ( )
)
Méně (
Redukce červ. očí
 Vyp.
Deaktivuje redukci zvuku větru.
Tuto funkci můžete nastavit při pořizování
fotografií s vestavěným bleskem
nebo s externím bleskem (prodává
se samostatně), který je kompatibilní
s videokamerou.
Efekt červených očí můžete omezit krátkým
předblesknutím před samotným zábleskem.
Zap. (
)
Aktivuje redukci zvuku větru.
 Poznámky
Nastavíte-li funkci [Redukce zvuku větru]
na [Zap.], funkce [Zoom vest. mikrof.] se
automaticky vypne.

 Vyp.
Můžete změnit formát nahrávaného zvuku.
)
 5.1ch surround (
Používá se funkce Redukce červ. očí pro
prevenci jevu červených očí.
)
Nahrává 5,1kanálový prostorový zvuk.
2ch stereo (
 Poznámky
 Redukce jevu červených očí nemusí vždy
poskytnout požadovaný výsledek, záleží
na individuálních rozdílech a dalších
podmínkách.
 Funkce odstranění jevu červených očí
nefunguje s automatickým nahráváním pomocí
[Snímání úsměvu].
)
Nahrává zvuk jako 2kanálový stereofonní.
Využijte užitečné funkce
Režim zvuku
Nepoužívá se funkce Redukce červ. očí pro
prevenci jevu červených očí.
Zap. (
Obsah
Videoklipy lze nahrávat s potlačením zvuku
větru odstraněním zvuku nízké frekvence
z vestavěného mikrofonu.
Snižuje intenzitu záblesku.
Refer. úroveň mikrof.
(referenční úroveň
mikrofonu)
Můžete vybrat zesílení mikrofonu pro
nahrávání zvuku.
Zoom vest. mikrof.
 Normální
Videoklip můžete nahrávat se zvukem
přizpůsobeným aktuální poloze zoomu.
Nahrává zvuky z celého okolního prostoru a
upravuje jejich úroveň.
Nahrává věrně prostorový zvuk. Vyberte
[Nízká], chcete-li nahrávat plný a bohatý zvuk
v koncertní síni atd. (toto nastavení se nehodí
pro nahrávání rozhovoru.)
Mikrofon nenahrává zvuk podle přibližování
nebo oddalování.
Zap. ( )
Mikrofon nahrává zvuk podle přibližování
nebo oddalování.
CZ
81
Rejstřík
Nízká ( )
 Vyp.
Tipy
Ikony nebo indikátory jsou zobrazeny v těchto
případech.
 Když zapnete videokameru.
 Když se dotknete obrazovky LCD (kromě
tlačítek pro nahrávání a zoom na obrazovce
LCD).
 Když přepnete videokameru do režimu
natáčení videoklipů, pořizování fotografií
nebo přehrávání.

Vodicí mříž

 Vyp.
Vodicí mřížka se nezobrazí.
Zap.
Zobrazí se vodicí mřížka.
Obsah
Můžete zobrazit rámeček a zkontrolovat,
zda je objekt ve vodorovné nebo svislé
poloze.
Rámeček nebude nahrán.
Zobr. úrov. zvuku
Můžete zvolit, zda se má zobrazovat měřič
úrovně zvuku či nikoliv.
 Zap.
Zobrazuje měřič úrovně zvuku.

Vyp.
Nezobrazuje měřič úrovně zvuku.
Nastavení displeje
Využijte užitečné funkce
Tipy
Umístění předmětu do zaměřovacího bodu
vodicí mřížky vytvoří vyváženou kompozici.
Vnější rámeček [Vodicí mříž] znázorňuje
„bezpečnou“ oblast obrazu pro zobrazení na
televizorech, které nedokážou zobrazit přesně
celý obraz.


Tipy
Je-li [Režim zvuku] nastaven na [2ch stereo],
2 měřiče (levý a pravý) úrovně zvuku se
na horní úrovni pohybují.


Můžete nastavit dobu zobrazení ikon nebo
indikátorů na obrazovce LCD.
 Auto
Zobrazí se přibližně na 3 sekundy.
Na obrazovce LCD se zobrazí tlačítka pro
nahrávání a zoom.
Zap.
Rejstřík
Zobrazuje se stále. Na obrazovce LCD se
nezobrazí tlačítka pro nahrávání a zoom.
CZ
82
Kvalita obr./
Velikost
(Položky pro nastavení kvality
nebo velikosti obrazu)
 Poznámky
Média, na která budou ukládány nahrané
snímky, závisí na režimu nahrávání, který byl
nastaven během záznamu. Podrobnosti viz
strana 41.

Tipy
Termín snímková frekvence označuje počet
snímků, které jsou aktualizovány během
určitého časového intervalu.


NAHRÁV. režim
Nastavení
Viz strana 41.
Obsah
Nápověda k použití viz „Použití nabídek“
(str. 69).
Výchozí nastavení jsou označena symbolem
.
/
Viz strana 40.
Snímk. Frekvence
Široký režim
Při nahrávání ve standardním rozlišení
(STD) lze vybrat poměr stran podle
připojeného televizoru. Podrobnosti
najdete v návodu k použití, jenž je dodáván
s televizorem.
 16:9 SZéLES
 50i
Nahrává videoklipy tak, aby se zobrazily přes
celou obrazovku televizoru formátu 16:9
(širokoúhlý).
Při běžném nahrávání se doporučuje tato
snímková frekvence.
50p
4:3 (
Při tomto nastavení můžete nahrávat
videoklipy, jejichž objem dat je
dvojnásobkem objemu při nastavení 50i,
a bude proto k dispozici jasný obraz.
Pokud přehráváte videoklip nahraný
při tomto nastavení na televizoru,
musí televizor umožňovat přehrávání
videoklipů ve formátu 50p. Pokud televizor
nepodporuje přehrávání videoklipů ve
formátu 50p, bude videoklip přehráván
ve formátu 50i.
Využijte užitečné funkce
Můžete nastavit snímkovou frekvenci, která
se bude používat při nahrávání videoklipů
ve vysokém rozlišení (HD). Pro standardní
nahrávání se doporučuje použití nastavení
[50i]. Nejdříve nastavte [
Snímk.
Frekvence], a to před nastavením
NAHRÁV. režim] (str. 41).
[
)
Nahrává videoklipy tak, aby se zobrazily přes
celou obrazovku televizoru formátu 4:3.
 Poznámky
Nastavte správně [Typ televizoru] podle
televizoru připojeného pro přehrávání (str. 87).

Tato funkce umožňuje zachycení širšího
spektra barev. Pomocí této funkce lze
věrněji reprodukovat takové barvy, jako
je například zářivá barva květin nebo
tyrkysová modř moře. Postupujte podle
pokynů v návodu k obsluze televizoru.
25p
Pomocí tohoto nastavení můžete nahrávat
videoklipy, které se více blíží atmosféře
filmů.
CZ
83
Rejstřík
x.v.Color
Funkce přehrávání
(Položky přehrávání)
Nápověda k použití viz „Použití nabídek“
(str. 69).
 Vyp.
Nahrává v běžném spektru barev.
)
Prohlížení události
Nahrává v x.v.Color.
Viz strana 30.
 Poznámky
 Bude-li nahraný videoklip přehráván na
televizoru kompatibilním s technologií
x.v.Color, nastavte [
x.v.Color] na [Zap.].
 Přehrajete-li videoklip nahraný s touto
funkcí nastavenou na [Zap.] na televizoru
nekompatibilním s x.v.Color, může dojít
k chybnému zobrazení barev.
x.v.Color] nelze nastavit na [Zap.]:
 [
 Při nastavení kvality obrazu na standardní
rozlišení (STD)
 Při nahrávání pohyblivého obrazu
Průřez videoklipu
Viz strana 45.
Scénář
Viz strana 47.
Využijte užitečné funkce
Velik. snímku
Můžete vybrat velikost pořizovaných
fotografií.

7,1M (
)
Pořizuje detailní fotografie (3 072 × 2 304).
5,3M (
Obsah
Zap. (
)
Pořizuje jasné fotografie s poměrem stran
16:9 (širokoúhlé) (3 072 × 1 728).
1,9M (
)
Umožňuje pořizovat více fotografií poměrně
jasné kvality (1 600 × 1 200).
VGA(0,3M) (
)
Umožňuje pořízení maximálního počtu
fotografií (640 × 480).
Rejstřík
 Poznámky
Vybraná velikost obrazu se použije, pokud svítí
(fotografie).
indikátor
 Počet uložitelných fotografií viz str. 105

CZ
84
Nastavení
Editace/Kopírování
(Další položky nastavení)
Nápověda k použití viz „Použití nabídek“
(str. 69).
Nápověda k použití viz „Použití nabídek“
(str. 69).
Výchozí nastavení jsou označena symbolem
.
Vymazat
Viz strana 48.
Volba média
Obsah
(Položky úprav)
Viz strana 22.
Chránit
Viz strana 49.
Informace o médiu
Můžete zkontrolovat zbývající dobu
nahrávání pro jednotlivé režimy nahrávání
na záznamové médium pro videoklipy
a přibližný volný a využitý prostor
na záznamovém médiu.
Kopírovat
Viz strana 50.
Přímé kopírování
Vypnutí displeje
Klepněte na .
 Poznámky
Vzhledem k tomu, že je na médiu uložen
soubor správy média, nezobrazí se velikost
použité kapacity jako 0 % ani po provedení
funkce [Formát.] (str. 85).

Využijte užitečné funkce
Viz strana 65.
Tipy
Videokamera může zobrazovat informace
o médiu vybraném na [Volba média] (str. 22).
V případě potřeby vyměňte médium.


Formát.
 Poznámky
Při použití této funkce připojte videokameru
do síťové zásuvky pomocí napájecího adaptéru
(součást dodávky) (str. 16).
 Chcete-li zabránit případné ztrátě důležitých
obrazů, měli byste si je před formátováním
záznamového média uložit.

CZ
85
Rejstřík
Formátování maže všechny videoklipy a
fotografie a uvolňuje místo na záznamovém
médiu.
Vyberte záznamové médium pro

.
formátování, klepněte na 


Pokud přerušíte provádění funkce [Vyprázdnit]
během doby, kdy je zobrazena zpráva [Probíhá
zpracování...], nezapomeňte při dalším použití
videokamery operaci dokončit provedením
funkce [Formát.] nebo [Vyprázdnit].
Obsah
Vymazány budou i videoklipy a fotografie, pro
které byla nastavena ochrana.
Když se zobrazuje [Probíhá zpracování...],
nezavírejte LCD panel, nedotýkejte se tlačítek
na videokameře, neodpojujte napájecí
adaptér ani nevysouvejte paměťovou kartu
z videokamery. (Indikátor přístupu během
formátování paměťové karty bliká nebo svítí.)
Opravit datab. obrazů
Viz strana 97, 101.
Prevence obnovy dat na vnitřním
záznamovém médiu
Číslo souboru
[Vyprázdnit] umožňuje zapsat na vnitřní
záznamové médium videokamery nečitelná
data. Takto lze ztížit obnovení původních
dat. Pokud videokameru likvidujete nebo
dále prodáváte, doporučujeme provedení
funkce [Vyprázdnit].
Můžete zvolit způsob, jakým jsou
fotografiím přiřazována čísla souborů.
 Série
Když je na obrazovce [Formát.] vybráno
vnitřní záznamové médium, klepněte
na [Vyprázdnit].
Resetovat
Přiřazuje čísla souborů v pořadí
počínaje největším číslem, které existuje
na záznamovém médiu.
Je-li paměťová karta nahrazena za jinou,
bude číslo souboru přiřazováno v pořadí pro
každou paměťovou kartu.
 Poznámky
Připojte napájecí adaptér do síťové zásuvky.
Funkci [Vyprázdnit] nelze provést, pokud
nepřipojíte napájecí adaptér do síťové zásuvky.
 Chcete-li zabránit případné ztrátě důležitých
obrazů, měli byste je před provedením funkce
[Vyprázdnit] uložit do počítače nebo jiného
zařízení.
 Odpojte všechny kabely s výjimkou napájecího
adaptéru. Neodpojujte napájecí adaptér během
provozu.
 Při mazání dat nevystavujte videokameru
vibracím ani nárazům.
 Na panelu LCD můžete zkontrolovat čas, který
videokamera potřebuje k vymazání dat.

Využijte užitečné funkce
Přiřadí čísla souborů fotografiím v pořadí.
Číslo souboru roste při každém pořízení
fotografie.
I v případě, že nahradíte paměťovou kartu
za jinou, bude číslo souboru přiřazováno
v pořadí.
Datový kód
Při přehrávání videokamera zobrazuje
informace (Datum/čas, Data kamery)
zaznamenané automaticky během
nahrávání.
Datový kód se nezobrazí.
Datum/čas
Zobrazí se datum a čas.
Data kamery
Zobrazí se údaje o nastavení videokamery.
CZ
86
Rejstřík
 Vyp.
Datum/čas

V závislosti na stavu záznamového média se
zobrazí pomlčky [--:--:--].
Můžete upravit hlasitost přehrávaného
/
.
zvuku klepnutím na Obsah
Nastavení hlasitosti
Staž. hudby
 Datum
 Čas
Připojíte-li videokameru k počítači, lze
přenášet hudební soubory z kompaktních
disků nebo soubory MP3 do videokamery.
Data kamery
Film
Vyprázdnit hudbu
Typ televizoru
Fotografie
Během přehrávání videoklipů a fotografií
je nutné nastavit signál podle připojeného
televizoru. Nahrané videoklipy a
fotografie jsou přehrávány, jak je uvedeno
na následujících ilustracích.
 16:9
 Funkce SteadyShot vypnuta
 Vyvážení bílé
 Čas závěrky
 CLONA (Clona)
 Zesílení
 Jas
 Expozice
 Blesk
Zvolte toto zobrazení pro přehrávání
videoklipů na televizoru 16:9 (širokoúhlý).
Nahrané videoklipy a fotografie jsou
přehrávány, jak je uvedeno níže.
Tipy
Připojíte-li videokameru k televizoru, zobrazí se
datový kód na obrazovce televizoru.
Indikátor se přepíná mezi následujícími
údaji při stisknutí tlačítka DATA CODE
na bezdrátovém dálkovém ovladači:
[Datum/čas]  [Data kamery]  [Vyp.] (bez
signalizace).

