Sony | HDR-FX7E | Sony HDR-FX7E FX7 Videokamera s kazetami a rozlišením Full HD Návod k obsluze

2-887-515-11(1)
Prohlížení
obrázků ve
vysoké kvalitě
9
13
Digitální videokamera HD
Návod k obsluze
HDR-FX7E
Začínáme
13
Záznam/
25
přehrávání
Používání menu
53
Kopírování/editace
73
Používání počítače
83
Řešení problémů
89
Doplňující informace 101
Rychlý přehled 116
© 2006 Sony Corporation
Před prvním použitím
Před použitím tohoto přístroje si prosím
pečlivě přečtěte tento návod k obsluze
a ponechejte si jej pro případné použití
v budoucnu.
VAROVÁNÍ
Abyste snížili riziko požáru nebo
nebezpečí úrazu elektrickým
proudem, nevystavujte přístroj dešti
nebo vlhkosti.
UPOZORNĚNÍ
Akumulátor vyměňujte pouze za
určený typ. Jinak může dojít ke
vzniku požáru nebo zranění.
PRO ZÁKAZNÍKY V EVROPĚ
POZOR
Elektromagnetická pole určitých frekvencí mohou
ovlivňovat obraz a zvuk této videokamery.
Tento výrobek byl testován a bylo shledáno, že
odpovídá omezením stanoveným ve Směrnici
EMC pro používání propojovacích kabelů
kratších než 3 metry.
Upozornění
Pokud by statická elektřina nebo
elektromagnetické vlny způsobily přerušení
přenosu dat (selhání komunikace), restartujte
aplikaci nebo odpojte a opětovně zapojte USB
kabel.
Likvidace starého
elektrického
a elektronického zařízení
(platné v zemích Evropské
unie a v dalších
evropských zemích se
systémy tříděného odpadu)
Tento symbol na výrobku nebo na jeho obalu
znamená, že s tímto výrobkem nesmí být
zacházeno jako s běžným domovním odpadem.
Místo toho je třeba tento výrobek odnést na
příslušné sběrné místo, kde bude provedena
recyklace takového elektrického a elektronického
zařízení. Zajištěním správné likvidace výrobku
můžete předejít možným negativním následkům
pro životní prostředí a lidské zdraví, které se
mohou v opačném případě projevit jako důsledek
nesprávné manipulace s tímto výrobkem.
Recyklace materiálů přispívá k ochraně
přírodních zdrojů.
Se žádostí o podrobnější informace o recyklaci
tohoto výrobku se prosím obracejte na místní
úřady, místní služby pro sběr domovního odpadu
nebo na obchod, kde jste výrobek zakoupili.
Platí pro příslušenství: dálkový ovladač
Poznámky k používání
Typy kazet, které můžete s touto
videokamerou používat
Můžete používat kazety mini DV označené
symbolem
. Kazety mini DV s funkcí
Cassette Memory (kazetová paměť) nejsou
kompatibilní (str. 102).
Typy karet „Memory Stick”, které
můžete s touto videokamerou používat
Existují dvě velikosti karet „Memory Stick”.
Můžete používat kartu „Memory Stick Duo”
označenou symbolem
nebo
(str. 103).
2CZ
„Memory Stick Duo”
(Tuto kartu můžete používat ve vaší
videokameře.)
Používání videokamery
• Nedržte videokameru za následující části.
„Memory Stick”
(Tuto kartu nemůžete používat ve vaší
videokameře.)
b Poznámky
• Nemůžete používat žádný typ paměťové
karty kromě karty „Memory Stick Duo”.
• Karty „Memory Stick PRO” a „Memory
Stick PRO Duo” je možno používat pouze
s kompatibilním zařízením „Memory Stick
PRO”.
• Na kartu „Memory Stick Duo” nebo na
adaptér Memory Stick Duo nelepte žádné
štítky nebo podobná označení.
Používání karty „Memory Stick Duo”
s kompatibilním zařízením „Memory
Stick”
Nezapomeňte vložit kartu „Memory Stick
Duo” do adaptéru Memory Stick Duo.
Adaptér pro kartu Memory Stick Duo
Sluneční clona
LCD displej
Akumulátor
Mikrofon
Hledáček
b Poznámky
• Videokamera není odolná proti prachu,
stříkající vodě ani není vodotěsná.
Viz část „Údržba a bezpečnostní
upozornění” (str. 108).
• Před připojením videokamery k jinému
zařízení pomocí kabelu HDMI,
komponentního video kabelu, USB kabelu
nebo kabelu i.LINK se ujistěte, že je
konektor otočen správným směrem
a nezasunujte jej násilím, abyste předešli
poškození konektorů nebo chybné funkci
videokamery.
Pokračování ,3CZ
Před prvním použitím (pokračování)
Poznámky k položkám menu, LCD
displeji, hledáčku a objektivu
• Položka menu, která se zobrazuje šedě, není
při aktuálním nastavení záznamu nebo
přehrávání dostupná.
• Obrazovka LCD displeje a hledáčku je
vyráběna za použití mimořádně přesných
technologií, takže více než 99,99 %
obrazových bodů (pixelů) je plně funkčních
pro efektivní použití. Může se však stát, že se
na LCD displeji nebo v hledáčku budou stále
zobrazovat některé černé anebo jasné body
(bílé, červené, modré nebo zelené). Tyto
obrazové body představují výsledek
normálního výrobního procesu a žádným
způsobem neovlivňují záznam.
• Barevné televizní systémy se liší
v jednotlivých zemích (oblastech). Pro
sledování vašich záznamů na televizoru
budete potřebovat televizor kompatibilní
s barevnou normou PAL.
• Televizní programy, filmy, videokazety
a další materiály mohou být chráněny
autorskými právy. Neautorizované
pořizování záznamů takových materiálů
může být v rozporu s autorským zákonem.
Přehrávání kazet ve formátu HDV na
jiných zařízeních
Kazety zaznamenané ve formátu HDV nelze
přehrávat na DV videokamerách nebo na mini
DV přehrávačích.
Před přehráváním kazet na jiných zařízeních si
ověřte jejich obsah přehráním na této
videokameře.
Poznámky k ikonám používaným
v tomto návodu k obsluze
Funkce dostupné pouze pro formát
HDV.
Černý bod
Bílý, červený, modrý
nebo zelený bod
• Při vystavení LCD displeje, hledáčku nebo
objektivu dlouhodobému přímému
slunečnímu světlu může dojít k poruchám
funkce.
• Nezaměřujte objektiv do slunce. V opačném
případě může dojít k chybné funkci
videokamery. Pořizování záběrů slunce
provádějte pouze při nízké intenzitě
slunečního světla, například při soumraku.
Poznámky k záznamu
• Před zahájením záznamu ověřte funkci
záznamu, abyste se ujistili, že obraz i zvuk je
možno zaznamenat bez jakýchkoli problémů.
• Není možno poskytnout žádnou kompenzaci
za obsah záznamů, a to ani v případě, že
záznam nebo přehrávání není možno
uskutečnit v důsledku poruchy funkce
videokamery, záznamového média atd.
4CZ
Funkce dostupné pouze pro formát
DV.
Tuto funkci lze použít při připojení
kabelu i.LINK.
Tuto funkci lze použít při připojení
kabelu USB.
Poznámky k návodu k obsluze
• Obrázky LCD displeje a hledáčku, použité
v tomto návodu k obsluze pro účely
vyobrazení, jsou pořízeny digitálním
fotoaparátem a z tohoto důvodu se mohou
jevit jako odlišné.
• Vzhledy obrazovek v jednotlivých místních
jazycích jsou použity pro ilustraci postupů
při ovládání. Před prvním použitím můžete
požadovaný jazyk menu nastavit (str. 71).
• Provedení a parametry záznamových médií
a jiných příslušenství mohou být změněny
bez předchozího upozornění.
Poznámka k objektivu Carl Zeiss
Tato videokamera je vybavena objektivem
značky Carl Zeiss, který byl vyvinut ve
spolupráci se společností Carl Zeiss
v Německu a Sony Corporation a který
poskytuje vynikající zobrazení. Tento objektiv
disponuje systémem měření MTF pro
videokamery a nabízí kvalitu typickou pro
objektivy značky Carl Zeiss. Kromě toho je
objektiv této videokamery opatřen povrchovou
úpravou T , která slouží k potlačení
nežádoucích odrazů a k věrné reprodukci
barev.
MTF= Modulation Transfer Function
(přenosová funkce modulace). Číselná
hodnota označuje množství světla odraženého
od objektu a vcházejícího do objektivu.
5CZ
Obsah
Před prvním použitím ............................................................................... 2
Prohlížení obrázků v kvalitě vysokého rozlišení
Vyzkoušejte nový formát HDV! ................................................................ 9
Funkce této videokamery ....................................................................... 10
Užitečné funkce pro záznam .................................................................. 11
Sledování videosekvencí ve formátu HDV! ............................................ 12
Začínáme
Krok 1: Kontrola dodávaného příslušenství ........................................... 13
Krok 2: Upevnění sluneční clony s krytkou objektivu ............................. 14
Krok 3: Nabíjení akumulátoru ................................................................ 15
Krok 4: Zapnutí videokamery a její správné uchopení ........................... 18
Krok 5: Nastavení LCD displeje a hledáčku ........................................... 19
Krok 6: Nastavení data a času............................................................... 21
Krok 7: Vložení kazety nebo karty „Memory Stick Duo” ......................... 23
Záznam/přehrávání
Záznam .................................................................................................. 25
Přehrávání ............................................................................................. 28
Změna nastavení videokamery pro záznam .......................................... 30
Nastavení transfokace......................................................................... 30
Ruční zaostřování ................................................................................ 31
Nastavení voliče „EXPOSURE/IRIS (Expozice/clona)” ........................ 32
Nastavení přirozené barvy - „White balance (Vyvážení bílé barvy)”... 35
Uživatelské nastavení kvality obrazu - „Picture profile (Obrazový
profil)” .................................................................................................. 36
Přiřazení funkcí tlačítkům „ASSIGN (Přiřazení)” .................................... 39
Ostření na vzdálené objekty - „Focus infinity (Ostření do
nekonečna)” ........................................................................................ 40
Záznam indexového signálu ............................................................... 41
Kontrola naposledy pořízených scén - „Rec review (Prohlížení
záznamu)” ........................................................................................... 41
Vyhledání poslední scény naposledy pořízeného záznamu - „END
SEARCH (Vyhledávání konce záznamu)” ........................................... 41
Použití funkce přechodu mezi záběry ................................................ 42
6CZ
Změna/kontrola nastavení vaší videokamery .........................................44
Změna obrazovky ............................................................................... 44
Zobrazení nastavení vaší videokamery - „Status check (Kontrola
stavu)” ................................................................................................. 44
Kontrola zbývající kapacity akumulátoru - „Battery Info (Informace
o akumulátoru)” ................................................................................... 45
Vyhledání scény na kazetě ....................................................................46
Rychlé vyhledání požadované scény - „Zero set memory (Paměť
vynulování počítadla)”......................................................................... 46
Vyhledání scény podle data záznamu - „Date search (Vyhledávání
podle data)” ........................................................................................ 46
Vyhledání počátečního bodu záznamu - „Index search (Vyhledávání
podle indexu)”..................................................................................... 47
Přehrávání záznamu na televizoru......................................................... 48
Používání menu
Používání položek menu ...................................................... 53
Položky menu......................................................................................... 54
Menu „
CAMERA SET (Nastavení videokamery)” ..........................56
Menu pro nastavení vaší videokamery podle podmínek při záznamu
(„EXPOSURE/IRIS (Expozice/clona)”/„STEADYSHOT (Stabilizátor)”/„BACK
LIGHT (Protisvětlo)” atd.)
Menu „
AUDIO SET (Nastavení zvuku)” .........................................61
Menu pro nastavení zvuku pro záznam („AUDIO REC LV (Úroveň záznamu
zvuku)” /„DV AU. MODE (Režim zvuku DV)” atd.)
Menu „
DISPLAY SET (Nastavení displeje)” .....................................62
Menu pro nastavení displeje a hledáčku („MARKER (Značkovač)”/„VF
B.LIGHT (Podsvícení hledáčku)”/„DATA CODE (Datový kód)” atd.)
Menu „
IN/OUT REC (Vstup/výstup signálu)” ..................................66
Menu pro nastavení týkající se záznamu a vstupního a výstupního signálu
(„VCR HDV/DV”/„DV REC MODE (Režim záznamu DV)”/„DV WIDE REC
(Širokoúhlý záznam DV)”/„TV TYPE (Typ televizoru)” atd.)
Menu „
MEMORY SET (Nastavení paměti)” .....................................68
Menu pro nastavení týkající se karty „Memory Stick Duo” („QUALITY (Kvalita)”/
„ALL ERASE (Vymazání všech snímků)” atd.)
Menu „
OTHERS (Ostatní)” ..............................................................70
Menu pro nastavení během záznamu na kazetu nebo jiná základní nastavení
(„USB SELECT (Výběr režimu USB)”/„QUICK REC (Rychlý záznam)”/„BEEP
(Zvukový signál)” atd.)
Kopírování/editace
Kopírování na videorekordér, DVD/HDD rekordér atd. ..........................73
Záznam obrazu z videorekordéru.......................................................... 76
Pokračování ,7CZ
Kopírování videosekvencí z kazety na kartu „Memory Stick Duo” jako
statické snímky ............................................................................. 79
Vymazání snímků z karty „Memory Stick Duo” ...................................... 79
Tisk zaznamenaných snímků (na tiskárně kompatibilní s normou
PictBridge) .................................................................................... 80
Používání počítače
Připojení k počítači................................................................................. 83
Kopírování statických snímků do počítače............................................. 83
Kopírování videosekvencí na kazetě do počítače.................................. 86
Řešení problémů
Řešení problémů.................................................................................... 89
Varovné indikátory a zprávy................................................................... 98
Doplňující informace
Používání videokamery v zahraničí ..................................................... 101
Formát HDV a záznam/přehrávání ...................................................... 102
Poznámky ke kartě „Memory Stick” ..................................................... 103
Poznámky k akumulátoru „InfoLITHIUM” ............................................. 105
Poznámky k rozhraní i.LINK ................................................................ 107
Údržba a bezpečnostní upozornění ..................................................... 108
Technické údaje................................................................................... 112
Rychlý přehled
Popis součástí a ovládacích prvků ....................................................... 116
Indikátory na LCD displeji a v hledáčku ............................................... 121
Rejstřík ................................................................................................. 124
8CZ
Prohlížení obrázků ve vysoké kvalitě
Vyzkoušejte nový formát HDV!
Vysoká kvalita obrazu
Prohlížení obrázků ve vysoké kvalitě
Formát HDV disponuje přibližně dvojnásobkem horizontálního rozlišení ve srovnání se standardním
rozlišením televizoru a přibližně čtyřnásobkem celkového počtu obrazových bodů, což poskytuje
vysokou kvalitu obrazu.
Díky tomu, že je tato videokamera kompatibilní s formátem HDV, je možno pořizovat průzračně
čistý obraz s vysokým rozlišením.
Co je to formát HDV?
Formát HDV představuje nový formát obrazu pro záznam a přehrávání obrazu s vysokým
rozlišením na oblíbených standardních kazetách DV.
• Vaše videokamera podporuje formát
HDV1080i, který využívá 1 080 efektivních
snímaných obrazových řádků a standardy HDV
pro záznam obrazu s přenosovou rychlostí asi 25 Mb/s.
1 080 efektivních
snímaných
obrazových řádků
• V tomto návodu k obsluze je formát HDV1080i uváděn jako formát HDV, pokud není výslovně
uvedeno jinak.
Proč zaznamenávat ve formátu HDV?
Při přechodu na digitální video signál, stejně jako zbytek světa, budete moci zaznamenávat
důležité momenty ve vašem životě ve vysoce kvalitním digitálním formátu HDV, který vám
umožní jejich opětovné prožití.
Videokamera je vybavena funkcí pro snížení rozlišení obrazu ve formátu HDV do formátu SD
(standardní rozlišení), což umožňuje sledování obrazu na starších širokoúhlých televizorech
a televizorech s poměrem stran obrazu 4:3, pokud nemáte k dispozici televizor s vysokým
rozlišením. Díky tomu lze snadno přehrávat záznam ve formátu HDV.
• Pokud je videokamera připojena k televizoru nebo videorekordéru, který není kompatibilní s formátem
HDV1080i, převádí konverzní funkce obraz ve formátu HDV do formátu DV, aby jej bylo možné
přehrát nebo editovat. Výsledný obraz je ve formátu SD (standardní rozlišení).
9CZ
Funkce této videokamery
Digitální HD videokamera kompatibilní s formátem HDV1080i je vybavena následujícími
funkcemi, které vám umožňují zaznamenat jedinečné okamžiky na cestách atd. ve vysoké kvalitě.
1 Integrovaný systém 3-ClearVid CMOS snímačů
Tato videokamera je vybavena systémem 3-ClearVid CMOS snímačů. Díky použití 3-ClearVid
CMOS snímačů vyvinutých společností Sony dosahuje videokamera vynikající spektroskopické
charakteristiky a vysokého rozlišení, což umožňuje reprodukci digitálního záznamu ve vysokém
rozlišení s výbornou citlivostí a věrohodností barev.
2 Integrovaný objektiv Carl Zeiss Vario-Sonnar T
s 20xoptickým zoomem
Objektiv Carl Zeiss Vario-Sonnar T s 20× optickým zoomem vám umožňuje přiblížit vzdálené
objekty a zaznamenat je ve vysokém rozlišení.
3 Záznam reálného zvuku pomocí integrovaného mikrofonu s vysokým výkonem
Integrovaný stereo mikrofon s vysokým výkonem vám umožňuje zaznamenávat velmi reálný zvuk.
4 Podrobné ruční nastavení pro pokročilé filmování
Ručně nastavitelné přídavné funkce vám umožňují zaznamenávat videosekvence ve vysokém
rozlišení s použitím uživatelského nastavení.
- Kroužek transfokátoru, kroužek pro zaostřování a volič „EXPOSURE/IRIS (Expozice/clona)”
umožňují zcela ruční nastavení.
- Rychlost závěrky, vyvážení bílé barvy a úroveň zisku můžete nastavit ručně.
5 Připojení k jiným zařízením
Díky slotu „Memory Stick Duo”, konektorům USB, „HDMI OUT (Výstup HDMI)” a konektoru pro
sluchátka na levé straně a konektorům „i.LINK” (HDV/DV), „COMPONENT OUT (Komponentní
výstup)”, „A/V OUT (A/V výstup)” a „DC IN (Síťový vstup)” na pravé straně videokamery můžete
k videokameře připojit celou řadu externích zařízení.
10CZ
Užitečné funkce pro záznam
Záznam statického snímku během záznamu videosekvence (str. 27)
Během záznamu videosekvence můžete zaznamenat statické snímky o velikosti 1,2 M na kartu
„Memory Stick Duo”.
Rychloběžný záznam (str. 56)
Uložení uživatelského nastavení (str. 70)
Do paměti videokamery lze uložit dva profily nastavení, včetně nastavení jasu, barev atd. To vám
v případě potřeby umožňuje rychle vyvolat uložená nastavení.
Volič „EXPOSURE/IRIS (Expozice/clona)” (str. 32)
Pomocí voliče „EXPOSURE/IRIS (Expozice/clona)” můžete nastavit jas. Volič „EXPOSURE/IRIS
(Expozice/clona)” lze použít pro nastavení položek „[EXPOSURE] (Expozice)”, „[IRIS] (Clona)”
nebo „[AE SHIFT] (Posunutí automatické expozice)”.
Prohlížení obrázků ve vysoké kvalitě
Pohybující se objekty můžete zaznamenat ve zpomaleném režimu.
11CZ
Sledování videosekvencí ve formátu HDV!
Sledování na televizoru s vysokým rozlišením (str. 48)
Obraz zaznamenaný ve formátu HDV lze přehrávat jako obraz HD (vysoké rozlišení)
na televizorech s vysokým rozlišením.
• Podrobnější informace o připojení k televizoru kompatibilnímu s formátem HDV1080i najdete na
straně 50.
Sledování na televizoru 16:9/4:3 (str. 48)
Vaše videokamera umožňuje konverzi video signálu ve formátu HDV do formátu SD (standardní
rozlišení) pro přehrávání na běžných televizorech.
Kopírování na jiné video zařízení (str. 73)
x Připojení k zařízení kompatibilnímu s formátem HDV1080i
Kabel i.LINK (na přání) vám umožňuje kopírovat obraz v kvalitě HD (vysoké rozlišení).
x Připojení k zařízení, které není kompatibilní s formátem HDV1080i
Tuto videokameru můžete používat ke konverzi obrazu ve formátu HDV do formátu SD (standardní
rozlišení), aby bylo možné kopírovat obraz.
Připojení k počítači (str. 83)
x Kopírování statických snímků z karty „Memory Stick Duo” do počítače
x Kopírování videosekvence z kazety do počítače
Videosekvenci můžete zkopírovat do počítače a uložit ji na DVD.
Podle toho, zda se bude kopírovat obraz ve formátu HDV nebo DV, je třeba odlišným způsobem
nastavit počítač. Podrobné informace najdete na straně 86.
12CZ
Začínáme
Krok 1: Kontrola dodávaného příslušenství
Zkontrolujte, zda jste jako příslušenství
videokamery obdrželi následující položky.
Číslo v závorce označuje počet kusů této
položky.
• Kazeta a karta „Memory Stick Duo” nejsou
součástí dodávky. Na straně 23, 102 a 103 jsou
uvedeny informace o kompatibilních kazetách
a kartách „Memory Stick Duo” pro vaši
videokameru.
Velká očnice (1) (str. 20)
Akumulátor NP-F570 (1) (str. 15, 105)
Začínáme
Síťový adaptér (1) (str. 15)
Sluneční clona s krytkou objektivu (1) (str. 14)
Síťový kabel (1) (str. 15)
Návod k obsluze (tento návod) (1)
Bezdrátový dálkový ovladač (1) (str. 120)
Knoflíková lithiová baterie je již nainstalována.
Propojovací A/V kabel (1) (str. 48, 73)
Komponentní video kabel (1) (str. 48)
USB kabel (1) (str. 83)
13CZ
Krok 2: Upevnění sluneční clony s krytkou
objektivu
Otevření krytky objektivu
Pro otevření nebo zavření krytky objektivu
posuňte páčku krytky nahoru nebo dolů.
2
1
Upevňovací šroub sluneční clony
Natočte sluneční clonu tak, aby
značky na cloně odpovídaly
značkám na videokameře a otočte
clonu ve směru šipky. Utáhněte
upevňovací šroub na sluneční cloně.
Sejmutí sluneční clony s krytkou
objektivu
Povolte upevňovací šroub a otáčejte sluneční
clonou proti směru šipky uvedené výše.
z Rada
• Před upevněním, sejmutím nebo nastavením
62mm PL filtru nebo ochranného filtru MC
sejměte sluneční clonu.
14CZ
Pro otevření krytky objektivu posuňte
páčku do polohy „OPEN (Otevřít)”
a pro zavření krytky posuňte páčku
do polohy „CLOSE (Zavřít)”.
Krok 3: Nabíjení akumulátoru
Po upevnění akumulátoru
„InfoLITHIUM” (řady L) k vaší
videokameře můžete akumulátor
nabíjet.
b Poznámka
2 Připojte síťový adaptér do
konektoru „DC IN (Síťový vstup)” na
vaší videokameře tak, aby značka B
na zástrčce DC směřovala
k prostoru pro kazetu.
• Nemůžete použít jiné akumulátory než
„InfoLITHIUM” (řady L) (str. 105).
Začínáme
Značka B
Zástrčka pro
stejnosměrné
napájení
(DC)
Síťový
adaptér
Konektor „DC IN
(Síťový vstup)”
Do síťové
zásuvky
Síťový kabel
1 Stiskněte akumulátor a posuňte jej
dolů.
3 Připojte síťový kabel k síťovému
adaptéru.
4 Připojte síťový kabel do síťové
zásuvky.
5 Nastavte přepínač „POWER
(Napájení)” do polohy „OFF (CHG)
(Vypnuto - nabíjení)”.
Rozsvítí se kontrolka „CHARGE
(Nabíjení)” a akumulátor se začne nabíjet.
Pokračování ,15CZ
Krok 3: Nabíjení akumulátoru (pokračování)
Po nabití akumulátoru
Doba záznamu
Jakmile je akumulátor zcela nabitý, kontrolka
„CHARGE (Nabíjení)” zhasne. Odpojte
síťový adaptér z konektoru „DC IN (Síťový
vstup)”.
Přibližná doba (v min.) dostupná při používání
plně nabitého akumulátoru.
z Rada
• Pomocí funkce „Battery info (Informace
o akumulátoru)” můžete zkontrolovat zbývající
kapacitu akumulátoru (str. 45).
Odejmutí akumulátoru
Přepněte přepínač „POWER (Napájení)” do
polohy „OFF (CHG) (Vypnuto - nabíjení)”.
Stiskněte tlačítko „BATT RELEASE
(Odjištění akumulátoru)” a sejměte
akumulátor.
Záznam ve formátu HDV
Akumulátor
Doba
Typická
nepřetržitého doba
záznamu
záznamu*
NP-F570
(dodávané
příslušenství)
155
90
160
95
155
90
NP-F770
320
185
335
195
NP-F970
320
185
480
290
500
300
480
290
Záznam ve formátu DV
Akumulátor
Tlačítko „BATT RELEASE
(Odjištění akumulátoru)”
Doba nabíjení
NP-F570
(dodávané
příslušenství)
160
100
165
105
160
100
NP-F770
335
200
350
210
Přibližná doba (v min.) potřebná k úplnému
nabití zcela vybitého akumulátoru.
Akumulátor
16CZ
Doba nabíjení
NP-F570 (dodávané
příslušenství)
260
NP-F770
370
NP-F970
485
Doba
Typická
nepřetržitého doba
záznamu
záznamu*
NP-F970
Nahoře:
335
200
500
300
520
315
500
300
Pokud je podsvícení LCD displeje
zapnuté.
Uprostřed: Pokud je podsvícení LCD displeje
vypnuté.
Dole:
Doba záznamu při natáčení pomocí
hledáčku se zavřeným LCD
displejem.
* Typická doba záznamu představuje dobu při
opakovaném spouštění a zastavování záznamu,
zapínání a vypínání napájení a používání
transfokace.
Doba přehrávání
Přibližná doba (v min.) dostupná při používání
plně nabitého akumulátoru.
Záznam ve formátu HDV
Akumulátor
Zavřený
Otevřený LCD
LCD
displej*
displej
245
245
NP-F770
510
510
NP-F970
760
760
Použití externího zdroje napájení
Záznam ve formátu DV
Akumulátor
Zavřený
Otevřený LCD
LCD
displej*
displej
NP-F570
(dodávané
příslušenství)
270
270
NP-F770
550
550
NP-F970
830
830
* Pokud je podsvícení LCD displeje zapnuté.
Poznámky k akumulátoru
• Před výměnou akumulátoru přepněte přepínač
„POWER (Napájení)” do polohy „OFF (CHG)
(Vypnuto - nabíjení)”.
• V následujících situacích bude v průběhu
nabíjení blikat kontrolka „CHARGE (Nabíjení)”
nebo se nebudou správně zobrazovat informace
o akumulátoru (str. 45).
– Akumulátor není správně nasazen.
– Akumulátor je poškozen.
– Akumulátor je opotřebovaný (pouze pro
informace o akumulátoru).
• Napětí nebude z akumulátoru dodáváno, dokud
je síťový adaptér připojen do konektoru „DC IN
(Síťový vstup)” na videokameře, a to ani tehdy,
pokud je síťový kabel odpojen ze síťové
zásuvky.
• Při použití přídavného osvětlení doporučujeme
použít akumulátor NP-F970.
Pro napájení videokamery můžete použít
síťový adaptér. Při použití síťového adaptéru
se nebude akumulátor vybíjet, ani pokud je
upevněn na videokameře.
Začínáme
NP-F570
(dodávané
příslušenství)
Poznámky k dobám nabíjení/záznamu/
přehrávání
• Doby jsou měřeny s videokamerou při teplotě
25 °C (doporučená teplota je 10 až 30 °C).
• Doba záznamu a přehrávání bude kratší, pokud
videokameru používáte při nízkých okolních
teplotách.
• Doba záznamu a přehrávání bude kratší
v závislosti na podmínkách, v nichž budete
videokameru používat.
Připojte vaši videokameru způsobem
uvedeným v Kroku 3: Nabíjení
akumulátoru (str. 15).
Poznámky k síťovému adaptéru
• Vidlici síťového adaptéru připojujte vždy do
nejbližší síťové zásuvky. Pokud při používání
videokamery dojde k jakékoli poruše funkce,
neprodleně odpojte síťový adaptér ze síťové
zásuvky.
• Síťový adaptér neumísťujte do stísněných
prostor, například mezi stěnu a nábytek.
• Zabraňte zkratování zástrčky pro stejnosměrné
napětí (DC) síťového adaptéru nebo kontaktů
akumulátoru jakýmikoli kovovými předměty.
To by mohlo způsobit poruchu funkce.
BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ
• I ve chvílích, kdy je videokamera vypnutá, bude
neustále dodáváno síťové napětí (dokud je
síťový adaptér připojen do síťové zásuvky).
17CZ
Krok 4: Zapnutí videokamery a její správné
uchopení
Pro záznam nebo přehrávání přepněte přepínač
„POWER (Napájení)” do příslušné polohy.
Při prvním zapnutí se zobrazí položka
„[CLOCK SET] (Nastavení hodin)” (str. 21).
2 Uchopte videokameru správným
způsobem.
Přepínač „POWER
(Napájení)”
1 Podržte stisknuté zelené tlačítko
3 Zajistěte pohodlné uchopení a pak
utáhněte popruh pro uchopení.
a nastavte přepínač „POWER
(Napájení)”.
Pokud je přepínač
„POWER
(Napájení)” nastaven
do polohy „OFF
(CHG) (Vypnuto nabíjení)”, podržte
stisknuté zelené
tlačítko a přepněte jej
do příslušné polohy.
„CAMERA (Videokamera)”: Pro
záznam obrazu.
„VCR (Videorekordér)”: Pro přehrávání
nebo editaci záznamu.
b Poznámka
• Po nastavení data a času v položce
„[CLOCK SET] (Nastavení hodin)”
(str. 21) se při dalším zapnutí videokamery
zobrazí na LCD displeji na několik sekund
aktuální datum a čas.
18CZ
Vypnutí videokamery
Přepněte přepínač „POWER (Napájení)” do
polohy „OFF (CHG) (Vypnuto - nabíjení)”.
b Poznámka
• Pokud se na displeji zobrazí varovné zprávy,
postupujte podle uvedených pokynů (str. 99).
Krok 5: Nastavení LCD displeje a hledáčku
LCD displej
Stiskněte tlačítko „OPEN (Otevřít)”, otevřete
LCD displej o 90° vůči videokameře (1)
a potom jej natočte do vhodného úhlu pro
záznam nebo přehrávání (2).
190 stupňů vůči
videokameře
Podržte stisknuté tlačítko „DISPLAY/BATT
INFO (Displej/informace o akumulátoru)”
několik sekund, dokud se nezobrazí symbol
.
Toto nastavení je praktické, používáte-li
videokameru v jasných světelných
podmínkách nebo chcete-li ušetřit kapacitu
akumulátoru. Zaznamenávaný obraz nebude
tímto nastavením nijak ovlivněn. Pro zapnutí
podsvícení LCD displeje podržte stisknuté
tlačítko „DISPLAY/BATT INFO (Displej/
informace o akumulátoru)” několik sekund, až
zmizí symbol
.
Začínáme
Tlačítko
„OPEN
(Otevřít)”
Vypnutí podsvícení LCD displeje, aby
se prodloužila provozní doba
akumulátoru
z Rada
2180 stupňů (max.)
• Viz položka „[LCD BRIGHT] (Jas LCD
displeje)” (str. 64), kde najdete informace
o nastavení jasu LCD displeje.
Hledáček
Obraz můžete sledovat v hledáčku pro snížení
spotřeby energie nebo v případě, že je obraz na
LCD displeji špatně viditelný.
Páčka pro seřízení
objektivu hledáčku
290 stupňů
(max.)
„DISPLAY/BATT INFO
(Displej/informace
o akumulátoru)”
Posunujte páčkou, až
bude obraz jasný.
Hledáček
z Rady
• Pokud LCD displej otočíte o 180 stupňů
směrem k objektivu z polohy 1, můžete LCD
displej zavřít v poloze, kdy obrazovka směřuje
vně. To může být vhodné při ovládání funkcí
přehrávání.
• Při zavírání LCD displeje s obrazovkou
směřující dovnitř jej otočte do polohy 1 a pak
LCD displej zavřete.
z Rada
• Jas podsvícení hledáčku můžete nastavit
v položce „[VF B.LIGHT] (Podsvícení
hledáčku)” (str. 64).
Pokračování ,19CZ
Krok 5: Nastavení LCD displeje a hledáčku (pokračování)
Pokud je obraz v hledáčku špatně
viditelný
Pokud není obraz v hledáčku dobře viditelný
kvůli silnému okolnímu osvětlení, použijte
dodávanou očnici. Očnici lehce roztáhněte
a natočte tak, aby odpovídala drážce
v hledáčku. Očnici můžete upevnit tak, aby
směřovala buď doprava, nebo doleva.
b POZNÁMKA
• Neodstraňujte očnici upevněnou z výroby.
Upevněte vyčnívající částí nahoru.
Velká očnice
(součást
příslušenství)
20CZ
Krok 6: Nastavení data a času
Při prvním použití videokamery nejprve
nastavte datum a čas. Pokud datum a čas
nenastavíte, zobrazí se obrazovka „[CLOCK
SET] (Nastavení hodin)” při každém zapnutí
videokamery nebo změně polohy přepínače
„POWER (Napájení)”.
z Rada
(Výběr/potvrzení)” vyberte menu
„
(OTHERS) (Ostatní)” a potom
volič stiskněte.
OTHERS
RETURN
CAMERA PROF.
ASSIGN BTN
PHOTO/EXP.FOCUS
CLOCK SET
WORLD TIME
LANGUAGE
QUICK REC
[ MENU ] : END
Začínáme
• Pokud nebudete videokameru používat
přibližně 3 měsíce, dojde k vybití vestavěné
dobíjecí baterie a může dojít ke ztrátě nastavení
data a času z paměti. V takovém případě dobijte
tuto baterii a pak znovu nastavte datum a čas
(str. 110).
2 Otáčením voliče „SEL/PUSH EXEC
3 Otáčením voliče „SEL/PUSH EXEC
(Výběr/potvrzení)” vyberte položku
„[CLOCK SET] (Nastavení hodin)”
a potom volič stiskněte.
1 2 0 min
CLOCK SET
Tlačítko
„MENU
(Menu)”
2006 Y
-:--:--
1M
1D
0 : 00
[ MENU ] : CANCEL
Volič „SEL/PUSH EXEC
(Výběr/potvrzení)”
Po prvním nastavení hodin přejděte ke kroku
4.
1 Stiskněte tlačítko „MENU (Menu)”.
CAMERA SET
EXPOSURE/IRIS
SMTH SLW REC
CNTRST ENHCR
STEADYSHOT
COLOR BAR
AF ASSIST
AE SHIFT
[ MENU ] : END
4 Otáčením voliče „SEL/PUSH EXEC
(Výběr/potvrzení)” nastavte položku
„[Y] (Rok)” a potom volič stiskněte.
Je možno nastavit jakýkoli rok až do roku
2079.
1 2 0 min
CLOCK SET
2006 Y
-:--:--
1M
1D
0 : 00
[ MENU ] : CANCEL
5 Nastavte položky „[M] (Měsíc)”, „[D]
(Den)”, hodiny a minuty a potom
volič stiskněte.
Hodiny se spustí.
z Rada
• Datum a čas se nezobrazí během záznamu, ale
jsou automaticky zaznamenány na kazetu a lze
je zobrazit během přehrávání („[DATA CODE]
(Datový kód)” (str. 64)).
Pokračování ,21CZ
Krok 6: Nastavení data a času (pokračování)
Změna nastavení jazyka
Můžete změnit jazyk, ve kterém se budou
zobrazovat zprávy na displeji.
Požadovaný jazyk nastavte v položce
„[LANGUAGE] (Jazyk)” (str. 71).
22CZ
Krok 7: Vložení kazety nebo karty „Memory Stick
Duo”
b Poznámka
Kazeta
Používejte výhradně kazety mini DV
(str. 102).
1 Posuňte a podržte páčku „
Páčka „OPEN/EJECT
(Otevření/vysunutí)”
3 Uzavřete kryt kazetového prostoru.
z Rada
• Doba záznamu závisí na nastavení položky
„[DV REC MODE] (Režim záznamu DV)”
(str. 66).
Začínáme
OPEN/
EJECT (Otevření/vysunutí)” ve
směru šipky a otevřete kryt
kazetového prostoru.
• Během zasouvání kazetového prostoru
nestiskněte část označenou nápisem
{DO NOT PUSH} . To by mohlo způsobit
poruchu funkce.
Vysunutí kazety
Otevřete kryt stejným postupem, jaký je
popsán v kroku 1 a vyjměte kazetu.
„Memory Stick Duo”
Kryt
Kazetový prostor se automaticky vysune
a otevře.
2 Vložte dovnitř kazetu tak, aby její
okénko směřovalo vně a pak
stiskněte
.
Můžete používat kartu „Memory Stick Duo”
označenou symbolem
nebo
(str. 103).
1 Otevřete kryt konektorů.
Lehce zatlačte na střed
zadní plochy kazety.
Okénko
Kryt konektorů
Kazetový prostor
Kazetový prostor se automaticky zasune
zpět na místo.
Pokračování ,23CZ
Krok 7: Vložení kazety nebo karty „Memory Stick Duo” (pokračování)
2 Vložte kartu „Memory Stick Duo” do
slotu „Memory Stick Duo” ve
správném směru, až zacvakne.
Kontrolka přístupu
b Poznámka
• Pokud se snažíte zasunout kartu „Memory
Stick Duo” do slotu nesprávným směrem,
může dojít k poškození karty „Memory
Stick Duo”, slotu „Memory Stick Duo”
nebo obrazových dat.
Vysunutí karty „Memory Stick Duo”
Lehce zatlačte na kartu „Memory Stick Duo”.
b Poznámky
• Pokud svítí nebo bliká kontrolka přístupu,
videokamera právě čte nebo zapisuje data.
Netřeste s videokamerou, vyvarujte se nárazu na
videokameru, nevypínejte ji, nevysunujte kartu
„Memory Stick Duo" ani neodnímejte
akumulátor. V opačném případě může dojít
k poškození obrazových dat.
• Při zasunování nebo vysunování karty „Memory
Stick Duo” dejte pozor, aby karta „Memory
Stick Duo” nevyskočila a nespadla na zem.
24CZ
Záznam/přehrávání
Záznam
Tlačítko „REC START/STOP (Spuštění/
zastavení záznamu)” B
Kontrolka záznamu
Sluneční clona
Tlačítko „PHOTO/EXPANDED
FOCUS (Fotografie/rozšířené
zaostřování)”
Kontrolka záznamu
Přepínač „POWER
(Napájení)”
Tlačítko „REC START/STOP
(Spuštění/zastavení záznamu)”
A
• Tato videokamera může zaznamenávat videosekvence buď ve formátu HDV, nebo DV. Výchozí
nastavení je HDV („[REC FORMAT] (Záznamový formát)”, str. 66).
1 Otevřete krytku objektivu.
Záznam/přehrávání
Tato videokamera zaznamenává videosekvence na kazetu a statické snímky na kartu „Memory Stick
Duo”. Postup pro záznam videosekvencí je uveden níže.
