Sony | DCR-HC42E | Sony DCR-HC42E Návod k obsluze

2-584-907-83 (1)
Digital Video Camera Recorder
Instrukcja obsługi
PL
Návod k použití
CZ
DCR-HC32E/HC33E/
HC39E/HC42E/HC43E
Printed in Japan
© 2005 Sony Corporation
Prosimy przeczytać w
pierwszej kolejności
Przed rozpoczęciem eksploatacji
urządzenia należy dokładnie zapoznać
się z treścią niniejszej instrukcji oraz
pozostawić ją do wykorzystania w
przyszłości.
OSTRZEŻENIE
Aby uniknąć ryzyka powstania
pożaru lub porażenia prądem
elektrycznym nie należy narażać
urządzenia na działanie
deszczu lub wilgoci.
Dotyczy klientów w Europie
UWAGA
Oddziaływanie pól elektromagnetycznych
o pewnych częstotliwościach może zakłócać
obraz i dźwięk nagrywany przez tę kamerę
cyfrową.
Ten produkt został przetestowany i uznany
za spełniający wymagania dyrektywy
EMC dotyczące korzystania z przewodów
połączeniowych o długości poniżej 3 metrów.
Uwaga
Jeśli ładunki elektrostatyczne lub pola
elektromagnetyczne spowodują przerwanie
przesyłania danych, należy uruchomić ponownie
aplikację lub odłączyć, a następnie ponownie
podłączyć kabel komunikacyjny (USB itp.).
Pozbycie się Zużytego
Sprzętu (Stosowane w
krajach Unii Europejskiej
i w pozostałych krajach
europejskich mających
własne systemy zbiórki)
Taki symbol na produkcie lub jego opakowaniu
oznacza, że produkt nie może być traktowany
jako odpad komunalny, lecz powinno się go
dostarczyć do odpowiedniego punktu zbiórki
sprzętu elektrycznego i elektronicznego, w celu
recyklingu. Poprzez upewnię się, że dyspozycja
dotycząca produktu jest poprawna, zapobiega
się potencjalnym negatywnym wpływom
na środowisko oraz zdrowie ludzi, jakie
mogłyby wystąpić w przypadku niewłaściwego
2
postępowania. Recykling materiałów pomoże w
ochronie naturalnych źródeł. W celu uzyskania
bardziej szczegółowych informacji na temat
recyklingu tego produktu, należy skontaktować
się z naszym lokalnym biurem, ze służbami
oczyszczania miasta lub ze sklepem, w którym
zakupiony został ten produkt.
Pasujące akcesoria: „Memory Stick Duo” i pilot
Informacje dotyczące użytkowania
Kamera jest dostarczana z dwoma
rodzajami instrukcji obsługi.
– „Instrukcja obsługi” (niniejszy podręcznik)
– podręcznik „First Step Guide” (Przewodnik
po operacjach podstawowych)
dotyczący użytkowania dostarczonego
oprogramowania (zapisanego na
dostarczonym dysku CD-ROM)
Typy nośników nagrywania, których
można używać w kamerze
• Kaseta mini DV oznaczona symbolem
(kasety mini DV z pamięcią
Cassette Memory są niezgodne z tym
urządzeniem) (str. 111).
• Karta pamięci „Memory Stick Duo”
oznaczona symbolem
,
(str. 112).
Korzystanie z kamery
• Nie należy chwytać kamery za
następujące elementy:
Wizjer
Panel LCD
Akumulator
• Przed podłączeniem kamery do innego
urządzenia za pomocą kabla USB lub
i.LINK należy upewnić się, że wtyk
złącza został włożony w prawidłowym
kierunku. Próba włożenia nieprawidłowo
ustawionego wtyku złącza na siłę
do gniazda może skończyć się
uszkodzeniem złącza lub kamery.
Opcje menu, panel LCD, wizjer i
obiektyw
• Wyszarzone opcje menu nie są
dostępne w bieżących warunkach
nagrywania lub odtwarzania.
• Ekran LCD i wizjer zostały wykonane
przy użyciu wyjątkowo precyzyjnej
technologii, dzięki czemu w
rzeczywistym użyciu jest ponad 99,99%
pikseli. Na ekranie LCD lub w wizjerze
mogą jednak pojawić się czasami małe
czarne lub jasne punkty (białe, czerwone,
niebieskie lub zielone). Punkty te są
normalnym zjawiskiem wynikającym
z procesu produkcyjnego i nie mają
żadnego wpływu na jakość nagrywanego
obrazu.
• Narażenie ekranu LCD, wizjera lub
obiektywu na długotrwałe bezpośrednie
działanie promieni słonecznych może
spowodować ich uszkodzenie.
• Nie wolno kierować obiektywu
kamery bezpośrednio w stronę słońca.
Kierowanie obiektywu kamery w
stronę słońca może spowodować jej
uszkodzenie. Słońce można filmować
wyłącznie w warunkach słabego
oświetlenia, na przykład o zmierzchu.
Nagrywanie
• Przed rozpoczęciem nagrywania
należy sprawdzić działanie tej funkcji,
aby upewnić się, że obraz i dźwięk
zostaną nagrane bez problemów.
• Nie można uzyskać rekompensaty
za utracone nagranie, nawet jeśli
nagrywanie lub odtwarzanie nie
jest możliwe z powodu uszkodzenia
kamery, nośnika itp.
• Telewizyjne systemy kodowania
kolorów różnią się w zależności od
kraju/regionu. Odtwarzanie nagrań
z kamery możliwe jest na ekranie
telewizora pracującego w systemie
PAL.
• Programy telewizyjne, filmy, taśmy
wideo i inne materiały mogą być
chronione prawami autorskimi.
Nieautoryzowane nagrywanie takich
materiałów może być niezgodne z
prawem autorskim.
Niniejsza instrukcja obsługi
• Obrazy ekranu LCD i wizjera
wykorzystane w tym podręczniku do
celów ilustracyjnych zostały wykonane
za pomocą aparatu cyfrowego i z
tego powodu w rzeczywistości mogą
wyglądać inaczej.
• Czynności operacyjne zostały
zilustrowane informacjami
wyświetlanymi na ekranie w
lokalnym języku. Przed rozpoczęciem
korzystania z kamery należy w razie
potrzeby zmienić język napisów na
ekranie (str. 14).
• Na ilustracjach zawartych w niniejszej
instrukcji obsługi przedstawiony jest
model DCR-HC42E.
PL
Informacje o obiektywie firmy Carl Zeiss
Kamera jest wyposażona w obiektyw
Carl Zeiss, zaprojektowany wspólnie
przez niemiecką firmę Carl Zeiss
oraz firmę Sony Corporation, który
umożliwia rejestrowanie doskonałej
jakości obrazów. Zastosowano w nim
system pomiarowy MTF* przeznaczony
dla kamer wideo, a ponadto cechuje
się on jakością typową dla obiektywów
firmy Carl Zeiss.
* MTF jest skrótem od Modulation Transfer
Function (funkcja przenoszenia modulacji).
Wartość numeryczna oznacza ilość światła,
jaka dociera od filmowanego obiektu do
obiektywu.
3
Spis treści
Czynności wstępne
Etap 1: Sprawdzanie dostarczonego wyposażenia...................................7
Etap 2: Ładowanie akumulatora................................................................8
Etap 3: Włączanie zasilania i prawidłowe trzymanie kamery .................. 12
Etap 4: Regulacja panelu LCD i wizjera .................................................. 13
Etap 5: Korzystanie z panelu dotykowego .............................................. 14
Zmiana ustawień języka ....................................................................................14
Sprawdzanie wskaźników ekranowych (Wskazówki na ekranie) ..........................14
Etap 6: Ustawianie daty i godziny ........................................................... 15
Etap 7: Wkładanie taśmy lub karty pamięci „Memory Stick Duo” .......... 16
Etap 8: Wybieranie proporcji nagrywanego obrazu (16:9 lub 4:3)
(DCR-HC39E/HC42E/HC43E) ...................................................... 17
Nagrywanie/Odtwarzanie
Łatwe nagrywanie/odtwarzanie (tryb Easy Handycam) .......................... 18
Nagrywanie .............................................................................................20
Odtwarzanie ............................................................................................21
Funkcje używane do nagrywania/odtwarzania itd. .................................22
Nagrywanie
Korzystanie z funkcji zbliżenia
Nagrywanie przy niewystarczającym oświetleniu (funkcja NightShot plus)
Regulacja naświetlenia w przypadku filmowania obiektów pod światło
Regulacja ostrości w przypadku obiektu znajdującego się poza
środkiem kadru
Ustalanie naświetlenia dla wybranego obiektu (Pomiar punktowy)
Nagrywanie w trybie lustra
Używanie statywu
Odtwarzanie
Odtwarzanie obrazów po kolei?
Korzystanie z funkcji zbliżenia podczas odtwarzania
Nagrywanie/Odtwarzanie
Kontrola stanu naładowania akumulatora (funkcja Battery Info)
Wyłączanie sygnału dźwiękowego potwierdzającego wykonanie operacji
Używanie efektów specjalnych
Inicjowanie ustawień
Nazwy i funkcje pozostałych elementów
Wskaźniki wyświetlane podczas nagrywania/odtwarzania .....................26
4
Wyszukiwanie miejsca rozpoczęcia nagrywania .....................................29
Wyszukiwanie ostatniej sceny najnowszego nagrania (END SEARCH).................29
Wyszukiwanie ręczne (EDIT SEARCH) ...............................................................29
Przeglądanie ostatnio nagranych scen (Rec review) ...........................................29
Pilot .......................................................................................................30
Szybkie wyszukiwanie żądanej sceny (pamięć punktu zerowania) .......................30
Wyszukiwanie sceny według daty nagrania (wyszukiwanie według dat) ...............31
Odtwarzanie obrazu na ekranie odbiornika TV .......................................32
Korzystanie z menu
Korzystanie z opcji menu .......................................................34
Opcje menu .............................................................................................36
Menu CAMERA SET ...........................................................................38
Ustawienia umożliwiające dostosowanie kamery do warunków nagrywania
(EXPOSURE/WHITE BAL./STEADYSHOT itp.)
Menu MEMORY SET .........................................................................44
Ustawienia dotyczące karty pamięci „Memory Stick Duo”(QUALITY/IMAGE SIZE/
BURST/ALL ERASE/NEW FOLDER itp.)
Menu PICT.APPLI. ............................................................................47
Efekty specjalne na obrazie lub dodatkowe funkcje nagrywania/odtwarzania
(PICT.EFFECT/SLIDE SHOW/INT.REC-STL itp.)
Menu EDIT/PLAY .............................................................................52
Ustawienia montażu lub odtwarzania w różnych trybach (VAR.SPD PB/END
SEARCH itp.)
Menu STANDARD SET .....................................................................53
Ustawienia podczas nagrywania na taśmie i inne ustawienia podstawowe
(REC MODE/MULTI-SOUND/LCD/VF SET/DISP OUTPUT/USB itp.)
Menu TIME/LANGU. .........................................................................57
(CLOCK SET/WORLD TIME/LANGUAGE)
Dostosowywanie menu Personal Menu ..................................................58
Kopiowanie/Edycja
Podłączanie do magnetowidu lub odbiornika TV ....................................60
Kopiowanie na inne urządzenia nagrywające .........................................62
Nagrywanie obrazów z magnetowidu lub z odbiornika TV (DCR-HC32E/
HC33E/HC42E/HC43E) .................................................................63
Kopiowanie obrazów z taśmy na kartę pamięci „Memory Stick Duo” ....64
Kopiowanie dźwięku na nagraną taśmę ..................................................66
Usuwanie nagranych obrazów z karty pamięci „Memory Stick Duo” .....68
Oznaczanie obrazów na karcie pamięci „Memory Stick Duo” specjalnymi
informacjami (ochrona obrazu/znacznik wydruku) ........................69
Ciąg dalszy 
5
Drukowanie nagranych obrazów
(drukarka zgodna ze standardem PictBridge) ..............................70
Gniazda do podłączania urządzeń zewnętrznych ...................................72
Korzystanie z komputera
Przed skorzystaniem z instrukcji „First Step Guide
(Przewodnik po operacjach podstawowych)” na komputerze .......73
Instalacja oprogramowania i instrukcji „Przewodnik po operacjach
podstawowych” na komputerze .................................................... 76
Przeglądanie instrukcji „Przewodnik po operacjach podstawowych” ....80
Tworzenie płyty DVD
(Bezpośredni dostęp do programu „Click to DVD”) ......................82
Podłączanie magnetowidu analogowego do komputera za
pośrednictwem kamery (funkcja przekształcania sygnału)
(DCR-HC32E/HC33E/HC42E/HC43E) ...........................................85
Rozwiązywanie problemów
Rozwiązywanie problemów .....................................................................87
Wskaźniki i komunikaty ostrzegawcze .................................................. 105
Informacje dodatkowe
Używanie kamery za granicą................................................................. 110
Możliwe do użycia rodzaje kaset .......................................................... 111
Informacje o karcie pamięci „Memory Stick” ........................................ 112
Informacje o akumulatorze „InfoLITHIUM” ........................................... 114
i.LINK — informacje .............................................................................. 116
Konserwacja i środki ostrożności .......................................................... 117
Zakładanie paska na nadgarstek .......................................................... 121
Mocowanie paska na ramię .................................................................. 122
Dane techniczne.................................................................................... 122
Indeks .................................................................................................... 127
6
Etap 1: Sprawdzanie dostarczonego wyposażenia
Należy się upewnić, że razem z
kamerą zostało dostarczone poniższe
wyposażenie.
Wartość w nawiasach oznacza liczbę
dostarczonych elementów.
Kabel połączeniowy A/V (1) (str. 32, 60)
Kabel USB (1) (str. 73)
Karta pamięci „Memory Stick Duo”
16 MB (1) (str. 16, 112)
(DCR-HC33E/HC43E)
Czynności wstępne
Pasek na ramię (1) (str. 122)
Adapter Memory Stick Duo (1) (str. 113)
(DCR-HC33E/HC43E)
Akumulator (1) (str. 8, 114)
NP-FP30 (DCR-HC32E/HC33E)
NP-FP50 (DCR-HC39E/HC42E/HC43E)
Zasilacz sieciowy (1) (str. 8)
Dysk CD-ROM z oprogramowaniem
„Picture Package Ver.1.5” (1)
(str. 73)
Adapter 21-stykowy (1)
Dotyczy wyłącznie modeli z oznaczeniem
wydrukowanym na spodzie urządzenia.
Pokrywa gniazda (1)
Dołączona do kamery.
Przewód zasilający (1) (str. 8)
Instrukcja obsługi (niniejszy podręcznik)
(1)
Podstawka Handycam Station (1) (str. 8)
Pilot bezprzewodowy (1) (str. 30)
Okrągła bateria litowa jest już zainstalowana.
7
Etap 2: Ładowanie akumulatora
Akumulator „InfoLITHIUM” (P
series) (str. 114) można naładować po
zamocowaniu go na kamerze.
3 Podłącz zasilacz sieciowy do
gniazda DC IN znajdującego się
na podstawce Handycam Station.
Włącznik/
wyłącznik
zasilania
(POWER)
Wtyk
prądu
stałego
Handycam
Station
Znak 
skierowany do
góry
Gniazdo DC IN
4 Podłącz przewód zasilający do
Gniazdo
DC IN
zasilacza sieciowego i do gniazda
ściennego.
5 Umieść kamerę stabilnie w
Do gniazda ściennego
Zasilacz
sieciowy
1 Zainstaluj akumulator, wsuwając
podstawce Handycam Station,
wsuwając ją dokładnie do oporu.
Lampka CHG (ładowanie)
go w kierunku wskazywanym
przez strzałkę do usłyszenia
kliknięcia.
2 Przesuń przełącznik POWER do
pozycji OFF (CHG). (Ustawienie
domyślne).
8
Zaświeci wskaźnik CHG
(ładowanie) i rozpocznie się
ładowanie.
• Umieszczając kamerę w podstawce
Handycam Station, należy zamknąć
osłonę gniazda DC IN.
6 Po całkowitym naładowaniu
akumulatora zgaśnie lampka
CHG (ładowanie). Należy
wówczas odłączyć zasilacz od
gniazda DC IN kamery.
Wyjmowanie kamery z podstawki
Handycam Station
Należy wyłączyć zasilanie, a następnie
wyjąć kamerę z podstawki Handycam
Station, przytrzymując zarówno kamerę,
jak i podstawkę.
Czynności wstępne
Odłącz zasilacz sieciowy od gniazda
DC IN, przytrzymując podstawkę
Handycam Station i wyciągając wtyk
DC.
Ładowanie akumulatora za pomocą
jedynie zasilacza sieciowego
Należy wyłączyć zasilanie, a następnie
podłączyć zasilacz sieciowy do gniazda
DC IN kamery.
• Kamerę można obsługiwać również
po podłączeniu jej do źródła zasilania,
takiego jak gniazdo ścienne pokazane
na ilustracji.
W takim przypadku akumulator nie
będzie rozładowywany.
Gniazdo
DC IN
Wyjmowanie akumulatora
Należy wyłączyć zasilanie, a następnie
wsunąć akumulator w kierunku
wskazywanym przez strzałkę, naciskając
przycisk PUSH.
Włącznik/wyłącznik
Przycisk PUSH zasilania (POWER)
Znak  skierowany w dół
Przechowywanie akumulatora
Jeśli akumulator nie będzie używany
przez dłuższy czas, należy przedtem
całkowicie go rozładować (str. 115).
Do gniazda ściennego
Zasilacz
sieciowy
Ciąg dalszy 
9
Etap 2: Ładowanie akumulatora (Ciąg dalszy)
Czas ładowania
Przybliżony czas (w minutach)
wymagany do całkowitego naładowania
kompletnie rozładowanego
akumulatora.
Akumulator
Czas ładowania
NP-FP30
(dostarczany z
kamerą DCRHC32E/HC33E)
NP-FP50
(dostarczany z
kamerą DCRHC39E/HC42E/
HC43E)
NP-FP70
115
125
155
NP-FP90
220
Czas nagrywania
Przybliżony czas działania (w minutach)
całkowicie naładowanego akumulatora.
W wypadku modeli DCR-HC32E/HC33E:
Akumulator
NP-FP30
(dostarczony)
Czas
nagrywania
ciągłego
Typowy czas
nagrywania*
Czas
nagrywania
ciągłego
Typowy czas
nagrywania*
NP-FP50
(dostarczony)
95
110
110
50
60
60
NP-FP70
200
235
235
110
130
130
NP-FP90
355
415
415
195
230
230
Akumulator
• Wszystkie wartości zostały zmierzone w
następujących warunkach:
U góry: Z włączonym podświetleniem
ekranu LCD.
Pośrodku: Z wyłączonym podświetleniem
ekranu LCD.
U dołu: Czas nagrywania za pomocą wizjera
przy zamkniętym panelu LCD.
* Typowy czas nagrywania to czas przy
wielokrotnym rozpoczynaniu/kończeniu
nagrywania, włączaniu/wyłączaniu zasilania i
korzystaniu z funkcji zbliżenia.
Czas odtwarzania
80
95
40
45
NP-FP50
110
135
55
65
NP-FP70
235
280
115
140
Akumulator
NP-FP90
415
500
205
250
NP-FP30
(dostarczony)
• Wszystkie wartości zostały zmierzone w
następujących warunkach:
U góry: Nagrywanie przy użyciu ekranu
LCD.
Na dole: Nagrywanie przy użyciu wizjera
przy zamkniętym panelu LCD.
10
W wypadku modeli DCR-HC39E/HC42E/
HC43E:
Przybliżony czas działania (w minutach)
całkowicie naładowanego akumulatora.
W wypadku modeli DCR-HC32E/HC33E:
Otwarty
panel LCD
85
Zamknięty
panel LCD
105
NP-FP50
120
150
NP-FP70
255
310
NP-FP90
455
550
W wypadku modeli DCR-HC39E/HC42E/
HC43E:
Akumulator
NP-FP50
(dostarczony)
NP-FP70
105
Zamknięty
panel LCD
135
225
280
400
500
* Z włączonym podświetleniem ekranu LCD.
Akumulator
• Przed wymianą akumulatora należy
przesunąć przełącznik POWER w górę do
pozycji OFF (CHG).
• W następujących sytuacjach podczas
ładowania miga lampka CHG (ładowanie)
lub nie można wyświetlić prawidłowych
informacji o akumulatorze (str. 24):
– Akumulator nie został zainstalowany
prawidłowo.
– Akumulator jest uszkodzony.
– Akumulator jest całkowicie rozładowany.
(Tylko dla funkcji Battery Info).
• Kamera nie będzie zasilana z akumulatora,
jeśli do gniazda DC IN jest podłączony
zasilacz sieciowy, nawet jeśli przewód
zasilający jest odłączony od gniazda
ściennego.
OSTRZEŻENIE
• Dopóki kamera jest podłączona do gniazda
ściennego za pośrednictwem zasilacza, cały
czas dociera do niej zasilanie, nawet jeśli
sama kamera jest wyłączona.
Czynności wstępne
NP-FP90
Otwarty
panel LCD*
• Nie należy używać zasilacza sieciowego w
ciasnych miejscach, na przykład pomiędzy
ścianą a meblami.
• Nie można zwierać wtyku prądu
stałego zasilacza sieciowego ani styków
akumulatora żadnymi metalowymi
przedmiotami. Może to spowodować awarię
urządzenia.
Czas ładowania/nagrywania/odtwarzania
• Czas zmierzony podczas pracy kamery
w temperaturze 25°C. (Zalecany zakres
temperatur to 10 do 30°C).
• W przypadku korzystania z kamery w
niskich temperaturach czas nagrywania i
odtwarzania będzie krótszy.
• W niektórych warunkach użytkowania
kamery czas nagrywania lub odtwarzania
będzie krótszy.
Zasilacz sieciowy
• Zasilacz należy podłączyć do najbliższego
gniazda ściennego. Jeśli podczas używania
kamery pojawią się jakiekolwiek objawy
nieprawidłowości działania zasilacza
sieciowego, należy go natychmiast odłączyć
od gniazda ściennego.
11
Etap 3: Włączanie zasilania i prawidłowe trzymanie
kamery
Aby rozpocząć nagrywanie lub
odtwarzanie, należy przesunąć
kilkakrotnie przełącznik POWER, aż
zaświeci odpowiednia lampka.
Po uruchomieniu kamery po raz
pierwszy zostanie wyświetlony ekran
[CLOCK SET] (str. 15).
Przełącznik LENS COVER
CAMERA-MEMORY : Nagrywanie
na karcie pamięci „Memory Stick
Duo”.
PLAY/EDIT : Odtwarzanie lub
edycja obrazów.
• Po przesunięciu przełącznika POWER
i zaświeceniu się lampki CAMERATAPE lub CAMERA-MEMORY na
ekranie LCD przez około 5 sekund
będzie wyświetlana bieżąca data i
godzina.
3 Przełóż pasek przez nadgarstek.
Długość paska można regulować.
Włącznik/wyłącznik zasilania (POWER)
1 Przesuń przełącznik LENS
COVER do położenia OPEN.
4 Przytrzymaj kamerę jak na
rysunku.
2 Przesuń kilkakrotnie
przełącznik POWER w kierunku
wskazywanym przez strzałkę, aby
włączyć odpowiednią lampkę.
Jeśli przełącznik
POWER jest
ustawiony w położeniu
OFF, przesuń go
w dół, naciskając
jednocześnie zielony
przycisk.
12
Lampki, które zaświecą
CAMERA-TAPE : Nagrywanie na
taśmie.
Włączanie zasilania
 Przesuń przełącznik POWER w górę
do pozycji OFF (CHG), naciskając
jednocześnie zielony przycisk.
 Ustaw przełącznik LENS COVER w
położeniu CLOSE.
• W momencie zakupu kamera jest
zaprogramowana w taki sposób, aby
pozostawiona bez obsługi przez około 5
minut wyłączała się automatycznie w celu
uniknięcia rozładowania akumulatora.
([A.SHUT OFF], str. 57).
Etap 4: Regulacja panelu LCD i wizjera
DISP/BATT INFO, aż zniknie wskaźnik
.
Panel LCD
Otwórz panel LCD pod kątem 90 stopni
do kamery (), a następnie obróć go
pod kątem zapewniającym najlepszą
widoczność podczas nagrywania lub
odtwarzania ().
DISP/BATT INFO
Wizjer
Po zamknięciu panelu LCD obrazy
można oglądać w wizjerze, aby uniknąć
zużycia energii akumulatora itd.
2
Wizjer
Czynności wstępne
180 stopni
(maks.)
• Informacje na temat regulacji jasności
ekranu LCD można znaleźć w sekcji [LCD
BRIGHT] (str. 54).
1
90 stopni (maks.)
90 stopni do
kamery
• Należy uważać, aby przy otwieraniu lub
regulowaniu panelu LCD nie nacisnąć przez
przypadek przycisków na ekranie LCD.
• Po obróceniu panelu LCD o 180 stopni w
stronę obiektywu można zamknąć panel
LCD z ekranem skierowanym na zewnątrz.
Jest to wygodne podczas odtwarzania.
• Gdy przełącznik POWER znajduje się w
położeniu CAMERA-TAPE lub CAMERAMEM, wyświetlany jest wskaźnik
(str. 48).
• Po obróceniu panelu LCD o 180 stopni w
stronę obiektywu, można oglądać obrazy w
wizjerze.
Dźwignia regulacji soczewki wizjera
Przesuwaj ją do momentu uzyskania
wyraźnego obrazu.
• Jasność podświetlenia wizjera można
regulować, wybierając opcje [LCD/VF SET] [VF B.LIGHT] (str. 54).
W wypadku modeli DCR-HC39E/HC42E/
HC43E:
Aby przyciemnić Ekran LCD
Naciśnij i przytrzymaj przycisk DISP/
BATT INFO przez kilka sekund, aż do
pojawienia się symbolu
.
Ustawienie to ma praktyczne
zastosowanie, gdy kamera używana
jest w warunkach jasnego oświetlenia
lub gdy konieczne jest oszczędzanie
energii. Ustawienie to nie ma wpływu
na nagrywany obraz. Aby włączyć
podświetlenie ekranu LCD, naciśnij i
przytrzymaj przez kilka sekund przycisk
13
Etap 5: Korzystanie z panelu dotykowego
Za pomocą panelu dotykowego można
odtwarzać nagrane obrazy (str. 21) lub
modyfikować ustawienia (str. 34).
Sprawdzanie wskaźników
ekranowych (Wskazówki na ekranie)
Znaczenie każdego wskaźnika wyświetlanego
na ekranie LCD można łatwo sprawdzić.
Umieść dłoń z tyłu panelu LCD, aby
go podtrzymać. Następnie dotykaj
przycisków wyświetlanych na
ekranie.
DISP/BATT INFO
1 Dotknij przycisku
.
Podczas pracy w trybie Easy
Handycam dotknij przycisku [MENU].
60min
1/3
0:00:00
MENU
DISP
GUIDE
TELE
MACRO
EXPOSURE
SPOT
FOCUS
FADER
2 Dotknij przycisku [DISP GUIDE].
Wskaźniki różnią się w zależności od
ustawień.
Dotknij przycisku na ekranie LCD.
• Po naciśnięciu przycisku na ekranie LCD
należy wykonać te same czynności co
opisane powyżej.
• Należy uważać, aby podczas korzystania
z panelu dotykowego nie nacisnąć
przypadkowo przycisków umieszczonych na
ekranie LCD.
Select area for guide.
END
DISP GUIDE
3 Dotknij obszaru zawierającego
wskaźnik, który chcesz sprawdzić.
Ukrywanie wskaźników ekranowych
Naciśnij przycisk DISP/BATT INFO,
aby włączyć lub wyłączyć wskaźniki
ekranowe (np. kod czasu itd.).
Zmiana ustawień języka
Ustawienia ekranu można zmienić
w taki sposób, aby komunikaty były
wyświetlane w określonym języku. Język
napisów na ekranie można wybrać,
używając opcji [LANGUAGE] w menu
(TIME/LANGU.) (str. 34, 57).
14
Na ekranie pojawi się lista opisów znaczenia
wskaźników wyświetlanych w tym obszarze.
Jeśli nie można znaleźć opisu wskaźnika,
którego znaczenie ma zostać sprawdzone,
należy dotknąć przycisku
/ , aby
przełączyć wyświetlane opisy.
Po naciśnięciu przycisku
zostanie
wyświetlony ponownie ekran wyboru obszaru.
DISP GUIDE
END
1/2
FOCUS:
MANUAL
PROGRAM AE:
SPOTLIGHT
WIDE SELECT:
16:9 WIDE
4 Dotknij przycisku [END].
Etap 6: Ustawianie daty i godziny
Podczas pierwszego uruchomienia
kamery należy ustawić datę i godzinę.
Jeśli data ani godzina nie zostaną
ustawione, po każdym włączeniu kamery
lub zmianie położenia przełącznika
POWER będzie wyświetlany ekran
[CLOCK SET].
DISPLAY
MENU ROTATE
A.SHUT OFF
CLOCK SET
WORLD
––:––:––
LANGUAGE
PROGRAM
OK
AE
3 Za pomocą przycisków
/
wybierz opcję [CLOCK SET], a
następnie dotknij przycisku
.
–:––:––
CLOCK SET
DATE
2005 Y
1M
1D
0: 00
Czynności wstępne
• Jeśli kamera nie będzie używana przez
około 3 miesiące, wbudowany akumulator
ulegnie rozładowaniu, co spowoduje
usunięcie z pamięci informacji o dacie
i godzinie. W takim wypadku należy
naładować akumulator, a następnie ustawić
ponownie datę i godzinę (str. 120).
–:––:––
60min
OK
4 Za pomocą przycisków
Przełącznik zasilania
POWER
Jeśli zegar jest ustawiany po raz
pierwszy, należy przejść do etapu 4.
1 Dotknij przycisku

/
ustaw rok [Y], a następnie dotknij
przycisku
.
Istnieje możliwość ustawienia
dowolnego roku aż do 2079.
–:––:––
CLOCK SET
DATE
2005 Y
1
M
1D
0: 00
[MENU].
OK
–:––:––
60min
5 Ustaw miesiąc [M], dzień [D],
CAMERA SET
PROGRAM AE
SPOT METER
EXPOSURE
OK
godzinę i minutę, a następnie
dotknij przycisku
.
Zegar zacznie działać.
2 Za pomocą przycisków
/
wybierz menu
(TIME/
LANGU.), a następnie dotknij
przycisku
.
15
Etap 7: Wkładanie taśmy lub karty pamięci
„Memory Stick Duo”
Wysuwanie kasety
Kaseta
W kamerze można stosować tylko
kasety mini DV
(str. 111).
• Czas nagrywania zależy od ustawienia [REC
MODE] (str. 53).
1 Przesuń dźwignię OPEN/EJECT
w kierunku wskazywanym
przez strzałkę i przytrzymaj ją, a
następnie otwórz pokrywę.
Dźwignia OPEN/EJECT
Kontynuuj wykonywanie tych samych
czynności co w przypadku wkładania kasety.
„Memory Stick Duo”
W urządzeniu można używać wyłącznie
karty pamięci „Memory Stick Duo”
oznaczonej symbolem
lub
(str. 112).
• Liczba obrazów, które można zarejestrować, i czas
nagrywania zależy od jakości lub rozmiaru obrazu.
Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie 44.
Pokrywa
Włóż kartę pamięci „Memory Stick Duo”
w odpowiedni sposób do gniazda, aby
zatrzasnęła się we własciwym miejscu.
Kieszeń kasety automatycznie
wysunie się i otworzy.
Lampka
dostępu
2 Włóż kasetę stroną z okienkiem
skierowaną do góry, a następnie
naciśnij przycisk
.
Znak  po
lewej stronie
Okienko
Delikatnie wepchnij
kasetę.
Kieszeń kasety zostanie automatycznie
wsunięta. Nie należy wkładać
kasety do kieszeni na siłę. Może to
spowodować awarię urządzenia.
3 Zamknij pokrywę.
16
• Jeśli karta pamięci „Memory Stick
Duo” zostanie wciśnięta do gniazda
w niewłaściwy sposób, może ulec
uszkodzeniu karta pamięci „Memory
Stick Duo”, gniazdo „Memory Stick
Duo” lub dane obrazów.
Wysuwanie karty pamięci „Memory Stick Duo”
Delikatnie wepchnij kartę „Memory Stick Duo”.
• Gdy świeci lub miga lampka dostępu, kamera
odczytuje/zapisuje dane. W tym czasie nie
należy potrząsać ani uderzać kamery, wyłączać
zasilania, wysuwać karty pamięci „Memory
Stick Duo” ani wyjmować akumulatora. Może
to doprowadzić do uszkodzenia danych obrazu.
Etap 8: Wybieranie proporcji nagrywanego obrazu
(16:9 lub 4:3)
(DCR-HC39E/HC42E/HC43E)
Nagrywając w trybie 16:9
(panoramicznym), można uzyskać
obrazy szerokokątne o wysokiej
rozdzielczości.
• Jeśli obraz ma być oglądany na ekranie
telewizora panoramicznego, zalecane jest
nagrywanie w trybie 16:9 (panoramicznym).
używanego telewizora (str. 32).
• W przypadku wyświetlania obrazów
nagranych z zastosowaniem proporcji 16:9
przy ustawieniu opcji [TV TYPE] na wartość
[4:3] mogą pojawić się zniekształcenia, w
zależności od zawartości obrazów (str. 32).
 Ustaw przełącznik POWER w
położeniu [CAMERA-MEMORY].
Proporcje obrazu zostaną zmienione
na 4:3.
Przycisk WIDE
SELECT
Przełącznik zasilania
POWER
Wybieranie proporcji obrazu dla
filmów nagrywanych na taśmie
Przełącznik POWER powinien być
ustawiony w pozycji CAMERA-TAPE.
Naciśnij kilkakrotnie przycisk
WIDE SELECT, aby wybrać żądane
proporcje obrazu.
16:9*
Czynności wstępne
Nagrywanie obrazu ruchomego lub
nieruchomego na karcie „Memory Stick
Duo”
 Naciśnij kilkakrotnie przycisk
WIDE SELECT, aby wybrać żądane
proporcje obrazu.
• Rozmiar obrazów nieruchomych w trybie
16:9 (panoramicznym) wynosi 1152 ×
648 (
). W trybie 4:3 można wybrać
maksymalny rozmiar 1152 × 864 (
).
• W przypadku nagrywania filmów
(MPEG MOVIE EX) w trybie 16:9
(panoramicznym), podczas odtwarzania
obrazu na górze i na dole pojawiają się
czarne pasy.
• Informacje na temat liczby obrazów, które
można nagrać, można znaleźć na stronie 44.
4:3*
* Jeśli obraz jest wyświetlany na ekranie
LCD; może on różnić się od obrazu
widocznego w wizjerze.
• Różnice kąta widzenia pomiędzy trybami
4:3 i 16:9 zależą od ustawienia przełącznika
zbliżenia.
• Jeśli obraz jest odtwarzany na ekranie
odbiornika TV, należy wybrać ustawienie
[TV TYPE] zgodnie z proporcjami obrazu
17
Łatwe nagrywanie/odtwarzanie
(tryb Easy Handycam)
Podczas pracy w trybie Easy Handycam większość ustawień
kamery regulowanych jest automatycznie w sposób optymalny,
Zdejmij osłonę obiektywu.
dzięki czemu użytkownik nie musi przeprowadzać szczegółowych
regulacji.
DCR-HC32E/
Ponieważ dostępne są tylko podstawowe funkcje, a rozmiar
HC33E:
czcionki ekranowej zwiększa się, co ułatwia czytanie napisów, nawet
początkujący użytkownicy nie mają problemów z obsługą kamery.
D
Przed rozpoczęciem obsługi kamery należy zapoznać się z
procedurami opisanymi w etapach od 1 do 8 (str. od 7 do 17).
Łatwe nagrywanie
1 Przesuń kilkakrotnie przełącznik POWER  w kierunku wskazywanym
przez strzałkę, aż zaświeci odpowiednia lampka określająca wybranie
właściwego nośnika nagrywania.
Jeśli przełącznik
POWER 
jest ustawiony
w pozycji OFF,
przesuń go w
dół, naciskając
jednocześnie
zielony przycisk.
Nagrywanie filmów
: Świeci lampka
CAMERA-TAPE.
Nagrywanie obrazów nieruchomych
: Świeci lampka CAMERAMEMORY.
2 Naciśnij przycisk EASY .
Wskaźnik EASY zaświeci
na niebiesko.
Easy Handycam
operation
ON
3 Rozpocznij nagrywanie.
Filmy
Obrazy nieruchome (4:3)
Naciśnij przycisk REC START/
STOP  (lub ).
Naciśnij przycisk PHOTO .
Sygnał akustyczny
Trzask migawki
60min
30
MENU
[STBY] [REC]
Aby zatrzymać nagrywanie, naciśnij
ponownie przycisk  (lub ).
18
Miga Świeci
Naciśnij lekko i
przytrzymaj ten przycisk,
aby ustawić ostrość.
Naciśnij przycisk do
końca, aby rozpocząć
nagrywanie.
B
E
A
C
Łatwe odtwarzanie
1 Przesuń kilkakrotnie przełącznik POWER  w kierunku wskazywanym
przez strzałkę, aż zaświeci lampka PLAY/EDIT.
2 Naciśnij przycisk EASY .
Wskaźnik EASY zaświeci
na niebiesko.
3 Rozpocznij odtwarzanie.
Obrazy nieruchome
,
Funkcja odtwarzania w zwolnionym tempie
jest dostępna za pomocą pilota.
A
Dotknij kolejno przycisków

/
, aby wybrać obraz.
A
B
MENU
C
B
 Zatrzymanie
 Odtwarzanie/Pauza — funkcja tego
przycisku zmienia się po każdym
jego naciśnięciu
 Przewijanie do tyłu/Przewijanie do
przodu
Anulowanie pracy w trybie Easy Handycam
Naciśnij ponownie przycisk EASY .
Lampka EASY zgaśnie i zostaną
przywrócone wszystkie używane
wcześniej ustawienia.
• Dla trybu nagrywania na taśmie oraz
rozmiaru (DCR-HC39E/HC42E/HC43E) i
jakości obrazu w przypadku nagrywania na
karcie pamięci „Memory Stick Duo” zostaną
przywrócone ustawienia domyślne.
• Operacje, które można wykonywać podczas
pracy w trybie Easy Handycam
– Dostosowywanie niektórych ustawień
menu (str. 36)
Po dotknięciu przycisku [MENU],
wyświetlone zostaną dostępne opcje
menu. Ustawieniom, które nie są
C
 Odtwarzanie z taśmy
 Wstecz/Dalej
Nagrywanie/Odtwarzanie
Filmy
Dotknij przycisku
,a
następnie dotknij przycisku
aby rozpocząć odtwarzanie.
Easy Handycam
operation
ON
 Usuwanie (str. 68)
wyświetlane, przywracane są wartości
domyślne.
– Wykonywanie zbliżenia (podczas
nagrywania) (str. 22)
– Korzystanie z funkcji NightShot plus
(str. 22)
– Włączanie/wyłączanie wskaźników
ekranowych (str. 14)
– „Odtwarzanie obrazu na ekranie
odbiornika TV” (str. 32)
– „Kopiowanie na inne urządzenia
nagrywające” (str. 62)
• Przy próbie wykonania operacji
niedostępnej w trybie Easy Handycam
wyświetlony zostanie komunikat [Invalid
during Easy Handycam operation]
(Niedostępne podczas pracy w trybie Easy
Handycam).
19
Nagrywanie
Zdejmij osłonę obiektywu.
PHOTO
Przełącznik zasilania
POWER
DCR-HC32E/HC33E:
REC START/
STOP 
REC START/
STOP 
1 Przesuń kilkakrotnie przełącznik POWER w kierunku wskazywanym
przez strzałkę, aż zaświeci odpowiednia lampka określająca wybranie
właściwego nośnika nagrywania.
Na taśmie: Świeci lampka
CAMERA-TAPE.
Na karcie „Memory Stick
Duo”: Świeci lampka CAMERAMEMORY.
Jeśli przełącznik
POWER jest ustawiony
w pozycji OFF, przesuń
go w dół, naciskając
jednocześnie zielony
przycisk.
2 Rozpocznij nagrywanie.
Filmy
Naciśnij przycisk REC START/
STOP  (lub ).
Obrazy nieruchome
Naciśnij lekko i przytrzymaj
przycisk PHOTO, aby wyregulować
ostrość (), a następnie naciśnij
przycisk do końca ().
Trzask migawki
Sygnał akustyczny
60min
1152 FINE
30
101
[STBY] (tylko taśma) [REC]
• Ścieżka dźwiękowa filmu (MPEG
MOVIE EX) nagranego na karcie
pamięci „Memory Stick Duo” będzie
monofoniczna.
Zatrzymywanie nagrywania filmu
Naciśnij ponownie przycisk REC
START/STOP.
20
• Podczas nagrywania filmów na taśmie lub
w trybie oczekiwania można zarejestrować
obraz nieruchomy na karcie pamięci
„Memory Stick Duo”.
W wypadku modeli DCR-HC39E/HC42E/
HC43E:
Podczas nagrywania w trybie CAMERATAPE obrazy nieruchome o proporcjach
B
A
P-MENU
Miga Świeci
Będzie słychać dźwięk zwalnianej
migawki. Gdy znikną paski przy symbolu
, obraz zostanie zapisany.
16:9 będą miały stały rozmiar [640 × 360], a
obrazy nieruchome o proporcjach 4:3 będą
miały rozmiar [640 × 480].
Sprawdzanie ostatniego nagrania na
karcie pamięci „Memory Stick Duo”
Dotknij przycisku
. Aby usunąć
obraz, dotknij kolejno przycisków
 [YES]. Dotknij przycisku
, aby
wrócić do trybu oczekiwania.
Odtwarzanie
1 Przesuń kilkakrotnie przełącznik POWER w kierunku wskazywanym przez
strzałkę, aż zaświeci lampka PLAY/EDIT.
2 Rozpocznij odtwarzanie.
Obrazy nieruchome
A
Dotknij przycisku
.
Zostanie wyświetlony ostatnio
nagrany obraz.
A
C
B
C
B
 Zatrzymanie
 Odtwarzanie/Pauza — funkcja tego przycisku
zmienia się po każdym jego naciśnięciu
 Przewijanie do tyłu/Przewijanie do przodu
• Odtwarzanie zostanie automatycznie
zatrzymane, gdy funkcja pauzy będzie
włączona przez czas dłuższy niż 3 minut.
 Odtwarzanie z taśmy
 Wstecz/Dalej
 Wyświetlanie ekranu indeksowego
Nagrywanie/Odtwarzanie
Filmy
Taśma:
Dotknij przycisku
, a następnie dotknij
przycisku
, aby rozpocząć odtwarzanie.
• Niepotrzebne obrazy nagrane na karcie
pamięci „Memory Stick Duo” można
usunąć (str. 68).
Karta pamięci „Memory Stick Duo” :
Dotknij kolejno przycisków

/
, aby wybrać obraz przy użyciu opcji
,, a następnie naciśnij przycisk
.
Regulacja głośności
Dotknij kolejno przycisków

[VOLUME], a następnie dotknij przycisku
/
, aby wyregulować głośność.
• Jeśli nie możesz znaleźć opcji [VOLUME] w
menu
, dotknij opcji [MENU].
Wyszukiwanie sceny podczas odtwarzania
Dotknij przycisku
/
i przytrzymaj
go podczas odtwarzania (Wyszukiwanie
obrazów) albo dotknij przycisku
/
i
przytrzymaj go podczas przewijania taśmy do
przodu lub do tyłu (Wyszukiwanie skokowe).
• Istnieją różne tryby odtwarzania ([VAR. SPD PB], str. 52).
Wyświetlanie obrazów z karty pamięci
„Memory Stick Duo” na ekranie indeksowym
Dotknij przycisku
. Dotknij obrazu, który chcesz
wyświetlić w trybie wyświetlania pojedynczych obrazów.
Aby wyświetlić obrazy zapisane w innych folderach,
dotknij kolejno przycisków

[PB
FOLDER], wybierz folder przy użyciu przycisku
/
, a następnie dotknij przycisku
(str. 47).
B
A
C
 Poprzednie/Następne 6 obrazów
 Obraz wyświetlany przed włączeniem ekranu indeksowego.
 Ikona filmu
21
Funkcje używane do nagrywania/odtwarzania itd.
Nagrywanie
1
Korzystanie z funkcji zbliżenia ....  
2
Przesuń nieco dźwignię regulacji
zbliżenia , jeśli ogniskowa ma się
zmieniać powoli. Przesuń dźwignię dalej,
aby ogniskowa zmieniała się szybciej.
3
Szerszy obraz:
(obiektyw szerokokątny)
W wypadku modeli DCR-HC39E/
HC42E/HC43E:
7
Zbliżenie:
(teleobiektyw)
4
5
6
W wypadku modeli DCR-HC32E/
HC33E:
7
4
• Nie można zmieniać szybkości regulacji
zbliżenia za pomocą przycisków zbliżenia
 na panelu LCD.
• Minimalna odległość obiektu od kamery
konieczna do uzyskania ostrego obrazu
wynosi około 1 cm w przypadku obiektywu
szerokokątnego i około 80 cm w przypadku
teleobiektywu.
• Istnieje możliwość użycia funkcji [DIGITAL
ZOOM] w celu uzyskania zbliżenia
większego niż podane poniżej (str. 42):
– 20-krotne (DCR-HC32E/HC33E)
– 12-krotne (DCR-HC39E/HC42E/
HC43E)
Nagrywanie przy niewystarczającym
oświetleniu
(funkcja NightShot plus) .................. 
5
Ustaw przełącznik NIGHTSHOT
PLUS  w pozycji ON. (
i napis
[„NIGHTSHOT PLUS”] pojawią się na
ekranie.)
6
• Aby nagrać jaśniejszy obraz, należy użyć
8
22
funkcji Super NightShot plus (str. 41).
Aby nagrać obraz z zachowaniem kolorów
oryginału, należy użyć funkcji Color Slow
Shutter (str. 42).
• Funkcje NightShot plus i Super NightShot
plus korzystają z promieniowania
podczerwonego. Dlatego nie należy
zasłaniać portu podczerwieni  palcami
ani innymi przedmiotami.
• Jeśli występują kłopoty z automatycznym
ustawieniem ostrości, należy ustawić ją
ręcznie (sekcja [FOCUS], str. 40).
• Nie należy używać tych funkcji w
dobrze oświetlonych miejscach. Może to
spowodować awarię urządzenia.
Regulacja naświetlenia w przypadku
filmowania obiektów pod światło...... 
Regulacja ostrości w przypadku obiektu
znajdującego się poza środkiem kadru
................................................... 
Zamocuj statyw (wyposażenie
opcjonalne: długość śruby musi być
mniejsza niż 5,5 mm) do gniazda
statywu  przy użyciu śruby statywu.
Odtwarzanie
Odtwarzanie obrazów po kolei ......... 
Patrz sekcja [SLIDE SHOW] na stronie.
48.
Korzystanie z funkcji zbliżenia podczas
odtwarzania.............................  
Istnieje możliwość powiększenia
obrazów od ok. 1,1 raza do 5 razy w
stosunku do oryginalnego rozmiaru.

Rozpocznij odtwarzanie obrazu,
który chcesz powiększyć.

Powiększ obraz przy użyciu
przycisku T (teleobiektyw).
Ustalanie naświetlenia dla wybranego
obiektu (Pomiar punktowy) ............. 

Dotknij ekranu w punkcie, w którym
obraz ma zostać powiększony.
Patrz sekcja [SPOT METER] na stronie
38.

Ustaw powiększenie przy
użyciu przycisku W (obiektyw
szerokokątny)/T (teleobiektyw).
Patrz sekcja [SPOT FOCUS] na stronie
40.
Nagrywanie w trybie lustra .............. 
Otwórz panel LCD  pod kątem 90
stopni do kamery (), a następnie obróć
go o 180 stopni w stronę obiektywu ().
Nagrywanie/Odtwarzanie
Aby wyregulować naświetlenie w
przypadku filmowania obiektów pod
światło, należy nacisnąć przycisk
BACK LIGHT  w celu wyświetlenia
wskaźnika . Aby anulować funkcję
filmowania pod światło, należy nacisnąć
ponownie przycisk BACK LIGHT.
Używanie statywu ................................ 
Aby anulować, należy dotknąć przycisku
[END].
• Nie można zmieniać szybkości regulacji
zbliżenia za pomocą przycisków zbliżenia
 na panelu LCD.
2
1
• Na ekranie LCD pojawi się lustrzane
odbicie obrazu, ale obraz na nagraniu będzie
wyglądał normalnie.
Ciąg dalszy 
23
Funkcje używane do nagrywania/odtwarzania itd. (Ciąg dalszy)
Wyłączanie sygnału dźwiękowego
potwierdzającego wykonanie
operacji ....................................... 
Informacje na temat ustawiania sygnału
dźwiękowego operacji można znaleźć w
sekcji [BEEP] (str. 57).
9
qa
3
qs
0
qd
Używanie efektów specjalnych......... 
Patrz menu
(PICT.APPLI.) (str. 47).
Inicjowanie ustawień ..................... 
Naciśnij przycisk RESET , aby
zainicjować wszystkie ustawienia,
łącznie z ustawieniami daty i godziny.
(Opcje menu dostosowane w
menu Personal Menu nie zostaną
zainicjowane).
Nazwy i funkcje pozostałych elementów

6
• Informacje na temat regulacji głośności
można znaleźć na stronie 21.
Nagrywanie/odtwarzanie
Kontrola stanu naładowania
akumulatora (funkcja Battery Info) .... 
Przesuń przełącznik POWER w górę do
pozycji OFF (CHG), a następnie naciśnij
przycisk DISP/BATT INFO . Przez około
7 sekund będą wyświetlane informacje o
stanie akumulatora. Aby informacje te były
wyświetlane przez około 20 sekund, należy
przytrzymać naciśnięty przycisk.
Czas pozostały do wyczerpania
akumulatora (przybliżony)
24
Głośnik
Głośnik umożliwia odtwarzanie
dźwięku.
Czas nagrywania (przybliżony)

Lampka REC
Lampka REC świeci na czerwono
podczas nagrywania (str. 56).

Czujnik zdalnego sterowania
W celu obsługi kamery za pomocą
pilota (str. 30) należy skierować go w
stronę czujnika zdalnego sterowania.

Wewnętrzny mikrofon
stereofoniczny
W wypadku modeli DCR-HC39E/
HC42E/HC43E:
Gdy podłączony jest mikrofon
zewnętrzny, sygnał wejściowy z mikrofonu
zewnętrznego na priorytet względem
pozostałych sygnałów dźwiękowych.
Nagrywanie/Odtwarzanie
25
Wskaźniki wyświetlane podczas nagrywania/
odtwarzania
Nagrywanie obrazów
nieruchomych
Nagrywanie filmów
Taśma
1
2
3
4
8
5
1
60min
90
qa
30
1152 FINE
101
P-MENU
6
qs 7
7
Czas pozostały do wyczerpania
akumulatora (przybliżony)

Folder nagrywania (47)

Rozmiar obrazu (20, 44)

Tryb nagrywania ( lub ) (53)

Jakość ([FINE] lub [STD]) (44)

Stan nagrywania ([STBY] (tryb
oczekiwania) lub [REC] (tryb
nagrywania))

Wskaźnik karty pamięci „Memory
Stick Duo” i liczba obrazów, które
można nagrać (przybliżona)

Kod czasu (godziny: minuty:
sekundy: klatka)/Licznik taśmy
(godziny: minuty: sekundy)

Przycisk przeglądania (20)

Czas nagrywania na taśmie
(przybliżony) (56)

Kod danych podczas odtwarzania

Przycisk przełączania wyświetlacza
w tryb END SEARCH/EDIT
SEARCH/Rec review (29)

Przycisk Personal Menu (34)
Karta pamięci „Memory Stick Duo”
A
B
C
D
E




Folder nagrywania (47)
Czas nagrywania (przybliżony)
Rozmiar filmu (45)
Wskaźnik rozpoczęcia nagrywania
(wyświetlany przez około 5 sekund)
 Przycisk przeglądania (20)
26
Informacje o dacie/godzinie i
ustawieniach kamery zostaną nagrane
automatycznie. Nie są one wyświetlane
na ekranie podczas nagrywania,
ale można sprawdzić je podczas
odtwarzania, korzystając z opcji [DATA
CODE] (str. 56).
W nawiasach podano numery stron z informacjami.
Wskaźniki nie będą nagrywane.
Przeglądanie filmów
Przeglądanie obrazów
nieruchomych
Taśma
1
2
qd
4
1
5
qg 9
qh qj
1152
MEMORY PLAY
wd wf
qk
ql
qf

wa
ws
7
Wskaźnik przesuwu taśmy

Nazwa pliku danych
Przyciski funkcji wideo (21)

Gdy w kamerze znajduje się karta pamięci
„Memory Stick Duo”, a nagranie nie jest
odtwarzane z taśmy, przycisk
(STOP)
zmienia się na
(odtwarzanie z
karty „Memory Stick Duo”).
Numer obrazu/całkowita liczba
obrazów nagranych w bieżącym
folderze odtwarzania

Folder odtwarzania (47)

Ikona Poprzedni folder/Następny
folder
Karta pamięci „Memory Stick Duo”
Jeśli na karcie „Memory Stick Duo”
znajduje się wiele folderów, podczas
wyświetlania pierwszego lub ostatniego
obrazu z bieżącego folderu będą
wyświetlane następujące wskaźniki.
: Dotknij przycisku
, aby przejść
do poprzedniego folderu.
: Dotknij przycisku
, aby przejść
do następnego folderu.
: Dotknij przycisku
/
,
aby przejść do poprzedniego lub
następnego folderu.
D
A
0:00:00
E
B
F
C
 Nazwa pliku danych
 Przycisk Odtwarzanie/Pauza (21)
 Przycisk Poprzedni obraz/Następny

Przycisk usuwania obrazu (68)

 Rozmiar obrazu (45)
 Czas odtwarzania
 Przycisk Poprzednia scena/Następna
Przycisk wyboru odtwarzania z
taśmy (21)

Przycisk Poprzedni obraz/Następny
obraz (21)

Przycisk wyświetlania ekranu
indeksowego (21)

Znacznik ochrony obrazu (69)

Znacznik wydruku (69)
obraz (21)
scena
Plik filmu można podzielić najwyżej na
60 scen. Liczba scen, na które można
podzielić film, zależy od długości filmu.
Po wybraniu sceny, od której ma się
rozpocząć odtwarzanie, dotknij przycisku
, aby rozpocząć odtwarzanie.
Ciąg dalszy 
Nagrywanie/Odtwarzanie

w;
7
27
Wskaźniki wyświetlane podczas
nagrywania/odtwarzania (Ciąg dalszy)
Wskaźniki wyświetlane podczas
wprowadzania zmian
W nawiasach podano numery stron z
informacjami.
Środek
Wskaźnik
NightShot plus (22)
Wybierając opcję [DISP GUIDE]
(str. 14), można sprawdzić informacje
o funkcji każdego wskaźnika
wyświetlanego na ekranie LCD.
Lewy górny róg
Opis
Super NightShot plus
(41)
Color Slow Shutter (42)
Prawy górny róg
Łączenie z drukarką
obsługującą standard
PictBridge (70)

Ostrzeżenie (105)
Dół
Dół
Środek
Wskaźnik
Efekty na obrazie (49)
Lewy górny róg
Wskaźnik
Efekty cyfrowe (48)
Opis

Ręczne ustawianie
ostrości (40)
EXT SUR MIC (54)
PROGRAM AE (38)
AUDIO MODE (53)
Ciągłe nagrywanie
fotografii (44)
Nagrywanie przy użyciu
samowyzwalacza (42)
Nagrywanie
interwałowe fotografii
(51)
Ten wskaźnik jest
wyświetlany podczas
korzystania z lampy
błyskowej (wyposażenie
opcjonalne). (41)
Prawy górny róg
Wskaźnik
Opis
A/VDV OUT (55)
Wejście DV (63)
Pamięć punktu
zerowania (30)
Pokaz slajdów (48)
Podświetlenie ekranu
LCD wyłączone (13)
28
Opis

Podświetlenie (23)

Balans bieli (39)
WIDE SELECT (17)
Wyłączenie funkcji
SteadyShot (43)
Telemakro (40)
Punktowy pomiar
światła (38)/
EXPOSURE (39)
Ekran LCD wyłączony
(48)
Wyszukiwanie miejsca rozpoczęcia nagrywania
Upewnij się, że świeci lampka
CAMERA-TAPE.
1 Dotknij przycisku
Wyszukiwanie ostatniej sceny
najnowszego nagrania (END
SEARCH)
Funkcja [END SEARCH] nie
będzie działała, jeśli po zakończeniu
nagrywania na taśmie kaseta została
wyjęta.
60min
END SEARCH
1

.
0:00:00
EXECUTING
CANCEL
Dotknij w
tym miejscu,
aby anulować
operację.
Ostatnia scena najnowszego
nagrania będzie odtwarzana przez
około 5 sekund, po czym kamera
przejdzie w tryb oczekiwania w
miejscu, w którym to nagranie się
skończyło.
• Funkcja [END SEARCH] nie będzie
działała prawidłowo, jeśli między
ujęciami nagranymi na taśmie występują
przerwy.
• Funkcję [END SEARCH] można także
wybrać z menu. Gdy świeci lampka
PLAY/EDIT, wybierz skrót [END
SEARCH] w menu Personal Menu
(str. 34).
.
STBY
0:00:00
EDIT
2 Dotknij przycisku
(aby przewijać do tyłu)/
(aby przewijać do przodu) i
przytrzymaj go, a następnie
zwolnij przycisk w miejscu,
w którym chcesz rozpocząć
nagrywanie.
Nagrywanie/Odtwarzanie
Dotknij przycisku
60min
Przeglądanie ostatnio nagranych
scen (Rec review)
Funkcja ta umożliwia obejrzenie około
2 sekund filmu nagranego tuż przed
zatrzymaniem taśmy.
Dotknij przycisku
60min
.

STBY
0:00:00
EDIT
Wyszukiwanie ręczne (EDIT
SEARCH)
Miejsce rozpoczęcia nagrania, w
którym można rozpocząć następne
nagrywanie, można wyszukać podczas
przeglądania obrazów na ekranie.
Podczas wyszukiwania dźwięk nie jest
odtwarzany.
Zostaną odtworzone 2 (w przybliżeniu)
końcowe sekundy ostatnio nagranej
sceny. Następnie kamera przejdzie w
tryb oczekiwania.
29
Pilot
Przed użyciem pilota należy usunąć
warstwę izolacyjną.
Warstwa izolacyjna
*Przyciski te nie działają podczas pracy
kamery w trybie Easy Handycam.
• W celu obsługi kamery za pomocą pilota
należy skierować go w stronę czujnika
zdalnego sterowania (str. 24).
• Informacje na temat wymiany baterii można
znaleźć na stronie 120.
6
Szybkie wyszukiwanie żądanej
sceny (pamięć punktu zerowania)
7
1
q;
8
2
3
4
9
5
1 Podczas odtwarzania, w miejscu,
które chcesz później znaleźć,
naciśnij przycisk ZERO SET
MEMORY .
Licznik taśmy zostanie wyzerowany
do wartości „0:00:00”, a na ekranie
pojawi się wskaźnik
.
60min
 PHOTO (str. 20)
Po naciśnięciu tego przycisku widoczny
na ekranie obraz zostanie zarejestrowany
jako obraz nieruchomy.
 SEARCH M.* (str. 29)


*
 Przyciski sterowania przesuwem
taśmy (Przewijanie do tyłu,
Odtwarzanie, Przewijanie do przodu,
Pauza, Zatrzymanie, Odtwarzanie w
zwolnionym tempie) (str. 21)
 ZERO SET MEMORY*
 Nadajnik
 REC START/STOP (str. 20)
 Zbliżenie (str. 23)
 DISPLAY (str. 14)
30
 Przyciski obsługi karty pamięci
(Indeks*, –/+, Odtwarzanie z
pamięci) (str. 21)
0:00:00
P-MENU
Jeśli licznik taśmy nie jest
wyświetlany, naciśnij przycisk
DISPLAY .
2 Naciśnij przycisk STOP , gdy
chcesz zatrzymać odtwarzanie.
3 Naciśnij przycisk REW .
Taśma zatrzyma się automatycznie,
gdy licznik taśmy osiągnie wartość
„0:00:00”.
4 Naciśnij przycisk PLAY .
Odtwarzanie rozpocznie się od
punktu oznaczonego na liczniku
taśmy wartością „0:00:00”.
Anulowanie operacji
Naciśnij przycisk STOP .
• Funkcja wyszukiwania według dat nie
będzie działała prawidłowo, jeśli między
ujęciami nagranymi na taśmie występują
przerwy.
• Może wystąpić kilkusekundowa różnica
między kodem czasu a licznikiem taśmy.
• Pamięć punktu zerowania może nie działać
prawidłowo, jeśli między nagraniami na
taśmie występują przerwy.
Naciśnij ponownie przycisk ZERO SET
MEMORY .
Wyszukiwanie sceny według daty
nagrania (wyszukiwanie według
dat)
Na taśmie można znaleźć miejsce, w
którym nastąpiła zmiana daty nagrania.
Nagrywanie/Odtwarzanie
Anulowanie operacji
1 Przesuń przełącznik POWER w
dół, aby zaświeciła lampka PLAY/
EDIT.
2 Naciśnij przycisk SEARCH M. .
3 Naciskaj przyciski
(poprzednia)/(następna)
, aby wybrać datę nagrania.
60 min
0:00:00:00
30 min
DATE -01
SEACH
P-MENU
31
Odtwarzanie obrazu na ekranie odbiornika TV
Kamera powinna być podłączona do gniazda ściennego przy użyciu dostarczonego
zasilacza sieciowego (str. 8). Informacje na ten temat można również znaleźć w
instrukcjach obsługi dostarczonych z podłączanymi urządzeniami.
Gniazdo A/V lub A/V OUT
1
(Żółty) (Biały) (Czerwony)
IN
Magnetowidy
lub odbiorniki TV
2
: Przepływ sygnału
 Kabel połączeniowy A/V
(dostarczony)
Należy podłączyć do gniazda
wejściowego innego urządzenia.
 Kabel połączeniowy A/V obsługujący
standard S VIDEO (wyposażenie
opcjonalne)
Podłączenie kamery do innego
urządzenia za pośrednictwem gniazda
S VIDEO i kabla połączeniowego A/V
obsługującego standard S VIDEO
(wyposażenie opcjonalne) pozwala na
uzyskanie lepszej jakości obrazów niż
w przypadku podłączenia za pomocą
dostarczonego kabla A/V.
Należy podłączyć biały i czerwony
wtyk (lewy/prawy kanał audio)
oraz wtyk S VIDEO (kanał S
VIDEO) kabla połączeniowego
A/V (wyposazenie opcjonalne). W
tym wypadku podłączenie żółtego
wtyku (standardowy sygnał wideo)
nie jest konieczne. Za pośrednictwem
32
połączenia S VIDEO nie będzie
przesyłany tylko sygnał audio.
Gdy odbiornik TV jest połączony z
magnetowidem
Podłącz kamerę do wejścia LINE
IN magnetowidu. Wybierz w
magnetowidzie wejście sygnału LINE.
W wypadku modeli DCR-HC39E/HC42E/
HC43E:
Ustawianie proporcji ekranu
odpowiednio do podłączonego
odbiornika TV (16:9/4:3)
Ustawienia należy dostosować do
rozmiaru ekranu odbiornika TV, na
którym będą przeglądane obrazy.
 Przesuń przełącznik POWER w dół,
aby zaświeciła lampka PLAY/EDIT.
 Dotknij kolejno przycisków 
 [MENU] 
(STANDARD
SET)  [TV TYPE]  [16:9] lub [4:3]

.
• Po wybraniu dla opcji [TV TYPE] wartości
[4:3] lub po zmianie proporcji obrazu z 16:9
na 4:3 mogą wystąpić drgania obrazu.
• W wypadku niektórych odbiorników z
ekranem 4:3 obrazy nieruchome nagrane z
zastosowaniem proporcji 4:3 mogą nie być
wyświetlane na pełnym ekranie. Nie oznacza
to uszkodzenia.
w proporcjach 16:9 na odbiorniku TV z
ekranem 4:3 niezgodnym z sygnałem w
trybie 16:9 należy dla opcji [TV TYPE]
ustawić wartość [4:3].
Użyj 21-stykowego adaptera
dostarczonego z kamerą (dotyczy
wyłącznie modeli z oznaczeniem
wydrukowanym na spodzie urządzenia).
Adapter ten jest przeznaczony tylko do
wyprowadzania sygnału.
Odbiornik TV/
magnetowid
Nagrywanie/Odtwarzanie
• W wypadku odtwarzania obrazu nagranego
Gdy odbiornik TV/magnetowid jest
wyposażony w adapter 21-stykowy
(EUROCONNECTOR)
Gdy odbiornik TV jest monofoniczny
(odbiornik TV jest wyposażony tylko w
jedno gniazdo wejściowe audio)
Podłącz żółty wtyk kabla
połączeniowego A/V do gniazda
wejścia wideo magnetowidu, a biały lub
czerwony wtyk (lewy lub prawy kanał)
do gniazda wejścia audio w odbiorniku
TV lub w magnetowidzie.
• Kabli połączeniowych A/V nie należy
podłączać jednocześnie do kamery i
podstawki Handycam Station. Obraz i
dźwięk może ulec zniekształceniu.
• Na ekranie odbiornika TV można
wyświetlać kod czasu, jeśli dla ustawienia
[DISP OUTPUT] została wybrana opcja
[V-OUT/PANEL] (str. 57).
33
Korzystanie z opcji menu
Aby korzystać z poszczególnych opcji menu wymienionych na następnych stronach,
należy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami.
1 Przesuń przełącznik POWER w dół, aby zaświeciła odpowiednia lampka.
Lampka [CAMERA-TAPE]:
ustawienia dotyczące taśmy
Lampka [CAMERA-MEMORY]:
ustawienia dotyczące
karty pamięci „Memory Stick Duo”
Lampka [PLAY/EDIT]: ustawienia dotyczące wyświetlania/
edycji
2 Dotknij ekranu LCD, aby wybrać opcję menu.
Niedostępne opcje są wyszarzone.
 Korzystanie ze skrótów menu Personal Menu
W menu Personal Menu zostały dodane skróty do często używanych opcji menu.
• Menu Personal Menu można dowolnie dostosowywać (str. 58).
 Dotknij przycisku
60min
1/3
.
0:00:00:00
MENU
DISP
GUIDE
END
SEARCH
VOLUME
VAR.
SPD PB
REC
CTRL
 Dotknij odpowiedniej opcji.
Jeśli żądana opcja nie jest wyświetlana na ekranie, dotykaj przycisków
zostanie ona wyświetlona.
 Wybierz żądane ustawienie, a następnie dotknij przycisku
.
/
, aż
 Korzystanie z opcji menu
Istnieje możliwość dostosowania opcji menu, które nie zostały dodane do menu Personal
Menu.




BURN DVD
BURN VCD
END SEARCH
 Dotknij przycisków
[MENU].
Zostanie wyświetlony ekran indeksowy menu.
 Wybierz odpowiednie menu.
Dotknij przycisku
/
, aby wybrać opcję, a następnie dotknij przycisku
(Proces, który należy wykonać w punkcie  jest taki sam jak w punkcie ).
34
.
 Wybierz odpowiednią opcję.
• Opcję można również wybrać, dotykając jej bezpośrednio.
 Dostosuj opcję.
Po zakończeniu wprowadzania ustawień należy dotknąć kolejno przycisków

(Zamknij), aby ukryć ekran menu.
Jeśli ustawienie ma pozostać bez zmian, należy dotknąć przycisku
, aby wrócić do
poprzedniego ekranu.
Korzystanie z menu
35
Opcje menu
*1 DCR-HC32E/HC33E
*2 DCR-HC39E/HC42E/HC43E
*3 DCR-HC32E/HC33E/HC42E/HC43E
*4 DCR-HC39E
Pozycja lampki:
TAPE
MEMORY
PLAY/EDIT
PROGRAM AE


SPOT METER


EXPOSURE


WHITE BAL.