CZ
87
Videoklipy a
fotografie nahrané
v režimu 4:3
Rejstřík
Videoklipy a
fotografie nahrané
v režimu 16:9
(širokoúhlý)


Využijte užitečné funkce
Viz strana 47.
Můžete vymazat všechny hudební soubory
uložené ve videokameře.
Nastavení 3D HDMI
4:3
Videoklipy a
fotografie nahrané
v režimu 16:9
(širokoúhlý)
Připojujete-li videokameru k televizoru 3D
pomocí kabelu HDMI (součást dodávky),
zvolte výstupní formát pravého a levého
obrazu.
Videoklipy a
fotografie nahrané
v režimu 4:3
Obsah
Zvolte toto zobrazení pro přehrávání
videoklipů a fotografií na standardním
televizoru 4:3. Nahrané videoklipy a
fotografie jsou přehrávány, jak je uvedeno
níže.
Auto
Normální nastavení (vysílá obrazy podle
televizoru automaticky).
 Frame Packing
Přehrává pravý a levý obraz v plném
vysokém rozlišení, jak byl nahrán.
Vedle sebe
Rozlišení HDMI
Komponentní
Zvolte rozlišení výstupního obrazu při
připojení videokamery k televizoru pomocí
kabelu HDMI (součást dodávky).
Při připojování videokamery k televizoru
s komponentní vstupní zdířkou vyberte
[Komponentní].
Využijte užitečné funkce
Dělí rozlišení pravého a levého obrazu
v plném vysokém rozlišení a zobrazuje
pravý a levý obraz uspořádané vedle sebe.
 Poznámky
 Poměr stran videoklipů nahraných ve vysokém
rozlišení (HD) je 16:9.
 Auto
576i
Normální nastavení (vysílá signál podle
televizoru automaticky).
Zvolte tuto možnost, chcete-li
videokameru připojit k televizoru pomocí
komponentního vstupního konektoru.
1080p/576p
Vysílá videoklipy ve vysokém rozlišení
(HD) pomocí signálu 1080p a videoklipy
ve standardním rozlišení (STD) pomocí
signálu 576p.
 1080i/576i
Zvolte tuto možnost, chcete-li videokameru
připojit k televizoru, který je vybaven
komponentním vstupním konektorem a je
schopen zobrazovat signál 1080i.
1080i/576i
Zvolte tuto možnost, chcete-li videokameru
připojit k televizoru, který je vybaven
komponentním vstupním konektorem a je
schopen zobrazovat signál 1080p.
720p/576p
Vysílá videoklipy ve vysokém rozlišení
(HD) pomocí signálu 720p a videoklipy
ve standardním rozlišení (STD) pomocí
signálu 576p.
CZ
88
Rejstřík
Vysílá videoklipy ve vysokém rozlišení
(HD) pomocí signálu 1080i a videoklipy
ve standardním rozlišení (STD) pomocí
signálu 576i.
1080p/576i
Nast. připojení USB
576p
Vysílá signál 576p.
Vysílá signál 576i.
Obsah
Režim přenosu USB lze nastavit
na připojení videokamery k počítači nebo
jinému zařízení USB.
576i
 Auto
 Poznámky
Je-li [
Snímk. Frekvence] nastavena na [50p]
a [Rozlišení HDMI] je nastaveno na [720p/576p]
nebo [576p], nemohou být během nahrávání
na výstupu signály HDMI.
Videokamera automaticky volí režim přenosu
USB podle připojeného zařízení.

Mass Storage
Tento režim přenosu USB je kompatibilní
s řadou typů zařízení USB.
OVLÁDÁNÍ HDMI
MTP
Připojíte-li videokameru k televizoru
kompatibilnímu s „BRAVIA“ Sync pomocí
kabelu HDMI (součást dodávky), můžete
přehrávat videoklipy na videokameře
zamířením dálkového ovladače televizoru
na televizor (str. 38).
Tento režim přenosu USB je kompatibilní
s některými typy počítačů.
 Zap.
Ovládání videokamery pomocí dálkového
ovladače televizoru.
Vyp.
Videokamera není ovládána pomocí
dálkového ovladače televizoru.
Připojit USB
Tuto položku vyberte, pokud se
na obrazovce LCD nezobrazí [Volba USB]
při připojení videokamery k počítači
pomocí kabelu USB (součást dodávky).
Viz strana 65.
Viz strana 56.
CZ
89
Rejstřík
Vypálit disk
Využijte užitečné funkce
 Poznámky
Připojíte-li videokameru k jiným zařízením
v režimu [MTP], videoklipy, které byly nahrány
se stejnou obrazovou kvalitou, jako je aktuálně
vybraná kvalita (pomocí nabídky [Nastavení
/
]), se mohou zobrazovat pouze
na připojeném zařízení.
 Pokud je videokamera připojena k externímu
zařízení v režimu [MTP], soubory videoklipů
se zobrazí včetně data záznamu. Některé
informace, jako jsou údaje o umístění, zahrnuté
v souborech videoklipů, však na připojeném
zařízení zobrazit nelze. Chcete-li importovat
obrazy z videokamery do počítače, použijte
dodaný software „PMB“.
 Pokud se okno „Device Stage*“ neotevře při
připojení videokamery k počítači s operačním
systémem Windows 7, nastavte [Nast. připojení
USB] na [Auto].
* „Device Stage“ je nabídka systému Windows 7,
které slouží ke správě zařízení (videokamera,
fotoaparát atd.), které jsou připojeny k počítači.

Tipy
Nechcete-li, aby videokamera reagovala
na pokyn vydaný jiným dálkovým ovladačem,
nastavte tuto položku na hodnotu [Vyp.].

Zvuk

 Zap.
Automat. vypnutí
(automatické vypnutí)
Vyp.
Ruší melodii.
Videokameru můžete nastavit tak, aby se
automaticky vypínala, pokud s ní více než
5 minut neprovedete žádnou operaci.
Jas LCD
 Zap.
Můžete upravit jas panelu LCD.
Videokamera se vypíná automaticky.
 Normální
Vyp.
Normální nastavení (normální jas).
Videokamera se nevypíná automaticky.
Jasná
 Poznámky
Při připojení videokamery k síťové zásuvce se
videokamera automaticky nevypíná.

Tipy
Toto nastavení žádným způsobem neovlivňuje
nahrané obrazy.

Zapnout pomocí LCD
Videokameru lze nastavit tak, aby se
zapínala a vypínala otevřením resp.
zavřením panelu LCD.
Indikátor NAHRÁV.
(indikátor nahrávání)
 Zap.
Můžete vypnout světelný indikátor
nahrávání na přední straně videokamery.
Zapíná a vypíná napájení otevřením resp.
zavřením panelu LCD.
 Zap.
Vyp.
Indikátor nahrávání videokamery se rozsvítí.
Nezapíná a nevypíná napájení otevřením resp.
zavřením panelu LCD.
Vyp.
Indikátor nahrávání videokamery se
nerozsvítí.
Language Setting
 Zap.
Tipy
Není-li v seznamu uveden váš rodný jazyk,
nabízí videokamera volbu [ENG[SIMP]]
(zjednodušená angličtina).

Tuto položku vyberte, chcete-li použít
dodávaný bezdrátový dálkový ovladač
(str. 119).

Vyp.
CZ
90
Rejstřík
Můžete vybrat jazyk, který bude použit
na obrazovce LCD.
Dálkové ovládaní
Tuto položku vyberte, nechcete-li použít
dodávaný bezdrátový dálkový ovladač.
Využijte užitečné funkce
Toto nastavení vyberte, pokud není jas
obrazovky LCD dostatečný.

Obsah
Zahájení a ukončení nahrávání i manipulace
s dotykovým panelem jsou signalizovány
melodií.


Zavření obrazovky s údaji o
akumulátoru
Nastav.data a času
.
Režim demo
 Formát data a času
 Letní čas
Toto nastavení lze změnit bez zastavování
hodin. Chcete-li hodiny posunout o
1 hodinu dopředu, nastavte [Zap.].
 Zap.
Využijte užitečné funkce
Můžete vybrat jeden ze 4 typů formátu data
a času.
Je-li videokamera připojena k síťové
zásuvce a při nastaveném režimu nahrávání
videoklipů nebo režimu Prohlížení událostí
není asi 10 minut provedena žádná
operace, zahájí se přehrávání ukázkového
videoklipu.
 Vyp.
Zobrazí se ukázka.
Neplatí letní čas.
Vyp.
Zap.
Ukázka se nezobrazí.
Platí letní čas.
 Datum a čas

Viz strana 18.
Nastavení oblasti
Změnu času lze nastavit bez zastavování
hodin. Při použití videokamery v jiných
časových pásmech vyberte aktuální časové
pásmo. Informace o časových pásmech viz
strana 107.
CZ
91
Rejstřík
 Poznámky
Při výchozím nastavení se ukázkový videoklip
nachází v Indexu událostí. Pokud ukázkový
videoklip odstraníte, nelze jej obnovit.
 Pokud odpovídá následujícím podmínkám,
bude jako ukázkový videoklip registrován
videoklip, který natočíte.
 Pro videoklip je nastavena ochrana
 Videoklip je nahrán jako první na obrazovce
Index událostí
 Videoklip je uložen na vnitřní záznamové
médium
 Při nastavení přepínače 2D/3D na 3D je
nahráván videoklip nebo při nastavení
přepínače 2D/3D na 2D je obraz ve vysokém
rozlišení (HD)
Obsah
Můžete zkontrolovat předpokládanou
zbývající kapacitu akumulátoru.
Klepněte na Tipy
Nastavíte-li tuto položku na [Zap.] a stisknete-li
, začne se ukázka přehrávat.
Přehrávání ukázkového videoklipu se ukončí,
pokud provedete jednu z následujících činností.
(Ukázka se znovu spustí, nebude-li 10 minut
provedena žádná operace.)
 Stisknutí tlačítka START/STOP nebo PHOTO
 Klepnutí na obrazovku během ukázky
 Stisknutí tlačítka
(Zobrazit snímky)
 Stisknutí tlačítka MODE
 Použití spínače 2D/3D
 Stisknutí 2D/3D DISP

Informace o baterii
Doplňující informace
Odstraňování
problémů





 Prověřte seznam (str. 92 až 102) a
zkontrolujte videokameru.


 Odpojte zdroj napájení, za 1 minutu
jej znovu připojte a zapněte
videokameru.

Základní operace/bezdrátový
dálkový ovladač
 Stiskněte RESET (str. 117) špičatým
předmětem a zapněte videokameru.
Stisknutím tlačítka RESET budou
resetována všechna nastavení včetně
hodin.
Videokameru nelze zapnout.

Videokamera nefunguje, ani když je
zapnuto napájení.




V závislosti na problému může videokamera
vyžadovat inicializaci nebo výměnu aktuálního
vnitřního záznamového média. V takovém
případě budou data uložená ve vnitřní paměti
vymazána. Před odesláním videokamery
k opravě nezapomeňte zálohovat data ve vnitřní
paměti na jiné médium (zálohování). Výrobce
neposkytuje náhradu za případnou ztrátu dat
ve vnitřní paměti.
Během opravy může být použit minimální
objem dat uložených ve vnitřní paměti
k nalezení problému. Prodejce společnosti
Sony si však vaše data nezkopíruje ani si je
neponechá.



Základní operace/bezdrátový dálkový
ovladač.............................................................str. 92
Akumulátor/zdroje napájení........................str. 94
Obrazovka LCD.............................................str. 94
CZ
92
Po zapnutí se videokamera připravuje
k činnosti několik sekund. Nejedná se o
závadu.
Odpojte napájecí adaptér od síťové zásuvky
nebo vyjměte modul akumulátoru, po uplynutí
1 minuty jej znovu připojte. Pokud funkce
stále nefungují, stiskněte špičatým předmětem
tlačítko RESET (str. 117). (Stisknutím tlačítka
RESET budou resetována všechna nastavení
včetně hodin.)
Teplota videokamery je velmi vysoká.
Vypněte videokameru a nechejte ji chvíli stát
na chladném místě.
Teplota videokamery je velmi nízká. Nechejte
videokameru stát se zapnutým napájením.
Pokud videokamera stále nepracuje, vypněte
ji a přeneste na teplé místo. Nechejte
videokameru chvíli stát a poté ji zapněte.
Rejstřík

Připojte k videokameře nabitý modul
akumulátoru (str. 15).
Napájecí adaptér byl odpojen od síťové
zásuvky. Připojte jej do síťové zásuvky (str. 15).
Využijte užitečné funkce

 Obraťte se na prodejce společnosti
Sony nebo místní autorizované
servisní středisko společnosti Sony.

Obsah
Pokud se při používání videokamery
setkáte s problémy, postupujte podle kroků
uvedených dále.
Paměťová karta...............................................str. 95
Nahrávání........................................................str. 95
Přehrávání.......................................................str. 97
Přehrávání snímků uložených na paměťové
kartě pomocí jiných zařízení........................str. 98
Úpravy videoklipů/fotografií
na videokameře..............................................str. 98
Přehrávání na televizoru...............................str. 98
Kopírování a připojení k jiným
zařízením.........................................................str. 99
Připojení k počítači........................................str. 99
 [Expozice]
Nastavení nabídky byla automaticky
změněna.


