Sony | HDR-MV1 | Sony HDR-MV1 Hudební videorekordér MV1 Návod k obsluze

4-479-706-11(1) (CZ)
Dodávané položky
Nabíjení baterie
Nahrávání
Přenos záznamu do vašeho
smartphonu (Wi-Fi)
1
2
3
1
2
1
Čísla v ( ) představují dodávané množství.
Digitální HD
videokamera
Návod k obsluze
Videokamera (1)
Kabel USB (kabel micro USB) (1)
Dobíjecí baterie NP-BX1 (1)
Krytka objektivu (1)
Poutko krytky (1)
Návod k obsluze (tato příručka) (1)
Záznam vlastníka
Číslo modelu a sériové číslo jsou umístěna na spodní straně.
Opište sériové číslo do níže uvedené kolonky. Tyto údaje
sdělte prodejci Sony vždy, když se na něj budete obracet
s dotazem týkajícím se videokamery.
Stisknutím tlačítka POWER vypněte videokameru.
Otevřete kryt konektorů videokamery.
Stisknutím tlačítka POWER zapněte videokameru.
Nainstalujte aplikaci do svého smartphonu.
Stisknutím tlačítka START/STOP spusťte
nahrávání.
Dalším stisknutím tlačítka START/STOP můžete
nahrávání ukončit.
Pomocí kabelu USB připojte videokameru
k zapnutému počítači.
Tlačítko POWER
Zařízení se systémem Android:
1 Spusťte aplikaci PlayMemories Mobile a potom
vyberte název sítě SSID, který je zobrazen na
videokameře.
Tlačítko POWER
Konektor USB
(počítač)
2Zadejte heslo, které je zobrazeno na videokameře
(pouze při prvním připojení).
Android 2.3 nebo novější
(Android 4.0 nebo novější při použití funkce NFC)
Tlačítko
START/STOP
Multifunkční ovladač
Vyhledejte aplikaci PlayMemories Mobile v obchodě
Google Play a nainstalujte ji.
Číslo modelu HDRSériové číslo
U některých modelů je vedle držáku baterie umístěn štítek
s ochrannými známkami, certifikačními značkami a dalšími
informacemi.
Připojení baterie
Kontrolka CHG
(nabíjení)
1
2
3
Kryt konektorů
Sejměte kryt baterie.
Čeština
Nasaďte kryt baterie.
nabití baterie trvá přibližně 245 minut při připojení k počítači
nebo přibližně 155 minut při použití napájecího adaptéru AC-UD10
(prodáván samostatně).
Při použití plně nabité baterie je dostupná doba záznamu přibližně
130 minut (doba nepřetržitého záznamu) nebo 75 minut (obvyklá
doba záznamu). Dostupná doba přehrávání je přibližně 210 minut
(ve výchozím nastavení).
Vložení paměťové karty
Kryt baterie
Nejdříve si přečtěte
Před použitím tohoto přístroje si prosím pečlivě přečtěte
tento návod k obsluze a uschovejte jej pro případné
budoucí použití.
Uživatelská příručka k AV kameře je online dokumentem.
Přečtěte si ji, pokud budete potřebovat podrobné
informace k mnoha funkcím videokamery.
Zobrazte webovou stránku podpory
společnosti Sony:
http://www.sony.net/SonyInfo/Support/
Vyberte svou zemi nebo oblast.
Na stránce podpory vyhledejte model
videokamery.
Zjistěte si číslo modelu na spodní straně
videokamery.
1
2
3
Vložte paměťovou kartu rovně ve směru podle
obrázku tak, aby zacvakla.
Prohlubně
Zavřete kryt paměťové karty.
Podrobnosti
o aplikaci PlayMemories Mobile získáte na
následující adrese.
(http://www.sony.net/pmm/)
Pokud již máte aplikaci PlayMemories Mobile nainstalovanou
ve svém smartphonu, aktualizujte software na nejnovější verzi.
Nelze zaručit správnou funkci této aplikace u všech smartphonů
a tabletů.
Způsoby ovládání a obrazovky displeje pro aplikaci se v důsledku
budoucích aktualizací mohou bez předchozího upozornění změnit.
Informace o podporovaných verzích OS představují stav
k 1. září 2013.