AUTO SHUTTER

×
SPOT FOCUS


FOCUS


TELE MACRO


FLASH SET


SUPER NSPLUS

×
NS LIGHT


COLOR SLOW S

×
SELF-TIMER

*
DIGITAL ZOOM

WIDE SELECT*1

STEADYSHOT

×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×




×









×


×
Menu CAMERA SET (str. 38)
Menu MEMORY SET (str. 44)
STILL SET
MOVIE SET
ALL ERASE*
FORMAT
FILE NO.
NEW FOLDER
REC FOLDER
PB FOLDER
Menu PICT.APPLI. (str. 47)
SLIDE SHOW
×
D. EFFECT

PICT. EFFECT

SMTH INT. REC*2

×
×
×
×
×
INT.REC-STL
×

DEMO MODE

×
×
FADER
PRINT
36
×



×
×
×

Dostępne opcje menu () zmieniają się w zależności od pozycji lampki.
*Funkcje te są dostępne podczas działania kamery w trybie Easy Handycam.
Pozycja lampki:
TAPE
MEMORY
PLAY/EDIT
END SEARCH

×
×
×
×
×
×
×

BURN VCD
×
×
×
×
×
×

Menu EDIT/PLAY (str. 52)
VAR. SPD PB
REC CTRL*3
AUD DUB CTRL
REC MOVIE
BURN DVD






Menu STANDARD SET (str. 53)
AUDIO MIX
×
×
×
EXT SUR MIC*2

×
×
×
×
×
×
×
×
LCD/VF SET



×
×

VIDEO INPUT*3
×
×
TV TYPE*2



USB-CAMERA

×
REC MODE*3

REC MODE*4


AUDIO MODE*4

VOLUME*
MULTI-SOUND
A/V  DV OUT*3
×

×



×

USB-PLY/EDT
×
×
×
DISP GUIDE*



×


REMAINING

×
×
REMOTE CTRL



REC LAMP


×
BEEP*



DISP OUTPUT



MENU ROTATE



A.SHUT OFF



×
×

CLOCK SET*



WORLD TIME



LANGUAGE



DATA CODE*
CALIBRATION
Korzystanie z menu
AUDIO MODE*
3

Menu TIME/LANGU. (str. 57)
37
Menu CAMERA SET
Ustawienia umożliwiające dostosowanie
kamery do warunków nagrywania
(EXPOSURE/WHITE BAL./STEADYSHOT itp.)
Ustawienia domyślne są oznaczone
symbolem .
Gdy dana opcja jest wybrana, wskaźniki
są wyświetlane w nawiasach.
Szczegółowe informacje dotyczące
wybierania opcji menu można
znaleźć na stronie 34.
Funkcja PROGRAM AE umożliwia
skuteczne nagrywanie obrazów w
różnych sytuacjach.
LANDSCAPE**(
 AUTO
Wybierz tę opcję, aby automatycznie
nagrywać obrazy bez użycia funkcji
[PROGRAM AE].
Wybierz tę opcję, aby uniknąć
nadmiernego rozjaśnienia twarzy osób
oświetlonych silnym światłem.
)
Wybierz ten tryb, aby wyeksponować
obiekty znajdujące się na pierwszym
planie, np. osoby i kwiaty, oraz utworzyć
łagodne tło.
Wybierz tę opcję, aby zminimalizować
drgania kamery podczas filmowania
szybko poruszających się obiektów.
BEACH&SKI*( )
)
)
Wybierz ten tryb, aby wyraźnie
sfilmować odległe obiekty. Ustawienie
to zapobiega również ustawianiu
ostrości przez kamerę na szkło lub
siatkę, jeśli filmowanie odbywa się zza
szyby lub siatki.
SPOTLIGHT*( )
SPORTS* (Tryb sportowy) ( )
SUNSET&MOON**(
Wybierz ten tryb, aby zachować
atmosferę panującą podczas filmowania
zachodu słońca, widoków nocnych lub
pokazów ogni sztucznych.
PROGRAM AE
PORTRAIT (Tryb delikatnego portretu) (
Wybierz ten tryb, aby zapobiec
nadmiernemu zaciemnieniu twarzy
filmowanych osób, jeśli filmowanie
odbywa się w silnym świetle
bezpośrednim lub odbitym, np. na plaży
w lecie lub na stoku narciarskim.
• W przypadku opcji oznaczonych
jedną gwiazdką (*) regulacja ostrości
jest możliwa tylko dla obiektów
znajdujących się w niewielkiej odległości.
W przypadku trybów oznaczonych
dwiema gwiazdkami (**) regulacja
ostrości jest możliwa dla obiektów
znajdujących się dalej.
SPOT METER (Pomiar punktowy)
Parametry naświetlenia można ustawić
w taki sposób, aby odpowiadały
oświetleniu wybranego obiektu. W
ten sposób można poprawnie nagrać
kontrastowe sceny, w których między
wybranym obiektem a tłem występuje
duża różnica oświetlenia.
1
2
38
 Dotknij miejsca, w którym chcesz
zmienić naświetlenie i ustaw na ekranie
odpowiednie parametry.
Zostanie wyświetlony symbol
.
 Dotknij przycisku [END].
Aby wrócić do trybu automatycznej
regulacji naświetlenia, dotknij kolejno
przycisków [AUTO][END].
• Jeśli zostanie wybrana opcja [SPOT
METER], polecenie [EXPOSURE]
automatycznie przyjmie wartość
[MANUAL].
EXPOSURE
Balans bieli jest regulowany
automatycznie.
OUTDOOR (
)
3
 Dotknij przycisku [MANUAL].
 Wyreguluj naświetlenie, dotykając
/
.
.
Zostanie wyświetlony symbol
.
 Dotknij przycisku
Aby wrócić do trybu automatycznej
regulacji naświetlenia, dotknij kolejno
przycisków [AUTO]
.
• Parametry opcji [EXPOSURE] i [FADER]
można również ustawiać, korzystając z
wizjera, gdy panel LCD jest obrócony o 180
stopni i zamknięty z ekranem skierowanym
na zewnątrz (str. 48).
INDOOR ()
Balans bieli jest dostosowywany do
jasności w pomieszczeniu oświetlonym
lampami fluorescencyjnymi
emitującymi światło białe o ciepłym
zabarwieniu.
ONE PUSH (
)
Balans bieli zostanie wyregulowany w
zależności od oświetlenia otoczenia.
 Dotknij przycisku [ONE PUSH].
 Skieruj kamerę na biały przedmiot,
np. kartkę papieru, oświetlony tak
samo jak obiekt, który ma zostać
sfilmowany, w taki sposób, aby
wypełnił kadr.
 Dotknij przycisku [
].
Zacznie szybko migać wskaźnik
.
Po ustawieniu i zapisaniu w pamięci
wartości balansu bieli wskaźnik
przestanie migać.
Korzystanie z menu
2
przycisków
 AUTO
Balans bieli jest dostosowywany
do filmowania w plenerze lub w
warunkach oświetlenia lampami
fluorescencyjnymi o odcieniu światła
dziennego.
Jasność obrazu można ustalić ręcznie.
Na przykład podczas nagrywania w
pomieszczeniu w słoneczny dzień
poprawne naświetlenie osób
ustawionych naprzeciw okna i
uniknięcie głębokich cieni na obrazie
wymaga interwencji i ustawienia
naświetlenia na podstawie oświetlenia
ściany w pokoju.
1
WHITE BAL. (Balans bieli)
Balans koloru można dostosować
do jasności otoczenia, w którym
wykonywane jest nagranie.
• Nie należy potrząsać kamerą podczas
szybkiego migania wskaźnika
.
• Jeśli nie można ustawić balansu bieli,
wskaźnik
miga powoli.
• Jeśli wskaźnik
stale miga, nawet
po dotknięciu przycisku
, należy
dla opcji [WHITE BAL.] wybrać
ustawienie [AUTO].
• Jeśli przy wybranym ustawieniu [AUTO]
nastąpiła wymiana akumulatora lub przy
wybranym stałym naświetleniu kamera
została wyniesiona z pomieszczenia na
zewnątrz, należy wybrać ustawienie [AUTO]
Ciąg dalszy 
39
Menu CAMERA SET (Ciąg dalszy)
i skierować kamerę na znajdujący się w
pobliżu biały obiekt, a następnie odczekać
około 10 sekund w celu uzyskania lepszej
regulacji balansu koloru.
• Procedurę dla opcji [ONE PUSH]
należy powtórzyć, jeśli zostały zmienione
ustawienia opcji [PROGRAM AE] albo gdy
kamera została wyniesiona z pomieszczenia
na zewnątrz lub wniesiona z zewnątrz do
pomieszczenia.
• Przy oświetleniu lampami fluorescencyjnymi
dającymi światło białe lub o zimnym
odcieniu dla opcji [WHITE BAL.] należy
wybrać ustawienie [AUTO] lub [ONE
PUSH].
• Jeśli kamera zostanie odłączona od źródła
zasilania na dłużej niż 5 min, opcja ta wróci
do ustawienia [AUTO].
AUTO SHUTTER
Automatycznie włącza migawkę
elektroniczną w celu wyregulowania
szybkości migawki podczas filmowania
przy jasnym oświetleniu, o ile dla
opcji tej jest wybrane ustawienie [ON]
(ustawienie domyślne).
SPOT FOCUS
W kamerze można wybrać punkt
ogniskowej i ustawić ostrość na obiekcie,
który nie znajduje się na środku ekranu.
1
2
 Dotknij obiektu na ekranie.
Zostanie wyświetlony symbol .
 Dotknij przycisku [END].
Aby automatycznie wyregulować
ostrość, dotknij kolejno przycisków
[AUTO][END].
• Jeśli zostanie wybrana opcja [SPOT
FOCUS], opcja [FOCUS] automatycznie
przyjmie wartość [MANUAL].
40
FOCUS
Istnieje możliwość ręcznej regulacji
ostrości. Wybierz tę opcję, aby
świadomie ustawić ostrość dla
określonego obiektu.
 Dotknij przycisku [MANUAL].
Zostanie wyświetlony symbol .
(w przypadku
ustawiania ostrości na przedmioty
bliskie) lub przycisku
(w
przypadku ustawiania ostrości na
przedmioty odległe), aby wyregulować
ostrość. Gdy nie można bardziej
wyregulować ostrości przedmiotu
znajdującego się blisko, wyświetlany
jest symbol . Gdy nie można bardziej
wyregulować ostrości przedmiotu
znajdującego się w większej odległości,
wyświetlany jest symbol .
 Dotknij przycisku
.
 Dotknij przycisku
Aby automatycznie wyregulować
ostrość, w punkcie  dotknij kolejno
przycisków [AUTO]
.
• Łatwiej uzyskać ostry obraz filmowanego
obiektu, przesuwając dźwignię regulacji
zbliżenia w stronę położenia T
(teleobiektyw) w celu ustawienia ostrości, a
następnie w stronę położenia W (obiektyw
szerokokątny) w celu ustawienia zbliżenia.
Aby nagrać zbliżenie przedmiotu, należy
ustawić dźwignię regulacji zbliżenia w
pozycji W (obiektyw szerokokątny), aby
maksymalnie powiększyć obraz, a następnie
należy ustawić ostrość.
• Minimalna odległość obiektu od kamery
konieczna do uzyskania ostrego obrazu
wynosi około 1 cm w przypadku obiektywu
szerokokątnego i około 80 cm w przypadku
teleobiektywu.
TELE MACRO
Funkcja ta jest przydatna podczas
filmowania małych obiektów, takich
jak kwiaty lub owady. Ponieważ
możliwe jest wykonanie zbliżenia z
pewnej odległości, cień operatora nie
przeszkadza w czasie filmowania i
możliwe jest uzyskanie lepszego obrazu
filmowanego obiektu.
Gdy dla opcji [TELE MACRO]
zostanie wybrane ustawienie [ON]
,
dźwignia regulacji zbliżenia (str. 22)
zostanie automatycznie przesunięta do
granicznego położenia T (teleobiektyw),
co umożliwi filmowanie obiektów z
małej odległości:
W wypadku modeli DCR-HC32E/
HC33E: do około 39 cm.
W wypadku modeli DCR-HC39E/
HC42E/HC43E:do około 35 cm.
AUTO
(DCR-HC39E/HC42E/HC43E)
Lampa błyska automatycznie w celu
zredukowania efektu czerwonych oczu.
• Jeśli lampa błyskowa nie może zapewnić
redukcji efektu czerwonych oczu, można
wybrać tylko ustawienie [ON] lub [AUTO].
 FLASH LEVEL
HIGH (
)
Wybranie tej opcji powoduje
zwiększenie jasności błysku.
 NORMAL ( )
LOW (
)
Wybranie tej opcji powoduje
zmniejszenie jasności błysku.
Aby anulować, dotknij opcji [OFF] lub
wykonaj zbliżenie, w celu uzyskania
szerszego kąta rejestracji obrazu
(w kierunku oznaczenia W).
• Podczas filmowania odległego obiektu
wyregulowanie ostrości może być trudne i
czasochłonne.
• Jeśli występują kłopoty z automatycznym
ustawieniem ostrości, należy ustawić ją
ręcznie (sekcja [FOCUS], str. 40).
FLASH SET
Należy pamiętać, że ustawienia te
nie działają w przypadku stosowania
nieobsługiwanych typów lamp.
 FLASH MODE
 ON
Lampa błyska za każdym razem.
ON
(DCR-HC39E/HC42E/HC43E)
Lampa błyska w celu zredukowania
efektu czerwonych oczu.
AUTO
Lampa błyskowa włączana jest
automatycznie.
SUPER NSPLUS
(Super NightShot plus)
Korzystanie z menu
• Jeśli kamera zostanie odłączona od
źródła zasilania na dłużej niż 5 min, opcji
tej zostanie przywrócone ustawienie
[NORMAL].
Jeśli dla opcji [SUPER NSPLUS]
zostanie wybrane ustawienie [ON],
a przełącznik NIGHTSHOT PLUS
(str. 22) zostanie również ustawiony w
pozycji ON, obraz będzie nagrywany
z czułością 16 razy większą niż w
przypadku nagrywania w trybie
NightShot plus.
Na ekranie zostaną wyświetlone
wskaźniki
i [„SUPER
NIGHTSHOT PLUS”].
Aby wrócić do zwykłego ustawienia,
należy przesunąć przełącznik
NIGHTSHOT PLUS do pozycji OFF.
• Nie należy używać funkcji NightShot
plus/[SUPER NSPLUS] w miejscach dobrze
oświetlonych. Może to spowodować awarię
urządzenia.
• Nie należy zasłaniać portu podczerwieni
palcami ani innymi przedmiotami.
• Jeśli występują kłopoty z automatycznym
ustawieniem ostrości, należy ustawić ją
ręcznie (sekcja [FOCUS], str. 40).
Ciąg dalszy 
41
Menu CAMERA SET (Ciąg dalszy)
• Szybkość migawki w kamerze zmienia się w
zależności od jasności filmowanego obrazu.
Dlatego zarejestrowany ruch obiektu może
być powolny.
NS LIGHT (NightShot Light)
Jeśli podczas nagrywania używana
jest funkcja NightShot plus (str. 22)
lub [SUPER NSPLUS] (str. 41),
wyraźniejsze obrazy można uzyskać
po wybraniu dla opcji [NS LIGHT]
ustawienia [ON] (ustawienie domyślne).
Nadajnik NightShot emituje wówczas
promienie podczerwone (niewidzialne).
• Nie należy zasłaniać portu podczerwieni
palcami ani innymi przedmiotami.
• Maksymalny zasięg filmowania, gdy
używana jest funkcja [NS LIGHT], wynosi
około 3 m. Jeśli obiekty są filmowane przy
słabym oświetleniu, na przykład w nocy lub
przy świetle księżyca, należy dla opcji [NS
LIGHT] wybrać ustawienie [OFF]. W ten
sposób można zwiększyć nasycenie kolorów.
COLOR SLOW S
(Color Slow Shutter)
Gdy dla opcji [COLOR SLOW S]
wybrane jest ustawienie [ON], możliwe
jest nagrywanie obrazu z lepszym
odtworzeniem kolorów oryginału.
Na ekranie zostaną wyświetlone
wskaźniki
i [COLOR SLOW
SHUTTER].
Aby anulować funkcję [COLOR SLOW
S], należy dotknąć przycisku [OFF].
• Szybkość migawki w kamerze zmienia się w
zależności od jasności filmowanego obrazu.
Dlatego zarejestrowany ruch obiektu może
być powolny.
• Jeśli występują kłopoty z automatycznym
ustawieniem ostrości, należy ustawić ją
ręcznie (sekcja [FOCUS], str. 40).
42
SELF-TIMER
Samowyzwalacz powoduje rozpoczęcie
nagrywania po upływie około 10 s.
 Dotknij kolejno przycisków
[SELF-TIMER][ON]
.
Zostanie wyświetlony symbol .
 Naciśnij przycisk REC START/STOP,
aby nagrywać filmy, lub przycisk
PHOTO, aby nagrywać obrazy
nieruchome.
Aby anulować odliczanie, należy
dotknąć przycisku [RESET].
Aby anulować samowyzwalacz, w
punkcie  należy wybrać opcję [OFF].
• Samowyzwalacz można także włączyć za
pomocą pilota (str. 30).
DIGITAL ZOOM
Aby nagrywać obraz na taśmie ze
zbliżeniem większym niż 20-krotne
(DCR-HC32E/HC33E), lub 12-krotne
(DCR-HC39E/HC42E/HC43E) można
wybrać maksymalną wartość zbliżenia.
Należy jednak pamiętać, że jakość
obrazu zmniejsza się przy korzystaniu ze
zbliżenia cyfrowego.
Po prawej stronie paska znajduje się
współczynnik zbliżenia cyfrowego.
Strefa zbliżenia jest wyświetlana
podczas wybierania wartości zbliżenia.
W wypadku modeli DCR-HC32E/
HC33E:
 OFF
Zbliżenie o wartości nie większej niż
20-krotne jest realizowane optycznie.
40 ×
Zbliżenie o wartości nie większej niż
20-krotne jest realizowane optycznie,
natomiast zbliżenie o wartości
dochodzącej do 40-krotnego jest
realizowane cyfrowo.
800 ×
Zbliżenie o wartości nie większej niż
20-krotne jest realizowane optycznie,
natomiast zbliżenie o wartości
dochodzącej do 800-krotnego jest
realizowane cyfrowo.
W wypadku modeli DCR-HC39E/
HC42E/HC43E:
 OFF
16:9 WIDE (
)
Umożliwia nagrywanie obrazu
przeznaczonego do odtwarzania w
trybie pełnoekranowym na ekranie
panoramicznego odbiornika TV o
proporcjach 16:9.
Obraz wyświetlany na ekranie LCD/w wizjerze,
gdy wybrane jest ustawienie [16:9 WIDE ( )]:
Obraz wyświetlany na ekranie panoramicznego
odbiornika TV o proporcjach 16:9*
Obraz wyświetlany na ekranie
standardowego odbiornika TV**
24 ×
Zbliżenie o wartości nie większej niż
12-krotne jest realizowane optycznie,
natomiast zbliżenie o wartości
dochodzącej do 24-krotnego jest
realizowane cyfrowo.
* Gdy panoramiczny odbiornik TV jest
przełączony w tryb pełnoekranowy, obraz
jest wyświetlany na całym ekranie.
**Obraz odtwarzany w trybie 4:3.
Podczas odtwarzania obrazu w trybie
panoramicznym wygląda on tak samo jak
na ekranie LCD lub w wizjerze.
Korzystanie z menu
Zbliżenie o wartości nie większej niż
12-krotne jest realizowane optycznie.
480 ×
Zbliżenie o wartości nie większej niż
12-krotne jest realizowane optycznie,
natomiast zbliżenie o wartości
dochodzącej do 480-krotnego jest
realizowane cyfrowo.
WIDE SELECT
(DCR-HC32E/HC33E)
STEADYSHOT
Możesz skompensować drgania kamery
(Ustawieniem domyślnym jest [ON]).
Gdy używany jest statyw (wyposażenie
opcjonalne) lub wymienny obiektyw
(wyposażenie opcjonalne), dla opcji
[STEADYSHOT] należy wybrać
ustawienie [OFF] ( ).
Możliwe jest nagrywanie obrazu o
proporcjach odpowiednich do ekranu,
na którym będzie wyświetlany.
 4:3
Ustawienie standardowe
(umożliwiające nagrywanie obrazów
przeznaczonych do odtwarzania na
ekranie odbiornika TV o proporcjach
ekranu 4:3).
43
Menu MEMORY SET
Ustawienia dotyczące karty pamięci „Memory
Stick Duo”
(QUALITY/IMAGE SIZE/BURST/ALL ERASE/
NEW FOLDER itp.)
Ustawienia domyślne są oznaczone
symbolem .
Gdy dana opcja jest wybrana, wskaźniki
są wyświetlane w nawiasach.
Szczegółowe informacje dotyczące
wybierania opcji menu można
znaleźć na stronie 34.
STILL SET
 W wypadku modeli DCR-HC39E/
HC42E/HC43E:
BURST
Naciskając przycisk PHOTO, można
nagrać kilka obrazów nieruchomych
jeden po drugim.
 OFF
To ustawienie należy wybrać, gdy
nagrywanie nie jest wykonywane w
trybie ciągłym.
NORMAL (
)
Umożliwia nagrywanie od 4 (1 152 ×
864) do 13 (640 × 480) obrazów w
trybie ciągłym w odstępach około 0,5sekundowych.
Maksymalna liczba obrazów jest
nagrywana po całkowitym naciśnięciu i
przytrzymaniu przycisku PHOTO.
EXP. BRKTG (
)
Nagrywane są 3 kolejne obrazy z
różnymi ustawieniami naświetlenia.
Obrazy nagrywane są w odstępach
około 0,5 s. Te 3 obrazy można
porównać i wybrać z nich obraz
nagrany przy najlepszym naświetleniu.
• Po wybraniu ustawienia [BURST] nie działa
lampa błyskowa (wyposażenie opcjonalne).
• Maksymalna liczba obrazów zostanie
nagrana w trybie samowyzwalacza lub gdy
użytkownik będzie korzystać z pilota.
• Tryb [EXP. BRKTG] nie działa, gdy na
karcie „Memory Stick Duo” jest za mało
miejsca na zapisanie 3 obrazów.
44

QUALITY
 FINE (
)
Obrazy nieruchome są nagrywane w
trybie wysokiej jakości obrazu.
STANDARD (
)
Obrazy nieruchome są nagrywane w
trybie standardowej jakości obrazu.
 W wypadku modeli DCR-HC39E/
HC42E/HC43E:
IMAGE SIZE
 1152 × 864 (
)
Nagrywane obrazy nieruchome są
wyraźne.
640 × 480 (
)
Umożliwia nagranie maksymalnej
liczby obrazów.
• Wybranie dla proporcji ekranu ustawienia
16:9 (obraz panoramiczny) powoduje, że
dla opcji [IMAGE SIZE] automatycznie
wybierane jest ustawienie [1152 × 648]
(str. 17).
Pojemność karty pamięci „Memory Stick
Duo” (w MB) i liczba obrazów, które
można nagrać
Przy proporcjach obrazu 4:3
1 152 × 864
*
8MB
640 × 480
15
37
50
120
30
74
96
240
61
150
190
485
64MB
120
300
390
980
128MB
245
600
780
1 970
16MB
(dostarczane
z modelami
DCR-HC33E/
HC43E)
32MB
1 152 × 864
*
640 × 480
256MB
445
1 000
1 400
3 550
512MB
900
2 050
2 850
7 200
1GB
1 800
4 200
5 900
14 500
* Rozmiar obrazu 1 152 × 864 jest dostępny
tylko w wypadku modelu DCR-HC39E/
HC42E/HC43E.
Przy proporcjach obrazu 16:9
(DCR-HC39E/HC42E/HC43E)
1 152 × 648
20
48
60
120
40
96
115
240
81
190
240
485
160
390
490
980
128MB
320
780
980
1 970
256MB
590
1 400
1 750
3 550
512MB
1 200
2 850
3 600
7 200
1GB
2 450
5 900
7 300
14 500
16MB
(dostarczane
z modelem
DCR-HC43E)
32MB
64MB
• Wszystkie wartości określono przy
następującym ustawieniu:
Górny wiersz: przy wybranej jakości obrazu
[FINE].
Dolny wiersz: przy wybranej jakości obrazu
[STANDARD].
• W przypadku korzystania z karty
pamięci „Memory Stick Duo” firmy Sony
Corporation. Liczba obrazów, które mogą
zostać nagrane, zależy od warunków
nagrywania.
Korzystanie z menu
8MB
640 × 360
• Gdy obraz ma proporcje 4:3, nagrywane
pliki obrazów mają następujące rozmiary:
– Przy wybranej jakości [FINE] dla obrazu
o rozmiarze [1 152 × 864] — ok. 500kB.
– Przy wybranej jakości [FINE] dla obrazu
o rozmiarze [640 × 480] — ok. 150kB.
– Przy wybranej jakości [STANDARD] dla
obrazu o rozmiarze [1 152 × 864] — ok.
200kB.
– Przy wybranej jakości [STANDARD]
dla obrazu o rozmiarze [640 × 480] — ok.
60kB.
• Gdy obraz ma proporcje 16:9, nagrywane
pliki obrazów mają następujące rozmiary:
– Przy wybranej jakości [FINE] dla obrazu
o rozmiarze [1 152 × 648] — ok. 380kB.
– Przy wybranej jakości [FINE] dla obrazu
o rozmiarze [640 × 360] — ok. 120kB.
– Przy wybranej jakości [STANDARD] dla
obrazu o rozmiarze [1 152 × 648] — ok.
160kB.
– Przy wybranej jakości [STANDARD]
dla obrazu o rozmiarze [640 × 360] — ok.
60kB.
MOVIE SET

IMAGE SIZE
 320 × 240 (
)
Filmy nagrywane są w wysokiej
rozdzielczości.
160 × 112 (
)
Umożliwia nagranie dłuższego filmu.
Pojemność karty pamięci „Memory Stick
Duo” (w MB) i czas nagrywania (godziny:
minuty: sekundy)
320 × 240
8MB
16MB
(dostarczane
z modelami
DCR-HC33E/
HC43E)
32MB
160 × 112
00:01:20
00:05:20
00:02:40
00:10:40
00:05:20
00:21:20
Ciąg dalszy 
45
Menu MEMORY SET (Ciąg dalszy)
320 × 240
160 × 112
64MB
00:10:40
00:42:40
128MB
00:21:20
01:25:20
256MB
00:42:40
02:50:40
512MB
01:25:20
05:41:20
1GB
02:50:40
11:22:40
• W przypadku korzystania z karty
pamięci „Memory Stick Duo” firmy Sony
Corporation. Czas nagrywania różni się w
zależności od warunków nagrywania.
ALL ERASE
Umożliwia usunięcie wszystkich
niezabezpieczonych obrazów nagranych
na karcie pamięci „Memory Stick
Duo” lub obrazów znajdujących się w
określonym folderze.
 Wybierz ustawienie [ALL FILES] lub
[CURRENT FOLDER].
[ALL FILES]: Powoduje usunięcie
wszystkich obrazów na karcie pamięci
„Memory Stick Duo”.
[CURRENT FOLDER]: Powoduje usunięcie
wsz ystkich obrazów w wybranym
folderze.
 Dotknij dwukrotnie przycisku [YES] 
.
• Jeśli używana jest karta pamięci „Memory
Stick Duo” z zabezpieczeniem przed
zapisem, najpierw należy anulować
zabezpieczenie obrazu na karcie pamięci
„Memory Stick Duo” (str. 112).
• Folder nie zostanie usunięty, nawet jeśli
zostaną usunięte wszystkie znajdujące się w
nim obrazy.
• Podczas wyświetlania komunikatu [
Erasing all data...] (Kasowanie wszystkich
danych) nie należy wykonywać żadnej z
poniższych czynności:
– korzystanie z przełącznika POWER/
przycisków sterujących,
– wyjmowanie karty pamięci „Memory Stick
Duo”.
46
FORMAT
Nowa karta pamięci „Memory Stick
Duo” jest sformatowana fabrycznie i nie
wymaga formatowania.
Dotknij dwukrotnie przycisku [YES] 
.
Formatowanie zostanie zakończone, a
wszystkie obrazy zostaną usunięte.
• Podczas wyświetlania komunikatu [
Formatting...] nie należy wykonywać żadnej
z poniższych czynności:
– korzystanie z przełącznika POWER/
przycisków sterujących,
– wyjmowanie karty pamięci „Memory Stick
Duo”.
• Formatowanie powoduje skasowanie
całej zawartości karty pamięci „Memory
Stick Duo”, w tym także danych obrazów
zabezpieczonych i nowo utworzonych
folderów.
FILE NO.
 SERIES
Plikom będą przypisywane numery
kolejne, nawet jeśli karta pamięci
„Memory Stick Duo” zostanie
wymieniona na inną. Po utworzeniu
nowego folderu lub po zmianie folderu
nagrywania kolejność numerów plików
zostanie wyzerowana.
RESET
Po każdej wymianie karty pamięci
„Memory Stick Duo” numeracja plików
będzie zerowana (pierwszemu plikowi
na karcie będzie przypisywany numer
0001).
NEW FOLDER
Na karcie pamięci „Memory Stick
Duo” można utworzyć nowy folder
(od numeru 102MSDCF do numeru
999MSDCF). Jeśli folder jest pełny
(zawiera maksymalną liczbę obrazów
— 9999), automatycznie tworzony jest
nowy folder.
Menu PICT.APPLI.
Dotknij kolejno przycisków [YES] 
.
• Nie można usuwać utworzonych folderów
przy użyciu kamery. Należy sformatować
kartę pamięci „Memory Stick Duo” (str. 46)
lub usunąć foldery przy użyciu komputera.
• W miarę zwiększania liczby folderów na
karcie pamięci „Memory Stick Duo” maleje
liczba obrazów, które można nagrać.
REC FOLDER (Folder nagrywania)
Za pomocą przycisków
/
wybierz folder, który ma być używany
do nagrywania, a następnie dotknij
przycisku
.
PB FOLDER (Folder odtwarzania)
Za pomocą przycisków
/
należy
wybrać folder odtwarzania, a następnie
dotknąć przycisku
.
Ustawienia domyślne są oznaczone
symbolem .
Gdy dana opcja jest wybrana, wskaźniki
są wyświetlane w nawiasach.
Szczegółowe informacje dotyczące
wybierania opcji menu można
znaleźć na stronie 34.
FADER
Do aktualnie nagrywanych obrazów
można dodać poniższe efekty.
 Wybierz żądany efekt, a następnie
dotknij przycisku
.
Po wybraniu przycisku [OVERLAP],
[WIPE] lub [DOT FADER] obraz na
taśmie zostanie zapisany jako obraz
nieruchomy. (Podczas zapisywania
obrazu ekran przybiera kolor niebieski.)
 Naciśnij przycisk REC START/STOP.
Wskaźnik wprowadzania lub
wygaszania obrazu przestanie migać i
zniknie po zakończeniu efektu przejścia.
Korzystanie z menu
• Domyślnie obrazy są nagrywane w folderze
101MSDCF.
• Po nagraniu obrazu w folderze ten folder
zostanie ustawiony jako domyślny folder
odtwarzania.
Efekty specjalne na obrazie lub dodatkowe
funkcje nagrywania/odtwarzania (PICT.
EFFECT/SLIDE SHOW/INT.REC-STL itp.)
Aby anulować działanie, w punkcie 
należy dotknąć przycisku [OFF].
STBY
Wygaszanie
obrazu
REC
Wprowadzanie
obrazu
WHITE FADER
BLACK FADER
MOSAIC FADER
Ciąg dalszy 
47
Menu PICT.APPLI. (Ciąg dalszy)
MONOTONE
Podczas wprowadzania obraz zmienia
się stopniowo z obrazu czarno-białego w
kolorowy. Podczas wygaszania zmienia
się on stopniowo z kolorowego w
czarno-biały.
OVERLAP (tylko wprowadzanie)
WIPE (tylko wprowadzanie)
: Zaświeci ekran LCD.
Aby ukryć przyciski, dotknij przycisku
.
SLIDE SHOW
Odtwarzanie po kolei obrazów
zapisanych na karcie pamięci „Memory
Stick Duo” lub w folderze (pokaz
slajdów).
 Dotknij przycisku

DOT FADER (tylko wprowadzanie)
Korzystanie z wizjera
Parametry opcji [EXPOSURE] i
[FADER] można również ustawiać,
korzystając z wizjera, gdy panel LCD
jest obrócony o 180 stopni i zamknięty z
ekranem skierowanym na zewnątrz.


 Upewnij się, że świeci lampka





48
CAMERA-TAPE lub CAMERAMEMORY.
Zamknij panel LCD z ekranem
skierowanym na zewnątrz.
Zostanie wyświetlony symbol
.
Dotknij przycisku
.
Na ekranie pojawi się napis [Set LCD
off?].
Dotknij przycisku [YES].
Ekran LCD zostanie wyłączony.
Dotknij ekranu LCD, patrząc w wizjer.
Zostanie wyświetlona opcja
[EXPOSURE] i inne.
Dotknij przycisku, który chcesz ustawić.
[EXPOSURE]: Ustaw za pomocą
przycisków
/
i dotknij
przycisku
.
[FADER] : Dotknij kilkakrotnie,
aby wybrać żądany efekt (tylko
w przypadku, gdy świeci lampka
CAMERA-TAPE).

[PB
FOLDER].
Wybierz opcję [ALL FILES ( )]
lub [CURRENT FOLDER ( )], a
następnie dotknij przycisku
.
Po wybraniu opcji [CURRENT
FOLDER ( )], wszystkie obrazy
znajdujące się w bieżącym folderze
odtwarzania wybranym w opcji [PB
FOLDER] (str. 47) zostaną po kolei
odtworzone.
Dotknij przycisku [REPEAT].
Dotknij przycisku [ON] lub [OFF], a
następnie przycisku
.
Aby powtarzać pokaz slajdów, dotknij
przycisku [ON
].
Aby odtworzyć pokaz slajdów tylko raz,
dotknij przycisku [OFF].
Dotknij przycisków [END][START].
Aby anulować działanie funkcji [SLIDE
SHOW], należy dotknąć przycisku
[END]. Aby włączyć pauzę, należy
dotknąć przycisku [PAUSE].
• Pierwszy obraz pokazu slajdów można
wybrać za pomocą przycisków
/
przed dotknięciem przycisku [START].
• Jeśli w ramach pokazu slajdów odtwarzane
są filmy, można regulować głośność za
pomocą przycisków
/
.
D. EFFECT (Efekty cyfrowe)
Do nagrań można dodawać efekty
cyfrowe.
 Dotknij odpowiedniego efektu.
 Ustaw efekt za pomocą przycisków
/
, a następnie dotknij
przycisku
.
Gdy zostanie wybrany przycisk [STILL]
lub [LUMI. KEY], obraz po dotknięciu
przycisku
zostanie zapisany jako
obraz nieruchomy.
Efekt
Regulowane parametry
STILL
Stopień
przezroczystości
obrazu
nieruchomego, który
ma zostać nałożony
na film.
Interwał
odtwarzania klatka
po klatce.
LUMI. KEY
Układ kolorów na
obszarze obrazu
nieruchomego, który
ma być zastąpiony
przez film.
TRAIL
Czas wygaszania
obrazu śladowego.
SLOW
SHUTTR*
Szybkość migawki (1
is 1/25, 2 is 1/12, 3 is
1/6, 4 is 1/3).
OLD MOVIE*
Regulacja nie jest
potrzebna.
* Dostępny tylko podczas nagrywania.
 Dotknij przycisku
.
Zostanie wyświetlony symbol
.
Aby anulować działanie funkcji [D.
EFFECT], w punkcie  należy dotknąć
przycisku [OFF].
STILL
Powoduje nałożenie nagrywanego filmu
na wcześniej nagrany obraz nieruchomy.
LUMI. KEY (Klucz luminancji )
Powoduje zastąpienie jaśniejszych
obszarów wcześniej nagranego obrazu
nieruchomego (np. tła za osobą) filmem.
TRAIL
Powoduje nagrywanie obrazu w taki
sposób, aby pozostał na nim obraz
śladowy.
SLOW SHUTTR (Wolna migawka)
Zmniejszenie szybkości migawki.
Umożliwia wyraźne filmowanie
obiektów w ciemnych miejscach.
Korzystanie z menu
FLASH
z serii obrazów nieruchomych (efekt
stroboskopowy).
• Ostrość należy wyregulować ręcznie po
ustawieniu kamery na statywie, ponieważ
automatyczne ustawienie ostrości przy
wybranej opcji [SLOW SHUTTR] jest
bardzo trudne. ([FOCUS], str. 40)
OLD MOVIE
Obraz przypomina stary film dzięki
dodaniu odcieni sepii do jego
oryginalnej kolorystyki.
• W wypadku modeli DCR-HC39E/HC42E/
HC43E:
W przypadku opcji [OLD MOVIE] nie
można wybierać proporcji ekranu 16:9/4:3.
• Nie można nagrywać obrazów zmienionych
przy użyciu efektów specjalnych na taśmie
znajdującej się w kamerze.
• Nie można dodawać efektów do obrazów
pobranych z zewnątrz. Nie można również
wysyłać odtwarzanych obrazów z dodanymi
efektami cyfrowymi za pośrednictwem
gniazda DV Interface.
• Obrazy zmienione przy użyciu efektów
specjalnych można zapisać na karcie pamięci
„Memory Stick Duo” (str. 64) lub nagrać na
innej taśmie (str. 62).
PICT. EFFECT (Efekty na obrazie)
FLASH (Efekt stroboskopowy)
Powoduje nagranie filmu złożonego
Podczas nagrywania lub odtwarzania
obrazu można dodawać do niego efekty
specjalne. Zostanie wyświetlony symbol
.
Ciąg dalszy 
49
Menu PICT.APPLI. (Ciąg dalszy)
 OFF
Nie jest używane ustawienie [PICT.
EFFECT].
NEG.ART
Kolor i jasność są odwrócone.
SEPIA
Obraz jest wyświetlany w odcieniach
sepii.
B&W
Obraz jest wyświetlany jako czarnobiały.
SMTH INT. REC (Nagrywanie
na taśmie z równym
interwałem)(DCR-HC39E/
HC42E/HC43E)
Kamera będzie nagrywała po jednej
klatce obrazu w wybranych odstępach
czasu i przechowywała je w pamięci, aż
zbierze się ich większa liczba. Funkcja
ta jest przydatna do obserwowania
ruchu chmur lub zmian światła
dziennego. Podczas odtwarzania obraz
wydaje się płynny. Kamera powinna
być podłączona do gniazda ściennego
przy użyciu dostarczonego zasilacza
sieciowego.
SOLARIZE
Obraz przyjmuje wygląd ilustracji o
dużym kontraście.
PASTEL
Obraz przyjmuje wygląd jasnego
pastelowego rysunku.*
MOSAIC
Obraz przypomina mozaikę.*
* Dostępny tylko podczas nagrywania.
• Nie można dodawać efektów do obrazów
pobranych z zewnątrz. Nie można również
wysyłać odtwarzanych obrazów z dodanymi
efektami na obrazie za pośrednictwem
gniazda DV Interface.
• Obrazy zmienione przy użyciu efektów
specjalnych można zapisać na karcie pamięci
„Memory Stick Duo” (str. 64) lub nagrać na
innej taśmie (str. 62).
50
[a]: Nagrywanie
[b]: Interwał
 Dotykając przycisków

/
,
wybierz żądany czas trwania interwału
(od 1 do 120 s)
.
 Dotknij przycisku [REC START].
Rozpocznie się nagrywanie, a wskaźnik
 zmieni kolor na czerwony.
Aby przerwać nagrywanie, należy w
punkcie  dotknąć przycisku [REC
STOP].
Aby wznowić nagrywanie, należy
dotknąć przycisku [REC START].
Aby anulować, należy dotknąć przycisku
[REC STOP], a następnie przycisku
[END].
• Gdy kamera zarejestruje kilka klatek,
zostaną one nagrane na taśmie po
wykonaniu funkcji END SEARCH, zależnie
od długości interwału.
• Nie wolno wyłączać kamery ani odłączać
źródła zasilania, gdy na ekranie wyświetlany
jest komunikat.
• W przypadku pierwszego i ostatniego
ujęcia płynnego nagrywania interwałowego
kamera rejestruje kilka klatek.
• Płynne nagrywanie interwałowe jest
wyłączane po upływie około 12 godzin od
rozpoczęcia filmowania.
• Dźwięk nie jest nagrywany.
• Kilka ostatnich klatek może nie zostać
nagranych, jeśli wyczerpie się akumulator
lub skończy się taśma.
• Mogą występować różnice długości
interwału.
• Jeśli ostrość jest regulowana ręcznie, można
nagrywać wyraźne obrazy nawet przy
zmianach oświetlenia ([FOCUS], str. 40).
• Podczas nagrywania można wyłączyć
sygnalizację dźwiękową.
INT.REC-STL
(Nagrywanie interwałowe fotografii)
• Tryb demonstracyjny zostanie zawieszony w
opisanych poniżej sytuacjach.
– Jeśli podczas demonstracji zostanie
dotknięty ekran. (Tryb demonstracyjny
zostanie uruchomiony ponownie po
upływie około 10 min.)
– Jeśli do kamery zostanie włożona kaseta
lub karta pamięci „Memory Stick Duo”.
– Jeśli przełącznik POWER zostanie
ustawiony w pozycji innej niż CAMERATAPE.
– Gdy przełącznik NIGHTSHOT PLUS
znajduje się w pozycji ON.
PRINT
Korzystanie z menu
Obrazy nieruchome można nagrywać
na karcie pamięci „Memory Stick Duo”
z wybranym interwałem. Funkcja ta
jest przydatna do obserwowania ruchu
chmur lub zmian światła dziennego itp.
DEMO MODE
Ustawieniem domyślnym jest [ON],
dzięki czemu po upływie około 10 min
od wyjęcia z kamery kasety i karty
pamięci „Memory Stick Duo” oraz
przesunięcia przełącznika POWER w
dół w celu włączenia lampki CAMERATAPE zostanie włączony tryb
demonstracyjny.
Zobacz str. 70.
[a]: Nagrywanie
[b]: Interwał
 Dotykając przycisków
 wybierz
żądany czas trwania interwału (1, 5 lub
10 minut) 
 [ON] 

.
 Naciśnij do końca przycisk PHOTO.
Symbol
przestanie migać i
rozpocznie się nagrywanie interwałowe
obrazów nieruchomych.
Aby anulować funkcję [INT.RECSTL], należy w punkcie  wybrać opcję
[OFF].
51
Menu EDIT/PLAY
Ustawienia montażu lub odtwarzania w
różnych trybach (VAR.SPD PB/END SEARCH
itp.)
Ustawienia domyślne są oznaczone
symbolem .
Gdy dana opcja jest wybrana, wskaźniki
są wyświetlane w nawiasach.
Szczegółowe informacje dotyczące
wybierania opcji menu można
znaleźć na stronie 34.
VAR.SPD PB (Odtwarzanie z
różnymi prędkościami)
Oglądane filmy można odtwarzać w
różnych trybach.
 Podczas odtwarzania dotknij
następujących przycisków.
Aby
zmienić
kierunek
odtwarzania*
odtwarzać w
zwolnionym
tempie**
odtwarzać 2
razy szybciej
(z podwójną
prędkością)
Dotknij
(klatka)
Aby zmienić
kierunek:
(klatka) 
(podwójna
prędkość)
Aby zmienić
kierunek:
(klatka) 
(podwójna
prędkość)
odtwarzać
(klatka) w
klatka po klatce czasie wstrzymania
odtwarzania.
Aby zmienić
kierunek:
(klatka) w czasie
odtwarzania klatka
po klatce.
* U góry, u dołu lub na środku ekranu
mogą pojawić się poziome linie. Nie
oznacza to uszkodzenia.
52
**Obrazów wysyłanych za pośrednictwem
gniazda DV Interface nie można
płynnie odtwarzać w zwolnionym
tempie.
 Dotknij przycisku

.
Aby wrócić do zwykłego trybu
odtwarzania, należy dotknąć dwukrotnie
przycisku
(Odtwarzanie/Pauza) (w
przypadku odtwarzania klatka po klatce
wystarczy dotknąć raz).
• Nagrany dźwięk nie będzie odtwarzany. Na
ekranie mogą być widoczne mozaikowe
pozostałości poprzedniego obrazu.
REC CTRL (Sterowanie
nagrywaniem filmu)
Zobacz str. 63.
AUD DUB CTRL (Kopiowanie
dźwięku)
Zobacz str. 67.
REC MOVIE (Sterowanie
nagrywaniem)
Zobacz str. 64.
BURN DVD
Jeśli kamera jest podłączona do
komputera osobistego z serii Sony
VAIO, przy użyciu tego polecenia
można z łatwością zapisać na płycie
DVD obraz nagrany na taśmie
(Bezpośredni dostęp do programu
„Click to DVD”). Szczegółowe
informacje można znaleźć w sekcji
„Tworzenie płyty DVD (Bezpośredni
dostęp do programu „Click to DVD”)”
(str. 82).
Menu STANDARD
SET
BURN VCD
Jeśli kamera jest podłączona do
komputera osobistego, przy użyciu tego
polecenia można z łatwością zapisać na
płycie CD-R obraz nagrany na taśmie
(Bezpośredni dostęp do programu
Video CD Burn). Szczegółowe
informacje można znaleźć w instrukcji
„First Step Guide (Przewodnik po
operacjach podstawowych)” znajdującej
się na dostarczonej płycie CD-ROM.
END SEARCH
EXEC
CANCEL
Przerywa działanie funkcji [END
SEARCH].
Ustawienia domyślne są oznaczone
symbolem .
Gdy dana opcja jest wybrana, wskaźniki
są wyświetlane w nawiasach.
Szczegółowe informacje dotyczące
wybierania opcji menu można
znaleźć na stronie 34.
REC MODE (Tryb nagrywania)
 SP ()
Umożliwia nagrywanie na kasecie w
trybie SP (Standard Play).
LP ()
Umożliwia wydłużenie czasu
nagrywania 1,5 raza w stosunku do
trybu SP (Long Play).
• Podczas odtwarzania na innych kamerach
lub magnetowidach taśm nagranych w
trybie LP mogą wystąpić zniekształcenia
mozaikowe lub przerwy w emisji dźwięku.
• Jeśli na jednej taśmie występują nagrania
w trybie SP i w trybie LP, odtwarzany
obraz może być zniekształcony lub między
ujęciami mogą nie zostać prawidłowo
zapisane kody czasu.
Korzystanie z menu
Ostatnio nagrany obraz będzie
odtwarzany przez około 5 s, a następnie
kamera zatrzyma się automatycznie.
Ustawienia podczas nagrywania na taśmie
i inne ustawienia podstawowe (REC MODE/
MULTI-SOUND/LCD/VF SET/DISP OUTPUT/
USB itp.)
AUDIO MODE
 12BIT
Umożliwia nagrywanie w trybie 12bitowym (dwie ścieżki stereo).
16BIT (
)
Umożliwia nagrywanie w trybie
16-bitowym (jedna ścieżka stereo o
wysokiej jakości).
VOLUME
Zobacz stronie. 21.
Ciąg dalszy 
53
Menu STANDARD SET (Ciąg dalszy)
MULTI-SOUND
Umożliwia wybranie, czy dźwięk
nagrany za pomocą innych
urządzeń będzie odtwarzany w
trybie dwuścieżkowym, czy w trybie
stereofonicznym.
 STEREO
Umożliwia odtwarzanie ścieżki
głównej i podrzędnej (lub dźwięku
stereofonicznego).
Umożliwia odtwarzanie głównej
ścieżki dźwiękowej lub lewego kanału
stereofonicznego.
2
Umożliwia odtwarzanie podrzędnej
ścieżki dźwiękowej lub prawego kanału
stereofonicznego.
• Za pomocą kamery można odtwarzać kasety
z dwiema ścieżkami dźwiękowymi, ale nie
można ich nagrywać.
• Jeśli kamera zostanie odłączona od źródła
zasilania na dłużej niż 5 min, opcja ta wróci
do ustawienia [STEREO].
AUDIO MIX
Zobacz str. 68.
 LCD BRIGHT
Jasność ekranu LCD można regulować.
przycisków
/
.
.
 Dotknij przycisku
 LCD BL LEVEL
Jasność podświetlenia ekranu LCD
można regulować.
 NORMAL
Jasność standardowa.
BRIGHT
Umożliwia rozjaśnienie ekranu LCD.
• Po podłączeniu kamery do zewnętrznego
źródła zasilania automatycznie zostanie
wybrane ustawienie [BRIGHT].
• Wybór ustawienia [BRIGHT] podczas
nagrywania powoduje zmniejszenie
żywotności akumulatora o około 10%.
 LCD COLOR
EXT SUR MIC (Zewnętrzny mikrofon
surround) (DCR-HC39E/HC42E/HC43E)
Nasycenie barw ekranu LCD można
regulować za pomocą przycisków
/
.
)
Umożliwia nagrywanie 2 kanałów z
poszerzoną bazą stereofoniczną dzięki
podłączeniu mikrofonu (wyposażenie
opcjonalne).
STEREO
Umożliwia nagrywanie zwykłego
dźwięku stereofonicznego.
• Do nagrywania dźwięku z ustawieniem
[WIDE STEREO] niezbędny jest mikrofon
ECM-HQP1 (wyposażenie opcjonalne) lub
inne zgodne urządzenie.
54
LCD/VF SET
Czynność ta nie ma wpływu na
nagrywany obraz.
 Wyreguluj jasność za pomocą
1
 WIDE STEREO (
• Jeśli mikrofon nie jest podłączony, dźwięk
jest nagrywany w trybie [STEREO], nawet
gdy wybrano inne ustawienie.
Małe nasycenie
Duże nasycenie
 VF B.LIGHT
Jasność podświetlenia wizjera można
regulować.
 NORMAL
Jasność standardowa.
BRIGHT
Umożliwia rozjaśnienie ekranu wizjera.
• Po podłączeniu kamery do zewnętrznego
źródła zasilania automatycznie zostanie
wybrane ustawienie [BRIGHT].
• Wybór ustawienia [BRIGHT] podczas
nagrywania powoduje zmniejszenie
żywotności akumulatora o około 10%.
 W wypadku modeli DCR-HC32E/
HC33E:
WIDE DISP
Po ustawieniu dla opcji [WIDE
SELECT] trybu [16:9 WIDE], możesz
wybrać sposób wyświetlania obrazu w
wizjerze i na ekranie LCD.
 LETTER BOX
Ustawienie normalne (standardowy typ
wyświetlania)
Powoduje rozciągnięcie obrazu w
pionie, gdy przy proporcjach ekranu
16:9 na górze i na dole pojawiają się
czarne pasy.
 W wypadku modeli DCR-HC39E/
HC42E/HC43E:
VF WIDE DISP
Istnieje możliwość wybrania sposobu
wyświetlania w wizjerze obrazu o
proporcjach 16:9.
 LETTER BOX
Ustawienie normalne (standardowy typ
wyświetlania)
SQUEZE (Ściśnięcie)
Powoduje rozciągnięcie obrazu w
pionie, gdy przy proporcjach ekranu
16:9 na górze i na dole pojawiają się
czarne pasy.
A/VDV OUT (DCR-HC32E/
HC33E/HC42E/HC43E)
Jeśli dla opcji [A/VDV OUT]
(
) ustawiona jest wartość [ON],
można dokonać konwersji sygnału na
odpowiednią postać, podłączając do
kamery urządzenie cyfrowe i analogowe.
Szczegółowe informacje można znaleźć
na stronie 85.
Umożliwia wybranie wtyku wideo,
który będzie podłączany w przypadku
dostarczania obrazu z innego
urządzenia za pośrednictwem kabla
połączeniowego A/V.
 VIDEO
Sygnał jest przesyłany za
pośrednictwem wtyku wideo kabla
połączeniowego A/V (dostarczony).
S VIDEO
Sygnał jest przesyłany za
pośrednictwem wtyku S VIDEO kabla
połączeniowego A/V połączonego
z kablem S VIDEO (wyposażenie
opcjonalne).
TV TYPE
(DCR-HC39E/HC42E/HC43E)
Korzystanie z menu
SQUEZE (Ściśnięcie)
VIDEO INPUT (DCR-HC32E/
HC33E/HC42E/HC43E)
Zobacz stronie. 32.
USB-CAMERA
Obrazy wyświetlane na ekranie
kamery można oglądać także na
komputerze (funkcja USB Streaming)
za pośrednictwem kabla USB.
Więcej informacji można znaleźć w
instrukcji „Przewodnik po operacjach
podstawowych” znajdującej się na
dostarczonej płycie CD-ROM (str. 73).
USB-PLY/EDT (Odtwarzanie/Edycja
USB)
Tę opcję należy wybrać w przypadku
wyświetlania na ekranie komputera
obrazów zapisanych w kamerze (str. 73)
lub w przypadku podłączenia kamery
za pośrednictwem dostarczonego
kabla USB do drukarki zgodnej ze
standardem PictBridge (str. 70).
Ciąg dalszy 
55
Menu STANDARD SET (Ciąg dalszy)
 STD-USB
Umożliwia wyświetlanie obrazów
zapisanych na karcie pamięci „Memory
Stick Duo”.
PictBridge
Zobacz stronie. 70.
USB STREAM
Umożliwia wyświetlanie obrazów
zapisanych na taśmie.
DISP GUIDE
Zobacz stronie. 14.
DATA CODE
Umożliwia wyświetlanie podczas
nagrywania informacji zapisywanych
automatycznie na taśmie (kodów
danych).
 OFF
Kody danych nie są wyświetlane.
DATE/TIME
Umożliwia wyświetlanie daty i godziny.
CAMERA DATA ( poniżej )
Umożliwia wyświetlanie ustawień
kamery.
Funkcja ta jest niedostępna podczas
działania kamery w trybie Easy
Handycam.
60min
0:00:00:00
6
5
AUTO
100 AWB
F1. 8
9dB
1
2
3
4
 Wyłączenie funkcji SteadyShot*
 Naświetlenie*
 Balans bieli*
• Ustawienia kamery nie są wyświetlane
podczas odtwarzania filmów nagranych na
karcie pamięci „Memory Stick Duo”.
• Wartość regulacji naświetlenia (0EV),
szybkość migawki i wartość przysłony są
podawane podczas wyświetlania zdjęć
zapisanych na karcie pamięci „Memory
Stick Duo”.
• W przypadku obrazu nagranego z użyciem
lampy błyskowej (wyposażenie opcjonalne)
wyświetlany jest symbol .
• Informacje o dacie/godzinie (DATE/TIME)
są wyświetlane w tym samym polu. Jeśli
obraz został nagrany bez ustawionego
zegara, zamiast danych będą wyświetlane
symbole [-- -- ----] i [--:--:--].
REMAINING
 AUTO
Powoduje wyświetlanie wskaźnika
pozostałej taśmy przez około 8 sekund
w opisanych poniżej sytuacjach.
• Po ustawieniu przełącznika POWER
w pozycji PLAY/EDIT lub CAMERATAPE przy włożonej kasecie.
• Po dotknięciu przycisku
(odtwarzanie/pauza).
ON
Wskaźnik pozostałej taśmy jest
wyświetlany przez cały czas.
REMOTE CTRL ( Pilot )
Ustawieniem domyślnym jest [ON],
dzięki czemu można używać pilota (str.
30).
• Wybierz ustawienie [OFF], aby zapobiec
reagowaniu kamery na sygnały sterujące
wysyłane przez pilota innego magnetowidu.
• Jeśli kamera zostanie odłączona od źródła
zasilania na dłużej niż 5 min, opcja ta wróci
do ustawienia [ON].
 Wzmocnienie*
 Szybkość migawki
 Wartość przysłony
* Wyświetlane tylko podczas
odtwarzania z taśmy.
56
REC LAMP (Lampka nagrywania)
Jeśli dla tej opcji zostanie wybrane
ustawienie [OFF], lampka nagrywania
nie będzie świeciła podczas filmowania.
(Ustawieniem domyślnym jest [ON].)
Menu TIME/LANGU.
(CLOCK SET/WORLD TIME/LANGUAGE)
BEEP
Szczegółowe informacje dotyczące
wybierania opcji menu można
znaleźć na stronie 34.
 ON
Powoduje odtwarzanie melodii po
rozpoczęciu/zakończeniu nagrywania
lub podczas korzystania z panelu
dotykowego.
OFF
Powoduje anulowanie melodii.
DISP OUTPUT
 LCD PANEL
Powoduje wyświetlenie informacji,
takich jak kod czasu, na ekranie LCD i
w wizjerze.
Powoduje wyświetlenie informacji,
takich jak kod czasu, na ekranie
telewizora, na ekranie LCD i w
wizjerze.
MENU ROTATE
 NORMAL
Po dotknięciu przycisku
menu są przewijane w dół.
opcje
OPPOSITE
Po dotknięciu przycisku
opcje
menu są przewijane w górę.
WORLD TIME
Podczas korzystania z kamery za granicą
można ustawić różnicę czasu, dotykając
przycisków
/
. Zegar zostanie
ustawiony zgodnie z różnicą czasu.
Jeśli zostanie ustawiona różnica czasu
o wartości 0, zegar będzie wskazywał
pierwotnie ustawioną godzinę.
LANGUAGE
Istnieje możliwość wybrania języka
używanego na ekranie LCD.
Można wybrać język angielski, angielski
uproszczony, chiński tradycyjny, chiński
uproszczony, francuski, hiszpański,
portugalski, niemiecki, holenderski,
włoski, grecki, rosyjski, arabski, perski
lub tajski.
Korzystanie z menu
V-OUT/PANEL
CLOCK SET
Zobacz stronie. 15.
• Jeśli wśród dostępnych opcji nie można
znaleźć swojego ojczystego języka,
kamera oferuje uproszczoną wersję języka
angielskiego (polecenie [ENG[SIMP]]).
A.SHUT OFF (Automatyczne
wyłączanie)
 5 min
Kamera nieużywana przez ponad 5 min
jest automatycznie wyłączana.
NEVER
Kamera nigdy nie wyłącza się
automatycznie.
• W wypadku podłączania kamery do gniazda
ściennego. Ustawieniem domyślnym opcji
[A.SHUT OFF] jest [NEVER].
CALIBRATION
Zobacz stronie. 119.
57
Dostosowywanie menu
Personal Menu
Do menu Personal Menu można
dodawać wybrane opcje oraz
dostosowywać jego ustawienia dla
każdej pozycji przełącznika POWER.
Jest to wygodne, gdy do menu Personal
Menu dodawane są często używane
opcje menu.
3 Dotknij przycisku
/
, aby
wybrać opcję menu, a następnie
[YES]
dotknij przycisków
.
Opcja menu zostanie dodana na
końcu listy.
Dodawanie opcji menu
Dla każdej pozycji przełącznika
POWER można dodać maksymalnie
28 opcji menu. Aby dodać więcej opcji
menu, należy usunąć te mniej ważne.
1 Dotknij przycisków
[P-
MENU SET UP] [ADD].
Jeśli żądana opcja menu nie jest
wyświetlana, dotknij przycisku
/ .
60min
STBY
Select the category.
0:00:00
Usuwanie opcji menu
1 Dotknij przycisków
[PMENU SET UP] [DELETE].
Jeśli żądana opcja menu nie jest
wyświetlana, dotknij przycisku
/ .
60min
STBY
Select button to delete.
MENU
END
CAMERA SET
PICT. APPLI.
EDIT/PLAY
STANDARD SET
TIME/LANGU.
1/3
0:00:00
END
DISP
GUIDE
TELE
MACRO
EXPOSURE
SPOT
FOCUS
FADER
OK
2 Dotknij przycisku
/
,
aby wybrać kategorię menu, a
następnie dotknij przycisku
.
60min
Select the item.
STBY
0:00:00
END
PROGRAM AE
SPOT METER
EXPOSURE
WHITE BAL.
AUTO SHUTTER
OK
2 Dotknij opcji menu, którą chcesz
usunąć.
60min
DELETE
0:00:00
STBY
Delete this from
CAMERA-TAPE mode's
P-MENU?
YES
NO
3 Dotknij przycisków [YES]
.
• Nie można usunąć opcji [MENU] i [PMENU SET UP].
58
Zmiana kolejności opcji
wyświetlanych w menu
Personal Menu
1 Dotknij przycisków
[P-
MENU SET UP] [SORT].
Jeśli żądana opcja menu nie jest
wyświetlana, dotknij przycisku
/ .
2 Dotknij opcji menu, którą chcesz
przenieść.
/
, aby
przenieść opcję menu w wybrane
miejsce.
4 Dotknij przycisku
Korzystanie z menu
3 Dotknij przycisku
.
Aby posortować inne opcje,
powtarzaj czynności od 2 do 4.
5 Dotknij przycisków [END]
.
• Nie można przenieść opcji [P-MENU
SET UP].
Przywracanie ustawień menu
Personal Menu (zerowanie)
Dotknij przycisków
[P-MENU
SET UP] [RESET][YES][YES]
.
Jeśli żądana opcja menu nie jest
wyświetlana, dotknij przycisku
/
.
59
Podłączanie do magnetowidu lub odbiornika TV
Kamera powinna być podłączona do gniazda ściennego przy użyciu dostarczonego
zasilacza sieciowego (str. 8). Informacje na ten temat można również znaleźć w
instrukcjach obsługi dostarczonych z podłączanymi urządzeniami.
Gniazdo A/V lub A/V OUT*
1
(Żółty) (Biały) (Czerwony)
Magnetowidy lub
odbiorniki TV
Do gniazda
i.LINK
(IEEE1394)
2
3
Interfejs
DV lub
DV OUT*
Urządzenie zgodne
ze standardem
i.LINK
: Przepływ sygnału
uzyskanie lepszej jakości obrazów niż
w przypadku podłączenia za pomocą
dostarczonego kabla A/V.
Należy podłączyć biały i czerwony wtyk
(lewy/prawy kanał audio) oraz wtyk
S VIDEO (kanał S VIDEO) kabla
połączeniowego A/V (wyposażenie
opcjonalne). W tym wypadku
podłączenie żółtego wtyku (standardowy
sygnał wideo) nie jest konieczne. Za
pośrednictwem połączenia S VIDEO nie
będzie przesyłany tylko sygnał audio.
* W wypadku modelu DCR-HC39E:
Gniazdo działa wyłącznie jako wyjście.

Kabel połączeniowy A/V
(dostarczony)
Podłącz kabel połączeniowy A/V do
kamery lub podstawki Handycam Station.
W wypadku modeli DCR-HC32E/
HC33E/HC42E/HC43E:
Gniazdo A/V pełni rolę zarówno
wejścia, jak i wyjścia, przełączając się
automatycznie w zależności od stanu
działania.

60
Kabel połączeniowy A/V
obsługujący standard S VIDEO
(wyposażenie opcjonalne)
Podłączenie kamery do innego urządzenia
za pośrednictwem gniazda S VIDEO i
kabla połączeniowego A/V
obsługującego standard S VIDEO
(wyposażenie opcjonalne) pozwala na

Kabel i.LINK (wyposażenie
opcjonalne)
Przy użyciu kabla i.LINK (wyposażenie
opcjonalne) można połączyć kamerę z
innym urządzeniem. Sygnały wideo i audio
są wówczas przesyłane w postaci cyfrowej,
co gwarantuje lepszą jakość obrazu.
Należy pamiętać, że nie można wysyłać
oddzielnie dźwięku i obrazu.
Kopiowanie/Edycja
• Kabel połączeniowy A/V należy podłączyć
do gniazda wyjściowego urządzenia, z
którego kopiowany jest obraz (w wypadku
modeli DCR-HC32E/HC33E/HC42E/
HC43E), lub do gniazda wejściowego innego
urządzenia, na które kopiowany jest obraz z
kamery.
• Jeśli kamera jest podłączana do urządzenia
monofonicznego, do gniazda wideo należy
podłączyć żółty wtyk kabla połączeniowego
A/V, a do gniazda audio magnetowidu lub
odbiornika TV — czerwony (kanał prawy)
albo biały wtyk (kanał lewy).
• Jeśli urządzenie jest podłączone przy użyciu
kabla połączeniowego A/V (należy do
wyposażenia), dla opcji [DISP OUTPUT]
należy wybrać ustawienie [LCD PANEL]
(ustawienie domyślne) (str. 57), aby
zapobiec skopiowaniu zawartości ekranu
razem z obrazami.
• Kabli połączeniowych A/V nie należy
podłączać jednocześnie do kamery i
podstawki Handycam Station. Obraz i
dźwięk może ulec zniekształceniu.
61
Kopiowanie na
inne urządzenia
nagrywające
Istnieje możliwość kopiowania
obrazu odtwarzanego przez kamerę
na inne urządzenia nagrywające (np.
magnetowidy).
1 Podłącz do kamery magnetowid
jako urządzenie nagrywające.
Szczegółowe informacje na temat
sposobu podłączenia można znaleźć
na stronie 60.
2 Przygotuj magnetowid do
nagrywania.
W przypadku kopiowania przy
użyciu magnetowidu włóż kasetę do
nagrywania.
W przypadku kopiowania przy
użyciu nagrywarki DVD włóż płytę
DVD do nagrywania.
Jeśli w urządzeniu nagrywającym
znajduje się przełącznik źródła
sygnału wejściowego, ustaw go w
trybie wejściowym.
3 Przygotuj kamerę do
odtwarzania.
Włóż nagraną kasetę.
W wypadku modeli DCR-HC39E/
HC42E/HC43E: Ustaw opcję
[TV TYPE] (str. 32) odpowiednio
do używanego urządzenia
odtwarzającego (odbiornik TV itp.).
62
4 Rozpocznij odtwarzanie
materiału z kamery i nagraj go
na kasecie znajdującej się w
magnetowidzie.
Szczegółowe informacje na ten
temat można znaleźć w instrukcji
obsługi dostarczonej z urządzeniem
nagrywającym.
5 Po zakończeniu kopiowania
zatrzymaj kamerę i magnetowid.
• Poniższych elementów nie można odtwarzać
za pośrednictwem gniazda DV Interface:
– Wskaźniki.
– [PICT. EFFECT] (str. 49), [D. EFFECT]
(str. 48) oraz zbliżenie podczas
odtwarzania (str. 23).
– Tytuły, które zostały nagrane za pomocą
innej kamery.
• Aby nagrać dane dotyczące ustawień
daty/godziny oraz ustawień kamery, należy
wyświetlić je na ekranie (str. 56).
• W przypadku podłączenia przy użyciu
kabla i.LINK (wyposażenie opcjonalne) w
nagranym obrazie pojawiają się zakłócenia,
jeśli w kamerze zostanie włączona pauza
podczas nagrywania na magnetowidzie.
Nagrywanie obrazów
z magnetowidu lub z
odbiornika TV
(DCR-HC32E/HC33E/
HC42E/HC43E)
Obrazy lub programy z magnetowidu
lub z odbiornika TV można nagrywać
na taśmie lub karcie pamięci „Memory
Stick Duo”. Scenę można także nagrać
jako obraz nieruchomy na karcie
pamięci „Memory Stick Duo”.
Przed przystąpieniem do nagrywania
należy włożyć do kamery kasetę lub
kartę pamięci „Memory Stick Duo”.
Nagrywanie filmów
1 Podłącz odbiornik TV lub
magnetowid do kamery.
Szczegółowe informacje dotyczące
podłączania można znaleźć na stronie
60.
• Gdy kamera i inne urządzenia są
połączone za pośrednictwem kabla
i.LINK, wyświetlany jest wskaźnik
.
(Wskaźnik ten może również pojawić się
na ekranie odbiornika TV.)
dół, aby zaświeciła lampka PLAY/
EDIT.
4 Steruj kamerą, aby nagrywać
filmy.
W przypadku nagrywania na taśmie
dotknij przycisków
[
REC
CTRL][REC PAUSE].
W przypadku nagrywania na karcie
pamięci „Memory Stick Duo” dotknij
przycisków
[MENU]
(EDIT/PLAY)[ REC MOVIE].
5 Rozpocznij odtwarzanie kasety
w magnetowidzie lub wybierz
program TV.
Na ekranie LCD kamery pojawi się
obraz odtwarzany przez podłączone
do niej urządzenie.
Kopiowanie/Edycja
• Kamera umożliwia nagrywanie tylko ze
źródeł sygnału w systemie PAL. Nie można
np. nagrać prawidłowo materiałów wideo lub
programów telewizyjnych zakodowanych w
systemie SECAM, który jest stosowany we
Francji. Szczegółowe informacje na temat
telewizyjnych systemów kodowania kolorów
można znaleźć na stronie. 110.
• W przypadku podłączania źródła
sygnału wejściowego w systemie PAL za
pośrednictwem 21-stykowego adaptera,
należy użyć 21-stykowego adaptera
działającego w dwóch kierunkach
(wyposażenie opcjonalne).
3 Przesuń przełącznik POWER w
6 Dotknij przycisku [REC START] w
chwili, w której chcesz rozpocząć
nagrywanie.
7 Zatrzymaj nagrywanie.
W przypadku nagrywania na taśmie
dotknij przycisku
(STOP) lub
[REC PAUSE].
W przypadku nagrywania na karcie
pamięci „Memory Stick Duo”
dotknij przycisku [REC STOP].
8 Dotknij przycisku

.
2 Jeśli nagrywasz z magnetowidu,
włóż kasetę.
Ciąg dalszy 
63
Nagrywanie obrazów z magnetowidu
lub z odbiornika TV (Ciąg dalszy)
Nagrywanie obrazów
nieruchomych
1 Wykonaj czynności od 1 do 3
opisane w sekcji „Nagrywanie
filmów”.
2 Rozpocznij odtwarzanie obrazu
wideo lub odbieranie programu
telewizyjnego, który chcesz
nagrać.
Na ekranie kamery pojawi się obraz
z magnetowidu lub z odbiornika TV.
3 Naciśnij lekko przycisk PHOTO,
gdy pojawi się scena, którą
chcesz nagrać. Sprawdź obraz i
naciśnij przycisk do końca.
Kopiowanie obrazów z
taśmy na kartę pamięci
„Memory Stick Duo”
Filmy i obrazy nieruchome można
nagrywać na karcie pamięci „Memory
Stick Duo”. Przed rozpoczęciem
nagrywania należy sprawdzić, czy w
kamerze znajduje się nagrana taśma i
karta pamięci „Memory Stick Duo”.
1 Przesuń przełącznik POWER w
dół, aby zaświeciła lampka PLAY/
EDIT.
2 Wyszukaj i nagraj żądaną scenę.
W przypadku kopiowania obrazów jako
obrazów nieruchomych
Dotknij przycisku
(PLAY),
aby rozpocząć odtwarzanie taśmy,
a następnie naciśnij lekko przycisk
PHOTO, gdy zostanie wyświetlona
scena, którą chcesz nagrać. Sprawdź
obraz i naciśnij przycisk do końca.
W przypadku kopiowania obrazów jako
filmu
Dotknij przycisków

[MENU]
(EDIT/PLAY)
[ REC MOVIE]
(PLAY),
aby rozpocząć odtwarzanie taśmy, a
następnie dotknij przycisku [REC
START] w momencie, w którym
chcesz włączyć nagrywanie.
W momencie, w którym chcesz
zakończyć nagrywanie, dotknij
przycisków [REC STOP]
(STOP)

.
• Kodów danych zapisanych na taśmie nie
można nagrać na karcie pamięci „Memory
Stick Duo”. Na karcie pamięci „Memory
Stick Duo” zostanie zapisana data i godzina
nagrania obrazu.
• Dźwięk jest nagrywany w trybie
monofonicznym z częstotliwością
próbkowania 32 kHz.
64
• Informacje o czasie nagrywania filmów
można znaleźć na stronie 45.
• W wypadku modeli DCR-HC39E/HC42E/
HC43E: Obrazy nieruchome będą miały
stały rozmiar: [640 × 360] w przypadku
odtwarzania obrazu o proporcjach 16:9
oraz [640 × 480] w przypadku odtwarzania
obrazu o proporcjach 4:3.
Kopiowanie/Edycja
65
Kopiowanie dźwięku na nagraną taśmę
Do taśmy nagranej w trybie 12-bitowym (str. 53) można dodać dźwięk bez usuwania
oryginalnej ścieżki dźwiękowej.
Podłączanie
 Active Interface
Shoe
 Mikrofon wewnętrzny
Kabel połączeniowy A/V
(dostarczony)
 Gniazdo
A/V
Nie należy
podłączać wtyku
wideo (żółtego).
(Biały)
(Czerwony)
AUDIO OUT
: Przepływ sygnału
Ścieżkę dźwiękową można nagrać,
podłączając urządzenie w jeden z
poniższych sposobów.
 W wypadku modeli DCR-HC39E/
HC42E/HC43E:
Mikrofon zewnętrzny (wyposażenie
opcjonalne) do gniazda Active Interface
Shoe.
 W wypadku modeli DCR-HC32E/
HC33E/HC42E/HC43E:
Urządzenie audio podłączone
do podstawki Handycam Station
lub kamery przy użyciu kabla
połączeniowego A/V.
 Zastosowanie mikrofonu wewnętrznego
(nie wymaga podłączenia).
66
Urządzenia audio (na przykład
odtwarzacz CD/MD)
Nagrywany sygnał wejściowy audio jest
nadrzędny względem innych sygnałów.
Obowiązuje następująca hierarchia:
.
Nagranie dodatkowej ścieżki
dźwiękowej nie jest możliwe, gdy:
– Taśma została nagrana w trybie 16-bitowym
(str. 53).
– Taśma została nagrana w trybie LP.
– Kamera jest podłączona za pośrednictwem
kabla i.LINK.
– Taśma została nagrana w trybie 4CH MIC
REC na innym urządzeniu.
– Taśma została nagrana w telewizyjnym
systemie kodowania kolorów innym niż
system tej kamery.
– Używany fragment taśmy jest pusty.
– Zabezpieczenie kasety przed zapisem
znajduje się w pozycji SAVE.
Nagrywanie dźwięku
Przed rozpoczęciem nagrywania włóż do
kamery nagraną kasetę.
1 Przesuń przełącznik POWER w
dół, aby zaświeciła lampka PLAY/
EDIT.
2 Dotknij przycisku
(Odtwarzanie/Pauza), aby
uruchomić odtwarzanie taśmy,
a następnie dotknij ponownie
tego przycisku w chwili, w której
ma się rozpocząć nagrywanie
dźwięku.
 [MENU] 
(EDIT/PLAY)
 [AUD DUB CTRL] 

[AUDIO DUB].
Zostanie wyświetlony symbol
60min
AUD DUB CTRL

0:00:00:00
AUDIO
DUB
4 Dotknij przycisku
(odtwarzanie) i jednocześnie
rozpocznij odtwarzanie dźwięku,
który ma zostać nagrany.
Symbol pojawia się podczas
nagrywania nowego dźwięku w
trybie stereo 2 (ST2), gdy włączone
jest odtwarzanie nagrania z taśmy.
5 Dotknij przycisku
Kopiowanie/Edycja
• Sygnał obrazu nie będzie wysyłany za
pośrednictwem gniazda A/V podczas
dodawania dźwięku:
– w przypadku gniazda A/V następujących
modeli: DCR-HC32E/HC33E/HC42E/
HC43E;
– z zastosowaniem mikrofonu
zewnętrznego.
Obraz można obejrzeć na ekranie LCD lub
w wizjerze.
• W wypadku modeli DCR-HC39E/HC42E/
HC43E: Jeśli do gniazda Active Interface
Shoe zostanie podłączony mikrofon
zewnętrzny (wyposażenie opcjonalne),
obraz i dźwięk można kontrolować po
podłączeniu kamery do telewizora za
pomocą kabla połączeniowego A/V. Jednak
dźwięk nagrywany później nie jest wysyłany
z kamery. Dźwięk można odtworzyć przy
użyciu telewizora lub innego urządzenia.
• Kabli połączeniowych A/V nie należy
podłączać jednocześnie do kamery i
podstawki Handycam Station. Może to
spowodować zniekształcenia dźwięku.
3 Dotknij kolejno przycisków
(stop), aby
zatrzymać nagrywanie.
Aby skopiować dźwięk i dodać go
do innych scen, powtórz czynności
opisane w punkcie 2 w celu wybrania
scen i dotknij przycisku [AUDIO
DUB].
6 Dotknij kolejno przycisków

.
• Aby ustawić punkt końcowy dla operacji
kopiowania dźwięku, należy wcześniej
nacisnąć przycisk ZERO SET MEMORY
na pilocie, gdy wyświetlana jest scena, przy
której podczas kopiowania dźwięku ma
zostać wyłączone. Po wykonaniu czynności
opisanych w punktach od 2 do 4 nagrywanie
zostanie automatycznie wyłączone przy
wybranej scenie.
Ciąg dalszy 
67
Kopiowanie dźwięku na nagraną
taśmę (Ciąg dalszy)
• Dodatkową ścieżkę dźwiękową można
nagrać tylko na taśmie nagranej na tej
kamerze. W przypadku kopiowania dźwięku
na taśmę nagraną przy użyciu innych kamer
(łącznie z innymi kamerami DCR-HC32E/
HC33E/HC39E/HC42E/HC43E) jakość
dźwięku może ulec pogorszeniu.
Odtwarzanie nagranego dźwięku
 Odtwórz taśmę, na której został
nagrany dźwięk (str. 21).