 [CLONA]
 [Čas
závěrky]
autom. expozice]
 [Posun vyvážení bílé]
 [Low Lux]
 [Volba scény]
 [Tele makro]
[
SteadyShot]
[
SteadyShot]
 [Automat. protisvětlo]
 [Detekce obličejů]
Je-li aktivní nastavení Inteligentní auto,
automaticky se změní některá nastavení
nabídky související s kvalitou obrazu.
Níže uvedené položky nabídky se vrátí
na výchozí nastavení, když přepnete mezi
režimy nahrávání videa a pořizování fotografií
a přehrávání.
[
Prolínačka]
[
Samospoušť]
 [Tele makro]
Níže uvedené položky nabídky se vrátí
na výchozí nastavení, když použijete přepínač
2D/3D.
 [Vyvážení bílé]
 [CLONA]
 [Čas závěrky]
 [Kor. autom. expozice]
 [Posun vyvážení bílé]
 [Low Lux]
 [Volba scény]
 [Automat. protisvětlo]
 [Kor.
Dodaný bezdrátový dálkový ovladač
nefunguje.



Videokamera se může během provozu
zahřívat. Nejedná se o závadu.
Při zatřesení videokamerou je slyšet
chrastivý zvuk.

Jiné zařízení DVD při použití dodaného
bezdrátového dálkového ovladače
nepracuje správně.
Pokud videokamera nevydává žádný zvuk,
když je zapnuta a je v režimu nahrávání
videoklipů/fotografií, pochází zvuk z pohybu
vnitřního objektivu. Nejedná se o závadu.

Vyberte pro zařízení DVD jiný režim než
DVD 2, případně přikryjte senzor zařízení
DVD černým papírem.
Rejstřík
Inteligentní auto se zruší.

Nastavte [Dálkové ovládaní] na [Zap.]
(str. 90).
Vložte baterii do držáku tak, aby si odpovídaly
polarity +/– a značky +/– (str. 119).
Odstraňte všechny překážky mezi
bezdrátovým dálkovým ovladačem a senzorem
dálkového ovladače.
Držte senzor dálkového ovladače z dosahu
silných zdrojů světla, jako je přímé sluneční
záření nebo silné osvětlení. Jinak se může
stát, že bezdrátový dálkový ovladač nebude
fungovat správně.
Využijte užitečné funkce

Videokamera se zahřívá.

Obsah

 [Ostření]
Nastavení Inteligentní auto se zruší, pokud
změníte následující nastavení:
 [Plynul. pom. NAHR.]
 [Golfový záběr]
 [Vyvážení bílé]
 [Bod. Měření/Ostření]
 [Bodové měření]
 [Bodové ostření]
CZ
93
Akumulátor/zdroje napájení
Modul akumulátoru se rychle vybíjí.





Použijte napájecí adaptér.
Pokud při výchozím nastavení po dobu
přibližně 5 minut videokameru nepoužijete,
automaticky se vypne (Automat. vypnutí).
Změňte nastavení [Automat. vypnutí] (str. 90)
nebo znovu zapněte napájení.
Nabijte modul akumulátoru (str. 15).
Obrazovka LCD
Položky nabídky jsou zobrazeny šedě.
Indikátor /CHG (blesk/nabíjení) nesvítí
během nabíjení modulu akumulátoru.




Zavřete obrazovku LCD (str. 15).
Připojte k videokameře správně modul
akumulátoru (str. 15).
Připojte správně napájecí kabel do síťové
zásuvky.
Nabíjení akumulátoru je dokončeno (str. 15).

Na dotykovém panelu se nezobrazují
tlačítka.


Indikátor /CHG (blesk/nabíjení) bliká
během nabíjení modulu akumulátoru.





Umístíte-li na panel běžně prodávanou
ochrannou fólii, nemusí panel pracovat
správně.
Pokud klepnete na jiné než očekávané místo,
nemusí panel pracovat správně. Klepněte
pouze na místo, kde se nachází funkce, kterou
chcete použít.
Tlačítka na dotykovém panelu rychle
zmizí.

Teplota prostředí je příliš vysoká nebo příliš
nízká. Nejedná se o závadu.
Modul akumulátoru není dostatečně
nabitý. Znovu plně nabijte akumulátor.
Pokud problém přetrvává, vyměňte modul
akumulátoru za nový (str. 110).
Uvedený čas nemusí být přesný, záleží
na způsobu používání.
Nastavte [Nastavení displeje] na [Zap.]
(str. 82).
Mřížka na obrazovce obsahuje tečky.

CZ
94
Výskyt těchto bodů je běžným důsledkem
výrobního procesu obrazovky a nijak
neovlivňuje výsledky nahrávání.
Rejstřík

Jemně klepněte na obrazovku LCD.
Stiskněte tlačítko DISPLAY na bezdrátovém
dálkovém ovladači (str. 119).
Tlačítka na dotykovém panelu nefungují
správně nebo nefungují vůbec.
Je-li teplota modulu akumulátoru příliš vysoká
nebo příliš nízká, může se stát, že jej nebude
možné nabít (str. 109).
Připojte k videokameře správně modul
akumulátoru (str. 15). Pokud problém
přetrvává, odpojte napájecí adaptér ze síťové
zásuvky a obraťte se na prodejce společnosti
Sony. Modul akumulátoru může být
poškozený.
Indikátor času zbývajícího do úplného
vybití akumulátoru neukazuje správnou
hodnotu.

V aktuálním režimu nahrávání/přehrávání
nelze vybrat šedě zabarvené položky.
Některé funkce nelze aktivovat současně.
Využijte užitečné funkce

Teplota prostředí je příliš vysoká nebo příliš
nízká. Nejedná se o závadu.
Modul akumulátoru není dostatečně
nabitý. Znovu plně nabijte akumulátor.
Pokud problém přetrvává, vyměňte modul
akumulátoru za nový (str. 110).
Obsah
Videokamera se náhle vypne.

Obrazovka je tmavá.


Paměťová karta

Nelze provádět operace využívající
paměťovou kartu.

Používáte-li paměťovou kartu naformátovanou
na počítači, naformátujte ji znovu pomocí
videokamery (str. 85).
Nelze pořizovat fotografie.

Snímky uložené na paměťové kartě nelze
smazat.

Najednou lze na obrazovce indexu obrazů
vymazat nejvýše 100 obrazů.
Nelze vymazat obrazy, pro které je nastavena
ochrana.

Název datového souboru není uveden
správně nebo bliká.


Indikátor přístupu zůstává svítit nebo
bliká, i když bylo nahrávání zastaveno.
Soubor je poškozen.
Videokamera nepodporuje daný formát
souboru (str. 109).


Další podrobnosti viz „Paměťová karta“
(str. 95).

Zobrazí se obrazovka pro přehrávání.
Stisknutím tlačítka MODE rozsviťte indikátor
(videoklip) nebo (fotografie) (str. 26).
Videokamera ukládá právě zaznamenaný
obraz na záznamové médium. Během této
doby nelze vytvořit jinou nahrávku.
Záznamové médium je plné. Vymažte
nepotřebné obrazy (str. 48).

CZ
95
Svítí-li indikátor
(videoklip), nelze
nahrávat pomocí vestavěného blesku.
Blesk nelze použít ani v případě, že je vybraný
automatický blesk nebo
(automatická
korekce červených očí):
 manuálně nastavený [CLONA] nebo [Čas
závěrky] (byl-li některý z nich přiřazen voliči
MANUAL)
 [Bod. Měření/Ostření]
 [Bodové měření]
 [Ručně] v [Expozice]
Rejstřík

Zobrazovací pole může vypadat odlišně
v závislosti na stavu videokamery. Nejedná se
o závadu.
Blesk nefunguje.
Při stisknutí START/STOP nebo PHOTO
nejsou nahrávány obrazy.

Videokamera ukládá právě zaznamenanou
scénu na paměťovou kartu.
Zobrazovací pole vypadá odlišně.
Nahrávání

Fotografie nelze pořizovat při aktivaci:
 3D
 [Plynul. pom. NAHR.]
 [Golfový záběr]
[
Prolínačka]
Videokamera nemůže pořizovat fotografie,
pokud je v režimu nahrávání videoklipů, je-li
NAHRÁV. režim] nebo
vybráno [
[
Snímk. Frekvence].
Využijte užitečné funkce

Obsah
Při zobrazení videoklipů 3D obrazovka
poněkud ztmavne.
Celkový počet videoklipů a fotografií
překračuje nahrávací kapacitu. Vymažte
nepotřebné obrazy (str. 48).
Teplota videokamery je velmi vysoká.
Vypněte videokameru a nechejte ji chvíli stát
na chladném místě.
Teplota videokamery je velmi nízká. Vypněte
videokameru a přeneste ji na teplé místo.
Nechejte videokameru chvíli stát a poté ji
zapněte.
 [Soumrak],
[Vých./Záp. slunce], [Ohňostroj],
[Krajina], [Bodový reflektor], [Pláž] nebo
[Sníh] v [Volba scény]
Automatické ostření nefunguje.

Skutečná doba nahrávání videoklipu je
kratší než odhadovaná doba nahrávání
na záznamové médium.

Funkce SteadyShot nefunguje.
V závislosti na podmínkách nahrávání
může být čas dostupný pro nahrávání
kratší, například při nahrávání rychle se
pohybujícího objektu apod.


Videokamera přestane pracovat.


Teplota videokamery je velmi vysoká.
Vypněte videokameru a nechejte ji chvíli stát
na chladném místě.
Teplota videokamery je velmi nízká. Vypněte
videokameru a přeneste ji na teplé místo.
Nechejte videokameru chvíli stát a poté ji
zapněte.
Pokud na videokameru působí vibrace,
nahrávání se může přerušit.
Předměty pohybující se před objektivem
velkou rychlostí působí pokřiveně.

Videoklipy 3D nejsou nahrávány jako
správné videoklipy 3D.

Upravte polohu obrazu pomocí [Auto. nast.
3D objekt.] (str. 76).

U videokamery se mezi okamžikem, kdy jste
stiskli tlačítko START/STOP, a okamžikem,
kdy se skutečně spustí nebo zastaví nahrávání
videoklipu, může vyskytnout určitý časový
posun. Nejedná se o závadu.
K tomuto jevu dochází při nahrávání obrazů
pod zářivkou nebo sodíkovou či rtuťovou
výbojkou. Nejedná se o závadu.
Když nahrajete obrazovku televizoru nebo
počítače, objeví se černé pruhy.
Nastavte [
SteadyShot] na volbu s výjimkou
[Aktivní] (str. 78).
[Jas LCD] nelze upravit.

Poměr stran videoklipů nahraných ve vysokém
rozlišení (HD) je 16:9 (širokoúhlý).
CZ
96
Nastavení [Jas LCD] nelze upravit za těchto
okolností:
 Panel LCD je zavřený a obrazovka LCD je
otočena směrem ven.
 Videokamera je napájena z napájecího
adaptéru.
Rejstřík

Poměr stran přehrávaného obrazu (16:9
(širokoúhlý)/4:3) nelze změnit.

Tomuto jevu se říká jev fokální roviny.
Nejedná se o závadu. Vzhledem ke způsobu,
jakým obrazové zařízení (snímač CMOS) čte
obrazový signál, mohou předměty pohybující
se okolo objektivu vysokou rychlostí
v závislosti na podmínkách nahrávání vypadat
pokřiveně.
Na obrazech se vyskytují vodorovné
pruhy.
Mezi okamžikem, kdy jste stiskli tlačítko
START/STOP, a okamžikem, kdy se
skutečně spustí nebo zastaví nahrávání
videoklipu, je určitý časový posun.

Nastavte [
SteadyShot] na [Aktivní] nebo
[Standardní] (str. 78), [
SteadyShot]
na [Zap.] (str. 78).
I v případě, kdy je funkce [
SteadyShot]
nastavena na [Aktivní] nebo [Standardní],
SteadyShot] na [Zap.], nemusí být
[
videokamera schopna kompenzovat přílišné
vibrace.
Využijte užitečné funkce

Nastavte [Ostření] na [Auto] (str. 74).
Podmínky nahrávání nejsou pro použití
automatického ostření vhodné. Nastavte
ostření ručně (str. 74).
Obsah

Na miniatuře se nachází symbol
Zvuk není nahráván správně.



Není slyšet žádný nebo jen velmi tichý
zvuk.
Přehrávání


Nelze přehrávat obrazy.


Vyberte typ záznamového média, které chcete
přehrávat (str. 22).
Vyberte obrazovou kvalitu videoklipu, který
chcete přehrávat (str. 40).
Přehrávání obrazů nahraných na jiných
zařízeních nemusí být možné. Nejedná se o
závadu.

Zvuk z levého i pravého reproduktoru
není při přehrávání videoklipů
na počítačích či jiných zařízeních
vyvážený.
Fotografie nelze přehrávat.

Fotografie nelze přehrávat, pokud jste
upravili soubory nebo složky, případně data
na počítači. (V takovém případě bliká název
souboru.) Nejedná se o závadu.
Na miniatuře se nachází symbol


Zvyšte hlasitost (str. 32).
Pokud nahráváte zvuk s funkcí [Refer. úroveň
mikrof.] (str. 81) nastavenou na [Nízká], může
být nahraný zvuk obtížně slyšitelný.
Zvuk nelze nahrávat při nahrávání pomocí
funkce [Plynul. pom. NAHR.] nebo [Golfový
záběr].

.



Nelze přehrát ukázkové videoklipy 3D.