Přehrávání
1
2
3
Stisknutím tlačítka
na videokameře vstupte
do režimu přehrávání.
Pomocí multifunkčního ovladače vyberte obsah,
který chcete přehrát, a potom stiskněte střed
ovladače.
Tlačítko POWER
Kryt paměťové karty
Tlačítko
Multifunkční ovladač
Paměťová karta
microSD
Konektor
Hlavní tlačítka pro ovládání přehrávání
Médium „Memory
Stick Micro“
Chcete-li
© 2013 Sony Corporation
prvním zapnutí videokamery se zobrazí obrazovka pro nastavení data
a času. Pomocí multifunkčního ovladače proveďte nastavení.
Videokamera umožňuje nahrávání záznamu ve formátu MP4.
Pokud při nahrávání držíte videokameru v ruce, může být zaznamenán
šum, protože je videokamera vybavena mikrofonem s vysokou citlivostí.
Během nahrávání bude LCD displej tmavý (ve výchozím nastavení).
Stisknutím tlačítka POWER zapněte videokameru.
Otevřete kryt paměťové karty.
Další informace o videokameře
(Uživatelská příručka k AV kameře)
Vyhledejte aplikaci PlayMemories Mobile v obchodě
App Store a nainstalujte ji.
Při
Úplné
Připojte baterii uvedeným způsobem.
HDR-MV1
Kabel USB
(součást dodávky)
iPhone:
1 V nabídce nastavení smartphonu zvolte položku
[Wi‑Fi] a potom vyberte název sítě SSID, který je
zobrazen na videokameře.
iOS 4.3 nebo novější
(Funkce NFC není k dispozici.)
Pohybem multifunkčního
ovladače ve směru šipek
proveďte výběr a potvrďte
jej stisknutím středu
ovladače.
Povrch
s potiskem
paměťovou kartu vysunout, lehce ji zatlačte dovnitř.
Videokamera podporuje paměťové karty microSD, microSDHC,
microSDXC a média „Memory Stick Micro“ (Mark2).
Nelze zaručit správnou funkci při použití všech paměťových karet.
Hlasitost
/
Předchozí/následující
Smazat
/
Rychlý posun vzad/
rychlý posun vpřed
Zastavit
/
Pozastavit/přehrát
2Zadejte heslo, které je zobrazeno na videokameře
(pouze při prvním připojení).
2
3Potvrďte, že je vybrán správný název sítě SSID.
4Spusťte aplikaci PlayMemories Mobile.
Vyberte na videokameře záznam, který
chcete přenést, a potom jej připojením
vašeho smartphonu přeneste.
Při připojení k zařízení se systémem Android
kompatibilnímu s funkcí NFC.
Spusťte na videokameře přehrávání záznamu, který
chcete přenést do smartphonu.
Zobrazte na smartphonu nabídku [Setting], vyberte
položku [Other settings] a ujistěte se, že je funkce
[NFC] povolena.
Dotkněte se symbolem (značka N) na videokameře
symbolu (značka N) na smartphonu.
Při připojení bez použití funkce NFC.
Aktivujte na videokameře režim přehrávání a vyberte
 [Edit/Copy]  [Send to Smartphone] 
[Select on This Device].
Použití vašeho smartphonu jako
dálkového ovladače (Wi-Fi)
1
Na obrazovce nahrávání videokamery vyberte
ikonu
.
Na videokameře se zobrazí název sítě SSID a heslo.
Videokamera je připravena na připojení z vašeho
smartphonu.
2
Vyberte na smartphonu název sítě SSID,
který je zobrazen na videokameře, a potom
zadejte heslo.
Proveďte stejný postup jako v kroku  části
„Přenos záznamu do vašeho smartphonu (Wi-Fi)“/
„Při připojení bez použití funkce NFC.“
Pokud chcete použít funkci NFC, přejděte na obrazovku
nahrávání a symbolem (značka N) na videokameře
se dotkněte symbolu (značka N) na smartphonu.
Vyberte záznam, který chcete přenést, a přidejte

k němu značku . Potom zvolte
.
Zobrazí se název sítě SSID a heslo. Videokamera je
připravena na připojení z vašeho smartphonu.