[MENU] 
(STANDARD SET)

 [AUDIO MIX] 
.
 Dotknij kolejno przycisków
60min
0:00:00:00
Usuwanie nagranych
obrazów z karty
pamięci „Memory Stick
Duo”
1 Przesuń przełącznik POWER w
dół, aby zaświeciła lampka PLAY/
EDIT.
2 Dotknij przycisku
60min
101–0001
1152
.
2 / 10 101
MEMORY PLAY
AUDIO MIX
ST1
ST2
P-MENU
 Dotknij przycisku
/
, aby
wyregulować balans między oryginalną
ścieżką dźwiękową (ST1) i dźwiękiem
nagranym później (ST2), a następnie
dotknij przycisku
.
• Oryginalna ścieżka dźwiękowa (ST1) jest
wyprowadzana z zastosowaniem ustawień
domyślnych.
• Wyregulowane parametry balansu
powracają do ustawień domyślnych
po upływie około 5 min od odłączenia
akumulatora lub innego źródła zasilania.
3 Za pomocą przycisków
/
,
wybierz obraz, który chcesz
usunąć.
• Aby usunąć wszystkie obrazy
jednocześnie, wybierz opcję [ALL
ERASE] (str. 46).
4 Dotknij przycisku

[YES].
• Nie można przywrócić obrazów, które
zostały usunięte.
• Obrazy można usuwać na ekranie
indeksowym (str. 21). Wyświetlając 6
obrazów naraz, można łatwo znaleźć obraz,
który ma zostać usunięty.
Dotknij przycisków
 [ DELETE]
 obraz, który chcesz usunąć 

[YES].
• Nie można usuwać obrazów, jeśli
zabezpieczenie przed zapisem na karcie
pamięci „Memory Stick Duo” jest ustawione
w położeniu ochrony przed zapisem
(str. 112) lub jeśli wybrany obraz jest
zabezpieczony (str. 69).
68
Oznaczanie obrazów na
karcie pamięci „Memory
Stick Duo” specjalnymi
informacjami
(ochrona obrazu/znacznik
wydruku)
W przypadku korzystania z karty pamięci
„Memory Stick Duo” z zabezpieczeniem
przed zapisem należy się upewnić, że
zabezpieczenie nie jest ustawione w
położeniu ochrony przed zapisem (str.
112).
Zabezpieczenie przed
przypadkowym skasowaniem
(ochrona obrazu)
1 Przesuń przełącznik POWER w
dół, aby zaświeciła lampka PLAY/
EDIT.
2 Dotknij przycisków


[PROTECT].
Wybieranie obrazów
nieruchomych do drukowania
(znacznik wydruku)
Do wybierania w kamerze obrazów,
które mają zostać wydrukowane, służy
standard DPOF (Digital Print Order
Format).
Dzięki oznaczeniu obrazów, które
mają zostać wydrukowane, nie trzeba
później wybierać ich ponownie podczas
drukowania. (Nie można określić liczby
wydruków poszczególnych obrazów).
1 Przesuń przełącznik POWER w
dół, aby zaświeciła lampka PLAY/
EDIT.
2 Dotknij przycisków
[PRINT


MARK].
Kopiowanie/Edycja
Istnieje możliwość wybrania i
oznaczenia obrazów, które mają być
chronione przed przypadkowym
skasowaniem.
• Aby anulować ochronę obrazu, w punkcie 3
należy dotknąć ponownie obrazu, wyłączając
w ten sposób jego ochronę.
3 Dotknij obrazu, który chcesz
wydrukować w późniejszym
czasie.
Zostanie
wyświetlony
symbol
PRINT MARK
3 Dotknij obrazu, który chcesz
zabezpieczyć.
PROTECT
101–0002
2/ 10
Zostanie
wyświetlony
symbol 
101
101–0002
2/ 10
101
OK
4 Dotknij przycisku
[END].
OK
4 Dotknij przycisku
[END].
• Aby usunąć znacznik wydruku, w punkcie 3
należy dotknąć ponownie obrazu, usuwając
w ten sposób znacznik wydruku.
Ciąg dalszy 
69
Oznaczanie obrazów na karcie pamięci „Memory
Stick Duo” specjalnymi informacjami (ochrona
obrazu/znacznik wydruku) (Ciąg dalszy)
• Nie należy zaznaczać w kamerze obrazów,
jeśli na karcie pamięci „Memory Stick Duo”
znajdują się już obrazy zawierające znacznik
wydruku umieszczony za pomocą innych
urządzeń. Może to spowodować modyfikację
informacji o obrazach ze znacznikiem
wydruku umieszczonym przy użyciu innego
urządzenia.
Drukowanie nagranych
obrazów (drukarka zgodna
ze standardem PictBridge)
Obrazy można drukować bezpośrednio
przy użyciu drukarki zgodnej ze
standardem PictBridge bez konieczności
podłączania kamery do komputera.
Podłącz dostarczony zasilacz sieciowy
do gniazda ściennego.
Przed przystąpieniem do drukowania
należy włożyć do kamery kartę pamięci
„Memory Stick Duo”, na której zapisane
są obrazy.
Podłączanie kamery do drukarki
1 Przesuń przełącznik POWER w
dół, aby zaświeciła lampka PLAY/
EDIT.
2 Dotknij przycisków
[MENU]
(STANDARD
SET)[USB-PLY/EDT]

[PictBridge]
.
3 Połącz gniazdo USB podstawki
Handycam Station (str. 72) z
drukarką przy użyciu kabla USB.
4 Ustaw przełącznik
(USB) ON/
OFF na podstawce Handycam
Station w pozycji ON (str. 72).
70
5 Dotknij przycisków
(PICT.
APPLI.) [PRINT].
[YES].
Po zakończeniu podłączania na
ekranie pojawi się symbol
(połączenie PictBridge).
PRINT
101-0001
-
1 / 10
1152
101
END
+
SET
EXEC
Zostanie wyświetlony jeden z
obrazów przechowywanych na karcie
pamięci „Memory Stick Duo”.
Drukowanie
1 Za pomocą przycisków
/
wybierz obraz do wydrukowania.
[COPIES].
3 Za pomocą przycisków
/
wybierz liczbę kopii do
wydrukowania.
Maksymalna liczba kopii jednego
obrazu przeznaczonego do
wydrukowania, jaką można ustawić,
wynosi 20.
4 Dotknij przycisku
[END].
Aby wydrukować na zdjęciu datę,
dotknij przycisków
[DATE/
TIME][DATE] lub [DAY &
TIME]
.
Po zakończeniu drukowania zniknie
komunikat [Printing...] i zostanie
wyświetlony ponownie ekran wyboru
obrazu.
Po zakończeniu drukowania dotknij
przycisku [END].
• Dodatkowe informacje można również
znaleźć w instrukcji obsługi używanej
drukarki.
• Nie należy wykonywać poniższych
czynności, gdy na ekranie jest wyświetlany
symbol . Czynności te mogą wówczas nie
zostać wykonane poprawnie.
– Przesuwanie przełącznika POWER.
– Odłączanie kabla USB od podstawki
Handycam Station lub drukarki.
– Wyjmowanie z kamery karty pamięci
„Memory Stick Duo”.
• Jeśli drukarka przestanie działać,
należy odłączyć kabel USB i powtórzyć
wykonywanie czynności od początku.
• W wypadku modeli DCR-HC39E/HC42E/
HC43E: W wypadku drukowania obrazu
nieruchomego nagranego z zastosowaniem
proporcji 16:9 lewy i prawy brzeg obrazu
mogą zostać obcięte.
• Niektóre modele drukarek mogą nie
obsługiwać funkcji drukowania daty.
Szczegółowe informacje można znaleźć w
instrukcji obsługi drukarki.
• Nie można zagwarantować drukowania
obrazów nagranych za pomocą innego
urządzenia niż ta kamera.
• PictBridge to standard branżowy
opracowany przez stowarzyszenie Camera
& Imaging Products Association (CIPA).
Obrazy nieruchome można drukować bez
użycia komputera, podłączając drukarkę
bezpośrednio do cyfrowej kamery wideo
lub do aparatu cyfrowego, niezależnie od
modelu lub producenta.
Kopiowanie/Edycja
• Nie można zagwarantować prawidłowego
działania modeli, które nie są zgodne ze
standardem PictBridge.
2 Dotknij przycisku
5 Dotknij przycisków [EXEC]
71
Gniazda do podłączania urządzeń zewnętrznych
Kamera
dostarczonych z poszczególnymi
akcesoriami.
1
W wypadku modeli DCR-HC32E/
HC33E:
Gniazdo akcesoriów
2
3
Dół
4
5
Handycam Station
4
2
5
6
7
8
72
 W wypadku modeli DCR-HC39E/
HC42E/HC43E:
Gniazdo Active Interface Shoe
(str. 66)
Gniazdo Active Interface Shoe
umożliwia zasilanie opcjonalnych
akcesoriów, takich jak lampa, lampa
błyskowa lub mikrofon. Akcesoria
można włączać i wyłączać przy
użyciu przełącznika POWER na
kamerze. Szczegółowe informacje
można znaleźć w instrukcjach obsługi
• Podczas używania akcesoriów usuń
pokrywę gniazda.
• Gniazdo Active Interface Shoe i gniazdo
akcesoriów są wyposażone w zatrzask
bezpieczeństwa zapewniający pewne
zamocowanie akcesoriów. Aby podłączyć
dodatkowe wyposażenie, należy nacisnąć
zatrzask i przesunąć do końca, a
następnie dokręcić śrubę. Aby odłączyć
wyposażenie, należy poluzować śrubę,
a następnie nacisnąć zatrzask i wysunąć
wyposażenie.
• Jeśli do gniazda akcesoriów podłączona
jest zewnętrzna lampa błyskowa
(wyposażenie opcjonalne), podczas
nagrywania na karcie „Memory Stick
Duo” należy wyłączyć zasilanie tej lampy,
aby wyeliminować szumy.
 W wypadku modeli DCR-HC32E/
HC33E/HC42E/HC43E:
Gniazdo A/V (audio/wideo)
(str. 32, 60, 85)
W wypadku modelu DCR-HC39E:
Gniazdo A/V (audio/wideo) OUT
(str. 32, 60, 85)
 Gniazdo
LANC (niebieski)
• Gniazdo LANC służy do sterowania
przesuwem taśmy w urządzeniach wideo
i urządzeniach do niego podłączonych.
 Złącze interfejsu
 Gniazdo DC IN (str. 8)
 W wypadku modeli DCR-HC32E/
HC33E/HC42E/HC43E:
Gniazdo interfejsu DV
(str. 60, 82, 85)
W wypadku modelu DCR-HC39E:
Gniazdo interfejsu DV OUT
(str. 60, 82)
 Gniazdo (USB) (str. 73)
 Przełącznik (USB) ON/OFF
• Aby użyć połączenia USB, należy
ustawić ten przełącznik w położeniu ON.
Przed skorzystaniem z instrukcji „First Step Guide
(Przewodnik po operacjach podstawowych)” na
komputerze
Po zainstalowaniu na komputerze z
systemem Windows oprogramowania
Picture Package zamieszczonego na
dostarczonej płycie CD-ROM i po
podłączeniu kamery do komputera
można wykonywać opisane poniżej
operacje.
Szczegółowe informacje na temat
połączenia można znaleźć w
instrukcji „Przewodnik po operacjach
podstawowych”.
Viewing video and pictures on a
computer
Program ten umożliwia przeglądanie
obrazów skopiowanych z kamery
poprzez wybór odpowiednich
miniatur. Obrazy nieruchome i
filmy są zapisywane w folderach i
uporządkowane według dat.
Music Video/Slideshow Producer
Umożliwia wybranie ulubionych filmów
i obrazów nieruchomych zapisanych
na komputerze oraz łatwe utworzenie
krótkiego oryginalnego filmu wideo lub
pokazu slajdów z dodanym podkładem
muzycznym i efektami wizualnymi.
Korzystanie z komputera
• Oprogramowanie i funkcje dostępne dla
komputerów Macintosh różnią się od
oprogramowania i funkcji dostępnych
dla komputerów z systemem Windows.
Szczegółowe informacje na ten temat
można znaleźć w rozdziale 6 instrukcji
„Przewodnik po operacjach podstawowych”
zamieszczonej na płycie CD-ROM.
Informacje o instrukcji „Przewodnik po
operacjach podstawowych” można znaleźć w
następnej sekcji.
• Kamerę można podłączyć do komputera na
dwa sposoby.
– Kabel USB
Ta metoda doskonale nadaje się do
kopiowania na dysk komputera nagrań
wideo i dźwięków nagranych na taśmie
lub plików z karty pamięci „Memory Stick
Duo” oraz kopiowania plików na kartę
pamięci „Memory Stick Duo”.
– Kabel i.LINK
Ta metoda jest odpowiednia do
kopiowania nagrań wideo i dźwięków
nagranych na taśmie. Transmisja danych
obrazu jest bardziej klarowna niż w
przypadku połączenia za pomocą kabla
USB.
Automatic Music Video Producer
Wykorzystując obrazy nagrane na
taśmie, można łatwo tworzyć krótkie
oryginalne filmy wideo oraz dodawać do
nich muzykę i efekty wizualne.
Copying tape to Video CD
Użytkownik może zaimportować
zawartość taśmy w celu utworzenia
płyty Video CD.
Save the images on CD-R
Obrazy skopiowane na dysk komputera
można zapisać na płycie CD-R jako
kopię zapasową.
Ciąg dalszy 
73
Przed skorzystaniem z instrukcji „First Step Guide (Przewodnik po operacjach
podstawowych)” na komputerze (Ciąg dalszy)
Burning Video CD
Użytkownik może utworzyć płytę Video
CD z menu umożliwiającym wybieranie
filmów wideo i pokazów slajdów.
Program ImageMixer VCD2 obsługuje
obrazy nieruchome o wysokiej
rozdzielczości.
USB Streaming Tool
Przy użyciu tego narzędzia można
wyświetlać na komputerze obraz
odtwarzany przez kamerę z taśmy lub
obraz rejestrowany przez kamerę.
Video Capturing Tool
Przy użyciu tego narzędzia można
zaimportować całą zawartość taśmy do
komputera.
• Na płycie CD-ROM (dostarczony) znajduje
się następujące oprogramowanie:
– Sterownik USB
– Picture Package Ver.1.5
– ImageMixer VCD2
– „First Step Guide (Przewodnik po
operacjach podstawowych)”
Informacje o instrukcji „First Step
Guide (Przewodnik po operacjach
podstawowych)”
74
„Przewodnik po operacjach
podstawowych” to instrukcja obsługi,
którą można wyświetlić na ekranie
komputera.
W instrukcji „Przewodnik po operacjach
podstawowych” opisano podstawowe
czynności, począwszy od wstępnego
podłączenia kamery do komputera i
wprowadzania ustawień, a skończywszy
na standardowych czynnościach
wykonywanych przy pierwszym
uruchomieniu oprogramowania
znajdującego się na płycie CDROM (dostarczony). Po włożeniu
płyty CD-ROM oraz przeczytaniu
sekcji „Instalacja oprogramowania i
instrukcji „Przewodnik po operacjach
podstawowych” na komputerze” (str. 76)
należy otworzyć instrukcję “Przewodnik
po operacjach podstawowych”,
a następnie postępować według
zamieszczonych w niej wskazówek.
Informacje na temat funkcji
pomocy oprogramowania
Pomoc zawiera opis wszystkich funkcji
dostępnych w aplikacjach. W Pomocy
można znaleźć bardziej szczegółowe
informacje na temat czynności
opisanych w instrukcji „Przewodnik
po operacjach podstawowych”. W celu
wyświetlenia Pomocy należy kliknąć
znak [?] na ekranie.
Wymagania dotyczące systemu
 Dla użytkowników systemu Windows
Korzystanie z programu Picture Package
System operacyjny: Wymagany
jest system operacyjny Microsoft
Windows 98, Windows 98SE,
Windows 2000 Professional,
Windows Millenium Edition,
Windows XP Home Edition lub
Windows XP Professional
(instalacja standardowa).
Nie gwarantuje się prawidłowego
działania oprogramowania,
jeśli system operacyjny został
uaktualniony.
W systemie Windows 98 nie jest
obsługiwana funkcja USB Streaming.
W systemach Windows 98 i Windows
98SE nie jest obsługiwana funkcja
DV Capturing.
Procesor: Intel Pentium III 500 MHz
lub szybszy (zalecany jest procesor o
szybkości 800 MHz lub szybszy) (W
przypadku korzystania z programu
ImageMixer VCD2 zalecany jest
procesor Intel Pentium III 800 MHz
lub szybszy)
Aplikacja: DirectX 9.0c lub nowsza
(Ten produkt jest oparty na
technologii DirectX. Należy
zainstalować oprogramowanie
DirectX).
Windows Media Player 7.0 lub
nowszy
Macromedia Flash Player 6.0 lub
nowszy
System dźwiękowy: 16-bitowa,
stereofoniczna karta dźwiękowa i
głośniki stereofoniczne
Pamięć: 64 MB lub więcej
Dysk twardy: Wolne miejsce wymagane
do przeprowadzenia instalacji: 500
MB lub więcej
Zalecana ilość wolnego miejsca na
dysku twardym: 6 GB lub więcej (w
zależności od rozmiaru edytowanych
plików obrazów)
Inne: Port USB (musi być dostępny w
instalacji standardowej), gniazdo
DV Interface (IEEE1394, i.LINK)
(połączone za pomocą kabla
i.LINK), stacja dysków (Wymagana
stacja CD-R w celu tworzenia płyt
Video CD.
Listę zgodnych stacji można znaleźć
pod adresem
URL: http://www.ppackage.com/)
Odtwarzanie na komputerze obrazów
nagranych na karcie pamięci „Memory Stick
Duo”
System operacyjny: Wymagany
jest system operacyjny Microsoft
Procesor: MMX Pentium 200 MHz lub
szybszy
Aplikacja: Windows Media Player
(Instalacja tego programu jest
wymagana do odtwarzania filmów).
Inne: Port USB (w instalacji
standardowej), stacja dysków
 Dla użytkowników komputerów
Macintosh
Korzystanie z programu ImageMixer VCD2
System operacyjny: Mac OS X (w
wersji 10.1.5 lub nowszej)
Procesor: Procesor z serii iMac, eMac,
iBook, PowerBook, PowerMac
G3/G4/G5.
Pamięć: 128 MB lub więcej
Dysk twardy: Wolne miejsce wymagane
do przeprowadzenia instalacji: 250
MB lub więcej
Zalecana ilość wolnego miejsca na
dysku twardym: 4 GB lub więcej (w
zależności od rozmiaru edytowanych
plików obrazów)
Korzystanie z komputera
Ekran: Karta wideo z pamięcią VRAM
o pojemności 4 MB, minimalna
rozdzielczość 800 × 600 punktów,
tryb High Color (16 bitów, 65 000
kolorów), obsługa sterownika
graficznego DirectDraw (ten produkt
nie będzie działał prawidłowo przy
rozdzielczości mniejszej niż 800 ×
600 punktów lub liczbie kolorów
mniejszej niż 256).
Windows 98, Windows 98SE,
Windows 2000 Professional,
Windows Millenium Edition,
Windows XP Home Edition lub
Windows XP Professional
(instalacja standardowa.)
Nie gwarantuje się prawidłowego
działania oprogramowania,
jeśli system operacyjny został
uaktualniony.
Ekran: Minimalna rozdzielczość
1 024 × 768 punktów, 32 000 kolorów
(Ten produkt nie będzie działał
prawidłowo przy rozdzielczości
mniejszej niż 1 024 × 768 punktów
lub przy liczbie kolorów mniejszej
niż 256).
Aplikacja: QuickTime 4 lub nowsza
(zalecana jest wersja QuickTime 5)
Inne: Stacja dysków
Ciąg dalszy 
75
Przed skorzystaniem z instrukcji „First
Step Guide (Przewodnik po operacjach
podstawowych)” na komputerze (Ciąg dalszy)
Tylko kopiowanie do komputera obrazów
nagranych na karcie pamięci „Memory Stick
Duo”
System operacyjny: Mac OS 9.1/9.2
lub Mac OS X (wersja 10.0/wersja
10.1/wersja 10.2/wersja 10.3)
Aplikacja: QuickTime 3.0 lub nowsza
(Instalacja tego programu jest
wymagana do odtwarzania filmów).
Inne: Port USB (wymagane jako
standard)
• Jeśli kamera została podłączona do
komputera Macintosh za pomocą kabla
USB, nie można kopiować obrazów
nagranych na taśmie na dysk komputera.
Aby kopiować nagrania z taśmy, należy
podłączyć kamerę do komputera za pomocą
kabla i.LINK i użyć standardowego
programu dostępnego w systemie
operacyjnym.
Instalacja
oprogramowania i
instrukcji „Przewodnik
po operacjach
podstawowych” na
komputerze
Oprogramowanie i pozostałe składniki
należy zainstalować na komputerze
przy użyciu dostarczonej płyty CDROM przed podłączeniem kamery
do komputera. Po zainstalowaniu
wszystkich składników nie będzie
konieczna ich instalacja w późniejszym
czasie.
Oprogramowanie, które należy
zainstalować, zależy od używanego
systemu operacyjnego.
Komputer z systemem Windows:
Picture Package (łącznie z programem
ImageMixer VCD2)
Komputer Macintosh: ImageMixer
VCD2
Szczegółowe informacje na temat
oprogramowania można znaleźć w
instrukcji „Przewodnik po operacjach
podstawowych”.
Instalacja na komputerze z
systemem Windows
Aby przeprowadzić instalację w
systemie Windows 2000/Windows XP,
należy zalogować się jako administrator.
1 Upewnij się, że kamera nie jest
podłączona do komputera.
2 Włącz komputer.
Przed rozpoczęciem instalacji
oprogramowania zamknij wszystkie
uruchomione aplikacje.
76
3 Włóż płytę CD-ROM do stacji
dysków komputera.
Zostanie wyświetlony ekran
instalacji.
Jeśli ekran nie pojawi się
5 Wybierz język aplikacji, która
ma zostać zainstalowana, a
następnie kliknij przycisk [Next].
6 Kliknij przycisk [Next].
 Kliknij dwukrotnie ikonę [My
Computer].
 Kliknij dwukrotnie ikonę
[PICTUREPACKAGE] (stacja
dysków).*
4 Kliknij przycisk [Install].
7 Zapoznaj się z umową licencyjną
([License Agreement]), zaznacz
pole wyboru [I accept the terms
of the license agreement], jeśli
zgadzasz się z warunkami
umowy, a następnie kliknij
przycisk [Next].
Korzystanie z komputera
* Stacjom na różnych komputerach
mogą być przypisane różne nazwy (np.
(E:)).
W zależności od zainstalowanego na
komputerze systemu operacyjnego
zostanie wyświetlony komunikat z
powiadomieniem o braku możliwości
automatycznego zainstalowania
instrukcji „Przewodnik po
operacjach podstawowych” przy
użyciu kreatora InstallShield Wizard.
W takim wypadku należy ręcznie
skopiować do komputera instrukcję
„Przewodnik po operacjach
podstawowych”, postępując zgodnie
z instrukcjami w wyświetlonym
komunikacie.
Ciąg dalszy 
77
Instalacja oprogramowania i instrukcji „Przewodnik po operacjach
podstawowych” na komputerze (Ciąg dalszy)
8 Wybierz lokalizację, w
11 Kliknij przycisk [Next],
9 Na ekranie [Ready to Install the
12 Kliknij przycisk [Next], a
której chcesz zainstalować
oprogramowanie, a następnie
kliknij przycisk [Next].
Program] kliknij przycisk [Install].
Rozpocznie się proces instalacji
oprogramowania Picture Package.
10 Wybierz język instrukcji
„Przewodnik po operacjach
podstawowych”, która ma zostać
zainstalowana, a następnie kliknij
przycisk [Next].
W przypadku niektórych
komputerów ekran ten nie jest
wyświetlany. W takim wypadku
należy przejść do punktu 12.
78
aby zainstalować instrukcję
„Przewodnik po operacjach
podstawowych”.
następnie postępuj zgodnie
z instrukcjami wyświetlanymi
na ekranie, aby zainstalować
program ImageMixer VCD2.
13 Jeśli zostanie wyświetlony
ekran [Installing Microsoft
(R) DirectX(R)], wykonaj
opisane poniżej czynności, aby
zainstalować oprogramowanie
DirectX 9.0c. W przeciwnym
wypadku przejdź do punktu 14.
 Zapoznaj się z umową licencyjną
([License Agreement]) i kliknij
przycisk [Next].
 Kliknij przycisk [Next].
15 Wyjmij płytę CD-ROM ze stacji
dysków komputera.
 Kliknij przycisk [Finish].
• W przypadku jakichkolwiek pytań
dotyczących programu Picture Package
należy skontaktować się z działem obsługi
technicznej, korzystając z informacji
kontaktowych podanych na stronie 81.
Instalacja na komputerze
Macintosh
14 Sprawdź, czy zaznaczone
jest pole wyboru [Yes, I want to
restart my computer now.], a
następnie kliknij przycisk [Finish].
1 Upewnij się, że kamera nie jest
podłączona do komputera.
2 Włącz komputer.
3 Włóż płytę CD-ROM do stacji
dysków komputera.
Komputer zostanie wyłączony,
a następnie automatycznie
uruchomiony ponownie. Na pulpicie
pojawią się ikony skrótów menu
[Picture Package Menu] i folderu
docelowego [Picture Package Menu
destination Folder] (a także ikona
skrótu do instrukcji „Przewodnik
po operacjach podstawowych”, o
ile została ona zainstalowana w
punktach 11–12).
4 Kliknij dwukrotnie ikonę stacji
Korzystanie z komputera
Przed rozpoczęciem instalacji
oprogramowania zamknij wszystkie
uruchomione aplikacje.
dysków CD-ROM.
5 Skopiuj do komputera instrukcję
[FirstStepGuide.pdf] zapisaną w
odpowiednim języku w folderze
[FirstStepGuide].
6 Następnie zainstaluj program
ImageMixer VCD2.
7 Skopiuj plik [IMXINST.SIT] z
folderu [MAC] na płycie CD-ROM
do wybranego folderu.
Ciąg dalszy 
79
Instalacja oprogramowania i instrukcji
„Przewodnik po operacjach podstawowych”
na komputerze (Ciąg dalszy)
8 W folderze docelowym kliknij
dwukrotnie skopiowany plik
[IMXINST.SIT].
9 Kliknij dwukrotnie rozpakowany
plik [ImageMixerVCD2_Install].
10 Po wyświetleniu ekranu
z monitem o akceptację
użytkownika wprowadź swoją
nazwę użytkownika i hasło.
Rozpocznie się instalacja programu
ImageMixer VCD2.
• Szczegółowe informacje na temat
korzystania z programu ImageMixer
VCD2 można znaleźć w pomocy ekranowej
oprogramowania.
Przeglądanie
instrukcji „Przewodnik
po operacjach
podstawowych”
Wyświetlanie instrukcji
„Przewodnik po operacjach
podstawowych”
Otwieranie instrukcji na komputerze z
systemem Windows
Do przeglądania instrukcji zalecana
jest przeglądarka Microsoft Internet
Explorer w wersji .6.0 lub nowsza.
Kliknij dwukrotnie ikonę
na
pulpicie.
Instrukcję można również otworzyć,
wybierając kolejno polecenia:
[Start], [Programs] ([All Programs]
w systemie Windows XP), [Picture
Package] i [FirstStepGuide], a
następnie uruchamiając polecenie
[FirstStepGuide].
• Aby wyświetlić instrukcję „Przewodnik
po operacjach podstawowych” w
formacie HTML bez automatycznej
instalacji, należy skopiować do
komputera podfolder odpowiedniego
języka z folderu [FirstStepGuide]
znajdującego się na płycie CD-ROM,
a następnie kliknąć dwukrotnie plik
„index.html”.
• Z instrukcji „FirstStepGuide.pdf” należy
korzystać w następujących sytuacjach:
– w wypadku drukowania instrukcji
„Przewodnik po operacjach
podstawowych”;
– gdy instrukcja „Przewodnik po
operacjach podstawowych” nie jest
poprawnie wyświetlana nawet w
zalecanym środowisku z powodu
określonej konfiguracji przeglądarki;
80
– gdy wersja HTML instrukcji
„Przewodnik po operacjach
podstawowych” nie została
zainstalowana automatycznie.
Otwieranie instrukcji na komputerze
Macintosh
Kliknij dwukrotnie plik
„FirstStepGuide.pdf”.
W przypadku pytań dotyczących
tego oprogramowania
Centrum pomocy dla użytkowników
oprogramowania Pixela
Korzystanie z komputera
Do wyświetlenia pliku PDF
wymagany jest program Adobe
Reader. Jeśli na komputerze nie
został zainstalowany ten program,
można go pobrać z witryny sieci Web
firmy Adobe Systems pod adresem
http://www.adobe.com/
własność odpowiednich firm chronioną
prawem autorskim i innymi przepisami
obowiązującymi w danym kraju/
regionie. Poza przypadkami wyraźnie
dopuszczonymi przez obowiązujące
prawo, wykorzystywanie (w tym bez
ograniczeń kopiowanie, modyfikowanie,
reprodukcja, przesyłanie, transmisja
lub umieszczanie w publicznie
dostępnej sieci zewnętrznej,
przekazywanie, dystrybucja,
wypożyczanie, licencjonowanie,
sprzedaż i publikowanie) wszelkich
treści muzycznych bez upoważnienia
lub zgody ich właścicieli jest zabronione.
Licencji oprogramowania Picture
Package firmy Sony Corporation nie
należy interpretować jako przyznanie
użytkownikowi jakiejkolwiek licencji
ani praw do korzystania z utworów
muzycznych przez domniemanie,
bezprawne przekazanie lub w inny
sposób.
Strona główna Pixela
Windows: http://www.ppackage.com/
Macintosh: http://www.ImageMixer.com/
– Ameryka Północna (Los Angeles)
Telefon:
+1-213-341-0163
– Europa (Wielka Brytania) Telefon:
+44-1489-564-764
– Azja (Filipiny) Telefon:
+63-2-438-0090
Prawa autorskie — informacje
Utwory muzyczne, nagrania dźwiękowe
lub treści muzyczne innych firm
pochodzące z płyt CD, Internetu
lub innych źródeł (nazywane dalej
„treściami muzycznymi”) stanowią
81
Tworzenie płyty DVD
(Bezpośredni dostęp
do programu „Click to
DVD”)
Płyty DVD można tworzyć po
podłączeniu kamery do komputera
firmy Sony z serii VAIO*
obsługującego program „Click to
DVD” za pośrednictwem kabla i.LINK
(wyposażenie opcjonalne). Obraz jest
automatycznie kopiowany i zapisywany
na płycie DVD.
Poniższa procedura umożliwia
utworzenie płyty DVD z obrazu
nagranego na taśmie. Informacje
na temat wymagań systemowych
i operacyjnych można znaleźć w
witrynach sieci Web o następujących
adresach URL:
– Europa
http://www.vaio-link.com/
– Stany Zjednoczone
http://www.ita.sel.sony.com/support/
dvimag/
– Region Azji i Pacyfiku
http://www.css.ap.sony.com/
– Korea
http://scs.sony.co.kr/
– Tajwan
http://vaio-online.sony.com/tw/vaio/
– Chiny
http://www.sonystyle.com.cn/vaio/
– Tajlandia
http://www.sony.co.th/vaio/index.html
– Ameryka Łacińska
http://vaio-online.sony.com/
Kabel i.LINK
(wyposażenie
opcjonalne)
Do złącza i.LINK
(IEEE1394)
Do gniazda interfejsu
DV
• Do wykonania tej operacji wymagane
jest użycie kabla i.LINK. Nie należy
stosować kabla USB.
* Należy pamiętać, że komputer Sony
VAIO musi być wyposażony w stację
DVD obsługującą zapis danych na
płytach DVD. Na komputerze musi
być także zainstalowany program
„Click to DVD Ver.1.2” (oryginalne
oprogramowanie firmy Sony) lub
nowszy.
Korzystanie z funkcji Bezpośredni
dostęp do programu „Click to DVD” po
raz pierwszy
Funkcja Bezpośredni dostęp do
programu „Click to DVD” umożliwia
łatwe kopiowanie nagranych na taśmie
obrazów na płytę DVD po podłączeniu
kamery do komputera. Przed
rozpoczęciem korzystania z funkcji
bezpośredni dostęp do programu „Click
to DVD” należy wykonać poniższe
czynności, aby uruchomić program
„Click to DVD Automatic Mode
Launcher”.
 Włącz komputer.
 Z menu Start wybierz polecenie [All
Programs].
82
 Z wyświetlonej listy wybierz program
[Click to DVD], a następnie kliknij
polecenie [Click to DVD Automatic
Mode Launcher].
Zostanie uruchomiony program [Click
to DVD Automatic Mode Launcher].
• Po pierwszym uruchomieniu programu
[Click to DVD Automatic Mode
Launcher] będzie on uruchamiany
automatycznie po włączeniu
komputera.
• Program [Click to DVD Automatic
Mode Launcher] jest skonfigurowany
dla każdego użytkownika systemu
Windows XP.
1 Włącz komputer.
Zamknij wszystkie aplikacje
korzystające z interfejsu i.LINK.
kamery, a następnie przesuń
przełącznik POWER w dół, aby
zaświeciła lampka PLAY/EDIT.
Jako źródła zasilania należy użyć
dostarczonego zasilacza sieciowego,
ponieważ tworzenie płyty DVD trwa
kilka godzin.
3 Włóż do kamery nagraną kasetę.
4 Podłącz kamerę do komputera
za pośrednictwem kabla i.LINK
(wyposażenie opcjonalne)
(str. 82).
• Podczas podłączania kamery do
komputera należy pamiętać, aby
włożyć złącze we właściwym kierunku.
Wciskanie złącza na siłę może
spowodować jego uszkodzenie i awarię
kamery.
5 Dotknij kolejno przycisków
 [MENU] 
(EDIT/PLAY)
 [BURN DVD] 
.
Zostanie uruchomiony program
„Click to DVD”, a na ekranie
monitora wyświetlone zostaną
odpowiednie instrukcje.
6 Włóż zapisywalną płytę DVD do
stacji dysków komputera.
7 Dotknij przycisku [EXEC] na
ekranie kamery.
0:00:00:00
60min
BURN DVD
START
CREATE DVD?
EXEC
CANCEL
Informacje o stanie operacji
wykonywanej przez komputer są
wyświetlane na ekranie LCD kamery.
CAPTURING: Obraz nagrany
na taśmie jest kopiowany na dysk
komputera.
CONVERTING: Obraz jest
konwertowany na format MPEG2.
WRITING: Obraz jest zapisywany
na płycie DVD.
Korzystanie z komputera
2 Przygotuj źródło zasilania
• Szczegółowe informacje można znaleźć
w instrukcji „Przewodnik po operacjach
podstawowych”.
• Przy próbie zapisania obrazu na płycie
DVD-RW/+RW, na której znajdują
się już inne dane, na ekranie LCD
kamery pojawi się komunikat [This is a
recorded disc. Delete and overwrite?].
Po dotknięciu opcji [EXEC] istniejące
dane zostaną usunięte i na płycie zostaną
zapisane nowe dane.
Ciąg dalszy 
83
Tworzenie płyty DVD (Bezpośredni dostęp do programu „Click to DVD”) (Ciąg
dalszy)
8 Dotknij przycisku [NO], aby
zakończyć tworzenie płyty DVD.
60min
0:00:00:00
BURN DVD
COMPLETED
Create another
copy?
Disctray opens.
YES
NO
Szuflada płyty wysunie się
automatycznie. Aby utworzyć inną
płytę DVD z taką samą zawartością,
należy dotknąć przycisku [YES].
Zostanie wysunięta szuflada
płyty. W szufladzie płyty należy
umieścić nową zapisywalną płytę
DVD. Następnie należy powtórzyć
czynności 7 i 8.
Anulowanie operacji
Dotknij przycisku [CANCEL] na
ekranie LCD kamery.
84
• Po wyświetleniu komunikatu [Finalizing
DVD.] na ekranie LCD kamery operacja nie
może zostać anulowana.
• Nie należy odłączać kabla i.LINK ani
przesuwać przełącznika POWER w celu
wybrania innego trybu, dopóki obraz
nie zostanie całkowicie skopiowany na
komputer.
• Jeśli na ekranie wyświetlona jest opcja
[CONVERTING] lub [WRITING], oznacza
to, że przechwytywanie obrazów zostało
już zakończone. Na tym etapie, nawet w
przypadku odłączenia kabla i.LINK lub
wyłączenia kamery, proces tworzenia płyty
DVD na komputerze będzie kontynuowany.
• Kopiowanie obrazu zostanie anulowane
w niżej wymienionych przypadkach. Na
płycie DVD znajdą się dane skopiowane do
momentu anulowania operacji. Szczegółowe
informacje na ten temat znajdują się w
plikach pomocy programu „Click to DVD
Automatic Mode Launcher”.
– Jeśli na taśmie znajduje się pusty fragment
o długości co najmniej 10 sekund.
– Jeśli dane znajdujące się na taśmie są
opatrzone datą wcześniejszą niż data
nagrywania późniejszych obrazów.
– Jeśli na tej samej taśmie są nagrane obrazy
standardowe i panoramiczne.
• Kamery nie można używać w następujących
sytuacjach:
– podczas odtwarzania taśmy,
– podczas nagrywania obrazów na karcie
pamięci „Memory Stick Duo”,
– po uruchomieniu programu „Click to
DVD” podczas uruchamiania komputera,
– W wypadku modeli DCR-HC32E/HC33E/
HC42E/HC43E: jeśli w ustawieniach
menu kamery dla opcji [A/VDV OUT]
wybrane jest ustawienie [ON].
Podłączanie magnetowidu analogowego do
komputera za pośrednictwem kamery (funkcja
przekształcania sygnału)
(DCR-HC32E/HC33E/HC42E/HC43E)
Korzystając z kabla połączeniowego A/V i opcjonalnego kabla i.LINK, za
pośrednictwem kamery można przekształcić wyjściowy sygnał analogowy z urządzenia
analogowego, np. magnetowidu, na sygnał cyfrowy i przesłać go do urządzenia
cyfrowego, np. komputera.
Przed przystąpieniem do konwersji należy zainstalować na komputerze
oprogramowanie do nagrywania sygnału wideo.
Gniazdo A/V
1
(Żółty) (Biały) (Czerwony)
magnetowid
2 Do gniazda i.LINK
(IEEE 1394)
Interfejsu
DV
:Przeptyw sygnatu

Kabel połączeniowy A/V
(dostarczony)
Podłącz kabel połączeniowy A/V do
kamery lub podstawki Handycam Station.
Gniazdo A/V odbiera sygnały analogowe.

Kabel połączeniowy A/V
obsługujący standard S VIDEO
(wyposażenie opcjonalne)
Podłączenie kamery do innego urządzenia
za pośrednictwem gniazda S VIDEO i
kabla połączeniowego A/V obsługującego
standard S VIDEO (wyposażenie
opcjonalne) pozwala na uzyskanie
lepszej jakości obrazów niż w przypadku
Kabel i.LINK
(wyposaźenie opcjonalne)
Gniazdo
i.LINK
Korzystanie z komputera
Komputer
podłączenia za pomocą dostarczonego
kabla A/V.
Należy podłączyć biały i czerwony wtyk
(lewy/prawy kanał audio) oraz wtyk
S VIDEO (kanał S VIDEO) kabla
połączeniowego A/V (wyposażenie
opcjonalne). W tym wypadku
podłączenie żółtego wtyku (standardowy
sygnał wideo) nie jest konieczne. Za
pośrednictwem połączenia S VIDEO nie
będzie przesyłany tylko sygnał audio.
Ciąg dalszy 
85
Podłączanie magnetowidu analogowego do
komputera za pośrednictwem kamery (funkcja
przekształcania sygnału) (Ciąg dalszy)
Przed wykonaniem tych czynności
należy w menu wybrać dla opcji [DISP
OUTPUT] wartość [LCD PANEL]
(str. 57). (Ustawieniem domyślnym jest
[LCD PANEL].)
1 Włącz analogowe urządzenie
wideo.
2 Przesuń przełącznik POWER
kamery w dół, aby zaświeciła
lampka PLAY/EDIT.
Podłącz dostarczony zasilacz
sieciowy jako źródło zasilania
kamery.
3 Na ekranie LCD dotknij
 [MENU] 
przycisków
(STANDARD SET)  [A/VDV
OUT]  [ON] 
.
4 Rozpocznij odtwarzanie na
analogowym urządzeniu wideo.
5 Uruchom proces
przechwytywania przy użyciu
komputera.
Informacje na temat tej operacji
można znaleźć w instrukcji obsługi
dostarczonej z oprogramowaniem
lub w pomocy ekranowej.
Po zakończeniu nagrywania
obrazu i dźwięku zatrzymaj proces
przechwytywania na komputerze
i odtwarzanie na analogowym
urządzeniu wideo.
• Pakiety oprogramowania Picture Package
lub ImageMixer VCD2 nie obsługują funkcji
konwersji sygnału.
86
• Prawidłowe odtwarzanie obrazów może nie
być możliwe z powodu jakości analogowego
sygnału wideo na wejściu kamery.
• Do komputera nie można przesyłać obrazów
zawierających sygnały ochrony praw
autorskich.
• Do przesyłania obrazów do komputera
zamiast kabla i.LINK (wyposażenie
opcjonalne) można użyć kabla USB. Należy
jednak pamiętać, że w takim wypadku
wyświetlany obraz może nie być równie
płynny.
• Przy podłączaniu kamery do komputera
za pomocą kabla USB lub i.LINK należy
upewnić się, że złącza zostały włożone w
prawidłowym kierunku. Wciskanie złączy
na siłę może spowodować ich uszkodzenie i
awarię kamery.
Rozwiązywanie problemów
Jeśli podczas użytkowania kamery wystąpią problemy, należy podjąć próbę ich
rozwiązania, korzystając z poniższej tabeli. Jeśli nie można usunąć problemu, należy
odłączyć źródło zasilania i skontaktować się ze sprzedawcą urządzeń firmy Sony.
Działanie ogólne/tryb Easy Handycam
Nie można włączyć kamery.
• Akumulator jest rozładowany, za słaby lub nie został umieszczony w kamerze.
• Włóż naładowany akumulator do kamery (str. 8).
• Użyj zasilacza sieciowego w celu podłączenia kamery do gniazda ściennego (str. 8).
• Prawidłowo umieść kamerę w podstawce Handycam Station (str. 8).
Po włączeniu zasilania, kamera nie działa.
• Odłącz zasilacz sieciowy od gniazda ściennego lub wyjmij akumulator, a następnie
podłącz ponownie zasilacz po upływie około 1 minuty. Jeśli funkcje wciąż nie działają,
naciśnij przycisk RESET (str. 24), używając do tego celu ostro zakończonego
narzędzia. (Po naciśnięciu przycisku RESET zostaną wyzerowane wszystkie
parametry, łącznie z ustawieniem godziny, z wyjątkiem opcji menu Personal Menu).
Przyciski nie działają.
• Podczas pracy w trybie Easy Handycam liczba dostępnych przycisków jest
ograniczona (str. 18).
• Podczas filmowania lub komunikacji z innym urządzeniem za pośrednictwem kabla
USB nie można włączać ani wyłączać trybu Easy Handycam.
Ustawienia zmieniają się podczas pracy kamery w trybie Easy Handycam.
• Podczas pracy w trybie Easy Handycam ustawieniom funkcji, które nie są wyświetlane
na ekranie, przywracane są wartości domyślne. Po zakończeniu pracy w trybie Easy
Handycam zostaną przywrócone poprzednie ustawienia.
Rozwiązywanie problemów
Nie można włączyć ani wyłączyć trybu Easy Handycam.
Tryb [DEMO MODE] nie włącza się.
• Tryb demonstracyjny nie zostanie uaktywniony, jeśli przełącznik NIGHTSHOT PLUS
znajduje się w pozycji ON.
• Wyjmij z kamery kasetę i kartę pamięci „Memory Stick Duo” (str. 16).
Kamera nagrzewa się.
• Dzieje się tak, ponieważ kamera jest włączona przez dłuższy czas. Nie oznacza to
uszkodzenia.
Ciąg dalszy 
87
Rozwiązywanie problemów (Ciąg dalszy)
Akumulatory/Źródła zasilania
Kamera niespodziewanie się wyłącza.
• Po upływie około 5 min przerwy w pracy kamera automatycznie się wyłącza (opcja
A.SHUT OFF). Zmień ustawienie opcji [A.SHUT OFF] (str. 57), włącz ponownie
kamerę (str. 12) lub skorzystaj z zasilacza.
• Naładuj akumulator (str. 8).
Podczas ładowania akumulatora nie świeci lampka CHG (ładowanie).
• Przesuń przełącznik POWER do pozycji OFF (CHG) (str. 8).
• Włóż prawidłowo akumulator do kamery (str. 8).
• Brak zasilania z gniazda ściennego (str. 8).
• Prawidłowo umieść kamerę w podstawce Handycam Station (str. 8).
• Ładowanie akumulatora zostało zakończone (str. 8).
Podczas ładowania akumulatora miga lampka CHG (ładowanie).
• Włóż prawidłowo akumulator do kamery. Jeśli problem nie został usunięty, odłącz
zasilacz od gniazda ściennego i skontaktuj się ze sprzedawcą urządzeń firmy Sony.
Akumulator może być uszkodzony.
Zasilanie często wyłącza się, mimo że ze wskazywanego czasu pozostałego
do wyczerpania akumulatora wynika, że jest w nim jeszcze zapas energii do
działania.
• Problem dotyczy wskaźnika czasu pozostałego do wyczerpania akumulatora lub
akumulator nie został wystarczająco naładowany. Ponownie naładuj całkowicie
akumulator w celu poprawienia wskazywanej wartości (str. 8).
Wskazanie czasu pozostałego do wyczerpania akumulatora nie jest właściwe.
• Temperatura otoczenia jest zbyt wysoka lub zbyt niska lub akumulator nie został
wystarczająco naładowany. Nie oznacza to uszkodzenia.
• Ponownie naładuj całkowicie akumulator. Jeśli problem nie został usunięty, wymień
akumulator na nowy. Może on być uszkodzony (str. 8, 114).
• Pokazywany czas może nie być prawidłowy. Zależy to od środowiska pracy.
Prawidłowy wskaźnik czasu pozostałego do wyczerpania akumulatora jest
wyświetlany po upływie 1 min od otwarcia lub zamknięcia panelu LCD.
Akumulator szybko się wyładowuje.
• Temperatura otoczenia jest zbyt wysoka lub zbyt niska albo akumulator nie został
wystarczająco naładowany. Nie oznacza to uszkodzenia.
• Ponownie naładuj całkowicie akumulator. Jeśli problem nie został usunięty, wymień
akumulator na nowy. Może on być uszkodzony (str. 8, 114).
88
Po podłączeniu zasilacza sieciowego do kamery występuje problem.
• Wyłącz zasilanie i odłącz zasilacz sieciowy od gniazda ściennego. Następnie podłącz
ponownie zasilanie.
Ekran LCD/wizjer
Dotknięcie ekranu LCD może powodować odkształcenia obrazu.
• Nie oznacza to uszkodzenia. Nie naciskaj ekranu LCD zbyt mocno.
Na ekranie LCD lub w wizjerze jest wyświetlany nieznany obraz.
• Kamera pracuje w trybie [DEMO MODE] (str. 51). Aby anulować tryb [DEMO
MODE], dotknij ekranu LCD albo włóż kasetę lub kartę pamięci „Memory Stick
Duo”.
Na ekranie wyświetlany jest nieznany wskaźnik.
• Zapoznaj się z opisem wskaźników (str. 105).
Obraz pozostaje na ekranie LCD.
Nie można wyłączyć podświetlenia ekranu LCD. (DCR-HC39E/HC42E/HC43E)
• Podczas pracy kamery w trybie Easy Handycam (str. 18) nie można włączać/wyłączać
podświetlenia ekranu LCD za pomocą przycisku DISP/BATT INFO.
Na panelu dotykowym nie są wyświetlane przyciski.
• Dotknij lekko ekranu LCD.
• Naciśnij przycisk DISP/BATT INFO umieszczony na kamerze (lub przycisk
DISPLAY umieszczony na pilocie) (str. 14).
Rozwiązywanie problemów
• Zjawisko to występuje w wypadku odłączenia zasilacza sieciowego od gniazda
ściennego lub wyjęcia akumulatora przed wyłączeniem zasilania. Nie oznacza to
uszkodzenia.
Przyciski na panelu dotykowym działają nieprawidłowo lub nie działają w
ogóle.
• Dostosuj ekran ([CALIBRATION]) (str. 119).
Obraz w wizjerze jest niewyraźny.
• Przy użyciu dźwigni regulacji soczewki wizjera ustaw korekcję soczewki (str. 13).
Brak obrazu w wizjerze.
• Zamknij panel LCD. Obraz w wizjerze nie jest wyświetlany, gdy panel LCD jest
otwarty (str. 13).
Ciąg dalszy 
89
Rozwiązywanie problemów (Ciąg dalszy)
Kasety z taśmą
Nie można wysunąć kasety z kieszeni.
• Upewnij się, że źródło zasilania (akumulator lub zasilacz sieciowy) jest prawidłowo
podłączone (str. 8).
• Wyjmij akumulator z kamery, a następnie włóż go ponownie (str. 9).
• Włóż naładowany akumulator do kamery (str. 8).
Kaseta nie wysuwa się nawet po otwarciu pokrywy kieszeni kasety.
• W kamerze zaczyna skraplać się wilgoć (str. 118).
W przypadku korzystania z kasety z pamięcią Cassette Memory nie pojawia
się wskaźnik Cassette Memory ani nie są wyświetlane tytuły.
• Ta kamera nie obsługuje pamięci Cassette Memory, dlatego wskaźnik nie jest
wyświetlany.
Wskaźnik pozostałej taśmy nie jest wyświetlany.
• Dla opcji [
REMAINING] wybierz ustawienie [ON], aby wskaźnik pozostałej
taśmy był zawsze wyświetlany (str. 56).
„Memory Stick Duo”
Nie można uruchamiać funkcji podczas korzystania z karty pamięci „Memory
Stick Duo”.
• Przesuń przełącznik POWER w dół, aby zaświeciła lampka CAMERA-MEMORY
lub PLAY/EDIT (str. 12).
• Włóż do kamery kartę pamięci „Memory Stick Duo” (str. 16).
• Jeśli korzystasz z karty pamięci „Memory Stick Duo”, która została sformatowana za
pomocą komputera, sformatuj ją za pomocą tej kamery (str. 112).
Nie można usuwać obrazów.
• Zwolnij zabezpieczenie przed zapisem na karcie pamięci „Memory Stick Duo”
(str. 112).
• Anuluj ochronę obrazu (str. 69).
• Maksymalna liczba obrazów, jakie można usunąć jednocześnie, wynosi 100.
Nie można usunąć wszystkich obrazów naraz.
• Zwolnij zabezpieczenie przed zapisem na karcie pamięci „Memory Stick Duo”
(str. 112).
• Anuluj ochronę obrazów (str. 69).
90
Nie można sformatować karty pamięci „Memory Stick Duo”.
• Zwolnij zabezpieczenie przed zapisem na karcie pamięci „Memory Stick Duo”
(str. 112).
Nie można zastosować ochrony obrazu.
• Zwolnij zabezpieczenie przed zapisem na karcie pamięci „Memory Stick Duo”
(str. 112).
• Wykonaj ponownie operację na ekranie indeksowym (str. 69).
Nie można zaznaczyć obrazów przeznaczonych do wydrukowania.
• Zwolnij zabezpieczenie przed zapisem na karcie pamięci „Memory Stick Duo”
(str. 112).
• Wykonaj ponownie operację na ekranie indeksowym (str. 69).
• Maksymalna liczba obrazów, jakie można zaznaczyć do drukowania, wynosi 999.
• Do drukowania nie można zaznaczać filmów.
Nazwa pliku danych jest wyświetlana nieprawidłowo.
• Jeśli struktura katalogu nie jest zgodna z uniwersalnym standardem, wyświetlana jest
tylko nazwa pliku.
• Plik jest uszkodzony.
• Format pliku nie jest obsługiwany przez kamerę (str. 112).
• Plik jest uszkodzony.
• Format pliku nie jest obsługiwany przez kamerę (str. 112).
Nagrywanie
Informacje na ten temat można również znaleźć w sekcjach „Regulacja obrazu podczas
nagrywania” (str. 93) i „Memory Stick Duo” (str. 90).
Rozwiązywanie problemów
Nazwa pliku danych miga.
Taśma nie uruchamia się po naciśnięciu przycisku REC START/STOP.
• Przesuń przełącznik POWER w dół, aby zaświeciła lampka CAMERA-TAPE (str. 20).
• Osiągnięto koniec taśmy. Przewiń taśmę do tyłu lub włóż nową kasetę.
• Ustaw zabezpieczenie przed zapisem w pozycji REC lub włóż nową kasetę (str. 111).
• Taśma przykleiła się do bębna wskutek skroplenia się wilgoci. Wyjmij kasetę i
pozostaw kamerę na co najmniej godzinę, a następnie włóż ponownie kasetę (str. 118).
Nie można nagrywać na karcie pamięci „Memory Stick Duo”.
• Zwolnij zabezpieczenie przed zapisem na karcie pamięci „Memory Stick Duo”
(str. 112).
• Karta jest pełna. Usuń niepotrzebne obrazy nagrane na karcie pamięci „Memory Stick
Duo” (str. 68).
Ciąg dalszy 
91
Rozwiązywanie problemów (Ciąg dalszy)
• Sformatuj kartę pamięci „Memory Stick Duo” przy użyciu kamery lub włóż inną kartę
pamięci „Memory Stick Duo” (str. 46).
• W wypadku modeli DCR-HC32E/HC33E:
Nie można nagrywać obrazów nieruchomych na karcie pamięci „Memory Stick Duo”
w trybie [WIDE SELECT] (str. 43).
• W wypadku modeli DCR-HC39E/HC42E/HC43E:
Gdy aktywna jest opcja [SMTH INT.REC], nie można nagrywać obrazów
nieruchomych na karcie pamięci „Memory Stick Duo” podczas nagrywania na taśmie.
Kąt nagrywania różni się w zależności od ustawienia przełącznika POWER.
• Jeśli przełącznik POWER jest ustawiony w pozycji CAMERA-MEMORY, kąt
nagrywania jest szerszy niż w trybie CAMERA-TAPE.
Nie można nagrać na taśmie płynnego przejścia z ostatnio nagranej sceny do
następnej.
• Należy pamiętać o poniższych zaleceniach.
– Należy wykonać funkcję END SEARCH (str. 29).
– Nie należy wyjmować kasety. (Obraz będzie nagrywany bez przerw, nawet jeśli
kamera zostanie wyłączona.)
– Nie należy nagrywać na tej samej taśmie obrazów w trybie SP i LP.
– Należy unikać zatrzymywania i wznawiania nagrywania w trybie LP.
Podczas nagrywania obrazów nieruchomych nie słychać dźwięku zwalnianej
migawki.
• Dla opcji [BEEP] wybierz ustawienie [ON] (str. 57).
Nie działa zewnętrzna lampa błyskowa (wyposażenie opcjonalne).
• Zasilanie lampy błyskowej nie zostało włączone lub lampa nie jest założona
prawidłowo.
Funkcja [END SEARCH] nie działa.
• Po zakończeniu nagrywania kaseta została wyjęta z kamery (str. 29).
• Kaseta jest nowa i nie ma na niej żadnego nagrania.
Funkcja [END SEARCH] nie działa prawidłowo.
• Na początku lub w środku taśmy znajdują się nienagrane fragmenty. Nie oznacza to
uszkodzenia.
Płynne nagrywanie interwałowe zostaje zatrzymane/Na ekranie pojawia się
komunikat [Smooth interval rec discontinued due to error.] (Płynne nagrywanie
interwałowe przerwane z powodu błędu) i nagrywanie zostaje zatrzymane.
(DCR-HC39E/HC42E/HC43E )
92
• Głowica wizyjna może być zabrudzona. Użyj kasety czyszczącej (wyposażenie
opcjonalne).
• Spróbuj ponownie od początku.
• Użyj kasety mini DV firmy Sony.
Regulacja obrazu podczas nagrywania
Informacje na ten temat można również znaleźć w sekcji „Menu” (str. 96).
Nie działa automatyczna regulacja ostrości.
• Dla opcji [FOCUS] wybierz ustawienie [AUTO] (str. 40).
• Warunki nagrywania nie są odpowiednie dla funkcji automatycznej regulacji ostrości.
Ustaw ostrość ręcznie (str. 40).
Funkcja [STEADYSHOT] nie działa.
• Dla opcji [STEADYSHOT] wybierz ustawienie [ON] (str. 43).
Funkcja BACK LIGHT nie działa.
• Funkcja BACK LIGHT jest anulowana po wybraniu w menu [EXPOSURE]
polecenia [MANUAL] (str. 39) lub po wybraniu opcji [SPOT METER] (str. 38).
• Funkcja BACK LIGHT nie działa, gdy kamera pracuje w trybie Easy Handycam.
Funkcja [DIGITAL ZOOM] nie działa.
Podczas nagrywania w ciemności płomienia świecy lub światła żarówki
pojawia się pionowy pas.
• Zjawisko to występuje, gdy kontrast między obiektem i tłem jest zbyt duży. Nie
oznacza to uszkodzenia.
Podczas nagrywania jasnego obiektu pojawia się pionowy pas.
Rozwiązywanie problemów
• Funkcja [DIGITAL ZOOM] nie działa, gdy dla opcji [TELE MACRO] wybrano
ustawienie [ON].
• Przyczyną tego zjawiska jest rozproszenie światła w obiektywie. Nie oznacza to
uszkodzenia.
Na ekranie pojawiają się drobne punkty koloru białego, czerwonego,
niebieskiego lub zielonego.
• Drobne punkty pojawiają się na ekranie podczas filmowania w trybach [SLOW
SHUTTR], [SUPER NSPLUS] lub [COLOR SLOW S]. Nie oznacza to uszkodzenia.
Kolory obrazu nie są wyświetlane prawidłowo.
• Wyłącz funkcję NightShot plus (str. 22).
Ciąg dalszy 
93
Rozwiązywanie problemów (Ciąg dalszy)
Wyświetlany obraz jest zbyt jasny, a filmowany obiekt nie jest widoczny na
ekranie.
• Wyłącz funkcję NightShot plus (str. 22).
• Anuluj funkcję BACK LIGHT pod światło (str. 23).
Wyświetlany obraz jest zbyt ciemny, a filmowany obiekt nie jest widoczny na
ekranie. (DCR-HC39E/HC42E/HC43E)
• Podświetlanie ekranu LCD jest wyłączone. Naciśnij i przytrzymaj przycisk DISP/
BATT INFO przez kilka sekund, aby włączyć podświetlenie (str. 13).
Występuje migotanie lub zmiany kolorów.
• Zjawisko to występuje podczas nagrywania w świetle lamp fluorescencyjnych,
sodowych lub rtęciowych w trybie [PORTRAIT] lub [SPORTS]. W takim wypadku
anuluj tryb [PROGRAM AE] (str. 38).
Podczas filmowania ekranu odbiornika TV lub monitora komputerowego
widoczne są ciemne pasy.
• Dla opcji [STEADYSHOT] wybierz ustawienie [OFF] (str. 43).
Odtwarzanie
W przypadku odtwarzania obrazów zapisanych na karcie pamięci „Memory Stick
Duo” należy zapoznać się także z sekcją „Memory Stick Duo” (str. 90).
Nie można odtwarzać taśmy.
• Przesuń przełącznik POWER w dół, aby zaświeciła lampka PLAY/EDIT.
• Przewiń taśmę (str. 21).
Obrazy zapisane na karcie pamięci „Memory Stick Duo” nie są odtwarzane w
rzeczywistych rozmiarach lub proporcjach.
• Obrazy nagrane przy użyciu innych urządzeń mogą nie być wyświetlane w
rzeczywistych rozmiarach. Nie oznacza to uszkodzenia.
• W przypadku odtwarzania filmu nagranego na karcie pamięci „Memory Stick Duo”
w trybie 16:9 na górze i na dole ekranu widoczne są czarne pasy. Nie oznacza to
uszkodzenia.
Nie można odtwarzać danych obrazu zapisanych na karcie pamięci „Memory
Stick Duo”.
94
• W kamerze wyłącz funkcję USB Streaming, a przełącznik (USB) ON/OFF na
podstawce Handycam Station (str. 72) ustaw w pozycji OFF.
• Danych obrazu nie można odtwarzać, jeśli pliki lub foldery zostały zmodyfikowane
lub jeśli dane były edytowane na komputerze. (W takim wypadku nazwa pliku miga.)
Nie oznacza to uszkodzenia (str. 113).
• Obrazy nagrane przy użyciu innych urządzeń mogą nie być odtwarzane. Nie oznacza
to uszkodzenia (str. 113).
• Obrazy zmodyfikowane za pomocą komputera lub nagrane przez inne urządzenia
mogą nie być odtwarzane.
Na obrazie widoczne są poziome linie. Wyświetlane obrazy nie są wyraźne lub
nie są widoczne.
• Oczyść głowicę za pomocą kasety czyszczącej (wyposażenie opcjonalne) (str. 119).
Brak dźwięku lub bardzo cichy dźwięk.
• Dla opcji [MULTI-SOUND] wybierz ustawienie [STEREO] (str. 54).
• Zwiększ głośność (str. 21).
• W opcji [AUDIO MIX] zwiększaj poziom dodatkowego dźwięku ([ST2]), aż uzyskasz
odpowiednią głośność (str. 68).
• Jeśli korzystasz z wtyku S VIDEO, upewnij się, że jest także podłączony czerwony i
biały wtyk kabla połączeniowego A/V (str. 32).
Występują przerwy w odtwarzaniu dźwięku.
• Oczyść głowicę za pomocą kasety czyszczącej (wyposażenie opcjonalne) (str. 119).
Na ekranie wyświetlany jest wskaźnik „---”.
Występują szumy, a na ekranie wyświetlany jest wskaźnik
.
• Taśma została nagrana w telewizyjnym systemie kodowania kolorów innym niż system
tej kamery (PAL). Nie oznacza to uszkodzenia (str. 110).
Na ekranie wyświetlany jest wskaźnik
Rozwiązywanie problemów
• Odtwarzana taśma została nagrana bez ustawienia daty i godziny.
• Odtwarzany jest pusty fragment taśmy.
• Nie można odczytać kodu daty na taśmie, ponieważ jest on zarysowany lub nagrany z
zakłóceniami.
.
• Odtwarzana taśma została nagrana na innym urządzeniu z mikrofonem 4-kanałowym
(4CH MIC REC). Kamera nie obsługuje nagrań wykonanych przy użyciu mikrofonu
4-kanałowego.
Wyszukiwanie według dat nie działa prawidłowo.
• Jeśli czas nagrania wykonanego jednego dnia nie przekracza 2 min, dokładne
wyszukanie punktu, w którym zmienia się data nagrania, może nie być możliwe.
• Na początku lub w środku taśmy znajdują się nienagrane fragmenty. Nie oznacza to
uszkodzenia.
Ciąg dalszy 
95
Rozwiązywanie problemów (Ciąg dalszy)
Pilot
Dostarczony pilot nie działa.
• Dla opcji [REMOTE CTRL] wybierz ustawienie [ON] (str. 56).
• Usuń wszystkie przeszkody znajdujące się na drodze między pilotem a czujnikiem
zdalnego sterowania.
• Nie należy kierować czujnika zdalnego sterowania w stronę silnych źródeł światła,
takich jak bezpośrednie światło słoneczne lub sztuczne oświetlenie. W przeciwnym
razie pilot może nie działać prawidłowo.
• Włóż nową baterię. Włóż baterię do komory baterii, zwracając uwagę na prawidłowe
usytuowanie biegunów + i – względem odpowiednich oznaczeń (str. 120).
Podczas korzystania z dostarczonego pilota inny magnetowid działa
nieprawidłowo.
• Ustaw w magnetowidzie inny tryb pilota niż VTR 2 lub zakryj czarnym papierem
czujnik zdalnego sterowania magnetowidu.
Menu
Opcje menu są wyszarzone.
• Nie można wybrać wyszarzonych opcji w bieżącym trybie nagrywania/odtwarzania.
Nie można użyć funkcji [PROGRAM AE].
• Funkcji [PROGRAM AE] nie można używać razem z funkcjami:
– NightShot plus
– [SUPER NSPLUS]
– [COLOR SLOW S]
– [TELE MACRO]
• Tryb [SPORTS] nie działa, gdy przełącznik POWER jest ustawiony w pozycji
CAMERA-MEMORY.
Nie można użyć funkcji [SPOT METER].
• Funkcji [SPOT METER] nie można używać razem z funkcjami:
– NightShot plus
– [SUPER NSPLUS]
– [COLOR SLOW S]
• Jeśli zostanie wybrana opcja [PROGRAM AE], polecenie [SPOT METER]
automatycznie przyjmie wartość [AUTO].
Nie można użyć funkcji [EXPOSURE].
• Funkcji [EXPOSURE] nie można używać razem z funkcjami:
– NightShot plus
– [SUPER NSPLUS]
– [COLOR SLOW S]
96
• Jeśli zostanie wybrana opcja [PROGRAM AE], opcja [EXPOSURE] automatycznie
przyjmie wartość [AUTO].
Nie można użyć funkcji [WHITE BAL.].
• Funkcji [WHITE BAL.] nie można używać, gdy używane są funkcje NightShot plus
lub [SUPER NSPLUS].
Nie można użyć funkcji [SPOT FOCUS].
• Funkcji [SPOT FOCUS] nie można używać razem z funkcją [PROGRAM AE].
Nie można użyć funkcji [ TELE MACRO]
• Funkcji [TELE MACRO] nie można używać razem z funkcjami:
– funkcją [PROGRAM AE],
– Nagrywanie filmu na taśmie lub na karcie pamięci „Memory Stick Duo”.
Nie można użyć funkcji [SUPER NSPLUS].
• Funkcji [SUPER NSPLUS] nie można używać razem z funkcjami:
– [FADER]
– [D. EFFECT]
– [PROGRAM AE]
• Funkcja [COLOR SLOW S] może działać nieprawidłowo w całkowitej ciemności.
Użyj funkcji NightShot plus lub [SUPER NSPLUS].
• Funkcji [COLOR SLOW S] nie można używać razem z funkcjami:
– [FADER]
– [D. EFFECT]
– [PROGRAM AE]
– [EXPOSURE]
– [SPOT METER]
Rozwiązywanie problemów
Funkcja [COLOR SLOW S] nie działa prawidłowo.
Nie można użyć funkcji [FADER].
• Funkcji [FADER] nie można używać razem z funkcjami:
– [SELF-TIMER]
– [SUPER NSPLUS]
– [COLOR SLOW S]
– [D. EFFECT]
– [SMTH INT. REC](DCR-HC39E/HC42E/HC43E)
Nie można użyć funkcji [D. EFFECT ].
• Funkcji [D. EFFECT] nie można używać razem z funkcjami:
– [SUPER NSPLUS]
– [COLOR SLOW S]
– [FADER]
Ciąg dalszy 
97
Rozwiązywanie problemów (Ciąg dalszy)
• Funkcji [SLOW SHUTTR] oraz [OLD MOVIE] nie można używać razem z funkcją
[PROGRAM AE] (z wyjątkiem ustawienia [AUTO]).
• Funkcji [OLD MOVIE] nie można używać razem z funkcją:
– [WIDE SELECT] (DCR-HC32E/HC33E)
– [PICT. EFFECT]
Kopiowanie/edycja/komunikacja z innymi urządzeniami
Obrazy z kamery nie są wyświetlane na ekranie podłączonego urządzenia.
• Podłączając kamerę do podstawki Handycam Station, zamknij osłonę gniazda DC IN,
a następnie osadź kamerę prawidłowo w podstawce Handycam Station (str. 8).
Obrazy z podłączonych urządzeń nie są wyświetlane na ekranie LCD ani w
wizjerze.
• Dla opcji [DISP OUTPUT] wybierz ustawienie [LCD PANEL] (str. 57).
• Gdy dla opcji [DISP OUTPUT] wybrane jest ustawienie [V-OUT/PANEL], po
naciśnięciu przycisku DISP/BATT INFO nie można przesyłać sygnału wejściowego do
kamery (str. 57).
Nie można wykonywać zbliżenia na obrazach pochodzących z podłączonych
urządzeń.
• Za pomocą kamery nie można wykonywać zbliżenia na obrazach pochodzących z
podłączonych urządzeń (str. 23).
Na wyświetlaczu podłączonego urządzenia wyświetlany jest kod czasu i inne
informacje.
• Jeśli połączenie jest zrealizowane za pomocą kabla połączeniowego A/V, dla opcji
[DISP OUTPUT] wybierz ustawienie [LCD PANEL] (str. 57).
Prawidłowe kopiowanie przy użyciu kabla połączeniowego A/V nie jest
możliwe.
• Dla opcji [DISP OUTPUT] wybierz ustawienie [LCD PANEL] (str. 57).
• Kabel połączeniowy A/V nie został prawidłowo podłączony. Upewnij się, że kabel
połączeniowy A/V jest podłączony do właściwego gniazda, tj. do gniazda wyjściowego
urządzenia, z którego kopiowany jest obraz (w wypadku modeli DCR-HC32E/
HC33E/HC42E/HC43E), lub do gniazda wejściowego innego urządzenia, na które
kopiowany jest obraz z kamery.
Nie jest słyszalna nowa ścieżka dźwiękowa dodana do nagranej taśmy.
• W opcji [AUDIO MIX] zwiększaj poziom oryginalnego dźwięku ([ST1]), aż uzyskasz
odpowiednią głośność (str. 68).
98
Nie można kopiować obrazów nieruchomych z taśmy na kartę pamięci
„Memory Stick Duo”.
• Nie można nagrywać lub nagrany obraz może być zniekształcony, jeśli taśma była
wielokrotnie używana.
Nie można kopiować filmów z taśmy na kartę pamięci „Memory Stick Duo”.
• Nie można nagrywać lub nagrany obraz może być zniekształcony w następujących
sytuacjach:
– Na taśmie znajduje się pusty fragment.
– Taśma była wielokrotnie używana do nagrywania.
– Sygnał wejściowy został przerwany lub odłączony.
Nie można pobierać obrazów z zewnątrz. (DCR-HC32E/HC33E/HC42E/HC43E)
• Nie można pobierać obrazów z zewnątrz, gdy dla opcji [DISP OUTPUT] wybrano
ustawienie [V-OUT/PANEL] (str. 57).
• Nie można pobierać obrazów z zewnątrz po naciśnięciu przycisku DISP/BATT INFO.
Obraz jest zniekształcony lub ciemny.
• Kable połączeniowe A/V są podłączone zarówno do kamery, jak i do podstawki
Handycam Station. Odłącz jeden z kabli połączeniowych A/V.
Komputer nie rozpoznaje kamery.
• Odłącz kabel od komputera i kamery, a następnie, sprawdzając poprawność
połączenia, podłącz go ponownie.
• Ustaw przełącznik (USB) ON/OFF na podstawce Handycam Station w pozycji ON.
• Starannie połącz podstawkę Handycam Station z kamerą.
• Odłącz urządzenia USB inne niż klawiatura, mysz i kamera od komputera.
• Odłącz kabel od komputera i kamery, uruchom ponownie komputer, a następnie
połącz urządzenia ponownie w prawidłowy sposób.
Rozwiązywanie problemów
Podłączanie kamery do komputera
Po włożeniu dostarczonego dysku CD-ROM do stacji CD-ROM komputera
pojawia się komunikat o błędzie.
• Skonfiguruj ustawienia ekranu komputera w następujący sposób:
– Windows: co najmniej 800 × 600 punktów, tryb High Color (16 bitów, 65 000
kolorów) lub wyższy
– Macintosh: co najmniej 1 024 × 768 punktów, co najmniej 32 000 kolorów
Ciąg dalszy 
99
Rozwiązywanie problemów (Ciąg dalszy)
Na komputerze nie można oglądać obrazów rejestrowanych przez kamerę.
• Przesuń przełącznik POWER w dół, aby zaświeciła lampka CAMERA-TAPE
kamery, a dla opcji [USB-CAMERA] wybierz ustawienie [USB STREAM] (str. 55).
(Tylko w przypadku podłączenia kamery do komputera z systemem Windows za
pośrednictwem kabla USB).
• Odłącz kabel od komputera, włącz kamerę, a następnie ponownie prawidłowo podłącz
kabel do komputera.
Na komputerze nie można przeglądać obrazów nagranych na taśmie.
• Przesuń przełącznik POWER w dół, aby zaświeciła lampka PLAY/EDIT kamery,
a dla opcji [USB-PLY/EDT] wybierz ustawienie [USB STREAM] (str. 55).
(Tylko w przypadku podłączenia kamery do komputera z systemem Windows za
pośrednictwem kabla USB).
• Odłącz kabel od komputera, a następnie podłącz go ponownie.
Na komputerze Macintosh nie można przeglądać obrazów nagranych na
taśmie.
• Jeśli kamera została podłączona do komputera Macintosh za pomocą kabla USB, nie
można kopiować obrazów nagranych na taśmie na dysk komputera. Aby kopiować
nagrania z taśmy, należy podłączyć kamerę do komputera za pomocą kabla i.LINK
(wyposażenie opcjonalne) i użyć standardowego programu dostępnego w systemie
operacyjnym.
Na komputerze nie można przeglądać obrazów nagranych na karcie pamięci
„Memory Stick Duo”.
• Włóż kartę pamięci „Memory Stick Duo” w prawidłowym kierunku, a następnie
wciśnij ją do końca.
• Nie należy stosować kabla i.LINK. Podłącz kamerę do komputera za pomocą kabla
USB.
• Przesuń przełącznik POWER w dół, aby zaświeciła lampka PLAY/EDIT kamery, a dla
opcji [USB-PLY/EDT] wybierz ustawienie [STD-USB] (str. 55).
• Komputer nie rozpoznaje karty pamięci „Memory Stick Duo” podczas wykonywania
takich czynności, jak odtwarzanie lub montaż. Zakończ działanie kamery przed
podłączeniem jej do komputera.
Na ekranie monitora komputera nie pojawia się ikona „Memory Stick Duo”
([Removable Disk] lub [Sony MemoryStick]).
100
• Włóż do kamery kartę pamięci „Memory Stick Duo”.
• Odłącz od komputera urządzenia USB inne niż klawiatura, mysz i kamera.
• Przesuń przełącznik POWER w dół, aby zaświeciła lampka PLAY/EDIT kamery, a dla
opcji [USB-PLY/EDT] wybierz ustawienie [STD-USB] (str. 55).
• Komputer nie rozpoznaje karty pamięci „Memory Stick Duo” podczas wykonywania
takich czynności, jak odtwarzanie lub montaż. Zakończ działanie kamery przed
podłączeniem jej do komputera.
W przypadku korzystania z kabla USB na ekranie komputera z systemem
Windows nie jest wyświetlany obraz.
• Sterownik USB został nieprawidłowo zarejestrowany, ponieważ komputer został
podłączony do kamery przed zakończeniem instalacji sterownika USB. Wykonaj
poniższe czynności, aby prawidłowo zainstalować sterownik USB.
 W przypadku systemu operacyjnego Windows 98/Windows 98SE/Windows Me
Rozwiązywanie problemów
Kopiowanie lub odtwarzanie obrazów z taśmy przy użyciu komputera z systemem
Windows 98 może nie być możliwe.
1 Sprawdź, czy kamera jest podłączona do komputera.
2 Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę [My Computer], a następnie kliknij
polecenie [Properties].
Zostanie wyświetlony ekran [System Properties].
3 Kliknij kartę [Device Manager].
4 Jeśli poniższe urządzenia są już zainstalowane, kliknij je prawym przyciskiem
myszy, a następnie kliknij polecenie [Remove], aby je usunąć.
Kopiowanie i wyświetlanie obrazów nagranych na taśmie
– [USB Audio Device] w folderze [Sound, video and game controllers]
– [USB Device] w folderze [Other devices]
– [USB Composite Device] w folderze [Universal Serial Bus Controller]
Kopiowanie i wyświetlanie obrazów nagranych na karcie pamięci „Memory
Stick Duo”
– [? Sony Handycam] lub [? Sony DSC] ze znakiem „?” w folderze [Other devices]
5 Po wyświetleniu ekranu [Confirm Device Removal] kliknij przycisk [OK].
6 Wyłącz zasilanie kamery, odłącz kabel USB i uruchom ponownie komputer.
7 Włóż dostarczony dysk CD-ROM do stacji CD-ROM komputera.
8 Wykonaj poniższe czynności, aby ponownie zainstalować sterownik USB.
1 Kliknij dwukrotnie ikonę [My Computer].
2 Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę [PICTUREPACKAGE] (stacja
dysków)*.
* Stacjom na różnych komputerach mogą być przypisane różne nazwy (np. (E:)).
3 Kliknij polecenie [Open].
4 Kliknij dwukrotnie folder [Driver].
5 Kliknij dwukrotnie ikonę [Setup.exe].
• Usunięcie urządzeń innych niż [USB Audio Device], [USB Device], [USB
Composite Device], [? Sony Handycam] i [? Sony DSC] może spowodować
nieprawidłowe działanie komputera.
 W przypadku systemu operacyjnego Windows 2000
Zaloguj się jako administrator.
1 Sprawdź, czy kamera jest podłączona do komputera.
2 Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę [My Computer], a następnie kliknij
polecenie [Properties].
Zostanie wyświetlony ekran [System Properties].
Ciąg dalszy 
101
Rozwiązywanie problemów (Ciąg dalszy)
3 Kliknij kartę [Hardware]  [Device Manager]  [View]  [Devices by type].
4 Jeśli poniższe urządzenia są już zainstalowane, kliknij je prawym przyciskiem
myszy, a następnie kliknij polecenie [Uninstall], aby je usunąć.
Kopiowanie i wyświetlanie obrazów nagranych na taśmie
– [USB Composite Device] w folderze [Universal Serial Bus Controller]
– [USB Audio Device] w folderze [Sound, video and game controller]
– [Composite USB Device] w folderze [Other devices]
Kopiowanie i wyświetlanie obrazów nagranych na karcie pamięci „Memory
Stick Duo”
– [? Sony Handycam] lub [? Sony DSC] ze znakiem „?” w folderze [Other devices]
5 Po wyświetleniu ekranu [Confirm Device Removal] kliknij przycisk [OK].
6 Wyłącz zasilanie kamery, odłącz kabel USB i uruchom ponownie komputer.
7 Włóż dostarczony dysk CD-ROM do stacji CD-ROM.
8 Wykonaj poniższe czynności, aby ponownie zainstalować sterownik USB.
1 Kliknij dwukrotnie ikonę [My Computer].
2 Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę [PICTUREPACKAGE] (stacja
dysków)*.
* Stacjom na różnych komputerach mogą być przypisane różne nazwy (np. (E:)).
3 Kliknij polecenie [Open].
4 Kliknij dwukrotnie folder [Driver].
5 Kliknij dwukrotnie ikonę [Setup.exe].
• Usunięcie urządzeń innych niż [USB Composite Device], [USB Audio
Device], [Composite USB Device], [? Sony Handycam] i [? Sony DSC] może
spowodować nieprawidłowe działanie komputera.
 W przypadku systemu operacyjnego Windows XP
102
Zaloguj się jako administrator.
1 Sprawdź, czy kamera jest podłączona do komputera.
2 Kliknij przycisk [Start].
3 Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę [My Computer], a następnie kliknij
polecenie [Properties].
Zostanie wyświetlony ekran [System Properties].
4 Kliknij kartę [Hardware] i wybierz polecenia  [Device Manager]  [View] 
[Devices by type].
5 Jeśli poniższe urządzenia są już zainstalowane, kliknij je prawym przyciskiem
myszy, a następnie kliknij polecenie [Uninstall], aby je usunąć.
Kopiowanie i wyświetlanie obrazów nagranych na taśmie
– [USB Composite Device] w folderze [Universal Serial Bus Controller]
– [USB Audio Device] w folderze [Sound, video and game controller]
– [USB Device] w folderze [Other devices]
Kopiowanie i wyświetlanie obrazów nagranych na karcie pamięci „Memory
Stick Duo”
– [? Sony Handycam] lub [? Sony DSC] ze znakiem „?” w folderze [Other devices]
6 Po wyświetleniu ekranu [Confirm Device Removal] kliknij przycisk [OK].
7 Wyłącz zasilanie kamery, odłącz kabel USB i uruchom ponownie komputer.
8 Włóż dostarczony dysk CD-ROM do stacji CD-ROM komputera.
9 Wykonaj poniższe czynności, aby ponownie zainstalować sterownik USB.
1 Kliknij dwukrotnie ikonę [My Computer].
2 Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę [PICTUREPACKAGE] (stacja
dysków)*.
* Stacjom na różnych komputerach mogą być przypisane różne nazwy (np. (E:)).
3 Kliknij polecenie [Open].
4 Kliknij dwukrotnie folder [Driver].
5 Kliknij dwukrotnie ikonę [Setup.exe].
• Usunięcie urządzeń innych niż [USB Composite Device], [USB Audio
Device], [USB Device], [? Sony Handycam] i [? Sony DSC] może spowodować
nieprawidłowe działanie komputera.
Nie można skopiować obrazów do komputera z systemem Windows.
Na ekranie kamery pojawia się komunikat [Cannot start Easy Handycam with
USB connected] (Nie można uruchomić trybu Easy Handycam przy połączeniu
USB) lub [Cannot cancel Easy Handycam with USB connected] (Nie można
anulować trybu Easy Handycam przy połączeniu USB).
• Nie można uruchomić ani anulować ustawień funkcji Easy Handycam, gdy
podłączony jest kabel USB. Najpierw należy odłączyć kabel USB od kamery.
Rozwiązywanie problemów
• Obrazy nagrane na karcie pamięci „Memory Stick Duo” można wyświetlić, wykonując
poniższe czynności.
1 Kliknij dwukrotnie ikonę [My Computer].
2 Kliknij dwukrotnie ikonę nowo rozpoznanego dysku [Removable Disk (F:)] (w
systemie Windows XP: [Sony Memory Stick]). Wykrywanie karty może trwać kilka
minut. Jeśli komputer nie wykryje karty, może to oznaczać, że sterownik USB nie
jest zainstalowany prawidłowo.
3 Kliknij dwukrotnie odpowiedni plik obrazu.
W przypadku podłączenia kamery do komputera z systemem Windows za
pomocą kabla USB nie słychać dźwięku.
• Zmień ustawienia środowiska komputera w sposób opisany poniżej.
1 Wybierz kolejno polecenia: [Start][Programs] ([All Programs] w systemie
Windows XP)[Picture Package] [Handycam Tools][USB Streaming Tool].
2 Na ekranie [Select audio device] wybierz inne urządzenie.
3 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, a następnie kliknij
kolejno przyciski [Next] i [Done].
• W systemie Windows 98 dźwięk nie jest obsługiwany.
Ciąg dalszy 
103
Rozwiązywanie problemów (Ciąg dalszy)
W przypadku korzystania z funkcji USB streaming film nie jest płynnie
odtwarzany.
• Zmień ustawienia w sposób opisany poniżej.
1 Wybierz kolejno polecenia: [Start][Programs] ([All Programs] w systemie
Windows XP)[Picture Package] [Handycam Tools][USB Streaming Tool].
2 Przesuń suwak w obszarze [Select video quality] w kierunku (-).
3 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, a następnie kliknij
kolejno przyciski [Next] i [Done].
Program Picture Package nie działa prawidłowo.
• Zamknij program Picture Package, a następnie uruchom ponownie komputer.
Podczas pracy programu Picture Package pojawia się komunikat o błędzie.
• Zamknij program Picture Package, a następnie przesuń przełącznik POWER kamery,
aby zaświeciła inna lampka.
Stacja CD-R nie została rozpoznana lub nie można zapisać danych na płycie
CD-R w programie Picture Package Auto Video, Producer, CD Backup lub VCD
Maker.
• Listę zgodnych stacji można znaleźć pod adresem URL:
http://www.ppackage.com/
Na ekranie kamery pojawia się komunikat [USB streaming... This function is
not available.] (USB Streaming... Ta funkcja jest niedostępna).
• Rozpocznij nagrywanie lub odtwarzanie obrazów zapisanych na karcie pamięci
„Memory Stick Duo” dopiero po zakończeniu działania funkcji USB Streaming.
Instrukcja „Przewodnik po operacjach podstawowych” jest wyświetlana
nieprawidłowo.
• Wykonaj poniższe czynności i zapoznaj się z podręcznikiem „Przewodnik po
operacjach podstawowych” (First Step Guide.pdf).
1 Włóż dostarczony dysk CD-ROM do stacji CD-ROM komputera.
2 Kliknij dwukrotnie ikonę [My Computer].
3 Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę [PICTUREPACKAGE] (stacja
dysków)*.
* Stacjom na różnych komputerach mogą być przypisane różne nazwy (np. (E:)).
4 Kliknij polecenie [Explorer].
5 Kliknij dwukrotnie opcję [First Step Guide].
6 Kliknij dwukrotnie folder odpowiedniego języka.
7 Kliknij dwukrotnie opcję „First Step Guide.pdf”.
104
Wskaźniki i komunikaty ostrzegawcze
Wyświetlanie informacji
diagnostycznych/Wskaźniki
ostrzegawcze
Poniżej opisano wskaźniki wyświetlane
na ekranie LCD lub w wizjerze.
Niektóre problemy można rozwiązać
samodzielnie. Jeśli problem nie zostanie
rozwiązany mimo kilku prób, należy
skontaktować się ze sprzedawcą sprzętu
firmy Sony lub z autoryzowanym
serwisem sprzętu firmy Sony.
C: (lub E:) : (Wyświetlanie
informacji diagnostycznych)
C:04:
• Używany akumulator nie jest
akumulatorem typu
„InfoLITHIUM”. Użyj akumulatora
„InfoLITHIUM” (str. 114).
C:21:
C:22:
• Oczyść głowicę za pomocą
kasety czyszczącej (wyposażenie
opcjonalne) (str. 119).
C:31: / C:32:
• Wystąpił problem, który nie został
opisany powyżej. Wyjmij i włóż
ponownie kasetę, a następnie
spróbuj użyć kamery. Jeśli
rozpoczęło się skraplanie wilgoci,
nie należy wykonywać tych
czynności (str. 118).
• Odłącz źródło zasilania. Podłącz
ponownie zasilanie i spróbuj użyć
kamery.
• Zmień kasetę. Naciśnij przycisk
RESET (str. 24) i spróbuj ponownie
użyć kamery.
101–1001 (Wskaźnik ostrzegawczy
dotyczący plików)
• Plik jest uszkodzony.
• Plik jest nieczytelny (str. 113).
 (Ostrzeżenie związane ze stanem
akumulatora)
• Akumulator jest prawie
wyładowany.
• W zależności od warunków pracy,
warunków zewnętrznych lub stanu
akumulatora wskaźnik  może
migać, nawet jeśli akumulator może
jeszcze pracować przez około 5–10
min.
 (Ostrzeżenie związane z
kondensacją wilgoci)*
• Wyjmij kasetę, odłącz źródło
zasilania i pozostaw kamerę na
mniej więcej godzinę z otwartą
kieszenią kasety (str. 118).
(Wskaźnik ostrzegawczy
dotyczący karty pamięci „Memory
Stick Duo”)
Rozwiązywanie problemów
• Skropliła się wilgoć. Wyjmij kasetę
i pozostaw kamerę na co najmniej
godzinę, a następnie włóż ponownie
kasetę (str. 118).
E:61: / E:62:
• Skontaktuj się z autoryzowanym
punktem sprzedaży lub lokalnym
autoryzowanym punktem
serwisowym firmy Sony. Podaj
sprzedawcy lub pracownikowi
serwisu 5-cyfrowy kod błędu
zaczynający się literą „E”.
• Karta pamięci „Memory Stick Duo”
nie została włożona (str. 16).
(Wskaźniki ostrzegawcze
dotyczące formatowania karty
pamięci „Memory Stick Duo”)*
• Karta pamięci „Memory Stick Duo”
jest uszkodzona.
• Karta pamięci „Memory Stick
Duo” nie została prawidłowo
sformatowana (str. 46).
Ciąg dalszy 
105
Wskaźniki i komunikaty ostrzegawcze (Ciąg dalszy)
(Wskaźnik ostrzegawczy
dotyczący niezgodności karty
pamięci „Memory Stick Duo”)*
• Zainstalowana jest niezgodna karta
pamięci „Memory Stick Duo”
(str. 112).
 (Wskaźniki ostrzegawcze
dotyczący taśmy)
Wolne miganie:
• Na taśmie pozostało mniej niż 5 min
nagrania.
• Kaseta nie została włożona.*
• Zabezpieczenie kasety znajduje się
w pozycji ochrony przed zapisem
(str. 111).*
Szybkie miganie:
• Skończyła się taśma.*
(Wskaźnik ostrzegawczy
dotyczący zewnętrznej pamięci
flash)
Wolne miganie:
• Trwa ładowanie
Szybkie miganie:
• Wystąpił nieznany problem z lampą.
(Wskaźnik ostrzegawczy
dotyczący drgań kamery)
• Ilość światła jest niewystarczająca,
dlatego łatwo występują drgania
kamery. Użyj lampy błyskowej.
• Kamera jest niestabilna, dlatego
łatwo występują drgania. Chwyć
kamerę mocno obiema rękami i
rozpocznij filmowanie. Zauważ
jednak, że wskaźnik ostrzegawczy
dotyczący drgań kamery nie zniknie.
 (Ostrzeżenie związane z
wysuwaniem kasety)*
Wolne miganie:
• Zabezpieczenie kasety znajduje się
w pozycji ochrony przed zapisem
(str. 111).
Szybkie miganie:
• Nastąpiło skroplenie się wilgoci
(str. 118).
• Wyświetlany jest kod funkcji
samoczynnej diagnostyki (str. 105).
 (Wskaźnik ostrzegawczy
dotyczący usuwania obrazów)*
• Obraz jest zabezpieczony (str. 69).
 (Wskaźnik ostrzegawczy
dotyczący zabezpieczenia przed
zapisem karty pamięci „Memory
Stick Duo”)*
106
• Zabezpieczenie karty pamięci
„Memory Stick Duo” znajduje się w
pozycji ochrony przed zapisem
(str. 112).
* Gdy na ekranie wyświetlane są wskaźniki
ostrzegawcze, słychać melodię (str. 57).
Opis komunikatów
ostrzegawczych
Jeśli na ekranie wyświetlane są
komunikaty, należy postępować według
podanych instrukcji.
 Akumulator
Use the „InfoLITHIUM” battery
pack (Użyj akumulatora typu
„InfoLITHIUM”) (str. 114).
Battery level is low. (Akumulator jest
prawie rozładowany)
• Wymień akumulator (str. 8, 114).
Old battery. Use a new one
(Akumulator jest zużyty. Użyj
nowego) (str. 114).
Re-attach the power source.
(Podłącz ponownie źródło zasilania)
(str. 8).
 Kondensacja wilgoci
Moisture condensation. Eject
the cassette (Kondensacja wilgoci.
Wyjmij kasetę) (str. 118)
Moisture condensation. Turn off
for 1H (Kondensacja wilgoci. Wyłącz
kamerę na godzinę) (str. 118).
 Kaseta/Taśma
Reinsert the cassette. (Włóż
ponownie kasetę.)
• Sprawdź, czy kaseta nie jest
uszkodzona.
The tape is locked - check
the tab (Taśma jest zabezpieczona
— sprawdź zabezpieczenie) (str. 111).
The tape has reached the end.
(Osiągnięto koniec taśmy.)
• Przewiń lub wymień taśmę.
Insert a Memory Stick (Włóż kartę
pamięci Memory Stick) (str. 16).
Reinsert the Memory Stick. (Włóż
ponownie kartę pamięci Memory
Stick.)
• Kilkakrotnie wyjmij i włóż kartę
pamięci „Memory Stick Duo”. Jeśli
wskaźnik nadal miga, karta pamięci
„Memory Stick Duo” może być
uszkodzona. Spróbuj użyć innej
karty „Memory Stick Duo”.
This is a read-only Memory Stick.
(Karta pamięci Memory Stick jest
przeznaczona tylko do odczytu.)
• Włóż zapisywalną kartę pamięci
„Memory Stick Duo”.
Incompatible type of Memory
Stick. (Niezgodny typ karty pamięci
Memory Stick.)
• Zainstalowana karta pamięci
„Memory Stick Duo” jest niezgodna
z kamerą (str. 112).
This Memory Stick is not
formatted correctly. (Ta karta
pamięci Memory Stick nie została
prawidłowo sformatowana.)
Rozwiązywanie problemów
Insert a cassette (Włóż kasetę)
(str. 16).
 „Memory Stick Duo”
• Sprawdź format, a następnie w razie
potrzeby ponownie sformatuj kartę
pamięci „Memory Stick Duo” (str.
46, 112).
Cannot record. The Memory Stick
is full. (Nie można nagrywać.
Karta pamięci Memory Stick jest
zapełniona.)
• Usuń niepotrzebne obrazy (str. 68).
Ciąg dalszy 
107
Wskaźniki i komunikaty ostrzegawcze (Ciąg dalszy)
The Memory Stick is locked.
Check the tab (Karta pamięci
Memory Stick jest zabezpieczona.
Sprawdź zabezpieczenie) (str. 112).
Cannot record movies on Memory
Stick (Nie można nagrywać filmów
na karcie pamięci Memory Stick)
(str. 112).
Cannot playback. Reinsert
the Memory Stick (Nie można
odtwarzać. Włóż ponownie kartę
pamięci Memory Stick) (str. 16).
 Drukarka zgodna ze standardem
Cannot record. Reinsert the Memory
Stick (Nie można nagrywać. Włóż
ponownie kartę pamięci Memory
Stick) (str. 16).
No file. (Brak pliku.)
• Na karcie pamięci „Memory Stick
Duo” nie nagrano żadnego pliku lub
nie można odczytać plików.
USB streaming... This function is not
available. (Funkcja USB streaming...
Ta funkcja jest niedostępna.)
• Nastąpiła próba odtwarzania lub
nagrywania na karcie pamięci
„Memory Stick Duo” podczas
korzystania z funkcji USB
Streaming.
Memory Stick folders are full.
(Foldery na karcie pamięci Memory
Stick są zapełnione.)
• Nie można utworzyć folderów o
numerach większych niż 999MSDCF.
Nie można usunąć utworzonych
folderów przy użyciu kamery.
• Należy sformatować kartę pamięci
„Memory Stick Dou” (str. 46)
lub usunąć foldery przy użyciu
komputera.
108
Cannot record still images on
Memory Stick (Nie można nagrywać
obrazów nieruchomych na karcie
pamięci Memory Stick) (str. 112).
PictBridge
Check the connected device.
(Sprawdź podłączone urządzenie.)
• Wyłącz drukarkę i włącz ją
ponownie, a następnie odłącz kabel
USB i ponownie go podłącz.
Connect the camcorder to a
PictBridge compatible printer.
(Podłącz kamerę do drukarki
zgodnej ze standardem PictBridge.)
• Wyłącz drukarkę i włącz ją
ponownie, a następnie odłącz kabel
USB i ponownie go podłącz.
Error-Cancel the task. (Błąd
— anuluj zadanie.)
• Sprawdź drukarkę.
Cannot print. Check the printer.
(Nie można drukować. Sprawdź
drukarkę.)
• Wyłącz drukarkę i włącz ją
ponownie, a następnie odłącz kabel
USB i ponownie go podłącz.
 Lampa
Charging... Cannot record still
images. (Ładowanie... Nie można
nagrywać obrazów nieruchomych.)
• Nastąpiła próba nagrania obrazu
nieruchomego podczas ładowania
lampy (wyposażenie opcjonalne).
 Inne
Cannot record due to copyright
protection (Nie można nagrywać z
powodu technologii ochrony praw
autorskich) (str. 111).
Cannot add audio. Disconnect the
i.LINK cable (Nie można dodać
dźwięku. Odłącz kabel i.LINK) (str. 66).
Not recorded in SP mode. Cannot
add audio (Nie można dodać
dźwięku) (str. 66).
Not recorded in 12-bit audio.
Cannot add audio (Nie można dodać
dźwięku) (str. 66).
Cannot add audio (Nie można dodać
dźwięku) (str. 66).
 Dirty video head. Use a
cleaning cassette (Brudna głowica
wizyjna. Użyj kasety czyszczącej)
(str. 119).
Cannot start Easy Handycam
Cannot cancel Easy Handycam
(Nie można uruchomić trybu Easy
Handycam/Nie można anulować
trybu Easy Handycam) (str. 18).
• Podczas pracy w trybie Easy
Handycam po przestawieniu
przełącznika POWER do pozycji
PLAY/EDIT można wybrać
opcję [STD-USB], ale nie można
wybrać opcji [PictBridge] ani [USB
STREAM]. (Komunikat ten zniknie
po dotknięciu przycisku
.)
HDV recorded tape. Cannot
playback. (Taśma nagrana
w formacie HDV. Nie można
odtwarzać.)
• Kamera nie obsługuje odtwarzania
tego formatu. Odtwórz taśmę za
pomocą sprzętu, na którym została
nagrana.
HDV recorded tape. Cannot add
audio. (Taśma nagrana w formacie
HDV. Nie można dodać dźwięku.)
• Kamera nie umożliwia dodawania
dźwięku do fragmentu taśmy
zapisanego w formacie HDV.
Disconnect one AV cable. (Odtącz
jeden kabel A/V.)
• Kable połączeniowe A/V są
podłączone zarówno do kamery, jak
i do podstawki Handycam Station.
Odłącz jeden z nich.
• Gdy kabel połączeniowy A/V jest
podłączony tylko do kamery, kamera
nie jest prawidłowo przyłączona
do podstawki Handycam Station.
Przyłącz stację Handycam Station w
prawidłowy sposób.
Rozwiązywanie problemów
Cannot add audio on the blank
portion of a tape (Nie można dodać
dźwięku do pustego fragmentu
taśmy) (str. 66).
USB is invalid in this mode during
Easy Handycam (Nie można użyć
interfejsu USB w tym trybie podczas
pracy w trybie Easy Handycam)
109
Używanie kamery za
granicą
Zasilanie
Kamery i dostarczonego zasilacza
sieciowego można używać w dowolnych
krajach/regionach, w których napięcie
zasilania w sieci ma wartość z zakresu
od 100 V do 240 V (prąd zmienny), a
częstotliwość wynosi 50/60 Hz.
Informacje o telewizyjnych systemach
kodowania kolorów
Kamera pracuje w systemie PAL.
Odtwarzanie obrazu na ekranie
telewizora wymaga posiadania
odbiornika TV pracującego w systemie
PAL (zobacz poniższy wykaz) z
gniazdem wejściowym AUDIO/VIDEO.
110
System
Używany w
NTSC
Ameryka Środkowa,
Boliwia, Chile, Ekwador,
Filipiny, Gujana, Jamajka,
Japonia, Kanada, Kolumbia,
Korea, Meksyk, Peru, Stany
Zjednoczone, Surinam,
Tajwan, Wenezuela, Wyspy
Bahama itd.
PAL
Australia, Austria, Belgia,
Chiny, Czechy, Dania,
Finlandia, Hiszpania,
Holandia, Hongkong, Kuwejt,
Malezja, Niemcy, Norwegia,
Nowa Zelandia, Polska,
Portugalia, Singapur, Słowacja,
Szwajcaria, Szwecja, Tajlandia,
Wielka Brytania, Włochy,
Węgry itd.
PAL - M
Brazylia
PAL - N
Argentyna, Paragwaj,
Urugwaj.
SECAM
Bułgaria, Francja, Gujana
Francuska, Irak, Iran, Monako,
Rosja, Ukraina itd.
Prosta regulacja zegara przez podanie
różnicy czasu
W przypadku korzystania z kamery
za granicą można łatwo ustawić zegar
według czasu lokalnego, podając różnicę
czasu. Z menu
(TIME/LANGU.)
należy wybrać opcję [WORLD TIME],
a następnie ustawić różnicę czasu
(str. 57).
Możliwe do użycia rodzaje kaset
W kamerze można stosować tylko
kasety mini DV.
Należy używać kaset z oznaczeniem
.
jest znakiem towarowym.
Kamera nie obsługuje kaset z pamięcią
Cassette Memory.
Zapobieganie tworzeniu się na taśmie
niezapisanych fragmentów
W poniższych przypadkach przed
rozpoczęciem kolejnego nagrania należy
przejść na koniec ostatnio nagranego
fragmentu, korzystając z przycisku
[END SEARCH] (str. 29):
• Kaseta była odtwarzana.
• Używana była funkcja [EDIT
SEARCH].
Sygnał ochrony praw autorskich
kasecie należy przesunąć, aby ustawić je
w pozycji SAVE.
REC: na kasecie można
nagrywać.
SAVE: na kasecie nie
można nagrywać (jest
zabezpieczona przed
zapisem).
 Umieszczanie na kasecie etykiety z
opisem zawartości
Etykietę należy umieścić w miejscach
pokazanych na poniższej ilustracji,
aby nie doprowadzić do uszkodzenia
kamery.
Nie należy
umieszczać
etykiety wzdłuż tej
krawędzi.
 Podczas odtwarzania
 Podczas nagrywania (DCR-HC32E/HC33E/
HC42E/HC43E)
Za pomocą kamery nie można nagrywać
danych zawierających sygnały ochrony
praw autorskich. W przypadku próby
nagrania takich danych na ekranie
LCD lub w wizjerze wyświetlany
jest komunikat [Cannot record due
to copyright protection.]. Podczas
nagrywania kamera nie zapisuje
na taśmie sygnałów ochrony praw
autorskich.
Uwagi dotyczące użytkowania
Miejsce na
etykietę
 Po użyciu kasety
Aby uniknąć zniekształcenia obrazu
lub dźwięku, należy przewinąć taśmę
na początek. Następnie należy umieścić
kasetę w pudełku i przechowywać w
pozycji stojącej.
 Czyszczenie pozłacanego styku kasety
Informacje dodatkowe
Jeśli odtwarzana w kamerze kaseta
zawiera nagrane sygnały ochrony praw
autorskich, nie można jej skopiować
na taśmę znajdującą się w innej
podłączonej kamerze.
REC
SAVE
Pozłacany styk kasety należy czyścić za
pomocą bawełnianego wacika po 10krotnym wyjęciu kasety w kamery.
Jeśli pozłacany styk na kasecie jest
zabrudzony lub zakurzony, wskaźnik
pozostałej taśmy może nie być
wyświetlany prawidłowo.
 Jeśli kamera nie jest używana przez długi
czas
Należy wyjąć z niej kasetę i schować do
pudełka.
 Zapobieganie przypadkowemu skasowaniu
Zabezpieczenie przed zapisem na
Pozłacany styk
111
Informacje o karcie pamięci „Memory Stick”
Karta pamięci „Memory Stick” jest
kompaktowym, przenośnym nośnikiem
półprzewodnikowym służącym do
nagrywania, którego pojemność
przekracza pojemność dyskietki.
Kamera umożliwia korzystanie
wyłącznie z karty pamięci „Memory
Stick Duo”, która jest o połowę mniejsza
od standardowej karty „Memory Stick”.
Jednak występowanie na poniższej
liście nie gwarantuje działania w
kamerze wszystkich typów kart pamięci
„Memory Stick Duo”.
Typy kart pamięci „Memory Stick”
Nagrywanie/
Odtwarzanie
„Memory Stick”
–
„Memory Stick Duo”*1