CZ
97
Vyberte pro záznamové médium vnitřní
paměť a nastavte spínač 2D/3D do polohy 3D
(str. 26).
Ukázkový videoklip byl vymazán.
Rejstřík
Tento symbol se může zobrazit u obrazů
pořízených na jiných zařízeních, upravených
na počítači atd.
Odpojili jste napájecí adaptér nebo vyňali
modul akumulátoru, když blikala ikona
záznamového média v pravém horním rohu
obrazovky nebo dříve, než po ukončení
nahrávání zhasl indikátor přístupu. Takto
může dojít k poškození dat a zobrazí se .
Při přehrávání na 2kanálových stereofonních
zařízeních změňte typ konverze zvuku (tzv.
downmix). Podrobnosti najdete v návodu
k použití, jenž je dodáván se zařízením pro
přehrávání.
Při vytváření disku pomocí dodaného
softwaru „PMB“ změňte zvuk na 2kanálový.
K této situaci dochází, pokud je zvuk nahraný
jako 5,1kanálový prostorový na počítači či
jiném zařízení převeden na 2kanálový (běžný
stereofonní zvuk). Nejedná se o závadu.
Nahrajte zvuk pomocí volby [Režim zvuku]
nastavené na [2ch stereo] (str. 81).
Využijte užitečné funkce

.
Soubor databáze obrazů může být poškozen.
Zkontrolujte soubor databáze klepnutím na (MENU)  [Nastavení]  [
(
Nastavení Média)]  [Opravit datab.
obrazů]  záznamové médium. Je-li
indikátor stále zobrazen, vymažte obraz
pomocí
(str. 48).
Obsah

Odpojíte-li vnější mikrofon, například při
nahrávání videoklipů, nemusí být zvuk nahrán
správně.
Připojte mikrofon stejným způsobem, jako
když zahajujete nahrávání videoklipů.
Položíte-li videokameru při nahrávání na stůl
apod., může se nahrávat šum. Při nahrávání
držte videokameru v ruce.

Videoklip se přehrává automaticky.



Přehrávání snímků uložených
na paměťové kartě pomocí jiných
zařízení
Na připojeném televizoru jsou mírně
oříznuty horní, dolní, pravé a levé okraje
obrazů.
Snímky nelze přehrát nebo paměťová
karta není rozpoznána.


Zařízení pro přehrávání neumožňuje
přehrávání z paměťových karet (str. 4).

Nelze provádět úpravy.
Úpravy nelze provádět kvůli stavu obrazu.
Videoklip nelze rozdělit.


Obraz na televizoru 4:3 je zdeformovaný.
Videoklip je příliš krátký na rozdělení.
Videoklip s nastavenou ochranou nelze
rozdělit.

Nelze zachytit fotografii z videoklipu.


Záznamové médium, na které chcete uložit
fotografie, je plné.
Přepněte spínač 2D/3D do polohy 2D (str. 26).
K tomu dochází při sledování obrazu
zaznamenaného v režimu 16:9 (širokoúhlý)
na televizoru 4:3. Nastavte správně [Typ
televizoru] (str. 87) a zahajte znovu
přehrávání.
Na horní a dolní straně obrazovky
televizoru 4:3 se zobrazují černé pruhy.

Na připojeném televizoru není přehráván
obraz ani zvuk.
Pokud používáte komponentní kabel A/V,
nastavte [Komponentní] podle požadavků
připojeného zařízení (str. 88).
CZ
98
K tomu dochází při sledování obrazu
zaznamenaného v režimu 16:9 (širokoúhlý)
na televizoru 4:3. Nejedná se o závadu.
Rejstřík
Přehrávání na televizoru

Na obrazovce LCD videokamery se nahrané
obrazy zobrazují přesně na celé ploše
obrazovky. Může však dojít k mírnému
oříznutí horního, dolního, pravého a levého
okraje při přehrávání obrazů na televizoru,
který nedokáže přesně zobrazit celou plochu
obrazu.
Doporučuje se používat jako vodítko vnější
rámeček [Vodicí mříž] (str. 82), a umisťovat
důležité objekty pouze dovnitř tohoto
rámečku.
Využijte užitečné funkce
Úpravy videoklipů/fotografií
na videokameře

Obsah
Videoklipy se přehrávají automaticky jako
ukázkový videoklip, pokud natočený videoklip
splňuje určité podmínky videokamery
(str. 91). Nejedná se o závadu.
Používáte-li komponentní video kabel, dbejte,
aby byl zapojen červený a bílý konektor
připojovacího kabelu A/V (str. 36).
Pokud je v obraze zaznamenán signál ochrany
autorských práv, není obraz k dispozici
na výstupním konektoru HDMI OUT.
Používáte-li konektor S VIDEO, dbejte, aby
byly připojeny červené a bílé konektory
připojovacího kabelu A/V (str. 37).
Zobrazení výsledků
vnitřní kontroly/
Výstražné indikátory

Objeví-li se na obrazovce LCD indikátory,
prověřte následující.
Pokud problém přetrvává i poté, co jste se
jej opakovaně pokoušeli vyřešit, obraťte
se na prodejce Sony nebo na místní
autorizované servisní středisko Sony.
V takovém případě poskytněte všechna
čísla chybových kódů začínající písmenem
C nebo E.
Je-li videokamera připojena k televizoru a
přehrává snímky, nezobrazuje se na panelu
LCD videokamery přehrávání průřezu nebo
scénáře.
Kopírování a připojení k jiným
zařízením
Obsah
Přehrávané snímky se nezobrazují
na panelu LCD, pokud videokameru
připojíte k televizoru a zahájíte přehrávání
snímků.
Obrazy nejsou kopírovány správně.


C: (nebo E:) : (Zobrazení vnitřní
kontroly)
Připojení k počítači
C:04:
 Modul akumulátoru není typ „InfoLITHIUM“
(řada V). Použijte modul akumulátoru
„InfoLITHIUM“ (řada V) (str. 109).
 Připojte pevně stejnosměrný konektor
napájecího adaptéru do zdířky DC IN
videokamery (str. 15).
„PMB“ nelze nainstalovat.

Ověřte prostředí počítače nebo instalační
postup potřebný k instalaci softwaru „PMB“.
„PMB“ nepracuje správně.

C:06:
Teplota modulu akumulátoru je vysoká.
Vyměňte modul akumulátoru nebo jej
umístěte na chladné místo.
Ukončete „PMB“ a restartujte počítač.

Videokamera není rozpoznána počítačem.


Využijte užitečné funkce
Obrazy nelze kopírovat pomocí kabelu HDMI.
Připojovací kabel A/V není připojen správně.
Ujistěte se, že jste kabel připojili ke vstupnímu
konektoru dalšího zařízení (str. 66).
C:13: / C:32:
Odpojte zdroj napájení. Znovu jej připojte a
zkuste videokameru použít.
Odpojte od zásuvky USB na počítači všechna
zařízení s výjimkou klávesnice, myši a
videokamery.
Odpojte kabel USB od počítače a videokamery,
restartujte počítač a poté znovu připojte
videokameru k počítači ve správném pořadí.

 (upozornění na nízkou zbývající
kapacitu akumulátoru)


CZ
99
Modul akumulátoru je téměř vybitý.
Podle provozního prostřední nebo stavu
akumulátoru může indikátor  blikat, i když
ještě zbývá přibližně 20 minut.
Rejstřík
E::
Proveďte kroky od bodu  na straně 92.

(výstražný indikátor týkající se
nekompatibilní paměťové karty)
(výstražný indikátor týkající se
teploty modulu akumulátoru)
Teplota modulu akumulátoru je vysoká.
Vyměňte modul akumulátoru nebo jej
umístěte na chladné místo.

 (výstražný indikátor týkající se
ochrany paměťové karty proti zápisu)
(Výstražný indikátor signalizující,
že došlo k vypnutí výstupu HDMI
z důvodu přehřívání)



Protože teplota videokamery dosáhla úrovně,
kde došlo k zastavení výstupu HDMI, na
připojeném monitoru není zobrazen žádný
obraz atd. Nechte videokameru, až dojde ke
snížení teploty. V nahrávání na videokameře
však lze pokračovat.

Soubor databáze obrazů může být poškozen.
Zkontrolujte soubor databáze klepnutím na (MENU)  [Nastavení]  [
(
Nastavení Média)]  [Opravit datab.
obrazů]  záznamové médium.
Externí zařízení médií je poškozeno.
(výstražný indikátor týkající se
formátování externího zařízení médií)


Indikátor bliká rychle
 Není dostatek volného místa pro nahrávání
obrazů. Po uložení obrazů na jiné médium
(str. 60) vymažte nepotřebné obrazy nebo
zformátujte paměťovou kartu (str. 85).
 Soubor databáze obrazů může být poškozen.
Zkontrolujte soubor databáze klepnutím na (MENU)  [Nastavení]  [
(
Nastavení Média)]  [Opravit datab.
obrazů]  záznamové médium.
 Paměťová karta je poškozena.
Externí zařízení médií je poškozeno.
Externí zařízení médií není správně
zformátováno.
Využijte užitečné funkce

Indikátor bliká pomalu
 Dochází volný prostor pro nahrávání obrazů.
Typy paměťových karet, jež lze použít
ve videokameře, viz strana 23.
 Není vložena paměťová karta (str. 23).
(výstražný indikátor týkající se blesku)

Došlo k závadě blesku.
(výstražný indikátor týkající se otřesů
videokamery)

Paměťová karta je poškozena.
Paměťová karta není správně naformátována
(str. 85).
CZ
100
Množství světla není dostatečné, může
proto dojít k rozostření obrazu pohybem
videokamery. Použijte blesk.
Videokamera není stabilní, takže se obraz
může rozmazat. Držte videokameru při
natáčení pevně oběma rukama. Indikátor
varování proti otřesům kamery však nezmizí.
Rejstřík

(výstražný indikátor týkající se
formátování paměťové karty)

Paměťová karta je chráněna proti zápisu.
Přístup k paměťové kartě byl omezen na jiném
zařízení.
(výstražný indikátor týkající se
externího zařízení médií)
(výstražný indikátor týkající se
paměťové karty)

Je vložena nekompatibilní paměťová karta
(str. 23).
Obsah




Záznamové médium je plné.
Fotografie nelze pořizovat během
zpracovávání. Chvíli počkejte, poté zahajte
fotografování.
Je-li [
NAHRÁV. režim] nastaveno
na [Nejvyšší kvalita
] nebo [Kvalita 50p
], nelze při nahrávání videoklipů pořizovat
fotografie. Je-li navíc [
Snímk. Frekvence]
nastavena na [25p], nelze pořizovat fotografie,
pokud je videokamera v pohotovostním
režimu nahrávání videoklipů.


Pokud se na obrazovce zobrazí zpráva,
postupujte podle uvedených pokynů.
Záznamové médium
Vnitřní paměť se nepodařilo rozpoznat.
Zformátujte ji a použijte znovu.
Vnitřní záznamové médium videokamery
je nastaveno na jiný než výchozí formát.
Videokameru můžete k provozu opět připravit
provedením funkce [Formát.] (str. 85).
Dojde k vymazání všech dat na vnitřním
záznamovém médiu.



Při čtení nebo zápisu na vnitřní paměťové
médium videokamery došlo k chybě.
K tomu může dojít, je-li videokamera
vystavena otřesům.
Videoklipy nahrané na jiných zařízeních
nemusejí jít přehrát.
CZ
101
Opakovaně jste provedli operaci nahrávání
a mazání nebo používáte paměťovou kartu
naformátovanou na jiném zařízení. Zkopírujte
a zálohujte data na jiném zařízení (například
na počítači) a poté naformátujte paměťovou
kartu pomocí videokamery (str. 85).
Rejstřík
Došlo k přetečení vyrovnávací paměti.
Zápis na médium nebyl dokončen včas.
Chyba dat.

Vzhledem k tomu, že informace v databázi
obrazů ve vysokém rozlišení (HD)
byly poškozeny, existuje nesoulad mezi
informacemi v databázi a informacemi
uloženými v souboru. Klepnutím na proveďte zálohování videoklipů ve vysokém
rozlišení (HD) a opravte soubor databáze.
Zálohované videoklipy nejsou ve videokameře
k dispozici pro prohlížení. Připojením
videokamery k počítači po opravě databáze
můžete importovat zazálohované videoklipy
ve vysokém rozlišení (HD) na počítač
pomocí dodaného softwaru „PMB“, který je
nainstalován v počítači. Nelze však zaručit, že
do počítače bude možno importovat všechny
videoklipy.
Využijte užitečné funkce
Tipy
Pokud se na obrazovce zobrazí výstražné
indikátory, zazní melodie.
Popis varovných zpráv

Není možné nahrávat nebo přehrávat
videoklipy, protože neexistují data správy
videoklipů. Klepnete-li na , vytvoří se
nová data správy a můžete opět nahrávat i
přehrávat videoklipy.
V souboru databáze obrazů nalezeny
nesrovnalosti. Zálohování a obnova dat.
Obnovte data, potom je naimportujte
pomocí počítačového programu.


Obsah
Zjištěny nekonzistence v souboru
databáze obrazů. Chcete soubor databáze
obrazů opravit?
Zjištěny nekonzistence v souboru
databáze obrazů. Nelze nahrávat či
přehrávat filmy HD. Chcete soubor datab.
obrazů opravit?
(výstražný indikátor týkající se
pořizování fotografií)

Kapacita vložené karty nedostačuje pro
zkopírování videoklipu (videoklipů). Použijte
doporučenou paměťovou kartu (str. 23).
S touto paměťovou kartou
pravděpodobně nelze správně nahrávat a
přehrávat obrazy.


Pokud nebyl zápis dat proveden správně,
pokusí se videokamera automaticky o obnovu
dat.
Nevyjímejte paměťovou kartu během
zápisu. Mohlo by dojít k poškození dat.
Nelze obnovit data.


Při zápisu na médium videokamery došlo
k chybě. Snaha o záchranu dat nebyla úspěšná.


Naformátujte paměťovou kartu (str. 85).
Nezapomeňte, že při formátování paměťové
karty budou smazány všechny uložené
videoklipy a fotografie.