2 Podržte stisknuté zelené tlačítko a nastavte přepínač „POWER (Napájení)”
do polohy „CAMERA (Videokamera)”.
Pokud je přepínač „POWER
(Napájení)” nastaven do polohy
„OFF (CHG) (Vypnuto nabíjení)”, podržte stisknuté zelené
tlačítko a přepněte jej do příslušné
polohy.
Pokračování ,25CZ
Záznam (pokračování)
3 Stiskněte tlačítko „REC START/STOP (Spuštění/zastavení záznamu)” A
(nebo B).
410min
REC
60min
„[STBY] (Pohotovostní režim)” t „[REC]
(Záznam)”
Během záznamu svítí kontrolka záznamu.
Pro zastavení záznamu znovu stiskněte tlačítko „REC START/STOP (Spuštění/zastavení
záznamu)”.
z Rady
• Při záznamu ve formátu HDV je poměr stran obrazu pevně nastaven na 16:9. Při záznamu ve formátu
DV můžete změnit poměr stran obrazu na 4:3 („[DV WIDE REC] (Širokoúhlý záznam DV)”, str. 67).
• Během záznamu můžete měnit zobrazení na displeji (str. 44).
• Indikátory zobrazené na displeji během záznamu jsou uvedeny na straně 121.
• Kontrolku záznamu lze vypnout („[REC LAMP] (Kontrolka záznamu)”, str. 72).
• Na kartu „Memory Stick Duo” nelze zaznamenávat videosekvence.
Záznam v zrcadlovém režimu
Otevřete LCD displej o 90 stupňů vůči videokameře (1) a potom jej otočte o 180 stupňů směrem
k objektivu (2).
z Rada
• Na LCD displeji se zobrazí zrcadlově převrácený obraz objektu, ale zaznamenaný obraz bude stranově
správný.
26CZ
Záznam statických snímků
Stiskněte tlačítko „PHOTO/EXPANDED FOCUS (Fotografie/rozšířené zaostřování)”. Snímek je
zaznamenán na kartu „Memory Stick Duo”. Záznam je dokončen, jakmile zmizí symbol
.
Statické snímky můžete rovněž pořizovat během záznamu videosekvence.
z Rady
Záznam/přehrávání
• Pokud nezaznamenáváte videosekvenci, uslyšíte zvuk závěrky.
• Velikost statického snímku je následující:
– Při záznamu ve formátu HDV nebo DV (16:9): 1,2 M (1 440 × 810 bodů)
– Při záznamu ve formátu DV (4:3): 0,9 M (1 080 × 810 bodů)
• Kvalitu a počet snímků, které lze zaznamenat, můžete změnit v položce „[
QUALITY] (Kvalita)”
(str. 68).
• Indikátory zobrazené na displeji během záznamu jsou uvedeny na straně 121.
• Tlačítko „PHOTO/EXPANDED FOCUS (Fotografie/rozšířené zaostřování)” lze nastavit tak, aby se
funkce rozšířeného zaostřování aktivovala při stisknutí tohoto tlačítka („[PHOTO/EXP.FOCUS]
(Fotografie/rozšířené zaostřování)” (str. 71)).
27CZ
Přehrávání
Tlačítko „PLAY (Přehrávání)”
Páčka transfokátoru
Přepínač
„POWER
(Napájení)”
Tlačítko
„VOLUME/
MEMORY
(Hlasitost/
paměť)”
Volič „SEL/PUSH EXEC
(Výběr/potvrzení)”
Tlačítko „MEMORY/PLAY Tlačítko „MEMORY/
(Paměť/přehrávání)”
INDEX (Paměť/index)”
Videosekvence lze přehrávat následujícím způsobem.
1 Podržte stisknuté zelené tlačítko a nastavte přepínač
„POWER (Napájení)” do polohy „VCR (Videorekordér)”.
2 Spusťte přehrávání.
Stisknutím tlačítka m (vyhledávání vzad) vyhledejte místo, které si chcete prohlédnout,
a stiskněte tlačítko N (přehrávání) pro spuštění přehrávání.
• x : zastavení
• X : pauza (pro obnovení přehrávání znovu stiskněte tlačítko N nebo X)
• M m : vyhledávání vpřed/vzad
• y : zpomalené přehrávání
b Poznámky
• Přehrávání se automaticky ukončí, pokud pauza trvá déle než 3 minuty.
• Při přehrávání kazety zaznamenané ve formátech HDV a DV a při přepínání mezi formátem HDV
a DV může dojít k dočasnému výpadku obrazu a zvuku.
• Kazety zaznamenané ve formátu HDV nelze přehrávat na DV videokamerách nebo mini DV
přehrávačích.
z Rady
• Indikátory zobrazené na displeji během přehrávání jsou uvedeny na straně 122.
• Během přehrávání můžete měnit zobrazení na displeji (str. 44).
• Přehrávání kazety zaznamenané s použitím externího mono mikrofonu - viz „[MULTI-SOUND]
(Vícekanálový zvuk)” (str. 61).
28CZ
Vyhledání scény během prohlížení videosekvence
Během přehrávání stiskněte tlačítko M/m (prohledávání obrazu). Pro prohlížení během
vyhledávání vpřed podržte stisknuté tlačítko M a pro prohlížení během vyhledávání vzad podržte
stisknuté tlačítko m (prohledávání s přeskakováním).
b Poznámka
• Prohledávání obrazu vzad/prohledávání s přeskakováním vzad není možné u kazet zaznamenaných ve
formátu HDV.
Nastavení hlasitosti
Hlasitost nastavte pomocí tlačítka „VOLUME/MEMORY (Hlasitost/paměť)”.
Prohlížení statických snímků
3 Pomocí tlačítka „VOLUME/MEMORY (Hlasitost/paměť)” vyberte snímek, který chcete
zobrazit.
Pro ukončení přehrávání statických snímků znovu stiskněte tlačítko „MEMORY/PLAY (Paměť/
přehrávání)”.
Zobrazení seznamu statických snímků (indexová obrazovka)
Záznam/přehrávání
1 Přepněte přepínač „POWER (Napájení)” do polohy „VCR (Videorekordér)”.
2 Stiskněte tlačítko „MEMORY/PLAY (Paměť/přehrávání)”.
1 Přepněte přepínač „POWER (Napájení)” do polohy „VCR (Videorekordér)”.
2 Stiskněte tlačítko „MEMORY/INDEX (Paměť/index)”.
101–0050
1 / 19
101
3 Stisknutím tlačítka „VOLUME/MEMORY (Hlasitost/paměť)” vyberte požadovaný
snímek.
Pro zobrazení jednoho snímku posuňte symbol B na příslušný snímek a stiskněte tlačítko
„MEMORY/PLAY (Paměť/přehrávání)”.
Pro skrytí seznamu statických snímků znovu stiskněte tlačítko „MEMORY/INDEX (Paměť/
index)”.
29CZ
Změna nastavení videokamery pro záznam
Nastavení transfokace
Používání transfokátoru na rukojeti
1 Nastavte přepínač transfokátoru na
rukojeti B do polohy H (vysoká) nebo
L (nízká).
z Rada
• Rychlost transfokace při použití páčky
transfokátoru na rukojeti můžete nastavit
v položce „[HANDLE ZOOM]
(Transfokátor na rukojeti)” (str. 59).
2 Stiskněte páčku transfokátoru na
rukojeti A pro přiblížení nebo oddálení
objektu.
b Poznámky
Pro pomalejší průběh transfokace mírně
posuňte páčku transfokátoru C. Pro rychlejší
průběh transfokace ji posuňte dále.
Širší úhel záběru: (širokoúhlý záběr)
• Rychlost transfokace nelze nastavit stisknutím
páčky transfokátoru na rukojeti.
• Páčku transfokátoru na rukojeti nelze použít,
pokud je přepínač transfokátoru na rukojeti
nastaven do polohy „OFF (Vypnuto)”.
• Rychlost transfokace při použití páčky
transfokátoru C nelze měnit pomocí přepínače
B.
Používání kroužku transfokátoru
Bližší záběr: (teleobjektiv)
Otáčením kroužku transfokátoru D můžete
provést transfokaci požadovanou rychlostí.
Lze provést i velmi jemné nastavení.
b Poznámka
z Rady
• Minimální vzdálenost mezi videokamerou
a snímaným objektem pro získání ostrého
obrazu je 1 cm pro širokoúhlý záběr a přibližně
80 cm v režimu teleobjektivu.
• Pokud je objekt ve vzdálenosti menší než 80 cm
od vaší videokamery, nemusí být obraz při
určitých nastaveních transfokace ostrý.
• Nesundávejte prst z páčky transfokátoru. Pokud
prst sundáte, může se zaznamenat zvuk pohybu
páčky transfokátoru.
30CZ
• Kroužkem transfokátoru otáčejte přiměřenou
rychlostí. Pokud budete kroužkem otáčet příliš
rychle, nebude rychlost transfokace odpovídat
rychlosti otáčení kroužku transfokátoru.
Ruční zaostřování
2 Otáčejte kroužkem pro zaostřování
D a proveďte zaostření.
Symbol 9 se změní na
, pokud již
nelze zaostřovat na větší vzdálenost.
Symbol 9 se změní na
, pokud již
nelze zaostřovat na menší vzdálenost.
b Poznámka
• Pokud přepnete přepínač „POWER (Napájení)”
do polohy „OFF (CHG) (Vypnuto - nabíjení)”
na více než 12 hodin, obnoví se automatické
zaostřování (výchozí nastavení).
D
C
B A
Zaostřovat můžete rovněž ručně podle
okolních podmínek pro záznam.
Tuto funkci použijte v následujících
případech:
– Pro záznam objektu za oknem pokrytým
kapkami deště.
– Pro záznam vodorovných pruhů.
– Pro záznam málo kontrastního objektu
vzhledem k pozadí.
– Pokud chcete zaostřit objekt v pozadí.
– Pro záznam nehybného objektu s použitím
stativu.
1 Během záznamu nebo
pohotovostního režimu stiskněte
tlačítko „FOCUS (Zaostřování)” A.
Zobrazí se symbol 9.
• Zaostřování objektu je snadnější při použití
transfokátoru. Posuňte páčku transfokátoru
směrem k poloze T (teleobjektiv) a proveďte
zaostření a potom posuňte páčku k poloze W
(širokoúhlý záběr) pro nastavení transfokace pro
záznam.
• Pokud chcete pořídit detailní záznam objektu,
posuňte páčku transfokátoru k poloze W
(širokoúhlý záběr) pro úplné oddálení obrazu
a potom proveďte zaostření.
Záznam/přehrávání
z Rady
Ruční zaostřování
Obnovení automatického zaostřování
Znovu stiskněte tlačítko „FOCUS
(Zaostřování)” A.
Symbol 9 zmizí a funkce „AUTO FOCUS
(Automatické zaostřování)” je obnovena.
Dočasné použití funkce „AUTO
FOCUS (Automatické zaostřování)”
(automatické zaostřování jedním
stisknutím tlačítka)
Během záznamu objektu podržte stisknuté
tlačítko „PUSH AUTO FOCUS (Automatické
zaostřování)” C.
Pokud tlačítko uvolníte, obnoví se ruční
zaostřování.
Tuto funkci použijte, pokud chcete zaostřit
jiný objekt. Dojde k plynulému přechodu scén.
Pokračování ,31CZ
Změna nastavení videokamery pro záznam (pokračování)
z Rada
• V následujících případech se asi na 3 sekundy
zobrazí informace o ohniskové vzdálenosti
(pokud je osvětlení nedostatečné a nelze provést
zaostření). (Tato informace nebude zobrazena
správně při použití konverzního adaptéru
objektivu (na přání).)
– Pokud je nastaven režim ručního
zaostřování.
– Pokud otáčíte kroužkem pro zaostřování.
Používání funkce „Expanded focus
(Rozšířené zaostřování)”
Během pohotovostního režimu stiskněte
tlačítko „EXPANDED FOCUS (Rozšířené
zaostřování)” B.
Zobrazí se nápis „[EXPANDED FOCUS]
(Rozšířené zaostřování)” a střed obrazovky se
asi dvojnásobně zvětší. Ruční zaostřování je
pak jednodušší. Po opětovném stisknutí
tlačítka se zobrazí původní velikost obrazu.
b Poznámka
• Po stisknutí tlačítka „REC START/STOP
(Spuštění/zastavení záznamu)” nebo „PHOTO/
EXPANDED FOCUS (Fotografie/rozšířené
zaostřování)” se obraz zobrazí v původní
velikosti.
Pomocí voliče „EXPOSURE/IRIS (Expozice/
clona)” G můžete nastavit jas obrazu.
V menu můžete voliči „EXPOSURE/IRIS
(Expozice/clona)” G přiřadit funkci jedné
z položek „[EXPOSURE] (Expozice)”
(výchozí nastavení), „[IRIS] (Clona)” nebo
„[AE SHIFT] (Posunutí automatické
expozice)” (str. 56).
z Rady
• Pokud během nastavování voličem
„EXPOSURE/IRIS (Expozice/clona)” otevřete
clonu více než na hodnotu F2,8 (nastavte např.
F1,6), změní se nastavení při změně
transfokátoru ze širokoúhlého záběru do polohy
teleobjektivu opět na hodnotu F2,8.
• Pokud je volič „EXPOSURE/IRIS (Expozice/
clona)” nastaven na „[EXPOSURE]
(Expozice)”, zobrazí se vedle hodnot, které lze
nastavit voličem „EXPOSURE/IRIS (Expozice/
clona)”, symbol .
x „EXPOSURE (Expozice)” (výchozí
nastavení)
Nastavením clony a zisku můžete nastavit
jas displeje (rychlost závěrky zůstává
pevně nastavena).
Hodnoty nastavení clony, zisku a rychlosti
závěrky jsou zobrazeny na obrazovce.
z Rada
• V položce „[EXP.FOCUS TYPE] (Typ
rozšířeného zaostřování)” (str. 63) můžete
vybrat typ funkce „EXPANDED FOCUS
(Rozšířené zaostřování)”.
Nastavení voliče „EXPOSURE/
IRIS (Expozice/clona)”
F2 . 4
0dB
60
b Poznámka
• Tlačítka „GAIN (Zisk)” a „SHUTTER SPEED
(Rychlost závěrky)” nejsou funkční.
z Rada
• Tímto způsobem lze změnit jas obrazovky
a nastavit požadovaný jas pomocí voliče.
x „IRIS (Clona)”
Intenzitu světla, které prochází
objektivem, můžete ručně nastavit
v rozsahu F1,6 až F11 nebo můžete clonu
zavřít.
Čím je clona více otevřená (nižší clonové
číslo), tím je intenzita procházejícího
světla větší a naopak. Aktuální clonové
číslo (F) se zobrazí na displeji.
F2 . 8
32
CZ
z Rady
• Rozsah zaostření, ovlivňovaný nastavením
clony, se nazývá hloubka ostrosti. Čím více je
clona otevřená, tím je hloubka ostrosti menší
a čím více je clona zavřená, tím je hloubka
ostrosti větší. Nastavte clonu vhodným
způsobem pro dosažení požadovaného efektu ve
vaší fotografii.
• To je užitečné, pokud chcete dosáhnout
rozmazaného nebo ostrého pozadí nebo ručně
nastavit clonu, zisk nebo rychlost závěrky na
displeji.
x „AE SHIFT (Posunutí automatické
expozice)”
(Expozice/clona)” G nastavte
kvalitu obrazu.
z Rada
• Pokud po ručním nastavení přepnete přepínač
„AUTO LOCK (Automatické nastavování)” A
do polohy „HOLD (Zablokováno)”, ručně
nastavené hodnoty se uloží.
Obnovení automatického nastavování
Stiskněte tlačítko „EXPOSURE/IRIS
(Expozice/clona)” H nebo přepněte přepínač
„AUTO LOCK (Automatické nastavování)”
A do polohy „AUTO LOCK (Automatické
nastavování)”.
b Poznámky
z Rada
• Pokud nastavíte přepínač „AUTO LOCK
(Automatické nastavování)” A do polohy
„AUTO LOCK (Automatické nastavování)”,
budou se rovněž ostatní ručně nastavené
položky (zisk, rychlost závěrky, vyvážení bílé
barvy) dočasně nastavovat automaticky.
• Při změně transfokace z polohy W (širokoúhlý
záběr) do polohy T (teleobjektiv) se mění
clonové číslo v rozsahu F1,6 až F2,8.
• Pokud přepnete přepínač „POWER (Napájení)”
do polohy „OFF (CHG) (Vypnuto - nabíjení)”
na více než 12 hodin, obnoví se automatické
nastavování (výchozí nastavení).
• Funkci „AE SHIFT (Posunutí automatické
expozice)” můžete nastavit v menu (str. 58).
z Tipy
+2
b Poznámky
• Hodnotu „IRIS (Clona)” nemůžete nastavit
ručně.
• Funkce „[AE SHIFT] (Posunutí automatické
expozice)” nepracuje, pokud je expozice
nastavena ručně nebo pokud je clona, zisk
i rychlost závěrky nastavena ručně.
1 Během záznamu nebo
pohotovostního režimu přepněte
přepínač „AUTO LOCK
(Automatické nastavování)” A do
střední polohy pro zrušení režimu
automatického nastavování.
Tento krok není nutný, pokud je voliči
„EXPOSURE/IRIS (Expozice/clona)”
přiřazena funkce „AE SHIFT (Posunutí
automatické expozice)”.
2 Stiskněte tlačítko „EXPOSURE/IRIS
(Expozice/clona)” H.
Nyní lze provádět nastavení pomocí voliče
„EXPOSURE/IRIS (Expozice/clona)” G.
Záznam/přehrávání
Během záznamu v automatickém režimu
můžete mírně nastavit expozici v rozsahu 7 (tmavé prostředí) až +7 (světlé
prostředí). Zobrazí se symbol
.
3 Otáčením voliče „EXPOSURE/IRIS
• V položce „[EXPOSURE/IRIS] (Expozice/
clona)” t „[DIAL SENS] (Citlivost voliče)”
(str. 56) můžete nastavit citlivost voliče
„EXPOSURE/IRIS (Expozice/clona)” G
a v položce „[EXPOSURE/IRIS] (Expozice/
clona)” t „[DIAL ROTATE] (Směr ovládání
voliče)” můžete nastavit směr ovládání voliče
(str. 56).
• Nastavení lze rovněž zkontrolovat stisknutím
tlačítka „STATUS CHECK (Kontrola stavu)”
(str. 44).
• Viz strana 60, kde najdete informace o položce
„[BACK LIGHT] (Protisvětlo)”.
Nastavení intenzity světla (ND filtr)
Pokud je okolní prostředí příliš světlé, můžete
pro ostrý záznam objektu použít ND filtr.
Pokračování ,33CZ
Změna nastavení videokamery pro záznam (pokračování)
K dispozici jsou 2 úrovně nastavení ND filtru.
ND filtr 1 snižuje intenzitu světla asi na 1/4
a ND filtr 2 asi na 1/16.
Pokud v pohotovostním režimu bliká indikátor
, nastavte přepínač „ND FILTER (ND
filtr)” F do polohy 1, aby se indikátor
rozsvítil. Pokud bliká indikátor
, nastavte
přepínač „ND FILTER (ND filtr)” do polohy
2, aby se indikátor
rozsvítil. Pokud bliká
indikátor
, nastavte přepínač „ND
FILTER (ND filtr)” do polohy „OFF
(Vypnuto)”, aby indikátor zhasl.
b Poznámky
• Pokud přepnete přepínač „ND FILTER (ND
filtr)” během záznamu, může dojít ke zkreslení
obrazu a zvuku.
• Pokud provedete ruční nastavení clony,
indikátor ND filtru se nezobrazí, ani pokud by
měl být ND filtr aktivován.
z Rada
• Pokud během záznamu světlého objektu značně
zavřete clonu, může dojít k odchýlení paprsků
a nesprávnému zaostření (tento jev je typický
pro videokamery). ND filtr potlačuje tento jev
a umožňuje pořídit kvalitnější záznam.
Zobrazení vzoru „Zebra” pro
nastavení jasu
Pokud se v obrazu nachází část s vyšší úrovní
jasu, může se tato část při přehrávání zobrazit
příliš světlá. Zobrazení vzoru „Zebra” na
takovou část slouží pro připomenutí, že máte
před záznamem nastavit jas.
Pomocí přepínače „ZEBRA (Vzor Zebra)” E
vyberte úroveň jasu pro zobrazení vzoru
„Zebra”. Potom se zobrazí vzor „Zebra”.
Vyberte hodnotu [70] nebo [100].
Pokud vyberete hodnotu [70], zobrazí se vzor
„Zebra” v části s úrovní jasového signálu 70 ±
5 %.
Pokud vyberete hodnotu [100], zobrazí se vzor
„Zebra” v části s úrovní jasového signálu
100 % nebo více.
Skrytí vzoru „Zebra”
• Přepněte přepínač „ZEBRA (Vzor Zebra)”
E do polohy „OFF (Vypnuto)”.
b Poznámka
• Vzor „Zebra” není zaznamenán na kazetu.
34CZ
z Rada
• Při použití této funkce lze pohodlně nastavit jas,
pokud je zobrazen histogram (str. 63).
Nastavení hodnoty zisku
Při záznamu načernalých nebo tmavých
objektů můžete ručně nastavit zisk, pokud
nechcete, aby byla aktivována funkce „AGC
(Automatické nastavení zisku)”.
1 Během záznamu nebo pohotovostního
režimu přepněte přepínač „AUTO
LOCK (Automatické nastavování)” A
do střední polohy pro zrušení režimu
automatického nastavování.
2 Stiskněte tlačítko „GAIN (Zisk)” B.
Zobrazí se aktuální hodnota zisku.
3 Otáčením voliče „SEL/PUSH EXEC
(Výběr/potvrzení)” D nastavte zisk.
Zisk lze nastavit v rozsahu 0 dB až 18 dB
v krocích 3 dB.
z Rada
• Po ručním nastavení lze hodnotu zisku dočasně
uložit přepnutím přepínače „AUTO LOCK
(Automatické nastavování)” A do polohy
„HOLD (Zablokováno)”.
Obnovení automatického nastavování
Stiskněte tlačítko „GAIN (Zisk)” B nebo
přepněte přepínač „AUTO LOCK
(Automatické nastavování)” A do polohy
„AUTO LOCK (Automatické nastavování)”.
b Poznámky
• Pokud nastavíte přepínač „AUTO LOCK
(Automatické nastavování)” A do polohy
„AUTO LOCK (Automatické nastavování)”,
budou se rovněž ostatní ručně nastavené
položky (clona, rychlost závěrky, vyvážení bílé
barvy) dočasně nastavovat automaticky.
• Pokud přepnete přepínač „POWER (Napájení)”
do polohy „OFF (CHG) (Vypnuto - nabíjení)”
na více než 12 hodin, obnoví se automatické
nastavování.
Nastavení rychlosti závěrky
Rychlost závěrky můžete ručně nastavit.
V závislosti na rychlosti závěrky můžete
dosáhnout toho, že objekt vypadá nehybně,
nebo naopak můžete zdůraznit plynulost
pohybu objektu.
1 Během záznamu nebo pohotovostního
režimu přepněte přepínač „AUTO
LOCK (Automatické nastavování)” A
do střední polohy pro zrušení režimu
automatického nastavování.
Nastavení přirozené barvy „White balance (Vyvážení bílé
barvy)”
2 Stiskněte tlačítko „SHUTTER SPEED
(Rychlost závěrky)” C.
A
3 Otáčením voliče „SEL/PUSH EXEC
(Výběr/potvrzení)” D nastavte rychlost
závěrky.
B
z Rada
• Po ručním nastavení lze rychlost závěrky
dočasně uložit přepnutím přepínače „AUTO
LOCK (Automatické nastavování)” A do
polohy „HOLD (Zablokováno)”.
Obnovení automatického nastavování
Stiskněte tlačítko „SHUTTER SPEED
(Rychlost závěrky)” C nebo přepněte
přepínač „AUTO LOCK (Automatické
nastavování)” A do polohy „AUTO LOCK
(Automatické nastavování)”.
C
Záznam/přehrávání
Rychlost závěrky je možno nastavit
v rozsahu od 1/3 sekundy do
1/10 000 sekundy.
Vybraná rychlost závěrky se zobrazí na
displeji. Např. pokud vyberete
1/100 sekundy, zobrazí se [100]. Čím větší
číslo je na displeji zobrazeno, tím větší je
rychlost závěrky.
Vyvážení bílé barvy můžete nastavit podle
osvětlení okolí.
Můžete uložit dvě nastavení vyvážení bílé
barvy do paměti A a B (
Aa
B) pro
dvojí různé okolní podmínky při záznamu.
Během záznamu můžete nastavení vyvolat
pomocí voliče „SEL/PUSH EXEC (Výběr/
potvrzení)”. Nastavení zůstane zachováno,
dokud neprovedete opětovné nastavení, a to
i pokud odejmete akumulátor.
b Poznámky
• Pokud nastavíte přepínač „AUTO LOCK
(Automatické nastavování)” A do polohy
„AUTO LOCK (Automatické nastavování)”,
budou se rovněž ostatní ručně nastavené
položky (clona, zisk, vyvážení bílé barvy)
dočasně nastavovat automaticky.
• Pokud přepnete přepínač „POWER (Napájení)”
do polohy „OFF (CHG) (Vypnuto - nabíjení)”
na více než 12 hodin, obnoví se automatické
nastavování.
z Rady
• Při nízké rychlosti závěrky je obtížné zaostřit.
Doporučujeme provést ruční zaostření
s videokamerou upevněnou ke stativu.
• Pokud jsou jako zdroj osvětlení používány
zářivky nebo sodíkové nebo rtuťové výbojky,
může obraz blikat nebo měnit barvy.
1 Během záznamu nebo
pohotovostního režimu přepněte
přepínač „AUTO LOCK
(Automatické nastavování)” A do
střední polohy pro zrušení režimu
automatického nastavování.
2 Stiskněte tlačítko „WHT BAL
(Vyvážení bílé barvy)” B.
3 Otáčením voliče „SEL/PUSH EXEC
(Výběr/potvrzení)” C zobrazte
požadovanou položku a potom volič
stiskněte.
Pokračování ,35CZ
Změna nastavení videokamery pro záznam (pokračování)
Zobrazení na displeji se mění následujícím
způsobem:
At
Bt
(EXTERIÉR) t n (INTERIÉR)
Indikátor
Okolní podmínky
A
(PAMĚŤ A)
B
(PAMĚŤ B)
• Hodnoty vyvážení bílé
barvy nastavené pro
různé světelné
podmínky lze uložit do
paměti A a B.
Postupujte podle níže
uvedených pokynů.
(Exteriér)
n
(Interiér)
• Záznam západu/
východu slunce,
záznam po západu
slunce, před východem
slunce, záznam
neonových nápisů
nebo ohňostrojů.
• Záznam při osvětlení
barevným zářivkovým
osvětlením.
• Záznam při rychle se
měnících světelných
podmínkách.
• Záznam při silném
osvětlení, jako např. ve
fotografickém studiu.
• Záznam při osvětlení
sodíkovými nebo
rtuťovými výbojkami.
Po nastavení vyvážení bílé barvy přestane
indikátor
A nebo
B blikat
a zůstane svítit. Nastavená hodnota je nyní
uložena do vybrané paměti
A nebo
B.
Obnovení automatického nastavování
vyvážení bílé barvy
Stiskněte tlačítko „WHT BAL (Vyvážení bílé
barvy)” B nebo přepněte přepínač „AUTO
LOCK (Automatické nastavování)” A do
polohy „AUTO LOCK (Automatické
nastavování)”.
b Poznámky
• Pokud nastavíte přepínač „AUTO LOCK
(Automatické nastavování)” A do polohy
„AUTO LOCK (Automatické nastavování)”,
budou se rovněž ostatní ručně nastavené
položky (clona, zisk, rychlost závěrky) dočasně
nastavovat automaticky.
• Pokud přepnete přepínač „POWER (Napájení)”
do polohy „OFF (CHG) (Vypnuto - nabíjení)”
na více než 12 hodin, obnoví se automatické
nastavování.
Uživatelské nastavení kvality
obrazu - „Picture profile
(Obrazový profil)”
z Rada
• Po ručním nastavení lze vyvážení bílé barvy
dočasně uložit přepnutím přepínače „AUTO
LOCK (Automatické nastavování)” A do
polohy „HOLD (Zablokováno)”.
Uložení nastavené hodnoty vyvážení
bílé barvy do paměti A nebo B
1 Podle kroku 3 v části „Nastavení
přirozené barvy (vyvážení bílé barvy)”
vyberte
A nebo
B.
2 Zaznamenejte něco bílého (jako např.
list papíru) na celou obrazovku při
stejných světelných podmínkách jako
objekt.
3 Stiskněte volič „SEL/PUSH EXEC
(Výběr/potvrzení)” C.
36CZ
Stisknutím voliče přepínáte mezi blikáním
indikátoru
Aa
B.
C B
A
Nastavením položek „[COLOR LEVEL]
(Úroveň barev)”, „[SHARPNESS] (Ostrost)”
atd. můžete nastavit požadovanou kvalitu
obrazu. K dispozici je 6 odlišných režimů
kvality obrazu v závislosti na době pořízení
záznamu, počasí nebo na osobě kameramana,
jejichž nastavení můžete upravit a uložit do
paměti.
Připojte vaši videokameru k televizoru nebo
monitoru a nastavte kvalitu obrazu podle
obrazu zobrazeného na televizoru nebo
monitoru.
Při výchozím nastavení jsou položky „[PP1]”
až „[PP6]” nastaveny pro následující
podmínky při záznamu.
Číslo obrazového
profilu (název
nastavení)
Zrušení záznamu s použitím
obrazového profilu
V kroku 2 vyberte možnost „[OFF]
(Vypnuto)” a potom stiskněte volič „SEL/
PUSH EXEC (Výběr/potvrzení)” A.
Změna obrazového profilu
Nastavení položek „[PP1]” až „[PP6]” můžete
změnit.
PP1:
„PORTRAIT
(Portrét)”
Nastavení vhodné pro
záznam osob.
1 Stiskněte tlačítko „PICTURE PROFILE
(Obrazový profil)” C.
PP2:
„CINEMA
(Kino)”
Nastavení vhodné pro
záznam podobný filmu.
2 Otáčením voliče „SEL/PUSH EXEC
(Výběr/potvrzení)” A vyberte číslo
obrazového profilu a potom volič
stiskněte.
PP3:
„SUNSET
(Západ slunce)”
Nastavení vhodné pro
záznam západu slunce.
PP4:
„MONOTONE
(Jednobarevný
obraz)”
Nastavení vhodné pro
záznam jednobarevného
obrazu.
PP5:
------
Můžete uložit vaše vlastní
nastavení.
PP6:
------
Můžete uložit vaše vlastní
nastavení.
1 Během pohotovostního režimu
stiskněte tlačítko „PICTURE
PROFILE (Obrazový profil)” C.
2 Otáčením voliče „SEL/PUSH EXEC
(Výběr/potvrzení)” A vyberte číslo
obrazového profilu a volič stiskněte.
K dispozici jsou položky „[PP1]” až
„[PP6]”.
Při záznamu se použije nastavení
vybraného obrazového profilu.
3 Otáčením voliče „SEL/PUSH EXEC
(Výběr/potvrzení)” A vyberte položku
„[SETTING] (Nastavení)” a potom
volič stiskněte.
Záznam/přehrávání
Podmínky pro záznam
4 Otáčením voliče „SEL/PUSH EXEC
(Výběr/potvrzení)” A vyberte položku,
kterou chcete nastavit a potom volič
stiskněte.
5 Otáčením voliče „SEL/PUSH EXEC
(Výběr/potvrzení)” A nastavte kvalitu
obrazu a potom volič stiskněte.
Položka
Nastavení
„[COLOR
LEVEL]
(Úroveň
barev)”
–7 (nízká) až +7 (vysoká)
–8 (černobílý obraz)
„[COLOR
PHASE]
(Barevný
posuv)”
–7 (do zelena) až +7 (do
červena)
„[SHARPNESS]
(Ostrost)”
0 (měkčí) až 15 (ostřejší)
3 Otáčením voliče „SEL/PUSH EXEC
(Výběr/potvrzení)” A vyberte
možnost „[OK]”.
Pokračování ,37CZ
Změna nastavení videokamery pro záznam (pokračování)
Položka
Nastavení
Kontrola nastavení obrazového profilu
„[SKINTON
E DTL]
(Pleťový
tón)”
Tato funkce umožňuje
potlačení vrásek
změkčením obrysů
v částech s „barvou pleti”.
„[TYPE1] (Typ 1)” (rozsah
barev rozpoznávaný jako
„barva pleti” je zúžený) až
„[TYPE3] (Typ 3)” (rozsah
barev rozpoznávaný „jako
barva” pleti je široký)
„[OFF] (Vypnuto)”: žádné
nastavení
Během záznamu nebo pohotovostního režimu
stiskněte tlačítko „STATUS CHECK
(Kontrola stavu)” B (str. 44).
„[WB
SHIFT]
(Posunutí
vyvážení
bílé)”
–7 (namodralý odstín
obrazu) až +7 (načervenalý
odstín bílých částí)
„[CINEMATONE
GAMMA]
(Odstín
gamma)”
Při nastavení na „[ON]
(Zapnuto)” je obraz
zaznamenán s křivkou
gamma, která reprodukuje
přirozený přechod barev
podobně jako u filmových
kamer.
„[PROFILE
NAME]
(Název
profilu)”
Pro pojmenování
obrazových profilů „[PP1]”
až „[PP6]” (str. 36)
„[COPY]
Pro zkopírování nastavení
(Kopírování)” obrazového profilu do
jiných obrazových profilů.
„[RESET]
(Obnovení
výchozího
nastavení)”
• Obrazové profily můžete přiřadit tlačítkům
„ASSIGN (Přiřazení)” a tato tlačítka použít pro
zapnutí nebo vypnutí obrazových profilů
(str. 39).
Pojmenování obrazového profilu
Obrazové profily 1 ~ 6 můžete pojmenovat.
1 Stiskněte tlačítko „PICTURE PROFILE
(Obrazový profil)” C.
2 Otáčením voliče „SEL/PUSH EXEC
(Výběr/potvrzení)” A vyberte
obrazový profil, který chcete
pojmenovat a stiskněte volič.
3 Pomocí voliče „SEL/PUSH EXEC
(Výběr/potvrzení)” A vyberte
„[SETTING] (Nastavení)” t
„[PROFILE NAME] (Název profilu)”.
4 Otáčením voliče „SEL/PUSH EXEC
(Výběr/potvrzení)” A vyberte
požadované písmeno a potom volič
stiskněte. Opakujte tento postup, dokud
není zadán celý název.
PICT. PROFILE
Pro obnovení výchozího
nastavení obrazového
profilu.
6 Pro nastavení dalších položek zopakujte
kroky 4 a 5.
7 Otáčením voliče „SEL/PUSH EXEC
(Výběr/potvrzení)” A vyberte
„[
RETURN] (Zpět)” a volič
stiskněte.
8 Otáčením voliče „SEL/PUSH EXEC
(Výběr/potvrzení)” A vyberte „[OK]”
a volič stiskněte.
Zobrazí se indikátor obrazového profilu.
b Poznámka
• V případě výběru možnosti „[TYPE3] (Typ
3)” v položce „[SKINTONE DTL] (Pleťový
tón)” může být efekt rovněž použit i na
barvy, které nepředstavují pleťové barvy.
38CZ
z Rada
CANCEL
OK
P I CTURE PROF I LE
END
z Tipy
•
•
•
•
•
Každý název může mít až 12 znaků.
Znaky, které lze použít v názvu profilu:
A~Z
0~9
-_ /#
& : . @
5 Otáčením voliče „SEL/PUSH EXEC
(Výběr/potvrzení)” A vyberte „[OK]”
a potom volič stiskněte. Název profilu
se změní.
6 Otáčením voliče „SEL/PUSH EXEC
(Výběr/potvrzení)” A vyberte „[
RETURN] (Zpět)” t „[OK]”.
Zkopírování nastavení obrazového
profilu do jiných obrazových profilů
1 Stiskněte tlačítko „PICTURE PROFILE
(Obrazový profil)” C.
2 Otáčením voliče „SEL/PUSH EXEC
(Výběr/potvrzení)” A vyberte
obrazový profil, z kterého chcete
kopírovat a potom volič stiskněte.
4 Otáčením voliče „SEL/PUSH EXEC
(Výběr/potvrzení)” A vyberte číslo
obrazového profilu, do kterého chcete
kopírovat a potom volič stiskněte.
5 Otáčením voliče „SEL/PUSH EXEC
(Výběr/potvrzení)” A vyberte „[YES]
(Ano)” a volič stiskněte.
6 Otáčením voliče „SEL/PUSH EXEC
(Výběr/potvrzení)” A vyberte „[
RETURN] (Zpět)” t „[OK]”.
Obnovení výchozího nastavení
obrazového profilu
Nastavení u každého obrazového profilu
můžete obnovit na výchozí hodnoty.
Nemůžete však obnovit výchozí nastavení
u všech profilů současně.
V případě potřeby můžete přiřadit některé
funkce tlačítkům „ASSIGN (Přiřazení)”.
Každému tlačítku „ASSIGN (Přiřazení)” 1 až
6 můžete přiřadit jednu funkci.
Funkce, které můžete přiřadit
tlačítkům „ASSIGN (Přiřazení)”
• „MARKER (Značkovač)” (str. 63)
• „D.EXTENDER (Digitální rozšíření)” (str. 60)
• „FOCUS INFNTY (Ostření do nekonečna)”
(str. 40)
• „REC REVIEW (Kontrola záznamu)” (str. 41)
• „END SEARCH (Vyhledávání konce
záznamu)” (str. 41)
• „INDEX MARK (Indexová značka)” (str. 41)
• „PEAKING (Zvýraznění obrysů objektu)”
(str. 62)
• „STEADYSHOT (Stabilizátor)” (str. 57)
• „COLOR BAR (Barevná lišta)”(str. 57)
• „SPOTLIGHT (Bodové osvětlení)” (str. 60)
• „BACK LIGHT (Protisvětlo)” (str. 60)
• „FADER (Roztmívání/zatmívání)” (str. 60)
• „DISPLAY (Displej)” (str. 44)
• Obrazový profil (str. 36)
• „SHOT TRANS (Přechod mezi záběry)”
(str. 42)
Záznam/přehrávání
3 Otáčením voliče „SEL/PUSH EXEC
(Výběr/potvrzení)” A vyberte
„[ SETTING] (Nastavení)” t
„[COPY] (Kopírování)”.
Přiřazení funkcí
tlačítkům „ASSIGN
(Přiřazení)”
b Poznámka
• Tlačítka „ASSIGN (Přiřazení)” 4 až 6 jsou
výhradně použity pro paměť přehrávání, pokud
je přepínač „POWER (Napájení)” nastaven do
polohy „VCR (Videorekordér)” a nelze je použít
jako tlačítka „ASSIGN (Přiřazení)”. Tlačítkům
„ASSIGN (Přiřazení)” 4 až 6 nemůžete
přiřazovat funkce, pokud je přepínač „POWER
(Napájení)” v poloze „VCR (Videorekordér)”.
1 Stiskněte tlačítko „PICTURE PROFILE
(Obrazový profil)” C.
2 Otáčením voliče „SEL/PUSH EXEC
(Výběr/potvrzení)” A vyberte
obrazový profil a potom volič stiskněte.
3 Pomocí voliče „SEL/PUSH EXEC
(Výběr/potvrzení)” A vyberte
„[SETTING] (Nastavení)” t
„[RESET] (Obnovení výchozího
nastavení)” t „[YES] (Ano)” t
„[
RETURN] (Zpět)” t „[OK]”.