„MagicGate Memory Stick”
–
„Memory Stick Duo”
(MagicGate/Parallel Transfer)*1
„MagicGate Memory Stick
Duo” *1
*2*3
*3
„Memory Stick PRO”
–
„Memory Stick PRO Duo” *1
*2*3
Karta pamięci „Memory Stick Duo” jest
o połowę mniejsza od standardowej karty
„Memory Stick”.
*2
Typy kart pamięci „Memory Stick”, które
obsługują przesyłanie danych z dużą
szybkością. Szybkość przesyłania danych
jest różna w zależności od używanego
urządzenia.
*3
„MagicGate” jest technologią ochrony
praw autorskich, która umożliwia
nagrywanie i przesyłanie materiału w
postaci zaszyfrowanej. Należy pamiętać, że
za pomocą tej kamery nie można nagrywać
ani odtwarzać danych korzystających z
technologii „MagicGate”.
*1
• Format obrazów nieruchomych: kamera
kompresuje i nagrywa dane obrazów
w formacie JPEG (Joint Photographic
Experts Group). Pliki w tym formacie mają
rozszerzenie „.JPG”.
112
• Format filmów: kamera kompresuje i
nagrywa dane obrazu w formacie MPEG
(Moving Picture Experts Group). Pliki w
tym formacie mają rozszerzenie „.MPG”.
• Nazwy plików zawierających obrazy
nieruchome:
– 101- 0001: Ta nazwa pliku jest wyświetlana
na ekranie kamery.
– DSC00001.JPG: Ta nazwa pliku jest
wyświetlana na ekranie komputera.
• Nazwy plików zawierających filmy:
– MOV00001: Ta nazwa pliku jest
wyświetlana na ekranie kamery.
– MOV00001.MPG: Ta nazwa pliku jest
wyświetlana na ekranie komputera.
• Nie można zagwarantować zgodności z
kamerą karty pamięci „Memory Stick Duo”,
która została sformatowana za pomocą
komputera (z systemem operacyjnym
Windows OS/Mac OS).
• Szybkość odczytu/zapisu danych zależy od
kombinacji karty pamięci „Memory Stick”
oraz używanego urządzenia zgodnego z
formatem „Memory Stick”.
Informacje o zabezpieczeniu przed
zapisem karty pamięci „Memory Stick
Duo”
Obrazy można zabezpieczyć przed
przypadkowym skasowaniem,
przesuwając zabezpieczenie na karcie
pamięci „Memory Stick Duo” do pozycji
ochrony przed zapisem.
Karta pamięci „Memory Stick Duo”
dostarczona z kamerą DCR-HC33E/
HC43E nie ma zabezpieczenia przed
zapisem.
Informacje dotyczące użytkowania
W poniższych przypadkach dane obrazu
mogą ulec uszkodzeniu. Użytkownik nie
otrzyma rekompensaty za uszkodzone
dane.
• Jeśli podczas odczytu lub zapisu plików
obrazów na karcie pamięci „Memory Stick
Duo” (gdy świeci lub miga lampka dostępu)
nastąpi wyjęcie karty pamięci „Memory
Stick Duo”, wyłączenie zasilania kamery lub
wyjęcie akumulatora w celu wymiany.
• Jeśli karta pamięci „Memory Stick Duo” jest
używana w pobliżu magnesów lub źródeł
pola magnetycznego.
• w miejscach, w których występuje bardzo
duża wilgotność lub gazy korozyjne.
Zaleca się wykonywanie kopii ważnych
danych na dysku twardym komputera.
Duo (dostarczane z modelami DCR-HC33E/
HC43E)
Po włożeniu karty pamięci „Memory
Stick Duo” do adaptera Memory Stick
Duo można używać jej z dowolnym
urządzeniem zgodnym ze standardem
„Memory Stick”.
 Obchodzenie się z kartami pamięci
„Memory Stick”
Korzystając z karty pamięci „Memory
Stick Duo”, należy uwzględnić
następujące uwagi.
 Informacje o miejscu użytkowania
Karty pamięci „Memory Stick Duo”
nie należy używać ani przechowywać w
następujących lokalizacjach:
• w miejscach narażonych na działanie
wysokich temperatur, np. w samochodzie
zaparkowanym latem w nasłonecznionym
miejscu,
• w miejscach narażonych na bezpośrednie
działanie promieni słonecznych,
• W przypadku używania karty pamięci
„Memory Stick Duo” z dowolnym
urządzeniem zgodnym ze standardem
„Memory Stick” należy włożyć ją do
adaptera Memory Stick Duo.
• Wkładając kartę pamięci „Memory Stick
Duo” do adaptera Memory Stick Duo,
należy przed włożeniem jej do końca
upewnić się, że jest wkładana właściwą
stroną. Należy pamiętać, że niewłaściwe
użycie może uszkodzić urządzenie. Ponadto
jeśli karta pamięci „Memory Stick Duo”
zostanie wciśnięta do gniazda w niewłaściwy
sposób, może ulec uszkodzeniu gniazdo
karty pamięci „Memory Stick Duo”.
• Nie należy wkładać adaptera Memory
Stick Duo bez umieszczonej w nim karty
„Memory Stick Duo”. Może to spowodować
awarię urządzenia.
 Informacje o karcie pamięci „Memory
Stick PRO Duo”
• Maksymalna pojemność karty pamięci
„Memory Stick PRO Duo”, jaką można
wykorzystać przy użyciu kamery, wynosi 1
GB.
• To urządzenie nie obsługuje przesyłania
danych z dużą szybkością.
Informacje dodatkowe
• Nie należy mocno przyciskać (np. długopisu
lub flamastra) podczas pisania na etykiecie
informacyjnej karty pamięci „Memory Stick
Duo”.
• Na karcie pamięci „Memory Stick Duo” ani
na adapterze Memory Stick Duo nie należy
naklejać żadnych etykiet ani naklejek.
• Karty pamięci „Memory Stick
Duo” powinny być przenoszone lub
przechowywane w przeznaczonym do tego
celu pudełku.
• Nie należy dotykać styków ani dopuszczać
do zetknięcia z nimi metalowych
przedmiotów.
• Kart pamięci „Memory Stick Duo” nie
należy zginać, upuszczać ani stosować
względem nich dużej siły.
• Kart pamięci „Memory Stick Duo” nie
należy rozkładać ani przerabiać.
• Nie należy dopuszczać do zamoczenia kart
pamięci „Memory Stick Duo”.
• Nośnik karty pamięci „Memory Stick
Duo” należy przechowywać w miejscu
niedostępnym dla dzieci. Istnieje ryzyko
jego połknięcia.
• Do gniazda „Memory Stick Duo” nie należy
wkładać przedmiotów innych niż karty
pamięci „Memory Stick Duo”. Może to
spowodować awarię.
 Informacje o adapterze Memory Stick
Informacje dotyczące zgodności danych
obrazu
• Pliki danych obrazu nagrywane przez
kamerę na karcie pamięci „Memory Stick
Duo” spełniają wymagania uniwersalnego
standardu dotyczącego reguł projektowania
dla systemów plików kamer (Design Rule
for Camera File Systems) opracowanego
przez stowarzyszenie JEITA (Japan
Electronics and Information Technology
Industries Association).
113
• Przy użyciu tej kamery nie można odtwarzać
obrazów nieruchomych nagranych na
innych urządzeniach (DCR-TRV900E lub
DSC-D700/D770), które nie są zgodne z
uniwersalnym standardem. (W niektórych
regionach modele te nie są dostępne w
sprzedaży.)
• Jeśli nie można korzystać z karty pamięci
„Memory Stick Duo”, która była używana
przez inne urządzenie, należy sformatować
ją przy użyciu tej kamery (str. 46). Należy
pamiętać, że formatowanie powoduje
skasowanie wszystkich informacji
zapisanych na karcie pamięci „Memory
Stick Duo”.
• Odtwarzanie obrazów za pomocą tej kamery
może nie być możliwe:
– Podczas odtwarzania danych obrazów
zmodyfikowanych przy użyciu komputera.
– Podczas odtwarzania danych obrazów
nagranych za pomocą innych urządzeń.
Informacje o
akumulatorze
„InfoLITHIUM”
Niniejsze urządzenie jest zgodne z
akumulatorami „InfoLITHIUM” (P
series).
Do zasilania kamery można
używać wyłącznie akumulatorów
„InfoLITHIUM”.
Akumulatory „InfoLITHIUM” P series
są oznaczone symbolem
.
Co to jest akumulator „InfoLITHIUM”?
„InfoLITHIUM” jest akumulatorem
litowo-jonowym z funkcjami wymiany
informacji dotyczących warunków
pracy urządzenia między kamerą i
opcjonalnym zasilaczem sieciowym/
ładowarką.
Akumulator „InfoLITHIUM” oblicza
zużycie energii związane z warunkami
pracy kamery i wyświetla w minutach
czas pozostały do wyczerpania
akumulatora.
Po zastosowaniu zasilacza sieciowego/
ładowarki (wyposażenie opcjonalne)
wyświetlany jest czas pozostały do
wyczerpania akumulatora i czas jego
ładowania.
Ładowanie akumulatora
• Przed rozpoczęciem korzystania z kamery
należy naładować akumulator.
• Zaleca się ładowanie akumulatora w
temperaturze otoczenia od 10°C do
30°C , dopóki nie zgaśnie lampka CHG
(ładowanie). Jeśli akumulator jest ładowany
w temperaturze spoza tego zakresu,
ładowanie może nie być efektywne.
• Po zakończeniu ładowania należy odłączyć
kabel od gniazda DC IN kamery, wyjąć
kamerę z podstawki Handycam Station lub
wyjąć akumulator.
Efektywna eksploatacja akumulatora
• Gdy temperatura otoczenia wynosi 10 °C
lub mniej, wydajność akumulatora zmniejsza
się, a czas użytkowania ulega skróceniu. W
takim wypadku należy wykonać jedną z
poniższych czynności, aby przedłużyć czas
114
używania akumulatora.
– Akumulator należy przechowywać w
kieszeni blisko ciała, aby go nagrzać, i
wkładać go do kamery bezpośrednio
przed rozpoczęciem filmowania,
– Stosować akumulator o dużej pojemności:
NP-FP70/FP90 (wyposażenie opcjonalne).
• Częste korzystanie z ekranu LCD,
odtwarzanie, przewijanie do przodu i
do tyłu powoduje szybsze rozładowanie
akumulatora.
Zaleca się stosowanie akumulatora o dużej
pojemności: NP-FP70/FP90 (wyposażenie
opcjonalne).
• Należy się upewnić, że podczas przerw w
nagrywaniu lub odtwarzaniu przełącznik
POWER kamery znajduje się w pozycji OFF
(CHG). Akumulator jest rozładowywany
także w trybie gotowości do nagrywania
oraz podczas pauzy w odtwarzaniu.
• Warto mieć przygotowane zapasowe
akumulatory umożliwiające pracę w
czasie dwu- lub trzykrotnie dłuższym od
przewidywanego, a także warto wykonać
nagrania próbne przed rozpoczęciem
właściwego nagrywania.
• Nie należy narażać akumulatora na kontakt
z wodą. Akumulator nie jest odporny na
działanie wody.
• Jeśli zasilanie wyłącza się, mimo iż ze
wskazywanego czasu pozostałego do
wyczerpania akumulatora wynika, że w
akumulatorze pozostaje jeszcze zapas
energii do pracy, należy całkowicie
naładować akumulator. Dzięki temu
wskazanie czasu pozostałego do
wyczerpania akumulatora będzie znowu
prawidłowe. Należy jednak zauważyć,
że wskazania pozostałego czasu pracy
akumulatora nie zostaną odtworzone w
przypadku używania akumulatora przez
dłuższy czas w wysokich temperaturach,
pozostawienia całkowicie naładowanego
akumulatora lub przy częstym używaniu
akumulatora. Wskazanie czasu pozostałego
do wyczerpania akumulatora należy
traktować jako wskazówkę dotyczącą
przybliżonego czasu filmowania.
Informacje o przechowywaniu
akumulatora
• Jeśli akumulator nie jest używany przez
dłuższy czas, należy przynajmniej raz do
roku całkowicie go naładować i użyć w
kamerze, aby zachować jego sprawność.
W celu przechowywania należy wyjąć
akumulator z kamery i umieścić go w
suchym, chłodnym miejscu.
• Aby całkowicie rozładować akumulator,
należy w menu
(STANDARD
SET) dla opcji [A.SHUT OFF] wybrać
ustawienie [NEVER] i pozostawić kamerę
w trybie oczekiwania na nagrywanie aż do
całkowitego rozładowania (str. 57).
Informacje o żywotności akumulatora
• Żywotność akumulatora jest ograniczona.
Jego pojemność stopniowo zmniejsza się w
miarę eksploatacji oraz z upływem czasu.
Wyraźne skrócenie całkowitego czasu pracy
akumulatora najprawdopodobniej oznacza,
że jest on zużyty. Należy wtedy zakupić
nowy akumulator.
• Żywotność akumulatora zależy od sposobu
przechowywania, warunków pracy i
środowiska.
Informacje dodatkowe
Informacje o wskaźniku czasu
pozostałego do wyczerpania
akumulatora
• W zależności od warunków zewnętrznych
i temperatury otoczenia wskaźnik 
sygnalizujący bliskość wyczerpania
akumulatora może migać nawet
w przypadku, gdy do całkowitego
rozładowania akumulatora pozostało jeszcze
od 5 do 10 min.
115
i.LINK — informacje
Gniazdo DV Interface tego urządzenia
jest zgodne z systemem i.LINK. W
niniejszym rozdziale został opisany
standard i.LINK i jego właściwości.
Co to jest i.LINK?
i.LINK jest cyfrowym łączem
szeregowym umożliwiającym
przesyłanie cyfrowego obrazu wideo,
cyfrowego sygnału audio oraz innych
danych do innych urządzeń zgodnych
ze standardem i.LINK. Przy użyciu
standardu i.LINK można również
sterować innymi urządzeniami.
Urządzenia zgodne ze standardem
i.LINK można połączyć przy użyciu
kabla i.LINK. Możliwe zastosowania
obejmują współdziałanie różnych
urządzeń cyfrowych AV i wymianę
danych między nimi.
Jeśli do kamery zostały podłączone
szeregowo co najmniej dwa urządzenia
zgodne ze standardem i.LINK,
urządzenia te mogą wymieniać dane
nie tylko z kamerą, ale także, za jej
pośrednictwem, między sobą.
Należy jednak pamiętać, że sposób
działania może się czasami różnić w
zależności od parametrów i danych
technicznych podłączanego urządzenia.
Ponadto w przypadku niektórych
podłączonych urządzeń wymiana
danych może nie być możliwa.
• W zwykłych warunkach za pomocą kabla
i.LINK można podłączyć do kamery tylko
jedno urządzenie. W przypadku podłączania
tej kamery do urządzenia zgodnego ze
standardem i.LINK wyposażonego w dwa
lub więcej gniazd DV Interface należy
zapoznać się z informacjami zawartymi w
instrukcji obsługi podłączanego urządzenia.
• i.LINK jest popularnym określeniem
magistrali danych IEEE 1394
wprowadzonym przez firmę Sony. Nazwa ta
jest znakiem towarowym uznawanym przez
wiele firm.
• IEEE 1394 jest międzynarodowym
standardem opracowanym przez Instytut
Inżynierów Elektryków i Elektroników
116
(Institute of Electrical and Electronics
Engineers).
Informacje o szybkości transmisji
danych za pośrednictwem łącza i.LINK
Maksymalna szybkość transmisji danych
za pośrednictwem łącza i.LINK różni się
w zależności od urządzenia. Istnieją trzy
szybkości transmisji.
S100 (ok. 100 Mb/s*)
S200 (ok. 200 Mb/s)
S400 (ok. 400 Mb/s)
Szybkość transmisji każdego urządzenia
jest podawana w rozdziale „Dane
techniczne” jego instrukcji obsługi.
Bywa też podawana w pobliżu interfejsu
i.LINK urządzenia.
W przypadku urządzeń, które nie
zostały opatrzone żadnym oznaczeniem
(takich jak to urządzenie), maksymalna
szybkość transmisji wynosi „S100”.
Szybkość transmisji może różnić się od
podawanej wartości, jeśli urządzenie
jest podłączone do sprzętu o innej
maksymalnej szybkości transmisji.
* Co to jest Mb/s?
Skrót Mb/s oznacza „megabity na
sekundę”, czyli ilość danych, którą
można wysłać lub odebrać w ciągu
jednej sekundy. Na przykład szybkość
100 Mb/s oznacza, że w ciągu jednej
sekundy można przesłać 100 megabitów
danych.
Korzystanie z funkcji i.LINK tego
urządzenia
Szczegółowe informacje dotyczące
kopiowania nagrań, gdy kamera jest
podłączona do innego urządzenia wideo
wyposażonego w gniazdo DV Interface
można znaleźć na stronie 60.
Niniejsze urządzenie można także
podłączać do innych urządzeń zgodnych
ze standardem i.LINK (DV Interface)
wyprodukowanych przez firmę Sony
(np. do komputerów osobistych z serii
VAIO) oraz do urządzeń wideo.
Konserwacja i środki
ostrożności
Przed podłączeniem tego urządzenia
do komputera należy się upewnić, że
na komputerze zostało zainstalowane
oprogramowanie współpracujące z tym
urządzeniem.
Niektóre urządzenia wideo zgodne
ze standardem i.LINK, np. telewizory
cyfrowe, nagrywarki/odtwarzacze DVD,
MICROMV lub HDV, nie są zgodne z
urządzeniami DV. Przed podłączeniem
kamery do innego urządzenia należy
sprawdzić, czy jest ono zgodne ze
standardem DV. Szczegółowe informacje
dotyczące środków ostrożności i
zgodnego oprogramowania można
znaleźć także w instrukcjach obsługi
podłączanych urządzeń.
Informacje o wymaganym kablu i.LINK
Podczas kopiowania kaset wideo w
trybie DV należy używać kabla Sony
i.LINK (4 styki — 4 styki).
Informacje o użytkowaniu i konserwacji
Ciąg dalszy 
Informacje dodatkowe
• Kamery i jej akcesoriów nie należy używać
ani przechowywać w następujących
lokalizacjach:
– W miejscach narażonych na nadmiernie
wysoką lub niską temperaturę. Nie należy
pozostawiać ich w miejscach narażonych
na działanie temperatur przekraczających
60 °C , np. w obszarze bezpośredniego
działania promieni słonecznych, w
pobliżu nawiewu gorącego powietrza
lub w samochodzie zaparkowanym
w nasłonecznionym miejscu. Może
to spowodować ich uszkodzenie lub
odkształcenie.
– W miejscach narażonych na działanie
silnych pól magnetycznych lub wibracji
mechanicznych. Mogą one spowodować
uszkodzenie kamery.
– W miejscach narażonych na działanie
silnych fal radiowych lub promieniowania.
W takich warunkach kamera może
nieprawidłowo nagrywać obraz.
– W pobliżu odbiorników AM i sprzętu
wideo. Mogą pojawić się zakłócenia
obrazu.
– Na piaszczystej plaży lub w innych
zapylonych miejscach. Jeśli do kamery
dostanie się piasek lub pył, może to
spowodować jej uszkodzenie. Niektóre
uszkodzenia tego typu mogą być trwałe.
– W pobliżu okien lub na otwartej
przestrzeni, gdzie ekran LCD, wizjer
lub obiektyw mogą być narażone
na bezpośrednie działanie promieni
słonecznych. Może to spowodować
uszkodzenie wizjera lub ekranu LCD.
– W miejscach o dużej wilgotności.
• Kamera powinna być zasilana napięciem
stałym 7,2 V (akumulator) lub 8,4 V (zasilacz
sieciowy).
• Do zasilania kamery prądem stałym lub
zmiennym należy używać akcesoriów
zalecanych w tej instrukcji obsługi.
• Nie wolno dopuścić do zamoczenia
kamery, np. przez deszcz lub wodę morską.
Zamoczenie kamery może spowodować jej
uszkodzenie. Niektóre uszkodzenia tego
typu mogą być trwałe.
• Jeśli do wnętrza obudowy kamery dostanie
się obcy przedmiot lub płyn, przed dalszym
użytkowaniem należy odłączyć kamerę
117
Konserwacja i środki ostrożności (Ciąg dalszy)
od źródła zasilania i dokonać przeglądu w
punkcie serwisowym firmy Sony.
• Z kamerą należy obchodzić się ostrożnie, a
w szczególności unikać jej demontowania,
modyfikowania, wstrząsów mechanicznych
oraz uderzeń (np. młotkiem); nie wolno jej
upuszczać ani na niej stawać.
• Jeśli kamera nie jest używana, przełącznik
POWER należy ustawić w pozycji OFF
(CHG).
• Nie należy używać kamery owiniętej np.
ręcznikiem. Grozi to jej przegrzaniem.
• Odłączając przewód zasilający, należy
ciągnąć za wtyk, a nie za przewód.
• Nie wolno uszkadzać przewodu zasilającego,
np. przez umieszczanie na nim ciężkich
przedmiotów.
• Metalowe styki należy utrzymywać w
czystości.
• Pilota i okrągłą baterię należy
przechowywać w miejscu niedostępnym
dla dzieci. W przypadku przypadkowego
połknięcia baterii należy natychmiast
skonsultować się z lekarzem.
• Jeśli z baterii wycieknie elektrolit:
– należy skonsultować się z lokalną
autoryzowaną stacją serwisową firmy
Sony,
– należy zmyć ciecz, która miała kontakt ze
skórą,
– jeśli ciecz dostała się do oczu, należy
przemyć oczy dużą ilością wody i
skonsultować się z lekarzem.
 Jeśli kamera nie jest używana przez długi
czas
• Od czasu do czasu należy włączyć kamerę i
uruchomić ją, np. odtwarzając taśmę przez
około 3 minuty.
• W celu przechowywania akumulatora należy
go wcześniej całkowicie go rozładować.
Kondensacja wilgoci
118
Jeśli kamera zostanie przeniesiona
bezpośrednio z miejsca zimnego do
ciepłego, w jej wnętrzu, na powierzchni
taśmy lub na obiektywie może skroplić
się wilgoć. W takich okolicznościach
taśma może przykleić się do bębna
głowicy i ulec zniszczeniu lub kamera
może nie działać prawidłowo. Jeśli
wewnątrz kamery skropliła się wilgoć,
wyświetlany jest komunikat [
Moisture condensation. Eject the
cassette.] (Kondensacja wilgoci. Wyjmij
kasetę) lub [Moisture condensation.
Turn off for 1H.] (Kondensacja wilgoci.
Wyłącz na 1 godzinę). Wskaźnik nie
pojawi się, jeśli wilgoć skropliła się na
obiektywie.
 Jeśli nastąpiło skroplenie się wilgoci
Nie działają żadne funkcje oprócz
wyjmowania kasety. Należy wyjąć
kasetę, wyłączyć kamerę i pozostawić
ją na mniej więcej godzinę z otwartą
pokrywą kieszeni kasety. Kamery można
używać ponownie, jeśli po włączeniu
urządzenia nie pojawia się wskaźnik 
ani .
Jeśli wilgoć dopiero zaczęła się skraplać,
kamera może czasami nie wykryć
skroplenia. W takim wypadku kaseta
może nie zostać wysunięta przez
10 sekund po otwarciu pokrywy jej
kieszeni. Nie oznacza to uszkodzenia.
Nie należy zamykać pokrywy kieszeni
kasety, dopóki kaseta nie zostanie
wysunięta.
 Uwaga dotycząca skraplania się wilgoci
Wilgoć może się skroplić, jeśli kamera
zostanie przeniesiona z miejsca zimnego
do ciepłego (lub odwrotnie), a także
w opisanych poniżej przypadkach
używania kamery w wilgotnym miejscu:
• Gdy kamera zostanie przeniesiona ze
stoku narciarskiego do ogrzewanego
pomieszczenia.
• Gdy kamera zostanie przeniesiona
z klimatyzowanego pojazdu lub
pomieszczenia w gorące miejsce na
zewnątrz.
• Gdy kamera jest używana po burzy lub po
deszczu.
• Gdy kamera jest używana w ciepłym i
wilgotnym miejscu.
 Jak zapobiegać skraplaniu się wilgoci
Przenosząc kamerę z miejsca
zimnego do ciepłego, należy włożyć
ją do plastikowej torby i szczelnie
zamknąć. Kamerę należy wyjąć z torby,
gdy temperatura w torbie osiągnie
temperaturę otoczenia (nastąpi to po
około godzinie).
Głowica wizyjna
• Jeśli głowica wizyjna ulegnie zabrudzeniu,
nie można nagrywać obrazu w normalny
sposób lub odtwarzany obraz i dźwięk jest
zniekształcony.
• Po wystąpieniu jednego z następujących
problemów należy czyścić głowicę wizyjną
przez 10 sekund przy użyciu kasety
czyszczącej DVM-12CLD firmy Sony
(wyposażenie opcjonalne).
– Na odtwarzanym obrazie pojawiają się
zniekształcenia mozaikowe lub cały ekran
staje się niebieski.
Ekran LCD
• Nie należy zbyt mocno naciskać ekranu
LCD, ponieważ może to spowodować jego
uszkodzenie.
• Jeśli kamera jest używana w chłodnym
miejscu, na ekranie LCD może pojawić
się szczątkowy obraz. Nie oznacza to
uszkodzenia.
 Czyszczenie ekranu LCD
Jeśli ekran LCD jest zakurzony lub
zabrudzony odciskami palców, zaleca
się oczyszczenie go za pomocą miękkiej
ściereczki. W przypadku korzystania
z zestawu do czyszczenia ekranów
LCD (wyposażenie opcjonalne) nie
należy bezpośrednio spryskiwać ekranu
LCD płynem czyszczącym. Należy
użyć papieru czyszczącego zwilżonego
płynem.
 Ustawienia ekranu LCD (CALIBRATION)
Przyciski na ekranie dotykowym
mogą działać nieprawidłowo. W takim
wypadku należy wykonać poniższe
czynności. Zaleca się, aby na czas
wykonywania tych czynności podłączyć
kamerę do gniazda ściennego za
pośrednictwem dostarczonego zasilacza
sieciowego.
 Przesuń przełącznik POWER w dół,
aby zaświeciła lampka PLAY/EDIT.
 Odłącz od kamery oraz podstawki
Handycam Station wszystkie kable
oprócz zasilacza, a następnie wyjmij z
kamery kasetę i kartę pamięci „Memory
Stick Duo”.
 Dotknij przycisków
 [MENU]