Zkontrolujte soubor databáze klepnutím na (MENU)  [Nastavení]  [
(
Nastavení Média)]  [Opravit datab.
obrazů]  záznamové médium.
Je-li zpráva stále zobrazena, připojte externí
zařízení médií znovu a zformátujte jej.
Nezapomeňte, že při formátování externího
zařízení médií budou smazány všechny
uložené videoklipy a fotografie.
Pokud nelze zformátovat externí zařízení
médií, je zřejmě nekompatibilní s touto
videokamerou nebo je poškozeno. Vyměňte
jej za nové.
Využijte užitečné funkce
Vložte několikrát opakovaně paměťovou
kartu. Pokud indikátor bliká i poté, může
být paměťová karta poškozena. Zkuste jinou
paměťovou kartu.
Paměťovou kartu se nepodařilo
rozpoznat. Zformátujte ji a použijte znovu.

Vložte znovu paměťovou kartu a postupujte
podle pokynů na obrazovce LCD.
Pro externí médium nelze provést funkce.
Vložte paměťovou kartu znovu.

Použijte paměťovou kartu doporučenou pro
videokameru (str. 23).
Obsah
Probíhá obnova dat.
Složka pro fotografie je plná. Fotografie
nelze nahrávat.


Nelze vytvořit více složek než 999MSDCF.
Pomocí videokamery nelze vytvářet ani mazat
složky.
Naformátujte paměťovou kartu (str. 85) nebo
vymažte složky pomocí počítače.
Další
Maximální počet snímků již vybrán.


Použijte paměťovou kartu doporučenou pro
videokameru (str. 23).
Data jsou chráněna.

CZ
102
Pokusili jste se o vymazání dat s nastavenou
ochranou. Zrušte ochranu dat.
Rejstřík
S touto paměťovou kartou nebude
pravděpodobně možné nahrávat nebo
přehrávat filmy.
Pro následující činnosti lze vybrat pouze
100 obrazů najednou:
 Mazání videoklipů/fotografií
 Nastavení ochrany pro videoklipy/fotografie
nebo její zrušení
 Kopírování videoklipů/fotografií

„HD“ označuje obraz ve vysokém rozlišení
a „STD“ obraz ve standardním rozlišení.

Očekávaná doba nahrávání a
přehrávání pro každý modul
akumulátoru

Doba přehrávání
Přibližná doba, která je k dispozici při
použití plně nabitého modulu akumulátoru.
Doba nahrávání
Přibližná doba, která je k dispozici při
použití plně nabitého modulu akumulátoru.
3D
(jednotka: minuta)
3D
NP-FV50
NP-FV70
(součást
dodávky)
NP-FV100
Doba nepřetržitého
nahrávání
75
160
Typická doba
nahrávání
35
80
320
(jednotka: minuta)
160
Modul akumulátoru
Kvalita obrazu
NP-FV50
NP-FV70
(součást dodávky)
NP-FV100
(jednotka: minuta)
Kvalita obrazu
NP-FV50
NP-FV70
(součást
dodávky)
NP-FV100

Doba nepřetržitého
nahrávání
HD STD
110
120
235
250
470
500
Typická doba
nahrávání
HD STD
55
60
115
125
235
HD
150
315
STD
165
345
625
680
Očekávaná doba nahrávání
videoklipů
250
Vnitřni paměť
Každá doba nahrávání byla měřena, když
videokamera nahrávala videoklipy ve vysokém
NAHRÁV. režim]
rozlišení (HD) s funkcí [
].
nastavenou na [Standardní
Typická doba nahrávání s opakovaným
zastavováním/spouštěním, zapínáním/
vypínáním, přepínáním indikátoru MODE a
používáním funkce zoom.
Obraz ve vysokém rozlišení (HD) v h (hodiny) a m
(minuty)
Režim nahrávání
CZ
103
Doba nahrávání
5 h 15 m
(5 h 15 m)
5 h 15 m
(5 h 15 m)
6 h 15 m
(6 h 15 m)
Rejstřík

515
2D
2D
Modul akumulátoru
125
260
Využijte užitečné funkce
Modul akumulátoru
NP-FV50
NP-FV70
(součást dodávky)
NP-FV100
(jednotka: minuta)
Modul akumulátoru
Hodnoty byly měřeny s videokamerou při
teplotě 25 C. 10 C až 30 C je doporučené
rozmezí.
Doba nahrávání a přehrávání bude kratší,
použijete-li videokameru za nižších teplot.
Doba nahrávání a přehrávání bude kratší podle
podmínek, za kterých videokameru používáte.
Obsah
Doba nahrávání
videoklipů/počet
uložitelných fotografií
Režim nahrávání
Vysoké rozlišení (HD)
(jednotka: minuta)
2 GB
9
(9)
9
(9)
10
(10)
10
(10)
25
(15)
16 GB
75
(75)
75
(75)
85
(85)
120
(120)
210
(160)
32 GB
150
(150)
150
(150)
180
(180)
245
(245)
430
(325)
40
90
180
(5,1kan.)* (35) (70) (150)
45
90
190
(2kan.)* (35) (75) (155)
370
(300)
745
(610)
380
(310)
770
(630)
Obraz ve standardním rozlišení (STD) v h (hodiny) a m
(minuty)
Režim nahrávání
(5,1kan.)*
Doba nahrávání
15 h 25 m
(14 h 15 m)
(2kan.)*
15 h 55 m
(14 h 35 m)
* Můžete změnit formát nahrávaného zvuku
pomocí [Režim zvuku] (str. 70).
Standardní rozlišení (STD)
 Poznámky
 Hodnota uvedená v závorkách ( ) je minimální
doba nahrávání.
(jednotka: minuta)
2 GB 4 GB
8 GB
25
50
110
(5,1kan.)* (20) (50) (100)
25
55
110
(2kan.)* (25) (50) (100)
Tipy
Nahrávat lze maximálně 3 999 scén s obrazem
3D, 3 999 scén s obrazem ve vysokém rozlišení
(HD) a 9 999 scén s obrazem ve standardním
rozlišení (STD).
Nejdelší nepřetržitá doba nahrávání videoklipu
má tyto hodnoty:
 3D: přibližně 6 hodin 30 minut,
 2D: přibližně 13 hodin.
Chcete-li dosáhnout maximální doby nahrávání
uvedené v tabulce, budete muset z videokamery
vymazat ukázkový videoklip.
Videokamera využívá formátu VBR (proměnný
datový tok) pro automatickou úpravu kvality
obrazu tak, aby odpovídala snímanému
objektu. Tato technologie způsobuje kolísání
během doby nahrávání na médium. Videoklipy
obsahující rychle se pohybující objekty a složité
záběry se nahrávají s vyšším datovým tokem a
celková doba záznamu se tak zkrátí.




32 GB
445
(410)
225
(210)
460
(420)
* Můžete změnit formát nahrávaného zvuku
pomocí [Režim zvuku] (str. 70).
 Poznámky
Dostupná doba nahrávání se může měnit podle
podmínek nahrávání a snímaného objektu,
NAHRÁV. režim] a [
Snímk.
[
Frekvence] (p. 70).
 Hodnota uvedená v závorkách ( ) je minimální
doba nahrávání.

CZ
104
Rejstřík

16 GB
220
(205)
Využijte užitečné funkce
8 GB
35
(35)
35
(35)
40
(40)
60
(60)
105
(80)
26 h 40 m
(21 h 45 m)
(2kan.)*
4 GB
15
(15)
15
(15)
20
(20)
25
(25)
50
(35)
Obsah
(5.1kan.)*
Paměťová karta
Doba nahrávání
8 h 25 m
(8 h 25 m)
14 h 55 m
(11 h 20 m)
25 h 45 m
(21 h 10 m)
Očekávaný počet uložitelných
fotografií
Můžete uložit nejvýše 40 000 fotografií.
Paměťová karta

7,1M
2 GB
4 GB
8 GB
16 GB
32 GB


Vybraná velikost obrazu se použije, pokud svítí
(fotografie).
indikátor
Zde je uveden uložitelný počet fotografií
na paměťové kartě, které lze pořídit při
maximální velikosti obrazu ve videokameře.
Skutečný počet fotografií, které lze pořídit, se
zobrazuje na obrazovce LCD (str. 115).
Počet fotografií na paměťové kartě, které lze
pořídit, se může lišit v závislosti na podmínkách
nahrávání.
Využijte užitečné funkce

560
1100
2250
4550
9200
Obsah
Vnitřní paměť
HQ: Přibl. 9 Mbps (průměrně) 1 440  1 080
pixelů/16:9
LP: Přibl. 5 Mbps (průměrně) 1 440  1 080
pixelů/16:9
 Standardní rozlišení (STD):
HQ: Přibl. 9 Mbps (průměrně) 720  576
pixelů/16:9, 4:3
Počet pixelů a poměr stran při pořizování
fotografií.
 Režim pořizování fotografií:
3 072  2 304 bodů/4:3
3 072  1 728 bodů/16:9
1 600  1 200 bodů/4:3
640  480 bodů/4:3
 Duální nahrávání:
3 072  1 728 bodů/16:9
2 304  1 728 bodů/4:3
 Pořízení fotografie z videoklipu:
1 920  1 080 bodů/16:9
640  360 bodů/16:9
640  480 bodů/4:3
 Poznámky
Rozlišení statických snímků ekvivalentní
popsaným velikostem umožňuje jedinečná
bodová sada snímače ClearVid společnosti Sony
a systém zpracování obrazu (BIONZ).

Tipy
Pro pořizování fotografií lze použít paměťovou
kartu s kapacitou menší než 1 GB.
Následující přehled uvádí datový tok, počet
pixelů a poměr stran pro každý režim nahrávání
(videoklip + audio atd.).
 Videoklip 3D:
Max. 28 Mbps 1 920  1 080 pixelů/16:9
 Vysoké rozlišení (HD):
PS: Max. 28 Mbps 1 920  1 080 pixelů/16:9
FX: Max. 24 Mbps 1 920  1 080 pixelů/16:9
FH: Přibl. 17 Mbps (průměrně)
1 920  1 080 pixelů/16:9



Rejstřík
CZ
105
Použití videokamery
v zahraničí
Barevné televizní systémy
Videokameru napájenou pomocí dodaného
napájecího adaptéru můžete použít
v jakékoliv zemi/oblasti, kde se používá
střídavý proud v rozmezí 100 V až 240 V,
50 Hz/60 Hz.
Videokamera používá systém PAL. Pokud
chcete přehrát nahrávku na obrazovce
televizoru, musíte použít televizor se
systémem PAL a se vstupním konektorem
AUDIO/VIDEO.
Sledování videoklipů 3D
Systém
PAL
PAL-M
PAL-N
NTSC
Sledování videoklipů ve vysokém
rozlišení (HD)
V zemích/oblastech, kde je podporováno
rozlišení 1080/50i, lze videoklipy přehrávat
ve stejné kvalitě s vysokým rozlišením
(HD), v jaké byly zaznamenány. Potřebujete
televizor (nebo monitor) kompatibilní
se systémem PAL a rozlišením 1080/50i
s komponentními a vstupními AUDIO/
VIDEO konektory. Musí být připojen
kabel HDMI (součást dodávky) nebo
komponentní A/V kabel.
SECAM
Využijte užitečné funkce
V zemích/oblastech, kde je podporováno
rozlišení 1080/50i, můžete sledovat
zaznamenané videoklipy ve formátu 3D.
Potřebujete televizor (nebo monitor)
kompatibilní se systémem PAL a rozlišením
1080/50i s komponentními a vstupními
AUDIO/VIDEO konektory. Musí být
připojen kabel HDMI (součást dodávky)
nebo komponentní A/V kabel.
Země použití
Austrálie, Belgie, Česká
republika, Čína, Dánsko,
Finsko, Holandsko, Hongkong,
Itálie, Kuvajt, Maďarsko,
Malajsie, Německo, Norsko,
Nový Zéland, Polsko,
Portugalsko, Rakousko,
Singapur, Slovenská republika,
Španělsko, Švédsko, Švýcarsko,
Thajsko, Velká Británie atd.
Brazílie
Argentina, Paraguay, Uruguay
Bahamy, Bolívie, Ekvádor,
Filipíny, Guyana, Chile,
Jamajka, Japonsko, Kanada,
Kolumbie, Korea, Mexiko,
Peru, Střední Amerika,
Surinam, Tchaj-wan, USA,
Venezuela atd.
Bulharsko, Francie, Guyana,
Írán, Irák, Monako, Rusko,
Ukrajina atd.
Obsah
Zdroj napájení
Sledování videoklipů ve standardním
rozlišení (STD)
Rejstřík
Přehrávání videoklipů ve standardním
rozlišení (STD) vyžaduje televizor
kompatibilní se systémem PAL se
vstupními konektory AUDIO/VIDEO.
Musí být zapojen připojovací kabel A/V.
CZ
106
Nastavení místního času
Obsah
Používáte-li videokameru v zahraničí, můžete hodiny snadno nastavit na místní čas zadáním
(MENU)  [Nastavení]  [ ( Nastavení Hodin)]
časového rozdílu. Klepněte na (MENU)  [Nastavení]  [ ( Nastavení
 [Nastav.data a času]  [Letní čas] a
Hodin)]  [Nastavení oblasti] (str. 91).
Časový rozdíl v jednotlivých zemích
Časová pásma
+10:00
+11:00
+12:00
–11:00
–10:00
–09:00
–08:00
–07:00
–06:00
–05:00
–04:00
–03:30
–03:00
–02:00
–01:00
CZ
107
Nastavení oblasti
Melbourne, Sydney
Šalamounovy ostrovy
Fiji, Wellington, Eniwetok,
Kwajalein
Samoa
Havaj
Aljaška
Los Angeles, Tijuana
Denver, Arizona
Chicago, Mexico City
New York, Bogota
Santiago
St. John’s
Brasilia, Montevideo
Fernando de Noronha
Azorské ostrovy, Kapverdy
Rejstřík
Nastavení oblasti
Lisabon, Londýn
Berlín, Paříž
Helsinky, Cairo, Istanbul
Moskva, Nairobi
Teherán
Abu Dhabi, Baku
Kábul
Karáčí, Islámábád
Kalkata, Nové Dillí
Almaty, Dháka
Rangún
Bangkok, Jakarta
Hong-Kong, Singapur, Peking
Soul, Tokio
Adelaide, Darwin
Využijte užitečné funkce
Časová pásma
GMT
+01:00
+02:00
+03:00
+03:30
+04:00
+04:30
+05:00
+05:30
+06:00
+06:30
+07:00
+08:00
+09:00
+09:30
Údržba a bezpečnostní
opatření
Informace o paměťové kartě
O formátu AVCHD
Co je formát AVCHD?