Pokračování ,39CZ
Přiřazení funkcí tlačítkům „ASSIGN (Přiřazení)” (pokračování)
5 Otáčením voliče „SEL/PUSH EXEC
(Výběr/potvrzení)” B vyberte
„[OK]” a potom stiskněte volič.
Tlačítka „ASSIGN
(Přiřazení)” 1-3
A
B
6 Stisknutím tlačítka „MENU (Menu)”
A skryjte menu.
z Rady
• Funkce přechodu mezi záběry je přiřazena
tlačítkům „ASSIGN (Přiřazení)” 1, 2 a 3
(str. 42). Zrušte toto přiřazení, abyste mohli
tlačítkům přiřadit jinou funkci.
• Pro zrušení přiřazení funkce přechodu mezi
záběry vyberte v kroku „[SHOT TRANS]
(Přechod mezi záběry)” t „[YES] (Ano)”.
Tlačítka „ASSIGN
(Přiřazení)” 4-6
1 Stiskněte tlačítko „MENU (Menu)”.
2 Pomocí voliče „SEL/PUSH EXEC
(Výběr/potvrzení)” B vyberte „
(OTHERS) (Ostatní)” t „[ASSIGN
BTN] (Tlačítka pro přiřazení)”.
3 Otáčením voliče „SEL/PUSH EXEC
(Výběr/potvrzení)” B vyberte číslo
tlačítka „ASSIGN (Přiřazení)”
(„ASSIGN 1-6 (Tlačítko 1-6)”,
„[SHOT TRANS] (Přechod mezi
záběry)”), kterému chcete přiřadit
funkci a potom volič stiskněte.
• Zobrazí se číslo a symbol [------] indikující,
že není přiřazena žádná funkce.
• Pokud jste vybrali „[SHOT TRANS]
(Přechod mezi záběry)”, vyberte „[YES]
(Ano)” a pokračujte krokem 6.
4 Otáčením voliče „SEL/PUSH EXEC
(Výběr/potvrzení)” B vyberte
požadovanou funkci a potom volič
stiskněte.
40CZ
Ostření na vzdálené objekty „Focus infinity (Ostření do
nekonečna)”
b Poznámka
• Funkce „[FOCUS INFNTY] (Ostření do
nekonečna)” je dostupná pouze při ručním
zaostřování, nikoliv v režimu automatického
zaostřování.
1 Přiřaďte funkci „[FOCUS INFNTY]
(Ostření do nekonečna)” jednomu
z tlačítek „ASSIGN (Přiřazení)”
(str. 39).
2 Stiskněte tlačítko „ASSIGN
(Přiřazení)”, kterému je přirazena
funkce „[FOCUS INFNTY] (Ostření
do nekonečna)”.
Zobrazí se
.
Pokud tlačítko uvolníte, obnoví se ruční
zaostřování.
Tuto funkci použijte pro záznam
vzdálených objektů, pokud je automaticky
zaostřen blízký objekt.
Záznam indexového signálu
Kontrola naposledy pořízených
scén - „Rec review (Kontrola
záznamu)”
Pokud ve scéně vytvoříte index, můžete tuto
scénu později snadno vyhledat (str. 47).
Funkce indexu usnadňuje kontrolu přechodu
mezi jednotlivými záběry záznamu nebo
editaci vašeho záznamu pomocí indexových
signálů.
Můžete si prohlédnout asi 2 sekundy scény
zaznamenané před zastavením kazety.
Tak lze snadno zkontrolovat poslední scénu.
1 Nejdříve přiřaďte funkci „[INDEX
1 Nejdříve přiřaďte funkci „[REC
2 Stiskněte tlačítko „ASSIGN
2 V pohotovostním režimu stiskněte
MARK] (Indexová značka)” jednomu
z tlačítek „ASSIGN (Přiřazení)”
(str. 39).
tlačítko „ASSIGN (Přiřazení)”,
kterému je přiřazena funkce „[REC
REVIEW] (Kontrola záznamu)”.
Přehrají se poslední 2 sekundy (přibližně)
naposledy zaznamenané scény. Potom se
videokamera přepne do pohotovostního
režimu.
Záznam/přehrávání
(Přiřazení)”, kterému je přirazena
funkce „[INDEX MARK] (Indexová
značka)”.
Při stisknutí tlačítka během záznamu
Na 7 sekund se zobrazí symbol
a indexový signál je zaznamenán.
Při stisknutí tlačítka během
pohotovostního režimu
Symbol
bliká.
Po stisknutí tlačítka „REC START/STOP
(Spuštění/zastavení záznamu)” pro
spuštění záznamu se asi na 7 sekund
zobrazí symbol
a indexový signál je
zaznamenán.
REVIEW] (Kontrola záznamu)”
jednomu z tlačítek „ASSIGN
(Přiřazení)” (str. 39).
Vyhledání poslední scény
naposledy pořízeného záznamu
- „End search (Vyhledávání
konce záznamu)”
b Poznámka
Zrušení funkce
Před spuštěním záznamu znovu stiskněte
tlačítko „ASSIGN (Přiřazení)”, kterému je
přiřazena funkce „[INDEX MARK] (Indexová
značka)”.
b Poznámka
• Indexový signál nelze zaznamenat na kazetu
dodatečně.
• Funkce „End search (Vyhledávání konce
záznamu)” nebude pracovat správně, pokud je
mezi částmi se záznamem volné místo.
1 Nejdříve přiřaďte funkci „[END
SEARCH] (Vyhledávání konce
záznamu)” jednomu z tlačítek
„ASSIGN (Přiřazení)” (str. 39).
2 Stiskněte tlačítko „ASSIGN
(Přiřazení)”, kterému je přiřazena
funkce „[END SEARCH]
(Vyhledávání konce záznamu)”.
Přehraje se přibližně 5 sekund poslední
scény pořízeného záznamu a v místě, kde
končí poslední záznam, se videokamera
přepne do pohotovostního režimu.
Pokračování ,41CZ
Přiřazení funkcí tlačítkům „ASSIGN (Přiřazení)” (pokračování)
b Poznámka
z Rada
• Funkce „End search (Vyhledávání konce
záznamu)” nebude pracovat správně, pokud je
mezi dvěma pořízenými záznamy volné místo.
• Funkce přechodu mezi záběry je přiřazena
tlačítkům „ASSIGN (Přiřazení)” 1, 2 a 3.
Použití funkce přechodu mezi
záběry
Nastavení ostření, transfokátoru, clony, zisku,
rychlosti závěrky a vyvážení bílé barvy lze
předem uložit a pak tyto hodnoty změnit
z aktuálního nastavení na některé z uložených
nastavení, což se projeví plynulým přechodem
mezi jednotlivými scénami.
Například můžete posunout zaostření
z bližšího objektu na vzdálenější objekty nebo
změnit hloubku ostrosti nastavením clony.
Kromě toho můžete plynule pořizovat scény
při různě se měnících podmínkách záznamu.
Pokud uložíte funkci ručního nastavení
vyvážení bílé barvy, budou se scény plynule
prolínat i při záznamu objektů v interiérech
a v exteriérech.
Používejte stativ, abyste předešli rozhýbání
videokamery.
„SHOT-A (Záběr A)”
2 Uložte nastavení.
1 Opakovaným stisknutím tlačítka
„ASSIGN (Přiřazení)” 1 zobrazte
obrazovku „SHOT TRANSITION
(Přechod mezi záběry)” „STORE
(Uložení)”.
1 2 0 min
STBY
SHOT TRANS
0:00:05
STORE
SHOT-A
SHOT-B
„STORE
(Uložení)”
2 Ručně nastavte požadované položky.
Podrobnější informace o nastavení
najdete na str. 30 až 36.
3 Stisknutím tlačítka „ASSIGN
(Přiřazení)” 2 uložte nastavení do
položky „SHOT-A (Záběr A)” nebo
stisknutím tlačítka „ASSIGN
(Přiřazení)” 3 do položky „SHOT-B
(Záběr B)”.
b Poznámka
„SHOT-B (Záběr B)”
V položce „[SHOT TRANS] (Přechod mezi
záběry)” můžete nastavit křivku přechodu
a dobu trvání (str. 59).
Tlačítka „ASSIGN (Přiřazení)” 1-3
• Hodnoty uložené v položkách „SHOT-A
(Záběr A)” a „SHOT-B (Záběr B)” se
vymažou, pokud přepnete přepínač
„POWER (Napájení)” do polohy „OFF
(CHG) (Vypnuto - nabíjení)”.
3 Zkontrolujte uložené nastavení.
1 Opakovaným stisknutím tlačítka
„ASSIGN (Přiřazení)” 1 zobrazte
obrazovku „SHOT TRANSITION
(Přechod mezi záběry)” „CHECK
(Kontrola)”.
1 2 0 min
STBY
SHOT TRANS
1 Přiřaďte funkci „[SHOT TRANS]
42
(Přechod mezi záběry)” tlačítkům
„ASSIGN (Přiřazení)” (str. 39).
CZ
0:00:05
CHECK
SHOT-A
SHOT-B
„CHECK
(Kontrola)”
2 Stisknutím tlačítka „ASSIGN
(Přiřazení)” 2 zkontrolujte nastavení
v položce „SHOT-A (Záběr A)”.
Stisknutím tlačítka „ASSIGN
(Přiřazení)” 3 zkontrolujte nastavení
v položce „SHOT-B (Záběr B)”.
Vybrané nastavení se projeví v obraze
na obrazovce. Automaticky se nastaví
uložené hodnoty zaostření, transfokace
a dalších parametrů.
b Poznámka
• V položce „[SHOT TRANS] (Přechod mezi
záběry)” nemůžete zkontrolovat nastavení
času a křivky přechodu (str. 59).
4 Záznam s použitím funkce přechodu
1 2 0 min
STBY
SHOT TRANS
0:00:05
EXEC
SHOT-A
SHOT-B
S
„EXEC
(Potvrzení)”
E
Lišta přechodu
S: začátek
E: konec
2 Stiskněte tlačítko „REC START/STOP
(Spuštění/zastavení záznamu)”.
3 Stiskněte tlačítko „ASSIGN
(Přiřazení)” 2 pro záznam
videosekvence s použitím nastavení
„SHOT-A (Záběr A)”. Stiskněte
tlačítko „ASSIGN (Přiřazení)” 3 pro
záznam videosekvence s použitím
nastavení „SHOT-B (Záběr B)”.
Obraz bude zaznamenáván
s nastaveními, která byla automaticky
změněna z aktuálních nastavení na
uložená nastavení.
• Při kontrole nebo aktivaci funkce přechodu
mezi záběry není možno používat funkci
transfokátoru, zaostřovat nebo ručně nastavovat
jiné funkce.
• Pokud změníte položku „[SHOT TRANS]
(Přechod mezi záběry)” (str. 59), opakovaným
stisknutím tlačítka „ASSIGN (Přiřazení)” 1
skryjte obrazovku této funkce.
• Po aktivaci funkce přechodu mezi záběry
v průběhu záznamu se nemůžete vrátit
z uloženého nastavení „SHOT-A (Záběr A)”
nebo „SHOT-B (Záběr B)” zpět k předchozím
nastavením.
• Pokud v průběhu činnosti funkce přechodu mezi
záběry stisknete následující tlačítka, bude
funkce zrušena:
– „PICTURE PROFIL (Obrazový profil)”
– „MENU (Menu)”
– „EXPANDED FOCUS (Rozšířené
zaostřování)”
– „STATUS CHECK (Kontrola stavu)”
Záznam/přehrávání
mezi záběry
1 Opakovaným stisknutím tlačítka
„ASSIGN (Přiřazení)” 1 zobrazte
obrazovku „SHOT TRANSITION
(Přechod mezi záběry)” „EXEC
(Potvrzení)”.
b Poznámky
z Rady
• Rovněž můžete použít přechod z nastavení
„SHOT-A (Záběr A)” na „SHOT-B (Záběr B)”
nebo obráceně. Např. pro přechod z nastavení
„SHOT-A (Záběr A)” na „SHOT-B (Záběr B)”
zobrazte obrazovku „CHECK (Kontrola)”,
stiskněte tlačítko „ASSIGN (Přiřazení)” 2
a potom tlačítko „REC START/STOP
(Spuštění/zastavení záznamu)”. Potom zobrazte
obrazovku „EXEC (Potvrzení)” a stiskněte
tlačítko „ASSIGN (Přiřazení)” 3.
• Před stisknutím tlačítka „REC START/STOP
(Spuštění/zastavení záznamu)” v kroku 4
můžete vyzkoušet plynulost tohoto přechodu
stisknutím tlačítka „ASSIGN (Přiřazení)” 2
nebo 3, na kterém je uloženo požadované
nastavení.
Zrušení funkce
Opakovaným stisknutím tlačítka „ASSIGN
(Přiřazení)” 1 skryjte obrazovku funkce
„SHOT TRANSITION (Přechod mezi
záběry)”.
z Rada
• Opakovaným stisknutím tlačítka „ASSIGN
(Přiřazení)” 1 zrušte funkci „SHOT
TRANSITION (Přechod mezi záběry)”.
43CZ
Změna/kontrola nastavení vaší videokamery
Zobrazení nastavení vaší
videokamery - „Status check
(Kontrola stavu)”
A
C
B
Změna obrazovky
Můžete zapnout nebo vypnout zobrazení
časového kódu, počítadla nebo dalších
informací na obrazovce.
Stiskněte tlačítko „DISPLAY/BATT
INFO (Displej/informace
o akumulátoru)” C.
Indikátory na obrazovce se po stisknutí
tlačítka zobrazí nebo skryjí.
z Rada
• Indikátory můžete zobrazit i během přehrávání
na televizoru. Vyberte „[DISP OUTPUT]
(Výstup displeje)” a potom „[V-OUT/PANEL]
(Video výstup/panel)” (str. 65).
Můžete zkontrolovat nastavenou hodnotu
následujících položek:
• Nastavení zvuku, jako např. „[DV AUDIO
MIX] (Sloučení zvuku DV)” (str. 61)
• Nastavení výstupního signálu („[VCR HDV/
DV]” atd.) (str. 66)
• Funkce přiřazené tlačítkům „ASSIGN
(Přiřazení)” (str. 39)
• Nastavení videokamery (str. 56)
• Obrazový profil (str. 36)
1 Stiskněte tlačítko „STATUS CHECK
(Kontrola stavu)” B.
2 Otáčením voliče „SEL/PUSH EXEC
(Výběr/potvrzení)” A zobrazte
požadovanou položku.
Pokud je přepínač „POWER (Napájení)”
nastaven do polohy „CAMERA
(Videokamera)”, zobrazí se položky
v následujícím pořadí:
„AUDIO (Zvuk)” t „OUTPUT
(Výstup)” t „ASSIGN (Přiřazení)” t
„CAMERA (Videokamera)” t
„PICT.PROFILE (Obrazový profil)”
Pokud je přepínač „POWER (Napájení)”
nastaven do polohy „VCR
(Videorekordér)”, zobrazí se položky
v následujícím pořadí:
„AUDIO (Zvuk)” t „OUTPUT
(Výstup)” t „ASSIGN (Přiřazení)”
b Poznámka
• Pokud je položka „[PICT.PROFILE]
(Obrazový profil)” nastavena na „[OFF]
(Vypnuto)”, nastavení položky „PICTURE
PROFILE (Obrazový profil)” se nezobrazí.
Vypnutí zobrazení nastavených hodnot
• Stiskněte tlačítko „STATUS CHECK (Kontrola
stavu)” B.
44CZ
Kontrola zbývající kapacity
akumulátoru - „Battery Info
(Informace o akumulátoru)”
Zbývající kapacita akumulátoru
(přibližně)
139
139
Záznam/přehrávání
Nastavte přepínač „POWER (Napájení)” do
polohy „OFF (CHG) (Vypnuto - nabíjení)”
a stiskněte tlačítko „DISPLAY/BATT INFO
(Displej/informace o akumulátoru)” C. Na
dobu asi 7 sekund se zobrazí přibližná doba
záznamu ve zvoleném formátu a informace
o akumulátoru. Jestliže jsou informace
zobrazeny, můžete si je po dalším stisknutí
tohoto tlačítka prohlédnout přibližně na
20 sekund.
Zbývající doba záznamu
(přibližně)
45CZ
Vyhledání scény na kazetě
3 Stiskněte tlačítko „m REW
(Vyhledávání vzad)” 3.
Jakmile se počítadlo dostane na hodnotu
„0:00:00”, páska v kazetě se automaticky
zastaví.
Počítadlo se vrátí k zobrazení časového
kódu a zobrazení paměti vynulování
počítadla zmizí.
1
2
3
5
6
4
7
4 Stiskněte tlačítko „PLAY
(Přehrávání)” 5.
Přehrávání se spustí z místa určeného
hodnotou počítadla „0:00:00”.
Zrušení funkce
b Poznámka
• Podrobné informace o používání dálkového
ovladače najdete na straně 120.
Rychlé vyhledání požadované
scény - „Zero set memory
(Paměť vynulování počítadla)”
1 Během přehrávání stiskněte tlačítko
„ZERO SET MEMORY (Paměť
vynulování počítadla)” 4 v místě,
které budete chtít později vyhledat.
Počítadlo se nastaví na hodnotu „0:00:00”
a na displeji se zobrazí
.
60min
0:00:00
Před převíjením kazety vzad znovu stiskněte
tlačítko „ZERO SET MEMORY (Paměť
vynulování počítadla)” 4.
b Poznámky
• Mezi časovým kódem a počítadlem může dojít
k určité odchylce (několik sekund).
• Funkce „Zero set memory (Paměť vynulování
počítadla)” nebude pracovat správně, pokud je
mezi dvěma pořízenými záznamy prázdné
místo.
Vyhledání scény podle data
záznamu - „Date search
(Vyhledávání podle data)”
Na kazetě je možné vyhledat místo, kde došlo
ke změně data záznamu.
1 Nastavte přepínač „POWER
(Napájení)” do polohy „VCR
(Videorekordér)”.
Pokud se počítadlo nezobrazí, stiskněte
tlačítko „DISPLAY (Displej)” 7.
2 Pro zastavení přehrávání stiskněte
tlačítko „STOP (Zastavení)” 6.
46CZ
2 Opakovaným stisknutím tlačítka
„SEARCH M. (Režim vyhledávání)”
1 na dálkovém ovladači vyberte
„[DATE SEARCH] (Vyhledávání
podle data)”.
3 Stisknutím tlačítka . (předchozí)/
>(následující) 2 na dálkovém
ovladači vyberte datum záznamu.
Můžete vybrat předchozí nebo následující
datum aktuálního místa na kazetě.
Přehrávání se automaticky spustí z místa,
kde se změní datum záznamu.
Přehrávání se automaticky spustí z místa,
kde je zaznamenán indexový signál.
Zrušení funkce
Stiskněte tlačítko „STOP (Zastavení)”
6 na dálkovém ovladači.
b Poznámky
Zrušení funkce
Stiskněte tlačítko „STOP (Zastavení)” 6 na
dálkovém ovladači.
Záznam/přehrávání
b Poznámky
• Pokud je záznam pořízený v jednom dni kratší
než 2 minuty, nemusí videokamera přesně najít
místo, kde se změnilo datum záznamu.
• Funkce „Date search (Vyhledávání podle data)”
nebude pracovat správně, pokud je mezi dvěma
pořízenými záznamy prázdné místo.
• Pokud je záznam pořízený v jednom dni kratší
než 2 minuty, nemusí videokamera přesně najít
indexový signál.
• Funkce „Index search (Vyhledávání podle
indexu)” nebude pracovat správně, pokud je
mezi dvěma pořízenými záznamy prázdné
místo.
Vyhledání počátečního bodu
záznamu - „Index search
(Vyhledávání podle indexu)”
Můžete vyhledat místo, kde je zaznamenán
indexový signál (str. 41).
1 Nastavte přepínač „POWER
(Napájení)” do polohy „VCR
(Videorekordér)”.
2 Opakovaným stisknutím tlačítka
„SEARCH M. (Režim vyhledávání)”
1 na dálkovém ovladači vyberte
„[INDEX SEARCH] (Vyhledávání
podle indexu)”.
3 Stisknutím tlačítka . (předchozí)/
> (následující) 2 na dálkovém
ovladači vyberte požadované místo,
na kterém je vložen index.
Můžete vybrat indexový signál místa, ze
kterého chcete spustit přehrávání.
47CZ
Přehrávání záznamu na televizoru
Způsob připojení a kvalita obrazu se liší v závislosti na připojeném televizoru a použitém
připojení.
Pro napájení videokamery použijte síťový adaptér (str. 15).
Podívejte se rovněž do návodů k obsluze připojovaných zařízení.
Výběr způsobu připojení podle typu televizoru a konektorů
Televizor s vysokým rozlišením
Kvalita obrazu HD (vysoké rozlišení)*
• Obraz ve formátu HDV je přehráván beze změny (kvalita obrazu
HD).
• Obraz ve formátu DV je přehráván beze změny (kvalita obrazu SD).
COMPONENT IN
HDMI
i.LINK
(pro HDV1080i)
AUDIO
A
B
C
t (str. 49)
t (str. 50)
t (str. 50)
Televizor formátu 16:9 (širokoúhlý) nebo 4:3
Kvalita obrazu SD (standardní rozlišení)*
• Obraz ve formátu HDV je konvertován do formátu DV (kvalita
obrazu SD) a přehrán.
• Obraz ve formátu DV je přehráván beze změny (kvalita obrazu SD).
COMPONENT IN
i.LINK
S VIDEO
VIDEO/AUDIO
VIDEO/AUDIO
AUDIO
D
E
F
G
t (str. 51)
t (str. 51)
t (str. 52)
t (str. 52)
b Poznámky
• Před připojením videokamery proveďte všechna potřebná nastavení v menu. Po připojení kabelu i.LINK
a změně nastavení položek „[VCR HDV/DV]” a „[i.LINK CONV] (Konverze i.Link)” nemusí televizor
správně rozpoznat video signál.
* Záznam ve formátu DV bude přehráván v kvalitě SD (standardní rozlišení) bez ohledu na způsob
připojení.
48CZ
Konektory na videokameře
Otevřete kryt konektorů a připojte kabel.
1
: Směr signálu
Typ
Videokamera
A
2
Kabel
TV
Komponentní video kabel
(dodávané příslušenství)
(Zelená) Y
(Modrá) PB/CB
(Červená) PR/
CR
3
Propojovací A/V kabel
(dodávané příslušenství)
(Červená)
Nastavení menu
Záznam/přehrávání
Připojení k televizoru s vysokým rozlišením
Menu „
(IN/OUT
REC) (Vstup/výstup
signálu)” t
„[VCR HDV/DV]” t
„[AUTO] (Automaticky)”
(str. 66)
„[COMPONENT]
(Komponentní signál)”
t „[1080i/576i]”
(str. 67)
(Bílá)
(Žlutá)
b Poznámka
• Pro výstup audio signálů je potřeba také propojovací A/V kabel. Připojte bílý a červený konektor
propojovacího A/V kabelu do vstupních audio konektorů na televizoru.
Pokračování ,49CZ
Přehrávání záznamu na televizoru (pokračování)
: Směr signálu
Typ
Videokamera
B
Kabel
1
Kabel HDMI (na přání)
TV
HDMI
IN
Nastavení menu
Menu „
(IN/OUT
REC) (Vstup/výstup
signálu)” t
„[VCR HDV/DV]” t
„[AUTO] (Automaticky)”
(str. 66)
b Poznámky
• Použijte kabel HDMI s logem HDMI.
• Pokud jsou v záznamu obsaženy signály na ochranu proti kopírování, nebude na výstupu konektoru
„HDMI OUT (Výstup HDMI)” obraz ve formátu DV.
• Při použití kabelu i.LINK (str. 73) pro přenos signálu ve formátu DV do videokamery je signál pouze na
vstupu videokamery, nikoliv na výstupu.
• Televizor nemusí pracovat správně (například není přehráván zvuk nebo se nezobrazuje obraz). Pomocí
kabelu HDMI nepropojujte konektor „HDMI OUT (Výstup HDMI)” na vaší videokameře a konektor
„HDMI OUT (Výstup HDMI)” na externím zařízení. To by mohlo způsobit poruchu funkce.
z Rada
• HDMI (High Definition Multimedia Interface) je rozhraní, které přenáší jak video, tak i audio signály.
Připojení konektoru „HDMI OUT (Výstup HDMI)” k externímu zařízení zajišťuje přenos vysoce
kvalitního obrazu a digitálního zvuku.
C
4
Kabel i.LINK (na přání)
Menu „
(IN/OUT
REC) (Vstup/výstup
signálu)” t
„[VCR HDV/DV]” t
„[AUTO] (Automaticky)”
(str. 66)
„[i.LINK CONV]
(Konverze i.Link)” t
„[OFF] (Vypnuto)”
(str. 67)
b Poznámky
• Váš televizor musí být vybaven konektorem i.LINK kompatibilním s formátem HDV1080i.
Podrobnější informace najdete v návodu k obsluze vašeho televizoru.
• Pokud váš televizor není kompatibilní s formátem HDV1080i, propojte videokameru a televizor
dodávaným komponentním video kabelem a propojovacím A/V kabelem (viz obr.
).
• Televizor je třeba nastavit tak, aby rozpoznal, že je připojena videokamera. Viz návody k obsluze dodané
k vašemu televizoru.
• Tato videokamera má 4pinový konektor i.LINK. Vyberte kabel s vhodným konektorem pro zařízení, které
chcete připojit.
50CZ
Připojení k televizoru s formátem 16:9 (širokoúhlý) nebo 4:3
Nastavení poměru stran obrazu podle připojeného televizoru (16:9/4:3)
Podle připojeného televizoru změňte nastavení položky „[TV TYPE] (Typ televizoru)” (str. 67).
b Poznámka
• Pokud přehráváte kazetu zaznamenanou ve formátu DV na televizoru s formátem 4:3, který není
kompatibilní se signálem ve formátu 16:9, nastavte při záznamu obrazu položku „[DV WIDE REC]
(Širokoúhlý záznam DV)” na hodnotu „[OFF] (Vypnuto)” (str. 67).
z Rada
• Pokud je váš televizor monofónní (má pouze jeden vstupní audio konektor), připojte žlutou zástrčku
propojovacího A/V kabelu do vstupního video konektoru a bílou (levý kanál) nebo červenou (pravý
kanál) zástrčku do vstupního audio konektoru na vašem televizoru nebo videorekordéru. Pokud chcete
přehrávat zvuk v mono režimu, použijte příslušný propojovací kabel.
Typ
Videokamera
D
2
Kabel
TV
Komponentní video kabel
(dodávané příslušenství)
(Zelená) Y
(Modrá) PB/CB
(Červená) PR/
CR
3
Propojovací A/V kabel
(dodávané příslušenství)
(Červená)
(Bílá)
Nastavení menu
Menu „
(IN/OUT
REC) (Vstup/výstup
signálu)” t
„[VCR HDV/DV]” t
„[AUTO] (Automaticky)”
(str. 66)
„[COMPONENT]
(Komponentní signál)”
t „[576i]” (str. 67)
„[TV TYPE] (Typ
televizoru)” t
„[16:9]/[4:3]”* (str. 67)
Záznam/přehrávání
: Směr signálu
(Žlutá)
b Poznámka
• Pro výstup audio signálů je potřeba také propojovací A/V kabel. Připojte bílý a červený konektor
propojovacího A/V kabelu do vstupních audio konektorů na televizoru.
E
4
Kabel i.LINK (na přání)
Menu „
(IN/OUT
REC) (Vstup/výstup
signálu)” t
„[VCR HDV/DV]” t
„[AUTO] (Automaticky)”
(str. 66)
„[i.LINK CONV]
(Konverze i.Link)” t
„[ON] (Zapnuto)”
(str. 67)
b Poznámky
• Televizor je třeba nastavit tak, aby rozpoznal, že je připojena videokamera. Viz návody k obsluze dodané
k vašemu televizoru.
• Tato videokamera má 4pinový konektor i.LINK. Vyberte kabel s vhodným konektorem pro zařízení, které
chcete připojit.
Pokračování ,51CZ
Přehrávání záznamu na televizoru (pokračování)
: Směr signálu
Typ
Videokamera
Kabel
TV
Propojovací A/V kabel
s kabelem S VIDEO (na přání)
3
(Červená)
(Bílá)
(Žlutá)
Nastavení menu
Menu „
(IN/OUT
REC) (Vstup/výstup
signálu)” t
„[VCR HDV/DV]” t
„[AUTO] (Automaticky)”
(str. 66)
„[TV TYPE] (Typ
televizoru)” t
„[16:9]/[4:3]”* (str. 67)
b Poznámky
• Při připojení pouze zástrčky S VIDEO (kanál S VIDEO) nevystupují audio signály. Budete-li chtít zajistit
výstup audio signálů, připojte bílý a červený konektor propojovacího A/V kabelu společně s kabelem
S VIDEO do audio vstupů na vašem televizoru.
• Toto propojení poskytuje obraz s vyšším rozlišením ve srovnání se zapojením pomocí propojovacího A/V
kabelu (typ
).
3
Propojovací A/V kabel
(dodávané příslušenství)
(Červená)
(Bílá)
(Žlutá)
„
(IN/OUT REC)
(Vstup/výstup signálu)”
„[VCR HDV/DV]” t
„[AUTO] (Automaticky)”
(str. 66)
„[TV TYPE] (Typ
televizoru)” t
„[16:9]/[4:3]”* (str. 67)
* Zvolte příslušné nastavení podle připojeného televizoru.
b Poznámky
• Budete-li připojovat videokameru k televizoru více než jedním typem kabelu pro výstup obrazu z jiného
konektoru než i.LINK, bude pořadí priority výstupních signálů následující:
HDMI t komponentní video t S VIDEO t audio/video.
• Podrobnější informace o rozhraní i.LINK najdete na straně 107.
Připojujete-li televizor přes videorekordér
Vyberte způsob připojení (strana 73) podle vstupního konektoru videorekordéru. Videokameru
připojte do vstupu „LINE IN (Linka)” na videorekordéru pomocí propojovacího A/V kabelu. Volič
vstupů na videorekordéru přepněte do polohy „LINE (Linka)” (VIDEO 1, VIDEO 2 atd.).
Pokud je váš televizor/videorekordér vybaven 21pinovým adaptérem (konektor
SCART)
Použijte 21pinový adaptér (na přání) pro sledování přehrávaného obrazu.
52CZ
Používání menu
„
Používání položek
menu
„
Pomocí položek menu zobrazených na
obrazovce můžete měnit různé parametry nebo
provádět podrobná nastavení.
„
„
„
„
CAMERA SET (Nastavení
videokamery)” (str. 56)
AUDIO SET (Nastavení zvuku)”
(str. 61)
DISPLAY SET (Nastavení
displeje)” (str. 62)
IN/OUT REC (Vstup/výstup
signálu)” (str. 66)
MEMORY SET (Nastavení
paměti)” (str. 68)
OTHERS (Ostatní)” (str. 70)
OTHERS
RETURN
CAMERA PROF.
ASSIGN BTN
PHOTO/EXP.FOCUS
CLOCK SET
WORLD TIME
LANGUAGE
QUICK REC
[ MENU ] : END
Tlačítko
Tlačítko
„MENU
(Menu)”
Přepínač „POWER
(Napájení)”
(Výběr/potvrzení)” vyberte
požadovanou položku a potom volič
stiskněte.
-:--:--
OTHERS
1 Podržte stisknuté zelené tlačítko
a nastavte přepínač „POWER
(Napájení)”.
Pokud je přepínač
„POWER (Napájení)”
nastaven do polohy
„OFF (CHG)
(Vypnuto - nabíjení)”,
podržte stisknuté
zelené tlačítko
a přepněte jej do
příslušné polohy.
2 Stisknutím tlačítka „MENU (Menu)”
zobrazte obrazovku hlavního menu.
CAMERA SET
EXPOSURE/IRIS
SMTH SLW REC
CNTRST ENHCR
STEADYSHOT
COLOR BAR
AF ASSIST
AE SHIFT
[ MENU ] : END
3 Otáčením voliče „SEL/PUSH EXEC
(Výběr/potvrzení)” vyberte ikonu
požadovaného menu a potom volič
stiskněte.
PHOTO/EXP.FOCUS
CLOCK SET
WORLD TIME
LANGUAGE
QUICK REC
BEEP
REC LAMP
REMOTE CTRL
[ MENU ] : END
Používání menu
Volič „SEL/PUSH EXEC
(Výběr/potvrzení)”
4 Otáčením voliče „SEL/PUSH EXEC
OFF
Dostupné položky menu závisí na režimu
napájení videokamery. Nedostupné
položky budou vyznačeny šedě.
5 Otáčením voliče „SEL/PUSH EXEC
(Výběr/potvrzení)” vyberte
požadované nastavení a potom
volič stiskněte.
1 2 0 min
-:--:--
REMOTE CTRL
ON
OFF
[ MENU ] : END
6 Stisknutím tlačítka „MENU (Menu)”
skryjte obrazovku hlavního menu.
Pro návrat do předchozí obrazovky vyberte
„[
RETURN] (Zpět)”.
53CZ
Položky
menu
.
Dostupné položky menu (z) se liší podle polohy přepínače „POWER
(Napájení)”.
Poloha přepínače „POWER
(Napájení)”:
Menu „
„CAMERA
„VCR
(Videokamera)” (Videorekordér)”
CAMERA SET (Nastavení videokamery)” (str. 56)
„EXPOSURE/IRIS (Expozice/clona)”
„SMTH SLW REC (Rychloběžný záznam)”
„CNTRST ENHCR
(Zdůraznění kontrastu)”
„STEADYSHOT (Stabilizátor)”
„COLOR BAR (Barevná lišta)”
„AF ASSIST (Dodatečné ruční zaostřování)”
„AE SHIFT (Posunutí automatické expozice)”
„AE RESPONSE (Rychlost automatické expozice)”
„AGC LIMIT (Omezení úrovně automatického
nastavení zisku)”
„AT IRIS LMT (Omezení úrovně automatického
nastavení clony)”
„AWB SENS (Citlivost automatického vyvážení bílé
barvy)”
„FLCKR REDUCE (Redukce blikání obrazu)”
„HANDLE ZOOM (Transfokátor na rukojeti)”
„SHOT TRANS (Přechod mezi záběry)”
„DV FRAME REC (Záznam po snímcích)”
„BACK LIGHT (Protisvětlo)”
„SPOTLIGHT (Bodové osvětlení)”
„D.EXTENDER (Digitální rozšíření)”
„FADER (Roztmívání/zatmívání)”
Menu „
54CZ
–
–
–
z
z
z
z
z
z
–
–
–
–
–
–
z
–
z
–
z
z
z
z
z
z
z
z
–
–
–
–
–
–
–
–
z
z
–
–
–
–
z
z
AUDIO SET (Nastavení zvuku)” (str. 61)
„AUDIO REC LV (Úroveň záznamu zvuku)”
„DV AU. MODE (Režim zvuku DV)”
„MULTI-SOUND (Vícekanálový zvuk)”
„DV AUDIO MIX (Sloučení zvuku DV)”
Menu „
z
z
z
DISPLAY SET (Nastavení displeje)” (str. 62)
„PEAKING (Zvýraznění obrysů objektu)”
„HISTOGRAM (Histogram)”
„MARKER (Značkovač)”
„EXP.FOCUS TYPE (Typ rozšířeného zaostřování)”
„CAM DATA DSP (Zobrazení údajů videokamery)”
„AU.LVL DISP (Zobrazení úrovně zvuku)”
„LCD BRIGHT (Jas LCD displeje)”
„LCD COLOR (Barva LCD displeje)”
„LCD BL LEVEL (Úroveň podsvícení LCD displeje)”
„VF B.LIGHT (Podsvícení hledáčku)”
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
–
–
–
–
–
–
z
z
z
z
Poloha přepínače „POWER
(Napájení)”:
„VF POWERMODE (Režim hledáčku)”
„DATA CODE (Datový kód)”
„LETTER SIZE (Velikost písma)”
„
REMAINING (Zbývající kapacita)”
„DISP OUTPUT (Výstup displeje)”
Menu „
z
z
z
z
z
–
z
z
–
z
z
z
z
–
z
z
z
z
–
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
–
–
z
z
z
z
z
z
z
z
z
–
z
–
z
Používání menu
z
–
z
z
z
z
z
MEMORY SET (Nastavení paměti)” (str. 68)
„
QUALITY (Kvalita)”
„
ALL ERASE (Vymazání všech snímků)”
„
FORMAT (Formátování)”
„FILE NO. (Číslo souboru)”
„NEW FOLDER (Nová složka)”
„REC FOLDER (Složka pro záznam)”
„PB FOLDER (Složka pro přehrávání)”
Menu „
z
–
z
z
z
IN/OUT REC (Vstup/výstup signálu)” (str. 66)
„REC FORMAT (Záznamový formát)”
„VCR HDV/DV”
„DV REC MODE (Režim záznamu DV)”
„DV WIDE REC (Širokoúhlý záznam DV)”
„COMPONENT (Komponentní signál)”
„i.LINK CONV (Konverze iLink)”
„TV TYPE (Typ televizoru)”
Menu „
„CAMERA
„VCR
(Videokamera)” (Videorekordér)”
OTHERS (Ostatní)” (str. 70)
„CAMERA PROF. (Profil nastavení videokamery)”
„ASSIGN BTN (Tlačítka pro přiřazení)”
„PHOTO/EXP.FOCUS (Fotografie/rozšířené
zaostřování)”
„CLOCK SET (Nastavení hodin)”
„WORLD TIME (Světový čas)”
„LANGUAGE (Jazyk)”
„USB SELECT (Výběr režimu USB)”
„PB ZOOM (Transfokace při přehrávání)”
„QUICK REC (Rychlý záznam)”
„BEEP (Zvukový signál)”
„REC LAMP (Kontrolka záznamu)”
„REMOTE CTRL (Dálkový ovladač)”
55CZ
Menu „
CAMERA
SET (Nastavení
videokamery)”
V tomto menu můžete nastavit vaši
videokameru podle podmínek při záznamu
(„EXPOSURE/IRIS (Expozice/clona)”/
„STEADYSHOT (Stabilizátor)”/„BACK
LIGHT (Protisvětlo)” atd.).
Výchozí nastavení jsou označena B.
Po výběru položek se indikátory zobrazují
v závorkách.
Podrobnější informace o výběru
položek menu najdete na straně 53.
Stiskněte tlačítko „MENU (Menu)” t
otáčením voliče „SEL/PUSH EXEC
(Potvrzení/výběr)” vyberte „
CAMERA
SET (Nastavení videokamery)”.
„EXPOSURE/IRIS (Expozice/
clona)”
x „DIAL ASSIGN (Přiřazení funkce
voliči)”
Voliči „EXPOSURE/IRIS (Expozice/clona)”
můžete přiřadit některou z položek
„[EXPOSURE] (Expozice)” (výchozí
nastavení), „[IRIS] (Clona)” a „[AE SHIFT]
(Posunutí automatické expozice)” (str. 32).
b Poznámka
• Pokud voliči „EXPOSURE/IRIS (Expozice/
clona)” přiřadíte jinou funkci, budou se ručně
nastavené položky (clona, zisk, rychlost
závěrky) rovněž nastavovat automaticky.
„SMTH SLW REC (Rychloběžný
záznam)”
Rychle se pohybující objekty a akce, které
není možné zachytit za normálních podmínek,
mohou být zachyceny pomocí rychloběžného
záznamu.
Tato funkce je užitečná pro snímání rychlých
akcí, například golfového nebo tenisového
úderu.