(STANDARD SET) 
[CALIBRATION] 
.
CALIBRATION
Informacje dodatkowe
– Odtwarzane obrazy są nieruchome.
– Odtwarzane obrazy nie są widoczne
lub występują przerwy w odtwarzaniu
dźwięku.
– Podczas odtwarzania na ckranie pojawia
sie wskaźnik [ Dirty video head.
Use a cleaning cassette.] (Głowica jest
zanieczyszczona. Użyj kasety czyszczącej).
– Podczas odtwarzania na ckranic pojawia
sie wskaźnik [ Dirty video head.
Use a cleaning cassette.] (Głowica jest
zanieczyszczona. Użyj kasety czyszczącej).
• Długotrwałe użytkowanie głowicy wizyjnej
powoduje jej ścieranie. Jeśli nie można
uzyskać obrazu pozbawionego zakłóceń
nawet po użyciu kasety czyszczącej, może
to oznaczać zużycie głowicy wizyjnej. W
celu wymiany głowicy wizyjnej należy
skontaktować się z najbliższym punktem
sprzedaży sprzętu firmy Sony lub z lokalną
autoryzowaną stacją serwisową firmy Sony.
• Podczas pracy kamery tylna strona ekranu
LCD może się rozgrzać. Nie oznacza to
uszkodzenia.
1/3
Touch the "x"
CANCEL
 Dotknij wyświetlonego na ekranie
znacznika „×” narożnikiem karty
pamięci „Memory Stick Duo” lub czymś
podobnym.
Symbol „×” zmieni swoje położenie.
Dotknij przycisku [CANCEL], aby
anulować operację.
Ciąg dalszy 
119
Konserwacja i środki ostrożności (Ciąg dalszy)
Jeśli ekran nie został naciśnięty we
właściwym miejscu, należy ponownie
rozpocząć wykonywanie czynności od
punktu .
• Nie można przeprowadzić kalibracji ekranu
LCD, jeśli jest on obrócony.
Można również przeprowadzić
kalibrację ekranu w następujący sposób.
 Przesuń przełącznik POWER do
pozycji OFF (CHG).
 Wykonaj czynności opisane w Etapie
.
 Przesuń przełącznik POWER o kilka
pozycji, aby wybrać tryb PLAY/EDIT,
naciskając jednocześnie przycisk
DISP/BATT INFO, a następnie naciśnij
i przytrzymaj przez około 5 sekund
przycisk DISP/BATT INFO.
 Wykonaj czynności opisane w Etapie
.
Informacje o obchodzeniu się z obudową
• Jeśli obudowa kamery ulegnie zabrudzeniu,
należy ją oczyścić miękka ściereczką
zwilżoną wodą, a następnie wytrzeć suchą,
miękką szmatką.
• Aby nie uszkodzić obudowy, należy unikać:
– używania substancji chemicznych, np.
rozcieńczalnika, benzyny, alkoholu,
ściereczek nasączonych substancjami
chemicznymi, środków odstraszających
owady i środków owadobójczych,
– obsługiwania kamery rękami
zabrudzonymi powyższymi substancjami,
– narażania obudowy na długotrwały
kontakt z przedmiotami wykonanymi z
gumy lub winylu.
Konserwacja i przechowywanie
obiektywu
• W następujących sytuacjach należy
przetrzeć powierzchnię obiektywu miękką
szmatką:
– gdy na powierzchni obiektywu widoczne
są odciski palców;
120
– w miejscach gorących i wilgotnych;
– gdy obiektyw jest narażony na działanie
soli zawartej w powietrzu, np. nad
morzem.
• Obiektyw należy przechowywać w dobrze
wentylowanym miejscu, które nie jest
narażone na działanie kurzu ani pyłu.
• Aby zapobiec występowaniu pleśni, należy
okresowo czyścić obiektyw w sposób
opisany powyżej. Zaleca się uruchamianie
kamery mniej więcej raz w miesiącu, aby
utrzymywać ją w optymalnym stanie przez
długi czas.
Ładowanie zamontowanego fabrycznie
akumulatora
Kamera jest wyposażona fabrycznie w
akumulator, który zapewnia zachowanie
daty, godziny i innych ustawień, nawet
po ustawieniu przełącznika POWER
w pozycji OFF (CHG). Zamontowany
fabrycznie akumulator jest zawsze
ładowany w trakcie korzystania z
kamery, ale może się stopniowo
rozładowywać, jeśli kamera nie jest
używana. Całkowite rozładowanie
akumulatora nastąpi po upływie
około 3 miesięcy nieużywania kamery.
Nawet jeśli zamontowany fabrycznie
akumulator nie jest naładowany, nie
będzie to miało żadnego wpływu na
działanie kamery, o ile nie będzie
zapisywana data nagrania.
 Czynności
Podłącz kamerę do gniazda ściennego za
pośrednictwem dostarczonego zasilacza
i pozostaw ją na ponad 24 godziny z
przełącznikiem POWER ustawionym w
pozycji OFF (CHG).
Wymiana baterii pilota
 Naciskając zabezpieczenie, włóż
paznokieć w szczelinę, aby wysunąć
pojemnik na baterie.
 Włóż nową baterię biegunem dodatnim
(+) do góry.
Zakładanie paska na
nadgarstek
 Włóż pojemnik na baterie z powrotem
do pilota tak, aby zatrzasnął się we
właściwym miejscu.
Pasek jest przydatny przy przenoszeniu
kamery.
1 Otwórz zaczep i zapięcie
Zabezpieczenie
podkładki na rękę , a następnie
wyjmij ją z kółka .
OSTRZEŻENIE
Niewłaściwe obchodzenie się z baterią
może doprowadzić do jej eksplozji.
Baterii nie wolno ponownie ładować,
demontować ani wrzucać do ognia.
Przestroga
Nieprawidłowa wymiana baterii może
spowodować niebezpieczeństwo jej
wybuchu. Baterię należy wymienić
tylko na baterię tego samego lub
zbliżonego typu, zgodnie z zaleceniami
producenta.
Zużytych baterii należy pozbywać się
zgodnie z zaleceniami producenta.
2 Przesuń podkładkę maksymalnie
w prawo , a następnie zamknij
zaczep i ponownie przełóż pasek
mocujący .
3 Załóż pasek na nadgarstek w
sposób pokazany na ilustracji.
Informacje dodatkowe
• W pilocie używana jest okrągła bateria
litowa (CR2025). Nie wolno używać baterii
innego typu niż CR2025.
• W miarę rozładowywania się baterii zasięg
działania pilota może się zmniejszać lub
pilot może nie działać prawidłowo. W takim
wypadku należy wymienić baterię na baterię
litową Sony CR2025. Zastosowanie innej
baterii może spowodować ryzyko pożaru lub
wybuchu.
Podkładka na rękę
121
Mocowanie paska na
ramię
Pasek na ramię można zamocować do
przeznaczonego dla niego zaczepu.
Dane techniczne
System
System
nagrywania
wizji
2 głowice obrotowe, system
zapisu ukośnego
System
nagrywania
obrazów
nieruchomych
Exif Ver. 2.2*1
System
nagrywania
fonii
Głowice obrotowe, system
PCM
Kwantyzacja: 12 bitów
(częstotliwość próbkowania
32 kHz, stereo 1, stereo
2), 16 bitów (częstotliwość
próbkowania 48 kHz,
stereo)
Sygnał wizji
System koloru PAL,
standard CCIR
Zalecana kaseta Kaseta Mini DV z
umieszczonym na niej
symbolem
Szybkość
SP: ok. 18,81 mm/s
przesuwu taśmy LP: ok. 12,56 mm/s
122
Czas
nagrywania/
odtwarzania
SP: 60 min.
LP: 90 min.
(dla kasety DVM60)
Czas
przewijania do
przodu/do tyłu
Ok. 2 min 40 s
(dla kasety DVM60)
Wizjer
Wizjer elektryczny
DCR-HC32E/HC33E/
HC39E: czarno-biały
DCR-HC42E/HC43E:
kolorowy
Przetwornik
obrazu
Obiektyw
Carl Zeiss Vario-Tessar
Złożony, o zmiennej
ogniskowej
Średnica filtru: 25 mm
DCR-HC32E/HC33E:
20 × (zbliżenie optyczne),
800 × (zbliżenie cyfrowe)
F=1,8–3,1
DCR-HC39E/HC42E/
HC43E:
12 × (zbliżenie optyczne),
480 × (zbliżenie cyfrowe)
F=1,8–2,5
DCR-HC32E/HC33E:
f=2,3–46 mm
Po przeliczeniu na wartości
dla aparatu 35 mm
W trybie CAMERA-TAPE:
44~880 mm
W trybie CAMERAMEMORY:
44~880 mm
DCR-HC39E/HC42E/
HC43E:
f=3,0–36 mm
Po przeliczeniu na wartości
dla aparatu 35 mm :
W trybie CAMERA-TAPE:
Tryb 16:9*2: 46~628,5 mm
Tryb 4:3: 40~480 mm
W trybie CAMERAMEMORY :
Tryb 4:3: 48~576 mm
Tryb 16:9: 43,6~523,2 mm
Temperatura
barw
[AUTO], [ONE PUSH],
[INDOOR] (3 200 K),
[OUTDOOR] (5 800 K)
Minimalne
oświetlenie
DCR-HC32E/HC33E:
5 luksów (F 1,8)
0 luksów (podczas działania
funkcji NightShot plus)*3
DCR-HC39E/HC42E/
HC43E:
7 luksów (F 1,8)
0 luksów (podczas działania
funkcji NightShot plus)*3
*1„Exif” jest to format plików obrazów
nieruchomych, który został opracowany
przez stowarzyszenie JEITA (Japan
Electronics and Information Technology
Industries Association). Pliki w tym
formacie mogą zawierać dodatkowe
informacje, takie jak informacje o
ustawieniach kamery podczas nagrywania.
*2W trybie 16:9 wartościami ogniskowych
są rzeczywiste wartości wynikające z
szerokokątnego odczytu obrazu.
3
* Obiekty niewidoczne z powodu ciemności
można filmować w podczerwieni.
Ciąg dalszy 
Informacje dodatkowe
Ogniskowa
DCR-HC32E/HC33E:
3 mm (typ 1/6) CCD
(urządzenie ze sprzężeniem
ładunkowym)
Wartość całkowita:
ok. 800 000 pikseli
Wartość efektywna (obraz
nieruchomy):
ok. 400 000 pikseli
Wartość efektywna (film):
ok. 400 000 pikseli
DCR-HC39E/HC42E/
HC43E:
3,27 mm (typ 1/5,5) CCD
(urządzenie ze sprzężeniem
ładunkowym)
Wartość całkowita:
ok. 1 070 000 pikseli
Wartość efektywna (obraz
nieruchomy):
ok. 1 000 000 pikseli
Wartość efektywna (film):
ok. 690 000 pikseli
123
Dane techniczne (Ciąg dalszy)
Złącza wejściowe/wyjściowe
Parametry ogólne
DCR-HC32E/HC33E/HC42E/HC43E:
Wymagane
zasilanie
Napięcie stałe 7,2 V
(akumulator)
Napięcie stałe 8,4 V
(zasilacz sieciowy)
Przeciętny
pobór mocy
DCR-HC32E/HC33E:
Podczas filmowania kamerą
przy użyciu ekranu
wizjera: 2,1 W
Podczas filmowania kamerą
przy użyciu ekranu
LCD: 2,5 W
Podczas filmowania kamerą
przy użyciu ekranu
wizjera i ekranu LCD: 2,6 W
DCR-HC39E/HC42E/
HC43E:
Podczas filmowania kamerą
przy użyciu ekranu
wizjera: 2,5 W
Podczas filmowania kamerą
przy użyciu ekranu
LCD: 2,9 W
Podczas filmowania kamerą
przy użyciu ekranu
wizjera i ekranu LCD: 3,1 W
Temperatura
otoczenia
podczas pracy
urządzenia
Od 0 °C do 40 °C
Wejście/wyjście 10-stykowe
Audio/Video
Automatyczny przełącznik
wejścia/wyjścia
Sygnał wideo: 1 Vp-p, 75 Ω
(omów), niesymetryczne
Sygnał luminancji:
1 Vp-p, 75 Ω (omów),
niesymetryczne
Sygnał chrominancji:
0,3 Vp-p, 75 Ω (omów),
niesymetryczne
Sygnał audio: 327 mV (przy
impedancji wyjściowej
większej niż 47 kΩ
(kiloomów)), impedancja
wejściowa większa niż 47
kΩ (kiloomów), impedancja
wyjściowa mniejsza niż 2,2
kΩ (kilooma)
Gniazdo LANC Gniazdo stereofoniczne mini
(∅ 2,5 mm)
DCR-HC39E:
Wyjście audio/
wideo
10-stykowe
Sygnał wideo: 1 Vp-p, 75 Ω
(omów), niesymetryczne
Sygnał luminancji:
1 Vp-p, 75 Ω (omów),
niesymetryczne
Sygnał chrominancji:
0,3 Vp-p, 75 Ω (omów),
niesymetryczne
Sygnał audio: 327 mV (przy
impedancji wyjściowej
większej niż 47 kΩ
(kiloomów)); impedancja
wyjściowa mniejsza niż
2,2 kΩ (kilooma)
Temperatura
Od -20 °C do +60 °C
przechowywania
Wymiary
(przybliżone)
54,7 × 90 × 111,7 mm (szer./
wys./głęb.)
Masa
(przybliżona)
DCR-HC32E/HC33E:
400 g samo urządzenie
główne
460 g łącznie z
akumulatorem NP-FP30 i
kasetą DVM60.
DCR-HC39E/HC42E/
HC43E:
410 g samo urządzenie
główne
470 g łącznie z
akumulatorem NP-FP50 i
kasetą DVM60.
Dostarczone
wyposażenie
Zobacz stronie. 7.
Gniazdo LANC Gniazdo stereofoniczne mini
(∅ 2,5 mm)
Ekran LCD
Obraz
DCR-HC32E/HC33E:
6,2 cm (typ 2,5)
DCR-HC39E/HC42E/
HC43E:
6,9 cm (typ 2,7; proporcje
16:9)
Łączna liczba
punktów
124
123 200 (560 × 220)
Podstawka Handycam Station
DCRA-C121 (DCR-HC32E/HC33E/
HC42E/HC43E)
Zasilacz sieciowy AC-L25A/L25B
Wymagane
zasilanie
100–240 V (prąd zmienny),
50/60 Hz
Wejście/wyjście 10-stykowe
Audio/Video
Automatyczny przełącznik
wejścia/wyjścia
Sygnał wideo: 1 Vp-p, 75 Ω
(omów), niesymetryczne
Sygnał luminancji:
1 Vp-p, 75 Ω (omów),
niesymetryczne
Sygnał chrominancji:
0,3 Vp-p, 75 Ω (omów),
niesymetryczne
Sygnał audio: 327 mV (przy
impedancji wyjściowej
większej niż 47 kΩ
(kiloomów)), impedancja
wejściowa większa niż 47 kΩ
(kiloomów), impedancja
wyjściowa mniejsza niż
2,2 kΩ (kilooma)
Pobór prądu
0,35–0,18 A
Pobór mocy
18 W
Napięcie
wyjściowe
8,4 V (prąd stały)*
Temperatura
otoczenia
podczas pracy
urządzenia
Od 0 °C do 40 °C
Gniazdo USB
mini-B
Wejście/wyjście 4-stykowe
DV
DCRA-C123 (DCR-HC39E)
Wyjście audio/
wideo
Gniazdo USB
mini-B
Wyjście DV
4-stykowe
Wymiary
(przybliżone)
56 × 31 × 100 mm (szer./
wys./głęb.) bez wystających
elementów
Masa
(przybliżona)
190 g (bez przewodu
zasilającego)
* Inne dane techniczne znajdują się na
etykiecie zasilacza.
Akumulator
NP-FP30 (DCR-HC32E/HC33E)
Maksymalne
napięcie
wyjściowe
8,4 V (prąd stały)
Napięcie
wyjściowe
7,2 V (prąd stały)
Pojemność
3,6 wh (500 mAh)
Wymiary
(przybliżone)
31,8 × 18,5 × 45,0 mm
(szer./wys./głęb.)
Masa
(przybliżona)
40 g
Temperatura
otoczenia
podczas pracy
urządzenia
Od 0°C do 40°C
Typ
Litowo-jonowy
Ciąg dalszy 
Informacje dodatkowe
10-stykowe
Sygnał wideo: 1 Vp-p, 75 Ω
(omów), niesymetryczne
Sygnał luminancji:
1 Vp-p, 75 Ω (omów),
niesymetryczne
Sygnał chrominancji:
0,3 Vp-p, 75 Ω (omów),
niesymetryczne
Sygnał audio: 327 mV (przy
impedancji wyjściowej
większej niż 47 kΩ
(kiloomów)); impedancja
wyjściowa mniejsza niż
2,2 kΩ (kilooma)
Temperatura
Od -20 °C do +60 °C
przechowywania
125
Dane techniczne (Ciąg dalszy)
NP-FP50 (DCR-HC39E/HC42E/HC43E)
Maksymalne
napięcie
wyjściowe
8,4 V (prąd stały)
Napięcie
wyjściowe
7,2 V (prąd stały)
Pojemność
4,9 wh (680 mAh)
Wymiary
(przybliżone)
31,8 × 18,5 × 45,0 mm
(szer./wys./głęb.)
Masa
(przybliżona)
40 g
Temperatura
otoczenia
podczas pracy
urządzenia
Od 0°C do 40°C
Typ
Litowo-jonowy
Konstrukcja oraz dane techniczne mogą ulec
zmianie bez powiadomienia.
Typy różnic
DCR-HC
Gniazdo A/V
Interfejs DV
126
32E/33E/42E/43E
39E
IN/OUT
OUT
IN/OUT
OUT
Indeks
A
Active Interface Shoe........ 72
Adapter Memory Stick Duo
............................................ 113
Akumulator ..... Patrz Bateria
BATTERY INFO ....... 24
Czas pozostały
do wyczerpania
akumulatora ................ 24
Centrum pomocy
dla użytkowników
oprogramowania Pixela .... 81
Click to DVD ..................... 80
CLOCK SET .................15, 57
COLOR SLOW S
(Color Slow Shutter) ... 42, 97
Czas ładowania .................. 10
Czas nagrywania .....10, 26, 45
Kaseta .......................... 26
Akumulator
„InfoLITHIUM”.............. 114
Memory Stick .............. 26
ALL ERASE ..................... 46
Czas odtwarzania ............... 10
AUDIO MIX ............... 54, 68
Czas pozostały do
wyczerpania akumulatora
.............................................. 26
AUDIO MODE ................ 53
AUD DUB CTRL
(Kopiowanie dźwięku) ...... 52
AUTO SHUTTER ............ 40
Czujnik zdalnego sterowania
.............................................. 24
A.SHUT OFF
(Automatyczne wyłączanie)
.............................................. 57
D
A/V DV OUT .................... 55
DATA CODE .................... 56
Dane techniczne............... 122
DATE/TIME ...................... 56
B
BACK LIGHT ............. 23, 93
Akumulator ................... 7
Bateria litowa ................... 121
BEACH&SKI
(Tryb „Plażą i narty”) ........ 38
BEEP .................................. 57
Bezpośredni dostęp do
programu „Click to DVD”
................ Patrz Click to DVD
BLACK FADER ............... 47
BURN DVD....................... 52
BURN VCD ....................... 53
DEMO MODE ............ 51, 87
DIGITAL ZOOM ....... 42, 93
DISP OUTPUT ................. 57
EXPOSURE ................ 39, 96
EXT SUR MIC (Zewnętrzny
mikrofon surround) ........... 54
F
FADER .......................... 47, 97
FILE NO. (Numer pliku)
.............................................. 46
Film
Format filmów ........... 112
REC MODE
(Tryb nagrywania) ...... 53
FINE.................................... 44
FLASH (Efekt
stroboskopowy).................. 49
FLASH LEVEL ................ 41
FLASH MODE ................. 41
FLASH SET ....................... 41
FOCUS ......................... 40, 93
Folder
NEW FOLDER ......... 46
PB FOLDER (Folder
odtwarzania) ............... 47
REC FOLDER (Folder
nagrywania) ................. 47
Drukowanie ........................ 70
Dźwignia OPEN/EJECT
.............................................. 16
Dźwignia regulacji soczewki
wizjera ................................. 13
B&W ................................... 50
Easy Handycam ................. 18
EDIT SEARCH ................ 29
CD-ROM ............................ 73
EXP. BRKTG (Zmienne
ustawienia ekspozycji)....... 44
Do gniazda DV Interface
.............................................. 82
E
CAMERA DATA ............. 56
Obrazy ......................... 68
Etykieta............................. 111
DOT FADER .................... 48
BURST ............................... 44
C
ALL ERASE .............. 46
Ekran indeksowy ............... 21
Ekran LCD ......................... 13
END SEARCH............ 29, 53
FORMAT ................... 46, 112
Informacje dodatkowe
Bateria
D. EFFECT
(Efekty cyfrowe) .......... 48, 97
ERASE
Format kompresji............. 112
Funkcja przekształcania
sygnału ................................ 85
G
Głośnik ................................ 24
Głośność ............................. 21
Głowica wizyjna ............... 119
Główna ścieżka dźwiękowa
.............................................. 54
Gniazdo............................... 72
Ciąg dalszy 
127
Indeks (Ciąg dalszy)
Gniazdo A/V .....32, 60, 66, 85
Komunikaty ostrzegawcze
............................................ 105
Liczba obrazów, które
można nagrać .............. 44
Gniazdo interfejsu DV ...... 72
Kondensacja wilgoci ........ 118
Gniazdo interfejsu DV OUT
.............................................. 72
Wkładanie/Wysuwanie
...................................... 16
Kopiowanie......................... 62
Gniazdo DC IN .................... 8
Gniazdo LANC .................. 72
Konserwacja ..................... 117
Gniazdo S VIDEO ...... 32, 60
L
„Memory Stick Duo”,
gniazdo ................................ 16
Gniazdo ścienne ................... 8
Lampka CHG (ładowanie)
................................................ 9
Menu ................................... 34
Lampka dostępu ................ 16
Menu CAMERA SET
...................................... 38
Gniazdo USB ..................... 72
H
Handycam Station ............... 7
Korzystanie z menu .... 34
Lampka REC (lampka
nagrywania) ........................ 24
Menu EDIT/PLAY..... 52
LANDSCAPE.................... 38
Menu MEMORY SET
...................................... 44
LANGUAGE ..................... 57
I
LCD BL LEVEL
(Podświetlenie ekranu LCD)
.............................................. 54
Menu PICT.APPLI..... 47
Ikona ........... Patrz Wskaźniki
wyświetlacza
INDOOR ............................ 39
LCD BRIGHT ................... 54
Inicjowanie (reset) ............. 24
LCD COLOR .................... 54
Menu TIME/LANGU.
...................................... 57
Instalacja ............................. 76
LCD/VF SET ..................... 54
Opcje menu ................. 36
Interfejs DV.................. 60, 82
LENS COVER .................. 12
Personal Menu ............ 58
INT.REC-STL (Nagrywanie
interwałowe fotografii) ...... 51
Liczba obrazów, które można
nagrać .................................. 44
Menu CAMERA SET ...... 38
i.LINK ............................... 116
Licznik taśmy ..................... 26
Menu PICT.APPLI. (menu
Picture Application) .......... 47
LP (Long Play) ................... 53
J
Jakość obrazu (QUALITY)
.............................................. 44
JPEG ................................. 112
LUMI. KEY
(Klucz luminancji) ............. 49
K
Kabel i.LINK ..........60, 82, 85
Kabel połączeniowy A/V
.............................32, 60, 66, 85
Kabel S VIDEO ........... 32, 60
Kalibracja.......................... 119
Kaseta...........................16, 111
Wkładanie/Wysuwanie
...................................... 16
Menu STANDARD
SET............................... 53
Menu MEMORY SET ...... 44
Menu EDIT/PLAY ............ 52
MENU ROTATE .............. 57
Menu STANDARD SET
.............................................. 53
Ł
Ładowanie akumulatora ..... 8
Menu TIME/LANGU. ...... 57
Akumulator ................... 8
Mikrofon wewnętrzny ....... 24
Zamontowany
fabrycznie akumulator
.................................... 120
MOSAIC ............................ 50
MONOTONE .................... 48
MOSAIC FADER ............. 47
MOVIE SET ...................... 45
M
MPEG ............................... 112
Macintosh ..................... 75, 79
MPEG MOVIE EX........... 20
Magnetowid .................. 32, 60
MULTI-SOUND ............... 54
„Memory Stick” ............... 112
Kod czasu ............................ 26
„Memory Stick Duo”......... 16
Komputer ............................ 76
Czas nagrywania ......... 45
FORMAT .................... 46
128
Zabezpieczenie przed
zapisem ...................... 112
N
Nadajnik ............................. 30
Nagrywanie......................... 20
NEG.ART........................... 50
Panel LCD .......................... 13
NEW FOLDER ................. 46
LCD BL LEVEL........ 54
NightShot plus.................... 22
LCD BRIGHT ........... 54
NIGHTSHOT PLUS,
Przełącznik.......................... 22
LCD COLOR ............. 54
NORMAL .......................... 44
NS LIGHT
(NightShot Light) .............. 42
NTSC................................. 110
O
Pasek ................................. 121
Pasek na nadgarstek ........ 121
Pasek na ramię ................. 122
PASTEL .............................. 50
PB FOLDER
(Folder odtwarzania) ......... 47
Pełne naładowanie ............... 9
obiektyw szerokokątny ..... 22
Obraz nieruchomy
Personal Menu ............. 34, 58
Dodawanie .................. 58
Format obrazów
nieruchomych............ 112
Dostosowywanie ......... 58
Jakość ........................... 44
Zerowanie ................... 59
Rozmiar obrazu .......... 44
Ochrona obrazu ................. 69
Usuwanie ..................... 58
Zmiana kolejności ...... 59
PictBridge ........................... 70
Przewodnik po operacjach
podstawowych .............. 73, 80
Przewód zasilający ............... 7
Przyciski funkcji wideo ..... 27
Przycisk DISP/BATT INFO
.............................................. 24
Przycisk EASY................... 18
Przycisk Personal Menu .... 26
Przycisk PHOTO ......... 20, 30
Przycisk Poprzedni obraz/
Następny obraz .................. 27
Przycisk przeglądania ........ 26
Przycisk przełączania
wyświetlacza w tryb END
SEARCH/EDIT SEARCH/
Rec review .......................... 26
Przycisk RESET ................ 24
Przycisk usuwanie obrazu
.............................................. 27
Picture Package .................. 76
Przycisk wyboru odtwarzania
z taśmy................................. 27
Klatka .......................... 52
PICT. EFFECT
(Efekty na obrazie)............ 49
Przycisk wyświetlenia ekranu
indeksowego ....................... 27
Podwójna prędkość .... 52
Pilot ..................................... 30
Zmiana kierunku ........ 52
Podkładka na rękę ........... 121
Przycisk ZERO SET
MEMORY .......................... 30
Odbiornik TV ............... 32, 60
Odtwarzanie ....................... 21
Podłączenie ................... 32, 60
Komputer .................... 73
Odtwarzanie w zwolnionym
tempie.................................. 52
Odbiornik TV........ 32, 60
Odtwarzanie z podwójną
prędkością ........................... 52
Okrągła bateria litowa .... 121
OLD MOVIE ............... 49, 98
ONE PUSH ........................ 39
Oprogramowanie ............... 76
Magnetowid .......... 32, 60
P.MENU
.............. Patrz Personal Menu
R
Podrzędna ścieżka
dźwiękowa .......................... 54
REC CTRL (Sterowanie
nagrywaniem)..................... 63
Podświetlenie ekranu LCD
.............................................. 89
REC FOLDER
(Folder nagrywania) .......... 47
Pokrywa .............................. 16
REC LAMP........................ 56
Pomoc .................................. 74
REC MODE
(Tryb nagrywania) ............. 53
OUTDOOR ....................... 39
PORTRAIT (Tryb
delikatnego portretu) ........ 38
OVERLAP ......................... 48
Port podczerwieni .............. 22
REC START/STOP .......... 20
Prawa autorskie ................. 81
Regulacja naświetlenia
dla funkcji filmowania pod
światło ................................. 93
P
PROGRAM AE .......... 38, 96
PAL ............................. 95, 110
Proporcje obrazu................ 17
Pamięć punktu zerowania
.............................................. 30
Przełącznik USB ON/OFF
.............................................. 72
Panel dotykowy .................. 14
Przełącznik zasilania
POWER .............................. 12
Informacje dodatkowe
Zwolnione tempo ....... 52
Odtwarzanie klatka po
klatce ................................... 52
Rec review .......................... 29
REMAINING .................... 56
REMOTE CTRL
(Pilot) .................................. 56
Ciąg dalszy 
129
Indeks (Ciąg dalszy)
Rozmiar obrazu
(IMAGE SIZE) ................. 44
TRAIL ................................ 49
Wskaźniki wyświetlacza .... 26
Film .............................. 45
Tryb lustra ........................... 23
Wskazówki na ekranie ...... 14
Trzymanie kamery ............. 12
Wtyk prądu stałego.............. 8
TV TYPE ............................ 32
S
Wymagania dotyczące
systemu................................ 74
U
SELF-TIMER .................... 42
Wyświetlanie informacji
diagnostycznych ............... 105
USB-CAMERA ................ 55
Wyszukiwanie miejsca
rozpoczęcia nagrywania .... 29
Obraz nieruchomy ...... 44
SEPIA ................................. 50
SLIDE SHOW ................... 48
SLOW SHUTTR
(Wolna migawka) ............... 49
USB Streaming .................. 55
SMTH INT. REC
(Płynne nagrywanie
interwałowe)....................... 50
Ustalanie naświetlenia ...... 23
SOLARIZE ........................ 50
Usuwanie obrazu ............... 68
SP (Standard Play) ............ 53
SPORTS
(Tryb sportowy) ................. 38
SPOTLIGHT ..................... 38
SPOT FOCUS .............. 40, 97
SPOT METER
(Pomiar punktowy)...... 38, 96
STANDARD...................... 44
Statyw .................................. 23
Ustawianie daty i godziny
.............................................. 15
VAR.SPD PB (Odtwarzanie
z różnymi prędkościami) ... 52
VF B.LIGHT
(Jasność wizjera) ................ 54
STILL SET ......................... 44
W
SUNSET&MOON (Tryb
„zmierzch i księżyc”) ......... 38
Warstwa izolacyjna ............ 30
WHITE BAL.
(Balans bieli) ................ 39, 97
WHITE FADER ............... 47
Wiadomości wstępne
..................................... 7, 76, 80
S VIDEO Gniazdo ............ 60
WIDE DISP ....................... 55
T
Windows ........................74, 76
Teleobiektyw ...................... 22
Z
Zbliżenie ............................. 22
VIDEO INPUT ................. 55
Taśma................. Patrz Kaseta
Wyszukiwanie według dat
.............................................. 31
V
STEADYSHOT ........... 43, 93
Sygnał dźwiękowy
potwierdzający wykonanie
operacji............... Patrz BEEP
Wyszukiwanie skokowe .... 21
Zabezpieczenie przed
zapisem...................... 111, 112
STD-USB............................ 56
SUPER NSPLUS (Super
NightShot plus) ............ 41, 97
Wyszukiwanie obrazów ..... 21
Używanie kamery za granicą
............................................ 110
VF WIDE DSP
(Wizjer panoramiczny)...... 55
STILL .................................. 49
130
USB-PLY/EDT
(Odtwarzanie/Edycja USB)
.............................................. 55
WIDE SELECT............ 17, 43
WIPE................................... 48
Wizjer .................................. 13
Jasność ......................... 54
Telewizyjne systemy
kodowania kolorów ......... 110
WORLD TIME ................. 57
TELE MACRO ................. 40
Wskaźniki ostrzegawcze
............................................ 105
Zasilacz sieciowy.................. 7
zbliżenie podczas
odtwarzania ........................ 23
Złącze interfejsu................. 72
Znacznik wydruku ............. 69
Znak towarowy ................ 131
Znaki towarowe — informacje
• „Memory Stick”, „
”, „Memory Stick Duo”,
„
”, „Memory Stick PRO
Duo”, „
”, „MagicGate”,
„
”, “MagicGate Memory
Stick” oraz „MagicGate Memory Stick Duo” są
znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami
towarowymi firmy Sony Corporation.
• „InfoLITHIUM” jest znakiem towarowym
firmy Sony Corporation.
• Nazwa i.LINK i symbol są znakami
towarowymi firmy Sony Corporation.
• Picture Package jest znakiem towarowym
firmy Sony Corporation.
•
jest znakiem towarowym.
• Microsoft, Windows i Windows Media są
znakami towarowymi lub zastrzeżonymi
znakami towarowymi firmy Microsoft
Corporation w USA i w innych krajach.
• iMac, iBook, Macintosh, Mac OS,
PowerBook i PowerMac są znakami
towarowymi firmy Apple Computer, Inc.
zastrzeżonymi w USA i w innych krajach.
• eMac jest znakiem towarowym firmy Apple
Computer Inc.
• QuickTime i logo QuickTime są znakami
towarowymi firmy Apple Computer Inc.
• Roxio jest zastrzeżonym znakiem
towarowym firmy Roxio, Inc.
• Toast jest znakiem towarowym firmy Roxio,
Inc.
• Windows Media Player jest znakiem
towarowym firmy Microsoft Corporation.
• Macromedia i Macromedia Flash Player
są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi
znakami towarowymi firmy Macromedia,
Inc. w USA i/lub innych krajach.
• Pentium jest znakiem towarowym lub
zastrzeżonym znakiem towarowym firmy
Intel Corporation.
Wszystkie inne nazwy produktów przytoczone
w niniejszym dokumencie mogą być znakami
towarowymi lub zastrzeżonymi znakami
towarowymi innych firm. Ponadto znaki
TM
i „®” nie są przytaczane w niniejszym
podręczniku we wszystkich przypadkach
występowania nazwy.
Přečtěte si jako první
Než začnete videokameru používat,
prostudujte si tuto příručku. Příručku
poté uschovejte pro případné další
použití.
UPOZORNĚNÍ
Abyste předešli možnosti vzniku
požáru nebo poškození kamery,
nevystavujte kameru působení deště
nebo vlhkosti.
Pro zákazníky v Evropě
UPOZORNĚNÍ
Elektromagnetická pole určitých frekvencí
mohou mít vliv na kvalitu obrazu a zvuku
videokamery.
Poznámky týkající se použití
Videokamera se dodává s dvěma typy
návodů.
– „Návod k použití“ (tato příručka)
– „First Step Guide (Úvodní příručka)“
pro použití dodávaného softwaru
(uloženého na dodaném disku CDROM)
Typy nahrávacích médií, jež lze použít ve
videokameře
Tento výrobek byl testován a bylo shledáno,
že splňuje omezení stanovená v direktivě
EMC pro používání propojovacích kabelů
kratších než 3 metry.
• Kazeta mini DV označená
(kazety mini DV s pamětí Cassette
Memory nejsou kompatibilní) (str.
106).
Upozornění
• „Memory Stick Duo“ označená
,
(str. 107).
Pokud působením statické elektřiny nebo
elektromagnetického pole dojde k přerušení
přenosu dat v jeho průběhu, restartujte
aplikaci nebo odpojte a znovu připojte
komunikační kabel (USB, atd.).
Nakládání s nepotřebným
elektrickým a elektronickým
zařízením (platné v Evropské
unii a dalších evropských
státech uplatňujících
oddělený systém sběru)
2
zdroje. Pro získání dalších informací o
recyklaci tohoto výrobku kontaktujte, prosím,
místní orgány státní správy, místní firmu
zabezpečující likvidaci a sběr odpadů nebo
prodejnu, v níž jste výrobek zakoupili.
Použitelné příslušenství: paměťové karty
„Memory Stick Duo“ a dálkový ovladač
Tento symbol umístěný na výrobku nebo jeho
balení upozorňuje, že s výrobkem po ukončení
jeho životnosti by nemělo být nakládáno
jako s běžným odpadem z domácnosti. Místo
toho by měl být odložen do sběrného místa,
určeného k recyklaci elektronických výrobků
a zařízení. Dodržením této instrukce zabráníte
negativním dopadům na životní prostředí a
zdraví lidí, které naopak může být ohroženo
nesprávným nákladním s výrobkem při jeho
likvidaci. Recyklováním materiálů, z nichž
je vyroben, pomůžete zachovat přírodní
Použití videokamery
• Nedržte videokameru za tyto části.
Hledáček
Panel LCD
Modul akumulátoru
• Před připojením videokamery k
jinému zařízení pomocí kabelu USB
nebo i.LINK zkontrolujte, zda je
konektor zasunut správným směrem.
Pokud jej zasunete silou špatným
směrem, může dojít k poškození
konektoru nebo videokamery.
• Televizní programy, filmy,
videonahrávky a jiné materiály
mohou podléhat autorským právům.
Neautorizované kopírování takových
materiálů může znamenat porušování
autorských práv.
Položky nabídky, panel LCD, hledáček a
objektiv
• Obrázky na obrazovce LCD a v
hledáčku použité v této příručce byly
snímány digitálním fotoaparátem, a
mohou se proto lišit od aktuálního
vyobrazení.
• Provozní postupy jsou uvedeny
na displeji v jednotlivých jazycích.
V případě potřeby můžete jazyk
zobrazení před použitím videokamery
změnit (str. 14).
• Obrázky uvedené v této příručce
odpovídají modelu DCR-HC42E.
• Položka zobrazená v šedé barvě není
za stávajících podmínek pro nahrávání
či přehrávání k dispozici.
• Obrazovka LCD a hledáček jsou
vyráběny pomocí vysoce přesné
technologie, díky níž lze využívat přes
99,99 % pixelů. Přesto se může stát, že
na obrazovce LCD nebo v hledáčku
budou zobrazeny drobné tmavé nebo
světlé body (bílé, červené, modré nebo
zelené). Výskyt těchto bodů nijak
neovlivní výsledky nahrávání.
• Pokud budou po delší dobu obrazovka
LCD, hledáček nebo objektiv
vystaveny přímému slunečnímu záření,
mohou se poškodit.
• Nemiřte přímo na slunce. Mohlo by
dojít k poškození videokamery. Pokud
chcete nahrávat slunce, učiňte tak za
menší intenzity světla, například za
soumraku.
Poznámky k nahrávání
• Před zahájením nahrávání otestujte
funkci nahrávání a ověřte, zda je obraz
a zvuk nahráván bez problémů.
• Záruka se nevztahuje na obsah
záznamu, a to ani v případě, kdy
nahrávání nebo přehrávání neproběhlo
následkem selhání videokamery,
záznamového média apod.
• Barevné televizní systémy v
jednotlivých zemích/oblastech se
liší. Chcete-li přehrávat záznam na
barevném televizoru, potřebujete
televizor se systémem PAL.
Poznámky k této příručce
CZ
Objektiv značky Carl Zeiss
Videokamera je vybavena velmi
kvalitním objektivem značky Carl
Zeiss, který byl vyvinut ve spolupráci
německé společnosti Carl Zeiss a
společnosti Sony Corporation. Využívá
měřicí systém MTF* pro videokamery
a poskytuje kvalitu příznačnou pro
objektivy společnosti Carl Zeiss.
* MTF je zkratka slov Modulation Transfer
Function (funkce modulovaného přenosu).
Číselná hodnota označuje množství světla
přicházejícího ze snímaného objektu do
objektivu.
3
Obsah
Začínáme
Krok 1: Kontrola obsahu balení .................................................................7
Krok 2: Dobíjení modulu akumulátoru .......................................................8
Krok 3: Zapnutí napájení a pevné uchopení videokamery ...................... 12
Krok 4: Nastavení panelu LCD a hledáčku .............................................. 13
Krok 5: Použití dotykového panelu .......................................................... 14
Změna nastavení jazyka .................................................................................14
Význam indikátorů na obrazovce (Nápověda na obrazovce) .........................14
Krok 6: Nastavení data a času ................................................................ 15
Krok 7: Vložení kazety nebo karty „Memory Stick Duo“.......................... 16
Krok 8: Výběr formátu (16:9 nebo 4:3) nahrávaného obrazu
(DCR-HC39E/HC42E/HC43E) ....................................................... 17
Nahrávání/Přehrávání
Snadné nahrávání/přehrávání (Easy Handycam) ..................................... 18
Nahrávání ................................................................................................20
Přehrávání ...............................................................................................21
Funkce použité pro nahrávání, přehrávání atd. .......................................22
Nahrávání
Použití funkce zoom
Nahrávání na tmavých místech (NightShot plus)
Nastavení expozice pro objekty v protisvětle
Zaostření na objekt nacházející se mimo střed obrazovky
Podržení expozice pro vybraný objekt (flexibilní bodový expozimetr)
Nahrávání v zrcadlovém režimu
Použití stativu
Přehrávání
Postupné přehrávání obrazů
Zvětšení při přehrávání
Nahrávání/Přehrávání
Kontrola zbývající energie v akumulátoru
Vypnutí provozních zvuků
Použití speciálních efektů
Inicializace nastavení
Další části a funkce
Indikátory zobrazené během nahrávání a přehrávání ..............................26
4
Hledání začátku scény ............................................................................29
Hledání poslední scény poslední nahrávky (END SEARCH) ..........................29
Ruční hledání (EDIT SEARCH) .......................................................................29
Prohlížení naposledy nahraných scén (kontrola nahraného obrazu) ..............29
Dálkový ovladač ......................................................................................30
Rychlé hledání požadované scény (paměť nuly) ............................................30
Hledání scény podle data nahrávky (hledání podle data) ..............................31
Přehrávání obrazu na televizoru ..............................................................32
Použití nabídky
Použití nabídky .......................................................................34
Položky nabídky ......................................................................................36
Nabídka CAMERA SET ......................................................................38
Přizpůsobení videokamery podmínkám při nahrávání (EXPOSURE/WHITE
BAL./STEADYSHOT atd.)
Nabídka MEMORY SET .....................................................................43
Nastavení karty „Memory Stick Duo“(QUALITY/IMAGE SIZE/BURST/ALL
ERASE/NEW FOLDER atd.)
Nabídka PICT.APPLI. ........................................................................46
Speciální obrazové efekty či další funkce při nahrávání a přehrávání
(PICT.EFFECT/SLIDE SHOW/INT.REC-STL atd.)
Nabídka EDIT/PLAY .........................................................................50
Nastavení pro úpravy či přehrávání v různých režimech (VAR.SPD PB/END
SEARCH atd.)
Nabídka STANDARD SET .................................................................51
Nastavení nahrávání na kazetu nebo další základní nastavení (REC MODE/
MULTI-SOUND/LCD/VF SET/DISP OUTPUT/USB atd.)
Nabídka TIME/LANGU. ....................................................................55
(CLOCK SET/WORLD TIME/LANGUAGE)
Přizpůsobení osobní nabídky ..................................................................55
Kopírování a úpravy
Připojení k videorekordéru nebo k televizoru ..........................................57
Kopírování na jiné záznamové zařízení ....................................................58
Nahrávání obrazu z videorekordéru nebo televizoru
(DCR-HC32E/HC33E/HC42E/HC43E) ...........................................59
Kopírování obrazu z kazety na kartu „Memory Stick Duo“ .....................61
Přidání zvuku na nahranou kazetu (dabing) ............................................62
Odstranění nahraných obrazů z karty „Memory Stick Duo“ ...................64
Pokračování 
5
Označení obrazů na kartě „Memory Stick Duo“ specifickými informacemi
(ochrana obrazu/tisková značka) ...................................................65
Tisk nahraných obrazů (tiskárna s funkcí PictBridge) .............................66
Zdířky pro připojení externích zařízení ....................................................68
Použití počítače
Než vyhledáte informace v příručce „First Step Guide (Úvodní příručka)“
v počítači .......................................................................................69
Instalace softwaru a příručky „Úvodní příručka“ na počítač ...................72
Zobrazení příručky „Úvodní příručka“ .....................................................75
Vytvoření disku DVD (Přímý přístup k funkci „Click to DVD“) ..................77
Připojení analogového videorekordéru k počítači prostřednictvím
videokamery (funkce převodu videosignálu)
(DCR-HC32E/HC33E/HC42E/HC43E) ...........................................80
Odstraňování problémů
Odstraňování problémů ...........................................................................82
Výstražné indikátory a zprávy ...............................................................100
Doplňující informace
Použití videokamery v zahraničí ............................................................ 105
Použitelné kazety .................................................................................. 106
Informace o kartě „Memory Stick“ ........................................................ 107
Modul akumulátoru „InfoLITHIUM“ ....................................................... 109
Rozhraní i.LINK ..................................................................................... 110
Údržba a bezpečnostní opatření ........................................................... 112
Použití řemínku pro uchycení videokamery k zápěstí ........................... 115
Připevnění řemenu ................................................................................ 116
Specifikace ............................................................................................ 116
Rejstřík .................................................................................................. 120
6
Krok 1: Kontrola obsahu balení
Zkontrolujte, zda vám spolu
s videokamerou byly dodány tyto části.
Číslo v závorkách označuje počet částí.
Karta „Memory Stick Duo“ 16 MB (1)
(str. 16, 107)
(DCR-HC33E/HC43E)
Kabel USB (1) (str. 69)
Řemínek na rameno (1) (str. 116)
Adaptér Memory Stick Duo (1) (str. 108)
(DCR-HC33E/HC43E)
Začínáme
Modul akumulátoru (1) (str. 8, 109)
NP-FP30 (DCR-HC32E/HC33E)
NP-FP50 (DCR-HC39E/HC42E/HC43E)
CD-ROM „Picture Package Ver.1.5“ (1)
(str. 69)
21pinový adaptér (1)
Napájecí adaptér (1) (str. 8)
Pouze pro modely se značkou
straně.
na spodní
Krytka patice (1)
Nasazena na videokameru.
Napájecí kabel (1) (str. 8)
Návod k použití (tato příručka) (1)
Kolébka Handycam Station (1) (str. 8)
Bezdrátový dálkový ovladač (1)
(str. 30)
Knoflíková lithiová baterie je již
nainstalována.
Kabel A/V (1) (str. 32, 57)
7
Krok 2: Dobíjení modulu akumulátoru
Modul akumulátoru „InfoLITHIUM“
můžete dobíjet (P series) (str. 109),
pokud jej připojíte k videokameře.
3 Připojte napájecí adaptér
do zdířky DC IN na kolébce
Handycam Station.
Značkou
 směrem
nahoru
Přepínač
POWER
Zdířka DC IN
Kabelu
Handycam
Station
Zdířka DC IN
Do elektrické zásuvky
4 Připojte napájecí kabel do
napájecího adaptéru a do
elektrické zásuvky.
Napájecí
adaptér
1 Připojte modul akumulátoru
5 Vložte videokameru do kolébky
Handycam Station bezpečně až
nadoraz.
Indikátor CHG (nabíjení)
nasunutím ve směru šipky, až
zacvakne na místo.
2 Posuňte přepínač POWER nahoru
do polohy OFF (CHG). (Výchozí
nastavení.)
8
Rozsvítí se indikátor CHG (nabíjení)
a je zahájeno dobíjení.
• Před vložením videokamery do kolébky
Handycam Station zavřete kryt zdířky
DC IN.
6 Indikátor CHG (dobíjení) zhasne,
jakmile je akumulátor plně dobitý.
Odpojte napájecí adaptér od
zdířky DC IN.
Vyjmutí videokamery z kolébky
Handycam Station
Vypněte videokameru a poté ji vyjměte
z kolébky Handycam Station. Držte
přitom videokameru i kolébku.
Začínáme
Odpojte napájecí adaptér od zdířky
DC IN, držte současně kolébku
Handycam Station i zástrčku
stejnosměrného kabelu.
Nabíjení modulu akumulátoru pouze
pomocí napájecího adaptéru
Vypněte videokameru a poté připojte
napájecí adaptér ke zdířce DC IN na
videokameře.
• Videokameru lze používat i při
napájení z elektrické zásuvky (viz
obrázek).
Modul akumulátoru se v tomto
případě nebude vybíjet.
Vyjmutí modulu akumulátoru
Vypněte videokameru a poté podržte
stisknuté tlačítko PUSH a posuňte
modul akumulátoru ve směru šipky.
Tlačítko PUSH Přepínač POWER
Zdířka DC
IN
Značkou  směrem dolů
Ukládání modulu akumulátoru
Chcete-li uložit akumulátor na delší
dobu, měli byste jej plně vybít (str. 110).
Do elektrické zásuvky
Napájecí
adaptér
Pokračování 
9
Krok 2: Dobíjení modulu akumulátoru (Pokračování)
Doba nabíjení
DCR-HC39E/HC42E/HC43E:
Přibližná doba (v minutách) potřebná k
úplnému dobití zcela vybitého modulu
akumulátoru.
Modul akumulátoru
Modul akumulátoru
Doba nabíjení
NP-FP30
(dodávaný s
videokamerou
DCR-HC32E/
HC33E)
NP-FP50
(dodávaný s
videokamerou
DCR-HC39E/
HC42E/HC43E)
NP-FP70
115
155
220
Doba nahrávání
Přibližná doba (v minutách) použití plně
nabitého modulu akumulátoru.
DCR-HC32E/HC33E:
Doba
nepřetržitého
nahrávání
Typická
doba
nahrávání*
NP-FP30
(součást
dodávky)
80
95
40
45
NP-FP50
110
135
55
65
NP-FP70
235
280
115
140
NP-FP90
415
500
205
250
• Všechny časy byly změřeny za následujících
podmínek:
Nahoře: Nahrávání pomocí obrazovky LCD.
Dole: Nahrávání pomocí hledáčku se
zavřeným panelem LCD.
10
Typická
doba
nahrávání*
NP-FP50
(součást
dodávky)
95
110
110
50
60
60
NP-FP70
200
235
235
110
130
130
NP-FP90
355
415
415
195
230
230
125
NP-FP90
Modul akumulátoru
Doba
nepřetržitého
nahrávání
• Všechny časy byly změřeny za následujících
podmínek:
Nahoře: Když se zapne podsvícení LCD
displeje.
Uprostřed: Když se vypne podsvícení LCD
displeje.
Dole: Doba nahrávání pomocí hledáčku se
zavřeným panelem LCD.
• Typická doba nahrávání s opakovaným
zastavováním/spouštěním, zapínáním/
vypínáním a používáním funkce zoom.
Doba přehrávání
Přibližná doba (v minutách) použití plně
nabitého modulu akumulátoru.
DCR-HC32E/HC33E:
Modul akumulátoru
Otevřený
panel LCD
Zavřený
panel LCD
NP-FP30
(součást
dodávky)
NP-FP50
120
150
NP-FP70
255
310
NP-FP90
455
550
85
105
DCR-HC39E/HC42E/HC43E:
Modul akumulátoru
NP-FP50
(součást
dodávky)
NP-FP70
105
Zavřený
panel LCD
135
225
280
400
500
* Když se zapne podsvícení LCD displeje.
Modul akumulátoru
• Chcete-li vyměnit modul akumulátoru,
posuňte přepínač POWER nahoru do
polohy (OFF) CHG.
• Za níže uvedených podmínek bliká
během nabíjení indikátor CHG (nabíjení)
nebo se správně nezobrazují informace o
akumulátoru (str. 24).
– Modul akumulátoru není připojen
správně.
– Modul akumulátoru je poškozený.
– Modul akumulátoru je zcela vybitý. (Pouze
pro informaci o akumulátoru.)
• Videokamera nebude napájena z
akumulátoru, je-li napájecí adaptér připojen
do zdířky DC IN videokamery, a to ani v
případě, že je napájecí kabel odpojen ze
zásuvky.
BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ
• Pokud je videokamera připojena do
elektrické zásuvky, je napájena ze sítě i
tehdy, je-li vypnutá.
Začínáme
NP-FP90
Otevřený
panel LCD*
Napájecí adaptér
• Napájecí adaptér zapojte do elektrické
zásuvky umístěné poblíž. Objeví-li se při
používání videokamery jakákoli závada,
ihned napájecí adaptér od zásuvky odpojte.
• Nepoužívejte napájecí adaptér na úzkých
místech, např. mezi stěnou a nábytkem.
• Dbejte na to, aby se zástrčka
stejnosměrného kabelu napájecího
adaptéru ani kovové kontakty akumulátoru
nezkratovaly kovovými předměty. Mohlo by
dojít k poškození videokamery.
Doba nabíjení, nahrávání a přehrávání
• Časy měřené na videokameře při 25 °C.
(Doporučuje se 10 až 30 °C.)
• Doba nahrávání a přehrávání bude kratší,
budete-li videokameru používat při nízkých
teplotách.
• Aktuální doba nahrávání a přehrávání může
být kratší, záleží na podmínkách používání
videokamery.
11
Krok 3: Zapnutí napájení a pevné uchopení
videokamery
Chcete-li nahrávat nebo přehrávat,
zapněte příslušný indikátor
opakovaným posunutím přepínače
POWER.
Zapínáte-li videokameru poprvé, zobrazí
se obrazovka [CLOCK SET] (str. 15).
Přepínač LENS COVER
Režim PLAY/EDIT: Přehrávání nebo
úprava obrazu.
• Posunete-li přepínač POWER tak, aby
se rozsvítil indikátor CAMERA-TAPE
nebo CAMERA-MEMORY, zobrazí se
aktuální datum a čas na obrazovce LCD
přibližně po dobu 5 sekund.
3 Provlečte dlaň řemínkem.
Délku řemínku na zápěstí lze
upravit.
Přepínač POWER
1 Posuňte přepínač LENS COVER
do polohy OPEN.
4 Držte kameru dle obrázku.
2 Příslušný indikátor zapnete
opakovaným posunutím přepínače
POWER ve směru šipky.
Je-li přepínač
POWER nastaven
do polohy OFF,
posuňte jej dolů a
současně stiskněte
zelené tlačítko.
12
Svítící indikátor
Režim CAMERA-TAPE: Nahrávání
na kazetu.
Režim CAMERA-MEMORY:
Nahrávání na kartu „Memory Stick
Duo“.
Vypnutí napájení
 Posuňte přepínač POWER nahoru
do polohy OFF (CHG) a současně
stiskněte zelené tlačítko.
 Posuňte přepínač LENS COVER do
polohy CLOSE.
• Při zakoupení videokamery je nastaveno
automatické vypnutí videokamery,
ponecháte-li ji bez zásahu uživatele po
dobu přibližně 5 minut, šetří se tím energie
akumulátoru. ([A.SHUT OFF], str. 54).
Krok 4: Nastavení panelu LCD a hledáčku
• Nastavení jasu obrazovky LCD umožňuje
funkce [LCD BRIGHT] (str. 51).
Panel LCD
Otevřete panel LCD o 90 stupňů
směrem k videokameře (), poté jej
natočte do nejvhodnějšího úhlu pro
nahrávání či přehrávání ().
DISP/BATT INFO
Při zavřeném panelu LCD můžete
sledovat obraz v hledáčku, zpomalíte
tím vybíjení akumulátoru.
Hledáček
2
Začínáme
180 stupňů
(max.)
Hledáček
1
90 stupňů (max.)
90 stupňů k
videokameře
• Při otevření či natáčení panelu LCD dejte
pozor, abyste omylem nestiskli tlačítka na
obrazovce.
• Otočíte-li panelem LCD o 180 stupňů
směrem k objektivu, můžete panel LCD
zavřít s obrazovkou LCD otočenou směrem
ven. Této možnosti využijete zejména při
přehrávání.
• Je-li přepínač POWER nastaven do polohy
CAMERA-TAPE nebo CAMERA-MEM,
zobrazí se indikátor
(str. 46).
• Pokud otočíte LCD panel o 180 stupňů
směrem k objektivu, můžete vidět obraz v
hledáčku.
Dioptrická korekce hledáčku
Pohybujte s páčkou, dokud neuvidíte
obraz ostře.
• Jas podsvícení hledáčku můžete nastavit
výběrem položky [LCD/VF SET] - [VF
B.LIGHT] (str. 52).
Pro model DCR-HC39E/HC42E/HC43E:
Ztmavení obrazovky LCD
Stiskněte a podržte tlačítko DISP/BATT
INFO na dobu několika sekund, dokud
se nezobrazí indikátor
.
Toto nastavení je užitečné, používáte
li videokameru za jasného osvětlení,
nebo chcete-li naopak ušetřit
energii akumulátoru. Toto nastavení
neovlivňuje nahrávaný obraz. Pokud
chcete zapnout podsvícení LCD
displeje, stiskněte a podržte DISP/
BATT INFO po dobu několika vteřin,
dokud
nezmizí.
13
Krok 5: Použití dotykového panelu
Pomocí dotykového panelu můžete
přehrávat nahraný obraz (str. 21) nebo
měnit nastavení (str. 34).
Panel LCD podepřete zezadu rukou.
Pak se můžete dotýkat tlačítek
zobrazených na obrazovce bez rizika
poškození videokamery.
1 Dotkněte se tlačítka
.
V režimu Easy Handycam se
dotkněte tlačítka [MENU].
60min
0:00:00
MENU
1/3
DISP
GUIDE
TELE
MACRO
EXPOSURE
SPOT
FOCUS
FADER
DISP/BATT INFO
2 Dotkněte se tlačítka [DISP
GUIDE].
Indikátory se mohou v závislosti na
nastavení lišit.
Select area for guide.
Dotkněte se tlačítka na obrazovce LCD.
• Stisknutím tlačítek na obrazovce LCD
budete moci provádět výše popsané operace.
• Při ovládání pomocí dotykového panelu se
snažte nedotknout se tlačítek nechtěně.
END
DISP GUIDE
3 Dotkněte se indikátoru, jehož
význam chcete zjistit.
Skrytí indikátorů na obrazovce
Stisknutím tlačítka DISP/BATT INFO
můžete zapínat a vypínat indikátory na
obrazovce (např. časový kód atd.).
Změna nastavení jazyka
Indikátory na obrazovce mohou
zobrazovat zprávy ve vámi vybraném
jazyce. Jazyk můžete vybrat v položce
[LANGUAGE] nabídky
(TIME/
LANGU.) (str. 34, 55).
Význam indikátorů na obrazovce
(Nápověda na obrazovce)
Význam jednotlivých indikátorů
zobrazených na obrazovce LCD lze
velmi snadno zjistit.
14
Významy indikátorů v dané oblasti
se zobrazí na obrazovce. Pokud není
zobrazen indikátor, jehož význam
chcete zjistit, přepněte zobrazení
pomocí tlačítek
/ .
Dotknete-li se tlačítka
,
obrazovka se vrátí k výběru oblasti.
DISP GUIDE
END
1/2
FOCUS:
MANUAL
PROGRAM AE:
SPOTLIGHT
WIDE SELECT:
16:9 WIDE
4 Dotkněte se tlačítka [END].
Krok 6: Nastavení data a času
Při prvním použití videokamery je třeba
nastavit datum a čas. Nenastavíte-li
datum a čas, zobrazí se při každém
zapnutí videokamery nebo posunutí
přepínače POWER obrazovka [CLOCK
SET].
pomocí tlačítek
dotkněte tlačítka
, poté se
.
–:––:––
CLOCK SET
DATE
2005 Y
/
1M
1D
0: 00
OK
4 Nastavte rok [Y] pomocí tlačítek
/
.
Začínáme
• Nepoužijete-li videokameru po dobu
přibližně 3 měsíce, dojde k vybití
vestavěného akumulátoru a nastavení
data a času mohou být z paměti vymazána.
V takovém případě nabijte vestavěný
akumulátor a nastavte datum a čas znovu
(str. 114).
3 Vyberte položku [CLOCK SET]
, poté se dotkněte tlačítka
Můžete nastavit libovolný rok až do
roku 2079.
–:––:––
CLOCK SET
Přepínač POWER
1
M
1D
0: 00
OK
Při nastavování hodin po prvním
zapnutí přejděte ke kroku 4.
5 Nastavte měsíc [M], den [D],
1 Dotkněte se tlačítka
hodinu a minutu, poté se
dotkněte tlačítka
.
[MENU].
Hodiny se spustí.
–:––:––
60min
DATE
2005 Y
CAMERA SET
PROGRAM AE
SPOT METER
EXPOSURE
OK
2 Vyberte nabídku
(TIME/
LANGU.) pomocí tlačítek
/
poté se dotkněte tlačítka
.
,
–:––:––
60min
DISPLAY
MENU ROTATE
A.SHUT OFF
CLOCK SET
WORLD
––:––:––
LANGUAGE
PROGRAM
AE
OK
15
Krok 7: Vložení kazety nebo karty „Memory Stick
Duo“
„Memory Stick Duo“
Kazeta
Ve videokameře můžete používat pouze
miniaturní kazety DV
(str. 106).
• Doba nahrávání se liší v závislosti na režimu
[REC MODE] (str. 51).
1 Posuňte a podržte přepínač
OPEN/EJECT
stisknutý ve
směru šipky a otevřete kryt.
Přepínač OPEN/EJECT
Můžete použít pouze kartu „Memory
Stick Duo“ označenou
nebo
(str. 107).
• Počet obrazů a délka videoklipů, které lze
nahrát, závisí na kvalitě či velikosti obrazů.
Podrobnosti viz str.43
Zasuňte kartu „Memory Stick
Duo“ do slotu karty „Memory Stick
Duo“ správným směrem, dokud
nezaklapne.
Kryt
Indikátor
přístupu
Kazetový prostor se automaticky
vysune a otevře.
2 Vložte kazetu s okénkem směřujícím
ven a poté stiskněte tlačítko
.
Značkou 
vlevo
Okénko
Lehce zatlačte na střed
zadní strany kazety.
Kazetový prostor se automaticky zasune.
Nezasouvejte kazetu dovnitř násilím.
Mohlo by dojít k poškození videokamery.
3 Zavřete kryt.
Vysunutí kazety
Postupujte stejným způsobem jako při
vkládání kazety.
16
• Pokud byste chtěli zasunout kartu
„Memory Stick Duo“ do slotu v
opačném směru, mohlo by dojít k
poškození karty „Memory Stick Duo“,
slotu pro kartu „Memory Stick Duo“
nebo obrazových dat.
Vysunutí karty „Memory Stick Duo“
Zlehka jedním pohybem zasuňte kartu
„Memory Stick Duo“.
• Pokud je indikátor přístupu rozsvícený
nebo pokud bliká, videokamera zapisuje
nebo čte data z karty. Snažte se v této
chvíli videokameru nevystavovat otřesům,
nevypínejte napájení, nevysunujte kartu
„Memory Stick Duo“ ani nevyjímejte
modul akumulátoru. Jinak by mohlo dojít
k poškození dat na kartě.
Krok 8: Výběr formátu (16:9 nebo 4:3) nahrávaného
obrazu
(DCR-HC39E/HC42E/HC43E)
Nahrajete-li obraz v režimu 16:9
(širokoúhlý), můžete si vychutnat
širokoúhlé záběry s vysokým rozlišením.
• Budete-li nahrávku prohlížet na
širokoúhlém televizoru, doporučujeme
nahrávat v širokoúhlém režimu 16:9.
• Při prohlížení obrazu nahraného ve formátu
16:9 s položkou [TV TYPE] nastavenou na
[4:3] může dojít v závislosti na obsahu ke
snížení kvality obrazu (str. 32).
 Přepínačem POWER vyberte režim
[CAMERA-MEMORY].
Poměr stran obrazu se přepne na 4:3.
Začínáme
Na kartě „Memory Stick Duo“
 Opakovaným stisknutím tlačítka
WIDE SELECT vyberte
požadovaný poměr stran.
Tlačítko WIDE SELECT Přepínač POWER
Výběr poměru stran pro nahrávání
obrazu na kazetu
Přepínač POWER musí být nastaven na
režim CAMERA-TAPE.
• Statický obraz bude mít velikost 1152 × 648
(
) v režimu 16:9 (širokoúhlém režimu).
V režimu 4:3 můžete vybrat velikost až
1152 × 864 (
).
• Pokud nahrajete film (MPEG MOVIE EX)
v širokoúhlém režimu 16:9, objeví se při
přehrávání nad a pod obrazem černé pruhy.
• Informace o počtu obrázků, které je možné
uložit, najdete na straně 43.
Opakovaným stisknutím tlačítka
WIDE SELECT vyberte požadovaný
poměr stran.
16:9*
4:3*
* Při prohlížení na obrazovce LCD. Obraz
se může lišit od obrazu v hledáčku.
• Rozdíly v úhlu záběru mezi formáty 4:3 a
16:9 závisí na aktuálním přiblížení (zoom).
• Přehráváte-li obraz na televizoru, nastavte
položku [TV TYPE], aby přehrávání
probíhalo s poměrem stran odpovídajícím
televizoru (str. 32).
17
Snadné nahrávání/přehrávání (Easy Handycam)
V režimu Easy Handycam je většina nastavení
videokamery provedena optimálně a automaticky,
Otevřete kryt objektivu.
takže není třeba provádět podrobná nastavení.
V tomto režimu jsou k dispozici pouze základní
funkce a je zvětšena velikost písma na obrazovce, DCR-HC32E/
aby bylo čitelnější, takže si práci s videokamerou HC33E:
mohou vychutnat i úplní začátečníci.
D
Nejprve si projděte postup po krocích 1 až 8 (str.
7 až 17).
B
E
A
C
Snadné nahrávání
1 Výběr média (indikováno příslušným indikátorem) provedete opakovaným
posunutím přepínače POWER  ve směru šipky.
Nahrávání pohyblivého obrazu
Zapněte režim CAMERA-TAPE.
Je-li přepínač
POWER 
nastaven do
polohy OFF,
posuňte jej dolů a
současně stiskněte
zelené tlačítko.
:
Nahrávání statického obrazu
:
Zapněte režim CAMERA-MEMORY.
2 Stiskněte tlačítko EASY .
Modře se rozsvítí nápis
EASY.
Easy Handycam
operation
ON
3 Spusťte nahrávání.
Pohyblivý obraz
Stiskněte tlačítko REC START/
STOP  (nebo ).
Statický obraz (4:3)
Stiskněte tlačítko PHOTO .
Zvukový signál
Cvaknutí závìrky
60min
30
MENU
[STBY] [REC]
Chcete-li nahrávání ukončit,
stiskněte znovu tlačítko  (nebo
).
18
Bliká  svítí
Zaostřete
stisknutím a
lehkým podržením
tlačítka.
Chcete-li obraz
nahrát, stiskněte
tlačítko až nadoraz.
Snadné přehrávání
1 Posuňte opakovaně přepínač POWER  ve směru šipky, dokud se
nerozsvítí indikátor PLAY/EDIT.
2 Stiskněte tlačítko EASY .
Modře se rozsvítí nápis
EASY.
Easy Handycam
operation
ON
Pohyblivý obraz
Statický obraz
Přehrávání spusťte dotykem
tlačítka
, poté tlačítka
.
Pomalé přehrávání
můžete
aktivovat pomocí dálkového
ovladače.
A
Dotkněte se tlačítka
Dotykem tlačítka
/
vyberte obraz.
A
B
C
B
 Zastavení
 Dotykem tlačítka se přepíná mezi

C
Nahrávání/Přehrávání
3 Spusťte přehrávání.
MENU
 Přehrávání kazety
 Předchozí/další
 Odstranění (str. 64)
přehráváním a pauzou
 Rychlé převíjení dopředu a dozadu
Zrušení režimu Easy Handycam
Stiskněte znovu tlačítko EASY .
Indikátor EASY zhasne a všechna
nastavení se vrátí k předchozím
hodnotám.
• Budou obnovena původní nastavení pro
režim nahrávání na kazetu, velikost obrazu
(DCR-HC39E/HC42E/HC43E) a kvalitu
obrazu pro „Memory Stick Duo”.
• Co lze dělat v režimu Easy Handycam
– Upravit některá nastavení v nabídce (str.
36)
Pokud se dotknete [MENU], zobrazí se
upravitelné položky. Nezobrazené položky
se navrátí k továrnímu nastavení.
– Používat zoom při nahrávání (str. 22)
– Používat funkci NightShot plus (str. 22)
– Zobrazit a skrýt indikátory na obrazovce
(str. 14)
– „Přehrávání obrazu na televizoru“ (str. 32)
– „Kopírování na jiné záznamové zařízení“
(str. 58)
• Pokud se pokusíte provést operaci, která
v režimu Easy Handycam není k dispozici,
zobrazí se zpráva [Invalid during Easy
Handycam operation].
19
Nahrávání
Otevřete kryt objektivu.
PHOTO
DCR-HC32E/HC33E:
Přepínač POWER
REC START/
STOP 
REC START/
STOP 
1 Výběr média pro nahrávání (indikováno příslušným indikátorem) provedete
opakovaným posunutím přepínače POWER ve směru šipky.
Na kazetě: Zapnutí indikátoru
CAMERA-TAPE
Je-li přepínač
POWER nastaven
do polohy OFF,
posuňte jej dolů a
současně tiskněte
zelené tlačítko.
Na kartě „Memory Stick Duo“:
Zapnutí indikátoru CAMERAMEMORY
2 Spusťte nahrávání.
Pohyblivý obraz
Stiskněte tlačítko REC START/
STOP  (nebo ).
Statický obraz
Stiskněte a podržte lehce
stisknuté tlačítko PHOTO,
zaostřete na objekt () a poté je
stiskněte až nadoraz ().
Cvaknutí závìrky
Zvukový signál
60min
1152 FINE
30
101
B
A
[STBY] (pouze kazeta)  [REC]
• Zvuk pohyblivého obrazu (MPEG
MOVIE EX) nahraného na kartu
„Memory Stick Duo“ bude monofonní.
Zastavení nahrávání
Stiskněte znovu tlačítko REC START/
STOP.
20
• Při nahrávání pohyblivého obrazu na kazetu
nebo v pohotovostním režimu můžete uložit
statický obraz na kartu „Memory Stick
Duo“.
Pro model DCR-HC39E/HC42E/HC43E:
V režimu CAMERA-TAPE budou mít
statické obrázky pevnou velikost [640 × 360]
P-MENU
Bliká  svítí
Ozve se cvaknutí závěrky. Jakmile zmizí
indikátor
, bude obraz nahrán.
při formátu 16:9 a [640 × 480] při formátu
4:3.
Kontrola naposledy nahraných obrazů
na kartě „Memory Stick Duo“
Dotkněte se tlačítka
. Chcete-li
obraz vymazat, dotkněte se tlačítka
 [YES]. Chcete-li se vrátit do
pohotovostního režimu, dotkněte se
tlačítka
.
Přehrávání
1 Posuňte opakovaně přepínač POWER ve směru šipky, dokud se nerozsvítí
indikátor PLAY/EDIT.
2 Spusťte přehrávání.
Statický obraz
A
Dotkněte se tlačítka
.
Zobrazí se poslední nahraný obraz.
A
B
C
C
B
 Zastavení
 Dotykem tlačítka se přepíná mezi
přehráváním a pauzou
 Rychlé převíjení dopředu a dozadu
 Přehrávání kazety
 Předchozí/další
Nahrávání/Přehrávání
Pohyblivý obraz
Na kazetě:
Přehrávání spusťte dotykem
tlačítka
, poté tlačítka
.
 Zobrazení indexu
• Nepotřebné obrazy můžete z karty
„Memory Stick Duo“ vymazat (str. 64).
• Přehrávání se automaticky zastaví, je-li
pauza nastavena déle než 3 minuty.
Na kartě „Memory Stick Duo“:
Dotykem tlačítka

/
obraz s , poté se dotkněte tlačítka
vyberte
.
Nastavení hlasitosti
Hlasitost nastavíte dotykem tlačítka
[VOLUME], poté tlačítek
/
.
• Nemůžete-li najít tlačítko [VOLUME] v
nabídce
, dotkněte se tlačítka [MENU].
Hledání scény během přehrávání
Během přehrávání se dotkněte tlačítka
/
(vyhledávání obrazu)
a podržte je stisknuté nebo se při
rychlém převíjení kazety dopředu nebo
dozadu dotkněte tlačítka
/
(přeskakování).
• Obraz můžete přehrávat v různých režimech
([VAR. SPD PB], str. 50).
Zobrazení indexu obrazů na kartě
„Memory Stick Duo“
Dotkněte se tlačítka
. Dotkněte se
obrazu, který chcete zobrazit v režimu
zobrazení jednoho obrazu.
Chcete-li prohlížet obrazy v ostatních
složkách, dotkněte se tlačítka

[PB FOLDER], pomocí tlačítek
/
vyberte složku a poté se dotkněte
tlačítka
(str. 45).
B
A
C
 Předchozích/dalších 6 obrazů
 Obrázek zobrazený před přechodem do
zobrazení indexu.
 Ikona videosekvence
21
Funkce použité pro nahrávání, přehrávání atd.
Nahrávání
1
Použití funkce zoom ..................  
2
Jemným posunutím páčky zoom 
můžete dosáhnout pomalejší změny
přiblížení. Větším vychýlením docílíte
rychlejší změny měřítka.
3
Širší úhel záběru:
(širokoúhlý záběr)
Pro model DCR-HC39E/HC42E/
HC43E:
7
4
Přiblížení:
(teleobjektiv)
5
6
• Při použití tlačítek  na obrazovce LCD
nelze ovlivnit rychlost změny měřítka.
• Minimální vzdálenost mezi videokamerou a
objektem nutná pro zaostření je přibližně 1
cm pro širokoúhlé zobrazení a přibližně 80
cm při použití teleobjektivu.
• Funkci [DIGITAL ZOOM] můžete zapnout
v případě, kdy chcete použít zvětšení větší
než následující (str. 42):
– 20násobné (DCR-HC32E/HC33E)
– 12násobné (DCR-HC39E/HC42E/
HC43E)
Pro model DCR-HC32E/HC33E:
7
4
Nahrávání na tmavých místech
(NightShot plus) ............................ 
5
Nastavte přepínač NIGHTSHOT
PLUS  do polohy ON. (
a
[„NIGHTSHOT PLUS“] se zobrazí na
displeji.)
6
• Pro nahrávání jasnějšího obrazu použijte
8
22
funkci Super NightShot plus (str. 41).
Chcete-li nahrávat obraz v přirozenějších
barvách, použijte funkci Color Slow Shutter
(str. 41).
• Funkce NightShot plus a Super NightShot
plus používají infračervené světlo.
Nezakrývejte proto infračervený zářič 
prsty ani jinými objekty.
• Je-li automatické zaostření obtížné,
zaostřete ručně ([FOCUS], str. 40).
• Nepoužívejte tyto funkce na jasných
místech. Mohlo by dojít k poškození
videokamery.
Nastavení expozice pro objekty v
protisvětle .................................... 
Chcete-li přizpůsobit expozici objektům
v protisvětle, stiskněte tlačítko BACK
LIGHT , zobrazí se indikátor .
Chcete-li zrušit funkci protisvětla,
stiskněte znovu tlačítko BACK LIGHT.
Viz položka [SPOT FOCUS] na straně
40.
Podržení expozice pro vybraný objekt
(flexibilní bodový expozimetr).............. 
Viz položka [SPOT METER] na straně
38.
Nahrávání v zrcadlovém režimu ........ 
Otevřete panel LCD  o 90 stupňů od
videokamery (), a poté jím otočte o
180 stupňů, směrem k objektivu ().
Postupné přehrávání obrazů ............ 
Viz položka [SLIDE SHOW] na straně
47.
Zvětšení při přehrávání ..............  
Při přehrávání můžete obraz zvětšit na
1,1 až 5násobek původní velikosti.

Přehrajte obraz, který chcete
zobrazit.

Zvětšete zobrazení tlačítkem T
(Teleobjektiv).

Dotkněte se obrazovky v místě, které
chcete zvětšit.

Upravte zvětšení pomocí tlačítek W
(širokoúhlé)/T (teleobjektiv).
Chcete-li funkci zrušit, dotkněte se
tlačítka [END].
Nahrávání/Přehrávání
Zaostření na objekt nacházející se mimo
střed obrazovky ............................ 
Přehrávání
• Při použití tlačítek  na obrazovce LCD
nelze ovlivnit rychlost změny měřítka.
2
1
• Na obrazovce LCD se zobrazí zrcadlově
převrácený obraz objektu, ale nahraný obraz
bude ve správné orientaci.
Použití stativu ............................... 
Připevněte stativ (není součástí
dodávky: délka šroubu může být
nanejvýš 5,5 mm k závitu pro stativ 
pomocí šroubu).
Pokračování 
23
Funkce použité pro nahrávání, přehrávání atd. (Pokračování)
Vypnutí provozních zvuků ................ 
Informace o nastavení provozních
zvuků najdete pod položkou [BEEP]
(str. 54).
Použití speciálních efektů................ 
9
qa
3
qs
0
qd
Viz nabídka
(str. 46).
(PICT.APPLI.)
Inicializace nastavení ..................... 
Stisknutím tlačítka RESET  se vrátí
všechna nastavení, včetně nastavení
data a času, na výchozí hodnoty.
(Položky upravené v osobní nabídce
nebudou vynulovány.)
Další části a funkce

• Informace o nastavení hlasitosti najdete
na straně 21.
6
Nahrávání/přehrávání

Indikátor REC
Indikátor REC svítí během
nahrávání červeně (str. 54).

Senzor dálkového ovládání
Videokameru můžete ovládat
dálkovým ovladačem (str. 30),
namíříte-li jej směrem k senzoru
dálkového ovládání.

Interní stereofonní mikrofon
Pro model DCR-HC39E/HC42E/
HC43E:
Je-li připojen externí mikrofon, má
zvukový vstup z externího mikrofonu
přednost před ostatními vstupy.
Kontrola zbývající energie v
akumulátoru ................................. 
Nastavte přepínač POWER do polohy
OFF (CHG), poté stiskněte tlačítko
DISP/BATT INFO . Přibližně
na 7 sekund se zobrazí informace
o akumulátoru. Podržíte-li tlačítko
stisknuté, zůstanou informace zobrazeny
přibližně na 20 sekund.
Zbývající energie v akumulátoru (přibl.)
Nahrávací kapacita (přibl.)
24
Reproduktor
Reproduktoru slouží pro přehrávání
zvuku.
Nahrávání/Přehrávání
25
Indikátory zobrazené během nahrávání a přehrávání
Nahrávání statického obrazu
Nahrávání pohyblivého obrazu
Na kazetě
1
2
3
4
8
5
1
60min
90
qa
30
1152 FINE
101
P-MENU
6

7
qs 7
Zbývající energie v akumulátoru
(přibl.)

Režim nahrávání ( nebo ) (51)

Stav nahrávání ([STBY]
(pohotovostní) nebo [REC]
(nahrávání)

Časový kód (hodina: minuta:
sekunda: snímek) nebo počitadlo
(hodina: minuta: sekunda)

Nahrávací kapacita kazety (přibl.)
(53)

Tlačítko END SEARCH/EDIT
SEARCH/přepínač kontroly
nahraného obrazu (29)

Tlačítko osobní nabídky (34)
Na kartě „Memory Stick Duo“
A
B
C
D
E




Složka pro nahrávání (45)
Nahrávací kapacita (přibl.)
Velikost videosekvence (44)
Indikátor zahájení nahrávání
(zobrazí se přibližně po dobu 5 sekund)
 Tlačítko kontroly nahraného obrazu
(20)
26

Složka pro nahrávání (45)

Velikost obrazu (20, 43)

Kvalita ([FINE]) nebo ([STD]) (43)

Indikátor „Memory Stick Duo“ a
počet obrazů, jež lze nahrát (přibl.)

Tlačítko kontroly nahraného obrazu
(20)
Datový kód během přehrávání
Datum a čas a nastavení videokamery
budou nahrány automaticky. Během
nahrávání se nezobrazují na obrazovce,
ale při přehrávání je můžete zobrazit
výběrem funkce [DATA CODE] (str.
53).
V závorkách jsou odkazy na stránky.
Indikátory zobrazené během nahrávání se nenahrají.
Prohlížení pohyblivých obrazů
Přehrávání statického obrazu
Na kazetě
1
2
qd
4
5
1
qg 9
qh qj
1152
MEMORY PLAY
wd wf
qk
ql
qf
w;
7
wa
ws
7
Indikátor manipulace s kazetou

Název datového souboru

Tlačítka pro ovládání videa (21)

Číslo obrazu/celkový počet
nahraných obrazů v aktuální složce
pro přehrávání

Složka pro přehrávání (45)

Ikona předchozí/další složky
Je-li ve videokameře vložena karta
„Memory Stick Duo“, změní se indikátor
(STOP) na
(přehrávání karty
„Memory Stick Duo“), pokud neprobíhá
přehrávání z kazety.
Při zobrazení prvního nebo posledního
obrazu aktuální složky nebo při výskytu
několika složek na jedné kartě „Memory
Stick Duo“ se zobrazí tyto indikátory.
: Dotykem tlačítka
přejdete k
předchozí složce.
: Dotykem tlačítka
přejdete
k další složce.
: Dotykem tlačítka
/
přejdete k předchozí nebo k další
složce.
Na kartě „Memory Stick Duo“
D
A
0:00:00
E
B
F
C






Název datového souboru
Tlačítko přehrávání/pauza (21)
Tlačítko předchozí/další obraz (21)
Velikost obrazu (44)
Čas přehrávání
Tlačítko předchozí/další scéna
Videosekvence může být rozdělena
maximálně do 60 scén. Počet scén závisí
na délce videosekvence. Po výběru scény,
od níž má být zahájeno přehrávání,
se dotkněte
, přehrávání bude
zahájeno.

Tlačítko odstranění obrazu (64)

Tlačítko výběru přehrávání kazety
(21)

Tlačítko předchozí/další obraz (21)

Tlačítko zobrazení indexu na
obrazovce (21)

Značka ochrany obrazu před
vymazáním (65)

Značka výběru pro tisk (65)
Pokračování 
Nahrávání/Přehrávání

27
V závorkách jsou odkazy na stránky.
Indikátory zobrazené během
nahrávání a přehrávání (Pokračování)
Indikátory při provádění změn
Chcete-li zjistit další informace o
funkcích jednotlivých indikátorů na
obrazovce LCD, použijte funkci [DISP
GUIDE] (str. 14).
Vlevo nahoře
Uprostřed
Indikátor
Význam
NightShot plus (22)
Super NightShot plus
(41)
Color Slow Shutter (41)
Vpravo nahoře
Připojení PictBridge
(66)

Varování (100)
Dole
Dole
Uprostřed
Indikátor
Obrazový efekt (48)
Vlevo nahoře
Indikátor
Význam
Digitální efekt (47)
Význam

Ruční ostření (40)
PROGRAM AE (38)
EXT SUR MIC (51)
AUDIO MODE (51)
Průběžné nahrávání
statických obrazů (43)
Nahrávání se
samospouští (41)
Vyvážení bílé (39)
široký výběr (17)
Funkce SteadyShot
vypnuta (42)
Tento indikátor
se zobrazí, pokud
použijete videoblesk
(není součástí dodávky).
(40)
Telemakro (40)
Význam
A/VDV OUT (52)
Vstup DV (59)
Paměť nuly (30)
Obrázková prezentace
(47)
Podsvícení displeje
LCD vypnuto (13)
28
Protisvětlo (23)

Intervalové nahrávání
fotografií (49)
Vpravo nahoře
Indikátor

Flexibilní bodový
expozimetr (38)/
EXPOSURE (39)
Obrazovka LCD
vypnuta (46)
Hledání začátku scény
Zkontrolujte, zda svítí indikátor režimu
CAMERA-TAPE.
Hledání poslední scény poslední
nahrávky (END SEARCH)
1 Dotkněte se tlačítka
60min
Funkci [END SEARCH] nelze použít
poté, co po nahrávání kazetu vysunete z
videokamery.
Dotkněte se tlačítka
1
0:00:00
EXECUTING
CANCEL
.
Chcete-li
operaci zrušit,
dotkněte
se tohoto
tlačítka.
Je přehráno posledních 5 sekund
poslední scény z poslední nahrávky,
pak videokamera přejde do
pohotovostního režimu v místě, kde
skončilo nahrávání.
• Funkce [END SEARCH] nefunguje
správně, jsou-li mezi nahranými scénami
na kazetě prázdná místa.
• Funkci [END SEARCH] můžete také
vybrat z nabídky. Jakmile se rozsvítí
indikátor PLAY/EDIT, vyberte zkratku
[END SEARCH] v osobní nabídce (str.
34).
.
0:00:00
EDIT
2 Dotkněte se tlačítka
(dopředu)/
(zpět), podržte je
a uvolněte je v místě, kde chcete
zahájit nahrávání.
Prohlížení naposledy nahraných
scén (kontrola nahraného obrazu)
Nahrávání/Přehrávání
60min
END SEARCH

STBY
Můžete si prohlédnout přibližně 2
sekundy scény nahrané těsně před
zastavením pásky.
Dotkněte se tlačítka
60min
STBY

.
0:00:00
EDIT
Ruční hledání (EDIT SEARCH)
Začátek scény lze vyhledat i při
prohlížení obrázků na obrazovce, od
této scény lze zahájit další nahrávání.
Během hledání není slyšet zvuk.
Přehrají se poslední 2 sekundy
(přibl.) naposledy nahrané scény. Poté
videokamera přejde do pohotovostního
režimu.
29
Dálkový ovladač
Před prvním použitím dálkového
ovladače odstraňte ochrannou fólii.
Ochranná fólie
6
7
1
q;
8
2
3
4
9
5
* Tato tlačítka v režimu Easy Handycam
nefungují.
• Videokameru můžete ovládat dálkovým
ovladačem, namíříte-li jej směrem k senzoru
dálkového ovládání (str. 24).
• Informace o výměně baterie najdete na
straně 114.
Rychlé hledání požadované scény
(paměť nuly)
1 Během přehrávání stiskněte
tlačítko ZERO SET MEMORY  v
místě, které budete chtít později
vyhledat.
Počitadlo kazety se vynuluje na
hodnotu „0:00:00“ a na obrazovce se
zobrazí
.
60min
 PHOTO (str. 20)
Obraz zobrazený na obrazovce bude
při stisknutí tohoto tlačítka nahrán jako
statický obraz.
 SEARCH M.* (str. 29)

*
 Tlačítka pro ovládání videa
(převíjení zpět, přehrávání, převíjení
vpřed, pauza, stop, pomalu) (str. 21)
 ZERO SET MEMORY*
 Vysílač
 REC START/STOP (str. 20)
 Tlačítko zoom (str. 23)
 DISPLAY (str. 14)
 Tlačítko pro ovládání paměti
(Index*, –/+, přehrávání z paměti)
(str. 21)
30
0:00:00
P-MENU
Pokud se počitadlo nezobrazí,
stiskněte tlačítko DISPLAY .
2 Až budete chtít ukončit
přehrávání, stiskněte tlačítko
STOP .
3 Stiskněte tlačítko REW .
Kazeta se automaticky zastaví,
jakmile počitadlo dosáhne hodnoty
„0:00:00“.
4 Stiskněte tlačítko PLAY .
Přehrávání začne od bodu určeného
hodnotou „0:00:00“ na počitadle.
• Mezi údajem časového kódu a údajem
počitadla kazety může dojít k rozdílu
několika sekund.
• Paměť nuly nefunguje správně, jsou-li mezi
nahranými úseky na kazetě prázdná místa.
Zrušení operace
Stiskněte znovu tlačítko ZERO SET
MEMORY .
Hledání scény podle data
nahrávky (hledání podle data)
1 Posunutím přepínače POWER
dolů zapněte indikátor režimu
PLAY/EDIT.
Nahrávání/Přehrávání
Můžete najít místo, od něhož se změnilo
datum nahrávání.
2 Stiskněte tlačítko SEARCH M. .
3 Stisknutím tlačítka
(předchozí)/(další) 
vyberte datum nahrávání.
60 min
0:00:00:00
30 min
DATE -01
SEACH
P-MENU
Zrušení operace
Stiskněte tlačítko STOP .
• Funkce hledání podle data nefunguje
správně, jsou-li mezi nahranými úseky na
kazetě prázdná místa.
31
Přehrávání obrazu na televizoru
Během této operace připojte videokameru pomocí dodaného napájecího adaptéru
do elektrické zásuvky (str. 8). Další informace najdete také v příručce k připojovaným
zařízením.
Zdířka A/V nebo A/V OUT
1
(žlutý)
(bílý)
(červený)
IN
Videorekordér
nebo televizor
2
: Směr toku signálu
 Propojovací kabel A/V (součást
dodávky)
Připojte ke vstupní zdířce druhého
zařízení.
 Kabel A/V s konektorem S VIDEO
(není součástí dodávky)
Při připojení k jinému zařízení
pomocí připojovacího kabelu A/V s
konektorem S VIDEO (není součástí
dodávky), bude dosaženo vyšší kvality
obrazu než při použití dodaného
kabelu A/V.
Připojte bílý a červený konektor
(levý/pravý zvukový kanál) a konektor
S VIDEO propojovacího kabelu
A/V (není součástí dodávky). V tomto
případě není nutné připojovat žlutou
zástrčku (kompozitní videosignál). Přes
konektor S VIDEO se nepřenáší zvuk.
32
Je-li televizor připojen k videorekordéru
Připojte videokameru do vstupu LINE
IN na videorekordéru. Nastavte volič
vstupu na videorekordéru do polohy
LINE.
Pro model DCR-HC39E/HC42E/HC43E:
Nastavení poměru stran podle
připojeného televizoru (16:9/4:3)
Změňte nastavení podle velikosti
obrazovky televizoru, na kterém si
budete obraz prohlížet.
 Posunutím přepínače POWER dolů
zapněte indikátor režimu PLAY/EDIT.
 Dotkněte se tlačítka 

[MENU] 
(STANDARD SET)
 [TV TYPE]  [16:9] nebo [4:3] 
.
• Nastavíte-li položku [TV TYPE] na hodnotu
[4:3], případně přepíná-li se formát obrazu
mezi formáty 16:9 a 4:3, může dojít k chvění
obrazu.
• Na některých televizorech 4:3 se nemusí
obraz, nahraný ve formátu 4:3, zobrazit přes
celou obrazovku.
• Přehráváte-li obraz nahraný ve formátu
Je-li televizor monofonní (je vybaven
pouze jednou vstupní zdířkou pro zvuk)
Nahrávání/Přehrávání
16:9 na televizoru 4:3, který nepodporuje
signál 16:9, nastavte položku [TV TYPE] na
hodnotu [4:3].
Zapojte žlutý konektor kabelu A/V do
vstupní videozdířky a bílý (levý kanál)
nebo červený (pravý kanál) konektor
do vstupní zdířky zvuku televizoru nebo
videorekordéru.
• Nepřipojujte propojovací kabely A/V
současně k videokameře a kolébce
Handycam Station. Obraz a zvuk mohou být
zkresleny.
• Na obrazovce televizoru lze zobrazit
časový kód, a to nastavením položky [DISP
OUTPUT] na hodnotu [V-OUT/PANEL]
(str. 54).
Je-li televizor nebo videorekordér
vybaven 21pinovým konektorem
(EUROCONNECTOR)
Použijte 21pinový adaptér dodávaný s
videokamerou (pouze pro modely se
značkou
na spodní straně). Tento
adaptér je určen pouze pro výstup.
Televizor/
videorekordér
33
Použití nabídky
Při použití položek nabídky uvedených na následující straně postupujte podle níže
uvedených pokynů.
1 Posunutím přepínače POWER dolů zapněte příslušný indikátor.
Indikátor režimu [CAMERA-TAPE]:
nastavení pro
práci s kazetou?
Indikátor režimu [CAMERA-MEMORY]:
nastavení
pro práci s kartou „Memory Stick Duo“
Indikátor režimu [PLAY/EDIT]: nastavení pro přehrávání
a úpravy
2 Dotykem na obrazovku LCD vyberte položku nabídky.
Nedostupné položky se zobrazí šedě.
 Použití zkratek osobní nabídky
Osobní nabídka obsahuje zkratky často používaných položek nabídky.
• Osobní nabídku můžete upravit dle své volby (str. 55).
 Dotkněte se tlačítka
60min
1/3
.
0:00:00:00
MENU
DISP
GUIDE
END
SEARCH
VOLUME
VAR.
SPD PB
REC
CTRL
 Dotkněte se požadované položky.
Pokud není požadované tlačítko na obrazovce zobrazeno, dotkněte se tlačítka
dokud se nezobrazí.
 Vyberte požadovaný efekt a poté se dotkněte tlačítka
.
/
 Použití položek nabídky
Můžete upravit i položky nabídky, které nejsou přidány do osobní nabídky.