Nahrávání a přehrávání na videokameře
Videokamera nahrává s vysokým
rozlišením (HD) ve formátu AVCHD.
Kromě obrazu ve vysokém rozlišení (HD)
umožňuje videokamera nahrávání signálu
ve standardním rozlišení (STD) v běžném
formátu MPEG-2.




Informace o adaptéru pro paměťovou
kartu
* Data nahraná ve formátu AVCHD jiném,
než je zmíněno výše, nelze na videokameře
přehrát.

CZ
108
Při vložení paměťové karty do adaptéru a
zasunutí do zařízení kompatibilního s kartou
dbejte, aby byl adaptér vložen správným
směrem. Nesprávné vložení by mohlo způsobit
poškození.
Rejstřík
Video signál*: MPEG-4 AVC/H.264
1920  1080/50i, 1440  1080/50i,
1920  1080/25p
Audio signál: 2kanálový/5,1kanálový Dolby
Digital
Záznamová média:
Vnitřní paměť, paměťová karta
Využijte užitečné funkce

U paměťové karty naformátované v počítači
(Windows OS/Mac OS) není zaručena
kompatibilita s videokamerou.
Rychlost čtení a zápisu dat se může pro
jednotlivé kombinace paměťové karty a zařízení
kompatibilního s paměťovou kartou lišit.
V následujících případech může dojít ke ztrátě
nebo poškození dat (data nebudou nahrazena):
 Pokud vysunete kartu nebo vypnete
videokameru v průběhu čtení nebo zápisu
obrazových souborů na paměťovou kartu
(když bliká nebo svítí indikátor přístupu)
 Používáte-li paměťovou kartu v blízkosti
magnetů nebo magnetického pole
Důležitá data doporučujeme zálohovat
na pevný disk počítače.
Na kartu ani adaptér paměťové karty
neumisťujte žádné nálepky ani nic podobného.
Nedotýkejte se kovovými předměty vývodů.
Paměťovou kartu neohýbejte, neupouštějte na
zem a nevystavujte působení síly.
Nepokoušejte se paměťovou kartu rozebírat
nebo upravovat.
Chraňte paměťovou kartu před vlhkostí.
Uchovávejte paměťovou kartu mimo dosah
malých dětí. Mohly by ji spolknout.
Nevkládejte do slotu pro paměťovou kartu nic
jiného, než paměťovou kartu správné velikosti.
Mohlo by dojít k poškození videokamery.
Paměťovou kartu nepoužívejte ani
neuchovávejte na těchto místech:
 Na místech vystavených velmi vysokým
teplotám, např. v automobilu zaparkovaném
v létě na slunci
 Pod přímými slunečními paprsky
 Na vlhkých místech nebo v místech
vystavených vlivu korozívních plynů
Obsah
AVCHD je formát digitálního videa
používaný k záznamu obrazu s vysokým
rozlišením (HD) podle specifikace
s využitím účinné technologie komprese
dat. Formát MPEG-4 AVC/H.264 slouží
ke kompresi obrazových dat, zatímco
systém Dolby Digital nebo Linear PCM se
používá ke kompresi zvukových dat.
Formát MPEG-4 AVC/H.264 je schopen
komprimovat obrazy efektivněji ve srovnání
s konvenčním formátem obrazové
komprese.
 Vzhledem k tomu, že formát AVCHD
využívá technologii komprese dat, může
být obraz na scénách, kde se velmi rychle
mění obraz, úhly pohledu nebo jas atd.,
narušený. Nejedná se však o poruchu.
Kompatibilita obrazových dat


Co je modul akumulátoru
„InfoLITHIUM“?



Nabíjení modulu akumulátoru
Informace o paměťové kartě „Memory
Stick“
Typy karet „Memory Stick“
„Memory Stick Duo“
(s MagicGate)
„Memory Stick PRO Duo“
(Mark2)
„Memory Stick PRO-HG
Duo“


Záznam/přehrávání

—


Před použitím videokamery zkontrolujte, že je
modul akumulátoru nabitý.
Modul akumulátoru doporučujeme nabíjet
v prostředí s teplotou od 10 C do 30 C, dokud
nezhasne indikátor /CHG (blesk/nabíjení).
Pokud budete akumulátor nabíjet v prostředí
s jinou než uvedenou teplotou, je možné, že
modul akumulátoru nebude nabitý úplně.
Efektivní používání modulu
akumulátoru
Tento výrobek umožňuje paralelní přenos
dat. Přenosové rychlosti se však mohou lišit
v závislosti na použitém typu média.
Tento výrobek není schopen nahrávat
ani přehrávat data využívající technologii
„MagicGate“. „MagicGate“ je technologie
ochrany autorských práv, která zaznamenává a
přenáší obsah v šifrovaném formátu.

CZ
109
Výkonnost modulu akumulátoru se snižuje, je-li
okolní teplota nižší než 10 C. V tomto případě
se rovněž zkracuje provozní doba modulu
akumulátoru. Chcete-li prodloužit provozní
dobu modulu akumulátoru, postupujte takto.
 Zahřejte modul akumulátoru v kapse a vložte
jej do videokamery až v okamžiku, kdy chcete
nahrávat.
Rejstřík

Modul akumulátoru „InfoLITHIUM“ je sada
lithium-iontových článků, která umožňuje
přenos informací týkajících se pracovních
podmínek mezi videokamerou a napájecím
adaptérem/nabíječkou (prodává se samostatně).
Modul akumulátoru „InfoLITHIUM“ vypočítá
spotřebu energie v závislosti na provozních
podmínkách a zobrazuje čas v minutách
zbývajících do úplného vybití akumulátoru.
Modul akumulátoru NP-FV70 je kompatibilní
se systémem „ActiFORCE“.
„ActiFORCE“ je systém napájení nové generace.
Ve srovnání s akumulátorem „InfoLITHIUM“
řady P došlo ke zvýšení kapacity akumulátoru,
zrychlení nabíjení a zvýšení rychlosti a
přesnosti výpočtů zbývající doby akumulátoru.
Využijte užitečné funkce

Videokamera pracuje pouze s modulem
akumulátoru „InfoLITHIUM“ řady V.
Moduly akumulátoru řady „InfoLITHIUM“
.
V jsou označeny značkou
Obsah

Modul akumulátoru „InfoLITHIUM“
Soubory s obrazovými daty uložené
na paměťové kartě pomocí videokamery
splňují požadavky univerzálního standardu
„Design rule for Camera File system“, který
zavedla organizace JEITA (Japan Electronics
and Information Technology Industries
Association).
Pomocí videokamery nelze přehrávat fotografie
pořízené na jiných zařízeních (DCR-TRV900E
nebo DSC-D700/D770), která nejsou
kompatibilní s tímto univerzálním standardem.
(Tyto modely nejsou v některých oblastech na
trhu.)
Pokud ve videokameře nelze použít paměťovou
kartu, která byla použita v jiném zařízení,
naformátujte ji ve videokameře (str. 85).
Nezapomeňte, že formátováním budou
vymazány všechny informace na paměťové
kartě.
Přehrávání obrazů pomocí videokamery nemusí
být možné v následujících případech:
 Při přehrávání obrazových dat upravených
v počítači
 Při přehrávání obrazových dat pořízených
na jiných zařízeních
 Použijte




Životnost akumulátoru


Indikátor času zbývajícího do úplného
vybití akumulátoru

Pokud se videokamera vypne, ačkoli podle
indikátoru času zbývajícího do úplného vybití
akumulátoru obsahuje modul akumulátoru ještě
dostatek energie, znovu modul akumulátoru
zcela dobijte. Zbývající čas akumulátoru se
bude zobrazovat správně. Nezapomeňte však,
že pokud dlouhodobě používáte videokameru
v prostředí s vysokou teplotou a ponecháte
delší dobu plně nabitý modul akumulátoru
bez použití nebo pokud modul akumulátoru
používáte velmi často, nemusí se zobrazit
správný údaj. Zobrazený čas zbývající
do úplného vybití akumulátoru je pouze
přibližný.
Symbol , který signalizuje nízkou úroveň
nabití baterie, bliká, přestože je k dispozici
proud ještě na 20 minut provozu, a to
v závislosti na provozních podmínkách nebo
teplotě prostředí.
Kapacita akumulátoru s dobou používání
postupně klesá. Pokud se čas zbývající
do úplného vybití akumulátoru výrazně sníží,
pravděpodobně je čas vyměnit jej za nový.
Životnost akumulátoru závisí na provozních
podmínkách a na způsobu skladování.
x.v.Color


x.v.Color je běžnější označení standardu xvYCC
vyvinutého společností Sony. Je ochrannou
známkou společnosti Sony.
xvYCC je mezinárodní standard pro barevný
prostor videa. Tento standard je schopen
vyjádřit širší barevné spektrum než aktuálně
používaný vysílací standard.
Manipulace s videokamerou
Použití a péče

CZ
110
Videokameru ani příslušenství nepoužívejte ani
neukládejte na následujících místech:
 V nadměrném horku, zimě či vlhkosti. Nikdy
je nevystavujte teplotám vyšším než 60 C,
například na přímém slunci, v blízkosti topení
nebo v automobilu zaparkovaném na slunci.
Může dojít k jejich poškození nebo se mohou
zdeformovat.
Rejstřík

Pokud nebyl modul akumulátoru delší dobu
používán, je třeba jej plně nabít a použít ve
videokameře alespoň jednou ročně; v opačném
případě nelze zaručit jeho správnou funkci.
Vyjměte modul akumulátoru z videokamery a
uložte jej na suchém a chladném místě.
Chcete-li úplně vybít modul akumulátoru
(MENU) 
videokamery, klepněte na [Nastavení]  [ ( Obecná Nastavení)]
 [Automat. vypnutí]  [Vyp.] a nechejte
videokameru v pohotovostním režimu
nahrávání, dokud nezhasne indikátor napájení
(str. 90).
Využijte užitečné funkce

Skladování modulu akumulátoru
Obsah

modul akumulátoru s velkou
kapacitou: NP-FV100 (prodává se
samostatně).
Při častém používání obrazovky LCD nebo při
častém přehrávání, rychlém přetáčení zpět nebo
vpřed se modul akumulátoru vybíjí rychleji.
Doporučuje se používat modul akumulátoru
s velkou kapacitou: NP-FV100 (prodává se
samostatně).
Pokud s videokamerou nenahráváte
ani nepřehráváte, měla by být zavřená
obrazovka LCD. Videokamera spotřebovává
energii i v pohotovostním režimu nebo při
pozastaveném přehrávání.
Mějte při sobě náhradní akumulátory, které
vystačí na 2 až 3násobek očekávané doby
nahrávání. Před skutečným nahráváním
proveďte zkoušku.
Chraňte modul akumulátoru před vlhkostí.
Modul akumulátoru není odolný vůči vodě.
 V blízkosti








Nepoužíváte-li videokameru delší dobu


Chcete-li videokameru uchovat v optimálním
stavu po dlouhou dobu, jednou za měsíc ji
zapněte a nahrajte a přehrajte pár obrazů.
Před dlouhodobějším skladováním modul
akumulátoru vybijte.
Kondenzace vlhkosti
Přenesete-li videokameru přímo z chladného
místa do tepla, může dojít ke kondenzaci vlhkosti
uvnitř videokamery. Mohlo by dojít k poškození
videokamery.
 Pokud dojde ke kondenzaci vlhkosti
Ponechte videokameru vypnutou přibližně po
dobu 1 hodiny.
 Poznámka ke kondenzaci vlhkosti
Ke kondenzaci vlhkosti může dojít, pokud
přenesete videokameru z prostředí s nízkou
teplotou do prostředí s vysokou teplotou (a
naopak) nebo pokud použijete videokameru
ve vlhkém prostředí, např. v následujících
případech:
 Přenesete videokameru z lyžařské sjezdovky
do vytápěné místnosti.
 Přenesete videokameru z klimatizovaného
automobilu nebo místnosti do prostředí
s vysokou teplotou.
 Použijete videokameru po bouřce nebo dešti.
 Použijete videokameru na horkém a vlhkém
místě.
 Opatření proti kondenzaci vlhkosti
Pokud přenesete videokameru z prostředí
s nízkou teplotou do prostředí s vysokou
teplotou, vložte ji do igelitového sáčku a ten
neprodyšně uzavřete. Sáček sejměte, až se
teplota uvnitř sáčku vyrovná teplotě okolního
prostředí (po uplynutí přibližně 1 hodiny).
CZ
111
Rejstřík

Při vytečení elektrolytu z akumulátoru
postupujte takto:
 Obraťte se na autorizovaný servis Sony.
 Důkladně umyjte veškerý elektrolyt, který se
dostal do styku s vaší pokožkou.
 Dostane-li se vám kapalina do očí,
vypláchněte je dostatečným množstvím vody
a navštivte lékaře.
Využijte užitečné funkce