V obrazovce „[SMTH SLW REC]
(Rychloběžný záznam)” vyberte položku
„[EXECUTE] (Potvrzení)” a stiskněte tlačítko
„REC START/STOP (Spuštění/zastavení
záznamu)”.
Přibližně 6sekundový záznam je zaznamenán
jako 24sekundová zpomalená sekvence.
Jakmile zmizí nápis „[Recording···] (Probíhá
záznam···)”, je záznam dokončen.
V položce „[TIMING] (Časování)” vyberte
jedno z následujících počátečních míst pro
záznam před stisknutím tlačítka „REC
START/STOP (Spuštění/zastavení záznamu)”.
„[6sec AFTER]
(6 sekund po)”*
„[6sec BEFORE]
(6 sekund před)”
x „DIAL SENS (Citlivost voliče)”
Citlivost voliče „EXPOSURE/IRIS (Expozice/
clona)” můžete nastavit výběrem některé z
položek „[HIGH] (Vysoká)”, „[MIDDLE]
(Střední)” (výchozí nastavení) nebo „[LOW]
(Nízká)”.
x „DIAL ROTATE (Směr ovládání voliče)”
Můžete vybrat směr ovládání voliče
„EXPOSURE/IRIS (Expozice/clona)”.
B „NORMAL (Normální)”
Jas obrazovky můžete měnit otáčením
voliče nahoru.
„OPPOSITE (Obrácený směr)”
Jas obrazovky můžete měnit otáčením
voliče dolů.
56CZ
* Výchozí nastavení je „[6sec AFTER] (6 sekund
po)”.
Pro zrušení funkce „[SMTH SLW REC]
(Rychloběžný záznam)” stiskněte tlačítko
„MENU (Menu)”.
b Poznámky
• Nelze zaznamenávat zvuk.
• Nastavení funkce „[SMTH SLW REC]
(Rychloběžný záznam)” se automaticky zruší,
pokud vypnete videokameru.
• Doba záznamu je odhadovaná. Podle podmínek
při záznamu může být doba záznamu kratší, než
je nastavený čas.
.
„CNTRST ENHCR (Zdůraznění
kontrastu)”
Protože je výchozí nastavení této položky
„[ON] (Zapnuto)”, jsou rozpoznány vysoce
kontrastní objekty (např. objekty v protisvětle)
a automaticky zredukovány neosvětlené části
snímku.
„COLOR BAR (Barevná lišta)”
x „ON/OFF (Zapnuto/vypnuto)”
Při výběru možnosti „[ON] (Zapnuto)” můžete
zobrazit nebo zaznamenat barevnou lištu na
kazetu. Barvy můžete pohodlněji nastavovat
na připojeném monitoru (výchozí nastavení je
„[OFF] (Vypnuto)”).
b Poznámka
b Poznámka
• Při nastavení položky „[BACK LIGHT]
(Protisvětlo)” na „[ON] (Zapnuto)” je funkce
„[CNTRST ENHCR] (Zdůraznění kontrastu)”
dočasně vypnutá.
• Při dalším zapnutí videokamery se automaticky
nastaví možnost „[OFF] (Vypnuto)”.
x „TYPE (Typ)”
Můžete vybrat typ barevné lišty.
„STEADYSHOT (Stabilizátor)”
x „ON/OFF (Zapnuto/vypnuto)”
„TYPE 1 (Typ 1)”
x „TYPE (Typ)”
Můžete vybrat typ funkce „SteadyShot
(Stabilizátor)”, která kompenzuje chvění
videokamery.
„HARD (Vysoká úroveň)”
Při výběru této možnosti bude mít
stabilizátor vysoký účinek. Tento režim se
nedoporučuje pro záznam pomocí
videokamer s funkcí otáčení do různých
úhlů.
B „STANDARD (Standardní úroveň)”
Vyberte pro aktivaci standardní úrovně
stabilizátoru.
„SOFT (Nízká úroveň)”
Při výběru této možnosti bude ponecháno
mírné chvění obrazu, takže bude obraz
vypadat přirozeně.
„WIDE CONV. (Širokoúhlá předsádka)”
Vyberte tuto možnost, pokud je upevněna
širokoúhlá předsádka (na přání). Tento
režim je nejúčinnější při použití širokoúhlé
předsádky Sony VCL-HG0862.
Používání menu
Tato funkce umožňuje kompenzovat chvění
videokamery (výchozí nastavení je „[ON]
(Zapnuto)”). Při použití stativu (na přání)
nastavte položku „[ON/OFF] (Zapnuto/
vypnuto)” na hodnotu „[OFF] (Vypnuto)”
(
), aby byl obraz přirozenější.
„TYPE 2 (Typ 2)”
„TYPE 3
„AF ASSIST (Dodatečné ruční
zaostřování)”
Při nastavení položky „[AF ASSIST]
(Dodatečné ruční zaostřování)” na „[ON]
(Zapnuto)” můžete snadno provést ruční
zaostření otáčením kroužku pro zaostřování
během automatického zaostřování. Výchozí
nastavení je „[OFF] (Vypnuto)”.
Pokračování ,57CZ
Stiskněte tlačítko „MENU (Menu)” t otáčením voliče „SEL/PUSH EXEC (Potvrzení/výběr)”
vyberte „
CAMERA SET (Nastavení videokamery)”.
„AE SHIFT (Posunutí automatické
expozice)”
Pomocí voliče „SEL/PUSH EXEC (Výběr/
potvrzení)” můžete nastavit expozici v rozsahu
-7 (tmavé prostředí) až +7 (světlé prostředí).
Při nastavení položky „[AE SHIFT] (Posunutí
automatické expozice)” na jinou než výchozí
hodnotu se zobrazí symbol
a nastavená
hodnota.
b Poznámka
• Pokud clonu, zisk a rychlost závěrky nastavíte
ručně, nebude funkce „[AE SHIFT] (Posunutí
automatické expozice)” účinná.
„AE RESPONSE (Rychlost
automatické expozice)”
Můžete vybrat rychlost použitou pro nastavení
automatické expozice podle jasu objektu.
K dispozici jsou položky „[FAST] (Rychlá)”,
„[MIDDLE] (Střední)” a „[SLOW] (Pomalá)”
(výchozí nastavení je „[FAST] (Rychlá)”).
„AGC LIMIT (Omezení úrovně
automatického nastavení zisku)”
Výběrem některé z možností „[OFF]
(Vypnuto)” (18 dB, výchozí nastavení),
„[12dB]”, „[6dB]” nebo „[0dB]” můžete
nastavit horní hranici pro funkci AGC (Auto
Gain Control - automatické nastavení zisku).
b Poznámka
• Při ručním nastavení zisku není funkce „[AGC
LIMIT] (Omezení úrovně automatického
nastavení zisku)” účinná.
„AT IRIS LMT (Omezení úrovně
automatického nastavení clony)”
Výběrem některé z položek „[F11]” (výchozí
nastavení), „[F5.6]”, „[F4]” můžete nastavit
nejvyšší hodnotu clony pro automatické
nastavení.
b Poznámka
• Při ručním nastavení clony není funkce „[AT
IRIS LMT] (Omezení úrovně automatického
nastavení clony)” účinná.
58CZ
„AWB SENS (Citlivost
automatického vyvážení bílé
barvy)”
Efekt funkce automatického vyvážení bílé
barvy můžete nastavit v mírně načervenalém
světle (např. žárovka nebo svíčka) nebo
v mírně namodralém světle (např. ve
venkovním stínu).
B „INTELLIGENT (Inteligentní)”
Nastavení je automaticky provedeno tak,
aby bylo dosaženo přirozeného obrazu
podle jasu scény.
„HIGH (Vysoká)”
Načervenalé nebo namodralé odstíny se
potlačí.
„MIDDLE (Střední)”
„LOW (Nízká)”
Načervenalé nebo namodralé odstíny se
zdůrazní.
b Poznámky
• Toto nastavení je účinné pouze při ručním
nastavení vyvážní bílé barvy.
• Funkce „[AWB SENS] (Citlivost vyvážení bílé
barvy)” není účinná za jasné oblohy nebo za
slunečného počasí.
„FLCKR REDUCE (Redukce
blikání obrazu)”
B „ON (Zapnuto)”
Vyberte pro záznam v normálních
podmínkách. Blikání obrazu při použití
světelného zdroje, jako je například
zářivkové osvětlení, se zredukuje.
„OFF (Vypnuto)”
Vyberte, pokud nechcete zredukovat
blikání obrazu.
b Poznámka
• Podle typu světelného zdroje se nemusí blikání
obrazu zredukovat.
„HANDLE ZOOM (Transfokátor na
rukojeti)”
Můžete měnit rychlost transfokátoru při
nastavení přepínače na rukojeti do polohy H
nebo L (str. 30).
„SOFT TRANS (Pomalý přechod na
začátku a na konci)”
Tuto možnost vyberte pro zpomalení
přechodu na začátku a na konci a pro
lineární přechod mezi oběma body.
x H
Můžete vybrat rychlost transfokátoru při
nastavení přepínače na rukojeti do polohy H
v rozsahu 1 (pomalu) až 8 (rychle) (výchozí
nastavení je 6).
x L
Můžete vybrat rychlost transfokátoru při
nastavení přepínače na rukojeti do polohy L
v rozsahu 1 (pomalu) až 8 (rychle) (výchozí
nastavení je 3).
Tuto položku vyberte pro nastavení doby
a křivky přechodu. Podrobnější informace
o funkci přechodu mezi záběry najdete na
straně 42.
x „TRANS TIME (Doba přechodu)”
Vyberte dobu přechodu („[3.5 sec]” až
„[15.0 sec]”, výchozí nastavení je „[4 sec]”).
x „TRANS CURVE (Křivka přechodu)”
Vyberte křivku přechodu. Křivka přechodu se
mění následujícím způsobem:
*1: úroveň parametru
*2: doba přechodu
„LINEAR (Lineární)”
Tuto možnost vyberte pro dosažení
lineárního přechodu.
*1
*2
B „SOFT STOP (Pomalý přechod na konci)”
Tuto možnost vyberte pro zpomalení
přechodu na konci.
*1
• Nastavení položek „[TRANS TIME] (Doba
přechodu)” a „[TRANS CURVE] (Křivka
přechodu)” nemůžete měnit během ukládání,
kontroly nebo používání funkce „[SHOT
TRANS] (Přechod mezi záběry)”. Před změnou
nastavení položky „[TRANS TIME] (Doba
přechodu)” nebo „[TRANS CURVE] (Křivka
přechodu)” zrušte funkci „[SHOT TRANS]
(Přechod mezi záběry)” opakovaným stisknutím
tlačítka „ASSING (Přiřazení)” 1.
„DV FRAME REC (Záznam po
snímcích)”
Používání menu
„SHOT TRANS (Přechod mezi
záběry)”
b Poznámka
Tato funkce umožňuje záznam záběrů
s efektem pozastavení díky střídání záznamu
po několika snímcích s malým posunutím
objektu. Abyste předešli rozhýbání záběru,
ovládejte videokameru pomocí dálkového
ovladače.
B „OFF (Vypnuto)”
Vyberte pro záznam ve standardním
režimu záznamu.
„ON (Zapnuto)” ( )
Vyberte pro záznam s použitím funkce
„DV FRAME REC (Záznam po
snímcích)”.
1 Pomocí voliče „SEL/PUSH EXEC
(Výběr/potvrzení)” vyberte možnost
„[ON] (Zapnuto)”.
2 Stisknutím tlačítka „MENU (Menu)”
skryjte obrazovku hlavního menu.
3 Stiskněte tlačítko „REC START/STOP
(Spuštění/zastavení záznamu)”.
Zaznamená se záběr (sestávající z 5
snímků) a potom se videokamera
přepne do pohotovostního režimu.
4 Posuňte objekt a zopakujte krok 3.
*2
Pokračování ,59CZ
Stiskněte tlačítko „MENU (Menu)” t otáčením voliče „SEL/PUSH EXEC (Potvrzení/výběr)”
vyberte „
CAMERA SET (Nastavení videokamery)”.
b Poznámka
• Při nepřetržitém použití této funkce se nebude
správně zobrazovat zbývající doba na kazetě.
• Poslední scéna bude delší než ostatní scény.
• V režimu záznamu po jednotlivých snímcích
není možno zaznamenávat indexové signály.
• Po vypnutí a opětovném zapnutí videokamery
se tato funkce automaticky nastaví na hodnotu
„[OFF] (Vypnuto)”.
„BACK LIGHT (Protisvětlo)”
Při nastavení položky „[BACK LIGHT]
(Protisvětlo)” na „[ON] (Zapnuto)” se zobrazí
symbol . a funkce se aktivuje (výchozí
nastavení je „[OFF] (Vypnuto)”).
b Poznámky
• Funkce protisvětla se zruší při nastavení
položky „[SPOTLIGHT] (Bodové osvětlení)”
na „[ON] (Zapnuto)”.
• Funkci protisvětla nelze použít, pokud je
nastavení clony, zisku a rychlosti závěrky
provedeno ručně (pokud jsou ručně nastaveny 2
nebo více z těchto položek).
• Pokud přepnete přepínač „POWER (Napájení)”
do polohy „OFF (CHG) (Vypnuto - nabíjení)”
na více než 12 hodin, vrátí se nastavení na
hodnotu „[OFF] (Vypnuto)”.
„SPOTLIGHT (Bodové osvětlení)”
Při nastavení položky „[SPOTLIGHT]
(Bodové osvětlení)” na „[ON] (Zapnuto)”
( ) můžete snížit nadměrné přesvícení
obličejů osob, které jsou osvětleny silným
světelným zdrojem (např. na jevišti) (výchozí
nastavení je „[OFF] (Vypnuto)”).
b Poznámky
• Funkce bodového osvětlení se zruší při
nastavení položky „[BACK LIGHT]
(Protisvětlo)” na „[ON] (Zapnuto)”.
• Funkci bodového osvětlení nelze použít, pokud
je nastavení clony, zisku a rychlosti závěrky
provedeno ručně (pokud jsou ručně nastaveny 2
nebo více z těchto položek).
• Pokud přepnete přepínač „POWER (Napájení)”
do polohy „OFF (CHG) (Vypnuto - nabíjení)”
na více než 12 hodin, vrátí se nastavení
automaticky na hodnotu „[OFF] (Vypnuto)”
(výchozí nastavení).
60CZ
„D.EXTENDER (Digitální
rozšíření)”
Při nastavení položky „[D.EXTENDER]
(Digitální rozšíření)” na hodnotu „[ON]
(Zapnuto)” (
) se zobrazí asi 1,5x zvětšený
obraz. Kvůli digitálnímu zpracování signálu se
kvalita obrazu sníží. Můžete zvětšit vzdálené
objekty, jako jsou např. divocí ptáci. Výchozí
nastavení je „[OFF] (Vypnuto)”.
b Poznámka
• Po vypnutí a opětovném zapnutí videokamery
se tato funkce automaticky nastaví na hodnotu
„[OFF] (Vypnuto)”.
„FADER (Roztmívání/zatmívání)”
Při přidání efektu do mezery mezi scénami
můžete zaznamenat přechod mezi scénami
s následujícími efekty.
1 V režimu „[STBY] (Pohotovostní režim)”
(během roztmívání) nebo „[REC]
(Záznam)” (během zatmívání) vyberte
požadovaný efekt.
2 Stiskněte tlačítko „REC START/STOP
(Spuštění/zastavení záznamu)”.
Indikátor roztmívání/zatmívání přestane
blikat a zmizí, jakmile je roztmívání/
zatmívání ukončeno.
Pro zrušení před započetím operace vyberte
v kroku 1 možnost „[OFF] (Vypnuto)”.
Po stisknutí tlačítka „REC START/STOP
(Spuštění/zastavení záznamu)” se nastavení
zruší.
STBY
Zatmívání
REC
Roztmívání
„WHITE FADER (Roztmívání/zatmívání do
bílé)”
„BLACK FADER (Roztmívání/zatmívání do
černé)”
b Poznámka
• Po vypnutí a opětovném zapnutí videokamery
se tato funkce automaticky nastaví na hodnotu
„[OFF] (Vypnuto)”.
Menu „ AUDIO SET
(Nastavení zvuku)”
V tomto menu můžete provést požadované
nastavení zvuku pro záznam („AUDIO REC
LV (Úroveň záznamu zvuku)”/„DV AU.
MODE (Režim zvuku DV)” atd.).
Výchozí nastavení jsou označena B.
Po zvolení položek se indikátory zobrazují
v závorkách.
Podrobnější informace o výběru
položek menu najdete na straně 53.
Stiskněte tlačítko „MENU (Menu)” t
otáčením voliče „SEL/PUSH EXEC
(Potvrzení/výběr)” vyberte „
AUDIO
SET (Nastavení zvuku)”.
„AUDIO REC LV (Úroveň záznamu
zvuku)”
x „AUTO/MANUAL (Automaticky/ručně)”
B „AUTO (Automaticky)”
Vyberte „[AUTO] (Automaticky)” pro
automatické nastavení úrovně záznamu
zvuku.
„MANUAL (Ručně)”( )
Vyberte „[MANUAL] (Ručně)” pro
nastavení úrovně záznamu zvuku během
záznamu nebo pohotovostního režimu.
x „LEVEL (Úroveň)”
Při nastavení položky „[AUDIO REC LV]
(Úroveň záznamu zvuku)” na „[MANUAL]
(Ručně)” můžete nastavit úroveň záznamu
zvuku. Posunutí pruhu doprava znamená
zvýšení úrovně záznamu zvuku.
z Rady
• Pro nastavování a monitorování zvuku
používejte sluchátka.
• Pokud přepnete přepínač „POWER (Napájení)”
do polohy „OFF (CHG) (Vypnuto - nabíjení)”
na více než 12 hodin, vrátí se nastavení na
hodnotu „[AUTO] (Automaticky)”.
„DV AU. MODE (Režim zvuku
DV)”
B „12BIT (12 bitů)”
Záznam zvuku v režimu 12 bitů (2 stereo
zvukové doprovody).
b Poznámka
• Při záznamu ve formátu HDV se zvukový
doprovod automaticky zaznamenává v režimu
„[16BIT] (16 bitů)”.
„MULTI-SOUND (Vícekanálový
zvuk)”
Je možné vybrat, zda chcete přehrávat
zvukový doprovod pomocí jiného zařízení
v režimu duálního zvukového doprovodu nebo
stereo režimu.
B „STEREO (Stereo)”
Bude se přehrávat hlavní a vedlejší
zvukový doprovod (nebo stereo zvuk).
1
Bude se přehrávat hlavní zvukový
doprovod nebo levý zvukový kanál.
2
Bude se přehrávat vedlejší zvukový
doprovod nebo pravý zvukový kanál.
Používání menu
Můžete ručně nastavit úroveň záznamu zvuku.
„16BIT (16 bitů)” (
)
Záznam zvuku v režimu 16 bitů (1 vysoce
kvalitní stereo zvukový doprovod).
b Poznámky
• Na této videokameře je možno přehrávat, nikoli
však pořizovat záznam duální zvukové stopy.
• Pokud přepnete přepínač „POWER (Napájení)”
do polohy „OFF (CHG) (Vypnuto - nabíjení)”
na více než 12 hodin, vrátí se nastavení
automaticky na hodnotu „[STEREO] (Stereo)”
(výchozí nastavení).
„DV AUDIO MIX (Sloučení zvuku
DV)”
Během přehrávání kazety můžete monitorovat
dodatečně přidaný zvuk ze čtyřkanálového
mikrofonu.
B „ST1”
Vyberte pro přehrávání pouze původně
zaznamenaného zvuku.
„MIX (Sloučení)”
Vyberte pro sloučení a přehrávání původně
zaznamenaného zvuku a dodatečně
přidaného zvuku.
„ST2”
Vyberte pro přehrávání pouze dodatečně
přidaného zvuku.
Pokračování ,61CZ
Stiskněte tlačítko „MENU (Menu)” t
otáčením voliče „SEL/PUSH EXEC
(Potvrzení/výběr)” vyberte „
AUDIO
SET (Nastavení zvuku)”.
b Poznámky
• V audio režimu DV 16 bitů nemůžete nastavit
vyvážení zvuku zaznamenaného na kazetu.
• Pokud přepnete přepínač „POWER (Napájení)”
do polohy „OFF (CHG) (Vypnuto - nabíjení)”
na více než 12 hodin, vrátí se nastavení
automaticky na výchozí nastavení.
Menu „ DISPLAY
SET (Nastavení
displeje)”
V tomto menu můžete provést nastavení
displeje a hledáčku („MARKER
(Značkovač)”/„VF B.LIGHT (Podsvícení
hledáčku)”/„DATA CODE (Datový kód)”
atd.).
Výchozí nastavení jsou označena B.
Po zvolení položek se indikátory zobrazují
v závorkách.
Podrobnější informace o výběru
položek menu najdete na straně 53.
Stiskněte tlačítko „MENU (Menu)” t
otáčením voliče „SEL/PUSH EXEC
(Potvrzení/výběr)” vyberte „
DISPLAY
SET (Nastavení displeje)”.
„PEAKING (Zvýraznění obrysů
objektu)”
x „ON/OFF (Zapnuto/vypnuto)”
Při nastavení položky „[PEAKING]
(Zvýraznění obrysů objektu)” na „[ON]
(Zapnuto)” se zvýrazní obrysy objektu na
obrazovce, aby bylo možné snadnější
zaostření. Výchozí nastavení je „[OFF]
(Vypnuto)”.
x „COLOR (Barva)”
K dispozici jsou položky „[WHITE] (Bílá)”,
„[RED] (Červená)” a „[YELLOW] (Žlutá)”
pro nastavení barvy obrysu. Výchozí nastavení
je „[WHITE] (Bílá)”.
x „LEVEL (Úroveň)”
K dispozici jsou položky „[HIGH] (Vysoká)”,
„[MIDDLE] (Střední)” a „[LOW] (Nízká)”
pro nastavení úrovně obrysu. Výchozí
nastavení je „[MIDDLE] (Střední)”.
b Poznámka
• Obraz se zvýrazněným obrysem není
zaznamenán na kazetu.
z Rada
• Při použití s funkcí rozšířeného zaostřování
je zaostřování ještě jednodušší (str. 32).
62CZ
„HISTOGRAM (Histogram)”
Při nastavení položky „[HISTOGRAM]
(Histogram)” na „[ON] (Zapnuto)” se na
displeji zobrazí okno funkce „[HISTOGRAM]
(Histogram)” (graf se zobrazením rozložení
odstínů barev v obrazu) (výchozí nastavení je
„[OFF] (Vypnuto)”).
Tato položka je užitečná při nastavování
expozice. Můžete provádět nastavení pomocí
voliče „EXPOSURE/IRIS (Expozice/clona)”
a současně sledovat okno funkce
„[HISTOGRAM] (Histogram)” (str. 32).
Histogram se nebude zaznamenávat na kazetu
ani na kartu „Memory Stick Duo”.
Pixely
80
Jasnější
z Rady
• Levá oblast grafu zobrazuje tmavší oblasti
záběru, zatímco pravá část zobrazuje jasnější
oblasti.
• Pokud nastavíte položku „ZEBRA (Vzor
zebra)” na „[70]” nebo „[100]”, vybraný vzor se
zobrazí (str. 34).
„MARKER (Značkovač)”
Při nastavení položky „[ON/OFF] (Zapnuto/
vypnuto)” na „[ON] (Zapnuto)” můžete
zobrazit značkovače „[CENTER] (Střed)”
a „[GUIDEFRAME] (Vodicí rámeček)”.
x „ON/OFF (Zapnuto/vypnuto)”
Při výběru možnosti „[ON] (Zapnuto)” se
zobrazí značkovač (výchozí nastavení je
„[OFF] (Vypnuto)”). Značkovač se nebude
zaznamenávat.
Při nastavení položky „[GUIDEFRAME]
(Vodicí rámeček)” na „[ON] (Zapnuto)” se
zobrazí značkovač pro kontrolu vodorovné
a svislé polohy objektu (výchozí nastavení je
„[OFF] (Vypnuto)”).
b Poznámka
• Při zobrazení značkovače a použití analogových
konektorů nejsou indikátory na displeji
zobrazovány na obrazovce externího zařízení.
z Rady
• Značkovač uprostřed a vodicí rámeček lze
zobrazit současně.
• Přemístěním objektu na křížek vodicího
rámečku můžete dosáhnout vyvážené
kompozice.
• Značkovače jsou zobrazeny pouze na LCD
displeji a v hledáčku (nevystupují z výstupních
konektorů).
„EXP.FOCUS TYPE (Typ
rozšířeného zaostřování)”
Používání menu
Tmavší
Jas
x „GUIDEFRAME (Vodicí rámeček)”
Můžete nastavit typ zobrazení rozšířeného
zaostřování.
B „TYPE 1 (Typ 1)”
Běžné zvětšení obrazu.
„TYPE 2 (Typ 2)”
Zvětšení a zobrazení černobílého obrazu.
„CAM DATA DSP (Zobrazení údajů
videokamery)”
Při nastavení položky „[CAM DATA DSP]
(Zobrazení údajů videokamery)” na „[ON]
(Zapnuto)” jsou trvale zobrazeny údaje
o nastavení clony, rychlosti závěrky a zisku
(výchozí nastavení je „[OFF] (Vypnuto)”).
1 2 0 min
x „CENTER (Střed)”
Při nastavení položky „[CENTER] (Střed)” na
„[ON] (Zapnuto)” se značkovač zobrazí ve
středu obrazovky (výchozí nastavení je „[ON]
(Zapnuto)”).
Clonové číslo
Rychlost závěrky
Hodnota zisku
Pokračování ,63CZ
Stiskněte tlačítko „MENU (Menu)” t otáčením voliče „SEL/PUSH EXEC (Potvrzení/výběr)”
vyberte „
DISPLAY SET (Nastavení displeje)”.
z Rady
• Při ručním nastavování jsou hodnoty zobrazeny
bez ohledu na nastavení této funkce.
• Symbol
indikuje automatické nastavení.
• Položky zobrazené při nastavení „[CAM DATA
DSP] (Zobrazení údajů videokamery)” na
„[ON] (Zapnuto)” se liší od položek
zobrazovaných při nastavení „[DATA CODE]
(Datový kód)” na „[CAMERA DATA] (Údaje
videokamery)” (str. 64).
„AU.LVL DISP (Zobrazení úrovně
zvuku)”
Protože je výchozí nastavení této položky
„[ON] (Zapnuto)”, je zobrazena lišta s úrovní
zvuku.
„BRIGHT (Jasnější)”
LCD displej se rozjasní.
b Poznámky
• Při připojení videokamery k externímu zdroji
napájení se položka „[LCD BL LEVEL]
(Úroveň podsvícení LCD displeje)”
automaticky nastaví na „[BRIGHT] (Jasnější)”.
• Při výběru možnosti „[BRIGHT] (Jasnější)” se
mírně zkrátí provozní životnost akumulátoru.
„VF B.LIGHT (Podsvícení
hledáčku)”
Jas hledáčku můžete nastavit.
B „NORMAL (Normální)”
Standardní jas.
„BRIGHT (Jasnější)”
Obraz v hledáčku se rozjasní.
b Poznámky
• Po připojení videokamery k vnějšímu zdroji
napájení se automaticky nastaví možnost
„[BRIGHT] (Jasnější)”.
• Při výběru možnosti „[BRIGHT] (Jasnější)” se
mírně zkrátí provozní životnost akumulátoru.
Lišta s úrovní zvuku
„LCD BRIGHT (Jas LCD displeje)”
Pomocí voliče „SEL/PUSH EXEC (Výběr/
potvrzení)” můžete nastavit jas LCD displeje.
Jas zaznamenaného obrazu tím není ovlivněn.
z Rada
• Podsvícení LCD displeje můžete rovněž
vypnout (str. 19).
„LCD COLOR (Barva LCD
displeje)”
Pomocí voliče „SEL/PUSH EXEC (Výběr/
potvrzení)” můžete nastavit intenzitu barev
LCD displeje. Barva zaznamenaného obrazu
tím není ovlivněna.
„LCD BL LEVEL (Úroveň
podsvícení LCD displeje)”
Jas podsvícení LCD displeje můžete nastavit.
B „NORMAL (Normální)”
Standardní jas.
64CZ
„VF POWERMODE (Režim
hledáčku)”
B „AUTO (Automaticky)”
Pokud je LCD displej zavřený nebo
otočený o 180°, je obraz zobrazen
v hledáčku.
„ON (Zapnuto)”
Obraz je vždy zobrazen na LCD displeji
i v hledáčku.
„DATA CODE (Datový kód)”
Během přehrávání můžete zobrazit informace
(datový kód) automaticky zaznamenané při
pořizování záznamu.
B „OFF (Vypnuto)”
Datový kód se nebude zobrazovat.
„DATE (Datum)”
Zobrazení data a času.
„CAMERA DATA (Údaje videokamery)”
Zobrazení údajů o nastavení videokamery.
6 0 min
0 :00: 00
6 0 min
HDV1080i
AUTO
F 1 .7 6 dB
100
B „AUTO (Automaticky)”
V níže popsaných situacích se bude na
přibližně 8 sekund zobrazovat indikátor
zbývající pásky v kazetě.
• Pokud je vložena kazeta a přepínač
„POWER (Napájení)” je nastaven do
polohy „VCR (Videorekordér)” nebo
„CAMERA (Videokamera)”.
• Při stisknutí tlačítka N (přehrávání) nebo
„DISPLAY/BATT INFO (Displej/
informace o akumulátoru)”.
„ON (Zapnuto)”
Indikátor zbývající pásky se bude
zobrazovat vždy.
„DISP OUTPUT (Výstup displeje)”
B „LCD PANEL (LCD displej)”
Data jako například časový kód se
zobrazují na LCD displeji a v hledáčku.
„V-OUT/PANEL (Video výstup/displej)”
Data jako například časový kód se
zobrazují na obrazovce televizoru, LCD
displeji a v hledáčku.
Používání menu
A Funkce „SteadyShot (Stabilizátor)”
vypnuta
B Expozice
Při záznamu s použitím automatického
nastavení clony/zisku/rychlosti závěrky
se zobrazí
. Při záznamu
s použitím ručního nastavení se zobrazí
.
C Clona
Při ručním nastavení clonového čísla na
maximum se místo hodnoty clonového
čísla zobrazí
.
D Zesílení
E Rychlost závěrky
F Vyvážení bílé barvy
Při přehrávání záznamu s použitím
funkce přechodu mezi záběry se
zobrazí
.
„ REMAINING (Zbývající
kapacita)”
b Poznámky
• Při přehrávání snímků na kartě „Memory Stick
Duo” se bude zobrazovat nastavená hodnota
expozice (0 EV), rychlost závěrky a hodnota
clony.
• Na obrazovce „DATE (Datum)” se bude datum
a čas zobrazovat na stejném místě. Pokud
pořizujete záznam, aniž jsou nastaveny hodiny,
zobrazí se indikace [-- -- --] a [--:--:--].
„LETTER SIZE (Velikost písma)”
B „NORMAL (Normální)”
Vyberte pro zobrazení obrazovky menu
v normální velikosti.
„2x”
Vyberte pro zobrazení vybrané položky
menu ve dvojnásobné velikosti.
Pokračování ,65CZ
Menu „
IN/OUT REC
(Vstup/výstup
signálu)”
V tomto menu můžete provést nastavení
týkající se záznamu a vstupního
a výstupního signálu („VCR HDV/DV”/
„DV REC MODE (Režim záznamu DV)”/
„DV WIDE REC (Širokoúhlý záznam DV)”/
„TV TYPE (Typ televizoru)” atd.).
Výchozí nastavení jsou označena B.
Po zvolení položek se indikátory zobrazují
v závorkách.
Podrobnější informace o výběru
položek menu najdete na straně 53.
Stiskněte tlačítko „MENU (Menu)” t
otáčením voliče „SEL/PUSH EXEC
(Potvrzení/výběr)” vyberte „
IN/OUT
REC (Vstup/výstup signálu)”.
„REC FORMAT (Záznamový
formát)”
Můžete vybrat záznamový formát.
B „HDV1080i” (
)
Záznam probíhá ve formátu HDV1080i.
„DV” ( )
Záznam probíhá ve formátu DV.
b Poznámka
• Pokud přenášíte obraz přes kabel i.LINK,
nastavte příslušným způsobem položku
„[i.LINK CONV] (Konverze iLink)” (str. 67).
„VCR HDV/DV”
Můžete vybrat typ signálu pro přehrávání. Za
normálních okolností vyberte možnost
„[AUTO] (Automaticky)”.
Pokud je vaše videokamera připojena k jinému
zařízení pomocí kabelu i.LINK, vyberte vstup/
výstup signálu z rozhraní HDV/DV
(i.LINK). Vybraný signál bude zaznamenán
nebo přehrán.
B „AUTO (Automaticky)”
Při přehrávání kazety automaticky přepíná
signál mezi formáty HDV a DV.
Při připojení přes i.LINK automaticky
přepíná signál mezi formáty HDV a DV.
Signál je přenášen z/na rozhraní HDV/
DV (i.LINK).
66CZ
„HDV” (
)
Přehrávají se pouze části zaznamenané ve
formátu HDV.
Při připojení přes i.LINK je z/na rozhraní
HDV/DV (i.LINK) přenášen pouze
signál ve formátu HDV. Tuto položku
můžete také vybrat při připojení
videokamery k počítači atd.
„DV” ( )
Přehrávají se pouze části zaznamenané ve
formátu DV.
Při připojení přes i.LINK je z/na rozhraní
HDV/DV (i.LINK) přenášen pouze
signál ve formátu DV. Tuto položku
můžete také vybrat při připojení
videokamery k počítači atd.
b Poznámky
• Před změnou nastavení položky „[VCR HDV/
DV]” odpojte kabel i.LINK. V opačném případě
nemusí být připojené zařízení, jako například
videorekordér, schopno rozpoznat video signál
z této videokamery.
• Pokud je nastavena možnost „[AUTO]
(Automaticky)” a vybraný signál se přepíná
mezi formáty HDV a DV, dochází k dočasnému
výpadku obrazu a zvuku.
• Pokud je položka „[i.LINK CONV] (Konverze
iLink)” nastavena na „[ON] (Zapnuto)”, bude
obrazový signál vystupovat následujícím
způsobem:
– Při nastavení položky „[AUTO]
(Automaticky)” bude signál HDV
konvertován do formátu DV a přiveden na
výstup. Signál DV bude vystupovat beze
změny.
– Při nastavení položky „[HDV]” bude signál
HDV konvertován do formátu DV a přiveden
na výstup. Signál DV nebude vystupovat.
– Při nastavení položky „[DV]” bude signál DV
vystupovat beze změny. Signál HDV nebude
vystupovat.
„DV REC MODE (Režim záznamu
DV)”
Tato funkce je účinná pouze při nastavení
položky „[REC FORMAT] (Záznamový
formát)” na „[DV]”.
B „SP” (SP)
Záznam v režimu SP (standardní
přehrávání) na kazetu.
„LP” (LP)
Prodloužení doby záznamu na 1,5násobek
režimu SP (Long Play - dlouhohrající
režim).
b Poznámky
• Při záznamu v režimu LP se mohou při
přehrávání kazety na jiných videokamerách
nebo videorekordérech zobrazovat v obrazu
mozaikové rastry nebo může docházet
k výpadkům zvuku.
• Při střídání záznamů v režimu SP a režimu LP
může docházet ke zkreslení obrazu nebo nemusí
být mezi jednotlivými scénami správně
zaznamenán časový kód.
• Režim LP nemůžete vybrat pro záznam ve
formátu HDV.
Podle typu vašeho televizoru můžete vybrat
poměr stran zaznamenávaného obrazu.
Podívejte se rovněž do návodů k obsluze
dodávaných s vaším televizorem.
B „ON (Zapnuto)”
Obraz je zaznamenán v takové velikosti,
aby byl zobrazen na celou obrazovku
televizoru 16:9 (širokoúhlý formát).
„OFF” ( )
Obraz je zaznamenán v takové velikosti,
aby byl zobrazen na celou obrazovku
televizoru 4:3.
b Poznámky
• Podle připojeného televizoru nastavte položku
„[TV TYPE] (Typ televizoru)” (str. 67).
• Pokud vyberete formát HDV, je poměr stran
obrazu pevně nastaven na hodnotu 16:9.
Nemůžete zaznamenávat obraz s poměrem stran
4:3.
„COMPONENT (Komponentní
signál)”
Při připojení vaší videokamery k televizoru
pomocí vstupního konektoru pro komponentní
signál můžete vybrat typ formátu signálu.
„576i”
Tuto možnost vyberte při připojení
videokamery k televizoru, který je
vybaven vstupním konektorem pro
komponentní signál.
„i.LINK CONV (Konverze i.Link)”
Signály ve formátu HDV můžete konvertovat
do formátu DV a přivádět na výstup rozhraní
HDV/DV (i.LINK).
B „OFF (Vypnuto)”
Výstup video signálů z rozhraní HDV/
DV (i.LINK) podle nastavení položek
„[REC FORMAT] (Záznamový formát)”
a „[VCR HDV/DV]”.
„ON (Zapnuto)”
Video signály ve formátu HDV jsou
konvertovány do formátu DV a přivedeny
na výstup. Signály ve formátu DV jsou
rovněž přiváděny na výstup ve formátu
DV.
b Poznámky
Používání menu
„DV WIDE REC (Širokoúhlý
záznam DV)”
B „1080i/576i”
Tuto možnost vyberte při připojení
videokamery k televizoru, který je
vybaven vstupním konektorem pro
komponentní signál a je schopen
zobrazovat signál ve formátu 1080i.
• Vstup signálu přes rozhraní i.LINK - viz „[VCR
HDV/DV]” (str. 66).
• Před nastavením položky „[i.LINK CONV]
(Konverze iLink)” odpojte kabel i.LINK.
V opačném případě nemusí být připojené video
zařízení schopno rozpoznat video signál z této
videokamery.
„TV TYPE (Typ televizoru)”
Při přehrávání obrazu bude třeba podle typu
vašeho televizoru provést konverzi signálu.
Zaznamenaný obraz bude přehráván v souladu
s následujícími vyobrazeními.
B „16:9”
Tuto možnost vyberte pro sledování
obrazu na širokoúhlém televizoru
s poměrem stran 16:9.
Obraz ve formátu
HDV/DV (16:9)
Obraz ve formátu
DV (4:3)
Pokračování ,67CZ
Stiskněte tlačítko „MENU (Menu)” t
otáčením voliče „SEL/PUSH EXEC
(Potvrzení/výběr)” vyberte „
IN/OUT
REC (Vstup/výstup signálu)”.
„4:3”
Tuto možnost vyberte pro sledování
obrazu na standardním televizoru
s poměrem stran 4:3.
Obraz ve formátu
HDV/DV (16:9)
Obraz ve formátu
DV (4:3)
b Poznámky
• Toto nastavení není účinné při připojení přes
rozhraní i.LINK.
• Při připojení videokamery k televizoru pomocí
kabelu i.LINK pro přehrávání kazety nelze
nastavit položku „[TV TYPE] (Typ
televizoru)”.
Menu „
MEMORY
SET (Nastavení
paměti)”
V tomto menu můžete provést nastavení
týkající se karty „Memory Stick Duo”
(„QUALITY (Kvalita)”/„ALL ERASE
(Vymazání všech snímků)” atd.).
Výchozí nastavení jsou označena B.
Po zvolení položek se indikátory zobrazují
v závorkách.
Podrobnější informace o výběru
položek menu najdete na straně 53.
Stiskněte tlačítko „MENU (Menu)” t
otáčením voliče „SEL/PUSH EXEC
(Potvrzení/výběr)” vyberte „
MEMORY
SET (Nastavení paměti)”.