BURN DVD
BURN VCD
END SEARCH
 Dotkněte se tlačítka
[MENU].
Zobrazí se obrazovka se seznamem nabídek.
 Vyberte požadovanou nabídku.
Dotykem tlačítka
/
vyberte požadovanou položku, poté se dotkněte tlačítka
. (Postup v kroku  je stejný jako v kroku .)
34
,
 Vyberte požadovanou položku.
• Položky můžete vybírat i dotykem na obrazovce.
 Položku upravte.
Po dokončení nastavení se dotkněte tlačítka

(Zavřít), čímž zavřete
obrazovku s nabídkami.
Rozhodnete-li se neměnit nastavení, vraťte se na předchozí obrazovku dotykem
tlačítka
.
Použití nabídky
35
Položky nabídky
*1 DCR-HC32E/HC33E
*2 DCR-HC39E/HC42E/HC43E
*3 DCR-HC32E/HC33E/HC42E/HC43E
*4 DCR-HC39E
Svítící indikátor:
TAPE
MEMORY
PLAY/EDIT
PROGRAM AE


SPOT METER


EXPOSURE


WHITE BAL.


AUTO SHUTTER

×
SPOT FOCUS


FOCUS


TELE MACRO


FLASH SET


SUPER NSPLUS

×
NS LIGHT


COLOR SLOW S

×
SELF-TIMER

*
DIGITAL ZOOM

WIDE SELECT*1

STEADYSHOT

×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×




×









×


×
Nabídka CAMERA SET (str. 38)
Nabídka MEMORY SET (str. 43)
STILL SET
MOVIE SET
ALL ERASE*
FORMAT
FILE NO.
NEW FOLDER
REC FOLDER
PB FOLDER
Nabídka PICT.APPLI. (str. 46)
SLIDE SHOW
×
D. EFFECT

PICT. EFFECT

SMTH INT. REC*2

×
×
×
×
×
INT. REC-STL
×

DEMO MODE

×
×
FADER
PRINT
36
×



×
×
×

Dostupnost položek nabídky () se liší podle rozsvíceného indikátoru režimu.
*Tyto funkce jsou k dispozici v režimu Easy Handycam.
Umístění indikátoru:
TAPE
MEMORY
PLAY/EDIT
END SEARCH

×
×
×
×
×
×
×

BURN VCD
×
×
×
×
×
×

Nabídka EDIT/PLAY (str. 50)
VAR. SPD PB
REC CTRL*3
AUD DUB CTRL
REC MOVIE
BURN DVD






Nabídka STANDARD SET (str. 51)
AUDIO MIX
×
×
×
EXT SUR MIC*2

×
×
×
×
×
×
×
×
LCD/VF SET



×
×

VIDEO INPUT*3
×
×
TV TYPE*2



USB-CAMERA

×
REC MODE*3

REC MODE*4

AUDIO MODE*

AUDIO MODE*4

VOLUME*
MULTI-SOUND
A/V  DV OUT*3
×

×



×

USB-PLY/EDT
×
×
×
DISP GUIDE*



×


REMAINING

×
×
REMOTE CTRL



REC LAMP


×
BEEP*



DISP OUTPUT



MENU ROTATE



A.SHUT OFF



×
×

CLOCK SET*



WORLD TIME



LANGUAGE



DATA CODE*
CALIBRATION
Použití nabídky
3

Nabídka TIME/LANGU. (str. 55)
37
Nabídka CAMERA
SET
Přizpůsobení videokamery podmínkám
při nahrávání (EXPOSURE/WHITE BAL./
STEADYSHOT atd.)
Toto nastavení vyberte, chcete-li
zabránit tomu, aby tváře lidí při
nahrávání v prostředí osvětleném
silným přímým nebo odraženým
světlem nebyly nepřiměřeně tmavé,
například na pláži uprostřed léta nebo
na lyžařské sjezdovce.
Výchozí nastavení jsou označena
symbolem .
Indikátory uvedené v závorkách se
zobrazí při výběru nastavení.
Podrobnosti o výběru položek
nabídky najdete na straně 34.
SUNSET&MOON**(
PROGRAM AE
Pomocí funkce PROGRAM AE můžete
efektivně nahrávat v nejrůznějších
situacích.
)
Toto nastavení vyberte, chcete-li
zachovat atmosféru při západu slunce, v
noci nebo při ohňostroji.
LANDSCAPE**(
)
 AUTO
Toto nastavení vyberte, chcete-li
automaticky a efektivně nahrávat bez
použití funkce [PROGRAM AE].
SPOTLIGHT*( )
Toto nastavení vyberte, chcete-li
zabránit přílišné bělosti tváří postav, jež
stojí v silném světle.
PORTRAIT (měkký portrét) (
)
Toto nastavení vyberte, chcete-li
změkčením pozadí zvýraznit objekt v
popředí, například tvář nebo květiny.
SPORTS * (sportovní záběry) ( )
Toto nastavení vyberte, chcete-li
minimalizovat otřesy při snímání rychle
se pohybujících objektů.
BEACH&SKI*( )
38
Toto nastavení vyberte, chcete-li
ostře snímat vzdálené objekty. Toto
nastavení také zabrání tomu, aby
videokamera zaostřila na okenní sklo
nebo kovové pletivo při nahrávání
objektů, které jsou za oknem.
• V režimech označených hvězdičkou (*)
lze zaostřit pouze na objekty umístěné
blízko. V režimech označených dvěma
hvězdičkami (**) lze zaostřit i na
objekty umístěné dále.
SPOT METER (flexibilní bodový
expozimetr)
Můžete nastavit a upravit expozici
objektu, takže je nahrán s vhodným
jasem i v případě, že mezi objektem a
pozadím je velký kontrast (např. objekty
na jevišti ve světle reflektorů).
1
2
 Dotkněte se na obrazovce bodu, pro
který chcete přizpůsobit a podržet
hodnotu expozice.
Zobrazí se indikátor
.
 Dotkněte se tlačítka [END].
INDOOR ()
Chcete-li se vrátit k automatickému
řízení expozice, dotkněte se tlačítka
[AUTO][END].
Vyvážení bílé je nastaveno podle jasu
teple bílé zářivky.
• Nastavíte-li funkci [SPOT METER], je
položka [EXPOSURE] automaticky
nastavena na hodnotu [MANUAL].
Vyvážení bílé bude upraveno podle
okolního světla.
 Dotkněte se tlačítka [ONE PUSH].
 Zamiřte kameru na bílý objekt
(například list papíru) tak, aby
vyplňoval celý obraz a byl osvětlen
stejně jako nahrávaná scéna.
 Dotkněte se tlačítka [
].
Symbol
rychle bliká. Po
nastavení vyvážení bílé a uložení do
paměti indikátor přestane blikat.
EXPOSURE
Jas obrazu lze upravit ručně. Při
nahrávání v místnosti za jasného dne se
můžete vyhnout úpravě expozice podle
oken tak, že upravíte expozici podle stěn
místnosti.
3
1
 Dotkněte se tlačítka [MANUAL].
 Upravte expozici dotykem na tlačítko
/
.
 Dotkněte se tlačítka
.
Zobrazí se indikátor
.
Chcete-li se vrátit k automatickému
řízení expozice, dotkněte se tlačítka
[AUTO]
.
• Nastavení [EXPOSURE] a [FADER]
můžete upravit při nahrávání pomocí
hledáčku, je-li panel LCD otočený o 180
stupňů a zavřený s obrazovkou směrem ven
(str. 46).
WHITE BAL. (vyvážení bílé)
Vyvážení barev můžete upravit podle
typu osvětlení nahrávaného prostředí.
 AUTO
Vyvážení bílé je nastaveno
automaticky.
OUTDOOR (
)
Vyvážení bílé je nastaveno na hodnotu
vhodnou pro natáčení venku nebo v
přirozeném zářivkovém osvětlení.
)
• Pokud rychle bliká indikátor
,
snažte se kamerou nepohybovat.
• Pokud nelze nastavit vyvážení bílé,
bliká symbol
pomalu.
• Pokud indikátor
stále bliká i
poté, co se dotknete tlačítka
,
nastavte funkci [WHITE BAL.] na
hodnotu [AUTO].
Použití nabídky
2
ONE PUSH (
• Pokud jste při nastavení [AUTO] vyměnili
modul akumulátoru, nebo pokud jste
přenesli videokameru zevnitř ven při použití
pevné expozice, vyberte hodnotu [AUTO] a
zamiřte videokameru na blízký bílý objekt
po dobu cca 10 sekund, aby proběhlo
nastavení vyvážení bílé.
• Změníte-li nastavení [PROGRAM AE],
opakujte znovu postup [ONE PUSH],
případně přeneste videokameru zevnitř ven,
nebo naopak.
• Funkci [WHITE BAL.] nastavte na hodnotu
[AUTO] nebo [ONE PUSH], nahráváte-li
pod bílou nebo studeně bílou zářivkou.
• Jakmile odpojíte videokameru od zdroje
napájení na dobu delší než 5 minut, vrátí se
nastavení na hodnotu [AUTO].
AUTO SHUTTER
Při nahrávání za jasných podmínek
automaticky aktivuje elektronickou
závěrku a nastavuje její rychlost,
nastavíte-li hodnotu [ON] (výchozí
nastavení).
Pokračování 
39
Nabídka CAMERA SET (Pokračování)
SPOT FOCUS
Můžete nastavit bod ostření na objekt,
který není umístěn ve středu obrazovky.
TELE MACRO
1
2
 Dotkněte se objektu na obrazovce.
Zobrazí se .
 Dotkněte se tlačítka [END].
Chcete-li zaostřit automaticky, dotkněte
se tlačítka [AUTO][END].
• Nastavíte-li funkci [SPOT FOCUS], je
položka [FOCUS] automaticky nastavena
na hodnotu [MANUAL].
FOCUS
Zaostřit můžete také ručně. Toto
nastavení vyberte, chcete-li ostřit
záměrně na určitý objekt.
 Dotkněte se tlačítka [MANUAL].
Zobrazí se .
 Zaostřete dotykem na tlačítko
(zaostření na blízké objekty)/
(zaostření na vzdálené objekty). Pokud
již nelze zaostřit na kratší vzdálenost,
zobrazí se indikátor , pokud již nelze
zaostřit na delší vzdálenost, zobrazí se
indikátor .
 Dotkněte se tlačítka
.
Chcete-li zaostřit automaticky, dotkněte
se tlačítka [AUTO]
v kroku .
40
• Minimální vzdálenost mezi videokamerou a
objektem nutná pro zaostření je přibližně 1
cm pro širokoúhlé zobrazení a přibližně 80
cm při použití teleobjektivu.
• Snáze zaostříte, posunete-li páčku zoom
směrem k písmenu T (teleobjektiv), zaostřete
na objekt a poté nastavte požadovaný záběr
posunutím páčky zoom směrem k písmenu W
(širokoúhlý záběr). Chcete-li nahrávat objekt
zblízka, posuňte páčku zoom směrem k W
(širokoúhlý záběr), aby se obraz maximálně
zvětšil, a poté jej zaostřete.
Tento režim je vhodný pro snímání
malých objektů, např. květin nebo
hmyzu. Vzhledem k tomu, že můžete
pořizovat detailní záběry i z větší
vzdálenosti, nenarušuje obraz váš stín a
objekt je zřetelnější.
Nastavíte-li funkci [TELE MACRO]
na hodnotu [ON] , přesune se
zoom (str. 22) automaticky na stranu
T (teleobjektiv) a umožní nahrávání
objektů zblízka, až do následující
vzdálenosti.
Pro model DCR-HC32E/HC33E:
až do 39 cm.
Pro model DCR-HC39E/HC42E/HC43E:
až do 35 cm.
Pro zrušení se dotkněte [OFF] nebo
přepněte na široký úhel (strana W).
• Při nahrávání vzdálených objektů může být
zaostření těžší a může trvat déle.
• Je-li automatické zaostření obtížné,
zaostřete ručně ([FOCUS], str. 40).
FLASH SET
Uvědomte si, že tato nastavení nebudou
pracovat s nepodporovanými blesky.
 FLASH MODE
 ON
Blesk zableskne vždy.
ON
(DCR-HC39E/HC42E/HC43E)
Blesk se použije i s předbleskem pro
redukci efektu červených očí.
AUTO
Blesk se použije podle potřeby.
AUTO
(DCR-HC39E/HC42E/HC43E)
Blesk se použije automaticky, s
předbleskem pro redukci efektu
červených očí.
• Pokud blesk neumožňuje redukci efektu
červených očí, můžete použít pouze
nastavení [ON] nebo [AUTO].
 FLASH LEVEL
HIGH(
)
Nastaví vyšší intenzitu blesku.
 NORMAL( )
)
Nastaví nižší intenzitu blesku.
• Jakmile odpojíte videokameru od zdroje
napájení na dobu delší než 5 minut, vrátí se
nastavení na hodnotu [NORMAL].
SUPER NSPLUS (Super NightShot
plus)
Nastavíte-li funkci [SUPER NSPLUS]
na hodnotu [ON], bude při zapnutém
přepínači NIGHTSHOT PLUS obraz
nahrán s citlivostí až 16krát větší než při
použití samotné funkce NightShot plus
(str. 22).
Na obrazovce se zobrazí indikátor
a
[„SUPER NIGHTSHOT PLUS“].
Chcete-li se vrátit k běžnému nastavení,
nastavte přepínač NIGHTSHOT PLUS
na hodnotu OFF.
• Nepoužívejte funkci NightShot plus/
[SUPER NSPLUS] na jasných místech.
Mohlo by dojít k poškození videokamery.
• Nepřikrývejte infračervený zářič prsty ani
jinými objekty.
• Je-li automatické zaostření obtížné,
zaostřete ručně ([FOCUS], str. 40).
• Rychlost závěrky videokamery se mění
v závislosti na jasu. Pohyb v nahrávaném
obrazu se tím může zpomalit.
• Nepřikrývejte infračervený zářič prsty ani
jinými objekty.
• Maximální možná vzdálenost, na kterou lze
funkci [NS LIGHT] použít, je přibližně 3 m.
Nahráváte-li na tmavých místech, např. v
noci či za měsíčního svitu, nastavte funkci
[NS LIGHT] na hodnotu [OFF]. Barvy
obrazu tak můžete prohloubit.
COLOR SLOW S (pomalá závěrka)
Pokud nastavíte [COLOR SLOW S]
na [ON], můžete nahrávat obraz s
věrohodnějšími barvami.
Na obrazovce se zobrazí indikátor
a
[COLOR SLOW SHUTTER].
Použití nabídky
LOW(
NS LIGHT (NightShot Light)
Při použití funkcí NightShot plus (str.
22) nebo [SUPER NSPLUS] (str. 41)
při nahrávání můžete nahrávat jasnější
obraz nastavením funkce [NS LIGHT]
na hodnotu [ON] (výchozí nastavení).
Videokamera pak použije k přisvícení
scény neviditelné infračervené světlo.
Chcete-li funkci [COLOR SLOW S]
zrušit, dotkněte se tlačítka [OFF].
• Rychlost závěrky videokamery se mění
v závislosti na jasu. Pohyb v nahrávaném
obrazu se tím může zpomalit.
• Je-li automatické zaostření obtížné,
zaostřete ručně ([FOCUS], str. 40).
SELF-TIMER
Samospoušť spustí nahrávání přibližně
za 10 sekund.
 Dotkněte se tlačítka
[SELFTIMER][ON]
.
Zobrazí se indikátor .
 Chcete-li nahrávat pohyblivý obraz,
stiskněte tlačítko REC START/STOP,
chcete-li nahrávat statické obrazy,
stiskněte tlačítko PHOTO.
Chcete-li odpočítávání zrušit, dotkněte
se tlačítka [RESET].
Chcete-li zrušit funkci samospouště,
vyberte v kroku  položku [OFF].
Pokračování 
41
Nabídka CAMERA SET (Pokračování)
• Samospoušť můžete používat i s dálkovým
ovladačem (str. 30).
DIGITAL ZOOM
Chcete-li při nahrávání na kazetu použít
zvětšení více než 20 × (DCR-HC32E/
HC33E) nebo 12 × (DCR-HC39E/
HC42E/HC43E) nastavte maximální
úroveň funkce zoom. Nezapomeňte, že
se kvalita obrazu při použití digitálního
zvětšení snižuje.
480 ×
Až 12 × násobné zvětšení je prováděno
opticky a poté je až 480 × násobné
zvětšení prováděno digitálně.
WIDE SELECT
(DCR-HC32E/HC33E)
Obraz můžete nahrávat ve formátu
odpovídajícím obrazovce, na které jej
budete přehrávat.
 4:3
Standardní nastavení (nahrávání
obrazu pro přehrávání na televizoru
4:3).
Na pravé straně pruhu je zobrazeno
měřítko digitálního zvětšení. Jakmile
vyberete úroveň funkce zoom, zobrazí
se pásmo zvětšení.
Pro model DCR-HC32E/HC33E:
 OFF
Až 20 × násobné zvětšení je prováděno
opticky.
16:9 WIDE (
)
Nahrávání obrazu pro přehrávání na
širokoúhlém televizoru 16:9 na celé
obrazovce.
Při prohlížení na obrazovce LCD nebo v
hledáčku s nastavením [16:9 WIDE ( )].
Při prohlížení na širokoúhlém
televizoru 16:9*
40 ×
Až 20 × násobné zvětšení je prováděno
opticky a poté je až 40 × násobné
zvětšení prováděno digitálně.
Při prohlížení na standardním
televizoru**
800 ×
Až 20 × násobné zvětšení je prováděno
opticky a poté je až 800 × násobné
zvětšení prováděno digitálně.
Pro model DCR-HC39E/HC42E/
HC43E:
 OFF
Až 12 × násobné zvětšení je prováděno
opticky.
24 ×
Až 12 × násobné zvětšení je prováděno
opticky a poté je až 24 × násobné
zvětšení prováděno digitálně.
42
*Obraz se zobrazí na celé obrazovce, pokud
širokoúhlý televizor přepnete do režimu
plné obrazovky.
**Přehrávání v režimu 4:3. Při přehrávání
obrazu v širokoúhlém režimu, zobrazí se
podobně jako na obrazovce LCD nebo v
hledáčku.
STEADYSHOT
Můžete vyvážit otřesy kamery (Výchozí
nastavení je [ON]). Nastavte funkci
[STEADYSHOT] na hodnotu [OFF]
( ) při použití stativu (není součástí
dodávky) nebo předsádkových čoček
(nejsou součástí dodávky).
Nabídka MEMORY
SET
Nastavení karty „Memory Stick Duo“
(QUALITY/IMAGE SIZE/BURST/ALL ERASE/
NEW FOLDER atd.)
Výchozí nastavení jsou označena
symbolem .
Indikátory uvedené v závorkách se
zobrazí při výběru nastavení.
Podrobnosti o výběru položek
nabídky najdete na straně 34.
STILL SET
 Pro model DCR-HC39E/HC42E/
 OFF
Toto nastavení vyberte, pokud nechcete
nahrávat snímky dávkově.
)
STANDARD (
 Pro model DCR-HC39E/HC42E/
HC43E:
IMAGE SIZE
 1152 × 864 (
)
Umožňuje nahrávání maximální počtu
obrazů.
• Nastavíte-li širokoúhlý formát WIDE (16:9),
bude položka [IMAGE SIZE] automaticky
nastavena na hodnotu [1 152 × 648] (str. 17).
Kapacita karty „Memory Stick Duo“ (MB)
a počet obrázků, které lze nahrát
EXP. BRKTG (
16 MB
(dodává se
s modelem
DCRHC33E/43E)
32 MB
• Blesk (není součástí dodávky) během
použití funkce [BURST] nefunguje.
• V režimu samospouště nebo při ovládání
dálkovým ovladačem se nahraje maximální
možný počet obrazů.
• [EXP. BRKTG] nefunguje, je-li na kartě
„Memory Stick Duo“ menší prostor než pro
3 obrazy.
)
Nahrává zřetelné statické obrazy.
Ve formátu 4:3
)
)
Nahrává statické obrazy v režimu
standardní kvality obrazu.
Nahrává od 4 (velikost 1 152 × 864) do
13 (velikost 640 × 480) obrazů za sebou
přibližně v 0,5 s intervalech.
Jestliže stisknete a podržíte tlačítko
PHOTO až nadoraz, nahraje se
maximální počet obrazů.
Nahraje 3 obrazy postupně s různými
expozicemi v přibližně 0,5 s intervalech.
Tyto 3 obrázky můžete porovnat
a vybrat obraz nahraný s nejlepší
expozicí.
)
Nahrává statické obrazy v režimu
vysoké kvality obrazu.
640 × 480 (
Stisknutím tlačítka PHOTO můžete
nahrávat několik statických obrazů za
sebou.
NORMAL (
QUALITY
 FINE (
Použití nabídky
HC43E:
BURST

1 152 × 864
*
8 MB
640 × 480
15
37
50
120
30
74
96
240
61
150
190
485
64 MB
120
300
390
980
128 MB
245
600
780
1 970
256 MB
445
1 000
1 400
3 550
512 MB
900
2 050
2 850
7 200
Pokračování 
43
Nabídka MEMORY SET (Pokračování)
1 152 × 864
*
1 GB
1 800
4 200
640 × 480
5 900
14 500
* Velikost obrazu 1 152 × 864 je k dispozici
pouze u modelu DCR-HC39E/HC42E/
HC43E.
Ve formátu 16:9 (DCR-HC39E/HC42E/HC43E)
1 152 × 648
8 MB
16 MB
(dodává se
s modelem
DCRHC43E)
32 MB
640 × 360
20
48
60
120
40
96
115
240
MOVIE SET

IMAGE SIZE
 320 × 240 (
)
Nahrává pohyblivý obraz ve vysokém
rozlišení.
81
190
240
485
64 MB
160 × 112 (
160
390
490
980
Umožňuje nahrávat delší
videosekvence.
128 MB
320
780
980
1 970
256 MB
590
1 400
1 750
3 550
512 MB
1 200
2 850
3 600
7 200
1 GB
2 450
5 900
7 300
14 500
• Všechny hodnoty byly změřeny s
následujícím nastavením:
Nahoře: je vybrána kvalita [FINE].
Dole: je vybrána kvalita [STANDARD].
• Při použití karty „Memory Stick Duo“
společnosti Sony Corporation. Počet
obrázků, které lze uložit, se liší podle
podmínek při nahrávání.
• Velikost obrazu v režimu zobrazení 4:3 je
tato:
– Pro obraz velikosti [1 152 × 864] v kvalitě
[FINE] - přibl. 500 kB.
– Pro obraz velikosti [640 × 480] v kvalitě
[FINE] - přibl. 150 kB.
– Pro obraz velikosti [1 152 × 864] v kvalitě
44
[STANDARD] - přibl. 200 kB.
– Pro obraz velikosti [640 × 480] v kvalitě
[STANDARD] - přibl. 60 kB.
• Velikost obrázků ve formátu 16:9 je tato:
– Pro obraz velikosti [1 152 × 648] v kvalitě
[FINE] - přibl. 380 kB.
– Pro obraz velikosti [640 × 360] v kvalitě
[FINE] - přibl. 120 kB.
– Pro obraz velikosti [1 152 × 648] v kvalitě
[STANDARD] - přibl. 160 kB.
– Pro obraz velikosti [640 × 360] v kvalitě
[STANDARD] - přibl. 60 kB.
)
Kapacita karty „Memory Stick Duo“
(MB) a doba nahrávání (hodina: minuta:
sekunda)
320 × 240
160 × 112
8 MB
16 MB (dodává
se s modelem
DCR-HC33E/
43E)
32 MB
00:01:20
00:05:20
00:02:40
00:10:40
00:05:20
00:21:20
64 MB
00:10:40
00:42:40
128 MB
00:21:20
01:25:20
256 MB
00:42:40
02:50:40
512 MB
01:25:20
05:41:20
1 GB
02:50:40
11:22:40
• Při použití karty „Memory Stick Duo“
společnosti Sony. Doba nahrávání se liší
podle podmínek při nahrávání.
ALL ERASE
Odstraní všechny obrázky z karty
„Memory Stick Duo“, které nejsou
opatřeny ochranou proti vymazání, nebo
ve vybrané složce.
 Vyberte položku [ALL FILES] nebo
[CURRENT FOLDER].
[ALL FILES]: Odstraní všechny obrázky na
kartě „Memory Stick Duo“.
[CURRENT FOLDER]: Odstraní všechny
obrázky ve vybrané složce.
 Dotkněte se dvakrát tlačítka [YES] 
.
FORMAT
Nová karta „Memory Stick Duo“ byla
zformátována při výrobě a není třeba ji
formátovat.
Dotkněte se dvakrát tlačítka [YES] 
.
Formátování je dokončeno a všechny
obrazy jsou vymazány.
• Pokud je zobrazena zpráva [
Formatting...], neprovádějte žádnou
z následujících operací:
– Manipulace s přepínačem POWER a s
ovládacími tlačítky.
– Vysunutí karty „Memory Stick Duo“.
• Formátováním se vymaže veškerý obsah
na kartě „Memory Stick Duo“ včetně
chráněných obrazových dat a nově
vytvořených složek.
 SERIES
Přiřadí další pořadové číslo souboru i
v případě, že je karta „Memory Stick
Duo“ nahrazena jinou. Pokud je však
vytvořena nová složka nebo dojde
ke změně složky pro nahrávání, bude
posloupnost čísel souborů vynulována.
RESET
Při každé výměně karty „Memory
Stick Duo“ se vynuluje číslo souboru
na 0001.
NEW FOLDER
Na kartě „Memory Stick Duo“ můžete
vytvořit novou složku (102MSDCF
až 999MSDCF). Po zaplnění složky
(po uložení maximálního počtu 9999
obrazů) se automaticky vytvoří nová
složka.
Dotkněte se tlačítka [YES] 
Použití nabídky
• Používáte-li kartu „Memory Stick Duo“ s
pojistkou proti vymazání, nastavte ji nejprve
do polohy umožňující zápis (str. 107).
• I když vymažete všechny obrazy ve složce,
nebude složka vymazána.
• Pokud je zobrazena zpráva [ Erasing all
data...], neprovádějte žádnou z následujících
operací:
– Manipulace s přepínačem POWER a s
ovládacími tlačítky.
– Vysunutí karty „Memory Stick Duo“.
FILE NO.
.
• Vytvořené složky nelze odstranit pomocí
videokamery. Budete muset kartu „Memory
Stick Duo“ zformátovat (str. 45), nebo složky
vymazat pomocí počítače.
• Počet obrázků, které lze na kartu „Memory
Stick Duo“ nahrát, se může se vzrůstajícím
počtem složek snižovat.
REC FOLDER (složka pro nahrávání)
Vyberte složku, která má být použita
pro nahrávání, pomocí tlačítek
/
poté se dotkněte tlačítka
.
,
• Ve výchozím nastavení jsou obrazy ukládány
do složky 101MSDCF.
• Jakmile nahrajete obraz do složky, bude
tato složka nastavena jako výchozí pro
přehrávání.
PB FOLDER (složka pro přehrávání)
Vyberte složku pro přehrávání pomocí
tlačítek
/
, poté se dotkněte
.
45
Nabídka PICT.
APPLI.
Speciální obrazové efekty či další funkce při
nahrávání a přehrávání (PICT.EFFECT/SLIDE
SHOW/INT.REC-STL atd.)
Výchozí nastavení jsou označena
symbolem .
Indikátory uvedené v závorkách se
zobrazí při výběru nastavení.
Podrobnosti o výběru položek
nabídky najdete na straně 34.
MONOTONE
Při roztmívání se obraz zvolna mění z
černobílého na barevný. Při stmívání
se obraz zvolna mění z barevného na
černobílý.
OVERLAP (pouze roztmívání)
WIPE (pouze roztmívání)
FADER
K právě nahrávaným obrazům můžete
přidat následující efekty.
DOT FADER (pouze roztmívání)
 Vyberte požadovaný efekt a poté se
dotkněte tlačítka
.
Dotknete-li se tlačítek [OVERLAP],
[WIPE] nebo [DOT FADER], bude
obraz na kazetu uložen jako statický.
(Během ukládání obrazu bude
obrazovka modrá.)
 Stiskněte tlačítko REC START/STOP.
Indikátor stmívání/roztmívání přestane
blikat a po dokončení efektu zmizí z
obrazovky.
Chcete-li tuto operaci zrušit, dotkněte se
tlačítka [OFF] v kroku .
STBY
Stmívání
WHITE FADER
REC
Použití hledáčku
Nastavení [EXPOSURE] a [FADER]
můžete upravit pomocí hledáčku, panel
LCD mějte otočený o 180 stupňů a
zavřený obrazovkou směrem ven.
 Zkontrolujte, zda svítí indikátor režimu


Roztmívání


BLACK FADER
MOSAIC FADER
46

CAMERA-TAPE nebo CAMERAMEMORY.
Zavřete panel LCD s obrazovkou
otočenou směrem ven.
Zobrazí se indikátor
.
Dotkněte se tlačítka
.
Na obrazovce se zobrazí text [Set LCD
off?].
Dotkněte se tlačítka [YES].
Obrazovka LCD se vypne.
Sledujte obraz v hledáčku a dotkněte se
obrazovky LCD.
Zobrazí se položky [EXPOSURE] atd.
Dotkněte se tlačítka, které chcete
nastavit.
[EXPOSURE]: Nastavte expozici pomocí
tlačítek
/
a dotkněte se
tlačítka
.
[FADER]: Dotkněte se jej opakovaně,
dokud nevyberete požadovaný efekt
(pouze při rozsvíceném indikátoru
CAMERA-TAPE).
: Rozsvítí se obrazovka LCD.
Chcete-li tlačítka skrýt, dotkněte se
tlačítka
.
Dotknete-li se tlačítka [STILL] nebo
[LUMI. KEY], bude obraz, během
jehož přehrávání jste se dotkli tlačítka
, uložen jako statický.
SLIDE SHOW
Přehrává jeden po druhém obrazy
uložené na kartě „Memory Stick Duo“
nebo ve složce (obrázková prezentace).
Upravované položky
STILL
Stupeň průhlednosti
statického obrazu,
který chcete překrýt
přes pohyblivý
obraz.
FLASH
Interval přehrávání
po snímcích.
LUMI. KEY
Jas plochy statického
obrazu, která má
být nahrazena
pohyblivým
obrazem.
TRAIL
Doba „vyblednutí“
předchozích snímků
pohyblivého obrazu.
Rychlost závěrky(1
je 1/25, 2 je 1/12, 3 je
1/6, 4 je 1/3).
 Dotkněte se tlačítka




[PB
FOLDER].
Vyberte položku [ALL FILES ( )]
nebo [CURRENT FOLDER ( )],
poté se dotkněte tlačítka
.
Vyberete-li položku [CURRENT
FOLDER ( )], budou jeden po
druhém přehrány všechny obrazy v
aktuální složce pro přehrávaní vybrané
pomocí položky [PB FOLDER] (str.
45).
Dotkněte se tlačítka [REPEAT].
Vyberte tlačítko [ON] nebo [OFF], poté
tlačítko
.
Chcete-li opakovat prezentaci, vyberte
tlačítko [ON
].
Chcete-li přehrát prezentaci jen jednou,
vyberte položku [OFF].
Dotkněte se tlačítka [END][START].
Chcete-li zrušit přehrávání prezentace
[SLIDE SHOW], dotkněte se tlačítka
[END]. Chcete-li přehrávání pozastavit,
dotkněte se tlačítka [PAUSE].
SLOW
SHUTTR*
OLD MOVIE*
Použití nabídky
Efekt
Není nutné žádné
nastavení.
* K dispozici pouze při nahrávání.
 Dotkněte se tlačítka
Zobrazí se indikátor
• První obraz prezentace můžete vybrat
dotykem na tlačítka
/
, poté se
dotkněte tlačítka [START].
• Je-li v prezentaci přehráván pohyblivý obraz,
můžete upravit hlasitost pomocí tlačítek
/
.
.
.
Chcete-li zrušit funkci [D. EFFECT],
dotkněte se v kroku  tlačítka [OFF].
STILL
Nahrává pohyblivý obraz a překrývá jím
dříve nahraný statický obraz.
D. EFFECT (digitální efekt)
FLASH (trhaný pohyb)
Nahrává pohyblivý obraz jako sérii
statických obrazů (stroboskopický
efekt).
Nahrávky můžete upravit digitálními
efekty.
 Dotkněte se požadované položky.
 Upravte efekt pomocí tlačítek
/
poté se dotkněte tlačítka
.
,
Pokračování 
47
Nabídka PICT.APPLI. (Pokračování)
LUMI. KEY (klíčování podle jasu)
Nahradí jasnější plochy v dříve
nahraném statickém obrazu (např.
pozadí osoby) pohyblivým obrazem.
NEG.ART
Barva a jas jsou převráceny.
TRAIL
Nahrává obraz tak, že je jako stopa
ponechán zpožděný starší obraz.
SLOW SHUTTER (pomalá závěrka)
Rychlost závěrky je snížena. Tento
režim je vhodný pro zřetelnější snímání
objektů na tmavých místech.
• Při použití stativu zaostřete ručně, neboť
automatické ostření je při výběru režimu
[SLOW SHUTTER] ztížené. ([FOCUS], str.
40)
OLD MOVIE
Přidává atmosféru starého filmu díky
sépiovému zabarvení.
• Pro model DCR-HC39E/HC42E/HC43E:
Pro funkci [OLD MOVIE] nemůžete vybrat
formát 16:9/4:3..
• Na kazetu ve videokameře nelze nahrávat
obraz upravený pomocí speciálních efektů.
• Efekty nelze přidat k obrazům nahraným z
externích zdrojů. Také není při přehrávání
možný výstup obrazu s digitálními efekty
přes rozhraní DV.
• Obraz upravený pomocí speciálních efektů
můžete uložit na kartu „Memory Stick Duo“
(str. 61) nebo jej nahrát na jinou kazetu (str.
58).
PICT. EFFECT (obrazový efekt)
Během nahrávání nebo přehrávání
můžete obraz upravit pomocí
speciálních efektů. Zobrazí se indikátor
.
 OFF
Není použit žádný efekt [PICT.
EFFECT].
48
SEPIA
Obraz se zobrazí v sépiové barvě.
B&W
Obraz se zobrazí jako černobílý.
SOLARIZE
Obraz bude vypadat jako velmi
kontrastní ilustrace.
PASTEL
Obraz bude vypadat jako vybledlá
pastelová kresba.*
MOSAIC
Obraz bude vypadat jako mozaika.*
* K dispozici pouze při nahrávání.
• Efekty nelze přidat k obrazům nahraným z
externích zdrojů. Také není při přehrávání
možný výstup obrazu s obrazovými efekty
přes rozhraní DV.
• Obraz upravený pomocí speciálních efektů
můžete uložit na kartu „Memory Stick Duo“
(str. 61) nebo jej nahrát na jinou kazetu (str.
58).
SMTH INT. REC (nahrávání na
kazetu v plynulém intervalu)
(DCR-HC39E/HC42E/HC43E)
Videokamera nahraje 1 snímek obrázku
ve vybraném intervalu a uloží jej do
paměti, dokud nebude uloženo několik
snímků. Tuto funkci využijete při
pozorování pohybujících se mraků nebo
při změnách denního světla. Tyto obrazy
budou při přehrávání plynulé. Během
této operace připojte videokameru
pomocí dodaného napájecího adaptéru
do elektrické zásuvky.
[a]: Nahrávání
[b]: Interval
 Dotkněte se tlačítka
Chcete-li nahrávání přerušit, dotkněte
se v kroku  tlačítka [REC STOP].
Chcete-li v něm pokračovat, dotkněte se
tlačítka [REC START].
Chcete-li je zrušit, dotkněte se tlačítka
[REC STOP], poté tlačítka [END].
• Jakmile videokamera nasnímá několik
snímků, budou po provedení funkce END
SEARCH nahrány na kazetu, záleží na
délce intervalu.
• Jakmile se na obrazovce zobrazí zpráva,
nevypínejte napájení ani neodpojujte zdroje
napájení.
• Videokamera uloží pro první a poslední
snímek plynulého intervalového nahrávání
více obrázků.
• Plynulé intervalové nahrávání bude zrušeno
po uplynutí přibližně 12 hodin od zahájení
snímání.
• Zvuky se nenahrávají.
• Pokud je baterie vybitá nebo kazeta došla
na konec, nemusí být nahráno několik
posledních snímků.
• Interval nemusí být zcela přesný.
• Upravíte-li zaostření ručně, můžete nahrávat
jasné obrazy i při změně světla ([FOCUS],
str. 40).
• Během nahrávání můžete ztlumit provozní
zvuky.
Můžete nahrávat statické obrazy na
kartu „Memory Stick Duo“ v určených
intervalech. Tuto funkci využijete při
pozorování pohybujících se mraků nebo
při změnách denního světla atd.
[a]: Nahrávání
[b]: Interval
 Dotkněte se tlačítka

požadovaný interval (1, 5 nebo 10
minut) 
 [ON] 

.
 Stiskněte tlačítko PHOTO až nadoraz.
Indikátor
přestane blikat a
je zahájeno intervalové nahrávání
statického obrazu.
Chcete-li zrušit funkci [INT.REC-STL],
vyberte v kroku  položku [OFF].
Použití nabídky
/
a vyberte požadovaný interval (1 až 120
sekund)
.
 Dotkněte se tlačítka [REC START].
Spustí se nahrávání a indikátor  změní
barvu na červenou.

INT.REC-STL (intervalové nahrávání
fotografií)
DEMO MODE
Výchozí nastavení je [ON], toto
nastavení vám umožňuje prohlížet
ukázku během 10 minut po vyjmutí
kazety a karty „Memory Stick Duo“
z videokamery, posunutím přepínače
POWER zapněte indikátor CAMERATAPE.
• Demonstrační ukázka bude pozastavena
v následujících situacích.
– Dotknete-li se během demonstrace
obrazovky. (Bude znovu zahájena po 10
minutách.)
– Při vložení kazety nebo karty „Memory
Stick Duo“.
– Přepínač POWER je nastaven do jiné
polohy než CAMERA-TAPE.
– Když je přepínač NIGHTSHOT PLUS
nastaven na ON.
PRINT
Viz str. 66
49
Nabídka EDIT/PLAY
Nastavení pro úpravy či přehrávání v různých
režimech (VAR.SPD PB/END SEARCH atd.)
Výchozí nastavení jsou označena
symbolem .
Indikátory uvedené v závorkách se
zobrazí při výběru nastavení.
Podrobnosti o výběru položek
nabídky najdete na straně 34.
• Neuslyšíte nahraný zvuk. Může se zobrazit
mozaika dříve přehrávaného obrazu.
REC CTRL (Řízení nahrávání
obrazu)
Viz str. 59.
AUD DUB CTRL (Přidání zvuku
- dabing)
VAR.SPD PB
(přehrávání různou rychlostí)
Viz str. 63.
Obraz můžete přehrávat v různých
režimech.
 Během přehrávání se dotkněte těchto
REC MOVIE (Řízení nahrávání)
Viz str. 61.
tlačítek.
Činnost
Pomalé
přehrávání**
Přehrávání
2krát rychleji
(dvojnásobná
rychlost)
Přehrávání po
snímcích
BURN DVD
Tlačítko
Změna směru
přehrávání*
(snímek)
Změna směru:
(snímek) 
(dvojnásobná
rychlost)
Změna směru:
(snímek) 
(dvojnásobná
rychlost)
(snímek) během
pauzy při přehrávání.
Změna směru:
(snímek) během
přehrávání.
*Na horním a dolním okraji a ve středu
obrazovky se mohou objevit vodorovné
čáry. Nejedná se o žádnou závadu.
**Obrazový výstup přes rozhraní DV nelze
přehrávat ve zpomaleném režimu plynule.
 Dotkněte se tlačítka

.
Chcete-li se vrátit k běžnému režimu
přehrávání, dotkněte se dvakrát tlačítka
(přehrávání/pauza) (jednou při
přehrávání po snímcích).
50
Je-li videokamera připojena k osobnímu
počítači řady Sony VAIO, můžete
pomocí tohoto příkazu snadno
vypalovat scény nahrané na kazetě
na disk DVD (přímý přístup k funkci
„Click to DVD“). Podrobnosti najdete
v části „Vytvoření disku DVD (přímý
přístup k funkci „Click to DVD“)“ (str.
77).
BURN VCD
Je-li videokamera připojena k osobnímu
počítači, můžete pomocí tohoto příkazu
snadno vypalovat obraz nahraný na
kazetě na disk CD-R (přímý přístup k
funkci „Video CD Burn“). Podrobnosti
najdete v příručce „First Step Guide
(Úvodní příručka)“ na dodaném disku
CD-ROM.
END SEARCH
EXEC
Naposledy nahraný obraz je přehráván
po dobu přibližně 5 sekund a poté se
přehrávání automaticky zastaví.
CANCEL
Zastaví provádění funkce [END
SEARCH].
Nabídka STANDARD
SET
Nastavení nahrávání na kazetu nebo další
základní nastavení (REC MODE/MULTISOUND/LCD/VF SET/DISP OUTPUT/USB atd.)
 STEREO
Přehrává hlavní a vedlejší zvuk (nebo
stereofonní zvuk).
1
Výchozí nastavení jsou označena
symbolem .
Indikátory uvedené v závorkách se
zobrazí při výběru nastavení.
Podrobnosti o výběru položek
nabídky najdete na straně 34.
REC MODE (režim nahrávání)
 SP ()
LP ()
Prodloužení doby nahrávání 1,5krát
oproti režimu SP (standardní
přehrávání).
• Nahráváte-li v režimu LP, může se při
přehrávání kazety na jiných videokamerách
nebo videorekordérech zobrazit mozaikový
šum nebo docházet k přerušování zvuku.
• Kombinujete-li na jedné kazetě nahrávky
v režimu SP a LP, může dojít ke zkreslení
obrazu při přehrávání nebo k chybnému
zápisu časového kódu mezi scénami.
AUDIO MODE
 12BIT
Nahrává ve 12bitovém režimu (2
stereofonní zvukové záznamy).
16BIT (
)
Nahrává v 16bitovém režimu (1 vysoce
kvalitní stereofonní zvukový záznam).
VOLUME
Viz str. 21.
MULTI-SOUND
Můžete vybrat, zda chcete nahraný zvuk
přehrávat pomocí jiných zařízení jako
duální či stereofonní zvuk.
2
Přehrává vedlejší zvuk nebo zvuk
pravého kanálu.
• Ve videokameře můžete přehrávat kazetu s
duálním zvukovým záznamem, ale nemůžete
ji nahrávat.
• Jakmile odpojíte videokameru od zdroje
napájení na dobu delší než 5 minut, vrátí se
nastavení na hodnotu [STEREO].
Použití nabídky
Nahrávání na kazetu v režimu SP
(standardní přehrávání).
Přehrává hlavní zvuk nebo zvuk levého
kanálu.
AUDIO MIX
Viz str. 64
EXT SUR MIC (externí mikrofon)
(DCR-HC39E/HC42E/HC43E)
 WIDE STEREO (
)
Nahrává živější 2kanálový zvuk po
připojení mikrofonu (není součástí
dodávky).
STEREO
Nahrává normální stereo zvuk.
• Při nahrávání zvuku s nastavením [WIDE
STEREO] potřebujete kompatibilní
příslušenství, například mikrofon ECMHQP1 (není součástí dodávky).
• Pokud není připojen mikrofon, nahrává se
zvuk v režimu [STEREO], a to i pokud je
vybráno jiné nastavení.
LCD/VF SET
Tato operace neovlivňuje nahrávaný
obraz.
 LCD BRIGHT
Jas obrazovky LCD můžete upravit.
 Upravte jas pomocí tlačítek
/
.
Pokračování 
51
Nabídka STANDARD SET (Pokračování)
 Dotkněte se tlačítka
.
 LCD BL LEVEL
Je možné nastavit jas podsvícení
obrazovky LCD.
 NORMAL
Namísto zobrazení černých pruhů
nad a pod obrazem ve formátu 16:9
roztáhne obraz na výšku.
 Pro model DCR-HC39E/HC42E/
HC43E:
VF WIDE DISP
Standardní jas.
BRIGHT
Zvýší jas obrazovky LCD.
• Připojíte-li videokameru k externímu zdroji
napájení, je automaticky vybráno nastavení
[BRIGHT].
• Pokud vyberete nastavení [BRIGHT], sníží
se životnost akumulátoru při nahrávání asi o
10 procent.
 LCD COLOR
Barvu obrazovky LCD můžete upravit
pomocí tlačítek
/
.
Nízká intenzita
SQUEZE
Vysoká intenzita
 VF B.LIGHT
Jas hledáčku je možné nastavit.
 NORMAL
Můžete vybrat způsob zobrazení
formátu 16:9 v hledáčku.
 LETTER BOX
Běžné nastavení (standardní typ
zobrazení)
SQUEZE
Namísto zobrazení černých pruhů
nad a pod obrazem ve formátu 16:9
roztáhne obraz na výšku.
A/VDV OUT (DCR-HC32E/
HC33E/HC42E/HC43E)
Nastavíte-li položku [A/VDV OUT]
(
) na hodnotu [ON], můžete
převést signál na správný typ při
připojení digitálního a analogového
zařízení k videokameře. Podrobnosti
najdete na straně 80.
Standardní jas.
BRIGHT
Vyšší jas hledáčku.
• Připojíte-li videokameru k externímu zdroji
napájení, je automaticky vybráno nastavení
[BRIGHT].
• Pokud vyberete nastavení [BRIGHT], sníží
se životnost akumulátoru při nahrávání asi o
10 procent.
 Pro model DCR-HC32E/HC33E:
WIDE DISP
Pokud je [WIDE SELECT] nastaven
na [16:9 WIDE], můžete si zvolit, jakým
způsobem se objeví obraz v hledáčku a
na LCD displeji.
 LETTER BOX
Běžné nastavení (standardní typ
zobrazení)
52
VIDEO INPUT (DCR-HC32E/
HC33E/HC42E/HC43E)
Určuje video zástrčku, kterou je třeba
připojit, pokud přehráváte obraz z
jiného zařízení přes propojovací kabel
A/V.
 VIDEO
Připojení se provede přes video
zástrčku propojovacího kabelu A/V
(součást dodávky).
S VIDEO
Připojení se provede pomocí kabelu
S VIDEO (do zástrčky S VIDEO
propojovacího kabelu A/V) (není
součástí dodávky).
TV TYPE
(DCR-HC39E/HC42E/HC43E)
Viz str. 32.
CAMERA DATA (níže)
Zobrazí data nastavení kamery.
Pokud běží proces Easy Handycam,
nemůžete tuto možnost zvolit.
60min
USB-CAMERA
Obrazy zobrazené na obrazovce
videokamery můžete prohlížet na
počítači (USB Streaming) přes kabel
USB. Viz příručka „Úvodní příručka“
uložená na dodávaném disku CD-ROM
(str. 69).
0:00:00:00
6
5
AUTO
100 AWB
F1. 8
9dB
1
2
3
4
 Funkce SteadyShot vypnuta*
 Expozice*
 Vyvážení bílé*
USB-PLY/EDT (USB-Play/Edit)
 STD-USB
Slouží k zobrazení obrazů uložených na
kartě „Memory Stick Duo“.
PictBridge
Viz str. 66.
USB STREAM
Slouží k zobrazení obrazů uložených
na kazetě.
DISP GUIDE
Viz str. 14.
DATA CODE
Zobrazí informace nahrané automaticky
během nahrávání (datový kód).
 OFF
Datový kód se nezobrazí.
DATE/TIME
Zobrazí datum a čas
 Rychlost závěrky
 Clona
* Zobrazí se pouze během přehrávání
kazety.
• Nastavení videokamery se nezobrazují, jsouli přehrávány pohyblivé obrazy na kartě
„Memory Stick Duo“.
• Při přehrávaní statických obrazů na kartě
„Memory Stick Duo“ se zobrazí hodnota
úpravy expozice (0EV), rychlost závěrky a
clona.
• se objeví u obrazu nahraného s použitím
blesku (volitelné).
• V tomto zobrazení se datum a čas
(DATE/TIME) zobrazují na stejném místě.
Nahráváte-li obraz bez nastavení hodin,
zobrazí se indikátory [-- -- ----] a [--:--:--].
Použití nabídky
Toto nastavení vyberte, chcete-li prohlížet
obrazy uložené na videokameře pomocí
počítače (str. 69), nebo při připojení
videokamery k tiskárně kompatibilní se
standardem PictBridge přes kabel USB
(součást dodávky) (str. 66).
 Zesílení*
REMAINING
 AUTO
Zobrazí indikátor zbývajícího místa na
kazetě po dobu přibližně 8 sekund, a to
v níže uvedených situacích.
• Nastavíte-li přepínač POWER do
polohy PLAY/EDIT nebo CAMERATAPE a je-li vložena kazeta.
• Při dotyku tlačítka
(přehrávání/
pauza).
ON
Vždy zobrazí indikátor zbývajícího
místa na kazetě.
Pokračování 
53
Nabídka STANDARD SET (Pokračování)
REMOTE CTRL (dálkový ovladač)
Výchozí nastavení umožňující použití
dálkového ovladače je [ON] (str. 30).
• Nechcete-li, aby videokamera reagovala na
pokyn vydaný dálkovým ovladačem jiného
videorekordéru, nastavte jej na hodnotu [OFF].
• Jakmile odpojíte videokameru od zdroje
napájení na dobu delší než 5 minut, vrátí se
nastavení na hodnotu [ON].
REC LAMP (indikátor nahrávání)
Indikátor nahrávání videokamery se
během nahrávání nerozsvítí, pokud je
tato položka nastavena na hodnotu
[OFF]. (Výchozí nastavení je [ON].)
BEEP
 ON
Zahájení a ukončení nahrávání i
manipulace s dotykovým panelem jsou
doprovázeny zvukovou signalizací.
OFF
Melodie se nepřehraje.
DISP OUTPUT
 LCD PANEL
Zobrazí nastavení, například časový
kód na obrazovce LCD a v hledáčku.
V-OUT/PANEL
Zobrazí nastavení, například časový
kód na obrazovce televizoru, obrazovce
LCD a v hledáčku.
MENU ROTATE
 NORMAL
Toto nastavení vyberte, chcete-li tlačítkem
posouvat položky nabídky dolů.
OPPOSITE
Toto nastavení vyberte, chcete-li tlačítkem
posouvat položky nabídky nahoru.
54
A.SHUT OFF (automatické vypnutí)
 5 min
Pokud po dobu přibližně 5 minut
videokameru nepoužíváte, automaticky
se vypne.
NEVER
Videokamera se automaticky nevypne.
• Připojíte-li videokameru do zásuvky, je
funkce [A.SHUT OFF] automaticky
nastavena na hodnotu [NEVER].
CALIBRATION
Viz str. 113.
Nabídka TIME/
LANGU.
Přizpůsobení osobní
nabídky
(CLOCK SET/WORLD TIME/LANGUAGE)
Do osobní nabídky můžete přidat
položky nabídky podle svého výběru.
Osobní nabídku můžete vytvořit
zvlášť pro jednotlivé pozice přepínače
POWER. Do osobní nabídky můžete
tedy přidat často používané položky
nabídky.
Podrobnosti o výběru položek
nabídky najdete na straně 34.
CLOCK SET
Viz str. 15.
WORLD TIME
LANGUAGE
Můžete vybrat jazyk, který bude použit
na obrazovce LCD.
Můžete vybrat angličtinu, zjednodušenou
angličtinu, tradiční čínštinu, zjednodušenou
čínštinu, francouzštinu , španělštinu,
portugalštinu, němčinu, holandštinu,
italštinu, řečtinu, ruštinu, arabštinu, perštinu
nebo thajštinu.
• Není-li v seznamu uveden váš rodný jazyk,
máte k dispozici volbu [ENG[SIMP]]
(zjednodušená angličtina).
Pro každou pozici přepínače POWER
můžete přidat až 28 položek nabídky.
Chcete-li přidat další, můžete odstranit
ty, které již nepovažujete za důležité.
1 Dotkněte se tlačítka
[P-
MENU SET UP] [ADD].
Pokud se nezobrazí požadovaná
položka nabídky, dotkněte se tlačítka
/ .
60min
STBY
Select the category.
Použití nabídky
Používáte-li videokameru v cizině,
můžete nastavit časový rozdíl dotykem
/
, hodiny se nastaví podle
tohoto časového rozdílu.
Pokud nastavíte časový rozdíl na
hodnotu 0, hodiny budou ukazovat
původně nastavený čas.
Přidání položky nabídky
0:00:00
END
CAMERA SET
PICT. APPLI.
EDIT/PLAY
STANDARD SET
TIME/LANGU.
OK
2 Dotykem tlačítka
/
vyberte
kategorii nabídky, poté se
dotkněte tlačítka
.
60min
Select the item.
STBY
0:00:00
END
PROGRAM AE
SPOT METER
EXPOSURE
WHITE BAL.
AUTO SHUTTER
OK
3 Dotykem tlačítka
/
vyberte
položku nabídky, poté se dotkněte
[YES]
tlačítka
.
Položka nabídky bude přidána na
konec seznamu.
Pokračování 
55
Přizpůsobení osobní nabídky (Pokračování)
Odstranění položky nabídky
2 Dotkněte se položky nabídky,
kterou chcete přesunout.
1 Dotkněte se tlačítka
[P-
3 Dotykem tlačítka
MENU SET UP] [DELETE].
Pokud se nezobrazí požadovaná
položka nabídky, dotkněte se tlačítka
/ .
60min
STBY
Select button to delete.
1/3
MENU
DISP
GUIDE
TELE
MACRO
EXPOSURE
SPOT
FOCUS
FADER
4 Dotkněte se tlačítka
0:00:00
END
5 Dotkněte se tlačítka [END]
0:00:00
STBY
Delete this from
CAMERA-TAPE mode's
P-MENU?
Incializace nastavení osobní
nabídky (vynulování)
NO
3 Dotkněte se tlačítka [YES]
.
• Nelze odstranit položky [MENU] a [PMENU SET UP].
Uspořádání položek nabídek
zobrazených v osobní nabídce
1 Dotkněte se tlačítka
[P-
MENU SET UP] [SORT].
Pokud se nezobrazí požadovaná
položka nabídky, dotkněte se tlačítka
/ .
56
.
• Nelze přesunout položku [P-MENU
SET UP].
kterou chcete odstranit.
YES
.
Chcete-li seřadit více položek,
opakujte kroky 2 až 4.
2 Dotkněte se položky nabídky,
60min
DELETE
/
přesuňte položku nabídky na
požadované místo.
Dotkněte se tlačítek
[P-MENU SET UP]
[RESET][YES][YES]
.
Pokud se nezobrazí požadovaná položka
nabídky, dotkněte se tlačítka
/ .
Připojení k videorekordéru nebo k televizoru
Během této operace připojte videokameru pomocí dodaného napájecího adaptéru
do elektrické zásuvky (str. 8). Další informace najdete také v příručce k připojovaným
zařízením.
Zdířka A/V nebo A/V OUT*
1
(žlutý)
(bílý) (červený)
Videorekordér
nebo televizor
2
3
Rozhraní
DV nebo
DV OUT*
Zařízení
kompatibilní se
standardem i.LINK
: Směr toku signálu
Připojte bílý a červený konektor
(levý/pravý zvukový kanál) a konektor S
VIDEO (kanál S VIDEO) propojovacího
kabelu A/V (není součástí dodávky).
V tomto případě není nutné připojovat
žlutou zástrčku (kompozitní videosignál).
Přes konektor S VIDEO se nepřenáší
zvuk.
* Pro DCR-HC39E:
Zdířky slouží pouze pro výstup.

Propojovací kabel A/V (součást
dodávky)
Připojte propojovací kabel A/V k
videokameře nebo kolébce Handycam
Station.
Pro DCR-HC32E/HC33E/HC42E/
HC43E:
Zdířka A/V funguje jako vstupní i jako
výstupní a přepíná se automaticky podle
aktuální operace.

Kabel A/V s konektorem S VIDEO
(není součástí dodávky)
Při připojení k jinému zařízení přes
zdířku S VIDEO pomocí připojovacího
kabelu A/V s konektorem S VIDEO (není
součástí dodávky), bude dosaženo vyšší
kvality obrazu než při použití dodaného
kabelu A/V.
Kopírování a úpravy
Do zdířky
i.LINK
(IEEE1394)

Kabel i.LINK (není součástí
dodávky)
Pomocí kabelu i.LINK (není součástí
dodávky) můžete připojit videokameru
k jinému zařízení. Signály obrazu a zvuku
jsou přenášeny digitálně, výsledkem je
velmi kvalitní obraz. Nezapomeňte, že
zvuk a obraz nelze oddělit.
• Připojte propojovací kabel A/V do výstupní
zdířky zařízení, z něhož kopírujete obraz
(pro model DCR-HC32E/HC33E/HC42E/
HC43E), nebo do vstupní zdířky zařízení, na
něž chcete kopírovat obraz z videokamery.
Pokračování 
57
Připojení k videorekordéru nebo k
televizoru (Pokračování)
Kopírování na jiné
záznamové zařízení
• Připojíte-li videokameru k monofonnímu
zařízení, připojte žlutou zástrčku
propojovacího kabelu A/V do videozdířky
a červenou (pravý kanál) nebo bílou (levý
kanál) zástrčku do zdířky pro zvuk na
videorekordéru nebo na televizoru.
• Připojíte-li zařízení prostřednictvím
propojovacího kabelu A/V (je součástí
dodávky), nastavte položku [DISP
OUTPUT] na hodnotu [LCD PANEL]
(výchozí nastavení) (str. 54), zabráníte tím
kopírování indikátorů na obrazovce.
• Nepřipojujte propojovací kabely A/V
současně k videokameře a kolébce
Handycam Station. Mohlo by dojít ke
zkreslení obrazu a zvuku.
Obraz přehrávaný na videokameře
můžete kopírovat na jiné záznamové
zařízení (například videorekordér).
1 Připojte videorekordér k
videokameře jako záznamové
zařízení.
Podrobnosti o připojení najdete na
straně 57.
2 Připravte videorekordér na
nahrávání.
Při kopírování na videorekordér
vložte kazetu pro nahrávání.
Při kopírování na DVD rekordér
vložte disk DVD pro nahrávání.
Je-li záznamové zařízení vybaveno
voličem vstupu, vyberte příslušný
vstup.
3 Připravte videokameru na
přehrávání.
Vložte nahranou kazetu.
Pro model DCR-HC39E/HC42E/
HC43E: Nastavte položku [TV
TYPE] (str. 32) podle typu
připojeného zařízení (televizor
apod.).
4 Spusťte přehrávání na
videokameře a nahrajte obraz na
videorekordér.
Podrobnosti najdete v návodu
k použití, jenž je dodáván se
záznamovým zařízením.
5 Po ukončení kopírování zastavte
videokameru a videorekordér.
58
• S rozhraním DV nelze použít následující:
– Indikátory
– [PICT. EFFECT] (str. 48), [D. EFFECT]
(str. 47) nebo PB zoom (str. 23).
– Titulky nahrané na jiné videokameře.
• Chcete-li nahrávat datum a čas a nastavení
kamery, zobrazte je na obrazovce (str. 53).
• Pokud je obraz na videokameře během
nahrávání na videorekordér pozastaven,
bude při připojení kabelem i.LINK (není
součástí dodávky) nahraný obraz hrubý.
Nahrávání obrazu z
videorekordéru nebo
televizoru
(DCR-HC32E/HC33E/
HC42E/HC43E)
Obraz nebo televizní program z
videorekordéru nebo televizoru
můžete nahrát na kazetu nebo na
kartu „Memory Stick Duo“. Na kartu
„Memory Stick Duo“ můžete také
nahrávat scénu jako statický obraz.
Nezapomeňte nejprve vložit kazetu
nebo kartu „Memory Stick Duo“.
Nahrávání pohyblivého obrazu
Kopírování a úpravy
• Videokamera může nahrávat
pouze ze zdroje PAL. Například z
francouzského videorekordéru nebo
televize (SECAM) nelze nahrávat
správně. Podrobnosti o systémech
barevné televize najdete na straně 105.
• Použijete-li pro vstup zdroje PAL
21pinový adaptér, budete potřebovat
obousměrný 21pinový adaptér (není
součástí dodávky).
1 Připojte televizor nebo
videorekordér k videokameře.
Podrobnosti o připojení najdete na
straně 57.
• Jakmile připojíte videokameru a další
zařízení pomocí kabelu i.LINK, zobrazí
se indikátor
. (Tento indikátor se
může zobrazit i na vašem televizoru.)
2 Nahráváte-li z videorekordéru,
vložte kazetu.
3 Posunutím přepínače POWER
dolů zapněte indikátor režimu
PLAY/EDIT.
Pokračování 
59
Nahrávání obrazu z videorekordéru nebo televizoru (Pokračování)
Nahrávání statického obrazu
4 Připravte videokameru pro
nahrávání pohyblivého obrazu.
Při nahrávání na kazetu se
dotkněte tlačítka
[
CTRL][REC PAUSE].
REC
Při nahrávání na kartu „Memory
Stick Duo“ se dotkněte tlačítka
[MENU]
(EDIT/
PLAY)[ REC MOVIE].
5 Začněte přehrávat kazetu na
Obraz přehrávaný na připojeném
zařízení se zobrazí na obrazovce
LCD videokamery.
6 V bodě, kde chcete zahájit
nahrávání, se dotkněte tlačítka
[REC START].
7 Ukončete nahrávání.
Při nahrávání na kazetu se dotkněte
tlačítka
(STOP) nebo [REC
PAUSE].
Při nahrávání na kartu „Memory
Stick Duo“ se dotkněte tlačítka
[REC STOP].
60

„Nahrávání pohyblivého obrazu“.
2 Spusťte přehrávání na
videorekordéru nebo přepněte na
televizní program, který chcete
nahrávat.
Na obrazovce videokamery se
zobrazí obraz z videorekordéru nebo
z televizoru.
videorekordéru nebo vyberte
televizní program.
8 Dotkněte se tlačítka
1 Proveďte kroky 1 až 3 v části
.
3 V místě, které chcete nahrát,
jemně stiskněte tlačítko PHOTO.
Zkontrolujte obraz a stiskněte
tlačítko nadoraz.
Kopírování obrazu
z kazety na kartu
„Memory Stick Duo“
Na kartu „Memory Stick Duo“ můžete
nahrávat pohyblivý nebo statický
obraz. Zkontrolujte, zda jste vložili do
videokamery nahranou kazetu a kartu
„Memory Stick Duo“.
• Pro model DCR-HC39E/HC42E/HC43E:
Statický obraz bude mít při přehrávání
ve formátu 16:9 velikost [640 × 360] a při
přehrávání ve formátu 4:3 velikost [640 ×
480].
1 Posunutím přepínače POWER
dolů zapněte indikátor režimu
PLAY/EDIT.
2 Vyhledejte a nahrajte
požadovanou scénu.
Při kopírování obrazu jako pohyblivého
obrazu
Dotkněte se tlačítek
[MENU]
(EDIT/PLAY)
[ REC MOVIE]
(PLAY),
tím spustíte přehrávání kazety. Poté
se dotkněte tlařítka [REC START] v
místě, kde chcete začít mahrávat.
V bodě, kde chcete nahrávát ukončit,
se dotkněte tlačítka [REC STOP]
(STOP)

.
Kopírování a úpravy
Při kopírování obrazu jako statického
obrazu
Dotykem tlačítka
(PLAY)
spusťte přehrávání kazety, poté
na scéně, kterou chcete nahrát,
jemně stiskněte tlačítko PHOTO.
Zkontrolujte obraz a stiskněte
tlačítko nadoraz.
• Datový kód nahraný na kazetě nelze nahrát
na kartu „Memory Stick Duo“. Bude nahrán
údaj o čase a datu, kdy byl obraz nahrán na
kartu „Memory Stick Duo“.
• Zvuk se nahrává monofonně při vzorkovací
frekvenci 32 kHz.
• Informace o době nahrávání pohyblivého
obrazu najdete na straně 44.
61
Přidání zvuku na nahranou kazetu (dabing)
Zvuk lze přidat na kazetu nahranou v 12bitovém režimu (str. 51) bez nutnosti smazání
původního zvuku.
Připojení
 Patice aktivního
rozhraní
 Interní mikrofon
Kabel A/V (je součástí
dodávky)
 Zdířka
A/V
Nepřipojujte
videokonektor (žlutý).
(bílý)
(červený)
AUDIO OUT
: Směr toku signálu
Zvuk lze nahrávat po připojení jedním z
následujících způsobů.
 DCR-HC39E/HC42E/HC43E:
Připojením externího mikrofonu (není
součástí dodávky) do patice aktivního
rozhraní.
 DCR-HC32E/HC33E/HC42E/HC43E:
Audio zařízení s použitím A/V
propojovacího kabelu pro Handycam
Station nebo kameru.
 Pomocí interního mikrofonu (není
nutné nic připojovat).
Priorita zdrojů zvuku je následující
.
Zvuk nelze k nahrávce přidat v těchto
případech:
62
Audio zařízení (např. přehrávač CD/MD)
– Kazeta byla nahrána v 16bitovém režimu
(str. 51).
– Kazeta byla nahrána v režimu LP.
– Videokamera je připojena pomocí kabelu
i.LINK.
– Kazeta byla nahrána na jiném zařízení v
režimu 4CH MIC REC.
– Kazeta byla nahrána v jiném barevném
televizním systému, než v jakém pracuje
vaše videokamera.
– Nelze přidat zvuk na nenahrané oblasti na
kazetě.
– Ochranná pojistka na kazetě je nastavena
do polohy SAVE.
• Na výstupní zdířce A/V není žádný obraz při
přidávání zvuku (dabování):
– prostřednictvím zdířky A/V u
následujících modelů: DCR-HC32E/
HC33E/HC42E/HC43E.
– pomocí interního mikrofonu.
Zkontrolujte obraz na obrazovce LCD nebo
pomocí hledáčku.
• DCR-HC39E/HC42E/HC43E:
Pokud připojíte externí mikrofon (není
součástí dodávky) k patici pro připojení
inteligentního příslušenství, můžete
kontrolovat zvuk i obraz na televizoru
připojeném k videokameře pomocí
propojovacího kabelu A/V. Nahrávaný
zvuk však na výstupu videokamery nebude.
Zkontrolujte zvuk pomocí televizoru nebo
jiného zařízení.
• Nepřipojujte propojovací kabely A/V
současně k videokameře a kolébce
Handycam Station. Mohlo by dojít ke
zkreslení zvuku.
1 Posunutím přepínače POWER
dolů zapněte indikátor režimu
PLAY/EDIT.
2 Stiskněte tlačítko
(přehrávání/pauza). Spustí
se přehrávání kazety. Poté je
stiskněte znovu v místě, kde
chcete zahájit nahrávání zvuku.

[MENU] 
(EDIT/PLAY)
 [AUD DUB CTRL] 

[AUDIO DUB].
Zobrazí se
60min
AUD DUB CTRL

0:00:00:00
AUDIO
DUB
4 Dotkněte se tlačítka
(přehrávání) a současně spusťte
přehrávání zvuku, který chcete
nahrát.
Během přehrávání kazety je nahrán
nový zvuk do stopy Stereo 2 (ST2)
.
5 Jakmile chcete ukončit
Kopírování a úpravy
Nahrávání zvuku
Nejdříve vložte do videokamery
nahranou kazetu.
3 Dotkněte se tlačítka
nahrávání, stiskněte tlačítko
(zastavení).
Chcete-li pokračovat v přidávání
zvuku k dalším scénám, opakujte
krok 2 a poté se dotkněte tlačítka
[AUDIO DUB].
6 Dotkněte se tlačítka

.
• Chcete-li předem nastavit místo ukončení
nahrávání zvuku, stiskněte během
přehrávání na dálkovém ovladači tlačítko
ZERO SET MEMORY v okamžiku, ve
kterém chcete nahrávání zvuku ukončit. Po
provedení kroků 2 až 4 se nahrávání zastaví
automaticky na vybrané scéně.
63
Přidání zvuku na nahranou kazetu
(dabing) (Pokračování)
• Zvuk můžete přidat pouze na kazetu
nahranou ve videokameře. Pokud přidáte
zvuk na kazetu nahranou v jiných
videokamerách (včetně jiných videokamer
DCR-HC32E/HC33E/HC39E/HC42E/
HC43E), může se kvalita výsledného zvuku
snížit.
Kontrola nahraného zvuku
 Spusťte přehrávání kazety s nahraným
zvukem (str. 21).