Obsah

silného magnetického pole ani
pod vlivem mechanických vibrací. Muže dojít
k poškození videokamery.
 Blízko silných rádiových vln nebo radiace.
Funkce nahrávání videokamery by mohly být
narušeny.
 V blízkosti přijímačů AM a videozařízení.
Mohly by vzniknout šumy.
 Na písečné pláži nebo v prašném prostředí.
Pokud se do videokamery dostane písek,
mohla by se poškodit. Některá poškození
nelze opravit.
 Blízko oken nebo venku, kde mohou být
obrazovka LCD nebo objektiv vystaveny
přímému slunečnímu svitu. Dojde
k poškození obrazovky LCD.
K napájení videokamery používejte pouze
stejnosměrné napětí 6,8 V/7,2 V (modul
akumulátoru) nebo 8,4 V (napájecí adaptér).
Při napájení střídavým či stejnosměrným
proudem používejte volitelné příslušenství
doporučené v tomto návodu.
Nevystavujte videokameru působení vody, např.
při dešti nebo u moře. Voda by mohla způsobit
poškození videokamery. Některá poškození
nelze opravit.
Dostane-li se dovnitř kamery nějaký předmět či
tekutina, odpojte kameru od zdroje napájení a
před dalším používáním ji nechte zkontrolovat
v odborném servisu Sony.
Vyvarujte se drsného zacházení, rozebírání,
upravování, fyzickým otřesům nebo nárazům,
jako například tlučení, upuštění přístroje
nebo šlapání na něj. Zvláště opatrní buďte při
manipulaci s objektivem.
Když videokameru nepoužíváte, nechejte
obrazovku LCD zavřenou.
Nepoužívejte videokameru, pokud je zabalena
v nějaké látce, např. v ručníku. Mohlo by dojít
k přehřátí.
Při odpojování držte napájecí kabel za zástrčku,
nikoliv za kabel.
Snažte se nepoškodit napájecí kabel, např.
položením těžkých předmětů na něj.
Nepoužívejte zdeformovaný nebo poškozený
modul akumulátoru.
Udržujte kovové kontakty čisté.
Obrazovka LCD


Ve videokameře je vestavěn dobíjecí akumulátor,
který uchovává datum, čas a další nastavení
i v případě, že je obrazovka LCD zavřená.
Vestavěný dobíjecí akumulátor je nabíjen při
každém připojení videokamery do síťové zásuvky
přes napájecí adaptér, nebo když je připojen
modul akumulátoru. Pokud byste videokameru
vůbec nepoužívali, vybije se dobíjecí akumulátor
přibližně za 3 měsíce. Používejte videokameru po
nabití vestavěného dobíjecího akumulátoru.
Pokud dojde k vybití tohoto akumulátoru,
nebudou ostatní funkce videokamery, kromě
nahrávání data, ovlivněny.
Čištění obrazovky LCD

Pokud je obrazovka LCD znečištěna prachem
nebo otisky prstů, doporučujeme vám ji očistit
měkkým hadříkem.
Péče o povrch videokamery

Připojte videokameru do síťové zásuvky pomocí
dodaného napájecího adaptéru a ponechte ji po
dobu alespoň 24 hodin se zavřenou obrazovkou
LCD.
Poznámka o přenosu/likvidaci
videokamery
Data na vnitřním záznamovém médiu nemusí
být úplně vymazána, i když vymažete všechny
videoklipy a statické snímky nebo použijete
funkci [Formát.] (str. 85). Při dalším prodeji
videokamery doporučujeme použití funkce
[Vyprázdnit] (str. 86) abyste zabránili obnovení
svých dat. Při fyzické likvidaci videokamery se
doporučuje zničit vlastní tělo přístroje.
Údržba a skladování objektivu



Poznámka o přenosu/likvidaci
paměťové karty
Data nemusí být z paměťové karty odstraněna
úplně, ani když jsou z paměťové karty vymazána
nebo je paměťová karta naformátována pomocí
videokamery nebo počítače. Pokud paměťovou
kartu někomu předáváte, doporučujeme vymazat
všechna data pomocí softwaru pro mazání dat
na počítači. Při fyzické likvidaci paměťové karty
se doporučuje zničit vlastní tělo paměťové karty.
CZ
112
Rejstřík

V následujících případech je nutné očistit
povrch čočky objektivu měkkým hadříkem:
 Na povrchu čočky jsou otisky prstů
 V horkém nebo vlhkém prostředí
 Je-li objektiv vystaven působení slané vody,
např. u moře
Po otření objektivu se doporučuje použít [Auto.
nast. 3D objekt.] (str. 76).
Přechovávejte jej v dobře větraném a
bezprašném prostředí.
Jako ochranu před plísněmi čistěte objektiv
pravidelně dle pokynů uvedených výše.
Využijte užitečné funkce

Nabíjení vestavěného dobíjecího
akumulátoru
Je-li videokamera zašpiněná, očistěte ji měkkým
hadříkem navlhčeným vodou a poté ji otřete
dosucha.
Povrch videokamery by se mohl
za následujících okolností poškodit:
 Při použití chemikálií, např. ředidel, benzinu,
alkoholu, chemických látek, repelentů,
insekticidů a opalovacího krému
 Při manipulaci s videokamerou, pokud máte
ruce potřísněny výše uvedenými látkami
 Při dlouhodobějším kontaktu povrchu
videokamery s pryžovými či vinylovými
předměty
Obsah

Nabíjení vestavěného dobíjecího
akumulátoru
Na obrazovku LCD netlačte, mohlo by dojít
k nerovnoměrnému zobrazování barev či
jinému poškození.
Pokud videokameru používáte v chladném
prostředí, může se na obrazovce LCD objevit
reziduální obraz. Nejedná se o závadu.
Během provozu se zadní strana obrazovky LCD
zahřívá. Nejedná se o závadu.
Informace o ochranných známkách












TENTO VÝROBEK ODPOVÍDÁ STANDARDU
MPEG-2. JAKÉKOLI UŽÍVÁNÍ TOHOTO
VÝROBKU ZA ÚČELEM KÓDOVÁNÍ
BALÍKOVÝCH MÉDIÍ PRO JINÉ NEŽ
VLASTNÍ POTŘEBY UŽIVATELE JE BEZ
LICENCE PODLÉHAJÍCÍ PŘÍSLUŠNÝM
PATENTŮM ZE SOUBORU PATENTŮ MPEG-2
PŘÍSNĚ ZAKÁZÁNO. LICENCI LZE ZÍSKAT
OD MPEG LA, L.L.C., 250 STEELE STREET,
SUITE 300, DENVER, COLORADO 80206.
TENTO VÝROBEK JE LICENCOVÁN V
RÁMCI LICENCE K SOUBORU PATENTŮ
AVC PRO OSOBNÍ A NEKOMERČNÍ
POUŽITÍ SPOTŘEBITELE K NÁSLEDUJÍCÍM
ČINNOSTEM
(i) KÓDOVÁNÍ VIDEA V SOULADU SE
STANDARDEM AVC („AVC VIDEO“) A/NEBO
(ii) DEKÓDOVÁNÍ VIDEA AVC, KTERÉ BYLO
KÓDOVÁNO SPOTŘEBITELEM PRO OSOBNÍ
A
A NEKOMERČNÍ AKTIVITY A /NEBO
VIDEO ZÍSKANÉ OD OPRÁVNĚNÉHO
POSKYTOVATELE AVC VIDEA. PRO
JAKÉKOLIV JINÉ POUŽITÍ SE ŽÁDNÁ
LICENCE NEUDĚLUJE.
DALŠÍ INFORMACE LZE ZÍSKAT U
SPOLEČNOSTI MPEG LA, L.L.C.
VIZ <HTTP://WWW.MPEGLA.COM>
CZ
113
Rejstřík

Poznámky k licenci
Využijte užitečné funkce

Obsah

„ “ a „PlayStation“ jsou registrované
ochranné známky společnosti Sony Computer
Entertainment Inc.
 Adobe, logo Adobe a Adobe Acrobat jsou
buď registrované ochranné známky nebo
ochranné známky společnosti Adobe Systems
Incorporated ve Spojených státech amerických a
v dalších zemích.
 Logo SDXC je ochrannou známkou společnosti
SD-3C, LLC.
 MultiMediaCard je ochrannou známkou
společnosti MultiMediaCard Association.
Ostatní zde zmíněné názvy produktů mohou
být ochrannými známkami nebo registrovanými
ochrannými známkami příslušných společností.
Navíc v této příručce nejsou používány symboly
 a  ve všech případech.

„Handycam“ a
jsou
registrované ochranné známky společnosti Sony
Corporation.
Loga „AVCHD“ a „AVCHD“ jsou ochranné
známky společnosti Panasonic Corporation a
Sony Corporation.
„Memory Stick“, „
“, „Memory Stick Duo“,
„
“, „Memory Stick PRO
Duo“, „
“, „Memory
Stick PRO-HG Duo“, „
“,
„MagicGate“, „
“, „MagicGate
Memory Stick“ a „MagicGate Memory Stick
Duo“ jsou ochranné známky nebo registrované
ochranné známky společnosti Sony Corporation.
„InfoLITHIUM“ je ochrannou známkou
společnosti Sony Corporation.
„x.v.Colour“ je ochrannou známkou společnosti
Sony Corporation.
„BIONZ“ je ochrannou známkou společnosti
Sony Corporation.
je registrovanou ochrannou
známkou společnosti Sony Corporation.
„BRAVIA“ je ochrannou známkou společnosti
Sony Corporation.
„DVDirect“ je ochrannou známkou společnosti
Sony Corporation.
Blu-ray Disc a Blu-ray jsou ochranné
známky Blu-ray Disc Association.
Dolby a symbol double-D jsou ochranné
známky Dolby Laboratories.
HDMI, logo HDMI a High-Definition
Multimedia Interface jsou ochranné známky
nebo registrované ochranné známky společnosti
HDMI Licensing LLC ve Spojených státech
amerických a v dalších zemích.
Microsoft, Windows, Windows Vista a DirectX
jsou buď registrované ochranné známky nebo
ochranné známky společnosti Microsoft
Corporation ve Spojených státech amerických a
v dalších zemích.
Macintosh a Mac OS jsou registrované
ochranné známky společnosti Apple Inc. v USA
a v dalších zemích.
Intel, Intel Core a Pentium jsou ochranné
známky nebo registrované ochranné známky
společnosti Intel Corporation nebo jejích
dceřiných společností ve Spojených státech
amerických a v dalších zemích.
Obsah
Videokamera obsahuje software „C Library“,
„zlib“ a „libjpeg“. Tento software poskytujeme
na základě licenčních ujednání s vlastníky
autorských práv. V souladu s požadavky vlastníků
autorských práv k těmto softwarovým aplikacím
máme povinnost vás informovat o následujících
skutečnostech. Přečtěte si následující.
Přečtěte si soubor „license3.pdf “ ve složce
„License“ na disku CD-ROM. Zde najdete licence
(v angličtině) k softwaru „C Library“, „zlib“ a
„libjpeg“.
Použitý software GNU GPL/LGPL
Využijte užitečné funkce
Videokamera obsahuje software, který podléhá
licenci GNU General Public License (dále jen
„GPL“) nebo GNU Lesser General Public License
(dále jen „LGPL“).
V rámci této licence máte právo přístupu
ke zdrojovému kódu těchto softwarových
programů, na jeho úpravy a redistribuci, a to
za podmínek stanovených licencí GPL/LGPL.
Zdrojový kód je k dispozici na webu.
Ke stažení použijte následující adresu URL. Při
stahování zdrojového kódu vyberte jako model
videokamery HDR-CX180.
http://www.sony.net/Products/Linux/
Neobracejte se na nás s otázkami týkajícími se
obsahu zdrojového kódu.
Přečtěte si soubor „license2.pdf “ ve složce
„License“ na disku CD-ROM. Zde najdete licence
(v angličtině) k softwaru „GPL“ a „LGPL“.
K zobrazení souborů PDF je potřeba aplikace
Adobe Reader. Není-li na počítači nainstalována,
můžete ji stáhnout z webových stránek
společnosti Adobe Systems:
http://www.adobe.com/
Rejstřík
CZ
114
Rychlé odkazy
Indikátory
na obrazovce
Střed
Střed
Doleva
Doprava
Význam
[PŘIP.]/
[NAHRÁVÁM]
Stav nahrávání (26)
Nastavení prezentace

Varování (99)
Režim přehrávání (32)

Dole
Doprava
Indikátor
Doleva
Indikátor
Význam
50i
60min
Média nahrávání/
přehrávání/úprav (22)
Široký režim (83)
Prolínačka (77)
Externí zařízení médií je
připojeno (63)
[Detekce obličejů]
nastaveno na [Vyp.] (79)
[Snímání úsměvu]
nastaveno na [Vyp.] (79)
Ruční ostření (74)
0:00:00
Počitadlo (hodina:minuta:
sekunda)
00Min
Předpokládaná zbývající
doba nahrávání
Velikost fotografie (84)
Volba scény (76)
9999
9999
Vyvážení bílé (73)

SteadyShot vyp (78)
Tele makro (78)
x.v.Color (83)
100/112
Inteligentní auto (40)
CZ
115
Přibližný počet
uložitelných fotografií a
jejich velikost
Složka pro přehrávání
Aktuálně přehrávaný
videoklip nebo fotografie/
Celkový počet uložených
videoklipů nebo fotografií
Nahrávání nebo
přehrávání 2D/3D
Rejstřík

Význam
Kvalita obrazu při
nahrávání (HD/STD),
snímková frekvence
(50p/50i/25p) a režim
nahrávání (PS/FX/FH/
HQ/LP) (41)
Zbývající čas akumulátoru
Využijte užitečné funkce
Tlačítko MENU (69)
Nahrávání se samospouští
(77)
Blesk (80)/
Redukce červ. očí (81)