„
QUALITY (Kvalita)”
B „FINE (Jemné rozlišení)” (
)
Pořízení statických snímků v kvalitě
s jemným rozlišením.
„STANDARD (Standardní rozlišení)”
(
)
Pořízení statických snímků v kvalitě se
standardním rozlišením.
Kapacita karty „Memory Stick Duo”
(MB) a počet snímků, které je možno
zaznamenat
1,2 M
1 440 ×
810
0,9 M
1 080 ×
810
VGA
640 ×
480
0, 2M
640 ×
360
1.2M
16 MB
32 MB
64 MB
128
MB
256
MB
68
CZ
25
34
96
115
60
80
240
240
240
51
69
190
120
160
485
485
100
135
390
490
240
325
980
980
205
280
780
980
490
650
1 970
1 970
370
500
1 400
1 750
890
1 150
3 550
3 550
1,2 M
1 440 ×
810
0,9 M
1 080 ×
810
VGA
640 ×
480
0, 2M
640 ×
360
1.2M
512
MB
1 GB
2 GB
760
1 000
2 850
3 600
1 800
2 400
7 200
7 200
1 550
2 100
5 900
7 300
3 650
4 900 14 500 14 500
3 150
4 300 12 000 15 000
7 500 10 000 30 000 30 000
4 GB
6 300
8 500 23 500 29 500
14 500 19 500 59 000 59 000
* Záznam: Velikost snímku je pevně nastavena na
„[
1.2M]” ve formátu HDV nebo DV (16:9)
a na „[0.9M]” ve formátu DV (4:3).
Přehrávání: Velikost snímku je pevně nastavena
na „[
1.2M]” ve formátu HDV, na „[
0.2M]” ve formátu DV (16:9) a na „[VGA
(0.3M)]” ve formátu DV (4:3).
b Poznámka
• Údaje platí pro kartu „Memory Stick Duo”
vyrobenou společností Sony Corporation. Počet
snímků, které je možno zaznamenat, závisí na
prostředí a podmínkách záznamu.
Přibližná velikost snímku (kB)
´
1,2 M
0,9 M
VGA
0,2 M
600
450
150
130
260
190
60
60
Nahoře: Vybraná kvalita obrazu je „[FINE]
(Jemné rozlišení)”. Dole: Vybraná kvalita obrazu
je „[STANDARD] (Standardní rozlišení)”.
„ ALL ERASE (Vymazání všech
snímků)”
Můžete vymazat všechny snímky na kartě
nebo ve vybrané složce „Memory Stick Duo”,
které nejsou opatřeny ochranou proti
vymazání.
b Poznámky
• Před použitím karty „Memory Stick Duo”
s ploškou ochrany proti zápisu odjistěte tuto
plošku (str. 104).
• Složka se nevymaže ani po vymazání všech
snímků uložených v této složce.
• Pokud je zobrazena zpráva „[
Erasing all
data...] (Probíhá mazání všech dat...)”,
neprovádějte žádnou z následujících činností:
– Nepřepínejte přepínač „POWER (Napájení)”/
neovládejte videokameru pomocí ovládacích
tlačítek.
– Nevysunujte kartu „Memory Stick Duo”.
„
Používání menu
Nahoře: Vybraná kvalita obrazu je „[FINE]
(Jemné rozlišení)”.
Dole: Vybraná kvalita obrazu je „[STANDARD]
(Standardní rozlišení)”.
1 Vyberte položku „[ALL FILES] (Všechny
soubory)” nebo „[CURRNT FOLDER]
(Aktuální složka)”.
„[ALL FILES] (Všechny soubory)”:
Vymazání všech snímků na kartě „Memory
Stick Duo”.
„[CURRNT FOLDER] (Aktuální
složka)”: Vymazání všech snímků ve
vybrané složce.
2 Pomocí voliče „SEL/PUSH EXEC (Výběr/
potvrzení)” vyberte možnost „[YES]
(Ano)” t „[YES] (Ano)”.
Erasing all data...]
Zobrazí se nápis „[
(Probíhá mazání všech dat...)”. Po vymazání
všech nechráněných snímků se zobrazí nápis
„[Completed] (Dokončeno)”.
FORMAT (Formátování)”
Kartu „Memory Stick Duo” není třeba
formátovat, protože již byla naformátována
výrobcem. Pokud chcete kartu „Memory Stick
Duo” naformátovat, vyberte „[YES] (Ano)”
t „[YES] (Ano)”.
b Poznámky
• Pokud je zobrazena zpráva „[
Formatting…]
(Probíhá formátování…)”, neprovádějte žádnou
z následujících činností:
– Nepřepínejte přepínač „POWER (Napájení)”/
neovládejte videokameru pomocí ovládacích
tlačítek.
– Nevysunujte kartu „Memory Stick Duo”.
• Při formátování dojde k vymazání všech
souborů na kartě „Memory Stick Duo”, včetně
chráněných snímků a nově vytvořených složek.
Pokračování ,69CZ
Stiskněte tlačítko „MENU (Menu)” t
otáčením voliče „SEL/PUSH EXEC
(Potvrzení/výběr)” vyberte „
MEMORY
SET (Nastavení paměti)”.
„FILE NO. (Číslo souboru)”
B „SERIES (Série)”
Postupné přiřazování čísel souborů,
přičemž pořadí zůstává stejné i po výměně
karty „Memory Stick Duo”. Po vytvoření
nové složky nebo po nahrazení složky
dojde k vynulování čísla souboru.
„RESET (Vynulování)”
Vynulování čísla souboru na hodnotu 0001
po každé výměně karty „Memory Stick
Duo”.
„NEW FOLDER (Nová složka)”
Při výběru možnosti „[YES] (Ano)” můžete
vytvořit novou složku (102MSDCF až
999MSDCF) na kartě „Memory Stick Duo”.
Jakmile je složka zaplněna (je uloženo
maximálně 9 999 snímků), automaticky se
vytvoří nová složka.
b Poznámky
• Vytvořené složky není možno vymazat pomocí
videokamery. Budete muset naformátovat kartu
„Memory Stick Duo” (str. 69) nebo vymazat
složky na počítači.
• Počet snímků, které je možno zaznamenat na
kartu „Memory Stick Duo”, se může snížit
v závislosti na zvyšujícím se počtu složek.
„REC FOLDER (Složka pro
záznam)”
Otáčením voliče „SEL/PUSH EXEC (Výběr
potvrzení)” vyberte složku, kterou chcete
použít pro záznam a potom volič stiskněte.
z Rady
• Ve výchozím nastavení se snímky ukládají do
složky 101MSDCF.
• Jakmile do složky zaznamenáte snímek, bude
tato složka nastavena jako výchozí složka pro
přehrávání.
„PB FOLDER (Složka pro
přehrávání)”
Otáčením voliče „SEL/PUSH EXEC (Výběr
potvrzení)” vyberte složku, kterou chcete
přehrát a potom volič stiskněte.
70CZ
Menu „ OTHERS
(Ostatní)”
V tomto menu můžete provést nastavení
během záznamu na kazetu nebo jiná
základní nastavení („USB SELECT (Výběr
režimu USB)”/„QUICK REC (Rychlý
záznam)”/„BEEP (Zvukový signál)” atd.).
Výchozí nastavení jsou označena B.
Po zvolení položek se indikátory zobrazují
v závorkách.
Podrobnější informace o výběru
položek menu najdete na straně 53.
Stiskněte tlačítko „MENU (Menu)” t
otáčením voliče „SEL/PUSH EXEC
(Potvrzení/výběr)” vyberte „
OTHERS
(Ostatní)”.
„CAMERA PROF. (Profil nastavení
videokamery)”
Do položky „CAMERA PROF. (Profil
nastavení videokamery)” můžete uložit dvě
různá nastavení videokamery. Použitím
uložených profilů můžete rychle a snadno
vyvolat požadované nastavení videokamery.
z Rada
• Do profilu videokamery lze uložit hodnoty
nastavené v menu, obrazové profily a hodnoty
nastavené pomocí funkčních tlačítek. Všechny
tyto nastavené hodnoty můžete uložit do profilu
videokamery.
x Uložení nastavení do profilu
videokamery
1 Pomocí voliče „SEL/PUSH EXEC
(Výběr/potvrzení)” vyberte možnost
„[SAVE] (Uložení)”.
2 Otáčením voliče „SEL/PUSH EXEC
(Výběr/potvrzení)” vyberte položku
„[NEW FILE] (Nový soubor)” nebo již
existující název profilu.
3 V kontrolní obrazovce vyberte
otáčením voliče „SEL/PUSH EXEC
(Výběr/potvrzení)” položku „[YES]
(Ano)”.
Nastavení se uloží do profilu
videokamery.
z Rady
• Pokud vyberete položku „[NEW FILE] (Nový
soubor)”, bude mít profil název „[CAM1]
(Videokamera 1)” nebo „[CAM2]
(Videokamera 2)”.
• Pokud vyberete již existující profil, nastavení se
přepíše.
x Změna názvu profilu
Název profilu můžete změnit.
1 Pomocí voliče „SEL/PUSH EXEC
(Výběr/potvrzení)” vyberte možnost
„[PROFILE NAME] (Název profilu)”.
2 Pomocí voliče „SEL/PUSH EXEC
(Výběr/potvrzení)” vyberte profil
videokamery, jehož název chcete
změnit.
Zobrazí se nápis „[PROFILE NAME]
(Název profilu)”.
3 Otáčením voliče „SEL/PUSH EXEC
(Výběr/potvrzení)” změňte název
profilu.
4 Otáčením voliče „SEL/PUSH EXEC
(Výběr/potvrzení)” vyberte „[OK]”
a potom volič stiskněte. Název profilu
se změní.
x Vyvolání nastavení uloženého v profilu
videokamery
Nastavení videokamery uložené v profilu
můžete vyvolat a použít.
1 Pomocí voliče „SEL/PUSH EXEC
(Výběr/potvrzení)” vyberte možnost
„[LOAD] (Vyvolání)”.
2 Pomocí voliče „SEL/PUSH EXEC
(Výběr/potvrzení)” vyberte profil, který
chcete vyvolat.
3 V kontrolní obrazovce vyberte položku
„[YES] (Ano)”.
Vaše videokamera vyvolá nastavení
uložené v profilu.
x Vymazání profilu videokamery
1 Pomocí voliče „SEL/PUSH EXEC
(Výběr/potvrzení)” vyberte možnost
„[DELETE] (Vymazání)”.
2 Pomocí voliče „SEL/PUSH EXEC
(Výběr/potvrzení)” vyberte profil, který
chcete vymazat.
3 V kontrolní obrazovce vyberte položku
„[YES] (Ano)”.
Viz str. 39.
„PHOTO/EXP.FOCUS (Fotografie/
rozšířené zaostřování)”
Tlačítku „PHOTO/EXPANDED FOCUS
(Fotografie/rozšířené zaostřování)” můžete
přiřadit požadovanou funkci.
B „PHOTO (Fotografie)”
Záznam statického snímku (str. 27).
„EXP.FOCUS (Rozšířené zaostřování)”
Tlačítko „PHOTO/EXPANDED FOCUS
(Fotografie/rozšířené zaostřování)” má
stejnou funkci jako tlačítko „EXPANDED
FOCUS (Rozšířené zaostřování)” (str. 32).
b Poznámka
• Při výběru možnosti „[EXP.FOCUS] (Rozšířené
zaostřování)” nemůžete zaznamenávat statické
snímky pomocí tlačítka na videokameře.
Použijte prosím tlačítko „PHOTO (Fotografie)”
na dálkovém ovladači.
Používání menu
z Rada
•Postup při zadávání názvu je stejný jako
při zadávání názvu obrazového profilu
(str. 38).
„ASSIGN BTN (Tlačítka pro
přiřazení)”
„CLOCK SET (Nastavení hodin)”
Viz str. 21.
„WORLD TIME (Světový čas)”
Pokud používáte vaši videokameru
v zahraničí, můžete nastavením časového
posunu pomocí voliče „SEL/PUSH EXEC
(Výběr/potvrzení)” nastavit hodiny na místní
čas.
Při nastavení časového posunu na hodnotu 0 se
hodiny vrátí k původně nastavenému času.
„LANGUAGE (Jazyk)”
Můžete vybrat jazyk používaný na
LCD displeji.
• Pokud mezi možnostmi nenajdete váš rodný
jazyk, nabízí videokamera možnost
„[ENG[SIMP]] (Zjednodušená angličtina)”.
Pokračování ,71CZ
Stiskněte tlačítko „MENU (Menu)” t otáčením voliče „SEL/PUSH EXEC (Potvrzení/výběr)”
vyberte „
OTHERS (Ostatní)”.
„USB SELECT (Výběr režimu
USB)”
Videokameru můžete připojit k počítači
pomocí USB kabelu a prohlížet snímky
uložené na kartě „Memory Stick Duo” na
počítači (str. 83). Pomocí tohoto kabelu
můžete videokameru rovněž připojit k tiskárně
kompatibilní s PictBridge (str. 80).
B„
Memory Stick (Karta Memory Stick)”
Tuto možnost vyberte pro prohlížení
snímků uložených na kartě „Memory Stick
Duo” na počítači nebo pro jejich uložení
do počítače.
„PictBridge PRINT (Tisk pomocí funkce
PictBridge)”
Tuto možnost vyberte pro připojení vaší
videokamery k tiskárně kompatibilní
s PictBridge pro přímý tisk snímků
(str. 80).
„PB ZOOM (Transfokace při
přehrávání)”
Při nastavení položky „[PB ZOOM]
(Transfokace při přehrávání)” na „[ON]
(Zapnuto)” můžete zvětšit obraz asi 1,1 až 5x
(statický snímek asi 1,5 až 5x). Výchozí
nastavení je „[OFF] (Vypnuto)”. Zvětšení
můžete nastavit pomocí páčky transfokátoru.
Pro zrušení zvětšení stiskněte páčku
transfokátoru směrem k poloze W (širokoúhlý
záběr).
z Rada
• Pro posunutí obrazu ve vodorovném směru
stiskněte volič „SEL/PUSH EXEC (Výběr/
potvrzení)” a potom voličem otáčejte. Pro
posunutí obrazu ve svislém směru znovu
stiskněte volič „SEL/PUSH EXEC (Výběr/
potvrzení)” a potom voličem otáčejte.
„QUICK REC (Rychlý záznam)”
Můžete mírně snížit čas potřebný pro spuštění
záznamu při přepnutí přepínače „POWER
(Napájení)” z polohy „OFF (CHG) (Vypnuto nabíjení)” do polohy „CAMERA
(Videokamera)”.
72CZ
B „OFF (Vypnuto)”
Chvíli trvá, než se záznam spustí z místa,
kde byl zastaven, ale přechod z poslední
zaznamenané scény je plynulý.
„ON (Zapnuto)” (
)
Čas potřebný pro opětovné spuštění
záznamu se mírně sníží, ale přechod
z poslední zaznamenané scény nemusí být
plynulý.
Tuto možnost vyberte, pokud potřebujete
rychle spustit záznam.
z Rady
• Při nastavení položky „[QUICK REC] (Rychlý
záznam)” na „[ON] (Zapnuto)” se obraz mezi
scénami na chvíli zastaví (doporučujeme úpravu
na počítači).
• Pokud je videokamera ponechána
v pohotovostním režimu déle než 3 minuty,
pohotovostní režim se ukončí (buben se přestane
otáčet), aby se zabránilo opotřebení kazety
a vybíjení akumulátoru. Protože se napájení
nevypne, můžete záznam obnovit opětovným
stisknutím tlačítka „REC START/STOP
(Spuštění/zastavení záznamu)”.
„BEEP (Zvukový signál)”
B „ON (Zapnuto)”
Aktivace melodie při spuštění/zastavení
záznamu.
„OFF (Vypnuto)”
Zrušení melodie.
„REC LAMP (Kontrolka záznamu)”
Při nastavení této položky na „[OFF]
(Vypnuto)” (výchozí nastavení je „[ON]
(Zapnuto)”) se během záznamu nerozsvítí
kontrolka záznamu na videokameře.
„REMOTE CTRL (Dálkový
ovladač)”
Ve výchozím nastavení „[ON] (Zapnuto)”
můžete videokameru ovládat dodávaným
dálkovým ovladačem (str. 120).
z Rada
• Pokud chcete zabránit tomu, aby videokamera
reagovala na příkaz vyslaný dálkovým
ovladačem jiného videorekordéru, vyberte
možnost „[OFF] (Vypnuto)”.
Kopírování/editace
Kopírování na videorekordér, DVD/HDD rekordér
atd.
Videokameru nejprve připojte k síťovému adaptéru (str. 15). Podívejte se rovněž do návodů
k obsluze připojovaných zařízení.
Připojení k externím zařízením
Způsob připojení a kvalita obrazu se bude lišit v závislosti na videorekordéru, DVD/HDD rekordéru
a použitých konektorech.
: Směr signálu
Videokamera
Kabel
Externí zařízení
Zařízení kompatibilní
s formátem HDV1080i
t Kvalita HD*1
Kabel i.LINK (na přání)
2
• Na externím zařízení musí být konektor i.LINK, který je kompatibilní s formátem HDV1080i.
Propojovací A/V kabel s kabelem
S VIDEO (na přání)
1
Kopírování/editace
AV zařízení s konektorem i.LINK
t Kvalita SD*1
Kabel i.LINK (na přání)
2
AV zařízení s konektorem S VIDEO
t Kvalita SD*1
(Červená)
(Bílá)
(Žlutá)
1
Propojovací A/V kabel
(dodávané příslušenství)
(Červená)
AV zařízení s konektory audio/
video*2
t Kvalita SD*1
(Bílá)
(Žlutá)
*1 Záznam ve formátu DV bude přehráván v kvalitě SD (standardní rozlišení) bez ohledu na způsob
připojení.
*2 Pokud budete tuto videokameru připojovat k mono zařízení, připojte žlutý konektor propojovacího A/V
kabelu do video konektoru a bílý konektor (levý kanál) nebo červený konektor (pravý kanál) do audio
konektoru na zařízení.
b Poznámka
• Obraz není možné kopírovat pomocí kabelu HDMI.
Pokračování ,73CZ
Kopírování na videorekordér, DVD/HDD rekordér atd. (pokračování)
Konektory na videokameře
Otevřete kryt konektorů a připojte kabel.
1
2
Použití kabelu i.LINK (na přání)
Kopírovaný formát (HDV/DV) se liší v závislosti na záznamovém formátu nebo formátu
podporovaném videorekordérem/DVD rekordérem. Podívejte se do níže uvedené tabulky a proveďte
potřebná nastavení v menu.
b Poznámka
• Kabel i.LINK odpojte před změnou následujících položek menu, jinak nemusí videorekordér/DVD
rekordér správně rozpoznat video signál.
z Rada
• Tato videokamera má 4pinový konektor i.LINK. Vyberte kabel s vhodným konektorem pro zařízení, které
chcete připojit.
Formát kopírování
Záznamový
formát
videokamery
Formát podporovaný
videorekordérem/
DVD rekordérem
Formát
HDV*1
Formát
DV
Kopírování záznamu ve
formátu HDV do formátu
HDV
HDV
HDV
–*3
Konverze záznamu ve
formátu HDV do formátu
DV
HDV
DV
DV
DV
DV
DV
HDV/DV
DV
DV
Zkopírování pouze částí
zaznamenaných ve formátu
HDV
HDV
HDV
–*3
DV
–*2
–*3
Zkopírování pouze částí
zaznamenaných ve formátu
DV
HDV
–*2
–*2
DV
DV
DV
Kopírování záznamu ve
formátu DV do formátu DV
Nastavení v menu
„[VCR HDV/DV]”
(str. 66)
„[i.LINK CONV]
(Konverze
iLink)” (str. 67)
„[OFF]
(Vypnuto)”
„[AUTO]
(Automaticky)”
„[ON]
(Zapnuto)”
„[OFF]
(Vypnuto)”
Pokud je na kazetě záznam ve formátu HDV i DV
Konverze obou formátů
HDV i DV do formátu DV
„[AUTO]
(Automaticky)”
„[ON]
(Zapnuto)”
„[HDV]”
„[OFF]
(Vypnuto)”
„[DV]”
„[OFF]
(Vypnuto)”
*1 Záznamové zařízení kompatibilní s formátem HDV1080i.
*2 Probíhá posun pásky, ale není zaznamenáván žádný obraz ani zvuk (prázdný pásek).
*3 Není rozpoznán obraz (není uskutečněn žádný záznam).
74CZ
b Poznámky
• Pokud je položka „[VCR HDV/DV]” nastavena
na možnost „[AUTO] (Automaticky)”
a vybraný signál se přepíná mezi formáty HDV
a DV, dochází k dočasnému výpadku obrazu
a zvuku.
• Pokud je rekordérem videokamera HDR-FX7E,
nastavte položku „[VCR HDV/DV]” na
„[AUTO] (Automaticky)” (str. 66).
• Pokud jsou přehrávač i rekordér kompatibilní
s formátem HDV1080i (jako např. HDR-FX7E)
a propojeny kabelem i.LINK, nebude obraz
v místě pauzy nebo zastavení a následném
obnovení záznamu zcela stabilní nebo ostrý.
• Při připojení pomocí propojovacího A/V kabelu
nastavte položku „[DISP OUTPUT] (Výstup
displeje)” na „[LCD PANEL] (LCD displej)”
(výchozí nastavení) (str. 65).
Místo konektoru video (žlutý) připojte
konektor S VIDEO. Při tomto typu zapojení
dosáhnete věrnější reprodukce obrazu
a vysoké kvality obrazu ve formátu DV.
Pokud připojíte pouze samotný kabel
S VIDEO, nebude na výstupu žádný zvuk.
Kopírování na jiné zařízení
1 Připravte vaši videokameru pro
přehrávání.
Vložte do videokamery kazetu se
záznamem.
Přepněte přepínač „POWER (Napájení)”
do polohy „VCR (Videorekordér)”.
Podle typu záznamového zařízení (TV
atd.) nastavte položku „[TV TYPE] (Typ
televizoru)” (str. 67).
2 Připravte váš videorekordér/DVD
3 Videorekordér/DVD rekordér
připojte k videokameře jako
záznamové zařízení.
Další podrobnosti týkající se zapojení
najdete na straně 73.
4 Na videokameře spusťte přehrávání
a na videorekordéru/DVD rekordéru
spusťte záznam.
Viz návod k obsluze vašeho záznamového
zařízení, kde najdete další podrobnosti.
5 Po dokončení kopírování zastavte
videokameru a videorekordér/DVD
rekordér.
b Poznámky
• Následující položky nelze kopírovat přes
rozhraní HDV/DV (i.LINK):
– Indikátory
– Tituly, které byly zaznamenány na jiné
videokameře.
• Během pauzy nebo v jiném než normálním
režimu přehrávání nebude z konektoru rozhraní
HDV/DV (i.LINK) vystupovat video signál
ve formátu HDV.
• Při připojení pomocí kabelu i.LINK si
uvědomte, že:
– Při pozastavení obrazu na videokameře
v průběhu záznamu na videorekordér/DVD
rekordér nebude zaznamenaný obraz ostrý.
– V závislosti na zařízení nebo aplikaci se
nemusí zobrazovat ani zaznamenat datový
kód (datum/čas/údaje o nastavení
videokamery).
– Není možno odděleně zaznamenat obraz
a zvuk.
Kopírování/editace
Při připojení pomocí propojovacího
A/V kabelu s kabelem S VIDEO (na
přání)
Pokud je vaše záznamové zařízení
vybaveno voličem vstupů, nastavte jej na
příslušný vstup (jako například video vstup
1, video vstup 2 atd.).
rekordér pro záznam.
Při kopírování do videorekordéru vložte
kazetu pro záznam.
Při kopírování do DVD rekordéru vložte
DVD pro záznam.
Pokračování ,75CZ
Kopírování na videorekordér,
DVD/HDD rekordér atd.
Záznam obrazu
z videorekordéru
• Při kopírování z videokamery na DVD rekordér
ve formátu DV pomocí kabelu i.LINK nemusí
být možné ovládat videokameru pomocí DVD
rekordéru, i když to popisuje návod k obsluze.
Pokud můžete nastavit vstupní režim na vašem
DVD rekordéru na DV a umožnit vstup/výstup
obrazu, postupujte podle kroků v části
„Kopírování na jiné zařízení”.
Na kazetu je možno zaznamenat obraz
z videorekordéru. Na kartu „Memory Stick
Duo” můžete zaznamenat scénu v podobě
statického snímku. Při připojení zařízení
kompatibilního s formátem HDV1080i můžete
zaznamenávat obraz do formátu HDV.
Nezapomeňte nejprve vložit do videokamery
kazetu nebo kartu „Memory Stick Duo”.
Videokameru můžete připojit k
videorekordéru pomocí kabelu i.LINK.
Pomocí síťového adaptéru připojte nejprve
videokameru do síťové zásuvky (str. 15).
Podívejte se rovněž do návodů k obsluze
připojovaných zařízení.
z Tipy
• Pro záznam data/času a údajů o nastavení
kamery v případě připojení přes propojovací
A/V kabel je nutné zobrazit tyto údaje na
obrazovce.
• Při použití kabelu i.LINK se obrazové
a zvukové signály přenášejí digitálně, aby bylo
dosaženo vysoké kvality obrazu.
• Při připojení pomocí kabelu i.LINK bude na
LCD displeji videokamery indikován formát
výstupního signálu (
nebo
).
76CZ
b Poznámky
• Pro záznam obrazu potřebujete kabel i.LINK.
• Tuto operaci nelze provádět pomocí
propojovacího A/V kabelu.
• Tato videokamera má 4pinový konektor i.LINK.
Vyberte kabel s vhodným konektorem pro
zařízení, které chcete připojit.
• Tato videokamera umožňuje záznam pouze ze
zdroje s televizní normou PAL. Například není
možno správně zaznamenat obraz ve
francouzské barevné normě (SECAM).
Podrobnosti o barevných televizních systémech
najdete na straně 101.
• Pokud pro vstup zdroje v barevné normě PAL
používáte 21pinový adaptér, potřebujete
21pinový obousměrný adaptér (na přání).
Zařízení kompatibilní
s formátem HDV1080i
AV zařízení
s konektorem
i.LINK
Záznam videosekvencí
1 Nastavte přepínač „POWER
(Napájení)” do polohy „VCR
(Videorekordér)”.
t Kvalita HD
t Kvalita SD
Do konektoru i.LINK
: Směr
signálu
2 Nastavte vstupní signál
videokamery.
Při záznamu ze zařízení kompatibilního
s formátem HDV nastavte položku „[VCR
HDV/DV]” na „[AUTO] (Automaticky)”.
Při záznamu ze zařízení kompatibilního
s formátem DV nastavte položku „[VCR
HDV/DV]” na „[DV]” nebo „[AUTO]
(Automaticky)” (str. 66).
Kabel i.LINK
(na přání)
* Je nutný konektor i.LINK kompatibilní
s formátem HDV1080i.
k videokameře jako přehrávač.
Pokud je připojen kabel i.LINK, bude
formát vstupního signálu (
nebo
) zobrazen na LCD
displeji videokamery (tento indikátor se
může zobrazit na obrazovce zařízení pro
přehrávání, nebude však zaznamenán).
4 Vložte kazetu do videorekordéru.
5 Na videokameře nastavte
Kopírování/editace
Do rozhraní
HDV/DV (i.LINK)
3 Připojte váš videorekordéru
pozastavení záznamu.
Podržte stisknuté tlačítko X (pauza)
a současně stiskněte obě tlačítka z „REC
(Záznam)”.
Pokračování ,77CZ
Záznam obrazu z videorekordéru (pokračování)
6 Spusťte přehrávání videokazety na
videorekordéru.
Obraz přehrávaný na videorekordéru se
zobrazí na LCD displeji videokamery.
7 V místě, kde chcete spustit záznam,
3 Jakmile se zobrazí scéna, kterou
chcete zaznamenat, stiskněte
tlačítko „PHOTO/EXPANDED
FOCUS (Fotografie/rozšířené
zaostřování)”.
znovu stiskněte tlačítko X (pauza).
8 Stisknutím tlačítka x (zastavení)
zastavte záznam.
b Poznámky
• Přes rozhraní HDV/DV (i.LINK) nelze
zaznamenávat televizní programy.
• Ze zařízení DV můžete zaznamenávat obraz
pouze ve formátu DV.
• Při připojení pomocí kabelu i.LINK si
uvědomte, že:
– Při pozastavení obrazu na videokameře
v průběhu záznamu na videorekordér bude
zaznamenaný obraz neostrý.
– Není možno odděleně zaznamenat obraz
a zvuk.
– Pokud záznam pozastavíte nebo ukončíte
a potom opět spustíte, nemusí být obraz
zaznamenán plynule.
z Rada
• Je-li na vstupu video signál s poměrem stran
4:3, bude se na displeji videokamery zobrazovat
s černými pruhy na levé a pravé straně.
Záznam statických snímků
Ujistěte se, že je ve videokameře vložena karta
„Memory Stick Duo” pro záznam a nastavte
položku „[PHOTO/EXP.FOCUS] (Fotografie/
rozšířené zaostřování)” na „[PHOTO]
(Fotografie)” (výchozí nastavení) (str. 71).
1 Proveďte kroky 1 až 4, uvedené
v části „Záznam videosekvencí”.
2 Spusťte přehrávání kazety.
Na displeji videokamery se zobrazí obraz
z videorekordéru.
78CZ
b Poznámka
• Při přehrávání ve formátu HDV bude velikost
videosekvence pevně nastavena na „[
1.2M]”. Při přehrávání ve formátu DV bude
velikost videosekvence pevně nastavena na
„[
0.2M]” (16:9) nebo „[VGA (0.3M)]”
(4:3).
Kopírování
videosekvencí
z kazety na kartu
„Memory Stick Duo”
jako statické snímky
Na kartu „Memory Stick Duo” můžete
zaznamenávat statické snímky. Ujistěte se, že
je ve videokameře vložena kazeta se
záznamem a karta „Memory Stick Duo”
a nastavte položku „[PHOTO/EXP.FOCUS]
(Fotografie/rozšířené zaostřování)” na
„[PHOTO] (Fotografie)” (výchozí nastavení)
(str. 71).
Vymazání snímků
z karty „Memory Stick
Duo”
1 Nastavte přepínač „POWER
(Napájení)” do polohy „VCR
(Videorekordér)”.
2 Zobrazte snímek, který chcete
vymazat (str. 29).
3 Stiskněte tlačítko „MEMORY/
DELETE (Paměť/vymazání)”.
„MEMORY/
DELETE
(Paměť/
vymazání)”
1 Nastavte přepínač „POWER
(Napájení)” do polohy „VCR
(Videorekordér)”.
2 Vyhledejte a zaznamenejte
Zobrazí se nápis „[Delete this
image?] (Vymazat tento snímek?)”.
4 Otáčením voliče „SEL/PUSH EXEC
b Poznámky
• Datum a čas záznamu obrazu na kazetu a datum
a čas uložení obrazu na kartu „Memory Stick
Duo” se zaznamená. Na videokameře se
zobrazuje datum a čas záznamu obrazu na
kazetu. Údaje o nastavení videokamery
zaznamenané na kazetě nelze uložit na kartu
„Memory Stick Duo”.
• Při přehrávání ve formátu HDV bude velikost
videosekvence pevně nastavena na „[
1.2M]”. Při přehrávání ve formátu DV bude
velikost videosekvence pevně nastavena na
„[
0.2M]” (16:9) nebo „[VGA (0.3M)]”
(4:3).
• Statické snímky není možné zaznamenat při
používání funkce „[PB ZOOM] (Transfokace
při přehrávání)” (str. 72).
Kopírování/editace
požadovanou scénu.
Stisknutím tlačítka N (přehrávání)
spusťte přehrávání kazety a v místě, které
chcete zaznamenat, stiskněte tlačítko
„PHOTO/EXPANDED FOCUS
(Fotografie/rozšířené zaostřování)”.
(Výběr/potvrzení)” vyberte možnost
„[YES] (Ano)” a potom volič
stiskněte.
b Poznámka
• Po vymazání nelze snímky nijak obnovit.
Pokračování ,79CZ
Vymazání snímků z karty „Memory
Stick Duo” (pokračování)
b Poznámka
• Snímky není možno vymazat, pokud je ploška
ochrany proti zápisu na kartě „Memory Stick
Duo” nastavena do zablokované polohy
(str. 104), nebo pokud je vybraný snímek
chráněn proti vymazání (str. 91).
z Tipy
• Pro vymazání snímků z indexové obrazovky
použijte tlačítko „VOLUME/MEMORY
(Hlasitost/paměť)” pro přesunutí značky B na
snímek, který chcete vymazat a potom proveďte
kroky 3 a 4.
• Pro vymazání všech snímků vyberte položku
„[
ALL ERASE] (Vymazání všech
snímků)” (str. 69).
Tisk zaznamenaných
snímků (na tiskárně
kompatibilní s normou
PictBridge)
Snímky je možno vytisknout na tiskárně, která
je kompatibilní s normou PictBridge, aniž by
bylo třeba videokameru připojovat k počítači.
Připojte k videokameře síťový adaptér, aby
byla napájena ze síťové zásuvky.
Do videokamery vložte kartu „Memory Stick
Duo” obsahující statické snímky a zapněte
tiskárnu.
Připojení videokamery k tiskárně
1 Nastavte přepínač „POWER
(Napájení)” do polohy „VCR
(Videorekordér)”.
2 Stiskněte tlačítko „MENU (Menu)”
a pomocí voliče „SEL/PUSH EXEC
(Výběr/potvrzení)” vyberte menu
„
OTHERS (Ostatní)” t „[USB
SELECT] (Výběr USB režimu)” t
„[PictBridge PRINT] (Tisk
PictBridge)”.
3 Připojte USB kabel do konektoru
(USB) na videokameře a na tiskárně.
USB kabel
(dodávané
příslušenství)
80CZ
Zobrazí se jeden ze snímků uložených na
kartě „Memory Stick Duo”.
Tisk
1 Pomocí tlačítka „VOLUME/MEMORY
(Hlasitost/paměť)” vyberte snímek,
který chcete vytisknout.
kopií, které chcete vytisknout.
Pokud nechcete nastavit počet kopií,
přejděte ke kroku 3 (počet kopií se
automaticky nastaví na 1).
1 Pomocí voliče „SEL/PUSH EXEC
(Výběr/potvrzení)” vyberte položku
„[SET] (Nastavení)” t „[COPIES]
(Kopie)”.
2 Otáčením voliče „SEL/PUSH EXEC
(Výběr/potvrzení)” vyberte počet kopií
a potom volič stiskněte.
3 Otáčením voliče „SEL/PUSH EXEC
(Výběr/potvrzení)” vyberte položku
„[
RETURN] (Zpět)” a volič
stiskněte.
Znovu se zobrazí výběrová obrazovka
PictBridge.
z Rada
• Můžete nastavit až 20 kopií.
3 Pro tisk data/času na snímku
postupujte následujícím způsobem.
Pokud nechcete tisknout datum/čas,
přejděte ke kroku 4.
4 Pomocí voliče „SEL/PUSH EXEC
(Výběr/potvrzení)” vyberte položku
„[EXEC] (Potvrzení)” t „[YES]
(Ano)”.
Po dokončení tisku zmizí zpráva
„[Printing...] (Probíhá tisk...)” a opět se
zobrazí obrazovka pro výběr snímku.
Po dokončení tisku stiskněte tlačítko
„MENU (Menu)”.
b Poznámky
• Nezaručujeme správnou funkci při připojení
zařízení, které není kompatibilní s normou
PictBridge.
• Podívejte se rovněž do návodu k obsluze
použité tiskárny.
• Pokud je připojena tiskárna, neprovádějte
následující operace (na obrazovce je zobrazen
symbol
). Tyto operace by se nemusely
provést správně.
– Přepnutí přepínače „POWER (Napájení)”.
– Odpojení USB kabelu od tiskárny.
– Vyjmutí karty „Memory Stick Duo”
z videokamery.
• Pokud tiskárna přestane pracovat, odpojte USB
kabel, vypněte tiskárnu a opět ji zapněte
a proveďte celou operaci znovu od začátku.
• Podle typu vaší tiskárny mohou být ořezány
horní, spodní nebo boční okraje. Zejména při
tisku snímku ve formátu 16:9 (širokoúhlý) může
být snímek po stranách výrazně oříznut.
• Některé tiskárny nemusejí podporovat funkci
tisku data/času. Další podrobnosti si prosím
vyhledejte v návodu k obsluze vaší tiskárny.
• Není možno zaručit tisk snímků zaznamenaných
na jiném zařízení, než je tato videokamera.
Kopírování/editace
2 V případě potřeby nastavte počet
1 Pomocí voliče „SEL/PUSH EXEC
(Výběr/potvrzení)” vyberte položku
„[SET] (Nastavení)” t „[DATE/
TIME] (Datum/čas)” t „[DATE]
(Datum)” nebo [DAY & TIME]
(Datum a čas)”.
2 Otáčením voliče „SEL/PUSH EXEC
(Výběr/potvrzení)” vyberte položku
„[
RETURN] (Zpět)” a volič
stiskněte.
Znovu se zobrazí výběrová obrazovka
PictBridge.
Pokračování ,81CZ
Tisk zaznamenaných snímků (na tiskárně kompatibilní s normou PictBridge)
(pokračování)
z Rada
• Norma PictBridge představuje průmyslovou
normu ustanovenou asociací Camera & Imaging
Products Association (CIPA). Statické snímky
je možno vytisknout bez použití počítače
pouhým přímým připojením tiskárny k digitální
videokameře nebo k digitálnímu fotoaparátu,
a to bez ohledu na model nebo výrobce.
82CZ
Používání počítače
Připojení k počítači
Po připojení videokamery k počítači můžete
provádět následující operace:
Kopírování statických snímků z karty
„Memory Stick Duo” do počítače
t str. 83
Kopírování videosekvence ve formátu HDV
z kazety do počítače
t str. 86
Kopírování videosekvence ve formátu DV
z kazety do počítače
t str. 86
Poznámky k připojení
Existují dva způsoby připojení videokamery
k počítači:
Kopírování statických
snímků do počítače
Systémové požadavky
Pro uživatele systému Windows
• Operační systém: Je vyžadována standardní
instalace systému Windows 2000 Professional/
Windows Millennium Edition/Windows XP
Home Edition/Windows XP Professional.
Správná činnost není zaručena, pokud došlo
k aktualizaci výše uvedeného operačního
systému.
• Procesor: MMX Pentium 200MHz nebo
rychlejší
• Ostatní: USB konektor (tento konektor musí být
standardně k dispozici)
– USB kabel
Pro kopírování statických snímků na kartě
„Memory Stick Duo”.
– Kabel i.LINK
Pro kopírování videosekvencí na kazetě.
Poznámky k připojení k počítači
• Operační systém: Mac OS 9.1/9.2 nebo Mac OS
X (v10.1/v10.2/v10.3/v10.4)
• Ostatní: USB konektor (tento konektor musí být
standardně k dispozici)
Krok: 1 Použití USB kabelu
• Tuto operaci můžete provádět pomocí
standardního ovladače vašeho počítače. Není
potřeba instalovat žádný software.
• Pokud je váš počítač vybaven slotem Memory
Stick, vložte kartu „Memory Stick Duo” se
zaznamenanými snímky do adaptéru Memory
Stick Duo (na přání) a potom adaptér zasuňte do
slotu Memory Stick na počítači, abyste mohli
zkopírovat statické snímky do počítače.
• Pokud používáte kartu „Memory Stick PRO
Duo” a váš počítač není s tímto typem
kompatibilní, připojte videokameru pomocí
USB kabelu namísto použití slotu Memory
Stick na počítači.