[MENU] 
(STANDARD SET)

 [AUDIO MIX] 
.
 Dotkněte se tlačítka
60min
Odstranění nahraných
obrazů z karty „Memory
Stick Duo“
1 Posunutím přepínače POWER
dolů zapněte indikátor režimu
PLAY/EDIT.
2 Dotkněte se tlačítka
60min
101–0001
1152
.
2 / 10 101
MEMORY PLAY
0:00:00:00
AUDIO MIX
P-MENU
ST1
ST2
 Pomocí tlačítek
/
můžete
upravit vyvážení mezi hlavním zvukem
(ST1) a zvukem přidaným na kazetu
(ST2), poté se dotkněte tlačítka
.
• Ve výchozím nastavení je na výstupu pouze
původní zvuk (ST1).
• Změněné vyvážení mezi hlavním a
přidaným zvukem se vrátí k výchozímu
nastavení přibližně 5 minut po odpojení
akumulátoru nebo zdroje napájení.
3 Vyberte obraz, který chcete
odstranit, pomocí tlačítek
/
.
• Chcete-li odstranit všechny obrazy
najednou, vyberte položku [ALL
ERASE] (str. 45).
4 Dotkněte se tlačítka

[YES].
• Odstraněný obraz nelze obnovit.
• Obrazy můžete odstranit v zobrazení indexu
(str. 21). Obrazy, které mají být odstraněny,
najdete snadno, zobrazíte-li 6 obrazů
najednou.
Dotkněte se tlačítka
 [ DELETE]
 obraz, který chcete odstranit 

[YES].
• Obrazy nelze odstranit, je-li ochranná
pojistka karty „Memory Stick Duo“
nastavena do polohy ochrany proti zápisu
(str. 107), nebo je-li vybraný obraz chráněn
proti zápisu (str. 65).
64
Označení obrazů na
kartě „Memory Stick
Duo“ specifickými
informacemi (ochrana
Výběr statických obrazů pro tisk
(tisková značka)
obrazu/tisková značka)
Používáte-li kartu „Memory Stick Duo“
s pojistkou proti zápisu, nastavte tuto
pojistku na kartě „Memory Stick Duo“
do polohy, která nechrání proti zápisu
(str. 107).
Pro výběr obrazů určených k tisku je
použit standard DPOF (Digital Print
Order Format).
Označíte-li obrazy, které chcete
vytisknout, nemusíte je před tiskem
znovu vybírat. (Nelze určit počet
výtisků.)
1 Posunutím přepínače POWER
Ochrana obrazu před náhodným
vymazáním
Chcete-li zabránit náhodnému vymazání
obrazu, můžete jej vybrat a označit.
2 Dotkněte se tlačítka
[PRINT
dolů zapněte indikátor režimu
PLAY/EDIT.


MARK].
3 Dotkněte se obrazu, který chcete
později vytisknout.
2 Dotkněte se tlačítka


Zobrazí se
PRINT MARK
[PROTECT].
3 Dotkněte se obrazu, který chcete
chránit před vymazáním.
PROTECT
101–0002
2/ 10
Zobrazí se

101
OK
4 Dotkněte se tlačítka
[END].
101–0002
2/ 10
101
Kopírování a úpravy
1 Posunutím přepínače POWER
dolů zapněte indikátor režimu
PLAY/EDIT.
OK
4 Dotkněte se tlačítka
[END].
• Chcete-li zrušit tiskovou značku, dotkněte se
obrazu znovu a v kroku 3 ji zrušte.
• Nevybírejte na videokameře obrazy pro tisk,
pokud již na kartě „Memory Stick Duo“ jsou
uloženy obrazy vybrané pro tisk na jiných
zařízeních. Mohlo by totiž dojít ke změně
informací o výběru pro tisk z jiného zařízení.
• Chcete-li zrušit ochranu obrazu před
vymazáním, dotkněte se obrazu znovu a v
kroku 3 ji zrušte.
65
Tisk nahraných obrazů
(tiskárna s funkcí PictBridge)
Obrazy můžete tisknout na tiskárně
s funkcí PictBridge, aniž byste museli
připojovat videokameru k počítači.
Připojte dodaný napájecí adaptér do
zásuvky.
Nejprve vložte do videokamery kartu
„Memory Stick Duo“, na níž jsou
uloženy statické obrazy.
5 Dotkněte se tlačítka
(PICT.
APPLI.) [PRINT].
Je-li propojení funkční, zobrazí
se na obrazovce indikátor
(připojení PictBridge).
PRINT
101-0001
1152
1 / 10
101
END
Připojte videokameru k tiskárně
-
1 Posunutím přepínače POWER
dolů zapněte indikátor režimu
PLAY/EDIT.
2 Dotkněte se tlačítek
[MENU]
(STANDARD SET)[USB-PLY/

EDT][PictBridge]
.
3 Propojte zdířku USB (str. 68)
kolébky Handycam Station a
tiskárnu pomocí kabelu USB.
4 Nastavte přepínač
(USB)
ON/OFF na kolébce Handycam
Station do polohy ON (str. 68)
+
SET
EXEC
Zobrazí se jeden z obrazů uložených
na kartě „Memory Stick Duo“.
• Nelze zaručit správnou funkci modelů, které
nejsou kompatibilní s funkcí PictBridge.
Tisk
1 Vyberte obraz, který se má
vytisknout, pomocí tlačítek
/
.
2 Dotkněte se tlačítka
[COPIES].
3 Vyberte počet kopií, které se mají
vytisknout, pomocí tlačítek
/
.
Můžete vytisknout maximálně 20
kopií jednoho obrazu.
4 Dotkněte se tlačítka
[END].
Chcete-li na obraz vytisknout datum,
dotkněte se tlačítka
[DATE/
TIME][DATE] nebo [DAY &
TIME]
.
66
5 Dotkněte se tlačítka
[EXEC][YES].
Po provedení tisku zmizí zpráva
[Printing...] a znovu se zobrazí
obrazovka pro výběr obrazu.
Po dokončení tisku se dotkněte
tlačítka [END].
Kopírování a úpravy
• Přečtěte si také návod k použití k použité
tiskárně.
• Je-li na obrazovce zobrazen indikátor ,
nepokoušejte se provádět následující
činnosti. Operace by nemusely být
provedeny správně.
– Manipulace s přepínačem POWER.
– Odpojení kabelu USB od kolébky
Handycam Station nebo tiskárny.
– Vyjmutí karty „Memory Stick Duo“ z
videokamery.
• Jestliže tiskárna přestane tisknout, odpojte
kabel USB a spusťte celý proces znovu od
začátku.
• Pro model DCR-HC39E/HC42E/HC43E:
Pokud tisknete statický obraz nahraný ve
formátu 16:9, levý a pravý okraj obrazu
může být oříznutý.
• Některé modely tiskáren nepodporují funkci
tisku data. Pokyny pro ovládání tiskárny
najdete v příslušné příručce.
• Tisk obrazů nahraných jiným zařízením než
vaší videokamerou nelze zaručit.
• PictBridge je standard vytvořený asociací
CIPA (Camera & Imaging Products
Association). Statické obrazy lze vytisknout
bez použití počítače, a to propojením
tiskárny přímo s digitální videokamerou
nebo digitálním fotoaparátem (nezáleží na
značce).
67
Zdířky pro připojení externích zařízení
Pro model DCR-HC32E/HC33E:
Patice aktivního rozhraní
Videokamera
1
• Před připojením příslušenství sejměte
kryt patice.
• Patice Active Interface Shoe obsahuje
bezpečnostní prvky, které umožňují
zajistit připojované zařízení. Pokud
chcete příslušenství připojit, stiskněte
patici, zasuňte příslušenství až nadoraz
a upevněte je šroubem. Pokud chcete
příslušenství sejmout, povolte šroub a
poté příslušenství vyjměte; nejprve je
zatlačte dolů a pak vytáhněte.
• Nahráváte-li na kartu „Memory Stick
Duo“ s externím bleskem (není součástí
dodávky) připojeným do patice pro
připojení příslušenství, vypněte napájení
externího blesku, aby nedošlo k nahrání
zvuku dobíjení.
2
3
Spodní strana
4
5
 Pro DCR-HC32E/HC33E/HC42E/
HC43E:
Zdířka A/V (audio/video)
(str. 32, 57, 80)
Pro DCR-HC39E:
Výstupní zdířka A/V (audio/video)
OUT (str. 32, 57, 80)
Handycam Station
4
2
5
6
7
8
 Pro model DCR-HC39E/HC42E/
HC43E:
Patice Active Interface Shoe
(str. 62)
Patice Active Interface Shoe dodává
energii příslušenství, například
reflektoru, blesku nebo mikrofonu
(nejsou součástí dodávky).
Příslušenství lze zapnout a vypnout
pomocí přepínače POWER na
videokameře. Podrobnosti najdete v
návodu k použití, jenž je dodáván s
příslušenstvím.
68

LANC jack (blue)
• Zdířka LANC se používá pro
ovládání posunu kazety v připojených
videozařízeních a periferních zařízeních.
 Konektor rozhraní
 Zdířka DC IN (str. 8)
 Pro DCR-HC32E/HC33E/HC42E/
HC43E:
Zdířka rozhraní DV (str. 57, 77, 80)
Pro DCR-HC39E:
Výstupní zdířka rozhraní DV OUT
(str. 57, 77)
 Zdířka (USB) (str. 69)
 Přepínač (USB) ON/OFF
• Chcete-li použít připojení USB, přepněte
jej do polohy ON.
Než vyhledáte informace v příručce „First Step
Guide (Úvodní příručka)“ v počítači
Pokud do počítače se systémem
Windows nainstalujete software Picture
Package z přiloženého disku CD-ROM,
můžete po připojení videokamery k
počítači využít následující funkce.
Další informace o připojení viz „Úvodní
příručka“.
Můžete si vybrat své oblíbené filmy a
statické obrazy z obrazů uložených na
počítači a snadno vytvořit originální
videoprezentaci nebo obrázkovou
prezentaci doplněnou o hudbu a
vizuální styly.
Automatické vytváření hudebních
videoklipů
Přidáním hudby a vizuálních stylů
lze snadno vytvářet krátké originální
videoprogramy z obrazu nahraného na
kazetě.
Kopírování z kazety na disk Video CD
Můžete importovat obsah kazety a
vytvořit disk Video CD.
Uložení obrázků na disk CD-R
Obrázky zkopírované do počítače lze
zálohovat na disk CD-R.
Vypálení disku Video CD
Můžete sestavit disk Video CD s
nabídkou videosekvencí a obrázkových
prezentací. Aplikace ImageMixer VCD2
je kompatibilní se statickými obrazy s
vysokým rozlišením.
Použití počítače
• Software a funkce dostupné na systémech
Macintosh a Windows se liší. Podrobnosti
najdete v kapitole 6 příručky „Úvodní
příručka“ na disku CD-ROM. Informace
o příručce „Úvodní příručka“, obsahuje
následující část.
• Existují dva způsoby připojení videokamery
k počítači.
– Kabel USB
Tento způsob je vhodný pro kopírování
videoklipů a zvuku z kazety do počítače,
pro kopírování souborů z karty „Memory
Stick Duo“ do počítače a pro kopírování
souborů na kartu „Memory Stick Duo“.
– Kabel i.LINK
Tento způsob je vhodný pro kopírování
videoklipů a zvuku z kazety do počítače.
Obrazová data jsou přenášena ve vyšší
kvalitě než přes kabel USB.
Vytváření prezentací a hudebních
videoklipů
Nástroj pro USB Streaming
Můžete v počítači prohlížet obraz
přehrávaný na videokameře nebo živě
snímaný obraz.
Nástroj pro zachytávání videa
Prohlížení videa a obrázků napočítači
Výběrem z miniatur můžete prohlížet
obrazy kopírované z videokamery.
Statické i pohyblivé obrazy jsou uloženy
ve složkách podle data.
Můžete načíst celý obsah kazety do
počítače.
• Disk CD-ROM (přiložený) obsahuje
následující software.
– Ovladač USB
– Picture Package Ver.1.5
– ImageMixer VCD2
– „First Step Guide (Úvodní příručka)“
Pokračování 
69
Než vyhledáte informace v příručce „First Step Guide (Úvodní příručka)“ v
počítači (Pokračování)
Příručka „First Step Guide (Úvodní
příručka)“
„Úvodní příručka“ je příručka v
počítači, ve které můžete vyhledávat
potřebné informace.
Příručka „Úvodní příručka“ popisuje
základní postupy od připojení
videokamery k počítači a provedení
nastavení až po obecné postupy
při použití softwaru uloženého na
přiloženém disku CD-ROM. Po instalaci
disku CD-ROM, kdy se na počítači
zobrazí text „Instalace softwaru a
příručky „Úvodní příručka“ na počítač“
(str. 72), spusťte příručku „Úvodní
příručka“ a poté postupujte podle
pokynů.
Funkce nápovědy softwaru
Nápověda objasňuje všechny funkce
všech softwarových aplikací. Nejprve si
pečlivě přečtěte informace v příručce
„Úvodní příručka“, podrobnější
informace můžete najít v nápovědě.
Chcete-li zobrazit nápovědu, klepněte
na tlačítko [?] na obrazovce.
Požadavky na systém
 Pro uživatele systému Windows
Pro použití softwaru Picture Package
70
OS: Microsoft Windows 98, Windows
98SE, Windows 2000 Professional,
Windows Millennium Edition,
Windows XP Home Edition nebo
Windows XP Professional
Je vyžadována standardní instalace.
Jde-li o aktualizovaný operační
systém, nelze zaručit správnou
funkci.
V systému Windows 98 není funkce
USB Streaming podporována.
V systému Windows 98 a
Windows 98SE není zachytávání
prostřednictvím rozhraní DV
podporováno.
Procesor: Intel Pentium III 500 MHz
nebo rychlejší (doporučuje se 800
MHz nebo rychlejší) (Pro použití
aplikací ImageMixer VCD2 se
doporučuje Intel Pentium III 800
MHz nebo rychlejší)
Aplikace: DirectX 9.0c nebo novější.
(Tento produkt využívá technologii
DirectX. Je třeba nainstalovat
rozhraní DirectX.)
Windows Media Player 7.0 nebo
novější
Macromedia Flash Player 6.0 nebo
novější
Zvukový systém: 16bitová stereofonní
zvuková karta a stereofonní
reproduktory
Paměť: 64 MB nebo více
Pevný disk: Volné místo nutné pro
instalaci: 500 MB nebo více
Doporučené volné místo na pevném
disku: 6 GB nebo více (záleží na
velikosti zpracovávaných obrazových
souborů)
Obrazovka: grafická karta se 4 MB
VRAM, alespoň 800 × 600 bodů,
16bitové barvy (65 000 barev),
podpora DirectDraw. (Při rozlišení
menším než 800 x 600 bodů nebo s
256 barvami a méně nebude tento
produkt fungovat správně.)
Další požadavky: Port USB (musí být
standardně k dispozici), rozhraní DV
(IEEE1394, i.LINK) (pro připojení
pomocí kabelu i.LINK), disková
jednotka (pro vytváření disků Video
CD je nutná jednotka CD-R).
Informace o kompatibilních
jednotkách jsou uvedeny
na této webové adrese: http://www.
ppackage.com/)
Pro přehrávání obrazů uložených na kartě
„Memory Stick Duo“ na počítači
Pro kopírování obrazů uložených na kartě
„Memory Stick Duo“ do počítače
OS: Microsoft Windows 98, Windows
98SE, Windows 2000 Professional,
Windows Millennium Edition,
Windows XP Home Edition nebo
Windows XP Professional
Je vyžadována standardní instalace.
Jde-li o aktualizovaný operační
systém, nelze zaručit správnou
funkci.
OS: Mac OS 9.1/9.2 nebo Mac OS X
(v 10.0/v 10.1/v 10.2/v 10.3)
Procesor: MMX Pentium 200 MHz
nebo vyšší
Aplikace: Windows Media Player (musí
být nainstalován pro přehrávání
pohyblivého obrazu).
Aplikace: QuickTime 3.0 nebo
vyšší (musí být nainstalován pro
přehrávání pohyblivého obrazu).
Další požadavky: rozhraní USB (musí
být standardně k dispozici)
• Připojíte-li videokameru k počítači
Macintosh pomocí kabelu USB, nebude
možné kopírovat obraz nahraný na kazetě
do počítače. Chcete-li kopírovat obraz z
kazety, připojte videokameru k počítači
pomocí kabelu i.LINK a použijte standardní
software operačního systému.
Další požadavky: rozhraní USB (musí
být standardně k dispozici), jednotka
CD-ROM
 Pro uživatele systému Macintosh
OS: Mac OS X (v10.1.5 nebo vyšší)
Procesor: iMac, eMac, iBook,
PowerBook, řada PowerMac G3/
G4/G5
Použití počítače
Pro použití aplikace ImageMixer VCD2
Paměť: 128 MB nebo více
Pevný disk: Volné místo nutné pro
instalaci: 250 MB nebo více
Doporučené volné místo na pevném
disku: 4 GB nebo více (záleží na
velikosti zpracovávaných obrazových
souborů)
Obrazovka: Nejméně 1 024 × 768
bodů, 32 000 barev (při rozlišení
menším než 1 024 × 768 bodů nebo
s 256 barvami nebude tento produkt
fungovat správně.)
Aplikace: QuickTime 4 nebo novější
(doporučuje se QuickTime 5)
Ostatní: Disková jednotka
71
Instalace softwaru
a příručky „Úvodní
příručka“ na počítač
Před připojením videokamery musíte
na počítač nainstalovat software a další
součásti z dodaného disku CD-ROM.
Jakmile jej nainstalujete, nebudete již
potřebovat instalační program.
Software, který je třeba použít, se liší
v závislosti na použitém operačním
systému.
Počítač se systémem Windows: Picture
Package (včetně aplikace ImageMixer
VCD2)
Počítač se systémem Macintosh:
ImageMixer VCD2
Podrobné informace o softwaru najdete
v příručce „Úvodní příručka“.
Instalace na počítači se systémem
Windows
Před instalací v systému Windows 2000/
Windows XP se musíte přihlásit jako
člen skupiny Administrators.
3 Vložte dodaný disk do jednotky
CD-ROM počítače.
Zobrazí se instalační obrazovka.
Pokud se tato obrazovka nezobrazí
 Poklepejte na ikonu [My Computer]
(Tento počítač).
 Poklepejte na ikonu
[PICTUREPACKAGE] (Disk
CD)*.
* Názvy jednotek (např. E:) se mohou
na jednotlivých počítačích lišit.
4Klepněte na tlačítko [Install]
(Instalovat).
1 Zkontrolujte, že videokamera
není připojena k počítači.
2 Zapněte počítač.
Před zahájením instalace softwaru
ukončete všechny aplikace spuštěné
na počítači.
72
V závislosti na použitém operačním
systému se může zobrazit zpráva
oznamující, že příručku „Úvodní
příručka“ nelze automaticky
nainstalovat pomocí instalačnmího
programu InstallShield Wizard.
V tom případě ručně zkopírujte
příručku „Úvodní příručka“ do
počítače podle pokynů uvedených
ve zprávě.
5 Vyberte jazyk instalace a
klepněte na tlačítko [Next] (Další).
9 Na obrazovce [Ready to Install
the Program] klepněte na tlačítko
[Install].
Instalace softwaru Picture Package
bude zahájena.
6 Klepněte na tlačítko [Next].
10 Vyberte jazyk příručky „Úvodní
příručka“ a klepněte na tlačítko
[Next].
[License Agreement], souhlasíteli s ní, zaškrtněte volbu [I
accept the terms of the license
agreement] a poté klepněte na
tlačítko [Next].
Použití počítače
7Přečtěte si licenční smlouvu
V závislosti na počítači se tato
obrazovka nemusí zobrazit. V tom
případě pokračujte krokem 12.
11 Klepnutím na tlačítko [Next]
nainstalujte příručku „Úvodní
příručka“.
8 Vyberte místo, kam chcete
software uložit a klepněte na
tlačítko [Next].
Pokračování 
73
Instalace softwaru a příručky „Úvodní příručka“ na počítač (Pokračování)
12 Klepněte na tlačítko [Next] a
poté podle pokynů na obrazovce
nainstalujte software ImageMixer
VCD2.
13 Pokud se zobrazí obrazovka
[Installing Microsoft (R)
DirectX(R)], podle následujícího
postupu nainstalujte rozhraní
DirectX 9.0c. Pokud se nezobrazí,
pokračujte krokem 14.
 Přečtěte si licenční ujednání
[License Agreement] a klepněte na
tlačítko [Next].
 Klepněte na tlačítko [Next].
14 Zkontrolujte, zda je zaškrtnuta
volba [Yes, I want to restart my
computer now.] a restartujte
počítač klepnutím na tlačítko
[Finish].
Počítač se vypne a poté se znovu
automaticky zapne (restartuje).
Na pracovní ploše se objeví
ikony aplikace [Picture Package
Menu] a složky [Picture Package
Menu destination Folder] (a také
příručky „Úvodní příručka“, byla-li
nainstalována v krocích 11-12).
15 Vyjměte disk z jednotky CDROM počítače.
• Máte-li jakékoli otázky týkající se softwaru
Picture Package, vyhledejte kontaktní
informace na stránce 76.
 Klepněte na tlačítko [Finish].
Instalace na počítači Macintosh
1 Zkontrolujte, že videokamera
není připojena k počítači.
74
Zobrazení příručky
„Úvodní příručka“
2 Zapněte počítač.
Před zahájením instalace softwaru
ukončete všechny aplikace spuštěné
na počítači.
3 Vložte dodaný disk do jednotky
CD-ROM počítače.
Zobrazení příručky „Úvodní
příručka“
Spuštění na počítači se systémem
Windows
Doporučuje se prohlížeč Microsoft
Internet Explorer verze 6.0 či vyšší.
Poklepejte na ploše na ikonu
.
4 Poklepejte na ikonu CD-ROM.
5 Zkopírujte do počítače soubor
[FirstStepGuide.pdf], uložený
v příslušné jazykové složce ve
složce [FirstStepGuide].
6 Poté nainstalujte aplikaci
7 Zkopírujte soubor [IMXINST.SIT]
ze složky [MAC] na disku CDROM do vhodné složky.
8 Poklepejte na ikonu [IMXINST.SIT]
ve složce, do které jste soubor
zkopírovali.
9 Poklepejte na rozbalený soubor
[ImageMixerVCD2_Install].
10 Po zobrazení okna pro
přihlášení uživatele zadejte
jméno a heslo.
• Chcete-li zobrazit příručku „Úvodní
příručka“ ve formátu HTML bez použití
automatické instalace, zkopírujte do
počítače složku požadovaného jazyka
ze složky [FirstStepGuide] na disku
CD-ROM a poté poklepejte na soubor
„index.html“.
• V příručce „FirstStepGuide.pdf“ můžete
vyhledat informace v následujících
situacích:
– Při tisku „Úvodní příručka“
– Pokud se příručka „Úvodní
příručka“ nezobrazuje správně ani v
doporučeném prostředí v důsledku
nastavení prohlížeče.
– Pokud se příručka „Úvodní příručka“
ve formátu HTML nenainstaluje
automaticky.
Použití počítače
ImageMixer VCD2.
Můžete také vybrat příkaz [Start],
[Programs] ([All Programs] pro
systém Windows XP), [Picture
Package] a [FirstStepGuide] (Úvodní
příručka) a poté se otevře příručka
[FirstStepGuide] (Úvodní příručka).
Spustí se instalace softwaru
ImageMixer VCD2.
• Další informace týkající se aplikace
ImageMixer VCD2 najdete v elektronické
nápovědě softwaru.
Pokračování 
75
Zobrazení příručky „Úvodní příručka“ (Pokračování)
Spuštění na počítači se systémem
Macintosh
Poklepejte na soubor „FirstStepGuide.
pdf“.
Pro zobrazení ve formátu PDF
je nutná aplikace Adobe Reader.
Není-li na počítači nainstalována,
můžete ji stáhnout z webové stránky
společnosti Adobe Systems:
http://www.adobe.com/
S dotazy týkajícími se tohoto
softwaru se obracejte na tato
místa:
Centrum uživatelské podpory
společnosti Pixela
Domovská stránka společnosti Pixela
Windows: http://www.ppackage.com/
Macintosh: http://www.ImageMixer.com/
– Severní Amerika (Los Angeles),
telefon:
+1-213-341-0163
– Evropa (VB), telefon:
+44-1489-564-764
– Asie (Filipíny), telefon:
+63-2-438-0090
76
Copyright
Hudební díla a zvukové nahrávky
hudebních děl třetích stran získané z
disků CD, sítě Internet nebo jiných
zdrojů (dále jen „Hudební díla“) jsou
chráněná autorskými právy a dalšími
zákony jednotlivých zemí/oblastí.
Kromě rozsahu výslovně povoleného
příslušnými zákony nejste
oprávněni používat (včetně, a bez
omezení, kopírování, úprav, reprodukcí,
načítání, přenášení či umisťování
na externí sítě přístupné veřejnosti,
přenášení, distribuce, půjčování,
udělování licencí, prodávání a
publikování) žádná Hudební díla
bez souhlasu příslušných vlastníků
těchto děl. Licenci k použití softwaru
Picture Package od společnosti Sony
Corporation nelze považovat za
propůjčení, ať už implicitně nebo
prostřednictvím žalobního návrhu,
licence nebo oprávnění nakládat s
Hudebním dílem.
Vytvoření disku DVD
(Přímý přístup k funkci
„Click to DVD“)
Disky DVD můžete vytvořit, připojíteli videokameru k počítači řady Sony
VAIO*, který podporuje funkci
„Click to DVD“ přes kabel i.LINK
(není součástí dodávky). Obraz je
automaticky zkopírován a zapsán na
disk DVD.
Níže je uveden postup vytvoření disku
DVD z obrazu nahraného na kazetě.
Informace o požadavcích na systém
a způsob použití najdete na dále
uvedených adresách URL:
Do rozhraní
DV
• Pro tuto operaci můžete použít pouze
kabel i.LINK. Nemůžete použít kabel
USB.
* Budete potřebovat počítač Sony VAIO
vybavený zapisovací jednotkou DVD.
Na počítači by měl být nainstalován
software „Click to DVD Ver.1.2“ nebo
novější (originální software Sony).
První použití přímého přístupu k funkci
„Click to DVD“
Použití počítače
– Evropa
http://www.vaio-link.com/
– USA
http://www.ita.sel.sony.com/support/
dvimag/
– Jihovýchodní Asie
http://www.css.ap.sony.com/
– Korea
http://scs.sony.co.kr/
– Tchaj-wan
http://vaio-online.sony.com/tw/vaio/
– Čína
http://www.sonystyle.com.cn/vaio/
– Thajsko
http://www.sony.co.th/vaio/index.html
– Latinská Amerika
http://vaio-online.sony.com/
Kabel i.LINK
(není součástí
dodávky)
Ke konektoru i.LINK
(IEEE1394)
Přímý přístup k funkci „Click to DVD“
umožňuje snadné kopírování obrazu
nahraného na kazetě na disk DVD,
je-li videokamera připojena k počítači.
Před využitím přímého přístupu
k funkci „Click to DVD“ postupujte
podle pokynů uvedených níže a spusťte
aplikaci „Click to DVD Automatic
Mode Launcher“.
 Zapněte počítač.
 Klepněte na tlačítko Start a vyberte
příkaz [All Programs].
 Ze zobrazených programů vyberte
položku [Click to DVD] a klepněte
na položku [Click to DVD Automatic
Mode Launcher].
Spustí se aplikace [Click to DVD
Automatic Mode Launcher].
Pokračování 
77
Vytvoření disku DVD (Přímý přístup k funkci „Click to DVD“) (Pokračování)
• Jakmile jednou spustíte aplikaci [Click
to DVD Automatic Mode Launcher],
spustí se automaticky vždy při každém
dalším zapnutí počítače.
• Aplikace [Click to DVD Automatic
Mode Launcher] je nastavena pro
každého uživatele systému Windows
XP.
5 Dotkněte se tlačítka
1 Zapněte počítač.
6 Vložte nový zapisovatelný disk
Ukončete všechny aplikace
používající rozhraní i.LINK.
2 Připravte zdroj napájení pro
videokameru a poté pomocí
přepínače POWER vyberte režim
PLAY/EDIT.
Jako zdroj napájení použijte napájecí
adaptér, neboť vytvoření disku DVD
trvá několik hodin.
3 Vložte do videokamery nahranou
kazetu.
4 Připojte videokameru k počítači
prostřednictvím kabelu i.LINK
(není součástí dodávky) (str. 77).
• Při připojení videokamery k počítači
se ujistěte, zda konektor zasouváte
správným směrem. Zasunete-li konektor
násilím, může se poškodit a způsobit
poruchu videokamery.
• Podrobnosti najdete v příručce „Úvodní
příručka“.
78

[MENU] 
(EDIT/PLAY) 
[BURN DVD] 
.
Spustí se funkce „Click to DVD“
a na obrazovce počítače se zobrazí
pokyny.
DVD do jednotky počítače.
7 Na obrazovce videokamery se
dotkněte tlačítka [EXEC].
0:00:00:00
60min
BURN DVD
START
CREATE DVD?
EXEC
CANCEL
Stav operace prováděné na počítači
se zobrazí na obrazovce LCD
videokamery.
CAPTURING: Obraz nahraný na
kazetě je kopírován do počítače.
CONVERTING: Obraz je převáděn
na formát MPEG2.
WRITING: Obraz je zapisován na
disk DVD.
• Používáte-li disk DVD-RW/+RW, na
němž jsou uložena jiná data, zobrazí se
na LCD obrazovce videokamery zpráva
[This is a recorded disc. Delete and
overwrite?] (Tento disk není prázdný.
Vymazat a přepsat?). Dotknete-li se
tlačítka [EXEC], budou stávající data
vymazána a přepsána novými daty.
8 Dokončete vytváření disku DVD
dotykem tlačítka [NO].
60min
0:00:00:00
BURN DVD
COMPLETED
Create another
copy?
Disctray opens.
YES
NO
• Videokameru nelze ovládat za těchto
podmínek:
– Při přehrávání kazety.
– Při nahrávání obrazu na kartu „Memory
Stick Duo“.
– Při spuštění funkce „Click to DVD“
z počítače.
– DCR-HC32E/HC33E/HC42E/HC43E:
Je-li v nabídce videokamery funkce [A/
VDV OUT] nastavena na [ON].
Automaticky se vysune disk. Chceteli vytvořit další disk DVD se stejným
obsahem, dotkněte se tlačítka [YES].
Vysune se disk. Vložte nový disk
DVD, na nějž lze zapisovat, do
diskové jednotky. Poté opakujte
kroky 7 a 8.
Zrušení operace
Na LCD obrazovce videokamery se
dotkněte tlačítka [CANCEL].
Použití počítače
• Operaci nelze zrušit, pokud se již na
obrazovce LCD videokamery zobrazila
zpráva [Finalizing DVD.] (Probíhá finalizace
disku DVD).
• Neodpojujte kabel i.LINK ani nenastavujte
přepínač POWER na videokameře do
jiného režimu, dokud není obraz zcela
zkopírován do počítače.
• Je-li na displeji zopbrazen stav
[CONVERTING] nebo [WRITING], bylo
přenášení obrazu do počítače již dokončeno.
Pokud v tomto okamžiku odpojíte kabel
i.LINK nebo vypnete videokameru,
bude vytváření disku DVD na počítači
pokračovat.
• V následujících případech bude kopírování
obrazu zrušeno. Vytvořený disk DVD
bude obsahovat data až k místu, kdy byla
operace přerušena. Další informace najdete
v nápovědě aplikace „Click to DVD
Automatic Mode Launcher“.
– Je-li na kazetě prázdný úsek v délce 10
sekund a více.
– Je-li nahrávka na kazetě staršího data, než
datum dalších obrazů.
– Je-li na jedné kazetě nahrán obraz běžný i
širokoúhlý.
79
Připojení analogového videorekordéru k počítači
prostřednictvím videokamery (funkce převodu
videosignálu)
(DCR-HC32E/HC33E/HC42E/HC43E)
Pomocí propojovacího kabelu A/V a kabelu i.LINK (není součástí dodávky) můžete
převést analogový signál z analogového zařízení, například videorekordéru, pomocí
videokamery na digitální a přenést jej do digitálního zařízení, například počítače.
Příslušný software pro nahrávání videosignálu musí být na počítači již nainstalován.
Zdířka A/V
1
(žlutý)
(bílý) (červený)
videorekordér
Počítači
Do zdířky i.LINK
2 (IEEE1394)
Rozhraní
DV
:Směr toku signálu

Propojovací kabel A/V (součást
dodávky)
Připojte A/V propojovací kabel ke kameře
nebo k Handycam Station. Zdířka A/V
umožňuje vstup analogového signálu.

Kabel A/V s konektorem S VIDEO
(není součástí dodávky)
Při připojení k jinému zařízení pomocí
připojovacího kabelu A/V s konektorem
S VIDEO (není součástí dodávky), bude
dosaženo vyšší kvality obrazu než při
použití dodaného kabelu A/V.
Kabel i.LINK
(není součástí dodávky)
konektor i.LINK
Připojte bílý a červený konektor
(levý/pravý zvukový kanál) a konektor S
VIDEO (kanál S VIDEO) propojovacího
kabelu A/V (není součástí dodávky).
V tomto případě není nutné připojovat
žlutou zástrčku (kompozitní videosignál).
Přes konektor S VIDEO se nepřenáší
zvuk.
Nejprve nastavte položku [DISP
OUTPUT] v nabídce na hodnotu [LCD
PANEL] (str. 54). (Výchozí nastavení je
[LCD PANEL].)
1 Zapněte analogový přístroj.
80
2 Posunutím přepínače POWER
na videokameře dolů zapněte
indikátor režimu PLAY/EDIT.
Jako zdroj napájení použijte napájecí
adaptér, který je součástí dodávky.
3 Na obrazovce LCD se dotkněte
 [MENU] 
položky
(STANDARD SET)  [A/VDV
OUT]  [ON] 
.
4 Spusťte přehrávání na
analogovém přístroji.
5 Spusťte zachytávání na počítači.
Po zachycení obrazu a zvuku
zastavte proces zachytávání na
počítači a přehrávání na analogovém
přístroji.
Použití počítače
Pokyny najdete v návodu k použití
softwaru nebo v elektronické
nápovědě.
• Softwarový balík Picture Package ani
ImageMixer VCD2 nepodporují funkci pro
převod videosignálu.
• Výstup obrazu nemusí být bezproblémový,
záleží na vstupním analogovém videosignálu
přicházejícím do videokamery.
• Do počítače nelze přenášet obrazy chráněné
signálem pro ochranu autorských práv.
• Při přenosu obrazů do počítače můžete
použít místo kabelu i.LINK (není součástí
dodávky) kabel USB. Upozorňujeme však,
že obraz nemusí být plynulý.
• Používáte-li pro připojení videokamery
k počítači kabel USB nebo kabel i.LINK,
dbejte na správnou orientaci při zapojování
konektorů. Zasunete-li konektory násilím
nesprávně, mohou se poškodit a způsobit
poruchu videokamery.
81
Odstraňování problémů
Pokud se při použití videokamery setkáte s jakýmikoli problémy, prostudujte si
následující tabulku, která vám pomůže problém vyřešit. Pokud problém přetrvává,
vypněte videokameru, odpojte zdroj napájení a obraťte se na zástupce společnosti
Sony.
Obecné operace/Easy Handycam
Videokameru nelze zapnout.
• Modul akumulátoru je vybitý, téměř vybitý nebo není připojený k videokameře.
• Připojte nabitý modul akumulátoru k videokameře (str. 8).
• Videokameru zapojte pomocí napájecího adaptéru do elektrické zásuvky (str. 8).
• Připevněte modul akumulátoru k videokameře správně (str. 8).
Videokamera nefunguje, ani když je napájení zapnuté.
• Odpojte napájecí adaptér z elektrické zásuvky nebo vyjměte modul akumulátoru a po
uplynutí 1 minuty modul akumulátoru znovu připojte nebo znovu připojte adaptér.
Pokud videokamera stále nefunguje správně, stiskněte pomocí špičatého předmětu
tlačítko RESET (str. 24). (Stisknutím tlačítka RESET budou vynulována všechna
nastavení včetně nastavení hodin, kromě položek osobní nabídky.)
Tlačítka nefungují.
• V režimu Easy Handycam nejsou dostupná všechna tlačítka (str. 18).
Režim Easy Handycam nelze zapnout ani vypnout.
• Během nahrávání či komunikace s jiným zařízením přes kabel USB nemůžete režim
Easy Handycam zapnout ani vypnout.
Nastavení se během režimu Easy Handycam mění.
• V režimu Easy Handycam se hodnoty funkcí, jež nejsou zobrazeny na obrazovce,
vrátí do výchozích nastavení. Původní nastavení se obnoví při zrušení režimu Easy
Handycam.
Režim [DEMO MODE] se nespustí.
• Demonstrační ukázku nelze zobrazit v případě, že je přepínač NIGHTSHOT PLUS
nastaven do polohy ON.
• Vysuňte kazetu a kartu „Memory Stick Duo“ z videokamery (str. 16).
Videokamera se zahřívá.
• To se stává, pokud ponecháte videokameru zapnutou po delší dobu Nejedná se o
žádnou závadu.
82
Akumulátor/Zdroje napájení
Videokamera se náhle vypne.
• Pokud po dobu delší než 5 minut videokameru nepoužijete, automaticky se vypne
(A.SHUT OFF). Změňte nastavení funkce [A.SHUT OFF] (str. 54), nebo zapněte
znovu napájení (str. 12), případně použijte napájecí adaptér.
• Dobijte modul akumulátoru (str. 8).
Během dobíjení modulu akumulátoru se nerozsvítí indikátor CHG (dobíjení).
• Posuňte přepínač POWER nahoru do polohy OFF (CHG) (str. 8).
• Připevněte modul akumulátoru k videokameře správně (str. 8).
• Ze zásuvky není dodávána žádná energie (str. 8).
• Připevněte modul akumulátoru k videokameře správně (str. 8).
• Akumulátor je nabitý (str. 8).
Indikátor CHG (dobíjení) v průběhu dobíjení modulu akumulátoru bliká.
• Připevněte modul akumulátoru k videokameře správně. Pokud problém přetrvává,
odpojte napájecí adaptér od elektrické zásuvky a obraťte se na zástupce společnosti
Sony. Modul akumulátoru může být poškozený.
• Vyskytl se problém s indikátorem času zbývajícího do úplného vybití akumulátoru
nebo modul akumulátoru nebyl dostatečně nabitý. Indikaci napravte úplným dobitím
akumulátoru (str. 8).
Indikátor času zbývajícího do úplného vybití akumulátoru neukazuje správnou
hodnotu.
Odstraňování problémů
Videokamera se často vypíná, ačkoli podle indikátoru času zbývajícího do
úplného vybití akumulátoru obsahuje modul akumulátoru ještě dostatek
energie.
• Okolní teplota je příliš vysoká nebo příliš nízká nebo modul akumulátoru není
dostatečně nabitý. Nejedná se o žádnou závadu.
• Znovu plně dobijte akumulátor. Pokud problém přetrvává, vyměňte modul
akumulátoru za nový. Může být poškozený (str. 8, 109).
• Uvedený čas nemusí být přesný, záleží na způsobu a podmínkách používání. Při
otevření nebo zavření panelu LCD trvá přibližně 1 minutu, než se zobrazí aktuální čas
zbývající do vybití akumulátoru.
Modul akumulátoru se rychle vybíjí.
• Okolní teplota je příliš vysoká nebo příliš nízká nebo modul akumulátoru není
dostatečně nabitý. Nejedná se o žádnou závadu.
• Znovu plně dobijte akumulátor. Pokud problém přetrvává, vyměňte modul
akumulátoru za nový. Může být poškozený (str. 8, 109).
Pokračování 
83
Odstraňování problémů (Pokračování)
Při připojení videokamery k napájecímu adaptéru nastal problém.
• Vypněte napájení a odpojte napájecí adaptér z elektrické zásuvky. Poté jej znovu
připojte.
Obrazovka LCD/hledáček
Na LCD displeji se při dotyku objeví vlnkový efekt.
• Nejedná se o poruchu. Nikdy na LCD displej silně netlačte.
Na obrazovce LCD nebo v hledáčku je zobrazen nerozpoznatelný obraz.
• Videokamera v režimu [DEMO MODE] (str. 49). Režim [DEMO MODE] zrušte
dotykem obrazovky LCD nebo vložením kazety nebo karty „Memory Stick Duo“.
Na obrazovce je zobrazen neznámý indikátor.
• Podívejte se do seznamu indikátorů (str. 100).
Obraz zůstává na obrazovce LCD.
• Tato situace nastane, odpojíte-li napájecí adaptér z elektrické zásuvky nebo vyjmete-li
modul akumulátoru, aniž byste předtím vypnuli přístroj. Nejedná se o žádnou závadu.
Podsvícení panelu LCD nelze vypnout. (DCR-HC39E/HC42E/HC43E)
• V režimu Easy Handycam (str. 18) nemůžete vypnout ani zapnout podsvícení panelu
LCD pomocí tlačítka DISP/BATT INFO.
Na dotykovém panelu se nezobrazují tlačítka.
• Jemně se dotkněte obrazovky LCD.
• Stiskněte tlačítko DISP/BATT INFO na videokameře (nebo tlačítko DISPLAY na
dálkovém ovladači) (str. 14).
Tlačítka na dotykovém panelu nefungují správně nebo nefungují vůbec.
• Proveďte kalibraci obrazovky ([CALIBRATION]) (str. 113).
Obraz v hledáčku není zřetelný.
• Pomocí páčky nastavte optiku hledáčku podle vašeho oka (str. 13).
V hledáčku se nezobrazuje žádný obraz.
• Zavřete panel LCD. Obraz se v hledáčku nezobrazuje, pokud je panel LCD otevřený
(str. 13).
84
Kazety
Kazetu nelze vysunout z kazetového prostoru.
• Zkontrolujte, zda je zdroj napájení (modul akumulátoru nebo napájecí adaptér)
připojen správně (str. 8).
• Vyjměte modul akumulátoru z videokamery, poté jej znovu připojte (str. 9).
• Připojte nabitý modul akumulátoru k videokameře (str. 8).
Kazeta se nevysune, ani když je otevřen kryt.
• Ve videokameře došlo ke kondenzaci vlhkosti (str. 112).
Při použití kazety s pamětí Cassette Memory se nezobrazí indikátor Cassette
Memory ani titulek.
• Tato videokamera nepodporuje funkci Cassette Memory, takže se indikátor nezobrazí.
Indikátor zbývajícího času na kazetě není zobrazen.
• Nastavte položku [
REMAINING] na hodnotu [ON]. Indikátor zbývajícího času
na kazetě se pak bude zobrazovat vždy (str. 53).
„Memory Stick Duo“
• Posunutím přepínače POWER dolů zapněte indikátor CAMERA-MEMORY nebo
PLAY/EDIT (str. 12).
• Do videokamery vložte kartu „Memory Stick Duo“ (str. 16).
• Používáte-li kartu „Memory Stick Duo“ zformátovanou na počítači, zformátujte ji ve
videokameře (str. 107).
Obraz nelze vymazat.
Odstraňování problémů
Nelze používat funkce související s kartou „Memory Stick Duo“.
• Uvolněte ochrannou pojistku proti zápisu na kartě „Memory Stick Duo“ (str. 107).
• Zrušte ochranu proti zápisu pro daný obraz (str. 65).
• Najednou lze vymazat nejvýše 100 obrazů.
Nelze vymazat všechny obrazy najednou jinak než formátováním karty.
• Uvolněte ochrannou pojistku proti zápisu na kartě „Memory Stick Duo“ (str. 107).
• Zrušte ochranu proti zápisu pro dané obrazy (str. 65).
Nelze formátovat kartu „Memory Stick Duo“.
• Uvolněte ochrannou pojistku proti zápisu na kartě „Memory Stick Duo“ (str. 107).
Pokračování 
85
Odstraňování problémů (Pokračování)
Nelze použít ochranu obrazu.
• Uvolněte ochrannou pojistku proti zápisu na kartě „Memory Stick Duo“ (str. 107).
• Proveďte operaci znovu na obrazovce indexu (str. 65).
Nelze vybrat obrazy pro tisk.
• Uvolněte ochrannou pojistku proti zápisu na kartě „Memory Stick Duo“ (str. 107).
• Proveďte operaci znovu na obrazovce indexu (str. 65).
• Pro tisk lze označit maximálně 999 obrazů.
• Pohyblivý obraz nelze označit pro tisk.
Název datového souboru není zobrazen správně.
• Pokud adresářová struktura neodpovídá univerzálnímu standardu, zobrazí se pouze
název souboru.
• Soubor je poškozen.
• Videokamera nepodporuje daný formát souboru (str. 107).
Bliká název datového souboru.
• Soubor je poškozen.
• Videokamera nepodporuje daný formát souboru (str. 107).
Nahrávání
Další informace najdete v části „Úprava obrazu při nahrávání“ (str. 88) a „Memory
Stick Duo“ (str. 85).
Kazeta se po stisknutí tlačítka REC START/STOP nespustí.
• Posunutím přepínače POWER dolů zapněte indikátor režimu CAMERA-TAPE
(str. 20).
• Kazeta byla převinuta na konec. Převiňte ji na začátek nebo vložte novou kazetu.
• Nastavte ochrannou pojistku proti zápisu do polohy pro zápis (REC) nebo vložte
novou kazetu (str. 106).
• Pásek kazety se kvůli zkondenzované vlhkosti přilepil k válci. Vyjměte kazetu a
ponechte videokameru temperovat alespoň pod dobu 1 hodiny, poté znovu vložte
kazetu (str. 112).
Nelze nahrávat na kartu „Memory Stick Duo“.
• Uvolněte ochrannou pojistku proti zápisu na kartě „Memory Stick Duo“ (str. 107).
• Kapacita je naplněna. Odstraňte z karty „Memory Stick Duo“ obrazy, které můžete
postrádat (str. 64).
• Zformátujte kartu „Memory Stick Duo“ ve videokameře nebo vložte jinou kartu
„Memory Stick Duo“ (str. 45).
86
• Pro model DCR-HC32E/HC33E:
Na kartu. „Memory Stick Duo“ nelze ukládat statické obrazy v režimu [WIDE
SELECT] (str. 42).
• Pro model DCR-HC39E/HC42E/HC43E:
Je-li zapnutá funkce [SMTH INT.REC], nelze ukládat statické obrazy na kartu
„Memory Stick Duo“ během nahrávání na kazetu.
Nahrávací úhel se může lišit v závislosti na nastavení pozice přepínače
POWER.
• Pokud je přepínač POWER nastaven na CAMERA-MEMORY, je nahrávací úhel širší
než pokud je v pozici CAMERA-TAPE.
Na kazetu nelze nahrát plynulý přechod mezi naposledy nahranou scénou a
další scénou.
• Uvědomte si následující skutečnosti.
– Proveďte funkci END SEARCH (str. 29).
– Nevyjímejte kazetu. (Nahraný obraz bude nahráván průběžně bez přerušení, a to i
pokud vypnete napájení.)
– Na stejnou kazetu nenahrávejte pohyblivé obrazy v režimu SP a LP.
– Nepřerušujte nahrávání v režimu LP.
Při nahrávání statického obrazu není slyšet zvuk závěrky.
• Nastavte položku [BEEP] na hodnotu [ON] (str. 54).
• Napájení externího blesku není zapnuté nebo blesk není správně připojen.
Funkce [END SEARCH] nefunguje.
• Po dokončení nahrávání jste vysunuli kazetu (str. 29).
• Kazeta je nová a není na ní nic nahráno.
Odstraňování problémů
Nefunguje externí blesk (není součástí dodávky).
Funkce [END SEARCH] nefunguje správně.
• Na začátku či uprostřed kazety je prázdný úsek. Nejedná se o žádnou závadu.
Zastaví se plynulé intervalové nahrávání nebo se zobrazí zpráva [Smooth
interval rec discontinued due to error.] a nahrávání se zastaví.(DCR-HC39E/
HC42E/HC43E)
• Videohlava může být špinavá. Použijte čisticí kazetu (není součástí dodávky).
• Zkuste postup znovu od začátku.
• Použijte kazetu Sony mini DV.
Pokračování 
87
Odstraňování problémů (Pokračování)
Úprava obrazu při nahrávání
Podívejte se do části „Nabídka“ (str. 91).
Automatické ostření nefunguje.
• Nastavte položku [FOCUS] na hodnotu [AUTO] (str. 40).
• Podmínky nahrávání nejsou pro použití automatického ostření vhodné. Zaostřete
ručně (str. 40).
Funkce [STEADYSHOT] nefunguje.
• Nastavte funkci [STEADYSHOT] na hodnotu [ON] (str. 42).
Funkce BACK LIGHT nefunguje.
• Funkce BACK LIGHT se zruší, nastavíte-li položku [EXPOSURE] na hodnotu
[MANUAL] (str. 39) nebo vyberete-li položku [SPOT METER] (str. 38).
• Funkce BACK LIGHT (protisvětlo) nefunguje v režimu Easy Handycam.
Funkce [DIGITAL ZOOM] nefunguje.
• Funkce [DIGITAL ZOOM] nefunguje, nastavíte-li funkci [TELE MACRO] na
hodnotu [ON].
Při nahrávání ve tmě za svitu svíček nebo elektrického světla se zobrazí svislý
pruh.
• K tomuto jevu dochází, pokud je kontrast mezi objektem a pozadím příliš velký.
Nejedná se o žádnou závadu.
Při nahrávání jasného objektu se zobrazí svislý pruh.
• Tento jev se nazývá efekt smear. Nejedná se o žádnou závadu.
Na obrazovce se objeví drobné bílé, červené, modré nebo zelené body.
• Při nahrávání v režimu [SLOW SHUTTR], [SUPER NSPLUS] nebo [COLOR SLOW
S] se v obraze objeví šum. Nejedná se o žádnou závadu.
Nezobrazují se správně barvy obrazu.
• Deaktivujte funkci NightShot plus (str. 22).
Obraz je příliš světlý a na obrazovce není vidět objekt.
• Deaktivujte funkci NightShot plus (str. 22).
• Zrušte funkci BACK LIGHT (str. 23).
88
Obraz je příliš tmavý a na obrazovce není vidět objekt. (DCR-HC39E/HC42E/
HC43E)
• Podsvícení obrazovky LCD je vypnuté. Zapněte podsvícení stisknutím a podržením
tlačítka DISP/BATT INFO na dobu několika sekund (str. 13).
Dochází k mihotání nebo změně barev.
• K tomuto jevu dochází při nahrávání obrazů pod fluorescenční lampou nebo
sodíkovou či rtuťovou výbojkou v režimu [PORTRAIT] a [SPORTS]. V takovém
případě vypněte funkci [PROGRAM AE] (str. 38).
Při nahrávání obrazovky televizoru nebo počítače se objevují černé pruhy.
• Nastavte funkci [STEADYSHOT] na hodnotu [OFF] (str. 42).
Přehrávání
Přehráváte-li obrazy uložené na kartě „Memory Stick Duo“, přečtěte si také část
„Memory Stick Duo“ (str. 85).
Nelze přehrávat kazetu.
• Posunutím přepínače POWER dolů zapněte indikátor režimu PLAY/EDIT.
• Převiňte kazetu zpět (str. 21).
• Obraz nahraný na jiném zařízení se může zobrazovat v jiné velikosti. Nejedná se o
žádnou závadu.
• Přehráváte-li pohyblivý obraz nahraný na kartě „Memory Stick Duo“ ve formátu 16:9,
zobrazí se na horním a dolním okraji obrazovky černé pruhy. Nejedná se o žádnou
závadu.
Odstraňování problémů
Obrazy uložené na kartě „Memory Stick Duo“ nejsou přehrávány ve správné
velikosti nebo poměru stran.
Nelze přehrávat obrazová data uložená na kartě „Memory Stick Duo“.
• Vypněte funkci USB Streaming na videokameře a nastavte přepínač (USB) ON/
OFF (str. 68) na kolébce Handycam Station do polohy OFF.
• Obrazová data nelze přehrávat, pokud jste změnili soubory či složky nebo upravili
data na počítači. (V takovém případě bliká název souboru.) Nejedná se o žádnou
závadu (str. 108).
• Nelze přehrávat obraz nahraný na jiném zařízení. Nejedná se o žádnou závadu (str.
108).
• Může se vyskytnout problém s přehráváním obrazů upravených na počítači nebo
nahraných na jiných zařízeních.
Pokračování 
89
Odstraňování problémů (Pokračování)
V obraze se vyskytují vodorovné čáry. Obraz není zřetelný nebo se vůbec
nezobrazí.
• Vyčistěte hlavu pomocí čisticí kazety (není součástí dodávky) (str. 113).
Není slyšet žádný zvuk, nebo jen velmi potichu.
• Nastavte položku [MULTI-SOUND] na hodnotu [STEREO] (str. 51).
• Zvyšte hlasitost (str. 21).
• Upravte položku [AUDIO MIX] z hodnoty [ST2] (přídavný zvuk), dokud není zvuk
slyšet správně (str. 64).
• Používáte-li zástrčku S VIDEO, zkontrolujte, zda jsou připojeny i červené a bílé
zástrčky propojovacího kabelu (str. 32).
Zvuk je přerušovaný.
• Vyčistěte hlavu pomocí čisticí kazety (není součástí dodávky) (str. 113).
Na obrazovce se zobrazuje indikátor „---“.
• Přehrávaná kazeta byla nahrána bez nastavení data a času.
• Je přehráván prázdný úsek kazety.
• Datový kód na poškrábané nebo nekvalitně nahrané kazetě nelze přečíst.
Objeví se šum a na obrazovce se zobrazí indikátor
.
• Kazeta byla nahrána v jiném barevném televizním systému, než v jakém pracuje vaše
videokamera (PAL). Nejedná se o žádnou závadu (str. 105).
Na obrazovce se zobrazuje indikátor
.
• Přehrávaná kazeta byla nahrána na jiném zařízení pomocí čtyřkanálového mikrofonu
(4CH MIC REC). Tato videokamera není kompatibilní s funkcí 4kanálového
nahrávání zvuku.
Hledání podle data nefunguje správně.
• Pokud nahrávka pořízená v jeden konkrétní den je kratší než 2 minuty, nemusí
videokamera najít místo, kde se mění datum.
• Na začátku či uprostřed kazety je prázdný úsek. Nejedná se o žádnou závadu.
Dálkový ovladač
Dodaný dálkový ovladač nefunguje.
• Nastavte položku [REMOTE CTRL] na hodnotu [ON] (str. 54).
• Odstraňte všechny překážky mezi dálkovým ovladačem a senzorem dálkového
ovladače.
90
• Držte senzor dálkového ovladače z dosahu silných zdrojů světla, jako je přímé
sluneční záření nebo silné osvětlení. Jinak se může stát, že ovladač nebude fungovat
správně.
• Vložte novou baterii. Vložte baterii do držáku tak, aby značky + – na baterii
odpovídaly značkám + – na držáku (str.114).
Jiný videorekordér při použití dodaného dálkového ovladače nepracuje
správně.
• Vyberte pro videorekordér jiný režim ovladače než VTR 2 nebo přikryjte senzor
dálkového ovládání na videorekordéru černým papírem.
Nabídka
Položky nabídky jsou zobrazeny šedě.
• V aktuální situaci (nahrávání/přehrávání) nemůžete vybrat šedě zabarvené položky.
Funkci [PROGRAM AE] nelze použít.
Funkci [SPOT METER] nelze použít.
• Funkci [SPOT METER] nelze použít současně s těmito funkcemi:
– NightShot plus
– [SUPER NSPLUS]
– [COLOR SLOW S]
• Nastavíte-li funkci [PROGRAM AE], je položka [SPOT METER] automaticky
nastavena na hodnotu [AUTO].
Odstraňování problémů
• Funkci [PROGRAM AE] nelze použít současně s těmito funkcemi:
– NightShot plus
– [SUPER NSPLUS]
– [COLOR SLOW S]
– [TELE MACRO]
• Nastavení [SPORTS] nebude fungovat, je-li přepínač režimu CAMERA MEMORY
nastaven do polohy POWER.
Funkci [EXPOSURE] nelze použít.
• Funkci [EXPOSURE] nelze použít současně s těmito funkcemi:
– NightShot plus
– [SUPER NSPLUS]
– [COLOR SLOW S]
• Nastavíte-li funkci [PROGRAM AE], je položka [EXPOSURE] automaticky
nastavena na hodnotu [AUTO].
Funkci [WHITE BAL.] nelze použít.
•Pokud používáte NightShot plus nebo [SUPER NSPLUS], nemůžete použít [WHITE
BAL.].
Pokračování 
91
Odstraňování problémů (Pokračování)
Funkci [SPOT FOCUS] nelze použít.
• Funkci [SPOT FOCUS] nelze použít současně s programy [PROGRAM AE].
Funkci [TELE MACRO] nelze použít
• Funkci [TELE MACRO] nelze použít současně s těmito funkcemi:
– [PROGRAM AE]
– Nahrávání pohyblivého obrazu na kazetu nebo na kartu „Memory Stick Duo“.
Funkci [SUPER NSPLUS] nelze použít.
• Funkci [SUPER NSPLUS] nelze použít současně s těmito funkcemi:
– [FADER]
– [D. EFFECT]
– [PROGRAM AE]
Funkce [COLOR SLOW S] nefunguje správně.
• Funkce [COLOR SLOW S] nemusí fungovat správně v absolutní tmě. Použijte funkci
NightShot plus nebo [SUPER NSPLUS].
• Funkci [COLOR SLOW S] nelze použít současně s těmito funkcemi:
– [FADER]
– [D. EFFECT]
– [PROGRAM AE]
– [EXPOSURE]
– [SPOT METER]
Funkci [FADER] nelze použít.
• Funkci [FADER] nelze použít současně s těmito funkcemi:
– [SELF-TIMER]
– [SUPER NSPLUS]
– [COLOR SLOW S]
– [D. EFFECT]
– [SMTH INT. REC] (DCR-HC39E/HC42E/HC43E)
Funkci [D. EFFECT] nelze použít.
• Funkci [D. EFFECT] nelze použít současně s těmito funkcemi:
– [SUPER NSPLUS]
– [COLOR SLOW S]
– [FADER]
• Funkce [SLOW SHUTTR] a [OLD MOVIE] nemůžete používat společně s funkcí
[PROGRAM AE] (kromě nastavení [AUTO]).
• Funkci [OLD MOVIE] nelze použít společně s těmito funkcemi:
– [WIDE SELECT] (DCR-HC32E/HC33E)
– [PICT. EFFECT]
92
Kopírování, úpravy a připojení k jiným zařízením
Obrazový výstup z kamery se nezobrazuje na obrazovce propojeného zařízení.
• Pokud připojujete kameru k Handycam Station, zavřete kryt konektoru DC IN a poté
úplně zapojte kameru do Handycam Station ve správném směru (str. 8).
Na obrazovce LCD ani v hledáčku se nezobrazuje obraz z připojených zařízení.
• Nastavte položku [DISP OUTPUT] na hodnotu [LCD PANEL] (str. 54).
• Videokamera nepřijímá signál, stisknete-li tlačítko DISP/BATT INFO při nastavení
položky [DISP OUTPUT] na hodnotu [V-OUT/PANEL] (str. 54).
Obrazy z připojených zařízení nelze zvětšit.
• Obrazy z připojených zařízení nelze na videokameře zvětšit (str. 23).
Časový kód a další informace se zobrazují na displeji připojeného zařízení.
• Při připojení kabelem A/V nastavte položku [DISP OUTPUT] na hodnotu [LCD
PANEL] (str. 54).
Kopírování nelze pomocí kabelu A/V provést správně.
Nový zvuk přidaný na nahranou kazetu není slyšet.
• Upravte položku [AUDIO MIX] z hodnoty [ST1] (původní zvuk), dokud není zvuk
slyšet správně (str. 64).
Odstraňování problémů
• Nastavte položku [DISP OUTPUT] na hodnotu [LCD PANEL] (str. 54).
• Kabel A/V není připojen správně. Zkontrolujte, zda je propojovací kabel A/V
připojen do správné zdířky, tj. do výstupní zdířky zařízení, z něhož kopírujete obraz
(pro model DCR-HC32E/HC33E/HC42E/HC43E), nebo do vstupní zdířky zařízení,
na něž chcete kopírovat obraz z videokamery.
Statický obraz nelze kopírovat z kazety na kartu „Memory Stick Duo“.
• Pokud byla kazeta pro nahrávání použita opakovaně, nelze nahrávat, příp. může být
nahraný obraz zkreslený.
Pohyblivý obraz nelze kopírovat z kazety na kartu „Memory Stick Duo“.
• V níže uvedených situacích nelze nahrávat, příp. může být nahraný obraz zkreslený:
– Na kazetě je prázdný úsek.
– Kazeta byla pro nahrávání použita opakovaně.
– Vstupní signál byl přerušen nebo ukončen.
Nelze přijímat obrazy. (DCR-HC32E/HC33EHC42E/HC43E)
• Obrazy nelze přijímat, je-li položka [DISP OUTPUT] nastavena na hodnotu [V-OUT/
PANEL] (str. 54).
• Obraz nelze přijímat, stisknete-li tlačítko DISP/BATT INFO.
Pokračování 
93
Odstraňování problémů (Pokračování)
Obraz je zkreslený nebo tmavý.
• Propojovací kabely A/V jsou připojeny současně k videokameře i ke kolébce
Handycam Station. Odpojte jeden z propojovacích kabelů A/V.
Připojení k počítači
Počítač nerozpoznává videokameru.
• Odpojte kabel od počítače a videokamery a poté jej znovu pevně připojte.
• Nastavte přepínač (USB) ON/OFF na kolébce Handycam Station do polohy ON.
• Ujistěte se, že je videokamera správně vložena do kolébky Handycam Station.
• Odpojte od počítače veškerá další zařízení USB, kromě klávesnice, myši a
videokamery.
• Odpojte kabel od počítače a videokamery, restartujte počítač a poté jej znovu pevně
připojte.
Při vložení dodaného disku CD-ROM do počítače se zobrazí chybová zpráva.
• Nastavte obrazovku počítače takto:
– Windows: 800 × 600 bodů nebo více, režim High Color (16 bitů, 65 000 nebo více
barev)
– Macintosh: 1 024 × 768 bodů či více, 32 000 barev či více
Na počítači nelze zobrazit živý obraz z videokamery.
• Posunutím přepínače POWER dolů zapněte na videokameře režim CAMERA-TAPE
a nastavte položku [USB CAMERA] na hodnotu [USB STREAM] (str. 53). (Pouze
při připojení k počítači se systémem Windows pomocí kabelu USB.)
• Odpojte kabel od počítače, zapněte videokameru a znovu jej připojte.
V počítači nelze zobrazit obraz nahraný na kazetě.
• Přepněte přepínač POWER směrem dolů, abyste na kameře zapnuli světélko PLAY/
EDIT a nastavte [USB-PLY/EDT] na [USB STREAM] (str. 53). (Pouze při připojení
k počítači se systémem Windows pomocí kabelu USB.)
• Odpojte kabel od počítače a poté jej znovu připojte.
V počítači Macintosh nelze zobrazit obraz nahraný na kazetě.
• Připojíte-li videokameru k počítači Macintosh pomocí kabelu USB, nebude možné
kopírovat obraz nahraný na kazetě do počítače. Pro kopírování nahrávek z kazety
propojte vaši kameru s počítačem pomocí kabelu i.LINK a použijte standardní
software obsažený v OS.
94
Na počítači nelze zobrazit obrazy nahrané na kartě „Memory Stick Duo“.
• Vložte kartu „Memory Stick Duo“ ve správném směru, poté ji zatlačte nadoraz.
• Nemůžete použít kabel i.LINK. Připojte videokameru k počítači pomocí kabelu USB.
• Posunutím přepínače POWER dolů zapněte na videokameře režim PLAY/EDIT a
nastavte položku [USB-PLY/EDT] na hodnotu [STD-USB] (str. 53).
• Během použití videokamery, např. přehrávání kazety nebo střihu, nerozpozná počítač
kartu „Memory Stick Duo“. Dokončete operace videokamery dříve, než videokameru
připojíte k počítači.
Na obrazovce počítače se nezobrazí ikona „Memory Stick Duo“ ([Removable
Disk] nebo [Sony Memory Stick]).
• Vložte do videokamery kartu „Memory Stick Duo“.
• Odpojte od počítače veškerá další zařízení USB, kromě klávesnice, myši a
videokamery
• Posunutím přepínače POWER dolů zapněte na videokameře režim PLAY/EDIT a
nastavte položku [USB-PLY/EDT] na hodnotu [STD-USB] (str. 53).
• Během použití videokamery, např. přehrávání kazety nebo střihu, nerozpozná počítač
kartu „Memory Stick Duo“. Dokončete operace videokamery dříve, než videokameru
připojíte k počítači.
Při použití kabelu USB a systému Windows se obraz neobjeví na obrazovce.
 Pro systém Windows 98/Windows 98SE/Windows Me
Při kopírování a přehrávání obrazů z kazety pomocí počítače se systémem Windows
98 nelze zaručit správnou funkci.
1 Zkontrolujte, zda je videokamera připojena k počítači.
2 Klepněte pravým tlačítkem myši na položku [My Computer], poté klepněte na
položku [Properties].
Zobrazí se obrazovka [System Properties].
3 Klepněte na kartu [Device Manager].
4 Jsou-li již níže uvedená zařízení nainstalována, klepněte na ně pravým tlačítkem
myši a poté je odstraňte klepnutím na příkaz [Remove].
Pro kopírování a zobrazení obrazů nahraných na kazetě
– [USB Audio Device] ve složce [Sound, video and game controllers]
– [USB Device] ve složce [Other devices]
– [USB Composite Device] ve složce [Universal Serial Bus Controller]
Pro kopírování a zobrazení obrazů nahraných na kartě „Memory Stick Duo“
– [? Sony Handycam] nebo [? Sony DSC] se symbolem „?“ ve složce [Other
devices]
5 Když se zobrazí okno [Confirm Device Removal], klepněte na tlačítko [OK].
Pokračování 
Odstraňování problémů
• Pokud byl počítač připojen k videokameře před dokončením instalace ovladače
USB, byl ovladač USB nesprávně zaregistrován. Při správné instalaci ovladače USB
postupujte takto.
95
Odstraňování problémů (Pokračování)
6 Vypněte napájení videokamery, odpojte kabel USB a restartujte počítač.
7 Vložte dodaný disk do jednotky CD-ROM počítače.
8 Postupujte podle kroků uvedených níže a pokuste se nainstalovat ovladač USB
znovu.
1 Poklepejte na ikonu [My Computer].
2 Pravým tlačítkem myši klepněte na ikonu [PICTUREPACKAGE] (disková
jednotka)*.
* Názvy jednotek (např. E:) se mohou na jednotlivých počítačích lišit.
3 Klepněte na tlačítko [Open].
4 Poklepejte na ikonu [Driver].
5 Poklepejte na ikonu [Setup.exe].
• Odstranění jiného zařízení než [USB Audio Device], [USB Device], [USB
Composite Device], [? Sony Handycam ] a [? Sony DSC] může způsobit
chybnou funkci počítače.
 V systému Windows 2000
96
Přihlaste se jako Administrator.
1 Zkontrolujte, zda je videokamera připojena k počítači.
2 Klepněte pravým tlačítkem myši na položku [My Computer], poté klepněte na
položku [Properties].
Zobrazí se obrazovka [System Properties].
3 Klepněte na kartu [Hardware]  Klepněte na tlačítko [Device Manager] (Správce
zařízení)  [View]  [Devices by type].
4 Jsou-li již níže uvedená zařízení nainstalována, klepněte na ně pravým tlačítkem
myši a poté je odstraňte klepnutím na příkaz [Uninstall].
Pro kopírování a zobrazení obrazů nahraných na kazetě
– [USB Composite Device] ve složce [Universal Serial Bus Controller]
– [USB Audio Device] ve složce [Sound, video and game controller]
– [Composite USB Device] ve složce [Other devices]
Pro kopírování a zobrazení obrazů nahraných na kartě „Memory Stick Duo“
– [? Sony Handycam] nebo [? Sony DSC] se symbolem „?“ ve složce [Other
devices]
5 Když se zobrazí okno [Confirm Device Removal], klepněte na tlačítko [OK].
6 Vypněte napájení videokamery, odpojte kabel USB a restartujte počítač.
7 Vložte dodaný disk do jednotky CD-ROM.
8 Postupujte podle kroků uvedených níže a pokuste se nainstalovat ovladač USB
znovu.
1 Poklepejte na ikonu [My Computer].
2 Pravým tlačítkem myši klepněte na ikonu [PICTUREPACKAGE] (disková
jednotka)*.
* Názvy jednotek (např. E:) se mohou na jednotlivých počítačích lišit.
3 Klepněte na tlačítko [Open].
4 Poklepejte na ikonu [Driver].
5 Poklepejte na ikonu [Setup.exe].
• Odstranění jiného zařízení než [USB Composite Device], [USB Audio Device],
[Composite USB Device], [? Sony Handycam ] a [? Sony DSC] může způsobit
chybnou funkci počítače.
 V systému Windows XP
Odstraňování problémů
Přihlaste se jako Administrator.
1 Zkontrolujte, zda je videokamera připojena k počítači.
2 Klepněte na tlačítko [Start].
3 Klepněte pravým tlačítkem myši na položku [My Computer], poté klepněte na
položku [Properties].
Zobrazí se obrazovka [System Properties].
4 Klepněte na kartu [Hardware]  Klepněte na tlačítko [Device Manager]  [View]
 [Devices by type].
5 Jsou-li již níže uvedená zařízení nainstalována, klepněte na ně pravým tlačítkem
myši a poté je odstraňte klepnutím na příkaz [Uninstall].
Pro kopírování a zobrazení obrazů nahraných na kazetě
– [USB Composite Device] ve složce [Universal Serial Bus Controller]
– [USB Audio Device] ve složce [Sound, video and game controller]
– [USB Device] ve složce [Other devices]
Pro kopírování a zobrazení obrazů nahraných na kartě „Memory Stick Duo“
– [? Sony Handycam] nebo [? Sony DSC] se symbolem „?“ ve složce [Other
devices]
6 Když se zobrazí okno [Confirm Device Removal], klepněte na tlačítko [OK].
7 Vypněte napájení videokamery, odpojte kabel USB a restartujte počítač.
8 Vložte dodaný disk do jednotky CD-ROM počítače.
9 Postupujte podle kroků uvedených níže a pokuste se nainstalovat ovladač USB
znovu.
1 Poklepejte na ikonu [My Computer].
2 Pravým tlačítkem myši klepněte na ikonu [PICTUREPACKAGE] (disková
jednotka)*.
* Názvy jednotek (např. E:) se mohou na jednotlivých počítačích lišit.
3 Klepněte na tlačítko [Open].
4 Poklepejte na ikonu [Driver].
5 Poklepejte na ikonu [Setup.exe].
• Odstranění jiného zařízení než [USB Composite Device], [USB Audio Device],
[USB Device], [? Sony Handycam ] a [? Sony DSC] může způsobit chybnou
funkci počítače.
Do počítače se systémem Windows nemůžete kopírovat obrazy.
• Zobrazte obrazy nahrané na kartě „Memory Stick Duo“ následujícím postupem.
1 Poklepejte na ikonu [My Computer].
2 Poklepejte na ikonu nově rozpoznané jednotky [Removable Disk (F:)] (v systému
Windows XP [Sony Memory Stick]). Rozpoznání jednotky může trvat nějakou
dobu. Pokud ji počítač nerozezná, mohl být chybně nainstalován ovladač USB.
3 Poklepejte na požadovaný obrazový soubor.
Pokračování 
97
Odstraňování problémů (Pokračování)
Na obrazovce videokamery se zobrazí zpráva [Cannot start Easy Handycam
with USB connected] nebo [Cannot cancel Easy Handycam with USB
connected].
• Režim Easy Handycam nelze nastavit ani zrušit, je-li připojen kabel USB. Nejprve
odpojte kabel USB od videokamery.
Při připojení videokamery k počítači se systémem Windows prostřednictvím
kabelu USB není slyšet zvuk.
• Změňte nastavení prostředí počítače dle pokynů uvedených níže:
1 Vyberte položku [Start][Programs] ([All Programs] v systému Windows
XP)[Picture Package] [Handycam Tools][USB Streaming Tool].
2 Na obrazovce [Select audio device] vyberte jiné zařízení.
3 Postupujte podle pokynů na obrazovce, klepněte na tlačítko [Next] a poté na
tlačítko [Done].
• V systému Windows 98 není podporován zvuk.
Pohyblivý obraz není při použití funkce USB streaming plynulý.
• Změňte nastavení provedením níže uvedených kroků:
1 Vyberte položku [Start][Programs] ([All Programs] v systému Windows
XP)[Picture Package] [Handycam Tools][USB Streaming Tool].
2 Nastavte posuvník [Select video quality] směrem k symbolu (-).
3 Postupujte podle pokynů na obrazovce, klepněte na tlačítko [Next] a poté na
tlačítko [Done].
Software Picture Package nefunguje správně.
• Ukončete software Picture Package a restartujte počítač.
Během práce se softwarem Picture Package se zobrazí chybová zpráva.
• Nejprve ukončete software Picture Package a poté posunutím přepínače POWER
zapněte jiný režim.
Jednotka CD-R není rozpoznána nebo nelze zapisovat data na disk CD-R
pomocí aplikací Picture Package Auto Video, Producer, CD Backup nebo VCD
Maker.
• Informace o kompatibilních jednotkách jsou uvedeny na této webové adrese:
http://www.ppackage.com/
98
Na obrazovce počítače se zobrazí zpráva [USB streaming... This function is not
available.].
• Po provedení funkce USB Streaming zahajte nahrávání nebo přehrávání obrazů
nahraných na kartě „Memory Stick Duo“.
Příručka „Úvodní příručka“ se nezobrazí správně.
• Postupujte podle následujících pokynů, další informace obsahuje „Úvodní příručka“
(FirstStepGuide.pdf).
1 Vložte dodaný disk do jednotky CD-ROM počítače.
2 Poklepejte na ikonu [My Computer].
3 Pravým tlačítkem myši klepněte na ikonu [PICTUREPACKAGE] (disková
jednotka)*.
* Názvy jednotek (např. E:) se mohou na jednotlivých počítačích lišit.
4 Klepněte na tlačítko [Explorer].
5 Poklepejte na ikonu [FirstStepGuide].
6 Poklepejte na složku požadovaného jazyka.
7 Poklepejte na soubor „FirstStepGuide.pdf“.
Odstraňování problémů
99
Výstražné indikátory a zprávy
Zobrazení výsledků vnitřní
kontroly/Výstražné indikátory
Pokud jsou na obrazovce LCD nebo
v hledáčku zobrazeny indikátory,
postupujte následujícím způsobem.
Některé problémy můžete vyřešit sami.
Pokud problém přetrvává i poté, co
jste se opakovaně pokoušeli ho vyřešit,
obraťte se na zástupce společnosti Sony
nebo na autorizované servisní středisko
Sony.
C: (nebo E:) : (Self-diagnosis
display)
C:04:
• Modul akumulátoru není typu
„InfoLITHIUM“ Použijte modul
akumulátoru „InfoLITHIUM“ (str.
109).
C:21:
• Došlo ke kondenzaci vlhkosti.
Vyjměte kazetu a ponechte
videokameru temperovat alespoň
pod dobu 1 hodiny, poté znovu
vložte kazetu (str. 112).
C:22:
• Vyčistěte hlavu pomocí čisticí kazety
(není součástí dodávky) (str. 113).
C:31: / C:32:
• Vyskytly se jiné než výše popsané
problémy. Vyjměte kazetu a znovu
ji vložte, poté zkuste videokameru
použít. Neprovádějte tento postup,
pokud dochází ke kondenzaci
vlhkosti (str. 112).
• Vyjměte zdroj napájení. Znovu
jej připojte a zkuste videokameru
použít.
• Vyměňte kazetu. Stiskněte tlačítko
RESET (str. 24) a znovu zkuste
videokameru použít.
100
E:61: / E:62:
• Obraťte se na zástupce společnosti
Sony nebo autorizované servisní
středisko společnosti Sony.
Informujte je o 5místném kódu,
který začíná od „E“.
101-1001 (Výstražný indikátor
souborů)
• Soubor je poškozen.
• Soubor je nečitelný (str. 108).
 (Varování týkající se akumulátoru)
• Modul akumulátoru je téměř vybitý.
• V závislosti na provozních či
okolních podmínkách nebo na stavu
akumulátoru, může indikátor 
blikat, a to i v případě, že zbývá ještě
5 až 10 minut do úplného vybití
akumulátoru.
 (Varování týkající se kondenzace
vlhkosti)*
• Vyjměte kazetu, odpojte zdroj
napájení a ponechte videokameru
s otevřeným víčkem kazetového
prostoru alespoň po dobu 1 hodiny
(str. 112).
(Výstražný indikátor pro kartu
„Memory Stick Duo“)
• Není vložena karta „Memory Stick
Duo“ (str. 16).
(Výstražné kontrolky náleží k
formátování „Memory Stick Duo)*
• Karta „Memory Stick Duo“ je
poškozená.
• Karta „Memory Stick Duo“ není
zformátována správně (str. 45).
(Výstražný indikátor
nekompatibility karty „Memory Stick
Duo“)*
• Vložená karta „Memory Stick Duo“
není kompatibilní (str. 107).
 (Výstražný indikátor pro kazetu)
Indikátor bliká pomalu:
• Na kazetě zbývá méně než 5 minut.
• Není vložena kazeta.*
• Ochranná pojistka zabraňuje
nahrávání na kazetu (str. 106).*
Indikátor bliká rychle:
• Kazeta byla převinuta na konec.*
 (Varování vysunutí kazety)*
Indikátor bliká pomalu:
(Výstražná kontrolka náleží
externímu blesku)
Indikátor bliká pomalu:
• Probíhá dobíjení
Indikátor bliká rychle:
• Došlo k závadě blesku.
(Výstražný indikátor týkající se
otřesů videokamery)
• Množství světla není dostatečné,
může proto dojít k rozostření obrazu
pohybem videokamery. Použijte
blesk.
• Videokamera není stabilní, takže
se obraz může rozmazat. Držte
videokameru při natáčení pevně
oběma rukama. Indikátor varování
proti otřesům kamery však nezmizí.
• Ochranná pojistka zabraňuje
nahrávání na kazetu (str. 106).
Indikátor bliká rychle:
 (Výstražný indikátor vymazání
obrazu)*
• Obraz má nastavenu ochranu před
náhodným vymazáním (str. 65).
 (Výstražný indikátor ochrany
karty „Memory Stick Duo“ proti
zápisu)*
• Ochranná pojistka zabraňuje
nahrávání na kartu „Memory Stick
Duo“ (str. 107).
* Zobrazení výstražného indikátoru na
obrazovce je doprovázeno zvukovým
signálem (str. 54).
Popis varovných zpráv
Pokud se na obrazovce zobrazí některá
zpráva, postupujte podle uvedených
pokynů.
 Akumulátor
Odstraňování problémů
• Došlo ke kondenzaci vlhkosti (str.
112).
• Zobrazí se kód vnitřní kontroly (str.
100).
Use the „InfoLITHIUM“ battery pack.
(Použijte modul akumulátoru „InfoLITHIUM“)
(str. 109).
Battery level is low. (Akumulátor je
téměř vybitý.)
• Vyměňte akumulátor (str. 8, 109)
Old battery. Use a new one. (Starý
akumulátor. Použijte nový.) (str. 109).
Pokračování 
101
Výstražné indikátory a zprávy (Pokračování)
Re-attach the power source. (Znovu
připojte napájecí adaptér) (str. 8).
 Kondenzace vlhkosti
 Moisture condensation. Eject
the cassette (Kondenzace vlhkosti. Vyjměte
kazetu.) (str. 112)
 Moisture condensation. Turn off
for 1H. (Kondenzace vlhkosti. Vypněte na 1
hodinu.) (str. 112).
 Kazeta a páska
 Insert a cassette (Vložte kazetu)
(str. 16).
 Reinsert the cassette. (Vyjměte a
vložte kazetu.)
• Zkontrolujte, zda je kazeta
poškozená.
 The tape is locked - check the
tab. (Kazeta je chráněná proti zápisu) (str. 106).
 The tape has reached the end.
(Kazeta byla převinuta na konec.)
• Převiňte nebo vyměňte kazetu.
 „Memory Stick Duo“
Insert a Memory Stick (Vložte
kartu) (str. 16).
102
Reinsert the Memory Stick.
(Vyjměte a vložte kartu Memory Stick.)
• Vyjměte a vložte kartu „Memory
Stick Duo“ několikrát za sebou.
Pokud i poté indikátor bliká, může
být karta „Memory Stick Duo“
poškozená. Zkuste jinou kartu
„Memory Stick Duo“.
This is a read-only Memory Stick.
(Tato karta Memory Stick je určena
pouze pro čtení.)
• Vložte kartu „Memory Stick Duo“,
na niž lze zapisovat.
Incompatible type of Memory
Stick. (Nekompatibilní karta Memory
Stick.)
• Byla vložena karta „Memory
Stick Duo“ nekompatibilní s
videokamerou (str. 107).
This Memory Stick is not
formatted correctly. (Tato karta
Memory Stick není správně
naformátována.)
• Zkontrolujte formát, poté v případě
potřeby zformátujte kartu „Memory
Stick Duo“ (str. 45, 107).
Cannot record. The Memory Stick is
full. (Nelze nahrávat. Karta „Memory
Stick“ je zaplněna.)
• Vymažte obrazy, které již
nepotřebujete (str. 64).
The Memory Stick is locked
Check the tab (Karta Memory Stick je
uzamčena. Zkontrolujte ochranu proti
zápisu.) (str. 107).
Cannot playback. Reinsert the
Memory Stick (Nelze přehrávat.
Vyjměte a vložte kartu Memory Stick.)
(str. 16).
Cannot record. Reinsert the Memory
Stick (Nelze nahrávat. Vyjměte a vložte
kartu Memory Stick.) (str. 16).
No file. (Žádné soubory.)
• Na kartě „Memory Stick Duo“ není
nahrán žádný čitelný soubor.
USB streaming... This function is not
available. (Probíhá USB Streaming...
funkce není k dispozici.)
• Pokoušeli jste se přehrát obraz z
karty „Memory Stick Duo“ nebo jej
na ni nahrát a současně byla zapnuta
funkce USB Streaming.
• Nelze vytvořit více složek než
999MSDCF. Vytvořené složky nelze
odstranit pomocí videokamery.
• Budete muset zformátovat kartu
„Memory Stick Duo“ (str. 45), nebo
složky vymazat pomocí počítače.
Cannot record still images on
Memory Stick. (Na kartu Memory
Stick nelze nahrávat statický obraz.)
(str. 107).
Cannot record movies on Memory
Stick. (Na kartu Memory Stick nelze
nahrávat pohyblivý obraz.) (str. 107).
PictBridge
Check the connected device.
(Zkontrolujte připojené zařízení.)
• Vypněte tiskárnu a znovu ji zapněte,
poté odpojte kabel USB a znovu jej
připojte.
Connect the camcorder to a
PictBridge compatible printer.
(Připojte videokameru k tiskárně
kompatibilní s funkcí PictBridge.)
• Vypněte tiskárnu a znovu ji zapněte,
poté odpojte kabel USB a znovu jej
připojte.
Error-Cancel the task. (Chyba Zrušte úlohu.)
• Zkontrolujte tiskárnu.
Cannot print. Check the printer.
(Nelze tisknout. Zkontrolujte tiskárnu.)
• Vypněte tiskárnu a znovu ji zapněte,
poté odpojte kabel USB a znovu jej
připojte.
 Blesk
Odstraňování problémů
Memory Stick folders are full. (Složky
na kartě Memory Stick jsou plné.)
 Tiskárna kompatibilní s funkcí
Charging… Cannot record still
images. (Nabíjí se… nelze nahrávat
statické obrazy.)
• Pokoušíte se nahrávat statický obraz
při dobíjení blesku (není součástí
dodávky).
Pokračování 
103
Výstražné indikátory a zprávy (Pokračování)
 Další
Cannot record due to copyright
protection (Nelze nahrávat z důvodu ochrany
autorských práv.) (str. 106).
Cannot add audio. Disconnect the
i.LINK cable (Nelze přidat zvuk. Odpojte
kabel i.LINK.) (str. 62).
Not recorded in SP mode. Cannot
add audio (Nahrávka není v režimu SP. Nelze
přidat zvuk.) (str. 62).
Not recorded in 12-bit audio. Cannot
add audio (Nahrávka není ve 12bitovém
zvukovém režimu. Nelze přidat zvuk.) (str. 62).
Cannot add audio on the blank
portion of a tape (Nelze přidat zvuk na
nenahraný úsek kazety.) (str. 62).
Cannot add audio (Nelze přidat zvuk.)
(str. 62).
 Dirty video head. Use a
cleaning cassette (Špinavá videohlava.
Použijte čisticí kazetu.) (str. 113).
Cannot start Easy Handycam
Cannot cancel Easy Handycam (Nelze
spustit/zrušit režim Easy Handycam) (str. 18).
104
USB is invalid in this mode during
Easy Handycam. (Propojení USB
je v tomto režimu a v režimu Easy
Handycam neplatné.)
• Při práci v režimu Easy Handycam
můžete v režimu PLAY/EDIT
(přepínač POWER nastaven na
hodnotu tohoto režimu) vybrat
položku [STD-USB], ale nemůžete
vybrat položku [PictBridge] ani
[USB STREAM]. (Tato zpráva
zmizí, jakmile se dotknete tlačítka
.)
HDV recorded tape. Cannot
playback. (Kazeta ve formátu HDV.
Nelze přehrát.)
• Videokamera tento formát
nedokáže přehrát. Přehrajte kazetu
na zařízení, na kterém byla nahrána.
HDV recorded tape. Cannot add
audio. (Kazeta ve formátu HDV. Nelze
přidat zvuk.)
• Videokamera neumožňuje přidat
zvuk na kazetu nahranou ve formátu
HDV.
Disconnect one AV cable.
• Propojovací kabely A/V jsou
připojeny současně k videokameře
i ke kolébce Handycam Station.
Odpojte jeden z kabelů.
• Je možné, že videokamera není
správně vložena do kolébky
Handycam Station a propojovací
kabel A/V je připojen pouze k
videokameře. Vložte videokameru
do kolébky Handycam Station
správně.
Použití videokamery v
zahraničí
Zdroje napájení
Videokameru napájenou pomocí
síťového adaptéru můžete použít ve
všech zemích/oblastech, kde se používá
střídavé napětí v rozmezí 100 až 240 V,
50/60 Hz.
Barevné televizní systémy
Videokamera je založena na systému
PAL. Pokud chcete přehrát nahrávku
na obrazovce televizoru, musíte použít
televizor se systémem PAL (viz seznam)
se vstupní zdířkou AUDIO/VIDEO.
Používá se v zemích
NTSC
Bahamy, Bolívie, Kanada,
Střední Amerika, Chile,
Kolumbie, Ekvádor, Guyana,
Jamajka, Japonsko, Korea,
Mexiko, Peru, Surinam,
Tajwan, Filipíny, USA,
Venezuela atd.
PAL
Austrálie, Belgie, Česká
republika, Čína, Dánsko,
Finsko, Holandsko, Hong
Kong, Itálie, Kuvajt, Maďarsko,
Malajsie, Německo, Norsko,
Nový Zéland, Polsko,
Portugalsko, Rakousko,
Singapur, Slovenská republika,
Španělsko, Švédsko, Švýcarsko,
Thajsko, Velká Británie atd.
PAL - M
Brazílie
PAL - N
Argentina, Paraguay, Uruguay
SECAM
Bulharsko, Francie, Guyana,
Irán, Irák, Monako, Rusko,
Ukrajina atd.
Používáte-li videokameru v zahraničí,
můžete hodiny snadno nastavit na
místní čas nastavením časového rozdílu.
V nabídce
(TIME/LANG.) vyberte
položku [WORLD TIME] a nastavte
časový rozdíl (str. 55).
Doplňující informace
Systém
Snadné nastavení hodin pomocí
časového rozdílu
105
Použitelné kazety
Ve videokameře můžete používat pouze
mini DV kazety.
Používejte kazety se symbolem
.
je ochranná známka.
Ve videokameře nelze používat kazety s
pamětí Cassette Memory.
Ochrana před vytvářením prázdných
úseků na kazetě
V níže uvedených případech přejděte
před zahájením dalšího nahrávání
stisknutím tlačítka [END SEARCH] na
konec nahrané sekce (str. 29):
• Po přehrávání kazety.
• Použili jste tlačítko [EDIT SEARCH].
REC: Na kazetu lze
nahrávat.
SAVE: Na kazetu nelze
nahrávat (je chráněna proti
zápisu).
REC
SAVE
 Při označování kazety
Štítky lepte pouze na místa určená
na obrázku, aby nedošlo k poškození
videokamery.
Nelepte štítek
podél tohoto
okraje.
Signál pro ochranu autorských práv
 Při přehrávání
Pokud kazeta, kterou ve videokameře
přehráváte, obsahuje signál pro ochranu
autorských práv, nemůžete obsah
této kazety kopírovat na připojenou
videokameru.
 Při nahrávání (pro model DCR-HC32E/
HC33E/HC42E/HC43E)
Do této videokamery nemůžete nahrát
obraz obsahující signál pro ochranu
autorských práv. Pokoušíte-li se
nahrávat takový software, zobrazí se
na obrazovce LCD, příp. v hledáčku,
indikátor [Cannot record due to
copyright protection.]. Při nahrávání
videokamera na kazetu nezaznamenává
signál pro ochranu autorských práv.
Umístění štítku
 Po použití kazety
Převiňte kazetu na začátek, aby nedošlo
ke zkreslení obrazu nebo zvuku. Kazeta
by měla být po použití uložena do obalu
a uchovávána nastojato.
 Čištění pozlaceného konektoru na kazetě
Pozlacený konektor na kazetě čistěte
bavlněným smotkem přibližně po
každém desátém vysunutí kazety.
Je-li pozlacený konektor kazety špinavý
či zaprášený, může se zobrazit nesprávný
údaj o zbývajícím místě na kazetě.
Poznámky týkající se použití
 Nepoužíváte-li videokameru delší dobu
Vyjměte kazetu a uložte ji.
 Jak zabránit náhodnému vymazání
Posuňte ochrannou pojistku na kazetě
do polohy SAVE.
106
Pozlacený konektor
Informace o kartě „Memory Stick“
Karta „Memory Stick“ je kompaktní
přenosné paměťové médium na
principu polovodičové paměti s datovou
kapacitou přesahující kapacitu diskety.
Ve videokameře můžete používat
pouze kartu „Memory Stick Duo,“
která je přibližně o polovinu menší
než standardní karta „Memory Stick“.
Uvedení karty na níže uvedeném
seznamu neznamená, že lze ve vaší
videokameře použít všechny typy karet
„Memory Stick Duo“.
Typy karet „Memory Stick“
Nahrávání/
Přehrávání
„Memory Stick“
–
„Memory Stick Duo“*1