Obsah
Indikátor
Součásti a ovládací
prvky
Čísla v závorkách ( ) představují odkazy
na stránky.
Dole
Indikátor
Obsah
Význam
Tlačítko Zobrazit snímky
(30)
Refer. úroveň mikrof.
nízká (81)
Zoom vest. mikrof. (81)
Režim zvuku (81)
Zobr. úrov. zvuku (82)
Low Lux (76)
Bod. Měření/Ostření
(74)/Bodové měření (74)/
Expozice (74)
Kor. autom. expozice (75)
EV
Čas závěrky (75)
Blesk
101-0005

Objektiv (objektiv G)
Tlačítko prezentace
Název datového souboru
(34)
Chráněný obraz (49)
Tlačítko MANUAL (43)
Volič MANUAL (43)
Vestavěný mikrofon (42)
Indikátor nahrávání (90)
Indikátor nahrávání se během nahrávání
rozsvítí červeně. Indikátor bliká, je-li zbývající
kapacita záznamového média nebo energie
v akumulátoru nízká.
Nastav. hloubky 3D (33)
Automaticky (45)
Expozice se nastavuje
manuálně. (45)
Priorita CLONY (45)
Senzor dálkového ovladače
Videokameru můžete ovládat, jestliže namíříte
bezdrátový dálkový ovladač (str. 119) směrem
k senzoru dálkového ovládání.
Priorita času závěrky (45)


Využijte užitečné funkce
CLONA (75)
Inteligentní auto (40)
Indikátory a jejich polohy jsou jen přibližné a
mohou se lišit od aktuálního stavu.
Některé indikátory se nezobrazí, záleží na typu
videokamery.
Rejstřík
CZ
116
Obsah
Obrazovka LCD/dotykový panel (18, 43)
Otočíte-li panel LCD o 180 stupňů, můžete jej
přiklopit k videokameře a zavřít s obrazovkou
LCD směřující ven. Této možnosti využijete
zejména při přehrávání.
Indikátor přístupu k paměťové kartě (24)
Pokud indikátor svítí nebo bliká, videokamera
čte nebo zapisuje data.
Tlačítko RESET
Tlačítko RESET stiskněte špičatým
předmětem.
Stisknutím RESET provedete inicializaci
nastavení včetně nastavení hodin.
Tlačítko POWER (18)
Tlačítko
(Zobrazit snímky) (30)
Využijte užitečné funkce
Slot paměťové karty (24)
Stereofonní reproduktory
Tlačítko 2D/3D DISP (displej) (26)
Páčka funkce zoom (39)
Tlačítko PHOTO (29)
Tlačítko MODE (26)
Indikátor
CZ
117
Rejstřík
(videoklip)/ (fotografie)
(26)
Indikátor /CHG (blesk/nabíjení) (15)
Spínač 2D/3D (26)
Konektor MIC mikrofonu (PLUG IN
POWER)
Konektor  (sluchátka)
Konektor HDMI OUT (35)
Konektor dálkového ovládání A/V (35)
Modul akumulátoru (15)
Tlačítko START/STOP (26)
Konektor  (USB) (63)
Řemínek (25)
Obsah
Konektor DC IN (15)
Zahákněte na ramenní popruh
Vestavěný mikrofon (42)
Závit stativu
Připevněte stativ (prodává se samostatně)
pomocí závitu a šroubu stativu (prodává se
samostatně: délka šroubu musí být menší než
5,5 mm).
Uvolňovací páčka BATT (akumulátor)
(16)
Využijte užitečné funkce
Active Interface Shoe
Patice Active Interface Shoe dodává energii
volitelnému příslušenství, například
reflektoru, blesku nebo mikrofonu (prodává
se samostatně). Příslušenství lze zapnout nebo
vypnout otevřením nebo zavřením obrazovky
LCD videokamery. Podrobnosti najdete
v návodu k použití (součást dodávky).
Patice Active Interface Shoe obsahuje
zajišťovací prvky, které umožňují uchytit
připojované zařízení. Pokud chcete
příslušenství nasadit, stiskněte patici, zasuňte
příslušenství až nadoraz a upevněte jej
šroubem. Chcete-li příslušenství odstranit,
uvolněte šroub, stiskněte příslušenství a
vyjměte je.
Při otevření nebo zavření krytu patice jej
posuňte ve směru označeném šipkou.

Při nahrávání videoklipů s externím
bleskem (prodává se samostatně)
připojeným k patici, vypněte napájení
externího blesku, aby nedošlo k záznamu
zvuku nabíjení.

Externí blesk (prodává se samostatně) a
vestavěný blesk nelze používat současně.

Je-li připojen externí mikrofon (prodává se
samostatně), má přednost před vestavěným
mikrofonem (str. 42).
Rejstřík

CZ
118
Bezdrátový dálkový ovladač
Obsah
Tlačítka ////ENTER
Stisknete-li libovolné z těchto tlačítek, zobrazí
se na obrazovce LCD oranžový rámeček.
Stiskněte požadované tlačítko nebo vyberte
položku pomocí /// a stiskem tlačítka
ENTER proveďte uložení.
 Poznámky
Před prvním použitím bezdrátového dálkového
ovladače odstraňte ochrannou fólii.

Ochranná fólie


Tlačítko PHOTO (29)
Obraz zobrazený na obrazovce bude při
stisknutí tohoto tlačítka uložen na kartu jako
statický snímek.
Využijte užitečné funkce

Tlačítko DATA CODE (86)
Zobrazuje datum a čas nebo nastavení
videokamery nahraných obrazů při stisknutí
tohoto tlačítka během přehrávání.
Videokameru můžete ovládat, jestliže namíříte
bezdrátový dálkový ovladač (str. 116) směrem
k senzoru dálkového ovládání.
Pokud bezdrátový dálkový ovladač nevyšle
během určité doby žádné příkazy, oranžový
rámeček zmizí. Pokud znovu stisknete jedno
z tlačítek /// nebo ENTER, zobrazí se
rámeček v poloze, kde se zobrazil naposledy.
Některá tlačítka na obrazovce LCD nelze vybírat
pomocí ///.
Výměna baterie bezdrátového
dálkového ovladače
Stiskněte a přidržte poutko, vložte nehet
Tlačítka SCAN/SLOW (32)
do mezery a sejměte kryt baterie.
Tlačítka / (předchozí/další) (32)
Vložte novou baterii tak, aby strana +
Tlačítko PLAY
směřovala nahoru.
Tlačítko STOP
Zasuňte kryt baterie zpět na bezdrátový
Tlačítko DISPLAY (27)
dálkový ovladač tak, aby zaklapnul.
Vysílač
Tlačítka zoomu
Karta
Tlačítko PAUSE
Tlačítko VISUAL INDEX (30)
Při přehrávání zobrazuje obrazovku Index.
VAROVÁNÍ
Baterie může při nesprávném zacházení
explodovat. Baterii nedobíjejte, neotvírejte a
nevhazujte ji do ohně.
CZ
119
Rejstřík
Tlačítko START/STOP (26)

Obsah
Pokud se lithiová baterie vybije, může se
zmenšit operační rádius bezdrátového
dálkového ovladače, příp. nemusí ovladač
fungovat správně. V takovém případě vyměňte
baterii za lithiovou baterii Sony CR2025. Použití
jiné baterie může způsobit požár nebo výbuch.
Využijte užitečné funkce
Rejstřík
CZ
120
Rejstřík
Symboly
A
Auto. nast. 3D objekt...................76
Automat. protisvětlo...................79
Automat. vypnutí.........................90
AVCHD........................................54
B
C
Chránit..........................................49
Citl. Detekce úsměvu..................80
CLONA.........................................75
Č
Čas závěrky...................................75
Černá prolínačka.........................77
Číslo souboru...............................86
D
L
E
Editace/Kopírování.....................85
Expozice........................................74
Externí zařízení médií.................62
Language Setting...................21, 90
Low Lux........................................76
LP...................................................41
M
F
FH..................................................41
Formát...........................................85
Formát AVCHD.........................108
Fotoaparát/Mikrofon..................73
Fotografie................................28, 34
Frame Packing.............................88
Funkce přehrávání.......................84
FX..................................................41
G
Golfový záběr...............................72
H
HQ.................................................41
I
Index událostí..............................31
Indikátor NAHRÁV.....................90
Indikátory na obrazovce...........115
Informace o baterii......................91
Informace o médiu......................85
Inteligentní auto...........................40
J
Jas LCD.........................................90
K
Kabel USB.....................................65
Komponentní...............................88
Kondenzace vlhkosti.................111
Kopírování disku.........................59
Kopírovat......................................50
CZ
121
„Memory Stick“.................. 23, 108
„Memory Stick PRO Duo“.........23
„Memory Stick PRO-HG
Duo“..............................................23
Modul akumulátoru....................15
Modul akumulátoru
„InfoLITHIUM“........................109
MPEG-4 AVC/H.264................108
N
Náhled...........................................49
NAHRÁV. režim..........................41
Nabídky.........................................70
Nabíjení modulu
akumulátoru.................................15
Nabíjení modulu akumulátoru
v zahraničí........................... 16, 106
Nahrávání.....................................25
Nahrávání 5,1kanálového
prostorového zvuku.....................42
Nast. připojení USB.....................89
Nastav. hloubky 3D.....................33
Nastav.data a času........................91
Nastavení......................................85
Nastavení 3D HDMI...................88
Nastavení data a času..................18
Nastavení displeje........................82
Nastavení HD/STD.....................40
Nastavení hodin...........................19
Nastavení Média..........................22
Nastavení oblasti..........................91
Nastavení průřezu.......................46
Nastavení voliče...........................43
Rejstřík
Dálkové ovládaní.........................90
Data kamery.................................86
Datový kód.............................21, 86
Datum/čas....................................21
Detekce obličejů...........................79
Digitální zoom.............................78
Doba nahrávání a
přehrávání...................................103
Kor. autom. expozice...................75
Krajina..........................................77
Kvalita obr./Velikost....................83
Kvalita obrazu..............................40
Využijte užitečné funkce
Barevné televizní systémy.........106
Baterie bezdrátového dálkového
ovladače......................................119
Bezpečnostní opatření..............108
Bílá prolínačka.............................77
Blesk..............................................80
Blu-ray Disk.................................59
Bod. Měření/Ostření...................74
Bodové měření.............................74
Bodové ostření.............................74
Bodový reflektor..........................77
„BRAVIA“ Sync............................38
Doba nahrávání videoklipů/
Symboly počet uložitelných
fotografií.....................................103
Dodané součásti............................3
Dual Rec.......................................43
Obsah
1080i/576i.....................................88
576i................................................88
O
P
R
T
Tele makro....................................78
Teleobjektiv..................................39
Televizor.......................................35
Typ televizoru..............................87
U
Ukládání obrazů na externí
médium.........................................62
Uložit scénář................................47
Uvnitř............................................73
Ú
X
x.v.Color............................... 83, 110
Z
Záznamové médium...................22
Zachytit foto.................................52
Zapnout pomocí LCD.................90
Zapnutí..........................................18
Zapnutí napájení..........................18
Zcela nabitý..................................15
Zobr. úrov. zvuku.........................82
Zobrazení výsledků vnitřní
kontroly/Výstražné
indikátory.....................................99
Zoom.............................................39
Zoom vest. mikrof.......................81
Zrcadlový režim...........................43
Údržba........................................108
Úroveň blesku..............................80
V
V zahraničí.................................106
Varovné zprávy..........................101
Vedle sebe.....................................88
Velik. snímku...............................84
Venku............................................73
Videoklipy..............................26, 32
Vodicí mříž...................................82
CZ
122
Rejstřík
Redukce červ. očí.........................81
Redukce zvuku větru...................81
Refer. úroveň mikrof...................81
Rekordér disků.............................66
RESET.........................................117
Režim demo.................................91
Režim snímání.............................71
Režim zvuku.................................81
Rozdělit.........................................51
Rozlišení HDMI..........................88
Š
Širokoúhlý záběr..........................39
Široký režim.................................83
Volba média.................................22
Volba scény...................................76
Volič MANUAL...........................43
Vymazat........................................48
Vypálit disk...................................56
Vypalovačka DVD.......................65
Vyprázdnit....................................86
Vyprázdnit hudbu........................47
Vytváření disku AVCHD............58
Vytvoření disku............................54
Vyváž. bílé.....................................73
Vých./Záp. slunce........................91
Východ & Západ..........................76
Využijte užitečné funkce
PAL..............................................106
Paměťová karta............................23
Pláž................................................77
Plynul. pom. NAHR....................71
PMB Help.......................................2
Portrét...........................................77
Portrét za soumr..........................76
Pořízení fotografií
z videoklipu..................................52
Posun vyvážení bílé.....................76
Prohlížení události......................30
Prolínačka.....................................77
Přehrávání....................................30
Přehrávání disku AVCHD..........58
Přehrávání průřezu.....................45
Převod scén/scénářů přehrávání
průřezu..........................................47
Připojení.......................................35
Připojovací kabel A/V...........36, 67
PS...................................................41
S
Samospoušť..................................77
Scénář............................................47
Síťová zásuvka..............................15
Smazat scénář...............................47
Sníh................................................77
Snímání úsměvu..........................79
Snímk. Frekvence........................83
Soumrak........................................76
Stativ............................................118
Staž. hudby...................................87
SteadyShot (Fotografie)..............78
SteadyShot (Videoklip)...............78
Stisk...............................................73
Obsah
Odstraňování problémů.............92
Ohňostroj.....................................76
Oprava...........................................92
Opravit datab. obrazů.................97
Originál.........................................50
Ostření..........................................74
OVLÁDÁNÍ HDMI....................89
Další informace o produktu a odpovĕdi na
často kladené dotazy naleznete na našich
internetových stránkách zákaznické podpory.
http://www.sony.net/
Download PDF

advertising