Vyberte na smartphonu název sítě SSID, který je
zobrazen na videokameře, a potom zadejte heslo.
3
Ovládejte svůj smartphone.
Části a ovládací prvky
Povrch
Doporučené funkce
Nastavení úrovně zaznamenávaného zvuku
z vestavěných mikrofonů
Na obrazovce nahrávání vyberte ikonu .
Potlačení nízkofrekvenčního zvuku
(jako například zvuku klimatizace)
 [Camera/Audio]  [
Vyberte
[Low Cut Filter]  [On].
Audio] 
Připojte sluchátka do zdířky  (sluchátka). Chcete-li
nastavit hlasitost, vyberte na obrazovce nahrávání
ikonu .
NFC: Near Field Communication (Komunikace v blízkém poli)
Synchronizace obrazu na LCD displeji
s kontrolovaným zvukem
 [Camera/Audio]  [
Vyberte
[Audio Output Timing]  [Lip Sync].
Audio] 
Použití zařízení MTR (Multi Track Recorder) nebo
externího mikrofonu (prodáváno samostatně)
Připojte zařízení MTR nebo externí mikrofon do zdířky
LINE IN na videokameře. Jakmile se zobrazí obrazovka
[Ext. Audio Input Set], vyberte zařízení, které chcete
připojit.
Nahrávání pouze zvuku
Vyberte

[Recording Mode]  [Audio].
Změna formátu nahrávání zvuku
Společnost
Sony nenese žádnou odpovědnost za jakékoli ztráty
nebo škody způsobené neautorizovaným přístupem nebo
neautorizovaným používáním přístupového bodu uloženého
ve videokameře, pokud dojde k její ztrátě nebo krádeži.
Technické údaje
Formát nahrávání videosekvencí: video: MPEG-4 AVC/H.264,
audio: MPEG-4 Linear PCM 2ch, MPEG-4 AAC LC 2ch
Formát nahrávání zvuku: Linear PCM (WAV)
Požadavky na napájení: 3,6 V stejnosm. (baterie), 5 V stejnosm.,
1 500 mA (napájecí adaptér)
USB nabíjení (vícenásobný/micro USB konektor): 5 V stejnosm.,
800 mA
Průměrná spotřeba energie: 2,1 W (při nahrávání videosekvencí
ve výchozím nastavení)
Dobíjecí baterie NP-BX1:
Maximální nabíjecí napětí: 4,2 V stejnosm.
Maximální nabíjecí proud: 1,89 A
Změna režimu nahrávání obrazu
Ochranné známky
 [Image Quality/Size]  [
REC Mode]
Vyberte
a potom zvolte [1080] (1920 x 1080 30p) nebo
[720] (1280 x 720 30p).
„Memory
Poznámky k používání
Poznámky k používání videokamery
Zdířka micro HDMI OUT
Zdířka LINE IN/ (mikrofon) (PLUG IN POWER)
Multifunkční ovladač
Závit pro stativ
Slot pro paměťovou kartu
Kontrolka přístupu na paměťovou kartu
Poznámka k bezdrátovým sítím
 [Camera/Audio]  [ Audio] 
Vyberte
[Audio Format] a potom zvolte požadovaný formát.
Připojte k videokameře s vloženou baterií napájecí
adaptér AC-UD10 (prodáván samostatně).
Podporuje zařízení kompatibilní s rozhraním micro USB.
pro správu a editaci obsahu si můžete stáhnout
z následující webové stránky:
www.sony.net/pm/mvr/
Další technické údaje najdete v části „Technické údaje“
v Uživatelské příručce k AV kameře.
Design a technické údaje se mohou změnit bez předchozího
upozornění.
Nahrávání bez obav o kapacitu baterie
LCD displej
Tlačítko
(přehrávání)
Zdířka  (sluchátka)
Kontrolka CHG (nabíjení)
Vícenásobný/micro USB konektor
Poznámka k softwaru
Software
Kontrola zvuku
Tlačítko START/STOP
Tlačítko POWER
Krytka objektivu
Poutko krytky
Objektiv
Kontrolka nahrávání
Mikrofony
Reproduktor
Otvor pro poutko krytky/řemínek
Kryt baterie
 (značka N)
videokamery se může zahřívat. Nejedná se o poruchu.
přehrávání obsahu pořízeného jinými zařízeními není
na této videokameře zaručeno.