„MagicGate Memory Stick“
–
„Memory Stick Duo“
(MagicGate/Parallel
Transfer)*1
*2*3
„MagicGate Memory Stick
Duo“ *1
*3
„Memory Stick PRO“
„Memory Stick PRO Duo“
*2*3
Karta „Memory Stick Duo“ je přibližně
o polovinu menší než standardní karta
„Memory Stick“.
*2
Typy karet „Memory Stick“ podporující
vysokorychlostní přenost dat. Rychlost
přenosu dat závisí na použitém zařízení.
*3
„MagicGate“ je technologie na ochranu
autorských práv, která zaznamenává a
přenáší obsah v šifrovaném formátu. Data
zpracovaná technologií „MagicGate“ nelze
na videokameře nahrávat ani přehrávat.
*1
• Formát statického obrazu: Videokamera
komprimuje a nahrává obrazová data ve
formátu JPEG (Joint Photographic Experts
Group). Přípona souboru je „.JPG“.
• Formát videosekvencí: Videokamera
komprimuje a nahrává obrazová data ve
formátu MPEG (Moving Picture Experts
Group). Přípona souboru je „.MPG“.
Karty „Memory Stick Duo“ s ochrannou
pojistkou
Náhodnému vymazání obrazu můžete
předejít, posunete-li ochrannou pojistku
na kartě „Memory Stick Duo“ do
polohy ochrany proti zápisu.
Karta „Memory Stick Duo“ dodávaná
s videokamerou DCR-HC33E/HC43E
není vybavena ochrannou pojistkou
proti zápisu.
Poznámky týkající se použití
K poškození dat může dojít v
následujících případech. Poškození dat
nebude kompenzováno.
• Vysunete-li kartu „Memory Stick Duo“,
vypnete napájení videokamery nebo
vyjmete modul akumulátoru, zatímco
videokamera čte nebo zapisuje obrazové
soubory na kartu „Memory Stick Duo“
(indikátor přístupu svítí nebo bliká).
• Používáte-li kartu „Memory Stick Duo“
v blízkosti magnetů nebo magnetického
pole.
Doplňující informace
*1
–
• Názvy souborů statických obrazů:
– 101- 0001: Tento název souboru se zobrazí
na obrazovce videokamery.
– DSC00001.JPG: Tento název souboru se
zobrazí na počítači.
• Názvy souborů pohyblivých obrazů:
– MOV00001: Tento název souboru se
zobrazí na obrazovce videokamery.
– MOV00001.MPG: Tento název souboru se
zobrazí na počítači.
• Nelze zaručit kompatibilitu karty „Memory
Stick Duo“ zformátované v počítači
(Windows OS/Mac OS) s videokamerou.
• Rychlost čtení a zápisu dat se může pro
jednotlivé kombinace karty „Memory Stick“
a zařízení kompatibilního s kartou „Memory
Stick“ lišit.
Důležitá data by měla být zálohována
na pevný disk počítače.
 Manipulace s kartou „Memory Stick“
Při manipulaci s kartou „Memory Stick
Duo“ dodržujte následující pokyny.
Pokračování 
107
Informace o kartě „Memory Stick“ (Pokračování)
• Při psaní na plochu pro poznámky na kartě
„Memory Stick Duo“ příliš netlačte.
• Na kartu „Memory Stick Duo“ ani na
adaptér Memory Stick Duo nepřipevňujte
žádné štítky.
• Kartu „Memory Stick Duo“ přenášejte i
skladujte uloženou v pouzdře.
• Nedotýkejte se jí a dbejte na to, aby se
kontakty nedostaly do styku s kovovými
předměty.
• Nevystavujte kartu „Memory Stick Duo“
silným otřesům, neházejte ji a neohýbejte ji.
• Nepokoušejte se kartu „Memory Stick Duo“
rozebírat nebo ji upravovat.
• Chraňte kartu „Memory Stick Duo“ před
vlhkostí.
• Média „Memory Stick Duo“ uchovávejte
mimo dosah malých dětí. Hrozí nebezpečí
spolknutí.
• Do slotu „Memory Stick Duo“ nevkládejte
nic jiného než kartu „Memory Stick Duo“.
Mohlo by dojít k poškození videokamery.
 Skladování a použití
Kartu „Memory Stick Duo“
nepoužívejte ani neukládejte na těchto
místech.
• Na místech vystavených velmi vysokým
teplotám, např. v automobilu zaparkovaném
v létě na slunci.
• Na místech vystavených přímému
slunečnímu svitu.
• Na místech s velmi vysokou vlhkostí
nebo na místech vystavených působení
korozívních plynů.
 Adaptér Memory Stick Duo (dodává se s
modelem DCR-HC33E/HC43E)
Po vložení karty „Memory Stick
Duo“ do adaptéru Memory Stick
Duo ji můžete používat v zařízeních
kompatibilních se standardem „Memory
Stick“.
• Při použití karty „Memory Stick Duo“ v
zařízení kompatibilním se standardem
„Memory Stick“ nezapomeňte, že musíte
vložit kartu „Memory Stick Duo“ do
adaptéru Memory Stick Duo.
108
• Při vkládání karty „Memory Stick Duo“ do
adaptéru Memory Stick Duo zkontrolujte,
zda je karta „Memory Stick Duo“ zasouvána
správným směrem, poté ji zasuňte nadoraz.
Chybným používáním můžete zařízení
poškodit. Pokud byste chtěli zasunout kartu
„Memory Stick Duo“ do slotu pro kartu
„Memory Stick Duo“ v opačném směru,
mohlo by dojít k poškození tohoto slotu.
• Nevkládejte adaptér Memory Stick Duo bez
karty „Memory Stick Duo“. Mohlo by dojít k
poškození přístroje.
 Karta „Memory Stick PRO Duo“
• Maximální kapacita paměti karty „Memory
Stick PRO Duo“, kterou lze ve videokameře
použít, je 1 GB.
• Tato jednotka nepodporuje vysokorychlostní
přenos dat.
Kompatibilita obrazových dat
• Soubory na kartě „Memory Stick Duo“
obsahující obrazy uložené videokamerou,
jsou kompatibilní se standardem „Design
Rule for Camera File Systems“ definovaným
asociací JEITA (Japan Electronics and
Information Technology Industries
Association).
• Pomocí této videokamery nelze přehrávat
statické obrazy nahrané na jiném zařízení
(model DCR-TRV900E nebo DSC-D700/
D770), které není kompatibilní s uvedeným
standardem. (Tyto modely nejsou v
některých oblastech na trhu.)
• Nemůžete-li použít kartu „Memory Stick
Duo“, která byla použita v jiném zařízení,
zformátujte ji ve své videokameře (str. 45).
Formátováním se však vymažou veškeré
informace uložené na kartě „Memory Stick
Duo“.
• V následujících případech se může stát, že
vaše videokamera nebude schopna obraz
přehrát:
– Při přehrávání obrazových dat upravených
v počítači.
– Při přehrávání obrazových dat nahraných
na jiných zařízeních.
Modul akumulátoru
„InfoLITHIUM“
Toto zařízení je kompatibilní s modulem
akumulátoru „InfoLITHIUM“ (P
series).
Videokamera pracuje pouze s modulem
akumulátoru „InfoLITHIUM“.
Modul akumulátoru „InfoLITHIUM“ P
series je označen symbolem
.
Co je modul akumulátoru
„InfoLITHIUM“?
Modul akumulátoru „InfoLITHIUM“
je sada lithium-iontových článků,
která umožňuje přenos informací
týkajících se pracovních podmínek mezi
videokamerou a napájecím adaptérem/
nabíječkou.
Modul akumulátoru „InfoLITHIUM“
vypočítá spotřebu energie v závislosti
na provozních podmínkách a zobrazí v
minutách čas zbývající do úplného vybití
akumulátoru.
Pokud používáte adaptér/nabíječku
střídavého proudu (volitelné), zobrazí
se zbývající čas výdrže baterie a čas
nabíjení.
• Před použitím videokamery zkontrolujte, že
je modul akumulátoru nabitý.
• Doporučujeme dobíjet modul akumulátoru
při teplotě v rozmezí 10 °C až 30 °C, dokud
nezhasne indikátor CHG (dobíjení). Pokud
budete akumulátor dobíjet v prostředí s
jinou než uvedenou teplotou, je možné, že
modul akumulátoru nebude dobitý úplně.
• Po dokončení nabíjení odpojte kabel od
konektoru DC IN umístěném na kameře,
odeberte kameru z Handycam Station nebo
vyjměte baterii.
Efektivní používání modulu akumulátoru
• Výkonnost modulu akumulátoru se snižuje,
je-li okolní teplota nižší než 10 °C, provozní
doba použití modulu akumulátoru se
v tomto případě zkrátí. Chcete-li prodloužit
provozní dobu použití modulu akumulátoru,
postupujte takto.
Indikátor času zbývajícího do úplného
vybití akumulátoru
• Pokud se videokamera vypne, ačkoli
podle indikátoru času zbývajícího do
úplného vybití akumulátoru obsahuje
modul akumulátoru ještě dostatek energie,
znovu modul akumulátoru zcela dobijte.
Indikátor bude ukazovat správný údaj.
Pokud dlouhodobě používáte videokameru
v prostředí s vysokou teplotou, pokud
ponecháte delší dobu plně nabitý modul
akumulátoru bez použití nebo pokud modul
akumulátoru používáte velmi často, nemusí
se zobrazit správný údaj. Čas zbývající do
úplného vybití akumulátoru pokládejte
za přibližnou dobu, po kterou lze ještě
nahrávat.
• Značka  označující vybití akumulátoru
bliká, ačkoliv ještě zbývá 5 až 10 minut pro
nahrávání, záleží na provozních podmínkách
nebo okolní teplotě či prostředí.
Pokračování 
Doplňující informace
Nabíjení modulu akumulátoru
– Zahřejte modul akumulátoru v kapse a
vložte jej do videokamery až v okamžiku,
kdy chcete nahrávat.
– Použijte modul akumulátoru s velkou
kapacitou: NP-FP70/FP90 (není součástí
dodávky).
• Při častém používání obrazovky LCD
nebo při častém přehrávání nebo rychlém
převíjení se modul akumulátoru vybíjí
rychleji.
Doporučuje se používání modulu
akumulátoru s velkou kapacitou: NP-FP70/
FP90 (není součástí dodávky).
• Pokud nenahráváte nebo nepřehráváte,
zkontrolujte, zda je přepínač POWER
nastaven do polohy OFF (CHG). Modul
akumulátoru se také vybíjí, pokud se
videokamera nachází v pohotovostním
režimu nahrávání nebo v režimu pauzy při
přehrávání.
• Mějte k dispozici náhradní modul
akumulátoru, který by vystačil pro dobu
dvakrát až třikrát delší, než je zamýšlená
doba nahrávání, a před vlastním nahráváním
vždy pořiďte zkušební nahrávku.
• Chraňte modul akumulátoru před
působením vlhkosti. Modul akumulátoru
není odolný vůči vodě.
109
Modul akumulátoru „InfoLITHIUM“
(Pokračování)
Rozhraní i.LINK
Uchovávání modulu akumulátoru
Rozhraní DV na tomto zařízení je
kompatibilní s rozhraním i.LINK. V této
části je uveden popis standardu i.LINK
a jeho funkcí.
• Pokud nebyl modul akumulátoru delší dobu
používán, je třeba jej plně dobít a použít jej
ve videokameře alespoň jednou ročně, jinak
nelze zaručit jeho správnou funkci. Vyjměte
modul akumulátoru z videokamery a uložte
jej na suchém a chladném místě.
• Chcete-li modul akumulátoru ve
videokameře úplně vybít, nastavte
položku [A.SHUT OFF] v nabídce
(STANDARD SET) na hodnotu [NEVER]
a ponechte videokameru v pohotovostním
režimu nahrávání, dokud se nevypne (str.
54).
Životnost akumulátoru
• Životnost akumulátoru je omezená. Jeho
kapacita s dobou používání postupně klesá.
Pokud se čas zbývající do úplného vybití
akumulátoru výrazně sníží, pravděpodobně
bylo dosaženo konce životnosti modulu
akumulátoru. Zakupte nový modul
akumulátoru.
• Životnost akumulátoru je závislá na
provozních podmínkách a na způsobu
skladování.
Co je i.LINK?
i.LINK je digitální sériové rozhraní pro
přenos digitálního obrazu, digitálního
zvuku a jiných dat do zařízení
kompatibilního s rozhraním i.LINK.
Přes rozhraní i.LINK můžete také
ovládat ostatní zařízení.
Zařízení kompatibilní s rozhraním
i.LINK lze připojit pomocí kabelu
i.LINK. Pomocí tohoto rozhraní lze
uskutečnit přenosy dat mezi různými
digitálními audiovizuálními zařízeními.
Pokud pomocí rozhraní i.LINK
propojíte dvě více zařízení do řetězu,
může být přenos dat uskutečňován i
mezi zařízeními, která jsou připojena
prostřednictvím jiných zařízení.
Možnosti takového spojení a operací,
které lze prostřednictvím něho
uskutečňovat, se samozřejmě liší v
závislosti na připojených zařízeních.
V některých případech nejsou taková
spojení či operace vůbec možné.
• Za běžných podmínek může být k tomuto
zařízení připojeno pouze jedno další zařízení
pomocí kabelu i.LINK. Pokud chcete k
tomuto zařízení kompatibilnímu s rozhraním
i.LINK připojit zařízení se dvěma nebo
více zdířkami DV, prostudujte si příslušnou
příručku.
• i.LINK je název pro sběrnici IEEE 1394
navržený a používaný společností Sony a je
ochrannou známkou respektovanou mnoha
společnostmi.
• IEEE 1394 je mezinárodní standard
definovaný společností Institute of Electrical
and Electronics Engineers.
Přenosová rychlost rozhraní i.LINK
Maximální přenosová rychlost rozhraní
i.LINK se liší v závislosti na připojeném
zařízení. Existují tři typy.
110
S100 (přibl. 100 Mb/s*)
S200 (přibl. 200 Mb/s)
S400 (přibl. 400 Mb/s)
Přenosová rychlost je uvedena v části
„Technické údaje“ příruček jednotlivých
zařízení. U některých zařízení je také
vyznačena vedle zdířky i.LINK.
Maximální přenosová rychlost zařízení,
která nenesou žádné označení (např.
toto) je „S100“.
Přenosová rychlost se může od uvedené
hodnoty lišit, je-li jednotka připojena
k zařízení s jinou maximální přenosovou
rychlostí.
*Co je Mb/s?
Zkratka Mb/s znamená megabity
za sekundu a označuje množství
dat přenesených za jednu sekundu.
Například přenosová rychlost 100 Mb/s
znamená, že za jednu sekundu může být
přeneseno 100 megabitů dat.
Některá videozařízení kompatibilní
s rozhraním i.LINK, např. digitální
televizory, DVD, MICROMV nebo
rekordéry/přehrávače HDV nejsou
kompatibilní s rozhraním DV.
Před připojením k jinému zařízení
nezapomeňte zkontrolovat, zda je
zařízení kompatibilní se zařízeními DV
či nikoliv. Informace o bezpečnostních
opatřeních a kompatibilním softwaru
najdete v příručce dodávané k
připojovanému zařízení.
Požadovaný kabel i.LINK
Použijte 4pinový kabel i.LINK
společnosti Sony (při kopírování DV).
Použití funkcí i.LINK na tomto zařízení
Doplňující informace
Podrobné informace o tom, jak
kopírovat videokazetu při připojení
jiného videozařízení, které je vybaveno
rozhraním DV vis Str. 57.
Toto zařízení lze připojit i k jinému
zařízení kompatibilnímu s rozhraním
i.LINK (rozhraním DV) společnosti
Sony (např. osobní počítač řady VAIO) i
k jinému videozařízení.
Před připojením tohoto zařízení k
počítači se ujistěte, že je v počítači
nainstalován software podporovaný
tímto zařízením.
111
Údržba a bezpečnostní
opatření
Použití a péče
• Videokameru ani příslušenství nepoužívejte
ani neukládejte na těchto místech.
– V nadměrném horku či zimě. Nikdy
je nevystavujte teplotám nad 60 °C,
například na přímém slunečním světle
nebo v automobilu zaparkovaném na
slunci. Může dojít k jejich poškození nebo
se mohou zdeformovat.
– V blízkosti silného magnetického pole ani
pod vlivem mechanických vibrací. Mohlo
by dojít k poškození videokamery.
– Blízko silných rádiových vln nebo radiace.
Videokamera by mohla špatně nahrávat.
– Blízko přijímačů AM a videozařízení.
Může dojít k rušení.
– Na písečné pláži nebo v prachu. Pokud se
do videokamery dostane písek, mohla by
se poškodit. V některých případech tuto
závadu již nebude možné opravit.
– Blízko oken nebo venku, kde mohou být
obrazovka LCD, hledáček nebo objektiv
vystaveny přímému slunečnímu svitu. Tím
se poškodí vnitřní část hledáčku nebo
obrazovky LCD.
– Ve vlhku.
• K napájení videokamery používejte
pouze stejnosměrné napětí 7,2 V (modul
akumulátoru) nebo 8,4 V (napájecí adaptér).
• Při napájení střídavým či stejnosměrným
proudem používejte doplňky doporučené v
tomto návodu.
• Nevystavujte videokameru působení
vody, např. při dešti nebo u moře. Voda by
mohla způsobit poškození videokamery. V
některých případech tuto závadu již nebude
možné opravit.
• Dostane-li se dovnitř kamery nějaký
předmět či tekutina, odpojte kameru od
zdroje napájení a před dalším používáním
ji nechte zkontrolovat v odborném servisu
Sony.
• Vyvarujte se drsnému zacházení, rozebírání,
upravování, fyzickým otřesům nebo
nárazům jako například tlučení, upuštění
produktu nebo šlápnutí na produkt.
• Pokud videokameru nepoužíváte, ponechte
přepínač POWER v poloze OFF (CHG).
• Nepoužívejte videokameru, pokud je
umístěna v obalu (například zabalena v
ručníku). Mohlo by dojít k přehřátí.
112
• Při odpojení napájecího kabelu jej držte za
zástrčku, nikoliv za kabel.
• Kabel se snažte nepoškodit, neumísťujte na
něj těžké předměty.
• Udržujte kovové kontakty čisté.
• Dálkový ovladač a knoflíkovou baterii
uchovávejte mimo dosah dětí. Pokud dojde
k náhodnému spolknutí baterie, vyhledejte
ihned lékaře.
• Při vytečení elektrolytu z akumulátoru.
– se obraťte na autorizovaný servis Sony,
– důkladně umyjte veškerý elektrolyt,
který se mohl dostat do kontaktu s vaší
pokožkou,
– dostane-li se vám do očí, vypláchněte je
dostatečným množstvím vody a navštivte
lékaře.
 Nepoužíváte-li videokameru delší dobu
• Občas ji zapněte a po dobu cca 3 minut ji
nechte v provozu, např. přehrajte kazetu.
• Před uložením modul akumulátoru vybijte.
Kondenzace vlhkosti
Pokud videokameru přenesete z
chladného do teplého prostředí, může
dojít ke kondenzaci vlhkosti uvnitř
videokamery, na povrchu pásky nebo
na čočkách. V takových podmínkách
se může páska nalepit na rotující
hlavu a videokamera nebude fungovat
správně. Došlo-li ke kondenzaci
vlhkosti uvnitř videokamery, zobrazí
se zpráva [ Moisture condensation.
Eject the cassette.] nebo [ Moisture
condensation. Turn off for 1H.]. Začne-li
vlhkost kondenzovat pouze na čočkách,
zpráva se nezobrazí.
 Pokud dojde ke kondenzaci vlhkosti
Nebude možné použít žádnou funkci
mimo vyjmutí kazety. Vyjměte kazetu
a ponechte videokameru s otevřeným
kazetovým prostorem alespoň po
dobu jedné hodiny. Pokud se při
opětovném zapnutí videokamery
nezobrazí indikátor  nebo , můžete
videokameru opět použít.
Pokud teprve začíná vlhkost
kondenzovat, nemůže tuto kondenzaci
videokamera zjistit. V takovém případě
se někdy po otevření krytu vysune na
dobu cca 10 sekund kazeta. Nejedná
se o žádnou závadu. Nezavírejte kryt,
dokud není kazeta vysunuta.
 Poznámka ke kondenzaci vlhkosti
Ke kondenzaci vlhkosti může dojít,
pokud přenesete videokameru z
prostředí s nízkou teplotou do prostředí
s vysokou teplotou (a naopak) nebo
pokud použijete videokameru v
prostředí s vysokou vlhkostí jako v
následujících případech:
• Přenesete-li videokameru z lyžařské
sjezdovky do vytápěné místnosti.
• Přenesete-li videokameru z automobilu
nebo pokoje s klimatizací do horkého
prostředí venku.
• Použijete-li videokameru po bouřce nebo
dešti.
• Použijete-li videokameru na horkém a
vlhkém místě.
 Jak zabránit kondenzaci vlhkosti
Video hlava
• Jakmile se videohlava zašpiní, nemůžete
nahrávat obraz a přehrávaný obraz či zvuk
je zkreslený.
• Vyskytnou-li se níže uvedené problémy,
čistěte videohlavu po dobu 10 sekund
pomocí čisticí kazety Sony DVM-12CLD
(není součástí dodávky).
– Na přehrávaném obraze se vyskytuje
mozaikový šum nebo se obrazovka
zobrazí v modré barvě.
– Přehrávaný obraz se nepohybuje.
– Nezobrazí se přehrávaný obraz nebo není
slyšet zvuk.
Obrazovka LCD
• Na obrazovku LCD netlačte, mohla by se
poškodit.
• Pokud videokameru používáte v chladném
prostředí, může se na obrazovce LCD
objevit reziduální obraz. Nejedná se o
žádnou závadu.
• Zadní strana obrazovky LCD se při
používání kamery může zahřát. Nejedná se
o žádnou závadu.
 Čištění obrazovky LCD
Pokud je obrazovka LCD znečištěna
prachem nebo otisky prstů,
doporučujeme vám ji očistit měkkým
hadříkem. Použijete-li čisticí sadu LCD
Cleaning Kit (není součástí dodávky),
nenanášejte čisticí roztok přímo na
obrazovku. Použijte čisticí papír
navlhčený tímto roztokem.
 Nastavení obrazovky LCD (CALIBRATION)
Tlačítka na dotykovém panelu nemusí
pracovat správně. Pokud k této situaci
dojde, postupujte podle pokynů
uvedených níže. Během této operace
byste měli připojit videokameru
pomocí dodaného síťového adaptéru do
elektrické zásuvky.
Doplňující informace
Pokud přenesete videokameru z
prostředí s nízkou teplotou do prostředí
s vysokou teplotou, vložte ji do
igelitového sáčku a ten neprodyšně
uzavřete. Sáček sejměte, až se teplota
uvnitř sáčku vyrovná teplotě okolního
prostředí (po uplynutí přibližně 1
hodiny).
– Na obrazovce se během nahrávání zobrazí
zpráva [ Dirty video head. Use a
cleaning cassette.].
– Na obrazovce se během přehrávání
zobrazí zpráva [ Dirty video head.
Use a cleaning cassette.].
• Po dlouhém používání se videohlava
opotřebuje. Pokud ani po vyčistění čisticí
kazetou nezískáte zřetelný obraz, může být
příčinou opotřebení videohlavy. Výměnu
videohlavy konzultujte se zástupcem
společnosti Sony nebo s autorizovaným
servisem.
 Posunutím přepínače POWER dolů
zapněte indikátor režimu PLAY/EDIT.
 Odpojte od kamery nebo od Handycam
Station všechny ostatní kabely kromě
adaptéru střídavého proudu, poté z
kamery vyjměte kazetu a „Memory
Stick Duo“.
Pokračování 
113
Údržba a bezpečnostní opatření (Pokračování)
 Dotkněte se tlačítka

[MENU] 
(STANDARD SET)
 [CALIBRATION] 
.
CALIBRATION
1/3
Touch the "x"
CANCEL
 Dotkněte se „ד zobrazeného na
displeji pomocí okraje „Memory Stick
Duo“ nebo podobně.
Umístění indikátoru „ד se změní.
Chcete-li kalibraci zrušit, dotkněte se
tlačítka [CANCEL].
Pokud netrefíte správné místo, začněte
od kroku  znovu.
• Obrazovku LCD nelze kalibrovat, je-li
otočená.
• Obrazovku můžete nastavit pomocí
následujících kroků:
1 Posuňte přepínač POWER do polohy
OFF (CHG).
2 Proveďte krok .
3 Zatímco stisknete na kameře DISP/BATT
INFO, přepínejte opakovaně přepínač
POWER dokud nebude v poloze pro
režim PLAY/EDIT. Poté stiskněte a
podržte DISP/BATT INFO po dobu
zhruba 5 vteřin.
4 Proveďte krok .
Péče o povrch videokamery
• Je-li videokamera zašpiněná, očistěte ji
měkkým hadříkem navlhčeným vodou a
poté ji otřete dosucha.
• Povrch videokamery by se mohl poškodit za
těchto okolností.
– Při použití chemikálií, např. ředidel,
benzinu, alkoholu, chemických látek,
repelentů a insekticidů.
– Při manipulaci s videokamerou, pokud
máte ruce potřísněny těmito látkami.
– Při kontaktu povrchu videokamery s
gumovými či vinylovými předměty po
delší dobu.
114
Skladování a údržba objektivu
• V následujících případech je nutné očistit
povrch čočky objektivu měkkým hadříkem:
– Na povrchu čočky jsou otisky prstů.
– V horkém nebo vlhkém prostředí.
– Je-li objektiv např. u moře vystaven
působení slané vody.
• Přechovávejte jej v dobře větraném a
bezprašném prostředí.
• Pokud chcete zabránit znečištění, čistěte
objektiv pravidelně dle pokynů uvedených
výše. Doporučujeme zapnout a používat
videokameru přibližně jednou za měsíc - tak
ji uchováte v optimální kondici po dlouhou
dobu.
Nabíjení vestavěného dobíjecího
akumulátoru
Ve videokameře je vestavěný dobíjecí
akumulátor, která uchovává datum,
čas a další nastavení i v případě,
že je přepínač POWER nastaven
do polohy OFF (CHG). Vestavěný
dobíjecí akumulátor je dobíjen při
každém použití videokamery, ale
pokud videokameru nepoužíváte,
tak se postupně vybije. Pokud byste
videokameru vůbec nepoužívali, vybije
se dobíjecí akumulátor přibližně za 3
měsíce. Pokud dojde k vybití tohoto
akumulátoru, nebudou ostatní funkce
videokamery, kromě nahrávání data,
ovlivněny.
 Postupy
Připojte videokameru pomocí dodaného
napájecího adaptéru do elektrické
zásuvky a ponechejte ji po dobu alespoň
24 hodin s přepínačem POWER v
poloze OFF (CHG).
 Výměna baterie dálkového ovladače
 Stlačte výstupek a nehtem vytáhněte
pouzdro baterie.
 Vložte novou baterii stranou označenou
+ nahoru.
 Vložte pouzdro baterie zpět do
dálkového ovladače, dokud neuslyšíte
klapnutí.
Výstupek
Použití řemínku pro
uchycení videokamery
k zápěstí
Tento řemínek využijete při přenášení
videokamery.
1 Uvolněte sponu na podložce pro
ruku  a stáhněte ji z kroužku
.
UPOZORNĚNÍ
Baterie může při nesprávném zacházení
explodovat. Baterii nedobíjejte,
neotvírejte a nevhazujte ji do ohně.
Upozornění
Není-li baterie vložena správně, hrozí
nebezpečí výbuchu. Baterii vyměňte
pouze za stejný nebo ekvivalentní typ
doporučený výrobcem.
Použité baterie zlikvidujte v souladu
s pokyny výrobce.
2 Posuňte podložku pro ruku zcela
doprava  a poté sponu opět
zapněte .
3 Použijte řemínek pro uchycení
videokamery na zápěstí dle
obrázku.
Doplňující informace
• V dálkovém ovladači je použita knoflíková
lithiová baterie (CR2025). Nepoužívejte
baterie jiných typů než CR2025.
• Jakmile je lithiová baterie vybitá, může se
zmenšit operační rádius dálkového ovladače,
příp. nemusí ovladač fungovat správně.
V takovém případě vyměňte baterii za
lithiovou baterii Sony CR2025. Použití jiné
baterie může představovat riziko ohně či
výbuchu.
Podložka pro ruku
115
Připevnění řemenu
Specifikace
Řemen můžete připevnit ke sponě
určené pro řemen.
Systém
Systém pro
nahrávání
obrazu
2 rotační hlavy, systém
šikmého snímání
Systém nahrávání Exif. Ver. 2.2*1
statického obrazu
Systém pro
nahrávání
zvuku
Rotační hlavy, kódování
PCM
Kvantizace: 12 bitů
(vzorkování 32 kHz,
stereo 1, stereo 2), 16 bitů
(vzorkování 48 kHz, stereo)
Videosignál
Barvy PAL, standard CCIR
Použitelná
kazeta
Kazeta mini DV s
označením
Rychlost
posunu kazety
SP: přibl. 18,81 mm/s
LP: přibl. 12,56 mm/s
Doba
nahrávání/
přehrávání
SP: 60 min
LP: 90 min (s použitím
kazety DVM60)
Doba rychlého Přibl. 2 min 40 s
převíjení
(s použitím kazety DVM60)
dopředu/dozadu
116
Hledáček
Elektronický hledáček
DCR-HC32E/HC33E/
HC39E: černobílý
DCR-HC42E/HC43E:
barevný
Snímač
DCR-HC32E/HC33E:
CCD (Charge Coupled
Device) 3 mm (typ 1/6)
Celkem: přibl. 800 000
pixelů
Efektivně (statické obrazy):
přibl. 400 000 pixelů
Efektivně (pohyblivý obraz):
přibl. 400 000 pixelů
DCR-HC39E/HC42E/
HC43E:
CCD (Charge Coupled
Device) 3,27 mm (typ 1/5,5)
Celkem: přibl. 1 070 000
pixelů
Efektivně (statické obrazy):
přibl. 1 000 000 pixelů
Efektivně (pohyblivý obraz):
přibl. 690 000 pixelů
Objektiv
Ohnisková
vzdálenost
Carl Zeiss Vario-Tessar
Kombinovaný objektiv s
motorovým zoomem
Průměr filtru: 25 mm
DCR-HC32E/HC33E:
20× (optický), 800×
(digitální)
F=1,8 - 3,1
*2V režimu 16:9 představují hodnoty
ohniskové vzdálenosti skutečné hodnoty,
které jsou získány ze širokoúhlého načítání
pixelů.
*3Objekty, které nejsou viditelné kvůli
nedostatečnému osvětlení, mohou být
nahrávány pomocí infračerveného světla.
DCR-HC39E/HC42E/
HC43E:
12× (optický), 480×
(digitální)
F=1,8 - 2,5
DCR-HC32E/HC33E:
f=2,3 - 46 mm
Převedeno na 35mm film
Režim CAMERA-TAPE:
44 ~ 880 mm
Režim CAMERAMEMORY:
44 ~ 880 mm
DCR-HC39E/HC42E/
HC43E:
f=3,0 - 36 mm
Převedeno na 35mm film
Režim CAMERA-TAPE:
režim 16:9*2:
46 ~ 628,5 mm
režim 4:3: 40 ~ 480 mm
Režim CAMERAMEMORY:
režim 4:3: 48 ~ 576 mm
režim 16:9:
43,6 ~ 523,2 mm
Vstupní/výstupní konektory
[AUTO], [ONE PUSH],
[INDOOR] (3 200 K),
[OUTDOOR] (5 800 K)
Minimální
osvětlení
DCR-HC32E/HC33E:
5 lx (luxů) (F 1,8)
0 lx (luxů) (při použití
funkce NightShot plus)*2
DCR-HC39E/HC42E/
HC43E:
7 lx (luxů) (F 1,8)
0 lx (luxů) (při použití
funkce NightShot plus)*2
Vstup/výstup
Audio/Video
10pinový konektor
Automatické přepínání
vstupu/výstupu
Videosignál: 1 Vp-p, 75 Ω
(ohmů), nesouměrný
Jasový signál: 1 Vp-p, 75 Ω
(ohmů), nesouměrný
Barevný signál: 0,3 Vp-p,
75 Ω (ohmů), nesouměrný
Zvukový signál: 327 mV (při
výstupní impedanci nejméně
47 kΩ (kiloohmů)), Vstupní
impedance větší než 47
kΩ (kiloohmů)), Výstupní
impedance menší než 2,2 kΩ
(kiloohmů)
Zdířka LANC
Stereo mikrojack (ø 2,5 mm)
DCR-HC39E:
Výstup Audio/
Video
10pinový konektor
Videosignál: 1 Vp-p, 75 Ω
(ohmů), nesouměrný
Jasový signál: 1 Vp-p, 75 Ω
(ohmů), nesouměrný
Barevný signál: 0,3 Vp-p,
75 Ω (ohmů), nesouměrný
Zvukový signál: 327 mV (při
výstupní impedanci nejméně
47 kΩ (kiloohmů)), Výstupní
impedance menší než 2,2 kΩ
(kiloohmů)
Zdířka LANC
Stereo mikrojack (ø 2,5 mm)
Doplňující informace
Teplota barev
DCR-HC32E/HC33E/HC42E/HC43E:
*1„Exif“ je formát pro ukládání souborů
se statickými obrazy definovaný asociací
JEITA (Japan Electronics and Information
Technology Industries Association).
Soubory v tomto formátu mohou obsahovat
další informace, např. informace o nastavení
parametrů při nahrávání.
Pokračování 
117
Specifikace (Pokračování)
Obrazovka LCD
Obraz
DCR-HC32E/HC33E:
6,2 cm (typ 2,5)
DCR-HC39E/HC42E/
HC43E:
6,9 cm (typ 2,7, poměr stran
16:9)
Celkový počet
bodů
Handycam Station DCRA-C121 (DCRHC32E/HC33E/HC42E/HC43E)
Vstup/výstup
Audio/Video
10pinový konektor
Automatické přepínání
vstupu/výstupu
Videosignál: 1 Vp-p, 75Ω
(ohmů), nesouměrný
Jasový signál: 1 Vp-p, 75Ω
(ohmů), nesouměrný
Barevný signál: 0,3 Vp-p,
75Ω (ohmů), nesouměrný
Zvukový signál: 327 mV
(při výstupní impedanci
nejméně 47 kΩ (kilohmů)),
Vstupní impedance větší než
47 kΩ (kilohmů)), Výstupní
impedance menší než 2,2 kΩ
(kiloohmů)
Zdířka USB
mini-B
Vstup/výstup
DV
4pinový konektor
123 200 (560 × 220)
Všeobecné
118
Požadavky na
napájení
7,2 V ss (modul
akumulátoru)
8,4 V ss (napájecí adaptér)
Průměrný
příkon
DCR-HC32E/HC33E:
Při nahrávání s použitím
hledáčku 2,1 W
Při nahrávání s použitím
obrazovky LCD 2,5 W
Při nahrávání s použitím
hledáčku i obrazovky LCD
2,6 W
DCR-HC39E/HC42E/
HC43E:
Při nahrávání s použitím
hledáčku 2,5 W
Při nahrávání s použitím
obrazovky LCD 2,9 W
Při nahrávání s použitím
hledáčku i obrazovky LCD
3,1 W
Provozní
teplota
0 °C až 40 °C
Skladovací
teplota
-20 °C až +60 °C
Rozměry
(přibl.)
54,7 × 90 × 111,7 mm (š/v/h)
Hmotnost
(přibl.)
DCR-HC32E/HC33E:
400 g samotná videokamera
460 g včetně modulu
akumulátoru NP-FP30 a
kazety DVM60.
DCR-HC39E/HC42E/
HC43E:
410 g samotná videokamera
470 g včetně modulu
akumulátoru NP-FP50 a
kazety DVM60.
Dodávané
příslušenství
Viz str.7
DCRA-C123 (DCR-HC39E)
Výstup Audio/
Video
10pinový konektor
Videosignál: 1 Vp-p, 75Ω
(ohmů), nesouměrný
Jasový signál: 1 Vp-p, 75Ω
(ohmů), nesouměrný
Barevný signál: 0,3 Vp-p,
75Ω (ohmů), nesouměrný
Zvukový signál: 327 mV (při
výstupní impedanci nejméně
47 kΩ (kiloohmů)), Výstupní
impedance menší než 2,2 kΩ
(kiloohmů)
Zdířka USB
mini-B
Výstup DV
4pinový konektor
Napájecí adaptér AC-L25A/L25B
NP-FP50 (DCR-HC39E/HC42E/HC43E)
Požadavky na
napájení
100 - 240 V stř., 50/60 Hz
Maximální
8,4 V ss
výstupní napětí
Odběr proudu
0,35 - 0,18 A
Výstupní napětí 7,2 V ss
Příkon
18 W
Kapacita
4,9 wh (680 mAh)
Výstupní napětí 8,4 V ss*
Rozměry
(přibl.)
31,8 × 18,5 × 45,0 mm (š/v/h)
Provozní
teplota
0 °C až 40 °C
Hmotnost
(přibl.)
40 g
Skladovací
teplota
-20 °C až +60 °C
Provozní
teplota
0 °C až 40 °C
Rozměry
(přibl.)
56 × 31 × 100 mm (š/v/h) bez
vyčnívajících částí
Typ
Lithium-iontový
Hmotnost
(přibl.)
190 g bez napájecího kabelu
Vzhled a technické parametry mohou být
změněny bez předchozího upozornění.
* Další technické údaje najdete na štítku na
napájecím adaptéru.
Modul akumulátoru NP-FP30 (DCRHC32E/HC33E)
Maximální
8,4 V ss
výstupní napětí
Výstupní napětí 7,2 V ss
3,6 wh (500 mAh)
Rozměry
(přibl.)
31,8 × 18,5 × 45,0 mm (š/v/h)
Hmotnost
(přibl.)
40 g
Provozní
teplota
0 °C až 40 °C
Typ
Lithium-iontový
DCR-HC
32E/33E/42E/43E
Vstupní/Výstup
Zdířka A/V
Rozhraní DV Vstupní/Výstup
39E
VÝSTUP
VÝSTUP
Doplňující informace
Kapacita
Rozdíly mezi modely
119
Rejstřík
A
Copyright ............................ 76
A.SHUT OFF
(automatické vypnutí) ....... 54
Č
A/V DV OUT .................... 52
Časový kód ......................... 26
FADER ......................... 46, 92
Active Interface Shoe........ 68
Adaptér Memory Stick Duo
............................................ 108
Akumulátor
BATTERY INFO
(informace o
akumulátoru) .............. 24
FILE NO.
(číslo souboru) ................... 45
FINE.................................... 43
D
D. EFFECT
(digitální efekt) ............. 47, 92
Dálkový ovladač ................ 30
DATA CODE .................... 53
First Step Guide
(Úvodní příručka)........ 69, 75
FLASH (trhaný pohyb) .... 47
FLASH LEVEL ................ 41
FLASH MODE ................. 40
FLASH SET ....................... 40
Modul akumulátoru ..... 7
DATE/TIME ...................... 53
Zbývající energie v
akumulátoru ................ 24
DEMO MODE ............ 49, 82
AUD DUB CTRL
(Přidání zvuku - dabing) ... 50
Dioptrická korekce hledáčku
.............................................. 13
AUDIO MIX ............... 51, 64
DISP OUTPUT ................. 54
AUDIO MODE ................ 51
Doba nabíjení ..................... 10
H
AUTO SHUTTER ............ 39
Doba nahrávání.................. 10
Hlasitost .............................. 21
Doba přehrávání ................ 10
Hlavní zvuk......................... 51
Dobíjení modul
akumulátoru ......................... 8
Hledáček ............................. 13
Modul akumulátoru ..... 8
Hledání podle data ............ 31
Vestavěný dobíjecí
akumulátor ................ 114
Hledání začátku scény....... 29
B
BACK LIGHT ............. 23, 88
DIGITAL ZOOM ....... 42, 88
Barevné televizní systémy
............................................ 105
BEACH&SKI .................... 38
BEEP .................................. 54
BLACK FADER ............... 46
BURN DVD....................... 50
BURN VCD ....................... 50
DOT FADER .................... 46
Dotykový panel .................. 14
DV, rozhraní ................... 57, 77
BURST ............................... 43
E
B&W ................................... 48
Easy Handycam ................. 18
C
CAMERA DATA ............. 53
CD-ROM ............................ 69
Centrum uživatelské
podpory společnosti Pixela
.............................................. 76
120
F
FOCUS ......................... 40, 88
FORMAT ................... 45, 107
Funkce převodu
videosignálu ........................ 80
Jas ................................. 52
I
i.LINK ............................... 110
Ikona|
...... Viz Indikátory na displeji
Index ................................... 21
EDIT SEARCH ................ 29
Indikátor CHG
(dobíjení) .............................. 9
Elektrická zásuvka .............. 8
Indikátory na displeji ........ 26
END SEARCH............ 29, 50
Indikátor přístupu.............. 16
ERASE
Indikátor REC
(nahrávání) ......................... 24
ALL ERASE .............. 45
Obrazy ......................... 64
Click to DVD ..................... 75
EXP. BRKTG
(dávková expozice) ............ 43
CLOCK SET .................15, 55
EXPOSURE ................ 39, 91
COLOR SLOW S
(pomalá závěrka) ......... 41, 92
EXT SUR MIC
(externí mikrofon) ............. 51
INDOOR ............................ 39
Infračervený zářič .............. 22
Inicializace
(vynulování) ....................... 24
Instalace .............................. 72
Interní mikrofon ................ 24
INT.REC-STL (intervalové
nahrávání fotografií) .......... 49
M
J
„Memory Stick“ ............... 107
Macintosh ......................71, 74
Nabídka PICT.APPLI.
(nabídka Picture
Application) ....................... 46
„Memory Stick Duo“......... 16
Nabídka STANDARD SET
.............................................. 51
Doba nahrávání .......... 44
Nabídka TIME/LANGU... 55
FORMAT .................... 45
Nahrávací kapacita ............ 26
Ochranná pojistka .... 107
Karta Memory Stick ... 26
Počet obrázků, které lze
nahrát ........................... 43
Nahrávání ........................... 20
Kabel S VIDEO ........... 32, 57
Vložení/vyjmutí .......... 16
Napájecí adaptér .................. 7
Kalibrace ........................... 113
MENU ROTATE .............. 54
Napájecí kabel...................... 7
Kazeta ..........................16, 106
Modul akumulátoru
...................... Viz Akumulátor
Nápověda ............................ 70
Modul akumulátoru
„InfoLITHIUM“.............. 109
Nastavení data a času ........ 15
JPEG ................................. 107
K
Kabel A/V ...........32, 57, 62, 80
Kabel i.LINK ........... 57, 77, 80
Vložení/vyjmutí .......... 16
Knoflíková lithiová baterie
............................................ 115
Kolébka Handycam Station
................................................ 7
MONOTONE ................... 46
MOSAIC ............................ 48
Kondenzace vlhkosti ....... 112
MOSAIC FADER ............. 46
Konektor rozhraní ............. 68
MOVIE SET ...................... 44
Kontrola nahraného obrazu
.............................................. 29
MPEG ............................... 107
Kopírování .......................... 58
MULTI-SOUND ............... 51
MPEG MOVIE EX........... 20
Kryt...................................... 16
Nápověda na obrazovce .... 14
NEG.ART........................... 48
NEW FOLDER ................. 45
NightShot plus.................... 22
NORMAL .......................... 43
NS LIGHT
(NightShot Light) .............. 41
NTSC................................. 105
O
N
Nabídka............................... 34
L
Nabídka CAMERA
SET............................... 38
LANC, zdířka ..................... 68
Nabídka EDIT/PLAY 50
LANDSCAPE.................... 38
LANGUAGE ..................... 55
Nabídka MEMORY
SET .............................. 43
LCD/VF SET ..................... 51
Nabídka PICT.APPLI.46
LCD BL LEVEL
(podsvícení obrazovky LCD)
.............................................. 52
Nabídka STANDARD
SET .............................. 51
Obrazovka LCD ................ 13
Ochrana obrazu před
vymazáním .......................... 65
Ochranná fólie ................... 30
Ochranná pojistka ... 106, 107
Ochranná známka ............ 125
Odstranění obrazu ............. 64
OLD MOVIE ............... 48, 92
Doplňující informace
Kvalita obrazu
(QUALITY) ....................... 43
Kazeta .......................... 26
ONE PUSH ....................... 39
Osobní nabídka ............ 34, 55
LCD BRIGHT ................... 51
Nabídka TIME/
LANGU. ...................... 55
LCD COLOR .................... 52
Osobní nabídka........... 55
Přidání.......................... 55
Lithiová baterie ................ 115
Položky nabídky ......... 36
Úpravy ......................... 55
LP (dlouhé přehrávání)..... 51
Použití nabídky ........... 34
Uspořádání pořadí ..... 56
LUMI. KEY
(klíčování podle jasu) ........ 48
Nabídka CAMERA SET .. 38
Vynulování .................. 56
Nabídka EDIT/PLAY ...... 50
OUTDOOR ...................... 39
Nabídka MEMORY SET 43
OVERLAP ......................... 46
Odstranění ................... 56
Pokračování 
121
Rejstřík (Pokračování)
P
Přehrávání po snímcích ..... 50
P.MENU
................Viz Osobní nabídka
PAL ............................. 90, 105
Paměť nuly .......................... 30
Panel LCD .......................... 13
LCD BL LEVEL........ 52
Přehrávání v opačném směru
.............................................. 50
Přepínač LENS COVER
.............................................. 12
Přepínač NIGHTSHOT
PLUS ................................... 22
SELF-TIMER .................... 41
Senzor dálkového ovládání
.............................................. 24
SEPIA ................................. 48
SLIDE SHOW ................... 47
LCD BRIGHT ........... 51
Přepínač OPEN/ EJECT
.............................................. 16
SLOW SHUTTER
(pomalá závěrka) ............... 48
LCD COLOR ............. 52
Přepínač POWER.............. 12
Složka
Pásek .................... Viz Kazeta
Přepínač USB ON/OFF .... 68
NEW FOLDER ......... 45
PASTEL .............................. 48
Přeskakování ...................... 21
PB FOLDER
(složka pro přehrávání) ..... 45
Přímý přístup k funkci „Click
to DVD“
................... Viz Click to DVD
PB FOLDER (složka
pro přehrávání) ........... 45
PICT. EFFECT
(obrazový efekt)................. 48
Připojení
PictBridge ........................... 66
Počítač .......................... 69
Picture Package .................. 72
Televizoru .................... 57
Plné vybití ............................. 9
videorekordér ....... 32, 57
Počet obrázků, které lze
nahrát .................................. 43
PROGRAM AE .......... 38, 91
Provozní zvuky ..... Viz BEEP
Počítač ................................. 72
Počitadlo kazety ................. 26
Podložka pro ruku ........... 115
Podržení expozice .............. 23
Podsvícení panelu LCD .... 84
Pohyblivý obraz
Formát videosekvencí
.................................... 107
REC FOLDER (složka
pro nahrávání)............. 45
SMTH INT REC (plynulé
intervalové nahrávání) ...... 48
Software .............................. 72
SOLARIZE ........................ 48
SP
(standardní přehrávání) .... 51
Specifikace ........................ 116
R
SPORTS
(sportovní záběry) ............. 38
Ramenní popruh .............. 116
SPOTLIGHT ..................... 38
REC CTRL
(řízení nahrávání) .............. 60
SPOT FOCUS .............. 40, 92
REC FOLDER
(složka pro nahrávání) ...... 45
REC LAMP........................ 54
SPOT METER (flexibilní
bodový expozimetr) .... 38, 91
STANDARD...................... 43
Statický obraz
REC MODE
(režim nahrávání) ....... 51
REC MODE
(režim nahrávání) .............. 51
Formát statického
obrazu ........................ 107
Poměr stran......................... 17
REC START/STOP .......... 20
Kvalita.......................... 43
PORTRAIT
(měkký portrét) ................. 38
REMAINING .................... 53
Velikost obrazu ........... 43
Použití v zahraničí ............ 105
REMOTE CTRL
(dálkový ovladač) .............. 54
Stativ.................................... 23
Požadavky na systém ......... 70
Reproduktor ....................... 24
Přehrávání........................... 21
Dvojnásobná rychlost
...................................... 50
Opačný směr ............... 50
Pomalé ......................... 50
Snímek ......................... 50
122
S
Přehrávání dvojnásobnou
rychlostí............................... 50
Ř
STD-USB............................ 53
STEADYSHOT ........... 42, 88
STILL .................................. 47
STILL SET ......................... 43
Řemen ............................... 116
SUNSET&MOON ............ 38
Řemínek............................ 115
SUPER NSPLUS (Super
Nightshot plus) ............. 41, 92
Řemínek pro uchycení na
zápěstí................................ 115
Š
Ú
Širokoúhlý záběr ................ 22
Údržba .............................. 112
Štítek ................................. 106
Úprava expozice v
protisvětle ........................... 88
T
Teleobjektiv ........................ 22
Televizor ........................ 32, 57
TELE MACRO ................. 40
Tisk ...................................... 66
Zdířka S VIDEO ......... 32, 57
VAR.SPD PB (přehrávání
různou rychlostí) ................ 50
Tlačítka pro ovládání videa
.............................................. 27
Pohyblivý obraz .......... 44
Tlačítko END SEARCH/
EDIT SEARCH/přepínač
kontroly nahraného obrazu
.............................................. 26
Statický obraz ............. 43
VF WIDE DSP
(širokoúhlý hledáček) ....... 52
Videohlava ........................ 113
VIDEO INPUT ................. 52
Vyhledávání obrazu ........... 21
Tlačítko odstranění obrazu
.............................................. 27
Výstražné indikátory ....... 100
Tlačítko předchozí/další
obraz ................................... 27
Tlačítko RESET ................ 24
Tlačítko výběru přehrávání
kazety .................................. 27
Tlačítko ZERO SET
MEMORY .......................... 30
Vysílač ................................. 30
Výstražné zprávy.............. 100
W
WHITE BAL.
(vyvážení bílé) .............. 39, 91
WHITE FADER ............... 46
WIDE DISP
(širokoúhlý hledáček) ....... 52
WIDE SELECT............ 17, 42
Tlačítko zobrazení indexu na
obrazovce ............................ 27
Windows ....................... 70, 72
TRAIL ................................ 48
WORLD TIME ................. 55
TV TYPE ............................ 32
U
Uchopení videokamery ..... 12
USB-CAMERA ................ 53
Doplňující informace
Tlačítko PHOTO ......... 20, 30
Zrcadlový režim ................. 23
VF B.LIGHT
(jas hledáčku) ..................... 52
Tlačítko kontroly nahraného
obrazu ................................. 26
Tlačítko osobní nabídky.... 26
Zoom ................................... 22
Vedlejší zvuk....................... 51
Velikost obrazu
(IMAGE SIZE) ................. 43
Tlačítko EASY ................... 18
Zobrazení výsledků vnitřní
kontroly ............................. 100
zoom při přehrávání .......... 23
V
Tisková značka ................... 65
Tlačítko DISP/BATT INFO
.............................................. 24
Zdířka USB ........................ 68
WIPE................................... 46
Z
Začínáme ................... 7, 72, 75
Zbývající energie v
akumulátoru ....................... 26
USB-PLY/EDT
(USB-Play/Edit) ................ 53
Zdířka ................................ 68
USB Streaming .................. 53
Zdířka DC IN....................... 8
Zdířka A/V .........32, 57, 62, 80
123
Ochranné známky
• „Memory Stick“, „
“, „Memory Stick
Duo“ a „
“, „Memory Stick
PRO Duo“, „
“,
„MagicGate“, „
“,
„MagicGate Memory Stick“ a „MagicGate
Memory Stick Duo“ jsou ochranné známky
nebo registrované ochranné známky
společnosti Sony Corporation.
• „InfoLITHIUM“ je ochranná známka
společnosti Sony Corporation.
• i.LINK a jsou ochranné známky
společnosti Sony Corporation.
• Picture Package je ochranná známka
společnosti Sony Corporation.
•
je ochranná známka.
• Microsoft, Windows a Windows Media
jsou ochranné známky nebo registrované
ochranné známky společnosti Microsoft
Corporation v U.S. a dalších zemích.
• iMac, iBook, Macintosh, Mac OS,
PowerBook a PowerMac jsou ochranné
známky společnosti Apple Computer, Inc v
U.S. a dalších zemích.
• eMac je ochranná známka společnosti
Apple Computer, Inc.
• QuickTime a logo QuickTime jsou ochranné
známky společnosti Apple Computer, Inc.
• Roxio je registrovaná ochranná známka
společnosti Roxio, Inc.
• Toast je ochranná známka společnosti
Roxio, Inc.
• Windows Media Player je ochranná známka
společnosti Microsoft Corporation.
• Macromedia a Macromedia Flash Player
jsou ochranné známky nebo registrované
ochranné známky společnosti Macromedia,
Inc. ve Spojených státech a v dalších zemích.
• Pentium je ochranná známka nebo
registrovaná ochranná známka společnosti
Intel Corporation.
Ostatní zde zmíněné názvy produktů
mohou být ochrannými známkami nebo
registrovanými ochrannými známkami
příslušných společností. Označení TM a „®“
nejsou dále v této příručce uváděna.
Download PDF