Používání počítače
• Pokud pro připojení videokamery k počítači
použijete USB kabel nebo kabel i.LINK, vždy
se ujistěte, že je konektor zasunut správným
směrem. Pokud konektor zasunete násilím,
může dojít k jeho poškození, což se může
projevit chybnou funkcí videokamery.
• Není možné provádět následující operace:
– Kopírování obrazu z kazety do počítače
připojeného pomocí USB kabelu.
– Kopírování obrazu z karty „Memory Stick
Duo” do počítače připojeného pomocí kabelu
i.LINK.
• Při odpojování USB kabelu od počítače
dodržujte správný postup (str. 85).
Pro uživatele počítače Macintosh
Pokračování ,83CZ
Kopírování statických snímků do počítače (pokračování)
4 Nastavte přepínač „POWER
(Napájení)” do polohy „VCR
(Videorekordér)”.
5 Stiskněte tlačítko „MENU (Menu)”.
Zobrazí se obrazovka hlavního
menu.
Do USB
konektoru
USB kabel
(dodávané
příslušenství)
Do USB
konektoru
6 Pomocí voliče „SEL/PUSH EXEC
(Výběr/potvrzení)” vyberte menu
„
OTHERS (Ostatní)” t „[USB
SELECT] (Výběr režimu USB)” t
„[
Memory Stick]” (str. 72).
7 Připojte USB kabel do konektoru
(USB) na videokameře a na počítači.
Při prvním připojení chvíli trvá, než
počítač rozpozná videokameru.
• V tomto okamžiku nepřipojujte videokameru
k počítači.
• Počítač nemusí videokameru rozpoznat, pokud
ji připojíte dodaným USB kabelem předtím, než
ji zapnete.
• Na straně 86 najdete doporučený způsob
připojení.
1 Zapněte počítač.
Krok: 2 Kopírování snímků
Pro uživatele systému Windows
Poklepejte na ikonu „[Removable Disk]
(Výměnný disk)” zobrazenou ve složce „[My
Computer] (Tento počítač)”. Potom zkopírujte
snímek do složky na pevném disku vašeho
počítače.
Ukončete na počítači všechny spuštěné
aplikace.
Pro systém Windows 2000/
Windows XP
Přihlaste se do systému jako
„Administrator” (správce).
2 Zasuňte kartu „Memory Stick Duo”
do videokamery.
3 Připravte si zdroj napájení pro
videokameru.
Pro napájení videokamery použijte síťový
adaptér (str. 15).
1
2
3
84CZ
A Složka obsahující soubory snímků
zaznamenaných pomocí jiných
videokamer bez funkce vytvoření
složky (pouze pro přehrávání).
B Složka obsahující soubory snímků
zaznamenaných pomocí této
videokamery. Pokud nebyly vytvořeny
žádné nové složky, bude se zobrazovat
pouze složka „[101MSDCF]”.
C Složka obsahující soubory
videosekvencí zaznamenaných pomocí
jiných videokamer bez funkce vytvoření
složky (pouze pro přehrávání).
Složka
Soubor
Význam
101MSDCF (až
do 999MSDCF)
DSC0ss
ss.JPG
Soubor
statického
snímku
Odpojení USB kabelu
Pro uživatele systému Windows
Pokud se na LCD displeji zobrazí zpráva
„[USB CONNECTING] (Připojení USB)”,
postupujte při odpojování USB kabelu níže
uvedeným způsobem.
1 Klepněte na ikonu „[Unplug or eject
hardware] (Odpojit nebo vysunout
hardware)” na hlavním panelu.
Klepněte na tuto ikonu.
ssss představuje čísla mezi 0001 a 9999.
Pro uživatele počítače Macintosh
2 Klepněte na položku „[Safely remove USB
Mass Storage Device-Drive] (Bezpečně
odebrat velkokapacitní zařízení USB)”.
Klepněte
zde.
Používání počítače
Poklepejte na ikonu diskové jednotky a pak
uchopte a upusťte požadovaný soubor nad
pevným diskem svého počítače.
Hlavní panel
3 Klepněte na tlačítko „[OK]”.
4 Odpojte USB kabel od videokamery
a počítače.
Pokud se na LCD displeji nezobrazí zpráva
„[USB CONNECTING] (Připojení USB)”,
proveďte pouze krok 4.
b Poznámka
• Při odpojování USB kabelu dodržujte správný
postup, jinak by nemusela aktualizace souborů
na kartě „Memory Stick Duo” proběhnout
správně. Kromě toho by mohlo dojít k chybné
funkci karty „Memory Stick Duo”.
Pro uživatele počítače Macintosh
1 Ukončete na počítači všechny spuštěné
aplikace.
2 Uchopte ikonu diskové jednotky na ploše
a upusťte ji nad ikonou „[Trash] (Koš)”.
Pokračování ,85CZ
Kopírování statických snímků do
počítače (pokračování)
3 Odpojte USB kabel od videokamery
a počítače.
b Poznámky
• Pokud používáte systém Mac OS X, vypněte
počítač před odpojením USB kabelu
a vysunutím karty „Memory Stick Duo”.
• Neodpojujte USB kabel, dokud svítí indikátor
přístupu.
• Ujistěte se, že jste odpojili USB kabel před
vypnutím videokamery.
Doporučené zapojení
Kopírování
videosekvencí
z kazety do počítače
Připojte videokameru k počítači pomocí
kabelu i.LINK.
Počítač musí být vybaven konektorem i.LINK
a nainstalovaným editačním softwarem, který
umožňuje kopírování videosignálů.
Požadovaný software závisí na formátu
zaznamenaného obrazu a na formátu pro
kopírování do počítače (HDV nebo DV) - viz
níže uvedená tabulka.
Formát pro
Zaznamenaný
kopírování
formát
do počítače
Při připojování dodržujte následující body pro
zajištění správné funkce videokamery.
• Propojte videokameru a počítač pomocí USB
kabelu. Ujistěte se, že k počítači není připojeno
žádné další USB zařízení.
• Pokud je k vašemu počítači jako standardní
zařízení připojena USB klávesnice a USB myš,
ponechejte tato zařízení připojena a pomocí
USB kabelu připojte videokameru do
dostupného USB konektoru.
• Pokud je k počítači připojeno dvě nebo více
USB zařízení, není zaručena správná funkce.
• Správná funkce není rovněž zaručena, pokud
připojíte USB kabel do USB konektoru na
klávesnici nebo rozbočovači USB.
• Ujistěte se, že je kabel připojen do USB
konektoru na počítači.
• Správná funkce není zajištěna ve všech
doporučovaných prostředích.
Požadovaný
software
HDV
HDV
Editační software
umožňující
kopírování
signálu HDV
HDV
DV
Editační software
umožňující
kopírování
signálu DV
DV
Editační software
umožňující
kopírování
signálu DV
DV
b Poznámky
• Videosekvence nelze kopírovat při připojení
pomocí USB kabelu.
• Viz příručka k softwaru, kde najdete
podrobnosti o kopírování obrazu.
• Viz příručka k editačnímu softwaru, kde je
uvedeno doporučené zapojení.
• Některý editační software nemusí na počítači
správně pracovat.
• Formát DV nemůžete změnit na formát HDV.
Požadovaná nastavení menu se liší podle
zaznamenaného obrazu a formátu (HDV nebo
DV), který chcete zkopírovat do počítače.
Formát pro
Zaznamenaný
kopírování Nastavení menu*
formát
do počítače
HDV
86CZ
HDV
„[VCR HDV/
DV]” t „[HDV]”
„[i.LINK CONV]
(Konverze iLink)”
t „[OFF]
(Vypnuto)”
Formát pro
Zaznamenaný
kopírování Nastavení menu*
formát
do počítače
HDV
DV
DV
„[VCR HDV/
DV]” t „[HDV]”
„[i.LINK CONV]
(Konverze iLink)”
t „[ON]
(Zapnuto)”
DV
„[VCR HDV/
DV]” t „[DV]”
„[i.LINK CONV]
(Konverze iLink)”
t „[OFF]
(Vypnuto)”
* Informace o provádění nastavení v menu najdete
na straně 53.
z Tipy
Krok: 1 Připojení kabelu i.LINK
• Kabel i.LINK připojte nejprve k počítači, pak
k videokameře. Při připojení v obráceném
pořadí může dojít k vytvoření náboje statické
elektřiny, což může způsobit chybnou funkci
videokamery.
• V následujících situacích se může systém
počítače zablokovat nebo počítač nemusí
rozpoznat signál z videokamery:
– Připojení videokamery k počítači, který
nepodporuje formáty videosignálů zobrazené
na LCD displeji videokamery (HDV nebo
DV).
– Změna nastavení položky „[VCR HDV/DV]”
(str. 66) a „[i.LINK CONV] (Konverze
iLink)” (str. 67), pokud je připojen kabel
i.LINK.
– Změna nastavení položky „[REC FORMAT]
(Záznamový formát)”, pokud je připojen
kabel i.LINK a přepínač „POWER
(Napájení)” je nastaven do polohy
„CAMERA (Videokamera)” (str. 66).
– Změna polohy přepínače „POWER
(Napájení)”, pokud je připojen kabel i.LINK.
• Při připojení pomocí kabelu i.LINK se formát
(HDV nebo DV) vstupního/výstupního signálu
zobrazí na LCD displeji videokamery.
Krok: 2 Kopírování videosekvencí
Pro napájení videokamery použijte síťový
adaptér (str. 15).
Používání počítače
• Pro kopírování obrazu ve formátu HDV bez
jakékoliv změny formátu je nutný software
kompatibilní s formátem HDV.
Podrobnější informace najdete v příručce
k vašemu softwaru nebo se obraťte na výrobce
softwaru.
• Pro přehrávání videosekvencí na běžném DVD
přehrávači musíte vytvořit DVD video ve
formátu SD. DVD video není ve formátu HDV.
Poznámky k připojení k počítači
1 Připravte editační software (není
součástí dodávaného příslušenství).
2 Zapněte počítač.
Rozhraní HDV/DV
(i.LINK)
Kabel i.LINK (na přání)
3 Vložte kazetu do videokamery
a nastavte přepínač „POWER
(Napájení)” do polohy „VCR
(Videorekordér)”.
4 Nastavte položky menu na vaší
videokameře.
Nastavení menu se liší podle typu
kopírovaného obrazu.
5 Pomocí vašeho softwaru zkopírujte
obraz do počítače.
Pokračování ,87CZ
Kopírování videosekvencí z kazety do počítače (pokračování)
b Poznámky
• Pokud je obraz zkopírován ve formátu HDV, ale
není rozpoznán, nemusí váš editační software
podporovat formát HDV. Podle kroku 4
zkonvertujte obraz do formátu DV a znovu jej
zkopírujte.
• Kazetu zaznamenanou ve formátu DV nelze
zkopírovat do počítače ve formátu HDV.
z Rady
• Na internetových stránkách výrobce softwaru
zkontrolujte specifikace, funkce a nejnovější
informace o vašem softwaru.
• Pokud je do počítače kopírován obraz ve
formátu HDV, je velikost 10minutové sekvence
v kompresním formátu MPEG2 asi 2 GB (téměř
stejná jako u formátu DV).
Při kopírování videosekvence ve
formátu HDV z počítače do
videokamery
Položku „[VCR HDV/DV]” nastavte na
„[HDV]” a položku „[i.LINK CONV]
(Konverze iLink)” na „[OFF] (Vypnuto)”
(str. 66, 67).
b Poznámka
• Kopírování videosekvence ve formátu HDV
editované na počítači zpět na kazetu ve formátu
HDV je možné, pokud váš editační software
podporuje kopírování videosekvencí ve formátu
HDV na kazetu. Pro podrobnější informace se
obraťte na výrobce softwaru.
Při kopírování videosekvence ve
formátu DV z počítače do videokamery
Položku „[VCR HDV/DV]” nastavte na
„[DV]” (str. 66).
88CZ
Řešení problémů
Řešení problémů
Pokud se při provozu videokamery vyskytnou jakékoli problémy, použijte pro jejich vyřešení
následující tabulku. Pokud problém přetrvává, odpojte síťový adaptér a obraťte se na prodejce Sony.
• Zdroje napájení//LCD displej/dálkový ovladač···str. 89
• Kazety/karty „Memory Stick Duo”···str. 90
• Záznam···str. 91
• Přehrávání···str. 94
• Připojení k televizoru···str. 95
• Kopírování/editace/připojení k dalším zařízením···str. 96
• Připojení k počítači···str. 97
Zdroje napájení//LCD displej/dálkový ovladač
Videokamera se nezapne nebo se náhled vypne.
• Připojte k videokameře nabitý akumulátor (str. 15).
• Použijte síťový adaptér připojený do síťové zásuvky (str. 15).
Videokamera nepracuje ani po zapnutí napájení.
• Odpojte síťový adaptér ze zásuvky nebo odejměte z videokamery akumulátor a po přibližně
1 minutě jej opět nasaďte.
• Pomocí špičatého předmětu stiskněte tlačítko „RESET (Obnovení výchozího nastavení)”
(str. 119).
Videokamera se zahřívá.
• Videokamera se při provozu zahřívá. To však nepředstavuje žádnou poruchu funkce přístroje.
• Přepněte přepínač „POWER (Napájení)” do polohy „OFF (CHG) (Vypnuto - nabíjení)”
(str. 15).
• Akumulátor připevněte k videokameře správným způsobem (str. 15).
• Připojte síťový kabel do síťové zásuvky.
• Nabíjení akumulátoru je ukončeno (str. 15).
Řešení problémů
Kontrolka „CHARGE (Nabíjení)” nesvítí v průběhu nabíjení akumulátoru.
Kontrolka „CHARGE (Nabíjení)” bliká v průběhu nabíjení akumulátoru.
• Akumulátor připevněte k videokameře správným způsobem (str. 15). Pokud problém
přetrvává, odpojte síťový adaptér ze síťové zásuvky a obraťte se na vašeho prodejce Sony.
Akumulátor může být poškozený.
Indikátor zbývající kapacity akumulátoru neindikuje provozní dobu správně.
• Okolní teplota je příliš vysoká nebo nízká nebo akumulátor není dostatečně nabitý. To však
nepředstavuje žádnou poruchu funkce přístroje.
• Akumulátor znovu úplně nabijte. Pokud problém přetrvává, může být vyčerpána životnost
akumulátoru. Vyměňte jej za nový (str. 15, 105).
• Za určitých okolností nemusí být indikovaný čas správný. Například po otevření nebo
zavření LCD displeje bude trvat přibližně 1 minutu, než se opět zobrazí správný údaj
o zbývající kapacitě akumulátoru.
Pokračování ,89CZ
Řešení problémů (pokračování)
Akumulátor se vybíjí příliš rychle.
• Okolní teplota je příliš vysoká nebo nízká nebo akumulátor není dostatečně nabitý. To však
nepředstavuje žádnou poruchu funkce přístroje.
• Akumulátor znovu úplně nabijte. Pokud problém přetrvává, může být vyčerpána životnost
akumulátoru. Vyměňte jej za nový (str. 15, 105).
Obraz zůstává zobrazen na LCD displeji.
• Tento jev nastává v případě odpojení síťového adaptéru od videokamery nebo vyjmutí
akumulátoru bez předchozího vypnutí videokamery. To však nepředstavuje žádnou poruchu
funkce přístroje.
Obraz v hledáčku není čistý.
• Pohybujte páčkou pro seřízení objektivu hledáčku, až uvidíte čistý obraz (str. 19).
Obraz v hledáčku se ztratil.
• Pokud změníte nastavení položky „[VF POWERMODE] (Režim hledáčku)” na „[AUTO]
(Automaticky)” a LCD displej je otevřený, zobrazuje se obraz pouze na LCD displeji
(str. 64).
Přiložený dálkový ovladač nefunguje.
• Položku „[REMOTE CTRL] (Dálkový ovladač)” nastavte na „[ON] (Zapnuto)” (str. 72).
• Odstraňte veškeré překážky mezi dálkovým ovladačem a snímačem dálkového ovladače.
• Dálkový ovladač mějte mimo zdroje silného světla, například sluneční světlo nebo stropní
osvětlení, jinak nemusí pracovat správně.
• Do prostoru pro baterie vložte nové baterie tak, aby kontakty +/– odpovídaly popisu
v prostoru (str. 120).
Při používání přiloženého dálkového ovladače dochází k chybné funkci jiného
videorekordéru.
• Zvolte pro videokameru jiný režim ovladače než VTR 2.
• Snímač signálu dálkového ovladače na videorekordéru překryjte černým papírem.
Kazety/karty „Memory Stick Duo”
Kazetu není možno vysunout z prostoru pro kazetu.
• Ujistěte se, zda je zdroj napájení (akumulátor nebo síťový adaptér) připojen správně (str. 15).
• Uvnitř videokamery došlo ke kondenzaci vlhkosti (str. 108).
Při použití kazety s pamětí kazety (Cassette Memory) se nezobrazuje indikátor
paměti kazety nebo název titulu.
• Tato videokamera nepodporuje paměť kazety (Cassette Memory), a proto se indikátor
nezobrazuje.
90CZ
Nezobrazuje se indikátor zbývající doby kazety.
• Pro trvalé zobrazování indikátoru zbývající kapacity kazety nastavte položku „[
REMAINING] (Zbývající kapacita)” na „[ON] (Zapnuto)” (str. 65).
Při rychlém převíjení vzad nebo vpřed je kazeta hlučnější.
• Při použití síťového adaptéru se rychlost rychlého převíjení vzad/rychlého převíjení vpřed
zvyšuje (ve srovnání s provozem na akumulátor), a proto se zvyšuje i hlučnost mechanismu
kazety. To však nepředstavuje žádnou poruchu funkce přístroje.
Nelze vymazat snímky nebo naformátovat kartu „Memory Stick Duo”.
• Odjistěte plošku ochrany proti zápisu na kartě „Memory Stick Duo”, pokud je jí karta
vybavena (str. 104).
• Snímky jsou chráněny proti vymazání. Zrušte ochranu na počítači atd.
Záznam
Při stisknutí tlačítka „REC START/STOP (Spuštění/zastavení záznamu)” se
záznam nespustí.
Transfokátor na rukojeti nepracuje.
• Nastavte přepínač transfokátoru na rukojeti do polohy H nebo L (str. 30).
Na kartu „Memory Stick Duo” nelze zaznamenávat.
Řešení problémů
• Přepněte přepínač „POWER (Napájení)” do polohy „CAMERA (Videokamera)” (str. 25).
• Páska v kazetě je na konci. Převiňte pásku v kazetě nebo vložte novou kazetu.
• Plošku ochrany proti zápisu na kazetě nastavte do polohy „REC (Záznam)” nebo vložte
novou kazetu (str. 102).
• Došlo k přichycení pásky k bubínku videohlav v důsledku kondenzace vlhkosti. Vyjměte
kazetu a ponechejte videokameru alespoň 1 hodinu mimo provoz a pak do ní opět vložte
kazetu (str. 108).
• Odjistěte plošku ochrany proti zápisu na kartě „Memory Stick Duo”, pokud je jí karta
vybavena (str. 104).
• Karta „Memory Stick Duo” je zaplněna. Vymažte nepotřebné snímky z karty „Memory Stick
Duo” (str. 79).
• Naformátujte kartu „Memory Stick Duo” na videokameře nebo vložte jinou kartu „Memory
Stick Duo” (str. 69).
• Statické snímky nemůžete zaznamenávat na kartu „Memory Stick Duo”, pokud:
– Používáte funkci „[FADER] (Roztmívání/zatmívání)”.
– Je aktivní funkce „[SMTH SLW REC] (Rychloběžný záznam)”.
– Je rychlost závěrky nastavena na nižší hodnotu než 1/50.
– Kontrolujete/používáte funkci přechodu mezi záběry.
• Je položka „[PHOTO/EXP.FOCUS] (Fotografie/rozšířené zaostřování)” nastavena na
„[PHOTO] (Fotografie)” (str. 71).
Pokračování ,91CZ
Řešení problémů (pokračování)
Na kazetě není možno zaznamenat plynulý přechod od naposledy
zaznamenané scény k následující scéně.
• Proveďte funkci „End search (Vyhledávání konce záznamu)” (str. 41).
• Nevyjímejte kazetu (obraz bude zaznamenán spojitě bez přerušení, a to i po vypnutí
napájení).
• Nepořizujte záznam na stejnou kazetu ve formátech HDV a DV.
• Nepořizujte záznam na stejnou kazetu v režimech SP a LP.
• V režimu LP se vyvarujte zastavení a následnému záznamu videosekvence.
• Při nastavení položky „[QUICK REC] (Rychlý záznam)” na „[ON] (Zapnuto)” není možné
zaznamenat plynulý přechod (str. 72).
Při pořizování statického snímku se neozve zvuk závěrky.
• Nastavte položku „[BEEP] (Zvukový signál)” na „[ON] (Zapnuto)” (str. 72).
• Během záznamu videosekvence se neozve zvuk závěrky.
Funkce „End search (Vyhledávání konce záznamu)” nepracuje.
• Nevyjímejte kazetu po záznamu (str. 41).
• Na kazetě není nic zaznamenáno.
• Na začátku nebo mezi částmi záznamu je prázdné místo. To však nepředstavuje žádnou
poruchu funkce přístroje.
Funkce automatického zaostřování nepracuje.
• Stisknutím tlačítka „FOCUS (Zaostřování)” nastavte automatické zaostřování (str. 31).
• Pokud je obtížné použít funkci automatického zaostřování, zaostřete ručně (str. 31).
Položky menu jsou zobrazeny šedě nebo nepracují.
• V této situaci nemůžete při záznamu/přehrávání používat šedě zobrazené položky menu.
• Existují některé funkce, které nelze aktivovat současně. Následující seznam zobrazuje
příklady kombinací funkcí a položek menu, které nelze vyvolat současně.
92CZ
Nelze použít
Situace
„[BACK LIGHT]
(Protisvětlo)”
Položka „[EXPOSURE] (Expozice)” je nastavena na ruční
režim.
Dvě z těchto položek jsou nastaveny ručně - nastavení clony/
zisku/rychlosti závěrky.
Nastavení clony, zisku i rychlosti závěrky je provedeno ručně.
„[SPOTLIGHT] (Bodové
osvětlení)”
Položka „[EXPOSURE] (Expozice)” je nastavena na ruční
režim.
Dvě z těchto položek jsou nastaveny ručně - nastavení clony/
zisku/rychlosti závěrky.
Nastavení clony, zisku i rychlosti závěrky je provedeno ručně.
„[CNTRST ENHCR]
(Zdůraznění kontrastu)”
Je aktivní funkce „[BACK LIGHT] (Protisvětlo)”.
„[D.EXTENDER]
(Digitální rozšíření)”
Je aktivní funkce „[SMTH SLW REC] (Rychloběžný
záznam)”.
Nelze použít
Situace
„[AE SHIFT] (Posunutí
automatické expozice)”
Položka „[EXPOSURE] (Expozice)” je nastavena na ruční
režim.
Dvě z těchto položek jsou nastaveny ručně - nastavení clony/
zisku/rychlosti závěrky.
Nastavení clony, zisku i rychlosti závěrky je provedeno ručně.
„[HISTOGRAM]
(Histogram)”
Je zobrazena položka „[COLOR BAR] (Barevná lišta)”.
„[SMTH SLW REC]
(Rychloběžný záznam)”
Je zobrazena položka „[COLOR BAR] (Barevná lišta)”.
Je aktivní funkce „[SHOT TRANS] (Přechod mezi záběry)”.
Rychlost závěrky, zisk, vyvážení bílé barvy nebo clonu nelze nastavit ručně.
• Přepněte přepínač „AUTO LOCK (Automatické nastavování)” do střední polohy pro zrušení
režimu automatického nastavování.
Na displeji se objevují malé skvrny bílé, červené, modré nebo zelené barvy.
• Tento jev se objevuje při použití nízké rychlosti závěrky (str. 34). To však nepředstavuje
žádnou poruchu funkce přístroje.
Objekty, které velmi rychle „procházejí snímkem”, se jeví jako pokroucené.
Obraz na obrazovce je příliš jasný, přičemž objekt se vůbec nezobrazuje.
• Zrušte funkci „BACK LIGHT (Protisvětlo)” (str. 60).
Obraz na obrazovce je příliš tmavý, přičemž objekt se vůbec nezobrazuje.
Řešení problémů
• Tento jev se nazývá ohniskový fenomén. To však nepředstavuje žádnou poruchu funkce
přístroje. Podle podmínek záznamu a kvůli způsobu, jakým snímací zařízení (snímač CMOS)
načítá obrazové signály, se mohou objekty, které rychle „procházejí snímkem”, jevit jako
pokroucené.
• Pro zapnutí podsvícení LCD displeje podržte stisknuté tlačítko „DISPLAY/BATT INFO
(Displej/informace o akumulátoru)” na několik sekund (str. 19).
Obraz se jeví jako jasný, objevují se vodorovné pruhy nebo dochází ke změnám
barev.
• K této situaci dochází, pokud pořizujete záznam v zářivkovém osvětlení nebo při osvětlení
sodíkovou nebo rtuťovou lampou. To však nepředstavuje žádnou poruchu funkce přístroje.
Při záznamu televizní obrazovky nebo obrazovky monitoru počítače se
zobrazují černé pruhy.
• Tento jev lze částečně odstranit změnou rychlosti závěrky (str. 34).
Jemné vzory poblikávají, úhlopříčné čáry jsou zubaté.
• Nastavte položku „[SHARPNESS] (Ostrost)” směrem k „[0]” (str. 37).
Pokračování ,93CZ
Řešení problémů (pokračování)
Přehrávání
Pokud přehráváte snímky uložené na kartě „Memory Stick Duo”, podívejte se rovněž do části
Kazety/karty „Memory Stick Duo” (str. 90).
Kazetu není možno přehrát.
• Přepněte přepínač „POWER (Napájení)” do polohy „VCR (Videorekordér)”.
• Převiňte kazetu (str. 28).
Není možno správně přehrát obrazová data uložená na kartě „Memory Stick
Duo”.
• Obraz není možné přehrávat při změně názvu souborů nebo složek nebo při úpravě dat na
počítači (v takovém případě název souboru bliká). Nejedná se o závadu (str. 105).
• Snímky zaznamenané na jiných zařízeních nelze správně přehrávat. To však nepředstavuje
žádnou poruchu funkce přístroje.
Název souboru není zobrazen správně nebo bliká.
• Soubor je poškozen.
• Souborový formát není videokamerou podporován (str. 103).
• Pokud struktura složek neodpovídá všeobecné normě, bude se zobrazovat pouze název
souboru.
V obrazu se objevují vodorovné čáry. Zobrazené záběry nejsou čisté nebo se
vůbec nezobrazují.
• Znečištěné videohlavy. Očistěte videohlavy čisticí kazetou (na přání) (str. 109).
Není možno poslouchat zvuk zaznamenaný pomocí 4kanálového mikrofonu na
jiné videokameře.
• Nastavte položku „[DV AUDIO MIX] (Sloučení zvuku DV)” (str. 61).
Není slyšet žádný zvuk nebo je zvuk velmi slabý.
•
•
•
•
Zvyšte hlasitost reprodukce (str. 29).
Položku „[MULTI-SOUND] (Vícekanálový zvuk)” nastavte na „[STEREO]” (str. 61).
Nastavte položku „[DV AUDIO MIX] (Sloučení zvuku DV)” (str. 61).
Obraz zaznamenaný s funkcí „[SMTH SLW REC] (Rychloběžný záznam)” neobsahuje zvuk.
Dochází k výpadkům obrazu nebo zvuku.
• Kazeta byla zaznamenána ve formátech HDV i DV. To však nepředstavuje žádnou poruchu
funkce přístroje.
Videosekvence se na chvíli zastaví nebo přeskočí zvuk.
• K tomu dochází při znečištění kazety nebo hlavy (str. 109).
• Použijte kazetu Sony mini DV.
94CZ
Na displeji se zobrazuje „---”.
• Přehrávaná kazeta byla zaznamenána ve chvíli, kdy nebylo nastaveno datum a čas.
• Právě se přehrává nenahraná část kazety.
• Není možno načíst kód data na kazetě obsahující ruchy nebo šumy.
Na obrazovce jsou šumy a zobrazuje se
nebo
.
• Kazeta byla zaznamenána v barevném televizním systému odlišném od barevného systému
této videokamery (PAL). To však nepředstavuje žádnou poruchu funkce přístroje.
Funkce „Date Search (Vyhledávání podle data)” nepracuje správně.
• Po změně data pořizujte záznam v délce nejméně 2 minuty. Pokud je záznam, pořízený
v jednom dni příliš krátký, nemusí videokamera přesně najít místo, kde se změnilo datum
záznamu.
• Na začátku nebo mezi částmi záznamu je prázdné místo. To však nepředstavuje žádnou
poruchu funkce přístroje.
V průběhu funkce „End search (Vyhledání konce záznamu)” nebo „Rec Review
(Prohlížení záznamu)” se nezobrazuje žádný obraz.
• Na kazetě je záznam jak ve formátu HDV, tak ve formátu DV. To však nepředstavuje žádnou
poruchu funkce přístroje.
Není slyšet nový zvuk přidaný na kazetu se záznamem pomocí jiné
videokamery.
Na LCD displeji se zobrazuje
.
• Toto zobrazení je na displeji, pokud přehráváte kazetu zaznamenanou na jiných
záznamových zařízeních s použitím 4kanálového mikrofonu (4CH MIC REC). Tato
videokamera nepodporuje záznamovou normu pro 4kanálový mikrofon.
Řešení problémů
• Upravte nastavení možnosti „[ST1]” (původní zvuk) v položce „[DV AUDIO MIX]
(Sloučení zvuku DV)”, dokud není zvuk slyšet normálně (str. 61).
Připojení k televizoru
Není možno sledovat obraz na televizoru připojeném pomocí kabelu i.LINK.
• Pokud konektor i.LINK na televizoru není kompatibilní s formátem HDV1080i, nemůžete
sledovat obraz v kvalitě HD (vysoké rozlišení) na televizoru (str. 48). Viz návody k obsluze
dodané k vašemu televizoru.
• Proveďte konverzi obrazu zaznamenaného ve formátu HDV a přehrávejte formát DV (kvalita
obrazu SD) (str. 67).
• Pro přehrávání obrazu použijte jiný propojovací kabel (str. 48).
Při připojení konektoru S VIDEO (kanál S VIDEO) nebo komponentního video
konektoru není slyšet zvuk na televizoru.
• Pokud používáte konektor S VIDEO nebo komponentní video konektor, ujistěte se, že je
rovněž připojen červený a bílý konektor propojovacího A/V kabelu (str. 48).
Pokračování ,95CZ
Řešení problémů (pokračování)
Na televizoru připojeném pomocí komponentního video kabelu není možno
sledovat obraz ani poslouchat zvukový doprovod.
• Podle požadavků připojeného zařízení vyberte vhodné nastavení v položce „[COMPONENT]
(Komponentní signál)” (str. 67).
• Pokud používáte komponentní video kabel, ujistěte se, že je rovněž připojen červený a bílý
konektor propojovacího A/V kabelu (str. 48).
Na televizoru připojeném pomocí kabelu HDMI není možno sledovat obraz ani
poslouchat zvukový doprovod.
• Pokud jsou v záznamu obsaženy signály na ochranu proti kopírování, nebude na výstupu
konektoru „HDMI OUT (Výstup HDMI)” obraz ve formátu HDV.
• Při použití kabelu i.LINK (str. 73) pro přenos signálu ve formátu DV do videokamery je
signál pouze na vstupu videokamery, nikoliv na výstupu.
• K této situaci dochází, pokud pořizujete záznam na kazetu ve formátech HDV i DV. Odpojte
a připojte kabel HDMI nebo přepněte přepínač „POWER (Napájení)” pro opětovné zapnutí
videokamery.
Na televizoru s poměrem stran obrazu 4:3 je obraz zkreslený.
• K této situaci dochází, pokud je obraz zaznamenaný v režimu 16:9 (širokoúhlý) přehráván na
televizoru 4:3. Nastavte položku „[TV TYPE] (Typ televizoru)” a potom obraz znovu
přehrajte.
V horní a spodní části obrazovky televizoru 4:3 se zobrazují černé pruhy.
• K této situaci dochází, pokud je obraz zaznamenaný v režimu 16:9 (širokoúhlý) přehráván na
televizoru 4:3. Nejedná se o závadu.
Kopírování/editace/připojení k dalším zařízením
Není možno provádět transfokaci záběrů z připojených zařízení.
• Videokamera neumožňuje zvětšování obrazu z připojeného zařízení (str. 30).
Časový kód a další informace se zobrazují na displeji připojeného zařízení.
• Připojte propojovací A/V kabel a nastavte položku „[DISP OUTPUT] (Výstup displeje)” na
„[LCD PANEL] (LCD displej)” (str. 65).
Není možno správně kopírovat pomocí propojovacího A/V kabelu.
• Propojovací A/V kabel není správně připojen.
Před kopírováním obrazu z videokamery zkontrolujte, zda je propojovací A/V kabel připojen
do vstupního konektoru na příslušném zařízení.
Při připojení pomocí kabelu i.LINK se během kopírování nezobrazuje obraz na
obrazovce.
• Podle požadavků připojeného zařízení vyberte vhodné nastavení v položce „[VCR HDV/
DV]” (str. 66).
96CZ
Na kazetu se záznamem nelze přidat zvuk.
• Pomocí této videokamery není možno přidávat zvuk na kazetu se záznamem.
Obraz není možné správně kopírovat pomocí kabelu HDMI.
• Pomocí kabelu HDMI nelze kopírovat obraz.
Statické snímky není možno kopírovat z kazety na kartu „Memory Stick Duo”.
• Pokud byla kazeta opakovaně používána pro záznam, nelze statické snímky zaznamenávat
vůbec nebo jen ve špatné kvalitě.
Při kopírování videosekvence zaznamenané v širokoúhlém formátu (16:9)
pomocí kabelu i.LINK se obraz roztáhne ve svislém směru.
• Při použití kabelu i.LINK není rozpoznáno nastavení poměru stran obrazu. Nastavte poměr
stran obrazu na televizoru.
• Pro připojení použijte A/V kabel.
Připojení k počítači
Počítač není schopen rozpoznat tuto videokameru.
Na počítači není možno sledovat nebo kopírovat obraz zaznamenaný na kazetě.
• Odpojte propojovací kabel z počítače a pak jej opět správně zapojte.
• Připojte kabel i.LINK, protože obraz není možné kopírovat pomocí USB kabelu.
Řešení problémů
• Odpojte propojovací kabel z počítače a videokamery a pak jej opět správně zapojte.
• Odpojte USB zařízení (kromě klávesnice, myši a videokamery) z konektoru (USB) na
počítači.
• Odpojte kabel od počítače a videokamery, proveďte restart počítače a pak kabel opět správně
připojte.
Nelze prohlížet nebo kopírovat statické snímky zaznamenané na kartě „Memory
Stick Duo” na počítači.
• Vložte kartu „Memory Stick Duo” správným směrem a potom ji zatlačte úplně na doraz.
• Nemůžete použít kabel i.LINK. Videokameru a počítač propojte pomocí USB kabelu.
• Přepněte přepínač „POWER (Napájení)” do polohy „VCR (Videorekordér)” a nastavte
položku „[USB SELECT] (Výběr režimu USB)” na „[
Memory Stick]” (str. 72).
• Počítač nerozpozná kartu „Memory Stick Duo”, pokud je videokamera v činnosti (např. při
přehrávání nebo editaci). Před připojením videokamery k počítači nejprve ukončete veškeré
operace s videokamerou.
• Odpojte USB zařízení (kromě klávesnice, myši a videokamery) z konektoru (USB) na
počítači.
Počítač se zasekává.
• Podle připojeného zařízení nastavte položku „[VCR HDV/DV]” (str. 66).
• Odpojte kabel od počítače a videokamery. Restartujte počítač a připojte videokameru podle
uvedených kroků ve správném pořadí (str. 85).
97CZ
Varovné indikátory a zprávy
Obrazovka automatické
diagnostiky/varovné indikátory
Pokud se na LCD displeji nebo v hledáčku
zobrazí indikátory, zkontrolujte následující
položky.
Některé potíže můžete odstranit sami. Pokud
však problém přetrvává i po několika
pokusech o nápravu, obraťte se na vašeho
prodejce Sony nebo na místní autorizované
servisní středisko Sony.
C: (nebo E:) ss:ss (obrazovka
automatické diagnostiky)
C:04:ss
• Akumulátor není typu
„InfoLITHIUM”. Použijte akumulátor
typu „InfoLITHIUM” (str. 105).
• Správně připojte konektor DC síťového
adaptéru do konektoru „DC IN (Síťový
vstup)” na videokameře (str. 15).
C:21:ss
• Došlo ke kondenzaci vlhkosti. Vyjměte
kazetu a ponechejte videokameru
alespoň 1 hodinu mimo provoz a pak
do ní opět vložte kazetu (str. 108).
C:22:ss
• Očistěte videohlavy čisticí kazetou
(volitelné příslušenství) (str. 109).
C:31:ss / C:32:ss
• Vyskytly se potíže, které nejsou
popsány v předchozí části. Vyjměte
z videokamery kazetu, opět ji vložte
zpět a zkuste s videokamerou pracovat.
Tento postup neprovádějte, došlo-li ke
kondenzaci vlhkosti (str. 108).
• Odpojte zdroj napájení. Opět jej
připojte a zkuste s videokamerou
pracovat.
• Vyměňte kazetu za jinou. Stiskněte
tlačítko „RESET (Obnovení výchozího
nastavení)” (str. 119) a zkuste
s videokamerou pracovat.
101-1001 (varovný indikátor týkající
se souborů)
• Soubor je poškozen.
• Soubor nelze číst (str. 105).
E (varování o stavu akumulátoru)
• Kapacita akumulátoru je nízká.
• V závislosti na provozních
podmínkách, prostředí nebo stavu
akumulátoru může začít blikat
indikátor E i ve chvílích, kdy je
zbývající kapacita akumulátoru ještě
přibližně 5 až 10 minut.
% (varování při výskytu
kondenzace)*
• Vyjměte kazetu, odpojte napájecí
napětí a nechejte videokameru nejméně
1 hodinu mimo provoz s otevřeným
prostorem kazety (str. 108).
(varovný indikátor týkající se
karty „Memory Stick Duo”)
• Karta „Memory Stick Duo” není
vložena (str. 23).
(varovné indikátory týkající se
formátování karty „Memory Stick
Duo”)*
• Karta „Memory Stick Duo” je
poškozena.
• Karta „Memory Stick Duo” není
správně naformátována (str. 69, 103).
(varovné indikátory týkající se
nepodporované karty „Memory Stick
Duo”)
• Je vložena karta „Memory Stick Duo”,
kterou nelze použít ve vaší
videokameře (str. 103).
E:61:ss / E:62:ss / E:91:ss
98
CZ
• Obraťte se na vašeho prodejce Sony
nebo na místní autorizované servisní
středisko Sony. Sdělte jim tento
pěticiferný kód, který začíná písmenem
„E”.
Q (varovné indikátory týkající se
kazety)
Pomalé blikání:
• Na kazetě zbývá méně než 5 minut.
• Není vložena žádná kazeta.*
• Ploška ochrany proti přepsání na kazetě
je nastavena do uzamčené polohy
(str. 102).*
% „Moisture condensation.
(Kondenzace vlhkosti.)” „Turn off for
1H. (Vypněte na 1 hodinu.)” (str. 108)
Rychlé blikání:
x Kazeta/páska
• Pásek v kazetě se dostal na konec.*
Z (varování týkající se vysunutí
kazety)*
Pomalé blikání:
• Ploška ochrany proti přepsání na kazetě
je nastavena do uzamčené polohy
(str. 102).