Při použití napájecího adaptéru AC-UD10 (prodáván samostatně)
použijte blízkou síťovou zásuvku. Pokud při používání tohoto
přístroje dojde k jakékoli poruše, neprodleně odpojte napájecí
adaptér od síťové zásuvky.
Záznam ve formátu MP4 pořízený s položkou [Audio Format]
nastavenou na [Linear PCM] nelze prostřednictvím některých
zařízení nebo služeb přehrát. To platí i pro přehrávače disků
Blu-ray Disc (včetně výrobků společnosti Sony). Před použitím
si přečtěte podrobné informace uvedené na webové stránce
podpory pro videokameru.
Správné
Před
prvním použitím se doporučuje naformátovat paměťovou
kartu prostřednictvím videokamery.
Zkontrolujte směr vložení paměťové karty. Pokud násilně vložíte
paměťovou kartu nesprávným směrem, může dojít k poškození
paměťové karty, slotu paměťové karty nebo dat obsahu.
Pokud nelze provést nahrávání nebo přehrávání kvůli poruše
videokamery, záznamového média atd., nebude poskytnuta
žádná náhrada za ztracený obsah záznamu.
Při intenzivním nahrávání se může teplota videokamery zvýšit
na hodnotu, která způsobí automatické zastavení nahrávání.
Vypněte videokameru a ponechte ji minimálně 10 minut v klidu,
aby mohla vnitřní teplota klesnout na bezpečnou úroveň.
Při vysokých okolních teplotách se videokamera rychle zahřívá.
Po zvýšení teploty videokamery se může zhoršit kvalita
obrazu. Před dalším nahráváním doporučujeme počkat,
než videokamera vychladne.
Stick“, „
“ a „Memory Stick Micro“ jsou ochranné známky
nebo registrované ochranné známky společnosti Sony Corporation.
Logo microSDXC je ochranná známka společnosti SD-3C, LLC.
Termíny HDMI a High-Definition Multimedia Interface a logo HDMI jsou
ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti
HDMI Licensing LLC v USA a dalších zemích.
Mac, Mac OS a App Store jsou registrované ochranné známky společnosti
Apple Inc.
Android a Google Play jsou ochranné známky nebo registrované ochranné
známky společnosti Google Inc.
iOS je registrovaná ochranná známka nebo ochranná známka společnosti
Cisco Systems, Inc. nebo jejích poboček v USA a některých dalších zemích.
iPhone je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti
Apple Inc.
Wi-Fi, logo Wi-Fi, Wi-Fi PROTECTED SET-UP, Wi-Fi Direct, WPA a WPA2 jsou
registrované ochranné známky sdružení Wi-Fi Alliance.
Značka N je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti
NFC Forum, Inc. v USA a dalších zemích.
Všechny ostatní názvy výrobků použité v tomto návodu k obsluze mohou
být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami
příslušných vlastníků. Dále upozorňujeme, že v tomto návodu k obsluze
nejsou vždy uváděny symboly ™ a ®.
VAROVÁNÍ
Abyste minimalizovali nebezpečí vzniku požáru nebo úrazu
elektrickým proudem:
1)Nevystavujte tento přístroj dešti ani vlhkosti.
2)Nepokládejte na přístroj nádoby naplněné tekutinami,
jako například vázy.
Nevystavujte baterie nadměrnému teplu, jako například přímému
slunečnímu světlu, ohni apod.
POZOR
Baterie
Při nesprávném používání baterie může dojít k jejímu prasknutí
a vzniku požáru nebo dokonce chemických popálenin. Dbejte
následujících upozornění.
Přístroj
nerozebírejte.
baterii působení nadměrné síly nebo otřesů a chraňte ji před
pádem, šlápnutím a nárazy.
Zabraňte zkratování baterie a nedovolte, aby se kovové předměty dostaly
do kontaktu se svorkami baterie.
Nevystavujte baterii vysokým teplotám nad 60 °C, jako například na
přímém slunci nebo v automobilu zaparkovaném na slunci.
Nelikvidujte baterii v ohni.