Rychlé blikání:
• Došlo k výskytu kondenzace vlhkosti
(str. 108).
• Zobrazil se kód automatické
diagnostiky (str. 98).
- (varovný indikátor týkající se
ochrany proti zápisu na kartu
„Memory Stick Duo”)*
• Ploška ochrany proti zápisu na kartu
„Memory Stick Duo” je nastavena do
uzamčené polohy (str. 104).
* Při zobrazení varovného indikátoru na LCD
displeji se ozve melodie (str. 98).
Z „Reinsert the cassette. (Vložte
kazetu znovu.)” (str. 23)
• Zkontrolujte, zda není kazeta
poškozená.
QZ „The tape is locked - check the
tab. (Kazeta je uzamčena zkontrolujte plošku.)” (str. 102)
„Cannot record due to copyright
protection. (Není možno uskutečnit
záznam v důsledku ochrany proti
kopírování.)” (str. 102)
x „Memory Stick Duo”
„Incompatible type of Memory
Stick. (Nekompatibilní typ karty
Memory Stick.)”
• Ve videokameře je vložena karta
„Memory Stick Duo”, která není
kompatibilní s touto videokamerou
(str. 103).
Popis varovných zpráv
Pokud se na obrazovce zobrazí zprávy,
postupujte podle uvedených pokynů.
x Akumulátor/napájení
„Use the „InfoLITHIUM” battery
pack. (Použijte akumulátor typu
„InfoLITHIUM”.)” (str. 105)
x Kondenzace vlhkosti
%Z „Moisture condensation.
(Kondenzace vlhkosti.)” „Eject the
cassette. (Vyjměte kazetu.)” (str. 108)
„Protected file. (Chráněný soubor.)
Cannot delete. (Nelze vymazat.)”
• Zrušte ochranu proti kopírování na
počítači.
„Reinsert the Memory Stick.
(Vložte kartu Memory Stick znovu.)”
(str. 23, 103)
• Zkuste kartu „Memory Stick Duo”
několikrát opakovaně zasunout
a vyjmout. Pokud i potom indikátor
bliká, může být karta „Memory Stick
Duo” poškozena. Zkuste použít jinou
kartu „Memory Stick Duo”.
Pokračování ,99CZ
Varovné indikátory a zprávy (pokračování)
„This Memory Stick is not
formatted correctly. (Tato karta
Memory Stick není správně
naformátována.)”
• Zkontrolujte formát a v případě potřeby
naformátujte kartu „Memory Stick
Duo” (str. 69, 103).
„Memory Stick folders are full.
(Složky na kartě Memory Stick jsou
zaplněny.)”
• Není možno vytvářet další složky
přesahující 999MSDCF. Vytvořené
složky není možno vymazat pomocí
této videokamery.
• Budete muset naformátovat kartu
„Memory Stick Duo” (str. 69) nebo
vymazat složky na počítači.
„Cannot record still images on
Memory Stick. (Na kartu Memory
Stick nelze zaznamenat statické
snímky.)”
• Statické snímky nelze zaznamenávat
v následujících případech:
– Pokud je rychlost závěrky 1/50 nebo
nižší.
– Při použití funkce „[FADER]
(Roztmívání/zatmívání)”.
– Při použití funkce „[SMTH SLW
REC] (Rychloběžný záznam)”.
– Při kontrole nebo použití funkce
přechodu mezi záběry.
x Tiskárna kompatibilní s normou
PictBridge
„Check the connected device.
(Zkontrolujte připojené zařízení.)”
• Vypněte tiskárnu a opět ji zapněte
a potom odpojte a opět připojte USB
kabel.
100CZ
„Error. (Chyba.) Cancel the task.
(Zrušte úlohu.)”
• Vypněte tiskárnu a opět ji zapněte
a potom odpojte a opět připojte USB
kabel.
x Ostatní
„Change to correct tape format.
(Změňte na správný formát kazety.)”
• Záznam není možno přehrávat
v důsledku nekompatibilního formátu.
„No output image in „VCR HDV/DV.
(Žádný výstup obrazu ve formátu
VCR HDV/DV.)”
„Change format. (Změňte formát.)”
• Zastavte přehrávání, odpojte kabel
nebo změňte nastavení v položce
„[VCR HDV/DV]” (str. 66).
x „Dirty video head. (Znečištěné
videohlavy.)” „Use a cleaning
cassette. (Použijte čisticí kazetu.)”
(str. 109)
Doplňující informace
Používání videokamery v zahraničí
Zdroj napájení
Tuto videokameru je možno používat
v jakékoli zemi/oblasti s použitím adaptéru na
střídavé napětí při napájecím napětí od 100 V
do 240 V střídavých s frekvencí 50/60 Hz.
Poznámky k televizním barevným
systémům (normám)
Vaše videokamera používá systém PAL, takže
obraz lze zobrazit pouze na televizoru se
systémem PAL se vstupními audio/video
konektory.
Systém
Používá se v těchto zemích
PAL
Austrálie, Rakousko, Belgie,
Čína, Česká republika, Dánsko,
Finsko, Německo, Holandsko,
Hong Kong, Maďarsko, Itálie,
Kuvajt, Malajsie, Nový Zéland,
Norsko, Polsko, Portugalsko,
Singapur, Slovenská republika,
Španělsko, Švédsko, Švýcarsko,
Thajsko, Velká Británie atd.
Brazílie
PAL - N
Argentina, Paraguay, Uruguay
SECAM
Bulharsko, Francie, Guyana,
Irán, Irák, Monako, Rusko,
Ukrajina atd.
NTSC
Bahamské ostrovy, Bolívie,
Kanada, Střední Amerika,
Chile, Kolumbie, Ekvádor,
Guyana, Jamajka, Japonsko,
Korea, Mexiko, Peru, Surinam,
Tchajwan, Filipíny, USA,
Venezuela atd.
Váš televizor (nebo monitor) musí být
kompatibilní s formátem HDV1080i
a vybaven konektorem pro vstup
komponentního signálu a vstupními audio/
video konektory. Potřebujete také
komponentní video kabel a propojovací A/V
kabel.
Sledování obrazu ve formátu DV
zaznamenaného ve formátu DV
Váš televizor musí být vybaven vstupními
audio/video konektory. Potřebujete také
propojovací kabel.
Snadné nastavení hodin podle
časového posunu
Při použití videokamery v zahraničí můžete
hodiny snadno nastavit podle místního času
nastavením časového posunu. Vyberte
položku „[WORLD TIME] (Světový čas)”
a potom nastavte časový posun (str. 71).
Doplňující informace
PAL - M
Sledování obrazu ve formátu HDV
zaznamenaného ve formátu HDV
101CZ
Formát HDV a záznam/přehrávání
Tato videokamera umožňuje záznam ve
formátech HDV i DV.
Můžete používat pouze kazety pro formát mini
DV.
Používejte kazety označené symbolem
.
Tato videokamera není kompatibilní
s kazetami s pamětí kazety (Cassette
Memory).
Signál pro ochranu autorských práv
Co je to formát HDV?
x Při záznamu
HDV formát představuje video formát
vyvinutý pro záznam a přehrávání digitálních
signálů s vysokým rozlišením (HD) na kazetě
DV.
Tato videokamera pracuje v prokládaném
režimu (interlace) s 1 080 efektivními
snímanými řádky na obrazovce (1080i,
1 440 × 1 080 bodů).
Datový tok obrazu pro záznam je přibližně
25 Mb/s.
Digitální rozhraní i.LINK umožňuje digitální
připojení televizoru nebo počítače
kompatibilního s formátem HDV.
• Signály HDV jsou komprimovány ve formátu
MPEG2, který je používán při digitálním
satelitním vysílání (BS - broadcast satellite), při
pozemním digitálním vysílání HDTV
a v diskových rekordérech Blu-ray.
Přehrávání
Tato videokamera umožňuje přehrávání
obrazu jak ve formátu DV, tak ve formátu
HDV1080i.
Tato videokamera umožňuje přehrávání
obrazu zaznamenaného ve formátu HDV 720/
30p, neumožňuje však jeho výstup z rozhraní
HDV/DV (i.LINK).
Jak předejít vytvoření prázdného
místa na kazetě
Předtím, než po přehrávání kazety spustíte
další záznam, nastavte kazetu na konec části se
záznamem pomocí funkce „END SEARCH
(Vyhledávání konce záznamu)” (str. 41).
102CZ
x Při přehrávání
Pokud kazeta, kterou přehráváte na
videokameře, obsahuje signál pro ochranu
autorských práv, nebude ji možno zkopírovat
na kazetu v další videokameře připojené k vaší
videokameře.
Na tuto videokameru není možno pořizovat
záznam, který obsahuje signály pro ochranu
autorských práv. Pokud se pokusíte takový
záznam zaznamenat, zobrazí se na LCD
displeji nebo v hledáčku zpráva „[Cannot
record due to copyright protection.]
(Kopírování není možné z důvodu ochrany
autorských práv.)”. Tato videokamera
nezaznamenává při záznamu na kazetu signály
pro ochranu autorských práv.
Poznámky k používání
x Pokud nebudete videokameru delší
dobu používat
Vyjměte z videokamery kazetu a uložte ji.
x Zabránění nežádoucímu vymazání
Posuňte plošku ochrany proti zápisu na kazetě
do polohy „SAVE (Uzamknuto)”.
„REC (Záznam)”:
Na kazetu je možno
zaznamenávat.
„SAVE (Uzamknuto)”:
Na kazetu není možno
zaznamenávat (chráněna
proti přepsání).
REC
SAVE
Poznámky ke kartě
„Memory Stick”
x Označování kazety štítkem
Při označování kazety štítkem dbejte na to, aby
byl štítek nalepen pouze na vyobrazených
místech, aby nedošlo k poruše funkce
videokamery.
Nenalepujte štítek
podél tohoto okraje
kazety.
Karta „Memory Stick” je kompaktní, přenosné
IC záznamové médium s velkou kapacitou dat.
V této videokameře je možno používat pouze
kartu „Memory Stick Duo”, která má přibližně
poloviční velikost oproti standardní kartě
„Memory Stick”. Uvedení karty
v následujícím seznamu však nezaručuje
správnou funkci všech typů karet „Memory
Stick Duo” v této videokameře.
Záznam/
přehrávání
Typy karet „Memory Stick”
Místo pro štítek
x Po použití kazety
Převiňte kazetu na začátek, abyste předešli
zkreslení obrazu a zvuku. Kazeta by měla být
uložena v pouzdru a skladována na výšku.
x Čištění pozlaceného konektoru
Pozlacený konektor na kazetě je možno běžně
čistit malým bavlněným smotkem přibližně po
každém 10. vysunutí kazety.
Pokud je pozlacený konektor na kazetě
znečištěný nebo zaprášený, nemusí správně
pracovat indikátor zbývající pásky v kazetě.
„Memory Stick”
(bez technologie MagicGate)
–
„Memory Stick Duo”*1
(bez technologie MagicGate)
a
„MagicGate Memory Stick”
–
„Memory Stick Duo”*1
(s technologií MagicGate)
a*2*3
„MagicGate Memory Stick
Duo” *1
a*3
„Memory Stick PRO”
–
„Memory Stick PRO Duo” *1
a*2*3
* Karta „Memory Stick Duo” má přibližně
poloviční velikost ve srovnání se standardní
kartou „Memory Stick”.
*2 Typy karet „Memory Stick”, které podporují
vysokorychlostní přenos dat. Rychlost
datového přenosu závisí na použitém zařízení.
*3 „MagicGate” představuje technologii ochrany
autorských práv, která umožňuje záznam
a přenos obsahu v zašifrovaném formátu.
Uvědomte si, že data, která používají
technologii „MagicGate”, nelze na této
videokameře zaznamenávat ani přehrávat.
1
Poznámky k televizorům Sony
kompatibilním s formátem
HDV1080i
Pro sledování obrazu zaznamenaného ve
formátu HDV budete potřebovat televizor
kompatibilní s formátem HDV, který je
vybaven vstupním konektorem pro
komponentní signál.
Doplňující informace
Pozlacený konektor
• Formát statického snímku: Tato videokamera
provádí kompresi a záznam obrazových dat ve
formátu JPEG (Joint Photographic Experts
Group). Přípona souboru je „.JPG”.
• Názvy souborů statických snímků:
– 101- 0001: Tento název souboru se zobrazí na
displeji videokamery.
– DSC00001.JPG: Tento název souboru se
zobrazí na obrazovce počítače.
• Karta „Memory Stick Duo” naformátovaná na
počítači (s operačním systémem Windows/Mac
OS) nemusí být kompatibilní s touto
videokamerou.
Pokračování ,103CZ
Poznámky ke kartě „Memory Stick” (pokračování)
• Rychlost čtení a zápisu dat se může lišit
v závislosti na kombinaci karty „Memory Stick”
a kompatibilního výrobku „Memory Stick”,
který používáte.
• Do slotu pro kartu „Memory Stick Duo”
nezasunujte žádné cizí předměty. To by mohlo
mít za následek chybnou funkci.
Poznámky k plošce ochrany proti
zápisu na kartu „Memory Stick Duo”
Kartu „Memory Stick Duo” nepoužívejte ani
neponechávejte na následujících místech:
Budete-li chtít zabránit nechtěnému smazání
snímků, přepněte malým předmětem plošku
ochrany proti zápisu na kartě „Memory Stick
Duo” do polohy ochrany proti zápisu (writeprotect).
Poznámky k používání
Poškození nebo ztráta dat nebude nahrazena
a může nastat v následujících případech:
• Pokud vysunete kartu „Memory Stick Duo”,
vypnete napájení videokamery nebo odejmete
z videokamery akumulátor ve chvíli, kdy
videokamera načítá nebo zapisuje obrazové
soubory na kartu „Memory Stick Duo” (ve
chvíli, kdy svítí nebo bliká indikátor přístupu).
• Pokud budete kartu „Memory Stick Duo”
používat v blízkosti magnetů nebo
magnetických polí.
Je doporučeno provádět zálohování důležitých
dat na pevný disk počítače.
x Manipulace s kartou „Memory Stick”
Při manipulaci s kartou „Memory Stick Duo”
mějte na paměti následující pokyny:
• Při psaní na příslušné místo pro poznámky na
kartě „Memory Stick Duo” netlačte na kartu
příliš velkou silou.
• Na kartu „Memory Stick Duo” nebo na adaptér
Memory Stick Duo nelepte žádné štítky nebo
podobná označení.
• Při přenášení vložte kartu „Memory Stick Duo”
do příslušného obalu.
• Nedotýkejte se konektorů a nedovolte, aby se
konektory dostaly do kontaktu s kovovými
předměty.
• Kartu „Memory Stick Duo” neohýbejte,
zabraňte jejímu pádu a netlačte na ni nadměrnou
silou.
• Kartu „Memory Stick Duo” nerozebírejte ani
nijak neupravujte.
• Zabraňte navlhnutí karty „Memory Stick Duo”.
• Dbejte na to, aby se karta „Memory Stick Duo”
nedostala do dosahu malých dětí. Malé děti by
mohly kartu spolknout.
104CZ
x Místa nevhodná pro použití
• Na místech s mimořádně vysokou teplotou,
například v interiéru automobilu zaparkovaného
v létě venku.
• Na místech vystavených přímému slunečnímu
světlu.
• Na místech, kde se vyskytuje mimořádně
vysoká vlhkost nebo korozívní plyny.
x Adaptér pro kartu Memory Stick Duo
Po vložení karty „Memory Stick Duo” do
adaptéru Memory Stick Duo můžete kartu
používat v zařízení kompatibilním se
standardní kartou „Memory Stick”.
• Při používání karty „Memory Stick Duo”
v zařízení kompatibilním s kartou „Memory
Stick” nezapomeňte vložit kartu „Memory Stick
Duo” do adaptéru Memory Stick Duo.
• Při zasunování karty „Memory Stick Duo” do
adaptéru Memory Stick Duo zkontrolujte, zda je
karta „Memory Stick Duo” vložena správným
směrem a pak ji zasuňte až na doraz. Uvědomte
si, že nesprávné použití může způsobit poruchu.
Pokud budete násilím zasunovat kartu „Memory
Stick Duo” do adaptéru Memory Stick Duo
špatným směrem, může dojít k jejímu
poškození.
• Nezasunujte do videokamery adaptér Memory
Stick Duo bez karty „Memory Stick Duo”.
V takovém případě může dojít k chybné funkci
videokamery.
x Karta „Memory Stick PRO Duo”
• Maximální paměťová kapacita karty „Memory
Stick PRO Duo”, kterou je možno používat
v této videokameře, je 4 GB.
Poznámky ke kompatibilitě
obrazových dat
• Data obrazových souborů zaznamenaných na
kartě „Memory Stick Duo” pomocí této
videokamery odpovídají univerzální normě
Design Rule for Camera File Systems stanovené
asociací JEITA (Japan Electronics and
Information Technology Industries
Association).
• Na vaší videokameře nemůžete přehrávat
statické snímky zaznamenané na jiných
zařízeních (DCR-TRV900E nebo DSC-D700/
D770), která neodpovídají univerzální normě
(tyto modely nejsou v některých oblastech
prodávány).
• Pokud nemůžete použít kartu „Memory Stick
Duo”, která byla použita v jiném zařízení,
naformátujte ji pomocí této videokamery
(str. 69). Uvědomte si, že naformátováním
ztratíte veškeré informace, které byly uloženy
na kartě „Memory Stick Duo”.
• Ve videokameře nemusí být možno přehrávat
snímky v následujících situacích:
– Při přehrávání obrazových dat upravovaných
na počítači.
– Při přehrávání obrazových dat
zaznamenaných na jiných zařízeních.
Poznámky
k akumulátoru
„InfoLITHIUM”
Tato videokamera je kompatibilní
s akumulátory „InfoLITHIUM” (řady L).
Videokamera pracuje pouze s akumulátorem
„InfoLITHIUM”.
Akumulátory „InfoLITHIUM” řady L jsou
označeny symbolem
.
Co je to akumulátor typu
„InfoLITHIUM”?
Akumulátor typu „InfoLITHIUM” představuje
lithium-iontový akumulátor, který disponuje
funkcemi pro komunikaci a výměnu
informací, které mají vztah k provozním
podmínkám mezi videokamerou
a doplňkovým síťovým adaptérem/nabíječkou.
Akumulátor typu „InfoLITHIUM” vypočítává
spotřebu energie v souladu s provozními
podmínkami vaší videokamery a zobrazuje
zbývající kapacitu akumulátoru v minutách.
Při použití síťového adaptéru/nabíječky se
zobrazuje zbývající kapacita akumulátoru
a doba nabíjení.
Nabíjení akumulátoru
Doplňující informace
• Před zahájením provozu videokamery
nezapomeňte akumulátor nabít.
• Dobíjení akumulátoru se doporučuje provádět
při okolních teplotách mezi 10 °C až 30 °C,
dokud kontrolka „CHARGE (Nabíjení)”
nezhasne. Při nabíjení akumulátoru mimo tento
teplotní rozsah nemusí být dobití dostatečně
účinné.
• Po ukončení nabíjení buď odpojte kabel
z konektoru „DC IN (Síťový vstup)” na
videokameře, nebo odejměte akumulátor
z videokamery.
Efektivní používání akumulátoru
• Pokud okolní teplota poklesne pod 10 °C, sníží
se výkon akumulátoru a zkrátí se provozní doba
po kterou můžete akumulátor používat.
V takovém případě proveďte jednu z uvedených
operací, abyste mohli akumulátor používat delší
dobu.
– Vložte si akumulátor do kapsy, aby se zahřál,
a nasaďte jej na videokameru těsně předtím,
než budete pořizovat záznam.
– Použijte velkokapacitní akumulátor:
NP-F770/F970 (na přání).
Pokračování ,105CZ
Poznámky k akumulátoru „InfoLITHIUM” (pokračování)
• Při častém používání LCD displeje nebo při
častých operacích, jako je například přehrávání,
rychlé převíjení vpřed nebo vzad, dochází
k rychlejšímu vybíjení akumulátoru.
Z tohoto důvodu doporučujeme použít
velkokapacitní akumulátor: NP-F770/F970.
• Pokud právě nepořizujete záznam nebo
nepřehráváte prostřednictvím videokamery,
nezapomeňte nastavit vypínač „POWER
(Napájení)” do polohy „OFF (CHG) (Vypnuto nabíjení)”. Akumulátor se rovněž vybíjí, jestliže
je videokamera ponechána v pohotovostním
režimu pro záznam nebo přehrávání.
• Mějte vždy po ruce několik akumulátorů, jejichž
celková kapacita představuje dvoj nebo
trojnásobek předpokládané doby natáčení,
a před skutečným natáčením pořiďte zkušební
záznam.
• Nevystavujte akumulátor působení vody.
Akumulátor není vodotěsný.
Poznámky k indikátoru zbývající
kapacity akumulátoru
• Pokud se akumulátor vybije, přestože indikátor
zbývající kapacity akumulátoru indikuje, že
akumulátor je ještě dostatečně nabitý, nabijte
akumulátor znovu. Zbývající kapacita
akumulátoru nemusí být zobrazována správně.
Mějte však na paměti, že indikace zbývající
kapacity akumulátoru se neobnoví při
dlouhodobém použití při vysokých okolních
teplotách, pokud akumulátor ponecháte odložen
v plně nabitém stavu nebo pokud akumulátor
často používáte. Údaj o zbývající kapacitě
akumulátoru slouží pouze pro přibližnou
orientaci.
• V závislosti na provozních podmínkách nebo
okolní teplotě a prostředí začne blikat symbol
E indikující nízkou kapacitu akumulátoru,
i pokud stále zbývá 5 až 10 minut provozní
kapacity akumulátoru.
Poznámky ke skladování akumulátoru
• Pokud nebudete akumulátor delší dobu
používat, úplně jej nabijte a jednou ročně ho
použijte na videokameře, aby se udržovala jeho
správná funkce. Budete-li chtít akumulátor
uskladnit, odpojte jej z videokamery a uložte jej
na chladném a suchém místě.
• Pro úplné vybití akumulátoru ponechejte
videokameru v pohotovostním režimu pro
záznam, dokud se nevypne napájení (str. 18).
106CZ
Poznámky k provozní životnosti
akumulátoru
• Kapacita akumulátoru se časem a opakovaným
použitím snižuje. Pokud mezi nabíjeními
dochází k výraznému snižování kapacity,
pravděpodobně je třeba vyměnit akumulátor za
nový.
• Životnost každého akumulátoru je ovlivněna
skladováním, používáním a okolními
podmínkami.
Poznámky k rozhraní i.LINK
Rozhraní HDV/DV na této videokameře je
v souladu s normou rozhraní i.LINK. Tato část
popisuje normu i.LINK a její přednosti.
Co je to i.LINK?
i.LINK představuje digitální sériové rozhraní
pro přenos digitálního obrazu, digitálního
zvuku a dalších dat do jiného zařízení, které je
kompatibilní s rozhraním i.LINK.
Prostřednictvím rozhraní i.LINK můžete
rovněž ovládat další zařízení.
Zařízení kompatibilní s rozhraním i.LINK lze
propojit pomocí kabelu i.LINK. Toto
propojení umožňuje ovládání a datové přenosy
mezi různými digitálními AV zařízeními.
Pokud jsou dvě nebo více zařízení
kompatibilní s rozhraním i.LINK propojena
v řetězci s přístrojem, je možné ovládání
z kteréhokoliv zařízení v řetězci. Mějte však
na paměti, že způsob ovládání nebo přenos dat
se může někdy lišit v závislosti na
charakteristikách a specifikacích připojených
zařízení.
b Poznámky
Poznámky k přenosové rychlosti
rozhraní i.LINK
Maximální přenosová rychlost rozhraní
i.LINK se různí v závislosti na zařízení.
Existují tři typy zařízení.
S100 (přibližně 100Mb/s*)
S200 (přibližně 200Mb/s)
S400 (přibližně 400Mb/s)
* Co je to Mb/s?
Zkratka „Mb/s" označuje slova „megabitů za
sekundu" neboli množství dat, která jsou
přijata nebo odeslána během jedné sekundy.
Např. přenosová rychlost 100 Mb/s znamená,
že během jediné sekundy je možno odeslat
100 megabitů dat.
Pro použití rozhraní i.LINK na tomto
přístroji
Podrobnosti týkající se kopírování při
připojení videokamery k dalšímu video
zařízení vybavenému rozhraním i.LINK
najdete na straně 75.
Tuto videokameru je rovněž možno připojit
k jinému kompatibilnímu zařízení s rozhraním
i.LINK značky Sony (například k osobnímu
počítači řady VAIO) nebo k různým video
zařízením.
Některá video zařízení, která jsou kompatibilní
s rozhraním i.LINK, jako jsou například
digitální televizory, DVD rekordéry/
přehrávače a rekordéry/přehrávače
MICROMV nebo HDV, nejsou s touto
videokamerou kompatibilní. Před připojením
k dalšímu zařízení se ujistěte, zda je toto
zařízení kompatibilní se zařízením HDV/DV,
nebo nikoli. Další podrobnosti o kompatibilním
aplikačním softwaru - viz rovněž návod
k obsluze zařízení, které má být připojeno.
Doplňující informace
• Za normálních okolností je k této videokameře
možno pomocí kabelu i.LINK připojit pouze
jediné zařízení. Při připojování této
videokamery k zařízení kompatibilnímu s HDV/
DV, které je vybaveno dvěma nebo více
rozhraními HDV/DV, se podívejte do návodu
k obsluze zařízení, které má být připojeno.
• i.LINK je známější název pro sběrnici pro
datové přenosy IEEE 1394 navržený společností
Sony a představuje obchodní značku schválenou
mnoha společnostmi.
• Označení IEEE 1394 představuje mezinárodní
normu standardizovanou institutem „Institute of
Electrical and Electronics Engineers”.
Přenosová rychlost bývá uvedena v části
„Technické údaje” v návodu k obsluze
jednotlivých zařízení. Na některých zařízeních
bývá přenosová rychlost rovněž uvedena vedle
konektoru i.LINK.
Přenosová rychlost se může lišit od udávané
hodnoty, pokud je tato videokamera připojena
k zařízení s jinou maximální přenosovou
rychlostí.
b Poznámka
• Při připojení zařízení s konektorem i.LINK
k vaší videokameře pomocí kabelu i.LINK
vypněte zařízení a odpojte jej od síťové zásuvky
před připojením nebo odpojením kabelu i.LINK.
Poznámka k požadovanému kabelu
i.LINK
Použijte kabel Sony i.LINK 4 piny/4 piny (pro
HDV/DV kopírování).
107CZ
Údržba a bezpečnostní upozornění
Poznámky k používání a údržbě
• Neskladujte videokameru a příslušenství na
následujících místech:
– Všude tam, kde se vyskytuje nadměrné horko
nebo chlad. Videokameru ani příslušenství
nikdy nenechávejte na místě, kde by byly
vystaveny teplotám nad 60 °C, jako například
na přímém slunci, v blízkosti topných těles
nebo v automobilu zaparkovaném na přímém
slunci. Mohlo by dojít k poruše funkce nebo
k deformaci.
– V blízkosti magnetických polí nebo při
vystavení mechanickým vibracím. Mohlo by
dojít k poruše funkce videokamery.
– V blízkosti působení silných rozhlasových
vln. Videokamera by v tomto prostředí
nemusela zaznamenávat správně.
– V blízkosti AM vysílačů a video zařízení.
Mohlo by dojít k výskytu šumu.
– Na písečné pláži nebo kdekoli, kde se
vyskytuje prach. Pokud se do vnitřku
videokamery dostane písek nebo prach, může
to způsobit poruchu její funkce. V některých
případech se může jednat o neopravitelné
závady.
– V blízkosti oken nebo v exteriérech, kde může
být LCD displej, hledáček nebo objektiv
vystaven přímému slunečnímu světlu. Tak by
mohlo dojít k poškození vnitřku hledáčku
nebo LCD displeje.
– Na jakýchkoli vlhkých místech.
• Tuto videokameru napájejte stejnosměrným
napětím 7,2 V (akumulátor) nebo
stejnosměrným napětím 8,4 V (síťový adaptér).
• Při napájení stejnosměrným nebo střídavým
napětím používejte příslušenství doporučené
v tomto návodu k obsluze.
• Zabraňte navlhnutí videokamery, například
v důsledku působení deště nebo mořské vody.
Pokud dojde k navlhnutí videokamery, může to
způsobit poruchu její funkce. V některých
případech se může jednat o neopravitelné
závady.
• Pokud se do videokamery dostane jakýkoli
pevný předmět nebo kapalina, odpojte
videokameru od zdroje napájení a před dalším
používáním ji nechejte zkontrolovat u prodejce
Sony.
• Vyvarujte se hrubého zacházení, rozebírání,
úpravám, fyzickému nárazu nebo rázům, jako je
například upadnutí videokamery na zem nebo
šlápnutí a podobně. Zvláštní pozornost věnujte
zejména objektivu.
108CZ
• Pokud nebudete videokameru používat, nechejte
přepínač „POWER (Napájení)” nastaven
v poloze „OFF (CHG) (Vypnuto - nabíjení)”.
• Při používání videokameru nebalte například do
ručníku a podobně. V takovém případě by
mohlo dojít k nárůstu teploty uvnitř
videokamery.
• Při vytahování síťového kabelu ze zásuvky jej
vždy uchopte za vidlici.
• Zabraňte poškození síťového kabelu například
umísťováním jakýchkoli těžkých předmětů na
síťový kabel.
• Udržujte kovové kontakty v čistotě.
• Dálkový ovladač a knoflíkovou baterii mějte
uloženy mimo dosah dětí. V případě spolknutí
baterie neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc.
• Pokud dojde k vytečení elektrolytu z baterie:
– Obraťte se na vaše místní autorizované
servisní středisko Sony.
– Pokud se elektrolyt z baterie dostane na
pokožku, omyjte ji důkladně vodou.
– Pokud se elektrolyt z baterie dostane do očí,
vypláchněte si oči velkým množstvím vody
a vyhledejte lékaře.
x Pokud nebudete videokameru delší
dobu používat
• Pravidelně videokameru zapínejte a spusťte
přehrávání kazety na 3 minuty.
• Před uskladněním akumulátor úplně vybijte.
Kondenzace vlhkosti
Pokud videokameru přenesete bezprostředně
z chladného prostředí do tepla, může se uvnitř
videokamery, na povrchu pásku nebo na
objektivu vytvořit kondenzace. V tomto stavu
může dojít k přichycení pásky v kazetě
k bubínku s videohlavami a k jeho poškození,
nebo videokamera nemusí správně pracovat.
Pokud je uvnitř videokamery kondenzace,
zobrazí se zpráva „[% Moisture condensation.
Eject the cassette.] (Kondenzace vlhkosti.
Vyjměte kazetu.)” nebo zpráva „[% Moisture
condensation. Turn off for 1H.] (Kondenzace
vlhkosti. Vypněte na 1 h.)”. Indikátor se
nezobrazí, pokud se kondenzace vytvořila na
objektivu.
x Pokud došlo k výskytu kondenzace
vlhkosti
Nebudou pracovat žádné funkce kromě
vysunutí kazety. Vysuňte z videokamery
kazetu, vypněte videokameru a nechejte ji
přibližně 1 hodinu s otevřeným krytem
prostoru pro kazetu. Videokameru můžete
znovu použít, jsou-li splněny obě následující
podmínky:
• Při zapnutí se nezobrazí varovná zpráva.
• Při vložené kazetě a stisknutí tlačítek ovládání
nebliká symbol % nebo Z.
Pokud se kondenzace začíná vytvářet, nemusí
v některých případech videokamera tuto
kondenzaci detekovat. Pokud tato situace
nastane, kazeta se někdy po uplynutí
10 sekund po otevření krytu prostoru pro
kazetu nevysune. To však nepředstavuje
žádnou poruchu funkce přístroje. Dokud se
kazeta nevysune, nezavírejte kryt prostoru pro
kazetu.
x Poznámky ke kondenzaci vlhkosti
K vytvoření kondenzace vlhkosti může dojít,
pokud videokameru přenesete bezprostředně
z chladného prostředí do tepla (nebo obráceně)
nebo pokud budete videokameru používat ve
vlhkém prostředí (viz níže).
Přehráváte-li kazetu zaznamenanou ve formátu
HDV, může se obraz a zvuk na chvíli
zaseknout (přibližně 0,5 sekundy).
K tomu dochází, pokud není signál HDV
zaznamenán nebo přehráván správně z důvodu
nečistot na pásku nebo videohlavách.
V závislosti na kazetě může tento jev nastat,
i když je použita značková kazeta, která je
nová nebo málo používaná.
Pokud dojde k zaseknutí obrazu během
přehrávání, můžete problém vyřešit mírným
převinutím kazety vpřed a potom vzad. Místo
zaseknutí není možné opravit, vznikne-li při
záznamu.
Abyste předešli takovýmto problémům,
používejte kazety Sony mini DV.
• Pokud se projeví následující problém, vyčistěte
videohlavy po dobu 10 sekund čisticí kazetou
Sony DVM-12CLD (na přání).
– Přehrávaný obraz se nepohybuje.
– Přehrávaný obraz se vůbec nezobrazuje.
– Dochází k výpadkům zvuku.
– V průběhu záznamu se zobrazí zpráva „[x
Dirty video head. Use a cleaning
cassette.] (Znečištěné videohlavy. Použijte
čisticí kazetu.)”.
– Následující jevy se objevují při přehrávání
formátu HDV:
Přehrávaní
obrazu se
přeruší.
x Jak zabránit vzniku kondenzace vlhkosti
Po přenesení videokamery bezprostředně
z chladného do teplého prostředí vložte
videokameru do plastového sáčku a sáček
pevně utěsněte. Jakmile se teplota v plastovém
sáčku vyrovná s okolní teplotou (přibližně po
uplynutí 1 hodiny) vyjměte videokameru ze
sáčku.
Přehrávaný obraz
zhasne.
(Celá obrazovka je
v modré barvě.)
– Následující jevy se objevují při přehrávání
formátu DV:
Doplňující informace
• Pokud videokameru přenesete z lyžařského
svahu do prostředí vyhřátého topným tělesem.
• Pokud videokameru přenesete z interiéru
klimatizovaného automobilu nebo místnosti do
horka (v exteriéru).
• Budete-li videokameru používat po bouřce nebo
přeháňce.
• Budete-li videokameru používat na horkém
a vlhkém místě.
Videohlavy
V obrazu se
objevuje
šum.
Pokračování ,109CZ
Údržba a bezpečnostní upozornění (pokračování)
– Ponechání skříňky videokamery
v dlouhodobém kontaktu s pryžovými nebo
vinylovými předměty.
Přehrávaný obraz zhasne.
(Celá obrazovka je v modré barvě.)
• Po dlouhé době používání dochází k opotřebení
videohlav. Pokud ani po použití čisticí kazety
(na přání) není možno dosáhnout jasného
obrazu, může být příčinou tohoto stavu
opotřebení videohlav. Obraťte se prosím na
vašeho prodejce Sony nebo na místní
autorizované servisní středisko Sony, kde
provedou výměnu videohlav.
LCD displej
• Na obrazovku LCD displeje nevyvíjejte přílišný
tlak, protože by mohlo dojít k poškození.
• Pokud budete videokameru používat v
chladném prostředí, může se na LCD displeji
zobrazovat zbytkový obraz. To však
nepředstavuje žádnou poruchu funkce přístroje.
• Při používání videokamery se může zadní
plocha LCD displeje zahřívat. To však
nepředstavuje žádnou poruchu funkce přístroje.
x Čištění LCD displeje
Pokud jsou na LCD displeji otisky prstů nebo
prach, doporučujeme utřít displej měkkým
hadříkem. Budete-li používat čisticí soupravu
pro čištění LCD displejů (LCD Cleaning Kit)
(na přání), neaplikujte čisticí tekutinu přímo na
obrazovku LCD displeje. Místo toho použijte
čisticí papírek navlhčený v této tekutině.
Poznámky k zacházení se skříňkou
videokamery
• Pokud bude skříňka videokamery znečištěná,
očistěte ji měkkým hadříkem mírně navlhčeným
ve vodě a pak skříňku videokamery utřete
suchým hadříkem.
• Abyste předešli poškození povrchové úpravy
skříňky videokamery, vyvarujte se následujících
činností:
– Používání chemikálií jako je například
ředidlo, benzín, alkohol, chemicky
preparované utěrky, prostředky proti hmyzu
a podobně.
– Manipulace s videokamerou ve chvíli, kdy
máte na svých rukou výše uvedené substance.
110CZ
Poznámky k péči o objektiv a jeho
skladování
• V následujících situacích očistěte povrch
objektivu měkkým hadříkem:
– Pokud jsou na povrchu objektivu otisky prstů.
– V horkém nebo vlhkém prostředí.
– Pokud je objektiv vystaven slanému vzduchu,
jaký se vyskytuje na mořském pobřeží.
• Objektiv skladujte na dobře odvětrávaném
místě, kde se vyskytuje málo nečistot a prachu.
• Abyste předešli případnému vzniku plísní,
čistěte objektiv výše uvedeným způsobem. Pro
dlouhodobé udržení optimálního provozního
stavu videokamery je doporučeno videokameru
alespoň jednou měsíčně zapnout a obsluhovat.
Dobíjení předinstalované nabíjecí
baterie
Ve videokameře je nainstalována dobíjecí
baterie, která udržuje datum, čas hodin a další
nastavení i po přepnutí přepínače „POWER
(Napájení)” do polohy „OFF (CHG)
(Vypnuto - nabíjení)”. Předinstalovaná
dobíjecí baterie se dobíjí vždy po připojení
videokamery k síťovému napájení
(prostřednictvím síťového adaptéru) nebo
po nasazení akumulátoru. Předinstalovaná
dobíjecí baterie se úplně vybije po uplynutí
přibližně 3 měsíců, pokud nebudete
videokameru vůbec používat (nepřipojíte-li
síťový adaptér nebo akumulátor). Po nabití
předinstalované baterie videokameru chvíli
používejte.
Pokud však předinstalovaná dobíjecí baterie
nebude nabita, nebude ovládání videokamery
ovlivněno, pokud nebudete chtít zaznamenávat
údaje o datu záznamu.
x Postup
Pomocí síťového adaptéru (dodávané
příslušenství) připojte videokameru do síťové
zásuvky a alespoň 24 hodin nechejte přepínač
„POWER (Napájení)” nastaven v poloze
„OFF (CHG) (Vypnuto - nabíjení)”.
Odstranění prachu z vnitřku hledáčku
1 Sejměte hledáček.
Posuňte páčku pro uvolnění hledáčku
doleva 1 a sejměte hledáček 2.
2
1
2 Pomocí vzduchového čističe
odstraňte prach z vnitřku hledáčku
a níže zobrazené části.
Doplňující informace
3 Opačným postupem uvedeným
v kroku 1 upevněte hledáček.
111CZ
Technické údaje
Systém
Záznamový video systém (HDV)
2 rotační videohlavy, systém
spirálovitého snímání
Záznamový video systém (DV)
2 rotační videohlavy, systém
spirálovitého snímání
Systému záznamu statického snímku
Exif verze 2.2*1
Záznamový audio systém (HDV)
Rotační hlavy, MPEG-1 Audio Layer 2, kvantizace: 16 bitů (vzorkovací
frekvence 48 kHz, stereo)
Přenosová rychlost: 384 kb/s
Záznamový audio systém (DV)
Rotační hlavy, PCM systém,
kvantizace: 12 bitů (vzorkovací
frekvence 32 kHz, stereo 1, stereo 2),
16 bitů (vzorkovací frekvence 48 kHz,
stereo)
Video signál
Barevný systém PAL, standardy CCIR
Rozlišení 1080/50i
Použitelné kazety
Kazeta Mini DV se symbolem
Rychlost posuvu pásky (HDV)
Přibližně 18,81 mm/sekundu
Rychlost posuvu pásky (DV)
SP: přibližně 18,81 mm/sekundu
LP: přibližně 12,56 mm/sekundu
Doba záznamu/přehrávání (HDV)
60 minut (při použití kazety DVM60)
Doba záznamu/přehrávání (DV)
SP: 60 minut (při použití kazety
DVM60)
LP: 90 minut (při použití kazety
DVM60)
Doba převíjení vpřed/vzad
Přibližně 2 minuty 40 sekund (při
použití kazety DVM60 a nabíjecího
akumulátoru)
Přibližně 1 minutu 45 sekund (při
použití kazety DVM60 a síťového
adaptéru)
112CZ
Hledáček
Elektronický hledáček (barevný)
Snímací obrazový prvek
4,5 mm (typ 1/4) 3CMOS snímač
Zaznamenávané pixely (statický
záznam HDV/DV16:9):
Max. 1,20 megapixelů (1 440 × 810)*2
Celkový počet pixelů: přibližně
1 120 000 pixelů
Efektivní počet (videosekvence, 4:3):
778 000 pixelů
Efektivní počet (videosekvence, 16:9):
1 037 000 pixelů
Efektivní počet (statický snímek, 4:3):
778 000 pixelů
Efektivní počet (statický snímek, 16:9):
1 037 000 pixelů
Objektiv
Carl Zeiss Vario-Sonnar T
20 × (optické zvětšení), přibližně
30 × (digitální zvětšení, při nastavení
položky „[D.EXTENDER] (Digitální
rozšíření)” na „[ON] (Zapnuto)”)
Ohnisková vzdálenost
f = 3,9 ~ 78 mm
V přepočtu na kinofilm 35 mm*3
37,4 ~ 748 mm (16:9),
45,7 ~ 914 mm (4:3)
F1,6 ~ 2,8
Průměr filtru: 62 mm
Barevná teplota
„[INDOOR] (Interiér)” (3 200 K),
„[OUTDOOR] (Exteriér)” (5 800 K)
Min. osvětlení
4 lx (luxů) (F 1,6)
*1 „Exif” představuje souborový formát
pro statické snímky ustanovený asociací
JEITA (Japan Electronics and
Information Technology Industries
Association). Soubory v tomto formátu
mohou obsahovat doplňující informace,
jako je například nastavení vaší
videokamery a doba pořízení snímku.
*2 Jedinečné uspořádání pixelů díky
ClearVid CMOS snímači
a systémovému zpracování obrazu
(nová technologie „Enhanced Imaging
Processor” - pokročilá technologie
zpracování obrazu) umožňuje dosáhnout
u statického snímku dvojnásobného
rozlišení, než je efektivní počet pixelů
obrazového snímače.
*3 Ohnisková vzdálenost je aktuální
hodnota odvozená od načítání pixelů při
širokoúhlém záběru.
Výstupní konektory
Vstupní/výstupní konektory
Konektor LANC
Stereo mini-minijack (Ř 2,5 mm)
Konektor USB
Mini-B
Konektor HDV/DV
Rozhraní i.LINK (IEEE 1394, 4pinový
konektor S100)
Obrazovka
Úhlopříčka 8,8 cm (3,5 palce, poměr
stran obrazu 16:9)
Celkový počet bodů
211 200 (960 × 220)
Všeobecné informace
Požadavky na napájení
7,2 V stejnosměrných (akumulátor)
8,4 V stejnosměrných (síťový adaptér)
Průměrná spotřeba energie
Při záznamu s použitím hledáčku při
normálním jasu:
Záznam ve formátu HDV 5,9 W
Záznam ve formátu DV 5,7 W
Při záznamu s použitím LCD displeje
při normálním jasu:
Záznam ve formátu HDV 5,9 W
Záznam ve formátu DV 5,7 W
Provozní teplota
0 °C až 40 °C
Skladovací teplota
-20 °C až + 60 °C
Rozměry (přibližné)
145 × 156 × 322 mm (š/v/h)
včetně vyčnívajících částí
145 × 156 × 322 mm (š/v/h)
včetně vyčnívajících částí
a akumulátoru NP-F570
Hmotnost (přibližná)
1,4 kg pouze přístroj
1,6 kg včetně nabíjecího akumulátoru
NP-F570, kazety a sluneční clony
s krytkou objektivu
Dodávané příslušenství
Viz strana 13.
Doplňující informace
AUDIO/VIDEO výstup
10pinový konektor
Video signál: 1 Vš-š, 75 Ω (ohmů),
nesymetrický
Jasový signál: 1 Vš-š, 75 Ω (ohmů),
nesymetrický
Barvonosný signál: 0,3 Vš-š, 75 Ω
(ohmů), nesymetrický
Audio signál: 327 mV (při zátěžové
impedanci 47 kΩ (kiloohmů), výstupní
impedance méně než 2,2 kΩ
(kiloohmy)
Konektor „COMPONENT OUT
(Komponentní výstup)”
Y: 1 Vš-š, 75Ω (ohmů), nesymetrický
PB/PR, CB/CR: +/- 350 mVš-š
Konektor „HDMI OUT (Výstup HDMI)”
Typ A (19pinový)
LCD displej
Pokračování ,113CZ
Technické údaje (pokračování)
Síťový adaptér AC-L15A
Požadavky na napájení
100 – 240 V střídavých, 50/60 Hz
Odběr proudu
0,35 - 0,18 A
Příkon
18 W
Výstupní napětí
8,4 V stejnosměrných*
Provozní teplota
0 °C až 40 °C
Skladovací teplota
-20 °C až + 60 °C
Rozměry (přibližné)
56 × 31 × 100 mm (š/v/h)
kromě vyčnívajících částí
Hmotnost (přibližná)
190 g bez síťového kabelu
* Další údaje jsou uvedeny na štítku síťového
adaptéru.
Nabíjecí akumulátor NP-F570
Maximální výstupní napětí
8,4 V stejnosměrných
Výstupní napětí
7,2 V stejnosměrných
Kapacita
15,8 Wh (2 200 mAh)
Rozměry (přibližné)
38,4 × 20,6 × 70,8 mm (š/v/h)
Hmotnost (přibližná)
100 g
Provozní teplota
0 °C až 40 °C
Typ
Lithium-iontový
Design a technické údaje mohou být předmětem
změny bez upozornění.
114CZ
Poznámky k obchodním značkám
Poznámky k licenci
• „Handycam” a
jsou registrované obchodní značky společnosti
Sony Corporation.
• „Memory Stick”, „
”, „Memory Stick
Duo”, „
”, „Memory Stick
PRO Duo”, „
”,
„MagicGate”, „
”,
„MagicGate Memory Stick” a „MagicGate
Memory Stick Duo” jsou obchodní značky
společnosti Sony Corporation.
• „InfoLITHIUM” je obchodní značka
společnosti Sony Corporation.
• i.LINK a jsou obchodní značky společnosti
Sony Corporation.
JAKÉKOLIV JINÉ POUŽITÍ TOHOTO
VÝROBKU PRO JINÉ NEŽ OSOBNÍ ÚČELY,
KTERÉ VYHOVUJE STANDARDU MPEG-2
PRO KÓDOVÁNÍ OBRAZU PRO BALENÁ
MÉDIA, JE JEDNOZNAČNĚ ZAKÁZÁNO
BEZ LICENCE PODLE PATENTU
V PORTFOLIU PATENTŮ MPEG-2. TATO
LICENCE JE DOSTUPNÁ U SPOLEČNOSTI
MPEG LA, L.L.C., 250 STEELE STREET,
SUITE 300, DENVER, COLORADO 80206.
Veškeré další zde uvedené názvy produktů mohou
být obchodními značkami nebo registrovanými
obchodními značkami svých příslušných
vlastníků. Dále upozorňujeme, že v tomto návodu
nejsou vždy použity symboly ™ a „®”.
Doplňující informace
•
je obchodní značka.
• Microsoft, Windows a Windows Media jsou
obchodní značky nebo registrované obchodní
značky společnosti Microsoft Corporation
v USA anebo dalších zemích.
• Macintosh a Mac OS jsou obchodní značky
společnosti Apple Computer, Inc v USA
a dalších zemích.
• HDV a logo HDV jsou obchodní značky
společnosti Sony Corporation a Victor
Company of Japan, Ltd.
• HDMI, logo HDMI a High-Definition
Multimedia Interface jsou obchodní značky
nebo registrované obchodní značky společnosti
HDMI Licensing LLC.
• Pentium je obchodní značka nebo registrovaná
obchodní značka společnosti Intel Corporation.
115CZ
Rychlý přehled
Popis součástí a ovládacích prvků
Čísla v závorkách ( ) odkazují na příslušné stránky.
1
2
3
4
5
6
0
qa
qs
qd
7
8
qf
9
qg
qh
qj
qk
A Páčka transfokátoru (zoom) (30)
K Kroužek pro zaostřování (31)
B Hledáček (19)
L Kroužek transfokátoru (30)
C Páčka pro seřízení objektivu hledáčku
(19)
M Konektor
D Páčka pro uvolnění hledáčku (111)
E Snímač signálu dálkového ovladače
(vzadu) (120)
F Kontrolka záznamu (vzadu) (25)
Kontrolka záznamu bliká v případě, že je
zbývající kapacita kazety nebo
akumulátoru nízká.
G Tlačítko „PHOTO/EXPANDED
FOCUS (Fotografie/rozšířené
zaostřování)” (27)
H Tlačítko „REC START/STOP
(Spuštění/zastavení záznamu)” (25)
I Akumulátor (15)
J Patice pro příslušenství
116CZ
LANC
Ovládací konektor
LANC se používá
pro ovládání posuvu pásky připojených
video zařízení a periferií.
N Přepínač „POWER (Napájení)” (18)
O Konektor „COMPONENT OUT
(Komponentní výstup)” (48)
P Konektor „A/V OUT (A/V výstup)”
(48)
Q Konektor
„HDV/DV” (48)
R Konektor „DC IN (Síťový vstup)” (15)
1
6
2
3
4
5
7
8
9
q;
qa
qs
qh
qk qj
A Háček pro ramenní popruh (118)
B Tlačítko „EXPOSURE/IRIS (Expozice/
clona)” (32)
qg qf qd
P Závit pro upevnění stativu
Ujistěte se, že šroub stativu není delší než
5,5 mm. V opačném případě nebude
možné bezpečně upevnit stativ a mohlo by
dojít k poškození videokamery.
C Volič „EXPOSURE/IRIS (Expozice/
clona)” (32)
Q Tlačítko „FOCUS (Zaostřování)”* (31)
D Tlačítko „PUSH AUTO FOCUS
(Automatické zaostřování)” (31)
R Tlačítko „EXPANDED FOCUS
(Rozšířené zaostřování)” (32)
E Přepínač „ND FILTER (ND filtr)” (33)
* Tlačítka „ASSIGN (Přiřazení)” 2, „FOCUS
(Zaostřování)” a „SHUTTER SPEED (Rychlost
závěrky)” mají výstupek pro snadnější orientaci.
F Tlačítka „ASSIGN (Přiřazení)” (1/2/
3)*(39)
G Přepínač „AUTO LOCK (Automatické
nastavování)” (33)
J Tlačítko „WHT BAL (Vyvážení bílé
barvy)” (35)
Rychlý přehled
H Tlačítko „GAIN (Zisk)” (34)
I Tlačítko „SHUTTER SPEED (Rychlost
závěrky)” (34)
K Tlačítko „MENU (Menu)” (53)
L Volič „SEL/PUSH EXEC (Výběr/
potvrzení)” (21)
M Tlačítko „STATUS CHECK (Kontrola
stavu)” (44)
N Tlačítko „PICTURE PROFILE
(Obrazový profil)” (36)
O Konektor i (sluchátka)
Při použití sluchátek bude reproduktor
videokamery vypnutý.
Pokračování ,117CZ
Identifikace součástí a ovládacích prvků (pokračování)
5
6
7
8
9
0
1
2
3
4
qa
qs
qd
A Tlačítko „BATT RELEASE (Odjištění
akumulátoru)” (16)
B Háček pro ramenní popruh (118)
C Páčka „ OPEN/EJECT (Otevření/
vysunutí)” (23)
D Popruh pro uchopení (18)
E Přepínač transfokátoru na rukojeti („H/
L/OFF (H/L/vypnuto)”) (30)
F Tlačítko transfokátoru na rukojeti (30)
G Tlačítko „REC START/STOP
(Spuštění/zastavení záznamu)” (25)
H Konektor „MIC (Mikrofon)”
Připojený mikrofon se používá pro záznam
zvuku místo interního mikrofonu.
I Kontrolka záznamu (vpředu) (25)
Kontrolka záznamu bliká v případě, že je
zbývající kapacita kazety nebo
akumulátoru nízká.
J Snímač signálu dálkového ovladače
(vpředu) (120)
K Objektiv (5)
L Sluneční clona s krytkou objektivu (14)
M Mikrofon
118CZ
Upevnění ramenního popruhu
Ramenní popruh (na přání) upevněte
k háčkům pro ramenní popruh.
2
3
1
qs
qa
0
A LCD displej (19)
B Tlačítka pro ovládání záznamu („REW
(Vyhledávání vzad)”, „PLAY
(Přehrávání)”*, „FF (Vyhledávání
vpřed)”, „PAUSE (Pozastavení)”,
„STOP (Zastavení)”, „SLOW
(Zpomalené přehrávání)”, „REC
(Záznam)”) (28)
C Přepínač „ZEBRA (Vzor Zebra)” (34)
E Tlačítko „MEMORY/INDEX (Paměť/
index)” (29)
F Tlačítko „MEMORY/PLAY (Paměť/
přehrávání)” (29)
K Konektor USB (80)
L Slot pro kartu „Memory Stick Duo” (23)
* Tlačítka „PLAY (Přehrávání)”, „VOLUME/
MEMORY (Hlasitost/paměť)” a „MEMORY/
INDEX (Paměť/index)” mají výstupek.
(Tlačítko „MEMORY/INDEX (Paměť/index)”
má výstupek na straně +.) Tento výstupek slouží
pro snadnější rozpoznání umístění tlačítka.
Upevnění krytu konektorů
Kryt konektorů upevněte podle níže
uvedeného obrázku.
Rychlý přehled
D Tlačítko „MEMORY/DELETE (Paměť/
vymazání)” (79)
98 7 6 5 4
J Konektor „HDMI OUT (Výstup
HDMI)” (48)
G Tlačítko „DISPLAY/BATT INFO
(Displej/informace o akumulátoru)”
(44, 45)
H Tlačítko „VOLUME/MEMORY
(Hlasitost/paměť)”* (29)
I Tlačítko „RESET (Obnovení výchozího
nastavení)”
Po stisknutí tlačítka „RESET (Obnovení
výchozího nastavení)” se všechna
nastavení včetně hodin (kromě nastavení
funkcí „Picture profile (Obrazový profil)”
a „Camera profile (Profil videokamery)”)
obnoví na výchozí hodnoty.
Pokračování ,119CZ
Identifikace součástí a ovládacích prvků (pokračování)
b Poznámky
Dálkový ovladač
Před použitím dálkového ovladače sundejte
ochrannou fólii.
Ochranná fólie
7
1
8
Výměna baterie v dálkovém ovladači
2
3
9
4
5
6
• Při ovládání videokamery nasměrujte dálkový
ovladač na snímač signálu dálkového ovladače.
• Umístěte snímač dálkového ovladače mimo
silné světelné zdroje, jako je například přímé
sluneční světlo nebo světelný zdroj, který svítí
shora. V opačném případě nemusí dálkový
ovladač pracovat správně.
• Při ovládání videokamery pomocí dodávaného
dálkového ovladače můžete nechtěně ovládat
i videorekordér. V takovém případě vyberte pro
videorekordér jiný režim dálkového ovladače
než VTR 2 nebo zakryjte snímač na
videorekordéru černým papírem.
1 Podržte stisknutou plošku, zasuňte nehet do
výřezu a vysuňte držák baterie.
2 Vložte do držáku novou baterii tak, aby
strana s kladným pólem (+) směřovala
nahoru.
3 Zasuňte držák baterie zpět do dálkového
ovladače, až zapadne do správné polohy.
0
Záložka
A „PHOTO (Fotografie)” (27)
Po stisknutí tohoto tlačítka se záběr, který
vidíte na displeji, zaznamená jako statický
snímek na kartu „Memory Stick Duo”.
B Tlačítka pro ovládání paměti (rejstřík,
–/+, paměť/přehrávání) (29)
C „SEARCH M. (Režim vyhledávání)”
(46)
D.>
E Tlačítka pro ovládání obrazu
(vyhledávání vzad, přehrávání,
vyhledávání vpřed, pozastavení,
zastavení, zpomalené přehrávání) (28)
F „ZERO SET MEMORY (Paměť
vynulování počítadla)” (46)
G Vysílač
H „START/STOP (Spuštění/zastavení)”
(25, 46)
I Ovládání transfokátoru (30)
J „DISPLAY (Displej)” (44)
120CZ
VAROVÁNÍ
Při chybné manipulaci může dojít k výbuchu
baterie. Nepokoušejte se baterii dobíjet,
rozebírat a nevhazujte ji do ohně.
• Jakmile začne být lithiová baterie slabá, může
dojít ke zkrácení provozního dosahu dálkového
ovladače nebo dálkový ovladač nemusí pracovat
správně. V takovém případě vyměňte baterii za
novou lithiovou baterii Sony CR2025. Při
použití jakékoliv jiné baterie hrozí nebezpečí
požáru nebo výbuchu.
Indikátory na LCD displeji a v hledáčku
Čísla v závorkách ( ) odkazují na příslušné stránky.
Během záznamu nebudou indikátory zaznamenány na kazetu.
Záznam videosekvencí
1 2
126min
HDV1080i
Záznam statických snímků
3
4
REC
0:08:13
12min
5
2
7
163min
89
1.2M
FINE
0
101
6
A Záznamový formát (
) (66)
nebo
Ve formátu DV se rovněž zobrazuje režim
záznamu (SP nebo LP).
B Zbývající kapacita akumulátoru
(přibližně)
C Stav záznamu - „[STBY] (Pohotovostní
režim)” nebo „[REC] (Záznam)”
D V průběhu záznamu:
Počítadlo kazety (hodiny: minuty:
sekundy)
V průběhu přehrávání:
Časový kód (hodiny: minuty: sekundy:
snímek)
E Záznamová kapacita kazety (přibližně)
H Velikost snímku (68)
I Kvalita - „[FINE] (Jemné rozlišení)”
nebo „[STD] (Standardní rozlišení)”
(68)
J Indikátor záznamu
Datový kód v průběhu záznamu
V průběhu záznamu se automaticky
zaznamenává datum/čas pořízení záznamu
a údaje o nastavení videokamery. Během
záznamu se tyto údaje nezobrazují, při
přehrávání je můžete zobrazit v položce
„[DATA CODE] (Datový kód)” (64).
Rychlý přehled
F Zobrazení úrovně zvuku (64)
G Záznamová složka (70)
Pokračování ,121CZ
Indikátory na LCD displeji a v hledáčku (pokračování)
Prohlížení videosekvencí
1 2
120min
HDV1080i
qa
4
Prohlížení statických snímků
2
5
0:08:12:17
12min
K Indikátor posuvu pásky v kazetě
Režim záznamu (SP nebo LP) se zobrazí,
pokud je přehrávána kazeta ve formátu DV.
qs
125min
101-0011
8
1.2M
qd qf
9/9 101
MEMORY PLAY
qg
L Název datového souboru
M Číslo snímku/celkový počet
zaznamenaných snímků v aktuální
složce pro přehrávání
N Složka pro přehrávání (70)
O Ikona předchozí/následující složky
Indikátory
,
,
se zobrazí při
zobrazení prvního nebo posledního snímku
v aktuální složce a pokud je na stejné kartě
„Memory Stick Duo” více složek. Pomocí
tlačítka „VOLUME/MEMORY (Hlasitost/
paměť)” můžete vybrat předchozí/následující
složku.
122CZ
Indikátory po změně nastavení
Uprostřed
Indikátor
Vlevo nahoře
Vpravo nahoře
Význam
Z
Varování (98)
Dole
Indikátor
Význam
„HISTOGRAM
(Histogram)” (63)
„DV AU. MODE
(Režim zvuku DV)”
(61)*
„AUDIO REC LV
(Úroveň záznamu
zvuku)” (61)
Ruční zaostřování (31)
Obrazový profil (36)
„SPOTLIGHT
(Bodové osvětlení)”
(60)
Protisvětlo (60)
+2
Uprostřed
Dole
Vlevo nahoře
Indikátor
Význam
SP LP
„DV REC MODE (Režim
záznamu DV)” (66)*
Záznamový formát (66)
9
~
„DV WIDE REC
(Širokoúhlý záznam
DV)” (67)*
„QUICK REC (Rychlý
záznam)” (72)**
.
„DV FRAME REC
(Záznam po snímcích)”
(59)*
,
,
ND filtr (33)
Vpravo nahoře
Význam
Kvalita statického snímku
(68)
„INDEX MARK
(Indexová značka)” (41)
Vstup HDV/vstup DV
(77)
Výstup HDV/výstup DV
(76)
Připojení i.LINK (48, 73)
Paměť vynulování
počítadla (46)
Vypnutí podsvícení LCD
displeje (19)
n
A
Rychlý přehled
Indikátor
Funkce „SteadyShot
(Stabilizátor)”
vypnuta (57)
„PEAKING
(Zvýraznění obrysů
objektu)” (62)
„D.EXTENDER
(Digitální rozšíření)”
(60)
„AE SHIFT (Posunutí
automatické
expozice)” (58)
Ovládání voliče
„EXPOSURE/IRIS
(Expozice/clona)” (32)
Automatické
nastavení (64)
Vyvážení bílé (35)
B
* Nastavení je možno provádět pouze pro záznam
ve formátu DV.
** Nastavení je možno provádět pouze pro záznam
ve formátu HDV.
123CZ
Rejstřík
Číselné názvy
B
D
16:9 (širokoúhlý) nebo 4:3 ...48
Barevné televizní systémy . 101
Dálkový ovladač.................120
21pinový adaptér ..................52
Doba nabíjení ....................... 16
„1080i/576i” .........................67
„BACK LIGHT
(Protisvětlo)”.................. 60, 92
„12BIT (12 bitů)” .................61
„BEEP (Zvukový signál)” ... 72
Doba záznamu ...................... 16
„16BIT (16 bitů)” .................61
„BLACK FADER
(Roztmívání/zatmívání do
černé)”.................................. 60
Dodávané příslušenství ........ 13
„576i” ...................................67
A
C
„DATE (Datum)” ................. 64
Adaptér pro kartu Memory
Stick Duo ............................104
„CAM DATA DSP (Zobrazení
údajů videokamery)”............ 63
Akumulátor
Akumulátor ...................15
„CAMERA DATA (Údaje
videokamery)” ..................... 64
Informace o stavu
akumulátoru...................45
„CAMERA PROF. (Profil
nastavení videokamery)” ..... 70
Akumulátor
„InfoLITHIUM” .................105
„CINEMA (Kino)” .............. 36
„DIAL SENS (Citlivost
voliče)” ................................. 56
„CINEMATONE GAMMA
(Odstín gamma)”.................. 38
„DISP OUTPUT (Výstup
displeje)” .............................. 65
„CLOCK SET (Nastavení
hodin)” ........................... 21, 71
„DV AUDIO MIX (Sloučení
zvuku DV)” .......................... 61
„CNTRST ENHCR
(Zdůraznění kontrastu)” . 57, 92
„DV AU. MODE (Režim zvuku
DV)” ..................................... 61
„COLOR BAR (Barevná
lišta)”.................................... 57
„DV FRAME REC (Záznam po
snímcích)” ............................ 59
„COLOR LEVEL (Úroveň
barev)” ................................. 37
„DV REC MODE (Režim
záznamu DV)”...................... 66
„COLOR PHASE (Barevný
posuv)”................................. 37
„ALL ERASE (Vymazání
všech snímků)” .....................69
„DV WIDE REC (Širokoúhlý
záznam DV)”........................ 67
„COMPONENT (Komponentní
signál)”................................. 67
„DV”..................................... 66
„ALL FILES (Všechny
soubory)” ..............................69
„COPY (Kopírování)” ......... 38
Automatické zaostřování
jedním stisknutím tlačítka ....31
„AE RESPONSE (Rychlost
automatické expozice)” ........58
„AE SHIFT (Posunutí
automatické expozice)” ..33, 58
„AF ASSIST (Dodatečné ruční
zaostřování)” ........................57
„AGC LIMIT (Omezení úrovně
automatického nastavení
zisku)” ..................................58
„ASSIGN BTN (Tlačítka pro
přiřazení)”.............................71
„AT IRIS LMT (Omezení
úrovně automatického
nastavení clony)” ..................58
„AUDIO REC LV (Úroveň
záznamu zvuku)” ..................61
„AU.LVL DISP (Zobrazení
úrovně zvuku)” .....................64
„AWB SENS (Citlivost
automatického vyvážení bílé
barvy)”..................................58
124CZ
„CURRENT FOLDER
(Aktuální složka)”................ 69
Doba přehrávání ................... 17
„DATA CODE (Datový
kód)”..................................... 64
„DATE/TIME (Datum/
čas)”.............................. 21, 121
„DIAL ASSIGN (Přiřazení
funkce voliči)”...................... 56
„DIAL ROTATE (Směr
ovládání voliče)” .................. 56
„D.EXTENDER (Digitální
rozšíření)”....................... 60, 92
E
Č
Exteriér ................................. 36
Časový kód ........................ 121
Externí zdroj napájení .......... 17
„END SEARCH (Vyhledávání
konce záznamu)” ............ 92, 95
„EXPOSURE (Expozice)” ... 32
„EXPOSURE/IRIS (Expozice/
clona)” ............................ 32, 56
„EXP.FOCUS TYPE (Typ
rozšířeného zaostřování)”..... 63
F
J
L
Formát DV ............................66
JPEG................................... 103
LCD displej ..........................19
Formát HDV ...................9, 101
„FADER (Roztmívání/
zatmívání)” ...........................60
LP (dlouhohrající režim) ......67
K
„LANGUAGE (Jazyk)”........71
Kabel HDMI ........................ 50
„FILE NO. (Číslo souboru)”.70
Kabel i.LINK ........... 50, 76, 86
„FINE (Jemné rozlišení)” .....68
Kazeta
„FLCKR REDUCE (Redukce
blikání obrazu)” ....................58
„FORMAT (Formátování)” ..69
G
„GUIDEFRAME (Vodicí
rámeček)”..............................63
Kazeta ......................... 102
Vložení/vysunutí........... 23
Kazetový prostor .................. 23
„LCD BL LEVEL (Úroveň
podsvícení LCD displeje)” ...64
„LCD BRIGHT (Jas LCD
displeje)”...............................64
„LCD COLOR (Barva LCD
displeje)”...............................64
Knoflíková lithiová baterie 120
„LETTER SIZE (Velikost
písma)” .................................65
Komponentní video kabel .... 49
„LINEAR (Lineární)”...........59
Kondenzace vlhkosti .......... 108
Konektor HDMI ................. 116
M
H
Konektor LANC................. 116
Macintosh .............................83
Háček pro ramenní
popruh .........................117, 118
Konektor pro sluchátka ...... 117
Memory Stick .................2, 103
Konektor S VIDEO ........ 48, 73
Memory Stick Duo .......23, 104
Hlasitost ................................29
Konektor „A/V OUT (A/V
výstup)” ................................ 49
Ploška ochrany proti
zápisu...........................104
Konektor „COMPONENT
OUT (Komponentní
výstup)” ................................ 49
Počet snímků, které je
možno zaznamenat ........68
Hledáček ...............................19
„HANDLE ZOOM
(Transfokátor na rukojeti)” ...59
„HDV1080i” .........................66
Vložení/vysunutí ...........23
„HDV” ..................................66
Konektor „DC IN (Síťový
vstup)” .................................. 15
„HISTOGRAM
(Histogram)” ...................63, 92
Konektor „HDMI OUT
(Výstup HDMI)” .................. 49
I
Konektor „MIC
(Mikrofon)” ........................ 118
Indexová obrazovka..............29
Kontrola záznamu ................ 41
Indexový signál.....................41
Kontrolka přístupu ............... 24
Menu „DISPLAY SET
Nastavení displeje”........62
Indikátory............................123
Kontrolka „CHARGE
(Nabíjení)” ........................... 15
Menu „IN/OUT REC
(Vstup/výstup signálu)” 66
Konverze signálu.................... 9
Menu „MEMORY SET
(Nastavení paměti)”.......68
Interiér...................................36
Kopírování ........................... 73
i.LINK.................................107
Kroužek pro zaostřování ...... 31
„INDEX MARK (Indexová
značka)” ................................41
Kroužek transfokátoru.......... 30
„INTELLIGENT
(Inteligentní)” .......................58
„IRIS (Clona)” ......................32
„i.LINK CONV (Konverze
iLink)” ..................................67
Kryt konektorů ..................... 23
Kvalita obrazu HD (vysoké
rozlišení)............................... 48
Kvalita obrazu SD (standardní
rozlišení)............................... 48
Menu „AUDIO SET
(Nastavení zvuku)”........61
Menu „CAMERA SET
(Nastavení
videokamery)”...............56
Rychlý přehled
Integrovaný systém 3-ClearVid
CMOS snímačů.....................10
Menu
Menu „OTHERS
(Ostatní)”.......................70
Položky menu................54
Používání menu .............53
Menu „AUDIO SET (Nastavení
zvuku)” .................................61
Menu „CAMERA SET
(Nastavení videokamery)”....56
„i.LINK CONV (Konverze
i.Link)” .................................48
Pokračování ,125CZ
Index (pokračování)
Menu „DISPLAY SET
(Nastavení displeje)” ............62
Podsvícení LCD displeje ..... 19
Menu „IN/OUT REC (Vstup/
výstup signálu)”....................66
Předinstalovaná dobíjecí
baterie................................. 110
Menu „MEMORY SET
Nastavení paměti” ................68
Přehrávání ............................ 28
Menu „OTHERS (Ostatní)” .70
Mikrofon.............................118
MPEG2 .................................88
„MARKER (Značkovač)” ....63
„MIX (Sloučení)” .................61
„MONOTONE (Jednobarevný
obraz)” ..................................36
„MULTI-SOUND
(Vícekanálový zvuk)”...........61
N
„QUICK REC (Rychlý
záznam)”............................... 72
R
Ramenní popruh .................118
Počítač.................................. 83
Rozšířené zaostřování .......... 32
Přepínač „AUTO LOCK
(Automatické nastavování)” 33
Rychlost závěrky .................. 34
Přepínač „POWER
(Napájení)”........................... 18
Přepínač „ZEBRA (Vzor
Zebra)” ................................. 34
Připojení
TV................................. 48
Videorekordér............... 73
Položky menu ...................... 54
Popruh pro uchopení ............ 18
„NEW FOLDER (Nová
složka)”.................................70
Používání položek menu ...... 53
Obrazový profil ....................36
„QUALITY (Kvalita)” ......... 68
Počítadlo kazety ................. 121
NTSC..................................101
Obrazovka automatické
diagnostiky ...........................98
Q
Počítadlo .............................. 46
ND filtr .................................33
O
Používání videokamery
v zahraničí.......................... 101
Prohledávání
s přeskakováním .................. 28
Propojovací A/V kabel... 49, 73
„REC FOLDER (Složka pro
záznam)”............................... 70
„REC FORMAT (Záznamový
formát)” ................................ 66
„REC LAMP (Kontrolka
záznamu)”............................. 72
„REC LAMP (Kontrolka
záznamu)”............................. 25
„REC REVIEW (Kontrola
záznamu)”............................. 95
„REMAINING (Zbývající
kapacita)” ............................. 65
„REMOTE CTRL (Dálkový
ovladač)” .............................. 72
„RESET (Obnovení výchozího
nastavení)”.................... 38, 119
Ochranná fólie ....................120
Propojovací A/V kabel
s kabelem S VIDEO....... 52, 73
Ř
Ostření do nekonečna ...........40
Prostor pro kazetu ................ 23
Řešení problémů................... 89
P
„PB FOLDER (Složka pro
přehrávání)” ......................... 70
S
Páčka pro seřízení objektivu
hledáčku................................19
„PB ZOOM (Transfokace při
přehrávání)” ......................... 72
Síťový adaptér ...................... 15
Páčka pro uvolnění
hledáčku..............................111
„PEAKING (Zvýraznění
obrysů objektu)” .................. 62
Slot pro kartu „Memory Stick
Duo” ..................................... 24
Páčka transfokátoru ..............30
„PHOTO/EXP.FOCUS
(Fotografie/rozšířené
zaostřování)” ........................ 71
Složka
Páčka „OPEN/EJECT
(Otevření/vysunutí)”.............23
PAL ..............................95, 101
„PictBridge PRINT (Tisk
pomocí funkce PictBridge)” 72
Paměť vynulování počítadla.46
„PORTRAIT (Portrét)”........ 36
Pásek.......................Viz Kazeta
„PROFILE NAME (Název
profilu)” ............................... 38
PictBridge .......................72, 80
Ploška ochrany proti
zápisu..........................102, 104
126
Přechod mezi záběry ............ 42
CZ
Síťový kabel ......................... 15
„NEW FOLDER (Nová
složka)” ......................... 70
„PB FOLDER (Složka pro
přehrávání)” .................. 70
„REC FOLDER (Složka
pro záznam)” ................. 70
Sluneční clona s krytkou
objektivu............................... 14
SP (standardní přehrávání) ... 66
Statické snímky...............27, 29
Systémové požadavky
Macintosh ......................83
Windows........................83
„SHARPNESS (Ostrost)”.....37
„SHOT TRANS (Přechod mezi
záběry)”...........................39, 59
„SKINTONE DTL (Pleťový
tón)” ......................................38
Tlačítko „BATT RELEASE
(Odjištění akumulátoru)” ..... 16
Transfokátor na rukojeti .......30
Tlačítko „DISPLAY/BATT
INFO (Displej/informace
o akumulátoru)” ....... 19, 44, 45
„TRANS CURVE (Křivka
přechodu)” ............................59
Tlačítko „EXPOSURE/IRIS
(Expozice/clona)”................. 32
Tlačítko „FOCUS
(Zaostřování)” ...................... 31
Tlačítko „GAIN (Zisk)” ....... 34
TV.........................................48
„TRANS TIME (Doba
přechodu)” ............................59
„TV TYPE (Typ
televizoru)” ...........................67
U
„SMTH SLW REC
(Rychloběžný záznam)”..56, 92
Tlačítko „MEMORY/DELETE
(Paměť/vymazání)” .............. 79
„SOFT STOP (Pomalý přechod
na konci)”..............................59
Tlačítko „MEMORY/INDEX
(Paměť/index)”..................... 28
Upevňovací šroub sluneční
clony .....................................14
„SOFT TRANS (Pomalý
přechod na začátku a na
konci)” ..................................59
Tlačítko „MEMORY/PLAY
(Paměť/přehrávání)” ............ 28
USB kabel.................13, 80, 83
„SPOTLIGHT (Bodové
osvětlení)”.............................60
Tlačítko „MENU (Menu)” ... 21
Tlačítko „OPEN (Otevřít)” .. 19
„USB SELECT (Výběr režimu
USB)” ...................................72
„ST1” ....................................61
„ST2” ....................................61
„STANDARD (Standardní
rozlišení)” .............................68
„STATUS CHECK (Kontrola
stavu)”...................................44
„STEADYSHOT
(Stabilizátor)” .......................57
Tlačítko „PHOTO/
EXPANDED FOCUS
(Fotografie/rozšířené
zaostřování)” ........................ 25
Tlačítko „PICTURE PROFILE
(Obrazový profil)”................ 36
Tlačítko „PLAY
(Přehrávání)” ........................ 28
Š
Tlačítko „REC START/STOP
(Spuštění/zastavení
záznamu)” ............................ 25
„STEREO (Stereo)”..............61
Širokoúhlý záběr...................30
T
Technické údaje ..................112
Teleobjektiv ..........................30
Televizor s vysokým
rozlišením .............................48
Tisk .......................................80
Tisk zaznamenaných snímků80
Tlačítka pro ovládání
záznamu ..............................119
Tlačítka „ASSIGN
(Přiřazení)” ...........................39
Tlačítko „RESET (Obnovení
výchozího nastavení)”........ 119
USB konektor .................80, 83
V
Varovné indikátory ...............98
Varovné zprávy ....................99
Velká očnice .........................20
Videohlavy .........................109
Volič „EXPOSURE/IRIS
(Expozice/clona)” .................32
Volič „SEL/PUSH EXEC
(Výběr/potvrzení)” ...............21
Vyhledávání konce záznamu 41
Vyhledávání obrazu..............28
Vyhledávání podle data ........46
Vyhledávání podle indexu ....47
Tlačítko „SHUTTER SPEED
(Rychlost závěrky)” ............. 34
Vymazání profilu
videokamery .........................71
Tlačítko „STATUS CHECK
(Kontrola stavu)”.................. 44
Vymazání zaznamenaných
snímků ..................................79
Tlačítko „VOLUME/
MEMORY (Hlasitost/
paměť)” ................................ 28
Vysílač ................................120
Tlačítko „WHT BAL
(Vyvážení bílé barvy)”......... 35
Tlačítko „ZERO SET
MEMORY (Paměť vynulování
počítadla)” ............................ 46
Transfokace (zoom) ............. 30
Rychlý přehled
„SUNSET (Západ slunce)”...36
Tlačítko „PUSH AUTO
FOCUS (Automatické
zaostřování)” ........................ 31
Údržba ................................108
Vyvážení bílé barvy..............35
Vzor „Zebra” ........................34
„VCR HDV/DV”..................66
„VF B.LIGHT (Podsvícení
hledáčku)”.............................64
„VF POWERMODE (Režim
hledáčku)”.............................64
127CZ
„V-OUT/PANEL (Video
výstup/displej)” ....................65
W
Windows...............................83
„WB SHIFT (Posunutí
vyvážení bílé)” .....................38
„WHITE FADER (Roztmívání/
zatmívání do bílé)” ...............60
„WIDE CONV. (Širokoúhlá
předsádka)”...........................57
„WORLD TIME (Světový
čas)”......................................71
Z
Zaostřování ...........................31
Zástrčka pro stejnosměrné
napájení (DC) .......................15
Závit pro upevnění stativu ..116
Záznam .................................25
Zbývající kapacita
akumulátoru..........................45
Zisk .......................................34
Zrcadlový režim ...................26
128CZ
Rychlý přehled
129CZ
130CZ
zst30873
Sony Corporation
Printed in Czech Republic (EU)
CZ
Nakládání s nepotřebným elektrickým a elektronickým zařízením (platné v Evropské
unii a dalších evropských státech uplatňujících oddělený systém sběru)
Tento symbol umístěný na výrobku nebo jeho balení upozorňuje, že by s výrobkem po
ukončení jeho životnosti nemělo být nakládáno jako s běžným odpadem z domácnosti.
Místo toho by měl být odložen do sběrného místa určeného k recyklaci elektronických
výrobků a zařízení. Dodržením této instrukce zabráníte negativním dopadům na životní
prostředí a zdraví lidí, které naopak může být ohroženo nesprávným nakládáním
s výrobkem při jeho likvidaci. Recyklováním materiálů, z nichž je výrobek vyroben,
pomůžete zachovat přírodní zdroje. Pro získání dalších informací o recyklaci tohoto výrobku
kontaktujte prosím místní orgány státní správy, místní firmu zabezpečující likvidaci a sběr
odpadů nebo prodejnu, v níž jste výrobek zakoupili.
Download PDF

advertising