Nemanipulujte s lithium-iontovou baterií, která je poškozena nebo ze
které uniká elektrolyt.
Baterii nabíjejte pomocí originální nabíječky Sony nebo jiného zařízení,
které je k tomu určeno.
Uchovávejte baterii mimo dosah malých dětí.
Udržujte baterii v suchu.
Baterii vyměňte pouze za stejný nebo ekvivalentní typ doporučený
společností Sony.
Vyřazenou baterii zlikvidujte přesně podle uvedených pokynů.
Nevystavujte
Nadměrný akustický tlak ze sluchátek způsobuje ztrátu sluchu.
PRO ZÁKAZNÍKY V EVROPĚ
Společnost Sony Corporation tímto prohlašuje, že tato digitální
HD videokamera HDR-MV1 odpovídá základním požadavkům
a dalším příslušným ustanovením směrnice 1999/5/ES. Podrobné
informace získáte na následující adrese:
http://www.compliance.sony.de/
Upozornění pro zákazníky v zemích uplatňujících směrnice EU
Výrobce: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokio,
108‑0075 Japonsko
Společnost odpovědná za kompatibilitu výrobku v EU:
Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Německo
Tento výrobek byl testován a bylo shledáno, že vyhovuje limitům
stanoveným směrnicí elektromagnetické kompatibility (EMC) pro
používání propojovacích kabelů kratších než 3 metry.
Elektromagnetická pole určitých frekvencí mohou ovlivňovat obraz
a zvuk tohoto přístroje.
Upozornění
Pokud statická elektřina nebo elektromagnetismus zapříčiní selhání
přenosu dat v jeho průběhu, proveďte restart aplikace nebo odpojte
a opět připojte komunikační kabel (USB atd.).
Likvidace použitého elektrického
a elektronického zařízení (platí v rámci
Evropské unie a v ostatních evropských
státech se samostatným sběrným
systémem)
Tento symbol na výrobku nebo jeho balení stanoví, že s daným
výrobkem nelze nakládat jako s domovním odpadem.
Namísto toho jej odevzdejte na příslušném sběrném místě pro
recyklaci elektrického a elektronického zařízení.
Tím, že tento výrobek zlikvidujete správným způsobem, napomáháte
předejít možným škodlivým dopadům na životní prostředí a lidské
zdraví, které lze jinak způsobit nevhodným způsobem likvidace tohoto
výrobku. Recyklace materiálů napomáhá zachovávat přírodní zdroje.
Další podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku získáte na
příslušném úřadě místní samosprávy, ve firmě zajišťující svoz odpadu
nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.
Likvidace použitých baterií (platí v rámci
Evropské unie a v ostatních evropských
státech se samostatným sběrným
systémem)
Tento symbol na baterii nebo jejím balení stanoví, že s baterií
dodávanou s daným výrobkem nelze nakládat jako s domovním
odpadem.
Na určitých bateriích může být tento symbol použitý spolu
s chemickou značkou. Chemické značky pro rtuť (Hg) nebo olovo (Pb)
se na baterii přidávají v případě, že obsahuje více než 0,0005 % rtuti
nebo 0,004 % olova.
Tím, že tyto baterie zlikvidujete správným způsobem, napomáháte
předejít možným škodlivým dopadům na životní prostředí a lidské
zdraví, které lze jinak způsobit nevhodným způsobem likvidace této
baterie. Recyklace materiálů napomáhá zachovávat přírodní zdroje.
V případě výrobků, které z důvodů bezpečnosti, výkonu nebo integrity
dat vyžadují nepřetržité připojení k vestavěné baterii, musí být tato
baterie vyměněna pouze kvalifikovaným servisním personálem.
Výrobek na konci životnosti odevzdejte na příslušném sběrném místě
pro recyklaci elektrického a elektronického zařízení, kde bude baterie
zlikvidována v souladu s předpisy.
Pro všechny ostatní typy baterií nahlédněte, prosím, do kapitoly
věnované bezpečnému vyjmutí baterie z výrobku. Předejte baterii
na vhodné sběrné místo pro recyklaci použitých baterií.
Další podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku nebo baterie
získáte na příslušném úřadě místní samosprávy, ve firmě zajišťující
svoz odpadu nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.
Download PDF

advertising